Sunteți pe pagina 1din 26

CELULA

DIVIZIUNEA CELULARĂ
Silvia OLTEANU – Colegiul Național ”Nichita Stănescu” Ploiești
2. Ştiind că într-o celulă vegetală uninucleată se găsesc 250 de
mitocondrii, 300 de plastide, 50.000 de ribozomi, un reticul
endoplasmatic, 15 dictiozomi şi o vacuolă uriaşă alegeţi răspunsul
corect referitor la:
•numărul de structuri cu membrană dublă din această celulă
•numărul de organite lipsite de membrană
•vârsta celulei şi poziţia nucleului

  a b c
A 551 50000 celulă bătrână cu nucleu parietal
B 567 50367 celulă tânără cu nucleu central
C 551 5017 celulă bătrână cu nucleu periferic
D 550 50000 celulă bătrână cu nucleu periferic
 1. Ce număr de nucleoli şi de centrozomi poate prezenta o celulă umană în momentul
definitivării ei funcţionale dacă celula este:
 a. hematie adultă; b. hepatocit; c. neuron
Celula

 Definiție: celula reprezintă unitatea structurală, funcțională și genetică a tuturor


organismelor vii, fiind capabilă de autoreglare, autoconservare și autoreproducere.
-1665: Robert Hooke – a utilizat pentru prima dată termenul de
celulă (lat. cella – cămăruță) - în urma unor observații la microscop
pe o secțiune prin scoarța arborelui de plută - observă niște
cămăruțe (pori) separate prin pereți rigizi
 CITOLOGIE - știința care se ocupă cu studiul morfologic, anatomic și fiziologic
al celulelor
Caracteristici ale celulelor

1. Dimensiunile celulelor:
 în general sunt microscopice: 20-30 microni
(unitatea de măsură: micronul); dimensiuni mai
mari (ovul, celule din fructe de citrice, fibra
musculară striată); celule f. mici – hematia: 7,5
microni

2. FORMA CELULELOR: initial toate celulele au


formă globulară; prin diferențiere și adaptare la
funcţia îndeplinită, forma celulei variază:
pavimentoase (celule din epidermă), stelată
(osteocitul, celula gliată), cilindrice (fibra musculară
striată), fusiformă (fibra musculară netedă),
globulară/ disc biconcav (hematia), neregulată
(neuronul) etc.
STRUCTURA CELULELOR
Deși variate, aproape toate celulele au elemente comune:
 Membrană – o barieră care le înconjoară, le protejează, realizează schimburile cu mediul extern
 Citoplasmă (mediul intracelular):
 sediul procesele celulare
 conține organite celulare cu structuri și funcții specifice
 Material genetic sub forma acizilor nucleici, care controlează activitățile celulei:
 ADN (acid dezoxiribonucleic) – stochează informaţia pentru:
 propria sa replicaţie
 ordinea de înlănţuire a aminoacizilor în proteine
 ARN (acid ribonucleic) – intervine în procesul de sinteză a proteinelor

TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE


Cel mai important criteriu în clasificarea celulelor este modul de organizare a materialului
genetic: CELULE PROCARIOTE și EUCARIOTE.
TIPURI DE CELULE: PROCARIOTE și EUCARIOTE

1. Celula EUCARIOTĂ – la majoritatea organismelor:


protiste, fungi, plante și animale
- are dimensiuni mai mari, unele chiar macroscopice
- are NUCLEU propriu-zis și este compartimentată
- Prezintă: perete celular, membrană celulară, citoplasma:
nestructurată (hialoplasma) și structurată (organite citoplasmatice:
ribozomi, mitocondrii, centrozom, citoschelet, dictiozomi (aparat
Golgi), lizozomi, REN și RER, vacuole, plastide.

