Sunteți pe pagina 1din 47

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

GHID PRACTIC PENTRU ORELE DE


CONSILIERE SI ORIENTARE

  INSTRUMENT DE LUCRU PENTRU DIRIGINTI SI


CONSILIERI  SCOLARI

1
 

 Argument 

  Aflati la varsta cautarii propriei identitati, adolescentii au nevoie, in aceasta perioada


a vietii lor, de sprijinul si indrumarea noastra, a cadrelor didactice, care avem bucuria
de a lucra in acest domeniu foarte important de activitate.
  Prezentul ghid se adreseaza, in principal, profesorilor diriginti si psihologilor scolari,
dar poate fi folosit de catre toate cadrele didactice implicate in lucrul cu elevii de liceu .
Orele de „Consiliere si Orientare” constituie un cadru potrivit desfasurarii activitatilor
de grup cu elevii, in vederea autocunoasterii si dezvoltarii lor din punct de vedere
emotional, social, cognitiv si comportamental.
Ghidul cuprinde activitati preluate din cartea autoarei Ann Vernon- Programul
„Paşaport pentru succes” în Dezvoltarea Emoţională, Socială, Cognitivă şi Personală a
adolescenţilor din clasele IX – XII, Editura RTS, prelucrate si adaptate astfel incat sa
raspunda necesitatilor activitatilor concrete cu elevii la clasa.
Cu speranta ca acest ghid se va constitui intr-un suport util pentru activitatile de
„Consiliere si orientare” il recomand cu entuziasm tuturor cadrelor didactice.
 

Dezvoltarea inteligentei emotionale


 

Complexitatea mereu crescândă a societăţii contemporane face ca inteligenţa probată în


context educaţional să fie insuficienta pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene.
Sunt bine cunoscute cazurile a numeroşi elevi/ studenţi geniali a căror performanţă pe durata
şcolarizării depăşeşte sensibil reuşitele colegilor lor, dar care nu reuşesc mai apoi să îşi valorifice
 potenţialul, eşuând, uneori lamentabil, în plan profesional; prestaţiile lor la locul de muncă le trădează
lipsa deprinderilor practice şi a celor sociale. Pe de altă parte, nu puţine sunt persoanele care, deşi
modest dotate intelectual, dovedesc o bună adaptare socială la o mare varietate de contexte, fiind
consideraţi oameni de succes. Desigur, nu trebuie omis faptul că în cele două medii, educaţional şi
social, problemele cu care ne confruntăm sunt calitativ diferite. Mediul educaţional ne supune
rezolvării, prioritar, probleme bine definite, adică probleme pentru care, de regulă, există un singur
răspuns corect; prin contrast, problemele vieţii cotidiene sunt slab definite, ceea ce permite abordarea
lor din mai multe perspective, iar pentru ele nu există niciodată o soluţie perfectă. Din dorinţa de a
depăşi acest aparent pradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi. Întâlnim, astfel, tot mai
frecvent, sintagme precum inteligenţa socială, inteligenţa practică, inteligenţa emoţională etc. Toate
acestea se referă la abilităţi cognitive ce sunt necesare pentru a soluţiona problemele cu care ne
confruntăm în viaţa de zi cu zi: rezolvarea conflictelor de muncă, dificultăţile muncii în echipă,
adaptarea la un nou context cultural, social sau la un nou loc de muncă etc.
Există, desigur, mai multe definiţii pentru „inteligenţa emoţională”, sintagmă foarte vehiculată
în ultimii zece ani. Într-o primă accepţiune (Salovey & Mayer, 1990), termenul se referă la abilităţile
în baza cărora un individ poate discrimina şi monitoriza emoţiile proprii şi ale celorlaţi, precum şi la
capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute pentru a-şi ghida propria gândire şi acţiune. Două
lucruri esenţiale sunt accentuate în această definiţie. Mai întâi, se face referire la procesele cognitive
ce permit monitorizarea şi discriminarea emoţiilor pe care cei doi autori le separă de procesele
comportamentale la care oamenii apelează atunci când, utilizând diverse surse / resurse
informaţionale, îşi ghidează propria gândire şi acţiune. În al doilea rând, definiţia distinge procesele
 prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele implicate în monitorizarea emoţiilor celorlalţi.
Această ultimă subliniere ne trimite la o distincţie pe care a propus-o în anii 1980 Howard Gardner,
autorul teoriei inteligenţelor multiple. Gardner făcea diferenţă între inteligenţa intrapersonală,
referindu-se la abilitatea de a recunoaşte şi a eticheta propriile emoţii şi, respectiv, inteligenţa
interpersonală, cu referire la competenţa de a înţelege emoţiile şi intenţiile celorlalţi.
O definiţie ceva mai recentă propusă de Daniel Goleman (1995), prin conţinutul şi accentele
sale, se dovedeşte a fi mai apropiată de preocupările noastre. Conform acestuia, inteligenţa emoţională
desemnează o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative; o meta-abilitate,
care determină şi influenţează modul şi eficienţa cu care ne putem folosi celelalte capacitaţi şi abilităţi
 pe care le posedăm, inclusiv inteligenţa educaţională. Realitatea ne demonstrează că persoanele care
îşi cunosc şi îşi stăpînesc bine emoţiile şi care decriptează şi abordează eficient emoţiile celorlalţi sunt
în avantaj în orice domeniu al vieţii, fie că e vorba de relaţii sentimentale, fie de respectarea regulilor
nescrise ce determină reuşita în diverse arii de activitate. Altfel spus, cei ce posedă capacităţi
emoţionale bine dezvoltate au mai multe şanse de a fi eficienţi şi mulţumiţi în viaţă, deoarece îşi pot
controla abilităţile mintale ce le susţin productivitatea. În schimb, cei cu puţine resurse de control
emoţional sunt expuşi la nenumărate conflicte interne, ajungând astfel să-şi submineze propriul
 potenţial.

 Inteligenţa educaţională vs inteligenţa emoţională

O problemă delicată rămâne totuşi cea legată de distincţia dintre inteligenţa educaţională şi
inteligenţa emoţională. Într-o accepţiune larg acceptată, conceptul de inteligenţă poate fi descris ca o
abilitate generală, în mare măsură moştenită, de a transforma informaţiile preexistente în noi concepte
şi deprinderi. În majoritatea lor, teoreticienii inteligenţei emoţionale consideră că inteligenţa
educaţională şi cea emoţională sunt două forme distincte de inteligenţă. Ele au, desigur, şi lucruri în
comun. Ambele forme de inteligenţă operează cu cunoştinţe declarative şi factuale şi ambele aplică
 

aceste cunoştinţe într-o manieră flexibilă. Cunoştinţele declarative vizează înţelegerea naturii unor
situaţii particulare, pe când cele procedurale se referă la ceea ce trebuie realmente făcut în situaţii
specifice. A fi flexibil în aplicarea cunoştinţelor declarative şi procedurale însemnă să înţelegi ce se
întâmplă într-o situaţie nouă şi necunoscută şi, respectiv, să ştii ce trebuie făcut în asemenea situaţii.
Ceea ce diferenţiează însă explicit cele două forme de inteligenţă este dat de contextele şi modalităţile
în care ele fac apel şi aplică cunostinţele. Astfel, inteligenţa educaţională, aşa cum am mai menţionat,
este implicată în mod uzual în rezolvarea problemelor bine definite, adică cele pentru care se pot
specifica complet starea iniţială, starea finală, precum şi paşii ce trebuie urmaţi pentru a trece de la
starea iniţială la cea finală. Pentru aceste probleme, totdeauna există o soluţie care poate fi considerată
cea mai bună. Prin contrast, inteligenţa emoţională este implicată în rezolvarea problemelor slab
definite, adică acelea ce pot fi interpretate în diferite moduri şi pentru care nu există o soluţie optimă
obiectivă; cu toate acestea, diferitele abordări pot conduce la rezultatul dezirabil. Cele mai multe
dintre problemele cu care ne confruntăm sunt de natură socială şi este unanim accceptat faptul că
inteligenţa emoţională are o mult mai puternică valoare predictivă pentru succesul social decât cea
conferită de inteligenţa educaţională. O serie de cercetări au dovedit că tinerilor ce manifestă tulburări
de comportament social (agresivitate, devianţă criminală) le lipsesc deprinderile de monitorizare şi
interpretare a emoţiilor celorlalţi. Ei nu sunt capabili, de exemplu, să ofere o interpretare corectă a
expresiilor faciale ale partenerilor sociali, ceea ce probează absenţa inteligenţei emoţionale. De
asemenea, s-a demonstrat că aprecierile asupra competenţei sociale (un indicator fidel al inteligenţei
emoţionale) care provin de la prieteni, părinţi, educatori şi profesori sunt mult mai buni predictori ai
succesului social decât scorurile inteligenţei educaţionale. În baza unor atari descoperiri se presupune
că inteligenţa emoţională ar fi în măsură să prezică variabilitatea succesului social mult mai exact
decât trăsăturile de personalitate. În fapt, e demn de reţinut că, deşi inteligenţa emoţională este un
construct circumscris de cadrul mai larg al inteligenţei, datele experimentale probează o legătură
mult mai strânsă între inteligenţa emoţională şi dimensiunile personalităţii decât între inteligenţa
emoţională şi cea educaţională. Astfel, studii corelaţionale au relevat relaţii semnificative între
inteligenţa emoţională şi 4 dintre cei 5 factori ai modelului Big Five (extraversiune, agreabilitate,
stabilitate emoţională şi autonomie) (Karen & Schakel, 2002).
 Impactul inteligenţei emoţionale asupra comportamentului şi al performanţei 

Emoţiile negative sunt întotdeauna (1) rezultatul discrepanţei dintre aşteptările persoanei şi
evenimentele de viaţă, sau (2) rezultatul discrepanţei dintre diferitele valori şi convingeri pe care
 persoana le are. În mod firesc, prezenţa emoţiilor negative nu este dorită astfel că individul, care nu
este o „bilă inertă” va încerca să facă faţă acestor trăiri şi să le modifice pe cât posibil.
Aflat într-o situaţie de viaţă negativă – care contravine scopurilor şi dorinţelor sale – individul
 poate acţiona în mai multe moduri pentru a reduce discrepanţa şi a rezolva problema apărută. Astfel,
acesta poate alege să modifice situaţia negativă pentru a o aduce în concordanţă cu dorinţele sale. O
reuşită în acest sens se finalizează cu eliminarea emoţiilor negative. Spre exemplu, un elev nemulţumit
de nota mică pe care a obţinut-o pe un proiect poate ruga profesorul să îi permită să refacă proiectul.
Dacă va lua nota dorită, atunci nemulţumirea sa va dispărea. De multe ori însă fie situaţiile concrete
nu pot fi modificate cu uşurinţă (ex. eşecul la un examen de admitere), fie modificarea situaţiei
 practice reclamă lipsa emoţiilor şi a comportamentelor dezadaptative (ex. rezolvarea neînţelegerilor
dintre colegi presupune lipsa furie şi a agresivităţii, efortul de a învăţa pentru a corecta o notă
 presupune lipsa dezgustului pentru materia respectivă). Inteligenţa emoţională desemnează tocmai
capacitatea de a-ţi gestiona emoţiile astfel încât acestea să nu interfereze cu deciziile luate şi
comportamentele adoptate.
 

 ACTIVI TATE DE GRUP: Ce este important


 pentru mine?
CLASELE IX-X

Argument
Pe măsură ce adolescenţii îşi urmează drumul spre găsirea propriei identităţi, aceştia
încearcă în mod constant să clarifice ce este important pentru ei. Deoarece influenţa
 prietenilor este atât de puternică în acest stadiu de dezvoltare, este deosebit de
important pentru adolescenţi să-şi clarifice propriile valori şi convingeri, astfel încât să
nu fie influenţaţi negativ de prieteni.

Obiective -  Identificarea propriilor valori şi convingeri


  - Ierarhizarea valorilor personale

Materiale : O copie a Fişei de ierarhizare „Ce este important pentru mine?" şi creion pentru fiecare elev.

