Sunteți pe pagina 1din 16

„APRO B”

Şeful Spitalului Clinic Militar Central

V.Trofimov

„___”_____________________ 2011

DAREA DE SEAMĂ

despre activitatea locţiitor şef filială SCMC pe logistică şi farmaceutică

URSACHI IGOR NICOLAE

În perioada 2006-2011 pentru a susţine atestarea


cu scopul confirmării categoriei superioare

Ciclul:

„Activitate farmaceutică – aspectrle legislative, manageriale şi de marketing”.


„Managementul calităţii serviciilor în farmaciile comunitare”

mun. Bălţi 2011


2

Eu Ursachi Igor Nicola, la 25 august 1987 am fost recrutat în Forţele Armate ale
U.R.S.S.
La aceiaşi dată am stat ascultător la facultatea de medicină-militară a Institutului
de medicină din or. Tomck, care l-am absolvit la 27.06.89.
Diploma nr. НВ 738954 din 23.06.89
Din 07.09.89 pînă la 17.06.92 am satisfăcut serviciul în batalionul 184
independent de instruire a centrului 242 de instruire a specialiştilor superiori a
Forţelor desant-aeriene, în funcţie de şef al farmaciei.
În perioada 17.06.92-15.03.93 am satisfăcut serviciul în batalionul 184
independent de instruire a centrului 242 de instruire a specialiştilor superiori a
Forţelor desant-aeriene, în funcţie de şef secţie asigurare medicală.
Din 19.05.93 pînă la 23.12.94 am satisfăcut serviciul în Forţele Armate al
Republicii Moldova în Spitalul militar mun. Bălţi, în funcţie de ajutor şef secţie
planificare a mobilizării şi păstrare a resurselor – şef depozit medical.
Din 23.12.94 pînă la 03.05.1999 am satisfăcut serviciul în Spitalul militar mun.
Bălţi, în funcţie de ajutor şef farmacie.
Din 03.05.1999 pînă la 07.07.2006 am satisfăcut serviciul în Spitalul militar
mun. Bălţi, în funcţie de şef farmacie.
Din 07.07.2006 pînă în prezent îmi satisfac serviciul în filiala SCMC mun.Bălţi
în funcţia de locţiitor şef filială SCMC pe logistică şi farmaceutică.
Stagiul de lucru este 22 ani.
În anul 2006 am trecut atestarea la comisia de atestare a Ministerului Sănătăţii
Republicii Moldova şi mi s-a acordat categoria de calificare farmacist de categoria
superioară.
În perioada 2006-2011 am absolvit cursurile de ridicare a nivelului profesional
pe lîngă Universitatea de Stat de medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”:
Ciclul: „Activitate farmaceutică-aspecte legislative, manageriale şi de
marketing”. 14.02-04.03.2011 (90 ore).
Ciclul: „Managementul calităţii serviciilor în farmaciile comunitare”. 28.03-
16.04.2011 (90 ore).
3
I. Farmacia filialei Spitalului Clinic Militar Central mun. Bălţi
Farmacia filialei SCMC mun. Bălţi în funcţie de necesitate a fost organizată în
anul 1992 şi este o subdiviziune specializată a acestei întreprinderi medicale-militare
(cu 50 paturi) în cadrul căreia ea activează.
Farmacia filialei SCMC a susţinut acreditarea MS RM în anul 2009.
Este o farmacie de tip închis, destinată pentru deservirea contingentului militar
din mun. Bălţi şi are secţie – farmacie cu acces public, ce deserveşte cu medicamente
bolnavi ce nu beneficiază de tratament gratuit pe linia Ministerului Aparării.
Farmacia este destinată pentru preparare remediilor medicamentoase şi
desfăşurarea activităţilor farmaceutice multilaterale ce ţin de aprovizionare filialei
SCMC cu medicamente, produse parafarmaceutice, aparataj, utilaj şi tehnică
medicală (în continuare materiale medicale).
Farmacia deserveşte în asigurarea cu medicamente extemporale pe bază de
contract „S.R.L. INCOMED” ce nu are farmacie de producere.
Structura organizatorică a farmaciei filialei SCMC şi statele de personal
Locţiitorului şefului filialei SCMC pe logistică şi asigurării farmaceutice – 1;
Farmacist-diriginte – 1;
Farmacist-laborant – 1;
Infermieră-spălător de veselă – 1.
Structura organizatorică a farmaciei şi statele de personal ale farmaciei
Spitalului Militar se determină în funcţie de numărul de paturi de spital, ţinînd cont
de recomandările Ministerul Apărării al Republicii Moldova.
Organul de conducere a filialei SCMC

