Sunteți pe pagina 1din 4

\

\
INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

INSPECTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI FALE$TI

MD 5902, or.FdleSti, str. $tefan cel Mare 42, tel./fax 0259-2-25-20,E-mail: ipmfalesti@ipm.gov.md

30.12.2022 Nr.384
Domnului Oleg POTINGA
Procuror-lef al
Procuraturii raionului Fileqti
or.Fileqti, str.Moldov ei, 25
Tel. 0259 -2 - 25 - 53
Email : proc-fl@procuratura.md

La data de 28.12.2022,Inspeclia,pentru Proteclia Mediului FSleqti a efectuat


un raid privind contracararea tdierilor ilicite qi combaterea braconajului pe
teritoriul raionului Fdleqti. Pe traseul R 57 FSleqti - Albineful Vechi a fost stopat
unitatea de transport de model Volkswagen Transporter cu numdrul de
inmatriculare FL AM 965, conducdtor fiind dl.Cojocari Gheorghe. La solicitarea
agentului constatator din cadrul Inspecliei pentru Proteclia Mediului Fdleqti a fost
prezentatd spre verificare factura fiscald cu Seria Nr. 8AE000725197 din
28.12.2022, unde au fost incluqi l2bucdti de pomi de crdciun p6nd la 1 m, dar in
transport au fost incdrcali 16 bucali pomi de crdciun pdnd la 1 m qi un pom cu
diametrul pdni lql2^cm cu indllimea de 2,5 m. Pomii de crSciun au fost incdrcali
de la pepenierea IS,,Intreprinderea pentru silviculturd Glodeni" de cdtre dl.Sacicov
I,.care este angajatul intreprinderii. Transportatorul Cojocari Gheorghe (pddurar) a
refuzat de a prezenta actele de identitate, unde a fost solicitat intervenlia
echipajului de polilie pentru stabilirea identitdlii persoanei. in prezenla angajafilor
inspectoratului de polilie Fdleqti, transportatorul a prezentat actele necesare. In
timp ce cazul era documentat de cdtre qef Direclie Inspeclia pentru Proteclia
Mediului Fdleqti Grosu Vasile, a sosit Ia fala locului geful ocolului silvic Fdleqti
cet.Turevici Oleg, unde a inceput a md agresa qi fiind aplicate mai multe lovituri
cu pumnii in diferite pdrli ale corpului. Imediat am solicitat intervenlia serviciului
de urgenta II2 pentru a fi investigat cazuI. $eful ocolului silvic FdleEti a dat
indicalii transportatorului sd pdrdseascd locul faptei. Angajafii poliliei au solicitat
de a ne deplasa in incinta Inspectoratului de polilie Fdleqti pentru a fi audiali.
Totodati de cdtre reprezentantul organului de constatare a fost emisd Ordonanla
privind dispunerea constatdrilor medico-legale in privinla victimei Grosu Vasile
din 16.05.1988. La data de 29.12.2022, agentul constatator gef Direclie IPM Fdleqti
a fost examinat de cdtre medicii Spitalului raional Fdleqti, medic - neurolog,
medic-traumatolog. Cazul dat este investigat de cdtre Inspectoratul de polilie
Fdleqti. Menliondm faptul cd ameninlarea sau violenla sdvirqitd asupra unei
persoane cu funcfie de rdspundere sau a unei persoane care iqi indeplineqte datoria
este prevdzutd conform art.349 alin(11) Cod Penal. Comiterpaacestelinfracfiu+ir--_---
i i', i" ..1'':-;l:" ;i';'iri"r'|riLrr r':;i{:j:''11
i