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să ofere exemple de lucruri pe care le valorizează sau de
convingeri importante pe care le au. Se indică faptul că în timpul adolescenţei aceste convingeri şi
valori sunt puse uneori la încercare ca rezultat al presiunii prietenilor, al dorinţei de a experimenta
sau al imboldului de a reacţiona împotriva părinţilor sau a altor adulţi. Scopul acestei lecţii este să-i
ajute să-şi clarifice aceste valori şi convingeri.
2. Se distribuie câte o copie a Fişei de ierarhizare „Ce este important pentru mine?"
fiecărui elev. Se cere elevilor  să ierarhizeze itemii de la cel mai important până la cel mai puţin
important, în funcţie de valorile lor.
3. După ce elevii au realizat acest lucru,vor fi împărţiţi în grupuri de câte patru pentru a discuta
ierarhiile lor.
4. Se discută întrebările de Conţinut şi Personalizare.
Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Cât de dificil a fost pentru voi să ierarhizaţi itemii de pe listă?
2. Ce procese aţi utilizat pentru a ordona itemii?
3. Cum v-aţi simţit când aţi împărtăşit ierarhia cu ceilalţi?
  4. Ierarhiile voastre au fost similare cu ale celor din grupul vostru?
  5. Aţi fost surprinşi de cât importanţi sau cât de lipsiţi de importanţă aţi
considerat anumiţi itemi? (încurajaţi discuţii pe această temă.)

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Ce faceţi pentru lucrurile care sunt importante pentru voi?
2. Alegeţi vreodată să compromiteţi lucrurile importante pentru voi? Dacă da, în ce
situaţii faceţi asta?
3. Credeţi că pe măsură ce veţi creşte veţi considera alte lucruri ca fiind
importante? De exemplu, credeţi că aţi fi ordonat la fel itemii acum un an?
4. Ce aţi învăţat despre voi din această activitate?

Activitate de încheiere: Se cere elevilor să construiască propria listă cu itemi adiţionali care sunt importanţi pentru
ei. Sunt invitaţi să-şi prezinte lista în grupuri de câte doi, cerând partenerilor să ierarhizeze itemii.

Ce este important pentru mine?


 

FIŞĂ DE IERARHIZARE

 Nume:_______________________________ Dată:

 Instrucţiuni: Citiţi cei 15 itemi de pe listă şi ierarhizaţi-i conform gradului de importanţă pentru voi
(1= cel mai important. 15 = cel mai puţin important).
 ___________ A fi non-violent

 ___________ A merge la biserică/ A-mi practica religia

 ___________ A avea performanţe bune la sport, muzică sau teatru

 ___________ A-mi petrece timpul cu prietenii

 ___________ Reputaţia mea

 ___________ A aparţine unui grup

 ___________ A avea libertatea de a face ceea ce vreau

 ___________ A nu bea sau a nu lua droguri

 ___________ Egalitatea rasială

 ___________ Banii

 ___________ Egalitatea dintre bărbaţi şi femei

 ___________ A avea performanţe bune la şcoală

 ___________ A fi popular 

 ___________ Relaţia mea cu părinţii

 ___________ A avea un iubit sau o iubită


 

   ACTIVITATE DE GRUP:  Managementul emoţiilor 


  CLASELE IX-X
Argument
Suişurile şi coborâşurile emoţionale din adolescenţă se datorează modificărilor
hormonale care au loc în organism. Adolescenţii se simt adesea lipsiţi de puterea de a
controla aceste modificări emoţionale, simţindu-se adesea copleşiţi şi descurajaţi când
nu îşi pot realiza managementul emoţiilor. Fiind copleşiţi şi descurajaţi pot ajunge
uşor să-şi exprime emoţiile în modalităţi nesănătoase sau pot avea comportamente
impulsive, cu consecinţe pe termen lung. Este crucial ca ei să fie învăţaţi să-şi
realizeze managementul emoţiilor.

Obiective
> Să identifice strategii eficiente pentru managementul emoţiilor 
> Să distingă între strategii sănătoase şi nesănătoase de management al emoţiilor 

Materiale
> Hârtie, creioane, o foaie de poster şi un marker pentru fiecare grup de patru elevi
> O rolă de bandă izolantă
> O Fişă de sortare „Managementul emoţiilor" şi un plic cu Carduri de joc „Managementul
emoţiilor" pentru fiecare grup de patru elevi.

Procedură
1. Se începe activitatea cu o discuţie despre informaţiile din „Argument”. Se împart elevii în grupuri
de câte patru şi se distribuie câte o foaie de poster şi un marker pentru fiecare grup de patru elevi.
Fiecare grup va desemna o persoană care să noteze ideile pe poster. Se cere elevilor să discute ce fac
ei pentru a-şi controla emoţiile. După ce au terminat, se solicită grupurilor să-şi împărtăşească ideile.
Sunt afişate posterele cu listele de sugestii pentru a putea fi văzute ulterior.
2. Se oferă fiecărui grup Fişa de sortare „Managementul emoţiilor" şi un plic cu Carduri de joc
„Managementul emoţiilor". Se explică faptul că membrii grupului vor citi cârdurile din plicuri şi le
vor sorta pe spaţiile din fişa de sortare. Se oferă timp pentru a realiza activitatea şi apoi se discută
întrebările de Conţinut şi Personalizare.

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. V-a fost dificil să identificaţi lucrurile pe care le faceţi pentru a vă controla
emoţiile? Ideile voastre au fost similare cu cele identificate de alte grupuri?
2. A fost dificil să decideţi unde să plasaţi sugestiile pentru managementul emoţiilor
 pe fişa de sortare? Care dintre ele au fost mai uşoare? Care dintre ele au fost mai
dificil de sortat? Aţi fost de acord cu cei din grupul vostru în legătură cu sugestiile
 pe care să le puneţi în fiecare spaţiu?
1. Gândiţi-vă la itemii pe care i-aţi pus în spaţiile pentru consecinţe negative.
De ce credeţi că oamenii încearcă aceste lucruri pentru a se simţi mai bine? Chiar funcţionează pe
termen lung?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Aţi încercat vreuna din aceste idei pentru a vă controla emoţiile? Care dintre ele au
funcţionat cel mai bine pentru voi?
 

2. Care dintre idei pare mai logic de încercat data viitoare când veţi experienţia suişuri
şi coborâşuri emoţionale?
3. Aţi încercat vreodată ceva care să vă ajute să vă simţiţi mai bine pe termen scurt,
dar care a avut consecinţe negative pe termen lung? (Invitaţi-i să ofere exemple.)
4. Ce aţi putea face pentru a evita să încercaţi lucruri care ar putea avea consecinţe
negative pe termen lung, chiar dacă aţi considera că pe termen scurt vă pot face să
vă simţiţi mai bine?
5. La ce vă veţi putea gândi pe baza informaţiei învăţate în această lecţie?

 Mangementul emoţiilor 
 

FIŞA DE SORTARE

 Instrucţiuni: Cit iţi cardurile din plic şi sortaţi-le pe cele cinci spaţii de pe această fişă.
Foarte util
Oarecum util
Inutil
  Inutil/consecinţe negative
  Ar putea să fie util sau inutil

 Managementul emoţiilor 

CARDURI DE JOC

 Instrucţiuni pentru lider: Copiaţi şi tăiaţi; oferiţi un plic cu carduri la fiecare grup de patru elevi.
Ascultă muzică tare Ia medicamente prescrise, de exemplu
antidepresive
Scrie poezii
Modifică-ţi modul de a gândi astfel încât să nu
  Scrie scrisori oamenilor care te-au supărat faci presupuneri false care să te supere

Fă activităţi fizice: jogging, baschet sau plimbări încearcă să te sinucizi

Taie-te (automutilare)
 Nu mai mânca (înfometează-te)
Răzbună-te pe alţi oameni
  Mănâncă într-un mod compulsiv (mănâncă şi
iar mănâncă) Pleacă din acea situaţie

Spune cuiva Im bată-te sau droghează-te

Loveşte ceva, o pernă Vorbeşte cu unul dintre părinţi

Loveşte ceva, o uşă sau un perete Vorbeşte cu un profesor sau cu un consilier

Uită-te la TV sau citeşte pentru a-ţi distrage Vorbeşte cu un prieten


atenţia

 A CTIVITATE DE GRUP: Caruselul emoţiilor 


  CLASELE IX- X 
 

Argument
Deşi suişurile şi coborâşurile emoţionale care caracterizează adolescenţa timpurie nu
mai sunt atât de frecvente în acest stadiu de dezvoltare, măsura în care adolescenţii
experimentează schimbări emoţionale bruşte depinde de vârsta la care au intrat la pubertate. Aşadar,
nu este ceva neobişnuit ca cei de 15,16 ani să experimenteze aceste suişuri şi coborâşuri.

Obiective
> Să identifice suişurile şi coborâşurile emoţionale care caracterizează adolescenţa

Materiale
> O copie a Povestirii „Caruselul emoţiilor", hârtie şi creion pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să realizeze un scurt brainstorming pentru a găsi
cuvinte care le vin în minte când aud termenul carusel. Se discută pe scurt despre faptul că unii
oameni aseamănă adolescenţa unui carusel datorită suişurilor şi coborâşurilor emoţionale care
caracterizează această perioadă de dezvoltare.
2. Se distribuie o copie a Povestirii „Caruselul emoţiilor" fiecărui elev şi li se cere
să o citească.
3. După ce au terminat de citit, li se solicită să răspundă întrebărilor de la
sfârşit.

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Care au fost unele dintre emoţiile trăite de adolescenta din poveste?
2. Din ce cauză s-a simţit aşa?
3. Ce a încercat să facă pentru a-şi controla emoţiile mai bine?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. V-aţi identificat cu adolescenta din poveste? Dacă da, în ce fel?
2. Dacă aţi experienţiat suişuri şi coborâşuri emoţionale similare, cum aţi încercat să le
faceţi faţă?

Activitate de încheiere
 E levii sunt invitaţi să scrie despre aceste schimbări emoţionale şi despre cum încearcă să le facă faţă.
Li se oferă posibilitatea să-şi împărtăşească experienţele în grupuri mici.

Caruselul emoţiilor 

POVESTIRE - PAGINA 1
 

 Nume:___________________________________________ Dată:__________________ 
 Instrucţiuni: Citiţi această povestire adevărată, apoi răspundeţi întrebărilor de la final.
Am 15 ani. în ultimele câteva luni am avut multe modificări ale stării de dispoziţie.
Câteodată mă trezesc dimineaţa foarte entuziasmată că merg la şcoală să îmi văd
 prietenii, dar chiar înainte să ies din casă cad intr-o dispoziţie proastă. Poate să fie ceva
atât de nesemnificativ precum faptul că nu îmi stă bine părul sau că nu îmi place cum
m-am îmbrăcat. Dar de cele mai multe ori mă simt supărată fără nici un motiv evident;
nu pare să existe ceva semnificativ care să mă facă să mă simt astfel. Oh, uneori poate
mă cert cu o prietenă sau mă înfurii pe mama deoarece nu mă lasă să fac ceva ce vreau
eu, dar de obicei emoţiile apar fără nici un avertisment. Odată ce ajung la şcoală poate
ies din acea stare, dar dacă nu, nici măcar nu vreau să vorbesc cu cineva.
Partea proastă este că atunci când mă simt supărată, mă sperii . Uneori mi se pare că aceste
emoţii negative nu vor trece niciodată şi îmi vine să renunţ. Când sunt supărată am tendinţa de a mă gândi
la lucruri care mă fac să mă simt şi mai supărată şi devine tot mai rău. Mă simt confuză pentru că mă simt
atât de rău şi apoi trec brusc la altă stare, simţindu-mă foarte bine şi fericită. Aşa mi-ar place să mă simt
tot timpul. Atunci pot râde, pot face lucruri distractive cu prietenele şi mă pot simţi bine.
Uneori când sunt supărată devin foarte certăreaţă. Strig la mama sau mă iau de prietenii mei fără motiv.
După o vreme mă simt vinovată deoarece m-am comportat aşa. Data trecută eram cu tatăl meu şi am
strigat la el în restaurant. Oamenii au început să se uite la mine şi m-am simţit jenată. Nu este de parcă aş
fi plănui să mă comport aşa, dar simţeam că nu am nici un control. Singurul lucru care mă ajută să ies din
aceste stări este să mă forţez să ies afară şi să fac ceva. Este nevoie de mult efort, dar dacă fac acest lucru
de obicei mă simt mai bine. Ştiu că atunci când stau fără să fac nimic încep să mă gândesc la lucruri care
nu mă ajută să mă simt altfel, aşa că trebuie să încerc să mă simt bine centrându-mi atenţia pe altceva
decât pe propria persoană. Aceasta nu este o garanţie că starea de bine va dura, dar cel puţin mă ajută
 pentru o vreme. De asemenea, mă ajută să fac diverse lucruri cu prietenii. Ne putem distra petrecând
timpul împreună.
 Nu vreau să sune de parcă aş avea o viaţă groaznică sau de parcă aş fi deprimată tot timpul. Nu este aşa.
Cred că sunt o adolescentă normală. Dar câteodată oricât de mult încerc, tot mă cuprind emoţiile negative.
Ştiu că mulţi dintre prietenii mei se simt şi ei aşa. Cred că nu avem ce face altceva decât să intrăm în
„carusel" şi să încercăm să nu le lăsăm copleşiţi de aceste emoţii. Eu încerc să-mi tot reamintesc că acest
lucru nu va dura pentru totdeauna şi asta mă ajută.
-Liz, 16 ani

Caruselul emoţiilor 

POVESTIRE - PAGINA 2
 

1. Crezi că emoţiile acestei fete constituie o parte normală a adolescenţei?

2. Crezi că se sperie când începe să se simtă aşa?

3. Crezi că funcţionează să te forţezi să faci lucruri deşi nu ai chef?

4. Ai avut emoţii similare cu cele descrise în povestire? Dacă da, cum le-ai făcut faţă?

   ACTIVITATE DE GRUP: Furia este...


