Sunteți pe pagina 1din 267

BISERICA ORTODOXă DE STIL VECHI DIN ROMâNIA

Cântările Sfintei
Liturghii
Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti
pagina 1
Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti
pagina 2
Pe Stăpânul




Pe Stă pâ nul şi Ar hi e re ul nos tru Doam ne îl pă ze şte Doam


                
ne îl pă ze e şte în tru mulţi ani în tru mulţi ani în tru mulţi ani Stă pâ â ne



   
Pe Stă pâ nul şi Mi tro po li i i tu ul no o os tru Doa am

              


ne e îl pă ze e e e eş te e în tru mulţi a a ani Stă pâ ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 3
                    
în tru mulţi ani Stă pâ â â â ne e în tru mu u ulţi a a ani Stă pâ

 
ne e e




Pe Stă pâ â nul şi Mi tro po li tul no os tru Doam ne îl pă ze

  


eş te în tru mu ulţi a a ani Stă pâ â ne în tru mu ulţi a a ani Stă pâ


ne în tru mu u ulţi a a a ani Stă pâ â â â ne

Cuvine-se cu adevărat



  


Cu vi ne e se e cu a de e e vă ă ă ă ra a a at a te

      
fe ri ci de Dum ne ze eu Nă ă ăs că ă toa a a re cea pu ru u rea

   


a fe ri ci i i i i tă ă ă ă şi prea a a ne e vi i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 4
             
i no o va a a tă şi Mai ca Dum ne ze e e u lui no o o


o os tru u u u ce ea ce eşti ma a ai ci in sti i i tă ă de câ â

   


ât He ru vi i i i i mi i i i şi i i i i i ma a ai

  


slă ă vi i i tă fă ră de a se mă na re de cât Se ra fi i i

            


i i mi i i i ca re fă ră stri i i că ă ciu u u ne pe Dum ne

     


ze e eu Cu u vâ â ân tu ul a a ai nă ăs cu u ut pe ti i i i

                   


i i ne e e cea a cu a de e e vă ă ă ra a at Năs că toa

           
a re de Dum ne ze e e eu te e slă ă ă vi i i i im

întru mulț i ani, Stăpâne



                               
În tru u u mu u u u u u u ulţi a a a a a


a a ani Stă ă ă ă ă ă ă pâ â ne e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 5
       
Is po la e e ti Des po ta is po la e e ti Des po ta is

 
po la e ti i De e es po ta a a a



          


În tru mulţi a a ani Stă pâ ne în tru mulţi a a ani Stă pâ â ne în

  
tru mu ulţi a a ani Stă pâ â â ne

Imn Arhieresc



          


Să se bu cu re su fle tul tău î în Do o o o o o om nul în

         


Do om nul să se bu cu re su u fle tul tău în Do o o o în Do o om nul


 
că te-au îm bră ca at în veş mâ ân tul în veş mâ ân tul în veş mâ â ân tul

 
mân tu i i i i rii şi în ha a ai na ve se li i ei ve se

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 6
           
li i i ei ve e se li i i e e ei te-au îm po o do o o bit ca u nui

        
mi i re ţi-au pus co o roa a nă şi ca pe o mi rea a să te-au î în fru

   
mu u se e ţat şi ca pe o mi rea a să te-au în fru mu se ţat te-au î înfru

                           
mu u se ţat şi ca pe o mi rea să te-au în frum’ se ţa a at cu po


doa a a a a bă cu u po doa a a a bă te-au în frum’ se ţat cu po doa a

  
a a a bă să se bu cu re su fle tul tău în Do o o o o o o o om nul

Cuvine-se cu adevărat



         


Cu vi ne se cu a de vă rat să te fe ri cim Năs că toa a re de Dum ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 7
              
zeu cea pu ru rea fe ri ci i tă şi prea ne vi no va tă şi Ma ai ca Dum ne ze

    
e u lui nos tru

    
Ce ea ce eşti mai cin sti i tă de cât He ru vi mii şi mai slă vi tă

            


          
fă ră de a se mă na a re de cât Se e ra fi mii ca re fă ră stri că ciu u

 
ne pe Dum ne zeu Cu vân tul ai năs cut pe ti ne cea cu a de vă ra a at Năs

    


că toa re de Dum ne ze eu te slă vi i i i i i i im



                      
Cu vi ne se cu u u a de e e vă ă ă ra at să te fe

          


 
ri ci im Năs că toa a a re e de Du u um ne e e zeu cea pu ru rea fe

 
ri ci i i tă şi prea ne vi no va a a tă ă şi Mai ca Dum ne ze

            


e e e u u lui no o os tru u pe cea mai cins ti tă de câ ât He e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 8
                          
ru u u vi mii şi mai prea slă vi i i i tă făr’ de-a se mă na re de

 
câ â â ât Se e ra fi i i i mi i ca re fă ră stri că ciu u u

          


u ne e e pe Dum ne ze eu Cu u vâ â â ân tu ul a a ai nă ă

   


ăs cu u ut pe ti i ne cea a cu u u a de vă ă rat Nă ăs că ă toa

  


a a re de Dum ne e ze e e e e eu te e slă ă ă vi i i i i i i i


i im



       


Cu vi ne se cu a de vă rat să te fe ri ci im Năs că toa re de Dum

                  


ne zeu cea pu u ru rea fe ri ci tă şi prea ne vi no va a tă şi Mai ca Dum ne

       


ze e u lui no os tru Ce ea ce eşti mai cin sti tă de cât He ru vi mii şi mai


slă vi tă fă ră de a se mă na re de cât Se ra fi i mii ca re fă ră stri

            


că ciu u ne pe Dum ne zeu Cu vâ ân tul ai năs cut pe ti ne cea cu a de vă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 9
                  
rat Năs că toa re de Dum ne ze eu te slă vim




Cu vi ne se cu u a de vă rat să te fe ri cim Năs că toa re de

     
 
Dum ne zeu cea pu ru rea fe ri ci tă şi cu to o tul ne vi no va tă

                


şi Ma a ai ca Dum ne ze e u lui nos tru pe cea mai cin sti tă de cât He

       


ru vi mii şi mai prea slă vi i tă făr’ de-a se mă na re de cât Se ra

 
fi i mii ca re fă ră stri că ciu ne pe Dum ne zeu Cu vân tul ai năs cut


pe ti ne cea cu a de vă rat Năs că toa a a re de Dum ne ze eu te slă vim



                


Cu vi i ne se cu a de e vă rat să te fe ri cim Năs

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 10
    
că toa a a re de Du um ne e zeu cea pu ru u rea fe ri ci i i tă

                    


şi prea a ne vi no va a a a tă şi Ma a ai ca Dum ne e ze e u lui

 
no os tru

            


Ce ea ce e eşti mai cin sti tă ă de e cât He ru vi mii şi mai


slă vi i i tă fă ră de e a se mă na re e e de cât Se ra fi i mii ca

          


re fă ră stri i că ă ciu u u ne e pe Dum ne zeu Cu vân tul a ai nă ăs

                           


cut pe ti ne cea cu a de vă rat Năs că toa a re de Dum ne ze eu te slă vi


i i im



                


Cu vi ne se cu u a a a de vă rat să te fe ri i i ci

   


i im Năs că toa a a a re e de e Dum ne e zeu cea pu ru rea fe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 11
  
ri ci i i tă şi prea ne vi no va a a a a tă şi Ma a a ai ca a

     


a Dum ne ze e e e u u lu ui no o os tru Ce ea ce eşti mai

                        
cin sti i i tă de câ ât He ru vi i i i i mii şi mai slă ă ă vi i

 
tă făr’ de-a se mă na a a a re e de e cât Se ra fi i i i mii ca

                         
re e fă ră ă de e e stri că ciu ne pe Du um ne zeu Cu vân tul Cu vân tu

                


ul a ai nă ăs cut pe ti i ne cea cu u a a a de vă rat Năs că toa

             
a a a re e e de Dum ne ze e eu te slă vim te e slă vim

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 12
Ectenia Mare




A a a a a a a a a a a a a a a min

(1)
Doam ne mi lu ie e eş te

(2)
Doam ne mi lu ie e eş te

(3) 
Doam ne mi lu ie eş te

(4)         


Doam ne mi lu ie eş te

(5)       


Doam ne mi lu ie e eş te

(6)
Doam ne mi lu u ie e e eş te

(7)
Doam ne mi lu u ie e e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 13
(8)
Doam ne mi lu ie e eş te

(9)
Doam ne mi lu ie e eş te

(10)
Doam ne mi lu ie e e eş te

(11)
Doam ne mi lu ie e e eş te

(12)      


Doam ne mi lu ie e e eş te

(13)        


Doam ne mi lu ie e e eş te

(14)      


Doam ne mi lu ie e e eş te

   
Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie şte e ne pe e noi

     sau   


Ţi e Doa a am ne Ţi e Doa a am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 14



A a a a a a a a a a a a a a a min

(1)
Doam ne mi lu ie e e eş te

(2)
Doam ne mi lu u ie e eş te

(3)
Doam ne mi lu ieş te e

(4)
Doam ne mi lu u ie e eş te e

(5)
Doam ne mi lu ie e eş te

(6)
Doam ne mi lu ie e e eş te

(7)      


Doa am ne mi lu u ie e eş te

(8)     
Doam ne mi lu u ie e e e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 15
(9) 
Doam ne mi lu u ie eş te

(10)
Doam ne mi lu u ie e eş te

(11)
Doam ne mi lu u ie e eş te

(12)
Doa a am ne mi lu ie e eş te

   
Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie şte e ne pe e noi

         


Ţi i e e Doa am ne



 
A a mi i i i i in A a a mi i i i i i i i i in

(1)         
Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 16
(2)
Doam ne mi lu ie e eş te

(3)
Doam ne mi lu ie e eş te

(4)
Doam ne mi lu u ie eş te

(5)
Doa a am ne mi lu ie e e eş te

(6)  
Doam ne mi lu ie e eş te

(7)           


Doam ne mi lu ie e eş te

(8)     
Doam ne mi lu u ie e eş te

(9)     
Doam ne mi lu u ie e eş te


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


noi


Ţi i i e e Doa am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 17
Antifonul I



       
Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul bi ne eşti cu vân

       
tat Doam ne

     
Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul şi toa te ce

                     


le din lă un trul meu nu me le cel Sfânt al Lui

 
Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul şi nu ui ta a

      


toa te răs plă ti ri i le Lui

          


Pe Cel ce cu ră ţeş te toa a te fă ră de le e gi i le ta

         


le pe Cel ce vin de că toa te bo li le ta le

 
Pe Cel ce iz bă veş te din stri că ciu u ne vi a ţa ta pe Cel

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 18
     
ce te în cu nu nea ză cu mi i lă şi cu în du ră ări

          


Pe Cel ce u um ple de bu nă tă ăţi pof ta ta î no i se vor ca


a le vu u ul tu ru lui ti ne re e ţi le ta le


Cel ce fa ce mi los te ni e Dom nul şi ju de ca tă tu tu ror

           
ce lor ce li se fa ce strâm bă ta te

                 


Cu nos cu te a fă cut că i le Sa a a le e lui Mo i se fi

      
i lor lui Is ra el vo i i le Sa le

              
În du rat şi mi los ti iv es te Dom nul În de lung răb dă tor

     
       
şi mult mi los ti iv Nu pâ nă în sfâr şi it se va iu ţi nici în vea ac se va

   
mâ ni a

 
Nu du pă fă ră de le gi le noas tre e a fă cut no uă nici

    


du pă pă ca a te le noa as tre ne-a răs plă tit no uă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 19
           
Că du pă î năl ţi mea ce ru lu ui de la pă mânt a în tă rit Dom

                
nul mi la Sa spre cei ce se tem de Dân sul

       


Pe cât sunt de par te ră să ri i i tu ri le de la a pu suri


de păr ta t-a de la noi fă ră de le e gi le noas tre


În ce chip mi lu ieş te ta a a tăl pe fii a mi lu it Dom nul

     


pe ce ei ce se tem de Dâ ân sul Că El a cu nos cu ut zi di rea noas tră


a du su Şi-a a min te că ţă râ â nă sun tem

      
O o mul ca iar ba zi le le lui ca floa rea câm pu lui a şa va în


flo ri

           


Că duh a tre cut în trân su ul şi nu va fi i şi nu-şi va mai cu noa


aş te în că lo cul să ău

    
Iar mi la Dom nu lui din veac şi pâ â â nă în veac spre ce ei ce se

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 20
     
te em de Dân sul

                 


Şi drep ta tea Lui spre fi ii fi i i lor spre cei ce pă zesc a şe

         


ză mâ ân tul de le e ge al Lui şi-şi a duc a min te de po ru un ci le


Lui ca să le fa a că pe e le

              


Do om nul în cer a gă ti it sca u nul Său şi Îm pă ră ţi a Lui

       


pe to oţi stă pâ neş te

              
Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi î î în ge rii Lui cei pu ter nici la


   
vir tu te ca re fa a ce eţi cu vân tul Lui a a u zi gla a sul cu vi in

 
te lor Lui

        


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa a te pu te e ri le Lu ui slu u gi

   


le Lui ca re fa ceţi vo ia Lui

     


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te lu cru ri le Lui în tot lo cul

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 21
        
stă pâ ni rii Lui bi ne cu vin tea a ză su fle te al meu pe Do om nul

                  


Sla vă Ta tă ă ă lui şi Fi u u lui şi Sfâ â â ân tu u u lu


u ui Duh


Şi a cum şi pu ru u u rea şi în ve cii ve ci i lo o or A a


a min


Bi ne cu vin tea a a a ză su fle te al meu pe Do o o om nu ul

        


şi toa te ce le din lă un tru ul meu nu me le cel sfâ â ânt a al Lui


bi ne e e eşti cu u vân ta at Doa a a a a am ne e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 22
Antifonul I



 
 
Bi ne cu vin tea a ză su fle te al meu pe Dom nul bi ne e eşti cu vân


tat Doa a am ne

    
 
Bi ne cu vin tea a ză su fle te al meu pe Dom nul şi toa te ce le

                   


din lă un trul meu nu me le cel Sfânt al Lui

                    


Bi ne cu vin tea ză su fle te al me eu pe Dom nul şi nu ui ta


toa te răs plă ti i ri le Lui


 
Pe Cel ce cu ră ţeş te toa a te fă ră de le gi i i le ta le pe

  
Cel ce vin de că toa te bo o li le ta a le


Pe Cel ce iz bă veş te din stri că ciu ne vi a a ţa ta pe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 23

 
Cel ce te în cu nu nea a ză cu mi i lă şi cu î în du u rări


 
Pe Cel ce u um ple de bu nă tă ăţi pof ta ta în no i se vor


 
ca a le vul tu ru lui ti ne re e ţi le ta a a le


 
Cel ce fa a ce mi los te e ni e Dom nul şi ju de ca tă tu u tu


ror ce lor ce li se fa ce strâm bă ta te


  
Cu nos cu te a fă cut că ă i le Sa le lui Mo i se fi i lor lui

  
Is ra il vo i le Sa a le


        
În du rat şi mi los ti iv es te Dom nul în de lung ră ăb dă tor şi

    
    
mu ult mi los tiv Nu u pâ nă în sfâr şi it Se va iu ţi nici în veac Se va mâ ni a

            


Nu du pă fă ră de le gi le noas tre a fă cut no uă nici du pă pă

     


ca a te le noas tre ne-a a răs plă tit no o uă

 
 
Că du pă î năl ţi mea ce ru lui de la a pă mânt a în tă rit

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 24
      
          
Dom nul mi la Sa spre cei ce se tem de Dâ ân sul


Pe cât sunt de pa ar te ră să ri i tu ri le de la + a pu suri


de păr ta t-a de e la noi fă ră de le e e gi le noa a a as tre


      
În ce chip mi lu ieş te ta a a tă ăl pe fii a mi lu it Do om

            


nul pe cei ce se tem de Dâ ân sul că El a cu nos cut zi di rea noas tră

          


a du su Şi-a a min te că ţă râ â nă sun tem

                  


O mul ca ia a a a ar ba zi i le le lui ca floa rea câ

 
âm pu lui a şa va în flo ri


 
Că Duh a tre cut în tr-â ân sul şi nu va fi şi nu-şi va ma ai cu


noaş te în că lo cul său

    


         
Iar mi la Dom nu lui din veac şi pâ â nă în veac spre ce ei ce se

   
tem de Dâ ân sul

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 25
                
Şi drep ta tea Lui spre fi ii fi i lor spre ce ei ce pă zesc a

            


şe ză mân tul de le ge al Lui şi-şi a duc a min te de po ru un ci le Lui


ca a să le fa a a că pe e e le

     


    
Do om nul în cer a gă tit sca u u nul Său şi Îm pă ră ţi a Lui pe


to oţi stă pâ ne eş te

               


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi în ge e rii Lui cei pu ter nici la

             


vâr tu u te ca re fa ce eţi cu vân tul Lui a + a u zi gla a su ul cu vi


in te lor Lui


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te pu te e ri le Lui slu

       


gi i le Lui ca re fa ceţi vo ia Lui

       


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te lu cru ri le Lui în tot lo cul


stă pâ ni i rii Lui Bi ne cu vin tea a ză su fle te e al meu pe Do o o

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 26

om nul

  
Sla vă Ta a a tă ă ă ă lui şi Fi u u u lui şi Sfâ

  
ân tu u lu ui Du uh

            


Şi a cum şi pu u u ru rea şi în ve cii ve e e ci i i


lo o or A a mi in


Bi ne cu vin tea a a a a a a ză su fle te al meu pe e e


   
e Do o o om nu ul şi toa te ce le din lă u u un tru ul me eu nu


       
u me le cel Sfâ â ânt al Lu ui bi ne e e eşti cu vân ta at Doa am ne e e


e e
Antifonul I



        


Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul bi ne cu vân tat e eşti

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 27
     
Doa am ne Bi ne cu vin tea a a ză su fle te al meu pe Dom nul şi toa

              


te ce le din lă un trul meu nu u me e le cel sfânt al Lui

         


Bi ne cu vin tea a a ză su fle te al meu pe Dom nul şi nu ui

       


ta a toa te răs plă ti i ri le Lui

                
Pe Cel ce cu ră ţeş te toa a te fă ră de le gi le ta le


pe Cel ce vin de că toa te bo o li le ta le


Pe Cel ce iz bă veş te din stri că ciu u ne vi a ţa ta pe Cel ce te

       


în cu nu nea ză cu mi lă şi cu în du rări


Pe Cel ce u u um ple de bu nă tăţi pof ta ta în no i se vor ca

      


a le vul tu ru lui ti ne re e ţi le ta a le

 
Cel ce fa a ce mi los te e ni e Dom nul şi ju de ca tă tu

           


tu ror ce lo or ce li se fa ce strâm bă ta te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 28

Cu nos cu u te a fă cut că i le Sa a le lui Mo i se fi

       


i lor lui Is ra i il vo o i i le Sa le

        
În du rat şi mi los ti iv es te Dom nul în de lu ung răb dă tor

                


şi mu ult mi los tiv Nu pâ nă în sfâr şit se va iu ţi nici în vea ac se va mâ ni a

    
Nu du pă fă ră de le gi le noas tre a fă cut no uă nici du pă

  
pă ca te le noas tre ne-a răs plă tit no o o uă

             


Că du pă î năl ţi i i mea ce ru lui de e la pă mânt a

       
în tă ri it Dom nul mi la Sa spre cei ce se te de El

                


Pe cât sunt de par te ră să ri i tu ri le de la a pu suri

           


de păr ta t-a de la noi fă ră de le e gi i le noas tre

              


În ce chip mi lu ieş te ta tăl pe fii a mi lu u i it Do

  


om nul pe ce ei ce se tem de Dân sul Că El a cu nos cut zi di rea noas

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 29

stră a du su şi-a a min te că ţă râ â â â nă ă su un tem

        
O mu u ul ca iar ba zi i i i le le lui ca floa rea câm pu u lui

   


a şa va în flo ri

            


Că duh a tre cut în trân sul şi nu va fi şi nu-şi va mai cu noaş te

       
e în că lo cul său

 
Ia ră mi la Dom nu lui din veac şi pâ â nă în veac spre cei ce se


tem de Dâ ân sul

                     


Şi drep ta tea Lui spre fi i fi i lor spre ce ei ce pă ze esc a

                  


şe ză mâ ân tul de le e ge al Lui şi-şi a duc a min te de po run ci le Lui


ca să le fa a că ă pe e le

          
Do o om nul în ce e er a gă tit sca a u nul Său şi Îm

  


pă ră ţi a Lui pe to oţi stă pâ ne eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 30
                   
Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi î în ge rii Lui cei pu ter nici la vâr

    
tu te ca re fa ceţi cu vân tul Lui a a u zi i gla a sul cu vi in te lor Lui

              


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te pu te e ri le Lu ui slu gi i le Lui


ca re e fa ce eţi vo ia Lui

                   


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te lu cru ri le Lui în tot lo cul

        


stă pâ ni rii Lui bi ne cu vin tea ză su fle te al me eu pe Dom nul

       
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

      


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

                                  
Bi ne cu vin tea a a ză su fle te al meu pe Dom nul şi toa te

                          


ce le din lă un trul meu nu u me e le cel sfânt al Lui Bi ne eşti cu vân tat


Doa a am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 31
Antifonul I



         


Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Do om nul bi ne cu

      


vân tat eşti Doa am ne Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Do om nul şi

            


toa te ce le din lă un trul meu nu me le cel Sfânt al Lui

     
Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Do om nul şi nu ui ta

      


a toa te răs plă ti i ri le Lui

            


Pe Cel ce cu ră ţeş te toa te fă ră de le gi le ta le

    
pe Cel ce vin de că toa te bo o li le ta a le


Pe Cel ce iz bă ve eş te din stri că ciu ne vi a ţa ta pe Cel


ce te în cu nu nea a ză cu mi lă şi cu în du rări

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 32

Pe Cel ce um ple de bu nă tăţi do ri rea ta în no i se vor ca a


le vul tu ru lui ti ne re ţi le ta a le


Cel ce fa ce mi los te ni e Dom nul şi ju de ca tă tu tu

      
ror ce lor ce li se fa ce strâm bă ta te


Cu nos cu te a fă cut că i le Sa le lui Mo i se fi i lor


lui Is ra el vo i le Sa a le

        


În du ra a at şi mi los tiv es te Do om nul în de lung răb

              


dă tor şi mult mi los tiv nu pâ nă în sfâr şit se va iu ţi nici în vea ac


se va mâ ni a

                
Nu du pă fă ră de le gi le noa stre a fă cut no uă nici du

      
pă pă ca te le noa as tre ne-a răs plă ti it no o uă

                


Că du pă î năl ţi mea ce ru lui de la pă mânt a în tă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 33
          
rit Dom nul mi i la Sa spre cei ce se tem de Dâ â ân sul


Pe cât sunt de par te ră să ri tu ri le de la a pu suri de


păr ta t-a de la noi fă ră de le gi le noa a as tre

          
În ce chip mi lu ieş te Ta tăl pe fii a şa a mi lu it

     


Do om nul pe cei ce se tem de Dâ â ân sul că El a cu nos cut zi di rea noa


a as tră a du u su Şi-a a min te că ţă râ â nă sun tem

         


O mul ca iar ba zi le le lu u ui ca floa rea câm pu lui a şa va


î în flo ri

  
Că duh a tre cut prin trân sul şi nu u va fi şi nu-şi va mai cu


noa aş te în că lo cul său

                            


