Sunteți pe pagina 1din 100
Exemple de rile 1. Conform Legit 92/2006 in capitotul Medicamentu?”, sunt definite urmatoarele uri de medieamente bologice: 2) medicamente derivae din pancreas 1b) medicamente derivate din fc ©) medicamentele —obtinute prin sinteeachimica 8) medicaments imunologice ©) medicaments derivate din sange uma sau plasma wmana 2. Pont obtineeaextactlor de organe sunt parcurse urmatoarele tap: 2) alegereaanimalelor in finetie de stare de sanatate, vars, sex b) stocares organelor pe o perioads de cel putin 12 luni ©) prelevaren organelor in conti de asespsicriguoasa etapa de laborator cu veriicarea calla organelor ©) prelevarea organelor in anumite conditislaun nuit momenta ile 3*, Scop terapie de eliminate este: 8) regenerreatesuturilor prin utiiarea tur anaboizant by sisiarea actiunit plandel afeetate de tumoaea urmata de indepartare chirurgicala ©) reducereaexcesuui functional al forganismuluiprint-un mecanim antagonic 4) ullizareainbotile cu defi glandular daorate absentet sau distrugeri renchimulu seeretant ©) immplicarea existent unui parenchim react, capabil sa sintelizeze HH. 201K substante foarte ative sub aetines impulsurlornervose vegetative 4, Selectatimetodele exratve de abtinere a medicamenteorbiologice 4) ibridarea celuara ) metoda precipita ©) metoda usar 4) inginora genetica ©) tehnologia ADN-ulu combinant 5, Care sunt etapele obinert ADNului recombinant? 8) iwolarea ADN pantry clonare (0 secvent de ADN sau o gent) si slecia vectorulu ce elonare; clivarea ADN-ului de interes st a vyectorului eu aceeasl enzima de ©) extragerea si puriicarea moleculelor de ADN (sau ARN)in celle 4 introducsrea seeventei de ADN tn ©) analiza seevenjel de interes (otcrminaren.suceesanis hazelor, determinarea expresiei,detrminarea poze n genom) 6. Derivatle sable din singe cu actune cicatizant se refer a: ) albumina 1b) burt gi puded de Mina ©) substituing de plasm ) combing useats seid ©) pudea de hemati 7 Referitr la produsee labile din sangc, urmatoaree fimati sunt eorecte: 8) ctioprecpittul ete componenta plasmatica prepara din plasma Droaspat congelata, prin precpitarea proteineor, concentareaulteroara s esuspensiaproteinelor precipitate » by rioprecipitatul ext plasma proaspat congelata, obtinuta prin precipitarea Protcinlor concentrarea ulerioera si resuspesia proteineoe precipitate ©) concentratul eritcitar este format din hemati su globule ros ‘plasma proaspat congelata se obtne din concenratl trombocitar dupa indepartarea hematilor sie slobulelor ros, prin sedimentrea sacestora si decantarea lor ©) concentratulleucocitar are utilizare resiransa la bolnavit eu infbeti brcteriene refactare la antbiotice 5. Albuming 4) este 0 protcing care se giseste th plasms, ici eefalo~ahidian i urina bse mai numest si plasma expander ©) se folosegte ca tatament in hipovolemic acut $i soc 4) este adjuvant in ciroze gi sindrom nett ©) ese un produ Ibi objinat dn singe 9. Alegetivariantleincorecte refeitoare la rodusele labile din stage: 1) criopreiptaul este plasma Droaspitcongelat,obfinuth prin recpitarea roeinclor, concentarea ultericart gi resuspensia proteinelor precipitate 1b) concentrtul eritrocitar este format gin hemati sau globule ©) plasma proespat congelatt se bjine din concentatul ‘wombocitar dup indepinarea Fhematilor si a