Comandantul
medicul-şef al spitalului
Laboratorul
Cabinetul
Secţia de ginecologic
Chimic Bacteriologic
primire

Secţia de
Secţia de Farmacia spitalului militar mun. chirurgie
terapie Bălţi 25 paturi
25 paturi
Cabinetul
Cabinetul fizioterapeut
stomatologic Cabinetul ic
rentgenologic

Farmacia cu acces
public
4
Farmacia ca subdiviziune funcţionează în dependenţă de numărul efectivului
deservit, tipul şi volumul asistenţei medicale stabilite, numărul paturilor desfăşurate
şi specializarea instituţiei curative, precum şi gradul de asigurare a ei cu remedii
medicamentoase industriale.
Fiecare angajat al farmaciei este responsabil de calitatea lucrului îndeplinit,
menţinerea ordinii la locul său de muncă şi îndeplinirea cerinţelor regimului sanitaro-
igienic. Specialiştii cunosc regulile şi tehnica securităţii în timpul exploatării
aparatelor, dispozitivelor, instalaţiilor din dotare şi poartă răspunderea pentru
bunurile materiale încredinţate.
Program de funcţionare
Farmacia funcţionează de la 08.00 pînă la 16.00. Programul este stabilit locţiitorulul
şefului filialei SCMC pe logistică şi asigurării farmaceutice şi aprobat de
comandantul filialei SCMC (medicul-şef al filialei SCMC).
Lucrul zilnic constă în controlul procesului de achiziţionare a medicamentelor
astfel ca acestea procurate şi primite în corespundere cu documentele de primire. Se
verifică seriile, certificatele de calitate, se calculează preţurile de vînzare. Periodic
recepţionez medicamentele şi produsele parafarmaceutice de la depozitul central
medical al Armatei Naţionale din mu. Chişinău.
Sarcinile principale ale locţiitorului şefului filialei SCMC pe logistică şi
asigurării farmaceutice sînt:
a) organizarea lucrului cu cadrele farmaceutice şi tehnice, cu surorile
superioare ale secţiilor spitalului;
b) menţinerea relaţiilor cu furnizorii de medicamente;
c) organizarea protecţiei muncii personalului ce lucrează în farmacie;
d) controlul permanent al regimului sanitar şi îndeplinirea cerinţelor ordinului
nr. 334 din 19.07.1995;
e) organizarea controlului termenelor de valabilitate a medicamentelor refuzate
pe parcursul zilei şi suplinirea acestora în farmacie;
f) efectuarea activităţii de merchandasing (aranjarea medicamentelor în
dulapurile de păstrare conform grupelor farmaceutice, cu indicarea preţului de vînzare
pentru a uşura accesul vizual în procesului de eliberare);
g) organizarea activităţii de păstrare, evidenţă, eliberare şi utilitatăţii folosirii a
medicamentelor psihotrope şi a preparatelor toxice;
h) aplicarea în practica de lucru a metodelor contemporane de preparare şi
control a preparatelor medicamentoase;
i) informez personalul medical în domeniul medicamentelor – săptămînal;
j) îndeplinesc lucrul de iluminare sanitară a bolnavilor spitalizaţi;
k) controlez respectarea regimului farmaceutic şi a normelor de păstrare,
evidenţă şi consum a medicamentelor în secţiile şi cabinetele în spitalul deservit;
l) informez colaboratorii despre odinele, instrucţiile MS RM.
Farmacia eliberează medicamente contingentului militar gratis, celorlalte
categorii de bolnavi contra plată din farmacia cu acces public.
Contingentul militar este asigurat cu medicamente la 90 %.
5
În cazul cînd cererea pacientului nu poate fi onorată la moment, contactez prin
telefon la alte farmacii şi mă asigur ca pacientul să primească medicamentul necesar.
I. Amplasarea farmaciei
Farmacia este amplasată într-o clădire solitară pe teritoriu spitalului.
Întrucît spaţiul, numărul şi suprafaţa încăperilor de producere ale farmaciei se
determină în conformitatea volumului de lucru în pregătirea medicamentelor,
cantităţile de păstrare a averii medicinale spaţiul farmaciei include: a) încăperi pentru
păstrarea medicamentelor; b) încăperi pentru producerea medicamentelor şi în mod
obligatoriu, încăperi pentru efectuarea procesului de preparare a soluţiilor injectabile
şi perfuzabile.
Mai include şi încăperi auxiliare.
Este o clădire cu pereţi groşi şi gratii de metal la ferestre, amenajată cu sistem
de semnalizare centralizat la mişcări ale aerului (în conformitate cu cerinţele pentru
păstrarea substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope).
În conformitate cu cerinţele ordinului nr. 78 din 18.03.1999 pentru farmaciile
de spital se stabilesc cerinţe minime faţă de spaţiu amplasare şi dotare.
Încăperile farmaciei sînt legate între ele. Suprafaţa pereţilor, podelelor este
netedă, respinge praful.
Pereţii în încăperi sînt vopsiţi cu vopsea emulsionată, iar în blocul aseptic,
camera de distilare, sterilizare, spălătorie la înălţimea de 2m sînt acoperiţi cu
teracotă.
Podeaua este acoperită cu linoleum, marginile cărea sînt sudate.
În blocul aseptic, camera de sterilizare, distilare a apei, spălătorie podeaua este
acoperite cu teracotă.
Încăperile sînt cu înălţimea mai mare de 3m, temperatura aerului 18-20°C.
Iluminarea este bună. Raportul suprafeţei ferestrelor către suprafaţa podelei în sala
asistenţilor este 1:4. Masa analiticianului, asistentului, în afară de iluminare de zi este
amenajată cu iluminare locală.
Componenţa, suprafaţa şi dotarea farmaciei