  CLASELE IX –X
 

 Argument
Furia este o emoţie frecventă la adolescenţi, deşi mulţi şi-o exprimă în modalităţi inadecvate.
Este foarte important pentru dezvoltarea lor emoţională ca ei să fie ajutaţi să înţeleagă cum să
facă faţă în mod eficient furiei.

Obiective
> Să descrie stare de furie şi originea acesteia
> Să exerseze modalităţi eficiente de a-i face faţă

Materiale
> O tablă de scris
> O copie a Fişei de lucru „Furia este..."  pentru fiecare elev
> O copie a poeziei „Furia este " pentru fiecare elev
> Creion pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a distribui Fişa de lucru „Furia este..." fiecărui elev. Se cere elevilor să
citească fişa şi să decidă rapid dacă sunt de acord sau nu cu fiecare item. După ce au terminat, li se
solicită să-şi discute răspunsurile împreună cu un partener şi apoi să discute cu grupul itemii la care
au notat acord/dezacord.
2. Se distribuie  poezia „Furia este..." fiecărui elev. Elevii sunt rugaţi să o citească şi să scrie un scurt
comentariu la sfârşitul paginii. Se iniţiază o discuţie despre aceste comentarii.
3. Elevii sunt invitaţi să găsească parteneri cu care să facă brainstorming pentru a găsi modalităţi
eficiente de a face faţă furiei. Se solicită perechilor să îşi împărtăşească răspunsurile cu grupul mare,
iar răspunsurile sunt notate pe tablă.
4. Li se explică elevilor că furia este o emoţie puternică şi uneori scapă de sub control.
Este subliniată ideea că dacă oamenii reuşesc să treacă de la furie intensă la iritare
sau furie medie, au o probabilitate mai mică de a spune lucruri pe care nu le cred sau
de a face lucruri care pot avea consecinţe negative. Elevii sunt invitaţi să facă unele
comentarii asupra acestei perspective:
Furia ia naştere din convingerea că lucrurile trebuie să stea într-un anume fel, iar când ele nu
stau astfel, considerăm că situaţia este oribilă şi că nu o putem suporta. Prin disputarea acestor
convingeri şi prin admiterea faptului că lucrurile nu stau întotdeauna aşa cum credem că trebuie
să stea (şi că acest lucru de obicei nu este sfârşitul lumii), ne putem reduce intensitatea furiei. De
asemenea, este util să ne întrebăm dacă furia ne ajută la ceva. De obicei strigătele, cearta sau
 jignirile ajută sau dăunează unei relaţii? Pot exista modalităţi mai eficiente de exprimare a furiei
dacă intensitatea acesteia este mai redusă şi avem control asupra ei.
5. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare.

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Credeţi că este posibil să evitaţi furia? De ce sau de ce nu?
2. Credeţi că furia se află sub controlul vostru? Dacă nu, ce puteţi face pentru a o
împiedica să vă controleze ea pe voi?
3. Credeţi că este util să te înfurii? De ce sau de ce nu?
ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Vă simţiţi des furioşi?
 

2. Care a fost cel mai eficient lucru pe care l-aţi făcut vreodată pentru a vă controla
furia?
3. Aţi încercat vreodată să vă reduceţi furia prin schimbarea modului în care gândiţi?
Dacă da, cât de eficient a fost acest lucru pentru voi?
4. Ce idei aţi învăţat din această lecţie pe care le-aţi putea aplica data viitoare când vă
simţiţi furioşi?

Activitate de incheiere
Invitaţi elevii să scrie propriile poezii despre furie.

Furia este...

FIŞĂ DE LUCRU
 

 Nume:________________________________________Dată:_______________ 

 Instrucţiuni.Citiţi următoarele afirmaţii. Pentru fiecare, indicaţi acordul (A) sau dezacordul (D). _
1. Furia este o emoţie care îţi poate controla viaţa.

 ______ 2. Furia poate varia de la a fi puţin iritat la a fi extrem de furios şi violent.

 ______ 3. Când devii violent, ai nevoie de ajutor pentru a-ţi controla furia.

 ______ 4. îţi poţi controla furia.

 ______ 5. Furia este frecventă la adolescenţi.

 ______ 6. Furia te poate face puternic.


 _____ 7. Este mai bine să te simţi furios decât trist.

 _____ 8. Furia poate fi cauzată de stres sau de tensiunea psihică.

 _____ 9. Este mai bine să-ţi exprimi furia decât să o ţii înăuntru.

 _____ 10. Poţi alege să nu fii furios.

Furia este...

POEZIE

Furia este înăuntrul tău.


Te arde ca şi flăcările iadului.
Te controlează, te umple.
Furia este roşie.
Este fierbinte, ca şi soarele.
Este puternică, la fel ca şi banii.
Furia are influenţă.
Îţi cuprinde mâinile şi picioarele
Te învinge.
Furia este o rază aprinsă.
Este bătălia emoţională pe care încerci să o câştigi. Tu împotriva furiei, oare cine va câştiga?

-Mark,17ani
 ACTIVITATE DE GRUP: Certuri cu prietenii 
 

CLASELE IX-  X 

Argument
La această vârstă, prietenii continuă să joace un rol important pentru
adolescenţi. Dacă au ajuns în stadiul formal operaţional, relaţiile lor vor fi mai
mature. Totuşi, pentru mulţi adolescenţi, prieteniile pot fi încă instabile,
caracterizate de certuri care au ca rezultat emoţii negative. Deoarece prietenii
constituie o parte semnificativă a vieţii adolescenţilor, ei au nevoie de abilităţi
 pentru a face faţă problemelor din relaţiile interpersonale.
Obiective
> Să identifice motivele pentru care se ceartă cu prietenii
> Să exerseze abilităţi de a face faţă conflictelor cu prietenii

Materiale
> Hârtie şi creion pentru fiecare elev
> O rolă de bandă izolantă, un marker şi câteva foi de poster pentru fiecare
grup de patru elevi.

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să scrie trei cuvinte pe care le-ar folosi pentru a
descrie un prieten şi se discută cele scrise pe scurt, cu întreg grupul. Apoi se solicită elevilor
să scrie cel puţin cinci motive pentru care prietenii se ceartă.
2. Elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte patru şi se cere fiecărui grup să desemneze o
 persoană care să scrie. Sunt distribuite posterele, banda izolantă şi markerele fiecărui grup.
Se explică faptul că sarcina grupului este să ia în considerare motivele de ceartă scrise de
fiecare persoană şi să ajungă la un acord asupra a trei motive pentru care prietenii se ceartă.
Apoi, membrii fiecărui grup vor discuta despre cele mai bune modalităţi de a face faţă
acestor probleme cu prietenii şi persoana responsabilă cu scrisul va nota până la şase sugestii
specifice pe poster.
3. Se cere apoi fiecărui grup să desemneze o persoană care să prezinte grupului mare ceea ce
s-a scris şi oferiţi timp suficient pentru ca patru grupuri să reuşească să prezinte. Sunt afişate
 posterele cu acele sugestii prin clasă, pentru a putea fi văzute ulterior.
1. Se discută întrebările de Conţinut şi Personalizare.

INTR EBĂRI DE CONŢINUT
1. Aţi ajuns repede la un consens cu grupul în ceea ce priveşte motivele pentru
care prietenii se ceartă?
2. Aţi ajuns repede la un consens cu grupul în ceea ce priveşte modalităţile în
care se poate face faţă acestor probleme cu prietenii? Care idei vi s-au părut
cele mai rezonabile?
3. Credeţi că certurile cu prietenii constituie o problemă semnificativă la
această vârstă?
ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Aţi utilizat vreuna din ideile prezentate pentru a face faţă certurilor cu
 prietenii? Dacă da, cum au funcţionat?
2. Vă certaţi mult cu prietenii? Dacă da, aţi prefera să nu faceţi asta? Cum
credeţi că puteţi reduce timpul pe care îl petreceţi certându-vă? (Invitaţi elevi
 

care nu se ceartă atât de mult cu prietenii lor să împărtăşească motivele


acestui lucru.)

Activitate de încheiere
Se solicită fiecărui elev să selecteze şi să implementeze una din ideile prezentate. Li se oferă
timp să discute ulterior despre cum a funcţionat acest lucru.

 ACTIVITATE DE GRUP:   Presiunea prietenilor 


CLASELE IX- X
 

Argument
Deoarece la această vârstă adolescenţii sunt încă în căutarea acceptării sociale,
 prietenii continuă să joace un rol foarte important. Presiunea prietenilor este un
factor important în multe relaţii şi este adesea vehicolul pentru includere şi
acceptare.

Obiective
> Să examineze aspectele pozitive şi negative ale presiunii pretenilor 
> Să identifice consecinţele rezistenţei la presiunea prietenilor 

Materiale
> O tablă de scris
> Hârtie şi creion pentru fiecare elev
> Următoarele 12 cuvinte sau propoziţii scrise (pe câte un card) pe carduri :
A consuma alcool/bere A
fuma ţigări
A face sex
A consuma marijuana/stimulante/cocaină
A fura
A înşela
A-i minţii pe părinţi
A te furişa afară din casă
A lua note bune
A nu consuma alcool
A nu consuma droguri
A participa la activităţi sportive, muzicale, teatrale

Procedură
1. Se începe activitatea prin a scrie expresia presiunea prietenilor pe tablă. Iniţiaţi o discuţie
cu elevii referitoare la semnificaţia acestui termen şi invitaţi-i să ofere exemple de presiune
 pozitivă şi negativă.
2. Se împart elevii în grupuri de câte patru şi oferiţi fiecărui grup una sau două cârduri scrise.
Se cere fiecărui grup să discute despre cum consideră că prietenii exercită presiune asupra
altora pentru a se angaja în activităţile indicate pe cârduri. Se cere să desemneze cîte o
 persoană care să scrie aceste idei pe spatele cârdurilor.
3. Se oferă timp pentru a împărtăşi aceste idei în cadrul grupului mare. Apoi angajaţi elevii
într-o discuţie despre ce cred ei că pot face pentru a rezista presiunii prietenilor şi despre
consecinţele acestui lucru.
4. Se cere elevilor să ia hârtia şi creionul şi apoi să scrie fiecare un exemplu
 personal de presiune a prietenilor (pozitivă sau negativă) şi să îl descrie pe
scurt, în plus, elevii vor descrie cum s-au simţit în acea situaţie şi cum i-au
făcut faţă.
(Accentuaţi ideea că aceste lucruri nu vor fi împărtăşite altora.) Ca şi concluzie,
se cere elevilor să identifice consecinţele rezistenţei sau lipsei de rezistenţă la
 presiunea prietenilor în situaţia indicată.
5. Se discută întrebările de Conţinut şi Personalizare

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
 

1. Credeţi că presiunea prietenilor este bună sau rea? Există presiune „bună" a
 prietenilor?
2. Credeţi că există multă presiunea din partea prietenilor pentru angajarea în
activităţi ca fumatul, consumul de alcool sau sexul?
3. Care credeţi că este cel mai dificil lucru legat de rezistenţa la presiunea
 prietenilor?
4. Când vă gândiţi la presiunea prietenilor, vă este teamă ca dacă opuneţi
rezistenţă nu veţi mai avea prieteni? Chiar credeţi că se va întâmpla acest
lucru sau este doar o presupunere? Chiar dacă acei prieteni nu vor mai vrea
să petreacă timpul cu voi, asta înseamnă că nimeni nu va mai vrea?
5. Rezistenţa la presiunea prietenilor afectează relaţia cu aceştia în mod pozitiv
sau negativ?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Dacă aţi trăit presiunea prietenilor, cum v-aţi simţit în legătură cu acest
lucru?
2. Dacă aţi trăit presiunea prietenilor şi i-aţi cedat, v-aţi gândit la consecinţe
înainte?
3. Dacă aţi trăit presiunea prietenilor, cum v-aţi simţit în legătură cu modul în
care i-aţi făcut faţă?