2. Celula PROCARIOTĂ - bacterii, cianobacterii:


- mai mică (de 10 ori) decât cea eucariotă;
- structură simplă – fără nucleu, material
genetic organizat în NUCLEOID
- componente obligatorii: perete celular (mureină),
membrană celulară, citoplasmă (vâscoasă, fără curenți
citoplasmatici), ribozomi, mezozom, incluziuni ergastice
- componente accesorii: capsulă, flageli, cili etc.
STRUCTURA, ULTRASTRUCTURA ȘI ROLUL COMPONENTELOR CELULARE
I. ÎNVELIȘURI CELULARE:
a. Membrana celulară - Plasmalema
 un strat subţire ce separă conţinutul celular de mediul înconjurător
 structura: de natură lipido-proteică, fiind formată dintr-un strat bimolecular
fosfolipidic, în care sunt inclavate molecule de proteine (extrinseci, intrinseci, transmembranare).
MODELUL MOZAICULUI FLUID: explică structura membranei prin faptul că:
 membrana celulară este fluidă
 lipidele şi proteinele membranei sunt în permanentă mişcare: proteinele se deplasează de-a lungul lipidelor
schimbându-şi locul şi formând desene sau mozaicuri.
Plasmalema prezintă permeabilitate selectivă și este polarizată electric.
B. PERETELE CELULAR
 este o structură nevie
 conține polizaharide cu structură fibrilară: celuloză la plante și chitină la fungi;
 conferă rigiditate și menține forma celulei
 Rol: de apărare, asigură schimbul de apă și substanțe dintre celule și mediul înconjurător.
CITOPLASMA: ORGANITE CITOPLASMATICE COMUNE

II. Citoplasma – reprezintă mediul intracelular, situat între membrana celulară și nucleu, se prezintă sub formă de:
 Citoplasmă fundamentală – hialoplasma – constituie mediul intern al celulei în
care se desfășoară principalele procese metabolice;
Incluziuni celulare: produși ai proceselor celulare
 Citoplasmă structurată – reprezentată de organite celulare comune și specifice
1. RETICUL ENDOPLASMATIC (RE): un sistem de canalicule intracitoplasmatice ce leagă
membrana și nucleul, asigurând transportul de substanțe în toată citoplasma;
există două forme:
a. REN (neted) – rol în sinteza lipidelor și în metabolismul glicogenului;
b. REG (granular-rugos) asociat cu ribozomii, cu rol în sinteza proteinelor.
2. RIBOZOMII (GRANULELE LUI PALADE):
 dimensiuni submicroscopice; sunt lipsiți de membrană; pot fi liberi în citoplasmă
sau sunt atașați de REN;
- sunt alcătuiți din 2 subunități legate prin ARNm; conțin ARN și proteine
 Rol: în biosinteza proteinelor: la nivelul lor se asamblează aminoacizii, pe baza
informației genetice din ARNm
3. Complexul Golgi (totalitatea dictiozomilor):
 sistem membranar localizat în apropierea nucleului
 dictiozomii sunt formați din discuri sau cisterne suprapuse și micro-/ macrovezicule de
secreție
 Rol: în secreția celulară și transportul acestor secreții; mai dezvoltat în celulele secretoare.
4. Mitocondriile – uzinele energetice ale celulei:
 Structură: membrană dublă, cea internă este cutată formând criste /
tubuli, pe care se găsesc enzime oxidoreducătoare; matrice - matrix
(conține ADN, ARN, mitocondriile fiind capabile de autodiviziune);
 Rol: în respirația celulară prin care se eliberează energie (stocată
în ATP);
 sunt numeroase în celulele cu activitate intensă (celule hepatice,
celule musculare striate etc.)

5. LIZOZOMII:
 organite de formă sferică sau ovoidală, care au o membrană simplă și o
matrice lizozomală în care se găsesc peste 40 enzime hidrolitice (digestive)
 Se găsesc în număr mare în leucocite și celulele îmbătrânite
 Rol: - în digestia intracelulară (prin fagocitoză)
- în distrugerea corpurilor străine sau a structurilor îmbătrânite celulare.

