Sunteți pe pagina 1din 27

PLAN DE INTERVENŢIE

(planul de intervenţie se întocmeşte în două exemplare de persoane care au


calitatea de cadru tehnic psi şi se depune pentru avizare la IJSU Horea Mureș)

Capitolul 1

Datele de identificare

- Denumirea instituţiei: S.C. VIESSMANN TRANSILVANIA S.R.L. Tâ rgu Mureș


- Sediul, numă r de telefon, fax, e-mail
Adresa sediului: : Mun. Tâ rgu Mureș, str.Depozitelor nr.30, jud Mureș
- Telefon:
- Profilul de activitate al instituţiei : - activită ţi de producție

Capitolul 2

Planul general al S.C. VIESSMANN TRANSIVANIA S.R.L. Târgu Mureș, Jud. Mure

Planul general al amplasamentului (Anexa 1), conţine:


- amplasarea clă dirilor şi amenajă rilor din incintă , regimul de înă lţime şi
destinaţia, că i de acces pietonale şi auto, intră rile principale în clă diri şi în incinta acestora,
branşament la reţeaua de alimentare cu energie electrică , gaz, canalizare, etc. surse de
alimentare cu apă , vecină tă ţi.

Capitolul 3

Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu

3.1. Concluzii privind intervenția


Intervenţia reprezintă ansamblul unitar şi coerent al acţiunilor desfă şurate pentru
evacuarea persoanelor şi bunurilor din clă diri, limitarea şi stingerea incendiului, precum
şi pentru restabilirea stă rii de normalitate.
În funcţie de amplasarea clă dirilor, clasa de combustibilitate şi de reacţie la foc a
materialelor de construcţie utilizate, specificul activită ţilor desfăşurate şi numărul de
persoane care utilizează clă dirile, în scopul desfăşură rii intervenţiei operative în caz de
incendiu, au fost stabilite urmă toarele mă suri:

Cadru organizatoric

1
- au fost elaborate planurile de protecţie împotriva incendiilor în conformitate cu
prevederile art. 18, lit. k din O.M.A.I. 163/2007;
- au fost emise instrucţiuni pe baza cărora se desfă şoară instruirea personalului
care desfă şoară activită ţi în cadrul obiectivului de cult, conform prevederilor Art. 19, litera
g din Legea 307/2006 privind apă rarea împotriva incendiilor, cu modifică rile şi
completă rile ulterioare, Art. 6, litera c din Ordinul 28/2338 – 2009 – Dispoziţii generale de
apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, precum şi a prevederilor O.M.A.I.
712/2005, modificat şi completat cu O.M.A.I. 786/2005 privind instruirea salariaţilor în
domeniul situaţiilor de urgenţă ;
- clă dirile au fost dotate cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu
(stingă toare portabile, panou pentru incendiu, sursă de apă ).
- anual, se execută verificarea stingă toarelor portabile, cu persoane autorizate în
condiţiile legii;
- sunt asigurate că i de evacuare, acces şi intervenţie, corespunză tor dimensionate şi
semnalizate (conform prevederilor art. 4.2.129 din Normativul P118/99);
- pe timpul desfăşură rii activită ţilor de productie, atâ t uşile de pe traseele de
evacuare, câ t şi porţile principale de acces în cele două incinte, sunt menţinute descuiate
şi/sau deschise ;
- stingă toarele portabile şi panoul pentru incendiu necesare asigură rii primei
intervenţii, sunt amplasate în locuri vizibile şi accesibile (pe că ile comune de circulaţie).
- este asigurată ordinea atâ t în interiorul clă dirilor câ t şi la exterior, că ile de acces
fiind menţinute libere, la parametrii menţionaţi în documentaţia de proiectare;
- au fost instruite persoanele care supraveghează obiectivul în afara orelor de
program şi persoanele care asigură prima intervenţie în caz de incendiu;
- s-a stabilit modul privind anunţarea şi alertarea în cazul producerii unei situaţii de
urgenţă .

3.2 Particularităţi tactice de intervenţie pentru:

3.2.1 Evacuarea clădirilor (a utilizatorilor şi a bunurilor materiale)

În situaţia producerii unui incendiu la construcţiile societă ții, prioritatea o


constituie evacuarea şi salvarea tuturor persoanelor care se gă sesc în societate, precum şi
în celelalte clă diri învecinate. În acest sens, administratorul şi persoanele care prestează
activită ţi pe bază de voluntariat vor alarma verbal toţi utilizatorii clă dirilor, dar şi
persoanele aflate în imobilele învecinate.
Ș eful de producție va lua imediat mă suri pentru deschiderea la maxim a tuturor
uşilor de acces că tre exterior, astfel încâ t evacuarea persoanelor să se desfă şoare fă ră
incidente la trecerea prin cadrele acestora, acolo unde lă ţimea că ilor de evacuare se
diminuează.
Administratorul și Cadrul tehnic P.S.i coordonează activitatea de evacuare a
persoanelor că tre ieşirile din societate (după caz), luâ nd mă surile adecvate pentru
evitarea îmbulzelii şi pe câ t posibil, a panicii. Va fi acordată o atenţie sporită evacuării

2
persoanelor cu deficienţe locomotorii.Nu se admite ca pe timpul evacuă rii, unele persoane
să se întoarcă pentru a-şi recupera bunuri personale uitate.
Persoanele evacuate, vor fi îndrumate în exteriorul amplasamentului, la o distanţă
corespunză toare, astfel încâ t acestea să fie în siguranţă şi să nu îngreuneze acţiunea de
intervenţie la aprox. 25 - 30 m. – locul de adunare al persoanelor (este marcat pe planul
general anexat).
Vor fi adoptate măsuri pentru menţinerea în stare liberă a accesului în incintă .
După evacuarea persoanelor şi verificarea tuturor spaţiilor interioare, se va trece la
evacuarea recipientelor cu gaze sub presiune (tip butelii de aragaz – dacă există în clă direa
respectivă ), precum şi a bunurilor materiale de valoare (icoane, că rţi, veşminte, diverse
obiecte de cult, etc.). Acestea vor fi transportate şi depozitate, astfel încâ t să nu constituie
obstacole pe timpul intervenţiei.
Bunurile materiale evacuate, vor fi depozitate provizoriu la o distanţă sigură în
incinta obiectivului, stivuite şi protejate corespunză tor faţă de agenţii de stingere şi
intemperii, asigurâ ndu-se paza pâ nă la transportarea acestora în spaţii pentru depozitare.

