Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea de Ingineria Industriala si Robotica


Domeniul Inginerie Industrială
Programul de studii Ingineria Securității și Sănătății în Muncă

MANAGEMENTUL SECURITATII ȘI SĂNĂTATII OCUPAȚIONALE


PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Coordonator stiintific,

dr.ing. Marilena GHEORGHE

Masterand:

-2020-
1. DESCRIEREA GENERALA A COMPANIEI ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE .......................... 3
1.1. Scurt istoric al firmei: .................................................................................................................... 3
1.2. Obiect de activitate: ....................................................................................................................... 3
1.3. Descrirea principalelor procese: .................................................................................................... 3
1.3.1. Constructii , reparatii si consolidare cladiri civile si industrial: ............................................. 3
1.3.2 . Constructii si reparatii drumuri si poduri rutiere: .................................................................. 3
1.4. Organigrama: ................................................................................................................................. 5
2. POLITICA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ ................................................. 6
2.1. Obiectvele SSM ............................................................................................................................. 7
2.2. Masuri tehno-organizatorice .......................................................................................................... 7
3. PROCEDURA TEHNICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE ........ 9
3.1. SCOP ............................................................................................................................................. 9
3.2. DOMENIUL DE APLICARE ....................................................................................................... 9
3.3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ................................................................................................. 9
Standarde si reglementari .................................................................................................................. 9
Documentaţie tehnică........................................................................................................................ 9
3.4. RESPONSABILITĂŢI ................................................................................................................ 10
3.5. PROCEDURA ............................................................................................................................. 10
3.6. INREGISTRARI ......................................................................................................................... 12
3.7. CRITERII DE ACCEPTARE ..................................................................................................... 12
3.8. ANEXE ........................................................................................................................................ 12
3.9. Aspecte mediu ............................................................................................................................. 12
Protectia mediului ........................................................................................................................... 13
Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor ...................................................................... 13
Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului ..................................................................... 13
Emisii de zgomote si vibratii .......................................................................................................... 13
Gospodarirea deseurilor .................................................................................................................. 14
Reabilitarea ecologica ..................................................................................................................... 14
3.10. Aspecte S.S.M. .......................................................................................................................... 14
3.11. Anexa 1 – Procedura de prim ajutor .......................................................................................... 16
4. Bibliografie......................................................................................................................................... 17
1. DESCRIEREA GENERALA A COMPANIEI ȘI DOMENIUL DE
ACTIVITATE
1.1. Scurt istoric al firmei:

S.C. Construct S.R.L. este o societate romaneasca pe actiuni cu capital integral privat. Firma a
fost infiintata in anul 2000 si este specializata in lucrari de anvergura medie in domeniul constructiilor.
Santierul se afla in Cernavoda, jud. Constanta, str. Garii nr.7.
Managementul societatii, orientat in permanenta spre cerintele pietei, vizeaza satisfacerea
solicitarilor clientilor nostri prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu standardele nationale
si internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a constructiilor, a
cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator.
Onorarea cu promptitudine si corectitudine a obligatiilor contractuale dar si incadrarea in
termenele si bugetele lucrarilor fac din societatea noastra un partener serios si performant, capabil de a
duce la bun sfarsit proiecte complexe, atat printr-o coordonare riguroasa a lucrarilor cat si prin executia
acestora la un nivel ridicat de calitate.
Atitudinea deschisa, cooperanta, onesta fata de clienti, furnizori si subcontractanti, indeplinirea
cu succes a sarcinilor si a angajamentelor asumate, precum si promtitudinea in a raspunde diverselor
probleme aparute in timpul derularii activitatilor de productie sunt realitati ce au consolidat pozitia si
renumele pe piata romaneasca.

1.2. Obiect de activitate:


Firma S.C. Construct S.R.L. are ca principal obiect de activitate realizarea de constructii civile
sau industriale.

