Sunteți pe pagina 1din 15

Nr. 119/10.02.

2019

APROB

DIRECTOR,
Prof. CIOBANU VIRGINIA

PLAN DE PROTECŢIE ŞI
INTERVENŢIE
ÎN CAZ DE INCENDIU

LA CLĂDIREA SEDIULUI LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG


CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE

2. PLANUL GENERAL AL SEDIULUI ȘCOLII

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A


INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

4. FORŢE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

5. SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU,


EXTERIOARE UNITĂŢII

6. PLANUL CONSTRUCŢIILOR
1. DATE DE IDENTIFICARE

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG

TELEFON 0258 746105

FAX 0258 746105

Activităţile în cadrul școlii se desfăşoară pe un singur schimb, de


luni până vineri, între orele 07.00 – 15.00.
Sediul școlii este situat în centrul satului TOPOLOG.
Sediul școlii este compus din:
- 3 birouri
- 22 sali de clasa
- 1 CDI
- sală festiva
- magazii
- arhivă – 2 camere
- atelier
- CT­ 2 spatii (4 centrale termice)
- bucatarie
- sala de mese
- 6 dormitoare
- 4 grupuri sociale
- dusuri
- spatii administrative

În cadrul școlii îşi desfăşoară activitatea un nr. de 28 persoane.

Corp A
Anul constructiei 1961. Suprafata construita 524 mp. Regim de
inaltime P+1, din caramida, cu fundatie din beton si piatra, sarpanta din
lemn, invelitoare din tabla tip tigla, tamplarie termopan.
Corp B
Anul constructiei 1972. Suprafata construita 274 mp. Regim de
inaltime P+2, din caramida, cu fundatie din beton, sarpanta din lemn,
invelitoare din tigla, tamplarie termopan.

Corp C – Internat scolar


Anul constructiei 1978. Suprafata construita 432 mp. Regim de
inaltime P+1, din caramida, cu fundatie din beton, sarpanta din lemn,
invelitoare din tigla, tamplarie termopan.

Corp D- Sala de sport


Anul constructiei 1987. Suprafata construita 538 mp. Regim de
inaltime P, din caramida, cu fundatie din beton, sarpanta din lemn,
invelitoare placi de azbociment, tamplarie termopan.

Teren total afferent corpurilor A, B, C si D – 2068 mp, din care


construita 1768 mp, curte 300 mp.
2. PLANUL GENERAL AL CLĂDIRII

STATUTUL JURIDIC : Unitate administrativ-teritorială


PROPRIETARUL TERENULUI ŞI AL CLĂDIRII: COMUNA TOPOLOG
AMPLASAMENT :
Adresa: Localitatea ȘUGAG
Încadrarea în zonă: În centrul
satului Destinaţie: activitate
administrative – unitate de
invatamant;
Număr de schimburi: un singur schimb ( orele: 08.00 – 16.00 )
Accesul în unitate: se poate face din drumul DN 67C
Asigurare cu utilităţi:
─ cu energie electrică: DA;
─ cu gaz metan: NU ;
─ cu apă potabilă: DA
─ cu canalizare: DA

3. CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DE DESFĂŞURARE A


INTERVENŢIEI ÎN CAZ DE INCENDIU

3.1. Stabilirea riscului de incendiu

Riscul de incendiu este criteriul de performanţă care reprezintă


probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor, ţinundu-se seama de
interacţiunea proprietăţilor specifice materialelor şi substanţelor
combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în condiţiile şi
împrejurările specifice unităţii noastre.
Stabilirea riscului de incendiu se face pe baza următorilor parametri:
─ densitatea sarcinii termice;
─ densitatea clădirii;
─ proprietăţile materialelor prelucrate, depozitate sau manipulate;
─ surse potenţiale de aprindere şi împrejurările preliminare care pot
favoriza aprinderea şi ,după caz, timpul de aprindere şi de dezvoltare
liberă a incendiului.
În conformitate cu prevederile art. 18 din Normele Generale de
prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 163/2007 al
Ministerului de Interne şi cu prevederile art. 2.1. din P 118/ 1999, am
stabilit, pentru spaţiile destinate birourilor si magaziilor următoarele
riscuri de incendiu:

Pentru spaţii administrative – risc mic de incendiu risc


Pentru arhivă – mare de incendiu risc mare
Pentru magazii – de incendiu;

În conformitate cu prevederile art.2.1.3.din P 118/1999, având în


ponderea suprafeţelor menţionate în ansanblul clădirilor din care fac
parte ( sub 30 % din volumul acestora), apreciem că riscul de incendiu
pentru spaţiile administrative şi magazii este unul mic.