3.2.2 Localizarea şi lichidarea incendiilor

Descoperirea unui incendiu şi lichidarea acestuia, depind foarte mult de modul de


supraveghere a obiectivului, de existenţa şi buna funcţionare a mijloacelor de primă
intervenţie, de cunoaşterea locurilor unde sunt amplasate şi de însuşirea modului de
utilizare a acestora, precum şi de alertarea în timpul cel mai scurt a echipajelor
profesioniste de intervenţie.
O importanţă deosebită în lichidarea incendiilor o reprezintă organizarea activită ţii
de apărare împotriva incendiilor, precum şi cunoaşterea şi punerea în aplicare a planurilor
de protecţie şi a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, de că tre persoanele care
administrează locaşul de cult.
Atâ t preotul paroh, câ t şi persoanele care descoperă un incendiu, au obligaţia de a
alerta forţele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă , prin apelul unic
de urgenţă 112 (conform schemei din fig. 1), indicâ ndu-se numele instituţiei, construcţia
afectată , amplasarea acesteia şi natura incendiului.
Alarmarea şi evacuarea tuturor persoanelor aflate în clă dire şi în zonele învecinate
la momentul respectiv, precum şi a bunurilor de valoare, se va executa conform celor
menţionate la punctul 3.2.1;
Stingerea unui început de incendiu, poate fi efectuată , după evacuarea tuturor
utilizatorilor din clă dire, de că tre preotul paroh şi personalul voluntar, prin utilizarea
stingă toarelor portabile, a uneltelor din panoul pentru incendiu şi îndepă rtarea din
apropierea zonei de ardere a materialelor combustibile (materiale textile, obiecte din
lemn, hârtie, cartoane, obiecte vestimentare, materiale plastice, cauciuc, etc.). Pe timpul
desfă şurării intervenţiei, pe câ t este posibil, se va limita extinderea incendiului că tre
încăperile şi spaţiile în care se gă sesc materiale combustibile, ori obiecte de valoare
(icoane, veşminte, etc). Apa va putea fi utilizată ca agent de stingere, numai după
întreruperea alimentă rii cu energie electrică .

3
Administratorul sau seful de productie vor întrerupe alimentarea cu energie
electrică , după caz, astfel:
- de la firida de branşament şi tabloul electric general montate în clopotniţă , dacă
incendiul se produce la clă direa prăznicarului sau/şi a paraclisului;
- de la firida de branşament şi tabloul electric în care sunt realizate legă turile
electrice pentru centrală termică , birou, grup sanitar şi magazii.
În cazul în care este necesară întreruperea alimentă rii cu energie electrică a
bisericii – monument istoric, clopotniţei sau a casei parohiale, întrucâ t nu există puncte de
separaţie intermediare pe branşamente, debranşarea se poate realiza numai de că tre
persoane specializate şi care deţin echipament de protecţie corespunză tor, de la postul de
transformare aferent, sau direct de la stă lpii reţelei la care sunt realizate conexiunile, prin
secţionarea cablurilor de branşament.

Se vor lua măsuri pentru degajarea căilor de acces şi intervenţie, vor fi deschise
porţile incintei, va fi izolată zona din apropiere pentru a nu fi pusă în pericol siguranţa
trecă torilor şi pentru a înlesni accesul forţelor de intervenţie;
La solicitarea forţelor de intervenţie, se va acorda sprijinul necesar, în vederea
lichidă rii incendiului;
Va fi asigurată paza bunurilor materiale evacuate pâ nă la transportul acestora în
locurile stabilite;
După stingerea incendiului, va fi supravegheată permanent zona pentru a nu se
iniţia noi focare.
Despre lichidarea cu personal propriu a oricărui început de incendiu, va fi înştiinţat
Inspectoratul Jud. pentru Situaţii de Urgenţă Mureș.

4
Figura 1 - Schema privind alertarea în caz de incendiu

3.2.3 Protecţia personalului de intervenţie

Personalul care administrează locaşul de cult şi care asigură prima intervenţie, nu


dispune de echipament şi mijloace individuale de protecţie împotriva fumului şi gazelor
fierbinţi, a temperaturii ridicate sau împotriva pică turilor incandescente rezultate ca
urmare a topirii materialelor plastice.

3.2.4 Protecţia vecină tă ţilor

Limitarea propagă rii incendiului la construcţiile şi amenajă rile învecinate se


realizează prin:

5
    - limitarea efectului radiaţiei flă că rilor, prin asigurarea distanţelor de siguranţă
normate între clă diri, mărimea zonelor vitrate neprotejate, performanţa de reacţie şi de
rezistenţă la foc din interior şi exterior a produselor pentru faţade, comportarea la foc a
părţilor vitrate sau opace ale faţadelor şi adoptarea mă surilor de protecţie activă (dotarea
cu instalaţii de stingere, detecţie şi alarmare incendiu);
   - controlul iniţierii şi propagă rii focului pe suprafaţa exterioară a acoperişului;
    - controlul pă trunderii focului de la acoperiş în interiorul clă dirii;
    - controlul aprinderii acoperişului de la un incendiu de dedesubt.
În cazul clă dirilor în discuţie, protecţia vecină tă ţilor este asigurată prin distanţe
care se încadrează în limitele normate, corespunză tor încadră rii în grade diferite de
rezistenţă la foc, impuse de Tab. 2.2.2 din Normativul P118/99, pe laturile de sud şi de est
ale obiectivului, zonă în care sunt amplasate biserica şi clopotniţa.
Nu este asigurată distanţa normată pe latura de vest a amplasamentului, respectiv
între casa parohială, magazia 1, încăperea centralei termice şi a biroului, grupului sanitar,
magaziei 2 şi construcţiile învecinate - clă diri de locuit proprietate particulară , aflate la
limita proprietă ţii, cca. 0,50 m.
De asemenea, nu este asigurată distanţa normată între paraclis şi magazia şcolii, cu
care se învecinează pe latura de nord – cca. 4,50 m.
Ca urmare, clă dirile menţionate pot fi comasate într-un compartiment de incendiu
separat, cu gradul V RF avâ nd aria mai mare de 800 m 2 pentru clă diri cu două niveluri
supraterane – contrar specificaţiilor Tab. 3.2.4 din Normativul P118/99, privind siguranţa
la foc a construcţiilor.
Din punct de vedere constructiv, clă dirile sunt acoperite cu învelitori metalice, iar
pentru faţadele exterioare şi interioare ale bisericii, clopotniţei, paraclisului şi casei de
pră znuire, s-au utilizat tencuieli şi finisaje decorative incombustibile.

3.2.5 Înlă turarea efectelor negative majore produse de incendiu

Declanşarea unor incendii la construcţii, poate duce la apariţia unor consecinţe


grave cum ar fi: intoxicaţii cu monoxid de carbon ale persoanelor aflate în clă dire la
momentul respectiv, arsuri ale acestora, victime ca urmare a instalării panicii şi a unei
evacuă ri nereuşite (busculade), distrugere de bunuri materiale de valoare, explozii ale
unor instalaţii ori recipiente cu gaze sub presiune (butelii de aragaz), electrocută ri în cazul
neîntreruperii alimentă rii cu energie electrică, poluarea aerului prin degajarea unor
compuşi toxici rezultaţi în urma procesului de ardere a materialelor combustibile (lemn,
cauciuc, mase plastice, etc.), cedarea unor elemente din structura portantă a construcţiilor
ca urmare a temperaturilor ridicate la care au fost supuse, extinderea incendiului la
construcţiile învecinate, prin nerespectarea distanţelor normate, condiţii de vâ nt,
existenţa materialelor combustile, etc.
În scopul cunoaşterii şi adoptă rii mă surilor necesare privind reducerea riscului de
incendiu pentru obiectivul în discuţie, vor fi evidenţiate tipul, cantită ţile şi natura
combustibilă a materialelor existente, instalaţiile şi echipamentele care sunt în dotarea
clă dirilor, sursele potenţiale de aprindere, cauzele care duc la iniţierea incendiilor precum
şi adoptarea unor mă suri de protecţie corespunză toare.

