Sunteți pe pagina 1din 12

Examen Dept procesual civil I. Timp de rezolvare – 2 ore.

Nume, prenume – Scoruș Daniel

Centru tutorial - Bacau

Precizări: rezolvările trebuie trimise până la ora 14.10 (a datei de


08.02.2019) pe adresa de email: sebastian.spinei@ulbsibiu.ro

Studentii care sustin si alte examene vor trimite rezolvarea in doua


ore de la data descarcarii spetei.

Speța.
La registratura instanței este depusă o cerere din care rezultă că reclamantul X
cheamă în judecată pe pârâtul Y, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de
300.000 lei reprezentând despăgubiri de natură delictuală (distrugerea unui
imobil). În partea finală a cererii se află doar numele dactilografiat al
reclamantului. În probațiune, se solicită, între altele, o expertiză grafoscopică
pentru a se dovedi că scrierea de pe un contract pretins încheiat de pârât nu îi
aparține acestuia.

Cererea se comunică în cele din urmă pârâtului Y, care formulează cerere


reconvențională solicitând ca reclamantul să fie obligat să îi plătească suma de
100.000 lei. Deasemenea, solicită ca reclamantul să îi plătească unui terț T o
creanță contractuală de 3000 lei. Solicită administrarea probei cu martori
pentru dovedirea existenței acestei creanțe.

Părțile sunt citate pentru primul termen de judecată. Pârâtul este citat la o
adresă greșită, dar află de proces și se prezintă în instanță.

Acesta pretinde ulterior că reclamantul este o persoană extrem de influentă pe


plan local și se pot ridica suspiciuni cu privire la imparțialitatea instanței.

La al treilea termen de judecată, reclamantul formulează o cerere adițională


prin care arată că înțelege să cheme în judecată și pe pârâtul Z.

1
La al patrulea termen de judecată o persoană P formulează cerere de
intervenție, solicitând obligarea reclamantului la predarea unui bun mobil.
Instanța admite în principiu cererea.

Cauza este inițial repartizată unui complet specializat în soluționarea litigiilor de


contencios administrativ.

Ulterior în cursul procesului, se invocă faptul că pe rolul altei instanțe se află o


cauză identică cu cea în curs.

Deasemenea, se invocă faptul că, la unul din termenele de judecată,


judecătorul s-a exprimat în sensul că pârâtul Y va pierde procesul.

La un alt termen de judecată nu se prezintă reclamantul. Instanța dispune


suspendarea procesului. Pârâtul Y formulează cerere de redeschidere a
judecății. La termenul acordat, pârâtul invocă faptul că reclamantul nu a fost
citat, însă instanța continuă judecata, arătând că reclamantul are termen în
cunoștință.

Întrebări:

 Care este instanța competentă din punct de vedere material și teritorial


să judece cererea principală ? Dar cererea reconvențională (explicați) ?

Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța


domiciliului sau sediului pârâtului, aceasta fiind regula, cu excepția
cazului în care legea nu prevede altfel. În cazul în care domiciliul sau
sediul pârâtului nu sunt cunoscute de către reclamant, atunci cererea
poate fi introdusă la instanța în a cărei circumscripție se află reședința
sau reprezentanța acestuia, iar dacă nici acestea nu sunt cunoscute,
cererea va fi introdusă la instanța domiciliului, sediului, reședinței sau
reprezentanței pârâtului. Așadar, legea prevede faptul că de vreme ce
reclamantul este cel care declanșează procesul civil, acesta trebuie să se
deplaseze la instanța în circumscripția căreia domiciliază pârâtul, iar nu

2
invers. Ambele cereri sunt judecate de tribunalul de domiciliu al
paratului.

 Care sunt neregulile procedurale (încălcări ale dispozițiilor procedurale)


sau erorile săvârșite de:

- reclamant -

- pârât -

- instanța de judecată -

Nu este respectată cerinţa legală privitoare la semnătură în cazul în care,


la sfârşitul cererii, este dactilografiat numele şi prenumele reclamantului, fără a
exista şi semnătura olografă a sa ori a reprezentantului său.

NCPC - Art. 309

Admisibilitatea probei

(1) Proba cu martori este admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune
altfel.

(2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului
său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu
martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea
lui, dacă a fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară
de cazul în care legea specială cere probă scrisă.

De asemenea recuperarea cauzei contractuale ar trebui judecata in alt


proces.

NCPC- SECŢIUNEA a 2-a

Cererea de chemare în judecată

Art. 204
3
Modificarea cererii de chemare în judecată

(1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub
sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal
citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii
modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea
decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi
cercetată de reclamant la dosarul cauzei.

Cererea de interventie - Interventie

Definitie: Oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urmeaza intre
alte persoane. Interventia este in interes propriu cand cel care intervine invoca
un drept al sau. Ea este in interesul uneia din parti cand sprijina numai apararea
acesteia.