Denumirea încăperii Suprafaţa Dotarea


Sala de aşteptare 8,51m ² Masă, scaune
Setul de păstrare a
Receptura-expediţie 15m ²
medicamentelor.
Dulap de metal pentru păstrarea
stupefiantelor şi substanţelor
Sala asistenţilor 25,95m ²
psihotrope Rotitoare aşezate pe
masă, pe podea, dulapuri de uscat
Blocul aseptic 12m ²
Ecluza 2m ²
Sala de sterilizare cu aer uscat 12m ² Dulapuri de uscat
Sala de sterilizare cu vapori
12,90m ² Autoclave
sub presiune
6
Denumirea încăperii Suprafaţa Dotarea
Spălătoria 10m ²
Dulap de metal pentru păstrarea
Încăperea pentru recepţia şi 2
32,32m stupefiantelor şi substanţelor
eliberarea medicamentelor
psihotrope
Suprafaţa totală 182,35m ²

Încăperile pentru păstrarea medicamentelor, formelor medicamentoase de


uzină în conformitate cu grupele farmaco-terapeutice în conformitate cu proprietăţile
fizico-chimice lichide, solide, materialelor de pansament şi instrumentelor
chirurgicale parafarmaceutice, inflamabile şi explozive, dezinfectante. Suprafaţa este
de 61m².

Încăperi administrative şi de gospodărie – 16,79m2


Camera personalului – 10m²
Încăperi auxiliare
Boxa de păstrare a instrumentului tehnic – 2m²
Suprafaţa este de 12m².
Filiala farmaciei – 22,38m2

