Sunteți pe pagina 1din 445

CNTARILE

SFINTEI LITURGHII, COLINDE

sr

ALTE CNTARI BISERICE~TI

TIPRITE
CU BINE CUYNTAREA PREA FERICITULUI PRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

EDITIE REY AzUTA ~1 ADAUGIT A

EDITURA INSTITUTULUI B!BLIC ~~DE MIS lUNE


AL BISERICII ORTODOXE ROMNE
BUCURESTI- 1999

<~i .,t:~.... -i

1.

1~(; 'l' 1~ NIA MA Ill~


" Ni
glasul VIII nclh
Melodie tradi)ionali, uniformizati

f1\

~mp

...

Doam

1
A - min.

ne

mi- lu - ie$

Il!.

J 4jJ] J

Oaam

ne

mi-lu-ie$ -

~.

_, ________
_._.......... ~~ .t;
@
~~ .fr @...
~-..

Doam- ne

E J J JJw

1
n{

/Joom -

mi- lu-~ - te.

Doam - ne

'

mi- lu -

B JJJ
Ooam-

Ooam -

Il

J J J
Ooam -

.__, ._ ._ ._

\:.Allegro-moderato

'--mi

J J J

Prea Stin

._
lu

ta

--.. -..

il!$ - te- ne

j,

mi -

ie$ - te- ne

: ~ Clntlirilc Stntci Lilurgltii

cii -

Nas - c

pre

Jj J

J J
lu -

NO.s

ta

pre

...

11

mi -

--.. -..

laa

/DQ

r r rJ g w

te

re

de
1

~
de

Ooam- ne mi-lu-ie$ -te.

mi - lu - ie$

ne

te.

Doam- ne mi-4u-ie$- te. ciJ.

mi - lu- ie$- IP.

Doam - ne

te.

mi- lu- ie;

Prea Sfi'n

'

ie~

mi - lu- 1;- te. c1J.

Il!.

JJ4D

lu - ie$

IP.

--~

Oum

ne

J
zeu,

J J J
Oum - ne -

zeu,

noi .

J.
noi.
'1

NOT A SUPRA EDfTIEI


Precizam ca majoritatea pieselor muzicalc din accasta lucra'rc au
fost tanscrise pe ambele notatii ~i aranjale n ordinc de P C. Pt: Pro{ D1:
Nicu Moldoveamt de la Facultatca de Teologie Clrtodoxa a UniversiUilii
Bucure~li. Cnd lucrarca a fst trimisa la Lditura Institutului l::liblic pentru ti par, Prea Fericitul Parinte Patriarh Tc oc 1 i s l a dispus !im11arca
unci comisii carc. sub conducerea noastra, unna sa analizcze ~i sa
mbogateasca aasla antologie de cntari bisericqti. Comisia a fost Jrmata din urmatorii profcsori de muzica: Arhid. dr. Sebastian BarbuBucw: profcsor la Acadcmia de muzica rcligioasa din Bucurqti, cel care
cu acordul autorului principal al acestei Anlol(lgii (Pr. Prof. N.
Moldovcanu), a adaugat, n transcricre pe ambele notaJii muzicale, mai
multc cntari psalticc, Pr !'rof." Constantin Du/gu~in, redaclor ~cl'adjunct
la lnstitulull3iblic ~i de l\1isiune all3isericii Ortodoxe Romne. !'r f'rof."
Dr: Afurin Velea .)'i Pt: lee/or zmiv Dt: f.cror Frangulea. Acestora li s-a
alaturat P1: Prof.' Dr Nicolae Necula, profcsor titular la Catcdra de Liturgicil, Pastorala ~i Arta Crqtinil de la Facultatca de Tcologic Ot1ndoxa din
Hucurqli, nsilrcinal iiind mai ales cu diorlosirea textclor. Comisia a analizat n mod critic ntregul continul al acestei antologii, propus ini(ial
de Pr. Prof. Dr. Nicu Moldovcanu ~i a avul grija, cu au:ca~i rigoarc, ca
matcrialul nou adaugat sa Lie fidel crca(ici protopsal(ilor romni. Acceptarea ntregului con)inut, ca ~i a tuturor corecturilor ~i sugestiilor oportune, de ciitre to)i membrii comisiei, a dus n final la rcalizarca lucrarii de
!(a pe care o ncredinJam tiparului, spre a JI folosita, att la strana ~i n
~cnlile lcologicc, ct ~i n loatc aqiunilc de cercetare ~i valoriJicarc a
accstui tczaur cultural-miistic romncsc.

; NIFON

lpiscopul Sloboziei

~i Calara~ilor

AN'l'II~ONlJI1

J..,

glasul V 1t '\ Pa
Melod1e tradi}1onala" uniform1zatii

[~

~'

j\

~~ ~
A -mm

Allegro-moderato

A - min.

t1t- ri -

a - cum

$1

J J wmJ

$1

!ii

#a-

~~

i\

r.a

!ji

in

rea

_..

>

foa -

ce -

le

ve - cii

ve

- ci -tor. A -min.

ve- ci-tor. A-min.

_..
-,"
---. -.. .__
"
'Ill.
a 1 meu, pre_ Dom - nul

su- fie-le al

dm l- un - tru!

_..

---. ---.

su - fie-le

zii,

Sfin - fu-lui Duh

2. =itk_ffJ

,J tl j ..

ne-cu '!vin - tea

te

zii,

Bi - ne-cu-vm - tea.

Bi-

--....

SfFn - lu-lui Duh.

....._. ---. ---. ---. -. ~

ve - Cil

'--. -.-.-.--.~ ij

Fi-u-tui $

'-.__,j - ,

' j

"
d--.. ".- --~

J jJ~J

!ji

v ,]

pu - ru

'-

'

*3J J r
~~

t- fui

Ta -

~---.

[+

!il

pu - ru

.- _..

.__ -.. .__


" ---. ---.

re

\-

___......___

~j-- J==L=t:J- f=T_f _ ;----;:---

'-

~)

>

[&

--~~---...__~---~--Hii - ri - re Ta - tri - lUi >i F ~u-lUJ $i

meu.-

n t4

meu, pre_ Dom

nu

me- te

J.

*
i

nul

ce/ _ _

\ -~ -a- . . ;;:__
Sffnt al

Lui

Ectenia
mici

J GJ'
t.~
1

Sfinr al

Bi - ne - cu- vn - fr::Jf _ _

Lui.

CD ~
~

_..

Doam- ne mi - lu - lE$ -

P
Doam-ne

10

_..

- , - - - <;..;;;....
te.

e~h

* \b

Doo.m

'-.__,j'-

""
--. --. ---.
..__

Doam- ne

mi -lu-

f-i\ ' -

Ill.

J-=-q--g---w

mi - lu - Je!; - te.

ne.

Doo.m- ne

ie~

fe.

t_ag~=-cf-==-4
mi-

lu--J~

t~

~ ~

~._..,_,

-'>

--.--.--...;;!...

*- -._ ----

~ ~ ~

:~:~rea Sfin- ta Nas-c~o;'_-re!1? Dum-ne-.zeu., q_.tni- 1~---:: te ne p.noi.


~TI IIJ#JJ J J rl-=4 ~ U ittJ;;~
Sfin- tri Niis-ca-foo-TPdeDum-ne-zt!ll,

Prea

[; -

Doam

mi- lu-

ie~-lr! ne pnoi

ne.

ANTIPONUI.. II
,

glasul V Jt q_ Pu
Melodie tradi)ionalii, uniform1zatii.
~--... -..__,~...___,~~._,_

;n ._~ \: Jt

'\

-.,/"

'\

A - m;n,

'

Ha - r;

.J

re

Ta -

tii -

\-

. --. .._,_
.....

lui

,,

F1- u-lui

Ta - tri. - lui

:;i

Fi- u-lw

~i

' ~ Alle~:;~ .~p~J 4_~_};f .~~~J=J$


A - min.

Ha - ri -

re

:;;

-'>

--.-.--..-. n

Sfin -

fu-lui Duh

Sfn -

'\

tu-lui Duh.
~

d--...
J

U - nu - fe

w ;

::>

Hiis - cui;

'

-JI>

tt.....::..;--.~..._._

Fi

:JN=o= 0
>

U - nu -le

Niis-cu~

F;

---,J'

i.

u - le

w ttt '
u - le

-.. --.

~--.. ~

Cu - vl

''

tu/

lui

1.a tt ct-=rw
~
Cu- vin -

tu/ lui

'

_,.

Dum -ne - zeu

Dum- ne-

uu,

Ce -

la ce ~tl

fri - rri_ de moo.r - te

:;i~~

ai

11

..--

tu

pen- tru mil -

J A

d J J r E ~r ff J}J J J -1 J J.

...__,

- i - rea noas - fra_ a

pen- tru min - tu - i -

pri - mit

Niis - ca

;t J j
Sfin - tu Niis -

cri -

-..-..-..

- toa

toa

---

,,

....

re

de

CJoa

ra_ Ha - ri

~
pu

Ca

ra_

Ma- ri -

{c-6 "-- "--

>i

----

[~ tl

pu -

a.

Hns-toa -se Oum-ne -

rris- hg -nm- du- Te

cu moar- tea pre

cu moar- tea pre

ze - u - le,

.....

nul

dif> Sfih

fi - ind

ta

Tre -

d@qFI J *i&f' !!' 4

ai cal-ent

.....

' - _ ........... ~3'\,

'-.

ai cal-caf

1\

E f_~lij]J-E

.....
-.. -.. -.. -.. :n

moar- te

Fe -

w v~J -cJ '

l~JJ

ne - schim- bat Te-ai_ in- tru-pat

re_

ras - tg- mn - du - 'e Hns- toa- se D.Jm-ne - ze - u - le,

rooar - fe

ru - r(!(J.

p -. ..._,_ ........... ....__, -.-. r--- -. -.


....
-. -.

~-:~=J=EatEl--W-1-Jt:t~tl_
''

ru - rea Fe

~"---"--~-..-..
- - - ___,.....
. . . . ; ; : , . . ;r
-~ ~ ...J1.....-..-.
....,).

~~

JJ

Oum- ne - zeu

a ay;
ooa

din

J. '

.....,.

din

Te

re de Oum - ne - zeu

..___ -.. ,-.. -.. ---- --- 1\ \-

Te

noas - frii_ a

rt!CI

--a ua J w

-. ._,_ ..._._ ...........

Sfi'n - ta

in - tru- pa,

pn - mit

nul

fi

- ind

din Sfin

ta

me,

1\

::;!=

Tre-i-me.,

-.. -..G -..


1m - pre- u

nii mii- rit

cu

Ta - l/

si

cu

Ou - hui

Sfinf,

mm-

J -.r-mlr~==r=~=I-u-=r~==t--=r=xr-=-r--)
1m - p- u -

tu -

1e~

nii mci-rlt

- te - ne

cu

12

Je:; - te - ne

cu

Du -

hui

pre noi

br Tiif#-g;
tu -

Ta- frit :;i

pre

nol.

Ectenia mica

Sfint,

mm-

ANTII~ONlJJ.,~
. 1J1J.
" Ni
qlasul VIn Jt

Melodie traditionali, uniformizata

MG - ri -

A - min

~ode rate

=w=Jl$

j J J

Il

HG- ri - re

A- mtn.

tu- lui Duh

Si

JJ;

'ji

a - cum

tu- lui Duh.

Bi

r~

a- cum

ne- cu- vin -tea

>i

- za,

Ta - tl-iui !;i

Fi - u - lui

:;i

Sfin

Ta - Iii- lui :;i

Fi - u - lui

;;i

Sfin

ii JJ J

pu- ru-rro !;i

ar

su - fie- te

ve

ve - ci- lor. A-min.

- C!

J j jJJ r l23=fi!J
>

al

ve-

Cil

meu 1 pre Dom

..

..

nul

>i

-!EO. - zQ_

meu,

--.}..ce - le din

la- un

- tru/ meu_

---

nu- me- le cel sfnt al

v J JJl B+tifM i-Rw 1


ce - le din li- un - tru/ meu_

e$fl 1 Doan

rull.

nu- me- le cel sfint al

Ectenia

')1 _ ,

(/).,

tJ

<-. .......... ~---

Doam - ne mt lu-te:;

..,

te .

f+-1@
~.
J

J
Doam

:;i

1!/h

loo - te

... -. -. -.
-. ,,
A

Bi - ne - cu-vm-tat

++J ..
J. '"=1
. =-~ 1 J

Lw,

Bi- ne - cu-vn

_f;t

ne.

J @~}==#.=

&

Lui,

S!Fi

--.. ., ~ --.. .__ --.. ~ ......:e.... --.. --.. --.. ~ J,';

toa- te

'

>

>

ve- ci- lor. A-min.

Bi-J ne-J cu-J vmJ V?J!Jsu-fie-Jte alJ J preJ DomD nulJ.


>

t-

pu- ru-rea :;i

~t

ne

mi-lu-t~

- te.

')1

(/).,

mici

.....:{ <-.
Doam- ne

~mi - lu -

..__--te:;

-..
~

')/

(/).,

te

f -h:J jti {jJ j21


Doam- ne

mt - lu -

ie~

te.

11

II

A1~TU,ONlJJ~
vm

glasul

')...,
ne'l. Ni
Melodie trad1(1onal, un,form1zati

~ -~- \ ~

T ._._;:(_-..L._

[. '"1" J. Ji=it-1
Mii- n -

ti

Si

a - cum

;.i

Fi

~~

Ta- ta-lui

FJ

~~

pu- ru-rea

u -

u -

ve - cii

Si

pu- ru-rea

a - cum

-. ---.... ..__ .__ ..__


J

U -nu- le

Nils- eut,

ve- cii

~~

~
Fi

Sfn

~i

{UJ

-=J=-~~-E=-J:=-j==~-~J--1=

~i

lw

Sfin -

fu-lUI Ouh

tu-lui fl.i1

ve - ci -lor.* A- min.

PB+a: -*:=-=I
ve- ci-lor. A -min.

.. -. ...__ ..__ ..__ .. -. ..__ ..__

---"'

u-le

Cu- vn - tu/luiOum-ne- zeu,

!il

Fr J-FitlJ--=l;=N:J!iW WH =I g--;-s
>

nu- le

U-

NO.s - eut,

Fi

u- le

~i

Cu- vin -

tuf lui Oum- ne - zeu,

~~----~--~ ~~~ \~--------~~<


-

Ce

>

la

ce

e>fJ

tm

$i.~

fa-ra de moar - te

ai

pn - mit

\.....-----.
pen- tru

J J
~~Hmff~=~tT-i-~~J;;f=-=._:ff
'-ffl4-:v :J:--+--

'

Ce

la

ce

e;fl

fei- ro de moar-

--. --.. --.. ..__ ~.

-'>

-~

~;---:

te

a1

:1< --- ..__ ..__ ..__ --..


Il

pen- tro

pn - m1t

JJ

-. -.

W4-Z =i-i~i~ij~J~:- J~~i~i _ 1~=4t- -:i~


mn -

tu -

ca - toa

- rea

Te

n - tru - pa

Sfin -

tn

Ntis -

-'>

~ ~JL

----

pu - ru-rea Fe - cioa

re deOum-ne- zeu

din

-raMa-ri-

Fgt1JB3-=t~~5lH--VJ[1}pJI;r~~
cci- toa -

14

re de Oum-ne - uu

>i

pu- ru-rea Fe - cioo.

ro Ma- r1

a.

Cn -re-le

ne- sch1m- bat Te-a1 in -tru -pat

.______,--toa - se,

$:
t

too -

ne - schim - bat THJi in - tru - {XII

Oum - ne- ze

---. ---. .fr

J ~ ~----W
-

....Jo

~~

ra,

le,

maa r- tea

cu

nul

.p

~-.

f1 - ind

dm

Sfin

j-

fig -

-~J;;J;

nin du- IP

Hris

._a.

--......

--- "-- .______, ---. ---. ---. ---.

;x,

moar- te ai ciil-cat

pre

-------- - - - -:=4

cu

le,

moar- tea

1
U -

tig-~te Hris-

rs -

si

----r
tJ -*=y-a)-g-....

Oum - ne - ze

se,

riis -

f JJ- 4; .l: -~ ~J

J j j - J J '_
[a - re -le

$1

-...--. ----. --.--.. .fr


j

ta

Tre - i

- me,

~~tt......-IJ'-.....

pre

moar- te ai ciil-cat

._, . . .:. . . . -. . . _,_


-~-.

m- pre- u - nO. mO.-rif cu

-..

\.

~~...____.,,. .. -.._._~ ~

Ta- tai"' cu Du- hui Sfint cY), min- tu - 1es- te-pre no1: min- tu - le$ -te-ne pre no1.

'V

dl.

a ;;g 1Jag~f_%--t-:JJr~E
Ta-tiil 51 cu Du- hui Sfint,

min- tu-ie>- te-ne ore no( min- hu-ies-fe-ne pre noi.

.
.
SAUHATOUII.JJ~
g la su 1 1

.. ..

i\IPAUATJ~STI
'

-d

q Pa

Melodie trad!t!onali, un1form1Zata

" - -" - - - - --->

~ "-----.

~ ---.

Pen- tru ru -gii- cw -ni- le Ns-cii- too -

- --- .______,
to

---. ---. - -

Pen- tru ru - gci- ciu- m -le NOs-ai - toa- rei de Oum -ne - zeu,

--->

ru -

le,

,.

..

rei de Dum-ne,- zeu,

+ "-- --..

t1n- tu-

l'fin - tu-

mn- tu - ie~ -

te- ne pre no1.

~~~~~J)~J -=;t - ~ --~-$-J_J~-+-y~


&~ J
~
- s
~ d=~-:::::3
-

to

ru

le,

min -tu

ies -

te

-ne

pre noi.

1~


ANTJliiONUI.. II J.. A SAIUJATOIUI
.. E
glasul I

....

<p
ct

ol

Ii\11 1AHATJ~STI

'

~-P

...,p

ij"-"-~~--e.......J-. --~--- --~ ... ~---Hi'n - tu- ie!j - te- ne pre no1,

La

Fi

Ff JFEJ

J J 4]:J-J_1_T

Pa;;ti

Hin- tu-1e'- te -ne

(::

._ _ _
ai

in -

~
....>

at

VI-

- ut lui Oum -ne - zeu,

pre no1,

Fi

jJ..J>.s..-...

.J

eil-

marti,

---.

pre noi

;;

ceice:ricin -t'm.q

ce

J~-tn=

ut lui Oum-ne- zeu,

............... A.r .... ~-------~


din

Cel

Cel_ ce
....lo

_.....__._~n

A -ti -lu-i -1a

:J J ~r tr~ttw: " ) D J d :J ,J ?=J J J J J


a1

n - vi - at

din~

mortl;

cei ce fi cin- tiim.

pre noi

---

A - 1i - lu - i - ia

.P
~--~-..E....~ ., ., ..__ -..

Cel__

La

ce Te-ai nis - cul_ din Fe - cioa

~----. ...
noi

d=J J*~r Uffr J tt J w.

CriJciun

Cel __

~--Cel-~

La

riis- eut_ dm Fe - cioa -

cei.

;Q-j

rci,

pre

no!

cel ..

..... .__~......Ji;-._ .......... ..... ....;!..., .tl

ce Te-ai

---

.--

~ in lor- dan de la 1 - oan, ei).


ce Te-ai ID - te -zat_

pre.

Boboteazii

)s
Ce/ __

If< ~
La

Flor1i

~~

.,

ce ai

Cel

~e

bo-

QI

te -zat_ in lor- dan de la 1 - oan,

:
......__ ..._...,

-zut

~ lj j J

Cel

!je - zut

pe

sr

c.......J

min

---- 1.
J tl J J.

tn~r

~
~

ne1,

.....

Ce/ _ _ ce

pre...

.-~

...

pre ...

SO?

pe min - zut a - si

._ _ _
: c.......J

zut a - si

.....

----

pre ...

ne(

..... .....
~

.-~
pre ...

s;;;;

s;;;;;?-

lo

~~

~
Cet __ ce Te-ai in - at -fat_ n- tru s/a - vi 1
~~ 4 J J J J ~~ tn~r- j tiP) J, '
~

La
nii 1tare
'

ce Te-a1

Te-a! n- rit - ,frlf_ in-tru

sla

va,

pre ...

Il

La
Schimbarea
la

Fa ta
'

Cel

ce TkJi schim-bat

F J J J J &r
ce Te-ai schim-- bat

Cel

La
Rusai ii

la

la

----

urt J tt ; w. ,
tii in

fa -

,Iii i'n

fa -

mun

mun

Hin- tu -ie$- fe -ne pre notHin-g- ie - to -ru-le

J JJ

fe ,

pre ...

fe,

pre ...

J J l=]l;J rJllr=t J

Hin - lu - ie~ -fe- ne pre no( Hin -gi - ie -

ne,

pre ...

ne,

pre...

ttn.'

ru-le

fo -

bu

bu

... r-;--....

....

~ -. ~ ~ ~ -. -. -. -.. ....;!..,., If:

Cl7.

La
Sf. Cruce

cu_ tru- pu/ Te-<Jirii.s-flg- nit,

t~ dU Ji
Ce/ __ ce

pre

@Fd J J J J.

Ji

Ce/_ ce cu_ tru -pu/ Te-<1i riis-tig- nit

pre

* Ace~tea ~~ c<inta ~i n loc de "Venit s ne nchinilm", precedate de stihurile


c;ue se gasesc n Liturghier ~i unnate de TropHrul sibatorii respective.

ANTII.,ONUI~
ol

ol

"

1
ol

ol

11\IPAUATJ~ STI

SAIUJATO UII~J~

'

~ --fJ:>

glasul II <..!!., ;:.. 1

Melodie tro.di tionalii


~--...~-..----..--...

r+w

Pen- tru ru- gii.- ciu- ni -

J J ;r-

Pen- tru ru - gii.-ciu -

--....
,.,.

zeu, Hin - lu - i -

fo -

ru

ni

le

Nii.s- cii- foa -

re1 de Oum-ne-

Niis- cii- toa-

rei de Oum-ne-

w
1e

~~'<.._J-----.

min -fu - ie> - fe - ne

pre

..

/>.
...;
nOl. __

1
zeu,, Hin- tu- i

3- Cntarilc Sfintei Liturghii

ta-

ru

le,

min -fu-ie>- fe- ne

pre no/._

17

--tt-..zz.;
J\,i

glasul Il

Melodie traditionald
'

Il.
o..!t,

6 ~-

ft"._,..._,_fC.._,JJ>-,. ~-- .._., ~ ............ ~ --.

/11. -~ -.. --. ......

.,.

o.!!..
Min - lu- ie'i- te- ne pre nol, Fi - u/1 ui Oum -ne - zeu,

Cel

ce ai

l'lin- fu- ie0 -Ir! --<~e pre noi, Fi - ullui Oum- nl' -Zl'U,

Cel

ai

p~;ti ~$~~.~:J~J~ffi~r~re~J~rf~t~rr~t~~.J~JEt-u_._:t;~=J~:J~J
[

''

,1.

vi -

Jj 8

ln

_..,. ....

..,. ..,. ..,. "

VI

at din

m arti,

..____ ..,. .,. ..,.,.

at din __ mor.fi,

--

pre nof_ _

cei _ce-Tf cn - ta m_

\..,. ..,.,.....__
Ti - e:

ERr J w DJ

J;=;JtJ

j.

..,.

--

..,..... "

pre no/ _ _

cei_-Ti ciil -fiim_

'

-e:

Ti

'

a.

A - li - lu

JJ;@JLJJ
a.

A - li - lu

La

Criciun
Cel ce Te-ai mis-eut_ din Fe-cioa

ro,

--.

,1,

....... --. --..

!01"-dan_ de la l

Ce/__ ce Te-a1 bo - tf! - zat

lor-dan_ _ de la I

~
Cel

Cl'

-...

'---'

--..

-J J J(d2J) J.

... ..___
'---''

-.

~
...... --..

~ .,.
..._,_

ai :;e - zut pe mn - zu/ a - si

d Jj J ~
Cel

18

...... ...... ......

1n

...

Florii

,,

Cel-- ce Te-ai ba - tf! - zat

.. -- - ..
La

--..

pre noi ... __

ce a1 e -zut pe mn - zu/ a- si

.Jo

oan,

---

oan,

---.... ""~
<..!!.,
j

nei,

ne1~

pre ...

pre ...

A~

<..ll..,

pre ...

pre ...

prt! ...

La

'

nciltare

'

i>w i- oo/

Cel

+b ..... , ___ --.

La

Cel

Schimlmr

ce

Te-<ti srhim-baf

fu-

la

fii

fa

~ -'--.J'-..~-..--..

/!>.

La
Rusa Iii

---- tri

la

tu -Je~.

H'm -

J J
Hin -

.._.
..__,

,.

tu -

-..

mm

ln

.....)o

te -ne pre

..-

in

Sf. Cruce

....:.....~--.

......

<..!!,p ...

Ir!,

..., ...,

~
-

. H.m-g1-1e
. -~
1u -

i~ ~ -rre

'"
...... ..._._
-..

p n01,

Hfr>-g-~-

..A ...,

ne,

~ pre ...

&J D j lV

J.

ID -

ne,

1e

ru -

ru -

nit,

bu

pre ...

<..!!,pre ..

WtntJIJJfJ JJ-.V LJ.

-di

-_-/

Cel _ _ ce cu tru - pu/ Te-ai ras-fig

bu

le

.... ..._,
.:.:;.,.
....
c
-.
..... --...
/lw -..

pre ...

.....>
~
--.. ..._ ...,
.._ .....:;;.,..._

no~

F FqJf?'NJ

)!

te,

mun

Cel _ _ ce cu -;:;;_pu/ TtKJ.!fas-flg

La

......

pre...

J J 45) J J tiJ j.

>
Te-ai sch11n-baf

Cel

m,

-.. .._..., --.. ....

'--.J'

&p d J J J

la

Futu

- ,tv.L in-/ru sJa

pre ..

nit,

AN TII.,Oi\1JI~ III
FERICI RI LE
. IYJ.
" Ni
gtasul VIll ;n

..-T

""':""""'~'-:''-:''--.J'-.. --.. ~

J(

ln - lru-m-?J -ra - f1
Allegro- moderato
'

in-"
--.. ---..

pe not

'

J J
pe

de N. Lungu

..
J

-..

Doum -ne.

Vl

noiJ DrxJ.m - ne.

-"
-"
- - -1
~~-,. ---~

a Ta, ond vei

wJ R?Jw J T

lru-m

"T

-;xi- rri-

"

,li

J :J , I J

-a Ta,cnd Vl!'i

CD . . _ , ,

pa - me-ne$ - te -ne

ve - ni
'

o. - ni,

_,

cei

s.- ruci

EiW-=:J :l ;
Fe -

n -

pa- me-ne,- te-ne

.._,_ ~ ~ '--1........

Fe - n - citi
Allegretto
'

Cl

fi

s.- fTJ.ci

JJ

\:--..

...

_..

...,..

cu

Du

DJ

cu

Du -

ij_

- hui,

hu~

19

~-....;;:,.,_

:;
&
" ca

....;;:,.,_,.,

ce- /o - re

es

; ,J ; ;

ca

....

-.

im-pii-ra

te

,......_

fi -a, ce

ru

- --

ri

ti J :g J J -

JJJ J

im-pQ-,.,; - ti-

es- Il!

a - ce - lo - rrz

-- ----

~--~

lor.

J.

ru- ri

ce -

'

Fe-

\:..1<

ia.

J @J J j J J j J J J J J J.
vor mn-g- ia.
ri- citi_ cei ce pltng,
cci a - ceia

'

lor.

@~-------. -. n---=-~---- -.-.


q
var mn-g a- ce- ia se
Fe - ri -cJfi_ cei ce ping, ca
w

~:A

Il
~

in - se - ta t i _ de drep - fa - te,

J J MG J J J. l>

c(fi- i flii-mtnzi

---

--- -...;;;!.... ~ ,......_ a - ce - ia

'

J J

ra

a -ce- ia

'

ni pa- min - fui.

Fe - ri - citi_ cei flimnzi !ii

Fe - ri -

ca

mo~- fe -

- ri- CJfi- cei blinzi, cri a - - ia vor

se

vor

'

..

"
J JJ.

Il

sa-fu-rrz.

Fe - ri - ci,fi cei mi-los-tivi,

ci

a -ce - ia se vor mi-lu - i.

J J #JJ J J 1 JtlJJJJJJ.
ca

Fe - ri - cifi cei mi-los- hv1,

'
20

- ri - cifi

cei

cu - rati cu i -ni -ma,


'
--1

J J J J J JJ t J J
- ri - CJfi cei cu - rati cu
>

'

"J:.
$

Il

a - - ia se ver mi-lu - i.

_ . . _....;;:,.,_~~\---.~-.~.fr
Fe

Ile,

J:.

sri-tu-ra.

l'Or

4JJ

in - se - tati_ de drep - fa -

-. -. -.

J tJ
se

~i

wLJw

i - ni- ma,

e'J.
2

r-;---....;;:........,;,:.. .... ~
ca

J J
cci a -

ce - ia vor ve-

,] ,]

JJ

ce- ia vor

Hl!-

dea pre Du~T>-ne - zeu.

Fe

ca

J J

'

~
ia

fi - I

=1
5I

.~

/a

_ .. [

ri - ci fi

ii

...:!.... ._ ._ '4-.J
cel

ri - Cifi

._,,.t:.__ ..__, ..
ce - lo-ra

id -i J.

rX.

Il

se vor che-ma.

.... . _ . _ \-,

tt .__

.... .::

drep- la

pri - go- nlfi pen- tru

ce,

oi

te,

a-

cei

pri - go - m!i pen - tru

--

i(; -

__ ,,
....... "" - .._,

~-.. ~ ~-.

im - pri - rtl - .fi - a

es - te

drop -

ce

- ru -

a-

le,

ri - tor.

:::t:=:E =+ :!
J J J te-JTJ
----41 i----ii--~--& }
J J.
p (i -

cJi

t~ - la - ra

es -

m -

'::"--;_

c; -

rQ

Fe -

...........

fi

'

ce

ve(i

'

Cnd

va

vor

fi

Cnd v

vor

.,;;;...!< ~--..

......... ~ '---1JI--. -.. -. .:::

pri-go- ni

~~

JJ j

var

zi - ce

tot

cu-vin-hl/ rriu

ri

ru -

J J ,J J J J

j- riJ- cifi_
0

'

cci - ri'

lor.

~ ._ - -

pre voi

ca -

r1

pre

VOl

- - . . ~ ...,..

m - po - tri - va

J J JSJJJJ J

va

~~

vor

x--v A4+FF
w

pri- go - ni

.,

..!:., -..

,;;!,.., .....;!.., -. . _ . _ -

veti

""
pa-

W J --i I J J J 3_ J J J ffg-=' J J
ca
Fe

::

se vor che -ma

"'"
zeu

ne -

Oum -

lui

..

Jtg)JJ )jj,

.... .... ....

'4-.J

Oum- ne - zeu

fui

J J -==J

fi -

.....;!..,

._ _...._

....

ce-

ce

Fe

_.

pa - ce 1

fir- cci - to- r/ de

'

-- _.

cJ

Fe - ri - cifi

dN pre Oum-ne- zeu.

d~

tri - ca - to - rii

ri -ci fi

J J

l'

._

fi

\-.

vor

-. -..

11t1as -

trQ

t-+v---

. . . .:: ._.__ t .. '\'\


Bu - cu- ra vcl
vd ve -serf J f' ~ j j i=hf r; ,
J
~DJ
IUJ.l
min-~
Bu- cu- ra- ti- va fi va ve- se-hfi,

.._,._,
.._.,
...
_. \:-. --. ,........_ .._,
''
"
mli1- f!M _ _ pen - tru mi -

'

pen - tru mi

ne.

J._~..e
_.

ti -

j!l

~~

titi

- ne.

21

'

tra mu/- tU

voas -

pla - fu

cii

es

ce

fe in

rufl.

rall.

J J @) :J i J ~ln42!JW
-

"''S

pla - la

cii

tra IIIUI - tii

..

es

ce

te n

oJ

! Il

D 1.

rur1.

ol

AtARATOAilE UOAMNA
. "

glasul VIIi ;n IYh Ni


Melodie traditionalii, uniformizati

Ji. "-"-"-------..
~ + "-"-"-"- .__ -- - A - pii- rii- toa- re Doam - nii
pen- tru bi - ru - in - tii
mu/ - tu'

A - p - n - loo - re Doam - na.

~ ...._,. _ ,~ ~ ~ . _ , c.___,J!I
j

pen - tru

Ntis -cii- toa-re de

Dum-ne -

--

-..

'

'

-..

--.

ze~.no!~Jo-bii

bt - ru - in - ta

mu/ - tu -

Ji.

Tdi.

C1~

ca

ce - ea

ce

ai

re

Ns- c - toa-

de

Oum-

ne - ~~ not; ro-bt

~ ._, ~

--.

-- --. .._..,_ ..__

stii - pi - ni

re ne - bi - ru

J
shi -

,,

'~

i==t
=iJ47
J
ca
ce - ea
ce
a1

C~

T.
J

,......._

- i

ta,

:1<"---"-"-iz - bii - te - ne din


ve~

'J =j J J t+

{) Jj J
p - ni

-. re ne - bi - ru -

Iii

iz - bii -

'

@tilJ
foa

22

te__

ne - vo - i - le ,

'-.../

fr! _ _

ne-vo-i-le,

ca

sa

j J

ca

sfri -

sfn -

'

Ir! - ne

din

....

Ji. "- "- _, toa

>I!S -

gam

Ti

e.

'
gam

Ti

'

e:

;\

HIUSTOS A INVIAT
_---()->

glasul II ....::.; Ai

--.

..__
...__ ..__

T ..__
~

Hns- tos

J) J

~Andantino

lt

_ - - _,

Melodie tradifionala, uniformizaro

.... ...,,.........

in

>

........ ,.........

."

n- vi

J
pre

=:
turi

j.
tu ri

moar- te

."

at

\--~

cal

cfnd

din

~i

6 _

... ...__,.........

..__

.-

v1

a -

,ta

jJ

J)

jJ )

..-

vi

J)

di -ru-

fi

---

HRISTOS

lor

-.

in

-- ,,.........-:
~

or

"

din

mor-mm-

at v J
~)

lor _ _

din

mor-min-

......... ''--..
c-

_..

~_a.

du- l e . - - - -

tfD J) JJidtJ
in

tea_

ce

!il

..._,_ ..._.., . . _ , 1

~
di- ru -

ce

,........_

d iJ

cind

t.aD
moar

cu

...__ ..... .....

J r9 tEDJ

moar- tea_

cu
\

~l

morJi,

tD

moar - te Clil

...:.:..,

J J j.

\.---- ,-.....~

/>.

morti,
'

din

at

-, -pre '

'!.
,,,

Hns - tas

vi

du-le.

"INVIAT

A,,
g la sul VIII Jt eiJ. Ni
dupi Al. Po do leanu

.-

T
./'...:_..,

ffns - fos

Hris - tas

j
... jJJ
-- ..._._ --..-.
...

~ ~'---

n - vi - at

~n - vi -

din morfi

''

at d in morfi,

cu

cu

.....
-. .._,_
. . . __, .. ......
.._, -. Il

moa,..tea

moor-tea

pre moar- te

ciil- cnd

pre moar-lfo

ail - cnd

23

'

~_,

~i

_.

_.

ce - lor

din

mor - min - luri

vi

- a -

Jd J.
si

ce - lor

'

din

.....................
..__ .._,_ --..
-. -.

1/f""""'. ..._.,-..-... --... .......

mor - m1n - furi

vi -

a -

ta

da - ru - in - du - le.

'

ta

ru - in - du - le.

d6. -

IIIUSTOS A "INVIAT
,

g!asu! Vlll n cf). Ni


dupa G. Musicescu

....
T
....
J., --.. ,.._.,
.,.
Hris- fos a
'

Moderato

Hns- fos a

~' ~:'" ~-. r----.-.

;,

vi

Yi

at

.... ,
-.

din mo

..._,_" ...___, ~-. -. .._._

:If'
' '

cu

moar- te a pre moar-te

J J JJ J
...

tJJ

.'

al _ _ din marli

cu

. . t ............ "-'-.J'-...- ...,..,__...,.__, __ _'-.J'-..--.-.. ...... ,

-ccii - nd

:;i ce - lor

dli1 mor-mm- turi

---vi - a -

ta

da - ru - in

du-le. da..

Il
cil/ - dnd

fi ce -

lor

din mor- mfn- turi

SA

vi -

NI~

a - 'Iii

d6. - ru - in

"

du -le .

INeiiiNAJ\f

<

g!asu! I Cl[ Pa
Melodie traditiona!a, uniformizati

~ -. ..... ,~-.-.-. ...;!....


:;i
s cii - dem_ la Hris - fos .

Il

JsJ=jUJJJ
V. - nifi - .

sa

ne in -chi- nam

. . . . . ._. p

~~~~------..__'-.....JI'-.

Hn- tu-

--.
ie>- te-ne

pre no(

Fi

fi

sa
J

-. -. -. .__ --..
ut lui Oum-ne - zeu,

ca- dem -

f.

1.\

~J'

..

la Hris- fos.

......

Cel _ _ ce
Cel _ _ ce

"ai>fi

w; 3 3 l]w a J fr nr r .J 44-J
>

Hln - tu - ie~ - fe- ne pre no( Fi

24

ul lui fum- ne - .a.u,

ce
~'-- ce

~1

--

ai
effi

n-

mi-

J
in -

mi-

.-

~ ._ -.. ...;:,..._ ~
~
no~ei
ce~Ti
dn
tL
pre

VI~Nrn

'

SA"'

A - li - lu - i

- a

o1

IN(;HINAi\1

NI~

-fr
A,

...!!._'

gl asu l Il

...

___. _ -._ r-;;-- Q.

..,

Melodie traditionali
~
'"
-l>
,.......... ..__,.
c:._., ~ -. ..._, ~
c........JI -.. -. -., ..._.,
-. . , -.

Ve - nit!

sa

'

...;

in- chi- nam

...

,,

.._..._.,_ --..
~-- ~
Hin - tu - i~ - te- ne

m - c,, - nam

~i sa c -dem

~~

A.

.._.,-.. .__

la Hris

fos.

- ... r ---.-

m
t;.

ne

'

sa ca- uem - - /aH.


fiS

#M

...;

ta s.

---

0 ..._._,_
..Al
1('
.._..
''
_.
......
~-. -.. .._. ----.. ....... /,). '---"' -.. -... -. ..._, -. --.. ....,..
~

pren01;

Fi - u/ lui

Cel-

Oum- ne-ZI!u,

ce ai in

vi

- at

~~-~J4i.=r~W :r tt# $d@ :J ' <~-J J-J WD J


Hn - tu - ie~- te - ne J<re noi Fi - u/ lui

Oum - ne-zeu,

Cel

...

,, -. .._,_
_. ;.. -.
..... .._,.._,_'-;si'
'" _.
...........
....,.. -. .._.,,
._._ \..::::- -..,...........
cil.
.
d 1n -mo (fi)
lpre not _ _

,.rf~

T'

ce1

pre no1 - - ce/_

- ,Ti cm-rom_ 'Ti -

-. -.. -.. ...., .._, ..._.,


"" -.. -..

Ce/ __ ce

Js22J frfr~ J;JtD

W't dinW
J.
-

....... -

r ce-/tc:tn-,am ,'

~ti

mi -nu - naf _ __

~..

ce ai n - ri

~
~--

A- ft- [U

\::...,. -- ...._,_
....

J J J &J

e:

~/1.

li - lu

c-

-..

- af

1 -

LLJ

a,

...;

-,,

_.

in- tru __ sfinti, ~ pre nol _ __

.Jtft)
Cel __ ce uii 111i- nu- nat
'

-4- Cr11tti\rile Sfiutci l.iturghi

in- tru __ sfinti

' '

p noi _ _ ...

25

,\

DOAMNJ~

MINTlJIJ~STJ~

glas ut VIII

').., " .... o

'

JI. clh ~

Melodie uniformizat

Ooom- nt!, mn-tu- ies'

te

,\

DOAl\fNE MINTUIESTE
'
').., "
S<l
glasul Vlll Jl.cfh ~

!. Popescu- Pasrea

Doam-nt!mn-tu- .,~

26

fe

pre cei - - - - - - - - - -

NI~

SI
'

AlJZI
~Ji. ~

glasul Vlll

Melodie unifor111izahi

~;

..........
r

~
~
r
-_,......._~
.-.
"

ne a - uzi

~i

_,

...... ,-....

;x..

ne a -

, ......

uzi p r e - - - l'lOi,

'

a - uzi

1""'

pre _ _ noi.

~JD
>
P111--

NI~

SI

"'

r-r

noi,

'~ PJ l J Ut! jJ J
JI

_
fi

a - uzi,

tri

,].

1101,

AUZI
" ... o

glasul VIII no'J. ........,._


dupa !. Popesc u - PnsQreo

r.~-$i

ne

a -

$~ J.J]fj1 J J
$i

-,.
~..-

......

..............

pre

aE

r~~y
J

pre

ne

,r
, ...... 1

noi

a -

vr r

_
--tg__

ne

~i

_.

~7Jr
no1

~i

Cil.

ne

........... ......

......

uzi~

~,,.,...

"l

......

ne

~i-

,~:-..:...

?t

g~
J

a - uzi

...... ......

~;

J J
ne

...
..__

UZI

Qg

,r
1

ar

..........
j..-

J})i

a -uzi

..-

,,......... 1 ~ ~ ,.._._~

pre _ _ _ _ _ _ _ __

,, tJJJ n aa 3J
pre _ _ _ _ _ _ __

noi.

27

glasul V Jt 0{_ Pa
de Ghelas1e Basarabeanul

....

ttT ~---\-------~--~a._---~,.
Sfm - te Dum

&Moderato

w~

Sfin -

~ ~ ~

te

ne

t. Dum - ,.,.

Sfin -

'
.__

Far

ze

fJ V

>

de

\.

w ,;

moar -

te,

te

d.

Fr'

trtoar -

te, _

'

~llegretto))

j-

~i

Ta--ta-lui

J J. a J l

Hi - ri - re Ta- M- lui

fi Fi -

-j

re,

--

... ,.,........._,,...
__ ,,
..._,
~

....

noi

pre_

m if

~ w neief -

w .

Fi -

J J t?f a
,.,
Sfin - ,. Ta

te -

pre_

c:!

.P

u -lui

.....,

f"!

ooi.

....

:;i Sfin -

tu - lui

Duh,ct.

tu -

Duh.

J J Qr =if~; J
u - kli

''

...._ ._~-.--<;,;,.. ~ ._ .....-... ....__-. - - .

~i

a- cum $i pu - ru- rea

w w

ga

~i

~i

Sfin

Sl11JNTI~

c.P
-.
-. - - -

lui

1f

...,Il

A - min.

ve- cii ve - ci - lor. _

E'ir ~a I

JJ ,J ,

SI

'

-. ~ r----~ -lf

~...::..J'~~----...__..__,,...-......_._.._._ ~

Ha- ri - re

>

ie> -te- ne_

mi - lu -

ft f._...

Ta

>

.__,.._..-.

mi- lu -

r r r r &?J=w J

Sfin -

le,

ze - u -

----. -..-.

.......

Sfin - te
t

- le,

.: :

"L

,J

IJUi\fNBZBlJI.JB
CJrY.' Ga

glasul VII

de Gh. Cucu
c

T._

~ Moderato

w'
28

-,..,

......... -.

Ta- re,e!J.

Sfin -te

,.._,_ ..._,_

-. -.

---.

u -le,

Sfin -te

J J Dum:J - neJ - f.U_; J

J; . . J

~:44

Sfin - te

Ta -

4..._.11>

Sfin - te

--... - - .

Dum -ne -

~
ze

>

Sfin- te

Zl>

u - le,

''

_..

r~.

Sfin-,.

~--

-=-- -._. 1 -. .._, -=---.. -.. -..

f -ra

moar

_.
~

de

te,

i.

mi - lu - ie!j - te- ne pre noi.

t( ;J J J WlL--1~J -J 4 =:1
fil - rti

._
.-

i\

t'

i - lu -

-- ---ri

re

~ J

J tJ J j

j
ri

~i

a - cum

---- - i.
iUn 44
--... ...... -..-.

pu

;i

cum

pu

fi

~~

ru- rea

ve- cil

:;i

ve - ci -

lor~

~i.

A -min.

J;

.J
Jlt
... -

'
1n

si

>

>

- tu-lui Oui>

Sfin

ru- rea

SI~INTI~

J i :l

_.

- fu-lui Ouh

Sff'n

:;i

._ ._ ".__..- ....__

_.

u- lui

Fi - u - lui

~/

- "" pre noi.

w- w

Ta - fr- lui

re

Fi
>

- ----J- L
+ J :J
-

t~

"-

Ta- ta-lui ;i

._ .__
$i

iu -

-~~._.__..~_._

Js

Hii

t.J

moar -

de

ci - lor, A

1<1' - cii

111in.

HlJi\fNI~ZBUJ..~B

1 pentru slujba arhtereasca 1

.(
glasul 1

<t

Pa

dupii Evghenie Humulescu

-'7

T ~

,.~

Oum

ne -

:;.

c-

~
.,_ ~"---~~--"---~-~-....
Sf1n - te

Sfin -

ze

le, _ _

i&D 4JJ@!J :tm UtJ

te

Dum

ne - ze

le

'

__

:>tin

de _ _ __

1/tfA:Gl J
te

Ta

re,

r?Ejj~f

Sfin

te

~ ~
5tEt
rr

fii - ra

rJe _ __

29

" "IN HIUSTOS


eiTI
'
glasul I

r-

tW~

Ci'fi

n Hris- fos_

:J :J
in

Hns -

ta~-

v-afi

:J
bo -

v-ati

' ' ,............,,


...;;;;;!.._~
~OllE"

A - li - lu

- i

bo -

te - zat,

in

-.. -..

Hris-fos....v-<:Iti $fmbri5.'

.__._,

caf,_

Pa

\.-.-. ,. . . . . . .._,_ .._,_ . . .:. . tL ,. --...

~ ~-. ~

Melod1e uniform1zati

Cti
Moderato :!>

E F mJ l=@;J;H
z,

hi! -

n Hrts- fos_Hlfi

~i-m-bra-

it

ia .

.t;t J t##$A
caf,_

A - li-lu-i

IQ.

" "IN HIUSTOS


eiTI
'
-v f .....L: <-. <-.
~ ----!!.
r

Cifi

Hris - fos

v-c.fi-

rl u pi L Bunescu

----_.

Hris - fos__

J
n

30

v-atJ__

J;f]=@
Hris - fos _

v-afi _

"
"IN HUISTOS
CATI
'

J
glusul 1

li

Pa

[la lill!rghie arhiereasci J


Arhi ere,;l:

......,

Doamne, Doamne...

-t

T .!""
.n

.....

._

Cfi

Hris

Of.

So borul:

._

tos _______ v-ati


'

v-a,fi

ll

bo

,.r-

......

bJ
....____
F

iJ.

__

bo

----..__,

za~---

i@iu..:-J......___.
J J J
.

Il

........_ ../

te

za~ ------

A,;

._

cl).,

Arhiereul:

So borul:
~

.....

Hris ~

bni

.......-

tos

----

v-a ti

8_f2

J
n

.....

Hris -

&

'&

.. r--

~~

te

r--

->

.....

J J @J) J
Hris - tos ______

Cfi

.......-

..... ~

'

J __.J

tos

,.r-

tl] J D J. ; JJ

-----

~i-m

v-a fi

J1.

Of.

caf.

; ft

~
-

mJ

caf.

bra

Arhiereul:

..-

..........
a

Soborul:

---li

@J]ttjJd]
a

1i

\_:::
lu

lu

--------

ia.
31

enuen
glasul II

"T
p.

TALJ~
~..-fr

J;,.J

TraditJonul
,

" - " - r--

~ Cru ~ oi

Ta

Ta

Cru - cii

ne

""
~..._.,~~~---~
tri
in - v1
e
rea
Ta

""

->

ne,

le

J~--=--1-~~~~~~-~~~~\=.V~--'=.:4=: _J:-=1 :___ :-~=-- (j[Tf_-: -F~


ne
'
~

.....
o

$1

-.

Sfi'n

-.

~ ~

tri

--

,...._

"'

-~

JI~---

Iii - u - diim___

VI

.....

"'

________

mii

rea__

Ta

.....
-..,
rim

~:-~~:_-;-~;~lq ~~==:_:@J- d~-~~~


0

hi -

u - drim______

~~-~--

o ---~------~--

mO.

rim

dupi Alexandru Podoleanu

...._;....Ji._::;
o

1a -

u -

diim, _ __

~~

o md- rim

I-4Y~-JjJ)fJJ=r&!) 7liJit];t

"
!n -

32

~=F
- ~~

._

f'IG. ~t.~

.r

o "" - u -- uam - -

~~

o ma- nm

CHlJCII
~~~=-6

-,

T
:n
q

Sf!r~e Ct...:r:-rnezel~i.e

[. ;_;r--er'.ll"'

.re

re

Ta

Ci:

cl}.,

''

ne

'
''

1;

'

:.-;__.

f..\~ji'T1~'esLL'

.-2;

cfu

--

.-

-----

,.rJ

.@di
Ji ~:f.,.'%.~~~~~~~~:-::1;~,.
------nam,

:n

-.-

. 'm-.
---"J.-----.J.-

!;

- -

"" '

'-----

pc

ci7i

,-,e

..
,.r-

n \.

q '

.-

.,,

-~

L.---~~

1-.~

&" ~

Soborul

--------~.'::..--

,,
'

"~

".-- " -

'"

Scborul.

"""'
0

'' " - - - - - ~

~IL..#

.,,

----

drim_

'

iG

ma

r un.

~*~~)~-~-._~;~~~~;-~~;~@.~-~=;.~=-.
-- -------------

w.

+-~~.
0
-- ------/

-------

.,,

:n

1"

/!7

rea _____ _

e-eu\:

:0:- { ;,nt;iriit.' Stntei Ltur:..:hii

'-~

td' ---

sfr:

VI
Ar~--

l.~ ~)~,~~~,,~;~;--~~r~~~~~~~~~-~~~-~ea-~-~3 -~~


--.

St

nam,

.-.~

r::

ct

AIJII.,(JIA
~

glasul 1 ~ Pa

Melodie uniformi zati

A -

lu

ia, _

a -

li - lu

ia,

...

\.o~

~'
~

,,-.....-...c-

li

lu~

SI
'

i~

))lJIHJJ~ lJI

ia .

.,

TAU

. "

glasul VIII n cfl.. Ni

Melodie uniform1zati

""._ -

~i

du - hu - lut

J--_ J

_, --jJ~~

--. ._ --. ;x,


~

du -

tau.

J J-d

hu - lui

tilu.

el

:MAIUUJ~

Til~, llOA:MNI~

'

. "

glasul VIII :n.c/l., Ni

Melodie uniformizati

J."'-

-~

Ha - ri

._
re

--.

Ti - e,
>

@j J J J J
Ha

34

ri

r~

li -

~~

._ +

Doam - ne.,

e, Doam-

'

J
n~

'

ma ----

- - . . - - . . '-.J ,..........._

ri

re

Ti
'

=!

")1

e.,dl.

Jma J - J -ttJ jd
- ri

re

Ti
'

e!

"

.J

I~CTI~N1A INrnu~rrA
. "

1\ ~

glasul VIII

Ni
uniformi~ati

Melodie
""''

_,

Ji.,

r"

o:.;;;,....

Doam -ne

_...__r---.. . . . ie~

lu-

mi -

--..

'

__.

__.

lu -

ie~

lu- ie$

1e~-

mi - lu-

ie~

ie~ -

_.

_.

J j,

Doam -

ne

mi 1

ne

mi

lu

),

J J

fe, Doam -ne

m1 - lu-

>

lu - ie$ -

DoC?m - ne

fe,

),

Doam- ne

')!

tf),

Il

lu

__.

ie~

J= ]JJ JJ.

ie;;

..
__.

..-

............

__.

mi- lu- le$

te,

fe.

......
~~~~~r--_.
ne

Je~

fe.

j) J

Doam -

.-

......

__.

r--

.-

J.

te, Doam-

'

.-

>---=-----Je$

')!

lu -

Doam-ne. mi -

te,

ie$

mi- lu

m1 -

J j J. J) J J J J J.

>

r"'"

"

Doam -ne m1

-le,

n J jJ ]J :a 1
_, - - .,_ .,_ ----

...... ......

Doam -ne

...

- - - -

'

.-

~ ""

tf),

1. J;

__.

.-

...... "

mi-

le.

le, Doam- ne mi- lu

Doam-ne

Il

Doam-ne mi -tu -

lu

ie~-le,

.-......

fe.

Doam-ne mi - lu -

mi -

'

.,/.......

')!

tf),

......

a. ) J

..

.,

--..~

Doam-ne mi - lu

- fe,

J. J; J a g J
Doam- ne

., ,,

:!Moderato

'

'

oc-

le,Doam -ne

jl

le,Doam-ne

"

......

..._,~~' ......
ffi/ 1

~
mi -

lu-

1e~

(~

=-

lu - ie$

')!

tf),

fe.

J J j

~
ie;;

J 1.

Il

fe.

35

i
1

v ....L..
._
._ "- \' .... ~
~

Vh

Doarn

tru

rn: --

h.: --

---- :: ._
._ ._ \.
--. ~
'

;e~

fe,

Doam - ne

fe,

Docrm

rn1

(u

;e~

&~~~~~-~~~.~~.-t:--~~~=;~~~k~~~~=-;:j.~~=~~H! ;:- -=t-.-~~=~~r

,....__ -=!

Uoa.m -- .:r

te_ Doum-ne
1

ne

.1u

- . ---... ~
m --

111

-~
te;,

w:;,

--.

- ne

m1 - lu -

;e~

\:

le

@ ~J=-~...~-;;~;l~z=;~~-~~:&-~;;;=~=:;.- -:=ti ~-=~


/!Il

il

iC:i

ie.

-. -. n~'

5.

m: - .'u

- -_,

_..

IP>

te.

~
Dcarn -

-ne

i)onrfi - ne

r7i'

lu

6.

--.

le. D'oam

ne

te

BeTJ~NIA

INTHBITA

"

e)

PJ~NTHU

i\fOHTI

'

_, -

Melod1e mbisemitii

--7

lJ'1. ...:f..
"'~ ~ ~ ~
_..
or
Doam- ne

~ndanl!no

J.

mi- tu -

j,

iiii

1e~-

te,

>

Doom

te,

mi - lu - 1e:; -

Doarn - ne

Do am - ne

J J.

>

__.

__.

;,

_..

-. .....
te, Doam

1r--a

; J
m.1 - iu -

Doam -- ne

mJ - lu

Doam - ne

IE!j

m1

!u -

te.

1e:;

lu -

=v

J
-.

Je?

-le~

-.
te

'"''

4-

fu

te.

ie~

:$!- F-~-~- t~-k J


_..

J)' j
J\

q_

:J

J
fe.

"
~

dili

mi- lu - 1e:;

..!>

.....

- -

~"

__.

Dii,

Doam-ne,_ Doam-

rJ

-o-

D~

Ooam-

Il

..-

m; -

a.

-i\

ne

te, Doam --ne

ne

m1 - lu - 1e;;

te, Doam - ne

1e~

..-

mt -

Il

te, Ooam -ne

t f 4J

2. k
nP

q_

te.

-;e~

mt- lu

te,-

J\

J J.

eJ

lu- 1e:;

ml-

"

te,-

2w

ne

~"

m1- lu -Je;;

)1

te.

Doarn - ne

__.

~'\ ~
..-

~ "'-

ne~-

J.
Ooam -

- --

Doam -ne

11-

J
mi

J J

Doam - ne

m1 -

lu -

j
lu -

-i\
Il

te

37

" JlOJ\tJ~NIHJ~
VJ~SNieA
' glasul III \\
" Ga
Melodie traiitionali
,r

-. ""::..!!.....

~,

ve;;- ni - cif __ po -

1
Ve9- ni- ca _ _ po
~

\~~ ~---me -

me- ni

ci

~
1

Ve~

'-

ve> -

nt

ni- cG

._ __.....
[Q

lor

po -me -ni

ve> - ni - ca

ve$ -

--

1\

re'
" Pa
J1<lt

1!1. .....

Ve;; ni

&~

,J

po - me-m

i po

me

nt

Ve9- ni- ci

- *.....

re,

-i~

re,

J8

1!1.
~

'..... --..

ve;; -

re!

w
n1-

cri

nf -

re~

po - me - ni -

j
po -me

ni

re,

glasul

n -./
-.

.....

!1

>

ve$ - nt - ci

a=u ,ETI
-- -- - - --- -- --

lor

ni - re!

.....

re,

.....

.:.~

me- ni - re!

a J mw -*

po- me-n/ -

- ni - ccl__ po -

,...........c.......J
me -

po

po- me - n1 - re,

'-'-~

J J j

el

lor__

~ ..__ -. -.u
...
~ -.

Ve;; - nt -

po

ve~

a 4QA a

J-j

ve9 - ni- ro

'\\. .._., -..

~--~ ~-.-.

m-cii lor_

ve;;

re,

r ......

---.

,_..
re,

nt

re,

me -ni

if

gaJJbg;

'

po- me -

--

ci

--"------

.9

re,

-..

,]

:x, .....

"
1!1.
'

.....
--.. --..

.....
--..

lor_ po- me- ni

~o

lor_ po- me- ni

ve9

nt

--..
ca

.....
-..
re/

J d

re.'

--

po

J J J

ve;; - ni -ca

re,

nf

r r r ;& J J

ve$- m- cri

.....

me

Jj

po -me -

"

nf

ni

J~eTJ~NIA eJ~J..,Oil eJIJ~MATI

'

" Ni
glnsul VIII .
1l tYl.

CD

..-T

...
l'

,.__,~----.. ~

Doam- ne mi-lu- ie$ -

--- dl.
l'
te.

@ _,

Doam - ne

Moderato

'

fj\ ~

J J Jj Jj J

Doam - ne mi- lu.J>

....;.

ie~

l"f;\ . .

' - --..

mi-lu-ie$- te.

J ,.,.J J J Jj J A
te.
-

mi - lu -

Doam

if!.

. . . :.

~~r--~c

ie~

''

\:V ~--------.. , \:V-'---. .. ~--.. -'1 ~--.. --.. --.. Doam-ne mi- lu- ie$ -.e4. Doam-ne mi-lu-ie$-fe.t!J.. Doam-nemi-lu-ie$

d J J J ,J J
Doam - ne

mi - lu - ies, - te.

J>

---

le

te.

1 r r JJ J J 114 J JJJ d
te-.
.

Doam- ne mi-lu- ies -te.

Doam-ne mi- lu - ies. -

39

III~UlJ\'J(~
~ " Ni
glasul Vlll ncYJ.
dupci !. Popescu - l'llsOren

...,
T
~

J.

Adagio A

'

.... ......:;;....~,........._
"'
nin.
~

re

pre He - ru - vimi, _ _

pre _ _ He

lui

ca

Aloi____

na

tai

cu

--. "'

'

ra

ru~

1m,

in -chi - pu - im, _ _

in

in- chi-

in

cu

na

tai

ll:PJ1 1$@J
m- chi- pu~

~~~ ~ ~+-- ~

ru_

>

n,

...

vtmi,

in - chi - pu

'

...

+
re,

l[J J.----

min.

.~

No~--

nd,

tai

'-:J.

;_]]]) J -

ra

...

'-"' --.

im,

cu

tai

nii

\-. \--- --~"""~---. .--~~ -.+


pu - im;

chi

Clh

~i

fil - cil- loo

rei

' u nn J ,tJP tJJ 1 J 1. ~ ~ ua Jtl Ji j=


~

pu -

im, _ _

,rn

"-'

;~

chi

Pu~

~~

tm;

- ""--, fa - ca- toa

f- cO.-

de

vi- a

reJ de

vi- a

reJ

too.

rei

-1 j, iJ
----;., J ifjJUJ_JQf}JD
~
.J Jtfrrf~
m

de

VI -

-.

>

Tre -

im~-

..w..

fii - c- toa

...

...

. --til[ ---.-----------------...
~'~j~@~j~.~t~~~:J~=J~:___=r::mP.t-J.ti :r:1-:t 1'~
dn-tu'--:T
~ ,,

''

.Jo

<C"'"'

't-

~ ~

40

ta

Tre - im1;

in - tre-

til

Tre- imi,

if~~

tre- d __

sfin

sfin

til n- ta

fil

re

a - du -cem, cin-

re

du-cem,n-

p
. .~
_. ~
1rr
..........,....

. _ , 1rr

lr:i

_......,....

....-..
-

..- . .....-._ .__ ~-.


. . . ,. ....>
-.
-. . _ ,
.,

re cin - ta- re

a- du

\:.X. ,

la

re

'' -. ,, +
_......,...

!.
~

.._.,

....>

...>

grt

.-

...

cii,

Toa - tii

gri - ja

wJ) n
"'

Toa

.....

gri -

tri

.....

;a,

gri -ja _ _ cea /u-meas

grt

Fr~
rh

cea lu-meas

grt -

JO.,

lu -

)? J)
;a

lu -

,.,CIJ..sa _ ....._ _-.. _,,

--~
---- - - . . ' '- . . , --.
' ..- -... -......),.
- ."
. . . . . -""
. . -..
- -'.'. ""l
. _'
,_
......_,...,

~
~
-i
J ")
J ~ v ~.u
J
~
;a

JJ D'

\:-. ~
r ..._.,..._,
.,.

. _ , . _ , ..

meas- c,_

meas

cin-ta-re a-du

....,JI

- cem.

$ .t!D]J ~V J.JsJ J J& J. i

r
-.

..

cii

.._... - - . . .

w
cd

J) QJJ

sa

0----

"li\IPAHATUI~
..
" Ni
glasul VIII ,
n()l}..

---

:x ~ ._,--.
._, ~ : : - " .,...
.m - pi1 - ra .J:
J:, j J J?J J J
Ca

pre

tu/

tu - tu - ror_ __

Andante

Ca

pre lm - p - ra - tu/

.-

~~

fm - pii

...

"
....
-~~

tu - tu - ror _ _
...

' ' ,........... ~ --... ._,--.


''
...___,-..--. ,............_ -..
._,
--.

- ra -tut,_ m - pa - ra -tu/

1D ~

pri ->

tu - tu - ror_ si-L pn-m1m,

tu- tu- ror _sa-L prt -mtm,

ra - tu/

.-

pre

,-. -. --. --... .__ ..._._

\-

n J J J nv e; 1

lm - pii - ra- tu/,_ lm- pli -

mtm,
.-

.....;a.

pre Ce/ __ _

),
pre

Cel _ _

->

.-

,. -......;;;!..,.,~ -..--.\--. ~-- ~-- ~~-..~~~--~


ne -

va - zut _ _ _ _

n - cm

rat

de

-ta J J.J!J J m m w. a
ne - v - zut

6- Clntrilc Stintei Liturghii

in - con

JU

JU

rot

de

ce -

Ir! - le

,J

J J

effr

ce

-te-le

in

41

\1'1~-~
ge

. '\'\

es-

Ji-Et;'

- li
A

!i - lu

lu

i - ia,

J J 4 J Jj J
>

a - li

ia,

Ji]) j

a-li-lu-

- lu

lu

ia,

ia .

., J J l!!J

&IJ n J

'

~-.~~~c

"

le

1 --

resh.

- li -

ia.

1-

IIBHUVJ(;

glasul V nb\. Pa
dupii !. Popescu- Pasirea

pre He-

->
... 1
,__ ~-.. r--..... .__,___
',_,. -!r-

ru

vimi, pre

&~ ll[J
ru

z1

re

re, ca

ca

Not-

He

\.

->

~ ',.........., -...__

ru

->~
ft ~ -.
~-.. -...-

- vimi

ttJ --gO: =JJf.


He

vimi, pre

ru

.....

pre He -

cu

tai

cu

tai

.,

;, 4 J~J t

__
vni

.....

~\! av J=#-1Ff29f~~n
\r----.
"ct .
- - ., \., ., - . , ,] t[J .a ~--t; o.-l v)
J
D
J
rA
D
'&
., n

.....

ni

42

ih

ni,

cu

tai

na,

cu

fat

- chi

in - chi -

pu

pu

im ~ m

im, in

..>

in - chi - pu

ni

..>

.,

..>

na

im,

- cht - pu

~.,

tm,

,r'C'

'---.... ! ''
chi

ch1

pu

>

pu

cu

cu

tai -

tai -

~ '-n~'"
'<"
im;

1m;

~'--

~~--

~ \-..-. --~
' ~ ~ ~-.
.E -. -. ....:....... -. --.,, ~-.-....!,.r- ~~
.._,_
.._,_-. -.
dh

- ta - re

ti

a - du

a - du

cem

\r-.. --~~

du

f@w~~~w~w0J~J+~~----tuJ~~J'~J~!biP -vP=
eN? - ta -

rP

__

cem, a

cem;

[~
- --J tftrr?? J 8 1J JflJ r
. - C'

lU

$~

a - cum_ sii__

a - cum _ s _ _

te pa dam,

le

si

pa diim,__ sii

pa

te

J
o

dam!

diim, s

o__

/~

pa - dtim,

o J.

pa

- dm '

\~t

Il

43

--.

~~

"
-

Andante

tuf,

._ ~

pre

J '
J)
J
J
4JJM)
pre lm-pii-ra
~
Ca
tut,

t'

~.-

.....

~ \,

'

tu - fu - ror

tut

$~rrrr

w
tu -

tut

pri

ror

s-L
dt-

......
,,

pri

pe

mim,

Cel - - - - -

'C"

-r-e-

....
~

ne

ce - te

va

....1> ""

- zut

ne

l>li

zut

''

ih - con- ju

rat

ln - con-ju

le _

ge

- _.

li

''

_.,.

lu

ia ,

li -

lu

ia,

li

~'

reftl.

r- Ps( fi1 [ ' r .t


----- --- <..;!..a

W~ F

..--

.:>

...----;-->

''@@J J J J

a -

li

-~---.

"~

JJJ!)

le~-

lu

c-

"
---.

J]J

IJ

lu - i

a - li

lu

J Jli A

c-

- . _____ ,.............'>-.-.

ce - te

de

._

C""'

1 ''
,,
-. . r---..._,

' J trrrrrrJ 49

rat

Jt

ce -

de

r Ur&-- t1'1

JJ

J) JJJ

....>
- . -. -.-. ,_,_ ~--.. - . - .-. -.~ -~. ~ ~
ij1 ~

&~ @JYPJ

44

-..,...
~
Ce/ _ _ _ __

.pe

mim,

Ft

ra

''

D$JJ JJ J@Ja~a.

tu -

- . - . -. -. ,............ ''

ra

lm

-. :.:..::... \;. s - . -. ~ n
'
______,
Cf.
sii-L

..__

~r - p.F-

pre

....

- pQ -

js

-. -.~.....
r--......=.. r--

'l""
''

c1

....------:---:----Ca pre lm - pa - ra

le _ _

- -_.

ia.
1

,]

ia,

g:,
a

bJ
a -

..-..-,........_
- . ,........_
...----;-->
...----;-->

-. - .
-

ia.

~ (? 4 J 4.!} JJJ JJ__


lu

ia .

)~(~ 'l'l~NIA
" Ni
glasul VIII .
:n ~

f ' .__ --. --.. -"' ,......._


J:..<D->

Doam - ne mi - l -

Moder11to

i~

Q)_ _ ,

,
If),

- Ir!

Doam - ne mi - lu -

1 J

J J J ief - Jt.
Doam - rw mi w

lu -

mi - lu - ie~ - te.

Doam - ne

JJ J

Ooam - ,. mi - lu _..

r71

~-~-.'l' J
mi - lu- iep - Ir!.rf).

-!....\.~ -. -.
Dd, Doam - ne

'

/)j,

AJ

Dm -

,.,., .

-tY

&'),

Il

D UJ

DQJ_

Doam

oa,

- tii

->

i~

Doom -

te.

Doam - ne

1J

_,.,.,

Ooam

te.

1<

J
,. .

Oj, Doam

Il

:J
~

Niis -ccl - toa -re de Oum - ne - zeu,

Dii

!.

Doam - ,. .

..... ->
C"
~~~,..-....---

Ji.. .__-' .__ "-. "- ~ --.. --.. - -

Sfih
fr Prea
Allegro

- t.

vJ

'1

-.

ie~

te .

,......._..,. ,......._
DQ,_Doam - ne

..__

,,
~
6
->
_ , _,......._ 1< ~' .._, -. .tf
Dii
Doam- ne . cYJ.,
Dd, Doa m-ne.

_ , -. --.. ""
Da,- Doam-ne. ~

'E~UP1 2.11

ie~

~ r--~c ~' ~

J J J Jj J

Il

tt.am-rw

r i

- - -.

Doam - ne mi -lu - iei

&').

J J Jlu -

Doam - ,. mi -

..__ --..

_ , ,......._ _ _ ~.:::! -tY

->
''
__6
..._,_ ...._,_
,........... 71(

~......

Doam

ne.

'l'

rf).

~~~ l

IV,

1 ,. . . ._ "-. ~-. ~ - :. ~ 1<


mi - lu - ie~- te-ne pre nol.

=w=JJ JJJJJJJ JJ' J JJ.JjJJII


Pree. Sfin - t

Ti - e, Doam

Niis - c - toa- re

,. .

Oum - ,. - Zf!u,

mi - lu - ief -11!-~V f're noi.

4S

glasul

.,

net

Pa

dupa A. Pann

-p

ot
'

$i

& Andant1no

'" '' ,........_ --.. ..._... ,,.


-~
.._,_
j

du

hu - lui

J JJ J J

Si

du

hu - lui

tau.

ot ~;e

Il
friu.

...

~ "-. "-.

Ta - fat,

j
Ta -

pre

--.

"-.

Fi - ut

~i

J J J JJ
!til'

pre Fi - ul

fi

si

'

:@

"~..._,_~~------.=:
ne - des - par - fi
fi.

J_ J

ij_

a=-it=ffa7 g

ne - des - pr - fi

HJIU-'1'1~- VOl__, UOAMNI~


glasu 1 V

,
J\

ct

Pa

dupi Evghenie Humulescu

46

~._._._..$~
rea

rea

$~

ri

sca

~i

- --..- ...
.-

t7

rJ - -

IIWI

\
~i

fi

J J JI?~ f @D
iz - bii

si

'

$~

Hi

Si

la

pa

J J

Hi -

la

......:{._
cu

cii,

cii,

p.

-------- -

_.

du

triu.

hui

'

cu

{jj

"--"--"--~-Cu vred- ni - ci -

J J J
Cu

vrt!d - m -

-. -.
e

~i

(!

~1

:J

la - u -

v-:m

A -

- ta - lui

$i

Il

Cf.

Il

de1.

ca - tre

.-

-- *
J] j

ca -

Dom

\ ........ --. .._,_...__.._,_~.


cu drep-ta -te

:J

cu drt!p-fa -ft!

es

Fi - u - lui

t!S

-.

nul.

01.

Cf.

ool.

_.

--- --te

fl

$i

_.

_.

"

Dom

)_ J J trrJ J

~ ._,,~~~ ---~~ ~
Ta

vi

CJ

l\"~ ~~ " -

>

- dei.

- fa

n J J JJ

Cl

la - u

~rf

too.

hu/.

_.

jert - fa

tJjggJ

.__._~;n

J' J J J

$~ J J tQ J
Si

.-

...

vi

iz - ba

..,_/
_. + ___
;n---------01.

_,,r

mea tiJ.

pa

scii - pa

_.

tira

,,

~i

J J

F
tii
\---

ci

me a

--.....
ne

,J

J. J)

te

ne

\.---- . . . ..._._--. ~ t
Sfin

tu - lui

Duh,

J JJJJJJJllt]J JJ
Ta - hi - lui

fi

Fi - u - lui

fi

Sfi'n -

tu - lui

Ouh,

47

,,
~

._
Tre

--. -. -.

- 1 -

~
fi

... -.

__

0-

"

cei de

''!le!

r ,.,r r :

Tre

_.

,._/_.

o_

Tc rr .j

- in

--

ta

~dj Jj J

._
-

par

si
'

Ill! -

tf.s

pbr-

t.

$~;

flJQJ J J

j.

Sfint, Sfint, Sfint __ Dom-nul S:l -

plin

plin e

- tu/

de

ma- ri

rea

ru/

ce

-- --...

pO.- mf'n

ce

l J flr 1 r

of,

10 -

0 -sa - ",;-- m- t r

Ta.

cei

si

Cf

- ..,_.... - tu/
."".

pa-mm

....

sr
'~~
de

._

Ill

,,

ne

>

Bi

....

lfll! -

sus!/

0-

'

te cu- vin - fat

j j

es

-D n
....

- nu - lui

nu

._
cel

sa - ra_ in - fru

- -r

"ce

~
vi

ce1

....

'"

ne

j J J tJ J J) J
J
,. cu - vin -

- -

es -

.r
..... ,,
,......._,,

le Dom

sus!

Ta.

----- -

me-le Dom

anJ J

- rea
-..

ne

-.

~-..

in - fru nu -

48

mii - ri

F J

n - tru nu

J J

Bi

sus '

._._

de

CJ

lui,

1\

ftzf

cel

"-

- -

ce

.,,

vi

nJ

sa - na_

ne

- ....

-..

-sa -na_ in

J- J

J J J J

tii

Sfi'nt Sftnt Sfint_ _ Dom-nul Sa - va - of.

~i

ne - des

~i

'

"-

\,

ta.

fi

in

-..

' ,~

-.. -.. -.. -....

'

Q J

dl

r~

,~

- tru

in -

cei

tru

cei

.....

.._.. + ._. ._,


..

A -min, _ __

a - min.

J Q) J-

A - min 1

min.

l)ll}~

'I'INJ.~

._, -. ~ + ...
...... ....
~'1 <V '-'.
. n
A - min,
a -mi/1. 't
1. J ttD J J. 1
p

ol

'I'J.~
,

.......

a- min.

min,

ol

l\lJUAM

glasul V n C{ Pa

,,

...........

-Ti - - - - j
bTQD an J;j]J
.,/,p

~._

,r

,r

,r

Pre

- ""-- r, - -

Ti

l'rf

10.

dam

J.

Iii

*'
~

dilm

"pre

J
Pf"'

- - nb
[,. r r
.,/,p

Ti

,r

.....

~'

ne

Ti

-.. " - Q JD
J t
,r

tiim.

liim;

->

.....

Ti
'

._._

~~
....

ne

.i

'p] ' J

ne

7- Cntrilc Stintci Liturghii

'

>--

Jiti

....
1

...

'"

.....
J

e,

r F d) J J j

-.

...

"

'

'

Ti

ru- gam _

..........

.. \-..

ru - gam

)) j)

fi

~~~

,Ti

.__, ...
1< fi mu/ - tu

->
.....

~---,,

Ti

*q_'

LJ J Jj-

j)

)l
mu/

...

"
~ ..... -..- mim,_ Doam

- tu -

mi,- Doom

-- --tJ J ._

......
l"

'

Dum - ne - ze

J J
au, ,.,.,
-

J _,j

- ze

....... "
......._,-

lui _ __ nos

tru.

49

...

UASJllJNSUUJl,J~

1\IAIU

glasul VIll n oll. Ni

Melodie uniformi zatii dupa los if Naniescu


->

-J,

J.,'--~$i
Andante

du -

rJ ;a

J J
Si
'

du

.....

hu - lui

lY ~ ........_.,_ ~

- . - . -.

->

Ta - tiil,

~----,............

[]
i

mea

J
lllf!CI

-~

--. "'

.fi

--..-.'-..J' --. ......


pre Sfn - tu/_

fi

---- --- - -

_...... .......

....
"

fi

J J fiJ
dt

a_

' ..Tre-

r-3--.,

->
--..
~

- in

ta

JJ J
-

in

.....

Tre-

Duh,

.. ---

--.

J :J J
-crs- par -

si _ _

--..

ne - des - pir -

!;i __

JF

ne

'

- - --- J.,
->

til

>

&pti ~

vJ

~~
-

1
....
....
'' r---''

J,"'-. -. ..=...... =:
Mi - la

'

Hi -

"\)

cf),

.._
$1

50

1<

Duh

pre Sfin -tu/ _

"'

'---..

de

->
--..

8 J J J J 8 aJtD. '

pre Fi - u/

cea_

.........
'"'

'

~i

pre Fi - ul

Ta - frit,

--

e-

----

J J=t
Ffe

liiu.

,,_,.~

'

~ Pre

tau.

hu - lui

'

cii,

jert-fa_

la

----J,

un 2D t#iD 8
la

pa -

cii,

- -

....
"'

cu

J cuJ

~i

pa -

du

~rf-

fil

--- ....;!..,.
hui

hu/

liiu.

..-

1<

1
---~
vem __

tau .

nJ J

du

la

>

tv

A - rem

....>

dei

d"i .

- -- -

,,

tre

Dom

->
--..
{';

-nul~

J J JJ J
lll -

tre

t:bm - ool.

->
Jo
.. ,.r
t._ ..__ - . . --... ,......__ ~ , ,

.f!;..

,,

cil.

tJ4
Cu

vred - ni - ci

Cu

Cl

na _ __

- chi

tE)JJ) J
a --

ne

m -

chi

~i

cu drep - ta

-,.

-..

-..

"'
.._,

->

es

'r

te

cu df'f!p - ta

te

ta

Ta

ta

;i

lui

es

te

~'

Fi - u -lui

~i

lui

-::

wJ w '

---- -Ej

Ta

na _ _

~~

--..

e<i= a a J w J a

vrf!d - m -

a _ _ ne

--..

J :J F

Fi -

'ii

u - lui

- n

Sfin

tu -

lui _

Duh,

Tre -

cel_

me1

-- n

fi

m -

J
fi

in

....

Sfiht,

'- ce

'
'

....

-.
ru/

J@Rt F

ce

{\

:0

~v J J J j '
of
Sa-

J.

J J3J :J

-.

... ...

"

j,

nul

Dom

Sa

nul

...nP

01).

va - of

011

.b,J

- --np

p/in_

es -

tY

plin_

#S

"te

:J

,.,

----J ,;.,ml ; J D t1J B

pa

:p

..-

-,.

Dom -

"-

$1

Ta.

....
-.

,...._.. --.. -.. ......;;:._

" J

ru/

=
tf:

\--

Sfint __

Sfin~

ne- de s-par-,

Sfinf _ _

Sfint,

st. J

h;tJ

~~. _

....,u
'

- min - fui_

pa-

.._

tu/

lD

in -

Ta~O - sa-na _ _ n

----.ma ... "

de

de

.." - -"- . - .

- sa -na

-. -.

ma

~--..

ri

rea_

ri

rea

~-...~,;;:;,...1
tru

cei

de

J
J J J sus!

tru

cei

de

"-Bi- ne

sus!
!

Jj
Bi-

n
51

--.p

-.

.....

c-,P

c...

- . . _ _ ' ..._.. - .

es te cu - vn -

lat

es - te cu - vn

tut

,,

,.-........ - .

cel

~ tJ J w D l!BJ
-

- - -.__ ---- J J J Li

.-

me

'

le

Dom

nu

me

Dom

- le

nu

-.

c..__,JI

ce

1 ,,

...>

-. t

.__

...>
-.

~
' lui , 61.
)

vi

-,

._

- sa

lUi.

sa

JJ
-

i J lb

n - tru nu

ne

.-

~
na

in - tru nu

J.

... -.

.-

---- -

tru -

)i

r
1

~~--.

ne

v@

..- .-

Vi

cel ce _

>

c-

JJj J J

na

tru

in

-~i_
sus {

cei _ _ _ _ _ _ _ _ __

de _ _ __

'tt}JJ]

li
sus!

min.

JlJlJ~

TINI~

Tl~

oJ

oJ

1.;.\lJilAi\1

" Ni
gklsul VIII .
nwl.

-. -.

tf)..~.._.,,~

Pre

ne_

Ti

_.,._
_
..
---...

Te

"

Iii

."

...>

$? J LJ D J ru ID
Pre

bt

52

ne _

ne_ Te

Ti

Te

cu

vin

1a

rom,

Ti

drim,

J.
dam,

!{
~

._
.__
.pre

J)
pre

-,

Ti

ne

Ti

ne

---=

----

iti mut-

_,

...... ,1.1

~
,tu - mim Doam
~

..., ...

..-

"'

,.r
1

.....
j

ne

J) .J 4]) JJiO ~t~~


,.
- ,;, Doam
'"'

' _
.....

.....-

..-

"'

1<
'

-E

..__

lui

nos

-----..
tru.

J- j nosJ
u

:z

lui

fi

@;

J ,.J J J
ru- gtim

,.......

- gam

ru

Si

- ,.__

Dum - ne -

Ti

.....

ze

J tJ-il!!D
_

Dum-ne-ze

~,

'

.....

,.......~

______..

,....... .__
u

..._,.......

- ---

,.r
1

ne

Si

"
J J J J J -J J

$J ~

,.......

111

'\.'\.

r 2J
tru.

AXION

lllJ~fiNICAI~
.,

glasu\ V nat. Pa

.-,p

~ ~--~----r--ne - se cu
a

Cu

-*
j
_.

1\

rat

'&

'

rat

--.

Oum

de !. Popescu -Pasiirea
..J>
~

'..-' .._.,.,_ --.. -.

ra -

de -

Yi

&
r
or P
-. ,
'-'-----;r<..._J~-r-si
te
fe - ri - cim,
Niis ci

J .J=.=!t &43f (J
sa

"

te

fe

n - nm,

\--. r "i ,...;:... q


ne

zeu

~
cea

.-..-

,P ~

- 'I
'

~
toa

toa

re

:_:...._ --. --. ,___ ':. -- -..


- rea__

fe -

..-

ri - ci

~$~4J~f:~La~~J~.~a~)~&~~v~---~e~~r==i2
Oum

ne

zeu,

cea

pu -

ru

'

-~
re
de

J tiJ!JH~
Ns

pu - ru

.-.__

rea _

fe

r1

Cl

de

-. --.

ms
-

53

_--.
---...
r

"

"..-

->

ta

$~

Jj)7.~

~
dl'

,, r t

~--..

...

,.........__

~~

~
Dum

fa

~;

F ~ d J J

~~

l'tl

.......
.......

- --- -

.P

-ne - ze

>

'Y

3) J

\~

lui

....
.1

\~

<r
~

<f

nos

;J

liJ2Jit
...
...
._
.__
- l\ - - --- - - --- --ca

Oum -

u -

ne - z

__.

__.._,,
--.. --.. .....

ea_ ce_

Ce

tru.

e~ti

Ce

J D [J

j
esti
'

ea- ce-

mai

re

$~ J J ~r (1~tr f1
de-a-se - miL - na

;n

mii;

1\

~ J
mii.

'

---

JWU

)l
j5
de- cif

,.J

rn_

!.:!. ,. --. \-.

de

ca

rea.~

ctf _

...

fil

ra_ sfri - ci - ciu

g)#) D D J

~rea'

OUm - ne

fti

- ra-

j
-

ru-

cif _ _ Se - ra - fi

~; J ~J

rr

re

He - ru -

r-;----.-.
-

..-

de - cit

--- ...

"<r "

i{J J J

stri - i - ciu

QgJ l!J=

- ra -ft

....;;;:.. ......... .....:.!.... ~ -. ,........._ .:;. --. .._., ---..--..


"

pe

de

--..

cin - sti - fa_

ctn-sfi-

~ ~ ~ ~ ~

-de-a -se - mil - na

....

J
mat

...

~ ~ ~ ~ ~

lui

" --..
____.

>

tru.

54

ne- vi - no -

._ 6

ca

__.

-a . Ort-+ FJ r " ~~
ro.

pre a

Hai

Hai

$~

__.

..-

n;

->

"

.. )1. &J ~~

fii

.__

---

fr "...

ne - vi - no - va

prea

~t

..-

->

--.

l"

J>;J
~-

--.

...>

ne.

J.
ne

- ....

1\

.--

eut; ~

'p

__

<

re

de

4J

~,

Nils -

rat

if

--j==l=

--

- - -

~F

-~te
ma -

tl

ze~

ne

---

mii -

te

zeu~

"

nm, _ _ _ _ _ _ __

&~ i[J)

....

....

.--

t!1J

Dum

.....

.-

\~
ne

D11m

de

J V'

toa

_.

o-

re

........_

cu

toa

cea

--- -3j --- -

ttJ a

.... 7"
de - va

.-.rn

.L

cii

rt

cu

~
W1r F ' J J uF~
Nasde - va
rat

ti - ne,

pre

cea

'

>

J>

li -ne

pre

$~ J.
eut;

.-\ ..._,_-...-- ..._._ ,..........._


-.

Jf

ma

fJ J]g

~~

rim,

nm.

rim.

nii

AXION IUJl\fiNICAI.J
. el).
" Ni
glasul Vlll ;n
de !. Popescu- Pas.fl!Cl

f
J(,

v- ne- se

Moderato

J i]J J j
<

Cu"-~

'

fe - ri

\-..

.-

---''

cu

lOJ at!J

cu

ci~

cimj

... ....
.

-.. -.."

de _ _ Dum - ne

{'"

W't

(
zeu,

;x.

-.. _._ -

....:..... .....:;.., ~

en:r

fe- ri

,.,., - se

~/

r
.....::....... -. -..

te

t~

~ -..

-.:L_Cu - ..__ -.. " - _._

~
rat

'

l'li - rat

~"-

r
"
c
c-."
~--,.........._._,......._

Niis - cii

toa

re _ _
-

.....L. ..__
....
pu

pu

Hiis -

cea

va -

J J f:-?
t r E""" f
cii -

'

ce a

de -

loo

ru- rea

---

ru-rea

fe

-.. " -

fe -

~
,

fJ-J-

re

\-..-..--ci -

- ri

55

-tii

ta

......a-,

c-

..._.,

-.

..._._

. .._..

'--....,#

~/

prea _ _ ne-vi- no -

~/

prllt1

__.

--ne

"r

.-

~ ~

"-

Oum -

--...r---

~\--

'
'

-- -...__,
He

cit

-" ru-

He - ru -

tii

F
tri

{,'

~
far'

est1 mai

...__,

de-a

-se - mri - na

-ma

--rea,

m11/

W4PJ a

-""

ciu -

ne,

pre

f'

56

ne,

pre

1001

--." --. -.
re

ma

-.

---

Ca

'

re

--

--- -

__. '
~
-.
~ fri- ro ___

rea, _ _

-~
se - ra -

ct

de

Cf

de _ __

J@j

mi1

de-

ri

J D J 4

rr
~

fd - ra

Se

- ra -

str1 -

j
sfri-

de

o1-

J
cii-

arr d.4~~=:tt-

~--~~---y
Dum

ne -

zeu

Cu - vi'n -

l ;)
~~~~ft~.
~JE J jJ
$;J4
OU

tii

ma

__.

---

{)Q

j J

.-

de

"

~~r---

>

ems- ti

ffi//

__.

-. "'"*'
.--

tri

J)ii!J

mil

VI

de-a - se

fi~

ce

~a

r
.-." -. -.

-.-

fi

J!j

and !J J]] l

"---

' j
fr'

-.

Vi

j ij

Jf2jj

-. ,..._.. ..._._ ~

cins- ti

J J
.-

lui ___

tru.

-.

\--

ne

Ce ~
__.
t

.-

-." -.

"

nos

i~

Hai

fi

.-

----~
ze

Dum -ne

ca

----

tii

- no - va

{"

ca

-VI

......

va

Dum

ne -

ZPU

Cu- vn

fu/_

[U-Vi~'l-

fu/___

fui, Cu - vm - tu/ _

QI _ _

ai - -

.,. '-- """""' .,. .,. - - - ~ 1 '-'J ~~) J J


JJ1J J"J :1 ' J J
ne, cea

nils -

cu

------->a

cv

de - v - rat

Ns- ca -

eut,

HB

.J

'riNI~

SB HUeUHA

').., "
glasul VIII nG'l. Ni

---- ....

JL ~ ...::..... ,....... --...


De

t
~

se

De

li-

J J

' .... ..-

J J

foa - Iii

dar,

fp

cu

\" .. ..

1<

rap -

toa- l

tu

ru,

'

tU l
-

tu

ce - ea

r,

-~

ce

e;;ti

pli

na

__ ,, .. -

ce - ea

..___

so -

.. -

ba- ru/

ce

esfi pli

..

~~

\"\

ge -re sc

n -

na

$tJ J D 1

ba- ru/

ge - resc

mut

o- me -

-.;--ta

=$4J.
ftj

'

!ji

jl
si

J
-.-----...~~
~
r
ce er.ti Bi- se - ri- c
ea

nesc;

tf1

Ce

.. .. - J JnJ J

~
..___
rai

cu-vn-tO. -

fa~

>

roi

X- Cnt:1rik Sfinll'i Liturghii

cu-vm
' -

ftj -

fol;

ea

'o._

J,>r
<Y),

'

-----

Jl

ce

-"la -

Bi - se -

sfin -

ri - ca

---

u- da

fe- CIO- ri

ti -

'

JZD-*:-

"

nea-

sfin

li -

.. .. --- ..
u-da

~i

<r

ne sc.;

nea-

;;i

J) d J p; F'- t J t
-

sa

ra,

"

mu! o- me -

. ..

--.. .__ .__,

J JJ
bu -

se

..._._~

dar,

ne

bu- cu

-JJJJ=J
J

de

ne

Moderlo

--..-.
de

li -

"

de N. Lungu

_..,..___
~

e1

din

ca>

J Jfj ==j-T

fe-CJo-ri -

eJ

din

ca-

57

-. --..

\-----

~~

re Dum~ne -

in- tru-paf

zeu s-a

,..

-- lt. -

en. -~ \-. -. -.

--.. -. -. --..

!"

prune __ s-a

~~

"-"
prune_ s-a

->

"-

fei - eut

Cel

ce

J -tJ J J J j -a-a
~~---~?T~J~J
~~~-ij~~~~
fru-p~f
re Oum- ne

zeu s-a n _

...
----

na

m -

ce

Cel

p
.__

es - te) mat

f - eut

-."

._____, -.
veo~

te de

Dum -ne

ze- ut

nos

-=t==:-~.- ~=
a J a J tuJ=J 1 "r -----_:7:.--f_~
~
- ""___ij

es -

te, ma1 - na

in

veci, Oum- ne

te de

~ ..___ ___,_
.._,_--.. ,.-...... -...__ ~ ~
ca___

pn

te -ce- le

cii__

pn

te- ce -le

ze - ut

nos

-e-

tru;

-,

\ ...... ---,...

sca-un

1-a fri-cut

~'---

mal

sca-un

1-a fa- eut

~i _ _

mQI

..,

'

tau__

~
~ --.. ~--..
A
des-

' ~-tffJ~-J~ffJ=~R;iT-- ~~~~

-->

fi -

liit

'

fi - fat

]l

ma1

des -

fii

~~
ra,

te

ce - ru- ri

&ro,J

ru-ri-le,

ct

de

.JV lil=f-1

cit

de -

->
-. -. -. -.
"-

ce

:J j

- fat

ce- ea

/-a

lu

j
Cl!

~>Cl

-o
lu -

1-a

le

"
- -.
._____,

.-."

