Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de Închiriere

suspus dispozițiilor legii din 6 iulie 1989

CONDIȚII PARTICULARE

Acest contract este incheiat între LOCATOR și LOCATAR desemnat în CONDIȚII SPECIALE,
constituit din capitolul CONDIȚII SPECIALE și capitolul CONDIȚII GENERALE.

Aceste două părți formează un întreg inseparabil.

I. DESEMNAREA PĂRȚILOR

Dna Christine SIFFERLEN domiciliată : CERNAY N°1 Impasse des Cerisiers, 68700

Reprezentată de către Cabinetul Giogest Sàrl cu capital de 8.000 €uro, cu sediu în STRASBOURG,
str. Melanie n°43, CP: 67000, inregistrată la Registrul de Comerț și de Societăți sub numarul 440
962 538, titulară de carte profesională cu mențiunea «Gestiuni Imobiliare» nr. 08/2013, eliberată de
către prefectura Bas-Rhin și garantată de către Monté Paschi Banquestr. Meyerbeer nr.7, 75009
PARIS cu un capital de 300.000 €uro.

denumit în continuare “locator”, de o parte și de altă parte,

Reprezentanța Permanentă a REPUBLICII MOLDOVA


pe lângă Consiliul Europei
8, Boulevard du President Edwards
67000 STRASBOURG

denumit în continuare “locatar”

a fost convenit după cum urmează:

Prin prezentul, Locatorul închiriază spațiile și echipamentele desemnate în continuare locatarului în


termenii legii nr 89-462 din 6 iulie 1989. Spații și echipamente aparținând unei clădiri situate pe
strada Pauline de Metternich nr 19, 670100, STRASBOURG. Locatorul închiriază spațiile și
echipamentele desemnate în continuare locatarului cu acceptarea următoarelor condiții:

II. DESEMNAREA SPAȚIILOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Desemnarea spațiilor și echipamentelor pentru uz privat:

Apartamentul este situat la etajul 1 și înclude: un antreu, o bucătărie mobilată și utilată, două
dormitoare, unul cu dressing, o spălătorie, o baie cu duș și toaletă, un balcon și o terasă.

- Spațiul locativ : 95,55m2 ( nouăzeci și cinci, 55 m2).

- Tipul de încălzire: încălzire colectivă cu gaz


III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de închiriere este semnat și acceptat pentru o durată de 3 ani începînd cu data
_____ Septembrie 2019 cu termenul de exprorare la data de ______Septembrie 2022.

IV. SUMA și PLATA CHIRIEI

Prezentul contract de închirirere este semnat și acceptat pentru o plata luna de bază în sumă de 1000
Euro (una mie), suma ce nu include taxele si serviciile comunale, sumă ce va fi achitată de catre
LOCATAR la fiecare început de lună, prima plata va avea loc pe data de ______Septembrie 2019.
La acestă sumă se va adauga in fiecare an:

- taxa pentru deșeurile menajere.

V. NATURA ȘI SUMA ULTIMILOR LUCRĂRI EFECTUATE DE LA ULTIMUL


CONTRACT DE ARENDĂ

Natura și cantitatea muncii efectuate în locuințe de la sfârșitul ultimei închirieri sau de la ultima
reînnoire a contractului de închiriere: nu s-au efectuat lucrări ce ar fi atribuite în contul locatarului..

VI. TAXELE RECUPERABILE

Pe lângă chirie, locatarul se obligă să plătească locatorului partea sa din cheltuielile recuperabile,
astfel cum sunt enumerate în Decretul nr. 87-713 din 26 august 1987, după cum urmează:

- servicii prestate legate de utilizarea diferitelor elemente ale spațiului închiriat;


- cheltuieli curente de întreținere și reparații minore la elementele de utilizare comună a
proprietății închiriate;

- taxe corespunzătoare serviciilor de care beneficiază direct chiriașul.

Această cotă este stabilită în conformitate cu regulile de activitate în clădire, cu specificarea faptului
că, în cazul modificării uneia sau mai multor distribuții de cheltuieli, în special în timpul stabilirii
unui regulament de coproprietate sau decizie a unei adunări generale de coproprietate, modificarea
se va aplica în mod egal cu drept deplin.

Locatarul va achita lunar o taxa fixă in marime de 200,00 (două sute) €uro. Această suma va fi
achitat impreuna cu chiria, si va fi supusă ajustării anuale.

VII. GARANȚIA UNIVERSALĂ A CHIRIAȘILOR

(a se lua în calul începind cu 1 ianuarie 2016)

Locatorul declară renunțarea expresă la beneficiul garanției universale a chiriilor, astfel cum este
prevăzut la articolul 24-2 din legea din 6 iulie 1989.