Iar mi la Dom nu lui din veac şi pâ nă în veac spre cei ce se tem de Dâ


â ân sul

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 34
              
Şi drep ta tea Lui spre fi i fi i lor spre cei ce pă zesc a şe

      


ză mân tul de le ge al Lui şi-şi a duc a min te de po run ci le Lui ca

    
să le fa a că pe E e le

      
Dom nul în cer a gă tit sca u nul Să ă ău şi Îm pă ră ţi


i a Lui pe toţi stă pâ ne e eş te

         


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi în ge rii Lui cei pu ter nici la vâr

         


tu u te ca re fa ceţi cu vân tul Lui şi a u ziţi gla a sul cu vin te lor Lui

   


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te pu te ri le Lui slu gi le Lui

      
ca re fa ceţi vo ia Lui

 
Bi ne cu vân taţi pe Do om nul toa te lu cru ri le Lui în tot lo

     
cul stă pâ ni rii Lui bi ne cu vin tea a ză su fle te al meu pe Do om nul

          


Sla vă Ta a tă ă lui şi Fi u u lui şi i Sfân tu lui Duh

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 35
     
Şi a cu um şi pu ru rea şi în ve e e cii ve e ci lor A min

         


Bi ne cu vin tea a a ză su fle te al meu pe Do om nul şi

 
toa te ce le din lă u un tru ul meu nu me le cel Sfâ â ânt a al Lui bi ne

      


cu vân tat eşti Doa am ne e e e e e e

Antifonul i



                


Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul bi ne eşti cu vân

     
tat Doam ne

      


Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul şi toa te ce

         


le din lă un trul meu nu me le cel Sfânt al Lui

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 36
            
Bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Dom nul şi nu ui ta

      
toa te răs plă ti i ri le Lui

              
Pe Cel ce cu ră ţeş te toa te fă ră de le e gi le ta le pe

    


Cel ce vin de că toa te bo o li le ta le

 
Pe Cel ce iz bă veş te din stri că ciu ne vi a a ţa ta

            


pe Cel ce te în cu nu nea ză cu mi lă şi cu în du rări

            


Pe Cel ce um ple de bu nă tă ăţi pof ta ta în no i se

        


vor ca a le vul tu ru lui ti ne re e ţi le ta le


Cel ce fa ce mi los te e e ni e Dom nul şi ju de ca tă tu tu

         
ror ce lor ce li se fa ce strâm bă ta te

 
Cu nos cu te a fă cut că i le Sa le lui Mo o i se fi


i lor lui Is ra el vo o i le Sa le

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 37
          
În du rat şi mi los ti i iv es te Dom nul în de lung răb dă tor şi

            


mu ult mi los tiv nu pâ nă în sfâr şit se va iu ţi nici în veac se va mâ ni a

    


Nu du pă fă ră de le gi le noas tre a fă cut no uă nici du pă pă

                  


ca te le noa as tre ne-a răs plă tit no uă

  


Că du pă î năl ţi mea ce ru lui de la pă mânt a în tă rit Dom

        
nul mi la Sa spre cei ce se tem de Dân sul

 
Pe cât sunt de par te ră să ri tu ri le de la a pu suri de

  


păr tat- a de la noi fă ră de le e gi le noas tre


În ce chip mi lu ieş te Ta a tăl pe fii a mi lu it Dom nul pe

                     


cei ce se tem de Dân sul că El a cu nos cut zi di rea noas tră a du su

         


Şi-a a min te că ţă râ â nă sun tem

 
O o mul ca ia ar ba zi i le le lui ca floa rea câm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 38

pu u lui a şa a va în flo ri

              


Că duh a tre cut prin trân sul şi nu va fi şi nu-şi va mai cu

             


noa aş te în că lo cul său

             
Iar mi la Dom nu lui din veac şi pâ nă în veac spre cei ce se

      
tem de Dân sul

  
Şi drep ta tea Lui spre fi i fi i i lor spre ce ei ce pă zesc a

          


şe ză mân tul de le e ge al Lui şi-şi a duc a min te de po run ci le Lui


ca să le fa a că pe e le

          


Dom nul în cer a gă tit sca u nul Său şi Îm pă ră ţi a

    


Lui pe to oţi stă pâ neş te

 
Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toţi î în ge rii Lui cei pu ter

                


nici la vir tu te ca re fa a ceţi cu vân tul Lui a a u zi gla a sul cu vi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 39
    
in te lor Lui

 
Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te pu te e ri le Lui slu

             


gi le Lui ca re fa ceţi vo ia Lui


Bi ne cu vân taţi pe Dom nul toa te lu cru ri i le Lui în tot lo

                    


cul stă pâ ni rii Lui bi ne cu vin tea ză su fle te al meu pe Do om nul

          


Sla vă Ta a tă ă lui şi Fi u u lui şi i Sfân tu lui Duh

     
Şi a cu um şi pu ru rea şi în ve e e cii ve e ci lor A min

         


Bi ne cu vin tea a a ză su fle te al meu pe Do om nul şi

 
toa te ce le din lă u un tru ul meu nu me le cel Sfâ â ânt a al Lui bi ne

      


cu vân tat eşti Doa am ne e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 40
Antifonul I la Praznice împărătesti




            
Pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mân tu i to

       


ru le mân tu ieş te ne pe noi

Sfârşitul:

            


Pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mân tu i to

              


ru le mân tu ieş te ne pe no o o o oi



                   


Pen tru ru gă ciu ni i le Năs că toa a rei de Dum ne zeu Mân tu i to


ru u le mân tu ieş te ne pe no oi

            


Pen tru ru gă ciu ni i le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mân tu i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 41

to ru u le mân tu ieş te ne pe e noi



                              


Pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mân tu i to


o ru le mân tu ieş te ne pe no oi


Pen tru ru gă ciu ni le Năs că toa rei de Dum ne zeu Mân tu i to ru u


le mân tu ieş te ne e pe no o oi

Ectenia mică



   
 
Doam ne mi i lu ie e e e eş te

  


 
Doam ne mi lu ie e e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 42
                    
Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie eş te e


ne e e pe e noi


 
Ţi e Doa a a a a a am ne



 
Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

  


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne e pe


noi


Ţi e Doa a am ne



                


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 43
             
Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


no oi


Ţi e Doa a am ne




 
Doam ne e e e mi lu ie eş te Doa am ne mi lu ieş te

                   


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie eş te ne e pe noi


Ţi e e Doa am ne




Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 44

Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


noi

         


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe noi


 
Ţi e Doa a am ne

    
Ţi e Doa a am ne

Antifonul II




Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

            
La u dă su fle te e al meu pe Dom nul voi lă u da pe Dom

        


nul î în vi a ţa mea a voi cân ta Dum ne ze u lui meu pâ â nă ă ce voi fi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 45
     
Nu vă nă dăj du i iţi spre bo ieri spre fi ii oa me ni lor în tru ca a re

    
nu es te mân tu i i i i re

           


Ie şi va du hul lor şi se vor în toar ce în pă mân tul lor

        


În zi ua a ce ea vor pie ri toa te gân du ri i le e lor


Fe ri cit es te că ru ia Dum ne ze e ul lui Ia a cov es te

                


a ju to rul lui nă dej dea lui spre Dom nul Dum ne ze e ul lui

  


Spre Cel ce a fă cut ce rul şi pă mân tul ma a a rea şi toa a te ce e

         
le ce sunt în tr-ân se le


Spre Cel ce pă zeş te a de vă ă ă rul în veac spre Cel ce fa ce ju de

               


ca tă ce e lor nă păs tu iţi spre Cel ce dă hra nă ce lor flă mânzi

 
Dom nul dez lea gă pe cei fe re ca a aţi în o bezi Do o om nul în

              


ţe lep ţe eş te or bii Dom nul ri di i că pe cei sur paţi Dom nul iu beş te pe cei

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 46
    
drepţi Do om nul pă ze e eş te pe cei ne me er nici

               
Pe să ra a cul şi pe vă ă du vă va pri mi şi ca lea pă


că to şi lo or o o va pier de

          


Îm pă ră ţi va Do o om nul în veac Dum ne ze e u u ul tău

    
Si oa a a ne în nea am şi în nea am

    
Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve cii lor A min

 
U nu le năs cut Fi u le şi Cu vâ ân tu ul lui Dum ne zeu Ce la

         


ce eşti fă ră de moar te Şi i ai pri mit pen tru mâ ân tu i rea noas tră

            


a Te în tru pa din Sfân ta Năs că toa a re de Dum ne zeu şi pu ru rea

                 


Fe cioa a ra Ma ri i a ca a re le ne schim ba at Te-ai în tru u pat şi răs

          


tig nin du Te Hris toa se Dum ne ze u u u le cu moa ar tea pe moar te ai căl

              


ca at U nul fi ind din Sfâ â ân ta Tre i i me îm pre u nă slă vit

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 47
          
cu Ta tăl şi cu Du hu ul Sfânt mân tu ieş te ne e pe no o o o oi

Antifonul II



            


Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

     
       
La u dă su fle te al meu pe Dom nul voi lă u da pe Dom nul în vi a


        
ţa mea voi cân ta Dum ne ze u u lui meu pâ nă ce e vo oi fi

 
Nu u vă nă dăj du i iţi spre bo ieri spre fi ii oa a me e ni lor


în tru ca a re e nu es te mân tu i i i i re

                


Ie şi va du hul lor şi se vor în toa a ar ce în pă mâ ân tu ul


lor


În zi i ua a ce ea vor pie ri toa te gân du ri le lor

               


Fe ri cit es te că ru ia Dum ne ze ul lui I i a cov es

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 48
     
                    
te a ju to rul lui nă dej dea lui spre Dom nul Dum ne ze e u ul lui


Spre Cel ce a fă cut ce rul şi pă mân tul ma rea şi toa a a te ce

       
le e ce sunt în tr-ân se le

   
Spre Cel ce pă ze eş te a de vă ă rul în veac spre Cel ce fa ce ju de

       


         
ca tă ce lor nă păs tu iţi spre Ce el ce dă hra nă ă ă ce lor flă mânzi

      


        
Do om nul pă zeş te pe cei fe re caţi în o bezi Do om nul în ţe lep ţeş


        
te o or bii Do om nul ri di că pe cei sur paţi Do om nul iu beş te pe e cei drepţi Do

        


om nul pă ze e eş te pe cei ne me er nici

 
Pe să ra a cul şi pe vă ă ă du vă va pri mi şi ca lea pă


că to o şi i lor o va pie er de

 
Îm pă ră ţi i va Dom nul în veac Dum ne ze ul tă ă ău Si

      


oa ne în nea am şi în neam

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 49
         
Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

 
U nu le năs cut Fi u le şi Cu vân tul lui Du um ne zeu Ce

     


                 
 
e la ce eşti fă ră de moa ar te şi i ai pri mit pen tru mân tu i rea noas tră a

                      


   
Te î în tru pa din Sfân ta Năs că toa re de Dum ne ze eu şi pu ru rea Fe cioa

           


ra Ma ri i i i a a Ca re ne schim bat Te-ai în tru pat şi răs tig nin

                 


 
du Te Hris toa se Dum ne ze e u le cu moa a ar tea pe moar te ai căl cat U u

                   


nul fi ind din Sfâ â ân ta a a Tre i me îm pre u nă slă vit cu Ta tăl

      


şi cu Du hu u ul Sfânt mân tu ieş te ne pe no o o o oi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 50
Antifonul II

   

       


La u u dă ă ă su fle te al meu pe Dom nul lă u da voi pe Dom

              


nul în vi a ţa mea voi cân ta a a Dum ne zeu u lui meu pâ nă ce voi fi

             


Nu vă nă dăj du iţi spre bo ieri spre fi i oa me e ni lor în tru

         
ca a re e nu u es te mân tu i i re

             


Ie şi va du hul lor şi se vor în toa a ar ce în pă mân tul lor


În zi i ua a ce ea vor pie ri vor pie ri vor pie ri toa a a


te e gân du u ri i le lor


Fe ri cit es te că ru ia Dum ne ze e ul lui I a cov es te

                    


a ju to ru u ul lui nă dej dea lui spre Dom nul Dum ne z e e u ul lui

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 51

Spre Cel c e a fă cut ce e rul şi pă mân tul ma a rea şi toa te ce

          


le ce sunt în tr-ân se le


Spre Cel ce pă zeş te a de vă ă rul în veac spre Cel ce fa a ce ju de

            


ca tă ce e lor nă păs tu iţi spre Ce el ce dă ă hra nă ce e lor flă mânzi

                       


Dom nul dez lea gă pe cei fe re caţi în o bezi Dom nul în ţe lep ţeş te o or


bii Do o om nul ri di i că pe cei sur paţi Do o om nul iu beş te e pe cei

    
drepţi Do o om nul pă ze eş te e pe ce ei stră ă ini


Pe să ra a a a a a a a a a cul şi pe vă du vă

 
va pri mi şi ca lea pă că to o şi lor o va pie er de


Îm pă ră ţi va Do o om nul în vea a ac Dum ne ze ul tău

                         


Si oa a ne în neam în neam î în neam în nea am şi în nea a a a


a a a în nea a am

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 52

       
Şi a cum şi pu ru u rea şi în ve cii ve ci lor A min

           


U nu le năs cut Fi i u le şi Cu vâ ân tul lui Dum ne zeu Ce la ce


eşti fă ră ă de moar te şi i ai pri mit pen tru mân tu i rea noas tră a Te în


tru pa din Sfân ta Năs că toa a re de Dum ne zeu şi pu ru rea Fe cioa a ra a Ma

                      
ri a Ca a re e ne schim bat Te-a ai în tru pat şi răs tig nin du Te Hris

                     


         
toa se Dum ne ze u le cu moar tea pe moar te ai căl cat U u nul fi ind din

              


Sfâ ân ta Tre i me îm pre u nă slă vit cu Ta tăl şi cu Du hul Sfânt

 
mân tu ieş te ne pe no o o o oi

Antifonul II



    


Sla a vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh

      


La u dă su fle te al meu pe Do om nul voi lă u da pe Dom

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 53
       
     
            
nul în vi a a ţa mea voi cân ta Dum ne ze u lui meu pâ nă ce e voi fi

                 


Nu vă în cre deţi în cei pu te er nici în fi ii oa a me ni lor

   
în tru ca re nu es te mân tu i i i re


      
Ie şi i va du hul lor şi se vor în toa a ar ce în pă mâ ân tul lor

 
 
În zi ua a ce ea vo or pie ri toa te gân du ri le lor

                 
Fe ri cit es te că ă ru ia Dum ne ze ul lui I a cov es

                               


te a ju to o rul lui nă de ej dea lui spre Dom nul Dum ne ze e ul lui

  


Spre Cel ce a fă cut ce rul şi pă mâ â ân tul ma a a rea şi toa


        
te ce le ce sunt în tr-â ân se le


Spre Cel ce pă zeş te a de vă rul în vea a a ac spre Cel ce fa


         
ce ju de ca tă ce lor nă pă ăs tu iţi spre Cel ce dă hra a nă ă ce lor flă mânzi

          


    
Dom nul dez lea gă pe cei fe re caţi în o bezi Do o om nul în ţe lep

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 54
              
ţeş te o o or bii Dom nu ul ri di i i că pe ce ei sur paţi Do o om nul iu

        
  
beş te pe e cei drepţi Dom nul pă zeş te pe cei ne me e er nici


Pe să rac şi pe vă du vă va pri mi şi ca lea pă că to o şi lor


o va pie e er de

      
Îm pă ra ţi va Dom nul în vea a a ac Dum ne ze ul tău Si oa a

   


a ne în nea am şi i în neam

  


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve e e cii ve ci lor A min

              


 
U nu le năs cu ut Fi i u le şi Cu vân tul lui Dum ne zeu Ce

    


la ce eşti fă ră de moa ar te şi i ai pri mit pen tru mân tu i rea noa as tră

                  


a Te în tru pa din Sfân ta Năs că toa re de Du um ne zeu şi pu ru rea

                    


Fe cioa ra Ma ri i i a ca re le ne schim bat Te-ai î în tru pat şi răs

                    


tig nin du Te Hris toa se Dum ne ze u le cu moa a ar tea pe moar te ai stri cat

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 55
          
U nul fi ind din Sfân ta Tre i i me îm pre u nă slă vit cu Ta tăl şi cu Du

      

hul Sfânt mân tu ie eş te ne pe no oi

Antifonul II



    
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

  
La u dă su fle te al meu pe Do om nul voi lă u da pe Dom

   


nul în vi a a ţa mea voi cân ta Dum ne ze u lui meu pâ nă ce e voi fi

                 


Nu vă nă dăj du iţi spre bo ieri spre fi ii oa me ni lor în tru


ca re nu es te mân tu i i re


Ie şi va du hul lor şi se vor în toar ce în pă mâ ân tul lor

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 56

În zi ua a ce ea vor pie ri toa te gân du ri le lor

               
Fe ri cit es te că ru ia Dum ne ze ul lui I a cov es

          


te a ju to o rul lui nă dej dea lui spre Do o om nul Dum ne ze e ul lui

                


Spre Cel ce a fă cut ce rul şi pă mâ ân tul ma rea şi toa a te

         


ce le ce sunt în tr-ân se le

          
Spre Cel ce pă zeş te a de vă rul în veac spre Cel ce fa ce ju de

        


ca tă ce lor nă păs tu iţi spre Cel ce dă hra nă ce e lor flă mânzi

        


Dom nul dez lea gă pe cei fe re ca aţi în o bezi Dom nul în ţe

                 


lep ţeş te o or bii Dom nul ri di că pe ce ei sur paţi Dom nul iu be şte pe cei

 
drepţi Dom nul pă ze eş te pe cei ne me er nici


Pe să ra cul şi pe vă du vă va pri mi şi ca lea pă că to

  
şi lor o va pie er de

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 57
                    
Îm pă ră ţi i va a Dom nul în veac Dum ne ze ul tău Si oa a ne

       


în nea am şi în neam

      


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

          


U nu le năs cut Fi u le şi Cu vân tul lui Dum ne zeu Ce la ce

            


eşti fă ră de moar te şi ai pri mit pen tru mân tu i rea noas tră a Te în

   


tru pa din Sfân ta Năs că toa a re e de Dum ne zeu şi pu ru u rea Fe cioa a

         


ra a Ma ri a ca re le ne schim bat Te-ai î în tru u pat şi răs tig nin du

               
Te Hris toa se Dum ne ze u u le cu moa a ar tea pe moar te ai stri cat

  


U nul fi ind din Sfâ â ân ta Tre i i i me îm pre u nă slă vit cu

  


Ta tăl şi cu Du hul Sfânt mân tu ieş te ne e pe e no o o oi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 58
Antifonul II



   
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh

    
La u dă su fle te e al meu pe Dom nul voi lă u da pe Dom nul

           


în vi a a ţa mea voi cân ta Dum ne ze u lui meu pâ nă ce voi fi

   
Nu vă nă dăj du i iţi spre e bo ieri spre fi i oa me ni lor în tru

 
ca re nu es te mâ ân tu i re

                  


Ie şi va du hul lor şi se vor în toa a ar ce în pă mân

 
tul lor

     


În zi ua a ce ea vor pie ri toa te gân du ri le lor

 
Fe ri cit es te că ru ia Dum ne ze ul lui I a cov es te a

         


ju to rul lui nă dej dea lui spre Dom nul Dum ne ze ul lui

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 59
     
Spre Cel ce a fă cut ce rul şi pă mân tul ma a rea şi toa a te ce le

        
ce sunt în tr-ân se le

 
Spre Cel ce pă zeş te a de vă ă ru ul în veac spre Cel ce fa ce

       


ju de ca tă ce lo or nă păs tu iţi spre Cel ce dă hra nă ce lor flă mânzi


Do om nul dez lea a gă pe cei fe re ca aţi î în o bezi

 
Do om nul în ţe lep ţeş te or bii Dom nul ri di că pe cei sur paţi Dom nul iu

            


beş te pe cei drepţi Do o o om nul pă zeş te pe cei ne mer nici


Pe să ra cul şi pe vă ă du vă va pri mi şi ca lea pă că to


şi lor o va pie e e er de

 
Îm pă ră ţi va Do om nu ul în veac Dum ne ze ul tău Si oa

   


a a ne în nea am şi în neam

      


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 60
          
U nu le năs cut Fi u le şi Cu vân tul lui Dum ne zeu Ce la ce

           


eşti fă ră de moar te şi ai pri mit pen tru mân tu i rea noas tră a Te în

   


tru pa din Sfân ta Năs că toa a re e de Dum ne zeu şi pu ru u rea Fe cioa a

         


ra a Ma ri a ca re le ne schim bat Te-ai î în tru u pat şi răs tig nin du

               
Te Hris toa se Dum ne ze u u le cu moa a ar tea pe moar te ai stri cat

  


U nul fi ind din Sfâ â ân ta Tre i i i me îm pre u nă slă vit cu

  


Ta tăl şi cu Du hul Sfânt mân tu ieş te ne e pe e no o o oi

Antifonul II la Praznice împărătesti



      
 
Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce ai în vi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 61
         
at di in morţi pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

       


Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce Te-ai năs cut

          


 
din Fe cioa a ră pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

      


 
Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce Te-ai bo te

       


 
zat în Ior dan de la I oan pe noi ce ce-Ţi cân tăm A li lu i a

              


Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Cel ce ai şe zut

            


 
pe mân zul a si i nii pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

                  


Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el Ce Te-ai î

      
 
năl ţat în tru sla a vă pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 62
                               
Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Cel ce Te-ai schim

       
bat la Fa ţă în mu un te pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

      


Mân tu ieş te ne pe noi Mân gâ ie to ru le Bu u ne pe noi cei

       
 
ce-Ţi cân tăm A li lu i a

             


Mân tu ieş te ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce cu tru pul

                      


Te-ai răs tig nit pe noi cei ce-Ţi cân tăm A li lu i a

       
Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve cii lor A min

 
U nu le năs cut Fi u le şi Cu vâ ân tu ul lui Dum ne ze Ce la

        


ce eşti fă ră de moar te Şi i ai pri mit pen tru mâ ân tu i rea noas tră

            


a Te în tru pa din Sfân ta Năs că toa a re de Dum ne zeu şi pu ru rea

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 63
                 
 
Fe cioa a ra Ma ri i a ca a re le ne schim ba at Te-ai în tru u pat şi răs

          


tig nin du Te Hris toa se Dum ne ze u u u le cu moa ar tea pe moar te ai căl

              


ca at U nul fi ind din Sfâ â ân ta Tre i i me îm pre u nă slă vit

           


cu Ta tăl şi cu Du hu ul Sfânt mân tu ieş te ne e pe no o o o oi

Antifonul II la Praznice împărătesti



           


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Ce el ce ai în vi i at di

       


in morţi pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                           


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Cel ce Te-ai năs cut din Fe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 64
      
cioa a a ră pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                         


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Ce el ce Te-ai bo te zat

                  


în Ior dan de e la I i oan pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i


a

          


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Cel ce ai şe zut pe mân zul a

   
si i i nei pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                     


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Ce el ce Te-ai î năl ţat în

       
tru sla a a vă pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                                      


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Cel ce Te-ai schim bat la

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 65
    
Fa ţă în mu u un te pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                   


Mân tu ieş te ne pe noi Mân gâ ie to ru u le bu u ne pe no oi

    


cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a

                            