6
Biserică
Materiale şi instalaţii care se utilizează :
- Lemn (catapeteasmă , strane, mobilier) – aproximativ ... kg, periculozitate medie
(clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg ;
- Materiale plastice (carcase ale unor consumatori electrici, izolaţii ale instalaţiilor
electrice, ambalaje, folii, feţe de masă , etc.) – aproximativ ... kg., periculozitate mare (clasa
P4B), materiale combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o putere calorică mai mare
de 27,3 J/Kg.;
- Hâ rtie, carton (cărţi, ambalaje) – max. ... kg. periculozitate mare (clasa P4B),
materiale combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o putere calorică mai mare de 27,3
J/Kg.;
- Lumâ nă ri din ceară /parafină ... kg., periculozitate medie (clasa P3B).
- Textile (covoare, obiecte vestimentare, prosoape) – aproximativ ... kg.
periculozitate medie (clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg.;
- Instalaţie electrică monofazată cu separaţie pentru circuitul de iluminat şi prize;

Paraclis
Materiale şi instalaţii care se utilizează :
- Lemn (catapeteasmă , strane, mobilier) – aproximativ ... kg, periculozitate medie
(clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg ;
- Materiale plastice (carcase ale unor consumatori electrici, izolaţii, tuburi şi doze
ale instalaţiilor electrice, ambalaje, folii, feţe de masă , etc.) – aproximativ ... kg.,
periculozitate mare (clasa P4B), materiale combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o
putere calorică mai mare de 27,3 J/Kg.;
- Hâ rtie, carton (cărţi, ambalaje) – max. ... kg. periculozitate mare (clasa P4B),
materiale combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o putere calorică mai mare de 27,3
J/Kg.;
- Lumâ nă ri din ceară /parafină 15 kg., periculozitate medie (clasa P3B).
- Textile (covoare, obiecte vestimentare, prosoape) – aproximativ ... kg.
periculozitate medie (clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg.;
- Instalaţie electrică monofazată cu separaţie pentru circuitul de iluminat şi prize;
- Instalaţie de încă lzire cu corpuri statice din tablă de oţel.

Casa de prăznuire
Materiale şi instalaţii care se utilizează :
- Lemn (mobilier din lemn: mese, bă nci, scaune) – aproximativ ... kg, periculozitate
medie (clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg ;
- Materiale plastice (carcase ale unor consumatori electrici, izolaţii, tuburi şi doze
ale instalaţiei electrice, folii, feţe de masă, etc.) – aproximativ ... kg., periculozitate mare
(clasa P4B), materiale combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o putere calorică mai
mare de 27,3 J/Kg.;
- Hâ rtie, carton (ambalaje) – max. ... kg. periculozitate mare (clasa P4B), materiale
combustibile cu viteză mare de ardere sau cu o putere calorică mai mare de 27,3 J/Kg.;

7
- Textile (obiecte vestimentare, prosoape, perdele) – aproximativ ... kg.
periculozitate medie (clasa P3B), avâ nd puterea calorică cel mult 27,3 J/Kg.
- Instalaţie electrică monofazată cu separaţie pentru circuitul de iluminat şi prize;
- Aragaz cu butelie (recipient sub presiune cu gaz butan), pentru încă lzirea hranei
în oficiul casei de prăznuire, clasa de periculozitate P5 – G/H (cf. Tab. 6.2.19 din
NP118/99).

Zone şi încăperi cu risc de incendiu ori explozie:


- Podurile clă dirilor, alcă tuite cu elemente de construcţie de natură combustibilă
clasele C3(CA 2c) şi C4 (CA2d) unde, pe timpul sezonului cald, prin efectul radiaţiei solare,
se înregistrează o creştere semnificativă a densită ţii sarcinii termice;
- Altarul, naosul şi pronaosul bisericii şi paraclisului, prin utilizarea focului deschis
(lumâ nări, candele), în prezenţa materialelor combustibile: catapeteasmă din lemn,
lambriuri din lemn, materiale textile, etc. – risc mijlociu de incendiu, cf. art. 2.1.3 din
Normativul P118/99;
- Centrala termică – risc mijlociu de incendiu, cf. prevederilor art. 2.1.3 din
Normativul P118/99;
- Casa parohială şi birou – utilizarea pentru încă lzire a sobelor cu acumulare de
că ldură – risc mijlociu de incendiu, cf. prevederilor art. 2.1.3 din Normativul P118/99;
- Ansamblul de clă diri de pe laturile de vest şi de nord a obiectivului (casa
parohială , centrala termică şi anexele gospodă reşti, paraclisul), construcţii avâ nd gradele
IV şi V RF, prin neasigurarea distanţelor normate cf. prevederilor menţionate în tab. 2.2.2
din NP118/99, faţă de construcţiile învecinate (imobil locuinţă proprietate Kipper Irma şi
magazia şcolii din localitate);
- Casa de pră znuire, prin utilizarea în oficiu a focului deschis pentru încă lzirea
hranei, pe un aragaz alimentat de o butelie cu gaz butan – risc mijlociu de incendiu, cf. art.
2.1.3 din Normativul P118/99.

Cauzele potenţiale de aprindere:


- utilizarea în podurile clă dirilor a flă că rii deschise - lumână ri, felinare, aparate de
sudură , etc., ori folosirea pentru iluminat a unor becuri cu incandescenţă , neprotejate;
- depozitarea în spaţii închise şi neaerisite a unor substanţe care degajă vapori
combustibili – vopsele, diluanţi, substanţe petroliere, utilizate în scopuri gospodă reşti;
- neasigurarea unor distanţe corespunză toare faţă de materialele combustibile din
apropiere la utilizarea lumâ nă rilor şi candelelor, aşezarea acestora pe suporturi
combustibile şi instabile, ori lăsarea aprinsă a acestora după terminarea activită ţilor;
- neverificarea, neetanşarea şi necură ţarea periodică a coşurilor de fum, a centralei
termice şi sobelor;
- neexecutarea periodică a verifică rilor la instalaţiile electrice, paratrăsnet şi
împă mântare;
- folosirea cu improvizaţii sau cu defecţiuni a instalaţiilor şi consumatorilor
electrici, ori suprasolicitarea acestora peste limita admisă ;
- neasigurarea protecţiei la suprasarcină şi scurtcircuit a instalaţiilor electrice, prin
utilizarea unor siguranţe (disjunctoare) defecte ori necalibrate corespunză tor;

8
- lă sarea în funcţiune, nesupravegheată a unor aparate electrice care prin
funcţionare, degajă că ldură (radiatoare, calorifere cu ulei, becuri cu incandescenţă , plite,
etc.);
- neexecutarea periodică a verifică rilor la centrala termică şi sobele pentru încă lzire,
precum şi utilizarea acestora în condiţiile în care nu se asigură supravegherea;
- incendierea unor deşeuri (vegetaţie uscată , ambalaje, etc.) în apropierea
construcţiilor amplasate pe laturile de vest şi de nord ale incintei, ori în condiţii de vâ nt sau
secetă excesivă ;
- incendii la clă dirile învecinate, care s-ar putea extinde că tre incinta bisericii prin
existenţa mai multor cauze: vânt puternic, perioade de secetă , prezenţa materialelor
combustibile (lemn, vegetaţie uscată , etc.);
- tră snet;
- joaca unor copii cu focul sau, acţiune intenţionată (arson);
- fumatul şi aruncarea la întâ mplare a resturilor de ţigă ri aprinse;
- utilizarea unor aparate de sudură , de cură ţare cu flacă ră, ori a unor polizoare
unghiulare care prin funcţionare degajă scâ ntei, în vederea efectuă rii unor lucră ri în
construcţiile, incinta locaşului de cult sau vecină tă ţi, fără adoptarea măsurilor
corespunză toare de protecţie faţă de materialele combustibile din apropiere;
- utilizarea cu defecţiuni a aragazului, furtunului de racordare la butelie, a
regulatorului de presiune sau a buteliei cu gaz, aflate în oficiul casei de pră znuire şi în
bucă tă ria casei parohiale;
- utilizarea cazanului centralei termice, cu defecţiuni, improvizaţii, ori cu
dispozitivele de mă sură , control şi siguranţă , defecte (termometru, manometru, supapă de
siguranţă ).

