Sunteți pe pagina 1din 258

WilliafnM.

Johnston

SpiritulVienei
0 istorie
intelectual[
;i social[
1848-1938
Volubui de fala fsce parl€ din prosramuj
editoDat al Fudaliei Trpis
EuropA"si r fosr reatizat de Bnpul de srudii "A
culrurate.
Ae6€[a,c.rt+ a a_parur
cu sprijinxltDr!.isr
William M. rlohnston
st Fundatici peurru o Soc,etar€
D$chi6A (Ope! S@ieryFourdaiionl
CooldoDaio.iicolecljei llejo EuoDa,:
"A
Adtutro Babeij qi Colnet UnAurouu

SPIRITUL VIENEI
R€dactor: Daciara Branea
Copertacole4iei: ADsetaRota$-Se.benco

WillisD M. Johsbotr - fte Austnan Miaat-


Nt t rtet tectuot and. So.iat Histot! 1U8- tg38
o Recell,sof$e UDivorsiryofcsliromia
lsl?.b.yTe
rlDDsned by arralgeDeDr with the Udversi,y
oi.Califom,s presa
O 2000 by Editura POIIROM Iaqi, pentnr prezenta
haducere

Editua POLIROM
I€qi,B-dul CopouDI 4, pO. BOX 266,6600
tJucureFbi,
B-dul LC. Brdtjalu ni 6, eL.?

rroscrierea cIP a Bibrioiecii Nafionale:


,,('INSTON,WILLIAMM.
sr,,tttt U ,a nh,i? nbl?rtuald sdtold
^
,rrr Mi*'tk rLodorss.u ri tU8. tg3g,Wi rsm It, JornsbDj
L9, polircm.2OOO
r:xrti . 7 1ir , ,r P t ur ^t
Ml
| || u ,I rr!L*) : ?,t/ 4zsrrid, Mint An Inte
ectbl dnd suidt Eistary1s48-
rs38
l|i l N tr73r i, J 34! ) 4l1
| 1n, , t t r. i! , , M n H r l , ,I r r l t I

l"l h rq l | , lt { ) r v lA Nt A l{,l,ll((,M
Eucuretti
B,C.U.

il11ilIilillil]|illlilililtrililti
c200115O3

Masi€tds,

D;Bcjpulisque

Etwa! Neues kanD oa,


nur fildeD,
w€r}! oar das Alie k€mr.
Maj poh ana ava aou
,
oacr le $tii pe cele vechi

Jedn Gebser

ArhitecturB anjlor 1880 pc Rinsstrsse neDs I


Plrlafrentul, Primdna 9i UnirerEitare
t

Cuprins

htroducer€ ......,.....-.... ....................................


15
ObiectiveSi obstacoletn istolia intelectusldaustriacn.................
15

PARTEA I
BrnocRATrA HABSBUBGTCA _
INERTIA uerszsnEFoRMA
l. De la Baroc la Biederh€ier ...............-................._....................._..
23
De la oiiei le biperiului Habsburgic
la crezui baructn provid€nld...............................
..............................
zs
Iozefinismulca eu6n a libelaltuEului
gi con€eryatorismului ... ..............................2j
Cultura Bi6dermeierca €urs! a stituditrilor utterioarc................ 30
Dominatiaintelectualda e!.r€ilor: rldlcidle ei
in tladitia tdbal{ ti respinaereacrcStinilor......_..............._............95
f. impiratr|l pi curtea lui ................................
..............................,....42
l,ongevirateafragilitnlii : lum6a sisuranlei
g ca88andrele ei............ ..............................42
imp6ratul Fraff Josef: un moDarhBiedermercr
intr-o lurEepe cale de industializale ..............................................
46
Artutocralia ti nobilim€a mArulrti :
pdvrlegiul - o barierd i. fala hovatiei ................. El
-_---._........:......
3. Un imperiu al functiorarilor .......................................................07
Uniformitate gi venalitatelntr-o birocralie tnvechitd...............__..52
Armata pe tirnp de pace- o binecuventareincertd....................... 62
Bh€rica de stat iqi veneazdadversari ...._.._.............._.....................
68
Kari Lueser qi socialisnul municipal...................
............................
7E
$coli fj universiteg: lntoarcereala trsdilre -
o qcoaldpentrugenii.... ..............................
?8
Crepuscul la Viena inovatii inteiectuale
9i ruini economice Bruckner,Wolf, Mahler, Schonbers-
patru inovatod persecutati--'.-.---.--.-.-.....:i...................146
4. DconomiFti9i birocrati...................................................................
89
Terninologia lui Karl Pdbram penfu traDzft,ia 9. impttimitii artelor vizuale ............................,....1j..................
rsz
de la feudalismla capitalisD......................_................................._....
89 Hans Ma}art - cultura lntr-o epocddecorativ6...-.....................152
Carl Meryer ti teo.ia psiholosicna nevoilo! economice _..............
91 Estetismul fard in fatA cu modemitatea-
Friedrich von Wiese.- avocatal economieimixte........._ Klimt, Schieleti Kokoschka.............:......-...............t...................
154
..............94
JosephSchumpeter- mofteDitoruldezmogtedt Arhitectu.a din Ringstrasse ti criticii ei -
al Impeiului Habsbusi Srtte, WagnerFi l,oos... 158
....-........-............
..........._.................95
$coala uenezA ile islona r62
ariei......................................................
Afinitdtile diritre tcoala ausrriacdde econoDie
ti birocralia iozefiDistd ..............................97 10. Criticii €€tetidmului........................................:.......................--..1
5. .Iurigtii imperiului ............................._........................................... RosaMalreder - o mfinatd cDoscdtoa.ea rolului femen......168
100
Autoritatea statului incurqjati ti sp.ijinitd de jurigti................100 Otto Wein;nger- onestitateacazutdln Elisoginie
EusenEhrlich- pariizanal obic€iuluilo.t'tui............................. 9i in urn de sineereia8ce.....-...-...-.......,........-...-....................-.....77
t0t
Alton Menger critic utopjcaJ dJeptuidprivat...............{......... 104
HaM Gross- ur pionier at sistemutuid€ derecrare PARTEA A TRTII.
ltiintificd a crinei ....... .............................106 POZTTIVISMUL gI IMPRESIONISMIJL -
Hans Kel6enti teoria purd a dreprutui - O SIMBIOZA NEVEROSIMILi
impotenla politicd a igodi teoretice................_.........._..................
108
11. Fascinalia in fata mo4ii ,................................,...,.....................179
6. AustrodaEittii.... ..._.............._...............
112 Moarlea- un bastjoDlrDpotrivsschibbnrii................................ r79
Viktor Adter - organizatorulsocialismuluiaustriac......_............_ r12 Moartea ca simbol al efemerului..................................................182
Otto Baue. - gafeletactice ale @ui teoretician................ .........115 Moarteaca refugiu. lntele.tuali austriecisinucisati ................ 188
Austromarxistulconciliant- Karl Renner.................................... 118
Max Adler - Eitrtezalntr€ Marx qi Kant ..............:........................I2I 12. Filosolii {tiirtai.. .................................
195
Enst Mach Fi reducerealitosofiei iiTsiloiogiei ]a frzicd........195
LudwigBoltzmann desprecomplemeDtaritatea
PARTEA A DOUA ipotezelorcontradictorn .........................
200
ESTETISMUL VIENEZ Moritz Schlick- primud moueruF; critic
al Cercului din Viena... --------..........2O2
treaci ti foiletodtti.. ............._...............
tz7 Eclipsa unui om universal Otto NeuratL...-............................206
Sex;i sociabititateln imperiul eEtetisDutui.... ._._........................
I27
r3. Ftlosofii linb4urui ......................................................................
210
Triunfui conversa'lieide cafeneaFi foiletonul................-............. 131
Fritz Mauthner - de la critica superstitiei cuvantului
D.agosteaSi ura ditrhe arti$ti qi public_.......................................
186 ta un misticismfxrd Du .........................210
8. Muzici€di Fi critici nuzicali..............................................
........140 Adolf Stdhr ii critica frlosofrei-modelate"dupnlimbaj .....-..........
213
Valsul !i opereta frivolitatea ca iGrrument potftic_............._.140 Richard Wahle- nihiliEmul terapeuticlmpotriva
Edued Hamlick un arbitru frezeolosieiherba iene .........................215
al sustului muzicaldevenit formaljst............,....
......................:.....
744 Rarl Kraus qi idolarrizareaIimbajului -
blestemulunei memodi fotocrafice...................
...........................217
tl

PerfsctioniBhul lui Ludflig Wittc€nstein - Robert Zimmertlann ,i atot up nrdtoar€a


i.iiot''iua ;i nihiust teraP€ut " " "" "" 220 sa teort€
""'iito' "topic .--i"- --.--.....308
t4. Filosofii diarog$ui.. " " 236 20. Franz_Br€nt ro,i adeplii sIi ..................................................
Marti! Bubet - de la mistica est€tictr sll
FJanzBrenrano6au reiDrot€a psiholosi€i
la relalia eu-tu... .. .. . --- - " " 236
u"""l"it"r€ntjo[arite$i................................3r1
Pneumatologia lui perdhand Ebner - l"^T'l Meinong,
A.r€Eus ljT -..
23e la jrmAratea d,umutui
p'imt.t i*u"ii i"6 de scris.......... : "" . " ornrre creniano ri Bojz
" -- --- . ,,3'7
16, Frsud ti a€dictna.. . "" " "" '243 Fe'oneno,osisil ;;;; ;;; _;
a evoluliei lui Freud......... . . " "" " -" 243 Drre brentano ,i Bolza.n
O schild "" "
245 Uitata velsatilirare a lut
Nihilismul tenpeutic de la facuttatea de nedicir! r"" ui""*;.................... :;;
Mentolii lui Fr€ud deveniti dvali - "*"o."
21. Ultiuii €xponerti ai tradifiei leibEizier€............................
ii.iJ", u"v""*, x"'m-Eiing' Breuer9i Ftiess " """"250 rfseph popper_Lynte]ls_ ilumirismul oplimist
828
260 3r urur rDveDtator ceb.
16, F.eud ti Viena .....-... " " " ..........................328
Othmar Spalr _ ur virruoz al gandim
Fleud Fi r€Iatia 3a cu Viena - corpomtiete..-.,----- Bjl
J'it* p"'t'""aliz!qi mediu....".. "" ' 260 CoN.ulsiitemetafizicii leibniziene_ Helmann
"iJtai'r" 265
Broch................
ats ,l
Atitudinea lsi Fleud fal6 de religie qi rioarte " " " 29. Aristocratii fuarrtropi.......................
Canzeletezistenteivienezeln fala psihanali'ei " """"'271 n",rr,,uo,s,t,n." _ u;,"*;;l ;";;;; ,llt
.: .: ... ..:::::::
Fr€u.l 9i adeptii sli. '," "" 274 Ncrald uoudenhove_Kajergi - un proraoror
ar €cLrme11:smulpol ui i tj c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . - . . _. . - . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freud-patda.httl, patton at ortodoxiei U40
iilr"ti *"*4t"1t"ia""1"i................... -- "" ""274 23. Dsr*'tritiii sociali, sabotori ai tladilioi l€ibdzi€ne........
A4B
Psihoierapia burgheze - ptoferiile tmplinite Ludwis GrlllploFicz * de ls spiritut incendjar
ale tui Alirod Adier '.... '-'r" " 277 ra cer hobbesi atr,.,....,,.. .
Otto Rank - de ta e6tetisn la cr€atia-de-sine cusravRat,enhore"
s;; ;;;".,,; ;; il;;
in psihoterapie... ....... " " 280
rroustonstewan ChamberlaiDla Viena _
il;;; .....:::
un Burlindtoral purit6iii rasiale......................................-..........
:48
PAiTEA A PATRA
B,EFORMA CATOLICA DIN BOEMIA PARTEA A cINcEA

il
CIJLTUL ILUZIEI LA MAGIIIARI
1 8 . Marcio ptii praghezi " "287
Bdtnlia dramaticl dintle c€hii ti germanii dir Boemia " 28? 24. I'rstitutii
ti intolectuali din Utrsaria.....................................
3s5
Viziunile apocalipticeale sermanilo! praghezi ""291 structula politicd 9i sociale.....................-....................._..,......._..
ab5
Budspesla capiEataiD cus de modetuzare
l e , Viziurea l€ibniziani a armoriei "" " 296 1
, une' natiunjsemifeudate ..................__.
Bernard Bolzano desple obiectivitatea inexpusnabild
un darinnrscutpentru;;;il;;;;;; i;;;;;;;.. ..... .... .....
a propoziliilor.... .. ... .. " "" "296 ;::
Nariudle preindustrislesub jugd naglu.....
neforma catolict dia Boenia _--.....................
872
ii-r"-r"""i*" t"ibniziene . '- .' " ' 2e9 25, htolectuatii utopici din Ungaria............................................
"i,r""il ln Aultria ' 302 s76
Succesullui JohsnDFriedrich H€rbad " " TheodorHeftzi sau Aeniut inprcvizajiei
...........
-_..-..................876
TleodorHerrzka. un socialisrulopic
at anilort890...............880
Max Nordau_,nrelefluatuluropic
deziluzionar
stacddegeDerarea
.......................-..........
.....................................381
26. Sociologia curoa?te.ii. Un
truism maghiaF............... ........g84
ceory Luk6cs sau dialeciicatornei
fsla cu vrata.,....................
Prefa!5
Emerg€nla panrelativismului tui s84
Ksrl MaDnleim
sub steauatui Luldcs.
......_....................
394
27. P€ibanaliFtiFi cririci de fit_Dr
hagtiari ................................
398
randor lerenczi ii Ljpot Szondi

ffim*$ffi*ff
sau devotalii ddrj6.tD-ului................._.
.-.- .......3e8
cinemaios.,na_o for,od.",;;
s sindirji masiccSi a imp,esionisnu)ui
......................................400

PARTEA A $ASEA
profe,rii hoderhitdlii

28. ApocaliFa w€ssl6


t

ffi##*Hffi
- " -"-- -
Criticii tehnologiei..................................--- 409
Dupricitateain;tr ra c;;;;;;;........."-*-" ---- " . 40e
RearizArireinrerectuare;;;;;;....:"------.--.-............ 414
.......,.....-..........
...............
417

lJ"e "" - ..--- ... ..... .. ... 42,


AbreDieri

$*#ffi**ff
""" ' .---.----.-----.......4zz

Indice de nume ....,.......................-...-..........-.------


---- - 485
.......................................
503

ii;*Tf;{**$5rrlt'*"ili:*;::,
;""#;";:"';T;ii:
an
'ohaDe !'ocedatIa rer,respectand
de'lmir'.
i''"
14 PRtrATi

..;'";'""j#;1i;;i,?t".
;'{iiij!,],Y"',,A1. l:}F;ff
frfl".;,
d'n runcjiaindeptinira. iri,?"y:
aceeade preaedinte :""r,;,r.[
j,T[ilf?."H:[T',1'"1X"j
iii*fi'"j jtH:::l,n;l{;:i,l;:i
:""ffi "r
o."","liii

*J::::i,fr i"T;i':1"'i,:llx'1"*"'"" dinBildarchiv


a oBrefeichigche lntroducere
lp. pe_r ioada 1
pr e g Ati ri r p ri D e l o r v a ri a D reD -a D
bucurar de sFri i ,nul Obiective qi obstacole
-^
s"r.;"i
s; d::"i,;"ij
ffIJ"$:Hly,i:Tifjlii:.;"".1:":i.,";:f",'"" in istoria intelectuale austriacd
nmrx;;'i:*:.';ltT".3;,.l""i1'T{tttliiiJJ"$Jl"il;Iii
;*;ltln:,:;lj$j:*:"" :;:11::il::'*fi
x:'xE ilr,il'.iru: tj"i;l
I:if {xi'iil:"i;"ifi flfi:t""#:i",flx'J;
"1$tHili3*"fi Dde mentatiratjtevechi 9; cele noi e_aufec"na"t
re.ip,o" cu o inten_
WM.J. sjlatefard eg€t.De ls Vienaqi din statelec

ftirr*T
"rfii"{,ilTif
[,#;::il*
Amhe.6t,Massachus€tf6
ittil{1i:"?:it:l::
i#L*iilqi",*,.:i;x:"1,:ixT*"f":tT:ll;l:n;:ffii
ffi;,:"::T,*:,i::1':j,x"i:"T3,Ti:"j5:#*J#,lntx,1:
cu care ilusrroaza .u"t.,""u.
-"nturita1 "
r"i"lli!1,H::s;]!{"i:iili_Tixl"T,Tli:"1i:LT1:,T
*#ift
d*Hi#j:{;ii'",".Tffi{*ii*i#,:'#
i:iilJil
:i"r"iilf J:il,
:,"ffi
.";;nm;lxl:
R ezul t6!d di tr i nteracl i uD es cu
":illt:::1".:: Ft jiDt ele pozr uve, aceaEr 6veDer sr e

yriil'".l-r'';*ill,'t!.i.",:ii#"ir;""?,"t;:'rJl*"jllI|t]
l"*"*'l:l *q".'*, Fnoritoareir cazrnnemqiJo".ri"
s""_;". rit""iij
"'l;:,:ff"T"t*'i::.X,{#
|I!J:,5illti:j*J'#i,::'ifi
rmprhrii a fdrifiGt acriqsmuj pofiric,rar de
ar.*-t"-rr-ir'r"i".iii"
:"ft1':{mfl*Hi""*#irk**i*
#il",l*ffi
d;',".'ffi
;tlri"" l,1:Tffi
i#ff:# :'"T":ff
"rx,# ffiTai::t"{ii
uns di nrre raD uri ,e invcsr igst ieiisr once
nu, f oEt alr r de blo_
;;"'.Tn:l;n?f
-_.N j ci
*t;l,Tli;:;":::f
f"*:.#1"yil:i,iii:t
]6 INTRODUCERE

le-ar subsumap€ toarecetelatte.in cadrulisto ei intel€ctuaie,aceastl


diferentie.eaa rrei discipliDe:isroriainrernaa idejlor,
::rle,proeune
socroiosateor€ticicniiorsj sociolosiaintetecrualilorangajsli. peDrru a
contl]ra. ala cum il concepeu. seEut geDeralal prosrarnutuiisLoriei
rnrereftuate,lor explicarnoduliI) carecelelr.t disopline se raporteaza

?rima-disciplindde neintocuitir,isi6detinterectuateexpuneideile ca
atare. izol{ndu-le de indivizi sau de societare.Marematicagi I,j)osotra
senda.lizeazAnecesitareade a €xpuneceea teoo,aiJ
rauunrie extlinseci.roareacelemotive carel_ar "" "tIor.nrlla,
fi putur dere;ina se
sustind uD anumit lucru. ln raDdul filosofitor au;t eci. Botzano
si
Husseri sunr exemplcleunei dson tosice(are a"pa"t" rirn;raiir"'"I_
oare.Anumr!i istorici ausrrieciai jdeitorprecM "Kart pribraE g Rudolf
E'srer gr-auconcepurcategorjileca pe nirle enrirEli aLemporaleajcA_
iumd o relea contjnuA,care se tntilde deasuprsrutuo; eoocilo,
si
cortexleror isLorice.Oricer ar fi contribuit societaleahabsburercA
la
jntema a ideiiorrrebuiesa precead-6
:^:T."1:"1_1t-",:11:l:"" oricearia
I naiD red e a i n rre p ri n d e a n a l i z a s oci ol ogi cd,
este absol uresen!,sls6
^ doar opin'ile stl8finur.ede un teoreric;ar sau altul, ci si
pu,r de arsumeltte avT8ar! in scopul susrirerji lor.
In acesr sens,
l pentruapro€penecsrenr*or et ;ai, ;; ;;;,ti;;;:;;,;;;:
"odJiog
a pnncrpatelor sale reze. irbpreuse cu o analizd care ij puocGaza areu_
menlaFa. penlru a scoate in relief nuanlele, as) fotosit coEDaraiij.
crtandu-r alat pe adversari, cA!.g pe aliali. in scopul
,nuj
puncr de r ed-erecontra' celui suslinur. De cdte ori "omlaredi posibil, am
pxpus rd,rte Iiecdlui a tos!
aendircr in Lermedi ln cde et jnsugi arfi outut sa
o laca. rentru a recoDstirui opera unui gdnditor trebuie ca isrorin,l
respectiv sn fi fostiniriat la ftindul 66u t! d,ssiptinete de care acesra
s€
ocrp€. Nu exrste elte modatitsre de a tnvd{a ea facj exesezarermenilor
retuucri sa dezte8r probleme .ruciale, sA_i interpretezi pe maesrrii
de
axddatd ai domenilllui. In aceasrd carr€, fitosofia, reolo;0, koria poli-
Eca. EocrolograSr istori8 litersr.urii reprezjnta p onii pe
car. nri_..
lDiem eisr fo rD u l a ri l e .
Pil'*:"1 principateate unui senditor nu consriruje
._ "ls":"rtelor
m srne_or.sl.one
intelcctuala.O a do!a disciptine,cuDoscutasub nuDele
€pro*.ima1iv de sociotosia cmoafrerii. arc;a ;";J;;;.
Dror rD socrat.peorru a eyira anbigujrblile inerenre "-p "it**"
aceslui l€lncn. yoi
dou:. d:numiri Doi, capabire sE diferFntieze doneniut priD_
llfiJgluje
crpal de una djnhe subdiviziuni. Oricat de srans5ce ar fi aesr;
ooj
deDumilj, nu exisrl' o cale mai 6ihpla de a califica oodatil6rile
contra-
orctonr ir care €And orii reactioncazA fala de socier€re Ceea
ce cJ
nut 0es cs o c ' o to g ras 6 n d j L o ri l o ,e x a mrneszAmodul i n care
spi ri rui unei
per6oane, felul ei de a gendi este modificar de contextul
in.carg aceaqtq
t.niette. O subdiviziune a acestui doneniq, pe care o nunesc
sociolqgia
INTRODUC!RE
I}.ITRODUCER!

,lilnH:;if,l:.I",ffi
ig,::ffi j"i:ii;;
i'i,lii,;,h.'t"ilT', nisierul creativitdtii. Oricand€ benefic sau de ostil arli contexiul, ulr
titan ca Husserl se nalupta ln deplind libertate 66 initieze noi diroctii
ii;iil?::uT:fliiti':il:;t",'.""",?:;;":*rur::l;;:;; a.e 96ndi ni . A pl i cati i n cazul f ilosof ilor cu o vjar A. ; pr r ir ust d supe-

;!i.*: '""JT*:"":si::i,?:"ilr**li:'"
ir:",,i?ii":1ff :,:rx:
* u^'"r"
rioart. microsocrolosisdezvaiuie msi mulre lucruri despie epigori oecer
desprecrcatori. In particular, ea poate impiedica produce.ea erorilo! de
exegez6prin clsyifrcar€a terDiDologiei t€hnice, a semu lor termenilor
::i:",:Hti:ll:'Jj-'#1,:: :ffi",,T";.i"";l'niarr".
"'ei htr-o penoadi.datd, lntr-o anume univelsitate sau bisericdr. Mai pe

,,d;i'j?:;l,';:ff
'::ifi."lfffl;'H;"j,,-i',
",X1"#TX"i"|i"1; ldrg, ma.rosociologia.elucid€azd cdile prin sare o irMilje regionald,
cuId ar fi r€forma catolicismului in Boemia, a suBtinut aderenla ta
Leibniz. La polul opus, avocatii schimbdrii sociale cheamd la o analiz;

i"i:,Hi.","i#{ilil:.{iTtrr1?,:#r*il"tix"i*="[:Ii sociologicd.Aproape orice ideolosie incorporeazd nemullumjri specitice


pb.are aurorn eile-au 5ndreptat lDporriva soci€tAlii. Mijlocul spectrului
est€ ocupai de sc itorii, filosolii Fi psihanaligtii legari de impresio-
;:1i#,;";",:'ff
,",it"i*#:r;il#"*i:[?":rr,.":]."j"i"$"'#* rtismul vienez.O.icat de fermi aufostln opriunile 1o. $i oricer dedepare
E.autiDutde,politica, aoe$tiinovatod au venit ln contact cu.DeNmirate
conterte 9i traililii. provocAndul pe sociolog se Si delfatoare iDtreas.

rg#*iir**$,tr+ j',:ls#
*irliY*ri**;;
panoplie de iNtrumeDte ale cercetdii. Datoritl faptului ce ImDeriul
Habsburgrc a presupus o asemenea djverF;rare de conrexre. soc;otogia
gdrditorilor poate culese aici o recoltd bosatd d€ sensuri profunda.
i , speci al .po r f i lnl€lesi m ai bine pnn abor dar eacor -
E D ci cl opedi qtitn

$lli1i*';';ll+ffi textului ln care au I16i1. Intr-o epoca in care ver6aLiliratee inreleftuata


a dispirut cu totul, erplorarea nlo&iui in.care, doar cu doul generatii

1;l*[fu
i,il$j!,ii'|,F"#.;"r"ry;,*iill{
ln urnd. ln Aust?o-Unsa a, condiliile sociale au lncumjat inflorirea
gAfld.irii intesatoare rni ire pare un domers pe'tinent.
' Odrine s-a confruntat vreodatd cu s6ndirea au6triacd s-a intrebat

jg#1i;
igf*q* _l*1*ru il::,,li
ru;i:"ff r:
probabil de ce atetea, dintre celebrite{ib acesteia au sfArFit prin a fi
isnotate Eau chiar au cdzut ln.dizeraiie. Nurneroqi isrorici $i specialitri
tr,liter'aturn Ecriu despre subiectele sermane ferA sd fac! dife.enta

ii!::*r#;
il*1?h+';";f#;;i,1iffi'r!#i'i;"1",jffi
lntic Austro-Unga a qi impe ul lui Bismarck. Cauza fundam€ntal, a
acesteiignordri este disparilia Imperiului tabEburgic ca Dnftate geog"a-

flfrg'':"1''fi{.*""i"H3*{tt",;;,TJf;a
fice.,In timp ce Ansiia, Franla, ceridania, Iialid,, Rusia !i chiar Polonia

6$gi'ffi au oupEvietuit ca entitdli, Austio"Ungaria, dace ex.ludem lmperiut


Ot' j man,esresi ngua D ere p ur er e cor e s f osl f r agDenr sr b dDoJ r ct r a-
sei ea S uedj ei tn secotul sl XVUI lea. Car i 5sj m ai am inr esc cc p6lt i

i:i+ii*1,":f#*3;+"t:Tjlfj:sf
+*dti"**d:*#
aceasrd rerdrnla prin- djfe"enlrerea direcriei socrale
di nX omdnta. l usosl ayi a. Tt alje t i Polonia a! apar liDur r onar hje:
habsbusi cei n l 9t8: 1} D chi sr ele Ausr r ia qi Unsar ja nu f lai por aspjr a
nici mecar le statutul de€pigoni ai aceltui imperiu dilpnrut. r,ond]nrile

r*',:'#:r:*.i{:";#,";I$*mtrd","""t",";;ltn:ii s idejlor de accen_ piecum: isto s Europei Estrcentrale sau Dr;ubiene nu fac decet sn
naBchezedezmenbrarciipe cill€ aceasteentitate 6 suferit-o acu; cinci-
zeci de ani. De$i un etalod din ce lD ad mai mare dd isroriit, ater din

;:ffi:inii#l"l;Tj"i1?jffi,1,:::1 i' u"'r"orr


:"]fi'":",'mu
Statele Unite, cat fi din Europa, revisoreazl studiile habsburgice, z€ttrl
-"a lor nui a convins incd pe filoson sau pe soctolosi s6 ficn un ini,€ntar al

;","1""'#fi
iffi ru;;::ji:ri;*rix".:iiT:i.trili*Tm
rezultate cu ponded inesale.Sociolosia
bog6iijlor intelectutle pe care Austia ni le-.i lesdt drept DoFtenirel
Pleto.a de limbi vorbite candva tn Ihperir iabsbu€ic acc€ntu€aza
obstscolulgeograficpe care trebuie snl d€pd$eascEstudiile sp€cializate.
sarditortt., p"!1"-a"r"itr;
". lltoricii csre nu cunosc linbi ca poloneza, ceha sau nashiara !e dau
2A INIRODUCERE

inapoi cand se pune problema studierii Boemiei, catiliei


sau Unsa ei.
or i. 6t d c l 3 u d a b j l . rn p .i n ri p i u . o c .asrsprudanLb.,r
h;i ;dt" ;;" ;i ;;_
s a d e s 8 o p e re rdp o a t. i n rp r} r.rs cutruraacesrorzonc dact$ri ; .eva
:-sr
s er m a n a .rn Au s l rn U r8 a ri a . L m b s g ernans cra ti n| uo
hoaco, rhi ar sl
rc c d t.' l ra n i i d i n rrF nsl i onati S ri .D aca nu ma descurc
m 3, dp to r i n n a S h i s ra . i n a c e s s ra, arre am pus ac.pnl ut pe
unaur j G re a u s c ri Fi n s e rma n i . C n iar sj o fami t,," J-- B A ndi rori i
o b ' c p i u ri l ema p h i a r. s c oarei n ev,den\arrasai " ,i p"un
;:,;i ;l ;;;
ate cur-
tudi vieneze qi pragheze neremarcate anteriol O scrutare
simila.a a
. .h ri r a .:l o a s re ri m b a cchs.aruncao rum,nsprovocaroare
as uprcare s L u tuFjrs
91im mp F ri u l u i . A s o s i r v r emea
ca speci ati rLis; i vad6 V i " ns PARTEAI
pragaq; Budapesrs.
ascund s bu cs o rmpla
:lj !ll:r:r"
c odpeL rb a re""1*."":"
a p a ri s u l u i s i Be rl n u l ui
.
Surt iDsd o serie de aite obsracole ce it pot descuraja pe
istoricul BIROCRA,TIA IIABSBURGICA -
l:::1 jllll:i'*r" s' srudiezp
Impcriur
i#;;.il.'i;
llill.
€ u o .au
p re a n
. , l ."
rr1 ' s p tri a l i s . vorbi rori de e,el eza sau rranceza,
tu d rn e6 u p e ri o a r, fa ta o c l i m b a gcrmsna.rr rerprel aodu_i
INERTIE uerszs REFORMi,
obscu_
c e v a d ' n .o l o d c p o s i b jl i l arcadn i nl etpserp' l n at doi t" a
r ano. c n ra r $ r p n n r.F e rp p n i i rn l i mbs gr rmsna. fspr
ut ca. v,.ruat, pdu-
c alr a c r a 6 rc rs taa d i " p b ru r s d u . Ia eti m:nares unr
cond:!ri necesare
o a m F n : € re pri vFau ri rD bs sresca
i: l: l" , llq * " ::.::" r
d e a s c c .d ? i a s:j ndi r,. usurj n,a de a
5rl j mba ,i
rl:oeI
: ll-c3. 1o:e o b' s ni o
dnrt.d 'p1nrrn o p l a n i d e rraduceri di n l ari D b qi ro,s,, cu I
ri a .' D icj .F c .:$ir, n u .p u a rcc obr' l ]uLap,i n D j j roa.e9a" e _i a"
mai qi mpre
rl:nily El:, ]J, F
:,1 rte a .ra n d .m!ttr p v rc i c s re . a t rmrnLeris. sr purea
ocupaae sr,u.
oi! ' r A U s rrou n s a n e i 6 j n rr u " s o i d e r epul s;efsl n de arcssra
dj n muza
pP r s e. u tL rl olr3 c s re H l e r a s u p u s popD rutpvreu.
Mu-r prca sdesca

Ln.c maides.a.ordapreapurrnagienrie
ereir;ror
L]f,i:,":l',...0i".."
r u. ) n 6 l a r9 rl . d \p rs j l l (a re a ro r m d i maro a speci aJ,?srj tur; dus ta
:5r
: "E
: ,t1- : 1 .:, -n c i d o p n d \mu l u j d re p l o arnudrne rovechi ra,mar ai es ri
et eu n ,te . Ae ta z ;l u i F re u d .N e u a r h chi d tri Mngensl ci n L €_ar
" .u
p rl v rrc " s u e e -i o a ree i a , n rcnsrdLruLi
:am
li: :ei: os re tp .s ,u .l v e rs a rj l j r.rp a . neprofesron.;riai. ar de
c o ns.rani i dp prossri rea de cri rr.
r iilp epr o i u n d a ri r.s p F " :a trS ric: a re ,: srudi azsru su cuD ri
sa nu-,i nrer_
pr er er cd ro tru , p u .c t d e v e d e rep ro vj ncj sl .Fi tosofi r
consrderaInJosi ror
r s lor i. ii p s i h Bn a l rz eu; i rs c . p c o l " s n rrt Nicht tiidlich, aber rnheilbar,
l avori r al tui Freud, psi hotoeut da8 Bind die scblimmsten Krankheiten.
n u .a tb " r m a i p u \i n v Frsal rtdc(ar Frcud 5ns;si .
." o e e ri o a n c n i n" n" pars un bsgarde cuno$ri nl F CeIe mai nefast€ maladii nu sunt
p. erj"
- . ^l' our
_llcy.tn
l In :::.'
.e*ra re a d " A L mp t" ts o l ut.i .ersl " d carrc va pune rD l pga- oortale, ci in@rabile.
I ur a e) ip u n e rras ,r,, D a l i c a s ,o p rl d ,.u anal i zs condj l j i tor
socrR l ep;n Ma I ie ron Dbner,E schenb
ach
situarea ganditorilor i. contexrele .nrora le aparrD,
sper sa elucidez
acea ,r'ApocalipsaVesetd,,fern atc cnrej hovatii;aF ;oastrd intelec,
tua16 ar fi cu adevdrat stcarpn.
1
De la Baroc la Biedermeibr
De la originile Imperiului Habsburgic
la crezul baroc in Providenle

dc af i
i ntre 186?$j l 91a l npP ri ur Habsbur sica pr czeDr atanom alia
f inal; let e i$igdseau
u sl at.di nastj . arec6rui harba ielidat o'sle I ipseror
JJ a"* r".t*"ia inainte de 1800, dinastia do Habsburs
i ' i l " ri i J* * .t,a ""-elui
al " ti nqre cel put in t r "i r nisiuniin Eur opace't r ald
, * -" * rrts' pe ser r r ar ir dir Sud la r om sDo- cat olicisD'

t " i aJna* " t' s; l "' i * " ;" 1,^e l utcrlor or om aniqi discm r naqccivilizat iaocc: -
I"
.l eD " * ai n tefl rori i l e semi -orienr ale Esccul de a r pinnoi r t car una
" r";al
a'"tt"1"""t" misiur.i duPe 1800 a ameninlat inst€t capacitatea de
suDravieluire a dirlastiei, $i asta lntr-o pelioadd in
iD opu-
ocejilentalrzArii popoarelor supuse le tfansformase pe aceBtea
in unntrroa r ele $as' 'apit olc voi exam ina m odul ib
i " a* " U rl .
" " r.i bi rocraLi is-5u si rbdui t sJ sus! 'n6 iar Lcor 't icienii s au lupt at sa
care
reformeze
-- un edificiu imperial slibit.
O;t-;"t*t pe Bcur; a in.ertitudii care plana asupra
-numelui
La I 800
e" " tti " i oo.rni ," anel i za evo lur ier t er it or r ilor habsbur gice
;;;;;;i " dtl ul de cssa de }Lebsbur s @ndr cat or ul Pi f t ind dc
u" " -un" " i ^pttrr aL S tantu lur lm pPr iu I nper id llabsbdr 8r cr epr e-
a* . csrP a! a4ineau f anihe' im Per ialF De la I 806
""i* rA6?" .1' r" ' *
aceste i ' "tedtorii
;i 6-au numit destul de ;mprecis lmperiul
,l"e i"
i""i;.", r" ti.p i.t e 186? Fi 1918 au fost cunoscute Fub numelc de
,C;"t o'U"gariu. N"tnae de ,AuEtria" era consident potivit ori de €ate
""
una
ori un teri;riu sau un popo! era divizat intr-o parie rns'riteand ti
aDuseane. Denumi c; Osirosotia $i Austmsia au ptecedat accaBta
u;anta La fel . i n t 156 marca r a; sr ileann dc pe Dunbr e a f ost r idicat b
la rons dF Ducal al Ai-lfiei tHPtzoBtun Osrctrei'h\' LE
i .p,i i ' ' r r* a" ;" B arbaro ssas em is Pt LUileEiunM r a! s "onr er ind
i ri ;i J;;' " " marsrarutui dc Bsb"nbcr s. Hesnc al ll- ] Fa De la 86?
f".;fi" ra.i;* Carolingiana, te{eeutn de lmPn-
"einc€tstMarca
ol"*"tti" in 1162 nobilii Babe bers su anexat stvria si, ntr mult
'"1.i
dur" ' r' ,,na,9i "i. au cresl bl aro nur f olosDd r oqu alb r o$u pecsr e
pent t u sleaS! 'ulor
l ei ile
in 1918
k.n,rl ,l r.a A uFtri e l e a al e"
24 BTROCRATTA
ITABSBURCICI_ NERTIE yEx.sus
RrFoRMi
i DE LA BAROCLA B19DERMEIER

i
,,'.tt,
i:*.1l,li,,tj
slx',{".irir!llliti;T-.:t#Hi titjl: rr.otestantismul, la 1650 aceastdreligie a fost viitual elisiiilsfi. Reculut
;e datoreazaunor misioDari precum olaDdeall PeLerCanisius rI521-1597).

:Ti:
h'ryr',|iffi
f,flflt-i.'.""'r'#*xr +:fl"ttr
csre au in-ninlat o se e de scoli pnnare 9i seruDdarecatolicez Orditele
car€rse ocupau de educatiet cum em oe1 piarist, h6illat
coiabor'au cu betedictinii ti auguslinienii la conducerca
in 1597,
najolitalii
I
#i1*r:dil4;ll::;r,u.:."rr;;:;hr";;;:l;,"".:# scolilor, penajnju! de 1860. DupI c€'impe.r'atulmtutic Budolf al Illea
i1576-1612)avea sA-i domoleascape protestanti, in 1612€uccesolul ltli

iil:T"]F",liiT$t1::::",u';,;::*i,*,,#""."?#*## r D rutat capi ral a de l8 Pr ass la Vjena. unde s dom ni\ din 1619 pAna
,a 1637un carol i cf anat ic,Fer dr nandal I I - les. Nu num ai. 6 Fer dinand

Imr*l*;*.**Uflt;"m*#
.1'il',1*,"r*:"f
f*.Tfi li+jiiij{
i;aralungat pe proteFtanlii din Sty{ia ti Austlia, dar, dupd ce condu'
catorii lor au fosl infrenlj ls Murele Alb la vesr de Ptasa. in 1620
i fl pa,Isrul a )D l ocu: !nobilibea pr ot est ant adiD BoeDt iacu dF! ot alj cat o_
Ii.i. Adersrea fanatjca s lui Eerditand )a priDcipiul .ui,s .Pg,o €rts
rcl i E i o a d,$ l a d eclanqar eaRazboiului de lr eizec; de anr . I n t im pul

,:rfl",ili:r:'*r*t:rir*"1,,1#{1,j,",,,i*i"l'ii,i
;i+1{:ifr
ctrrui a i D paratul si- s d"Donst r at f at a de condor ; et ul Albr echr von
W sl l ensre; (1583- j634j pr over bialat nsr sr ir udinea Hsbsbugilor ' Pr o
tlstantismrd a supravielEit doai in Unsaria Fi l'ransilvada, ocroti{ de

il'*H':t,",tr;{
,:r;*h#i,#":"T;it lTH
x"""t:";
rur{ i Fr de pr;nci pelede'l'r ans; lvania.Dsr or jLaim puner ii calolicjqlbului
de cA tr€ Fal di nan d al I l. lea, devoljunear elisioasar indea sa subst it uie
l.i A{Etria pompa cu zelul.

fft#llr4f::.':nr
tr'.,,i#{pl""i"# :m :'ll;:i;l
"*";:**r:"*r+i;t;;lr"t#
ri.$upn aceste eveniment€, imle ul s-a extinE in detrimentul:turcilor
otoE rsDcare. r i n 1683,la asediul \ lcne] . su cr ezut o clipA ca dclor ia
Ie€pdFi ne. pentr u r f i in cele djn ur Da iDf r dnli' APdr 8r eaer oicS3
capi l al eij mperrsle s sdeugat un elebenl de dr am at isn uisiunij hBbs-
i:iljii:.-:,lllir.:'ff bw 8i i l or ca ovrnp oEr elt. r em - or ienr al al . r est inat 6lir , duPa ce. pe 13

*:*ii::,.i'*ran:;:*,,_-^lrx**Tllk#
,,:'*t,lr#"ul*+!l'ft;*;
1520. D usdi manii. ucer i6er a Unsar ia Cenlr ald. Spr e conslem ar eslui
Lii{!:vit sl xlv-lea al Fmntei, nmpexatul.I-s-opold I (1658-fi05) a orsa'

,'l1*1;4!ii*,!t*rT*f nigat o cruciad6 carq i'a.6alvat'capitala. Ir uma {ictodei, Ungaria


C Fntrsl e € l oE t eiiber at b; Blda a cazut ln 1686 iar in anul um at or
dl eta E sghi sra a der uit cor oaDa St ant uluj $lelan m ost enilor ului
pe linie masculird. La o sute cincizeci d€ ani dupe rce
,";,G'";;"T:iilTii""; ;:##:,T:'*:Tlz.roserasa.ran
rat Ulibiblieilor
l,{qs at ll-Ies a picriL la luohdcs. uJDsqij luj a-ucuce t, iD fme pusia

**#ll{*rff jii;*r:tff{
**:ri+rllr,,:*."'x
qashi & rd, descbi26Ddun t er it or j! vasr peDt r u colonislii gcr m ani
Pd4tul Eugelriurde:Savoia (1663'1?36),4 reo.ganizat tlup€le militare
d;.ii?xgr!ir6, a.instruittrupele:crdat de,,Grenze/, t'an€forr:renduJe in

ft|lil:iir4{:l,"".1xi
ryru::*:r"*#ltt#.:Ti,ft arEcla de elita a imp€dului, capaltila sal aperc impotriva luluror
qiqcuritor. O data c€ aneninlaree din pan€a tucilor a scazut,Imperrul

m;,lr ",":#
:t;:rJ*r,l*rs"**l=r-lhtit;.,;my HahBburgic no sj-s msi pulut gaEi un slr scop la fel de imporLanr 9i
presarr penrru s linlocui pc cel n.SEtiv al sPirerii
.lcultura barocd a.Aust!,iei s-a nd€out din eufoiia r€tragerii turcilor*

ft"Tir.Ji#"+'T"'#lll,,*:r**:';,:l::lli;1t""::,,.,j B;qgFicile, mnr1rstjxile qi cast€leler de state au fost aefdsute pent.u a


ce.lp-b,!aeliberaiea de sFiritd rndui. Abia dupn'1683 au putut.vi€rczii
sa ocupe sububiile fara sn se tesoa de jefutori: pslatul Schonbtunt
:ilTi:1,[ il'":arepurere,n.'e
,,,'83:Til,lxiHfl";H 1620
:#"
*ffrtx,lljfT:'f,
i"l.i fiffi iriHr#"
hi,.:,,t.Ji
a msarir rn afara oraqului, iar prinlul EuseDu de Savoia 9 ale€ un
dolcare srrajuia intressa resiune penlru sl sau Belvedere Tmparalii
JosephI ,1705-1?11)si Cam l sl vllea ( 1711- 1740reducat . ln Spani€.
au fost cei care au introdus ritualul somptuos atat de dras monarliilor
21
26 BTROCnATIA
rIAASIUEAICA yrIStS RE!ORM,\
- iNERTTD DE LA BANOCI,A BIEDERMEIER

perioad€i baroce. Imitend E€corialul in ndterminatul palat


K)o s ler neubug. C a ro l a i u l p u s + i Ia c u te a sa ceremonj stu .u(i l
sp a Dor e.c ar e av e a s A re z i 8 rep e n e tn 1 9 t8 . T or et a dezvol tnrecoal n
din
;"f,iiffi ,i*"Ij;:
iilt",l
:fl"*::""*:"";'ff:"'::":'ll':i in cereou
iorme de estetisn. pozitivism $'
sp a niol6de ec hjt a ti e ,c s re rre c u s ep ' i n p e ri o a d ede ecti psade l s i nfnn-
ta re^s . eila 1570. C ^ l e s c u l il a L j p i z ,a . l a n o rd_vesrde Trr..re pona
i n r ql8. t i ar oi in Stl ri a . a m d s a rn a l b i l i p i rl anj execurdrncA fi suri tc
de dans ale barocului. Iozefrnismul ca surs6 a liberalismului
M . nlDlilalile ba ro c ea u i n l tu e n ta t i n m o d d e c i sj vi mpti nj ri tp i nLetcc_ qiconservatorisnrului \
tu a le. u, t enoar e.d e l e mi n An d tn tre p i tru n d e re a spi ri l ul ui mundsn cu
ce r r euS r os ' .uer m a r D u tti d i D tr€ a u s r e c i a u c oD sj dFrsrl umes creak Habsbutciii au adoptat polifi
un teatru at tui Dumnezeu,pahonat d€ providenti,.un toc unde oamenii ca urmare a irnpunerii pietatii baroce
se l€rfection€azi coDtinuu pentru a"!i cagtiga salvarea tn lumea, r'-il.ldTf :il1'l :::,fi*"tt"i: :"""1*,*e
"ilJ""r"';"."r'i .;-"ffi;li'r j:-r"*
de-dincolo. Aici. pe pan6nt. onul esre ofaqiat Je nenunarare oroziiii
porare- irtre drasoste Si ura. iDdeflulee $i foamere. sfiDlenie sr pac;r. i:il*::'iil1J;fiflli"l'i{:Jiilil "'. ,TXlT: L"r!r
l r a r t a. ec es t ec on tra ri i n u D u D a i c a a u fo s t re p rezenLate al eeori c,dsr i'irilr"Iiiz6-rr0,.
"r"9r,lt"a"'
de
l:l'y::-:.fi
iozehtusm' car€ ;fiii,,:'"Xff
conflictul lor ineluctabil l€ amiDtea mercu contenptatoritor cI e nevoie cunoscutA sub numele
ca DuEDezeu sd supravesheze rezultatete. Monadotogia lui LeibDi, a'atoricisn:'ii""::::ii":1
JJ"-"r"i * " r-ero''tale
a
trans-pusin termenii ratiunii aceasfi venerare a,creatiei, a|a cD ora-
foriul luj Heydn. Crcationis t1798\. a cetebrar jDtelepciuns plarutui
j,::l.ifi
;1f,:1i1, i"-i'i;;
iffi l:i''"'-'J:"J;;l"i'i;i;":i'""rjil""''"i"
-''T:::li#
o trgt]re pitoreasce a luptei conrrariilor, Abraham a *'8"f,'Jr ili"""u-.':y.T':,l
sa n c la c t s r a r 164 4 -1 7 0 9 ),c a l u g Er a t o rd i n u l u i -augusti dan. predi ca
rrrca oe mosrte aperdDdla comparatii teritianre. In Ausrria, coDgriinta
::i:,1]::';:ili
speci'lpe domcniileitsli*"ali.'r" :il1:i :;
:,';-il:li,,ffl%,ti
ad,Dinist16r,,a
porMtaJ'lor e inl6rit devotiunea f€tA de bjnele geDelal. c6ci o;nenij a recunosc,rt
se mbndFau cu faprul ca sunr vengile unei ierarhji. O ,****
drenta la(E de ordinea creata a diminuat dispo^ibjlitaLeade a araca
B:"I*T[T"-.X"''T#"#yi:#i#:"'i"riT;:Hf
ffiilil
aares-a anat ln futclie rnhisttul de on8rn'
:;r*x11;;;affi
"t"-
statu-quo"ul.
Accepraresplina de bucuric a ror reee ce cristn ei_sEas;{.exDr€sia
rilusticaln culrul Euhristului. MonsrhiiHabsbu-rsi,,i*"i*, Ird"lr""
rrh *ffi :::*i?idir,'5l uDl*t"
nedF cone4ul, ln u56 a standardrzet
*rifr"
," i'r"."A,"
;*"#$:ifi?;;:?""lii'"[*;t"t"'r,tT*n*i:'.:-"r,1
sacrabentul altarului, maj i,tei in Spania,apoi tn Ausr a. JEDarat;
inBenunchca!in moEle-nrut primirii lmpa116ganiei.e!prirnandu_tifideii_
r3r
r:r€a rara_oesuzeranulcererc.unicaputcre tnainr€acareiat'emurau6. a aduia la ur loc docuBentel€ regar€'
tcofil€
secularizd.ndule
uupa rozui nmeroil peterinj {i_au indreptar adoralja c6tre Focioara l"-,t ii*" ui"n."i"r alungendu';Peiezuitir;prinr"Y,,.,,,iilitiril,?il:
Marrs_murtumrndsr ca ajurat ed inving6 protoEtaDrismutj Ca fi #"i,i,'liJi*"r*;,,r"..e'oezwenzer Arton,
negrDaa Lerutu', '-a domnealn jnimile credinciosilor. rci n_trerupLA-cu
ea s-aaflat intro tivalitate compensali€pentru
domolindmenia Dumnezeulu;din VechiulTesrarb€nt,acisurendu_tci ctutiEandGBtilia qi tsucovrnarn anlr rr '0' drePt deftuntear
n! trebuie sd s€ resm6 de moarre?.Moartea lnsdsi pare; o pane a srr exDoneDr
iiiii""Ii 5ri"""r. i" araralui Kaunitz'n elreurndscut rn Mo'avia
leJli..
f':rD!i6n9.uo ror suprime!rar acesruiservjroi al r"; ouln,"*u ili'"iii","""r,iit"i. ii,*e' Marieilhrezsa rost
gtiinte ri adminis-
snrqar de r,rouderta. Notiunea de menento nori insDfta i""ii'"r i""""'r"r" ' rl32-l8171 profesor de Politice
ocu riziunes lumii cs tearru al 'nedievsld
vierii Fi at mortii.
PretutindeDi domaniilehabsbursicebis€iiciiebaroceau fost con, i:*:.:i::;i;;*"x**;;r5 :::l*:
;:::$:"1""1,S::i
:"t"*""i,fi qi
struile cs niA],eparadisu
"e teresFe. qre locuri unde nembrii rururor iir"*. mr"ndttlind siareasandtetI pubuce hcuraJano
clase/orsocialese pureaubucurede tuxul atrDinreri rezeryarDalatelor. ""-"tt"tl)l.
;;r;"lqi"r pcntru a prornova.broaoerltatesqi bunastarea
Maeqtd iral;eni ln stucaturd.s+neqi din Sa,onja.picrori au;rdeci Bi,
rr acelsqrtrDp. evreiBpsnioliaurai sou rnaesr tn anE broderiei.
totii su.conrribuir la ballarea imtruilor iD piatra aAlre Dfmnezeul
cu
"'"q;;
:'Ji;;1i:ll1l
$iill';:"uitil"tLm:",::'"i::i\:.:J:rff
(rcalier. vensareaCreatjeia tntaril posibitirsrea de a vedeaoperatui
DMnezeu iD toatelucrurite.ca Sicuo ans. ss€menea ra { l
Euharisrului, ar ' Arhrv€le larticulare de ark er de srar
BIROCMTTAIIABSBURCTcI
- NERTIE y.nsLls REnoBMA DE LA B:AROC
!A BIEDERi\ii'iER

dt+{tt${;"-e$$r;;*r**n+f-:ffi
sepleteape$ orilor o indcmni?stie. a$a-zisafonanrd. s.hjrndd uli sPasdel
se i .i i l e ca regist r at o si naEt er ; lor c6seLor
' iilor$i Aceast a
pl dt;ta de slsl pr eolilor a deinuil pAna t n l83S "orScandalizal
t ilor . de
sumb
irec'enta sarbaLorilor reljsioase qi a pelerinsjelor, Joseln a pus capai
maj ori tal i i acest or a.consider andulepiedici iD caleapr oducr it ir at iieco'
ni rmi ce.Modul tn er c. t oseph e spr ijinit biser icooF. iale Pe de o par t e