1.3. Descrirea principalelor procese:

1.3.1. Constructii , reparatii si consolidare cladiri civile si industrial:


- Proiectare / executie cladiri si hale pe structura,metalica / beton;
- Fundatii ,zidiri,acoperisuri si sarpante lemn;
- Hidroizolatii si consolidari seismice cladiri;
- Executie si montaj tamplarie PVC, Aluminiu si Lemn stratificat;
- Finisaje interioare (tencuieli-driscuieli,turnari-sape,montaj gresie-faianta, compartimentari gips
carton, zugraveli;
- Finisaje exterioare (montaj sistem complet termoizolatie, inclusiv vopsit);
- Executie instalatie de canalizare;
- Executie instalatie de incalzire;

1.3.2 . Constructii si reparatii drumuri si poduri rutiere:


- Constructii , reparatii poduri ,podete si viaducte;
- Turnari fundatii de orice fel, executie platforme betonate, camasuieli, subzidiri, refacere grinzi de
rezistenta;
- Consolidari terasamente,ziduri de sprijin ,ziduri masca;
- Amenajari drumuri acces rutier, organizari de santier;
1.4. Organigrama:

Numar angajati : 50

Figura 1. Organigrama
2. POLITICA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ
S.C. CONSTRUCT S.R.L.. s-a asigurat si s-a angajat ca au fost luate toate masurile in
vederea creeri cadrului legal decizional privind: proiectarea, elaborarea, implementarea,
certificarea, controlul si imbunatatirea performatelor .

S.C. CONSTRUCT S.R.L.. s-a asigurat ca au fost indetificate riscurile majore


privind: lucrul la inaltime, lucrul in medii periculoase electric, gaze, carosabil, sudura,
constructii si s-au elaborat planuri de masuri de management SSM;

S.C. CONSTRUCT S.R.L.. a luat toate masurile necesare tehnice, organizatorice,


igienico-sanitare pentru a preveni accidentele de munca si bolile profesionale, in special
pentru lucratorii care isi desfasoara lucrul in conditii de munca deosebite: lucrul la inaltime,
lucrul in medii periculoase electric, gaze, carosabil, sudura, constructii, prin:

•informarea si instruirea lucratorilor privind cerintele legale in vigoare specifice


locului de munca in parte;

•evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca si informarea lucratorilor despre


riscurile la care sunt expusi, consecintele/urmarile lor si masurile ce trebuie luate si respectate
in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

•reevaloarea riscurilor pentru fiecare loc de munca atunci cand conditiile initiale au
fost schimbate datorita aparitiei tehnologiilor mai performante, a activitatilor noi, schimbarea
locatiei, modernizarea proceselor tehnologice, etc.;

•evaluarea periodica a bagajului de cunostinte SSM-SU-PSI asimilat in urma


efectuarii instructajului periodic SSM, a modului cum este aplicat in practica;

•evaluarea modului cum s-a efectuat exercitiul practic de acordare a primului ajutor;

•evaluarea stricta a personalului la angajare, ce are la baza: verificarea starii de


sanatate, testarea psihologica, perioada de verificare a capacitatilor fizice si profesionale la
locul de munca, verificarea gradului de calificare a viitorului angajat, experienta;

•achizitionarea de echipamente de munca- EM, echipament individual de protectie si


colectiv EIP performante care sa raspunda cerintelor de conformitate reglementate de
legislatia in vigoare si sa acopere toata plaja de cerinte SSM specifice locului de munca
respectiv;

•responsabilizarea si constientizarea in mod erarhic, functie de implicarea fiecaruia, a


tuturor lucratorilor privind SSM si PSI-SU;

•S.C. CONSTRUCT S.R.L.. are obligatia sa asigure SSM nu numai pentru lucratorii
sai ci si pentru subantreprenori, ucenici, vizitatori, practicanti, delegati, TERTI, inspectori,
auditori, certificatori, furnizori, daca sunt implicati, conform cerintelor legale, in activitatile
societatii.
2.1. Obiectvele SSM

1.certificarea in anul 2010 a sistemului de management integrat calitate mediu ssm;

2.toate contractele de prestari servicii vor avea prevazut un capitol distinct care va cuprinde punctual
obligatiile partilor privind masurile ssm, psi si mediu;

3.achizitionarea numai de em si eip performante care sa raspunda cerintelor legale de conformitate si


specifice locului de munca;

4.motivarea lucratorilor prin ameliorarea conditiilor de munca asigurarea ssm pentru fiecare loc de
munca in parte;

5.verificarea periodica a starii de sanatate, cel putin o data pe an si suportarea tuturor cheltuielilor
aferente de catre angajator;

6.ridicarea nivelului de pregatire ssm-psi-mediu prin instruirea intregului personal in aceste domenii;

7.crearea cadrului decizional structural privind cerintele legale ssm-psi-mediu la nivel de organizatie.

