Sunteți pe pagina 1din 146

FISA DE POST CONDUCATOR AUTO

1. Denumirea compartimentului: Logistica / Administrativ 2. Denumirea postului: Conducator auto 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii Scoala de soferi categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Asigura service-ul auto Transport marfa Verificare foi de parcurs Asigura rezolvarea obligatiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului (sociale, financiare etc) Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CONTABIL SEF 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de

echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuielivenituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il

coordoneaza; -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila; -raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONTABIL

1. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. Denumirea postului: Contabil 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: contabilului-sef 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu personalul de executie al firmei 9. Pregatirea si experienta: studii economice 10. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. Responsabilitati si sarcini: 1.Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni; -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont; -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa; -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor; -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni; -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR). 2.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei; -Intocmeste balante de verificare pentru clienti; -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie. Responsabilitatile postului Legat de activitatile specifice, raspunde de: - operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans; - operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia; - verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei;

- incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli. Legat de disciplina muncii, raspunde de: - imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; - pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; - utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; - respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: SEF SERVICIU FINANCAIR CONTABILITATE 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Directorului Economic 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu posturi de executie 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de

echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Contabilizeaza si inregistreaza extrasele de cont de la banci; - Contabilizeaza si inregistreaza operatiunile si documentele legate de leasing, reevaluari, rezerve, capital si alte fonduri; - Contabilizeaza si inregistreaza salariile personalului si deplasarile externe; - Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora; - Efectueaza inchiderea conturilor de venituri, cheltuieli si TVA, verifica si regleaza balantele de verificare lunare ; - Listeaza si indosariaza registrul Carte Mare, balantele, jurnalele auxiliare; - Completeaza lunar Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare; - Completeaza trimestrial sau de cate ori este cazul Registrul de Evidenta Fiscala; - Completeaza anual Registrul Inventar; - Stabileste impozitele de plata (exclusiv cele legate de salariile personalului) si intocmeste declaratiile privind impozitul pe profit; - Efectueaza toate operatiile necesare inchiderii exercitiului financiar si intocmeste proiectul situatiilor financiare semestriale si anuale; - Supravegheaza arhivarea documentelor cu care lucreaza, conform atributiilor; - Tine legatura cu Administratia Financiara si colaboreaza cu seful ierarhic in cazul controalelor ; - Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile; - Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile; - Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII

1. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Administratorului societatii , Directorului General 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii; Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. 9. Pregatirea si experienta: Studii:- superioare tehice Vechime: . ani in domeniu; Cunostinte: - operare calculator : .. - cursuri de managementul calitatii ; - cursuri de perfectionare ISO. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: - planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii; - urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor; - urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati; - urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv; - urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii; - coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati ; - reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati: - asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in

cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General; - analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO; - coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit; - urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective; - urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire; - prelucreaza informatiile si le interpreteaza; - creaza si exploateaza sistemul informational propriu; - participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare ; - urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii; - participa la instuirea auditorilor interni; - urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive; - anunta si prezinta documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului; - coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda; - coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii; - tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni; - tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii; - tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii; - isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii; - urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari; - coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse; - transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului; - arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite; Raspunderi - despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie; - raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor ISO; - de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii; -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar; -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta, o perioada de un an de la data incetarii contractului; Responsabilitati suplimentare : - executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. - raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. - raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico-

comerciala a societatii, lansarea de produse noi, contracte comerciale interne si externe; - are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane interpuse , si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata; - raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie; 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - GESTIONAR

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL GESTIUNE 2. Denumirea postului: GESTIONAR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Managerul administrativ; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu gestionarii/operatorii de transport - reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari. 9. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat) CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie, Gestiune stocuri EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: - Cunostinte de contabilitate primara - Cunostinte de legislatie gestiune stocuri - Cunostinte de operare PC (MS Office) - Cunostinte operatiuni import/export si vamale APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Respectarea instructiunilor orale si scrise CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta - Integritate fizica - Atentie concentrata si distributiva - Initiativa - Memorie vizuala - Spirit organizatoric - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres

- Punctualitate - Fara antecedente penale CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional, conformist, ordonat eficient, spirit practic, sociabilitate, tact, amabilitate. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): 1. Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa - Opereaza in stoc miscarile de marfa - Pastreaza documentele justificative legate de stocuri - Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa - Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei - Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic - Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei - Respecta legislatia de gestiune a stocurilor 2. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare - Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii - Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei - Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie - Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante - Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor - Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului - Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor 3. Asigura miscarea stocurilor - Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur - Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi - Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege - Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata - Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei - Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului - Preda marfa catre client conform documentelor emise 4. Expediaza marfa catre clienti - Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii - Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii - Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Acuratetea inregistrarilor in stoc - Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile - Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic - Calitatea raportarilor si a informarilor - Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma - Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special - Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor si altor materiale, a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - BUCATAR

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. Denumirea postului: BUCATAR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Bucatarului sef; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu sefii de birouri, personal administrativ, soferi de aprovizionare, contabilitate; - cu personalul de deservire a clientilor. 9. Pregatirea si experienta: studii medii; diploma de calificare in domeniu ; vechimea in specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre locurile de munca anterioare; cunostinte medii de limba engleza; rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica; imaginatie culinara, ordonat si disciplinat; capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului; atitudine orientata catre client politete, abilitati bune de comunicare, persoana energica si amabila; rezistenta mare la stres; atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate de a lucra in ture. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - pregateste mncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare; - monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor; - participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare;

- preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora; - debaraseaza si asigura curatenia bucatariei; - asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora; pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii; respectarea normelor de igiena si securitate a muncii; utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - SECRETARA

1. Denumirea compartimentului: -

2. Denumirea postului: SECRETARA 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: - ceilalti angajati ai firmei; - Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor - Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: - Intocmeste si actualizeaza baza de date; - Intocmeste oferte de marfuri; - Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;

- Tine evidenta stocurilor; - Intocmeste fisele de magazie - Intretine relatiile cu clientii din portofoliu; - Primeste vizitatorii; - Asigura protocolul; - Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - OSPATAR

1. Denumirea compartimentului: BUCATARIE

2. Denumirea postului: OSPATAR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de sala; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu bucatarul, barmanul, ceilalti ospatari 9. Pregatirea si experienta: diploma de calificare in domeniu; experienta de minim 1 an ca ospatar; cunostinte medii de limba engleza; aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine; atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate pentru compromisul constructiv. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista; acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor; cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi. Sarcini si indatoriri specifice: servirea exemplara a clientilor; indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. Responsabilitati ale postului: asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor; raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. Autoritatea postului: Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

FISA DE POST - MANAGER MARKETING

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL MARKETING 2. Denumirea postului: MANAGER MARKETING 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza: Directorul general; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Asistentul marketing; 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -director economic, director tehnic, director vanzari si marketing, director resurse umane, director productie, personalul din cadrul firmei; 9. Pregatirea si experienta: Pregatirea necesara postului de munca: - de baza: studii superioare din domeniul economic de activitate; - de specialitate: logistica; - cursuri speciale: curs de coordonator activitate de transport, management organizational, operare calculator, cunoasterea unei limbi straine; Competentele postului de munca; cunostinte si deprinderi: - cunostinte de logistica, inginerie tehnica, constructii, management; - cunostinte de legislatie auto, legislatie financiara; - cunostinte de operare calculator; - cerinte aptitudinale: - nivel de inteligenta generala: mediu superior (capacitate de analiza si sinteza, judecata rapida); Aptitudini speciale: - capacitate de a intelege mesajul verbal, scris; - memorie dezvoltata, capacitate de a retine informatii; - usurinta in exprimare; - rationament numeric; - atentie concentrata si distributiva; Cerinte comportamentale: - rezistenta la sarcini repetitive si stres; - integrare in colectiv (sociabilitate); - mentinerea unei atmosfere colegiale si a unor bune relatii de munca (atat cu subordonatii cat si cu superiorii); - echilibru emotional; - volum solid de cunostinte teoretice si practice; - profil etic/integritate; - eficienta profesionala (capacitate de mobilizare crescuta pentru finalizarea cat mai operativa a tuturor sarcinilor si atributiilor ce-i revin, planificarea succesiunii activitatilor pentru incadrarea in termenele scontate); - receptivitate la solicitarile profesionale; - abilitati de planificare si organizare; -. abilitati de conducere; Domenii de interes: - interese practice in domeniul logisticii si a celor asimilate; Motivatie personala: - motivatie crescuta pentru rentabilizarea muncii si dezvoltarea activitatii in obiectivul condus; - preocupat de perfectionare profesionala; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini: - Organizeaza si permanent ia masuri pentru asigurarea completa si la timp a societatii cu bunuri materiale si servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispozitie si mijloacele de transport existente; - Planifica, indruma si controleaza activitatea de contractare (unde se preteaza), aprovizionare, receptie, distributie si consum a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii urmarind legalitatea documentelor intocmite; - Verifica si raspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand la baza cererile de necesitate (referatele) intocmite la nivelul departamentelor, birourilor care solicita achizitionari de bunuri materiale; - Organizeaza centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde este cazul) si stabileste prioritatile si programul de aprovizionare; - Organizeaza activitatea de prospectare a pietei pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona; - Controleaza lunar modul cum este tinuta evidenta operativa la gestiunile din cadrul departamentului logistica; - Organizeaza si controleaza modul de desfasurare a activitatii de inventariere si urmareste valorificarea rezultatelor inventarierii la gestiunile din cadrul departamentului logistica; - Planifica si organizeaza executarea transporturilor de marfa; - Indruma si controleaza activitatea coloanei de transport si organizarea activitatilor in parcul auto; - Verifica cum se organizeaza si executa intretinere autovehiculelor si repararea acestora; - Propune si fundamenteaza analize economico - financiare ce au drept scop rentabilizarea departamentului logistica; - Urmareste incadrarea in consumurile normate si ia masuri de evitare a risipei; previne si rezolva eventualele disfunctiuni aparute la nivelul departamentului logistica; - Elaboreaza si gestioneaza eficient bugetul de venituri si cheltuieli al departamentului logistica; - Organizeaza pregatirea personalului din departamentul logistica si vegheaza la mentinerea unor relatii corecte de munca bazate pe respectarea legislatiei in vigoare precum si pe respectul angajatului fata de sine si fata de societate; - Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in functie de necesitatile departamentale; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST ECONOMIST

1. Denumirea compartimentului: financiar 2. Denumirea postului: Economist 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului financiar

5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu personalul de executie al firmei 9. Pregatirea si experienta: studii economice superioare 10. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la informatii financiare Utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. Responsabilitati si sarcini: 1.Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking: -Actualizeaza si verifica zilnic soldurile in lei si in valuta prin electronic banking; -Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei; -Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb; -Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic; -Justifica platile externe la banca; -intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar; -intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile. 2.Asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii si bugetul statului: -Efectueaza platile catre furnizorii interni prin electronic banking; -Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara; -Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare; -Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii. Responsabilitatile postului: Legat de activitatile specifice, raspunde de: -intocmirea corecta si la timp a platilor; -Aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile in valuta; -Urmarirea si justificarea la termenele legale a platilor in avans; -Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si inscrierea lor in termenele stabilite. Legat de disciplina muncii, raspunde de: -imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; -Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; -Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; -Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau -Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei; -Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - SOFER

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DISTRIBUTIE 2. Denumirea postului: SOFER 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului de departament; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Nu este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Numai daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: - scoala de conducatori auto categoria B+C+E; - experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa; - cunostinte minime de mecanica auto. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - 1. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit - 2. participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;

- 3. va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri; - 4. nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou; - 5. nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit; - 6. soferului ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de transport; - 7. soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou; - 8. soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator; - 9. atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusive anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto; - 10. la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf; - 11. la incheierea unei curse verfica: - confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop; - inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie. - 12. in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul are urmatoarele obligatii: - sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe; - sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci, sipci de lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta. - 13. inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice: - concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR), documentele marfii, tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou; - aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR, in rubrica special destinata acestui scop. - 14.soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute - 15. la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea. - 16. soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou. RESPONSABILITATI: Soferul raspunde personal de: - integritatea autovehiculului pe care il are in primire; - integritatea marfurilor transportate; - cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare; - intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: . efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune; . exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia. - Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie, vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport. - Soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL

1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliului de administratie; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: - Directorul Economic, Directorul Vanzari si Marketing, Directorul Resurse Umane, Directorul Tehnic, Directorul Tehnologia Informatiei 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu: Directorii 9. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: - Cunostinte privind procesul de vanzare - Cunostinte privind tehnici de negociere - Cunostinte de management - Microsoft Office - Cunoasterea in profunzime a pietei locale - Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc - Cunostinte minime de contabilitate primara - Cunoasterea legislatiei in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor - Abilitati de negociere - Acordare si transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta de nivel superior

- Spirit organizatoric - Echilibru emotional - Capacitate de a evalua si a lua decizii - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare - Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie - Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni - Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal - Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia - Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri - Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare - Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social - Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei - Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei - Asigura o buna imagine a firmei pe piata - Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate - Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5. Asigura managementul firmei - Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei - Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine - Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine - Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei - Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor - Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice - Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza

- Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii - Folosirea eficienta a resurselor firmei - Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele guvernamentale - Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii - Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci, furnizori si clienti - Calitatea climatului organizational - Calitatea managementului firmei - Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale, raspunde de: - Coordonarea eficienta a personalului din subordine - Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare - Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: - Decide asupra noilor directii de dezvoltare - Stabileste planurile de vanzari si profit - Aproba bugetele si corectiile necesare - Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca - Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei - Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici - Aproba procedurile de interes general ale firmei - Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei - Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei - Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de firma - Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine - Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor - Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - LACATUS MECANIC

