Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti


Facultatea: Ingineria Petrolului şi Gazelor

Planul a fost avizat de


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
la data de ...................................

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domeniul de studii de licenţă: Mine, Petrol şi Gaze


Specializări:
Inginerie de Petrol şi Gaze
Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor
Titlul absolventului: inginer
Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 4 ani
Anul intrării în vigoare a planului: 2005 - 2006
Anul ultimei revizuiri a planului: 2009
I. Cerinţele pentru obţinerea diplomei
Obţinerea celor 250 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ şi
la examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă).
Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de: a) prezentarea unui certificat de competenţă
lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat fie de
Catedra de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, fie de o altă instituţie
specializată, recunoscută de Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti; b) promovarea disciplinei Educaţie
fizică.
II. Structura anului universitar (în săptămâni)
Anul Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe
de Practică2)
Sem. I Sem. II Iarnă Vară Restanţe1) Iarnă Primăvară Vară
studii
I 14 14 4 4 3 - 2 1 7
II 14 14 4 4 3 4 2 1 7
III 14 14 4 4 3 4 2 1 7
IV 14 10 4 3 1 4 2 1 -
1)
Sesiunea de restanţe şi reexaminări la anii I, II şi III se organizează în luna septembrie, iar la anul
IV – după practica pentru elaborarea proiectului de licenţă;
2)
Practica anilor II şi III se organizează după sesiunea de examene din vară, iar practica anului IV
(pentru elaborarea proiectului de licenţă) se organizează după sesiunea de examene din semestrul II.
III. Numărul orelor de activităţi didactice pe săptămână
Anul universitar I II III IV
Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8
Numărul săptămânilor de activităţi
14 14 14 14 14 14 14 10
didactice
Numărul orelor de activităţi IPG 28 28
didactice pe saptamână * 28 28 28 28 28 28
TDD 29 27
* ore la disciplinele obligatorii şi opţionale (fără activităţile de la disciplinele facultative)

IV. Modul de alegere a disciplinelor opţionale

În planul de învăţământ al specializărilor Inginerie de Petrol şi Gaze şi Transportul, Depozitarea


