Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT LEGISLAȚIE:

CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Conducător științific:

Asist. dr. ing. Radu Muntean 

Student:

Elena-Teodora AGUȚĂ

BRAȘOV

2020
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Calitatea construcțiilor.......................................................................3

1.1.Procedee de verificare......................................................................................................4

1.2.Organismele de control al calității construcțiilor..........................................................4

CAPITOLUL 2. Controlul calității/ conformității betonului.......................................6

2.1.Evaluarea conformității betoanelor...............................................................................6

2.2.Confecționarea și păstrarea epruvetelor........................................................................7

CAPITOLUL 3. Planul de prelevare ...........................................................................11

Bibliografie:..........................................................................................................................14

2
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

CAPITOLUL 1. CALITATEA CONSTRUCȚIILOR

Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în


exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor și a
colectivitățiilor.
Exigenţele  privind  calitatea  instalaţiilor  şi  a  echipamentelor  tehnologice  de  producţie  se stabilesc şi
se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
Noţiunea de „ controlul calităţii ” reprezintă totalitatea metodelor, mijloacelor şi activităţilor cu caracter
operaţional utilizate în vederea realizării cerinţelor referitoare la calitate.
Efecte negative provocate de calitatea deficitară de realizare a unei construcţii pot să conducă la
fenomene nedorite, precum:
• punerea în funcţiune cu întârziere a unor obiective;
• compromiterea parţială sau integrală a construcţiei, cauzată de deficienţe ascunse;
• îngreunarea executării proceselor următoare şi mărirea consumului de materiale;
• mărirea costului (cheltuieli suplimentare provocate de slaba calitate a materialelor şi a lucrărilor).
Verificarea calităţii lucrărilor se face în scopul confirmării corespondenţei acestora cu proiectul, cu
prescripţiile tehnice specifice, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile, prevăzute de
acestea. Respectarea condiţiilor tehnice de calitate trebuie urmărită în primul rând, de şefii formaţiilor de
lucru şi de personalul tehnic însărcinat cu conducerea lucrărilor, în cadrul activităţii sale de îndrumare şi
supraveghere.
Separat de verificarile executate de catre sefii formațiilor de lucru si personalul desemant cu controlul
calitatii, se efectuează verificări :
a) pe parcursul executării, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiţii, înainte ca
ele să devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate în), alte categorii de lucrări sau elemente de
construcţii;
b) la terminarea unei faze de lucru ;
c) la recepţia preliminară a obiectivelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investiţii.
Frecvenţele verificărilor sunt menţionate în prescripţiile tehnice specific. In cazuri speciale, este interzis
a se proceda la executarea de lucrări, care să înglobeze sau să ascundă defecte ale structurilor de rezistenţă
sau care să împiedice accesul şi repararea corectă sau consolidarea acestora.
3
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

In cazul în care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrări sau la recepţiile preliminare), în scopul
obţinerii de date asupra corectitudinii verificărilor şi înregistrărilor efectuate pe parcurs, se va proceda
astfel :
- dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal
de sondaje ;
- dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, toate verificările prevăzute în
prescripţiile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refăcute, cu aceleaşi metode sau cu alte metode care să
dea rezultate echivalente.
La controlul şi recepţia lucrărilor se va urmări respectarea etalonului. Etalonul în principiu va fi primul
element prefabricat confecţionat (element de fundaţie, carcasă), primul apartament etc. ; etalon acceptat
de CTC, iar în unele cazuri de proiectant sau beneficiar.

