Sunteți pe pagina 1din 55

Tema 1.

Intentarea procesului
civil și taxa de stat

Elena BELEI, dr., conf.,


Departament Drept Procedural
Facultatea de Drept, USM,
2020/2021

1
I). Acte normative:

 Codul de procedură civilă al


Republicii Moldova.
Nr.225 din 30.05.2003. Republicat în:
Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 21.06.2013, nr. 130-134.

2
 
II). Repere bibliografice autohtone:

 Drept procesual civil, partea specială. Redactor


responsabil, coautor Elena Belei // Chișinău, editura Lexon,
2016. – 490 p.
 Poalelungi M. ș.a. Manualul judecătorului pentru cauze
civile. Ediţia II. Chişinău: Tipografia centrală, 2013.
http://despre.csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-ju
stitie/publicatii/biblioteca-csj/91-manualul-judecatorului-pen
tru-cauze-civile-editia-ii-2013

3
UNITĂȚI DE CONȚINUT:

§1. Noțiunea și efectele juridice ale intentării


procesului civil

§2. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul


ei. Procedura corectării neajunsurilor cererii de
chemare în judecată

§3. Taxa de stat

§4. Refuzul și restituirea cererii de chemare în


judecată (temeiuri, procedură și efecte juridice)

4
Intentarea procesului civil – prima fază obligatorie
a procesului civil, care constă din acțiuni
procesuale ale justițiabililor și ale judecătorului
întreprinse în scopul declanșării corecte a
examinării și soluționării unei cauze civile.

*** deși procesul civil se pornește doar la cerere


(niciodata din oficiu), intentarea ca fază procesuală este
inevitabilă.

5
Denumiri legale ale primei faze procesuale:
 intentarea procesului civil (art.7 CPC),

 pornirea procesului (art.71 CPC),

 intentarea acțiunii (art.73 alin.(1), art.172 CPC),

 primirea cererii (art.168 alin.(2), art.173, art.188


CPC),

 acceptarea cererii (art.168 alin.(4) CPC),

 cauză pendinte (art.449 lit.g) CPC), adică cerere


căreia i s-a dat curs (art.171 CPC) și cerere pusă
pe rol (art.267 CPC).
6
Clarificare terminologică:
 Procesul îl poate porni (intenta,
declanșa) doar judecătorul
 numai la cererea justițiabilului
 prin acceptarea cererii (căreia îi dă
curs, se pune pe rol).
 Astfel, cauza civilă devine pendinte
din data adresării în instanță.

7
«Primirea cererii» nu mai
semnifică acceptarea acesteia, adică
intentarea (pornirea) procesului,
ci recepționarea fizică a cererii de
către judecător după distribuire
aleatorie (art.168 alin.(2) CPC)

8
Intentarea procesului constă din două
acțiuni procesuale corelative:
Depunerea cererii = Emiterea unei încheieri
de chemare în judecătorești:
judecată de către  1. fie de refuz în primire
(art.169 CPC),
justițiabil (sesizarea
instanței, adresarea în  2. fie de restiruire a
justiție, introducerea cererii cererii (art.170 CPC),
în instanță).  3. fie de a nu da curs
cererii (art.171 CPC),
 4. fie de acceptare a
cererii de chemare în
judecată (art.168 CPC).

9
Cererea de chemare în judecată:
 se depune personal sau prin reprezentant
special împuternicit (art.81 CPC) la sediul
instanței – data depunerii se confirmă de
funcționarul instanței de judecată aplicată pe un
exemplar al cererrii care se returnează
justițiabilului.

 ori se expediază prin poștă – data depunerii se


consideră data expedierii, marcată cu ștampilă
poștală pe plic.

 în viitor se intenționează depunerea cererii prin posta electronică....

10
Scopurile subiecților la faza intentării
procesului civil:
 Justițiabilul are  Judecătorul are
scopul a accede scopul de verifica
în justiție. dacă accesul la
 Or, intentarea procesului justiție este
civil este prima treaptă a
accesului la justiție,
exercitat conform
respectiv a dreptului la un legii.
proces echitabil.  Or, accesul la justiție nu este
un drept absolut. Statul poate
insitui limitări ale accesului la
justiţie în proporţii rezonabile,
astfel încât dreptul să nu fie
afectat în esenţa sa.