În caz de incendiu
- vor fi alertate forţele de intervenţie ale inspectoratului, prin apelarea numărului
unic de apel – 112;
- vor fi evacuate toate persoanele din clă diri şi din incintă şi se vor verifica toate
încăperile;
- vor fi evacuate recipientele cu gaze sub presiune tip butelii de aragaz, precum şi
recipientele care conţin subsatnţe petroliere, diluanţi, etc., existente în oficii, bucă tă rii ori
în spaţiile anexe pentru depozitare;
- va fi stins focul cazanului centralei termice, dacă acesta este în funcţiune;
- va fi oprită alimentarea cu energie electrică a obiectivului după cum urmează :
- de la firida de branşament şi tabloul electric general montate în clopotniţă , dacă
incendiul se produce la clă direa prăznicarului sau/şi a paraclisului;
- de la firida de branşament şi tabloul electric în care sunt realizate legă turile
electrice pentru centrală termică , birou, grup sanitar şi magazii. În cazul în care este
necesară întreruperea alimentă rii cu energie electrică a bisericii – monument istoric,
clopotniţei sau a casei parohiale, întrucâ t nu există puncte de separaţie intermediare pe
branşamente, debranşarea se poate realiza numai de că tre persoane specializate şi care
deţin echipament de protecţie corespunză tor, de la postul de transformare aferent, sau

9
direct de la stă lpii reţelei la care sunt realizate conexiunile, prin secţionarea cablurilor de
branşament.
- va fi asigurată prima intervenţie cu personalul propriu, utilizâ ndu-se
stingă toarele portabile, uneltele din panoul pentru incendiu şi apa (după oprirea
alimentă rii cu energie electrică );
- se va asigura protejarea spaţiilor în care se gă sesc materiale combustibile
(magazia de lemne de pe latura nordică ) şi bunuri de valoare şi se va trece la evacuarea
acestora;
- dacă este necesar, până la sosirea echipajelor profesioniste, preotul paroh va
acorda primul ajutor medical persoanelor care au suferit atacuri de panică , arsuri sau
intoxicaţii cu diverşi compuşi toxici;
- după stingerea incendiului, locul respectiv va fi supravegheat permanent pentru a
se preveni apariţia unor noi focare;
- bunurile materiale evacuate, vor fi inventariate şi li se va asigura paza, pâ nă la
deplasarea acestora în alte spaţii.

Capitolul 4

Forţe de intervenţie în caz de incendiu

4.1 Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare)

În funcţie de destinaţia obiectivului, numă rul de utilizatori şi personal angajat, nu


se impune constituirea unui serviciu privat pentru situaţii de urgenţă , conform
prevederilor art. 3.10.5 şi 3.10.6 din NP118/99, precum şi art. 4 din OMAI 158/2007.
Preoţii, precum şi persoanele care desfăşoară activită ţi pe bază de voluntariat, asigură :
- supravegherea obiectivului;
- alarmarea persoanelor în caz de incendiu;
- alertarea echipajelor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru
situaţii de urgenţă , precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei
Ş cheia, conform schemei din fig. 1;
- evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale de valoare, precum şi a bunurilor
care sub radiaţia temperaturilor ridicate pot produce explozii, sau pot amplifica incendiul;
- întreruperea alimentă rii cu energie electrică conform celor menţionate în
paragraful anterior;
- prima intervenţie cu mijloacele tehnice existente - stingă toare portabile pentru
incendiu, echipamentele din panoul p.s.i., apa, nisipul;
- îndepărtarea din apropierea focarului de incendiu a materialelor combustibile;
- degajarea că ilor exterioare şi deschiderea porţilor de acces în incintă .

4.2 Servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează

10
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Primăriei Com. ...
Adresa: Str. ....., ....., Com. ..., Telefon: ....
- timp de deplasare: .... min.
- distanţa: .... Km.

4.3 Subunitatea de pompieri militari din zonă


- Detaşamentul de intervenţie al ........ Loc.. ......, Str. ....., nr. ...;
Distanţa de deplasare – ... Km.;
Timp de deplasare: aproximativ .... minute.
Traseul de deplasare –--.......
Telefon: 112 sau .....(centrala).

4.4 Alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare


- Serviciul de Ambulanţă ................
– tel. 112, timp de deplasare – ..... minute (fă ră trafic intens), distanţă .... Km.;
- Poliţia din zona de competenţă (Com. .....)
- tel.: ......., timp de deplasare .... minute, distanţă .... Km.

Capitolul 5

Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare amplasamentului

5.1 Reţele de alimentare cu apă:


- În zona în care este amplasat obiectivul, nu există /există reţea de alimentare cu apă .

Hidranţii exteriori:
Tip ......
Distanţă ....
Debit ......
Presiuni ......
5.2 Alte surse artificiale sau naturale de apă
- fâ ntâ nă proprie, cu alimentare din pâ nza freatică – aproximativ ..... m.c. apă .
- bazin amenajat de captare a apei (provenite din pâ nza freatică), amplasat la ......

11
Capitolul 6

Planul fiecărei construcţii

6.1 Biserica

6.1.a destinaţia spaţiilor (cf. planului)

6.1.b. Suprafaţa construită – Sc – 157,20 m2;

12
Suprafaţa desfăşurată – Sd – 157,20 m2 ;
Suprafaţă utilă – 106,60 m2
6.1.c. Număr de niveluri – P (1);
Înălţime: 24 m

6.1.d. Numărul de persoane care utilizează construcţia – maxim 68 persoane,


din care 4 - personal propriu;

6.1.e. Căile interioare de acces, evacuare şi intervenţie


- o cale de acces, evacuare şi intervenţie, pe o singură direcţie, cu lungimea de 14,80
m. de la catapeteasmă până la golul de comunicare cu exteriorul. La trecerea dintre naos şi
pronaos, lă ţimea că ii de evacuare este de 0,90 m.
Golul de comunicare cu exteriorul are lă ţimea de 0,80 m., fiind protejat de o uşă din lemn
în două canate, cu deschiderea că tre interior.
Fluxuri de evacuare – 1
O scară metalică exterioară pentru acces în podul bisericii (monument), alcă tuită
dintr-o singură rampă, fixată de peretele vestic al clă dirii.

