Sunteți pe pagina 1din 56

3

t6cfqr

constanfa bwzea

ZGOMOTOCICLETA
antologie de poezii pentru copii

6 Y
trDITURA FUNDATIEI CULTURALE ROMANE BUCURESTI - 1996

trDITUI{A FUNDATIEI CUL'fURALE itOMANE Ncc;i Ale-randnt. nr. 3[J scc'trrrrri l. 71273 Bucuresti
ItO\1,\N1A '['cltr{bn: 212.25.4.]: 6:'}3. 1 I .62 Fax: ll12'i5 59 elnail : l'cr(i. tag.rrsa t. ro

rsFJN 973-577-O73-:)

copertd gi ilustralii: ioana gi lucian


profirescu

,.__,
^-.-/{ :

'

q*$
\"'

t)-

---\

r->^='--l#

POTUBSTE

in cerul norilor de mAzgA Nn tndzgelit un noriFor


1-a-nghitit o gAsca ZburAnd cAtre ecuator.
Pe care

/r_ _:>

Si-n cerul norilor de ceat6 Am mAzgalit alt norisor Pe care l-a-nghifit o ratA Venind dinspre ecuator.

,/z

4=
_r
t-

*qt-J
Din tara norilor ma-ntorc De dragul vostru. puslamale, CAlare pe un galbcn porc Impodobit cu portocale
.

={

p'

't7

Vin cu trAsura $i cu trenul Pufnind in abur alb-ldptos, Bagajul meu este refrenul Acestui cAntec somnoros.
Pe

drum am luat un guturai Si-am strS.nutat pAnA la stele, Morisca morii de m5"lai S-a rupt de suflul gurii mele.

Acolo-n tara din inalt Dacd te uiti, se vede bine Un cal cu ochii de smarald Si-un cal cu ochii de rubine.

TrAsurile sunt rd.sturnate, De drum potcoavele sunt roase, Cordbii naufragiate Genele voastre somnoroase.

*,

CE SPUNEA IJN BAIE"TEL

Imi spunea un baietel Ca ar \Tea mult, mult si el


SA se faca, o zi, miel. Ca sA poarte clopotel.

BA NU-BA DA

Sora lui BA NU, spunea Cdtre frate-sd.u BA DA: - Nu iti dau curealta mea! El: - Ba da! Ba da! Ba da! Ea, pierzAndu-si cumpdtul, Repeta: - Ba nu! Ba nu!
7

ME$TERUL IZNTA

- Ce faci ttt, mestere? Ztce baiatul. - Vreau sa tai PePtele Asta, De-a latul!
- Megtere, iartA-mA, Pestele lunec6, Ce te faci dacA iti intra-n n Anecd? - Pai, scutur mAneca! Raspunde IzmA. - Dar, ce te faci daca iti intra- n cizmd?
-

CAINELE FRIZERO
Eu sunt cAinele Frizero La rnine va tundeti zero.
Nu r,rea cutu s5. se tundA Fara foarfece cu fundd?

wea breton cu bucle, Vine-ndatd Jawamucle!


Dac5"

CU CTZMULITE DE

IVIAI,AI

Cu cizmulite de maiai Se plimbA puii-n luna mai, Cu aripioara la chipiu, $i-n cioc un fluier, piu-piu-piu!
Si piuie de te-asllrzesc, Si din bombeuri ciugulesc.

Si trece timpul ca un mop, Puiul devine un cocos, Si wemea trece ca sa rina. Puiul devine o gainA.
GAina face-un ou galbtti Din care iese iar un pui Cu aripioara la chipitt. Si-n cioc un fluier, pitt-piu-piu

ll

COVRIGI CU IVIAC
Catelul Asta, gura mare, Ma latra-n fiecare clipa Cend trec pe lAngA casa-n care StdpAnul lui fum eazd, pipa.

Stand inc5rcat de bucle, tine in coadA trei cowigi cu mac, MA uit la el, si el la mine, El latrA. Eu, fireste, tac.