Mân tu ieş te ne pe noi Fi ul lui Dum ne zeu Ce el ce cu tru pul Te-ai răs

   


ti ig nit pe no oi cei ce cân tăm Ţi i e A li lu i i a


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lo or A min


U nu le năs cu ut Fi u le şi Cu vâ ân tul lui Du um ne zeu Ce la

          
ce eşti fă ră de moa a a ar te şi i ai pri mit pen tru mân tu i rea noa

                       


as tră a Te în tru pa din Sfân ta Năs că toa rea de Dum ne zeu şi

              


pu u ru rea Fe cioa ra Ma ri i a Ca re le nes schim bat Te-ai în tru pa at

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 66
             
şi răs tig nin du Te Hris toa a se Dum ne ze u le cu moa ar tea pe

       


moar te ai căl ca a at U nul fi ind din Sfâ ân ta Tre i i me îm pre u

                      


u nă slă vit cu Ta a tăl şi cu Du hu ul Sfânt mân tu ieş te ne e pe no


o o oi

O Monoghenis (Ὁ Μονογενὴς)




O Mo no ghe nis I os ke Lo gos tu u The u a tha na thos i pa


a a a a ar hon ke ka ta de xa me nos di a tin i me te ran so ti


ri an sar co thi ne ek tis A ghi as The o to ku ke a i Par

  
the nu Ma ri i as a trep tos e nan thro pi sas sta vro this te Hris te o o The

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 67
          
os tha a a to tha na ton pa ti sas I is on tis A ghi a Tri a dos sin do

              


xa zo o me e no to Pa tri ke to A ghi o Pnev na ti so so on i ma


 
a a as

Ectenia mică



   
 
Doam ne mi i lu ie e e e eş te

  


 
Doam ne mi lu ie e e eş te

                    


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie eş te e


 
ne e e pe e noi


 
Ţi e Doa a a a a a am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 68


 
Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

  


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne e pe


noi

         


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie eş te e


ne e e pe e noi


Ţi e Doa a am ne



                


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te

             


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


no oi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 69

Ţi e Doa a am ne




 
Doam ne e e e mi lu ie eş te Doa am ne mi lu ieş te

                   


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ie eş te ne e pe noi


Ţi e e Doa am ne



           


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

    
Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


no oi


Ţi e e Doa am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 70



Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie e eş te


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe


noi

         


Prea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mân tu ieş te ne pe noi


        sau     
Ţi e Doa a am ne Ţi e Doa a am ne

Veniț i să ne închinăm



                


Ve ni iţi să ne în chi năm şi să că de em la Hris tos Mân tu ieş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 71
             
ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce ai în vi at di in morţi pe noi cei

          
 
ce-Ţi cân tăm A li lu i a

                


Ve ni iţi să ne în chi năm şi să că de em la Hris tos Mân tu ieş te

              


ne pe noi Fi i ul lui Dum ne zeu Ce el ce eşti mi nu nat în tru sfinţi pe noi cei

       
 
ce-Ţi cân tăm A li lu i a



                


Ve niţi să ne în chi nă ăm şi să că de e em la Hri is tos Mân tu

     


ieş te ne pe noi Fi ul lui Du um ne zeu Ce el ce ai în vi i at di in morţi pe


no oi ce ce cân tăm Ţi i e A li lu u u i i a a

                


Ve niţi să ne în chi nă ăm şi să că de e em la Hri is tos Mân tu

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 72
         
ieş te ne pe noi Fi ul lui Du um ne zeu Ce el ce eşti mi nu na a at în tru u


sfinţi pe no oi ce ce cân tăm Ţi i e A li lu u u i i a a



  


Ve ni iţi să ne î în chi i nă ăm şi să că de e e em

   


la a a Hri i i i is tos Mân tu ieş te ne pe noi Fi i i ul lui

                                   
Du um ne e e zeu Ce e el Ce ai î î în vi a a a at di i i in


morţi pe noi cei ce cân tă ă ăm Ţi i i i i e A li lu u u i


i i i a

  


Ve ni iţi să ne î în chi i nă ăm şi să că de e e em

  


la a a Hri i i i is tos Mân tu ieş te ne pe noi Fi i i ul lui

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 73
       
 
Du um ne e e zeu Ce e el Ce eşti mi i i nu na a a at î în tru u u


sfinţi pe noi cei ce cân tă ă ăm Ţi i i i i e A li lu u u i


i i i a

Troparele



     


Bi ne eşti cu vân tat Hris toa se Dum ne ze e e u ul no o os tru

   


 
Cel ce prea în ţe lepţi pe pes cari ai a ră tat tri mi ţân du le lo or Du hu

 
ul Sfânt şi prin tr-ân şii lu mea ai vâ nat Iu bi to ru le de oa a a meni

 
sla a a vă ă Ţi i i e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 74


          


În drep tă tor cre din ţei şi chip blâ ân de ţi lor în vă ţă tor

      


în frâ nă rii te-a a ră tat pe ti ne tur mei ta le A de vă rul lu cru ri

  


lor pen tru a ceas ta ai câş ti gat cu sme re ni a ce le î na al te

      
cu să ră ci a ce le bo ga a te Pă rin te I e rar he Ni co la

                                  


a a e roa gă pe Hris tos Dum ne zeu să mân tu ias că su fle te le noa as


tre



              


Măr tu ri si tor al drep tei cre di i in ţe şi bun ar hi păs

                                  
tor al Bi se ri cii lui Hris tos lu mi nă to or al po o po ru u lui

                                            


Prea fe ri ci i te I e rar he Gli che ri e cel ce te-ai în vred ni cit

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 75
                
de cu nu na vi e ţii ce e e le ei veş ni i ce roa gă ă te lui Hris to

     


os Du um ne zeu să se mân tu ias că su fle te e e le e noa a as tre

Condacele



              


Când S-a po go rât a mes te câ â â â ând lim bi i le des păr

            


ţi t-a nea mu ri le Cel Prea a î î nalt iar când a îm păr ţit lim bi le ce e

           


e e e le de e foc în tru o u ni re pe to o oţi a che mat şi

              


cu un gla as să slă vim pe e Prea a sfân tu ul Duh



        


În Mi ra Li i chi ei sfin te sfin ţi tor te-ai a a ră tat că E van

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 76
    
 
ghe li a lu ui Hris tos pli nin du o Cu vi oa a a se su fle tul tău

            


ţi-ai pu us pe en tru po po o rul tău mân tu i i i t-ai pe cei ne vi no vaţi

             


din moar te pen tru a ceas ta te-ai şi sfin ţit ca un mai ma re tăi nu i tor al

  
da ru lu ui lui Dum ne e ze eu



       
I e rar he prea în cu vi in ţa te al drep tei cre e di i in ţe

                    
şi a pă ră tor al Bi se e ri cii lui Hris tos o cro teş te pe toţi cei

           


dre e e e ept cre di in cioşi ca a re cân tă pu ru rea Bu cu ră te I e rar

    
       
he al lui Hris to os Gli che ri e şi mi nu nat Măr tu ri si tor a al Dom nu u


lui

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 77
Apărătoare Doamnă



            


A pă ră toa re Doa am nă mul ţu mi iri pen tru bi ru i i in

 
ţă iz bă vi in du ne din ne vo oi a du cem ţi i i e Năs că toa

           


re de Dum ne zeu noi ro bii tăi Ci ca ce ea ce ai stă pâ ni i re ne bi ru

                         


i i i tă slo bo zeş te ne pe noi din tru toa a a te e ne vo i le ca

       


a să stri găm ţi e e Bu cu ră te Mi rea a să pu ru rea Fe cioa a a a ră




A pă ră toa re Doa a a am nă ă ă mu ul ţu mi iri de bi i

  


ru i i i i i i i i i i in ţă ă ă ă iz bă vi i i in du u

 
ne din ne vo oi a du u cem ţi i i i i i i i i i i e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 78
                     
Năs că toa re de Du um ne e zeu no oi ro o bi i i tă ăi ci ca

  
ce ea ce a ai stă pâ ni i re e ne bi i i ru i i i i i i

          


i i i i i tă ă ă ă din tot fe lul de pri me ej dii ne e slo o

 
bo o ze e e eş te e e pe e e noi ca să stri gă ă ăm Ţi i i

                       


i i i i i e Bu cu ră te Mi rea a a a să ă ă pu ru u rea Fe cioa


a a a a a ră ă ă ă ă ă ă ă

Doamne mântuieste



              


Doam ne mân tu ie e eş te pe cei bi ne cre din cioşi

       


 
Doam ne mân tu ie e eş te pe ce e e e e e ei bi i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 79
  
ne cre e e e di in cio o o o o o o o oşi



                  


Doam ne mân tu ie eş te pe cei bi i i ne cre e di i in cio o


o o o o o o oşi



  


Doa a a a am ne mân tu ie e e e e e e e eş te pe ce ei

 
bi i i i ne e e cre e e di in cio o o o oşi



        


Doam ne mân tu ie e e e eş te pe ce ei bi i i i i i ne

       


e bi ne cre di in cio o o o o o oşi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 80
Si ne auzi pe noi



          


Şi i i ne a uzi şi ne a uzi pe e noi şi ne a uzi pe e


e noi pe e noi



                    


Şi i i ne a uzi şi ne a u u u uzi pe e e

     


e no o oi şi i ne a u u u uzi pe e e e e e no o o o o o o o


o oi



  


Şi i i ne e a a u u u uzi pe e e e e no o o o o

                        


o o o o o o o o oi Şi i ne e e a a a a u u u u uzi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 81
 
pe e e e e no o o o oi




Şi ne a u u u u u u u u u u uzi pe e e e e e e

  


e e e e şi i i ne a u uzi pe no o o o o o o o o o o oi

Sfinte Dumnezeule



               


A min Sfin te e Du u um ne ze e u u u le Sfi i i i in te

    


ta a a a a re Sfi i in te fă ăr’ de moa a a ar te e e mi lu

 
ie eş te e e ne e e pe e e noi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 82
 
Sfin te Du u um ne e e ze u u le Sfi i i i i i in te e

   


e ta a a a a re Sfi in te fă ă ră de moa a a a ar te e


mi lu ie eş te e e ne e e pe e e noi

  


Sla vă Ta a tă lu ui şi i Fi u lu u ui şi Sfâ â â â ân


tu u u lu u ui Duh

 
Şi a cu u um şi i pu ru u rea şi în ve e e e e cii


ve e ci i i lo or A a a min

   


Sfi in te fă ăr de e moa a a ar te e e e mi lu u ie e


eş te e e ne e pe e e noi

 
Pu u u u u u u te e e er nic

                     


Sfi i i i i i i i in te e ee Sfi i in te e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 83
  

e e e e e e e e e e Dum ne ze e e e e e e e e e

 
e e e e e e e e e e e e e Sfi i i i in te e e e Du um

  


ne e e ze e e e e e u le e e e e e e e

                     


Sfi i i i i i i i in te e ee Sfi i in te e e e e

  
e e e e e e e e e e ta a a a a a a a a a a

 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Sfi in

  


te e e ta a a a a a a re e e e e e e e

  


Sfi i i i i i i i i i i i i in te e e e e e e e

  
e e e e e e e Sfi i i i in te făr de moa a a a a a a

 
a ar te e e e e e e e e e e e e e e e e e

 
Mi lu ie e eş te mi lu ie e şte e e ne e e pe e no o o

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 84
   
o o o o o o o o o o o o o o o o o o oi



                  


Sfin te Dum ne ze u le Sfi in te ta a a re e e Sfi i in te e e

              


fă ă ră de moa a a ar te e mi lu ie e eş te e e ne e e pe e e


noi

  


Sfin te Dum ne ze e e u u le e e e e e e Sfi in te e e ta

                     


a a re e e Sfi i in te fă ră ă ă de e moa a a a ar te e e mi


lu ie e eş te e e ne e e pe e e noi


Sla vă Ta tă ă ă lui şi i Fi u u lui şi Sfâ â ân tu u lu u ui


Duh

                    
Şi a cum şi pu ru u u rea şi în ve cii ve ci i lo or A a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 85

a min

 
Sfi i in te fă ră de moa a a ar te e mi lu ie e eş te e e e e


e ne e pe e e noi



    


A min Sfi in te e e Dum ne ze u le e e Sfi i in te

  


e e e e ta a a a re Sfi in te făr’ de e e moa a a a ar te

 
mi lu ie e eş te e e ne e e pe e e no o oi


 
   
Sfi in te e e Du u u um ne e e e ze u le e e Sfi i i

    


in te e e e ta a a re e Sfi in te e fă ăr’ de moa a a ar te e

  


mi i i i lu ie e eş te e e ne e e pe e e no oi


Sla vă Ta tă ă lu ui şi Fi u u u lu ui şi i i Sfâ â â â â

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 86
 
ân tu u u lu u ui Duh

                              
Şi a cu um şi pu ru u u rea a şi î în ve e e e ci i

 
ve e ci i i lo or A a a mi in

  


Sfi in te e fă ăr’ de moa a a ar te e mi i i i lu ie e

  


eş te e e ne e e pe e e no oi



 
Sfi i in te e e Du um ne ze e e u le e e e e Sfi i i te e e

 
ta a a re e e e e Sfi i in te e e fă ăr de e moa a a a ar te


mi lu ie e e eş te e ne e e e pe no oi

   


Sfin te Dum ne ze u le e e e e e e e e e Sfi in te ta a

 
a a re e e e Sfi i in te e fă ăr de e moa a a a ar te mi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 87
 
lu ie e eş te ne e e e e pe no oi


Sla vă Ta tă lui şi Fi i u lui şi Sfân tu lu ui Duh


Şi a cum şi pu u ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

   


Sfi i in te e fă ăr de e moa a a a ar te mi lu ie

 
e eş te ne e e e e pe no oi
Asmaticon



  
Pu u te e e e e e e Pu te e e e er nic

                          


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i

                                
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

                          


i i i Sfi i i i in te e e e e e e e e e e e e

                                  
Du u u um ne e e e e e e e e e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 88
                   
e e e Du um ne e ze u u u le e e e e e e e e e e e e e


e e

                          


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i

                                 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

                          


i i i Sfi i i i in te e e e e e e e e e e e e

                                  
ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

                   


a a a ta a a a a a a a re e e e e e e e ee e e e e


e e 

                            


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i

                            


i i i i i in te făr’ de moa a a a a a a a a a a a

  


a a a a a făr’ de moa a a a a a a a ar te e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 89
                                  
Te ri re e e rire e e rire em Te ri re ri re ri ri ri

                      


re e ri re ri re ri ri ri re em Te ri re e e

                                 


e rem Te ri re e e e re e em Te ri re e e e re

                                 


em Te ri re e e e rem Tem te re e ri ri i i i ri rem Tem

                                  


te re e ri re e e e ri re Te rire ri re e e re e rem Te rire

  
ri re e e e ru te e e ri re e ri ri ri re e e re em Te e


      
rire e e em

                            
Mi i i i lu ie e e e e e e mi lu ie eş te e e

     


ne e e e e e e e e e e pe e e e e e e e e no


o o oi



Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 90

Sfi in te e e Du um ne ze e e u u u le e e e e Sfi in

 
te e e ta a a re e e e e e e e e e e Sfi in te e e făr de

 
moa a a a a ar te e mi lu ie e eş te e e ne e e pe e no


o o oi

    


Sfin te Dum ne ze e e e e e e e e u u le e e Sfi i

    


i i in te e ta a a a re Sfi i i i i i i i in te e e făr

   


de moa a a a a a ar te e mi lu ie e e eş te ne e e e pe


no oi
Asmaticon




Pu u te e e er ni i i i i i i i i i i Pu te e e

 
e er ni ic

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 91

Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i

       


i i i i i i i i i i i i i i i i in te e Sfi i i i


in te e Du u u um ne e ze e e e e e e e e e u u le


  
e e e e e e e e e Du um ne ze e e e e e e e e e

  


e e e e e e e e e e e e e Du um ne e ze e u u le e e


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i

       


i i i i i i i i i i i i i i i i in te e Sfi i i i


in te e ta a a a a a a a a a a a a a a a a a re


  
e e e e e e e e e e e e ta a a na a a a a a a

  


a a a a a a a a a a a a a Sfi in te e ta a a a re e e

 
Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 92
      
i i i i i i i i Sfi i i i i i in te e făr de moa a a a a a

      


a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 
a a a a a a a a a făr de moa a a a a a a a a a a a

 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

   


a a fă ă ăr de e moa a a a a a ar te e e e e e e e e e


e e

 
Mi i lu u ie e e e e eş te e e e e ne e pe

  
e e e e e e e no oi




   
A min Sfi i in te e e Du um ne e ze u u le e e e


Sfi i in te e e ta a a a re Sfi i i in te făr de e moa a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 93
 
ar te e mi lu u ie e eş te e ne e e pe e noi

  


Sfi i i in te e e Du um ne e ze u u u le e e e Sfi in

 
  
te e e ta a a re e Sfi i i in te făr de e moa a a ar te e


mi lu u ie e eş te e ne e e e pe e noi


Sla a vă ă Ta a a tă ă ă lui si Fi i u u u lui

  


şi i Sfâ â ân tu lu u u ui Du uh


Şi a cu u um şi pu u ru u u rea şi i î î în ve e

 
e e e e e cii ve e e ci i lo o o or A a min

 
Sfi i in te făr de e moa a a ar te e mi lu u ie e eş te


e ne e e pe e noi

 
  
Pu u te e e e e e e e e er ni i i i Pu te e e er

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 94

nic

     


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i i i

     


i i i i i i i i i i i i i i i i i i

   


i i i i i i i i Sfi i i in te Dum ne e ze e e e e e

  


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

 
e e e e Dum ne e ze u u le e e e e e e e e

     


Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i i i

     


i i i i i i i i i i i i i i i i i i

   


i i i i i i i i Sfi i i in te ta a a re e e e e e

  


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

 
e e e e Sfin te e ta a a re e e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 95
  
Sfi i i i i i i i i i i i i i i i i i

                          
i i i i i i i i i i i i i i i i i Sfi i i i

                       


i i i i in te făr de moa a a a a a a a a a a a

 
a a a a a a făr de moa a a a a a a a a a ar te e


Te ne na na te ne na te ne na na a te ne na te ri re em te ri


re te ri re em te ri ri ri rem te ri re e rem te e ri re te ri re


 
 
em te ri rem te ri re ri i ri rem te ri re ri i ri rem


te ri re em te e ri rem te e ri re e te e ri re rem

                                  
Mi lu ie e e e e e e e e e e e e e e


 
şte e e ne e e e e e pe e no o o o no o o o oi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 96



 
    
Sfin te Du um ne e ze u le Sfin te ta a re Sfin te făr’ de moa ar te

  
e mi lu ieş te ne pe noi


Sfin te Du um ne e ze u le Sfin te ta a a re Sfin te făr’ de

         


moa ar te e mi lu ieş te ne pe noi

     
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu u lui Duh Şi a cum şi


 
pu ru rea şi în ve cii ve ci lo or A min

           


Sfin te făr’ de moa ar te e mi lu ieş te ne pe noi



                           
Sfin te Dum ne ze u le Sfin te ta a a re Sfin te e fă ră de moa

       
a ar te mi i lu ieş te ne pe noi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 97
                 
Sla vă Ta tă lui şi Fi u u lu u ui şi Sfân tu lui Duh Şi a

             


cum şi pu ru u rea şi în ve ci i ve e ci i lor A min Sfi in te fă ră de moar 


te e mi lu ieş te ne e pe e noi



                                 
A a min Sfin te Dum ne e ze u u le Sfi i in te ta a a a

 
re Sfi in te e fă ră de e e moa a a a ar te mi lu ie e eş te

 
ne e e pe e e noi

  


Sfin te Dum ne ze u u le Sfi i in te e e ta a a a a re

                     


Sfi in te făr’ de moa a a a a ar te e e mi lu ie e e eş te e ne e


e pe e e no o oi

 
Sla vă Ta tă ă lui şi Fi i u lui şi Sfâ â â â ân tu u u lu u

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 98
                       
ui Duh Şi a cum şi i pu ru u rea şi în ve cii ve e e ci lo


o or A a a min


Sfi in te e fă ră de e moa a a a a ar te e e mi lu ie eş te e

 
ne e e e pe e e noi

Câț i în Hristos



              


Câţi în Hris to os v-aţi bo te zat în Hris tos v-aţi şi-m bră ca at A li lu


i a

 
Câţi în Hris to o os v-aţi bo o o te e e za at în Hris to o os v-a

    
a aţi şi i-m bră ă ă ca a a a at A a a li i i lu u i i i a 

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 99


   
Câţi în Hris to o o o os v-aţi bo o te e e za at î în Hri i i is

          


to os v-a a aţi şi-m bră ă ă ca a at A li lu u u u i i i i a

  
Câţi în Hris to os v-a a aţi bo o o te e e za a at în Hris

                


to os v-aţi şi i-m bră ă ă ca a at A li lu u u u i i i i a

   
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

                          


În Hris to os v-aţi şi i-m bră ă ă ca a at A li lu u u u i i


i i a
Osi is Hriston



 
O si is Hris ton e e en va a ap ti i is ti i te e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 100
      
Hris to on e ne e di is a ste e e A li lu u u u i i i i i


a

Crucii Tale



       


Cru cii Ta a a le ne în chi năm Stă pâ â â ne şi Sfâ â

 
ân tă În vi e rea a Ta o lă u dă ăm şi i o o o slă ă ă vim



 
Cru cii Ta a a le ne e î î în chi nă ăm Stă ă ă ă ă pâ

 
â â â ne şi Sfâ â â â ân tă În vi e rea a Ta o lă u dăm


şi o o slă ă ă ă vim

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 101

Sla vă Ta tă lui şi Fi i u lui şi Sfâ ân tu u u lu ui Duh


Şi a cum şi pu u ru rea şi în ve cii ve ci lo or A min

  


şi Sfâ â â â â ân tă În vi i e rea Ta o lă u dă ăm


şi o o slă ă ă vim

Ton Stavron Sou



     


Ton Sta vro o on Su u pros ki nu u me en se e De es po o


o o ta ke Tin A ghi i a an su u A nas ta a a sin do xa a

 
a a a zo o o o men

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 102
Aliluia



                      
A li lu i i a a A li lu i i a A a a li i i

 
lu u u i i i a



                           
A li lu u i a A li lu i i i a A a a a li i


i lu u u i i i a




A li lu i a A li lu i a A li lu u u i i a a a



 
 
A li lu i a A a li lu u i a A a a a li lu u i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 103

i a

  


A li lu i a A a li lu u i a A a a a li lu u i


i aa a a a a a a a



                   


A li lu u i a A li lu u i i i i a A a a


li i i lu u i i i a

întru mulț i ani, Stăpâne



                               
În tru u u mu u u u u u u ulţi a a a a a


a a ani Stă ă ă ă ă ă ă pâ â ne e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 104
       
Is po la e e ti Des po ta is po la e e ti Des po ta is

 
po la e ti i De e es po ta a a a



          


În tru mulţi a a ani Stă pâ ne în tru mulţi a a ani Stă pâ â ne în

  
tru mu ulţi a a ani Stă pâ â â ne

Ectenia întreită



 
Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 105

Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e e eş


te

           


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e e eş


te


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e e eş te

  


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e


e eş te

        


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie eş te e Doam ne mi lu ie eş te e e Doam ne mi lu


ie eş te


Doam ne e mi lu ie eş te e e e Doam ne mi lu u ie e eş te e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 106

  


e e e e e e Doa a am ne mi lu ie e eş te

 