Conform ord. MS RM nr. 334 din 19.07.1995 „Cu privire la aprobarea


instrucţiei regimului sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice” suprafaţa
utilajului farmaceutic pe din afară şi pe dinăuntru este netedă din materiale rezistente
la acţiunea medicamentelor, chiar şi a reactivelor chimice.
Ferestruicile, folosite la aerisirea încăperilor sînt protejate cu plase detaşabile
metalice cu demensiunile orificiilor 2x2 mm.
La intrarea în farmacie este instalat dispozitiv pentru curăţirea încălţămintei
care se curăţă nu mai rar de o dată pe zi.
La intrarea în sala de receptură, camera pentru elaborările farmaceutice, blocul
aseptic sîn aşternute covoraşe de cauciuc îmbibate cu o soluţie dezinfectantă de
cloramină de 1%.
În conformitate cu Legea nr. 382-XIV din 06.05.1999 „Cu privire la circulaţia
substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, cerinţele tehnice faţă de
încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi sau
precursori” (Aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006), se
utilizează măsurile de fortificare tehnică a sistemelor multialiniament de semnalizare
şi antiincendicare.
Conform acestor cerinţe pereţii exteriori a încăperii unde se păstrează substanţe
narcotice, psihotrope şi sau precusorii sînt din cărămidă cu grosimea de 510mm,
podeaua şi tavanul din beton armat, la ferestre sînt gratii metalice, avînd deametru
tijei de 16mm, iar dimensiunile celulei de 150x150 mm. Uşa de la întrate este
înzestrată cu două lacăte. Încăperea dată este protejată cu instalaţia autonomă a
sistemei de pază cu semnalizare multialiniament. Uşiule şi geamurile sînt protejate cu
semnalizare „la deschidere” şi „spargere”.
Pentru realizarea funcţiilor atribuite, farmacia este dotată conform cerinţelor
ordinului nr. 277 din 02.10.1998 „ Cu privire la aprobarea regulamentelor – tip de
organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice” şi ordinului nr. 28 din 12.01.2006
7
„Cu privire la păstrarea medicamentelor şi a altor grupe de produse medico-
farmaceutice şi tehnicii medicale”, încăperile sînt dotate cu mobilier şi utilaj: pentru
păstrarea medicamentelor (dulapuri, safeuri în farmacie şi în secţii pentru păstrarea
medicamentelor stupefiante, toxice şi psihotrope), frigider, pentru păstrarea
medicamentelor: baloane, ştanglase pe masă a asistentului, maşină de închis sticle
semiautomat, plită electrică cu element închis, aparat de filtrat soluţiile pregătite în
condiţii sterile: autoclav, destilator, lămpi (iluminatoare) bactericide, pentru controlul
cantitativ şi calitativ al medicamentelor pregătite: un set de reactive: soliţii titrante,
indicatori, refractometru, aparatul pentru controlul soluţiilor la absenţa particulelor în
suspensie.
II. Baza legislativă
Activitatea farmaciei filialei SCMC se organizează în conformitate cu
„Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea farmaciilor MA RM”,
precum şi cu alte documente de directivă la compartimentul ce se referă al farmacie
ca subdiviziune a spitalului. Activitatea ce ţine de aprovizionarea ei cu materiale
medicale este reglamentată de „Regulamentul în vigoare privind asigurarea cu
mijloace materiale medicale a Forţelor Armate ale RM pe timp de pace” şi alte
documente de directivă ale MA RM.
Farmacia în activitatea sa se călăuzeşte şi de prevederile regulamentare în
vigoare ale Ministerului Sănătăţii în problemele farmaceutice, care reglamentează
tehnologia şi calitatea medicamentelor în mod obligatoriu. În cazurile cînd
regulamentele MS RM în problemele farmaceutice prevăd modificări organizatorice
ale activităţii farmaciilor militare acestea se pun în aplicare prin ordinele MA RM.
În activitatea sa farmacia filialei SCMC acţionează conform: „Legii cu privire
la activitatea farmaceutică” nr. 11456 din 25.05.1993, „Legea cu privire la
medicamente” nr. 1409-XII din 17.12.1997, „Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii”
nr. 411-XIII din 28.03.1995, „Regulamentul cu privire la asigurarea cu mijloace
materiale medicale a Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe timp de pace”
aprobat prin ordinul Ministrului Apărării nr. 70 din 05.04.1994.
În organizarea activităţii se canduce de ordinele şi actele normative emise de
Ministrul Ocrotirii Sănătăţii a RM şi Ministrul Apărării a Republicii Moldova:
nr. 277 din 02.10.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de
organizare şi funcţionare a farmaciei instituţiei sanitare”;
nr. 28 din 12.01.2006 „Cu privire la păstrarea medicamentelor”;
nr. 71 din 03.03.1999 „Cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor
şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope”;
nr. 434 din 28.11.2007 „Cu privire la modul de prescriere şi livrare a
medicamentelor”;
nr. 322 din 22.11.2002 „Cu privire la asistenţa cu medicamente a bolnavilor
spitalizaţi”;
nr. 309 din 20.07.2006 „Despre aprobarea normativelor de extindere şi
amplasare a farmaciilor de acces public şi filialelor lor”;
nr. 277 din 02.10.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de
organizare şi funţionare a farmaciei instituţiei sanitare”;
8
nr. 334 din 19.07.1995 „Cu privire la aprobarea Instrucţiei despre regimul