6. CENTROZOMUL (CENTRUL CELULAR): evidențiat la animale, alge, ciuperci;


 se află în apropierea nucleului
 format din doi corpusculi cilindrici (centrioli) înconjurați
de o zonă citoplasmatică densă
 rol în diviziunea celulară prin formarea fusului de diviziune
 lipsește în celulele care nu se divid (ex. neuron)
Organite celulare specifice: celulei vegetale

1. PLASTIDELE – organite specifice celulei vegetale; dpdv funcțional, pot fi:


A. Fotosintetizatoare:
 Cloroplaste (conțin pigmenți verzi, clorofilieni):
 Feoplaste (conțin pigmenți bruni, la algele brune)
 Rodoplaste (conțin pigmenți roșii, la algele roșii).
 Structură: au membrană dublă, cea internă formează lamele stromatice (tilacoide ); în lungul lor se dispun discurile
grana ce conțin pigmenți asimilatori; stroma (substanța fundamentală ce conține ribozomi, granule de amidon,
incluziuni lipidice, ADN, ARN, deci sunt organite autodivizibile.
Rol: în fotosinteză: sinteza substanțelor organice din substanțe anorganice în prezența energiei luminoase captate cu
ajutorul pigmenților clorofilieni.

B. Nefotosintetizatoare:
 Leucoplaste (plastide incolore – nu au pigmenți): rol în depozitarea substanțelor de rezervă:
- amidon – amiloplaste (tuberculi de cartof)
- uleiuri – oleoplaste (floarea soarelui)
- proteine – proteoplaste (în semințele plantelor; la fasole).
 Cromoplaste – conțin pigmenți roșii-portocalii; dau culoare petalelor, unor frunze, fructe sau unor rădăcini (la morcov)
2. VACUOLE - structuri permanente în celula vegetală (mici și numeroase în celulele tinere, iar în
cele adulte rămâne o singură vacuolă mare)
 conțin suc vacuolar (amestec de apă cu săruri minerale, glucide și enzime)
 depozitează substanțe de rezervă;
 pot conține antociani (substanțe ce determină culoarea organelor plantelor)
Organite celulare specifice unor celule animale:
a. Miofibrilele (specifice celulei musculare) conțin proteine contractile (actină și
miozină) cu rol în realizarea contracției musculare.
Corpusculii Nissl (corpi tigroizi) sunt specifici neuronului; au rol în sinteza
proteinelor neuronale.
Neurofibrilele – sunt specifice neuronului; au rol în susținerea neuronului și de a
facilita transmiterea impulsului nervos.