*fi*r*r*$l'nr+*;*1;';,n
just if i. B def inir ea
9i i ' o persecutatpe cdugar i 5i iezuili Pe de slt a
obr6cnn uD ;l at er alBs ier m enului de iozef ioism dr eAi com pr obisul
au.rri bc tntre re ligia de st ar 5i supr em alia pspalE Tblusi. ssem enea
rrnsenj€hului fiancez Si f+ronianisr.u sernan iozefinjsmul a pre
;uD us mul i mai m ull dec6t o polir ice eclezlasr ic: i

*r*t*rn$****ffi
lunele dinlre cele mai b"nFficF r.forme au fost cele din dor'"Diul sdra-
ra i publ i oe.l m per slul a r nf iinlst LsndcEpolizeiale Ausr r i^ilnf er t oar p.
desemnal es6 supr aveshezehunesr ar eapublic, $i sd apljcendsur il' de
i ci ena,cm a fo st , ln 1783,inchider eacr opilor com unesjlsle sub caie_
jn 178a. im pdr at ul e jif iint ar Spilalul Cener al
ai " ta S ranr,rt$t ef an.
d' n V i ene,umat la un at de Joscphinum .inFiirulr e dest inaiapr PgAt ir i'

:inirfti iir##l;# Tr;**


?.*ti6ilfi
i;11 chirursilor militari. Joseph a fdst, de asemeneai un naturalist plin de
sbre8al i e. resDenajAnd cabdinile de la Schat nbr unnFi colFc\ ionand
oi arte si ani maleexot ice.li f eceao ir ensa pldccr e! a- ! i t 'aieze oaspelii

[:nt*su[++*r..p*ftr,',W
i-i' m*'g'.*
tL:ru{nil,tru;*,
;n csrea.ceaj 9i zahar din pr oduclia s"r clor pr opr : j ldFalur ; le ar hiLec-
w ral e al e i bparaiului t j- su sesjr m odalir alPade eipr im ar e in clasi
ci sE ul l uj Johs u F. r djnand Het zeDdor flon HohcDb"r g r 1732- 18161.
ctre a proiecrat parcul de ls Achbnbrunn ir s$s tpl
'ncat
sa spDene c!
o scenauri asa, jDcor onat ade co! sr r uc\ is uDuj pavilion G lor ; eile La
Dijlocul anilor r780, HetzeDdori avea sa ducB Insi departe p-ogramul
iltiiiid;t ltl'lui Joseph prin ,purificdreei' irtbioruhd unui num;r de

:*';:*'
f-ft::ru;,;,!iffi ::;l"""ff
I:*: b#ririci eotice; adnugendule dltard 9i ornamentalii baroce.
J .UDe dirtre cele mai pulin reutite mesuri adopute oe Jos"ph a fosl
i n l ?84. procl e m ar ealim bii ger m sDeca I ; nbA a inper iului. M odulu;
insistenr de a !r€t;nde ca limbile regionale sa'dispard i s-a rSsPunEpri!
supEvieluirea tor lnver$unara, iar celii, maghiatii sj sdrbii au fo^sj

m****$-#ffi
stimdati s6 reinvie limba 1,ortlite'transfolniend-b in noirne literarn ln
Boemia $i Moravia, €earta dintre sermann qi cehd a durat pan! Ia 1918,
tn \Teme ce, dupd 186?, maehiarii au respitrs iozeliDismul obfigendu-i pe

fratcl. sdu, idealu le iluministe ale lui Joseph i-au inspirat pe mulli

i:n:"';r:":":''
r1l;; ;;i;"1:;'s,lH#
j,*;at;mt*.;j::rn.T._ri:j:"::"..",f
dintre intelectualii Boenieil Catolieismul lui a$ticledcal.a dat naqtere

fr::
lff .l.l"xH:f
r,*-*Til""FI:"ltr::,u:::?ii:d#T,L:'J;tfixl
:'""it
refolmei catolice din Boetniaj'miqcare.ce ari4,pulsionat dela luqiul
catorvasenera t ii cele, m aioiisinale. idei: ; , 1. - , ', i- ; .

ff:''=:"r
:;ln::i"":
1*: i:'"* y;;;1;; ;}'.i,"#l Dupd 1?92, iozehnismulE"a scindar intl.o coIopdrenta tu drcapta,

:,:.-r;:i{ir',?i,x:'"
asuvcrnentilor, Ei una de stAnsa,. oaupend sentrul filotofico:religiosl
l,T:J:;';,Hjfii:,:."j,:::il
pa.a"t"ar""
'a","."" _e"i"ti;;;# #:,::"il*l:
T;
i"i ililifi Aripr ()nservstoare €e spdjinea pe,inpiratul tr'ral}oisdl (1792.1€35),
care s Dorfcctat tehnicile de ceniralizare ale unchiului snu pOnhu a-i
":Tf":pH"j:.""i
BTRocRATIA[ABsBUtcrcA _ rN!!Tt! 31

";':;;
,28,9u,9 RuloRMA

::""":
DE r,A BiRoc LA BIDDERMETEF

*:rr j
rr;":;:'i';
"r'; .csimurui vonM:l(o;'-Jq',#:-l:',1
irstiiuit dupar80edecremens
irint de ongine germanet a car'rr Poz4te
ro

$fr#J,iiffi l*i;nil:n*:{ :$"1"i:jil','jt'fl


;',t't"" '""-,T:lHtxl:ii""l:
;i*::lli5llil:
l*l*l**t':mr*::";"1';
lli]inft
ili*:;gi,i*1*i*r+$,}:ffiffi
iit'";,,."*'',,*
jtnq$"::x*!i,i{}r"i."'"r':"Tr""";**i
1l*
fu
la vial'a
panisiparca
l'j"i*iui r".l*tt," *'"iversart pentruadescuraja

i*aihi.#-"'""".:ff*nil",;i-"*:d$:*:*t*f
* "iti'ii;i,*i"H,l
:i'"""11ff::i'"1ifiili
il[tr* gll'::;';$iffi f';lii$1""."',
,T"tr
l'^i"1ff
*u",
;j';:';;;",";u
"""*0.
*rry;*g**ff*qx's*r*'r*ffi
r "{""?,,xif
i;:rufl"::x
;$,,j;ii:;
i"1)il'3;i:i;J:
i#.";l'1"1
*,ffi"ii:lil*i"-'"'rTli'.,r^",#ij i"i
"-
i" a*"*r" in irchisoa-reaSPielbergdin Briinn- O€tiliutea

it"*rHll*:,;['.fii'gui:r"":J"rJ;i::$;"ii,ii?"i:
n:ll;##:x!"i Nume'o$i sizilaton ai vjeqei au denunlat
prezenta

ri:;'*lt"':"rviri'"',""h**t'#**i+:iiflfl*f,"t'ff
; 'T:'i,:j:l"lJiT:il:l*iil,l"T'i';****"'" .?alru,ui.
i"ii t;
"lgt;;i
si
'"uzicii
i"lrg** cuhuri cunoscursubnumelede Biedermeier'
"r.trl'"r ;" r.p**1"i'i1"i111i
ipi'-"Jp*"-" "'ei
lilffi Ti;if 1fi;lii,,1l'i;
i'rc
tdtor Bvabirventat de umoristul
*l"g"l sau de 'rr'Ittwg
?coal6 EichrodrI-a creatpeBi€dermeier
)ii"iiii"""-""r,

;e1r"t*:irji*; f;[xdxtxi'"'':',**i:*i::iil,'"*{,"':ffi
i"ir*
-m*it*t*rn**rltt*s*i'ffi
i'.li:*il:iid',T'i,['#ir"t*
riberarism
arecaruj
*ru
r:
l"ltxlm"f.:**,"iriiT#'dt.#id;':r'?tlil'fi
"'".;;;il;;il;il"*
v'rccept6nd
deronodun
unor cent€cepopulareti al unor versun de'
ffi ;i;;:

:iJ;;;;li8i;iila;

"ii",ii"-""'"ru
""'" ""
lncelcain nici un crip legea a ajuns 3a
i,rn",i *it*"""'i.,burchezaapoliticea pe oadei
pref,e'sltoa'e-
aietrn cer;ania' cdrsj in rmperiul
ArtNouveau
p*'1818":
tn 1s06cdndsusti'
i"l'''1.'lii" irr"a--"ier a foetrepu€tn.circulariP
d:""Iiir";;li?Jl""ff"ii""Jillgl
tl
peruo-
revoIulr4
Austriac

din
interioare perioada ,lll -l-'g.,,
conceDiul de la artele vjzual€ la bterarura

i"""-""
'::1":$'[tl!"i:ni$
""*:T'i:::'*'l;*"**::xi:';i;'.?
perioada de dinaintea revoluliej an€r'iece din
martje

x".t****s"tt*"#!T.iAT.:1bi#,,,;,ti;ijm
"a,

austiiac de resemnate politicb desfitare

iffi iH"'"'#;:,K"y,",'ff
i*dl:"ru:*1,'l1;"f Jf,lil'i;
f;:ills#J,'f
i,TX'#"rI:r
*:lillr:1,ii
asediar.
"#"#;'::'"Tff;l
:::,:,_i:li
!":fi::
li?:i: ';,:1,::::l"llli:l
"J"tiilff
:lTy#"":i1*'T"*:1:;:':*,:ll#::"t";i:Tl :J:l'H";
"11?':r.:l*:;114;"1
supu,ii
rmpnrahtut
s_;;;il; ;;;vlil::ffJ"?iiTJii#li 4,,'L rrit.
patriolinostalsi€i'
st"aenneier; fascinato sedede
""'r"a"
BIEOCRAUAITABSBUECICA
, TNERTTE
vrtRso.s TiEFoRMA DE LA BAROC I,A IIDDERMEIER 33

pe FranzSchubertr1797-1828) reorezin!A u!€xemplu ripjc


tnconjural
',i pentru mDialu le
a" u-urot:6D, in v'emece aPlecarea lui

i3'#$frtrfrtr*:Hd###*lj*3Hi-f
"."""t'i ""i p*feritrla pentru mu'ica de canete in locul calej
;",i."r"
li-i.ni*. " ""r'"n""r
c"r***" l"asiv6 de documenk in 6copuri s&$anLe a dus.ra
monumente carturereqti precum isrdia- rurciror
;;;;;;;, rt7?{-1856)
"""' von HamDer-P!rsstau
i.tli;,"ii'""i"J,lxlii.'l',1;l,J*:nniliii
::i:,"Fiiil"m;
ij
"-^i*^*
*l'rn"
"
tui Joseph
il'u--li a" igoo*'1a p"lidca d;care pumasirdcadovadaun
a"."""','* a" vienezAusust Pfizn{er r1808-r887)
compilator

*:,:i,".Jili{
r?rtrr{;':1:1T,,i;l!1i".ri.H'$nr"ilTfi "'6"" afla de rdzboiul"il"ntalisiul
care
;;;;;";"" pentru
franco-prusaccitird un aar chDez
r.recuts incurajat str6ngereaarhjvelor Er iofiin'
rareamuzeelor,locunund€se puleaucolec{iona'uriozjtnli
locale A-rlli- I
i'J.l"i"'" il zsz-rassr'un;l dintrefiii iui Leopold al I1-lea arnfirn- ,l

ffi$m*ffi*ffi
i'i"r ,"tr"r a" sl"*" t" Graz tn lSll msbinnnd isloria ej erno8rafis'
l''I8;s, ;-" fE*t si iubit de populaliadin srvria casaloriDdusP
iJ* "l a;gi"ti a" -aiposd. un adevarallriurnt al drasosr";fatd de
"' ain""ti"a, sentimentsplaudarde cla6amijlociePldFreadF
""'i
-a"a;"
;-r;;r,';; al unui muzeu si-t sasit expresis poelica la boeroisn-ul
ialrlJ stin"", *'", i" Der Narhsonner @tusostufieie) l?eela ra57)'
intr"un
ridica io eldvi o locuinld aristocratd davotatd con6erverii' ca
nuzeu,.legilor et€rneale naiurii qi aftei'

iTfi:'*k{:$*,{i,i'*"":;'i",x**gj:,",#,:xxn:T: .jC"iitu
"ii"ut" "" "uftectnt
dorinta de d irilortaliza Drezentulin toate
Hdunle de moDumenteAu inflorjt peisagjsucati arta porttelulur'
de a 11
pre-
pasrrar

*itq "l':n*rri"*td"s,
;"":r:'" ir.iili"xl"if,li;,.,,""
cumei schi\,ele
ii.ariri"*J
ii'lJ.t"'"i
cu flori de ceEp Dorintei fiecerui bu'ghez
Oecltre urmapii sei i 6.a raspuns prin Lrtogra{ie' pe care
ui, p"'gt'""uI ilois senerelder { 1??1-1834),a innodus-o la
*iy,:n:,j:n,ilil?
iji}:.*:+'iiff,n"",:"+J"$:1ffi Vi.." r' rAO:. r,l*it"
I$iehuber
;;"*'" *
(1800_1876),
fDete de
-aestru
care
gravo'
a
al liLografieiavea sa fie vienezulJoeef
lsal
in
mai mult de trei mii d€ xrograrrr
tiuograrri precun Motinee bei Ltszt

r*ngtri**m**#*al$rffi
pnnd'
\Motineu cu Lisrlt tl846l el a lucrai direct lD piatr6 pen1rua
eseniauui DioDent,Ia f€l cum va face 5n cureDd fotografia
-
' lb litereturA, sxstul Biedermeiera fswrizad ceeae s-anum)1 omur
tder hleineMonnt rcprczenta|de personajul lui Grilpar-zer

;,,[#{:il;i"*ffi
*lruntl-***llf De, omg Spielndnn\Sdrmanulnr/zi.ont\ t | 848)9i cel al l!u str,ter
',atuttt'
d\n
din.Kdllstpi/? \ l,eiptg. 1853 CeLdtenul
tntrc douav6rsLe.apa4in6Dd
"upusunorsuferi!le in
' deresulepaturii dejos' oEd (arc accepra
soafla umila si crede tD Providenlddevine un erou popurar'cereorsr
delunsat€,'
'$
E' de
maj t6rziu de FerdiDandvoD Saar' Marie von Ebn€FEs-chenbach
zecide foileLoniPti. Reprezeni6rd in eseDF resennarea f3t6 de brrooa-
lie si anarocratiepe care o simteau cetdlenii auaEriecioEul msrunt
drmonslrs felul in care pena qi cei uili 3e bucua de creaua ru'
Dtrnnezeu.€uDunAndu-Ee lesilor Lui In ecea8Gcarte sinl'grna om
mrrunt" esledlosrte pentru a-i desemnspe intelectualiide onginejoasa
careufiiau o unilinta excesivapentru a-si mascaaspiraliile creat$re
Drn o)csrp.soartaomului mirunt eta mult pres reals fcrroada
Biedenieier a produs un numer de inventatoli ale cnrorinrealii.emu
descurajar,c de aparatul biroc.atic,pentru a fi' mai tauiu, ftcute celebre
-l
BIROCRATIAIIAASBUEOICi INERTIEIryASOAREIORMA 36
- DE BAROCLA BIEDENMEER
',A
g dlu J-*:l*:""I (17e3_1857), nascuttn Boemia,a conccputun ascripiia mai presuE*cat valoarea
plopulsortr 1826ta Trisst,cu zec€ani tnaiDrea iui rri"sso", rnin i vrene c€ supelioiii 10! consid€rau
j ,tF r z is s d- l ex p e ri me n re z e .
"," .""ii'aritor inaiud"ale
i D c A d i n r8 1 5 . croi rorul ausrna, Josct 'iiii''"1"i''i r;*t- edler a csriflcatpvernur AusL:'iei'ein durch
o D a ti n d d e c u s u r a v e nd un s. cu o
s^rrd dc ."ii'-""*r cemilderte'Absolutismus" (ab6olutisln'tmblenzit de
ala ln,vafl. r,etr in pftsjna tuj 18a0 a acestui
hi perfeclasediEpoz jvut, a mu.it ::;;;;;;;.";l;;iliui erasa raudeinnuenlaumanizanta.
sa r ec I ' p' l penlr u c a n i m e D i rl u d o re a s Al s c os!6pe pi al e.
R czrstenra il;;;.;;";;;."""" lD Prusoci0i dusttieci- o sch'lapublicatnde
,: **"11"
,"lT:ll:":
ne_norocirsi pe atlr jnventaron ri rco,eu.ietrj,
',a r1822_r884), iii,'""]." H"r-""nsthul ln 1917,aceslaj"a 16udatpe austriecipentru
peuJ:.corMe,9er peca.eumiLnsa r-armpiedrcat 9it'sditier' Schileptstulxia reluat'
l:cl:s.l
sa-Srracapubt'ce€xperimeDteie dtn &rii I8d0. iilir-""1"1tu'"""Lr,.. umanitate
Bi:delEeier a marcar epocade aur s rearrurui.pe r6nsa r" si si exnari c,di hotom ia lui Tdr inies dint r e G em ein8chali ii
-.A oi u"""tua" pu*rnjcepe
auiesatura
urrrparzet
^_,|:l::d: a cerur popularitarea apusdupa 189a,Zouberyasse il:;ffi;"'-;";;;;,;iu "-oi*
rit prin psna tuj FerdinardRajD;nd (1i90,18s6.,
a ftr{l;- .*. ,a.usr.ria o avea cu valorile prei'dusrriale Feptul ca dup6 1850
r"*-", ii"'".'"r""fi a" i, *'i't';' eu incepur se se 6im!a divizari
conttauat traditia rep.ezentsr& de FtaLtut "r" frzgD.
"i_i ";* ^i*t pnn
mankra muh.nraj modernn,vienezutJohann femecat intr-o iiinl'i"*il t"ra de stat Fi cea rala de concer!1enis'a reflectat
Nesuoy,180r-18;tr; a rigorii ceserrschaft asupra sp;ntaneildlii din socie"
perrecl:onatrehnrc8satjrei apetdndjajocudle de cuvirre. ;;ii";;;-i;4;;
rea cenzorului. Dramaturgii Biedermeier au ,€tnviat afitudhile
sprefrusrra_ iii"" *r"ra. o"si rniversale enenirtau obicejurilelocale
baroce. "t-aardele
penn ra 1e38'simbolizend aceasu€pendere
:n spF.ial iD ce.privealc reprezeDlsr* rr*l * t""t*. i" il;-;-;;;;;""t
rj", n r. irir" qi n;u cara.reri€tila tDPeriului Hsbsbugrc'
uiald) /l83tr criJtparzera impruDurat rema de la "ectri
a evo.e iDL,epafundereabarocdde cer palleDr,
:"1".:::^rllLi
realitareti ituzie, anintjndule;pecbtoritor ca ir;";";;;.i,i;d;; ti
r€gvrr rerarhre' Un€onrenuntarease rransformain fasci.narje
a oorrii: .Ddrninalia iriteleituall a e1'teil6r: rdd6cin.ileei
rn rrugedrlt€.tur Gnll parzermoarreasparecamtueloreconcitiati R€fuzul ' in traditia tribal6 si respilgerea crettrn o!
rnuerecrualrtor atrBtriecide a propuDe,eDedii.arirudinecsre va l:
nuDrr,arunrlrsmterapeutic.a accentuatresemnarea de tip BiederDeier. sl
cermanistul berlin€z watter Brecht (1876-1950),. ca;e . pr"d.tl; Orice srudiu privitor ]a viala inrelectualtrd'D Austfia l'rebuie
-,.
V,enaiDrr*9t3 si l9?s. a compararvatorite *"rd" io*i"te evreilor'l;i': ur alt srup elnicnu a.dat€tetis
!€rioadejBiedermeierdi.n rreuc
[t Buslirea carAusrds a pdsrrar b seco]ul)g cAnditori de o mare or;ginslitatelranEcendenl'[- leoretrcrenrca
" "i".ii"
pe
sr'ludrnr are.caracteriza8eracermaDia cu doun Eecote 9i ir""""rf. ra"*, viittienst€io' Mahler, ferb sa li mai amintim
iD urDa. gcnii crestoa'e
ramcuansmul coeziuneafaloiUeiti tipsa rrlreic,nqriinle de
star erau i-"r'"li"r"r. xr""", e'."h EauRo$ in plus fate de ace8te
atributeie socjeralij ceDeinschafl :-i"julll uD numdr dispropodionatde gAnditori tD oricc domemu- rD arem oe
-unae dosenij cum sunr psihansrizasi
galsjn Imperiul Habsburgic,x0ulrmai ";*,,,p*,iqii,'""." ;;#; --;i-a;J:;;ei. ?n
muh d-eceL rri C"".",;". O,.."r"
de ubi.uirarea birocral ici. adeuga Brecb!, exisra o drsponjbilitar€ r""-t au dobinat itrrr-ur nunar copleliror'Desisur
DeDiru macDQr
)D.arcarea lesu pnD rrecerea cu vederea a inflactiuajlor.
IDeficie;ta cu n'r toti senditorii orisinali au foEt e\Tei Catolicij Br€nl'aro
"i"r..i"Irl't, "*"il
6""iii"?,".i"" r*a'i Fcolinu putin disinale decet celeilitiate
edict€res tuxcpur.sane cunoeura ;; 'nai a olent un roruJl
l:l:^"j::-:pt,-"-T
Schlamperei, termen folo€it cu se;sul de tejeriLat€ ssu""b ",_"; de sindi;rij ewei fttu$i. clasa de mijloc €vreias(!
ataceri incur.
schratuperei sirnboriza i" ii""rii" disemiDarepentru ideile noi ln tinpul lui Mofitz
lill":_i"l.Il-:ril
pr.u€tre, oferind!-le i*trieci.
opusur
encieDl€i '"ri "i careiaii apa4meawr€ne'rdatratt' condus
d.eopotrivao s]lrsa de puere ii-*iti,v",'"];"tp-sre.
pv€ru eraroan^eLor 9; a" de Moriz Szelts.DroEovaideile ]jbera]eln articole
rrj€noare. leje raL€a ap6rea ca rezutrat "raUi";,""-i"
ir priveau cu mjln pe ,.oamenn loArunti" asernen;a lor.
at faprului
;;;;;;;;,;;i;*tiu evrei De agerrenea.abotraliiraiumare de
malo-
c ate 8 s p l e mi l e s e u p o v e s ti i n dui oratoare. pri rtre nai mica imoonanta precus ,i? Fa ci'eral iui Ksrl K-rauBer8u rn
runc|onar supenofl, u anudr Schlan perei proveDea rr** aceat publ:c avjd de spirit qi de DoutSli' UFratura
itin Dersisienra sa re
va ronr orI eudaleI eti c h e rad e c re l ac A fi e c a n l n a l r funcl i onai suBtriact ar fi devenit probabil sdracA dupe 1850' ata oum avea
"--"iT"ta
rreburesa
implineascd do.int€le unui arhiduce sau conte. in t€rnin"i"g,,
ilip;;; -"ii"ra-" duDA1938.
tntAmDle
funciionaii de rans iDlerior imbrElirau ltandarde. p*ii."r*i"i". li* a" ipoteze car€ itrcearcn sa explice domio4ia inte-
i,i
r""i"riJr" i u exe(iiat-o h interiond aristro-Ursari€i 9i nu
' a" **t fel lrebuie sa inceap! cu tDlrebar"aprivitoare
""r! ""eri
"Dezordire","reglijerfd" in tinba gemale (D.!.). gensuladancsl coeziuniicomuitalilor eweie?ii l'sle vorba despre
""-J.l"ll"r"*t"
lo
BIROCMTIA IiABSBUACJC,i,
yrnsus hEFORMA
TNERTTE
DE LA BAROCI,A SIEDERMEIER 37

gustineacd deseorirumele unui orn nodeleare inasinea lui despre


sir.p- nonpn estonen - eezicazulln careun funcl;onarpe nMe Sicher
(dl SjBxl in.earcb6. se ridicela semnificslia numeluj-sau rcpet6ndla
nesfdrtit fi ecsretranzaclie'z3.
gerDaD Broch a subliniat un alt aspectal pregntirii retigioaEea
el?eilor-. Supr€ma valoarc €vreiasce,spuneBroch, est€ onasierca
vieriii; pe aceastnpreBisA se clddesctoate legile evreiegti,in special
rcglementnrilepivitoare la mancareacuqer.O aser{en€apreliire a
vielii ln8x€uneazAatitudinea ev.eilor in laport cu di€pr€tul antisemi-
tilor fald de aceastdvaloare.P€nhu €weu tot ceeace pune ln valoare

,-*ff*11.Ai,,rur,","r.","Ttr,.#?ti;":*iTi
r::;:lj;;u,#*[ i.","3iri
:uu: { J:X|.T:H;.
"']:::
dsla est€ drept 9i ceea ce ii reduceimportanla, nedrept. Cazuistica
tal@udicnii lnvati pe eleviE! centnr€ascd !trodulin careaqiudl€ ajut5
saurpotarneninlao fiintA. Itr ciudaset€ipentru dreptateapimanteascn,
evieii se autafl.seleazd, concepeldul pe Dunnezeu ca pe o fiinte €xtrerh
de distantd,carepoateIi interpek$, dar niciodateatinsd. Evrcui este

it*ftti*$*fi**lr**uffi
obii.gatastfel.spuneBroch,sel caute fere incetarep€ Dumnezeu,degi
{ari nici o spe.anldde a-L snsi vreodate,cici nici o faptd plrnanteascd
nii poate influenra divinul. Cu toat€ cd aceastd austeritate a fost
inhucAtva imbteuita itr cazul unor .sanditorierecudr Mariin Buber,
l*;l*1i6r"n:ltl"":"x"ilt'T;il'""1:":liffi
;.it:i: in oruptibilitat€aDumnezeuluievi€ilor ne ajutd se n€ explicdh enersia
deinonicea umr oueni ca Broch,Husserl,H€rzl9i Kraus. Ca pa$izani
aijustitiei, ei au fmt invdrali cd ci o faptn snvarlitd de om au poate

L'*1,3;;trdqji:ffi
iil"flT:""tifl":1it";.'*r;#;ru1trl{r;i
.:
sal iEbunezepe Dutrrnezeu.
' Abilitatea linevisticli-a ajutat pe €vrei s6-FiindutceascnumiliDtel€
la care erau Eupuqide cdtre creqtini. R*pectul de sine o date Iezat
:"',",:,"til__::;.';ls"*:#{iiiirff puteaft contensat prin baDcui cu dublu inteles,de o scfftime remar'
cdbild,carc ii ridiculizeaznpe agresorfi pe agesat deopotiva:

1,ftIi,tifl
flti,,Tlt,,'*$*ll[ii,'jii#:idi:t
dll#$d*r;li$ffii1ntffi l4glte bancudfac haz pe seamaevreuluile!eq sauSehnorrer
traittle ce$ind de la corel;gionsr::ueori el nuncegie ma; muli decat
allii, sncqjali cu acte ln regula%.Capaciraresevreilor de r sublrng
catc

uli]ilinla iB vorbeile spiril a trsnsformsr limba ln arma de luprir impo-


tdia traurnelor. Uqurinta lingvidtict, in special acea cdpacitate de a

*ff*#$sg**n*teffi
petcepeinteksn le duble, a devenit o rtarte a aimuiitpBihice a fiecerui
eweu.SeDsreca aceastA imersiunein DrofuDzimile limbii i s srimulat
pe f osofiiirecui MautlDer g Witteensiein in suslint aut nomia iimbii
in.apod cu experienla.Fascina.tie

**qffi;s$ft*";;iffi
tui Freudfari de sc;i5ri]e deliErlaj
poate fi de asemenearcnexu] rinei atitudini e!.rbiasti adanciDridecinate.
Mulli dintre sdnditorn evrei an fost notivaq de sentimentul nesjsu-
rantci. Faptul cd evreii e*celauin univdrsit6ti deveni6edeja o banali'
tate. Acest lucru se datora familiiloi care ii imp lgeau de la spate sn
invete mai mult decat ceilalti pent.u a lupta impotliva prejudecniloi.
Eseistfl mashiar Emil Reich descriadrodulin careo Dand, incapabila
38 amocnaTlA HABSBURGTCi
_ rNEEl,rE1,rssus DE !A BAEOC LA BIEDERMEBR 39
Rl]f(ItMi
sd se jdeDtifice cu specificut paLe'dinMo'avjaa

;Ulj,,,
!,rrji tn care ira ,.o1!re. bulricur
veaernrdu'ri

"=*ilt*"rtri".r,"*iil ;,ili;]li: i';'if,:i:r:11;"r"i


;:$*1
damn
d tre cei multi csre qi_au recunoscut
*","i;,:":;ii?iH:1".1;,:'l"i,','1,"i^',":i d-
*enr"J+r,me.r,r'i
ii":ir[!i: :?J,*:i""i;.*,:
#,i""T"]
"",i,i!i:J :,:;r,I
.,,", ;l; r,gid:::_"':1,.1:,:
*.""."r",
r*i,"'"","1 "",:""T#i::1'J';i#:ff
l il':tl""iil;lt
:*:il: ",,," ""
i:lii""t;3:T'.11i, ;;;;";; ",''s3:'w'Lf
ILrl,'#i; 1"::i"}.11J,
It ij,JJff :Til*ni;
*itu;iii:,jffi;*il,1i* *,*l'*{vm""l
;i"1',"1,,.*rr;*; Hr*l.H:t"1.'xh:H:r
l.a delernjnarpe rreua sa e!1reo soarra
Boemia a fo6t regiunea in care evrerl au su

l1_.1:,:":"lD.,"*

I;jjl"ltld,,:,#:i";'#i""."1rt:","",,nfi
:#h::-:d"fi i "Tfr*ir
sim,rsra
.""'"'"it r' *at1"i"-
ororestantismul in
Altii. printre care \
parrlcular.elTeiidin Boemiasu avul te'din1s8'-qr
anuqi-Laviziune a €ternitdrii ln\ent6nd o
ririrffi,* **kpt ;,ll::t li*l*itm*"j "J#xl
:f#"",,"if ";";ffi
l"i:#f ;i;""; ":',Hl;
ii"uii."," i""t"t;".-o

:;:;";;;;;;;;";"' de echljbr! ln eocietatea v;mezd cD

l 146' ",mniiq{f fl*.ii#"f.","H:* ihii#i k-:{:l;l'l"f


'"'i."'"."
:T*::;:1i"jJ.::T:i"""Ti
"lerneDt
J""iff
viena
i'i,'T,ix,,1ilis::"i
a zdrunci'atd
::f *.fi|J$:ilf"':*i1":if; *:il,,*"'"i;r;;;;i;l; i.i- i.,,t dem;craticd $ rotust
'osr
"Hiff $:,;:lf ",'I;::Tii;li;f ,sil";', T:T;,;1K:'*"il1;;i ::J"i"";
lL
*j;+tftl:tg;]frq$:i,i,ijlLF'
ii".i,::#i:i!1ri-1i{x*;.:n:i;:*;",j:{,r*T
:'"**"li;rr::m:::11""!$i:"',ff
jr."jj* :,""',n:l':*;:*l".i;
:;lT'J:Lxa;T: ?lil,T:
il :iJL.i]i"l:n",l:ff":
ri I;q",f
lalli. !!ff ilil*i1,".:.:*i:i;;:"ril:*:;:ix,r,:T
Supravietuind -"
sen*"t;i.t" ,a"a i"tr"" posiurrtmarginalaevreii
il;lu;"irl
"'1"''ii'"i',"i,"u",i"'fl
;r:1"";;,il iil"l'"11x'"iiiT,ill"".:""H';:'Jn;'"Jf;
r""t rO*"Ltn de competitie, averile tot mai ma ale evreilor

ll
aveaumri.purindepje-a,ii*i"rL."ii

::n:*,lh:;*{:F;;i;';r;.tit::l:.;i::!i
i"J """"i,*i"i "
:il##::i; ii*i*::'; ::n:;''t fisn':"""F"l? f;'s:"T::"i?:'"1ilfr i:ri:
r t"""t",-a""u evteilor din 1848 pe cend in Anglia ai in
de.onpet4ia econornicd "-"""oarea
r" Franqabnorirea economrca prcc€dsM€firmtrea
*":*::ll:,..r:y:=.sel€meau din parea in aceea$penoaoa
"iJ --i"*r, ev'eii au intraL rn compehtie
ll -"r
acestra. Acolo unde

ffil$;tftqdf-*iref,'#rffi cu toat?rlurdea,ei au devenjtcei mai fiagrabh nouwou t nch?s r'rezrno

::Tt[:;HT#:3 "1:;3';:".:
:1''n"i'T:i
"1*:,i'ilX""T]""i:;,"i
1l ;"".,"# r"'5i.""""
friiE"+r#i"Ti#:ii" pe
"sucsrc
vsai
i"rl-i"r*.*, a"ou
""'i'
sublinis Sl,anislaw Andreski tre$rDii patur"
sarrce oi erdeauvazbndcu ochii acesler at iuni ale r e6pect ulur
A"""".i*a*, o disperati de a sasi un lap ispaqitor'
0e s'ne'
. .

i*
$l:{:f$ll[1*#ffi;t,;"'';
""*i" ev'eim ii r ur ale a exacer bat anr r sem r r r sm ur '
1 *
l ,a V i ;na al rrmarea
o","t" rgOO.
"tt"i;
oi t*cii etau singurii care isi purlau costumel'
r" ' n^te oe sr.razi re\ti ene i
i,i".i'i 5.'li a,.';"";
Veder eauDui caf r an er s un ad'var
aejoE.cufu'dat in nostalsiaAu€t'ierpreindus'
at
tradi-
ar r on'

canif renou-veniri,
danai.a" uli.""""j-r;ii"-";;;;;;:,i"fi,:: !N

I i tr,:-,. ati menl ar d" spcct acolepr ecun cele de l M ai dr n r r at er '


!!hinalirtica
." ' t,sr ,l e
OlLoIc;;clel. Bruo
porere ca un
Bctklheim
anlise$it iqi pr
Rudolph
oiecr eazain
Loe$enstern
ev'e'
aa
car 'Lar r r e

I
{_ rNcFTrrLT,Rsu,s
, -"'oot"ot'o'rABs'udr'' REFosMa
-:.-.
ffi"iffi;:::rT:",*iT":n:
;:tfr;#{"iri*"i1*#i":: DE LA BAEOCLA BIEDERMEIER

fi'jq$*|"til',+.r;tril:-r:rriii""m
excelente o patrie a strdinitor, Iocul in care nationalitdtite difedte se

;;; conftuntau Fi ridicau ttacheta realizdrilor. Cehii, nemtiiqi evreii concu-


Iau intre ei itr BoeDia; polonezii, trenlii, ruienii $i e.vleii in Galilia;
stovacii,nemE, unglr i Fi evreii ln Slovacia; roDenii, nemiii, un8arii
qi eqeii in tansilvania; cloatii. sarbii, nemlii, ungurii fi evreii in
Banat, iar la Praga, Budapesta ti Viena toti aceftia dedeau frau liber
f0rl eLor.rFaroare. E vrei i . l a f el ca Dem \ ii. se disLinseaupr in f apr ul ce
seafl au ptei uti ndeni .rasp6ndjli in t ot iDpe. iul. La lelt a nem lii, evr er i
erau cosmopol i l i "avdnd rude in af ar a Ausr r iei, ceea ce ii f acea sa sp
si mte dnei .omunnali m ai lar si. Docb ne puem inhpbar ea
' nembri j
culc s'a fncut ci evreii aust eci au fost mult mai inovatori decet cei din
Gernania, sAsim.nn rispun€ 1a populatia rurald:a evreiloi din Austda.
in Germada Si, de asem€rea, iaFranla, aprDapetolii evreii locuiau iD
shetoul urban, unde pierdusera leentura cu mistica qi pementul. in
Austria, eweii de ia tare treceau direct ]a eiistenra urbanA, topindu-se
ln ameEtecul deja impresionant de rase. Nimeni nu a beneficiat mai
mitll'ie narietatea sitcietilii drndr;ne decat evreii aa!e, Dai n;lt ca
ol i c? al ta grupare de j nd' vjzi. au lbsl aut or ii VeselpiApocaljpse.

;'.Hiil'#trijiff
*,:ijr,i{;"',.la;;;;;;,"r*

**ffiffi
;i:r;riff
:xT"x";':l
;:i:"{:
il1"*ri
iil:lti*ifillqii
x
iMPARAIUT ql cuRTEAlUt ,

*#;",'l{ii:,i:+:1ti1,,..,,ffi
;f,r::"";ifl hl#fl;
:;'i'"'*#i*{Ti:{1tr$5h:qT'iiT::"T""'1"""i::i
#gl$;$5;$irr'.,ffi;p,*-,",r
L:lt"r#r;::lttliTi:iir*rH,*TI'x*i*:lf
:'-"lt*
i."',1,T,1i,,1!'lli."J;"il,!"lTif.ili*ru#,Jtr';*T;
did. atetde fruoos 9i ile elegantiF Dunl

l:f$i:ri#irii"t;#
*#*im";#-*l'l,"j:ri_"uffi
J.i'-ri-rl*i"r" """ "'roaieasmurcutui'?

ji#Isl; *"yl"ty;".,:":*n*il
frcea
TJifi 9'if.il,Tx""'i:#1d190#61'
1,"zu$,.:""."",,r,,*iii1;u: ""
:i,5ri
nrg:1"r"=;lil,rirlnrii:ii?"**r,r
""y:#a6;g*ii;n*r.*iit
j""#*t* lx::iJ"1iff;'1,::i;
l*":tl*s:;ru1:lcm,rl",,""T,x"J
il';if",*i,if
ltooreDr '
ieqiti din comuo Du pur'eaufi puse dub scbnJr
intcrectualiror.q;.cera!:''1";x?i:;il"H:li;il
Mqjoritatea l:
lTfi *'x*iii'*i,F# "'
i:
cultur; Ei distracl,iile aflste la lndenA'a
cereble7eila'rea
!'iabi
'{'**i'#*?:'r:{rllfi
i'T.ffi
4$i::ffi
a-t+#i,,,-l$',*ilifi
rt'#il*
:l;:11",;1"""i#"':I*
"#i;1*'#;#m*",:l.n:*.rlf
.T"
r#,"J:fd*ri'jiii,"':f'fli
*:,"."*l"*:
;* i;i1q4ri r:*r.* '#t$tti'Jt*t*t**,*",'",,'''"'"""'
g"*rlauar *:

*ffiffi oscilatii aseDlnatoa'e tn sociebateaauBtfla


iiii-J n-":,fi"ili;; dezastrur

'Tltix"ii;":iffi[i""ffi
:m**;'"";lnmff
'u
ilffi":ll**:li:TkT'-"TrTn:ii1fl
:rttfu
dmeaza

,".;;:Li'fi?"{}
inkuntat primxl tlzboi mondial cu hotari
arled6de
cubravsda
d€roc

us*::t",,""""u*tltl'll"'u*;::::xl""'il'tJH:ixl""";

l:lr*n
o"aceast'
::ii's",ii:""1'"':x'Jl]ii"""
Decu'nd"''.0'
i:",::*";,3"""""i
?;,,:^::t:;";i::;r,!::;l;::;;,:#li"Jlt:ii:'ffi
44 BIRocRATTAEABsBgRcIci _
INERTTE,?nsrs. aEFoRMl lMPARAfl ! CITRTEA LUI

ri
**$fi***#*tm*ffi Franz Josetl . t m per at aj Aust iej. r eee sl Ungar iei m osr enilorsl
$i
i ncaareodo' i szecide at t e iit lur j. a f ost m ai cu16ndun per sonaj- sim bot
dacutomulunorrcalizdricertes.Eonninddin d"";-r,i" ls4a ia"a ;
1916,maimdt deceto cealt monarh.""""p""",
noi€mbrib F;;;;;i;
devchnj ntruchi p ar $ vie s loint ei dF 6upr cvr eluir e.Nepoi at im p6_
. r ecI si neporat coDf uzulujFedjnand I , Fr aM
rf Jospra perperuai€LaEsm eniutar esr or af sla de jr adjt je. Desi se bucur a
tl

-$**m**,ffi
de dreptutde vet o ssupr a inr r e8ij leg. islat ; i. et a apr obatcFr er it ppenir u
ll i tra' tarhracon6ti tulioiat Ain t 860 $i 1867qi a per nr s suf r agiul univer sal
I j n A ustfl a i n 190 7. Conside16ndu_seper sonif icar e
o a di; asr iei, f r anz
1l ,i oselpul ea. i r i ulje 1914.6A- siinceapAdedsr r lja de r dzboj cu f or m ula

rl
fi:;{+fl
['#{,"f
Hn-*'1d,'il'"$ffi
li:,"'*t# -Uar.e PopoarelFMele"
' A @ sf
" corsj l cr
(An neinc Vajlhcrt.punnnd sccenrut pe
adjpcriv.
lo cir r t ea inper iald- . car c r r oa. a r nr r e opr sr zece
orc?e zj semD i nd dcum enr e Sj scor d6ndaudienle. a im pus un oa. e
respefl . rn spec,atdupn t 890. Cand a lm bit r anil, Fr sr z Josef Dar ea.
tuemencrl egi D e iVict or ia.o r elicvd a cer ei \ er er abjlit ar einqDjr asdm : -
rati a. Fsvo.i ti i i rnpar ar ului er au im nalr ae nul! ; Aint r e iem n; r g, i
N anuoE rali ccti tat r i aveauponr Flul , m par aruluj in . aspt clor . dp
Dar ca

+**ffmm*ffi
dore8u sa-qi atr'inteasc6 lor inFile faprr,t .e fi vszusera fieura prezjaand
rlecare sale de clasi qi ficca1e 1g2rm5,
Ih vi al a,pnvat a, inplr sr ut se supbea unui r esim t oar t e
sobr u,
rrez,nd* E ede reExlat a 5 diDinear a 9j r er 16gendu_sF nu m ai r ar z; u de

:,,83;;11f.,";nrxr",."",","x
il*"ii{trii1+Htift j:jf*i
mB rr' serra. A ver sr uDealui au pnvir e t s inovsr ii sc r ef lecr a
nerea j a curfe a . e"er Donialut uispaniot . Dupa . e r qi pr incs
cD p€:l c.
t D m eDt i_
f t , r a s!

:'::n*ljlilrnl?jlsi
*::'"*r,x1d,,,",,i;Im* Iec5re u zt l3t or . incheis audicnla pr ir r r _o scur r b lncunsr e a
capurf v'rraroni se rerrdgcsu cu sparete la itsa, cs
nu cumva se_si
l D toarcdposl .eri o r ulG pr e M aje6r at eaSa loper ialn. Nu im par at ul.

*+**r*l'*ntirxil#:li*xffi
;i
maesftul de cei {eDonijer a et car e dFcidcscui se ise scor d;
sudienr d.
uand r$r ererci ta lunct jile pubt ice,Fr snz Josephr nsjsr s. a
r or i sb j sF
adr$eze cx
"Majesrarea Voa€lra Apostolice. mutr j ubilxl nosrrr.j imparar

Stllr*'*1y**++t*;i{'*"'::#:r"#[fH+#: fl DolJn, !r'ry Joseff rSpineApostotis.hpMdjestitt. unsr atterenadiester


ndter und H ta. I m pdr ar ul er s ar ar de ar pnt r n ce pr iveit e
rnc€t. pe patut da boane _ Be spure intr_o snecdora _ et
sFr mustre-pe_doctorulvenit in pnpb |
r , iiut a
s_ar fi ridicar
.Du_te acss6 qi imbracd_recore.r,.
l-era la stEr$itul vi€tii impArstul mdnca te o meld
araqjaL6 poirivii

tr;gTu*mir$ffimffi
€Lnhe_teispaniole, cu iacamuije in dresprs rarfuri"i
La di;euile de Ia
D chonbrunn,to(i musaf ir ii se opr eau din m e6r ecarst unci r dnd
r m Dd_
rattil termrna un fel de nencare. pentru c6 c) *an*
for"t" ,"o"a". .u.
, invir sr ilor nu pr es aves r ansa de s savur s bucdr sr , a
:i i :* "
r_rad'tron€j5 r" {"rFraM
Jffief nes piepr oricdrci renrajive de schimhre
renD ol ogi cdr. La Holbur g au f osj insl, 3t sr elost ele sbia . b anii t 850. la

ls
BIROCMTIA I'ABSBURGIC{
- INERTIE Y.8S.S T,}.ONM,{ IMPiRATUL Sr oURTEALUI
rnsisienlele imparetesei Elisabeta.
imDar
deralii.Neslijat de parirt€leseu Rudof o tresq t in timpul
fr*#"i,',:'^,Hft
*h**r*-ili"fr
*rtimn.;;
",nuu
l,inreteriatulu:liberaluluiAuerspersdin an;i 1470 D€qr
srd,a, cucehii.
pnerenos rcsiirT*c'iijili.''liij:l
sdde,esle
a aiuns
m:r'rarE-a

ii,"llil

j,l,tri',:,s*
al€
ro fel cum coDdamnamasurile represite

i+:d-*i"""i:'".';4fdt+*r,*H
fi ;;;;;;;";;;;.""
ilr" ,rar..;, *.i""
ia.-rr''":
samer €ar; penr.ruun$r si. dupa sPuEere
unslregte ca un laran6 Spirir entidericsl
r"; Descaites9i Volr,aire.Rudolf se I!ai deosebea
lui
msre
de rardl

gffil1l$il.iffi
$5$il;'t'iiihr";tlfdl,ii,] ii"
"i ";"
;lia;t; "a-i'rlr"
cu Prusia
r"fa de Franra Rr-rdolfaaprobar'lnteledinu'me'
doarde teamaca RuEiava bloc8pitrundarer Austrrer
tn Balcani Pdn! la Salonic
*:;m',"",'*li.**,*nli,rt*"',r$fi;lTiliillTl#; - i;;;;i8;t ut i8?8. economistulcarl Mens€r a calatorit cu
tutore ln drnpu) vizitei lor b Anglia apirea o
Rudor
brosura

ii{"jffi;"m
tn calitate de

*i*Tirqi-[:T;*r"fr
Hiif nesemnatA,avend litlul D?r dsiert?tcftischeAdel und setn.
tionelter Beruf Aristocrdlia antria'd €i tocafio
a fosr diluleat
et
abia
ronsta,u,'.
'o1srttultona
ln 1s06
I d)
lrl"-re-

[ii:{t"**+$",}ffi
,iitii"i'*, isist; autorilor

#**T-i_'-**',{i#+:f'ff t# menlorullui au
'"-"Ie
sionat de rcsponsabilitateacivicAs Etistocraliei bntsnrce'
condamnat nepisar€a uDerilot djn nobihmea
.-" i"iii i"ar"" doar ca sa vanezeti 6a danseze ln 1882 Menger ]-a
nuoort !r
au8lfraca:

frn*$,tr$:lurg*}l#nqrffi
(1834'1s02'
nJ"rr r."ncofilului llioriz sz€ps .rsdactorul
"i"""iriJ
ii:arllui Neues"" Wener Tagblotl Ruaoffi sz€p! au cor$pon!at llmp o€
selle oe
dse ani Bi,din 1883penAtD 1885.printul Dxo*enitora rcn8 0
mar ales rn
articole care au &pirut nesemnatett pag1nilaziarului'

#frilfiifri#:1ii:='H4!q.1,:,"{''"x*1+rrti*:{:l{ timlul criz€i ungate din august 1883


a€rcelatodi nu au d€zlegatmilterul carelncodjoarasrnucrder€a
RudoHlacabana de venltoaro din Mayerli'Ig ln g0 ianuane,l!69 rierla
lu)

:**le*irt;f**r#rt**rW;
inefrateas; r"iG"I
:triTitate """n; "liili""!'Jil,1i"ffi:;Hli"1l
SroDs.frica lui Modz, s IABato relatare inteltionend sa tac6 lumIDE
arupra mor.ivelorgestirlui Iui Rudolf: ed Poves!€glecum, tAnar
Dr;rd mostenitors€tndragosiiseia Prsga de o €weica !
ie felra dupa ce fugise diD ]ocul sau de exil de Ia larA' La 6 norem-
brie 1888 liudolf o rntelnea p€ baroanaMaria Vetsera Pe
€mera a
nrnd'
$unr

jurnatate
fr*';,,,,,","*fli:f
:'"*Tryiir_,*n,:ruiili1t#ilx?11
j;:iiltrf
j:*Tr*,"",#li**:i*r*# r.u"o"iJ, o"tu.f *"asra i'; reamintit de iubits lui evleite' Afaceres
cu
ffi#*li:
cinst€aceruide-arcinciz""ilib:ffiff;J: lrrnaua Dorsantzate
cea:i:l s:'nb'6o"n-ooar" r"'"""ei
rn
runelaraveasaetalez€
""
iu Maria a inr'ervenitlntr-o perioadain care mnflictul--pnntulut^
lmDAratuliuasepropo4ii. Rudofj'a EcrisPapei Leon
an;larea Def€riciruluisdu mari4 cu p nlesa Slephatie 3-a sdnPt
al xltl-lea cerano

rn
rimpinarnre "iieirur tupararur
a;;ii.?" r.riiiliili. Drofundiimi! cend Pspa j'a re rnat ceier€adirect lui ltanz !'mel
^^.cu,murt a6ura
deja luuru o;rnitli docuDenluiui,Franz Josef asjsm is o recePtie data de

*11rj :"1:l,u:l*xx*llff
*filj";iT;TJ **t
,.:ffi
"fi:+rd:
pune* a roEtdearunspentlucapoporul
""'f ".t"""a"t
i"il.'a."i"i
O.t-aDiei I atunci cdDdRudolf s'a inclinat tn fata
tr-" lDtors spat€le.sala B-a cut!€mu'at ln momentul
"t
l"r}"JrX;o;' '" '"st sar virelioasea lui Rudolt in aceeaqiseara,cevsmai tArziu p'ifltul
"l.carii
moeteiil.oii-a apusluj Szeps:-lmpararul m-a i:rsultar in fate D€ acum
tnainle. toare lesarurile dinlle noi se vor rupe De scM rnarntesunt
lrfi:ktr;,"il;+?i:,*';#r,?"ff
ff:N'u"
[:,i,:r "dti::,:i'i,:.:r;
j'.."?t'fl
i;t"'l; s** s;"p", suslinur'sptedeosebire
Jn act politrc
de altii cr sinuciderea
declanlat de urcareape
1*]it"irlit ii fii::#jl*j :i
lur Ruoulfa fosti; prjmd rend
t,on, ln ,unie1888.a tEptuaruluigetmanwilhelm al Il-lea a ce''rl
li trezise printului amintirca suferinlei resinttite iD urma
'rosantl
fltii,

:l BIRoCMTIA IIABSBI'EGICI
- INERTT! vrriaus RET,oRMA TMPARATW$I CURTDA
'UI
ce'e dat or 't 5
l v' rrea asasrnir r Dlui Fr anz f er dinand Si a sot iei sale
fran. Jo""t nu luas'r d in seem e aver t ism di't er e5' nu_$

fifrn**tg*E1;****'m :"'fi;:;';;; "'ii.i*,,::i::i::,::::'-"jtti"l


-.,-rr," ' l i " u
;"i:""'*"";:i,""',1,:'l:
"",r'iil'-i",*
l":ll;li:r;l?i'ilii1#"";1Tl;',ili?"':il;;"i"
-r,ii' i:.ie
"
R"ati'h,nota in jurnalul siiu cb o asemeneanon$a'
Jos"pt'
:T'"'lil'"";i'"!r;;xt;i;ti'+:.:
:li::*h'";:;"m:"'ffi
il*fifl**li;***qitrlffi i'"iil"L il *;"* aipru pe arhiducepcnlr,udcticalistuullu; insusL
:i: ;"::1""j".rJ::'r*[H:
ff,"'.t;;J,
il:ii{l*'l;l.x:"x
li:::*:i'l"l* *'r ";"j::;"':iili:
.:11:il: j:
ffi:'ji:l'"-'$
li:l;*l;:gllt"T;,:"",';:";'i:"",":i"i::i:r?:":;.:"'.Til;
ririr****"*lff J;tf; Jii:#il1'1:";l*rllJxll;li
*n-***fiffiffi *t;:l]*,i:,'{t*;i
iii' i,,; r'anz
"i"-i"."i.r
,nrerit
holbrar€e
Jilnl
il::il:
Ferd'nand
i"':;
pmst
cuonc
moarrea
dea i'azbuna
rnleles
::"'.:Jl
:lxx:,":''#,
^desisur.$i
re-a

;nu'",1""", r,*#iilfl*r,'*i.;"'".''*
Li:i-:t[lli,,r"
:l"*,1*:::h*iir]",,..'#
;:ix'];
:i"J""Hi: i"** ".a
;;".""*r
;:i:ix:i:,i?:i'::""1"-"?",Tx:,;;
HiH'J-'i!a**tir,i""ti*"*riTiil:i,""Tt1xHTd
;::*,""::',[iii
i,,li);li,ll",ii ,T,ixli

*'"Jff:i;:jill €cestuia
nuaidesoria
*nu* propriur
T:;i:fii*
I 'r r cr asa r ala oe
avea un termen de com par sl; edoar r n in8r ar it udi$ea
miniFrri.
imDnratur *,:l-:Ti;Ti::tli;lJ:,;:
:eilraraministrii
ra.cd serv;e.",'n p;vilesiu carenu mer
"-l
futt"j.nn'"i"o;""v;:"'Tffi""TiJ'iiff "lI;T;iiT:
*l;ix*.*;:v.:;xiillnii:1xl:lii:l;;ii:#
si tnl ereze un minisr r u sbil Alu$. i caDd
"ffi
ii*r"",'*; ru;1""::":'#siiTg:';"'i'i' ii.!111
!l?ii"'i;.i"x

-*ffi$gffiffi
*#*[+*+e[$******,,-* iiii'iiiiii r r'i i**.roser dea psrticipa
ra din
Razbo'|ur cnmeea!s

'.'i"r'.'"i11;* *;ri i""il!:'it';:,::l'IJ:''iL"''Iit'#"fi"""'""1


ialul,-riprotesranr Ludwigvon Benedek'1804-188I1jD la6b rD ponoa
i"lrrl"r, lr"r senedekconsrmljs sBpre;acornandg
pe I rutre
suDrcmda camosnieidin Bo"nie Deii pre\nzuse;nrede
'"a""i,ii"' 'a'lionale
. lJradscXrotole rn t. l i,,I"",.,r a" ru x."lee'arT cer"rea lui de a bererrase de 13conduc"rea
! t r r r ( n.t.), de
" . . uespriDderca
de noma rn.t.), i"J *"pinl;. Dupn inf'angere,Benedeka lost inde!ertat
".-"t",i. oficial timp de dnua
i,-i"*'*"-..-fu Fi 6up;s unui interogatoriu
BIEOCIiATIAIIA,BsaUBcIc-A. 51
yBssas. FEFoIIMA
I!\TERTTE
iMPIRATUL $t oURTEALUI

:
Arisrocralia9i nobilioea mhrunta
pfiir"gt"i- ; t"tiera in fsla inov4iei

rfgnfi$-+**fiff
ff,m***ffi
#'tr$ffi*$f
#$u$*ffifi*fitr$ffi
;?# ;i;: i::JT::""f,fr,i:*'l:: jj,}'ff:
li#1l-!:xlx":"tr'"
::*:$l*::lr:n*"*:i"i"'*i::"rr'",:r"
"*i}:#"*.-rxr;""""*H$iiffi*i"l*.
^i:
:1"-."ij:!lii;l
i"l"1l?'i;i":'
tli"":i"iil,'l
:::i"1"#;,1"ff1"':iltr#ffi;1;;;; -
:Tiill"Ji,"JHx'*"^Ig"'::f"4:,3":'rT,Ti*"1*il*t:ltlu:i"""J'J""
iJ
il":"1;ty';'i,llf
cu
aplicatd
oraonanra
Josef.