Activitate de încheiere
Se cere fiecărui elev să scrie o scrisoare „Dragă prieten" despre o problemă curentă legată de
 presiunea prietenilor şi un răspuns care să sugereze modalităţi de a-i face faţă.

Feedback din partea prietenilor 


CLASELE IX - X 

Perspective developmentale
Deoarece prietenii joacă un rol important în viaţa adolescenţilor, feedback-ul pe
care îl primesc de la aceştia poate avea un impact major. Din nefericire,
 

adolescenţilor le lipsesc adesea abilităţile necesare pentru a oferi şi pentru a


 primi în mod adecvat feedback.

Obiective
> Să identifice diverse stiluri de a oferi şi de a primi feedback 
> Să îşi dezvolte abilităţile de a oferi şi de a primi feedback 

Materiale
Chestionarul „Feedback din partea prietenilor" (Fişa 12), Fişa informativă
„Feedback din partea prietenilor" (Fişa 13) şi Situaţiile „Feedback din partea
 prietenilor" (Fişa 14) pentru fiecare elev Un creion pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să definească termenul de feedback
(un proces
 prin care oamenii oferă şi primesc informaţii despre comportament şi
atitudini).
Iniţiaţi o discuţie cu elevii despre cum se simt când primesc feedback şi cum
se simt când oferă feedback. încurajaţi-i să identifice modalităţi variate în
care oamenii oferă feedback şi Se cere-le să se gândească dacă modul în care
 primeşti feedback-ul depinde în parte de modul în care el este oferit.
2. Distribuiţi fiecărui elev Chestionarul „Feedback din partea prietenilor"
(Fişa 12). Se cere-le să completeze chestionarul şi să-şi împărtăşească
răspunsurile unui partener. Apoi distribuiţi Fişa informativă „Feedback din
 partea prietenilor" (Fişa 13) despre stilurile de feedback. Se cere elevilor să o
citească şi să completeze spaţiile goale.
3. Distribuiţi fiecărui elev Situaţiile „Feedback din partea prietenilor" (Fişa
14). împărţiţi apoi elevi în triade. Acordaţi fiecărui membru câte un rol:
transmiţător, receptor sau observator. începând cu situaţia 1, Se cere
transmiţătorilor să ofere feedback receptorilor, practicând ceea ce au învăţat
din fişa informativă. Se cere observatorilor să noteze cum a fost oferit şi
 primit feedback-ul şi să le spună transmiţătorilor şi receptorilor ce au notat.
Se cere-le apoi să-şi schimbe rolurile şi să repete procesul, utilizând Situaţiile 2 şi 3. După
ce fiecare participant a avut toate rolurile, discutaţi despre experienţa de a oferi şi primi
feedback şi comparaţi comentariile elevilor cu informaţia din Fişa informativă „Feedback din
 partea prietenilor".
2. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare.
Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Ce aţi învăţat despre voi înşivă din completarea chestionarului?
2. Ce aţi învăţat despre cele trei modalităţi de a primii feedback? Sunteţi de
acord cu aspectele menţionate în fişă?
3. Ce aţi învăţat despre modalităţile de a oferi feedback?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Care este stilul vostru de a primii feedback-ul? Cum funcţionează acest stil?
2. Care este stilul vostru de a oferi feedback? Ce părere aveţi despre acest stil?
3. Pe baza a ceea ce aţi învăţat din această lecţie, este ceva ce aţi dori să
schimbaţi la modul în care primiţi/oferiţi feedback? (Invitaţi-i să ofere
exemple.)
 

Activitate de follow-up
Se cere elevilor să lucreze în grupuri mici pentru a scrie situaţii similare celor din Situaţiile
„Feedback din partea prietenilor" (Fişa 14). Strângeţi situaţiile astfel construite şi apoi Se cere
elevilor să formeze grupuri noi, în care să existe câte un transmiţător, un receptor şi un
observator. Distribuiţi situaţiile şi Se cere elevilor să practice oferirea şi primirea feedback-ului.

Feedback din partea prietenilor 

CHESTIONAR 

 Nume:__________________________________________Dată:_____________________ 
 Instrucţiuni: Citiţi itemii şi apoi bifaţi răspunsul care vă descrie cel mai bine. Discutaţi
răspunsurile voastre cu un partener.
 

1. Când un prieten îmi oferă feedback iau în serios ce-mi spune şi încerc să fac ceva pentru a
schimba situaţia, dacă prietenul meu crede că este nevoie de acest lucru.

Mi se potriveşte Q Mi se potriveşte uneori D  Nu mi se potriveşte

2. Când ofer feedback unui prieten, încerc să-mi imaginez cum se simte el şi îi transmit
mesajul
într-o manieră sensibilă.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori Nu mi se potriveşte

3. Când cineva îmi oferă feedback negativ, presupun imediat că eu sunt de vină şi că este
ceva
neînregulă cu mine.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte

4. Când ofer feedback, spun exact ce am în minte şi nu mă gândesc la cum va reacţiona cealaltă
 persoană.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte ]

5. Când primesc feedback negativ, de obicei mă simt supărat.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte

6. De obicei nu ofer feedback prietenilor deoarece îmi este teamă că nu mă vor mai plăcea
ulterior.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte □

7. Când primesc feedback, de obicei devin defensiv.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte □

8. Când primesc feedback pozitiv, de obicei îl ignor.

Mi se potriveşte □ Mi se potriveşte uneori □ Nu mi se potriveşte □

Feedback din partea prietenilor 

FIŞĂ INFORMATIVĂ - PAGINA 1

 Nume:_______________________________________Dată:_________________ 
 Instrucţiuni: Citiţi următoarele informaţii care descriu diferite stiluri de feedback. Când
ajungeţi la întrebări, scrieţi-vă răspunsurile în spaţiile goale.
Există trei modalităţi principale în care oamenii primesc feedback:
> Internalizează imediat ce spune cealaltă persoană şi presupun că tot ce li
se spune este adevărat.
> Desconsideră imediat ce spune cealaltă persoană şi resping feedback-ul.
 

> Se gândesc la ce s-a spus, resping părţile care nu sunt adevărate şi


acceptă ceea ce consideră că merită.

Există un pericol în ceea ce priveşte primul stil. Să presupunem că primeşti


feedback de la o persoană care îţi spune că eşti insensibil. Presupui imediat
că ceea ce îţi spune persoana este adevărat şi te superi, începi să te evaluezi
global negativ (ceea ce înseamnă că îţi formezi o imagine negativă despre
 propria persoană. Nu te gândeşti că este doar părerea unei singure persoane.
Deşi poate să fie adevărat (cel puţin uneori, doar cu acea persoană), crezi că
toată lumea gândeşte la fel despre tine şi devii foarte supărat.

Există un pericol şi în cazul celui de-al doilea stil. Să revedem exemplul


anterior. Când primeşti feedback de la o persoană care îţi spune că eşti
insensibil, desconsideri imediat acest feedback. Presupui că este doar opinia
acelei persoane şi crezi că ea nu ştie nimic. Pericolul este următorul: poate
să fie adevărat faptul că eşti insensibil cu această persoană (cel puţin
uneori, cu această persoană). Dacă desconsideri mesajul, comportamentul
tău nu se va schimba.

Al treilea stil este, evident, cel preferat. Primeşti un feedback şi te gândeşti


la el obiectiv. Te întrebi: „Este adevărat acest lucru?" Poate să fie adevărat,
caz în care poţi alege să-ţi schimbi comportamentul dacă nu vrei să mai
 primeşti acest feedback. Sau, dacă opinia acestei persoane nu contează
 pentru tine, poţi alege să desconsideri feedback-ul. Avantajul acestui stil
este că, deşi poţi recunoaşte că feedback-ul acelei persoane este adecvat, nu
îţi formezi o opinie negativă despre tine, presupunând că toată lumea crede
la fel sau presupunând că eşti insensibil şi, aşadar, nu eşti bun de nimic.

Feedback din partea prietenilor 


FIŞĂ INFORMATIVĂ - PAGINA 2

 Ne-am centrat pe feedback-ul negativ. Dar uneori oamenii desconsideră feedback-ul


 pozitiv, presupunând că este doar opinia unei persoane şi că aceasta nu prea ştie
nimic. De aceea este mult mai utilă adoptarea celui de al treilea stil: examinezi ceea
ce crezi că este acurat, dar faci acest lucru fără a te desconsidera sau fără a considera
că feedback-ul este fals, cel puţin până nu ai reflectat asupra lui.
 

Care este stilul tău de a primi feedback-ul?

Modul în care oferi feedback-ul este de asemenea important de luat în considerare.


Eşti atât de direct încât cealaltă persoană devine defensivă sau se supără pentru ceea
ce îi spui? Ceea ce spui poate să fie foarte acurat, dar modul în care transmiţi
feedback-ul are un impact foarte puternic asupra modului în care persoana va
reacţiona la el. De exemplu, să presupunem că vrei să-i spui unui prieten că
exagerează în cazul unei probleme cu prietena lui. Poţi să oferi un mesaj care să
înceapă cu „TU", asemănător celui care urmează: „Tu eşti prea defensiv în ceea ce o
 priveşte pe prietena ta. întotdeauna ai o reacţie exagerată la ceea ce face ea.
Calmează-te." Sau poţi să-i transmiţi un mesaj care să înceapă cu „EU", asemănător
celui care urmează: „Eu cred că tu exagerezi uneori cu privire la ceea ce face
 prietena ta şi poate dacă nu ai proceda aşa, voi doi v-aţi înţelege mai bine."

Vedeţi vreo diferenţă între aceste stiluri? Care dintre ele credeţi că ar fi cel mai
eficient? Depinde cu totul de tipul de relaţie pe care o ai cu persoana? Există o a
treia opţiune: poţi să taci şi să nu spui nimic. Dar în acest caz pericolul este că dacă
taci, uneori, în funcţie de situaţie, sentimentele tale legate de acea presoană vor
deveni tot mai negative, până în punctul în care nu vei mai dori să o vezi, ceea ce îţi
va pune în pericol relaţia cu ea.

Care este stilul tău de a oferi feedback?

Feedback din partea prietenilor 

SITUAŢII

 Instrucţiuni: Utilizaţi aceste situaţii pentru a exersa primirea feedback-ului. Liderul


vostru vă va oferi instrucţiuni mai detaliate.

Situaţia 1
Timp de câteva săptămâni, prietenul tău a fost nepoliticos şi certăreţ - nu doar cu tine, ci şi
cu alţii colegi. Crezi că acest lucru îi afectează relaţiile şi decizi să îi spui ceva.
 

Transmiţător: Oferă mesajul.


Receptor: Reacţionează/răspunde la mesaj.
Observator: Notează cum este transmis mesajul şi cum acest lucru
afectează modul în care este receptat. De asemenea, notează cum răspunde
receptorul.