6.1.f. Natura materialelor şi a elementelor de construcţii


- fundaţii şi elevaţii din piatră naturală îmbinată cu lianţi anorganici clasa de
combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- pereţi portanţi şi bolţi alcă tuite din zidă rie de piatră naturală şi că ră midă arsă ,
îmbinate cu lianţi anorganici clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- acoperiş autoportant, alcă tuit cu elemente din lemn masiv – grinzi, cleşti, căpriori,
pene, contravâ ntuiri, clasa de combustibilitate C3 (CA 2c) – clasa de reacţie la foc D – s2,
d0;
- suport al învelitorii, din lemn clasa de combustibilitate C4 (CA2d), clasa de reacţie
la foc D - s2, d2.
- învelitoare alcă tuită din ţiglă ceramică , clasa de combustibilitate C 0(CA1), clasa de
reacţie la foc A1.

6.1.g. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu


asigurate

Riscul de incendiu
Densitatea sarcinii termice
Calculul densită ţii sarcinii termice s-a efectuat pe tipuri de încăperi şi în funcţie de
suprafaţa acestora. Sarcina termică , conform formulei este Sq = Σ Qi × Mi , unde:
- SQ = Sarcina termică ,
- Qi = Puterea calorifică ,
- Mi = Masa materialelor combustibile.
Densitatea sarcinii termice: q = S q / A, unde A reprezintă suprafaţa incintei pentru care
se calculează .
Puterea calorifică :

13
- Materiale plastice - 33,50 Mj / kg.
- Lemn - 19,25 Mj / kg.
- Hârtie / carton - 30,00 Mj / kg.
- Textile - 16,30 Mj / kg.
- Alte materiale - 24,00 Mj / kg.
Având în vedere natura activită ţilor desfăşurate, caracteristicile de ardere ale
materialelor şi substanţelor utilizate şi densitatea sarcinii termice, se apreciază
urmă toarele riscuri de incendiu:

- Lemn 2800 kg. Qi = 19,25 Mj/kg. = 53900,00 Mj


- Materiale plastice 50 kg. Qi = 33,50 Mj/kg. = 1675,00 Mj
- Hâ rtie, carton 100 kg. Qi = 30,00 Mj/kg. = 3000,00 Mj
- Textile 250 kg. Qi = 16,30 Mj/kg. = 4075,00 Mj
- Alte materiale 20 kg. Qi = 24,00 Mj/kg. = 480,00 Mj
T otal: 63130,00 Mj
Densitatea de sarcină termică : 63130,00 Mj. : 106,60 m2 = 592,22 Mj/m2
Concluzie: pentru biserică rezultă o densitate a sarcinii termice cuprinsă între 420
şi 840 Mj/m2 – risc mijlociu de incendiu (cf. prev. Art. 2.1.2 din Normativul P118/99)
Deoarece, pe timpul desfă şurării slujbelor şi a altor activită ţi religioase, în spaţiul
bisericii este utilizat focul deschis (candele, lumâ nă ri), conform art. 2.1.3 din NP 118/99 se
încadrează biserica la - risc mijlociu de incendiu.

Luâ nd în considerare prevederile Tab. 2.1.9 din Normativul P118/99 privind


siguranţa la foc a construcţiilor, clă direa bisericii se încadrează în gradul II RF.

6.1.h. Instalaţii utilitare aferente

Instalaţie electrică
- Branşament monofazat realizat din DC 72, prin cablu poziţionat subteran;
- Tablou electric interior în care se asigură protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit
şi separaţia pentru circuitele de prize şi iluminat. Cablurile instalaţiei sunt trase prin
tuburi de protecţie şi doze de legă tură cu montaj aparent.
Consumatori:
- candelabre şi corpuri fixe pentru iluminat;
- aparate electrocasnice (aspirator, etc.).

Instalaţie de alimentare cu apă rece


Alimentarea cu apă a obiectivului se face din pânza freatică printr-o fântâ nă situată
în incintă (cca. 2,5 m.c. apă ).

6.1.i. Instalaţiile, sistemele dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere


a incendiilor care echipează clădirea bisericii

Stingătoare portabile:

14
- 2 stingă toare tip P3, nepresurizate 

Panou pentru incendiu:


- gă leată metalică - 2 buc.
- cange p.s.i. - 2 buc.
- topor p.s.i. - 2 buc.
- tâ rnă cop - 2 buc.
- lopată - 2 buc.
- nisip.

Instalaţie de captare a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet)


- dispozitiv de captare montat pe turla bisericii.

6.2 Clopotniţa

6.2.a. Destinaţia spaţiilor


- clopotniţă

6.2.b. Suprafaţa construită – Sc – 22,40 m2;

Suprafaţa desfăşurată – Sd – 22,40 m2 ;

6.2.c. Număr de niveluri – P +1


- H = 6,40 m;

6.2.d. Numărul de persoane care utilizează construcţia – cel mult 2 persoane

6.2.e. Căile interioare de acces, evacuare şi intervenţie


- o cale de acces şi evacuare care comunică direct cu exteriorul printr-un gol la
nivelul parterului, protejat de o uşă din lemn, într-un singur canat, cu lă ţimea de 1,00 m.
- o cale de acces şi evacuare la nivelul superior, prin intermediul unei scări
exterioare din beton armat, alipită parţial construcţiei. Scara este alcă tuită din două rampe
drepte cu podest intermediar, avâ nd lă ţimea de 0,75 m.
Fluxuri de evacuare - 1

6.2.f. Natura materialelor şi a elementelor de construcţii


- fundaţii, elevaţii şi pereţi portanţi din piatră naturală îmbinată cu lianţi anorganici,
clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- structură din lemn masiv la partea superioară, cu şarpantă fă ră pod şi suport al
învelitorii, din lemn clasa de combustibilitate C3 (CA 2c) – clasa de reacţie la foc D – s2, d0
respectiv, C4 (CA2d), D - s2, d2;
- învelitoare metalică (tablă zincată ), clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de
reacţie la foc A1.

15
6.2.g. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
asigurate
Grad de rezistenţă la foc IV, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.

6.2.h. Instalaţii utilitare aferente

Instalaţii electrice
- branşament monofazat din drumul lateral de pe latura sudică a incintei bisericii, prin
cablu poziţionat aerian de la stâ lp pâ nă la clopotniţă , unde se află firida de branşament şi
un tablou electric general în care este realizată separaţia pentru clă direa pră znicarului
(cablu poziţionat aerian) şi paraclisului (cablu poziţionat subteran);
- firida de branşament cu siguranţă generală tip fuzibil, poziţionată pe peretele sudic,
lâ ngă poarta de acces;
- tablou electric general montat la interior pe peretele vestic.
Consumatori:
- corpuri fixe pentru iluminat interior;
- corpuri fixe pentru iluminat exterior.

6.2.i Instalaţiile, sistemele dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a


incendiilor
Panou pentru incendiu:
- gă leată metalică - 2 buc.
- cange p.s.i. - 2 buc.
- topor p.s.i. - 2 buc.
- tâ rnă cop - 2 buc.
- lopată - 2 buc.
- nisip.

Instalaţie de captare a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet)


- dispozitiv de captare montat pe turla bisericii.

6.3 Paraclis

6.3.a. Destinaţia spaţiilor (cf. planului)

16
6.3.b. Suprafaţa construită – Sc – 111,45 m2;
Suprafaţa desfăşurată – Sd – 111,45 m2 ;
Suprafaţă utilă – 98,00 m2
6.3.c. Număr de niveluri – P (1)
- H = 7,50 m.