(,ii il'ilr-'r'l
a

lll

i.7o /L
i

,, &L
care prin conlinutul lor se deosebesc printr-o violen,td deosebitS, cet.Turevici C
qeful ocolului silvic F6leqti, in mod demonstarativ a violat normele etice gener
acceptate de societate gi lege, prin care a instaurat frica fa!6 de persoanele prezente.
a creat perturbarea activitdlii unei persoane cu func{ii de rdspundere sau a unei
persoane care iqi indeplineqte datoria obqteascd, pe teritoriul public unde a a fost
sdvirqitd fapta $i pe cale de consecinfd a produs indignarea unei colectivitali de
persoane prezente, acesta a aclionat fdrd remugcdri, indeosebi prin aplicarea de
lovituri fald de qef Direclie IPM Fdleqti Grosu Vasile cu pumnii in diferite p6r!i ale
corpului, dupd care a ameninlat cu r5fuial6 fizicd, omor. Faptul aplicdrii violenfei
asupra perlii vdtdmate Grosu Vasile de citre cet.Turevici Oleg, precum qi faptul cd
cunoqtea despre statutul pdrlii vdtdmate, care iqi indeplinea atrbufiile de serviciu.
In contextul celor menlionate mai sus Inspec{ia pentru Protecfia Mediului
FdleEti solicitd Procuraturii raionului investi garea a acfiunilor ilegale a
^Fileqti,
gefului ocolului silvic Fdleqti al IS,,intreprinderea pentru silviculturi Glodeni"
cet.Turevici Oleg, sub prisma Codului Penal al R.Moldova.

Anexd: act de inspectare privind proteclia mediului Si fotosirea ralionald a


resurselor naturale cu nr.}19493 din 28.12.2022 .

Despre mdsurile tntreprinse rugdm sdfim informtali tn scris tn conformitate cu


legislalia tn vigoare.

Cu considerafie,

$ef Inspecfie Vasile GROSU


/ Vasile Grosu
@ 060600758
INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
I4HCIIEKIII4' IIO OXPAHE OKPyXArOrrlErz CpEAbr

ACr DE INSPECTARE Nr. 0 19 4I3 S


AKT KOHTPOJI'

PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI $I FOLOSIREA RATIONALA A RBSURSELOR NATURALE


IIO OXPAHE OKPYXAIOIqEIZ CPEAbI I{ PAUI4OHANbHOMY I4CIIONBOBAHI4IO fIPI4PONHbIX PECYPCOB
{o
,, "
J.JI'rucro )A zo/.Ji o.u ,tf adlyvr-t-e*<
data luna / Nlecsu anul / roa BpeMt locul incheierii / rr.recro cocraB,'l

q!4;U t
Subsemnatul, inspectorul de stat al mediului Ua*U V
-f,, rocygapcrnennrri zncnerrop orpyxaroiqefi cpegu prenumele / @. I:1. O. / funcyia / OonncHocmb

Ld Q)it*d ,. J P.

In prezenfa
B upr,rcyrcrnuu numele, prqnumefe / <0. I'1. O.

Funclia reprezentantului obiectului controlat / doncrcuocmo npedcmaeumeta nposepteA4oeo o6'uercma

Cu papticiparea A,\"l-l- Stiu n


C yuacruena

Am efectuat controlul de stat privind protecfia mediului;i utilizarea ra{ionali a resurselor naturale:
npou:nen rocyAapcrBeuHylo [poBepKy rlo oxpaHe oxpyrarcqei cpeALI I,I paqrroHanbuoMy rrcrroJrb3oBaHr.rro npupoAnrrxpecypcoB:
n
RAdd
Denumirea componentului natural / uaurleuoeauue npupoduozo KoJrtnoHenma

Lt
denumirea obiectului controlat, subordonarea departamentald / uauveaoeauue nposeprei/tozo o6'uexma, ezo eedoucmeennaa npuuadtetruocma

BepKor.r ycraHoBJreHo :

Ks+

e,o'

I.o,o
Y{
{d\ A0j
,tn.
uR-CIImli
\\l.l
N,
(

A@Udtol It(t-

,tllViq
V*& .d&'q-u-r
insemniri speciale
Oco6ue

v4,t-t
INDICATN OBLIGATORII:
O6q:arenrHHe flDennucaHr,rr :
r I \ t-

Semniturile: S-oAu UotAr-


Ilolnucu: numele prenumele executorului actului / @.il.O

reprezentanhtl obiectului controlat / pyrcoeodumena / npedcmaeumanb nposeprervozo o6z'ercma semndfi,tra / nodnuca'

nutnele prenumele participalilor la control / yuaecmsyplryux s nposepKe

numele prenumele participalilor la control / yuaecmsyror4ux s nposepKe semndtura / nodnuca

A luat cunoEtinfi cu actul qi a primit acest document spre executare


C arrorvr o3HaKoMJIeH trnpLrH:,Jr K rrcnoJrHeHrllo

Conducitorul / Reprezentantul obiectului controlat L.q./u.n.


Pyrono4vrem / flpegcraBureJrb ropoBepfl euoro o6rerra

Funclia / donctcuocmt numele, prenumele / @.trI.O. semndtura / nodnuca

S-ar putea să vă placă și