---

de -

ru -ri - le,

ce

J
cif

1.

eti

pli -

Cl!

esfr

pli

----- ----- - - !
j) u J lt1i
"

".--

md- ri

mi

ri

re

1"1>

Ti

Ti

.-

"

De

na

~.

de

de

nii

el).

dar,

----- .--

rf

loo - l

- re

>-

l
tOO

FJ
-

fi

!ri

tJ

...___, -. -.

ma -

ne

-.

toa-

dar,

~l

->
-.
.fr

e,

->

->

-- -

-.

/"fi

T1

'

se

ne

ti

-. -.

"

fi

De

_)

crat.

ce

"- "

11

cfh

crat.

. _ _ - . . '----11' -.

.-

58

de - cit

-.

>

'

{'\

nP

~"-

des-

-"------ - - " - ------ j j j i?J fJ


J]
J n iJ
ce- ru - ri

'

des -

ma;

J l
fi

- --

->

"r-

tat

friu__

bu

se

--:--->
fap

bu -

cu

\_-. -.

tu

->
-.

ra;

JJ FJ J
- F"- ra;

fp

.--

~"

-.:--e!

Dl

Ti

cu

~ 1

"! ]

11
cfh

--

lt.

SE HUClJHA"'

Ill~ TINI~

-,

glusul V

q Pu

;rt

de N. Mal doveanu

--- -

....:!..... -. -.
ce- ea ce

.,

--k&A
"

--...

pli - na

~ ~
pli -

....

-~

-.

c.____11

de dar,

foa

--.

--."

...

--. ,--..

ru{_ 1n

ge

fa

fap -

dar, loo

~ ~

cu -

-.

1;1 -_
h}
r
~ ~
n
tii
de

oo

ne

fi

frip

--.

~ --.

tJ JJ :=
-

r,

t!t1

tu

'

--. 'U.

---.

resc

~'

----nea

resc

fl

nea

---.
...

,--.
_....>

mu!

mu/ -

bo

so - bo -

ra,

esti

so

ra,

@JJ J bJ J

ce

,....._._

lv

e,ti

-----:>

me

lat .a fFSF-=fkJ9J J JLU J -W Jj@~~


rul _

ge

....

~ ~--.
ne sc i

ce - ea

.-

ce -

ea ce _

--.

;:, f-=r

~.>'

"

fi

li

JJ ,(Ji-A Jp

;J

est/

..._., ..__ ..__ r--

....

fe- cio-

rat. cu- VIn


- ta - ror.,

...

sfin -

~ ~--.
~ .__
rat cu-vt"n-ti-foJ;

SI
,.

me

.
---.
--..--

--. "

Bi - se - n - ei

ce

@J J @J J.
nesc;

...

"

.______,.. \-. -.

la

---..

--. ''

._....,

din ca -re Dum-ne-zeu s-<J_

u - da'---"_

\' - .

;n

--.

Ill[

fe -

Cio -

rt

"

ri
q-

tru

~~ ~----
pat

'>' prune_

~~

prune_

59

$~

---...

"

s-a

fa

or

~._

eut

au

_,........

ce

es - te

J J J

fii

SQ

Cel

--t:F j -

-L

eut CM

mai

-= ,,_ r ,..,;;:..
$'rQJ a f2d aJ#.JJ.
ze

ut_

ze

_.
-.. -.."

ca

ci

r r r r r r tr

tut

de - ct

..._, ..._,_
ne

se

se

-..
tri

&~ J

.......
Ti

fap

tu

or
1

-..

rd,

JPJ
cu

..-

-,

._
..
ra;

rai

- -Js
...

e.i

or

,_

-,

t:~W

oP

.... -.

"

esti

._
mii

pr-

.E

mii

60

...--..

--.

De

ti

J J

tJ
>

0-

nii de dar, toa

-,

,_
re

ri

ri

-..

.... .... ....... .__-..

:&~<9 J. ---=- ,; J J J. J'd])J


,Ti

'-

a.

-..
Jl
4
J --=--

,_ -,... .........

des - fa-

pli- nii de dar, toa

e;;ti

JJ J

mai

crat.

ce- ea ce

mai des - fii-

"

_
---- --tJ
1

(!:

..- ...._, ~

j ' 1

lu

ce- "' ce

rii,

@JJJ!J J

tu

fiip
or
1

\ -..

"

cu -

bu

ta

,...-.....

bu

--UI!J
--,

1-a

pin-te-ce-le __ trW

.-

tlt!
--

ce - ru-ri- l e -

Oum - ne -

~~

pn- te-ce -le __ tau

>

w~

---- .._. .,

-. -. ,.-..... ..._., ~ ~
1-a _ _ tu -::--> crat.

ce -ru- ri - le

de- ct

tat

~
..- ~

tru i

- -

._ ._ .__ -..

veCJ~

de

.E~~...

tru;

ul_ nos

......:....

nos

te

na-in-

es- IIP

ce

~ \~

-~-..

"

- - ..
"

Jdt r.+

re
Jt

Cf.

Il

"IN Hl~ lllJI~ A STIUHAT


.,

ct

glasul V n

Pa
de

._._._

...

n
-.. n "
""P l

Andante

=~

,.r-

"

da

siri-

ge - rut

.... -...-

*
Cl

rii

te

J.

' );,
ijF

r -

le

(l

$i

ut

&a

Tiiu

T'u

~~ ~s J

al

te,

rr w

,)

Lu - mi- nea - zi -

.._, .._, ..._,_ c.......J!

te,

.- .........
1

e - ru -sa- li

'&

J
e -

~r

ru - sa -

iJ!

li

bu

zic:~

--qo
Ire

_ --

bu

cu -

cu- rii

Ire

(l

lu

;F'
lu -

me,

' J:

--..

._'-:_n
: ct
pa.

groa

J j DEJ;JJ J.

~-

zi

d1n groa

sla -

no

le,

u - le

J j ;J

.~~-..
~

va_ Dom - nu

u- le

....

s;;;;;;::.

no

te,

pa

-.. -..

-.. -.. ~\--

..-_ 6
di

E?i

F1 -

...

.1

,.:::

Fi

m1- nea - zi

ct

...

Cl

::J

te,

3<: ._~

te,

--=-

cu

bu

Zl

Ja

cu

ra,

r Ut nr r bd

--- *
J.

din

....

."

ia

mi- nea - za

me,

--..

de

33 {

ra

- - --- .

r r-r t r ~a

at

._._ ,f" .... -.. ....:..


Lu -mi - nea- zi

.-

-.. -.."

de

ne

-.. -..cP -.. ~


ra, bu

....

_._ ..._,_., ,_...-.


-

VI

Fe - cioa

zic _ _

- r$1

in - vi -

in-

--ftr&
~

rAr

.__, ,.

J j. jJ j 2 ~ J

ut

- ta

pli

>-=

IQ

ce - lei

gat~-

(l

J> ~rf

ne

' -.. -..


~

Cu - ra

ia - rGi

~i

....
-..--. -.. ._
..-

JJ

._
.-

pli

Cu - ra - ta Fe - cioa

.._.,
.Cl ._
.-

3<:

rurt:

da

--- -

ce - lei

In

--

.-

Lungu

:a q J fD J

siri

~r

ruri :

-.. \-.. -..


-gat__

J' ; JJ

~~ g__ Ji tJ J.
..,.

(l~cP

>'-

._
~

ge -ru/

Ni colae

l-

....:..-..
lui

pres -

cG

sta - va_ Dom - nu

lu1 pres -

61

----...
......
h

te

--...

._

.--... .....

ne

rii

-----...

r--.....:;...,~
~

sii

wJJ

&~ J

ti

ne

ra

~.__._

la

&~

r ijft P
tG

ve -

2J

Cu -ra-ta,

rea

Ce

te

--

Cu - ra - ta,

ve

lu1

~r
-

..__
....

r-- 3C

"
Il

ne;

,p

fe

~te

ar

>

~~=--J J
-

~le

m,

sa/ -

1a -

ra

tu,

J J

--... -.. --...

se- le

niis -

....

.-.......~

ne;

bu - cu-rii, Si- oa

se- le

sa/

a f?t
._._
-

r r rijr

J J
t.

-.

- -

__ .....

....

Sai -

rif

..__ __

-.. .....

Sa/- tai

bu - cu- rii, Si - oa

fe

~~

cum

"-\

&~

~~

cum

Il

rit.

sa

...

J1.

:@tJ J.

>

fe

" -~

fi
el),

..__

te

IQ

ffi

lu,

t. ..__
.....
--... -. ..._, ...__ ..._,_

n -

tru

in - vi

tfft

2 2J J
n -tru n

-VI

eut ___ _

Il

"INGBIUJI.J A STIUGAT
g la su 1 !II

" ~ Ga
1.1

_,.

de Protosmghelul Varlaam
<"

~ ~

n
'Moderato

1
2:1

r----

ge - rut

.._,,--.,.......:......
a

sin - gat

J J J r F
ge- rut

'

stri- gat

~ ~ ~

ca - Ire

da- run.-

'&
62

[)

da - ru ri:

Cu -

ra

EfFt

Cu- ra

pli

>

r r re

ca

Ire

rr

....;!... .._ .._ ..__ ~ r-- .._ . _ ~ ~

ce a

, . ,...............__,

r--

ce a pli

..- ,~ r--

Fe - cioa

f2j tL!J Jj

Iii

ra,

na

de

-.

bu

-j

Fe - cioa

de

Iii

ra,

na

bu

3
~-

--.
~--- -~
'~
ra

cu

&:; [ij
cu

Fi

~)
ro

Zl - - -'- - - -

'r""

l"

):

te

!ji

---

vi-at _ __

Jl

re

"~--zii
te,

nea

___.

zO. -

te,

m1 -

;)
-

me,

l"

zii

FR;

lu - m1 - nea

~--ci

.1

sla

33 r p~
7

[Q _ _

si a

va

J
va

ca

------

'

marti

1-G

Cl

mor,fi

r;

1-a

caf;

>-=---.

r r

di

-caf; ___

po a

..

"
J
tor/

di -

po

J,

"- "Lu -

Jl

re- lor!

m1

Lu

mi -

.--

no -

fe,

te,

.--

te,

- --

r tt-

- --J

J J

.......... ~,...........~~ ".-- " -

za

cii

la ______

.-- --.
--.
-~
' re - ----.
po -poa

nea

sa- 11

pe

- - - po-poa

lu -

~ ~ ~
c/1..
sa - l; - me,

pe

!ji

-- - --'

".--

&~

tre

h -va _ _ _ _

..'

lor,_

nea -

JQ

J J J r

.-- .--

~- w

tre

C!J5): Ji1?

re

cu ra

bu

!ji

il

lor,

bu

ZIC

-~
" cu-ra -te,

"-"-~---

mor- miht

--- ----

:r

tf}.,

Ve -se

--.

ZIC

rii

'~-mnt

dm _____ _

--..--

'

3@ J J r7t~ p

t31J t2di

Zl

rii

-<...::..... --.

din

~~~

la

ih -

'r""

/a

J.

tau

r--- ........--. --.

"-

tf}.,

te

ul

j'

no

~
Dom

--

e -

le

f' ~ ~ ~
I

le

ru -

.._._--. --. ,--.... ~,.............. ~


" pres- te
" nu - lui

;;t: 4r
E
r
a
f
.......

Dom

ru -

nu -

lui

J J
pres -te

63

Sai

fi

ne____

- - ..

ra

...... r----''... - .1 , ,

ifilr?

cum _______

J
a -

r rrEJ

--

r-;-

oa - ne,

&~ r

oa -

toa

.J

r--

tu,__

Jar _ _

ne,

._ .....

~=

--

.....

re

&~ @J lJ1?i i2 J
re

toa

_..__
se -

&~ r
se

le~

gf2t

...... r-...
lU

te

fe

r?
j

fe

-le~

Ce

&~

de

- -

.'" .....
J

lUI

t.'r
Cl

'

le

"

r--

S1

"

._

~r--

Iii

Oum

tz li2V
Oum

tru

ln

nas

rq_

r-- -~
..----.

o......Jr"--

tn

9 r ~r
Nas- ca -

ff JfPg

-~~

de

~
Si

r4

bu -cu

-~

.....

r--

...

~._

J J

_,

ta ____ Nas - ca

Cu - ra

--

Sai

r
te

ra

/Q[

:>

~/

[fr (

sil- rif;

----~
te
bu
cu

cum ______

t .__r-'

~~

,./'

tQ __

--

r--

ta_ a

... . ...

..__ 1

J
tru

--

l"

tf),

ne- zeuJ

ve -

Jl' t J

ne- zeu,~

ve-

.....:!. ._ ~
... ~~
... r-n

VI

t3 Cft

m- vi

eut, ______

rea

nas

rea

eut __

tJ?r tir fl) ~J1)'l J JJ a~


!UJ

Ce

~
..----.

ai

tau.

tau.

cuf, _____

-- -.....

.....
'-

.-

....

"

&~~ ;) ~
ai

mis

,...,_

rJ

--

j.

.....

~~

nQs

eut__

--

r-- r-;- --:.::.....\ r


'"'"

~ ~

c!h

~~J ~ Il

PHI~

PHI~

TOTI SI
'
' .

TOATB

"

glasut VIll n eth Ni

')!

c!h

Melod1e un1form,zata
'-

Pre

.__ '
fo,f1

~t

-.---..r----tf)., '-~
,,

A -min.

toa-tet

pre

_,'-...._.--....

')!

c!h

$1

cu

Moderato

J J JJ 1

'

Pre

[ j

$t

A -mm.

$t pre toa- te!

fo,f1

Il

cu

Du -hui

t.

~
tau.

>
Du -hu/

tau.

of

TATAJ, NOSTHU
glasul V

.,

net

_..

Pa
dupi Anton Pann

'

Je

"
CL

e~ft

Ca - re- le

Ta- tai

.. \-,..
Or J D

\_--.. --. -.
~

feas

$~

nu

nu

--.

-.

Ta~

fa - ca- se

J JJ
cti- se

\_-.

fa-

pre pi -

1~
~~ 2(

pre pa -

Tclu)

me-le

_,

e~ft

Ca - re -te

Q{

-~
me-le
>'

Vt

....

ta

: J.
vo- ta

- ~

mtnf.

j
mnf.

9- Cntflritc Slintl'i Liturghii

Jt

Q{

Ta,

---~
Pt - nea

pre- cum

nea

in

cer

"

noas

.-

"

....
-.

tra

ce a

__,

J
ce a

...

a -

.-

spre fi - in

2J

f'
,t

'

$a

>a

$1

- .-

"

spre fi- in

;;i

J >
w- J
-

-. -.

a- f

j
ra

ft

-r--\_-. -.

cer

-- ."

J J_________
'J :g A
no as
tra

>
Pi -

...._

~r--.

m- pQ -

), ~j1f-
>~'1
pre- cum

Ta,

-.

sftn-

J J

~Je

Vt

TciuJ

sf1n-

ru n~

ra

tm - pa -

.__..._,_~ ~ ~

vo -

~'--

'

lj

'

4
ce

r1

__,

cii- se

Ta;

tru,

--. \_--.. -.

cO-se

feas

&~

nos -

--..
j

fa

'

Iii

da ~
~

di -

65

--. --.

\-----.

r--

ne- a

no

ua

$~ J J
ne- o

>

-.. ..., ''

,...........

..-

as

uii

frej

<li.

tiizi.

..-

tre, pre - cum

nu

1er

nol

no

ua

pe

ce

gre-~~

le -

gre->a

- tf-lor

"

"

:x,
, --. " tii, <li. ci ne

n is - p1

noi

no>

I!]9 ,J ' J J

tri.

ce

du

iz - bii - ve>

te

ae
. cel

"-

v
v ._.....:...
. rf}.,

rf}.,

$1

A -mm.
Moderato

glasul vm

de cel

pe

VI

noi

'

Il

-&

A -min.

$1

~ v1.

ne

J.
-

clean.

--. "- ~ ;x,

.E.
v
- r - - --. rf}.,
-"-r-:;J

Ti - e Doam

J J

Il

2 J1

du- hu-lu! tiiu.

UNUI~

ci

~"~

du- hu -lui tiiu.

is - p1

clean.

11FfJ J J J ~1

. - b'
1z
a - ve$

..T

()"}.
" Ni
:n.

le

- ----

--.

$~w.

$~

mr

J JJ

tiim_

---.
du

gre- >a

g=J

ne

no - ua

--.

ier - ttim_ gre - :;i - fi -lor

--. Jt " - " - ~

f. $j"

"

no1

'

--.. ,--...\ ..._.., --.

tri.

1ar- tii

F J J J

)>

r-- " -

1ar - tii

ne

~~

pre -cum

ne

$1

"- " - ..__ --.

J;;, J d J

~ ~~

$~ J tiJ) J.
le noas

Jt

- tiizi

as

J j]

no

te noas

.E

r--

"

Ti- e

'

"

ne.

iJ!J

Doam

Il

j
ne.

"
Sli11NT

" Ni
glasul VIII nc!J.

'Tmf.E

v .......!.... " - ~ r-- rf}.,

U - nul Sfint,

'Maestosrnif

u - nul

Dom___

f' J F ~

U -nul Sti'nt, u - nul

66

..__ --. --. r-- "- - - ~ {\ ..-:;-

Dom _ _

i - sus

Hris -fus,

J J J r

sus

Hris- fos,

in -

' j
in -

~tru

~~

ma -

ri -rea lui Oum- ne - zeu

$ F F r Fr r
tru

ma

tiil.

'

Ta

zeu

HI NI~

....

Fr dsJ

rea. lui Dum ne

ri

Ta

---"
J

j+
--. --.

\---

....

min.

~~

........

rJ

Il

mm.

tri/.

'VI

'\"\

"
eUVINTAT

1~ srrl~

<

glasul 1 (\ Pa
Melodie un1formizatc

J
..___

...>
"-"---- - t,o; --. -

Bi- ne es - te
Allegro -mpderato

t J

w~

m1- le

~
>

...>

- "

&~ J

Jj

lat_

v lJ

ra- fat_

ua.

:J
'---" d

no

ciJ.. cel

vin- tai

cel

~..__.......:.....-.

Oum-ne- zeu es - te

..___ --. --. "- \--. --.

ce

VI -

ne n -tru

J J d; ;

(J

J J J

Dum -ne -zeu

...>
\~ --. --.

no -

cu -

Dom- nu -lw~

me- le

ra

es - te

--. --. n
Dom-nu-lut; \

---..~\--.

$~ J

J J J

Bi- ne

cu- vn- lat

es

te

ce

vr - ne

nu -

n - tru

nu -

....:....~ t,o; ~"-Dom -nul ciJ.. >i


S-a
a-

Dom- nul

J 1 J

!ji

S-a

a-

;n

Cl!.

ua.

67

THUPUI~

I~UI

IIHISTOS

. olh
" ~
'il
glasul VIll n
Me lod 1e uniformizata

---

u~ ~
tlh~, ru - pu11
u;

:P:.

................
---.. -.
"
Hns- !vs_ pn

Andante ,

@~

lui

---

c
, , ~ '\.
~--..-. .._,411[ -~ ......

~
va

ru/

cel

&~ ~ g:; z

ru/

va

::::

-.

J w2

T.'u- pu/

..--

~ ......

..--

,,

din

,,

dli1

Hns- los_ pn

mifi

..--

,,

---..

-.

~-.

fa- ra

de

moar

......

,........... -.
le

fii - rii

ae moar

gus - lafl 1

tati

'

I~lJi\fiNA

Ai\f VAZ lJ T
,
nq

glasul 1

Pa
M~lodie

..T

un1form1zata

n ._._~._~~~~v~\._~_._.
()j_ Am
vii- zut
Allegro-moderuto

J J
Am

Lu

&~

<\

vii - zut

am

Lu -

'
~

,ta---

68

>

cea

tJ

pn- mit__

am

ta_ ce a

$~

m1t _ _

J J

Iii
~

pn. -

\._~-

de

JJ 8

de

m1

mi

na

cea

a -

cea

a -

de

va -

iii

na-

--- -v
_.

-~~

Du-hui cel

ce -

J. J
---!

ce -

Du-hui cel

res

ra

ra

a - flat
~

cre - din -

JJ s J
am

a -

flqt

t4

cre- din

- - - - ---v J J J J @

va -ra

_.

"

ra

.._, --.. .._.__ \-. ......

resc,

j-

va -

de

"

vii

2:

_.
---.n._.__"
ta,'

iz -

gus

te

.,

t
w~

IZ-

r J :J @j) J 2 J

cel

~ ~ .._,

Jl

''
,a,

t'a,

()j_

ne -des - par -

,fi

fe1

}/

>

..--

ne - des - par -

'

"

Sfin -

li -lei Sfin -

fp,

j
te1

2
-

--~----~~--=:

li~~

Tre - Ifni_ n - ch1 - nin- du- ne,

&~ w D~J J

cii

-. -. .._.. ..._._ \--- -.

a - ceas-ta ne-c. min - tu -

2JJ J J

Tre- 1m1_ in -chi- nin- du- ne,

cii

ceas-ta ne-o. min -

p noi.

if

tJ J J.

a -

""!

if pre noi.

tu -

" Ni
glasul VIll n c/1..

tlh

n -

'Moderato

m1- lu -

'

tru

nu

r--

"'~

te.

....
~''
me

-.

\--

....
-.

Dom -nu-lui.

le

_,._

tlh

Doam - ne

J i J J J JJ
-

nu

J J

Il

>

'-.__../

tru

....

......

-.

...

J j
n

-.

f _, ._ ....

Melodie uniformlzatO

me

Doam - ne

Dom - nu- lui.

le

;x,

Jj j ti

mi- lu -

ie~

te.

). "
glasul VIII n cl}. Ni

, - ;x, ._ ._ .__ -. -- J=
f

e
Allegro- moderato.
Fi

Fi ->

fat,

nu

me

le

c!J.,

de

--

.__

me -

nu

cum

-.
~/

le

-. -.

Dom-nu-lu!

J J l_) J

......

'

fat

de

a - cum

~i

Melodie uniformizatii

-.

b1- ne

cu

VIn

J JJ 2 2

Dom - nu-lUI

>

bi - ne -

cu

VIn

-. .:::: v

pt -na-n veac!tlh
A

j
~~~~~~~E~J~J~J~~~~
de
J J J
>

__

dou ori, apoi:

pi- mi-n veac !

69

cfh

Fi-

&

nu

me

le

1 1 J J 2 J

Fi -

>~

me -

nu

le

Dom- nu -lui

\.\.

'

['

de

a - cum

p-na-n veac

~i

J =1 J J J J j

'

>

a - cum

de

fat,

~i

p-

00--n veacJ

de

a -

de

-J -

vin -

cu

ne -cu

bi

vn

\-- -.. - . . - - " v


cfh
cum ~i

ne -

~- J

Dom - nu -{UJ

._._

-..

bi -

vJ J

fat,

._ .__

-..

''

v .r.:;-- ._ .__ -.. -.. -.. -..

'

- ---

._ ._ .__-..

>

p - nii-n .vea c .'

J J 1.

71

p ~mi-n

- cum ~i

Il

veac /

"
"
i\IUI/1'1 ANI TUAIASCA
' glasul Vli! n o/1.." Ni

._
trii

a ni

... -.. -.. -..

ias

--

70

._

<C"

ca, mu/fi___

ca,

fr ii - iaS

muf,fi _ _

ani

fra

J J
ani

frii -

'
~
iaS

<C"

:-----w J J.
r~

--- ---

cw

ias

--- --'
-.. -..

cci, mui/J"--

JQS

---

ani

& 4 J 2 JC)'
ias

J J 4= $

Hu/fi _ _
j

Melod1e traditionali, uniformizati

._ ..__ __

ani

mu(fi __
j

fra

J J

Jl

'---./

-.. -..

._

ani

..

-..

[(i!

2 ; J1
----

cO..'

fra

"

cfh

Il

:OI

IUNI~CUVINTI~AZA (ps.102 1

;..

:n.l(_

glasul V

Q.

T_

~
Bi - ne- cu - vin y;ndante r

~~

'-il'

tea - zii,

JJ

JJ

..

__,..,,

~---.

bi - ne -cu- vn-tot e~ti~

......

za,

~~

j
zi,

~~

su - fie- te

fie -

te

al

......

......
din

la- un- tru/

J J 2 ;

...... ......

ta- un- tru/

IIH'!U,

- fie- te

al

IIH'!U,

-J)
......

...

Bi-

*'

r-;--

~i

loo

te

J.

~i

ool

......

nu

J--- # J :J

ttJ

"'

......

......

......

......

ce

ce

te

JI

_
..__
1t
-Cl
~

Bi-

Lui.

Jj
...

"'

J-cuJ;J

zcl,

su - fie- te

al

meu,

1J

>

Bi-

Lui.

-..n

..,;;!...

pre_ Dom -

nul

tl

>

vin - tea

,........

nu

ui

ui

10- Cnt~1rile .Sintl'i Lilurghii

to

~~ J) d J
fHJ

----"7

- -- *
'
J.
j
J
J
J
ns
J
J) ~
_
,
1t0~
---Je=--,
.-

"'

meu,

$i

ce/_ sfnt #al

al

$1

......

ce/ __ sfint

me -le

me- le

nu

toa

...... ......

......

F J

)?

su - fie - te

ne- cu- vin- tea

....

z~

;;.
............ ""6_

tl

ne- cu -vin- te a

ne

pre_ Dom - nul,

'

meu

meu

pre_Dom- nul, '\

ne .

- ......

-- ...

-n

le

din

su

meu, pre_ Dom

al

pre_ Dom- nul

meuJ

......

le

'&

- -

J; J

su -

...

al

fie -te

Doam

"'

...... ...... ......

..

Doam

...

~ ~ -::::!... ~

..

-=U@JJ J

b1 - ne- cu- vn-frzt e~ti_

$~ d J J :J

--

su

Bi - ne - cu - vin- tea - za,

P~lucrat de Stefunache Popescu,


dupci Nicollle Apostolescu

CD

Pa

...... ......

......

loo- te

riis- ptii

>

J J

t rf

fo _ _

......

......

too- te ras- pla

pre_ Dom

ti

......

tl

......

(][

ri - le

Lut.

Pre

:.

Il )?

uJ J
=

......

nul

ri - le

Lui.

Pre

7J

....

d--

.__ ......

-~

toa

~ce

Cel

Jd

ta a

ta

ce

J J J

--...2;

ta

le

Cel

ni

le.

-J u J

--..

-~
elu -

ca

ca -

ciu

tr

nea

- --

ta,

J.
ta,

ce

iz -

F JJ
"C_____..--

um

se - vor

Cel

pre

a -

te

te

ce

mi - la

$i

cu

n -

<r"

J.

j
du-

na-

Pre

.
ct

31:,

ta,

-''

cf)

................

.__

in -- no

in- no -

i -

-~

Ju - ru - lui

rm r ~r

--..

>

Cel

J J

paf- ta

........
vu/

t~ri.

bu - na - tfi_ paf - ta

Cel

Il
....

le

cu - nu -

Pre

- -

vu/

nu -

.,_
.__
=:n.,_
ct

bu -

cu-

ih -

JJ J

ca

stri -

~w

le

din

fe

ce

t ~J

a -

s tri -

[el

n- du-rO.ri.

de

- le_

--- ---

cu

din

~i

00 - Ve$ - te

....

ca

ba

Jj J J
J~ J J ro.fi_

pie

vor

taa -te

bii - ve:; -

,p
~

mi -la

pie

ba

J ~J

r---;

um

se -

iz -

g1

taa -te

cu

ta
'

fa

..._..,

ce

......

ca

le_

--.. --..

vi - a

cu

zii

[el

ne

~~

nea -

Pre

~vi- a -

ne

Cel

gi -

le -

de

- ci

vin - de

ce

Pre

le.

ta

le

vin - de

(09""+ .__

&~ J J ~iJ J.

74

le -

de

_
- --

fa -

te

Pre Cel

Pre

le.

fii - rii

ta -

li -

te

....

li -

_,......._

g_J J j

,J

--

fi

ne

re

ti
'

tu - ru- lui

ti -- ne -

re

!'

.,_

..--..--

-,.........

\.le

.1 ' '

'-J

le.

ta

le

Cel

ce

-.

ce

mi - los -

U)lJ

-,, -- _,_

Dom -

e_,

;u -

nul,

~ J J J) J.
ni- e,

Dom

-.

->

""'"llo

lor_ ce

li

lor_

ce

li

w w

ca

J g

J J

le

tu -

ce -

r or

tu

tu -

ror

ce-

ta

-..--

te.

ta

Il

Cu- nos- cu

te.

-..

Sa

le

le

Sa

le

....;!.... 3'\.

Ho

lui

lui

Ho

r1

lor

r r

fi

J-

--

lor

->

du - rat

lui

lui

~i

tJ

>

ls- ra - i l _

va

...._,_ ..__ -.

mi

los -

----

fiv__

...

le

..--

.._,
..._,_
'' --.
"'

es - fe_

>

:;i

-..--

rab -

J
rab -

dii

tor

mi -

los -

~
!ji

-..

tiv

......

mult_

J
dii - tor

es- te_

--.

-.

->
-..

mi - los -fi v,

JJ
mult__

'

" -

Dom

<t

'
0

mi - los- fiv

J
nu

nul,

.._._-.

----

lung__

J J
i'n - de

->

nu

n-

le.

n - de -

_,
-

Sa

In-

j Il J

-.

Dom -

J J.
du - rat

"
<l

~ r--:n
<t
Sa - le.

Is- ra- i l _

si,

si,

->

fi

....
-

Cu - nos - cu

Jj J J

cri - i -

fa - eut

- ----...>

__ ------- -14]

fii - eut

te

....
..._,_

fa - ce strm -bii-

se

mi- los -

tu

tri

ca -

strm -bii -

fa - ce

-'-J

J
te

se

,.........

~-te

- ----

de -

-. -.

~-.

J J

;u -

~/

tri

ca -

-- nul,

__ ,...........

de -

te

'-J,.........

..--

ni -

""-'

ce

fa

----

,.._., -.

fa

Il

le.

fa

Ct .._._ ...:;.,
..,

p - na

lung_

s fr -

sfr

75

--

~if

_,

!fit

-. --.

--

---.

va

1u

-fi,

se

{6 ..__.,_
.._,

nici

\-.

-.

se

veac __

'
se

va

iu - fi,

nici

- --

-~

fi- r

pa

du -

de

se

veaC----

va

pa

du -

fa -ra

mi -m

noas- tre

le - 91 -le

Nu

J ~J
a

noas - Ire

le - gi- le

fa

- eut_

fa -

eut_

Ja

de

a.

J ~ J

J.

mi - m

~
Nu

va

'6

~"

du -pa

no

d u- pa'~'
pa - ca

..

nJCI

ua.

no

&~P

~ ~'

Il

-..

de __

ru -lui

la

ce -

du- pa
~

--..

de__

la

- - ----~

m1

J
m1 -

la

Lui

J.

la

Lui

~
spre

Jt

pa- mn~ <1.

na/ -

n -

in - tf - rif__ Dom - nu 1

pa- mint,

tn- tG-rit _ _

ce

se

tem

de

El.

Pe

ce

se

lem

de

El

Pe

J.

.p

"--"

cei _ _

spre ce'--

J
de

76

de - par -te

de - par - te

..

.................... ~--- \._-.

Dom-nul

--

-~

ra - sd -

ri

r1

cil

tu- n - le

de

tu- ri -

fe

snf

la

a -

+-

-1-j ---ti .

de

sint

J t.LJ- J J J.
ra - sG -

cit

--- ~

de

mea

ti

ru - lui

mea

;e. J

>

r rr'

ris - pla -

ne-a

6~

ca

~,

0
q
noas- tre

J JJ

~"-----[a du -pa n - na/ - !'

<1.

J.
uri.

no

1e -~fe

~r--n

ras -pla -

ne-a

'

ua,

tif>

--~

noas - tre

te - le

'

no

tif

-It
a.

la

tt

_.
r-;--

"'

pu

~~

*
q_

sun,

pu

._

-..

-..

de -

par - ta -

de

la

no1

r f r ~r

t-a

par- ta- t-a

de

_,.
-- ---

.-

__..

-..

de-

SUri,

.p

-..
-~

r--

ta -

J J.

)5

la

fG -

no1

ra

de

le

J J

tt

ra

le

de

-J
~~ D
FJ :
~
- - - ----- &~
Jd =01 @) -t}}flfl
__
-- ----

._

_.

'' r-- nq_

-.. -..

gJ

no as

te

.-

- tre.

-..

ce

]
~P.
J'

Chip

--~

-..

te

ta

m1 -

lu -

Je;; - te

JI

pe

le

noas

_.

fil

m1-

..--

se -

lu

..-

"'

Dom

tiil

nul

pre

-..

ceJ _ _
'

de_

tem

lu

If _ _

Dn

Dom

nul

pre

._,.,

-.."

"

ce

..-

Je~

)!-;;;&{ j

fli

pe

lu-

m1

m1 -

ch1p

ce

.\"- -.. \"-~


it __

-..

,,
q_

tiil

>

tre.

ta

su(

El

cei _ _

_.

cu - nos - eut

ZJ - d1- rea

+--J 1 J =t[l)f -L_ -~ __Jj:J)- -Ft=F===JE<t


._ --..
.;_
-- --ce

se

tem

de_

_.

-.."

r--

noas

J,~

tra,

~'~

&~ tJ J.
naas

.,!"

..-

tra~

\~ ~

sul,

Dn

a -

min

du-

su-~i-a

\~ ~

\~~

__..

1ar- ba,

&& J
>

/Qr

__L__

~
ba,

sFn

--.. - - ' .,!" ..--

@J)U_l)
zi

le -

____

le

..

le -- le

Jl

_.

'

.-

-..

.-.. r-~

mu/

mu/

ca

ca

__.

-.. - - ~ -..-.. r--x

lu1

ca

)2

lui

ta

ta

ca

tem.

_.

\"-~

Zl

ca

te

te m.

stn

zi - di- rea

~-=-_=j___~~-. =

q_

[SJiE~~~fif
na _ _

~
,,
Of.

te

- __.

ir ~]l
-.. Of.

mm-

na__

!t_(ff P=i-- 4

rt

rt

_.

-.. -~

du - su- !ji-a

cu- nos- eut

El

cu

fla a- rea

floa -rea

cm - pu -

lui

"
Of.

f
cm -pu -

lui

77

--...-- '---- --.

--.

a -

ln - fla - n.

va

~a

f)
~ JJ

'&

tn-

va

>a

va

----

"..--- "-'...

ct

ca

----

--. 6 - -

duh __

tre- eut

--.

"

pnn

trn

sul

~:)_
E)
flo- n.

,, " - " - --- --. .....__,.,...


:x.
~
Cf. >1 nu-;;1 va ma1 cu - noa~ ~

nu

J
n
--. --.

fi

te __

Il
nu

va

-- - --- ---- -

@)

...

la-

ro

- la

m1

't-=r1f
la - 'ri

veac

:ji

din

veac

>1

m1 - la

cel _ _

cel_ _

Dom

nu - fui

--.

--. '----

ce

se

ce

- ---"- --...

--de

tem

...

--. "

spre

fi

sul.

#J QQ1it

~
~}=_;r

~~ J=Lui

tem

de Dn

fi

ii

fi

iii

te

de

78

veac

@)

"-

Cf.

'---- --.
- ta

drep

$1

w :J
tuf de

vin

=f:=t- .... -r--r=


r---

>

drep- ta - tea

$1

......;!... ~

lor,

--

-~

ce1 __

ce

spre

ge

~;

--

- ____-.:.::._

pi - zesc

le

al

te -le

te -le

--.

Lui

a - duc

a - min -

--r-EJ - -- ---f- i -=r=l~


ge

al

Lu~

Cl}..

~qg_=t-7- '
cu - vin

tea

i -

lor,

tuf de

E=r

.J

&~ l

veac

J
--..

zli- min

de

ln

* ;. -=- -. - . . .

'------.

cu -

na

sul.

--. ~
te

--

--+-

1 -

~---

za -mn

~e

ni

Cf. spre ce1_ _ ce pa - zesc a __;_ ~ -- -]~ =--= .


=JE_''
~- .. )E
:--=.- r--::- - ;-:- ~

f1 -

il

=J=_J
-1-~

spre

--

Pl

se

Din

~ ~ .._,_ ~ ~ r--- ~
Lui

--.

---J\ Jm J j
f
spre

dJn

"

"..--- "-"

spre

"-

..--

Dom - nu- lui

---..--

.J

"

" - d'

LUI~

Lui

a -

duc

a- mm -

--- - - ------ --.-

ca
1

Jr
ca

"

sa

J
si

le

fa

......

ci_

pre

J=t4J---v J
le

fa

ca__ pre

le.

le.

6~
~
Dom

"'

-v-e
e

Dom

.. .. ..
.P

_.

cl).,

ttJ J-

ge -

-d

ge- rii

ce ti

V-i
ce ti
'

Lui

>

ra

-,,

fi

Lui

la

Lui

fer- nici la

pu -

..-

'i

..._,_

LUi

Jt

te - lor

q_

Lu1

81 -

Lui.

ga -tif

pre

tati-~

'

?1

a -

u -

- -

......_.
-~

Dom- nul

tofi

@ J.

}J-

t4 J

pre

pre

Dom - nul

"'

r---

tofi

<\ ---~

Jt

ca- re

te,

4J

'

vir- tu

'

']la

zifi__

...._.,

pre

gfa

...._,_
cu

sul

sut

--"'

--..

Dom

fa

>

ca - re

..

-.

......

......_.

J 2 kQ)

te,

\--.

ln

_.

vir- tu

......_.
zif! .. _

ne - cu - vn - ta fi

..-

- -

..___--.

---.. --. d ..._,_

tofi~

J ).-..-o--t-~------~-J~-- ~~~- gy- J

cu- v1n- tut

ga -fit

_.

"'

d--

rTD _J J J

ce1

cu - vih - tut

ne-cu- v1n- t a,t1

Bi -

...__ ..._,_ ~ --.

_.
~

+-

Pt--r-r rf

- ra
-

pa

x r--- "-. -~
......_.
"
q_
fer -nici
cel
pu

Lui

ru

cere_ _ __

J ! 'J : J
~~

Il

te.

_.

., r 1
~

Bi - ne- cu - vn- tafi

te.

sti- p - ne!j

nul

pa

$~ J J

cer

J J J 4 f) J J. 1 L

u- nul Siu

sti- p - ne'

.......

sca -

nul

u -nul Sau

sca

.._, --. ...__ \.,._,_ ~ ~ nt --. " - . ----.


<\

fa

-~
vin

-----

j
cu -

vin

_.
--.

fl..........J'

--.

nul

toa -

te

---...

pu

'
~~~~~~--tt~-i_g~;~:~~~--=~~t!!J-~-~!-~::=1=r~-=
t=jJ
d
te- lor

---

tati.
8 i- ne- cu-if v1n-

Lui.

_. ~
..._,_ --. --. ....___ ....._,_
''
te

n -

le

Lui, _ _

.__
_.
slu -

g1

pre

r-Ie

Dom

_.

Lu:J

nul

toa -

te

pu

..-

~~
" ca q_
:::::e: ,
1

re~

'
!
~~~J~~=~:~Lg'HJ~---~;~-~b-~@~f~&O~---~~~~F~~
ute

ri -te

Lui, _ _

s/u

le

tJ

Lut:

ca

-re_

fa -

79

->

--.. --.. r-- --.. --..


ce fi __

$~

vo

'

Lur

IG

[4 J

@
n

81 - ne- cu- vm -

-d

cef i -

va -

~ --..

---

>

LUi.
->

lu-cru -

j
a
'&

=r

le

Lui,

tu-cru- ri

c-

C>{

Lu;,

le

ri

-ta{1

J
j
~4
81 -ne- cu--- vm -tati

Il

IQ

--.. --.. fj

llf.

'

tot

io- cul

1l
1

lof

'"

la -cul

--..

.._,

Dom -

pre

stii -

nul

-.
->

sta - p

- m

3\:,

Lu1~

rif

..~
LJ

toa -te

r--

pi -

te

toa -

it?

J ti

.Jo

Dom -nul

pre

--.. --.. --..

'

->

-----\~

Cl

'

,j
Lui,

Cl/

- --..- * ~~ ~-. ~
J J n;- f2-.. ~'4 %-~=ilEQ~ f!=iji~-3
_.

"

b1 - ne -

cu - v;n -

bi -- ne - cu

v1n

tea

- tea

zii,

-.r---

<l

zi,

su -fie- fe

al

su - fie- te

al

meu, __

meu,__

pre

_.
,.......... n

''

Dom -nul.

pre

Dom -

Cj_

nul

..,
IJINI~(jlJVINTJ~AZA (ps.12 l

"

').,
glasul Vlll nell.
N1
de Nectarie Fr1mu

(j)f
v~
~~~- ~
8! ne- cu - vm - tea - za.

tfh

=;5~]-.__:___j .. -::r:~=-~ +

:w=

---.. --..
--su- fie - te

'=:._.~':_.-:-:1- -.-.-~-.

---.-# --.--

..----.-~

81

- ne - cu - v1n -

fea -

za,

,;- ...

.rre
:.:J~~=

---1--

su - fie - fe

.meu,

ai

.;----~-

meu,

al

pre

"

Do am

ne.

_,

81

Tl:

.._, ...__ .__,


cu

--....

v1n -- fea - zri,

-.

su fie -- te

---.. al

--..

"

meu, pre

Dom

80

VIn -

tea -

za,

su - ft e - te

ai

meu, ore Dom

nu!

ne -

laa - fe

'il

.. ---..
__ _.

cu

81

.'

ne-

._r-.:t~:

-e
ne.

Doam -

__

51

'-=-1=-

laa - fe

.... ..._,. .._..,

ce - le

dm

tri -

gJ J

ce-le

ta -

ne - cu -

un

tru/ meu,

nu -

me - le

j
un

tru/ meu,

"-

tea- zQ,

vin -

-.

nu -

me- le

at

nu

u1

su- fie- te

al

-.

t"OO -

ta

Dom

nul,

ras - pla

-.

ti

ras - pla -

fe

Dom

ri - le

le

G)

-~ tf).,
v
Lui.

--

JJJ)

fe>

Il

le,

pre

'

J
Ta

bo

pre

le,

1i

le

Ta

li

le

Ta

1e.

-. " - "'- "'- ~ -.


din

stri -

~:-

din

ce

Pre

Cel

-
---

de

le- gi -

fa

de

ra

vin

cri - ou - ne

-'

ce

stri -

Cnirik Sfintei LiturMhi

de-

v1n

~
Pre

Il

cti - ciu - ne

de -

Cel

le - 91

--

vi

Cel

vi

ce

ca

ta

'

j J
fa

ce
~

toa - te

DJJiF

1z- bii- ve~

n-.
(\

ta,

pre

ta,

iz- bri- ve>

-.

toa - te

ca

J J JJ

-- --.
Pre

fa t)

J J
te

Cel

--JL
le.

te

Cel

J 1 Jj :1
bo

Cel

J :1

Lui.

JJj)2JJ)J

0'

-
---

'

.;

te

Ta

le

toa

fe

'

le

~
Pre

ro

fa

te

tva

te

ce

J
J
cu - ra -

~/

nul,

JJ

ti

ce

Bi-

Lui.

--..l-

meu, pre

al

'

Ti

nu

sfint

J J J JJtJ(DJ J.,

toa - fe

ta

sfint al

cel

meu,pre

-J J J JJ 1
_,
~

cel

"'- "'- -.

su - fie- te

:1ne- cuJ- vinJ- teaJ- zG.,J


......:_ "'- "'-

-=-
J J v J1

~-. -. -.
.__ -. " - -.

-- --.
--d1n

"'--.

....

._

__

Ce/ _ _"_ __

'
pre

Ce( _ _ _ __

81

--"

ce

te

1n

'4_)

ce__

te

cu -

cu

~
-JI.,

--..

-'>

JJ

Cel

Pre

Cel

in - no -

cu

za

_
..
---

n -

no

um

J J

de

se - vor ca

-'>

"

ti -

Ta -

le

re

ti -

'

Ta

le

de

vu/

le

._--..
Il

vu/

ce

Cel

-e/e.

te

- ni -

J J J

los -

te -

ni

Dom

>

mi -

e,

e,

nul,

/ J

Dom

-- -J
1 J.
.. __ _
-'>

tu

tu

r or

ce - lor

ce

J J

tu -

tu -

ce - lor

ror

ce

-,J
li

Cu -nos - cu

J J~J

Cu- nos -

82

cu

te

ct

'

ce

J
;u

!ji

de

_..

;u-

fa- ce

se

de

fa- ce

-.

r--

...__

fa

ca

ca -

--..
-

to.

-'>

"

strm- bii-

ce

J J J

se

ti -

lui

"

--

<li.

r--

ta -

te.

fa- eut

ca -

tii - eut

ca - ' -

tl},

J J) 1 ]
strm-bii- ta -

---

te.

j
te

ru -

- --

0 ._

"

~n--.

tu- ru- lui

tu -

'
......_.

li

--..

--..

- t~ti pof -

ce

-'>

los -

bu -

fa

---..--.. -. n -.
m1 -

uJ, J
Cel

nii

--..

tiifi pof -

J J

le

le.

_
..
--cu

$1

nii -

J J
"

tl},

bu -

- ----

J J

._ ._

pie

cu

Iii

pie

um -

se - var ca

--..

re

ra

cu

ce

ce

J J J)
ne

nea

za

J J J J JJ J J

'

ne -

- nu

Pre

Il

n - du - rari.

Ta,

nea

._ ._ . _ - ._

n - du - ri5.n.

ta

nu

le
1

le

Sa

le

lui

J&@ J J
Sa

le

lui

/'fo -

Mo -

fi

.,

SI,

f1

s1,

Il

nul

Dom

nul

--

J
mi -

m1

nu

'

tiv,

--.. --.. --..


se

le

gi

le

J J J
le -

"du -

_, gi -

pif

va

de -

lung

rab - da -

for

!ji

--t.J

~ ~

sftr -

le

..._

--..

noas

tre

pii - ca -

a.

!jit

se

va

iu - ti

----

fa

eut

eut

--

le

le

--..

ni ci

' '

J
iu -

va

JJ

h~

nici

'

fa - rii

du - pa

du -

Nu

te

--..

--..

Nu

"-

tre

mulf_

a.

--..

mult__

--..

se

es -

\.._--..

--..

fi - ra

noas

Ire

de

--..

--..

no

ua,

nfCEJ J

nici

'

ua,

--..

noas

de

J J J

j
pa

.....

ca

es

ti v

!ji

rf).,

J J faJ

>

noas -

pii -

ti v

.....:.....

sfr - !jit

mt - n1 -

los -

tor

--..

riib - da -

na

m1 - m -

~,-a

se

Sa -

-- -

tJj JJjj J
veac_

le

los-

lung

-na

p-

mi

!ji

J JJ J
nu

veac__

Sa -

le

1 -

''

J J J9

vo

1/

de -

--.. --..

>

~ ......

tiv,

_
---

los

ru

_..._

tt"fn -

..._

J J j

Dom

los

>

du- rat~-------

vo

il

J J

mi -

ra

Is - ra

--..

~.....
rat _ _ _ _ _ _ __

le.

te

ls

ln - du -

le.

te

lor

--~

~
lui

J J for~
J gj J

"v
rf).,

r---

"- "-

1\~

--..

ne-a

rris - pla -

tif

ne-a

ras -

pla -

fit

83

ca

no

du -

ca
'-~
lui

'

'

Dom -

rit

mi

cf

Pre

ct

Pre

a -

sint

le

-&J tV

~,

'

sur1.

.......

--.

gi - 1e

--..

pre

ta

ta

SUri~

g1- le

le

la

tri/

pre

Lui

in -

_...,. ...,.
a

n -

~v

se

tem_ de

El.

se

tem_ de

El .

ce

cil.

.,_ .,_ .,_

...,.

sa -

ri - tu -

le

de

le

de

ri

rr1 - sa -

ta- t-a

ri -

tu - ri

la

~'--noi
fa - rii

de

la

Jm J

....;:!,.

ce

chip

de

fr:z

par

de -

..

''

r--

noas -

tre.

J.

~
ln

.,_ ...,.
mi -

ce

chip

mi- lu -

-- --"'

lu -

i J J J J
n

tre.

-t-a

@
Il

~1
fii,

ra -

te

de - par -

noas -

.,_

...,.

ce

ce1

spre

...,.

de - par -

....
...,.

...,. ...,.

pu

de

84

Cel

Lui spre

de-par-fe

de

pu

~--

te

ru-

-- -JJ
--_...,.
- -- - J
J

de

sint

JJ
- ---.

.......

ce

,:.... ...,.

la

mi

Dom- nul

.....:[.,_~

de

me a

J tA j j
rd

la

ti

. .,. ......,. A . .,.

...,.

~...,.

nul

~
ce - ru -

mea

pti - mtnt-===============::_

_:_._==~

la

nil -

pti- m n t ' - - - - - - - - - - - - - -

la

la

tri -

ti

'

J J J iJ~ J J JJ J J_ J

lui

.,_

~...,.

na/ -

n -

du - pd

.,_ . .,.

de

pa

:.

r--

,mi - lu

if

Dom

mi - lu -

if

Dom

1e~

~
1e~

....

......
nul

J J J J

-:~

nul

pre

itLJ
.._.,

cei__

ce'--

....

--. ...._..,

...::.... r--

ce

Din -

se

ce

de

fem_

se

Dm

ca

sul;

vj

)] J

J JJ

JL
'

cu-

flt!JS-

J J J J
J
ca

sul;

el

El

cu- nos-

il-a

a -

mm

~-
a

zi -di - rea

eJ J J J
cuf

su -

du

noas

zi- d1 - rea

- --ri

du

_,

la -

ri

......

na

sin- tem.

'

na

min

~----

tf}.,

0 -mu/ ca

...... ......

ba,

>

0 -mu/ ca

cE-

iar -

~ JJ J

Il

lem.

Sin -

Jar -

ba,

....

-.. i!J -..


'1.

-~a

zi

le -

le

lui

5 J j J @;$jJJJ

Zl

le

le

lui

ca floa-rea

..
@_,
_.,

; J Q J J j
ca

le

su - fl-a

ca

floa-rea

cm

._.__._
flo- ri.

duh

fre - cuf

prin

f/o- ri.

duh

fre - cul

pnn

fi

cu-

'

'J

no~-

fe

__

ra

mi -

la

ra

mi -la

Dom

nu-

lui

1n-

va

in -

~~

va

trin- sul

r--

cci

lo

cul

v
/o

din

din

iO

va

... ,,.........

._._._~--

J J J

a -

f rin -sul

in

Dom - nu - lui

J J JJ J

la

-in -

pu - lw;

J J J J J JJ J J
1001

la

pu- lui,

>

<..;!..
sau.

cul

._

-..

pi -

na

sdu.

in

I'IKlC

J tJ J J J
na
in
p -

J 1

veac

'

~--cei
ce

spre

'J

..___ r-se

ce

Lui

spre

>

se

lem

de

..___

.,;!,.

de

Dn

:J

#
spre

tem

fi

Din

---

sul.

fi -

spre

~/

spre

ce1

spre

>
ce1

- j

p
.........
-..

za

min

zii

min

i - lor..

---.

-..

-. -.

tu/

de

le

tu/

de

le

min - te

de

J
a

mm - te

ru

po

de

ca

pe

'~ J J]
ca

pe

......

......

sau

Cl

:fi

J1

sau

m -

>i

'

pa -

j J
a - duc

le

ca

sa

cer

'

..

te.

te.

Bi

ne-

cu - win - tafi

Lui pre

pre

Bi -

ne - cu- vin- lafi

'

toi!
1

JJ
pre

Dom -

lit

......

stii - p -

tati

nul

J J ~

tir

stii - p -

......

1
86

--..

Lui pre

....

ne>

gii

>

ti
'

'

J J
ra -

fa

9 ;; -

cer

......
tJ - a

le

fa -

~-

"\"\

r r

le

sa

.....;;;;:,.. v'

--

..._,_ ..._,_--

J J

ca

nul

ra -

pa

a - duc

Lui

Jt-..~------

j (]

sca- u - nul

Dom

~i-~i

Cl}..

le.

......

nul

Il

......

sca- u - nul

Dom

>

al

---

Ie.

tea

pa- zesc

Lui

~~

r--

ce

ci - le

J j

'

ru

ta

pa - zesc

a1

ci -

-.....;;;;:,.. ~ ~ ~----

ge

po

tea

--~

ce

ge

.....e...--.. --..
a -

drep -

sul.

i - lor;

ff

Il

drep - ta

Il

j (1). J j
Lui

tf).,

......

-,

fi -

Il

-,

~Av

nul

loti
'

......

-,

in

v
ln

---..
,.

-ge -

pu

rii

ca

fa

re

ceft

__,. ---

...__

cu -

vn

cu

sul

vin

tu

te

..._,_ y

a -

''

'

JJ
cu -

vir -

~:~c.-

Lui.

te - lor

ne

J
-

vin - tati

cu

ne -

cu -

vtn -

' su
Dom

toa - te

J toaJ-

nul

Lui,

J
te

pu

te

J
ru

Lui,

ca -

Lui,

J
fa - ceti

ca - re

~--..
Dom- nul toa- te

J
>

vo - ia

fa - ceti
'

re

VO

1u- cru - ri

toa -te

--. =:

-L....__-..-

lu -cru- ri - le

Bi - ne - cu -vin - tea -

j
rii Lui.

Dom- nul

r11 Lui.

IQ

le

'V

\....--. --. --... .._,_

tfl.,

Bi -

Lui.

s/u - ji -

to -

slu - }t

ta -

..__

tfl.,

Bi - ne - cu -

Il

Bi - ne - cu -

Lui.

vin - tati

pre

'

J J J J

>

-'

vin - tati

" in
Lui, CIJ..

tot

pre

'

' /o -cul stii--- ':..-

..__

"--.

lo- cul stii -

pt -

ni -

A'"-.'"-.\-. -.

pt - nt-

in

\--- ......

tot

......

su-fie-te

- - . . '--J/JI' ......

al

J 2

ne - cu - vt n - tea

..__-..

1
~

pre

@)

=! ,

~--

rn

CIJ..

le

ri

tati
'

--,
J J
J
- .. - __
~

nul

pre

J ~d'

---..A,;

Dom

-~

Bi -

Bi

Lui.

gia

u- zit<--'

.......
te - /or

gia -

u - zifi-

--

---..

\-- ---..

vin - tu/ Lui

tJd J J J

la

ceft cu - vin - tut Lui

fa

sul

ter -nici

J
ca -

te

~F

.. -..-.. -=-"'

re

pu -

cei

ge

....,;!,..

'
..,.;;:: nici

\::-

-.

=!v

tfl.,
meu, pre Dom - nul.

>

su- fie -

te al

meu, pre Dom -

nul.

87

l\lJHA

SlJl~I..~I~TI~ AI.~ ~~~~lJ (ps. 14Sl


,

glasul V not_ Pa
Prelucrat de 1. Popescu- Pasarea
dupa N. Apostolescu

fCD

~'

Jt

<\

L-a

~~

!Andante

La

-J)f

$~

mea,

$~

la -

mea,

-..

-"

d'

ce

cn

VOl

da

voi

voi

_.....

-.. -..

ta

pre

-J

-..

-"

Il

J #J J

ce

fi.

VOl

oa

fi

ii

-..

'

nu

-..

llll

_.....

me

.,_
na -

-..

es- te

es - te

......

n1

....
"

-..

lor

_....."....

mn- tu -

mm - tu -

lor

al

meu,

~ -..

pre_

-vi -

vi -

meu _ _ p-na

J19 J-naj

meu _ _ p

lui

--

ifi_ spre

bo

'

_
---

tru

- tru

ca

_..... Jt 0.cr....
->

re;

-J.
re;

<\

ie

ien~

spre

sp

-..

-..

re _ _

J J f=
rr
m

-...--

ien,

......

'
ca

-"

J. )2

bo -

spre

.,_ .,_
n -

fa

-. -..

6 r i4 J J
x
"
<t

'

"

'

fa

nJ

- -

_.....

....

~--

diiJ- du -

"

lui

J J

ze -

na - da; - du- iti_


-"

ni

me

J j

nu _ _

-.. -..

vii

Dom- nul

pre_

J 'J

....

meu.~

ze-

-.. -.

bJ

--

J J

oa

Il

va

Nu

..__
->

fi

Nu

JJ

.j

'p
-'p tU D
,
- 'p JsJ tJ tf1)
fi.

VOl

al

Dom-nul

pre

Oum- ne -

-te

__

Oum- ne-

MD J

"Jt<\

tR r r

ta

cn -

' j

t)

-. -..

u - da

--

x -.
" voi
<t

-..

su- fie - fe

~
-"

J J

nul;

- u

1ii

Dom

"
<t

nul,

GJ

dQ, _ _ _ __

-.. -..

su -fie

jj@JJ

.,_ .,_

o;.;;!.. 3t

Dom

da, _ _ _ __

.._,,

--

-.. -..

re _ _

$1

-..
-

va

Il-;;, t; J
"'
Je

va

,c;>
du- hui

~ #"J

lor

$i

~i

lor

d'

""'

vor

/e_

tJ J
ne

-.

-.- - ..
-

ze

U/

'~ l!J

J.

ru/ _ __

ze

cif

12- Cntarilc Sfintci

u/__

Litur~hii

lui,

ia

ri-

~ ~
ru - ia Oum

ca -

te

es -

-J

es -fe

J j

._.-

ct

dej

dea

a -

ju

a -

ju -

...__,......... .......
1ui

j
Oum -

...__
j

fo

dea

---

1ui

-..

fo

......

Dom -nul Oum -

spre

F J d

1\

es- fe

cov

......._.
ne

j
spre

Dom -nul

----- ---

Oum-

ne -

.-

spre

Cel

ce

1
ze

ca - ru -

fe

a - cov

dej -

lui,

.._... --.

cif

a -

tui,

u/ _ _

ri-

>

l
~

du

gn -

--J - J
es

J j

, na -

--

ri,

d Dl

fe _ _

\._-.

I -

fUI

q_

ru/ _ _ __

Fe- ri

lui

pie

gn - du -

fft 4d

foa

-.- -

ri,

vor

fe _ _

foa

ut

ce-ea

Fe - n

lor.

pie -

._ ::.

lor.

ze

ce - ea vor

\--~-

ri

/e __

ne

ua

zi

pie -

pa-

J J

pie - ri

,.........

ua

--

vor

n,

ce

<(J'

ver

J J

- ---.
- -J

zi

r ~r r r

....
r---.n

J
foar

Il

ri,

pie

.......

pie

ce

foar

lor.

--

vor

se

In

mm - fut

vor

ct

lor.

J ;J

in

vor

._

mn- fu/

se

J J J J

J J

du- hu/

........

.._, ...._.. ..._,_

spre

Cet

ce

fG -

fii - eut

eut

ce

rut

Or
rut
S9

~t

pa - mn -

tul,

~i

pii - mn

tut,

----

ln

trin - se - le ;

vi

rut

veac,

-.

tor

n -pas

cet_

--....

lor

fla -mnzi.

fe -

wJ

cei_

fe

ce

fla -mnzi.

----

re - cafi_

re -cati__ n
'

--.. fi

j
or

b~

J: ~
Dom

de

----

JU -

de

;u -

ce

3t~
..-

ifi,

de -

Dom

di __

ce

...
.._,

..............
-

ce

Ce/__

nul dez -

Dom

/ea -

nul dez -

--

....__
...

...

--..

Dom- nul

bez1~

/ea -

--..

fe -

ln

bezt,

J
Dom -

nul

n -

....__
nul

Fr r r
nul

ri

di

--..

rr

di

di __

pre

Il@ J J J J
gi

o -

ca -

-- r--- ..._._~

Ce/__

spre

spre

'

0 -

ca -

J.

?~

~
Dom

J J

J J J

bii,

-.

de

ce

;:f

1!!.

ce

fa

tu -

Jt

le

tu -

tor

...

or

...
-.

...

nii

ce

fa

na- pas

"

911

...
lor

ce

hra -na

te

Cel

6ce

._

ze:;- te

---

ce

J J

$~ r r

$~

J
ce

J J

te

>

Cel

spre

---

ti

pi -

ce

Cel

---..
---

>

rut

ce

$~

spre

p
.._,_,
......

hra -

spre

ce

he

Cel

le

he

_,-.

Dp
vi

spre

._

toa -

~t

J Il J

....__ --.. d'

tp

ma

trn- se - le;

snt

toa -

:;t

rea

ma

0 ._ ....__-.

]J

snt

-- -

---

r-- _,--..

"'----.. --.. ''

fe -

pre

- --lep -

fe:; -

j
lep

..-

--..

-.

pre

c ei_

oi

pre

cet_

"

....

r--n

r--

ca

$~

nul

lU

-. -.. r-....,...>- te ___


pre
be~ -

cei

Dom

ttU

- ze'i

pa

J J i = w

Dom

pa

nul

te_

;::r

ze'i

pre

te_

pre

ce1

pre

-~ \~

r--

te __

.J
~

strii -

ce/ _ _

~~i

" ; ]B uo !~~ ..
;~ ~~J_J
------------- - - - -
'
)::
~

ln!

7).
!/JI

.r

sa

Pre

sa -

tJ

.J

- ..

;r

r=~

aJ

,,

pa- ca -

-..

to

--- - '

&~ J) J
-

fi

ze -

ul

ut

tiiu__

tiiu,

va
-~

nul

:----- p r

-.......

Dom

11:1

-..
----. ' ze -

:J
-...P
Si

Si -

"

Dom

va

ti -

va

va

'

lor

c,_.

...-

-..

OQ

oa

mi

-..

-..

ne_

...-

E?

de.

lea

~
!ea

@)
Jt

de

'-

'-

Cl.

;J

p1er

(Q

r--

tJiE

_,

....

~"

p1er

ca

mi

pn

\~

!ji

lm

pa -

I J
m-

):
pa-

.... Jtl
-..
'-~
----.
Cl.
Oum
ne
veac,
~

ln

t r r ft?r ' ;
-

nul

\--

pri

"-

'...-

J J j] J.

'il - lor

to

va

va - du- vii

pre

....

"

va - du- vii

pre

~1

0:
ca

ra

-..

~1

ra

\'-~ \'---";

ra

cul

~p'~

~--";

~#

Pre

-..r

cul

ra

be>

-..

nul

Dom

._, .

....

pa -

lU

dreptl,

-..

nul

r-- ..... r--

$~ J

zufi,

dreph,
'

&~

a
rJITr - r~J D J
..
--- ------- J
--'

....

&~

~-

" Dom ~
Cl.

zufi,

(Q

&~

...

..__

in

Oum - ne

veac,

- - - - --6
....

<{}'

1n

neam,

j ~

ne,

1n

neam,

"

....

1n- neam

F
n-

neam,

!ji

ii

.. ;f

1n

neam,

ne am,

'11

.__ r--

~~
~

neam

$1

.-~r--

neam __

._

\~~

----.

i~J]

neam, _ _ _

$1

neam,

ln

$~ pj t J 4@J
1,7

.-\~
-r--

\:

fjJ

neam.

-----

--------

Jl

Cj_

-~--

_____ _

LAlJHA"' st;PLBTE AL MEU


), "
nc1.

"iusul VIIi

de Ierod

TG)
v ~ <=(._ . _ .__-.
cf)., La - u -

$4.

'pre

'

. _ . _ -.

-~

su -fie - fe

.__-.

-. -.

Dom- nul

ln

'

Dom -nul

-,. -.

.........

u - lw

meu_

VI

-a -

~ _.-~-=.----~-~H=
>~
al

meu~

mea,

ta

ce

VOl

meu_

-. -.

-....-

bo- Jen,

sp

:.

bo- ier~

fi

ce

-.
Il

j) J J
>

spre

fi

Il

-----

"'-.

oa

oa

VOl

._
VOl

- cin

la

me a,

voi

cn

la

ne

me - n t - lor,

me- ni - tor,

----ze

-. -.

'

m -tru

ca

spre

J !,J

na- do.j -du - i i1 i_ _

-----.

ze

na-diij-du -If/ _ _

J J ~-

._

da -

----4

-. -~~t.

.J

Oum-

'(Q

vii

ne -

Nu

Nu

:
d

fi.

ta-

Oum -

0 d._._._ __
Il

....

._ ._

fi.

nu lj

pt -na

pre Dom

J 3 t - nti: J 1

u - lui

meuJ :xe

-.. -. -. v
rfl.,

~-~

---.

-....:-.~

a - ta

VI-

al

>

92

La -u - d~

Bc.rbu-Bucur,

Frir:-~..:

';e:tcre

su -fie- te

Sebas!-icn

oJp sh :ut os. 102, ulcatult de

: : : J .. J

voi pre

d0.1

(ps.145 1

\li

..-

VOl

J --J.

neam.

---.

-..

.-r---

spre

-.. .__ -..


re

nu

es

J J wJ J J J
> =::;;-

in

tru

ca

>

nu

es -

1v j
''

~~

te

mn- tu -

:;
te

mtn-fu-

.._., ....__,

in - laar-ce

in

; J
>

in - toar -ce

.. J J

-., ,..........

........

ru - ia

Oum -ne -

$J

tf).,

lor

"

var

~~

-.

"))

1e

1or

tf).,

; :;

J)

J ;

ce -

ia

-,;-

a -

zi -ua

var

var

(2)

tJ J J J j
gin-du- ri - le

a - ce~
- 1a

Zl - ua

ln

lor_

rf -

-,-

..,

du - hui lor

ln

Il

-->-d
gm u- -

toa - te

var

se

')) Q \, ._ -.__--.., r-- _ , . _

._,-. -.

-,;-

-,;-

pa -min -tut

toa - te

>

le - >i -- va

pa- min- tu/

--

'~J

..

re;

>1

va du-hui lor

Il

-. -. --. ...._,

p1e- n

le-~~-

re;

..._,,

Il

lor

Fe

rf

Fe

ri - cit

cd

es - te

c -

J J
es- te

ca -

--.. ~6
---.. - ~.__ --.. . _ --.. .__
-3"<
I- a - co v es - te a - JU- ta - ru/ /u1,

--..

.._.,
ze -

u - lui

'

J
Oum -ne -

ru - ia

ze

u - lui

l- a - cov

es - te

a - ju- o - ru/

~~--.. ~ --.. ~~ _._.__,--..~Ji, 0._ 0


mi- dej- dea lui spre Oom-nul Oum- ne - ze

"'
1ui

>

na - dej- dea

g;J J B.t 1

spre Oom -nul Oum- ne- ze

fa

cul

ce

fa -

eut

ut -lui,

ce

ru/

--..

>i

pa

Dl

ma

rea

toa -le

laa

-te

>

spre

Cel

ce

~------~
m1n
lu~-----------------

ce

le

ce

=---.. ' - \

ce

le

ce

--..

sint

in - trin -se -

sint

J J 1
in - tdn -se - le,

>i

ce

J paJ S~)
Jtut~
J! J J
min
-

ru/

rea

[el

--.. --..
ma

u/

'))1~--..

'\'\

'

spre

le

'

93

Cel

pa

ce

~ ze~ ~ te

te

a ~ de

J; J
>

Cel

pa ~ ze!j -

ce

"-~ ce
;u- de
1

ce

fa

-.17]:..,_
va

ru/ m veac, spre Cel

va -

ru/ in veac, spre Cel

fa

ce

--__.

'--J

ca - ta

de

a -

ce

tor

na

'--J

-pas - t u - rtr

spre

' '

Cel

~de

;u

~ ta

ca

ce

tor

na

>

fu

J/f,

Dom -

nu!

{JGS -

spre

Cel

--.
ce

na

hra

da

ce

fla-minz1

lor

ce

dei

hra

na

ce

ft ii-

lor

ce,r

fe - re

4;:
pre

cE 1 ___

te

-catr __
'

minzi.

Dom -

=!

t. ~'

bu,

Dom

beZ!,

nul

dez

ga

lee

ga

_ _ _._._d
J;

cil-. Dom

7fl

nu!

----

'

ca ,fi__

fe - re

or

rn

le a

Il

_J

.._._-.........:.....
pre

dez

------,-----

fe lep- /e!i -

--

____
.

Dom

nu,

1 ,n

-'--J

.....

,;;

fe - lep -

c-fe~

__.
nul

rt

d1

~cf
cc.

pre

[(i -zut., '

cei

Dom -

--- i .
.]{

te

--.

cf

nul

ru

bii,

be<;

Dom

le

: l,y J
nul

be~

1u

__.

'}!

pre

nul

cet

rt

dreph,

'

: tl.

'

di

Dom

nu 1

pre

cC- zuti

CEi

Dom

' -

po - z e -

te

pre

ce1

>"-._.-

Dom

te

ca

nu!

pa - ze-:;

.r-e

pre

ce;

strri -1m.

"-"--"-~
~

Pre

s' -ra -cul

~~

pre

vO- du-va

va prr - m1

$1

ca

~/

ca

- 1ea

pa -

..

J #J

-<9-

strci -mi.

Pre

sa -re -cul

:_.--.,.

/ea

111:

pa

ca - to

-. -. -.

_'-.J'-.

$1 -lor o

\:."--,--._'-.J'-.

p1er- de

va

-,.-

ca- to

v :

ra - ,fi -

va

Dom

w w w

- va
m -pa - ra -

Dom

fi

'

---; ___

-. .=: v

-.

ze- ut ttiu, S1 - oa - ne,

hi

ta~ Si- oa

ze- ut

Dum-ne -

veac

pter- de.

VI~--.. ~----.

'

1n

nul

--

<

1m - pa -

Il

-8-

"-./

veac \\ Dum- ne -

.;

va

>i-lor o

--.. ...-:......

n ul

&

v
tfl.,

neam_

1n

tfl.,
;n neam.
<

~~

-ne,

1n

neam_

1n neam.

!i'

E(;TENIA i\fAUE
glasul I

fG)
._
.Jt

---.

OJ.. Doam -ne

: J

>

Doam -ne

lu -

;a

m1 -

lu

m1 - lu -

Doam - ne

'-.J'

-.

m1 - lu -le$

._
'-.J'

m1

dJ:
>

Doam- ne

n"-

et Prea

m1

-.
lu

ta

>

Pre a

te.

Sfn -

ta

et

m1-

lu -

Jl

et

m'Tf1
d

1e>

le.

p--j J d= j J

-.

-.

Il

...

-.

mw

Nas- ca- IDa -

re __

lu

...-.
...
le!i
te.

'-.J'

J J

mi

de

lu -

Oum -

;e;

ne

Oum -

ne

Jl

et

Il

te.

zeu,

J J J J
de

Il

te.

1e>

mJ
...
---- - - -

Doam -ne

'-.J' -.

lu

-mi

tt qJ

Niis- di -IDa- re _ _

m1 -

Doam-ne

te.

__j_ .

>

Doam-ne

...
-.
...
te.
ie>

'-.J'

mi- lu -

1 ~ ;;tg

...-. n \-----

1e$

._

Doam- ne

Doam- ne

lu -

Sfm -

&~ J J

et

Il >J

te.

le-";

-.

'-.J'._-.

A '-.J'---Do am - ne

et; r

-.

te.

Jl

"
Cil.

~
'-.J'

----

Omgu~m

de Pr. Constant1n

te.

Pa

cJ

-j

\"---

/efj

te.

-j

Doam- ne

&~

te; -

: J .--

&~ ;
-j

1e$

mt -

$!Moderato __

Doam- ne

f.

.Jo

.Jo

, . _ . --...

"'

zeu,

+.

-.

Cil. mi -

J
m~-

95

_,

..
lu

--..

..

te -ne

pre

no1.

J j

te- ne

pre

._ --..
--,

Je>

&~ 2
4!)

lu - 'e>

Jt

l'f.

Il

d
no1.

- - - ..

..

~ ~

..

..__-, ..__
T'-

gu

e,

>

.T,

Doam

&~ ; ;
~

c-

-,"

-----

Doam

e,

Jt

Qj_

ne

Il

ne .

ANTIPONUI.J 1
glasul I

.:!"

/i

Pa
de Pr. Constanhn Drag u~m

""7

Jt~._

:;a.

C{_

rf

')

.. -

&~ ;

Ta

rt

+.

..

Cl

'J
Cl

'

81

&~ ;
81

ta - '"'

-,,

..__

lor,

tor,

._

-,

lui

--+--

---,:

F1-

u -

Sfin -

lu1

1n

,,

Sfin

3 . ,,j j
=
.. .. \.. ..
--- ,, - ------+-------

pu - ru -rea

~/

...

cum

-,

>

pu- ru -rea

ve

.L j

'ii

-,

_.....

ve

Cl/

Cl/

.. \:
:. =t=j
Jt

mm.

mm.

.. -

ne- cu - vin

j J

cum

J J

;
A

$1

ta-

._

cfJ.. 51
~

Ta -

re

.. ._ ,, ---- ..

Fi - u - lui

_
- -=tJ k

.. ..

ve

....,

>

Duh.

..__

ve -

Mti -

fUI

._

J 2 J J ,,J

Duh.

4!)

96

re

)':

tu - lU!

;~

ri

._

Allegretto

~~

tu-

._

ne- cu- VIn -

Qj_

..__

-,

..__

zci,

su

-,

tea

- fie

H "" 2
tea

za,

su -

2
fie -

\"'

te~

al

6--J

"'~

al

- -

..-

"

meu,

pre.

meu,

pre_

@~

w
..........

._

Dom

nul

nu -

me -

nu - me- le

...
..... .....
.....

ce/_

.......

Doam

sfnt

Lui.

al

sfint

-~

ta- un - tru/

>

dm

ta-

un - tru/

~
C'Jl.

meu

.. ._ ._

J1.

81

ra li .

'

ne

CU -

~
meu

.....
VIn -

.__

.....

tat

e>t\

ttt

=+=- -=+=~
j
L~ J
=-=m
J
,_ -----

al

Lu1

BI

ne

>

- cu-

e~t0

VIn - tat

\: J1.ct

ne.

&~ D

.....

u tr -1

>

..... .....

din

ce - le

te

\ ..... .....

ce/_

J JdL

ce - le

r =r=)

toa -

...
..........

le

te

,,

._

.....

\.....

nul

.__

toa

..... ..... .....

>'

-~

Dom

~
C'Jl.

Il

ne.

Do am

AN'J'Ili10NUI~

II

glusul I

J1. ~._ . _

--:

._

re

Ta

Ha - r1

'Allegretto

)1

'1

-lu1

Duh.

lu1

.__ ,.

$~ J

>
ve -

Cl

re

-a

$1

,.

,.

ci -

lor.

A -

mm.

J.

J
-

lor.

13. C:ntflrilc Sfintci Liturghii

{UJ

:;i

cum

ta- tui

._

,,

--,.
---

._,.

,, ----..
--f a ,,~ e j

.__

.....

Fi - u

cum

\:
~

:;i

Sfn

{UJ

.....
tu

'

Fi- u

,.
~

pu -ru- rea

tJ J ]

lui

\.....

,,
j
>

.....

Cl

Ta

' j J J J

Duh.

ve -

Iii -

>

~ .....
C'Jl. !i /

._ .....

J J J ~ ,,J

_j

Ha -

Pa
de Pr. Constantin Drigu~in

..-T

pu- ru- rea

>i

.....
n

J
n

;;;.

Sfn -

tu -

-ve

j
ve

Cil

J
Cl/

tt
1

A - min.

97

..

--..
---

u -

nu - le

nu - le

>

Nas -

qJ

'

eut,

u - le

Fi -

j
Niis -

eut,

- --

@~

lui

Oum

tu/_

lui

'
Oum

ne

moar

.1

te

J j

fa - ra--

de

ra

de

pen - tru

moar

-mm -

pn

QI

pen -- tru

md

----.
'--

tu

fe

ra _ _

--t-

5'

v1n

\ ' - -.. r---

mit

pri

g;

ce

- -

QI

-..

e:jh

_.

''

vin -

Cu

ce

Ce -la

zeu,

le

Ce - la

..__

Cu

J J

u -

Fi -

_.

tu/_

- -

_.

-..

m;n -

tu -

ca -

toa -

rea

E?r
rea

-..

noas- trd

Te

tru - pa

d1n

Sfin - ta

Nas -

re_

de

~i~~j~J~J~-.r~w~-~w~E=-'-~l4~ti- J i2it a
noas- trti

Te

1n - tru - pc

--- Dum -

ne

zeu

'

Oum -

ne

zeu

dm

pu

ru

tDJ

>1

pu

ru

\_-.. -.. r---

"

re

0;

a,

le
1

re

Ca

le

ne

w*

LJ

Sfn - ta

qJ

ne -

J.
pat

98

ras

fig - mn - du- Te,

J J
ras -

l1g

rea

Fe - ooo

rea

de

ra_ 11a-

Fe - uoa

sch1m- bat Te-ai

ra_ 11a-

1n

J J J bl

schim- bat Te-ai 'n

..__

Hris - toa -

tru

>

-.. -..

tru

'-

se Oum - ne

J J J

J
mn - du- Te,

re_

JJ

--

pat

Nas- ca- !oa

Hris - loo -

se

Oum - ne -

ze -

'~

~
c-

; ;.

Jl

J
>

ze

_.

r---

'-..J

cu

le,

le,

- nul

- --j

$
u

nul

ind

--..

na

mii

'-..J

na

mii

cu

nt

cu

ai

te

......

Tre -

ta

--..

moar- le

pre

......
ta

Sfin

......

Ta -- tii 1
>

rit

......

r
'

Ta

..

......

......

"~

it - cat

J d J J J J
moar-

fe a

......

........

......

......

\---

~~

cu

Du

.=(*--

-~~

>J

cu

tiit

.t, ......

me,

OIJ..

tJ

......
-

m - pre-

-"

.t, ......

hui

im -pre-

j '
me,

cat.

_.
......

Tre- l

-- 1

ccii -

ai

tJ = =j ==EJ- EV

dm

md

Sfin

- ~~-_,
_.

din

pre

tea

......

f;

fl

moar

cu

......

moar

- -...

_.

-tt) J
_
---

..._

--.

\---

OIJ..

Sfint
1

..

Du - hui

min-

J
min-

Sfint,

fu -

tt -J

;e:;;

te -

ne

te -

ne

pre_____

fu -

;e:;;

pre ___

no;

no;

ANTiliiONUI..~

III

( FERICI RI LE)
,

glasul V JtC{_ Pa
de

!. Popescu- Pasiirea

ve -

po -

me- ne>

---

" - ......

te

- ne

pre

no~

Doam

m~

ne.

Jq- .i=j7 .-j


po- me-ne>

fe

ne

pre

n01,

Doam

ne.

99

------

._._
Ci)

Fe -

.$~

-. -.

ce -

/o - ra

- -

._........

--. ...... r - - - ....

cif'-__ cel_ sa - raci

fi

Fe - n

_
---

=ci,fi __

--. ........

......

es

te

Ji

'

du

cu

pii - ri5. - f' -

1m -

"
q_

>

- rao

._ ._

JI:

hui,

'

ce1_ sa

du

cu

'-._;'

....:......

rr

cii

a -

hui,

ce

a -

ca

ru - r1 -

lor

'~~~flJ~r~r~r~~a~~J~:=~-w~~T~'.-~--~~-=:+~_~:-~L ~ .~~
ce

io - ra

._ ._
0

Fe -

te

es

ti -

ru - n

ce

- tor

.-

.... ~""--

.._,_

.._,_

'Il[

..._._

c.---.-:>

c!li ____

ri

ra -

rm - pa -

'& J
-

a --

Fe

....

__..-;,

ce

la

ce

IC

se

var

pltng,

mn - g-

10.

var m1n- g; -

tc.

-.__

r-- ::!

- --........

ce:

b/nZI,

cdi - - -

ce1

b/nZI,

a --

ca

JI: - -

-cd! _ _ __

pei -

ni

te

ri

ce

-. -.

se

Fe - n

Fe -

ce1

Cd/ _ _ _

( i -

"
Cf.

c -

ca

ca

ce

p
--.

-. --.

ta

ce

var

mo~

fui.

mn -

$~ ~n --a--.;w~~:a
te

pii -min

'"'

tuf

{c,
~
..._.._~~~

Fe -

Cl/1

cet

ce

~---.

f{(i-

.._._~

mi'n - zesc

~~

~---.

..

......
,n -se - to - :;ea -

za

&~ z ~- F
~~~~~r~-r~-~!-~-~~~t=
.~:~~;~r~-~~ i=;-_-_~-=
'"'

100

ri

Fe

(1

- cij1

ce

ft ci -mn-zesc

in - se - to -

~r:a

- zii

---

--.. ......

de

drep -

dt!

drf!p

lrl

a -

,.

"-.--..

ci fi

ri -

f{~

Fe- ri -

,......... ____,
--..
'

--..

--.. --.. --..

se

vor

mi - lu -

,, J
ia

ia

~ ~ ~ j ~
-----vor

se

m1- lu-

- - ---Fe -

i&

ri

cu - rati

a- ce

._ ._

cu- raf'

ia

var

ve- dea-

Fe - ri - cifi

i&
1

-..__
'

a - ce -

a - ce -

ia

IQ

--.. --..

ft

~
fi

ca- ta

ii

J
Il

--.. --..

~x.J...

......

ni

- ma,

Cl

j
ma,

ca

J
ca

Oum- ne -zeu. Cl{_


1

Il

Oum - ne - zeu.

pe

.......

--.. -.. ,-.....


m__ de

n_

F(ijr

fa -

ce

. . . -. - . *

Fe- ri- off


._~

..__
_.

fa - ci - ta -

nt

--..

--..r

cu

~r

JJ
_.

ca

.J.3] 44

- -

~d]/J

,, a r51f;r

ce

cu

'

ve- dea_ pe

a -

Il

var

la

ccl

<t

._ ._
..__--..

--..

citi ___ cei


1

a- ce

-- -

,_

rr

fivi,---

>

..__

--. .._, ..._..

<V

'

se vor sa- fu- ra.

*<t,

fivl, _ _

J J tJ= J J J ti

Fe -

--..

-. ~ ......
sa- fu- ra.

i.

ci,h __ ce1

ri

--..

--1
d

,(

...

1.

s~ 1/tW'

ia

Cf!

cei_ m1- los-

cifi

ia _ _

cel __ m1- los -

JJ

- - , -J -~.!"

~~
F~-

c:a

fe,

fa

....

.....
~
,-~-

\_'

de

pa

ce,

i!t1J

pa

- -------

lui Oum-ne - zeu

\'-~ ~

--.. --..

_.

--..

se

var che- ma.

se

var che- ma.

ce,

x
"

Cl{_

'

._
i

ca

Jt

'\

1
lui Oum -ne - zeu

1() 1

- --

...__

. . P --.
"- "....
J

Fe

-{/

~ j J J
Fe

J'o._

r--

,!
<'h,

te,

&~

ofi

te,

ce

Fe

"vor

vor

,,

prl

--. --. --.

~r

-Bu- cu -

J J

Bu- cu 102

vet1

go

veti

ni

"-

....

"- "-

m -

te

voas -

voas -

va

pa --

$1

vor

'

ra -

Zl

cu

tot

ce

tot

--.

--.

()

min- tind_
'

----

--. ........

--.

rO.u __

vin - tuf

cu

vn - tuf

rau _ _

r-- n

--.
mt

J ,:J

tJD

pen

tru

fi _ _

va

@J

va

_.

ne.

ve- se

Cl

m1

--.r--

'ji_

....
--. .......

pen - tru

--pifSP iJJ!di tJ
va

va

'il

----~

-----

-jind __

va

'

#----

----~-~

--

ca

IF-

va

iii

{/

----Fr J ~ f'--=-!(llL

ti

ca

cS

tr~

tra

pa

_.

--.

E~

ra-

J ___ J=

--

vor

vor

va

te

--.

zi - ce

--. ...... o::...;;!.. :x --.


Il
min

na

ra

ta

--. --. r--

J ~J E=

vor

~i

1/~ ~r

drep -

es

---.
--cnd

fi

n1 ~
.__,

- ra

'

--==--------..

ta

<li_

-ni

.........

drep -

es

ra

cnd

ft

>

'

tor.

m- po -tri- va_

...

--.

tm -po -tri- va_

J J ~J

~nt

j 1~J

---

&~ J J

----.

ri

_.

pn - go -

pen- tru

ru_

fo -

ru -

-ci ti

{/

:r

niti

ce

d.
n - for

.. P
...__

&~ J J
Fe-

pen-tru

...__
--. ........
....

fo

ru -

- citJ

{/

go -

--.

ce

.,.

n
'-"<li_

pn -

~---

J J

-~1

go

....
--. --. --. ........

!t=r =D &;D.~

--.

N'
,fi -

ca

ca

~-,

--

pr! -

cei

- cifi

{/

cei

-- -

--.

ne.