6.3.d. Numărul de persoane care utilizează construcţia – maxim 64 persoane;

6.3.e. Căile interioare de acces, evacuare şi intervenţie


- o singură cale de acces, evacuare şi intervenţie, cu lungimea de 11,20 m. de la
catapeteasmă pâ nă la golul de comunicare cu exteriorul. Lă ţimea liberă de trecere în naos
şi pronaos este de 4,00 m. La trecerea din pronaos în pridvor, lă ţimea căii de evacuare se
diminuează la 2,55 m. Golul de acces cu exteriorul este de 0,90 x 2,10 m.
Nu sunt asigurate condiţiile impuse de prevederile art. 4.2.128, art. Ş i tab. 4.2.134
din normativul P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor.
Fluxuri de evacuare – 1
- trapă de acces în podul paraclisului amplasată în pridvor, cu dimensiune de 0,70 x
0,70 m.

6.3.f. Natura materialelor şi a elementelor de construcţii


- fundaţii şi elevaţii din beton armat continui, pe tot conturul paraclisului, clasa de
combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- pereţi exteriori portanţi din lemn masiv, cu structură alcă tuită din talpă, stâ lpi şi
grinzi din lemn ecarisat, clasa de combustibilitate C3 (CA 2c) – clasa de reacţie la foc D –
s2, d0;

17
- acoperiş autoportant din lemn cu pod parţial, alcă tuit cu elemente din lemn
ecarisat – grinzi, căpriori, pene, contravâ ntuiri şi astereală , clasa de combustibilitate C3
(CA 2c), clasa de reacţie la foc D – s2, d0 respectiv, C4 (CA2d), D - s2, d2;
- învelitoare metalică clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1.
- pardoseală din lemn la interior, clasa de combustibilitate C4 (CA2d), clasa de
reacţie la foc D - s2, d2.
- lambriuri din lemn de ră şinoase la interior, clasa de combustibilitate C4 (CA2d),
clasa de reacţie la foc D - s2, d2.
- termosistem cu polistiren expandat pe faţadele exterioare, clasa de
combustibilitate C4 (CA2d), clasa de reacţie la foc E - d2;
- tencuială decorativă la faţadele exterioare, clasa de combustibilitate C0(CA1);

6.3.g. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu


asigurate

Densitatea sarcinii termice

- Lemn 4200 kg. Qi = 19,25 Mj/kg. = 80850,00 Mj


- Materiale plastice 70 kg. Qi = 33,50 Mj/kg. = 2345,00 Mj
- Hâ rtie, carton 100 kg. Qi = 30,00 Mj/kg. = 3000,00 Mj
- Textile 250 kg. Qi = 16,30 Mj/kg. = 4075,00 Mj
- Alte materiale 20 kg. Qi = 24,00 Mj/kg. = 480,00 Mj
T otal: 90750,00 Mj
Densitatea de sarcină termică : 90750,00 Mj. : 98,00 m = 926,02 Mj/m2
2

Concluzie: pentru paraclis rezultă o densitate a sarcinii termice mai mare de 840
2
Mj/m – risc mare de incendiu (cf. prev. Art. 2.1.2 din Normativul P118/99).
Grad de rezistenţă la foc - V, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.

6.3.h. Instalaţii utilitare aferente


Instalaţii electrice
- branşament prin cablu poziţionat subteran, realizat în tabloul electric general din
clopotniţă ;
- tablou electric interior montat în pridvor, în care este realizată protecţia la
suprasarcină şi scurtcircuit prin disjunctoare bipolare automate, dar şi separaţia pentru
circuitele de iluminat şi prize. Cablurile instalaţiei sunt trase prin tuburi de protecţie şi
doze de legă tură cu montaj aparent.
Consumatori:
- candelabre şi corpuri fixe pentru iluminat;
- aparate electrocasnice (aspirator, etc.);
- corpuri pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare.

Instalaţie pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare

18
Lă mpi cu acumulator inclus poziţionate deasupra uşilor destinate evacuă rii
persoanelor din clă dire, avâ nd o autonomie la întreruperea alimentă rii cu energie
electrică , de cca. 90 minute.

Instalaţii de încălzire
Încă lzirea paraclisului se realizează printr-un racord exterior subteran, la centrala
termică aferentă casei parohiale, printr-o reţea bitubulară tur-retur.
La interior, instalaţia bitubulară este din cupru şi alimentează cu egent termic (apă
cu antigel la temperatura de 60 – 80o C), corpurile statice de încă lzire, din tablă de oţel.

6.3.i Instalaţiile, sistemele dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a


incendiilor
Stingătoare portabile:
- un stingă tor tip P3, nepresurizat
- un stingă tor tip P6, nepresurizat

Panou pentru incendiu:


- gă leată metalică - 2 buc.
- cange p.s.i. - 2 buc.
- topor p.s.i. - 2 buc.
- tâ rnă cop - 2 buc.
- lopată - 2 buc.
- nisip.

Instalaţie de captare a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet)


- dispozitiv de captare montat pe turla bisericii, cu acoperire pe tot
amplasamentul.

6.4 Casa de prăznuire

6.4.a. Destinaţia spaţiilor (cf. planului)

6.4.b. Suprafaţa construită – Sc – 73,45 m2;


Suprafaţa desfăşurată – Sd – 73,45 m2;
Suprafaţă utilă – 67,28 m2

19
6.4.c. Număr de niveluri – P (1)
- H = 5,20 m.

6.4.d. Numărul de persoane care utilizează construcţia – maxim 60 persoane;

6.4.e. Căile interioare de acces, evacuare şi intervenţie


- trei căi de acces, evacuare şi intervenţie distincte, în două direcţii diferite, dispuse
astfel:
- o cale de acces şi evacuare din oficiu, cu lungimea de 5,50 m trecere în sala
pră znicarului şi de aici în exterior. Golul de comunicare între oficiu şi sală este de 0,80 x
2,10 m, iar cel de comunicare cu exteriorul, de 0,80 x 2,10 m.
- o cale de acces şi evacuare din sala pră znicarului direct în exterior, printr-un gol
protejat de o uşă cu dimensiunea de 0,80 x 2,10 m. cu deschiderea că tre exterior.
Lungimea că ii de evacuare este de 6,50 m, iar lă ţimea minimă de trecere în interiorul să lii,
2,20 m.
- o cale de acces şi evacuare din sala pră znicarului, că tre pridvorul deschis şi
exterior. Golul de comunicare este protejat de o uşă în două canate cu dimensiunea de 1,40
x 2,10 m. Lungimea că ii de evacuare este de 4,80 m, iar lă ţimea minimă de trecere în
interiorul să lii, 2,20 m.
Fluxuri de evacuare - 1

6.4.f. Natura materialelor şi a elementelor de construcţii


- fundaţii şi elevaţii din beton armat continui sub ziduri, clasa de combustibilitate
C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- pereţi exteriori şi interiori portanţi alcă tuiţi din zidă rie cu blocuri din beton
celular autoclavizat, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- stâ lpi şi centuri din beton armat, clasa de combustibilitate C 0(CA1), clasa de reacţie
la foc A1;