#"":f p"9;,bi
.'{i.::r'"t_
B"""htota ;:"";;ffi ;:::"1", drenjide€zitarj' l*?1i:i*""i:'1T;!i :i:"iiii
lx";;i: ::rr{'"":***.n""",:'"1""',',lL;
e;-"raioito'ii'r;;
ii'"ii'i'li:#i:1' l:P! iHi;".::,i,l:li"#"'"ii;":ilr{'y":.t""xri:*;;:1ru**$:
ffi:,.13",:i::T"::
l,::i'[5 ::,,:;i{r
t" ,t T,llil::":;d
;;; :i::!!:
;;;;;;;';l:::l
a"i"p*,"""i"i'"-"""1 ;T'"fi #lliiltli
il:;j"Xitiii#11;,1
:::":"":i:T": i6ii#i".i;';l"1:;:";i'ft"J'ilil-;+-+i$"i:"ffi
"l""T:',."ii!ifi
l?H:i1"# ;;"
lJ,lUT:I#J:
:liill\ii*:,I'..i:**r-Ti?*:'"'"iTfl:
primur ceipat'u
dintre
-*rt fi:i'"iililfJ"ej'"iH::;il;i;"t
' Balon {n t).
- Csvqte! (n.t.).

"" Consilier al cu4ii (n i )

'""' Aprox ia" (n i')'


'DomDia
IMPARATU! $I CURTDA IUI 53
bunuli ln sudul Boemiei: 7 domenii fidei commissutn, toLalhend
J15.000de aoi . Ai 4 pr opr ier dli f uncr a, e absot ul€ cJDr inzdnd45. 000
acri ,cu l 2casr cle, 95 qe lapiar ii. l2 de r abr isi o" t ""e, 'Z, . nnor U a"
?shar.22dc fsbr ici de cher esr es6j un t ar i de m jne qe eiaf it . Dom njnd
pesre73 de par ohii cu 87 de biser ici.aves ansajat i dj. r b. 000 de f asr Lir
de.l B rsi . pl us caleva suLe de f uncr r onar i'. int r - un ast f el de m enar ,
servitorii p€rsonali iti divinizau s$pAnul, sgteptand, in schimb, sh ti se

ru*t***ffi$
plart€ de sdja. ta.bnhan€9e.
.. .Din iunie pand tn octombrie sau noiemb e, inatta a.istocrati€ Dnri_
sea V i ens pen1r u par t idele de vanbt oar e dp pe dom enjit ede t s
! ar a.
I qati pe an toate,rud€le se sdunau rn jurul capurui de famitie se
sAr,bttoreascdziua faniliei; blrbatii vanau, iar fedeile pi6nuiau festi-
vi raul e peD Lrusezonul r , r m aLor .Vanar oar eacapt iva nobiljm ea si, in
esal .5mE surl . p € im par ar $r pe f r ul acesLuis.ln iunic 1898.I a cel oe- sl
ginclzailesjubil€u al lui Franz Jo!e! cinci nii d€ vaDnbrj din cete mai
l ndepS rtal ecol rur i ale im per iulur s- au sLr dnst a S. honbr un Denr iu al
orors cu o part; da de vendr os'e.iD r im pul , er nii. pasr onat iie; su ar r aqi
.re 9coai ade c.lene a cur t ii: ausr . iecir si, chiar m ai m ulr , m aghiar ii
Uudau supe oritatea cailor arabi $i plop.iut ra)enr de cdldreti_ Franz
Josefse m6ndJe acu cr ajdur ile Regale,csr e adepost eauDat r u sur e de
bi di n;, aproaper or i r ecr i cs r bciunct csau albi i; acut a( i. pe t 6nsa caii
ldursi lnhrmali ta €chipajul impdraiului.
D e$i u i D objli dr spr er ur eu_

--.*fi#fi*e*-'i;rffi$
f r ; vot ir bt ile.excepliit es su r ar il o der a

:*:i'lT'il,
:r#ll
#,{*",":*
r,rl,l'ji
cu ascensi uneaclsseim ijlo. ji. lDr r . o br osur apubt icsr s anonir in 1878.
pe.carepri D tul mo$t enit or Rudolt . a scr is- ojm pr euna r u Car t M enger .

,.ffi ' $ noD xrmea era ss pr u cnt r cat dpeDlr um odutin car c se r isr DcsDaniciD6nd
l a parti de de vanar oar et i j) . 6nd viz't e, daa pe de at r e p; r t e. disDr ; r uia
vi al s pol ni L6E i chjar ser viciutm iljr ar , r ocm aicana
a.easld vocatie traditionald sn devinn din ce in oe "*.rnai
r u"". " *
. ", "i"prctentioase.
MirJokai rcprosa n_obilimi;tapLul (d refuza sd-si ajure pr;priii nembn
arran re anaghre. daca cine! a it i chet t u. a er er es, pr icr er ii r i lineaLr
toverdsi pfara 6a- i r epr oqezenim ic. t nse it p: r r aseauar uncj clt nd er e
rui nal " . D aca no bil; r se bucuau de pr jvjt esr i nai m a- i. se cxpuneausr
uor nscurr rcdr m an io com par aljecu I ct 6t enii obi$nuir ior i de car eor i
nu reugeau sd n€ntine aparentete.
:r Nu eruu pulini nobilii..are preferau o exist€nte excent c6 uneia
banal e.U n exempluin €cesrseDsil of e16cazul pr inlesci vjener epsuline
mel terni cb r1836- 19211, ua dinr r c nep@r ele^et ebr uluidipt om ar ,er e
s-acasel odrru Dchiul ei. f iut I uj M er r e, nich.jn per joadst n car eacegr a
a l o8l smbal ador la Par is. djD 1859 p6na I n 1821.pr r n{esaui! |la socie-
ratca pari zi ani . cult ivand cer cur it eanr ipr usac. .Dupa ce s_at napor sr
ia
v' " na, a domni l ca am f illioana inconr esr abilAm ai bhe de
Dar r uzecide
an:. orqal i zj rn! nenuoeJale balui. expozir ij de picr ur e. ( oncer r e g
antrers6fl ra to sl cea car e a r nsliluir . r n m ai 1886.codper ilia sDuala
a l rortttr IE tump nhur bar .henir a s6 consr r r uie punct uj culm inaDL
al
paradei dc 1 Msi din Prater
51 BtEocp.ATIA
IrABsBURcrcI_ INaRTIEyrX,s.us 56
- Rlt oRMi IMPAMTu! $I cuRfEA LUr

*fitm*gdrrd*fiffi gffinq****#ffifffi
nr*{irnrnp*t*,*r,i*l*";,"::;j[*_tli
f#iihtri";i''i;;3i-:HiiHi{,"T"1}tfr
i'sedatoreazi
sacher
::"riilTT"'"Tfi';;;"
:ffi{,:fr #;;#
Iui Ma! Graf: .. , -.- o^--rr^u tnrr-c

frd#d#iryfl-#g:a,ril*
#"*ru1;*lir{;ttdi[::]i];inii:"i'ffi
r*;*l*t+**r{'';",:*l1u;#r"tTiiiT""7
g::":riT*.T*#ii.;,i,t,t,,t
j,"",r":.i:::_r,
;,i,:i,Hii,,::
ar*Jth:irHit"-:"dg1g*uypggttiWl
Adal.be.rSterDbers

ffilxT,l? Hl,$If'."l,1
"'
AdalberrSr€lnberg

;t::'dt;f:""H:i 11",,,
"-:ff
:: ttr:"";*;i; ;kx,g::: tr;"::,::::. *, *ennue
s,e(Dece
1;:16:*"***t"*'*'ilff=:'i{;ii{,"'I#.{#x,.e;:,
.'u'*,
o""i t*risri:-i".i'
;"J'-"-"uiiTJi#lo?X1'"iiillii""-*
il,tr ;",.iHHi:
l"_:lr.
onln.i, ii'ffi ii
::tnm*:i:,1#;l:i,ri:;l;.xrJ*isn::"f
j:fl i"""tu,""L.:lt
""t"'.*'rr,,
"oir"
;;;.:";1":,1.T"J"1T#1;,;,*t"1*:
n* i,!:L?,;;;;;fi
fl*:i:*u*rgi**f:1',-"::,*i."-,::::il,:l:,:,'J
:u"',::r:n,:*,::*j";tik"""il#il.:fi**":*.iti j,:,;j
::"1"11,"""::n:::lfl,i,;;;;'1"#;#ff
:::l'*nr*: ji*:if4:",?- Htr'ii"i"""t""T:,
ceu4 **lrn*
miriotrar
pe * l"m': ;,;ili
"*" ri a,"p,"iJilEfj:re""ffi"ilff,r:l ffi:
.U IIROCRATIA IIABSIURGICi
JNJ,I

qdi;1gi,ffi*'t**.,ifr***, ',3
."

. Un imperiu al functiona1ilor

tr*fifi*gd*q*ffi Unilormil"ale .i vena,itale inir-o birocralie invechira

B i ro.ral i a crpara de Mans Te r "zs


9i Josept ^st ll- t es s- o I ni r f al
i nl o€l c Jngherel pvi Fl i i cot:di pnpdin Ausl. ia jn apar enln, nLiuneo

*fiilni:]***#iilfiffi
sdmnrsrB t,erpra ae4 de a pxrj ndeun: ior m iLar - sim per iulu: ocodenLa ,
l .zai d pupo-srelne.gemanj
F. ce.i aresim enr r ndu_jpe r o! r . pr FL: . lzandu- 1,
supuD eraar ara de pdr.1el e.o,odD. i.Em blpoet eunif or m ir r lii acoo- . eau
i ni regul .mperj u: fi ecdF rri bunst post a f r gar E ar ea 6cur ut
Cat ben
gravar cu D razon(trmpenal vutl ur ul n"r u b, cef al.in BJco\ ins,
h r "l
ca rE vr.na, tuncti onari i gdr;torpun au acncst i un, t or m dalhasr r uI nchis
si l oi ospsu.trpl E grcl opotel .C afen alel. si holclur ilc din Lcm bp. g pAn-

tr**$$gggEna.*#+{*,m'
***#ffid
rn LarD acnre rmrtsJ pp cel edj r \' i Fna. com er ciant ii br r js"; : b. jr b- -
Aj
cau s gesl rcutB Ui n acetafi mod. s slf ct incar . st ar or u se sm lea am sa
6j st l a gmrri a ro R si a. car qi i n AJpij ir at ieni. Bincf acer it e. om ur e. i
ob(ei u.i l a amdei ci vj l i zari i i sr ir r l8u. ile r ar F gu. e. n- u
rnr-egurrmp, ru. generando uni l ar F apr r er r a ca. ( a chjnr ir m em ona
romatrtLc oi nortaLgici de dupri 191S.
l r ci uda prerent;ei,6 asi gu-a secur jlaLescer at enit or b; . r o. . d( ia <r a
mai rusnd l emuri r decar adrnrars. Tir t ul oe Hof r at , car e t use_e
ir r _o-
dc' n,17-65 penrr! i nal l i j ol r.i st;. a aJunbss sim bolzpzecapa. r t slea
de
a u?s de P rorekti ol . D upe l 8j 0 su sp6r ul a;
Si l, r ot if er arr , t t ! r i nor Dr e-
cum xLtusleria'.el qi Sekdons,sl-- ppmru s conler demilate funi;na
nmr. i n spsnsi une Franz Jo6cf,si pser cir sdr cpLut di \ er o
in calJ-
nLmrrrror.o datd anA E j ari .demni r ar ii jnat r ; r f uncUonsr ip6r r undr au
9i
rnrr-o uD e a Fj g!renl pi unde promor r r . t F dFven. audoar o. besr iur
e dc
omp $r ruti oE - de obj ccr dupa rrcir r ci de aDi. oaDecand r pspe. vul
ra psqi F. urmA nd probabi tsa sp m Jlp t a . pens; unopot i. -;,a
'I,rui
e$ea. Cr a?.
t,dD l rc i na\i . ofi ci ati 1sudau cu spjr it r l t or t abor j; s
or inoat r ial.
dupa cum srecl a E emori i l e" etui A l exoder Spjr zDijller , I 862_195ir
ut r l
D Jr mrn.11rude u' ,sn1. at i mperi uluir . Uo at r sr et !
at cor pcr , t udiniia
tosl uj rrmul pnm-mi ni stru au.ui ac. Het r : ch Lam m asch. l853. t 920. .

' Consilier hrnisteri€l (n.t.).


- Con6ilier d€pariAmenrat
Ln.t L
ilifl,r
aEocItATtA ItABaBuRctcA_
INERTIE1,?FsusnEFoBM,4 I'N IMPE&IIT At FUNCTTONABIIOR

fli*ft"*i:-i,plfli:irit+fli#:*

il
ffi**ffiffi
le;tr*'s;+lxfaT$l
i:tsh:.";r*ml'li':"x;:?;"t5';i*l:x!.t!i11f
i,lnffi
*fu+***tt++[rqffi
::p
r{iilx;rl',,*++i,i*lt-*-i",
$"*:"';:i;":.x-',xil;#rtd;ffi
"*rr*ft".:'.;5
tlll
,l
Ill
L*jii"#$*i*ri",'jjdtliel;**ff
*:
13;lu.,*lj1lul*i"1, r
",;',",'r,*",::x"Ti"Hi:li"'"',i"i
#i:t$r*"*"ll*l'*li'n;l''.1::3**1,il""!!,i';,i
l

frxltiiig{'*,+,"#i{'j:J:;::#T
ll
I
l
L

*sffisN*$ffi Flkisisl*all',','*l,,**i|!:ti
:lt?"J,:,",:,Ti:i::',""*"i:?*i*fu
"m::m::i.',.llll:lx,
#'::*tr'I"*xtH:l
;alllf:'""",11r:r'Hl*""1f
i'i""?"i+fif
i;' ;;;;i;r; ;; i;; n ?
" ","T:illi:i'"3.'"1il,?\;
*:i:i

*fltr**.'n*.ril;''g"ffi
,i ,""1 11q,":l!"""ri"."""a"*r".m";r
uD?ocls.cra*t"1"
reprezenta
pli'e+i$*--iirll*'*,ir*'""k-
;fd
l *:*frl,,*1#l:j{;*'r*i**F;i-i
ry***r:m*#***t+rffi
i-*:-
**i+****tn***+"*',*i;'
,CoDsiliedide cture, (4r).
t
F
o"r-- O,OO"*rr^"ossaURGl.A
JNERTT!

;t:*$#,iiffiil#*:t*"*ffi
UN IMJ'DRIIJ I, IIL]NC'I,]ONARILOR
61

ffi irn?tJ"d'"rriiii:*:;T"x*"f
*'"""'.m
p^Leinrs2.,;,r.p*.r,"i",".N""'Jg5*
filktj{l.ffi
;*rirli+:*+"Ui!nilf
,,iitfi#*#
31il,l,:,;'*;flt*-l*.***Lt'li]
#$uk**riru**rffi
gi1i64;ia$tft f#lli jJi":{rr:n:#'#',*13
ffi {i{i{*,{,:,"'i'l',;:
l,*r,[-HHtr;1frt",
-l'iifu l
ffi*:,t|,,:}ffifrli+*-ffi
fli$**;"'. :$r',,.',{:{
i,)",".rffgilii#:tr,

*ffirffiH*i,tffi
iTi,r"i#
{[*il]*f*:,l-*;*i-l#"ffi
;sh:im*r,;':l?#"';i"ii:l;:'*'""4:"ia-a'l-'a

n#"xr *:sjr"""T'd
iiii*#'-"
;irij"&nri,:ir;:il****t!**tt*rir"1,"
!cderca
"Lr inr a''u

ri,{1ffi
:;:nr;:;:";x:}"
t'*
ffiffiffi#ffiffi
*ltrr;**st+fin*l
*i!i* ilTii"l,i
iiT#ii

**++N*#trsffi
r.l'xnr*i
"",,H;::ru:
;"1 *,'
liri**tri**
;:,,ilr,,*.rii*rrrr,*rtffi*;
:j:
lmrj;"-;lri:irT#;{l,.""":.epi
;n::I
;*piii

r+*l'+:
thiru
;:i;r;;
Ii[ffir,#*f'iffi
62 BIROCRATTA
IIABSBURCTCA
- INENFE TEI$US BEFONMA

ffi
ffiffiffi pe timp de pace _ o
binecuvELutareincer
^nDala

T"l"u,.""in,r-o
jiTj*i'*T,$,:::,:Lil!*;;x.T:#ff
il'*liilil,l;,:"3"r:f maniere j:#:l
muh ,
itji';1xx.;
lffi fir::;t*"**;Fili,-;';'1i"'t1';Ti11:H:1T[: i,TJ
L;nf
t'"ixf :":1"*:fj'"'*,:;i;'#J'i'*;:i'.*'"';;Tl;trii#
i";;l',.n';l::i:::::i H'"T':fl r:
[:m::ff 1"**:,'ilif"l ii,!i#i:':'"ii1fi1"T:l
j:_'ll.ritrfi ,T;ifri?:i:]:l
F,i'3i:,:o:"1:H;*'-;*;l-*_*.ry:4:il8{i;.Tilft'"lffi
'"c"",u"r"*",0,"*"i,i.-0";ljn1t-riiin"fr p", l,'i
J",:;ii::?tr:"T:
'"T:l:"":. T,,"j". * r"lrr",*,n
:i j,"":t:r "*.ii"li,,lJ"u.r,
j,Tj?3j:aJtirii;_,i1a1TH;""a*o.acao
jnX",:"t",J;,*'::,r*
ai"t"u
"u1io,iurtr1'" f:*:jijii:.il
ii;;;ffi ,}ff i:iti"itTJ"""
x"j#i:,::,
JH ;:lTj "_H"i"""1yd:"Ji: ;
'_l'**-r *rro*"*tr'i oetaJors.e rrer, la fidellaies ta(d de irperiu'
,rdousdio fidelira!;a fsl. de culorile dteaculuriblenol {n t")'
N< BTROCFATI-A
TJIBSSORC]CT

f:Xb.";lFrii;,',;;;
i-"'".,"
- IAERTTE

l;;:; ;;:J:",, IAI IMPIRIU AT, FUNCTIONARTLOR

*ffiffi
",, ,Tl,:j;J;,";?lil
**, deplrnsea
rivarirsrca
dinr.re
66

onreri.scr,indD_i
...ofi l eruje o cr eat ! . a dem ns
i.,."i,":,;,".:ft"y,1x"":::i:
*i*;t;i*li";*,",":l
*i.t:,",
de DlaDs.

S ol dai ut i mpeds l er a pr egeht


,
r.t*x$:;:
;;;.+i.e". #;;k*ifirfl#,ru# J)
ri;;; ;;;6;,;J
sd se t ea

* t:+:","-'"
",1ililij'J',lJ;,1.',',1';,:*:l^":l

:*Hq,;fi I- "
"#:,itliirur"";,;*"," *ffin*$'"x"N: i:i*l
;i*-;"nr*F*",1,t*ffi;l';;"T:li:':l"i::H:if
*********ffi *$$,311;el'**rut*
***
g+t'*+tim'
ftHI't#dT*'''ffi
*$fiN*ffif,
-ufl#fr-*s*lffi$*+ffi
,'#;;*gilg*'I'*fl
m**l**N-'f
$fi*ilt***',x;*"ttrfr**t**r*e****'
fli
BIEOCRATIAIrnBSrlrRGrcI _ rNERrrE
,?asas kuFoRxf,\
UN IMPERIU A' FUNCTIONA lOE

ff**Nffi
sl lntr-o lune a fost dat afad din almate pentr" "upo'
"o-pbrt"-""t
;ri\it. La Der Sehiundant(1932), Schnitzl€r a descris daducl tn care un
sot lezat moare d€ mAna unui trngntor de elitn, evident mult superior
l . DeFi Sclnitzler recunogtea ct duelul a dispArut ir lirile avansate,
unul dintre personajele lui tl lreluie$te ca rnijloc'de testare a tdriei de
c$acter a ofit€rului, ?regntindu-l pe acesta sA lnfrunte moartea nea9-
reptatd. Duelul, credea Schnitzler, .i infirit etosul miliiars.
'Nici chiar codul onoarei ru putea contrabalarsa ceaLai lsmentabild
sidbiciune a a natei.aust.o-unsare. Datodtn stedi de negtijenla 9i dez'

:,#if
oilr'e (SchldmperciJ,a.genlii dufnanilor aveau accesliber la secretele

f1*r*##*s,*,
fi _Ut, :Ulli:ff
nilitare. In 1864 ofile i prusaci deghizalj in civili lmpanzisern Boemia,
luendu.?i diverse servicii la tard pentru a supraveghea activitatea mili'

",',;,,il*i1i1t",,ft",t#illi+E?fl
l:r":ii+flfli
jir"i}T."rfu
,"""";:
ll?'1"j.i:i::{i:r_r'_T"'#
;,.rf;
.
tar6 a austriecilor. Asenlii prusaci cumperau planuri militaie de la
angqiajiipmst plntiti din Ministerut Apnrerii, astfel incat ofilerii lui
von Moltke cuno€teaumai bine seosrafia Bocmiei decat austdecli,
. aflard dinainte.dispozitivd trupelor austriecela Konissratz'?s.

rj;;
i*r',:r:#x.:".,r:i*?ril1fiiq"Ari..{iil:tidif rSi mai dezastruoasd a fosttrndareacoloneluluiAlfred Redlln- 1864),
cbr;iJn mai 1913,s.a sirucis dupn ce anide.a randrn fusesegefulservi'

",:,:',il**
r #[.f?*,,#
i:i+i*nmpl6ix:ir':;iti'#** '
cidlui alespiomj al Austro-Unsrieiro. Supe o i lui tocmai aflaserdce
]e vaniluse rutilor llanu le de detaliu ale fortdtelelor aGtd€c€ din

;*1,""r***: * tf ,,L1.l]
rx;fr J,L#l.i; ; Oa'litia qi, tnainte de ac€asta, ilesconspirasenumele ager1lilor austrieci

g*:rii:fi ::T:.ri
ligt*,,::ru ihi
il;;i",::.:f ffn,l"".:,ff
,

.
d;n Rusia. Aceaetitrddare a avut consecinteinestimabile: circisprezece
luni mai taziu, iDainte de lnceperea rizboiutui, Austda a trebuit s6-9i
refact.planuriie de apnFre din Galitia, precum 9i planul de invadare a
;:'":;i: "*"^;ili'"'i
;l;:,ili:, i::fi:i"'i:T::: Serbiei.Sidtut-najor al armatei a t.eiat inciederea nemtilor ii, iD esald

:#r 1** *li ffi ,;:,"rtn:,r"r'*,,,"^:i,,,


ff
mn$rrd, pe a lui I'ranz Josef.Probabil cA lofitura de sralie a consti-
tuitjo eliminareareielei de spiod austriecidin Rusia,ceeace a fdcui ca
siatul-major!I intre in c zadiniulie 1914,subestimand.puterea Rusiei

[*;;ilfr
l*"i":j":#
til!i+Uttii*i*i*;*":,",*,*fr
i,:!fi,".,un#,#nu*Ii *tui
$il*",,"*r
gi subiciuneaAustro-UDeariei.Nu e gteu de irnas:inatce,farl tredarea

lT,rrr::!.*i::ilj:r:::::l;lt';""ru;ji*:i.,#"""j[ffili
sprjoaFe.
A@srea
dj,rurDr"r".i,a"il,
qp ra mot,verbarrc

g$iiip;Ji,"+ift ^ii"",,",,,''u ftsiins - dedarend-o inutilizabilE - invenlia unui tanc,prezentatd de

ffi 'jditlffi
rf'.:,f $jr Gunther BuIdtyD (18?9-1945).Ce ar fi putut lealiza acest dispozitiv ln
qesurile Galili€i ? De aB€menee,Moritz .l'uff€nberg-Koglartw( 1852-1928),
linsurul care a caqtigat,b betdte ln Galiiia.itr septembri€ 1914, a fost

fl{f;t'lf:$:i"}ql*i#yi=*"""r.''"""**[";
judecat de Curtea Ma4ial6ln 1915 peDtru presupuEetncdlceri ale reel]-
|\ l amentul ui l D peri oadani ni st er iat ului din 191231.
Desi a r ost acbit at .

i:;t;,il:'"t;;:::tJi.i,,"1
; :"?i.,;
:',;:,
:;fii:,;lilait#:ti:li
pi erdut asrfel unu l dr nLr e cei m ai buni com andan\ i Ei, in
acela{i timp, unul dinhd.prtinii.inovatod.
Cu toEte etecunle ei ca ma$ine de-rtzboi, armata austrD-ugard a
' Dneiul intle siuderF (D.t.). r.prozeniat !u!' stalp de n6dejde al impe ului. Itra i'20, nu putini
trauiocdia care duceau dorul uniformelor €trelucitoare care, odatn,
arRocRATrA TA3SSURCICA_
TNERTTD
r@nsus RsFoRM](
UN IMPERTU AI, FI'NCTIONARIIOR

educa(rarel i sj oa sain Q coli.Noit e legj, lu f t odif icau qcest ar aniam ent


pri n csre. i D cep dnddin r ?81, sr alul plet ise ser viciilp pr eoqit orcar e
lffe81strau na9Lerile, cnsnbrjile decesete.preolij drn psrohii .orti_
nueu sa,rre^rumr ude a ut or jt nlit eI ocat ct aice.in ljm p ce episcopjrer au
numj l l i de tmparat qi conf ir nali de Sf anr ul Scaun.panb ja 1918. r oLi
epi scopi i €u ocup at uD loc t n Csm er a supenoar e a Reichsr aFut ui,iar
,,.,y de preoli €erveau ln camere inlenosra. FjDanlarea
ll i*i:""
bi seri ci jde catre st al a conr ilusr 9i in aDr i 20Fi f "€t , . ""; ; ; ; ; ; ;
Conmrdatul pe carc-Doll-t"u€s l-a semnar cu cardiratri" pacFlli ,n 193J.
{ offordarur drtr acet ar a avut o, eput at je pr oasr npenr r u ca leaducea
casdEoriiledintre etlIci s!b jrisdiclia i.ribunatet;, ectezisstice.
rrE ero€pende nla d: nt r e biser jc6f i st al er a celebr alb anuat , n t iDpu)
lrbcrrca oe slat i$i v6neazd '
procesiu_nii
adversarii n'da.nrnii ocazionate
n.q'in--+- d€ snrbrtoare;
":-rxr^--^^ r--,
lui coryu, Cbr;i ai;;;;;;;;;',
orsanizatE ln joia de^^
dupt Dumidcafteimii_Dup6ce Luthera mnj
' r . a c a t i t br o - n ;"- pa
!1mnat aceastalbte-Dicz,^ " a aevenit punctut cenrrat €t devoriunii
drmnrt
UoDlrarelormei. reiDloindvechealegerDadrrrre Habsbu8rti cujrDl
Euharjstului.Sociaiisrut Julius Bra;nrhsl {189r-,t$i ,^i;;;,;;;;
' {aia procesiuea drasosteavienezi}o.?e!tuii ,
"pl,it"i"r
Prc@lir@a era deschiEdd€ tnpete impe.iaie ln uifo.m6 de tuptd,
de parcd ar fi rrebuit r.", ri" B$ericj, care te
I "a orvcoea!""p.u,"o,,oqilor
t er et r upet pejos cAluss. idi! o. dr nelef aou-
r crnrtor.dominjcaDit or . f r sncr scanit or . aususr jnjeoit or sicar ucar it e
::T,"llt: .*"1F,d rc-Mriur:io uma ro" .",g"", rin"," q,iio"..
tbblecar, in arb, purrjnd o padure de srFacaric;tor",";t ;;,1;;i;;"*
prcru-nlotive Fi imasiDj Bdcrale:dupa ei ven.au coriqi:i qi

mmffiffiffitflfiffiffi$ffil
c"risr"tc
(sl al d rrra r uaiin unoa acesior sm elseau
inat lj, pr et al|'i diaconr

ffiffi
6, l ' :sphqr.:neear dAot at1n
i pupur : r 9i her bi06, episcoDii . u car ia
.
-r":a*r;;:1;l;;,il;
ep:tropatd:tn f iDA-caldinalutar hicpiscop cu m jr r r , pur r r oa , r """i.
"iq"r';;;il"* ",
n'FiDd. Apoi vene_a
;X;1;i:i:il''il?:
ibpamrul. cu capul descoperil flancar,de Garda
rpatuol a cu nalebr r dei ib sDsi, et e
lli m er geaucur t ea im per iat d.
Dobitimeati seneratii qi, la urma d. r,or,ru;ete rnp.,"r" i,',"ii"il
6a de tuple Aceadthordije ade!8, u su!p]6 de ru_eie pro@siulii
qr rcI€crs. ttrrrucelva. puLerDjcalegdlula dioLre BrsericE
sr Srar34.
BIROCRATIA 8-ABSBU?GiCi _
INERTIE ,l,,BSUS R{FORMA UN IMPEBIU AI] FINCTIONARILOR

H
n'i{t*T:*'u.:":HTr"ils,,::%:i"J"iilT
i"r'#f
*'''#{*;lj'":i{m#iit*#:*,i'"""*'"
***ry qfrif tit
',*',*sl.$t,i'ffi
ffi,l*ffi '*+;i#fl
ir,**:m;**rul*"{'r.il'l"
#$5:"*.';x;rxyr;:*-$.1:.urtnt*llrmi:
;lT:i#,:i 0:' r, auexsr.
i:'i"'i 9:.:^:-1"'"':''"", Major*slea f#iirfi",:=[lifr****''*t**{#liiTffi
'r;
tiirni'r",#,!iiti",'"1""r,T;#::iihnT"jl#{,i?jl
"":.i
.nr.?iT**$rrilfr i'-ar n puiut
r"1ff
"ti'il:flfi:.,"."1f tll.l{.:
i,i"i1.il",,"?*r#j:i"tffi
[i;:";;;;'
chisrdaca
;: ;il'q"*"tu' r""r;""ri"
-edievara
l.l' de pPr;coLelelndividualiqDului

d$j*;igi.#;i:;if "'"il"r"ri"-",cqroiic,
n:]:l#,r.:*:;r
"t","i.

!:li:i
-",i
-srral"i::,1:"T:i *:i,lli1ii.l;
;::^;.'ii{li$lli"},,.'Pim
t,*r',rilril:#f rfr#1: i,iulrl" i";.:"rri'..-" .wahttdtctl Bietutbinetd::';I,:i3l1i;$',T#
#:rili,r:rE";"r.:','xs,#ff :Hii:il;,iil;;;;;.""J'
jcatb
r'l et"r*n stirrerKolisreinpubr

;;tg*+fiu*r*r**ffi
I;Ttih-":'H;'iffi )[
l5tl,llii*ifrifix""',ffi
Hffiiffi"rnf
i":ff,;t:$!{{_1fi*iillirf
'd;i';";)i,*";" ;H"raerbers.
r866r,
T'"
,i**1"1
resemnarea )uj seamana cu cele ale ProLago

ratei.fervon. in 1870 Llrdwig An?ens'YT{

^*;#ruim**;l::':l':r::;h$;'T,3fii:j'";?:11
j"l,j*r"#*J,':?rtr,x Declaradei Infailibilarii Papale
li;#,-;r8':i:*;
.- -,^.^
;t"ff .

j1.",1..:Hi'4l:i:!{l:".'ff
*?*:1 i*# "'
"n"*ri',"
anucrenrl]:,:::ii'":1::':11
o''^"i" *;a"', arecuenr'uru
rr Ilu'Iliu"ini-rl a"'""1"t "u'"
tise'icail deline&
in

j#jl'",':,';";1ai*+iliii*ii',*i:'",l** "" 'o"t'or"r.p"


$t
i.i';:'i""?"e''i": "dt",!:r.1'l..$::llr,".:lil:::
ip,j,Til r;ilTiJ#':rlri"'1ffi"r"1:::i;H
:"^""**l""lili";nf ri'i,!:l
;
T:ll"trT#'::J?:#"'i"iili'illi"iill'i
[::?;:l"Ti""-"i
m'io! prin
decopruri

L"s"a'"p""
ii'.il'"'"''iii-t"\,"'"'i..iiooo I t99'9^t:"ti^'"q:::
a rost oori.raY::]

ffim$*#*;l#ffi
unot
i *i*i
^
*",',:x*;,1,q;1iij";*
di"i;;;;i;-";"""""r',i

ig,::",.,*ff
Los-wn'Ron
'i*a'r

"*;"-":"".*r
carolicd Un oarecare preot protesta

' {i n l i , i n c l e (n,t.l
*".,s
F,FoR,,j.{
***lffii#:., ":,:#::. IIN IMPDRIU Al, FUNCTIONMILOA

**ffi*fiff$fiffi icu ved€rea faptul cd cletutr eE puternic divizat tn Drivinta anti_


lmului.Dupd 1850, clerul din parohii, piovedt din!-endul;6tudj

+i*n**##+f*,***.ffi !trla!e, :_cliqalya de€eoriepiscopiap n p.edici a,rrisemite.joseph


De*€,4 (1843-1901),fru de cirma! ej@s preot in suburbiilevieneze,a
i ,nenum ar ule lAndur i la r r ibunal penr r u acuzat iade det r iioar e
l or" . R e €ducandin disut ie Ei r dspr indr ndet e'lsr ele pr ocesut ui
Ti szs-E €zl ardi n. l882. el ij acuza pe evr ei cs ucidesu copit cr egt inil
ei a mers atat de depsrte jD polemiL,lesale

**fi*ffiNgffi
;il;;
pq3lulalsbuciders lui. Luther ";';;;;,"",;;;"
,. O al ra sursa de aDr icler icaljsrer
n a ost iiir ar caf aid de pr ot esr snt ism ,
pe car clericii o mo$teDisernde ta nas6ile Conrrtrefor;"i. jn4ial.e de
I ':,!€.qr4aro
t, -!'!rdi4qad aral !-rea:(rbre-rbr/).
ll-1ea11619-1637). Edicrul
-ljdrcruldetoleranle
de t lersnle al lui
lui Jolephst
Joleph; +a
lea
i . Tii_".1::t-".ii seataaliilulemnidin ;;;;;;;
l:Ausrrieiabia
sub6teJAnires .Z,-r:.tur,
iD 1816.in r83?,"t ""gi""" a" Sut"U,.g
i"pi""oput
". d ateageinlrc a rrc.e ta .aiolicisDfj a eDigra.

ffiffi
!, Iqtem+ut,Iionrad D€ubler (1814-1884),coDdarnnatiin1a5a 1aBriinn
pentrucE scriae8crextd spararii jD cazul 1uiDavid FrjedJicbSrrsuss.
a.f9sl de fapl, victirtraunui prores-Dascaradea3. ftrcand uz de celenai
:' .. rtgojtodore nijloace pentru ; combate proresrantismut, preotut iezuil
,,-i: 166!ut-inPassau,I{einrich Abei (184A-j.926)
a ltqjii ca prcoiin Viena
din 189I pbnA iD 1926. Sustinaror neobosjt at tuj LJeecr. et a calificat
mi$c,rea l-os-von-Romdrepr Los-von,colr' si a reinviar rrddi!ja pete.
ta Klosrcrneubs;ai Msriarell.Ls predicile*r",,o",ii" i"
'insjetor
oalecr\'rencz. atraclive peDtrumuncitori prin limbaJu)frust, nu erau
adEisefemeile.o a"ra orsericao temeiecuriogsb.
lteiuzbndei8iemar;c sa "asculre
"*".i*""qi-din
spovedaniite'feDeilor.
Abel comDensa
preori, cunoscuripen,ru oerespecrares )egandnrulu;
::'.".1,"1;::"1-'
Dupe 1866.prot€s(snrisloula seMl penrru s aFcundesenlrDenteie
naporalesermanerJ. Inil;sr d de vienezulantiseDit0eore vonSchonerer
r1842-l92Ir. niScarcatas-\oD.Rom proresraiDporrivatiseri.ii de slat,
.onllituind ln acelatj rimp un fct de repprjlie peDerate Denlru even_

;ffimfff*ffm'iil1riffi
tual a unj re a C ist eiLhanieicu I m per iut c*- ", jc i, Sr vr ia. nt scar ea
Los-von-Rom ti arrdsea i! rdndurile ei pe nemrii carom te d*oiaceau
pr€otii croati. in ti-IYlpce jn Boemia ers o nanifesrare a
osriLjr;rij fara
dd heseooDja habsburgicA si o exprcsie a re€u8entei cehe. Mut!i dinr;e
cehrp.ri seau pur Fi sim plu biser jca,socor ind- o un insr r um cDrsi or dinii
rt texr, Katholihentdg nabsburgr.e.aEs lncAr Republr csCehoslovacA s gbsit calot jci€nut dejs
(D.t.).

a"l*"^ui tn.r.t.
-o"pe'tui.
76
llROCItATrd HABSBURGTCI
_ rNEB'r! va,isra RE!.(rsMn UN 1M?EBru AT FUNCTIONAEIIOB

Fre c A _er aupr or es ta n ti ,e v re i s a u )j b e r.c u g e 1 6rori


lnea rcndamnau-_rntewentia
sD
papatn h probta,lelelmperiujui Habsbur
, ri cterj c0l i ai
l;tr**HfrF;tq**"}**,
'r;#t#i
Papa Leon al XUI,lea GbZe'-t-gOg) a tno","ut corvjngAimperiui
Karl Luegqr
1'rili:,AtiTt!.p_€nrru a stdbi ftalia uniu.
"d o,pe reso, pont
:eT,Dlf l: r:q
:-:llll-{ p" p._*iretit€ slaveimpotrivsu"su,i;,t.r,hi!i";
mrsl o ninr l€z uit i E a- ii D c u ra j u e p e s ta v i : ma j h !tr. i n 1886
ri . di n r
lp.l8e3, el a condaDrartegitecarepermiteauc6sa1o"t .i,iti-qir'r"i

m**q,-rr$**$i;,i,
"
din respecrul fatd de suvp'anut ponril retuzend s6 tnloa;ca yjzira
tu ru r sda- r eg" er eI t ali e i , i D rj rn p c e p o D ri tu t.ta ra ndut sdu.
l -a qj
triDitandx,i tmpdmtutuicereteade anirtare. a a.lt",i"ii""iilci
de,p:inlul mo$renftorRldolf. FILZ Josep.h
a Iu j L e o n a t )U U _ te ;.rn"r"
p o l i ri cE . r nr ir DaghiarA
cdoinarut.yuzyna a j6cut cnnoscut fapiul c6 Majes€r€a
c 6 r"tat
.a"
"*""p"i"i
ra corcl a+ uldi D iiir#{#**+**t'l"s'*'"-:'""l;|.!*tt*
ffi#*ifu
#"rli*l"tii:::lill"Jlil"llJj;lili5i'"':J;:l.;.;;;il;;
ar socoti olegerea cardinatutui R&Dpolta, seclersrnl de flat
Sa ApoE
ji:1""h,,*
rlffi ,ll'rt','tl"Tri,1ill",;:"l^"ff
,;ll'trt-H*;i#idtfi*f
al iuj Leor
ca r,ap6 u gesi nepnelFnesca.Cardbslii au luar tn seaba
Leolt aIXIII-lea qi-a atlqs ostlitatea sociati9tilor.prin enciclica
acestvpro.
rxiii:"jj
t*ffi
apostoli.is numeris.d;JL 28 d€cembde 1878, c€re €Daremiza
€ocislisDului. De.enti ta raDd. chiar dupd ce De rerun nouarun -r(
a
n u a se er pc r utc ondaE n 6 n i . c ,rv i n re l ctu i a u c o n ri n uarse
innlfimea arnvoanelordin Ausiria: -- *.';,rl E une
*- de
l".i: ;l *i:-:".nll:1";l!::illx'
il";i'i;-'
S uan! uDip , ! 1r.ofri ti e c ,i o rD 6 ,a ...c ,p ri n q id e o l 6cobj esetbari ;
!ent r u, b! ga( iiir p AD 6 rru l u i ...e i ,j o c ra ti s ti rti comub,€Li ij .ti prp_ ;i'Tixlll' 1,;*X*
:l':iliT
lkL**::u;lll
pagb idcile bulsiruoose Lb muttjoe4r.
tl;.'s,'zu;ir'::i:h.;*.",t,Ti;;ilxf,'il:1iJli#:ir"
",.'::"Tl"1'"i"1;;1ft
F+1"t"r
lr":

*H**$ffi
"r:;:i

' clnesiul Tehnic (n i l'


B&OCIiATIA I{AIBBURGIC,{_ TNERTiE '11
Vrnsus Rx!oRM,{ uN IMPEBIU Al, FI'NCTIONARILOR

pe o distanld de 241 kilometn


,el.doiiea apeduct, care se intinilea
ii::iEfi ffi::it*?::1
iil{n1r::r#,'i::::Tnnix:ff
s-a rupi dpliberalism.in 188b.cand
e;.t,,r;, n"icf,"rar,er ae-" L':"'".:;::lt:iil";.,r.'. uoirprnpturcsasprjjrn"
Lusprnnanlsins'i'|r
::o;:l::1:'_',"1:T',r*a1
;:.g:l:c,,,-,:.:ch oner: r.
.s monopor*_"iu*. oupao *""ta.uri
r.p"i"i*ri ii'iiiisl ;j"";",hT,:i :' :ti:".*,t;;t**l*:l*'$";;:'lm
:#'Iri:"i'l',iil'i""ii
'ttifift
" " idejre_apreruar
c,ruj ,i iftorporuir! d

ilt,,,'*l-li';;:htr":-
llj,,.lli..I?_"jllil":,r:
ilciarisr.*frinadinconsiii.r
,","i"ip"ir_",
.. il :::." "::::':l::
j
n*lf*;h#iiiii;;111i::;;:::*,r",:*;j"TiT#ffi f;",;;;';l;-;1";';.r:r",*":l:l'Tji,o"j"
a" fost impodobiie c'r ghrvece
pT:ll;
?lT;l;';:
L1il,.i:i":
il,ilfT#l#i:itiil:m$*ni{*i,ii:rr*:r i:i:hjl;;*"itl:::::filn",l
:r
febqar"le
;Li:r#
mY;;:i:'Iil'
#,',','".,.:tr*;iitHtr*di"",,"i:.1#
ili,j:ji"r:'",.*Tii'r,_:,,!ff ,;tt\ii9, ri"*:* ii: l::l*:1;"'"":;ll;", ;T:;
Ti.l":1.:T.""$:,.
il;:'i
;:t"* r*;i*::::Tf
i::"1{:i:i$lii,*Lr ll*ll'ri:;::nt: j"#l{f :+i:,
:""u,,i"iil?: 4"y::::
Ijtiri:"":j,,:ff
itif :Til':n*.i6nT#*.{i:ll.rj "ff ruesPrj1lmpiedica
un"oriss PEnrcipe

gll."l',!I:!t*trx,,;:';rnrJi*.1i':!,:tl,,.Tj,t':l
::'i'"i?F
i:Hi ;r* ru':
:jful"iilrl
H#;;;;. ;;;i;;reponeri

.
I;:{"#,rilli{li;,"i:',T,1i";+:ra\t',""r::;;#H,l:-;,#
i,l, r"",
f:i:ti
:rI r::
r##:hri:"okr;""";;mu"ll";"";ilxil:;:i;,i""
t'
.,
:":"'i:1;;".i'**'"'" """ ""i'-;H#::il;"":X,"r11
lintiilll :11;ilru;**,i,"t',cl
trgfiti$$"i$i*fir,$lrtu*i::;;'i"li r : jevenit o a doui nature, de a-!i plasa l'2nii mat culand
!n asrsurdrl

lli
'l"li ji,x""jjjl;i,l"i.-.J" a.,semr-
afos,
iil.T,"il;T;"ii;:i,Ti'ueser
j':ilfl1llur,."':ri,l",""'fl
:*:.rki,. triihr""""1,;l${
l,+i*:;ru :"l::*il I
:liifi:1:iliJ"',":';l:":"""'"1'l;:
;:11''" tl
.t:

j"*"r,"';{{-,.!"i.irf
jrTil
:ff j;f T"i"ffi :i *jjl-,x';lmlrr":*:i;:',:i'."l';lJ,""':l;'i:'i:i
si;{l,}'*t ff:
"r*;41;i"",.mf
i.,,{"F:.1,;"""".,*r;x*lls:*ffi
jl:ii il;;;;il; ;;;;"'"" ninelorberrrnerdupa"*?.nl
!i'. :'-1'.-91-::i:
Fff ij::i:l "irt*:r,;* *r; h*#;.ji
Gi"a,p.i *,
i;il;;'i;;;::'ifrl
i;;;;;;;'i;'"'"r'"i"i'
p" "t -
v'*"
"'
r i'rFrit depeurma'Inapoierir
a_i ajut a pe m icii negust or r ' m uni'r palilalea

i ili,li'^.""i1i.11:$'*l:'t""''"p,I
jlilllitl,l;J,,""'"';;
" ." t" .;* .
H"i"I"'"",ii';",I"";'
iJ;ff",'i::::':f"x i,;:;J;"',,;;
3iliJl"',J#
IM'l! l*"i;:i*i*ri:i,"li;iii""li;TlJ. ""'"T,fr
191;,ii1,ry,*rjiiljr**i"".x,"x'r""ilT.;:1tJ;x
ji: :ti:*:::l'3:
nm, ,- " -" ' .-" .; ap nr . duse. cum ar f i hdnr a de Par t r t uf l sau m snusr r e
l liii:''i'l"'lii, iril"::'.{ii
iilT,1:;,ill'Ji,i,,tiTt"
'. Cuvematorut (n.t.).
,,l,runosul Xarl,, (n_i.).
iln;r*.:li:i
","""#",i,,#::";:il#, ' H#i*
trlitill:l'qt'*il1"i'trtlf
i.i'il'i"-ai- . b;;;aioni
p"ir"ii'""';"*tr;r" sn fie inhoduse
au racuttot cere-ast.t in
conservatori
extrem de lent in 1894apa de
?8 BIROCRATIA IIABSBUECTCi . INERTIE YS,tSUS
REFORMA UN.IMPEAIU AL IIINCTIONARILOR
baur,era,lncarransporrstdcuburoaielein suburbri.
l-s 1900retefoar
&eptur orice-yJ"11",}i':"-i":;,f,$il":ili*'l#19ffi
deaintrar{
fr:sidercre.
ll,ll""_lill"lli,^Ilj-";,'11 qicaziredeb_;",***.,,". i, i;;;;;;"'T:::::i",":j;:*:tiJ:;:I": I
i;"t;';i"" ti:::lxl
n::":
ca t"celzirea.cent'at6 et
"ui""tu
aujrri!.rt .u dispje!maqinite
aJ *"""i.
n;",,il;;;;;:
de scrispanddupd1918: L,;ll:1;:.l"ll"
;L:""""rf*irgfli"Tl"H;ii:*itr"ifi
;'n'lxi'^4ii!,ffi I ::*x;x*:::xi*::;:ll;.'
itH,fiffffiii:Tif""il,",::?
:i::T.jj #;f
a:li::T 1",.';"::
lH}, ::::,*m"::;:
T:i*J'Ji"":ilfl
:e:r-ei
:,,1!l!*t1".:iT # #:l'
rl aue"auspun6ndair".ri ,.w",;';J;:ll'F:l;;'ll;;;:;"mt.lt;;iilTlJi
"&"":,t'**i,", i:
:i"T:li:
:1":l"Jii*'
::"Til"H"llilt't
crre-r evreu'). Lueger a continuar sa",1,i
:;:l colaboreze :* :",'*5'r'ilff
i", t""i"jln r ,"s" r."iui
:rsl"lll"J'll'l*i'i':li *"il*lu::lt:,:ill-
r.'"",'# "y:,'**xi
i#i4i{ii 1"
;J',%1
ts'"{:#"',u#[t l;i#?ff "xllll;L"iffii1"'=Xnt:';"T"1'rrii'lii
,:l:xl"''uB'":l
;ifi
jlxij*I;r:
rllH;:i::# """il"#
:1""".'"Hlx lm:"i
:1,:::ff
instituiii
dinece;t€ "f,fi
-;:+:S:i::ti*f
fi:i*T?lillji;'ff il:l#'T#il;; ;;;";;""
::"tl:1!fi
!"1:':i;::"f
:'""11",p:#l]tiii
tinedi hurisani
care"i.#ittllu
bnt*"
iw,r.t',';:'*liJh:t,"
* u ;tJ"."i"$i***tri1{rr':i.i:i3ii+i*:1;fu;1T
tf#iitiii+ft*fiuri'i;ri
r"

ffi
€upule la viotente'?. "t"a,l" ;i#;##;,," "e,i."*
L u e gera ex ploat aro ri c Ffo rma p o s i b i i ad e s o o a b i ti rare.pdD a
rsi sr as e-c , m , , ! , f i, .r" iD
^ -^ -,: r^ --.-

i*tlii;;:,,f
ififi ii,'f
'Ti'".llt-m*:-",m
J""JH iiT:_l',;t::
}ifi=:.'i*'"t
rirt{1fu"+iriir,m:'ti'"1t""";'"
tor.Datoritn ia-aporerii
"1 H-+ifdl${:i*"l1ii:,[+'iffi
;*""-r""
ili,:HL,';'"iffi
fiiq:,'#i+#
",qr"trr"i
:,;;tr;'xt
,*,sinea lui tueger a i

li'i*:i+*lt*,n*+i5$gsg;;
1:::"-1.i'"1 surlnea prosrameorientat€mai cure

jl:;,'w;ruu;l]:i;l;{iiu:r*i:
f.11}"i,i:,'"'::f:[i
on"p-p,g".a".
1"-i_::bl1,*,,e:",.
:""::ljl^"1.:i-"jl*l,f
l"ii:if1,:iiiif
i;J",,"il';;:;;",;;::::i
::r
jcepeonur carer-ainval"t cun

",:i:il:ir,:mn::;s#*HT1:,"#j?
"a
manrp':eze
iiaiil*'+iiif';1ff
ffi f+fr {{,":1t"}'J:;#
carea Oraqului Imperiat p ns ; vaftejul Veseleilpocalipse-,
'-
.:
nit*"+lff *iqi1.#Ht*[,"#ili:fiiil"i
1ffi:H;i;#i'^;lt::::::::l"tH',i'""'T,'l*:
ffi 1ffi,l"fi :'*";
gcori
si..niversitart, $ il:liii:"#ll+*';'"t"'ff:,"i1;::",1i.'"'""ii'_"yfi1i
" ,)'11^'j.i;l,i'_'""11.iX11'p",,,.,.
intoarcereala tradilie _ o gcoalapenrru genrr g",,,i fl ,i1i*lj*n*1,:::"j."T"::T"I:';Xi::;:;ii"',1:"::ii#;-"
;;1ili";:u#1;"t,.r*:-:#*:-;i"*"t in prima rineFte eraD Rirterakade'D;en""'
: 11 /)6nasietr
Slld 1959'l3l:li:i llabsl'ursic se leuda cu ,rI1excerent:isre,rxde -^--.-

ffii :lj,":t":"tj:it :l*'t" * t;i*";;fi ;:il::-,'i;


::"sj:r'l: .,#:'.x,""':"1';i;:x:,1;:,:::r;+i;1;;ti*
::*''l"i"Y,"i:"'I;x1
t]Hir;1ii;i$!i:
6ubnumere
denr'or,.d. ;1*
:i$ffitT*k$';i1"fd:ri?ui ['*tri1"rh'ffi'$'r#i':i##:
. i, c"..",r" ai,",. ; il;;;t":;:lfii;
:a sD sorven$l or "
"",1
' r,u m"u t,,u " SJi @sunale(! i )
" e*'1"""'fi't'l " tlc!-n'dcl (ntj
' l '
"" cologiil' gentd caYsleri in-t
30 BIRoCRATTAr4BsBURcrcA
- NEETTE yr,tsas REFoRMI

*[[.t:rri#i$'+:l;;:Hnrui,
$:l
UN IMPERIU AL FUNCTIONATII,OR 81

W
lli',1".*
d##+l[:1ffi*qi,ifl:T*:ffi
;"'J;iI:::j,T,1:il1,,-"
i1;;1,;1'1,1;;r,;
-
,"^-,^-,'
jff+iiiii"'*tlritr#$"#
iilffff:s".,"T:

;ii
:L
lil

:
:l
h

i
*ffi
zu;,*-","."',:r+ffi*+;t#f{*t:rffi
-
.