_.
....
-n'~
f lf1. <l ca'

'

.--

_,.

~~~--d'
pla - ta

'9

&4Ji

pla- ta

vaas

_,.

_,.

es- te

r f-t-- r r

mu/- ta __

,;

VENITI SA
'

--.

ce

il!

H-----

_,.

_.

tra

---.. ----- ---- -

........

mut- t a _

tra

vaas

~ ~

....

~d

NI~

INCHINAi\f

ce

"

ct

run.

r f?tr

es -te

Jll

P'

Il

run.

ol

glasul V n <!!_ Pa
de Gheront1e N1colau

Jt

..

'
_,.

ctVe

'

----

ne __

nif/ ___

sa_

ne_

la

dem _ _ __

la

----.

pre

>~

.---.. ........

.--

Cel ___
Cel _ _ _

sa

ca

J.

niim

:ji

fos.

--- -

\~--..

'
..-------:>

ul

ijtfi31!r

no~

pre

Fi

no1:

si

co --

sa

Hris

-- - ne

.--

nOm

-fos.--._ __

Hns

_,.

$*

ch1

--.

_.

--.

dem _ _ . _

zg

ln

_,.

ne

_,.

ch1

-;;-&f1Jj_

tB

- - --- - -

---.. .........-- ---.. .........--

--. --.

sa_

n;,t_

i~ J
Ve

~~

fui

-+--

~
ul

FI

I1n -

--.. --..
Dum -

-----..
ne

lui

Dum

ce _

nat_ _ _ __

n
eh- mi

ce __ a1 _ _ 1n
ce_ e:;ti_ m1

vi
nu

ne

-..

\----.

.-~ ~

at:,--------

te

..

_.

....

3\,

zeu,

ct

;J

'

f JjjJ
ft...__JI

al __

..- ,

.. ----. ,-........----. r--. \ ~ ~ ''


ce __

tu - e:;

zeLj

\~
rjJn _ __
Ill

i& agp v a 11-Tff+-s-;;ttF-#Js


- - -- Cel
Cel

--.

.--

..-------:>

--.

tru

'& ~_jJ"!/~
tru

mort1~

ct
3\,

sfihti,

'

... ~

_,.

.--

pre

'

v1~

nu

j5

,.-....

{]35

din~
n

,_r

,,,

no1,

----------.._

r arr~t

--..

ce-JI

Clfl

J J

mort/~,.

sfin[i

at~

nat

pre

noi
'

ce-,TJ

on

103

c-

~ s

-. ,...........

rom

&~ f}?JJ
t/im____

Ti

-a
-

r----

e:__

ztJ 0
,T;

r"

~ ~

....:...... -.
li -

A -

A -

l1

..-

\~

....:......

lu

.1

__:_,-a ~~
a.

4tzv_Ji@?JJ!] J ]

j_jj

e:__

lu

a.

HOAMNJ~, MINTUil~STl~

'

glasu 1 V J1. ct Pa

de Gherontie

'Doam

$*-~o~l@=J

ne,

iJ

mn -

'-~
j

6~

.......

.....

fu ~ Je$

Doam

ne.
.Jo
---.

---...--

te

pre

j,

J)
pre

te

- -

\----

tf

..-''

.....
,,

ceJ ___ ___

ce; ______

---.JO

,......_ ---...... \'- I...ne

bi

;)J

iCV i22dJ

~~

c1o

dm

ti:t

ne

bi

\.:

cre

N ICa lau

J1.

Cj_

@SE -~ Y-2 J J
SI NB AUZI
'

gia su 1 V n ct_ Pa

de Gheconlie N1colcu

.Jo

~'-

ne

a -- uz/ _ _ pre _

' ~ :-</ g -f-f=-fJi- iitJ -- 4-_ rf rtE


ne _ __
104

a - uzi _ _ _ pre_

----- -

r-

I''

not

noi _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - -

-r-JSJS--=-. ..-

...

-- l@ttJ J n JJ tJV

\'-

t&(J ]1

--. --. ......r

--. 1-'""

......
r

uzi _______

ne

$i

........

ne

$1

&~

,.-'

\~

uz/

--------

r
1

pre _ _ _ _ _ _ _ __

&~

J
pre

not. _________ _

:a aJtJ___J

Il
>

nat. _ _ _ _ _ _ _ __

g lasu l V H.1sar --f'fh "


n Cl_ Pa
de Anton Pann

--fff>._/

--. --.

Sfm -

Sfin -

Oum- ne

le

&~~ J

..-

.........

te

Oum- ne -

.___
....

--. ---. r---

Sfin -

fe_

---e~

&~~ tJ

e> -

--.

---.

te- ne

~j

fe_

--.

--.

pre

noi.

J J j

le -ne

4- Cntf1ric Stntd Ltur:.!hi

pre

ze

- ---....

... --.

1e,

Sfin -te

J J
u

- rci

de

~a

,.a

--

ra

ErF f) taJ

Sfin

ze

r---

de

le,

.___

....

---. --. r--

moar

4,1J
moar

Sfm -le

te,

j
te,

ta

ta

---

- - - . r-mi

lu -

JJ
mi

lu -

J't

Cl

Il

noi.

105

.__

- vi

SIa

,~,

--..

- ti -

Ta

Ta

-- - Sfn -

tu

&~, J J

tu -

---

--..

Duh.

lui

lui

Duh.

lui

ve -

$i

si

a - cum

ve

lor.

&~,tJDov J
ve -

Cf__

- -

ci

moar -

te__

lu -

m1

x
"
ct

te _ _ mi

[J

'

lu-

"

A - m1n.

!ji

--. --..

sJ J

rea

tn

!ji

--..

--..

fr>-

rri

Sfm

fe

-F

FJ J

Sfin

te

,.....__d

pre __

e> - te

pre__

noi.

-ne~

J
!ji

.
--e;- te-ne __

J
moar

rea

pu- ru

for. .

&~, J
de

mm.

pu- ru -

!ji

~
..p
,..........
-. ,..-..... ....._, .._,-. ---.

""

de

ve

>1

--

,......._

-. -.

- - - ----

..-

c1

lui

.__

--..

--..

J;

..- ..-

D 1!51

'ii

'

--.. ,............ -. ,.-... """

C/__

.__

"-.
a - cum

Fi- u

'1

" f)f

..p

Fi -

~a

x
"
ct

>1

lui

ti

,......._

---.. --..

~ JJ J
Sla- vi

Sfn -

- - --J 5

.if

,......._

..-

fi

- ri

J\

Cl

noi.

(~l'ri

IN IIIUSTOS

'

glasul 1

../"

i_ Pa
dupii Anton Uncu

~-- "-.
[ ti

&

----

.._..,,

Hris- fos

J JJ

Cifi

Hrts -

'

106

in

J .tJJ J
Hris -

:@@)

Hris- fos

-=---- ,. . . -.
fos_

--.. ,......._

v-aff_

..~-..
m

v-ati
1

c:J
V-<Ifi

'

........-,

bri

,......._
cat _ _ __

iJ J1J i!2D J@JD

fos,__ v-<Ift__
'

bri

caf.

-li

lu

J J J=

li

lu

.,,

HI~IUJVH;

_..,

glasul III "1.'\. 2 T


~tefanache

de

--. --.

- -

.-

------->

ca

pre

.-

--._..,
''

,,

He

JJtJ fJJ

J ; J.
No&-

--. ..,

Popescu

J j

re _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

........

ru

bJ J
V/mf,

ca

pre

re

$~ 4L@JJ g;tr---1 J
ca

Vlmi.J----

re

pre

He

ru -

vim(--- pre

........

ru

$~ @

'

J=

cu _ _

vim1~

ru

k it

j) J.
.J

-. ..._,_ --.

Jj
n~

cu

mJ

=-

-<

tai

-.

.J

cu _ _

vim(

He

--!...-.

!JQJ Jj[J

na ___

lS
na ___
107

in -

chi

....

im,

J
f'n

J.
-

ch1

chi

pu

..-........

tai - ni

cu

in

pu

im

chi

fftlSfn::~~:a:t:~-3=-

tai - na

cu

chi

__

im

pu

ch1

1n

....

$~

pu

1m

J2fJ

J.

pu

fa -

cci -

lm

toa

de

vi

--

J J j--et~- r- r

re/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

de

VI

f?

de _ _-~
_ _ __

ta,

_.

"--..J

if err

de _ _ _ _ __

,.. --..

ID

_.

~~

J3. '

VI

rta, ____
r _

- - - --- ))
+r=n:P r r r R
..--

Tre

..--

....

_.

----:>

_.

--..

........

1m1,

Tre -

1m~

Zl-

'\'\

Tre

JJ

lfflf, _ __

J
Tre
108

..-..........

im1~

\~

,~- r
'

...._.,,~

Qi

--.

Tre -

..-

\~

!ffi!,,

f' ---- r r
1

1re-

tl cr y

.-

....

\-

--

.......-...

... ~~

,t~

rn - tre

ijg51n =tl cr

luJ
n -

if _ _ _ _ _ __

tre

..-

~ ~

- ----

j,JQ] l,n

_.

......

--. ......
..-

Sfin

tii
'

J j #2 __@19'

ta

'p

..-

..--. --.

Cfi]lt J

_.

n ffti
3

----

'

),

re

ffJ.

- ......

\---~

....-

du

- -cem

J
cem

.......-...

,--...

--.

cem, _ _ _

cem, _ _

du

.)

--fh.E

_.

....-

...

--.

toa

ft

'
toa

....

...

..-

------>

--

--..d.
ta _ _

~er
tti_

--.
cemJ

g#
du

_.

cem,
~

cf).,

- du

du

....--. ......

....

cem,

'p J rE ct El
-

- cfit q]7} n>J

..-

du

a -

'~

re

ta

..__ ....

'

_.

......2.... ,,

8J
on

Sfi'n

-...- ' -

_-

,m~

....

&fb rr-_ mJTJ


-

....

..-

-~
~

..- --.
------>

J
cem,

J
.a

..........

-~

du

du

gn

prff} EEI
gn

109

/>..

<..!!.,

..!...

}G,

&~ F '

t)

fa a

}G,

....

foa

---

d
ta

JG-~-

tr Ft bl]j
gn

r t??sJ

&~ r

gri

cea lu - meas

ce a

----

~---

- Iii

.-

Ja~-

cea

sa

le

J w

Efar .

sa

le

-.

..

&~ f21E)
dO~

110

..>

\_-.-..~ ~
dam,

pC

dtirr~;

---- ..-

._

r--

._

sa

sri

.. ..
-

..

,,

sa

a __ le

.. -..

o_

pa

le

dam.

p(i

dam.

- ,,

le

J;
le

""
J n 4 J fiJJ;J.

sa

---

..1

SQ _ _ _ __

p(i

th Di
dam,

cO:~~-

lu - meas -

cea

1 ''

._

ffE!r

......- \--.. .... ~

-. ..-

r--

- c~-~~-

lu - meas

a- cum _ _ _~---

&~ J
0

~cP

........

- -- -9

cri,

lu- meas

..

-~

r--

.r

Cil,

''

pc

pa

PlU~

CA

!\

"'

IMPAUATUI..j
J"

glasul III \"\ ~

tuf _ _ _ _ _~

tuf _ _ _ __

r--fu -

___ _

sii-L

ror; ______

sii-L

tu -

tu -

fu -

.,. . . . . .

ra~

=: --. ,, .._., -. --.

----.

'~

mim

sii-L

....

----

-~

pri

m1m

cfl.,

._

-.

sii-L _

'

$t9 r

----ce

$~

de
J

-.

._

te

-..
ge

Cel

ne

\--

-.

pre

....

''

r---

,.....1

.''

\'->

~
1

-.

r---

-..

~~
~

le

$77'

j
le

re,tr _ _ _ _ _ _ _ __

va

rat

fe3

tlF C{B r ?

fcfr'rf cg; ty

~
-..

....

rat

-tt-~-~

n - con - JU

...

de

;u -

va

ne -

J J .p

PF

zut

m1m

''

---- --t

-.

~m - con -

z ut

._
....

pr1

- -

....

Cel

pre

-tz; J:=-~-S=tt~=l~___i=s.r==-~--~]
mim,

pn

re.ti. -------_ _ _ _ _ _ __

j'
cfl.,

'

~..__~~

li

J J
A

li

lu

v er

- lu

111

..-

..-

..-

.....

&~_r_~_n_a_J.J_)
__J _2r__w._
.bJ_i5_1
IIBUUVH;
glasu l V

'Ail.
Jt q

Po

_, -

__,

de Ioan Zmeu*

.............

.-

-----:

J
18 J. JJ T __________
_
_

~---

_____::::__

-~
m:n.

n--. . . . . .
Cj_

r---.

t:9Hf'J
N01~

ca

re

pre

.....
~

.r
1

.
1

.........-

...........

- -

..1

........
cu__

"\PU
~:J{Y-

tai

-JbF.-j~J~=-

tai
Amin ~i mtroducereo de la ,.Co pre mpiirotul" snt ononime (cntate de Arhid. G1bescu 1
na,-~

ru
.r

vi mt-~-_

----

112

((L__

na _ _ __

m -

'

na _ __

pu

chi

@J. --JjJ

chi

pu

'

_
....

;;1

lm,--------

fii

cii -

fa -

toa

re1

ref_

cii - toa

---..-- .---

--..r--

---

-a

VI

de

de

VI

........

........

fa ___

'

.---

:x,

--->

ct''

.r-

' ;:.

~.___

Tre-

:x,

~cP

---..

<t"

'

tre

J @

-==-===----

me ____________

tre

----.
-+

....

.,-

if

t r~/; .

;J

it 3

-ta

.---

Cln

j) J]
ta

cn -

ta

.rI

'
re _ _ _ __

15- Clntii.rilc Stntri Lituq~hii

:g Jj
a - du
113

...-

\"-

...........
,........._

cem~

IJ9J J1
- 3

\--..

._~

...- ........

\~

\--..

2LJJ J)

8~J

du

.J

- -

.,!"
~

;n

cem--------------------

.__

.J

ta a

MJJ:r
~

arr;p-__ r F~ u Ft
JjJ j
$Q
--============-'

'

........_
rea ______

gri - ;a

;,-7!-ff

fii __

gri - ;a

-~ t& a=r u fJ '


..._.
-.__
- --.

--..

lu -

........

meas

lu -

.-

meas

cum

a - cum
,.r
~

sa

>

sii

.-

........

--..

--.. --.. ,......._

sii_

diim. _________________

........

frt

ce a_

'

le

le

.SJ J J. 1

...-

lJt; _J

>

iJ tP

.,!"

le

...-

v J &!A

sii_

rea_

ctr ~ rrd

.--

t2i1'

\"-~

--...- \----'~
1

-.-->

ai

........ \.._._~

\"--!
\-.. --.. ~il
diim. __________________

'ut!

....--.. ,........._

----w:; oror
.__
-

~ WJ zn
~3

ll4

~!fi?

rea _______

cii

\-

toa

cem,

...-

....-

........

____d

--..

....-

du

j
a

cem1

.,!"
.__

......:.... Jtl

'

,\

o!

CA PUB 11\IPAHATUJ..~
lv.,

glasul V Jl. ct_ Pa

~~~
~ ~
'
.....
Ca

pre lm- pa - ra -

~
~

-. -. -.. --.. -=:

-.. .....:..... .....:..... ....::...... ~A

tu/_ tu -lu -ro pri

m1m,

~Andante

wJ. J? ~ J t KT J J JSJ
Ca pre lm- pa- ra -

o:.,:;;,.

--

lm- pa

pre

):,

._

.....

ro~

pri

niJ

Jlllm

J ijF~ ~

........

........

ra

e&~n J

r r

pre

tu/_ tu-tu-

pn

J.

mim, pri

m1m
,.rI

.....

.
fui---

-~

tu/ _ __

pa- ra
r

~._._....._1

........

.....

pre

m - pa - ra

1
pre

pre

Ca

'

--

....:;;,..

lm - pa - ra

.....

pre

..-

pa -

lm

mim

m1m

--........

con

'

(fit
-

ju

0
JU

\"rot

ij

_....._ ___
r

"

Cel

pre

Cel

..

:x,

..
ct

.....

de

):,
de

........

pn-

sa-L

J1j

sti-L

ror;

pri

- - - - r

.....

_.... ........
r

........

ne

J)

........

@:J

tu - tu

ra - tu/

pre

....._ -..

tu - tu- ror;

tu/

J J

iFD'

rat

pa- ra -

lm -

i-lU__lLJ J.

con

_._

J. 1' J J

Ca

tu!.

va

4tlJ

ne

va

--J

ce

.....

zut

Jn

J.

j)

zut

- -

te -le

@j) j
ce

.....

te- le

........

!l1J

115

,..,.._

------>

91!

,,

r
~

- ---,,

li

lu -

- -

-,

.--;---->

ta,

1i

r ~~
-, -,

J- J

.~

lu

-,

------>

~ n
Q{
ta,

n J] f 3 CJJ 1<!Yf-

w<:::::::::::

\_--..

-,

1i

-t

A -li

..,

.L._,_.

---.

ta. _______________________

lu -

J-

-~

ia,

lu

----------

:>

1i

ta,

-, 1r

1i

w v i an
- 2

re!ifi.

-, r

._

'

;j

ge

lu

<t

re!;fi.

# bJ
~

HEIHJVIC
,,

glasul V

.n q Pa
Anton Uncu

-,
Noi ______
Larao

!t

fu

&

v
-,

re

pre

J)J

He -

pre

'& J J
, ________ .

J J---:::.

Q{

.--

--->

.------->

' ).

Jl
>,

ca

-,

>

;di

vfm;~-====================

He- ru

-----------

vtml,

- -~

ca

-.

ru

ca

116

ca -

re,

j )

.-,,

--->
-,

J J

'

-,

ca

- - _- - - - - Nol____

-,

re

-,

-,

ij)

----- -iJ
F\tlJ J ,

\--

-,

..-

,,

r~

-,

re

-.
------

re

._

--->

pre

He

,J

pre

- ru

.,________...

He- ru

- ,,

,.--

...

pre

He -

\'--

ru

___

----- =-.==~=_"'::_::_::_.-

v;mr,

--~~~~-;_'re

-.

x <.-.
" cu
Qj_

------

V!IT)f, _ __

/-le

'

.....----;-:>

nC. ____ cu

J
cu

na, ___ _

foi

na,

u ."-

--~-----

- -

chi -

\---

.....

.....

im_...

ru

im

~i

J
v:mi

'

.....

_ra

~
re1

ci

---

<.-.

---------

pu

...,.--

im)

--

.-''

.....c-

\'--

\'--

.......-

);

He

He

.....

.....

J
.....

toa
l

J)

J J.

--j

toa

- - - de

e~~ '
re1

pu

J --;t'

J J

--.,;-

im, ___________ ..

pre ___

ca -

ra

71

...,.-- \

-->

t91 ~

...

n <.-.
Qj_

'ch1

pre1

pu

.....

--

-~

___;....

pu

Or

r_

@} J
;r=td-- fi -- J- -- -.r-----------n

.....

v1m1

ru

c...

- -

..''

chi -

tai-----------

tl"/

J tJ -------~
J
------------

&

#
na

-~

i?

..

cu

<.-.
.--

------+---

.,;-.

ch1

&~ j
u

Qj_

'

tai

mi,

na

lt~ l
r--

.....

.......-

--+----=

--- - - - - - -

.......-

tai

-~=t~--~- ----+-- - - - -r.,'


.,

- __ _ _
::r ~--~-:-=--:
1 ______
-~~--~~~-,...L.-~-#
-..
.

r~--~

\'--

cu

------

......--

......--

.....

.....

de

vi

vi

~
1

;=

''

1
i

<.-.

ta--

t tiit1f
__
117

.. .. -

..

~~

~~

'-

Tre

'

'

rL-

can

'

=J

tri

cn

- -

118

'

1n

'

sfn

??Fr
- -

l19 .
re

..

J 2 @l)t
a

\"-

" J;

.--

.--

re,--cn-

.--

i
il

.. ..

.--

: ~o

Jj

W_J

...--. .. ..

,..r

''

"~

il

- ..

..

"

il

...--

:tr

du

... .. ..
.--

"
Jtc@
cem

cem __

ta

du

"-

du

cn -

.-''

du

'

Iii

"-

re

fa

'

sfn

cern,

&

------

,......_._

~~

cem,

'
'

-----------~

..
m

"- "- ~
~

"
CL

fa

if___

.-,,

ta

If _ __

tre

'&

sfn
,..r

&;-L-4=w
fa

------

--

;t

'J.

r ______ _

' .--

f~

Ire --

:l

-->

tri

:qg
-

- -

,......_._

'

tre -

-->

,-

im1~-

fn -

- -

.-,......_._

~-

Tre

---

l''

tm!,

f[)r

IJ;g_

..

.r

- ;tt--- " alf tl'J


r~r r~

.--

-->

E~

._

__o

'

'

Toa

tri

/11'
ft r.~

Toa -

tii ___

9r:l,.-i

~gri

.. ...-gJ )

;a,

!$!

bl_
~

toa

~~#=L
t;:

tO.

gn

- ~~

cea

./a

---L

toa

JO.~

~
gri

ta

r--

~~~

-~
---r

- -

_.

..--..--

=--1

o-

6jl

ce a

jC

----G'-,tt=

._____~

--~-=r

.--

me as

lu

'

_.

\_

~~

-~

meas

lu

_.

a- cum, _ _ __

cc

); Ji

ca

a -

-,

ca

>'-._____ -

--tif1 J ]J
,...

r-sa

cum ----~--

...

--..--

......

..--

----

- $ 42J
.--...

+
pa

i
1

pa

'
dim,

le

pa

le

sa

..--

t--'

~--

le

0 ~~--------

..--

sa _______________

..-........

--~-----------

1-

le

0~~~------

-,

cum_

_.

'--.J

---------------------

cum,---------~

..--

Q)

sa

;n J

\ <.__

dam. _ __

.~
dam.-~-

Cf.

Il

119

"'

;\

CA PUE 11\IPAHATlJI,
)v,
nq

glasul V

"-

.
q

''

lm -

ro~~

&

,J

~m

pre

@_,

ror,

:m

pre _ _._

r--

:)\,

#)

pre

fm

Anton

- - -----

''c

,r're-

Ca

Pa

pG

--

pa

ra

-pa - ra

-----

re

lui

lu

lu

lu/ ___ _

tu

tu -

----''

''

lu( ___

.____
"
-

__

tu

tu

{_"'{

lu

tu

ror:._

--

--~-

:.,

fui_

pa

-- c

va

s--L _ --------

,rrn _

~~


"cn --

&
~

tJ

---~

pre

!Tii!TI

;; -

m:m,

b =# #.

~ pi!J?

'

~---

\~
~
Ce/ _ _ _

- -

r
,,

ne

,nn

sri-L __ _

rm ______ _

vo

Unc1

- -

g;,

zu~

va

.____,

pr!

mim

pre

de

pfe -

pn -

m1m

pre

Cet_

________

ne

vQ

zut

:n

cnn -- ;u

rat

@b ( FRJC~%?1~-;;- ?-~-~_:_c~- =
-~---~-

[e{ __ - - _

ne -

va

zut

con -

ju -

-.
te

fe

120

-- le

rat

-=t= .
de

~-

=L-

ce -

x
q

in

r -=rmr
le

>

con

ge

E
con -

._&
rat

jU

&
p

de

';

~>

raf

de

JU

4
v

S'

----.-------

-.

c__J
_J

/ i --


---

,1

lu

_J

-.

-.

tu

p ..=: '3
v

----~-!u

,;~

te

!e

1n

-..

. ;;

--------

fr

.'tt

]f::

-.

...----;:-:>

- .-........

.--.

-----

.....--....

il

iu

x,

q"

.Q,

!--' r

'

-1 -~
t)

-.

-!

.--

-~

.--

-r4 =
c

iC,

--

-.

;;e

-. r---

-.

,'Cl, --

tt~-~~

........

---

tu

!u

_&v

'

- ----

-.

lt7

........

.-e;;tr

le

+---

ce

te
/

/1

- -

.--. ........

-.

].C
_____ j

q ",,'

re;;t:

-.

ce

:n

-.

-----

r---

\"-

......
---.

.'Cl.

'

"--

.,

/Cl

HEHUVIC
,

_...,

rfl-.

Largo

&

_, -

Anton lJ ncu

v-,

-.-:;:

___
...___

Nni,_

-. ......
'

.--

_J

glcsul VIII nc!J.. Ni

-.

-----

f_..

--.-

.-

--------- - - - -

.-- ~~
-.
" -~
ca

---

~
ca

2}r
---, 2
~

r--- " - .......--re

rre-

'

F
'

re

- - -

---~

"

;..~-e~--

->

Ja__
!)

He

He

ru

__j

cu

10- C.nt:1riiL' Slinll'i Llurghii

-----

ca
121

,......._ " pre

re

re

pre

'

'

He -

ru

He -

ru

-..

&

-----

......

cu

tai

na,

cu

tai

t4 . g-g;g= -#- ~- Ab=-i

J;

vimi

vimi _____ _

-:::~~-

-------

......
~

-->
-..

-..

m - chi
'

J :J

-->
-..

im ____

=a~w

;si

'
- J
J
'- - '-sr
'
rn

pu

chi

"-.!...

1)

tfl,

~1

-j

-1

-1

J.

ca

toa

vimt~

-->

vi

fi

$i

P~

l -..:::::::::

VI

.-

-->

toa

&ii

toa

122

-..

'

rei _ _

de

ta

Tre

.......

vi

.-..

-..

.......-

""l

J
-

'

"-.!...

J1.

q_

de

-->

A,;

imi
1

~/

'

;.

-t

rer

".--

cl}.,

-..

,......._

-..

fa

tre

ta
'

- fi

- ca-

~J

ra

;;i

de

)i '

im1

-..

bd
-

-..

.J~

--....__/

'

vi
:::j

de

::j

re; _ _

ru -----------

-..

ti

-..

)l
-..

-..

1n

rei

\-..

-..f'

-..

-===---

*dL

---

toa

'

-..

...
~

.-

-->

ca

na

.-

ru

He----------
-

- -

fi -

]JJ-4---tft

pre

1m

-1

na

-.. ,......._

-..

He

-:.-1

"-

vimi,

~~

-..

tai

cu

pu

1n

na

chi- pu

- - --

ne

J ;J J
-..

-..

-->

-..

pu

Chi

-..

.......-

ca --

-->

imi

~1

F J
'-__./

Tre

imi

A,;
cl}.,

'

"- "tre

;n

;n -

.fre

'--'

if ____

sfn

~ Jj
-~
----------~-

->

#J J

~--

\"--

.. -

::j

=1

~-

>-~

tre

if

...

"-f
san

sfn -

- - - j

......

re __

J
du

a
.--

''"
....._.._

cem, ________

du

c--.

..

it

.--

"--...J

;n - tre

..

Ji@)

re

re

ta

'--.

ta

;n

---

\"

~---

- ta

cn -

--..

- ta

can

cem,_

can

......

6
:fil:

"--

tri

can

....

du

ta

ta

ta

cern,

=1

........

--..

}07J

'

\"-

--..

du

q~

~
> 0::::::::::::::

..

......

..

Sfn

--..

...

lt

,;

---li
p

--..

"--...J

--~------

----

->

-cf).,

cem.

du

cem, ___________

----- .--

->

./a,

ta

gn

gn -

JO,

.--

V!

\\

.--

;a

cea

lu - meas

---

.-I

a --

CO,->

----

$2].

".--a

cum
1

J
a

.. ..
sa

- -

.-............

le

.--

...

tf J

cum, - - - - - - - - - - - - - -

.. .. ---pa

........--

.-......

\"--

....

dam, _ _

J J 3 J J J -J jJJtrJJJ
'~
pa'~
dam,
__
sa
le'----------

>-~

cum--

123

__,.

~ ",-a

>

..

ca

&-2

cum_~.

(i

'----'

cc.

.. -

a -

cum_

--

re

/[;

o<.

,-

sa

ie

-------

f'G.

,-

'V

,,

dam

Jt
--------F

meas

.. .. - - .. .. ; :S

- ;=j it--

~-,_ ---------------

'

&. ..

tu -

meas

{u

-""

-~

~------->

;a

__,.

):
__,.

;;n

... ,.,,

",--

cum ______

Jt

'--

---. - - - - - - /

.. ..
,Ci . ii

!C

pi

.1--

.. ..

'] ..~,

CUfTl __

.,,

1
1

._,

..

---->

& ---@)

..

1'~-

cf).,

~---

-,;

- - - - - - - --- - - - - - A

o1

(;A PUE BfPAHATliJ,


" Ni
g:asul VII; :nc!h
-,

T
'V

o'h

0
-

"-

Ca

pre

Ca

pre

Andante

!.)

pa

&

~
ra

~-i

pa

ra

--.

.. --/JI/

'

124

J 3 ::_

----------

pri

- -

fui

e
.,-

__,.
ra

Im

pa

r =. r

lm - pa

'

..
-

----

-- ;;

ror

lui,
1

pre

'

]:1

lui,

pre

..

tu

;.
mim,

ror

'V

cf).,

'

pri

J
.m

- -

J_L
sd-L ____ _

va

j'ri

lm

sC-L _ _

Vt'

",--

~~

-;;_--~~~-::~----;--

m1m,

__,.

ra

tu --

tu

tu

.. .. .. ..

.. .. ..

--- ---2 t5~


tu!

Anton Uncu

- ..
~

mtm

tt
mtm

pre

!
pre

\"
Cel

J J

~~"------~
Le,
____

_J

_J

zu(

va

ne -

zu.',

va

!'
1

m;m

ln

o -_-------tl_
CJn

jU --

rat, _ _ _ _ _ __

JU

fe

m -- con -

___

re ;;ti

ju -

rat

-ce>

te -

fe

le

1n

le

'V

_J

lu

rf).,

10,

_,

>*

1
,j

iu

..-

tu

...>

a -

#
lu

il

-->

'

lu

la

~
@)
'

lu

IQ, ____ ---

---li

con -

}t:

___.

-------li

tn

de

...>

i'n --

-~-----~

te

ce

de

rcf

re;;fl.

ccn-

--r-

de

//7

ge

'VI

'\'\

de

jU

ge

Cel _ __

con -- ;u

pre

-->

_J

li

pn -

'- ----+-- --

ne -- va

"

J~

J j Jj@

IQ, _ __

125

(/).,

@J.

!1

SA SE NDREPTEZE
o;/

" Pa
g lasul 1 Cf.
Prelucrat de I. Popescu- Paso rea
dupa A. Pann

-,

T
-..

Jt

Cf.

Si

Andante

'

"-

se

drep

..,_
Si

.,

se

drep

te

~E

"-

__.

.-

.-..

,.r-

r--

~~

ze ______

tJ_,___________
8 1:1--Jrria
~

te

~/

ze

.~

ru

ga
1

~----
ru

JJ

J ~

.....

ga------

CIU

nea

ou

ne a_

_______ _
-----------------

------

ti

\"-

/Q

- 8-t-& ;j
m

,.r

--.

-..~~

tl

m
126

---------

mea _ _ _ __

__.

3
1

Jj

+f+

ca _ __

.......

\.._~.._
~

.....

tea _ _ _ _ _ _ __

U)J

J:J

Ta--=---' 3

[)1! OJSQJJ

tea _ _ _ _ _ _ __

Ta; _ _ __

di

ca

\-!

lor

mfi

..._______

rea _ _ __

lor _ _

m11

me

.....
--..

'Z ~'
Cl/}" de

'

&!ii

le

......

jert

..\ - . ....-....

\.._~ --.. ......


.-

se a

fa __

.....

r--

~
ra.

J1
~ Cl.

itJt

JJJ[fJ ~~~~~ J
se a

de

$ Il

ra.

IIEIUJVIe I.JA I.JITlJR(iiiiA IJAIUJIUIAH\


i\IAI- NAINTI~ Sli"INTITI~
J,
glasul 1

-r

'

Cf.

- --&tJOJ J. j) tBJu
n--. ""'
C!f.A

:::.../

A -

cum

cum

......

.-

pu

pu

te

te

--..

ri

r1

Prelucrat de !. Popescu- Pasirea


dupi A. Pann

Pa

.....

le,

J.
le,

.....

-- .j

.-

........

pu - te

)1

r-ri

J J;, JJ J
~

pu -te

ri

.._
le

'

J
le

ce

le

ce

re!jti _

_::::=======:_
127

._ ._

_..

.-

....

1m- pre -

- cu

._

Jt._

Cf_

no1,

_
..
--

m- pre-

--

......

1m -pre - u

....

--..

na

cu

na

va

'& J.--\~

&&&J
........
.-

ne

t-

--..

. ._

._
pa

rtf

Cf_
~

~~ ~

---

._

....-;-->

la

'

~r---~
-~-

----- "'

r~rr

IG

pa

--..

Ja

J J
m
-

....

ca

' J

~Jt

jesc1 ~----~

slu

trii ____

--..

ra

ra

-.. -..

.-

}esc, _ _ __

.-

\-.

t{i____

.,

Jn

--.sl:r -_
----~----

tii ____

Jn

.... --..

..-

ve1 1 _ __

s/a

tu/

r---

slu

si a

tu/

--

_
..
---

dtlfl_/

vel;--~

... \_--.. --....-

JJ;LL)
la

128

p .- :-_ -

zut

ifJ---J

\~

s/u

ca

--.. --..

zut;

001----

zut

Cf_

.,.__!..-.__

t:

tra

;&

va -

.... x

--..

nol _ _ _ __

cu _ _ __

ne

......

..-

...__.}...

ne

j
J
Jtj3

~1

---..

va -zut

.-

--..

.-

....

na

ne

- ...

m -pre - u

....
-..

.........
--.. 1

1m -pre -u

na,

....

.......
--..

..

._

-.. -.. -..

~~ ~~

-pre

..-

na,

~
m

-.. ....
-..

ta_~

...

je rf -

.... ---..--..
..--..
fa

J JCJ -tt; J@!1J

>

t _ _

Je rf -

fa

--.,_.,..,.

cea_ de_

sa - vr

ta1

'

,, qJJ V >LW
cea_ de_
~

tif

tai

- - ----

se

1n

se

ln

---

)U

'1

woc::::::::::

sa -

~/

vr -

..ra.----------

fflQLJJ J U:J
/

con

~i

~J Y Elf

na

..

con

i~ J J J
ti

....-

ra.

JU

"~
~;&~~~jJ$~~~
-----

Vohodul

mare

.. .. -

--r

"Cu

tii __

cre -dm

&~ J J l= Jl
Cu

.. - -

"r- " ne

)>

J JJ

sa

ne

i~

- -
--fim

'~

(7)

fim

\~ --..
par

~4= j
par -

em,

\"- =:
ta>'--

gas

dra

cu

.......
r

"..--

VI

---

/ti

,fii _ _ __

;-;-- C:lnt:lriie Srintci Li!uq,:hii

""<t"

"-

'

sa

ca

ijj
sa

ce.--============--

J J lt J
ce

lei

ve

- --] J19

A -

1i -

Cj_

ce. - c o - - - - - - - - - - - - -

ve~

ce -lei

Jt " -

&~ t J [J liJt!J Jjjl_~d -J


ni

---..
e

VI

'\\

te

ca

J2J. J) dl ) ift3

fa!ji_ _

te

em,

gas

@J J. !LJ

a - pro- pi r

,__

dra

'ji

a- pro -pi

sa

cu

ta _ _

cre-din

!ji

- .. .. Q.J tD J.
........

'

......

11

lu

lu

129

-,

-..

1 -

ta,

-----......

li

lu

...

li

~'"--.

.......... r-----

lu

ia. _r-_ _ __

i -

$~ J J J J J@ J J J J tJ j ~~~ g
i

a -

- ia,

1i

lu

i -

ia,

li

lu - i

ia.

..

-..

HJ~IHJVHJ

J~A ~JOIA i\IAIU~


,

g lasul VI Jt<-, Pa
Prelucrat de !. Popes cu- PasO. rea
dupi A. Pann

---......

nel _ _

de

[i-~
-

..___
J

..--

..--

......

1-

lai

lai

fn 1~&~

:J

lE

lei

Q[lJ
'
Wt8JbEllf4i;J
na,

ce

_.. -

<&>

as

na, _ __

............--

__
dU@JJ

~L
as

..-

1ei

lizi

........

..--

..--

......

1-

..-......

,.r

-..

d
tzt~

~A

ul - - c - - - -

ul _ __

130

ce -

):, J Z j J J_tJ m- tiL~=-~ J: 21

........

Fi

- L_

lei

'
-

ce - lei

le

ce

---.
na, _ __

lai

la1

nti,

--..

----de

Ta

Ta

nei

de

-..

..-......

@~tl~~~ ~J :l@J~J JO:lJj?


de

-..

lui _ __

lui ___ _

--

....

~~-~~~---~--Oum

\:

~-..

-..

....

.._,_

ne

Dum

- .,r

\--

.._.
....

....

-.,,

tl piir ' j)

'##li>~ J ~J~j]l.

piir -

__,....

....

1
..

zeu,--====--~

zeu, _ _ _ _ _ _

ne

-....

.-

-.

- - -

---(h

fa$

ID@ J fJ

....

.-. ......

flt

fa$----------------

J. f4 J

u il '

)l
ma

pn

.,r

.-

'

---

me~

rn fEr rf r
....
-

pri
1

....

.-

ma

j)

~-

....

.-

&;~\

.._,_

r J ~.:J ~. ~ ~t: rt t.n ,J %Y J

'@\~ar
-.Jf

....

#r:

me$

~---

'

Q:J
piir -

ma

pn

la$---

c-

ftt, - - -

'lb>~ maJi31J l!JJ

'
te, _ __

pri

ci_

...

nu_,

nu-- vo1

spu

vro.; --

ne

ma

~~

$1&~ tJJ 4QJA J Q~D el J i&J Jt1@


nu, _ _

-. -.
lor_

nu _ _ voi

ne

vrii; -

..... ....
,. \-L . -. ----.

Tri, __
na_
tai

$l\ tJ ~v
lor_

spu

Tai_

>i

nf[/ _ _ _ _ _ _ __

Ta,

~& ~~@
na_ Ta
tai

ma -

'
mc/ _ _ _ _ _ __

131

..-

"--y

....-:.....-6..-..

sa-ru- la

ff! _ _ _ _

sa -ru- la

ca

ca

re _ _ __

lu

da.--

lu

da. _ _

ifi

voi

da _ __

ti
'

voi

da - - -

..-

..-

c/~

ca

&r~~ J
tu -

&~;1\

ur

_
---

tu -

ri

__.

..-

-..

-.. -..

du

sin

ma, ____

...

~*~"~ Cl po - me - ne, -

' J J
J
1V tl~ rur tJr---.J
.__

.-

\~-- ~.x.. -;.. ~


n~,

'~~tt

rn n J.
ne,

cnd

vei

;:u

ve -

ni

ve ~

132

Ta.

Doam

117

n -tru - m -

a J s J aw
J

ti

~-..
~

~-ma,

r"

---.
Ta. _ __

Q _ __

-..-

Doam

..__-=---.. ... -.. \.._,_-. . .:. . .-. -.,. . . . . . .

cJ"nd vei

, ;)

...

ne, -

po - me-

e .
~~

strig _ _ __

..~

Ti

'

strig - - - - - -

jJ;gw

du

mar-

\ "- d

"="""

..-

F kjf

~r

mtir-

ru/ _ _

til-ha

sin

~-:.

~;g JJ4 ' ):!

......

1-

ru/_ ,_ _
3

til- ha

ca

--

-..

ni

'

A -

li

pQ

ra -

pti

riz-

tJJ aaD w

in- tru- m -

.._,

c-

_......
-

lu

A-li-lu-i

----,
ia. _ _ _ _ _ _
_ _ __

III~IHJVIC

",1'-,

1\

o!

i\IAIU~

I.JJ\ Sli\IIIATA
/..,.

glasul V n

1\.

Pa
Prelucrat de I. Popescu -Pasirea
dupa A. Pann

......

n "-q Si
~

'Adagio

-----

J. J)

Sei

.......

-~---

&tidii21

--..

--..

tru -put

tot

.......

.J

-r-~

nesc _ _ _ _ _ _ __

me

'

JJ J
tru- pu/

me

ste a

cu

----

-,

....

cu

--..

--..

"--

ca

>i

cu

cu

fri

....
--.. --..

tre

[Q

fri

--..

~~

;~

pa

mm

ni

\ "-- -'i

;>1

--..

.J

\"-fesc

mih

cu

ni -

mie _ _ _ __

mie_~~~-

JJiJ ~ ~~~ ~ ~~~~J

pa

J J
cu

-----

mur

mur

--.. .........-

$1

......

......

'
tre

sa

\-.

~J)
stea

-J
sa

J
~i

nesc-~~~~~-

.._,_-.

...

x --..
ct." $1

fesc

tt
x

- ,rn

'

~j
Tn

tru

J
tru
133

..-

~---

ne

SI

&&

- -

sa

.--.
.: >

cu

nu

.-

\"'-- --:

ge

ter------

l~J! neJ J J 4f32) J. j JJ

SI

sa

nu

Jt "'-. " ' - .

Cf.

.-

ca

~p==J =--J. ;,

==j==.=tzf==J==j=J=J

pa

)? J J j

> '-.___;:'

tuf __

pa

im

cP --.
--.
\"'--

lor,

\=:

uf _ _

----

'

--.

lor

'il

lor

QJ1)

j
- pa

- 6__.

..-

Dom

Dom

__.

.-

Dum

nos

ne

tJlj)

4tli

Dum

ne

@) 3 ~~~ J 1 J JJ J
~/

truJ

--.

--.

........

..-

.-

........

.-

\--- --..

ju

de

.--

<.,;!,.

ce __ - - - - - - - - - -

de

JU

ne

VI

........

d@ MJ

--..s'

-sa

), j

,,

ce

"'-.--.

nul

fErdom

nul

--. --..-

ze

fliJ

ne- ze

nos

- ---

J:Jft r

- - --- j

l'

- ra

........

'i

Hris -tas

&& ~@jJs lJ29


__.

ti

Hris- tas

ni

'& JJ

ti

"'-.

~~

--..-

,J

4)1 J J

ra

&& &Q J@j}

'

f12J

__.

--.

lor;

u/ _ _

........

ra

ca

- - - --..-

_..--;--,

ni

:=::::J=::::J

m - pa

'

tuf

te, _ _ _ __

__.

.--

.\--- -..

>'-~

ge

cu

........

&__:~
&~

..--.

..__

sa

-sa

se

sa

se

..__
__.

.--. --. --.

se

dea_spre _ _

trr 4D

se

dea __ spre __

.e;;- "'-. ..__ --.


mtn -

mn

134

ca

cre - din- cio

J]l [J J
ca

re

'

s'

J J JJJJ
J~JJ 1-----J
------cre din- cio

si

--'
j '
j
J
rFF?t
@. .ji JiS J @J
_,.....__
" .
-(na' Or
. ._ - - --- -......

~\~~

gind_ n - a -

lo__

'~j)

~6

...:.
-..

......

Cf.

ge- re~fl

......

i~

j '

j
ge-

.__ . .___, --. --.


to -

i.

..- ~
~

'

cu

toa

in

-.. -..

..-

tri __

~-----,...........
in- ce
pri

fiS J J?b9 J
fii_ in- ce

too

cu

stii - p

pii-

ni

JJ

j)
~i

ri

~- ..__,.._._~
'il

J J.J J a1 J.
to -

......

nii

\~ ~

re#i,---

J J 4tll@ J J

m-p- u

re~ti,

..-

~t1;

,.....__
na

ce ,

..._, A --. ,,

ge

im- p - u

....___, ~

ce

ge

.._~

x -..

..-

..-

in

le

~ 3t
..._,_
,,
tea __ Lui Cf.

in - fea __ Lui

te

~--

in -

in- a -

gihd_

mer

tor,--

..-

~
.__

--. -.

stii- pi -

ni

...:.

\..._ ~

-~

rea. _ _ _ _ _ _ _ _ __

~&~~~f~t@~~J~J~J~J~~~~

Vohodul mare

rea.
Jt.._-~

Cl

H
e -

ru -

VI

-..
..
mil

.._

&~ J J J J J J 4:>

He- ru -

.__
Se -ra -

&~ J

Se- ra

vi

m11

ce1

--/m u J
-

......

fi

-.. -.. -..

m __ ce1

F=
-

fi

mii_

ce1

~-----.

_
...

oc hi

cu

cei

...:.

mufti

):,
~

._ -.. -..

'

i t)

ochi

cu

J.

x -....q_ .i

'

~i

mu/fi

,.....__

-se

...
......

J>

~~

cu

tf!

J J @!]
J
te

cu

Cl

$a -

se

135

--

,....... _,.......
J

ripi

'&

Jla

ca - re

'

J J J J rfr"F;
~i

,-

a -

~i

ca - re

ripi

co

--

1 J:
J
Jt).
'
le
lor _ _ _ __
stri

~1

-.. ..._,_
n -

re

n -

pe -

..-

~ ~

rii

pe -

if

......

----

tre - if _ _ _ _ __

sfin

tre -

sfin

if

-.. ~ .n ~ .._,_ \~~ .._,_


Cf. A - 1"1 - lU
.
-------

te'

J81J J

rii

te-

fe

......
-~

"-.

on

ga

r r t

........ --.

-...-. ,--.....

fe

J J
=

j
ta

,.......

\-.......~

siri

>1

'& UJb

::
......
..-

..-

lor---=-----

re

er ?r

a - co

... i

-~~le

..~------

........

_
----

g.

cn

..-

..-

... ...... \'-- .......


ta _____
ta. _ _ __

......

@J

_
A

........

li

IQ. - - - - - - - -

lu

Jt)] J] J
ia. _ _ _ _ _ _ __

............

Il
UOAi\fNJ~

IUHI -TE-VOL
glasu[ V

,
n Cf.

Pn
de Ierod. Sebastian Barbu- Sueur

J\

~J

C f . - _ ............
lu -

.:~

A?gio

lu
136

\~

.r-

\.

.r-

,-d-'~~

bi - Te- voi
Doan.__
' Il'

.,. -

ne
)y

'

r r rr~ rfJ r cP"


p r

..-

-?
vir

tu

bi - Te- vo\

Doam

v1r

tu

-~ tt
fea
mea

rt r

'
Ft
'

'

pa

pa

~QJiJ

mea

fe

19

!ji

!Z

' ;

..

;;t

me a

.-......

'

rea

me a

---1

rt

.... -.-.

,...........~r---.~~

ba

!J,]

vi- ta

!;

.x
"
mea tt
~

rea

rf

n - tri

- --- -

~~

n- tri

te

()!}..

rea __

--.. --..

e Et& u
- --

Dom nu/_ es

rea

....-

::;
j

!JF

.P..--..
--.. -. -..--

~--..

.........

Dom- nul_ es

me a

fe a

~
--..

Jtl

sca-

fil

~r

~/

sci -

--- --..--ru/

a =~U iJBtfJ QjJ


w

IZ

ru!

fo

Vi

meu. _ _ _ _ _~

t JE!~ ~JSJ

Il

=====::::::::___

meu.

llJJU -TB- VOl, UOAMNB


glasul VII

cv0'

Ga
de Ierod. Sebastian Barbu -Bucur

....-

~~-

bi - Te - vo~

Doam

-.___

t 83

r
-~ '\'\
.....----:>
tea

mea.

&,~ JJ d
.fea

--

sca -

$~

sca

pa

,cP --..

Dom - nul

Dom -nul

es

te

tn -

J
te

es

FD 6

18- Cntarile Stintei Liturghii

rea

'

tu

J. J)

;1*

vr

nE,

tii -

n -rea _ __

tu

..-. ......

mea

ciJ..

j
r f - rea~--

--.

--"
-.

i'~~~

iz- bii

--..

....-

......

Qj) J JJJ
,, ___
IZ

ba

ji

'

:l

me a

--.. --..

ji

--~

VI

~-

me a

v1r -

~
A~
.__;;

n - tii

pa

ne,

j;Q

...- -. .x
--.. -. -.
-. ~
"
rea ______ mea et

:;=
L

Doam

vo.~

., Jf

'

r.1ea.

........

!e -

- --.--

:
lu - !Ji-

....-

wJ

CJ
vi 137

...

ta

&~ J.
u

to

---...-

...

--.

-i
_.

--.

\---

meu.

rut_

Ji li 3 @J
:J

ru{ __ -

t~

71EL'.

llJHI- TE- VOl_, UOAJ\1:\E


,

jlusu: /III nul-. N:


de ~-; icu ~oldovecnu

v.....:{~

tf).,

lu - b1

w:.Andccte

j
-

,.,

mea. _ _ __

<6
u

JiJJ J

te

es

Dom- nul

.rn -

nu!

sc a -

sec -

~:

--pa

VI

oc:

---- ......

~ri

rea _ __

a: r Ri
n

- r'

~ec

_ __

ta

rea_

tt i 3 J

...--. ......

ru/ _ __

VI

'

rec _ _ _ _ _ _ _ __

me a

,.r
1

meu _______

138

fea --~

~
---.

t=~

iz- bQ

10. -

a:

mea _ __

ba

-----

__./

vi'r- r-.

Jo T>

mec.

iz-

.'le_

~ <.-.

----

mea _ _ _

"--

Doarr

VOl,

'

>

fe

'~~->

meu.---~

Il

IUHITEVOI, UOAMNE
J
q
" re.
N icu

-.

:-1 otdcveanu

\-.
ne,

lu

Te -

vo1

Doam

-----c:--

-. r-vur

,_;

J
var -

=t.-.

mec,

es

2.
es

~-

'

#-.___

tea _ __

fu

'

:;_

;lU(~

{}lff)

_,

f)

'

->

tea _

tu

nu/_

meu,

,,

ta

j;
--~------~

te

1n

->

meu

"
q_

seo - ra

seo. - pa

mea _

,,
~

\-.
'

i'

a
rea __ _

ne,

rea_

mec ___ _

rei..:. _

mea.

---'

'5-!_/ J

Vi

to

ru/_

ru/_

\-

rr:cu. _

---meu ___
_

;g

J1

q_
[1

139

IlJUI Tl~ VO 1,

HOAMNJ~

glasul

III

'\1

Ga

{ Cu pO lummnda _,Cu trupul adormind l


Nicu Moldoveanu

""7

fa

r=:;,
fu

&

'

Te

-->
--..

te a

me a,

bi

Te

.-----:>

Dom-- nul

'

Dom

nul

es

te

es

rea,

seo-

rea_

pa

sca - pa

--..

--..

---VI

tfjJ

VI

'

- -----

--'

fa

----

mea

sra -

F
mea

--..

--..

_j

LJ

ru/

,),

meu.

meu.

pa

IZ

ba

43JE

iz -

ru/_~~

f,J

l t,J

0
1

rea~--~

pa

mt: a

sca

'

rea__

140

412
- -->

1)

ta -

1n

me a

.__~

te

rea~~

--..

tu

tu

-->

t -

'

var

'-

t?

_;

-------___
mea,

--..

var

var,

v
rfl-,

...--:->

_Wf

ne,

E,

Doam

v01;

--..

tea

- - ------

bi

lu -

--..

Andante

t)

&

ba

i
1
:

o)

HASPUNSUHI i\IAHI
A.,

glasu l V n Cf. Pa

_,

de Varlaam Profosinghelul

--.--- r D J

n.....L.. .__
Cl

$i

hu

du -

~Andante

lui

du -

hu

Cl Pre

Ta - tiit,

lui

: ._, ._,

n---.

pre

mea ___

me a __

~J

ce a

de

ce a

de

---

'l"""

"'

'1

ft -

ut

~i pre

Jj

ut

!ji

ta.

@@)
~

J'l ~

Ht -

"

ta _ _
'

--.

!ji

ne

!ji

;
Tre

->

Tre

Duh,

,ta __

in

;j

.,_/

r-

in

"
<t

---

des - par

ne

J j
des

par -

<t
Il
-4

~-----la
pa

&~ f J d"' ;

->

Cil~

tJ

la

ci~

pa

.....L_._,.__r-.:.
cu

J J
$1

pre Sfn - tut

---

>

......

,a.

$1

Duh,

.,_/

J'l

J'.

fi

Hi

Sfn - tut

._,

jC

->

ti

Cf.

-- ->

,----. --..

\-

fi -

tau.

F1

pre

r- r1
........

\'--

i~

Ta- ta t,

c........
--.. .._. --.
.._.
--.
'(""'"

Il

---.~

$~ J J J J 2
.._.

"
Cl

$i

~.j

jC

tau.

>

Pre

->

cu

du- hu/

d J
du -

hui

->

tiiu

j
tau.

'

--- -;

._,
;ert

~--fa

._, ..._

.,_/

la

->

jC

fa

n~

la

....

~-<t" Cf. A -vem


ca

Il

._,
Ire

ca

dei.

j
-

=1
J
J

A - vem

tQ J
;ert

J'l

Cl
Il

dei.

..- r-

Dom

1 ........

->

jC

nul.

"
<t

?]fil d

tre Dom

Il

nul.

141

-- - - ~~ ,.._._~

'-'-'-~
'~
~
Cu

vred-ni

@~~ :

vred- n1

e __

[1

~
te----=--

es

e __

>'--

: --.--.

a ___

cu

61 13E1 o G

Cu

,..._~

drep - la

cu

drep - ta

es

ch1

---->

:;1

lui

F1

__

_lfCf

ne_

u-,

cl7!

Ta

na

u -- lui_

F1

S/

mel _ _

~~=

~.

mel_

de

ce1

tu

'

-'

ce1

+.
de

JJ

~"J

Sfint, Sfint, Sfint

&~

fui__

....- J
1-

ta__

fi

x,,

Duh,

~~

,._
r'

Tre-

' J
Tre-

Duh,

r--- -.

-.,. -.,.
ne

'

<!!

par-

des-

fi

1C.-

l!

>

Sfint, Sfint, Sfint

c;-Dom -nu/_

Sa - va

"
<!!

'
Dom -nu/___

:;1

rul

- of.

-~

~' ~"-

ce

- - x

Sa -

va - of.
J

142

Sfn

........- <....;;!... -.,.


....<....;;!... -.,.

ce

~~

-iJd J_llJ :[@-@

~ -.,.

lui __

tu

li.

'i'

u -lui_

f rD

Q :
."'.J/_

$&

te

na

...
...__
.......- -. ---. r--

~~ \:t_~ ~

ne_

te

anz :C ta=::~:===;:::_'~fl~t~~;~
-w---rr - "'
_____/

_&r

le

:J

,,_.__

c....J

p - min

pa -- mm

...

Plin

-~

Pl1n

---

r-- '--. r-- .....:f... "tul

tu/

de

de_

ma -

r1

rea

J
ma-n

rea

Ta.

~~-,.

Jt-.

l.o

~ J

'

J;

0 -sa

Ta.

-'d' ce1

~,~

na, 0 - sa -

sa

de

sus

#F

ce1

de

sus.'

ne

na,

ne

ce

; ,; J

es - le__

cu

fat

VIn

V':l

,faf

_.

nu

me - le

rd!
rn -

tru

.'7u

me -

!e

Dom -

_.

......::-.... - - . . c.___,ll

0- sa -

$~

:;

0- sa

na,

j
! u /,

nu

-..

l.

cet

vi

ce

sa-na~-

;n -tru r:er

.-

a- m1n.

J J

l.

~0

rr

de

sus!

.-

d'

na,

glasul V

Pre

@~

; r1T !

Pre

oJ

ne,

l.

Il

:
-

mrn.

J __g

A -min, ______

Tl~

Jtl

-tt <!Ji '


PHB TINE

0 -sa -

+ r--

A -min,---

a - mm.

j j

cd

0 -sa

ne ____ __

~~
0 - sa - na,

:r r : F

..

-.

_. ,
+---~

A- mm, _ __

....

ne _ _

VI

- sa - na __ n - tru

'
-

Jt

lui.

Dom - nu

J__ J__~

>~

sa - na _____ n- tru

cel

cu

r-n- tru

0 - sa -na_ n- tru

r--

es - fe _ _

Bt -

~.__~-.
1 ''" J

>
1

.. ..
6ft ; r
"---.J

.- .-

~ 1 "---.J ~"---.J-. . .
~

"
C(_

na,

0 -sa

na,

...

~ ~

j j J

"-.

Bi -

...

0 - sa -

na,

na, 0 - sc.: -

_ -,

.._,_, ~-.

mtn.

o!

LAUHAi\f

,
Jt

C(_ Pa

.-.-

1'-'-

ne _ _ _ __

ne

Te _ __

Te_____

1ii - u

la -

143

- ..
'~

dam,

<t

;,

a?}

)s
pre

~~

cu-

ne

T1

....

d
.tim;

VIn

'

mu/

tu

T1 -

m1m~---

'

[] D 6

fl~--

'

mut

\--- ~
Do am

ne, _ _

Docm

ne, _ _

.-.. -.. r--- -.. ,........_._ . . .,


-~

@~

Te _ _ __

.-

ne _ __

bi

~~~~
t/i mut-- fu- mtm)

tdm; C{_

VIn

$~ J ~no
cu -

ne ___ ~-- Te ____

bi

dam,
~

---

pre

""3
IF._./

tu

ffilf!j-

'

--~

.1

....

-..

Doam

J1

Gj_

~J ..__ ' - . . ..._,_


....
--..
'

ne

~~

ne,

D~~~

A
~~

ne,

ru - gam

r r F

ne

ru - ga.rJ

f,- " - " - ~


n1

T1

'

e,

Dum- ne

63

Du,m- ne

Dum -

zeu, ____ _

zeu_ _

_ __

Oum -ne

lui _ _ __

n os

.-'
1

zeu, _ _

. .-'
1

144

lw

MS

D!...:rr:-

d _
tru ____

J
ne

Oum -

: 0 irrfJ
....

ze

ne

:a

tru. _ _ __

'1'1~

TI NI~

PlU~

oJ

..

l\UUAM

.ll.

glssul V n 'i. Pa
fje A. V.

r--- ._,,
.ne

Te

.....

l -

Uncu

..... x
'' .._,

<t

drim,

pre

' j
P.re
~~
--.

T1

ne

.... ...__, ~,..........

.-

''

Te __

ne

bi

$~ F

'.
,a

Te_

ne

fi

\---.. \--..
cu

.--.. --..

<.,;;!.

tiim;

VIn

>

it

fl

'

~ .
~fr

<t

--..

.....

Ti

'='=
ki.:

--.

pre

dQm,

ne

-- .....

mu/

tj
mui

Te ___

ne

bi

..-

.....

<t"

<...;;;,._
tt;

;, '

}!

--.

''

fu

m1m,

g;

---

cu

v!n

------

fu

..... ........

mu!

fu- mtm1 _ _

<t"

<...;;;,._
~~

' J>

e,

;
e,

(Y'}.

.,

--.

.._..,

Dum - ne

'

~-----

~ --..

ru - gam

ne

si

ru -

Jam_

'
,'.._
"

.:g
Tt

..-

''

ze

ze

\~~
nos

._ ._

Dum- ne

Doam

ne

n~-----------------

.A,;

tm_;

lui __

~
........

tru. _ _ ___
._ __

<\

1
nos

19 CI111trilr S!nll' Litur:,!llii

145

o!

HASPlJNSUHI

"

.. Pa
glasul V n{_
Prelucrate de r. Popescu- Pasirea,
dupa H1p Paleologul : Cra1ova 18541

--...-.

r-;--~~..__
P.re

->
Ta

l!

Sfln

----

ore

_.

Dun)

rut
J

._.
Pre

tG

&

-.
~!

J
la

u!

Ta

-- - ---par

ne -des

f;

..-

P'

-~ _ -

pre

..--

Sf/'n

- -

-.

..''

''

--~

- .-,.~.~.r-;~-3 =
,, ne -des --par--~
~

:::!

- r--,

....... "

Duh~

tu/

_.
-. 2,

,-

.a

ti.
Jt

Cf.

la

146

jert-fa_

pa

!c --

"- ------.7
cu

Du ---

/le/

cu

Du

hui

Tdu

vem

ca

lee Dcm

nu/

"
Cl

- ----

__,

ll~ ' Cu

vred

jJ

'-- -

----(f-h

nt

.--

vred - ni

c-

Cl

~
--r

r- Ff4J3 A

Cu

---J ..
.E

.-- --,

:A

..- ' cu

'"

drep -

--fr l

Cl

--,

cu

ljl

drep-

ta - te

fa -

..

.--

--,

if

es

te

te

es

a--

- -- -- --_.

'x

,'?

Ta - tii

na

.--

lut

Fi

lut

- +

-e-

~--

"---

________,.r ''
1U/_

Duh,

$ JI
! ui_

f '
,Q

Ta -

'

'
_it=

ct
~

"-:r-

Tre -

,r

\'----

.-.-E-e ftf
.k-

Tre

''
j

;a

:A

- ----

SfFnt

~!

Sfint

'
''
J
sr tnt __

.-I

..

Sfn

fu-

@D

tu -

Sfin

-- ---!ji
J

~
met

..

-...-

cet_ de

+d

Pf7'iJ

ce1.- de

met

--. ..._,_ ..._,_ ..__ ~


ne- des - piir- ft

!ji

ne- des -par- ft

!ji

-. -.

4il

Sa

ot.

t@) ;;

es- fe Dom -nul

va

va

ffi.

-. -. \~---;-- ,,

es - le Dom- nu! Sa

Q.= ;~tEt J

Sfint Sflnt

lui

-.-.

'

n~+

cJi -

ta

fi

Sftnt

- .

(){

''

--- ---- - -------J.__

Duh.)

'

-=. \ '--fi -

Ft --

!ji

,P

lUI

"'j

na

- - - --

i J ~ J J. 1J! J
, -. ----

tn

..,,

'-"--

;;t

ne__

of.

*'
<t

~
J

Pl in_

fft
Pl in_

~'
es - le

J J

ru{

fui

147

-?,

ma

de

ma

J ;

__
..>

-$,J

ri -

- sa -

de_

ma - r:

rea _ __
3

V])

oj

ma - n __ _

de

,r

r---- .....-.... \ .........-. ""

3t .~ . _

Ta.

"
Cf.

---

--......
~

na, _ _

sa --

'

rea____

.....

Ta.

0 -

sa- na___

na

--

Ill

tru

CEl--

J J

~n
1

'f)

'

o - sa -

"'-.._,J --,

na

tru

Ill

ce1_

.....

r--

--,

-fj-+-,

es- t e _ cu -

i~d Q J
es -

fe __ cu

VIII

" Cel
Cf.
~

tai

..-- ..-......

ne~---~

.....
r-ne

vm

-- ..-- --,
...
-----> VI
ce ______

:X. --,

f at

~Jl)
-

BI

ce ____

Cel

._--, r--

---

ne

VI

!tl

--

tru

;n

tru

-;;!'

nu

,r

...........
0

'

\~--- sa
3

"'

na

"
Cf.

'

ln

lru

-;;!'

Cf.~
A

$J
A

Jt._

Cf. .-

---.....

..--

..-- --,
..--

mtn, __

~~r-

.--

~ --.
~

- -

"'-.._,J

--.

......

A - mm, ___________

ots@
A 148

mm, _ _----~
_ _ _ __

.-

~
--,

r--

---.. ..

.....

..--

e'

- =---c----------@f==tt=J
}r_

ce/. ___

de __

J(

min

----

-<!'.....

,r .....

-....,_.

1 ' ' -..

Jt

Cf.

."'!'/.';

~--~:;: J
a

IT!i.'[

..... n'

--,

---->susyif

ceJ _ _ de

m1n

):,

~-

tru

;n -

tru

7d--

ce~

~de\iJJ] _#
mm,

ln

ce1,

J J

._

..... ... r--

tru

;n

na

Jt

._

sa

--

.....

QQ)

J
0

me

_ _ _ __

Il

'

sus.'

n~

ct

Pre

&

;:...._-. r-- \~~ ~ ~ ~

ne

T, -

Te__

ki

.e

- ~

_,_]

ne

.j

]
G

Te

pre

dOm~

.j

"
q_

Ti- ne___

,.--

-fJ+,

.j

........

tiim;

T'

:!)
~

.j

nt

'

.......

~x

Doam
rJ

ne,

"
q_
~

.~

"-.
..-

--

Oum

ne

ze -- u

.-jJ

ne

'-- "-.
~

.j

fui

ne

),

::j

ne

ru

---~.j

nos

1ui

.j

r/:J

gam

........

..-

Ti
'

.r
, --..
.j

q_

tru.

Il

-..

-,amr #f{f

J * ~J J

ze

f)

" - . -~
~
ru

'ji

!il

n~

........

......

Dum

e,

Doam

-mi~

;:f

e,

.,.--

-..

bi-

Ti

-~__________::,.~--

'

~,........._

bi-

----

.--

7f ljJJ ra

JJ5- . ig:g J.

mut - tu

if:

---

~.--

'!

ttimJ

mut -- ,tu -- mim,.

'

Tl -ne_

pre

- ----

,.r
~

VIn

--

-..

w -------#-------

W?t

-..

VIn

cu

diim,

~ cF==::ic_=JjJ__;___~ . t

t;
~

'

cu

t_

........

.j

Te

ne

-~

,, ..._,_

~--

Pre

-..

Ici

nos

tru.

of

HASPUNSUIU
'),

glasul VI n c...!!., Pa ~ Di

;:f

-,

de

---

.j

~~ "-.

'#~~

$1

J
$i

cu

Du -

hu/

tiiu.

Du - hu/

cu

Ar-;--~~

j:l Pre

#~\ J
Pre

Ta

tJ

>

ra

Il

tiiu.

-J J
p

........

tiit,

frit,

pre

pre

Mantu Ionescu

FI -

.j

ut

"-.
~1

Ft r r

Fi -

ut

~i

pre

-Sfn- tut
1

~r

Sfin- tut

Duh,

J J
pre

.....;!..,.. nt~
Duh, ;:f Tre ~

J
Tre149

--1
,P

---...

- mea ce a

r\

--...

--...

--...

de

fi -

JJ

mea cea

---

....

de
-->

'##~~ *f1P

---

_-

~1

des

Du

;ert

_..

--...

hui

par

hui

la - u -

fa

-->

la -

fe

dei.

u -

Il

dei.

triu.

J ;

Du -

---=--

'

cu

;ert

[11)

....

cu

;:J
~

"'<..__j--.. r-- - r - -

;:;1

Cil,

pa

(
.,-1

-->
--...

..--

J172t

....

&#\ J

pa

Hi- la

)1

,tri

F'

ne

par -

Il
........

~~~~9 il J
j:J

rn

....

"'-

~<..__j--..
/11- la

;:,.--...

t)

des -

J :

'

ne

JI

ta".

ti

'

>

ta

- - -

--...

ta.

fi

.x,

-->
--...

<..__j

ln

fi -

--... r--

..-........

--...

Il

triu.

,,P
nul

Dom -

--

vem _ _ _ ca

--

;:;1 \:_ --...

&tta . r
- - --... ..
0!."

Cu vred-

"'-.~

&~~, 49
re

1
!

15!1

_;

te

--

---...

Cu vred -ni

;:f

ne

Cl

%t

~
nt

ire

/'n --

chf

na

J J il .1
ne

/0

--... --......-

es
'

!ji

cu drep -ta --

te

. fs:fF

Jt
--.

'

- -

'-.__J

si

..

--...

-r-

['

nul.

--...

~~

-->
--... -.

--...

Dom -

ta

-. t

dreo- ta -

cu

--...

-~ur

!ji

-.--------+--------->-----

./

il

>

- ;.-h; - r: Ci

Ta

td

-+-~J

!1_;.

te

es

'-.__J

-.

.,

'
~

(/

- !!.

$1

.'[/!

'

---- .. .. -

...

tu - 1u i

Sfin

_
.. .. .. ..
--....

i - mei

34~ r

tu - lUI

Sfn

"~
Tre -

Duh,

ir\ tee r r
"-'

pn'

Tre -

Duh,

de

Cf!/

fi-

'-mei ce1 de

ln

~~
rJ

~ ;

-t-

..._,_ ......:;...,
.._...
........
.-

fi - in

....
_ _ _ _ ,--.,......_A

par - --:,,

r T@n=Fhl

.ta

j:J

t.a

ne - d es

ne - des -- par

ta_

ti
'

,r

....
J

Sfnt.

\~~ \~~~~-- ~~'\-~

Sfint__

Dom

nu/ ___ Sa - va

Dom

nul __ Sa - va

of.

w= DJ?t! tD J m j
...
...__ .. ..
.... -,1~\ t8- E]8E! r ' J J OiJ J J
...__ .. ..
1f
-- --- Sfint, Sfi'nt,

\~...-;

Sfi'nf __

.._._ ....:;......_,_

e __

e_

ru/

ce

ce

....

'--- " ~

Jtl

........

ru/

fui

rea

0 - sa -

Ta.

i~~\ J
rea

~ ~

na_

:J J @J

Ta.

sa -na __

i'n - tru

cei

i'n -tru

... .. .. .....
....
---- -j ,.........

-.

es-~

$#\

cu

.....

.x

vin- tot

cei

tu/

Cel

ce

ma

de

........
de _ _
3

sus.

ma

.-

ri

j
- ri -

'ZI"-Bi-- ne!

Bi - ne-

sus.

.. .. ..
-.

ne __

VI

@) J

de _ _

de

,r

-Ptin __

~~

pa - mtn

$i

P[m_

of.

pa- min

$1

in-

tru

nu

t F 8 J J lf2J () J J J=
.....
...
..
..
..
..
- - - - - , ..
~

es - te

cu

vi'n- lrzt

..........

ce

ne __

vi

'J\.

me- le

t#e?

Cet

J J

me - le

Dom- nu -lui

::j

; J

Dom- nu-lui

..........

sa

na

:::1

;2Jsr

il
0

sa

na

n -tru

Jtl
....... p

?r

nu

"i'n

in151

--- -

_,

...

,r

de _ _._ _ _ _

Cl!!!

@r~~ r r
tru

de _ _ _ __

~------..

mm.

~
Pre

ne

Tt

Pre

ne

Ti

...
--\y-.--. --..
ne

te

arr J

.-

........

(U

--..

V/~7

ne

bt

ne

te

.--

.--

T,

-. ._ ..

- -

i'fi

mul - fu

ti

mu/-- fu

'

Ti

pre

- m1m,

:>
CU

~/

'

Ti -

trim;

VIn

'

.--

........
---..

ru

gam

JJ J
$1

ne

,Ti

ru - gam

.---. ,........... ''" ---. ---. r-.. ,,

ze

a tf1! cJ3?

152

dam,

._
...__

pre

~.~

--...-

e,

Dum

-...

..-

........

ne -

ne

...

- p~'
'
dQm,

ne,

........

mm.

e!

$~~\ tf - E ! r
Do am

ta

te

tam,

... nr -._-..
........
~..- --.. p
ne
ne,

Doam

jJ

ta

te

v
-

J JJ

,r

........

min.

bt

sus!

~~

ne

Jd

t2Q9

~~~\

sus.'

cei

~\

~~

--..0

--..

tru

ze

nos

1ui

=1
il

lui__

nos

tru. _ _ _ __

"'

HASPlJNSlJUI MAHI
,,

ncrJ...

glc.sr.'l \'l~I

Ni

p relucrore de !. Popescu- Posiireo

l
- ~

Ta

H
!.)

f<
#'

Pre

_.
,....._.

&
v

ul

Sfn

cea-

ae

mea _ __

ne

J{J

r otr

cea_ de

fi

'

LJJ9

);
-

J ,J
;;i _ _ __

.-

----

........

riir -- fi

des

.-

"-

....

J
........

Tre

Tre

~-J

-~--

- - -

Duh

fi

.-

Duh,

fu/ __ - - -

\ -__,
"-

mea __ _

-.

....

@~i--

..

'--../

pre

J>!

_.

.-

\-

------

Fi

tu! ________

--

tii/_ - - - pre

g_

Fi

,....._.

-. ........

\~

.,

--~

Sfn -

pre

~/

'

.,....._.

pre

.........

-.

Cl

ul

tii/_

Ta

,....._.

-.

"-

_.

Crez u 1
-6-

ti.

Mi

&f

.-

-.

'

la

.-

........

. l
1

:;.

~:2

.,....._.
u

'"

_.

-.
-

rf)..,

dei.

dei.

~'
:\

'

"-

jert

'

fa

+-

cil

pa

1
1

20 ( ';n1arik Stintci Lilurghii

cii

-.

.-

1f r

_.

....

.-

pi

la

t11

-----

-.

"-

- _.

Ci;

cu

--1

;;;

cu

du -

du

.........

~---

fa

la

-.

hui _ _ _
"-...

--li r
hu/

la

Jerf -

_.

hiu.
a

VI

\\

'

tau.
153

---- - - - ';f3!Jt J ttEt


..-

...L_
v
- .---:->
cf)., ~ "..-

vem _______

'1

'-

j)
-

(Il

----

&f

@)

Ct

nf

.._

---

f72r

es

te

--1
a

lui

!ji

&

lui

;;r

tJ

drep

u
~

Cu

---me1

lui

_, ----

-...-

-.

-----

& r
?

tJ

.....

cf).,

ta.

'---] J
ta.

il

Sfn

"-

de

"

_,

ne

ne

r--

tu

EJ}

!ji

tu

;;i

cel_

de

ta

@+J)
ta

...>

--.
-

Duh,

/ur

J.

-A
'

Duh,

/ur

- tRtt ~
,.r
..........

,.

in

'
fr

Ta

.....

t=~

cer_

.....

..---;-->

Ta

'

te

te

na

B *=1

mei

=1

-.---.
'

...>

r--

ta

'

Sfn

>i

vred-

5I

--

.....

J J

Il

J_j9

-A

ne

- -

...>

"-~

--8 J

~/

'

vred-

fa

:j

......

Cu

-- -

cu

chi

/ur

Fi

J; j

- - -

154

=1

r1

j.

----

1)

"-

drep

chr

---- ----

..-

.....

cu

A,;
ciJ..

nul

- - -

..-

Fi

tJ

;;i

ne

- - -

Tre

nul

-j

"-

>i

J J

J
...>

&

ne

01

-.

te

--1

Tre

..-

'

,.r-

&tl

,..
f

.....

......

Dom

tre

,,
\\.

.....
--.

..-

,.r-

Dom

tre

cCi -

...

..1

es

ra

vem

Cl

f-

.....

,.r-

...>

,.

- 3

......

ta

in

,r

\"des

s-..-..

----

@} J--):

des

par -

par -

tr

l tt
t

__.

Sfnt

Sfnt __

Sfnt----

& t~ :gzJ)

J
va

of,

va

'

plin

(!/}.,

ce

.-..>
\ . - r-- r--

<!f.

tul

de

......

Ce

>

Ce

d1n

1u1

J
1

nu

tru

......

sa

na

sa -

me

Ce
i

na

~-

rea _ __

"''
bi >

Ce

lw
1

J
lui

fi

'

ce

le

Cel

ce

Dom

- j

nu -

-~/

Dom

nu -

'

lui.

VI

'na(

me.

'nril

lui,

J 1 J))

i
d1n

vi

--....

- din

vi

. _::il

le

bi-

me

)5 )1

nu

>

mG- ri

\--..,
---.~

rne

0
1

Cel

fat

'

_, - -

r1 -

- - -----

fat

van

tru

'nat

ne

ma -

VI~

F'n

--

ncit - ,fi

din

--. r -

CP
.. -

ne

pa

--- -

lul

es - te ____ cu

'\'\

ru/

......

es - te_ . __ cu

ne

ne

----

O-sa-na

..__, ,.

de

-.r--

"-

sa- na

'

Ta.

tu/

mn

FJ
~

"--

pa

man

Ta.

ru!

at

Sa

......

''

1~

-~

nu/ _ __

..

' .--

ce

Sa

Dom .:...

----

A,; --.. --.

nu/ _ __

Sfnt, _ _

Sfnt,

'-.. ......:.......

Dom

li
'

'\'\

Il

me.

155

""
HASPlJNSljHJ
MAIU
" Ni
glasul VIII nctJ...
Anton Uncu

S1

du

-----

pre
'
1

'
'

- - - --- -

u!

ul

Fi

- -

de

in
~

,;
de

.-

'

tii
'
2"'.:!

VI

j)
1

Tre-

--

'\'\

'

mea

rea

me a ce a

ti -

ne - des- par -

?1

ta

tt

ne -- des- par-

~/

fl -

clh

ta_

in

--.

>

Duh,

tu!

;;:,

=t

fi

--

Sfn

.,,

.-

\,_-

pre

!"

fi

a- .,

Du!J,

tu!

-j

,;

~
+,
ca. "Tre.--- -

Stan -

pre

~/

pre

tai,

Ta

7T

tki/3 ,

Fre

hu-- tu.-

du

~---

Fi

tau.

hu - fui

-J--{!J -J
'ii

"-

Anoao'e,

&---J
v

!. J

- ---.
J

Hi

"-

' _,
Hi

dei,

'

156

dei

clh

Il

si

j
S'

\,_--.
pa

----j

la

cu
1

cu

"----'

--.

J
'----

du

cJ
[Il,

du

Cl/,

'

pa

J
~

~
'

>

"-

--.

..

la

--.

Crezul

la.

clh

1'1

;ert

j
>

jerf-

-v

''

hui_

tau_

-4

hu/_

tOc'.

--

-----

,,

.-

fa

la

--.
-

1u.
~~-J
'--'

fa

la

"-

J
u

vem

Il j

o.___J

>-......._._...J
-

t'CfT

'

ca -

tre

;
ca

- - -

..-

''

Dom

t/
--- ~

=1

tre

_j
~

nui.

nv/,

Cu

li~
Cu

Cl

..

~-~

<__J

tG -

ta

te

'>-

-----.-

;;i

cu

drep -

ne_

in

ta -

Ta

_j

te

Chi

..

ne ___ _

-lui

~~

chi

~
u -

fi

Sfn

!?'

fui

+,

cfh

Tre

F1

lUI

cei

me1

lUI

;;1

-t-

fi

Tre

Duh

..,,

. ....

tu

\in

r-ru

--~

in

de

Ce!

me~

tu -

~EJ=

Sfn

--

de

...-~

~ ;:~--'-.]T- .=f===r~==f=~~~~~)-~~lu1

kr

ta

____.f ---+----+L . ....

f
Duh

r--- --.
fu1

Ta

na

drep

cu

c.

te _____ _

na

;;1

<__J

-- JW+=~~~----1. -------

~~---.-.1

ti

te ____ _

es

cf).,

- - .. J. r

-.

}={f~, .

vred - m

: .:-il 2 2

_j

vred - nt - ~-cr

es

r---

_]

Dom

cl}..

tii

ne - acs - rar -

ta

ta~

!ji

'

....::::,....

Sfnt,_

@J.
Sfnt, _

_j

Sfnt, _ _
3

___..
'

SfnL _ __

@; W=)

Sfnt,__

Sfnt ______ _

\~

Dom - nul

J J

Dom

- _j

-nul

Sa

j
Sa -

,,
~

va

ea

;J

-----------

Ya

157

es

pfm_

es

........

p l in_

ot,

--.

ru/_.

ru/ _ _ _ _ __

------

mO.- n

de

tuf

mn

ma -

de

tu/

n -

--.
1
1

vn -

& !i

d'

tru

de _ _ __

ce1

tru

1;

'

ce

cel
1

,;

vi

fat

----........

l ~

le

~lb j

me

nu

- .-

.-

le

lw

nu

J
Dom

'-

-.

m - tru

es -

te

nu

- j

cei

--.

cu

- n

tru

J J

_-

t ru

...

sa

sa -

SUS.

.-

na

na _ _ _ __
VI

'\.'\

, j )

Il

Jn

158

cu

ne

vi

J
-

ne _____

cfh
-

r
o._J

Dom

te

-.

~~me-

.......

ce

cel

es

ne

bi -

ne

UQ]) JJj

!)

vn -

------

sa -na _ __

.-..........

sa -

Ta.

SUS,---

'- '-

Clh

tai

SU$, ___ _

de _ __

cei

-----

........

rea _ _

ri

pa

....

cfh

Ta.

tru

cei

- -----

........

pa

@?

ce

te

--.

ce

te

........

man

- ------

........

de _ _ _ _ __

sus.

HASPlJ N SlJHI i\IAHI


,

ct

g la sul V J1

--,.

T n

'

ct

mm.

Andante

A -

.._
.--

q ~

J1

...

J1

;;,

'&
-...

hu

J
;;,
du
.._ .._

.J

->

fl,

Tc

e;

Pre

Ta

--~-

r- '

hu

)\,

tau.

Il

tau.

fui

..-

......
u/

__

/u1

->

1rc

'

"

du

Nae Mateescu

- -

r--

>

!iff.'l,

Pre

Pa

' ...
____,

Sf~,~

L'i --

......

(L"

/~;./-;

f-!.',

g;

.._ .-----_ ..J_

'-

1:
i
..

.._,7'"rc. -

T~---

-~

..
...
-

......

Duh

. -~--

...

. >;JI':

):,

fu! ________

['

Tre

...... ,-...

'I

ceu _

t-..L~

de_
P"

2
:c:::.; - - ----

..

w..
~or

'r ....,
ne --dr.;s1

re

li
/

- -..----......

"

11 i

J1

ct

!a

'-

.J

cu

cu

---du

......

......

..-.......

jeri --

Cil,--

C!f:--

r;-'-'
!JU{

tl peZ
du

:r:

---------

J
ti.

/;

:ci

pa------------

JS J': iJ

------

~-

ne -des- ;;ar -

ti.

-----

hui

..--

......

G. --

le

......

3 ; f3

;ert- fe _ ____ la

-->

fI.J.
1

#2

,_._

..-......

tJ

-->

......
de/.

J1

li

dd.

x,

q_

Il

tau.

159

ca

~-

tre

J
.

ca -

vern

tn

Jl.

v red -

'1

!11

vred-

vred

cu

.--

- -----

.--

.--

Jl.

es

J;

n1

Cl

tc. -

drr:r

,;;t

cs -----~-

f!2

!n

ne

,j

tUt

lw_

Il

Tc;

na

.-""

.-r--""

Sfn

i 2:

lu

'-------'

ti

Tc

ne

chr

[i

ta

-.:: -->

....

.--

y;,
,

'

tJ

.J

.-

~~

....
.__..

Ci

~
[1 -

nr

nul.

Cu

.--

">

Cu

nut.

\\

lui

;;i

tu -

Sfiin

_;l

Duh

lui_
1

TrE:

&?
~

Tre

lu1_

"

--

.-1

"'2

'

me1

ce1

J i,.
de

,..

'

t.

iJ

'
rar -

f1

------

t2

ta

fi

ne -des - par

des

-"

c.

Jl.

ne -

1-

fi

me1

1611

.--

,.

. a.

li

n
q

....

->
--..

Sfnt,

Sfnf,

----

- -

..........--

Sfnr ~~

nu:_

va

Sa

: J 2

"'2

-.____/

Sfn~

Sf,cf

Oryn

-----

"
q

..--

.. ~

'-

n~'---~-

va

Sa

<'

........

n'

rut

0
1

pa

rul

CE

........
3

lu/ _

-.

l_

&&
~

rt'G _

"

q"

c_

t &:r

--

ri

__

re~

sa -

~----

:.

--------

---..

....

ti

__,

---..

dt:.

._____/

de

---

....---

....--1

--na;~----~

->

tru

lr1

cei

il

F
.....____......-

c -

tru_

ne

sc.

--4

Bt

ne

Bt

es

ne

ES

cu -.

le

VC:I

de

sus

CE:!

- --

.--

....

:;us

--"

....

dE

i
'
te

van -- fat

cu

ce

Cel

VI

n
ne

tn

j
ne

/{/

--"

na,

tru

tru

nu

le

;:

nu
na

SG

21- C<lntrilc Slntci Liturghii

~-

tru

'

---"

->

cet

1 ....
ue

()

cel

sus.
9'

de

sa-

n'

tru

: :a-

nu

ne

{u!,

2
0

mt

-- sa

--..

li

sus.
161

,
Tn

-- -

-..

Cj_

A -

&~

'1

J: -----------J: j

}
A -

,..,

'"'

.il

----~--------

(TI//7.- ----~----"----------

---

~.

~--

mtn. _______ _

JJj3 J

A -

....

Ti

Pre

ne

Tt

Pre
-

........
--..

Ti

- ------

Ti

ne

z'

ne

1ii

Te

<'-

..........
--..----..

-"

'\'\

'

Te

-"

.........-

->

&&

il

rrun.

q_

n
l{

b1

_.

:u

nt

2
-~~+[~
~--~,~~ft~F~E[@~,~7FJ~l-~}J~J~61~

r'=@&

dC.m,

.........

--..

-"

t rn,

van

n'
q_

pre

----"

-,

%ff;e Pt~- uJ J

........

mim

-- ru

ne

:;;am

._______,

----..

Tt

........

ne~-

----"
----..

q"

Dum -

'---

ti

mui-

f1

mu/-

/'

----

'

tu -

cu

~e

\ -..

Te

~ ~

vn

ne

ne

....

-..

----ze

1~1~li~J~~~::~i~~~;~3~]~~j~~~=~J~~tJ~Jd~]~)~

garn

~~'
u

JJ J 2
u
162

Tt
'

_,

lui _ _ _ _

....
.-

Dum - ne -

ze

----"

tru.

Il

2
nx;

tru_

"'
HASPliNSlJHI
i\IAHI
,

glasu\

V Jl

Pa

_.

-t2

du

hu --

fr:,

~.

tOt,

ta

...___.

tJ

. - ,-

lui

cJ

lau.

"-''

Fi

ul

4J

..;

pre

Duh,:

'l

' lt
..
tu!_"--_:____

Sfn

Duh;

mea

-- dts

rre

~/

J ;

----de

ce a

de

-;

pre

cea

- - -----

q"

....._

?i

mea

~~x

<

q"

ul

Fi

"----~

il

JJE

lai,

Ta

Sfn

ct

leu.

Pre

Jl

.- hu -,..lui

du

Alexandru Raicu
( Hu;;i 1

fi-

fi-

.-1

.--

,ti

p cr

~~

tC

;,;r*

"~'ne --des -par --

SI

1{

ti.

Il

"

Crezu\

t.

la

Hi

&&

:::j

Ht

la

l~-

det.

dei.

pa

ti]J;

0)

__.

----

-----

q "-

Jl

-1

~i

.--

pa

_.

[Ill

---j

J
cu

du

~~"---------- ~
du

.--

cf

;ert

;ert
_.

lau.

hui

"-

----fa

21)-

( 11,

- --- . ----cu

if#

hu~

g
lau.

fa

Jl

la

---41->

?u

la

ll
u

'.-A

'l

J
A
163

ca

tre

D,_;m

fre

Dom -

x
q_"

nul.

vem_

cc -

nul.
~

[1

;7,'

Cu
te

- --"

--..

tii ---

Tc

na

lw

:
tii

Ta

--"

tu

Sfan

lui

lui

Fi

or

ne

Fi

u --

lui

"'2

x
q_"

;
1

lui

'"

--"

....

>

na

- f'uh:

Sfn

-.........

----ti
'

~ ----

li
'

fi

de

[el

dne

.j'

-- des

'

p ar-

li
ne

ta

par -

des

.,,. .,:;

tii.

il

- ,_-

---------~-~
J1

Cj_

tii.

--"

Sfnt _

Sfnt,

J;

._~

Sfnt

._, --... ..;!.,..._


Dr.m - nul

1
1

Sa -

va

of t
1

;j

Sfnt,

164

me1

C{

in

.-

x,

\<--

Tre

tn

Duh:

tu -- ''fui

fi

de

cel

mt'

>

cu

i'
chi

te

es

;i

n
1

te

\<--

"
q_

te

es

drep -- ta

,/

{i'

Cl

fa

drt;

cu

~'

--------------, ' -!>

.,

--..

Sfnf_

Dom

nul

Sa -

va -

of/

"
C{

'

--.. ,..,.
~

P/m

ru/

ce

-- -

mii

..

rea

----

sa

fru __

- ti fi
-- de

le

ven

Cil

tc.f

Cc-l

es

--

fe

tru

vn

[(J

nu

me -

tel

ie

D."Jm - nu

nu

tru

Dom -nu

me - le

--

.-

sc

----j

Cel

ce

tiJ

..

ne

na, __________ _

sa

.. --

ne

:J

VI

sa -

ne,_

- - --.. -

sa

cei

sa

de _________ _
-----~
~3~

---~~-

7)

tru

de __

SUS.

~x
,

......

A -

[171 r1. _

..,

2
A -

Il

.-

-->

cei

tru

in -

"-

na_.

/fi

J)'

/Ut,'------

ne

VI

lw,

--"

na_

Bi

sa

~
ne________ _________ . "________ _

Jl

....:.....

cr:

!1

ne

sus;

---

Bi

'

tru __ .

x,
ct

de

ce1

; 2 ..

na.

: :

na,---------~

sa -

--. r---

na,

sa

na

sa

Cl

Ta

'

rea

---

x,

Ta

lui

mc

de

pa

~/

-->

--.
de

ru/

ce

n.

1~1

['G

')

Piln

--"

JlJ

l'

min._
165

J l
A

Pre

'
Pre

ii

):, J

-->

-,.

~---

-~-

- 1a

Te __ _

.-0

-~

-~

""'

m1m

m1m

--~
-,.

v
1

ne

):]

,p

.-

ru

- -

~~

r---lu1 - - -

i2------------j/

tru.

166

.........-

' '----.---'

'

muf

11.1

il

----

ne

tif;.

~J

gam, ____ _
J1.

C{

....:L._ " Dum

ne -

------ze

Oum

- --"

nos

nos

....
.-

ne -

tu

, r---ru

ne

2
e

-,.

tu

mu! -

ti

-,.

"-

/~

-->

........-

11{,'!-----------------------------

tru.

&& r

:c:~"
Ti
-"'-=--

'-::""'

_,

cu

gam,

; J2

&?

-,.

?!,

------

il

'

;
Te

--"

ne

'

\ ' r----

.........-

ru

,.........._~

cu

"-{lh
-

Te

t_

';1

ne

.-

".-- " -

Doam

T1

.x
"
q

ne

Do am

-->
-,.

-,.

'-..

tGm,

bi

ne

.....

v~~

....

T1

....

ct

tOm,

van

J1.

-,.
ne

bi

ne

..

ne

Ti

-,.

.....__..

ne _ __

,cP

pre

.........

-->

-~

w.

l'

li

min .

Te

~;

({

-,. r----

ne

T1

J1.

mm.

....

'1

-->

ze

ru

....
1

........
.-

.,
HASPUNSUIU :UAHI
~CJi\1' Gu

g 1a su 1 V!! J1

Pr. Nicu Moldoveunu

T r

\'\

'

;;,

du

g:
----

Moderato

. ~

;;:

du

j'

\'\

Pre

'

Pre

Ta

Cth

s
Fi

pre

tai,

pre

ul

T"e

Duh.

meL:

pre

J J

ut

rec

- -

de

'

&

;;J_. --------

pre

....,

....

Cuh

sr:Jn -- tut

liiu.

/UI

Iii/,

ce a

de

g;

in

\. r

""
ul.

trl

,; .

hu -

Sfn- tut

e _:

...

lau.

