Sunteți pe pagina 1din 4

COORDONATOR , Prof. înv.

primar, Mocăiță Mariana

INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Numele unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Petrești – Structura Ionești


Durata proiectului: un an şcolar ( 2017- 2018)
Grup ţintă:
 elevii claselor 0 - IV (95 elevi)
 părinţii elevilor claselor 0-IV
Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului:
 elevii
 părinţii
 şcoala
 comunitatea locală
CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE:
 prof.inv primar: Mocaita Mariana
 prof.inv primar: Stoian Mihaela – Georgeta
 prof. inv primar: Stancu Maria
 prof.inv primar: Feraru Florin
 prof.inv primar: Cruceru Aurica
 directorul şcolii: Guță Virgil - Marius
COMITETUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN FIECARE CLASĂ:
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi dezvoltarea posibilităţilor de afirmare ale
elevilor prin participarea părinţilor la activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până
la sfârşitul anului şcolar.
Rezultate aşteptate:
 o mai bună colaborare şcoală - familie – comunitate
 creşterea gradului de informare şi educaţie
 formarea de abilităţi de comunicare părinţi – cadre didactice, părinţi – elevi
 înlăturarea barierelor de comunicare
 formarea şi dezvoltarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi
 dezvoltarea spiritului de echipă
 creşterea randamentului şcolar
 parteneriat real cu familia
 creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală
 album foto
 panou
Monitorizarea şi evaluarea proiectului:
Cadrele didactice vor realiza un portofoliu care să cuprindă fişe de evaluare pentru fiecare
activitate.
Se va urmări:
 desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect
 modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect
 modul în care sunt folosite resursele umane
 impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra şcolii (anticiparea
schimbărilor produse ca urmare a schimbărilor produse ca urmare a derulării proiectului)
 probleme care apar în implementarea proiectului
Evaluarea va fi:
 curentă (la sfârşitul fiecărei activităţi)
 finală (la sfârşitul proiectului)

Materiale/ instrumente de evaluare:


 chestionare
 portofolii
 produse ale activităţii elevilor
 jurnal de reflecţii
 fişe de autoevaluare
 rapoarte de lucru

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR CU PĂRINŢII

Nr TEMA ACTIVITĂŢI/ Termen Responsabil


crt OBIECTIVE URMĂRITE
.
1. ,,Parteneriat - şedinţă cu părinţii la nivelul fiecărei
pentru copiii clase; Septembrie Învăţătorii
- alegerea comitetelor de părinţi;
noştri” - stabilirea activităţilor cu părinţii pentru
anul şcolar 2017- 2018
2. ,,Am reuşit... - prezentarea raportului privind activităţile
continuăm” derulate în cadrul parteneriatului în anul
şcolar precedent; Octombrie Resp. Proiect
- prezentarea proiectului de parteneriat Mocaita Mariana
pentru anul şcolar 2017 - 2018

3. ,,Părintele- - chestionare aplicate elevilor


modelul - prezentarea rezultatelor chestionarului în Stoian Mihaela
cadrul şedinţei cu părinţii Stancu Maria
copilului” - dezbatere Noiembrie Feraru Florin
Cruceru Aurica

4. ,, Sănătatea - întâlnire cu specialişti în domeniul Resp. Proiect


– bunul cel sănătăţii ( medic- Sima Cornelia) Ianuarie Mocaita Mariana
- consilierea părinţilor pe teme de sănătate
mai de preţ” personală a copiilor Învăţătorii
5. ,,Comunicar - referat
ea eficientă - dezbatere Februarie Stoian Mihaela
cu copilul
nostru”
6. ,,Pot deveni - consilierea copiilor care întâmpină Mocăiță Mariana
mai bun!” dificultăţi de învăţare şi a celor cu Martie Stoian Mihaela
probleme de comportament şi a părinţolor Stancu Maria
lor; Feraru Florin
- studiu de caz; dezbatere Cruceru Aurica

7. ,,Educaţi - prezentarea metodei ,,Educaţi aşa!”


aşa!” – - vizionarea unor filme educative Mai Resp. Proiect
- stabilirea unor metode de educare a Mocaita Mariana
Program copiilor;
naţional de - studii de caz; Învăţătorii
educare a - dezbateri
părinţilor
8. ,,Ziua - bilanţ la sfârşit de an şcolar Iunie Stoian Mihaela
realizărilor” Stancu Maria
Feraru Florin
Cruceru Aurica
Mocăiță Mariana

Director,
Guță Virgil - Marius

S-ar putea să vă placă și