Sunteți pe pagina 1din 5

1.

CS Selectaț moleculele de ADN


extracromozomial: 11. CS Selectați metoda indirectă de evidențiere a
a) mesosomi sporilor:
b) plasmide a) [ ] Loefller
c) proteine b) [ ] Burri-Ginss
d) lizozomi c) [ ] Aujeszky
e) sulfide d) [x] Gram
2. CS Selectati elementul de structură ce nu este e) [ ] Neisser
specific pentru celulele procariote:
14. Selectați reactivul ce nu se utilizeză in
a) peretele celular colorația Aujeszky:
b) plasmidele a) [ ] fucsină carbolică
c) granulaţiile de volutină b) [ ] H2SO4
d) membrana nucleară c) [x] tuș de China
e) membrana celulară d) [ ] albastru de metilen
e) [ ] HCl
4. СS Indicaţi metoda indirectă de determinare a
mobilității bacteriilor: 15.CS Indicați funcția sporilor:
a) metoda Loeffler a) [ ] asigură nutriția bacteriei
b) metoda Ziehl-Neelsen b) [ ] asigură sinteza enzimelor
c) metoda Burri-Ginss c) [ ] este sediul metabolismului lipidic
d) preparatul umed între lamă şi lamellă d) [ ] asigură sinteza enzimelor
e) metoda Gram e) [x] de perpetuare a speciei

5. CS Indicați componența chimică a granulațiilor 16. CS Selectați metoda indirectă de diagnostic а


de volutină: maladiilor infecțioase:
a) amidon a) [ ] examenul bacteriologic
b) glicogen b) [ ] identificarea ADN sau ARN microbian
c) sulf c) [x] serodiagnosticul
d) lipide d) [ ] examenul microscopic
e) polimetafosfați e) [ ] examenul biologic

6. CS Selectați proteina specifică flagelilor: 17. Punctajul: 10CS Selectaţi elementul de


a) cheratina structură ce posedă fenomen de metacromazie:
b) gelatina a) [ ] incluziunile de sulf
c) pielina b) [ ] incluziunile de glicogen
d) flagelina c) [x] incluziunile de volutină
e) properdina d) [ ] incluziunile proteice
e) [ ] incluziunile lipidice
7.CS Selectaţi microorganismele cu conținut
major de peptidoglican: 18. Punctajul: 10СS Alegeți metoda complexă de
a) bacterii Gram-negative evidențiere a granulațiilor de volutină:
b) bacterii Gram-positive a) [ ] Zeihl- Neelsen
c) fungi b) [x] Albert
d) virusuri c) [ ] Burri-Ginss
e) viroizii d) [ ] Loeffler
e) [ ] Gram
9. CS Selectați structura responsabilă de
adeziunea bcteriilor: 19. Punctajul: 10CS Selectați metoda directă de
a) [ ] plasmidele diagnostic a maladiilor infecțioase:
b) [ ] flagelii a) [ ] serodiagnosticul
c) [ ] sporul b) [x] examenul microscopic
d) [x] pilii c) [ ] intradermoreacțiile
e) [ ] ribosomii d) [ ] examenul biochimic
e) [ ] examenul biofizic
10. CS Selectaţi formle acelulare de
microorganisme: 20. Punctajul: 10CS Alegeți metoda
a) [x] virusurile microscopică de studiere a fimbriilor:
b) [ ] bacteriile grampozitive a) [ ] microscopia fluorescentă
c) [ ] fungii b) [ ] microscopia optică cu imersie
d) [ ] micetele levuriforme c) [x] microscopia electronica
e) [ ] bacteriile gramnegative d) [ ] microscopia cu contrast de fază
e) [ ] microscopia optică cu obiectiv uscat e) [ ] HCl

21. Indicați ce este periplasma: 29. CS Selectați forme celulare procariote de


a) [x] spaţiu dintre membrana internă și externă ale microorganisme:
bacteriilor gram-negative a) [ ] virusuri
b) [ ] spaţiu dintre membrana internă și externă ale b) [ ] viroizi
bacteriilor gram-pozitive c) [ ] prioni
c) [ ] partea internă a citoplasmei d) [x] eubacterii
d) [ ] porțiunea internă a plasmidelor e) [ ] fungi
e) [ ] spaţiu dintre mezozomii laterali şi mediali