Ta

\-.

hu - lui

'\'\

.'"!(_-

1C:.

des - pw.r - ti

~~~~:~~~g~~-~-~=~--~j~=_$%~.
_ , ~tL~-~,J~$~~~
fC

des -

ne -

sr

par -

li

...
-"

111

&Mcdemto

pa

le

2 2

...-,,
pa

''

tu.

r
1

hut _____ _

du

- ----

jert

la -- u

\'\

'1

- .de1.

vern

ca

()

vern

ca

"')

tiiu.

il

J
Dom

fa

nul.

Ire

Ire

la -

fa

h ui

CU

cu

_iert

2
C/1 1

'

;;,_

----

--

c-

~~ ------

tii. _ _

la

--

Cff,

Crezul

nu/,

167

-- -

- -

Cu

vred

ni

Cl

fa -

drep

cu

~/

Cu

vred ~-

c1

n1

.........-c

a_

fui

u
--.........

------

tui

si

es

- -

Ta

ne

rn -

lui

ta --

Ta

ch1 - na

Sfn

lui

tu -- tui

!e1

te

a tempo

fu -

--

lw

Tre

Duh,

--.. \ --..

........

--.

ce

T~

Ch

ne

rn - chi

~1

ta

drep

cu

~1

- - - ------

m11

)'

ra li.

te

..

r r

c-

r;e

es

fe

::::>

de

f1

;;/

Ill

nf:

des

rar

des

~
par

mii

ce

le1

de

fi

.ta

;n

ne -

J'

'\'\

ta

fi

-1
1

.,
T r

....
_.>

'\'\

\ --.. --.. \ --.. --.. --..

Sffi:1~.

-----~' ::r

Sfn~

--..

Sfnt _ _

Dnm -nu{

--..

Sa -

va - ofJ _

Dom- nu!

- -

--..

Sc -

vc -- ':'i,_

-~

of 1

Sfnt,

'

J
Sfnl,

Sfnt,

D.:-rr - nu! ___ _

rl

--

,; ~

JV

Dom - nuf_

Sa

168

va -

\\
1

va

Sfnl,

--.. --..

........

,,

Sc

,"1f .r

>

Sfnt__

....
__.

'

Sa
Dom- nul

>

- -

Sc- va
1

Sfnt,

--

1-.
.c

--

~
P."in

es

te

ce

'

t)

of .1

Plm

es

te

ce

,.

...>

'\'\

ru(

plin

ru(

...>

rea

~i

plin

~i

r "- "-

'\'\

Ta,

rea

Ta,

es -

te

cu - vn- tat

>

i j

es

te

_ __

'

sa-

cu -van -

tat

Cel

"'---"

Dom

nu

sus,

A -

tru

T {\_ " -

-----

Cel _ __

cel _ _. _

de _ _

Pre

22- Cn1rilc Slntci l.iturghii

de _ _

a -

ne

Bi

nu

n - tru

;n -

nu

tru

na

m -tru

J J

cei

m - tru

sa - na

sus.

Il

sus.

mm.

....

min.

min, _ _ _ _ _ __
1

a ~

Ti

==

ne

mm.

'\'\

J __ d

Il

---- - -,.a -

..__, ,.

Ti

Il

n.

mm, _ _ _ _ _ __

J J

=~

Moderato

J
tru

Pre

ne

Bi '

a tempo

J '

min, _ _ _ _ _ __

Adagio

sus!

sa

lui

lut

J J

A -

-,

ce

ne

ri -

...>

ne

VI

min, _ _ _ _ _ __

Andante

"-

ma

-,.

=p

de

sus.'

vi

n -

...>

T r "'\'\

ma

J 4

tu/

n -tru

ce

de

:t

JJ

t)

LJ

"- "-

->

nu

sus,

-,

mn

:l

"

cfh

@) J J J

rail.

de

pa

Dom

, .->de

tu/

Cel

,.

----

le

mn

de

na

Ju J JJ

me -

pa

,.

,. ,. -:L_

,.

~
...>
na

sa

0 -

me- le

_ __

...>

\,.

'- Jg:;.J

c;

--

min.

la

Te

..........

_,

, ~~J JJ
1

dOm,

A_:
"

cil.. pre

'

)i

ne

Te

la

dam,

pre
169

...

ne

Ti

r
ne

Ti

Te__

tOm;

'

-- ---e

mu/

fi

F/3P?t 't

mu/

- -

.
tu

mu/

4= J

- --

-Oum- ne

Dum - ne

ze

....

.-

ru

gam _ __

lUi

lui

1711

e _ _ _ _ __

u -

'

ru -

ne

ru

gam _ __

gam _ _

'\'\

g-

:J

>"----'

Ti

...

<:.,;!,._

.j

tru

ne

J J

tru

ne

---->

<'

~~

nos

lui

gam _ __

ne

nos

fui

iri

-~
ru

ne,

ru - gam ______

;sJ

'.

Jl'

ru - gam

ne

"3-ti

ne

-->

Ti

+
~-

ze -

ne.

Doam

Jl__i__J;

'

ne

T1

ne.

m1m

....__.. --.

~
tu
'

mu!

Ti
'

-----nos

Dum

._. ~1 --------------- . ---e---~---"

..-

tru.

J l~/,..J

--------

J
tru.

Il

ne

ze

ne

ze

---

Dum -

nos

)tf1!

Ti

..-'

Doam

rnim

Doam

mim

tu

'

'

iil

..- '
......

-->

\~

'

Doam

mim

tu

.j

mim,

-----

.- --.
.,

--.. ..._._

van

ru

-->

tu

mu/

'

.-

ti J

tl

bi -ne

Ti

ne - cu

bi -

Te

mu/

ti

Te

vn- tO.m,

ne- cu -

'

i
0

-- -

'\'\

f<im;

F F

bi -

....

.j
~

ne - cu - vn - tOm,

bi

Te

,..

"'
UASPU
NSUIU i\IAUI
glasul V
J1.

Tn

.....

Andante

&

du

Pre

Ta

tuf

Duh

Tre -

'

Tre

--

des -

par -

r,

me a

cea _ _

->

.r

~.::;:

pa

cii

f)jj)

il ut

j
hui

t3

r--tiiu.
1

t)

tau.

q"

tJ

dei.

Ec

in

"
fii q

fi -

in

fii

Il

J.

t.

-...

\ -...
fa

la

fa

ta

----

=-

..

~i

[U

))

Il

_
vem

Crezul

....:L.. ' 1

->

''~Y\_

J1.

jerf -

vem

...

J1.

->

Sfn

pre

>

; ert -

dei.

Sfn

fi -

cii

pre

-~

~
I

ti

&~r ~ ___..IJ
u
~

de _ _

........ ..

~-

-...

tii.

___

1~

pa

la

J
;;i

-...

Qstl# t[b

'

'

t)

de _ _

->

~i

Fi - ul

la

Il
Hi -

&&

,J

ti

~~

cea _ _

ut

- ----

x '"

Fi

pre

me a

-i -

ne - des - par

&

r---

pre

'

H1
Andante

......____

-..

J J

J il

;i

ne -

&&

'11

-...

Duh

tuf

tu.

J1.

:l J

J1.

- ---tii 1,

Pr. Nicu Moldoveanu

tu.

lui_

hu

ttJ)

Pre

....->

r---

lui_

........

'-~

-..

->

r-:::::.'-'-

hu

'-

&&

du

.....

->

;;;

! '

'-

Pa

pot cnta ~i la titurghia Sf. Vasile)

1 se
~

"
q

;;i

ca

cii

f?EE)
du

[U

... -... -...

du

.....
..I
""d'

---J t(!5J

tre

- fre

Dom

Dom -

->

J1.

nul.

Il

nul.
171

-----

-'-,

T nq_

'-

'vred
-

...>

Cu

- ni -

'Adagio

vred -

--

' - -., r

...........-

ci

J[li

lJ'- J J J

Cu

c-

n1

ci

---

...- ta
drep-

-- -U&_J_J_J_?_if_J LJ
te___

-ta

----

...>

'

fe

...

.........

chi

--------:>

&~

[Ji

na

x,
ct

'

chi

-fui

Sfn

J
ne
172

J J_'

ta -

ne _ _ _ _ __

Fi

4 J

J JJ J

> ........

lui

"'-

Tl

tu

ct

lui

tu -

lui

Duh, - - - - - ' - - - - - -

de _ _

de _ _

lei ___

des

...-

Tre

F f

---

fi -

1n

par

->

..r

J JJ

fi

in
->

->

Tre

.........

........
..-

"'

'

--tl] J J

ne -

\.,., .....
-

ce

'

ne

ne _ _ _ _ __

>

ne

ta
'

.........-

fui

lei_ _

t!'t

Iii
0

ce

mii

Ft

---

r r

...-

ta l
Jl

........

.........-

mii

j.

cu

........

Ta

Ta

~i

->

na

J
1

es

c-

a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

te

es

te

):, US{] a
drep

des -

par -

~
. fi
des- par-

J J

des - par - ti
'

ta.

}J

c)

ta.

Il

G::

.::.-.

......

--.

'~

... \--...

\~

Sfnf, ___ ______ _ Sfnt, _ _ Sfnf__


Adagio

6~

J: J(}J
Sfnf, _ _ _ __ Sfnt, _ _

of,

'

..

Sfnf _ __

es - te

Dom -

:J

tJ

es -

te

Dom - nul Sa

nul

Sa

~:x

ct"

Ta.

rea

--->

~~

va

va

..

t)

sa -

na

tuf

'-

n -tru

Ta.

rea

sa

:x
ct"

sus.

cei

.s

1~

ce1

Cel

vi

ce

VI

n -

na

ne -

Bi

de _ _

ce

tru

...

cei

de

sus.

Bi -

......
ne
n

tru

n -

r
sus,

t4 JI

f J

.-...._./

/e _ _

@J) @)

me

t JJ

...
-me

->

&~gr

'

tru

ce1

de

sa- na

sa -

sa

na~

....,sa

sus,
1

0 -

na,

ct
'

sa

rall.

sus,

tru

cei

m -

tru

cei

de

0 -

na,

F f

~~T~t:..-..~

->
n'
'_
ct

sa- na

'-------'

lui.

nu

Dom

J
te

nu

nu

0 -

te

J)

--->

nu

n - tru

es

tru

n -

es

...

le ___ Dom

....

n'

sus,

tn -tru

ne

....

de

ne - cu - vn- fat_

rt

~r

-==

~ct

ce1

1
1

t2

cu - vn- fat_

Gi

es-

ma - ri

de

J J E
0

at.

:J

es-

ri

de

man

'-'0

'!

>-

--->

Pl in

of.

tuf

pa -

ru/

ce

man

pa

rut

fe

te

i!JJ

Sa- va

->

'-

Dom- nul

Sfnt _ _ __

at,

Sfnt __

- va

:J

>

ct"

Sa

. . ,. . . . . . =- . . ...--... --.. ---- ct ...:L.. ' -

...

~:x

:J

-..

Dom- nul

tru

cei

na,
--->

0 ...

~.._,_

de

~,
.n

ct

sus.

Il
de

sus.
173

..,
T nq

-->

.A

Adag1o

'

Ti

Ti .......

&~

--,.

ne

Te

--...

--,.

ne

Te

--...

b
-J=

F
.___
vn

Te

rt

tam,

tO.m,

r ...

...

--...

bi

Ti

gam,

'&

gam

Dum

Oum
1

Ti

- -----.......

ne -

ze

u -

Jt-:1Y J

- ne- ze

u -

tuf

nos

--...

--...

cu

_uuj

...>
--...

...
.__

-==c-

.._ .._ .._


.--

y:

q"

~~

ne

...
.. -----

ne

ru

.--

ru
...>

--..r--- y:,
q
e

a-lE)

ma J

J Ji -;:,

'

ne

-----

--,.

dm,

...>

lu - mim, _ __

ru-gam _ _ _

li
'

ne

f'i

'

ne

ru -gam _ _~

ne

J. j JJ

j
mu/

m;

'

.--

~~-~~ J
~

174

- ..

cu

'

.-......

...

diim,

.__ .__ .__

li

'

'--

-->

n1

..

ne

iiC

bi

--,.

t 'tg ~

ne

\_--..

JJ_ EJ
\2
ta

' -4

J J

--...

'

y:
,

...>

ta

Te

ne

Ti

\ -...

J J

'

--...

ne

pre

van

~ nq_

min.

J J J
/1

r---

.--

min .

Pre

pre

.-1

\_--...

...>

Adagio

~~

Ili

min .

----===:::

"Pre

mm.

J)

Q.
A

r---

'..,&
t

$,

y:
,

...>

..

--...

....

J J J J

--...

......

J. Jd

~~

"-

\_--..

..

'

t)

e
~

tru_

n
0{

J.

J
fui

nos

fl~J tru,J

Il

ol

VASII.JI~

HASPUNSUIU I.JA I.JITUIUiiiiA SR


CI~I.J MAUI~
glasul Il

~-

Prelucrate de !. Popescu- Pasiirea,


dupi Nectarie Frimu

....

....

,A.~~ .. -~ . . . .
~
d
A - vem ni -f
Dom

&Andr.nh

~1, j

cci- tre

Dom

,!, J

vred - ni

fe

$t9

vred - ni -

...;

<...!!.,
Ta

'

t" J2D

na

ur
-

Ta

lui

.,L
....
$i

J)

j.
lui

$i

-..

Sfin

cu

$i

~''

...

....

..

\~-!

ne

in

...
j

chi -

....
......

-,J
j

fei

lu1

-.. -..

fu

Sfin

tu

;;,

ne

- ---

~~

$1

......

g
Fi

lui_

\~

Tre -

~
-

-......

-..
j

Duh,

bJZ?
Ji J
Duh,

..

::!:;;: ...... ..__ -. ....

ft @?'

Fi
~
lui_

chi

......

..........

$1

!Jt :_;& ~t J JO 9i4

Tre

ta

fe_

tjgQ

....

drep -

(1E]J J &t)JJ

lui

JQl

t4

fei

....

ta

drep-

cu

$1

- - - --iJ
,,

~~

J jJ J J J J
/p _ _

@fJ
.E
..__

....
-..

---

....

~---~

ci

es

..

@J

es

te

na

&Ch

'

--.
- ..

-..-......

..__

,A.

ci

J J

Cu

\~-"; ~

Il

nul .

~ ~~,-~
Cu

A
<...!!.,

nul.

j ~J j

A - vem

Di

'...-

~~
me1

-i

ui _ __

cei _ __
175

- - ----

-. -. ,.........
.j

..-

.j

,_...
.j

de

@~w Je WjJ
de

-.
.j

.j

~
'

t..!!.,

'lz 429

... ~

$i

,tri

- ---

,_...

-.

~~~

- ---

-.

""

ll]JJ

J l <::::::::: @J

piir-

--

..-

...:.

par- fi

des

........-

..-

......_.1

in

~j

ne -

$i

ln

fi

des

.j

v t!1

,.........

fi

,.._..._~

...&....

-.

j _____..

fi

.j

_ _ ne

~i

wJ

~~y

~i__

des

ti

par -

&QjJ

ne -

des

~,~~ \~--

par-

-. b

-.

_::,

tri. _____________________________

@ynr fJ UI n

il

--_
m. _________________

- --- - tt)
J nJ J
et:J
'h
-.j

A
t..!!.,---.

.-. -. ..........

---. -.. ......

-..

.j

Sfint__

Sfint

Sfint

,_...

.,_,_

nul

Sa -

.j

.j

.j

Dom -

tj j
=

Sfiht,

..-

...:.

'lz

~3

r----

J ~1 J
~
ru/

F1 EjQ3 J
e __

176

.-

A
~ <...!!..,

j~

...:.

Dom

-.

- nul

..-

::-...

~~ -J ~ ~1

ot _ _

Sa -va -

of, _ _

~~

,......... ........-

J~

Pl in

va -

Pl in

e __ ce

@:z

Sfint_

Sfint-

.._._,.._.._~

ce

ru/

A
<...!!..,

'

...i..

.j

-. -. -..

,, pti

J J t!Jslf!J! j
- mn

$i

pa

mm

~ ~

......

......

lP

--

--..
~

~1"
tu/

,1, 9~

- - - -r?lJ
_ - --

Jf
--..
l"
--.. --.. ,;;;r,.
...... p'

~ ~.~l
)

tuf

-,

\~

ma -

.:::

ri

6
-=: ...;
fa _ _ __

rea

''" maJ- UJlJ


J
ri
--.. --..

&JJ! [@)

'

.-

\-=!

.....

<...!!.,

--.. --...-

~
fat

&53 J

/>.
<...!!.,

~ J1
Dom

_,......_

-~
na/

JYJ= J

tru

na/

--...- .....!!..... r":::::.''

~~

te __ cu - vn -

n ar

fe_ cu -

es

~~

ne

ln-

.....

tru

\~
nu

in- tru

ne

VI

.-

.....

--------:>

-r

in-

Cntirilc Stntei l.iturghii

...... ~ ......

tru

es

--..

nu

na _ _ _ _ _ __

din -

cib tflJ na

J J= J

J J t.fJ J

,r

Vn

--.. --..

nu

tru

J
tn - tru

me

lui.

nu

/>.
<...!!.,
~

1ui.

me

......

sa

>

JJ

sa

~~~

--~
cei____ din _ _ _ __

w=rw llMD

cei ____

\--.. --..

;oJ

na

-~

na

ne

de

.-

ta:-1s' r r r 67ft n

2.~.

--..

ne

ri

f4[

de

na

d1n

vi

'-

,:, ift

.-

de

--...-

ma

sa

\~~ ' - --..

de

cel

de

ri

J J a@/J J) J )
Bi

J J

Dom

le

cel

fat

le

'

...

Bi

me.

fi

'

lJ

_
J

@:, @:0~ Jt_J J

jc=tr h

cei

me.

ma

cei

tru

~--..

h
'

@:,

- ---

J J
in -

de

sa

fa _ _ __

/>.
<...!!., ~n -tru

......

0 -

Ji)

rea

---..

...... \.._._~

'

-h

din _ _ __

na/- fi

J Jj

'

4]lj

; - nat - .,,.
177

\~~ ~ \-.

me

din

me

din

n iil-

niil -

me-' _ _ _ _ __

jgg

fJ

th a aa n stJ J]JDWJl
me 1 _ _ _ _ _ __

ti

'

\~-f

\-.

.,

=:

.~.

min. _ _ _ _ _ _ __

,\, D2J2CP JJ iJ]JJ

Il

min.--===========--~

.J

Il
min.

178

.J

J3E :sw w wnu w w. YJ J &Q}J :c

ti

&~~

-.. ~-.. -- -=: ':. ~-- ~ \_.-..~ .._.._

~~
~

Pre

'~

te

ev

--..

....

Ti

tJfJ

$:-_)

.--.. ......

--.. --..r~~

_,

mu/

'

....

>i

ne

te

....

Q:l @
cu

VIn

-li~ ....,
....
.__
--.. .--;--:,
-...

C""""

n P?r tf#'

1 1

.,

e _ _ _ __

---..,........

- -----

....

....

J.

,tu -

mim,

ne

-j
~

~tJ

ru -gam_

ne

T'

ze

J J

UJll)

Dum-ne -

ze

ut

),~)

- --.

ne, _ _

ne,_ _

Doam

._~ ~

A
<..!!..,

"Dum -

J ' J
Dum -

........
--.. \"-~

nos

-J

ne - ze_

ne

ze -

- .....
......

~~

& DJ :J lt

nos

---..
----.
n a mJJ nt w
........

....

--..

tt'] JtJ @

J JQjJt
ul

\--..

Doam

.gr eJ

'

.- ....
-.. \~"' ,........

Oum -ne

..- --..
......
\"-~

mi~

,tu

~~
" - " - ~ ......
ru -gim __ Ti

J J
~~

-$~]{)

vn

cu

'

mu/

ne te

--..

\---

- - tt1J [3 n

'

--.. --.. \"-~

Ti

ti

fi

bi

'

'

bi

ne __

.!.

......

ne _ _

'--.J

tG.m, _ _
~~

-----

....

\"-~ " - ......


.-

pre_ ti

.... --..->
---.
him, _ _

....
--..

la

,,
;>m
D (J f[J J. rY

dam,

&~

ne

pre_ ti

- -

dam,

ti

....... ._,,

$~

Pre

....

tru. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

t~GD J ]

tru. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

179

AXION
J.P

glasul IH Ga~Agem Sirian


de

Cu -

vi -

ne - se

..-

";ll_l~

"\."\. sa. _ _
......_

raf-:====---

t1D

r? N=='b

va

sei ___

ra fr_ _ _ _ __

nm _ __

- - - Nas -ca -

de

,.r

->

-1

va

cu _ _ _ _ __

Macarie leromonahul

fe

fe

de _ _

foa

->

Oum

:@:__zp

ne

zeu

t a-5a Jh J

Oum

ne~

Cea

zeu

..__

......-;->

rea

pu

...

c-

ru

~
~
..__
--..
-.
J

tri

ci

fe

-z;t

~/

e;FFfij) 4:;?; @J tB aa a17a ~

j)~/

..__ .... r - - - ne - vi 1

prea_ ne- vi

ISO

....:;;;..

"\."\.

rea

prea

no -

j
no -

rif)

->

tri

va

va

tB

13 ~1 r
fa

r.

~r-~i

Hai

,.r
......

,r->

._ 1

._ ._ ~

ca

Oum - ne - ze

\"-"""!.--

\"- ~
u

---

._ ....

,r

->

~--..--

~~

MS

J J
3

ca

Oum - ne-

->

'\.'\.

tru.

~,r

...... ,._,

~~

Ce

ea

->

~..___,-.

ce

e~ti

mai

@ r rfr
Ce

ea

ce e,ti mai

cins -

mai

slti -

vi

mai

"
~

ta

~;o)

siri - vi

ti -

ta

,r

......

de

V'~~---~-fii - '' ra de
c -

~
!ji

--..

@9

fa

tri

.J

@=~

ra

de_ a -

.._..\.._,_~

se -

mii

JJQ
se

na

ma

~-
fi

_ -

r e - - - - - - - de -dt
,r
s ._

,r

......

....

,r

mil.

z
'\.'\.

~~,--.Ca -rea fa

f
-

ra

tt

ra _ _ _ _ _ _ __

mn.

[a-

......

- ......

J~lt
ti .

r fa

rea

ne
181

--

.-

r--pre

Oum- ne- zeu

J)'
pre

Oum -ne- zeu

mis

,...

'.-'

Cu

vin

,,.-

\.._..~

fu/

t r - f p
Cu

,r ~
1-

-,,- ,

~r--

vin

l'@~
j

nas

,r

~
-,

eut

~
-,

ne

43F? J J.
3

...

.........

cu _____

cea

(U _ __

.-

rat _ _

4) @ 3 JO {}
va

a -de

.-

rat_

-~
toa -

ca

Nas

,r

,......>
1
-,

~~

zeu __ _

re _ _ _ _ _ __

foa

de

J...

ma

fe

fe

ma

..

'%il

'\'\

_
...>

.......

.-

rim.

4:JJJ tD t5JD

182

ne

'" \
.._..,

cea

FF

fi

~
va

a -de

QI

ai

fui

fi

pre _ __

..

-,

trt f5i

~-,

'

\~~

eut

,...

rim. - - - - - - - - - - - - - - - -

AXION
" Ga
g lasul III '\.'\.
de

Cu
~

sii

'&

VI

.-

.._,_ ..._._ ~
te

fe -

ne-se

cu_

....

.- . .

Cl~

...

cea

...

fe -

pu

cea

ip

............ -..
--"

.x,

"
tii q_

J] J. '

l1a1

\.:tru. _ _
-..

@& @

tru. _ _

._
.!ji

~/

rea

fe

prea

prea

......

' ' ..__ ft....::J

.-

..

--"

..

re __ de

Oum - ne -

DJ U

re__

de Oum -

r1 -

ne

c1

ret rcrJ jJ:t

r1 -

Cl

.-

..__~\~~

ne - vi - no -

ne -

Popescu

rat_ _ __

..
rrrr Jfc![fr

~~

),

tii

,, riTt

ru

pu

,..r

3-----.

Niis - ai - toa

'

._

tfdJJ

\~ n~

zeu~ l'f.

y~
Nas- ca - toa

fe- ri - om, _ _

te

,._,_

vii

"

JJ J
sii

~ ~

a - de

~tefanache

VI -

no -

va

va

tii

~/

.-

...=.... ~'' \~~\~-.


lui

J J

ca

Oum-ne -

Jl

q_

'

nos

fJ J) Q)
ze

lui_ nos

..,_/,P
...___
-.. -..

Ce -

ea

id J J t{[d) J J
Ce

ea

ce

f~ JJ)

!J J

e$fi ____ mai cins- ti

INJ

~~

or

\~--.,..., ~-ru

vi

ru

vi

'l"""

J.
fa

de

.--

;~

r)

3-!

..

cif _ _ _ _ _ _ _ __

~ ~

m11

~n
i

<t"

J)

..._._
.--

,,

---..
--r 11 f ci 'Ir r
rf

..._._ ..__-.. -..

mw

ma

--

.-,,

.--

r1

tii

~p

ri

_,

na

re

de -

cif

se

.-1
--...--

ne

CIU

t,W
CIU

~.:;.
....._._

"pre

Gi

ne

pre

Oum- ne - zeu- [u -

.--

de

vi"h

fui

.-" - --.. \~~~

de

fi

ne

ce a_

ne

cea_

@@ C:BID j ;;

pre

fi

~
\ ..._._-.. ..__ .............
-.
r

fui-~

~j)

eut,

or

.-\"- --..cf

pre

~3-

~ ~
var_ _ __ ~

''

"-

,_ Nas

j
pii_

F?W ~<izsj

--.. --...--

ca

@J
J
r
r}
'~
a

sfri

ra

i7J ~j

J d

Vin

zeu -

pa_~

ca

[u-

Dum- ne

---. .... ,........... ~

sfn

-- eut,

nas

rtf'

"..--

'r

nas

01--~~--

--

ta

---. ---. ,-...... ..._, -.. <:.,;;!.

QI

r---

ca

184

-se

fi

ra

ts Jd J tJt

$~ &Ow J

du -

de~

ra

ca

m1~

du -

frir'

ta

.,

>
~

na

mri

&~

de-a- se -

..__

'-'

far'

ma -

ma1

;;i

--.. --..

'\.'\.

--- -- ...

-- .--

'Z.I
~

mii

ma

he

var _ __

Niis -

- ---JJ

ca

ca -

''

foa

--..
re

am F

toa

re

,,

--. --. --.

..- ..--. --. --. ........


..-

de Oum- ne- zeu,

JJ

te

mii

te

..

r1m.

EflJ J J..

de Dum-ne- zeu

-..

''..- ~~ \-~
---.

ma

-&

jJ Jj;J. 1

J.j]j] J J

rim.

AXION
.,

glasul V Jt Cl{_ Pa
de Varlaam Protosinghelul

n~

V~d
re

ct

~Moderato

- m - ca

Vred -

,, r
cim,

ni- ca

- - - cu

e'}ti_ cu

ct Nas.

'

.
ca

J J

...._.,.....

pu- ru -a fe

toa

\%rr
toa

----

ri

Oum
?

ri

c1

tii

jg) j
Cl

--. -.. -..


na

'

tii

!ji

-..

Hai

ca

~
nii

..
<t

3t

~i

Ha1

!ji

..-

--.

..
<t

<.,;!.. 3t
zeu,

..-

ce a

' ),
cea

....

-~r---

cu

J Qj
cu

..-..-

l'' r---

zeu,

Oum - ne

to - tu/

fa -

ra

fa -

ra

r J g! F
---- -

to

tu/

..-

..-

........

ze

~
ca

fe -

te

tl! A J.
-

!ji

fe - n

ne

de Oum

sa

r--..

r r F r)

J
re

de pr1-ha

pri- ha

de

....
,r
-..,.......... .........
___,_. --.. .........
"'

pu-ru -rea fe ........

re

~-..--.

te

, J J gJ ~rs

rat

..-

li sa

a -de -vii

..!..:.. ,..-..._

de

@)

---..-

........

x~~~

rat

..-..-

..__ -.. --.. -..

--. --.

a - de - va

e~tl __

n~~-

Niis - cii

[/~

..--.. ~ ==: ~--- ~

trt r r Jm J J j

~,
...;;:_,

--. --.

Oum - ne

ze

l\
'
u

1-1- CiintiriJ~ Stintci Lluq,:llii

lui _ _ __

nos

tru.

~~~

Pre

ce a

ma1

E F F
Pre

ce a

mai

185

..

.__

"'-

de- cif__

ons - ti - ta

prea

~i

ma1

prea

mii

VI

ar ' J r F

J J R(C
de

he

- cit

ru -

ma1

m11

VI

~-

ma-n

ta

&Hr t r

mii- ri -

_
..
-

far' de-a- se- ma - na

tii

,...........~

----

ru -

....

""""

.......

cins -ti - ta

~~

-...

~r---i{"-

.........-

r
.r ......

c-

..._._ .............. \"-1

~---

se

re_
r

fi

ra

..

.-

de - cit_
~

~.__

(\
ca

mt~

-rea.~

&fTGF 421J ettv @JJ ~~ -~ F F


.. ........
.. .. .. ---- .. .. .. - -- _
--- ~

se

fi

ra

......

&~

F
ra

ijr

rtfilf

_....
1

........

pre

J =r

nUs

QI

---- -

Niis - ca

4t

J J
Niis- ci

---

l'' r---

toa

re

lt?

toa

--~

..

.......

.......

r---

ti

ne,

.__

re

....

de

ti

~~

--..

Dum

..

ne,

_
..
- -r

va

r--ne

..

-----..

Eff

~x
ze~

r f[f} ;i!)

de Oum

---

ne

-1-..

rat

de -va

"
(\

r--te

te

.__-..
+ "'-~

te _ _ __

.ma

(\

r '
1

rat

ma

J J

zeu_,

fe _ __
186

......

a -de

Ft

tu/_

v1n

4 J ~a J J ar
pre_

eut,

fa -

tu/_

!hf

f F

re-

nris

~.__

" pre_
Cf.

eut

&~ Eft! ;[fE)


QI

~--~

ne - zeu- Cu

Dum - ne - zeu. Cu

ne, pre

,...-.....

Dum

stri-cii-ciu

ca- rea,

"'-

ne,
1

,ii-

m11)

"'-

ri stri- cd - ciu

----

ma

Tlffl.--------

Il
~-

nm. _ _ _ _ _ _ __

AXION
/..,,

glasul V JtC{_ Pa

.-

de Stefanache Popescu

' "~""'",s--..llo...,.
. 1 .._,_ "",,

' ' \ :~-,


--...
de

,~oder; J 9J J iP2A
Cu- vi -

si

te

ri

fe -

ne -se

42JJJ ltdJ V tj?iJlJ '

cu ____ a

de

c i l 1 l - - - - - Nis - ca

-fe-

$~

r:-

'

J
fe

ne

Oum

de

(!

~\~

'<'

n~

zeu,

(\ cea

'

.... ...-

[/

--~

fit

j)

J.

ce a

zeL~

~~

ti

x
"
<t

rat _ _ __

re _ __

~ \~~\~~~

pu

ru

pu

ru

rea

t:W lltfJt J-:


reQ

\-................
.~~

.._._ .._._
~

cu to

tu/

cu

tu/ _ _

ne-

&Ji] J '
ta

Cl

vi -

toa

'

<t

vi - rai

lv

----

ne-

"--

Oum -ne

J J
VI

no -

va

~i

Hai

ca _ __

Oum -

ne
187

_
--- ----...-

..-

........

&p

't._,

Ce -

ea

lui

-~

e!jfl

ons- ti

ma1

de

rl r r tg J j & r JYJ: g- 8

Ce -

ea

~
ru

ce

e$fi

ta-~-

cins-fi

mal

tru.

..-

---~---,............._._ "~'.-. --~ ~ ~-----.


ce

nos

.....

<\

tru.

nos

bJDJ) @23J a

et!P Ja !LJ @J

ze

~n

lui _ _ _ __

ze

&~

.....

.....
........

........

-$

de

,.-......

\.._:~~

ct

He

41W

dt

He

\-=:.
VI

'
ru

mli

VI

..._._---.

-. --. ,......_.._ ~ .._._ --...


~ra de~ a
se - ma -

&~ tJ J 8
fa-

ra

---

..-. ........
fi

de __

.....

re

\'-;-

--------

..:..
-.

~rea,

ra

-.

<.._j

fa- ra

sin

>

J J

fa -

ra

rea,

..-

ne,

pre

Dum-ne-zeu~-

Dum-ne-zeu__

.....
,,
---.--..---.--.
''
-...- -,.,,
..~

Cu -

Cu -

v1n

vm

fu/_ ai _ _ __

nas

---

tu/_ ai_~~

nas

eut,

pre

li

ca

siri

..-

Cu- vn -

..-

Se

~ ~-.-. ..__-.
~cP--\:
. . ..- ..._,
..__,
--. ,....-.... ..._._---.

C/U

Cu- vn -

de- ct

ca

pre

Se

J E r t QJ KUJV

J. iJJ J J J

ou

..-

de - cit

~~~

188

.....

mit

fui __ _

- re

~--~n~' ........
<\ ca
mi~

fi

lu/ __

na

ip @)J J ~-~ j
.....
~---

.....

..-

ma - na

hi

~,.............. ~ ~ ~---.

J j
se -

mal ma - ri

$i

ca

.-

- ,

~ ---

,r
~!.

........

........

fr --. .._._ ~.......;:;...


...... .._,_ ~

-~ -~
cea- cu a -de va
rat

ne

t'

......

Qg) ' J@J ::J 1D @)


cea _ _ cu a - de

ne_

cYh Nas- ca - toa

'

&J
rat

va

JJ

re

J.2ft J
- -- ........--.. '..._.

Nas-ca- toa

!Y!

.._,,
..._._ ~- ..- -----:
t e ____ ma
~

de Dum

zeu _ _ _ _ __

ne

ip J 421 dJJJ/3
de Dum

ne

JJJJJ

. _
r1m.

JtD JjQ 4@13 JJQ!J


.

zeu

te

ma

j_...___.
J

nm. __

Il
AXI ON
,,
q

glasul V n

Pa
de H ristudor Gheorg h iu
trad us de Stefan ac he Popescu

,r

,r

.--.

..-

3( "-~''.._.,~~---

,,

Cl

Cu -

vt

u se

ne

cu

"''

'pjJ~

~~~~\~<L.~-~
.
-----.0
.
sa

'
rat _ __

de

,r....,
,~

te

fe - n

sa

te

fe -

c-

toa

de

Dum

c-c-

ne

J
Nas-

ri -ci"":-----

~ ~-~---- r---.1 -.
0
re de Dum
ne

!Y!

Nas -

rFQft

J J J

Jl53 J J JJlJ 8
ca

o~

-li
zeu~

-....-

cea

189

\:: ~ ~ pu

:: ~ ~ ~~-. ....:..... ru

rea

--~~::.~ : ~-- r; ~:~


fe -

d?J tJitW d J

i_J
pu

tii_

ru

prea ne- VI

~~

rea

no - va

fe -

ri - c1

J
r1 -

flic pJJff
Cl

tii

Hai

ca

.r

._~ ... ~~\-Oum-ne

u -lui nos

ze

tt

tru.

~
Ce -

'
Oum-ne

ze

u- lui nos

tru.

Ce -

--ea

&~ J J)J) J J
ea

ru

ce _ __

tii _ _ de -

ml _ _

VI

~i

mal

ct:__ _ __

ma -

fii - r i i _

de

a -

>

f @ J J

fU_

...-

na

.--

fa- r a -

He

de

a -

ra

- ma

se

nD
se

ma

re

J.
re
190

de - ct

Se

fi

mii, _ _ __

;JJJ)

-------

mii, _ _ __
.__~
~ ~-.
.,r
..__

.._,_.._,_

sfri-

di-

r:iu

.... .._,_--..
.r <""

.1

\-

.._,_ .._,_

<""

p h51) tt

'

Oum - ne

pre

....r

...

~
ti

pre

tu/ ___ - a1. _____ nas

ne__

cea __ cu

<""~

a - de

.r\:.r
-.. s ........ -.

"-..~ .._,_, "'-.. s ........

Ns-~

toa

~ J 0

\&)

re

~+
mG- rim.
~
1

md- rim.

-.

......

re

....

de

ff

.....:.... ;nt

~~

r-;--

ct r.e

Te

<""

-..<""

cf

ne

ne

ma -

~
ma -

\.~....:;,.. ~
--.
r~m.

<""

rat, _ __

4213 @U

Oum

-1

~-

ti

va

Oum

dt!

.,r

pre

.._,_....:;.....--.,-.
,............
...

Jj]) J J

toa

Nas-ca

eut,

zeu-Cu -

rC

),
vm

..__-...._..

J J

nT--

C/U

.ra

Oum- ne - zeu-Cu -

ne_

J J fic
stri- Ca

-.

fa -

rea

(Q

.r
-nct
J
j
~

zeu,

te

zeu/

te

\.:. ;ni
ct

rim.

191

AXION
').,,
glasul V J\

q_

Pa

melodie veche prelucrati de Anton


........

~ ~,,..._,_,,
~

se

cu

J
Cu -vi

ne

--

......

ca

Dum

-.. -..

4t1J

toa

ne

---------

zeuJ

J)
rea

-~
--.

pu

wcEJJ

pu

..

x 'q_

'<""

,;

' ):,
ru

192

rea_ fe- ri- ci

<r"

fe

'
de

de

n<t '<""
cea

re

~.:;.

de

Jtt2) 4J g ;

sa _ _ te

Niis

ci~---

~
..._,_-..

secu

rat__ _

va

Pann

fU_

"--.J

prea

d
prea

c-

,-......:;.

.j

.._._~

~,.............

ca ___ Oum

_.r
.\.._,_ _~.._,_~
~ \----~

ne~

ca _ _ _ Oum

ne

./

ze

ze

~
tru.
1

/U/ _ _ _ _ nos
~

..
e:;1r

Il mat.

mat

....__ ..._., ~ \ ,

cins

ta_

ml/___

~ -.-.,..........~

fa -

rL _

ra

ta - - -

fii - rii_

cit___ _

de

de

~~

./

de

--.

He

Cf _ _ __

cf _ _ __

ru

He

ru

_ _ _ mai ma

. , ,......._

a -se

-ma -

JJ
1

de

ce~
_ _ __

ea

..- .._,_ .,...,.. .._,_ .._,_~

a__

~ ft

.
t~
ons
1
-

vt

Ce

tru.

a - se - ma -

_ ___________ Se

na~

re __ __ _

f=DJ @Jg

na

re

.-

de

de

fi

ra

mu

'

'

Cl
mi~

2~.

ca

n-----ltJZ

Cnt:irilc Sfintci l.itucghii

JJ J
rea__ fii- rii

stri-

ca-

ciu
193

\'-~

~ \~ ~

<t

ne,_

@&

-"

-'C
~ ~ ~ ~--.
..
r"

! a ! ~MS
ne,_

r~,,--~

'" -------.

pre

Dum- ne- zeu -Cu -

vn

pre

Dum- ne-zeu-Cu -

vn

c-

..._._ .._.____ .,

tut_ ai _ __

tut_ ai _ __
r"

nOs

'&

J~

<:::

nas

eut.

pre

pa __

du

var_ __

de

\' " - . .F.... \,,...__.... .r \ .


"'

cea __

Nas-

@)

pa __

ne-----~

i& tftJ ~~
du

ti

,-----.

,..r

Nas

-ca

->

.__

re ___ .. __ _

toa

$~ flJ

s?& triiz;

toa

re_

. . ,.
r"

. .._,_
. . ,, \->-.
- - --- ma

... _....__--.

te_

r"

r ------>
.....:;.,.--.

'
de ___ _

Oum

ne

,,

\~~
' nm. r_ _ _ _ _ _ _ _ __

fe___

ma

Il
---------

nm._

zeu_
r"

VJJ
====--===========:___
3J

194

cii

A XI ON
.,
q_

glasul V J1

-.

Pa

pre luc rat de !. P opescu - Pasiirea


dupa" Braye le pirinte~ti" de Nedarie, Sch1monahul

'T

Jl.~~~ ~\~~~~~~b. ~~r-.. ~

Cu

ne- se

-VI-

cu----.

rndantj
~ J a2

!!

cu~~

Cu - vi - ne -se

'.._,......

~
.._.,
v

ca

\. '
-

.-

"'
--..

foa

-..

de

va -

rat

..-

a @JZ&i# v f-=J)
~

a -

de

sa

te

.,..-

re ___ _

---

va -

fe -

,r

rat _ _~

ri - ci~-- Niis
~

-~de _ _________________ Dum

'

cd -

ze~

- --..---__..

....

cea

'

....

pu

ru

cea

pu --

ru

rea __

ri

fe

ci

x~

q_ ~

-no

' J -~J @l]JJ J


fQ ______ _

~i

prea

----~~

ne

VI-

no

.... ..- ..__


,--...

.......

M--~
n.J.f
-

va

ta~--

Ha1

ca _ _

195

--Oum

ne

ze

lu/ _ _ __ nos

~
tru.

"
tru.

--&F
ma/ _ _ __

ce

Ce - ea

*q_

ti

de -

de - ct

ti

prea

~~

m11

...
.
_
,
_
.
_
,
_
.
.
.
:
.
.
.
...
f

~~

ons
1

........

He - ru - ~

He - ru -

VI

..; ---~ ...i.... ~ .... i\: -~"~(~~


-

sla

ta _ _

v1

Ert tr f1 r rrl57JF: lB
mat

prea -

siG -

ti_ _

vi

fir_'-

de-a -se -

ra

fi

ca

stri

196

re

de

- ct _ _ _ _ _ _ __

ca

---

~~,__--_,............~

ca -aJ,

Se

stri

na

....

Se

ma -

ca -

reaJ

fi -

ra _ _

ra -

ra~

ciu

::iu

ne,_

.-

\.

..r ......

.-

pre

'~ .1 -~
Dum- ne - zeu _ _ _ _ _ _ _ _ __

pre

Dum- ne

"- "-

zeu _ _ _ _ _ _ _ ___

....Jo
\. '
.._,_
,--..-...or-

Cu

Cu -

vin

.-...

...

a/ __

tu/ _ _ __

tu/ _ _ __

vm

QI _ _

_ ___ nOs

t&9 Jjj
_ _ nas

cu

ti -

pre

ne____ ce a _

.1

rat

va

de

e u 1~t NID J }J] 2


1

a -

------

de

x".,,
q_ Nas - ca -

ca

Niis -

rat

va

CU-

tao

4----

=w=ltao

re

..........

zeu

_, }fffr2

de ____ _ _ Dum -

ne-

........

te----

ma

rim,- - - - te_

ma -

!fa 4t19~2iPQJ37-~t::==-j~

zeu _ _ _ _ _ _ _ _ __

te

rim, _ __ fe_

ma

ma ,_

rim. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Il

197

AXION

glasul VI n <...!.!.., Pa
de Preotul Ion1ti Niprci
'

cu _ _ _ __

@)-o J fJ

>

ne

Cu- vi

cu _ _ _ _ _ __

se

va

tJJj
a

tD J2IJ

jJ

~~

de

va

rat _ __

:::1

si

te _ _

u
3

[!~------

rt-

Niis -

'
ne

de Oum

ze~--

, .. ~ \"-o:L . . .
-----..

rea _ _

rea .. _

!91!

'

-----..

fe

fe

ri

[{

re _ _ __

ci - toa

J>
ce a

n J lD
~

;;;-

>

pu

ru

<"-

e;;-~~

@J;\

);,
JI

rfcia
...

.--

--,

\ ~--.,r.._._ \::- ...,r---..-.

Hai

Hai

fF r

@~~~~

@JEtE

1
u -

ze

ea_

ce _ __

lui _ __

e!jfi_ mal__

nos

"'

- p ~~''
----.
Dum

'

cins

klJ 8

Dum

ne

tru. _ _

Ce

--

ne

-<.L.--..

--------

nos

.....
......

,r

ca

~._ ~

ze

--.--:>
- lui

mw

ca

3-----...

EJ

,r
1

tri_

ti

.....
......

~
...----..~

de

.....

......

-~

JI

ma/__

s/i

t(i, _ __

VI

....:::._--,
----.
de _ __

se

d221J

J
j Jj
""~

tSiJ

\~

tri

ra _ _ __

de _ __

.....
......

cit

se

.__
~

Se

ra

8 4!9 4bgJ
mii

na

re _ __

de -

cit_

Se

ra

199

ca

ra

rea~

._

cc

sfri

(fU

....

pre Dum - ne -

~__,

~
ne_

cea_

ne~-

cea _

ft

>~~

eut-- _

:ZJ
pre

>

pa- - - - - - - - - - - - - -

~~~~& t!IJ
ca

200

>

var-

------

de

\ _,0----=--; ._ ..<; \"toa

------==----

,.

~-...

------

toa

.J

'

- Nas

---

,.r

,.r
-~~

--.

-----~-

...

va----

3
__

.-r

\"-1
re

re

Vas-

_.

Ft r~r Bf Eif .rJ-1! MQ])


-

--. S'(
z ._

-~ :-; _,;;~--:~-
..~~~--="~-t;;;t.....oi
--

oJ

------

ca

~ d e _.--

#ft

uu

-.

pri_

\_;L_~
_--.

du

>

,.r
,,

>

zeu_~-----

._
.de

' J)
de

f1

mi,

ca

iJr\ ~ 1 ]3 z ~ : 2 J11 l ttl_!/J


.

>

f1

____ __../

~0

mt~_

r
.a

rea~

____

ra

ca

__

sin

ca

[lU

~-. '"' ~ \;~ ~~


pre Dum -

ne --

ze

- ---

HtJ--&7J -tA E;g_


ne, ____ _

pre Dum -

>

ne -

----------

zeu ____ _

Cu

Cu

~w~~

vtn

fuf
> ------

.,

ibiJ

c uf;_ __ --

at ----------'
__

nes
:------ -

du

SJ y ~

J
'

>

pre

ti

,/

ne ____

cea _ _

du

..-

de

_ ,r

........

var

_.. zt " -

-~

?<.

Nos

~@; 53it~;e&B7- -~

de

\ ~
ca

';

,r

toa

var

,r

~-.

-----=~---------3

,.,_,,r

htHf

ca

200

toa

_..

re~-

zttw.

re _ __

- -Nas

~ "de..--

'

J)
de

,r

,,

-~

,r

.....

.....

zeu, _ _ __

,r

"' \--..-. ,, \ .........-. ' '


____________

\ .._,_-.

J ~~
>

E~~ ~

#~ ~
te

,
}1
rim-------"=-------...

6~

.--

-~ ~

.--

JJjJJ J j J
rtm. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ma

,r

..n
'--.

AXION

"' "

glosul VIII n cil. Ni


de

""7

~tefonoche

Popescu

...

~-.

de

Cu -

vi

ne- se

...

~..__~

"-"-~~
sa
te
fe

rat _ _--~
_ __

va

cu

de

~-~')Il~
ct m
...-c..------7 '\'\ N

as -

rt

'

rat _ _ __

vii

i J J1

sa

te

fe

cimJ,----

Nris-

ca

toa

:t1- ( :.lntflrill Sf1nki Liturghii

re

de

Dum

ne

zeu,

201

ce a

ru

pu

'o..

ta

~i

rea fe

(1

-. ~
/>. ~..__
---r
1

'

J
ta

prea ne - vi - no

' )>qJ
:;1

prea

o.!

ga;)p u?t rff:

F'

ne- VI -no -

\'-~

.1

ft

'

tt--~

va

:_

{'{

fa ____

va

Cl

l1a1

..-

........

'
ca
,re-

'C'""

\~' ~-lui

Oum

ze

D 4d$)
ne

ze

--

Ce -

nos

nos ~--

lui

ne

c-

' lttP J) J J ;::e/; 1

'

tru.

Ce -

ea

ce_ efl._ ma1

&D;

ea

ce __

ems

mai

e~tl-

c:ns

---

VI

ru -

'
de - cf

He

ru

<(..,..
f.. .__
---.--. -- . . . . \-'-. -..
fa - ra de a - se - mii r

ma1~_

m - ri

i o~a ~J8 go @)
mai_ ma -ri

ti

w
ta

'

de

a - se - mii -

..J

v1

---.
....

. ,r

-.

na

F r ~r J J V I!rJ

fa - ra

J
~

202

na

lt. -.. .._,,

~ .. =!

..-

--

c-c-~

~.._,_--

.r
.,,,

de-ur______________ Se

re

de- t ________

re

ra sfri- cri~ ou

ne, pre Oum-ne -

zeu - Cu -

..

vin

\:eut,~
~ ~.~. ~ ~~
__________
p

iJ ;.
tut _ __

al _____

' J>

fi

_....

eut, ______-____

niis

ti

pre

ti

..-

cea _ _ __

ne_

rat _ _ _ _ _ __

-.

Oum

ne

zeu

JJJJfJJJ
'-~
-------

Oum

ne

~y

tf).,

zeu

~.

..._,_ . . _ _

fe

ma

...

.__

.-- ,
.1

"

- - . . ~ ..__

.--

......

.-

\:... , .--

.__
c-

nm.

'
te

ma- rim_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203

.... .... --.


1......

,r
1

glasul VIII

,r

-- v
rf).,

"

J1. CIJ.. Ni

'l'

ce

e9ti

de A. Pann

~
.... r-.....
-

na

pli

de _ __

6
]i(

dar,

....

~ ...... _

..... _ ....
_

tri fiip - tu

loo -

~~
ce

e~ti

na

pli

de _ __

foa-

tii

fap- tu

J~
r--......:;.,. ..._._,.......... ~ .._,_ r---.
--...,.. . c...
,,
''
..JI,

_ac-

ge

in - ge

' td&hJ Jfitt


ih

ge _ _ __

- ~ --. --. --. . . ;:. ,. i.~ '~


>i nea

' J 32JJ
>i nea

204

mu/

j '
mu/

48 J)

resc _ __

n -ge

--. -.,. . . . . . '-:-:"' --. -.

....

~ ~
me
-

nesc, _ _ __

$1

---..\--.---~'V

--..>o -

rf).,

me - nesc;

l4J) fiD @J tJJ 81.

me

nesc, _ _ __

o -

me -

nesc;

..

...- ._,, ...__.___,--..1...- ..__


.....
.....

ce

ea

e~ti_/a

ca~

sfm

rai_

fit----~3

dt;
ce~

--

cu-

'

'----

,fit _ __

ea

'..-

ra'-~

cu-

.........

-~

la

da _ _ _ _ _ __

J b.
vFn- tii - tor, ~~----

la

..-

fe

CIO

.... ----.--......

---

..

.._,_

~
...___ .._,_ .._,_

din

ca - re Dum- ne

zeu_

din

ca -re Dum- ne - zeu _ __ _

ri

da _ _ _ _ _ __

..-

-~
------->
tru

$-{]_

iEBS:

pat

<9-

s-a_

:;; ________

oat

prune _ __

---.

...-

-~
s-a _ _ _ _ _ _ _ __

' tfDJ_jJ_l~J j
s-a ____ _

~
te

t J g'
eut---------------_ _ __

fii

--.. ...... \---~


--.

de_

=:

ma1

na -

~
-c- \~
c
~
Jll ~ '-----~ . . , - - - . . <l
~
Dum- ne- ze

vec~

Cel

r r - re~

u/ _ __

1n

nos

'

te

~ ' ..-- -

ciJ.

'

ca

pm

----

u/ _ _ __

Dum-ne- ze

veo

de_

tru/

tru;

..-

--..

- ---

te-

..-

-~

--.. \'-:-~
le

J) 4]8]) J Jd@JJ;
ca

pFn

te -ce

nos

le

tiiu_~

sca

'~
tau__

sca

205

ca

un ___

le

pm

eut--

fii

f-a

ce

le,

le _ _ _ _ _ _ _

pn - le - ce

ca

tOu.----

..-

.j

........

--.. r-;-.. ...._, ~-r:e~ ru~ n

(, ?2 J
ma' des

fa -

fat

....;;:_ 1!1-.. '

1e

..

f-a

de -

->

....

.-

.-.. -.. \~''-.

-..-.. ~

(u - crat

le

i-a

lu- crat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~-::; ~

craf. ____ _

ce

cI

.,_~
.-

,.

: j

....

_.

pli

na

de

nii

de

~ @)
pli -

206

ri

.... ...- -..


-..
---.,

.-

.. -

De

fi- ne

se

De

fi -- r:e

se

bu

ce - ea

--- - - -~

-..

r J J ;&fflJ

........

ru

afF

ce___

e~.fi

....

da

da

loa - Iii

'
rur~--

>

toa - Iii

fp - tu

rf? r

top - lu

Ha- ri

ra, _ __
->

--.

~~

re

--.--.

,----.--.--...,

~--

e, ma - ri - re

T;

Jo

<""'

~.._, ~

c-cI-.

e. - - - - - - - - - - - -

T;

ta-re ~=ii_JJ e,umi-r ri-2 re.r: t[J t==J


J J au:
e.-==============,T1

'Ti

.......
..--

)l

J J ). 4

.......

-----

ol

ol

PHE AHA'I'NI'OHUJ .. *
--ih

glasul Il ...::..;

0i

-.

dupi Nectarie Sch1monahul

'l'

;;.,

. ._ ._ " - .,.__.. "-

<.,;;!.._ "-..-- ~ --.. --..--- . _ .....:;.._


.......

'~-

Pre

'And~nte
17

a-ra-

ti-to

rut

tri - to

ru!

de

ce -

fe_

a - ra

ce - le_ ce - re,tt _ _

de

--.. --.. --.. .._,_ ----....


......._-... -.
~

al ____ ru

[5&
al ___

_:_....
pi

i~~

w____
p

re!jfi __ __

Pre

$:,

ce -

Hns-fos,_

pre

tf3J 42

tai -nt- cul

Hris- tas, _ _ _ _ __

lu;

pre

..--

-. --. -. '-' ~ \~ ~ ~ ~
nu

mlJ &.J m fJ
nu

fu;;

pre

.. ----- "--

\"--

n;

sfe~

...

......

cu/ _ _ __

LJj J -J w

w
lu;,

stii

tai-ni- cul

sfe:;

m - cul _ __

Se cnti dupi Ax 10n, nu mai la SI. Va si le cel Mane

207

.-

~''''

cel

&~,

lu

-nos _ _ _ _ __

m1

tf]; 6fD w J] :tw


cel_~---

mi- nos _ _ _ __

lu

ea -ca _ __

dtn

-~
CP---

J J1 fJ
din

Ce----

.-

~~ ~ \~~ ~~

pa

za

re

~-.~

i!B ilisJ iJ;rao D

_,

ci

dO -

pa

,.....

*"

et,

tofi _ _

,;:

'J

ma

pre

et,

le _ __

re

..-

~, ~ ~ \"--~ '~ ~
- - - sa-/

$~E?f

on

sa-I

li- e

tofi _ __

.,

--- ~--

sftm. - -

f?

-:.....

Va - si

[0 i!~R_J Il

cin

sftm. __

,.t

AXION IN Sli\fHATA J..lJI


glus ut VIII

. ,

n CJl., Ni
prelucrat de I. PopeS!:U- Pasireu
dupe Macar1e leromonahul

....,
T

~tj
Sri

cins -

ti"" __

po

~~,~~
t:fl,
, , ..._,_

re,

$JJtiJ;J'

po a

-.....

_.

pre__ Cu - ra

;P,:J J

J%J

Cu - ra

208

i--J

ta

Nas-ca -

....._"""':!"b ........ ;t.... ~ r ....t-\-~r.a

lrJG

' t)tl-J[J
toa

,_

~ ~~~~

Jt!!D J t[Q V(D ~

r~a

de

Oum

\_
,r
,r
,..._...... ~.......

,,

ne

.-

-.

ce

pre

zeq,

___

\" Ji ~ ~

fo

ea _ _

in

ce

r. ......:;.,
' =: . . . :';. ,. -. r

........ --:......

zU.

uv (D

za

-a.

~~ ._..,"

ar

'

~
,;;;;:,... -.
": =: \---. ---.
~

de -

de

ar

....

-.

.,A..

re

JJJ QJ ~~ Jj@J
----....
re

\'

-~
..

..
ru,

....

''

, ~ ._ ._

tf}.

'

<2. ....
~

........

....

$i

'

~
fa - ra

de

JJ

fa- ra

rii

4&'

$i

de

-cu

cn

J
cin

cu

._ f.....:...... c...!!....
,A. .u.. ._._
c;
~

'
tari--------------------2":' - Ci.ntrill' Slinlci Liturghii

Du~

......:;..,.. -. ~

___:_.

--.

cul

---->

ze

--.

cul _ _ _ _ Oum

fa

.._.,

pin

f d2 &J~w. J)1P li a1~JJ J4]JJ


ne

.- \.
.,~.,..

-.

iJJJJJiD

ce -

fife_ _

mis

ne

0utrt

fa

ra

de

J J
fa- ra

ta209

-.

.._._

-. ' '

.._._

tf).,

~OJJun_;.
ma

Il

rim. _ _ _ _ __

AXION "IN ,JOIA

i\IAHJ~

.,.

glasul V n C(_ Pa
prelucrat de !. Popescu- Pasirea
dupi A. Pann

-7

..l\~--~4\~~\~~~ , , - ......-.:-;:->
-r-os - pa

Din

&Andante

w'

JJ

Sta -

tuf
'

fJ ILd

JLl{JJ 2Y

os -pa

Din

,,

---

Stii - pi

.-

~.,..

cea __ ne

'

lui

ma
.-

\..

.-

toa

ro

cea_

ne

ro

-A
n .r ~
'., -- ..__ ... ..__ ..._,

di

rt:--------

ve -

'

j
-

dl

--. \-""'.......r--~
--... ,.........

% bJJ3

-. r---

sa

._$-..... , - .""!

~-,

>

din

~/

nu -

DtntJ J j J J t4 J @) J

JJ

nu -

tuf
'

.._._.,

p1

Jl: cre

nifi

din -

ntJr &tt J

toa

. . . :. . .

.-

~--

cio - ~i

cio - li
210

. . . :. . . -l{ ~ ~-. .._,_ .._,_


lor,

la

lor,

la

loc

loc

in- naft

in-naft

-.

cu

cu

gin -

.....

~--

J
..!"
~
__ ,.........._~-.....
-.

du ri

dur.L_ _

in - na/

in- na/

te, _ _ _ _ __

sa__ ne_

...

. _ . _ ............
' ' ' . _ .._,
,r -. .-- . _ . _ t!~
.__._
..,e,....-...._7

cu-

prm

Vin

$~ J J J

--=::

,,

.
Jt J fj

cu -vm

prm

.......

~~

tu/

-8

r--- .--

~--..

sUu

J J
tu/

stiu

.--

~\-- ""?

vFn

saur--

tu/

?~

1<'

Cu -

tuL

Vin

-. ~~ \~~

'p Ii])

------

r--Dm

~r
Dm

cu -nos-

----

fis:-!

.--

----

-J

~..__,..__,~~~

&jo

~--

cu -nos- n

sa~-

re _ _ _ __

~ ~iE5J]GJ
pre __

.....
-..--. n
........... .._, \:...........-..--..
...........
'\
-.....-.,.1

t)

n'
Ill

\--

du-/,------

----

naft

du-/

.......

'
rwtr
!t

r~r~
i J

nalt

C'

prea

---------

... .-......
---..--..
ln

~r

_
du/

prea

-ft !w
'& r r1ffJJ
Cu

ma

ma-

ca

'
----. ---- .. -

_ ,.-- _,.-

.nm,.---------------------

+"-~

il ___

----------

; n~
::------

ma

.~rlm.
_ _ _ _ _ __

211

AXION IN SIMHATA 1\IAHB


"

"

o)

g lasul VI~..&-' Pa
prelucrat de r Popescu- Pasi.rea
dupi. A. Pann

pen- tru

J
Nu_
...,;,

te_ tm
r-

r-

~~

gu

----

~~-- ~ ' vci~-- zfn


ca,

11at

tg :~zi J '
11ai

du

ma

- -

.__.._._~

,,

_,.
--

ne.~

mi

--~

c-

--.--. '-'-~-\'-~

va - ztn - du~~
-

ca,

pre

-.

pen - tru

1,

--.
->

groa

- tn-

groa

ma

\,. ,.
pre __

ut

fi

J ~J
pa,

pre

m1

-$~w\ tls,~~

m-ai

m-a1

zi- m1s

-, ..., .

ca - re_. __ _

ca -

re _ __

ne1
-->

za - mts

tif _ __

..-1

fii - rii

&~w@

-->

V Ol

'lill&;
212

de _ __

sa

"~
'

fe -c~-

n
~

min

.--

-.-.

t~-

'

fa - ra

J J
de _ __

..--

..--

scu

scu

cG

sii -

~--- ~.,_._~ ~-. -t"

J @)
voi

--Y

pre_

fei~--

uf_

f1

la

:jt

ma

vot _ __

la

:ji

l&tJ

mii

vol

'U.~

--...
pro

w
pro -

c~
~---.

:-.

vi _ _ __

- slii

4td; ~~s jr
t'
sa

md

vt.

'

....

...........

01(

:;i~-

..._,_

''

--.. ~

....;,
ta

...._,

n - ni.l -

'ji--

"''

vo1

~~h~ ~ar

....

--. ' ' - -

n - ntil

sta

....

......
---..

....

n - tru

ca_

n -

tru sla

va,--

ca-

....;,

n <......:..........---.. _ _
.__,
zeu,
pre ce1
ce cu
cre -

--..------.. '<..,;;.,..

ne

--..

7va, _ _ _

' J J

Dum

un~

C\

fa

"-"

~--..

bar r

~r

VOl

nr <Ill[-..-...
. . _ _

,,

-----

d1n

$1J \ iP Ji])2 (!) J ~ J t1! sJtlj J 4@2itlJt


un_

Dum

ne

zeu,

pre

ce

cu

....

~~~~&

cei

cre -

r~

~ ~ ---\---~ .._,_

ne - m - ce - tat__ _

te,

ti.
'

;.

j
ti.
'

:;1

gos

dra

cu

J) J J

??3

ne - 1n - ce -

taf_ _

'

te,

---

dm

--... oc:__ ...__--. -.

~
fe

- n

cesc ~~~~- pre

t1

ne._

J j ?f]J
fe _ _

fe - ri

- cesc____

pre

fi

ne.-

AXION IjA NASTEHEA MAICII llOMNlJI.JlJI


( 8 sept)
'
,

glasul Vlll ne!h Ni


~

T
~
y

de Macarie Ieromonahul

f o...::.J
..
-~
.. ~

tfh Stri. -in


$And

\,._--..
~
\

lu

--- .... .... ....

'

--;::->

-c--..

ar rP] t ifl i)
Strii- in

lor _ _

fe-

,Q

lor~-

--..

\~

''

CIO

Fr

fe - cio -

....

......::...._

..

----:>

Tl

--.. --..
me

}J ~ J @4 tJ
cru__

rf& mo
Tl

"-

=;' .....__ --.. .....__


cru___ es - te m-: -

"-

es- te ma -

me

a,

j
a,

'
strii- i
213

,r
--..

na _________________

na:_________________

..--

..--

1..-- _ - - . .

lor

lor n;

re
<.,;;!,.

~,,

'

tn- tru

dar

fil;

te

rea...

--..

n -tru.

CIOQ

li

~-.

de ___________

____ de

----.

~ . _. _<.,;;!,. ~ \ ' -

n~--

dar

~~ \ . _

11

J J t3j

iY'

fil~

---

le

rea

...__..__..__~

..--

tf).,

na>

fe

,._._~.__~~~\:~

<.,;;!,. .___
_. --.. r--- 1

re

!;!_

dY

Nas- ca -laa

~ti J J 4-~YQW
-----

ne ___ Nas- ca -laa

'

~ "-.

---..

"-- --..

a - mtn -- do

re

de

--. --.
'

__..

zeu, a- min - do

ne

Oum

..

..-......

..---.. ......

ou

_..
..--

-----

....____
du -

<.,;;!,.

,..--

tf).,

Pen

'

-~
f#!

-----

'

4
i t.

Pen

_ ,..-,

:rA

ti

,r

le

W
tru

mm- fi

'

_.

..
----..

..--

pa - rmn

j
le

~atJ

pi - min

se -

_..
se

..--

te

a - ceas

fe

tf? #~iJ

J
214

js

'

..--

tru

--~--'T

min -

......

El?a &2312;
lu

<..;!.._JI.."-

'

tw;

pre

' J

lu1~

..--

.....

~""

.,
ti

fi

pre

___ ,_
ne,

ne -

J J

@4

ne- in

ne,

ce

j
ce

--- -dJ!l) J EV
-->

\~''

1n

.....

-->

<..;!.._

..--

lr:zt

te

fe

lut

te

fe

""

ci m.

ri

J. )JfJ tt l JJJ ~---1

Il

om.

ri

"

el

AXION I.JA INAI/fAUEA (jJNSTITBI CIUJ(jf


' ( 14 sept.)

glasul VIII

~c}i.

Ni
de Macarie Ieromonahul

""7

T
'V '
~~

-->
~ ~,--.....

Rai
&Andante

de

Rai

de

tai -

na

nJ

~ j j

tai -

..-""
-~

-->

ca

na

Nas

ca

.:::

~,x.

$ ilHtvJ

dJ J

#J iJ

toa

re

'
de

Oum

1
ne

j
ai

zeu,_ de_ Oum

\~ ~
driis

tl J AliJ @.J

driis

ne

-- --"-.~

[Q

re

4?1@

zeu,

ca

re

..-- -.. -.
...._,

-..-

'

ai

-->

-~
~

-. -...--

-.---->
lit,_ _~
____
_ _ _ _ _ __

------================>===---==~

Iii;-

215

~j.C""
c-,,~~~
~
.._,..._....._., .._,--. .._., ~--....._...,_ . ,

,,

--.--..,

ne

'

lu

-li'

__,_

.....

'r'"

--. ..... .._., 1 . . _ , --

crat

pre

Hris- fos,-

1~) 8 W2 n~~J w~1 ttJ,

ne

lu

crat

pre

~~~\~---~=:
in- tru

.::::

........

Hris - fos,_

.,.-....
-.. "" -. -. --... --. \-'-. d .._._ .._._ ,. . . .._,_
~

c.----.J
--re,--i"n-fru ca

ca

re;

lem

J J J!) JJ IJmtQL t!J_JJ J .t_g@


in-tru ca

re, _ _ in-tru

ca

reJ

~'' \..---~ ~
nu/__

lem

..

Cru

&B til; JJ@_J JJM:J

ra

~~

'" JJ...

-------

a Jjjf]J,

CI

cel

'

de

Qt@ J
cel

de

~~,...-.....

dit.____

cf},

vi -

ptJ J J2[J

,,..__ ..__-.-....-. -.

Pen -

.-

tru

'
di~-

....

~ ~ ~-.

/
Pen

tii

'

c..

--a - ceas

pur

-.

----:>

ta,

42dJ

dJ J
~

tii

VI-

tii

~ ~

--.

hi

-.

.._, ..__,
in - na/-

J ci@Jl) 1 J J (@]J
tru

a -

ceas

cum----

n - nizl-

-..--''~tL~--...

J
fat _____________

,.r

;;- ..__......:;..,..
, ....

ind,

216

..

--a - cum _ _ __

fi

iJ J

ind,

chi-

in -chi -

..__
.. .,_..,: ~..__~~

Lu 1~

ne

tfJ?ft 6(TP Dhw

@d5 r
nn /'

Lui, pre

ti

ma- ri m . - - - - - - -

ne, te

&BWA w~q o~l


ne,

ti

ne

du

pre

te

Il

ma - n m. _ _ _ _ __
,\

ol

AXION I.JJ\ INTUAUEA IN HISEUH;A


( 21 nov.)

./

"

glasul IV c!h Vu

....,
T

de Macarie Ieromonahul

--fra - rea

---.. ---.. ---- ..


............

'

........

........

~-

Prea __

Cu

@)

D:J @] J J

ra

te

'-....----"

Pre a _ _

Cu

ra

fe

----

..-1

..

va - znd,-- s-au

lei

_
..
-

1n - fra -rea

J J y J

j
~

ce

.--

\~ --.
spcu

ce

lei

........

m1n

4illiJ J ~J J 13J
va- zind,
s-au

spOI

-...._____...-

mm

~.--

~~n~~~~-- ........ ~~~\~~~ ~r--


<\
fat------

cum

JJlJ
>-~

fat, _ _ _
~

.........

Sfn -

cum
.....

~,

ta__

Fe -cioa

ra

Fe-ooa

ra

---

ta__

2X- Clut:irilc .Slintt'i Liturgllii

Sfin -

in -

trat

1n

trat _ _ _ __

lor ___

jjJ J.
Sfn

in -

\ ..__ --:. A.

p
..._._-.
Sfin

Il

te

217

[a _ _ de

un _ __

s1

criu _ _ _ _ __

n -

fit __

su - fie-

1
1

J
Ca _ _ de

..-

un, _ _ __

...-

..-

. . ..__.._, \,

..__

Lui_~-----

al_

cnu ____

n - su- fie-

fit ___

,r ~ L
.-L
..-~~- ~~,~~~

..-- k

.-- \<:.

,._~ -:::--~

......

SI

Dum

-JI(
zeu, _ _ _ _ _ __

ne

'
al_ Lui___ _ _ _ _

Oum

ne

zeu,

-----

~\~ ~~~\~~ ~ ~-- -._.r---._._\..__~~~


~

mc1

~~

cum

sa

nu

&j 5]]]13119 ~!D


niC/

cum ______

sa _ __

nu

~-

se

,J

se

'--.
- tin

"'""

@Fi fJJ)j)
- fin

--p

-~
CIO

'

'

V ZlliJ iJ
na _ __ ne

ga _ _

J
cre

dm

,.r
~ Ji..._"--~-~~---......
lor;-ia - rd bu
ze -

._ -

"'

'

& tdiJ q[j


/o~---

J J
fa

-ra

le

J1;tJ J

le

i
'
;;1

ce
21S

lo _ __

re,

gia

... -

cre

ze -

bu

CIO

"-- ......

din - cio

Jt {jg

j
cre -

din

[!0

-fJ-->
- ..._
._" -......!!.

fa

c.,..---......7

-ra

J 4tEQ
fri - ra

,.r
~

ta

tl!

tii

su/ _ _ __

--

---..

....
--.. .......

......

'

ge

ru

ge

ru

lui _ _ _ __

lui _ _ _ __

..---..--..
cin - tihd,---

cu

bu

@Jl!A ; !laJJ JJt DJ J~ti)


________

cin - tnct-

CU-

cu

bu

cu

ri

sa

sfrt

NGs -

gEJ

cri

.....:....

---ta a

lv a

----..
....
......

vi

va

rei_

de----

~~----.
ra~

Dum -ne

zeu:

.--.. ........

-.r--.

ct-----

- - mal- pre -

rat--

Cu

mal_ pre - sus ___

__ de

_.. _

cit _ _ _ __
.........

ra-- cu

toti
,,

ra

e:jti

Fe

cio a

ra _ _

cu

tii. _ _ _ __
219

AXION J.,A

NASTEHI~A UOMNUI.~UI

'

.J

g la sul 1 <1_
" Pa

.....,

de Macarie leromonahul

Ma -

---..

re, -

te,

...

,,

fu/_ me~-

fie

su

pre-----"-

...

'"~ r----~ \~ -.r--.

cea _ _ _ "

mat__

cea_

ons

fi

ta __

ons

mat_"_

.--

-.-.=!~~~\~y;\~---.~~
mai

pa -

ma- rt

fa

de - cif

J ~es~ J ~rfiB f-4


mat

prea

- . ma -

de - cf

fa

rl

nta 2' t~;j----J a


O

ft

D ~---"

fi

'
le

ce

le

de

sus"

Tat

---..
.''

ji----

Cl
J:<i

na - - - - " " -

prea
220

sfra

ma

na

ri

viid _ _ __

td,

2
~

,,'--------____

cer" _ __

~~._;-........
' .....sca----.
..-

\
ra,

sca

\. . . ~ ~~ 1
un _ _ _ _ __

&~ Q@ 9;)

.--

........

~--

ru -

-. "''

vimt_ Fe -

....

'--..j

-.

cioa

ra,

'

un _ _ _ __

\:: ___, ~ r-- . _


ies

tes

!ea

sii -

lea

sa-- la:;

tn -

1u -

*"'-'-\:
q_

s-a

t.~
-

6,,

~ -=.r--

cul - caf

. _ _ __

s-a

re

cul- caf _ _ _ _ _ __

~---

&~

in

WiJJ

put,

ca

&~ ;

Ca

re,

4229

pre [a

\.:::
ma

ma

re,

c;!J..

'

Hris-fo~

---

ta -

Dum -

Dum

1a- u- din

J J

Cel_ ne

~@QQJ_l)

.-~--..~A ..r;.r<-.<-. ...........


pre

~~

_..

~
put, Hris- tos'r----

~i...._J tO

re,

[el_ ne

J.Jlj)JJ ' J J
ca

J J

~r---

ne

~~.
~
ze~---

@b @tJ
ne

du-L,-

du-L,-

il

il

cfl.

'

zeuJ ___

"' ...._,..._._......._ -.

idD v ~

u - din

m - tru

--

....

.--

tru

.--. ........

go
--

....

-....
----.
rim . - - - - - - -
~

Il
.~

rtm. - - - - - - - 221

t~A HOTEZUI~ HOi\INUI~UI


')., ,

AXION

"""->

g la su 1 VI n

Pa

de

........

\:

fie

Ha -

re,

te,

J
meu,_

' --"'
_,

........

lu

ce,

---........

._,_

pe_

--. - .

toa

&~~\JJtG'&)
'
c....::JI' -. ._._--._

Te

Iii -

u -

pe_

-=----.. --.
da

"~"""

toa

.__--..

du

@~~\ ~ J J J ~ttt]_J iD
a

T~

la -

u -

da, _ _ _ du

hr

dan,

--... ._,_

de

la

-~

pa _

ta

de

zul.

te

~.._,_ """""
...-

ta -.- -

lim

tii

c-

..__J --. - .

vred

\~

ba,
~

~-. ..._,_ ~ - .

ni

ci

Wi!EJ ti1)!JJft
pa_

vred

[/

j
se

222

da~

bo

at

Ni_ se pri- ce -

lor

~--

-. ..._,_--. -. -.

Nu_ se pri- ce -

:.____:___;

al _ _ __

pre Cel

oafl---- a __

--Jtifi

~ "---.

te

........:...
n

leromonahul

te __________ al _ __

fie -

su

Macar1e

n -- tu

[Q_

1Pa,

mm

~~

ma/ _ __ pre- sus _ _

c~a

de _ _ _ min

" - - ..S... ~ ~ \"-~ \ ~


a

cn -

J J
te,

y\--

Ctn

ta

zeu

ti

~,

"- . ;:f
~

de

--- -

.....

J
de

e,

fi

~,

~~Niis -

..- ..-

\=:

-~

toa

ca

Ji22 ]JQJ

zeu _ _ _ __

ne

'

brfrs @~Et-'ni6BB3@;J j

~-

Dum -ne

Dum -

ta

..-

'

Nas

loa

ca

---'''

!nd _ _ _ _ __

fi -

bu

00,--

J ~)J#JJ@J=
sa _ __

In

f1

---

r
~''
- - ..__ --...
-

pri

f\

me~

te

md

~ ~

bu

J
....
_~ .... ~"-"'

-"
~

cre-din

ta

00,---

.n " - " -

........

ca

V @J @!BM DtEV J. , J

pri

me~

. . . :. . . . ....:....
dra

~lw~~ (LJ
dra

---

~-,
gos - /Ea_ noas

cre-din

lE

-,

fa,

ca

!jlii_ __

J JJ
!jtii _ __

..-

=: \ -, - ....:.... --.. .....:......


tri

~ -~
cea _ _ dum- ne

'

n tJJLP J@ @J J #!tJ

gos - tea_ noas

trfi _ __

cea _ _ dum-

--........

tu _ _ cre:;

ti

, w:...t' =oo 9; =rm


IQS

cfi__

tu__

cr~~

ti

ni -

.w
ni

22J

lor

~fi

__

lo

fa-

too

si

,\

re,

,\

AXI ON I..11\ IN'f 11\fPINAIU~A

pre

IJOMNUI.o~UI

( 2 februarie )
glo.sul Ill Go. 2

J.

..,

de Mo.carie !eromonahul

T
r..._,_,..._..~ +~

c{l. N.
as -

ca -

t:::::J

:;i:::Anda~e

t oa- re
v

,~ J ~ F

"" \.~ r
1

de

Dum

I'C::-c::e;

=(?iiJEr OJ
3

too- re

Niis - cii -

..... .--......._

~- ~--- ~>~ \~~\~~

de

tP ~

J.~D

Dum

----.-- ......

tu

ne

zeu, - - - - - - - - n

tu

ror---------

.-- .--

..

\..~~~r--..1
~

lnr

'

~
~

224

-----

tor, __

y ~~~...... ~~
A
a -co
pe -ri,
~

de;

dea

cre~-

fi

tu

ni

-.. ----'

r:::.

-..pr,

,--... ~
pii

-ru,

'

ze~

pa

te _ 3_ _ _ _ _ _ pre

cei_ _ __

ce

spre

na

=----.

,.r
1

!esc _ __

du

da;
c-

,r

-c-

~ ~\~' \~!

&~ t41
fi

spre

ne

tia D JJ 5 ]
-

<

T l._ ~
In

r--"-.

le -

in

ge,

A@

hJ

Il

__

ne. _ _

..- ...... ............


............
......
brii __ ''-- n _ _ Smp-tu

um

&Allegro -mode ratp

w~ J
In

Y JJ

le

ge,

um

brii __ ~~-- m _ _

.-

--.''--...
.. -. ..._,_ -.
--.. ,"

~ x-.~ ..........
,, cra, <\. in- chi - pu -

re _ _

,--. --.. ..._,_

\-

......

n - chi - pu -

re__

............

dem _ __

ve

&~ J
ra,

Scnp-tu

\"- ~

no~----

dem _ _ __

ve

no~----

\~--- ~,.--..~ \~~


din

cre

din

~"---

CIO

cio

--.

.--. .......
Cel

de

par

~------\~~
feas

[QJ _ _

'
Cel

de

par

21.!- C:.nt:iri!c SfniL'i l.iturghii

te

biir

!f!as

ca

'

225

ce

se

foe

na;;

A! JdWJ

&p J J ::J J :J J.aJJ

lui

in

ne - zeu _ _ _ _ _ _ _ __

Dum

ti~

QIJ;

fe _ __

Sfinf:___ __

es

----

....--. ......
mai

te, _ __

pre

dec~

Cu - vin

tut

___ Cel

mai

--.
na

......

na

tii

te _ _ ncis

in

lu~

Fi

lui______

Ce

ut

Ta

ti

--

fa -

ri_ d e - - - - -

fi

ri __

de, _ _

6
--: > \ ~--\~~Q~''~~~---~\~~\
~~
~

&~ @4
in

mai

226

ce

put, __ '

Ce/_ n- I1 ___ nos-cul~-

-r

din

J@iJ V J JfF r Tflr~ ff??t


ce

put,__

ca,

Cet_ in -tii _ _

riis-cuf__

@rftJ a
fi

ra

de

_ is - pi

dln __ _

ta_

---

"'---

.
bar

--. ~

bar

\------.....:.......

~ \~--- ~

ba - iffls - ca,

ba - lffls - a1
'

l - - - - - - -

ma

flm, _ _ __

AXION I.JA lllJNAVESTIHE


( 25 martiel

../

glusul

IV c/h
" Vu
de

Bi -

ne

ves -

te,

te~

pa - mm

tu

le,

tri- u

w
e _ __

ma

_..
u

rea

Oum- ne- ze

bu - cu -

da fi- ce

''

rur~

rr4W w

Iii - u- dafi_ ce

.........

mO.- ri

Mocor1e Ieromonohul

"

rur~

---

"""'' ..._._
,, --. --.
--..
lui_ nos

fui_ nos

\"'-~ 1<
tru. __

'@.
tru. _ _

1
227

Ca _ _ de

si

un _ __

criu _ _ _ _ __

t
Ca _ _ de

...-

--.. 1

..

si -

criu _ _ _ __

n - su- fie-!''---

....
,,

.._,_ .--

un _ __

jl

m - su- fie- fit _ _

~..._._

al_ Lui _ _ _ _ __

'
al ___ Lui

Dum

ne

zeu, _ _ _ _ _ __

~' L.~..__._~,~~ ~ ~~ -.,--......_..,..__~~~


'-cum~
'-sa-~
---.
mo
nu
se
a - tin

@J EJFf;P ani 42 :JJ J


sa _ __

cum _ __

ni[{

nu,_ __

se

gffi LJJaj)

a - tin

---..
-p

\~-! ~ ~-g ii__ 01}..

m1

CIO

g JJJ
ga _ _

....

~''

c-

\~

jj
' - - ~ :j'(

' Z!IJ

ne

,.

cre

cio

. _ . _ .. ---..
--..r-- . _ _ , ,,
ra

bu

ze -

le

cre

1a - rii

bu

ze -

le

cre -

m -

lot;--

$1

na _ __

m1

--.. --..

01}.,

din - cio

$i

-----

fa - rii

r-- ....:;;,._ \ p
' ' 'gia

re,

fa -

/0/; _ __

:r :r

d in - cio

~6-._~

' j

228

. _ , ...

@,
lor,--

ce

~
....

"

~
''

{JQ
ra _ _

. . :,,;;,._ \'

--..

,.
1

tii

tQj
tii
,r
1

su/ _ _ __

....
......

,r
1

ge

ru

tuf _ _ _ __

ge

ru

lui _ _ _ __

-------~--

,r
1

cin - tihd,- _ __

cu_

cu

bu

&idl!t a Pt:# j Mt!n Jdffi) lffJ xgg; -- - - - -

cn -

tmq_

[U _ _ __

..--

bu

cu

_J

~ "--"

si

stn

Nis - di -

J
sa

....

<:.,;;;!,._

----

gr=1 _ _ _ _ _

sfrt

......

r e/_

ta a

de ____

rei_

loa

Oum-ne

zeu. __ _

tJ ;j- (iJE:tD J
te,____

ni

-~---

cea

ti

$ ti J
ti

'"~

.,_,_ --.

nri

..-......
_

f*E F?(jF tr=ff1ffJt~

pli

de _____

....

..--

Cl). Dom

---. ---.

cu

ni_ --~ _ de ___

~A.~~

'"

Bu

.....;!..... ~ ---.., --. r---~


t~ _
___
cea

ra

Ntis - ca

,....
~

_J

-~
te_ __ cu

ne.

i ) ~ J1TJJP1~=J.

Il

ne. _ _ __
229

AXION I.JA

t.,I.JOIUIIAHl

UlJi\fiNH~A

./

"

glasul IV

--.

cf}.

Vu

de Macarie leromonahul

.-

-..

6~~~-..-..~~~-..

Ji( Dum- ne- zeu_ es- te

Dom

iAndante

J J @) J J JQJtJ

Dum-ne-zeu_ es-te
r,
,

J
.._._
''"

~-

c-

s-a __

Dom

nu/ _ __

''------

JfttJ

J jj J J J

.-

................,
''
\
-..
~-.. -. r---. ..._,_ .._,_
.......

ra- faf

"'

no

:;i~

nul

..

'C""' ". _ _r, ,

-.

Jl .,_, ..._._

<t

ua;__

.._,_

c.,...-_;1'

foc-mifi

' v) w am J 1tJ3 @. , a ft1

r--...
priiz-

s-a_

ni- lrJf

....-

..--

~~\~~ ~~

'i @_fJ 4
c-

rr

,,,

......

----.

bu -

.-

rin

prO.z- nu -

......

....-

du

cu

rin

du

rin

du

~ne,

bu

ne,

cu -

....

----.

ne, _ __

du

re _ _ __

.-

' J.= ),gJ ?J fJjJ) J2d)


rn

rrn-PJ@-~

_ ...

bu-cu-

....

praz -

'n

JDl7-J- 2&M

,-~~-r--~~

foc -mi f i - - -

....:....~,--........._~....:....

re, _ _ _ __

nu-i

\_

ua;--

no

ne, _ __

ve-m;t~

'

sif _ _ _ __

J tl4)i]@Ql))
ve -

nit~

sa _ _ _ _ __

'

..... .....;!...,
_

-==: ' '

mti -

rim

;:---. .,.. ' '

...ii.... .:;. \' ..._,~ --. ~


~ =: \' -. --. ....:..... nct ....:.... '..-'
----.

pre_ Hris

&maJJh- 4il@lJJJ y
rim

230

pre_ Hris

tas.,

44J na J jjJ;__J '

fos, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cu _ _

cu _ _

ra

'

4J J
ra ------

muri_ !ji

cu

eJ

muri_ :;i

J
stit

cu

.._._

cu

pari _____

~" ~ ~

tan, shi

on

or1

,,._ _
~

'~

gin

tiiri

siri - gin

Qg i3 LUJ

te _ _ _ _ __

cu

r rUt 4Jf@J J t0J[3 fJ J

Lui: _ __

81 - ne

es

~>~
cu
-

te

~
ne

ce

fe _ _

v1

.--

-~

Hn

.-......

-~
ru

tru

J
ln

nu

.-......

Hn

'-'-~-

ne

Dom

&;a a au 4ltJ

,1>,

" n
"""'>

'

j
Cel

du-/ _________

es

'

du- I

Lw: _ _ _ _ _ _ _ __

lut

...!..:...

J J gT Ff j r~r;it (fJ&J J

cu _ _ on

vm

~r

'C""""

' ' ,............,, ...

J
- tru

.-

nu

J.JEt
nu

_-

fu~

lui

......

.--

-~
nos

w
tu -

ta

ru

lui_

nos

-.

tru. _ _ _ _ _.:::_ _

tru.
231

"IN\'II~IU~A

AXION IJI\

UO~tNUI.JlJI

glasul 1 '("Pa
de Mamrie leromonahu 1
""7

'
~ \~
c- , , \
n~_._._._-.. ~-.. -,~

Of. . . . . .

In
!Andante

~~

ge -ru/
~

...

f8:;;r

_....
In

stri

sfri

pli

&~

A,

rurf: _ _ _ &'J..

Cu- ra

__

&?

-=:

~-

c1

--.

ne:

ZiC:

'~ 1;;.

~ -,~

_.. _
..
---

............

......

J
-..

da

ert

Eftr
ta-

Fe-cioa

r
1

-c-

"

y-\~

.,. - . . - - .

,~

-c-

-:

ra,-

'~,

J'

bu -

4!).

~t;=bu -

ra,-

c-~~

\lili:

..
q_

--. \"-~ .x

ta~- Fe- cioa

Cu- ra

- - . --.

--.. ~

J'

aas JJ n t42lt 4ilV ttcD ~

bu

48b@J

~--

fUrJ: _ _

c-

de

J r;/~~~

'

ce

gat

J J@]]JJJ Ji_Lf@)
ne

~'

J]tJ

ce

da

pli

,--.....,,

gat

4-32 411 ;v 4ti4 t{ lliJ


-

ili!dJ3 4J!d)
lei

....
......

....-

lei~~~~-

&~

ge -ru/

--. _, -.. -..

~~~--

bu

cu

ra

cu

ra

te,~--

te,~~-

--

_,
a

ca
232

~~

Fi

ul---

-vi- at_ __

a~--

Ire

ta

din

..-

,, r--,,
--.
.._,_

"--"--~,.
Lu~

zi _

.__

.'"'""
,...__--..

\~

le, _ __

za

mi --nea

lu -

mt

J J

te, _ __

za

Lu- mi -nea

pa

groa

mt -

lu

le,__

u -

no

[
u -

no

le,~

c- ..._,_
--. ---~
.._,_ \.~--.-r ~--.

~ ........

me,

ft

"

c!J. ca"

.-

Jt,p
..__

\~

e -

ru

'~

,~ ~

s/a

sa

~
--..-.

va

Dom

,--.

\-

.,. ,.

nu

'
li

ca _ _

me,

sla

v a - - - Dom

nu

---

~ A " - . -" - . ,. -. --.

lui

'' pes- le
ciJ.

lui

pes- fe

li

fi

ne

rel

Q _____

sai -

Sai

Sa/

_l()- C.:nli'irill' Sfinfti Liturghii

ta,

F
sai -

sU

....

rif.-,jJ

r-;-- r-- . ..-. . ..._., ,.,..


.-

ta

ta

133

_
..
_
....
--- ---r

..

..........

r
........

~~--

&~ t@g) J Jj

@)

cum

.-

..-...,

.-

....

.-

aa

~Qj)J~t:gJ

bu

4@ r !

A,;

ne,

cl)..

'

....,
.!ar __

@'
Jar ___

ne,

\'-~

ra,

ar

cu

bu

Jg_a J

aa

S1

..

cu

te

te

~~--

..-

....'.__ ~
--..---.

Si

ft

'o..

~,,,..........._

cum

\~~
~

.-

......

ra,

r' rP
...

94 %J21}
J..P

\'Cu

tu,

.- ......
.-

Cu

tu,

.,,

&~

r---;Etf n cr r1crCjJ:
ra

'

J J
Nas- ca-

ta

f4JUJ
ta a

ve- se-ie'j

J ~ ~c:rrterY
re

de _______ Oum

ne

zeu,--

ve - se - leJ

.. .. ..'l ._
rn- inJ ' J Jj J

te,---

ve

- -

se

te

te,

tru

te,

in -tru

.......

''

'~

J~'t
e

rea

Ce

lui _ _ __

nas

Ce

lui

niis

a1

rea
r

..

.. Jt
'l

ai

lau.

&~ J1123 J;J ~/J.


a/ _

234

cul

________

tau.--------

Il

cufc____ _

vi-

n -

VI

.>

.~

AXION l\ INAI/I'AUBA
'
').,, ./
gia su 1 V Jl

Cl -

HOMNUI~UI

Ke

Maccr~e

de

Iermonahul

.-

.;!..,_~~~\~~
meu_ re

Hris-

fa~-----

t10.- re;;

te)

fie- tu/_

su

" - -'----J--- " - " - '----J . . . .

Da -

Iii - to - ru/

rr

>

~-

J @)
lui

---..

Oum

.-

--

te

&/:; ,

te

---..

..

f?)

Cel

ce

ce

ne

__ cer

.;!..,_ v'~
'\'\ cea
ze~

s-a

n -niil- tat__

de

s-a

tn -mil fat _ __

\:~ ~

..__, ~ \.._,_ .1

de

Fre

--.. --.. \::-- ..


.......

mQI_ pre -

sus

de

"mtn

ffr

-Ire.

zeu_,

ne

- - ---'>

'

Cel

,tc,

vt - c

mnf ____

.-

Oum

.~
~ '----J . . " - " -.,_-~ \ " -. . - - tii,

taS,-----

r-irr r-rezaZzec;

de

~~-~

lui

Hns-

-- mnf____ /a_

pa -

pre __ _

VI

D. - tG. - to - ru!

pre____ pa

de

meu, pre

,,.

'ji_ _

:;t_

."''

de- - - -

de __

ce a _ __

---..---.
-

cu

mat_

--.-

-----:>

pre -

de

iZZiiiiOl

.~

......

mtn

----,,

vl'rd

'

ca

vnt

cu

sus

r'

-'>
---..

re

j
re

QI

niis -

eut---

ne

gra

tt. ---

235

---..

sub

sub _ _ _ _ __

.-

~ ......

.....

,,

i6JJ

J.
\...

,r

.....

-.,......

an~-----'-'----

,r ~

.......... '..._,_ 1

- - . . ......

pre

pre _ _ _ _ __
_.
........
~~ ~---

"'
.
an1, ..,_ cre- d.m-ua

j ,
~

........
_.
,,......._~

r rFJEMfo

$~

.....
1

.....

'.....' ~\~~

....

-.

----.

om.

rt

ri

r
.......... -. ......
-.

------->

w___

J ot

cre-din-cio

ani,

.....

....

..._.,.

____
_.9

cf.
'un gm d, - "'

''

::2/J J~t@J J J7ft


un gncf,_ te

cu

-.

'
,e

fe

"~

Clin.--------A

AXION l\ POHOHIHEA HlJHlJI.JlJI

Sl~INT

..:'

glasul IV

" Vu
eth

....,

de Macarie

,, .
--1
WSJ[Jj. J5J 21D ~2!J ,
~

SQ _ _ _ _ __

' 4l JJ ))
236

Hai

--.

.....

.....
~
1,, _~_ _
.- -:--1

leromonahul

1<

CO,--

sla

..-

.r

va ___________ .

fe -

CIOQ

..~ '-ca

' J)
lor, ____ _

re

ca

ra _ _ _ _ __

taa-- tii. _ gu

\..,r
, _ r,r

pt,, -

ce a

lim

. 3
b1

de, _____

pe

ta a

ne _________

..-

-~

---- --

'

'"

vor -

bin~

~\~

fe_

paa

on

cum ____

& tJ

te_

fe_

\~~

cm

..-

fa _ _ _ _ _ _ __

&rbifia
nu _ _ __

..-

var - bmcj; _______________

.--....
...1 , , r--.,,

nu _ _____ te __ _

))

..__..__\~ ~

'..'

re, _ __

.........-

ta a

gr a

.--

..-

......

J.=-

ta--------

-. --- y -.--. ....:;._~

se ______

r?r ft)J (Err P~

ca

ti-r A

J.J J i~

ca

237

.._,--.
...,r
1

-----.

'
~
~~--

de ___

tu

-----

ne

__.

mm

ca__

~ ,~~

se _ _

toa - ta

\--a

tea,----

4IJ;

l]__
J _.a_ow_JJ_J_w __; )2
min

cu -

fear

cu -

noa!j

noa:j

rea _ _

te

te

\.._._~

,r

\<--

ta.

__.

&gg!J il[ ~.
-----

ta. __ .

__.

......

...-

...:_ 1)

'

~t)

~f

--

tru ______ _

;;
,1-ru _ _ _ __

Pen

..-......

ce as

~"

WJ.. Pen

rea~--------

--- ---

~..._,_._,_-~

ta
'

ca

un

-~

ceas

la,

ca

un

gnfi;_

..-

__________

238

te _ _ ma

--. ...__--.

nm. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f1

...
!1

pre__

~~ ~ ~ ~--~ ~\~~
ne

ginq_ pre____ __ ______


......

___ a

...__

-----.,

,,
-----.

o>

AXION

SCHHIHAHEA J.. A PA' l'A


'

( 6 august )

./

" Vu
glusul IV c/h
-'7

de

Ieromanuhul

Mucur~e

---~~---~~~.::::
fie- lui

su

Nri - re:;

Ce( _ ce

Cel~

ce s-a

Ta

bo -

ru

\"1 .

@
-

bo

ru

--~

Na~

qg).

.-

\:

til rn

fa

/Q _ _

.UI. _ _ _

fe -

mun

sch1m -baf__

nul,

meu1 pre_ Dom

sch1m- bal

j
Ta

s-a

fie -tut

su

fe,

meu, pre_ Dom

te-

mun

-- .r----..-..
fe

teiL

t:&[J iJ ;

rea

le

Na>

.-

~~

rea~--

lu/, _ _

le~

.-

........

le __

ne - sfri- ca

J J aP15JJ F
ta, __ _

f~

ne- sfri - ca

s-a___

ra

ae tJ

din pin

@('J J

zeu,_ ---~ dm pin

fe

fe

.-

.-....

........

& (t'r~J= t&! f!1J


zeu

CD
....

fat---

th JJ JJt)

J@ v

tiiu,

ce

lriu,

le~

ce

/e_

w.J'

Oum-ne-

J J
a~~~-

j J J)

4i!A
a~--

B9

Ji'( -.

Jo

Jo

r---- ~ ..._,__ .._, --...

-. -.

cii _____

S-a__

---..
........

a - rii - fat _ _ _ _ _ _ _ _ __

j
ca

-..

a - ro - fat _ _ _ _ _ _ _ __

S-a __

::. A,;~~~~ -..-..


pur - ta

_ _ _ _ Cl}..

- tor_ de ___ trup_ _

t{)

pur - ta -

f;

pre __

~#

tor_ de __ trup ___

pre

pa

---.. -w44; &J _n JttlJ J :wpa


.-

,,,_

mtnt

cu

!ji

rr:nt__

cu

!ji

oa

me

oa

.j

''

,,

n11 a _ _ __

nrt a _ __

me

pe

'

i3 j

'

.J

pe

eut. _________

tre

tru _ _ _ _ _ _ _ _ a

tru ___ _
~

c-

---..
---

ceas

.._,_ ..._,_--..-.-. ........., ..__

ti

ce as
,

ta,
r.J

-. ~ r--.-

Dum- ne- zeu _ _ NOs- ccl - foa

Flff/i;J
,

Oum- ne-zeu ___ Nils- cG - toa


1

i
2411

-..

rim. _ _ _ _ _ _ _ __

t_) JJ3JJ (J ~ Il
rim. __ _ _ _ _ __

Pen

re

pre

~-

ne,

fi

...._,_

A ..____,

"

(!,l'h

tofi ___ fe _____ ma

J'
re,

tati __

fe _ _ __

ma

de

AXION I.JA

AHOHMIIU~A

MAH;n HOMNlJI.JlJI

.;-

glasul [

j_

Pa

_..

de

--.,

or
........

,.
,. "
J. ".._, "- - . - '- . . - - .'t'~"--"'
Jl. __
-. - . ..__ --.

,.

_.

.,_ Nea - mu - n -

le

or

toa

te

c..-----..J'

Macar1e

te _ __

fe

[eromonahul
.j~~i._,

c..-----..J'

ri- cesc _ _

'Andante

]j g J J

Nea -

mu -

r1 -

toa

le

n- cesc _ _

te _ _ _ _ fe

te _ __

...-

~\~--,.........

"de

ti

pre

J
pre _ _ __
..-

ne, _ _

tJ
or

--.
"" \' " - . -"l"""
..__
.

~, ,
--..

Dum

....._.._

-.._
'_
' \"-

zeu

ne

...-

-.

Niis

zeu

[Q

Niis

ni

re.

toa

n wu

;1 J J

toa

Il

re.

Bi

Bi

ru

1es

:ev 22 JJJJV

&~ m

ru

ies

cu

se

'
J
JI?Eo ~a
se

cu

~~

.J

re - le

w~

de

... - . _~
~<Ill(

.........

ne

Dum

na, _ __

fi

J2lJ t

re- le

31 - Cflntii.rilc Slintci Liturghii

fi

1-..__~
m__
in- tru
ti
-

Jt# aBJ
rJI

'

JJ

4f1}

n -tru

ti

ho - ta

E3

=J'!

tf~

ho -

ta

----

..__

ne,

cu-

ne,

cu
241

ra~--

ra

..