,
obbnuia pe Etud€nji cujdeea unei prezenHri e, tenpore tu fatta Enpe-
ri ori l or. conslir uind un f el de r eper ilie sener sla a un"i r ehnicrde c; r e
fi ecarcprol csjonisl avea iDdeob$r enevoie penr r u a r r sr s cu Dem br ii
bi rocrati ei6i cu colcsii saj. Cu t oar e c6 dc pe ur m a sjm naziuluj bene-

nu mai cor€spundea

i' rrancez,
pe deplin cerinteloriDp"it"t";. nri"a"i"r, .toar'""
!.I9nse::d lici u-ouldintre studenlii tui de ra universitateDu,tia sd
citeasca
:lT.q:"^"_:1-:l:-"::.
eau*a*" ii a.pa s*;;;l;;;#,
"a. cunoscaton
ftcjdide60Avomtrii "";
doard; sermanh
ei l stj na. avenjza et , nu er au bine pr esat ; lrpenr r u a edm inist r ; Boem ia
:1. 9i CarDiola.; refuzAnd €n predea limba c€hd, tnvdltment!] in timba
serrl and di r sjm nsziiie cehet t i incur aJa spir ir ut siupsr njc r ale de
::r:::1.-11i"-ldJ"l:liiro
ca
t." b" t' ." ,.,-
Drerumane.
in.unsaria.
u jur
Jurul
s,;nazi,rec;eau
elerii ]or.sir flic bine limba lDashiara. exctu26;d prii acest expedienr
prosernJfl re . popoar ct orsu- puse.rI D u aDlr
anului
ur tr918.
vr 6, rinn st
Slovacis
ovacr asr
l tansrl vani a lipsea o clas6 de Dijt oc de alr a ongir e dFc6lceaDasbr ar9ia
sau 8ermar6 .

ffi-F-#"'r,*#*lffi
O dara intrar Is facutrate.
sr;denruldeven"sun p"rson4pnvilec;aL,
avend,dupe 1870.dreprut)s reduccrea perioaoei
de senrciumit;r*. q;
i era i ncuoj at sdLa8pir e la posr ur j r nalt e r n st ujba st sr ului. pr of esor ii
I u r€ru,tari erau ei SDfisi nj$re birocroti. scrvjrori personal ai impb-a_
tului. csre rai purea exercita dreptu) je rero rn cazut fiecereinumiri.

****#fiffi
't DatoritAfaptului c6 Minrsterutinvalamentuluiexercirgun .onrrot
I sl ri cr i D prj y in! s num jr ilor diD f acut lhli. pr oiekr : on_ul alingea cot e
tD al l e.H ousr on Slewaf l Cham ber t ainpovesFa despr eur ch; m , sl
. de la
Udv€l6itatea din VieDa care l-a sfetuit se ia de nevasta frica vreunui
profeso!.de prefe.intn a uDui Eofrat, dacE dorea sd ob.tinn pr.omovarea.
Dupd ani de a5teptare, chimistul a fost ficut profesoria trei luni
dupd
ce €e cdEEiorisecu fiica uDui prof"sor6l. Cazul cet mai cunoscur pste
cet
3i rur rreud ti al m anevr et orG cule penlr u a obFDcposr utde pr of essor
rxtraordDanus, D posl mult naiputin presrigio^sdec6t et de OrdiDanus.
pe care psi hsnaUsr ulr u l- a det inur njcjodaia in r im p
ce un O r djDa us
sF D ucure de pr 'r 'r leei' conr par abilecu at e unuj
Fef de depar t am pnl
BTROCEATTA
SABSBURCICA
_ TNERTTE
Vrtisus Rr!.oft^4^ UN ITiTPDRIUAL FUNCTIONARILOR

"i*m#mliruillii:irTJ:Fri"f#
il{"::i##f

ffiffi
i'ru*;t"i
:it.,,,
*""::'-:'#f
#i+lit";;tt*,''""""ffi i{x
*t',.'""+;lffrlrur-*ltqlr+r
ft
*x_**n*;,:,ru:{t:j"":ff
l[:qf
fr :';fr
'l::F':ffi
"f,

*'i;1:-llti'ri,;{':""":
tui{i
::l+l*im**'*"'''**hi,i*:*r

:tin f.:""""J}".i#iil,llii;-;i:'*:::.:hff.""*:H,'Ii,""",1;"Tffi
i :ifi
,'"'trrt"r"";"",,"i"1iji,ti":inx\'r,ff
l}';i{"t"""'"{ffi
ifi T;'Y#i:{ililuiai:*"*:.:ff
ilri':'fi
i:tt"il'*
ilxTr;i;tit}r

l:i$"iJ-;':i1'"tl"i:;q*i;:i:,,il*:ifi;
l?-""'"n"'""ilili
f,i.j

llutmtl+t"'ffi
frli+i*i"r*Iffi
i+fu
mT"*'i11lp":r',1:..:#ffi
*rrlrri'rs?;:"1ru
liT:H'"Ti#:il;;;'il-""i"'r"lii 'rars-rer''
"'il,rlTiXlii"i Facurtali: mdvoiocupa
deMedicjna
,o:-prlzenr,a acurn rn tre;chl o alitudine
sa
ca€rarrlebui
maiputincvorual
iii" ."i-1i"" a"Ia, u'rne cumcafemei)eaucreierul
decetbarbaliis - .""r mait6*iu'
cevamei t6l'iu,
preponderentE in julnl anu-lul

LTtTJ"Tl""1.h'*-_1i,#t##i
:hli:,'.".4.g1"i,.",,:kf
;:lf::Ts,&T,-**, it "t*iiit,ff;i"d;,xxHT:ff"l ih*";f*ixir**r*,t"*t'ixTrTr""l"i:?"1""1""
;"*,i"i; j""""Sl
,""iT1"":l"l"i::;;,':l'::::":*e'::l
r,t;;t***:,';;;l*',e"**;6ru1,r[iTri].i'
qidrept€rauei
* :"ononie itritiar
Jc"a*" in iotarit,le.Deej
;tH'i'?il1+!i!ii;i,:*":::"*":.l,lll,**;:H:i*T
lf:jj;:,",",:liilu{;t":::x;jl,llil;:li_.;:[#l*i1fi
'ii -"ir""".*
f""#:""i:ii":;;:;?;iii"iq'a' r""*'r*
--fll::i,]"::..3:"1':
!i
"€sriisrea.pEci-entilor
rt*:*ii{:r.","*;*:1""r*;*;r,":u_",:.*#l'ili"i,.:,,*:
';y;***:s:l"J"i-'"'Ji"1T;!"f,:H''::#"i:4*i$-H,
$;flfi
i**#fti+tml;l,rl#;*T+;m
:#liHi,.":#
' i:ffi"":J:;#;'fiill" uniisnDditori
""",1'"i""i'uro"
o:":"-'l*il
'ifl:fi:f*tr{Y::[:i.l1':TPr:
sede'oda.e
${ii"'""'*;;:q*":j:ii.prir*}:iffi
ft,:1"":Tzu::
:;li;:,"j,""11';,i
:l::i:f, 1":::lilil
;:1iilj':l'"}: "i
|JHA",,:'?":1"";;;;;" gaiii''l'.li"' *'t' o"paacesla
i"^ii"i'iii'Ft';an I; de..raFac"rta!'a
-de-Y1d:i:11"
-"",,*""
;gl;,":.::l.,:",;:i"""""*;#::,#'ilni::1"","j;l];';l;T"ff "i
"il"klf5*1*ln*"tx*t";:1#:"'i"'l$!]?'J1F?
mtll*:*r;:*:x;d"llti*t!
*nl""*i*n*l o ce)ebrarea devoljuniifarade.arteEi
'ijIJ.:*"aa- :86b.ca
"l'ii'[i'"""ia'; c'r imporrant'civicai-a 5ndemnat
i"iiii, cledirilor
Atzrtddlr€f tn original {r_i.).
"i"
::**:m,llx:'il:,r"1',i""Tli";
[:*Tl t [T#*;i:t'"t':
r
uN rMPE4rUA! FUNCTToNARTLoR
i 85
.i ror.dotati.
An menriona.$
deiacazDrir"
ir";:;lh,r,x:i*::vent€to
*a;r;+i;;,;",",:.pti+",T.H
''*tj::rtih..*f$i:,?.,,il+:'*:*i
jii:,,"":"j:"r;i
iHi:t:}j,jj}:ffi
frill1;ij,li"3l,ffi ft#
p;ii'i]i';],ffi:":illl,$i.i"'.*
:,ffi
nnirhirij.iiin*lfi:t*T*
H,*1#fi!,ii fF

ffiffiffi
illlfi,fi:#:i:i,i"',T#[t"T:nirl;r":li.,"iid:*rt*ii

ffffiff*ffi$ r?i;;
Crepuscul la. Viela _ inovatii
gi ruini economici
intelectuale

m$$$#ff
a6 aIRocR^TIArlAssBURcicI
- lNERTtrlydl?srs ilirroRM^
- UN IMIERIU AL IUNCTIONARIION

;il;ji;:t
:;'.;r:i;:l
:;:L'r",',i1l::i:?,1;i%'i
"Td;+:r:",",iil Ln lncep!iulanilor'20 ata numjturSchanpereidom#a ncslineheril
ilvi""i. cr"ie"A"punt- biielede tren eraudtschise-doar t'ei o'e Be
ore rn
incat uneo trebuia sE slai I€ coadA csm tfei-patru

flrrytr*fr,', *toqt*ru*
"J "sfel str6ng€a Exele djn 1920 $'nu le smbilise
ilri:-i"i"*r de fiDanle
qi
,'"?."-""i" oi" 192r' L; aceasGlipsa de eficienlese mai adausape
i'i.,'i*Itrn*'a, *"uriei de crvema'e carelD 1919 'eansqjase n
,.ll r"r"tio'.ri; postei?i c6jlor ferste concediatide sEtele succesoare

;"fr :*ir,fnnir";ll;iii!*;,**',:,:m
#llif:'ir:"1'_f Uis"r. ie"pectiuaa
-arit
a* t. a","norarcs
stalul de platE in timpte sIp'aaslomerarea
s€rviei;lor'Pentru a iirlocui iniriativa'

rt#jr".",.*}Lii*qr.,f,r
hji{ij?ir,,f"1!l;ft g'41i
"J*""""i"
,-"ri""ta initluf a"
lJ"'"*, o"j:a""ii
"oto"na.
ComiierulPdncipal al Natioralrat-ullri i-a
aou6partideln sedintasnchjsePentrua ajunse
ilttlff ;t
$fi**i ]r',i,"$*:# fii1,,:r,l,' la ur compron;s
l"^"*
""t.'
scaeptabii ambelorpArti'' Acest gest a anrlcrParIn
ui*" coalitie care avea sa domine dupd 1945'

#''"""ff iilf#
ti*Ti*,,}"';'d:f
f:ifr",q',*"j.fl5lifi cuv€rnul social-dernocrat
a; ;.it" i,aifit*e".
iis:#'i6a'aj, t *id'*t
r"xa pe
al Vienei a administrai un programunas
propietate, conceputdde Huso Breitner
rrnaniarea
ro*;nt" int'" l9ltii 1934.{hta distrugeres
constrriirii a iaptezdci de nii de
Pefifenilor' I€sea pentru
orotectis chitiaailordin 1917 a remas lD vigoare tnc!1m:jnd cn'rutera
a" scdzut{i iDcar nu tbcuraja deloc fime1e parrrcularc de
i
""ii'.iai C"-pt"*t" ae iocuiDi,e,ai celor chiriati trebuisu sd apar-
""*i"""tii.
ii"-a erau respanditeln zonelecarefusesera
'h" 'r*a"r"; fapt care saranta o majoritate socialistain anii
"ia"t-a"mocrat,
;du wohru'€'ea (Miinchen' 1969),agloDerat cu

'}*ro#rurfffN****
"'"."""trt"'1t".,
ui;at"a. i"
i"iri;i r""u1", --";"i
;**'t w"rsans G€;rs Fischer (1e33-)a prt faF in faia
noua factualitate (Nere s dchlichkeit) Iocdnle cu exlravagan'a
apatamente de ^ ^cestor
pe Ringetrasse Municipalitateaa
i"**"a t""nt"t
" a" *""'.""1, tn spititul prosamului oraqutui-elndinn' locuint'e

ffffi*ffi
"*rt",'it. i*"ti""".;i pensionali9i veteranii de razboi;mai mult' ea a
""",*
;D6nsoizat; lerie de cluburi unde social-democratii puteausa practrc€
il""-r* *""t"ti, l"tate limbi streine sau sa beneficiezede coNiliere
"e Pentru mulli' Partidul social-democrat a linut
I" p"Jr"i'"r" aJ r.*iti"
locul bisericii.
--rj""i
vjenezideveneau pe ?i ce uece toi ra; burshezi
"".,"rit'ii
o"iJl ai. ol"i*i" rl pe qa'anic; RoqiPpuneala
"onv'ngeau "viena o nord de sdevlr
a;**,iru pro)er"ariarului Acest zvoD conlDes
"'i" mnsura iD core taxele impovlt5toare $i demoDstralure oe
numarin
toLus' sa o
strsd6reuseausA ;ntimidezebu?ghezialdra s6 ajuEgd
.i"."*"". f.."i""it" dupa evenimenLe)e drn 15 iulie
lsii ;id *liti', l" f""ntea careiase afla Joha'ncsSchoberI I874-1932)

;:lt;::":;j;:
*x"ii
;l-
**]#l'ri**f*f*sl'*l:u';-':",'l",+
u -*o"""* op,r"":si suptededcoonstranl;cateinvsdasera
r."-ii"rii"i"i a" "r'i"rr-i. \oi discuradebandada
a.ie 1934 atunci caDdil voi prezenta pe Otio
care
Bauer'
a

ln anii '20 $i '30, viala intelectuall a fost dominatnde peisoanecare


si daduEcrd
aParu! itt febru-

;mm"nll,'_**,ru]llj; l"i,.' tir"**"',^,*


ii-o.ir i-i,eriului. Multi dintrc aceetiasocot€aunonarhia
-""""""''ai" drepru paradispierdut,s caruisLralucire
hsbsburFc!
etli gr;oitori ai anilor'20 Precum
se accpatua
Hans
o
Kelsen'

i$
BIBoCRATTAHABSBUIGICi
- INERTIE yrESa/S REFORMA
Ot t o .Ba u e a M olt z S c ht i c k
;;;;;;;' ;:;:::';#,';:;,1T.
"qffi j:;:i
s i Orfn N o n .
txl!;i11, j:ai
Lr;:i.
[:i;;iiffi
fl;Til**frfui'-{lft
nn;#[]#*inihffin1ttffi
j:n,j;
,;:t$t?;td{
d'",ffi "'"d#
Economisti gi. birocr:{i
4

;li$fr TerminoJogia lui Karl Pribram


pe4tru tranzilia de Ia feudalism Ia capitalism

;;ff=**';l*ii:fi,,i,,'#i{:":',i:"{:d*,.ilqi
fl'J"*":',T;,#i,',"j""#*l*tt
:"""".,::l fj'#.i;
x;:"r"r"tr, Problema care a pr€ocupat eAndirea austriacn de la 1848 mat mult
decet oricar€ alta a fost tranzitia de ]a Bocietatea feudah rurale le
societateaindustriali urbane. Este exact ceea ce inlelegea Ierdinand
Tonnies atunci cAnd a operat distinclia dintre Gemeinschaft $i Gesell,
schaft. Freud lnsu€i s-a frcut ecoul dihotomiei dintrc socieratearura]i,
a apropiedi intime, Si societatea urband, a indivizilor atomizati. Intr,o
scrisoate din 1883 cntre losodnica 1ui. el desclie modd in care difera
rai anri de bur8hezi i aserneneal ui :
'-Nehebnicii isi irdies! viala diD plin, in iibp.e noi ne lipsim de
mutte-..Astfel. noi ne strdduim mai.rAnd sa eviten durerea dccat
' eAcdutam preaplinui... Acegti oamenisunt mai legali de comunilate
decAt noi numai ei tr6iesc cu adeverai. in sensul in caie fiecare
. viat6 6e continua cu urmatoarea, pe cAndpentru noi lumea dislare
o datA cu moa.tes noas|rnt.

S ti l u) dF vi ata G.sei l schsffpresup uncab! iner ea. 'inpunr indur asc-


ttum care, de drasul rcalizarii pe ternen luns, lnnbuqd spontaneitatca.
Aceasta este c€ea ce Max Weber numea, in 1904, etica protestantn a
lnuncii. ?e mdsurd ce BocietateacapitiliEtn, orieDtatd slre realizare, se
dezvolta in Au6tria, ea ?i-a gdsit susliDdtod deopotrivd printre econo-
rinj,qti,jurigti $i socialigti. In ulrndtoarele trei capitole vol exaDinE modul
in card acetii teoftticieni au leaciionat la schimbn"ile produse in tran-
iilia de la societatea ruald la cea induEt aln.
I T€oreticianul Karl Pribram (187?-)
ti,a adus o cont.ibuli€ majora la
crd4ficar€a terninolosiei aplicate acest€i tranzitii. Ndscut tj educat
'la'Prasa, PribraD a Btrdiat sub tndrumarea lui Georg Jellinek la
'Ileid€lberg inainte de a deveDi docent in €conomteIa Viena, lntre 1907
9i 192i . A predaLapoi l a C encvs t; Fr ankf ur L. in l9J4 sr abilindu se in
Slatplp Unire. Jn ri" Enist"hunI dq indiDiduaIi.s!is-henSoziotphtlo.ophp
' Le' pzi B .1912,.P ri brom .eti neaexi sren! as douaconcept jdif er ir . eder pr "
lume. din Erul Mediu pannlaAdam Smith. denumite de it individualism
90 BIROCRTITIA IIAASBURCICi.
tr.IERTIE YS.IS'/S REFORMI 91
ECONOI\II9TT$i BIROCRAT]
lirir; pentru

fli*jiffqq,i:-'';$"4lqi*t1il.,H,ifHi,in{ffi
ii,:rrl i c"'bn. PribraEr
-r"* credeacd opoziljilepolarenu sunt E*tlrciente
i"?"" a" sandireso;sl6 Ext'apolsd Methodmstrcir
",""-"r" iui carr.Mpnse' $r.isror':T-1l111
iiii:'i"" ""'p;':"-"r 9:^1'^11

tr'l*dlffir*nr$*ffi
lhooller, Pribmm a apxcat opoz'Irre porare la istotia reoriei sociale
""ii"'oii .i"i detariji ceeam Pnhrumnrmea"1':ii:tl",T^:::::;
;i rJi"-.,r-Ji"J*ti""uor care,,crcdcdratiuneapoatedescoped
sr "" p*te in'rla legiler€alecalese afle dincolo
'ti
.ril ;lm**,1:t::".,r.'ll-;,,.T'::,;:i:"i;."#"t":tilitl "i"-i""i"r
cauzele e
d e cauzere eveni ""
v e n l mnen t et
enle l o or
r r eale"a
e 8 'P q .
" u d a h sm

#,,,#Illl;"1,":,:.,'ilril,:_",i{uT,{,:,f
o r g a n ci sm te a scn Pr r -

i"'f
t e r me n i l d e h o l 'sm

.lr:
'ili:
:ffi
:l##fi
Tfi
i5
jr*r,'#**yixi{
qi;;iili11dl]::r.n
ID coniinu€te

'r#qr;";"rt".r"-
iilt"**i'6"rn"r"**n
i:ff;i#;,;;;;;r
*- fi rolosrri
r"."enri deindividusi;'n
-n9.'l'il':T:
hdividuare
sprFr.ar26rjre
orien,a"a
penrrus dcrotamenta-
in ersanj€hrr
:,T!l'l:l
de6"m-
". $i M i 5ePar cf ir es'sa incep I r ecer eah r e\ it '
llir'
l'l' i;{ii'-'*;ffi
;"T;il':L tfr *Ei'::'.
$itr"iii''",r''ffi5;iln,''i
.' .." i " " r" ri r"
li""i";""";*"""".r*.", ":i'ij-".::iT-''::1T:1
,. iiiii!,'"*
C " " " tt*t
:i:::ili::"::
;;"**t
"f 1
cs Menser
na'ginare,rondated€ecoDomistur
r;;;i;'"'"'fl
:;J:i';i,""'"T::"i";i'ilT,'#HlX";
if
,t!;r
:fiJffi:T,J,",T,1
t1Ififit-j#I""*T.lf"niff i,l,,,ttit;
"ti,fi
., Carl Menger.Ei teoria psihologice
a nevo or economlce

r,gcoala d."^:"-"":1': :"j",li1].":lx:1^::,"i*,YiL':i


austriacn
,rsiilii,ii,, J;^ r87cpanaln".r8?a a iostproresorulpanicular al
""'f n,d"la Fiul un'i rn'biercllolic dilr Galj.riamon
";""1U"i .lia i-pbnise opr a , MPngera studratdrepturra rraga
-"+"";to'
la:rirl
"ana jo ser\:ciulPublrcin l87Iai-apublcatlutrarea
riv'"""i"r,i"t"a" " it''"
;:;il;;,;;;d; I:'_y:li,:"q:::1"::.;,,": "J:f;
"g*:3ii:"fifi
iiii^",iii" o*,,i*i e anom'Pipotiu'e'' carei a rolositla lblinerea
aoco..ei ei.tn 1873,a tuDc\iei la Viena A predatln capllara
de Pri'fesor

tr*"Tffi
;lf,#;1itplffi tff#il,":,,H
pu* cdrre'mele.aniior
"u",,i""i.
;;i;
:119.:ild :1"-.:"1'::-q::::1i"1::l::
;";'"' al srud'nriior' Mcnser era pr.rurr penrlu tlaritstea
Prauincl It uz in anx zu' slDgura
sale.sle carorexemplare
cursurilor

llltlriTs***#-##*rffitffi
i ;;;;;;;;" pescuir ul. car uia i sp oe\ or a cu m axim B pr icepe'e in
i * .i ' " a" .' ^;.i , i m pr euna cu r 'ar Fle ssu Anr on' a sr r ans o bibliot ecE
I.i" r*t"-a-""i"""r ;" mii de volume' aflate in prezent la colesiul
i"J""";"r il" rtr.y". ca p'ofesoreI prinlului moitenitor, MeDserfi-a
j":r";ii:T5riill$f
;"1 ix,i#
"",,1""il!fiil*ii,;?{fi rr"t Jil.*"l"i"
.. jumalistului Modz SzePB.
ilevul in ao*nna liberale,lnainte de &-l prezenta

i,.',ffi
'

;.:]1;,'"1";,"gtrili""t;*#*if
$#:'tili; '.
n" ra IA S Ol \rl ensornu s m Er 6r m liLlm boldul de s q; dez\ olr a t eor ia
ecoD omi ci r.
il"ir'ia*"t*itt
Las6nd acegsLasar cinarpa saam a sLudenlilor 'a pur iat o
r*p"t'iva istorizantului Gustav SchDoller
i tttns puactul culminant in 1889'
(1838-191?)'
Menger a fost cel

$$*tr*:*t'ldli,*qt$i**';':*r*r"i,l;*l,$, ""-""4""i-" "-t"


care a intmdus termenul de Htstorismus lentru a caractenza aver-
i.ia a" t""4" a oponentului sau Pentru a utiliza terminolosia
"i"""-
' Disputa metodolosicd(n t )
92 BIROCRA?IA IidBSBURCICA

,*,T-li'
- INDRTIE V,4SUS'REFOBM,{ ECONOMIS?I$I BTROCRA'II

:i r,r" re" '

;$31rygi1igitsi.Jl,fli*,fl
cd oam enii dir ijeazd or chest r a cosiponat nent ului

::*ir"m j:',:ffi:::"
i:"i"",'
::::'l;;tJJ:'iJ:';1il:iliT"
" " u" ;l out

",- ii,'ri"i" i;;;; r"r poarepernite se re sajisfacb:!al'rizarea rezultb

niffin[r]l-*Jlt$[;*:*ffi
j*,*rl1":,fi:11:
j#,,|i1..*:;i**t';i:*;.Hk[#?r:
ilit[#*:l:,:i;ill;Iili:l":
*m:::r,*::li.':,.mu:i: t:::'xx'
i; ::"il:':'""ll"xi:"
;;.." -" ;i#i.i;i,,;;;;
ce fi ecar e consudat o! lii sr abile6r epr jor iiat i dlhr jie'
"'"T:i";:1""1'l':i:;i:;l" mar-
ireruriterez,Jradin sumaloraraa celerjicreat5de cqnsumaLonr
furiior de prio ddi! si dm m\oire care-,,!I..': ll::\:,:l::: .,"",".
,""*x;':::;;1i"ru'ti,L'""s::''iilr:1.:ui
**Htr1:i{fi;;",^*,,.*1,;,1{tr;:{""'"j:t"j
";#,*:",r,:ff ;?:i
:l*ll'ii:'':tr':",,
llii":,;"1;: trlfi";!;'"'"'.i::
:,":Tilxl

*ffi
*r#Nr#*su*n**ffi
,icare.apaniDand de liml: rran-cezd
ervelianurui
'tii*""itr-a'i"ii";^t
iai,,qu".p"u,Et"^"i': t,"i
T"-1*Y.jili,;,ll
!: :'",i::.,1:t:
maienstica.a
susrrjec linetea ldi
i-i, iltl.i n;""t";e crsnilPl€
cubnd':"1flill",Lc-:l :.t'l:,T :ngiT
e sucrasar.
r a-tras
"?i:,:

.' J" ,?" i " r," .;i " ri l "r D) nt r e cei Lr ei econom r sl:'sr e su desioPer it
r eous
ci nuhsn acesi u teon e, f or m uleJealui M enser est e in cer m 01
qj tn cel mai inalt psihologica Ljl 5 Iosl mar pulrn
erad marenatice Srad
dp mecani sroelP de f luct uslie a pr elur ilor Fi m €i m ! r r de m oaur
i nteresor
r Dsr 3_
h cai e dori nl el e oa$e niior jnf luenleaza r apor t ur ile dc sch- 'Db
ut iijlnlile nu pot Ji m 'Bur at e el a r espr n6
rand asupra taptul ui ca
i" *r.itil'" lui $alras considerandule o fictiunc Tolj cei
""'",Jr"
iercerarori ru pomir "ie de ralremisa.un:l
:::lT1 "L:li::".1:,""""
''ei n"i"u*; individmerseiD paralelcu al iDrree!lui
PandiD prezent.nimeni nu alurul ilepisraru certil yli'-'1tl:::]l:':
""or""n"."ii"i
r"',i'""ii";ij'ii'" lJ r,,r"'e.i.o"t* It."s a p'qtinscit a stabit o
pemrela inLraMeDger qi loPra lui 11"''4.
i"i";",,ii
"0'.",',- 1if-i"jliii
i" C'Jt"'o, fara sa poaradernonstreca Men€ertr fi cjtit
Diuerccmdiui - anbeie lucrari? in demersullui de s gasi qi formula iegrle econon'e"
rr, ,T ,Y :.l' O" pr€supus cn M;Dser a fosi irfluentat de herbarti9{'l.pre:
Y vj vfl \.rrr Ix x
r:n
C.odut d. sotistdcerei
pe masurd crertarii
""t"
i".'f"" ir'i,-"-I'i""-'i. o"ii;g *e"ru'iraritefor$sredin vjala
olertet
9
I : l; ; i i i i, "-,i'" a aparut doar cu lrer ani inarnlea rucrarn
iodal6. P.i,cipiile lui I'tenser
osrc,.T l- oi | :1"!",!:.'?.:!:: :: :::Y":::':
ru, Blentano,P"rchot
7 654 al csJu conceprde valoare ca matrtestatc
din Dunct ateued"re enpific'.
a inientiaDalijddi coresputde concepl;ej deBPrenecesit'ate.aru Menget'
rni'r, sezicem
;:l#}*:f,
fiiliiiil; H:ix. :ly""L;;i ;;;:t;:."T;Jl;,:lt;
::ff1X"'ff,'.unitatede-ma
::l, t.ansporul ch''srian lon EbJenlels $a .stradujl
^s! "il.!tj.l"f" ::t: 1".",:_T^1':::
lui Menserpre-
*jlJ; jI: ::i:,:::;;iil,;'":i":T*:'::ifi:".
j::ilx,_Ti#ii,xfJ:::":.1 ;;j;fu
f;,,"1.?i,,."::i:,:.9: ;;""- ;;-w"itheorie ')Bsl'rBsBt reona
zinrb afnitsri cu princjpiurercnomical tY M":h '.1i1-1T^Tl:1-1:
nff:Tf';fffl
unira,p di!marra r:1]j:";1i5".JtIT Hl
r'o a;;;;ff""?;:rfff un 6€tE'nirn deipoteze'14enser
ii".""r i#,."ii"" r"""-",i;re seberaDd
;_-.- :T:'",",""""."", sveaun respenDai accentuat penfu teoriaca^3ti'"'1,1"-"jl-'--1i'-:
aprox. iite *-*il'e""ar"l socialenu a atras atat d€ rnulli aderenliai
".attatea Dd.nf (n.t.).
ralio.anent"ruiip.tetic cum a lecut-o economiamarginalului
94 BIROCRATIA IIABSBURGIC.{
- INDRTIE I.EFS.S KTFO]IMA
ECONOMI$TISI BIROCRATT

un
Friedrich von Wieser _ corsti i nl a fi ecarei f iinle act jve din pJr cl de ved- eieFonom ; (
avocai al economieimilLe experi enl e.om ut e t ulur or 'u Accsr post ulii- r dg'a nana, 'n
rx de
i""p;"t6 d€.Al doileae;ilos"{186e)al rcrdanului
"" ""i"iig"i"", suntgen"rare dernrrelnasele dcoamei
ii,i,ii' p*". ;.--.ente)'
j1+;[l;rii
f,.';ffi*itjili:""5i*l{r*"#,,,*
',i'"
i ;i ""1'lp.'
t"g't".
"arumh
opunndu+e,ul"-li"-1"1:i :il-::*::1
Thcodo' H efl zka, in r im pul anului 1890wieser a linut un sem 'nor
M dcht lLeeco

fr.i;fr
ntru al conbar.. i! ult iba lui Q t r e Das G "set ' d't

ffftrt+i:+*rr]:iil::',rffi
$Fuii
jllr.,i, ,vi""" 1926,.el a exsnrnatmlul elitelor'tuslinand
'u.tot
?eapectul volunlard3 legl' ar treDu'
faqade Gunplowicz ca lespFctarcB
i"to"ui"".t,,penala urme.impunereaforlatba acesteia
"" Desi.asemenea wieT'*"p::l:

*#t't',iffi
sduSchumpeter,
srudenrului

tr*tr*l:,*'*tfili',*,"i*"
T::".^
permrs oosralgiei sa-j ascundd gre?elile Caflea

"t',:'d
rt:r-r'"-t"i"rg:"u, A
" " A61.iej'.'vien3:.'Jl:^ !.':i11 i:-li::
ia dsteteiehsEnde'stdbn&/ una
* intrc l9l?-l8 estesocot;ta
al come^ului
;t',""."":;E:,ff:.",,",*:tii;ru:*i::ll*ili[:::
j:ffrfr
"" "-"tl*r"
i.i"! *rc.* -i';*i.u aoaljzeale stdrii de conJuzie
senoase senemlt fiind

i"j;'{*j lf#
:i'T::xt'ii;iqmm,'i,Tft .onceputa intr-o
*, w!"*
perioada atrL.de a
apropiar everu''-*t''':1::']-""^-:::
la marunzarca a doudseneraliide econo-

i.f{f+t*l+:*;tr*l"'Tilbffi
i#:}I
'"""iirrr" " "lutar
;ieri ausl'ieci i.p'"una c" Boh'n-Bawerk.::.*":ld
"*^:1 i !l.
Alemenee
r, *n",*i t: drseminaraa descopcrrr;i Irt Menser'
"'"i-jSchu:nper,er?j austrornanieLilor' Wiese! 3 cotibinat aDplitud'nea
lui

*ll"".n
r"*4* J:**""*'",TH:|
#l:;r:,H,:i#'"++it vi zi uni i cu n" l i cul ozhalea car r ur ar casc6 int r et esend ecoDor t r 13
soci ol ogi a qi teons polit ica Schum oet consider
er ca.
a ilint r e t
mi sri i aust eci , W i escr se apr opie cel m ai m ull de pr opf lr r e33r e
a jucat
oli,

un
cu
ecoio-
col_
rcr de
viaceri. Nefiind nici precssor, nici cpigon, Wieser

B#"',:,'ff nirr""TrTl:il*lri:l:iitil
lr*il,tli.{,,f medisror. asemenattor cu cel al lui Jul'us von Schlo-sser
9i R udollEislc- in f ilosof r e Ca un br n
In domenlur
f unqionoJ ce er a

,",u'"':#
;r.;" ;
" ' r" i

i":",:t'l;ft :;lifi
et a ererci tat. i r mar e pane. o inluPnt s sr onim n

,H|'fl11i-i":,:,:{*itr[lkfr
ilt'{i:-::t,fl;
,,,'#flffi;:Til;rftlff ;l:fl
itr
j*,l},
i***,*i*;il*U_litt*,tiir*:l*jj,,
til"!'u'il;;1;fi:J:::'':*Tiii''.i:Hii
ffilryiiiiilxl3; , Duoa moarlea lui Euqen
in
von Boh-cr-Bgwerk.jn 1914. cel Elai cunoscul
- st at ele
Lnir e a devenit Joseph Schum pcr er
"(1883'
.onot].i " t " * tttu.
I950rrr. D esi ca pr olesor dF ecot om lPla Univer siiat eaHat var d

ff
fi il:H,:JH,I'
i.:::iT::+:i
l1"fr Ir*T,*:::t
r""::::l,lr
:; (i trLre1932 si rg5O r , . l a exer cr Lato jnf luoDld pr of uDdS

:;i?f,:,:#;'ir'f,#:tiii?t'lfr::*#f
ili*'ft
*"#
decsLa col esi l or l u i r ef usiali Ludwr g von M ises sau Fr iedr ich von
il""l -, .""i;." a rosr.iesrul de n;f.rrcjta schJmperer Fa Das'ur
l g i ' ri esch. rn Mo' avia. Tst dl lui. ibt r epr inzat or bos&rin indu- st ia de
",

;,*ii",'n:,
:*ll*i*;;i31ii1::,::: ::f::tt?,,1; ili* texti l e. a mui t cand f iul avea pat r u an: M ar na s_am ulat la vr ena' r n
1893.unde s-a rec6s lt ot ir cu Sigism undvo! Kcler ' coDandar t ul m r r ""

ffi i1$uilrf{{l?i*lt"*til#Jfii*ii;
"6uindiyiduar",
w,eser
a
",;;;
;;;#;:;:E::"i,*T:;Tjii:lJl
sl orasulur. Drn I 893 pdna - r 190I, Josepha tacut $coalala Theres'anl
unde ari ri srul dn ei a depr ins sust ul lalor ilor ar ist o'r at ice DuPa ce
qi a l uar dcrora' ul la vjena n 1906 cu Wieser ii Biilm Bawe- k-
ichunpeter s'a insurat cu o enslezoaicn, de care s-a despdri'it ilupe
96 BIROCRATIA IIABSBURCICA .
INERT1E Y,TSUS, RDFONMA ECONOMI$TI$I BIROCRATI 91

M a r e l e ! ! \ o j d a i d ei .a r e i i d l i m e D L a Sa n d r i e i r Fr
'o D i r 'r n l a
'o D sL "r r

ntq1ffill-'".,"l*":i"?l{,."i".i',,r{li#Hii:rr:
ji'i,!{q;ii:{:,"".""':*tT::,*inti#fJi
a c u t a a r D D o a a . l e i l u r u l o r fa \e te l o r L r 'i p r o b l e n e s;a L i d r l 6 r r l o r
f i c c a r u i p J h c t d € !e d e r e q i a fr e csr e r r ccto d e r i l n cr e u n a 'a p 3 _
ai *qr *prima opi;ii]e ordonat qi sistemati', olicare ar fi
;;tiltriq
r:n*? ",.",
di"t""
foBr 6ubiectull?.

#r f .li,tr"i
'l

["*r"",
* ::riiil$i1ilffi I
Istoric fare egal, Schumpeter a previzut comptexitelile ii
obstacolele

mir j*I
te cese::ca un^rernediu-

imxl":,;,"";;q[
p*" ."itl"t*";tat" penti" a putea

:+ilil,'#[
,;ln"ii "e
a rui.wies* er o inorarimporriva
ffi
frgfjijl{['Jj,r^rj{gi1}:#r*ru:,jni,r#l;
i,Lil!",1"'iiia
i'irui"irrlt"r
1'"''-' '
"-;;*

*""'
a; ia"or'oee
,-"''*'.":i,i.r'ambele,rdzboaie'_opune:-1::":-":"1'::

""1f,"cina!ia
lumii rrnereltr
1i::11::':
lr"'a;"t $i cauze;Ameii'ii in (el d(-al JHll
doiles A rsma"
sale F\ocandcu sc'enre
i"i"" .-q;-"t" anji de ia Theresjsnum craz li '"r pFlcculr ca

[t*h[i:ii::*'!"*';*""#
il,$}.',:',"t"',*"+'i,iffi ri";"'- a"n".a" S.t
a
umpe1errncsrca
Cernaulrului. pP carF de
senrimenlel
Japl il
panasi trlmnsferg
d"lpsta'e !r srrmspe

fr jfi
oflenrald e: d"
i",r"trr","*'. a,.1" acclasinmP celebracapsctratea arisro'ral

lH *i'"#[*gr";ri:,rliirJ#fl
[ ,.riirv, * .pi'i, dezinleresst d; csre burehczis nu dadea
dovadainr-o,schitad,:t",11:1,11,'i-P""Ii-l"."e'ksc|s6I' Ivz'
nicrodsr€

:;+u:$i.t**ff+h:i[[]fi'ln'!Htrt
ri di ca tn sla\ r i I m Per iul Habqbu'gic'
S chump" ret
N i meni nu D o.r" n eeocorce€€ i ce a r edlizatAu+r r a io acpapcr inada
i rS go-l gtqj i n ro", " ao. pniile viar ii publr cFia uda d: f r cult dr ilor '
'
i " ." 0" .:rc* ai ti r" p"'t r u ! b obseNar oroe 'a dr 'r an! d Pr "Eisele

I:itl*f*,{#{l'',,",."";xIj"*il:'"i,'-,*l',:iffi .eal zari i unui stat p, r er n'c qi ef ic'enrsL f obl osieJr aipcu suce''n
fe.are rahur6 a 6 om ! ni*r a! 'er Pdoli( e.m ai cu sear n ib dodenr r l
inanlelor !trblice'3.
ii sihumDeternu $i_aexploatatDicicandlntregul potent'ialtuernenea

*ill,;**;ffr{rr*#,{'1; ,,}l*,
i"#Ix.r**'iitjIi1ilHd;i{st:tff '
i
:': .urui ali stua""t ul toi Sohn-gawerl<,Otto Bauer, cu care av€a se
;6"."r"
."i"o"'i
iD cabinetul de coalitie din 1919, Schumpetera resimlit
ai" lgrs ca pe o ampura'p Nici unul oinrrPe; nu s s pulur
f" drspariliaimpend;i Dacaa'esraa" fi €uprarjeruir'ar fi
"a"ir"luoa irnpreune,iernperandu-fiunul altuia jocurile fanteziste'
.: r"t,]t

:f,";
iil]'{:,?ir*rl+r**rri#j'-r""'*l#lii{i':,''f
,:l pe"*" . pu"" L c.ie reformedurabile Dupe 1920sentim€ntulinuti-
:: iiieiiij"'j .;"ipit *lor doi incred€reape care altrdatn Austria r€uqise
6a o;nsufle Plrl.lo. salF

rftil+ji*";ii&+i;,xlp{:ni#:r::;*Hir$
*if jffi Jr
xitjlljiiilllfijil*.*rT"Tj;illrT
"';H Afrniti{ile dintle Ecoalaaustiiace de dconomie

,;**r***lim:lllflltlliTffi :,^H#i:r",h,# gi birocratia iozefinisth

h***:L_'* ::*r*jlllil.ril"fl
5l:r""ilx,:: I $coala auEtriaca de ec^nomie era formstd din Carl Menser, studentii
sbi 'Ea*( / s. nljlPr ' lnt r F s'er t i6 se r cal; zasc

r*#tjj"-f".xh:::r;.*s;]:*t",2 "8.ti#,i
sai ;i stJdent' i 6ruden l
o comuni une-mul lmai dr e dec6l jnler r or ul Scolii de lsr or ia Ar t clor
'n
6su i D rre B renrano S: sludcn! ii sai Econom ist ji au€r - ip'i opt r au la
un ri vel l ra)r de absir "c\ ie. pr ef er eno ex"m ple'F lJat e din Fconnm lF
BIROCRAT1A IIABSBURGIC,{
- INXETIE VTSSi/S KEFORMA
ECONOMI9TI$I BIROCMTI 99
lllll3.,".":"r".. ":. .erauceaarribuirarui Robinson
crusoe
il:"::::::1,:::::Y:*lr Menser
conrorm
caluia
p*.r""r" ;i""ii . jEpr4iadtarea rozefinista care se manjfests fara de toaf,Fdas€le sociaje
ia prosperitatea capitalistd post.1860.
Berlinezul Emil Kauder r1901, a propus o teza dferil,e pentru a
gltl::Tilt'll_"L"lu:l:::' 1:-u-":3,
ir.,iryl'r':t l:'Yl"^{:i-Ii:ljl
;-^rln"i:"ir":{+i:ili+H*k;i"m#*u.*r
Lt.;";;"*l,"xtr*ilirt",t'ru:i"{:"j,:'***'*t
;:"""Jf fr:,i,t:::"".
,,":r..**l,,ii:i:'#;,l.#uiffi
a"H"",";'Ti
f;j:TiH#:T,T::"T:
r"*1T."""*"il"ti'!!,"*4iF,.f
'
T#tit#iliL:*;:,::#:Iffi
i::'#
::-"Lll',li;l;;:::x,"lt*#,*'t#"Six"f
;"?fi "|ii#X
./oss I I erel ,n"" v";r, igiil i"'"i'"e' "'"'anrc t neoryorthelai!
j"lltT.H:
:';il:r::ii:,",I#i#?,:,i""::1;",*T*::i:
*n ji,i;":,i;"i,lf
r,**"J",","#
i,""1ll*9"1,l.:*nar. ::
.:
.
b,pldiare eltetict spacialaatunci c6nd dealalanlesea nsturau dreit
a diiz! ln eioDornie,dupc cum Stifte! qi Brilzdnoprivoau cu bucurie
oprsprezecerea.
reprezenLa o c,aEa .r
H"1:::::T^1:":::-:ly ltrirsrealui Dumne! in economie ti societate.lnlo,ul meinn invizibile
i;:trl;:,iilitdi,!il,"i".*T''r;1J:'"x#1i*::?i :
,
a iui Adara Snith, e oniltii au pud plemisa l€ibrizian! privitoare la
ifttrsnia dintre nat--a creatA ii Ieg€a nocialnrNimeni au a impins

ItrT:i1#i1",:'T1tilsir;;iniiill*i,ii""l1*#
j:l"s:"..i11T,r:",r,';"T,i+1::#
grediritalntr"o ordineinvizibild, aflata la bazaeconomieide piale, Dai
l.: deparJedecetLudwig von Mises,carea sudtinutinsistent ci amestecul

'11gfT,"",#:
:#;:s::::iilJ'nr.i;afrT"""*,,ff
,-:r ln arecenism€le pietei Du po6tegeneradecatdezordine.Xxceplia a fost
;:r 6chuldpeter,.care a anixnat aceastn viziue ltaticn insuflandu-i entu-

i;;,fi
ki"j;j#:ffi
',$jfl
O r ic ar de i n g F n i o a s e .a c e a s re
. ziasmulbdtanic pentru schimbareapro$esivn. Dacetutr€prinzetorii
; . nu sunt capabitisAreatizezesalturi cantitativein tehnolosie5i coDert,
. d'pifb stagnarea.
,
ji:iffi 11ff
.,,$""::Lx,;i:",*,+;r
t'p''" i:::Lf "x":lnrjil
analizd r ' Dincolo de ahactivitatea anumitor aspecte, teza lui Kauder este
. difrcil de probat. Dace MeDger,Wieser qi Bijhm-Rawerkau absorbit
;;;;";;;
i,11"'i""."1i1.1,.."P":l
l" ;;;;l.i:i':T"'I' . yiduea leibniziant, de unde 4i-auilnsugit-o oare ? Poate din maflualele

::n':il:*tTr;lxfi
*LT;:1ii.,,,"""",!i-i=-:i"-.*,1;f
; herbartine folosiie ie silnrsziu ir deceniile 1860 qi 1860? Oare econo-
bi E l i i su adopral i n.unoslinle de cauza o f ilosof ie car e ] e- a insuf lal

.';$lg1i:j;ilTqi.;;Hi'di,""***ifi;js",nlil,rfr
fi I €r6-di!teintFo odine inviolabild, capabil{ €! uneasd natura cu societa-
tes? Oricine doregte sE acuze o penetrare bruscd a gdnd'rij berbaniene
' . 14.€.ca4!mie.seconfJuntd cu lipps dovezilor. De;i Be pare cn o paraleE
irui"F_:""::lx.hi"J
t"T_"J;i::l1j"i"i'"!j::::;:,ff !.4trBprediDtaeconomiFtilorin legea natumld ti dootdna rcaliiio. la
, Herbad e pe deplin posibiH,bluenta directeDu poaaefl dovedit6..Cu
r;:i*::r,Jr*:?*,i1;41,;"*t;::*1il]',:*'ttx#
j.*?ji toste acestea.pare _obalil ca eco. onivt ii o! pr eluEt nonint er ! enLio-

lii'"1fi *rftir;."
!i":qi:'i"*t*11u ".r D j smuldi r i mpsfl i s{"a r r adi\ ionales bir ocr ar , j€iiozef ine.Der j r ult i
di'r'e lndri; funcri. ali rnodel nu s-au s6ndit nicjoderEseriosla Herbart.
mi j .ei -au consol i darpo aLeid"alul pnn st udier eauei r r iosof iide eBenle
*xii::1i1iri:#l{itii,",".,'#i',:,#,"nT:Ii}'.H
vederedincolode determi"ilr"
"r;;;:
#;."'',tdi':"\:;X,# :;"
hlrbanisr!. o drr s cc,vi-ha leibniziut s-: I.r:6t:,:""tii:tt ol,l:
.i pi ' l e e;.r" i a. .hi ar d acd sub o f or m ir diluar a. i- au innuen! sL pe loli
JUR]$TII IMPERIUIUI

a)
Jurigtii imperiului siatere unite, l€ revine in dare larte l€israt'rilor' in
nieteblrolratrigzelnl:af:
p'ezidau.a
i'p"';i"r H"u"l*4".:'aecsr.orii
Autoritatea statului in€urajatd qi erercjtau funclia regsl6 de adminislrsre a drplalD
Atestr JuoFcaror'
sprijinite de juri$ti albitii destinelor umane,aflandu-sepe o pozitie
', i"'niti a" l.pa"rt,
: sieurt, deasupra "iuu
partizanatului vietii iivile'
. "'"F"'i"t"r e;en!i;l al ieoriei in doneDitn dreptului' in csdrul.utrui
.1" 9"T""',t rForiproreorutuj, djhorom
ir,1:::1i:l"T ;;;';;";i:";';,
:-:lu:'""1;"; lii'Til"IJi::Xill: si sremsupqcentral i zat . 'odif icsl de t ef or D€le M ar iei
Ter ezo5r aie lui

j:r".,,r1#
l:,:i::*T"ii1iil:;'""""t""r*ti*i*
Josephal Il -l ea era def idr ea lim ir elot auhr iidlii-
;"ii, a.e*.t.il l" domeniir,precurnRudouvon Jhertne,sustineau
€t alulur ' Pe. de o

