Sunteți pe pagina 1din 15

SCOALA GIMNAZIALA „KIDS CLUB”

PLAN MANAGERIAL
PROIECTE  ŞI  PROGRAME
EDUCATIVE  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2020-2021
ARGUMENT

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite


transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de
învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o
simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate
absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea
climatului democratic european.

VIZIUNE :

1. Conştientizarea rolului semnificativ al educaţiei în pregătirea copiilor şi devenirea lor ca


cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind astfel la procesul
de îmbunătăţire a calităţii vieţii lor.
2. Stimularea dezvoltării personale pe cele patru componente: intelectuală, emoţională, fizică şi
spirituală, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul
superior al copilului.

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de Ministerul


Educaţiei, Cercetării şi Tineretului porneşte de la premiza că abordarea educaţională
complementară formal – non-formal asigură un plus valoarii sistemului educaţional. Astfel, se
valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni
cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul
permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în
contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a
comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune
aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la
părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.
În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare
constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care
conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a
metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a
rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării
didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale,
diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de
diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale,
aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de
dezvoltare holistică a personalităţii.
Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în
domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare şi impune extinderea spaţiului de intervenţie
în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale
conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative


derivate dintr-o problematică educativă diversă;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului
şcolar;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la
nivel de unitate, local, judeţean, regional şi naţional;
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate , prin spectacole,
recitaluri, concursuri, competiţii pentru copii;
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în
susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;

PUNCTE SLABE:

 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;


 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare;
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte
educaţionale interdisciplinare;
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul
educativ al conţinutului;
OPORTUNITĂŢI:

 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;


 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;

AMENINŢĂRI

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei


educative;
 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.

PRINCIPII ŞI VALORI:

Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile:


 principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul României: 
principiul accesului egal la educaţie
– conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil are
dreptul la educaţie;
 principiul interculturalităţii;
 principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe
experienţa anterioară;
 principiul complementarităţii formal –non-formal;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor
educaţionale locale prin coordonare;
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături
de instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;
 principiul cooperării
– implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel naţional, cât
şi internaţional.

SCOPUL:

Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin


complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni
europeni pro-activi
BAZA CONCEPTUALĂ.

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:


 O.M.E.N.nr.4800/05.10.2000
 O.M.Ed.C.nr.3337/08.03.2002 (în vigoare)
 Legea nr.128/1997,cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.84/1995,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
 O.M.Ed.C.nr.4925/08.09.2005-privind Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 O.G.nr.119/1999
 O.M.F.P.nr.522/2003
 O.M.F.P.nr.912/2004
 O.M.F.P.nr.946/2005
 O.M.F.P.nr.1389/2006
 Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul Personalului Didactic.
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unitaţilor de învăţmânt
preuniversitar OM 4925 din 08.09.2005
 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.

SCOPUL

- Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea


lor în vederea valorificării potenţialului copiilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni activi.

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a


procesului instructiv – educativ;
2. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare
personală;
3. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri
de educaţie complementară;
4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare
internaţională;
5. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi
reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
6. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
7. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea
impactului acesteia în comunitate;
8. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea
responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.


2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi
extracurriculare în proiectarea activităţii educative.
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de
impact.

CADRUL DE IMPLEMENTARE

Spaţiul de implementare a acestei strategii nu se reduce numai la sistemul de învăţământ


preuniversitar, ci vizează şi zona de iradiere a influenţei acesteia: familie, societatea civilă,
comunitate, societate. Valorificarea mecanismelor şi instrumentelor coerente de acţiune existente
şi crearea de noi reţele specializate în diverse subcomponente ale activităţii educative şcolare şi
extraşcolare vor avea ca rezultat ridicarea calităţii actului educaţional. O redimensionare a
acestui tip de educaţie va începe de la nivelul micro – unitatea de învăţământ - , prin:

 dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice;


 complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi
extracurriculare a activităţii educative;
 crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi implementarea
proiectelor educative;
 dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de educaţie complementară.