globulelor roi rin sedimentareaacestora si Aecantarea lor concentra levocitar are uilizare retnst Ia bolnavit cu infect bactriene reiactare la antbotice ©) riopreciptatul este componenta Plasmatica prepara din plasma proaspa—congeati, prin precpitarea proteineor, concenrarea uerioars gi resspensis proteinelor precipitate 10, Din categoria produseor labile obtinute din sange fac parte, ew excepts: 8) albumina ') sangel integral ©) concentratul eritrocitar 4) substituent de plasma ©), plasma proaspatcongelita 11. Din categoria medicamonter biologice autorizate in Roménia fac parte: a) Preenyl b) Vaxigip ©) Clexane @) Perfalgan ©) Imunine 12. Din categoria complica care pot sa para in primele ore dupa administearea produselor obtinute din sange fac. parte lumatoarcl: 8) heroliza acuta ) sindromul frsonhipertamic ©) react anafilectice 4) inefcacitatetansfuzionaa ©) aloimunizare erioeitare 1, Urmitoarele variante efritoare la imunoprofilaxe sunt false 8) imunoprotlaxia pasivi se reaizeazt Prin intermedia serurilr 1) imunoprofilaxia activa se relizeacs ©) imunoprofilaxia activa se realizeaz prin intermedia vaccinuilor 4) imunoproflaxia poate mixta ©) imunoprofilasia active poate 6 combintt 14, Urmitoarele afirmati referitoare la ‘eamaglobuling — pentru administare intravenons, sunt adevarte 8) se folosest in tratamentalinfesilor imierobine in SIDA gi in eazul unor Intervet chirurgicalo complexe este 0 solic de gamaglobulins ‘umand sprogend,objnut din plasma ‘umand individual controlat din punt. de vedere al AgHBS, anti HCV, anti HIV 12. ©) este © solujie de gamaglobuling lumant 10%, objinutt din plasma ‘uman individual contro din panct ‘de vedere al heptitelC, AghIBs, Ac » anti HIV 1 4) se foloseste terpeatic gi profiactic impresna eu antbitice corespunzitoare ©) se foloseste In sopticemi grave, in care intlat stares de soe septic; infec bactriene acute sau eronice 1S, Alegeti variantele coreste despre antcorpi monoclonal: 2) sunt obtinut prin hibridre eelulara by sunt obtiout prin ehniea ADN-uu recombinant ©) sunt molecule foarte reactive uilizate in corctare si pentra stabil uni iagnostic clinic 4) sunt molecule utilizte in tohnict de biachimie analitica ©) sunt molecule uilizate ca tatament proflactic si in teapia inectilor la ‘amen si animale 16, Realizati corespondenia corets inte tipal de antiorp si sux. flosit pent at desorie: a » 3 o 9 ntcorp himeriei~suisul —ximab ncorp himeviei-suixul~2umab amtcorpl umenizati-sufeul zuma antcorp integral amani - sufnul — sximab antcorp integral umani = sufinul ~ muna’ 17, Din categoria anticorpilor monoclonal neconjugat fae parte: ») » ° a ° Rituxima ‘Alemtuzumab Gemtuzumab o2ogimicin Ipitimumal Ibriurmomad tiuxetn 18. Dupl natura antigeneer folosite, serie mune se elas in Ay » ° ® 9 seruriimune antimicrobiene seruriheterloge (seri objinute rin imunizarea animale) seeuriantitoxice seruri omologe (seruri reeotate de aconvalesceni) serufiimune miste 19, Selectaji variansle fise referitoare la seul antitetanie concent i purificat: a » ° 6 2 ‘este un Ser antitoxie ce se objine din Singele callor hperimunizaji ou ‘anaioxina tetanic ‘se obfne din serl ir provent dela ipevimunizal eu antigen rabie se recomanda in ttamentul si profilaiaditeriei se recomend in tratamentul proflaxiatetanosul se recomanda 0 doziunies 