"'fl

re

;=r

, i

ti
I ffi

-: ---'

RATA CU MUSTATA
- Vreau sa vad o ratA Cu mustatA!
- RatA si mustata

'i *l.;,1'.

.-:

Nu se vad la fala Niciodata-n viata!


- De ce?
- Pentru cd rata

UmblA dimineata, Iar mustAcioara umblA seara.

..,.
...=

-,

,l:*.=:,-,]i ],,"1

jr':;1.

;...

/:{ ' 't1.t\


! t

,ii
.j,

''#

tt

I
f

;'r

DESPRE GHETE CU NOROI An acasd, intr-un pat,


Un bAiat imbAiat. Starn de vorbA anAndoi Despre ghete cu noroi.
Ghetele sunt suparate C-au rarnas necurdtate.

Dar bAiatui le-a promis CA le curdta in rris.


MoS Ene nimic n-a spus,

Si baiatul doarme dr,rs.

DEGETEL
Degetel, t, .rti bolnav De o boala cu n5.rav.

Am chemat un fotograf Ca sA facd boala praf.

Aparatul lui cu clic Parcd nu fdcea nimic.


insd, la un moment dat, Clicul s-a despiedecat. Fotograful sub cearccaf, Strstinea cE- nu e $ranr.
Degetel sA faca jaf in castronul cu pilaf.

Dar cu furculita, nu mAnuta, cum faci tn!

#
&

CAL CU STEA
Ce de cai, si albi, si murgi, Hai pe unul sa ma urci,

Cd sunt mic, n-ajung, nu pot Se il pup pe cal pe bot. Am visat un cal cu stea, ii vorbeam, imi rdspundea.

Calul era mic cAt mine, L-am incAlecat cu bine. L-am rugat, poate s5. spund,, Sa zboare cu mine-n luna. Eu i-am spus c5. luna-i plina De argint si de lumind. Mi-a rdspuns intr-un tt;rzi:u CA pe lund e pustiu, Dar nu-l cred, poate mA minte, l,una mea tot de a-rgint e.
Am visat un cal cu stea, ii vorbeam, imi rAspundea...

CLINC, CLINC, NNEI{ZUIB


Mi-a spus lnama cA la prAnz S-a nascut in grajd Lln manz.
MAnzul este alb si blAnd, Merg sA-l vAd, c5. e pldpAnd. Sa-i aritt un clopotel, Sd se bucure si ei,
Sa i-l pun la gAt, sA-i sune,

Clinc, clinc. mAnzule minune!


Hai cu mine, hai in casA, Mi-a spus mama c5. ne las5.,
Sa te mAngAi, sd te pl1p, Sa-F arat si un hulub...

Dar astept venirea serii, SA mai cresti, sd nu te sperii.

--L,'

CRINOCAII

Stiti

cA bAietelul

nostrtr

Duce crinii de cdpastru?

Crinii sunt cAluti subtiri La trAsuri cu trandafiri.

'\-,4 'Xt/\-4

b
t/

Crinii-cai au frunze-rr piele


Si cApestre de zoi'ele,

Crini, cai verzi intr-un picior Au cap alb, cu sase flori. I)ouA flori sunt ochii lor. Alter doui sunt urechi. inca dor-ra" flori-perechi. Ce sa fie? Ochi mai vechi.
Hai sa mergem la plimbare, O plimbare cu alai. Patru crini" patru picio:rre, Din opt crini facem doi cai.
Sa dAm cailor rnalai. Crinii cr-r lumini se-adapa. SA mAnArn cll bici de apa Herghelii de crinccai.

2A

ROBOTANCUT
StAngul. drcptr-rl. stAngr-rl. Dreptul" stAngrri. dreptul, Trece robotAncul
FAcAnd pe rJesteptu-l.

Scoate si desface Dopuri !i capace. Sparge si deschide Sticle cr-l lichidc.

Stie sA se joace TAnr:ArobotAncul. Si cu ochiul face: StAngul. dreptul, stAngul.

2l

Joacd de cuvinte

Robotancarob,
CAnd nu esti cuminte, Cazi si te faci zob.