__

..-

te

&~ j J.

J))

....,

J1

ca-~
na:;

if@)

cio a

Fe

lU,---

....,

--..tl~

rea_

fe

cio

re;;

rea_

fe

te

!ji

etD j

JJ J] ijj] tJ
te

'

'

te

CiO

fi
-.-.... ~
tea __ ar

mo ar

iY

J
moar

tea__

vu - ne;;

ar

te

VI

iJ

n"-"
1\
du-pii

JJ g

,fa. ___

.-

du-pif

......,

.-

"-1

cio a

ra

&')..

'
ra

CIOQ

pa _ _ mo ar

'.o:::::__:
-

du

bf--..--.. ~
---

ie:;ti

moar

~ --..--..
pu

t~---

----.. :;;,. ._ ..
ru ~

rflF ~lB v 4Jgz;


ie~t~:-_ _ __

242

.-

pa _ __

pu

ru

VI-

~ ~
rea,

a
rea,

&')..

e,---

"-"-"
Nis - cii- laa

' J
Niis -

ca -laa

na:;

!ji

._l
!ji

~~
..,_,_

..J
\...
or--.. --. r---,.__-.

re

de

re __ . - -

~
~
.._,_---..
..

Oum

de

ne

Dum

te

ne

mo!j

zeu

\ .__ --.,.

...-.--

~ ~--.,

te

..

..:.

--.,

---.

ta.

:n.

Il

Il
m

rea _ _ _ _ __

ta.

--==-----

"
BINE ESTE CUVINTAT

glasul Ill '\'\. Ga


Pr. Marin Velea

de

i\

&~

..

\~
,~--

Bi - ne

es -

'

d J1*
1

Bi- ne

--.

----..

me- le

te

es

..:.

\ --..-. ,--.. --.


Dom -

,. . . . . . . . _,_ ..._,_

nu- lui.

Dom - nu- lui.

-\--ra-

&~

j
ro

-.

fat_ _

tJ$)
tat__

\---

-.

no

te

no

..__ .__

Cel

cu- vm - lat Cel

...._,_

-. ........ r---- ..

ce

vi -ne

>

ce

F
VI

Dum- ne- zeu_ es- te

Dom

tru

nu

r8

Li

-ne

ln

nul

er r r

Dum -ne-zeu_ es -te

n -

.:!' --.. .__


........ --.. --.. h'.._,--. r--- ...:.
--..
...

tru nu

.--

\ "'-.--.. ,........... ~
!ji_ S-a

a -

J:

>

Dom

nul

>i- S-a

a -

~-&
ua.

ua.J

>

vn- lat

~
J J Jfr
1

'

J
me-le

cu -

...llo

Il

243

.,

Ai\1 VAZlJT );lJi\fiNA


" Ga
glasul li! '\'\

-t"-~~~ ~
Am

va - zut

lu- ml

va - zut

~ ~--

mit

&~

hui

tu- m1

du

cel

hui

\-~ --. r-.

de -v' -

ra

\---

--..

~
~

nin-du-ne_.

&~ tJ J1
nin-

~~

ra

du-n~

'

........

c'

j
a

........

lei sfin -lei

....

#= J J

>

,ta- cea

a --

..-- ..__,_
.r-;--- ,,

chi -

Ire - lm/

lJ

-.. --.

~-t

1m1

ln

lei sfm- le1

Ire

--.. r-. --.. " - ~--

\:::-

'

J J) J J ;
'

fa_ cea

din

am pn -

a,

u~
-

1n

Ch!-

ceas - / a _ ne-a min- fu- if _ _ p_ noi.

cre

-- -

-- ca

am a -flat

ne - des - par - h

'V ~

tlh

r i 'r

am pn -

y ,.J J J

d1

)? j

fii

ra -

\;::-~r-.

cre -

ne - des -par- l i '

tiiJ

&~ J J Vjj J.
de- v'

flat

cea a -de - v' - ra -

--a

........
.._,_ ..._._
-. -. -.

tJ J J J
p

Ff

a a-de- v'-

na

ce -ress

ce -resc., am

cel

v DJ J
mil

\.-.-.

na~---

,.......... .._._ ..._._~ -..

du

__ -.,............

n DJ

&~ J J d j
Am

Pr. Marm Vele a

de

ngJ

ce as -

HI NI~

la ___

1~ STE

fk)

j j

ne-a mn -lu

il

pre ___

Il

noi.

ClJVINTAT
,,

glasut V Jl C{_ Pa

-.~~x-.

Bi -ne es -te cu - vn- lut

rrr

" Cel
Il

_
......

....__..

ce

de A. Uncu

-. ' ,.,...-... --..: ..-....., --. --.

vi- ne n-lru

J ' J j t;j j J ;

Bi-ne es- le cu- vn- tai


244

Cel

ce

VI -

ne

1n

- tru

nu

me-le

il J J J:!
nu

me- le

'

.=:: n

Dom -nu-lUI,

~~~~ ~
Oum- ne -zeu_

---...

~ ~:x,-~

~ ~..__,

,,

es -le

Dom - nul

S-a

!ji

4...__JJ

a - ra - lat_ _

$f -;Tc! Rl-t iJ J_ 2 D==;; -a_L1~=F='t~


Dom-nu

Oum-ne -zeu __ es- fe

-lut~

.-

'-'---..

-~

Dom - nul

'i'

S-a

ri -

taf____ _

_J

--,

"
ua. ~

no

no

ua.
of

AM VAZlJT LlL\fiNA
,

glasul V n C{_ Pa
de Evqhente Humutescu
1revizu,-tl de '1. Lungu 1

..._,_ L --.. --. ,--......._,_..._,_ ~

----

mil___

du

hu/ cel

ce - resc,

nt .. ..._,_ ~ - ~

~ am

--.

ta_ _ ce a

a - flat cre - d1n

a-

r---=~~~~u
'

mil_

du -

cel

ce - resc,

j)
--. n--. ..__...__

--, --,

de-

!wl

_J

l'ti -ra -

._

ta,

..-

\~

--.

ra

::::

ne-des- par -

li -

ne-des- pO.r -

ti -

.Il

ni"n-du -ne,

.,/

_J

\!lh . . _ _ . . _ _ ..__,---...

,A,

cC

nn-du-ne,

i~ ... J
v-

lri,

'

a - flat cre -dm

ta_ cea

---,
--~ ~ I-rn 1 n

-~ ~ \

____.1

de- va

am

fe1

le1

--. p

Sfin

Sfin

"-

.A - ceas - ta ne-a mtn -lu -

--,

--, --,

te;

te; Tre-

\--, c--,
If _ _

.""

Tre- tmi _ _ _ in- ch; -

:>~

1m1

' ' .._,.


......:..P
..__
pre

tn- Chi

nor. __

-+-

J
ca

~2
A

. J; ~;.
=J::'
~J
: J i]f
1

Il

ceas- la ne-.a m1n- tu

/1 ___

pre

nor. _ _

245

ol

AM VAZlJT LlJ;\fiNA
glasul V

n~<--~
va

Am

zut

am pn

&~
u

~
am

..

..

-----.
_>

__ -

a -de -

mil ____

ce -resc,

72:-

Du- hui

CEi

<-,--.
ce a

na

<'t

flat

:_____,

t--

ce- re sc,

a -

am

!1 -

te1

va

tri,

n <-,<-,
am

J g

cre

ta,

d1n

~
~

:}\,

"
<'t

-+

ra

cre - dtn

flat

-"

ra

.___-..

>

va

a -de

cea

--

,.....__

......

-de

---.--

e
na

-"
-.. -.. --. -..

,_

-"

-~

m1

~
Du- hui cel

>

pn

m1

lu

m/1 _ _

lu

va- zut

<-,

J t;.y~-t=

~-

Am

---- ---

E~

ifndal

-..

n. q_ Pa
Pre lu cru+ de le rod. Sebastian Barbu-Bucur
dupa d;fer~te var10nle prachcnte pe ln minishr:

..-

<'t

-"
-..

<-,

!a

::ec

6'

la

cee

......

vU -

ra -

ne- des- par -

Sfin- le1

chi -

Tre - 1m1

w-;I-~-!~d-:-~~ -=t-~~1~~~-----.-~.,.~~=_;_-.~~g~---~tr=?~~~===~-~a -de

VQ

ra

tri_

ne -des - p'r

--

ti- .fet

-"

A - ceas -ta ne-a

n1n

du

ne,

~]

246

Sftn -te;

Tre-

\~~

min- tu -

if_

.1m1

/0

chi

..-,...,<---,.<-,s

\,

pre_

no1. _______

ol

SJ~ Ui\IPI.~J~ GUIUI.~J~

SA

glasul V n

<t

NOASTIU~

Pa
Prelucrat de Ierod. Sebastian Barbu-Sueur
dupa diferlte variante prachcate pe la munustirl

J
J1, -

se

um -

&~ J J
Sa

&~

n
-

Do am

'

j
ne_

vred-ni- cil

pre

~~

rr r

IIi --- u

sa

~~-.....

J)

$~

c.......

fa -ra

le_

~~

41~ j

~
__,

le_

..P

fe

st1 -

t cr

sfi

fe

fa

J.

Jl' j

le

VI

.__ r--- .__ .. --.. .--..... n


j

ta -

le

Ta1

ne.

fa -

le

Ta1

ne.

j
~

--5-

-te -

cu

Sf1n-te - le

~1

~1

- ..
.r

"-

......

ne-a1

Ca

~~

fri

a -

wj

- a

.__

...

?1 t

~~~

J J

fiiD

ca

-..__,

no~

J J~J J.

In- fa- re~- fe- ne pre

no\

on

re

le

2 J

laa

on -

prea

laa

-.. ~ --. --.


cf
llJ. n-tii-re~- te-ne pre
~

prea

' ~

fii -ca -

fa

J'

<l

te,

,
<l

.__ .__

r--- .__ .__

le

ln

te,

mo ar

de

~1

Ta;

ln

-r---

1n - par- ta -

de

VI

- ra

de

'

ne-a1

):,

!i i9

'fi

[a

J J J J.

.. .. .__ .__

Ill

Ta

.__ p

J1,1~

Sfin

le

la

~
- u- da

cu

moar

..-

~~r

ta -

de

__,

Ta;

Ta

J J

-j

,-..... .._,_ ---..... ~ ~


.....

--

-..r---

ce

ce

&~

.. ..

ne __

va

si a - va

dam

~;)

no~

sla -

ne _ _ 1n -par -

pre

- dam

=1

de

--... ..,_,_

la - u - da

_ _ _ .__?_

.
no~

de

noas - tre

- le

&~ 2 j ; ... J.
vred- ni- cd

[/

la -

-lp

gu

noas- Ire

=1

ca

ca

n- le

J tJtJ

~.__.__

ne,

gu

um - pie

.
1\

Doam

se

r---

~~

pie

.__r-;-- --...--.

r-;-- -~ r--~

Sa

.__

Ill

re

le

..----...
~
--.--.. r--.....
n

j1
ln

tru sfin- fe

nQj

tru sf1n- te

247

....

nf-

i&

n1 - a

Ta,

__.
~

tea

ta,

'& d
te a

r
~

3J

A -

ta,

rJ

(!

$CR

1~J

1
~

ua,

sa

n -va - fO.m_ drep- frl -

zi

lu-

'

sa

~j
-

Jw

~~

lu -

--~~r--

ne

1 -

a,

>

,. J '

D :J

~J

....

x
"
Il

~
~

~ ~ft...__JI r-- ~

A -

Il - lu

J
-

li - lu -

MAl NAINTE SFINTITE


'

---&->
~ Di

dupe

'"

--t:j

__.
-rea..~

=4 ~

pu-- ru

248

-rea..~

VOl

cu - vn- ta

pre

---

-~ "-~
Dom -nul ln toa - tii

J J J 2 J 5 =1

Bi- ne

....
-~
pu- ru

@:,

" - r--- - -" -

voi

---

-~

la

ttJ
!a

a.-

"
VOl ClJVINTA
PUE HOMNUI .
glasul Il

Q.=

a.-

Il

LA LITURGHIA DARURILOR

A. ~" ~ B1- ne

n -va - fiim_ drep- ta

A - l i - lu - i - a,

-a,

ne

.!"
....._____,--.

A - li - lu-

a,

1 -

JD
JJINI~

~~

-~

li

A -

ua

<~"9

.,0

.........

zi

~~

--.>--

toa - tii

r---

Jl

.ff

toa- tii

J J
~

Il

Ta,

r---

.._.,_..._,_~*~~

cu
~

VIn-

u -da

ta

pre

Dom-nul

=1


tn

- --"LUI)

1n

----.

gu

__.

ra

mea.

2 J ft J

u -da

gu

ra

mea

LU/)

1n

__.

vre

-~
J '8

toa- ta
~

A.
~

Il

vre

!. Zmeu

__.

--.

me a,

:
me a,

A.
~

'

,\

o!

Plli\'BA CBA
LA LITURGHIA

(;J~HJ~ASCA

DARURILOR MAl fNAINTE

SFINTITE

'

_-fr>
glasul II ~ Di

---......

"-"-r--Pi"i -- nea

'

J J

lt

Pti- nea

.__

cea

ce- reas - ca

J J

"-. "----~'
ca

'

bun_

----. ----.

~-~

es- te

ha -ru!

VI

til

gus-lr:Jh

J J J J J mJ J j
'

'

>

pa -

'ji

ha- ru!

~ ~ r---

,,

Dom

nul.

e -

VI -

tli gus - ta(i

'

ve - detl

ca

'

---

bun_ es - te

..__
__,.

__,.

a -

!1

Jj J

__,

lu - i

a,

-a,

J
11

lu

Dom

.. ..

11 -

1-

..
__,.

'ji

11 -

a -

!1 -

Il

a.

-,

....

a,

@)

~----.

1 -

<.!!.,

1\IH.~lJIBSTE

'

melodie

....

....

trad1t10nalii la Hirotonie
nota til de A. V. Un cu

,r

..-- .._,,
----.
.._, r---''
--.. - -- \
c------.J

ne

m1

tu

1e;;

fln

~1, J@ J .1

ne

Do am

a.

wB

- lu

A - li- lu -

_-fr>
glasul II ~ Di

A- ~----. .._,
"
~Doam
gargo 3
!

'ji

.t ~ .._., ~
... - - . .._._ .._,_
-.....--.
A lu a,
a -

"'

nul.

\"-

JlOAl\INJ~

"-

*' _.. .. .. lu -

pa -

JI

__,.

......

tj

ce -reas- ca

ce a

---- .. .. ..

__,.

__,.

ve- de tt

$~

.. .. _..__ .. ..

mi

lu

....

,.r

<.!!.,

~----.

Doam

ne

~~

t~
32- L"llltf1riir Sflnlc Liturg:hi

-=============249

ie$

lu

m1

te, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1

:!ft=i
J)

Q] Jtl] J Ji IJ J;~/
m1

lu

J-;1

~-----------

'
Ooam

ne

mi

lu

ie~

QJ ; J JJJ g_Q [@J J j J


3

Il

te. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

VI\I~HNH~
g la su 1 III

ESTE
"

\'\ Ga
melodie traditionalii
'

Vred-nic_

es

te, vred-nic_

es

te, vred

nic es- te.

TROPARUL ORTODOXIEI
,

glasul VIII n <YJ... Ni

melodie uniformizat

r...__...__...___~,.......-~~

ciJ.. B.1 - ne- cu- vm'


lat

f
~p J

Moderato

Hns-toa
.

J JJ3J J

Bi - ne - cu - vin- tut
250

e$f~.

e~l\

:=J

...__

.-~~

Dum-ne- ze

-s~

WW

JJJJ

Hris- toa -se, Oum-ne - ze

u/ _ _

ul __

--........

-cYJ..

nos

'&

r.._

~~

tru,

Ji@tJ

nos

'~

Ce,

pa n -,te

J j

-j

la

.--

~,.

J J J~
lu - mea ai

$11

lo_

v -nat,

.-

---

r--. ........

........

........

~~-

re __

ri

re--

le de

-.. -..

ru - le de

Ji

e.

Ti
'

~--... .._.,_

---

~
~---

$i

prin trn-

J J J
pnn trin-

$i

.-''

.._.,

oa

--

411:

mi -

mem~

oa

J
mti -

men!,

\:J:

'~ ifD v @a
n

Pr J J tJJJ tJ

lu - mea ai vi'- nat, lu - bi - to

......:....

hu/_ Sfint;

Du

lu - bi - to - ru -

J
$11

pre pes - cari i-ai a - rii -

i8lJ v Jif9JJ

JJ J

-Du
- hu/_ Sfi'nt; cYJ..

-.. =: .._ _.__.._-..

.._~

:J

~ ... . .

lor,__

pre pes- cari i-ai a - rii -

lepfi,

fe - lep[(

__ ..,..................::

tri - mi -Fn-du- le

tat,

n-

-t.J

~~..._.~---

JJ j

Ce, prea

tri - mi - fn -du- le

.._ b

'~

Ce - la

Ce

~ ~ ~~--

>

tru,

tat,

.._ -~

Il

e.

"
MINTUIESTE,
HOAi\INE> POPOIUJJ.J TAU
al

'

glasul I

l'Il

melodie trad itionali

n.._.._ _ _
~

......:.._.._~

Hin- tu-e$-te,

......:.._.._~

.--

~ --\-~

'

Doam-ne, po- po-ru/

Tau

$i

' J J J J J JJJ J

:J.

J) J J J J

Hin- tu-e$\~,

\ ~--. =:

mD$- te - m -rea

te,

Doam-ne,

Jt ..._,,

.a. ~ a1

mD$- te -

ni - rea

Ta.

po -po-ru!

Bi

Tau

bi-ne-w-vn -lea-za

$i bi-ne-cu- vin-

-JJjtJJJjJ

----~
ru-m-ta
1

'

' J

__

'

>

tea-zii

~------ ~--.,.
bi - ne cre- d1n - cio - $i - lor

'

>

bi -ne cre-din- cio - $i -lor

cre$251

- .....

tim~

&J

.--.

en..

..__--.

' ).

su -pra ce -lui

- ----po -

tri v-nic, da- ru -

po -

-..

-..

-fe

pre

--. " - \_-..

\----

cru- cea Ta

t*J J J
cru- cea

Ta

pa -

j
pa -

ze~

tJ

ze~-

triv-nicJ da - ru -

- -po-

pre

te

PlU~

Tau.

t4 B

po -

te

tl

--

'

J J

...

~i

!ji

lE

cu

cu

.....
,.._.
n

po -ru/ __

JJ

e~

'' ,.........."''

po

e~

J J j J J tJ J J J

a - su -pra ce - lui

.....
,.._.

......

--. --.

>

fin~

'

..... --.
--.

(\

ru/_

Tau.

STAPINUI.J
ol

"

g la sul III \'\ Ga

melodie traditionalii

..

'J~~J-r

Pre

sta- pl

nul

:;i

~ J J Jzj) :l

Pre

il

&~

sta - pi

~~

'

nul

!ji

ar- hi -

am,

mufti am,

252

ut

J J

1)) )l ]! j)

e - re- ul

f" p F r 4J j

Doam- ne
'

~---~
n

-tru

mu/fi

am~

,.._.

pa - ze$

in - tru

mufti
'

ant

te.

.....
..... --.
..... -..
--.

sta - pi

ne!

~
'

e- re

>

rxi -ze$- ,

mufti

j j ' J. j)
nos- tru~

Doam-n~

..... -..
... --. -..
.....
.....
{~ ~-- --. \----.. -.. { "-.:- -~ ~---In - tru mu/ti ani,
in- tru
pa- ze,.- te,
Doam- ne) tt pa - ze - .
'
.,

J :l

ar -hi

.....
~--"""
..._,_-.
nos -tru,(\ Doam-ne,

sta - pl

~
ne!

'

J J)

In

j) j

tru mufti
'

am,

j }

n - tru

~;.

fi

NAilJ~,JI))~ A t~UB~TINILOU

A.,

glasul V Jl. ({ Pa
de L Popescu -Pasiirea

-,

T
~
11"-......J--.
--. --.--.. _ ... '1. Nii - de) - dea_ mea es -

t~~

Andante

~''
te

Ta

J ~:1 (j J J
dea~

-..-..-

1''-

--. --. -..


es- te

,es -

mea

Fi

..r--.,,

J 43JJ) Jj

il

mea es- te Fi

---

~--.

-..

_,
..__--..

es - te Du- hu/

W*+tw

J J J.

:J

es - te

Sfint.

Du -hu/

"
q

"..--

--.

Bt!iJ

il

re

!i

e.

-. -.

mt -

r1 -

.. ._

. _,
---~

.....

u/~

CD -

Q -

j j

ul,

~_,

_,

--.

~,~ w
Cu

pe - rG

,-.

\-

~
mm -

rea

meu_

fu{

mm - tu/

meu-

..- ..-

'

--~

1 ....,
--.
-.
J

hi,- mii - ri

r r TfFsJ
Sfin

;--Z

:J

-. -.

Sffn -

re,

tr? k

- tii,- mii -

ri

re,

Il
o)

'

'A.,

....,
-

___.. __
sni- pa

co-pe- rii -

glasul V n Cf_ Pa

Cu
a
Andante

t~IU~STINATATII

TAINA

scii- pa - rea

tiil'

o)

T
11"-"-"
'1.
..-

t:.ll -.

"-

e.

'

J;

Ta

Tre - i - me

Sfint.

..

~ -.. ~\--ma- n - re
Ti

fe

Tre- i - me

j)

tii 1,

J Jt J. '.J4.R

Nii - dej

_.. -- ... ...


r J&J

de 1. Popescu- Pasirea

.._._~~\~~
de - va - rat
ma - re

J J

de - vii - rat

es - te

F J 'r
es -

ma -

re

..........
..._,_

tai - na cre:;- ti -

:J

fe

-.

tai

na cre!j ~ ti
255

- --------,, J sJ J lJ J
r
--. --. ......

-ta

nci

nti-

tii;

n - dp - faf_

.__
.__ .__
.S-a

--- ------

t'

J
n

...__ .,.
~

ln

~,~ ;r

I<J,.

- niil - fat

n -tru

'

r r-

'

rF
in- tru

n - niit -fat

'

ves- tif

trup,

---- - --m

ger(

t@lJ J.
n

gert1

--.n~

muri, Cf_ S-a

nea

'

ifD J

J J J
>

cre- zut
~

<f!iP

..-

m - niit - fat
'

S-a

'

j)

n- niil- fat, S-a

S-a

...__ --..

--..

---..

- niit -fat
' '

r ;r r
niil - ,fat,

--..

cf ~

sla

Ot~HII

..-

ln

n -

f F r i?t

va.

r
'

va.

;ni

Cf_

'

i\fEI

'),.,,

glasul V n

Cf.

Pa

..,
T

.......... ~
~-- ,.....

~~~..__~-.
1.RI- d1- ca- voi o -chii
&Andante

\-

mei

spre

ce

256

voi

o - chii

--.
-

~ )t J> J. )5 J J J '
1. Ri- di - ca -

me1

...__

cre - zut

S-a

muri,
~

~...._,....._,_..__~..__..__..__~

S-a

IUIJI(;A-VOI

m
1 ......

de

ir - tru nea

$i

de

Vf'S- tif

J J J J J.

me

J J.

trup,

rr

--

J J

!ji

ttJ541J J

ra -fat_

~~,............~

--.

n - tru

err

;n

.__~ e;--

S-a

S-a

fat_

J J F j

hui,

lu

,J

> ...
.,. .,. 'x-

me

Ill

hui,

du- if __

tu

--.. .._,
_cf

--.

*.__

-du - i t _

pro -po- vii -

in

Ou

--

pro -po - vii

ra-

S<I

--.

J5 J J J J
S-a

>

Ou

S<I

J J J
J
J
Oum-ne- zeu
a-

a r QJ

&,, l> J r
S-a

'

'

n- dp- fat_ 1n

S-a

z~u

Oum- ne-

tii;

tii

--J - --- r
......

tt~~~~

'

-- - r

.,...-

t'

sprY!'

ce

J.
ruri,

-----un- de

)5
de

va

tJ J
un- de

va

S-a

p
S-a

--.. 1{ _ ... ..-:;-~

ve - ni

meu,

ru/_

a - ju - fa

a-ju-

fa -rut

4 J 4J J ' J J J

meu

de_ la

>=-

ve - ni

a - ju -

ta

meu,

rut

- JU

--

fa - rut

nul,

;J j J J
fa -

ce a

Cel

nul,

eut ce - rut

2. Catre Domnul pa~ii mei voi duce


~i legea Lui va fi ndreptarea mea.
Glasul meu auzi, cnd ma rog eu Tie.

')..,
n

glasul VIII

')1~~--- .....

-~

Pre fi - ne Dum - ne- ze 'Moderato>

Pre

--

r rJ

ne

'$,8J
Doam

'

rin - fe,

J J J#

le

Pii - rin -

.13- C:intrilc Sfintd Liturghi

te,

J J.
mO.r - tu - ri -

~
ciJ.

le ,

le

..__

ciJ.

sim;

Iii - u - dam,

mn- tut

u - dam,

-.

Te

Te

..

ne prea

Ti

-.. -.. -..

{{-:.

, p

Ti

- ne

pr

~-..

Ti

pa - mn- tut

pa -

liAUUAi\f

C"

pre

..

___ -..__tii -

Te

"

---

Tl~

ne prea

--

._,_-. -. ....... ,..,.......


m-

ve> -

ve!j
C"

......
~---

JJ
:J~

mii- re>

Ti - ne

pre

re>
ma-

' J J tJ J J
J
tot

fut.

ol

,{>,

..__ ..__ "-.


tot

Te

8a

mO.r-tu - ri - sim;

-- ---Pii-

------- -Te

ne

......

le

Te

Ni

Cl}..

_________ ..__

fi - ne Dum-ne- ze- u -

.._, .............. ,............


Doam

'

TI NI~, UUi\fNI~ ZI~UIJI~,

UJ

'>'pa-mm

'

rf).,

la

3. ntru Tine eu mi-am pus nidejdea,


Sa nu ma depirtezi de la tata Ta.
'
Aliluia, Aliluia,
Alduia, slava Tie Doamne.

Doamne, Doamne, Doamne, DoamneJ

PHI~

de_

~ --. ..._,_ ~ -.. \........ -.


.n --..-a. ..., ...__ ,........
" Cel a fa - eut ce - rut 'i' pa - mn
't

Dom

meu

cu -

J
ni - cu
~

- - - rf).,
')1

te.

J J

Il

fe.

257

../

..._., ~ ,.-.....

...... ......

e,

Ti

@asr
Ti

e,

te -

'
'

ri

cY)..

le,

te -

Ti- ~

- in - ce

ne

ne -

n -

../
...

ce j

......

......

'

ce

...

...... ......

............

""
r J (@

ru - ri - le

...

EfF

ce-

Sa- va

- ott

-'
J J

Sa - va

.__ ......

vei

Ta

ne

Pli

f'r

- of!

Pli

snt

si'nt

ne

mn -

>

J ' J J
tut

de

F hJ
=

mG- ri

'

rea-

le.

.....L.--.~ ......

'-..J

te,

Do am

J J
/1n -

......

Ta

/1n - fu -te!j-

258

Il

ga.

>

sla -

cu

~
... ...... ...... ......
......P ,....._
A,; " - .__ ~
cY)..
pa - min - tu/
de
mG -ri
rea-

JJ J J
8J j___....

vei

ml~

fi -

...... ,....._-

s/a -

'

tf).

.._,.._, ..._,.._,_ ~~

pa -

'

Se- ra

stri

!ji

""

cu

cY)..

mt

ga.-

-&
J

ru-ri- le

pu-

......

Dum- ne -zeu

!ji

fe

~,....._,....._v

J JJ JJ J

Sfint, sfnf, sfnt, Dom- nul

'-..J

J J J

mii_ !ji

Sfi'nt sfi'nt, sfnf, Dom -nul Dum -ne- zeu

toa -

fi -

Se -ra

~i

......

~i

pu-

m_

l JJj 1

fat_ glas_ ti
'

~------

te

~=: ~~

;J

foa -

-.-.~~~

sfri

'

ru-ri-le

'

He-ru- vi

faf __ glas- fi

J J f4 J

_
-

Ti- ~ ce -

ri(

...... --..--..r--

" - " - "-

~i

'

v r r EEFr JJ. )1

2 F' J J ?4

_
-- s
-

- le,

ri

'>

He-ru - vi

Ti - e,

'

'

3J J

-.. -. =: "'-.
\,. ... ..__..._,_
r"

rii

...... ......

~...,.

A,;

ge -

toti

'-..Jr-- ~

ge-

ar

J J

'

n -

toti
'

"~'-..J--.. ~
j
'\: 7:t - e ce - ru-ri-le

2r

fu - ie!j -

S~

Ir!, Doam

--..--..r-- ' - . - - - V I -'X\_r"


..
j

ne,

Dw

ne,

po - po - rut

J J

tau

!ji

'-..J

bi

,....._

- ne - cu -

r r p F r

po- po -rut

liiu

!ji

bi

......

- ne

J
cu -

-r
.._,

,~,~

vin - fea

.._, .._,_ ~ ,..-...........;:..,


1110$ - ~ - ni - rea

zii

~:lS

r'

'@j) d
n
'
2 r Rs DJ
'
mo~-~-

zii

..-p

,_~_,..........

din

sa_

sa_

din

~i-n

Sp

~
- na/

~i-n

fi-~

ni- rea

...,,,

......

......

ta-

-na/-

tii-

fi-n~

~i

~-

J)

am

ne,

J J
p

'V

veci.

.
na -da}- du-

if,

'\:\.

....
.-::;--

~
~

nu_

sii

,.

r J)

nii -diij -du- if,

am

~-

tf).,

J J J r

Doam

...... ......

fe -

pa~

ne,

......

t 'Fi

..__ -.. -..r-- ~ ~ - - ~ 'VI


Doom

.-p

J 1

n_

'

Spre

r--

in_ veci.

'

....

~i

Ta

J J

~ -.::{_~-..

4@ J J J J J,

>

vin - fea

''

Ta

~
IVJ.

sii

nu_

....
-e ,..._. - \_,
.
.
.
.
.
.._,_
.
.
.
:
;
.
,
.
r----..-..
'
''
JjJ Q}) )1 j~ Il
' ' J J - ntim_ in
~

ne ro -

ne

ru -

~i - nam_ m

~i

"""---

......;:..,,

A- min. _ _ _ _ _'_'

tf).,

A -mm.

veci.--

JlSAh~flJIJ
,
glasu 1 V n

70 ( stihuri

ct. .p

--..
--

'l'

alese)

de 1. Popescu - Pasiirea

...... -..

.._.,~~

Tu _ _ e#i nii-dej- dea

tt J J J J
........

nu_

-- -- -- ..,

mii pif - rii -

.,.,,

.._,

se~fi_ pi

q_

....

sii

J J. ' Js

Tu-- e~fi nii -dej- dea

\: :..___.~

mea,

31:

mea~

sa

......

na in

a r r r J w4J w
na

CJ

Il

m veac.
259

---..

__.,.,.

'p
bi -

- ra -mri

A -pa

du -

-tQp
--- - fe.

__.

'p w.

--.. --.. --..

cf

u -

Pie a- cii

JJ

Plea - cii

u -

Ta

1e>

'p J J

vre- mea

>

- ---Ta

__.
(o
.P --.. --.. --..
--..
'x
spre mi

ne

re -chea

Ta

spre mi

J J

ne

!ji

ma

Il

fe.

bi- tri -

bi-

--..-

ne

ne

....
sii

fi -tor

'

t4 = J J

tri-

~~~

js

JJ

ti -lor

me

'

,.,.

__.

"'....

le

sa

sa

pez~

nu

....

__.

--..

'-

cf.
mii pa - ra - se:jfl

~r

pez~

sa

..-..........

fe

260

fe

nu

....

r;

le

~)p J tg@ J
pu

mm

te.

cnd

vor

ri

'j

..--.. --.. ..........

me

p P! ~w

le

cind

ma pa- rii - se:jfi

me

vor

__.

le.

j
le.

nu

cf
mri

>

F ~r
nu

ma

--..
"'- "'-fit'

le

mm

mi

---..
-- ":A
--J. )5 t r F v
J
Js
lf)
'p
,
- --.:n
- ---- - - -
\-~-

pu

iz

"'- --..

!ji

J tJ J iW J

J J J

v.re- mea

In

le

mii

'ii

q_

ie:j

fea

J J

Il

f.1

__p
$~ F
Q!1
fu

drep - fa

iz-

ma

:ji

__.
.... --..--.;n

--..
-

pi

re -chea

fu

Ta

fe.

ve:j

fe a

--..

tt

ba -

drep - fa

x
q_

__.

ve>

~
~

du -pa

__.

JJJ J J J 8 J J

,................

--..

'p

A -pci-rti-ma

- - tj---..
---

-- -

....
......

"'---.. --..

q_

sla- bi

J ,J
sli - b1

--..

~~ ......

Cii

vraj- ma- ~i

>

mei

$~ J J J J
ca
vroj- ma - $1

- - ---..
---

gro

- fesc_

me1

grii

-:-- -,; -&

m -po -tri

t4 J J

fesc_

,;:f
~ --..

cf,
------>
pm- esc _ _
su

--..

cel _ _

ce

fie - tu/

cel_ __

pin- desc __

ce

su

;:f
--..
.- --..

.~.

se

)5

meu

se

ur -

mti- ri

$1

-*4----

esc_

sfii - tu

" ~1

~.

fie - tut

!ii

mea

meu

~rr ~ J

....

mea

va

--..

J J. '

....

--.. --..

=Ji

va

m - po- tri

~ ........

J& ~ J

-- - t
....

--.. --..

~J J

sfa- tu

esc_

....
--.. --.. --..~
>i __ zic:

@o

~w

11

:;i __ zic:

.,!"

-(7n

Pii

'~
......
:;i

Pa

~.....:-

- ra

- si- tu- 1-a Dum -ne- zeu.)

rti- si

tu- 1-a

-- -

r--

~~

prin

/-Ir--;.

$~ ~r f rt rj
:;i

pnn

....

det(

'

Dum -ne - zeu)

'

....

cii

.,!"

,. 1.-

veas

.--.. ........

re

a -

~i~ r-;-

......

ci~-

ne

t]?t

;r

nu __

md- ri

--..

Pr ,.

ti-l

'

ur

---..
----

ca

''

r-;

defi

...__ ---:. -.r---.


.......-:-:>

sa-I iz - ba -

,J ' J

J ~J J ,J
-

-....

--.. --.. --..

Cl

re

ne

....

r--tl
cti.
Il

sti-t

iz - bU - veas

......

.,!"
~ .____
....

Oum -ne- ze

cv ~,~
JJ

ai .

-..r--~

le,

42fJ J

Dum- ne - ze

-- ----

---.. --......

Dum- ne -

ze- u -le

J J J tJ J
-

le,

Dum- ne

- ze- u - le

A./

cV)..

.-

din

' )1
d1n

~~

ti

ne

ti

ne

261

._ ..

'v

--- - J)!
..

re

le

fi

fi-

re

as

eu

._
..-

run -

fe

te

fe -

.. 6

_
..
-J

a- cum

._
._
..-

$1

)i j
$i

262

fe

fe

me

ta

' '

,!ti~

..._!,..

&~

me

.,.,--...... ..__ '"..-

..>

- cum

le

+r

tr -

J J,

le, Doam - ne,

._
..-

--,
ca -

$i

J> J

ne- fi -le

ca

s'

'

din

\:

u- da

r1

!ri - u -da

ma

$i

........

.. ._-..

dn

- cu-ri-le

dn

mn

..P

._ ..
tru

J
fru

-..

Je

$i

J
- ---- -

-.

:J

$1

pa -min -

fu

J ;J

J J.

'.. --.. ..
..

.... ..P
------:>

drep-fa

ie

- cu -ri -le pri- min - fu

pen

pen -

mm

---

J J JJ J

aFF

J br

~--.---...

j ;r

mri

$i

'

- -

._ c.
din

._._~

A,

'

na/- tri -ma

-..

Il

na/- tri- ma c/1-,

vai

'

t;J

Doam- ne,

+.
Cl}.,

ne- fi -le

le.

.J

......_.

tJ J j

scoa - fe -ma

ta-

_.. ..
-

scoa- fe- ma

VOl

.. ---- ..

le.

le

8DJ
J

ba -

la

fe
'

- na/

Ta

FJ J

J &@J J ;J J

..>

- na/

nici

j
$i

Ta- le,

le

ba- tri-

'2

le

nf

,J

$i

"~'

'

J tij
run -

ni -

la

........
-..r-- --.. ..__ .._,_ --.

nu

fli[J

..
------

'&

se:;fi_

nu_ mri pa- rii - se:;fi_

sa

..-

- if

fu - if

._

....

"' r---- ra ;J
F UP

j)

va

..
..
--..
--..
--- ---

..

..>

pa -

mi -

,fu

va

Jt tQ J

mi - nu

.. ..
..P

..

._ ............-

rozi ves -fesc

nu_ ma

sri

po-

12F

.Cl ._

. _ .. r--~

Tu __ m-ai po -

rozi ves -fesc

as

eu

t.-

le

.. ..

- ----

i
j '

.. .. ---

~
Tu __ m-ai

le

me

le

........

~ ~

me

v= J J J
'

@~

........

lro Ta,

lui

lui

-.

<-J

Doam

eP J J @

drep-fa

te a

Ta,

Doam

Cl

--

.---.. ........

...>

ij

ne.

~-

J
ne.

'-

'p

~-

ta

Cn

Cn

c-

..

'~

........

me

,b.-

le

--Qi lD w.

- ---- fie

tuf _ _

fie

Jo

Ooam

:J

..--

--..
ci

!J)J;r

Daam

)i

J J

>i

se_

._
.___,.

vo1

cin-fa

J~

voi

---

su

~
meu e/l..

Jo

bu - cu - r a -

tu/

fie

cet

min- tu -

J) J
cel

._
.-~i

J. j)

if

min- fu -

;:JD~ j

fu/

de

-r--~
o;l

if

or-;-- \~~~

~
ne. ________

ze

bu

-"~~
__.~

su

:P:-------

f rr .

'
..
- - -- - --

ne.

..

--.. --..
--.. tP

fie

~ --..

.ze

bu

Rr

@ufr r

...>

meu

--..

ra

bu- cu

vor

su

,r

tu/ _ _

vor

$1

>i

._

--. --.,..............-...--

se_

' ..---

le

me

>i

a/""S
-~
r'! r t'
le

....,

.....Jo

Ti

Ji

le

n- ta

vo~-------

''-

_._

\,~~~~r--...
~
c-

va~

fa

---- -M]E)!J.
'

.c-

r---"'
..._._

g@ J~~)JjJ 2Jt) [@gg) j) d

,.,,

\_

de

su

>i

~
Il

--..

ne,-

tfldJ e
Ti

ne,_

Jt

ct

-1

263

"

el

o)

li\fPAilJVri~ASA

.J

i\f J~ A

Cl~ A PUJ~A
,

HUNA

glasul V n C{_ Pa

c'ntati de Ierodiaconul Sofronie Rusu ~i


Aotati de A. V. Uncu

....,
T

......

...
.P
\[
:n
-----~
Cl -~
C"
m - pii - rii - tea - sa

JAndang
'1 ij:)

~~

lm -

--...

---cf
mea _ _ cea prea

J J FJ
pii - rii sa
fea -

..~ \~~ ~

----....

~J

mea _ _ cea prea

"

bu

na

::L\

"llitJ

bu

nii

~i

<;>
,A.

ct

'

Nas -

tt

foa

~ ~

de _

Dum

4J

J)

dl__LJ J!!__J

--.. ......

Jt )i

.._,_

re

de_ Dum

re
~

--.

--.

rea sG- ra

"

Cl}.

Cl

lor,

ci

lo~

~ ~

~ ~
~
cu - n
a

foa

- pri

mi

J J
m1

. . . --- .__-...:;;,.._
''
mh - ni

J ~lgJ

bu - cu- ri

ttr

a _ mih- ni

--. . . _ .._,_,,
c-

~i

bu -

'1.

pri

zeu~

x.__
~
~

v~j

rea sa- ra

'

foa

@j

ca

:n
Cl

zeu,

ne

Wt J:YJ 4 B!LJ
toa

ne

ca -

J J
Nis

- -:>

a - co - pe -

ri

J> J J J
fi

\--..

~,~

ca

264

~"--\~
-

4129
cii

~i

lor

a-co-pe-ri

,,................__

JI

C"

ti

--..

lor;

J. ~ JJ @SIJ J

rea_ ne

foa

:n
Cl

ve

zi-mi

ve

zi-mi

ne -

> .....________.,

JI

ti
'

lot;

ne

-,t_

.9

..-

...

Y-... ~,

@~

ju

ia~

----

-.-__.

ta-mi

re ~~ 2.

tii-mi

ju

,<&'
.-

$~

hra -

ne~

ne~

Zl-mL-mJh
c-~r

--- .........

,r

pre

.._
1

"--. "--. - - 1

c-

~~---

-->

ju

......

~ Jl
v~i;

J.
vrei;

....

,r

.1

..........

Jl

dos,

cF..-

tcF

-~ <:,;;,. ~ .._ ---~


ne - ca in,

' j

ne- ca

t,

ga _ __

.._
" ~~,..........
.._,_
... ......._,,
)
cti

J.

pu- fin

lea 3

Cf. ca
'

'

:,:

rios, ...,_

@J

,j

stre

ci-l des

~~

~---

@!] tiD

un

...-

__.

oc-~

stre

un

cum

..._._~

ne

~c-

$& .tJ&ttgN IJ;[gJ ~ ~ JJ


pre

'---"

nui

a -

rea;

pu - tin

ne

nui

'""QtD J ;J
~

pe

cum

,--..... " - ........-

J ~J J

\"-~

meu__ / _ _ __

a -

rea;

ca

pe

ca

c.------..7

ca

-te - mii

zu/ _ __

"-

ma

- te -

"..--

ca

~-.

dD

)5
hrii -

...-

-,-.

"---.J

...

ve

...,

......

-->

'

va
\' "- .
,r

zi-mi ___ mh - ni

VE

...
--.

n-am_a/t

a -

J J ft) J

=
n-am_ ait

a -

tor fa- ra

~r Far rh} f
ju -tor

11

ro-rii _ _ _ _ _ _ __

de_

ti

ne,

at

nici

-.

ta

tv

fo - lo

r r

J
ta

si - toa

fa

/o - st.

J4- Cntii.rilc Sfintd Liturghii

to a

re

de

---JO

gra

cr r ?r ffr
re

de

Eitr:af1
gra

265

..

. . . . . ...-._

~t.._...._~.._
~
.,.
--.
bd,

al

nici

f _ _ min- g -

bQ,

al

niri

ndJ

J J J.

bu

.... ......
........
-

@)
-

\"-~
min.

nu

ze~ti

si

sii

r Q11 @TF

'

1)

sii m

~i

ve

cii _ __

....

........

D
VI!

.. l\

......

~~ ~fj~.
min.

ujjiJ

....

.P

ti

"ne, '

ti

ne,

....

~--

peri,

ttfEi~ J.
co

ci

~,

.._
....
~n

j)

__::._.,

-.

tnJJ

J:.

perl~

::..E. -. -. r "
lor.

.~

..._..,~~"""'~

mai pre_

re _ __

fr1a

mai pre_

co

ie

\--~ -\~

'--" r-:. \~ f

cii

o &P
VI!

,r

'<....J 1
mij _ _

...... ......
..................

nu

.,f

~
14!

ci

,P

....

ze~ti

pii

n~

_ - --pii

TP . - - - -

_
-- w PJ &@V
-tt?

min-g

ci

__,..

fr1a

@!Pl~ 8 tfJJJ

,, lJJB JJ

266

__,...

Effl?r

bu

t'

ie

J, ' Js

....
.... ....
"__::;"-1 ~ ...... ~~~

t'

_r ..... .._o;..a._

JE) t_i_J:J

.J

JiiJ.iJUeiT UAUIIATlJIJ
glasul VIII

. " Ni
ni>"J.

fu/

CD

--..
-

de

ca _ re

lr

n-a

L Popes cu - P llSiirea

rn

um - blat

J JJ J
Fe - ri - df

--.. -- ~
sfa

.....

-.. -..

ne- cre - din - cio

fu/

tu/

br - ba

,.-... .......

re_ t..:,.

ar ~

lor

~i

'

tJ-=J J J j J JJ t)J J
-

' _
-w
'- _
tu/

sfu.

-..

pd- ca

ne

-cre - din- cio

....

to

pa- ca

........

;:f

....:... \_-.. ,. \_-.. -..

~i-

lor_

-..

J @

J J

lo

.- .....

"-

$ tt1

r?~'f

;-t-

n-a_

ca

'

~ti -

.-:::;-e

........

Dom

~fi

Dam

.....

za -

zii

A -

'

li -

J J

zut.
r

.....

...:... ---

........
r

nul_

1 J J J11) :0
e

ca

J t).

~i

ca

lea -

lea_

~,J

J J
:ji

-..r--

sca

pe

~
..........- ,.......

ri

to

sca -

pe

~i

'

.....

........
lor _ _

to

lor _ _

ri

.....

~eX.~~~

JJ1

n-a_-'ie

ca -

-.. -..

@jJ ~w W~ tJ

zut.

~e

~~

-3-

rn

lJ

.....

pier

si

tuf_

~
~ -..,.......

pier

\_-..-..

'

nul

siri

.....

,.......~

.E ~'o..
\.~:::: .A"~

~w

/Hl_

~ 111

nul

n-a_ sti'i

i4Jl

'ii -lor_

........

-..-..

lor

~i

um- blat

nu/_

lu

ca -

a.

JJJJidQ

-lea

drep -

J J JJ
ca - a

')1

-li).,

J)

Il

Ji

VI

drep - Ji

'

lor

267

-->ca -

~ ~
lea

--

~<(JP

-~

ne - cre - din

cio -

..,p'

...
......

\~

\~

si - lor_ va __ pie

li

cto

--

A -

'

lea ne - cre - din -

lu

'i' -lor_

\~

,\,:.;.-

va_

1i -

._

tu

...>~

-r--~

Slu- j~fi

tJ

J
Jifi

S/u -

Dom

...

...>

......
....

nu

pte

rt. _

tf1.,

a.

Il

a.

....
......

11
.-(J-o._~
~~~
lui
cu
fri

lJ Q)LJJiP

J.

nu

Dom

ri.

...>

J - J Ji ~ww l_j__LJ 1
A

.A..

w JJ

4]).JJ J J Q) 1 ~tU
Q ... ._
_,
......
--.

ca

\'-~

lui

cu

..-

--.

4&&9 JJt
fri

'

- --...

t3

\~

ca
..,

..,

'ii

\'-

..,
~

mur._

tre

~f4J ~J jll
fre

mur.-

......
,
n

va

bu -cu -

._

A -

1i

~J
A

J
li

-~
-....>lu

Q
lu

...

Il
.......

Fe - ri - ci fi

268

a.

sint

fofi

cu

rafi Lui cu

ca

\~

....

.........

J Jp

re

J.

_..,

re

.., .., \._=:~ ~._

'

thJ ,g

~~ ~~

..._, ""'

--~

"'"-'

Jf32:#P

la,

Seo a

...

~,

~~..,

a.

lu

.., .., ,,
~

Il

a.

.., .., ~ ~""-..~ ~ --~


~

nj

min-fu- ie~ - te

ne,

F5(r r

t9

.--

.~

Doam

Id,

\~

M@?J JD JjJJ)J J J

li

Scoa

'

lu

~J

nu/._

li

nu/._

,,

~~

Doam

ne,

,J

ct
Ef

-s

min -tu - ie:j-

AJ}~A -

meu.

'
met

Dum

ne - ze

.:_..,Ar

ut

li -

meu.

li

~..,~Ji.

'q~)J~Jfti
lu

._ ..._,_ ,, ._,,
...._.__ __ ._
~

a.

Dom

'- _..,
J

'

JJJ8t:@

''

..,

rea

nu - lui

es

J J

r atf&

nu- lui

Dom

.-,,
..,
-.. -.. ...__

,,

.--

>

..,-..

es

te

._
min

..;,....

tu

J J
mtn

fe

fu

~~el JJ J) f;ZF

rea

~i

pes - te

po

po

269

ru/_

Siil!, _

bi -

~v

rea _ _ _ _ __

'

SIa -va

A -

li- lu

--

.....

- lui

Ta - ta

'

>

---

<

.....

~i

Ta - ta- lui

va

Duh.

li

~-~
a - cum
$i

&J

a - cum

$t

ci

i~J
-

_....

.....

<

<
.....
--..

ru

pu

~i

ru

a -

lor__

~~
rea

clh

'

..... .....

Sfin-

tu-lui

tu- lui

Sfin

tlh

a.

lu

pu

~i

--

-J ma J

!ji

u- lui_ !ji

Fi -

J @] i[J

.....

n J tD

J~3

li -

------. .....
Fi - u- lui

Il

1
a.

.r--~~

~i

mm.

A -

li -lu

mi~-

A -

fi -

.....

ve

J:g

ve - cil

in

~/

.....

ve- c

J J J

rea

Il

a.

--...r-- ......

-~

....2... ..... _......_ .....

lu

W+ ~~ J J
Duh.

!ji

J J j JJ J

S/a -

a.

J J J@t{J Qi:e) 1

Sa.

ta

vn -

--~
A - li - lu

tlh

Sa.

J~:tJ

.....

bi - ne - cu -

SCI!,-

r
r
~---..

- ta

J J J

ru/_

rea

ne - cu - vin

ve

i -

a.

uw v v 4D J JJJ-J--iuJ~J v 1 1

ci

[Of:__

tu

a.

~~~-=-------\----~;x,
A -

li -

a,

J J j~:J-~
J JJl
'

lu

A - lt -

.......... .....

a,

'JtiJ v
270

J
a,

tu

'

.,

a,

a,

~A

li

lu -

J J
A -

li -

tu -

OJ

a,

ft

JJJ)

-~
lu
Sla

-vii

J J
S/a - va

Ji -

42
Ti

-.-.-.-.

_:...,..-.-,

e - Dum-ne- ze -

'=J 8 J J

\~

le. _ _ _ __

Il

e - Dum - ne - ze

u
~

r-- ~ -.. ..! ....:..... -, ---~

va

A treia

ouri;
Sfr~tut

va

:r
ze

u -

-.. ...... ,..-....

Oum -

ne

'pil"5 cr h 4!@ V

w
SI a

Ti

e _ __

Ti

'
c-

Dum -ne -

\_--..

le.-----------------

Il
ze

u -

le.

----===================--

eiNJ~ SJ~

VA SUI '!

"'"

gtasu t VIII n clh Ni

de 1. Popescu - Pasirea

ne, _ __

ci

w82JJ w#a~w JP wSJ J ,

_, ....

Ci

........

._
.__ -..-..

c-

~~

ci

ne,

~t:lf
ci

....

:J
>

4J

..- ~~

........

ct

........

c1

r tWV.
ci

ne_

00

\._~

~Uz;.

JiF2

in

mun

c-

a Fr

se

va

._ .. 7

va

se _ _ . .

..........

"'-~ --..-..
se
va
su

:J

ne

su
~

..-

su

QiJ ;llJ)
va _ _ __

se_

su

te

mun

"'-

ne

ci

ne_

ne~---

ci

....
-..c-..
\"'\"'-~
cP

'

c-

........
..--..-..

J @1)
ne,

ne, _ _ _ __

J J"8

IJ

-En 4l1A

J"J J

te

271

~
~
le,

1 ---ln

J.

'

1;>i

mun

~)

~~

te -

Q]jJ)

Dom

--....-

va _ __

--.-">

....

ci

ne

va

lo

-----lo

ln

J
in

lo

cu

va

lui?

__

si

'

'

ci

ta
-

ci

$i

cu

fu

A ]!.WJ?t lt!IJ 4J2J


lo

cu

~~

cul _

cel - - - -

cu/_

ce/ _ _ _ __

lo

in

sfint

Lui?__

Lui?_ _

cu/ __

to

---

Cel

~s

at _ _ _ _ _ _ __

cui--

J> ~GJO 4 J

\~ ~ ~
sfnt_

fi)..
lui 7

. ;__

va _ _ _ _ _ __

ne _ _ __

~,

nu

cu

/o

J J J@
if''

..---..

nu

D JtD JtJ9 D tJ tU
ne

ce/_

Dom

fe- le

ne _ _

ci

le

..._,_

J J t JJ?lJ 3~;
J
-

in mun

le,

~i

..- --..,r........

.......

.......

ne- vi -

....
......_, .._,
no-'- vat, __

J J J

Cel

ne- vi - no -

vat--

'

J J j
vi - no -vat

ne

rr

--

~~,..........~~

si

'

t J
$i

272

cu -

rat

fi

mi

............. ~

cu -rat

cu- rat---

....

le
~

.,.'d',~''*

cu - - - - -

ltJ J J (50 J[J


cu- rat _ __

ni

. .,, __
or"

ni _ _

JJ;tiiVJJ)

cu------

m __

---

...

-~

cu

ni

ma.

@(~;P @ 4J J
cu

m -

ce - la,- a

A -

\--- d...
va __ lu

'

'

lu

bi - ne -

---fe

\--~
va

F J

---- ...._
J f]?

drep- fa

~i

'

dr~>p

...

........

ce

a -

la,

cu - vn - fu - re

~~--- ~
...>

la

la

ce

~~---

ta

la Dom

de

...

-..

drep-fu- fe_

~/

,r

\~--.c( "'" ..._,_ ..__ --..

va

:Il

tJtt:J

te

lu -

va

...

........

F' p F a

fe

drep- fa- te

~i

lu

lu -

va

te

drep- ta

~/

ce

Ji@ D J

$n
~i

-~

~J. j)

drep- fu

'

...

...a - ....ce

,.r

~
u ........

._._~

si

'

~~

D &Q

va_

\:

"-~---ce - la,_ a j~

..

ma.

\f ._
r

Il

a.

-r v
lu -

nul

---

....

-~----~----./>,
va

''
a ~

lu

$gD J '
..

va_ lu

\' '\':~

-1

a.

-?

T Jf.-

~ . .,,-.

Si

~Andante

-..r---.
drep -

~ ~
~

tri

w JfJ81iJ w 5
Si

drep- ta

--.

,r
1

..._,_ .._._...... ,-.....-.

fe _ _ va

----

lu

Q.
~

''

c-

a - - - dt>

41 UlJ w 42}5 ~2
fe--

va

lu

a--

...

de

--.

la

J
la

...

~-~
~
ffl2U.

Oum -

nt>

35- Cntrile Sfintci Liturghii

ze~

Mn-tu-

i - to

r~

meu.

273

~ ~ ~."-

A -

:J j

A -

li - fu - i

a,-----

~ ~- -.---,
cYJ. A- fi - fu

a,

'

48?)

:J
~

fi - fu - i

......
....

a -

fi - fu

:J

:J

a -

fi - fu

,.........
~

fF @80@;
i

~ \~~

---.

a.

~v

til.

Il

a~

li -fu

o)

I.JINA
g la sul VI!I

_,
T
v.._ _ _

--fi

wndante

fi

na

--- -J]---

ce- resc,

r v RJ

ce- resc,

fui

Ce

Ce

-..
~

,_ _ _

moor-

j.
ve

ci -

tu -

fui,

a F ~aw
ri

- tu -

'..:.
.._--. --. o..:.;
--. --.

a - pu-sul soa - re- lui,

tri - rif de moar -

fui

JJ J J.

a -pu-sul soa- re- lui,

Ta

)1 j

ti-

Ta -

tri-

~J.
fe,

te,

Sfin-tu -fui

....

Fe -

. . . ------1< ----.. .._

- su - se Hris- tou
:::j

j J 1 J
I

- i - su- se

se

C'"'-

se!

'

vii - znd

fu - mi - na cea de

..0 -zind

lu -

sea

mi - na cea de sea

Ve - nind

fa

Ve- nind

fa

32D l

Hris - lou

ij ~ o..:.; - - - ~ --.

J, Js JJ J. ,

lut~

.._..__
--.
....
a

ri -

Moro$anu

>

sla -

sfin - fei

ve &'J.

J J

j)

fa- ri de

lui

s/a

sfin - fei

--~~,--e--- ~ ~-----lui

de Filotei

.......

ni

J J-nilJ tt@
1.
-

Lu-mi

').,,
:n. tf1-. Ni

__ ,........... ....
~

.._,~

til. Lu- mt. - na

274

~
~---

@tl i)) J J JJJJ

J J

a,

....

,.........~

.... ....

../"
..__
___ \ ~

v.._~~
til.
rd,
tU - u -

rii,

:rta- JJ
u -

-dam

'
'
'

J J JJ J
pre

diim

Ta -

pre_ Fi

'

J r p r

ttlt,

zeu. Vred-nic e$ti

--

toa- l

suri CU-Vi- oa

....

J,

se,

e.......J 1 -.

JJ

pen- tru

....

....

mii -

mi

re~

re~

mea

....

ut

J J

lui_ Oum - ne -

a - ceas-ta
.j
,

,j

nt~-

a - as-lrl

JJ

_,
gia -

Iii- u- dat de

=l

J J J. J>

fi

ti- u -dat

>

lui Oum -

-ut

.... .... ........

fi

--.. --..

"--~--,,~

Fi -

ti_-- pen- tru


'

''

~
mea e4. a

=1

vre

Fi

._~

S'

"-'

rea 'QdFJ
_
....
..
a

-.:~.....:.
~ ~ ..._,_.._,._,,

tii, _

Oum-ne-

preSfin-tu/_ Ouh _ _ Oum-ne-

:JfJ

-..,._...
suri cu-vi -oa
se,
~c-c-

.....

f1J

v , .....
tf).,

~i

ut

- -J)J
n

._ .... .... ..,.,,....


J JJ

=l

in

...._,.....,. -.

e4. si pre Sfin- fui __ Ouh

ut

pre_ Fi

J>

8 f]?J ' ja@JV

'

J' ........
.._, .... .._, ..._, .._.,
.... .._,_-.
....
vre
toa - fii
zeu. Vred- nic esti in
~

....... ~

-,;

Ta- fiil,

pre

--..... ~
....., -.-..-.

A..

~---

Z9U,

gia -

de

.... -,.......__ ..,_,_ ..._,

Cel

ce

dai

vi-

' J J

Cel

ze~

ce

dai

vi -

~ tlh
,
~ ....c-,
...,.. -. --~
.._..-. .....
..._,
lu- mea Te mii- re~
te,
Te_

g_JJLgJ;'fi
lu - mea Te

mii -re$

te,

Te_

...... - \ ,"\\.
v'
te.

fe.

AeUi\f

SJ.JOUOZI~STI~
'
,

g la sul V n Cf.. Pa

de !. Popes ru- Pasorea


-"7

A - cum, a- cum_ slo- ba - ze$

te

pre ra -but Tau,

Stti -

p1

275

-.. -.. -..


J

.... 9~

;:f
3C

du- pQ

ne,

rau,

in

--

r-- n.....:!~
J

pa

ce.

-..

zu-ro

-..

~-..

chii __

'F

chii_

..........

mei-- min-fu-i -rea

..........

m- a - in - fea_

fe

J - J-

fii_
'

in

n- a

tu- mi - na,

-.

~
..

tor '\

'

o.1

nii

mi

J J ( l' J

tu -mi

lu

-na:

lu -mi

-..
ru

t'

276

!if?
ru -

Ta,

--..

tu

pe

ca-re

sla - va

..

si

CV). spre des ~

spre

j,

~i

sla -va
..._._~

J J

ru- lui

po -

..

J
-..
-..

4 J ,] J
-

!ji

....

ru-lui

Tau.
1

Gi

Tiiu.

"~
~

J JJ

co - pe - ri -

J J

..............

....

rea

nea

...... ......

mu- ri -

JJ r r

- rea

nea

vii

r r r r t r

sla

gii- fit

ror __ po- poa-re- lor;

des- co - pe -ri

sla

sta- va

J
...... ......

lui, po - po -

fi

ai

_
--- fu

1'1:~~
......

J
J
J
-.. -.. --..
-..
--..
n
'\
ror_ po - poa- re- lor;

F (f

s/a - vii

r =- J

lut; po

v-

..........

....
.._. .._.,-.
' r - -->..,/
- ......
J
Q
fi

ca

J J

!ii

......

tu

tu

nii

tor

....

fii-

fe

fea-

.....

J)

J
-. ....::.....
.._., .._._ ~ ~ ......
J

$~ J

j)

J&J J ,] J J JI J.

--..

J.

zu- rii

va-

~-.-. .::~~*~~~ ~-~


mei _ rrn- tu - i - rea
Ta, Cl pe ca - re
gii- tif
ai

,, ? f t Ft
__
---- - - JEt4
n
f
~

'\ Ca
~

ce.

t1J2i2D

>

cu -vin -tut Tiiu,

..............

pa

J JJ J

)1

-..

.._, ..._,_ fii.-J . .

cu- vin -tu/

,, J J J

..

~ ~-.

du- pii

ne,

---L1

.....

va

mu- ri-

~~~-~
po - po

'

J
po- po

SAUAt~II

1\fiNeA-\'OU

J..,

glasul Vlll .nc!J. Ni


de l. Popescu - Pascirea
~~~
.... ,...........
~
.... ~~
....
.._.,
..._,_ -. , ,.,......... \ ........_--.,r ' ' .._, ,.-....
n ..._,
-. .._.,

- ca

''d

ra

vor_ sii -

-" 8 -"
~ :1(~
si

vor._ sii

vor

~~

J,

.....
''

ta -

vor

....

,--....,,

pre

u - da

u - da

nul,

o--3-,

pre

Dn - sul,

pre

Din- su~

&;El)
fa _ _ __

' .....
\ -~

!il

--

vii

-----

vor

sii -

J. J)
ce-L

cei

EJ

ca -

J
u-

.... -. -......_., ........

....

se

~ ~~~~--uar

nu~

pre Dom

vor sd-

4YJ. cei ce-L

\- i - ...:;_ \-~--- +
fa

se

--

'

-d--- - --'
Iii -

~i

cii

-ra

J J J. ) J ~J
fu -ra

di

2QJ

Hin- ca

fu - ra

vor

\....._
'
fi

tn

fi_ _ _

i - ni - mi - le

~ ---~=:

ni-mi-le

lor

tn

=: ---,
dl,

vea- cul vea- cu-lui.

js

, . .
veac _ __

in

lf'QC,---

>i

in

vea -cul

vea- cu- lui.

1\IAUTUUISITI -\'A JlO!\fNlJI.JlJI


'
).,,
g lasul V Jt q Pa

de A ntnn Pann

-J J

-~

Hiir- fu - ri

L4

'Moderato

'Jii

J JJ

Hiir- fu- ri

si

si

fi - va

fi -

va

Dom-nu-lu~

Dom- nu- lui,

-~
cii
e

Bun

A - li -

cii

Bun_-

A - li

~\~--

e'm r r

277

. . . ,....... . . .:. . J't ~ ~ ~ . . . ,. . . . . ,.,. . . . . . . . .. \..~. . . ,. . . . . . ,.......~~

tu -

i - a

'~t:Dw
tu -

in veac e mi -

di

cii

in

veac e

.ti

Hiir- fu- ri - si

~ J
\..~ ......

,....... ~ ~

t.

.
1
.
(1-u-1-a,~

~ ~~

ci

A - li -tu -

a.

i -

ce- resc,_

u - lui

in

ce

mi- la

veac e

eff r

A -

~ ......

Lu~-

mi - la

............ ,.......~~

A- li-lu- i - a.

'' \ ~., ~ ., .=:

fi - eut _ _ _ _

ce -

a J@r

f' J J. js J J

fii - cuf_ _ _ __

ce -

...

cii

ru - ri -le

ru- ri- le

cu

cu

n -te-le'

in - fe -

.P --.. --.. \--..


,...... ...... ......

/~

,.......

n veac e

mi- la

Lu~__

A -

mi -/Q

Lu~--

JaE,JwJ

tu-

cii in

i - Cl.

l'l!ac

___ ,......lit

,, J

li-

li -

lu -

tu - i

fe- lui

278

- a.

J J j
- a.

Cl!

a dl!!s- pdr- fit

BJJ

c~-tui c~

d~

pa-

m"

fut

pes - Ill

tut

p~s

J.

-par- ,tif

Il

A -li -tu - i - a.

~-- ~

ge- re,- A - li -

11

A-

Fr @J LutJJWJ:DJ J

-.. ..._.. .._,_ ~ ~

Ce- lui ce

Ce- lui

...... \.............. ,............. . ......

n veac e

cii

aJ

1 -

~ ..

vi Oum- ne- ze

__

JJIJJJ

'

J J
li- tu -

Lu~

mi - ta

i - a.

J 4 J tiJ - viiJ OumJ - neJ- 'dze - uJ- luiJ ;Jce - res _

---1

;1
Hrir - tu - ri - si

......

_ _ A - li - tu -

Fr9J tl

J' J J

Lu~

ta

pd- min

- te

a - Pf!,-

- . 'C"

..__

~-

A -

li -

lu -

*'"'-.--.. . . . . . . . . . . . . . ___,......lt:
~

't di in

i - a,

( r ,J

E ~a

~
'"'-.e;--

li -

lu -

le

spre

$'

{if r r r p

Soa -

re

le

sro- p -

sla- pi -

spre

.E . . . . . . ~ . . .

,J

n weac e _

. . . \...--.

lu - i -

a.

w w

J1

ni- rea

cP
,.,, \,...__ ..................

Lu~_

mi - la

A - li -lu -

na

A
Lu

fi

J ,J
na

_..__~ ~

1i - tu -

i -

a,

a.
,_

$~ J d J
li -

lu -

j '

le

spre stii - p -

ni- rea

le - le

spre stii- pi -

ni-rea

ste -

ca

in veac e _

JJ r
ca

a,

nop

fi! -

A-

fii,-

A -

a r r P r r Yr GU UJ

.E ............ ~ . . .
.n ...__ . . . ..__

"
ct

lu-

. . . ,~
, ............ v . . . -

ste - le -

--,.........-~...__-~
Lu

1i

a.

ca in veac e_ mi - la Lui,-

lt:

~-

i -

lu-

A -

le~-

A - li - lu -

a.

A - li -

vJ

zi

..._,_ ~ ..___.,

...,..

te~-

r r 1 r ~w

~-of...__,...__

lt_ ci

\~

'
ni- rea zi

.-

re

a,

Lu~ __ A - li

veac e mi - la

...__...___...__ . . .

Soa -

i -

n veac e mi -la Lu~-- A - li - lu- i

ca

~ ~

\-

J J Fr J J(lJ 2 J

i - '!,

,,f!; . . . "
__,....
.-

rf:J

in

.p
. . . ,, ,,,...__..................
A - li - lu -

mi - la Lut _

aJ

nop -

J J

>

veac e_ mi- la Lut-

.....

~-lt:

>

A - li- lu -

i -

a.

J Il
a.

...__, ---.. ---..'I~l-,([."~


ll( - " ..._,_--..- Ce- lui

ce

des-

par-

.fit

~ g J J J J J
ce

Ce -lui

-- -

des - piir - fit

'

,,p

piir - .fi -

r r

par

'

fi - turi

:r-

Ha - rea

Ra - si

d 8 28
Ha - rea_ Ro - i -

\---.,,--.. .....:.. 'ct*

n _des-

j
m_ des-

.JJ

lu -

j
A - li -

lu -

.m
'
JJ
ci

cii

tn

veac

e_ mi -

la _Lui,

f 8 f8 J
vroc

e_

mi- fa_ Lu~

279

-.;-A -

&~ J

....

li

lu -

~~

. ,_,_
....

Si ne-a

a.

lu - i

n ~ew

li

A -

.P
\;.._,..........
__,r ''

Il

a.

..._, *<l . ._,_. _._.._.,--.


.
,
.
,
;
.
-.
.
_
.
_
..._,
---'
....~

~.._,,........

iz- b- vit

pre

noi

de

,,

t #r wwa J
tr~-

vrQ}- ma-sii nos-

#r

vrrij - ma -~ii no~ -

l u - i - a1

veac e _

'o...

;f

mi- ta_ Lut

fri- A - li -

li

A- li-

lu - i - a.

~.P

----

~~ -~ ~ -~ ...... ~~r--

Mr-

tu- ri- si

J
J
Mr- fu -ri- si

fi -

v Oum-ne-

,fi -

J
Oum -ne -

....E...-~~~
lu - -

a.,

lu - i - a,

ca

ai n

veac e

A - li - lu -

li -

m1

mi -

L .

U~-

la Lui-

1 -

a.

q_

Il

i - a.

ol

PUH~Bl~

eUUATA

1.1. Gas;!
melodie veche prelucroti de
Dimitrie Suveal'lJ

....

....

.r . ._,.;, .._._ '' ---~ ''


fll..J tJu pri- Ct!R - - Cu - ra

~Mo~~to miini .fi

280

ze-u- lui ce - res_

J J&Q 1 J

glasul III

1. Nu
2.n

li-

lr! r~~ J lP

NU

~, J

ce-res_A-

-~ ~~r--~ ...... \~~ \~~r--~:n


___.

tn

va

....

ze-u-lui

aJ

r Fr

ne

--~

S~ ~

Iii,

....
-.
-~ ~~
nici _ _......_ _ __

me - on

,r

ln--

bi!

oc J;J J J.Jf t{SJ &#?

pri - cep,__ Cu - ra
mni fi
ne
Si

t, nici
me -on _ _ _ _ _ __

in _ _
ba

c.._....;;;:.
. . . . , ,.......... ..._,_ ~--.r- -.-...... ~ r ..._,_,

t,~ 'e J2JtJ J Ji]J V .J


~,

._,.-lr -

rii
nul

ge fr -

rii
nul

--~......:.....
vr tu -

sif.

vr -

:;it.

tu -

ror.

--

me - nii
fi - '!Jf

me fi -

di -

Fa

~\1

nici
oa
m - bni

ra~

cioa

n_ici
oa.
1m - bra

nii
$Qf

n -

tor _ _ _ _ __

Mai pe

Hai -

pe

cii
a1

c.....:......
-.

~~

ci
al

$i
le

Fe
gii

s-a
nul

Il

Ve- niti_

pe

r .@

F
pe

Hris- fos

,r.P
~
,r
.;....._
---~-..--.....:...-. --. ___ ,......._ ~ ........ ..._
""
'""'
cve - de ti,
pe __ al

Eft D 4-} !JjJ

Hris- fos _ _ __

ve

4:..)P d

- de_ti, _ _ _ __

pe __

....
--.........
...._._---. ..... ~ ...........
---. ~..-~/...
-.--............ ~ ...L..~~\~
~
....
tu

stO.

ror_

tu -

i2JJ J

tu - ror._

tu

pn,

v J.

stii

pm~

pe

Js
pe

(a -

re

rr
Ca- re

~,~

me- on _ _ _ _ _ __

cas.

al

,_ r

as

fO.zi

as

tizi
~

~----,........... --~

poar

me- on

-~

,r

....

Si

'~

si
tu

ror.

Ve- nifi-

/o -

gu

.r

--.

Si

Fe. -

le

~ ~
~~
~

~~

,r--..

J Eft Ir J

ne

ti Sti-

>i--

fii

EfF r 4@) U J
/_

:;i

poar

tri_ _

.r

'

J J

Il

/o - ca:;.

36- Cntiirile Sfintci Liturghii

281

rra-

--

,r

~--..

....

421)

in

Si

me

ca

-""

on

-r

'VI~---..-..,,.,,.,,......._

tf).

pi -

n pre __ Hris-

'

n pre-- Hris-

p1

on

,r
.._c_.J ----~ \~-- ,,
sul
a
i - tre Dn

zu,

wafA vae

J J

va -

'

tos _ __

-r

me

in - ci

ind_

fos _ __

~. .:,, ~

F F
ai -tre

ZU,

--....:..'V

ra F ~~

Dn

sut

stri- gat: tf).

Fr

'

stri -gat:

--..Jf
~
~

--..--..

slo

bo

Il
s/o

bo -

mrJ _ __

ze~

cum.

,.._-( . . . --...;:_.x --..--..


,
F tf?Pr F r Fey d

""

--..;:f
~

./ - "-..J--..--..--..
~

$~
-

Lu- m1 - nea

za-mi

su

fie - tut

Lu - mi - nea

zO.-mi

su

fie- tut

r r ru

,r

....

mi

---

,r

"-..J--.. ---..--..--.. 1

....

---..

na _ _ de

....

sim -

fit,

na__ de

s1m -

--......t.:...
........

~--..

.,.., cci

W
........

zeu - - - - - - - - -

~~---

.. ~ ~

--..--.. - . ; :

.J
mi

si ___ lu

....

.._~
-

lu

,r

.._ 1.._

cu- rat

F r Ettfa

caci

..__
zind,

cu-rat

....

~ ----~

sa- L,

ves

4QJ J
Oum

ne - zeu ________

....
---..
- --- .... --..--..

fuse

~ J
fesc
282

la __ toti.

rn v J
la_

toti.
'

y
tf).

Il

va

zind,

sa-L,,---- ves

pre

r
pre

..
....
--..
--~ Eft r Ct F rfF r r Frrt d
~
..___

~
..___

Pre_ A -

--..p

\."-~ ""--~'VI

cel

s/ugi

de

de

sus

,.-......

~
j

til.

c u - - cu-

Pre_

y-.r--.

tre

....

't:J,_

mur _ _

mur__ as

--

'~

on

D r

'

an

me -

.--

c-

in

as - tiizi_

-sa

Si

........ ,............_

L-a _ _ m

JJ3D

4QJ J

L-a ___ m - brii

ti

'

HUATJ~I.JE

.J

Il

!jat

"'
PAIUNTESTI
'
.,

glasul V

nq

PCl

de Nectarie leroschimonahul

--r

T~. "~~ .--"-~


__.. ,,

Bra

,~ndan

le

..._,_ . .

le

__ .. - : *
.., ... .--

..- ._~
- - . .._~
...__
.._,

~ ... .--

pii

. . -...

c...-----.-7

c-

'-

@G w. p clU. ' 1)
~

,r-

c-

le

....

r~

des

1 r

sir - gu - ie!j - le

\' ~
r
c.....::.J' . . --:- ~ 1

fe!;fi _ _ _ _ _ _ _ __

.. ~ ~--\.--..-

._~""::"'-.;--" ~

C!f. sr- gu- ie~ - le

...__ . .

J :J J~ WJ jl3JL
nn -

te __ pa

rin - lesfi

tMD IJ) tRiE)

Bra -te
'

chi

tat_

4::::::# tJ
'

tb ,] J 4821

.J , ,J

in _ _

miini

...--,

miini

ln

cu

. _...... _......
\~~~tA: ~ ~ 1 ..__
j
as- tbzi __ in - sc1 Si cul - lof,

cul

..._,_
-.;-- ......
.-til.

cu _ _

sus

de

wz&ta ()

~,,~,,

me

...

as

@~ F&~flJ
tre

..__~

slugi

de

cel

le

des

\~

......... , . .

de _ _ _

mi

[Q

in des-fri-ron__ _
283

--.. ;~ ~
am _ _ che/

$~lib

'--

gA)
tu -

am _ _ che/

ftc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,_

,r

vi

toa

toa

ta ____

VI

~ ...,_,._
g: .- ...._,_ ..__..__r--.~._~~
...__
-..-.... ..._._,_-- -.-...~

'

J.

fa ____

fi - o

bo - gi'i -

spre

spre

bo

r
-ga -

ti -

'

cea

cea

ne

che/

che/

ne

.1t' . _ . _. _ ~

li-..

tu

@neer#l

-. ,

Ta

.- \:...__ .1,r

tu

~3

le _ _

.,,

\-....:.
--..

tv

ru

4tD Yit

tu

/o

,.-.........;:;,.,._-. ~
le,

tf@ J

ru

le,

in -

'

du

n- du -

pri- vin d , - - - - -

'

- r~a. -

ttf__________

tu

ri- lor _ __

t)J J.

J.

a.-

'

ra -

1'1n -

---

~~~---,-.......~

a - cum

J
a - cum

nu_ tre

nu_ tre -

~~~~\--~~~ ~
~

1P ~
284

JtJ RU 4; jzyn )yJ


ce ______

ru_ ve

de

rea _ _ _ _ _ _ _ ____

ni

sd

ra

cG,

wgg rv.asa tlJ

wb

sei.

sfrig:

< ._ ['
am

gre -

~~

cea _ _

ii ~ ..!:.... ~- ~ \,....._~ cici cil - tre

)5
caci

ra

~ ~ ii
_

J.

mea _ __

ma

~p p
ca - tre

._ ~ ~

Ti

ne, _ __

tu %ft
ne_ _ __

Ti

~ ~ ...i.. ~ .;-

Pii - rin

fit

*t; J ' Mf r;t tr1tr (tfi$-t cirr


_ _ sfr1g,

am

gre

Pa -

i~

la

te, _ _ _ _ _ _ __

----

.,_

____

ri n

cer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

na

in

tea _ __

':_ii
~

Il

285

, ,
glasul VJIJ Jt c/l. Ni
de Macarie Ieromonahul

"7

~;f

...-\,
,...-~
~
- \:
,r \
,...- ~
~
1
,._
1
-.2;~
- ... 1
<_ 1 n ......
........
vai_
vai, - - - - - - - ~.~--------~-----------

V<_
tf1-,

&Andante

l )?J l#JblJhfiJ J

Vai,

'

--===============-----

vai_

e _ _ __

------------------------- mi

;s~J

'
~

..... ~~

..__~

...__~-...

ne-gri

J @3
ne-gri

~ c-._
,~ .._. ~~
~,,

\'Il:

fu

---.

cr
..._,_ ... ..__..... ~

-.--;.
ie_ su

-.--;.
-

fu

i~ su~

nu__

\ ~ _,..

'.._,

fie

.T . -

c-

tt@ D J J 11'JJ J.J{.t fflJ WJ

fa.fi

286

42

va~
'

pre~tiJ

lie~

fe

mai __

____________________________________

.!"~

dl.~
p - ni

'

zaci_

J J

pt - mi

zan __

......

...... _,.. i(.!"

......:;;...,_ .._,_--.. \--..

....,

''

'

Vl"7

.._,_

.I

..,

ne?__

;;t jJ lJ. J,JJ


le
n

a - duci

'

J)

,J

cici nu-fi3 -

#!ii F g,

ne.__

ciici

nu-fi--

mm

- du ci

......

-..

tft

(jJ

te _ _ _ __

min

de _ __

n -fri- co ~

-~---~

mor-

~a

fu/

ceas_ al

mor -

mun

~-(
-

,.......... .._
de

J
de

_.P ~ ~ ~-:

<&'-

n - fri - co

fri -

'ja

ta _ _

ITt@JD

j d
n -

---

co -

$a -

fa _ _

cu

fo -

-- ---

--..-..

~--

'o...

ju-de

ta

tJ J J

ju --:- de

ca -

ca -

ti a

tu/ _ _

......

Hn -

Hn

287

\~
to

i -

dJ J@JiJlj J ' l#' tfQ

to

i -

~--~v~,,\:---..~
tf)., <19> .... "
lui;
oa

ru

J JJ !JI'
tu

r
1

vei _ _

cum

re

sa _ _ _

riis

punzi,

-J]
sau _ _ _ _ _ _ _ __

punzi, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

sa

vei_

.....
~

$r

~. .....
_,

dai

~- .

' ' -----:>

ma ?

sea

"'', ...__-~
tlh -.._.,-.

@WtJt (ji

sea

cum _ _ __

ma?__

... ..., . . _ , ~~
..._,_

'

lu cru ri -le

~fJ J J j
lu-cru-rt- le

ta

ta

.?! ~~
- .....r
...._,_, ~.
~

le

stau

_,

de

J JlJ @J
le

sfau_ _ de _ _

fa

lJD

fa

ti
'

.----~

spre

_.r

mus- fra

rea

ta,,-----

....

tE---~
.._._-.. ~---\-~~
---.

~ ~

fap -te

le__

ta

fr:zp -

fe__

ta

'

288

te

le _ _ _ __

--~

.,r
Jo
->~
r--. ~-, ---..--..
r--. ''

vii-desc

te

J1!D J

J J
te

........

p -

,r

rn

pl -

nn

Jo

--..

....

....

~~ 1

--..

nc-

------.

J.-= ;bt j tB]J J :t:QJ JfJ

,r

-,r

te,__

du

c-

du - te, _ _ _ __

rn

~ ~ -...--... ...__,.-...... ...._,_ - . ... ....___, 1


""
c~

p -

~__,....

c-

~..-~.r

~ .._,_~--. ...
tf).,.
c- '"'-P ~
,

1 -

--.....

de c i , - - - - - - - - - - - -

' n
~ u 3an 1M , J. JY a. ~Js J;Q=n
. ~ ------------ ~ deo,__:.:::=:=======:::::===-...., J.--

du

mea _ _ __

--..
....

-:--

te,.__

so

sif,

a -

lear

ga,----

....

,..,,~,,~
'

a- pu

\-,

'

,r

. dh

tJ.ti
s~

ci _ _ __

na - in

.r

~
....
,r
,r\.::
~
V _ \ ...... --.. \ - 1 \ - 1 -~--.. _ \ . , .

gnd:__

&,

gin~-

'

gre - !ji

w
gre -

37- Cntiirilc Stintci Liturghii

ep '

"

'

,r

{..-

V\_.,.
dh' .p

f-a"!-

Doam

~
t-am,_

Doam

pi:SJJ
~niw Ji?a, tJiJ, rfP-f
.

~~

289

..>

gre

n~--

tJA@Jd. JaJUhb.[

)l
ne, _ _

~'

---~

,E

gre

~i

!ii

-----~-- ~
-

.j

f-am

&t449914b 5 JQJ
a h , - - - - - - gre -

f-iltn,,-------

f-am _ _

~i

<jl
A,o;.....:....

ct

iu-

'

J
iu-

A ~

'J rm~ta
ru

bi - fo

bi - to

le

de_

JJ

le _ __

ru

de_

oa

rzir JO j
.-

' - !ij)

tv ~t!!oD

Pas - to

fi -

J.
ml-

.....:;;,..... ~

rea_____ Ta,

vi

'V

tf)..

los

ru

le

J bJb

cel

Bun,-----

~' ....... r! ~ .._, ...._,_


~ --.
..__
..>
nu ma __ des- par -ti _ _

v~aw
ma_

nu
290

'9-..

mJ-

'

ment

oa

los

ct

meni,

'

w
des-

ar

par - fi _ _
'

A.,, ~.._,...._..._ .._.._ ..._, :::: ~ ~.....


' ' ------:>
..........,...
cYl. de la sta
rea_
cea _

pre __

\-.

' 1 J tttJ"U ti#

mi

ne

~ ~ ~ ..._,_

'

'"

~ \ ::::

c-

de-a_ dreap

de

...
1

'

@V wSJ J ?fF

~~........
.-

..,_,_ "

mi

\ - ,r :-. ~

_....
~,~--

\~ .-,~

~--'

al). pen

Ta,

c- ' '
1

...

-~ ~....,

tru_ ma

............

tru_ ma

c-

la,

la_

pen

~ --~
~ ....._,_~..._._ --.--.
""-'..._,_ ......

@J wgtJ ~JJ MA JtLMJ)


re

~-''

cea_

Ei?rfiD J ' @VJ. @V

~
"
,............._,_,,
~ ~ c.1 ~
..,..
-

rea-

sfa

~ ._),

Ta,

fa

mi

~--

ta

de-a_ dreap

re

c-

la

''

mi

la _ _ __

mi

la~

S14o ; 5J n

'~
rf)..
Ta-,....---

ei!J.

Il

Ta. _ _ __

291

t~lJ

BSTI~

NOl

lllJi.\fNJ~ZI~U

.?tc/i. Ni ~Ni

glasul VIII

melodie traditionali
'

c-

.r

li

......

$~

ge fi
'

......
te

&p J

noi

Cu

............

......

te

es

~~

JJ J J J J J
......

mu ri

~i

......

..>
......

va

:J

,te

te

le -

le

--- .E

tf},

cu

noi

~.....

ctci

cu

'

'

..__

..-......

......

crici

pie -cati,

es
>

),

;;>

noi

es

.r

tf},

Dum-ne- zeu.

zeu,

- ---j tJ

"-.

Oum -ne - zeu,

......
......
...... ......
v' pie - cati,
'

......

nea- muri

Oum -ne -

J J J

,]

ge ti nea

'

noi

- ......

......

"-. "-.
es - te

......

Cu

Moderato

'-

...

r-;--

aiJ..

J J

Il

Oum- ne - zeu.

te

STIHUIUIJI~

.r

tf},

1.

&
"-.

crici

292

...

..>

'

_- -

,J
cO.ci

- -

..>

cu

.......

cu

..-......

nol

~
~

"-.
toa

zifi

te

......

r t r

nea

......

......
......

......

......

te

Oum -ne - zeu.

r- r
te

J J

Dum - ne - zeu.

..>
......

......

mu - n -

nea

te

foa

'

es

......

> ...........

- zifi

-..__

'

..__

"-.

F F F

es

noi

J ~

melodii traditionale

J j '

mu - ri

J.
Il

le,

A
<'{

le,

tf),

.!'

'- Cei

..__
caci

ciici

cu

w
J

tf),

pu -

es

noi

es

......

ter -

nic1:

pie

niet~

rt#i _ _

....
rii~i

vefi

J J

'" ra~i

....

.... .... ....

es

te

Dum - ne - zeu.

4.

"

.... ....

pi-/- va

JJ

>

pi-1- va

bi -ru

ifi,

$i

ia

....

ia

- - -

...>

etid

cu

J~ls

....
r

noi

cO.ci

ori

ce

sfaf

veti

>

J
ce

.... .... ....


j

nul,

[) J
-

......._,

!fi,

....

ori

D~m

..__

fea

'

Dom

tf),

,........

~i

tf),

fea

...>

>

'

)
.<

noi

Dum- ne - zeu.

!ii

va,

tf),

te

',

....

...>

es

r!-..

pu

....

bi -ru

fi

ti.-

'

J J J

>

veti
'

pu -

veti
'

ra~'--

tJ

ca

...>

'

..... \ ....
\ ....fi _ _

- -

veli

..

ia

'

...>

ct

vci,

ti

,/!1.

Dum - ne - zeu.

te

~~ ~

ca

....

....

....

....

ca -

pie

.... .... ....

....

Dum - ne - zeu.

te

.... ....

.1>

noi

ia

..

-ca ---

.._

r r

....r

,..

- ter

pu

'

11

!_, '

Cei

2.

- -

......

nul,

sfat

JL
'

-.
J

.
CQCI

'

sm - fu-

....
...>

._

ri

J J
F F
sfii- tu - i
veti
ri
'

si

cu

J J
cOci

.... ....

cu

....
r

es1

noi

~-..... ~
/

noi

>

r
es

J
si

....
te

te

293

..>
~

j'
tf)..

Oum- ne - zeu.
1

'

rJ

Oum-

ne -

zeu.

j'
tf)..

Il

- -

->

"-

cu -

Si

5.

&~

- 'x

:?oc

'~

@~ J;;:

....
.....
..-

6.

&~

cP
......

..>

r-me

te

fi-

te

.....

not

294

-i

"-

..-

ma

cP
.__

r-

nici

ft>~

nici

-.__

te

r j

es

vaas -

te

-j

tt

"-

'

VOl~

Wei

gra-

cu

-i

ca ci

cu

j'
tf)..

\."-

tra

tra

ne

ne

vom

tu/ - bu -ra

Il!

ne

vom
~

Oum- ne -

'

zeu.

=!

J J

tuf- bu- ra
j'
tf)..

Il

:?oc

'

vom

nu
..>

\.-.

ne

.....

~~
~

.....

......
Oum -ne - zeu.

>

----

es

..>
.....

.....

n - tru

veti
'

il

vol,

..>
.....

..>

re

gra-

J J-

J =!
-

zeu.

r -Ct

ca

veti
'

Il

......

ca

n - tru

Dum -ne-

:::j

frf

'

il

...

De

'\'\

VI

Oum- ne- zeu.

ne

_.

fri

De

ne

te

] F

rii

-..

ca

... " - \
.--.

:::j

te

me
~

>

,Q

_.

noi

-.__
es

J.

""

ra

va

es

not

$~

nu

pe

tu/

vn -

r--

..>

noi

$~

...

nu
......

" - r--

ca - re

pe

tu/
1

cu -

~~
..>

vn

->

"- "-

criC!

~
1

vom

cu

J J
ciici

cu

..

nul

Dom

Pre

7.
Dom -

---

la _ _

ce

ce

~
~
no-

sfin -

la _ __ vom

sfin -

uici

>-....___;

no - ua

ti

cG ci

ca,

frf

- -

va

fi

es

te

>

(Ji F
nol _ __

cu

fi

__

noi_ __

cu

va

--;-::

.-

El _ __

~1

'

v..L....

rf).,

'

tru,

nos

El _ __

~i

J J.

fri

ut

ti

tru,

t)

Il

ze -

nos

-- -

vom

\,_~

ua

ut

ze

Oum -ne -

pre

ne

r r r

nul

\_~

"--A -

Oum -

F
Pre

--

.JJi

es

te

rf).,

Dum- ne

zeu.

1
1

Oum -

ne -

Il
zeu.

de

8.

Dn

va

sul

$ tt

sul

Dn

$~ J
cri

cu

noi _ __

j
cu

F F
fi

m1

na -

mi

fi

va

es

te

es

dij -

diij

e _ _ spre

e _ _ spre

fe

du -mi

Fr J

du -

m -

sfin -

,fi

du -mii

a ti'
sfin

ti

'

spre

spre

re,

j
re,

rf).,

Oum - ne - zeu.

du -

4JJ

r
noi _ __

voi

ni -

-- ~

~
ciici

fi

'

&

fi

de

-----

VOl

Dum - ne -

,]

Il

zeu.

295

J.
9.

J J
..:......

On -

'

voi

voi

Si

...........
~

Si

'-

- -

sul

On
J>,

CL

sut,

J J

,-..

voi

mn-

mn

voi

- -

...

C'

noi

in -

.._,-..

du

mi

JJ

du

mii

...

tu

\--

prin

tr-n

r r

ffi s

>

tu -

...

in -

F J J

mii

----tJ

du

nti - dij -

.>

cu

ciici

r r

;;i
~

du -

mi

;;i

sul

.>
-.

ni - dij -

...

'

li"

:?<

fi

fi

....

prin

Oum - ne- zeu.

es

Oum- ne

spre_

...
)

.r

es

spre_

tr-n

... ...

-..

....
........

rf).,

~
sul,

cO. ci

J.
10.

'p
.._

'&

la

eu

ti

J J

la

ta

...

....
........

4t2JJ

,r
es

i-a

dat

...

-..

te

Oum -ne- zeu.

te

l"

tf)..

$~

-.>

-..

prun

cii

prun

J J

Oum -ne -

zeu,

:?<

'

pe

ca

pe

CJ

Oum - ne - zeu,

;;i

.._,-..

dat

m1

;;i

eu

- zeu.

- ...
J te
?J J d
- - -

::j

ca

-.

aici

cu

cu

re

J
re

-..C'

noi

J J 4ctci

...

noi

))
---

... J.

-..

