Sunteți pe pagina 1din 5

Ascensiunea populismului

INTERVIU

Paul Lendvai: „Cea mai pregnantă caracteristică a


personalităţii lui Orbán este cinismul”
(Paul Lendvai: „The most poignant trait of Orbán’s personality is
cynicism”)

Interviu realizat de Daniel ŞANDRU

Abstract: Interview with Paul Lendvai, historian and political commentator, on


the political carrier and vision of Hungarian Prime-Minister Ludovic Orbán.

Keywords: Ludovic Orbán, Hungary, Populism.

Profesorul Paul Lendvai, istoric şi fost redactor-şef pentru Europa


comentator politic, fost corespondent Centrală şi de Est al postului de
pentru Europa de Est al Die televiziune Österreichischer Rundfunk
Presse şi Financial Times în perioada (ORF), iar între 1987 şi 1998, director
1960-1982, semnează volu- la Radio Österreich International
mul Ungaria lui Orbán, apărut în (RÖI). În prezent este coeditor şi
2017 la Editura Polirom, în tradu- redactor-şef al revistei Europäische
cerea Mariei-Magdalena Anghelescu, Rundschau. De acelaşi autor: Der
lucrare recenzată, sub semnătura lui rote Balkan (1969); Antisemitismus
Adrian Tompea, în ediţia de faţă a ohne Juden (1972); Die Grenzen des
revistei de ştiinţe politice „Polis”. Wandels (1977); Der Medienkrieg
Paul Lendvai a părăsit Ungaria natală (1981); Auf schwarzen Listen.
după revoluţia din 1956 şi s-a stabilit Erlebnisse eines Mitteleuropäers
în Austria, unde a scris mai multe (1996); Mein verspieltes Land.
cărţi despre istoria ţărilor central- şi Ungarn im Umbruch (2010); Hungary:
est-europene. Între 1982 şi 1987 a Between Democracy and

107
POLIS

Authoritarianism (2012); Leben eines maghiare. În acest context, consi-


Grenzgängers (2013). deraţi că asumarea, de către guver-
narea FIDESZ, a ideologiei national-
Daniel Şandru: Recent, la populiste înseamnă şi asumarea
Editura Polirom a apărut versiunea reală a obiectivului unei „răzbunări
românească a lucrării dumnea- istorice” cu privire la ceea ce s-a
voastră, Ungaria lui Orbán, o carte întâmplat în urmă cu 100 de ani?
care prezintă publicului din România
personalitatea, cariera politică şi Faptul că premierul Orbán a
viziunea despre lume a premierului susţinut în mod repetat discursuri în
maghiar. Ce fel de influenţă ar putea România, în faţa studenţilor de etnie
avea, din punctul dumneavoastră de maghiară şi cu cetăţenie română re-
vedere, asupra politicii din România, prezintă unul dintre multiplele para-
tipul de „democraţie iliberală” doxuri incluse în linia naţionalistă a
promovat de regimul lui Victor FIDESZ. De fapt, asta reprezintă un
Orbán? Ar putea exista un „efect de tribut al toleranţei şi auto-
imitaţie”? constrângerii româneşti. Nu am auzit
niciodată ca un lider politic austriac
Paul Lendvai: Ar putea să existe sau german să se adreseze studenţilor
un astfel de efect, dar nu este vorba, vorbitori de germană din Tirolul de
în fond, despre o nouă „teorie”, ci, Sud şi, mai cu seamă, abordând astfel
pur şi simplu, despre a indica o de subiecte sensibile. Şi totuşi,
practică politică, aceea a unui conform anumitor sondaje inde-
simulacru al unei democraţii, având pendente, în continuare prevalează
decorul unui sistem multipartidist cu neînţelegeri totale şi erori cu privire
presă liberă şi justiţie independentă, la mărimea populaţiei maghiare din
dar care este, de fapt, un regim diferite centre urbane. Mitul
autoritar. Aceasta înseamnă că toate Trianonului este o bombă cu ceas,
eforturile de a institui un regim auto- aflată astăzi în adormire, dar nimeni
ritar pot fi rezumate ca reprezentând nu ştie ce se va întâmpla poimâine. În
un stat iliberal. Aşadar, chiar dacă nu acest sens, aderarea Ungariei şi
există o conexiune reală, în mod cert României la Uniunea Europeană
ar putea încuraja anumite tendinţe acţionează ca o frână faţă de deto-
autoritariste. narea acesteia, ca şi faţă de erupţia
tensiunilor naţionaliste din fiecare
Conceptul de „democraţie ilibe- dintre cele două ţări.
rală” a fost lansat de Viktor Orbán
în contextul unei conferinţe susţinute Cum ar trebui să fie înţeles
în 2014 în România, în Transilvania. populismul lui Viktor Orbán? E
Aşa cum subliniaţi în carte, „trauma vorba dspre o ideologie, despre o
Trianonului” nu este încă vindecată formă de acţiune politică, este doar
la nivelul memoriei colective un coridor de oportunitate pentru