,N t\ --l
-] tf ,) t,' r.

22

UITE $TIUCA, UITE-I DINTII


- Balta-i plinA-ochi. de Peste.

Uite stiuca, uite-i dintii! Dar bibanii unde-s oare?


- Su.nt, desigur, la Plimbare Cu bunicii si PArintii.
- E plirnbarea 1or ciudatA, Cd nu umbld, ci inoatd. - Si respira? - Da, respira.

Uita-te atentd cum Trec prin apA ca Prin fum, Trec in siruri si-n Perechi, Si respirS. prin urechi.
Si mai vezi, din cAnd in cAnd, Ca margelele urcAnd Bulele de aer mici?
I

- Da. le vad aici.

N" t
)

Si-aici.

VE\IERITA DIN REVISTA

Veverita din revistd Sufla nasul in batistd.


t

la spital La un doctor papagal.


Se va duce

l,
r
I

Papagalul este foarte Ocupat in altd parte. La spital dacd te duci, Bei precis sirop de nuci.

Alifiile sunt bune Dacd"-s dulci, si cu alune.

\r
\\\ ,\

24

I
I

i,
I

ASTA, AIA
Asta, aia, Spune oaia, Dar aceasta si aceea Spune IarA gre$ Andreea.
-

Aceasta nu e cealaltA? Nu, cealdta-i rnai inalta! - Ba, cealalta nu-i inalt5., Este cea mai de departe! - Dar, dacA-i in altd parte? - Daca-i dusd, las-o baltA, Doar sd nu-i zici cealalalta!

- Si, de-ag spune cum ai zis Sd nu zic. n-ar fi nimic?


- Pei, sd nu zici, c6. gresesti! Hai sa ne uitd"m la pesti.
26

JOCURI DE CIJVINTE
Orice rob are o roabd., Orice babd are-un bob, Orice cod are o coadd., Orice nadd are nod.

CosulecaococoasS", Gogu muscd din gogoaqa. Gogosarul, gogoneaua, Corcodelul, corcodeaua Si buratecul cu burtd", Ba vor tort, ba vor o turta.
Scala rupti cere scule, Tu - cartofi, eu - barabule, Tu zici vasz6., eu curechi, Asa vorbe,-aqa urechi!

Vacile sunt blAnde-n veci, Bacu-i barcd fara beci, Treacd-ti dac6.9i tu-mi treci! Cu PetricS. nu Petreci! Bearca mestec6 ciuPearca, Arcul ne p{zegte arca.

27

TE TRAG DE
(
I

- Ce te-ncrunti

ii
f
I

Cu patru frunti?

Vino pe la mine, cA Fac gogosi duminica!


Ce te-ni:runti la mine, cd

,{

GAINUSA
CAnd se -attdc giinusa, Repede deschidem Llsja.
DacA vrea. si ciacaL poate, Ne dA ouA-ncondeiate .

Sau ne-aduce intr-un cos Ciulama cu coc:olosi. Dar,galtrstele din sttpa Le dA n',rmt1i cui o pttpA.

Cuale cu coji bdlaie, Sa le puneln la bataie,


CA pe cele-ncondeiate \,'rern sa ie pastrarn pt' toatc

ti

,f

t'

TOARE DE BALENE
e, bilioane* doud-trei oceane.

valuri vin alene


e de balene.

ie plutea, ul le vAna.
'.r=,1,'
=

spre noi balene mari! e, marinari!


I

mijlociil= loate \tii!

,.- {fl r,bomboalre, "f t


Fl'- /.-

j;t

,-l

{t

ei

t/
:2.

I
, f ,lrp:,2--z--z--

*;'::i:/t/'

b)

POLUL SUD SI POLUL NORD


trara glume sl povesti, Prtlul Sud si Polul Nord Stii si1 Ie deosebesti? Tine minte. hiordtrl are LJrsi polari si rn-tlpi polare. Sudui are, stie-clricine, Pinguini si pinguine.

lJordul e ocean c;r'al, Sudr-rl e continental.

