Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea disciplinei COMUNICA II PE FIBR OPTIC I

Domeniul de studiu Inginerie electronic i telecomunica ii - licen


Specializarea Telecomunica ii(37)
Codul disciplinei 55376105
Titularul disciplinei Prof.dr.ing. Emil VOICULESCU
Colaboratori Prep.ing. Alexandra PRUNDARU
Catedra Bazele Electronicii
Facultatea Electronic i Telecomunica ii

Sem Tipul disciplinei Curs Aplica ii Curs Aplica ii Forma de

Individual
Disc.Fundamentala, verificare

Puncte credit
Studiul

[ore/
Disc.Ing.din Dom, [ore/ [ore/sapt] [ore/ [ore/sem]

TOTAL
Practica
Disc. de Spec, sapt] sem]
Disc Optionala,
Disc.Facultativa [ore/
S L P S L P sem]
Disciplin de
I 2 - 2 1 28 - 28 14 75 - 145 5 Examen
specialitate

Cerin e prealabile
Cuno tin e de optoelectronic

A. Con inutul Cursului ( Titlul cursurilor)


Curs 1 – Notiuni fundamentale de propagare ale luminii in diverse medii. Energii si puteri in camp
electromagnetic. Formalismul matematic consacrat, functiile complexe specifice, moduri de propagare.
Curs 2 – Fibre optice: configuratie, fabricare, profile de indice de refractie, atenuari.
Curs 3 – Surse de radiatie, LEDuri, diode laser, detectoare, fotodiode PIN. Modelarea sistemului de transmisie.
Modulatia surselor semiconductoare de lumina: ecuatiile de frecventa, conditiile de laserare, randamentul laser.
Curs 4 – Fibra optica cu profil treapta a indicelui de refractie. Ecuatiile de propagare in ghidul circular cu moduri
de polarizare plane, in coordonate cilindrice. Dispersia ghidului si dispersia de material.
Curs 5 – Dispersia in fibra cu indice trepta: caracteristica de faza si largimea de banda de modulatie. Fibre cu
dispersie defazata, fibre cu caracteristica de dispersie aplatisata.
Curs 6 – Fibre monomod: campul electromagnetic in fibra cu indice treapta, fluxul de puteri, diametrul de mod.
Curs 7 – Dispersia in fibrele multimod cu indice gradat. Solutii analitice si numerice ale ecuatiilor de propagare.
Curs 8 – Tipuri de fibre si cabluri optice, analiza comparativa, clasificare, selectie. Conectoare, jonctiuni prin
sudare (splices), izolatoare optice, polarizatoare cu fibra, multiplexoare optice.
Curs 9 – Rezonatoare optice. Etaloane Fabry-Perot. Filtre cu retele de difractie.
Curs 10 – Caracteristica de transfer si raspunsul la impuls al sistemelor de comunicatii prin fibra.
Curs 11 – Transmitatoare de fibra: densitate de radiatie, cuplaje mono si multimod intre transmitator si fibra,
cuplaje fibra-fibra. Teoria si tehnologia specifica.
Curs 12 – Receptoare de fibra: principii, raporul semnal/zgomot, raspunsul la impulsuri a fotodiodei PIN.
Zgomotul termic. Receptoare pentru sistemele digitale de comunicatii. Zgomotul sistemului.
Curs 13 – Echipamente de comunicatii pentru fibre optice. Distanta inter-repetoare, bugetul de flux, codarea de
linie.
Curs 14 – Fibre active. Comunicatiile cu radiatie coerenta. Probleme de polarizare. Raportul
semnal/zgomot,BER, mixarea echilibrata, amplificatoare cu fibre optice dopate cu pamanturi rare.
B. Con inutul Aplica iilor ( Lista lucrarilor de laborator, teme de seminar, continutul proiectului de an)
Lucrare 1 – Prezentare generala, protectia muncii, Proiectul de semestru: teme individuale (1/student)
recapitulare notiuni de optoelectronica
Lucrare 2 – Fibre optice cu indice treapta. Apertura Proiect 1- Modul de desfasurare activitatii.
numerica. Dispersia intermodala Prezentarea structurii proiectului
Lucrarea 3 – Fibre optice cu indice gradat. Profilul de
indice.Apertura numerica. Dispersia intermodala Proiect 2 - Repartizarea si discutarea temelor de
Lucrarea 4 – Dispersia de material in fibrele monomod proiect
Lucrarea 5 – Emitatoare pentru fibre optice
Lucrarea 6 – Receptoare pentru fibre optice Proiect 3 - Discutarea aspectelor teoretice specifice
Lucrarea 7 – Bugetul de flux fiecarei teme
Lucrarea 8 - Atenuari de cuplaj emitator – fibra optica,
fibra optica – receptor Proiect 4 - Discutarea aspectelor practice specifice
Lucrarea 9 - Atenuari de cuplaj in fibra optica. fiecarei teme
Atenuari datorate nealinierii capetelor fibrelor optice
cu indice treapta. Proiect 5 - Discutarea imbunatatirilor aduse fiecarei
Lucrarea 10 - Transceiverul optic. Interconectarea teme
optica a doua calculatoare
Lucrarea 11 - Transmisiune pe fibra optica cu Proiect 6 - Structura finala si continutul final pentru
multiplexare in domeniul lungimilor de unda. Simulare redactarea proiectului
Lucrarea 12 - Transmisiune pe fibra optica cu
multiplexare in domeniul lungimilor de unda. Practic Proiect 7 - Sus inerea proiectului, evaluare.
Lucrarea 13 - Reflectometrie partea I-a: modul de
masurare, prezentarea/cunoasterea OTDR-metrului.
Lucrarea 14 - Reflectometrie partea a II-a: Masurarea
lungimii si a evenimentelor pe fibra cu OTDR-metrul.
C. Tematica studiului individual (Tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplicatii, etc)
4 seturi de probleme (în medie 5 probleme/ set) – in cadrul laboratorului
Fiecare laborator va trebui pregatit, din punct de vedere teoretic, pe baza indrumatorului de laborator si a
notitelor de curs
Structura Studiu Total ore
Preg tire Preg tire laborator + Timp alocat
preg tirii Studiu materiale materiale preg tire
proiect teme examin rilor
individuale curs tutoriale individual
Nr. ore 28 10 20 14 3 75

