Sunteți pe pagina 1din 9

Evaluarea resurselor umane în școala mea

Profesor : Palade Eugen


Masteranzi: Rochin Emilia
Ignat Marina
Crîșmaru Olga
Badan Angela

Chișinău, 2021

-1-
Cadru de referință pentru evaluarea resurselor umane în școala mea

Evaluarea competențelor și a performanțelor cadrelor didactice este una dintre activitățile de bază ale managementului resurselor umane, prin care se
determină gradul în care angajații îndeplinesc eficient sarcinile și se achită corect și complet de responsabilitățile care le-au fost atribuite.
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general reglementează procedura de evaluare a cadrelor didactice în
conformitate cu actele normative și legislative în vigoare.
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice prezintă un sistem de referință important pentru autoevaluarea nivelului de performanță al
cadrelor didactice din învățământul general. Standardele reprezintă cerințele de bază pe care trebuie să le demonstreze cadrul didactic, mereu deschis și motivat
spre dezvoltare profesională și atingerea de performanțe superioare.
Standardele se referă la funcțiile didactice prevăzute în art. 53, p. 3 - 6 ale Codului Educației.
Pentru realizarea cerințelor de bază, cadrul didactic are studii pedagogice, demonstrează cunoștințe în domeniul psihopedagogiei; ale domeniului și ale
ariei de specializare pedagogică, cunoaște elevii, particularitățile lor; asigură accesibilitatea conținuturilor și utilizarea individualizată și diferențiată a
strategiilor de predare-învățare-evaluare; demonstrează competențe de realizare a curriculumului și de respectare a actelor normative în vigoare în proiectarea
unui demers educațional de calitate; asigură incluziunea se egalitatea de șanse în organizarea procesului educațional; comunică eficient cu familiile elevilor şi
membrii comunității și asumarea responsabilității pentru îmbunătățirea predării, pentru dezvoltarea sa profesională continuă.
Fiecare cadru didactic, cunoscând standardele, va fi capabil să își identifice punctele forte ale profilului profesional, precum şi ariile dezvoltării
profesionale, care necesită îmbunătățiri continue.
Standardele constituie un cadru de referință pentru dezvoltarea continuă a competențelor profesionale în raport cu necesitățile educaționale, tendințele
existente și gradul didactic solicitat, de motivare a autoformării și realizării unei activități didactice de calitate. De asemenea, standardele sunt repere de bază
în organizarea eficientă a procesului de evaluare a cadrelor didactice, de dezvoltare profesională și avansare în carieră.

Mai jos sunt prezentate standardele după care vom realiza evaluarea cadrului didactic în instituția în care activăm.

-2-
Domeniul de competență 1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
STANDARD CRITERII
1. Elaborează proiecte didactice de lungă și de scurtă durată corelând competențe și strategii cu
necesitățile fiecărui copil/elev.

Cadrul didactic proiectează 2. Formulează clar obiectivele și finalitățile procesului educațional pentru fiecare activitate, corelate
demersul educațional din perspectiva cu prevederile curriculare.
teoriei curriculare.
3. Selectează și eșalonează conținuturile curriculare și strategiile de învățare în funcție de
cunoștințele și particularitățile individuale ale copiilor/elevilor.

4. Valorifică specificul disciplinei pentru formarea de atitudini și valori.

Domeniul de competență 2. MEDIUL DE ÎNVĂȚARE


1.Utilizează un limbaj de comunicare decent, respectuos și motivant

2. Asigură participarea democratică a copiilor/elevilor în cadrul procesului educațional, respectând


Cadrul didactic asigură un mediu de principiul diversității.
învățare dezvoltativ
3. Organizează spațiul fizic conform cerințelor ergonomice (aranjarea mobilierului, a materialelor
didactice și a celor educaționale în funcție de specificul disciplinei și al activităților proiectate),
particularităților și necesităților individuale de învățare și dezvoltare ale copiilor/elevilor.

Domeniul de competență 3. PROCESUL PREDARE- ÎNVĂȚARE-EVALUARE


1.Creează situații de învățare care stimulează formarea și dezvoltarea competențelor.

Cadrul didactic asigură realizarea 2.Formulează clar și accesibil conținuturile, sarcinile și explică modalitățile de lucru, folosind
procesului educațional de calitate terminologia și limbajul adecvat.

3.Gestionează timpul proiectat pentru diferite etape ale activității de învățare.

4.Integrează în procesul didactic


-3- resursele educaționale adecvate, inclusiv mijloacele oferite de
tehnologia informației și a comunicațiilor, media etc., în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale
fiecărui copil/elev.
Domeniul de competență 4. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
1. Respectă orarul/programul stagiilor de dezvoltare profesională continuă.
Cadrul didactic gestionează
propria dezvoltare profesională 2. Proiectează propriul traseu de dezvoltare profesională continuă.
continuă
3. Confirmă participarea și gradul de implicare la activități de dezvoltare profesională în
școală, în afara școlii, la nivel regional, național, internațional, prin dovezi elocvente.
Domeniul de competență 5. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
1.Colaborează cu personalul didactic, nedidactic și auxiliar în dependență de necesitățile
Cadrul didactic asigură relații de procesului educațional.
colaborare și
respect cu familia și comunitatea, 2. Motivează implicarea părinților și a membrilor comunității, menite să sporească calitatea
dezvoltând educației la nivel de clasă sau instituție
parteneriate
3. Organizează evenimente interactive cu elevii, părinții și membrii comunității menite să
consolideze relația între școală si comunitatea locală și să eficientizeze procesul educațional.