şi Distribuţia Hidrocarburilor de la Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, disciplinele
opţionale sunt cuprinse sub formă de grupe şi module. Pentru fiecare an universitar, Consiliul facultăţii
stabileşte, în funcţie de cerinţele pregătirii studenţilor şi de posibilităţile economico-financiare, grupele
şi modulele de discipline opţionale care urmează a se desfăşura, aprobă formaţiile de studiu pentru
fiecare disciplină sau modul de discipline şi defineşte criteriile după care se face înscrierea studenţilor
la disciplinele sau modulele de discipline opţionale.
V. Condiţiile de promovare a anilor de studii
Procesul de învăţământ este organizat pe baza sistemului de credite transferabile, principiile
acestui sistem şi criteriile de promovare a anilor de studii fiind descrise detaliat în Regulamentul de
organizare a procesului de învăţământ pe baza sistemului de credite transferabile la
Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, revizuit şi aprobat la începutul fiecărui an universitar de
către Senatul Universităţii. Principalele condiţii de promovare conţinute în acest regulament, valabile
pentru studenţii specializărilor Inginerie de Petrol şi Gaze şi Transportul, Depozitarea şi Distribuţia
Hidrocarburilor se prezintă astfel:
1. Promovarea anului I
1.1. Promovează anul I de studii, studentul care a obţinut cele 60 de credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii.
1.2. Poate fi admis în anul II, fară a fi promovat anul I, studentul care a obţinut un număr de
credite cuprins în intervalul [40; 60) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anul I; în acest
caz, obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului I de studii este amânată pentru anul II de
studii, studentul plăteşte în anul II, taxe de examinare la disciplinele nepromovate în anul I, iar în foaia sa
matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor creditelor anului I de studii”.
1.3. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau, la
cerere, are dreptul să se reînscrie, fără concurs de admitere, în anul I în regim cu taxă, recunoscându-i-
se disciplinele promovate şi creditele acumulate anterior, iar în foaia sa matricolă specificându-se
“repetent”.
2. Promovarea anului II
2.1. Promovează anul II de studii, studentul care a obţinut cele 120 de credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ, prevăzute în anii I şi II de studii.
2.2. Poate fi admis în anul III, fară a fi promovat anul II, studentul care a obţinut un număr de
credite cuprins în intervalul [95; 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii I şi II
de studii; în acest caz, obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului II de studii este
amânată pentru anul III de studii, studentul plăteşte în anul III taxe de examinare la disciplinele
nepromovate în anii I şi II, iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor
creditelor anilor I şi/sau II de studii”.
2.3. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau, la
cerere, are dreptul să repete anul II în regim cu taxă, recunoscându-i-se disciplinele promovate şi
creditele acumulate anterior, iar în foaia sa matricolă specificăndu-se “repetent”.
3. Promovarea anului III
3.1. Promovează anul III de studii, studentul care a obţinut cele 180 de credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ prevăzute în anii I, II şi III de studii.
3.2. Poate fi admis în anul IV, fară a fi promovat anul III, studentul care a obţinut cele 60 de
credite ale disciplinelor din planul de învăţământ prevăzute în anul I de studii şi a acumulat un număr
de credite cuprins în intervalul [95; 120) la disciplinele din planul de învăţământ prevăzute în anii II
şi III de studii; în acest caz, obţinerea creditelor obligatorii pentru promovarea anului III de studii este
amânată pentru anul IV de studii, studentul plăteşte în anul IV taxe de examinare la disciplinele
nepromovate în anii II şi III, iar în foaia sa matricolă se specifică “amânat pentru obţinerea tuturor
creditelor anilor II şi/sau III de studii”.
3.3. Studentul care nu satisface nici una din condiţiile anterioare va fi exmatriculat sau, la
cerere, are dreptul să repete anul III în regim cu taxă, recunoscându-i-se disciplinele promovate şi
creditele acumulate anterior, iar în foaia sa matricolă specificându-se “repetent”.
4. Promovarea anului IV (terminal)
4.1. Promovează anul IV de studii studentul care a acumulat 240 credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale prevăzute pentru anii I, II, III şi IV în planul de învăţământ;
4.2 Studentul care nu a promovat anul terminal va fi exmatriculat sau, la cerere, are dreptul să
repete anul IV în regim cu taxă, recunoscându-i-se disciplinele promovate şi creditele acumulate
anterior; în foaia sa matricolă se va specifica “repetent”;
4.3. Studentul care a acumulat 250 de credite prin promovarea celor patru ani de studii şi a
examenului de licenţă primeşte diplomă de inginer. Studentul care a promovat anul IV de studii (a
obţinut cele 240 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ), dar nu a
susţinut sau nu a promovat examenul de licenţă primeşte adeverinţă de absolvire a specializării (fără
examen de licenţă).
5. Reguli cu caracter general
5.1. Cazurile de forţă majoră (concediile medicale, concediile de maternitate, convocările în
loturile sportive naţionale sau olimpice etc.) pot constitui motive pentru exceptarea de la regulile
anterior precizate şi se rezolvă de către Biroul Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti prin
întreruperea sau prelungirea şcolarităţii gratuite.
5.2. Întreruperile şi prelungirile de şcolaritate nu sunt incluse în durata legală de şcolarizare gratuită.
5.3. Pe parcursul şcolarităţii, studenţii pot acumula credite suplimentare prin promovarea
disciplinelor facultative; aceste credite se iau în considerare numai la calcularea mediei generale de
absolvire, nefiind considerate la realizarea condiţiilor de promovare a anilor de studii.
5.4. Absolvenţii care vizează ocuparea unor posturi didactice în învăţământul primar sau
gimnazial trebuie să posede certificate de absolvire a modulelor de pregătire psihopedagogică, în
conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, modificată şi
completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 78/12.07.2005; planul de învăţământ în conformitate cu care
sunt organizate aceste module de pregătire se găseşte la Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic – DPPD.
VI. Examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă)
1. Perioada de întocmire a proiectului de licenţă corespunde semestrelor 6 – 8. La începutul
semestrului 6 sunt definite şi aprobate temele proiectelor de licenţă, fiecare student primind tema
proiectului de licenţă pe care trebuie să-l elaboreze, împreună cu fişa de elaborare a proiectului în care
sunt precizate principalele capitole şi elementele de material grafic pe care trebuie să le conţină
obligatoriu proiectul. Semestrele 6 şi 7 sunt destinate documentării studenţilor pentru realizarea
proiectului, efectuării analizei materialului bibliografic, realizării determinărilor experimentale,
conceperii soluţiilor de proiectare, alegerii şi/sau proiectării produselor informatice potrivite pentru
efectuarea calculelor de proiectare şi redactării proiectului în forma primară. În semestrul 8, fiecare
student efectuează o perioadă de practică pentru elaborarea proiectului de licenţă cu durata de 4
săptămâni în unităţi productive, în institute de cercetare ştiinţifică şi/sau în ateliere de proiectare.
2. Perioada de definitivare a proiectului şi de pregătire pentru susţinerea examenului de licenţă
este de 5 săptămâni în semestrul 8, în cursul efectuării şi după efectuarea perioadei de practică pentru
proiectul de licenţă şi a sesiunii de examene.
3. Examenul de diplomă are două componente de bază, cu notare distinctă şi cu alocare de credite,
după cum urmează:
a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale absolvenţilor: 5 credite;
b) susţinerea proiectului de licenţă: 5 credite.
VII. Bilanţul general al Planului de învăţământ
Nr. ORE PREVĂZUTE Credite alocate
Tipul Disciplinelor
crt. Curs S,L,Pr Total % Total %
IPG 1432 1310 + 360 3102 92 223 93
1. Obligatorii (O)* + P
TDD 1442 1314 + 360 3106 93 224 93
IPG 104 178 282 8 17 7
2. Opţionale (A)
TDD 104 146 250 7 16 7
IPG 202 446 648 33
3. Facultative (L)
TDD 202 446 648 32
IPG 1536 1818 3384 100 240 100
TOTAL (O + A) + P
TDD 1546 1820 3356 100 240 100
*fără Practică (P)
Planul de învăţământ a fost aprobat Planul de învăţământ a fost aprobat
în şedinţa Senatului UPG Ploieşti în şedinţa Consiliului Facultăţii
din 07.07.2009 din 07.07.2009
Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad ULMANU Prof. dr. ing. Iulian NISTOR
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze
Specializări: Inginerie de Petrol şi Gaze
Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL I