J J

Il

,j

Oum- ne - zeu.

r.:;Po -

- ....

....

........

po

J iQ)

Po296

- -

i-a

es

11.

noi

mi

'

...

cu

po

....
,-..

ru/

cel

oJ.

)i

ru/

cet

- - -

......

b/a

in - tru

in

tru

ce

um

ce

um

bta

.._

- ..-

ne

in - tu

tu

n -

va

zut

- - -

re,

...

'

te

Cei

noi___

fe

es

- --

ce

cu

/o

ce

/o

iti
'

cu - ifi

Dum- ne

@Qw WJ.
fii

pes -

te

\.<:-.
tu - ra

la

tu

'

J J

pes - te

rf).,

prune

13.

F J

J
ca

s-a

prune

s-a

dat _ _

no

eut

no -

r r r

nas

eut

ua,

38- Cintiirile Srmtei Liturgbii

no

uri,

te

es

no

ua

Il

Dum - ne - zeu.

ut

Fi

F
-

dici

ua

ciici

ut

Fi

cu

j
daf__

Dum - ne- zeu.

r r

j
~i

te

es

not _ __

--

:>

Cl _ _

lu

-
-.rf).,

\. --.. --..
S-<1

stra -

:>

niis

--..
ci __

--......

noi___

cu

\.

stro- lu

va

J
di ci

voi,

...

cu

:;i-n _ _

ra

--

va

nif.

- - .E

J J

la -

__

:;J~n

J J J J

mi

lu

crici

VOl,

Js

Il

zeu.

----

na

um - bro_ mor - fii

rf).,

ma

um- bra_ mor -

na

mi

J j J j tJ
Cei

...

12.

ma

Dum - ne - zeu.

cu

--..

\.--..

na

m1

lu -

es

J
dici

--..

noi _ __

cu

ctici

lu

vri - zut

rie

.E

re,

rie

ne

rf).,

&J

--

--.. ......

......

cu

--....-

noi _ __

es

<

noi---

es 297

,,

..
te

.. ..
_.

--.

Dum - ne

J J

zeu.

-j

._

.r

rf).,

'&

pes

mri- ru/

pes -

fe

..

_.

- ma -ru/

p -

ni

stii - p

_.
--.

rui

.. ..
rFr

..._.

te

-..

ca

._ ._

- - -----

..__, -..
ca - rui
stri j J 1
>

'&

Il

Dum - ne - zeu.

te

14.

.r

rf).,

re

s-a

J
s-a

- _.

r-;-

cu

criel

'

-..

re

ni-

Lu1;

..

caci

ra

eut

r v
eut

ra

--.c-

nG/

J J J.""

Lui,

- -

_.

cu

)
~

..__,

--.

es

fe

r r

es

nai

fe

.r

-..

rf).,

Dum - ne - zeu.

'&

Il

Oum -ne- zeu.

.r
rf).,

- - - ---...

r-:;-

pa

$i

15.

Lui

nu

J tJ
J
J
J pa - cii Lui nu

&

'- -

~i

--.
cG ci

'&

cu

J J J.s
caci

cu

t'

16.

298

'&

es

fe

r r

"'

es

noi

rf).,

fe

- - ~i

J
~i

...

es

te

4 )

se

se

te

es

_.

c-

noi

.. ..

-..__, .. .. .. ..

..

_.

-..

Oum - ne - zeu.

- -

_.

ho

fur,

ho

31:

JI(

'

tar:

.r

rf).,

J J J

Il

Oum -ne- zeu.

._

chea - mi

F F
chea- mii

.. 1
r r -~

..__,
nu

me- le

>

nu -

me - te

- Lui

F
Lui

_.

...

r-;-

ger

r r

ger

._-

._ \. ............
de

ma-re

sfat,

FJ

ma - re

de

ne

cci

es

noi_ __

r r

noi _ __

cu

'

J
et!ci

sfaf,

cu

es

Oum

fe

J
Oum

fe

zeu.

Il
ne

zeu.

.!"

17.

- - -

nic

mi

nat

nu

F F E F
nic

Sfef

m1 ~

Oum - ne -

fe

1
es

.!"

18.
-

ne -

nat,

cGci

cu

noi _ _ __

zeu.

zeu

E F
Oum

noi _ _ __

Il

-- ne

'

cu

zeu.

tf},Oum -

cO.ci

......

tf},

01J111 - ne -

fe

nu

..-

......
es

- -

tf},Sfef -

zeu

............

fa

Cf?t
re

fa

..-

......
re

- --..

......

Sfi5. -

sfa -

p -

nJ -

J r
p

lor,

ni

tor,

te

Oum

fe

Oum

-..Oomn

al

=>

IJ.

1
Oomn

pa

cii,

1
pa

al

crlci

cu

noi___

es

J J

ici

cu

noi

es

tf},

ne

zeu.

J J

Il

ne - zeu.
299

....

~.....:......

Pa -

19.

rin

te

al

tJjVJ.
J
Pa rin

............

- -

cGci

e,

fi -

@&J~~j

'
ctici

51a

ta -

---

5fn

tu

td]J)

Fi -

Sfn

tu

ciici

,J

J
-

sa_

ctici

cu

Il

zeu.

...

- cu

z-eu.

lui

......

noi _ __

lui

o....J

es

......

te

>

js

Ouh,

lui

...>

Ouh,

lui

va

......

lui

- -

Oum - ne -

Fi

...>

&

te

es -

lui

Ta

va

Ta

ce -

Oum - ne -

J J J J J J
51a -

cu - lui

es

noi _ __

aJ

va

J J J

>

rr ._- -

20.

r r

sa_

ce - va

o ....J

e,

fi

lui

....
......

noi_ __

cu

vea - cu -

vea -

al

te

...>

......

......

......

......

noi_ __

es

te

......

$i

Dum - ne - z-eu.

Dum- ne -

ve

in

ve

cum

Il

a -

zeu.

--in

a -

pu - ru

r r

es -

F
es

cum

ve

ci

lor;

J
ve

CI

ci -

A-

pu

lor,

If!

If!

Oum -

ne -

J
Dum - ne -

:u.

J
zeu.

Il

min~

ru -

rea

cGci

'

!ji

-- <

min,

J J

... ..__

......

j
...>
......

CJ

rea

C<Ci

...>

cu

noi _ __

cu

::::::

;;:

noi_ __

HOAi\fNI~

Al1 PlJTEIUIAtU
CLr Ga

glasul VII

melodie traditionala
'

r"

i . . ;;;:,. , ._ ._ ._
c-

Do am

Moderato~

'

"

Doam

._ ._
&

ici

pe

ctici

pe

=1

al

)?

J J
al

ne

----

.....

al

t4 =

ne,

&

.....

tu/

'

._ ._
a

ju

J J

ne,

- ju

...>

,,

~----- J

'&

---

J J
ri

te

dCJ

fa

pre

noi.

&J

J j

ie$ -

te -ne

J J

rii

._ ._ ._

._
...

-ne

J :J
w

fii

no1~

J J J J Jif

tor

te

J
>

J J :::j

ie~

no1:

de

.....

cu

ra

in -tru

.....

fii

a -, fa

.....

.->
.....

lor

lor

tor

.....

pre

ri -

.....

.....

Doam- ne

vem~

te -

.....

Doam - ne

vem,

&

.....

tu/

al

pu

'
'---J?>-r
'~

pu

ne

.....

ne

ne -

n -

tru

.....

.....

al

pu

J
pu

al

\
$

---te

tJ

fe, -

Ti

Ti

de

----

ca -

.....

.....

.....

zuri

nu

zuri

nu

tJ

ca -

.....

...>
.....

ri- lor,

c-

,,

:J

n- lot;

en..

'

.....

mi

=l
mi

lu

J
-

lu -

i
Il

noi.

301

ST 1lllJIUIJI~

- -

"Lii

1.

...

->

Lu1;

Cf.

;j

'

Lui,

----tjJ

--..

u -

F f
"-

pu

La

zeu

"-

in

tru

--..

..>

--..

--..c-

,,~

pe

El

in

fi-L

"rii

Lui.

fe

rii

Lui.

- -

J J. ;Js J

El

n -

tru

- j

- le

ri

Lw;

$~ J J J
ri

--..

fi

mu!-

mut

'

{
Il

o.__J

pe

El

Doamne al puterilor ...

--..

"-

--..

in

tru

pu

~s
'

ti

<'

>

ti-L

...

pe

"-

"-

mea

mii

J J
mea

da

mii -

ri

rif

~
-

pu-

t4 =
--..
....

ti-L

pe

El

du

fi-L

J J
pe

El

te

..:.
--..

'

--..

te

--..

'

..:.
" - ,..........

~
ri

da

tru

----

--..

--..

r r f

Iii

Jn

>

--..

El

ta

Lui,

le

- --~

.
Cf.

'

ta

ti-L
'

da-

fii

tii

,..........

"- "-

da

sfin -

tru

pe

'

J J

tru

--..

'

da

J J
n -

,...........

sfin - fii

&~ J J J J J J 4 J J
--..

302

- -

La -

&~

da
>..-----.,

--..

ne- zeu

--..

fe

pu

"2.

ta

--..

ne

Dum

J J

ri

pe

"-

~
--

da ti
'

ta

ri

$~

Dum

..:.

J J J J

'- _
*
-

pe

'
:::j

Allegro- mode~to

Lii

$~

da ti

u-

"- "- "-

pa

)
du

pa

Lui.

j
Lui.

Il

Doamne al puterdor ..

.'\'\. ~La -

3.

---

- da -

ti-L
'

pre

La -

u - da -

ti-L

pre

1-i

glas

de

trm

bi

r r r

in

El

pre

-? J

da

de

--

'

J t;(_

glas
>

trm - bi

..>

ti-L

da

in

El

--.r-

-~

\---

El

- -

-J

......

El

pre

fi-L

in

psal -

:t- J

in

psal -

ti

re
1

ti

re

la

a -

J
~i-n

la -

a -

La

4.

,fi-L

pe

u~ J

da

La

tii.

DoQmne Ql puteri lor

u -

da

fi-L

1a

re,

u -

in

......

--stru

stru -

$~

~i

ne _ _

~i

--.

da

in

El

pe

J J.
u

ne.

ga

ne.

ti-L

da

'

El

pe

..>

or

ne

ne

~i-n

5.

1a

re,

ne _ _

lA J

pa-

tim

in_ ho -

pa -

tim

J J
El

pe

..__
in_ ho -

El

La

or

----......

u -

da

ti-L

pe

J J 4~ J
La -

u - da

El

.J

..>

ti-L

'

pe

El

;;,

chim

chim

-~
va

le

F F
va -

le

..>

bi

bi

303

.,.

.,. " ne

$~

ri

r r r
-

ra

ne

.,.

'&

su

su

.,.
-

J J

-..
ti

.,.

na-

chim -

o._J

~J

.,. .,.

stri

de

tJ

J J

.,. ,..........

le

de

.,.
rea

\ .,.

.,.

LJ

qa

- --la

.,.
u -

sri

la

u-

fi-L

pe

'

i ?J

>

fi-L

da

.,.
~

pe

.!"
...

')1

rf)..

->
Toa

de

1
Toa

re.

-. " de

-!:2

Il

J
p

J J tJ J J J
rea

re.

ga

da

.,.',..........

o._J

la

sfri

si

J J

.,.

le

li

re,

l<l

~va

"-

toa

E2f:J

su- fla

.,.
re,

tJ ""

su ...: fla

@~ J J
tri

chim

.,.

foa

- ---

El

El

ni

----

pe

,..........

Dom

Dom

nul.

~
Il

nul.

Ooamne al pu teri lor

THOPAUI~I.JI~
.).. (>"}.
" N'1
glasul VIII ;n.
J

;\IAUII ...

...-

~...;;:..... Vu

,,

melodii traditionale

'

~t...-...~

de

n-am

a -

.... \--- ....


Tai _ _

pe

vea

---t"
sfin - ... ,Il

:J

ru

gii

de

n~

Doam -

tari

J.
J
J
ru - ga
tari

:;i

n-am

bu -

a -

na

sfin

pe

vea

Ta

ta.- tea

J J
bu

:;i

Ta

tea

ta

._ ._ ....
du- se

'

J J J j

mi - los -

in

ti

vin-

>

mi - los -

ti -

vin -

i -

to-

'---"

drGz- m;

Hn- tu -

J J J J J J J J
am
in
ni,
Hn- tu -

>

cum

spre

du- se

am

cum

spre

'

na

:.-liQI
._ _

tii

drriz -

i -

to -

....
,,

ru

le,

JJ J
._

Te

ta -

J J J J
le,

ru

Te

la -

J J
pe

da

._
Te

pe

pe

da

ne

bi

ne,

Ti

'

J J

>"-----'
Ti
cu

ne,

vn

vn

J J J
zi

re

ca

pe

ne

\~., ~-.
in - ce - taf_ __

J J

za

ne

39 CJintllrile Sf'mtei Liturghii

J
in

ce - taf _ _

Te

bi

ne

cu

tea

._in -ge

J 'J J

'

~ti

u -

J
~ti

j
-

u -

305

._

iJ

to -

ru/

._

-l
~

>=

mi

~
tre.

noas -

'

r=;-

-..

._

te

sunt

mut

~
.Jo

11ul

/1ul

te

.......

--.......

lor_

me

.Jo

--.

zeu~

'
'

306

ct

'

la

ti

._

mn - tu-

::j

J J

-1

ti

mi

~
gre

le

- tu

i -

toa

re

5I

=1

J J J

Nas -ca

- toa

de

re

-..

am

SCIJ

-pat

- -

Cu - ra

-..

\_-..

re

tre - bu

in

tre

bu

-..

.Jo
--..

ciJ.
/!>.

du-mi;

J J

->'-------'
m

du-mi;

'

~
'

ta

'---"

-..

--.

Oum- ne

...........

1i

J J

de

-..

Oum -ne

._

-..

li

\_-..

J J J J J t,'J JJJ
J
la
ti - ne
am
scii - pat, Cu - ra

re

-..

~e

......

-..

UCJ

ci

>

J
fie - te

------

-..
gre - ;;e

- -

-..
ne

te

'V

r---

fie -

cfl..

._

'

J J J J J J
mn

su

-..
mi - le

>

-..

ta

>

zeu,

-..

:n

.Jo

Nas

le,

tJ

-..

Il

li

mu/

._

'

--;
L t# J

lor_ me

sunt

le,

@) J J J

'- -

far

su

-..

A(~lJM

SI

r---

iar

/o~

'

JJ J J

ta

----

r-

ct

.....

tre.

---j

:n

f01;

- "~
j

r-

noas -

J
le

-..

ni -mi -

le

ni

.....

.....

- ru/

to

'
'

.....

j
ta

._ ._
cer

ce

g J

cer

ce

----

......

.....

za

ne -

pu -

fin - c1o

sul

meu_

za

ne -

pu -

fin -

sul

me(j__

tea

~<----

su

flet

:;i

JJj :J
su

flet

-->-

ne

ze

......

......

u -

lui

te

c1o

Fi

roa

te

roa -

ga

......

nos

fer

ta

nos

re

---

sa-mi

ier- ta

le

re

le

re -

le -

le

.....

f!'

ea

ce

~GJ
ce -

v
-

ce

na

bi

e~ti_

na

bi -

Prea

Sfn

ne

.....

Sfn

tri

ta

Nas

mea

vf

j
in

vre- mea

c - toa

Oum-

->

ru

ca

ias

j
da

ru -

fa

am

las

ca

:J

......

eut,

........

cu-vn- ta-

Ja,-~
J:J
____

Il

cu- vn- ta

de

- -

Oum - ne

zeu

zeu,

'

J J J j

ca

re

e - ,fii

e -

eut

fa

JJ v

re

j
vi

->

J J toa,]

Nas

Oum-

Tau

.....

......
vre

_lui

....

Pre a

ne

ea

e:;fi_

:;i

J J

ce

......

ce

Tau

am

ce

de

re

lui

_,......_,-

......

tru

de

u -

sa-mi da

tru

<__-

u -

Fi

-&

u - lui

ze

......

J J j J

J
ne

......

tii

'

de

----

Oum -

me

le

UJ)

me

le

ne

nu _ _ __

nu _ __

307

.-........
mii

la

sa

J
ma

mi

pe

4__9

JJ

>

sa

1r

ru -

pe

'

me - nesc

lui

me

nu

sin

ra

gu -

mi

J J
sin

gu - ri

ma

mii

cre -

->

din

J J

cre

ta,

din

'

te

spri - ji - ne

'

spri - ji -

ne

ma

mn -

mQ

mn-

>

.i

te

........

!J

Il

4~
te. _ __

tu- ie

&eJ

- -

o .._j
j

nif

Toa

Toa

ca __

\~-.

dej - dea

ca_

mea

J J

tri

na -

lui

dej -

mea

spre

dea

pa-

Dum - ne - zeu,

'

Dum - ne - zeu,

lui

spre

ne

ti

tt_) J
ne

ti

ze-

pa - Ze$ -

te-

ma

sub

JJ J
ma

te -

SUb

co- pe-

ra-

min

J J
pe

..._._
a

pun,

J J
o

'

pun,

->

J J

308

'

te. _ __

=+

co

,ta,

tu - ie -

Hai -

- -

.......

Hai

,....-.

>

ci

ju -

nu

-.

ci

ne sc

ta

ju

) J
J J 1to~~
a

J
ru -

a -

ne;

m1

lui

ne;

rii - mn -

tu/

triu. - - - - - - - -

J j-~
J J J J~
tut rou.
________

Il

sfnt

Q-

sfnt

a -

"

glasu l VIII ciJ.. -

,Q

Ni

!. Popescu -Pasilrea

->

\"-

Andante

li

~ J]f

&

-----~

ez__J _J
i

@g

&

'
'

\~
i

&

tJ

.....-"

r
1

---.
1i

-...

Jl?jJ

1i

~~..&..

c!

-------

,--..
J

iaJ

- ......

'

J -J

:J

-6.

c-

lu

4dd?

Jj IJJ
____..

ia,

>

li

\<.-.

J. @
~

\"-

J1 :::::=

li

t @J
i

ti

lu

lu

....

lu

- - -

_ ----

ia~

j......_____.

'

,]

->

t~J k
J

rf}.,

ia,

J)~_./
l JJ J

li

&

lu

..:...
ia.

j
ia.

Jd
lu

j
(liJ..

Il

de trei ori

d J O.
1

<

THOPAIU~IJB ))J~ NIIIJOU


IA'J'A" ~lllIJI~
,

glasul VIII ;n.CIJ..

!. Popes cu -Pasirea
{ d uminici seara, lu ni seara
~ i marti se ara 1
'

~Ni

_,

.r

ail..

la

.>

'

tii

;;i

fe -

fii

~i

fe

re

va

af

::j

=1

.>

ghind,

'&

ea

=1
ir
ea
........

'&~J
-

ri

vi

ne

........
.......

slu

ga

pe

~--

f!liJ

r r 0

vred

ni

ca-i

ca

re

va

f{f

J ~ ~

re

ca

vin

tB

.-

........

.-

du

j~
3JJ

du

va

se,
1

f)

se.

af -

af

'

~'l4i

ce

......

\~

;j

--

la

......

......

_....

le

ne-

JO

'-'

le

.-

......

g~
Vez1~

.-

la

J"
en.. "
Vez1~

.......-

ve

-- - - - '

ca -

.-

\~

ce

tJ

pe

J J

nop -

ca -

::j

- ga

slu

J J J
ne

l4

- -v
-

pri

nop-

...,,

mie- zut

......

vin

vred

ne -

- ---------

ni - Ca-1.

.-

pe

J J ~~~ 4-= J
pri

>

iar

)i

8J

ta

>

pe

- zul

.-

wCJ
-

mie

......

~-ta _ _

ci

la

ne

f{i
~

re -le

- Cl

.r
en.. "far-

ghind,
.>

trr

.>

vi

af -la

J
~

'&

va

ri

re - le

Hi

ta

Hi

"""

re

- - -------

&l

'&

310

.....

ta

la -

'

:ndante

~
.>

dar
a

dar

ne -

---su

tJ

su

fie

fie

al

meu

J
te

ca

ca

meu

-----

nul

nr

al

som -

som

-......

i ezi

ca

iezi

sa

ca

ra__

Da

fa -

ra _ __ de

--
te

dai

---

J J

'

'

de!i -

teap

'

~
stri

Oum -

gnd:

gnd:

Sfnf, _ _ __

Sfnt

e~ti

.-

teap

de~

ul _ __

Sfnt

J
sa

stri

sa

......

......

;;1

ra- fi

te

------

ci_ __

'

JlllJ J

.-

~i

fii

..__
1

'

ro- ; 'fi

te

Oum -

'

mor

1m- pa

4 J J J JJ
e~ti

n- gre-

te

fi

ta___

J J J

mor

pil-

cui;

..... ta ___

@Br

dai

gre -

....:......

te

de

cui;

n -

nu _ __

J J

te

te

nu' _ __

fa

nu

'

fe

sa

nul

-sa J /Et

sa

ne -

ze

IQ_j_) gu

ne - ze

ul _ __

-- -

Slnf, _ _ __

nos

.r

(!/)..,

tru;

J.
nos

'

tru;

......

cu

cu

fo -

lo -

sin-

J J

t#

fo -

sin -

lo -

te'
1

fe

le

J
le

ra

lor

Fit

ce

lor

fa -

de

rri

de

3ll

- -

....
,,

.........

$9

->
r--

>

----

ml

mr

puri,

tru

->

.....

,)

Il

ne

pre _ _

ne

J...____..,..J
te

ie~-

lu

--

._

---

- - -

......

-..r-tru

ru

'9 tt9 J J
---Pen

......

tru

Sfin

~ ~ .,_ ~
\

ti

Sfin

'

->

......

.....

pre _ _

--...___...;
pre _ _

ni -

r:
ar,

'

TO.t:

lor

mi

lu

J~
'--'
lu

tu

le

tu

or-;-

ie~

te

......

te

ie~-

tu-

---......

ne _ _

J J....___.....J

~-

Ji@

ne _ _

Il

~i

acum ... cu finaluL

noi.

- - ---- - - ---J J J
J
tQJ
tid?
J
J
rif
'&
- ._ ._ ...:......
---._

---

......

-..r--

Pen

tru

ru

gri

ciu

......

......

ni

le

......

al

Nris

tru

Pen

312

r'fW

ni-

._ ._
mi -

le

......

G'J..

noi.

J J

&

ciu -

tt

->

- ---......

.....

gi -

ga - ciu

J J J

<

ror

ru

......
......
,fi -lor

......

ror

J'-----

Mari re ... cu sfr~itul:

Pen

.....

noi_
j

'
'

te

pre_ _

G'J..

&

ie~-

...

G'J..

noi.

'&'-)

...:...... r-;- , ...

lu -

J ' J

d?

4 3

CL

pun;

!ru

._ ._

.A.

-..

......

......

rei

de

Dum- ne

rei

de

......

->

:u,

J J J

Dum -

ga- ciu

ru

ne- zeu,

or-;-

A.

Cf.

'

Niis-

ni- le

lu -

mi

ie~

te

......

toa

ca- toa

......

ne

J Jt J J-..___.....--J &f9

mi

lu -

ie:; -

te

ne ___

\--..

pre _ _

&~ J

-->

--..

rf).,

noi.

,]

pre _ _

noi.

._

---

- - ---- - --J J tE9? J j J J r'{)


........

--.. r---

Pen

tru

$ &J

JJ

&

tru

Pen

ru -

ga

rif -

ga

--..

--..

._

ru- lui

in

Jfl

>

in

--..
&

~la di la Utrenie
1 iuni seara 1,
sfr>itul:

Il

'
&
'

o;J

ru - lui

---........

........

te
1

le

n1

le

11er-

r---

._ ._

te,

.,

-->

!J J
:!>

<'{

-->

--..

Jffl

J'---...--'j

noi.

pre _ _

Cu

pu

pu

Cu

........

te

$~ J J
~

te

J tJ

'&

-----

---........

\
ne _ _

Jii2Y

ne

40- Cntii.-ilc Sfintci Liturghii

te

--..

lu -

~
Je~

j
ie~

La Murire ...
Si acum .. tot ca luni

'1

--..

rea

Cru

rea

Cru -

--..

pre _ _

J J
~

lu

J
cY1.

-.

pre _ _

to

n01.

ta

ga-

mi

mi

- -

Mercuri la Utrenie 1 mar(i seara ), sfr>tul :

._ ._

Her- ga-

J J)'

te,

pre--

ni

ciu

......

ne _ _

ne

te

te

\--..

--..

ciu

--..

\-

........

--..

noi.

........

CI

J
cii

-->
--..

._ ._

Ta

le,

J J

m1

Ta

Il

La Mu rire.
~i ucum ... tot cu luni.

le,

mi -

lu -

ie~

Ji~

lu -

ie,

cY1.

nai.

313

"'
SI.JAVITII
' Q
"

lJ(~J~NH~I

glasul VIII n~ ~ Ni

"-.
si

a-

---vi

- -

..

''

ce - nicf_

U -

fi
'

!. Popes cu -Pas ii rea


( Miercuri seara :;i
JOi seara 1

s pa

la

..

rea

----

cel

vi

tii

'

Ci

s-au

nei

s-au

mi -

lu

vin

bol - na - vin

du

se

..>

"-.

caf

ju

,)

JU

fii -

&~ J

fa -

314

rif.

- -

,,

de

le

lu

J J
ra

de

cu

iu -

bi -

rea

bi -

rea

de

ar-

de

da

gint-~

ar- ginf,_

-- -

ri -

ta

ca

ge

ca -

ta

ne

n -

----

lor

ce

....

pre

pre

lor

ce

- ---- .. .. ..

ge

lor

de

J J
tu

..>

rie

ne

tu

) J J

s-a _ _ _ _ _

~
le

da

. Or ! J 8?
..
..
-----

'

..>
-..

a - tuno_ lu

nat,

S-<J _ _ _ __

cat

,,

lu

se

du

tuno__

"-.

raU-~ cre- d1- cios,

....

>
la

- -----.

cu

cre - din - dos,

..

'~

spa

la

..
rau _

a -

na~

mi

nei

Ci

bol - nii

ce -niel_

--

lu

cel

..>

......

rea

slii -

la

Cnd

lor

Ti

Ti

ne

Ju - de -

J J

ne

Ju - de -

''

ca-

ta

-..

e:J

ca - ta

----,,

ru/ ______

cel _ __

'p llRJd/9
ru/ _ _ _ __

'bi

~
ta

ru- le

a -

ru-- le

de

vu

lu

ceas

vu -

tii

ceas -

ta

spn -

ra

zu -

ce-- la

re

-----

fugi _ ___

'p QJ=J J J
re

re

fie- tu/

n - driz- nit

fea

a -

ne- le

------p

i;gJ J~_)

to

Ce

ru

la

ce

J
Do am

ne,

ces

ces

-.,

-. r--

,,

ti -

'
1

L)

-- ----

84 j

Ce

ce

la

e;;ti

spre

spre

e;;ti

-----

re _ __

ma

Ti

re _ _

tot/ _ _ _ __

Ti

'

bun,

j
bun,

'

jJlD J

J]_i_) t_)
ma -ri

tati

J J f~?'i

,,

ne,

os

,,

lui,

ti
'

In

pra

__.

''

'

su

- -

os

n - va

su-- pra

'

ca

'

te a

ne- si - ti -

J ~ J

tJ

----

go

ca

JoJkgJ

fie- tu/ ne - si -

1n - drU.z - nit

. . .,

J ~ J

su-

de

pen - tru

__.

su -

t]APJ

~f-Q _ _ _ _ __

--...

J J

ce

-., r---

@_~__)

ra -

ce pm -- tru
1

;;i-a _ _ __

re

fugi ___ ___ de

sit;

ca

pe

' '

lU

--.

la

J J J &J

----

-:.

ce -

pe

J l

span - zu -

sit;

ca

Vezi~

dat

Jii,

,P
.....:..... ' ..- ._,

-->

lU

J
a -

de

to

JJBj t_)

drept_ _ Te-a-

bi

dat

drept _ _ Te-a

-->
J
-ali...
e.
0 1

Il

e.
315

SlJlilLJ~TJ~

AL

1\IJ~U

"'"

glasul II c..!!,

....

dupii l Popescu- Pasiirea

Su -

&Moderato~

~lt

fie -

4'

Su -

- -......

~......

fie -

te

al

a 4J

fe

al

~--

su

meu.~-

.,

fie -

::::. . , , , ~

....

te a/_ meu,__

~ ~

....

scoa

rW J~V 8tJ '

meu,- su -

tru _ __

fie

te

a/_

ce _ _ _ _ __

meu, _ _

seo a

dormi?-

\~ .,..._,~
tu/ __ se

a -

tu/_ se

a - pro -

,,, J!J J J

pi -

$i

vei__

fe

tu/

bu

--

~~~......
sa se mi -los - ti ca

J J J J
1

ra,__

ci

te

de$ - feap

--

~ ......
spre

j
ca

veas

~A.,_
zeu,

'

ze~

316

spre

ca

...

....

ne Hris- fos

ti

Oum

ne

Oum

ne

rtrr 1 J J J1RE! (r Ji])

ti

ne Hris - fos _ _ _ __

pre - tu - tin

de - nea

es

J J J J J c! Fr J j;
1

.Ca-re-le

mi-los- ti -

., -. ~ .._,_ ,, ~ ~ ~ -----~.....:;;....

. . . . --

Ca -re -le

se

sa

pre- tu- tin

de -nea

es

fe

-- -

....

-..-..--

......

fe

....
......

pli

le

pli

te

~---

ne~

~ ,tl.
~
fe.

~dlB_J j

$@) j t]? cr
te

.... ....

\~

ne:;

Il

te.

el

eAi\fAUA TA i\fiNTlJITOIUJI.J

i\fi~U

~
glnsul III Ni m de ln Gn

.....

melodie trnditionali
'

T
;;..._...._
__ -..
Ca- ma -ra Ta,
Andante) )

=~

!1

>

/'1n -tu - i

- fa

J JJJ

Ca- ma-ra Ta,

Hm-tu-i- !rJ

me~

ru/_

'
v5.d m -po

E r.
o

&~

sa. CYl.

ta

bi

ftta J Jj JWJ

vad m-po

do

~ tfi..
J"

do -bi

J JJ
$i

ta

....

~..._._~---...~~------~.A--.. ~
Lu - mt' - nea-za-m1
. haJ. - na su - fle -1:u-1u1. meu}
q_ D.a - fii -

j ~

rr

>

r rr~J

Lu-mi- nea-zf.mi hai- na

sa.

-.._-.. - - - - --:ji m - bro - ci - min -

su-fle-hrlui meu,

oa-

tii-

m-bro- ca - min -

.... -.. -..

to

ru- t

de

d'l' J J
!rJ

ru- te

J
de

- \ . J"
" tf1..
fe.

J.
lu

mi

na}

~;

mti mn

fu - ie:;

Il

fe.

317

.;

HOAi\INI~, Pl~i\IIUA eJ~I~A (~J~ eAZlJSI~ ...


f..,

glasul VIII n cYJ. Ni

.,

de Dimitrie Suceveanu

'1'

..__

~ ~
zu

-..

~--. -. ~
se__ n__

' I1J 0
zu

\'"--

_....

<

ii@)

' flJ J
fiir
'J

s1m

\=:

tind.

'

.-1

.--

-..

rea

rea

"-.

.t,

Ta,

Cf}..

tu

\"'--

J Jif
lu

de _ __

_
-

Ja

....

-.

~v

rf}..

tii
'

'il6 J J
~

318

tii
'

~i

'

.
m1

"
"-.

du

du

rn

\~
ru - no

"-.<&>
tin - gu - in

<
1

si

tP JJ) 31_&

j
"t____::/
ue

.--.

-..

4:sl @])

nd

m1

....

-.. -..

ta

.--..

rin

nd

>

Ta,

{,J _ _

ia

'

J -=-a J

ze

"-.
lu

......,..

........

ze

ne

te,

- - -

-.. \._-. -..

J J.ru --=-J

=
dum

te, fi}..

mu/

te

ca -

"-. ........ " - .


dum ne

........

s1m- tind

pii -

~v

:f4L_LJ i!JJ dl J 1 '

jJEJ J

se-_ n - -

.:-

'~"""

~.--::::::.,, "~-. "~


pii - ca - te
mu/

.._,

ro -no

-........

si

_...

"

du

~" - ." - .

se

a-

J J J PUdlJ) ~LV' J J J

Iii

tn - gu - in

du

se

a-

~ ~~

._, ._.,
,,

'" ~~

J l'El

--.. -.. r--.. ~


....:;......, -.. ~

., ... ~~

mir

. _ , -,. -.. -..

"

=:

,.., ,,_

""-~

'na - in

mai

zi

J Ji@JJ tdllJ i Jj J 1
~

pa

:J

re~----

gro

,.-.....

E af2n = J5D J , J tU JJJ


[i

dus

.A.
.,..,

r~

fe de n -

vat:

rf p;&J 3

cm
.d :

Zl - - - - -

rai,-----

---

----~
imi
es -

J JJ

J
mi

vai _ _

ai noap -fe
,,

.._.,
pa

fi

~_.JI>

-.,,,

._,

ma _ _ __ des - tri

imi

es

fe__

mi

'--

\~~

......

nif.

'
pa

ti -

ma

==~~"~~
fu-ne- ca

,.

des- rt
~

tu- ne - ca

......_~A

\ J

-~~

pof

'

._

----

-..

pof

.._:L._ ~
_,
-

pa

fa

i -

J J

me~

UfFJ

pri - i - me

ca

.1

_,

......

-==

de _ _ .

a Jl

mJJ JJJ J J

fa - rif.

.-

......

na

;;----c

de___

\~

lu

.-

tu

.-

lui,;

t!R ~~ 1

JJ
fe

voa

~ {!>

"'

iz

iz

'C""'"

voa

-----..___,

>

''

-.. 1...re

D@o
re

'

nif.

11

rf).,

'

lut~'

tu

--..- - --&(

-..

ta -rif.

ca

pa

n-

~i

@J l! J t J~~
-

prt

fa

_,

J J

tif.

in-

!ji

le

--..-..
...
..
la - cr1-m1-

le

la- cri-mi319

... ........

.-

lor

......

me

- 6
.....

......

Cel

le,

...

........

Cel

le,

pii

_t..___..::/

ffi _ _ _ __

pa

din

Plea

ca

&t3
Plea

4@11

cti

cu

no

>

rf),.,

re.

'

J
re.

- -

........

sus -

pi

~t ~J

spre

Te

@J

.-

<19'
spre

ma

Te

ma

@---

no

...-

~ \~

din

cu

'

....

........
m _ __

--~

......

scofi _ _

ce

rF~r '

'--'

me

VI

'\.'\.

scoti
'

ce

&tj J E4J J 4j tJ51?


_
lor

sus -

nu

ri -

le

~t)J j j

g/J

pi

nu

rt

le

- ------- WJ&A j lt:5J p(]JJ l~JE1diJ j f] J J


....
- --- J~ J'F E Ef1? [
iL:J J!OU !UJ
' - - - - - -p

....

.......

.-

~r---

ni

........

mn

.....
......

me

le,

Cel _ _ __

'

...........

ffllf __ .

ni

.......

........

......

me

\~

ai _ _ pie

ce

~
....

"

(Y'J.
A-

"""?

...-

caf

ai_ _ pie

&i11A
\~

~
le

J
le

.-

cu

ce

ce

.- ......

spu

ne

ciu

.-

320

.......

ru

ri-

~~

...>

pie - cii

sa

sa

ne,

i____!_P J@)J 1~' J


CIU

spu

ne

.1

ri-

lfl_

JZJj J J
]_ p j_;---

@) 0

\~

.-

......

........

ru

""'

cu

-.,, -. -. r---

........

ce

Ce~

le,

ne,

v
rf),.,
~

"
~

ca

.-

.....

sii

1 J

ca

pte - cii

sa

....

........

sii

i2J

sii

.....

rut

J
rut

._ ._
prea

.___

cu -ra

te

le

~ra - teJ-

J J

- --J
........

Ta

--

rtff:J
........

le

pi- cioa

re

rtr

.....

sii

$t

' ):,

' - --adJ J@]J lltJ


J J
'- - - _JI
rz:JJ.alJ tJ
i ft
J
'- - -J @dlj J @)
w
' -pre a

cu

le

.___

pre

>terg

Ta

le

le

... .___

,.r-

re

pi- cioa

le

....
......

ta

._

rti$i

cu

J tj J

le

$terg

pre e

........

.....
......

le

~~

ca

pu

pu

ca

._......

su

su

._ ._

.-9

J J @j

--..

tru _ _

u -

1---------Ut
j
~

\?

du-/

zin

al

me~

'

1J

-..

net

.....

u -

~\"mea

\--..
a

pa

ru/

....

ror

ca

.....

.......

va

tn _ _

......

rai

tn

n _ _ ,

va

r1~- \

rat

.....

__,

--..

za

z~

.,

gp1J@J

tru __

mea

ror

J J

du-!

zin

ru/

al

meu..

pa

ca

<

net

._

v
If)., \:.."-

........---:>

lui

J~

rii>i

.....

~,.........

,.........

J J
cu

ia

sii

$i

za

....
--..

s-a _ _ _ _ __
"--~~-de frt - ca
&~ J 1 J
de

fri -

al

S-<l _ _ _ _ __

--. ._,._, 0-.


cer ca

mul - fi

as

'
as

~ ~ ~~
mea

pO. - ca

J
cer ca

mu/- fi
'

41 - ntiirile Sfintci Liturghii

mea

cuns;

pa - ca

ci - ne - va
~

..... .___ --.. --..


,.........
.....

fe - lor

me

----..
.....

...

J @J J J.
te - lor me

321

le

'
le

.-

---

~i

a -

din- cu-ri-le ;u

:J

E J:JJJ2J

~i

a -

din- cu -ri -le ju

fi -lor _ _ _ _ __

iB:J !21

--....

fu

fie- fe

Hn - tu

- ..

~,~

...,

vi - to

&J

ru/

---

--. -..

,.....

de

.......

ta

ru

ru

r~
. . .:;. .,. --.

..-

'

322

--->p

~
de

su-

' j fjJ
de

su-

IZ

dio

iz -

le,.----

~ 11

~ --.. -.

tf).

sa

:J
Sa

---

bel

.....

d--

nu

mel fre cu

ve-

,fJ

:JltJ j

et

nu mri freci cu

ve -

rea pre

mi - ne _ _ __

A,;f~ ---~ ~

........ ~-

..-

ce _ _

-..

........

~ P11. , , ~--.:::

ar-_ _ __

ne- mO.

su -

l.

ra

ta

pa

ai _ _ __

\"'--

ba _ _ __

roa

ne- mri
~

su -

\..: tf).
v

1ri.

tJ) ffl;ti ~~
mi

Ce/ _ _

tf).

le, _ _ __

meu!

'Yra J'if fft:rmi

JC

:- ........ ~~ba ~ ~

--.

meu!

Cil.. Ce/__ ce _ __

fa,

ca

le_

ru/
-,..

rea pre

de-----

-..

t=:JJ?] ~J J '

vi - fo

--.

--.......
.__

to -

ca

le,

Qi) J~FJ!

de

...:.....

....:;;..._ -..

Ta

fi - lor-========:_

Hin -

-..

de

Ta

'
fie -fe

-.. -..

f) ~~~i~~ J

-..-.."'-.~\_-..~

~,~

\"'--

&Jaw

~-~-..-..-..-~
~'"
~

~~ ~~ l

Il

ra

ta

Aei~STI~A ZU~I~

llOi\fNlJI.J ...

" Ni
n).. Cl).

gin sul VIII

de Sabin

..,

Driigoi

li.__,

~\.~--~~
z1
ce_
A - ces - tea

\ ._,.,......_ -.!,;

dh..-

ca -

tre_

ca

tre_

uo

tAndnnte

j)

A -ces-

tea

c_."'
..._,_ ..._,_
..._,_ -...
.
........

....)o

u -dei'

QJ

j j

u - deic

cu

'

po - po

..--.. ........
--..

....

j)

:h

or - bii

._
...
ra

tif

'

'

' ,,.
ttLJ
'
n

tn

tif

'

'

H:Jm

i-am

VO$- tri

bar- ba

pre

'
j
5 5
lu

--.,
..-

cel

tu/

cel

pre

Pre
~

"l

}
ce

Po -po

jJ
Pre

~cu-

le- pro$i 1-am

cei

---..

...

--..

pat

ra

in

e -ra

rut_ meu,

cu-

le - prO?i H1m

cei

._ .......
....
ce

j j) j j) j) '

mi - nat,

--- -

J:. ~

=?.

._._
._
..-

...... --..,-......

IJtfJ

pat

_. ._
...
..- --.. ,.,.........
-".--..
~ ""':"'
~-----.. J:. \: ...
drep-tat.
Po -po
ru/_ meuJ ce
' "l )!
4 3J J::r 8 J J
J
drep-faf.

j '

pre voi

....

JJ
'

~1< ~

l> 3 J J

pre

Ti

fa - eut

rat

Jl

\--- ............... ,..-....

....
--..

J J ~l) J 1
su
pli - rat
pre voi?

lu - mi - nat,

bar- ba - tut

pa

--.. ........

......:;.._ ' - -

pre

fa - eut

am

su -

v11m

jJ jJ j

-+-

ra -

tri

am

ce

J J) J)

--..--..

._._._
._
._ _._
......VO$ -

meu~

....

..-

ru/ meu, ce

v-am

ce _ _

nul

---.. ._ ._ ._ ru/

a :j J8J)

cu

or - bii

....)o

Dom

J 4; J

ce _ _

J> J>
$i

--.. .....

po- po

._ ._
..- ~--$i

ce_

zi

ce

~
l-am

J
l-am

._ ._
...
fii
am

l>
am

fa

323

._._
...-

--. --..
..- ---~-----r
,...........~
......
'
fi

eut

~~

' J)
'@
Qd)
J
$
fi

eut

'

~,........_

--.
-'>
e

Hi

La J

, . ._
\[

dl.

....-

In

'

_,

)1 a~~

$i

loc

~,._

___ ,........_

ma -

de

~\--- --.

riis - ptii -

mi-a fi
'

riis - ptii - f i t _

--...cu

nii

fit_

mi-ati
'

lt2J J

ce _ _

CU

.....:;....

-'>

eu

......

fie

--.
~

re, o'J.

D )1 Js 4 ;pg)

.J) J J

"

ce _ _ .

cu

______ ,........_

..--. ......

~,........_

J.

' - - --.
D e tl:J
' ---- .. - ...
r F JlD
etD J
' - .. ..
_ - ..
;?}?;J
p;;
a
r u rr
'
,
..
...
-tfd)
U@) J
' ---. .. ..
...
!
r r
dtD
'
Hi

...-

...

~\~---,..-...~

pii_

cu

loc

In

de

loc

pa_

.............:" \--- --. --. ......

,.........

iu

- bi

ce

cru

pre

iu

- bi

cu

...

\--

m-a fi

pi

..-

--.

......

-=-

pi

~~

,........_

'

voi nea - mu

~,........_

ce

$i

j)

J)

~i

Ma

lea

,......... ..._._, ..__

~~

na

cu

Ta- tiit

J'

~i

cu

~i

J J

Ta -fat

$i

cu

..-

ra - nit

Che

'

)1

"

ro - nit.

Che

... ._,,
...-

ri

--. --.

-'>

te _ _

-'>

le

He

te __

ri

He

te

...

_,.........

Du

hu/

-'>

Sfnt.

J J

hu/

Sfiht

~
~

..-

m- pre-

' )

)1

m- pre

ma - ri,

prea

~--

Du

ma

...._._ ,-..... ~x ~

---...
...._, ,............. --.
... \-dl.
prea ___
var
ma- ri,
var

:J

cu

J J

loc

...

mii

) )1 >J

J J

ce

loc

~1

~-

Hii

r=~

___ ,........_

lea

...

324

..........-

~~,........_

J J

>

re,

nea- mu

j J

ma

--.

m-ati

VOl

._._
..-

o -tet

'

ce

cru

pre

--.

'

J J

ma

>?

o- tet

de

fie

-'>

......

=1

loc

cu

..-

j) J

- na

ma

de

~
min.

'

\ ~
~

min.

SI~ INTINHJ~ eONUJ~HJJJ

STIIIIUA,,.J-\eU.M

SENTINTA

"'Ji.

, \[ ........
l'lh
-wrdante

...:.2. .. ....

A - cum

A -

--. ........

cum

,r
1

de

J] J
J3

tri

de

la

-. -

sus

de

sus

ca

iL-~

ru

cel

to

ca -

to

se

JU -de

,r
1

r r-

" .....
'

....
na

-..
~

ge

----

.......
~

ge

re;
-q-.

na

'-.

vii - znd

pre

Dom

1> 12

va - znd

pre

....

ju -

--

de -

~--- l'lh ' .....

ne - drepti

>i

'

'

'1

.,

4 tJ

- sn- de!;

J'
te

,r

\~

tu

ra

ra

....

CY'J...

te

sn- de'

-..

"

pin

cF

pin

~ -.. \_-. -.. -..


~

nul pre

cru

ce.

(J_JQ J#J J

Dom

ca

f~j v gf

r--

se

----

ca

-..
...L.. .....
-

ju - de -

r-- -.. \L_ -.. -.. -.. f;

se

./>. ' - .

;.:f

de__

J J J
.,

-ai

cel

!ji

ju - de - c

-._____./

J J
con

J'l
J neJ- drepfi

>

re

' -- ,,
If
r
'
l''

J ~i Ji? :J. ' J)

ras - fig - ni

,r

r--

J J J

ris- fig - ni

)5 ~J ~J

'

JJ?t)J

rtis- pun ~ su- lui


~

con

ge

de_

JJ

>

jl

.... .._,_ .._,_ ..._,_ \ .._,_,

j) J

<(iP

la

J.

_,"

..... .....

'----'

.. .... - r - ..._
....

la

riis-pun- su-lui

se

J J J.
-

JU-

de

tii

./

iul

--ju

ge

tin

........

.... .....
la

tm

....

"

lUI

8 r--

...Jo

-~
m

~~~ J J

]'(

se

de

de

prelucrot de Gherontie Nicolao


dupii Chiritii Rozescu

J J J' 3 J J

\~

$ jJ J ~

Ni

.....r

\_-.

se

==rj ) ~w

PILAT

glosul VIII Ji

-T

~vP

LUI

nul pre

cru

.......

'

ce.

325

9~

..... ..... .....

Cel _ _

ce

@)

'-

rea

~d

pa

fi

.__

rea

,.r
r

..... .....

~-

Ir~J

mit

tru -

-.

pen

;(!!, ......~
j

Bu

!UJJ
~

du -

- -j
.r

....
j
J i!J

le Doam

nu -

'

~J)

g@]) a- {33

mii

ri

rs>
'
ma

ne,

Cil.

-"
-.

'

du-

ne

mi

\~~-- ~
nu
le Do am
----=--~

Bu

pu- /u1

tru~

'-

~
otJ.

ne

fiji J

''

J] e J

---- =?.
pu

---.

a aa J

J J J J J.

=:

tru

_.._

pen - tru_ mi

mit

"

---- .__

fi

$J

pa -

fl

Ul

..... --.._

J J
J
J
ce
pa -

Ce/ _ _

pii

QI

-- -

ne,

.-

\-..
-

----

\_;(

,r
1

re

{/

~
re

~,........._:::::~--...._~~\---~~v

.------:

T1

r!h

'
''
'

.------: e. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-&-J~
/)J
n

t_])

J J JJJ ;0)0 1.

Il

e.

'

oi

VENITI SA JrEHICii\f PE IOSIP

'

).,
glasul V Jt

Pa
de [ h1r 11 Popescu

-,

n
~
q ..__,

'

Ve m~ sQ
Andante
'

rur- e

~~ J

.__

'~
326

Ve- nifi__ . sa_

..-

-.r----~

> ;>'

-"

----

de-a

cel

cel

-~ ...,---. -.

rr

fe

J w
fe

-ri

cim

pre_

--- -

--..-..
pu - ru-

rea

J ?4.....JJ J
de-a

pu -

ru- rea

si~

cO'

\~ -.r-- ~--. ~~ ~-po


me
nit,
ca - re

'

wJ
>

ca -re

,,
-~
noap

t'

0 "'-. --.--.--.
..- ...........
,,

tea

ve - nit

tea

,r
~

?ffF J

\ "'-. T

Pi-

la

Ja

ve - nit

,[PJ f
noap

,p
~

Pi -

......... ,...._

cYJ,

lat

Jl

ta

~.tf

~1

lat

)5

ce -

J J
a

:;i

ce

rut____

pe Vi-a

fa

.r

ond :

tu - ror

Zl

tu

tu -ror

zi

..-

~J tt~-. \"-.T "'

tu

--.._,~~~~

pe

da --1111

A -rel

''

..
Il

~x.

stra

stro

in

~~

Ca

re

~5
ctnd:

- -----''

@~

nu

J
nu

pe

dii.-mi

-.

\"'--

,r

re

Ff?Jt

l&JJ
re

A -cel
~

un

un -

-----

<.!!...

de

sa-~1

:J

:J

de

SQ-~1

--.
----pte -

re

Ca

.....
-~

''

..-

ce_ ca

t4 J~V~Jfl@/
pte

ce_

ca

'a..

~ --~ Jl ~-.

put;

~~j'
-

pe

),
pe

._, da-m/
- _ _ _ _ _ __
~
da-m1

f!JU[;

Cc. - re

u -ce

F J 4J
Ca -re

-nf

--

cul

tl29 J

u- ce -m

cul

pe

ce/ _ _ __

cel_. _ __

A-ce/_

strO.

VI

04J

VI

clean_

il
~

dut_ spre_ moar

fe;

in _ __

'

J J
L-a

VIn

~"'-.

pe

J J
pe

3Z7

cel

(iFft
cel

.- ....>
or
tP
~-- ~~ ~ ~ ~

c-

or

~~~--

c-

r
.._,

stra

in

pre

Ca - re_ Mai

strii

in

pre

Ca - re_ Mai

,..,,.., -.. ......

\~
~...li
~~~

ca ___ Sa_ _

N?t ~r' P trv (?ft JJiQJ.'


3

ca_ Sa _ _

-..-\~--!

.....
-.. ......

sus-pi- fild_ _ _ __

ce

pre cru

vii- zin- du-L_ riis- fig -nit- sus-pi- nind _ _ _ __

""~

g rti - ia:

Fi

ut

meu,

mi

na_

lu -mi

e,

mea _ _

~i

va i

ni

tfffD

\-.. ;- ~ ~ ~-c....--..~ \~~ ~ .... ~ -..-..r--. ~-.. ~ ~

t@ ffi; ln!'@a J~a i:


ma _ _

mea _ _ __

._F

&~

.....

iu

tii,

bi

c-

~
.... c....--.. -........r---...... .....=....-.. ~ :.. \:- ~ ~
cii ce - /e_ ce_ mi _ _ s-au_ spus_

))

2J8 v 0 J'.-= try.,

ce-

ai
~

me

/e_ ce_ mi_ _

~ ...
--- ............
o/1. .._,~.__

w~ #eJJ

on

me

on

328

cea __

'

in

s-au_

de

Si

~.:;.

cJ
....
~
1 --~
.
.... ......_,
''
~ n -. - ._,_~.._.,-..
...._,..., ......
Ill
......

r tf1r , J J a(ff?

bi - se - ri

w , J J .J
in

spus_

bi - se- ri

ci _ _'~('

mai - na -in

cii _ __

mai- na-in

............

...... ~~ ......

.tf

-6.. . . . . . . A

s-au _________ pli

r ~ ...

~ ~;y.
nit.

'

'
s-au_________ pit

~"-----

'
ni- ma

fa _ _

sa-bi - a

ntt

'

J22_J J ~ ~!Q!JJ

va

pa- trun

de;

'0.... ,r ~ 6
.....
.....
\ """T"-1 ...... ...... ji( ...... - - mea
n -tru bu -cu-

;J@jf) , j) J)
n

p/n

ge

......_,~--.. ...._._
...._.._.._,_
y

ri - a

n- vi - e - rii

--..

~ c- \-
1 ... '!"

Ta - le

in - tru bu - cu"'" \~
~ ,~

toar

J J J) j) p p tn tfli@QJ

ilfJ) 4\2:JP1!J

ri - a

tn

.....

n - vi - e - rii
-

Ta - le

'

; -ct-na
h'
- mu -ne
ce. Ill[ ,n

toar

_P...- ............ ,........... ...... ~,....


-pat '1-m1. 1or__ r.,a -.,,

.._a

J .tf

1e,

de
douii

cl),

ori

liJ~JfiJjJ J

J td j J tJ j
J
n- chi -na - mu- ne
pa-ti- mi

ce.

tJP

c- c~ r
1 --.. ..._, '""

o _ __

~:n~~-...... ~~-......

mea _ __

rea _ _ __

)i )l

lor __

Ta

le,

~,~......~,~~

te,

~J
te,

, Hris - toa

'-

:tJ ;~a

Hrts - toa

42 - Cntiirile Sfintci Liturghii

se,

a -ra -

tii- ne no

a- ra

tii -ne no

CJ
se,

,
ua
329

1i

J q;l
slii - vi - tii

1i

in- vi - e

rea

Ta.~==============~
.,)

.,)

Ill~ VIU~i\11~ (~1~ I~U


,

PACATOSlJIJ ...

glasul V J\C{_ Pa

....

de Chiril Popescu

'P

........

"~~

ct

De

vre-me ce

pei - cci - to

eu,

vre-me ce

~
c......:. -. ~

$~

bi

pa - cci - to

eu,

3t~~----..

J.l
sut, 'l am vil -zut

[;J#U

,~ndtt2 J J ~ J J
De

-r

Jo

...... -~~-- ....... ~

,...........~

.......

.,-

............

prea

J 4 2J)JJ]])

'j

su~

am va-zut

---

.L.

prea _ __

..

c-

~ ~ .~. .,.. ..._,_fi..-J1' --. .._,,-...... ........:. --. --. \ ~~ ~--.


~;

ne

ct ca

Ji JJjl'i , j
bi

a - ceas- til

J d J tJ J Jj@

cri a - ceas- tri

ne,

lu - me es -

lu - me es -

te de - 1ar

J#J~#~

fe de -;;ar

c-

Ul

~J)
de- grob _ _ _ __

til

fre - cii -

"----"".. -=---. - . -. -. ..._, . . _._ . ._._. . _._


~ f r Fffrl) J. J, Js ~J) r r
'"'

taf

fat

n ur -

ur -

.....)>

ma

ma

mea ;;i am

mea

~i

am

.....

re,

tva
\_

.r

~ ~-..

vil - zut moar- fea

vii -zut moar - tea

stind

m-am

ui -

. ._,_ :-, :--..

~-r-~--

In

el !ilft t

,_
1tn

stind

,r

fie

ga_

330

mi

ne

~i

am

zis

su

fie

...

....

tu

lui _ _ _ _ meu:

tu

-~

ce

viu_ po

f!$ti

mi

~ ........

ce

su -

fie

-.

--\~~

ca

If!$

-llo

te,

, JbJotlJ

meu:

---J J fbQ

lui _ _ __

.-

~~~

su - fie

i b Jj

J JJ J]
------------

nii

"

-~~n~~
GL~

---->

....

........

te

viu_ po

- te

i~

cii

'

te,

fie -

r
tre - nd

t!J t)
eti

te,

pl -

.._ ........ _ r - -

0'). cii

te,

6W%W#W

e~ti

su

te,

tre

din

cind

din

~~~.._~

nu

--.

vei mai_ a - vea

DJ J

EJ
lu

a - ceas

mea

vre

po

me_ de_

(jJ 0

ci

u t{]QJ v

me_ de_

vre

nu

ta,---

po

@3J @iJ J.

~/

sii -

-.,,,

am_ va

;;i

lu - mi -

na-

lu- mi -

nii_

~
cind

slrii

~
ind:

tu

li
'

rit _ _ __

aD

2J

ia -rri$i

j
zut

... --. .._,_ ""....


*--.
.....
~4ll cii
str
J WF1 Fr(t 42!9 J. 'Ju J 439 J J

.._._~

Ra

spre_

)5

cii

' j)

m-am w - fat_

mai_ a - vea

r _::_,--~ lt~ ~-.


fii,
, :,i ia- r$i

--0

vei

g:rri

ind:

cind

$i

-tre mi

-.---~
ne a-

ne

cri- tre mi

"~
~ .....,
~~
....
..._._--.-.
~-.-. ~---Eu sint ar-han - ghe-lui Hi

r r J Jtjd J /jfQJ
Eu sint tr-han - ghe-lui Hi

a-

~~!
ha -

il

JJI J.
ha -

"1.

il

331

....
r----~.:;.

sint

--

r---~

tri-mis_ la

ti

p
............ .._._ ............ ..- - .._,...... co.......
..._, ~~.._.

-. ' '

...... .:;,

JtD

~i

!ri- mis_

la

ti

te;

...____...-

fie

Ir?;

co -

J I@)#V

in- fri

lut

dtn

co -

rog,-

mii-

~n

du

.n

se,

~n

du

sul:

Sfin

Ir?

te, sfin -

:J

su- fie -

ca- tre

lJ. @ J

:J>

se,

--.

su-fle-

ZIS_

'

#?E!J lbEJ J.

->-

iar

,.d....

J tJ

>!.~

.....,~

n - fri

'iar

'

su

ne1 -

C"'"

------>

fie

m\-SU

J J 8 :J ?Jj J]
sint

--

zis_

ar- han

cii -Ire

ghe -

mi

le,

J J@;PgJ
rog

mai

la

sa

sa vi - e

pu -fin

mc---

'

tu'--=-

'

_, ...._..

...... .,......

#-,fi_ voi _

,,

#-

ru/_

J.
,,
fa-

gin

ar

gin

........

a-vut__ m vi- a

iar e/ ___

~--.

a__

zis: __

''

los -

te -

ni

.......

aau~:w-~w

.w w w

ta, ca prin mi

te

timp- ai a - vut- n vi- a

....
-. ::- .~. . --. \ ot._.--! ""-'
...... ..._,_

ta, ca prin mi

ui' j
fa_

ar -

--..
--

-..

tut;

fui;

332

da

ni

w
e

oif..

sa

...-..-..

...._,

'

fi

chel-fu - it

Jsei JqJ J fi che/- fu

._a.

,J
if

u -

ar

ru/_~

-gin

iar a- cum

fui;

la

r
la

~..{'"~~*
Dom

nt!,

ti

~<&>

'p

sa-~1

J
sii-~i

--J

--..
dea

dea

~..

sti

r-.~
..._., ~-:-..

f#Ath

,...

~~~P-.. ...... ...... \ - !


ma

de

J.

.-

"
- ta c/J.

craf _ _ Fn vi

ta

te

le _ _

lui,

nu -

lui,

....2...
.-ce

ii
'

~~

lu

t(;@ Pj J 4i))J5 J J

.-

~i

fap

te

fe _ _

lu

........ ~
s'i-~i

ia

J J
itJ.

ta _ __

pla

...

J J
du- pei

nu -

'-...:'

~--::..:..~.~

~#n~wj.

fap

)1

ma de

sea

Dom

in- a - in

rar-gt.

.....

......

1
os

te- nea

la

StJ..

333

(JI NI~

I~STI~ UlJ]INI~ZI~lJ
g tas ut

'41

.. Ga

"(/Il"

T
-.

i\'--'

Ci-

l
'

r--

re

ca

'p

Oum - ne

es

....
-

ut_

Oum

e~ti_

r
;>

Tu

-..

fa ci

mi

i -

-.

2.

'~ndante

'---'
[i -

3-

[i

- - -J
_.

Oum - nf!

'
334

J J

Oum -

ne -

ze

....
-.
zeu

mi

Si.
'

---t)

-.. " i\
J. l
Il

-..

-.

re

te

J J J
re

ca

te

de doua ori, apoi;

nuni.

- -- ......

es

fe

J J J J J J
>

es

fe

\~

nos

nos

>

.....
s

........

-.

tru?

;:;6 J
_______.,

-..c-

-..

re __ ca

t!J:d g;3))

ma

......

ma

Oum-ne- zeu

U 4J@J

ze- ut_

'

,]

=::::;:::;'

Oum-ne- zeu

ul

ca

ne

i\

fru?

-..

-..

-.. ......

tru?

-.. '---' r--

ne

-.

zeu

""7

.-

nuni.

4 J CJ
>-==-

fot:i

.s

-..

ma

zeu,

nes

ne

\--

....
-.

4"' J 6l

Oum

e~ti_

Oum - ne -

4@?

>

Ji]J J j)a

ne

'---' """'~
ma

A,;

el},

Oum - ne - zeu,

nos

-.r--

Tu

Oum -ne -ze -ut __

--4)

-j

te

-. ......

ze

- - ->

'
J
J
J J

t9

ne

--

ca

re

'p

te

J J J J J
.......

'p

J}

;oderat2

[i

ne

-.r--

\~
es

me lod ii traditionale

tru?

re_ _ ca

........
......

Jd

-tJ---

;::::>

c-..

<

- ~

--~

Tu

'

- - ---8 (Zt)
.....
......

,.r
1

r--

Oum

e~fi_

rC&
-

{J

Tu

...... r--

.....

faci __

mi

'&

fa ci __

~s

~
_..

tc a =

zeu,

:J~jJgA

,.r

\_-..

num.

.L.

re _ _ _ _ _ _ _ /e _ __

/e _ __

re

tJt3

4J

:> .........

r--

-.r--

ca

.....

,.r

'

,.r

......

zeu,-3

ne

---

...>

\_-..

ne

Oum

e~fi

......

"

Q23J

Il

nuni.

mi

i\

INVII~IU~A

IJlJI IIUISTOS
--..
CVr

gtasu l VII

Ga
notati. de Chi ri l Popes cu

( 1897- 1992)

i~
ln

Moderato

ne

&

Jne in;

',

......

$~

......

il

1 -

j
i -

vi -

rea

......
lui

J J

tJ

n -

vi

rea

- -

chi

niim

chi
...>
......

j
sus,

+,

Cl},

'

Sfn

'

Sfn -

nOm

---

u-

......

...>
......

nu - ia

+r
u

Hris

,)

nu- ia

fu

J
fu -

J J J
va - znd
:>

los

-lui

Dom-

lui

ce

ce

-.r-lui

nu -

lui

lui

- -

lui

fei -

rii

J}
ra

sii

...

.......

fii

sa

'

Dom- nu-

--liJ) J
~

r--

......

1\

vii - znd

...>

...>
......

......

fos

Hris -

- -

Cl},

\_ .....

lui

+, ............

...>

l - i - sus,
1

......

&

'- -

----...

......
de

de

335

- -'

........
J

pa- cat.
'

Cru

Cru

--

....

sfn -

ta

~i

----.
dam_

~i

ma ma -

rim,

J '

- -,.,

ne

fui

....

.... r--

nu

mim.

[jJ J
nu

'

nu

j
in

336

nam

J J

chi

nam

e~ti

ne -

F
ne

Oum

----.......

Ti

ra

Ti

de

....me - f e _

nu

J@

.... ~

nu

....

......

nifi

tofi
'1

nifi

'

tati
'

,...._.

S fin

'

la -

fa

!jtim,

....

chi

-Tau
::r

J@

in

Ta

de

-J J
Ve

mim.

1a -

Oum

LJ

~tim,

nu

tu/

p-

Ta

fa

>

rea

Tu

al

pe

F
Sta

'- .... .... ....

tru,

rr r

.....

al

pe

Tu

p-

- -

rea

cii

\_-..

Stii

ca

rim.

......

ne

_ _,
e -

....

nam,

chi

...

tru,

nos

>

nos

ul

vi

e -

....

....

F
ze -

in

chi

'- ....

vi

\_-..
ul

in

in

in

.... ....

~i

ne

........
0

ar

dam_

u -

le

fa

s fn -

-~

Ta -

cii

ne,

ne,

ne

le

r r r

&

caf.

Ta

cii

J ,]
pa -

- - ---

...

Sfin

fei

fei

......
cre -

- -----

__ -cre - din

vi -

F
in -

vi

....

......

cio

e -

e -

J J J
sa

!jii

....

rii

ne

-..
lui

r r

rii

......
ne

cio-

din

J J

m -

rau

me- fe __

lui

Hris - fos,

J
Hris - fos,

'

ca

ca

ia

cu -

'&

cu -

---u

ve

--.

--.

la

na

._

--.

A,;

nu(

cl).,

&j:,
..-

cci

'cci

..-

cu

ras

ros

fig

~
j

moar

pe

43 - Cntiirilc Sfintei Liturghii

tea

pe

'

--.

van

tand

pe

:>

--.

--.

vi

In

---moar

moar -

--.

te

cal

--.

Lui,

"""::"'- cat

til.

'

Lui~

J J J J.
a

_.

J J 1
rea
e
--.

--.

--.

pen

tru

noi

J J.

nib - dnd _ _

--.

Dom

>

riib - dnd

--.

te

89

rea

--.

re

--.

Dom

--.

vi

re

pe

\---

4i

./

tnd

tot

tot

J j

cu - van

._

--.

.--..

J J tJ
ar
'&
moar

cu

ni

tea

i\

mea,

- - ---p==j F F tr==a

--.

bu

lu

ne

dam

--.

ce

- ._

ni

cru

bu

'

........

--.

dam

)5

cu

ta

ne

tig

toa

ce

.....

._

--.

cru

A,;
cl).,

bi

._

._

J J i JJ! J
t6a
lu
tii
mea.

s:

1a -

tJ

a F F
- ---J tJ J
u

nu(

bi

[J J
~

--.

la

na

....

nif_ _ pnn

nif_ _ prin

._

J J J
dea -

'&

ta

t4 = J J J
ri
e
la

dea

.--..

........

~.--..

ve

rr

-j

~~

r r

._

&&

tii

!Cz

))

'&

._ ._

.....

pen

tru

noi

\ {\

Il

cal -caf.

337

eu

TRlJJllJIJ AllOIUIINil
( lumininda St.

Pa~ti)

" Ga
gl a sul <III '\'\
1. Popescu- Pasirea

de

-y

J
tru-pu/ a- dor-mind- ro

Cu

un IINJ-ri-tor.

m-

pa-

~i~~~=---ne,

J
te

ra

--- . . .

$i

ne,

Doam

&~ J J @d

A-~m

\---..
'tl[) tJ
=--~

di -

sfri -

J J J J
pre A -

in-vi-atJ

dam din

~ "i~~'

cmd

$i

moar

sfri-

cnd

!ii

ca-

Pa - fi - le

_-"'

ne-sfri-

cti -

..._,_ .._.,-t' ...... -. ,.._,_, \. _r .


-

&) ' JJ tJ
i

338

.. "

re.

,), '
re.

ne

ciu

ne

zi

ai

ai

zi

ri

ri
c-

:, '"-' ~-----~,~~~
...
tea

moar

J wJ
__,....

Ire- ia

cii - ciu

Fr rr

tea _ _

~ ~--

ne - sfri - cii - ciu - nii, lu -

J ~ J J: 1Er
............

du-o;

J J

di

'

tre - ia

"' -. -. =:. -. ~ ~ ~

~-~-~

-.

pier -

zm

tr rrr

pier -ztn
c-

...... ~ -..-. ,.-.......

mii de

mi'n

tu

mw cr J w 421; w

ciu-

ni~

lu

mii de m~

tu

ZllJA "INVIBIUI
.,
q

glasul V Jt

Pa

de !. Popescu- Posiirea

l\ '":"""'. ..,_--, -,
~

Jn

ne

~ J br
ne

cu

lu - mi - nam

rr

tu -mi -nam

cu praz

- ---

Ut2@JPJ

r ---"">
~--~*".....
-

al

Ftf(-4 J

al

ct

re

!ji

- nu

re

;i

sii

ne

m -

bra

sa

zi -

cem _ _ _ __

fra

..

,..~

~-

ne u- rrsc__

nii

pre _ _ nai,

JjJ~td)
-

tru

jj
lru

in -

Yi -

ti -

Yi

ce -lor

ce - lor

-------

.Q.
sa

r--~

toa

.....
-..-.

4&9 i213J

J
sei

.....

ier - mm ' '

ier - tam

taa

--j

...

-,
a -fa-

'

/ar

4-J v @JJ ~
in
-

\;f-..

' J> tl ~J

'' \j
,, --.. \
,~ ........ -..
..._,_
.......

pen -

fe_ pen

- nii

ti

'

--

~~~-" !ji.....
ti - lor ct

....__-.

...e....-..-..
--

tJ

--

sa_

'

;iim.

r a

;i

rii l

tii cY},
1

pre

pre

- vi-e

in

nu

t:rr rr tiftE!l~ J ' Js tbU w

,, -.. -.. -..

'~

priiz -

VI -

J J

j
ua

C""'

j
re.

'

Si

339

...

-~~--.
..-

Hris- fos

si

,,

stri

\ --.

..... _
... , ,

j-

..-

,.._.__

..-

''

n- vi - a t - din _ _ _ _ __

n - vi - af__ din _ _ _ __

~
morf~

J.
cu

mo rf~

...

.......

tea p moar -

moar

.-

......... ...._._ \.j--..

ce - lor din

mor - mn

ce - lor din

mor - mn

---J
.j

&~

Hris- fos

gim ,

ru- in

..-

ci'ncf;

cal

.j

1--.~--.')1

tun;_ ;:f

fur~--

-\:,
..
d
du - le.

f??Jo~w J

ru - in

te _ __

vi

ti di

~
otJ.

Il

du- le.

))J~

'I'INI~. ))Oi-\1\INI~
glasul VI

n
<l!.,

1 stihira a 3 -a de la
vecernia glasului 6 )

..- .....
1---.
~

De

ce

Ti :_ ne, Doam - ne, Ce - la

e~ti

toa- ta zi- di

rea,

~h,

rea,

340

,J
pa- ca- fo

~i

un

de

vom- fu

gi ?

.-

'

-.,,

"--J ......

~b~

......

ca f

moar

caf _ _ _ _ moar

mti

c-

_,.....
....

---~

$~#~~

a - co

Ti

'

-"--J

ca- znd,

$w~~t'r
la

lo

cP

..... ,...,,

-.r-...--.........

>

fe

es
...,a.

\.

~ ~

mi

Ti

J) J ) ' J
ne.

.- - . "''

->

.1

............ ,..... -

La
.-

ne_ ru

ne

r:t

Ti - ne
\..

......

cP,, ......

*.._
<t.
La

ne.

ca -zind,

ne_ ru

~ "
gam:

.-

...>

gam:

Jo

'

..!;'-=.,;

Ce -

n - vi

in -vi -

at__

din __

J
marti.
'

'

Ce

-J at@JliJJ LJ

~ ...... \_-.. ~,..... ~ .._.._~


af_ _ din _ _ mort1;
mi -lu- ie~ -

r ar r r fflF Ln

ce ai

J J DQJ) v~ @JJ J. ~ ' E


p'

ce ai

~
.1'-'

D J i4J

la

.._._ ......

J'j'

6r

' J

Ta,_ sta -pi


-

a- dm-cu-ri- fe~
__

mi -

Ta,- stii - pi

~......
Ti seti- pam,

seO. - pam,

m -tru

r 0 qF ft'f$ J
na

. /e~
a - --d.
m- cu -n_ __

a - co

...... , ,

~ --...~'--.JI' , .

'

J ~ , J J ~J $J J GJ J J
.
.

ru~

&J~~~~ 4]CJ@J ;j ~
w~h2Jl3f

.....>

fea;

na

9
.!!. ~
.._--...... . . . .-::;-- -

1t::t1;

3:UJ J~J

cat -

ai

- Ir u
m

'--

J J

r
...-> \..
_ , _...... ....,;;... "

....JI,

ciit -

ai

ie~t1;

ce- n-suti /o - cu -

.._

../"

...>

=! " ~ ~ +~,--.. ~,........


ie~ti, q_ n i a d , - - - - - - -

mi- lu -

ie~

r ...................
Te-ne_

Te-ne_

...... \, :n

..

pre_ noi, _ _

'~

1
pre_ noi. _ _

341

J\v:O"tclUEU>S ~Jlfpd.
gtasut V q Pa
n ~

<'!

Llo'

@~

....
..........

-.

4A
t2
=

'Y

'

@~ J'J J :J
~

'Y

'
nvEV

'

nvEV

-.

---------------

T
<'!

'-

'-~

!1-E'

4!

',

._

~ -

!1-EV

)!

'

._

va- ara' -

....
--.

pet

ae:

aE:

"
<'!

-----

- - -

._

............
(

.af.J.-~--n:pvv-Bw
'?tt{ r~
r
~

...
:X Cil'

--.

--.

bf

- ---

.... -.

et!l- - n:pvv-Bw
J

na - - V7l - - T V

na

Ti' -

TT/

TT/

...

tr. ~ 8

....
......

ij

,.r

Ti

.....

._

....

:XCii'

pet

=l

.<

--.....

-.

--.
w

,:)(

....

......

Il

r F f

JCBJ
!1-EV

va- ara' -

!1-E'

......

->

....
-.

<'!

--.

._

c J jJ)

Tl.

Il-Ci

:XCii

;n

Tpl

'

Tl.

J ;3 J

:XCi 1'

'

-,
;n

342

....

.--------->

Il-Ci

f~JJ

-.,........

->

J Q:r
---

Tt'

~ -

:X Cil

<'!

rpt

TL'

l!

~
1

-.....

--.

J J
1

--.

------

~ -

:X Cil

....

na

-.

>--~

J J J tJ J
---

~Ci

->

-.

\=!

na

~Ci

--

Llo'

....
......

-.,........

--.

de IOAN O. CH/STESCU
dupa PETHU fHSIU

\~

--~ ~

rlf ( 1fr r ci

- - VT/ - - T V

......

"
<'!

pEt

,~1
;

......

- -

........
~

ct -

:X. ct t

pEt

:X. ct t'

()

........
~

.....

......

71

....,.,..........

......

~
1CE-

OV

j3) J J

J ~r~ g
h:A-.:\.71

1CE-

OV

\~

'

&

J]__!_J
...:.....

......

rrn

- ----.:!"
....

Jl

_.

(){_

....___,J

eQf

.......

~ trr

,,E:L

8ct

- _.

-..,.r-

~..:;,

ct

<"
......
.

F ,.

4)-==- ~

\~

aw

@g 42 1

\~

'

......

fjJJ
JJ J
~

rf2

#r
1

TOt

~t-

avl-

xw- PT/

~f:V

aet

j
ast

~
...
...

1CctV -Tet

1
.;~

- - -

..............

aov-

J.
'---"

T1)

4=

1CctV- Tet

Jl

(){_

......

~EV

aret

aret

"1

......

"!'

aw

aov-

!J.t -

,J

___ )

~ct

ri

1)
<"
......

- - -

:X.ctt'

!J.ct

'

aw

~f:V

11

ll(trr 4_&J
......

-.

4J

........

:X.ctt'

l(IOt

--~

at v

--~

~EV

<

.............

......

,..&'

"
(){_

l(IOt

6E

ct

<"
......

"-

liE A

~
----.
1CW

1CW

"-

r?Bt
,

......

......

......

J(

&

~E

--------

:vn
w _to
;-=========::______

.__...-~

8ct

'

~w

rrn-

pt

T7l

......

'

...... ......
Vct-

1 &1

V ct

- r r rr ijg1?1 ------...-.:!"

x ct t'

:x. ct t

......

_.

......>-

r--

ov

TW

ov

TW

,.r-

......

343

......

\~

~(

J.
aw

Xpt -

'
'

j)

,...

~
1

ct

ViJ- 7:7)

X pt- IJTO

VEIJ- T7)

EX

........
..- ~ -.. -..r-- --..
()a- va
xpwv ea- llct
TW
~._

J. Js

E?EJ
-1

xpwv ()a -va

..-

--..

-..

aa

'&---------b J

'

:n

f.

->

p.- vo.

__J J

~ \_.
--..

--....-

-..r--

J ga

- J t

-..

-rl

'Ev

......
~

TO!

J ~~ J Jj

':v

TOl

TOl

--..r--

rra

._
1

--...-

.......____.,

+.

Il

xa

T~-

-..r-/LCf. -

ILV1!

44?3 iJ ~w"----'
1

/}.et -

/LV7)

J
1)V

7:7)-

n l

Pl

~w

rra -

TOll

...

......

vo.

........

r--

ll

fr

a&

X ct!

'

al

/J.-

.-,

](Cfl

'&"--"., l JJJ
o-'& (@:; ~ J
- --"('

,<19'

))

IJCt
->
--..

'

-1

ea- va

TW

..-

->
VE

TOV

\"-

-..

...

J J 4d

al

344

-..

J J J

/l V:

- J. )5
sl
.
---

._ \

-..
1

'a

IJTO
>

/lV: <!{_

~
Ft

rF

Bo- 71

._
..-

"

aw

Bo- 71
d

pl

glasul

"

VIn~

de !. Popescu - Pasiirea
~

T
~

":"'"'._ ~. . . ._ ._~r--~ -

~ Andant/m -pii- ra

-.

w;;;', u u w J J J d w J w wu
m -pii- ra

fe

te

ru

tw;

va

...

... ..__+'.._,9

..._._
~

de - nea_ eti

ce -resc, Hin- gi- ie- to -

i3:0Jl j
a-deJ

ce -resc, Hin-g- ie- to - ru -

ru -

~-.

le,

Du-hu/

w ,

tJ J

le,

Du- hu/

Ca

re pre - tu- tin

le _ _

pli

&,#;;~~ J @) J J
te _ _

Vis-

neti;

,'O...
Dii

-ta -

J J
ti - e -ru/ bu

na-tii-ti

vi

tltJi3 lJ J.
!~

vi

-------

......
._._~
no i
sii-ta.- lu- ie

-.-.. - . J

no

'C"'"

Dii - tii

lor

'

-.:.- ,-

.-""
''

-.

te _ _ in -

Js JJ J J tU

J])J tJ

Te

Te sii.-ti-/u- ie- f e - -

in

345
~4 ~

Cntrile Stintei Liturghii

J J
tru __ noi
~
ti

fe

fe$

lii-n -

toa

de

--

---- --..,,
..._.,_
na -

\-

cu - rri -

ne

$i
\~

ciu

$;~lili t4J J)

na -

fi -

C'._.~

~--~.x.~-..

a- _ n

nu

$~~li~

nea

ciu

le.

min -

fu- ie$ -te,

Bu

---~

--.. ,r -.. -.. - - \ - - .

su -fie- fe

le noas

\:_.n,

fre. _ _

'~

nu

$i

su- fie-

re

le noas

fre.-

(se cintO. la mese de ob~ te )

"'"

.,

glasul VIII n ciJ.. Ni

,r

rA: ,--... --- -. -.. .._,_ ...:.... -. y


.,.

.:;,.

&And~

ce

at

....

sii -

fu

de Di mi trie Suceveanu

...__

rat

......:~>
.._,_

,e:=JJJl@)~J
Ct!/ _ _

~-.. -.r
pus

..._,_

ce

'"'
..__

_...,....
fi

ai

sa -

-.. -.

fu

'"

mu/ - fi - mea

..__
_,

v ~ --..-..

n_

wJw

rat

n_

mu/- fi -mea

~--.. 1,r-~>

........ ~-.
e

JI

"' fi

--~>

~ --...

ai

iz -

:;_

.-\:

...._._ ---- - .

vo

...-

..._,_-.. '"'

'
.....
rit_ __

JE!it 4@]) ' J J J J2lJ tfltlt

' d@)
pus

ti

fi

ai

iz -""

rif _ __

....:.....
pia

t!r
lor

346

pti_ din _ _ __

-...___:__..-

pia

r ~-.....:..;x.,~~ ~ \--..
trii

la

$i

Ca -

6 --~--.. ~ ~

na__ Ga - li - le

'lJ fi j J , J J @j
---=--=--------

'

....:....

.A,;

ei

Cl).

ttii

la

~:: --.. 1..a -pa

' 1!2

!ji

......

n __

\~1

\....:....
ta

..-

......

"-J 1

..-

--....~--~
-~>
Q I - - pre -

.....:....
0

4h

J @J

~~ J JJJ J@ i~~
..___...-

vin

ai_ _ pre

......:.... tf},
v
___,
_

..... -e-.
-.
..

....

eut,

~~Jl

fii

na _ _ lia- li - le

vin

a -pa in_

ei

Ca

n -

eut,

t75J.~:0

j d

......... ,..........

~:--..,,-.
'("""~

J>

sa a - ceas

ta

a - ceas

ta

sa

sufi- ca

..

~~

.....

ln -

ln

~~--~-.-.

_,..
.,...

ln - suti
'

vi

-. ' '

c-

........

nul----

~ J @JJ
ln - suti vi

o,

- --....-.

-.,,

iUJ)
nu/ _ _ __

'

....:.... v ._
zii

~a

DW:JJ
:a J :1
~-

fea

za

tf},

'

!ii

..-

ce

....

.........

b-.~~~

bi- ne-cu-vin -

..._____..
l

bi-ne- cu- vin -

-... . . .

~~lor_

j
ce

lor_

ce _ __

347

\---

--

--.....

ne-(lu __

'
'

....
---. ,--...... ,,

....

....

~'
~

mit_ pre

pri

---~
lut,

JJ
lu~

~-, .._._

""

noi

mit_ pre

pri

cYJ. pla- lu

.... --. ___ ,......._


....
--. ......
~i

tcr ll '*' J itV

JJ. UJ
ntHJU_

,._~

noi

c...:.-J!'--.. -., ~ ""


....

ce - reas

ca_

ne-<J.U

~i

--. -.. -.. .._._

da -

ru -

ie~

....

....

os

:l

pa-

:g

ne-au os - pa -

.......

....

'I J J RtD J J?j=J

aG J bit

pla - lu

ru

'

:::j

a i - da

ce - reas

ie~

,~

fe

&;

&J'w m w '
le

te

lu

$i

noi _ _ _ _ pre !ofi---

pre

mi

ie~

'gg:; tl
lu

;d:J
ne_

te

ie$

ca _ _

\,~
~
~VIC:~--=:\~~~
,
. . .,,
..
'Y\
,
__
_
'-'
.
d
~~
8 un - - - - $1
e oa
mem.

t?Efhl

un---

~$-iu

bi

....
6

Bun _ _ _ __

~\.~

.....

$i

....

de

oa

....

6 --. - - - . .
~ ._ ,
' _
...._ _-_
. __ tiJ.,
for. _ _ _ _'_
_

i@J (!tl iJ. JU J Jil i53 J J. Il


iu

348

bi

tor.

meni

"
(~INTAIU~A
llUIINI~TII *
Text de !. Eliade Rdulescu
~

~\~~ ~

~ Andant/tn

<"

e;-din

'

j)
din

Cin -

di-mi

<"

buzi_ _ ne - vi

Pii

'J.
'
->

da,

da,

no-

=:

<"

se

- no

\-. ~ .._,
,tii---~

ne

JJt)
ne

,tii- - - -

. r..__
_

.r ,~
,

va

fitg

.r

.-

rA, Cui

"
JJj}

JfljJ

'

te,

-l'tl

..!"

JI,~

p
Cui

);! j.

,_
fui

....

<"

vi

cu -

loe

.r

""T"

rin

(@ WtJ

pQ

-.
tui

' &Jf&

J@J;n J J

al

al

rea

buzi _ _ ne - vi

--

mi -

ta

....

di

J J

\. .._..,

Macarie leromonahul

4t3Jf.h

~ ~ J}
1..

..._., .._..

rea

fr:z -

'

l{

glasul V {

rin
~

..__

..,-

'~ .
,
1

alv)
~
'

......
Ti

---'d'

+da.

,_

cYJ..

....
de- cit.

'

Jj
de-

j)

J ()#1 J J 1
c't

de-

2. Tu e~ti Stapn a toate,


Tu e~ti prea bunul Tata,
A Ta putere sfnta
Faptura tine treaza,
Ne tine ~i pe noi (bis)

'

Ti

Ti- e

Ti-e

ttJ Jf.t ;l

cit

'

da.

4.
3. n inim-a tot omul
Tu ai sadit dreptatea,
Unirea ~i fratia
Tu cuno~tinta scumpa
Tot bun ce-avem ne-ai dat (bis)

5. ndreptatorullumii,
Tu ai slavit noroade
Le-ai dat Tu legi prea sfinte
Ce tin aceste saduri
Slave~te ~i pe noi (bis)

--~

ct

cit

-.

.n

de -

Pe-aceste saduri sfinte


Racoritoare ploaie
De adevar sa pice
Sa creasca, sa dea rodul
Sa fim prea fericiti (bis)

6. Ne lumineaza mintea
Sa Te cunoa~tem bine,
Sa ~tim ca ne e~ti Tata
S Te iubim mai bine
Si-a~a sa ne-mpacam (bis)
349

lJUAUI~

J..,

g la su 1 VIII Jt CIJ.. Ni

de Anton Pann

sa

js

J>~
j J U

?i _ _ __

...... ,, ~--,r ' '

J>~
4 J j"j J

..

...Jo

""'

----.

....

...>

re.

tf).,

dea - u

'
350

..--..r-L

,r

\...

du-na

sii -na -

'\:

, :J.

-f . . . -.
c-

dra- gos- fe

-..,.......... r-

~
_,

n-ta -

.._.,

loft~ tot -

la

ta

J)

tot~

ga

fot -

\. . ..!"r"

~~--

r ' ' J ! 4BD @[J 0

na,

dra -

...__ .....

.....

ni

te,

te,

tf)., ~

~~\~~
~
ni
ma_ bu

t1J rea

iJ1

)5

r\:\....._..,
....Jo
.~

..::....._~ ..........
~

fa

du - 7ia

[13

J J Q J
na,

..-..,.,r

as -tri

la

se

toti- citi
'
'

la

dit@ tJs )5 t[gJs

u - ram sii - na - ta

$ r ?f r f)
i

r~--

as- tii

..

js

J J

jh;:j 4
~if'>~

fi ii

u - rom

dea- u

e..___JI-. ........

.....

~~....._,, .::::----,............~ ..........,

la

'

~ ~-' ,, \~A~

...__ ,r

"--r
c..-..J-. , ,

cl}..

'

~ ~~ ,._,_ ..._,_
ta tofi- cifi
se

,.. ..._._ ..__ ............... .._,_ 4....._.JI-_ ' ' ,.._.._..-

w fj J J ):.
~

fla

c-

ma

la

J [J

.::::---- . . _ , -..

c-

~--- 1
re, _

js

a
~

...--a"'\

ma

>~

\_

la-----

la

,r

ja

bi

, .... \.._._,...-..... fl.__Jir

mie

de

~--.

"--:.r

~~-m/C '>'

'

fi e

lJ J
'-.___::!

m(i_

gos-te

-.....
........

...>

na,

JJJI3

bu

m-trea

mi,

ga

~~--

'
,r
~ ~-- ' '

!Y}.

dra

F7

dra

.....
\.~ ......

r j

gos -

p
gos-

r
1

-..

-..
r-

fe _ _

,r
-.. ...... \.-~ -..
~

ti

' ' --ttJ


'
.--

/JIC __

$J

ce

do

ce

ne,

tJ_uj)

zi

.....--..
e

ru -

,r

.......

,r

~---

Jas

re,
>

........

ce- rms

-~
~

~
.....
,

...

-.. 11

d).

'

>~-

ca.

'

j.