: :';f rui;ftiT*Jil"kl::
l: loar"t r.i*t cn srarulsjnslr !e poatebucura
( r or g
de a+i
de rcmpFr'n(a

;"ff
x,.,:#
11".,"rl"ll
num r a JHllr 'ek 1l
ael i ni ta propri a autori l sle. pr i\ ile8iu pr car F
i " l l ro" ," " .-X " -p" t.-t Pr int r P cej car e ausnneau supr et naliast alului

*n::*:nffiul*
::tr,#:,#:lTFtii,""; :r'". "ielni"
"
nu-atru i n" a 5' ' i jur iFr i
i d" inve;ii-
-e 9i
pr p'um
urmnri'e a
Hans Cr o66
delictetor'
cel
Fi
'at e
rnai
a, per leclal
ofensiv era

l},,""'"T,:1i*ilTf
ilii{"1"!::,rl"tH:tlTff "r:tr[:
i,a;,itivismdjuddic al lui Kelsen,din prim5 lui fazn,carepuneaPu! 9r
i;';Jr" n-"i.t "c"i r.t'e.atstFilege.Luandly::il..:ilii:I;*.*.it
;r:1'
:nf" fm6:r*:"1;:r*"fti
irliri;i;r,*;l; jl
i * i l ti a' el at..' r te" ' i i r n scopulslabir ii sau o'scenlr aljzbr ii slar uiuj

I_d:r*:m.;:"1;,i.:l-ilu
i n l !)pmi ul H sbsbursi c.connict ul dDr r e n€lioDai; 1d\ i,abuzur iie sene

il",i:;#* "_,*" r""" a" e-t"tri"r 9i S"r'lampere; dsr si djferenlaca arar' i.o incurajat
susLin6solulii alterDarivePnntre citici * afl3u €i

",ruirlux+j:il:::r#
p" .irtitti

iritr*;+l"rn: ll;i.{r
rrr ilff ;"";;;;,"";;;;".i i " i " " i t' ri " l "u care ap r ecia f elul de a r r al sociFr al, ilG er Deiaechaf t '
jur idic'

itjilf{T.,"r'*f#f
' cor-si derand-oo sursa super ioar a pent r u r eor ia r n doncniul
Ju' nu.rn"nn"''
detessri
*i:,-:i"':"H**i:,i+;Lf,:+]l]:{i
aisr6rului.
,,,, ,,o*ri*i a",,1.,J::;i;il:l;ii,
;Jal:
a" i * * * , o" * .i ; a"
p" " t"!
J
"*''rr!,""i ""'"" :'
cel care, c;i D struD eD t e m sr xjsle. a dem ascatlesea pr ivar a dr ept
cbLr cpr opf let ar i f u voi ln
discuLa pr im
ui " l " tui l dsAndu- lpe ReM er pent r ucaPiloluldespr esust r o
d r
o
end

sa,nlre in conrrovers.
: sarcrnarnr e a.eea " .i tl A i apoi pe Gross Kel6€nca aparetoriai suprematieistatului
::':1 :T:i:^"-1.1 "b'ina rnarxisii

i:;#lT!rlilI f nJi;ilui?r"l;ir:
-, Ei
r;""".T
xTff T
l"Jiif &:iilffi"'J:::"i::iT'#;*:;lll,:i;lilr":::
"r,
EueenEhrlicb - parlizan al obiceiuluilocului

i:i:::iii:,r_mi fi;rilt;:*h:j::*:;y"rmn$
::i Ti#[3#H.-*j-:rj"grii*:l+*,li
il
ffii,",fi
i,,,:T:lffi
Hr*iru1?:llil,::i.1h"""';,"#f
rO2.. BIROCITATIA IIAASBURGICA
- NER|IE YTASY,S REFORM,I.
- JUN$TII IMP'RIU],UI

*}i"l;:..t;,1*T,{"*;il{*:;lHruX***l
l':,ifl
:r?'*iT:"ff
i"-{ffilrx#1i.""; ii,'.t.t}l
i

fr*$*E***+*l'*'ffi
I rl.r'

,tl
l!:r

'. adstrrd ce societatea se democratizeazn, toate clasel€ se aqteaptA ca


: stitul sd arbitreze disputele, iar asocialiile se se deschid6 inspect-iei
|' : ltblice. Opunandu-se acestei transfonnri, Bhrlich a pelpetuai parti'
. pularisnut provinciei sale, in care antipatia fale dc del5rtata Viene era
, lftd in floarc.
. Rivalzand .u Schumpeter, Ehrlich s-a dovedit un istoric priceput,
rai e a ercel ar rn qaminar ea si com pa. r r ea o. ept ului 'oDr sn r ucol
: .biitanic Si cel conti ltal. Cunolcend douasprezecelimbi ii cihtod.d
miilt, el afilma ins: rnt cn raspAndireape contin€nta limbii engleze
. nu va modificanici sorietat€a$i nici statutrd dr€ptului.Structurafami-
liiloa co.poraliilor propriateli fi drepturilor sunt enamlia socieirlii,
!u a avocatilor.In acostpunct, oliniile lui Ehrlich cooeergcujurispru-
denta mariste, care sustitreca forlele econo..ic€$i Bocialemodeleazn
leeite ri nu inverc. Cu toate cn Ehrlich s-a intahit cu austrornardqtii
in critica la adresesratului, el nu a dezvoltatsociolosiadr€ltului irtr-o
BIROCRATIAnAlsBUROrC.{ _
INERTTEvAnSU,gR!;FORMi JURISTII IMPDEIU'UI r05

muncitoarc. Farasa I in' ocepe Msrr, Mengera ar;alizat lipurile


;un porrivir claselo' pe carearcsreale slujesc in Prjm.ulrand'
rarh dore$tepule'P qi pompblin al doiiearand-nob-t]]mPa $r
i"ult e" tupta-ai" ta"p"ieri penhu favotr'r.i;in',I treilea rand,
:zia Dretuiestemai mult decat odce bunuiile mate ale Ei opor-
ile.,inteleciuale, tn timp ce, in al patrgl€a raDd, clasele snrace,
ici rin felde ploprietate,nu pot snc€arndecatlucrud et€mentare'
ar fi securitatea frzice $ €otiditatea familici Asemenea austto'
iiltilor, Menger atribuia dasei muncitoare o moraliiate sYp-elioare
clas6 reprerenta in viziunea sa o enclava a integritntii pre-
i ndusi ri a)ern mi j l ocul r apacilalii m pit alisr e . .
A:rton Menger _ critic utopic -Ca.orofesorde drept;
Menger a pus la stalpul inlamiei dr€ptul Privat'
al dreptului privat . ,i,,a'au-l ca apard interesele clasolor avute h Das Recht auf den
t.tsertfa?in geschichtlicher DarstellunE.(Stnfteart, 1886; a
:edilie, 1910), Menser a lansat o.luzderie de iDvective inpotriv8

lT:il,Tslpj:#ii,fi
**;li,,1ffi
nn#*:ltti#'+,:,..'.,,.
':ffi ;ir3::qiHi
:firi":,.riif
gariintji lD ce prjvette proteclia pe care pre6upusa lege im,pdtiald o
:b;satitor ti, respectiv,seralilor. Lesil€ carecondamnnnelesiti-
a s;n;tioneazeinfidelitntit€ celoravuti, fortandule pe metresela
,din clasele inlerioare sn poart€ povara lngrijirii copiiloi Pentru a acce-
tera iranzitia la ceea ce ei numea un stat-al-muncii, Menger a susrinut
i

ffit{'ffi+m#fr,ffi
ierea venitului rentiedlor. Se risipeau, spurea eI, sume uriafe pc
tatea centrelor culturale din Ringstrasse, ln timp ce setacilor le
o.e" r drepr ul ] s viala. m unca pr oc'ear e
" ral l " og" ' ' nsus'
u u' ' r I ri tcipijlF ind; v alism ului cu \ alor ile r m br dr i6ale
- pPr sonalm olivesze cof lpot la-
' orsanrcr$tl P osrul e nd cb inr er .
a to.l ' our m ulr m ai ener si decarf r sr cle sau C, r l ciroasenii

5n-g;,4:ffifr*il*iix'"":,xit"*
" m' i ]. " l de a.fa@ calcule lalioDale'Actul
i.i,:bendidta mnsu.drii satisfact or, pe
Cirl Menser l-a atribuit deciziilor economic€, a'fost detectat de
i€lit Reu Aaion ln ansanbltd comportanentului De;i Anton a sprijinit
n socialistilor ca societatea.se-i apere p€ cei sdraci qi neputincioli,

$jffi.',,i,ffi iihffifr
ifi;iitljldfJl"":il,:ffi lui intr-un stat'supercertralizat inceta blusc in fata eventua-
aDarhiei. Anton'Menger dezaproba utopiile lui God$'in, Proadhon
X-ropolkin pentru faptul ci, he d"batasa! d' exer'iliu) purerii

H{*Tdg6itg6,#ffi*ffi
r.",r,,;',^'i"'i.
:;".r;:j:Li ?iiXiil';i'H"H:l,iii,"H:
;Ji:
i ncal i tal ,edeconsu lr antpenr r uCodui Ciel G er m sn din l896. Ant on
' nser s i nsi stal ca sa r acilorsA li se acor deSar anlar eapr oiecr / ei El a
ricalssprudrcp1ur
at" rt i l ott" a
parro*,,'l
pe cel dr ":.1-:l
lt ai ln T-*l-"1-
silualia
snsajalii €r sr Dcnt ar d
de a- si apar s pr opr iul

;:nff,;"",;#*+"i+";J,il,!fr
," -"a"t uod to" r. p' oroear ivelede a ii liPSiadver sar ulde m ijloecele- de

:"t"H.iilr:i.:"rir""",,t zi sr-enra. P r nzi n d ca Judecat or iisa decjde ei Eecar ecaz o cala

n*;#fti;f{lr;r
hT."r#ti:1"::*'{
__ ::*:ij
i tdl e ar nec ts acestlucr u, f ar b sd lr nd sesm s de Elalule M enger
.ricipat de t.r r direclia de libertr lesi-ferare a lui Ehrii'h Acesra din

ifit*,##i":'",'.,'x*trlffiiil;ffi* i l consi d" ' a pe MeneFruD pr ; et encsr e pr e\ nzusepr opr ia €a socio-


a dJeprul ui .de6i M eDgerinsusr ar at a f t uh pr e€ pu{iDa t qt eleser e
"de moddl in care Ehrlich puseEein ec\ratie obiceiu le vieiii
nd iu lesea. Dernascatrd dreptul pdvat !a pe un pdvilegiu confiscat 'oii-
JVRI$III IMPERIUIUI 10?

l..c-u" r"u rezunai experienlain cele doudlol\Te 119.lYlli


(Milnchen,
iiucn'fu, Unte,s"cnunes.rcnter 1893,s6-aediti€,1914)'
:"! r'i .,1 n1"1t"IiDbi A trei4 €dilie, ce! d;n 18s8' $ntinea
uminaiistica (rrinr,nol;sr;*), invintat de ei ientru a desemna
ioIJLarea qiiintificadedpreclare a crimFicombininddoubdiEcipljne

*ffi*fiffiffi
.]li iarziu d;r"'e"1lar" in fenomcnolosia crinei 9i Ftiinla poliliej
mor:valia,racticiJe9i tehnologiac minalilor'

-x**ffi,r*'i*t,tr'ffi
lil.r t'atat iouesr.iel'"azA
ilditand datele dobendite ptin expelienla proPrid, Gross a explicat

i i eani l or.P ri n aces t com pen. lu de r slonr de caz' Lr ar ar ur


;;" ." t" cel al !fiet Fn! r lui sbu Richa'd Kr af f t - Ebi! g r 1840'19021
. i i r" " .r" t " , a". ebuni oin G 'az car c a adunst o ser ie dP cazur i
"sexuela
" i t" t' ' i ln Psythopothid sc'uolA: Einc Kiinisrh forcntis'h?
Je d"viere
:r-;tr, (sruttsart, 1s86r a1r-aegtll-190.?);-_Al::
i " " " ,g" n ru" " t" X ,tu wijr zbur g ln I 895' ca G t os69::::T:,:: 3'l:;l:
a Si lncepui sa €p) ice
metodai r d.tectare a c; m ei Dupa ce.r n decur eulcar ier eissle m leqio-
\'ross * un rase o nul ti ne de i nsr r um et t e ale f f im ei. G r osss m ut a! acest eobjF r e
,r Pionier ;;;;;u; i;,. .-a desclisperangaj!-s,l'I*
";.,--..t'.'.1',' oelectaresliinlifica ir.' aJsti '" ":i -f^":ll^::j
corecUede instrumente criminale, chei fatse qi alte obiecte
a cr.irDei
- conlrafacule, s fost folosila la insl'ui'ea polrtiei vieDozesi de
aserdenes. a poritiei de"srs.ra. ru;
jl,. s*"iau,aia ain furopa?. Unlll diDtre {ohsln.sch:b:rr
studenlii lui 1:l::'t1d,-Y,1r-31
Gro6s,Adolf Lenz
. tigOg-lgSg).u U.eit ana de ce*€tare a ptofesoruluisdu,purendbazcte
--:,
djsciplineinumiLebiolosiecriminal6
Cioass tosrun suslinatorsl sratulujbi'o.ratic .usiiDAndcu tnrie
aceera in'*Lisl'eazi fir deraliu9i cu discernananr' in ciuds
"a incepul "rimele
cariers inLro provin.ie asemaDaloare Bucovin€i
faDtul'rice si-a
i: lui trhrlieh. Gross dorea ca toate acestercgiuni tndgpaxiate se 3e3upun6
I suto t;!ii centrale. Spre daosebire d€ Ehrlich, det€cti@l diD Graz 3e
pronunr,a:n fsuo" o a t jr ocr aliei, insuf l dt r d valor i G eselischaf tacolo
unde predoo;na cobpor iam enr ul de. p Schlsm per ei c'o": : 1"'i: 1:
1:, ;cest:scop cu Dqs€verenta Fi umiliDla personajelor lui Saar sau
: dbner-Oscher punaDd pe hartie istorii de caz care Be citesc ca o

m#fftt*ffi
Heimat-Literatu a Styriei- Dand dovadd de o meticulozitate de facturd
:,- Biedermeief, el a esaiat
9i chiar a depegit riventurile legendarului
i. Sheilock Ho1me6, citind uIme, d€sciftend semdficatia petelor d€ sAnse
S i epbtend i poLezeir cplsuzibjle Cu Pulin r ^ainr e ca c t ir u) de cinem a
na.ri sr B el a B al d zs sd af ir be cd der ecllvul esle ct oul r om ent ic al
busheziei, Auslria a produd o figurb rcala cate inrruchips acestideal'
C arul l uj Gross esie unul adpic Penr r u lr per iul Habsbur sic: G r oss a

;r,*t*,:li;i*r*:4n*i''"""T*{i,;,"?,H':l$,*":,#, -': fost un irovator recunoscut oficial


pent.u a-ti populaliza ilrvenliile.
qi a folosit aceastd oportunitate
tsrRocRATtA
rrAasluBclc.{ _ INEETTE
yrasu,g ri{FoRi4{ 109
JURIqTII IMPERIULUI

n" n"'*' u:,1i,?;i'""#.r1 c,-,r rB qul ape care ces d'ot r i se pr esupunecd o r epPzint s Nor nele
""
f;i#::' - impotenra
^ " -ti pttl i a..t.
' ^' .ro;tui car or s leg: ier eale li s" coDf or m eaza
"ebct iene
i L,' ,' ., ;, cxi 6ra nici un st andsr d de jJsr ir ie din'colode nor lnele
d€ rD Btat anume. statul coincide cu lege.:{rice norme ar
ii"l', rt"e"*" lui nu poaiefr conLeslare Pelemciulfslsirali:
". "^,sociolosie,
l'.i a".atr" Cu ioaie cd in
nic, de filosoltesau psrholoeie

ntifrffi*gi#*tt$*:t,'ffi
rn jufispru-

$'ti,ffi
il.enl,t epi"remot"g'"' era arhidualjst Kebe' a rnpus
monism catse poate de rtrict Pentru a elu{ida conceptulde
direrenla
ii"r^," 'z,,",n"rre' a responsabilralilK'lsen a-fEcu'.
juridi.B a Persoanei qi voinlapsiholoFca rn codur de regr'
rnie \oinls
ca frecsre pcrsoend Fsre pentru ori'a'e
reqponsabile

fr*[11fl":##,,,F'*l5t+lrt-t,',,,.$
*i"i"
;irhe -""10*u
ecrelesdvAreire. ;mpuldnovointerJurio0ea individulujjnrent;'
r'oe..ate, altminte , acesta le-ar dezavua'
: '.' i--.-,, a rr.",-,ri+" i-;anrr.tan+, drp.r
eDrului nar ur al KelseDa explicai
l enrru - di scredi tejwispr r denla dr

ar*si{rt*-rya1s*i:utiffi
Dodu,in caredh rafdJr cFd carefa*:l :l-"!qi1:li:1::l:.11::::
; , ,ii r" indatori le, au rdsarit o seriede revoluliohari
"tavi
rhlnas PaiD:
""*"iai"."
:,i ir4qu4 1l,1l"l-tl.t"-1il*"
Iera.car rml"t. *oti - ":"tTiTfl
perLru faptulca luaserasParsrea*::,I:""":: dP
ideolosilor

fi'rulu*xffirffi
4"* l:1"^,r:"
i::t" :,!::l'lt"tll-'l
:li':l:,i::"g:i*:':::::":
D rD a 1800 l i beral i i b ur ghezi au im br d! i$at sliint a
jut idica em pr r ica
o' rtru a l i ne pasu, cJ pozir r dsnul dD sr ; iD\ ele nar uni'' I n m anier g
K
i L l ,,l ,nnhei m. cl sen a sublinr at dislinqia dinr r e r deolor r le or iFr t at e
E""a t**t si utopiiie o'ientate spre viitor' Anatzandu-i pe Marx fi
;teiin, el depleneeadiBparitia lui Ferdhand Lassalie(1825-1864)in
ffi:l1;,:li:i:in::;":;:.i:;::,,.",".",:":"',:"""":,:,",' raduel. inaint; de ;-qi fi putut formula teo'ia privitoare la socialismul

,nfr+*t$*,1*****t*fr',ffi
(Berlin, 1925), scris dupd
:,'- demooaticr3.in al ieu NLgeneine Staalfleh.e

ftrffiHffi
. fiDdelul tratatului lui Jellinek cu acelasi,titlu, K€]sen fi-a expximat
exasD erares i al d de socialism $i lala de Ehr lich alun96nd dellniiiv
eoci ol oei adrn j uri spru oenls !r r er r acr and accepr sr anr er ioa'b f scur ;
ca
j cn jDntate de gur6.
, ','o.t,'na parG a modutui iD care Kelsen explic: iesulil€ de drept
deri w poare di x conluziile car e ole. Laudr epr ul naDsbur gr cP"nt r u a
:' rria rrisdicliile care se suprapJnesu &eprul susro-ungar aireSpa
postJai ul u neiUr nor m ExisLsuat at eanivelur i dcjuasdict ie'
" .p, " i ne ministerele,austri€ce de
, oorninade Ia ninlsterele i. &nd i ?enn la fi
, ia tele.ale domeniilor coroaneipani la,municipahteli, lncet apnreau
' collflict€ nesf,irsite-' Penhu ,a cla;ifica toate acest€.plobleine, es€nliab
ullor tipui,ideale Jurisprudenla lui'Kelsen, ruptd de
' jtnnJ€Ie Bociate d€ ideologie, mai em datoare Aushiei prin faptul cd
ii
,,","oiir"t un;oi de sistem colectiv ln sanul unei, naliuni ai cnrei
I'l proiesoii "ud€ drept i5i puteau..punein praciicn teoriile. Dodnta dc a
F: elimina infiuente]e din afara avea Fanser€tiuse de manlfestare ?rintre

.ffii
::';r,',:"";H*l**l'1,,*i,m"l"*+X",tf i:: anglo-anericani,unde jude.ntolii, ti nu profesoriielau 'aceiacare sta-
bileau lesite,
Dupdlg3o Keisena fost din ce in ce mai fascinatde Platon' al cnrui
ii aua*'- i.t." ,este' !i trebui sd he' il concurape ai snu.intr-o sede
"ar
,i':'
BTR.CMTIAEABsauRcrcA t:
i." - INERTIEy,asrs EEFoRt\r,[ JUBJ$TII IMPERIULUI

*n**rx#;il***r**+*m :
fff#t,ii-"1#'":'#*-#i'.,#],'ffi
i--."lJffi
aiii*.tr*ri,1ir,j:Hrnrlrfiffin,
#g*:
:lif#ffil'-***"*:m-;
fllu--;lf
il*j:,f{i"":*.,l[,i
i'.'",}-jif
;;t,;1j{3hf"3**J;}:ffi
**I**$*tff
*,,lt'*,*bi:l,t"l]*:i:'1.fffi
,,$'
fl'ft
i{*i*ft!il,'r""}:#+"'*ffi
}rq#f
fin$t,**m*+*#u'u#ffi .l

;,*t+,1ru[1tr+:'dii$i#,:,t:i#*lt

ffiffi L
ALTSTROMATI1T$flr

*ffi
6
Austromarristii
r,^luJ ..roter_ organizalorul
socialismuluj austriac

iiii"."" . *t*': s; iapr" d" iPpurat's'(iar'denoc'arl


pr oodr 'elenlul de or gan'zar orinaJg! '
mai devreme i n l 890 A oler r ir
'"'' o:' tl:':"1;:i',',1'.";l
i,'ur,"n*"
lu;a
* #t*t*r',ffiiri{d"':tilT*il*ti fl'*i ili';JT"aii:l
".i*,'"-,"l -''. a""""
9"'"::i-11.T:,:';.1.""".."""0i."iiu,,

*'liT:"T,1:""Tf d'n
;liliixl"""'u",""''."'''orso'iar-D'''o*5t;

:rl$Jffi
I'riir'*tf
#mfl':flffi
fr
,+"+mt*iii;i,i',"{,fi
i#;iFii,;ffi
iffiffiffi
#**-Nffi
BIRo.RATTA
lrABsBURGrci TNERTTE
- vr*sus REronn4r 115
]'j AUSTROMARXI$TII

lq'ifr*i.*ii*;:T'",,+,"frr*"ry+d$:'*:"':**:
cu perne !'
, doar se-ei itrclDrreze un psl li s6 tririasce nuFai
d;tubdcul@a Aici a i:6"*tt
i"-""";-*t"r'u'i'a'-* !:]:':-::
care
g""",1*r irt l8?3. LocuioleledarapdnalediD Vi€ns acelea
,irli i."r*r" ta"u'ului Hitler' nu au avut dEetPulini critici
iii"rii""i Mabslalele orEkrins 8i Brisittenau.'
,r.elese """Ji-+-**tllor'
vindcau primului veo't, nu au fost salubtzate
pena clupa
uI rdzboi mondial
au6lrieciau
.-clr,aanee:ija"il reformelortundamenraleEocialistij
ra+ trebursus
rzt u:r sentrmenraproaperelisios al m:siunii l:

'*m*$m*mtffi
:'t"r**rtli rnait;eri credesu'a ideile pol facesocie-
'I"i t"""
'"ri'""""1. poale.fi r"construil di' rt:1"llll-11
ri r-p"':"r
;il;"' "" pe
;'intre so.iali$rio soridanrate csre
biserica
;:; -1,'l:tit':t:-'":.1:ll
;;.ii-c'Ji.,'"""i"i.a"."crarii
*yg$*Ntgi*,+'-ffi
's.i'il;"
au :1*;',T:l,::li,T,,li'iiil]
afitat, ln specialdupn1e-18'
;;;;';;it ;ai ma.e ralt de burdstireapopulariei'Ahcand
qi 5Dacerasi
aupm ecouror
controrur
ffi;i;;;;";r"^il;r "xcrcite
iqfi:diir::[il:
#*lttif[iffi ff:fi:i:"'"";Ii"*",""liix1ffi
:lrl,;:lrn**:r*Tff TT:
if i'"H'""lTii
i,ti;'Jii:!1""H"'ll;:'"*11:ll

"*,*#tlgu+frfr
xfu
;.,x; trlrnt'Jil".,ffi
n=Uli*ilq::"*'H ffi; ;;;;;;li-Gp,"'"* unr.'n"p";"oru
dire*ii Dai democ'aucc- "- J""",,T::;,r,ttia;;::
i"1'j$,"_T"X"lli:l:
-"

trfrii,i+;t'i,4*ruf#rin'"':*l-itill
il";ttr"t"',"",$i$r:f
iiqlflir#."dti,","fl'1,'tr
:':'
:li
Otto Bauer - gafele tactice
ale unui teoretician

ffiffi
t'1.:

ort Dint€s
Ceeaca me uiDeaod de c6reori ii esclltsm diBcursurile datele
iJ*i*-i**i. r" * ra@es denotite li Duse5trireruPea-
rira"ii" flux continuu bine ordonat bine cantarit
problenei
llp"r*" **urul ti chiar oulte din detaliile
L"ti"i J",-fi;r;..-""
di;utate lD Eiemoriaaudnorilor'
aIROCRATIAtrAsSBURGrC,{
- NERTTEvIaSaA Eul.oBlrA
AUSTROMARXI$III
r17

ri"j#:{*#*$j1i".ff*:{!\ihitr:",:K:!r,:*Jxi""xi",,,"1
ffi,liii:xl':'i#i""*'i$""i,iriiiiii+".:i{fi.1"
ll{:*r;ri,il,ii!r:Li:rJr.fa:ilnll;ilij::":,:d
ia"ou o.o.""a'o o resisratieproeresis',.,S#
*:jl"i;";l;
;ijil:rhr:##tl*i,iftinjll*,ril#l:_"**lr:ft
;*:;r-,nri:i;"T,,"...ffi
';x,j"l l','l "il : J;i:i:i''i,",i" ' "', oe
'.iooor
ff l"Jil .,ve, edD ca'e
de csre induslria
or"gut;.iispecialitrilor
[ :#jr::ipi;ii;l 3*T ;"d""1;ili;;;; pratirestariuni:-::l:::"111:,:::
;;;',canr,ere
re6sezareatdranilor $i negocrenle
corecre€ ] e conr r f f lelo' de nun'6'

[i',r1ffi :*t"Til
i""ig+iTi;*i,:1ffi
j:li,l!".T,l;rriiii:.T.T,"Tt"1i?i:J;"i:i
' h{e acebreasunt ni $r e r ealr zar r nu
;i;ffi;;;;;ii;;i,n"a ;;ipci
ce
ap'ig"
d"por..,c;t"
p"t r ' nc- g6r Pr '
. suc'e€ul
d'"1'jdl::l:1ql":"T::;
;:"*':":ll'l
si B-au.r.ia j-l:"j?:
a- cst or

;"+:ir:il: ::l:lil;; ;;;;t;;i;;


:iI,i;;;;;;i;;;i";-ei irepte spredeos"brrcde RpnnerBauernu

fl'',:ifi
fr#-frd;isii"'fruii:lll1;:'#,*j
i#rl'ffi ",':"
['1:r
j"',**:'!i',,r,,ry'tli"lHiii:irT*".T,
:"lXlnU
t.'#ir nxlh*l.ii:r
m'"1"i:;#i::"":"lff
lli

#llill
it:r'xi:11
""."1."i
printrecei rare.d prev,^i.'.::l'11"":"-"".1i:::"::
""",,

t'jifrfi1lr*"*"":;;,ri;l"#;:r , *irir*:::'."; i:r*ulf r:r;::lri':


l?: ::1i*
;:i,,.'"jii!!+ ":
r:i::+,.": sm regret
',i.''iiii'"-i.'i"i";
p'' ejuraea scopunercssraces-ei

*ntrit,fl#ti**,ffi
il:i."#::;;"";,;'r
;*d:-::i:l:,:':::-Li"*::ff ';t
t+ff#niI5f
n:i: *j't
til *::nj#it; x;ii;::
tli:d#" "1.r*:;
;;i;:::,'"# ;i;; o" s*"- 0""'^ '" ir numisp
;u;;,ri"."",,
i*,i' ""a*"e;;i"'r.:\ltl""
" j"i1!:::'j':
i:,i;i,1:i
rs'hzr)
csnarie '"
re34
p"or'arde rerol'ade Ia Pari"din 6 febtuarie
r"rrr"* i' :'^'.lil::;:XT#"#,#,

mru#[:[j
:|*jiirnn*r*1;ffi "' #,r:
j:ff [::'',;;;;;;?;;;i"'igs:
rran'"'
pretuierdui
D6 la d iecr a v a s a r v s s r oos " - * * 1 ' u . " u " '-"-rs
ri"rii"*
"'u""'":t
:1,"i:i.:j:u
promisio€'
deaceastd

:ilifl i:*$:"""T",'#l";'"r::r
r,,.
ilr jf*L1Ti:j: *:;'
, -," iiiiir.".
t1,
" "e,"r,
i--d"""t"r.u 8I"grte,
,; ;"jilH',""::l:T'";T#;;;; ;;;;;!il
"i'1it
cu con*cint€
:' idin-jst"3T";,ii
"lit*at
"-^ hasice, dm u febn'elie ls3a a! €c^os

jj;{#il:
:,;y;t]::lliii,:;tlT:i,',r.",,.".Tfr .
'"'."
i"li?"t-'.r" delesatua-intr-o
Bauers-aintahft cupesoanele

;Tij:iu[ ;iH,:r_lii il{f ' ru:iili:*:r*t:-lIi;"#:J.1;"',il,'::i"':!il."il{


illn,;#lff"?,{"""x ;{xiit*"ilrn
;lji.,"'.i.,"-ft
:il',::l:,,'ililt,:;t*;',-,ffi i,i,i*-'*,""'*it
[f;,{",:'Jf'fi
.:,:, :jil';:l'l,l
"j,ill'
il":ruf i ;u::' "T
*'dtn:
Hl,1
h:''il,;tr[$il{'lii
hll**iflt*.*t
iii".,
-;
gili:
ffisilxjilr
"T
il*r'"Tr'n'"1Ti[r;:f
?:]!!:Tj"g
il"J.""T*LilIn'ri*##Ui":"-,
;u:'lru:rur;:
ii::irl*r*1ru:;";r
:;":*lii:t"u
ilid"jriifj:""#il
qil ::;Iiiiil*
,:If ri{:;;T1*I;;{n:::
i:ff; ;k#i
;;il"1,J::Tili"1,:,lfJiinf n'# - ::mlli":ll'l'*i":":r*'i'[T:fi""':ll'.Ti;,lT"::*'ii]
**# #*:l*t ' Plrlamentul (n i )
BIFOCEATL{IIASSBURGIC.{
. INE]
ALlsTRol\lARxl$Tn 119

*ffi*s*$*ffi
pr im a d: nr r e
S taat und Nalioa . lr car e a avan{bl
pl i - i n 1899
i l l i.ar
--fri izDucr ir pa conqict elornat ionar e
a" a r m picdics
liljl ljlii.i" r" ' i * * s";r;t".1n"nnu' pFruolnoileDirea schemei
l:ii:o;";;;;;";ai"J"'' p\rru " Adorr,-s"HA,l"','"'tll31l
""ashiar
'3'3j!iiii,ii,.i' ;'"".n. r""-*i studi'
is'he
e"."^"a'sPoI!'
""" v ena l869l Fiind
studiipotiticc'
jlii iiJffi; ;"'":"-l',-:i::l'::,iiJ;:,11:l',"::;'"':;"":;
-".ii"i, "")"^,it" ""tdudtit "ob
i,'Jl""
j#["!:l"Ti#:lr
,lliJ1]Hi$l
ifi*i,",ffi
$m*-*$*nfirumffi irxi$r#u:ir';u;r'5;1i11;1li"r$"1yi
""lm
ll*mtii* f ;;lift
rr"'
ii' iifi'";,1,"1,'","{,lr::Th:','.$:
practica
osrrer medievard

ffi
::'iin-i;:;i;i:;;;;;i""""., ""'"!'""rr"
li"'""*;;;;""""'""'ry:lo:ll::::." ;: ;
:l,,"li:,?i.li"":",H:f
m***'u;l*,'#=*i$*,*fr*"'';1
*-+ru***
r,pt"
r-p"t. ir""rr
j;:: t"",lH:i,T::T
Austromarxistul
"?*#T#",j,.jtT,
concilianr _ Karl
Renner i#:"g"',:1":$'.',",.",ri'",'_".,#
l{ff'"r'";:*ffi

*m*****ffi ;Ti;;;;''i
a oori bj
;;";;";;t::l'
rotrati
en;col ul ta.
a sA

iH::i
*J':::::,1:','^f
oculLe?eholar ar r r e

,.lm;s':;"*g*'i;T":'{;"""."":":ia:*is::::
1:"+""1')'
-
l#;l
il1'.;,:ll*:"1:
L- , - - ^- - ^ i- - - ". , r . ^nE,ir r .

*ffitrfi+ffi*Tdffi
ii'*:,,:,::#iii:{{{if
i!{i;{[:Mrri
;"#:#:flitr#ti;*t**i,*i,*,**;:Hn;;""; ;X i::;:Jlti J:";':tr{:f:*lif-1"*:
;:,,X::,,,,:
::::,,1",
T,T xm::
perpe,
arduce,a J'
;1";;,1:lfi!";;li;'11:*ii;?;;;i'i;'i"'"vici
ifiH:x1:
i:;lslffT:'
*};;ln*\iil"r;$uJ'x
Iiij;lfr
120 BIFOCRATiAITABSBURGICi
_ INERTTEyrllsrs t2r
RE,,.oRMA '' AUSTROMAX-{r€1II

tt";:*r;*, 'i??i:,il:'ii'i:.x'fi
*h'ji1t"Ti::"3"::it1i"Y""j:x1ffxti,i:
s; J'J*::1"*":tiLi*$i::ri:ili:
***:h::ui
ff::Jlfri*:i1i;fui "*k j J'il"i'iii'""" ,""i;;.." p' *i' si""nruiodpnDcau
"r *-1:::i-a
T#i'i ".ir .*,i"" hrma.soraa t:"' "btg'.'-1
:r*:hi;t""i
:ilT;,:\::"jl ,",llijt","rtr"::"ffi:":,rffiir:
;;;;;:
;ilJJJilt:;l:"":xiJ:.:;i:, ffi * I :i",ini:j*:": !"f;;;11':;."" rii{firir,
ase_
xri{
fl ' se te si ml i
a sacr;fi cricFl S te nLlo'el, 'i
pr ' '
l oral se inlr e^b€ I aI a uc u la - e 'ar e ller inde

. r al
onar
, - i. . , . . . nJr
rm;uru'
l::,'$lli;l;;1;i;"-"'""" *';" lersurrre - , , r ^- "r

,l[,*,i"y',6itrniij:r$l:]l;i"l;;l'i,,xili{irir
y'r11f :::-'-:T:::
Ilih?ii'rir'11.e.
*]:'i:ll';l:f
1,".n' 'll"x"* li"Xlli.i"$il"1
li"li,il;
j""",':i:l
:ul::';'l';:"{:li"':H'
i{*Hi:*t',fr
ili"'""","1#i"f}i"i'.}#;#:{',,
lx[.fr:#"f"]lili::iryr#,:f
;;;;;.;"'; ::.'::,.
"';Hffi *:il;"i:1,"i'iI"":::
;1j,"x1i
";:1;:;;::;;
";";;;1';;;'-"1''""-' d" p€1ru sure de pasini
*.'"'","l"T:rir:ll:i:'"1:i:;:l:::":;:.
".,#:h1?i]l: , i""ii:l'"'i'r,*'."
J '";i''1", ii"'i,ii,'"r; ;;rorurui Demonsrrd!d
o o-efFrinld rnar'

+i*l+;l',:,ffi
ii3,,,l'"trii;ffitfl
,t## j*fruith$::J",TJ"T',i
j'::#T",llJl";
"J"i'{*
f#:
;:;; ;;;;'i "'chii
crtri R:iltr::-s.^sc::".:i;;:""1;i,i;

1fr
,i;"ift
J;t'ljffi['**{",i'j,"".
tid =:,ti", :x:::t
.,.;"J"1
u";: ll$;"*":;
r"il
n'l
Ij"};i
:.:li".:fH-.:-ifltifi:f**?T[$
+* l"i*ifii'i:*ml';"i"i:i!".r"":i:i,"1:"Tri it""irL,i"-', i"r"; '"r"*ca rNrirerorsare
alrFbe'rceRenbera gFrc'

il stea
Dispon;brl
lliuf i"''0".' a-'o'0r;"'"""'"'i*t"'""'"t'i

t*rttfl{+,-*ffinilfdd:iil#
6**;*r:1ff;.,,r"..r
:ffi1;x"il,ifi
lia;
i:'i;.'ir'ffi :;t!:*t';".:lX';:'i-;;"TX',":1",il:;;
"i:r"ilil;;;;;;i
drlpa rs+s {acandca
il ;"";;;,il;.i":*::t:::
i.r:.: ;' ;;' ;u;i l '
qolnar sd nuncrP
"e
illl';.?111,""""i;Ii"Ili,'i
inr r o m anier a al6t dP a1m cll\ a or oPensr unea
*""ir l"'pa opoz inr '- uD r or viabr l cur Da
iilor lnr

{:Tiil:H"f ,iriruluisuslriac sprP concilierpa opoz'!{'rlor

!!t;n:Id.{"1.l#ittt1,",t:ffi ' " " " '"


' -" i ,.i .i ;;""i*-itr
;;i;;;;;; de\enirma!x'sr'mre & rcgrprsrmdr''zir
Renn-er-arost
ipi"iili'i""J,'G;""a", dercrd' rsmjriei- burshez'
uu
"xemprur
micului

*ir*i*"tr!.Iiliiff
ji:;." ii:il"T|ff
:*"ili.i'"iTJ
:,
'r?rl{
","""""",..fi
*"i"*"'",i-*
-tt'"dicliile

;i;,,:'ilTffi;l ii,:tTl:J; y|*


;"1t -Max Adler - sinieza intre Marx Fi Kant .

:d:l? i;r:ff:""
i{l}lr:i*i:i,,ilir! liir:,13: sr:1
r,"ri A l l l ei l ta l eorcti cianinpor r anl al au- sLr om anisau'u
duPaBauer 5'

rtf,';jrf#gjTT""fr{t;{*tfit*';:ii"i'ffi
;::::: f
i:"ri:li";i;:1:ilti,**l ffi J'"1{,ii:;i,l*$
-i;';
ilil$-ili
r;"i*M

ilt
J ;;1",i tezg-:sez''oN9:"'l11,vt""^.

trij* *l* **:t,":*+{i;',*tpl


:,ill1;i"iiliiii'li"i?i.*i"ii""ii"'sdr
91::1il:l

contdbuind
pa"din 1s22' tn
BTROCRATTAH,4SSBURGTC.{_ r23 ,
tNxRTIr IrEFORMA AUSTROMARXI$TII
',ESSUS

j:ji'3ff
:iJiiiglii:fE*:li
rHu*;[+t****+r'r+,
5*iiiri":'"ii;F',
$*';
j\xrr,:,,*:*:*i,jhft
:t#ir ;i}ruii"T'"r,,ffi
,r:nn:#"#?r,'*"
t*#fi
{tnrj*t*"rnl;.'.j,:"r;:;';':llxm"""H.*::.*:
l"i;: ;;;;;;;i;;;i
i#i"q"r
poziLivismul
ar";*. in srarsit? resp;ns
inLro doctrine a
sociar.transrormriLndd'1
l1 :::^:l:':,i"'

3:"r,r
x*'* :uir+i,yg*l*::fux,:.11'i:ltf;
li:fl ,lljln
l;l::: :;:*
; ;;i;;t.;;,,;i.;,,:;:1"1;,i"Ti,lr",
;;;; :p..:;,fi
l,lff
i:,:1,1ru:"";:;il: m;;-'*=
:"rtri;;;
*"tutiuti"mul. Austrcmasiqtii au strslinut rnss-
#ij,",[,":i,ii"?lif
]t
i'r"""t"iu
;';;;**-'"t."clurii
H1i";::i::lliji#:;;l:'";' ;i;;;;;t,"::::i,:
""
:;:::
rx"f
iif:';:.fi
iii.,l":,'":":i;i::rulir:rii:{},id*ii ilil".."i;;;;;.-il'i""..*"r"'a
i"","p* *u"
nen*ieanaie
" mal
pre$pue
mat:riare

l',.,ffi
.,#*;*k*t**;t*-:,:*til, r* *ii;:m qr.*;q114iliii iidiridf -"*ir
"llll-o :'"oi:^,11":',:

nl#ii,',:;",:ru ;;:;t';1""i:ffl
nu:;:"iir'; {j:l:l{i"ri{i:
,T"b: r:""x"li*{*:i::'*:l*:tlir!1lili!
,:r{i'iii',!",t":"i'ri:in;iiiii,ii:",r'n:;::;;:::";::::
""'.*r*, ll ll-9:l::"
:;";:;;;;;; ;
"xo,^ae
r"c'p,rnite m"tanzi'e precun Dumnezeu'
I
i, ';n,i!:lA;iiii^lliffi
"'n"i"r''i
r.llrijl;*ru';:il';rni';:li,t1'*:1;1f ';ilfri
::",';:i:""1,::XT::
%i::,H:i,:
r1*1
i;1rfr:".11::ii::*;i!;
i
;fu ln:ffi:dTs}:
.i:{":#,i,,!?-,l:;l;ti:,"ff I;m+t*r***i',*g*ii,iryiilHf"
r".#,"$,r*'""t*:fsk[te,#"J#jjJ
3'li?:itrlijlfi
lt tr':k};,:+q,"tirq'iili'iq' :ii:r-!.'""#ffi
fiftffi,ffiffffifrffi
f{'"{"fi :if:"::n
dli,rr,i
*}Fi};':;?iito *.i; j,T;::ii:
""""".'X"
lna:i'.;:'.#f
. .:'rtai",',
"J*""p""r

-"iH;;:;';A;il
o Dublicase in Derisc,l
HJ;;;#ffi*+
r :iiil"-'
ffir:lj#":?llif:ff
i
-F..dt?bsische!
,.,.,ip"11i"""" r. 1e02,a.
sil;:r:i
,
:;l;**:#":'ii:rffi
H{+Hiilil":i"]i,',f
pentrucaeac:,T5:d::T]"1?T;
"omborarea n""t'
"in"Johrbil
" "s"t " ilili&lil;?i#ii"f,iil
t"pt'
de uj:.i:".l-u:
.c.' maibine ili"T"ll;:
ill;ll:,'""":1ffi
::::Xtl, ""J
-,,,llU:ll,ltr"i *+*it:'t{rr*i$llil""*i
*il*#* rtiid t,
ijtliHi:"."1#'f#{i[f,,'""iii$rdaT:ift
,,f
i}:
{x*lir*t\i,x*"11"";;,i;5}i*i':,.x""n\i}:thi:}#$
.kanrianigmrr
.' ;fi:,,H;':;;ffi;"i""u""
ilil;;;;;
' Si"ffii;;;i;;;i"
operei
; r;;; .;;ssag"i"r, "'"
r'""t
cersuteDticAdrer6-arorositde
ma..ist€timp"':*l il llT^l*3ll
Bioch
c"
de chliasmurvechiurui
r il;"#;,;;; ;;;l'r..""r,a-""i"ai"^ri"-. T"':.1_"111
i":l..1il:l
rr n,"r."*
,i i"r*"1',j";,;i:lli"1
;--:-:--
.. rroresoragr€gai(n.r.J_
:? # ,-""tT3:il:: rl';l'i";i:;
*:'li:::*.rr*:r::;ru't'ff "::"'"?'ii
uperAlostutuA(n,t_). **i::1,tx1"il:TJ"?i
i{lr*"**nl**::itl;xxx'$1iiffi
I21 RIROCRATTAHAISBUEGICi
, INEBTE VE?S"S
REFOEMi

PARTEAA DOUA

ESTETISMUL VIENEZ

Nachbar'
Ein Mann mit grosset Ideen ist ein unbequemer
Un on cu idei mereie este un vecin inconforisbil-
M drie \on Ebh er'Dscl&abdch
I
Feaci si foiletonisti
Sex Ei sociabilitale in imperiul estetiEmului

Viena a fost mai mult decet capitala lnperiului HabsburE:ic- a lbst


0 stare de spirit. Iilosofia vienezilor €ra doninatn de doud atitudini
careinteractioruu i un guet derinvoli pentruolic€ gen de arte 8au, altfel
sDus. o atitudile eFteticn, indiferente fain de reformele politice 9i
s;ciale, adica un fei de nihilisn terapeutic iD urmdtoalele patru capi'
iole voi examina nodul in care aceBt€aqteptnri ale publicului au ilJlu-
entat creatia sd;todlor, muzicienilor Si piclorilor
Dupe cum sc € Schiller intr o failnoase Xen;e din 179?:
Donau in O
Mich umwohnei mit glanzendemAus das Volk dcr Phaiakeni
Immer isi'! Sotrntag,es dreht immer am Herd 3ich der
' S!ie35.

Dulerea in A-.
in jurul beu tr6iefte, cu ochi s.anieietorj, PoPord feacilo. i
Aici toate zilele sunt dumitrici $ 1n fiece zi frigEtuile se rAsucesc
, !e vatrn.
Poetul eemlan a pus in circdalie ideea ce austiccii sunt feacii epocii
noderne, rivaLzand cu poporul dcscris in Cattu.ile 5 qi 6 din Od;seeo
prin drasostca lor de festivitaf, nencare qi dist.aclii Terrnetrut ,,feacism"
t?hiiakentum) va fr folosil pentru a deseEna acea preferinld pent.u
letreceri ti iluzoliu a epocii Biedermeier. Intr-un scns mai restrans'
feacismul est€ caracteristic tuturor comumsto lor de artn, in timp ce
esietismul ii anim6 pe pDducdtorii ei. f'oacismul a promovat oeativi-
tatea, datorand condiliilor economiceceeace C A Macatnev a explicai
dupd cm umeazt I

Aiunci cand banul poate fi dobandit usor in cantjtnli mici' da. cu


dificdtate iD caniiEti mari, el aiirse cordiiia cea nai inal6 de
Bemj-invizibilitate. Servitor, Si nu sclav, banul gustine manierele
urbMe tj lmanioarelei.