Totodată se înfiinţează nuclee regionale de acţiune formate din copii, cadre didactice,
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, economice, ai administraţiei locale şi
comunităţii, practică deja pilotată în extinderea programelor naţionale şi internaţionale la nivel
regional care nu vor face decât să transforme educaţia, în ansamblul ei, în promotorul progresului
la nivel local.
Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea şcolară şi extraşcolară de a
experimenta noi posibilităţi de dezvoltare, de atragere, încurajare şi stimulare a copiilor
preşcolari în îmbunătăţirea calităţii vieţii, societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în
educaţie având un feed-back şi un rezultat concret al eficienţei sale.
Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a copiilor, sistemul educaţional va
deveni centru-resursă de dezvoltare a comunităţii locale.
REZULTATE ASTEPTATE

1. creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


2. introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice
la fiecare obiect de studiu
3. proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor
acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
4. stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe
educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
5.stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii;
6. reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
7. creşterea ratei promovabilităţiişcolare;
8. asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
9. asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la
potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se
integra;
10. transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă primar

 Elevii Scolii Gimnaziale „Kids Club”


 Cadrele didactice din grădiniţă
 Cadrele didactice din unităţile şcolare partenere

Grupul ţintă secundar

 Familiile copiilor
 Societatea civilă
 Comunitatea locală
 Societatea în ansamblul ei
REZULTATE AŞTEPTATE

Ca efecte majore derivate din strategia managementului educaţional se pot menţiona:

 creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


 introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea
activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;
 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a
cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul
domeniilor experienţiale;
 stimularea interesului copiilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi
programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul
grădiniţei;
 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
 ridicarea calităţii resursei umane la nivelul grădiniţei;
 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii
cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării
copiilor preşcolari
 transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.
CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE
PE UNITATE
2020-2021

Proiecte si programe desfasurate in semestrul I al anului 2020-2021

Nr. DATA DENUMIREA Obiective Mod de Responsabil EVALUARE


Crt. ACTIVITĂŢII realizare
14 „Suna Organizarea festivitatii de Pregatirea Fotografii
septembrie clopotelul” deschidere a anului scolar activitatii de
2020 2020-2021 deschidere a
noului an scolar
Primirea
elevilor
Comunicari
generale
23 Ziua Constientizarea importantei Compuneri, Portofolii
septembrie Internaionala a pentru societate, pacea fiind prezentari Afise
2020 Pacii singurul climat favorabil power -point, Lucrari
„In pace, dezvoltarii lecturari, Fotografii
impreuna!” povestiri
29 Reguli in Constientizarea pastrarii unei Afise, discutii, Dumitru Fotografii,
septembrie societate: conduite potrivite in cadrul compuneri Nicoleta afise
2020 „Rules at the unei vizite la muzeu
museum”
5 „Despre Marcarea rolului dascalilor in Compuneri Expoziţie cu
octombrie educatie” - formarea elevilor Panouri afişe
2020 Ziua Constientilzarea importantei Mape tematice Colaje, picturi
Educatiei educatiei Desene Fotografii
12-16 „Toamna in Dezvoltarea competentelor de Realizarea de Fotografii,
octombrie acuarele” comunicare; utilizarea de lucrari tematice expozitie creatii
2020 desene, simboluri pentru a pe subiectul plastice
transmite un mesaj toamnei in
Stimularea creativitatii prin natura
poezie, desen, colaj in lucrari
care sa surprinda anotimpul
toamna
19-23 „Stop violentei Evidentiere frecventei Compuneri Colaje,
octombrie in scoli” fenomenului in scoli Elaborarea unor Desene ,
2020 Intelegerea problematicii reguli de buna Fotografii
Alegerea metodelor adecvate purtare in
de interventie pentru a putea scoala si in
diminua fenomenul afara ei
Crearea de afise
si lucrari in care
elevii sa ofere
metode de
rezolvare a
conflictelor
26-30 „Happy Promovarea multiculturalitatii Prezentarea Confectionarea
octombrie Halloween” Dezvoltarea simtului estetic specificului de materiale
2020 Sarbatoarea prin lucrari specifice acestei sarbatori specifice
dovlecilor si a Masti, costume
semnificatiei ei Fotografii
la nivel mondial
Crearea de
costumatii,
decoruri, masti
2-6 Cheia Formarea si dezvoltarea Prezentari, Fotografii,
noiembrie succesului – capacitatii de autocunoastere discutii si afise,
2020 „Increderea in si a atitudinii pozitive fata de dezbateri pe Interviuri,
sine” sine tema increderii Desene
Exprimarea libera a ideilor/ in sine Evaluare orala
opiniilor Jocuri de grup
care sa dezvolte
relatiile
interumane
16-20 „Ziua Constientizarea efectelor Prezentari Carti, pliante,
noiembrie mondiala a intolerantei power point, desene
2020 tolerantei” Dezvoltarea atitudinilor de dezbateri, Fotografii
toleranta lecturari,
Imbunatatirea relatiilor intre povestiri de
elevi intamplari
personale