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Denumirea postului: LACATUS MECANIC 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director general, Director adjunct, Director tehnic, Director executiv, Responsabil managementul calitatii, Sef punct lucru; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru. - Construieste, monteaza si instaleaza diferite structuri metalice pe santierul de constructii; - Ajusteaza, asambleaza imbina, finiseaza, incadreaza usi, ferestre metalice in interiorul constructiei; - Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului; - Confectioneaza panourile folosite la cofrag; - Executa constructii metalice cu caracter provizoriu sau definitive; - Ansambleaza structurile metalice pentru schele; - Respecta intocmai sarcinile si indicatiile primite de la seful direct cu privire la procesul tehnologic si materialele folosite (proportii, cantitati, calitate); - Respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in proiectele de executie; - Executa lucrari de vopsitorie dupa caz; - Utilizeaza rational timpul de lucru si materialele, echipamentele de lucru din dotare; - Indeplineste orice alte sarcini, activitati si atributii specifice trasate de conducerea executiva in legatura cu activitatea pe care o desfasoara; - Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce pote sa apara in procesul muncii sau

care poate afecta bunul mers al activitatii; - Ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice, apei si a celorlalte materiale de consum utilizate; - Utilizeaza echipamentele, sculele si materialele puse la dispozitie de societate pentru executarea sarcinilor de serviciu; - Ia masuri pentru evitarea intreruperilor, stagnarilor si reducerea timpului neproductiv in activitatea ce o desfasurati si nu determinati intarzieri ale altor formatii prin nepredarea frontului de lucru la data prevazuta. - Sa respecte intocmai normele de tehnica securitatii muncii la locul de munca, normele specifice de protectia muncii la verificarea si functionarea utilajelor de mica mecanizare si alimentarea cu energie electrica a acestora. - Sa isi insuseasca, sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI din cadrul instructajelor lunare, conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii. - Sa utilizeze adecvat, conform indicatiilor, echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie, fara a face rabat de la norme. - Sa asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat sa va realizati salariul negociat. - Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin. - Sa nu inceapa nici o lucrare fara acordul sefului punctului de lucru. - Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului punctului de lucru si fara a lasa locul de munca in ordine, utilajele in functiune sau sub stare de functiune. - Sa respecte intocmai programul de lucru de 8 ore si in cazul cand beneficiarul impune un termen mai mic conform graficelor de executie, veti prelungi programul la 10 sau 12 ore si daca este nevoie se va lucra si sambata, duminica sau alte sarbatori legale, cu plata corespunzatoare numarului de ore lucrate. Refuzul de indeplinire a acestui articol poate duce la rezilierea contractului de munca a celor implicati. - Programul de lucru se va prelungi si atunci cand din diverse motive. - Sa nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea. - Sa nu consume bauturi alcoolice, tigari, droguri in incinta punctului de lucru si nici diferite medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau lucrul la inaltime. - Fata de ceilalti salariati (ai beneficiarului sau ai altor subantreprenori) este necesara adoptarea unei conduite cuviincioase, de respect. - Sa execute operatiile repartizate de seful de echipa sau seful punctului de lucru, respectand toate indicatiile si masurile, astfel incat rezultatul operatiunii respective sa corespunda cerintelor solicitate. - Zilnic se vor executa cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor, pana la onorarea lor, indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru. - Sa ia masuri de acordare de prim ajutor in caz de accident si informati imediat conducerea. - Sa nu introduca in procesul de fabricatie, in opera sau la lucrarile ce devin ascunse, materiale necorespunzatoare calitativ. - Sa ia masuri de depozitare corespunzatoare a materialelor, semifabricatelor atat la punctul de lucru cat si in timpul transportului. - Sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care fac verificari (beneficiar, conducerea societatii, inspectia de calitate, protectia muncii etc.) in concordanta cu dispozitiile sefului punctului de lucru. - Raspunde de calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu procedurile tehnice, proceduri de sistem si instructiuni de lucru, prevazute in manualul calitatii. - Sa gestioneze corespunzator materialele si uneltele luate in primire. - Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum in urma aprobarii referatelor intocmite de catre dv. - Toate documentele se vor intocmi in doua exemplare din care unul se va inainta la seful ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar la dv. - Toate problemele importante se vor prezenta in scris si se va astepta o rezolvare in scris sau realizarea in mod direct a acestor masuri. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR DE RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Conducerii unitatii 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Inspectorii de personal, contabil, inspector protectia muncii si protectie civila, maistru instructor atelier scoala 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii, fosti angajati, sefi de birouri si sectii, directori, precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii, inspectori ai ITM, etc. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii. 9. Pregatirea si experienta: De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie, Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu. Acomodarea cu cerintele postului: 1. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni

Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si

se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - ELECTRICIAN

1. Denumirea compartimentului: TEHNIC 2. Denumirea postului: ELECTRICIAN 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului, Directorului General; Directorului tehnic 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul, membrii echipei, ucenici, etc 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate entitatile adiacente; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Calificare si autorizatie specifica 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Pentru realizarea unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza : - isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru are de indeplinit, - face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii,

- raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispozitivele,uneltele etc.pe care le are in primire , - intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa lucreze, - Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra, - Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit, - Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru, - Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii, - Verifica integritatea izolatiei ,ingradirilor,starea carcaselor, - Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant, - Verifica echipamentul de protectia muncii, - Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru, - Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune, - In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment , - Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant. - Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea de executat presupune schele, - Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la inaltime,are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport, - Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale privind transporturile , functionarea macaralelor care ridica materiale, legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei, intretinerea utilajelor etc. - Formuleaza pentru uzul conducerii SC....................................... SRL observatii si propuneri de natura legislativa,metodologica,procedurala sau organizatorica, atunci cand situatia o impune, - Examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele,iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati,dupa caz. - Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare ; - Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii, - Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului; - Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces; - Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate , trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica; - In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii; - Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - BARMAN 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL RESTAURANT 2. Denumirea postului: BARMAN 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de sala; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu personal de deservire / ateliere, seful de sala, chelnerii, ceilalti barmani, angajati contabilitate, birou personal 9. Pregatirea si experienta: a) studii medii; domeniul de activitate: restaurant, bar, club; b) vechimea in specialitate: min. 2 ani, cu recomandari de la cel putin un loc de munca anterior; c) alte cerinte specifice: - limbi straine (nivel) Engleza (mediu), Franceza (mediu); - abilitati de comunicare foarte bune, flexibilitate, amabilitate, dorinta de a fi pe placul clientului. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini:

- deservire bauturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii; - politete si profesionalism in servirea clientilor; - pastrarea igienei si a curateniei la locul de munca; - dozarea judicioasa a bauturilor servite in conformitate cu retetarul aprobat; - admninistrarea corecta a stocului de bauturi; - inregistrarea vanzarilor; - intocmirea listei de vanzare de peste zi; - intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. cu legislatia in vigoare. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - MECANIC AUTO

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului Tehnic; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. 9. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: - Nivel de studii si tipul lor: - Vechime in munca / in specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):

10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini:

Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa; Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni; Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto; Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct; Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate; Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI; Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport; Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului, constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca, conform prevederilor Codului Muncii. - Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - RECEPTIONERA

1. Denumirea compartimentului: ADMINISTRATIV 2. Denumirea postului: RECEPTIONERA 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului general si asistentei directorului general; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu toti angajatii organizatiei 9. Pregatirea si experienta: a)studii medii sau superioare; b)cunostinte de limba engleza sau franceza, operare pe calculator, dactilografiere, telefonie; c)disponibilitati de dialog, comportament civilizat. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - asigura pastrarea registrului unic de intrari / iesiri al organizatiei; - asigura activitatea de telefonie centrala a organizatiei; - asigura activitatea de informatii generale pentru public; - intocmeste planul fondului necesar protocolului; - stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea consumabilelor necesare (papetarie, protocol) ; - pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la organizatie; - duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul general; - raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri, faxuri, oferte etc); - raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai destinatarului, iar, in cazul in care nu este precizat un destinatar, se inmaneaza sefului direct; - asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor; - tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon, fax, precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunostinta in diferite moduri; - asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei (chiar prin apelarea

serviciului de informatii); - preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului, afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice; - tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora; - primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri; indeplineste activitatile de protocol; - furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate; - raspunde de redactarea de adeverinte, cereri diverse, delegatii respectand formatele utilizate in firma; - intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct; - raspunde de inregistrarea documentelor redactate si de evidenta lor; - raspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste si ziare; urmareste si verifica primirea lor; - asigura arhivarea in ordine a documentelor care ii sunt inmanate, a faxurilor trimise si primite; - face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII


1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL ____________________ 2. Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: Cerintele postului: Studii necesare:______________________. Aptitudini si deprinderi necesare: apt fizic, sa aveti indemanare. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: -sa incarce -sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse, -sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic -sa le amestece in recipienti -sa le intinda, sa le taie -sa sorteze materialul rezultat din demolari -sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoere , se lucreaza la inaltime , in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice ,etc. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul

13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SUDOR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sudor 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - participa la asamblarea de utilaje - efectueaza constructii metalice - respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii, PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR - verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST FEMEIE DE SERVICI

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Femeie de servici 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: administratorului si presedintelui asociatiei 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: ia la cunostinta de solicitarile membrilor asociatiei de proprietari si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la indeplinire in ordinea prioritatilor 9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: 11. Responsabilitati si sarcini: - executa lucrari de curatenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi, trotuar). - executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi, trotuar) - este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa - este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Sarcini: sa mature zilnic holul si scara imobilului; sa spele cel putin o data pe saptamana holul si scara imobilului; sa mature sau/si sa spele holul, scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor; sa stearga praful si panzele de paianjen din holul si scara imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; sa mentina curatenia la gheena si la balcoanele de pe etaje de folosinta comuna (de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe impreuna cu reprezentantii firmei de prestari servicii de salubritate la descarcarea gunoiului menajer; sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului;

saptamanal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a tomberoanelor avnd obligatia sa anunte administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei de necesitatea efectuarii de reparatii sau de inlocuire a tomberoanelor; sa anunte de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii, conducte sparte, fisurari, degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.) sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului (sa tunda iarba, sa ude spatiul verde, sa stranga ori de cate este nevoie hartiile, crengile, frunzele, etc. de pe spatiul verde) sa duca la indeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. : spalarea trotuarului, inlaturarea zapezii, etc.) sa mentina curatenia din subsolul imobilului; sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea mentinerii curateniei si pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu apa rece potabila, A.C.M., energie termica, canalizare (ex.: scurgeri, inundatii, , etc.) sau patrunderi fortate in subsol sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, intretinerii spatiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni, daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singur materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se incadra in plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei in vigoare, ex. : factura fiscala si chitanta ); sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociatie sau vizitatori; sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului sau presedintele asociatiei pentru ndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; sa fie cinstit , loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; sa respecte instructiunile de folosire a ascensorului si sa anunte de indata orice defectiune la societatea care asigura intretinerea ascensorului cat si administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; (conform.art.6 alin.(1) si (2) din OG nr.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii , primarul sau politia , dupa caz , si sa ia masuri , dupa posibilitatile sale , pentru limitarea si stingerea incendiului . conform art.23 lit. b , c, f, din OG 60/1997 , angajatul trebuie sa utilizeze , potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.; sa acorde ajutor , atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat , aflat intr-o situatie de pericol. Conform art.12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati , in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau; in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. b) Sa aduca la cunostinta de indata administratorului iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati. c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atat timp cat este necesar , pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. d) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. sa informeze de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

raspunde nemijlocit pecuniar, administrativ sau penal, dupa caz, daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa, aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociatiei sau membrilor acesteia. 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DULGHER - TAMPLAR - PARCHETAR

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Denumirea postului: DULGHER - TAMPLAR - PARCHETAR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de echipa / santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu membrii echipei 9. Pregatirea si experienta: COMPETENTE FUNDAMENTALE 1. Comunicarea interactiva la locul de munca. 2. Efectuarea unor calcule matematice simple. 3. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii. COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE 1. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii. 2. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor. 3. Respectarea N.T.S.M. si P.S.I. COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI 1. Executarea schelelor 2. Executarea cofrajelor 3. Montarea panourilor prefabricate. 4. Executarea pardoselilor din lemn. 5. Executarea acoperisului tip sarpanta. 6. Incadrarea si ajustarea tamplariei. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : Activitate se compune din: o executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior, o executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, scari, pereti) din beton armat monolit, o montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate, o montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura, parchet de diferite esente fag, stejar, foi de parchet laminat), o executarea acoperisului tip sarpanta, incadrarea si ajustarea tamplariei. In principal dulgherul- tamplar- parchetar are de efectuat urmatoarele activitati: o citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie. o efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie. o masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. o organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie. o verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare, remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR, SCULELOR, UNELTELOR, MASINILOR, UTILAJELOR SI

INSTALATIILOR 1. Identifica instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile necesare lucrarilor de executat. 1.1. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor. 1.2. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare. 1.3. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ. 1.4. Masinile, utilajele, instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii. 2. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat. 2.1. Alege corect dispozitivele, masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale, in functie de specificul lucrarii. 2.2. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor, masinilor, uneltelor, sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie. 3. Intretine instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie. 3.1. Curata cu constiinciozitate uneltele, utilajele si sculele dupa folosire. 3.2. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor, uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare. 3.3. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control. 4. Depoziteaza sculele, instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice. 4.1. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control, in mod corespunzator, la locuri special destinate acestui scop. 4.2. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate. Scule, unelte, masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie: -tesla, ferastrau, dalta, rindea, ferastrau electric, bormasina electrica etc. Instrumente de masura si control: -metru, ruleta, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer. Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie: -schele, cofraje, acoperis tip sarpanta. -pardoseli din lemn: dusumea din scandura, parchet(stejar, fag, etc.), parchet laminat. Dispozitive de ridicat: scripeti, troliu, macara fereastra, etc. Mijloace de transport: minicar, camion, tractor cu remorca etc. Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina, ulei, vopsea etc.

RESPECTAREA N.T.S.M. SI P.S.I. 1. Aplica N.T.S.M. 2. Aplica N.P.S.I. 3. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca. 4. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare. EXECUTAREA SCHELELOR 1. Monteaza schela. 1.1. Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei. 1.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru, cu respectarea NTSM si PSI. 1.3. Monteaza corect elementele componente ale schelei, conform procedurii de lucru. 2. Demonteaza schela. 2.1.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei. 2.2. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice. 2.3. Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei, la locul special destinat acestui scop.