III. NUCLEUL (grec. karion – nucleu) – coordonează toate activitățile celulei


 conține informația genetică și are rol în transmiterea acesteia
 după numărul de nuclei, celulele pot fi: anucleate: hematiile adulte;
mononucleate: majoritatea; binucleate: celulele hepatice; polinucleate
(fibrele musculare striate)
Structură:
- membrană nucleară dublă, cu pori;
- carioplasmă formată din cariolimfă (partea lichidă) și cromatină
(conține ADN, ARN, proteine, ioni de Ca2+ și Mg2+ ; la începutul diviziunii
celulare diferențiază cromozomii);
- 1-3 nucleoli (alcătuiți din ARN și proteine; rol în diviziunea celulară).
DE REȚINUT!
Componente specifice celulei vegetale: peretele celular, plastidele și vacuolele.
Organite specifice celulei animale: Lizozomii; miofibrile (în fibra musculaă), neurofibrile și corpulsculi
Nissl (în neuron)
Organitele celulare delimitate de:
 membrană dublă: nucleul, mitocondria, cloroplastul
 membrană simplă: reticulul endoplasmatic, aparatul Golgi, lizozomii
 nu au membrană: ribozomii, centrozomul, flagelii, cilii, microtubulii.
Organite celulare autodivizibile - nucleul, mitocondria, cloroplastul; conțin ADN, deci au capacitate
de autoreproducere.
Componente protoplasmatice (partea vie a celulei): membrana celulară, citoplasma, nucleul, reticulul
endoplasmatic, ribozomii, dictiozomii, mitocondriile, plastidele, centrul celular, cilii, flagelii,
corpusculii Nissl, neurofibrile, miofibrile.
Componente neprotoplasmatice (partea nevie): formaţiuni celulare nevii, caracteristice, mai ales,
celulelor vegetale: peretele celular, vacuomul celular (totalitatea vacuolelor dintr-o celulă vegetală
matură) şi incluziunile ergastice (produse anorganice sau organice, rezultate în urma procesului de
metabolism).
Diviziunea celulară
Procesul care asigură producerea de noi celule care le înlocuiesc pe cele distruse, ajută la creșterea și dezvoltarea
organismului, refacerea țesuturilor uzate, precum și menținerea țesuturilor, organelor în bună stare de
funcționare.
DIVIZIUNEA CELULARĂ poate fi:
A. DIRECTĂ – AMITOZA (caracteristică procariotelor, dar și în unele celule eucariote: la protiste, la celulele pe
cale de regenerare, în ţesuturile canceroase, în gale, leucocite etc.):
- celulele se înmulțesc rapid;
- nu prezintă fus de diviziune;
 nu se individualizează cromozomi omologi;
 învelișul nuclear nu dispare.
se realizează prin:
1. strangulare = gâtuire: celula se subțiază la mijloc până ce se obțin două celule-fiice
2. fragmentare – apariția unui perete despărțitor care împarte conținutul în două celule-fiice
Diviziune celulară indirectă – cariokinetică

B. DIVIZIUNEA INDIRECTĂ cariokinetică (la eucariote: majoritatea organismelor vii):


CICLUL CELULAR – totalitatea evenimentelor prin care o celulă a organismului crește, își dublează cromozomii și se
divide, rezultând astfel 2 celule identice. Ciclul celular are 2 perioade:

1. INTERFAZA: precede diviziunea; cuprinde 3 faze: G1 presintetică: biosintetică și de creștere / dublarea conținutului
celular; G2 postsintetică: de creștere; sinteză componente necesare realizării diviziunii: enzime, ARN, proteine; S
(sintetică) – sinteza și dublarea ADN.

2. DIVIZIUNEA CELULARĂ PROPRIU-ZISĂ:


MITOZA și MEIOZA: se desfășoară în mai multe faze succesive (modificări ale
nucleului și restructurări ale materialului genetic – individualizarea cromozomilor);
- prezintă fus de diviziune – prin autoduplicarea centrozomului; asigură
distribuirea echilibrată a cromozomilor în celulele-fiice;
- cromatina nucleară se condensează și se spiralizează formând cromozomi
(structuri permanente ale nucleului, dar vizibili la microscop numai în timpul diviziunii celulare).
Eucariotele prezintă un număr variabil de cromozomi, constant pentru diferite specii. Totalitatea cromozomilor existenți în
celulă reprezintă setul de cromozomi (n).
După numărul de seturi de cromozomi, celulele sunt: - diploide (2n) – celulele somatice (ale corpului)
- haploide (n) – celule reproducătoare (gameți)
Acizii nucleici
 Sunt substanțe macromoleculare alcătuite din unități numite nucleotide, care formează lanțuri sau catene
 O nucleotidă = bază azoată + zahar (pentoză) + radical fosforic
 AND (acid dezoxiribonucleic) ARN (acid ribonucleic
- structură: bicatenară - monocatenară
- baze azotate: A, T, G, C - A, U, C, G
- pentoză – dezoxiriboză - riboză
- radical fosforic – același la ADN și ARN
Cele două lanțuri (catene) formează dublu helix.
Cromozomi ȘI gene
În organismul unui individ de mărime
medie există mii de miliarde de celule (cu
dimensiuni de ordinul micronilor) care
formează împreună țesuturi, iar apoi
organe ale corpului nostru.
Fiecare celulă are un nucleu în interiorul
căruia există informația genetică, grupată în
aproximativ 30 000 de gene diferite.
Genele conțin instrucțiuni pentru sinteza
proteinelor, care determină apariția unui
anumit caracter.
Structura ADN
ADN (acid dezoxiribonucleic) este o
macromoleculă chimică foarte lungă,
împachetată strâns (spiralată
și condensată), formând structuri numite
cromozomi.
ADN-ul se găsește sub forma unui filament
de
- cromatină în nucleul celulei
- sub formă de cromozomi în timpul
diviziunii celulare.