UPG2801

Forma de evaluare
NOADsap 1) ORE PE SEMESTRU

Puncte credit
NOADsem
Nr. Codul

Lucr, Proiect
Seminar

NOSIsem
Lucrări
Denumirea disciplinei

Seminar,
Curs

TOTAL
crt. disciplinei

Curs
A. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A)

SEMESTRUL 1
1 Analiză matematică 4 4 - 56 56 112 113 9 E
Programarea calculatoarelor şi limbaje
2 de programare
2 - 2 28 28 56 69 5 E

3 Chimie generală 4 - 3 56 42 98 102 8 E


4 Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1 2 2 - 28 28 56 69 5 E
Limba engleză 1
5 - 2 - - 28 28 11 - -
Limba franceză 1
Filosofie
6 2 1 - 28 14 42 33 3 V
Istoria ştiinţei
7 Educaţie fizică 1 - 2 - - 28 28 - - -
TOTAL 14 9 5 196 196 392 397 30 4E+1V
SEMESTRUL 2
1 Geometrie descriptivă şi desen tehnic 2 - - 3 - 42 42 58 4 V
Algebră liniară, geometrie analitică şi
2 diferenţială
4 4 - 56 56 112 88 8 E

3 Tehnologia materialelor 2 - 2 28 28 56 44 4 E
4 Mecanică 1 3 1 1 42 28 70 55 5 E
5 Mineralogie şi petrologie 3 - 3 42 42 84 91 7 E
Limba engleză 2
6 - 2 - - 28 28 22 2 V
Limba franceză 2
7 Educaţie fizică 2 - 2 - - 28 28 - - V
TOTAL 12 7 9 168 224 392 358 30 4E+3V
B. DISCIPLINE FACULTATIVE (L)
SEMESTRUL 1
1 A doua limbă străină 1 - 2 - - 28 28 - - -
2 Birotică 1 - 3 14 42 56 44 4 V
SEMESTRUL 2
1 A doua limbă străină 2 - 2 - - 28 28 22 2 V
2 Grafică interactivă 1 - 3 14 42 56 44 4 V
1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. pe grupe, iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. pe subgrupe
Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad ULMANU Prof. dr. ing. Iulian Nistor
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze
Specializări: Inginerie de Petrol şi Gaze
Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL II


