Sunteți pe pagina 1din 18

Diagnostic la

S.C. MURFATLAR ROMANIA S.A.


Abordari teoretice privind performanta economica
Analiza diagnostic la SC MURFATLAR SA ROMANIA
Diagnoza performantei economice la SC
MURFATLAR SA ROMANIA
Pentru a realiza şi menţine un nivel ridicat de performanţă,
activitatea economică la nivelul unui agent economic trebuie sa fie
eficientă în toate fazele ( ex productie, prelucrare şi distribuţie)
In fiecare etapă, resursele trebuie utilizate eficient, căutând
optimul economic, pentru a obţine nivelul de competitivitate dorit,
pe ansamblu.
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

 - este printre cei mai importanti investitori ai industriei


de profil, investind peste 12 milioane Euro de la
privatizarea din 2001 si până în prezent, in:

reţeaua de
distribuţie şi
liniile de
promovare
îmbuteliere
crame
Situaţia suprafeţei deţinute de S.C. Murfatlar România S.A.

ha

plantat plantat plantat plantat plantat plantat Total


2005 2006 2007 2008 2009 2010 suprafaţă
deţinută
2011
S.C. Murfatlar România S.A. - - - 94,21 34,61 101,81 357
S.C. Fermele Murfatlar S.A. 44,25 69,48 80,42 115,26 140,31 1,79 1749,03

Sursa: O.N.V.P.V.
Dinamica personalului între anii 2002-2011

Anul 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Număr 2 210 116 150 105 137 205 223 210 207
de
angajaţi
Sursa: Rapoartele anuale pe anii 2002- 2011

Evoluţia productivităţii muncii


Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cifra de afaceri (lei) 53210595 92365314 104356453 110423411 119858974 119053973 139737790
Nr. angajaţi 150 105 137 205 223 210 207
Productivitatea muncii
(W = CA/Nr. angajaţi)
(lei/angajat) 354737.3 879669.7 761725.9 538650.8 537484.2 566923.7 675061.8
Sursa: Calculaţii proprii pe baza datelor din situaţiile financiare anuale
Evoluţia profitului net în perioada 2008-2011

-ron-

Anii Dinamica (%)

Denumire element 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10

Profit net 185.335 450.348 8.277.581 887.282 242.99 1,838.04 10.72

Sursa: Contul de profit şi pierdere pe anii 2008,2009,2010,2011


DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

1. Evaluarea performanţei economice la S.C. Murfatlar România S.A.

Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante

 Viteza de rotaţie este un


Evoluţia vitezei de rotaţie a activelor curente
factor cheie în determinarea
lichidităţii. O viteză de -nr.de rotaţii-
rotaţie a stocurilor şi a Anii Dinamica (%)
creanţelor mare semnifică Indicator 2008 2009 2010 2011 09/08 10/09 11/10
faptul că suma de bani Viteza de rotaţie a creanţelor 1.07 1.18 1.51 1.60 110.21 127.75 106.17
blocată în stocuri, respectiv Viteza de rotaţie a stocurilor 0.36 0.28 0.47 1.00 77.74 168.91 210.20
creanţe neîncasate este mică, Sursa: Notele explicative la bilanţ pe anii 2008,2009,2010,2011
lucru care îmbunătăţeste
lichiditatea.

Din analiza datelor observăm că S.C. Murfatlar România S.A. a înregistrat o diminuare a vitezei de rotaţie
a creanţelor în exerciţiul financiar 2011 faţă de 2010. Se observă totodată că şi viteza de rotaţie a
stocurilor a scăzut, aspecte datorate, în cea mai mare măsură, crizei economice, plecând de la faptul că
creanţele se încasează din ce în ce mai greu, iar vânzările înregistrează diminuări.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

1. Evaluarea performanţei economice la S.C. Murfatlar România S.A.

Analiza lichidăţii şi solvabilităţii


Evoluţia vitezei de rotaţie a activelor curente

 Lichiditatea se referă la Anii


proprietatea elementelor Indicatori Formula de calcul 2008 2009 2010 2011
Active circulante/Datorii pe
patrimoniale de a se Lichiditatea curentă termen scurt 1.52 1.36 1.29 1.25
transforma în bani. Raportul (Active circulante-
trebuie să fie supraunitar. Lichiditatea Stocuri)/Datorii pe termen
imediată(test acid) scurt 0.53 0.65 0.71 0.80
 Solvabilitatea se referă la (Total datorii/Total
capacitatea firmei de a face Rata datoriilor active)*100 175.14 154.48 153.51 148.07

faţă obligaţiilor sale băneşti, Gradul de îndatorare (Total datorii/capital propriu) 1.50 2.08 2.23 2.49

de a-şi onora plăţile la


Solvabilitatea (Capital propriu/total
patrimonială pasiv)*100 38.00 31.10 29.24 27.11
termenele scadente.
Sursa: Calculaţie proprie pe baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere pe anii 2008,2009,2010,2011

Analizând datele de mai sus se observă că în toţi cei patru ani la S.C. Murfatlar România S.A. ani situaţia în
ceea ce priveşte lichiditatea curentă este favorabilă, având valori supraunitare. Conform datelor din tabel,
se observă că pe întreaga perioadă analizată 2008- 2011, solvabilitatea patrimonială este sub 50%. De
asemenea aceasta cunoaşte un trend descendent, ajungând de la aproximativ 38% în anul 2008 la 27,11% în
2011. Din analiza datelor prezentate în tabelul de mai sus, rezultă o creştere a gradului de îndatorare pe
seama unei scăderi a lichidităţii curente.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

1. Evaluarea performanţei economice la S.C. Murfatlar România S.A.

Indicatori de profitabilitate
 Indicatorii de profitabilitate Indicatorii de profitabilitate la SC.Murfatlar
România S.A. în perioada 2008-2011 -% -
reflectă eficienţa economică a
firmei, sub diferite aspecte: al Indicator Formula de calcul 2008 2009 2010 2011
consumului de resurse-materiale, (Profit brut/cifra de
umane, financiare, informaţionale- Rata profitului afaceri)*100 0.61 0.94 8.82 1.20
angajate în procesul de producţie, Rentabilitatea
al comercializării producţiei economică (Profit net/total activ)*100 0.11 0.21 3.21 0.28
fabricate, al gradului în care Marja brută din (Profit brut din vânzări/cifra
vânzări de afaceri netă)*100 110.83 109.51 90.69 85.09
capitalul propriu aduce profit, dar
Sursa: Calculaţie proprie pe baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi
şi la nivel global sub aspectul pierdere pe anii 2008,2009,2010,2011
performanţelor economice ale
firmei şi implicit al interesului
investitorilor.
Rata profitului a avut un trend descendent. Aceasta a scăzut în 2011 faţă de 2009 cu 45 de procente.
Rentabilitatea economică, indicator ce exprimă performanţa economică globală a întreprinderii, respectiv
eficienţa utilizării mijloacelor materiale şi financiare alocate pentru desfăşurarea activităţii, a crescut în
perioada 2009-2010 (de la 0,11 % la 3,21%), dupa care a scazut, ajungand in 2011 la 0.28%. Marja brută din
vânzări are un trend descrescător de-a lungul celor patru ani, scăzând cu aproximativ 5 procente în ultimii
doi ani, respectiv 2010 şi 2011.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.

Având în vedere datele prezentate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi


anume că S.C. Murfatlar România S.A. se află în stare de insolvenţă, deci sub
incidenţa Legii insolvenţei 85/2006 (procedură deschisă la data de 26.03.2012,
prin numirea administratorului judiciar Fair&Full Insolvency Consulting IPURL, care
are ca misiune supravegherea societăţii), am luat in calcul efectuarea unei analize
privind riscul de faliment.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.


Insolventa

Pornind de la definiţia stării de Studiul cauzelor falimentului a


insolvenţă, şi anume că condus la concluzia că aceasta
reprezintă aceea stare a nu este un fenomen brutal,
patrimoniului unei entităţi imputabil doar fluctuatiilor
caracterizată prin insuficienţa conjucturale, ci un rezultat al
fondurilor băneşti care sunt unei degradari progresive a
disponibile pentru plata acelor situaţiei financiare, riscul de
datorii care sunt certe, lichide insolvabilitate fiind previzibil cu
şi exigibile şi a faptului că în câţiva ani înaintea încetării
prezent, pe fondul crizei plăţilor.
conomice, tot mai multe entităţi
sunt în stare de insolvenţă, se

Faliment
impune o analiză tot mai atentă
a riscurilor.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.

Modelul ALTMAN

Modelul Altman (elaborat în 1968 în SUA) este prima metodă de scoring care a permis
anticiparea a 75% din falimente cu doi ani înainte de producere, are cinci rate (variabile) şi
următoarea expresie:
Z = 1,2R1+1,4R2+3,3R3+0,6R4+0,999R5, în care:
R1 = Profit brut/Total active;
R2 = Cifra de afaceri/Total active;
R3 = Capitaluri proprii/Datorii totale;
R4 = Profit reinvestit/Total active;
R5 = Activ circulant/Total active;

Interpretarea rezultatelor acestei metode de scoring este:


- dacă Z >2,675, situaţia entităţii este bună, este solvabilă, iar riscul de
faliment este redus (inexistent);
- dacă 1,81<Z<2,675, situaţia entităţii este precară, în dificultate, iar riscul de
faliment este nedeterminat ;
- dacă Z<1,81, situaţia entităţii este grea, insolvabilă, iar riscul de faliment este
maxim –iminent.
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.

Plecând de la informaţiile prezentate mai sus referitoare la Modelul Altman, am


procedat la determinarea indicatorilor Modelului Altman în cazul S.C. Murfatlar
România S.A, pentru perioada 2008-2011, aşa cum reiese din tabelul următor:
Anul 2008 2009 2010 2011
Profit brut (lei) 673288 1130528 10502849 1671516
Total active (lei) 175185307 215485146 257990238 311636483
R1 0.0038 0.0052 0.0407 0.0054

Cifra de afaceri (lei) 110423411 119858974 119053973 139737790


Total active (lei) 175185307 215485146 257990238 311636483
R2 0.6303 0.5562 0.4615 0.4484

Capitaluri proprii (lei) 66570486 67020834 75298414 84493453


Datorii totale (lei) 100024592 139493385 168059109 210460399
R3 0.6655 0.4805 0.4480 0.4015

Profit reinvestit (lei) 33664 56526 655602 83576


Total active (lei) 175185307 215485146 257990238 311636483
R4 0.0002 0.0003 0.0025 0.0003

Activ circulant (lei) 118171444 141362644 179382523 223542643


Total active (lei) 175185307 215485146 257990238 311636483
R5 0.6746 0.6560 0.6953 0.7173
DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.

Înlocuind valorile ratelor aferente modelului în formula de calcul a scorului, au


rezultat următoarele valori:

Anul 2008 2009 2010 2011


Z 3.76 3.03 2.87 2.68

Reprezentarea grafică a acestei evoluţii este redată în figura următoare:


DIAGNOZA PERFORMANŢEI ECONOMICE LA
S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A.

2. Analiza riscului de faliment la S.C. Murfatlar România S.A.

 Conform datelor rezultate în urma calculaţiilor pe ultimii 4 ani, rezultă că scorul


Z a fost cuprins între 2.68 şi 3.76, indicând astfel că situaţia S.C. Murfatlar
România S.A. este bună, iar riscul de faliment este redus. În această situaţie
trebuie să identificăm cauza care a determinat totuşi societatea să apeleze la
deschiderea procedurii insolvenţei.

 Pornind de la indicatorii de lichiditate şi solvabilitate calculaţi în subcapitolul


anterior şi evoluţia indicatorului riscului de faliment conform Modelului Altman,
managementul societăţii a luat decizia de intrare în procedura insolvenţei prin
elaborarea unui plan de reorganizare pentru redresarea situaţiei financiare a
entităţii şi evitarea intrării acesteia în faliment.

 Facem precizarea că Procedura insolvenţei are ca etape: perioadă de observaţie,


reorganizare şi faliment.

 Un alt aspect care trebuie menţionat este şi faptul că în perioada insolvenţei,


dobânzile şi penalităţile care se calculează la creditele pe termen scurt, mediu şi
lung, sunt stopate, ceea ce determină o ieşire de trezorerie mai mică decât în
cazul în care situaţia nu ar fi fost în procedura insolvenţei.
 Cunoaşterea filierei agroalimentare este o preocupare a societăţii moderne. Un
număr tot mai mare de consumatori doresc sa fie informaţi nu numai asupra
conţinutului produsului şi modului de preparare şi consum, ci şi de provenienţa
acestuia, de modul în care este produs şi de fazele prin care a trecut, din
stadiul de sămânţă pâna la cel de produs finit.

 Performanţa economică pe filieră este, de asemenea, o preocupare a


cercetătorilor în domeniul economiei agrare. Numeroase studii sunt dedicate
aprecierii şi îmbunătăţirii performanţei economice la nivel microeconomic. La
nivel microeconomic, performanţa filierei se apreciază cu ajutorul unui sistem de
indicatori de măsurare a eforturilor, efectelor şi a raportului eforturi / efecte.

 Performanţa economică este în strânsă legătură cu competitivitatea.


Competitivitatea filierei este dată de trei caracteristici: calitatea, costul şi
serviciile care însoţesc produsul. Apreciem ca punct slab al filierelor agricole
românesti lipsa serviciilor de informare, creditare, condiţionare, depozitare etc.
sau realizarea acestora cu costuri ridicate.
 Pentru creşterea accesibilitatii producatorilor agricoli la aceste servicii,
propunem ca soluţie asocierea şi cooperarea acestora, pentru realizarea în
comun a unor activitati.

 Consideram ca prin înfiinţarea cooperaţiilor şi asociaţiilor profesionale s-ar


rezolva multe din problemele filierei. Unul din principalele obiective ale
constituirii asociaţiilor producătorilor şi procesatorilor îl reprezintă obţinerea
de partizi mari de produse agroalimentare, în scopul valorificării pe piaţă, la
preţuri cât mai avantajoase.

 Apreciem că specializarea, diversificarea, integrarea şi cooperarea sunt


elementele cheie ale organizării filierelor pe criterii de performanţă.

 Referitor la filiera vinului, aceasta este una dintre cele mai complexe filiere
agroalimentare, deoarece, una şi aceeasi unitate poate să integreze toate
activităţile filierei: cercetare, obţinerea de material săditor, producerea
strugurilor, obţinerea vinului, stabilizarea şi îmbutelierea acestuia şi distribuţia
către consumatorii finali, prin reţeaua proprie de magazine de desfacere cu
amănuntul.