Situaţia 2

Auzi câţiva colegi vorbind despre faptul că unul dintre prietenii tăi a început să iasă cu un
grup de copii cu reputaţie proastă. Tu nu ai nici o legătură cu acest grup şi eşti îngrijorat
 pentru prietenul tău. Decizi să-i spui ceva.
Transmiţător: Oferă mesajul.
Receptor: Reacţionează/răspunde la mesaj.
Observator: Notează cum este transmis mesajul şi cum acest lucru
afectează modul în care este receptat. De asemenea, notează cum răspunde
receptorul.

Situaţia 3
Abia poţi suporta să stai în preajma colegului cu care îţi împărţi dulapul deoarece îi
demoralizează întotdeauna pe ceilalţi şi are o atitudine negativă în orice situaţie. Decizi să
îi spui ceva.

Transmiţător: Oferă mesajul.


Receptor: Reacţionează/răspunde la mesaj.
Observator: Notează cum este transmis mesajul şi cum acest lucru
afectează modul în care este receptat. De asemenea, notează cum răspunde
receptorul.

Gândeşte, Simte, Acţionează


CLASELE IX - X 

Perspective developmentale
în funcţie de rata de maturizare, adolescenţii de 15 ani încep să gândească mai
abstract, fapt care le permite să privească lucrurile dintr-o perspectivă mai bună
şi să se gândească mai serios la consecinţe. Dacă înţeleg legătura dintre
gânduri, emoţii şi comportamente, ei pot face faţă mai eficient stresorilor
situaţionali şi developmentali.

Obiective
 

> Să înveţe despre modul în care gândurile influenţează emoţiile şi


comportamentele

Materiale
> O tablă de scris
> O copie a Fişei de lucru „Gândeşte, Simte, Acţionează" (Fişa 15) şi creion
 pentru fiecare elev

Procedură
1. Citiţi elevilor următorul scenariu şi Se cere-le unora dintre ei să spună cum s-ar
simţi în acea situaţie.

Aseară ai învăţat mult timp pentru examen. Nu este una dintre cele mai
uşoare materii. Azi este ziua examenului. Profesorul intră şi spune că
testul va fi amânat până mâine.

2 După ce aţi obţinut câteva răspunsuri de la elevi (care se presupune că vor fi


. diferite), întrebaţi-i de ce unii dintre ei s-ar simţi uşuraţi, alţii dezamăgiţi, şi
aşa mai departe. Arătaţi-le că ceea ce gândesc despre eveniment le
influenţează emoţiile: Dacă ei cred că mai au nevoie de timp pentru a
învăţa, având în vedere că este un subiect dificil şi vor să aibă o notă bună,
se vor simţi uşuraţi. Dacă vor doar să dea testul, ei se pot simţi dezamăgiţi.
Dacă nu le pasă, această indiferenţă le va afecta de asemenea şi emoţiile.
Subliniaţi conexiunea dintre gânduri şi emoţii şi Se cere elevilor să ofere şi
alte exemple. Explicaţi că atunci când oamenii au emoţii negative puternice,
se gândesc de obicei că ceva este groaznic, că ei nu pot suporta acea
situaţie, că ceea ce se întâmplă nu este corect sau că nu ar fi trebuit să se
întâmple, că ceva nu este în ordine cu ei, că ei sunt lipsiţi de valoare sau
vinovaţi. Aplicaţi această explicaţie scenariului anterior: dacă unii dintre
elevi s-au gândit că este groaznic că acel test a fost amânat deoarece nu pot
suporta anxietatea încă o zi, ei vor fi mai supăraţi decât dacă s-ar fi gândit
că amânarea este doar un incovenient şi nimic mai mult. Subliniaţi ideea că
modul în care o persoană se simte îi influenţează comportamentul. Se cere  
fiecărui elev să se gândească la o ocazie recentă în care a fost furios. întrebaţi-i cum se
comportă când sunt furioşi şi scrieţi diversele

comportamente pe tablă. (De exemplu, unii poate au strigat la alte persoane,


unii poate şi-au ascuns furia înăuntru şi alţii poate au lovit alte persoane sau
lucruri.)
4. Distribuiţi Fişa de lucru „Gândeşte, Simte, Acţionează" (Fişa 15) fiecărui
elev. Apoi Se cere -le să completeze fişa şi să-şi discute răspunsurile împreună cu alţi doi
colegi.
5. După ce au avut suficient timp de discuţie, arătaţi-le că pot schimba modul în care se simt şi
modul în care se comportă prin a schimba modul în care gândesc. Faceţi referire Ia prima
situaţie de pe fişa de lucru. Explicaţi că dacă elevul ar 
fi fost supărat deoarece nu a fost ales prim instrumentist, el s-ar fi putut gândi probabil că
situaţia a fost nedreaptă, caz în care s-ar putea înfuria şi ar putea striga la profesoară. Sau
acest elev s-ar putea simţi fără valoare, ar putea deveni tot mai deprimat şi s-ar putea
îndepărta de ceilalţi. Pentru a-şi schimba aceste emoţii şi comportamente, elevul ar trebui să
se întrebe: „Sunt oare complet lipsit de valoare dacă nu am devenit prim instrumentist?
Doar pentru că nu am reuşit acest lucru, asta înseamnă că nu am nici un talent?" După
aceste întrebări, elevul ar trebui să aibă o perspectivă mai bună asupra situaţiei. Deşi
 

emoţiile negative ar putea persista, elevul nu se va mai simţi la fel de lipsit de valoare şi nu
ar mai fi la fel de deprimat. Dacă elevul s-ar fi gândit că profesoara a fost nedreaptă,
întrebările utilizate pentru disputare ar trebui să fie diferite. „Pot eu oare să controlez ce
face profesoara? Chiar dacă eu cred că este nedrept, probabil că ea are motivele ei. Cred că
lucrurile nu sunt întotdeauna corecte, dar la ce mă ajută să mă supăr din această cauză?" Din
nou, deşi emoţiile negative ar putea persista, elevul s-ar simţi mai puţin furios după ce şi-a
disputat gândurile. Fiind într-o stare mai calmă, mai puţin supărat, el ar putea discuta despre
acea situaţie cu profesoara, într-o modalitate asertivă, mai degrabă decât într-una agresivă.
6. Se cere elevilor să lucreze cu grupurile lor pentru a identifica întrebări de disputare pentru
a doua situaţie şi pentru situaţia scrisă de ei şi să prezică modul în care aceste întrebări le-ar
schimba emoţiile şi comportamentele.
7. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Aţi avut vreo dificultate în a identifica gândurile, emoţiile şi
comportamentele din exemplele de pe fişă?
1. Care este legătura dintre modul în care gândim, ne simţim şi ne comportăm?
2. Ce aţi învăţat când aţi lucrat cu grupul la întrebările de disputare? Vedeţi
cum adresarea acestor întrebări poate schimba modul în care vă simţiţi şi vă
comportaţi?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Gândiţi-vă la situaţia personală pe care aţi scris-o pe fişă. Cât de dificil a fost
să identificaţi gândurile, emoţiile şi comportamentele?
2. V-aţi aflat vreodată într-o situaţie în care v-aţi schimbat gândurile şi apoi, ca
rezultat, emoţiile şi comportamentele voastre s-au schimbat? (Invitaţi-i să
ofere exemple.)
3. Cum credeţi că puteţi aplica ce aţi învăţat despre gânduri, emoţii şi
comportamente la propriile probleme?
Activitate de follow-up
Se cere fiecărui elev să identifice gânduri, emoţii şi comportamente pentru cel puţin cinci
situaţii din săptămâna care urmează. Apoi Se cere-le să îşi adreseze întrebări de disputare
 pentru a-şi schimba gândurile, emoţiile şi comportamentele. Se oferă timp pentru a raporta
modul în care acest proces a funcţionat în cazul lor.
 

Gândeşte, Simte, Acţionează

FIŞĂ DE LUCRU

 Nume: Dată:

 Instrucţiuni: Citiţi primele două scenarii şi identificaţi posibilele emoţii şi comportamente.


 Apoi gândiţi-vă la o situaţie din propria viaţă şi faceţi acelaşi lucru.

Situaţia 1
Cânţi la vioară în orchestra şcolii şi ai încercat să ajungi prim instrumentist. După ultima lecţie,
 profesoara îţi spune că nu eşti suficient de bun pentru a fi prim instrumentist. Orchestra este
foarte importantă pentru tine.

1. Ce ai gândi?
2. Ce ai simţi?
3. Cum te-ai comporta? Ce ai face cu emoţiile tale?

Situaţia 2
Ai dat o probă pentru rolul principal în sceneta şcolii şi nu ai reuşit. A doua zi după ce ai aflat
că nu ai luat rolul principal, auzi două prietene vorbind despre tine în vestiar. Ele spun că
meritai să nu primeşti rolul deoarece păreai aşa de sigură că îl vei avea.

1. Ce ai gândi?
 

2. Ce ai simţi?
3. Cum te-ai comporta? Ce ai face cu emoţiile tale?

Propria situaţie

1. Ce ai gândi?
2. Ce ai simţi?
3. Cum te-ai comporta? Ce ai face cu emoţiile tale?

 Rezultate grozave
CLASELE IX -X 

Perspective developmentale
Deşi adolescenţii sunt adesea capabili să identifice consecinţele probabile ale
decizilor lor, ei le ignoră deoarece nu le pasă sau deoarece vor să vadă dacă pot
scăpa basma curată. Din nefericire, unele dintre deciziile lor pot avea
consecinţe negative de lungă durată. Este important ca ei să fie ajutaţi să se
gândească înainte şi cu seriozitate la consecinţe.

Obiective
> Să evalueze decizii şi să identifice consecinţe
> Să înveţe modalităţi de modificare a comportamentelor negative

Materiale
> O copie din Povestirea „Rezultate grozave" (Fişa 16) şi câte un creion pentru
fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să se gândească la decizii foarte
 bune pe care ei sau alte persoane le-au luat. Apoi Se cere-le să se gândească
la decizii foarte slabe pe care ei sau alte persoane le-au luat. Iniţiaţi o
discuţie despre tipuri de decizii bune sau rele. încercaţi să identificaţi ce face
ca o decizie să fie bună sau rea, accentuând importanţa consecinţelor de
lungă şi scurtă durată.
2. Distribuiţi Povestirea „Rezultate grozave" (Fişa 16) fiecărui elev. Se
cere elevilor să citească povestirea şi să sublinieze fiecare decizie. După ce
 

au terminat de citit vor scrie cel puţin opt consecinţe ale deciziei pe spatele
fişei.
3. împărţiţi elevii în grupuri de câte patru şi Se cere-le să discute între ei
despre deciziile pe care le-au identificat şi despre consecinţele scrise. Se
cere-le ca apoi să discute despre ceea ce consideră ei că 1-a determinat pe adolescentul din
 povestire să se răzgândească şi să nu mai ia decizii care au consecinţe negative.
1. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Care au fost unele dintre deciziile luate de adolescentul din povestire?
2. Credeţi că el s-a gândit la consecinţe înainte să decidă să se comporte astfel?
3. Ce credeţi că 1-a determinat în final să se gândească la alegerile pe care le
făcea?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Vă asumaţi vreodată riscuri doar pentru a vedea ce se întâmplă, la fel ca şi
adolescentul din povestire? Dacă da, ce consecinţe au existat?
2. Aţi luat decizii pe care ulterior le-aţi regretat? Dacă da, acest lucru vă va
influenţa comportamentul în viitor?
3. Ce aţi învăţat din această lecţie şi aţi putea aplica în propria viaţă?
Activitate de follow-up
Se cere elevilor să scrie propriile povestiri despre rezultate grozave, inspirate din viaţa lor sau
din viaţa prietenilor lor.
 

 Rezultate grozave

POVESTIRE - PAGINA 1

 Nume: Dată:

 Instrucţiuni: Citiţi povestirea şi subliniaţi fiecare decizie.