UPG2801

Forma de evaluare
NOADsap 1) ORE PE SEMESTRU

Puncte credit
NOADsem
Nr. Codul

Lucr, Proiect
Seminar

NOSIsem
Lucrări
Denumirea disciplinei

Seminar,
Curs

TOTAL
crt. disciplinei

Curs
A. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A)
SEMESTRUL 3
1 Mecanică 2 2 1 1 28 28 56 69 5 E
2 Fizică 3 - 3 42 42 84 66 6 E
3 Geologie generală şi stratigrafică 3 - 2 42 28 70 80 6 E
4 Termotehnică si maşini termice 1 2 - 2 28 28 56 69 5 E
5 Rezistenţa materialelor 1 2 - 2 28 28 56 69 5 E
Limba engleză 3
6 - 2 - - 28 28 11 - -
Limba franceză 3
Economie generală
7 2 1 - 28 14 42 33 3 V
Macroeconomie
8 Educaţie fizică 3 - 2 - - 28 28 - - -
TOTAL 14 4 10 196 196 392 397 30 5E+1V
SEMESTRUL 4
1 Termotehnică si maşini termice 2 2 - 2 28 28 56 44 4 E
2 Rezistenţa materialelor 2 3 - 2 42 28 70 30 4 E
3 Electrotehnică şi maşini electrice 2 - 2 28 28 56 44 4 E
4 Chimie fizică 2 - 2 28 28 56 44 4 E
5 Organe de maşini 3 - - 42 - 42 33 3 V
6 Organe de maşini - proiect - 2 - - 28 28 22 2 V
7 Mecanica rocilor 2 - 2 28 28 56 44 4 E
Limba engleză 4
8 - 2 - - 28 28 22 2 V
Limba franceză 4
9 Educaţie fizică 4 - 2 - - 28 28 - - V
10 Practică 1 - - - - 120 120 - 3 V
TOTAL 14 4 10 196 316 512 283 30 5E+5V
B. DISCIPLINE FACULTATIVE (L)
SEMESTRUL 3
1 A doua limbă străină 3 - 2 - - 28 28 - - -
2 Surse neconvenţionale de energie 2 - 2 28 28 56 19 3 V
SEMESTRUL 4
1 A doua limbă străină 4 - 2 - - 28 28 22 2 V
Dinamica structurilor de foraj, transport
2 2 - 2 28 28 56 19 3 V
şi depozitare
1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. pe grupe, iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. pe subgrupe

Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad ULMANU Prof. dr. ing. Iulian Nistor
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze
Specializarea: Inginerie de Petrol şi Gaze

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL III


UPG2811
NOADsap 1) ORE PE SEMESTRU

Forma de evaluare
Puncte credit
NOADsem
Nr. Codul

Seminar

Seminar,Lucr,
Denumirea disciplinei

NOSIsem
Lucrări
crt. disciplinei

Curs

TOTAL
Proiect
Curs
A. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A)
SEMESTRUL 5
1 Hidraulică generală 3 - 3 42 42 84 66 6 E
2 Fizica zăcămintelor de hidrocarburi 4 - 3 56 42 98 102 8 E
3 Fluide de foraj şi cimenturi de sondă 3 - 3 42 42 84 66 6 E
4 Geofizică de sondă 3 - 2 42 28 70 80 6 E
5 Extracţia gazelor 2 - 2 28 28 56 44 4 E
TOTAL 15 - 13 210 182 392 358 30 5E

SEMESTRUL 6
1 Hidraulică subterană 3 - 3 42 42 84 66 6 E
2 Forajul sondelor 1 2 - 1 28 14 42 33 3 E
3 Extracţia petrolului 1 2 - 1 28 14 42 33 3 E
Transportul şi depozitarea
4 hidrocarburilor
3 - - 42 - 42 33 3 V
Transportul şi depozitarea
5 hidrocarburilor - proiect
- - 2 - 28 28 22 2 V

6 Geologia zăcămintelor de hidrocarburi 3 - 3 42 42 84 41 5 E


7 Utilaj petrolier 3 - 2 42 28 70 55 5 E
8 Practica 2 - - - - 120 120 - 3 V
TOTAL 16 - 12 224 288 512 283 30 5E+3V
B. DISCIPLINE FACULTATIVE (L)

SEMESTRUL 5
1 A doua limbă străină 5 - 2 - - 28 28 - - -
Termodinamica zăcămintelor de
2 hidrocarburi
2 - 2 28 28 56 19 3 V

SEMESTRUL 6
1 A doua limbă străină 6 - 2 - - 28 28 22 2 V
2 Coroziune în industria petrolieră 2 1 1 28 28 56 19 3 V
1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. pe grupe, iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. pe subgrupe

Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad ULMANU Prof. dr. ing. Iulian Nistor
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
Domeniul: Mine, Petrol şi Gaze
Specializarea: Inginerie de Petrol şi Gaze
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL IV
UPG2811
NOADsap 1) ORE PE SEMESTRU

