Sunteți pe pagina 1din 4

Rezultatele prezentatate în raportului anual a MAI cu privire la realizarea Planului Național de Acțiuni

pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada anilor 2017-2019 prin intermediul
subdiviziunii specializate de combatere a traficului ilicit cu substanțe stupefiante, psihotrope și a
precursorilor, Direcția nr. 4 (antidrog), au fost întreprinse următoarele acțiuni:  Elaborarea actului
interdepartamental pentru stabilirea rolurilor şi competenţelor clare, între instituţiile competente, la
prevenirea şi investigarea traficului de droguri – executat. De către MAI (Direcția nr. 4) a fost elaborat
Ordinul comun MAI/Procuratura Generală/ Serviciul nr. 355/65/497- 0 din 05.12.2017 privind stabilirea
rolurilor şi competenţelor clare, între instituţiile competente, la prevenirea şi investigarea traficului de
droguri.  Elaborarea Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Planului național de acțiuni antidrog pentru
anii 2017- 2018. Hotărîre de Guvern elaborată și intrată în vigoare, Hotărîrea Guvernului nr. 1087 din
18.12.2017 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
(http://www.lex.justice.md/md/373383/).  Elaborarea Hotărîrii Guvernului pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind substanţele narcotice, psihotrope şi plantelor
care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora. Hotărîre de Guvern
elaborată și intrată în vigoare nr. nr. 620 din 02.08.2017 cu privire la completarea cu 9 substanțe a Listei
substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic
ilicit, precum și cantitățile acestora (http://www.lex.justice.md/md/372615/ ).  Instituirea Comitetului
de reprezentanți ai Comisiei Naționale Antidrog, compus din funcționari publici din cadrul ministerelor
relevante responsabile pentru probleme de politică în domeniul drogurilor. Elaborată și intrată în
vigoare Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 07.11.2017 cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.
481 din 04 iulie 2011 (crearea Comitetului Executiv al Comisiei Naționale Antidrog și Regulamentul de
activitate a acestruia), (http://www.lex.justice.md/md/372468%20/). Conform Art. 172 „Lupta împotriva
drogurilor ilicite” din Planul de Acţiuni Republica Moldova – UE 2017-2019, Serviciul Vamal a participat
la operaţiunea internaţională ,,TRIGGER II” privind combaterea criminalităţii organizate legate de arme
de foc, droguri şi criminalitatea organizată transnaţională din Eurasia, care a derulat în perioada 06.04-
08.04.2017. Au fost înregistrate 20 rețineri de substanțe narcotice, psihotrope și precursori, şi anume: 
la domiciliul unei persoane au fost reținute aproximativ 200 grame de substanțe narcotice PVP;  la
Postul Vamal intern Poșta au fost înregistrate următoarele capturi: în 2 colete poștale transmise din
Marea Britanie a fost depistată substanță psihotropă – Ketamină (3.468 grame) și 12 pastile MDMA;  în
9 colete poștale din India - 740 pastile AER-Modafenil, 100 pastile Brotizolam, 90 pastile Lorazepam,
1000 comprimate Modafil;  în 2 colete poștale din China - 198,0 grame de MMB(N) BZ-F și 6500 grame
de Izosafrol și Piperonal; Declarația Specială cu privire la principiile călăuzitoare de reducere a cererii de
droguri, aprobată la cea de-a douăzecea sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu
privire la droguri din iunie 1998. 2 Articolul 17 Combaterea drogurilor ilegale 1. Părțile vor coopera, în
limita împuternicirilor și competențelor lor respective, pentru a asigura o abordare echilibrată și
integrată față de chestiunile legate de droguri. Politicile și acțiunile legate de droguri se vor axa pe
consolidarea structurilor pentru combaterea drogurilor ilegale, reducerea livrării, traficului și cererii de
droguri ilegale, depășirea consecințelor asupra sănătății și celor sociale ale abuzului de droguri, precum
și pe prevenirea mai efectivă a deturnării precursorilor chimici pentru fabricarea ilicită a stupefiantelor și
substanțelor psihotrope. 2 Părțile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru a realiza
aceste obiective. Acțiunile se vor baza pe principii stabilite de comun acord în conformitate cu
convențiile internaționale relevante, Strategia UE cu privire la droguri (2013-20), Declarația Politică și
Declarația Specială cu privire la principiile călăuzitoare de reducere a cererii de droguri, aprobată la cea
de-a douăzecea sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu privire la droguri din iunie
1998. 5  în 2 colete poștale din Olanda - 1595 pastile de MDMA;  în 1 colet poștal din Peru - 4970
grame de masă vegetală cu conținut de cocaină;  în 1 colet poștal din Germania - 30 pastile MDMA;  în
1 colet Africa de Sud – 60 capsule ulei de canabis și 9.84 g canabis stare uscată;  la Post vamal Tudora -