sanitar în întreprinderile şi instituţiile farmaceutice”;
nr. 322 din 22.11.2002 „Cu privire la asistenţa cu medicamente a bolnavilor
spitalizaţi”;
nr. 10 din 06.01.2006 „Cu privire la supravegherea calităţii formelor
medicamentoase preparate în farmacii”;
nr. 20 din 12.01.2006 „Cu privire la monitorizarea reacţiilor adverse ale
medicamentelor şi a altor produse farmaceutice în RM”;
nr. 21 din 12.01.2006 „Criterii de apreciere a statutului legal al medicamentelor
privind utilizarea şi livrarea lor din farmacii”;
nr. 255 din 15.11.1996 „Cu privire la organizarea obligatorie a examenului
medical al salariaţilor din întreprinderile alimentare, instituţiile medicale, comunale şi
celor pentru copii”;
nr. 132 din 17.06.1996 „Privind examenele medicale obligatorii la angajarea în
muncă şi periodice a lucrătorilor care sint supuşi acţiunii factorilor nocivi şi
nefavorabili”;
nr. 287 din 12.07.2006 „Cu privire la utilizarea raţională a medicamentelor”;
nr. 162 din 23.04.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi Listei
medicamentelor esenţiale”;
nr. 553 din 29.12.2006 „Cerinţe calificative pentru personalul farmaceutic”;
nr. 70 din 03.03.1999 „Cu privire la pregătirea şi utilizarea cadrelor
farmaceutice în RM”;
nr. 21 din 12.05.206 al Agenţiei Medicamentului „Despre modalitatea
elaborării revizuirii şi aprobării Listei medicamentelor posibile spre eliberare din
farmacii fără recetă”
Ordinul medicului şef sanitar de stat al RM nr.11 din 29.09.2005 „Reguli şi
normative sanitaro-epidemiologice privind amplasarea, dotarea şi amplasarea
întreprinderilor şi insituţiilor farmaceutice”;
nr. 278 din 03.11.2004 „Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de
primire, păstrare, evidenţă şi eliberarea produselor şi substanţelor stupifiante, toxice şi
psihotrope în marile unităţi şi unităţi militare ale Armatei Naţionale şi instituţiile
Ministerului Apărării”.
Actele normative şi ordinele emise de Ministerul Apărării, de ordinele şi
dispoziţiunile medicului şef al spitalului.
Sarcina de bază a farmaciei filialei SCMC este desfăşurarea activităţii
farmaceutice în vederea acordării asistenţei oportune şi înalt calitative bolnavilor
staţionar cu medicamente farmaceutice şi alte produse de uz medical.
Activitatea farmaceutică se desfăşoară din contul surselor bugetare alocate
instituţiilor medical-militare dă către Ministerul Apărării a Republici Moldova.
Realizînd sarcinile de bază farmacia execută următoarele funcţii:
- în limitele alocărilor corespunzătoare, în persoana – farmacistului-diriginte
întocmeşte contracte cu furnizorii de medicamente şi de alte produse medico-
farmaceutice necesare pentru satisfacerea cerinţelor unităţii medicale-militare;
9
- efectuează recepţionarea mărfurilor medico-farmaceutice, depozitarea şi
păstrarea lor în conformitate cu prescripţiile medicilor în bonurile de comandă-
livrare;
- predarea formelor medicamentoase extemporale şi în stoc în conformitate cu
prescripţiile medicilor în bonurile de comandă-livrare;
- la toate etapele procesului de recepţie, păstrare, producere, livrare a
medicamentelor efectuează controlul farmaceutic intern, asigurînd astfel calitatea
corespunzătoare a produselor livrate;
- controlează respectarea regulilor de păstrare, prescriere şi evidenţa a
medicamentelor în subdiviziunile unităţii medicale;
- duce evidenţa valorilor materiale în farmacie şi controlul evidenţei în secţii şi
cabinete;
- determină necesarul de medicamente şi articole de uz medical în
corespundere cu profilul instituţiei medicao-militare;
- informează personalul medical al instituţiei curativ-profilactice în toate
aspectele de utilizare a medicamentelor, aplicînd diferite forme de informare.
III. Sortimentul farmaciei
Sortimentul farmaciei depinde de lucrul secţiilor, contingentul bolnavilor ce se
internează la tratament şi diagnostică.
Sortimentul divizează
Medicamente industriale care includ medicamente din diverse grupe farmaco-
terapeutice.
Anestezice locale
Analgezice, antipiretice, antiinflamatorii
Nesteroine, spazmolitice
Antialergice şi anthigistaminice
Antibiotice şi chimioterapice, antimicrobiene, antibiotice peniciline, antibiotice
diverse
Antifungice
Antihelmintice
Antiverale
Antiparazitare
Medicaţia sistemului cardiovascular
Antianginoase, antiaritmice, antihipertensive şi hipertensive
Medicaţia sîngelui
Antianemice, antigemoragice şi anticoagulante
Medicaţia oftalmologică
Antiinflamatoare antimicrobiene, miotice antiglamxomaboase
Medicaţia aparatului respirator
Preparate antiastmatice, antitusive, expectorante şi mucolitice
Medicaţia aparatului digestiv
Preparate antiulceroase, antireomitirale, preparate ce modifică secreţia şi
excreţia bilei, antidiareice, purgative, hepatoprotectoare.
10
Preparate hormonale:
Glucocorticoizi, hormoni tiroidieni, insuline şi antidiabetice peros.
Vitamine:
Soluţii perfuzabile şi substituenţi ai sîngelui.
În dependenţă de lucrul în secţiile spitalului, un aport anumit se dă următoarelor
grupe:
- anestezice locale;
- analgezice;
- antibiotice şi antimicrobe;
- preparatele ce se folosesc în medicaţia sistemelor cardiovascular, respiratoriu,
digestiv;
- antiseptice;
- analgezice apoide şi psihotrope (în secţia de chirurgie);

