Sunteți pe pagina 1din 22
CAPITOLUL 1. STRUCTURA ÎNVELIŞULUI ELECTRONIC
CAPITOLUL 1.
STRUCTURA ÎNVELIŞULUI
ELECTRONIC
Despre ce vom învăŃa în acest capitol: OrbitalOrbital atomicatomic SubstratSubstrat MişcareMişcare dede spinspin
Despre ce vom învăŃa în acest capitol:
OrbitalOrbital atomicatomic
SubstratSubstrat
MişcareMişcare dede spinspin
StratStrat
ConfiguraŃieConfiguraŃie electronicăelectronică
ElementElement reprezentativreprezentativ
ElementElement tranziŃionaltranziŃional
PrincipiulPrincipiul stabilităŃiistabilităŃii
PrincipiulPrincipiul luilui PauliPauli
RegulaRegula luilui HundHund
Materia are o structură discontinuă; ea este alcătuită din particule mici care nu pot fi
Materia are o structură discontinuă; ea este alcătuită din
particule mici care nu pot fi observate cu ochiul liber numite
atomi.
ATOMUL → cea mai mică particulă care prin
procedee chimice obişnuite nu mai poate fi
divizată, dar care participă la reacŃiile chimice.
PARTICULE ELEMENTARE → electronul,
protonul şi neutronul
Atomul este caracterizat de NUMĂRUL
ATOMIC (Z) şi NUMĂRUL DE MASĂ (A).
ÎNVELIŞUL ELECTRONIC → totalitatea
electonilor care gravitează în jurul nucleului
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMULUI Structura învelişului electronic → comportarea chimică a atomilor →
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMULUI
Structura învelişului electronic →
comportarea chimică a atomilor →
reactivitatea substanŃelor
Mişcarea electronului în jurul nucleului
poate fi comparată cu un nor electronic,
încărcat negativ
Orbital atomic → zona din jurul
nucleului în care există probabilitatea
maximă de a găsi electronul
Mişcarea de spin → mişcarea pe care o
efectuează electronul în jurul axei sale
Mişcarea de spin → în sensul acelor de
ceasornic sau în sens invers
TIPURI DE ORBITALI 44 tipuritipuri dede orbitaliorbitali OritaliOritali dede tiptip ss OrbitaliOrbitali dede tiptip pp
TIPURI DE ORBITALI
44 tipuritipuri dede orbitaliorbitali
OritaliOritali dede tiptip ss
OrbitaliOrbitali dede tiptip pp
OrbitaliOrbitali dede tiptip dd
OrbitaliOrbitali dede tiptip ff
ORBITAL DE TIP s formă sferică – nucleul este situat în centrul sferei 1 orbital
ORBITAL DE TIP s
formă sferică – nucleul este situat în centrul sferei
1 orbital / strat
ORBITALI DE TIP p
formă bilobară – lobii sunt orientaŃi de-a
lungul axelor de simetrie
3 orbitali / strat
ORBITALI DE TIP d formă complicată 5 orbitali / strat ORBITALI DE TIP f formă
ORBITALI DE TIP d
formă complicată
5 orbitali / strat
ORBITALI DE TIP f
formă complicată
7 orbitali / strat
OrbitaliiOrbitalii sese deosebesc:deosebesc: FormăFormă EnergieEnergie OrientareOrientare spaŃialăspaŃială
OrbitaliiOrbitalii sese deosebesc:deosebesc:
FormăFormă
EnergieEnergie
OrientareOrientare spaŃialăspaŃială
exerciŃiu
Notează în tabelul de mai jos numărul de orbitali corespunzători
fiecărui substrat
substrat
s
p
d
f
Nr.
