INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni CUVÂNT ÎNAINTE Volumul în cauză include un Studiu cu referire la deportările în masă din RSSM, operate de autorităţile sovietice de ocupaţie în zilele de 13-16 iunie 1941 şi un corpus de documente-95%, versiune inedită şi 5%-versiune edită . Studiul este realizat în baza documentelor inserate în compartimentul „Documente", dar şi cu utilizarea întregii bibliografii referitoare la acest subiect. El debutează cu o trecere succintă in revistă ale unor politici asemănătoare, promovate de autorităţile imperiale ruse în Basarabia în secolul al XlX-lea - începutul secolului XX-lea - strămutări de populaţie, preponderent românească, din această regiune în Caucazul de Nord şi în Siberia. Sunt invocate de asemenea deportările din RASS Moldovenească din anul 1930 dar şi alte strămutări forţate de populaţie care au fost operate din respectiva regiune în anii următori. Elucidarea primului mare val al deportărilor din RSSM, cel din iunie 1941, alcătuieşte partea principală a studiului, incluzând aspecte legate de elaborarea operaţiunii de deportare, aplicarea acesteia în practică, consecinţele dramatice ale unor atare politici asupra familiilor deportate, dar şi asupra destinului acestor teritorii. Compartimentul "Documente" include un corpus important de documente inedite şi câteva documente edite care permit reconstituirea mai multor aspecte necunoscute despre pregătirea şi instrumentarea operaţiunii de deportare. Acest compartiment conţine listele persoanelor din mai multe raioane ale RSSM, trimise în lagărele de concentrare (de regulă a capilor de familie), dar şi a celor ce au fost deportaţi în Kazahstan şi Siberia ( cu preponderenţă copii, femei şi persoane în etate). În ciuda faptului că o parte din listele celor deportaţi şi ale celor condamnaţi la internare în lagărele de concentrare sunt pierdute şi puţin probabil să fie cândva recuperate, şi cele inserate în acest volum ne permit să reconstituim aspecte importante referitoare la categoriile sociale vizate de respectiva operaţiune, dar şi cu referire la entităţile naţionale care au suferit cel mai mult de pe urma unor atare politici. Printre categoriile vizate de acest val al primelor deportări în masă din Basarabia erau aşa-zisele elemente "antisovietice" şi "contrarevoluţionare". Din rândul lor făceau parte reprezentanţii mai multor categorii sociale, unele deja, practic, inexistente în Basarabia: marii latifundiari, marii industriaşi, marii comercianţi. În listele persoanelor deportate intrau cei care şi-au exercitat serviciul în administraţia publică locală, membriai partidelor politice româneşti, foştii poliţişti şi jandarmi. O categorie specială o constituiau transfugii din fosta Rusie imperială sau cea sovietică, ţinta predilectă alcătuindu-o foştii participanţi la mişcarea albă. În afara de etnicii români, care predomină in respectivele liste, pe următorul loc sau situat minoritarii evrei, care au constituit o parte importantă a listelor persoanelor deportate din oraşele şi târgurile din RSS Moldovenească. Acest aspect are o importanţă deosebită, despre care nu am avut până în prezent dovezi certe şi care acum, scoase la iveală, ne permit să reconstituim, cel puţin parţial drama evreilor din Basarabia în cadrul deportărilor în masă din acest ţinut din vara anului 1941.

1

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

ANTECEDENTE ALE UNOR POLITICI DE STRĂMUTARE FORŢATĂ DE POPULAŢIE DIN BASARABIA Un loc aparte în multitudinea crimelor comise de regimul totalitar comunist îl ocupă deportările de populaţie şi internările persoanelor indezirabile în lagărele de concentrare. Atare politici antiumane au vizat şi cele două entităţi pseudostatale din componenţa URSS - RASS Moldovenească şi RSS Moldovenească, în anii 30-40 şi începutul anilor 50 ai secolului al XX-lea, provocând drame cumplite, cu numeroase victime. Basarabia, aflată sub ocupaţie imperială rusească, s-a confruntat, în repetate rânduri, cu atare politici de strămutare de populaţie. Un prim episod, a fost cel care îi viza pe tătarii nogaici din Bugeac, ce au fost strămutaţi, în mod forţat, din această regiune, la1807, în gubernia Taurida. La începutul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, câteva mii de locuitori au părăsit Basarabia, fiind ademeniţi de ofertele generoase din partea autorităţilor imperiale, care le promiteau să le ofere terenuri arabile întinse în regiunile din nordul Caucazului. Cel mai amplu exod de populaţie din Basarabia, sub administraţie imperială rusească, s-a produs în perioada anilor 90 ai secolului al XIX-lea şi până în anul 1914, când din acest ţinut au plecat peste 60.000 de persoane, ademenite cu promisiuni frumoase de către autorităţi, de a le acorda suprafeţe întinse în regiunile din Extremul Orient. Autorităţile imperiale ruse, prin promovarea unor atare politici, urmăreau, cel puţin, două scopuri majore-dezamorsarea unor tensiuni majore în spaţiul rural din Basarabia, unde, către începutul anilor 90 ai sec. al XIX-lea exista un înalt procent defamilii ţărăneşti pauperizate, care constituiau un real pericol pentru destabilizarea echilibrului social fragil în spaţiul rural şi promovarea vechii politici de asimilare şi rusificare a populaţiei majoritare româneşti din ţinut prin intermediul diminuării ponderii acesteia în raport cu populaţia alogenă. Această politică de dislocare a populaţiei autohtone a eşuat, înregistrându-se consecinţe negative pentru acei care au dat curs promisiunilor tentante din partea autorităţilor imperiale ruseşti de ocupaţie, ce s-au adeverit a fi false. O bună parte dintre aceştia au revenit în Basarabia, sărăciţi de-a binelea, fără şansa de a-şi recupera proprietăţile vândute înainte de plecare. Regimul bolşevic a aplicat la scară mult mai largă politicile de strămutare forţată de populaţie, cu consecinţe dezastruoase pentru aceasta. Atare politici se deosebeau în mod radical de cele practicate de autorităţile imperiale ruseşti. Dacă acestea din urmă recurgeau la principiul benevol al strămutărilor de populaţie, seducând-o cu promisiuni frumoase, autorităţile comuniste aplică politica deportărilor forţate, cu confiscarea averilor mobile şi imobile ale familiilor deportate, cu internări în lagăre de concentrare ale elementelor periculoase şi cu imense victime umane.

2

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni DEPOSEDĂRI ABUZIVE DE BUNURI ŞI DEPORTĂRI DE POPULAŢIE DIN RASS MOLDOVENEASCĂ

Până la drama românilor basarabeni, provocată de raptul teritorial de la 28 iunie 1940, calvarul comunist a fost cunoscut mai întâi de românii transnistreni, dar şi de reprezentanţii altor entităţi naţionale din cadrul pseudoautonomiei moldoveneşti - aşanumita RASS Moldovenească, instituită de regimul bolşevic, la 1924, în componenţa RSS Ucrainene, în calitate de cap de pod pentru viitoarea expansiune împotriva României. Noua politică economică (NEP), inaugurată de Lenin, în anul 1921, după eşecul dezastruos al aşa-zisei politici a „comunismului de război", a produs primele efecte pozitive în spaţiul rural din RASSM, către mijlocul anilor '20. Renunţarea la rechiziţiile forţate de cereale şi substituirea acestora cu impozitul în natură au reanimat, într-o anumită măsură, agricultura, contribuind şi la o relativă ameliorare a situaţiei ţăranilor. Factorul cointeresării personale a ţăranului producea efecte pozitive. După ce-şi onora obligaţiunile sale faţă de stat, acesta putea să-şi realizeze surplusul de producţie agricolă la preţuri convenabile, reglementate de piaţă. Din dorinţa de a stoarce un maxim beneficiu, necesar pentru realizarea planurilor grandioase ale industrializării, autorităţile comuniste reduc drastic preţurile de achiziţie pentru producţia agricolă, pe care o exportau, în mare parte, pentru a obţine valuta necesară pentru achiziţionarea de utilaj industrial în străinătate. Aceasta îi determină pe ţărani să refuze şi ei, la rândul lor, să-şi vândă surplusurile de producţie agricolă. În consecinţă, se declanşează criza colectărilor de cereale1. Pentru a evita pe viitor asemenea situaţii, s-a decis socializarea terenurilor agricole, aflate în proprietatea ţăranilor, precum şi a altor proprietăţi mobile şi imobile ale acestora şi trecerea lor în proprietate colectivă. Ţăranii fără proprietate privată şi dependenţi întru totul de retribuirea muncii lor în colhozuri şi sovhozuri, nu mai puteau să se împotrivească politicilor antiumane de despuiere şi exploatare cumplită promovate de statul bolşevic. Pentru a realiza colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti, adică despuierea de bunuri mobile şi imobile a ţăranilor, trebuia înfrântă rezistenţa acestora faţă de atare politici, certate cu legităţile obiective ale unei economii normale. Pentru a băga groaza în rândul ţăranilor şi a-i determina să se conformeze unor asemenea practici, a fost inventat duşmanul feroce al acestor transformări socialiste în agricultură. Acesta devine aşanumitul „chiabur"- ţăranul înstărit, care, conform aserţiunilor liderilor bolşevici, în virtutea caracterului lui „rapace şi egoist", se opunea cu înverşunare politicilor promovate de regimul comunist în zona rurală. Congresul al XV-lea al PC(b)R (1927) a stabilit ca sarcini prioritare lichidarea „chiaburilor" ca clasă şi colectivizarea forţată a agriculturii. Eliminarea violentă a acestei categorii sociale, în viziunea liderilor bolşevici, urma să-i determine pe ceilalţi ţărani să accepte regula jocului impusă în agricultură de puterea comunistă. În RASSM, chiar şi în baza evaluării efectuate de autorităţi, „chiaburimea" era aproape inexistentă. În 1929, ea alcătuia circa 2,7% sau 3.176 de gospodării. Peste un an, după demararea operaţiunii de lichidare a „chiaburimii" şi de colectivizare forţată, această categorie s-a redus până la 1,8% (2.325 de gospodării)2. Procesul colectivizării forţate înregistrează, în RASSM , rezultate sub aşteptările autorităţilor comuniste de la Harkov, care era pe atunci capitala RSS Ucrainene. Către anul 1927, colhozurile

3

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

întruneau 8% din numărul total al ţăranilor din RASSM. Către 1 martie 1930, în colhozuri au fost încorporate 53.766 de gospodării ţărăneşti sau circa 45% din numărul lor total3. La Moscova şi Harkov , aceste rezultate au fost considerate nesatisfăcătoare. În consecinţă, au fost demişi secretarul Biroului regional al partidului H. Bogopolsky şicomisarul pentru finanţe T. Pascari4 În RASSM lichidarea „chiaburimii" s-a produs în baza aceluiaşi calapod elaborat de Stalin. Aceasta a fost divizată în trei categorii. Capii familiilor din primele două categorii, după ce erau deposedaţi de bunuri, erau trimişi în închisoare sau lagăre de concentrare, iar restul familiilor-deportate în Siberia. Cea de-a treia categorie, cu familiile în componenţă deplină, a fost deportată, de asemenea, în Siberia. Crimele comise de autorităţile comuniste din „autonomia moldovenească" în procesul deschiaburirii au fost mai mari decât în alte părţi, întrucât acestea, din cauza prezenţei mai mult decât modeste a „chiaburilor" în RASSM, pentru a-şi asigura o atitudine binevoitoare din partea superiorilor, au inclus în listele celor „deschiaburiţi" şi deportaţi mai mulţi reprezentanţi ai ţărănimii mijlocaşe şi chiar ai celei sărace. După publicarea articolului lui I. Stalin „Ameţeli de pe urma succesului", la 30 ianuarie 1930, în care acesta, din considerente tactice-pentru a diminua rezistenţa înverşunată a ţăranilor faţă de despuierile cumplite, aduce critici „devierilor" de la politica partidului comunist în domeniul colectivizării agriculturii, în RASSM, începând cu luna aprilie 1930, ţăranii părăsesc colhozurile, aceasta semnificând un eşec catastrofal al campaniei de colectivizare. Situaţia nu a putut fi salvată nici de emisarii trimişi de la Harkov pentru a curma acest proces. I. Iliin l-a substituit în funcţia de lider comunist al „autonomiei" pe H. Bogopolsky. Eşecul campaniei de înregimentare a ţăranilor în colhozuri, înregistrat în RASSM, era interpretat prin prisma exceselor în exercitarea presiunii asupra ţăranilor de a accepta colectivizarea. Cu toate măsurile întreprinse, procesul de destrămare a colhozurilor nu a putut fi oprit. Către 10 iunie 1930, în colhozuri au mai rămas doar 24,9% din gospodării, iar către 1 octombrie - doar 18,6%. Autorităţile locale, forţate de la centru, recurg la vechile procedee - proferarea ameninţărilor cu „deschiaburirea" şi deportarea. Satele sunt din nou invadate de agitatori şi împuterniciţi de tot soiul, care desfăşoară agitaţie menită să-i determine pe ţărani să accepte colectivizarea. Sunt reluate deposedările abuzive de bunuri şi deportările. În consecinţă, în februarie 1931, procentul colectivizării este majorat până la 41,6%, iar către 1 iunie - până la 67% din numărul total de gospodării ţărăneşti. În august 1931, Moscova constata că procesul de colectivizare în RASSM era, în temei, încheiat. În realitate, evoluţiile ulterioare din satele „autonomiei moldoveneşti" audemonstrat inconsistenţa unor atare constatări, întrucât a urmat un nou reflux al ţăranilor din colhozuri, este adevărat de proporţii mai mici. În vara anului 1932, pe fundalul unei foamete cumplite, mii de colhoznici din Ucraina depun cereri de părăsire a colhozurilor. Acest fenomen se face remarcat şi în RASSM. La 20 iunie 1932, din cele circa 6.000 de cereri ale colhoznicilor din 239 de colhozuri din RSSU, 362 erau înaintate de locuitori din RASSM 5. Peste zece zile, Secţia secretă politică a OGPU a Ucrainei făcea o precizare în acest sens. Numărul cererilor, la scara RSSU, crescuse la 7.929, iar în cadrul RASSM, numărul cererilor era de 2616.