Pentru marea burghezie, sisuran a tinanci&ra de care a&asta s a


bucurat intre 1867 qi 1914 a consfitrtit cnutarea pUcerii de dragul
ESTETISMUL VIENIZ
IDACI $I FOILETONI$TI

j,:i:
:"d,,'*,xi:,*:.J:"","Tr,
ii::,#,,""*;t11f,
j*r;fr:",r:i:fi
#:r;:liri",_,"."r r,xr,lf
,tli*i::l
"i"#*
;;lifu ixilir,""*,ii:"},?,.r
Hi{{; Dortarului (Iia&s"?€tste.) ,e!e creitari- Pentru a evita acest
;"t:ii'::l:",::;,,,,
**;,;:l;i::,ln:l::: .,,,,,,"
ffi;',:;:**ii::
:ir, :r6{i
:ri;'i:r;l"ti":*.;p11 p ;er, cu exceplia perioadei de Faschirs', Be e'bigDuia^catoate
publ i cese sFler m r ne pu! in dupb or a noub sear s Ast f cl m em
nai bune fam ilii sienezese nlF. au in lsla r i- sniei pr opr iilor
m""",*-:n*i:::r:.Jif
rr.l']:il*,i,r,ff
"dr;",9,9""u:xi ,pe carid cei mai pulin privilegiali
rei el e pdn6 l a ot ice or a"
puteau bantdi in voie itrdzile

iiia"t. r"tr".t pe nissr, ce Eecolulat )Cx-lea se apropia


A "* -";
sErtrta mana unei doanneremaneaun semnde respect',l8r
ifeieit.
$l;{d*xi-.""-'ii:.r,*}:"i"T,""";;{ff
amuzaDt.
mar*iacardd {rH*f,r
d a""";;;:."ffi.;;";;:,T#jfli,"".;
ii'ii;ru""

iJjr"a"i'-y
ai" Hand" se
'nentiDe
qi astdzi A trecut vremea cand
;ilcintelui sans Witcz€k era scandatizatnsn-l vadd pe feldmare-
nbra lui FannJElsslerla o psrad!niljtard

':ii:{,'**
""**'a"-i
a-i inrerzice a.esru;as6'i ma' rrcactrprasul La 1e00
*-Jl-"!,l!.it"'"
;:.i;;ip";i.'
r,."' rrra relinere de$ioe obrei doar acasb La 1885

fi*1*[*fr***i,tt*iffi
ii,:"lf ,:;J:il[i*I"].:*,'":,.'
#*+,,":'' fli
;i ;era ca unF; fele nr i srd bine s6 luoeze I isdr j r nout ot sgchr o':
i{ib5. ele firmau trabuc in Pub}ic.
t't:roaeva..vren.._ae':"']. ':"}Tid t*!.: .r:11il: *"1i:::1'i
cuB apar el e l D desct ier ilPlui Fr eud ?1 Schnir zler nevr oii'e
.udi ni l el aLa de €e : r ef lecr su o dupt icilalc f r r casc6t nl'o soc'Flat i
p se i ncl i na ,n fal a t r ad\ hi lD I iDr p cr f iicele bajbe'1
ll, : ". 'j] i

:$l:{l!fi
}!;{,::r;:n*ri"irlxnTr;ixir"",":TJ:r: norarrrasexuala, tarij ri irdemneu pe fii sb se ini\ieie cu s'ss" Mdd'L'
iceipe.care,Nrotroyia sa:11,,-.ll""D_",:
Yl11:i: :.".,
riolar rviena.l'845r'FcLelede laoilie bue crauarar dr pror"jate
",::":,::::!:::
rProaenevs" . careio fsnili:le
! rar oarascau cssafard insotiroare
ei'hir*nTr*ldi,,"!1rl$:,#i#i:"ff
;#"Tj,.JTi
jilil;;ll;:;tr* rre purea n.o doamn€.fBntu zoaicd

s**ipirllla;:#J*
"lCl::::t:1' -"1#-"_: ::
O" i n lir obile r especlit e D"zor ienr ar e r n pr oblem Pde
;l"."n*+:*
:if,*,#il,rx
"r
"xualirate.
" " * i r" ierele frcmatsu de curiozitare 9r dorinla - roieau on de
-"

ffritt'J,:,:"'ff
"5"rytilip!.ffi
re o'i erau saiurstede un barbat ir: Das,{,li"j,^lT:l: ]tt"l:
;n" S.ht t p"'1*ti,.t acestefete timide care se ldsau in voia
)asiuni pentru profeEorulde muzicn,coplesitede.curi@itaterefg-
r;toria ocercevarmit jubire xle i9i g-es:erclu libido-ulin sinsurul

,li:":tl*T:ir,f",",r,:-r$tlji'jtr;$t'13"+:,;:,i#
;r"m'::,t.1,"".#H:iil
j"..:fl
p"
" " *
ti -r p* * ;t ".
ue din cercurile
pozij. i€socjaln Pe r jr sll de daD€.r iner ele
iof/.ih'g se sdunau aEenreneacapnoareror' rmom

:,.,,,,*""#ip',;;,"${*:
j
i"""::H":Tl"l"rffi;;liuri*uutn#r$iil:i+*iif
iv in alb. Penhu ce o femeie de treizeci de ad nemaritatd
rea sub povua acelora;i regrlli ca o fate de cincisprez€ce ani, o fate
dl ' dna d" i ami l i c bu na se pur ea r et usa r nt r - o m anaslir e 6au pJiea
intla iFtr-un ordiD secular aa,gtjtts/iaL' ea purta aumele de Fraq tn
;-;1- ioc a" r'a"lein, avaDd Ibertstea si s€ casatoreasce.
r.a8ur,c! un catrn.l,.r,
130
ESTE?ISMU! VIENEZ 131
FEACI $I F'OIIETOMqTI

j"ri
;;I{F*#,iti*pr1rffi,tril*#r#ji*1"l ' Tliumful conversalieide cafenear

*ni:n:
fTxt'*;fjli:;*i#i1ifi,',1",*
l;n'T sI 10 elonul

gilipiri*:pr"T#ri11$,:"^i#,+I;,mi
.*liiF"iffi *:"#,,iil:"*::'i;*9il:i:i:xl"trJT{*j:
,il#':[Ti.",rii"m";lrtrj
j:riifr ;*;;;';;;;1
;ifji},t:
;;fx,,,"if j .:'h-;:ili r,j:.::fi:":"T J:'i;:1"1ll
d?"J"
resta sau Praga frecveDtau catenea'l8
ra,rel

:i:'}l*ir';.l;"rl'l*F**:ir':;#J.x;*li::'i:i-ir
*lgl+li''x""'.';.,".t*tll
fllTi;,ifii#|fu
j{:litr{ft s:i*:v ::H:li{
**:***li.l'1";"1"*:r**r"l'i c;*"";dr aro€r demoraid

ffil$
;;1"11,
JiLft'!i;ii""l,ri"" fir+l'*-*ltfrrilt
a'-""r"'"t"t"ilri-::ffi
::XX?::fr
fi
;i'fi;;:i'"'ffi;l;.a,i",*"i
s1"?iTi;"1'
i',i;.T;;:,i ili;:;;:'"-"J.ui""i
""i, i":ill "uu"*"r
srsrsir
",iu"Ji"'FT,"tj";i;;i:
djn
j Ji'
"a,'a
;;,';"-- "l!"1-":Y':":lii:t?,"
"u
l::::K';:;
ruiHermann
ecoars
foaier::
ripsa,"'ui
Bshr
l:'"":"1ti'"?::i
*' p'x"* Herrenhor'ur
"l"lzo
tn maie part€ d" *-lttt*:
p;oveDeau
"
J:'J"1i
ii i":$i:!tffJi*ij""":iT:"9:":r"i jilf *ii*:fi161",n"
:u,*.uuo*n"
",'"';;".lr :i1.{Tr
.i""Iir

"tr}81;
r*"""r n";.

ir
ffi ;tiri# 1t1il;+Hl|;di{iijli;t'r
-"""t il:i;i; fi,il; ;;iJn 6'iweginsr'*;" sch"jtderarecurportre-
iii
i"'i'ii"'i r;1,:t_":"1"":1"""i"-*igi:ili;3i',#,ii.
i"-i,'ii
*"*:n+*lil."ip,",t+in*i#itinii,tH*f,l,xr
itfr#{1til",'"1',".';:".',::il*;rru";:;";:"'"tl:
:1ill;:';.; """,""1""'tl'::i
ii.:,",":i'll;:1iff^:*:ft :iilfii;l;
r:l:':'j':ffi;it#Ji'":l:*#J i;":.'-'
:*":::":ru; Till
"iJ:';!rTxd;:il.Y,""1t
J'T"Tafi
;ll':11'i:
$itlllll'Tllill]i fi
n+**#**:t:tm$rrg#ffi* :#
;t"i*"*iillilur:l
#t:"t
::::",
""*
r;*T:.".",""::;;
l.';::'frii!::il
""ffi
;:"r"*,
i' IJ;'li'T'iii;' .' n'J' h:tiH*i*fl:
::il;,',"";ff
rti e rn R usi a ,La no i cine s' f acn r p! oldlr a
;
:#S:.Ti""ffi
"i'ii*i,i{r;r$r?
-t*3lir+-l ;ii:i"":,i'"rri:*ifr
:;*;f"ll{ltrifli:r"'K#:i ;r.=ir""}n
"

ntp$$*5*t*,r$**+m lil*':,iii;$:-i+f##T*:t:l*:':""*ffi
:?fi
"''""'*"
tr'"i,H'#;rh*l{;il"i"T,!;"fl
ii#Tirli:rqiir;;*i
At.l)c.€t€ de a.htecruri
ale cetebntui arhft€ct
secessio{(n_L.J. [i+$i'lltilqi"tiii'i"'";**1+*1
ES?'TISMUL \,IENDZ
133
IEACI $I FOILETONISTI

:"j;'3;i,i:'$ilHT*li';]ilil".f::i",13il:'"1:":,i:{f;
'";::
ij.:"::li*u;ill::ia:*l:'l:#'::T:^,tT".i"",'ii"
8;;-iii;' ui i'"["r"i r"a*espe;dPr'-r830-re06'
lXh"s:il"o?i::
i""i, .,i
"i" r-prezulFerdinandKurnberger
a venit din6pre
'li"ii, **. ""tan
*"--* moravurilesi litlbajur
rui Kraus denr:nta
il'"i';;;i";;#;i;F u" Ji ."*t'" 1r:r'':' 'i"::il*"1
il:l';:,i",i"';::*triii*:i
JJri::;:H:;',"'"',11
:r:f,:#
xrir
*;ir
t#ffi,x1':flr.*i\i,
i*,"t$Iif", -.r:$:iiil!irl
,*":tl',r.':ru#i:*g#l1,"'mtr.:lf

u#*r**+*tg*'*lff
:",:r:tr
[i;:,rurmi'Fn#rlfi l:lrrlr*i*
T:"*i'"ll.lxT'"i
''T:J:131; :Hl^i:+f##ti,l:,}i:.'t3;;:""#i;
H?i il:;thirfrtr,}:*$,"""r,"*,"'i
TiHJ# T:T *
t*llllir"'.li:':,:"';1':l:.';,:i;:i:i:'i:*r
#iirb;{*",';

:,;il,::l
:::.Ti:
;:"'":rJ
::lrj
:":::1fl
j:i"ffi ffi
*11"":::,::1,""1, Txr:li
n::"*x::t:1,-T:;{':1,:;:,;:;H.:f
I j: ",,"T.1;
i,.1,,1
";'ifi il f"ffi
.ff*fffffiNffi
j:,fl:ir;lHfili,'":?":Tr.'::"Tfi;
11""ru;:;i i;i{Eii,Ji,ii"1"x,IiilH:"ii+:lt:
;.""; j.i+H
''*rt*t:lt1l+t'r,,r,;ql'';*
l":$t,t',"*';;*:;:iil']r",ll$;::":ii:'l
Moritz
saphir
(r7s5- HL o","",".,..
1si;;,*:,J;H#,i:T?i-i.lj:"J,i:?,iil]"1,":""f
flp,T':
13 4
EETETISMU!\,1&NEZ
IEAOI 9I FOIIEIONISTI

deslr€pneteliulsauPeler

**$*ffi
r F i€della publicatun luns foiler'on vi?nez
f'aementaristul
i# e"* i,i" 's*It". 1er2-) pJezenta.pe
?!ia*-od arlbulml. al ilnasinilorlumn tuemenel lui Altenb€'g'
'i"",iJ'"* inp'esioDismului oi€DezDupbce
" "J;rr*'e; Heroworship y! theH:roic,\ !::l:.1
':'rs;o,";,;;;
ii'",it.'i,i"i'i,.ii"" ii ili*. a"!"i"n rsroriPr aruicarrvre'
.ir l"r*"t concepli; scolianDluidespreeroi M oamenicarc,ia'r
"
I'ii''"ili'iJil,l'"1,".' c ra;aranraronsd' I de
Ac'oru
I'ioou"*t
'"ffi
€d se interesezede toate
1
domeniile cunoa,g.te

i::n*i:1ujl{:"1;nf ,fii?*:i'"i::'"'r
r:r,['H$rJ"TT"1f l'JalJi{iiiill,;;'^;tl"l: ::1"":':}i"I
N.urei!: Die Kniis dcr 'uropdtqchen seet? u<
"l::,
: ::;":::,:::;'
etutui
sufl
c' i'?d
tff,,"."",r j:",#,rtt
"",1ilflt";,ryy*$;$ryisn:,::::"
"J'iii,:"iirJi,i
*)iit-"i"'"i
,1"i,;i" h in'-i*"sd to prmut
""iii,,,i
t"","'"p"'*
'd?boi,nondiolr
liiii, *.tp. 1e65,pe carea dedicaFo.rui
rMirnchen
R:1ild-,tl:ll;
Y".1 carrurarul'estet

trnf,ffigrs**in*qftffi ii a;"'oitt"" i ni""" r1920's lui H C Wdls


tus r"iter"nsisantic,
'n
:m*lt ru;u 1";i;";
,'il,:;;r;d;;;t;i
pres6'atcu lilluri-de:",ftt"l: ::ii:l:'
Ji:'tili";
^;;ffii r:l',llll
"'r.
Penrrua di'creditadocrrinsrcrariroare

Ji:ll",lriH:,':i'J
i*l*; **ri:';"1"1 r.".,
":i;lri
mfi*****tk's,'uffi
#i*i.r*ai**;-
:;;i;,:;"'
";;";; ;;;';;.;;;
inrii aiir'alr:nnnot,. vola
.i"u. rsSo rgqs'.o"prangandprocesul
i;:';";;;;;il;;,i["'!"" -";
i:, , o.rhri"ttichcn s.ph '|'|siodo
tileePndo suftFtului

",i"ur..,
prci' tn \zn'ih.si
meranizariiacesradmiraior

DAnddo\ada*':"::::
"i;1ag;itt']i::1:
$tq:ffil;*i*ffi: sa s; qinucidd' da o rarn
;i;;:;i:;;;;;;
a" ideeuroru'"i ":":l:l!.c-T,
r'i"o",ra curtivar
"ii,i"
:#i:;ff" "'**".
;ffi:;ilJ pe careart;tui it ataruie' et a raspeEdit
;';;;;;;; ;;i't;ii" ;""i aborddri re2umative a t"t""l!'*lil'll

m**mu#**+$*reffi "{i"r;#,1;i**ilJ;*l'1.'::;,9%*""$:J;'i"il::."'.
:ri,r t*iiu in+m":5j i"*T:i:i,'illl
#rrii"lr;i:ll;rxi"#r:ul:;l:$::1,';^:ri:i
-j:r:l,.xl'l'q

rymm**,**$ffi :-li*i*in-t+ttl+r:"-,:
lii*{xd,Tffi
, r"l:$*it*t;'n*lt*lulg
l,,:Til{,-tjdii{,-:3n*x1*$lfr#:"3*r:
g:ti;
|if*i$il'f#'*m',,ru*'
ESTETTSMULVIEI\EZ
IEACI qI FOIITTONlSTI
2 4 ru l j e 1 8 9 5 , D ro D ri j tpy ied
51: _- 1 y : ' : ,
donDtc/.cu 'roste
a
ca Fr""d. ca pe o impriDile
a ,. t-E muziqd-njur, cor laie-a
f1

di;"!:';l"iri1ffi j,:",..","",,v:filjhl:ri
medrului din care Drova

il.pilij,lffi
"fi;;;r,liT .. De laErruici trezit+n,ran"
- -
Nioe su glasui' cugeta sbra - ii'
oe.a cuget6t simte oD1u uo dram

;ftrTijlHi:?,,r:r,lu.Hln ;*:dL:
pubricdivers,.r''a."ui-"JJrlilijT,;:::ifi D'atdts ftum\etd 5t'Panih,
' Do.r aeru-nPePisll beo
",i"11"ffi
Sa nu dnn i{!e, fericili'
Dragosteagi ura dintre , .'Ibt ce in inlme avem
a*igti 9i public . .
, €cea.sta.re':'""ff
caFa c:n'nnrit
r""ritu!ia i:,:l:'il i;'iii
;,:"j;j:,:i:#T:Tr:lTi"J.#;:l fost Bu'cL\e8terrl "I:
; Tili;ii"Jt:,,:".i];,; -," -,'
s
tjpubric . 'n:ijr-r-:I,I^.^-,, *n.,,*,"
i:iilh*:';."xu:i::;li?:l:'il'"";t'".'*lq,:h
lol,**fl+fn*ffi*r-$ffi
:;:t.fr
ru;*:;ff ,;l*'l*i.3":,:iJ,"#;:
ii:",*;ffiT1*'f
,#;f;3f#
tiil** ;li:i:"'"'l'""""[Ti{","":.';
:lil1":t;;':i;;;;';*
*l* :::":::':,:lli:\,T:fiHti
;fi;;'j]ii'';;,:;;;"";: l:
a l unes 9i fi e(erui a ; sp pdr es lir e"c : " '
a"e1'n"1c"111'"""
*
duP5- - . - . -inreresem
, , cum , - - - - - . , ei

r".
*!""11:1.
0,,
docl gefshrrjchaDch. lplh:i:""*illqli:,"r""*'.:?r"r)';:i3itt
{fT
-s"r,"r- a"i,
o"t"".,""a "*
n" crp", a""
^*"r,,
l"i
r,r"i.i"i
!'".#.r"".r
a"i"t"i I ifirulr*,i1""**i"i'ffi
lif'*]ftl',',*.'il+rii;
t-""- t
"tU.swac;;.
De. vi,sel clor
*,"'*""" ,.
'- "".-
tu,:lml"t'.:;n"ff':J."*",f
!r,"-{i'd:"i#H"
;;1T;"":;;-';;;;;;;" sLrbieciutprinripar in nF.are 6aronsi necarc
"""_ #";";;ili; i ;" ac'Pptspiesa'"
q1T1l:'-'::."::d:li":1',1
itf;,"i;;i:t,fl1::t}:!ohrerqa -o
kaue
lrnrin**'!tl
;ii:i"i##;t-;r;
;*r#ir
Ji,"q'
:"lii:iU::l+!Iili'iff
r,""Til:i
ceruimaimicdetariuAcest
"""n'"
il::r".:::l.lll- u*,
wr. ."ro*u,,uou.
rl.,iJiil ;"*;;a;;;;t;q;*"*"!:t:::::11:l::f;'$H-i:"*"":il:
"., ",
v""*."--.-.",.",

**iu***st***u*rr
_,. rili"",
a'.r *,"a",*.^r,","i"ii *a,
"".*
D4p.t4ireo de Viehd
( iD 27 aLet u i
a u g n s t1 8 4 7 1 ;iif ;#"1'"xtiif l","-ti
x" s*sse,aura-,
Frmc-sa e9rj. dar periculoasa :: T,^"-^:r":rl
DloraruLujEi dsscslului
Doar eb
de_o6ame.
, n LapDE b l c u ri s b n o ta s ,
-iu,
E s p i ri te to r,d a o re .
."i'ffi:i
;";.,"#:,#"l-':,.Hi:ilirl'.Tm
lli'rtf
t*i"T*1":.x'**l*:',Tu""u:Tl*,t:ll;:-r:il'iJ}il*"
r38
ESTEIISMT]I, IIDNEZ 139
FEACI 9I NOILETONI$II

,ill".*X"r"rf:).,llidlL
l,:1",':i',""",::iilltff
"J:ilffi
*rgn*e-;.**n**rffi
tl:i{l
l}i:l,T,ti1rr#ih"x'#
i1g*'g1g;
*,*1"#ni:";;:li:t:""'1""t":;lu'gli:3'";ilH" asup'a dive$itaFr baroce
'ie ,"iz-it'arori

i'
#*'i$;Fi+#i*t*g?***:li,n*,s-*l,x
nqgtffi$s*il**ffi
s:ffj;:t:li"::^.:rasemerca tostemanifbstarire
ve,n,-.r"

l:i#;,:":trf
il$$d|i},.ffi ,
iiti::i:{;*ffi
lf .n*r.l.;"lr"ri;::fl
;,i",LTi,.:trt.Jx:i#.:T:,trrrj
I

r-fifi*i.F[dr}*-ffi
**s[fif*ht*F*'g+jlru**ffi
MUZICIENI S1 CRITICI MUZICAL1 141

vsl\ ul a ajur at r ai
rrenea sa, dFparl e oe a incur aja 'evoir ( r a
pe vienej in s'*!"'.']',-"-:l:
d ia impiPdicaree ei, hsar6ndu-i ma"urala l:
i'""J"'ii" .',r";qlt- aoeea$i
luj srr;us6 lubir In
eii";r" -.i "-l" *li 9".d-::
yl11'l_: :::"^::::""1,"1:l
dansatoriisearcuiaudeparteunul
8 i""i,1"-i"r,rr
"a"t":"t"t,
pentru a-si rneDline echilibrul.cu.toateace"1:1.:':--":-',:
'f""""t-'..."i
Muzicieni minuLe1n s;r.1'arr !desea in brsrele
9i critici muzicali ""-t."""p1
in.Dupacun scrie I erainand vonsaar5nlr'4rrc1""tlltll:ll
uiri aD IJnErde reprimar: transrormdnd
u.:t, frivoriratea
;1";;;;;";;"
pi"-ni* l' p*i"* Pri, miqcsrPa^)ui
':.ole "::-":1T"",li:::
€im boLzand pr dcer ear r ar 'i pdLim ale
L:i"Tff3"; ' ;;;:;;" ;;
" " ;" " " ,
r im our '
;rP un fel de mi rcar susPPnda'd
i,pire5o p"bli"',riubh;rdedsnstanlead:"l
;ri;;;;;;;;;;;.'.6ratere sarj;e bar'rni:l*i,l:i:3:l:;
speoarin rimpur
;i'Ifi;;i"" €(easii
PosrrluiMare NrDeninu s satisrdcut
;;; Jecar insusi varsurui
.Regere JohaDnstrau"s
#;;;;

r*trn**#mg*tffi
regg,.
i"J'Leie- a
carui"viari,. r"-1'-':T:1,:i:."'.,:i
.a "4r19'i
a" mulf cdsltorn de Id"l,
I'ej ori prada cri'zelor8uc-
i.-iJri
"'a, uir'**i"
i'a" a.p'""i" srrauss
treatoare. si-at1lf::"1
9:1^*i
i*i."iirl".
jvir orice.lieracumpir dof icdEanupiardd
ar'r, aecat
fusspe
Li"di" r"";"r" a". n scrlsronelodiepecareo nota$ in
:,:"r;:";.:: "J.1:'":li'::,ff:r:H"i''i;;:"l
"
i;'x'"i
ffi tl
i,?"Ii1;fl:'fl'1lhir**,$ffi ;"Ii'i'l
;{:i};rS;1.:::tniT
; ;"";i:i';,il"ll,J,li:i,1'":*:$*1,i;,[:i,
\:i:i:!T:i: r
J":.";:ff;::lxi":lT:i'i;:jiil
ril\ll
:::,,i1:
,oi",,ii.u-Liirrii;;uu'"i *poaop*" a"-'ative D'inddovadade
i'""i'"i e"'i' "r i.p'o"i","i"i1'-1'?d,d: LT-1:,?.:
"a""a'"isi""* a"-Ji.r' opereiei. adopLendEodelul oferit de opetd 'oEiqde
"-" offmbach tn.r 8s6"N:"k:vPl:"-":"-i^p:i:.

*fi**ffi*ffi
a "vreul sermanJacques
u:

i;ril:
;*;;;";ib;;',.
;::,i:.""t''i:::,:','$i.:::';;:;
i:""ff
th;nti'.xx"": vesp"'t843' a rui Rode ch Bend:' '18rr-18?3r'a
** celordin Rinsstrasse
n;ra sensrbilitarea Lib-erul
.."r*l *;,
s"ii* ponreuza
i"i u"- "." o"1:'l
,rristoc'ali. d" ?fTll "!::i:"11:
*" r" ," " air nosf er ede- f r r volilat ecalculst a nenit d 35
" " ' r" "a"l".u*;t"
r"""r'"* aj " " " " ' liberale in afard de fap^tulca nive'a d-Je-
;ffi;;";i;;.;;;;;;'saririza "pocii birocrar;apenrruatar de ingi']duiro'ur
d"ir"-p"*r. M"i presusde orire. opsers emsna :- 9i"q:"i:..1:l:

, vl""., utirzend diarectul Yienezqi cateia inflexiuni


":
;H;;A;ft;

*r*t*'s*[s+t**
;;;;;;;,';n";" 'i";iput. detip"'.ljl",:
in varoare'bosdria "-::3t:11:!
L;tniut s Prjns ropedevenind dupd
iii'i"""'" i"
catasirotele".i--r"
snuluIr873,cdndErponlia Mold:a]a^ ru:eT
11-:lu::Se
iiiiil i":'""r aehot".ar"pa o ";"irarnunssria1n1882
(t*"".-"'f'pi"t'i:,"ra;;"
p"nrr" re-.cil'*ea iLnrterashrari ii.gemani
:: ;;i;;; ;;;;i\;'i;;;;"""t",o" <voi","a"L?'sdz'ror)(1E85),ar cdrei
-iapl
I ;ubie.t este tm!rumutat dintr-o nuvel5 de J6kai'
I42
D6I'E?ISMUI \,,IENEZ
MUZICIENI $I CE1TICI MUZICA!!

sa lifliteze
t in 1909. Torul €ra aranjat de parca-vj€Deziidq'€au

;i{fiffi;';if
nff,,*:d
ilnt#d:qi1;$ii*,Fffi iur"
I tehnic la un sin8ut sPatru: Parcur de dt8rraclu-
^
r";"r.'""""u epiritd waoescental rllnei : intr'adevdr'
e llTi"-.b:iY-:::1ff"":"1:
-""."i* a**.' a".ry"1:
iiar'l"i*
ilffii"""4ri?riu"nl"r;ffi JJi'i" l'-"*ii;;t pu!6ndln act dirue cla6ecele'
apropjerea
ll--"l""ia- *tr"r a" luluri i'au ajutatpe vienezisd senentina

i4'll+i*liqm'ru1,:,t:ffi 'i"i-
""ir"rl""*.
-,L
fr *"trt
ai""r ""'lui,
vineri oraseara ol€santei
rdn eleau
majoritaleaserbAtorilor
candaveau
""."a daDdocs'ia afilfuii toal€1"19'{'p3IT:l

*1#iiililtfii','i",1#
$*i*ii**-*+*.,
[4ty,",."*,#,jr;*,l;fiii
r#Llji;ilJ:H1rj,,t:ffi ,ai
rcoleledesalala l€aElr.

c"rana
'*oopi
,iii"i b'i
"1r"i
raso
rn
".*pti"
oii".i*",'p*t*
caar,: reatre$
u"""i-""'"1"
p";"ad€i de carnaval'turiltii considerau
"a
d€ca! ln localun
convivielitatea
h realitate. tallorea

j*:t{x"ff":?j'J*j
r:*q:,*u"*fei*i",f#f iiii"-i"iirriiiGgt'ezi
iiirir" J" i"tlA ,i"
"p"It':-lil::
a""'i'ica
depetrocere
dupa-adiaza
l'.,'jit".ilti,:
a timpuruiliber'l:::1ll:
s-ulncepur !Afie
Dealunci
surtin.lte
jrur+fi1$"nT"di:.Ii
f,T;rnu*xTdrj:i,r:= denat€ d€ s6rbnbareazilei d€ t Mai din Ptarer'
pantru
iiuo"oi". ofu"i"a, hcepAnd di! 1920,.!n-debuq€u 1890sparitra
DuP!
energ:rrc

Ia tara,iar schiul{
lii. r"li'iJ'J.-;n"'ito' saface.excu'sii
lr,t
ii, r*****";*{t*;fri1ffi;$t':'l*t "i'i.:r
a"
L"'ii-pli
"l,i; d:
DeqischiulDus devsnir
;aturi mairobuete'
bi:13-uj::t^t1'j:tl:'i';"t:
a".".r ai"a"m rglo..uhni:l: (18s6't940),caretn 19053
U".*ia€ zdarskv

#i;;ilr,1;f#+f-=
,il$4'r"':# ei de HannesSchneider(1890'1955\'ndrcut
"i-t'.-."t"J
t irrro-"I. in
, ""i-awi l-szn" polurarizar cri6tian€le l-lt'-::.11$lt
;i"i'.r. tuodr.rss de norv€siosi tn jurul anului 1870
i"iit"*.rt*","arJ*t-; i"t.";"rilor eportive,s balurilor' teat'ului ti salilo'
ti"t"tii cultiva\ro convivialitate carelntr€liDeanostalgra

llr*,**l*
i;TiT:;}d::h;;i$.T,ffi J"o".*,
"'iii':;
Gem€inschalt
" ,."oii"t"t" o" tt
EstedsDrul
*etrin, Pe
undeca
birjar
"w"' i''."ne aevenerarre-a
i.J".'-"-"k"ai''"
Fi
iot ceeace eroda
ariltocrat, po cerlet.or

nglxl*"ff_t**.;*4lT*::1r""#l;rfi
r,iTj# ll"ff::ilil"#il'il;;;;;;:;
1-rt1|1^t:::"""1?;'"""*
;pl"'doar€ b
d€osebi'la

***ffi
i;i;rl* *.'I'iiliJ"i;
; irHinl$TiT;x#,
*:",;n*.".",##,?trj
iFE tl |i"'iiiir jffi rli:-{"}:.:I:1*::::
;;;;;;it;;"!' 1::l?';tr"'i'Siiili;
tntrdruripriaire
I i"''i"a i"*h *r"*"veseti. Penetnjurul anu-lul
lelq' 1dr::il
participend.ra
;iAHJ;#i;#;;; .r ejda ;'-Ei";aaidorii'
o sniltetoare popdara
"r
a!€mex€a cet€rpuse In scen6 d€ Wsg'er lD achn 3
iiii, u"ii"i"n2*. cei cares€ lntrsabnde cevieoa Du a explodat
ii;i*'i"""lLli *"ial€ Ei blocrsticear rrebuisr se saodeasca.b
t€gatu]" .uor
aest soeeacol al tututor claselor routrite lntru celebtar-ea
slrbdtoare al]ual[ debordaDil' alte]e 8lt{eau pouuca
dinF€ ;le. Itilltr'o
cu toat€ ca rn c€re orn
ltrti-ud fsl la care Wagner Putoa doar 3A viseze
eEtecisnul a
urmA eEtecisnu.r
urma sutminat voiDF
a sutminat voiDla vien"'-1"-1-ilT:"11':,i:::i:1:
viener de a rupranelur'
-uEwxrr
coDlucIeror
tntregr dlagostea p€utru arta a diDinuat intensjtat€a
Dupa o sea$
sociaie.l"ron"if,cand, pAD coDrrast, nendria orAten€asce
l$ Prate!. un vtetrez rillur€a PnE
leffecuta la teatru ssu o zi de l Maj
;n;ffi;;;;.'i; pe t'ricul ui"ersutui uDdeanundevase rosi
arAt de ln8elAtot chrpul reaxI3ID I
intespla ca spaftnla sd trDblAnz€asca
ESTETISMU, VIENDZ
MUZICIENI $I CRITICI MUZICAII 145

pajr uzec; dsan' pr oblem ele


Edyld Ilanslick _ un curs, H ansl rcl a dPzbar ur t im p dP
arbitru pr r m ul culs de
ar, gusLuJulmuzicaldevenit i " tr)" " ' " r" rt. 8x" 1u lur m uzicsl it ausar and
'slf el
formalist din lume.
H;;",r"t aprec:ara marD gustunreri s)abiciunile viener
l';;;;.1
*nr1vare. DandJ in vesrrm"nrs{i" prjzand tJtun curt8 doaDDere Fr

fr
;i$fr t,"',,,'ffi
i1***i'"*", ;it'.r,*i
oancuri. m fne r; ple'ca sb
fi;"; "'","" ulrimele "u'l: l"',"*'9:
. Ori de cete oii vanitaiea ii era atiDsn, farm€cul lui devenea
L.Prefednd opera italiann Sj muzica de orche6ire franluzeasca,

jj
j3i{f ;L:*
ffi ,{,u;*i:* jrj#r-;,
ix ii,""i;"1
li.l"g.,a""'a
" ""'i",-"!e
"',-, nuzrca in
rmPia'abira
r862
lala de l\sBnet pe carei] 3cu?a
criticula asisraLla o s.qulor:li.csl:
tMoertii cbntdretit:i^

l.*,*iiT;';:?,ml'"::'#[*ir"# ff r'r'*rt oer.trr DiP MeistPrb'n84


""?ia.l.'r fihsijnulBeckDFsse' se numes veii Hanqlick
ilr "
"r'!;-"";"iri"la l ui H ans t ick f ala de Wagner it i ar e 6ur sa in esr et ica

:rl;fu'\k",'#r;""]*ll+ll.r
n' * " i " * ,r
voa y
1;*?",'r";1i",'"ifi j**jn::i
jj.:,Hli"r#,H","""J,#f
i,".run;"'u
'i,f
p" *'" *'',culs Prezental-oin
ziiii" ,,, Reui,tctn
iiloi"e;' i O"
^'o!,u::!:::o::::'
aei Aslhet!hd.r ?oPld"st rLeipzig l85a
cu pmsram.Hanstickposrulscanuzica

;xiliiii: r*
".il";ili;;;.""T;j[,""':"',":l';,]
Xjll.'i,ll,it?:::I_g:'",,"
1i",'"i"?Lite
.ri..l-r
-:*
ai" "*
,i"-" -ur1.a
sonorcpuse in mi ?car€"(tdnznd beweEte
*"",,i""i *"1in impresiialefrumosuly1g"Tp"'Ill'l
jrr'erioara
Fomen)'

cs'"":,-,:y
dezvs'

ili,
a" si srmplr'ci de o muzica

";.fn1*:]
ji;,:i?tliffi ;if :i;i",,-
{r:,ii{i'i*,:d:"T""#j;;,il 'i;"r"U "-"i;" "-
i":" r"rill t".."t" inexprirnabjle prin nici un sl1 nijloc Fnsiunea

rJL"l :r".Tirr*:i:;*;,i***"t*nt* ;;;;;' J" anumi l i p de cr om ajism asem snalorcelu wasner ian
i" i''-asr" "ai"rr-o..otie intrjnsetd. pr-{um_dlf^""1i""
form;lormuzicareDe "",T,1:::1,'"";
aici Hanslicn

ffii }i$d+H*i,
iiai" 1*"g'*", q; dezinresrar.a

ffi##{;diii,'"':#i
,:: ffi a deduscoiolgrul
rantu, purend
ca lred
inLr-un
jnrereaqje
rextul
rextcle
de
flrb
nJ
s:
raprul
are nici
q;.lnee
ca roare
o imPortarl6
I:',:l'
cstitalile
execu-
11-1lli1"'
mo,ivati"

ilr' fi::'lff :iiji:*if:g*3lfm,"{:ifu


fi;: *"i"

#*r ";i;;i "" -*"r*


dP
nale.precumceleorribuire raeo m€n'i:lt'q.11u-'d-:li'll:'
modului
',]er*ic; aieperus*a pentru totdeauna.Cu toate ct Eanslick aglea mar'
:. ;i iii" s; iir"*it" li-iliei Straus6,acelt lucru €e datora probabilunor

ilLost*#:'**i.:.'"*i*ffF"lrli*t{iffi# i conoozitor de orice scrupule extranuzicale, victimele lui'


$asner. B rucki er 5i Woli, i aL invocar pr obab: l docr ; r a
precum
peDr r u a 5i

iili fififfifi*"ru**,I:ffi
lllir - l orLi l i *
irl*tarnest " tp*
for m sle clasic: sl f iind Hans r ck de14t a 1ol ce
,rD " nt" l e enotionale, agezendBenindtateamai presus
J;f""a"rile
:. d€virtulile expresivitnij'g.r'idel estetismuluidin Rinsstrasse'critiNl
ll
j}it,,il,::'J
fili:+:l1l];',",ll,;#".,".,"i,,j#,ri{i
aoiuu 1"""* de muzicn feld sd fie copleqitde ea Esteiice lui a
. renescut opda SuzanneiK Lanser,care-astudiat Ia VjeM"ia
"i ""
in tnce-

il l*i,g:i
zo PrP,uandecusliaiuj Hanslicl reteriroar"la fomd s;

i*ff:,l',ffi tl;t*;
""i.r."rr"'
corlinur.s. Langorsusr;ne .d l?rurin j:^-*T_q:"l""i:i:

[,
r"r"-,,a
tffi ,,T":_l,l*; ;:;
* p"^i.,"a"'""j:i;:i"l#i,::
:fl ll. I
ti
*'
'
i,:.
l'..
-" i -l ot
aFecieze
ooui zsr" .

muz:cs gelmanuiur
aFecj eze muztca
:",':-1j:11
rc0" " u muzi cal a" a anricipar cor cepr ia el deepr em t r zica
n"

Johannesb
gcrmanului Johannes
pnnr a ca un

C u i ncui ei ar" a ,hi rur aului Theodor Billr ot |. HansUck 3 ajun- sa


Br ahm ' | 1833- l897l Dupa ce
lu v*"; it 1862.Brahms obiqnuiase'!i intery*Jeze piesele
'decanere in pnmd audilie in apariamentul lui lillroth Celebn chirurg
"-;;i;bilii
ESTETISMUL \4Ej\EZ
MUZIC]ENI 9I CRI1ICI MUZICALI t47

#1X?1,.x#i{,,:i"r.+:f;:i;iil:i;r!:;;?i2,:":ffi
}xH*, r" Ddticular, csr Ei ia univetsilat€
'i!iir"
Ca profesor u_biversitar din
rrisi,.l q;* ,;"'it 6tudentiiadresand\ti's€cu apelativul
;,riq;ll
:m#$#:,:'i'",,":,* *n:"{lili-,
n' iOaudeam'rs, puItdndcostume
ciuneori de cat€ ori se batea
Inrane8tit ins€tuncnm0penru
clopotuldeAnee)le D'p11"j-1-1

tr;j"ffi
ti,i"ilti?pllt{i:#*ft :qixi:,lt",H
rih*r"lifu-n
;;;;";il;;J!*'t un euccesnondiar ln urma premierei
Jzic din 1881,con;ozitorul a trcepul sa fie dit ce ln
T, ii""' t" tsgr, lui Hanslick
ce msr
Bruckne'

,:i$j,*T*:
i{ii,i,fl "i
",",-' r.-"i
""'lp*tt"t
care"o""t'"nu""
"p." a primit titiul d€ doctor oDoriflcal
car€doarcriticii beneficiautn

*"*ffi il*iir#kir;:n,T"T
rT.q?13ii:;lp.'1qTf
riii] al' Vi"'i", r"t'-o'
"i6rcm-ln
a-eaeorneaeadistlaclii ln iulie 1895, daioritd protectiei
muziciarul allat ln €ufennla' a

;il,,fi ffffh,f1TJ#i,L'ffiT+t'"i",
ifo:.,["'ffi m::{
otol.-4"nau""""
:ff';;;;;;
Vtt"ii",
placandu'i
d" i; parterulpalatuluiBelvedere'
ele penA]a moarteasa
r,T"*rr':l#Jlixi#"i$
;3g;1::iii'iili,:ririru lj
d€
lradlnilo aceetuiaii bucurandu-s€

,".i!;ii:T;*li***-"f-#*:11+
duDAaaispr8zecslunl
i"n?l eit.""t"t., cate a siudist compoztia cu BruckTr

*l{tfl I:;:ril}:1"',"#ll:
i::d;r*1,'*1is:8HTi}:#"lff €l ruar ra

ffi til*l*:,ti"1l:
fr*"""''***,..,*itfi
ilensrqin.ullui Schiler' M€rgend agaleprin camera' ll'avrut sa-r
;il;";ffi;"i';t;i"
?'" i."a."ii'i
-g"""t'i"i
oari adevlrata wallerstejna
c' t'"in€lem€teumototoliteli€ccentullui de
dev€nitun s,rbiectal deriziuniijn Rrns Pentrua

I;1Tffi
ff
{:*it[i,'"*tr
iT;itil'"'i]ff
;;ii1lililf":ji*lli;""r.inT#"r,l{l;:,rifu
;ili
,""
"
tiri". i"""rn"""t
S"i,-uUun
*""i"al, Brsckner'e refnviat-muica leligioase
;;;;;;;*!';;tp;
t"*e
oadaantedoararui Mozart,Havdn'
**poziliile Eecular€ca modelpenhu me8a i
; "i
ai"ot "'"al"r"i
"i-"'i
sinple in Dunnezeuli lD Providenla'Bruckner
pof"f dp"" tt MaNea atet de iovit de cruzimea
,i!
i$;k.-";i',:;$jalti;*t-5*t-l*I$"
f;tH*f,:**r":i::#;:"#iffi{tf
fdr:#,ril:n
,iarirrlt r""ei iqr d"*"
rifi
" *.
ir.,'a** """i;
iJ '""i,i..
"aG"-rlt-
*"r
"t'i""itului
"d
- "" "t "onsidera
4uDsa mai reP€d€Ia vi*a de dincor.L
drept et"mentwasne atrin
de a computre 'n
muzicar:Iq"i:l;^f::
lui plicriseau sristoc'ada care tl pref€ra pe
"t".,"1
a res;nrir Brucknennodul irtiferent ln careii
.i

'ir"i oi"ai?" visase'


ii!-"r"ir""ri", cs orsanisrel a reulit ceeace DiciDu
ru"i ar"pi p"i- ;it*" "i timpului€au se atorit de irDpAratul
Bruckner, Woif. Mabler, I1!l::T,"
Schtjnbers_
parru raovatori persecutali ii Brlrkoer a fostonoralprintro platamontatd cand ['::
viito'ul compo-
hlJl"*** r".*teite faptuica' atunci
i""J"r"-""u a" lacalaureatla orge pe 19 noiembriels6l'
'ilitrrre
'i-" hdtie uffi prate^ souen:
ausiriec;.cu examinatori a dedstal:
sd€var*,"""",".,,"*ji,
jtr$*:'*nx,"*,#'#d;si
-Ef
Itff:lljl^ :::1":+lori
Hjx1!fi
:H:1,';:*:,fi t,r.H
*11{iil:,"{.,1:f $,:THxllii?
:'ll:i:t"ji;'i:-;:'#"T'fr
efi ',il','1[ft
Fp;litr**:f
I:ffiirrffj;::: ii#[f*?ii]xfl
j,;nr,*:uirh:rlr*irl"; i de rugdaiuni,sperendtu vsn ce o va punePe
*r**i i.iiiniiiti"
';i"
"l"a-r..
o"
"
""Li*rr't-""'te al lui BruckoeaWoUa fost trevoitse'$i caqtige
148
ESTETISMUL VIENEZ
$l oRITICI MUZICAII
MUZTCTENT

loc 6ir - l f acir


1r sa ac.eD tueT' nlf t e cunnr e deja cxisr enle'ln
, w"ii " p," '. *t-." t'.ca'.texr ,n.parteconb''"I *.ci"]:^"
." r" t c aulopesaloaF im pr e-
a" * -; " * *ea disPonibilit ar
. el a" J"
dustrulg exrrcmdisponibjliratro
?"'.t? T9,1tl::1:"T::
impresioniFti vreDezi sd f om uleze o viziune
ugttel positlhtatea altor
uprinzetoare asupra rumD'
*''"J:;ffi:':;"?:::f
niot - ii#liu *,"0-n- * "ucces chiar d€ca fer
G
boem,
a lost.evreul- c LavM ahler ' 1860-19'a
l l ) ''
ae.-iI'ri r ,v' inte' o"it"te
ii'i o*.^, r'; une' d",l1lq1
d,srilcni 191::I:ll:j^:-::::""'"'",:"":
c.st* era ulrinul.dintre copiiai
cejdoispreze(e
ill"ii,j.lii*";il a cinci dint r e t r at j
f.hi l i ei . di ntre nunl t r nsr ' t s( inul

I,i'J#
*l6x1+ii[:ii""[*"
n:**1"':**.::":t *h:iiii si lui schopenhauer
aintrep'irii adm;raLorj ir
t"1::*:,""':
ij"i,."r'". nr.r'r"., .',d,sttomPoTirta.B'.',:q:l-11:
"i,""i,"in;;t
i:

i i ;" . ni i r' L* i a D upit r ul or chFqlr ei $i ca dir


ilector m uzj'al al Operei
ecr or muzical uPer el

ii*r,i- i,"*. i,J+,","1"p,,'1.": i:idllf


i n problcm eler cnducPnr 'LE, fi
,::
"1T:lJi;,i;ffi
ilil ;xitnj*l::'ff;i:"::;"""
nu se amestece
1.1x:ff""1ciilllt:
n*ui'lt***g**+t'n*,ffi
rilll'fi #
5[::r],wx dtil,:'"'",i#lt*d';{fi #;;;;;';
:,il8l,1ll";il5:""U::;'{i;!f":""i-"i;
:j;^:**il,tu''r
l'."",",ffi
,pj*:"t"*,illt"T:"";#,i$*riff
:*rq'f,ffi rr#*ff ;; Ail; n"hr"r'wcrrere mrzaa rui ossjp
werrer
iir- n"r*"rr.".w^rt"rc'opiusFran" ni
Gabrlowjtscb'

'I gariptm.nn. Din pncateMahler nu a pu;,HSf"T:;ll"*

n*s6$*r******ffi
jm"pritmans apoiso^ra Moar-
;;i;;; ii'" ,a"*' ta tasdn^atia
' ;;fii;;; '" ""1""" "a
r;; iD reo? I a distrus pc Mahler' ac'enruand
;;;;,i;; i"rJa" ei t'"i* deapoica direcror muzicar.ar
1si tero -*""
r iza m 'r acienii cu p"r f eclionism t r r u' r ansano"o
Ooei ei .Mar' l cr
scnramperei '
sedede reformein prFlungircamaximci: -l}aditiB inseamna
s$ezsr
r;"i p-nmurdiriior carediriia in pjcioare'nu

ffiffiffiffiffi
.
: i;;;ilil;;
p"sca,,o *Y l' 1':"1:1,"-'1T,:
unac'r,
.imp.e
it"ti*;;;;-;"i r.tosinau-sede ambelemdinil::":::'
Pentru ;',';'
a da :lI'li:
coDtur
"ni'"'"."irii*
l'",1.;i; vahler adusese"psriliile publiceale orchestrci
;. iir;Jii'""-iiJ"iitr;;;;, at'"ci, rn.t?J;
"ane,
I
i: impins sn demisionsg: Dlo,i t:?t#"*"li"Hl
b;'#J; il;;t;;;;"p de1"
doi," ani. in ,rsr0
^d]lr.* .. 6 Marr' rqi termina.cea
Mahrert5' -*mina
cea I

ae-a.o" a si rnfoni e,urm sL^dP Dos Lr cd I ander d'de


pecar en- 3aluns I
seJ auoaruciudst6 lnretprelel
un mar-
e""*""" r"; C'*"' Mevrinl ;i Paul Komfcld Mahlerera
oe chrnurilepbnirnlesfjintr-o
.i""i"i]"i"",i", *'*t""6u-9i "atv"'ea
a 4-aqi a 8-a
rnvieriiin Srmfoniirc
r"', a.".r," hucurirre
"ri,i"-.'u"i
r50 I]STE?ISIfU! VINNEZ MUZTCIENI$l CRITTCIMUZICAI,I 151

iill', ii:.:J'"T, ;t:;T,i;*i"tf"tii"ffil"ji;


y*:;;:;;H.
;ltrX;iff'xr,'gl":;ffl'#:t,T?#iii':""':;i::",i:ru1'-,ffir:,mi;""tll;lls*lmlr;:1il;;1"
;;;;";,,#i g,H*",,# i eiii' i"le , isss-'sss. schonbers
s.decrmsat
"i:",,.,x1?;:,,;,".i;lj:i,:i;:
T,'-:lll"-ilT:'l::
5;T
i*+llill",;"'mitintri..:'rtriit#dUi"-liffi
i:T,11": "#&l:"::::,
il ii:L:1l:ti:"iJ:tr1#, I iffi,",""j: ffilqi"ll}'l",xiiti,+,:},l;s!"^1'r""#
i*fiil."r*" n** tt883'19ss' Acestaa rostiescrisin rolra-

:;ff,y;1ffi1".:"Tt.T.1#Hrr;::n"#r:ffii1"$ffi $*i,1ffi:*i;i,,;-;""".;,{;ifil*i"+,1iii+'*
;;;li";;: pa'ec!bo(bisn
::'::':.:-: ,{::1il
inA"",.,",.,*..^# tiili:1,:: ::ri::"::#f-J"'1:.;;i.i"J:"1;:l;i:l:J,1,:l',,::iJ;
t,;1"t,;:l;:lil,F;:;,r;:,"ff"-::H",i::t:i;,:t,.ijn#i
"" i:ljij;:l::1":S"*::,i;:i,,:,jj,:"[]i:;:t'#::;.lijt;
*l;r""6;:""""*;*nqqiiiil"!'n-iil:{:":#
tonale

l,;#,tffillflT*:'r"'i,rffi
*;ll:';":*:l':*::t-ur'€
*fi':,#l;{ryi
inpresionismurui

."tr"t:*t*{:#ffi
* *" r"
""",".,;
delnls ' ;li;;;;;;,
""ii' ""''i'i"il,"iJaj;
"""-""""
p'ietenului lor' si'an cumpdnit inderuas

trrolotut dParaanie ' ler I ' rucrarc


ni,LehPrc
;:::::'il1,il;.il"t;:.ia*:l.yt+t*t:Td,Hi,lE:!1:J:J a"ai""ii-i"ix.,'". schonberg
ffffi;;"i";'i,,:er-,:*:i:'";i::tf;TT:,.T1.;:)1i;i,iil:':?,i;:
::';:ii,iX,,l:;.'J::1,":,''',,.,*:i'r'*,lrJ'*AT:::ili":'ftil&r 'i
d:e:: tl l^1"Yillllh::i:i::"1:,::

":::r;;;;;;;::i;;l::jn,",""::fj
;ffi i:trFffi
;:,:fiH:il;",;::it
l"uflr]ffi t:1"^.1"^"
ffir*fl{+$tii**$flrt*i:i
;11+l:i',",::r.iii::*:irrui1";'ilii,*11",il'i.ffi:; ffi
H
$,iFi';:ru*;'fuiN;;a;q,.*,_1"r,ii*fui fi;'#.;;;;";,J'i; cruciadaiuj Loosqj Sch;ele penrruirdFParrr'

::';U'";:,t :*;;,*:::'; *;':*"Tii!Y;:[';,,".,*,


j-" depc
^''"'-".ra"r orde
reaornamenrFl oc fsl
fsladeie cladinlor
adeleclAdr lor diD
dr DRins6t|^assF
r ilng6t |^assF
9r drn
9i ur pBnzere
n p3'r zcr (

yru j';*r;,:x1","1,'*1i iiJ"f ii'*::li


i':f:',:',,T1ff,:'"1,:l;,':i::]":'::il::!n'
jj.iri'li'diTi,li ",".j;
";S':' ii-i"-"a r"i.'"" ai"*rs rostii in rgrs la comemorarealui Mahler:
ililii iul llur.ull q' r.li-t exPus aceasta concco!ic rer-"rito3rc
S.hdnberg ii-a

;,,,","J;"fl
::1ji
#" #;i:
1isoap",;.."L,;"#::[.;iT":ili
"J:1"",,".",", A l u r c j c a n d d e b o n la D p d r l i l e d ' o b r ce rD u 6 a i 6 q b r Fm
ca p a b i 'i sa
::,I?x'r
Tilij,:'.?,". j;lTT:l,t;Jixi:;
"*1,*:,i,:;i;y"iJilij
;:f,i;$;1,",;;:,1;,:::
":::,_fi?_;!;,:d:;1, t::il:j"J:";$i j, fj,:t1i:l:L_itT"ii;i1.,1 ;;J;i.',i.
| " . " " *- l r e - *. a e .u vi o e si d e r a p t a o p i e r d u ! ce e a r e e xi sta

f:tjl:"Ir;t:ti;il':; jir:l
ffi :"::iffil
i'""lj,lfl,iili;ll',1; :;i#i.;:H'"J:t E{ ^,",
ll,ljil!tj",T::;::::,:;;;;;:_#;^;i;;;"J:l
#fi ':+t"r*-rel5+lif=-iff
*:.r*#*.x;::::::r*riitii"ril",ffi n,"'..'ili*?:;lt
IHil',:r#lli=:.";1!;tffi*iil:i+H#T+"rh;
fi nlifl,i**1$'*r*;*";T*=d",:ll;*j;',-
i""ilTilI , l;.kx:ll*jj.:;i:::k:m.:j::1,JffitT;T",;xl"';!;
;il:fi:ti:j"'i,ff.:-{.:fl":li!ild#::"1,T;:,ffi
1
t'."r, **. *'""'"'*;**[$*-:ii]i
;ilt:Iliftt4ili:ilf:".'"l
"
4- n*nsfir,:r*+::i+;'fu"rllT
i*;:;,",,'"il 1;1tr":1""'u orcresrm
s oecran$a, I ;:,;:: ;; ;il;^i'" i:.J'i:"
""*
saerdc'ze
r-, ier;rmin3tp" schbnbere
;;l;";.1";"::;:::j;,lir.;";ffi::::'ii'.ti.ltiiit
l*r**:sl:i::;:i:iii:?"*:T,x?l;it,iltTiiiiiLl:3'il
c n n certJl .l n 1908 qi 1909.
p-i asupra de ma.d - a
"u
,r
1MPATTMITIIAirELoR l'rzuAl,o

ft:#i:':'"ilx'"1""i":i'i1i*x'i?xti"j.i.'$::*
:.",*t3;fi
jruru'iji;*iri"i':"'*ll:i:':::"*sxyi"*
:i1:i
;';i;;;;:"1:l;::*:""1l"JxT,i:'::l'""""',";i
;xJ::i;;1.il' doam De
^9 tereau noturP l R i rvn a unor e d'nlr e iD vipnain 'heF'
Imprltimifii artelor vizuale
j:":.:;:;:;';; ;;;;;; a"pi","'- ** a"""3
;;;;.:;"':;"1;;;;;;:;'::l,l.l,:lll-:
fi::i.T:;";;;";';;;:; iu, Adorrwirbraidt iA'l
i.l:',:""j?::.'j;::
i4 und M rcsdtino
,,o,,! wraKart_
cultura intr_o epocii H?T"lllc,.1T::11
;; :;;';;;;''''r I't'R"r,:"
decorative
*u'J";;;;;;ii;l:;'
," ^
tnrrcrci tui corct;l:::,
M auarr- Q'intut i:X',ijll::
n Aatw" p'
j q v;Ti ralor ila incepulul anului I 8?8 Dupa ca s- a caq6-
i a' 66s pu^rrnac''!tar
i" i'jil
,'n'i t"r*'', Marans'osrdjnceir'e msi
", " i,"""" '"r ""* "'e'"i"' LsrurirF dera'u'rP
ll,;J";";.:;;;i;;j

rit*rru+* t"g,'""" deonoarea Fmr1ej .,!r*".'l :-i"-ll^1"].8ii.'i


lJ';rl:;;;:
"ii';," ; ;;":i;;'; ll':il.t1l:J""ff.ill
:XTJ'J;J.['.".
! de s;fi l i s F-P menealu; Lenau r r Nr elzsc"e
al;n";
#,rr**:sn:m:,l:$l;;"J;i.ili::;:'f,",1'

ff
i{$ii1*""""j'#i:ffi :g ;"3",6r='',*
ffi:il",':;;;;;,;';;',*""::i: .:",1:J,::i,:1"":',1'
:"]:il: ;;ffi:
ari versare a chsai o' i e i lr i ll8n1'ioser

s*l*:*l:tlit**'t"l;:"-"'J'!:#:i:"':ril,,Jl;,";g
i ;"* "11.,,ii;r*t:lT';:
:;il::|;:;i:; i:;; l:iJ'1"; ;:*Xl;X:
:i::n#1i"1=';'"ilT ; ;;l:h:::11:":::::
"'.l}:il:'i:,l;l;;'
Hill"Tr :'."-m1ry,;4
","""::$:r i:l:r
i?,t
rrrlfi1i
;hi";*.;*l+i* ;:rtx!i
*i'ir{s::;,*:
;f';l:i;;i;;:;;";;;'"""or x""rr ,-;,0"a*"0 ce\a7usecudoiani i.ili{tii
i;,i;;;i; ;*"'p .-i*r'"n€ruiuiRub^n' ?ue:,c:lF:-d^::::
"" "caz,a
IYr":
r#{:,xttuim+1*
ilU*l;,i-+*
lliTni;:H;{i{'fi}t*dt"ts:1]ffi
i
ESTTTISIIUL VIENEZ
JMPAIIMlTll alrDL,nR vlzuAL! 155

rp trn succesmai mare s- a bJcur st Cusr a! Klim t {: u62- r gl8r ' 'ar e
.iJ p;n p;a, r'e*" in srilul ruillaksrrr' Nas:.'lli B.1i1-t-1:t:":
" rataluipentru a
li'v'""", r"i unuj aurar.Klimr a folosirmeseri!
ipJ* r'"u*,l" a" ,,". i-'e1al9l moli!e d:cursl*".":l?lllflg:
i*"r"". r-" mijloculsnilor1880.a lucraljmP'eurdcu frarelesiu

rosfi*e***ffi
ii, pi"r.an1".jt" din K:']::"9:l:3""
e""-ttlakenpeniru.earrcle
ii"llli' "],'lj ."'"i';;;;, p""i"" s""stl'*i".-"t vienezin 18e2'
ii"ri"r-itrrt.t"i, Klimt a abandonat pictu'a '"$onurnentala Fi a
p'lri""tui r.;rbpde cjlci anr' h'Enindu-se cu uhisLler'
Ji'aJ"y ",r'ii t' t se?.era revenirpent'D 6 1"19*: !:i:"-"'-".1:l
"'.?.rilirqiIM'".i'.
gi'rp*" a" *t'lti care trata cu dispret asocialiaofrcialda picto-
i"#* subnumelede
,i"..i - cunoscu'in serD1an6

H};*hx+*ii:l
tl

r";[iu*,5;il r1i::{'rj #::t:


" ""* ;i:.;1i,1Ii.":i';:l:,"""1j
:::i,:i:',i:"ff
;;:;:'""" ;,;;
j"#iiJt;i.'c"r""i.
"-rno".."r,,,uPou-ul
iiiiira"ia"" ru"*" aecdLre
rid'cara5n.r8'g.8
:'^1: 9:#"91.:
JoscfMarisolbrich' I867-re08 ers un
""""ssioniqrild.
bssri onal ni duri i oc atsng€r dd
"""1"r'mr'Li; * daro'"aio o seriede inovatiirr pi"fu'ir' El^0 losi
erectere

1), fi;j;lq''hffi jiT"+".#d"",iffi


+*b;iltrl"rx nnnul tnoden carea folositpanzelepalrate formd carepole-nrn

*;:m l"m ;::.tr"i";mfl:a*i':


;;;;ru
:f,ii::*,.,.ff
;;k;;
I p",'- o creasuprar"pnozaicareMarsubll dccat
! ll fi:;H',; ,,{:*j}lil^xi .rii"r" *i*";*"
J*i,:"$i:i";i*"1?","#*,"""1i:iT:i, i.t-J'it. p"teu8dcomtineinrr'o sinsr,rapenzahieroslitc
dinRs"":'1 l"l:-1"1:911::Jl:l
'*"i*l"i't" aimoti(eflor€]c
ui :il;;;;;-;; rezarui AroisRjegl
,r;'ii'e'ee a'tisturpnrc"sa aperc
l ltl g .";*1i 9i;111111'1"::.':
iii*i':"*"l" i"p'"ro"monstrnnd :::::
tl i"'i."i""]" t",'i'i" -11'"':i:.":'"1"
o pronuniatavoin$ a form€jreisa'

**ffi
asemanaroare
I Estetismd fafi iEle din DerioRdsrArzie o lui KIimr desf6$oar6 tntrnderr
iti in fala cu modernirarea
rvrmr. schjele _ i'".'iii"i.-i" ei ap5,lipsjtedepruenta uma'a Ponretele
de
gi Xokoschka "*a""t" lol r*1:-l:11'-"11t **
l remcialras ei msi mult srenher fisurile if-f
*t;'i;;;;;F;t
;;;;'#;i"l;;; popll",'1
r"',;neavampei-delenila
.y.,{":l l1l".ll-?l:
l
i"i "p"t"or" 3'-"-"*"_:T^.t:p"'":T:jl
I

,toric
iEiotic sA le
caDabil sn
' ri i -, capabil lc transfieureze..
r.ersliexreze
:""rJJiff
[ij."H?
:lil;ff T,t?;::;:,
r,*.iiTiliF:1Jlpi, ",:::;i
, r" " ,
- raia ' n* "a"aes
,1"1 insa ex;eselor,
ffind, lili pldceau
3gg5'ar sit cdr Lr ia cclibst ar i$d
cum a facutMake ' Adop$nd
pl6'

-"J"r"L- norale
m,:aetere Klimt a lrnblnliFatun
"eqi tlniare a|edrt nouueau-\tlui',
ESTE]JSMUL ITENEZ
iMPATIMITII ARTELOR VIZUAIE t57

ff i,*':tffi
'i"-1l'
tr:tx'if;:iililx'i[:';:';i1 Tfl3:.,i:#]li
tr":
ir"**r a*a. rc-t. i6rdruko"ll,T,":.111:1:'
suse!6ndta
;;;;;1",,"'" convenlijl" ,;;iarc ale orr nod{od-u1u: subordo-
g" stici lascive schiele a avur nai m uh sur ces dccnt
' -f" ' i ei Richard Gersu (1883-1908),prietenul iui
"""""i'"e"
rg $i Berg, 'r""",
care s-a sinucisdupn ce a pictat o.serie panz€
i*""lir"-"i"t Gersit a qiuns sa combinestiluriie lui -d"e
Munch ti
.dgr\ ."ariza"a o r"aeltare a culorilor' so)ipsiFtitnldtrqDq T::
,rur.imbii picroriau facurd:n fiecaretsblouuDauroponrer' In vreme
u ro'"t tot"t schieie a inceprt sn-qivAndd tablourile
eil"tr
i."e
l:ii,la, l-i fo;t uitat in anii '20 Faptulcn ambiitineri
""gliiat,
""-a"
u preocupali de sexualitate reflecta falsa monlitate
carc intuneca
;u,lll"";;nl*:n'"'';:.";li"'i"."JY"::,:l''";,ti-,':tr:
trci au lucrat jn .trainatarecehul Ftan^
'[;
",.i;;"';;ng";;'i'",rori
iocujlla Pans din I905 pnnair rgsT dupb ce e
i"',rizi-igsz
tii,cirt "
lr-p r. vi"na rabloul€duAmorPna: Fusued deu' couteurc
")"'i *ti *l*". d"
'iieil-isra
;i',il"i". i'"'*",
:"19',."
tt"l*l:i t:*1-T:**T,Tit*:i
r"" esalatBdoardc cread:lPmdavului AdolfH'lzel

,lffi {:+,,;,,,
l a v:l:
e34r.car"a stDdiatl s.*^cepur.