23-27 Ziua Cunoasterea drepturilor Realizarea unor


noiembrie Internationala copilului si a unor institutii materiale: Carti, Evaluare orala
2020 a Drepturilor care promoveaza exercitarea pliante, desene prin intrebari si
Copilului acestor drepturi Expoziţie cu raspunsuri,
20 noiembrie Indentificarea si analiza unor afişe Expozitie de
situatii care prezinta Colaje, picturi desene, colaje,
incalcarea acestor drepturi Prin care sunt afise,
Dezvoltarea empatiei pentru promovate Fotografii
cei privati de drepturi drepturile
copiilor
Jocuri

30-4 Ziua Nationala Cunoasterea evenimentelor Expozitie de Expozitie de


decembrie a Romaniei - istorice lucrari lucrari
2020 „Romania, Cultivarea patriotismului si Discutii Fotografii
tara mea” respectului fata de stramosi Prezentari
Promovarea valorilor video
nationale
7-11 „Bunatate si Cunoasterea importantei Lucrari Desene,
decembrie generozitate” generozitatii si a empatiei in colective Fotografii
2020 Mos Nicolae relatiile cu cei din jur Afise, Portofolii
Dezvoltarea unor atitudini Discutii pe
pozitive fata de sine si ceilalti tema data
Intelegerea motivatiei de a ii Lectura unor
ajuta pe ceilalti povesti care au
la baza
conceptele de
bunatate si
generozitate
14-18 „Iata vin Intonarea de cantece/ colinde Realizarea Fotografii,
decembrie colindatori” specifice sarbatorilor decorului Obiecte
2020 anotimpului adecvat confectionate,
Cunoasterea semnificatiei sarbatorii, desene, afise
anotimpului Expozitie de
desene,
ornamente,
felicitari
11-15 Mihai Imbogatirea cunostintelor cu Concursuri – Evaluare orala a
ianuarie Eminescu – noi informatii despre poet viata si opera poeziilor si
2021 poet national Cultivarea respectului pentru lui Eminescu cunostintelor,
15 ianuarie marele poet Eminescu prin Expozitie de
desene desene, poezii
Recitarea de
poezii
25-29 „Hai sa dam Cunoasterea importantei Prezentari Evaluare orala
ianuarie mana cu actului istoric de la 24 video/ ppt Fotografii
2021 mana” ianuarie 1859 Mos Ion Roata
Marea Unire Dezvoltarea sentimentelor si Unirea
de la 24 patriotice Cantece si
ianuarie 1859 poezii
8-12 „Ziua Insusirea notiunii de relatie Expozitii, Expozitie de
februarie Prieteniei” - interumana si intelegerea desene, lucrari desene, colaje,
2021 14 februarie importantei acesteia pentru care sa ilustreze afise,
intrega societate prietenia Fotografii
Intelegerea dimensiunii
sentimentului de prietenie si a
criteriilor de apreciere a ceea
ce presupune relatia de
prietenie
Formarea unei conduite
civilizate
15-19 „Respectul si Sa respecte normele de Dezbateri Evaluare orala
februarie lipsa de comportare in diverse situatii Elaborarea de prin intrebari si
2021 respect” in societate si sa inteleaga compuneri , raspunsuri,
importanta respectului si postere, colaje Expozitie de
necesitatea acestuia in desene, colaje,
societate afise,
Sa utilizeze formule de Fotografii
politete potrivite situatiei
Sa realizeze activitati pe tema
respectului
22-26 Ziua mondiala Stimularea creativitatii si Prezentari Evaluare orala
februarie a scriitorilor- expresivitatii prin realizarea power point, prin intrebari si
2021 „Scriitorul, de creatii literare Dezbateri raspunsuri,
regele Desene Expozitie de
cuvintelor” Jocuri desene, colaje,
3 martie afise,
Fotografii