4

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Conform datelor furnizate de Centrul colhozurilor din RSSU, în decursul anului 1932, în RASSM, au părăsit colhozurile 5.829 de persoane. Dacă comparăm cu datele pentru alte trei regiuni ce figurau în acest raport - reg. Kiev (6.874), Viniţa (10.300), Harkov (9.973) -, raportate la numărul populaţiei celor patru entităţi teritorialadministrative, atunci reiese că în RASSM s-au înregistrat cele mai înalte cote ale acestui proces7. Indirect, am putea deduce că şi situaţia în care se aflau ţăranii din RASSM era una din cele mai grave. Către 1 ianuarie 1933, ponderea gospodăriilor colectivizate era de 62,1%, pentru ca, la sfârşitul aceluiaşi an, procesul de colectivizare să înregistreze o creştere nesemnificativă, oprindu-se la limita de 64,6% pentru următorii doi ani. În felul acesta, mai mult de o treime din gospodăriile ţărăneşti din RASSM, în ciuda tuturor ameninţărilor şi măsurilor represive aplicate, refuzau cu obstinaţie să se conformeze practicilor bolşevice8. Nici chiar drama celor câteva mii de familii deposedate de bunuri şi deportate în Siberia, nu putea să-i determine pe aceştia să fie mai „rezonabili". În acelaşi timp, pe fundalul unei situaţii dramatice, continuă politica rechiziţiilor de cereale. Ţăranii, aduşi la disperare, în condiţiile unei foamete cumplite, erau în imposibilitatea de a îndeplini planurile de rechiziţie. Maşina represiunii făcea abstracţie de realităţi, aplicând în continuare sancţiuni drastice „sabotorilor", inclusiv, condamnarea la închisoare, lagăre de concentrare sau la deportare în Siberia. Doar din august până în noiembrie 1932 „troicile" şi tribunalul special al GPU al RASSMorganul represiv al poliţiei politice, au condamnat 1.108 de persoane pentru sabotarea rechiziţiilor de cereale9. Politici similare de despuiere de bunuri şi de deportare, în Siberia şi Kazahstan, a unor contingente importante de populaţie, se vor aplica de către bolşevici şi în Basarabia, după ocuparea acesteia, în anul 1940.

RAPTUL TERITORIAL DIN 28 IUNIE 1940 - ÎNCEPUTUL CALVARULUI ROMÂNILOR DE LA EST DE PRUT

Cele două note ultimative adresate de conducerea de la Kremlin Statului Român şi acţiunile militare care au demarat la 28 iunie 1940 au constituit o agresiune armată a URSS împotriva României, a cărei consecinţă a fost raptul teritorial al Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa, astfel, aplicându-se în practică prevederile Protocolului adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop (numit şi Pactul HitlerStalin). Semnarea odiosului pact, la 23 august 1939, a însemnat, de fapt, declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial de către cei doi dictatori. Peste o săptămână după semnarea acestui document, la 1 septembrie, Germania nazistă atacase Polonia dinspre Vest, iar la 17 septembrie, acelaşi procedeu l-a pus în aplicare şi URSS, invadând cu trupele sale teritoriile de Est ale statului polonez. În felul acesta, cele două dictaturi nazistă şi comunistă, poartă aceeaşi vină pentru declanşarea celei de-a doua conflagraţii mondiale, soldată cu pierderea a câteva zeci de milioane de vieţi omeneşti. Invadarea Basarabiei, la 28 iunie 1940, de către o numeroasă armată sovietică, alcătuită din 14 divizii de infanterie, motorizate şi de cavalerie, 3 brigăzi de tancuri şi aeropurtate, a constituit începutul unui lung calvar al unei populaţii inocente, care nu se făcuse cu nimic vinovată faţă de o putere străină, cu care nu se aflase, până în acel

5

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

moment, în niciun fel de raporturi, şi, prin urmare, nu avea cum să fie învinuită de cele mai grave crime împotriva statului sovietic, pe care organele de represiune le-au proferat împotriva unor categorii întregi de basarabeni. Multiplele capete de acuzare, unele mai absurde decât altele, odată puse în aplşicare, au făcut, în consecinţă, sute de mii de victime în teritoriile ocupate. Instrumentarea crimelor se realiza prin intermediul unui întreg sistem de instituţii ale statului totalitar comunist, importate integral în teritoriile ocupate din spaţiul sovietic şi, în primul rând, din RASS Moldovenească. Din categoria acestora făceau parte numeroase trupe ale NKVD-ului - poliţia politică a dictaturii comuniste, nomenclatura de partid, care, în mod automat, s-a constituit în eşalonul superior alputerii, castă alcătuită în exclusivitate din elemente alogene, cu cele mai mari şi nemeritate privilegii. Tribunalele militare, alături de structurile NKVD-ului, au constituit un alt important instrument al terorii. Din categoria instituţiilor de tip sovietic de import mai făceau parte diferite ministere, alte structuri de stat sovietice, implantate în teritoriul ocupat cu întreg efectivul de angajaţi, şi aceştia, în exclusivitate, de provenienţă străină. Chiar din primele zile, puterea în teritoriile ocupate a fost preluată de către organele politice ale armatei roşii, comisariatele militare, care au interzis organele administrative existente, cele judiciare, poliţieneşti, sindicatele etc., în locul lor instituind sovietele săteşti, comitetele executive raionale, judeţene, procuratura şi tribunalele de tip sovietic, secţiile de miliţie şi cele ale NKVD-ulu. Chiar dacă, formal, conducerea de partid şi sovietică a RASSM şi-a extins prerogativele în Basarabia, deciziile reale erau adoptate la Moscova şi Kiev. Instituirea comitetelor judeţene şi raionale de partid, a celor executive, precum şi confirmarea componenţei acestora s-a decis la Kiev. Din cei 51 de membri ai comitetelor judeţene de partid nici unul nu era originar din Basarabia şi doar doi erau de provenienţă română. Comitetele executive judeţene, alcătuite din 71 de persoane, includeau doar patru moldoveni, ceilalţi fiind, în special, ruşi şi ucraineni. Odată cu invazia militară sovietică în Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, aici au fost importate de peste Nistru instituţiile sovietice de partid şi de stat, inclusiv, cele de represiune, cu întreg contingentul angajaţilor acestora, de sorginte străină. Peste două săptămâni de la ocuparea militară a teritoriilor din dreapta Prutului, guvernul sovietic a adoptat hotărârea „Cu privire la instituirea tribunalelor militare pe teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei de Nord", care prevedea implantarea unor atare structuri de represiune în teritoriile cucerite. Alături de odiosul NKVD, importat, de asemenea, în acest spaţiu, tribunalele militare au constituit principalele instrumente ale violenţei şi terorii îndreptate contra unei populaţii paşnice, care n-a avut nici cea mai mică vină faţă de autorităţile sovietice, cu care nu era, până la respectiva invazie, în nici un fel de raporturi. În mare grabă, au fost instituite numeroase organe de represiune, care vor începe, în scurt timp, instrumentarea unor simulacre de procese de judecată, în cadrul cărora vor fi condamnate la moarte mii de persoane nevinovate, alte zeci de mii fiind expediate în închisori şi lagăre de concentrare. La 10 iulie 1940 Lavrenti Beria, şefulNKVD-ului i-a solicitat lui Veaceslav Molotov, şeful guvernului sovietic, o majorare esenţială a contingentului de nkvd-işti, desantaţi în teritoriile ocupate, pentru completarea statelor acestei structuri şi a noilor închisori, instituite de administraţia sovietică de ocupaţie. Deja în vara anului 1940 maşinăria morţii funcţiona la turaţii

6

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni maxime, făcând numeroase victime printre locuitorii paşnici ai Basarabiei şi nordului Bucovinei. Doar în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940, adică în prima săptămână a ocupaţiei sovietice, în judeţele Chişinău, Bălţi, Cetatea Albă şi Cernăuţi au fost arestaţi 1.122 de oameni- foşti funcţionari ai statului român sau persoane suspectate de colaborare cu instituţiile româneşti. În vara anului 1940 sunt elaborate primele liste ale persoanelor care urmau a fi împuşcate. Academicianul şi istoricul Ştefan Ciobanu, originar din comuna Tălmaza, judeţul Tighina, lansase un protest în acele zile pline de tragism, în care menţiona, între altele: "... Dacă mai există dreptate pe acest pământ, dacă principiile umane mai au vreun rost, dacă drepturile popoarelor, sfinte chiar în timpurile întunecate ale istoriei, mai au vreo valoare, noi, parlamentarii şi fruntaşii vieţii politice şi culturale din Basarabia, români şi minoritari, în numele poporului dintre Prut şi Nistru, astăzi redus la tăcere, apelăm la lumea civilizată şi atragem atenţia asupra dramei sfâşietoare prin care trece populaţia Basarabiei; în acelaşi timp, ridicăm glasul nostru de protest viguros în contra încălcării nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice şi umane". Lungul calvar al populaţiei de la Est de Prut, care a început la 28 iunie 1940, a însemnat suprimarea tuturor drepturilor şi libertăţilor de care aceasta se bucurase până atunci, deposedarea abuzivă de bunurile şi averile agonisite prin muncă cinstită. Din primele zile, autorităţile sovietice de ocupaţie au procedat la realizarea unui jaf fără precedent, operând confiscarea întreprinderilor industriale, băncilor, transportului feroviar, aerian, fluvial, camioanelor, autobuzelor, tramvaielor, mijloacelor de telecomunicaţii, unităţilor comerciale, hotelurilor, imobilelor mari. Proprietarii despuiaţi de aceste bunuri, au fost declaraţi „duşmani ai poporului" şi condamnaţi la ani grei de izolare în lagărele de concentrare28 iunie 1940 a constituit începutul unor valuri interminabile de deportări depopulaţie în Siberia şi Kazahstan, care au inclus peste o sută de mii de oameni, mulţidintre aceştia pierzându-şi viaţa în vagoanele sufocante ale trenurilor morţii,în condiţiile antiumane în care s-au pomenit, ajunşi la faţa locului, şi în lipsa oricărei apărări în toiul iernii siberiene sau în timpul prestării unor munci epuizante, însoţite de o subnutriţie cronică. Pentru cei rămaşi acasă, 28 iunie 1940 a însemnat dezmăţul şi abuzurile la care s-au dedat autorităţile de ocupaţie care au declanşat o campanie de deposedare forţată a ţăranului basarabean de rezervele de cereale. În condiţiile secetei din anul 1946, acesta s-a pomenit lipsit de şanse de supravieţuire. În consecinţă, s-a declanşat o foamete, fără precedent în istoria acestui ţinut, cu consecinţe greu de imaginat, care a făcut victime peste 200.000 de persoane. Multiplele cazuri de canibalism, înregistrate în timpul acestei foamete, vădesc adevărata dimensiune a acestei tragedii umane la care a fost condamnată populaţia Basarabiei şi care se desfăşura sub privirea indiferentă a „eliberatorilor". 28 iunie 1940 a însemnat începutul unui lung calvar pentru populaţia Basarabiei, condamnată să suporte toate ororile regimului totalitar comunist la care a fost supusă populaţia RASSM în perioada interbelică. Chiar dacă nu se recurgea atât de frecvent, ca în perioada marii epurări, la serviciile odioaselor troici speciale, regimul totalitar comunist pentru a-şi atinge obiectivele diabolice, a recurs la alte metode, la fel de antiumane, cu efecte la fel de tragice. Primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei a produs un şoc uriaş asupra populaţiei acesteia. Din primele zile, ca urmare a practicilor reprobabile ale autoritatilor comuniste, s-au operat numeroase arestări, astfel incăt, în câteva săptămâini, închisorile

7

Ismail şi partea sudică a judeţului Cahul. se produc executări în serie ale unor categorii de persoane. 2 AUGUST 1940. umplute cu cadavrele celor executaţi. persoane. practic. toate amputările teritoriale operate de către Imperiul Otoman din teritoriul Principatului Moldovei. doar şase din cele 14 raioane ale "autonomiei moldoveneşti". În paralel. cu o singură excepţie. au făcut parte din diferite partide politice. precum şi cea mai mare parte a judeţului Hotin. Unul din principalii piloni ai acestei politici l-a constituit teoria stalinistă cu privire la existenţa a două limbi diferite . în editorialul său din 11 iulie 1940. Gropile cu var. nordul Bucovinei. catalogate ca „dusmani ai puterii sovietice". precum şi Ţinutul 8 . în formula integră.Tighina.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 au devenit supraaglomerate. în mod fidel. În componenţa noii republici unionale au fost incluse. ceva mai târziu . a opt raioane din cele paisprezece ale RASSM. pleda pentru "reunirea RASSM cu Basarabia". inclusiv membri ai Sfatului Ţării. din care au fost amputate judeţele Cetatea Albă. plătind cu viaţa doar pentru simplul fapt ca slujeau în Altarul Domnului. Regimul stalinist de ocupaţie a declanşat un amplu proces de deznaţionalizare care urmărea ştergerea memoriei istorice a populaţiei dinteritoriul din stânga Prutului şi implantarea unei ideologii criminale. care a avut loc la 2 august 1940. Acelaşi mesaj răsuna şi în cadrul mitingurilor "oamenilor muncii" în teritoriile proaspăt ocupate. Tranzacţia dintre conducerea comunistă de la Moscova cu cea de la Kiev a fost legiferată în cadrul sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al URSS. însă. constituie un alt indiciu infiorator al acestui prim an de ocupaţie sovietică. 28 iunie 1940 a însemnat începutul procesului de sovietizare a teritoriilor Moldovei istorice de la Est de Prut. nordul Basarabiei. precum şi a nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa. Imperiul sovietic a reprodus. AMPUTĂRI DIN TERITORIILE ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT Întreaga operaţiune de substituire a vechilor structuri de stat cu cele de tip sovietic urma să culmineze cu constituirea unei republici unionale în teritoriile ocupate. care. la Moscova. Victime ale răfuielilor sălbatice au căzut şi câteva zeci de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei. Din start. precum şi alte metode de exterminare a persoanelor indezirabile.„moldovenească" şi română şi a două naţiuni diferite „moldovenească" şi română. până la 28 iunie 1940. Noua Republică Unională Moldovenească includea doar o parte a Basarabiei. Ele căutau să convingă conducerea centrală de la Moscova asupra necesităţii încorporării în componenţa RSS Ucrainene a sudului şi nordului Basarabiei. un alt punct de vedere în această chestiune. În felul acesta. XX. ale cărei urmări le mai resimţim şi astăzi. Din randul acestora au facut parte personalitati politice. aşa cum şi-a dorit Kievul. Organul central de presă al partidului bolşevic. sudul.la începutul anilor 90 ai sec. au detinut functii publice în organele de administraţie si de ordine publică. se prefigurase formarea unei atare entităţi în urma fuziunii întregii RASSM cu întreaga Basarabie. ziarul "Pravda". depăşindu-se de câteva ori capacitatea celulelor de a-i adăposti pe cei condamnaţi la detenţie. Autorităţile comuniste de la Kiev aveau. pe care o va răşlui. pentru acel moment . Celelalte opt raioane ale RASSM.

