Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL ÎNVATAMINTULUI Şl ŞTIINTEI

ION D. ION NICOLAE RADU

EDITURA DIDACTICĂ Şl PEDAG O G ICĂ, BUCUREŞTI, 1991


M IN IS T E R U L Î N V Ă Ţ Ă M Î N T U L U I ŞI Ş T IIN Ţ E I

Ion D . Ion Nicolae Radu

ALGEBRA
Ediţia a IV -a revizuită şi completată

Q
EDITURA DIDACTICA ŞI PEDAGOGICA
Bucureşti, 1991
CUPRINS

CAP. I. Mulţimi şi operaţii algebrice


1 . Mulţimi şi funcţii .................................................................................................. 1
2. Relaţii binare ......................................................................................................... 10
3. Operaţii algebrice. Noţiunea de sem igrnp........................... _ ............................ 17
E x e r c iţii......................................................................................................................... 24

CAP. II. Grupuri


1. Grupuri şi morfisme de g ru p u ri.......................................................................... 28
2. Subgrupuri şi subgrupuri n o r m a le ................... 34
3. Relaţii de echivalenţă pe grupuri. Grup fa c to r...................................................... 38
4. Grupuri finite. Grupuri finitede perm utări......................................................... 43
.4. Grupuri r e z o lu b ile .............................. 49
6. ;0-grupiiri. Teoremele lui S y l m v .......................................................................... .41
E x e r c iţii......................................................................................................................... 53
/
CAP. III. Inele şi corpuri
1. Inele şi corpuri. Morfisme de in e l e ....................................................................... .58
2. Subinel, ideal şi inel fa c t o r ...................................................................................... (>6
3. Ideale prime şi ideale m axim ale.......................................................................... 74
4. Subcorpuri. Corpuri prime. Caracteristica unuic o r p ............................................ 76
5. Inele de fracţii. Corpul de fracţii al unuiinel in te g ru ...................................... 78
6. Inele de p o lin o a m e .................................................................................................. 82
7. Polinoame simetrice .............................................................................................. 90
E x e r c iţii......................................................................................................................... 95

CAP. IV. Proprietăţi aritmetice ale inelelor


1. Divizibilitatea în inele .......................................................................................... 98
2. Inele euclidiene ...................................................................................................... 106
3. Inele principale .................................................................................. , ................. 109
4. Inele factoriale ...................................................................................................... 112
E x e r c iţii......................................................................................................................... 117

CAP. V. Module şi spaţii vectoriale


1. Modale. Morfisme de m od u le........................................... 119
2. Submodule. Module factor .................................................................................. 128
.3. Teoreme de izomorfism pentru m o d u le .......................................................... . 135
4. Module libere ...................................................................................................... 138
5. Sume şi produse directe . ....................................................................................... 148
6. Şiruri exacte de m odule........................................................................................... 156
7. Categorii şi f u n c t o r i .............................................................................................. 159
8. Bimodule, dualul şi bidualul unui m o d u l........................................................... 163
E x e r c iţ ii......................................................................................................................... 167

CAP. VI. Determinanţi şi sisteme de ecuaţii liniare


1. Determinanţi ......................................................................................................... 172
2. Lema substituţiei .............................................................................................. 178
3. Inversa unei m a t r i c e .............................................................................................. ISO
4. Rangul unei m a t r i c e .............................................................................................. 181
5. Sisteme de ecuaţii liniare cu coeficienţi într-un corp co m u ta tiv ........................ 184
6. Transformări elementare ...................................................................................... 190
7. Elemente de programare l i n i a r ă ........................................................................... 204
E x e r c iţ ii......................................................................................................................... 217

CAP. VII. Module de tip finii peste inele principale.