Extemporale:
Dintre care soluţii lichide de uz intern (soluţiile de 10% de calciu clorid şi de
3% de kalii iodid, sol. de magnesiu sulfat de 33%, sol. de novacaină de 0,5%).

Uz extern:
Sol. de apă oxigenată 3% şi 6%
Sol. furacilină 1:5000
Sol. spirituoasă, acidi salicylici 2%
Sol. de spiritus aethylici 70°
Sol. spirtoasă de iod de 5%
Sol. madnesii sulfatis 3%
Sol. Kalii iodidi 3%
Sol. Natrii bromidi 3% pentru cabinetul fizioterapeutic
Sol. Novocaini 3%
Sol. Calcii chloridi 3%

Pentru SRL „INCOMED”


Sol. madnesii sulfatis 3%
Sol. Kalii iodidi 3%
Sol. Natrii bromidi 3%
Sol. Novocaini 3%
Sol. Calcii chloridi 3%
Sol. de apă oxigenată 3% şi 6%

Unguente:
Ung. Streptocidi 5%
Ung. Sulfurice 33%
Ung. De acid salicylic 2%, 03%, 5%, 10%
Ung. Cu sulf şi acid salicylic 1%, 2%
Sol. concentrată de calciu chlorid 50%
11
Denumirea soluţiei 2006 2007 2008 2009 2010
Sol. hydrogenii perioxidi 3% 210 245 189 275 286
Sol. hydrogenii perioxidi 6% 96 125 236 251 263
Sol. furacillini 1:5000 252 261 326 343 359
Sol. Siniţina 245 251 247 279 283
Acidi borici 120,0
Natrii hydrocarbonatis 360,0
Formaldehydi 180,0
Phenoli 60,0
Aqua purificatae ad 20 l
Soluţiile pentru cabinetul fizioterapeutic SRL „INCOMED” pe anii 2006-2010
Denumirea soluţiei 2006 2007 2008 2009 2010
Sol. magnesii sulfatis 3% 3,800 3,600 4,200 4,800 5,200
Sol. natrii bromidi 3% 3,600 3,900 4,500 5,200 5,600
Sol. calcii chloridi 3% 4,500 5,100 6,100 5,800 6,200
Sol. kalii iodidi 3% 5,300 6,200 5,700 5,900 5,300
Sol. novocaină 3% 5,100 5,300 5,800 5,400 6,600
Prepararea formelor medicamentoase extemporale şi în stocare se efectuează în
baza bonurilor de comandă-livrare personal şi bonurilor de comandă-livrare pe secţie.
La farmacie bonul de comandă-livrare este adus de sora medicală superioară a
secţiei, bonul este iscălit de medicul şef al secţiei şi aprobat de comandantul spitalului
militar. Prescrierea medicamentelor, pregătirea lor în farmacie şi eliberarea lor are loc
în baza bonurilor de comandă-livrare în conformitate cu cerinţele ordinului nr. 322
din 22.11.2002 „Cu privire la asistenţa cu medicamente a bolnavilor spitalizaţi”.
Distribuirea medicamentelor are loc după schema: prescripţie farmacie sora
superioară a secţiei pacientul controlul.
Din farmacia cu acces public medicamentele sînt eliberate în baza bonul de
comandă-livrare personal, în el se inică concret numele bolnavului economic
spitalizat: prescripţie farmacie pacientul controlul.