272. caracteristic regimului sovietic. Ucrainenii se poziţionau pe locul doi. au sonorizat „rugămintea poporului moldovenesc" cu privire la constituirea RSS Moldoveneşti şi admiterea acesteia în componenţa URSS. au fost răşluite din trupul unei provincii istorice şi. Bender. Camenca.314 (28. Chişinău. împreună cu alte 8 raioane ale RASSM.4%) erau etnici români. în mod arbitrar şi absolut nejustificat. în cazul constituirii RSSM. pentru care autorităţile sovietice bătuseră ani la rând multă monedă. nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa. din partea celor şase raioane din stânga Nistrului şi Z. RASSM. Doi „reprezentanţi" ai populaţiei moldoveneşti . reprezentau "oamenii muncii" din Basarabia. Ismail şi partea de sud a judeţului Cahul). printr-un decret special. Această ciuntire teritorială. "delegaţii" au fost admişi în sala de şedinţe doar pentru a "saluta Sovietul Suprem" şi a- 9 . În cadrul RSSM au fost încorporate şase din cele paisprezece raioane ale RASSM şi şase din cele nouă judeţe ale Basarabiei. Forul suprem al imperiului sovietic nu putea să nu fie receptiv faţă de o atare „rugăminte". încorporate în componenţa RSS Ucrainene. Un atare deznodământ trist se datora modului în care s-a decis constituirea RSS Moldoveneşti . includeau regiuni cu populaţie compactă moldovenească. 2.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Herţa au fost anexate la RSS Ucraineană. oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi.115 de locuitori ai celor trei judeţe basarabene. Slobozia. sfidat. întrucât totul fusese decis în prealabil de către Stalin şi anturajul său. pur şi simplu.fără consultarea prealabilă a populaţiei din teritoriile ocupate. Până şi o parte din cele opt raioane din RASSM. A. Dubăsari. Crăciunescu . Cât priveşte mult trâmbiţatul plebiscit din Basarabia.din cele 32 de persoane.T. Din cei 959. Se formează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească unională. La 2 august 1940.din partea a ceea ce a mai rămas din Basarabia schilodită. care. doar şapte erau etnici români. majoritatea covârşitoare (19) fiind ruşi şi ucraineni. Cahul.Sovietul Suprem al URSS hotărăşte: 1. Dar acest lucru conta mai puţin sau chiar deloc pentru conducerea comunistă a URSS. O situaţie aproape similară era şi în nordul Bucovinei.4%). În stilul demagogic. „Doleanţele oamenilor muncii" din Basarabia ciuntită şi a celora din cele şase raioane ale fotei RASSM n-au fost consultate de nimeni şi referinţa la opinia acestora era una absolut falsă. Nordul Basarabiei (cea mai mare parte a judeţului Hotin). afost. aducerea la Moscova a unui grupuscul nesemnificativ de "delegaţi". nordul Bucovinei. care. nu avea un caracter. Tiraspol din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Sovietul Suprem decreta în această zi următoarele: „Venind în întâmpinarea doleanţelor oamenilor muncii din Basarabia şi ale oamenilor muncii din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu privire la reunirea populaţiei moldoveneşti din Basarabia cu populaţia moldovenească din RASS Moldovenească şi călăuzindu-se de principiul sovietic al dezvoltării libere a naţionalităţilor . Konstantinov . acum acestea îl uitaseră cu desăvârşire. care au fost incorporate în cadrul RSSU. au fost legiferate în cadrul sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al URSS. Este vorba despre aşa-numitul principiu etnic. a decis constituirea RSS Moldoveneşti şi includerea acesteia în componenţa imperiului sovietic. Râbniţa. precum şi întregul rapt al Basarabiei. cât de cât reprezentativ . Mai mult decât atât. au fost încorporate în teritoriul RSS Ucrainene. Se includ în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale oraşul Tiraspol şi raioanele Grigoriopol. Ţinutul Herţa avea circa 90% de etnici români. Autorităţile sovietice de ocupaţie şi-au permis grave abateri de la propriile principii pe care propaganda sovietică le trâmbiţa sus şi tare. Lucrul cel mai grav.017 (25. precum şi sudul acesteia (judeţele Cetatea Albă. Orhei şi Soroca din Basarabia". cu 244. cică. Sovietul Suprem al URSS. A.

toate aceste practici criminale au fost inaugurate şi promovate în mod consecvent în primul an de ocupaţie sovietică a teritoriilor din stânga Prutului şi continuate. Dezmembrările teritoriale au fost însoţite de declanşarea unui amplu proces de deznaţionalizare. iar amputarea nordului provinciei (judeţul Hotin) ţintea curmarea unor relaţii istorice dintre nordul Bucovinei şi Basarabia şi le făcea pe acestea şi mai vulnerabile politicilor de asimilare. condamnarea a zeci de mii de oameni la ani grei de închisoare sau la izolare în lagărele de concentrare. cu o singură mare diferenţă . Procesului de dezmembrare teritorială a Basarabiei şi RASSM a finalizat. doar în decursul primului an de ocupaţie sovietică. şi abia după ce T. după reanexarea acestora. în "numele oamenilor muncii". dincolo de Cercul Polar . încălcându-se aşa-numitul principiu etnic. Decretul din 4 noiembrie 1940 al aceluiaşi Soviet Suprem al URSS legifera delimitarea frontierelor dintre RSS Moldovenească şi RSS Ucraineană. în baza căruia s-ar fi operat dezmembrarea teritorială a Basarabiei şi a RASSM. cu aceeaşi tenacitate criminală. nu însă şi pentru a exprima un punct de vedere. administraţie. Acelaşi efect urma să-l producă invazia de specialişti din afara RSSM. Răşluirea părţii de nord a judeţului Hotin curma legăturile tradiţionale ale Basarabiei cu Bucovina. în detrimentul populaţiei autohtoneşi majoritare. de o manieră absolut arbitrară. în afară de interesul economic. care nu prevedea ca Sovietul Suprem să fie în drept să creeze sau să proclame noi republici unionale. urmărea. cu cel al foametei organizate. Repatrierea forţată a etnicilor germani din sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei (peste o sută de mii de persoane). justiţie. care a făcut încă vreo 200. Decuplarea sudului Basarabiei şi încorporarea lui în teritoriul Ucrainei s-a operat în baza unor criterii geopolitice majore pentru imperiul sovietic. după reocuparea sovietică.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 i mulţumi lui Stalin pentru toate "binefacerile" sale. Asasinările în masă. ţinându-se cont de importanţa deosebită strategică a acestei regiuni. "bilanţurile" dramatice ale actului din 28 iunie. Procesele de deznaţionalizare erau promovate prin şcoală.arsenalul mijloacelor criminale de exterminare a oamenilor a fost completat. însă. Acestea sunt. Răşluirea sudului Basarabiei avea drept scop lipsirea RSSM de statutul de entitate riverană la Dunăre şi la Marea Neagră.000 de victime inocente. din 1936. Konstantinov. preşedintele guvernului RASSM. Mobilizările forţate a circa o sută de mii de tineri din RSSM şi nordul Bucovinei. utilizarea terorii la scară largă. ea fiind şi în flagrantă contradicţie cu Constituţia lui Stalin. pentru a putea fi mai lesne 10 . care au fost trasate. Acesta avea doar prerogativa să le admită pe acestea în componenţa URSS. în anul 1944.A. a fost însoţită de un proces de colonizare a localităţilor părăsite de germani cu etnici ucraineni. care a condus la pierderi umane imense. deportările altor zeci de mii de persoane nevinovate în Siberia. la 4 noiembrie 1940. Cel mai grav lucru l-a constituit. şi pe cel al schimbării raportului dintre populaţia majoritară şi alogeni. biserică. când fusese publicat decretul Sovietulului Suprem al URSS care legifera frontierele definitive dintre RSSM şi RSSU. riverane la Marea Neagră şi la Dunăre. a încuviinţat amputările teritoriale ale Basarabiei şi "autonomiei moldoveneşti"! Maniera în care a fost formată RSS Moldovenească nu numai că a însemnat ignorarea doleanţelor populaţiei din teritoriile ocupate. separându-le în mod artificial.

de comunicaţie. O consecinţă dramatică a anexării Basarabiei. în detrimentul populaţiei autohtone şi majoritare din Basarabia şi nordul Bucovinei. soldate chiar şi cu pierderea vieţii. Mii de învăţători. pe şantierele de construcţii. reuşiseră să se refugieze în Vechiul Regat peste o sută de mii de persoane. teatrele. întreprinderi comerciale. în locul lor fiind aduse cadre de specialişti din URSS. 11 . bănci.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni deznaţionalizate.22 octombrie 1940 şi a culminat cu repopularea localităţilor abandonate de etnicii germani cu populaţie alogenă . către acel moment. care. prieteni şi de baştina lor. Toţi proprietarii acestor bunuri. Şcolile cu predare în limba română sunt lichidate şi înlocuite cu cele cu predare în limba rusă şi cea „moldovenească". din regiunile siberiene ale URSS. în scurt timp. în felul acesta. devine. contrar voinţei lor.cel al proprietăţii private. unul din principalele drepturi consfinţite şi protejate cu stricteţe de legislaţiile ţărilor cu regimuri democratice . de posibilitatea de a se manifesta ca o structură politico-administrativă distinctă. Din primele zile. naţionale. Către sfârşitul lunii octombrie 1940. cu o pronunţată tentă românofobă. Un alt element negativ al politicilor antiumane promovate de sovietici în teritoriile ocupate a fost evacuarea forţată a celor peste o sută de mii de etnici germani din sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei. fiind condamnaţi la munci grele. hoteluri. Comisariatul general pentru asistenţa refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina constatase că doar din Basarabia. autorităţile sovietice de ocupaţie declanşează o vastă operaţiune de despuiere abuzivă a proprietăţilor mobile şi imobile a unui important contingent de populaţie. este implementat. Noua entitate teritorial-administrativă sovietică . şi-a abandonat cea mai mare parte a bunurilor mobile şi imobile. case mari de locuit. spirituale. în condiţii vitrege.ucraineană şi rusă. În felul acesta. Aceştia au constituit o altă categorie de victime ale regimului sovietic de ocupaţie. fusese atins. de unde.RSS Moldovenească . Aceste politici de despuieri abuzive au condus la confiscarea în beneficiul statului sovietic a sute de întreprinderi industriale. adusă din stânga Nistrului. de o manieră brutală în societatea basarabeană. În acelaşi timp. în teritoriile ocupate este violat. Exodul de populaţie din teritoriile ocupate a continuat şi în lunile următoare. cu toate elementele lui indispensabile. în grabă mare. Concomitent. la uzinele metalurgice etc. Au fost închise publicaţiile periodicede limbă română. terenuri arabile ale aşa-zişilor „moşieri" şi ale ţăranilor înstăriţi. Ciuntirile teritoriale operate de regimul sovietic de ocupaţie au schilodit trupul Basarabiei. oameni de cultură sunt supuşi represiunilor. Modul de viaţă sovietic. întrucât au fost despărţiţi. căutându-şi refugiul în stânga Prutului. cu consecinţe dezastruoase pentru mulţi din ei. condamnând-o la lâncezire economică şi spirituală. de rude. zeci de mii de tineri din RSSM erau mobilizaţi cu forţa la muncă în minele de cărbune. vor fi duşi în lagăre de concentrare. În felul acesta. scopul scontat de autorităţile sovietice de ocupaţie de a schimba coraportul dintre alogeni şi autohtoni în aceste regiuni. Ideologia comunistă. instituţii de credit. din acest moment. cu caractere ruseşti. nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa la URSS l-a constituit exodul de populaţie. principala pârghie de îndoctrinare şi de spălare a creierilor noilor generaţii în teritoriile ocupate.a fost lipsită. foarte puţini vor reuşi să se reîntoarcă. alte instituţii de cultură. autorităţile sovietice de ocupaţie declanşează o vastă operaţiune de suprimare a culturii naţionale în teritoriile ocupate şi a purtătorilor acesteia. Această operaţiune s-a desfăşurat în perioada 17 septembrie . mijloace de transport. medici. cu caracteristicile sale specifice economice. de o manierăbarbară.