11
Consecințe juridice ale intentării procesului civil:
Consecințe procesual-juridice: Consecințe material-
2. subiecții raportului juridice:
material-litigios obțin un 1. raportul material-litigios
nou statut juridic – încep a este dedus judecății,
valorifica drepturi de instanța este investită cu
reclamant și pârât. cu abilitatea de a examina
și soluționa o cauză
civilă.
4. se conturează res judecata,
adică se impune aplicarea
art.170 alin (1) lit.g) şi 3. se întrerupe termenul de
art.267 lit.d) CPC dacă la prescripţie (art. 401(1)
aceiași sau la altă instanță lit.b) Cod civil).
de va depune aceiași cerere
(acelaș obiect, aceleași 5. pensia de întreţinere se
temeiuri, aceleași părți). va achita din momentul
adresării în judecată (art.
98 alin.(2) Codul familiei).12
Cererea de chemare în judecată este
un prim act de procedură prin care
se începe realizarea efectivă a
principiilor disponibilității,
dreptului la apărare și a acesului la
justiție (art.166 alin.(1) CPC).

13
Cererea de chemare în judecată
trebuie să corespundă unor rigori
legale de formă și de conținut.

14
Forma cererii de chemare în judecată:
 Doar scrisă pe suport de hârtie.

 Cererea de chemare în judecată a


reclamantului persoană fizică care este
asistat în judecată de un avocat şi cererea
de chemare în judecată a reclamantului
persoană juridică trebuie să fie
dactilografiate și depuse prin intermediul
Programului integrat de gestionare a
dosarelor, cu semnătură electronică
avansată calificată.(art.166 alin.(7) CPC).
15
Conținutul cererii de chemare în judecată:

 Elemente esențiale  Elemente neesențiale


(obligatorii) – fără (facultative) – fără de
de care cererea de care cererea de chemare
în judecată oricum este
chemare în
un document integru.
judecată nu poate
fi acceptată.

 Reclamantul  Reclamantul le include în


trebuie să le cerere dacă este posibil
includă în cerere. sau dacă consideră
necesar.

16
Consecințe juridice:
 Dacă lipsește  Dacă lipsește
măcar un element oricare din
esențial, de elementele
regulă, cererii de neesențiale,
chemare în cererea de
judecată nu i se chemare în
dă curs (art.171 judecată trebuie
CPC) acceptată.

17
De regulă, nu se dă curs, deoarece în două cazuri
se aplică o consecință mult mai gravă.

1. Dacă cererea nu este semnată sau este


semnată defectuos se restituie prin
încheiere irevocabilă (art.170 alin.(1) lit.e) și
f) CPC).

2. Dacă la cerere nu este anexată dovada


respectării ordinii prealabile, cererea se
restituie prin încheiere recurabilă (art.170
alin.(2), art.171 și 167 alin.(1) lit.d) CPC).

18
Nu se dă curs, adică se emite o încheiere judecătorească,
în care se indică neajunsurile (defectele) cererii
și se oferă termen de corectare (remediere).

 Dacă reclamantul  Dacă reclamantul


corectează în nu corectează în
termen, cererea termen, cererea
se acceptă, se restituie
considerându-se reclamantului.
depusă la data
adresării.

19
Încheierea de a nu da curs
(art.171 CPC) se contestă odată
cu eventuala încheiere de
restituire a cererii de chemare în
judecată.

20
Elemente esențiale (obligatorii):
1. Datele de identificare ale părților (lit. b), b/1) c) și c/2) alin.
(2) art.166 CPC) și ale reprezentanților acestora, dacă
există;
2. Pretenţiile reclamantului, precum şi valoarea acţiunii,
dacă aceasta poate fi evaluată (lit. d), f), g) alin.(2) art.166
CPC);
3. Circumstanţele de fapt  şi de drept pe care reclamantul
îşi întemeiază pretenţiile (lit. e) alin.(2) art.166 CPC);
4. Indicarea probelor de care reclamantul dispune în
momentul depunerii cererii și de care are nevoie (lit. e),
e/1), e/2) și e/3) alin.(2) art.166 CPC);
5. Date despre respectarea ordinii prealabile (lit. h) alin.(2)
art.166 CPC);
6. Semnătura pe cererea de chemare în judecată (alin. (5)
art.166 CPC).
7. Anexele obligatorii (lit.i) alin.(2) art.166 și art.167 CPC).
21
Pretențiile pot fi diferite:
 (4) Reclamantul poate Valoarea acțiunii se
formula în cererea de calculează
chemare în judecată k) din valoarea fiecărei
mai multe pretenţii, pretenţii aparte - în
conexe prin temeiurile acţiunile care constau
apariţiei sau prin din mai multe pretenţii
probe. (art.166 CPC) de sine stătătoare.
 Pretenții inseparabile, (art.87 CPC)
nu se permite art.188 Pretenții separabile
CPC, (art.188 CPC);
 Se achită doar o taxa Se taxează fiecare capăt
de stat, dacă legea nu de cerere.
prevede altfel.
22
Legea 64/2010 prevede altfel
(1) Pentru cererea de chemare în judecată în
care se solicită dezminţirea, acordarea
dreptului la replică sau exprimarea
scuzelor se achită o taxă de stat în mărime
de 5 unităţi convenţionale. (100 lei)
(2) Pentru pretenţiile cu privire la repararea
prejudiciului moral şi material cauzat prin
defăimare se achită o taxă de stat în
mărimea prevăzută la art. 3 pct. 1) lit. a)
din Legea taxei de stat. (3%)
(art.19 Legea nr.64/2010)
23
7. Anexele obligatorii:
 Dovada în original a achitării taxei de stat;