sora superioară a secţiei farmacistul


În fiecare secţie a spitalului sînt completate truse medicale care se află în
dulapurile pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă în regim „non-stop”
bolnavilor internaţi.
Medicamentele şi altele produse necesare secţiei în scopuri de acordare a
asistenţei medicale de urgernţă, dizenfecţie, sterilizae se distribuie în baza bonurilor
de comandă-livrare prin intermediul surorii superioare a secţiei. În acest mod are loc
utilizarea raţională a medicamentelor şi mijlaocelor parafarmaceutice, conform
standardelor de tratament şi în continuare are loc argumentarea sortimentului necesar
de medicamente şi prescrierea raţională a lor.
Rezerva de medicamente ce conţin substanţe stupifiante, toxice şi psihotrope în
secţiile curativ-diagnostice ale instituţiei medico-militare trebuie să fie pentru 3 zile,
iar la postul surorii medicale de gardă pentru o zi (în zilele de odihnă şi sărbătoare 2-
3 zile).
12
În farmacie se organizează gestiunea astfel în cît se ţine cont de evidenţa
medicamentelor şi termenele lor de valabilitate.
Bonurile de comandă se păstrează în farmacie 1 an, bonurile de comandă-
livrare în baza cărora au fost eliberate medicamente şi articole de uz medical supuse
evidenţei cantitative se păstrează la farmacistul-diriginte pentru o perioadă de 5 ani.
La expirarea termenelor de păstrare, bonurile împreună cu condica de evidenţă se
nimicesc în baza procesului-verbal de către comisia întocmită prin ordinul medicului-
şef SCMC.
La sfîrşitul fiecării luni se întocmeşte un raport de gestiune al farmaciei în 3
exemplare, ce se semnează de farmacistul-diriginte, verificat de contabilitatea SCMC
şi aprobat de către medicul şef al SCMC. În baza acestui raport se casează costul
medicamentelor eliberate în secţiile şi cabinetele precum şi cele trecute la pierderi în
baza actelor respective. Toate medicamentele, articolele de uz medical şi alte valori
medicale din farmacie sînt supuse inventarierii anuale de către comisia special numită
prin ordinul comandantului SCMC.
Controlul farmaceutic intern
La toate etapele procesului de recepţie, păstrare, producere, livrare a
medicamentelor se efectuează controlul farmaceutic intern, asigurînd astfel calitatea
corespunzătoare a produselor livrate. În conformitate cu cerinţele ordinului nr. 278
din 02.12.1996 a Ministrului ocrotirii sănătăţii Republicii Moldova în farmacie este
amenajat un loc de lucru special (masa analiticului), înzestrat cu reactive, veselă
chimică, refractometru, balanţe şi aparate verificate.
Toate medicamentele preparate în farmacie conform bonului de comandă-
livrare a spitalului, a medicamentelor pregătite în loc, concentrate şi semifabricate se
supun controlului farmaceutic intern.
Controlul de recepţie include: controlul calităţii medicamentelor după aspectul
exterior; verificarea culorii, mirosului, stării agregative. Pe toate ştanglasele cu
substanţe medicamentoase, în camerele de stocuri materiale se indică numărul de
seriea furnizorului, numărul buletinului de analiză al I.N.F., termenul de valabilitate,
data şi semnătura farmacistului ce a împlut ştanglasul. Ştanglasele cu substanţe se
specifică: data umplerii, semnătura farmacistului care a împlut ştasnglasul şi cine a
determinat identitatea substanţelor cu preparate medicamentoase, iar pe ştanglasele
cu preparate toxice, stupifiante şi grupa. Securanda vor fi indicate dozele maxime
unitare şi pentru 24 ore. Ştanglasele cu soluţii, tincturi şi semifabricate lichide se
înzestrează cu pipete. Umplerea ştanglasului se va efectua numai după consumarea
deplină a substanţelor medicamentoase şi prelucrarea lui.
Schema controlului farmaceutic intern
a) controlul la etapa de recepţie: c) controlul la etapa de producere:
- toate medicamentele (angro) - medicamentele pregătite în farmacie pe
ce vin în farmacie bonurile de comandă-livrare
b) la etapa de păstrare: d) la etapa de eliberare (livrare):
- păstrarea se efectuează - toate formale medicamentoase preparate în
conform cerinţelor ordinului farmacie se controlează: ambalajul, etichetarea,
nr. 10 din 06.01.2006 dozele de substanţe medicamentoase toxice şi
puternic active cu vîrsta bolnavului
13
Obligatoriu se supun controlului farmaceutic:
Toate medicamentele preparate în farmacie conform bonurilor de comandă-
livrare, medicamentele preparate de recepţie – control în scris, organoleptic, de
livrare
Selectiv:
Se verifică masa totală sau volumul total a
formai medicamentoase, numărul şi masa unor
doze din forma medicamentoasă analizată (3 doze). Controlul fizic
Controlul formelor medicamentoase preparate
conform bonului de comandă (nu mai puţin de
10%)

Controlul chimic

Analiza calitativă
Apa purificată zilnic.
Rezultatele analizelor se înregistrează în registrele respective.