1.1 PROCEDEE DE VERIFICARE


In funcţie de momentul efectuării verificărilor acestea se referă la :
a) determinarea — prin măsurători — a corespondenţei elementelor verificate cu prevederile proiectului,
din punct de vedere al poziţiilor, dimensiunilor şi modului de rezemare;
b) existenţa documentelor de atestare a calităţii materialelor semiprefabricatelor, prefabricatelor şi
aparatelor utilizate ;
c) efectuarea încercărilor şi probelor impuse de proiecte şi prescripţiile tehnice şi întocmirea
documentelor cu rezultatele acestora precum şi a proceselor verbale de lucrări ascunse;
d) examinarea existenţei şi conţinutului documentaţiei şi proceselor verbale menţionate mai sus precum şi
a sintezelor şi concluziilor acestora ;
e) verificarea directă prin sondaj şi efectuarea de încercări suplimentare în vederea formării convingerii
organelor de control şi comisiilor de recepţie asupra corectitudinii şi valabilităţii documentelor încheiate
anterior.
1.2 ORGANISMELE DE CONTROL AL CALITATII IN CONSTRUCȚII
1. Rolul statului in activitatea de control
Rolul statului se realizează printr-o multitudine de procese :
 legiferare şi reglementare;

 atestare şi autorizare;
 control (iclusiv avizarea şi aprobarea);

2. Rolul autorităţilor publice locale


 Implicarea directă a autorităţilor se manifestă în cadrul :
 Procesului de recepţie a lucrărilor de construcţii;
 Procesului de autorizare a lucrărilor de construcţii.
4
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

 Implicarea indirectă se manifestă prin rolul în implementarea locală a politicilor şi programelor


de dezvoltare durabilă, în reglementarea urbanistică, etc.
3. Rolul asociaţiilor profesionale din construcţii
Asociaţiile profesionale din construcţii grupează specialiştii din domeniu, pentru a le reprezenta interesele
în relaţia cu statul şi cu celelete grupări profesionale din ţară sau străinătate. Asociatiile profesionale se
implică în activităţi de: reglementare (participă la elaborarea normelor), control (autocontrol) şi garantare
a calităţii, iniţiativă legislativă în domeniu; partener social în dialogul cu autorităţile statului, reprezentare
externă (schimb de experienţă,recunoaştere a competenţei şî diplomelor).
4. Rolul organismului de control privat
Există cerere de control peste nivelul furnizat de stat şi există cerere de garantare materială efectivă, pe
care statul nu le oferă prin controlul său de calitate în construcţii.
Organismul de control privat trebuie sa isi asume:
- controlul privind nivelul la care sunt satisfăcute de către produsul „construcţie” cerinţele esenţiale de
performanţă, nivel cerut prin contract şi superior celui reglementat;

- controlul privind nivelurile de performanţă la care sunt satisfăcute oricare exigenţe de performanţă ale
construcţiei şi care au fost prevăzute prin contract;

- garantarea materială a calităţii produsului „ construcţie ” în faţa investitorului.

CAPITOLUL 2. CONTROLUL CALITATII /CONFORMITATII BETONULUI

5
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Conceptul clasic de evaluare a calităţii betonului este bazat pe rezultatele metodelor de control distructive
pe epruvete turnate, întărite şi încercate conform specificaţiilor standardizate.
Un aspect foarte important privitor la realizarea construcţiilor este conceptul de calitate. Astfel, conform
acestui concept, calitatea betonul se determină prin încercări, după 28 de zile, pe epruvete standard, dar
este în general recunoscut faptul că aceste epruvete nu oglindesc adevărata calitate a elementelor de
construcţii.
În prezent, este recunoscut faptul că epruvetele cubice şi cilindrice standard nu reflecta în totalitate
adevărata calitate a structurii, doar o “calitate potenţială”. Pentru determinarea calităţii reale fără a
degrada o structură/element existent se folosesc metode nedistructive de determinare a calităţii.
Controlul calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este necesar pentru respectarea şi aplicarea
prevederilor din normele şi reglementările specifice, în limitele abaterilor admisibile, respectându-se mai
multe etape şi anume:
• permanent pe parcursul executării pentru toate categoriile de lucrări (înainte ca ele se devină lucrări
ascunse prin înglobare sau acoperire);
• la terminarea unei faze de lucru, la recepţia preliminară sau finală;
• în timpul exploatării.