Aurora Boreala in noaptea polarA. cum e? - Cr-rrn sA fie? Fl-o minune!


-

\:r \ \
I
I

Soarele care rasarc. Dupa sase luni apune.

4
+
a

IARNA Cenm N-O n{er.refqCA

Nu-i din oase, ca s-o roadd, Ci-i tacutir din zapadA.


- PotaitA Janrotei.

Niste turturi tu nu wei?


FarA macirrvA in ei. Turturi - oase de polei.

w
t///t7
////
/ t'

fll' ,l I /r,'

'1/

/t

'/r

llt t/

SACULET, nBsAcA, SAC


Daca rrrei sA pleci in lume. Ia cu tine, pentru glume, Sac, ori traistd., ori desa{5..

./\

r(
\'

Nu ai sac? Tu fii istet, Ia, cA-i bun, un sdculet!


Ce sa ne lungim la vorbA, N-ai desagd., iei o torb6!
Ce te uiti mirat la mine? Le iei goale, le-aduci pline!

'\ \

S\
'\ \rr
| 'r'

:-4

r.\' r\ r'
l\\

r
: nii

iltr
\
1;-

s*l rj *

't

!t

.is ,$

,-2

PrsrcoT $r rmABrr.rlA

VrAbiuta de la mare Se bronza pe aripioare. Mai tacr-rt decAt un peste, Pisicotul o pAndeste. O pAndeste de sub floare, MustAcind din mustAcioare.

II
Pestisorii trec calare Pe cai verzi. pe cai de mare.
Cei mai mici si cei mai mari Ne privesc prin ochelari. Mijlociii ca mArirne. Se gAndesc numai la rime.

Crabii sunt un fel de raci Mai rotunzi. mai cufundaci. Crabii sunt gAndaci stAngaci, Carn urAti, ce sA le faci, Dar la firea ior stAngace, Si-au croit o carapace.

ry
Cu nisipul dat prin sit5., Plaja-i galbena ca mierea Doar putin zaharisitA.

Pisicotul gheara- tare, Se bronzase stAnd la soare, Astfel cd la inceput Nici nu l-am recunoscut.

I
1
1
!

1 t

Pisicotul are Numai perne la Picioare? Perne-n sPate, Perne-n fafi,

Stiti

cA

Merge lin, nu se agata. Dar e smecher mare, mare' Parca nici nu are gheare! Labele cAnd si le linge De lapte sau de fi-rninge, Cu gherutele lui unse Se joacd de-a v-ati ascunse.

F
i l

Cand se sPald Pisicot, Si o facc foarte des. Negresit. binc -nteles, Nu se z{Arie Pe bot.
39

\
I

Crede c-o sd-i mearge strunA VAndtoarea lui de wAbii. Ziua-i soare, noaptea-i lunA, Marea-i plina de corabii.

Hai cu latul. hai cu sfoara, Pisicot se crede tare, Cd, de cum se lasd" seara, El nu trece la culcare.
Ci, la cuib, in pom urcAnd, Prinde lrabia, in gAnd! VII insa wabia bronzat6., E hazlie, e sireatA.

f
t

S-a-mbrdcat in cucuvea. Si. - asteptAndu- si musafirul. Intr-o carte rasfoia.

a-"'
.-\-.\

VIII - Pisicot, coadA de-un cot. Si la vArf facuta nod, Nu te drrcc la rascruce, C-o sa-ti fie rzri.r de tot! Dar mutrita lui desteaptA Nu ascultd,, nu aqteaptS", Si-n costumul sAu de bal, A cazut intr-un canal.

x
IntAmplata intAmplare Pisicot a ibst iuat. Dus urgent cu o salvare La spital, si pus in pat.
!

L
0 0

Are Pisicot rdbdare, Are febrd" foarte mare, Rupte cAteva oscioare, Si durere , Qi cosmare.

t)

Doctorul i-a dat injeclii,'7 MAta-sora-i face frectii.

