Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

8 SUCEAVA
Aleea Jupiter Nr.12, 720625
E-mail: scoala8suceava@yahoo.com
Pagina web: http://scoala8sv.scoli.edu.ro
Tel/fax:+40 0230 550012

Anul şcolar: 2021-2022 Clasa a V-a ____


Disciplina: Istorie
TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

Numele şi prenumele elevului:_________________________________________________


Data susţinerii testului:____________________; Nota: _________________
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (40 de puncte)


A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Primul rege al dacilor a fost:


a. Decebal b. Burebista c. Traian 4 puncte
2. Capitala Daciei era la:
a. Sarmisegetuza b. Roma c. Orăştie 4 puncte
3. Dacia a fost cucerită de romani în anul:
a. 101 b. 105 c. 106 4 puncte
4. Alexandru cel Mare a fost regele:
a. Macedoniei b. Imperiului Roman c. Daciei 4 puncte
5. Alexandru Ioan Cuza a înfăptuit Unirea Principatelor Române în anul:
a. 1601 b. 1859 c. 1918 4 puncte

B. Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane: 20 puncte

1. Ştefan cel Mare a. Dacia


2. Mircea cel Bătrân b. Moldova
3. Decebal c. Imperiul Roman
4. Traian d. Ţara Românească

1......; 2.....; 3......; 4...... .


PARTEA a II-a (50 de puncte)

A. Completaţi, următorul organizator grafic: (20 de puncte)

Portret Numele domnitorului Ţara/Ţările unde a domnit

PROF. VICTORIŢA COJOCARU


B. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice: 30 puncte

,,Dacii ocupă ambele maluri ale Istrului, cu deosebirea că parte din ei, care locuiesc
încoace de Istru, spre teritoriul ocupat de tribali, sunt înglobaţi în Guvernământul Moesiei şi
sunt cunoscuţi sub numele de moesi. Cei care se află spre miazănoapte de fluviu se numesc
daci, unii îşi zic geţi sau traci, căci aparţin neamului dac care odinioară a populat cu aşezări
împrejurimile muntelui Rhodope” (Cassius Dio, Istorie Romană)

,, Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat poporul copleşit de nevoi
din cauza războaielor prin viaţă cumpătată şi ascultare de porunci.’’ (Strabon, Geografia)

1. Transcrieţi din text zona ocupată de daci. 5 puncte


......................................................................................................................................................

2. Ce zonă au populat, după părerea autorului, dacii? 5 puncte


......................................................................................................................................................
3. Cum mai sunt denumiţi dacii? 5 puncte
......................................................................................................................................................
4. În ce secol a trăit Burebista? 5 puncte
......................................................................................................................................................
5. Transcrieţi din text cele două metode prin care Burebista a ridicat poporul său.
5 puncte
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Menţionaţi un popor cu care au intrat în conflict geto-dacii. 5 puncte
.............................................................................................................................................

PROF. VICTORIŢA COJOCARU


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)

A. Câte 4 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – a; 5-b.


(4p.x5= 20 puncte)

B. Câte 5 puncte pentru stabilirea următoarelor corespondenţe: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c.
(5p.x4= 20 de puncte)

PARTEA a II-a (50 de puncte)

A. Câte 2,5 puncte pentru identificarea corectă a numelui domnitorului şi câte 2,5 puncte
pentru identificarea ţării în care a domnit.
Ştefan cel Mare- Moldova; Mihai Viteazul- Ţările Române(Ţara Românească şi Moldova);
Vlad Ţepeş-Ţara Românească; Iancu de Hunedoara-Transilvania.
(2.5p.x8= 20 puncte)
B. Total: 30 de puncte
1. 5 puncte pentru transcrierea corectă: „ ambele maluri ale Istrului”.
2. 5 puncte pentru identificarea corectă a zonei: „ spre miazănoapte de fluviul Istru”.
3. 5 puncte pentru menţionarea termenului de „geţi”.
4. 5 puncte pentru identificarea corectă a secolului: secolul I î. Hr.
5. Câte 2,5 puncte pentru transcrierea corectă a celor două metode: „viaţă cumpătată” şi
„ascultare de porunci”. (2,5p.x2= 5 puncte)
6. 5 puncte pentru menţionarea poporului: roman

PROF. VICTORIŢA COJOCARU


MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

CLASA a V-a, ISTORIE

COMPETENŢE 1.2 Să 2.1 Să 3.2 Să 3.1 Să 4.2 Să


ordoneze identifice şi observe şi să descrie într- folosască
(Obiective de cronologic să folosească compare o manieră termenii
Referinţă) evenimentele informaţii fapte simplă şi istorici în
istorice provenite din istorice, clară un formularea
studiate surse punând în fapt/ proces unor
istorice. evidenţă istoric enunţuri
schimbările folosind
survenite. surse
istorice
indicate

Conţinuturi

Geto-dacii şi X X X
romanii

Figuri de X X X
voievozi şi
domni

Făuritori ai X X
României
moderne.

PROF. VICTORIŢA COJOCARU