4 NOIEMBRIE 1940 . deportările în masă din regiunile defrontieră erau considerate măsuri preventive eficiente din perspectiva unei iminente ciocniri cu ţările din „lagărul capitalist".(b)din Moldova. cu aproximativ o lună şi jumătate.S. dintre care mulţi au murit în Siberia.S.S. iar constituirea Partidului comunist al bolşevicilor din Moldova. O bună parte a bisericilor şi mănăstirilor au fost închise şi transformate în grajduri. după cum bine se cunoaşte.S. al R. La 9 iulie 1940. al Partidului comunist al bolşevicilor din toată Uniunea. O atare stratagemă a regimului comunist de ocupaţie nu poate fi calificată altfel decât o politică premeditată de pulverizare a elementului românesc din teritoriile dintre Prut şi Nistru. Principala era. şi a C.M. Patriarhiei ruse.S. a subnutriţiei.S. decid mobilizarea a 20. a frigului. C. Astfel. au fost consemnate la 14 august 1940.S.S. lipsa unor structuri administrative în teritoriul recent anexat. cu atât mai mult.P. în baza organizaţiei regionale de partid din fosta R.C. cu scopul de a diminua ponderea acesteia în raport cu grupurile minoritare rusolingve. al P. depozite sau ospicii.C.000 de muncitori pentru industria carboniferă din U.R. adoptă hotărârea numărul 39. Concomitent. era de părerea că aceasta putea să se manifeste într-un posibil război ca o coloană a cincea. la nici două săptămâni de la raptul teritoriilor româneşti din stânga Prutului. în baza C. era apreciată de Moscova ca un real pericol şi din perspectiva unui eventual război cu „imperialismul mondial".S.S. unde majoritatea covârşitoare a populaţiei era românească.P. a vestimentaţiei şi încălţămintei neadecvate. 11 12 .M.C.P.C. Tergiversarea punerii în aplicare a acestei hotărâri. în cadrul şedinţei Biroului politic al C. pe care regimul bolşevic intenţiona s-o distrugă „din temelii" şi.S. a antisanităriei şi a epidemiilor.A. ar putea avea mai multe explicaţii. structurile sovietice de ocupaţie (Comitetul Central al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din Moldova şi Consiliul Comisarilor Poporului al R. regiunea Ural şi Kazahstan din cauza eforturilor extenuante. În mai mult de două luni (26 august . din R. locaşurile sfinte fiind subordonate.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 În Basarabia şi nordul Bucovinei. Decizia cu privire la constituirea consiliilor executive judeţene a fost adoptată la 8 iulie 1940 10. Consiliul Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al U.Moldoveneşti (în continuare:C.S.S.. ce ar fi putut lovi din spate. Strămutările de proporţii ale populaţiei. într-o regiune disputată cu România. din care făcea parte şi România.) au adoptat trei hotărâri.C. oamenii practică munca pe câmp.S. Un aspect aproape deloc investigat este şi cel cu referire la recrutarea la munci forţate a sute de mii de români basarabeni şi bucovineni. al exR.A. condiţiilor vitrege de trai.000 de muncitori din localităţile rurale ale Basarabiei".R. sunt lichidate Mitropolia Basarabiei şi cea a Bucovinei. RECRUTĂRI din RSSM LA MUNCI FORŢATE ÎN PERIOADA 26 AUGUST .C.500 de persoane din localităţile rurale ale R.M. Moldoveneşti. împreună cu C. contrar canoanelor bisericeşti.S. fiind departe de şi nu au nimic cu munca minerilor în subteran. se pare. dar muncitorii sunt recrutaţi în mediul rural. Paradoxal.S. la 26 august 1940.S. unde. pe care liderii comunişti îl considerau inevitabil.P. fiind lipsiţi de careva abilităţi pentru atare meserie.4 noiembrie 1940). sunt exterminaţi fizic sau trimişi în lagăre de concentrare numeroşi preoţi şi alţi reprezentanţi ai clerului. din care fusese amputat acest teritoriu. punând în dificultate armata roşie. ce prevedea „recrutarea de către Comisariatul Poporului pentru industria carboniferă a 20.R.S. Conducerea U. .M. Prezenţa masivă a populaţiei româneşti într-o regiune limitrofă cu „lumea capitalistă". în mod abuziv.C. deloc uşoară. care ar fi putut onora această sarcină. cu privire la recrutarea a 59.

precum şi pentru construcţii.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Şi. îndeplinirea deciziei de recrutare la munci forţate a celor 20.S. pe şantierele de construcţii şi în industria siderurgică a U. al R. în urma celor trei amputări succesive .R.Bălţi.S. Pentru industria siderurgică se preconiza recrutarea a 4.12. „ctitorită" de Stalin . prin hotărârea lor din 26 august.Moldoveneşti pentru industriile carboniferă şi cea siderurgică. cu toate consecinţele cumplite ale unui atare destin. întrucât. cu 7.15 13 . acest prim episod dramatic din nenumărate altele. în regim de urgenţă. supuşi mobilizării din zona rurală a celor şase judeţe ale R. iar din celelalte patru judeţe . din 28 august 1940.S."14.000 din judeţele Bălţi şi Soroca şi câte 1.S. precum şi a celor 8 raioane din cele 14 ale R.13 La două săptămâni după adoptarea deciziei din 26 august 1940.500 din judeţul Orhei.10.S.C.câte 3. judeţul Chişinău . Chişinău şi Cahul .500 de basarabeni.M.S. câte 5. au dispus noilor structuri de partid şi administrative judeţene şi raionale să ducă la bun sfârşit.M. Noua hotarâre a C. Consiliile executive judeţene erau obligate să informeze cu regularitate Consiliul Comisarilor Poporului al R. Orhei.. Preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de partid.500 din judeţul Tighina.000 din judeţele Soroca şi Chişinău şi 4. Cele mai multe persoane condamnate la recrutare proveneau din judeţul Tighina (Bender) . la 2 august 1940.000 din cinci judeţe:7.(b)din Moldova şi a C. desfăşurarea operaţiunii.a nordului şi sudului Basarabiei. judeţul Soroca-cu 6.000 de persoane din judeţul Tighina. De data aceasta era vorba de 36.250 de persoane recrutate. 5. „în virtutea importanţei acestei sarcini".M.000.000 şi Bălţi cu 1.S. autorităţile sovietice de ocupaţie decid să recruteze un nou contingent numeros de basarabeni pentru munci în minele de cărbune. adoptată la 10 septembrie 1940. urmau a fi recrutaţi câte 4. Chişinău. Pentru industria carboniferă urmau a fi recrutate 5.. apoi .R.000. Întreaga operaţiune urma să se încheie până la 1 octombrie 1940.Orhei. fără întârziere. decizii concrete. Tighina. executorii acestei decizii din capitala noii pseudostatalităţi moldoveneşti. Din cele două judeţe din zona de nord a R. despre modul de executare a hotărârii. În conformitate cu decizia în cauză.cel cu privire la smulgerea a zeci de mii de persoane inocente din satele basarabene.S. Pentru a asigura reuşita unei asemenea iniţiative într-un termen record. ca în cadrul şedinţelor consiliilor executive judeţene să fie examinată.cu 7.judeţul Cahul.M. radioului. purtau o răspundere personală pentru executare.C.27.000 de români basarabeni întârzia.S.. luându-se. Cele mai multe persoane urmau a fi recrutate pentru industria constucţiilor . adunărilor şi cinematografelor. al P. Soroca. periodic.M.S.000 de persoane. pentru a fi transformaţi în sclavi ai secolului XX. redactorii ziarelor judeţene şi raionale erau obligaţi să relateze cu regularitate despre importanţa operaţiunii şi despre modul în care se desfăşura în teritoriu. se numea:"Despre recrutarea muncitorilor din judeţele R. Tighina şi Cahul.cu 5.000 de oameni din judeţul Cahul. adică în decurs de o lună. s-a dispus ca preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de partid să întreprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivului propus.250 de oameni. Clasament era continuat de judeţele Orhei. Respectiva hotărâre prevedea.C.750 din judeţele Orhei şi Tighina.P.S.000.000 de oameni.S.S. de fiecare dată.S. Astfel.500 de persoane-câte 1. menite să-i asigure succesul. aceştia urmau să remită sarcini concrete conducerii raioanelor din cele şase judeţe şi să asigure o mediatizare amplă a campaniei derecrutare prin intermediul presei periodice. ce urmau să se producă . în plus. ca urmare a unei decizii luate de către Consiliul Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al U.A.-Bălţi şi Soroca.S.S.

P. ci una singulară.000 de persoane ..000 de basarabeni din trei judeţe din zonele de nord şi centrală ale R. 16 La 4 noiembrie 1940 C.S. Responsabil pentru supravegherea îndeplinirii prevederilor respectivei hotărâri a fost numit vicepreşedintele C. împreună cu C. adică până pe 15 septembrie 1940. Hotărârea din 10 septembrie mai stabilea instrucţiuni concrete Căilor ferate Chişinău. Al doilea contingent important -de 14. categoriile de persoane cele mai expuse multiplelor pericole. (În acest context trebuie să precizăm că primele trei hotărâri.S. ci faptul că transportarea minorilor şi persoanelor cu handicap la asemenea distanţe era inutilă şi păguboasă. Moldoveneşti.000 trebuiau să ajungă pe şantierele de construcţii .000 de persoane: dintre care 6.M. Ilinsky.500 de persoane şi nu a 77. prevedeau recrutarea a 59. dar şi minori. al P. la care ne-am referit.S. Acest document. adoptă a treia hotărâre cu privire la recrutarea unui nou contingent de locuitori din spaţiul rural al teritoriului proaspăt încorporat în imperiul sovietic. urma să plece primele garnituri de tren.000-uzinele siderurgice.P.000 aveau ca destinaţie şantierele de construcţie. adică în 20 de zile de la emiterea hotărârii cu pricina.S.M. cu primul contingent numeros de români basarabeni 8. dintre care 12.C.S. pe care îl solicitau responsabilii de pe şantierele de construcţii şi din uzine." Au fost audiate mai multe persoane responsabile de îndeplinirea sarcinii de mobilizare a basarabenilor pentru şantierele de construcţii. printre care obligaţiunea de a asigura cele trei comisariate unionale cu suficiente garnituri de tren.S.356 de persoane)"..S.000. Respectiva hotărâre îi obliga pe secretarii comitetelor judeţene de partid şi pe preşedinţii consiliilor judeţene executive să efectueze o verificare minuţioasă a modului de recrutare a forţei de muncă pentru a nu admite implicarea „unor persoane nesănătoase fizic şi a minorilor".C.C.000 de basarabeni. Şi.Erau vizaţi. De fapt. 10. F.P. „se execută total nesatisfăcător (de fapt. minerit şi la întreprinderile industriale. Cel de-al patrulea document demonstrează cu prisosinţă dezastrul provocat de aceste politici antiumane. secretarii 14 .S.C. ultimele eşaloane vor lua la bord 12.C. s-a constatat că verificările cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor C. La şedinţa acestui organism din 29 noiembrie 1940 a fost examinată chestiunea cu privire la modul de desfăşurare a „recrutării organizate a forţei de muncă din Moldova pentru industria U.aveau să părăsească Basarabia la 1 octombrie. adaptate pentru „transportarea pe calea ferată a muncitorilor". mobilizaţi de către Comisariatul Poporului pentru construcţia uzinelor hidrolitice şi de sulfit şi spirt. deoarece respectivii erau ineficienţi la locul de muncă şi din punct de vedere fizic nu puteau face faţă volumului mare de luru.VIII. al P.IX şi 4.S.R. nu acest aspect interesa autorităţile comuniste din R.000. Soroca şi Orhei. după cum se menţionează în procesul verbal). în sfârşit.S. nu are o paternitate dublă. iar 2. De data aceasta era vorba de 3. 18 Acest avertisment nu era deloc întâmplător: în primele două mari recrutări au fost strămutate multe persoane cu handicap fizic. mai ales.C.17 .(b)din Moldova.în secţiile cu furnale ale uzinelor siderurgice.. fiind opera Biroului Comitetului central al Partidului Comunist(b) din Moldova.(b)M şi C.19 În consecinţă. care aveau ca punct de destinaţie şantierele de construcţii din partea răsăriteană a imperiului sovietic.S.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 În decurs de doar 5 zile de la data emiterii acestei hotărâri. al Moldovei din 26.Bălţi.XI-1940 referitor la mobilizarea organizată a forţei de muncă pentru industria U. câte o mie din fiecare judeţ.S. spre deosebire de celelalte.S. al R. din R. din cele 77. iar 2.C.000 de persoane planificate au fost trimise 56.

pe viitor." Aceleaşi responsabilităţi le erau atribuite comitetelor executive raionale şi împuterniciţilor comisariatelor poporului. minorilor şi altor persoane inapte pentru munca fizică.C.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni comitetelor judeţene şi raionale ale P. noi evadări ale persoanelor aduse pe şantierele.liderii comunişti. în iunie 1940. A. bolnavilor. vina principală pentru eşecurile înregistrate în campania de racolare a basarabenilor inocenţi şi naivi cădea asupra „elementelor străine şi duşmănoase". „în echipele împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă ale unor comisariate ale poporului au pătruns elemente străine şi duşmănoase. al P. au fost nevoiţi să constate că întreaga operaţiune de recrutare a românilor basarabeni. determinarea secretarilor comitetelor judeţene şi raionale ale P. permiţând recrutarea pentru muncile de pe şantierele de construcţii şi în mine „a bătrânilor. din lipsa unei vigilenţe „de clasă" au admis în echipele de recrutare „elementele străine" şi chiar „duşmănoase".C. De asemenea. în mod premeditat toată această campanie." În felul acesta.(b) din Moldova a întreprins o serie de măsuri. în Moldova.M.C. Eschivarea de la recrutările ulterioare a evoluat într-un alt gen de rezistenţă a românilor basarabeni faţă de politicile promovate de autorităţile sovietice de ocupaţie: refuzul de a fi recrutat sau fuga în masă din regiunile unde au fost duşi a celora care nu reuşiseră să evite aceste mobilizări. Printre acestea figura.C. S. care au avut neatenţia de a încredinţa sarcina de recrutare „unor persoane neverificate şi care nu inspirau încredere". eschivarea de la munca de coordonare a respectivei campanii şi lipsa unei verificări a activităţii împuterniciţilor comisariatelor unionale care."21.C.Butko şi procurorul republicii.(b)M din 29 noiembrie îi viza şi pe împuterniciţii comisariatelor poporului. a însemnat că întreaga populaţie din acest teritoriu a aflat. compromiţând. la întreprinderile şi în minele din Siberia şi regiunea Ural. au fost însărcinaţi „să verifice activitatea împuterniciţilor comisariatelor poporului şi a organizatorilor muncii de racolare a forţei de muncă în raioane şi sate pentru ca persoanele care s-au făcut vinovate de o atitudine iresponsabilă şi criminală faţă de misiunea încredinţată să fie 15 .XI. Biroul C. cât de cât. drept urmare a unei atare atitudini iresponsabile din partea liderilor locali de partid.S. s-au eschivat de la coordonarea acestei acţiuni. în regim de urgenţă.S. în Basarabia.Bondarciuk. preşedinţilor comitetelor executive judeţene şi raionale de a elimina. nu au verificat activitatea împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă" şi. comisarul poporului pentru Controlul de stat. în perioada dintre 9. toate lacunele „în munca de recrutare a forţei de muncă pentru industrie şi garantarea executării întocmai a deciziilor C. trimişi în R. Pentru a redresa. din Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă.110 persoane din rândul celor trimişi pe şantiere şi în mine. cărora li se reproşa că „nu au acordat o importanţă politică acestei măsuri deosebit de însemnate.C şi al C.(b)M. adevărul despre condiţiile infernale în care erau obligaţi să muncească persoanele recrutate în perioada precedentă.să se ocupe de recrutarea zecilor de mii de români basarabeni.C. care s-au infiltrat în echipele de recrutare. Revenirea acestor norocoşi acasă. din perioada 26 august-sfârşitul lui noiembrie s-a soldat cu un eşec lamentabil." În felul acesta.C.al P. În textul hotărârii se menţiona că „o atare metodă păguboasă de selectare a cadrelor a avut drept consecinţă revenirea. desantaţi la Chişinău.1940 a 5.20 Hotărârea Biroului C." În acelaşi document se recunoştea că evadarea din infernul siberian a celor peste cinci mii de basarabeni era „ o consecinţă a faptului că şefii de şantiere şi mine nu erau pregătiţi pentru primirea muncitorilor ce soseau din fosta Basarabie şi nu le-au creat acestora condiţii de muncă. în scurt timp.(b)M. Liderilor locali de partid li se reproşa doar o subapreciere a importanţei acestei sarcini.P. starea de lucruri în acţiunile de recrutare şi pentru a evita.X şi 28.