2.1. EVALUAREA CONFORMITĂȚII BETOANELOR


Controlul de calitate al betoanelor se poate clasifica astfel: control interior, control exterior, control de
conformitate (acceptabilitate).
Controlul de conformitate (controlul de acceptabilitate) are în vedere verificarea satisfacerii condiţiilor
specificate pentru realizarea clasei betonului, condiţii solicitate atât de producător sau executant, cât şi de
beneficiar.
In urma efectuarii controlului de conformitate a clasei de rezistenţă a betonului se evită neconformităţile,
se analizează problemele apărute, se determină riscurile, se depistează cauzele, se stabilesc limitele pentru
produse şi procese, se realizează prognoze, se verifică şi se măsoară sau se evaluează caracteristicile
referitoare la calitate.
Control de conformitate are drept scop determinarea cu ajutorul statisticii matematice, a identificării
produsului neconform (proprietăţilor betonului – detectare, marcare, înregistrare), izolarea rezultatelor,
examinarea lor şi deciziile care se impun a fi luate, acţiunile corective şi preventive, documentaţia care
trebuie completată la zi; ţinându-se seama, în acelaşi timp, de o serie de variabile (denumite şi procese
speciale), care au o importanţă însemnată în calcule, care ţin seama de:
• proprietăţile fizico-mecanice ( de rezistenţă, deformabilitate, stabilitate, oboseală) ale materialelor,
secţiunilor sau elementelor lor componente;
• caracteristicile geometrice ale structurilor şi elementelor lor componente etc.
6
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Determinarea clasei de rezistenţă a betonului (ca şi a altor caracteristici ale lui), nu se realizează niciodată
pe baza încercării unei singure epruvete. Aceste determinării se realizează pe loturi (mărimea unui lot
este dat de cantitatea de betonul turnat pentru fiecare clasă sau parte din structură: fundaţie, nivel al unei
clădiri sau grup de grinzi / stâlpi / pereţi structurali ai unui nivel sau nu mai mult de un anumit volum,
funcţie de clasă şi/sau mai mult de realizarea turnării timp de o săptămână) (notat N – efectivul lotului);
prin intermediul probei de control, care reprezintă cantitatea de beton necesară obţinerii unui rezultat; iar
rezultatul determinării îl constituie media aritmetică a cel puţin trei citiri obţinute.
Cu cât cantitatea de beton avută în vedere este mai mare, numărul de probe creşte, iar domeniul de
variabilitate a calităţii betonului se măreşte (datorită variabilităţii calităţii betonului livrat de mai mulţi
furnizori – staţii de preparare, a compoziţiei betonului, discrepanţele inerente prelevării probelor,
procedurilor de încercare etc.)

2.2. CONFECȚIONAREA ȘI PĂSTRAREA EPRUVETELOR DE BETON


Pentru determinarea proprietăţilor mecanice şi de altă natură a betonului este necesar să se
confecţioneze corpuri de probă denumite “epruvete” care să fie supuse încercărilor propuse.
Confecţionarea epruvetelor constituie o operaţie de legătură între determinările asupra betonului
proaspăt şi cele asupra betonului întărit, deoarece confecţionarea epruvetelor se realizează cu
beton proaspăt, iar încercarea lor se face după ce acesta s-a întărit.