     
Doam ne mi lu ieş te

 
Doam ne mi lu ieş te

              


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

             


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

   
Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e eş te

                 


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

          


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e e eş


te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 107
         
Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie eş te

              


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

 
Doam ne mi i i lu ieş te Doam ne e mi i lu ie eş te e Doa a a


am ne mi lu u ie e eş te




Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie e e eş te

             


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie eş te

             


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e e eş


te

                           


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 108

lu ie e e e eş te

                    
Doam ne e mi lu ie e e e e eş te Doam ne e mi lu ie e e

  
e e eş te Doam ne e mi lu ie e e ee e e e e e eş te

 
Doam ne mi lu ie e e eş te Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi


i i lu ie e eş te

  


  
Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi i i lu


ie e eş te

                  
Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu


ieş te mi lu ie e eş te

   
Doa am ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doa am ne


mi lu ieş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 109
          
Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doa am ne mi i lu ie


e eş te

Ectenia întreită (pentru cei adormiț i)




Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e e eş


te

        


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e e eş


te


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie e e eş te

     


Dă Doa am ne e Doam ne mi lu ie e e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 110



Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie mi lu ie eş te

         


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie


eş te

       


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ie


e eş te

         


Dă Doam ne e Doam ne mi lu ie mi lu ie eş te

Ectenia celor chemaț i




 
Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

           


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 111
            
Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te


Ţi e Doa a am ne




Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te

            


Doam ne mi lu ieş te Doam ne mi lu ieş te


Doam ne mi lu ie eş te Doam ne mi lu ie e eş te

        


Ţi e Doa am ne

Ectenie dinaintea Heruvicului



       


Doa a a a a a a a a a am ne mi lu ie e eş


te e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 112

Doam ne mi lu ieş te

Heruvic




A mi i i i i in

                                
Ca a a a re e e e pe e e e e He ru u vi i i i i


 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i pe He e ru

              


vi i i i i i i i imi cu ta a a a a a a a a a a

  


a a aa a a a a a a a a a cu ta a ai nă ă ă ă ă

  
ă ă ă ă în chi pu u u i i i i i i i i i i i i i


i i i i i i i în chi i pu u i i i i i i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 113
 
i im şi Fă că toa a re e e e e e ei de e e vi a a a


ţă ă ă ă ă ă ă ă Tre i i i i i i i i i i i me


 
e e e e în tre i i i i it sfâ â â â â â â â ân tă ă


  
ă ă ă cân ta a a a a a re e a du u u u u u u ce e e e

 
em Toa a a a a a a a a a a a a tă ă ă ă ă gri ja

 
cea a lu u u u u u u mea a a lu mea a as că ă ă ă ă ă ă

                                 
ă a cu u u um să o o o le e e e pă ă ă dă ă ă ă ă


ă ă ăm

 
Ca cei ce pe e Îm pă ra a a a a a Îm pă ra a a a

  


a a tu u u ul tu tu ror vo i i im să ă ă ă ă-L pri i i i i mim

  


pe Ce el ne vă ă zu ut în con ju u ra at de ce e te e le e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 114
 
î î î în ge e e re e e eşti A li lu i i a a A li lu i i

  


a A li lu i i a a a a a a

Heruvic



                           


Ca a a a a ri i i i ii pe e e He ru u vi i i i


i i i i i i i i i i i i i i i i pe He e ru u vi i i

   


i i i i i imi cu u u u u u ta a a a a ai nă ă ă ă î

 
în chi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

  


i i i i i i i i i i i i i i î î în chi i i i i i i

 
i i i i i i i i i i i pu u u u i i î î în chi i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 115
  
i i i pu i i i im şi i i i i i i Fă că toa a a a a re e

  


e e e e ei de e e vi a a a ţă ă ă ă ă ă ă ă Tre e e

  
e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

   


i i i i i i i Tre i i i i i i i i i imi în tre i


it sfâ ân tă ă câ ân ta a a a a re a du u u u u u u u


u u u ce e e em câ ân ta a re a a a du u u u u u u ce e e em

 
Toa a a a a a a a a a a tă ă gri ja a cea a a lu mea a


a cea lu mea a a as că ă ă ă ă ă ă ă ă a cu u u um să ă ă

  


ă o o o o o o o le e e e e e e e e e e e pă ă ă


ă ă ă să ă o o le e pă ă dă ă ă ă ă ă ă ă ăm

                          


Ca ce e ei ce e pe e Î î îm pă ra a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 116
  
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a

                         


a a a a a a a a a a a a tu u u ul tu tu ro o o

   


o or vo i i im a a-L pri i i i i i i i i mi ne e e e e vă

 
ă zut în co on ju ra a a at de e ce e e e te e e le e î î î

    


î în ge e e e reşti A a a li lu u u u u i a a a a a a

 
 
a a a a a a a a
Heruvic



                    


Ca a a a a a a a a a a a a a a a a a

     


a a re e e e e pe e e e He e e e ru u vi pe e e He e


e e e e e e e e e e e e e e e e e pe e He e e e

      


e ru u u vi i i i imi cu u ta a a a a a a a a a a a ai

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 117
       
nă ă î î î î în chi pu i i i i i i i i i i i

    


i cu u ta a a a a ai nă ă ă ă î î în chi i pu i i i i i

 
i im în chi i pu i i i i i i i im pe e He e e e e e e e e e

          


ru u u vi i i imi şi Fă că toa a a a a a a rei de e e


e vi i a a a a a a a ţă ă ă Tre e e e e i i i i i i


i i i i i imi î în tre e i it sfâ ân tă câ ân ta a a a a a

 
a a a re e e e e a a du u u u cem

                      


Toa tă gri i ja a cea lu mea a a as că a cum să ă

  


ă ă ă o o o o o să o le e pă ă dă ă ă ă ă ă ă ă ă


ă ă ă ă ă ă

 
Ca cei ce pe Îm pă ra a a a a a a tul tu u tu ro

                       


o or să ă ă-L pri i i i i mim pe Cel ne e vă ă zu ut în

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 118
                    
con ju rat de ce e e te le î î în ge e e re e e e eşti A li

                               


lu i i a A a a li lu u i i a a A a a li lu u u


u u u u u u u u A li lu u i a a a a a a a a

   


a a a a a a a a a a a aaa a a a a a

Heruvic



 
Ca a a a ri i i i i i i i i i i i pe e e He

   


e e e e e e e e e e e e e e ru u u u u u u u

 
u u u u u u u u pe He e ru u vi imi cu u u u u u u u

 
u u u u u u u cu ta a a a ai nă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

                          


ă î în chi i i i i i i i i i i i i i i i în

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 119
  
chi i pu u i i i i i i i i i i în chi i i pu u u i i i

 
i i i i i i i im şi i i i i i i i i i i i i i i i i i

  


Fă că toa a re e e e e e ei de e e vi a a ţă ă ă ă ă ă

  
ă ă Tre i i i i i i i i i i i i i i i i i i

 
i i i i i Tre i i i i i i i i i i i i i i i

                    


i i i Tre e e e imi în tre it Sfâ ân tă cân ta a a re a


du u u u u u u u u u u u a a du u u u u u ce e e


e e e e e e e em

 
Toa a a a a a a a a a a a a a a a a tă ă gri ja a cea

 
a a lu u u u u mea a cea lu mea a a as că ă a cum să ă ă ă


ă ă ă ă o o o o o să o le e e pă ă ă dă ă ă ă ă ă ă ă ă


ă ăm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 120

Ca a ce e ei ce e e e e e e e e e e e e pe e e Îm

                            


pă ra a a a a tu u u u u u u u u u ul tu tu ro o or vo

 
o i im a a-L pri i i i i mi i ne e e e e vă ă zu ut î în

 
con j u u ra at de e ce e e te e e le î î în ge e re eşti A li lu i

 
i i a A li lu u i i i a A li lu i a a a a a a a a


a
Heruvic




A min Ca a a a a a a a a a a a a a a ri i i i pe

  


e e He e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

 
e e e e ru u vi i i i i i i i i i imi cu u u u u u u u

                                
u u u u u u u ta a ai nă ă ă în chi pu i i i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 121
  
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i î în chi i i pu

  
u i i i i i i i im şi i i i i Fă că ă ă toa a a a

 
a a a re e e e e e e ei de vi i i a a a a a a a de e vi a

    


a a a a a a a a a ţă ă Tre i i i i i i i i i i i i imi


Tre i i i i i i i i i i i i i i Tre i i i i i i i i

                           


i imi în tre it sfâ â â â â â tă ă câ â ân ta a re e e

     


să ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă-I a a du u u u u

    


u u u ce em să ă ă ă-I a a a du u u ce e e e e e e e e e


Em


Toa a a a a tă ă ă ă ă gri i i i i ja a a cea a

    


a a a a lu u u u mea a as că ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă să o

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 122
    
le e e e e e e să ă o le e e pă ă ă dă ă ăm să ă ă ă o o

   


o o o le e e e e e pă ă ă ă ă ă ă ă dă ă ă ă ăm să ă

  


le e pă dă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăm

 
Ca pe Îm pă ra a a a a a a a a a a a a a a

  


a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a tu u u

                                
ul Î îm pă ă ă ă ra a a a a a a tu ul Îm pă ra a tu u ul

 
tu u tu u ror vo i im să-L pri mim pe Ce el ne vă ă ă zu u u u ut


î î î în co on ju rat de ce e te le în ge re e e eşti î î în ge

 
e e e re e e e eşti A li lu i a A li lu i i i a A li lu


u u i i a a a a a a a a a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 123
Heruvic



         


No oi ca a re e e e e e pe He e e e e e e ru u u


u u u u u vi imi ca a re pe He ru vi imi pe He e ru u vimi cu

  


u ta a a a a a a a a ai nă cu ta a a a a a a a ai nă ă ă

 
ă în chi i i i pu u u im cu tai nă î în chi i pu u u im î în chi

 
i pu u im şi Fă că toa a a a a a a a re e e e ei de


vi a a a a a ţă de e e vi a a a a ţă ă ă ă ă ă Tre


i i i i i i i i i i i imi Tre e i i i i i i

 
i i i i i i i i i i i i i i i i imi în tre e e i i i i

  
i it Sfâ â â â â â ân tă câ ân ta a a a a a re e e a du

  


u cem a du u u u u u ce e e e e e a du u u u u u ce em a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 124

a du u u u cem

   


Toa a a a tă ă gri i i i i ja toa tă gri i ja a cea lu

    


meas că ă cea lu mea a a as că a cu u u um să ă ă o le e e să o


le e pă ă ă ă dă ă ă ă ă ă ă ă ă să o le pă dă ă ăm să


o le e pă ă dăm


Ca pe Îm pă ra a a a a tu u ul tu tu ro o o oo o


o o or să-L pri i mi i i să ă-L pri i i i mim pe Cel ne vă ă zut în

  


con ju ra a a a a at de ce e e te e e e e e le î î în ge e

   


e re e e eşti A li lu i a a a a a a a a a

Heruvic




Ca ri i i pe e He e e e e ca a a rii pe He e ru vi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 125
                                         
i i i i i i i imi cu tai nă î în chi i i i i i i i i i

  
i i i pu u i i în chi pu u i i i i i i i im şi i

    


i i i i i i i i i i i i i Fă ă ă ă ă ă ă ă ă

                       


ă ă ă ă ă ă că ă ă ă toa a a a a a re e e ei de e e vi


a a a a a a a a a a a de e e vi a a a a ţă ă ă

 
ă ă ă ă ă ă Tre e e i i i i i i i i i i i i i i i


i i i i i i i i i i i imi î în tre i i i i i i i i i i

 
i i i i i i i i i i i it sfâ â ân tă ă cân ta a a re e e

  


e e e e a du u u a a du u u u u u u u ce em Toa tă gri

 
i i i ja lu mea a a a a a a a a a a a lu mea a as că


ă ă ă ăă ăă ă a cum să o o o le e e e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 126
  
e e e pă ă să ă o le e pă dă ă ă ă ă ă ă ă ăm

  
Ca ce e e e ei ce e e e pe Îm pă ra a a a a a a

 
a pe Îm pă ra a a a a a a a a a a a a a a a a a

  
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 
a a a a pe e Îm pă ra a tu u u u u u u u ul tu tu ro

        


o o o o o or vo i i im a-L pri i i i i i i mi i ne e e e

                             


e vă ă ă ă ne e vă ă zu u u u u u u ut în co o on ju u

                


rat de e ce e e te e e le î î în ge e re e e e e e e e eşti A

        


li lu i i a a A li lu u i i i a A li lu u u u i i


i a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 127
Heruvic




No oi ca a a a a re ca a a re pe He ru u u vimi pe e

 
e He e e ru u vimi cu ta a a a a a a ai nă cu ta ai nă ă ă în chi

            


pu u im cu tai nă în chi i pu u im î î în chi i i pu u im


şi i fă că toa a a a re e e ei de e e e vi a a a ţă Tre i

  


i i i i i i i i i i imi în tre it sfâ â ân tă cân ta a re

 
e e îi a du u u u cem a a a du u u u u cem

            


Toa a a a a a a a a a a tă ă gri ja a cea a a lu

  


mea a as că ă ă a cu um gri i ja lu mea a a a as că a cum să ă

 
o o le pă dă ă ăm să o le e e e e pă ă ă dă ă ă ă ă ăm să


o le e pă ă dăm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 128
   
Ca pe Îm pă ra a a tul pe Îm pă ra tu u ul tu tu ro

    
or să-L pri i i i mim pe Ce e e e el ne e vă ă zut în con ju u u ra


a at de ce te e le e ce e le î în ge e e reşti A li lu i i

 
a A li lu u i i i a A li lu u i i a a a a a a a


a a a a

Heruvic




A a a a a a a a a a a a aa a a a a a

                                          
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a


a a a a min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 129
                 
Ca a a re pe He e e e ru u u u u vi i i i imi cu u

     


u u ta a a a a a a ai nă ă cu u ta a a ai nă ă ă în chi i


 
i i i i pu u u u u i i i i im şi Fă că toa a a a a


re e ei de vi a a a ţă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Tre i i

     
i i i i i i i i me e e e e în tre e i i i i it sfâ â


â â ân tă cân ta a a a a re e e e e e a du u u u u u


u u u u cem a du u u u u u u u u ce e e e em

                               


Toa a a a a a a a a a a a a tă ă gri ja cea a a

                               


cea a lu u mea a a a as că ă ă ă ă ă ă a cum să ă

                          


ă ă ă o o o o o le e e e e să ă o le e e e e pă ă ă ă dă


ă ă ă ăm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 130
             
Ca pe Îm pă ra tu ul tu tu ror pri i mim pri i i mim pe Îm


pă ra a a a a a a a a a a tu u u u u ul pe Îm pă ra a a a

  


tu ul Ca pe Îm pă ra tul tu tu ro o or să ă ă-L pri i i mim pe

  


Ce el ne vă ă zut în con ju u ra at de ce e te le î î în ge e e

                 


reşti A li lu i i a a A li lu u u u u i i i i i i a


A li lu i a a a a a

Heruvic



   


A mi i i i i i i i i i in

 
Ca a a a a a a a a a a a a a a a a a a

     


a a a a a a a a a a a a a a a a re e e e ca a

  


a re pe He e e e e e e ru u u vi i i i i i imi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 131
 
cu ta a a a a a a a a a a a a a a a cu u ta a a a ai nă

  


în chi pu u u i i i i i i i i i i i i i im în chi i

 
 
i i i pu u u i i i i i i i im şi Fă că toa a a

                      


a a a re e ei de e e vi a a a a ţă ă ă ă ă


ă ă ă ă ă ă Tre i i i i i i i i i i i i i i

 
i i i i i i i i i i i i i i i i me e e e e e e î

  


în tre e i i it sfâ â â â â â â ân tă ă ă cân ta a a a a a

  


  
a a a a a a a a re a du u u u u u u u ce e e e


e e e em

  


Toa a a a tă ă gri i i ja cea a lu mea a as că ă ă

  


a cum să ă ă o o o o o o le e e e e pă ă ă dă ă ă ă


ă ă ă ăm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 132

Ca ce ei ce pe Î îm pă ă ra a a tu u u u u u ul


pe Îm pă ă ra a a a a a a a a a a tu u u u u ul tu

 
  
tu ro o or vo im să ă ă ă-L pri i i i i i mim pe Cel ne vă ă zu ut


în co on ju u u ra a a at de ce e e e te e e le e e î î î

     


î în ge e e re e e e e eşti A li lu u i i a a A li

   


lu u u i i i i i i a A li lu u i i i a a a a a a

 
a a a a a

Heruvic



        
A min No o o oi ca a a a re Ca re pe He ru u vi i i


i i i i i imi ca a a a a a a a a re pe He ru u vi i imi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 133

pe He ru u vi i i i i i imi cu ta a ai nă cu ta a a a a a ai


nă cu ta a a a a a a ai nă în chi pu u i i im în chi


pu u i im pe e He e e e ru u vimi şi Fă că toa a a a a a a


a a re ei de vi a a a ţă ă ă Tre e e i i i i i i i


imi în tre i i i i it Sfâ â ân tă cân ta a a a a re e în tre i

  
it sfâ ân tă cân ta a a re cân ta a re a du u u u u u u u cem a


du u u u uu u u u u u ce e em


Toa a a a a a tă toa tă gri i ja cea lu mea a a a as că


a cu u u u u u u u u a a cu u um să ă ă ă ă ă o o o

 
le e e pă ă ă dăm să o le e e pă ă ă ă ă dă ă ă ăm


 
Ca pe e Îm pă ra tu ul tu u tu ror pe Îm pă ra a tu ul tu tu

     


u ro or vo i i im să ă ă-L pri i i mim pri mim pe Ce el ne vă ă zut

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 134
             
pri mim pe Ce e el ne vă ă zut în con ju rat de ce e te le î î în ge e e


reşti în con ju rat de ce e te le î î în ge e e reşti A li lu i i a

 

a A li lu u u i a A a a li i i lu u i i i a a a a

Heruvic



 
A a mi i i i i i in

    


Ca a ri i i pe e He e e e e ru u u u u u u u

    


u u u u u u u He e e e e e e e e e e e ru u u vi imi

  


cu u u u u u u u uu u u u u u u cu u ta ai nă ă

     


ă ă ă ă ă ă ă în chi i i i i i i i pu u u i im şi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 135
 
Fă că toa a a a a a a rei de e e vi a ţă ă ă ă ă ă ă ă

            
ă Tre i i i i i i i i i i i Tre i i i i i i i i

 
mei în tre i i i i i i i i i în tre i i it sfâ ân tă cân

      


ta a a a a a a a a aa a a re a du u u u u u u u

 
u u u u cem

    


Toa a a a a tă gri i i ja a a cea lu u u u u u

 
u u u u mea a as că să ă ă ă ă ă o o o o le e pă ă ă dăm

Heruvic




Ca rii pe e e e e e e e e e He e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 136
                            
e e e e e ru u u pe He e ru u vi i i i i i imi cu ta

     
ai nă î în chi i i i i i i i i i i i i i i i i

    


în chi i pu i i i i i i i im şi i i i i i i i i i i

  


i i i i i Fă că ă toa a a a a a a a re e e e e e ei

 
de e e vi a a a a ţă ă ă ă ă ă ă ă Tre e e e e e e e e

                          


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Tre e i i

  


i i i i i i imi î în tre i i i i i i i i i i i i i i

 
i i i i i i i it sfâ â ân tă ă cân ta a a a a a a re e e

 
e e a du u u u cem


Toa a a a tă gri ja cea a lu u u u u u u mea a a cea


lu mea a as că ă ă ă ă ă ă ă ă a cu u u u u u um să ă


ă ă ă o o le e e e e pă ă ă ă ă ă ă ă dăm

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 137

Ca ce e e e e e e e e ei ce e e pe e Îm pă ă ra


a a a a a a a a a tu u u u u u u u ul tu tu ro o o o

  


o o or vo o im a-L pri i i i i i i mi i i ne e vă ă ă ă ne

 
e vă ă zu u u u u u u ut în co on ju ra a a a a a a a a

                              
a a at de e ce e te e le e î î în ge e e re e eşti A


li lu u i a a a a a a a a a a a a a a a a


a a a a a a
Heruvic



 
A min Ca a a a a a a re pe e He ru vi i i i

  
i i imi ca a re pe He ru vi i i i i i i i imi cu ta a

     


ai nă cu ta ai nă în chi pu u i i i im cu ta a ai nă în chi pu i im pe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 138
 
He e e ru u u vimi şi Fă că toa a a a a rei de vi a a a


a ţă Tre e imi şi Fă că toa a re ei de vi a a a ţă Tre e imi în tre i

     


it sfâ ân tă cân ta re a a a du u u ce e em în tre i it sfâ ân tă cân ta


a re e a du u u u u u ce e e em a du u u u cem

  


Toa tă gri i i ja gri ja cea lu mea a a as că ă ă ă a cu u u

   


u u u um a cu um să o le e e pă ă ă dă ă ăm a cu um gri i ja lu

  


mea a a as că a cu um să o le e e pă ă ă ă dă ă ă ă ă ă ă


Ăm

 
Ca pe Îm pă ra a a tul pe Îm pă ra tul tu tu ror vo i i im să

                         


ă ă-L pri i i mim pri mim pe Ce el ne vă ă zut pri mim pe Ce el ne vă ă

                       


zut în con ju u u ra a at în con ju rat de ce e te le î î în ge

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 139
 
e e reşti în con ju rat de ce e te le î î în ge e e reşti A li lu u

  


i i a A li lu u i i i a a a A li lu u i i a a a a a


a a a

Răspunsuri Mari




Şi du u hu lui tău

      
Pe Ta a a tăl pe Fi i ul şi pe Sfâ â â ân tu lui Duh

                        


Tre i mea cea de o fi i i i i in ţă ă ă şi i i ne e e des păr

 
ţi i i i tă

 
Mi la pă ă ă cii je e ert fa la a u u u dei

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 140
 
Şi cu du u hul tău


A ve e em că tre Do o o om nul

  
  
Cu vred ni ci i i i i i i i i e şi cu drep ta a a a a a

                         


te e + e e e es te a ne e în chi na Ta tă lui şi Fi i u u

 
lui şi Sfâ â â ân tu lu ui Duh Tre i mea cea de o fi i i i i in

  
  
ţă ă ă şi i i ne e e des păr ţi i i i te

    


Sfânt Sfânt Sfânt Do om nu ul Sa va ot pli in es te ce e rul


şi pă mâ ân tul de sla va Ta O sa na în tru cei de sus bi ne es

    
te cu vân ta at cel ce vi i ne în tru nu u me le Dom nu lui O sa na

 
a a în tru ce ei de e e sus

 
A a a min A a a a a a a a a aa a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 141

min


Pe Ti i ne Te e e e lă ă u u u dăm pe Ti i ne Te


bi i ne cu u u u vân tăm Ţi e Îţi mul ţu mi im Doa a a a

  


a am ne şi ne ru gă ă ăm Ţi i i e Du um ne e ze e e e u lui

 
no o o os tru

Axion



  


Cu vi i i ne e e e se e cu u a a de vă ă ra at a

    


te e fe ri ci i i i i Năs că toa a a re e e de e e Du u um ne e e

 
zeu cea pu u ru rea fe ri ci i i i i tă ă şi prea a a ne vi

   


no o o va a a a a a tă ă ă şi Ma a a a ai ca Dum ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 142
      
ze e e u u u lu u ui no o o o os tru Ce ea ce e e e e eşti mai cins

    


ti i i i i tă ă de câ â ât He e ru u u vi i i i i i mii

               