în RSS Moldovenească. membri ai gărzilor albe şi alţii."În acelaşi document. de colectare şi ale altor organizaţii".) din toată Uniunea şi ale tovarăşului Stalin" despre faptul că se aflau în RSSM. al P. au mai fost efectuate şi alte recrutări de persoane din spaţiul rural pentru regiunile răsăritene ale U. în orice situaţie. Imediat după Anul Nou. neadmiţând trimiterea unor persoane inapte pentru munca fizică"Autorităţile comuniste de la Chişinău au formulat. comerciale. . sovietice. a fost convocată consfătuirea activului de partid republican al PC(b) din Moldova.S. şi. de comerţ. Comisariatul poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile necesare pentru crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a muncitorilor sosiţi din fosta Basarabie. „într-un mediu capitalist".S. indiferent de cât de bine el nu s-ar deghiza"." Este evident că aceasta însemna înăsprirea măsurilor de supraveghere a persoanelor recrutate. o solicitare către C. la 28 iunie 1940 şi despre sarcinile organizatiilor de partid şi sovietice pentru anul 1941. cărora li s-ar fi „atrofiat sentimentul de vigilenţă bolşevică". în felul acesta. adoptate în cadrul consfătuirii activului de partid republican se menţiona. dar presa periodică relata. AUTORITĂŢILE SOVIETICE DE OCUPAŢIE DESPRE „ÎNTEŢIREA LUPTEI DE CLASĂ" ŞI „NECESITATEA IMPERIOASĂ A ELIMINĂRII ELEMENTELOR DUŞMĂNOASE DIN NOILE STRUCTURI ALE PUTERII Debutul noului an 1941 nu prevestea nimic bun pentru populaţia fostei Basarabii. Consfătuirea activului de partid lansa un ultim îndemn către comuniştii aduşi în Basarabia. al P. i se sugera „să asigure. răspândirea informaţiei veridice despre ororile prin care le-a fost dat să treacă. din această cauză „vigilenţa este necesară în orice sector.M.. pe final.C. între altele: „ În pofida multiplelor indicaţii ale Comitetului Central al PC (b) din Moldova privind necesitatea selectării pentru funcţiile de conducere în organizaţiile sovietice.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 trase la răspundere. până în prezent continuă să se afle persoane care nu inspiră încredere din punct de vedere politic: foşti mari negustori. succesul autorităţilor sovietice de ocupaţie în desfăşurarea viitoarelor campanii de recrutare a românilor basarabeni. toată vina pentru o atare stare a lucrurilor era incriminată „unor conducători ai organizaţiilor de partid. în R.să contribuie plenar „la consolidarea vigilenţei 16 .S. slujitori ai cultelor religioase.C.S. la Chişinău.(b. periclitând.(b) din toată Uniunea în care acesta „să oblige Comisariatul poporului pentru industria cărbunelui. cu ceva timp în urmă.Stalin.care uitaseră „de poruncile C. prin intermediul subdiviziunilor sale judeţene şiraionale.M. cel puţin.S. în zilele de 2-4 ianuarie 1941." Pentru garantarea unei operativităţi în activitatea de recrutare a forţei de muncă în judeţe şi raioane şi a „sporirii responsabilităţii împuterniciţilor" se recomanda comisariatelor populare unionale reducerea „personalului excesiv al subdiviziunilor împuterniciţilor". care urma să dezbată pe marginea politicilor promovate de către autorităţile sovietice de ocupaţie în teritoriile anexate. Documentele de arhivă.R.S. economice şi în alte structuri a unor persoane verificate şi devotate cauzei lui Lenin . de colectare. o verificare medicală minuţioasă a persoanelor recrutate pentru munci în industrie. n-au fost depistate. rebotezată. Comisariatul poporului pentru construcţii. în primăvara anului 1941 despre noi mobilizări. pentru a împiedica. În textul rezoluţiei. în funcţiile de conducere ale acestor organizaţii.22 În perioada ce a urmat până la eliberarea Basarabiei. Comisariatului poporului pentru ocrotirea sănătăţii din R. că trăsătura esenţială a fiecărui bolşevic este abilitatea de a recunoaşte inamicul. după amputările teritoriale.C. în iulie 1941. comercianţi. pentru a diminua sau chiar a exclude evadarea acestora. Comisariatul poporului pentru industria petrolului. deocamdată.C.

Aceşti duşmani.. Primul secretar jalona sarcinile prioritare pentru anul 1941 în domeniul agriculturii. care vor încerca să se strecoare acolo. aceştia vor desfăşura acolo o astfel de activitate. pentru ca acolo toate lucrările să fie desfăşurate în timp util. chiar şi până la acest moment nu li se ridică mână bolşevică ca să îi alunge de acolo. să pună capăt acestor canalii care au ajuns acolo. la demascarea hotărâtoare a elementelor antisovietice.ca urmare a eliberării Basarabiei de ocupanţii români şi a formării Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti" puteau fi realizate.. dar foarte încet. îşi vor desfăşura activitatea lor de subminare a sistemului colhoznic. au exploatat pământul până la refuz". iar mai apoi vom uita de ele şi în aceste colhozuri se vor infiltra duşmanii şi orice lepădături. În felul acesta. mai târziu voi aduce şi anumite fapte. lupta de nimicire a „duşmanului de clasă" intra într-o nouă fază. şi duşmanul începe să îşi arate colţii. Borodin avea grijă să avertizeze asupra pericolelor care veneau dinspre „duşmanul ded clasă" din spaţiul rural: „Dacă vom crea colhozuri. îndeplinirea căreia va marca destinele a câtorva zeci de mii de tineri basarabeni. în viziunea lui Borodin.ce este colhozul şi ce este sovhozul nostru". conduita pe care urmau s-o onoreze autorităţile sovietice de ocupaţie. Borodin. în lunile care urmau. în ajunul declanşării războiului sovieto-german. De altfel. În raportul prezentat de P. duşmanul îşi desfăşoară amplele sale acţiuni". însemna condamnarea multora dintre aceştia la moarte sigură de dragul unor interese străine. cărora trebuia „să li se acorde o atenţie deosebită. Fac acest lucru. care au mai rămas aici de la Români. că unor tovarăşi.gospodăria este delăsată şi înapoiată. pe parcursul a 20 de ani de gospodărire. infiltraţi în colhozuri.23 Mobilizarea câtorva contingente de vârstă de români basarabeni de către autorităţile sovietice de ocupaţie. care avea să culmineze cu deportările din vara anului 1941. La o astfel de stare a agriculturii a contribuit dominarea hrăpăreaţă a boierilor români. în aceeaşi rezoluţie se formula şi o altă sarcină. prezente în teritoriile eliberate şi care încearcă să se strecoare şi se vor strecura în organizaţii şi la întreprinderi". . trimis de Moscova în teritoriile româneşti dintre Prut şi Nistru transpare. O direcţie importantă a activităţii structurilor de partid şi sovietice. primul secretar al CC al PC(b) din Moldova în cadrul acestei consfătuiri se menţiona că multitudinea de sarcini care stăteau „în faţa organizaţiilor sovietice şi de partid. care era unul de maximă importanţă pentru regimul comunist. care încearcă să submineze desfăşurarea cu succes a activităţilor noastre planificate". şi într-adevăr aşa şi este.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni bolşevice. Şi pentru a fi mai convingător. ca mai apoi să se spună. Aceasta însemna amplificarea luptei necruţătoare cu „elementele duşmănoase" şi eradicarea. conform rezoluţiei adoptate de această reuniune importantă de partid. acesta a debutat cu o analiză dezolantă a stării lucrurilor în această sferă:"Îţi este groază să priveşti . inclusiv şi prin recurgerea „la intransigenţă bolşevică faţă de elementele de clasă ostile. În document se menţiona. în anul 1941". ca aceste gospodării să se dezvolte în ochii acestui ţăran basarabean eliberat şi pentru ca el să înţeleagă aşa cum este în realitate . Şi trebuie de menţionat. stârpirea acestora de oriunde vor fi identificate. necesitatea asigurării unui „control sistematic şi acordarea de asistenţă necesară comisariatelor militare în desfăşurarea evidenţei militare şi pregătirea pentru o nouă recrutare. în mod cert. care. colhozurile nu sunt o treabă bună. în spaţiul rural al acestei provincii româneşti: „Noi trebuie să ducem o luptă nemiloasă şi să dezrădăcinăm toţi aceste canalii.că bine ziceau Românii. pe care noi urmează să-l creăm". era şi cea a „luptei necruţătoare cu rămăşiţele elementelor de clasă ostile şi cu reprezentanţii diferitelor partide burgheze naţionaliste". 17 . Din discursul primului comunist. între altele. Accentul principal urma să fie pus pe sovhozuri.

„au fost elemente de clasă ostile. practic. dar şi în sistemul cooperatist". care s-au opus cu vehemenţă acestui proces". unde. mai întâi de toate. menţiona acesta. Smâciok a căutat să demonstreze această afirmaţie a şefului său în baza exemplelor referitoare la raionul Călăraşi. cu o satisfacţie imensă. noi ne-am descotorosit de aceşti speculanţi. comercianţi. Şi. În felul acesta. pentru ca nici o canalie să nu aibă posibilitate să submineze activitatea colhozurilor noastre". pentru noi nu este un secret. se aciuase „duşmanul de clasă" era reţeaua de învăţământ. neam confruntat cu sabotajul din partea chiaburilor. să nu se strecoare nici un duşman. Un alt domeniu unde. desigur. Antidotul pentru atare „elemente". Dar. În şcoli. şi. întrucât. în viziunea lui.C.chiaburul încerca să ascundă pâinea. „va trebui să efectueze o muncă imensă în vederea pregătirii cadrelor. soţiile jandarmilor.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 Constituirea unor „colhozuri bune. nu din cauza circumstanţelor create. unde. ca urmare a implementării prevederilor hotărârii C. nu erau în stare să onoreze „calitatea predării". raporta acesta. Alte „trei gospodării chiabureşti au fost sancţionate penal"25. în viziunea lui Pavlov. bisericeşti şi ale mănăstirilor. pătrunsese „duşmanul de clasă" era reţeaua comercială. despre campania „împărţirii pământurilor moşiereşti. sarcina organizaţiei noastre de partid constă în instaurarea unei ordini bolşevice în toate unităţile noastreeconomice. mai sunt elemente de clasă ostile în structura noastră comercială şi sarcina noastră. dar. menţiona acesta. totodată. care deja acum stă în faţa noastră". referindu-se la realizarea planului privind rechiziţiile obligatorii. care lucrau acolo nu în favoarea noastră". „în procesul desfăşurării acestei activităţi. soţiile membrilor gărzilor albe. la cei circa „30-40% dintre aceştia.a. transfuge" şi. Primul secretar s-a referit şi la sfera învăţământului. în sfârşit.. că i s-a permis activitatea didactică şi elementului clerical. a tăinuirii de Puterea Sovietică a pământului şi a pâinii. Pavlov relata în continuare că s-au văzut nevoiţi să aplice „sancţiuni gospodăriilor de chiaburi".". În anul viitor va trebui să eliminăm din şcolile noastre elementele de clasă ostile. întrucât. în raport cu aceasta. în care „s-au infiltrat diferite elemente de clasă ostile. a menţionat că această structură s-a confruntat cu „anumite greutăţi" în realizarea acestui plan din cauza că „unele gospodării de chiaburi au sabotat predarea pâinii".al PC(b)M. unde. şi în primul rând. persoanelor care n-artrebui să activeze în şcoli. În timp ce „majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. pe care noi încă le mai suportăm". pe un ton triumfalist. în decurs de o „o lună-o lună şi jumătate. împuternicitul Comisariatului Poporului pentru colectări în raionul Teleneşti. toţi aceştia erau „viciaţi".) nu inspiră încredere. am luat pâinea de la chiaburi şi aceştia au fost nevoiţi să se conformeze". de importanţă majoră. în viziunea acestuia. erau „legile sovietice" şi în cazul când „una sau altă gospodărie nu îndeplineşte planul de rechiziţie obligatorie. noi. Smâciok. secretarul comitetului raional Călăraşi al PC(b)M relata de la tribună. jandarmii. n-am putea spune că am asigurat curăţirea completă a reţelei comerciale. astfel de persoane nu ne educă 18 . educarea copiilor ar trebui să fie în mâini de nădejde. Referindu-se la aserţiunea lui Borodin că în raioane erau puţini învăţători. dar în pofida sabotajului. (care-n. bolşevice". era considerată de Borodin „o provocare serioasă. .. în timp util şi chiar înainte de termen au realizat planul de rechiziţii obligatorii". un al treilea domeniu. precum ZAGOTSKOT şi toate structurile sale. „nouă gospodării ale chiaburilor au fost chemate în judecată şi a fost efectuată confiscarea fără drept de apel". cei 152 de învăţători. în viziunea sa. era „greu să vorbeşti" despre „nivelul de pregătire a învăţătorilor în vederea educării copiilor noştri în spirit comunist". unde ". se aplică măsurile corespunzătoare". ci din cauza lipsei unui număr suficient de cadre sovietice. Precizările sale se refereau.24 Pavlov. în primul rând. în opinia lui Smâciok. precum şi cele ale chiaburilor" şi problemele ce surveniseră. atunci.

