Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a IX-a
2020-2021
Clasa a IX-a
An şcolar: 2020-2021
Disciplina:Limba și literatura română
Manual: EDITURA DIDACTICǍ ŞI PEDAGOGICǍ
Autori: Ion Dună, Raluca Dună
Curriculim aplicat : 4oră/săpt.
Profesor: Anca Theodora
COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte
1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
1.4 redactarea unor texte diverse
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare
2.1. aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru studiu
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare
2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate
2.7 compararea limbajului cinematografic cu acela al textului scris
3.1 identificarea structurilor argumentative într-un text dat
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul respectiv
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

SEMESTRUL I =17 Săptămâni=68 ore


SEMESTRUL al-II-lea = 17 Săptămâni=68 ore
Total = 136 ore/an
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obse
crt. învăţare ore rvaţii
*Recapitularea noţiunilor de teorie literară, 4
vocabular, gramatică, ortografie şi punctuaţie S1-S2:14.09-
RECAPITULARE dobândite în clasele V-VIII 25.09.2020
1.
*Test predictiv 1
1

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice


în receptarea diverselor texte
1.2. identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri textuale studiate
* Ce este adolescenţa ?
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor Textul ştiinţific/informativ 1
reacţii şi opinii privind textele receptate  Adolescenţă-Paul Popescu Neveanu, 1 S3 : 28.09-
I. 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru „Dicţionar de psihologie” 1 02.10.2020
2. studiu Textul literar
ADOLESCENŢA 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite
în dezvoltarea aceleiaşi teme literare  Mihai Eminescu„Venere şi Madonă”
2.4 analizarea componentelor structurale şi - înţelegerea textului;schimburile de
expresive ale textelor literare studiate şi informaţie
discutarea rolului acestora în tratarea temelor - să discutăm despre text 3
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale S4 :06.10-09.10.2020
- particularităţile textului literar/poetic
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în
analiza şi discutarea textelor literare studiate
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Limbă şi comunicare
lingvistice în receptarea diverselor texte Necesitatea cunoaşterii sensului cuvintelor
1.2. identificarea elementelor specifice din 1
structura unor tipuri textuale studiate  Sensul denotativ / sensul conotativ S5 :12.10-16.10.2020
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor  Comunicare : schema comunicării, factorii
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii şi funcţiile comunicării.
de comunicare  Neologismele-pronunţare şi scriere corectă 1
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice Textul memorialistic
în receptarea diverselor texte S5 
1.2. identificarea elementelor specifice din  „Memorii” de Mircea Eliade 1 12.10-16.10.2020
structura unor tipuri textuale studiate
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor
-discutarea textului
reacţii şi opinii privind textele receptate
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru S6
I.
studiu 19.10-23.10.2020
ADOLESCENŢA 2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite  „Romanul adolescentului miop” de 2
2. în dezvoltarea aceleiaşi teme literare Mircea Eliade 2 S7
2.4 analizarea componentelor structurale şi -Opera de ficţiune. Romanul- jurnal 26.10-30.10.2020
expresive ale textelor literare studiate şi -Analiza textului
discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în
analiza şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la
textul respectiv
1.4 redactarea unor texte diverse Limbă şi comunicare S7
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor  Dialogul (I).Tipuri 1 26.10-30.10.2020
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare Evaluare. Test final-Adolescenţa 1

3. 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice


în receptarea diverselor texte
2.1. aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea S8
textelor literare sau nonliterare
Adolescenţii au nevoie de modele ? 02.11-06.11.2020
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite Textul publicistic 2
II. în dezvoltarea aceleiaşi teme literare  „In Nirvana” de I.L. Caragiale
2.4 analizarea componentelor structurale şi
PERSONALITAŢI, expresive ale textelor literare studiate şi
EXEMPLE, discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
MODELE
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Limbă şi comunicare S8


exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de 1 02.11-06.11.2020
comunicare  Pronuntarea şi scrierea corecta.
Despărţirea în silabe.
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice
în receptarea diverselor texte 2
1.2. identificarea elementelor specifice din
 „Apus de soare” de B. St. S9
structura unor tipuri textuale studiate Delavrancea 1 09.11-13.11.2020
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor - Caracterizarea personajului literar 1
reacţii şi opinii privind textele receptate - Portretul literar
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
studiu
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite S10
în dezvoltarea aceleiaşi teme literare Discursul oratoric: 16.11-20.11.2020
2.4 analizarea componentelor structurale şi  „Războiul şi datoria noastră”de 2
II. expresive ale textelor literare studiate şi B.Şt.Delavrancea
discutarea rolului acestora în tratarea temelor -analiza textului
3. PERSONALITAŢI, 2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
EXEMPLE, comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
MODELE 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în
analiza şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la
textul respectiv
1.4 redactarea unor texte diverse Limbă şi comunicare
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor 1 S11
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de  Argumentarea în scris sau oral aunui punct 23-27.11.2020
comunicare de vedere
3.1 identificarea structurilor argumentative  Rolul elementelor nonverbale şi 1
într-un text dat paraverbale în producerea şi receptarea
mesajelor orale 1
 Dialog (II).Reguli
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice  „Isus din copilărie” de Vasile 1 S12
în receptarea diverselor texte 1 2-4.12.2020
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în
Voiculescu
analiza şi discutarea textelor literare studiate  Literatura şi cinematografia
2.7 compararea limbajului cinematografic cu
acela al textului scris
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Limbă şi comunicare S12
lingvistice în receptarea diverselor texte  Rolul semnelor ortografice şi de 1 2-04.12.2020
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor S13 
punctuaţie în întelegerea mesajelor scrise 1 07-11.12.2020
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii
de comunicare
 Tipuri de corespondenţă
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice
în receptarea diverselor texte
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor
reacţii şi opinii privind textele receptate *Care este rolul familiei în familia
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru voastră? 1 S13 
studiu
Textul nonficţional 1 07-11.12.2020
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite
în dezvoltarea aceleiaşi teme literare  „Psihologia familiei” de Florin Druţă
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale S14
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale 14-18.12.2020
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în Textul literar
analiza şi discutarea textelor literare studiate 4 S15
4.  „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care 1 21.12.201-15.01.2021
III. confirmă sau infirmă o opinie privitoare la - Memorialistică/ autobiografie. Viziune
1
FAMILIA textul respectiv artistică
- Viziunea umoristica

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor Limbă şi comunicare S16


lingvistice în receptarea diverselor texte  Acordul. Anacolutul. Cacofonia. Exerciţii 1 18-22.01.2021
1.2. identificarea elementelor specifice din de cultivare a limbii
structura unor tipuri textuale studiate
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii
de comunicare
Evaluarea sumativă 1 S16
Recapitulare în vederea lucrării scrise 1 18-22.01.2021
Lucrare scrisa semestriala
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice  „Moromeţii” de Marin Preda
în receptarea diverselor texte 2 S16
- Înţelegerea textului
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor 18-22.01.2021
reacţii şi opinii privind textele receptate - Analiza textului 2 S17
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -Caracterizrea personajului principal 2 25-29.01.2021
studiu
2.4 analizarea componentelor structurale şi
expresive ale textelor literare studiate şi
discutarea rolului acestora în tratarea temelor
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în
analiza şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la
textul respectiv

SEMESTRUL al-II-lea

Nr. Unitatea de Competente specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Observ