'

J)

loti citi
'

JJl})

---,

.-

c-

-..

ca,---

~~~

ca_,

fir'

ar

ca

221

sint

in

ca

tir -

de-n - tir -

LJ J 4)

'

Hu/fi

ni- a - - - - r

~----

am'

)5 )5
Hu/ti ani!
'

tu

c,.__..,.,r ....... \_,_,.......

tr - ias

J J QJ@
trii- ias

_.__..,.,r ...... \ - A """""'m

de-n -

pro 3

pro

re,

J~J hJJ

~i~~
c
tati citi
sint

'

J
ccl.

ce - reas

\....
c,..._._~-.

...
,, .._._

$ J lJ J J tLJ
..,....~-..

;~J JJJg
d
-~ ,-.

)5
d

,]

,r

~-- ....,

ru - 1as

il

te,

SG-----

))

Jnil. 1

do - ref

il

r-

na.

tD

=:x

\.-~
---.

re$

\,~,..........
~
~

r---

........

!ji

bu

J J J

[i-

zi

2~_)

-,;--

Ci- ne,

'-

..,.,r

;cJ

Q!J

ni

._
...___

ga

\"-~ ~
mii __ bu

ni

!ji

1! J ~ fJQ

>

te _ _ ;;, - !rea

\-

._

,r
..r
-..
\.....:( r--- ...___ -.. ........

ga

in - trea

J)
fr

r
1

r
s

11

~
,

._
~

.-..

!i'-- se

w,p

!ji-- se

351

...... ......

..._
....

--..r---

os-pa- fea

..1

\~

........-

zii

......
..-

..-

$__t2J)

-J JI.
.,

srt

... r

]1

la

....

sG;

\~

th

za

....

a -

?1

ca

'

352

tJ
ca

ias

trii

}1

,r

...... ........
3

am.. 1 su __

trii - ias

=!
5~

11 ..._._

rf).,
~

51

ma

Q J
r v p0
........ ,, \~~
\~;:::....

\.._.._~

--.

..- ......
..-

.........-

ma

tii

ani! sti_

dfi _ __

..._ --..,... ......

tii

ceas

..-

,r

J j J fj) Js

hD b 2J_)

..-

>~

fl-- - -

&tlV

\:

-. ' ' ..._,_ r---.

...... ....... \~-- ......

Mu/fi

Mu/fi

~ ,.r

a - ceas

la

@J J @J Q])
os- pa- tea

~ ~

J!jJ J
s~

....

sii

Mufti ani

sa

j. )1 J

n _ _

L.~j
J EJ'------''J)
~
smf__

m __

.
--J
r
tf r !

~ .._._~"""-'--

Mu/fi ani
'

snf _ _

fra - ias

trii - ias

.'" ,_,_,............. ..._,_ -p,


~
cii! 'X

..

v
cii!

Pentru Tine, Doamne

..

<Jt. Pa

t~ ~ ~. . ...___
Ti
''~- 'ro
p
J. ) j

$"''""'

1. Pen -

......

'p

/e-n

- -

:x,

-fla- re sel

'

/e-n- fla - resc,

- ....

.--

Ste

le

&p J.
......

- -

cesc.

strii -

.-......

i1d1J

fea,

lu -

......

Ti -

n~

- -

......

Ste -

le

strii -

J.

)1

Ste -

le

ne,

Ti

'

ne,

.-......

Ra

rf

Fla

rt -

ne,

..1
tea,----

tea, ____

naap
~

......

Pen - tru

Ti -

ne,

r F
-

"J - ".---

......

Ill

.E

...---;-->

g2]#--Jl]jj
);

Pen- tru

......

Jl

'

naap

r r
-

cesc.

.--

">----

:x,

J J J

te a,

&p

tru

,....._

ne, Ooam

)
....

strii - lu

le

.--1

Pen -

......

)1

Ste

......

J JJ J j

Pen - tru

J J J

......

ne, Ooam

.Ill "....- ".---

.-..............

......

Ti -

tru

Chi ril Popescu

\:_

lu - cesc.

J J J.

ne,

Ti

..1
naap

Js:UJ
naap

Jl

Ill

Il

strii - lu - cesc.

2. Pentru Tine, ploaia


Picura cntnd
~i-n gradina cre~te } .
Rod bogat ~i sfnt. bts

3. Pentru Tine cande li


n altare ard,
Tu la zile sfinte }
Miruie~ti cu dard, bis

4. Pe copiii care
Osteniti de joc,
Aduc la altare } b.
Flori de busuioc.
ts

5. Lnga Tine, Doarnne,


Cei saraci se strng,
Tie-Ti cer iertare } .

..
bts
0 c hn care p1ang.

6. Catre Tine, Doarnne,


Plec genunchi trudit,
Numai Tu, Stapne,} b"o
Nu m-ai parasit.
t.

7. Roureazii-mi, Doarnne,
Ca un sfnt balsam
~i n grai mi pune } bis
Al tiicerii dar.

8. Da-mi rbdarea pietrei


~i wn cerul sfnt
mi siide~te-n minte} b.
tS
Al virtutii gnd.

45 Cintirile Slintei Liturghii

9. F ca toat!i. viata,
Cli lL.t legmnt,
Pentru ve~nicie
} b"
d
sa
.
Tte oar - t cant. ls

r .

353

Cinei

Tale

..

g lasul VII Olt' Ga

-,

..''

Ti_~

Andante

=~

Ci -

"
~
as -

na,

Ta

nei
........

le

rff?J
-

Fi

ma__

ul

me~

tai

na

Ta

ne

tai
~

lui

Ta

re

ti
'

ti

--J@

- -

,,

- ---

'

' ..'

>

te,

ca

nu

----

~i

vriij- ma

voi

J caj

- lor

Ti]i

Tai.

lu

mar -

mar- tu -

. -...

e.-

po - me

J J
po

me -

--..

j
dai

tu - ri -

...,

nici

da;

da

-...-

nici

...__ .__
,,

ca

da

- lor

J
~i

voi

ru/,

e:

voi _ _

"..-

vraj- ma

strig

strig

,,

J J

..1

voi _ _

nu

ha

..-

par-

ca

ru/J

tl -

Oum - ne - zeu,

te,

tl- ha

J
ca

~\:.

J
ca

Tai
par-

J
ci

ze~

re

sa-ru-ta

Tai

J J

lui

ul

na

sa -ru - ta

ci

de

Oum- ne

0)

- - -

ne

spu

de

lei_

me~

pri -

mif__ pri -

~,........

\~

ce

Fi

(jJ J J J

354

ce

..,,

spu

lei_

as - tO.zi,

ta~

_,

tJ) t_)

\,........

---

..-

>-=-

..,,

ta~

le

>

na

Ta

nei

[i

Ni cu Moldoveanu

sm -

du - ma,

J
sin

Tl

...:....

--.

ne~

te

....-

du

--. ,--..

n .g

ne~

te

- maJ

ma,

w
mG,

----

..-

--...-

Do am

$~

-->

........

r-

Cfl.. cnd vei

ne,

!4 3 @) J.

Do am

........

........

Ji -

ra-

'

\~

a_

cnd

ve1

i\

Ta.

'~ J 4J t4 LiJ.
a_

ra- ti '

'--.J

ve

) J j

ne,

- -

- -

..--.

A,;

ve

\~

ni

in- tru

j
>

J J J J

ni

ln-

im

pa-

1m - pa -

tru

Il

Ta.

Laudali pre Domnul

g!asu! l

....

..-

-->

da ti,
'

$~ Js w.-- Js

--

.,("

la

&~ J
1a

.....

ti

rnul

'~

u -

da fi

........

r-

'--.J
-->

....

-->

r-

~)

....
.............

'--.J
-->

da ti
'

..-

....

.......-

er

O.G. Kiriac

....
.............

-->
.....

'

.....

l -

....

-->
-->
r- .....

)l
-->
.....

_
...

Jt

Cl

w -i )
&.
'

....

-->

'

-rsJ

Cffir F Ur mg

u -

Fj
...>

...>

ijr

'--.J

...>

p J

dati,
1

daj1~

....

-->

Pa

.............

'--.J
-->

-- - - ....

<01.

..-

pre

)i

...>

Dom

....

rCf

Dom

pre
~

....

.......-

...

"
Cl

J. '
nul

din

ce
!155

..-..

\~

&~

-..

&~

...

-..

sus.

tp

nul

la -

'

-..

u - dati_ pre _ _
'

J ~nt-)

la -

u -

da.fi _

cet_ _ _ _ _ __

tru

p _ _

tru

-..

J9J j

- - -

1i

ia,

li

:n.
Q{

'

J J

lu

...

li

......
---.

...
......

-....-

lu

c j ll'

J J
'-..._....:

...
1

...

.........

l@lJ)

lu

-....

JJ

i J

\~

li

-.. -....- \~

J J

--..

-..

li - lu

.-

lu

ia.

J J

- -

-..

i2

]J
j J J J
,-._____.;
la,
_ _ _ __

li - lu

...

A -

'

- -

......

:a

,.r

de _ _ __

.....

-..

ia,

'p ;b

n-

\r--

js J ):,
...
--.. ......

J J

.........

sus.

ru ri,

3G[J

\~

~~,p......

ruri,

-....-

..
Q{

nul

Dom

-J

\r"- -..

9r

\~
Dom

.........

\:.

:n.
Q{

J.----------~#~--------J J -+ oD JJ

Il

ia. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ooamne auz1 glasul meu

<
ll\.

glasul 1
~~

Doam - ne,

Doam -

356

ne,

Pa

-..' r--

a -

uzi

gla -

a -

uzi

gia -

sul

sul

N. Lungu

meu,

as

meu,

as

...

cul -

cul -

-. ......
ga

ru

->

nea _ _

ciu

J w w
. (~)v j....__J

ta

__

ru -

,,.........

1 '

->

bii _ __

ga - nu -

nea - -

"-

in

mea~

nu

ui- ta

:J

J J J
nu

mea,

ui -

---......

Do am

...

->
-.

ne.

gJ

Doam

Tai

ne

in

-.

cul

ro

-.

ru -

ga

ru - ga

-- ---

-.

->

',.........

uzi__

gia -sul

in

Tai

ro'---..-/b~
u _ __

Tai

---

-.

ne

~i

- - ---

Doam

ne

tJ

J
ne

->

-.

,,.........

a - uzi___ gia - sul

J J

....___..
a -

uzi_ _ gia

sul

meu,

as-

-.
nu

ui

J J
nu
ui

mea,

.--.

ne

ne,

->

Ill

->
-.

Doam

voi

CJ
J\

in1 J .

......

as

meu,

->

Doam

nea'--------'
_ _ __

.
ctu

EJ J J

pe

a -

->

uzi__ gia - sul

na

....,JIJ

~
Doam - ne,

~',.........

-. _ _ __
ciu->_ _ nea

bii _ __

ra

pe

J
ta

a -

---

.......--

J J-.__..--J

ta

cul -

--.

ne -

;;i

->

ne

Doam

ne.

ta

zun

J J J
~

;;i

- - --ca -

ne

Doam

zuri

----

ro

'--,,,

voi.

bii_ __

pe

t_; J J J J J J

ca

ra

->

--.-.

voi.

ne -

pe

fa

ne -

Tai

-.

-.

----

ca

zuri

J
zuri

~ ......

~
Doam -

ne,

" - -.
Doam

ne

t_)

Doam

--

a-

J J
ne

a-

.P
-.
uzi__

gia- sul

meu.

@) 9J J J.

uzi__ gia - sul

Il

meu.
357

Ct de marit

"

cl).. Ni

O. Bortneanschi -!.Carlu

- -

.__

Andante

__

[t

poa

te

Dom - nul

nu
J

"-:

....

Ha -

re

Ha -

re

->

mi-n -

de

pre -

tu

:J

-.

tu -

...
->

-..

r r

stro- lu

-..

pe

-..

ci -

bii

pe

de - nea

"....-

Ha -

re

Ha -

re

pa-

~i

tron

pe

pii - mnt.

Doam- ne,

ma

re.

ma

rif.

...
~in

rif,

'VI

'\'\

Il
ci

pa-

f v

pii- mnt.

tin - de - nea Doam - ne,

_ __

-..

tron

...

e~t,,

__ _

'

....

ne a

strii- lu

c-

-..

r r rv

e~ti

-..

pe

cer_ __

c-

iar - ba

iar -

'

tin

pre -

nea

cer_ __

te

Dom - nul

-..-

es -

1.

tri! - cu - /.

in

Dom- nul

Si

.__

tr-un fir

"....-

"....-

...

ba

p f

m'i-n -

lim -

J
de

in

tl- cu -

j
fir

tr-un

te

...

ba

es

:::: ' ,........

.Si

te

poa

...

,........

'

lim -

te

on,

358

J
-..

r=a
,........
- --

'

-..

...

r r

nu

on,

es

mii - rit

de

"....-

Dom- nul

rit

mii

-..

re.

tu - tin

de

tu- tin- de-

pre

noap

te,

J J

in

te,

cu

zt~

noap -

cu

Sub milostivirea ta
tt

'\'\ Ga
-r

T i_ ._

~-m1
los -

Sub

~li

Andante

j
mi -

Sub

--~

ca

piim. Nas

melodie traditionali

'

\._
vi - rea_

ti

los

ti

vi - rea_

re

toa

de

J Ji' Lil

>

p.m,

._
Fe

ra,

ve~-

te

j j

ve~-

r-bi

J J

toa- re
0

ca

toa- re
-->

-->

S fin - fii

j
tofi

de

ru -

ga -

Sfin - tii
'

u -

vo~

ru - ga -

na

J
zeu

mi -

ti -

'

mi -

vii

lui

na

cu- ra -

ta

~--

-->

._._ ._ ._

Iii
'

-Prea

lu 1

'

Sfn - Iii

lui

Niis-

J
Prea Sfn - Iii

ie~

Nas -

~-+
te- ne

pre n01;

ie~

lu

- te - ne

pre

=: =:

'

noi,

~"i.

Oum - ne - zeu__ pen - tru no1.

)i
fi - vii

iz

ft r D

~ ~~~ ~

.__~

~-

iz

ne _ __

~i

tri~

fa
-->

cu-ra-ta

Oum - ne - teu,
-->

zeu

ne

~i

caz

Oum - ne - zeu,

--~
tofi

de

piim, sca -

ne

,)

cu- van~

scii -

---

caz

ne -

~
........

cu- vn

._
ca -

ne -

din

Jj

vot~

J J

ne

ne

bi

te

pam, scii

Oum - ne

ne

ne -

din

ta

J
ciaa

-- ---

in

ra,

Fe

sca

:w

_,

-->

CJOG

ta

Oum

de _ _ _ __

re

Niis - ca - toa

ba

---

._

........

..._,_ t - . \

J J ,]

J ~ Il

Oum - ne - zeu__ pen- tru noi.

359

Ce bine e cnd fra~ii

.. Ga

f t_r-;;\:

&~

.J

..>

t.Ce

1. Ce

&~

......

nul

se

_
nul

...

se

"-

......

Ju

..>

,........

pa -

t~ v

ce

pa- ce

ne

nesc

'

....
......

me _ _

lu

......

pe

2. Ca roua ce se vars
Pe cmpuri ~i pe viii
Si binecuvntarea
Cdea-va peste ei.
Si binecuvntarea
Cdea-va peste ei.

lu

...

......

me _ _

gas -

gas ~

&.
'

iesc

~~

tu -

'

me _ _

r r- 0

"-

..>

tu

r' r
dra

vie

- ,tu

F F
vie
tu

'

tii

'

,........
~i-n

j
,........

J
ln

... ,........

..>

Dom

Dom

;:;! ,........
pa -ce

te

i-fl

r vJ

te

$i-n

iesc

- -

tii

'

fra -

dra -

,........

'

J J

cnd

- - ...
.J

r.::;-

fra

~i-n

- vie -

..>

,........ .L.

me _ _

,........

cnd

;;i-n

vie

"
Cl!.

... ._

pe

j)

nesc

lu -

pe

,........

r r 0
..>
......

360

bi

r-

pe

'~

ne

J.

"<r-

......

bi

Moderato

"<r-

_
i-n

pa- ce

..__

.J

dra ~

1
dra -

... ,........

gas -

te

gas-

te

~i-n

r
i-n

..>

iesc.

,)
-

3. Se va-nnoi odatii
Prin ei lca~ul sfnt
Toti fericiti ~i liberi
Vor fi pe-acest pmnt
Toti fericiti ~i liberi
Vor fi pe-acest pamnt.

*
Cl!.

Il

iesc.

4. Va merge spre lumin


Atunci orice popor
Va fi nu mai o turma
0 turma ~i-un pastor.
Va fi numai o tunn
0 turm ~i-un piistor.

Cruce sfnt.a parasit.a


"
q_

._

q_

!.Cru -

,~oderato

--

-"

........,.

....,.

ce

Sfn

ta

pa

)l

b )i

ra pa

)i

.-

....

gl

'&

gi

........,.

....
.....

ne

de

drum

.....
cu

'&

ne

-.-

cre~

if
cu

):!

jl
-

Sfn - ta

ce

....,.
l

~!

)!
cre;; -

Co -

drum

Co

nil

de

....-

d'

a -

pe

)!

-"

li

n11

de

ta

- J

si

ta

....

ln -

ga

mar -

j)

)!

J.

in -

ga

.-

.....

.....,.

'j!J/

lau

se

stri -

-~

[/

J) )j

mar ~

.-

CO~

4 J 3
--...___:;

;;ul

[/

.-

pe -

- - -

....,.

SI

-"

tau

se siri -

ca~

q_

cum.

:il

;. )! ) ~1;

ra

-.-

Il:);,

......

....,.

.........-

-"

- ti -

.,SL

de

._
._
.-

.-

):!
1. Cru

Pa

1
f)

a - cu m.

3. Nimeni aslzi nu mai vine


Sa te-a$eze iar frumos.
Batc vntul. te doboar
Cu icoana lui Hristos.

2. Oamenii nu-~i mai ridica


Plria-n dreptul rrw
Sii se-nchine $i s zica
Doamne. teri-ne de ru.

4. Dar crcdinta mea mi spunc


C mult nu va dai nui
Printr-o tainica minune
Crucea tot va birui.

"
q_

Pa

G Cu:u

....-

T n
q_

._ ._
....-

'~oderuto

,,

Hi

Hi
46

C.ntarilc Sfintci Liturghii

lu

-"

-~

lE?

te -ma,

Js J.

)l

lu

te

- 1e;;

.. -

..........

J
ma,

Oum

)l

- - .. .. .-

ne

-"

....-

ze -

u -

le,

J Js

u -

le,

Js J

Oum - ne - ze

du -

du 361

.L_.,_.,_
pa

ma -

re

mi

J
ma -

pa

re

mi

la

Ta,

mi

lu -

la

mi -

..-

....

lu -

ie~

ne -

ze -

u -

1 j.
ne -

le,

mi

Ta,

u -

mi -

ie~

te -

mG,

Oum - ne - ze - u -

mi

1~

lu

lu -

ie, -

te - ma,

Oum - ne - ze - u -

-';" " - " - " ..- ~


te - m,
Oum - ne - ze -

ie,

-.. " -

lu - ie;; -

mi

fe - ma,

r-ma

re

Oum - ne - ze -

"- "
..- - !ji
du - pa

Ta.

Ia

mi

re

du -

ra

m1

la

ri -

Ta.

du - pa

lor

Ta

du -

,ter -

&~ j
,ter -

ra

ri -

ge

ta-ra

lor

de

mut -

ge

ta - ra

de

-le

ge a

gea

mea,

~ter

J j
mea,

f - rt

mea,

j
~ter-

in

ge

tii - ra

de

in

ge,

ra

ra

de

ra

de

)i
ta

le - gea__

j.
ge

'ter - ge

de

mea

"..-- " - ".--

gea

ti

~ter-

gea

le

............

du - pa

,ter- ge,

le,

Ta

le

'

,ter - ge,

le~
1

362

du - pa

mut-ti- meu

le

--

)5 J>

J J

le

le

u -

..-

Js j

le

ma

Oum-

J.

" - "..-- "....le

te- ma,

..-

ze -

Oum-

...

..-

te - ma,

le - gea__

mea.

mea.

.T

.._..vr -

Hai

Allegro

tas

spa -

ma

mea

var - tos

'

:J J

;;ter -

mea~--

.._._ ._,
mea

gea

gea

spa -

mii

;;ter - ge,

__

ge,

;;ter -

;;ter - ge,

ge

fii

de

;;ter - ge

fii

ra

le

de

meu

cu-

tu/

meu

cu -

fa- rii

..,te~-

cu- rii -

meu

fu/

)
meu

tu/

cu -

rii -

.._ .._ .._


..-

Dum-ne-ze1

ne -

u -

le,

Js
u le,

ze -

de

le

gea

de

$i

mea.

....~.......

de

.._ .._ .._


..-

de

pa -ca

)i

js

J.

pa -

de

ca

.._

te - mii,

)i

mi -

raU.

lu -

te - ma,

-du -

ie~

te -

ma,

te - ma,

J
mi -

..-

_,

pa

ma -

lu

!$

re

m1

la

Dum -

te~ -

'

le

mea.

gea

te - ma,

je;; -

de

gea

rii -je;;- te -mil,

ra -

le -

,.........

le

de

w. Js Js
ca -

J.

.._
pa

le - gea

fii - rii

;;ter - ge

..-

;;ter -

ra

ge

ca - fu/

de

ra

mea,

pa -

ra

fii

de

- ge,

~ter

--. ....~....." ,..........

fii -

Iii

de

..-

J J

j) j) Js
Hai

Iii

.._.-

du -

pa

ma

Il
re

la

mi

Ta.

Cntare de umilinta
glasul V

..

ct_ Pa

-"7

T nct

Cu - prins _ _ _ __

Andante

~~

:J

JJ1? :J

Cu - prins _ _ __

sunt

A rh id. Oumitru Stoica 1Buzilu)

- -din

J
sunt

din

toa

te

toa -

te

piir

a
piir

ti
'

ti

'

363

\t

pi

te,

is

de

le

te,

....
-re--.

le

--

'

--..._/

ne -

----

15

te:;

te;

~a ~ fer

te~

/er -

ca -

tre

- ca -

tre

.....--....

....

ga,

&~ ~r

ci

va

ma

va

....

ga

voi

ga

.-........

~-

ni 1

re?
364

1~

Ire

ma

m-ma

voi_

ne

Cl

lu

vof_

i,

,J
/~

lu

pa,

\~~r-
cui __ mii

'

sm

pa,

a-;u~tor

--. ..._..,

mf___

se

.........

voi

---ce

ce

zdro -

bej

'-...../

se

..._.._ ......

voi

J J J U
mf__

ma

a - ju - tor

""-.

cui_ _

--fr- r ~r
~

ce_

~/

re?

J J

mi

ce __

ci

t 0J
....
--

~'

'

ne _ _ _ __

ci

tre

mi

seO

voi

rro rflJJ!r

ru
~

ma

ne _ _ _ __

voi

ne

ne

ci

ga,

ru

vof

....

ne

cii -

........

~~

ca

te;

J J J
a

pi-

vriij - ma

vraj- ma

'
is -

a -

------

tru

un

ma

ma

din

pi -

/S

a-

........

:;ul - mii

mea

lu

........
s ........

un

md

J J-

----- -

ta

mea

lu

>
fa

din

te,

ma - ge:;

;;ut

de _ _

~~

ca - zuri

fu

J
J J
a -

~.-~Jh

din

*'

~ ge~

JJtP

de _ __

zuri

J J J J

de

din

le

._........

mii

ne - ca -

de

.......

j
re

----

---->-

i s - pl
p..

de

le

zdro -

tV
be~

mi _ _ __

]e -- tu/

te,

n -tu -

se

-a

ml _ __

ge - fui

cu

lor!

re -- le

De~

- teap

ta

J ,]
va1,

re -

---su

su -

fie -- te

sfri

ji

ga

fie-

---Mal

11ai

Oum -ne

lui

ca

...

.-.
-~

pa

>-

----

nu ___ ma

la

?)

nu _____ ma

la

- -

is

...- .\~~
toa

4&9
toa

sa

te

,--.
te

te

;;i__

ne

pe

sc

fiu

sa

sa

sa ___ sa

---

..,

\.., ..,

JO

cu - ra _ _

JO

cu

fiu

bat -

pa

ra"--.__.;
__

__.

sc a

sca --

pa

ma

de

ma

zu

ri

le;

de

__.

,--.
ca

..,,......._

sa___

la

bat -

sta-

fa

ma

ei:

_.__
_

sta-

e1:

.._,_

ma

lor,

Jt

ne

zi-i --

zi-i __

...

..-----:>

ga

la~

te

P'

>''--

__.

......

pi

sa

pe

ga

iJ

nu ___

.-

__.

se_

----

na _____

se_

-.

pie~;

rea

nu _ __

na ___ _

pa

zeu

ioa --

ca- loa -

---

~/

zeu ___

..,,,

J]

roa

----

Oum - ne

lui

ca

.__
...

ga

......

"'

cii -

ti

te

sfri

te

---

ti

*ta

tB

ca;

De;; - teap

for.'

le

te

ne

._-

VQf,

n -- tu

se

...

cc;

ne

Jt

J.

-...

ca

j
0

ca

zu --

fe;

ca
365

- -

......

~
......

...-

tu

&

...----

e~fi

Ft

mr

tu

mr
a -

e~ti

ni

lor;

deci

r r r

ju

foa

ti

......

re

cre~

cre~

re

ti

p
~

~i

fii __

rea _ _ __

sca

sca

:;1

J J n J.
mea.-=================--......

tii

fr F F

-..:::..-

t2

tii

fli __

deci

- . loa

...-

ju

...

*Cl

lori

a -

r--

- - ----~-=-----

rea _ _ __

pa

- --.
mea. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~

Il

Hrislos din morli a nvial


1

....:.;,.......

'\)

tfh 1. Hris

fos

din

)l

)l

)l

1. Hris -

fos

J Moderato

...

in

.._ .._
...-

vi -

J
1

vi -

Hris

a0

J J J
in -

morti

.._
...-

al;

>

din

~
~

...-

morfi

~' r-- -

O. G. Kiriac

VI

Q~

Hris -los

rn

vi

..-

~i

at

J
m -

.....

mi

~
~

J j

cYh
A

nat.

J J J.
lu

m1

{'\'

at

&v
at.

Il

Hris- fos

trea- g-a

J66

at,

lu -

trea- g-a

&

VI

nat.

-- n

J...

...-

...-

A -

de -

de

va -

VI

rat

J)
-

va

af

Js

)l
A

.._

...-

$i

lu -

r=;a

ln

...

mea-n-

lu -

j) )l

...-

los

)!
rat

fos

Hris -

mea-n-

vi-

vi -

2. Si dac El n-ar fi venit


Hristos a nviat, Hristos a nvi2t
Ni ci lumea n-ar fi mntuit
Adevrat a nviat.

3. F ca din moarte sa-nviem


Hristos a nviat, Hristos a nviat
De Tine sa ne-apropiem
Adevarat a nviat.

4. Hristos din morti a lnviat


Hristos a nviat, Hristos a nviat
n veci sa fie laudat
Adevarat a nviat.

..1nv1erea
.

Eu sunl ,

(1/}..

cf).,

Eu

sunt

~ ~

(1/}..

ta

''_
'
'

sunt

rea

e -

ce

mi

cre - de-n

mi -

ne

VI

......

viu,

ne

va

mu -

~i

J j

De

;>i

mu - r(

va

...

._

de-n

cre - de-n

......

mi -

m1

.....
J
-... 'r-- ,--.
Daam - ne_

Daam - ne,

...

.....

te,

......

va

viu,

viu

fi

ne

.....

-...

.._

VlU,

VlU

va

r r

ne

va

viu,

va

- - .....

Tu

j
Tu

fi,

Cel

ce

)5

-J

'

"-

<..;!...,

e;>ti

.....

....-

Hris

tas.

J JJ
e;>ti

Hris

mu-

-...
fi.

J J
viu

,,

tas.

Cel

(/~

~
aiJ..

t..;!...

..._
.-

Cel

ce

J. J)
Cel

;;a

es

J J) J

fi.

+.
(!/J,
'

ce

._
..___
.-

'

51'

'

..._
.-

de

'))

cfl.,

J J J
fi
va

mu -

ri,

J J

De

te,

viu

...

cre

JJ

rea

r--

vi

' ,--.
......

cre - de-n

ce

Cel

vi -

.....

C"

J J)

ta
'

m -

._

Cel

'

vi

J J) J
Eu

......

......

C"

'Andante

-,,

..._ ..___

.E

'))

1. Bratianu

ce

~a

es -

...

-... -...

ai

ve- nit

r rJ

ai

ve - nit

367

.....

_.

tn

lu

r v

'

J)

.....__
-

vi

'
'
'
'
368

ta

-..

ta
_.

ru/

Sfnt

J J J J

-..

VI

ta-n - trea -

.....__

"-

bi

:J

:J

de

bi

ru

:::j

_.

".....al

)!

nt -

j.

ir
_...._
......
nt -

can -

)
cr::.n

--

<
,......_
"-

tam,

cn

fJ-]

tm,

in

-..

,......_

tG,

al

'

('

..... -..

al

_.

ru --

de

can -

F'
..-.

mn

cu -

mt

):,
cu

vnt

cu

cu

film:_

ma

{1

r'l p F

film __

ma -

ri

.....

vechi

steag

vechi

nt-

CU - vnt

mu

vnt

%"-~
..Cn- tam,

Il: j)
Cn-

.....

.....

\_-.

_.

..-

;b j.
cu - rat

- -..
.,.-

cn- tm,_

TJJ"
tiim,

-.

Jj)
.-'

cn- tO.m,_

_.

-..

l'

e.

($

J.

T'

e,

....

-..

cu- rat,

)!
-

ste ag

.....

-..

l
[U

re---~--

re

tnd

-....-

"-

-..

'

.....__ ,......_

" .....-

ta

..-..

rat.

rat.

_...._
'
.....

j) j) )! #

v
tf).,

-.

ta

v a---

Pur-

js J>

J l

vnt

'

Pur- tnd

_.

din

.....
,......_

nt -

-.

_.

cre - din

:J.

j.

-.

.....

,p

cre

le

fat,

al

-..

)>

-..

tat,
_...._
_.

,ta.

in

ftm

ne-n -ce -

ga

.....

-..

_.

-..

J J

>

-..

;ert - fim

ne-n- ce

)5

.....__

>~

=1

.....
~
,ta-n - trea - ga

jert

.....

-..

"-

.....

Sfnt

)!
-

1. Popes cu -Pasirea

ru/

jJ

Pe-a/ -

"-

_...._
.....

".....- " Pe-a/ -

'Moderato

'1

cnlare~i lor

lmnul

tf).,

'\'\

me.

lu

,,

me.

in

_.

-..

-..

_.

......

...-

Doam - ne-n

0,

ma -

veel

...-

......
-

ri

re

_..

>

ma-n-re

- - .....

'
tam.

cn -

rJ- 4}i ;s
tOm,_

cn

ffim,

tiim,

can -

tim:

.......

......

mi -

......

Ji

e,

veel

Ooam - fiNI
>

F
e,

0,

Doam- ne-n

Ta

"
n

ne

......

......

pe -

re

_.

......

ri

......

......

......

de

bu

J J

bu -

Il
Ti

re

Fine

e.

'

_.

na

e.

Ti

'

Js
ma -

re _ _

ri

....

re

veel

re _ _ __

ri

ma -

&J)

de

Ta

pa

co

ma -

tiim:

cn -

can

Cn

...

tiim,

cn

e._

Ti

"-.

tOm,_

e. __ Cn

Ti

~J)
veci

'

Doam- ne-n

......

...

fa

nii -

fa

fe

sa

..

...... ~
me- reu,__

......

cu

bu

ze -

le

J J J
a

ne

co

'

VI

no

pe -- re

_.

...

_.
r.:;-

va

fe

cu

J.

vi -

no

va

te

prea

ma

rim

ma -

rim

bu

ze

.-

............
ma - nm

sa

[@ J

ne -

pe

- le

....

Oum - n e -

_.

zeu,

J.

F
sa

ne -

prea

ma

nm

pe

Oum -

ne -

zeu,

sa

prea

47 - Cntii.rile Sfintei Liturghii

pe

pe

Oum - ne

Oum-

ne

zeu.

zeu.

369

lmnul eroilor
ih JO/A

"

NALTAR/1
'

'\'\Ga
Versuri: 1. Dormi dont

..- .r
T
'\'\

.--

roti

'

j
Pre

. .-

lor

pe-o

...

sa

roti

mor - min

te

lor

pe-o

'

....

mai

fi

..__
le

- .--

....

te

mor - min

spre

...

,...._.

);

ri - lor

u -

la -

- - -

..__ - ~
sa -

!onet B ritianu

le

....

du/

J)
la

ce

lor

rt

......
.._..,

......
--.

som -

nul

fat~

som

--

nul

..-

di

fe

pe

ri -

ci -

/or

'

ti

'

ra

mi

ma _ _ __

foi

......
a

....

ma _ __

IOJ;

mi

ra

..__

....:;;..,.

smfi

in

ur

scriti

lo

cn -

te -

..__
Ji

car

ur

Pe

in

car -

'

cn.

co -

370

co -

cul

te

cul

....

.--

pii

la

- pii

ri -

rii

ri

.--

--..

fe _ _

ra

fe _ __

ti

de _ _

-t)
de _ _

ne

mu -

tJ

ne

s -

nul

}1
Pe

mu-

....

j)
a

ne- mu

da

.--

r::;;-

Ri -

.--

ne -

J J J
~

roi.

......

da

Ri-

roi.

J J

pi

-~

--..'~

pi

pe

'

......

lor

du/

-.--

r::;;-

fi

coti

foi-

i)
ci

mai

\.-

c ati
'

di -

ri

r vw
ce

...,...._.

-~

fe

spre

la

nul

J
mu

ri

ri

tor.

vos- tru

J J

vos

Il

tru

a-lin-ta-

J
a -

lin -

ta -

&9
1

cu-a - cest

'
,:::;;-

la

al

..--

al

Po

ro

..-

)l

j)

spu- neti

'

spu - nefi

'

....

....

tri,

'9 r v
tri,

- i

fu

fu

"
<t
~

ror

,........_

va

le

~/

cum

mu

..-

- rut

rf

)l
te

;;i

ra

fra

..-

...

..-

4 J J>

- tru

tru

cum

mu

....

neam

~i

ta

J J

.. ..--

Js. }3
pen

fa

Il

de

cu

...

f'

~ ~
de va - ru/

fa

J. js J

....
-

ffi

'

>

"q.-

pen

tot

cu

vnt

)i

le

- vnf.
..-,........_

js

le

....

tlh

-9-

-J J -

du -

_.

tor

)l

,J

-l
1

js

"q.-

ror

du

j)

fin

tot

fu

tin -

- ves-

t ifi

..--

J.

-... -. .....

tl

lor

- - ...

J J :J

ves-

.... ,......... ...

....

'

fu

Po

liti

ve

);.

J J J

ve

Dez

...

no;;

'

ro-

Dez -

&~

no~

j
.....

.__

"
<t

"-...__/

Iii

'b

cnt

.. ..--

cnt.

)l j)

&9 J

J J
Ii-i

... ....

cu-a -rest

Ii-i

'

neam

;;i

fra

ra

....... {\

- ra

fa - ra

ri

Iii

'

lor.

t)

Il

tor.

2. Si pe sacrele morminte puneti lacrimi ~i flori


Spre a fi mai dulce somnul miilor de luptatori.
Ridicati pe piramida nemuririi faima lor
Scriti n cqile de aur cnteculnemuritor.
Pe copii la snul vostru alintati-i cu-aces! cnt
Povestindu-le cu fal al eroilor avnt.
Dezveliti tot adevrul ~i le spuneti tuturor
Cum murir fratii no~tri pentru neam ~i tara lor.

371

.. -

SI

48 - Cntii.rile Sfintei Liturghii

el~ \'I~STI~

0,

r~

.---

ce

1.0,

le - em

J J
le - em

au

&~ ), l) J J)

),

de-n -ce - put, Cum

Cel

&~ J.
Cel

--.

au

.--

..... -.

far de-n -ce- put cum

j) ), J)

J J)

ftir' de-n -ce- put, cum

2. C la Vitleem Maria
Svrind cliltoria
ntr-un mie sla }
Lng-acel ora
A nilscut pe Mesia

45)

pro- ro

-au

spus

),

J)

au

bis

spus

S-a

CI,

x
<t.

'

nas-cut, Cel

As

.--

) Je),
--=

far'

J.
fiir'

Cel

.-

pro- ro

pro- ro

.--

S-a nis-cut

As
j
~

Vit -

_,
.
--- ----

As - tiizi

l:

.--

VIf -

-~-.

As - tiizi

....
-.
~'

pro - ro

jJ Js
spus

.,

ti.

-spus

---- -.--

'

s-a - ra

ni__

} j)

tG.

;J

ti, ~
0)

n 419

A.~--~

nu- na

s-a -ra

ni

...-

~~--

nu- na

ffll

.---

de-n - -put, Cum

...

ves - te

.--

--..-.,.

~ ..__,.,,.........~--

.- ..... .....
.....

mi

ves - te

J) } J J

~._

.--

Moderato

~__li

ce

i\IINUNA'I'A

._~._

'\'\1. 0'

ol

.....

tiizi

S-a

nis- eut,

),

th

), j

tazi

S-a mis-eut

'

~~
.. 1:
Cil.
a

Il

cff.

3. Pe Fiul n al Su nume
Tatl L-a trimis n lume
S Se nasc
)
$i s creasc
~ bis
S ne mintuiascJ

375

"'
i\IOS ettJ\eJUN
' Ni~ Ga

fr

:..:.Jo.J
------~ ..... ~... ---_..__-.tf1..,

tf)..,~.....
li'lo!j

J,

[ra- ciun cu

pie - fe

da/ - be

&Allegro-modernto

~li

J J J. j) J
Cra- ciun cu

1. f'IO!j

,,
--,, J
~

$i

pie - fe

da - ruri

a - du-ce

dai- be

[ra -

so-sif de

..... ~r-.

La

fe -ti-Ir!

f~

La

!!. ),

mu/ - fe,

ruri 11Nll

a- du-ce

j j

A,

J J
J
J
J
J,
j)
J
J
J
J
- ,
da-

$i

so -sif de

J1 J

........
--..
---. ~ --.. ._,_ .._,_

A,

~/

'

)5

- fi- te

J Jj

' ,

----

na -mefi

prin

'

..__ -.tf)..,
. . . .r
bii- iefi.

'

J JJ

/'IO!j

bii -iefi.

!ji

'

na --ti

prin

/'IO!j

+-. -. .=: .r

~
~

cwn,

Cra- ciun,

,..
r
.
nO$ Litt- ctun.

tf1..,

j j

/'IO!j Crii- dun.

3. Mo Criiciun cu piete dalbe,


ncotro vrei s-o apuci?
Ti-am cnta ,florile dalbe"
De la noi sa nu te duci.
Mo Criiciun, Mo Criiciun!

2. Din biitrni se povestete


Cii-n toti anii negreit
Mo Craciun pribeag sosete,
Niciodatii n-a lipsit.
Mo criiciun, Mo Criiciun.

NOUA"' AZI

"' "'
UASAIU'I'

NI~-A

_
...
-- -- - J
tf J)

1.'\ Ga

f
-t\~

.._
r

1 No - ua

~Moderato

-,,

l'le -

"

1.No -

ua

.._
...
si

376

azi

J J
azi ne-a

cel

mult do- rit

r
-. -.

- rit

---

.....

Dom-nul I - i -sus

ro-sa

cel mult do - rit

.....

rii - sti - rit

ne: a

--...:::: -~

J J

) }

l'le - si

~
.....

_: .....__ ~

J,'

Dom-nu/ I - i

-.. -..,--...... ..:

Dom -nu/_ I - i - sus

Dom- nu/_ I -

Hris -irls

- sus

Hns- fos

.__Ai\
Hris - lrJs.

j
i - sus

.....
-.
~

Hris - fos.

IYJ.

3. n scutece S-a-nf~at
Domnul Iisus Hristos
~i n brate S-a purtat
Domnul Iisus Hristos

2. Din Fecioar S-a nscut


Domnul Iisus Hristos
~i cu lapte S-a crescut
Domnul Iisus Hristos

4. Cum e robul S-a smerit


Domnul Iisus Hristos
~i pe noi ne-a mntuit
Domnul Iisus Hristos

ol

STI~AUA

SUS

HASAIU~

'\'\ Ga

-..
T

....

....

~._,_---~~

sus

ra - sa

re _ _ __

Ca

Ca

~ J
1.Stea -ua

=:

VI

sus

~ ~

-, ..__ -,
l'u -ce~
re cfl..r,__
Jlea-ua s f ra-

rG -

re _ __

sa

Stea-ua strii- lu -

ces

2. C astzi Curata,
Prea nevinovata,
Fecioara Maria
Na~te pe Mesia.
4.

na

tai- m'i

ma

ma

...

.....

.._,, ~ ~ .._,_-... ~ ~ .._,_'---... .._._


... --.,.~
te _ _ )i lu - m!

4tl? t}
re

tai-

~i dac sosir
ndat-L gsir
La Dnsul intrar
~i se nchinar

fe__

J J

)i lu - mii

ves-tes

te.

Il

j
ves- fe;;

te.

3. Magii cum zrir


Steaua ~i pornir,
Mergnd dupa raz
Pe Hristos s-L vaz.
. 5. Cu daruri gtite
Lui Hristos menite,
Lund fiecare
Bucurie mare.
6. Care bucurie
~i aici s fie
De la tinerete
Pn' la btrnete.

377

.,

TIU~I

(jJ\AI

Hl~ I~A

o!

HASAHIT

../

q" PQ

..--

T
J1.-..

'\rrei Crai
&Moderato

de--

J) Js

Spre _ _ _ __

la

rra; Js )1 t@J

de_

7. Tret Crai

~~

ra

la

&p

)1

ta -

cii

J1!)1

)1

ste a au _____
~

.._,

Iii

,;,..._,_ -. "'-

-.

....

Pi

~ ~ "-.. -..~

rit

ct

$-au mers,

>

-a

na

/a _____ le

~~ J
~

la

dac

au_ a

-ra~

378

>

$i

le-a

'""J
L
ci

cum

Sfeo.

fast

ua-n_

J0

ua-n-

sa - /tm.

J J

A - co -

1)1 )! .

sa - tim

\ -.. .-,..- .._,,


no ri _ _ _ _

Q)
nort.

), )!

le-a

fast

se

se_ plim -ba, _ __

\..:. -.r-- ~ ~
tn

fre- ba.

J j
fre- ba.

Il

A -

co -

..li"

)!
ft

pl im - ba, _ _ _ _ __

- - - - ..

t
o - r; ___

Stea

cuns;- si

;uns.~---

cuns;

....

Prin

-.r-- -...-

r-aw "'

Wt t(J J LJ
s-a_ as

...

~
JUns, _____

(J

0
-

s-a_ as

Prin o

ru

ru -

dac -au _ _ a

pa_

ci

\_-. ..,.--.~ \~ ~~

-. -.r-- .-...-

cum

8- J

5-au mers, du -

ta - rit

pii _

J) tl

))

ti m.~---

la

--du -

~~~~

Spre _ _ _ _ _

to -

<::::;; .

sii - rtl

l J J

cii

J J J js
---

'

\-. ..,.--.
stea au_

-.=::.. ,.........

3. Craii daca au plecat


Steaua iar s-a aratat
Si a mers pn' a statut
Und' era Pruncul nascut.
Si cu top s-au bucurat
Pe Hristos dac-au aflat
Cu daruri s-au nchinat
Ca unui Mare-mprat.

2. Unde S-a nascut, zicind


Un Crai mare de curind?
lara Irod mparat
Auzind, s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat
Si n taina i-a-ntrebat
Ispitindu-i, vru setos
Ca sa afle pe Hristos.

fn0~

-.

CL 1./a - tii vin


,A~Iegret?

~
~

Noap- tea

'~

-.

pe

la

) j) J> J>

Noap- /ea

pe

la

vin

Pu

-. -. -.
~

co - lin- dii- tori, CL


~

)i J> J>

1. la - tri,

Cf.

J J CJ

co- lin - dii- tori,

~ ~

Zo

ri

le-s

J> J J>
Zo - ri-

le-s

\--

~
1

dai

be,

Q]

J>

dai

be,

-..
~

n
CL
cin - ta - tori.
-..

-..

J J

CJ

cin - tri- tori.

2. Si ei vin mereu, mereu,


Zorile-s dalbe,
Si ne-aduc pe Dumnezeu,
Zorile-s dalbe.

3. Durnnezeu adevrat,
Zorile-s dalbe,
Soare-n raze lurninat,
Zorile-s dalbe.

379

oJ

TUI~I

PASTOUI
((

1.1

Ga

_, --- - sJJ
E'
F f
f

.r.._

~'

'\\.rrei pas - tari


Allegro- moderato

se

' - til -

~ ~

ln

1. Trei pis -

......

til - ni- ri,

&~ F r J.

:X,

"
tt

_......_

Ra- za

...>
--..
--..

soa - re- lui,

--- -

F 21
'

'

--..

tari

se

J J

soa

se

ln

-, --.. r---- ...._,


$i

re - tUJ:---- $i

a-

lui~--

r r F

KeF.1na 1

1n -

pas - tari

re-

soa

~'

F/oa-rea'

soa - re - lui, F/oa-rea

Jo

"""'::""'-

pas

- ---.. -a

J j JJ

j.

JJ

......

til- ni- ra,- Trei

~..__

Ra- za

'

til- m- ri_

se

tari

--.. --..

ni - ra,_ Trei

...>

~.,,,............ ~-, ~ "~ r-- ~ ~ --. -, -, ~


!ja
se sfii - tu - i - rri.
Cil.. Ra - za
soa - re- tw: Floa- rea

soa

re -

Final

se sfO.-

--.. --..

r-e

lui,

&~

......

lui,

fu-

---sa -

ne

Ra - za

1-rii.

~--

fi - e

J J J

Sii

ne

fi - e

-de

de

2. Haideti fratiJor s mergem,


Haideti fratilor s mergem,
Raza soarelui, floarea soarelui,
Floricele s culegem,

soa - re- lui, F!oa-rea

...>
--..
--..

fo- los.--

r- J.

\ xq"
~

fa-los ___

3. ::;i s facem o cunun,


::;i s facem o cunun,
Raza soarelui, floarea soarelui,
S-o-mpletim cu voie buna,

4. ::;i s-o ducem lui Hristos


::;i s-o ducem lui Hristos,
Raza soarelui, floarea soarelui,
S ne fie de folos.

380

soa -

re -

o)

o)

AS'rAZI S-A NASCU'r HIUS'rOS

n Ga

"'

i; Allegro

~
1.As- tazi

w, } ) ),

1.

s-a

1. As - tazi

,,

cniis
-

s-a

ns- eut

''
Cih
,

Hris- fos,

'4-'- ~
/'le - si -

a,

chip

_
..

lu

)1 ) )J } J:
He

- si - a,

chip

lu

~~ \~-~~=:i

cin

J;, J

J.

~~ ~
mi - nos, OIJ...

cHrisfos

eut

.._.._
..-

...

.J'~~-._-.__.._-._~

j)
La

mi- nos,

j)
-

-tati

cm - tati'

!ji

'

bu- cu ~ra fi.

'

dJ J) J2 J

J p PF

u - dati

va

!ji

'

~i

va

Il

bu- cu - rati.

'

3. Vntul bate, nu-L rzbate,


2. Mititel ~i-nf~etel,
Neaua ninge, nu-L atinge.
n scutec de bumbcel.
Ludati ~i cntati ~i v bucurat!
Ludati ~i cntati ~i v bucuratH
1
4. Si de-acum pn-n vecie
Mila Domnului s fie!
Ludatt ~i cntati ~i v bucurati!

I.. A VITLEEI\f

(~OIAt-N ~JOS

').,,
nq Pa

....,

J ....... ..__ ..-- - ..__'---' "n"- ..__

1\ 1.La

VIf -le- em

co - lo-n jas,__

Jo
~

..__ ....... -.
..-

Ce - rut

ar- de

lu-mi- nos,._

Ce - rut

ar- de

lu -mt- nos,-

Andantino

J J JJ J

~&

Vit- le - em

Ua

Prea_Cu

ra - ta

co -

~ ....
na~ -

lo-n Jos.--

~-. -.
te
s -fzi

\---

>

--.

~
pe Hris- los.

J J J. J
Pr~a-

(u

49- Cntirile Sfintei Liturghii

ra - fa

na~ -

fe

as - frizi

pe Hris- fos

381

2.

ieslea oilor
3. N-are scutec de-nf~at,
Pe-mpratul tuturor,
Nici hinuJ; de-mbrcat,
Prea Curata, pentru pruncul de-mprat.
Prea Curata st ~i plnge-nceti~or.

Na~te-n

4. Nu mai plnge, Maica mea,


Scutecele noi Ji-om da,
Prea Curata, pruncul sfint de-i

ZIUIU~J ..

tA llegro- moyerato
~~

7.La

poar -

';

ta

382

la

,Ta - n >

grad,-- Zi

>~

rrfrf

ta

la

r, - cior de-m

,Ta -

rel

BE J J J

rat

u - rel

Zi- u -

rel

\ ~.:::

de

Zl-

r rJ

u-relde

---J

-pa - rat, _ _ Zi - u -

-cior d~m- pa -

ri - grad, __ Zi

,.. \_--... --...--....... --...

J J JJr F
r,

$a -de-un

Ga

~"'-.c........J--\~--~ ~ ~--.-.

.._,_ ..._,_ ..__-, --..."


$a - de-un

.,

nE ZHJA

"
'fi.

f
i '1. La-poar
- '-

nf~a,

de

de

\,_-,

z1 -ua.

z1-

Il

zi- ua.

2. Cu prutul retezat,
Ziurel de ziu,
n crjuJ; rezemat,
Ziurel de ziu.

3. Unde S-a nscut Hristos,


Ziurel de ziu,
Mesia, chip luminos,
Ziurel de ziu.

4. Sus n deal la Galileu,


Ziurel de ziu,
La casa lui Dumnezeu,
Ziurel de ziu.

5. Mititel ~i-nf~e~el,
Ziurel de ziu,
n scutec de bumbcel,
Ziurel de ziu.

-.

ui,-

ua,--

"INeHINAIU~A JlASTOIUI.JOll
..
~
,

Pa

n~~------~

Cl 1. Noi

'

J J J J J
-

1. Noi

_.

:x,

'-

tt
'

be,

Pe

n
Cl

be,

..

/er -

/er

,,

ca -

--ram

F/o

ri -

---~\~ ......
u -

ta~

da/

t4J
Fla

......

,~

fla- rim,

Fla

tO

dai

le

......

ri -

le

da/

Fla

lrim,

ga -

ies

ies

ram

~i-L

a -

fla - rtim..

J 1 j

ri

le

...... ......
-

Fla

~--- ~- ~
le

la

boi

ncis - cuf, _ _

J J J J
le

Q_

be.

3. Pruncul minile-~i ntinde,


Florile dalbe,
Maica Sfintii le siirutii,
Florile dalbe,
La piimnt plecndu-ne,
Florile dalbe,
~i noi siirutndu-le,
Florile da!be.

la

bai

......

mis

eut--

~-

ri - le

tg J J
-

lin - diim..

~-~
!;i-L

...... ......

da/

ri -le

J J J J J J ~%) J J

dai- be.

da/ -

ga

J J

le

le

_,
--*'
tl

be,

cii -

Oum - ne - zeu

be,

......

- - ---

Fla

:J

J J J J J

~~~J

co

!ii

Oum- ne- zeu

J J

be,

_, _..

'

um - bliim

,~

lin - dam,

Pe

be,

&~

co -

Allegro- moderato

_,
&~

~~

um - btiim

da/

ri -

le

da/

......

Fla

tg
Fla

rJ

r;c

J
ri

2. Vntul dulce tragnii,


Florile dalbe,
Pruncul de mi-L leagiinii,
Florile dalbe,
Ploaia caldii Fiul scaldii,
Florile dalbe,
Neaua ninge, nu-L atinge,
Florile dalbe.
4. Bucuroi sii-L priiznuim,
Florile dalbe,
Cu daruri sii-L diiruim,
Florile dalbe,
Cu steble albe de flori.
Florile dai be,
$i-o oaie cu miel prior
Florile dalbe.
383

PUAZNH~

J.. UMINOS

. " Ni
.nclh

fv.._
~
tf).
1.Praz -nic

--..

c-

lu- mi -

' -_

....:;....
50

'

j) j
50

c-

sit

sit

$i

...

$i

ne-a-n

ve- se- lit,

1
-

--.. n

)1

ll

'
0

ve- se - Id
'

-mos~

>

cil

)l )l

ru/,

fiJs l>
ru~

Cu trup

s-<1

'

- -- - .........

Hin- tu -

Cii

Hn

tu -

nils - eut,

cu frup s-a

J)

to

j)

As- tazi

....:;....

--"

ru/

)l

to - ru/

2. Raiul cel nchis


Azi iar s-a deschis
$arpelui cumplit
Capul s-a zdrobit
$i strmo~ii iara
Prin Sfnta Fecioar
lar s-au nnoit, iar s-au nnoit.

J,
n~

~
~/

$i

=!J:.

1
cu frup s-a nils - eut

3. ngerii cntau,
Pstorii fluierau,
Magii se-nchinau,
Toti se bucurau.
Dar Irod era
C se turbura
De na~terea Sa, de

4. El l cuta
Voind mortii a-L da
Dar Pruncul Iisus
Din tara S-a dus.
Fie ludat,
Binecuvntat,
De-a pururi, Amin,
De-a pururi, Amin!

n~a

nils - eut.

J J )5 Js J
( u trup s-a nas - eut.

--..

As- liizi

J.

)1 j) ) )l
Cii

--..

1\

fru - mos,

--.. --. --..

Iz - bii - vi - to

384

--..

) )1

stra - lu

no~

--..r

--..

ne-a-n -

)1 )1

Iz- bii- vi - to

'

lu - mi

t fru

)l )1

J
-

....:;.... ... \,_--.. --..r

stra - lu

na~

} j) )i ]l

1. Praz- nic

na~terea

Sa.

HIN AN IN AN

_
---

...-

Tv

c-J

...

c-

tfl-,1 Din

" Ni
.nell-.

an

so- sesc

1. Din

an

an

sa -sesc

Mo:;__

E?;

'

du/

sfint

geam

la

cu

cum

.-

v r--.

J.J

plit

e dru -mu/

gu da-i o - bi -

...-

'ii

cu

.t,

bun,_ Cl}.

u!

:;li

cnt

gre~ da-i a - bi -

dru-mu/

cor

co -

T J [?p; T715
3

strQ - mo -

- --,r..-

......
-..

~ii

d'nt

....

cor

lin -

r-3

co - 1in c-

c-

v r-31
r f]) T3@ f3]

fl>

mo:;

Tot

Tot

bUfj-

strO. - mo -

cu

..............

:;i

-- -

pb\

.....

f~]

'

"--'"

cum -

ger

- jun,-

--- T3]
>

me - reu

cu

geam

la

FJw rJl f] 11>

7]

.-:;--- ....:;.._

sfra -bun.-

sfint

c-'

me - reu

ger

--- - .

f?] fJJ)

c-

tfl.,
stra - bun.-_
Azi

..... ..__,r

- ..
c-

6
.
'\.'\.
;un,_

..._, :=::

du/

-..,
-...-

.....

cei_

--.

an

A,annn~%1) [~] :

cei __

-c-

Budi~

Gh.

---~

e - ra

:;1~n

e- ra :;i-n

mo:;

.._,_,~

_li',..., -------~
lor
Ba- tri-nul

vre

vre

mt!ll

lor

lor,

Bii- tri-nu/

.....

------~
Ba-tri- nul

f3] jJj

Mo:;_

Crii- ciun,--

Tot

Mo~

-ra

~Hl

vre -

mea

lo~

Bii - fr i -nul

-- .; .._., :::) \:.J.


11o:;__

Crii - ciun._

'[)7] 4Y
11o'i--

Crti- ci. _

Il

2.' E srbtoare ~i e joc n casa ta acum.


Dar sunt bordeie fr foc ~i mine-i Mo~ Ajun
Si-acum te las, fii sntos ~i vesel de Craciun,
Dar nu uita, cnd e~ti voios, Romne. sa Iii hun

385

l41LOHILI~

UALIII~

../

" pa
q_

-...

n~~.._,--..

ct

1./a

_ '~
__
__

scu - lafi

.. ._

la

scu - tati

..

...

co

co

pe

386

..

...

&~ J

vin

pe

mari,

JJ

'

---

plu

---~

lin -da

tin - da

fon:

J
-

to~

._ -..--.

la

cin- ta

a
-

gari,

-->oc-

_ _

F/o - ri -

Jo

C'"

...... ...... --.. ......

le

dai

Flo

gar~

be, __

ri -

ri -

J J

F/o -

ri -

tari,

F/o

j
-

---be,

ct Ca

;-dai

ca

....

-..,~

- be.

ri -

be.

dai

va

J 11
Noap- fea

:n

ct

2. Nu vii vin cu nici un rau,


Florile dalbe,
Ci v-aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe,
Dumnezeu Cel mititel,
Florile dalbe,
Mititel ~i-nfiietel,
Florile dalbe.

3. De la Uii pn' la masii,


Florile dalbe,
Faa-i dalbii de miitasii,
Florile dalbe,
Cu scufie de bumbac,
Florile dalbe,
Moale sii-1 fie la cap,
Florile dalbe.

4. Iar n fundul tichiutei,


Florile dalbe,
Este o piatra nestematii,
Florile dalbe,
Ce cuprinde lumea toatii,
Florile dalbe,
Rusalim a treia parte,
Florile dalbe.

5. Busuioc verde pe masii,


Florile daibe,
Riimi gazdii siiniitoasii,
Florile dalbe,
La multi ani cu siiniitate,
Florile dalbe,
Domnul sii vii dea de toate,
Florile dalbe.

Il

va

._

be,- Noap - tea

dai

J J d
le

:n--- . _

4CJ> V>J J
-----

..

le

---

dai - be,

dai

_
le

be~

dai - bel

le
j

le

---ri

dai

J J
p

F/o -

Flo

-le

--

..

le

;--

---ri

...

tor~

_. _.
Flo - ri -

Flo

---~

._

--- - ta
cn
j

la

._

ro -mam plu

scu - tati

&~ J

voi gaz- de__

---ro-mni
---

'

Vlfl

man~

...

'

1. la

la

voi gaz- de __

scu - tati

Ali

-..r--

ct

"Ga
-y

T
,....
-.
-.
i.~'
-Ce -

fi- ni - ,tii.~

,:ndalno
Ce

,,

,...._
tG,
'

-ce -

ce -

Js

..-. -.

fi-oa-rii
l

;tl

)) )1

fi -oa-rii

ce -

-.

fi - oa -rrl

)1 js jJ js )1

fi - ni - ,fti,

,....

)1 )i
,tri.

)1

ce -

ti - oa -r

~ ~~

d ra- ga.
\:

-=

dra

1D

u1

ga,

1, Ci

0___

co- roa- nii

prea__

Js
-

--...

,....

la

fe-

J J gJ>

ne coa- se

fru- moa- sii,

)1

Ce- fi -ni

ne coa-se

js

Ce- fi - ni

p J.

........... -. --. .r
reas-frii,

gO.,

dra

-.,.... -.

-.

~- ~--~

dra- ga,

,....

-. ~ -.

/a _ _

js

fe-

f
~pa. tecare vers
se Ctnla introducerea:

'\.'\. ) 0

~''~t~.J~-~L~~1~)l~j~J~~~J1 ~js~4~
___IJ~] ~~eti~i/ii, cetioari drareas-frii,

o__

co- roa- nii

prea--

tru - moa - sii.

2. Este marna lui Hristos,


Mesia, chip luminos.
Cetinit, cetioar drag,
Cetinit, cetioar drag.

3. Coroan de ngera~,
Pentru Iisus copila~,
Cetinit, cetioar drag,
Cetinit, cetioar drag.

4. Vai, o, Maic, nici visezi,


Cum o s te ntristezi,
Cetinit, cetioar drag,
Cetinit, cetioar drag.

5. Coroan de trandaflri,
Va fi mine ptimiri,
Cetinit, cetioar drag,
Cetinit, cetioar drag.

387

SlJS I.JA POAUTA 1\AllJI.JlJI


, "
~ .
:n c{l.. Ni ~ Ga

i' ,

th, 7::s'

~-..

....

---

la poar- fa

Allegro

), jJ ),

j)
tSus

la

poar- ta

--J)

.... -.. '----' -......

....

ra

....

- iu - lui, poar- .ta

Jl

);

ra -

iu -

Jf

lUI~

poar- fa

Pa~ -

~ -. ....... ~ .....:;.... -- ~-t' ..__ .......t;... ,.......... ~


te tur -ma
Ta - ta- lui tur- ma Ta - tri - IUJ:

J
Pa~

,,

......

- te

tur- ma

.... .._,.._
..__

Ta - tri -lui, tur- ma

.....

~---...,

r~ Q

linJ

Ba

-~-

vin-lu/ frun -za

2. Dar la turmii cine stii? Oare cine stii?


S tii chiar Maica Precistii, Maica Precistii.
Linu-i lin !>i iarii lin
Bate vntul frunza lin,
Lin !>i iar lin.

lin~

Lin

Li -

nu~i_

c-..

!ji __

ia-rd

lin ?'

c{l..

lin.

JJJ

lin.

3. Lngii ea un legiinel, da, un legiinel,


Cu un copi!~ n el, copilal> n el,
Linu-i lin l> iarii lin
Bate vntul frunza lin,
Lin !>i iarii lin.

4. Copila!>ul cnd dormea, puiul .cnd dormea,


Maica Sfintii lin cnta, Maica lin cnta
Linu-i lin !>i iarii lin
Bate vntul frunza lin,
Lin !>i iarii lin.

388

'
.,,r
--..
..........
---. -.

1in, Lin 'ii _ _ ia - rri

jJ

Ta - tri - lui.

J) J

Il

iu - lut

J)

ia -rii

)5

j)

-.. -.. -..

lin, Ba - te __ vin-tu/ frun -'2

)5 jJ )J

iu - lui,

/'>.

Li - nu-i__ lin :;i


. , Refren

-.. --......

ia - rii

)5

ra -

ra

"-

UOi\INUI.JI~T

SI UOi\IN UIN
' '

->

oc-

.. r

.._,, ~ ~ 1

de-as

1.f1a

re-i

1Fi

ut

let

~v

let

'......
.

cer

!ji__

Domn

!ji _ _

din r

Pe--

....> .r
->
-.
"\:\. ~

sea-ra,

Dom

,......

\_

....llo

--~ ~

nu - lef

!ji

JJ'
sea -rri1

sea-rii,

(&@

JJ '

Dom

nu-1
Jo

'

tJ ffl

tQ _ __

cii--

i~~~~-

cer. _

[i

sa- le

sea - ra

ciun, __

[ rii -ci un,-.:_

na- ta- te

Ci

Crii- ciun

'ce - lui

Lui
Tot

Crii -ciun

ce - 1ui

ba- frn,_ Cnd S-a

sea - ra

bti- trn,

bi - ne s-a- veti

nas- eut

js

J) J)

...

co

{
co

j
2

lin

.r
1

en

a
lin

50- c~l.ntrilc Sfintei Liturghii

si-

) j)

J) J. ' ;( ]

\~
dam_

bJ

'

dam_

......
...

Dom.

nu - let

nu -

lef

:;i

ul

de
J

\~

bliim !ji

um

bltim

!ji

Domn din

J J
~i

Fi -

------~~

tsl) ""v J

Dom

ul

v dea

um
-~ ~~

lui

,u

Fi -

Cnd S-a nas -eut

parte, Hris-tos sa

-. ~~~-~-~~
~
~
.....-~~
rcc..
,
Sfnf,
Fi
ul Sfnt pe-a cest pa mnt
Cil. 3.Noi

~ )l j

)s

~-~~~~~-~-~

Lui

de

lui

J)
Ne-n -chi- niim

~~~
~~~
c-

[ro-

ta _ _

'

Domn din

!ji

.r

bra -. te- le Hai

'
J J J t[JJ
cer._

nu - lef

.-

..._,_,~~ 1

sea -ra de-as

....;a,.
\.
.._,---....
'-. .,..

Domn din

Dom

sea- ra de-as

nu-i

c-

Dom

tti

,JJ~a

'

~,,

ta- - sea-r~
n-a-re,
re

sez- ra de-as
pll'n- ge, sta

Domn din

nu -

!ji

'

<

\.
Jl
, - . .....

. . . . . ...::::....~"*~~,~-\~::
't

~
nu

J ,]

Cl~ll

~x
r

,J ,J

Domn din

''
't

cer

389

_,
.r
\--.. .. i
..
nam,_
tor
'
JJ J J o[ Q tfn t;l

~....::..._,~

'p a
Ces

~'~~
fe -te ne-n
chi

Domn

~ J J

fe- te

~\--

ne-n

chi

nu -

Dom

nfim,-

..--..

\--..

v)

tor

..-

Dom

>

~~

nu

let
'

J=
let

'

.. i

_,

cer:_

din

cer,_

Domn din

~i

~ ......

Ces

~i

\"'-::

MAHE MINUNE

'\1. Ga

....,
T

La

'
1.Ha -re__ mi - nu -

..
_,

_,
..-, ...__-. .. -==.

....

em __

as - tii da- tri

'p J. /' J .J J
=

De

Il=

ba

- ,.. ------De

na

n -

.ii

na

~ii

de

de

la

4J)

J.. -- . j

la

oi, _ _

de

pas-

oi.

=Il

'

bis

.-

le

Vit

le

pas- tari, _ _ GiJ.,

~i

de

......

Vit

J J J J

geri

2. Aduce-se lauda multii


Lngii petera cea sfintii,
Strigau piistorii cntare,
Lauda Domnului prea mare!

390

----

~i

r r .,J

_,

&~ i= ;h F J
bii

tn - geri

La

....

-=:--..

_,

J
J Jjb

s-a- ra- tii

L.~

em-- as - tii da - tii

~~'
~

ne

_-

fort~-

..
Cio -

J
Cio -

.1

i\IAIUIU~- NTUU eJ~I.JI~- NAI/1'1~

kJi.

""7

,_

& j. Il:
T

tf)., 1. -;.,ii

ri - re-n -

Andante

j)

1. Hii

re-n -

-.

le _ __ '

tru _ __

D (_)

ri

ste- le -

Ni

tru

ta

>i

siir - ba -

sa/ -

toa -

re

--e-n -

i'

-tru

e-n -tru

--...

ba -

toa - re

bu

j ~w

>

mu/ti am

'

bu

cu

or'-t'
-.~~ ~

,fi - tii

>i

si

\~ ->;

---ru

mu/ti am

jJIJ

- ceas - tii

J)

,<t

tii,

vi -

c..__,

stir -ba - toa -

a-

vi

cu - ri

u-

J)u

~
_,

1)

e.-

----re slii

-vi -

...-

---tG.,

>'

ram

11

<t

- ram

la

tati

....:........_
r

ceas- tii

+"-

U- rtim

~....
Zl

zi

la

foti

fi

.--

--- sfinprea ---

la

mti
'

'

prea sfin-

sa vii

J) jJ

- --

Js

J) Js )1

si

va

_,

mu/ti ani

'

cu

bu

cu -

e.

ri

2. Hii-

*:i_~~~~~~~J~J~J
~ )s )1 ~J j j J -.; ~J~~J~J~J~'S~J~.~:Il

mu/ti
'

>

fi- e-n - tru

fi -

~l) Sj1
tofi
sii .a
'

J) jJ jJ
-

sa vii

'

A - ceas -ta

.._,_-.r ..__,
fi- e-n- tru

la

prea sfin -ti -

~~,,.

U - riim

bii - toa - re slii - vi - tii,

siir -

....:......
r

'

)s j) J) )1 )1
ti - tii
'

fe

prea sfin - ti -

zi

j) )1

,<t
'

cu - ri- e._

.--

Toa -

zi

ceas - t

tG.J

)1 ~)

A -

stii -

te

Jl

:J

le - nat - te,

'

siir -

...

js

te.

j) J) j1
tii >i

tel)

~:..~

tf).,

)J J
sii

le - na 1 - te, Toa

ce

sii sa/ - te.

ste-le- /e _ _

ce

ani

ni

,.---._;
bu -

cu -

~~~

e.

Hii -

) Se repeti de la n-

ceput primele patru


strofe.

2. Salte cerul ~i pmntul


3. ntru cei de sus mrire
~i s laude Cuvntul.
~i pe pmnt-pciuire.
4. La toti oamenii s fie
De acum pn-n vecie.
391

HOAMNI~_.

A TAJ. . J~

CUVINTI~

_,

........ ~
1.Doam-ner-

fr

ta

le __

ta

le _ _

__ ..-

...
~

>

,
--

-~Ci r tt3

..-

s-au

seris _ _

seris _ _

s-au

-- -- -- ..-

..-

!ji

'h

t'

mai

)i

seri- e

.___,
0,

>

o,

Moi

mi

se

te

cu -

vin

vm -

cu

se

car -

la

"'-

_,
-- -te

.....

s-au

pli- nit

ca-

in

te

5-{/U

..-

..-

1..

tea

.._,_,

n - t- ie

Js l> )
n

- t - ie

J
>
0

cum

pre -

cum

........

pli- nit

L--

mi

0
mi

~ --.. " ' - .r'


nu- ne.

re _ _

..-

pre

J ' J'. l ) p

~)

- re _ _

ca

te

car- tea

la

"\"\.

4-=--] J j
mi

in

..-

Il

nu- ne.

2. De la Rsrit rsare
0 stea cu lumin mare,
Razele i rspndete,
Pe trei crai povtuiete.
0, minune! 0, minune!

392

na

l>

---

"'-

- --- - nJ J 2 c
...

''

a
.....
-- - - .. -- -- -- --

;b. }1 Js p

) J
ne,

na -

Moi

"r
ne,

mai

seri- e

j)
~i

--

>

..-

..-

1.Doam-ne~

..-

(j n

-- -- -J [] 0

i~
~Moderato

'\'l

3. Steaua magilor vestete,


Vifleemul i privete,
i;li din proorocia rar
Pe Mesia l aflar.
0, minune! 0, minune!

-.
~

nu -

r
nu -

AUZIT-AM, AUZIT
(Coli nd

de Boboteaz)

kJi.. Ni
t.A

u -

zi-f-am,_

&Al!egJettJo

! = u),
t.A

>

--- --..

....

in

tu

J.

)1

in

tu

ri

zif, _ _

D tJ1 caJ.

nu/_ Sfin~

-..

--..----

$U{_

....
-..

- es

...

_,

----

jU/ _ _

2. Si la apa lui Iordan


Tot pe drum de maghiran
Acolo s-a botezat
De Ioan cel preacurat.

.. ...

/ea

lea

"" --..
--..or
J

..__
~''

bo -

i -

lor, __

v v u~

bo

- i

lor,--

til,

lor.

t() 0 a'--; D J
ri

4
niis

s-a

\:

)1 )1 t91 )1

....
--..

)1

zit--

'

nas

_,
.__
.._.,
....
---J..
"i - es
nul_ Sfint
n

....
-..

....

....

_,

""

$D0 8
- ---eut __ Dom

--..

a -

zi- t-am,_ a

\-..
......
eut __ Dom

~
-. -.c- .__'.r-;--..._,_

--..

-j

lor.

3. Frumos nume l-au aflat


Iisus Hristos luminat
Frumos nume l-au aflat
Iisus Hristos luminat.

4. Domn a fost i Domn va fi


Pn-n veci de veci. Amin!
Domn a fost i Domn va fi
Pn-n veci de veci. Amin!

393

.;

.;

AZI ClJ rrorri SA PUAZNlJii\t


'

( Colind de Florii )

~~
j

Pre

....:;.,

Dum - ne - zeu sii-L

J. 5

J.
1.Azi

r-- J'
j

cu

'

../ . _ ____
.... -

"-~

ns- t os
nm. {J'l.H.

-&~

mai

mi~at

vt - ne-n - ce -

J E F8

tJ

Hrts- tos

rim.

-..-.....--

\-..-..
un __
miel,

$~

im _ __

tati

8
un_

-.. -....ti

>'

ne/__

vi- ne-n -ce - ti

..-

......... ~ r--mi- nu- ne,

~....:;.,
0

JJ J. J) J.

>--

mi -nu- ne,

2. Azi intr-n Ierusalim,


Clare pe mnz asin,
De popor e ateptat,
Ca un mare mprat.
0, minune! 0, minune!

J.
o,

mi -

)5
mi

ti-ma_ ca

;:

r8 r

ti- ma_ ca

._ J.
nu - ne.

r--

J J
nu

mi -

pa -

Spre pa -

Il

ne.

3. La poart e-ntmpinat,
Toti Osana i-au cntat,
Osana dintru nltime
C Hristos mprat vine.
0, minune! 0, minune!

4. Pruncii cu stlpri n mn
Cnt cu toti dimpreun,
Osana dintru-nltime
C Hristos Dum,.;ezeu vine.
0, minune! 0, minune!

394

ma -

J.

Dum - ne - zeu sii- L

J. Spre

2 8 JJ'

a tempo

miel,- 0,

-..
\-ne/

Pre

..-

r-- .......L.. ....:;.,

VI~NITI,

'

.;

eu

l)li\IPIU~UNA

TOTI

'

( Colind de Florii )

'\'\. Ga

dupa T. Popovici

r~
,,~--..

-r.._,_,
.._,---

1. Ve- niti
'

Moderato

,-..

.-..

&~

..-.. -..

nu - nd~

>i

noi cu

noi

>i

cu

.._,, ~--.
.-

stil - piri

-~

n-

J@

tati dim-pre

cu

'

i -De '

J- J

' ):,

-";

na/

-.. -....-

ver- zi- fe.

De
~'

js

ri

ver- zi- te.

_,
-.. .s;

......r

'

.....

nii Sii-m -pie- tim ____

f4J

J) J

a - dras

&~ p p J)' Js J)---Js 4=9in- pO.


stil

c-

------ni, Si-m-ple- tim _ _

~ ..__, ~--. ..: \.--- ~ ..._.,, ~


a - dras - le in -fla - ri- fe $i
de

nu-

,--. __ ,............--. ...__ ..__._._--.--.

,_

tati dim -pre '

::::J

1. Ve- niti

..... ---~
.._,_

-c-

'cu

'p J J 4E1?
f

--

mi

J)

~
-

le

----

J) Js J) )5 )
in- fla -

,.,...........

nu

U@!J

mi - l'lu

0>---

ri- fe
~

ne.

$i

de

Il

ne.

2. Pe Iisus s-ntmpinm
$i Lui s ne nchinm
$i ale noastre ve:,minte
S le-aternem nainte.
0, minune!

3. C azi pe mnz de asin


Intr n Ierusalim
Hristos Domnul cu blndete
Pe popor ca s-1 nvete.
0, minune!

4. Azi pe Domnul s-L mrim


$i cu toti s prznuim
E ziua Floriilor
Mult dorit tuturor.
0, minune!

5. $i de-acum pn-n vecie


Voia Domnului s fie
Tuturor de veselie
La cretini de bucurie.
0, minune!

395

VBNITI NOUII UB i.\flJI.. Tli.\11~


'
' Colind de Florii

ft Ji.

Ni

,~-\:

l Ve - nifi
Mo.derato '

wJ

no -

'
'

j) )1
$i

ia"

lu -

sfI - pri

cu

$2

.._

...

.._

.......-

nJ
zi

- \...
;j

- pl

D
-

pi

lu

li -

lu

~r--

lot_

ca

...

A -

li -

J J] J J J. p
-

sus

Hris-fos_ Dom - nul.

.._

....:....

lu - ia.

J J
li -

"
j. $

lu

-lU.

tV).

Il

1j

tu

2
lu

tot_ _

ia,

.-=-...

ia,

fe

li

10,

J. p

ia,

A -

li

.-

mut,

i -

1 -

Pe

J) J) J
J
1
mut
Pe

li

J J. p
-

fe

r--.._.._~

0 0

nO.m ca

e;;--

li -

..,.},...

J J

A -

fe,

zi

- mun in-ver - zi

J. p

nam

fi- ne -

~i

co - pi

$i

ra

A
~

:J

D J J0 0

.r

fe,

~r--

>

~ ~

fi-ne-

ra - muri n -ver -

cu

.._,

r--

!ji

j) )

cu

'

Tati
'

co - pii

$i

-\.~ -~., ...l..... -.r--- -~

Tati

- ia,

in -trun -

Sii-n - tim

10,

,fi

in -trun- zi -

Hns- fos_. Dom - nul.

$J
li

mu/

F J J J

Sii-n - fm

ia"

me,

fi

'

.....

..
sus

396

CJ

de

1i - lu

stit - pari

cu

lu -

,,

A -

.._.._~

$i

rii

J. p

ri - me,

.....

A - li- lu -

.,

no

.r~ ~ ~ e;;-- +

ri- me,

mut -

Uw J Og;

1. Ve- niti

r--.._

de

rii

lu -

10,

2 J

- li - lu -

2. Cel ce-i plin de buniitate


Intrind n sfinta cetate,
Aliluia,
Vrnd ca sa dea mntuire
$i de toate izbvire
Aliluia, aliluia
De acum pnii-n vecie
Amin, Doamne, fie, fie
Aliluia, aliluia, aliluia.

10,

A -

J
A

))OAi\tNI~ IISlJSI~

IIHISTOASE

../

q Pa

.....,

T
A-.._.._
't.Doam-ne

.._

4-..

li -

su - se

tAndante

~!; J J J
li -

1.Doam-~

su - se

lu- mi - noa- se.

11

2. Tu

~~li~~~~~~~~~~~

JJ J

lu -mi

noa - se.

Hris

e~;ti

toa

~ti

se,

Tu

J J

t()

loa

Hris

~ti

Tu

se,

_.
~

zori

prea

zori

prea

3. Dumnezeu fiind din fire


Ai luat chip de omenire.

raza cea curat

Si lumin-adevrat.
4. Si Te-ai dat spre rstignire 5. 0, Iisuse nume dulce,
Ne-ai scapat prin sfnta-Ti crue
Pentru a noastra mintuire.

(~INSTITI eHJ~STINI PIU~A

'

'
( Colind

IUIUTI
'

de Pa:;;t i )

"

"\'\. Ga

-{\-.... ..__

.._

cre!j- fini

1.Cins - titi
'

,~oderaj

ne

~'

.._

.....

fifi

....:....

ne pri -

A, .....

' j

mit~,--

'

vri pro- po -

_ J.

cre$ - fini

pri - m(li, _ _ a/J..I.a

J J

La

Oum

_.

ne -

bJ/i.-

ne - . voas

ve -

51 - Cntiirilc Sfintci Liturghii

du- im._

.....
-..

js

Pof - fi_h'

Pof - ti!i

tra

sa

-&

'

c a - sa

_.
~

ve- n1m,

>

ca __

r 0

J J

,...
..... .,. ....-=......

>

.._ ..... ..__


fra

>

li
,

....

.... - _ ...

ve -nim,. _ _

...

sa
sa

2. Cuvinte de nviere,
Sa v facem mngiere.
Si cntri cu voie buna
Zicem cu top. dimpreuna.

ve - du- im. _ _

< __ ..

b!fi;-

voas

Oum

iu -

prea

.._

....

~ J J J J J J J
va pro-po-

iu-

prea

.._

_.

..... \_-.. ..... x

2 F F F F t4--'~

1. Cins -

.....

~..__

Il

3. Hristos a-nviat din rnorti


Ca sa ne scape pe toti '
Cu rnoartea, rnoartea calcnd,
Tuturor viat dind.
397

.,)

.,)

PIUI~A

VINO ASTAZI TOATA

Coli nd la noltarea Domnului


'
'\ "
~
('}1.. Ni

v-J

@ModeT J

_,

J.

1. Vi - no

.-.

.-

-..

:;im priiz

''
ze

398

~ -.. ".-- -..

u - lui

lui

de

_,

sus, Dum -

J)

J.__)1
-rea

tfh n
i - rea

nu

) Js ]1

ze

t3

.-.. -..r--- -..

:;im praz

fU._

as - !U.zi foa

nu

j)

.....:;...,, -.. -.. r--- -..

~ -- r--as -lrizi laa

tfh1. V1 - no

fi - rea,

.,

tG

J"---":J l )
',

fU.__ fi ---rea,

".-nat

,tU.

nat - ta '

~
.-..
r---

ne- ze- u -

lui

Sa--

".-- -.. ".-- -..


-

lui

r11

Ii

sus, Dum- ne- ze- u -

lui

vr-

aw.
-

sa -

vr-

sus, Oum- ne -

-..

Ii- sus, Dum - ne-

lui

rJ

_,

-..

de sus.

;n

ct

(-..Ni )

J) J J J J. J) J J J Il (j)
de

sa

on J) J) J J> )1

)l ),
-

tfh Sa___

de

sus.

2. mpreun s sltm,
Pe Domnul s-L ludm,
C acum s-a mplinit
Tot ce-a fost proorocit,
Tot ce-a fost proorocit.

3. Astzi prea Bunul Hristos


Pe norul cel luminos
S-a-nltat de pe pmnt
La Printele Cel Sfint,
La Printele Cel Sfint.

4. ngerii sus L-au primit,


Cu cntri L-au preamrit.
$i noi astzi s-1 cntm
$i Lui s ne nchinm,
$i Lui s ne nchinm.

5. Laud-nvierii Tale,
Laud-nltrii Tale,
Lauda Domnului Preasfint,
Sus la cer '$i pe pmnt,
Sus la cer ~i pe pmnt.

1=-<:.cl<:.l~ii 1<~
<l~t

~J

<~<~l<:.t

l:liSLI 1-i

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

CI~I~A Cl~

Il

1Glasul

I~STI

glasul I

f
n
!!{

--

--..

Ce 'Moderato

ea

ce

q_

-J Qd J J

J J

re~ fi

ce

t'

pii- mint

pti - mnt

prr!
J

~,...........

t'

D-

>

si- toa

t'
t'

--..
ce

di

le

scii

scG

-pa

tii

di - le

.....

du-

zeu~

>

pa

..-

j
tt
-

lo

--ie~

--.. --..
- te -ne

>

ti -

ne 1

f'n - tru

te- ne

ie~-

n
C\

"ca

"

nii

J J
na

ca

nei

A, --..

CYh

--.. "- --..

fi- ne,

Nas-

J :J J li J J
n

...... -.. --.. \"-~


~m-

fo

J J tJ J :J

J
~,..........

ti

ctoo.-ra mi -tu -

Fe

ce -

/o

jiJ

re

ce

\. "---:-

fo

cioa-rii mi- tu -

piim __ la

Oum- ne -

--.. --..

rtJ J D

-- -

- ....e...-..
-j

te- lor

au

ta

la

de Oum- ne - zeu, __

de

lot;

Fe

ce -

>

\"
- -..,...-....
piJm__

J J JJ J J J
Oum- ne - zeu,

.__
--..
-toa-re

du

J J

"- --.. --.. --..

toa -re

cu - ra

cei_ ce

not~

v
dej

J J J J

J
A, --..

,)

dej -

-~ --..
cu - ra- tii

Prea

re,

J J
~

ni

J J

ta- re

te - lor

Jj

~--..

IY'J..

me- ni - lor;

>

IY'J.. cei

pre

Pre a

'

noi,

pre

r-- -~ A,

oa

_,

C\

si- taa - re,

oa

>

~i

......

Q __

J J J
J J J J - me-

re~ti

ce

" - --..

"-....-"

bu-cu- ri

e~fi

--

pre

a __

rt

_
...

--.. --.. --..

>----

Ce - ea

li;
,

Pa

bu -cu -

>

J
--..

IJ(JClJUIA

" - --..

e~fi

' "':! J

' ./""

pus.-

tru

ti - ne,

Ntis -

ca

C\

rail entando

Oum-ne- zeu,- ne-am-

pus.-

401

el

i\flJeJ~Niei

PllBA l..lf\lJUATIIAHl
' ~
glasul l q Pa
..--

'
t'

----.v-a

fu/

nu-

--

-->

$~ tJ J J.

,.
402

et

co - pe-rit,

ci

des -chi -

Iii
'

fii

--

su- s-au

vo

J J- J

uii

pa

--

v-a

ru/

J il
v-a

ru/

.. ..

......

..-

--

~i

rn

)>

J J

$i

rn

v-a fi

'

'f'-Gfi

'

ta-

~i

- le

un

~ ~

Iii -->
.....

::>""=>
un -

tt

......

lui

J.

J J 4 JJ J

vri:

sa

cii

:>

ias

ind,

de

fi -

po- mu/

vi

J2 JJ

ind,

--

-,

de
~

ru

ru

Hris -fos

po- mul vi-

.....

-,

r-fi -

ga

'

dii - ru - iGs

-,

le

>

sa

dti - ru

-->

J J J

tru

lui

fi

~i-

uii

tru

dul-cit;

....,.... ._ ._ ...

>

vo

-- -

in - du/ -cil,

tn-

>

su- s-au

.. .. "~ .....

..-

>

ce

Cl

pa-

VOl

......

ce

._......

r--

iu -lui

tt

pre

co - pe-rit,

des - chi

>

Yii:

voi

J> J J

nic(

--

pre

t J QJ J J'
.___ ..
"?- -- - .. -- - 1,
.,

ra - iu-lui CIL

.....:.....

mu- ce

fi -lor

mi fi

pri

v-tl

mit;

tJ j
.. ..
"~

niC!~

>

mi"n- tuf

fi- lor mu- ce

&J J J J J J.

nu_

>

-- -- --

- - -- "~ -- , -- - - n J Jl J J J. J J Jt

J J

ra -

.-A,; r--

>

u -da

Iii

r--

"~
pri

-->

J J

Prea

mf"n -

.___

ta - u -da

Prea

'Mode'!'to
~ . ,,.j

.___

--

cti

Hris -fos

\ ' - .....

--

su - fit!-

tJ
>

~-

lor

J J J

su -fit!- fil -

lor

ti

ga

.__

'

--..

-->
--..,........

noas

Ire

BsD

noas

tre

,, td1J) D
r--

pa

..... ..... ,-...

ce_

-->ma-

'ii

re

....,..

"
J.

mi

ta.

tJ J l!tJ

ce_ 'ii

pa

..... ~
.....
........-

ma- re

ta.

mi

ol

~IINUNI~

0, PUEA Sl.\VI'rA

J
gtasul I

-----

n ~ ..... .....

ct

0.'

~Moderato

~ ~

tifJ
0

$~ J t4
--.
VI

--.

prea mii -

_.
--. .....

--.

tii

tii
'

- e

.,

te-te

t'

GheF-si- ma

te- te Ghet -si - ma

zeu_

\"-

mnt se-n- groa

,,

--. --.

vj

nf~

--.

sfn - tri

ca

...-

,/

eiJ..

zeu_

>

sfn - ta

ca

r-a

j)'
a

vo

rut

_.

pa

Ve

k9

fa

ce.

Ve

--

Nas- ca

J J

ct

toa -

Nas - ca - toa

sca

'il

ce.

r-rei

rtf. _ _

--

se

le$

se

le:;

"- \--- --.


de

Oum- ne .-

J J tJ J
rei

de

Oum -ne

_.

sa.

j
sa.

sa

.....

ra_

y;J n=

..

stri - gam _ _

......

--. --. r-- n " - " - ~ --. --. --.


ct

w J J dtD

>

iz

fa

se

lui

ni,

..__

1; r

_.
--. --.

\"-

JP;

>

mor-mn -

n "- ~
_,..
" - --. --. ct
se-<> -groa
scapa
$i

>

mor

ne,

J J qg

mi'nt

J j J J J j.
~

&~

mor

vo

\"- .....

eiJ.. mor- mtn -tuf se

cer

--. --. --. --.

- ta m1 - nu -

--.

,/

&~ J J J
ca - fre

,/

eiJ..

ne,

>

ri

tri mi- nu -

rt-

J J

-"

ca -Ire

......

..... --.

>

Pa

J tJ J J JjJ J

vi

prea ma-

i_

cre-din- cio -

,. ............ J J J JP
J J 4
-

sa

sfri - gam--

>

cre-din- cio

403

,,

';7;:1
J.

Ga -

prP

$1~

fi

)l

--.

.__

--.

n-

ce- pa -tor

._
.__
c~

tn- ce - pa- toc-

vind

Cea

pli -

na

gJ

pli

.__

de

dar,

na

......

A,;

Dom- nu(

es- te

J J @J

- &-r

es -te

ne

..........-

--.

- re

Dom -

.__

--.

t~

ce

J J

.--. --.

mt

-e

--. --.

cu~

JJ'
rif. - te,

-.-.. -.
prin

td

JJ

da

fe

--g-

ce

ce -

cu - rci- te,

bu

--

Cel

nul,

bu

oiJ.. Cel

--.

\'-

dar, - - - -

ne

,,

~Wr

de

ti - ne

\~
lu-

jj

prin fi - ne

lu -

ta.

raiL

J J J 3J J J J
:>

mi..

--.

>

fi -

mii, ma

'~

--. --. --.

cu

cu

Cea

lor:

--.

>

il

vrl

- --- j
j

tl,

.....

\vind

>

'~

vri - il

Ga

pr~

lor:

--.

J J J J J J J J tp d J:::::=:::

)l

-.r--

$~

--

r--

Il

:>.__________,

ma- re

Iii.

mt

i\10 Iti\t 1"NT l JIJ TAU,


ol

"

i\tiNTUITOIUJIJI~ ...

~-th
glasul 1

J>. .__ ~ -

c..!!..,

-fr.

Hor- mm - tu/

Jb-

Moder~to

w'

--.--- .__
strti

ju -

4 ;J
strri
404

.__ --. .__ --. \ - --. --.


to - ru- le,
Tau, Hin - tu - i

"trJ J ~ ~
Hor- min - fu/

Tau,
~
--.

in - du-1,

ju - in - du-1,

q Pa~Di

J
Hin- tu -

J
t

:>

to - ru -le, os -

.- .__ .__ ~
--- ~

morfi

JJlW

:>

morfi
'

s-au

os -

fa-

lu

JJ J

J>.

c..!!..,

-~-

eut

ta -

$11

_.__ ... b
de

sfra-lu- ci -

J J d Jf J J J
S-<IU

fii -

eut

de

strri - lu - ci -

--- -

$!,

n -

rea

ge -ru- lui

in - ge -ru -lui

...

--..,....

-,

,!. 4@)
""

s-a

ce

--.. --.

"-. ~
~ Pre
Ti

,6.

ne

4W

i -lor

i - lor

mii

-.

Ti

...

--.--.

--.

[(l

stri

,1. J8JjJ
....

Cil

...--..

-..

ciu -nif;

ciu

la

Ce

la

--.

u -

nul

J) J JJ
>

la

nul

52- Cntrilc Sfintci Liturghii

la

-..

-..

-..

ce

ai

in

ce

Dum

ne

QI

in

--

..,

eat_

VI

rea.

>

e- rea.

-,

ta- ru/

j'

f J

-..

ta

rut

-..

--.

ne _ _

ca

CF J
ca

~ -..--.....:..... ,6.
din _ _ mor -mnf, <.:..:,.

j. '

J J)J f J J
>

--

eat-

VI

......

ze - ut

nos
rall.

din-- mor-min"

.... "--="'
\
tru.

J QJ)t J

ne - ze- ut

zii

ne _ _

-8--

p1er - zii-

Ti

-..

pier-

J~r

r----r

J J J j
la

-.. -..

..__

Ti

la

,-i --.--.
Dum

---

vi -

rim

,.

n1;

~ -..

lJC!J d
dem,

Ce

dem,

J ~

stri

--.

re __

in

rim

Te _ _ mii -

ne

ca

tr 4J

Gt9 _ _J J

Pre

re

VI-

-, -,

ca

in

...--. ..... \_--.. -.. -..

te _ _
------

....

--.--.

\~

p r J 9sr J iSO

>=

...--. --. -..,..

fe -

...;

rii - tat--

J : FJ
me

ves- tit

...

....,.

taf, __

) J

fe - me

dll22

ra-

--.--. 0

.....

ves - tlt

,1,

J1;

>

'!.

s-a

ce

--..--.

\~
a

J tl J :J J
rea

'"

- -

-, -,

-,

nos

Il

tru.

405

Glas ut II 1
(~ASA l~PUATlJIJlJI
-~

glasul II ..2!;' Pa (forma glasului VI 1

.__
sftn -

Ca

.. ....... ._
J

Jt

...-

tii,

$~~~~ l

'

B~J J

sa
~

.._,
pro -

fra
~

--..
o

lu - lui,

~-..

'

t[tJ J

ce- ta

J
>
sftn -

te

P.-J
.Jo
.._, --.. -.. r---. ~ --..

~,,

ro -ci - lor _ _ _ _ mz -

r1

t'

d).. ~

re,.

tm

J a~J J J J J.
._ ._
---- .. -- - ...... t: ._ - ---- .. ..
gJ j J J q J J
@#;~& J J tl J ~
._
.__ .. \--.. ..
<A
na
J J ru; j
Il
v
(J~J
'#lili&
)s

tii,

J J

..-

......

po -

do- be>- ft.. ti

/~v.
or
ma - r1 -

ro - ct. -

a. -

pro

tm -

re~

...-

ca

sa

ca

sa

ln

tru

ca -

re

Cel

n -

tru

ca -

f1!

Cel

>

po - do -

be:; -le-fi

--..~
ne -

dum

........

ze

se

esc

te.

>

dum

ne- ze

- esc

se

eJ~I~A el~

te.

na>

BSTI IZVOUlJIJ
'

-e-.

gia sul Il , '' ;

f
A.__ --.. ~----~
-c..-...._,

. . ; Ce

'Moder~to

fr

52
Ce

406

<!Cl

ce

J@
-

ea

ce

Di

._ :-... ._ .__
ro
e:;ti

il)

e>fi

iz-

--..

-ru/

........

mi

..

J J J ltt/J
>

iz -

vo -ru/

mi

J.
lei.

ce~

vred - ni -

vred- ni

-Oum -ne

(a

--- ---

- u -Iii

>
(a

re.

..___. .........

--..

Iii, pre - cum

tru

ta

rii

__
spre

JJ
---ce pa---

cel

no1

ce -pii

cei

ru

tli, pre- cum

ti

-ca

pu -

de-a

---ne ---na- daj


---

rea,

ru -

a -

1m

'

ta;

<...!!.,

m-

ca

JJ
te-

pu

rea

J
i

fa;

ind, <...!!.,

sa

stri-giim

---ti

ind,

sii

stri -giim

ti

J
a-

im
~

te- rea

.......&...A'-'-~

-du

tu

tu

ca

~---

pu

re,

--th

J J J

._

de-a -pu

Nils - ca - toa

ci - toa

no1

spre

u - til

ro

ra -

Nils-

- zeu

Dum -ne- zeu

vi

de

'

tJ

mi- los- ti -

noi

tu -

rif

VI

>

pre

J J J

le,

ne

mi-los-fi-

no1

te

ce~

u~
le,

'@) J.

pre

>

ln

te - ne

-----

m-

e.-

Bu

e.-

BI/

J J J -~ 1

>

tru

ti

....
--- - ---ni- ---te!
cu

ne

na- dtj -- du

az

-----

re -ctnd_ Ga - vri

oa

J J
cu - ra - fe.'

de

ca

..___. --. :::,

puri

J ~t ) J
de

tru

puri

EJ

oa - re - ci'nd _

A -.

c..!!.,
'

._~

Ga -

Vrl

J>

J tfJ
mai ma -

-th

..__

ce - lor

al

Il'

--... ,............