EXECUTAREA COFRAJELOR 1. Traseaza cofrajul. 1.1. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat. 1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma geometrica a acesteia. 1.3. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie. 1.4. Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie. 2. Monteaza cofrajul. 2.1. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului. 2.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. 2.3. Monteaza provizoriu panourile de cofraj, in scopul identificarii eventualelor neconcordante. 2.4. Executa cu atentie completarile cofrajului. 2.5. Monteaza corect cofrajele pentru goluri. 2.6. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul, pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile. 3. Demonteaza cofrajul. 3.1. Demontarea cofrajului se face, dupa verificarea prealabila a intaririi betonului. 3.2. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija, pentru a nu deteriora betonul. 3.3. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie, in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora. 3.4. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop, cu respectarea normelor de protectia muncii. 3.5. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE 1. Executa trasarea axelor panourilor prefabricate. 1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare. 1.2. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale. 1.3. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie. 2. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate. 2.1. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie. 2.2. Executa montarea peretilor prefabricati, in conformitate cu planul de executie, cu respectarea abaterilor maxime admise. 2.3. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere, in conformitate cu planul de executie. 3. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate. 3.1. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor, in conformitate cu planul de executie. 3.2. Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor. Instrumente pentru trasat: creion, echer, raportor, vinclu, rigla Scule, unelte, utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate - macara - dispozitive de rezemare, - dispozitive de fixare (tensor) Instrumente de masura si control: -metru, ruleta, echer, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer. Dispozitive de sustinere: tensori compresori Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN

1. Traseaza cotele pardoselii. 1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare. 1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma si dimensiunile incintei. 1.3.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul. 2. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli. 2.1.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii. 2.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii. 2.3. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru. 2.4.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului. 2.5. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru, in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului. 3. Verifica calitatea montajului pardoselilor. 3.1.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei. 3.2. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura, parchet, foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control. 3.3. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei. EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA 1. Traseaza elementele componente ale acoperisului 1.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate. 1.2.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. 1.3.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. 2. Debiteaza si prelucreaza elementele componente 2.1.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat, in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului. 2.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat. 2.3.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat. 2.4. Debiteaza si prelucreaza manual elementele, in conformitate cu planul de executie. 2.5. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele, in conformitate cu planul de executie. 3. Monteaza elementele componente ale acoperisului 3.1.Executa imbinarile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie. 3.2.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru. 3.3. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei. 4. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului. 4.1. Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie. 4.2.Pozitia imbinarilor este minutios verificata. 4.3. Verifica dimensiunile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie, cu ajutorul instrumentelor specifice. 5. Monteaza invelitoarea 5.1.Alege materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie. 5.2.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru. 5.3.Monteaza materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie. 5.4. Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii. Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta: - grinzi, popi, capriori, rigle, scandura pentru astereala, placi ondulate, tabla INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI

1.Pregateste operatia 1.1. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul de executie. 1.2. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie. 2. Incadreaza si monteaza tamplaria 2.1. Monteaza in conformitate, cu proiectul de executie si procedura de lucru. 2.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect, corespunzator dimensiunii golurilor din proiectul de executie. 3. Ajusteaza elementele de tamplarie 3.1. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care necesita ajustare. 3.2. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei, cu respectarea riguroasa a cotelor. 3.2. Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie 4. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie. 4.1. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de lucru. 4.2.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate. 4.3. Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza:

Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - executa lucrari de curatenie in imobilul; - executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul; - este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa; - este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Sarcini: - sa mature zilnic in incinta imobilului ; - sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi); - sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa mentina curatenia; - sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ; - sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia - sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni; - sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu; - sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; - sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; - sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; - sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; - trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.; - sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol. Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau; In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : - sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; - sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; - sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;

- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. - sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ; - sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. Alte responsabilitati: - respectarea programului de lucru 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII\ 1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Denumirea postului: ELECTRCIAN IN CONSTRUCTII 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de echipa, sefului de santier; 5. Numele sefului ierarhic:

NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu membrii echipei, seful de echipa sau de santier 9. Pregatirea si experienta: Studii necesare: o scoala de calificare in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: o sa puteti reactiona rapid, o sa aveti aptitudini pentru munca practica si interes pentru probleme tehnice. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTIILE POSTULUI - sa traga cabluri prin tuburi fixe si flexibile, - sa instaleze panouri de distributie, intrerupatoare de circuit, prize si alte dispozitive electrice - sa repare si sa reconditioneze instalatii electrice. DESFASURAREA ACTIVITATII - In interiorul cladirilor in constructie sau deja locuite. Se lucreaza in murdarie si praf. RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA In raport cu aparatura si materialele utilizate: - Instrumente manuale - instrumente de masurat. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INSPECTOR RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului: resurse umane 2. Denumirea postului: Inspector resurse umane 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: manager resurse umane sau titulatura unui alt post ierarhic superior 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: personalul arhivelor statului, personalul Inspectoratului teritorial de Munca si/sau alte posturi cu care exista relatii de colaborare 9. Pregatirea si experienta: - cel putin studii medii; - instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj. La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei organizatii in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca, fisa cu datele personale,etc.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii, repartitie de la somaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat; intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare); inregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor, in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca; in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca, la dispozitia conducerii, intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca), conform Codului Muncii; inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbarilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in vigoare; evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal; arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului; intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta; eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive; eliberarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente in arhiva; intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte, formulare si alte acte specifice biroului; organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii, sectoare, ani, luni; tinerea inventarului arhivei la zi; primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea 16/1996 si 358/2002 copertat, numerotat, snuruit si sigilat); legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfacut; tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei; convocarea Comisiei de Selectionare a documentelor care au depasit termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic, numita de conducerea societatii; selectionarea, scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depasit termenul de pastrare cu aprobarea Comisiei de Selectionare prin proces verbal;

tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor; tinerea legaturii cu arhivele statului; executarea altor lucrari privind evidenta de personal, la solicitarea superiorului direct. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST FOCHIST

1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Fochist 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sef de productie 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta:

Studii medii 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini Este raspunzator de calitatea aburului produs. Este responsabil de buna functionare a utilajului. Este responsabil cu ordinea si curatenia la locul de munca. Este responsabil cu notarea in raport a activitatii desfasurate in ziua de munca Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. Executa : Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului parametrii de baza ai masinii. Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului indicele contorului de gaze. Operatii de preincalzire a utilajului, coordonate cu verificarea functionarii corecte a sistemelor de ardere a gazelor. Operatii de purjare a vasului de acumulare, a cazanului, a distribuitorului de abur. Verifica functionarea statiei de dedurizare a apei, asigura alimentarea cu tablete de sare. Verifica corectitudinea parametrilor aburui pe toata durata zilei. Verifica zilnic gradul de etansare a garniturilor din traseul de conducte din central termica, anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea defectelor. Colaboreaza cu operatorii de la expandoare si blocform pentru diminuarea consumului de gaze. Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. Alte dispozitii date de seful direct. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MAGAZIONER

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Magazioner 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: Studii necesare: - studii medii cu diploma de bacalaureat 10. Autoritate si libertate organizatorica: Munca unui magaziner este aceea de a coordona si administra depozitul / locul de stocare a materialelor dintr-o organizatie. 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: In raport cu aparatura si materialele utilizate: - tehnologia computerizata - si echipamentul uzual de birou. Sarcini 1. Primeste materialele care se aprovizioneaza , verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora. Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI . 2. Asigura integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea firmei. 3. Colaboreaza cu operatorul de pe calculator care se ocupa de intocmirea bonurilor de materiale, caruia Si furnizeaza denumirea si cantitatea acestora in functie de solicitarile sefilor punctelor de lucru. Aceasta actiune, cere sprijinul si indrumarea sefului de compartiment . 4. Periodic, solicita operatorului de pe calculator situatia stocurilor si verifica daca acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie. Anunta seful de compartiment aprovizionare cand stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare. 5. Materialele vor fi predate numai in baza bonurilor de materiale intocmite pe calculator, pe filiera soferul de pe mijlocul de transport- sefii punctelor de lucru . Verifica daca bonurile se intorc semnate si le pastreaza pentru eventualele confruntari . Utilajele de mica mecanizare si sculele de mana vor fi predate sefilor punctelor delucru sau executantilor pe baza de bon. Verifica periodic daca acestea s-au intors in magazie. Sesizeaza in scris conducerii firmei, avand avizul sefului de compartiment, eventualele deteriorari nejustificate sau lipsa unor accesorii precum si predarea lor in grad avansat de murdarie . 6. Deschide fisele de inventar personal, pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute. In acestea sunt trecute sculele ce raman pe timp mai indelungat la executantii nominalizati de seful compartimentului. 7. Distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia. 8. Semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc firma, numai dupa o atenta verificare a inventarelor personale si a bonurilor raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri . 9. Tine evidenta elementelor ce compun schelele obisnuite din dotarea firmei. Raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca. 10. Elibereaza motorina si benzina in cantitatile trecute pe bonurile care indica numarul autovehiculului sau denumirea utilajului pe care se solicita combustibilul respectiv . 11. Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SUDOR LACATUS

1. Denumirea compartimentului: Mecanic 2. Denumirea postului: Sudor lacatus 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu ceilalti angajati ai societatii 9. Pregatirea si experienta: Studii medii

Vechime: 2 ani Alte cerinte: Experienta in domeniu Cunostinte: 1. Salariatul trebuie sa cunoasca functionarea si exploatarea masinilor si a instalatiilor servite, manipularea, manevrarea sau conducerea lor precum si procesul tehnologic de lucru 2. Cunoaste organele principale ale masinii, rolul aparatelor de masura si control 3. Modul de executare al lucrarilor 4. Durata ciclului de functionare intre doua reparatii capitale, sistemul de revizii si reparatii (unde este cazul) 5. Combustibilii si lubrefiantii care trebuie folositi si durata de schimb(daca este cazul). 6. Rolul principalelor piese componente si gradul admisibil de uzura 7. Normele de munca, normele de protectia muncii, de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiibor ,de paza a mijloacelor si bunurilor, de protectia mediului 8. Prevederile contractului colectiv, al regulamentului intern si legislatia din domeniul sau de activitate 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Raspunde: 1. De calitatea lucrarilor executate in procesul de productie; 2. De respectarea tuturor normelor, instructiunilor, legilor care se aplica in domeniul in care isi desfasoara activitatea; 3. In cazul refuzului de a participa sau al neprezentarii la instructaj, indiferent de natura acestuia, sau la controalele medicale sau de alta natura, cerute de societate sau impuse de legi speciale; 4. De pastrarea actelor referitoare la munca sa sau care i-au fost incredintate de societatea 5. De respectarea clauzelor regulamentului intern ale societatii si al contractului colectiv de munca la nivel de unitate; 6. De neanuntarea la biroul personal a schimbarii datelor personale sau a actelor civile aflate la dosar ( schimbare nume, adresa, stare civila act identitate, etc.); 7. De declararea unor date false sau incomplete asupra situatiei sale sau a persoanelor aflate in intretinerea sa; 8. De respectarea programului de lucru si efectuarea concediului de odihna conform planificarii anuale ; 9. De pastrarea si intretinerea bunurilor societatii care i-au fost incredintate pentru desfasurarea procesului de productie 10. De folosirea corecta a echipamentului de protectie. Salariatul va anunta seful direct despre deteriorarea sau pierderea echipamentului sau despre orice alta situatie prin care se face imposibila folosirea acestuia 11. De luarea masurilor de siguranta in desfasurarea activitatii sale. Salariatul nu va incepe lucrul sau va opri lucrul daca constata orice neregula in procesul sau de munca care poate duce la producerea unui accident si va anunta imediat persoanele aflate in zona si pe seful punctului de lucru. 12. Curatenia si ordinea la locul sau de munca si a normelor de igiena; 13. De cunoasterea si folosirea corecta a obiectelor de prima interventie in caz de incendiu 14. De prezentarea la lucru intr-o stare necorespunzatoare care ii impiedica sa-si desfasoare activitatea(boala, oboseala, ebrietate etc.) Salariatul aflat in astfel de situatii trebuie sa nu vina la lucru, iar sefii directi cand constata astfel de cazuri trebuie sa le interzica salariatilor orice activitate in incinta locului de munca, sa-i trimita acasa si sa anunte si conducerea societatii de situatiile create. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - BETONIST

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Denumirea postului: BETONIST 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de santier; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - conditie fizica buna, - indemanare practica - calitati pentru munca in echipa. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - sa toarne structurile si fundatiile din beton la viitoarele cladiri - sa paveze cu beton drumurile si trotuarele - sa faca structuri din beton armat asa cum sunt grinzile de pod, - sa faca anumite parti de constructie prin compactarea mixturii de beton - sa toarne structuri de pereti subtiri din beton - sa aplice ranforsari din beton - sa lucreze suprafete de drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment) - sa instaleze diferite suporturi de beton sub tevile de apa si de canalizare - sa repare structurile die beton existente. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST SEF SANTIER

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sef santier 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Toti angajatii santierului pe care il coordoneaza implicati in procesul de construire 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; - are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta:

Nivelul de instruire: studii superioare 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine; - Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil; - Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita; - Intocmeste necesarul de materiale, resurse financiare, resurse umane; - Asigura si instruieste personalul din subordine; - Asigura legatura cu furnizorii de materiale; - Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau; - Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST DIRECTOR TEHNIC

1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Director tehnic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii /Utilitati, Aprovizionare / Achizitii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii

9. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] Calificari / specializari necesare Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei, MBA. Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date. [n functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.] cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei. in functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.] 2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. in functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii. Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a

documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. in functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.] 4. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. c) in raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca. Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie. Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii. Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie. Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine. Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [n functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili n conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.] 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Inginer Sef laborator 3. Numele si prenumele salariatului:

NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: sefii de profil si operatorii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu compartimentele functionale Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii 9. Pregatirea si experienta: Facultatea tehnica Studii: Facultatea de Inginerie Chimica Domenii profesionale: Chimie Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC Limbi straine: Franceza, engleza, germana 10. Autoritate si libertate organizatorica: Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric. 2. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare, reciclare, simpozioame, expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii. 3. Nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale. 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului. 2. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator. 3. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor. 4. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor. 5. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului. 6. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia. 7. Decide, in caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu. 8. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare. 9. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor. 10. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile. 11. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine. 12. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare. 13. Sesizeaza orice operatie, activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice. 14. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine. 15. Intocmeste planul de control calitate, verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui. 1. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator.

2. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu, spatii, fluxuri avute in vedere la autorizare. 3. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor. 4. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate, precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati. 5. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice, standarde, normative, specificatii. 6. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator. 7. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea informatiilor fata de incercarile efectuate. 8. Semneaza raportul final al incercarilor. 9. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor. 10. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul. 11. Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST COORDONATOR PROTECTIA MUNCII SI PSI

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Coordonator protectia muncii si PSI 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza: directorului Regional 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Coordoneaza activitatea de protectia muncii si PSI. 9. Pregatirea si experienta: Experienta: minim 1 ani in post similar Alte calificari: Cursuri protectia muncii si PSI 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1.Profesionale - Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de protectia muncii noilor angajati. -Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru,care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii. - Face verificari programate si neprogramate a respectarii pe santier a normelor de protectia muncii. - Intocmeste necesarul de echipament de protectia muncii si dupa procurare, distribuie acest echipament. - Verifica inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii. - Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective. - Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice, precum si daca este cazul, darile de seama statistice aferente. - Indeplineste orice alte atributii stabillite in sarcina sa de catre Directorul regional. 2.In domeniul SMC Rezolva la termenele stabilite, actiunile corective/ preventive initiate pentru activitatile desfasurate, in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - SECRETARA

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: SECRETARA

3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: - ceilalti angajati ai firmei; - Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor - Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: - Intocmeste si actualizeaza baza de date; - Intocmeste oferte de marfuri; - Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti; - Tine evidenta stocurilor; - Intocmeste fisele de magazie - Intretine relatiile cu clientii din portofoliu; - Primeste vizitatorii;

- Asigura protocolul; - Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - OSPATAR

1. Denumirea compartimentului: BUCATARIE 2. Denumirea postului: OSPATAR

3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de sala; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu bucatarul, barmanul, ceilalti ospatari 9. Pregatirea si experienta: diploma de calificare in domeniu; experienta de minim 1 an ca ospatar; cunostinte medii de limba engleza; aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine; atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii; disponibilitate pentru compromisul constructiv. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista; acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor; cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi. Sarcini si indatoriri specifice: servirea exemplara a clientilor; indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. Responsabilitati ale postului: asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor; raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. Autoritatea postului: Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MAISTRU IN CONSTRUCTII

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Maistru in constructii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza: Echipa de muncitori 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: - Supravegheaza echipa din subordine - Intocmeste documentatii necesare pentru santier - Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule.

Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: - Coordonarea activitatii echipelor proprii si supravegherea activitatii subantreprenorilor. - Monitorizarea executiei, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii termenelor. - Stabilirea necesarului de resurse (materiale, echipamente, personal) pe baza planului de executie. Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. - Receptionarea documentelor care sosesc in santier (pontaje subantreprenori, avize de insotire a marfii, etc) si realizarea proceselor verbale ce privesc stadiile de executie a lucrarilor. - Raportarea constanta a evenimentelor de pe santier. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SEF SERVICIU APROVIZIONARE INVESTITII

1. Denumirea compartimentului: Aprovizionare-investitii 2. Denumirea postului: Sef Serviciu aprovizionare - investitii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului departamentului aprovizionare-investitii sau, daca functia nu este ocupata, directorului general sau loctiitorului acestuia, directorului economic

5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic, s.a. 9. Pregatirea si experienta: - Experienta profesionala : simt tehnic, cunostinte in domeniul comercial/logistica - Studii: superioare tehnice - Limbi straine (nivel) : germana si/ sau engleza foarte bine - Cunostinte PC : Windows, Office 10. Autoritate si libertate organizatorica: Coordoneaza activitatea de aprovizionare-investitii 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii si aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate. Activitati principale: - Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori; - Negocierea conditiilor comerciale (in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii; - Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pana la intrarea marfurilor in depozitul companiei; - Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate; - Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei; - Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii si urmarirea lor pana la livrareareceptia (de) catre departamentul beneficiar si dupa caz pana la punerea in functiune. Sarcini si indatoriri specifice: - Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vanzari si service; - Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d.p.d.. Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; -Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar si - dupa caz pana la punerea in functiune. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu, conform rigorilor prevazute in fisa de post: - pentru prima abatere de neindeplinire a sarcinii se aplica avertisment verbal, cu amendamentul ca vor exista consecinte evidentiate in calificativul de evaluare anuala a angajatului. - pentru a doua abatere de acelasi tip se va aplica o reducere a salariului brut pentru o perioada de la una la trei luni, cu un procent de 5-10 %, concomitent cu masurile hotaraste de catre companie pentru redresarea situatiei: interviu individual, in prezenta conducerii companiei, pentru identificarea cauzelor care au determinat respectiva stare de fapt; solutiile adoptate de catre companie pentru: scolarizarea interna a angajatului (pe produse, pe domenii), reconsiderarea volumului de munca etc. - pentru a treia abatere consecutiva de acelasi tip sanctiunea aplicata este concedierea, pentru necorespundere profesionala si/sau neindeplinirea repetata a sarcinilor principale de serviciu.

13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST LABORANT IN CONSTRUCTII

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului:


Laborant in constructii

3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza:

Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment; agregate; adeziv etc) Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: - Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment; agregate; adeziv etc); - Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator; - Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile; - Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic; - Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor; - Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de productie la nivelul cerintelor tehnologice. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST DULGHER

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Dulgher 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern:

8. Relatii functionale: -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii generale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: - Asamblarea structuri din lemn - Efectueaza constructii din lemn, cofraje pentru turnarea betonului Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: -participa la asamblarea de utilaje -efectueaza constructii metalice -respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii, PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR -verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT MONTAJ INTRETINERE SI REPARATII

1. Denumirea compartimentului:Productie 2. Denumirea postului: Muncitor calificat - montaj, intretinere si reparatii instalatii de producerea energiei electrice 3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Supervizorului firmei furnizoare de echipament 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern:

8. Relatii functionale: Va fi persoana de contact intre supervizor si ceilalti membrii din echipa de montaj. 9. Pregatirea si experienta: Competentele de munca: - Sa vorbeasca limba engleza sau germana la nivel de conversatie; - Pregatire profesionala intr-unul din domeniile: electromecanic, mecanic, apa canal sau constructii metalice; - Sa accepte a execta lucrari in alte meserii dect pregatirea lui profesionala; - Sa posede permis de conducere, cel putin cat B; - Angajatul este dispus a lucra 3-4 luni in ______ pentru specializare practica; - Angajatul este dispus a lucra dupa specializare pe santiere in diferite localitati din Romania. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati - Sa respecte ordinea si disciplina - Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa - Sa respecte regulile de protectia muncii - Inventarul sculelor utilizate Contextul muncii Angajatul va lucra efectiv in echipa sa, fiind totodata persoana de contact cu supervizorul santierului. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SEF PUNCT DE LUCRU

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sef punct de lucru 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern:

8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Este reprezentantul firmei in relatia cu tertii , fiind obligat sa trateze probleme tehnice si economice , numai daca acestea au fost insusite ( stabilite ) de directorul firmei . 2. Raspunde material de calitatea lucrarilor , de respectarea termenelor din contractele incheiate intre firma si beneficiar . 3. Va solicita la sfarsitul fiecarei zile compartimentului de aprovizionare materialele , accesoriile si utilajele necesare pentru desfasurarea lucrarilor in perioada urmatoare . Acest lucru se face dupa o analiza amanuntita pentru a se evita transporturile repetate pentru aceleasi materiale . Se va inputa , valoarea cheltuielilor facute , nejustificat ( deplasari repetate pentru pentru aducerea de materiale sau utilaje ) . 4. Raspunde de folosirea si gospodarirea corecta a materialelor respectand cu strictete normele de consum stabilite. Vor identifica pe cat este posibil , materialele , accesoriile , utilajele care nu corespund in ceea ce priveste calitatea sau buna functionare si va opri intrarea in opera sau folosinta. Anunta pe cei de drept sa ia masuri pentru remediere acestor deficiente. Daca se constata ca s-a depasit nejustificat si repetat consumul de materiale se vor lua masuri deosebite, mergandu-se pana la imputarea valorii acestora si chiar desfacerea contractului de munca. Disparitia din santier a mijloacelor de mica mecanizare sau a sculelor de mana ce i-au fost incredintate , vor fi urmate de plata valorii acestora . Pentru a nu se ajunge la asemenea situatii va trebui sa dea zilnic in primire sculele fiecarui muncitor , iar la sfarsitul programului sa pretinda inapoierea acestora in stare de functionare . 5. Urmareste direct sau, cand este cazul , cu ajutorul sefilor de echipa modul cum este folosit de catre personalul din subordine , timpul de lucru in scopul incadrarii in fisa limita de manopera . Daca aceasta fisa nu exista stabileste o munca zilnica pentru individ sau echipa . 6. Are obligatia de a se inscrie in limitele stabilite , in ceea ce priveste cheltuielile ce se fac atat cu materialele cat si cu manopera la punctul de lucru respectiv , in scopul atingerii unei productivitati de ________EURO/om lunar . Realizarile amintite mai sus , privind productivitatea , vor influienta in plus sau in minus salariul sefului cat si a celor ce au lucrat la acest ,,punct de lucru . 7. Participa la sedintele de productie , ce se tin de 3 ori pe saptamana , dupa orele de program pentru a informa conducerea firmei stadiul in care se afla lucrarile in santierul respectiv si cu ce trebuie ajutat in vederea activitatii viitoare. 8. Intocmeste rapoarte de lucru , cu date complete si edificatoare ce trebuie sa oglindeasca activitatea desfasurata timp de o saptamana . Acestea vor fi predate la sfarsitul fiecarei zi de ,,luni la compartimentul normare salarizare . 9. Tine la zi pontajul oamenilor din subordine , acesta trebuie predat la compartimentul ,,resurse umane in ziua de 16 ale fiecarei luni . 10.Va cere din timp conducerii firmei si compartimentului ,,resurse umane sa i se repartizeze personalul de care are nevoie pe meserii . 11.Are obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii de productie in deplina siguranta pentru muncitorii pe care i conduce , fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectia muncii avand in acest scop urmatoarele obligatii: a) Sa respecte prevederile proiectelor de executie , prescriptiile tehnice , fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretinerea utilajelor instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru precum si regulile de protectia muncii , in vederea prevenirii accidentelor de munca . b) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare om si echipa sa supravegheze si sa indrume pe cei din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte in vederea realizarii obiectivului de mai sus . c) Sa urmareasca mentinerea disciplinei , a ordinei si curateniei la locul de munca precum si mentinerea cailor de acces libere . d) Sa instruiasca , conform prevederilor regulamentelor in vigoare , muncitorii pentru lucrarile pe care

acestia urmeaza sa le execute , dupa fiecare instruire trebuie sa verifice daca au fost insusite regulile respective , specificandu-se in fisele individuale . e) Sa verifice zilnic , inainte de inceperea lucrului daca sunt asigurate dispozitivele de protectia muncii , daca ele sunt in buna stare , daca sunt amenajate corespunzator caile de acces , daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectia muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase . f) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara ,,fisa de protectia muncii completate la zi , fara echipament de protectie si de lucru , sau in stare avansata de oboseala sau de ebrietate . g) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la punctul de lucru respectiv , pentru a nu se produce accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute unele reparatii ce conduc la accidente sau deteriorari mai grave ale utilajelor respective . h) In cazul producerii unui accident de munca , sa anunte conducerea firmei , sa organizeze imediat primul ajutor , luand masuri sa nu se modifice starea de fapt pana la cercetarea accidentului . 12. Are obligatia sa indeplineasca orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST COORDONATOR PUNCT DE LUCRU

1. Denumirea compartimentului: punct de lucru 2. Denumirea postului: Coordonator punct de lucru 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: - studii superioare de profil in functie de specificul firmei; - cunostinte de operare pe calculator;

-. cunoasterea a cel putin o limba straina. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice, lunare, trimestriale, semestriale si anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru; organizarea, coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru; organizarea, coordonarea si controlul activitatii administrative (aprovizionare, transport persoane, transport marfa) din cadrul punctului de lucru; supravegherea si controlul distributiei si consumului de resurse financiare, materiale si de resurse umane din cadrul punctului de lucru; repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru, numirea personalului pe diferite posturi de executie; intocmirea dispozitiilor, programelor si situatiilor de lucru, pontajului personalului din cadrul punctului de lucru; stabilirea normelor pentru personalul direct productiv din cadrul punctului de lucru coordonat; tinerea evidentei, intocmirea rapoartelor, monografiilor si a altor documente destinate conducerii, referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru; coordonarea si supravegherea activitatii de revizie si reparatie a autovehiculelor, utilajelor si instalatilor aflate in dotarea punctului de lucru; aprovizionarea cu materiale, piese, combustibili si echipament de protectie necesare desfasurarii activitatii in conditii optime de calitate si securitate in cadrul punctului de lucru; participarea la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul punctului de lucru; realizarea instructajului lunar de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul administrativ din cadrul punctului de lucru. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SEF DEPARTAMENT

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sef Departament 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: Studii superioare Scoala de soferi categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Sustinere cursuri CTEC - Consultanta pe probleme de networking

- Coordonarea echipei a interventii si instalari/dezinstalari - Evaluarea clientului inainte de prestarea serviciului - Implementarea de solutii noi - Pregatiri echipamente - Testare echipamente noi - Instalari/dezinstalari echipamente - Rezolvare de disfunctionalitati la clienti - Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII

1. Denumirea compartimentului: Departament Calitate 2. Denumirea postului: Sef Birou Asigurarea Calitatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului Departamentului Calitate sau inlocuitorului acestuia 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Inginerii AQ din cadrul Biroului AQ 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu responsabilii AQ din compartimente ; Cu persoane desemnate din compartimentele societatii pentru elaborarea documentelor sistemului calitatii sau implementarea prevederilor acestor documente. 9. Pregatirea si experienta: Studii tehnice superioare Vechime in domeniu : Minim 5 ani intr-un post similar Calificari: - inginer - Absolvent al unui curs de instruire in domeniul asigurarii calitatii, sustinut de o persoana fizica / juridica calificata ;

- Absolvent al unui curs de auditor intern al sistemului calitatii ; Alte cerinte specifice postului: Sa cunoasca reglementarile in vigoare in domeniul asigurarii calitatii ; 10. Autoritate si libertate organizatorica: 1. Indeplineste atributiile de sef birou AQ conform schemei organizatorice a S.C. ________ S.A., atributii precizate mai sus ; 2. Semneaza actele intocmite si le inmaneaza spre aprobare sefului ierarhic. 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: 1. Responsabilitatile pe linie de P.M.-P.S.I.sunt prezentate in ANEXA NR. 1 ; 2. Raspunde de controlul implementarii si eficientei sistemului calitatii descris in Manualul Calitatii. 3. Raspunde de analizarea, implementarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii. 4. Raspunde de respectarea Graficului de audituri interne. 5. Raspunde material si disciplinar de calitatea lucrarilor intocmite la nivelul serviciului si incadrarea in termenele stabilite ; 6. Are obligatia de a studia, a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative in vigoare specifice domeniului in care lucreaza si a le aduce la cunostinta salariatilor in relatiile de serviciu pe care le are, cu ocazia indeplirii atributiilor sale de serviciu, precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare ; 7. Raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii ; 8. Raspunde pentru avizele si aprobarile date. Sarcini: 1. Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii ; 2. Elaboreaza Manualul Calitatii S.C. Spoting S.A.; 3. Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din subordine. 4. Intocmeste Graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii. 5. Elaboreaza procedurile de lucru specifice Biroului AQ si verifica procedurile de lucru elaborate de personalul din subordine. 6. Coordoneaza metodologic activitatea responsabililor AQ din compartimente. 7. Acorda asistenta tehnica de specialitate responsabililor AQ din compartimentele societatii, respectiv : - Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii de catre responsabilii AQ din compartimentele societatii ; - Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate de responsabilii AQ din compartimente sau persoanele desemnate, din punct de vedere al respectarii cerintelor de asigurarea calitatii ; - Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in compartimentele societatii. 8.In cadrul analizei efectuate de management: - Asigura activitatile de secretariat - Prezinta rapoarte privind: - Stadiul de realizare a programului de actiuni corective/ preventive stabilit la reuniunea precedenta; - Tendinta reclamatiilor primite de la clienti; - Sinteza rapoartelor auditurilor interne - Intocmeste si difuzeaza raportul de analiza a sistemului calitatii ; - Difuzeaza programele de actiuni corective /preventive, eventualele decizii, grafice de planificare a calitatii rezultate - Urmareste implementarea actiunilor corective stabilite prin audituri interne si informeaza Reprezentantul Managementului asupra gradului de implementare si adecvare a actiunilor corective si preventive stabilite. 9. Intreprinde masuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele imputernicite. 10. Coordoneaza si participa auditurile efectuate la subcontractanti. 11. Participa la auditurile externe efectuate de catre organismele de certificare la subcontractantii societatii. 12. Intocmeste Graficul anual de audituri interne. 13. Completeaza si gestioneaza Registrul de evidenta audituri interne si Registrul de evidenta a actiunilor corective si preventive. 14. Elaboreaza planurile de audit, listele de verificare si raportul de audit, in cazul in care este numit de

reprezentantul managementului auditor sef. 15. Urmareste modul de administrare si organizare a inregistrarilor calitatii. 16. Informeaza operativ Reprezentantul Managementului despre stadiul si eficacitatea sostemului calitatii si problemele rezultate din activitatea de supraveghere si mentinere a sistemului calitatii. 17. Informeaza periodic pe reprezentantul managementului asupra problemelor nerezolvate sau a caror rezolvare este in functie de unele decizii la nivelul conducerii societatii. 18. Identifica necesitatile de instruire in domeniul asigurarii calitatii. 19. Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare. 20. Indeplineste responsabilitatile rezultate din documentele sistemului calitatii si sarcinile de serviciu primite de la seful Departamentului Calitate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST REFERENT SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Referent de specialitate inginer constructii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Inginerului constructor 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: superior Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Impreuna cu inginerul constructor verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii, studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie; Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: - Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii ; - Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie; - Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de executie; - Intocmeste cartea constructiei; - Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic; - Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate; - Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru; - Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII

1. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Administratorului societatii , Directorului General 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii; Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. 9. Pregatirea si experienta: Studii:- superioare tehice Vechime: . ani in domeniu; Cunostinte: - operare calculator Microsoft office; - cursuri de managementul calitatii ; - cursuri de perfectionare ISO.

10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: - planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii; - urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor; - urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati; - urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv; - urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii; - coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati ; - reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati: - asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General; - analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO; - coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit; - urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective; - urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare, autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire; - prelucreaza informatiile si le interpreteaza; - creaza si exploateaza sistemul informational propriu; - participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare ; - urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii; - participa la instuirea auditorilor interni; - urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive; - anunta si prezinta documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului; - coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda; - coordoneaza si urmareste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii; - tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni; - tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii; - tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii; - isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii; - urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari; - coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse; - transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului; - arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite; Raspunderi - despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie; - raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul

serviciului conform contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform standardelor ISO; - de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii; -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar; -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta, o perioada de un an de la data incetarii contractului; Responsabilitati suplimentare : - executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal, in cazul nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in vigoare. - raspunde material pentru orice distrugere , degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. - raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economicocomerciala a societatii, lansarea de produse noi, contracte comerciale interne si externe; - are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane interpuse , si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata; - raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie; 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST RESPONSABIL CALITATE MEDIU

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Responsabil calitate mediu 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului; - Elaboreaza,distribuie, pastreaza, modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si

se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului; - Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor; - Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare; - Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii; - Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor ,furnizand date reprezentantului conducerii ,pentru sedintele anuale ale conducerii conform proceduriiAnaliza conducerii; - Urmareste implementarea actiunilor corective propuse sau rezultate in urma auditurilor; - Efectueaza audituri interne daca are pregatirea respectiva. Sarcini specifice pentru sistemul de management de mediu: - Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu, determinarea semnificatiei lor, stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu; - Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu; - Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile; - Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte; - Dezvolta, implementeaza si mentine SMM, sub conducerea reprezentantului managementului; - Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora; - Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate; - Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta; - Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - PROGRAMATOR

1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENTUL INFORMATIC 2. Denumirea postului: PROGRAMATOR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Programatorul colaboreaza cu: - ceilalti angajati ai firmei; - serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor.

9. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: superioare (profil Automatica, Cibernetica, Informatica) CURSURI DE PREGATIRE: Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 1 an PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: - Medii de programare Visual Studio - Baze de date SQL, Access - Internet HTML, JAVA Script - Retele de calculatoare (MS) - Management de proiect - Cunostinte solide operare MS Office - Limba engleza la nivel mediu (scris, citit) APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - Gandire tehnica analitica - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor - Acordare si transmitere de informatii - Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor - Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta de nivel superior - Atentie concentrata si distributiva - Flexibilitate mentala - Initiativa - Echilibru emotional - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: perseverenta, orientare spre sarcina, putere de concentrare, interes pentru documentare si solutionarea problemelor, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, tact, amabilitate, ambitie, incredere in sine. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date - Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice - Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate - Configureaza aplicatiile necesare, testeaza aplicatiile si modifica programele - Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale

- Intretine dictionarele de date introducand si modificand definitii 2. Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate - Pregateste documentatia necesara utilizatorilor - Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari 3. Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului - Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste in domeniu, documentatia in format electronic, participa in liste de discutii pe temele de interes) - Colecteaza, structureaza si analizeaza informatiile - Intocmeste rapoarte tehnice - Asigura accesul celorlalti membri ai echipei la informatiile colectate 4. Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare - Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite - Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia impotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca - Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare - Calitatea solutiilor informatice oferite - Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma - Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSILIER JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consilier juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu directorul general pentru a i se comunica si aviza unele decizii interne;pentru intocmirea regulamentului de ordine interioara si in situatia cand acestuia i se aduc anumite modificari; etc Colaboreaza cu: - cu compartimentul economic in vederea obtinerii unor situatii periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in vigoare; - cu compartimentul resurse umane - in scopul obtinerii unor evidente periodice a contractelor de munca incheiate cu angajatii societatii etc. 9. Pregatirea si experienta: Studii: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

Vechime: 1 an Alte cerinte de specialitate: - cunoasterea normelor de specialitate ce reglementeaza obiectul de activitate al societatii; - cunoasterea legislatiei muncii in vigoare si a modificarilor ei la zi. 10. Autoritate si libertate organizatorica: -sa desfasoare o activitate de consultanta si asistenta juridica la societatea la care isi desfasoara activitatea 11. Responsabilitati si sarcini: - sa respecte programul de lucru; - sa vizeze si sa duca la indeplinire unele decizii din partea conducerii; - activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confrunta societatea; -conceperea unor contracte incheiate de societate; -analiza contractelor incheiate de societate; -consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative aparute; -reprezentarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor litigii; -intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati; -contactarea departamentului financiar contabil in vederea obtinerii unor informatii privind cei care nu si-au achitat obligatiile contractuale; - sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane. -folosirea eficienta a timpului de munca; -executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate; -cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PSI specifice locului de munca; -respectarea contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca si a Regulamentului interior; -suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui; -pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSULTANT JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consultant juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: - studii superioare de profil juridic; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea a cel putin o limba straina. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; promovarea cailor de atac (apel, recurs); definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia. Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.); 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Inginer constructor instalatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Coordoneaza lucrarile de instalatii termice, iinstalatii de gaze si echipare; Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:

- Coordoneaza lucrarile de instalatii si echipare; - Actioneaza pentru conformitatea solutiilor tehnice in proiectare compatibile cu tehnologiile de executie; - Coordoneaza activitatea de instalatii din santier; - Verifica etapele de lucrari si a calitatii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier; - Mentine legatura cu subcontractorii - Pregatirea documentatiilor de licitatie si participarea la negocieri; - negocierea, ncheierea si monitorizarea contractelor de service ; - intocmirea documentatiilor pentru instalatiile interioare de utilizare GAZE; - antemasuratoare, schema izometrica, necesarul de materiale; - negocierea, ncheierea si monitorizarea contractelor de lucrari; - supervizarea si participarea la activitatile de montare instalatii gaze; - Urmarirea si coordonarea lucrarilor de mentenanta; - Intocmire de specificatii tehnice pentru echipamente. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MOTOSTIVUITORIST

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Motostivuitorist 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sef de productie 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati : - Este raspunzator de depozitarea corecta functie de densitate a blocurilor de polistiren. - Este responsabil de buna functionare a utilajului, cu ordinea si curatenia la locul de munca. - Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. Executa : - Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului nivelul uleiului, a carburantului, apa de racire. - Anunta seful ierarhic despre neregulile constatate in functionare. - Noteaza in caietul motostivuitorului eventualele defecte constatate. - Depoziteaza semifabricatele in ordinea numarului si functie de densitatea lor.

- Alimenteaza linia de taiere cu semifabricat conform cu comenzile in derulare. - Depozitarea produselor finite conform indicatiilor gestionarului. - Pregatirea paletilor cu produse finite pentru livrare. - Spalarea saptamanala a utilajului. - Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. - Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. - Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. - Alte dispozitii date de seful direct. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SECRETARIAT RELATII PUBLICE

1. Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ 2. Denumirea postului: Secretariat relatii publice 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Asistentului Manager 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager, directorul general, directorul tehnic, directorul economic, directorul comercial, seful AQ si celelalte persoane. In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate straturile publice. 9. Pregatirea si experienta: 1.Studii necesare: Studii superioare. 2.Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice. 3.Limbi straine: engleza, franceza, germana. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Rolul postului:

Asigura interfata societatii cu toate straturile publice. Sarcini: 1. Primeste, inregistreaza, repartizeaza si preda corespondenta interna si externa, 2. Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea firmei, astfel incat sa castige increderea opiniei publice; 3. Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale firmei; 4. Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei; 5. Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere, rechizite si materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii; 6. Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare sesizand imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor defectiuni; 7. Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului; 8. Redacteaza documentele aferente domeniului, si le transmite la destinatari prin fax, posta, e-mail; 9. Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine conform SMQ. Deplasari curente 1.In raza localitatii firmei:cand e cazul la oficii de posta. 2.In afara localitatii firmei: -----. Semneaza Registrul de intrare si iesire a corespondentei, condica de expediere a corespondentei, registrul de evidenta a audientelor, registrul de evidenta a sesizarilor etc. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST COORDONATOR DEPARTAMENT PROGRAME Norma de lucru : 100%, 8 ore/zi Responsabilitati principale :

1. Raspunde de dezvoltarea si functionarea optima a Departamentului programe, contribuind cu propuneri la planificarea strategica a organizatiei, a planului anual de actiune, a organigramei Departamentului, a bugetului estimativ anual necesar derularii proiectelor, la elaborarea proiectelor, obiectivelor si indicatorilor aceastora, la identificarea surselor de finantare si atragerea de fonduri, regulamentul de functionare al Departamentului/proiectelor. 2. Raspunde de indeplinirea cu succes a obiectivelor si indicatorilor planificati in cadrul proiectelor Departamentului si ale Departamentului ca structura unitara. 3.Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea Departamentului Programe al Asociatiei....................................................... Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatile financiare, administrative si operationale ale proiectelor Asociatiei............................................. inregistrate in cadrul Departamentului Programe.
Sarcini si responsabilitati : 1.Planifica, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza dezvoltarea, implementarea

si marketing-ul proiectelor din cadrul Departamentului Programe. 2.Asigura, in vederea bunei functionari a pro iectelor Asociatiei................................................, legatura intre Departamentul Programe si alte Departamente ale Asociatiei....................................................., intre echipele departamentelor. Initiaza/Faciliteaza intalniri de lucru intre departamente/echipe, care sa rezolve problemele ridicate in cadrul functionarii proiectelor, atat din punct de vedere financiar-administrativ cat si operational.