Exercițiu:
- recunoaște celulele de mai jos;
- conțin ADN și cromozomi în stare adultă?
Argumentează răspunsul!
Structura ADN
ADN-ul este format din două lanțuri laterale numite catene, răsucite ca o spirală, una în jurul celeilalte,
formînd un dublu helix.
Spre interiorul dublu helixului se găsesc combinații de patru baze azotate: adenina (A), timina (T),
guanina (G) și citozina (C).
Bazele azotate de pe cele două catene formează perechi:
- Adenina se leagă cu Timina
- Guanina se leagă cu Citozina
Macromolecula de ADN este alcătuită din unități mai simple numite
nucleotide.
 O nucleotidă este alcătuită din:
- o bază azotată: A, T, G, C
 - un monozaharid: este notat cu D
 - un radical fosforic: notat cu P.
Bazele azotate se leagă totdeauna în perechi:
A=T
T=A
G≡C
C≡G
MITOZA

CICLUL INTERFAZA – cromozomul monocromatidic își sintetizează


CELULA cromatida pereche și devine bicromatidic
R DIVIZIUNEA MITOTICĂ = MITOZA – cuprinde:
MITOTI
C

I. CARIOKINEZA (diviziunea nucleului) – se realizează în patru faze:


PROFAZA - condensarea și spiralizarea cromatinei – cromozomi bicromatidici
- dezorganizarea membranei nucleare și a nucleolilor
- diviziunea centromerului – formarea fusului de diviziune
METAFAZA - dispoziția cromozomilor bicromatidici în plan ecuatorial – placa metafazică –
diadă cromozomială
- clivarea cromozomilor bicromatidici; rezultă cromoz. monocromatidici
ANAFAZA - migrarea cromozomilor monocromatidici spre capetele fusului de diviziune; la
jumătatea distanței dintre ecuator și polii celulei
TELOFAZA - cromozomii au ajuns la polii fusului de diviziune
- dezorganizarea fusului de diviziune
- reorganizarea membranei nucleare și a nucleolilor
II. CITOKINEZA – după formarea nucleelor celulelor-fiice și diviziunea organitelor celulare
apare o membrană plasmatică care separă celulele-fiice.
Prin MITOZĂ rezultă două celule-fiice (diploide: 2n) care au același număr de cromozomi ca și
celula-mamă din care s-au format.
MEIOZA – Ciclul meiotic cuprinde:
INTERFAZA I - formarea cromozomilor bicromatidici
DIVIZIUNEA MEIOTICĂ - proces complex care constă în 2 diviziuni succesive: diviziunea I (reducțională) și diviziunea II (ecvațională).
Între cele două diviziuni poate exista o perioadă de trecere (interchineza) – fără sinteză de ADN.
I. ETAPA REDUCȚIONALĂ – MEIOZA I: dintr-o celulă mamă diploidă (2n) se obțin două celule haploide (n) cu cromozomi bicromatidici;
se desfășoară în patru faze:
PROFAZA I Este cea mai lungă fază caracterizată prin:
- dezorganizarea membranei nucleare și a nucleolilor; formarea fusului de diviziune;
- individualizarea cromozomilor bicromatidici; dispunerea cromozomilor în perechi de omologi (unul matern și unul patern)
formând bivalenți – tetrade cromozomiale;
- realizarea de schimb reciproc de segmente cromatidice între cromozomii omologi (crossing-over), cu formarea
cromozomilor recombinați – recombinare intracromozomială
METAFAZA - dispunerea tetradelor cromozomiale în placa ecuatorială (metafazică)
I - separarea perechilor de cromozomi recombinați genetic prin crossing-over și migrarea aleatorie a cromozomilor întregi,
bicromatidici, spre polii fusului de diviziune – recombinare intercromozomială
ANAFAZA I - migrarea cromozomilor bicromatidici recombinați spre capetele fusului de diviziune (la ½ distanței)
TELOFAZA - cromozomii au ajuns la polii celulei; dezorganizarea fusului de diviziune; reorganizarea membranei nucleare și a nucleolilor;
I formarea peretelui despărțitor și a 2 celule-fiice haploide (½ din nr.cromozomi ai celulei-mamă)
INTERFAZA Celulele-fiice se despart, trec printr-o scurtă interfază nonsintetică, urmate de a doua etapă (ca o mitoză)
II
II. ETAPA ECVAȚIONALĂ – DE MATURAȚIE – MEIOZA II: se desfășoară în 4 faze: PROFAZA II, METAFAZA II, ANAFAZA II,
TELOFAZA II. Rezultă, în final, 4 celule-fiice haploide, care vor forma gameții. Cromozomii celulelor-fiice sunt monocromatidici, recombinați
genetic.
-asigură constanța -asigură constanța numărului de
numărului de cromozomi cromozomi la speciile cu
în diviziunea celulelor reproducere sexuată: gameții au
somatice ½ din numărul de cromozomi al
-asigură creșterea și celulelor somatice; fecundație –
dezvoltarea organismului refacerea nr.crom. ai speciei
-asigură regenerarea -crește variabilitatea genetică a
țesuturilor și organelor organismelor (crossing-over,
recomb.intercromozomială
TEST (model subiecte BAC)