clasa muncitoare şi ţărănimea şi pământul sacru"... s-au făcut vinovaţi militarii. involuntar. În Moldcoopinsoviet. acesta din urmă „ca un mercenar. care nu inspiră încredere şi cărora nu le putem încredinţa educarea copiilor noştri în spirit comunist".datorită politicii înţelepte a partidului nostru. cu bandele bolşevizate în stânga Nistrului. sovietică. în special. căuta să fie mai bolşevic. invocând detalii şocante despre comportamentul „eliberatorilor". în final. nici în Orhei. adică această cooperativă de producţie era creditată de un fost comerciant. importate de Moscova în Basarabia. „După naţionalizarea a patru fabrici de tricotaje. . pentru a ne elibera. în anul 1918. dar au scos doar ultima sevă din clasa muncitoare şi ţărănime. învăţătorii răspândesc caiete cu imaginea regelui şi atunci.ea şi este a noastră sovietică şi noi suntem chemaţi să făurim aici cauza măreaţă socialistă . după ce au intrat în Basarabia: „Trebuie să vă spun că poporul nostru sovietic. închid caietul". în intervenţia sa. ajuns în Basarabia. Această necumpătare a avut drept consecinţă o mulţime de îmbolnăviri în rândul soldaţilor şi comandanţilor. Sunt mai ales compromise în mod considerabil cooperativele de producţie. La fabrica de ambalaj din lemn din oraşul Chişinău. a fost trădat poporul basarabean . datorită muncii dificile. decât toţi bolşevicii prezenţi la această reuniune. nici în Cahul.26 Popovici. originar din Basarabia. de elementele duşmănoase nouă. comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii din RSSM. În sprijinul afirmaţiilor sale. în cadrul acestei consfătuiri. nici în Bălţi. a domnit în perioada anilor 1917-1918 pe teritoriul Basarabiei. conducătorii noştri le-au permis să se ascundă mai multor elemente de clasă ostile. 19 . sub masca de invalizi. în calitate de maiştri au fost lăsaţi foştii lor proprietari. a invocat mai multe exemple de „infiltrări a duşmanului de clasă" în structurrile sovietice. care nimic nou aici nu au creat. era „eliminarea"unora dintre ele şi „organizaţiile de partid sunt obligate să se ocupe de această chestiune". Cu excepţia unei bucăţi de asfalt. n-a uitat să amintească şi de faptul „trădării excepţionale a Internaţionalei a II-a şi a „Sfatului Ţării". de aceasta. Ca nişte lipitori. l-a contestat cu argumente irefutabile pe antevorbitorul său. Smâciok s-a mai referit la câteva cazuri de maltratare a copiilor. Martânov. desfăşurate timp de 22 de ani. înţelegând că săvârşeşc o crimă. boierii români nu au făcut nimic nou nici în Chişinău. că era necesar să fie inaugurate „cursuri de scurtă durată. soluţia pentru „situaţia complicată". concluzionând. în calitate de director a fost lăsat fostul stăpân. nimic nou nu au făcut . boierii români au supt ultimele puteri din clasa muncitoare şi ţărănime în perioada de 22 de ani"."28 M. exceptând barbara bătăie de joc faţă de clasa muncitoare şi ţărănime.27 Babanov. dar asidue a bolşevicilor. menţionând că:"în perioada vieţii şi muncii scofâlcite la boierii români. acum. numai „datorită politicii înţelepte. cât de curând. şeful secţiei industrie a CC al PC(b) din Moldova. care au luptat cu o voinţă nestrămutată pentru puterea sovietică şi întotdeauna au crezut că Basarabia va fi a noastră. care fugise. se aruncau aproape că asupra tuturor femeilor. dânsul a invocat „cazurile înregistrate în raionul nostru: mai întâi de toate. când discuţi cu ei. comisarul poporului pentru industria locală. s-a manifestat aşa de parcă ar fi fost înfometat în plan sexual. în discursul său. în 1940. Unicul basarabean din primul eşalon al nomenclaturii comuniste. care oferea credite acestei cooperative.cauza partidului lui Lenin şi Stalin".-concluziona basarabeanul convertit la cauza proletariatului mondial. n-am avut nimic. În viziunea sa. Şi." În calitate de director a cooperativei de producţie a activat şi fostul proprietar al atelierului de croitorie.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni copiii în mod cuvenit"..

din funcţiile deţinute în structurile sovietice şi economice". nesemnificativ. Pe final. devotate nouă. Oficiul de colectare a vitelor din RSSM (Moldzagotscot) are un aparat din 36 de persoane. ofiţeri şi gardişti albi . Acest vorbitor s-a referit şi la delicata chestiune a prezenţei infime a reprezentanţilor populaţiei majoritare în organele de ocupaţie: „Pe de altă parte. proprietari de mari ateliere. În viziunea acestuia. „era necesară o luptă corespunzătoare pentru curăţarea organizaţiilor sovietice.a. care urmează a fi eliberate. secretarul C. şi Direcţia Vinurilor (Glavvino).C. are un aparat alcătuit din 31 de persoane. de a promova mai consecvent cadrele naţionalemoldoveneşti. În calitate de administratori ai caselor acolo activau: foşti proprietari de magazine . relata că în urma unei verificări a modului de angajare în 60 de organizaţii republicane. membri ai gărzilor albe. samsari . procentul moldovenilor. administraţia Chişinăului. au fost identificate 114 persoane „socialmente străine şi.„foşti ofiţeri. cooperatiste şi sovietice de persoane socialmente duşmănoase şi în locullor să fie numite persoane cinstite.d" În continuare acest vorbitor a căutat să exemplifice spusele sale. N. în intervenţia sa. dintre care doar un moldovean. elemente de clasă ostile"29. iar uneori în structurile noastre sovietice se infiltrează elemente evident duşmănoase şi antisovietice". în mod incontestabil."30 20 . Direcţia cinematofrafie. menţiona acesta.4 persoane. în structurile noastre de conducere este nesemnificativ. Doar în Oficiul orăşenesc al Băncii de Stat fuseseră identificate 10 persoane. prezentă şi în celelalteluări de cuvânt: „Consider că sarcina noastră este de a curăţa cât mai repede structurileadministrative. în regim de urgenţă. aparatele sunt poluate cu persoane care nu merită încredere politică. Împuternicitul Comitetului pentru Aprovizionare (Upolkomzag) are în subordinea sa 32 de persoane. repet.3 persoane şi alţii care nu insuflau încredere politică . „Mai avem şi acum în multe întreprinderi. responsabile şi . de dereticători. al PC(b)M. În cele 60 de organizaţii. proprietari de întreprinderi". or. curieri ş. mai ales în cooperativele de producţie. cooperatiste de persoane socialmente străine şi duşmănoase. ale Sovietului pentru Industrie a Moldovei (Moldpromsovet) menţiona seşul secţiei industrie.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 Şi mai mult era viciată.4 persoane. secretarul comunist a formulat aceeaşi concluzie. anume o atare luptă lipseşte".Smorigo. printre care nu este nici un moldovean.m. De o impurificare sporită suferea şi Trustul deAlcool (Spirtotrest). devotatecauzei partidului şi puterii sovietice. după părerea lui Martânov. economice. Ca urmare a unei atare „atitudini nebolşevice faţă de recrutarea angajaţilor. Evident că o „atare situaţie nu le permitea conducătorilor să desfăşoare activităţile întreprinderilor în toată forţa". printre care nici un moldovean". iar în unele organizaţii republicane moldovenii se află în posturi secundare. invocând câteva exemple: „O astfel de organizaţie ca Reţeaua de comercializare a fructelor şi legumelor (Torgplodoovosch) are un organ de conducere de 18 persoane.5 persoane. printre care nici un moldovean. desigur. s-a dovedit că în unele dintre acestea „lipsea controlul necesar şi examinarea persoanelor la angajarea la serviciu". în urma controalelor efectuate. „elemente de clasă ostile".

circa 3000 de întreprinderi şi ateliere. formate din reprezentanţi ai aceloraşi grupuri minoritare. n-au mai putut să le recupereze. în viziunea autorităţilor sovietice de ocupaţie. din care au făcut parte sume importante de valută românească. în mare parte. fluvial şi a mijloacelor decomunicaţie din Basarabia" avea menirea să "legitimeze" înregul jaf la care s-au dedat sovieticii din primele clipe ale invaziei armatei roşii. contrar angajamentelor asumate de către guvernul sovietic de a permite autorităţilor române să efectueze o evacuare fără incidente. au fost. subnutriţiei. antisanităriei. la care au fost supuşi cei care părăseau Basarabia. teatrele. deschizând focul şi făcând numeroase victime printre cei care părăseau Basarabia. în valoare de peste o jumătate de miliard de lei. Prima ocupaţie sovietică a Basarabiei (28 iunie 1941-16 iulie 1941) a avut consecinţe dramatice pentru populaţia acestei provincii româneşti. ce vor fi acordate celora "fără de pământ sau cu puţin pământ". alcătuite din rândul populaţiilor minoritare ale provinciei. care părăseau în mod organizat acest teritoriu românesc. pulverizate de către autorităţile sovietice de ocupaţie. mari imobile. Deportările a peste 32. ale transportului feroviar.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni EXECUTĂRI ÎN MASĂ ÎN TERITORIILE ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT ÎN PERIOADA 1940-1941.000 de oameni din fosta Basarabie. întreprinderilor industriale şi comerciale. unităţi comerciale. soldate cu mai multe victime omeneşti. fără careva despăgubiri. farmaciile. hotelurile. condiţiilor inumane de cazare.000 de etnici români din spaţiul rural.5 miliarde de lei. Zeci de mii de familii care au decis să se salveze din faţa puhoiului roşu şi-au pierdut o parte considerabilă a bunurilor mobile şi imobile. au devenit ţinta unor numeroase acte de agresiune. ca de altfel şi pentru cea din nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. inclusiv. Decretul din 15 august 1940. muzeele. la revenire. Din capturile de război mai făceau parte mijloace de transport şi de comunicaţie. ca urmare a muncilor epuizante. preferau trândăvia. jandarmi şi poliţişti. dar şi din 21 .000 de basarabeni şi bucovineni care au alcătuit primul mare val al deportărilor din teritoriile româneşti de la est de Prut din 13-16 iunie 1941. au fost dublate de un tratament similar din partea unor grupuri de persoane. etc. galeriile de artă. care. emis de Prezidiul Sovietului Suprem al URSS. inclusiv şi capturile de război. au organizat ambuscade. "Cu privire la naţionalizarea băncilor. dislocate în Basarabia. adică celora care nu prea erau obişnuiţi să muncească. epidemiilor frecvente. urmau să alcătuiască baza socială a regimului comunist în spaţiul rural. vestimentaţiei inadecvate pentru regiunile siberiene. care. în decurs de un an. Despuierile de bunuri vor continua şi în lunile următoare. un prim episod al cărora l-am prezentat deja în materialul precedent. Aceştia. Din arsenalul politicilor represive au mai făcut parte mobilizările la munci forţate a circa 100. dar care. Drama acestei părţi de ţară românească începuse chiar din primele ore ale invaziei sovietice. Maltratările şi umilinţa din partea militarilor sovietici. dar şi spitalele. din simplul motiv că. dar şi alte bunuri ale ministerelor şi altor instituţii ale statului roman. Aşa-numita naţionalizare a vizat alte câteva sute de întreprinderi industriale. Câtorva mii de familii de ţărani le vor fi confiscate o parte din terenurile arabile. în sumă de peste 2. Prima ţintă a agresiunii bolşevice au fost ofiţeri şi ostaşi ai unităţilor militare române. o bună parte din cei mobilizaţi s-au prăpădit. Bande înarmate. cu puţine excepţii. în aceste teritorii eliberate de către armata română. la 2 august 1940. amputată. peste un an. Ultimul episod al jafurilor la care s-au dedat sovieticii l-a constituit deposedarea abuzivă de bunuri mobile şi imobile a celor peste 32.

Un alt grup de condamnaţi la moarte o constituiau foştii supuşi ai Imperiului rus. dar transcrise cu caractere latine). după cum bine se cunoaşte.în total 53 de oameni sau peste 40 de procente din numărul total al celora 22 . prenumele. În final. care. După disoluţia imperiului sovietic. Este vorba despre o listă de 135 de persoane din RSSM. după înfrângerea acestora. O altă categorie de condamnaţi la pedeapsa capitală din această listă de 135 de persoane o alcătuiau foştii ostaşi ai armatei roşii care au dezertat din rândurile acesteia şi şi-au găsit refugiul în România. investigaţiile ulterioare ne vor permite să elucidăm şi acest gen de crime comise de regimul sovietic de ocupaţie în teritoriile româneşti de la est de Prut. în iulie 1941. pe care am descoperit-o într-un dosar incomplet în arhiva fostului KGB al RSSM. Cu siguranţă. faţă de care ei n-au avut. În cele ce urmează. în diferite perioade. ulterior înregimentaţi în calitate de voluntari în armatele „contrarevoluţionare" ale lui Denikin şi Vranghel. patronimicul ( ortografiate în limba rusă. Oseminte ale victimelor nkvd-iste au fost descoperite în beciuriledin preajma Teatrului "Buciumul". unii. şi participarea la lupta „împotriva poporului sovietic". au fost făcute publice mărturii despre executări în masă operate de sovietici în regiunea actualei străzi Grenoble din municipiul Chişinău. acestora li se mai incriminau şi activităţi de spionaj în favoarea statului român. cu care acestea n-aveau nici o treabă. cărora li se incrimina divulgarea numelor ilegaliştilor comunişti. a muncitorilor „cu spirit revoluţionar". şi-au găsit refugiul în România. constituie un episod aproape neelucidat în istoriografie. Acestora li se incriminau acţiuni de „trădare" a statului sovietic. pe durata acestui an de ocupaţie sovietică. unde. ar mai fi necesar să precizăm că toate aceste persoane condamnate la moarte nau avut parte de un proces judiciar echitabil. După eliberarea Basarabiei. foşti ofiţeri din armata ţaristă. Cele mai multe persoane au fost împuşcate în zilele de 29 noiembrie 1940 şi 27 iunie 1941. Orhei. foşti membri ai Partidului Comunist Român. în iulie 1941. au fost descoperite gropile comune ale victimelor NKVD-ului din preajma fostului sediu al Consulatului italian. cu juraţi. O categorie specială a acestor persoane proscrise o constituiau mai mulţi oameni simpli. care. unii dintre aceştia fiind învinuiţi. Asasinările în masă pe care le-au instrumentat călăii lui Stalin în teritoriile anexate. pe lângă „trădare de patrie" şi de colaborare cu serviciile secrete române. de fapt.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au avut drept consecinţă moartea a mii de personae din rândul acestor proscrişi. propunem spre atenţia cititorilor o primă listă a unui grup de persoane executate de către sovietici. şansa de supravieţuire era minimă. în majoritate muncitori. avocaţi autentici. cu tot cu deţinuţi. O altă categorie o alcătuiau persoanele originare din stânga Nistrului. pe care tribunalele militare sovietice le-au condamnat la moarte şi ulterior acestea au şi fost executate. nici o obligaţiune formală. devenind cetăţeni ai statului român. pentru a se salva de eventuale represiuni sau de foametea din anii 1932-1933. luna şi anul execuţiei lor. care. Au mai fost publicate mărturii despre incendierea închisorii din or. de regulă. care executau întocmai toate indicaţiile parvenite de sus. Printre cele 135 de persoane condamnate şi executate de către autorităţile sovietice de ocupaţie figurează câteva categorii de persoane care s-au făcut"culpabile" de violarea legilor sovietice. au fost trimişi în lagăre de concentrare. mai ales printe bărbaţi. de către trupele sovietice în retragere. s-au refugiat în Basarabia (România). Acest document conţine numele. În afară de violarea frontierei sovieto-române. precum şi ziua. întrucât majoritatea lor covârşitoare erau cetăţeni români. ci au fost trimise la moarte de slugile regimului comunist.

