Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect educaţional Geografia în folclor

Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

LICEUL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU”


TG-MUREŞ

Avizat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de …………

Coordonator:
Prof. Unger Enikő-Erzsébet

Parteneri

Biblioteca Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu”, Tg-Mureş


Biblioteca Judeţeană, Tg-Mureş
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

ARGUMENT

Lipsa de timp, criza de valori – iată două din problemele tipice ale societăţii de astăzi,
aflată în epoca globalizării. Ele se află într-o aparentă contradicţie cu explozia de informaţii din
toate domeniile cunoaşterii. Omului zilei de astăzi i se oferă, aşadar, toate realizările din
domeniul ştiinţelor, tehnicii sau artei prin intermediul tuturor căilor posibile (cărţi reviste
tematice, casete, CD-uri, DVD-uri, emisiuni radio, televiziune, internet etc.). Asaltul de
informaţii îl va sătura, însă, şi îl va determina să facă o selecţie aspră a informaţiilor după
propriile sale criterii, alegându-le (pe motivul crizei de timp) doar acele câteva care i se par
interesante sau utile în viaţa de zi cu zi. Cu cât volumul de informaţii îndreptate spre individ este
mai mare, cu atât el le va „filtra” mai mult, şi (tot din lipsă de timp) se va orienta spre spre
scurtele ştiri de ultimă oră, oferite de mijloace mass-media, lăsându-se manipulat. Începe astfel
goana după falsele valori promovate de acestea, sub deviza, la fel de falsă, a omului modern:
orientarea spre tradiţii şi progresul se exclud reciproc şi numai oamenii înapoiaţi fac apel la
valorile trecutului.
Pe lângă rolul de a furniza cât mai multe cunoştinţe elevilor, şcoala are sarcina de a
promova adevăratele valori. Din acest motiv am iniţiat un astfel de proiect interdisciplinar care, în
opinia noastră, va contribui la dezvoltarea la elevi a interesului pentru tradiţii folclorice, la
aprofundarea cunoştinţelor de geografie, alimentându-le setea de cunoaştere şi cercetare.

I. SCOPUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL


a. dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură şi cercetare;
b. dezvoltarea competenţelor-cheie şi profesionale ale colectivului de elevi;
c. realizarea progresului şcolar;
d. obţinerea performanţei şcolare;

II. OBIECTIVE GENERALE


• Promovarea tradiţiilor folclorice
• Dezvoltarea interesului pentru lectură
• Dezvoltarea relaţiilor interumane şi a spiritului de echipă
• Formarea de comportamente adecvate în societate şi în mediul şcolar

II. OBIECTIVE SPECIFICE


- spulberarea complexelor adolescenţilor vizavi de folclor;
- cultivarea gustului pentru lectură;
- conştientizarea importanţei păstrării tradiţiilor în viaţa omului;
- dezvoltarea cunoştinţelor din domeniul folclorului, în special al celui maghiar din Transilvania;
- dezvoltarea creativităţii;
- încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură şi cântec;
- socializarea elevilor, cooperarea prin intermediul unor activităţi comune;
- crearea unei atmosfere destinse;
- dezvoltarea spiritului de competiţie prin activitatea pe grupe;
- stabilirea unei relaţii bazate pe încredere, respect şi prietenie;
- elaborarea de către elevi a unor liste de creaţii folclorice.

III. RESURSE UMANE:


- elevii claselor XI. D şi XI. E ai Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Tg-Mureş
- bibliotecari;
- profesor coordonator;
- profesor de muzică;
- profesor de desen;
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

IV. ANALIZA DE NEVOI


Scopul vizat de Proiectul educaţional urmăreşte antrenarea elevilor în actul lecturii şi
cercetării, în vederea obţinerii performanţelor, prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în
proiecte-program de colaborare pe teme de cultură generală şi de specialitate.
Şcoala dispune de spaţiul şi mijloacele necesare demarării proiectului.
Ambianţa pozitivă existentă în şcoală facilitează comunicarea dintre factorii decizionali şi
subiecţii ţintă, astfel încât, Proiectul educaţional să se realizeze fără a întâmpina bariere de mediu,
sau culturale.
Pentru a facilita conştientizarea influenţei factorilor externi, precum şi pentru
recunoaşterea stării de fapt s-a realizat o diagnoză obiectivă.
Pentru a recunoaşte starea de fapt internă am realizat AUDIT-ul printr-o analiză SWOT.