Subiectul I

A. Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie
corectă:
În funcție de existența nucleului, celulele pot fi:........................și ................................. .
Prin mitoză rezultă 2 celule ............................, iar prin ............................rezultă 4 celule haploide.
B. Precizaţi două organite celulare cu membrană dublă; precizați pentru fiecare câte o caracteristică specifică.
C. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Este constituent specific celulei vegetale:
A. leucoplastul; B. mitocondria; C. dictiozomul; D. centrozomul.
2. Organit celular cu membrană simplă este:
B. mitocondria; B. ribozomul; C. cloroplastul; D. lizozomul.
3. Cromozomi monocromatidici se întâlnesc în:
C. profaza mitozei; B. metafaza II; C. telofaza I; D. anafaza II.
4. Tetradele cromozomiale se întâlnesc în:
A. metafaza mitozei; B. metafaza II; C. metafaza I; D. anafaza I.
D. Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este
adevărată, scrieţi, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei,
litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu folosiți negaţia.

1. Hepatocitele sunt celule anucleate.


2. Celule procariote sunt bacteriile.

SUBIECTUL II
O celulă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune. Știind că
celula conține 2n=20 cromozomi, stabiliți:
 a. Numărul de cromozomi și numărul de cromatide din celulele sexuale formate în urma
diviziunii acestei celule
 b. Etapele acestui tip de diviziune
 c. Prezentaţi trei caracteristici ale profazei meiotice.
 d. Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi: rezolvați cerința pe
care ați propus-o.
SUBIECTUL III
Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.
a. Numiți cele două substanțe de bază prezente în membrana celulară
b. Precizați câte o substanță chimică din structura peretelui celular la bacterii, fungi și plante
c. Alcătuiți un minieseu cu titlul Celula eucariotă folosind informația științifică adecvată. În acest scop,
respectați următoarele etape: - enumerarea a 6 noțiuni specifice acestei teme
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, folosind
corect și în corelație noțiunile enumerate.

Materialul îl puteți găsi accesând site-ul https://educatiebiologie.wordpress.com/, unde veți găsi și alte
materiale de biologie.
Vă mulțumesc!
Succes!

S-ar putea să vă placă și