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să stabilească, să implementeze şi să


menţină o politică SSM care:
 include un angajament de a asigura condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru
prevenirea traumatismelor şi bolilor determinate de muncă, care să fie
adecvate scopului, dimensiunii şi contextului organizaţiei, precum şi naturii
specifice a riscurilor şi oportunităţilor SSM ale acesteia;
 include un angajament de îndeplinire a cerinţelor legale şi a altor cerinţe;
 include un angajament de îmbunătăţire continuă a sistemului de management
SSM;
 include un angajament de consultare şi implicare a lucrătorilor şi, dacă aceştia
există, a reprezentanţilor lucrătorilor.
Politica SSM trebuie să fie:
 disponibilă ca informaţie documentată;
 comunicată în cadrul organizaţiei;
 disponibilă pentru părţi interesate, după cum este adecvat;
 relevantă şi adecvată.

2.2. Masuri tehno-organizatorice


 automatizarea echipamentelor şi proceselor
 asigurarea echipamentelor cu mijloace şi dispozitive de protecţie, semnalizare şi
avertizare la avarii sau accidente
 metode şi mijloace de prevenire a electrocutării
 metode şi mijloace de combatere a noxelor chimice şi îmbunătăţire a microclimei
 metode şi mijloace de combatere a zgomotului şi vibraţiilor
 metode şi mijloace de combatere a riscurilor mecanice
 metode şi mijloace de îmbunătăţire a iluminatului
 măsuri privind mijloacele de transport şi circulaţia
 asigurarea măsurilor de protecţie la temperaturi ridicate sau scăzute
 asigurarea cu echipament individual de protecţie
 asigurarea cu echipament individual de lucru
 asigurarea de echipament conformizat cu legislaţia actuală, pe categorii de personal şi
pe marimile caracteristice;
 purtarea obligatorie a echipamentului în toate situaţiile de efectuare a muncii în
condiţii de risc;
 verificarea, întreţinerea şi înlocuirea echipamentului când acesta nu mai este în
conformitate cu condiţiile pentru care a fost acordat;
 efectuarea examenului medical la angajare
 efectuarea controlului medical periodic
 efectuarea instructajului introductiv general
 efectuarea instructajului la locul de muncă
 efectuarea instructajului periodic
 testarea periodică
 instruirea personalului cu atribuţii SSM
 controlul medical periodic şi asigurarea măsurilor igienico-sanitare;
 asigurarea unor poziţii ergonomice de lucru;
 reducerea sau eliminarea stresului;
3. PROCEDURA TEHNICA PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE
TERASAMENTE
3.1. SCOP
Metodologia aplicata lucrarilor de terasamente pentru constructia si reabilitare includ
conditiile tehnice ce vor fi indeplinite in timpul constructiei pentru executarea, compactarii,
nivelarii şi finisarii lucrărilor, precum şi controlul calităţii şi condiţiile de acceptare.

3.2. DOMENIUL DE APLICARE


Această procedură se aplică în cadrul contractului “Reabilitarea colectoarelor principale de
canalizare A0 si B0”, înregistrat cu nr. 178/03.05.2016, respectiv în executarea lucrarilor de
terasamente.

3.3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Standarde si reglementari

STAS1243-88-Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pãmânturilor

STAS1709/2/90-Actiunea fenomenului de înghet-dezghet la lucrãri de drumuri.Prevenirea si


remedierea degradãrilor din înghet-dezghet. Prescriptii tehnice

STAS1913/1383-Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea


PROCTOR

STAS 2914-84-Lucrãri de drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate.

CD 155-2000-Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stãrii tehnice a


drumurilor moderne.