Cererea de interventie in interes propriu va fi facuta in forma prevazuta pentru


cererea de chemare in judecata. Ea se poate face numai in fata primei instante
si inainte de inchiderea dezbaterilor. Cu invoirea partilor, interventia in interes
propriu se poate face si in instanta de apel.

Cererea de interventie in interesul uneia din parti se poate face chiar inaintea
instantei de recurs.

Dupa ascultarea partilor si a celui care intervine, instanta va hotari asupra


incuviintarii in principiu a interventiei. Incheierea nu se poate ataca decat o
data cu fondul. Dupa incuviintarea in principiu, instanta va dispune
comunicarea interventiei si, in cazurile in care intampinarea este obligatorie, va
soroci termenul in care aceasta va trebui depusa.

4
Cauza repartizata gresit

„Astfel, în situaţia în care persoana a fost vătămată prin emiterea sau


încheierea unui act, pentru a-l putea contesta la instanța de contencios
administrativ, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să fie emis de o autoritate publică, în sensul legii contenciosului

Autoritatea publică să fi emis actul în regim de putere publică

Actul să fi fost emis în scopul punerii în executare a unor dispoziţii legale

Actul să dea naştere/să modifice/să stingă raporturi juridice.”

Se poate intetnta cerere de recuzare pt. judecator.

Art. 42 din Cod procedură civilă:

(1) Judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca în următoarele


situații:

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a


fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor
chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe
judecător incompatibil;

Suspendarea judecăţii este un incident procedural care constă în


întreruperea temporară a judecării cauzei, din motive voite de părţi sau
independente de voinţa acestora.

În funcţie de natura împrejurării care o determină, suspendarea procesului civil


poate fi: voluntară, legală (de drept) şi facultativă (judecătorească).

5
Codul de procedură civilă prevede expres şi limitativ două cazuri de suspendare
voluntară:

- când ambele părţi solicită suspendarea;

- dacă niciuna dintre părţile legal citate nu se prezintă la judecată şi nici nu s-a
solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Obligatia de a cita partile:

CAPITOLUL II

Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Art. 153

Obligaţia de a cita părţile

(1) Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori
s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în afară de cazurile în care prin
lege se dispune altfel.

(2) Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori
constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor
prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii.

6
 Ce va decide instanța cu privire la cererea principală ? Dar cu privire la
cererea adițională ?

Cererea principala se va judeca.

Cererea aditionala va fi respinsa intruct nu a fost introdusa in


termen.

 Ce excepții procesuale pot fi invocate și ce cereri pot fi formulate în


cauză ?

Exceptiile procesuale

Definitie. Clasificare

Exceptia procesuala constituie mijlocul procesual prin care, in conditiile


legii, partea interesata, procurorul, instanta din oficiu, invoca, in cadrul
procesului civil si fara a pune in discutie fondul dre 323i85d ptului,
neregularitati procedurale privitoare la compunerea si constituirea
instantei, competenta acesteia ori la procedura de judecata sau lipsuri
referitoare la exercitiul dreptului la actiune determinand intarzierea sau
impiedicarea judecatii.

Exceptiile procesuale se pot clasifica astfel:

a)dupa obiectul asupra caruia se invoca:

-exceptii de procedura = vizeaza incalcarea regulilor de procedura privind


compunerea, constituirea instantei, competenta acesteia, si procedura
de judecata.

(Ex: exceptia de recuzare, exceptia de necompetenta, exceptia de


perimare, exceptia de nelegala citare.)

7
- exceptii de fond = privesc lipsuri referitoare la exercitiul dreptului la
actiune.

(Ex: exceptia lipsei de interes, exceptia de prescriptie, exceptia lipsei


calitatii procesuale, exceptia de autoritate de lucru judecat, exceptia
lipsei capacitatii de exercitiu, etc.)

b)dupa efectul pe care tind sa-l realizeze

exceptii dilatorii = tind la amanarea judecatii, declinarea judecatii,


refacerea unor acte de procedura. (Ex: exceptia de conexitate, exceptia
de litispendenta, exceptia de necitare.)

exceptii peremptorii = tind la respingerea sau la anularea cererii ori la


stingerea procesului. (Ex: exceptia de lipsa calitate procesuala, exceptia
lipsei dovezii calitatii de reprezentant.)

c)dupa caracterul normei care o reglementeaza

exceptii absolute = privesc incalcarea unor norme imperative


(ex:exceptia de necompeteata materiala)

exceptii relative = privesc incalcarea unor norme dispozitive (ex: exceptia


de necompetenta teritoriala atunci cand aceasta nu are caracter
exclusiv).

Procedura de solutionare a exceptiilor procesuale

Potrivit art 136 cod pr. civ exceptiile de procedura de ordine


publica(absolute) pot fi invocate oricand in cursul judecatii. Exceptiile
relative vor putea fi invocate doar in conditiile art 115 Cod pr. Civ. ( prin
intampinare) sau 132 cod pr. civ. (pana la prima zi de infatisare).