Formele epruvetelor
Epruvetele, care se confecţionează pentru determinarea rezistenţelor mecanice ale betonului sunt
de trei forme: cuburi, prisme şi cilindri.
a. Cuburile au latura de 100, 150, 200 sau 300 mm - dimensiunea se alege în fiecare caz depinde
de dimensiunea maximă a granulei de agregat; această dimensiune nu trebuie să depăşească ¼
din latura cea mai mică a epruvetei.
b. Prismele au dimensiunea de 100 x 100 x 400 mm, 100 x 100 x 500 mm, 100 x 100 x 550

7
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

mm, 150 x 150 x 600 mm, 150 x 150 x 750 mm sau 200 x 200 x 650 mm, 200 x 200 x 800
mm .Ele servesc atât pentru determinarea rezistenţelor la compresiune, cât mai ales a rezistenţei
la întindere din încovoiere care se cer în unele cazuri; dimensiunea se alege în fiecare caz în
funcţie de dimensiunea maximă a granulei de agregat; ea nu trebuie să depăşească 1/3 din latura
cea mai mică a epruvetei.
c. Cilindrii au dimensiunea de 100 mm dia. x 200 mm lungime, 110 mm dia. x 220 mm
lungime, 150 mm dia. x 150 mm lungime, 150 mm dia. x 300 mm lungime, 160 mm dia. x
320 mm lungime sau 250 mm dia. x 500 mm lungime

Clasificarea probelor
Funcţie de scopul utilizării lor, probele de beton se pot clasifica astfel:
• Probe care se prelevează la staţia de betoane - direct din mijlocul de transport (autoagitator),
după încărcarea completă a acestuia, prin descărcarea unei cantităţi de beton cel puţin egală cu de
trei ori volumul probei. Se păstrează apoi în condiţii reglementate de normative şi se încearcă la
3, 7 sau 28 zile. Prin intermediul acestor probe se verifică conformitatea betonului la încărcarea
în mijlocul de transport.
• Probe care se prelevează la locul de punere în lucrare a betonului - după descărcarea
acestuia din autoagitator din trei puncte diferite sau la descărcarea din autoagitator, din şuvoiul
care curge pe jgheab, la trei interval diferite (început, mijloc şi sfârşitul descărcării) sau din trei
puncte diferite (dar cel puţin o prelevare din fiecare benă) când descărcarea se face în bene. Se
păstrează în condiţii reglementate de normative, fie la locul de turnare, dacă există condiţii
corespunzătoare, fie în laboratorul de şantier. Aceste probe servesc la determinarea clasei de
rezistenţă a betonului din construcţie. Aceste probe se încearcă tot la de 3, 7 sau 28 zile.
• Probe care se prelevează în diferite faze ale execuţiei (numite probe de control pe faze)
- se păstrează în condiţiile construcţiei şi se încearcă la termenele prescrise pentru fiecare caz în
parte. Un exemplu este determinarea gradului de maturizare al betonului la un moment dat
pentru a se şti dacă se poate decofra; sau cazul betonului precomprimat astfel încât să se poată
realiza transmiterea precomprimării asupra betonului; sau dacă poate fi expus îngheţului (dacă
îndelpineşte condiţia de rezistenţă la îngheţ).
Metodologia de realizare a epruvetelor