3.Monitorizeaza,

gestioneaza, evalueaza, veniturile si cheltuielile proiectelor,

serviciile achizitionate in cadrul proiectelor, in vederea asigurarii eficientei proiectelor in respectul principiului cost-eficienta si reglementarilor/clauzelor din contractele de finantare. 4. Identifica nevoile de suport ale coordonatorilor de proiecte/asistentilor Departamentului programe in vederea atingerii unei perfomante optime in implementare si asigura oferirea suportului necesar. 5. Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor, precum si alte materiale, produse ale diferitelor proiecte ca: suport pentru training, buletine informative, brosuri, materiale educationale, in fomat print sau electronic.

6.Colecteaza si analizeaza date, statistici rezultate din implementarea proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre alte departamente ale Asociatiei................................................; planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele proiectelor. 7. Se ocupa personal de sau deleaga coordonatorilor de proiecte/asistentilor departamentului programe, sarcini administrative cum ar fi corespondenta cu finantatorii, partenerii proiectelor, documente privind achizitii de bunuri si servicii, etc. 8.Elaboreaza propuneri privind sustenabilitatea proiectelor din cadrul Departamentului programe si chiar a functionarii Departamentului. Identifica posibile surse de finantare si stabileste in acord cu Directorul Executiv posibilitatea si maniera atragerii de fonduri pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei.............................................................................. 9.Se implica in organizarea diferitelor evenimente si activitati derulate de catre Asociatia........................................... pe langa activitatile in cadrul proiectelor si programelor curente 10.In functie de cerintele de implementare ale proiectelor si de problemele acestora, Coordonatorul de Programe poate contacta organizatiile m embre Asociatia......................................................, conducerea acestora si in masura necesitatilor, chiar membrii acestora 11. Reprezinta organizatia in fata tertilor in limitele delegarii de catre Directorul Executiv 12.Intocmeste rapoarte de activitate ale lui si ale departamentului, periodic sau la solicitare, de cate ori este nevoie. Informeaza regulat Directorul executiv asupra

functionarii proiectelor si Departamentului. 13. Poate indeplini diverse sarcini care nu se subscriu neaparat specificului postului, in limitele legale, la solicitarea Directorului Executiv 14.Revizuirea fisei de post poate avea loc in cadrul sesiunilor de evaluare ale Coordonatorului Departamentului Programe, evaluari care vor avea loc trimestrial si care vor fi coordonate de Directorul executiv. Relatii de munca : Se subordoneza direct Directorului Executiv al Asociatiei............................................ Relatii functionale cu Coordonatorul Departamentului Financiar si cu Responsabilul Resurse Umane Cerintele postului : Studii superioare de preferat in domeniul stiintelor umane Cunostinte, abilitati si experienta minim 4 ani in management de proiect (incluzand gestiune de resurse umane, financiare si materiale) Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor Abilitati de comunicare in relatia cu tertii si cu organizatiile membre ale federatiei Abilitati de comunicare scrisa, verbala in cel putin o limba de circulatie internationala (de preferat engleza, franceza)

Abilitati de conducere a intalnirilor de lucru sau evenimente speciale

Abilitati de lucru PC (Office, Internet, Power-Point)

Abilitatea de a colecta date de a le centraliza si a le prezenta sub forma de rapoarte financiare si narative

Abilitatea de lua decizii administrative/procedurale si de a emite propuneri privind functionarea optima a Departamentului

Permis de conducere auto, categoria B

Disponibilitate pentru deplasari in afara Bucurestiului si chiar a tarii

Disponibiltate pentru program prelungit in functie de urgente, necesitati cu posibilitatea compensarii efortului sub forma de zile libere sau program de lucru redus. Semnaturi : Angajat

Angajator Nume/Prenume Nume/Prenume

FISA DE POST - MECANIC AUTO

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului Tehnic; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. 9. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: - Nivel de studii si tipul lor: - Vechime in munca / in specialitate (nr. ani si tipul specialitatii):

10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa; Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni; Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto; Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct; Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate; Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI; Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport; Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului, constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca, conform prevederilor Codului Muncii. - Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST STRUNGAR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Strungar 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau un curs de calificare in domeniu 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Munca de strungar de metale este de a fabrica piese rotative. Sarcini: - sa citeasca si sa foloseasca schitele si alte documentede acest gen si sa stabileasca cum se executa munca: adica sa selecteze viteza, ustensilele si materialele, uneltele de fixat si piesele de lucru, - sa regleze dispozitivele masinii, - sa prelucreze cu masina piese de diferite forme si marimi aducandu-le la dimensiunile, acuratetea si finisajul de suprafata specificate, - sa efectueze taieturi fine, - sa intretina si sa manuiasca masinile unelte. Respnsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: - strunguri conventionale si cu control numeric, - strunguri-revolver, - masini de alezat si alte masini de acest fel, uneori si sisteme de automate de fabricatie,

- ustensile manuale pentru munca de intretinere uzuala precum si propriile maini. Materialele cu care se lucreaza sunt in general tot felul de metale. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SUDOR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Sudor 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - participa la asamblarea de utilaje - efectueaza constructii metalice - respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii, PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR - verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

Fisa de post Vopsitor industrial


Organizatia: SC . SRL Denumirea postului: Vopsitor industrial Codul COR: Titularul postului:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

Vopsitorul industrial realizeaz lucrri de vopsitorie pe o gama variata de produse simple sau complexe din metal, plastic, lemn, prin diferite metode, inclusiv lucrri specifice de vopsitorie auto.

Vopsitorul industrial asigur satisfacerea urmtoarelor cerine : Utilizeaz i ntreine SDV-urile, utilajele, instalaiile i echipamentele cu care lucreaz Stabilete lucrrile de vopsire n funcie de produsele, suprafeele ce trebuiesc vopsite. Pregtete materialele de vopsire . Efectueaz lucrrile de vopsire i de finiie (retuuri). Aplic tratamente specifice pentru coacerea (uscarea) mai rapid a materialelor de vopsire sau mbuntirea calitii stratului final . Aplic masticuri pentru realizarea etaneitii i rigiditii mbinrilor i pentru protecia suplimentara la lovituri a unor suprafee vopsite . Manipuleaz i condiioneaz produsele vopsite.

Ofer soluii din punct de vedere tehnic, estetic , calitativ i economic , pe lng operaiile de vopsire propriu - zise , atunci cnd execut operaii de vopsire la autovehicule. Are capacitatea de a identifica suprafeele, zonele ce trebuie finisate (retuate), de a alege metoda eficient i de a aciona cu rapiditate pentru eliminarea defectelor. Acioneaz cu precizie , ndemnare i corectitudine la prepararea materialelor i la aplicarea acestora pe diferite suprafee sau zone. Are abiliti n utilizarea SDV-urilor i instalaiilor echipamentelor cu care lucreaz D dovad de rigoare i seriozitate n respectarea normelor de protecia i securitatea muncii. Are sim cromatic i estetic dezvoltat, d dovad de operativitate n ceea ce privete utilizarea eficient a timpului necesar realizrii diferitelor etape de executare a vopsirii. Are un comportament adecvat fat de clieni atunci cnd execut vopsiri n uniti Service, ofer soluii optime clienilor.

Vopsitorul industrial posed cunotine n legtur cu: Utilizarea i ntreinerea SDV-urilor, utilajelor, instalaiilor i echipamentelor din dotare: (pistoale de vopsit , instalaii specifice de vopsit, dispozitive de lefuit, perii, rachete, maini de lefuit etc.) i parametrii de funcionare ai acestora. Diversitatea tipurilor de piese , caroserii , suprafee care trebuie vopsite , precum i modul de utilizare a diverselor materiale de vopsire . Metodele de identificare ale suprafeelor i zonelor ce urmeaz s fie vopsite Caracteristicile fizice i chimice (aspect, vscozitate, aderena, compoziie) ale materialelor utilizate n procesul de vopsire (vopsele, diluani, masticuri, solveni etc. ) i modul de utilizare i aplicare al acestora, n funcie de natura suprafeelor pe care se aplic (metale, plastice, lemn). Defectele ce pot aprea n timpul operaiilor de vopsire, cauzele care le genereaz i modul de eliminare al acestora. Criteriile de calitate ale lucrrilor de vopsire efectuate.

Competene fundamentale

1 Efectuarea lucrului n echipa. 2 Comunicarea interactiv la locul de munca.

Competene generale pe domeniul de activitate

1 Aplicarea normelor de protecia muncii, securitatea muncii, protecia mediului i prevenirea i stingerea incendiilor. 2 Aplicarea procedurilor de calitate. 3 Dezvoltarea profesionala 4 Utilizarea SDV-urilor, utilajelor, instalaiilor i echipamentelor.

Competene specifice ocupaiei

1 Stabilirea lucrrilor de vopsire. 2 Pregtirea suprafeelor de vopsit 3 Pregtirea materialelor pentru vopsire. 4 Executarea lucrrilor de vopsire i de finiie. 5 Aplicarea tratamentelor speciale 6 Aplicarea masticurilor 7 Aplicarea produselor anticorozive de protecie 8 Manipularea pieselor metalice, accesoriilor, subansamblelor i pieselor de plastic

Activiti si sarcini specifice pe care le efectueaza in echipa: - Planificarea activitii i sarcinilor - Pregtirea locului de munc i a condiiilor de lucru - Colectare date pentru ntocmirea documentelor specifice

- Manipulri i manevre specifice activitii - Intervenii n caz de avarii disfuncionaliti (defecte la instalaii , scule, utilaje ); - Soluionare probleme de tipul : organizarea si amenajarea locului de munca; reducerea neconformitilor, defeciunilor ce au aprut prin identificarea cauzelor care le-au generat i gsirea de soluii pentru eliminarea acestora, identificare soluii pentru imbunatirea condiiilor de lucru la un post din echip ; soluionare reclamaii primite de la clieni

Membrii echipei pot fi: ef ierarhic, colegi cu care se afl n relaii funcionale: vopsitori ; electrician i mecanic (auto sau de ntreinere ), tinichigiu auto.

COMUNICAREA INTERACTIV LA LOCUL DE MUNC

1. Culege informaii de la celelalte posturi de lucru 1.1. Informaiile cerute sunt relevante pentru activitatea desfurat. 1.2. Culegerea de informaii se face astfel nct s se asigure meninerea continuitii n desfurarea fluxului tehnologic. 1.3. Sursele de informare sunt identificate i utilizate corect.

2. Ofer informaii altor posturi de lucru 2.1. Informaiile solicitate sunt oferite prompt i corect. 2.2. Transmiterea informaiilor se face prin mijloace specifice. 2.3. Terminologia de specialitate este utilizat correct pentru transmiterea informaiilor.

3. Particip la discuiile n grup pentru a obine rezultate corespunztoare n munc

3.1 Rspunsurile formulate n cadrul discuiilor de grup sunt pertinente i argumentate. 3.2 Participarea la discuiile de grup este constructiv i are drept scop ndeplinirea sarcinilor echipei. 3.3 Interveniile n cadrul discuiilor sunt formulate respectnd termenii procesului de producie despre care se discut.

Surse de informare: instruciuni de lucru, tehnologia de lucru, panourile de informare, efi ierarhici, colegi de echip; Mijloace de comunicare: panouri de informare, telefon , interfon Metode de comunicare: comunicare verbal, scris (caiet de predare primire a schimbului , proces verbal ), vizual (semnale luminoase, plcute de marcare).

APLICAREA NORMELOR DE PROTECIA MUNCII, SECURITATEA MUNCII, PROTECIA MEDIULUI, PREVENIREA I STINGEREA INCENDIILOR

1. Aplic NPM i de protecia mediului 1.1. Legislaia i normele de protecia muncii i de protecie a mediului sunt nsuite i aplicate n conformitate cu specificul locului de munc. 1.2. nsuirea corect a procedurilor de protecia muncii i de protecie a mediului este asigurat prin participarea la instructajele periodice. 1.3. Echipamentul de protecie este complet, conform lucrrilor de executat. 1.4. Echipamentul de protecie este ntreinut i pstrat n conformitate cu procedura specific locului de munc. 1.5. Msurile de prim ajutor sunt nsuite corect.

2. Aplic NPSI 2.1. Activitatea la locul de munc se desfoar n condiii de securitate, respectnd normele PSI.

2.2. Procedurile PSI sunt nsuite prin participarea la instructajele periodice i aplicaiile practice. 2.3. Echipamentele i materialele de stingere a incendiilor sunt identificate corect i rapid, conform normativelor de acionare.

3. Raporteaz pericolele care apar la locurile de munc 3.1. Pericolele poteniale sunt identificate rapid i cu atenie pe ntreaga perioad a desfurrii activitii i sunt raportate prompt persoanelor abilitate, conform procedurilor specifice locului de munc. 3.2. Starea tehnic a echipamentelor de protecie i de stingere a incendiilor este verificat periodic, n conformitate cu normele specifice i este raportat persoanelor abilitate.

4. Aplic proceduri de urgen i de evacuare 4.1. Accidentul aprut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate, conform procedurilor specifice. 4.2. Primul ajutor este acordat rapid i corect n conformitate cu tipul accidentului produs. 4.3. Msurile de urgent i de evacuare sunt aplicate rapid i cu luciditate, n ordine, respectnd procedurile specifice locului de munc. 4.4. Se utilizeaz echipamentul de intervenie conform normelor de protecie i igiena muncii, ca i a celor de PSI.

Echipamente de protecia muncii: salopet antistatic sau combinezon antistatic, bocanci sau pantofi de securitate; mnui de cauciuc; ochelari de protectie; masc antichimic, cagul de protectie;

apc ; Echipamente de stingere a incendiilor: hidrani, extinctoare, lopei, galei cu nisip, maini stingere incendii .