Aveam 14 an şi mă simţeam mizerabil. Mă gândeam că mai bine aş muri. Am încercat să îmi
 pun capăt vieţii luând multe pastile, dar tot ce am reuşit cu asta a fost că mi s-a făcut foarte rău.
Apoi am început să-mi tai venele şi să privesc cum îmi curge sânge, dar asta nu a fost suficient,
aşa că am decis să fac ceva care să aibă un rezultat rapid şi eficient. Am mers în camera tatălui
meu, am luat una dintre puştile sale şi am încărcat-o. Dar după ce am încărcat-o le-am spus la
doi dintre prietenii mei, iar aceştia m-au convins să nu fac acest lucru. Acum mă bucur că au
făcut-o, însă atunci m-am gândit că m-au oprit ei, dar voi încerca eu altă dată.
Deoarece mă simţeam în continuare atât de rău, am început să iau droguri pentru a-mi ameliora
suferinţa. Apoi am început să chiulesc de la şcoală. Am fost prins de către administrator şi am
fost pus absent nemotivat şi avertizat să nu mai fac acest lucru. Am mai chiulit, iar şi iar, dar nu
era suficient. Vroiam să văd până unde pot merge dacă mă joc în continuare cu sistemul şcolii.
în final sistemul m-a ajuns şi am fost suspendat până la sfârşitul anului şcolar.
Apoi a venit vara de iad. I-am trecut prin multe pe părinţii mei. Nu veneam acasă până la 2:00,
3:00 dimineaţa. Mama era extrem de îngrijorată. Credea că sunt mort pe vreo margine de şanţ
deoarece nu ştia niciodată unde şi cu cine îmi petrec timpul pentru că refuzam să-i spun. Ştiam
că plânge până adoarme, dar nu îmi păsa prea mult de asta atunci. De obicei eram beat sau
drogat. Am experimentat multe droguri şi credeam că acestea mă fac să par cea mai grozavă
 persoană. Când eram drogat credeam că toată lumea vrea să mă cunoască şi să petreacă timpul
cu mine, dar nu era aşa. în realitate, multor persoane le plăcea mai mult de mine când nu mă
drogăm. Dar atunci nu-mi păsa ce credeau. A început anul şcolar şi am decis să nu chiulesc de
la ore. M-am gândit că îmi va fi bine. Dar în prima zi am chiulit de la a cincea oră deoarece era
chiar după masa de prânz şi nu aveam chef să mă întorc la şcoală. Cei din clasa a IX-a nici
măcar nu aveau voie să iasă din clădire pentru a lua masa, dar eu am ieşit. Mă gândeam că nu
voi fi prins. Apoi am început să chiulesc de la mai multe ore doar pentru a mă droga şi luam cât
de multe droguri puteam pentru a trece prin restul zilei. Chiar am mers la o oră drogat şi am stat
acolo ameţit, încercând să ascult.
După câteva luni, administratorul şi-a dat seama ce fac şi m-a prins. Mi-au oferit trei şanse să
mă redresez. Tatăl meu chiar a venit la şcoală şi m-a urmărit pentru a fi sigur că merg în clasă.
Asta a fost jenant. Am decis să mă adun şi nu am mai chiulit ;imp de două săptămâni, dar apoi
am început din nou. De această dată am fost dat afară şi trimis la un centru de disciplină şcolară.
Uram acel loc. Puteai să faci detenţie pentru cel mai mic lucru. Eram un elev bun şi puteam
 

arăta destul de inocent, aşa că mulţi dintre profesori se întrebau de ce eram acolo. Dar în final i-
am făcut să-şi schimbe părerea deoarece am fost prins fumând şi am fost suspendat pentru o zi
deoarece îmi tot aduceam ţigări la şcoală. După asta, nu am mai dus ţigări la şcoală niciodată.

 Rezultate grozave
POVESTIRE - PAGINA 2

în final am decis să mă liniştesc, să-mi văd de treabă şi să nu mai intru în


 buclucuri. Directorul mi-a spus că dacă fac asta, mă vor lăsa să merg înapoi la
şcoala mea. îmi era dor de prietenii mei şi de grupul în care eram. Aşa că am
muncit foarte mult şi după trei luni am reuşit să merg înpoi. A fost grozav să-
mi pot vedea prietenii pe care nu îi mai văzusem de mult timp. Acum sunt
înapoi la vechea şcoală de nouă săptămâni şi nu am chiulit niciodată.
 Nici nu plănuiesc să chiulesc. Nu vreau să ajung iar la centrul de disciplină şi
nu cred că viaţa mea avea o direcţie bună înainte.
Privesc înapoi la deciziile pe care le-am luat în ultimii doi ani şi mă gândesc la
cât de prost eram. Fiecare alegere făcută mi se pare fără sens acum. Nu mai
chiulesc de la şcoală şi, deşi se întâmplă să mă droghez ocazional, nu o mai fac
nici pe departe atât de frecvent ca şi înainte. Am trecut de toate problemele cu
ajutorul familiei şi prietenilor mei care nu s-au îndoit nici o clipă de mine şi
care mi-au fost întotdeauna alături şi la bine şi la rău. Aş vrea să le mulţumesc
 pentru asta şi acum ştiu că într-adevăr mă pot baza pe ei. Chris, 15 ani

Oglindă, oglinjoară de pe perete


CLASELE IX-X
 

Perspective developmentale
Deşi până în acest stadiu de dezvoltare adolescenţii capătă încredere în sine şi
încep să îşi stabilească individualitatea în cadrul unui grup, la această vârstă ei
îşi exprimă această individualitate prin modul de a se îmbrăca sau de a-şi aranja
 părul. Atunci când se privesc în oglindă ei nu se mai consideră copii, ci se
întreabă cine vor fi ca adulţi. Deşi pot gândi mai abstract, ei au încă tendinţa de
a se evalua fie pozitiv, fie negativ, nereuşind să se evalueze ca persoane care au
atât trăsături pozitive cât şi negative.

Obiective
> Să distingă între evaluarea de tip „totul sau nimic" şi evaluarea trăsăturilor 

Materiale
> O oglindă (dacă grupul este mare pot să fie necesare mai multe)
> Hârtie şi creion pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a trece oglinda prin clasă şi a cere elevilor să se privească pentru
scurtă vreme. (Dacă realizarea acestui lucru în cadrul unui grup mare pare să fie neplăcută
 pentru ei, ţineţi oglinda ridicată şi Se cere-le să-şi imagineze că se privesc în ea.)
2. Se cere fiecărui elev să scrie repede patru lucruri pozitive pe care le-a văzut când s-a uitat
în oglindă.
3. Se cere elevilor să se gândească la toate însuşirile lor, nu doar la modul în
care arată. încă o dată, Se cere-le să identifice patru aspecte pozitive (bun
 patinator, bun ascultător, bun lider, etc.)
4. Treceţi oglinda prin clasă din nou (sau Se cere-le să-şi imagineze acest
lucru), dar de această dată Se cere-le să identifice patru lucruri care nu le-au
 plăcut atunci când s-au privit în oglindă. Apoi Se cere-le să scrie aspecte negative
care nu sunt relaţionate cu modul în care arată (nu sunt buni la sport, nu se descurcă la
matematică, etc.)
5. După ce au terminat de scris, Se cere-le să întoarcă foaia, să deseneze un cerc mare şi să
marcheze câteva plusuri (+) şi minusuri (-) în cerc.
6. Se cere-le să scrie unele din trăsăturile identificate înainte lângă plusurile şi minusurile din
cercul lor.
7. Discutaţi despre faptul că oamenii au tendinţa de a se evalua în mod „totul sau nimic", când
de fapt, în realitate, toţi suntem fiinţe umane cu plusuri şi minusuri. Putem lucra pentru a
îmbunătăţi unele dintre aceste minusuri, dar, chiar dacă nu facem acest lucru, suntem în
continuare persoane valoroase. Accentuaţi cât este de important să nu se evalueze ca
 persoane bune sau rele pe baza unei singure trăsături.
8. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare.
Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Care dintre trăsături au fost mai dificil de identificat, cele pozitive sau cele
negative?
2. Dacă aveţi trăsături negative, ce spune acest lucru despre voi?
3. Credeţi că este posibil ca toată lumea să aibă doar trăsături pozitive sau doar 
trăsături negative?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. De care dintre trăsăturile voastre pozitive sunteţi mai mândri?
 

2. Pe care dintre trăsăturile negative v-aţi dori cel mai mult să o schimbaţi? Credeţi că este
 posibil să faceţi acest lucru, şi dacă da, cum?
3. Vă puteţi gândi la un moment în care v-aţi evaluat fie ca fiind persoane bune, fie ca
fiind persoane rele pe baza unei singure trăsături? De exemplu, v-aţi gândit vreodată că
sunteţi persoane rele pentru că aţi avut o performanţă slabă la un joc de baschet sau la un
examen? în realitate, chiar sunteţi persoane rele? (Invitaţi-i să ofere exemple.)
4. Care au fost consecinţele negative ale faptului că v-aţi evaluat global negativ pe baza
unei singure trăsături sau pe baza câtorva dintre trăsăturile voastre?
5. Ce mesaj aveţi nevoie să vă transmiteţi vouă înşivă în legătură cu propria persoană -
sunteţi persoane bune sau rele?

Activitate de follow-up
Se cere elevilor să scrie povestiri „Mă accept pe mine însumi ca persoană care...", încorporând
trăsăturile pe care le-au identificat în activitate sau alte trăsături.

 Eu sunt o persoană care...


CLASELE IX-X 
 

Perspective developmentale
Dezvoltarea identităţii este o sarcină majoră în timpul acestei faze de
dezvoltare. Nu este neobişnuit ca adolescenţii să îşi schimbe interesele,
 planurile şi prietenii şi să adopte maniérisme sau convingeri diverse în timpul acestei
căutări a identităţii. Toată această experimentare este o parte importantă a dezvoltării tinerilor.

Obiective
> Să clarifice aspecte ale propriei identităţi

Materiale
> O copie a Fişei de sortare „Eu sunt o persoană care..." (Fişa 1) şi un plic cu
 bileţele cu propoziţii „Eu sunt o persoană care..." (Fişa 2) pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a cere elevilor să răspundă prin gesturi: să ridice mâinile în
aer şi să le fluture dacă ei consideră că ştiu cine sunt ca persoane. Să îşi lase mâinile jos şi să
le mişte dacă nu le este clar cine sunt şi să-şi scoată palmele în faţă dacă au o oarecare idee
despre cine sunt.
2. Distribuiţi o copie a Fişei de sortare „Eu sunt o persoană care..." (Fişa 1)
şi un plic cu bileţele cu propoziţii „Eu sunt o persoană care..." (Fişa 2) pentru
fiecare elev. Se cere -le să citească bileţelele cu propoziţii şi să le sorteze în funcţie de
categoriile de pe fişa de sortare.
3. După ce elevii au terminat de sortat, invitaţi-i să îşi împărtăşească rezultatele cu un
 partener.
4. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare.

Discuţii
ÎNTREBĂRI  DE CONŢINUT
1. Cât de uşor a fost pentru voi să sortaţi propoziţiile?
2. Aţi avut rezultate similare cu partenerii voştrii?
3. Unii dintre itemi au fost mai dificil de categorizat? Dacă da, care dintre ei?

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Pe baza acestei activităţi, aţi putea spune că vă cunoaşteţi la fel de bine
 pe cât credeaţi înainte?
2. Ce aţi vrea să aveţi în categoria „Mi se potriveşte foarte bine" şi acum nu
aveţi? Dar în categoria „Nu mi se potriveşte deloc"?
3. Pe baza răspunsurilor la întrebarea anterioară, există lucruri pe care aţi
vrea să le schimbaţi la propria persoană? Este posibil? Cum puteţi face acest
lucru? (Invitaţi elevii să ofere exemple specifice.)
1. Să presupunem că nu puteţi schimba nimic. Vă puteţi accepta aşa cum
sunteţi?
2. Ce aţi învăţat despre voi din această activitate?
Activitate de follow-up
Se cere  elevilor să-şi stabilească obiective realizabile pentru a schimba acei itemi din
categoria „Nu mi se potriveşte deloc" pe care ar prefera să îi aibă în categoria „Mi se
 potriveşte".
 

 Sunt o persoană care...

FIŞA DE SORTARE

 Nume: __________________________________________Dată:______ 
 Instrucţiuni: Citiţi bileţelele cu propoziţii. Apoi plasaţi-l pe fiecare în categoria care descrie
cel mai bine măsura în care respectiva propoziţie vi se potriveşte.

Mi se potriveşte foarte bine

Mi se potriveşte

Mi se potriveşte oarecum

Nu mi se prea potriveşte

Nu mi se potriveşte deloc
 

 Sunt o persoană care...