$j,""q:,infr
j:""""'i.?]l]"11

a**}fr:ffi
rr8s3-r
!'"iL"^-. -::, -t-lidp-Ksndinslv'
* t*"; lDrrers06sii er8 lro.p"1detr-
"il"j.LrereI2-Firer4 Absrro.r'ons r1
ii""",.
"il -a""hi 1 il .^D-iI
a f;st conBtructivistulmashiar L4szl6 Moholv

ffi*ffi
^1^fl.i1
""*trr** a p'edat la Bauhaus din 1923 pand tn 1928'
r8gs-rgaet,
vizusl
*Ti;oo.J ."Liljt"'* si tehnicilerecenr"de predsJea dessnului
p."irL , r'*iru o explicaieasJPm bosblieilnovauilo! w^redvslaw
r";;i;;;;il;" po"rtit''"*u * *re rrci scoridenrosorr
;i:tiliirconqtient 'ou*
arta abstractde: in ?rimur rand'
;;;;fi:;f
:,ior"".r S; Meinoni iau iDi'itat pictori Ntononia absiracliilor
a"ir"""ra'a. -pep.;n inrerm"diul
er''""i"L. de
concePrului
i;;,,; dec6l
"1
C-J"i^ri,*qlr* .a r"rmel"sunrDai ceneral" 6i flar rezisrenre
.o"ri"*.:" , i" ut t""iruu"and.C!'cul \nenezFsrec" t"pd",9:,',Y"jl-
* n1" p" t n *plicale. dar nu sunr niciodalanigr € dupii'ar e.ale
" " i " ' ai tor La6and]a o lar je asif el de af niidt i n'ci unul dr nt r e ar r r sn nu
faptel
a i n' rei i nut rel al i r cu 1'losolr rpom enr Tr '
-
d" l ;^g" pi * - **f i sc O skar Koko"schks'r 88{r . " s'a bucur ar din
ru' i" sei'g Nascur rn Auslria lnfe oara
"ompariolilor
l ui i qi per r eceavacsnla acestf iu al unu aur sr ceh a r ocur
' p oe a c e d a s F x u s t? . uruvers !j . j n €cel al r i i de mama ":,i.lr!"i'"*,
r anar ul ee n j a j a r osr
m u fi r d e c n n q ]a V i €na D ana j n 1910 ln 1909 ponr et ele sale int r ospedlve au
expusearltrri dc pdnzelerui scli"re tj van G:Fl Il, ?'-n'1"1:.:.'-::

fifr]rffit***ttl'ltffi ;#; ;;:;;d"r;; ;'pi ."uq,l",ni;eniene.


a profesorulu;
i;hnicac!asipDrntiljsta
dsplicitatea.

a frlrit in 1980(n.i.).
l ,rl{okoschka
Kor'oschkaI modirrcat
6buKIrnr petiru a-j da in vrreas

:
ESTE?ISMUI \.IENEZ
IMPATIMTT'ARTILoRvlzuAl,ll

hh'#ii$,;"ffi
"lrt:;;"fr j"#i':"ti#
rr;i.jj:. cladln pubhfe importante'
rqstrasse au fosr inailale doua6Prezece
iipe c"ntaur,.sitisa;.cosrecevarbate'ledjrii" 1]:" aliq::^tll:

il$ri{,i{iffi viena a devenitun


*tr"t LcAt istoxiei

ii;f it+:;*rii*ii.;:ffi
;"_:*1,#;:lllit*'..;it;#:"1.1i;.,1X111t_"1tii'T
iir"."t"";*",

,,liliuar" ai" Rinsstrasse


i'-ii l"l"*.1't"i l'p,
driar.rrnm Ubenyi
leDtatjvs.
\uzeu
a rosrndicatbcu zi& ani rnainteg
din Is.lebrusn:,t::t-i
::::::
de *l inJughja pe FranzJosei crimaimpie'

trftrf$fr$+ttr$fitllr,r3iffi
in@p1l:PtT:!'
nastruetede Ia guJerul;mp4latului in 1854-a
;i*'i"ii pi"*"i'.a de vie;ezulHeinrichFerstelr1828-r885,'
t"-'li p"",t" r'esrivalulMaIat't n 1879BisericajmiLi
-""r"i*f, "ta
"1""i aii Kolnr'. Urmatoareacledire rnnsrruitaa fosr

;;*i1,::"j.fi jT:lt"ir",n
illfggii"4r*r#;i
rn
"iil
"'"ira'*a
i",r;un dc secolXV, p'oiectsrd de Profesoriiluj F€rst€l'
Van der Null 't812-1868rii budapcstanul
*" Si"""'a"U'.g'1813-1868'. Supranubira
August
-Kbnrssrdtz'ul

tii:lirlll#l-i,itii",l;"'*t:Tl}ffi
f":*"l,ffiltl",;:1,:*"i;,;:'J;:,tfiTX,ili""i:::::;::::X:
i"r"
i-it,n "i
"rj
ri"*rtt',
ncl-cana''npa"ar.,rt.
""i,iJ";;Lrm
n;rere*sc d"
princjpare
d,nean
ssr
Theophn eon
r""'
"inait* " ai" -otiwl
Joase'a
Haflseb
pentru cateVan dcr NirUs-asjnucis
superficialitate,' r"" 9:,:"ild"::,-":^:11:
Ir813-1891|
prea
pritDa
in PariamenLur

ln stil goticbelsian'
j"ia,
ri!ii,:i*,{iil!:;Til """":r';f:f::1t1,,
i-
"*"ti*
1883.Pnmnlia,
i" decembrie
:liatu de qvabutlried;ch von Schmidt
(1825'1891),a fost iMueu-
proiecta$

Lqi$:fud",'#$qt*."+::,,u'frtrfiil-;:,f# l!"itsl, l" laas . ro"t iDausurad si noua,univ€rsitate,


!ub
iLaliene:Unjversitatea.reurea
'nr.i Ii se'*"r su: I nenaeierij separa*ra 1848
J;;;;;;;;i;;t'r; de irepr er Flosone

g*#'gT4i,,,ijiiitl[#i+:,"ttrl'*;iltil,,j",ff , i8s8 ,n fala s-adeschisBurqthelle,r-ulpe-rareham-


P'im.rriei
*,-J-C"iirii"a s".p* ' 1803-187e1si vienezul Karl vonHasenau€'
pe r dnd dFpt Rena$ler e
-rS % , rl pt" ;u" tu" " t a int r _un st il descr i6'

:Ij4;;TiT"-s# j:i,*f *",- prti'l"n in r897 acusli'scladin;a lrcbuit refa-

;:i:,*H.:Ji",J:],,*n ;: :t:,,;X"tl*"rxhll;i
i".ia
$iiti:"":##",'fr
Jt:; ;;;i ;:,J,.f
1
s".p"" "rrjei n*"i"*' au mai proiecra(.ni
- 're iaroi rat"a" in stit"l ReDairern
deeiMuzeul de lsrona Arrei nu s tost
@le"douamYie- a]:
iraliene au fost terminate in
deschiEpu'i:I:l^d:::l
platr de pxriodere a Hotburs-ulujrn::
i"'nGi"-p*, *n:t't un
n"iutr"rii g"i..r" t"gand!-l de celedouamuzee pentru a forDa
."**."_l:j^"
A.hi+-.r i:- Lesi eanti ca.asem6 n6r oar ecu cea de ia Luvr u Acesi plan t Em ag
--- ei criticii :cui ai , ar n creal i D cenlr ul Rinssr r asse- uluro i/ lcinld'im e$se
-
Sitte. IlDcstras:: - ei _
t'
Wagner qi Loos - - A"ato'"oe ."fui proi€ctate de Semper pentru re8'ii
Saxoniei la
in 1840.
xceDtia Parlamentului 9i a Operei cladirile din Ringstrasse nq
r.**a .;*'curl pierzandu-qi
x#,-,-;;tt*-+-"1lt;-$ltFJlt-{,:,+l*W ;;ilil;ia;. ;i;;; r;;;
"i""r'"tlt"
ica.tetearr momeniul aduced Ia scala normaln: Construite pentru
carenu 9i a s'sii nicicbndun sril propriu
*tr#;lg':1fl
';f{ltf,,1ti,"li:lii'"+l:"$l{Hlf* ".""*'.ria,'r
u"ir'i fatade indicandu-ajfunctiunea prin aiuTir
'."rt*ghezii
"-r.." "J "i*J copiau
istniiceun parrsn"nr,l

i'l$j;:*!:','''#lrs+!*:i:*,+lt=Trjffi
t,i1-q'-"1:"-"_:'1..1-l:1':,1.*,:":"::["] .:

ILL
prinv6nzarea,e;!uruiI
;t;;; ;;;ll;il,y;;: :lli.?'iLfii:lt; '
rie in slil beleiaD setnn:lca 8]oria munjcipalitatii in vreme 'e
* " unrrt" .j 1 ;1l i " n"

Z;;rse;. in geru. ir ois


conf er

(tr.t )
eat r unuset e luncllunilor Lear r ului qi

I
160 DSTETISMUL l1!NEZ
161
IM?ITTMITII ArrELoR vlzuALE
unLv e16' t d ti i .tn e rs i u n e a a rh i te c tj i o r

:::ffit":*,;; ;";l;".';::";;
ir i
3::i,"iff :;":T";T-x:,: l utui er cpl or care calar or e6ccu
gl"i"u":u;nedi"varc.
r r asur € Cand sq Cbnd"sje la
sitle scsj4,1T
r*fffjl,*":iri i::,jrjti{i
iffii"ru""*:t"xT,"l";
;l ii',"""lLri'"J...";",;;"ul de artb Alors3,::i":"-:;::'ilT"::
R-rpslov?a/b Ia baza
ru-"ri".,l"l'rn"'"" t"i ni"el. Sitte s posrulsr
raprut:E
jl:",
;:##jj 1)":f rfl
;i;*1",{;Hirr::$i*fl; ;il;;;;;i;;;; r;;;incipile unei asterrci '*l:.::"::::Mai
sisremati'P
i^'Le. Sitr. a irtruchjpat e6tetismulvien'z prin atenlra
super'
jTl
#t::,,.#:;f"';
;T*.f:,Y"":'.Hli'd;jil,"TTffi ff'1T
i* i,;rxl j,,rfl
;l# :ju * jjff i *T; "*itru:',*;fil;"xu,:;'P:1"',1;
m,',i"5?:1,'la"fiffi;J;;;;;;G;'"'d.c';u,a!i€iEi
'i""*"ir, i"l s'*
iii
fi fost aceead€ a transforna orarul
Ja"""il#:""
l""""ji::il;,1::i;l:,1;",,,i",ri
",*." 1 : :"7 p"""
'**:r* jJi,f,,il"ir";;:,,.i"11r::l
:ir:iii::rHr",ilill,I i"a aJl" ,*ral esietism.
'
decor grandios de opere ronanticS - ^.
vienezul otro..
wasner ''81111'!] er
::;,"ffj ;:i."-;;;;;;il;"cti"'ari""r-
v" i. N'iiur sr"cardsburgrnainre
ri"t''''"; nora"arorrc
de a d""i'
ilT I
liiiiffiltr]ilfir$tr1,:i/
"*^.nllijiiri{:i,'"", ,";:::::il;;;"; ;;;ili,'.u ";t"r- i';;t"cr'eTii
"'i, Dupa'ice"lll:it
a caqti

:il;
::fjii s:;;:u.
il#i,""."j[ l;*r ;"*:";,,xl"il .i iib.. "i''*"i''" p*Lru
t;(:i:,""il;';;i;;il;-ia
proiP".arean"rrcut"id
r"aaem:a aenrtelyla1.yiil:
prumoas"unde

jff:iii::ii:,"f,:qi
3y;
dcjssbjubeascdt::i*:*,* ;r,#jinl
p;"r"r"..*;" i.iji""'j':::::..T,:'"li::"";:;i,
:i"'"q;ir"
ir'i,' i.*1
j dr'
lil;i;;;;';;";J*t -ii;"".i.i-"t'
Era 'inlY:
nouu'oua
nr"r** *tod"au'a "'p'"re!"le
Iui
caY'l:,llate
vaD de
pl'l:'dil
verde
iatmdG

:-"-:1"^1.
ii""1",","'*i-i;-*l
;ru,:lJi[* fji:;r:ii"! *:]j
j1.T,;$:1T*;[yn ;r'i;;;;;i; intreIs.s ! re'? ::
ii-:r:l t :,*'"":,T,lli:.1ff""l"i8i;
ca
a repusia rircula\ietl " ftllllo:llt::::]l:
"ff;;;s'linr."r,.'iai*'i'
i:#"j,*l::'"r#njd***':jfi
fi:"r',H#'xl#l*ht'l;'i,i'l;u::l
*t,*:*;"ir:;#
M odes r isn u 1 -arIn p i F d i c a r
l::i
il':i'i:r;'
,'"
"r'il"pl":'

;;T #:,ir:;il'".-;;;"ut in
-ur'"
nercarizaie
proiecre'smase
D eSn rF a ,." ."
*
"' "; ;i'ii ;;;:;;'; :::';?:#T;fi
eeniru6iud€n11i.:1r:
;1j;1:1i::
:i""1":. :,I:.: ii;.;::"7::;tr;::" scnsa
*,etra,18e6),
i#.*',,fr#:i;.d.ff
f#ii,;",#;_iri;lnxxii iii?
"iir"i''
i"i*","ra drnRings'rass'
i-.:".'ii " '*'a'* srilul
1Dnunele
p-:.
sariloFpalar
simpL;tdrii
studP ManDao -
oa r ;*-::td:*.itg-1'-ji^'i
il#li.; il#;"r;;;.. i- oi"aca..alzar
*""i
f#:nt.#*::,,":"#il.."i::iaF",,',s.s1i*1*1H$flj
;i#:"dtrrjlxi*:.1,:*i**s:1;":ti::'1"'""lir'"llil';xrlfi
'::ftrr'.*:"y
'"i"?i' ri""'. rs*,. wasner "
aducer€11"
1 ",:':,::i::1
rffi :rl1rilll:iixT,Tsiii:"i#n i"ll,"'r",l"ii's"r'i'.1;;;t.,gPtat'-ambere'ap"'tll,:19:-t^):1":.'-Ti"::

deaseoenea ilffi""t,ffi
5;iil1ft{';,,',";;.1;fl'#
f;3',;""*Hr
prasarca fti rj""' ;x'::ilri*lrr;:r;";i:r
u#;;;;;;#;1il,.:1'aproprere:;xti!iili!i::
i::l:
Er a propus
decetSiile' wasn"r.a-recunoc'ut
r ie "xie"nr"te e"onomice

a-l lesade.6,rucauite
,f:":l::::r:l:"." *:lxnilt;*nx"
d; ol",:n,,"1'""""
".,;"'",i""",
frcteriDtE
'" ''1"
llil,:{iiiil:Tri#
Partampntului
::""'J"'$i;':,
:;:"T,' pe'rru
sir," *,"*d, Fslarjcsimpresionis:
" decora'
ideeaperdereror
Aba;don6trd
- Danifesfh nnnr^, ;;;#:"i;i;;il;;;;tre jnevidenP ,l"l.ll.li'l""ll;
::,^Tff
:""1.::t"f
Hk**i'iii:i:Irfi,i,:T:"f,1il.J",::,X'"'l:: ;"fi;il,l;;;;" ", ".."rb rihur.relll
' ' mai mult decar

".*:,,:*tiil,*: in acelail!iDp DahslalelePr-oDunarou-51

*]#:::*
ca,pdn:,
aceea ;=:",
cu.ba.ea
uloard ff *ili*tiT ;;:; ;";;;;;;:b;"-fi';.:j: 1*i1),3,'t:,'"1llil;il;I:ig;
11?iii'Hi'T'x:
::.""*""T;"1*l'"::'"t
""#;u*,;; ffi;i#.*,1i-;:ilj,:
;*kHlif *l:,-"ti'
162
DSTETISMI-ri VJENEZ
163
IMPA?IMITII anrELoR vlzul]-E
Dudecorarorur,
rrebuie
snsendeascd
;i"jili:1""$ilffi:ji:i p,an, Iq V ,€na rehni caaur ent if icar ii Per lecr alade oet st or ul
ilalisn
bushezidePrcrtra aursui
Lil"'"rli i;lo-rasl' c"lec1io'alir

fli:til| iihiirliir...:**
,$;r',,,:"{,:,-*{fr+fr.,{ffi
;;;.H
#"f"*n i"Ji
"'*'iir";an""'"
iiii, *i"
a aJtentjciL6tii
. r-.,tle medicald a due'o
sarcua
rabtoirilor'
lltndeplinire
pe
pnn

f
:"'"'",.'ii ""* ;chilor pi plcioarelo^la

ilf*tjfff Arlei dit-viena a fo{ ltanz wickhoff


" "*i"r.
lstoria
rl,"^f--q*fil de
bo-sf'. Na*"1 in SLevr,el a stud;ar trheolocia.sreree$e sub
arrul.
rr83r'rer+sLudert sempcr'si
liil"""
t;a'"-.'"' roDdatoruru^tisLiluturui..o-",-t;:,"""i:"':
'"i^1"'"L.i";o'nze
{l l#"'r* ";; subinnuenla
/r826'1eo8r'
r:l A""i;;;. il;;;;; ";n sicker
:
ru:

il1l $,?,,ffiilf
$l;tlt-n:i##"''l*
j:;,
i:::rij***i:"q:",,"..*ln*:',#,;,uH:.J il;;t prer"inse
;;"i;.c,"'r'";r"eiei
cerei
unxi connotse-lrr
..1"*, Wi"tr,"fr " resn sa mmbine mf$amantula acinse
ilti ,i."'"il"r ri frlosoliei.p"nrru o p'pcizre
q"-"91lil-!::'l:i':T:-li
dicind. Sickel a foet Pritnul mernbru
'': Vi"nezecar eaalt m aL
ar icorr

#:?*"1 H_,il"j
]:"""3jliii:i;q+iff j{:s
dfui{,::"tiff
"f.5:iT""ii::
"'i;;::!T;;""lxlt"';;;;;i:1;;'"illf;
i'iip"'a*,, domenji'or cuhurii.
ili""ii;; iil,-;;;i";i;iD picrura
srs't"6'd:: ll:'Y".lj":'i1:H,
murs'|ap,gena :::
ri dinscurptura
,iiir'qi-"i *."t,ri"'"'a ".rosiins'"r"nr"-'-;'ili,::'.:;'i'"t1::
a arrei
Adl r;;;;;
lil:;;".il];; ii"r"r caLecareperioada
t;;';; ;;:;"::::":i3i"i,liTl",":r:* eseunnraDse
mai,i ; Guido""i'ii,."i n"*i'ga'" "
*nonul"n.-"
Renahr{ir ctre ana
rnrnimsLizase

fr
#g##itgf$tti**iil::;ffi
- cu impresionismulrlanL-.1,1,"11fp"111:
ia"i", a
' #"i''; "nriiii wi'khofta f-osr
-*p"*irr;r " a"hjre;turiifuncrionale
:;i:;;iP*;
't-l'ia"" "-,.'.
i.'.r'a,"aPai lu o tu::qe":l:':i:'1,T:::",1:
sale'
Dotorirdvs'riLelricunoslinrclor
*+iqi:,::]ilil:riff""r""1:;:ti",.""."".1Titr.:*i::l "i.gi"l "iri;;i
l"nl,"irriit eeruDdde rradi!iecu binand'a-linaneDiul

rjrn".,.';*iffi _,;
"u de 16,o'i"a; arrssandatenlis
LTxu* l"j:*n*r ;*irt;*:;mru;"":t";:l"Jl;i'"tTl1'"1l;i1iiii::ir
;;;;,:;;"1;i:;;;;r..r, "."'"a"

y,l"xt;u::,""1**:::i':1 ;'':;l;iii"xi""i:f:']""i
Siilll:l
i<;;;;r'l::::
;J#";i;;;;.i; ::Jl^i1 ::
.^oi'",*il"ff;,,"i'i'#;
]:l:;til1,',.iTnTlxl.: ifl'il;; ;;"!,iir "^r""
l:"ii::i':lJ
;:i:;Hiil; ;;";;; ;r'g,:r-"T::::i F"l[Xi]jiil,.i,."":'^iiH:,:l
ill"',"J':lll"l,-::"1 ;;;;;{
"1"Tl,"'fidc Iexrrrera!iMuzaur
;T;:iB;;;i".;;;;;';;;i";""r '1"J;il"'1,'' ^r::,'l^""^:i:o:
de Arta ?j
Scoalavienezd de istoria artei
*ti:i :',fm*t:;i"l';; : i;il'm,1"'
!." 111 l,i:iTill
obiectiv
.ptuit
,i*l*
",
i;iglit:,"',,1#*:,':,*ffi
+",,+
;:ffi1i;il;'']d;;;;;;""u.tJ"i.
;."ii;";i;
Fi
;;;;;;t;".

:il,;"-';;;;';'ii;;;;
-iJoi-
o
ea""ana i"t*ie de
AroisRies.E opi, oeoo)area
;;;:;;;-;;;; i;;;;i.,r'-ao,,a'""c; a""ot"me
igii' i n 6copur
baroce
cradrrirot
9-1::::'11::::"l:ij,
. monu'enreror
PrezenLar

*ll*{i*:i*#lql,+14l:,i:*
studen!ii
acesiuia,
Mori;1.;;;,ili[:i:ft ,X'i,'{.i**,y;::**:";
tt
"#ri""rL "ir".*
Deqibolnsvdp cancersr cDauzuldrn c" in
slab.a luciar panern clrpamdrij
"'"i;i.;i;;##'aili"c,;;;ii;;."
tp^it"^a
"t"*
st;iutui. Principii pentru o istoie d
ce ma'

)-. n.-"-",rih de''orndmentik


Gesctlichte
artudnentdtiet) (B€rlin' 1893)
164
ESTETISMIJL VIENEZ
IMPATIMITI AilELon !'rzuALE

jtii#"x"i,irH#.;:1i
fjffi*,:;;1"dl"#"i j :i::i'"iltrliilJ-13ii#ff
;;;:;;'ilil: ;"in:lH*?i:"r""i::lil'.%i:
:;:;':;i:';;,; .::tr::::::" f.l;
HHH, *,: :,
tfl.,Illfi,:: "'".n: iTiltri";:
"mxif ^l fl ea
i:;il;lI3'"1",11i
l ui premstura a td 8at scoar a
qeneza
' , - - - . . - ^, - i. "! ^r ,:

+-";l''":i:""ilnii1'r"*lT;6:11-i6i;1ii*,,
I,* ]:"l'!ffi
r[1*#$ #,-:rffi
,".,* '""ffi;i^";;;:;T;",;;;"ii"',ir"'ir"
Mpne. mi ri maL26nd

"'l6nl;',
#;rili,?',"r};;l"l;,i:rii"s*
.il:rr
""*'"''"iari'e
ar r a m ediier aneana- '
::qil;1
6i cereno'd-

1irkjild::iil"*:;;[][rir;ru
:rr, i""'i'" subunri.'u
l:il1'":i';;:i:':';#;;;-i" """"1"
de
sug€rsr

i:'*t"'ffi
i',-'""';"ll#
ffi ,ri$i+ifl*r"','"'::ffi
lii-iii.iir,;"i!"""rr"r' rcdLs
:,1;#l;u*;::;;,'';;'r
Jii"i"* Ei"*;. i""r,'utrd
a"
ccis,psseschichte
a;ccomPa'sria
;dov"
,;"h::;i;;;;;ffi
'!11,::::,'::,:,1t::::::
qii;n1icer'a *a''na' reralilre
1nt"-E'^ql::::'
si
dinlrP

:',::::fl,"
"""srura
Goe':hp'
,''i iiri"ii;". o perioad; r:1,?::l*"':"::l::
po"tLrratur
-"i"'p"'u''r
pron'res l:
.:""1:J;i;;;;;;;iJ";,'or" ri *'""1't' i"'a"cruar' "a
cu^l'li','lll;ii.Tli
:ir"ii"""* *"F;;;";"i snei
""a'n" '"toria Dasoberr
-stud€nrii Fre\ orr ' Benps'hrj
;::''r:lilff:"'\:;;:
h:illr*;*ffi ;l
i:ti:'i::'.:Tr::\"":'.):"J::i;:,:ffi
*#N* a,iip''r"-o" din dore
direrir'
;il15;;;;;oJ;;i, "i';are
P"l:'1, D*':^:r-::l::
;; ;;i';i;rt".,;,r manie+.aamaDalosl"
op"'a r""*" un eremenr
'nrrul
H';l:;;;";;;";';n." 'onFr'L'rrP
n"..;*,t q"T..1"1:lo-ii

*-*ffi
i,i".."iz"L"i"-;r';, ': ':':"t:'1"-:".,'.ll:
carPaminr*'e
Ti';:::';;:?-;"iJ;ii ,c;"J"i"s;o " i resJriro'
a ru,5l':"f'r: ',J:-":..11:"-,li
*r,,'"" a" Gcsralt
" a"
".ii"i'; "^"''" :':1:'"':l'"
(Vien8, 1923) cr il,iiil-i1!.1"?,'",x.:,i"i;
";;,;",;;";;.;i;;i.
de/ Geistesusscns.hdften
f ; :;";;;;;;;; 1:oati irui
;;';';;,: :!!"ff
^!::.-
sci't-s"' 3::'-'"t'"'l'Ji,11lJi
sa
sedr'a)r r8e6-\
;;";i;-. l;;;ru;;;l -tr""'
;:i:";;";";;i"c," ses, orris1a pFn Lru1 r:'-d1 j::1"-l:1:":
1i" ',Karehnitz
* Guido von
i;;,";.i,;='""'i,'.";i"-e "i'nez a re
"ii'-tosot
iiffi';:;'1i;il:;ri.;;'i,-."'"' a"**g"'i''" t'uss'"riene Penrru

**Nr*g#xnffi
166
ESTETISMUI !1DNEZ
ARTELoR \'IZUA'E
'MPATIMITi
jol ce er a hsi bsin f or f f alism ul
l .E ul ui Gui do A o.er, c€r e e unif ical
H s..l ' cl ., sti i nl a jst or ; ei. D\ o'lk a d' venil. cu ciper ipn! a sa
i;
le irtoric, pilonut de sustinere at formaliAmului lui'Ri€s], ridicand
,loblene de metodolosie care incn dau de sandit34. Deqi Dvoifk ti-a
. ale er pt esiot isie. spi'ilul pr o-
;proprarconl eD l poraniilt in viziunile
pl
dri c I-a di scl edi teri n ochii dr r ssilor car p i$i dor nscca sa- Fil: f olusit
mai judicios.
tijirta

-H*ms****ffi
,

ffiffi
: 1, " CRITICN EST'TISMULUI

rru;::"1'i::
nr;l;l,i" *t
$:i''jjjffi
f:Ijffi p"i', r" ***ihdrvid soposre
rdnd'"a'"
persoana a'"tr"i
10 'i:l;;;.';:;;;';ili, i' p';"'ur ra "ii.::r:l':']
ra'"?;,:;,i:;";';'i.:"",7
"'i. ""'i'r;t","
i',:i ;;;;i;; .;t'J; ser:arireic
Criticii estetismului i." i.*-t, ssenenea lui Don Juan {ie
cPnltilugalacest
.?"." rnl**ri'"i; R Mavredere calificardrePr
Rosa Mayreder _ o rafinate ':':';;i;; ; ;"*""''i" ataoit.al*:,'"*3 lll'""*1'."",1
cunoscetoare ,r"ri" *0""'" PnDirreroediul 6scerismlrlur'
'onser-
a .olului femeii i"i l"**. ".;'"4
*","rr 1" msniera c-el't.ul,o'-1:"-'l:l:
.dlusdrlor
percoana
:l ;;;;;i'l;;;t ."-""rirBricentripet"in arlr:1ea rand
;,;;;;.," ."" carenu poare9"1c" ''', 1i"-.911::: ::1"""::::
* i;';;Js"xuarirar;a cu arteacti'llrariaceaslase
,";;,ix"""",H,'i";'""""T,'ii:i":r:.:-:"::, l:',:';;;;;i;
ia,.
"'i* ^p'"a ", "u"rseasca
i'
ln r"mFri
patrures
psih""ll'l'-ll"illY
rbnd peboanasinleti'adcp:'-
Jl""'"
Hi;;"iil';""";; ;i,i""*r,'t':.c"_."i
"1jilTjj,,"11,;",,.11":--.,",,,,;;;,;:;',;:'*l;;Lil'j#rf "t
::"":":Y,i'1li;3i:"1
*f. ]":;"nln*tr
--i""-i"

,[iT3th:,1. '
;"";;i"; i; ;;;. ;;;rsdroresc invar.a
se imPansviala rnlcrec-
li ri""ti'u r"- sa-$jsecrifireimPliDiressexxala'
;o-rnur spreermoniadntre sexenu trPbuip

[*T#h*#;tri,,,l';ffi
i'lllii'

il 1T:
;;:fjj{#,""I# *:11
t*xl*ffi
ffilfi:n#;ii
"i'"'a"'"
;:i,;"*;";ii;';;""
;"d:":il:JJ#;;;;;i;J
ro-rereirorpea
ir'r'";.";, *"a* *, "tp:::t1
i':i"""
ilil ll ;:ii;;;;.;;;;" ai..i*.i,"
t.r d.":i:ll lll 111..
p" s"u'naind"striotizarii
*:f1 rl11f:i1Ti:::::,"
darisiare
"::
; cidunle

ff'1;illt
"Et*iHiq[ti,:mli?#
: "ft,",,
.ilJo" a-i'"#
ii'."*r
"'
lX!i,:li;;i;;;
"";;;;;;'.;i:l
"a
r"q"reaga"-"r,li
;;;"-i'*'i*'*"
o"l'";a"ta R
-""cirorii
careseneEY
rorrpre
6'i';sra
Mav'de*ustines ":
h"9"1":::il'-l:l
arrerrsmur
aros'[
bl:l1tll::'
::
jijlil:i1tifi?l:=,rln+;i'ri:,:l;:H
it il r:g:::":i:'Ji;i"i:#:l'f
--""', iii ser e decar
dlnt r c sexe
a dintre inl- eaca !tr*c
dacblrnlreasa m lt c

ji:i:+th:+iJrii,r.,;.ru,:ii,'l:"#ilff itin mmaraderi


aanaraderia 13 corseteera
ca pe o slletnsri\a
."*-i. mrr*A"t,ot"la sponul
il,{ij;ii "i'iu'ji
i" l";
lfi;;;:;';';;;;;i
;;;;r;,"i;;;;;;
-"dici
-"rri ;;i"
I la incepurul anlrorr880.rrcud-s
tgod"ice nis* p'"rlc
peaLY."{,.
ar;t de r-aspandira
pcnr
ru a o \
Lrcbu;r
indecs

*k#;;'*,ffii*.#[T**lil;," :I*-;;i1;q;
In:i*;l*,nr'* :!i"
di1#; " -".,,","".,-,

;".{,,
t;Ii#:Jtrh:;*i: x ;i;;ll"'"'i':"
_ .*ffrhl*:,;;i:r$*m *i';li6;::':" f{il::it;
^. ?Ln.'"""Til"
#fTtrTri: r:l!:iii:::"*
"bi;*;s::,,1r"
i""i:,:r"":;j;iil'n' j"'i::ii::gii:i
;i::::,:#:
ii#i.#tltir,.t*i'i;:i"'"',',;
:IT,"r"T:
il,7 I;$x':"::il;:'
;:,:ff
*g*b$l#,lf:*.*:{**l${ii,i,,,Jffi
*lH,
:;:::;;';;;;";ii;;.;r".r
a*lp" tn'u,, sb se piarda
; i:idfi"H:;",";;i"
il;;l;:";";;;;;;.;;;e
s" *"
in
*
-i'i"'*
"
crrlurarad" a rraP;e-
sctivitarile-er.{rc'r:,^l:"':j::.:::
i'i"i *t';te' sevainstaura
va duceh respandireacruzimii !i
imperiur
nesrijarea
1t0 ESTETISMUT VIENEZ
CRITICII ESTETISMULUI

illi;J,,"fi1,",#Jfftrll" ne'ooei
;r:i;',""-"JI"" a,ade(
:::^,':j:i"tl:
::-"" ";il;
eoo..Pentru,
;'ff.,;T;:::::',]ilffXT::l i Weininger - onestitatea cizuta inldsoginie
3,:l:-r,:1'
_"1", qi in urd de sine eEeiasce "
";;;;;;;:;,:']];:ilii"""X]
ceruie.poarra-careoe's'crsexuare,
il:li:,lf,:""'::l:-i::"re
lji+:i"":?:H11",1"_:!d:ry*".'","",."r*;:,t,iTe.*iI a mei i nnadanta acuzslie ls a&ess est eiism uLui
Utlo w€'Drnger
vienez. - ?r . 5a
L.rodu-r,vudl

rix. ffi lor \ten€i a fost formulet6 de cEtre

Fjx+li1?ff"r1,",,;"iq;*'
Ieconsrr"ff6car.
I'i'lili"1a"
R 1\a:y.d; r"*-ril
oe carre be$aF sexujui opuEj "
"-a
rsbai
w"in;g"' sitrucib
iii!,;::,,[riif, di-un an dupa" ""i'ii;i;G
Uu a"
",p"*itiu;
ce doberdise
ao.,o'u,
o glone subi&gralie va'ia!tei ertinse
GPschlecht vdd CharohtPr:Eiaeprin2^t'
"i"..i"i
i^*n *iso ui c" dzPnrtiPiu i c''ie! a' 1903)
o cercetdre
^""r vr€odataataleaeditii
ca-ni"l i'arta a;*nari
l:3,']J""1":" *,*.1"d,rcbe e ursscaDsriza-si
deaceea !u pdl B a 1940- - ?i su a, st er Dil adr ea cont r over seca
df,"es e esk fals 1ar6.i pe L;; i " " p" t* ;* " t

:hH"*"if; j:{:!iT:1
:j::11'"::"j-"j. i::^ld,:1"."j ei 'n femeilor Ai eweilor scrise de$nerul Weinilger

,,,1"*:l;*;;';ili,,
,"suaiariba upor-'iua
;;;'iliii;"i";""" ext;m de ialentai' dar rigid, aurarul
!uDiDd_o ibqsrar.Hs_ver""r
ri,; ;0,," fri;nge" (rasa-rgzz),
ir're.r'J of"ryi: i.:ttlJ':
caresee6sntolise.cu
""-"',",i,iiJll" l,,li frale'
tT^::" l:_ .* ,,,"ii cdnde vorba
i,,1.::::l:1""; despre dL O,i" a crescui alsr'uri de doue surori fi-un

I".:fr;iliil!;1:" trjj.j"jilTtjfi.lifi
$:!:.:ff"il? "J
tai"ntrr ae arroa'aact.ucaremtal slapdnea
;;";6 r"",', drasostea pentru wasner
IimbileslldiDe'
9i antisenitisElul
a namei,otio a perrnie.senti-
Bachhofen
,-,i":il"rultffi
[lti"'i=1t'"";i:;x','i,T"ffi
ce,fe*eia se ;;;; ;;;;:i:
".
"r
a
li"r."tta
""ii ""a;p;*"
rlp"i ai
"du;tie inrl-un arLireminism
sb deseDereze
fl, S"i'*,""gvmnasum lenarul a 5!!atal sa
vjolent'
chees'!
".d
ffi "'i",'1" ; ;;;;;i"sca r'an*'a e'gre" irarianaspaniora
:i::*""nr,"":T.HrT",i:i;i:,::i::
::llTrl:-::riii:if
. . e{ er lul f en ' n i D - c v i s a re c u o c h i i
a " " .1 ,;" i .--' " ' " vdroarrroraes!
;;;;
-ec.ni.
.'
l.c,:'".:"t O"pneieniidc cafenea'
r1r"iO.C.il iucka-;i HeroannSwoboda'
pnntrccaresenutrar€u
Ono se mdodreacu
&ra sa tin'6searnade
rr..ri e
.na"pil'i"a'-9i .arci. rcolare
69':ariialli:
:s"i:""::T_^*,",,lrf
: R.Mayreder
i_acomurar "j.l a studrat ls Uajverslrake dil:':"::l
xon. lntre:8989i1902
fril,1"1,*r;6;1,4i;#d*l:?jffiff[i
",,ff

rrq{,":."imrt*":i{
a':"i'' j"Ji raa's-1ru'. pentru
Psy.ie. Pentrucb lui Jodl 5i repupa
car€a scns disenatis
caracterur
intlulat!
ll^Yi:g::
Eros
,i
};lfli+HI
i?!";i!i[u
3'" :;
ytir**"",,xxlr"{j
;;;;i'".;il; ;;'tia disci;or;luj sdu esr€prina de cxlra'
.nte si le cruzjmi, e] a fosi gocat sa vad6 cd 8ub lorma
de cane
t

#:r"#il{l$ffiTru;"::,;rlin ;;d;tlul C€s"nlechi unl Cio'ditef i,extul


iJ. ri"Jar"""'i*
r€!ur1
tncadrab riparclemaniereirdinlifrce ver-
.,.T;i*ir1?nrd
Hiljin:iii,,"..Iii'i"';"^"".f:*Htr,Tffi "" "*tiii"a
pa'",i s ";fi erpreEiatutu'or s'Dbitiilorautoruluitn ce
r" **i qi femj;tae in riropd veri;
jrjil+T,6i;,:4i;r*i:ri:,Lx_iiilii
ff**'r["{ '";i;#";r,i.il;'"r""*i*
rd,ii il"rr;r'J".
n Germaniain drun spre
:liei,vara urmrtoare,
"" """'enise
la proteELa'tism
Norvegia
scriiDd o
ln
serie
1902.
de
€l
Dupacea calatorit
a
aforhme
fncutli un tur al
car€ aveau3a
I
I

#;*tri";a,iii":*1ii,"Tf;**t**'l*i*,lls;
Maredera
irhuchipat."t"" ;il;;;;;;#:,iiH1ff:i
";;
, r.iri""*

"j',r"e".
."." "leJ
f-""t"rt",
;'; tdul?ber die teztcnDnce tDespz lucroite
trie) (Vien;, 1904, Le Drcercereain Vietra in sepiemb e l9!3'
"""i". ulro
preda celei Dai adaDcidisperari :t1'" d" "pl'll
s s6 inchiriez€o camerA5n tasa unde
e.;;";"i "" Acolo el 6's'unpulcat ln piept' dup6 c€ le scdBeee
"crombrie
a
talaluisi tratelui €riu,arunlaDdule ;rten[a 6inucjdenr'bu]c'aur
^""""
eIU aoDx-
rrovocai nai multe polemiejin care Klaus sirindberg Q'
rato; al lui weinl;rge" i-au splret ac€sr'uiareputalia impotn!a Preser
t72 ESTE1ISMUI VIENEZ CRITICII ESTEIISMUIUI

j;xilhlr#"."i*T,';: ;'#fl.xTiiL,t
T:uril:l
: e;tesunl Ii bFr€ sA al cago inr r {
dol,...si intru(6t.ad:"" !i::Tu-
pr osr ir ul; e : m ar Pr t il- ar e l€r lim

i:;;:iiliiji';ii,;ir;*;i'i"$t?:;;;:"';i:r;::
in up* t,rffht ;;'J "i o,'
ii ) *'ilil
-"-.1o^1i.,"
cal e a barbsl i l or de a eluda conr -1,":^:
sclul cu :"ilr nult:'::::
f eber le pr ca

.. :, "
":.2),i?!
;;ll.,l::*:jl#,:i";u,"""ur:#fu1"T,ffi
jiT:j::l{ii:T T'#tr
; T * ffi ;$i!:i,j:l,fi
L**',[r
ii;ji:"di:ii1:n1ru;ry*::inrifu xi",t"rtTfi
l
*".";;i;l;;;;::i:,::?:Xlliilijffi:::i
i.Tn j;,ltlt""t:
j'r' caproDorriile
va,
"i: ":lifi f i*; ;i.'_ll":,.0".*."":r
*?;,1iii;?;i*4i#1{':,:.iJ""*;,in*"*ffi
j:i[#'' rrr
r$r.,".y1,;{ .*r.},ru#iI ;i; Ol s" .," a pus sr apan r e pe Schiele.car e a p, cr at

i ,,,"^r ji ffi ,i"1r:


:i*?=T:*hT';'"'.ffi:T.
" ,ri " ti i o" ' . " o"r r ar a
ttre ia saturatie trupu de femei,inchipuind femeianu ca vampir' ci
iprtener in e:tazul procreatiei Anbii au..suferit,cum spune-Alfrcd
i;l
,i
ri {iH 1.,:i t''*fi:i***+$ii*'r*rm
i:;m,[[lT',:::,::'":*;;:i'fi';'H:''"#:",1,'];'":.:i'l:
.ner.de /.i sri rd ri ner l o r . ar e nu pot r ecor clliaiosr inclulcu senlim en
darori"ir). joa.srorulJ,oll:l t,,=,"-T1::l
fPmera
PenrruweininBe,,
lebrate de o., nouueau; ea nu poete fi nicidecum almd Venus Eait
aria red.enptrir ei cu atAt nai putin personalii3tea sinteticd a.Rosej
;Zo, teoria lui Weininser referiioare la protoplasma
i :"irri[A]ll1!1"r,::.".n#l;dly#
* ;# il'Ieder. ln anil
iexualitate a fost reabilitstd de evreul tirolez Eusen SteiDach
s62'1944).Acest €ndocdnoloscare a lucrat la Prasa ti la Viena a

fu:f
[i*$r'**r+*+*l*w
.omovat o tehnice de reintine re F n implantu] de hornoni sexuali
I ;eud lnsu$i a fost operat de Steinach in noiembrie 1923, in spera'la
ud de a oDri evolutia cancerului care il mdcrna
. ln vadanta extinse a disertatiei sale, Wei'inger a gsociat evreul cu

ri*:.*
lh:****ig,,l["x6;u,*r#* rmeia. Preluand ideea tui Chamberlain cum c! eweii nu reprezintn o
ise. ci o atitudine mentald. Weininger & adus ca argument antrse-

;i*rif i?r$!,_:',:f
hi;:Tf,,,'+iltHi";i"r:'ffi *Til itismul evreilor penbu a deduce inferioritatea hndscuti a atestoia
!rcme ce evreilor, asemenea femeilor, ]e lipseite eeo-ui li Bimtul

ff$..ffiirll"*{;;1;
f;li::1il",1,ffiT:i:::
"*}ru;, mkili;:T",iln
til,jf;i:::fi
:j":ilir:
ecierii de sine conferit de acests, ei sunt in mod necesar amorali ii
vi::iitr un cuvani, nigte codoqi13.Materialigti incapdbili de senti-

tli{",,j;i,i;.1
.:*" ,*f' ."J lin,-""
tu1 pieialii, lipsili pann Si de cfedinta in bErbali care le susiine-pe
ei,t;reii;*celba;e in primul rend in domeniulchimiei,iar sohliile
;,ionti rDjsosini.
pun6Dd. acide corodeaznidealismul Dezvnluind ostentatir ura de sine a
",,.T::::ll ""i
sjre"'eia i un gesrde sulo'
;;,il,.illill,;,lll"j,1l:^E:ylraka -u; a; . evrei l or W ei ni npera ' es pins sionr 't or ' co_sr de16ndu
"n,.1""u.#,," i nf:rngere doei ca;ndivid. ev'cul poat e incer a sa nsi f ieevr eu Dr s-

ilt{ffifi1i*:,5fiTifi.]'ffi
]Ei
j- s
' " i ;;t1. D rorri a l ui per sodn! 1r ; sar ur : le hm r nine ppnr r u 'ar e
cu
fu" i ni nger seam ans "r 0ul dia r cm anul lu Fer dinand
as1.,, ;.1', "S;;"""..
c,* {p" " ti l i .
S"i- , 1905),un evreu care devin€membrual irnei
o..jru\rnr
.,*,rr". *ri";,",i"r,,:",1i:,liil;,ii,]ll";"#llrjj Oiena,
fteui antis6miiepentru s-Sipotoliura de sine Pa4ial datorite unui ten
::
ES?E?ISMUT VIENEZ
CNITICII DSTETISMUIUI

*:};T,i*l:tjl""l;r.$r,,tr,l
;i.ii"1,;,;;fi,;rli;ffi ""
carei .a drsore!J,! W Fidnser a Lr dir S; 3 Dr ur it pe culf lile scniului
i j renar carc a' umuts " at at o avidi'at c. incarnu s r eusn
ic,oasrasa p';naa rbdacini.Disprelujndsalilc dc hal si bordclur;le
oc ptrceri,el E inlruc\iparohsesis
V;ereiiuf,rroare rlncriloreqei ca'n

tr**r"**rimt,{ffi
i"r'"' "a ",_-i.p-l prin eroism irte:ectual ir vrcme,ce^F*ud
' ;ahnitrterti Herzi qi-au canalizatambiriile,transfornandule in ope'e
durabile,Weininger a ars prea repede 9i cu prea mare intensttate.
Weinlngera intr"pat, evident decat oricine altciDeva, promisiunile
-ai ale intelectualitntii viena,e.
distructiv
ii lotentialul

li j
#l j;
w"l;f : :::"
an diese St6ri.e
:i::'ff:.:,,
::.":ll;1;'
,J.
""a"i"
"a", i'JIil;ii;:Hf",
I 3::
B; LTffi
:.*:l
d;:
:e IoDd'" :;;^;i
:::il:",':*
":"::
;:;.:l$X""""
;;,;;
-n,"',","."
#'fl:.'T;xf
r;':ij" :
3;:;1::';;::y:
a.r"i"*t L";ri":::,i:"i::l;",,.
ll r""g.".,."J
i'"1'
;t*,Z:".rl

il ifii*i'.ffi ""
li
*trf}::",,."
I ff#i{;'l+li:-#.tui*#,,,,,,
J
I ****su**n*utm
u##*r**++n****ffi':
i.