Pornind de la ideea că experiența profesorilor este foarte importantă în însușirea măiestriei pedagogice, putem să considerăm că activitatea didactică, care
este supusă sistematic unei evaluări cu scopul identificării punctelor tari și a punctelor slabe, îmbogățirii și ameliorării permanente, a introducerii elementelor
originale în actul didactic este singura care se poate traduce într-o experiență adevărată, veritabilă, concretă și deplină. Astfel, nu doar anii de muncă în cadrul
sistemului școlar sunt cei ce oferă o reală experiență didactică utilă creșterii calității învățământului așadar, competența nu este întotdeauna proporțională cu
anii de practică.
Privit din perspectivă organizațională, procesul evaluării cadrelor didactice în școală se poate efectua la diferite niveluri:
• Evaluarea de către directorul școlii sau șeful direct: principiul de bază al acestei evaluări se constituie din presupunerea că superiorul ierarhic va reuși să-l
evalueze realist, obiectiv și corect pe profesorul supus procesului evaluativ.
• Evaluarea de către elevi: se consideră că această evaluare determină profesorii să ie mai responsabili față de elevi, însă poate apărea riscul unei evaluări
subiective datorate unor relații critice între elevi și anumite cadre didactice. -4-
• Evaluarea de către colegii profesori: este o evaluare utilizată relativ rar deoarece poate determina modificări ale relațiilor dintre cadrele didactice și,
totodată, poate denaturat rezultatul final prin implicațiile procesului de competiție între aceștia.
• Autoevaluarea: este una dintre cele mai des întâlnite forme de evaluare în învățământul preuniversitar, ea fiind un instrument de autodezvoltare, care se
axează pe identificarea elementelor pozitive și a celor negative din activitatea didactică a fiecărui profesor. De cele mai multe ori însă această metodă este
completată și de altele, cu un grad sporit de obiectivitate.
• Evaluarea externă: este efectuată de specialiști experți, inspectori sau profesori din învățământul universitar. În cele mai multe cazuri, evaluarea se realizează
pe baza unor indicatori preciși incluși în raportul scris al inspecției desfășurate.
Procedura pentru realizarea procesului de evaluare constă în următorii pași: pe parcursul anului școlar cadrele didactice colectează în portofoliul
personal dovezile pe baza cărora se face autoevaluarea; cadrele didactice completează fișa de evaluare cu punctajul rezultat în urma autoevaluării, pe care o
predă responsabilului comisiei metodice, prezența directorului și a colegilor la ore ,analiza orelor asistate.
Evaluarea personalului didactic la nivel de unitate școlară se face anual, conform unei fișe tip de evaluare în care sunt stabilite : domeniile evaluării și
criteriile de performanță, cu punctajul maxim ce poate fi acordat, precum și indicatorii de performanță aferenți fiecărui criteriu și punctajele detaliate pe
indicatori, aprobați în CA, cu consultarea Consiliului Consultativ.

-5-
Model de fișă de evaluare a cadrelor didactice în baza de standarte folosită în instituția în care activez.
Fișa de evaluare a cadrului
didactic din instituțiile de învățământ general
în baza Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice
Instituția de învățământ Anul de studii __
Nume, prenume _ Disciplina Grad didactic
Nr. Indicator Autoevaluare CEI/ CEIAC
(punctaj) (punctaj)

Domeniul I. PROIECTAREA DIDACTICĂ


Standard 1. Cadrul didactic proiectează demersul educațional din perspectiva teoriei curriculare.
1. Elaborează proiecte didactice de lungă și de scurtă durată corelând competențe și strategii cu
necesitățile fiecărui copil/elev.

2. Formulează clar obiectivele și finalitățile procesului educațional pentru fiecare activitate, corelate cu
prevederile curriculare.

3. Selectează și eșalonează conținuturile curriculare și strategiile de învățare în funcție de cunoștințele și


particularitățile individuale ale copiilor/elevilor.

4. Valorifică specificul disciplinei pentru formarea de atitudini și valori.


Punctaj domeniu:
Domeniul II. MEDIUL DE ÎNVĂȚARE
Standard 2. Cadrul didactic asigură un mediu de învățare dezvoltativ.
1.Utilizează un limbaj de comunicare decent, respectuos și motivant

2. Asigură participarea democratică a copiilor/elevilor în cadrul procesului educațional, respectând


principiul diversității.

