Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Anul şcolar :………


Disciplina Istorie

Clasa a XII-a

Numele şi prenumele elevului..........................................Data..........Punctaj..............

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.


Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Competenţe specifice:
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie.
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare.
2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică.
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor
istorice.

I. Încercuiţi varianta corectă pentru afirmaţiile de mai jos:


1. Iluminismul, expresie a spiritului european, a fost prezent în spaţiul românesc, prin:
a. episcopul unit Inocenţiu Micu (Klein) b. Junimea
c. Nicolae Bălcescu d. Şcoala Ardeleană

2. Atitudinea diferită a statelor europene faţă de deciziile Conferinţei de pace de la Versailles


(1919-1920), a determinat România interbelică, să stabilească drept obiectiv major al
politicii externe:
a. adoptarea unei poziţii de neutralitate
b. alianţa cu Uniunea Sovietică
c. normalizarea relaţiilor cu vecinii
d. păstrarea integrităţii teritoriale a României Mari

3. În sistemul de guvernământ parlamentar, cea mai importantă instituţie, care votează legile,
aprobă bugetul şi exercită control asupra puterii executive, este:
a. guvernul b. monarhul c. parlamentul d. preşedintele

4. Drept recompensă pentru politica obedientă faţă de Moscova, Uniunea Sovietică a decis, în
1958:
a. dreptul României de a construi comunismul pe o cale proprie;
b. implicarea României în planurile sale de expansiune a comunismului spre vest;
c. răcirea relaţiilor cu România;
d. retragerea trupelor sovietice din România.
5. Deviza Uniunii Europene este:
a. Libertate, egalitate, fraternitate b.Unitate în diversitate
c. Unitate şi integrare d. Diversitate şi solidaritate (5x3= 15 puncte)

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:


1. Regimurile politice, ca ansamblu al metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii, se
pot diferenţia în funcţie de raportul dintre individ şi stat, în: autocratice, democratice,
totalitare.
a.A b.F

2. În vederea asigurării unui climat de securitate în sud-estul Europei, România s-a


implicat în stabilirea unor relaţii regionale, cu caracter ofensiv, precum Mica Înţelegere
(1921) şi Înţelegerea Balcanică (1934).
a.A b.F

3. Eficienţa limitată a Organizaţiei aţiunilor Unite în perioada contemporană, a determinat


creşterea influenţei organizaţiilor neguvernamentale.

a.A b.F

4. Spre deosebire de regimul totalitar care aplică, cu rigoare, propriile legi, regimul
dictatorial nu respectă nici o lege în afara voinţei celui aflat la putere.
a.A b.F

5. În societatea contemporană capitalistă, petrecerea timpului liber este un indicator al


statutului social şi economic.
a.A b.F (5x3= 15 puncte)

III. Analizaţi instituţiile, normele şi procedurile de guvernare, completând spaţiile libere din
afirmaţiile de mai jos cu termenii istorici corespunzători:
1. Deţinerea puterii supreme de către o singură persoană, care ocupă tronul prin succesiune sau
prin alegere pe viaţă, este specifică formei de guvernământ............
2. Sistemul parlamentar de guvernământ se particularizează prin rolul major al............. care
votează legile, adoptă bugetul şi exrcită control asupra puterii executive.
3. Statul care reglează dezechilibrele economice prin acţiune directă, este cunoscut ca
stat............
4. În România, deşi regimul.................... a pretins o legalitate deplină, conferită prin alegerile
parlamentare (1946) şi prin constituţiile adoptate (1948,1952,1965), guvernarea a însemnat
represiune politică, monopartitism, economie etatizată, încălcarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti.
5. Prin Constituţia din 1991, care înscria principiul suveranităţii poporului, al separaţiei
puterilor în stat, garantându-se drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pluralismul politic, se
încheia, în genere, tranziţia de la statul totalitar la................ (5x3= 15 puncte)

IV. Citiţi textul /sursa şi răspundeţi la cerinţele următoare: 23 puncte

A. „Există şi o altă formă de colonizare. Coloniile sunt, pentru ţările bogate, un plasament de
capital dintre cele mai avantajoase. Cât timp noi suntem în această criză care traversează toate
industriile europene, formarea unor colonii reprezintă crearea unui debuşeu (...). Domnilor,
există şi un al doilea punct (motiv) (...). Trebuie să spun în mod deschis că, în fapt, rasele
superioare au un drept vizavi de rasele inferioare pentru că există o datorie a lor: Ele au datoria
să le civilizeze.”