20
- acoperiş autoportant cu pod parţial (deasupra oficiului), alcă tuit cu elemente din
lemn masiv – grinzi, că priori, cleşti, pene şi contravâ ntuiri, clasa de combustibilitate C3
(CA 2c) – clasa de reacţie la foc D – s2, d0;
- astereală din scâ ndură , clasa de combustibilitate C4 (CA2d), clasa de reacţie la foc
D - s2, d2.;
- învelitoare metalică , clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- pardoseli cu plă ci ceramice la interior, clasa de combustibilitate C 0(CA1), clasa de
reacţie la foc A1;
- termosistem cu polistiren expandat pe faţadele exterioare, clasa de
combustibilitate C4 (CA2d), clasa de reacţie la foc E - d2;
- tencuială decorativă la faţadele exterioare, clasa de combustibilitate C0(CA1);

6.4.g. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu


asigurate

Densitatea sarcinii termice

- Lemn 800 kg. Q i = 19,25 Mj/kg. = 15400,00 Mj


- Materiale plastice 100 kg. Qi = 33,50 Mj/kg. = 3350,00 Mj
- Hâ rtie, carton 70 kg. Qi = 30,00 Mj/kg. = 2100,00 Mj
- Textile 150 kg. Qi = 16,30 Mj/kg. = 2445,00 Mj
- Alte materiale 20 kg. Qi = 24,00 Mj/kg. = 480,00 Mj
T otal: 23775,00 Mj
Densitatea de sarcină termică : 23775,00 Mj. : 67,28 m = 353,38 Mj/m2
2

Concluzie: pentru casa de pră znuire rezultă o densitate a sarcinii termice mai mică
de 420 Mj/m2 – risc mic de incendiu (cf. prev. Art. 2.1.2 din Normativul P118/99)
Deoarece, pe timpul desfăşură rii activită ţilor, în oficiul (bucă tă ria) casei de
pră znuire este utilizat focul deschis pentru încă lzirea hranei, conform art. 2.1.3 din NP
118/99 se încadrează casa de pră znuire la - risc mijlociu de incendiu.

6.4.h. Instalaţii utilitare aferente

Instalaţii electrice
- branşament prin cablu poziţionat aerian, realizat în tabloul electric general din
clopotniţă ;
- tablou electric interior montat în oficiu (bucă tă rie), în care este realizată protecţia
la suprasarcină şi scurtcircuit prin disjunctoare bipolare automate, dar şi separaţia pentru
circuitele de iluminat şi prize. Cablurile instalaţiei sunt trase prin tuburi de protecţie şi
doze de legă tură cu montaj îngropat în tencuială .
Consumatori:
- corpuri fixe pentru iluminat interior şi exterior;
- aparate electrocasnice (aspirator, frigider, etc.);
- corpuri pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare.

21
Instalaţie pentru iluminat de siguranţă pentru evacuare
Lă mpi cu acumulator inclus poziţionate deasupra uşilor destinate evacuă rii
persoanelor din clă dire, avâ nd o autonomie la întreruperea alimentă rii cu energie
electrică , de cca. 90 minute.

6.4.i Instalaţiile, sistemele dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a


incendiilor
Stingătoare portabile:
- trei stingă toare tip P6

Panou pentru incendiu:


- gă leată metalică - 2 buc.
- cange p.s.i. - 2 buc.
- topor p.s.i. - 2 buc.
- tâ rnă cop - 2 buc.
- lopată - 2 buc.
- nisip.

Instalaţie de captare a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet)


- dispozitiv de captare montat pe turla bisericii, cu acoperire pe tot
amplasamentul.

6.5 Celelalte construcţii:


6.5.1 Destinaţie, arii construite şi regim de înălţime
- Casa parohială – Sc – 122 m2; P + 1
- Magazie 1 – Sc – 19 m2 ; P
- Birou + camera centralei termice – Sc – 29 m2; P
- Grup sanitar – Sc – 4 m2; P
- Magazie 2 (depozitare lemne) – Sc – 23 m2; P

6.5.2 Numărul de persoane care utilizează construcţiile – maxim 6 persoane;

6.5.3 Natura materialelor şi a elementelor de construcţii


Casa parohială:
- fundaţii din beton şi elevaţii din beton armat, clasa de combustibilitate C0(CA1),
clasa de reacţie la foc A1;
- pereţi portanţi cu zidă rie din că ră midă şi centuri din beton armat la partea
superioară , clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- acoperiş autoportant cu pod alcă tuit cu elemente din lemn, clasa de
combustibilitate C3 (CA 2c) – clasa de reacţie la foc D – s2, d0;

22
- astereală din scâ ndură , clasa de combustibilitate C4 (CA2d), clasa de reacţie la foc
D - s2, d2.;
- învelitoare metalică , clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1.
Grad de rezistenţă la foc III, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.
Risc mijlociu de incendiu (cf. prevederilor art. 2.1.3 din Normativul P118/99) –
utilizarea focului deschis.
.
Magazia 1:
- fundaţii din beton, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- structură şi închideri perimetrale din lemn, clasa de combustibilitate C3 (CA 2c),
clasa de reacţie la foc D – s2, d0 respectiv, C4 (CA2d), D - s2, d2;
- învelitoare metalică clasa de reacţie la foc A1.
Grad de rezistenţă la foc V, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.
Risc mare de incendiu – depozitare materiale combustibile (cf. prevederilor art.
2.1.3 din Normativul P118/99).

Birou + camera centralei termice:


- fundaţii şi elevaţii din beton armat, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de
reacţie la foc A1;
- pereţi exteriori şi interiori portanţi alcă tuiţi din zidă rie de că ră midă , clasa de
combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- centuri din beton armat la partea superioară , clasa de combustibilitate C0(CA1),
clasa de reacţie la foc A1;
- acoperiş autoportant cu pod, alcă tuit cu elemente din lemn;
- planşeu din lemn peste parter, clasa de combustibilitate C4 (CA2d), D - s2, d2,
placat la interior cu ipsos-carton tip RB 12,5 mm, clasa de combustibilitate C1 (CA2a),
clasa de reacţie la foc B-s1, d0;
- învelitoare metalică clasa de reacţie la foc A1.
Grad de rezistenţă la foc IV, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.
Risc mijlociu de incendiu (cf. prevederilor art. 2.1.3 din Normativul P118/99) –
utilizarea focului deschis.

Grup sanitar + magazie 2:


- fundaţii şi elevaţii din beton armat, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de
reacţie la foc A1;
- pereţi exteriori şi interiori portanţi alcă tuiţi din zidă rie BCA, clasa de
combustibilitate C0(CA1), clasa de reacţie la foc A1;
- centuri din beton armat la partea superioară , clasa de combustibilitate C0(CA1),
clasa de reacţie la foc A1;
- acoperiş autoportant din lemn clasa de combustibilitate C3 (CA 2c), clasa de
reacţie la foc D – s2, d0 respectiv, C4 (CA2d), D - s2, d2;

23
- învelitoare metalică clasa de reacţie la foc A1.
Grad de rezistenţă la foc V, estimat cf. Art. 2.1.8, şi Tab. 2.1.9 din Normativul
P118/99.
Deoarece toate aceste construcţii sunt separate printr-un perete comun fiecare, ele
alcă tuiesc un compartiment de incendiu cu gradul V RF, împreună cu celelalte construcţii
învecinate, pentru care nu este respectată distanţa normată conform prevederilor tab. 2.2.2
din Normativul P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor.