Materiale pentru stingerea incendiilor: nisip, apa, zgura chimica, bioxid de carbon, materiale absorbante.

Tipuri de instructaje periodice zilnice sau lunare;

Tipuri de accidente: arsuri, iritaii, intoxicaii; vtmari corporale prin alunacare pe suprafee cu vopsea; strivituri; tieturi.

Pericole poteniale: explozii; incendii.

UTILIZAREA SDV-urilor, UTILAJELOR , INSTALAIILOR I ECHIPAMENTELOR

1. Alege sculele, dispozitivele i verificatoarele necesare lucrului. 1.1 Sculele, dispozitivele i verificatoarele se aleg n funcie de operaiile ce urmeaz s fie executate. 1.2 Alegerea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor se face cu discernmnt, pentru utilizarea eficient i ferit de riscul unor deteriorri. 1.3 Alegerea ine seama de gradul de uzur al sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor, pentru a asigura utilizarea corect i lipsita de riscul unei deformri suplimentare sau accidente.

2 ntreine sculele, dispozitivele i verificatoarele 2.1 Sculele, dispozitivele i verificatoarele sunt verificate periodic, pentru stabilirea gradului de uzur al acestora. 2.2 Sculele, dispozitivele i verificatoarele sunt selecionate cu discernmnt, n vederea recondiionrii / casrii, n cazul apariiei semnelor de uzur. 2.3 ntreinerea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor se face permanent, pentru a se asigura utilizarea lor eficient n procesele productive. 2.4 Curirea, conservarea se fac conform recomandrilor fabricanilor de scule, dispozitive i verificatoare.

3 Utilizeaz sculele, dispozitivele i verificatoarele 3.1 Utilizarea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor se face n funcie de specificul lucrrii . 3.2 Sculele, dispozitivele i verificatoarele sunt manipulate i utilizate n condiii de securitate maxim pentru a evita accidentele de munc .

3.3 Defeciunile aprute sunt identificate i communicate serviciilor de specialitate. 3.4 Utilizarea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor se face conform instruciunilor de lucru i de exploatare.

4 Depoziteaz sculele, dispozitivele i verificatoarele 4.1. Depozitarea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor se face n locurile stabilite prin procedurile interne. 4.2 Depozitarea se face n aa fel nct s permit accesul uor . 4.3 Depozitarea se face n condiii de siguran.

5 Utilizeaz i ntreine utilajele, instalaiile i echipamentele . 5.1 Echipamentele , instalaiile i utilajele sunt verificate zilnic, cu responsabilitate, dac sunt n parametrii de funcionare, conform fiei de automentenan . 5.2 Echipamentele, instalaiile i utilajele sunt utilizate n condiii de securitate maxim pentru a se evita accidentele de munc, sau deteriorarea acestora. 5.3 Defectele identificate sunt analizate i remediate cu operativitate, conform fiei de automentenan . 5.4 Defectele grave identificate sunt comunicate cu promptitudine serviciului de specialitate, pentru analizare i remediere.

Scule, dispozitive i verificatoare: pistol pneumatic de vopsit de diferite tipuri, dispozitive de curat i finisat, dispozitive speciale, dispozitive complexe de combinare i diluare alctuite din baze de stocare date , snii , conveioare / snii ,

conveioare aeriene (balancele) .

Unelte specifice: paclu, rachete , perii de srm, ciocan (ndreptare neregulariti), maragonul , piatra ponce, piatra de spum de mare .

Echipamente, utilaje i instalaii: bi de imersie, roboi de vopsire, cuve, pompe, agitatoare, maini de lefuit lustruit, instalaii moderne de vopsit n cmp electrostatic

Servicii de specialitate: - ntreinere i reparaii utilaje, echipamente i instalaii; - Meninere tehnologic (mentenan funcionare) utilaje, instalaii; - Reparaii i recondiionri SDV-uri .

Documentaie: instruciuni de lucru i exploatare SDV uri, instalaii, utilaje, echipamente; fie de automentenan (parametrii de funcionare ai utilajelor care trebuiesc verificai la pornirea i n timpul funcionrii instalaiilor, utilajelor).

STABILIREA LUCRRILOR DE VOPSIRE

1. Identific suprafeele care necesit vopsire 1.1 Identificarea suprafeelor de vopsit se face vizual, cu atenie, n funcie de aspectul acestora. 1.2 Identificarea pieselor de vopsit se face prin verificarea cu discernmnt a suprafeelor acestora.

2. Alege materialele de vopsire 2.1 Alegerea materialelor se face n funcie de natura suportului pe care urmeaz s fie aplicate. 2.2 Alegerea materialelor se face n funcie de gradul de pregtire al suportului. 2.3 Alegerea materialelor se face n funcie de mrimea suprafeei ce urmeaz a fi vopsit . 2.4 Alegerea materialelor se face n funcie de preferinele solicitantului. 2.5 Alegerea materialelor se face n funcie de dotarea tehnic a atelierului.

3. Stabilete metoda de vopsire 3.1 Stabilirea metodei se face n funcie de mrimea i natura suprafeei ce va fi vopsit 3.2 Stabilirea metodei se face n funcie de dotarea atelierului. 3.3 Stabilirea metodei are la baz criteriul calitativ i estetic. 3.4 Stabilirea metodei ine seama de cerinele prevzute n documentaia tehnic.

3.5 Stabilirea metodei se face n funcie de natura materialelor ce vor fi utilizate. 3.6 Stabilirea metodei de vopsire se face n funcie de ponderea suprafeei ce va fi vopsit n cadrul fiecrui reper i al produsului n ansamblu.

Aspectul suprafeei de vopsit trebuie s fie: fr impuriti mecanice , curat, degresat , decapat , fr oxizi, uleiuri, lucioasa , lustruit, fr guri, crpturi , zgrieturi ;

Materiale: vopsele, lacuri, solveni, adjuvanti, diluani, chituri, materiale abrazive, materiale pentru tergere,

band autoadeziv, material protector.

Metode de verificare a aspectului suprafeelor de vopsit: vizual, aparate speciale de msurat (Aparat Wave Scan DOI; Aparat Brillancemeter )

PREGTIREA SUPRAFEELOR DE VOPSIT

1. Pregtete mecanic suprafeele 1.1 Pregtirea mecanic se realizeaz prin lefuire, cu atenie, utiliznd dispozitive i materiale specifice, n funcie de natura suprafeei . 1.2 Pregtirea mecanic se face n locuri special amenajate / n postul de lucru. 1.3 Pregtirea mecanic se aplic tuturor suprafeelor ce urmeaz s fie vopsite. 1.4 Pregtirea mecanic se face inndu-se cont de calitatea i caracteristicile suprafeei suportului ce urmeaz s fie vopsit. 1.5 Pregtirea mecanic se face n funcie de natura materialelor pentru vopsit ce vor fi folosite. 1.6 Pregtirea mecanic se face inndu-se seama de cerinele prescrise n documentaia tehnologica 1.7. Suprafeele sunt lefuite pentru eliminarea defectelor de tabl sau de pelicul, rugin, pn la obinerea aspectului i rugozitii cerute. 1.8. Suprafeele lefuite sunt terse, pn la eliminarea reziduurilor rezultate la lefuire i obinerea unui aspect vizual curat. 1.9 Zonele de suprafa care necesit vopsire parial sunt trasate, evideniate i delimitate conform documentaiei tehnice . 1.10. Zonele de suprafa care nu necesit vopsire sunt protejate utiliznd materiale protectoare .

2. Pregtete chimic suprafeele (degresarea) 2.1 Pregtirea chimic se aplic tuturor suprafeelor ce urmeaz a fi vopsite. 2.2 Pregtirea chimic se face utiliznd materiale specifice. 2.3 Pregtirea chimic se realizeaz n locuri special amenajate. 2.4. Pregtirea chimic se face n funcie de,gradul de finisare al suprafeei respective. 2.5 Pregtirea chimic se realizeaz cu atenie pn la obinerea suprafeelor curate .

Lucrri de pregtire mecanic a suprafeelor: lefuirea suprafeelor mici i plane dup chituire; curirea modelelor din lemn; curire vopsele vechi; curirea i pregtirea suprafeelor metalice n vederea lcuirii exterioare a avioanelor; curatirea de rugin si lefuirea diferitelor neregulariti ( bar de oc autobuze , inveli caroserie ); lefuire cu hrtie sticlat sau piatr ponce a prtilor metalice de la caroserie autobuze, autocamioane, autoturisme; lustruirea pieselor de la maini unelte cu pasta de lustruit; lustruirea cu past i lichid de lefuit a suprafeelor vopsite la autoturisme, motociclete, biciclete, locomotive; curirea cu piatra ponce sau hrtie hidrorezistent a suprafeelor date cu spirt- chit la autobuze, troleibuze, microbuze, autoturisme etc.

Pregtirea chimic presupune: degresare grosier si fin prin splare cu benzin, petrol, terebentin, sod calcinat, sod caustic, detergeni, solveni, lavete degresante, a suprafeelor care urmeaz sa fie vopsite sau lcuite ( lemn, metal, plastic etc.); splarea, tergerea i uscarea subansamblelor i ansamblelor vopsite ale bicicletei, motoretei, n vederea aplicrii de ornamente i figuri;

Echipamente: cabine special amenajate; maini de lefuit, suport pentru abrazive, aparate pneumatice de curat rugina .

Procese de realizare : prin aspersie, prin inserie, mixte, prelucrare mecanica, prelucrare manual

Materiale protectoare: vaselin, banda adeziv, hirtie cerat, prelate .

PREGTIREA MATERIALELOR PENTRU VOPSIRE

1. Asigur materialele necesare 1.1 Necesarul de materiale este asigurat n funcie de cerinele tehnologice, suprafeele care se acoper, zonele pentru care se folosete. 1.2 Necesarul de materiale este asigurat urmrind i respectnd normele tehnologice i de consum prevzute . 1.3 Materialele sunt ridicate din depozit i sunt transportate n postul de lucru respectnd procedurile specifice referitoare la manipulare i siguranta . 1.4 Materialele sunt verificate dac sunt n conformitate cu prescripiile de calitateprevzute n fia ce nsoete materialul 1.5 Matrialele sunt verificate dac sunt n termenul de garanie prescris de fabricant . 1.6 Matrialele neconforme calitativ sunt consemnate, n vederea analizei .

2. Omogenizeaz materialele

2.1. Omogenizarea se realizeaz utiliznd scule sau dispozitive speciale, n funcie de dotri. 2.2 Omogenizarea se face n locuri special amenajate sau n postul de lucru. 2.3 Omogenizarea se face respectnd recomandrile fabricantului de materiale de vopsire. 2.4 Omogenizarea se execut n colaborare cu personal specializat. 2.5 Omogenizarea se realizeaz prin amestecare perfect, pn la obinerea culorii i aspectului cerut. 2.6 Omogenizarea se realizeaz cu atenie conform prescriptilor tehnice n scopul eliminrii riscurilor apariiei diferenelor de nuan a suprafeelor, dup vopsire .

3. Combin materialele 3.1 Combinarea se face n locuri special amenajate sau n postul de lucru . 3.2 Combinarea se realizeaz utiliznd scule i dispozitive speciale. 3.3 Combinarea se face respectnd reetele stabilite de fabricantul materialelor pentru obinerea diferitelor culori. 3.4 Combinarea se face n colaborare cu personalul din laboratoarele specializate, n funcie de dotri. 3.5 Combinarea se face pn la obinerea aspectului i a parametrilor prevzui n documentaie. 3.6 Combinarea se face n funcie de compoziia chimic a materialelor. 3.7 Combinarea se face n funcie de dotarea tehnic a atelierului de vopsitorie. 3.8 Materialele de vopsire sunt preparate cu adaosuri de ntritori i adjuvanti n funcie de caracteristicile acestora, conform instruciunilor de preparare. 3.9. Verificarea culorii vopselei se face cu atenie, conform catalogului sau specificaiilor din tehnologie.

4. Dilueaz materialele 4.1 Diluarea se face n locuri special amenajate. 4.2 Diluarea se face respectnd indicaiile fabricantului materialelor.

4.3 Diluarea se face utiliznd scule, dispozitive i materiale speciale, n funcie de fiecare grup de vopsea. 4.4 Diluarea se face pn la obinerea parametrilor de aplicare conform instruciunilor din reetele de preparare

EXECUTAREA LUCRRILOR DE VOPSIRE I DE FINIIE

1. Aplic straturile de baz 1.1 Aplicarea straturilor de baz se face n postul de lucru / atelier, n funcie de dotarea atelierului i de tipul lucrrii. 1.2 Aplicarea se face utiliznd unelte i echipamente specifice operaiei respective. 1.3 Aplicarea se face folosindu-se materiale corespunztoare, n funcie de caracteristicile i compoziia acestora. 1.4 Aplicarea se realizeaz n straturi successive inndu-se cont de timpii de uscare indicai de fabricanii materialelor. 1.5 Aplicarea se face inndu-se cont de natura materialului suport. 1.6 Aplicarea stratului de baz se face pn la obinerea unei pelicule uniforme, care elimin defectele de aspect ale suprafeei. 1.7 Aplicarea stratului de baz se face cu atenie, pentru obinerea grosimii prevzut n documentaia tehnologic. 1.8 Aplicarea se face pn la obinerea calitii suportului necesar pentru aplicarea stratului final de vopsea, conform parametrilor specificai n cerinele de calitate.

2. Aplic stratul final 2.1 Aplicarea se face n spaii special amenajate sau n postul de lucru, n funcie de tipul lucrrii. 2.2 Aplicarea se face utiliznd echipamente SDV-uri speciale. 2.3 Aplicarea se face n funcie de proprietatile chimice ale vopselei (vscozitate). 2.4 Aplicarea se realizeaz n straturi succesive.

2.5 Aplicarea se face cu respectarea instruciunilor de vopsire.

3. Verific uniformitatea i calitatea stratului de vopsea . 3.1 Verificarea grosimii stratului de vopsea se face cu instrumente speciale, n conformitate cu standardele de calitate . 3.2 Defectele de pelicul ( granule, scurgeri, nepturi, fisuri unflturi, coaj de portocal) sunt identificate vizual sau prin palpare. 3.3 Verificarea stratului de vopsea se face cu atenie n scopul identificrii zonelor care necesita revopsire. 3.4 Verificarea calitii stratului de vopsea se face pentru fiecare suprafa vopsit, n spaii bine iluminate.