8
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Pentru confecţionarea epruvetelor se folosesc tipare metalice realizate din oţel inoxidabil, bronz
sau mase plastice, cu un înalt grad de finisare a feţelor interioare.
Volumul de beton necesar unei probe trebuie să fie cel puţin de 5/4 ori volumul tiparelor
(datorită contracţiei la uscare a betonului).
Principalele operaţii necesare confecţionării epruvetelor sunt:
• betonul de lucrabilitate L3 / L4 se toarnă în straturi de 100 mm în tiparul curăţat în prealabil cu
peria de sârmă şi uns cu substanţă decofrantă. După turnarea fiecărui strat, betonul se îndeasă cu
mistria pe lângă pereţii tiparului apoi se dau cu o vergea de oţel φ16 mm câte 8 împunsături
pentru fiecare 100 cm2 de suprafaţă, distribuite uniform şi la intervale o secundă; beton de
lucrabilitate L3 se toarnă (în straturi) până la marginea de sus la ramie prelungitoare astfel încât
să se depăşească cu 20 mm marginea de sus a tiparului. Se îndeasă cu mistria apoi se
compactează prin 12 lovituri cu maiul de 6 kg care este lăsat să cadă prin greutate proprie de la
marginea de sus a ramei prelungitoare. Se scoate rama şi se rade excesul de beton.
Compactarea prin vibrare a epruvetelor
Se poate realiza în laboratoare de şantier sau laboratoare specializate prin intermediul unor mese
vibratoare sau cu ajutorul unor pervibratoare.
Compactarea prin vibrare a epruvetelor se face numai la betoane de lucrabilitate L0 , L1 şi L2.
Operaţia se consideră terminată când suprafaţa betonului devine orizontală, mortarul fin iese la
suprafaţă şi nu mai ies bule de aer.
Pastrarea epruvetelor. Pentru ca rezultatele să fie comparabile între ele şi cu prevederile
reglementărilor în vigoare, epruvetele trebuie păstrate într-un regim bine stabilit şi constant,
deoarece în primele zile (dar şi pe parcurs până la încercare) rezistenţa betonului este sensibil
influenţată de temperatura şi umiditatea mediului înconjurător.
Oricare ar fi scopul pentru care se iau probele, ele se păstrează primele 24 de ore de la
confecţionare în tiparul în care s-au turnat. Excepţie fac numai probele de beton cu întârzietor
de priză care se ţin 48 de ore în tipar, după care epruvetele se decofrează cu atenţie, prin
demontarea tiparelor, încât să nu se ştirbească muchiile.
Probele de control pe faze se păstrează până la încercarea în vecinătatea şi în condiţiile
elementului de construcţie în care s-a turnat acelaşi beton ca cel din probe. Fazele la care se cere
acest control pot fi: decofrare, transfer forţă precomprimare, transport etc.

9
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

În cazul controlului pe faze, termenul de încercare se apreciază în funcţie de valoarea procentului


din clasă a cărui realizare se urmăreşte, precum şi de variaţiile de temperatură în perioada de
întărire a betonului

CAPITOLUL 3. PLANUL DE PRELEVARE PRIN ESANTIONARE SI CRITERIA DE


CONFORMITATE A BETONULUI

Plan de esantionare si incercari

10
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Planul de eşantionare se va efectua pentru fiecare familie de beton produs în condiţii presupuse
uniforme
Producţia iniţială reprezintă perioada care acoperă cantitatea de beton produsă pentru care se pot preleva
cel puţin 35 de rezultate de încercări.
Producţia continuă reprezintă perioada de 12 luni în care se produce fără întreruperi o cantitate de beton
din care se pot preleva cel puţin 35 de rezultate de încercări.

Tabel 1. Frecvenţa minimă de eşantionare pentru evaluarea conformităţii

Tabel 2. Frecvenţa şi măsurile ce se adoptă în cadrul controlului calităţii betoanelor la locul de


punere în lucrare
verificare sau

actiunii sau
executare

Frecventa

Constatare

Masuri ce se
Nr. crt

ce se verifica
Procedeul de

caracteristici

verificarii
Faza de

minima
Actiunea.

Scopul

adopta

0 1 2 3 4 5 6

11
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Betonul proaspat descarcarea din mijlocul de transport


D1 a)Examinarea Constatarea La fiecare transport. C Se acceptă
documentului de garantării punerea în
transport. calităţii de către lucrare.
producător şi
respectarea NC Se refuză
transportul
respectiv.
b) Consistenţă Confirmarea O probă pentru fiecare C Se acceptă
conform lucrare caracteristicilor tip de beton şi schimb punerea în
STAS 1759-80 impuse de lucru dar cel puţin o lucrare
betonului probă la 20 mc de NC Se
procedează
beton
conform
obs. 1
Încadrarea C Se acceptă
c) Temperatura dacă punerea în
temperaturii
este prevăzută ca o 4 determinări pentru lucrare
betonului în
cerinţă tehnică. fiecare tip de beton şi NC Se
limitele
schimb de lucru. procedează
50C - 300C.
conf. obs. 1