şi mai slă vi i i i i tă ă ă ă fă ră ă de a se mă

  


na a a re e e de câ ât Se e ra a a fi i i i i i mii Ca a a

    


rea fă ă ră stri că ă ă ciu u u u u u u u u u ne e e e e

    


pe Dum ne ze eu Cu vâ â ân tu u ul a a ai nă ă ăs cu u ut pe ti

   


i i ne cea cu u a a a a de e vă ă ra at Năs că toa a a re de Du u u um

  


ne zeu te e e e e slă ă ă ă ă vi i i i i i im

Răspunsuri Mari




 
A min Şi i du u u hu u lui tău

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 143
 
Pe Ta a tăl pe Fi i i u ul şi i i i pe e Sfâ â ân tu ul

  
Duh Tre i i mea cea de o fi i i i i in ţă şi i i i ne e e de e


e e e es păr ţi i i i i tă

  


Mi i la a pă ă ă ă cii je e e e ert fa a a a a a la


a a a u u u u u dei


Şi cu du u u u u hu u u ul tău


A ve e e e em că tre Do o o o om nul

      


Cu vred ni ci i i e şi cu drep ta te es te a ne în chi i na

                 


Ta tă lui şi Fi i i u lu ui şi i i i Sfâ ân tu u u lu ui Duh

                 


Tre i i mii cei de o fi i i i i in ţă şi i i i ne e de e e


e e es păr ţi i i i i te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 144
      
Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ ânt es te Do om nu u ul Sa va a a ot

                   
pli i in es te ce e e e rul şi pă mâ â ân tul de sla a a va

 
Ta O sa na a a în tru ce ei de e e sus bi ne es te cu u u vân


tat cel ce e vi i ne în tru nu u me le Do om nu u lui O sa a


na în tru ce e e e e ei de e e e e e de e e e e sus


A a a a a mi i i i i i i in

  


A a a a a a a a a min

                


Pe Ti ne Te e lă ă ă u u dăm pe Ti ne bi ne e e


Te cu u vâ ân tăm Ţi e Îţi mul ţu mi i im Doa a a a am ne şi

  


ne ru gă ă ă ăm Ţi i i i i e Du u u um ne e ze e e e e


u lui no o o os tru

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 145
Axion



 
 
Vre ed ni că e e eşti cu a a de e vă ă ra a a at să ă te e

  


    
fe e e ri i i cim Năs că toa a a a re de Dum ne e e e zeu cea pu ru

   


rea a fe ri ci i i i i tă şi prea ne vi no va a a a a tă ă şi

  


Ma a a a ai ca a Dum ne ze u lu ui no o o os tru ce ea a ce e eşti

  


  
mai cin sti i tă de câ ât He e ru u u vi i i mii şi mai prea slă vi i i i

     


tă ă făr de-a se mă na a a a a a re de cât Se ra fi i i i mii ca

    


re fă ă ră stri că ciu u u u u ne pe Dum ne ze eu Cu u u vâ

   


â ân tu u ul a a ai nă ă ăs cut pe ti ne cea cu a de e vă ă

 
rat Năs că ă toa a re de Du u um ne e e zeu te e e e e slă ă ă vi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 146
                              
i i i te e e e e slă ă ă ă vi i i i i i i i i i i


 
i i im

Răspunsuri Mari




       
A min Şi i du u u hu lui tău

       
Pe Ta a tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh Tre i i mea cea de o

      
fi i i i in ţă şi i ne des pă ăr ţi i i i tă

    


Iu bi i te voi Doa am ne vâr tu u u u u tea a a a


mea Dom nul e es te în tă ri i i i rea a mea şi scă pa a rea mea şi


i Iz bă vi i to o ru ul meu

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 147
  
Mi i la a pă ă cii i je ert fa a a la a u u dei


Şi cu u du u hu u ul tău

    


A ve e em că tre Do om nul

                
Cu vred ni ci i e şi cu drep ta te e es te a ne

  
î în chi i na Ta a tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh Tre i i

         


mei ce e lei de o fi i i i in ţă şi i ne des pă ăr ţi i i i te

            


Sfâ â ânt Sfâ ânt Sfâ ânt Do o om nu ul Sa va ot pli in es

  
te e ce e rul şi pă mâ â ân tul de sla va Ta O sa na a în tru u

        
cei din î î î î năl ţi me bi ne cu vân ta at es te cel ce e vi

                


i ne e e în tru u nu u me le Dom nu u lui O sa na în tru cei din î


î năl ţi i i i me


A mi i i i in

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 148
    
 
A mi i i i i i i in


Pe Ti ne Te e e lă ă u u u dăm pe Ti ne bi i ne

         


e Te e cu vâ â ân tăm Ţi i e Îţi mul ţu mi im Doa a a a am ne e

  


e e e şi ne ru gă ăm Ţi i i e Dum ne ze e e e u

 
lu ui no o o os tru u u u u u u u u u

Axion



                      
Cu vi ne se cu u u a de e e vă ă ă ra at să te fe

          


ri ci im Năs că toa a a re e de Du u um ne e e zeu cea pu ru rea fe

 
ri ci i i tă şi prea ne vi no va a a tă ă şi Mai ca Dum ne ze

            


e e e u u lui no o os tru u pe cea mai cins ti tă de câ ât He e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 149
                          
ru u u vi mii şi mai prea slă vi i i i tă făr’ de-a se mă na re de

 
câ â â ât Se e ra fi i i i mi i ca re fă ră stri că ciu u u

          


u ne e e pe Dum ne ze eu Cu u vâ â â ân tu ul a a ai nă ă

   


ăs cu u ut pe ti i ne cea a cu u u a de vă ă rat Nă ăs că ă toa

  


a a re de Dum ne e ze e e e e eu te e slă ă ă vi i i i i i i i


i im
Răspunsuri Mari




Şi i du u hu lu ui tău

                            


Pe Ta a tăl pe Fi i i i ul şi pe e Sfâ ân tu u ul Duh

                      


Tre i i mea Cea de o fi in ţă şi ne de es pă ă ăr ţi i i i



Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 150

Mi la pă cii i i je ert fa a la a u u u dei


Şi cu du hu ul tău


A ve e e e em că ă ă tre e e Do o o o o om nul


Cu vred ni ci i i i e şi cu u drep ta te e es te a a ne e î

                    


î î î în chi i i i i na Ta tă lui şi Fi i i u lui şi Sfâ

                                
â â ân tu lu ui Duh Tre i i mii Cei de o fi in ţă şi ne de es


pă ă ăr ţi i i i i te

     


Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ ânt es te Dom nu u ul Sa a a va a a ot

   


pli in es te ce e e e rul şi pă ă mâ â â ân tul de sla va a Ta O

    


sa na a a în tru cei din î năl ţi i i me bi ne es te cu vân tat cel ce

   
vi ne în tru nu me le Do om nu u u lui O sa a a a a a a a a na


în tru u cei din î năl ţi i i i i me

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 151

A a a a a a min

 
A a a a a a mi in

 
Pe Ti i i i ne e Te lă u dă ă ă ă ă ă ă ăm pe

 
Ti i ne bi i ne Te cu u vâ â ân tăm Ţi e Îţi mul ţu u mim Doa am ne e


e e Şi ne ru u gă ă ăm Ţi i i i e Dum ne ze e e u lui no o


o o o o o o os tru u u u u

Axion



  


Cu vi ne se cu u u a a de e vă ă ra at să te e fe ri

    


ci i i i im Năs că toa a a a a re e e de e e Du u um ne e e zeu

                                
cea pu u ru rea fe ri ci i i i i tă ă şi prea a ne vi i no o

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 152
     
o va a a a a tă şi i Ma a a a a a a a a a ai ca Dum ne ze e

  


e e e e e u u u lu u ui no o o o o os tru Ce ea ce e e

   


eşti mai cin sti i i i i i i i i tă ă de cât He ru u vi i i

   
i i i mi i i i şi mai slă vi i i i i i i i i i i tă ă

 
ă ă ă fă ră de a se mă na a a a a re e e e e de e e câ

     


â ât Se e e ra a a fi i i i i i mi i i ca a re fă ă ră

                     


stri că ă ă ciu u u u u u ne e pe Dum ne ze eu Cu vâ â ân

   


tu u ul a a ai nă ă ăs cu ut pe ti ne cea a cu u a a a de e vă ă

   


ra at Năs că toa a a a re e e e de e e e e e e e Du u um ne

  


e ze e e eu te e slă ă ă vi i i i i i i i i im

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 153
Răspunsuri Mari



 
Şi du u hu lu ui tău

                 
Pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh Tre i i mea Cea de o fi


i in ţă şi ne de es pă ăr ţi i i i i i tă

 
Mi la a pă ă ă ă ci i je e ert fa a la a u u dei


Şi cu du u u hu ul tău

  


A ve em că tre Do o om nul

                           


Cu vred ni ci i i e e şi cu drep ta te e e e es te a

                          


ne în chi i i na Ta tă lui şi Fi i u u lui şi Sfâ ân tu lu ui Duh Tre


i i mii Cei de o fi i in ţă şi ne de es pă ăr ţi i i i i i te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 154
          
Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ â ânt Dom nu ul Sa va ot pli i in es te e ce

   
  
e ru ul şi i pă mâ ân tul de sla a va a Ta O sa na a a în tru ce ei de


sus bi ne es te cu vân tat cel ce vi i ne în tru nu me le e Dom nu lui O

  


sa na a î în tru ce ei de e e e sus


A mi i i in

   


A a a a a a a a a min

 
Pe Ti i i ne Te e lă u u u u u dăm pe Ti i i ne

       


Te e bi ne cu vâ â â ân tăm Ţi e Îţi mul ţu u u mi im Doa a a a a

 
  
a a a am ne şi ne ru gă ă ăm Ţi i i i e Du u um ne e ze e

  


u u lui no o o o os tru

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 155
Axion



                        
Vre ed ni că eşti cu u a a de vă ă ă rat să te fe ri ci

    


i i im Năs că toa a a a re e de e Du u u u um ne e ze eu cea pu ru

   


rea fe ri ci i tă şi i prea a a ne vi no va a a a a tă ă şi Ma

       


a aa şi Ma a a ai ca a Dum ne ze e u u lui no o o os tru u Ce

    


ea ce eşti mai cin sti i i tă de cât He ru u u vi mii şi ma a ai prea a

  


a a s slă ă ă ă vi i i i i i tă făr de-a se mă na a a a re e de

   


e e e câ ât Se e ra a a a fi i i i mi i ca re fă ră stri

     


că ciu u u u u ne e pe Dum ne zeu Cu u u u u u vâ â â tu u ul

    


ai nă ă ăs cu ut pe ti i ne e e cea a cu u u a a de e vă ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 156
   

ă ă ă rat Năs că toa a a a a re e e de e e Du um ne e e e ze

  


e eu te slă vi i i i i i i im

Răspunsuri Mari




Şi i du hu lui tă ău

      


Pe e Ta a a tăl pe Fi i i i ul şi pe Sfâ â ân

 
tu u u ul Duh Tre i i i mea Cea de o fi i i in ţă şi ne des


păr ţi i i i i tă


Mi la pă ă ă ă cii je e ert fa a la a u u u dei


Şi cu du u hu ul tău


A ve em că tre Do o o o om nul

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 157
 
Cu vred ni ci i i e e şi cu drep ta a a a a te es te a ne


î în chi na Ta tă ă lui şi Fi u u u lui şi Sfâ â ân tu u lu


u ui Duh Tre i i i mii Cei de o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i

 
i i i tă


Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfânt Do om nul Sa a va a o ot plin e ce


e e rul şi pă mâ â ân tul de e e sla a va a a Ta O o sa a

           


a na Ce lui din tru î năl ţi i i i i i me bi ne es te cu vân


tat ce el ce vi i ne în tru nu u me le Do om nu lui O sa na a a


a Ce lui di in tru î năl ţi i i i i i me e e e e

 
A a mi i i in A a a a min


A a a a mi in A min

 
Pe e Ti i i i i ne e Te lă u u dăm pe e Ti i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 158
             
ne bi i i ne Te cu u u vâ â â ân tăm Ţi i i e Îţi mul ţu

            


mi im Doa am ne şi ne ru gă ă ăm Ţi i i e e e şi ne ru gă ă


ă ăm Ţi i i i i i e Du u um ne e ze e ul no o o o o o


o o os tru u u u u u u u

Răspunsuri Mari



   


Şi du hu lui tă ă ău

 
Pe Ta a tăl pe Fi ul şi pe Sfâ â ân tu ul Du uh

        


  
Tre i mea Cea de o fi in ţă şi ne de e e es păr ţi i i i tă ă ă

 
  
Mi i i la a a pă ă ă ă cii je ert fa a la a u u de e ei


Şi cu du hu u ul tău

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 159
  
A ve em că tre Do om nul

                     
Cu vred ni ci e şi cu drep ta te e es te a a a ne e


e î în chi i i na Ta tă lui şi Fi u u u lui şi i Sfâ

               


â ân tu lui Du uh Tre i mea cea de o fi in ţă şi ne de e e es păr

 
ţi i i i tă ă ă


Sfâ â ânt Sfâ â â ânt Sfâ â ânt Dom nu ul Sa a va a o ot pli


i i in es te ce e e e e ru ul şi pă mâ â ân tul de e sla

 
va a Ta a a a a a O sa a a na Ce lui din tru î î î năl ţi


me bi ne e es te e cu u vâ ân ta at cel ce vi ne în tru nu u me

  


le Do om nu u lui O sa a a na ce lui din tru î î î năl ţi me e e


A a mi i i i i i in

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 160

A a mi i i i i i in


Pe Ti i i ne Te e lă ă ă u u u u u dăm pe e e

     


Ti i i i ne e bi i ne Te cu u u vâ ân tă ăm Ţi i e Îţi mu


ul ţu mi im Doa a a am ne şi ne ru găm Ţi i i i e şi ne ru

                         


găm Ţi i i i e e Du u um ne e ze u u ul no o o o o o o os


tru u u u
Axion



    


Cu vi i i ne se cu u a de e e vă ă ra at să te fe

   


ri ci i im Năs că toa a a re e de e Du um ne e e e ze eu cea pu

  


u ru rea fe e ri ci i i i tă şi prea ne vi i i i i no o va a a tă

 
şi Ma a ai ca Du um ne e ze e e e u u u lui no o o os tru

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 161
                            
u pe cea mai cin sti i tă de câ â â â ât He e ru vi i i mii şi

         


mai slă vi i i tă ă fă ră de a se mă na a re e e e de e e câ ât

 
Se e e ra fi i i i i mi i ca re fă ră stri i c ă ciu u u u

  


ne pe Dum ne ze eu Cu vân tu ul a a a ai nă ă ă ăs cut pe ti

                      


ne cea a cu a de e e vă ă ă ra at Năs că toa re de Du um ne e

 
ze e e eu te e e e slă ă ă ă ă vi i i i i i i i im

Axion



   


Cu vi i ne se cu u u u a a a a de e vă ă ra a a at

 
să ă te fe e ri i ci i i i im Năs că toa a a re e e e de

      


e e Du um ne e e e zeu Cea a pu u u u ru rea fe e e e ri

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 162
   
i i i ci i i i tă şi prea a ne vi no va a a a a a tă

   


şi Ma a a ai ca Dum ne ze e e u u u u lu u ui no o o o o os


   
tru Ce e ea ce eşti mai cin sti i tă de e e e e câ â â â â ât He e ru

   


u vi i i i mii şi mai slă vi i i i i i tă fă ă ră de e a

    


se mă ă na a re e e e de cât Se e e e e e e ra a a fi i

            


i i i i mii Ca re fă ă ă ă ră ă ă ă ă ă stri i că ă ciu u u u

  


ne pe Dum ne ze e eu Cu vâ ân tu u u ul a a ai nă ă ă ăs cut pe

 
e e ti i i i ne cea cu u u u a de e e e vă ă ă ra at Nă

       


ăs că ă toa a re e e e de Du u um ne e e e ze e eu te e e slă


ă ă ă vi i i i i i i i i im

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 163
Răspunsuri Mari




Şi i du hu u lui tău

     
Pe Ta a a tăl pe Fi ul şi pe Sfâ ân tu u ul Duh Tre i i mea

   
cea de o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i i i i tă


 
Mi i la a pă ă ă cii je e ert fa a la a a u u u de ei


Şi cu du u u hu ul tău


A vem că tre Do o om nul

 
Cu vred ni ci i i e şi i cu drep ta a a te e e e e es te


a ne în chi i i i na Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu u lu ui Duh

     


Tre i i mea cea de o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i i i i tă

             


Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ â ânt Do om nu ul Sa va ot plin e es te ce rul şi pă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 164
                     
mâ ân tul de e sla va Ta O sa na Ce lui din tru î năl ţi i i me

            


bi ne es te cu vân tat cel ce vi i i ne în tru nu u me le e Dom nu lui

          


O sa na a Ce lui din tru î năl ţi i i i me

  
A mi i i i i i in A mi i i i i in

  
Pe Ti i ne Te lă ă ă ă u u u dăm pe Ti i ne bi i ne

   


Te cu u vâ â â ân tăm Ţi e Îţi mul ţu mi i i im Doa a a a am ne e e

         


şi i ne ru gă ă ăm Ţi i i i e Dum ne ze e u u ul no o


o os tru

Axion



  
Cu vi i ne se cu a a de e vă ă rat să te fe ri i i ci im

              


Năs că toa a re de Du um ne e ze eu cea pu u ru rea fe ri ci i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 165
         
tă şi prea a ne vi no o va a a tă ă şi Mai ca a Dum ne ze e e

 
u lu u ui no o o os tru ce ea ce eşti mai ci in sti i i tă de cât He

    
e ru vi i i i mi i şi i mai slă ă vi i i i i tă ă ă făr de-a

             


se mă na a a re de câ â ât Se ra fi i i mii ca re e fă ă ră

    


stri că ciu u u u u u u ne pe Dum ne ze eu Cu u vâ ân tu ul ai nă

            


ăs cu u u u u ut pe e ti ne cea a cu u a de vă ă rat Năs că

  
toa a a a re de e Du um ne e e ze e eu te e e e slă ă vi i

 
i i te e e slă ă ă vi i i i i i i im

Raspunsuri Mari




A min Şi du u hu lui tău

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 166

          
Pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh Tre i mea cea de o o fi i


 
in ţă şi ne des păr ţi i i i tă


Mi la pă ă cii jert fa la u dei

         
Şi cu du u hul tău A vem că tre Do om nul


 
Cu vred ni ci i e şi cu drep ta te e e es te a ne în chi na Ta

            


tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh Tre i mii cei de o o fi i


 
in ţă şi ne des păr ţi i i i tă

                   


Sfânt Sfânt Sfânt Dom nul Sa va ot plin e ce e e rul şi pă mân tul

           


de e sla va Ta O sa na în tru cei de sus bi ne es te cu vân tat cel


 
ce vi i ne în tru nu me le Dom nu lui O sa na în tru cei de e e


sus


 
A mi i in A min A mi i i in A min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 167

Pe Ti ne e Te e lă ă u u dăm pe Ti i ne e bi i ne e Te e

        


cu u vâ â ân tăm Ţi i i e Îţi mul ţu mi im Doa am ne şi ne ru

  


gă ăm Ţi i i e Dum ne ze e u u u u lu ui no o o o o os tru

Axion



   


Cu vi i ne se cu u u a a a de e e vă ra a a at să

   


te fe ri i ci i i i im Nă ăs că toa a a a a a re e e de e e Du

 
u um ne e e zeu cea pu u ru u u u rea fe ri ci i i i i tă

  


şi cu to o o o tu u ul ne vi i no va a a a tă şi Mai ca a Dum

                             


ne ze e e e e e u u u lu u ui no o o os tru Ce ea ce e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 168
        
eşti mai cin sti i i i i tă ă de e cât He e e ru vi i i i mii şi

 
mai slă vi i i i i tă fă ră de e a a se mă na re de câ ât Se e

   


e ra a a fi i i i i i mii ca a a a a re fă ră stri că ciu

   


u u u u ne pe Dum ne ze e eu Cu vâ â â ân tu ul Cu vâ ân tul a a

  


ai nă ă ăs cut pe ti i i i i ne e cea du pă a a de e văr Năs

    


că toa a a re de Du u um ne e e e ze e e eu te e e slă ă ă


vi i i im

Răspunsuri Mari



     
A min Şi du hu u lui tău

 
Pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tul Duh Tre i mea a cea de o fi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 169
  
i i in ţă ă şi ne e des păr ţi i i tă


Mi la pă ă cii je ert fa la u dei


Şi cu du hul tău


A vem că tre Do om nul

  
Cu vred ni i ci i e şi cu drep ta te e es te e a

 
a ne e î în chi i na Ta tă lu ui şi Fi u lu ui şi Sfâ â â ân tu u lu ui


   
Duh Tre i mi i cei de o fi i i in ţă ă şi ne e des păr ţi i i te

      


  
Sfânt Sfânt Sfânt e Dom nu ul Sa va ot plin e ce e e e rul şi pă


mâ ân tul de e e sla va Ta O sa na O sa na O sa na O sa na

              


în tru cei de sus bi ne es te e cu vân tat cel ce vi i ne e în tru nu

 
u u me le Dom nu lui O sa na O sa na O sa na O sa na în tru cei

 
de sus

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 170
      
   
A mi i i in A min A mi i in A min

              


Pe Ti i i i ne e e e Te e e lă u u dăm pe Ti i

  


i i i ne bi i ne e e e Te e e cu vâ ân tăm Ţi e îţi mul ţu mim Doa a

        


am ne e î îţi mu ul ţu u mim Doa a am ne şi ne ru găm Ţi i i e

 
Dum ne e ze e Dum ne e ze e Dum ne e ze e u u u u lu u

  


ui no o o os tru u u u u
Axion




Cu vi i i i ne e e se cu u u a a a a a de

                      


e e vă ă ă ă ra at să te fe ri ci i i im Năs că ă

                             


toa a a a re de Du u u um ne e e zeu cea pu u u u u

                           


ru u u u rea fe ri ci i i i i i i i tă ă şi prea ne vi no

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 171
            
va a a tă şi Ma a a ai ca Dum ne e ze e e e u lui

                     


no o o o o o os tru Ce ea ce e eşti mai cin sti i tă ă de

                               


câ â ât He e e ru u u vi i i i mi i şi mai slă

 
vi i i i i i i i i i i tă ă fă ră ă de a se mă ă na

                         
a a a a a re de câ â ât Se e ra a fi i i i i mi i

   
i ca a a a a a a a a re fă ră stri că ciu u u u uu u

  

u ne e pe Dum ne zeu Cu vâ â ân tu ul a a a ai nă ă ăs cut pe ti i i

    


ne e cea a cu a de e e e vă ă ă ă ra a a at Năs că ă

 
    
toa a a a a a re de Du u u um ne e e zeu te slă vi i i i i im


te slă vi i im

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 172
Răspunsuri Mari si Axion




Şi du u hu u u lu ui tău

       


Iu bi i Te voi Doa a am ne e e vâr tu u tea a mea a a Dom nul es

         


te în tă ri i rea a mea a a şi scă pa a a rea mea şi Iz bă vi

  


to o şi Iz bă vi to o rul me e e eu

           


Pe Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfâ â ân tu u ul Duh Tre i mea

   
 
Cea de o fi in ţă ă şi ne des păr ţi i tă

     