Puncte credit
NOADsem

Forma de
evaluare
Nr. Codul

Lucr, Proiect
Seminar

NOSIsem
Lucrări

Seminar,
Denumirea disciplinei

Curs

TOTAL
crt. disciplinei

Curs
A. DISCIPLINE OBLIGATORII (O) SI OPTIONALE (A)
SEMESTRUL 7
1 Foraje speciale şi foraj marin 2 - 2 28 28 56 44 4 E
2 Forajul sondelor 2 4 - 2 56 28 84 91 7 E
3 Forajul sondelor - proiect 1 - 2 - - 28 28 22 2 V
4 Extracţia petrolului 2 4 - 2 56 28 84 91 7 E
5 Extracţia petrolului - proiect 1 - 2 - - 28 28 22 2 V
Proiectarea exploatării zăcămintelor de
6 2 - 2 28 28 56 44 4 E
hidrocarburi 1
Exploatarea secundară a zăcămintelor
7 2 - 2 28 28 56 44 4 E
Simulare în foraj-extracţie
TOTAL 14 4 10 196 196 392 358 30 5E+2V
SEMESTRUL 8
1 Forajul sondelor 3 4 - 2 40 20 60 65 5 E
2 Forajul sondelor - proiect 2 - 2 - - 20 20 30 2 V
3 Extracţia petrolului 3 4 - 2 40 20 60 65 5 E
4 Extracţia petrolului- proiect 2 - 2 - - 20 20 30 2 V
Proiectarea exploatării zăcămintelor de
5 3 - - 30 - 30 75 3 E
hidrocarburi 2
Proiectarea exploatării zăcămintelor de
6 - - 2 - 20 20 30 2 V
hidrocarburi - proiect
7 Investigaţii hidrodinamice 2 - 2 20 20 40 60 4 E
Economia petrolului 1 -
8 2 20 10 30 45 3 V
Protecţia mediului - 1
9 Practică 3 - - - - 90 90 - 4 V
TOTAL 15 5 8 150 220 370 400 30 4E+5V
B. DISCIPLINE FACULTATIVE (L)
SEMESTRUL 7
1 A doua limbă străină 7 - 2 - - 28 28 - - -
Evaluarea zăcămintelor de ape subterane
2 2 - 2 28 28 56 44 4 V
şi geotermale
SEMESTRUL 8
1 A doua limbă străină 8 - 2 - - 20 20 30 2 V
Simulare numerică în ingineria de
2 2 - 2 20 20 40 35 3 V
zăcământ
1) Orele de Proiect trecute în rubrica Seminar se progr. pe grupe, iar orele de Proiect trecute în rubrica Laborator se progr. pe subgrupe
NOADsap – numărul orelor de activităţi didactice directe pe săptămână;
NOADsem – numărul orelor de activităţi didactice directe pe semestru;
NOSIsem – numărul orelor de studiu individual pe semestru
Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad ULMANU Prof. dr. ing. Iulian Nistor
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor
Domeniul Mine, Petrol şi Gaze
Specializarea Inginerie de Petrol şi Gaze
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
BILANŢ GENERAL

Nr. ORE PREVĂZUTE CREDITE ALOCATE


TIPUL DISCIPLINELOR
crt.
CURS S,L,Pr TOTAL % TOTAL %
*
1 OBLIGATORII (O) + P 1432 1310+360 3102 92 223 93
2 OPŢIONALE (A) 104 178 282 8 17 7
3 FACULTATIVE (L) 202 446 648 - 33 -
TOTAL (O + A) + P 1536 1818 3354 100 240 100
*
fără Practică (P)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Modulul I de pregătire psihopedagogică
DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC – DPPD

NOADsap ORE PE SEMESTRU

Forma de evaluare
Puncte credit
NOADsem

Seminar, Lucr,
Nr. Codul
Seminar

NOSIsem
Lucrări
Denumirea disciplinei
Curs

TOTAL
Proiect
crt. disciplinei
Curs

ANUL I – SEMESTRUL 1
1 Psihologia educaţiei 2 2 - 28 28 56 50 5 E
ANUL I – SEMESTRUL 2
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei;
2 Teoria şi metodologia curriculumului)
2 2 - 28 28 56 50 5 E

ANUL II – SEMESTRUL 3
Pedagogie II (Teoria şi metodologia
3 instruirii; Teoria şi metodologia 2 2 - 28 28 56 50 5 E
evaluării)
ANUL II – SEMESTRUL 4
4 Didactica specialităţii 2 2 - 28 28 56 50 5 E
ANUL III – SEMESTRUL 5
Opţional:
5 Management educaţional sau 1 2 - 14 28 42 40 4 V
Metode şi tehnici de învăţare eficientă
6 Practică pedagogică 1 - - 3 - 42 42 - 2 C
ANUL III – SEMESTRUL 6
7 Practică pedagogică 2 - - 3 - 42 42 20 3 C
8 Evaluare finala – Portofoliu didactic - - 1 - 14 14 10 1 E
5E+1V
TOTAL 126 238 364 270 30
+ 2C
Rector, Decan,
Prof. dr. ing. Vlad Ulmanu Prof. dr. ing. Iulian Nistor