6.5.4 Instalaţii utilitare aferente

Instalaţii electrice
- branşament din drumul lateral de pe latura sudică a incintei bisericii, prin cablu
poziţionat aerian de la stâ lpul din vecină tate până la firida de branşament a casei
parohiale. Din firidă este realizată legă tura cu un tablou electric interior, la care sunt
conectate toate instalaţiile electrice ale clă dirilor de pe latura vestică a obiectivului.
Instalaţiile electrice cuprind:
- firidă de branşament;
- tablouri electrice interioare în care sunt realizate protecţiile la suprasarcină şi
scurtcircuit, separaţiile pentru circuitele de iluminat şi prize, dar şi separaţiile pentru
alimentarea cu energie electrică a anexelor gospodă reşti: magazii, centrala termică , biroul
şi grupul sanitar. Conductorii electrici sunt poziţionaţi în tuburi de protecţie şi doze de
legă tură , cu montaj îngropat, dar şi aparent (parţial, în zona dependinţelor).
Consumatori:
- corpuri fixe pentru iluminat interior şi exterior;
- aparate electrocasnice (aspirator, frigider, televizoare, maşină de spă lat, fier de
că lcat, aparate de încă lzit, centrală termică , etc.).

Instalaţii de încălzire
Cazanul termic este pe combustibil solid cu puterea de 32 Kw, amplasat într-o
construcţie separată . Acesta deserveşte numai casa parohială şi paraclisul.
Încă lzirea casei parohiale se realizează printr-un racord la centrala termică
aferentă , printr-o reţea bitubulară tur-retur, la care sunt racordate corpurile statice de
încă lzire din tablă de oţel.
De asemenea, în paralel cu cu instalaţia de încă lzire centrală, în casa parohială
există 3 sobe cu acumulare de că ldură , cea din bucă tă rie fiind dotată cu plită din fontă
pentru încă lzirea şi prepararea hranei.
În camera biroului, cu acces din centrala termică , există de asemenea, o sobă cu
acumulare de că ldură .

6.5.5 Instalaţiile, sistemele dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere


a incendiilor
Stingătoare portabile:
- un stingă tor tip P6 în camera centralei termice

24
Panou pentru incendiu:
- gă leată metalică - 2 buc.
- cange p.s.i. - 2 buc.
- topor p.s.i. - 2 buc.
- tâ rnă cop - 2 buc.
- lopată - 2 buc.
- nisip.

Instalaţie de captare a descărcărilor electrice atmosferice (paratrăsnet)


- dispozitiv de captare montat pe turla bisericii, cu acoperire pe tot
amplasamentul.

6.6 Dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu

În scopul asigură rii intervenţiei eficiente cu personalul propriu, este necesară


stabilirea unor măsuri organizatorice interne corespunză toare. Aceste mă suri presupun:
1. - stabilirea atribuţiilor ce le revin persoanelor care asigură prima intervenţie,
precum şi acordarea de asistenţă şi sprijin echipajelor profesioniste, la sosirea acestora.
Premergă tor desfăşură rii intervenţiei, aceste persoane vor fi instruite corespunză tor, atâ t
teoretic câ t şi practic
2. – cunoaşterea de că tre persoanele menţionate la punctul 1, a traseelor şi
acţiunilor ce trebuie întreprinse în vederea realizării primei intervenţii;
3. – stabilirea unui “lanţ” de înştiinţare-alertare a persoanelor care au atribuţii pe
linia intervenţiei.
În scopul realiză rii unor mă suri organizatorice coerente şi efciente, sunt luate în
calcul două situaţii distincte care presupun modalită ţi diferite de intervenţie:
a) posibilitatea ca un incendiu să se declanşeze ziua, în perioada desfă şură rii
activită ţilor de cult, câ nd în cadrul locaşului de cult există un numă r mare de utilizatori;
b) riscul ca un incendiu să se iniţieze pe timpul nopţii, situaţie în care obiectivul nu
este supravegheat.

Persoane Atribuţii privind intervenţia la incendiu


1. Identifică zona în care s-a declanşat incendiul;
2. Anunţă telefonic incendiul la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă , prin apelarea numă rului unic de urgenţă – 112;
3. Alarmează şi evacuează toate persoanele din clă dire,
direcţionâ ndu-le pe că ile de evacuare marcate, cele mai scurte;
4. Nu permite niciunei persoane să se întoarcă pentru a-şi
recupera bunuri personale uitate;
5. Verifică ca toate încă perile clă dirii să fie evacuate;
6. Solicită sprijinul paraclisierului, şi a persoanelor care
administrează pe bază de voluntariat locaşul de cult, pentru

25
Preotul paroh evacuarea persoanelor şi a bunurilor de valoare aflate în clă dire
la momentul respectiv;
7. Asigură şi coordonează prima intervenţie, îndepă rtâ nd din
zona de ardere materialele combustibile (materiale textile,
plastice, hârtie, carton, lemn);
8. Acţionează stingă toarele portabile;
9. Adoptă măsuri pentru degajarea căilor de acces din incintă şi
întreruperea alimentă rii cu energie electrică ;
10. Indică echipajelor profesioniste ale Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă , locul declanşării incendiului specificâ nd
destinaţia spaţiului respectiv şi natura materialelor care ard;
11. Asigură paza bunurilor materiale evacuate, pâ nă la
transportarea acestora în alte spaţii.
1. Anunţă telefonic incendiul la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă , prin apelarea numă rului unic de urgenţă – 112;
Personalul propriu 2. Sprijină acţiunea de evacuare a persoanelor/bunurilor
(voluntar) – materiale;
paracliser, câ ntă reţ şi 3. Acţionează stingă toarele portabile;
consilierii 4. Asigură prima intervenţie, îndepă rtâ nd din zona de ardere
materialele combustibile (materiale textile, plastice, hâ rtie,
carton, lemn) şi materialele care, prin încă lzire, pot produce
explozii (butelii de aragaz);
5. Întrerup alimentarea cu energie electrică de la tabloul electric
general;
6. Eliberează accesul în incintă ;
7. Îndeplinesc alte sarcini aduse la cunoştinţă de că tre preotul
paroh, în vederea asigură rii bunului mers al intervenţiei.
Personalul propriu 1. Deschid uşile de acces şi dublurile acestora, în scopul evacuă rii
(voluntar) – persoana tuturor persoanelor din clă dire;
care desfă şoară 2. Sprijină evacuarea persoanelor şi le îndrumă pe traseul cel mai
activită ţi în cadrul scurt, că tre locul de adunare stabilit;
pangarului şi 3. dacă este necesar, acordă primul ajutor medical şi anunţă
supraveghetorul Serviciul de ambulanţă apelâ nd numă rul unic de telefon în
muzeului situaţii de urgenţă – 112;
4. Îndeplinesc alte sarcini aduse la cunoştinţă de că tre preotul
paroh, în vederea asigură rii bunului mers al intervenţiei.

Ing.

26
I'm very glad I found you on the net. Honestly, I would love to have a girlfriend like you. If
you agree, we can stay, and after this pandemic passes, maybe we can see each other.
What do you say you agree?

Until then, we can hear or see each other on the net.

See you later, well, later in the evening.

I am at work now.

I am an engineer at a German company Viessmann Modelltechnic GmbH

27

S-ar putea să vă placă și