0,75 grame Hașiş. STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 2011-2018 În scopul executării prevederilor Legii
nr.382-XIV din 6 mai 1999 ”Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”,
şi întru îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova privind combaterea narcomaniei şi
narcobusinessului, a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27.12.2010 ”Cu privire la
aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018” şi a ”Planului Naţional de acţiuni 2011-
2018”. Această Strategie este un document-cheie al Guvernului, care descrie situaţia la acel moment în
domeniu şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, cu stabilirea unor responsabilităţi clare
pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi reprimare a consumului şi/sau traficului ilicit de
droguri. Documentul defineşte punctele iniţiale şi căile de urmat în abordarea problemei consumului de
droguri, precum şi cadrul de bază recomandat pentru crearea şi implementarea politicii în domeniul
drogurilor. În abordarea problemei consumului de droguri, Republica Moldova se bazează pe conceptul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Sănătate pentru Toţi în secolul al 21-lea”, conform căruia consumul
de droguri este o problemă ce periclitează sănătatea publică şi care ar putea împiedica dezvoltarea
sănătoasă a cetăţenilor şi a societăţii în context mai larg. Prezenta Strategie îşi propune o abordare
complexă, multidisciplinară şi echilibrată a problemelor ce ţin de consumul de droguri, bazată pe o
cooperare complexă, interdepartamentală, interdisciplinară şi intersectorială la toate nivelele, avînd
drept fundament trei componente ale politicii moderne în domeniul drogurilor, care nu se substituie
reciproc, dar se completează reciproc: 1. Reducerea ofertei de droguri (exercitarea controlului asupra
circulaţiei legale a drogurilor şi combaterea traficului şi distribuirii ilicite de droguri); 2. Reducerea cererii
de droguri (prevenirea primară a consumului de droguri, tratamentul, resocializarea utilizatorilor de
droguri); 3. Reducerea riscurilor. Sub acest aspect, politica în domeniul drogurilor se constituie pe patru
piloni de bază: (1) prevenirea primară; (2) tratamentul şi reabilitarea; (3) reducerea riscului; (4)
reducerea ofertei de droguri. În contextul aplicării echilibrate a acestor componente, se disting
următoarele obiective generale ale Strategiei Naţionale Antidrog: 1. Reducerea traficului spre și prin
Republica Moldova. 2. Reducerea ofertei și accesibilității tuturor tipurilor de droguri. 3. Menținerea
tendințelor de reducere a numărului de crime. 4. Sporirea activismului în scopul depistării primordial a
traficanților de droguri, dar nu a consumatorilor. 5. Reducerea și stabilizarea consumului tuturor
tipurilor de droguri și a consecințelor asociate, prin stabilizarea și menținerea tendințelor de micșorare a
numărului persoanelor aflate în evidență. Obiectivele specifice ale Strategiei: 1. Îmbunătățirea calității
sistemului actual. 2. Crearea unui cadru organizațional adecvat și funcțional pentru realizarea unui set
de măsuri în domeniul drogurilor. Planul de acţiuni serveşte drept mecanism de bază pentru
implementarea în practică a Strategiei, stabileşte în domeniile identificate scopuri specifice şi activităţi
pentru atingerea lor, rezultate/beneficii scontate, termene limită, instituţii responsabile şi indicatori
pentru a monitoriza implementarea. Sarcinile expuse în contextul Strategiei naţionale antidrog pentru
anii 2011-2018 sînt: 6 1. Stabilizarea și reducerea consumului de droguri în societate, îndeosebi în
rîndurile minorilor. 2. Reducerea riscurilor asociate consumului tuturor tipurilor de droguri și a efectelor
economice, de sănătate, sociale, infracționale și de securitate asupra cetățenilor și societății. 3.
Creșterea calității vieții a consumatorilor tuturor tipurilor de droguri, a familiilor lor și altor persoane
apropiate prin oferirea unui spectru larg de servicii calitative de reducere a riscurilor, tratament,
reabilitare și resocializare. 4. Reducerea accesibilității drogurilor, în special în cazul minorilor, prin
utilizarea corespunzătoare a instrumentelor legale și instituționale. 5. Stoparea și diminuarea cultivării
plantelor autohtone cu conținut narcotic pentru producerea drogurilor în Republica Moldova. CADRUL
LEGAL CODUL CONTRAVENŢIONAL Pe parcursul anului 2017 Codul Contravențional nu a fost modificat
sau completat la articolele ce reglementează domeniul drogurilor. Respectiv articolele jos menționate
rămân în vigoare. Modificările și completările Codului contravenţional al Republicii Moldova aprobate în
anul 2008 prevăd introducerea răspunderii persoanei juridice și aplicarea muncii neremunerate în
folosul comunității, în calitate de sancțiune pentru unele contravenții administrative legate de droguri.