Documentaţie tehnică
Proiect de execuție la faza PT+DE, Lucrări permanente

Caiet de sarcini;

Prezenta procedura
3.4. RESPONSABILITĂŢI
 Responsabilul CQ
 va asigura toate documentele necesare începerii execuţiei şi răspunde pentru aplicarea
întocmai a documentaţiei de execuţie, a prezentei proceduri tehnice, precum şi de întocmirea
corectă a înregistrărilor de calitate ;
 Responsabilul de lucrare
 -raspunde de asigurarea punctului de lucru cu materialele, sculele si echipamentele
necesare executiei lucrarii;
 contolul de executiei lucrarilor conform documentatiei tehnice si calitatea acestora;
 raspunde de emiterea inregistrarilor de calitate pentru lucrarile executate;
 raspunde de instruirea personalului ce urmeaza a executa lucrarea.

3.5. PROCEDURA
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, laboratorul va stabili tipurile de soluri
potrivite pentru terasamente, in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice.

Lucrarile vor fi controlate si supervizate pentru obtinerea gradului de compactare


cerut, in conformitate cu criteriile stabilite la realizarea tronsonului de proba.

Materialele pentru terasamente vor fi transportate din zona de sapaturi sau din groapa
de imprumut cu autocamioanele basculante direct in zona de umplutura si vor fi imprastiate
uniform cu buldozere si nivelate cu autogredere.

Compactorii vibratori (10 – 17 tone) vor executa un numar de treceri peste pamantul
imprastiat, numar de treceri stabilit pe baza tronsonului de proba.

Pamantul pentru executia terasamentului este adus treptat pe platforma drumului,


imprastiat si egalizat la grosimea optima solicitata la compactare pe toata latimea platformei.

Suprafata compactata are la sfarsitul zilei o panta dinspre centrul drumului catre
margine pentru a evita stagnarea apelor pluviale.

Terasamentele nu pot fi executate cand pamanturile sunt inghetate, contin gheata,


zapada sau continutul de umezeala nu se afla in limitele necesare realizarii compactarii
optime. In timpul construirii terasamentelor, temperatura nu trebuie sa fie mai mica de 10 C.

Executia umpluturilor de pamant pentru realizarea terasamentelor la drum, presupune


si o pregatire a terenului natural de sub umplutura, asternerea si compactarea materialelor
aprobate in zonele de drum, acolo unde materialele necorespunzatoare au fost indepartate.

Procedura de curatare este prezentata mai jos:


Natura lucrarilor

Inspectie sau aprobare solicitata

Descriere

Pamantul initial

Decizii privind nivelul initial de pamant inainte si dupa curatarea terenului.

Masuratori de teren privind nivelul initial al pamantului.

Se va inainta planul de evacuare a materialului strans in urma curatarii si se va indica


locul adecvat depozitarii acestuia, care trebuie sa fie in conformitate cu Legea mediului si sa
aiba si aprobarea Consultantului.

Solul este clasificat drept „bun” si poate fi utilizat in orice tip de climat si conditii
hidrologice, pentru orice inaltimi de terasamente, dar utilizand o tehnologie adecvata pentru
compactare.

Apa utilizata pentru compactare nu contine impuritati sau substante chimice.

Finisarea si compactarea patului drumului se poate face numai dupa verificarea


corespunzatoare a terenului, care trebuie sa aiba caracteristicile avute in vedere la intocmirea
proiectului.

Se va efectua scarificarea si nivelarea terenului si se va face compactarea, realizand


cotele prevazute in plansele de executie , cu un autogreder. Solul sub taluz va fi compactat la
adâncimea de minim 30 cm.

Inaintea începerii umplerii pământului pentru taluz, vor avea loc verificări pentru
descoperirea deformării,.

Terasamentele trebuie construite cu straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia


proiectului, pe întreaga lăţime a platformei şi la lungimea potrivită a procesului tehnologic
aprobat, evitându-se variaţiile de segregare, ale granulometriei şi ale conţinutului de
umezeală.