orbitali
creşte energia orbitalilor
STRATSTRAT 77 straturistraturi →→ 1 7;1 7; QK K Q fiecarefiecare stratstrat electronicelectronic →→
STRATSTRAT
77 straturistraturi →→ 1
7;1
7;
QK
K
Q
fiecarefiecare stratstrat electronicelectronic →→ unulunul sausau
maimai multemulte substraturisubstraturi
SubstratSubstrat →→ totalitateatotalitatea orbitalilororbitalilor dede
acelaşiacelaşi tiptip
Modul de notare al stratului, substratului şi al numărului de
electroni:
4p 2
4 → numărul stratului
p → tipul substratului
2 → numărul de electroni din orbital
CONFIGURAłIACONFIGURAłIA ELECTRONICĂELECTRONICĂ AA ATOMULUIATOMULUI repartizarearepartizarea electronilorelectronilor
CONFIGURAłIACONFIGURAłIA ELECTRONICĂELECTRONICĂ AA ATOMULUIATOMULUI
repartizarearepartizarea electronilorelectronilor pepe straturistraturi şişi substratursubstraturii
ocupareaocuparea cucu electronielectroni aa orbitalilororbitalilor atomiciatomici areare lala bazăbază
principiulprincipiul stabilităŃiistabilităŃii
principiulprincipiul dede excluziuneexcluziune alal luilui PauliPauli
regularegula luilui HundHund
Principiul stabilitaŃii sau al minimei energii În atomii multielectronici, electronii se plasează în orbitali în
Principiul stabilitaŃii sau al minimei energii
În atomii multielectronici, electronii se plasează în orbitali în
ordinea succesivă a creşterii energiei lor.
Altfel spus, electronul distinctiv tinde să ocupe orbitalul vacant cu
energia cea mai scăzută.
Principiul de excluziune al lui Pauli:
Un orbital atomic poate fi ocupat cu maximum doi electroni cu spin
opus.
Regula lui Hund
Completarea orbitalilor aceluiaşi substrat cu electroni are loc astfel
încât numărul de electroni necuplaŃi (impari) să fie maxim.
După semiocuparea orbitalilor aceluiaşi substrat urmează cuplarea
cu al doilea electron de spin opus
Ordinea ocupării cu electroni a orbitalilor atomici pentru primele 4 straturi: 1s 2 2s 2
Ordinea ocupării cu electroni a orbitalilor atomici pentru primele
4 straturi:
1s 2 2s 2
2p 6 3s 2
3p 6 4s 2
3d 10
4 p 6
5s 2 4d 10
5 p 6
6s 2
5d 10 4f 14
6 p 6
7s 2
6d 10 5 f 14
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN PERIOADELE 1, 2 ŞI 3 Perioada 1 HH ((ZZ ==
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR
DIN PERIOADELE 1, 2 ŞI 3
Perioada 1
HH ((ZZ == 11))
11ss 11
HeHe ((ZZ == 22))
22ss 22 == [He][He]
areare configuraŃieconfiguraŃie stabilăstabilă
dede dubletdublet
Perioada 2 LiLi ((ZZ == 3)3) [He][He] 22ss 11 ElectronulElectronul distinctivdistinctiv sese aflăaflă intrintr--unun
Perioada 2
LiLi ((ZZ == 3)3)
[He][He] 22ss 11
ElectronulElectronul distinctivdistinctiv sese aflăaflă
intrintr--unun orbitalorbital ss
BeBe ((ZZ == 4)4)
[He][He] 22ss 22
BB
((ZZ == 5)5)
[He][He] 22ss 22 22pp 11
ElectronulElectronul distinctivdistinctiv sese aflăaflă
intrintr--unun orbitalorbital pp
CC
((ZZ == 6)6)
[He][He] 22ss 22 22pp 22
NN ((ZZ == 7)7)
[He][He] 22ss 22 22pp 33
OO ((ZZ == 8)8)