Domenii de referinţă Tipuri de resurse


PUNCTE TARI a) resurse umane: - elevi pasionaţi de lectură, folclor şi
geografie;
b) resurse materiale: - existenţa materialelor necesare
definitivării materialelor de prezentare;
c) resurse informaţionale: - existenţa culegerilor unei
biblioteci şcolare dotate;
PUNCTE SLABE a) resurse umane: - lipsa de fermitate şi a încrederii în sine a
elevilor; în câteva cazuri lipsa de interes pentru
folclor;
b) resurse materiale: - dotarea insuficientă cu materiale
auxiliare;
c) resurse informaţionale: - lipsa facilităţilor de valorificare
a activităţii desfăşurate;
OPORTUNITĂŢI a) resurse umane: - cadre didactice şi auxiliare, dornice să
supravegheze şi să îndrume activitatea elevilor
b) resurse materiale: - comunitatea oferă un fond de carte
bogat;
c) resurse informaţionale: - existenţa, materialelor de
specialitate;
AMENINŢĂRI a) resurse umane: - neacceptarea ofertei de către unii factori
externi, prin generalizarea unor idei preconcepute de
tipul: „Folclorul nu mai este la modă“
b) resurse materiale: - dificila procurare a literaturii de
specialitate;
c) resurse informaţionale: - îngrădirea accesului la faptele
valoroase de literatură, existente în arhive

V. SURSA DE INFORMARE : lucrări de folclor, lucrări ştiinţifice existente în biblioteca


Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu“ şi la Biblioteca Judeţeană din Tg-Mureş

VI. PERIOADA DE DESFĂŞURARE:


- octombrie 2010- iunie 2011
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

VII. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ

7.1. Diagnoză

Nivelul performanţelor şcolare


Instrumentul de evaluare diagnostică folosit la clasele implicate în proiect a avut în vedere
identificarea nivelului de interes al elevilor pentru folclor şi geografie.

Nivelul motivaţional
Chestionarul aplicat a reliefat lipsa unei motivaţii reale în ceea ce priveşte necesitatea unei
lecturi conştiente, desfăşurate în mod activ de către toţi elevii clasei. De asemenea s-a reliefat
concluzia că o parte a elevilor nu este dispus să aloce timp pentru studiu suplimentar.

Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor


Capacitatea de autocunoaştere nu este suficient dezvoltată, elevii nefiind capabili să
evidenţieze punctele tari şi pe cele slabe ale propriei personalităţi, care ar permite implicarea lor
activă în activităţi extracurriculare.

Nivelul educaţiei pentru valori


Elevii cunosc valorile fundamentale ale societăţii democratice, considerând familia ca un
cadru propice desfăşurării lecturii active şi eficiente. Unii manifestă încredere în sprijinul acordat
de părinţi, pentru definitivarea materialelor necesare implicării în proiect şi în concursurile
şcolare.

7.2. Prognoză

Nivelul performanţelor şcolare


În contextul performanţelor şcolare obţinute, valenţa de monitorizare a rezultatelor şcolare
impune urmărirea cu precădere a evoluţiei elevilor şi a obţinerii performanţelor şcolare în special
la materiile de bază, cu precădere la cele care dezvoltă abilităţi de comunicare.
Considerând eficient sistemul educaţional aplicat de-a lungul anilor, se impune stimularea
elevilor pentru descoperirea adevăratelor valori morale, care să conducă la realizarea lor ca
persoane demne ale societăţii în care trăiesc, prin dezvoltarea competenţelor de lectură.

Nivelul motivaţional
Se impune cu necesitate găsirea acelor elemente motivaţionale care să ducă la creşterea
interesului elevilor faţă de stabilirea unei motivaţii reale faţă de cercetare şi lectură.

Nivelul dezvoltării personalităţii elevilor


În spiritul dezvoltării caracterului fiecărui individ în parte, se va avea în vedere
dezvoltarea capacităţilor de valorizare maximă a potenţialului propriu, precum şi pe cele
decizionale.

Nivelul educaţiei pentru valori


Pe parcursul anului şcolar se va urmări armonizarea şi exersarea propriului sistem de
valori în acord cu cel social, urmărindu-se formarea unui stil de muncă eficient, dezvoltarea
responsabilităţii, acumularea de noi cunoştinţe prin intermediul lecturii active.

Nivelul educaţiei pentru securitate personală


Este necesară formarea capacităţii de susţinere adecvată a drepturilor proprii, precum şi
cunoaşterea şi prevenirea fenomenului atac asupra personalităţii prin intermediul media.
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