108
Ascensiunea populismului

deţinerea puterii sau o metodă de a despre un om care s-a potrivit ideal


institui un regim autoritar prin apel acestui eşantion: maghiar de origine
la leigitimarea electorală? evreiască, miliardar american şi
apărător al democraţiei. Un aspect
Populismul lui Orbán este, a fost aparte constă în faptul că nimeni nu a
şi va fi mereu un instrument pentru a ajutat vreodată din afară naţiunea
confisca şi reţine puterea. Încă din maghiară pe cât a făcut-o Soros. E
2009 – când Orbán a a participat la vorba despre 400 de milioane de
congresul Partidului Rusia Unită şi a dolari, începând de la mijlocul anilor
avut o scurtă întâlnire cu Vladimir ‘80, precum şi despre construcţia com-
Putin – acest populism nu mai este pletă a unei universităţi în Budapesta
unul anti-rusesc, dar, până la victoria (Central European University), care
lui Trump, a fost anti-american, din include facultăţi internaţionale la care
când în când este anti-slovac sau anti- studiază studenţi internaţionali. Un
austriac, întotdeauna în funcţie de o amănunt picant este că Fundaţia
anumită situaţie. De când a început Societatea Deschisă a lui Soros l-a
criza refugiaţiilor, este în mod ajutat considerabil atât pe Orbán, cât
deschis un populism anti-UE, dar, în şi cel puţin alţi 15 lideri de top ai
fond, serveşte consolidării puterii şi FIDESZ!
unei apărări de succes în faţa ata-
curilor venite de la Bruxelles sau Pentru mulţi ani după 1989,
Berlin. Este, în acelaşi timp, cel mai Ungaria a reprezentat un exemplu
puternic instrument în obţinerea su- pentru demcoraţiile emergente din
portului popular pentru direcţia sa Europa de Est. Cum poate fi expli-
autoritară. Cea mai pregnantă ca- cată această „reîntoarcere” susţi-
racteristică a personalităţii şi stilului nută electoral la tradiţia non-, chiar
politic ale lui Orbán este cinismul. anti-democratică a perioadei inter-
belice?
Cât de importantă este compo-
nenta mitologică a „inventării duşma- Nu există doar o singură expli-
nului” în ansamblul proiecţiei popu- caţie, ci există mai mulţi factori im-
liste din politica actuală a Ungariei? portanţi: dezamăgirea faţă de rezul-
tatele schmbării de regim (şomajul,
Problema „duşmanului” este una
inflaţia, noii îmbogăţiţi şi noii
simptomatică pentru politica
sărăciţi, prelunga neglijare şi apoi
FIDESZ. În trecut, cei de la FIDESZ
exploatare a problemei naţionaşe, i.e.
au atacat guvernarea socialist-liberală
Trianon, eşecul în a face faţă moşte-
ca fiind „străină” sau „nu cu adevărat
nirii amare a trecutului, precum şi
maghiară”. În ultimii doi ani, mai
rolul personalităţii – în cazul de faţă
întâi Uniunea Europeană, iar acum
cea briliantă, nemiloasă şi cinică a
filantropul şi miliardarul George
operatorului politic Victor Orbán.
Soros a devenit inamicul numărul
unu. În cazul lui Soros, vorbim