 Copiile înscrisurilor care confirmă pretenţiile


reclamantului, dacă acesta le deţine la data adresării,
certificate de către parte, pe proprie răspundere;

 Copia de pe actul de identitate al reclamantului persoană


fizică;

 Dovada respectării ordinii prealabile;

 Documentul care confirmă calitatea și eventuala


împuternicire a reprezentantului;

 Un set de copii a actelor enumerate supra pentru pîrît şi


intervenient, dacă ei nu dispun de aceste acte, inclusiv
copia cererii de chemare în judecată.
24
Taxa de stat (art.83 CPC)
  o sumă care se percepe, în temeiul
legii, de către instanţa judecătorească
în beneficiul statului de la persoanele
în ale căror interese se exercită actele
procedurale de judecare a cauzei
civile sau cărora li se eliberează copii
de pe documente din dosar.

25
Repere normative:
 Legea taxei de stat a Republicii
Moldova Nr.1216/1992 (cu
numeroase modificări şi
completări)

 Legi speciale, de ex. Legea


nr.64/2010 privind libertatea de
exprimare.

26
Taxa de stat:
 Se achită în avans de către
reclamant în cuantum diferit în
funcție de categoria și valoarea
acțiunii, cu excepția art.86 alin.(2)
CPC.

 Se calculează în sumă fixă sau în


cotă proporţională, în funcție de
categoria pretenției.
27
Taxa de stat:
 Se achită cu bani în numerar,
precum şi prin transfer din contul
plătitorului în instituţia bancară.

 La cererea de chemare în judecată


trebuie anexat în original bonul de
achitare a taxei de stat (art.167
CPC).
 În caz contrar – art.171 CPC.

28
Pentru taxa de stat:
 Cota fixă este calculată în unităţi
convenţionale.

 Unitatea convenţională este egală


cu 20 de lei

 De regulă, este prevăzută pentru


pretențiile nepatrimoniale.

29
De exemplu:
 desfacerea căsătoriei - 200% u.c. - 40 lei
 desfacerea celei de a 2 căsătorii – 1000% u.c. - 200 lei

 desfacerea căsătoriei cu persoane considerate,


în  modul stabilit, absente fără veste sau în privința cărora
a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, cu persoane
condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de cel
puţin trei ani – 100% u.c.- 20 lei.

 modificarea  sau rezilierea contractului de închiriere a


încăperilor de locuit, prelungirea termenului de primire a
moştenirii, ridicarea sechestrului asupra bunurilor şi pentru
alte cereri de chemare în judecată cu caracter
nepatrimonial sau care nu urmează a fi evaluate  - 500%
u.c. – 100 lei. 30
Cota procentuală se aplică
pretențiilor patrimoniale:
 Depinde de valoarea acțiunii (art.87
CPC), care se indică de reclamant.

 În cazul necorespunderii vădite a valorii indicate a


acţiunii valorii ei reale, judecătorul poate dispune,
pentru stabilirea ei, prezentarea de probe,
cercetarea la faţa locului, efectuarea expertizei din
contul reclamantului.

31
Cota procentuală:
• 3% din valoarea oricărei acţiuni
patrimoniale.

• Însă pentru cererile privind exercitarea


dreptului de GAJ - 0,5% din
valoarea bunului gajat SAU (?) a
creanţei garantate.

32
Cota procentuală a taxei de stat
este limitată minimum și
maximum:
Reclamant persoană fizică:

150 – 25 000 lei;

Reclamant persoană juridică:

270 – 50 000 lei;


33
Taxa de stat se incasează pentru:
 fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi
reconvenţională);

 cererea intervenientului principal.

*** Dacă acţiunea constă din mai multe pretenţii de


sinestătătoare taxa de stat se va achita, reieşind in valoarea
fiecărei pretenţii aparte (art.87 lit.k) CPC);

 cererea vizând cauzele cu procedură specială – 500% u.c.