Mi i la a pă ă ă cii jert fa a la u u dei


Şi cu du u hu u ul tău

      
A vem că tre Do o o om nul


Cu vred ni ci i i e şi i cu drep ta a a te es te a ne î î

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 173

 
în chi i na Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu u lui Duh Tre i

        
mii Cei de o fi in ţă ă şi ne des păr ţi i te

                       


Sfânt Sfânt Sfânt Do om nu ul Sa va ot pli in es te ce e rul şi pă

          


mâ ân tul de sla a a va Ta O sa na a în tru cei de e sus bi ne es


   
te e cu vân tat cel ce vi i i i ne în tru nu u me le Dom nu u lui O

  
sa na a a în tru ce ei de e e sus


A a a a a a a a a min

    


A a a a a a a a a mi in

  


Pe Ti ne Te lă ă u u u dăm pe Ti ne bi ne Te cu u vân


tăm Ţi i e Îţi mul ţu mi im Doa a a a am ne şi ne ru găm ne ru

           
gă ăm Ţi i i i i e Dum ne ze e e Dum ne e ze ul no o os

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 174

tru u u
Axion




 
Vred ni că e e e eşti cu a de vă ă ă ra at să te fe e ri i


 
ci i im Năs că toa a a re de e Du um ne e ze eu cea pu u ru rea fe ri

   


ci i i i tă şi prea ne vi no va a a a a tă şi Ma ai ca a Du u

   


um ne ze e u lui no o o o o os tru Ce ea ce eşti mai cin sti i i tă de

          


cât He ru u u vi i i mii şi mai slă vi i i i i tă făr’ de-a se mă

   


na a re e de e e cât Se e e ra a fi i i i mii ca re fă ră stri i i

     


i că ciu u u u ne e pe Dum ne ze eu Cu u u vâ â ân tul a a

    


ai nă ă ăs cut pe ti ne cea a a a cu a de e e e e vă ra a

  


a a a at Năs că ă ă toa a re e de e Du u u um ne e e zeu te e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 175
       
e e slă ă ă ă vi i i i i i i i i i i i i i i im

Răspunsuri Mari




Şi i du u hu u lui tău

            


Pe e Ta a a tăl pe Fi i i ul şi pe Sfân tu u u ul Duh Tre e

    
  
i i i i mea Cea de o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i i i i tă ă

  


Iu bi i te voi Doa a am ne vâ âr tu u u u tea a a a a mea

      
Dom nul e es te în tă ri i rea a mea şi scă pa a rea a mea şi i i iz

  
bă ă vi to o o o ru u u ul meu


   
Mi la pă ă ă cii je ert fa a la a a u u u dei


Şi cu du u hul tău

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 176
 
A a vem că tre Do o o om nul


 
Cu vred ni ci e şi cu dre e ep ta a a te es te a ne în chi i na

  


 
Ta tă lui şi Fi i u u lui şi Sfâ ân tu u u lu u ui Duh Tre e i i

    


i i mii Ce lei de o fi in ţă şi ne des păr ţi i i i te

             


Sfâ ânt Sfânt Sfâ ânt Dom nu ul Sa va a a ot plin e ce e e e

 
rul şi pă mâ â â â ân tul de sla a va a a a Ta O sa a na

         


a a în tru ce e ei de e e sus bi ne cu vân ta at e e es te

 
cel ce e vi i i i ne în tru nu me e le Do o om nu u u u lui O

  
sa na a a a a în tru ce e ei de e e e su us


A a mi i i i i in A a a min

    


Pe Ti i ne Te e lă u u u u u u dăm pe Ti i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 177
       
ne bi i i ne T e e e cu vâ ân tăm Ţi i i e e Îţi mul ţu u mi im

                                    


Doa a a a a a am ne şi ne ru gă ăm Ţi i i i e Dum ne ze e e

  


u u lu ui no o o o os tru u u u u u u u u u

Axion




Cu vi i ne se cu u u a de e vă ă ra a at să te fe

                  


ri cim pe ti i i ne Năs că toa a a a a re de Du u um ne e e

   


zeu Cea pu u ru rea fe e ri ci i i i tă ă ă ă şi prea ne vi

     


no va a a a tă ă ă ă şi Mai ca Dum ne ze e e e e u u lui no o o

                     
os tru Ce ea ce eşti ma a ai cin sti i i i tă ă ă ă de câ

   


â â â ât He e ru vi i i i mii şi mai slă vi i i i tă ă ă ă fă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 178
                 
ră de a a se mă na a a re de câ â â â ât Se e ra fi i i

           


i i i mii ca re fă ră stri i că ciu u u u ne pe Dum ne zeu Cu

 
vâ â ân tul a a ai nă ă ă ăs cut pe ti ne cea a cu a de e e vă

     


ă ă ra a a a a at Năs că toa a re de Du u u um ne e zeu

 
te e e slă ă ă ă vi i i i i i i im

 
Pe to o o oţi şi i i pe e e toa a a a te

Axion estin



 
A xi on es ti in o os a li i thos ma ca ri i i zi in se e

 
e tin The e o to o o o con ti na i ma ca a a ri i is to o on

                 


ke pa na mo o mi i ton ke Mi te e e ra tu u The u u u i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 179
 
i i mon Tin din mi o te e e e e ra an ton He e ru u vim ke + en

                


do xo te e e e e e ran a sin gri i i i i i to os ton Se e

  
e ra a a fi im Ti na di a fto o o o o o ro o os The o o o on

  


Lo o o o o gon te cu u u u u sa a a an Tin on dos The e

   


e o o o to o o o o ko on se e e e me e e ga li i i i

   


no o o o me e e e e e e e

Răspunsuri Mari




Şi du u u hu lu ui tău

            


Pe Ta a tăl pe Fi i u ul şi pe Sfân tu ul Duh Tre i mea Cea de


o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i i i i tă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 180

Mi i la a pă ă ă cii je e er fa a la a a u u u dei


Şi cu du u hu ul tău

      


A vem că tre Do o o om nul

 
Cu vred ni ci i i e şi i cu drep ta a a a a te es te a ne

  
în chi i na Ta tă lui şi Fi i u u u lui şi Sfâ ân tu lui Duh Tre i mii


Cei de o fi i i in ţă şi ne des păr ţi i i i i tă


Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ â ânt Dom nu ul Sa va ot pli i in es te ce ru


ul şi pă mâ â ân tul de e sla a a va a Ta O sa na în tru ce e ei de e

 
e sus bi ne es te cu vân tat cel ce vi i i i i ne în tru nu u me

      


le Dom nu u lui O sa na a a în tru ce e ei de e e sus


A mi i i in A a mi i i i in

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 181
 
Pe Ti ne Te lă u u u u dăm pe Ti ne Te bi ne cu u u vâ â

 
ân tăm Ţi e Îţi mu ţu u u mi im Doa a a a am ne şi ne ru gă ă ăm

  


Ţi i i i e Du u u um ne e ze e e u u u lui no o o os tru

Axion




Vre ed ni că eşti cu a de e e vă ă rat să te fe e ri i ci


im Năs că toa a re de Du um ne e e e zeu cea pu ru rea fe ri ci i i

 
tă ă şi i prea ne vi no va a a a a tă şi Ma a a ai ca Dum ne


ze e e u lui no o o os tru Ce ea ce eşti mai cin sti tă de cât He ru

 
vi i i i i mii şi mai slă ă vi i i tă ă făr de-a se mă na a a a re

              


de câ â ât Se ra fi i i i i mii ca re fă ă ră ă ă

                     


stri i i că ă ciu u u ne pe Dum ne ze eu Cu u vâ â â â ân tu ul

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 182
  
ai nă ă ă ăs cut pe ti ne cea a cu u a a de vă ă ra at Năs că

 
toa a re de Dum ne ze e eu te e e slă ă ă vi i i i i i i i i i


im

Răspunsuri Mari




Şi du hu lui tău

                      


Pre Ta tăl pe Fi ul şi pe Sfân tu ul Du u uh Tre i i mea cea

      
a de o fi in ţă şi i ne des păr ţi i i i i tă


Mi la pă cii jert fa a la a a a u dei

    
Şi cu du hul tău A ve e em că tre Dom nul


Cu vred ni ci i i i e şi cu drep ta te es te a ne în chi na a

                


Ta a tă lui şi Fi u lui şi Sfâ â ân tu lu ui Du u uh Tre i i mea Cea

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 183
     
 
a de o fi in ţă şi i ne des păr ţi i i i i tă

      


Sfânt Sfânt Sfâ ânt Do om nul Sa va ot plin es te ce e rul şi

  


pă mâ â ân tul de e sla a a va a Ta a a a a O sa na a î în tru cei de

                      


sus bi ne es te cu vâ ân ta a at cel ce e vi i ne în tru nu u u me

                    


le Dom nu u lui O sa na a a a a în tru ce e e e e ei de


e e sus


A a a a min A a a a a a min


Pe Ti i ne e Te lă ă u u dăm pe Ti i ne bi i ne e Te cu u

        


vâ ân tă ă ăm Ţi i i i e Îţi mul ţu mim Doa a a am ne e e şi ne


ru găm Ţi i i i i i i i i i e Dum ne ze e e e e u lui


no o os tru

                 


Pe Ti i i i ne e e Te lă ă ă ă ă ă ă

   


ă u u u dă ă ă ăm pe Ti i i ne e e e e bi i i i ne e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 184
   
Te cu u u u u u u u vâ â ân tă ă ăm Ţi i e e-Ţi mu u u ul

  


 
ţu u u u mi i i im Doa a a a am ne şi ne e ru u u gă

  
ă ăm Ţi i e şi ne ru gă ă ăm Ţi e Du um ne e ze e e e u


u u u u lu ui no os tru u no o os tru u
Axion



            


Vre ed ni că e e eşti cu a a de e vă ă ă rat să te fe e ri i

    
  
ci im Năs că toa a re e de e e Du u um ne e e zeu cea pu u ru rea

        


a fe ri ci i i i i tă şi prea ne vi no va a a tă şi Ma a a

     


a ai ca Dum ne ze e e u u lui no o o os tru ce ea ce e eşti mai cin sti

  


i i tă de cât He ru u u vi mii şi mai slă vi i i i i tă făr

 
de-a se mă na a a a a re de cât Se ra a fi i mi ii Ca re fă ră ă stri

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 185
  
că ciu u u u u ne pe Dum ne zeu Cu vâ â ân tu u ul a a ai nă ă

   


ă ăs cut pe Ti ne cea a cu a de e e vă ă rat Năs că toa re de e

     


Dum ne e e ze eu te e e e slă ă ă ă te e slă ă vi i i im

Răspunsuri Mari



 
Pe Ta tă ăl pe Fi i i i i ul şi pe Sfân tu ul Duh Tre

 
i i mea a cea de o fi i in ţă şi i i ne e de e es păr ţi i


i tă

  


Mi la pă ă ă cii jert fa la a a a u dei


Şi cu du hu ul tău

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 186
    
A ve em că tre Do o om nul

 
Cu vred ni ci i i e şi cu drep ta a te es te a ne în chi i

                     


i na Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui Duh Tre i i mii


Cei de o fi i i in ţă ă şi i i ne e de e es păr ţi i i te

  


Sfânt Sfâ â ânt Sfâ ânt Do om nu ul Sa va ot plin e ce e e rul şi


pă mâ â â â ân tul de e sla va a Ta O sa na Ce e lui din ‘năl

 
ţi i i me bi ne es te e cu vâ â ân tat cel ce vi i i ne în tru

 
nu u me le Do o om nu lui O sa na Ce lui din ‘năl ţi i i me

 
A mi i i in A aa a a min

 
Pe Ti ne Te e e e lă u dăm pe Ti i ne bi i i ne e Te e

                           


cu vân tă ăm Ţi i i i e Îţi mul ţu mi im Ţi e Doa a am ne

  


şi ne ru gă ăm Ţi i i e e Dum ne ze e e e u u u Dum ne ze e u

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 187

lui no o o os tru u u u
Axion



                


Cu vi ne se cu u a a a de vă rat să te fe ri i i ci

   


i im Năs că toa a a a re e de e Dum ne e zeu cea pu ru rea fe

  


ri ci i i tă şi prea ne vi no va a a a a tă şi Ma a a ai ca a

     


a Dum ne ze e e e u u lu ui no o os tru Ce ea ce eşti mai

                        
cin sti i i tă de câ ât He ru vi i i i i mii şi mai slă ă ă vi i

 
tă făr’ de-a se mă na a a a re e de e cât Se ra fi i i i mii ca

                         
re e fă ră ă de e e stri că ciu ne pe Du um ne zeu Cu vân tul Cu vân tu

                


ul a ai nă ăs cut pe ti i ne cea cu u a a a de vă rat Năs că toa

             
a a a re e e de Dum ne ze e eu te slă vim te e slă vim

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 188
Raspunsuri Mari



       


Pe Ta a tăl pe Fi i ul şi pe Sfâ â ân tul Duh Tre i mea cea

 
  
de o fi i i in ţă şi ne de e es pă ăr ţi i i i i tă


    
Mi i la a pă ă ă cii je ert fa a a la u u u dei


Şi cu du u hu u u ul tău


A ve e em că tre Do o o o om nul


Cu vred ni ci i e şi cu drep ta te e e es te a ne î

   
în chi i na Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ â ân tu lui Duh Tre i mea cea

  


de o fi i i in ţă şi ne de e es pă ăr ţi i i i i i i tă

  


Sfâ â ânt Sfâ â ânt Sfâ â ânt Do om nu ul Sa va ot pli i in es

 
te ce e ru u ul şi pă mâ â ân tul de e sla va a Ta O sa a na a în

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 189
                   
tru ce e ei de sus bi ne cu vân ta at es te cel ce vi i i ne

    


 
în tru nu u me le Do o o om nu u lui O sa na a a a î în tru u ce e e


ei de e e sus


A a a a a a a a a mi i in


A a a a a a a a a a a a min

 
Pe Ti i i ne Te e lă ă u dăm pe Ti ne bi ne Te cu vân tă ă ă

 
ă ă ă ăm Ţi i e Îţi mul ţu mi i i i im Doa a a a a a

  
  
a a am ne şi ne ru gă ăm Ţi i i i i i e Dum ne ze ee u


ul no o o o o o os tru
Axion




 
  
Vre ed ni că e e eşti cu u a a de vă ă ă rat să te fe ri i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 190
 
 
cim Năs că toa a a a a a re e e e e de e e Du um ne e ze eu cea pu

  
ru rea fe ri ci i i i i tă şi prea ne vi no va a a a tă şi Ma a a

 
   
a a a a a ai ca Dum ne ze e e u u u lui no o os tru u Ce ea ce

    
eşti mai cin sti i i tă de câ ât He e e ru u u vi i mii şi i

  


 
mai slă vi i i i i tă făr de-a se mă na a a a a re de cât Se ra a fi

 
  
 
i mi ii Ca re fă ră stri că ciu u u u u u ne e e pe Dum ne

  


zeu Cu vâ â â ân tul a ai nă ă ăs cu ut pe ti ne cea cu u u a de


   
  
e vă ă ă ă rat Năs că toa a re de Du u u um ne e e e zeu te e

 
e e slă ă vi i i i i i i i i i i i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 191
Răspunsuri Mari la Liturghia Sf Vasile




A vem că tre Do o om nul

 
Cu vred ni ci i i i e şi cu drep ta a a te e e

                         


es te a a a ne î în chi na a Ta tă ă ă lui şi i i Fi u u u


lui şi Sfâ â â ân tu u lui Du u u u u u u uh Tre i i i i i mii

  
Ce e e lei de e e o fi i i i i i i in ţă ă şi ne de e


e e es păr ţi i i i şi i i i ne de e es păr ţi i i i i i


i i tă ă ă ă ă ă ă ă ă

    


Sfâ ânt Sfâ â ânt Sfâ ânt e Dom nul Sa va o o o o o o o ot

 
pli i i i i i in e ce e e rul şi pă mâ â â â â â ân tu u

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 192

u u u u u ul de e sla a a a de sla a va Ta a O sa a na a

   


a a a a a a în tru ce e e ei din tru î î năl ţi i i i me


bi ne e e es te cu vâ â ân tat cel ce vi i i ne în tru nu u

 
u u me le Do o om nu u u u lui O o sa na a a a în tru ce e ei

 
di i in î năl ţi i i me e e e e e e e e e din î î î năl


ţi i i i i i i i i me e e e e e e e e

 
A a mi i i i i i i i i i i i i A a mi in


A a mi i i i i i i i in A a a mi i i i i i


i i in


Pe Ti ne Te e e e e lă ă ă u u u dăm pe Ti i i

 
ne e bi ne Te cu u vâ ân tă ăm Ţi i i i i i i i i e e Î î

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 193
  
îţi mu ul ţu mi i im Doa a a am ne e şi ne ru gă ăm Ţi i i

   


e Dum ne ze e e Dum ne ze e e ul no o o o o o o os


tru u u u u u u u u

De tine se bucură



  
De ti ne se bu u u u cu u u ră ce e e e e e

   


e ea a a a a a a ce e e e e e eşti pli i i i nă ă de e

 
da ar toa a a a tă făp tu u u u u u uu u u u ra a a a

  

a so bo o o o o o o o o ru ul în ge e e re esc şi nea a a

  


mu u ul o o o me e e nesc ce ea ce e eşti lă ă ă ca aş sfi i

    


i in ţi it şi Ra ai cu u u vâ â şi Ra ai cu vâ â â tă ă ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 194
  
to o or la a a u u da a a fe cio ri i i i i i i i i

  


i i i e e e e ei din ca re Dum ne ze eu S-a a a î în tru

          


pa a a a a at şi Pru u unc S-a a a fă ă ă cu u ut Cel mai

  


na i i in te e e e de e ve e e eci Du um ne e ze e e u u ul no

  


o o o os tru Că mi i i tra a su u ul tău sca a a a a a u u un l-a


fă ă ă cut şi pân te e ce e le e e e tă ău mai des fă ă ă ta a a

   


a a at de cât ce e e e e ru u u ri i le e l-a a a lu u u

 
cra a a a a at De ti ne se bu u u u cu u u ră ce ea ce

    


e eşti pli i i i i i nă ă ă de e e d a a a a ruri toa a a a tă ă

                           


ă făp tu u u u u u u u u u u u u u u ra a a a


         
a sla a a vă ă ă ţi i i i i i e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 195
Răspunsuri Mari la Liturghia Sf Vasile




Cu u vred ni ci i e e şi i cu u dre ep ta a a a a

                          


a a a te e e e e e es te a ne în chi na a a a a a a

 
a a a a a a a a a a a a a a a Ta a a a tă ă lui

 
şi i i i Fi i u u lu u u u u u u u ui şi i Sfâ ân tu u


lui Du uh şi Sfâ ân tu lu ui Du u u u u uh Tre e i i i i i i


  
 
i i mei Ce e lei de o o fi i i i i i i i in ţă şi ne de

  


e es păr ţi şi ne des păr ţi i i i i i i i i i te

  
Sfâ â â ânt Sfâ â ânt Sfâ â â â â â â â â â ânt Do o

  


o o o om nul Sa va o o o o o o o o o o o o o o o o o

   


o o o o ot pli i i i i i pli i i i in e es te e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 196
 
ce e e ru u u u u u u u ul şi pă mâ ân tu ul de sla a de

                                  


sla a a va a Ta a a a a a O sa a na Ce lui din tru î năl ţi i

                    


i i i me bi ne cu vân tat e es te ce el ce vi i i i i i

  


ne în tru nu u me le e Do o o om nu Do o om nu lui O sa na a a

                


a a Ce lui din tru î năl ţi i i i i i i i i i me

 
A mi i i i i i i i i i i i in A a mi i i i

 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i A a a a a


mi i in

 
Pe Ti ne Te e lă u u dă ăm pe Ti i i ne Te bi i ne

 
e cu u vâ ân tă ăm Ţi i i i e Îţi mu ul ţu u mi i i i i i

   


i i i i i im Doa a a a a a a Doa a a a a am ne e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 197
 
Doa a a a a a am ne e şi i i i i i i i i şi ne ru gă ă ă

   


ă ăm Ţi i i i i i i i i e Du um ne e e e ze e e

   


e u u ul no o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

                         


o o o o o o oo o o o o Dum ne ze ul no o o o os tru


u u u

De tine se bucură



           
De ti ne se bu u cu u ră ce ea ce eşti pli i nă de da

   
a a ruri toa a a tă făp tu u u u ra so bo rul în ge e e re e

                      


esc şi nea a mu ul o o me e e nesc ce ea ce eşti bi se ri că


ci ins ti i tă şi Rai cu u u vâ â ân tă ă ă to o or la u da a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 198
 
fe cio ri i i ei din ca a a re Dum ne ze e eu S-a a î în tru u

  


pa at şi Pru u unc S-a a fă ă ă cu u ut Cel ce es te mai na i

      


in te e de e ve eci Du um ne ze e e u u ul no o o o os


tru

                         


Că ă ă Mi i i i i i i i i i i tra a a

                            


a a a a a a a a că ă Mi i i i i i i i i i i i i

                                


i i i i tra a a a a a a Mi tra a a su u u u u ul tă ă ă ău

                                          
sca a a a a a a a a a a a a sca a a u un l-a a a

                              


a a a a a a a a a fă sca u u u un l-a a a a a a a fă

                                


ă ă cu u u u u u u u u u u u u u u u u u u u ut

                                  
şi i i i i i pâ şi pân te ce e e e e e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 199
                            
e le e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e tă

                       
ă ă ău ma a a a a a ai de mai des fă ta a a a

                                


a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

                                    


a a a a a a a a a ma a ai des fă ă ă ta at de cât ce e e e

                                     


e e e e e e e e e e e e e e de câ ât ce e e e ru u u ri i

                               


i le e e e e e e e l-a a a a a a lu u u u cra a a

                                      
a a a a aa a a a a a a a a a a a l-a a a a a a a lu u

                                 


u cra at de e ti ne e e se bu u u u u u u u u u u u u

                                   
u u u u cu u u u u u u u u u u u u u u u u u se

                            


bu u u u u u cu u u ră ă ce ea ce e e e e e e ce ea

                                   
ce e e e e e e e e e eşti pli i i i nă de e e da ar

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 200
                                   
toa a a a a a a a a a a a a a a toa a a a a a a a

                            


a a a a tă ă ă fă ăp tu toa tă făp tu u u u u u u u u

                                      
ra a sla a a a a a a a vă ţi i e e e e e

  


ee e e e e

Ectenia după Axion



 
Pe to o o oţi şi i i pe e e toa a a a te

    
A min Şi cu du u hu ul tău


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

           


Doam ne mi lu ie e eş te Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 201

 
Dă ă Doam ne Dă ă Doa a am ne

     
Dă ă Doa a am ne Dă ă Doa a am ne


Dă ă Doa a am ne Dă ă Doam ne


Ţi e Doa a am ne

Altă Ectenie



 
Pe toţi şi pe toa te A min


Şi cu du hul tău

 
Doam ne mi lu ie eş te


Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 202

Doam ne mi lu ie e eş te


Doam ne mi lu ie e eş te

          
Dă Doam ne Dă Doam ne

         


Dă Doa am ne Dă Doa a am ne

          


Dă Doa a am ne Dă Doa a am ne

        


Ţi e Doa am ne

Tatăl nostru



 
Ta tăl nos tru Ca re le eşti în ce ruri sfin ţeas că ă Se e nu me e le e e

               


