Sunteți pe pagina 1din 2

REGrA NATTONALA A pADURILOR - ROMSILVA

DIRECTIA SILUCA SUCEAVA

BIBLIOGRAF'IE
pentru concursul arganizatin data de //sZ, 2a/ /
?n vederea ocupdrii posturilor vacante de pddurar

1. Legea m.46/2008 * Codul Silvic, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;


2. Cartea pddurarului - edilia 2016 ;
3. Legea nr.i8/i991 privind fondul funciar cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
4. Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole gi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului ftinciar
nr.1811991 gi Legii nr.16911997, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5. Legea nr.2472}05 privind reforma in domeniile proprietdlii qi justiliei, precum gi
unele misuri adiacente, cu modificbrile 6i completdrile ulterioare;
6. O.U.G. nr.85i2006 privind stabilirea modalitdlilor de evaluare a pagubelor produse
vegetaliei forestiere din pdduri gi din afara acestora, aprobat6 gi modificatd prin
Legea nr.84/2007;
7. Ordinul rc.769122.11.2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea
rdspunderii patrimoniale a personalului de pazd a pddurii ;
8. H.G. nr.470 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor refbritoare la provenien{a,
circulalia gi comercializaroa materialelor lemnoase, la regimul spaliilor de
depozitare a materialelor lemnoase, la regimui spaliilor de depozitare a materialelor
lemnoase gi al instalaliilor de prelucrat lemn rotundo precum gi a unor misuri de
aplicare a Regulamentului (UE) nr,99snUrc al Parlamentului European qi al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor ce revin operatorilor ce
introduc pe pia{d mlemn, modificatd gi completatd prin Hotdr6rea nr.787/2A14
9. Ordinul ministerial nr.596 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de
testare a implementdrii Sistemului informalional integrat de urmirire a materialelor
lemnoase, modificat prin Ordinulnr.728 din 01 septembrie 2A14;
10. Instrucliunile privind termenele, modalitdfile qi perioadele de colectare gi transport
a\ materialului lemnos aprobate prin OM nr.154An0I1, cu modificarile si
completarile ulterioare;
11. Ordonan{a m.2l200l privind regimul juridic al contraven{iilor, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
12. Regulamentul privind forma qi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de
marcat, precum gi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori (Ordinul
ministerial nr.134612011, modificat prin Ordinul ministerial nr.185YZALL, Ordinul
de ministru nr,66912Al$ si Ordinul de Ministru m,2T2112016;
13. Ordonanla de Urgen!6 nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic cu
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare;
14. H.G. nr.22912009 privind reorganizarea Regiei Nalionale a Pddurilor- Romsilva qi
aprobarea regulamentului de organizarc qi func{ionare, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
15. Legea nr.l71l$.A7.z}rc privind stabilirea gi sanclionarea contravenliilor silvice,
cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Legea nr.407/2406 a vdndtorii gi protecliei fondului cinegetic cu modific6rile
ulterioare;
lT.Legea w.295/2004 privind regimul armelor gi al muniliilor, cu modificlrile gi
completdrile ulterioare;
18. Legea m.l07DA|1 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
19. Legea nr.31912006 a securitdiii qi sdn[tafii in munc6;
20. O.M.nr. 551/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaJiilor
de urgen!6 ca unnare a incendiilor de p6dure;
21. HotdrAreanr.1076123.09.2009 pentru aprobarea regulamentului de pazd a fondului
forestier;
22. Norme tehnice privind compozilii, scheme gi tehnologii de regenerare a terenurilor
degradate Qtlormativ 1 - 2000) ;
23. Norme tehnice pentru ingrijirea gi conducerea arboretelor (Normativ Z
-200e ;
24. Norme tehnice penku alegerea gi aplicarea tratamentelor (l.lormativ 3 2000)
-
25. Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializdrii
;

Qt{ormativ 4 -2000);
26. Norme tehnice pentru amenjarea pEdurilor (lrtrormativ 5 2000);
-
27. Norme qi indrumdri tehnice privind proteclia pEdurilor (I.lormativ 6 2000);
-
28. Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerdrilor (Normativ 7
2000);
-
29. Norme de prevenire gi stingere a incendiilor in fondul forestier (ir{ormativ 8 -
2000) ;
30. Pepiniere - Metode gi procedee pentru cultura in pepiniere a principalelor specii
forestiere gi ornamentale - Recomanddri tehnice 1994.
31. Program wooD TRACKING, inregistrdri, evidenle, acte normative.
3L.Hatarxea de guvern nr- 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificariel si
completarile ulterioare.
33. Ordinul de ministru nr. 1181202I pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea si functionarea SUMAL2.O, obligatiile utilizatorului SIIMAL2.0,
precum si structura si modaliatatea de transmitere a informatiilor standardizate, cu
modifi carile si completarile ulterioare.
34. Ordinul de ministrul323l20l5 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru
evaluarea volumului de lemn destinat valorificarii si valorile necesare calcului
volumului de lemn destinat valorificarii.