Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Elev practicant: Mandache Ionuț


Profesor metodist: Huțanu Gabriela
Profesor coordonator: Manolache Cristina
Învățător: Lupu Iulia
Data: 9-12-2015
Clasa: III B
Unitatea de învățământ: Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”
Aria curriculară: Matematică și științe
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învățare: Colindăm în lung și-n lat
Subiectul: Peștii-verificare-
Amfibieni–predare-
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor termeni și concepte specific științelor
naturii
fixarea şi consolidarea cunoştinţelor privind noțiuni despre pești și amfibieni

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La finalul lecției elevii vor fi capabili:
O1: - să definească noțiunea de ”pești”
O.2: - să enumere caracteristicile peștilor
O.3: - să definească noțiunea de ”amfibian”
O.4: - de enumere caracteristicile amfibienilor

Strategii didactice: inductiv-deductive


 Metode și procedee didactice: conversaţia( de reactualizare și euristică), explicaţia, exercitiul,
metoda Cubului
 forme de organizare: frontal, individual
 materiale și mijloace didactice: manual, markere, fişă de lucru, videoproiector, computer
 temporale: 50`
Forme și strategii de evaluare:
a) formativă: aprecieri verbale, observarea sistematică a comportamentului elevilor
Nr. Ob CONŢINUT INFORMAŢIONAL T STRATEGIA DIDACTICĂ
crt. Momentele . Conținuturi Acțiuni și operații i Metode şi Forme Materi-
lecţiei op m procedee de al
. p organiz didactic
are
1. Moment Stabileşte un climat propice desfăşurării Se pregătesc pentru
Organiza- activităţii. ora de științe 4
toric
2. Verificarea O. Adresează următoarele întrebări: Răspund întrebărilor conversa- frontal
cunoştinţelor 1 - Ce fel de animale sunt peștii? adresate . 7 ţia de
predate O. - Cu ce au ei corpul acoperit? Răspunsuri așteptate: verificare individ
anterior şi a 2 - Din ce este format corpul lor ? ( Părți - Sunt vertebrate ce ual
temei de componente) trăiec în apă
acasă - Cu ce se hrănesc ei? - Au corpul
- Prin ce respiră ei? acoperit cu solzi.
- Corpul este
format din cap:
cap,corp, coadă și
înotătoare
- Ei se hrănesc cu
animale mici sau
plante și animale
și plante
( omnivorii)
- Respiră prin
branhii.

3 Captarea Prezintă elevilor imagini cu amfibinei(o Vizionează imagininea 5 conversa- frontal Videop
atenţiei broască , o salamandră, un triton) ( Anexa și răspund întrebării - ţia roiector
8) și adrsează întrebarea: adresate. 7 euristică ,
- Știți din ce categoriie de viețuitoare Răspuns așteptat: comput
fac parte aceste animale? Aceste viețuitoare fac er
parte din categoria
vertebratelor.

4. Anunţarea Anunţă titlul lecţiei şi enumeră pe înţelesul Urmăresc 2 Explicația


temei şi a elevilor obiectivele propuse. ” Amfibienii” frontal
obiectivelor

5. Dirijarea Prezintă documentul PowerPoint . Anexa Completeazează datele conversa-


învăţării 7 cerute. ţia Fișe de
Prezintă tutoror
O. Împarte elevilor ANEXA 1 ,2 ,3,4,5 și 6. 2 euristică frontal lucru
concluziile obținute.
3 Împarte tabla în 4 segmente și În timpul rezolvării 0
O. completează datele finale obținute de elevi cerințelor , elevii vor Cubul Comput
4 putea analiza imagini cu er,
amfibieni și pești din explicația videopr
ANEXA 9. oiector
Fiecare elev își notează
concluziile.

6. Obţinerea O. Împarte elevilor o fișă de lucru ( ANEXA Rezolvă cerințele. 4 Individ Fișă de
performanţe 4 7 ) și solicită rezolvarea acesteia. - Munca ual lucru
i 5 independe ( ANE
ntă. XA 7)
7 Evaluare O. Propune tema pentru acasă. (Fiecare elev Îşi notează tema de 3 Apreciere indivi-
4 să prezinte minimum 5 curiozități despre acasă verbala dual
amfibieni, ora viitoare)
Schema lecției:
Sunt vertebrate( au coloană vertebrală)
Sunt animale ce trăiesc atât în mediul acvatic și terestru.
Corpul este format din : cap, trunchi și member.
Trunchiul este acoperit de mucus; mucusul este produs de piele
Se hrănesc cu animale mici: insecte, viermi,moluște,țânșari, peștișori .
Se înmulțesc prin ouă.
Respiră prin plămâni și prin piele.
Au sânge rece: temperatura corpului depinde de cea a mediului.
Exemple de amfibieni: broasca, salamandra, tritonul.
ANEXA 7
-FIȘĂ DE LUCRU-

1. Broasca:

Mediul de viață

Alcătuirea corpului

2. Tritonul cu creastă

Mediul de viață:

Alcătuirea corpului:
Anexa 1

Descrie :culorile, formele, mărimile etc. animalului prezentat la videoproiector.

Anexa 2

Compară ce este asemănător și ce este diferit între pești și amfibieni.


Anexa 3

Analizează, spune din ce este alcătuit, corpul animalului prezentat la videoproiector.

Anexa 4

Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?


Anexa 5

Aplică: la ce poate fi folosit animalul din imagine? Cum poate fi folosit animalul din imagine?

Anexa 6

Ce specie vă place mai mult, peștilor sau amfibienilor?


Argumentează şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.

S-ar putea să vă placă și