Tău vi i e Îm pă ră ţi a Ta fa că se vo o ia Ta pre cum î în cer şi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 203

      
i pe e pă ă mâ ânt pâi nea noas tră cea spre e fi i in ţă dă ă ne e o

 
no uă a a a as tăzi şi ne iar tă no uă gre şa a le le noas tre pre cum şi

      


noi ier tăm gre şi i ţi lor no o oş tri şi nu ne du u ce pe no o oi

                      


î î în i i is pi i i i i i tă ci ne iz bă ă ve e e eş

   
te de cel vi clean



    
Ta tăl nos tru Ca re le eşti în ce e ruri sfin ţea as că Se nu u me

                       


e le Tău vi i e Îm pă ră ţi a a fa a a că se vo o ia

     
Ta pre cum în ce e ruri a şa şi pe e pă mânt pâi nea noa a as tră

          


cea a a spre fi in ţă dă ă ă ne o no uă as tăzi şi ne iar tă

        
no o uă gre şa a a le le noa as tre pre cum şi i noi ier tă ă ăm gre şi ţi lor

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 204

no o o oş tri şi nu ne du u u ce pe noi î î î în is pi i tă

  
ci ne iz bă ve eş te e de cel vi clean




Ta tăl nos tru ca re le eşti în ce ruri sfin ţeas că se nu me le Tău

                          


sfin ţeas că se nu me le Tău vie e-m pă ră ţi i a Ta fa că se

            


vo o ia Ta pre cum în cer şi pe pă mânt pre cum în cer şi pe pă mânt

       


pâi nea noas tră cea de toa te zi le le pâi nea noas tră cea de toa te

    
zi le le dă ne o no uă a as tăzi şi ne ia ar tă gre şa le le noa

                 


as tre pre cum şi noi ier tăm gre şi ţi lor no oş tri şi nu ne du ce pe noi în is


pi tă ci ne iz bă veş te ci ne iz bă veş te de e cel vi clean


de e ce e el vi i clean

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 205


             


Ta tăl nos tru ca re le eşti în ce e e ruri sfin ţea as că se nu u


 
me le Tău vi e Îm pă ră ţi a Ta fa că se vo ia Ta pre cum în ce

    


e er a şa şi pe pă mânt pâi nea noa as tră cea spre fi i in ţă dă ne o no

                   


o uă as tăzi şi ne iar tă no uă gre şa le le noa a as tre pre cum şi noi

       


ier tă ăm gre şi ţi lor no oş tri şi nu ne du u ce pe noi în is pi i tă ci

        


ne iz bă ve e e eş te de cel vi clean

Unul Sfânt


U nul Sfâ â â â ânt U u u nu u ul Do omn I i i su us Hri

        


is to os în tru sla a va lui Dum ne ze e e e eu Ta a a tă ăl A


a a min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 206
  
U nul Sfâ ânt U u nu ul Domn I i su u us Hri i i is tos

       


în tru sla a va lui Dum ne ze eu Ta a a a a tă ă ă ă ăl A


 
a a mi i i in


U nu ul Sfâ ânt U u nu u u u ul Do omn I i i sus

 
Hri is to o os în tru sla a va a lui Du u um ne e e zeu Ta a a a


tă ă ăl A a mi i in

          


U nul Sfâ ânt U nul Do o omn I i sus Hri is to os în tru sla

 
a va a lui Du um ne e e zeu Ta a tă ă ăl A a mi i in

                               


U nul Sfânt U nul Domn I i sus Hris tos în tru sla va lui Dum ne

       


zeu Ta a tăl A min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 207
     
U nul Sfâ â ânt U nu ul Domn I i su u us Hri i i is tos

  
în tru sla a va lui Du u um ne e zeu Ta a a tă ăl A a a min

                 


U nul Sfâ ânt U nul Do o o o om I i su u u us Hris


to os în tru sla a va a lui Dum ne zeu Ta a a tăl A a a mi in


U nu ul Sfâ â ânt U u nu u ul Domn I i sus Hri i is to os

         


în tru sla a a va lui Dum ne zeu Ta a a a a a tăl A a a a a a


a min

         


U nul Sfânt U nul Do o omn I i sus Hris tos în tru sla va lui

               


Dum ne zeu Ta a tăl A a min

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 208
În loc de Cazanie
Din ospăș ul Stăpânului




A na a a ne

                 


Din o os pă ă ă ă ă ă ă ă ă ţu u u u ul Stă ă pâ

                                     


â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

                                


â â â Stă ă pâ â â nu u u lu u u ui şi din ma a a a

                          
a a a sa a a a a a a cea a a a a a a ne e mu u

                            
ri ne mu u ri i toa a a a a a re ve ni i i i i i i i

                                 
i ve e e ni i i i i i ve ni i iţi ve ni i i iţi cre e di

                        


i in cio o o o o o o o o o o o o o o o şi i i i i i

                                


i i cre din cio o o şii la a a a loc î î na a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 209
                                 
a a a a a a î î na a a alt cu gâ â â â ân duri î nal te

                               


e e e ne e e e e e e e e să ne î în du ul ci i

                           
i i i i i ni i i i i i im prin cu vâ â â â â â â

                                    
â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

                                      


â â â â â â â â â â â â â â â â â prin cu vâ â â â

                   


â ân tu u u ul cel prea î na a a a a a a a a

                                
a a a a a a a a alt prea î na a a a a a a a prea a

                            


î na a alt din cu vâ â ân tu u ul Să ău cu nos câ â

                            


â â â â â ân du u u u u-L pe Ca a a a a re e e le

                        
e Î î î îl slă ă vi i i i i i i i im Îl slă ă vi i

                               
i i i i ni i i i i i hi pe Ca a a re e e le

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 210
         
e Îl slă vi i i i i i i i i i i i i i i i i i im

Irmos Calofonic “Vieț ii îngerilor


să urmăm”



      


Vi e e e e e e e e e vi i i e e e e ți i i

  


i i i i î î î în ge e e ri i i lo o o o o o o o

 
în ge ri i lo o o o o o o o or să ă ă ă ă ă ă ă ă râ â â


â â â âv ni i i i i i i i i i i i să ă râv ni i im

  


și i mi i i i i i i și mi i i i i i i in tea a a

        


a la î î nă ăl ți i i i i i i i i i i i i i la î î

   


î năl ți i i i i i i i i me e e e e e să ă o o ri i


i i i i i i i i di i să ă o ri i i i i i di i i să

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 211
                            
ă o ri di i că ă ă ăm și îm pre u u u u u u u nă

     


cu u u a a ce e e e e e e cu u u a a a ce e eș tia a

  


a a a a a ne e e e e e tru u u u u pe e e e e e e e

               


ne tru pe e e e e e e eș te e e e să ă ă ă ă ă

 
ă ă ă ă câ â â â â â ân tă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

    


ă ă să ă cân tă ă ăm pre Do o o o o o o pe Do o o o om nul


lă ă u u dâ â â ân du u u u lă ă ă u dâ â â â â â â


ân du u u u u u-L și i prea a î nă ă ăl țâ â â â â â â și prea î î


î năl țâ â â â â â â ân du u u u u u-L în tru to o o o o o

  


o o o î în tru u u to o oți ve e e e e ne e e e î în tru to oți


ve e e e e ne e e e cii te te e te e te te e te te e e te e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 212
                       
e te e e e te te te e te te e te e e te e e e te e e

         


te e e e te e e e te e e e e te en te e en te e e te e te


e e te te e te e e ri re re re re re e re e e ri re e e ri re

 
e e ri re e ri re e e re e e ri rem te ri re re e re rin ri re

 
re e re em te e ri re e ri re ri rin ri re re e e re e e rire re re em


te e e ri re em te e e ri ri i i ri re ri rin ri re rem re e e ri re ri

  


re e e ri re ri re e e ri re ri re e e ri rirem te ri re re e re re e

   


e re em te e ri ri rrem te e ri ri rrem te e ri ri rrem te e ri

  


ri rrem re e re em te ri rin ri rem te ri rin ri rem re e re re e re e e

  


e ri re te ri re e e em te e ri ri rre re e re ri re e e

          


em te ri rin ri re em te ri re ri i ri re e em te ri re ri i ri

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 213
    
re e em te ri re ri i ri re e em re e ri ri rre re e re em te ri re

                                  
e re em te ri re re e re re e e re ri rre e ri ri rre re re

 
rin ri re rin ri re rin ri re e e e ri ri i i re em te e e e re


e e e e te e ri re rem te e ri re e e re ri rin ri ri ri re

  
re e re ri rin ri ri ri re re e re e ri re e ri re e ri re e e ri

    


re e ri ri rre re e re re e re e e ri re re e ri re em te e

    


e rre re e re ri rin ri re ri rin ri re re re te e ri re e ri ri i rre e ri rin

  


ri re re e e rem te ri re rin ri re re e re te e e ri re


rin ri re re e e re e te e ri re em te e ri re em te e ri re

  


e ri re re re re e re ri rre ri rin ri re e re em te e e e e ri

      


re e e e e ri re e e e ri re re ru u u te e e ri re ri rin ri

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 214
   
re e ri re e e e e em te rre e e ri re e e e em în tru

   


to o o o o o o o o o oți ve e e e e e e e e e î în

 
tru u u to o o oți ve e e e e e e î în tru toți ve e e ci i i


i i i i i i i i i i i i i ii
Irmos Calofonic “Laudă suflete
al meu”



          


La a a a a a a a a u dă ă ă nă ă ă ă ă su u

   


u u u u u u u u u u u u fle e e e ne e e e e e e

          


e su u u u fle e e te e e e e e e e a a a a al me

                      


e eu su u u u fle e te a a al me e e e ne e e e eu pe e e

  


e Do o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 215

o om nu u u ul pe e Do o o o o o o o o om nul voi lă u u

 
da a a a pe e e e Do o om nu ul în vi a a a ța a a mea

  
vo o o o o o o o o o o o o o o o o oi câ ân ta a

 
a a a a Du u u um ne ze e e e e u lui me e e ne e e e e eu

                               


pâ â â â â â â nă pâ nă ce e e e e e e e e e e

                         


e pâ nă ce e e vo o o oi fi i te e e e e na a ne

                


e e e na a a ne na a a ne e e e e te ne na a a

                        


a a ne Te ri re e re e e e ri re e e em e ri re

   


e e em te e e e e ri rrem ri i i ri re e e em te

 
ri i re e e em A li lu u i i a a a a a na a a a

 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 216
Irmos Calofonic “Să lăudăm
Treimea”




A ghi a a aa a a a


Să ă ă lă ă u u dăm Tre i i i mea a a a a a a a a


Cea a a a a a a a a a a a a a a a Cea de o

     


fi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i


i i i in ţă ă ă pe e e Ta a a a tă ă ă ă ă ă ăl pe e

 
e Ta a a a a a a a a a a a tă ă ă ă ă ă ă ă ă

  
ă ă ă ă ă ăl şi i i i i ηi i i i i i i i i pe e

                                 
e Fi i i i i i i u u u pe e e Fi i i i i i i i


 
ul şi i i i pe e e e e e e e e e e Sfâ â â â

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 217
  
â â â â â â â â â â â â â â â şi pe Sfâ ân tul Du u

 
u u u u u u uh Te e ne na na a ne te e e e ne na a a a

 
Te e e e ne na a na a a ne Te ri re e e em Te ri


i i re e e e e e em E ri re e re e e e e e e e em

  


A li lu u u u i i i i aa a a a a a a a a a a a


a a a a a

Legănusul Domnului



               


Nu pri cep Cu ra a tă nici în ge rii nici oa a me nii Mai

     


că şi i Fe cioa a ră ă ce în ti ne s-a să ă vâr şit

         


În mâini ţi ne Si i me on bă trâ â nul îm bră ă ţi şat pe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 218
  
al Le gii Fă ă că to or şi Stă pâ â â nu ul tu u tu ror

   
  
Zi di to rul pe e A da am ca a să-l mân tu ia as că vrând în

  
cu ra a tul pân te ce e Î îl să lăş lu i pe El

                          


Nea mul tot cel o o me ne esc cu ra tă te fe ri cim cu cre

  


di in ţă te slă vi im o Mai ca a a lu ui Du um ne zeu

 
Ve niţi pe Hris to o o os ve e de eţi pe Stă pâ nul tu u tu ror

       


pe A ce es ta Si i me o on Îl şi poar tă î în lă caş

 
Cel ce ca uţi spre e pă mâ ânt şi el se cu tre mu ră cum şezi


în mâini de e bă trâ ân cum bra ţe le lu ui te e ţin

       


Tră ind în că Si i me o on pâ nă pe Hris tos vă zu că tre-A

     


ces ta a stri gat slo bo zeş te mă ă a cum

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 219
            
Cleş te tai nic pro o o ro ci it ce în pân te ce le tău

  
pe căr bu u ne le e Hris to os porţi fă ră de ar de re

 
A se fa ce o om vo i ind mai în tâ iul Dum ne zeu se a

 
du u ce î în lă ca aş de e zi le pa a tru zeci

   
Că din cer S-a po go rât a toa te Stă pân fi ind pe A ces ta

  


Si i me o on Îl şi poar tă în lă caş

             


Lu mi nea ză-mi su u fle tu ul şi lu mi na de e sim ţit ca

       


vă zând cu ra at pe Dum ne zeu să ă ă Îl ves tesc la toţi

 
Mai că şi Fe cioa a ră tu cu ra tă ce tâ â năr Prunc în Bi se

 
ri că a du uci pe bra ţe le l ui Si i me on

                 


Slo bo zi i re Ţi i e ce er a cum Zi di to ru le că Hris

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 220
       
toa a se Te e a ve em ra ză mân tu ie el ni că

                


Cel de slu ji tori de su us cu cu tre mur as cul tat as tăzi

  
î în să Si i me o on în mâini Îl îm bră ţi şă

  
Cel din fi re si in gu rit şi în fe ţe tre ei iu bit să pă

   


ze eşti pe ro o bii Tă ăi pe cei ce în Ti i ne cred

        


Mai că a lui Dum ne ze eu nă dej dea creş ti ni lor să pă

 
ze eşti pe to oţi cei ce în ti ne nă dă ăj du iesc

Ziua învierii




A ne a nes

                  


Sla a a a a a vă ă ă ă ă Ta a a tă lui şi Fi u u lui

 
şi Sfâ â ân tu u u lu u ui Duh

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 221
 
Şi a cum şi pu ru u rea şi în ve e e cii ve e e ci i i lo


o or A a a min

 
Zi i i i ua În vi e e e rii şi să ne lu u u mi

                                   


i nă ă ăm cu pră ăz nu i i i i rea şi u u u u u nu ul pe

   
a al tul să ă ă ne îm bră ă ă ă ă ă ă ţi i i i i i i i i

 
şăm să zi i ce e em fra a a a a a a a a ţi i i


lo o o o or şi ce lor ce ne u ră ăsc pe e noi să ier tă ă ă ă ăm

  


 
toa te e pe en tru Î în vi e e e e re şi a şa a a a a a a a

            


să ă ă a şa să ă stri i gă ă ă ă ă ă nă ă ă ă ă ă

  


ăm Hris tos a î în vi i a at di in mo orţi cu moa a ar tea pe e e moa a

 
a a a a ar te e e e e că ă ă ăl când şi ce lor din mor mâ â â

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 222

   
ân turi vi a ţă dă ă ru i i i in du u le e e e e e e e e

Slavoslovie



 
Sla vă Ţi e Ce lui ce ne-ai a ră tat lu mi i na

                


Sla vă în tru cei de sus lui Dum ne zeu şi i pe pă mânt pa a a ce

    


în tre oa a a meni bu nă vo i i re


Lă u dă ă mu Te bi i i ne Te cu vân tăm în chi nă ă

       


mu ne Ţi i i i e slă vi mu Te mul ţu mim Ţi e pen tru sla va Ta cea ma a re

        

Doam ne Îm pă ra a a te ce resc Dum ne ze e u u le Pă ri i

             


 
in te A to ot ţi i to ru le Doam ne Fi u u le U nu le năs cut I

         


i su se Hris toa a a se şi Du u hu le Sfi in te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 223
                 
Doam ne Dum ne ze u le Mie lu şe e lul lui Dum ne zeu Fi ul Ta

     


a tă ă ă lui Cel ce ri dici pă ca tul lu u mii mi lu ieş te ne pe noi Ce

 
e el ce ri dici pă ca a te le lu u mii

                         


Pri meş te ru gă ciu nea noa as tră Cel ce şezi de-a dreap ta Ta tă lui

   
şi ne mi lu ie eş te pe noi

       


Că Tu eşti U nul Sfânt Tu eşti U nul Do o omn I i sus Hris tos în tru

        


sla a va lui Dum ne ze e eu Ta a tă ăl A min

         
În toa te zi le le bi ne Te vom cu vân ta şi vom lă u da


nu me le Tă ău în veac şi în vea cul vea cu lui

            


În vred ni ce eş te ne Doa am ne în zi ua a ceas ta fă ră de pă

   
cat să ne pă zi im noi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 224
        
Bi ne cu vân tat eşti Doam ne Dum ne ze e ul pă ri i in ţi lor noş tri

                     


şi lă u dat şi pro slă vit es te nu u me le Tău în veci A min

                    


Fi e Doa am ne mi la Ta spre noi pre cum am nă dăj du it şi no oi


în tru Ti i ne

           


Bi ne cu vân tat eşti Doam ne în va ţă ne pe noi în drep tă ă ri le Ta

 
a le De trei ori

                  


Doa am ne scă pa re Te-ai fă cut no uă în nea am şi în neam eu

    
         
am zis Doam ne mi lu ieş te mă vin de că su fle tul meu că am gre şi it Ţi i e

              


Doam ne că tre Ti ne am scă pat în va ţă mă să fa a ac vo ia Ta

         


că Tu eşti Dum ne ze ul meu

      
Că la Ti ne es te iz vo o o rul vi e ţii în tru lu mi i na a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 225
      
Ta vom ve dea lu mi i nă

           


Tin de mi la Ta ce e lor ce Te cu nosc pe Ti i ne

    


Sfin te Dum ne ze u le Sfin te ta re Sfin te fă ă ă ră de moar te

     


mi lu ieş te ne pe noi De trei ori

 
Sla vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ â ân tu lui Duh


Şi a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor A min

    


Sfin te fă ă ă ră de moar te mi lu ieş te ne pe noi

  


Sfin te Du um ne ze e u u le Sfi in te e e ta a a a a

 
re Sfi in te e fă ă ră ă de e moa a a a a a a ar te mi lu

  


ie e eş te e e ne pe no o o o o o oi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 226
Axion la Nasterea Domnului



    
Mă re eş te su u fle e e te a a al me e e eu pe e e

 
cea a ma ai ci i in sti i i tă ă ă şi i i ma a ai prea a a slă ă

   


vi i i i i şi i ma a ai prea a slă ă vi i i i i i i tă ă ă de

                   


e e câ â ât o o o oş ti i i i i le e ce e e le e e e e

  


oş ti i le e ce e e le e e de e e sus Ta a a ai nă stră i nă ă ă

  


vă ăd şi i i i i i prea a slă ă ă vi i i i tă ă ă ă ce

                   


e e er fi ind peş te e ra sca a a u un de e He e ru u u u vi imi

        


Fe e e cioa a a a a a ra a Ie e e e e es lea a a ie e e

                                  
e e e es lea a să lă ă ă ă ăş lu u i i i i re î î în

    


tru u u u u u ca a a a re S-a cul ca a a at Ce el ne e î î în că ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 227
  
ă pu u ut Hris to os Dum ne e zeu pe Ca re lă u dâ â â â ân du

    


u u u u-L Î î î î î îl slă ă ă ă ă vi i i i i i i i i i i

  


i i i i i i i i i im

Irmos calofonic ”Doamne, armă


asupra diavolului”




Doa a a a a na a a a Doa a a am ne a a a a a ar mă

 
ă ă ă ă ă ă a su u u u u u u u u u u pra a a


  
a di a a χa a a a a a a vo o o o lu u u di a a vo o

   


lu u u u u lu ui Cru u uu u u u u u Cru u u u u u u u

  
u u u u ηu u u u cea Ta a a o ai da a a a a ηa a

 
a a a a at no o o o o o+o o ai dat no o uă ă ă ηă ă ă ă ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 228
         
că se e în gro o ze e e e e e e e eş te e şi se cu

                              


tre e e e e e e e e mu u u u u u u ră ne su fe e ri i

 
i i i i i ne su fe e ri i ηi i i ind a a a a a a că u


u ta a a a a a că ă u ta a a a a a a a a spre pu te e e e e

                           


ηe e e e e e e e e rea a a a a a a e e e e e e e e

                                        


spre pu te e e rea e e e ηe e e e ei că mo o o o o oo o

                                  


că ă mo o o o o o o o o or ţi ii a a a a ai scu u la a

               


a a a a a ai scu u la a ηa a a at şi moa a a a a a

     


a a a a şi moa a a a ar tea ai su u ur pa a a a a a a a a a

   


a a a a a a a a ai sur pa a a ηa a a at pen tru a cea a a a

  


a a a a a a a a a as ta a a a ne î în chi i i nă ă ă ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 229
    
ă ă ă ă ă ă ηă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

 
ă ă ne î în chi i nă ă ă ă ă ă ă ă ăm în gro o pă ă ă

 
ă ă ă ă ă ă ă ă în gro pă ă ă ă ă ă ηă ă ă ă ă ri ii i i în

 
gro pă ă rii Ta a a a a le e e e e ηe e e e e e e şi i


i i În vi e e e e e e e e e e e e e e e e e

  


e e e e e e e e e e şi i În vi e e ri i i i i i i


i i i i i i i i i i i

Irmos Calofonic: ”Acum toate


umplutu-s-au”




A ne A ne e e e es

                             


A a a a a a a a cu um a a a cu u u um

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 230
              
toa a a a te um plu u u u tu u u um plu u u tu u u

  


s-a a au de e e e e e e e e lu mi i i i i i i i

     


i i i i i nă ă ă ce e e e ce e e e e e e e e ru ul

   


și i i i i i i și i i i pă ă ă ă ă ă ă mâ â ââ

 
ân tu u u ul și i i i i i i i ce e le e e e e și

              


ce le de e de e subt de e e e e e e e eci să prăz nu u ia a as

    


că ă toa a a a a a tă fă ăp tu u u u u u u u u ra a a a


a scu u la a a rea a a a a lu u u u ui Hris to o

    


o o o o o o o o o o o o o o o o o os în ca

  


a a a a a a re e e e e e e le e e e s-a a a a a

    


î î î î î în tă ă ă ă s-a î î în tă ă ă ri i i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 231

i i it

Asmaticon



  
Ne e Di i i i na a a a Di i na a a mis

    


A a a a a a a a na a a a a a a a a a

   


a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a A

   


a ghi i i o oo o o o o o o o o o os o o o o

                            


The e e e e e ne e e e e e e e e e e e e e e e e

  


e e o o o o o o o o oo o o o o o os

     


A a a a a a a a na a a a a a a a a a

   


a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a A

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 232
    
a ghi i i o oo o o o o o o o o o os i i i is

                            


hi i i i i i ni i i i i i i i i ii i i i i i i

  


i i ro o o o o o o o oo o o o o o os

                            


A a a a a a a a a a a a a a a a

 
a a ghi i i i os a tha a a a a a a a a a a a a a a

  


a a a tha a a a a a na a a to os

      