gardiştilor albi. după reanexarea Basarabiei. aşa cum demonstrează documentele de arhivă.517 au fost arestate şi condamnate la detenţie în închisori şi lagăre de concentrare. membrilor organizaţiilor burgheze. mari comercianţi. făceau parte foştii moşieri. vicecomisarul NKVD din RSSM. Conform aceluiaşi document.31 Un alt document din acelaşi dosar preciza noţiunea de «membri ai familiei». Un alt document. agenţi ai siguranţei. când NKVD-ul din RSSM a emis directiva nr. pentru pregătirea şi efectuarea operaţiunii se constituiau Centre operative judeţene şi raionale.1941. a membrilor de rând asupra cărora existau probe compromiţătoare. după mai bine de două luni de la emiterea acelei directive. ca să nu fie admise nici un fel de manifestări de protest. funcţionarilor fostului aparat de stat. Aceştia erau soţia. copiii. foştilor mari moşieri şi marilor proprietari de întreprinderi. la 11.11. proprietari de întreprinderi. la 28 iunie 1940. 29032.875 de persoane. Este important să precizăm că ultimul acord al acestei drame se producea cu câteva zile înainte de retragerea autorităţilor sovietice şi a armatei roşii din Basarabia. sau „altfel de excese". constituie una din cele mai mari crime comise de regimul sovietic de ocupaţie în perioada 28 iunie 1940-22iunie1941. părinţii. conform directivei. funcţionari de rang înalt. foştilor gardieni şi jandarmi. precum şi a membrilor familiilor lor". în regim de urgenţă. "strict secret". «nu practicau munci în beneficiul societăţii»). Documentul-instrucţiune recomanda ca. armatei. a dosarelor tuturor celor care cădeau sub incidenţa prevederilor respectivei directive. La 18. securităţii statului. ocupată de câtre acestea.1941. Pregătirile pentru desfăşurarea operaţiunii au demarat. trupele de interne unităţile de grăniceri — de la comandant până la soldaţi de rând. care obliga şefii direcţiilor judeţene şi secţiilor raionale ale acestei structuri să efectueze o evidenţă strictă a «elementelor antisovietice» din judeţe şi raioane. constata că mai multe direcţii judeţene ale NKVD-ului încă nu efectuase evidenţa celor care urmau să fie deportaţi. cu mult înaintea acesteia şi anume. asupra cărora există materiale compromiţătoare.01. iar în cea de 27 iunie 1941-27 de persoane. foşti angajaţi ai poliţiei şi jandarmeriei. DEPORTĂRILE DIN 13-16 IUNIE 1941 Deportările de populaţie din zilele de 13-16 iunie 1941. până la 25. gardiştilor albi. Mordoveţ. În ziua de 29 noiembrie 1940 au fost executate 26 de persoane. foştilor ofiţeri ai armatelor române. abilitate cu elaborarea unor planuri concrete ale operaţiunii de deportare din fiecare raion şi judeţ. Din rândul acestora urmau a fi constituite grupuri operative a câte 3 persoane. El a ordonat elaborarea. inclusiv prostituatele (care. care au deţinut funcţii de conducere. ţariste şi albgardiste. În realizarea operaţiunii urmau a fi antrenaţi toţi colaboratorii structurilor locale ale NKVD-ului. dar şi din partea unei anumite părţi a populaţiei «cu spirit duşmănos faţă de Puterea sovietică». atunci când locuiau împreună şi se aflau sub tutela celui care urma a fi deportat. operaţiunea să fie efectuată de o asemenea manieră. îl constituie "Instrucţiunile privind modul efectuării operaţiunii de deportare a membrilor activi ai organizaţiilor contrarevoluţionare. iar alte 4. surorile. I. când de pe teritoriul fostei republici sovietice moldoveneşti au fost deportate 13.1940. Şeful grupului operativ urma să fie numit un angajat experimentat al NKVD- 23 . naţionaliste.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni incluşi în această listă. fraţii. adică exact la un an de la incorporarea prin forţa armelor a acestui teritoriu în imperiul sovietic. nu numai din partea celor ce urmau a fi deportaţi.01. Din acea categorie.

bani. Documentul-instrucţiune prevedea ca averea imobilă şi inventarul agricol al deportaţilor să fie confiscate şi transmise organelor locale ale puterii. Toate persoanele străine interceptate în momentul operaţiunii în casele familiilor ce urmau a fi deportate. Operaţiunea de deportare trebuia să se efectueze în aceeaşi zi. care nu puteau depăşi greutatea de 100 kg.familiilor 24 . produse alimentare care puteau satisface necesităţile vitale ale familiei deportate pentru o lună. veselă de bucătărie şi pentru ceai. urmând ca banii să fie remişi secţiilor teritoriale ale NKVD. În termen de 10 zile. NKGB-ului sau a unuia din cele 3 secţii ale Comisariatului Poporului pentru Apărare. „Instrucţiunile" în cauză atrăgeau atenţia asupra unei posibile prezenţe în casele familiilor deportate a persoanelor ce erau în cătare. persoana de încredere era obligată să vândă averea imobilă. membrilor organizaţiei locale de partid sau a reprezentanţilor administraţiei sovietice locale. după ce penetrau în casele familiilor ce urmau a fi deportate. Membrii grupurilor operative erau obligaţi ca arma din dotare să fie încărcată. o ladă pentru împachetarea tuturor acestor lucruri. literaturii contrarevoluţionare şi a valutei străine. urmând să demareze înainte de răsăritul soarelui. După clarificarea acestor circumstanţe. pentru a fi vândute. trezeau anumite suspiciuni. în Siberia: haine personale. dacă persoanele supuse deportării s-ar opune. precum şi caracterul relaţiilor cu respectiva familie. Primul lucru. pentru a o folosi «în caz de necesitate». Rezultatele percheziţiilor urmau a fi reflectate în procesele verbale ce trebuiau întocmite în câteva exemplare. Membrii familiilor deportate aveau dreptul să ia cu dânşii. încercând să fugă sau în caz de atac împotriva grupului operativ . familiile deportate aveau dreptul să o încredinţeze rudelor sau persoanelor apropiate.33 Grupurilor operative li se recomanda să anihileze orice rezistenţă din partea celor care urmau a fi deportaţi. până la finalizarea respectivei operaţiuni. în sume nelimitate. pentru a fi transmişi. instrumente de uz casnic. acestea urmau a fi reţinute şi transportate la locul unde avea loc îmbarcarea în vagoane a deportaţilor. Fiecare familie. obiecte de preţ (inele ceasuri. Cealaltă parte a averii. brăţări. Cel supus deportării putea încredinţa unei persoane apropiate să se ocupe de restul proprietăţii imobile. cercei.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 ului. grupul operativ era obligat să întreprindă măsurile necesare de precauţie şi să fie gata pentru o eventuală opunere de rezistenţă. era clarificarea prezenţei membrilor acestora la faţa locului sau a locului unde se aflau. încălţăminte. lenjerie de pat. pe care trebuiau să-l întreprindă grupurile operative. avea dreptul să ia cu sine lucruri personale. în toate judeţele şi raioanele RSSM. indiferent de numărul membrilor. grupul operativ trebuia săprocedeze la efectuarea percheziţiei pentru identificarea armelor. pe lângă fiecare centru operativ. urmând a fi stabilită identitatea acestora. În cazul în care. urma să fie creat ă o rezervă de efectiv. care urmau să participe în mod nemijlocit la operaţiune. ulterior. pentru a exclude „un zgomot inutil". Cei care s-ar fi opus deportării urmau a fi arestaţi şi aduşi în secţiile teritoriale ale NKVD.32 În momentul intrării grupului operativ în casele respective. lenjerie. Percheziţia şi inventarierea averii trebuia să se efectueze în prezenţa martorilor din rândul vecinilor. urmau a fi reţinute. broşe). În afară de grupele operative. pentru a se decide soarta acestor suspecţi de către superiorul responsabil pentru îmbarcare. persoanele străine interceptate în casele persoanelor supuse deportărilor. În „Instrucţiuni" se menţiona că înainte de a intra în casele familiilor care urmau a fi deportate. grupul operativ era obligat să determine cu exactitate adresa şi amplasarea casei.

concluzionând de o manieră nefondată 25 . proaspăt anexat la imperiul sovietic. pe care o cataloga drept „cea mai conspirată organizaţie". până la pedantism. gardiştilor albi. trecea în revistă „cele mai active forţe contrarevoluţionare". transfugilor din URSS şi altor „elemente socialmente duşmănoase care desfăşoară activităţi febrile contrarevoluţionare". primarilor. acesta referindu-se la informaţiile furnizate de Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului din RSS Moldovenească. Goglidze a invocat probe. continua Goglidze. cei mai de seamă lideri ai „ organizaţiilor şi partridelor contrarevoluţionare" se refugiau în România. a fost trecut în revistă întreg eşafodajul de argumente în favoarea deportării mai multor categorii de populaţie din Basarabia. în opinia lui Goglidze. În cele două partide. ofiţerii gărzilor albe. în special. precum şi diverse elemente antisovietice". Numărul celor deportaţi a deviat nesemnificativ de la cifra directivă. comercianţilor. parvenită de la organele centrale.37 Ca urmare a celor relatate. racolând. desfăşurând o agitaţie antisovietică şi tinzând să facă rost de arme pentru activităţi cu caracter terorist". menţiona în continuare Goglidze.35 În continuare. urmând a fi deportate după însănătoşire. exact 1000 de persoane. pe teritoriul RSSM era un număr considerabil de „elemente antisovietice" din rândul moşierilor. care n-au fost deportate la 13 iunie. marii proprietari de imobile şi comercianţi. poliţiştilor şi jandarmilor. NKGB-ului din RSSM i s-a ordonat să opereze arestări. „menţinea legături ilegale cu România. forţate. ale persoanelor care desfăşurau „a activitate febrilă contrarevoluţionară" iar „celelalte elemente contrarevoluţionare".Această organizaţie. menţiona dânsul. cu sprijinul activ al serviciilor româneşti de recunoaştere. în primul rând. după Goglidze. oamenii vechiului regim. la 31 mai 1941. Elementul-surpriză pentru victimele acestei deportări a fost o altă «chezăşie» a acestei operaţiuni monstruoase. de o manieră activă noi membri.liberal şi naţional ţărănist. nici mai puţin. întrunite în grupuri speciale". «mărinimiei» manifestate în raport cu persoanele bolnave. care tindea să-şi reconstituie legătura cu centrul său din România şi să-şi reanimeze activitatea în cele mai mari centre raionale din RSSM. „rămăşiţele diferitor partide şi organizaţii. Urma în această înşiruire a lui Goglidze. urmau a fi supuse unei active prelucrări prin intermediul agenturii. începând lista cu garda de fier. În afară de aceasta. „activul diverselor partide burgheze. NKGB-ul din RSSM identificase nici mai mult. îşi revigorase activitatea antisovietică.36 Următoarele în lista lui Goglidze erau vizate partidele naţional . lui Iosif Stalin. luate la evidenţă. Minuţiozitatea. care erau catalogate ca forţe ce demonstrează activism şi încearcă să inaugureze activităţi ilegale". care în imaginaţia halucinantă a împuternicitului special al Moscovei în teritoriile româneşti reanexate. moşierii. acestea urmând să fie transmise aceloraşi autorităţi locale. Goglidze. S. a operaţiunii de deportare a asigurat «succesul» organelor de represiune sovietice în teritoriul Basarabiei.34 La moment. Transportarea deportaţilor la centrele de îmbarcare în garniturile de tren urma să aibă loc cu mijloacele de transport ale acestora. „desfăşura o vastă activitate organizatorică pentru înjghebarea grupurilor contrarevoluţionare". În scrisoarea pe care S.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni deportate. împuternicitul Moscovei în RSSM. după care. această diferenţă datorându-se. pe alocuri. Pe final. Goglidze. Pentru a-şi impresiona superiorul. împuternicitul CC al PC (b) din URSS şi a Consiliului Comisarilor Poporului în RSSM i-o adresa. fostul Partid naţional-creştin sau partidul cuzist. După „reunirea" Basarabiei cu URSS. cu „cadre teroriste. Baza socială a unei atare „activităţi contrarevoluţionare" o constituia.