Dacă apar dificultăţi deosebite, straturile de pământ pot avea o grosime mai mică.
Terasamentul se va realiza atunci cu câteva benzi învecinate, care acoperă întreaga grosime a
terasamentului. Diferenţa de înălţime dintre cele două benzi învecinate nu trebuie să
depăşească grosimea maximă permisă.
Pământul adus pe platformă este împrăştiat şi nivelat pe toată lăţime acesteia, la
grosimea maximă e compactare, respectându-se cât mai îndeaproape profilul longitudinal
final.

Suprafaţa fiecărui strat intermediar, care va avea o grosime de compactare optimă, va


fi plană şi cu o înclinaţie transversală de 3-5% înspre exterior.

Umplerea şi compactarea trebuie realizate la conţinutul optim de umezeală. De aceea, se


vor lua toate măsurile potrivite pentru a aduce conţinutul umezelii aproape de optim, fie prin
întreruperea şi amestecarea solului cu umiditate excesivă şi lăsarea acestui ala uscat în aer sau
tratarea lui cu var pentru reducerea conţinutului de umezeală, sau prin scarificarea, ruperea,
împrăştierea şi apoi udarea solului.

3.6. INREGISTRARI

-proces verbal de trasare a lucrarilor

-proces verbal de lucrari ascunse

-proces verbal la recoltarea probelor de pamant

3.7. CRITERII DE ACCEPTARE


Lucrarea de terasamente se consideră încheiată dacă a fost respectată documentaţia de
execuţie, prezenta procedură şi au fost întocmite toate procesele verbale (calitative, de lucrări
ascunse aferente acestei faze, din PCCVI).

3.8. ANEXE

Anexa 1 – Procedura de prim ajutor;

Formulare de control: a se vedea Planul de Control al Calității aprobat de Inginer în


27.09.2017.

ASPECTE SPECIFICE

3.9. Aspecte mediu

Se interzice focul/fumatul in sapaturile cu pereti de sprijinire, incintele de acces fie pentru


dezghetarea pamantului, fie pentru incalzirea lucratorilor, precum si in interiorul colectorului.
Pe durata executarii lucrarilor de refacere structura rutiera se vor respecta prevederile
urmatoarelor normative privind paza, prevenirea si stingerea incendiilor:

 Legea PSI 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor (actualizata);


 H.G. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
 Ordinul MAI nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila;
 Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta (actualizat);
 Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea
activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
 Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta;
 C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora - MLPAT nr. 20/N/11. 07. 94 (publicat in B. C. nr.
9/1994).
Protectia mediului
La refacerea structurii rutiere se vor respecta prevederile cuprinse in OUG nr. 195/2005 privind
protectia mediului si Legea apelor nr. 107/1996 cu toate completarile ulterioare.

Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor


Prin lucrarile de refacere structura rutiera, calitatea apelor de suprafata si subterane (fata de
momentul prezent) nu se va deteriora, lucrari de protectia apelor nefiind necesare.

Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului


In timpul lucrarilor de refacere structura rutiera aerul inconjurator nu se va dateriora si in
consecinta masuri de protectia aerului nu sunt necesare.

Emisii de zgomote si vibratii


Sursele de producere a zgomotului in timpul lucrarilor de refacere structura rutiera constau in
echipamentele deplasate pe amplasament cum ar fi: compactor manual cu vibratii, buldo-
excavator, picamerele pneumatice.

Pentru mentinerea zgomotului in limita admisibila de 85 dB(a), echipamentele de suprafata


vor fi de tip silentios, iar in cazurile in care este necesar (zgomot superior limitei admisibile),
acestea se vor prevedea cu panouri fonoabsorbate (de ex. generatorul de energie electrica).
Tehnologia de refacere structura rutiera nu introduce vibratii la colectorul existent sau la
terenul si constructiile din vecinatate.