8
Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si
asupra celor de fond care fac inutila in tot sau in parte cercetarea in fond
a pricinii . Se va putea dispune unirea exceptiei cu fondul numai daca
pentru judecarea exceptiei este nevoie de administrarea de dovezi in
legatura cu dezlegarea in fond a pricinii.

A. Exceptia de necompetenta

Cand in fata instantei se pune in discutie competenta acesteia , ea va


trebui sa stabileasca instanta competenta, ori, daca este cazul, un alt
organ cu activitate jurisdictionala competent. Daca instanta se declara
competenta va trece la judecata pricinii, in caz contrar va declina
competenta in favoarea instantei competente/organului cu activitate
jurisdictionala caruia ii revine competenta de solutionare potrivit legii,
pronuntand o hotarare impotriva careia partile pot declara recurs in 5
zile de la pronuntare.

Dovezile administrate in instanta necompetenta raman castigate


judecatii si instanta competenta nu va dispune refacerea lor decat pentru
motive temeinice(art.160 cod pr. civ.)

Trimiterea dosarului la instanta competenta nu va putea fi impiedicata


de exercitarea caii de atac de catre partea care a obtinut declarare
necompetentei. Ceea ce inseamna ca dosarul nu va fi inaintat instantei
competente daca s-a declarat recurs impotriva hotararii de declinare a
competentei de catre partea care nu a invocat exceptia de
necompetenta.

9
B.Exceptia lipsei capacitatii de exercitiu al drepturilor procedurale a partii
.

Potrivit art 42 Cod pr, civ persoanele care nu au exercitiul drepturilor lor
nu pot sta in judecata decat daca sunt reprezentate, asistate sau
reprezentate in chipul aratat in legile sau statutele care randuiesc
capacitatea sau organizarea lor. Aceasta exceptie poate fi invocata in
orice stadiu al judecatii.. Instanta poate acorda un termen pentru
implinirea lipsurilor, iar daca aceste lipsuri nu se implinesc va anula
cererea. Solutia de anulare a cererii se pronunta prin hotarare.

C.Exceptia lipsei calitatii de reprezentant.

Dovada calitatii de reprezentant se face in conditiile art. 67-72 cod pr. civ
.

Procedura de solutionare a exceptiei este aceeasi cu procedura expusa la


pct B.

D.Exceptia de litispendenta

Potrivit art. 163 cod pr. Civ. Nimeni nu poate fi chemat in judecata
pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai
multor instante. Aceasta exceptie se va putea invoca de catre parti sau
de instanta din oficiu in orice stare a pricinii in fata instantelor de fond.
Daca exceptia este primita dosarul va fi trimis instantei care a fost mai

10
intai investita, iar in cazul in care pricinile se afla in judecata unor
instante de grade deosebite – instantei cu grad mai inalt.

E.Exceptia de conexitate

Conform art 164 cod pr. civ exista conexitate atunci cand exista mai
multe pricini inaintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de
acelasi grad, in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si
al caror obiect si cauza au intre dansele o stransa legatura.

Intrunirea poate fi facuta si de instanta din oficiu.

Instanta se pronunta asupra exceptiei prin incheiere. Daca admite


exceptia dosarul va fi trimis instantei mai intai investita, afara daca
partile nu cer trimiterea cauzei la una din celelalte instante. Exceptie face
situatia in care una dintre pricini este de competenta unei instante si
partile nu o pot inlatura (ex:competenta teritoriala exclusiva). In ipoteza
admiterii exceptiei dosraele conexate se vor atasa dosarului la care s-a
facut conexarea. Pentru celelalte, in registrul informativ al instantei se va
face mentiunea „conexat la dosarul nr……….” dupa care mentiunile
privind traseul judiciar parcurs de catre dosarul conexat vor fi
evidentiate la rubrica din registrul informativ corespunzator dosarului la
care s-a facut conexarea.

Daca instanta respinge exceptia de conexitate se va pronunta de


asemenea prin incheiere.

Pricinile reunite pot fi despartite in orice stare a pricinii(art 165 Cod pr.
civ.). In aceasta ipoteza, dosarele isi vor relua identitatea initiala, datele
din registrul informativ fiind reiterate pentru fiecare dosar in parte cu
incepere de la momentul despartirii cauzelor. Pentru perioada in care
dosarele au fost conexate datele privind traseul judiciar al acestora se

11
vor regasi doar la rubrica din registrul informativ apartinand dosarului la
care s-a facut conexarea.

F.Exceptia de autoritate de lucru judecat

Potrivit art. 1201 cod civil „ este lucru judecat atunci cand a doua cerere
in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este
intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate.”

Este o exceptie de fond, de ordine publica, peremptorie. Poate fi


invocata de catre parti sau de judecator chiar inaintea instantelor de
recurs.

Daca exceptia este admisa se va pronunta o hotarare .

Daca este respinsa instanta va pronunta o incheiere interlocutorie.

12