BILEŢETE CU PROPOZIŢII

Instrucţiuni pentru lider: Copiaţi şi tăiaţi. Oferiţi câte un set fiecărui


elev.
■ Sunt o persoană de încredere.• Sunt o persoană care munceşte din greu.! Sunt o persoană
căreia îi place să-şi asume • riscuri.i Sunt o persoană fără griji.
i; Sunt o persoană responsabilă.i Sunt o persoană care cedează la presiunea ! prietenilor.i Sunt
o persoană care este atentă la sentimentele i celorlalţi.Sunt o persoană care crede că trebuie să
fie perfectă.i Sunt un lider.Sunt o persoană nesigură.| Sunt o persoană care îi urmează pe
ceilalţi.Sunt o persoană care îşi pune o „mască" şi nu sunt multe persoane care să mă cunoască
prea bine.: Sunt o persoană sportivă.Sunt o persoană mult mai sensibilă decât las să se vadă.•
Sunt o persoană care este onestă cu părinţii.Sunt o persoană care se înfurie foarte repede.i Sunt
o persoană preocupată de performanţa ! şcolară.Sunt o persoană care se simte inadecvat în i
situaţii sociale.' Sunt o persoană care se îngrijorează mult în legătură cu părerea celorlalţi.Sunt o
persoană care îşi realizează bine i managementul timpului.Sunt o persoană care se îngrijorează
pentru viitor.Sunt o persoană căreia îi este ruşine de unele : lucruri făcute în trecut.Sunt o
persoană care îşi face prieteni cu uşurinţă.Sunt o persoană respectată de alţii.Sunt o persoană
care se adaptează cu uşurinţă la situaţii noi.Sunt o persoană mulţumită de propria viaţă, j
i •Sunt o persoană care îşi susţine drepturile.Sunt o persoană care poate face greşeli fără a i
ncepe să se desconsidere.Sunt o persoană preocupată de propria reputaţie.Sunt o persoană
independentă.
 

mi urăsc greutatea
 Î 
CLASELE IX - X 

Perspective developmentale
Stereotipurile imaginii corporale perfecte exercită multă presiune asupra
adolescenţilor. în încercarea de a se conforma standardelor de frumuseţe, tot
mai mulţi adolescenţi riscă să dezvolte tulburări de comportament alimentar.
Aceste tulburări sunt tot mai frecvente printre tinerii băieţi, în special în rândul
celor care practică unele sporturi care necesită o greutate corporală mare (cei
care fac lupte). Aceste tulburări de comportament alimentar sunt foarte
serioase, dar pentru că adolescenţii nu se gândesc de obicei la consecinţele de
lungă durată, ei pot deveni victime înainte să-şi dea seama ce se întâmplă.

Obiective
> Să înveţe mai multe despre anorexie şi bulimie
> Să identifice problemele sociale, emoţionale, cognitive şi fizice asociate cu
tulburările alimentare

Materiale
> O tablă de scris
> O copie din Fişa informativă „îmi urăsc greutatea" (Fişa 3) şi din Povestirea
„îmi urăsc greutatea" (Fişa 4)
> Un creion pentru fiecare elev

Procedură
1. Se începe activitatea prin a scrie termenii anorexie şi bulimie pe tablă.
Se cere elevilor să definească aceşti termeni, scriind cât mai multe
caracteristici posibile.
2. Distribuiţi Fişa informativă „îmi urăsc greutatea" (Fişa 3) şi Se cere
elevilor să o citească. După ce au terminat, Se cere-le să scrie la sfârşitul foii
trei lucruri pe care le-au învăţat despre fiecare din aceste tulburări. Ulterior
îşi vor discuta răspunsurile cu un partener.
3. Distribuiţi Povestirea „îmi urăsc greutatea" (Fişa 4) fiecărui elev. După
ce au avut suficient timp să o citească, Se cere-le să identifice patru efecte
ale anorexiei care i-au impresionat cel mai mult. Se cere -le să-şi împărtăşească
impresiile cu partenerii lor.
4. Discutaţi întrebările de Conţinut şi Personalizare

Discuţii
ÎNTREBĂRI DE CONŢINUT
1. Ce aţi învăţat despre anorexie?
2. Ce aţi învăţat despre bulimie?
3. Care sunt unele dintre consecinţe de scurtă durată ale tulburărilor de
comportament alimentar?
4. Care sunt unele dintre consecinţe de lungă durată ale tulburărilor de
comportament alimentar?
5. Care sunt impresiile voastre despre lupta pe care adolescenta a dus-o
împotriva tulburării ei alimentare? Care au fost consecinţele de lungă durată
 pentru ea?
 

ÎNTREBĂRI DE PERSONALIZARE
1. Aţi avut (voi sau altă persoană pe care o cunoaşteţi) probleme legate de
vreo tulburare de comportament alimentar? Dacă da, care au fost efectele
acestui lucru, în cazul vostru sau în cazul respectivei persoane?
2. Ce aţi învăţat din această lecţie care să vă fie util vouă sau altor persoane?

Activitate de follow-up
Invitaţi un specialist în tulburări de comportament alimentar sau o asistentă care
să vorbească despre semnele şi simptomele acestor tulburări. Dacă este posibil
invitaţi o persoană care a avut o astfel de tulburare şi s-a tratat, pentru a le vorbi
elevilor despre experienţa ei.
 

Dezvoltare personală Activitatea 3 Clasa a X-a

 Îmi urăsc greutatea


FIŞĂ INFORMATIVĂ - PAGINA 1

Anorexia şi bulimia sunt două dintre cele mai serioase tulburări alimentare.
Persoanele cu anorexie se înfometează deoarece au o frică puternică de a se
îngraşă. Ele au distorsiuni severe ale imaginii corporale şi consideră că sunt
grase chiar şi atunci când au devenit extrem de subponderale. Anorexicii
devin obsedaţi de mâncare; se îngrijorează în legătură cu ce şi cât pot
mânca. Acest lucru interferează cu viaţa lor socială şi cu activităţile şcolare
deoarece ei pot să nu dorească să mănânce în public de teamă să nu fie
observaţi şi tachinaţi. Anorexia este o tulburare foarte serioasă. Poţi muri ca
urmare a acestei tulburări deoarece nu mănânci suficient şi unele organe
majore ale corpului se pot opri din funcţionare.
Bulimia este diferită de anorexie. Un bulimic consumă cantităţi foarte mari
de mâncare odată. Acest lucru este adesea denumit mâncat compulsiv. După
ce au mâncat, bulimicii îşi provoacă voma sau folosesc laxative. Un
exemplu de mâncat compulsiv este consumul unei pungi mari de chipsuri
urmată de câteva sandwich-uri, un pachet de prăjituri şi două shake-uri.
Deoarece bulimicii nu vor să se îngraşe, ei doresc să scape de această
mâncare, comportament denumit purgare. Comportamentul bulimic nu
trebuie confundat cu a mânca mult când ţi-e foame. Dacă doar îţi place să
mănânci mult, nu vei consuma extrem de mult pentru ca apoi să-ţi provoci
voma sau să faci alte comportamente de purgare şi nici nu vei fi secretos în
legătură cu ce şi cât mănânci.
Bulimia este adesea practicată de luptătorii care încearcă să câştige în
greutate. Bulimicii mănâncă impulsiv şi pot fura bani ca să cumpere
mâncare. La fel ca şi anorexia, bulimia este o tulburare foarte severă, dar
este mai uşor de detectat datorită comportamentelor de mâncat
compulsiv/purgare.

40
 

 Îmi urăsc greutatea

FIŞĂ INFORMATIVĂ - PAGINA 2

Semne şi simptome ale Anorexiei


Pierdere severă în greutate
Lipsă de satisfacţie pentru imaginea corporală şi distorsiuni ale acesteia
Realizarea multor exerciţii fizice
îngrijorări intense legate de mâncare - când, ce şi cât să mănânci
Restricţie severă a consumului alimentar - existenţa unei liste cu „alimente
sigure" care de obicei nu include dulciuri sau grăsimi
Dismenoree; posibilă infertilitate permanentă
Sentimente de vinovăţie în urma consumului alimentar sporit sau în urma
nerealizării exerciţiilor fizice
Retragere de la activităţile sociale sau şcolare
Schimbări de dispoziţie: depresie, sfidare, iritabilitate
Stimă de sine scăzută
Lipsa energiei

Semne şi simptome ale Bulimici


Creşteri şi scăderi bruşte în greutate
Ascunderea comportamentelor de mâncat compulsiv şi de purgare Cicatrici
 pe degetele folosite pentru provocarea vomei Nemulţumire şi distorsiuni
severe legate de imaginea corporală Provocarea vomei sau utilizarea
laxativelor Stimă de sine scăzută
Iritabilitate, furie, vinovăţie, depresie, singurătate
 

Dezvoltare personală Activitatea 3 Clasa a X-a

mi urăsc greutatea
 Î 

POVESTIRE - PAGINA 1

Aveam 9 ani şi îmi uram corpul. îmi amintesc că mă gândeam că dacă aş fi slabă, totul ar fi perfect şi aş fi
fericită pentru tot restul vieţii. Nu prea ştiam în ce probleme intru.
Pe toată perioada şcolii elementare m-am luptat cu modul în care arătam. Ţineam o dietă nouă în fiecare
săptămână. La sfârşitul clasei a 6-a eram sătulă de diete şi am decis să ţin un ultim regim - de data aceasta pentru
totdeauna.
Am început prin a nu mai mânca felul doi la cină. Apoi nu am mai mâncat gustarea de la şcoală. Am reuşit să nu
mai mănâc micul dejun minţind şi spunând că mă doare stomacul sau spunând că nu mă simt bine. îmi aruncam
 prânzul de la şcoală, astfel încât mama să creadă că l-am mâncat. Nu mai mâneam nici un desert sau dulciuri şi
absolut nimic care conţinea chiar şi cea mai mică urmă de grăsime. Am scos cu totul carnea din alimentaţia mea.
 Nu era greu să-ţi dai seama că slăbisem. Am o soră geamănă şi arătam întotdeauna la fel. Acum, nu doar că eram
mai slabă, dar eram şi mult mai scundă. Nu creşteam destul în înălţime, dar pe atunci nu-mi păsa. Părul îmi cădea
cu şuviţele, dar nu am făcut legătura cu lipsa nutrienţilor. Abia aveam energie să râd, să vorbesc sau chiar să
zâmbesc. Purtam patru straturi de haine şi tot simţeam că îngheţ de frig. Am început să devin rea, egoistă şi
iritabilă.