I'

Un leu mare. paraleu, Umbla zilnic teleleu Dupa branza Penteleu, Pentru ca l-am rugat eu.
- Leule, dacd esti bun, Dacd tot alergi acum, Ca sA nu mai faci un drum, Cumpara si un sdpun. Cumpira si-un tub cu pastA...

,7

- Pentru

dintii dumneavoastra'i

A vAzut leul ca noi

Stam cu pdru-n ochi, vAlvoi. iVu ne murddrim decAt PAnd-n unghii, pAnA-n gAt.

A-nteles, ne-ajutA, iatA, Ca o mama. ca un tatA.

t
:

tr
u

Vine incarcat. Leone, C-un pachet de douA tone, Sticle de sampon si Perii, Clame, piepteni mari. Puzderii, Piepteni rnici si foarfeci-brici Pentru pArul lui Zburlici, Pentru degete pAtate Pentru Llnghii netAiate.

Vai. i-eone, fii cuminte, Prea te porti ca un Pdrinte!


-

q
cd

43

STIRBI,JL LI'II MELINTE


Astazi sunt si trist, si plAns, CA dentistul, inainte SA manAnc si eu de prAnz, Mi-a extras, zAmbind, un dinte. Toti spun: - ,,Stirbul lui Melinte!" Eu nu-s stirbul lui Melinte!

ll
I I I

.L

't-

Ca si cAnd a9 fi un ins Sperios si lara minte, Sa mA-ncerce. dinadins. Mi-ar-r spus cAteva cuvinte Care, si$ur, m-au atins:
- Tu, bdiete, de ce minti Ca te speli bine pe dinti?

4
\
I

Eu vA rog sA tineti minte, Sunt fricos. dar m-arn invins!

45

TrcRr,JL

hrnonAron

Racul. pestele si-o broasca Trebuind sa locuiascd in borcanul cel rotund, intr-o zi s-au adunat i)e nisipr-rl de la fund.
Lumea lor era inchisA Cla r-rn sAmbure-n caisd.
(r

S-au ganclit cA rost nu are Sa se joace fiecare Singur in borcanul mare.

Ilacul. pestele si-o broascA S-au gandit in mintea lor


l
I

C-ar fi bine si usor Sa se inrprieteneascA.

t'

I)ar un peste
Nu rrorbeste Cu-o broscr-rtA Cam prostutd Si c-un rac Foarte posac!
Si atunci, ce sd le fac, Stau tot singuri, si tot tac.

's{t ae

) /t/-/ u

cd. intamplatoi Tocmai lAn.qA geamul lor. Un motan veni torcAnd" Miorliind si crosetAnd.
Iia"ta

Se-aseza frumos in coadd,

inchizAnd putin, cum stii, Ochii lui portocalii. Ore-ntregi stAtu sa vada Curn plutesc si cum inoatd., Cum se invArtesc in roatd., Cum din quri baloane scaPa Printre florile de apA.

F'

il ll
lt
I

StAnd astfel, acest motan Vru sa-i lingd", si a lins Sticla marelui borcan.

Mai tdr zir.r, privind duios. Vru sa stie cum miros, Si de somn aproape-nvins, A cAscat si s-a intins.
- Vai. dar e periculos! Se gAndira inotAnd Care mai de care-n jos.

Pentru cd" motanul blAnd, Cum se intindea cAscAnd, Se vedea din lumea lor. Tigru infiordtor.

-,.tr#--

Copilul mer-t, cAnd esti bolnav, CAnd ti-e urAt sau cAnd epti trist, GA,ndeste-te la elefant.
Un elefant-copil, un pui, Se ratAcise de ai lui intr-o pddure tropicald, Unde e cald si zApuseala. Era fricos si-i era sete, Si cauta o apA rece Sa faca baie Pe-ndelete, SA bea din ea, ntt s5. se-nece,

%
ea

Curat si rS,corit sd Plece , Si elefantii sA-l astePte La marginea Padurii drePte,


Sa-l certe ca s-a rAtAcit, Sa-l dojeneascd si sd-l ierte. OricAt de trist esti tu, baiete. SA intelegi ce rau te simti CAnd in pAdure ti-este sete Si esti departe de parinti!

6a e
@
a-D v

- GI3 @
F
-,/
./

Oo'fic

G ^4?nc

'',
t.

NOAPTEA DINTR.UN BUZUNAR APTEA


PlAng de rnila ta. Negrild., Ca ai fost un greier prost!

Nu-i greseala nim5"nui Ca te-a-nchis in floarea lui Albul nufdr ca-ntr-un cufdr!
StAnd pe umdrul rneu stAng, inger negrlr {-drd cer, Ai cdzut ca un natAng intr-un buzunar adAnc!
Ca rArmeai, n-aveam habar, il" oaptea dintr- un buzunar !

50

tru te cred, poate ca esti Unul din wAjitii printi Dintr-o carte de Povesti Ratacita de pdrinti. Iarna, ca-ntr-un aiii prapAd. Nu te-aud si nu te v5d.
Viscole si moine trec in spre zodia Berbec: Ce intinde bot de aur Spre pdsunile lui Taur.
O sa se intoarcS., stiu. Si NegrilA-ntr-nn tArziu
.

Poate cA la primdvarA Va veni ca dintr-un t'is. El, Negrila, rupt in coate. Si descult, flamAnd precis.

Ochii lui asemeni. Stelelor ciin Gemeni,


Sed in cer ca-ntr-un copac Oglindindu-se in lac, Unde cred cd se ascunde Constelatia lui Rac.

O, NegrllA, greier bun, ToatA wemea te-am chemat, Tuturor am s5. le spun F''are mila c5. mA lasi. O, Negrild,, greieras, Ulte mila mea ce-a fost, Ca mi-e dor de-un greier prost! Uite mila mea ce-nscamnA, Cd mi-e dor de astA toamnd!

,.

;'t

ii

X{ECI"A}.fiB DTJTCI {
(r
tA /.,

- i;,i Eog'osi. $oosi Cu oL''rajii qrosli lijtr'. dilr belsitg'ltr prln Zai iur-ptrcirir, ibart e btrn

tsT6

tr

trl

!t
I)lacintele ia, cr-r mere" Sai.arine cu buline. Ia clAtite cu staf,irle. Iar co\rrigrii cu cArliqull j'de rnii de milioane, Borlboane . batoane. I'liri. gramacia. hai. cu graba, i)ulciurile sunt degeaba!
N,{ii.

^i'-ni "./y' rX''|, L


I

r,,r7,l d'. ' ".-- ---\{{ t.\\-r r

q> s
o
6

.\

6"r

'4s

Deschide tnai mare gura. SA incapA prAjitura! Cine face sport, .Ioacd volei-tort.

Uite. -aici. cornete mici. Biciclcte tAra sete. Marrnelada in gogosi, Si clulceatA in galosi.
Ia felia. ia farfuria! Si rnai ia o felie Si fara farfurie! ,l
t

i--

r'

_;

\ 4

V v
o,
><!

b
g

frqTBlBcl cA nnr-I{TELEc?
- Nr-r ti-e milA. pui hoinar. lle cAsuta ta de var

Ijnde-ai stat fara cuvAnt Dou:i saptarnAni la rfind'? {'rr ct garrC si c'u ce rost fu iesit clin adApost, Si sub nasul mei-l de cAine Cirrgr-rlesti un wiez de paine'?

in cAsuta ta, mdi GusA,


N-ai avut nici geam, nici uQa.
Dac.i stiu curn ai iesit.

f'ot rinran nedumeritl N4-mn prostit cAt m-am ltitat, Nrr pricep cum ai intrat!
Oul n-c;Ii tbst intreg? O fi fost taiat in dou5. Printrc celelalte oud? intelegi cA nu-nteleg?

54

cARD DE cAgm

cu BoBocI

Card de gAqte cu Lroboci, Ca un cor pe zece I'oci, CArdrusa o str5.bat, Fiecare calca lat.
Pe

talpicd,pe cdlcAi,

VrAncl s-ajunga mai intAi, Ca si cAnd n-au sa incaPd Toate laolalta-n aPA.

$i fac galagie mare, Si se calcd, in Picioare' Gastele cu Pene gri Cearta nu Pot Potoli.
Doar intr-un tdrziu, cAnd', lin, AplecAndu-se Putin, Trecu pe deasuPra cetei Un planor ca un erete.

UN NAS DE COPL

Povestea incepe la prdnz, Sau tine din zori pAna-n searA:

Un nas de copil rni s-a PlAns CA duce doi saci cu povarA.


Si n-are magari ca sd-i care, CAci ei duc sarnarul cu sare.

56

Si n-are nici boi ca sd-i ducd", Sunt boii in luncA, la munca,


Si n-are nici cai ca sA-i Poarte, Sunt caii-n cAmPie, deParte, Si n-are tr6sura sa-i Plimbe, Nici alt nas cu care sa-i schimbe.
Porrestea aceasta prea trista,

SfArseste precis in batistA.

I
D
57

N-AI I,A TIIVE UN FELINAR?


intr-o casd. mare.
Pe o masA rnare, o cd.sutd., in casutd o mdsutA, Pe mdsutd o cAscioard, in cAscioarA o mescioarA, Pe mescioara, o calimard.

La mescioarA sta si scrie


O figura cu-o staturd CAt un ac de gamalie. Pe albul peretelui,

I
(Nu se teme ei i-l iei! CAnd se uititrgurS.-

in lumina soarelui. Scrie. vezi. si umbra lui.

Uita piciul sS cli Pe albul peret$[ui in lumina soare


CascA. vezi. si

unSra lui.

Insa cAnd se face oapte, r Toate umbrele di Pqretele de var. tine o lanternAl tinl-.un felinar?

tffi \V'

,,p
t\l
I

'll --

.t t-

tr-

CEASTJRI
- Ceas cll pasare. nd.uc. Ceas cu ct-lc, Ore si minute-nl'Arti, Rr-rginit de batrAnete :

Tic-tac-scart! Tic-tac-scArt!
Langa tine, pe perete Sta pendula Gong. E mai tAnArd, bdiete: Tic-tac-clonc! Tinc-tang-clonc!
Merge strunS" si distinct Ceasul meu de mAna. E din aur si argint. Si cu grija se fereqte in urma sd rdmAna:

Tic-tac-tict! Tic-tac-tict!
Lampa de pe noptierd" Plange-n zori. sAraca. LAnga ea, ceasul de mas5. Pune-ntr-una placa, Si, mai dormi, tu, lamPd. stinsA Tica-taca-taca! Tica-taca-taca!
I

Ce mai vorba. jucarie Cu folos e ceasul.

Ceasul. grasul cu scufie, Toti i-asculta glasul. Dar rrin zile cAnd, sAracul, Nu mai \irea sa umble. Limba-i cade,-i sare arcul... Ce-o s5. se intAmple?

- Ce-o sd. se intArnPie'/-ntreabd Ceasul cu scufie. - Repede, chentati salvarca! Repede s5. r'ie!

$i-a fost grasul dus Pe targA' La ceasornicar.

DcsficAndu-ni-l

Pe masa,

Spune cd.-i bolnav. MAine. insA, cum bolnavul Nu-i bolnav prea grav,
Va fi teafar ceasul. grasul, Si rra bate bine pasul, Harrtic, vesel si distinct:

Tic-tac-clonc! Si tic-tac-tinct

ZGOMOTOCICLEIA
CAnd trec cu zgomotocicleta mea pe stradA Voi cu mirare-n urma mea privifi AlunecAnd de-a valma in zdpadA Si ridicAndu-vd cam zgomototoli{i. Ca motorasttl zgomotocicletei Pampacane si pArAie, curnplit e! Da'-mi place sa le inspaimAnt pe fete, Care mA cearta zgomototolite. Degeaba lumea md vorbePteleqte,

Eu sunt un zgomotociclist tenor

Care va supdrd., dar vi si-nveseleqte InterpretAnd un vals la zgomotor.

S-ar putea să vă placă și