1-5 Martie Ziua Stimularea creativitatii si Vizionarea de Expozitie de
2021 Martisorului – expresivitatii prin realizarea prezentari ppt desene, colaje,
Traditie si de lucrari plastice, colaje, Invatarea de afise,
Simbol creatii literare cantece, poezii Fotografii,
Atragerea si implicarea Elaborarea unor Obiecte
elevilor in activitati de creatii literare confectionate,
cercetare privind traditiile Martisoare.
martisorului
8-12 „La multi ani, Sa realizeze compozitii Invatarea de Expozitie de
Martie mamico!” decorative cu ocazia Zilei de cantece, poezii desene, colaje,
2021 8 martie despre mama afise,
Sa intoneze cantece si sa Elaborarea unor Fotografii
realizeze lucrari scrise cu creatii literare Obiecte
tema propusa pentru mama/ confectionate
despre mama pentru mama,
Confectionarea Proiecte
de felicitari si artistice
cadouri pentru
mama
15-19 Ziua Sa inteleaga importanta Prezentari Evaluare orala
martie internationala eliminarii discriminarii din power point, prin intrebari si
2021 pentru societate Dezbateri raspunsuri,
eliminarea Sa dezvolte atitudini de Desene Expozitie de
discriminarii acceptare a diferentelor dintre Jocuri desene, colaje,
„Spune NU indivizi afise,
discriminarii” Fotografii
22-26  „ Un mediu Manifestarea atitudinii de Activitate Expoziţie cu
Martie mai curat, o prieten, ocrotitor al naturii practica afişe
2021 viata mai Delimitarea actiunilor de Activitate Colaje, picturi
buna” – Ziua ocrotire a naturii de cele de cultural – Fotografii
Apei poluare si degradare artistica
Stimularea interesului pentru Crearea de
realizarea de machete colaje, desene,
Dezvoltarea simtului estetic picturi,
Stimularea creativitatii Vizionarea unor
materiale video
pe tema
propusa
Experimente
29 – 2 „Increderea in Stimularea increderii in sine Prezentari Evaluare orala
aprilie sine si in prin jocuri de rol power point, prin intrebari si
2021 ceilalti” Intelegerea importantei Dezbateri raspunsuri,
increderii in sine Desene Expozitie de
Jocuri desene, colaje,
afise,
Fotografii
5-9 aprilie Scoala Altfel- Sporirea motivatiei de Prezentari Evaluare orala
2021 „Sa stii mai invatare power point, prin intrebari si
multe, sa fii Invatarea in contexte non Dezbateri raspunsuri,
mai bun” formale Desene Expozitie de
Completarea instruirii elevilor Jocuri desene, colaje,
prin activitati atractive, Activitati afise,
realizate prin imbinarea cultural- Fotografii
activitatilor scolare cu cele artistice
extracurriculare Activitati
sportive
12-16 „Ziua Stimularea creativitatii si Prezentari Expoziţie cu
aprilie internationala expresivitatii prin realizarea power point, afişe
2021 a cartii” de creatii literare Dezbateri Colaje, picturi
Intelegerea importantei Desene Fotografii
lecturii pentru dezvoltarea Jocuri
personala Crearea de carti

19-23 „Ziua Manifestarea atitudinii de Activitate Expoziţie cu


aprilie Pământului” – prieten, ocrotitor al naturii practica afişe
2021 22 aprilie 2021 Delimitarea actiunilor de Activitate Colaje, picturi
ocrotire a naturii de cele de cultural – Fotografii
poluare si degradare artistica
Stimularea interesului pentru Crearea de
realizarea de machete colaje, desene,
Dezvoltarea simtului estetic picturi,
Stimularea creativitatii Vizionarea unor
materiale video
pe tema
propusa
Experimente