-100 lei;
 cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti –
în mărimea stabilită pentru cererea de chemare în judecată
în acţiune civilă. (art.346 alin. (2) CPC);

 cererea de declarare a insolvabilităţii;


34
Taxa de stat se incasează pentru:

 cerere de eliberare a titlului executoriu privind


executarea hotărârilor arbitrale – 100 lei;

 cererea de apel - 75%  din taxa ce urmează a fi


plătită la depunerea cererii de chemare în judecată;

 cererea de recurs împotriva deciziilor instanţei


de apel - 50%  din taxa ce urmeazăa fi plătită la
depunerea cererii de chemare în judecată;

35
Nu se achită taxă de stat:
 cererile înaintate instanţei de judecată pe parcursul
examinării cauzei civile care nu modifică caracterul şi
valoarea acţiunii iniţiale impusă cu taxa de stat;

 cererile privind strămutarea cauzei la o altă instanţă de


judecată; cererile de recuzare; cererile de adoptare a unei
hotărâri suplimentare,

 cererile de chemare în judecată în contencios


administrativ;

 cererile de recurs împotriva încheierilor judecătoreşti;

 cererile de revizuire.
36
Scutirea de taxa de stat –
eliberarea intergală sau parţială
de obligaţia achitării taxei de
stat, fie în virtutea legii, fie la
aprecierea judecătorului în cazul
solicitării motivate a părţii
interesate

37
Scutire de taxa de stat:
 Din oficiu – art. 85  La cererea
CPC: persoanei fizice
 Doar reclamanții... sau juridice,
 Ambele părți.... în funcţie de
situaţia materială şi
de probele
prezentate în acest
sens (art.85 alin.(4)
CPC).

38
Alte facilități procesuale
referitoare la taxa de stat:

 Amânarea -  Eşalonarea
suspendarea -achitarea sumei
momentului plăţii, taxei de stat în cel
de la depunerea puţin două tranşe,
cererii până la mărimea cărora
data stabilită de poate fi diferită
instanţă. sau egală, la
aprecierea
instanţei.
39
Consecințe procesuale:
  dacă în faza de pregătire a cauzei
pentru dezbateri judiciare se constată
că reclamantul nu a achitat taxa de
stat în cuantumul prevăzut de lege,
cererea e scoasă de pe rol (lit. k1)
art.267 CPC)
 dacă reclamantul nu a achitat taxa
de stat în termenul stabilit de
instanţă, cererea va fi scoasă de pe
rol şi restituită acestuia (lit.k)
art.267 CPC) 40
Elemente neesențiale (facultative) ale cererii de chemare
în judecată:
1. Cererea de chemare în judecată ……este valabil făcută chiar
dacă poartă o denumire incorectă» (alin.(6) art.166 CPC).
2. Instanța căreia i se adresează justițiabilul (lit.a) alin.(2) art.166
CPC).
3. Numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte
date de contact ale pârâtului (lit.c1) alin.(2) art.166 CPC).
4. Data întocmirii cererii de chemare în judecată.

6. Cererea de chemare în judecată poate cuprinde şi alte date,


importante pentru soluţionarea cauzei, precum şi demersurile
reclamantului (art.166 alin.(3) CPC).
 cererile (demersurile) de scutire integrală sau parţială de taxa de
stat, amânare sau eşalonare a achitării acesteia,
 cererile (demersurile) privind asigurarea probelor,
 cererile (demersurile) privind asigurarea acţiunii civile civile,
 demersurile privind reclamarea de probe,
 excepția de neconstituționalitate.
41
Dacă elementele facultative
lipsesc din cererea de chemare
în judecată nu se produc nici un
fel de consecințe procesuale!!!

42
Reacția judecătorului:
 cerere (demers) de  Încheiere motivată
scutire integrală (de nescutire sau
sau parţială de de scutire)
taxa de stat, nesusceptibilă de
amânare sau recurs (art.99
eşalonare a CPC)
achitării acesteia  Emisă până la
acceptarea cererii
de chemare în
judecată.

43
Reacția judecătorului:
 cerere (demers)  Încheiere de
privind asigurarea asigurare a probei
(se atacă odată cu
probelor
fondul) sau de refuz
în asigurarea probei
(se atacă cu recurs
separat dacă nu e
emisă în timpul
dezbaterilor) – art.128
CPC.
 Emisă «de îndată»
(Art.129 alin.(1) CPC)

44
Reacția judecătorului:
 Cerere (demers) Încheiere motivată
privind de asigurare a acțiunii sau
asigurarea de refuz în asigurarea
acţiunii civile acțiunii (ambele se atacă
civile cu recurs separat
- art.181CPC).