Te ri re e e rire e e rire em Te ri re ri re ri ri ri re

                       


e ri re ri re ri ri ri re em Te ri re e e e

  


rem Te ri re e e e re e em Te ri re e e e re em Te

      


ri re e e e rem Tem te re e ri ri i i i ri rem Tem te re

  


e ri re e e e ri re Te rire ri re e e re e rem Te rire ri re e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 233
  
e e ru te e e ri re e ri ri ri re e e re em Te e rire e e

     
em

    


E e e le e e e e e e e e e e le e i i i so

                               


o o o o o o o o o on i i i i i i i ma a a


a a as

Terirem




To to to to to o o o o to to o o to o to to o

 
to o to to to o to o o to o o o o to o to o o o o to


o to o o o o to to ro ro to to o to o to o to o


to o o o to i to o Tem te re e ri re tem te re e ri re

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 234

tem te re e ri re ri ri ri rem tem ri re ri re ri ri ri re te ri re re

 
re em tem te re e ri re rem tem te re e ri re ri ri ri rem te


ri re ri re ri ri ri re te ri re te ri re em Te ri re ri re ri

                   


re re e e re e e e tem te re e ri re e e ri re e

      


e ri re te ri re re re ri rirem ri rirem ri rirem ri ri re te ne


na te ri rem te ri ri ri re ri re te e e tem tem te re e


ru te ri ri ri rem te ri re tem te re re ri ri ri ri ri rem te ri re rem


te e tem te re e ri re rem tem te re e ri re ri ri ri re ri

          


rirem ri rirem ri rirem te ri re em te em re e ri re ri re ru


te ri re em te e em

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 235
Gustaț i si vedeț i




A na a a ne

                 


Gus ta a a a a a a a a a a a a a a a

                                


a a a a a a a a a gu us ta a a gu u u u us ta a a a

                                   
a a a a a a a a a aţi şi i i i i i i i i i i

                                        
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ve

                                      


e e e e e e e e e e e e e de e e e e e e e e e

                           


e e e e e e e e e e e e e e e e e şi ve

                       


de e e e e e e e e e e e şi i ve e de e e e

                                      


e e e e e e e e eţi că ă ă bu u u u u un e e e

                                        
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 236
                            
e e e e e e bu u un es te e Do o o o o o o o o o o

                             


o o o o o o o o o o o o o o o o o o om nu u u

                         


u u u u bun e e e e e e e es te e e bun Do o o o om nu

                              


ul a a a a a a a a a a a a a a a a a a

                              


a a a a a a a a a a e a a a a a a a a a a

                                    


a a a a a a a e e e e e e e e e e e e e e e e

                 


e e e e e e e e e a a a a a e  a a a a a

                                  
e e e e e e e e e e e e e A li lu u u u u u i

  


i i i i i i i i i i a a a a aaa a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 237
Troparul Sfântului ierarh Glicherie



              


Mă ă ăr tu ri i si i to o o or a al dre e e e

                              


e e e e e ep te e e e ei cre e di i i al dre e ep tei cre

  


di i in ţe e e e e e ee e şi i i i i i i bu u un


şi bun ar hi păs to o o o o o o o or a a al Bi i se e e

  


e e ri i i i i i i ci i i i lu u u ui Hri i is to o


o o o o o o os lu u u mi nă ă lu mi i nă ă ă tor a a

                     


a a al po o o o o o o o o a a a al po po o o ru u u

                   


u u u u lui Prea fe ri ci i i i i te e e e e e e


I e ra a a ar he e Gli che e e e e e e e ri i i e e e e

                     
cel ce te-a a a a a a ai î în vre e e ed ni i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 238
 
ci i i i i i i i i i i i i i i i i i it în vre ed ni cit

 
de cu nu u u u u na a a a a a a a a a a a vie e ţii

                            


ve eş ni i ce e roa gă te lu ui Hris to o o os Du u u u u um ne e zeu

  


să se mân tu ia as că ă su u fle te e e le noa a a a as


tre e e e e
împărăteasa mea



   


Îm pă ră tea sa mea a cea prea bu u u nă şi nă de e e

   


ej dea a a a a mea Năs că toa a a a re e de Du u um ne e e zeu

           


pri mi toa a rea să ra a ci lor bu cu ri a a mâh ni i ţi i i lor

 
şi a co pe ri i toa a a rea a ne e că ă ă ji i ţi i i lor

       


ve e e e zi-mi ne vo o o ia ve e e zi i-mi mâh n i i i i rea

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 239
                                
a ju u u u u tă-mi ca u u nui ne e pu ti in cios hră neş te e


mă ca pe u u u un stră ă ă in ne ca a zu u ul me eu î î îl

  


ştii ci-l de ez lea a a gă ă ă pre e e cu u u u u um vrei că

   


n-a am a alt a ju tor f ă ră ă ă ă ă de ti i i ne nici a a a

 
al tă fo lo si toa a re e e e de e e gra a a a bă nici a a

    


al tă ă mân gâ â ie toa a a re e e bu u u u u u nă ci nu u

         


mai pe e ti i i i ne O o o Ma a ai ca lui Du u um ne e e zeu

  


ca să ă mă pă ă zeşti şi să mă ă a a a co o o o peri în ve e ci

  


i ve e e ci i i lo o or A a a mi i i in
Bucură-te, lauda a toată lumea



 
Sla vă ă Ta a a a tă ă ă ă ă lui şi Fi u u lui şi Sfâ

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 240

â â ân tu u u lu u ui Duh


Şi a cu um şi i pu u u u ru u u u rea şi în ve e cii

     


ve e e ci lo o or A a a a min

 
Bu u u cu ră ă te e la u u da a a a toa a a tă ă lu u u

 
u u mea Bu u u cu ră ă ă te ca a a a a sa Do o o ca sa

     
Do om nu u lui Bu u u cu u ră ă te e mu u u u u un te u

        


u um bri i i i i it Bu u cu ră te scă ă pa a re Bu u

                         


u u cu u u ră ă ă te ce ea ce eşti sfe e e eş nic de e e a a a

 
a a ur Bu u u u cu ră ă te e e e Prea a cu ra a a a

  


tă ă ca re eşti sla a va a a creş ti i i ni i i i lor Bu

      
cu ră ă te Ma a ri i i e Mai ca lui Hris to o os Du um ne e zeu Bu

  


u cu ră te e Rai Bu u u u cu u ră ă ă te ma a a a a a sa

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 241
 
cea a a du u um ne e e ze ia as că ă ă ă ă ă ă ă Bu u u

  
cu u u ră ă ă te Bi se e e e e e e e e e e e e e e e

    
Bi se e e e ri i i i i că ă ă ă ă ă Bu u u u u cu u u ră ă

   


te nă ăs tra a a pă ă de e a a a a a a a a u ur Bu u u u cu ră

  

ă te bu cu ri i i i i i i i a a tu u u tu u u u ror

Aparatoare Doamnă




Ne a a a a a ghi i i i Ne a a ghi e
Apărătoare Doamnă, mulţumiri de biruinţă....


A pă ă ră ă ă a pă ră ă ă ă ă toa a a a a a a


a a a re e ei Doa a a a a a a a a a a a am nei mul ţu

   


u mi i i i i i i i iri de e e e bi i ru i i i i i i i de e

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 242

e bi ru i i in ţă ă ă ă ă ă ă ă
Ca cei izbăviţi din cele grele…


Ca a ce e e ei i i i i iz bă vi i i i i i iţi


din ce e e le e e e e e e e e e e di in ce e le e gre

         


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e di i


in ce le gre e e e le e e e e e e

Aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi…


A du u u u u u u u u u u u u ce em ţi i i i e Năs

 
că toa a a re de Du u u u u u de e Dum ne e e ze e e e e e e e

  


e e e e e e e e eu noi ro o bii tă ă ă ă ă ă ă ăi

Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită…

                           


Ci ca ce e e e e e e e e e ea a a ce e a a ai stă

 
pâ ni i i i i re ne bi i i i i i i ne bi ru u u i i i i i

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 243
                              
i i i i i i i i tă ă ă ne bi i ru i i i tă ă ă


ă ă ă ă ă

Din tot felul de primejdii ne izbăveşte…

 
Din tot fe e e e e e e e e e e e e lu ul de e e e pri

 
i i i de pri me e ej dii ne e e e e e e ne iz bă ă ă ve e e

        


e e e e e e e e e eş te e e ne e i iz bă ve e e e


eş te e e e e e e e

Ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

  
Ca să stri gă ă ă ă ă ă ă ă ăm ţi i i e Bu u cu

                   
ră te Mi rea a a a a a să pu u ru rea a Fe cioa a a a ră ă


ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 244
Mărturisiș i-vă Domnului




 
A na nes (În cor)

                    


Măr tu ri si ţi vă Do om nu lui că e es te bu u un A

 
li lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui

 
A li lu i a


Măr tu ri si ţi vă Dum ne ze u lui Dum ne ze e i lo o


 
or A li lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i


la Lui A li lu i a


Măr tu ri si ţi vă Dom nu lu u ui Do om ni lo o or A li

 
lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui A

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 245
 
li lu i a


Ce lui ce fa a a ce mi nu uni ma a ari u nu ia a a A li

 
lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui A

 
li lu i a


Ce lui ce a a fă cut ce ru ri le cu în ţe le ge re e e


 
A li lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la

    
Lui A li lu i a


Ce lui ce-a în tă ri i it pă mân tul pes te a a a pe e e A

 
li lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui

 
A li lu i a

De aici pe glasul 8 din PA


Ce lui ce a fă cut lu mi nă tori mari u u nu ia a a A a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 246
  
 
li lu i a că în vea a a a a ac e e es te e mi i la a Lu u ui


A li lu u i a


Soa re le spre stă pâ ni rea zi i i le e ei A a li lu i a

  
 
că în vea a a a a ac e e es te e mi i la a Lu u ui A li lu u


i a

                


Lu na şi ste le le spre stă pâ ni rea no o op ţi i i A a

  
 
li lu i a că în vea a a a a ac e e es te e mi i la a Lu u ui


A li lu u i a


Cel ce a bă tut E gi ip tul cu cei în tâi năs cu uţi ai lo o


or A a li lu i a că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u


ui A a li lu i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 247
 
Şi a scos pe Is ra il din mij lo cul lo o or A a li lu i a


că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu i a

De aici pe glasul 6 din PA


Cu mâ nă ta a re şi cu bra aţ î na a alt A a li lu u i


a că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u i


a


Ce lui ce-a îm păr ţit Ma a rea Ro o şi e în tru des păr ţi tu uuri


A a li lu u i a că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui


A a li lu u i a


Şi a tre cut pe Is ra il prin mij lo cul e e ei A a li lu u


i a că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u


i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 248
                       
Şi a scu tu rat pe Fa ra on şi i pu te e rea lui în Ma


rea Ro şi e e e A a li lu u i a că în vea a a a a a ac


es te mi la Lu u ui A a li lu u i a


Ce lui ce a tre cut po po rul Său prin pus ti i i e e e A


a li lu u i a că în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui


A a li lu u i a

De aici pe glasul 7 varis din ZO


Ce lui ce a bă tut îm pă ra a aţi ma a ari A a li lu u i a


că ă ă în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u


i a

     


Şi a o mo rât îm pă ra a aţi ta a ari A a li lu u i a


Că ă ă în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 249

i a


Pe Si on Îm pă ra tul A a mo re e i lo o or A a li lu


u i a că ă ă în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li


lu u i a

 
Şi pe Og Îm pă ra a tu ul Va sa a nu lu u ui A a li lu


u i a că ă ă în vea a a a a a ac es te mi la Lu u ui A a li


lu u i a

            


Şi le-a da a at pă mân tul lor moş te ni i i re e e A a li


lu u i a că în vea a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u i


a


Moş te ni re lui Is ra i il slu u gii Sa a le A a li lu u


i a că în vea a a ac es te mi la Lu u ui A a li lu u i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 250
De aici pe glasul 1 din PA


Că în tru sme re ni a noa as tră ne-a po me ni it pe noi Doom nu

 
 
u ul A li lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi


i la Lui A li lu i a

 
Şi ne-a iz bă vit pe noi de vrăj ma şii no oş tri A li lu i a

 

că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui A li lu i a

                       


Cel ce dă hra nă la tot tru u pul A li lu i a că în

 

vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui A li lu i a

   


Măr tu ri si ţi vă Dum ne ze u lui ce re e esc A li

 
lu i a că în vea a a a a a a a a ac es te mi i la Lui A


li lu u i a a a a a a a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 251
Psalmul 94




  
Ve ni iţi să ne bu cu ră ă ăm de Dom nul să stri gă ăm

            


 
lui Dum ne zeu Mân tu i to ru lui no os tru A li lu u u i i i i a

                  


Să-n tâm pi nă ăm fa ţa Lui în la a a u dă ă şi i în psalmi

 
     
să stri gă ă ă ăm Lui A li lu u u i i i i a

                   


Că Dum ne ze eu ma re Do o om nul şi Îm pă rat ma a re

         


pes te tot pă mâ ân tul A li lu u u i i i i a

                               
Că ă în mâ na Lui sunt mar gi ni le pă mân tu lui şi î

           


năl ţi mi i le e e mun ţi lo or a le Lu u u ui sunt A li lu u u i


i i i a

          


Că a Lu ui es te ma a a a rea şi i El a fă cu u t-o pe ea

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 252
      
şi us ca a tul mâ â âi ni le Lu ui l-a zi i dit A li lu u u


i i i i a


Ve ni i iţi să ne î î în chi i i i i nă ăm şi

 
să că dem î na in tea Lui şi să plâ â ân ge em î na in tea Dom

   
nu lu ui Ce lui ce ne-a fă cu u ut pe noi A li lu u u i i i i a

   


Că El e Dum ne ze u ul no os tru şi i noi po po rul pă şu


        
nii Lui şi o o i le tur me ei Lui A li lu u u i i i i a

 
A a a a a as tă ăzi de veţi a u zi gla sul Lui să nu vă în

                                   


vâr to şaţi i ni mi le voas tre ca în ti im pul cer ce tă rii ca în

 
zi i i ua is pi ti rii î î în pus ti e A li lu u u i


i i i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 253
Psalmul 33



                   


Bi ne cu vân ta voi pe Do om nul în toa tă vre e mea pu ru

          


rea la a u da Lui în gu u ra a mea A li lu i a


În Do om nul se va lă u da a su u fle tul meu să a u u dă

           
 
cei blânzi şi să se ve se lea as că A li lu i a

                      


Slă viţi pe Do om nul cu mi i ne şi să î î nă ăl ţăm nu me le


 
Lui îm pre u u nă A li lu i a

          


Că u ta a t-am pe Do om nul şi m-a a u zit şi din toa te ne

 
    
ca zu ri le me le m-a iz bă vit A li lu i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 254
                   
A pro pi a ţi vă de E el şi i vă ă lu mi naţi şi fe e ţe le

       
voas tre să nu se ru şi ne ze A li lu i a

                  
Să ra cul a ces ta a stri gat şi Dom nul l-a a u zit pe el

             
şi din ne ca a zu u ri le lui l-a a mân tu it A li lu i a

       
Stră ă ju i va î în ge e rul Dom nu lui îm pre ju rul ce lor


ce se tem de El şi îi va iz bă vi A li lu i a

                     


Gus ta aţi şi ve deţi că bu un es te Dom nul fe ri cit băr ba a tul

     
ce nă dăj du ieş te în El A li lu i a


Te me ţi vă de Do om nul to oţi sfi i in ţii Lui că nu e

             


es te e li i psă ce lor ce se te em de El A li lu i a

      
Bo ga ţii au să ră cit şi i au flă mân zi i it iar cei ce-L ca a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 255
                    
u tă pe Do om nul nu se vor lip si i de tot bi ne e le A li lu i a




                
Ve niţi fi i lor as cul ta ţi mă fri ca Dom nu lui vă vo oi

       
în vă ţa A li lu i a

           
Ci ne es te o mul ce vo ieş te vi a ţa şi iu beş te

     


să va dă zi le bu u u ne A li lu i a


O preş te lim ba ta de la rău şi bu ze le ta le să nu gră ias că

 
        
vi cle şug A li lu i a


 
 
Fe reş te te e de rău şi fă ă bi i ne le ca u u tă pa a a cea

    
 
şi o ur mea a ză pe ea A li lu i a

                


                
O chii Dom nu lu ui spre cei dre e epţi şi u re chi le Lui spre ru gă


ciu u ni le lor A li lu i a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 256
                      
 
Iar fa ţa Do om nu lui spre cei ce fac re le ca să piar dă de pe pă

         
          
mânt po me ni i rea a lor A li lu i a

          


Stri ga t-au drep ţii şi Do om nul i-a a u zi it pe ei şi i din toa

            


te ne ca zu ri le lo o or i-a iz bă vit pe ei A li lu i a




 
A proa pe es te Do om nul de cei u mi liţi la i ni mă şi

          
 
pe cei sme riţi cu du hul îi va mân tu i i A li lu i a

                 


Mul te sunt ne ca zu ri le drep ţi lor şi i din toa te îi va iz bă

      
vi pe ei Do om nul A li lu i i a

 
Dom nul pă zeş te toa te oa a se le lo o or nici u u u nul

     
 
din e le e nu se va zdro bi A li lu i i a

           


    
Moar tea pă că to şi lor e cum pli tă şi cei ce u ră ăsc pe

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 257
     
 
cel drept vor gre şi A li lu i i a

            


Mân tu i va Do om nul su fle te le dre ep ţi lor Săi şi nu

   


vor gre şi i toţi cei ce nă dăj du iesc î î în El A li lu i i


a
Psalmul 70



    
 
Doa a am ne e e Tu u eşti nă dej dea mea să nu mă pă ră seşti pâ â nă

   
în veac

 
A pă ră mă du pă drep ta tea Ta şi mă iz bă ve eş te

            


Plea că u re chea Ta spre mi i ne şi mă mân tu ie e eş te

                       
În vre mea bă trâ ne e ţi lor me le să nu mă le e e pezi

 
să nu mă pă ră seşti când vor slă bi pu te e ri le me e e e le

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 258

Că vrăj ma şii mei gră ie esc îm po tri va mea şi cei ce pân de esc su

      


u fle tul meu se sfă tu ie esc şi i zic

       


Pă ră si tu l-a Dum ne zeu ur mă ri i i ţi-l şi îl pri in

  
deţi că nu u a re ci i i ne să-l i iz bă vea a a as că


Dum ne ze e u le Dum ne ze u le din ti ne re e ţi le me le

           


Tu u m-ai po vă ă ţu it şi eu as tăzi ves tesc mi nu u u ni le Ta le

                  


Doam ne să nu mă pă ră se eşti nici la bă trâ ne ţi le şi că run te e

 
 
ţi i le me e e le

                     


Î na al ţă î î nal ţă mă şi mă mân gâ ie şi a cum scoa te mă

         


din a dân cu ri le pă mân tu lui şi te voi lă u da pen tru drep ta a

    


tea Ta Doa am ne

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 259
  
Cân ta a a a a a a a a vo oi cân ta a voi Ţi i i e

   


şi se vor bu cu ra bu u u ze le me le şi su u u fle e tul şi

                   


su u u u fle e tu u ul cel mân tu it de Ti i i ne e Doa a am ne


e e e e

Bine este cuvântat... Am văzut


lumina



               


Bi ne es te cu vân tat cel ce vi ne în tru nu u me le Dom nu lui


Dum ne ze eu es te Dom nul şi S-a a ră ta at no o uă

 
Am vă zut lu mi i na a cea a de e vă ra tă am pri mi it

           


Du hul Cel ce resc am a flat cre di in ţa a cea a de e vă ra tă ne des păr

          


ţi tei Tre i imi în chi nân du ne că A ceas ta ne-a mân tu i it pe e noi

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 260
     
A min Să se um ple gu u ri le noas tre de la u da Ta Doam ne

 
ca să lă u dă ăm sla va Ta că ne-ai în vred ni cit pe noi a ne e îm păr tă

          


şi cu sfin te le ce le fă ră ă ă de moar te cu prea cin sti te le şi de vi

            


a ţă fă că toa a re le Ta le ta a ai ne în tă reş te ne pe

                 


noi în tru sfin ţe e e ni a Ta toa tă zi i ua să ne în vă ţăm drep ta

       
tea Ta A li lu i a A li lu i a A li lu u i i a

Bine este cuvântat... Am văzut


lumina




     
 
Bi ne es te cu vân tat cel ce vi ne în tru nu u me le Dom nu lui Dum

 
ne ze eu es te Dom nul şi S-a a ră ta at no o uă

    
Am vă zut lu mi i i na cea a de vă ra tă am pri mi it Du hul cel

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 261
                 
ce resc am a flat cre di in ţa cea a de vă ra tă ne des păr ţi tei Sfin tei Tre


                   
imi î în chi nâ ân du ne că A ceas ta ne-a mân tu i it pe e no o o

 
o o o oi


A min Să se um ple gu u u ri le noas tre de la u da Ta Doam

                   


ne ca să lă u dăm sla va Ta că ne-ai în vred ni cit pe noi a ne e îm


păr tă şi cu sfin te le ce e e le e fă ră de moa a a ar te prea cin

 
sti te e le şi de vi a ţă fă că toa a a re le Ta le ta a ai ne în tă


reş te ne pe noi în tru sfin ţe e e ni a Ta toa tă zi i i ua să ne în

              


vă ţă ăm drep ta tea Ta A li lu i a A li lu i a A li lu i a a aa a


a a a a

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 262
Ectenia finală



    
 
Doam ne mi i lu ie e e e eş te

    
 
Doam ne mi lu ie e e eş te


Ţi e Doa a a a a a am ne




Doam ne e e e mi lu ie eş te


Doa am ne mi lu ieş te


Ţi e e Doa am ne




Doam ne mi lu ie e eş te

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 263

Doam ne mi lu ie e eş te

      
Ţi e Doa a am ne


Fie numele Domnului

       


Fi e nu me le Dom nu lui bi i ne cu vân tat de a cum şi pâ nă-n veac

    
Fi e nu me le Dom nu lui bi i ne cu vân ta at de a cum şi pâ

     
â nă-n vea a ac

           


Fi e nu me le Dom nu lui bi ne cu u vân tat de a cum şi pâ


 
nă-n vea ac

           
Fi e nu me le Dom nu lui bi ne e cu vân tat de a cum şi

 
pâ â nă-n vea a a ac

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 264
      
Fi e nu me le Dom nu lu ui bi ne cu vân tat de a cu um şi pâ


â â nă în veac

         


Fi e nu me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ nă în vea


a a ac

         


Fi e nu me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ nă ă în


veac

                  


Fi e nu me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ nă-n vea

  
a a a ac

               


Fi e nu u me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cu um şi pâ

  
â nă-n veac

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 265
           
Fi e nu u me le Dom nu lui bi ne cu vân ta at de a cum şi

      
pâ nă-n vea a a a ac

         


Fi e nu me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ nă în veac

              


Fi e nu me le Dom nu lu ui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ â

     
nă în vea a ac

      


Fi e nu u me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ â nă


în veac

                    


Fi e nu u me le Dom nu lui bi i ne cu vân tat de a cum şi

               
pâ nă-n vea a a ac

                  


Fi e nu u me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ nă-n

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 266

veac


Fi e nu u me le Dom nu lui bi ne cu vân tat de a cum şi pâ

                       


nă-n veac de a cum şi pâ nă-n veac

Protopopiatul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Zănesti


pagina 267

S-ar putea să vă placă și