VIII. REVIZUIREA CHIRIEI

Chiria va fi revizuită automat în fiecare an la data semnării contractului de locaţiune. Indicele ales
pentru revizuire va fi calculat pe baza modificării indexului de referință al chiriilor (IRL) publicat de
INSEE.
Indicele de referință al chiriilor din trimestrul II 2019 publicat de INSEE la data de 11 iulie 2019 este
de 129.72 Euro.
VIII. DEPOZIT DE GARANȚIE

În momentul semnării przentului contract depozitul de garanție (cauţiunea) este fixat la suma de
1000.00 EURO, adică una mie euro.

IX.TAXELE AFERENTE CONTRACTULUI DE LOCAȚIUNE

Prezentul contract va fi supus înregistrării doar cu acordul partilor cu achitarea taxelor respective de
fiecare în parte.

Articolul 5-I din legea publicata la data de 6 iulie 1989 . alineatul 1, 2, 3 :

În conformitate cu articolul 5 I din Legea din 06/07 1989, remunerarea persoanelor autorizate să
contribuie la negocierea închirierii unei locuințe, astfel cum este definită în Articolele 2 și 25-3,
sunt suportate exclusiv de locator, cu excepția onorariilor aferente serviciilor menționate în al
doilea și al treilea paragraf din prezenta directivă.

Taxele persoanelor autorizate să organizeze vizitarea apartamentului de către locatar, să-i


întocmească dosarul și să încheie contractul de locaţiune sunt împărțite între locator și locatar.
Suma care include toate taxele impuse locatarului pentru aceste servicii nu trebuie să depășească
suma încasată de locator și să fie mai mică sau egală cu un plafon per metru pătrat al suprafeței
locuibile a obiectului închiriat stabilit prin lege și supus revizuirii în fiecare an, în condițiile definite
prin decret. Aceste taxe sunt datorate în momentul semnării contractului de locaţiune.

Taxele persoanelor autorizate să efectueze inventarierea (act/etat des lieux) sunt împărțite între
locator și locatar. Suma, inclusiv toate impozitele, percepute locatarului pentru această prestație
nu poate depăși suma percepută locatorului și rămâne mai mică sau egală cu un plafon per metru
pătrat al suprafeței locuibile a elementului închiriat stabilit prin lege și supus revizuirii în fiecare an
în condițiile definite de decret. Aceste taxe sunt datorate la finalizarea serviciului.

Suma taxei pe care trebuie să o plătească locatarul pentru organizarea vizitei, constituirea
dosarului său și redactarea contractului de locaţiune este stabilită la 10,00 € (1) tcc / m² de spațiu
locativ.

Suma taxei pe care trebuie să o plătească locatarul pentru completarea inventarului la intrare este
stabilită la o sumă de: 3,00 € (1) tcc / m² de spațiu locativ.

Toate cheltuielile, drepturile și taxele de reprezentare sunt enumerate mai jos și se ridica la
suma de 2484,30, acestea sunt partaje intre LOCATOR și LOCATAR egal.

Acestea constituie:

- Taxa pentru organizarea vizitei/constituirea dosarului candidat/redactarea contractului de


locaţiune: : 10 (zece) euro / m2 și constituie 955,50 (nouă sute cinzeci și cinci, 50 ) Euro.
- Taxa de realizare a inventarului: 3 (trei) €uros / m2 și constutuie 286,65 (două sute optzeci și
sase, 65) Euro

SIFFERLEN./.POPOV - Bail du ... Septembre 2019.


DOCUMENTE ȘI ANEXE LA CONTRACT
Taxa
Întrețineri de si realizare reparații a inventarului
locative
Taxele recuperabile
Diagnosticul de performanță energetică (DPE),
Piese private de diagnosticare a azbestului (DAPP),
Anexa privind modernizarea audiovizualului și a televiziunii,
Situația riscurilor naturale și tehnologice și anexa cartografică,
Decretul prefectural
riscuri naturale referitor majore
și tehnologice la informarea cumpărătorilor
în municipiul și a chiriașilor de bunuri imobiliare cu
Strasbourg,
Lista comenzilor de dezastre naturale pentru municipalitatea Strasbourgului,
Decretul
din prefectural care prevede elaborarea P.P.R.T. pentru Comuna
perimetrul de Strasbourg și harta acesteia
studiu.
Locatarul recunoaște că a citit și a primit o copie a termenilor și condițiilor acestui contract de
închiriere, și declară că a acceptat termenii fără careva rezerve.

Elaborat și semnat la Strabourg, data ______Septembrie 2019.


În 2 exemplare originale , cîte unul pentru fiecare parte.

Madame Christine SIFFERLEN Représentés


par Alsimmo
Le bailleur ou son mandataire

Représentation Permanente de la République


de Moldavie auprès du Conseil de l’Europe
Représentée par

l ’Ambassadeur Mme Corina Calugaru

Le preneur solidaire