Emisă DOAR după


acceptarea cererii de
chemare în judecată
(art.168 alin.(3)
şi art. 177 alin.(2) CPC). 45
Reacția judecătorului:
 Demers privind  Demers al instanţei
reclamarea de judecată (art.119 alin.
probe. (2) CPC) sau
încheiere de
respingere a
demersului
reclamantului. (de ex.
art.138 alin.(2) CPC)
 se soluționează după
eventuala acceptare a
cererii.
46
Reacția judecătorului:
 Cerere  Încheiere
conform nerecurabilă:
art.12/1 CPC  De ridicarea a excepției de
neconstituționalitate are nu
afectează examinarea în
continuare a cauzei, însă pînă la
pronunțarea Curții Constituționale
asupra excepției de
neconstituționalitate se amînă
pledoariile.
 De refuz în ridicarea excepției de
neconstituționalitate.
 După acceptarea cererii de
chemare în judecată.
47
Cererea de chemare în judecată introdusă în
instanţă se repartizează, în termen de 24 de ore,
judecătorului sau, după caz, completului de
judecată în mod aleatoriu, prin intermediul 
Programului integrat de gestionare a dosarelor
(PIGD).

În 5 zile de la repartizare, judecătorul poate


refuza, restitui, să nu dea curs sau să accepte
cererea de chemare în judecată.

48
Dacă cererea de chemare în
judecată poate fi refuzată,
restituită sau corectată fără
a i se da curs,

atunci se aplică consecinţa cea


mai gravă.

49
Totuși, judecătorii aplică mai întâi art.171 CPC
 Deoarece:
 art.169=265=385(1) lit.e)=445(1)
lit.d) CPC;
 art.170=267=385(1) lit.e)=445(1)
lit.d)
CPC,
 iar 171 CPC (bazat pe 166,167
CPC) nu are nici un echivalent pe
parcursul dezbaterilor și nici în
căile de atac.
 cu excepția art.267 lit.k/1) CPC. 50
Judecătoria Chișinău, sediu Centru
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, mun. Chişinău, MD-2038
Reclamant:
Iurie ALBU
str. Independenţei 40, ap. 311,
mun. Chişinău MD - 2060,
IDNP:0983309072019
tel.fix: 022 766822,
tel.mob.079900111
Reprezentantul reclamantului:
Alexandru PĂDURE,
avocat în baza mandatului
Seria MA nr. 0431996 din 18.12.2019
str. A. Puşkin 26, et. 3,
mun. Chişinău, MD-2012
alexpadure@unam.md
tel./fax: 022 844 636/ 835 687,
tel.mob.0 69567890
Pârâţi:
Alexandru PRUTEAN
str. Pădurii 3,
mun. Chişinău MD-2002,
tel. mob. 073332255, tel. dom.022 522122
Antonina ONICA
str. Zoologică, 5/3, ap.9,
mun. Chişinău, MD-2002
tel.dom. 022782237
51
Alte surse de informație necesare:

 Hotărârea Plenului Curții Supreme de


Justiție nr.5 din 17.11.2014 Cu privire la
actele judecătorului în faza intentării
procesului civil şi pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_exp
l.php?id=189

52
Alte surse de informație necesare:
 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr. 25 din 28 iunie 2004 „Cu privire la
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în
cauzele civile”
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=104

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a


Republicii Moldova nr. 6 din 24 decembrie 2012 privind
modificarea şi completarea Hotărîrii explicative „Cu
privire la practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor
de judecată în cauzele civile” nr. 25 din 28.06.2004.
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=53

53
Site-uri necesare și utile:
 www.justice.gov.md
 www.constcourt.md
 www.csj.md
 www.drept.usm.md
 www.moodle.usm.md

54
Termeni juridici de reţinut:
 intentarea procesului civil (acțiunii civile), pornirea procesului
civil,
 cerere de chemare în judecată,
 element esențial al cererii de chemare în judecată,
 element neesențial al cererii de chemare în judecată,
 distribuire aleatorie a cererii de chemare în judecată,
 primirea cererii de chemare în judecată,
 acceptarea cererii de chemare în judecată,
 cauză pendinte, cerere căreia i s-a dat curs, cerere pusă pe
rol,
 refuz în acceptarea cererii de chemare în judecată,
 restituirea cererii de chemare în judecată,
 nu se dă curs cererii de chemare în judecată.
 Taxa de stat
 Scutire, amânare, eșalonare.

S-ar putea să vă placă și