O probă pe schimb
Beton întărit

a)Determinarea Stabilirea C Se execută


rezistenţei la termenelor de dacă este prevăzut prin faza
compresiune pe decofrare. proiect sau procedură NC Se
epruvete cilindrice specială decalează
/cubice conf. STAS faza şi se
1275/88 pentru procedează
verificarea la o nouă
rezistenţelor de control verificare
pe faze.
La vârsta de 28 zile Verificarea Pentru fiecare tip de C Se
aceste încercări nu se condiţiilor de beton, parte de recepţionea
efectuează în cazul în calitate pentru clasa structură ză partea de
care recepţionarea de (fundaţie, nivel structură.
structurii se face pe beton pre7scrisă. tronson) NC Se
bază de încercări dar cel puţin o probă procedează
nedistructive la: conform
conform normativului obs. 2
C 26-85.

12
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

D2 b)Determinarea Verificarea 300 mc pentru clasa <


gradului de Îndeplinire a C
impermeabilitate conf. condiţiilor 4/5;
STAS 3519/76. prevăzute 100 (200) mc pentru
în proiect sau C8/10-C 16/20;
conform 50 (100) mc pentru
procedurii speciale clase > C 16/20.
Obs. : Cifrele din
paranteză se referă la
elemente sau părţi din
structura cu volum
>300mc care se
betonează fără
întrerupere.
O probă la 300 mc. dar
nu mai puţin de două
probe pentru fiecare
obiect.
c) Determinarea O probă la 1000 mc. Idem
gradului de gelivitate
conform
STAS 3518-86
Notaţii : C - corespunzător, fiind îndeplinite cerinţele tehnice prevăzute.
NC - necorespunzător, nu se încadrează în cerinţele tehnice prevăzute.
Observaţii:
Gradul de impermeabilitate se consideră realizat dacă cel puţin 90% din numărul de încercări care se
analizează îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute;
Gradul de gelivitate se consideră realizat dacă cel puţin 90% din numărul de încercări care se analizează
îndeplineşte condiţiile tehnice prevăzute.

Determinari efectuate la locul de punere in lucrare


Determinările se referă la verificarea caracteristicilor betonului (consistenţa, temperatura dacă este
prevăzut prin proiect sau în perioada de timp friguros etc.).
Ori de câte ori un rezultat nu se înscrie în limitele admise , se vor efectua pentru acelaşi transport de beton
încă două determinări. Dacă valoarea medie a trei determinări se înscrie în limitele admise, se va accepta
punerea în lucrare a betonului; dacă este depăşită limita admisă, transportul respectiv de beton se refuză.

Incercari pe beton intarit la 28 zile


Rezistenţa la compresiune, determinată ca medie pe fiecare serie de trei cilindri/cuburi,
se analizează de către laboratorul care efectuează încercarea imediat după înregistrarea
rezultatului.

13
Aguță Elena Teodora CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

În cazul în care rezultatul este inferior clasei betonului laboratorul va comunica în termen de 48 ore
rezultatul staţiei de preparare a betoanelor şi executantului (pentru betonul preparat în staţii), respectiv
numai executantului (pentru betonul preparat pe şantier).
Dacă din verificările suplimentare rezultă că betonul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în
reglementările tehnice în vigoare, se va convoca proiectantul care va analiza şi decide după caz :
1. efectuarea de verificări suplimentare prin metode nedistructive sau extragerea de carote şi reanalizarea
rezultatelor;
2. expertizarea lucrării (măsuri privind demolarea şi refacerea sau consolidarea elementelor
necorespunzătoare, adoptarea unor restricţii în serviciu, acceptarea recepţionării lucrării etc.).

Bibliografie:

1.Evaluarea conformitatii betonului , dr. ing. George Ilinoiu;


2.Normativ pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente , Indicativ
C56-85;
3.H.G. 766/1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcții;

14

S-ar putea să vă placă și