crt. învăţare ore aţii
1. III. 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Limbă şi comunicare 2 S18
FAMILIA receptarea diverselor texte Pleonasmul. Tautologia 08-12.02.2021
1.2. identificarea elementelor specifice din
1
Tehnici ale dialogului eficient. Strategii
structura unor tipuri textuale studiate 1
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
conversaţionale
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Sa vorbim despre iubire ! 4 S19
receptarea diverselor texte Textul nonficţional 15-19.02.2021
1.2. identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri textuale studiate
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii „Mitul androginului” de Julius Evola
IV. şi opinii privind textele receptate
2. IUBIREA 2.2 identificarea temei textelor propuse pentru Textul literar
studiu 4 S20
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în 22-26.02.2021
dezvoltarea aceleiaşi teme literare „De la noi, la Cladova” de Gala Galaction
2.4 analizarea componentelor structurale şi -Structura operei literare (compozitie,
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea structura, tema, motivul, ideea, subiectul)
rolului acestora în tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Limbă şi comunicare
receptarea diverselor texte S21
4 01-05.03.2021
1.2. identificarea elementelor specifice din Sensul corect al cuvintelor. Confuzia paronimica
structura unor tipuri textuale studiate
1.4 redactarea unor texte diverse
Folosirea corecta a formelor flexionare. Scrierea
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor cu majuscule
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de Registre stilistice. Tipuri de texte
comunicare
1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în
receptarea diverselor texte
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii  „Sara pe deal” de Mihai Eminescu S22
4
şi opinii privind textele receptate Tabloul 08-12.03.2021
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru -înţelegerea textului
studiu
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în
- discutarea textului
dezvoltarea aceleiaşi teme literare - analiza textului
2.4 analizarea componentelor structurale şi
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
rolului acestora în tratarea temelor
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Limbă şi comunicare 2 S23
15-19.03.2021
receptarea diverselor texte  Campuri semantice. Relatii semantice
1.2. identificarea elementelor specifice din
IV. Tipuri de corespondenţă.
structura unor tipuri textuale studiate
IUBIREA 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor Textul epistolar 2 S23
2.  Scrisoarea lui Eminescu catre Veronica 15-19.03.2021
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
comunicare Micle

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor  Literatura şi cinematografie 4


lingvistice în receptarea diverselor texte S24
„-Romeo şi Julieta” de W.Shakespeare
22.03.-26.03.2021
2.7 compararea limbajului cinematografic -„Romeo şi Julieta”-scenariu cinematografic
cu acela al textului scris
3.3 argumentarea unui punct de vedere
privind textele studiate
Evaluare
-Recapitulare pentru lucrarea semestriala, 2 S25
Lucrare semestrială/TEZA 1
Corectarea tezelor 1 29.03-1.04.2021

1
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în *Ce înseamnă „fantastic”? 1 S26
receptarea diverselor texte 12-16.04.2021
1.2. identificarea elementelor specifice din
- Cum relatăm o experienţă personală? 1
structura unor tipuri textuale studiate - Informaţia în mass-media 1
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii
şi opinii privind textele receptate
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru
Fantasticul în literatură
studiu
 „Lostriţa” de Vasile Voiculescu
2
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în S28
-înţelegerea textului 2
3. dezvoltarea aceleiaşi teme literare 26-29.04.2021
2.4 analizarea componentelor structurale şi
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
- discutarea textului
rolului acestora în tratarea temelor - analiza textului
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
IV. şi discutarea textelor literare studiate
LUMI 3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
FANTASTICE confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Limbă şi comunicare
receptarea diverselor texte  Monologul
1.2. identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri textuale studiate
- Tipuri de monolog 3 S29
1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor -Reguli 10-14.05.2021
exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de - Tehnici
comunicare

1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în  „La hanul lui Manjoală” de I.L.
receptarea diverselor texte Caragiale 2
1.2. identificarea elementelor specifice din
structura unor tipuri textuale studiate - Înţelegerea textului 2 S30-S31
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii -Procedee compoziţionale 17-21.05.2021
şi opinii privind textele receptate - Interpretarea textului 2 24-28.05.2021
2.2 identificarea temei textelor propuse pentru - Caracterizarea personajului principal 2
studiu
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în
dezvoltarea aceleiaşi teme literare
2.4 analizarea componentelor structurale şi
expresive ale textelor literare studiate şi discutarea
rolului acestora în tratarea temelor
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ale
comunicării în texte ficţionale şi nonficţionale
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza
şi discutarea textelor literare studiate
3.2 identificarea elementelor dintr-un text care
confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv
1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în Limbă şi comunicare
receptarea diverselor texte
1.2. identificarea elementelor specifice din S32
3.  Referatul. Tehnici de redactare 3 31.05-04.06.2021
structura unor tipuri textuale studiate
IV. 1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor
LUMI exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de
FANTASTICE comunicare

4. RECAPITULARE Recapitulare finală 2


Exerciții lexicale S33
2 08-11.06.2021
Teste sumative

Încheierea situației școlare anuale


4 S34
14-18.06.2021