11
Fascina{ia in fafa morlii
Moartea - un bastion impotriva schimberii

:;*ilffi[.*:["J;: :',ii'ii'."'i11**:
ffi"J:]""f;il1i1?"""Jil1:t:
Iriimli,;",rx,"xii{ful*1'ry;:*::[
;;;;:T;;i;;;;;1ii;i'"i,ii"i"" i, Ni"'"ni nu a e4rimat acest
"r"!ji 178?'adresaG
i;*rtri ii"" a*at U"zart in sc soareadil14 apriiie
latalui 6nu:

l*fi*'*[+itiitr'*']""'r"l.
r"*T**:ltf*:*:#i,r#l"!i+l::n'"$
****r*+i:t$,*r**.*"
poati bucuta de acest luc!u''
I
i
l
i
H*idiflldfrEd:,':--
,...

#-rffi I

l-il""r#Luif'',{i*:."":*illl sLe
:,li',"f;"""""",,imaa,o,cee
llll J,1,'.#i',J:;""
i":J,:,i"i,;:ili
nu Dute; cunoaste aici :
.UO
POZITIT'ISMU!
$I IMPRESIOIIISMU!
.
it fi"T:T,T:,il;.:il"it1,i: FASCINATIA IN FATA MORTII 131

:i:1":,:i: :i **"
:i.::,,:":
r"",',,r'*mr*il n;tF'l
{i[ii""".":",*E
r;.n a naturii in doctrina creitinA, suslin6d ct nenurirea
rla impactulncrnheruptPecareo persoanaril exercite€sulra

ifr
+'r;,:";1;:1#l[*:,,'ffi
ffi
l0r
'!.a"
care
celor ii
p";"gi a"
suprat;etdiesc.
"u;
uii,
Richard Coudenhove-Kalersi
A$a cum
"iintADdu'le
a
in
Isus-r
aufletd
e:prinat
rlieF{e
ca p€
aceasta
in B'senca'
strun€le
credinfd
atunci cand a descns modnl in care l-a albctat moart€a tatdlui
unei
inai

::;i:i]ff
#s;i nrrl;m
rlipl*li1 ;,""T,:.::::
1*"
ul de doisprezece ani carc fusese:
j: .P€aiunci nu

jff*:i*,#F::"T":qi:;.#
tjii.#illll iitet"i
stiam ce adeseali pierdeb pe cei ;ii. Dar norlii'dDan
r" .u noi leniru totdeauna. Caci, lucru ciudai, profunda influenle a
us"p""
"uot"!,iei
- timluii.-""in str6fund!"11"
mele utterioale -'e datorea2aDortii lui
:"fl:1"1i
@Dtinuiviala
pe cat la-!YT,-sa-i
lutem d€ bine6'

#lljt" ,"T"::li:,T:,,::i*::r,iff
j"":"ii.,,T"t';:qff l..N" r.-,;
|l .
o;'i,e*a et sn o ilesdvarsesc

T; *t .*,tar^u."j::"Y"111X'":-"n"oudenhove-Karersi
dora pul ercs data t oar e de viala a m or ! : lot
:::O e;pficalie pentru atra4ia faie de
"f.unosd
cadauu' apare rntr-o
i"-"lgl;irli i rrl ,c"E""tAcomt{ ,I7s8-185?'rcleritoaJe1a leti$ismi

ffi,ffi**'*ffiffi
pe"l"ia. tarti.. Comje 6ustinFsca maiestaleadiviod ljbdp sa-l
* ul i uee pe credi nciosaa. d aceqlanu gat qcsle un eibbol car e 6a Pr eia 5i
re,i ' " i ;." t" a" uoor srie Com t e specif icef uncr : ileind€plinile de
" r* "dnd,
primrr u fuctj; de a"i aninti crcdinciosuluivointa divinA
iG:in

#,p***fu
;ii&e"ti t" neca"" obiect; tn a] doilearand, de &j '6sari spontsnin
;i E re;5n al t.ei l ea rEnd. dc a la. a lPsat Jr aint r e m ot ur it ale 5i. coPil6r i":
J patrul ea rand . dc a da coPr enls5i P, auzibr lilat eaclulJj de 6uPu-
E ;i . i n al ci rci l e a r 6nd, de a deDonst r s ce esr es'nr ezadezir abila a
jn Aust r r a inr r eg'lr lcer em onialm or t usr se
l D tresi i acti vi rdu um aoe.
cdnomrm i n j urut t r upului ne- n. uf lplr ral cclui iubir . ca'e senea dr epi
{e1isin sensurrcrnrean'Ifupurnernsdfl pJcc'E'-'l,lT1:"^ii:::T.::
"rir
*: pozrTrvrsMur ..
FrrMpREsroNrsMui FASCINATIA IN FATA MORTII 183

ffi j1T:n
f*$,W:**.""xti,;1#ii:&ixjjr,',$ bate tentativele de a d€fini aceastnatitudine,tteanai reu$tn
iine istoricului de arl6 maghiar Amold HausE
(1892'),{are-a

tttr$I:fr*ffi{tffi timprcsionismuldrept arta urbann care"descrie lucrurile in


ritmul nervos. brusc, alert, dar care pdlide in conttnu!
* li" rirp o.aqului'rr' Impresionismulpresupune,rolul de
"
Ltor...:o,dfirmare a silgurdtntii, o atteptar€, o ne-participar€-

frx ffi };Tn


i*i,;*,"nrp r*n:,i":i# rii atitudinea €BteticdPur qi simPlu"; 'El va intelese gans€ca
i; aloricdrei liinle, iaradeverul momentului d.ept acearealitate
va,lideazdorice alt adeverr?" Pentru impresionist, natura trece

frfr*ri*hli**tffffi
Drocesde evolutie ti;mai ales, de decndere.Nu e de mirare ca
bahr il considela pe vienezul F€rdiraDd von Saa! (1833-1s06)
Trrerei Viene. Acei /.o6tfzls d€ Ia Caf6 GneNteidl recu-
ir.oamennrnnrunli ai lui Saar $iln rotls semn€]eprevestitoare
D roori ejl or dezi i ui onar ; 9i plasLici! 5li

fs['nl+,#*ry****rn;*:ffi
ffiffi
iaecimti de decndere, acesti lii. ai burgheziei' ftrn nici o ocupalie,
veneratiarbarocdfate de moarte Ia extrem€ nemaiintalnite
ei moarteaera promisiureaeliberarii de plictisea]!; intr-o lune
, ea sinsttd rdm6neao necunoscutdomnipotenti Sinuqisandu-se'
,t *"ti*t ** * aliii visau sa faa1 I\Der Tor
" """umdrati
poftretulrlnui tAnA! estet plictisit
iraeffoa, Hofnannsttral a fdcut
dup6 ce o gustase pe toate felele Contemplarea no4ri.ers
ieacismului vienez. Reflectia asupra mo4ii a.ins^emnaip-entN
vienezi ceeace marciorismul a insemn&t pentN Praga qi
!a politicd pentru BudaPe€ta.
ri l}u s invocat onniprezen a noIFi iD viatn cu atata fo4d ca
' DtscutIa
B inn, RichardSchaukali 1874-1942),carea locuit
incepard cu anul 1903.Gustanddin plin ubicuitateamortii'
il
S.haulai a preamnrit virtutile ceremoniei fun€lare pdn car€ iil
6e aclimatizeaze .cu Mar€a Ordine:
' Oare nu boarl ea oar e ! u m ; ezLl eL.ce. 'car e se sn' r r
'iar a aBupr anooEt r a.oar eDu er est cp'r el, enur
' nsuf
,,1
l oi ,l b j urul oosrru. l6nd
l . l roli @neniidr ' t:1l:::,11
toE rE Ful .roetru
ei-trinraEur
l' di ?:t-.1
1
. D 0s1ru I olt oaor
1.,"^'i-Yl:a-,:
norrii,.are viDe de ls DlDrnezeu 9i care ar trebui sii le fi^ Lot at6t
a"-i-ii"ra r".rm1l norilor ie ra re'eesrrs seu 'a 'asLflalea
din oieD!13. "r
h;r Alturd€va el deirie nimicniciatare tl copLetettepe un tannr estet
'sliat ae veehe Ia catafalcul unui pdeten, care a murit ftr! se-Si PH-
,jj
Moartea ca simbol
al efemerului asce parj-ul fecut p€ o cutie de trabucutil{. I
O perspecti vasi mai sinist r a Esupr s inm or m ant d lor a f osr cea
sustinulu he evreui vierer Alben EhreDsteiD | 1886-l950, Admiraror al
I
,;"j*,t"l:*#"l'*r*:il*$;-#f,**ffi
.
":**.ui,
:ff1j,*iii,.+,:f,,r::u:;i#!i;J',:"jith
tj::::j::. l ui K srl l Gaus. el a smpdnasir ut ieem it r 6m ul li
al acestuja, aprop ndu-se de tDarcionism atat c6t ela
hjlism ul ler aPeut ic
cu pul;nla in cazul
. nrui vienez.Prima si cea mai tunoscuid operd a lui OhrensteineEte
desen€de
..roharul ?],6rhci1 (Viena, 1911),itustiat cu douesprczese
1
;
:
Kokolchka, ln care se povestesteviala unui vienez bosat carc, cu toatd
?oztTr\,'lSMU! qI TMPRESjONTSMUT,
185
iAScTNATIAiN !'ATA MoRTII

q;ffi r;r,s,:i1iln
*:*l#:*#nirff :*:r
#:T* jf+l"T!,.U1*d,#;*.i',Trrjr
:1"'i
l'*i;i+:i:::#rT*e$r
friri,riijil,r'.i jrj
.*r;;*ii':j:i!:';5,
"; "lrffixl:,""d#ii
ilti,'g:lii:f .*#frl$,{"l**,,_',",;il
{t'ifi}if ,:,?i".:::; ',r-:"--, r""ia"""',it.::l::":ieil:l:j.l:',1,lililil,l:l
isnorale
ff;;rm";.nr,:rut"i{*,#irii*ft i';-i;i."" d,ntre Eceerjpoeli ai morl'r - 5i ui caz.tipicde

ti:jk.":rg*:t::iTr :*.::i;-,i'"i;*,iii;!1,'i,:
l;r,' iij
f',H,",;,j#H,fi :;
rft:u':r#:t:
::i*"? _p
titr:
ii ;,1i*li;tu'npI:;n:l;l: lJfJ"i'",i."Y:il
[i!"j; ;f,il
air"'i' 3i
noarreainrro 'ala dc drsecrrP

;;##r,fl;;r:"dii iirru;:.:",:xi[',,ji
i1""::an*l "ii.-"';" "aia" "pare

,. La capetaiul unui nort. chiar dacee cineva ne"""i::":-"::-":::ff]


fiT:tr;:,,;:#:1,?r;"""*:ilii"r"l-*"#;iTr:r*j:
i" ..."i i" ' ""."* t"-".F":lp."t,:_"_:
"1;;i.;;;;;;";';,.'a*,"" "-t"
c' ua "v.nimcn!'r(r.d'bil

#j[fr
iJj.ffi
ltfljm{l;t#'',:,iillfi j;T'j,'j,Tff
j;*nr*:::::1"*? :'JJ'J"l"'*iu"€fl
lit
.
"""
ltl::::: :: ::"':;*.-::11
I ir;i""J"i"""i-"g'"tn
p " . . '.
pe;'ant,-decare.tudentuluii se rralece ii
s e _ F ib a t o j o r ''

*,il*ru*flifl*+$*frffi+fffi
,ffiff:ii;
j: * nr*i"';,I l";:i"fiT:?,1"J
: ";,'"fi'jl&J::lii
li:: pcremeie
irupu a;,nsurerirsio:mssineaza

J#rF,' ;';;; i.";$dl;;;;t

l*t;i;;
:i:i:i:,::iffi Ti"li."',""H;i,!,!,"!
ltli'.1":r;;:Jx"l,l;ix,*"iffl;";
-fi
rrii*#i,i,""i#[i[:;*{flffi
**"t,+:r****"",*:*r:'r*'.xs:,-:":::';x;iii{1e' '.i-bihi" tua1't corctoc' 18s7r'osoiieadulterinn
g
r nr,i:i*
;:ii:*i,j!;f":j[i,] j:
;H:r,;]":ril*
"-"niae""
ii'.i.-'-"."r."ii ai .a{ra ir carelubirul ei.csrcucib F"me

j:tll;rffi ti,y"lil,{{*liill"ru;.;tlr
:l'll }},jy,;
fir{d,'i?iut*fr
*ttt*:# :*i*.nxrttl*:l'"";ri:;i"*:l*r"l;'.:',';
"*:i"i
;if
i;#f[*'ffi *:fil'f
ffi
trl["f,{iift}lljfi:ll,tiliJ'
ji,,ffi
:t'ii"* r; lurstileaie! Atunci candiubitul p madoneiorsa-
;;;:;;;;'ii.'-;li"l'."
;;t" ;;r;.
;;t
" ,' " " " r" apl aude.
acesst anonFn'ir sr p neob: inuj16cu
si ruci da c"ea ce o delFr m inape a'r r it a sa r upa

!,njtneriberara -"'-$"i;*
ll#irii{t ";"rx::liJil,i:fi
ri{*"",x il""iJ,!.1::::l':'"1'Jil'i!:ii
i" ** ; if .i .l.iJi;ililXlni.TXf"ii,:,:ff-
I
" ;" " ;" " " " e

;;;;; ;il;;i;;;;;;;;;i,e
unui.ofro'od'' ts.ol.
;;1G a1"* i*r
;.
'are e ilrsaDel rod
de' rLnea^eltcn 'Maar'Po
1' *':,1.:"1_*::'-T"j:::li"li.|.'1",1:,i|;ll"
dintle pneteniisdi sn primea'3dniqtedocu$ente
ffiN*ffi
13 6 POZlTrvrsMUIgr rMPRlsloNrsMUl,
FAscINATiAhi FATAMoRTII lR?

jD f ala
a sdmi s cA \i er eck r esim r c o sndbr La f r usl'ar e
eluziv al vietii:

nici
Nusandim

*ffi
:y,"'l'":-T- l-:iol::jl :l'".-*"":,:,""t:"::
;""J"r". Ou"l .- '" p"t"" lercepe acel lucru, am area o lidb6 mon-
aiale-. Muzi.ianul vorbeqteintr'o linbn univerEala Catdjrce este
inilividuald $ intraductibiln'z5.

Onasiind erotia 9i considelend-onai contasioasedecat lilnbajul,


;r a crui;t sa dezvsluieo lume ascunsein spatelecelei mani'
Nu Dai putiD decat Fleud, Schnitzier credea ca fiecar€ impre6re
iicd deopoiiivd cunoatterea Fi ituia, sr1slinand cd cuvintele sunt
{t"iJ"'""" a- subst'atul expenerlei,caree irnposibil
"""U,
aic: qi "iciodate
psradoxul - obseNatli ln cazulsi Svevo$i al tui
: iletransrnis De
.iiri*rA - r".ilir*] Pare straniu, iar departele,obi$nuit Penhu
"a
iiripresionilt;l vien€,i, moartea€e oferea!a arbitru *tl"i 111!]]-"
viet ii 6ubcon?t ienr ul. ei. em o-
i U ot:," d ialenr al
pe " onro.*
cuvi " n,
nLel " nu
e ontinur
ie por r r et sdr le ln nuv"l'le lu scnr uur er
e csre
moartea unui plieten poate exercita acea influenlA capabild sd
ocefatsul vietii obianuite. Pentru imprcsionist, clipa insemna moalte
5n egalamdsurn
' renastere
si
re"cna"'eain {11avjcis,tud,niror,!,..a:,lllr,ill:i,
i;;Iic!n :."",:1.:l:.'":
oricinalitaie; unor salditod de talia lui lreud' Schnitzler 9i
.iiiierM")'*J:': **
t.-r" Iborui .i -pt" " i " ":".,.::":dl1'-:i,:lflctl:"1::1'.11'-",':",:""::::11'
-" t Cs- aclr r ul labi. lpecst e SLhnilzler il sesiza
iooi" aut"r" esr.e ..
demur,.sar.ur
-Tai entul ""yi"-i.*"i
l ui S chni
",Tl:i"1" lTrlli.:,
Lzl er.al ) ui Bah! al lui Hof nanNt hal - dar si 0l iui
FleL,d dc a po rcji7a rcmej nu a fosf un accident::i::'::i:':-l:'l:l
ieiDal al:ensibni$tii comune a acestom. C ticii asemenea lui
ti:im, eare ce impresioniltii vienezi slnt pasivi $ fmi-
drii*"** -nside"e
** * *prezinta un punctforreal acesto'sci ir acela?i
i[lp, un punci slab. unii ascmercalui E-hrcnsr'ejn. s-€Lpierdutln
Hofmannsthal,
"t'aq"iil"ai1i".ir J"ne ce allii, ca s;haukal ei
L*Jl"r"p""t",

i$,*;i,"fl
?'i*+;+5Tfi{*it*lliffi ""1"r".
r"1; *
"on"r'u"
perech:de
n"nunlo'nt" opoz'rij
i,ii'r"r""a"i pasaLerule; perraner!4. prczenrulqi 1'ccutul
osnii€stul si larentul.Creslurisrnr de djfFrili precD Freudei Baht
Mayreder;i weininger.Musjl .6iKassDer'Buber si Broch au d"dus
l';.;i."i" capabile
liaie ei au iedvat lanluri d€ neotosisne
i"*"t"

ilfitgiffitrdiliffi
3ale exprime.
se exprime.
' incuraiAnd deschidereasfre noi perspectiveFi atrnsend atenlia
. qilupia fa;tero' trccute .N velerea, ilnelesionismul . f": 1"-Iil:,'l:
i*itl'itui"u. Mintile cdle mai asculite,precum cele ale lui lrcud Fi
;; 1;13."1t
lijijirrn+" ry;"1' y1?':t:::l"l'":l"l:""::"-"1:ll:':11
:1,':,:1i:l#,i;
i{}:,:it iistenice, rn carc premiselenu sunt liciodatt

i:;l'itliT1p.ai:i:''':,tfiJ
sau eseurilelui Bahr,a. i
. lotrsiderate irefutabile. Acest anestec de impiesionism9i po'?itivism
"f""dlr"" " -i"t*"ii"i
ii inse'n." in cazul lui Freud faptul cn el consideranoile intuilji bine
i: 'veiiie atata weme cat ele nu *stumau, ata curn!e iniampln la Alfred
POZITIVISMUI,
FI IMPRESIONISMUL 139
FASCINAT1A iN FATA MORTII
*1lT
i;[iHf,i3tri'i;t!1,1?:"::;i:ri.;:
:,:re*ocD,ai .acutd de carc suf€r€a,
i;a.acutd ci iqi pierduse'tapacitatea de
sufer€a, s-a temut cn
hgl1tff:.*i,';:il"::i;;l"x;fli,
tuiriireartisl
urui'
iffi "Jili:tffi.:,fl . Atacurile din ce in ce mai
e"" *
grave de anshind pqctorala au pro-
Plansd' toli ca ptrpul frz;c'8nsau
ea'''unn
;l ;l;;;:'
"';j; "';";;;;;;;i" ;:#;"1 j',''i,i,"i
""""i 'orrt ""$repiar.
careii-a*'mar
"irele.
-o-."1,1u;
ipotea cd ar n
ilii"f iii-p" "-r"*'
*r"er de brea.rdJcareau tansat
;Jt aeun sindromnenoBtemporar' lncercand sd lunrea
lirigteascd
i"-r"u unul dintre nocrologil'a citat pe Boltzmann
Moartea ""*p*"u,
.r;*" aniin-urme:'l'Iui?: L,rysoandcare
cucetjv-a
intelectuali "*" r-"" r";",1ta"; siznen)i9i poatelua zilele""
"iiiii i".ta
"""t"i""ilii*igrqi l,udwisGumploNicz,"
)!'eul saiilial !i sociolosul :":* ' i:"ffi:"
.^J-' ;., ,," ' .i ot r dvit ls 20 august 1909
60lr alu' 6- su
ur,' " ;.a
ot.,' " " i il r r gr r cs alm lf licr er o'd" Er up pr of esor ul
;u"
ar" p'
:A;;rJ""
" " u' om exuberant care de.zeci de ani 4i insrijea sotia
:.j"aa. n"pa * qi" din intemplare limba in 1907' in 19Og
i.ili"i",'J"';"" -"Scat
ca sn evitenomentulstinserii faraochilor
ai soti"i, au .tes impreun
'ndeosebire de
euthanasia Spre
uti"ti"qi

*i*rl.",t i'l"i'll'ii
* ;:H'i,i;::i;:T"i;,il',1i""''lill
rarnrein c'nL'""
;:'"4#;;;;";', ;;; rigi. f' a."p***
"'i
a" e" l ' zmenn li G um plowicT.l'r a': r "r ea lui Fr eJd'
' ' .-" 4f" ' ta;,.
p'", r':gss au*reaagon:arta.prcvo%ra
rdzi 9i
" "poner a tugt de ourcre 'i'
;";;i;;'''*. "sre remarrabrraEr nu qi trei
i'iii"a.,'"1";" q;* $i a atin! asifelvarsta de optzeci

prd31,1-H1t1ift$jlr]f
,x,1'*i*#,ffi
anl . l nca Inal
;"i,-i*a'-"r srmpronr "54i
dLlr
"i':,pt"-uii""
.uci deri l e !rovo.atc
ir-"i."i"i" *t".r"*"
pentru situalia din
_'_ Austda
- ': - _. au fost
de co1ll'ct ul dr nr r e convinge_il' lr lcr r oar e $'
rupe cumammenlionat d:j":: ildl" i1u-'

;#i[#r g*,*itiit[l,, Operei din Viera, Eduard Van dei Nii[' s-a spAn'

*,,.,*+
..lri"-rli"it"'r.hit*tii

iiii, ;.t-Ji;
"'","
,o' ia,
urei fraze deprasate-ca*n :"upi:: ll-:l:::.*:::
edificiu pentru care 9i.a dat intr€aga

''ll,l;;l;[tffiffi*##rffi :i.'*aq"r
"rtni"teri, -ag:'ir'cul lui de nedesPe4it,.AuP"t
El
ii,.i"i,r"l.'o.;;;i "ntut-utoNl
t" aouarun:duPa e'eeade
'lnrarr'
pe?1":1dt."-"1
fondur uner

j*Tt**ifi,t'i"::ffi **" i"iE : impam,ui€, foqtaLatde,nsrcziluj-:,t'l'l-'i:::i

i"tr*]
apr oaPc
ru" ut" nej usi i fi er i ri f sla ! nui adjulanl r n'sr r jnp dc
nicjodat '

fr
' " f" - m a: eipr r m ar

t'i*#d
d" i a scesi inc: dPnt nu si- a
" -" :rJ-a" " ^i kaza qjursa orc\ erbralb I ed'
.iii""tr" ," , *erand masjas' -EF.
'ut', ""ir, ' seh'ePfteut" -A roslfoartefrumosmiaplEcut
iii*,""n..i"n
foanemulr-'.
pa rnvcnBro-rur
Bi"d.rmeictI a a{ul ca proraconist
' ,Oalta rrasedre
::;:;m',1;'*;
:l;ff *:lti":i:3"..":Ti,"'{""::,H#"ilil::
::.:LUr" ji i'"""
"." rl"r.''i"" I8tI-188L, 'sre
a lucral dc
doJbzec: ani sa penec_

I *',:Ji"3";t#""il;Ii";.iii::c1iJ::i
s""pi".r,.ii;;bd';;
";'"":",r" te,*uu*r", "":;lt:::;
.,11i":
;:;:'ltr;rui':y:n,{iri:{iiil,#:.]i
j::l:;,n::ni::;
a"""iopu,"t j:;;?i:,ffi iilj,jiti;1":,::
",a""*iii-'"i
",1fi
iJffri:t,i"i:s*
a"pa *T[#
.i ff ;Ftr;d:;:1",:tj",iilh:,JiTi"fi il*li
190 POZITI''ISMUL
rt IMPEESIONTSMUI,
FASCINA'I'IA TN FATA MORTII
p'nIu,u,
i#:'"li}".i,i "iilii"'li";"i",iT.:.T" moqleni,or
Rudo,
lfrh"r;ii,*:r.yTj:l;;rL:,:;m:*H:?it"i::t:
r,"".fi.i!:,ry*t*
ill"":"triff mr;"* t+;
;;flirr;':.#;;it*'r-fi-i:i,;ffi
l,",,ifjjii;*l;1imlffi
r#iji t"r*"*",r.*-r:T
iTr:il"".,"*ii:ylii,",-fi
111r'4,q;:,:ltr""jf iFit:
*H:*ftr#tt#:Ht:}ffi,"{l.l|
;:+;,ii,:#liff
l$
ffi
:*,;:f"ir,:{.h*Tnr#"".r,"'".ff
I *::,.*xli:::i, 3",
,.1i:"iffi1,,"j1,":T:
H#:H,11i:
:i:
;***,,*,"",:=;r;*:l;l.m*.r[";;T*
31;t;:;1]t,'*,c,"" r'""-r'-c'"n"
E'rre!esprepericorere
njr

it[1,i:r"t.,ffif:'fftil"":,+:
*s;r*ir;""",
ii':i#*,ifr fi;*i]iil":ffi
;l*'t[l'lfr fIt+i
ffff:1Tiy"{{i,:"^=},!4lil,,r,:*":1""#;fi
Fi?jr,,r=*
#t$##$j*+dfrit*fl$fr*ffi
r**r+itt*;+'rtit:1ffi
;l"ttr
*;l*:+",ji{*d};ii{,"it
*i,lmil1,*-ti
uneiiubide?uate.
inocd;i; i#;, "#Sil'iir:TJ"";HH":#;
: ' . Buculia lnudcioasd (n t )
POZlTtt'IsMuL5t tMpiEstoNlSMUI
FASCINATIA IN !'ATA'MORTII 193 I
l3 Gttttingen. ?ar6l nu

,m *y;:;liitl1
*iF,r Ir#;';:i::,"1x,x:
!i a mai revFnft ni"n
.l:;:1i,::i ri (urent. P enl ru cd biocr af i;I ui Her 7l pnve$ cu{dispr ef
lui posibjlit st ea acest er r
a
or jce
am anP

il*:jTiil+'::
:, ;
ilfi;0;;i;;,i'";.";:'C::J;J1;ii:.,11
*il."1r
t""t",L',l;r$i*::
-j u cu pr:vrre
ii-"'"'i.i,.
l s si nu. ido. ea
o*a "x'sra dovezi.acesreaar srdn'a o luminb
iie isupla atitudinii austriecilorfate de sionism ' '
f19111""1,"1-**,r1 ir jrie :sdsr,.r iii i"oi a",r"r a" sinuciden enum'erate.aici
sunt foarte sr€ri- dc
;;i:I::f.111:" f,l":,ssre$ a"al",.i";el, . iJ.a"a iu patte tentatil'ele de sinucidere, zvonudl€ sau
:;;;1,'";;;il';:.i"":::r:lh:,..f y2. s.al eu$ca,,n
casa p6 '" .p-*** "di nazitti cei opt tineri dotari *'." d::

**.ql*trl*1**+'*:1ffi
'Y ca'e".1
o so(ietat" ri
," jurul lui 1890lasaurn urma
ii"" p" .'' ri inrr-adeva
""i''i"1" r.r,:l
i,-cllllrili:1"
'J'r".i" J.r ii" scut-o, e muli mai lunss:*.:":"11i.;:il"i
GustavMahler'
"" Albert
n:":"jrlii:";,,"1ffi t""-ir"ri'""""t1,"1, oskar Kokoschka, Eson Schiele'
xx;::t"r":; :ffi
;;i; ";;";T;'f"Jlil-J:x"i '.u1",. l " d* ' g
w i l rgen"t "i' q; ono Rsn( aJ
'ellir f cl sa!
int r un
farb sa alesgasoluri' m!rl1r'lnlr-o
-i*#ilTllri
iiil,""T:
ff"::iiXT,
a"ouuuu-""a nefericires
aaar;incarcatade Proleltlon$i dupliflla'e ini"leclualrrdr!pera(r
u sinuciderea unei existente incheiate intr-o caBe de snnatate
j"Tfi
1?JilF,t,#xT"..",::''"".',:,N-"m:rur;i:::,T
.,i.i, -i;r ungu" or Janos Bolvai,
epiia lstvdn Sz6e'h-envi.qi Nikolaus
detentieips;l'srrice lmperrul Hab"burg:cnu a

Hh;;lj,:;;'ll$ili{iliJi+T#"il,'f,r,H#
cu
L c"),:'i de'"b"nie p'elungilb daca€ sa fa'em o ronparalie
""o;u'
Roberr Schunann NiFrzhchesau osksr
J.lr" g"r."J". nota"rlin.

*fl r#: rrff*ilffix


cal. ib pre un d ilii;"ii$
,'"djl.;llli"yiit
* *, tr; ' "4w- ' t s ' 1 d 6 1 _ 1 9 4 2 ) 6 - a
rizza,-fara
;i,r'". o;;
a-i mai mentionap" tranceziic"rard de Nervelsi Paul
";';;;;,
*,-". Ji"r impresionisr
cerpmonisrur
Penrru
barocar morri s .ucceso'rr
evsnescenla au laruL'a^siDuci-
a"- ,

l;"*li'1.::,, :":::.:i;:l:"'li:l.ll"",X:J
r:-*:r;-';;;;
a". "
". , , " .i
"""J,i-"i;"a,
.ni"r naturala penrru
r"'" pornirii unor inteleciuali
anumitr
prccum
ausrrreti ? Nepu-
SLjflcr',scrupulde

ill{ijril
i, l:dii.rjf
"l"rl.i"i :r*::",;"lx ";*"i.
;r*".i"t"i""i"i"i
i""e
ul ".""
.el or ""r"1*
care
ar fi putut introduce ideea sinucide i intr o

-oartea
contempl au
ca pe o psrt€ nedezvnluitna vieln In
sceast aposibjlit at e convinger Fac5 m oaF

''*":"};:r
ll,'#i+iiruif$g iffffiri*lHtr p" i'J?11.i-dllll:.,1
' *i"", ""i"u-":i ::::::'i::l::T:llt"^1i ii,i,i" i"r"i'l p";i* Relariva absenra a sinuc:derilorrnrandul

ilxiilifft':T[Tjj*:;# #r:::tr ft"H"r:t'""il:l ' i""et'ii"l i""i're ders20suseresza fapiu' 'd rmer€iuD,aa
"i,,iii* ."a"titate de a luPr; inpotriva bimcidprii Mai
"."'" refom€iPolrticeintelertualjiDeshiEJinu 3u
^-""iiiiJ $idedicori
j1:-"3.;ri"i;;,'":'."iff
:ffi;i;,;11"::r, i"l,Tiii":i"3,1JH::: ;;liens!i
i r" i dci j mp r eciot u; olul.Dici m oanea pr em aLur a
l-'"li;il.'! ;,ilr:#j'
J'i;";"?;::
Tfl:":l'::':j-1::'-"];;1'''i :i,T -" " r,idemonstreazecazul lt r i Weinr nBPtlnclina! r a p"nr r u sinu-
" "cub

:?."#:,;i;r,""".T#rlii,.,*
ff#ilfJjT,"i"'".":.'ifi
'
,;; r"-""t* at nihilisnul ierap;utic Unsurul vienez Ka'l
"."r""r a facut aceastnobservalieinir-ur articol despre
r;
;'*"..""".:3'iilli;.
1;1
a;* }:r
#,".ff
"f#i{
a"":liaCe-rbonl
i"'jii r'' tgs.-.i"";t"!' u'"r'*r Polanvr' povestea in timpul
'd
paf le. s uf i\ pr de ca\ alpr r e a c) nr

jr#H*':*:$,",:l,*"lit*lfiilf#
ia:":x"'.ff#'
D noul ui rA zboimondi all a car p iuase
o st r t uor ne
;i e6a de douazeci deori . i n pet sobsjult {sDlel d des"oPer ea
pnn'
:teistice Dentru multi dintie contemporaniisni; asemenea
ttnia6cd:
j*riJ:i..*r
*HlTijirri:ii!T4r,.".,l;{:':,"*[r.*
darcz. ni;i acestianu s€ puteau decidasA
Dacd ar fi provocat s! aleasEinhe viaF 9i noarte, el tHamletl
ar li

;;,:r'#:jii
ajuns
racdpntaiul i:ilr;lii{:[lT
*i==:1a*:::","
ruicri;;;;;#;ii,,:; "
::XlTi jffiI:H;"X""""T::
terninat, de vrene ce nu poate alege viata40

A cceD ri ndsat l rai asca d osr a! 61 c6t put 'au sa alpage r nt t p


i :rD oafl " e,ausl .neci i au l asar visr a sb dcgen"r e?einir _o
viala
oponunr Lnr e
754 POZITMSMU!
sI IMIIESIoNISMUL

*:*ilr**;;*i,fr*:#"1;*"i.iffi
ft,,Ig;{{*ffi
;fl[n**l**]:tlt,*,':
';,t*t,'',j*:,*i
t2

it,E"l'{;{i$gdl1,-ffi Filosofii gtiinlei

j"#i{ttr'T'i}nrr,"*l;t*i:+
fflTiirti;
'
'
Drnst Mach qi reducerealilosofiei
Ei psihologiei la frzici

;l*li*,:{Ltfi
*'fr1ttti}*,#igffi
rscur Ia ]\ms, l eng d Br Unn. M ach , si dsr or caza indepeDdenla
uruipa4jal fap,urui.ca". r::i' "".y1: l:1:-! ]]1._"1
:^-1"-
i:jl
e ani, acasn,de cntre taidl sau. Propietar $i profesor csre,
, sinpaiizase iu iebelii, tatel i'a lndemnatpe Maab sE urmez-e
Gi"i rit."at"rii g"ec;qtt$i lstiDetti. DeEifoa'te $ndt MacL
1 lu;t ".oior
bac&laureatulla xrems in 1855,dete la care apucasedeja pe
dul eandi .i i l i bere. A st udiat m alem ilica f i f izica ] a VieDacu ger -
.i l i i * " " E rLing! ! suseD I ?96 I 8?8r . hdr du- si Coct or at ul
"""
1860 E i abi l j arca i D 18 61. La puf ina vr em e dupa "cces l_a int glnit
Josepi l P opper-Lynk.u s.car e r r vs der enr Pr iet en. pe*viar eAni de
Itail a aaite*ii particulare,predandpEihofizicalui Fechner'dupn
.,ir der.enft proferorde matematici 1?1c'az, postur: T :i::.jy-,i_:
re 1864 si 1d6?. La Graz, el a fost unul dintrc aFopiatii economistului
)rriirinetHerlmann (1339-1902),csre a invent&i in 1869 cat'ieatogtalt
li 'ai
fructuogi ani l{ach i-a petrecut€a p l€sor de-Iili:i-e-x9:lr^!0ir
l E Ia Ia P rasa - dj D 186? pr iDdin 1895 inr inpul anuJui 1879- 1880ela
rostrecror ai mversjtali' pragheze.opun ndu * viqurm seararl aje8Frl
iq univer;itatea ceha gi cea germana DuI6 ce rcforma respectivd a fost
'ijuir in bractica. Mach a refuzat realeserea 5a ca iecior as€muind
iup[ere cehe impotriva eermanilor cu rnzboaiele relisioase din secolul
19 6 POZITIVISMUL IMPRESIONISMUL
$I r 97
FILOSOFII $TNNTEI

na,u'"l'.:il:l .lT.:";:i,"-',T::1:i';ll:
deDunnczeu.
eror brrourur.
economic.ar tul^Il,^
,vocapnncipiul

;#?tli:r,rmhsl;1;,gri;g;'*l;;;;
'11:1."il'J:"'',;:#ii ","'""," "*."",-i
scoqj
'*-r"n
eia Msch
-.""*

,llii i"iii,"''ii"i i^ n"cbmasuraloarca


;x",n**i:l g;g;*;; *t;
*],*:1.*tq;
,trebuiP
:'^:ll:i:1":;:

:r,f;nl"::il:'r;li'::;
lii"l#1i:1i:'"'",'."ti'J*'"ff
*u***'-**
l'$rs
:',:"i'ff
ilittfl*
"pnrrlcaipnaruru
.Jit s,i}bu
euar .rr ca abstracir,:ne5.
respingcreriimpu'uraD'll"-;;;,i,,' i,i* r,

**ffi
ri"" Frank"se
rtSSa-t906t. NreD pEsheT
: :::J'.;"ff;; i;i'; ;"rioaa"atgt-c^d..
z-rcrg,tu'
^ ern=1"-
-
p.'g, a ca'acreriza lur MachtD
puzi!:a
ili"n r, .tt" o"'i-u
rj sm sl l ui Ooerhc:
q
i i'l sllr r n bcdalr pnd: ws' 'r dDh";
D i " xoo" ," ." de' P hbnom ele
l, denken, ist ganz einerlei
- reFacas6D'
. qo6Drr: ,cn:i:::l::'-'f":T,Tl;"''' "'" "'ioss+i
i!iJXi1i"**1""""te e
36pre aceasla E racurrati!6'
r4!er"_* '
de M sch f a15
tapl ul cd n"incr edct eam anif esr ar a
a
i; ; ii"i;i; a"'".
'L -D ecrfi cat *': 't'll l:f:^1","1'"T'.1,1
..*'" 'rinte;orur
::i":*'J;ffi;1il
'"fiiuqi' in renomena-
aisciprinei'
i'T;:i,i"" ;iG;; inotezeie constructive"'l:":,::T: jL,::::
i#i"Ti;':;i;;;: ;;;"ry t,:1i.::: f '; ;1ff5J"i :
:ereal c nsruni , l ui Msch r i llcea plst er e sa '(
-',""",fi
:lii;iiiJ',T"r#t,T*ql":"*g"'.rti*Hltiri,r
,T:1:i:";:i;"':';""'J;;i,l;al :rT:"11
a -propr;iLrfrtrmutariI iY "-lT, :"*-''""" "'fli$:;
;'Ji:lll":i

;:gt*:,l*+Ptni":ill*i,l'"''
ru**ll,:;l;'gi,{i#
* ,' lt*:""
l:",,',".:' ji,
l1'."}
'u,!,i:"i:!,:!.'ii{1::iit"'":i:'ii:ll;-t;t;i
- :""::fiiri",
l;;';:^^iH,; :":*i:1i:i
f;l"J:r;;:' :"i1",:xnr:;
il"llil
:;
*i::3'".u#:ri.i1m
:'JJili:Tll'"";
;ff *ii{:iH"T
;;;";;';e a notaliei;i calc'luruisini"'l
Iln' ,
l lr i r

llr
'lr 198 POZITI!'IIMUL gT,MPRESIONISMUL
ll li aILOSOTI S'IIiNTE]
199

i' jj$ffi&*,;'";*iy j:":#:


T"liT:;
;";,:::*:*"#=i,ii!,!i,:a:::'d': !i e sa criiicn 1 !m!aju1Yli.H.u:::il
a fost *jimurai in
;,H:.'f nh1",m:
ixt: i :*t ": *::"r,1,"1"i':i:tl:::*H::icAnd s's oFus psihologhmului
w"r'r" *"i, *r"'i, r"
tur M,acn
tn mreMschrspingla existenta
m:*:;*',,qq;"."r*;1,:if"i*::"fi t?*"trx; l,i;"J'"';::J;; ;;-'
."inente
-"dul
J*i" p"l'r""r*'"r"rrirerdin'lr-un
jzolare P6ihologia reducl;onista a lui Mach a fost
DnloBuon

$
$i*fl
sp,1;1i;gi:ii;-rih,ffi
ffitul:r]..ffi
,"ii""t Jr.e"aU'*p'u"ionitlilor finerei VieneID

i*i <a.i iiataii* nn pedtru a


noliurea
),ii'ri.,'is0n. t;h' a uti):zat T.":hl":i : "1:j
€xplicasubieitivitateacon'
i.ii p'"ie,l"a cdintreag;criticn-va'-'\i"*i:"pt'1.1,::ti'"
ifl,f,'jiiiq1ii?iu"] rJ'M1"1,a""""p*r'a'' ;ceasta'filosofi
fii"""l"" n"r;-**al
a impresionismului""
rI874're2e'carea audjatconferinta
cu acesral"ch,'!!::!:t:!
;ll,IT"{fji"":i:'|iir*rin}ru:;,::*,fr
lrT51r"'; i' r"iiei.
" "' '"" -jiJ
"";" "n"i.*'
;;;i;;;e
r" a*"lli*,
'€marcable
pierderea acerui punct arhimedic rn
ararcneidercaiitsreP::ii.l:::l*J:"1

flilt'jffi$ill#***li*,,{iblij,ti#
.,:il$
,
"""*it'i"
; il;;;;;;;in';
;;;;;;;;;;-;;;;lt'
si serzatiirorcare nici adeveratenici
*e erterjoar6cohhan w'"bi-'9.1-::l1l:

i;'j:tffi
l"tif Iilifltl","nf
li'",.',":ffi ;;'#:;;;;,;;i;;;;
;';;t*
bJ",,"i*i" ""." ,
Machinprunu'lasera termi'orosia iui
rermeni precum-3pirtt "uflet :'ittt':l:-.:9::^::
** l*""qaqjabilir': Acesrvocabularpresupunea

fl#rue****gltai$*[',1ffi :s de depersonalizare in caresuneturc'rcule in i"lp..li'-l1lll


a"rn"ta'dIoateadevdtunlecunoscute trtenerare
."u
".*t:i"ta.
;il;;';r;i""r" ar epirirului$i malerier'Meh
'.c91911.1":i
;:;ijJ;i;;;;"" denuirarade Brochdreptsune'urde
plaronismului
.ela lnmormanrares
pi;j6liliilHt""{iir',}#:*Lt!:[#:l#;.:Jd ;;;
;";;;;;F;;-'*p.;1i
""r
i,i s"i',
';;;";;ii;
"a
p"ii'"t"sia
qjenez sustinur'
ai jnPrecioDisDurui
concepuia
senzariilor
3-Daco.inreleeem
de
au
l'tachincap-
pnn imPresion'3m
"urr'nt ra ur srmpruflrr de srzsl;j aruncj
'."i'"isupenoe-e
Jceres orjcereiluni

$"t"*d*fii"lH;'$J;,xi"f
decbrcPIal lui uahln esteo rncar-
f ,":"".":f ffl^i"3iiLi,3;
ffi:j"j",;:":jf,"."x'.,#lil"+f I"-#'i rrr ur"r.,
^.: -ulr

ff jn#LTr;*j#l* i,'*i;srlll;:":x
lij,!::#:;{ii:{!,r:.t{il 3*,ilir,"liilli;
i",llllixiili*ri::ilr
, de pe'specriv6
sch'mbaril;'onsronte

ti;ii:,,::x{:";':*;ilj'[ l:H;d: ;i;;; ;;";;;;t aa.n*cat


iil:l*i
"".",",",i".."
al""""l*r'
""i.1."t
li'.11'1ti a tinsatadarsa ne
irp'esionism':l
riuiHirii:ilr{:5-'t ffii
-hl'"'::'1"-
l"i'"-i," ei
",";;"
"i-itesre:
i'z;c.evira;d &oporrivd
ffi il""h;;;;;imaieaurite1ii
j"1
l:1l:i:1
intres;onismului at\rnci::";
cand
"";l;*1*mL*;rlr#t
il*:i*#i*tr,:i1#r.Xi,rm***n__yi:;""Lruril
,iiri,,
r:;r,ffi
";;;;;;;;;;;iJ^rd Hbnissvaid pe molivur cd acequ ar ri
r"inciro dde nu exiqtt ceva.numjr

r#{tiili,}l{,:f ;nifr,l*i:tn
;:T;?,:i,:1""tril,1'.:X1*:1"ffi t
o."ti*t

*i*j"x":;:.x
canai*u maesLrulut
"'#ilxl kq l;il
l^:i:'ffi
#[tns"j,:.,ru1 iliii';;i; ;;;;;l
i l ;;
il;;ii,
;rn;;
"","
nu de
aveaD artrer rourrP
poate do a' o der h; der e im pr ebionr'r"a
st d iar , n- d- e

.,#Tft"il'iff:"",ffi::;i"1::i'j
;:":l::;i;
;x,"T;tI"i"T";
D uocl el ede vedpredi sparate"
'ffiffi;ft;;-;;
( u r oar ' c3 a, em enealur S'hnilzlet
ins intospecin'- iar inrarctardin 18s8
:i
r-a
sfarlitl6 -' el nu a
inDins'si mai mult spre un nonolog intedor fAr'
200 POZTTMSMU'
$r IMPtESIONTSMU! IILOSOFII FTIINTEI 20r
,::T^:ej doinj.,aucumoancapen.,u
ur.{rr":j,fl
:;T:i;i3,:rj
rm,"xtill;
*x,r':"mdillt;lf
pl deqp"-, esi l sboratorul a rbmas p r im a lui iubir e
;'"t* *'p" maiiDdaprospe
9"
o m iopie ar cenr dar al_s

iar"?:.r:l^".*:d:',1*;if_r119
din I8e4 penaln Is00 a rosr

ff{,j:jj,:T,;p${ft
i;-;;;J;"

:[i+xr;"i*i+til#l# 'r
r.i S i ,efanl a caLe dr ad; D Vr pna DiD 1900 idna ] n 1902a
';;;;;;;;;
rsj atl a Lei pzj e;fud o per soaDeenoLi!d. s_adecissb se r or oar cE
. unde s fost succesor urlui M ach la caiedr d Bolt zm anna coDr e-
It f.r" , Oooa" .tuden!rInsiDtede a I invitape Fried'jch

#r jn*lj:ir$nllth"riu*Iilfj;it; ia?ane la dubaterl. ir cadrulacesrorint6iniri exc€plionale


"i"e*
ii'isiri,.; etical erandilocventului
a"-a't idealismul Jodl

Iil,*r'*:,'"t"iliili;:lil-*::f,'I"*iil{'i:ri; "
ii:v"ni-ent a ada"cit peEemne
i*O r'" ili"ul-'. H"-aM
animuitatea
8roch.
p":1":
llll-9'ji:.: j
o nluFa imporrivaprofesorulu

ifrflr:ft ffiiH',*TH#
l{iffJ.f#*1.,:"'ff .'i;"t'" "a"*ii i't ?t I:1"" ":1"-l-.::'_1,:^'":'i
-l!SS,,*'u" u a*"oit i" I906-unedintreprrnelefemei
;prembrie Ie06. la varsra deEaizeci sr
^l:: "Y":'l::r"
cu docrorat
doi.d?-a:l:-Tl::T^'::::
n"i"o, i-pi"" lu seetde o snshiEdpectoralAqi de teama

**r#$s-ru.*t*Nm
"r'u paritsit de ""ust mintale
facultblilc
fi fost 'SAt"*"".
.G"i"i a"E mai depart€cerceidrilelui Stefan' care
;l*"; p;"t"" cei " care au introdus teuia cazelora lui Ja':es
Lir p" in 1871, Boltzmann a teoia cineticn a
"o"u"""t pe 'afinai
concep$e un coleg
;'#;H"""H#:i!I:,!:-i"::"*;:ir,l*["!*ri,
..
or ioiosindmetodamecaniciistatistice c-areo
i.st"i,.. ""i'J i*"t'-;at (rezr-rss8).in 1861nodestul Jos€f

i:f!l:h:l
Yfi:",i,rui1iir1milr{m*
{ '-iat
."t;"ip."u a"""operneaiDelului de
xir."re. i" iazs, sott,-u"" u
fdcutn
benzen,

""i"E t"-iu .a*t'o-"gneiicn a luminn,"edficat


petru ani
printr-o serie
ehbor"t 91 M,'iTl
f"m**i*"":""^*:arh";.;;,"l.{::l;x,:"t".H",;
fr
:HHr:f ."6lif
ilTffflb{i"}:"":h"ild#i#:$'i:if
"ii"p i a""""ir
:;.'f
lnlsse t"e"u,""t"t"'
rnaicu sesmbdaro'itdfaptuluica a con-
r.'-rt"'a de Sretarcu c;ncrani inainte polrjut
radiatja de cardurbs urui :orp 5nracirevdiaz€-ca'3iil"T_"]:':
ulr ; nii aDi de viat a Bolr zm ann a
reraturo l ui absol ur a. ln
ca rerDodiDsmica renefla fenomselp sLomului i-":'-:'-
-t'*YlI-ad€p
r"r la*l 9i Ostwald,a .nror inienaitate
Ludwig Boltzmann _ i;
despre comple nAsur.dincat s-arputeaspunecd cei doi iu co4tribuit
""r"-r""-"r"
a;merea
rpotezelor n la sinucider€a Ba
"o,,t.udi"t;d-"!t""ltut"1' , riosor,eoltznann a_s::Ll":^:.:ll::::i
f"i"-l-" i** pe l]zicienji Dewtonieoi;:"*"1:";:]#'"
in loc sa apelezei:
)g
ca mai mulrc teoril contradicrorii
"J"tr,lJ
,;';;;;;i; i' -*h;rr.
eeara "t
mesura " "firnat
Er a ;ncercat sd rezorveo sene dc con'
Dr*'m ceadinrrearomisnEi A]odslilatca deducrive in care
.ci,hon
'*"e. ;LiLizeaza ecuai'l dtr*:i,,]"-':i:l:t_lu,l1":,^::i::^*:::::
" neDtalFarbitrare Desiacesteconstrucre
'r" ""iJ"i.t"; parre
,rorsionea?h din dale ele.seafl^aD1airura^d r1l:*-':i-*
-*r'i,cre
i.:
a""nt de ercludereBoliznanDa cazurde eord ru
""*"i".""i";*;;
Maci sEuDrsfaptuluica mci un construcr nu poatedila cu exaclrlalL
e snun;ste u continuumsau cum s" comportdo particuln Msr
;;;;i;'h; ;;;;ta; ur. r"-ii p"i r'ucare t'
""""i"1i,
ipotezese afla ""pii"a"a
intr-un raport' din
r"l ai, li* t""t" eatele,iar aceste
nou, de complementa tate, 9i nu intr'unul antagonic"
POzITIVISMUT
fl IMIRESIONISMUL
IILOSOTII iTIINTEI

::,,,*,,1*:::iiltp#",;"$:r,fi x?"l;#l::
, ., j"":"3t:
"hpanea un siii li
ca io cazulIui Hugo Betrauer'sa-Fi
o"
molivde ciisa invocend
Dupa F a fost condamnat
; ;i;i';:.j;j'"i;,'.:urt.D^rea dc
Prjbe ecuarij
q' ai""*-". i i'o"iiii"". upru&