22. CS Selectați elementul permanent al celulei 31. CS Alegeți elementul de structură


procariote: characteristic micetelor:
a) [ ] mitocondriile a) [ ] acizii teichoici
b) [ ] reticul endiplasmatic b) [ ] capsula
c) [x] peretele celular c) [ ] acizii lipoteichoici
d) [ ] aparatul Golgi d) [x] membrana nucleară
e) [ ] lizosomii e) [ ] flagelii

23. CS Indicaţi incluziunile celulare cu 36. CS Selectați forma încurbată (spiralată) de


importanță in diagnostic: bacterii:
a) [ ] inccluziuni de sulf a) [ ] Sarcina
b) [ ] incluziuni lipidice b) [ ] Bacillus
c) [ ] incluziuni de glicogen c) [ ] Bacterium
d) [x] incluziuni de volutina d) [x] Borrelia
e) [ ] incluziuni de Ca e) [ ] Clostridium
24. CS Selectaţi care element de structură nu este
prezent la procariote: 38. CS Numiți cocii care se divid în două planuri
a) [ ] mezozomii reciproc perpendiculare:
b) [x] aparatul Golgi a) [ ] Micrococii
c) [ ] ribosomii b) [ ] Diplococii
d) [ ] capsula c) [x] Tetracocii
e) [ ] flagelii d) [ ] Sarcina
e) [ ] Staphylococii
25. CS Selectaţi care din urmatoarele
microorganisme sunt mai inferioare ca virusurile: 39. CS Precizați în baza căror particularități
a) [ ] chlamydia fizice uleiul de imersie este utilizat în microscopia
b) [ ] cyanobacteria optică:
c) [ ] rickettsia a) [ ] Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului
d) [x] prionii şi viroizii b) [ ] Asigură un contrast mai bun al obiectului
e) [ ] mycoplasma studiat
c) [x] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al
26. СS Alegeți formele drepte de bacterii: sticlei
a) [x] clostridium d) [ ] Concentrază razele de lumină în obiectiv
b) [ ] vibrio e) [ ] Posedă un coeficient de refracţie egal cu al
c) [ ] spirochete aerului
d) [ ] tetracoci
e) [ ] micoplasme 40. CS Numiți cocii care se divid în trei planuri
reciproc perpendiculare:
27. CS Indicați compoziția chimică a sporilor: a) [ ] Micrococcus
a) [ ] lipide b) [ ] Diplococcus
b) [x] dipicolonat de calciu c) [ ] Tetracoccus
c) [ ] fosfolipide d) [x] Sarcina
d) [ ] proteine e) [ ] Staphylococcus
e) [ ] lipopolizaharide
41. CM Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:
28. CS Selectați primul reactiv utilizat în a) [x] protoplaști
colorația Ziehl-Neelsen: b) [x] sferoplaști
a) [x] fucsina carbolică c) [ ] spirochete
b) [ ] fucsina apoasă d) [ ] sarcine
c) [ ] crizoidina e) [x] forme L
d) [ ] albastru de metilen
43. СМ Selectați funcțiile flagelilor: 52. CM Enumerați funcțiile specifice capsulei:
a) [ ] participă la diviziune a) [ ] asigură multiplicarea bacteriei
b) [ ] țintă de atac pentru antibioticе b) [ ] transfer de informație genetică
c) [x] asigură mobilitatea c) [ ] specificitate antigenică (AgH)
d) [x] funcție antigenică d) [x] rezervă nutritivă
e) [x] asigură chemotaxisul bacterian e) [x] împedică desicarea bacteriei