3.2. Evaluarea riscului de incendiu

Pentru evaluarea riscului de incendiu am procedat la o estimare şi


cuantificare a riscului de incendiu existent, determinat pe baza
probabilităţilor de producere a incendiului şi a consecinţelor
evenimentului respectiv, precum şi o comparare a acestuia cu riscul de
incendiu acceptat.
Pentru estimarea riscului de incendiu existent, respectiv a
probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi consecinţele acestuia, am avut
în vedere următoarele aspecte:

a) Factorii care pot genera, contribui şi/sau favoriza


producerea,dezvoltarea şi /sau propagarea unui incendiu (clasele
de combustibilitate şi de periculozitate ale materialelor şi elementelor de
construcţii, respectiv ale produselor şi substanţelor depozitate, sursele de
aprindere existente, condiţiile preliminare care pot determina sau
favoriza aprinderea, măsurile stabilite pentru reducerea sau eliminarea
factorilor menţionaţi anterior);
b) Agenţii termici, chimici, electromagnetici şi/sau
biologici care pot interveni în caz de incendiu şi efectele negative
ale acestora asupra construcţiilor şi a utilizatorilor;
c) Nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor
Privind cerinţa de calitate „siguranţa la foc” (comportare,
rezinstenţa şi stabilitatea la foc, preîntâmpinarea propagării incendiilor,
căi de acces, evacuare şi intervenţie);
d) Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor, starea de funcţionare şi
performanţele acestora;
e) Factorul uman (numărul mic de persoane, vârsta şi
starea fizică a acestora, nivelurile de instruire)

Am identificat ca posibile surse de aprindere


următoarele:
a) Surse de aprindere cu flacără (de exemplu: flacăra de chibrit,
lumânări, brichete)
b) Surse de aprindere de natură termică (de exemplu: obiecte
incandescente, căldura degajată de aparate termice, efectul
termic al curentului electric, etc.);
c) Surse de aprindere de natură electrică (de exemplu: arcuri şi
scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);
d) Surse de aprindere de natură mecanică (de exemplu: scântei
mecanice, frecare);
e) Surse de aprindere de natură naturală (de exemplu: căldura
solară, trăsnet);
f) Surse de aprindere indirecte (de exemplu: radiaţia unui focar
de incendiu).

Condiţiile (împrejurările) preliminare care pot determina


şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui
incendiu în spaţiile clădirii ar putea fi grupate astfel:
a) Instalaţiile şi echipamentele electrice defecte sau improvizate;
b) Receptori electrici lăsăţi sub tensiune nesupravegheaţi;
c) Sisteme şi mijloace de încălzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate;
d) Contactul materialelor combustibile, adică scânteile provenite
de la sistemele de încălzire sau de la operaţiile de sudare;
Fumatul în locuri nepermise;
e) Sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea
regulilor şi măsurilor specifice de P.S.I.
f) Defecţiuni tehnice de exploatare;
g) Nereguli organizatorice;
h) Explozie urmată de incendiu;
i) Trăsnet şi alte fenomene naturale;
j) Scurgeri (scăpări) de produse inflamabil;
k) Nerespectarea instrucţiunilor specifice P.S.I. la depozitarea şi
manevrarea materialelor şi efectuarea operaţiilor de vopsire;
l) Suprasolicitarea instalaţiilor electrice;
m)Depozitarea (chiar pentru perioade scurte de timp ) în spaţiile
școlii, în condiţii necorespunzătoare a unor materiale şi
substanţe combustibile, inflamabile sau explozibile;
n) Introducerea în sălile școlii, a unor substanţe sau materiale
inflamabile, sau explozibile ( petarde, artificii, etc.) şi utilizarea
acestora;
o) Nerespectarea normelor privind asigurarea continuităţii
prizelor de pământ şi a verificării periodice (o dată la 6 luni) a
acestora;
p) Neefectuarea de tratare tehnică şi protecţie termică a
materialelor combustibile din componenţa acoperişului
(şarpantei) școlii.
Având în vedere situaţiile de mai sus, au fost stabilite, măsuri de
apărare împotriva incendiilor, măsuri destinate reducerii, neutralizării
şi/sau eliminării factorilor de risc menţionaţi anterior, respectiv pentru
limitarea, localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu, în cazul în care
acesta s-ar produce.
Aceasta vizează:
─ protecţia tuturor persoanelor aflate în clădire, a personalului şi a
bunurilor;
─ împiedicarea extinderii incendiului la obiectivele învecinate;
─ limitarea surselor posibile de incendii;
─ stabilirea timpilor de alarmare şi alertare a serviciului de pompieri -
max. 2min.
─ stabilirea timpilor de evacuare a persoanelor şi a bunurilor;
─ localizarea şi stingerea incendiilor, care de regulă nu trebuie să
depăşească 60”
─ instruirea personalului privind măsurile pe care trebuie să le
întreprindă în vederea limitării propagării fumului;
─ examinarea periodică, sistematică şi calificată a factorilor
determinanţi de risc;
─ stabilirea şi elaborarea responsabilităţior, sarcinilor, regulilor,
instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor;
─ asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor,
a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru instruirea
acestuia;