Jules Ferry, Discurs ţinut în Camera Deputaţilor la 28 iulie 1885

B. „Anglia preferă să facă comerţ fără să domine, atunci când este posibil, şi acceptă să facă
comerţ şi să domine când este necesar”.

Lordul Shelbourne (1737-1805)

1. Numiţi fenomenul la care se referă cele două surse 3p


2. Transcrieţi, din sursa A, rolul civilizator asumat de Franţa faţă de popoarele din colonii 4p
3. Menţionaţi, pe baza sursei A şi B, două motive prin care cele două state justifică politica
colonialistă 6p
4. Formulaţi un punct de vedere referitor la politica colonială franceză şi cea engleză şi
susţineţi- l cu câte un argument din sursele citate 10

V. Citiţi textul /sursa şi răspundeţi la cerinţele următoare: 22 puncte

„Lumea aparţine doar celor puternici, care practică soluţii totale”.

Adolf Hitler, Mein Kampf

1. Precizaţi regimul politic instaurat de Adolf Hitler 2p


2. Pornind de la sursă, numiţi trei „puternici” ai secolului XX 3p
3. Precizaţi câte un fapt istoric în care au fost implicaţi cei trei „puternici” numiţi 9p
4. Formulaţi un punct de vedere referitor la consecinţele aplicării „soluţiei totale” asupra
evreilor şi susţineţi-l prin două argumente 8p
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

I . Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect


R. 1.a; 2.d; 3.c; 4. d; 5.b.
3 x 5 = 15 puncte
II. Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect
R. 1.a; 2.a; 3.a; 4.a; 5.a; 3 x 5 = 15 puncte

III. Câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect


1. monarhice; 2 – Parlamentului; 3- intervenţionist; 4- comunist; 5- statul de drept
3 x 5 = 15 puncte
IV. Se acordă:
1. 4 puncte pentru numirea fenomenului la care se referă cele două surse
2. 4 puncte pentru transcrierea, din sursa A a rolul civilizator asumat de Franţa faţă de
popoarele din colonii
3. câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două motive, pe baza surselor A şi B, prin care
prin care cele două state justifică politica colonialistă (2x3=6)
4. câte 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la politica colonială
franceză şi cea engleză (2x2=4)
câte 3 puncte pentru argumentarea punctului de vedere formulat cu câte o informaţie
din cele două surse (3x2=6) 24 puncte

V.Se acordă:
1. 2 puncte pentru precizarea regimului politic instaurat de Adolf Hitler
2. 6 puncte pentru numirea oricăror trei „puternici” ai secolului XX
3. 6 puncte pentru precizarea câte unui fapt istoric în care aceştia au fost implicaţi
3. 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere referitor la consecinţele aplicării „soluţiei
totale” asupra evreilor
4 puncte pentru susţinerea punctului de vedere formulat prin două argumente
22 puncte
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar ……………..
Disciplina Istorie
Clasa a XII-a

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
 Testul de evaluare iniţială pentru clasa a X-a, la disciplina Istorie, reflectă următoarea
matrice de specificaţii:

Conţinuturi / competenţe 1.1. 1.3. 2.2. 2.3. 3.3.


Europa şi lumea în secolul
x
XX
Economie şi societate în
x
lumea postbelică
Statele în perioada
x x x x
contemporană
Cooperare şi conflict x x

Competenţe specifice:
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie.
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare.
2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică.
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor
istorice.