Conform prevederilor Codului, la:  Articolul 85: Consumul personal este considerat contravenție
administrativă, și nu infracțiune. Astfel, procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de
substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în cantităţi mici, precum şi consumarea lor fără
prescripţia medicului, se sancționează cu amendă de la 3 la 10 unități convenționale3 sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de pînă la 40 de ore. În același timp, persoana care predă benevol
substanţele narcotice ori alte substanţe psihotrope deţinute ilegal sau care se adresează ori care dorește
să se adreseze benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară, în legătură cu
consumul ilegal al substanţelor narcotice şi/sau a altor substanţe psihotrope, este exonerată de
răspundere pentru acțiunile prevăzute de acest articol.  Articolul 86: Neadoptarea de măsuri, prevăzute
de legislaţie, pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de mac somnifer, de
cînepă, de arbust coca şi de alte plante, a locurilor de păstrare şi de prelucrare a recoltei acestor culturi,
neadoptarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie
care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope. Această contravenţie administrativă se
sancționează cu amendă de la 70 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de
răspundere și cu amendă de la 200 la 300 unități convenționale aplicată persoanei juridice.  Articolul
87: Cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau alte substanţe psihotrope, chiar şi
în cantităţi mici şi fără scop de înstrăinare. Această contravenție administrativă se sancţionează cu
amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 300 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice cu/sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a
desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an. CODUL PENAL În anul 2008 şi 2009 au
fost elaborate modificări și completări esenţiale în cadrul normelor ce reglementează pedepsele pentru
infracțiunile legate de droguri, fiind abolită pedeapsa cu închisoarea şi (sau) promovată, sau majorată
după caz prin aplicarea contravenţiei administrative ca pedeapsă. 3 O unitate convențională constitutie
50 MDL. 7 Fiind un progres esenţial, noile prevederi corespund normelor internaţionale potrivit
expertizei efectuate de Consiliului Europei şi alte expertize independente prin umanizarea pedepselor
penale, promovarea pedepselor alternative privațiunii de libertate, ajustarea legii penale naționale.
Principalele caracteristici ale procesului de modificare sînt reducerea nivelului minim și maxim al
pedepselor (în special pedeapsa cu închisoarea) și revizuirea în general a tuturor pedepselor prevăzute
de lege pentru infracțiuni, excluderea conceptului de infracțiune săvârșită repetat, aranjarea logică a
conținutului Codului Penal. Pe parcursul anului 2017 Codul Penal nu a fost modificat sau completat și
rămân actuale prevederile ce reglementează pedepsele pentru infracțiunile legate de droguri. Aceste
prevederi sînt specificate în următoarele articole: Art. 1341 Droguri, precursori, etnobotanice şi analogii
acestora Art.209 Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu
efect narcotizant Art.217.Circulaţia ilegală a drogurilor,etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop
de înstrăinare Art.2171 Circulația ilegală a drogurilor,etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de
înstrăinare Art.2172Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor
etnobotanicelor sau analogilor acestora Art.2173 Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate
producerii sau prelucrării drogurilor,etnobotanicelor sau analogii acestora Art.2174 Sustragerea sau
extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor Art.2175 Consumul ilegal public sau organizarea consumului
ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora (1) Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau
analogii acestora, săvîrşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de
reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare
a acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau sportive ori în
imediata apropiere a acestora, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 700 unităţi
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore. Art.2176
Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a drogurilor,
etnobotanicelor sau a analoagelor acestora Art.218 Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de
circulaţie a drogurilor Art.219 Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau
etnobotanicelor MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE LEGII NR. 382-XIV DIN 6 MAI 1999 CU PRIVIRE LA
CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR NARCOTICE ŞI PSIHOTROPE ŞI A PRECURSORILOR Legea nr. 382-XIV din 6
mai 1999 ”Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor” este principalul
act legislativ care promovează politica statului în domeniul drogurilor şi are ca obiectiv promovarea
politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea
sănătăţii omului, asigurarea securităţii sociale şi de stat. Aceasta a fost modificată și completată cu legea
246 din 27.11.2008. Conform modificărilor și completărilor legea stabileşte condiții adăugătoare pentru
acordarea, suspendarea sau retragerea autorizației/licenței pentru persoanele, instituțiile,
întreprinderile farmaceutice care desfășoară activități legate de circulația substanțelor narcotice.
Totodată completează și modifică condițiile de circulație a substanțelor narcotice și psihotrope și a
precursorilor