3.3. Particularităţi tactice de intervenţie


3.3.1. Evacuarea persoanelor şi bunurilor, acordarea
primului ajutor
Căile de acces şi de circulaţie ale construcţiilor şi spaţiilor sunt astfel
dimensionate, realizate, dispuse, alcătuite şi marcate, încât să asigure
evacuarea personalului, precum şi circulaţia şi orientarea rapidă a
forţelor de intervenţie.
Evacuarea personalului angajat al școlii se face pe culoare, pe uşa de
la capătul clădirii.
Referitor la modalităţile de evacuare a personalului în caz de
necesitate, facem următoarele precizări:
Atât holurile de acces cât şi evacuarea din clădirea școlii au lăţimea
de cca 2 m.
Traseele de evacuare sunt bine marcate şi semnalizate, sunt libere în
permanenţă.
Timpii de evacuare sunt apreciaţi astfel:
─ timpul de evacuare a personalului este apreciat la 4 min.

Ordinea salvării va fi următoarea:


1. se organizează mai întâi evacuarea şi salvarea persoanelor,
cu prioritate elevii
2. se asigură evacuarea documentelor din secretariatul școlii şi
apoi din celelalte birouri: contabilitate ,registrul agricol,taxe
impozite etc.
3. se evacuează arhiva școlii;
4. se evacuează apoi calculatoarele, aparatura electronică,
aparatele radio tv;
5. se evacuează în continuare celelalte bunuri – mobilier, alte
obiecte de inventar şi mijloace fixe, acordându-se prioritate
obiectelor din materiale combustibile.
Evacuarea şi protejarea bunurilor va fi făcută cu personalul școlii
numai în condiţiile în care nu li se pune în pericol viaţa sau integritatea
corporală.
Traseele destinate evacuării personalului și al elevilor asigură circulaţia
personalului de intervenţie şi sunt prevăzute cu iluminat de siguranţă
corespunzător.
Considerăm că sunt asigurate accesul şi circulaţia autospecialelor de
intervenţie în incinta instituţiei, precum şi accesul acestora la sursele de
alimentare cu apă.

3.3.2. Localizarea şi lichidarea incendiilor


Concomitent cu evacuarea personalului şi bunurilor, până la sosirea
forţelor de intervenţie specializate din afară, se procedează la localizarea
incediului, folosindu-se în acest scop:
· stingătoare portabile din dotare, manevrate de:
- ȘTEFAN IOAN
- GHIBU GHEORGHE
- CUTEAN MIRCEA

3.3.3. Protecţia personalului


După ce vor fi evacuate elevii și personalul se vor aduna în faţa școlii.

Protecţia vecinătiţilor
Nu ar apărea probleme deosebite privitoare la protecţia vecinătăţilor. În
cazuri de necesitate se vor folosi mijloace de apărare împotriva incendiilor
existente la pichetul de incendiu, alte materiale şi echipamente
specifice pentru izolare şi stingerea focului.
3.3.4. Înlăturarea efectelor negative majore produse de
incendiu
Concepţia de organizare a intervenţiei în caz de incendiu are la bază
atât condiţiile materiale cu care se acţionează, cât şi resursele umane
implicate, dar şi anumite particularităţi tehnice şi organizatorice de
intervenţie.
Organizarea, pe bază de decizie a conducătorului unităţii şi
instructaje periodice specifice activităţii de prevenire şi stingere a
incendiilor, permite, în caz de necesitate, luarea unor prime măsuri care
să conducă la limitarea propagării unui eventual incendiu şi la
înlăturarea efectelor negative ale acestuia.
Forţelor umane cu care se acţionează şi materialele folosite sunt cele
menţinate în capitolul următor.

4. Forţele de intervenţie în caz de incendiu


Prin natura activităţilor şi a dotărilor, Primăria Topolog are constituită
formaţie proprie pentru situaţii de urgenţă denumită Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă.
În primărie dispunem de materiale şi mijloace de primă intervenţie, în
caz de necesitate, până la sosirea forţelor de intervenţie, putem acţiona
cu mijloace proprii care trebuie avute în vedere pe timpul exploatării
acestora sunt:
- accesibilitatea şi vizibilitatea;
- integritatea fizică;
- amplasarea în locurile unde ar putea fi necesare şi uşor
accesibile;
- stingatoare portabile cu CO2.
- Motopompa
- Autospeciala pompieri din dotarea SVSU Topolog
Sunt organizate regulat activităţi pe linia situaţiilor de urgenţă,
răspunderea privind alertarea şi intervenţia pe linie P.S.I. împreuna prin
:

Alertarea Serviciului Voluntar de Urgenţă şi anunţarea


incendiului la ISU Tulcea, SVSU Topolog, Poliţie:
- Primar;
- Viceprimar;
- Secretar;
- Responsabilul P.S.I.;
- Cel care observă primul incendiul;
Intervenţia cu stingătoare portabile din dotare:
- Costache Constantin
- Gherghe Gică
- Răfoi Lucian
Intervenţia cu materiale din dotarea pichetului:
- Costache Constantin
- Gherghe Gică
- Răfoi Lucian
Colaborarea cu ISU Tulcea
Distanţa faţă de obiectiv : ≈ 56 km;
Itinerariu de deplasare : Tulcea -Topolog
Mijloc de alertare : Telefon la 112 ;
 Alte forţe care colaborează :
Poliţia – telefon : 112 sau 0240 568 530 ;

SCHEMA
legăturilor telefonice cu forţele de intervenţie în
cazuri speciale

ISU ALBA: – telefon: 112


POLIŢIA: – telefon: 112 sau 0240-576 502
PRIMAR: – telefon: 0240 568 530
Şef SVSU: – telefon: 0745595921 sau 0240 524 300

5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare


unităţii.

a) Hidranti CTTA Apa Tulcea:


Localizare Nord–Est (DN67C), in fata școlii
Distanţă – 100-500 m ( faţă de primărie )
Resurse umane şi materiale care să intervină în caz de necesitate

PRIMĂRIA TOPOLOG
Stingătoarele portabile cu CO2 în număr de 10 bucăţi, motopompa,
autospeciala pompieri, 4+1 voluntari SVSU ;
În paralel cu eventuala intervenţie în cazul declanşării unui incendiu,
conducerea școlii a stabilit o serie de măsuri generale privind controlul,
supravegherea şi reducerea riscurilor de incendii, creerea şi menţinerea
în spaţiile școlii a condiţiilor optime pentru evacuarea elevilor și a
personalului în caz de incendiu, întreţinerea în stare operativă a
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi
pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, printr-o
serie de exerciţii practice şi simulări.
Iată doar o parte a acestor măsuri :
- Interzicerea exploatării instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor,
aparatelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără
protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele
combusibile din spaţiul în care sunt utilizate;
- Respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de
verificare a materialelor şi echipamentelor de stingere;
- Reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului;
- Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea
operaţii care prezintă pericolul declanşării unor incendii, numai în spaţii
corespunzător amenajate şi dotate şi după ce s-au luat măsurile de
protecţie necesare;
- În perioadele caniculare şi secetoase vor fi stabilite măsuri specifice
care să conducă la preîntâmpinare declanşării incendiilor:
- Interzicerea folosirii dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor
neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare,
lovire sau frecare în spaţiile sau în locuri cu risc de explozie;
- Instruirea personalului în sensul interzicerii accesului acestora în
spaţiile școlii, cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace
care pot produce incendii sau explozii ( artficii sau petarde );
- Efectuarea instruirii personalului privind normele, regulile şi
măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra
sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie;
- Tratarea sau protejarea elementelor de construcţii combustibile cu
substanţe de termoprotecţie ori ignifuge, lucrare care se va realiza de
fiecare dată doar cu firme atestate legal;
- Menţinerea în stare de utilizare a căilor de acces şi de intervenţie pe
toată durata zilei şi în orice anotimp la parametrii la care au fost
proiectate şi realizate, precum şi cunoaşterea operativă a oricăror situaţii
ce pot împiedica din motive obiective folosirea acestora în condiţii de
siguranţă;
- Interzicerea folosirii aparatelor electrice de încălzit cu element
încălzitor în cuva de ulei şi a reşourilor.
VARIANTĂ DE INTERVENŢIE

LOCUL DECLANŞĂRII INCENDIULUI : PRIMĂRIA TOPOLOG

TIMPUL DE ALERTARE : Pompieri militari 2 min


Vecini 3 min

TIMP REAL DE INTERVENŢIE, 5 min

EVACUARE PERSOANE, BUNURI, 4 min

LIMITAREA INCENDIULUI 15 min


PERSONAL DE INTERVENŢIE - Costache Constantin
- Gherghe Gică
- Răfoi Lucian

Grupa de salvare şi evacuare constituită va proceda la evacuarea


elevilor, a personalului şi a materialelor combustibile din încăperea
incendiată şi din vecinătăţi.

- Costache Constantin şi/sau Gherghe Gică va întrerupe curentul


electric de la tabloul general.

Evacuarea şi paza bunurilor se asigură de - Costache Constantin,


Gherghe Gică sau Răfoi Lucian.

Concomitent cu cele de mai sus va fi anunţată conducerea școlii,


Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă Topolog, ISU Alba și Poliția
Topolog.
6. Planul construcţiilor ȘCOLII

S-ar putea să vă placă și