109
POLIS

Politologii consideră că popu- De asemenea, migraţia forţei de


lismul poate reprezenta „un baro- muncă în exterior, în special a
metru al politicii reprezentative”. tinerilor, care a ajuns la 400-500.000
Asumând o asemenea definiţie, ce de persoane, i-a slăbit în mod irevo-
înseamnă avansul populismului în cabil potenţialul de bază.
lumea occidentală de astăzi? Putem
vorbi despre un „déjà vu” al ceea ce Recent, în Ungaria a fost anunţat
s-a întâmplat între cele două un referendum cu privire la George
războaie mondiale? Soros şi „planul” acestuia de „a
forţa” Uniunea Europeană să
Nu există niciun dubiu că popu- accepte un milion de imigranţi. Care
lismul, de dreapta sau de stânga, este credeţi că va fi rezultatul unei astfel
în avans în Europa de Vest, ca şi în de consultări populare?
Statele Unite ale Americii. Da, un
„déjà vu” este inevitabil, dar nu ar Întrucât astfel de „consultări”
trebui să exagerăm. Nu mai există sunt, de fapt, exerciţii crude de
Hitler, Mussolini sau Stalin. Putin, manipulare, rezultatele sunt pierdute.
Orbán, Erdogan sunt, fiecare, din Vedeţi, în acest sens, şi răspunsul
categorii diferite. Aripa de dreapta meu la cea de a patra întrebare a
sau extremismul de dreapta sunt dumneavoastră. Dar nu trebuie să
dominante, dar exemplele grecesc şi negăm impactul unei campanii
francez de dată recentă ne arată că finanţată cu milioane de euro pentru
nici extrema stângă nu este moartă. televiziune, radio, ziare şi afişe
Pericolul real este cel al unei crize gigantice răspândite în toată ţara. Cel
economice, explozia bruscă a balo- mai recent sondaj, realizat de un
nului american sau chinez. institut independent, arată că această
campanie a influenţat 40% din
În ultimii ani, guvernarea Viktor populaţie şi 70% dintre suporterii
Orbán a declanşat un „blitzkrieg” la FIDESZ.
adresa arhitecturii instituţionale a
regimului democratic maghiar. Care În aprilie 2018, în Ungaria vor
sunt şansele ca opoziţia să avea loc alegeri generale. Este anul
contrabalanseze, în viitorul imediat, în care România va celebra, în
curentul iliberal? decembrie, Centenarul Marii Uniri.
Credeţi că unirea din 1918 a
Opoziţia nu a fost niciodată mai
Transilvaniei cu România va repre-
slăbită şi mai disipată de când puterea
zenta o temă specifică a acestei
a fost preluată de Viktor Orbán, aşa
campanii electorale şi, dacă da, care
cum este în prezent. În parte este
vor fi termenii discursului politic?
discreditată, în parte este orientată
către luptele interne şi în parte este
Habar nu am! Depinde, de aseme-
mituită de FIDESZ. În plus, are o
nea, şi de campania din România, iar
foarte proastă priză la mass-media.

110
Ascensiunea populismului

dacă vor exista provocări în Terenul pentru o plecare a fost


Transilvania din partea oricăreia pregătit prin intermediul campaniilor
dintre părţi, ar putea exista reacţii anterioare. Dar, mai întâi fondurile de
ascuţite. Dar nu cred că Orbán va transfer vor fi anulate. Atâta vreme
dori un război al cuvintelor pe un alt cât Ungaria obţine 3% sau 5% din
front. PIB-ul său, nu va recurge la operaţii
radicale sau chirurgicale. Dar nu
Analizând lucrurile din perspecti- există o siguranţă absolută, o garanţie
vă politică, economică şi socială, cu privire la ce anume şi cum anume
este Ungaria pregătită să părăsească va răspunde Viktor Orbán într-o
Uniunea Europeană în perioada situaţie reală de criză, cauzată de o
următoare? ascuţită încetare a creşterii econo-
mice sau de un conflict social scăpat
de sub control.

111