Gospodarirea deseurilor
Deseurile produse pe timpul lucrarilor de refacere a structurii rutiere, pot fi:

- pamant rezultat in urma sapaturilor;


- materiale de constructie: resturi de mixturi asfaltice, agregate naturale - balast, piatra,
resturi de beton de ciment,
Modul de gestionare al deseurilor produse la amplasamentele organizarilor de santier este:

 pamantul rezultat in urma sapaturilor, daca este corespunzator conform procedurii, va


fi incarcat in containere sau direct in autovehicule, si va fi transportat si depozitat in
organizarea de santier principala; daca nu este corespunzator, va fi transportat la un depozit
agreat de beneficiar.
 materiale de constructie, vor fi colectate local in containere dedicate si evacuate la un
depozit de deseuri specializat prin intermediul unui transportator licientiat;

Reabilitarea ecologica
Datorita faptului ca majoritatea organizarilor de santier corespunzatoare incintelor de acces
sunt amplasate pe spatiul public (carosabil), nu va fi necesara o reabilitare ecologica a
acestora.

Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare, structura rutiera locala va fi refacuta la calitatea


initiala corespunzatoare conditiilor de trafic greu (40 tone), conform documentului 10-MS-
000-CS-000-10 (Metoda de lucru - Refacere structura rutiera).

3.10. Aspecte S.S.M.


In cadrul lucrarilor de refacere structura rutiera se vor respecta urmatoarele standarde/norme
de sanatate si securitate in munca:

 H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele


temporare sau mobile;
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006;
 H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca;
 H.G. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea
la agenti biologici in munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
 H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special in afectiunile
dorsolombare;
 H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (munca la inaltime, etc);
 O.U.G. 99/2000 privind masurile aplicate in perioadele cu temperaturi extreme;
 H.G. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca;
 H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
 Ordinul nr. 225/95 Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de
protectie;
 Directiva - cadru 89/391/CEE care este aplicabila tuturor lucratorilor din Comunitatea
Europeana, din sectorul privat sau public, avand ca obiectiv o reducere continua,
durabila si omogena a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
Alte acte normative care reglementeaza problemele de securitate a muncii si PSI in
activitatea de constructii – montaj.

3.11. Anexa 1 – Procedura de prim ajutor

Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia


(succesiunea manevrelor) corespunzatoare starii victimei (victimelor).
Pentru aceasta, salvatorul:
- Va hotarî interventia pe care trebuie s-o efectueze pentru a obtine rezultatul asteptat si
pe care a decis-o din examinarea prealabila a victimei.
- Va efectua interventia hotarata, folosind tehnicile cunoscute de el si exersate.
- Va verifica, supraveghind victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca el se
mentine pana la preluarea victimei de catre personalul specializat.

Actiunile salvatorului depind de starea victimei, astfel:

a) Daca victima nu vorbeste (este inconstienta), dar respira si ii bate inima (are puls)
sunt necesare:
 asezarea in pozitia de siguranta;
 acoperirea victimei, alarma;
 supravegherea circulatiei, a starii de constienta, a respiratiei, pana la sosirea ajutoarelor
medicale.
b) Daca victima nu raspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt necesare:
 degajarea (eliberarea) cailor respiratorii;
 manevra Heimlich;
 respiratie “gura la gura” sau “gura la nas”.
c) Daca victima nu raspunde, nu respira, nu ii bate inima este necesara:
 reanimarea cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie “gura la gura”
sau “gura la nas”).
d) Daca victima sangereaza abundent se aplica:
 compresie manuala locala;
 pansament compresiv;
 compresie manuala la distanta (in zona subclsviculara sau inghinala).
e) Daca victima prezinta arsuri provocate de:
 foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;
 substante chimice, se face spalare abundenta cu apa ( nu se incearca neutralizarea acidului
cu baza si invers!).
f) Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:
 oricare ar fi semnalele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o
deplaseze si respectand toate eventualele deformari la nivelul: membrului superior,
membrului inferior, coloanei vertebrale.
g) Victima poate sa prezinte:
 plagi grave: asezarea victimei intr-o pozitie adecvata, ingrijirea segmentului amputat,
compresie pentru oprirea sangerarii etc.;
 plagi simple: curatirea si pansarea plagii.

4. Bibliografie
[1] Curs MSSO – dr.ing. Marilena GHEORGHE – UPB
[2] http://www.alpebocom.ro/download/Politica%20si%20obiectivele%20SSM.pdf
[3] https://meb.ro/resurse/comisii/comisii-de-lucru/ssm/149-proceduri-ssm

S-ar putea să vă placă și