Totuşi, eram foarte bună la a minţi şi la a-mi ţine viaţa secretă faţă de ceilalţi. Purtam haine largi care îmi
ascundeau coastele şi oasele. Ceream bani pentru mâncare în fiecare săptămână deşi nu îi foloseam. Eram genială
în a găsi noi scuze şi minţeam când mi se spunea că nu mănânc. Oricum, cum putea să fie ceva neînregulă cu mine
când aveam doar note bune şi excelam la orice activitate posibilă de la şcoală? Din afară păream perfectă, dar
înăuntru strigam după ajutor.
Eram foarte confuză. Ştiam că mă înfometez deşi atunci nu vroiam să recunosc. Ştiam că ceea ce fac este greşit şi
dăunător pentru corpul meu, dar credeam realmente că dacă voi fi tot mai slabă voi fi mai fericită, mai sănătoasă şi
va fi cu atât mai bine. Eram dependentă de slăbit. Nu mă puteam opri. îmi spuneam că mă voi opri din slăbit când
voi ajunge la o anumită greutate, dar greutatea mea nu scădea suficient de mult pentru a-mi atinge standardele. îmi
spuneam că se poate şi mai bine şi mai slăbeam încă două kilograme şi ceva...
Mă simţeam extrem de vinovată că îmi minţeam familia, dar nu aveam ce face. Mă simţeam groaznic pentru că
ştiam că sunt o prezenţă atât de neplăcută, dar îmi puneam tulburarea alimentară mai presus de orice, inclusiv de
 prieteni şi de familie. îmi era ruşine de mine însămi, dar în acelaşi timp, mă simţeam mândră. Nimeni de la şcoală
nu avea o voinţă la fel de puternică. întotdeauna deveneam foarte euforică atunci când îi vedeam pe alţii cum
mănâncă în timp ce eu stăteam şi nu mâneam nimic. Simţeam că am putere şi că mă pot controla şi

 Îmi urăsc greutatea

POVESTIRE - PAGINA 2

42
 

 primeam atenţie. Credeam că singurul lucru la care eram bună era înfometatul, în ciuda faptului
că aveam performanţe bune la tot ce făceam. Dar, ca şi la restul lucrurilor din viaţa mea, trebuia
să excelez şi la înfometare; trebuia să fiu cea mai bună. M-am hotărât să devin cea mai slabă
fată din şcoală. Doar când auzeam pe cineva vorbind despre o persoană care este mai slabă,
începeam să fiu foarte geloasă. Credeam că dacă sunt cea mai slabă, voi fi populară, voi avea
iubiţi şi cu siguranţă voi intra în echipa majoretelor.
Pe măsură ce greutatea mea scădea, părinţii mei erau tot mai îngrijoraţi. Am mers la doctor
după doctor, am consultat nutriţionişti şi terapeuţi. Dar nimeni nu a putut face nimic pentru a
mă ajuta deoarece nu vroiam să fiu ajutată şi nu credeam că am vreo problemă. în final, când
am ajuns la cea mai mică greutate (1,46 m - 25 de kilograme), părinţii şi terapeutul meu mi-au
spus că trebuie să mă internez. M-au luat de la şcoală prin surprindere şi am plâns tot drumul
 până la spital. M-au ameninţat dinainte că vor face asta dacă nu voi câştiga un pic în greutate,
dar nu i-am luat în serios. Eram furioasă şi foarte speriată. încă credeam că nu am nici o
 problemă.
Primele săptămâni de tratament au fost cele mai rele din viaţa mea, dar acum privesc înapoi şi îi
mulţumesc lui Dumnezeu că am fost forţată să merg acolo. Când doctorul mi-a spus că va face
tot ce îi stă în putinţă să îmi salveze viaţa, ştiam că sunt acolo unde trebuia să fiu. Dar tot nu
vroiam să îmi revin. îmi limitam consumul de alimente şi încercam să scap de a mânca prin
orice mijloc. Aruncam mâncarea sau o ascundeam într-un şerveţel. Plângeam până adormeam
în fiecare noapte. Singurul lucru pozitiv la acest tratament era că vorbeam cu alte fete care
aveau tulburări de comportament alimentar. Am aflat că nu eram singura care are aceste
convingeri ciudate despre mâncare. Nu eram singura care credea că o singură muşcătură din
orice mă va face să mă îngraş patru kilograme. Nu eram singura care ştia cantitatea exactă de
grăsimi şi calorii din orice tip imaginabil de mâncare. Nu eram singura care se considera
supraponderală deşi coastele îmi ieşeau prin piele. Nu eram singura căreia îi era frică să
mănânce de faţă cu alţii sau care era terifiată de orice situaţie care era legată de mâncare. Nu
eram singura care era atentă la tot ceea ce mâncau ceilalţi.
Fiind frustrată de toate restricţiile de la spital, i-am dat în sfârşit o şansă tratamentului. Dacă
refuzam să mănânc trebuia să stau mai mult. M-au ameninţat că mă vor hrăni intravenos
deoarece eram periculos de slabă, aşa că m-am gândit că dacă tot trebuie să câştig în greutate,
măcar să mănânc mâncare reală. Iniţial a trebuit să recunosc faţă de mine însămi că sunt
anorexică şi am nevoie de ajutor. Apoi am început să mănânc şi să merg la cursuri despre stima
de sine, sexualitate, nutriţie, comunicare şi imagine corporală. De la terapia de grup am învăţat
că tulburarea mea de comportament alimentar era doar un simptom şi că la baza ei stătea
 problema mea cu perfecţionismul.

mi urăsc greutatea
 Î 

POVESTIRE - PAGINA 3
 

Dezvoltare personală Activitatea 3 Clasa a X-a


După ce am făcut tratament cam o lună de zile, am reuşit să conving pe toată lumea, inclusiv pe
mine însămi, că eram mai bine. în ieşirile din week-end mâneam perfect. Eram compliantă la
tratament. M-au externat înainte să ating greutatea ideală. Eram speriată că rămân de una
singură. Tratamentul fusese un spaţiu sigur, dar acum mâncatul era responsabilitatea mea din
nou.
M-am descurcat bine până când a început şcoala în toamnă. Am început să fiu foarte ocupată şi
asta îmi provoca stres. Practicarea obiceiurilor mele alimentare era singurul mod în care ştiam
să-mi reduc stresul, aşa că am făcut acest lucru până în când, în clasa a X-a, problema s-a
agravat. în acel an a trebuit să fiu internată din nou. Eram furioasă. îmi promisesem că nu voi
mai reveni la această tulburare. Eşuasem atât în faţa mea cât şi în faţa familiei. Dezamăgisem
 pe toată lumea. Nu mai vroiam să fiu o anorexică, dar în acelaşi timp, nu vroiam să renunţ.
Cine aş fi fost fără acest lucru? Eram aşa din clasa a IlI-a. Cum ar fi fost viaţa fără o tulburare
de comportament alimentar? Nu eram pregătită să renunţ deoarece îmi era atât de familiară,
dar, în acelaşi timp, îmi doream acest lucru.
Tratamentul nu m-a ajutat prea mult în clasa a X-a iar în clasa Xl-a fost şi mai rău. Pe lângă
faptul că eram anorexică, devenisem deprimată şi obsesivă. Nu vroiam să mă trezesc dimineaţa
şi de abia rezistam ziua la şcoală. Adormeam la orice oră. Profesorii îmi tot sunau părinţii şi
toată lumea era supărată pe mine. îmi restricţionam alimentaţia la un bol de orez şi o sticlă de
apă pe zi. Nu mâneam decât după ce îmi terminam de spălat hainele sau alte lucruri pe care le
aveam pe listă. Nu puteam mânca până nu realizam exerciţiile fizice zilnice, care constau într-o
alergare de 5-8 kilometrii, 40 de minute pe banda de alergare, 40 de minute pe o bicicletă
statică şi 1600 de genoflexiuni. Nu ştiu cum reuşeam să scap de calorii pe care nici măcar nu le
aveam. Am inventat noi reguli pentru mine. Meritam să mănânc doar dacă reuşeam să realizez
multe. Am devenit tot mai strictă şi mai strictă. Am ajuns într-un punct în care era ora 11 seara
şi eu nu mâncasem nimic deoarece nu terminasem suficiente sarcini până la acea oră. Trebuia
să îmi spăl vasele - chiar dacă înainte fuseseră spălate în maşina de spălat, să fac duş şi să aspir
 pentru a simţi că lucrurile sunt destul de curate şi pot mânca.
Lucrurile au continuat să se înrăutăţească. Odată nu am mâncat nimic timp de 48 de ore. Am
învăţat cum să ignor foamea. Uneori chiar dacă mă prăbuşeam pe jos nu era destul ca să-mi
dovedească mie însămi că am nevoie de mâncare şi de odihnă. De fiecare dată când cedam şi
mâneam, mă simţeam extrem de vinovată. Mă gândeam că sunt un porc care nu merită să
mănânce, aşa că făceam cât de multe exerciţii puteam pentru a scăpa de mâncare.

mi urăsc greutatea
 Î 

POVESTIRE - PAGINA 4

44
 

Am reuşit să fac acest lucru timp de trei luni. Dar am pierdut 7 kilograme şi am fost internată în
spital din nou. De această dată doream să merg acolo şi să mă fac bine, dar ştiam că nu pot face
acest lucru de una singură. Ştiam acum că trebuie să mă fac bine pentru mine, nu pentru părinţi
sau doctori. Am obţinut mai mult în urma acestui tratament decât în urma celor două anterioare
combinate. Eram în sfârşit pregătită să-mi schimb vechile mele obiceiuri în care mă simţeam în
siguranţă. Nu mai puteam duce o viaţă de anorexică, dacă s-ar fi putut numi viaţă. M-am luptat
cu faptul că acum, pe lângă faptul că fusesem diagnosticată cu o tulburare de comportament
alimentar, eram etichetată ca depresivă şi obsesiv-compulsivă. Acum eram şi mai ciudată decât
credeam. Acum aveam trei tulburări cu care să mă lupt. Credeam că sunt nebună, mai ales când
doctorii mi-au prescris Prozac. Dar trebuia să recunosc că aveam nevoie de ajutor şi a trebuit
să-1 accept.
Mă simt mult mai bine de la acea internare. Nu mai spăl vasele de două ori şi nu mai fac duş de
fiecare dată înainte de a mânca. Pot să aspir o dată pe zi şi să stau o zi întreagă fără a şterge
 praful. Nu îmi mai ia 30 de minute să aleg un măr din standul cu fructe. Pot mânca înainte de a
merge la servici şi pot mânca la şcoală. De când am început să iau Prozac nu mă mai simt
deprimată. Pot să stau cu prietenele mele şi să mă distrez. Am energie să fac diverse lucruri.
Acum am o greutate mai mare decât am avut vreodată, dar mă şi simt mai bine decât m-am
simţit vreodată.
Mâncarea şi greutatea sunt încă lucruri importante pentru mine, dar acum este mai important
 pentru mine să fiu fericită decât să fiu slabă. Ştiu că vreau să-mi revin, aşa că ar fi bine să încep
acum. Aştept fiecare nouă zi şi, cu toate că încă fiecare masă este o provocare, le fac faţă una
câte una.

De curând am aflat că una dintre prietenele mele care era în tratament deodată cu mine a murit
din cauza anorexiei. Avea 12 ani. Acest lucru m-a făcut să îmi dau seama cât fusesem de
 proastă. Regret ce am făcut. Şi regret ce i-am făcut corpului meu. Nu voi putea avea copii
deoarece nu am avut menstruaţie niciodată. M-am înfometat atât de mult timp încât nivelul
colesterolului meu este extrem de mare. Nu voi creşte în înălţime deoarece m-am înfometat în
timpul perioadei de creştere. Aş vrea să nu fi avut niciodată o tulbuare alimentară, dar am
învăţat multe şi m-am maturizat în urma acestui lucru. Greşelile mele m-au făcut o persoană
mai puternică, dar preţul plătit este prea mare. Sunt furioasă că societatea a creat un model
nerealist al imaginii corporale feminine ideale. Câteodată, când văd o fată mai slabă decât
mine, încă îmi mai doresc să fiu acea fată anorexică, dar acum ştiu că nu pot fi şi fericită şi
anorexică în acelaşi timp. A trebuit să aleg între acestea două, şi în final am ales să fiu fericită.

mi urăsc greutatea
 Î 

POVESTIRE - PAGINA 5
 

Dezvoltare personală Activitatea 3 Clasa a X-a


Până în acest an mi-am ţinut secretă tulburarea de comportament alimentar pe cât de
mult a fost posibil, dar m-am săturat să am o viaţă superficială. Nu pot pretinde că sunt
altcineva. Eu sunt Cara, nu Cara anorexica. Prietenii şi familia mea o plac pe Cara cea reală mai mult. Şi
la fel şi eu.

Să ai o tulburare de comportament alimentar nu este atât de strălucitor pe cât pare. Este


ca şi cum ai fi dependent de droguri. Vrei să te opreşti, dar nu poţi. Te face euforic, dar
în acelaşi timp, eşti atât de deprimat încât nu mai vezi nimic. Eşti în negare până când
lucrurile ajung atât de departe încât te sperii de moarte. Mâncarea te controlează, devine
viaţa ta. Tot ce faci se învârte în jurul mâncatului şi eşti ca un dependent... faci orice este
nevoie pentru a putea merge înainte cu acea tulburare de comportament alimentar. Orice
altceva este pe locul doi.

- Cara, 17 ani

BIBLIOGRAFIE

•  Ann Vernon ( 1998) - Programul „Paşaport pentru succes” în Dezvoltarea

46
 

Emoţională, Socială, Cognitivă şi Personală a adolescenţilor din clasele IX – XII,


Editura RTS.
• Daniel Goleman (2008) – „ Dezvoltarea inteligentei emotionale”, Editura Curtea
Veche.
• Daniel David ( 2006) – „Tratat de psihoterapii cognitive si comportamentale”, Editura
Polirom, Iasi

S-ar putea să vă placă și