Bibliografie
1. Emil Voiculescu, M. Hotoleanu s.a. – Comunica ii pe fibre optice. Indrumator de laborator, U.T.PRES, 2003
2. Doicaru, V. Parvulescu, M. - Transmisii prin fibre optice, Editura Militara, Bucuresti,1994
3. Emil Voiculescu, Tiberiu Marita - Optoelectronica, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 2001
4. John Gowar - Optical Communication Systems, Prentice Hall, New York, London, Toronto, 1993.

Competente Dobindite:
Cunostinte teoretice - Programa analitic
Propagarea luminii în diverse medii: energii si puteri, moduri de propagare. Fibre optice: profile de indice,
atenuari, fabricare. Surse/receptori de radiatie: LEDuri, diode laser, detectoare, fotodiode PIN. Fibra optica cu
profil treapta a indicelui de refractie. Ghidul circular. Dispersia ghidului si dispersia de material. Dispersia în
fibra cu indice trepta. Fibre monomod: campul electromagnetic în fibra cu indice treapta, fluxul de puteri,
diametrul de mod. Dispersia în fibrele multimod cu indice gradat. Conectoare, jonctiuni prin sudare (splices),
izolatoare optice, polarizatoare cu fibra, multiplexoare optice. Rezonatoare optice. Filtre cu retele de difractie.
Sisteme de comunicatii prin fibra. Distanta inter-repetoare, bugetul de flux, codarea de linie. Fibre active:
amplificatoare cu fibre optice dopate cu p mânturi rare. Tehnologii.

Abilitati dobândite: (Ce stie sa faca)


S cunoasc tipurile de fibr si modurile de propagare a luminii prin fibra optic
S tie face identificarea surselor/receptorilor de radia ie luminoas pentru fibra optic
S cunoasc semnifica ia parametrilor fibrelor optice
S tie utiliza în aplica ii parametrii de catalog ai fibrelor optice
S cunoasc caracteristicile sistemelor pe fibr optic
S cunoasc principalele componente ale unui sistem de fibr optic
S tie proiecta sisteme de comunica ii pe fibr optic simple cu ajutorul ecua iilor caracteristice

Modul de examinare i atribuire a notei


Examenul const dintr-un test scris (2 ore) ; Dup cursul 7 se poate sus ine un
examen par ial (1,5 ore). Temele se corectez i se noteaz dac sunt
Modul de examinare
predate la termenele stabilite. Nota la laborator se stabile te pe baza a 2 teste
(unul dup laboratorul 7, iar cel lalt în ultimul laborator)
Laborator (notaL = nota laborator + nota teme); Examen (nota E); Proiect
Componentele notei
(nota P)
Formula de calcul a notei N=0,45E+0,45P+0,1L; se calculeaz dac : E>4 i L>4 i P>4