44. CM Selectați componentele de structură ale 53. CM Selectați tipurile de pili bacterieni:
sporului: a) [x] pili conjugativi
a) [ ] memembrana nucleară b) [ ] pili parietali
b) [x] tunica proteică c) [x] pili comuni
c) [x] cortexul d) [ ] pili laterali
d) [ ] membrana citoplasmatică e) [ ] pili transversali
e) [x] peretele sporal
54. CM Selectați elemente specifice celulelor
45. CM Selectați tipurile de laboratoare procariote:
microbiologice în dependență de destinația lor: a) [x] perete cellular
a) [x] virusologice b) [ ] aparat Golgi
b) [x] bacteriologice c) [x] membrană citoplasmatică
c) [ ] clinico-diagnostice d) [ ] mitocondrii
d) [ ] de studii e) [ ] membrană nucleară
e) [ ] de producere
55. СМ Selectați elemente specifice celulelor
47. CM Selectați funcțiile specifice acizilor eucariote:
lipotechoici: a) [x] ribosomii 80S
a) [ ] participă la respirația bacteriei b) [ ] perete cellular
b) [ ] sinteza acizilor nucleici c) [x] mitocondrii
c) [x] adeziunea la cellule d) [ ] granulaţii de volutină
d) [ ] sinteza proteinelor e) [ ] plasmide
e) [x] efect toxic slab
56. СМ Selectați forme sferice de bacterii:
48. CM Selectați metodele de evidențiere a a) [ ] actinomicetele
peretelui cellular: b) [x] tetracoci
a) [ ] metoda Burri-Ginss c) [ ] clostridii
b) [ ] metoda Neisser d) [ ] bacilli
c) [x] plasmoliză e) [x] sarcine
d) [x] plasmoptiză
e) [ ] metoda Loeffler 59. CM Selectați elementele de structură ce
asigură adeziunea bacteriilor:
49. CM Selectați funcțiile peretelui cellular: a) [ ] membrana citoplasmatică
a) [ ] funcție antifagocitară b) [ ] sporii
b) [ ] asigură mobilitatea bacteriilor c) [x] fimbriile
c) [x] funcție de receptor d) [x] peretele cellular
d) [x] reprezintă ținta de atc a unor enzime e) [ ] flagelii
e) [x] determină toxicitatea bacteriilor
60. CM Selectați funcțiile pililor:
50. CM Enumerați funcțiile membranei a) [x] adeziune
citoplasmtice: b) [x] asigură virulența
a) [x] implicare în sinteza fosfolipidelor c) [ ] păstrează informația genetică
b) [x] implicare în chemotaxie d) [x] participă la conjugarea bacteriilor
c) [ ] sinteza acizilor nucleici e) [ ] asigură mobilitatea
d) [ ] asigură rezistența sporită în mediul extern
e) [ ] asigură mobilitatea bacteriei 61. CM Selectați reactivele utilizate în colorația
Albert:
51. CM Enumerați metodele directe d evidențiere a) [x] colorantul Albert
a membranei citoplasmatice: b) [ ] HCl
a) [x] microscopia electronica c) [x] soluție iodată Gensen
b) [x] plasmoliza d) [ ] fucsina apoasă
c) [x] plasmoptiza e) [ ] tanină
d) [ ] metoda Burri-Ginss
e) [ ] metoda Foelgen 62. CM Selectați elementele neprmanente a
celulei bacteriene:
a) [ ] ribosomii
b) [ ] membrana citoplasmatică 72. CM Indicaţi categoriile de clasificare a
c) [ ] acizi nucleici regnului Procaryotae:
d) [x] sporul bacterian a) [ ] Ramură
e) [x] capsula b) [ ] Încrengătură
65. CM Indicaţi subdiviziunile de c) [x] Gen
infrasubspecie: d) [x] Familie
a) [x] biovarianta e) [x] Clasă
b) [x] patovarianta
c) [x] fagovarianta 73. CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:
d) [ ] genovarianta a) [ ] actinomicetele
e) [x] serovarianta b) [ ] streptobacteriile
c) [ ] streptococii
66. CM Indicaţi contribuţiile savantului L. d) [x] spirilele
Pasteur în microbiologie: e) [x] spirochetele
a) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării
butirice
b) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării 74. CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:
alcoolice a) [x] vibrionii
c) [ ] a obţinut vaccinul contra febrei tifoide b) [ ] clostridiile
d) [ ] a introdus mediile nutritive semisolide c) [x] spirilele
e) [ ] a introdus coloranţii de anilină d) [ ] sarcinele
e) [ ] streptobacteriile
67. CM Indicaţi contribuţiile savantului L.
Pasteur оn microbiologie: 75. CM Indicaţi formele alungite de bacterii:
a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare a) [ ] vibrionii
b) [ ] a obţinut vaccinul contra tuberculozei b) [ ] spirilele
c) [ ] a obţinut vaccinul contra brucelozei c) [x] clostridiile
d) [x] a obţinut vaccinul contra rabiei d) [ ] sarcinele
e) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării e) [x] streptobacteriile
lactice
76. CM Indicaţi cocii care se divid după un
68. CM Indicaţi contribuţiile savantului L. singur plan:
Pasteur оn microbiologie: a) [ ] stafilococii
a) [x] a stabilit respiraţia anaerobă b) [ ] sarcinele
b) [x] a obţinut vaccinul contra pestei aviare c) [ ] tetracocii
c) [x] a obţinut vaccinul contra antraxului d) [x] streptococii
d) [ ] a obţinut vaccinul contra variolei e) [x] diplococii
e) [ ] a introdus microfotografierea
77. CM Selectați elemente neprmanente a celulei
69. CM Indicaţi contribuţiile savantului german bacteriene:
R. Koch оn microbiologie: a) [ ] ribosomii
a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare b) [x] capsula
b) [x] a introdus condensatorul Abbe c) [x] fimbriile
c) [x] a introdus sistemul de imersie d) [ ] peretele celular
d) [ ] a introdus mediile nutritive lichide e) [ ] nucleoidul
e) [x] a introdus microfotografierea
78. CM Indicaţi caracteristicele citoplasmei
70. CM Indicaţi contribuţiile savantului german bacteriene:
R. Koch оn microbiologie: a) [ ] are funţie de adaptare a bacteriilor la condiţiile
a) [x] a introdus coloranţii de anilină de mediu
b) [x] a introdus sistemul de imersie b) [ ] este compartimentată
c) [x] a introdus mediile nutritive solide c) [x] densă
d) [ ] a introdus mediile nutritive cromogene d) [x] conţine ribozomi
e) [ ] a pus baza teoriei despre fagocitoză e) [x] este nefluctuantă

71. CM Indicaţi categoriile de clasificare a 79. CM Selectaţi compoziția chimică a peretelui


regnului Procaryotae: cellular:
a) [x] Diviziune a) [ ] polimetafosfaţi
b) [ ] Ramură b) [ ] acid glucuronic
c) [ ] Grad c) [ ] polimeri ai glucozei
d) [x] Ordin d) [x] acizi teichoici
e) [x] Clasă e) [x] peptidoglican
diagnostic:
80. CM Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie a) [ ] chimică
este necesară camera obscură: b) [x] biologică
a) [ ] microscopia stereoscopică c) [x] bacteriologică
b) [x] microscopia cu fluorescenţă d) [ ] histologică
c) [x] microscopia cu contrast de fază e) [x] microscopică
d) [x] microscopia cu fond întunecat
e) [ ] microscopia optică 88. CM Indicaţi coloranţii de culoare galben-
81. CM Indicaţi afirmaţiile corecte: brună:
a) [ ] protozoarele sînt microorganisme a) [x] vezuvina
monocelulare, celule de tip procariot b) [ ] cristal violet
b) [ ] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, c) [ ] fucsina acidă
celule de tip eucariot d) [ ] safranina
c) [x] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip e) [x] crizoidina
eucariot
d) [x] virusurile conţin numai ARN sau AND
e) [ ] prionii sînt virusurile bacteriilor 96. CM Selectați subunitățile de masură utilizate
pentru microorganisme:
82. CM Indicaţi afirmaţiile corecte: a) [ ] picometri (pm)
a) [x] prionii sînt proteine infecţioase b) [ ] decimetri (dc)
b) [ ] virusurile conţin ARN şi ADN c) [x] nanometri (nm)
c) [x] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, d) [x] micrometri (µm)
celule de tip procariot e) [ ] milimetri (mm)
d) [ ] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip
procariot 97. CM Selectați esența metodei simple de
e) [x] protozoarele sînt microorganisme colorare:
monocelulare, celule de tip eucariot a) [ ] evidențiază sporii bacteriilor
b) [ ] evidențiază peretele cellular
83. CM Selectaţi disciplinile care au derivat de la c) [ ] determină aranjarea in frotiu
microbiologie: d) [x] determină proprietațile tinctoriale ale
a) [x] parazitologia bacteriilor
b) [ ] creatologia e) [x] determină forma bacteriei
c) [x] micologia
d) [x] imunologia 98. СМ Selectați metodele complexe de colorare:
e) [ ] biochimia a) [x] Neisser
b) [ ] Loeffler
84. CM Indicaţi afirmaţiile corecte: c) [x] Zeihl-Neelsen
a) [ ] prionii sînt virusurile bacteriilor d) [x] Aujeszky
b) [ ] virusurile conţin ARN şi AND e) [x] Gram
c) [x] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip
eucariot
d) [x] bacteriile sînt microorganisme unicelulare,
celule de tip procariot
e) [ ] protozoarele sînt microorganisme monocelulare,
celule de tip procariot

85. CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după


natura lor:
a) [x] sintetici
b) [x] naturali
c) [ ] neutri
d) [ ] bazici
e) [ ] acizi

86. CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după


caracterele chimice:
a) [ ] sintetici
b) [ ] naturali
c) [x] neutri
d) [x] bazici
e) [x] acizi

87. CM Indicaţi metodele microbiologice de