,,

v J J Ji )

- re

re

le

-~

le

Vo

Vo'

--- ---fa - ra

lor

ce

J J JJ J

J J

~ -a. -.,............. - - . .

ma1 ;

al

rail.

ro. -ra

~
--

e - vod.

J
e -

j; . .
vod.

407

-tf-,

g la sul II "; Di

.A

......::L..

~
......_.Cnd___

Cind _ _

de _ _

- - --j J
Pt r
'&
-

ri

,,,

-~-

ma

ma

-~

--

--.

tu-

tu - ror,

tu-

'

tu- ror,

,,,
se,

Te-au

j)t

Te-au

se,

tn

cu

gro -paf;

in
~

,, 3

if

~
~

cu

cu

--. --. --. "-.,.

~
......
fa _ _ prea cu -rat _____

ce--

fa _ _ prea

rtf

Ti

--. --.r-

--. --.

!ji

cu

giul

r
,.,

dsfJ

cu

-.!!.,

!ji

'

ni -ma

>

tru - pu/

Tau.

......

J J
2

>

ne

s-au

ne

4=

cu

--. --.
!ji

cu

J
!ji

,A.

Tau.

j. )J

dra -gos-te

--. --. --.

--

ze-le

JJ J j

cu

bu -

'

s-au

bu -

- -

tru - pu/

--J
....

~ --.
giuri, Hris- toa

dra- gos- te

cu

\.--. -.r----

ni- ma

r-

ta

'

- --- J q J J!

ea

._

Err r
j

la
'

1J

--. --.

!ji

._

A -

giuri, Hris- toa

giul

._

din

>

vi -

ne,

A -

ea

VI -

r+ r r

pre

--.

din

._ ~----

--.

-ne,

Ti

cu -rat

pre

,A.

--.

cel

- - ---

cel

mort,

.J J J J J J rf] J j

"S""?

408

gro- paf;

>

na

sm1r -

;[ J J J
if

vo

ce___ mort

na

---- -

&o CJ J
vo

go

- ._

~ ...-..=... }

rtt

._

sm1r

---- - fic' r--.

go

po -

Te-a

cu

\."-

po

r r r

'ZI ~

-.!!.,

--. -

cru

pre

ea Te-a

ea

~
' cru

..._, \

._ ._ ._ .

....::..... --.

ri

.:-"

de__ pre

~
~

ze-le

..--. ! ~

- sa--

R ru.

sa--

fi -

sa -

sa -

0
ind

ru -

J
ru-

--.
cu-

>

)) F
fi - ind

cu -

~~

--..---

--..

prins

de

$~ J~

;;::>

'"

;U

- - --....

--"

'

ffi~

--..

bu- cu

rn

du

~-

f-a

bu- cu -

...:....

Ti

Ti

.r

--- -

~p

' - ' - --.. --.. --..

,,, ''F r au r r F 1 F J J tJ
CIU-

[lU

--"
--.. --..
'-

Ta

nii

le,

Ta

nu

iu -

le,

-----

-bi -

lU

bi

to - ro- le

to - ru -le

de

stri

J J
sfri -

--"
--.. --.. --..
~

re

pte -

re

--.. --..

oa

de

pie - cii

rr r

MO.- ri

ec

'

'-

se,

se,

-----p rl?rr
........

Ha

ec

--"

rn - du

.l_
....

..!!.,

[]r* r

>

gat-

<..!!,.

co,

--..--- ~'

'--..J

' - --.. ........


....

oz

cci,

ffi

de

--"
--..

prins

gat

frt -

JJ ;

'<--

meni.

J.

s;;;;;;;:::.

ca

/>.
\ .....;

Il

meni.

00

Glnsul II 1
i\fiNTUI~ STI~- i\IA, UOAi\fNI~ ...
"

' glasul

i:;:
'Moderato
, '''J
meu,

'~

J.
meu,

._

t,

rut

,._

-.5--

:J

ftJ

>

"' - ma,

e> -

Doam

-ne~

\--.. ...........

Dum -ne

ze

ut

:J

JJ

>

ze

Tu

e5fi min- tu

e>ti min-

--.. --.. --.. --..


fi -mi- lor ma

4._J

tu

ror.

-----........

J j J j gJ

pa - ti -mi - lor

ma

tu/

rea_

1 -

--..

--..

tu -

ror.

--"
--..

rti

bu

0 J

bu

tu -

rri

ut

~--

--..

--"

i -rea_ tu -

tu -

tu/

--.. --.. --..

4 ._J

Tu

:J

S::....-

>

ru/

---

J E FJ j
ca

pa

Ga

----J E Jj J

e~

tu-

ai

"
'\'\

III

.P
' - -->- --.. --.. ' - ' - --.. --..
- tu
te -ma, Doam- ne, Oum-ne -

Hin

o)

Vi

fo -

Vi -

fD -

...........
~

ci - ,.,

JJ
#

sar - ci

-llCI

409

._.._ .._ .._

'p

--j
:J go J J 2
.... ....
--- - - -

-ra

fa

de

fii - ra

....:......

'p

de

le

le

-.. -..

-.. -..

gi -lor

me

le

gi - lor

me-

ju

tor

J @g J J J

a -

ju

for

na

de

da-mi

m -

nul

nii

de

F
u -

-~

t,

....

-.. -..

J Jj J

meni

&J

~i

cci

'

ai

-.:---

c~

,_

ri - di

....L_ \."- -..r--

fun

qr

e~ti

- .._ ---

de

tor

ma

1i

bi -

r?

1>

>

Ce/ _ __

=--

iu

ma

li

fre

J] 4 J J J
~i

...E...

fre

de

iu

da;

bi - tor

~i

da;

Ce/ _ _

ca,

ttJ 4

J J J
$i

ri - di

ma

'

-:>!
nul mi- los- ti v

.._

-.. \"V
. dt..

fun

....

mi - lin - tii

u - nul mi- los- ti v

-..

ma

nul

ml - lin - fii

a -

ma

>

....

&~

le

mi

J J J

dii-mi

ma

-..

\_-..

ce

e~fi

-..

-..

oa

u
>

rall.

J J

<:::::::_

oa

meni.

1\IAIU~ I~STI~

PUTinU~A

..

enuen

glasul III \'\ Ga

-r

. r - --..

"\.'\---

Ha -

,~~~~to

Ha-

410

re

J
re

es

:.

eOr

es

re

j.
te

~
pu

.9

-...,>-

- re -

J) ~
pu

te -

-.. --.. --.. -..


rea

cru- ci

j j

Ta

le,

J J J

rea cru - c11

Ta

[~

'

....

,, J@J J
,, l2lJ
t
,,
,, r
.....:....

Ooam -ne,

!ra

ca

tu

me;

....

.....:....

tati

:;i

pos

:;i

me;

tu

tt

r-;;--

din

ge

>

din

$i

lu -crea

tu

>

toc

tu- crea

:;i

.......

rti

za

fat._ din pes-cari,

:;i

!Tl

>

fat_

..,...........~

mu

ce - nici,

g@,-@

-gm:-- mu - ce .9
-.

........

din pes

3e

li.,

ca

.._

~
....
~ ........

sa

se_

r r bEf

ca

nio~

-car~

....

-. -.r--

su -fie- fe

pen- tru

J 4) J J J J

....

-.

\"-

pa- gni,

pa

za

se_

sa

----- ----- .J J l T 4t1J J @ JJ

roa

$i

-"-~~..e

>

lu li

loc

J J

J) J. ' J) J J
-

in

--

.._

,...........

~
~

in

.._ .._

'

flpf

.._

m-

~r--

.9

fipt

s-a

ca

ne,

.._ ........

pas

..__

' J) J nr

:>

Ooam

- -

....

l\

1 - . -~
'\':

te

n%'\ l.

tre.

Il

>

roa -

pen -tru

ge

su -fie -te

te

"IN ernPur.J

i, J
-i\~
In

Moderato

-.

--6

ni- fe-n

J J
ni -

........

tin- z1n -

nr

cru -

cil~

.._

-. -.

Mo -

i -si

:>

~ J

>

cru -

chi - put

In

-.

~~ ~

~o

(~nuen

- ---

chi -put

....

..P
-. -.
du- !ji ta

Mo-i

ni~

-.

- nat- ti

'

21 F r J j

fe-n - tin - zin -

du-:;i

la

fre.

1."\. Ga

glasul III

noas

-SI

.......

~
in

....
-. -.

mun -

te,

J ~~

;;:mun

~
me,

Ss~D J.

- nat- ti

'

te,

*q_'

-.
pre

j
pre

*.,
q_

.._.
mti

mi-

Jn
....
-. -. ....
A -ma -

A - ma -

411

...

-.L.

.....

tic_

,, D

a. ._ ._
bi

Tu

ru - if;
'1

J J J j
a

lie_

--

.._,_ ..._._

me -le

pal

in

* -. ._
Ct.

ce,

m-ai

'1

J
ro

'<-...>

-..

.....

._

..__

~af,__

in

nul

vnij - ma

bi

lui

>

vi

'

--,, Q J J J

'

fi v - ni - ci -lor

.....
in-chin

J J

cin -

f r

il - chin

'1

\--

sti

du -ma

din

.__, -..

mi-ai daf__

sem -

dat__

de

sem -

ar

cul

pro -

gif

fu -

de

ar

cul

pro -

- ceas

ta,

Cu - vin -

J J J
Pen- tru

fei

~i

Cru -

cii

>

ceas

Cru - cii

Ta

.....

to,

Cu - vin

Ta

te,

le.

qifJ J J.
>

te,

>

---- ._ -----

RJ J

cin - sti

J J

--.0

fu -gif

Pen -tru

mei.

mei.

din

.__

..._.. ..... -.. .....

ti v - ni - ci - lor

._

J J E
a

tii

'

cru-

- mii

mi-ai

~i

lui

vi

._

~u

cru -

. _ - ..__
j

du

..._,

~u

lu.

min - tu - in

min- tu -

..._._

lu.

cin - sti

Gl

412

zi'n - du- Ji pre

p- --r J J d

......
v,-Qj - ma -

bi

nul

ma

J J J

-. -.. ......., ...___, .....

---

--

mii

cin- sfi -

'

~t,__

'

._ ._
-

brri - ti -

zn - du -Ti pre

tin -

in

brri - ,fi

J J J
m-ai

ro

im

ru-

ru

..........

-. -.

me- le

pal

---

Hin-tu-i-to

- tin -

J
le,

Tu

iar

.....

'<-...>

i-to

bi- ru - if;

L
'<-...>

.....

Hin - tu

<::::.._

le.

l\UHA"'

Hl~

glasul

cl

SI~AUA ...

'\1

III

Ga

- --- J
......

i:--

------u -da

La -

'Moderato

---sea- ra

de

>

La

......

toa

'~

u- dii

~
-

se,
1

toa
j

---ce;;ti

$~ j

i\
'

- -6-.;!'

Htn

tu

;;i

---- -------te, Hi'n-tu-

if!$

lu - ie;;

fe,

------- - --J ift;

'~

te

----

noas

le

le

tre.

rail.

i'-Oe
'Andantino

~ ~fj

- -----frum - se

frum - se

----

------- ---du- hovni

du- hov- ni

.....r....

-------

"1

ru-

le,

ru

~
'

su

E
su

le,

i
Il

tre.

----

----

......

11

'

Ga

tea

'

tJJ J J j j
>

De

tiiri

lilUUi\IUSI~'I'I~A ...
glasul III

..._..

.- --..

....

........

cin - tiiri

lu

Hris

f!,

>

a D

noas

Hl~

Ti

nDJ j

\. --ta

JC}D fJ

fie- te

"

Hn- tu- i

....
--. ......

---- fie

cu

....

J bJ Fr F ~r J
Hin

ce;;ti

ie

J J

'

cn -

>

.9

"

---cu

JJ J

ta- mt

cu

se,

du- cem

---- ----ie ---$i

Fsr

>

....
--. ......

---tii- mi

cu

rii

'-.

' J

JJI d

Sf!a

de

Hris

'

dJ

J J J 4 J

~~J

\.---- --- --Ti e,

----

du - cem

----

tea

'

'-. '-.
te - CD -

J J

------ ------ri

ei

ti =~
>

fe

- cio -ri

rf-fil-

j ~J
;:::=:::::ei

ta

413
53 - Cntiirilc Sfintci Liturghii

- --mi

J.

J J J

de

le
~

prY!a

j
tri

cu -

ra

'

...

" - " - ..a...

"-

cri -

se,

re

ua -

re

foa

- --d ti

dii

....

'

ti
'

zeu:

ni - cri _ __

- ---sau

ce

sau

ce

~~

"---

414

"- "a

vred -

pri- cep,

de _ _ Dum - ne

ci _ _

fe

voi

fe

mri

a -

voi

voi

~nu- mi

nu -

mi

du

prY!

pre

==J:.

mi- nu -nez.

tJ J 1
.

>

Ce

ml -nu- nez.

~--- ~
ce

ce

du

Nris -

Nris -

---

q_

zeu:

--

"-

e,

de _ __ Dum -ne

roi

mi

e,

"'
..-- "--"'
__,
-.

~ ~
ni -cri _ __

Vrf!d -

mi

vri - il

J
cri

il

ti

stri - gat - - - - -

foa

'

vri -

~g
du

----- -

fa,

sfri -gat _ _ __

J J

na

ua -

j
fi

- - - --- -.;;;;t...
rn - du. - se~

rin -

mi

'

na

d~

"-

cu-rri- ti

tri

lu

......

fi

la

u -

>

la

u -

J%)

>

fi
'

y
fi

ne,

fi

nu

mi

......

Pen

tru

'

a-ceas-fa

j
>

Pt!n -

tru

a - ceas -

J. '
fa,

--- J

..... ..... .....

pre- cum__ mi

&~ J)

Jl
>

pre- cum_

.........
......

ce

mr

......

S-<l

...... ...... ~

cif~

strig

>

...

ea _ _

"

ta'
raiL

J J

&
1
-----------i

ce

o.

'Mode~ato

& "~iJ

......

cre- din

cre - din

......

riv -nti

&&

mar- tu
~

J J ~
......

......

in - tre

>

in

ruri

"
'\1.

----

-.. -..

ru- i

da

ru -

da

i -

"' '
j

ca

te,

ca
~

pre -

a,n

dum - ne

'

SI

un

J
pre

~
'

tre

pre

- ofi,

ne

......

...

""

ait

Pa

--J tJ

Bi -

Bi

A,r

PrJ. - vei

J ;QJ

...

ait

un

>

dum

rea

pre

ze

J J zeJ J

>

.......

(11}...

&j

'

A,r

si - rea

......

rr

--

...
......

Ga

>

-mi

...

.-

.....--..~

"
i\IAUTUIUSIUEA
...

rr

J J J J J)J ,J

rv

da - ruri

cu

JJ J J

Pen - tru

>fii

......

Bu - cu- rii - IF

F F ttft) J f4,..--=

j)

- -

-..
mO.r- ru -

Pen- tru

'&

e:

F FF

tr
a.

{.~~

,tii

da

glasul III

-ni- IF

Bu -cu

Il

PI~NTIUJ

-..

fi

'

...
.....

...... -..

e:

>

cu

e>fi

.........
...

~,

Ti -

strig

e>ti

"'"'

J J)!d

run - cil,

@ J J.

ce

......

po

.....

JJ J

ea __ ce

&& E;
......

po - run -

s-a

......

5I

(11}...

'

pi in

tt

vei

......

se -

n - ca

>

JJ

se- ri - cii

pl in

...
..........

... -

o..._,J

~u-a

......
de

J
de

......
ra-

n mt

fF-<lu_ a

ri-

415

--..

\.'-- --..

fat,- _ _

---

tt

t:J LJ

-pre

gti

~i

A-

JJJ J

&t?

ai

Vf!l

>

ga

--.. --.. --..

>

cU-

A - vel

$i

Dom

tre

na

....,_

......

tre

JJ! J.
-

Dom

Za -ha

drept_

Za- ha

--..

al

se,

ne

'&

J
ne

~
CYJ..

---

J ''
se,

ru

ru

j)

1~

-~-

Hris

~ -1~

fas -ca

no

-.
te

--~
cu- vi ga

te

cu-

---~

- --

--..

roa

ua

f r tf ; J

ias -

ca

no

ua

PI~CIOAUA
g lasul III

roa

v i - Qll-

t, ...

~
-

gci-L

ma

re

ti.

rall.

- re

.1111

ga-L

m1

>

ma

-.. --.. -.. ~~i

'--

--~

mi

diJ

J.

~Moderato

&

'"'j

J J
>

Fe- cioa- ra

416

-..

ASTAZI ...
Ga
1.\

-.. ...... '-j

-..

as

rozi pre

t:tJ

J J g J

as

-r

i.'~ -..
Fe - ciao.- ra

li.

dlJIIa ~t.

ali

fos _ _ Oum- ne- zeu

\.---

pQ - rin -

u J J J J J~' J.
-tJ:
- --

--..

q=

J J

sn

siri -

.... ....

-..

Hris- fos _ _ Oum - ne - zeu

sfri -

>

..__

dii

pre

pre

-J da -

'-- '--

,.,

sin

fi

pa -rin-

ei;

ri

---~

'Q[lJ
'--

..__

~i

nul

....:......
drept_ al

ti

1,

cu

1.,

nul

fi

cu

>

--..

na

J J J J J

tat,. __

--..

u -

m -pre

.,

--

'-- '--

tiizi

rn

Cel

[t!l

mai

mai

P01!@SCU

..__

-..

pre

sus

de

>

rn

r r

- sus

de

fi

'p
&p

-.

\--

"-

eJ J

na> -

te

~ -. " - ' -

-,

in - tii
'

Ce - lui

ne

,, r r r r
,, ., T'r
~

-,

ge- rii

ge- rii

>i

>

to

ta

fo

..>
,........_.

resc;

resc;

-.--

......

&ff?fr

,,

\'-

cii

ca

....

-,

mir..

veo.

1!JJ.

-,

-,

gu

cu

stea

cu

-. ,........_. ' ua

cii

ua

ca

vesc

.,

la

vesc

la -

j.

ct

-.

\--Iii

stea

- - ----

-.

-,

-,

....

-,

pen - tru

noi_ _ s-a niis-cut

pen - tru

no/ _ _ s-a niis -eut

Oum - ne

''

vos

>

--zeu

F F
\

-..

ln

r t? F r 1 r r- =1 J

Oum -ne

.,

sla

~---

'- '- '-

'

ntir;
-,

gu

'-

sla

rii

Jn

-~--

cei

Fr r :r r r q -----J

ma

........

vos

--....

du

ct

ttE? J r

rii.

"

ce;

-,

Jz

-,

r F r
at

du

....
,........_.

........, ,.,........_. ' - \

piis- to

----..
ma

te - ra

""

-,

cu

piis -

at

--..

pe:;

'-

~'-

'-

\-,

-,

tu/

te -ra

gsJ

>

....

-,

-,

pe>

J J Ji J
pa- min

----

-.

"

pro -pi

-,

cu

pa- min- tu/

.,

r r r r
ne -

.,

,........_.

''

"-

>i

pro -pi

>

Ce- 1ui

ct

>

>

fi

/lw -,

na> - te

in -tii
'

....
,........_.

""

ti
LeU

-,

cel

cel

-,

.-.. ""

mai - na -

j
cl).

Iii

' .--

~'

prune

prune

ti

-,

-,

ln

te

de

>

....

n arr

mai -na - in

te

de

j
cl).

veci.

417

1 Glasul IV 1
ttu~

eA

UN VITBAZ
~

glasul IV c/1-.
" Vu ( leghetos )

.._ .._ .._


1<"'vi Ca
pre
un
'Alle~Jo

"'

ru

le

de

fo

tii

ru

e,

du

...
,.........

ne'

pre

ti

J] :J
fi

nin -du-ne

1<

....

cci

--...

pif

fi-ai

'

J J J J J
>

fa

cre - din

......

ne -zeu

cYJ.

pa

fi-ai

'

""':!""' ~ --..

cu -nu- na

zit

j.

418

cu -

nu- na

.....

or

ghi

J J

or

ghi

.....

fQzi,

te

Iii

J y

taz1:

fe

Iii -

.....

.....

-..

...
......

rea

fi-ai

pli -

nit,

>

as

fer

----

ga -

>

.._

iW

.._

difm __

22

'

dam-

;n

<t

J ~E j J J J '
-rea

/er

cYJ.

.......~i

' )>
~i

zif

.._

bi - ru

~
ne- zeu

.._

Ghe

ti-ai

ga

'

pli -

- - ---j J
ai

lu-

ai

in

at_

fei
'

......

......

de

la

Oum -

de

la

Oum

...
,.........~<.._

........

ta

......

~d J J

lu- af__

\"'- ...,.,.........

>

nit

P.,.,

>

......

nuri

pur

niCJ, - -

,.........

.._ .._

ai

t[) J

Ghe

pur

....~

as

nin-du-ne

ne;

/a

din

..... .....

~d j j

..__ ,.........

nuri

chi

>

pre

du

..... ,.........

cre

--

..... .......--

dGIJ

__:._

....

nici,--

mu- ce

in- tre

--.,-

\---

mu-ce

chi

de

- -

1<

i~J

le

.....

2J J J

..__

>

e,

'

- -

.....

in -tre

vi - feaz.

un

J J J J J
...
.....

'

pre

..__ ,.........

tif -

reaz

J J J

Ca

.._

......

le;

pre

le;

pre

bi -ru

tn

,fei

fa

re -

Ca

le

ga-L

roa

J J J

ttJ

Ca

- re

roa

le

..e

P,,..

stri- cti

gii-L

ciu -ne

sfri - cii -

- ne

ciu

pp

\~ ~
>esc_

J j

;;esc __

fii

po -me -

JJ

-3ni

fa.

>

rea

nt-

J.

rea

~J

pu

J,

din

cii

ce

sc - vtr -

:J

sti -

ce

~--

'
, din

VIT -

,o J

cm

ru

cin - sti -

rea

rea

sfi

1<
1

lu.

VUI~A,

AS
'

fa

..e
ru

'

-.

cei

j.

cei

ciJ.

dii

ciJ. pu

ta

'

.L

A,;

J '

A,;

>

tj

po- me -

fii

....

cre - din

cu

dii

.--

~
ca

iz - bti- veas-

-iW

pri - mej

:..'

ba- veas

iz

se

>

cre - din

cu

J J

pri -mej -

din

>i

J j

J J

se

..... P

-..

din

;;i

sti

sa

-..

--.. ~

'-- ir r r
' -ez;
rtJ
'
J
'
>

- -

li

IJAeiU~fl ...

eu
,~

glasul IV cil. Vu { leghetos)

~<A;;

..

'Alleg'!""

cu

"*'J
A;;

vrea

cu

--

crimt

ta

-- - - sa

cri mi,

la

sa

le

lor

4 J
>--==--

CJ

-J tJ

lor

me -

le,

;;a

le

..... --.

spa/

Zl1 -

~~= J J J J j

>a

'

~a.,

-..
.L -.. ....

-me -

le,

sp<I

-..

Ooam

....
.....
nt:

J J
>=

Ooam

ne,

pi- sut

gre -

J J

pi -sul

za

1<

-..

- ;;i

:J
>i

...

cea-

gre -

--s

.L
lat

cea- lat

419

--.

,,J

--.

'-

tri

VI

tri

ge:; -

--
--.
ob,;

tir-a
'

1<

dar

'

ne,

=1

Ti
'

se

ne,

mai

pier;_mn-tu

m -

na

e> -

-.

--.

fe

de

~~ J

=1

SI

lup

- ---na -

j
>

m -

bi

ne

:l ~s j

:J

tri
'

ne

bi

- -

' - --.

vraj -ma- :;ut

ma

' - --.

lup

mai

tri
'

--.

--.

ma

ma

>

- se

...

dar

e;

!ji

'-

ca -

--. ~
~

J vrrljJ - J J J J J

J J J

te

cri

'-

>

:;i

'

po-

po -

prm

mea
--

Ti

'

OIJ.

fe

->

prtn

- --- --- "

pla - ci

ge:; -

mea

tJ J JJ J

sri- ti

<r"

>

.......

pla - ca

'
~
' --.--']

--

J J. j) J J

- ea

' - \--- --.

fO.-a

ea

VI

sii-fi

--- - --- - -

tri

cu

j
--.

=>

su

->

ob,;

fie- tut meu,

->
--.

--. --.

mii

.E

ct

Rs~F

'

Do am

-.

......-.
P'- na
pi -

nii

-.

--.

ce

nu

J J j

sfir - :;if,

-.

Doam

meu,

\~

J J J

ma

fie- tut

sfir - >it,

de

fe

su

JJ

cu

tii

---.......

- :;ut

ce

nu

fe -mii!

.J

SPAii\fiNTATtJ-S-A IOSII.,

(,p

glQsul IV ciJ., Di (forma glQSUlui VI 1

- - ---j tJ J
--.

- sif

mai

:J

Sptii- mn - lu -

420

tu-

S-<I

sif

cea

mai

.__

-.

(NP-.11$

J
pre

-SI/

......

...... ...... ......

-!fi

d~

..__

---

,3C,

at

,,,,~

J 9

......

......

ploa - ia

cea

- -J

......

za

n- tru

&~~~=eS?
~

......
re,

,,,$ j

\.

lu
~

......

......

n4 ~
,

v 89

na,

fii

cea _ _

--

..-

sil-

-ra

ne -

fii -

..-..,,
--.. --. -.

..__

Niis

zeu

ru

......

mn,-

si - mn

rii

.........
..._,_
--.

ca -

toa

---

J J

.._
.-

to

---

.J

-..

gu/

cel

,)

td

gu/

cel

-..

to

a - driis -lit

$un\ J J J
>

o -driis -lit

54- Cnti1rilc Stintci Liturghii

fa

..s..
,,
,

J
,,

~J
mar -

fn_

.._.._

gu/

lui

A - ron

,J

J J

sind

J J J
lu

Cl

ln

->
......

ri

\"'- a-...-

ne- ars

lui

-- - - mar- tu

J dfSJ! Jb ~
-~

gu/

...... -...-

ne -ars

ia

>

foc_

ca - toa

- --- -

t4 = J J

jJ

> '---------

........ ...........

......

"

ru

>

Niis

Dum- ne- zeu

de

--tt-

J '

......

a
~

\.~

Ta

.._

Dum

.of ......

&~~~[/1? J.
p

lu

>

,tri_,

foc,

......

Ta

-..

..-

......

---acea _ _

te

-..

J. jJ J J J

re,

.....-

,_
_a

d~--

......

-..'d'

id ,_

......

,.

in

de _ _

- rea

li

de

ftJ

in

..__

d J J --=--J ~J J J 88

mis -

.....:..... -...-

.\.~ ......

$i

cea

mis - l i

za -

tru

in

\.~-

..__

J J J
i'n -

~i

j J}

ploa - /a

at

'~\

va- znd

re

......

va -znd

re

fi

...
' ~

-sind

/o

'

.- -..p -..
......
ce

Q;-W J

A - ron
"-.J

-gad-

~~r

ce

ni -

ar

<_

cul

<.

..-

tiiu

r qf

/o- god- ni -cul

tiiu

421

-..

" - --..

$i

pa -

--..

.....;....

-----

pa

$1

- to

Zl

Fe

'll~g Lid

-..-..---

du

pa

fe

$~~~~J ~j

cioa

te

na>

---i

(;)

- -

ra.

miL

j.

te

i'

ra~t

ra

.....
-..
~

-..

m1

ra

tl

J
m -

-..

ne __ ---------

>

ra>'

>J

.-.. ......

'

ne

Il

ra.

ooa

HJ~(i HAIJ NI~

na:;

la

-.:---- \:_

"

~~r

IQ

~d--

j !

-..

-.. -.. " -

sfn

~i\iJ?q

-----

ra

re,

>

re,

te

t :J d#

fe

--

[{
-..

-.. -..

ef=O

$~~~~2fijy J
-..7

-----......

n;

pa

du

Fe - cioa

Ci

>

a-

ra

te

-..

J ~ar lt J

gate _ _

~~

-..

lor

'

C/Oa

lJ ~:J
-

-..

a _ siri

lor

pre- o - t i

.,K,..

~ ~

-----......

---7

- ti

ru/,

\ "gate
- _ -..
_

-..

pre-

zi-~~

r J ijf1

'~h~

~/, -

-.. -..

.....

-..

"

"
.>
INTii\fPINA

PlU~

NOl

./
,
-tr
g1asul 1V cfl-, Vu Di 1forma glasulu1 II 1
...--

- --

T
6

"-

<..!!.,.

ne

De- grab
'Moderato

lz

,!, J
1n

>

Jn

422

"

Fn -

"'0 J J J
>

De - grab
"---J

..-

-..

"---J

ne

--- - te

de

J J J
te

de

ln

\"fi

-.. -..

tFm - p1- na

pre

J J J

tm --

p1-nti

-..

_.
-..

ra - blfl
'

tJ J J
fi

--..

ra -bit/

<..!!.,.
'l

pre

..ll.,

'

.....

not~

--- -

- na

mal

mU/
~

vra; -- ma-

na

-..

"-

""

cet

~ii

cei

J :J J J J
>

de

vra; - ma --

:J

n01~

"- "de

- -

ce

hu

Te

lese

Te

hu

>

n01,

ib 0

Ti

pre

~
pre_~

Hris

&w

-.

tii

cu

\-.

cu

Oum -ne

st::,

cea

Ta

ta

cu - noas

-~
gif -

ni - le

CIU

sif

ni -le

cw

..__ -. --.. --..


j

--->u

,1. q

U -

nu -le

iu

J J j
nu - 1e

iu - b1 -

CD--~

~~

din -cio

__,
-~

Ncls -

lv

>

-for,

cum

ta

--

~te

poa --

pen- tru

1'~..

?
-.

ca - toa -

de

te

ru

TJ

de

pen -tru

ru

--

zeu,

Dum- ne

J --J Dum - ne

'

- zeu,

-.

ru- le

poo

_z "-

;;i - lor,

ref __

lup -

<...!!.,

ca - toa - re'-

-.

se

J J'

------bi

cii _____ cum

-.

J 4 JJ J
ga -

-..---

"-

cu- noas

cre- dm - oo -

lup

>-=--

ce

J J

Niis

se

>

--

sa

ce

pre

- -

drept___ cre

'

tru;

ce'-~

pre

cru

cu

J
din

nos

te

cru

J
cre

j7=J J

J J
J J ceaJTlWJ
ceL._
Ta

drept _ _ _

ta

tru/

cu

ca

no1;

din

nos

<...!!.,

-.
cre

-=:

te

ca

'

gro - zesc

-.

ze -- ut

--

-.

n -

ze- ut

Oum- ne

J J

ne

~/

"-

tn - gro - zesc

>

no1;

w J J

tii

ne

JJ J

Hris -- foa-

==

-..

$~

toa

9
-.

-.

~/

>

pre ___ n01,

ru

ne

-.

Jl'

bi -

'

J ;J

lese

ne

Ti

pre

J J

ce

--------

-th

-..

de

oa

mem.

ru-le

~
de

oa

Il

meni.

423

.,
.,
AUATATU- Tl~- AI ASTAZI
(,
c!J.,

glasul IV

'-

ta

tu -

A - rri -

ta

,A. ---

'-

Cf.

A - ra
'Moderato

p"!tJ

..__

-..

"'-.

na

Ta,

--le-ai

as -

as

,, r r r ttLdA
mi

Doam

>

tiizi

lu

fd

tiizl

lu

>

,...

-..

\._-..

- ---- --- ---

.....r....

tu- Te-ai

,.

Di 9 C{_ (forma glasului III 1

,........

,A.

ne,

Cf.

na

-.. J'

-..
ste

lYl.

no~

Doam

Ta,

-..

"'-. "'-.

J J

ca -re

cu -

cu

---

no~

~
ste

ca - re

noi,

--

...

Ve

ni

''

----tg J

!ji

Te-ai

,........

t-ai

!ji

,, ae v
,, r t r
"'-.

>

Te-ai

na

t-ai

ni

-.. -..

-.. -..

cea-- ne- a -

pro- p1

>-

F F

na

424

Cl!<l_

--5a

"'-.
Te

fa

ta

Te

'

'

Jj

- rri - fat,

-.. ~
raU.

"'-.
lu

lu

pe

q
g
J=

pe

.....:.... ,........
u

dam.

_,
u

dam.

- mi

.-..
~.r

--

tii.

li.

::..

g.t
1

lu - mi

---

"

J !

:::>

\" --Iii

J J !;Js J j J J J j

ne- a- pro-pi

!ji

- ----

Iii

-.. -.. -.. J'


o1.
a -rci - tat

>

v~

cu - no>- tin -

cu

, -..

- tin -

lu

in -sem- nat__

s-a

'

-..

~i

n -sem -nat_ _

s-a

ne,

mii

>

m1

--

J'

lYl.

J ) .J

"'-. "'-.

s:

--mii

,A.

Cf.

J ,,>I'.J
...,
(,,,,
>I'.J .J

r'\.'(

r~,~~
I'~

./
" ---fr>

glasul IV ciJ.. Di (forma glasului II l

._ ._
ce

..__

~-

in -

Te-ai

ce

Te-a1

ru - lui

po -

&~ CJ J

Tiiu

Hris - tva

fe-i,

- ..__-- se -

le!j -

te

j
se - le!j

-----.,
_.
no -

,~.

te

-.

-.

?il

cre~-

fini,

gy J j

oo

?ii

pu -

cre~- tim~

ri -

se,

Oum -

D JI

---

Oum

rea

fe

tf

mit

Ta

,.............
le

le

....

---

cu

,_,_

---in

J
ru

-.

w
>

dii -

JJ

._
..-

..__

pre

bi

pre

bi

ru -

._

=!

Ve

Ve

'

ze- u - le.

ne

Ta

ru -

ze - u - 1e.

ne

--.

dii

ne

cre - din-

ne

cre-din

>

rea

nu -

--

le

Ta

J j j. J) J j j j

te

ru

dii -

nu -

r1 - le

- se,

pu -

nou

YO

~
cu nu-

mit

rii -

--.

6----~
~ dG '

..__

nu -

vo -

>

._
j

--. ..._._

,_,_ .._._ --. r--

[U

[U

J1JJ

bu - na

...-

c..___1l>

j. '
e~

.........

du -ra

Hris - toa -

te-i,

lui

ni

J J J~ J J
n

ce -

m -du

__

--.,

lui

bu-

de

ce

~
nou

--- ---

>
Tiiu~

le

de

ce

pre cru -

ce -

Tau

ru - lui

Tau, _ _

le

me

cru -

---

'

J Jj J

j
po

me

fat

no./ -

ln -

..__

po-po-

J J WJ J

._ ..__
1e,

--. --. -..

p~

,tat

ntil -

J J J
Cel

-..

ln

Ta

--

~-B.

du -

le

lor

J J

du

le

lor

bi

bi

425

,,,

..__
-

ru

in

- - ----

r---

''

fU.

ru -

ta

ln

..__

'

,,, J J J J
a

-- fo

rut

Tau

rut

Tau

ar

vnd

..__ ..__

.r--ne

a - JU

bi -

ru

ta

-ta

bi -

-ru

bi

tii

bi

ma

pa

ce,

'lll

...;

ce,

pa

de

\"'--

":'!

,ta

in

R1J

'

LJ.

in

ru -

ta"--

'

1 Glasul V1

of

eU\'IOASI~

JlAIUNTI~

,,

gia su 1 V n

--

&lz J) J J J J J J
ne

ru -

niCJ~

,.__,,

de

'

ti v

pro

...;

nici,

J J gJ J.

ar

--

ma

r--- A

Ji])

~,r---

>

.,

/ar

.-

pro - tiv

lor

ce

a "- JU -

vind

'

..__

su -pra

F r

>

rr-

su -pra

Cf.

Pa

--

,,

0
if-..--..&..
,_ de
Oum - ne - zeu_

pO. - rm -

>

[u

---

--.

pur - hi -

&~

~
to-

le

j
le

426

..__ .._
111 -

Te

te,

r r f r J
pur -ta - ta -

&~

oa - se pO. - rin -

vi

-.. d

te<>i ne - vo -

it

J J ~J J
te-ai ne- "' -

if

r---

do

si

....

J J J 4p
Te -

ru -te,
~

de

le,

.fr

&'Jo

..__

do

vi -

vi -

si

-.

;;,

ea

Oum - ne ~

e,

..__

foar

i 2r
>

foar

"
~

.''-

'

zeu-

-.. r--- -

g._ _) I1Jo

ea

Il

frl__

,ta__

t'El!

J
------

&u a J=J v
- --

-. -::m....
'~
mn !Ns

sta_ pa

sta -- pa

''

pos -

>

~~

pri

tir/_ __

pos -

clrip

fri-

chip

fii-

UJJ

cin - tri.ri

.._,......

\-

tiri _ __

J J J

cii

mn

--..

titi

citr -

ll

>

ve

pri

gheri,

.-

ce -

ni

ci

ce -ni

ci

lo~:___

_ _ _ _ _ __

j
ci'h -

--..

du

te

---, ...

tO.i;

CJ
tG.i i

iar

a - cum_

e,.tf_ __

CU---

'

rt

J
iar

dan - tu -

a- cum_ dan - tu - e;;f/ _ _

- --Jj J
~

--.. --..

4)1 J.
ma -

rif~

rind

ne - n -

ce -

Hris- tas _____

tat_ p

,..__

vm -

tut

ne

&::_) 8J
ne

cel

Hris - fos _ _ _ __

\'Dum-

Dum-

--.. '---..v
din

Dum- ne - zeu _ _ _ _ __

J J

>-

>

Cu - vm

zeu,

--, ...

!ji _ _ __

fut

cel

~p

iz -

ba

iz

ba

din

Dum -ne - zeu _ _ _ __

\~
VI

J= )
!ji-

--..

r1 r

>

ln

cu__

ne-m- ce- taf_ p

r~

ge -

lor

VI

fa

.-

.-

1-

-.

~n

rul ,

Cf.

J
rul:

427

o.....J

ca

'&

..

.._

re

le

- le

re

..- .._ "


M er

Mer

ru -le

na -

in

pie

caf

.,.r-

........

pre

na

rea

rea--

....

ce

la

J.
te

pe

....

..

....

A,r

CIJ..

gii L,

pre

- ce -

.._ .._ 0

la

m - blin - ze!j

gii- L,

roa

la

pre

1 ..:;... -

..

-.

\--.

err
.. -- ----

vi

~~

0
......
~L,--

pa

cu

te-L,--

prea

cu

r=-r J:Jfr r

m- blin -ze~

q_ sii da -

ru -

fas

---...

%Qr

vi

....:.....
cii

&~ 4 PJ.

' J:,

ni

..
re,

d J

>

ni -

re~

pa

rr

pa

_.
_.
r-- r--

- ce

..........

1as

ca

Bi -

~-- ma -re

tJ) J

>

ce

~~--

cO.

ma -re

se

Bi- se

- ----.._

_.

sa d5 - ru -

se,

oa

J ' J J ;J

428

!ji

=1

se,

jJ

pe

roa

~ ~

$1

5I

la

ri

tt

te

in

>

r-- ....

...
..,

>

fi

pre

.._

fi

->

(or;

Fr

caf

~~ JLJ J

~l-a

o.....J

'

ln

xct

-,r--

'

....

..

QJl!)

;~ j

___ pie

....

t!ED tJ ms CD
.._
-.. - ......... .. .. --- .. ..
' J J
j
J rt i&&J t!slJ;
'

sfin - tit

lor;

.. r--

....
..
..
J= j 4J l JO tLJ
.... .._ ....
\=:
\" .. ..
in

sflf1- tif

;~ J j

ce

gii - to

ce

ru- le

g9

.._ .._ ..

&~

tJ

pu/ _ _

.. .. .._ ..

""

gii - to

J J

ca

~i-a

pUI

ca

J J J 9~3

ca

. .. \=:

.._

>

.,!"

'&

.. ......

o.....J

_.

ml

raiL

?flJ

mi

-...

cf

Iii.

tGD

j.

tri.
el

eAi\IAHA
').,,

_/

glasul V n q Pa.-_

~~-...

"

C\

_,

B.f. -

~proto

~"'Wr

-... " a

~~ J J
a

pus -

rati

&~ J.

~
~

'~ 2
pi

<.._j

"-

fi - lor

ne -

ce:;

- fi -tor

ne

_,

cru

cea

Ur

nul

lui

J J
nu

lui

J'

_,

fe,

55- Cntiirilc Sfintel Liturghii

fe,

bun

cea

Hris- fos

fii

va

ta

fe

in -

'

re

me~

~
pre

),
pre

me -re

fi -

fi

gii

du

_,

in

su fi

in-

>

de-

'

prea

va-

"- ">i

Sfii-

$i

Stii-

J J
sufi

\"-

du

-... -... " -

-ne

-gii

cu

de-

ri- di - cind,

in

va -

J J J

---J q_J

ne

,........_

ri- di - cind,

-...

<.._j

mt -ros

a -

-... -... -... -...

ft r J j

pe

Hris- fos

*ct'

cu

tl J

~
ros

- -

-,te

in

~, Rs~O J dg J JI J
ci

cu

va

- ---pe

-... -...r-- \_-... -...

ci

cea

P.,......

J J

cru

,........

bun

_,

<.._j

cii

ca

rat;

pi

cu

mi -

-... -... " - " - \"- -...

ci -ma- ra

,........

<.._j

>

-te,

ce~

ur

>

nt

ce a

aa J J J J

- ---

- rea

cii - ma

'

cu - ra

pus- ni

--

-...

"-

cu- rii- fe

Bu

-...~

fe

ri-

J J J qJ
'

pre a

fe -

ri-

_,

-... -...r-- :n " - " Ill ai


du
calfe,

in -du

le,

'

J ciitJ-

ai

429

caf

tru - fi

ft.__J

tru

pu -

/ru

pu -

>

tru - fi

caf

-..

t i-ai

J ~ JJ
su - fie- tu/

_,._ ....
ze

&
ze

r=~,

il

te -

....

a
...-

lor

gos

dra -

frl

frl

li!~
1: "\:\.
in '

"-

430

va,

dum -

- "'C\

n- Ira-ri- pat.
decrescendo

nJ JJ

fe-ai

>

in

-..
si -

ju-

r r

n - con-

dum- ne

dum

rnd,

ju

.....
~

...__

r!'nd,

fra - ri - pat.

"...__
cri

si - cri -

ne -

-.. \. n

te-ai

sfint

con

r r

'-

-te

prea

)l
Sa

spre
dum- ne
crescemilo

prea

ut

F r E

frl,

le

bu

spre

J.

'\.'\.

te_

'

sfint

FifF9

te

fap

-..

bu

...__

li!

da -

nat

gos- te

dra -

ce as

............

............

a an' r
lor_

mi

........

- te

-..

''

ceas

tru

cu

---

gWJ

ca _ _

J J
te

-.. -..

nat

m1

lu -

tru

-..--

ti-ai

re

cu

ias

'- '-

Pen -

lu

ca _ _

fas

Pen

'

toc.

~/

-- -

-'j

-..

su- fie- tu/

ne

;os;

de

riv - ni -

rv-m-

ce a

'

le

ce

re

lui

)os;

de

le

Cl!

'=toa

cea

lui

la

'Et

-..

la

ne

r---

ut

moa~

moa~

\"u

ta

rr
u

prea la

ze

J
ne- ze

ias

-cci

iu

bi

--.

--.

-.

-.
re

&~a'J

j
re

- - - de

~d

J ;J

bin

dim

cu

bn - dim

-tl

-.
cu

~i

~i

ga -

ru -

Jo

--.

~,......._

fa

le,

rss;J ;J J

ni -le _ _

da- ru

se

J J
mii _ _

do

ta

le,

........

sa

mii_ _

c......

--.

do

sa

ca

ni- le _ _

ciu

sa

J j J J

rem~

--.

ciu

--.

lu

lu

ce

ca

'

r=r r tJ
--

ga

ru

,,

me ni

oa

rem,

F an

r
- de

ce

>

.._,

- meni

oa

,........

J 8

se

da- ru

sei

las -

ca

ma

qg

J J
>

ias -

re

ai

ma

J
re

\----*
la._ <t

id

Il

la. __

mi

o)

UOAMNB,

PAt~ATUINU

A."q_

glnsul V

...T
31:

......

'All,!)
<t

oif('-

Ooam

J1l

ne,

pa -ca-

tu

ind

J J J J
ne,

pti - ca

tu

du -ma

t.<

Pa

- - -

-.

-.
n- Wfti- ni-

o)

nu

F
ind

iu- bi

\'- .._, -.r. -

cin - du

-ma

-.

f'ii

Ta

iu - bi - rii

:r J

nu--

jjj:
in - vred - ni -

m - -

Ta

"'
le

ln

J
-

ce

- - " (lit
\
tezi

r-

- fez;

--de

aa -

de

oa - meni

meni

431

_,

.....

nu

--.r--

cu

&F 1
cu

nu

,,

''

mea,

rea

tu

'

-la

Ce

mev.,

- - -ey rnll. -

ru -

e~

te

n-

fu -

e$

te.

e>ti

ce

TOATA

n-tu- ne -

.....

.....

e$fi

_,

nul

- nul

Toa

.....

.....

.....

tci

nii - dej

j j

,,, J

_,

.....

ce- ru ri

>

ce -

-------

'""""'

..... ~
..._._. .....

,,, J td~
ru-fii

ru-$1

432

sfin

sfin

r--

vis -

ti

J J

ti

ri

.-. ......

tii

>i-au- a -

fii

3 J ~J

ma

~/

_,

nJ

$i-aU-

a -

ri

-. .....

"-..

dea

pu

dea

>

- -

_,

.-

, ...

.....
'

mn-

mn

NAUI~~J UBA

nii - de}

tii

vis -

ru ri,

ma

_..q-.
( forma glasului al ll-lea Di )

l,wq

-.

$i

bun

~--Toa

ca

\~

bun

glasul VI n..!!..,. Pa

'Mode.!:ato

ne

Il

vil

,6.-

tu-

_,

t tr

...T

---.E

.....

fe

.....

ce

la

--. .....

r-- ~ J
ct
fe.

il

Glasul

---F r F Fi

'

.-

ey

.....

-~~
J
J
f
F afu F F

.....

Ce

ru-

bi -

ci

,,

bi

il

nosc;

rea

ci

_,

--.r--

" -J - ---

ct

nase.-

,,

.....

r-e

ne

~s ~

./

<..!!...

ra

J J

dU-$i--

fu -

_,
.....

In

ra -

dar

ln

tii

/o

tii

>
{O

>

fu

:J J j. ' J
go- ni - sit.

du-$i_ _

in -

ne

>

go -ni - sit.

pu

J
.......

--.r--

.-

......

r-au

fJ) J
dar.

au

lu -

at,

lu

--

th

dar_ dau

-lor

Pl

J j J J

in

at,

----

dar_

le.

dau

ur

van -

tu/

E -

--..

.._

me- ni

van -

A ___

sau

ur

li

du

-pa

pii

du -

go -ni -

nt -

lor

do -

$f

aJ

et,

n-au_ a -

..,.,-......

foo

bi

.._ .._

--.. --.. =: ...;


~
ne
ca
au dat;

,1, J J J
ne

au

tl)

forf _ __

ce -

~~-..

---.toa
2

ca

- -......

l ui

Hris- fos,

J J

lui

Hris

J
>

.....

~ ,~

fa - ri

,
roa

ge

tru

de

bi -

de

bi

--..

--..

--..

-~
fi

ind

as -cul

fi -

ind

in - driiz - nea

su

as - cul -

Iii

su

tri

-sii

m - driiz- nea

fie -

ta

J J

Iii

te - le

JJ J J J J D
pen - tru

-~
......

fa - ceri

cu

~"-"-\"pen -

lor

-----~,........

Oa

go - ni - sit.

J
te

cu

fos,

te

toa

prin

vin

J J

daf;

\ "tor/-_ __

prin

cu-~

- lor

toa

\_

sif.

JJ J
me -

-~
cu - vin

ar - gint,

~au_

-- --bi

du

--..

li -

do

ar -gint,

sau

ei,

$ --r J
ghe

lor

..-

,........

,......_ --..
....

ghe

--.. --..

ma -

tif

bol- navi

~..,.

du

J J

le.

-J ----

bol- navi

ce -lor

J
ri -

tu/

ri

- -

,........
ta ma

--..

fie- te -

fe_

sei

--tJnoas

se

--..

rull.

>s1

noas

433

--.-.

\.~-.

tre. _ _

LJ.

Il

lre __ _

TUl~IA

ZI

=-.
" Pa -{)->
g la su 1 VI J\
1forma glasului al n-lea 0 i 1

-q

T
1>- "-<...!!..,

fre

,~1 odRJo

ia

Zl

at

foa

J
u

at

Zl

'

pre

- se,

at

-di

ri

nii

....
.,

,1,

fro.

..__
-

!ru

--- ---...
......

- -

...... ......

dtfJJ

ceas

....
.,

fe

nea -mut o ---nesc

>i

...

J
1m - pre

------ ..__
:;ut

strO.-mo
~

nos -

dlJ33 J
....
--.

Doam -ne,

>

fa,

m -pre-

sens;

J J J.

_
.-

strii- mo

J J
tu,

--.---

ceas

JJ

pre

J2ti

J J J
~~

pre

'

mor- mint---

dm

<...!!..,
es -te seris;

es - te

cum

.....

--.

>

caf

nea- mut o- --nesc

>

...
......

te

~
434

fru

P~n

fru.

r~~

~n

"--

J) :J J

J.
r~~

caf

di

ri

ai

tn

~~~

af _ __

J JJJ J J
u

VI

af _ _-

VI

cum

pre

se,

Hris - foa

..__

J J J J J

fre - ta

- -

Doam- ne,

ta-u-da

nos -

>Ui

.~.
'l

......fe

--

mci-

>i

;, J
fe

!ji

j
ma

'--- - -

.... .,
..__
ta u -da

..__

m-v1-e

i"n -

VJ

--.

--.

--.

\'-

,1, J J

Ta.

rea__

6
<..!!.,

LJ.

oz:=>

Il

Ta.~.~

rea~

Glasul VII 1

NU VOi\1 i\IAI FI OPUI'fll ...


'

......

T_

!'~

City' Nu

Moderato

~~n:foJ
>

Nu

..''

til

&~__JJ
.......

_./

glasul VII City> Ga

--.

"-

<

----...

-a.

vom

"1

fi

mai

o -

po

de

prifi -~

ni -

vina'

J J miJ

ne,

po - mu/

de;

<

\ ..,

ma

vnd

1
- de;

--. r--- --..


-

ri

'

dea

vi -

mi

re

ri

cru-cii

J J

>

-dea

:::..

cru - cii

'<...::el

Ti

ne,

e -

DOw 2'--

de

$Y itdJ D UJ J [])
Do am

VI

--'
tJ J
.....

CltJt'

--. -. ,..........._

- mu/_

>

Do am

pnfi -~

J J JJfLJJ

til
~

--..

fi

ma1

vcm

Ti

'

J.

Ta -

le:

'

>

Ta

le :

"rh~

Il

el

--...

glasul Vll City> Ga

......

r - --. ' - " - " -

City'~

Ce 'Moderato

~ .,~

la

ce

j J)

>

Ce -la

pen

tru

--.-.

\--.
mi

ne

- ai

daf

J J tf1) J J J J
rib
-

pen -

A,;

61.

'

>

>

ce

rib

-..&.....

tru

mi

ne

ai

daf

435

-.

-.

p1 - ro -

&~ J j

ni

ttJ

-&~
......

la

re

-.

&e; J

cru

\.--

I!J D

Oum-

--

......

fe:;

ip tJ)

pn

pri -

....
..._,... -.r-- -.

ta

n~

ze

"'-

A,;

u - le,

cY)..

J j

'

ve -

2
~

j
~

fe

ghe -re,

Hris - toa -

Ji J.

J2'

ve- ghe- re,

>=-"

Hris- toa -

. -.

,;

-.

mii

min

tu

J
:t
min -

,;

"'

me!j -

>

\.~

- le,

-.
-

me'i

......

J J J

cea __ cu

pri

--

~r--

SJ

J J

ce,

cea __ cu

pri

'

JJ J
~

me a

se

ce,

..._ ..._

'"'o:""'
Oum- neze

se

cru

pre

C"
......

--

-.r--

pre

.........
......

>

u -da

re

mea

u -da

rt r

-.

-. -.

-.

J J

- n1

p1- ro

la

---

-.

ma

tu

Il

te.

fe:;

MAI I.J Ui\IIN AT ...


g!asu! VIl Cll)n Ga

.T
~r-;-Hai

..._ ..._
lu

....

mi - nat

'oderato

--

-.

de - dt

m
-

Hai

lu

to~_

de -ct

.......

va- pa

:>

:>

436

A,;

fo -

cul

cY)..

..._

:;i

mai

lu -

.;>

:>

de- ct

- J a r J J JJ
'&
t.P~

CrU

-.

'
JJ
"!Q J J
J
J
J J J
J
mi- nat_
:>

CrU

......

tor_

de- ct

va -pa

fo-

....

r-- A,;

fa,

J
ia,

cY)..

'

cul

:;i

mai

..._ ..._ ..._


QI

a J
QI

ra

~
J

fat

lu

lem

:>

r.

fat_

lem

-..

.,.,.........

-..

cru - cii _ _

nul

$~ J

>

-..

pa - ca

$~ J

JJ

te

le

:J

>

-mi -

ni'nd

$~ J

mt -

te

-..

nt

nnd

-.r--

-mi- le

q --

J j

- -

rea

tig

-. -. -.

..__...

Hris - toa - se Oum-ne - ze -

J JJ J
>

Hris - foa -

se Dum -ne - ze -

0,

PUI~A

..--

c:[l.,-->

r-;--

0 , - prea

~o~

>

0,-- prea

56 - Cntiirile Sfintei Liturghii

.....

de

bu

--

le

mii -

ri

le

ma

.
"'
i\IAIUTA

-->
-..

ie,

.,.,......... re

Ti
'

tii

re

ie,

:.

~~ch.

et

[i

1 Il

et

....

mi -

-->
-.. .....

ne

J J J t4 j

nu

>c:::::=:;;;.-

>

tii

J.

vo

i\IINUNI~

ri

....

vo

nii

dei

Ni~..,.__Vu

"-- -..
-

ri

ri

da

J$0JU)J.

ma

ma

\_-..

bu

de

nif.

.....

'), '1
glasul VIII Jtctl-.

T
..E
v~

-.. ..........

-. -. r--. ~ "--..

-->

lu

>

cea

,.........

la

la

J J

Ta

!ji

ce

>

rea

nt

J J

mesc

ce

lu-

J J J J

;>

ce a

>

ras

lor

lor

'

>

-.. -.. "--

\~

Ta

$~ Qj J J J

:J

e1... !ji

mesc

ti

A,; -..

J J

ce

....:....

>

ar- znd

ti

ce

J J

se,

pa

pa

ce

.... ....-->

nt - mi -le

tig- ni

ras

lor_ _

ar- zind

-->

"C.f.

ce

se,

r-;--

cJ;.

- - -

ce

mtJ J
-----.

ur r

\_-..

ce

le

-->

fe _ _ Hris- f~

>

[JS~ J

:___
\-- -.r--->
/o,__

"-- "--

pii- ca

Ta

.-

........

Hris- toa

n0

- -

-.r--

le

cru - cii _ _

nul

....

Ta

tJ

:J

..-

..........

mi -

nu

,~

.1

j'
ne!

-.. "-- -..


n - fri- co

J JJ J
-

>

n - fri

co

437

J J
lai

tri

din

fi

Ce -

la

ce

Ce

la

fi

re

fa -ra

--

..E

~-----
cum__ gus- ta

-..

~-..

de

moar

de

te,

moar
...>

moar

cum

39 J l

"

a -

gus - ta

>

cum

se

cum

te,

cum

>

moar-

rri pre lemn,

'

JJJ

CUm_ spin- ZU - ra pre lemn;

.._,,

te,

te

cum_ spf'n-zu -

fe,
~

J JJJ J J
cum__

te

ce

J J J ~kJ j
d'l

es

J J J

na!

re

nri!

tai-

tri

. ...

le

=:

-.

o - sm -

o -

se

---

....:.....
de~

-..
-

sf'n-de!j

-.
te

ne- vi

cel

te

cel

vi

fe

frf

J.

J J J

la

te

in

va va -

J J J J@
>

As- cun- de-fi

vat!

>

zind _ _ _ _ __

-.

sus- pi

sus- pi

lu- mi -

na _ _

0
na __

zif. _ _ soa

co- !jea

j
co -

$ea

za _ _ soa

in- drriz

ni

re,

re,

-.

ntnd,

grri

.........
pre

J
grcl

ia,

'

cioa -

Jj
>

re,

in- driiz

fe -

'

J JJ

>

ra

frf -

lu - mi

~- ...

zf'nd - - - - - - -

~-.

rri

'

>

no -

fa

~ ~...>

438

As- cun -de-ti

J J

ne

no- vat'

--......
--..

fe -

--

cioa

-. -. -.

Hris- fos __ ros- fig- nit

-.->~

vii-zind,

J Jb@JJJJ~
rris
-?md,

pre

Hris- fos__

-fig-nit vii

----

,!'

pre

re __

Ca

.J

......

niis- eut.

L-a

raiL

'

J j ( __J

tl J

><::::::::/

pre

>

re __

Ca

el~

"

j Js]

Il

>~
niis- eut

L-a

"' VOM NUMI "!


VA
')..,

glasu 1 VIII .n clh Ni


r

v~

(]l,Ce

~-

vii

vom

nu

radera ta

'

JJ J

!J

va

Ce

vom

- - - -

'
'
'

ru

vim1,

j.

ru

'

>

vimi~

J J j FJ

.... .... v
tfh
~

1<
'

fim(

'

.... ....

->

le - pa - daf.

ce -

ne- n

ne -m
-,

.-

-,

ce

ger;.

~ Jj)

teri

J ~J

Pu

-teri

.-

j
He -

Sfin -,li - lor?

,......

~
\_~ ~ -,
nit Hris-tos.

dih

dih

fat

fat

L-afi __

'

tlh

'

Jj

nit Hris-tos.

prea- ma -

L-afi_
'

___

He

...__ .... .....- ..........


-\_---

,......_.

"~
ca___ de

rit

J tj

prea_ ma -

rit

- ...

"

trup _ _

V1J._ti

'1

tf] J [) J

ca

gert~

Pu

'

....

'

J J J J J

;@23

le -pa -dat.

&J J J

(li

ca

In

v
fil,.

s-a __

VOl

J{_,

Sfin-,fi -lor

>

In

El

~--~
~c-

El.

Jl

tru

fi mi,

ra

VOl

>

in

J- J

Se -

pre

)?
(Q

ra

pre

in

- -

Se

s-a __

ca

->

tru

voi

~,......_.

pre__

..__

\_~

voi

nu - m1

.J

pre _ _

m1

-'
~

BJ

de

.~

.... ..__

lu -cra,fi

trup _ _

.-

J J2 JJ
lu-cr~

cii

'

v-a fi

- ...
......

CU-

mi-

nJ

CU-

mi-

439

\-- .... ....


j

nu -ni - le.

mai

dar

~
tYJ..

vi

ru

ri

ri

ru -

da

le.

~
tYJ..

le

voas

"-

min -

fu

fi
'

fi

'

.... .... ....

su -

ca

fie- fe -

rail.

le

tJ J J J
>

tu- ias -

mih -

Ru- ga

r-- ~ .,..

ias -

....p

J &r~t

Ru- ga

- le.

rf

vaas

su -

ca

fie- fe

- le

fi),

fre.

v J.

noas

le

">

mi

t) J J J jJ

r::-- ~

fi

-.....__:::

nu -

--

sa _ _ se

noas -

- mi

" - r--

da -

mu/- te

se

va

.......

sint

........P

>

-.r-\"sa_ _

'

nu

........

mu/- fe

mi

dar
j

sint

....

>

.... ....

--tJ J J j w

.... \-- ....

J J J J J)J J J J.

fre,

te

"- ~

!1. ----

'

Hui

fe

>

nu -ni - le.

freJ

gJ J 3 J

>

r--

........

Hui

tl J J

'
'
'A

....

fi),

Il

fre.

o)

i\flJeJ~Nieii

HOAi\INI~

TAI,

,.,,

glasul VIII nC/1-. Ni

.....
T

, "-

fi),

Hu -

"ce

'Moderato

ha

Hu -

.... \ ....
ce

'J?
440

ce -

.... r-le

-.__ .... - ni

LJ

CI

tO.i~

~:j
)
roi,

cil

- - din

VI

ti
'

t4 =--J J J J ~ J
hi
ce

le

Doam -

din

vi-

'

>

Doam

.......? r-j

~ ~
ne, tv).

J
-

ne,

"- "au

J j
ui -

au

._
"- "!1.

ui

$i

ne -

bi- gind

ne

-oo

>i

~.P

fat__

gez

faf_ _

....
sea-

J 4
--=-->

- gnd

sea

--- ma
--- de---

' =J

munc~

,s-

--.. --..

le

'

ia

c-

'

~:x~
Pen-

se

bu-cu-rd;

>

se

,.,...
te
Jo

'

v~..__,
cl),

cu

cu

--- -

--..

-~

po -po-ru -

J J d

po- po- ru

ru -

in- ge

!ji

cu

ni - le

ldlJw

ga - ciu

:;.._.,\......

J J

Tau

ma

re

re

mi

m1

rii_

rii_

..__.._.,~

lor

da- ru-e,-

r.:-- ~
1a.

v J.

Cil. da- ru - e!j-

JJ

...... ,............ .........

Tau

--..--[
-

in -ge

lor

m -le

lui__

lui--

ma

~--..

>

ga- ciu

bu-eu-rO.;

te

ru

._

Pen-

cu

'

a -rii-laf.

fil

ea

l?b9

a -ra- fat

'

. ., ,.._.\._.-

a - ce

fori_ s-au

- ni - lori_ s-au

a - ce

c-

--.. --..

JJ@JIJDJ

tru

vect:

...

ce

....

a - ce

- ---n tJ J J 1.

a -

---..

c............

~~~

tru

en.

Vect

de

'

nJ-

mO!j - fe

ia

le

de

a - fa

fe -

Jo
--..

J J1

>

~~

mo!j -

--.. --..

a - ,ta

vi

----

JJ tJ

pen - tru

VI

J J

:en !J

C"

pen - tru

munCJ~

de

--.. ""

~ ~

'

ma

-A

,en.

Il

Iii.

1\

PlU~

IN'I'I~I.JJ~PCHJNI~A ...

'

').,

glasul VIII .n.c/h Ni


r

JL~
Pre

'Andantino

"(j
Pre

fe

- lep -

n -

~~

--..
ciu

--..

nea

!ji

Jo

--,>-

Cu- vm

--..

--..
fui

J J J :@] J J J tJ = J J

In -

te

'

lep

>

ciu

nea

!ji

Cu

vin

fui

441

_...

<.._J

pm

pm

tau _____

te - ce - le

mis -

F~~) J

le

te - ce

tau _ _ __

de -re

ar

zri

zG

!ut

ca

de -

Dum- ne - zeu,

!1a1

----

ca

bra

te

QJJ

ce

ce

Cel

te

pre

J
pre

.:
ceas

442

mu

lu

vut

Da

Cel

pre

Cel

cu

ce

ce

...... " fa

ta

-- --de

ru/

ta

de

ru/

-..--- -

......

ca -

Fa-

!ji

fa

fa

ca- -

--- -- ----

>
to

-p - .

rog

fe

hra

>

oa - fa

fe

--~ ~--.

prin-de __ taa

..,_,,

pre

hra

na

al

a J
al

na

"- "-

Pen ~ tru

ru/

'

J J t{)JVl

ror

prm -de __ toa

cu

----- ----- -

fa -

ror

tu

J J

mea;

\---p

tn

~~

ru/.

-..--

J J 1
a

Pen -

tru

~~"-~-.

fi

ne,

ti

ne,

G'J..

pa

Sfn

fa

J
ceas

lu

lu

fi -ne_

_,

-.

tu

-ne____

'

vut

tu

mu

--

QI

te

ft

..

bra

Cel

pre

QI

'

tu -

lui Dum -ne - ?eu,

J 4-u J

eut_

pre

----- ----- -

< .._J

lu

1.

re

-eut __

nas

ra

J J
QI

J
J
fa -

!md_,

m1s -

--.

nas

QI

'

j __ J

J J
ar

rti

lind,

rog

pre

prea

Sfin

ta

...__

--..

Fe - cioa

ra,

--

...__--..

J J

'
Fe -

--

--..

sa ma

iz

--..

sa

mii

IZ

bii -

'---""'
Jo

..

gre- >a -

vesc__

de

gre -;;a

fi_

va__

fi_

- - ---

...__

Zi

fli

fe

'

di

Zi

tii

'

ra

----

fii

a -

tunci

sti-m1

dti

va

J J

le

me

rn -

na -

:J

ca

te a

in -

lJ J
>

Stii - pi -

'

j
meu,

- tea

StJi - p1 -

...__
_...

--..

--..

al

tiiu _

- ;u

rri

'

:J
_...

J 1

ca

toa

te

- tor

- ;u-

tor

- -- ..
~

le

pofi_ ci - te
raU.

J i@J J J
>

>-

tva -

Cu

fiiu_ a

~--..

Cu

na,

>

al

ca

na,

:J ~l

._

Fe - cioa

--..

me

na

meu,

''

--..

re sc

le

stau

ru - lui

ta

Fe- cioa

Iii

ra

le

s tau

sa __

---..-- -J ijr!Tif:J
6

ma

- '-.----

sa _ _

ru - lw

lo

dl

>

--..

J J

--

cind _ __

_...

va _ _

>-~

le,

le

le

Jj J J

fe

ca

''

,........... ''

cnd _ _

le

--..---

de

J J

,ta

ma - resc

fe

'

>

vesc _ _

bQ -

Iii

din -

cre- din

cu

ra,

cioa

cre -

cu

~/

te

le

po,fi-- o

- te

ie~fi'--

Il

VQ

443

, "

:n c/1-.

gia sul VIII

....

, ._
T

rf).,

In
&Moderato

ra

iul

"'8 2

..___

In

ra

-..

._

po - mut

iu/

cel

dm

dem _ _. _ oa -

dd]J)

E -

din

mut

'

_,

cu - no;; - tin

mi;- lo - cul_ gra - di


1

mlf- /o- cu/_

-re

iz

va

!0

..___
rif

-..
vi

iz

ce -

vo

vi

- rt

la

444

la

DJta
-

prin

'

ri - n

ni

pnn

n- f/o- rif,

1<
'

_, ca

ca

n J.

u -

'

mii

j
re

ca

.......? r--....
.__ .._,
~
min - ca - re CYl.

mm - ia

Ta

n - f/o- rit,

J J @
di

Ta

=:

- c11

lu -

di

JJ J
ce -

ri

--,

~p

"-.

Ta,

JJ J J J J
re

Ta,

cea

\_--.--.

JJJj

cru

se,

--

~-.

'-.,

Bi - se -

'

Hris - tva

driis -lit

.. _....

J J
le

o -

J) J

far

-toa-s~

>

ni~

gra - di

.d.. A

H ris

le

'

ln

J J J J
a

'

cnd.~

dras- tif

Bi - se -

far

OJ

oa - re

- nd,

---

cu - no;; - fin

re

J J

dem _ _ __

..___

-..

...>

J J J

J J
po -

cel

Ni

\"a

._

o -

'
a

~,

mo

...

iar

dam,

J qQj J J J
mo -

rit

---

pre

--..

at

pre fit - ha

......

-J
J J b@LJJ
- ...... ... ---......

--~~
..>

rit_ __ pre

ces -

ta

in

vi

:J

a - ces

iar

dam,
~

'--.JI'

a -

JI(

fa

in

vi

" ..>
---

rut

, cet__ ce s-a

mtn - tu

rut

ce/_

mm - tu

it_ __

prin

if _ _

prin

>

at__ pre

fil - ha

ce s-a

cre - din

cre-din

fa

'

---

par -

ta:;f _ _ _ __

ru - ia

min

ru- ia

ca

-~ ~
a -ra

ne

.,

re

fu - >1

,.___
ze -

---

ze -

...
ma

..,.
A

,.___

IVJ.

u -

Ce

,...... -foa- se

.,

le,

Ce

la

bu -

_.
tra

>

pra noos -

fra

57 - CntArile Sfintei Liturghii

'

le -

ai

des -

--..

gat

cu

Oum- ne

Ftr

J
gat

cu

.....

tuf _ _

pa

lui--

cea

tn - vred - ni

J J

a -su1

>

cea

a- su-

-_.

.._

ne

ti

---- ......

ill

'---.-/

vrrij- ma - 'iU

~~

ne

le

vraj -ma - !jU

>

...__,

-..---0 J

J J

ni

foa- se

..__
-. -. ..__
'

~,..........

8 J

des

__::..

>

ne

pra noas -

ce

JgJ

._,_ --...

ai

J J

>

ce

ne

Oum

J J
Hris -

~--

...

la

~ ~ ~
Ta, oll. ne
bu - ni

J J

a - ra

ne

re

J
par -

J.

JJO

.,..., Hris -

t,

,,,

mtn- fu -

J J J JJJ

Jtri

'

ai

.,

' '

.....
r--

ce!j

te

pre

ttiJ J J

m - vred -ni - ce!j

fe

pre

noi

>

noi

445

'

pa -

----

ra

'

li

......

-..

ei

Ta

pa

ra

ti

- ei

'

-.. -..

ce

lei

mj

lJ JJ

>

/e_

.__
_.

\"'-

- refit'1.

ce

-.."")1
cf}.

__

rail.

J) J J tJ J
tm

-.. """""

Ta

POHUNCA

>

le

ce

J ft) 1 1

lei

refit;, __

ce
ol

Cl~ A

CU rl,AINA ...

;1.,,

g lasul VIII :n.IYJ.. Ni


r

.._

Ji.~ ....:......

Po- run -ca

~Moderato

,'8

Po -

-..
tru

nos -

cu

cu

-..
sa
ca

cu

tai

no!j

?TT?!

-..

lui

.__

ca - sa

"'-..J'

de

de

ta:

nun

nun

J ,J

hi
'

")1
cf}.

-..

Cel

- r

du-

de

.....&.....

.._

trup

in

fa - rii

trup

de

1<

de -

sif,

-..

ce

grab __ a

de

grab-

_.
-..,
~-ce - fei ce

cind

pie-

stri - tut

ce - lei

zi- cind

cat

ce

sta - tut

r-;-nu

pie- caf

!jti

nu

po- go

cu

po- go

--..
---

C"

~.._.._

cu

!jti

>

ce

rn

.._

J J J J J. J) J J
Cel

n -

-..--. -----J qg
J
_.

zi -

.._ .._

in

J J J J J J
Cel

te,

te,
~

.._
fa

du-o

~s j J
ln

Cel

.._ .._

-.. -..

ln

lu -

..__

~p

.............

in

\-- -..

---

sif,

tn

na

-..

. c...---...7

'

d?r

_.._ \'..__-...in - na

lui

-..

- na

1<

,tti,

fin

j,

_.

lin

&~ d J J 4)

446

- - ---- j

..__

lu-

r-,ta,

--...--

tai -na

......

-..

tru

,,

cea

cu

run -az

&~ J J

in

cea

:>

- _.

-..

ri

ri

ra

,,

-- .....s .._,--..
J ?Ff) J
...>

r
-

in

fof._ _

re

,, r r r 0
va

du-L_

zin

p>...==::...

du-L_

ztn

va

-....

de

rob,

-- ... 1,
...>

e,

$0 r
e'

.....,

....

...>

fi

......,_
-

--

spifi- min

-..

-..

.._

Bu

cu - ra- te,

Hi

rd - te,

Hi

cu -

::+ -.. -.....rnll.-

.,
ra.

~i

-.. .._,--..

+lu -in"'

tifu

chip

lu -

tifu

chip

ind

.......

F
a

sfri

-~~

r=

stri- ga_

fi

re

fi

....
~ ,--.. \"'-- -. .... -.
sa,
rea pu -ru- rea Fe>~
j j

mF r F F t

Bu

Ca-re-le

fez

~i

l r1

...-

~~

---- -- -- -

J J. J)

pin -te-ce- le

- fez

>--==--

schim - ba

Ef7' J
... ... - - -

te - ce - le

,.a

Ca -re -.le

...>
-.. -..

-..

iF r J

pre

pre

--

tl,

nei

pm

..__
F

in

spifi- min

ne;

J J El

-- ..__

fif -ra schim- ba

pe

ca

ti

mti

ma

rob,

de

cioa

...-

.......

tn

e;;--

tn -tru_

... -- ... ,--..

ca - pe

>

a rr

25 J
J

in

tn

<r

re

..__

..........

J J J ~
fii -

le,

.._,--.. ~
,--.. -...$
lof _ _
-tru__

pS J
-

'f

le,

ru- ri

ce

rea

--

ru - r i

ce

r<

.....,....

rea

r r

-,sel;

pu

ru- rea

Fe-

~ A11

cioa

1
ra.

447

CUPRINSUL

Cuvnt nainte, de Prea Fericitul


Printe Patriarh Teoctist
Not asupra editiei, de Prea Sfintitul
Episcop Nifon Mihit

5-6
7-8

CAPITOLULI
Cntrile Sfmtei Liturghii
Ectenia mare, glasul VIII
Antifonul 1, glas V
Antifonul Il, glas V
Antifonul 1, glas VIII
Antifonul II, glas VIII
Antifonul 1 la srbtorile mprate~ti,
glas 1
Antifonul II la sarbatorile mprte~ti,
glas 1
Antifonul 1 la sarbtorile mprate~,
glas II
Antifonul II la srbtorile mprate~,
glas II
Antifonul III (Fericirile), glas VIII,
de Nicolae Lungu
Aprtoare Doamn, glas VIII
Hristos a inviat, glas II
Hristos a inviat, de AL Podoleanu
Hristos a inviat, de G. Musicescu
V eniti s ne nchinm, glas 1
V eniti s ne inchinam, glas II
Doamne, mntuie~te. glas VIII
Doamne, mntuie~te. glas VIII,
de 1. Popescu-Pasrea
~i ne auzi, glas VIII, de N. Lungu
~i ne auzi, glas VIII,
de 1. Popescu-Pasrea
Sfinte Dumnezeule, glas V,
de Ghelasie Basarabeanul
Sfinte Dumnezeule, glas VII,
deG. Cucu
Sfinte Dumnezeule, glas 1,
de Evghenie Humulescu
Cti in Hristos, glas 1, deN. Lungu
Cti in Hristos, dup 1. Bunescu

448

9
10
11-12
13

14-15
15
16-l7
17
18-19
19--22
22--23
24
25
26
26
26--27
26
26
27
27
28
28--29
29
30
30

Cti in Hristos, glas 1,


dupa Evghenie Humulescu
Crucii Tale, glas II, I.Popescu-PasareaSebastian Barbu-Bucur
Crucii Tale, dup Al. Podoleanu
Crucii Tale, glas 1,
dup Evghenie Humulescu
Aliluia, glas 1
~i duhului tu, glas VIII
Mrire Tie, Doamne, glas VIII
Ectenia intreit, glas VIII
Ectenia intreit pentru morJi
Ve~nica pomenire, glas III
Ve~nica pomenire, glas III
Ve~nica pomenire, glas V
Ectenia celor chemati
Heruvic, glas VIII,
dup 1. Popescu-Pasrea
Ca pre mparatul, glas VIII, idem
Heruvic, glas V,
dupa 1. Popescu-Pasrea
Ca pre mpratul, glas V, idem
Ectenia, glas VIII
Rspunsurile mari, glas V,
dupA. Pann
lubi-Te-voi, Doamne, glas V,
dupa Evghenie Humulescu
Pre Tine Te laudm, glas V,
dupA. Pann
Rspunsurile mari, glas VIII,
dup losif Naniescu
Pre Tine Te ludam, glas VIII,
idem
Axion duminical, glas V,
de 1. Popescu-Pasrea
Axion duminical, glas VIII,
idem
De tine se bucura, glas VIII,
deN. Lungu
De tine se bucura, glas V,
de Pr. N. Moldoveanu
ngerul a strigat, glas V,
deN. Lungu
ngerul a strigat, glas III,
de Varlaarn

31
32

32
33
34
34
34
35-36
37
38
38
38
39
40-41
41-42
42-43
44

45
46-48
46

49
50-52
52-53
53-55
55-57
57-58
59-60
61-62
62-64

Pre toti ~i pre toate, glas VIII


Tatl nostru, glas V, dup A. Pann
Unol Sfnt, glas VIII
Bine este cuvntat, glas I
Trupullui Hristos, glas VIII
Am vzut lumina, glas I
ntru numele Domnuiui, glas VIII
Fie numele Domnuioi, glas VIII
Muiti ani triasca, glas VIII

65
65-66
66

67
68
68-69
69
69
70

CAPITOLUL II
Alte cntri ~i rspunsuri liturgice
Binecovinteaza (Ps. 102), glas V, de
~tefanache Popescu, dupa Nicolae
73-80
Apostolescu
Binecuvinteaz (Ps. 102), glas VIII,
80-87
de Nectarie Frimu
Lauda, suflete al meu (Ps. 145),
glas V, de I. Popescu-Pasrea, dupa
88-92
N. Apostolescu
Lauda, soflete al meu (Ps. 145),
glas VIII, de Sebastian Barbu-Bucur 92-95
Ectenia mare, glas I, de Pr. C. Dragu~in 95-96
Antifonul 1, glas I, idem
96-97
Antifonul n, glas 1, idem
97-99
Antifonullii (Fericirile), glas V,
de I. Popescu-Pasrea
99-103
Veniti sa ne mchinam, glas V,
de Gherontie Ni co lau
103
Doamne, mntuie~te, glas V, idem
104
~i ne auzi, glas V, idem
104-105
Sfinte Dumnezeule, glas V hisar,
de A. Pann
105-106
Cti rn Hristos, glas I,
dup Anton Uncu
106-107
Heruvic, glas Ill, de ~tefanache
Popescu
107-'110
Ca pre mpratul, glas Ill, idem
111-112
Heruvic, glas V, de Joan Zmeo
112-114
Ca pre mpratul, glas V, idem
115-116
Heruvic, glas V, de Anton Unco
116-119
Ca pre mpratul, glas V, idem
120-121
Heruvic, glas VIII, de Anton Uncu
121-124
Ca pre mpratul, glas VIII, idem
124-126
Sa se mdrepteze, glas I,
deI. Popescu-Pasrea, dup A. Pann 126-127
Heruvic la Liturghia darurilor
mai-nainte sfintite, glas I,
deI. Popescu-Pasrea dup A. Pann 127-130

Heruvic la Joia mare, glas VI, idem 130-133


Heruvic la Smbata mare, glas V,
idem
133-136
Iubi-Te-voi, Doamne, glas V,
de Sebastian Barbu-Bucur
136-137
lubi-Te-voi, Doamne, glas VII, idem 137-'138
Iubi-Te-voi, Doamne, glas VIII,
de Nicu Moldoveanu
138
Iubi-Te-voi, Doamne, glas I, idem
139
Iubi-Te-voi, Doamne, glas III, idem
140
Rspunsuri mari, glas V, de Varlaam 141-144
Pre Tine Te laudm, glas V,
de Anton Uncu
145
Rspunsuri mari, glas V,
de I. Popescu-Pasrea,
dup Filip Paleologu
146-149
Rspunsuri mari, glas VI,
de Mantu Ionescu
149-152
Rspunsuri mari, glas VIII,
prelurate de I. Popescu-Pasrea
153-155
Rspunsuri mari, glas VIII,
de Anton Uncu
156-158
Rspunsuri mari, glas V,
de Nae Mateescu
159-162
Rspunsuri mari, glas V,
de Alexandru Raicu
163-166
Rspunsuri mari, glas VII
de Pr. Nicu Moldoveanu
167-170
Rspunsuri mari, glas V
de Pr. Nicu Moldoveanu
171-174
Rspunsuri mari, glas II, la Liturghia
Sf. Vasile cel Mare, de I. PopescuPasrea, dup Nectarie Frimu
175-179
Axion dominical, glas Ill, agem sirian,
de Macarie Ieromonahul
180-182
Axion dominical, glas Ill,
de ~tefanache Popesco
183-184
Axion dominical, glas V,
de Varlaam
185-186
Axion dominical, glas V,
de ~tefanache Popesco
187-'188
Axion dominical, glas V,
de Hristodolos Gheorghiu,
tradus de ~tefanache Popescu
189-191
Axion dominical, glas V, prelucrat
de A. Pann
192-194
Axion dominical, glas V, prelucrat
deI. Popescu-Pasrea,
dup ,Bratele printe$ti" de Nectarie 195-197
Axion dominical, glas VI,
de preotullonit Nprc
198--200
Axion dominical, glas VIII,
de ~tefanache Popescu
201--203

449

De tine se bucur, glas VIII,


de Anton Pann
20~06
Pre arttorul, glas II,
dupa Nectarie Schimonahul
207~08
Axion la Smbta lui Lazr,
glas VIII, de 1. Popescu-Pasrea,
dupa Macarie
208~10
Axion in Joia mare, glas V,
de 1. Popescu-Pasrea, dup A. Pann 21~11
Axion in Smbta mare, glas V,
idem
212~13
Axion la N~terea Maicii Domnului,
glas VIII, de Macarie Ieromonahul 213~15
Axion la nltarea cinstitei Cruci,
glas VIII, idem
215--217
Axion la Intrarea in Biseric,
glas IV, idem
217--219
Axion la N~tera Domnului, glas 1,
idem
220--221
Axion la Botezul Domnului, glas VI,
idem
222--224
Axion la ntmpinarea Domnului,
glas III, idem
22~27
Axion la Bunavestire, glas IV, idem 227--229
Axion la Florii, glas IV, idem
230--231
Axion la nvierea Domnului, glas 1,
idem
232--234
Axion la nltarea Domnului,
glas V, idem
235~36
Axion la Pogorrea Duhului Sfnt,
glas IV, idem
236--238
Axion la Schimbarea la Fat,
glas IV, idem
239--240
Axion la Adormirea Maicii
Domnului, glas 1, idem
241--243
Bine este cuvntat, glas III,
de Pr. Marin Velea
243
Am vzut lumina, glas III, idem
244
Bine este cuvntat, glas V,
de A. Uncu
24~45
Am vzut lumina, glas V, de Evghenie
Humulescu, revizuit deN. Lungu
245
Am vzut lumina, glas V,
notat de Sebastian Barbu-Bucur
246
Sa se umple gurile noastre,
glas V, idem
247--248
Bine-voi cuvnta pre Domnul,
glas II, dupa 1. Zmeu (revizuit
de Nicu Moldoveanu)
248
Pinea cea cereasc, glas II, idem
249
Doamne miluie~te, glas II
(la Hirotonie). notat de A. Uncu
249--250
Vrednic este, (la Hirotonie)
250
450

Troparul Ortodoxiei, glas VIII


Mntuie~te. Doamne, poporul Tau,
glas 1
Pre Stpnul,

25~51
251~52

252

CAPITOLUL III
Cntri calofonice ~i alte cntri biserice~ti
Nrlejdea cre~tinilor, glas V,
de 1. Popescu-Pasrea
Taina c~ti&Y.ittii, glas V, idem
Ridica-voi ochii mei, glas V
Pre Tine, Dumnezeule, Te ludm,
glas VIII
Psaimul 70 (Stihuri alese), glas V,
de 1. Popescu-Pasrea
mprteasa mea cea prea buna,
glas V, de A. Uncu dup Sofronie
Rusu
Fericit barbatul, glas VIII,
de 1. Popescu-Pasrea
Cine se va sui?, glas VIII, idem
Lumin lin, glas VIII, de Filotei
Moro~anu

Acum sloboze~te. glas V,


de 1. Popescu-Pasrea
Mnca-vor sracii, glas VIII, idem
Mrturisiti-v Domnului, glas V,
de A. Pann
Nu pricep, Curat, glas III,
de Dimitrie Suceveanu
Bratele printe~ti, glas V,
de Nectarie Schimonahul
Vai mie, innegritule suflete!,
glas VIII, de Macarie Ieromonahul
Cu noi este Dumnezeu, glas VIII (cu
stihurile notate de N. Moldoveanu)
Doamne al puterilor, glas VII (cu
stihurile notate deN. Moldoveanu)
Troparele, glas VIII (notate
deN. Moldoveanu)
Aliluia, glas VIII (la denii),
dupa 1. Popescu-Pasrea
Troparele deniilor ,lata Mirele",
glas VIII, de 1. Popescu-Pasrea
,Cnd slvitii ucenici", glas VIII,
tdem
Suflete al meu, glas II, idem
Cmara Ta, Mntuitorul meu,
glas III
Doamne, femeia ceea ce czuse,
glas VIII, de D. Suceveanu

255
255--256
256--257
257--259
259--263
26~66

267--271
271--274
274
275:..Z76
277
277--280
280--283
283--285
286--291
292-300
301-304
305-308
309
310-313
314-315
316
317
318-322

Acestea zice Domnul, glas Vlll,


de Sabin Dragoi
Stihira "Acurn se intin ge condeiul",
glas VIII, de Gherontie Nicolau,
dupa Chirita Rozescu
Veniti sa fericirn pe losif, glas V,
de Chiril Popescu
De vreme ce eu pacatosul,
glas V, idem
Cine este Durnnezeu, glas VII
nvierea lui Hristos, glas VII,
notat de Chiril Popescu
Cu trupul adorrnind, glas III,
de 1. Popescu-Pasrea
Ziua invierii, glas V, idem
De Tine, Doarnne, glas VI
(din Vecernierul uniformizat)
'Avacr,;tcrEroc; i]j..Ipa, glas V, de loan
D. Cristescu, dupa Petru Efesiu
rnprate ceresc, glas VI,
de 1. Popescu-Pasrea
Cel ce ai saturat multirnea,
glas Vlll, de D. Suceveanu
Cntarea diminetii, glas V,
notat de Amfilohie lordnescu,
dupa Macarie Ieromonahul
Urare, glas VIII, de Anton Pann
Pentru Tine, Doarnne
de Chiril Popescu
Cinei Tale, glas VII,
de Nicu Moldoveanu
Ludati pre Dornnul, glas I,
de D.G. Kiriac
Doarnne auzi glasul meu, glas I,
deN. Lungu
Ct de mrit, de D. Bortneanschi1. Cartu
Sub milostivirea ta
(melodie traditional)
Ce bine e cnd fratii
Cruce sf'ant prasit
Miluieste-ma, Durnnezeule,
de G. Cucu
Cntare de urnilint, glas V,
de Arhid. Dumitru Stoica
Hristos din morti a inviat
de D.G. Kiriac
Eu sunt nvierea
de 1. Brtianu
Irnnul cntretilor
de 1. Popescu-Pasrea
Irnnul eroilor (n joia nltrii)
de lonel Brtianu

323-324
325-326
326-330
330--333
334-335
335-337
338
339--340
340--341
342-344
345-346
346-348
349
350--352
353

CAPITOI'.UL IV
Colinde ~i cntece de stea
0, ce veste minunat
Mos Craciun
Noua azi ne-a rsrit
Steaua sus rasare
Trei crai de la rsrit
lat,vin colindatori
Trei pstori
Astazi s-a nscut Hristos
La Vitleem, colo-n jos
Ziurel de ziua
nchinarea pstorilor
Praznic lurninos
Din an in an, de Gheorghe Budi$
Florile dalbe
Cetinit, cetioara
Sus la poarta raiului
Dornnulet si Dornn din cer
Mareminune
Mrire-ntru cele-nalte
Doarnne, a Tale cuvinte
Auzit-arn, auzit
Azi cu toti sa prznuirn
Veniti cu totii dirnpreuna
Veniti norii de multirne
Doarnne Iisuse Hristoase
Cinstiti crestini prea iubiti
Vino astzi toat f"rrea

375
376
376-377
377
378
379
380
381
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
397
398

353-355
355-356
356-357
358
359
360
361
361-363
363-366
366-367
367-368
368-369
370-371

CAPITOLUL V
Podobiile celor opt glasuri
Ceea ce esti bucuria, glas 1
Prea laudatilor mucenici, glas 1
0, prea slavit minune, glas I
Mormntul Tau, Mntuitorule,
glas I
Casa Efratului, glas II
Ceea ce esti izvorul, glas II
Cnd de pe ernee mort, glas II
Mntuieste-ma, Doarnne, glas Ill
~are este puterea crucii, glas III
In chipul crucii, glas III
Lauda de sear, glas III
De frumusetea .... , glas III
Pentru mrturisirea, glas III
Fecioara astzi, glas Ill
Ca pre un viteaz, glas IV
As vrea cu lacrirni, glas IV

401
402
403-404
404-405
406
406-407
408-409
409-410
410-411
411-412
413
413-415
415-416
416-417
418-419
419-420

451

Spimntatu-s-a Iosif, glas IV


Degrab ne ntmpin pe noi,
glas IV
Artatu-te-ai astzi, glas IV
Cel ce Te-ai nltat pe ernee, glas IV
Cuvioase printe, glas V
Bucur-te cmara, glas V
Doarnne, pctuind, glas V
Toat ndejdea, glas VI
A treia zi ai nviat, glas VI
Nu vom mai fi opriti, glas VII

420-422
422-423
424
425-426
426-428
429-431
431-432
432-433
434-435
435

Cela ce pentru mine ai rbdat,


glas VII
Mai luminat. .. , glas VII
0, prea mrit minune!, glas VIII
Ce v vom nurni?, glas VIII
Mucenicii Ti, Doarnne, glas VIII
!'fe ntelepciunea, glas VIII
ln raiul cel din Eden, glas VIII
Porunca cea cu tain, glas VIII
Cuprinsul

Prezenta editie reproduce cntrile ~i colindele


tiparite n anul 1992, unele dintre acestea revizuite, la
care au fost adiiugate ncii alte multe cntiiri biserice~ti
folositoare sfintelor noastre slujbe.
Editia apare cu binecuvntarea Prea Fericitului
Patriarh TE 0 C T I S T, tiparirea ei fiind fiicutii
sub supravegherea P.S. Episcop Vincentiu
Ploie~teanu, Vi car patriarhal, a domnului Dr. Aurelian
Marinescu, Directorul Editurii Institutului Biblic ~i a
P.C. Preot Valer Ulican, Consilier Patriarhal al
Tipografiei .Instittului Biblic.
Redactor: Pr. prof. dr. Constantin Driigu~in
Tehnoredactor: Protos. Vartolomeu Bogdan,
Secretarul lnstitutului Biblic

Maestru cartograf: COSTEL HRI'fCU

ronnat 8/6lx86. Coli de tipar 56 1/2.


Comanda nr. 625
TIPOGRI\I'IA INSTm!I1JLUI BIBUC ~1 DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMNf:
lntrarea Mir-on Cristea nr. 6; 040162

Bucu~

Telefon 4067193: 4067194; l'a:" 3000505


www.editurapatriarhiei.ro
e-rDail: eibmbor@rdslink.ro

tipogr.inst. biblic@rdslink. ro
magazin@edlturapatriarhiei.ro

4S2

435-436
436-437
437-439
439-440
440-441
441-443
444-446
446-447
448-452