[He][He] 22ss 22 22pp 44
FF ((ZZ == 9)9)
[He][He] 22ss 22 22pp 55
NeNe ((ZZ == 10)10)
[He][He] 22ss 22 22pp 66 == [[NNe]e]
Perioada 3 NaNa (Z(Z == 1111)) [N[Ne]e] 33ss 11 MgMg (Z(Z == 1122)) [N[Ne]e] 33ss
Perioada 3
NaNa (Z(Z == 1111))
[N[Ne]e] 33ss 11
MgMg (Z(Z == 1122))
[N[Ne]e] 33ss 22
AlAl (Z(Z == 1313))
[N[Ne]e] 33ss 22 33pp 11
SiSi (Z(Z == 1144))
[[NNe]e] 33ss 22 33pp 22
PP (Z(Z == 1155))
[N[Ne]e] 33ss 22 33pp 33
SS (Z(Z == 1166))
[N[Ne]e] 33ss 22 33pp 44
ClCl (Z(Z == 1177))
[N[Ne]e] 33ss 22 33pp 55
ArAr (Z(Z == 1818))
[N[Ne]e] 33ss 22 33pp 66 == [Ar[Ar]]
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN PERIOADELE 1, 2 ŞI 3
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN
PERIOADELE 1, 2 ŞI 3
IlustrareaIlustrarea principiuluiprincipiului stabilităŃii,stabilităŃii, alal luilui PauliPauli aa reguliiregulii
IlustrareaIlustrarea principiuluiprincipiului stabilităŃii,stabilităŃii, alal luilui PauliPauli aa reguliiregulii luilui Hund:Hund:
Orbitalul = pătrăŃică
Electronul = săgeată
CC ((ZZ == 66):): 11ss 22 22ss 22 22
pp
22
NN ((ZZ == 7):7): 11ss 22 22ss 22 22pp 33
OO ((ZZ == 8):8): 11ss 22 22ss 22 22pp 44
electron distinctiv într-un orbital de tip s → blocul elementelor s grupele IA şi IIA
electron distinctiv într-un orbital de tip s →
blocul elementelor s
grupele IA şi IIA → blocul elementelor s
electron distinctiv într-un orbital de tip p →
blocul elementelor p
grupele IIIA - VIIIA → blocul elementelor p
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN PERIOADA 4 ExerciŃiu 1: 1. Notează configuraŃia electronică a Sc,
CONFIGURAłIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR
DIN PERIOADA 4
ExerciŃiu 1:
1. Notează configuraŃia electronică a Sc, Z= 21
1s 2 2s 2
2p 6 3s 2 3p 6
4s 2 3d 1
2. Explcă de ce electronul distinctiv se află în orbitalul 3d şi nu în 4p.
ExplicaŃie: substratul 3d are o energie mai joasă decât substratul 4p
Elementele de la Sc până la Zn, la care electronul distinctiv se plasează
în substratul 3d elemente tranziŃionale de tip d
ExerciŃiu 2: 1. Notează configuraŃia electronică a Cr, Z= 24 1s 2 2s 2 2p
ExerciŃiu 2:
1. Notează configuraŃia electronică a Cr, Z= 24
1s 2 2s 2
2p 6 3s 2 3p 6
4s 1 3d 5
ObservaŃie:
substratul d semiocupat sau total ocupat cu electroni
este mai stabil
ExerciŃiu 3:
1. Notează configuraŃia electronică a Cu, Z= 29
1s 2 2s 2 2p 6
3s 2
3p 6 4s 1 3d 10
RELAłIA DINTRE STRUCTURA ATOMICĂ A ELEMENTELOR ŞI POZIłIA LOR ÎN SISTEMUL PERIODIC Structura învelişului
RELAłIA DINTRE STRUCTURA ATOMICĂ A ELEMENTELOR
ŞI POZIłIA LOR ÎN SISTEMUL PERIODIC
Structura învelişului electronic al atomului → poziŃia elementului în sistemul
periodic
Numărul grupei → numărul electronilor de valenŃă = electronii de pe
ultimul strat în curs de completare
Numărul perioadei → numărul de straturi electronice
Blocul de elemente → tipul orbitalului în care se află electronul distinctiv
Substrat → totalitatea orbitalilor de acelaşi tip