Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Iasi Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Modulul: MODUL 1. Bazele contabilităţii
Nr de ore/an: 68
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: IP:
Clasa: a IX-a OS
Profesor: Malus Elena Luminita Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr.4 Şef catedră
OMENCS:nr.4457/05.07.2016
Programa aprobata prin OMENCS Anexa nr. 6 la OMENCS
nr.4457/5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:
2016-2017

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 2.1.1. Desc 2.2.1. Interpret 2.3.1. ManifDeDelimitări conceptuale în contabilitatea 2 S1
rierea area estarea entităţilor.
sistemului conceptelor şi receptivităţii a)Incursiune în istoria contabilităţii
2 contabil, parte caracteristicilo în Delimitări conceptuale în contabilitatea
a sistemului r specifice asimilarea entităţilor.
informaţional sistemului conceptelor  b)Sistemul contabil parte a sistemului
economic. contabil din şi informaţional economic: 2 S2
România. trăsăturilor  -cadrul general de reglementare a contabilităţii
specifice în România
2.2.2. Utilizar sistemului 
3 b)Sistemul contabil parte a sistemului
ea corectă a contabil din informaţional economic:
vocabularului România.  contabilitatea - verigă de bază a 2 S3
comun şi a entităţilor (organizarea şi sfera de acţiune a
celui de contabilităţii, tipuri de entităţi) 2 S4

1
4  b)Sistemul contabil parte a sistemului 2 S5
specialitate. informaţional economic:
Folosirea  utilizatorii informaţiei contabile
vocabularul
specific
contabilităţii. 2.3.2. Argu
mentarea în
5 mod concis EvEvidenţa economică: 2 S6
2.2.3. Utilizar şi veridic a a) a)definiţie, importanţă
6 ea formelor informaţiiloEvEvidenţa economică: 2 S7
evidenţei r cu privire b) b)formele evidenţei economice
economice la formele 2 S8
pentru evidenţei
Prezentarea culegerea/prelu
economice.
conceptului şi crarea/înregistr
elementelor are a
definitorii ale informaţiilor
evidenţei economice.
2.3.3. Impli
economice carea
independent
ă şi
responsabilă
7 Prezentarea în Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
conceptului şi informaţiilor contabile: 2 S9
delimitarea
elementelor 2.2.1. Aplicare
activelor, a) a)definiţia şi trăsăturile obiectului contabilităţii
definitorii ale a 2 S10
obiectului şi capitalurilor
reglementărilor Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
metodei proprii,
8 contabile de
contabilităţii. datoriilor, a informaţiilor contabile:
grupare şi 2 S11
veniturilor b) b)categorii specifice obiectului de studiu al 2 S12
clasificare a contabilităţii: active, capitaluri proprii, datorii
şi 2 S13
activelor,
cheltuielilor (situaţia poziţiei financiare), venituri şi
capitalurilor cheltuieli (situaţia performanţei financiare),
proprii, ecuaţia fundamentală a contabilităţii
Asumarea
9 datoriilor, a
responsabilită Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
veniturilor şi
ţii în informaţiilor contabile:
cheltuielilor. 2 S16
gruparea şi c) c)definiţia, trăsăturile şi procedeele metodei
contabilităţii, 2 S17

2
10 clasificarea Obiectul şi metoda contabilităţii - comunicarea
2.2.2. Calcula cheltuielilor informaţiilor contabile: 2 S18
rea activelor, şi veniturilor d)principii contabile
capitalurilor agentului
proprii, economic.
datoriilor, a
veniturilor şi
cheltuielilor
Rezolvarea unui
şir de probleme
apărute în
situaţii cotidiene
bazate pe
raţionamente,
structuri logico -
matematice şi
abstractizare.
11 Recapitulare Sem I 2 S19
12 2.1.4. 2.2.7. Identific 2.3.5. Echipamente, softuri şi documente. 2 S20
Prezentarea area diferitelor Asumarea A. Echipamente specifice şi programe 2 21
echipamentelo tipuri de responsabilităţ informatice utilizate în activitatea financiară 2 22
r, softurilor şi echipamente, ii în utilizarea şi contabilă
documentelor softuri şi echipamentelo
13 de evidenţă r fiscale, B.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S23
14 documente 2 S24
contabilă. softurilor şi C.Aparate de marcat electronice fiscale
specifice
documentelor a. noţiunea şi importanţa documentelor
activităţii de evidenţă
15 contabile., C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S25
contabilă.
Selectarea, b.structura documentelor
16 colectarea şi Scoala alfel 2 S26
17 prelucrarea C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S27
informaţiilor din c)modelul, forma şi formatul documentelor 2 S28
documente.
18 C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S29
d.clasificarea documentelor 2 S30
19 C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S31
e)întocmirea, verificarea şi corectarea
documentelor

3
20 C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S32
f)circuitul, păstrarea, şi arhivarea
documentelor
21 C.Aparate de marcat electronice fiscale 2 S36
g)completarea documentelor pentru
principalele tranzacţii economice.
22 Recapitulare Sem II 2 S37
2 RECAPITULARE ANUALA 2 S38
4 TOTAL ORE 64
Practica comasata S14;S15;S33;S34;S35
Scoala alfel -S26 Intocmit ing. Luminita Malus

4
Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de
Pregătire Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

S-ar putea să vă placă și