Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

Nr. crt. Competențe specifice Conținuturi Nr. ore Săptămâna Obs.

1
Lexicul - Vocabularul limbii române. 1 S1

1 S2
1.1 Pronunțarea clară și corectă a Cuvântul – unitate de bază a vocabularului.
cuvintelor;
Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-semantice 1 S3
(aplicativ). 1 S4

Noţiuni de fonetică.
1 S5
Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. 1 S6

1.2 Scrierea corectă a cuvintelor care Alfabetul limbii române. Vocalele. Consoanele.
I. conțin anumite litere sau grupuri de Semivocalele. Silaba. 1 S7

sunete;
Despărțirea corectă în silabe. 1 S8

Punctuația. Scrierea cu majusculă. 1 S9

Evaluare 1 S 10

Scrierea corectă a cuvintelor care cuprind: 1 S 11

1 S 12
 m înainte de p sau b;
 grupurile de sunete oa, ea, ia ie ua, uă;
 vocalele duble/triple: ii, iii, ee;
 literele î/â/x; 1 S 13

Ortogramele; 1 S 14

2
Ortografia părților de vorbire. 1 S 15

Evaluare 1 S 16

1.3 Aplicarea regulilor de scriere Părţile componente ale unei compuneri (actualizare).
1 S 17
corectă a părților de vorbire, a
Aşezarea corectă a textului în pagină.
ortogramelor.
1 S 18
Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, două puncte,
ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul
1 S 19
exclamării, cratima.
1 S 20
II. Evaluare

2.1 Redactarea unor texte pe baza unui Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.
1 S 21
suport;
Plan de idei pentru un text propriu;
1 S 22
Scriere imaginativă (continuarea unor texte, 1 S 23
schimbarea finalului, a perspectivei din care se 1 S 24

povesteşte etc.); 1 S 25
2.2 Povestirea în scris sau oral a unui
text citit; Scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi întâmplări, 1 S 26
1 S 27
scrierea pe marginea textelor citite);
1 S 28
Evaluare

Autoevaluare a propriilor texte redactare.


1 S 29

2.3 Rezumatul unui text la prima 1 S 30


Recapitulare finală

3
Dictări

Jocuri didactice 1 S 31
vedere;
1 S 32

1 S 33
2.4 Manifestarea dorinței de a
comunica în scris/oral unele idei. 1 S 34