Sunteți pe pagina 1din 7

GRUPA: mijlocie

TEMA ANUALĂ: „Ce și cum vreau să fiu?”


PROIECT TEMATIC : „Sunt atâtea meserii, îndrăgite de copii”
TEMA ZILEI: „Meseria-i o comoară!”
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă (însuşire de noi cunoştinţe şi de formare a priceperilor şi deprinderilor)
FORMA: frontal, individual, pe grupe
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie muzicală
 D.E.C.
- joc muzical (predare) „Paharele muzicale”- sunete înalte şi sunete joase;
-cântec (repetare)- „Spune-mi iubite copilaş!”
Scopul:
 Stimularea expresivită ţii şi a creativită ţii prin muzică ;
 Dezvoltarea deprinderii de a câ nta vocal, în grup, sincronizat

Obiective operaţionale:
O1: să execute exerciţii-joc de respiraţie, ritmice şi melodice, după auz;

O2: să acompanieze ritmic câ ntecul utilizâ nd paharul şi linguriţa.

O3 : să redea expresiv linia melodică a câ ntecului după interpretarea model a acestuia;

O4 : să adopte o ţinută corectă a corpului, necesară câ ntă rii vocale;


Strategia didactică:

a) metode şi procedee: observaţia, conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţii-joc de respiraţie, joc muzical
b) mijloace didactice: pahare cu apă, colorant alimentar, linguriţă.
c) forme de evaluare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Durata: 30-35 min

2
DEMERS DIDACTIC

Secvenţele Strategia didactică


Metode şi procedee Mijloace didactice
activităţii Conţinut ştiinţific Evaluare
1.Moment  asigurarea condiţiilor optime pentru
organizatoric realizarea activită ţii;
 aranjarea mobilierului;
 pregă tirea materialului didactic necesar
pentru desfă şurarea activită ţii.
2.Captarea  Se prezintă copiilor instrumentul surpriză şi
atenţiei se poartă discuţii pe baza. - conversaţia; - vioara - frontală ;

3.Anunţarea  copiii vor fi informaţi că în această activitate -


temei vor repeta câ ntecul “Spune-mi iubite copilaş!” - conversaţia;
şi se vor învă ţa un joc muzical “Paharele
muzicale”

4.Pregătirea  Se execută jocuri pentru reglarea respiraţiei şi * explicaţia; - frontală ;


muzicală mobilită ţii corzilor vocale.
 Se atrage atenţia asupra poziţiei corpului * explicaţia
(spatele lipit de spă tarul scaunului, mâ inile pe
genunchi).

3
 Se demonstrează fiecare exerciţiu, apoi se
solicită copiilor executarea acestora:
 Joc- exerciţiu de respiraţie: “Suflăm o
* demonstraţia
păpădie!”, “Vântul”, “Ce frumos miroase
floarea!”; “Să facem linişte!” (prin expiraţie se
* exerciţii de respiraţie
pronunţă sunetul “şşşşşş” prelung, pâ nă la
semnul de încetare; se execută demonstrativ
de educatoare şi se repetă de două ori cu toată
grupa)
 Joc-exerciţiu pentru încă lzirea vocii : se câ ntă
* exerciţii de încălzire
silabele ma, me, mi, mo, mu pe sunetele do şi
a vocii
re.
5.Dirijarea  Copii vor fi anunţaţi că vor desfă şura un joc *conversaţia
învăţării “Cântă ca mine”
 Educatoarea va câ nta fragmente muzicale
*exerciţiul
diferite, iar ei le vor reproduce aşa cum le aud

*demonstraţia
1. Se intonează demonstrativ de că tre - frontală
educatoare, Cântecul păsărelelor; se
execută cu copiii la comanda educatoarei,
conform tonului.

4
- pe grupuri mici;

2. Se intonează demonstrativ de că tre


educatoare, Cântecul ursului;

3. Se repetă cu grupa de copii

Transmiterea cunoştinţelor teoretice


-Cum au câ ntat pă să relele? Ce fel de sunete sunt
sunetele din câ ntecul pă să relelor? (sunete
înalte).
- Cum a câ ntat ursuleţul? Ce fel de sunete sunt
sunetele din câ ntecul ursuleţului? (sunete joase).

5
6.Obţinerea  Se desfă şoară sub forma jocului muzical - explicaţia; - pahare pline cu -individual
performanţei „Paharele muzicale”. apă și pahare goale;
 Se demonstrează de educatoare jocul muzical -demonstraţia; - lingurițe;
lovind succesiv cele două pahare (paharul -pe grupuri mici;
plin/paharul gol) pentru a diferenţia sunetele - frontal
scoase de acestea. -conversaţia
-Ce fel de sunet scoate paharul gol? (sunet
înalt)
-Ce fel de sunet este sunetul paharului plin cu
apă scoate paharul gol? ( sunet jos)
 Se execută jocul muzical de că tre toată grupa -exerciţiul
după improvizații ritmice ale educatoarei şi
pe melodia „Cântecul greierașului”.

7.Fixarea  Se repetă cu copiii jocul muzical -exerciţiul -pahare - individual

6
cunoștințelor -Ce sunete aţi auzit şi cântat în cântecul -conversaţia -apă
teoretice greieraşului? (sunete înalte şi joase). -linguriţe
8.Reactualizarea  Copiii vor fi anunţaţi că vor câ nta un câ ntec -conversaţia -pahare -frontal
câ ntecului învă ţat cunoscut, învă ţat într-o activitate trecută -exerciţiul -linguriţe
anterior. („Spune-mi iubite copilaş!”).
 Se va repeta câ ntecul cu toată grupa.
9..Încheierea  se fac aprecieri asupra modului de lucru; - conversaţia; - pe grupuri mici.
activită ţii

S-ar putea să vă placă și