20, Interferons utilizes pent 48) varetatea 7 este activa in matadia Hodgkin by trtamental infctitor cu views bie si cu viusuri enceflitogene ©) in watamental si proflexia dieriet 4) tratamentul sarcoma tui Keposi in SIDA ©) inhibitiamutiplicarit colutelor normale s rumor 21, Vaecinul antinyjeotie ) se poate administra femellor 1) joa este produsd de un vin herpetic ©) previne veracileyentale )- mu se poate administra femeilor insarcnate ©) este obgatoria in Roman 22, Identficayi variate corecte referitoare a voccinal impos infectiei respirator Romany! 8) este un vaecin bacterian eu ‘administrare oc ) stimuleszi imunittea specifica Impotivainfetiloe ©) este indicat inca de infeci recurente ale tactlui respirator superior sale seri ORL este un vaecin poliaharic peumococie ©) el una din variantele de mai sus nu ste corecth 23. Urmatoarele afirmati legate detipurile de ‘accinuri sunt adevarate: 8) vaccinuri corpuseulare sunt obtinute din culturi de germeni vi stenuati ') vaccinuri eorpusculare sunt preparte din suspensi de germeni inativeti 4, ©) vaceinari corpusculare sunt prepaate din tulpini de baci vi atenuat ©) vaceinusi preparate din cular cellar sunt obtinite de la maimute prin incrucisarea 3 pin separate de virus ©) vaccinuriclonatesaubosintctice sunt obtinute eu ADN-recombinant Identifcai afirmatile eprete privind ‘vaccinul antipliomelita 2s. 26. {se obtine pe cultur ceulreprelevate de In maimute prin insrucisarea a 3 ‘ulpin’ separate de viru polio by este un virus cu afnitae petra rmucoase si este stabil genetic ©) este un herpesvirus 4) ste obligatoriu pemru copii si snumitepeoesi ©) vizetza doar populatiasdulta Palin: 4) esteun extract bacteranpurfeat din Pseudomonas ceraginosa, ou ropriettimunomodt atoare b) se Inebuinjeea in profilxia gi tecapia toxtinfeyielgongrenoase ©) este un preparatpolimicrobian, constind dino suspensie de 13 ‘tulpini bacteriene 4) se administeaen — persoanelor rmueate grav de animale tubate sau suspecte de turbare ©) este un stimulator nespecific al rezistenci atinfectiowe Heparin: 8) se poate obtne din fet 1b) seadministreaz or ©) impicdict formarea ‘comboplstine| este indicat tn neurcpats ©) se poste administra si sub forma, de pictur mazale 27, Pentru objinerea medicamentelor din ‘eat, nterapeutcs se utilizar: 2) plicoola b) secre externa a festalu ©) taurocol bile ©) sirur bli gi acai gash 28, Produscle farmaceutice care nu contin, scat sunt: 8) Enoxparina b)—Hepatrombin ©) Colebil @— Oxtilt ©) Panzeebil 29. Urmatoarcle varinte referitoure ta vantajeleheparnelorcu greuite molecular mica sunt adevarate: 8) adminisrarea se fae intcavenos b)—freevensi mai seazuth Ihemoragillor ©) puters anicongulanté msi mare @)—adminisares se fave inamuscular ©) Ti2mal tung 30, Afirmajile adevirate legate de ‘mecanissul de afiune al insulin! sunt 8) stimules2lpoliza hepatica 1b) inhib sinteza pote ©) faciliteaza pltrunderea glucozei Incelule © simulesza secretin glucozsi in fica ©) seade gicemia Medicamentebiologice—an I RO Model grle 1, Selecta varantele corecte refertoure la smedicamentlebiologice: 4) este un medicament care conte una sau mai multe substafe active produse sau obfinute dinteo suesi biologics by este un medicament care confine une sau mai multe substanje active produse sau objinute prin sinter chimicd ©) substanjele active din medicamentcle biologie au o structurd mai mare si rai complex deeit cele din tmedicamentele non-balogice 4) complextstea acestora confers 0 anumita varabilitte a moleculelor aceleasisubstante active, in special In lr diferivece medicament ©) mokeculele aceleiast subsianje sunt idemtie, chiar sf lotr diferite de medicament 2+, Medivamentele biologice pot fl uilizate 2) terapie substitaiva by} terapie de stimulare ©), erapie regenera 4) terapie de inhibiie ©) toate variantee sunt eorecte 3. Selecuti varantele coreete refertoure Ia ‘metoda preciptii: 8) este 0 metod extractva 1b) se mai numese gi hibridae celulara ©) 38 aplied pent objinerea din organe ‘ahormonior si enzimelor 8) se aplien pentru objinerea unor pulber opoterapice ©) se aploa pentru objinerea unei lini ‘elulare bride produettoare de antiorpi 4, Unnitoarele medicamene biologice pot fi cobjimte prin inginerie genetied/ehnica ADN-ului recombinant: 8) aspiring ») inslina ©) hormonul de erester: 4) vaccinalantihepatts B ©) paracetamolul 5. In Farmacopeea Romin sunt replementate din punct de vedere al cali ‘umitoaree produsebiolog ce )pancreatina ») insalina ©) pepsin 4) glucagonul ©) hhparina soca 6. Refertor Ia produsele labile din singe, uurmatoareleafimai sunt erect 8) criopreeipitaul ee componenta plasmatica prepara din plasma proaspat congelaa, prin precinitarea proteinelor, concentrareaulterioara st resuspensa protenelor precipitate u antigen rabie septic by se obtine din singele —cailor ) constiuita din histamina si hiperimunizayi eu anatoxina ttanies Serotoninacomplexate in ©) se objine din single calor imunizai proporti determinate ew ceuanatoxina diftr:a lobulina antilergica 8) seadministreazi pesoanclor muscate ©) nu este un produs de urgent, srav de animale tbat sau suspecte find uilizat in tratamental eturbare terenulu alergic ©) vacinarea se facets aceeai2i sau tn iva uatoare 15, Anticorpii monoclonali se flosese: 2) intehnic de biochimie enaiiea 19, Prineipalee serur terapeutie sun: 1b) pentru purficarea unor molecule 2) anticarbunos§ amiiteric ©) pentru profilaia si terapia_unor 1) antrabie gi antitetanie infocti la om sil animale ©) anticanceros si antimaavic 4) penta obtinerea nor lini celulare 4) antpesta gi antigangrenos 5ibride ©) antbotulnie s antiveninos ©) pentms —diagnosticul elinie si famacologie 20, Care din afimatile wmatoure,refeitoare |e interferon, sunt adevara: 16, Anticorpii monoclonal pot setiona prin 1) inhiba multplicarea zlulelor normale umatoarele mecanisme de actiune: situmorale 4) citotoxicitate cellars dependents de ©) indue starea antiviral antieorpi ©) repleaza procesele de difereniere ) necroza eclulara celulara «) citotoxiciate dependents de 4) se metabolizeaca rapid in organism complement Sind eliminati dupa 24 ae 4) alterarea semnalelor de tansduetie ©) releaza funetia imuritar, (ransmitee) in celulele tumorale ©) spoptoza cellars 21. Vaccinut antryjeotic: 4) se poate administra femeilor 17. Din eateporia enticorpilor monoclonal insancinate conjugate parte: 1b) rujoola este produst de un vitus 8) Gemturumab ozogamicin (Mylotarg) Ierpetic ') Denileukin dttox (Ontakt®) ©) previne verucile genitale ©) Ibritumomal tiuxetan ( Zevalinit) 8) nu se poate administra Fomeilor 4) Alemtuzumab (Campath®) insarcinate ©) Rituximab (Mabtera®, Ritusan) ©) este obligatriuin Romania Medicamentebiologice —an IIT RO Model gre 22, Identifies variantele eorectereferitoare Ja vaccinul impotriva infectict. respirator Ribornuny ) este un vacein bacterin cu administrare orala ) stimuleazt imunitatea specifica Impotrivainecilor ©) este indicat In eaz de infec recurente ale traculii respirator superiors ale sferet ORL. ) ete un vacein polizaharidie ‘preuimococie ©) ict una din varantele de mai sus nu este corti 23, Urmatoarele afirati legate det ‘vaccinur sunt adevarate: 8) vaceinuricorpuseulare sunt obtimute din euler de germeni vi atenuati )_vaccimuri corpusculare sunt preparate din suspensi de grmeniinactivai ©) vaccinuricorpusculae sunt preparate ‘in tupin’ de baci vi atemuat 4) vaccinuri preparate din cultur ‘clulare sunt obsinue de la maimate prin incrcisrea a 3 tun separate de virus ©) vaccinut clonate sau biosintetce sunt ‘obtinute eu ADN recombinant 24. Identical afimatile corecte privind vaccinal antipoliomelita: 8) seobline pe culturi celulae prelevate de la msimute prin inerucisarea a 3 tulpini separate de virus polio ) este un vinis cu afinitate pentru ‘mucoase si est stabil genetic 6) este un herpesvirus @) este obligatoriu pentru copii si snumite profesi ©) vizeaza doar populatia adults 25, Polidinul: a » ° ® 8 stn extract baterianpurifist din Pseudomonas —ceruginose, es proprieti imunorrodulatoare se intrebuinfeazd in. profilexia si ‘erpia toxiinfecte gangrenoase este un prepara!” polimierobian, constind dint-o suspensic de 13 tulpinibactriene se administeasa— persoanclor ‘muscate prev de animale turbate sau suspecte de turbare ste un stimulator especie. al recisenjl antinfextioase 26, Heparin a » ° ® ° poate obine cin ficat se administreaza ora Impiedin formarea twomboplastin ‘est indicat in reuropatit se poate administra si sub forma de pictur nazale 27. Pentru objinerea medicamentelor din Scat, in terapeutic se utilizaz a » ° a 8 sieofotat secrefia exter a flatull taurocolat bila siruriiliar gia ara 28. Produscle farmaceutice eare mu contin bila de boving useata sunt: a » 9 a Enoxparina Hepatrombin Colebil Oxbitl Medicamentebiologice —an II RO Model aie 2 Panzecil 29. Urmitoarele variante referitoare la vantajeleheparineorcu greutate molecular ‘mick sunt adevrate a » 2 a 9 30. ” » ° % ° adminisrarea se face intavenos freevensd mai scat a hemoragitor Pater anticoagulants mai mare adminisarea se face intramuscular ‘T12 mai lung Afirmajile adevirate legate de ‘mecanismul de aciune a insuline! su ‘simuleaz lipotiza hepatica inhiba sinteza prteied Saciliteazd patrunderea.glucozei incelule stimuleazd seer. glueozei Tn feat scade licemia VARIANTA | (4B) | Trigliceridee: bjsunt substan hidrofle ‘sunt snttizate in special in musehi ‘contin in strutura lor glucide dyn pot i sinttiate de animale, avand origine tet vegetala Pent sinten air gras ene nevoie d Abie OA Nap ‘fowame od ‘app 3 .Lipoliza(hidvoliza tigliceridelor) este activate de instina bhestradiol ‘oii @Petadtiion histamine 4.Care sunt roluileglicerofosfolipidelor? «formeaza deposit de grasime cu ol energetic ) D-glacuza ©) acid gluconie &) D-galactoza ©) acid glucuronic 39, Polizharidul stocat in tesuul animal este: 1) celuloza yamidon ©)celobiom imuling ‘erubeaen 40*.Calea pentozo-fosfatilor est reglata