Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrarea 1 

 
 
 
 
 

NOŢIUNI DE  
CHIMIE    
 
 
 
 
OBIECTIVELE LUCRĂRII 
 
● Prima  lucrare  își  propune să reamintească studentilor 
câteva  noțiuni de bază privind  concentraţia soluţiilor, 
însoțite  de  formulele  de  calcul  aferente,  unități  de 
măsură etc. 
● De asemenea, sunt definite o serie de mărimi chimice, 
cum  ar  fi:  atom-gram,  moleculă-gram,  echivalent 
chimic, masă atomică, masă moleculară etc. 
1.1. Unităţi de măsură folosite în chimie 
 

Atomii  şi  moleculele,  fiind  particule  materiale,  au  masă.  Exprimarea  maselor 
absolute  (în  grame)  este  dificilă  pentru  calcule,  fapt  pentru  care  în  chimie  s-a 
recurs  la  exprimarea  maselor  relative  (în  unităţi  atomice  de  masă - u.a.m.), 
12
care reprezintă a douăsprezecea parte din masa absolută a izotopului C. 
Se definesc astfel: 
● masa  atomică (relativă) a unui element chimic, ca raport între masa 
absolută a atomului respectiv şi a douăsprezecea parte din masa absolută 
a izotopului 12C; 
● masa  moleculară  (relativă)  a  unei  substanţe,  ca  raport  între  masa 
absolută a moleculei substanţei respective şi a douăsprezecea parte din 
masa izotopului 12C. 
Practic,  masa  moleculară  se  calculează  prin  sumarea  maselor  atomice  ale 
atomilor din care se compune molecula respectivă. 
Pentru a exprima în grame cantităţile de substanţe, se definesc: 
● atom-gram - ul  unui  element  chimic,  care  reprezintă  cantitatea, 
exprimată în grame, numeric egală cu masa atomică (relativă) a acelui 
element chimic; 
● molecula-gram (mol) de substanţă, care reprezintă cantitatea, exprimată 
în grame, numeric egală cu masa moleculară (relativă) a acelei substanţe; 
● echivalent-gram  –ul  (valul)  reprezintă  cantitatea  de  substanţă, 
exprimată  în  grame,  numeric  egală  cu  echivalentul  chimic  al  acelei 
substanţe.  
Echivalentul  chimic  (Ech)  reprezintă  cantitatea  dintr-un  element,  dintr-un 
radical sau dintr-o substanţă, care se combină /se substituie unui atom de 
hidrogen 
În  cazul  reacţiilor  în  care  substanţele  nu-şi  modifică  valenţele,  echivalenţii 
chimici se calculează prin următoarele rapoarte: 
● pentru elemente chimice:  
 

 
● pentru acizi:  

 
  
- prin  bazicitatea  acidului  înţelegându-se  numărul  protonilor  (H+)  conţinuţi 
de molecula acidului; 
● pentru baze:  

 
- prin  aciditatea  bazei  înţelegându-se  numărul  grupărilor  hidroxil  (HO-) 
conţinute de molecula bazei; 

● pentru săruri:  

1.2. Concentraţia soluţiilor 


Concentraţia soluţiei reprezintă cantitatea de substanță dizolvată (solut) într-o 
anumită cantitate (volum) de soluție sau solvent. 
În funcție de concentrație, se deosebesc soluții diluate (conțin o cantitate mică 
de  solut)  și  soluții  concentrate  (conțin  o  cantitate  mare  de  solut).  Cele  mai 
concentrate  soluții  se  numesc  soluții  saturate  (conțin  o  cantitate  de  solut 
egală cu coeficientul de solubilitate).  
Concentraţia  procentuală  -  C%  -  exprimă numărul de părţi de solut dizolvat 
în 100 părţi de soluţie, părţile putând fi exprimate în: 
● unităţi de masă (C% g/g); 
● unităţi de volum (C% v/v); 
● combinaţii de unităţi (C% g/v ; C% v/g). 
Ca  variantă  la  concentraţia  procentuală,  când  valorile  acesteia  sunt  prea mici, 
se poate exprima concentraţia promile (C0/00). 
Concentraţia  molară  (molaritatea)  -  Cm  (m)  -  exprimă  numărul  de  moli  de 
solut dizolvat într-un litru (1000 ml) de soluţie. 
 

Cm = n
Vs = md
M ·V s [1.1] 
Unde: n = numărul de moli; 
md =masa solutului; 
Vs = volumul soluției (1litru);
M = masa moleculară. 
 

Când  1  litru  de  soluţie  conţine  1  mol  de  solut,  soluţia  se  numeşte  soluţie 
molară, concentraţia ei notându-se "m" sau "1 m". 
Submultiplii  şi  multiplii  molarităţii  se  notează  prin  fracţii  zecimale  (0,1m; 
0,01m etc.) sau fracţii ordinare (m/10; m/100 etc.), respectiv dublu molare 2m 
etc 
Concentraţia  valară  (normalitatea)  -Cn(n)  -  exprimă numărul de echivalenți 
chimici (vali) de solut dizolvați în 1000 ml de soluţie. 
Similar  molarităţii,  normalitatea  se  notează  0,01n;  0,1n;  2n  etc.,  soluţia  cu 
concentraţia 1n numindu-se soluţie normală. 
 

Cm = md
Eg·V s [1.2] 
 

Unde: md =masa solutului; 


Vs = volumul soluției (1litru); 
Eg = echivalentul gram. 
Concentraţia  molală  (molalitatea)  -  Cmolal  -  exprimă  numărul  de  moli  de 
solut dizolvat în 1000 g de solvent. 
Titrul  unei  soluţii  exprimă  cantitatea,  în  grame,  conţinută  de  1  cm3 
(mililitru-ml) de soluţie. 
In  cadrul  lucrării practice, pe baza datelor din tabelul 1.1., se vor efectua 
calculele necesare completării tabelului 1.2. Elementele calculate vor fi folosite în 
lucrările următoare. 
 

Tabelul 1.1. 
Elem.  H  C  O  Na  Mg  Cl  K  Ca  P  S 
chimic 
Valenţa  1  4  2  1  2  1  1  2  5  6 

Masa  1,01  12,01  16,0  23  24,3  35,5  39,1  40  30,98  32 
atomică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 1.2.  
Cantitate  CONCENTRAŢII 
Masa  Echiva- 
Nr.  solut 
Solut  moleculară  lent  procen- 
crt.  dizolvat  molară  normală 
(u.a.m.)  chimic  tuală 
(g/l soluţie) 

1  HCl             
2  H2SO4             
3  (COOH)2             
4  H2O             
5  NaOH             
6  Ca(OH)2             
7  CaCO3             
8  CaSO4             
9  CaCl2             
10  MgCl2             
11  Ca(HCO3)2             
12  Mg(HCO3)2             
13  Na2CO3             
14  CaO