26-29 Sarbatorile Promovarea valorilor moral Dezbateri


aprilie Pascale crestine in randul copiilor Prezentari Evaluare orala
2021 Dezvoltarea interesului Crearea de prin intrebari si
copiilor pentru obiceiurile afise, postere si raspunsuri,
traditionale portofolii Expozitie de
Cultivarea sentibilitatii desene, colaje,
artistice a elevilor afise,
Fotografii
3-7 mai „9 mai - Ziua Informarea elevilor asupra Activitate Expoziţie cu
2021 Europei” semnificatiei zilei de 9 mai; pentru cetatenie afişe
Constientizarea importantei democratica Colaje, picturi
aderarii la Uniunea Europeana Fotografii
Participarea la concursuri pe
aceasta tema.
10-14 mai Ziua Motivarea copiilor pentru Dezbateri Evaluare orala
2021 Internationala dezvoltarea unor relatii de Prezentari prin intrebari si
a Familiei – 15 familie armonioase Crearea de raspunsuri,
mai Constientizarea importantei afise, postere si Expozitie de
familiei in societate portofolii desene, colaje,
afise,
Fotografii
17-21 mai Ziua Mondiala Constientizarea pastrarii unei Dezbateri Evaluare orala
2021 a Muzeelor – conduite potrivite in cadrul Prezentari prin intrebari si
18 mai unei vizite la muzeu Crearea de raspunsuri,
Stimularea interesului pentru afise, postere si Expozitie de
invatare in contexte in afara portofolii desene, colaje,
scolii afise,
Fotografii
17-21 mai Ziua Mondiala Organizarea de jocuri si Crearea de Evaluare orala
2021 a Sportului – competitii sportive menita sa colaje, desene, prin intrebari si
18 mai stimuleze interesul elevilor picturi, raspunsuri,
pentru sport Jocuri ale Expozitie de
Vizionarea de prezentari pe copilariei desene, colaje,
tema sportului Activitati afise,
Crearea de afise care sa distractive Fotografii
sustina importanta sportului Competitii
pentru o buna dezvoltare
fizica si psihica
24-28 mai „Salvati Sa realizeze colaje, afise Dezbateri Evaluare orala
2021 padurea” destinate zilei Prezentari ppt prin intrebari si
Sa precizeze modalitati de Colaje, raspunsuri,
imbunatatire a calitatii vietii compuneri Expozitie de
pe Terra desene, colaje,
afise,
Fotografii
31-4 iunie „La multi ani, Sarbatorirea zilei de 1 iunie; Crearea de Expozitie de
2021 copii!” – Ziua Organizarea de jocuri si colaje, desene, desene, colaje,
internationala concursuri distractive intre picturi, afise,
a copiilor 1 elevii KidsClub; Jocuri ale Fotografii
iunie Afirmarea talentului sportiv- copilariei
artistic la toate activitatile Activitati
cultural-educative distractive
Dezvoltarea spiritului de Competitii
competitivitate
7-11 iunie Ziua Mondială Dezvoltarea capacitatii de Crearea de Expoziţie cu
2020 a Mediului - 5 cunoastere si intelegere a colaje, desene, afişe
iunie realitatii din mediul picturi, Colaje, picturi
inconjurator Vizionarea unor Fotografii
Stimularea curiozitatii pentru materiale video
investigarea mediului pe tema
inconjurator propusa
Cunoasterea si aplicarea
normelor de comportare
specifice asigurarii
echilibrului naturii si
adoptarea unei atitudini de
prietenie si respect fata de
aceasta

D. CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVEL LOCAL , JUDEŢEAN, NAŢIONAL

NR. DENUMIREA CONCURSULUI PARTICIPANŢI


CRT.
1. Concursul de cultura generala Clasele pregatitoare, I, a II-a,
Eurojunior a III-a, a IV-a, a V-a
2. Concursul de limba engleza „English, Clasele pregatitoare, I, a II-a,
my love” a III-a, a IV-a, a V-a
3. Concurs Comper- Limba romana Clasele pregatitoare, I, a II-a,
a III-a, a IV-a, a V-a
4. Concurs Comper - Matematica Clasele pregatitoare, I, a II-a,
a III-a, a IV-a, a V-a
5. Olimpiada de Limba si literatura Elevii claselor a IV-a, a V-a
romana
6. Olimpiada de Matematica Elevii claselor a IV-a, a V-a

S-ar putea să vă placă și