de ‘pecea eahicoealNEInNee ales )excesul de fuctoza care inhib calea ‘jexcesul de ATP care inhiba cae < excesul de seeti-CoA care inhib calea ) excesul de alfe-cetogluarat care inhib calea 41, Catabolism glicogenului: 8) este un proces care furnizeaza energie direct sub forma de... ini Noerlsen tala densi ©) produs de glucoza si glucoza-fosfat 8) musevede ©) muse vede 43.9 Sinteza aciilr gras: 4) are nevoie de NAD ) ae loc in mitocondsit ‘)areineyoig Be NADEH 4d) enaima este aetl-CoA-dehidrogenaza «) este inhibta de insula 44° HDL anspor: 4) Coleserlul din feat etre tesutur 'b) Aili gras din tesuturi cate feat ©) Colesterolul din intestin a tesuturt Gaeta at «)Fosfolipidele din feat la tesuturt 45. Despre prop. trigliceridelorputem aims: 2) sunt subst polare ') sunt soluble in apa inant sine ini 8) prin hideoliza encimatica sau catliz chimica formeaza glicerl si acai gras 46, Colesteroll: sesamin — by ate ostrutura complet hidrofoba ©) Pisin litomnardslipapeotsinelor plasmatice 4) poate fi esterifiat cu aia grasi ©) nu participa la formarea membranclor clulare ') contin in stractura Jor acizigrasi ©) reprezenant este leita 48, Sunt aczi grat nesatuat 8) acidul stearic )seidul mise avenue ©) acidul palmitic 49, Catsbolismul ac. gasis 8) are nevoie de NADH byarenevoie'de NADL! FAD «€) ae loe in citoplasme 4) pfoduce iat mite energie bamparativ cu ghicaza 2) brat isl esb HEEL: CON 30.* Post prandial precoee locul majortar al cataboismului ac gras este: ‘iat in intestin in muse inne in plament “1 Aminoacizi eu eatena lateral alifatica: «. glicinahis asparagi pata aaaat iptofanul,tirozina,prolina,pheni «acid aspartic, aid glutamic 2*.Urmatoareaafirmatie este corecta: 4 aminouczii sunt sor solubili in solventi organici ¢. Serina este un aminoacid alfa-amino alfa-hydroxipenic <.reonina prezinta ramificatie la carbonul alfa «. tirozina are o grupare aleoolica 3.Despre glutation putem afiema: ii ni ULNLe ‘molecule de glutation legate printr-o legatura peptidica 4, Despre hemoglobina putem afirma: a. este e proteina complexa dimerica bin procesul de transport de oxygen participa la reactii de oxidoreducere a hemului de... c. forma alosterica relaxata (R) are o afinitate scazuta pentru oxigen i ia ea i a 5. Despre colagen putem afirma: ‘.un continut ridicat in serina formeaza necesarul de legatura de hidrogen ‘Sane ROARIETARRRR aa AA OL se gaseste in cantitate redusa in organism **6.Uin exemplu de metaloproteina: )fibrinogenul b)keratina ©\miozina *7.0 singuraafirmatie este corecta: 4) Fosfotransferaza utilizeaza acidul fosfore liber ca donor ce fosfat bapoenzima este partea neproteica dintr-o enzima complexe SS aes 4) coenzima A este un aminoacid cu sult ‘eenzima schimba echilibrul reactiei catalitice 8. O singura afirmatie este corecta: 4) substratul este fixat in afara centrului activ al enzimei bycoenzima NAD deriva de la tiami ‘) Enzimele pot fi gisite la sfargitul produsului de reactie 4) Activititea enaimiatied Ia temiperti ridigate scadedatorita disioeiiniiideadtinans) ©) activitatea catalitid reprezinta capacitatea enzimei de a se lega de ct mai multe substratuti 9.Afirmatile corecte sunt: ‘protein kinaza este hidrotizata «¢) reglarea prin fosforilare-defosforilare este o reglare alosterica 10.Enzimete: b)Crese energia de activare a reactici )prezinta activitate minima la pH fiziologie 11 Afirmatile corecte sunt: a) RERTRELeS b)pepsinogenul este forma activa a pepsinei ©)3 fosfat izomeraza izomerizeaza glucoza 6 fosfat in fructoza 6 fosfat si auaapon aaa en )lietat dehidrogenazaesté NAD depedilenta *12.Enzima cu reglare alosterica: a) aldolaza byranzaminaza GOT eyirivatidaniteoeaaa Afosfohexomeraza ©jtripsina 13.Afirmatile corecte sunt: ‘GA aH o)elastaza este o sintetaza ‘inhibitorul competitiv a unei structuri complementare difera de cel de substrat bylactat dehidrogenaza este 0 transferaza ‘ATP nu indeplineste functia de cofactor enzimatic yinsina este O pORAZA ‘tripsinogenul este forma active a wipsinet *15.0 singura afirmatie este corecta: )organismul utilizeaza vitaminele pentru obtinerea energici WTiRRIEIiRiRRN iaRECIOEIN ©)eoenzima A are rol de a transport lipidele in sange d)riboflavina este 0 catalaza e)FMNH2 este o baza azotata primidinica 16. O singurd afirmatie este corectt: a Necesarul zilnie de vitamina C este de 2 mg pentru un adult gi mg pentru un copil i LAREN RA RRR aR a ¢. Biotina este 0 coenzima pentru enzima ciclului citric 4, Vitaminele A D K nu se acumuleeza in organism «¢. Adenosilcobalamina este un donor de grup metil in organism 17. Afirmatiile corecte sunt: 4, Antivitaminele K au proprietaji anticoagulante ssa * «. Cofactor vitaminici nu se pot sintetiza in corp 1 4d, Warfarina este un antagonist al vitaminei A RN LD REO Hb 18. O singuré afirmatie este corecté 2. Biotina este un acid gras ciclic . Vitamina A este stocati in ficat sub forma de tripalmitind 4. Pigmengii vizuali au esterficata grupa proteica a colesterolului . Toate vitaminele sunt amine *19. O singurd afirmayie este corecti: 4 Cobalamina se giseste in principal in regnul vegetal b, Hip vitaminoza este cauzaté de consumul excesiv de vitamine ©. Necesarulzilnic de tiaming este de 2 g «. Tetrahidrobiopterina este un puternic agent tensioactiv *20. O singura afirmarie este corectt: 4, Vitaminele hidrosolubi sunt stocate in canttaji mari in toate jesuturile b. Vitamina B12 este un acid ditiooctanoie 4. Carenja de Vitamina A provoacd maladia Beri — Beri . Vitaminele nu sunt produse in regnul vegetal 21 Afinmatiile corecte sunt: ©)vitamina C este un agent oxidant puternic 4)4-fosfopantoteina este un grup prostetie pentru coenzima Q1O ¢)4-hidroxitiamina este vitamina B12 22.Afirmatiile corecte sunt: bjvitamina B12 este implicate in sinteza colaminei ©)vitamina C este implicata in reactile de decarboxilare ‘)lipsa vitaminei C provoaca o anemie puternica latent 23.0 singura afirmatie este corecta; brigliceridele contin acizi grasi impreuna cu un numar impar de carbon o)trigliceridele nu contin decat acizi grasi nesaturati \)eiffa de iod reprezinta mg de iod adugate in rancezirea grasimilar ‘)acidul propanoic si acidul adipic sunt acizi grasi obtinuti prin hidrolizalipidelor naturale 24.0 singura afirmatie este corect; «)grasimile naturale sunt extrase din seminte prin solubilizarea in ep fierbinte « acidului oleic obtinem compusi ai rancezelii <)jristearinele pot adauga un maxim de atom de brom {acidul izovaleric este un acid gras al lecitinei 25. Afirmatile corecte sunt; b)trigliceridele contin rei legaturi eterice in molecula o)indicele de iod este determinat prin analiza elementara calitativa