Conform datelor din Registrul controlului calităţii apei purificate – sau efectuat
pe anul:
2006 – 656 de analize de control
2007 – 678 de analize de control
2008 – 598 de analize de control
2009 – 552 de analize de control;
2010 – 654 de analize de control.
A medicamentelor pregătite extemporal – 30

În organizarea activităţii locţiitorului şefului filialei SCMC pe logistică şi


asigurării farmaceutice mă conduc de cerinţele ordinelor, dispoziţiunilor şi de alte
acte a Ministrului Ocrotirii Sănătăţii Republicii Moldova, Ministrului Apărării
Republicii Moldova şi laboratorului farmaceutic.
În domeniul controlului calităţii medicamentelor se efectuează controlul
medicamentelor preparate în farmacie la diferite etape (a formelor medicamentoase
pregătite, reieşind din cerinţele documentaţiei tehnice de normativă).
Se efectuează înscriirile tuturor rezultatelor analizelor de control în registrele de
control a calităţii şi cantităţii medicamentelor, apei purificate.
Cunoscînd unele schimbări negative posibile a preparatelor medicamentoase în
timpul păstrării şi transportării, reieşind din proprietăţile fizico-chimice ale
principiilor active a substanţelor auxiliare şi materialului de ambalare să previn
cazurile negative ce pot surveni în caz de nerespectare a regulilor de transportare,
păstrare.

În desfăşurarea activităţii de farmacist mă conduc de următoarea literatură:


-Farmacopeea ediţia X;
-Preparate medicamentoase „M.D. Maşcovschi”;
14
-Metodele de expres analiză calitativă şi cantitativă a preparatelor
farmaceutice;
-Îndrumar în lucrul farmaciilor militare a Ministerului Apărării;
-Ordinele emise de Ministrul ocrotirii sănătăţii Republicii Moldova şi Ministrul
Apărării Republicii Moldova;
-Instrucţiunile medico-sanitare;
-Reglamentarea activităţii farmaceutice în RM;
-Ghid farmaco-terapeutic 2004.
În farmacie este păstrat regimul sanitar în conformitate cu cerinţele igienice şi
antiepidemice aprobate de Ministrul ocrotirii sănătăţii Republicii Moldova prin
ordinul nr. 334 din 19.07.1995. De două ori pe zi se efectuează dezinfectarea cu
detergenţi, o dată în lună se petrece ziua sanitară, o dată în săptpmînă se efectuează
curăţenia generală în blocul aseptic. În cadrul farmaciei sînt respectate regulile de
igienă personală a lucrărilor.
Anual toţi lucrătorii farmaciei sînt supuşi controlului medical.
Protecţia muncii şi tehnica securităţii
În scopul profilaxiei traumatismului şi maladiilor profesionale în farmacie cu
toţi lucrătorii este efectuată studierea şi instructajul cu privire la tehnica securităţii
muncii. În farmacie sînt instrucţiuni pe tehnica securităţii, igienă şi sanitară.
În final aşi dori să menţionez, că îmi atribui răspunderea de a efectua sarcinile
ca profesional şi voi depune toate eforturile de a organiza activitatea farmaceutică în
conformitate cu cerinţele şi normele, şi voi acorda atenţia necesară în respectarea
normelor de etică şi dentologie farmaceutică.

Locţiitor şef filialei SCMC logistică şi farmaceutică

Ig. Ursachi
15

Recenzie
la darea de seamă despre activitatea locţiitorului şefului
filialei SCMC pe logistică şi asigurării farmaceutice

URSACHI IGOR NICOLAE

pentru anii 2006-2011 în scopul atestării


profesionale la locţiitorului şefului filialei SCMC
pe logistică şi asigurării farmaceutice

În darea de seamă sînt iluminate aspectele de bază în activitatea farmaceutică.


Mai bine sînt apreciate:
1. Activitatea farmacia a filialei SCMC mun. Bălţi.

2. Indicii economici de lucru în sistemul farmaceutic.


3. Perfecţionarea cunoştinţelor farmaceutice în cadrul reciclărilor cît şi
cursurile de specialitate.
Darea de seamă confirmă că URSACHI IGOR NICOLAE a depus eforturi mari
pentru a ridica nivelul de:
1. Aprovizionarea farmaciei bolnavilor cu remedii medicamentoase şi uz

medical.
2. Indicii economici buni dau dovadă de o calificare înaltă a lucrului ca
locţiitor şef filială SCMC pe logistică şi asigurării farmaceutice a filialei Spitalului
Clinic Militar Central mun. Bălţi.
3. Permanent îşi perfecţionează cunoştinţele în domeniul practicii farmaceutice.

Preşedintele Asociaţiei farmaciştilor mun. Bălţi

O. Rusu
16