1. Matrice aritmetice ech ivalen te.............................................................................. 219
2. Teorema factorilor in v a r ia n ţ i.............................................................................. 223
3. Module indecompozabile de tip finit peste inele princip.al c ............................... 231
4. Subspaţii invariante .............................................................................................. 234

415»
5. Matricea canonica Jordan a unei transfonnăriliniare........................................... 238
6. Matrice asemenea. Forma canonică Jordan a unei m a trice............................... 241
7. Vectori şi valori p r o p r ii.......................................................................................... 246
E x e r c iţ ii......................................................................................................................... 248

CAP. VIII. Produs tensoriial. Aplicaţii


1. Produs tensorial de module ................................................................................... 250
2. Produstensorialdebimodule, produs tensorial peste un inel comutativ . . . .’ 255
3. Produs tensorial de module li b e r e ....................................................................... 260
4. Extinderea s c a la r ilo r ..............................................................................................' 262
5. Produs tensorial de un număr finit de m od u le................................................... 264
6. Produs tensorial de a l g e b r e ...................................................................... 26~
7. Algebra tensorială a unui m o d u l ............................... ... ...................................... 271
8. Algebra exterioară a unui modul . . . ; ........................................................... 27S
9. Inele şi module de f r a c ţ i i ................................................................................. ... 282
E x e r c iţ ii.......................................................................... ... .......................................... 2S9

CAP. IX. Rădăcini ale polinoamelor cu coef cienţi intr-un corp


1. Elemente algebrice şi transcedente. Extinderi algebrice....................................... 292
2. Proprietăţi ale rădăcinilor unui polinom. Corpul de descompunere al unuipolinom 29”
3. Corpuri algebric închise ...................................................................... 302
E x e r c iţ ii.......................................................... 30”

CAP. X. Teoria lui Galois

1. Grupul lui G a l o is ...................................................................................... 308


2. Corpuri finite .......................................................................................................... 309
3. Extinderi algebrice normale ....................' ......................................................... 313
4. Extinderi algebrice s e p a r a b ile .............................................................................. 316
5. Teorema fundamentală a teoriei lui G a lo is ....................................................... 320
6. Caracterizarea ecuaţiilor rezolubile prin ra d ica li............................................... 321
7. Extinderi transcendente. Gradul de transcendenţă al unei extinderi de corpuri 325
8. Generalizări ale noţiunilor de extindere normală şi separabilă............................ 32”
Exerciţii ......................................................................................................................... 330

C.AP. XI. Clase speciale de inele şi module


1. Inele şi module noetheriene (artiuiene)...............................................................’ . 3.52
2. Module de lungime f i n i t ă ...................................................................................... 338
3. Aplicaţii Euler-Poincar6. Grupul G rothen dieck............................................... 345
4. Nilradicalul unui modul (inel). Submodule (ideale) prim are................................ 34”
5. Ideale prime asociate. Descompuneri p rim a re................................................... 352
6. Structura inelelor simple a r tin ie n e ....................................................................... 359
7. Radicalul Jacobson. Teorema W edderburn-A rtin................................................ 363
8. Inele şi module s e m is im p le ................................................................................... 36”
9. Reprezentări liniare de grupuri f i n i t e ................................................................... 371
10. Module proiective şi in je c t iv e ............................................................................... 374
E x e r c iţ ii.......................................................................................... 3S5

CAP. XII. Algebre întregi


1. Elemente întregi şi morfisme întregi de inele 388
închiderea întreagă. Inele întreg închise 391
3. Comportarea idealelor prime la extinderi întregi de inele. Dimensiunea Krull a
unui inel .................................................................................................................. 393
4. O teoremă de finitudine pentru extinderile în tregi............................................... 396
5. Inele de întregi a lg e b r ic i.......................................................................................... 399
6. Unităţile unui corp de numere a lgebrice........................................................... ... 402
7. Aritmetica în inele de întregi algebrici. Inele dedekindiene................................... 403
8. Valori absolute şi valuări pe c o r p u r i........................................................... .... . 40”
E x e r c iţ i i.......................................................................................................................... 412
B ibliografie..................................................................................................................... 413
C u p r i n s ....................................... ... .............................................................................. 415

•416

S-ar putea să vă placă și