4. Efectueaz finisarea suprafeelor vopsite (retuul ) 4.1 Eliminarea defectelor de pelicul ale suprafeelor vopsite identificate se face prin lefuire i lustruire, pn la obinerea aspectului suprafeelor cerut n documentaia tehnic. 4.2 Efectuarea finiiei se face cu instrumente sau dispozitive specifice. 4.3 Efectuarea finiiei se face n funcie de gravitatea defectului de vopsire. 4.4 Efectuarea finiiei se realizeaz innd cont de proprietile chimice ale vopselei de retu (aspect, vscozitate). 4.5 Efectuarea finiiei se realizeaz cu ndemnare i contiinciozitate.

Instrumente de verificare a calitii peliculei de vopsea: aspect (Aparat Wave ScanDOI, Aparat Brillancemeter); grosime (Aparat Dualscope); coacere (Aparat Data Paq care msoar, temperatura fiecarui element vopsit, utilizat la caroserii).

APLICAREA TRATAMENTELOR SPECIALE

1. Efectueaz tratamentul termic

1.1 Tratamentul termic se aplic difereniat, n timpul vopsirii i dup aplicarea stratului final. 1.2 Tratamentul termic se realizeaz utiliznd echipamente speciale, n funcie de tipul de lucrare. 1.3 Tratamentul termic se efectueaz n funcie de caracteristicile materialelor utilizate. 1.4 Tratamentul termic se efectueaz respectnd indicaiile fabricanilor materialelor utilizate.

APLICAREA MASTICURILOR

1. Aplic masticuri prin extrudare pentru etanare i rigidizare mbinri . 1.1 Identificarea zonelor (mbinrilor) unde se aplic cordonul de mastic se face cu exactitate, pe baza documentaiei tehnice . 1.2 Poziionarea cordonului de mastic se face cu atenie i ndemnare, conform specificaiilor din documentaia tehnic aferent tipului de lucrare. 1.3 Aplicarea cordonului de mastic se face n spaii special amenajate. 1.4 Aplicarea cordonului de mastic se face cu instrumente i dispozitive speciale. 1.5 Aplicarea cordonului de mastic se face respectnd dimensiunile i cerinele de calitate prevzute n fia de operare. 1.6 Verificarea poziiei i aspectului cordonului de mastic se face cu atenie (vizual).

2. Aplic masticuri prin pulverizare pentru protecie la lovituri. 2.1. Identificarea zonelor (suprafeelor) cu protecie suplimentar se face pe baza documentaiei tehnologice aferente tipului de lucrare. 2.2. Aplicarea stratului de protecie se face n spaii special amenajate . 2.3. Aplicarea stratului de protecie se face cu instrumente i dispozitive speciale . 2.4. Aplicarea stratului de protecie se face n conformitate cu prescripiile fiei de operare din post . 2.5. Verificarea aspectului stratului de protecie se face cu atenie, vizual.

2.6. Verificarea grosimii stratului de protectie se face cu instrument special destinat acestui scop (lera de grosimi).

Instrumente i dispozitive pentru aplicarea masticului: - Prin extrudare: Pistol cu duz de extrudare - Prin pulverizare: Pistol cu duz de pulverizare Materiale: masticuri de lipire, etanare i antigravionaj. Documentaie tehnologic: instruciuni de lucru, proceduri de lucru i de calitate, fie de operare care cuprind informaii tehnologice, parametrii i modul de execuie al operaiei Procedee : aplicare manual,pulverizare.

APLICAREA PRODUSELOR ANTICOROZIVE DE PROTECIE

1. Identific zone care necesit protecie suplimentar. 1.1. Identific cu atenie zonele (suprafeele) care necesit protecie anticoroziv prevzute n documentaia tehnologic, conform tipului de lucrare. 1.2. Identific cu atenie corpurile nchise care necesit protecie anticoroziv marcate n documentaia tehnologic.

2. Aplic stratul de protecie anticoroziv. 2.1. Aplicarea se face n spaii special amenajate. 2.2 Aplicarea se face utiliznd instrumente speciale. 2.3. Aplicarea se face respectnd instruciunile de lucru i de calitate din post. 2.4. Aplicarea stratului de protecie se face innd seama de caracteristicile chimice ale materialului de protecie i ale suprafeelor pe care se aplic. 2.5. Verificarea aspectului (uniformitii) stratului de protecie se face cu atenie, vizual

CONDIIILE POSTULUI DE MUNC

Program de lucru: ___________________________________________________________________

FISA DE POST INSTALATOR

1. Denumirea compartimentului: productie/service 2. Denumirea postului: Instalator 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de echipa/de punct de lucru/administrator 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Primeste de la seful de punct de lucru la inceperea derularii contractului urmatoarele : - Documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar cu toate datele la zi . - Graficul de executie al lucrarii pe etape elaborat de serviciul tehnic . - Scule si utilaje de la magazia societatii. Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati : - Sa cunosca normele si normativele legate de specialitate . - Sa aleaga traseele optime corelate cu celelalte categorii de lucrari incat sa nu aduca consum de material in plus. - Sa foloseasca rational sculele din dotare ; deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea lor . - Sa participe la descarcarea si depozitarea materialelor , corespunzator in santier. - Pentru orice necorelare care duce la lungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale , este direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii - Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST ZIDAR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Zidar 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Curs de calificare in domeniu 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Munca unui zidar consta in modelarea sau tratamentul produselor din piatra. Sarcini: -sa colecteze si sa taie piatra; -sa execute si sa adapteze pietrele funerare; -sa finiseze blocurile de piatra, piatra folosita la pavaje si alte produse din piatra; -sa imbine peretii de zidarie; -sa produca componente ceramice pentru constructii de cladiri -sa faca munca de finisaj folosind tehnica zidariei; -sa sculpteze in piatra inscriptii si sa faca alte decoratiuni pe piatra; -sa execute si sa realizeze tratamentul de suprafata al oricaror produse complicate de zidarie pentru industria de constructii de cladiri, compatibile ca stil, decoratie figurativa si monumentala (sa lucreze balustrade complicate cu decoratiuni bogate, capiteluri si postamente pentru coloane, fantani arteziene si garguie, console etc.). Mediul poate fi foarte plin de praf si zgomot si se poate lucra in conditii de vreme schimbatoare. Responsabilitatile postului: In raport materialele utilizate: ciocane, baroase, topoare, masini de polizat, masini de gaurit. Materialul cu care se lucreaza este piatra. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST TAMPLAR IN CONSTRUCTII


1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Tamplar (in constructii) 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Tamplarul / asamblatorul din constructii executa rame din lemn si alte parti din lemn ale cladirilor. Sarcini: - sa fixeze ferestre si usi in tocurile lor executate din lemn, - sa faca scari si balustrade, - sa fixeze dulapuri - de lemn si rafturi in nise etc. Responsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: - unelte manuale de mestesugar, - fierastrau, - ciocan, - pila, - rindea, - dalta, - surubelnita, - suruburi si alte unelte manuale electrice. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MASINIST INSTALATII APA SI CANALIZARE


1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Masinist Instalatii Apa si Canalizare 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: se subordoneaza direct sefului de sector (atelier) din a carei formatie face parte 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Colaboreaza cu personalul muncitor din locurile de munca unde isi desfasoara activitatea 9. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau liceul de specialitate Trebuie sa cunoasca: - functionarea pompelor armaturilor din instalatiile de alimentare cu apa (hidrofor, vane, clapete, apometre, ventile, manometre, robinete etc.); - principiile de functionare a puturilor de alimentare cu apa; - montarea si alimentarea unei pompe, vane, etc.; - inlocuirea garniturilor de etansare a pompelor. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributiile prevazute mai jos in conformitate cu ROF si legislatia in vigoare sunt obligatorii, titularul postului avand responsabilitatea pentru promptitudinea si corectitudinea indeplinirii acestora . - raspunde de nregistrarea corecta a tuturor datelor n registrul de parametri din dispecerat; - transmite toti parametrii functionali privind debite, presiuni si consumurile de sulfat, clor, energie electrica la Dispeceratul central si celelalte statii; - comunica urgent sefului ierarhic orice disfunctionalitate constatata n instalatii; - tine legatura permanent cu celelalte sectoare ale Directiei Apa-Canal pentru corelarea regimului de presiuni si debite. Alte atributii: - sa se prezinte la serviciu conform programului; - sa semneze condica de prezenta la sosire si la plecare; - sa respecte timpul de lucru si sa-l foloseasca integral si eficient; - sa respecte normele N.G.P.M., N.T.S.M., P.S.I; - sa poarte echipamentul de lucru si protectie numai pentru scopul pentru care a fost destinat; - sa participe efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii planificate (RT, RC, RK ) precum si la cele

accidentale din sector; - aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii; - sa asigure pastrarea bunurilor din dotare; - sa mentina curatenia la locul de munca; - sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca; - sa-si ridice necontenit calificarea profesionala, sa urmeze si sa absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate. Responsabilitati : - raspunde de remedierea prompta a defectiunilor aparute in sectorul sau de activitate; - raspunde de exploatarea corecta si intretinerea instalatiilor, utilajelor si echipamentelor din raza sa de activitate; - raspunde de calitatea lucrarilor efectuate; - raspunde de pastrarea si intretinerea bunurilor din dotare; - raspunde de respectarea prevederilor CCM, ROF, ROI, decizii si note de serviciu din cadrul unitatii. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC DE CONSTRUCTII

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Inginer mecanic utilaj tehnologic de constructii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: sefului de santier 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica, reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: - Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica, reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali - Planifica si asigura derularea reviziilor periodice ale liniilor de productie; gestioneaza derularea contractelor de service - Intocmeste si urmareste implementarea planului de verificari metrologice si etalonari pentru echipamentele de inspectie, dispozitivele de masurare si monitorizare - Asigura interfata intre societate si organismele abilitate pentru verificarea/etalonarea echipamentelor supuse controlului metrologic - Gestioneaza inregistrarile referitoare la achizitionarea, intretinerea, mentenanta, verificarea si etalonarea tuturor masinilor, echipamentelor si aparaturii din societate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER MECANIC

1. Denumirea compartimentului: Instalatii 2. Denumirea postului: Inginer mecanic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului departamentului Instalatii 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaz activitatea instalatorilor aflati n subordine 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ. 9. Pregatirea si experienta: studii superioare tehnice (avantaj Mecanic) experient minim 3 ani n activitti de proiectare/productie (domeniul tehnic) cunostinte avansate de lucru n AutoCAD si/sau SolidWorks (avantaj) cunostinte bune de limb englez permis de conducere categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Este autorizat s avizeze si s coordoneze fluxul operational al proiectelor pentru care s-a angajat 11. Responsabilitati si sarcini: Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corect a procedurilor operationale ale lucrrilor contractate. -activitti de proiectare si de urmrire a modului de implementare a proiectului pn la finalizare -ntocmirea ofertelor ctre clientii pentru care urmeaz s se desfsoare proiecte deplasri la clienti pentru efectuarea de msurtori -oferirea de informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derulrii proiectului Rspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu beneficiarii Rspunde pentru calitatea activittii personalului aflat n subordine, pentru fluxul operational avizat si realizat n proiectele n care este implicat (proiectare, implementare, finalizare) 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Specialist in relatii publice 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliului de conducere al institutiei Se supune deciziilor luate de Departamentul de Relatii Publice al institutiei , dar nu este direct subordonat acestuia. 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: a) echipa de practicieni formata din studenti voluntari (nu mai mult de 10 persoane selectionate de specialistul in relatii publice la propunerea profesorilor de Specializare in relatii publice, Tehnici de argumnetare, Campanii de Relatii Publice, cu aprobarea consiliului de conducere al institutiei) b) operatorul calculator si de retea (cu care trebuie sa colaboreze indeaproape la actualizarea site-ului, si la alte activitati care cer aportul acestuia) 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu intreg corpul profesoral, mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea evenimentelor de genul simpozioane, conferinte; - cu mediul de afaceri; - cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora); - stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate, tipografie etc. 9. Pregatirea si experienta: Studii: superioare de lunga durata, in domeniul stiintelor comunicarii Vechimea in specialitate minim 2 ani Alte cerinte specifice: - masterat in domeniul stintelor comunicarii sau alte domenii apropiate; - limbi straine: cel putin doua limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza sau germana) in mod obligatoriu una la un nivel avansat; - operare PC: Ms. Office (foarte bine in special Word, PowerPoint, Access si Outlook), Corel Draw (bine), Adobe Photoshop (nivel mediu), Adobe PageMaker (nivel mediu); - abilitati de comunicare : - sa vorbeasca corect limba romana; - sa vorbeasca fluent (sa nu aibe deficiente de vorbire); 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Sarcinile postului: A. Manageriale: - gestioneaza imaginea publica a institutiei, mentinand o atitudine favorabila a publicurilor; - este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice; - indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media, ofera informatii acesteia ori de cate ori este nevoie, acorda si retrage acreditarile

jurnalistilor); - mediaza, impreuna cu conducerea institutieieventualele conflicte aparute in interior; - consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice, ori de cate ori este nevoie; - coordoneaza activitatea de organizare de evenimente, delegand sarcinile echipei de relatii publice si colaborand indeaproape cu profesorii implicati; - se ocupa de promovarea institutiei, prin mijloace specifice; - eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri, evenimente, campanii de relatii publice; - evalueaza (informand si conducerea in acest sens) cel putin de doua ori pe an starea de spirit a studentilor din facultate; - organizeaza anual Ziua Portilor Deschise la institutia in cauza; - mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente; - participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie, reprezentand interesele institutiei. B. De executie: - pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie; - realizeaza si actualizeaza anual, sau ori de cate ori este nevoie, pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare; - realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si, cu ajutorul web-masterului, actualizeaza site-ul institutieicel putin saptamanal sau ori de cate ori este nevoie; - realizeaza, cu ajutorul echipei de relatii publice alcatuita din studenti, revista presei si alte materiale informative destinate comunicarii interne si externe. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: