Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNOLOGIC „V.

HARNAJ” Avizat,

Profilul: Resurse naturale si protecţia mediului Director


Calificarea profesională: Tehnician horticultor
Modulul I : Elemente de agropedologie
Nr de ore/an: 132
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: 2 LT: 2
Clasa: a XI-a A
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/29.08.2007

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2016-2017

Nr. Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
15. Elemente de 15.1 1. Factorii de vegetaţie (4) (2)
1. agropedologie Aplică cunoştinţe cu  Lumina şi căldura 2 1 S1 S1
referire la factorii de  Apa şi aerul
vegetaţie si însuşirile  Solul ca factor de vegetaţie 2 1 S2
fizico-chimice ale solului  Norme de securitate şi
sănătate in muncă

1
15.1 2. Însuşirile fizico - chimice ale (6) (4)
Aplică cunoştinţe cu solului: S2
referire la factorii de  Textura solului 2 2 S3 S3
vegetaţie si însuşirile  Structura solului 2 1 S4
fizico-chimice ale solului  Reacţia solului 2 1 S5
 Norme de securitate şi sănătate
în muncă

15. Elemente de 3. Amplasarea culturilor: (1) (2) - S4


agropedologie 15.1  In funcție de textura solului 1 1 S6
Aplică cunoştinţe cu  In funcţie de reacţia solului 1
referire la factorii de 4. Materia organică din sol: (1) (2) -
vegetaţie si însuşirile  Sursele de materie organică. 1
fizico-chimice ale solului  Tipuri de humus : mull, brut, S5
1 S6
turbă. 1
5. Procese de formare a (2) (2) -
orizonturilor de sol:
 Bioacumulare
15.1  Alterare 1
Aplică cunoştinţe cu  Eluviere - iluviere 2 S7
referire la factorii de  Gleizare – pseudogleizare
2. vegetaţie si însuşirile  Salinizare –alcalizare - S6
fizico-chimice ale solului  Procesul vertic
 Procesul vermic
1
Norme de securitate şi sănătate in
muncă
15.2 1. Tipuri de soluri : (3) (4) S8
Analizează principalele  Cernoziom tipic 1 S9
tipuri de soluri  Sol brun - roşcat 1 2 S7
 Sol bălan 1 S8
Executarea profilului de sol 2

2
RECAPITULARE 1 S9
1. Rotaţia culturilor: (4) (2)
15.3  Criterii de întocmire a
Aplică sisteme de lucrări asolamentelor, tipuri de 2 1
S10
ale solului şi de asolamente, cultură repetată, S9
S11
fertilizare monocultură. 2 1

2. Îngrăşăminte: (6) (6)


 Îngrăşăminte organice. 2 S12
 Îngrășăminte chimice şi S13
biopreparate. 2 2 S10
15.3  Îngrășăminte verzi.
15. Elemente de Aplică sisteme de lucrări  Calculul dozelor de 1 S14
agropedologie ale solului şi de îngrăşăminte. S11
fertilizare  Epoca de administrare. 2 1
 Metode de fertilizare.
1 S12
 Indici de calitate la lucrarea de
fertilizat.
1
 Utilaje folosite pentru
administrarea îngrăşămintelor
chimice şi organice.

3
15. Elemente de 3. Lucrările solului (8) (6)
agropedologie  Lucrările adânci: arătură, 2 2 S15 S13
desfundat, afânare adâncă. S16
 Lucrările superficiale: 2 2 S14
grăparea, lucrarea cu freza,
nivelarea, tăvălugirea, lucrarea
3. cu cultivatorul, lucrarea cu S17
15.3 combinatorul.
Aplică sisteme de lucrări  Sistemul de lucrări pentru 2 S18
ale solului şi de semănăturile de toamnă. 2 S15
fertilizare  Sistemul de lucrări pentru
semănăturile de primăvară şi 2
vară.
 Sistemul minim de lucrări.
 Indicii de calitate ai lucrărilor
solului.
 N.S.S.M la lucrările solului

4
1. Înființarea culturilor prin (6) (8)
semănat şi plantat:
 Indicii de calitate ai 2 2 S19 S16
materialului de semănat şi
plantat. S17
 Condiţionarea seminţelor
 Obţinerea răsadului de legume 2 2 S20
în răsadniţe. S21
 Pregătirea materialului săditor
15.4 S18
15. Elemente de pentru plantat.
Organizează lucrările de S19
agropedologie  Calculul cantităţii de material
înfiinţare a culturilor 2 2
de semănat şi plantat.
 Metode şi epocii de semănat şi
plantat.
 Utilaje şi unelte folosite la
2
semănat şi plantat.
 Verificarea calităţii lucrării de
semănat şi plantat.
 N.S.S.M la lucrările de
semănat şi plantat.
1. Lucrări de îngrijire aplicate (6) (10)
în:
 culturile de câmp prăşitoare; 2 2 S22 S20
 culturile de câmp neprăşitoare; 2 S21
 culturile legumicole; 2 2 S23 S22
4. 15.5 S24 S23
15. Elemente de  plantaţiile viticole
Supraveghează lucrările 2 S24
agropedologie
de îngrijire a culturilor  plantaţiile pomicole.
 Utilaje, unelte, echipamente şi
materiale necesare la 2 2
lucrările de îngrijire.
 N.S.S.M la lucrările de
îngrijire a culturilor.

5
2. Buruienile, bolile şi dăunătorii (8) (8)
din culturile agricole:
 Clasificarea buruienilor:
anuale, bienale, perene. 2 2 S25 S25
 Agenți patogeni: virusuri, S26 S26
bacterii, ciuperci, mioplasme, 2 2 S27 S27
plante parazite, antofitoze.
 Grupe de dăunători: 2 2
nematozi, moluşte, acarieni,
insecte, păsări sălbatice, S28
15.5 rozătoare.
15. Elemente de S28
5. Supraveghează lucrările  Metode de prevenire şi
agropedologie
de îngrijire a culturilor combatere a buruienilor,
bolilor şi dăunătorilor. 2 2
 Calitatea tratamentelor
chimice: alegerea corectă a
produsului chimic, prepararea
soluţiei, momentul aplicării
tratamentului, modul de
administrare.
 Norme de siguranţă şi sănătate
în muncă la aplicarea
tratamentelor chimice.
6. 15. Elemente de 15.5 3. Irigarea culturilor: (4) (4)
agropedologie Supraveghează lucrările  Metode de irigare: aspersiune,
de îngrijire a culturilor scurgere la suprafaţă, picurare. 2 2 S29 S29
 Norme de siguranţă şi sănătate S30 S30
in muncă. 2 2

6
1. Recoltarea, condiţionarea, (5) (5)
depozitarea şi păstrarea
produselor agricole:
 Produse agricole: seminţe, 1 1
fructe, rădăcini îngroşate,
tuberculi, bulbi, frunze, flori, S31 S31
masă verde.
 Momentul recoltării: 1 1
maturitatea biologică,
maturitatea tehnică, intervalul
optim de recoltare.
 Metode de recoltare: manuală,
semimecanizată, mecanizată, 1 1 S32 S32
divizată, la o singură trecere,
15. Elemente de 15.6 Asigură recoltarea eşalonată.
agropedologie şi depozitarea produselor
 Condiţionarea produselor
agricole 1 1
agricole după recoltare.
 Utilaje, unelte şi materiale
necesare la lucrările de
recoltare, condiţionare şi
depozitare a produselor S33 S33
agricole
 Spaţii de depozitare: magazii,
pivniţe, silozuri, depozite 1 1
speciale, pătule.
 Etape ale recoltării şi
depozitării produselor agricole.
 Norme de siguranţă şi sănătate
în muncă.
RECAPITULARE 1 1 S33 S33
TOTAL ORE/ SĂPTĂMÂNI 66 66 33 33