VIII. RELEVANŢA PROIECTULUI

Învăţarea centrată pe elev reprezintă situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri cât şi
individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţe şi nu sunt nişte receptori pasivi
ale acestora. Astfel, rolul profesorului nu se va limita la simpla transmitere a informaţiilor, acesta
fiind mai degrabă instructor, ghid, îndrumător, mentor, sfătuitor, consultant, formator,
supraveghetor, coordonator şi colaborator în acelaşi timp.
Proiectul „Geografia în folclor” propus de noi urmăreşte tocmai punerea elevilor şi a
profesorului în rolurile menţionate mai sus, cu scopul de a facilita învăţarea cu adevărat eficientă,
de a atrage atenţia elevilor asupra unor fenomene naturale şi sociale de actualitate, de a promova
adevăratele valori şi de a le elimina pe cele false. Astfel, elevii vor conştientiza rolul şi utilitatea
învăţării permanente, apelând la cele mai variate surse de informare. Totodată, ei vor fi instruiţi în
vederea utilizării cât mai eficiente a mijloacelor de informare, pentru ca mai târziu să poată face o
selecţie justă a acestora. Printre punctele forte ale proiectului se află şi promovarea învăţării
creative, unul din dezideratele pedagogiei moderne.
Considerăm că spiritul de competiţie şi satisfacţia unor realizări şi rezultate pozitive vor
sprijini buna desfăşurare a proiectului şi îi vor îndemna pe elevi să îşi continue studiul în aceste
domenii.
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

IX. ACTIVITĂŢI PROPUSE

Nr. Partici Activitatea Perioada Specificări


crt.
1 Clasele Iniţiere în octombrie - stabilirea grupelor de lucru
XI. D proiectul - prezentarea sarcinilor şi criteriilor de evaluare
şi XI. E „Geografia în
folclor”

2 Clasele Toponime în noiembrie - prezentarea primelor rezultate ale cercetării: lista


IX-XII cântecul de cântece, prezentarea cântecelor, localizări pe
popular hartă etc.

3 Clasele Fenomene decembrie - prezentări de scenete în temă


IX-XII geografice
descrise în
balade
populare

4 Clasele Vremea şi ianuarie - concurs de cântece populare


IX-XII clima în
cântecul
popular

Concursul
5 IX-XII februarie - concurs de creaţie literară pe o temă din folclor
condeielor

Elemente de
6 Clasele astronomie în martie - sesiune de referate
XI. D creaţiile
şi XI. E populare

Marea în
7 Clasele basmul aprilie - lectura unor basme
XI. D popular
şi XI. E
Festival
8 IX-XII folcloric mai - prezentarea unor creaţii folclorice româneşti,
ungureşti şi ţigăneşti
Încercare
9 IX-XII moarte n-are octombrie-iunie - participare la concursurile organizate la nivel
judeţean, naţional şi internaţional

X. PRECIZAREA INDICATORILOR DE REALIZARE IMEDIATĂ (OUTPUT)

Sarcina Responsabil Data de început Data de sfârşit Calificativ


Realizarea materialelor elevi 1 ale lunii 10 ale lunii
Vizarea materialelor coordonatori 10 ale lunii 15 ale lunii
Prezentarea elevi 15 ale lunii 28 ale lunii
Evaluarea elevi 28 ale lunii 30 ale lunii
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

XI. PRECIZAREA INDICATORILOR DE REZULTAT RESULT

Pentru fiecare obiectiv şi pentru activităţile scontate, am prevăzut ipoteze de realizare şi


posibile riscuri:
Avantaje:
- atragerea de capital în vederea realizării activităţilor propuse;
- conştientizarea factorilor de specialitate asupra necesităţii implicării în
sprijinirea activităţilor de promovare a geografiei şi folclorului;

Dezavantaje:
- neacceptarea ofertei prin generalizarea ideii de ineficienţă a activităţii;
- bariere de comunicare ce vizează ridiculizarea celor care au ales folclorul şi studiul ca
principală pasiune;

XII PRECIZAREA INDICATORILOR DE IMPACT

În condiţiile în care proiectul propus va fi aprobat şi obiectivele vor fi realizate, elevii vor
participa la concursuri de folclor, de geografie sau alte manifestări culturale din judeţ sau din ţară.

XIII UTILIZARE TIC

Utilizarea TIC se va realiza în definitivarea materialelor de prezentare în cadrul


activităţilor propuse în proiect, precum şi în definitivarea materialelor pentru participarea la
manifestările organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional

XIV. AUTOEVALUARE

Eficacitatea proiectului propus va fi verificată prin:


- sondaje de opinie în rândul beneficiarilor (elevi);
- răspunsuri la chestionare ce vizează utilitatea materialelor realizate de către elevi;
- criterii de evaluare a concursurilor organizate în cadrul proiectului;
- imprimarea unui CD cu fotografii din timpul activităţilor şi a unui DVD.
Proiect educaţional Geografia în folclor
Coordonator prof Unger Enikő-Erzsébet

CHESTIONAR

PROIECTUL EDUCAŢIONAL
„GEOGRAFIA ÎN FOLCLOR“
Tg-Mureş, octombrie 2010-iunie 2011

CHESTIONAR

1. CONSIDERAŢI CĂ V-A FOST UTILĂ PARTICIPAREA LA


PROIECT?

................................................................................................................................................

2. CU CE V-A ÎMBOGĂŢIT ACEASTĂ MANIFESTARE?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. LA CE AŢI FI RENUNŢAT ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dacă doriţi, lăsaţi date personale

………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și