3. Organizează spațiul fizic conform cerințelor ergonomice (aranjarea mobilierului, a materialelor didactice
și a celor educaționale în funcție de specificul disciplinei și al activităților proiectate), particularităților și
necesităților individuale de învățare și dezvoltare ale copiilor/elevilor.
Punctaj domeniu:
-6-
Domeniul III. PREDARE- ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Standard 3. Cadrul didactic asigură realizarea procesului educațional de calitate.
1.Creează situații de învățare care stimulează formarea și dezvoltarea competențelor.

2.Formulează clar și accesibil conținuturile, sarcinile și explică modalitățile de lucru, folosind terminologia și
limbajul adecvat.

3.Gestionează timpul proiectat pentru diferite etape ale activității de învățare.

4.Integrează în procesul didactic resursele educaționale adecvate, inclusiv mijloacele oferite de tehnologia
informației și a comunicațiilor, media etc., în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil/elev.
Punctaj domeniu:
Domeniul IV. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
Standard 4. Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă.
1. Respectă orarul/programul stagiilor de dezvoltare profesională continuă.

2. Proiectează propriul traseu de dezvoltare profesională continuă.

3. Confirmă participarea și gradul de implicare la activități de dezvoltare profesională în școală, în afara


școlii, la nivel regional, național, internațional, prin dovezi elocvente.
Punctaj domeniu:
Domeniul V. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE
Standard 5. Cadrul didactic asigură relații de colaborare și respect cu familia și comunitatea, dezvoltând parteneriate.
1.Colaborează cu personalul didactic, nedidactic și auxiliar în dependență de necesitățile procesului
educațional.

2. Motivează implicarea părinților și a membrilor comunității, menite să sporească calitatea educației la


nivel de clasă sau instituție

3. Organizează evenimente interactive cu elevii, părinții și membrii comunității menite să consolideze relația
între școală si comunitatea locală și să eficientizeze procesul educațional.
Total punctaj acumulat:

Calificativ obținut:
Recomandări după caz:
-7-
În fişa de evaluare se punctează şi activităţile realizate în afara fişei individuale a postului în domeniul învăţământului, precum şi alte activităţi solicitate
de conducerea unităţii sau de organele ierarhic superioare.

Fişa de evaluare constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare şi accesul la programele de perfecţionare.
Astfel, evaluarea cadrelor didactice nu mai este o activitate care intră strict numai în competenţa directorului. Ea îl priveşte deopotrivă pe directorul – evaluator
cât şi pe cel evaluat, care acum trebuie să participe conştient la aprecierea activităţii sale, prin autoevaluare. Încă de la începutul anului şcolar, fişa de evaluare
este înmânată fiecărui membru al colectivului

Portofoliu
Evaluarea pe baza portofoliului: este o metodă destul de frecventă pentru evaluarea cadrelor didactice, bazându-se pe dovezi reale ale activității didactice
și ale muncii depuse de acestea în cadrul clasei.
Portofoliul este un proces creativ prin care profesorii pot aduna probe, elemente specifice ale activității lor pentru autoevaluare dar și pentru evaluarea
realizată de alții în cadrul procesului educațional (superiori ierarhici precum directorul de școală sau șeful de catedră, inspectori etc.).
Portofoliul în acest context se axează pe cuprinderea elementelor, care reflectă cel mai exact activitatea profesorului în sala de clasă, care ilustrează
întocmai modalitatea în care acesta concepe și aplică demersurile sale instructiv-educative.

-8-
Cum voi organiza evaluarea?
Pentru a nu stresa personalul pe parcursul evaluării, până la demararea procesului de evaluare se va organiza o ședință cu profesorii care urmează să fie
evaluați. În cadrul ședinței, profesorilor li se vor aduce la cunoștință standardele și criteriile de evaluare, perioada în care vor fi evaluați și membrii comisiei de
evaluare. De asemenea, membrii comisiei de evaluare vor anunța din timp despre ziua și ora când vor veni în asistență, astfel reducând stare de tensiune a
profesorului.

Rezultatele evaluării
Comisia care a realizat evaluare cadrului didactic sau a cadrelor didactice sunt cei care după asistări la ore, evaluare integrală elaborează o notă informativă
și vin cu unele concluzii către cadrele evaluate. Evidențiind unele punte forte observate în urma evaluării ,atrag atenția celui evaluat la unele punte slabe care
ar fi necesar de înlăturat și desigur propun un șir de recomandări: frecventarea cursurilor de perfecționare, asistarea la orele colegilor.
Evaluarea competențelor și a performanței personalului joacă un rol semnificativ, din perspectiva performanței organizaționale, implicând măsurarea
performanței individuale sau de grup în scopul ameliorării lor. De aceea, evaluarea competențelor și a performanțelor cadrelor didactice nu trebuie limitată la
măsurarea performanțelor anterioare, ci şi la estimarea performanțelor viitoare, mai ales în cazul în care sunt urmărite obiective referitoare la formarea şi
dezvoltarea personalului.
Concluziile demersurilor cu caracter evaluativ pot avea o semnificație deosebită în contextul elaborării și aplicării unor proiecte care vizează construirea
carierei profesionale.

-9-

S-ar putea să vă placă și