Goglidze pe numele lui Stalin. burghezo-moşiereşti. bazându-se. exterminarea fizică a membrilor acestora. Goglidze lui Stalin. Practica bolşevicilor în acest sens. ce urmau a fi deportate. Acelaşi calapod era aplicat şi în teritoriile cotropite de URSS. sau „activitate antisovietică". când marile latifundii au fost lichidate. în mare parte. ele fiind limitate la 100 ha. a partidului comunist. fugiseră în România". cum le catalogau S. demarase imediat după puciul din octombrie 1917. în debutul demersului său adresat lui Stalin. total deplasate.440 de persoane.137 de oameni. aceasta însemnând. mari proprietari de imobile . ziua în care fusese semnat demersul lui S. după efectuarea reformei agrare din anii 1921-1923. atunci când afirmă că „ după reunirea Basarabiei cu Uniunea Sovietică. În privinţa celor 137 de „moşieri". cu excepţia. formula principala solicitare pe care o adresa Comitetului Central al partidului comunist (şi o făcea prin intermediul lui Stalin) ca să autorizeze NKGB-ul din RSSM să efectueze „deportarea în alte regiuni ale Uniunii Sovietice a 5. care şi-au desfăşurat activitatea în Basarabia.38 Această cifră era distribuită pentru nouă categorii de persoane ce urmau a fi deportate. „burghezo-moşiereşti" şi cele „fasciste". pentru ca până la urmă. involuntar.411. dar şi urmând a fi lichidate în formula tipică a regimului totalitar comunist de sorginte bolşevică.39 Către 31 mai 1941. . În această categorie de „moşieri" s-au pomenit a fi incluşi.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 că serviciile secrete româneşti desfăşurau în RSSM o amplă activitate contrarevoluţionară de spionaj. Goglidze şi ceilalţi reprezentanţi ai noii administraţii de ocupaţie a Basarabiei. partidele politice care şi-au desfăşurat activitatea în Basarabia în perioada anilor 20-30 ai secolului al XX-lea. expunându-se nespus de mult 26 .40 De altfel. care prin munca lor asiduă şi conştientă au reuşit să-şi extindă proprietăţile funciare peste 15-20 de ha. cei mai întreprinzători ţărani basarabeni. întrucât categoria „moşierilor" era una inexistentă în Basarabia.deportate în Siberia. membru al Ligii naţiunilor. îl recunoaşte însuşi Goglidz. să rămână un singur partid -cel bolşevic.285.41 Cei 980 de proscrişi. procedând atunci laexterminarea membrilor celorlalte partide politice. cărora le era rezervată aceeaşi soartă. care figurau în lista expediată de S. ofiţeri ai armatelor albe . ele fiind nu doar interzise. la fel sau poate chiar şi mai grave. bineînţeles. era catalogată de către autorităţile sovietice de ocupaţie ca una criminală. liderii importanţi ai organizaţiilor şi partidelor politice. pe elementele contrarevoluţionare din stânga Prutului. Invocarea unor atare absurdităţi. atunci. Urmau moşierii . ba chiar şi fasciste. cărora li se incrimina activitate politică în cadrul „partidelor politice româneşti burgheze" urmau a fi arestaţi şi trimişi în lagărele de concentrare de exterminare. în calitate de temei pentru anihilarea unor categorii întregi de populaţie din Basarabia. poliţiştii şi jandarmii . erau deja elaborate materialele pentru toate cele nouă categorii pe persoane.gen „ activitate contrarevoluţionară". ce desfăşurau activităţi antisovietice -64. iar excedentul fusese naţionalizat şi oferit ulterior ţăranilor fără de pământ sau cu puţin pământ.000 de persoane . nu pot fi altfel catalogate decât crime împotriva umanităţii. Acest lucru. lucrurile se arătau. împreună cu familiile lor. ofiţeri ai armatei ţariste. Desfăşurarea unei activităţi perfect legale. ce se încadra întocmai în legislaţia Statului român. partidele politice „burgheze". erau catalogate ca fiind partide burgheze. mari comercianţi . primari -652. aşa cu reiese şi din ultima menţiune din textul acestui document. Lista debuta cu categoria activului partidelor politice româneşti „burgheze" 980 de persoane.1948. şi-au încetat activitatea în momentul invaziei sovietice. iar familiile lor . în principal. Aşa cum reiese şi din acest document. de fapt. cu etichetările justificative ale propagandei sovietice.

Deja. V. precum îi cataloga împuternicitul Moscovei în Basarabia9 şi proprietarii de imobile. Ocniţa (două). De fapt. Arţiz (două). şi care separă. era un gest nesăbuit. atunci când au refuzat să se refugieze în dreapta Prutului. cele două regimuri politice. Bolgrad (una). care se încadrau în conceptul bolşevic de „duşman de clasă". încă la 21 mai 1941. în Rusia. cu acelaşi consecinţe triste ca şi în cazul celorlalte categorii la care ne-am referit deja. care erau somate să fie gata pentru recepţionarea persoanelor deportate din regiunile de apus ale URSS.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni pericolului de a fi represaţi de către organele de represiune sovietice. neavând nicicum posibilitatea să se confrunte.479 de persoane din RSSM şi nordul Bucovinei. Căuşeni (una). sub aspect cronologic epoca „ţaristă" de cea bolşevică. Din staţia de cale ferată Cernăuţi au luat calea Siberiei 340 de vagoane cu persoane deportate. s-au adeverit a fi nu chiar atât de mari. considerând de datoria lor să-şi salveze patria lor de la pierzanie. În afară de aceasta. Lavrenti Beria. Basarabeasca (una).517 persoane. Tighina ( una) Taraclia (două). în special. şeful NKVD-ului a expediat o telegramătuturor subdiviziunilor acestei structuri din RSS Kazahă şi Siberia.44 În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. întrucât. Râbniţa (una). republican. Mai rămâneau toţi acei. care a fost în vigoare în Basarabia până la 28 iunie 1940. că toate lucrurile fuseseră aranjate până la expedierea misivei lui Goglidze pe numele lui Stalin şi decidenţii în chestiunea viitoarelor deportări erau cei din conducerea de vârf a partidului bolşevic. care au fost încorporaţi. nici ofiţerii armatei române. a fost un interval de timp care a coincis cu perioada unui regim democratic. Cernâşev. Din RSS Moldovenească au fost arestate 4. din RSS Moldovenească au plecat 33 de garnituri de tren cu persoane deportate. Bălţi ( două). adversarul principal al bolşevicilor în timpul războiului civil din Rusia din anii 1918-1920. Kazahstanul de Nord şi RSS Uzbecă. Lor li se incrimina „activitate contrarevoluţionară" şi „ activitate antisovietică". nu purtau nici o vină în faţa autorităţilor sovietice de ocupaţie a Basarabiei. aceştia au fost atunci în legitimă apărare. şi din cei care şi-au găsit refugiul în România şi aplicarea principiului unei vendete totale cu referire la această categorie de persoane. demarează operaţiunea de arestare a 5. Goglidze şi expediată lui Stalin erau marii comercianţi 8 care. de fapt. de altfel. care suna alogic. pentru a fi deportate în Siberia.360 de persoane au fost ridicate de la casele lor. despre proiectata trimitere din Chişinău a 1315 vagoane cu persoane deportate. începând cu ora 2. capii de familie. Aşa-numita „armată ţaristă" îşi pierduse acest statut după Revoluţia din Februarie 1917 şi până la instalarea bolşevicilor la putere. în armata rusă.42 La fel. care au fost trimise în lagărele de concentrare. Cât priveşte participanţii la mişcarea albă. Au avut nenorocul atunci să sufere înfrângere. catalogaţi „elemente contrarevoluţionare şi antisovietice" şi 27 . ca şi în cazurile precedente. peste o săptămână. aceştia fiind. la 7 iunie N.30. declanşat. în mod premeditat. în mod direct. În total. nici poliţiştii şi jandarmii care şi-au desfăşurat activitatea în conformitate du legislaţia românească. nici foştii primari. ce urmau a fi exterminate pe teritoriul Basarabiei. mulţi dintre participanţii la mişcarea albă s-au resemnat inclusiv. Garniturile de tren urmau să se formeze în staţiile de cale ferată Chişinău (patru). în conformitate cu decizia guvernului sovietic. tot de Lenin şi de anturajul său. înregimentându-se voluntar în gărzile albe. 43 Alte categorii vizate în lista elaborată de S. îi raporta Comisarului adjunct al afacerilor interne al URSS. Sazâkin. până la puciul bolşevic din octombrie 1917. calificate drept „membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi elemente antisovietice". Comisarul pentru securitatea statului din RSSM. prin intermediul unei telegrame secrete. Ungheni (una). Floreşti (două). Nu poate fi nici un dubiu. catalogată de liderii bolşevici „armată ţaristă". alte 24.

unde urmau a fi dislocaţi 5. cifra totală a acestora fiind de 8. Alga. De fapt. cum figurează în documentul precedent. la care deja ne-am referit.000 . O atare diferenţă poate fi explicată. acelaşi Lavrenti Beria dădea undă verde planului de măsuri privind repartizarea şi angajarea în câmpul muncii a contingentelor speciale de populaţie din Ţările Baltice şi RSS Moldovenească.Tura. Işim.885 persoane au fost deportate. Oricum.850 de oameni. invocă cifra de 5.000 de persoane. subordonat NKVD-ului. pe care o deducem din documentul emis la 13 iunie 1941.850 de persoane. ce poartă semnătura aceluiaşi personaj. precizarea definitivă în legătură cu această diferenţă urmează a fi făcută ulterior. Zavodo-Ukovskaia. comisarul adjunct al NKVD-ului unional şi de Kobâlov. ce urmau a fi deportate în aceeaşi regiune Omsk. probabil. Martuk. în cele şapte regiuni din Siberia. toate din regiunea Kzâl-Orda. Şi.Kzâl-Tu. unde urmau să ajungă capii familiilor. Alte 900 de deportaţi moldoveni aveau ca destinaţie staţiile de cale ferată Aralsk. Tetkino. Djalagaş.000 de oameni. un alt document. Teren-Uzeak. În total. 47 În ultimele trei staţii de cale ferată din regiunea Kazahstanul de Sud. în două staţii de cale ferată Akmolinsk şi Şortandî . că în respectivele localităţi sau în preajma lor erau amplasate lagărele de concentrare ale GULAG-ului sovietic.000 de persoane. Asemenea discrepanţe se mai întâlnesc în statistica ce o utilizau în acele zile de iunie 1941 organele sovietice represive. În reg.şapte în total. menţionează cifra de 6.750 de persoane arestate şi deportate şi a unor contingente de oameni din nordul şi sudul Basarabiei. în staţiile de cale ferată Aktiubinsk. Djurun. Ganorka.000 de persoane. şeful GULAG-ului unional. Un document. în baza probelor documentare. adică chiar în ziua când demarase operaţiunea de deportare. VelikoAlekseevskaia. În regiunea Aktiubinsk. în ziua de 7 iunie.46 Garniturile de tren din RSS Moldovenească. Novosibirsk. . comisarul adjunct pentru securitatea statului. în RSS Uzbecă şi RSS Kazahă urmau a fi deportate 22.750 persoane din RSS Moldovenească.000 de capi de familie din RSSM: 1.000 -în Tetkino. 5.48 Cu referire la cifra totală a persoanelor ce urmau a fi deportate din RSS Moldovenească.45 la 14 iunie 1941. Astfel.000 şi nu de 9.49 28 . Ialutorovsk. prin includerea în cifra de 22. din RSS Uzbecă. ceva mai devreme. urmau să ajungă 5 mii de persoane originare din RSSM. menţionează cifra de 4. Kzâl-Orda.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 alte 13.urmau să fie debarcate 1. observăm că aceasta este mai mare decât cea menţionată în alte documente emise de organele sovietice represive. suntmenţionate doar două lagăre de concentrare. Solotiube. semnat la 14 iunie 1941 de Nesedkin. semnat de acelaşi Cernâşev. deportaţi din RSSM.000 . cu persoane deportate. unde se preconiza să ajungă alte 3. Cele două lagăre de concentrare se numeau Kozelşceansk. Kandagaci.în VelikoAlekseevskaia. Isil-Kul şi Omsk . în sfârşit. urmau să ajungă alţi 11.cea de 22. Se pare. Nazâvaevskaia.750 de persoane. urmau să ajungă 9. precum şi de alţi doi funcţionari importanţi ai structurilor sovietice represive . Tortugai. Diferenţa ar fi de 3. documentul din 13 iunie 1941.000 de persoane.în Ganovka şi 3. în patru staţii de cale ferată din regiunea Kazahstanul de Sud . au avut ca staţii terminus mai multe staţii de cale ferată din regiunea Omsk.000 moldoveni şi Putivl. unde urmau să fie debarcate 5.000 de persoane din RSSM. ce urmau a fi deportate în regiunea Omsk. unde urmau să-şi ispăşească pedepsele nemeritate capii familiilor deportaţi din RSSM. semnat de Cernâşev. iar documentul din 14 iunie. aşa cum reiese din documentul citat.175 de persoane.Cernâşev.

Трудные страницы…. 59-66.1. 85-86 28 AOSP. 16. CETINI. f. 57-58. inv. 9. R. Chişinău. 38. 37. Civitas. Vidavnitstvo imeni Oleni Telighi.).f. f. dosar 13.1. Fond. 5 33 Ibidem.1. subordonată GULAG-ului. 11. Chişnău. 205. 146-147 35 Ibidem.S. Moscova. 6. f. 39. movoiu dokumentiv.16 12 Ibidem. 4-12 32 Ibidem. Politvidav Ukraini. desprindem cifra exactă a persoanelor deportate din RSS Moldoveneaacă.1. 2007. Chişinău. L. Chişinău. Chişinău.dosar 1. 1927-1939: dokumenty i materialy. inv. p. f. 141-142.în RASS Komi. adresată aceluiaşi V. inv. E. 1932-1933 rokiv na Ukraïni: ocima istorikiv. 51. d. 6 Traghediya sovetskoy derevni. 51. 12 9 Natsionalina Kniga pamiati jertv golodomoru 1932-1933 rokiv v Ukraini. Ion Jarcuţchi.în ţinutul Krasnoiarsk.787 . 485. Fond 51. p. 1990.3 13 Ibidem. Chişinău. dosar 19. p. 51. 100 29 AOSP. 2008. f. 74 26 AOSP. Golod 1932-1933 gg. 470 . f.085 în regiunea Omsk şi 5. O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent. inv. regimul totalitar bolşevic in R. 2. 51. 439. 127-128 30 AOSP. p. d.50 NOTE 1 Ion Chirtoacă. Golod 1932-1933 gg. 51. 2007. 147 36 Ibidem 37 Ibidem 38 Ibidem 39 Ibidem.1.f. 6 34 В. O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent. p. f. Kiiv. 48. inv. Пасат. 73 25 AOSP. E. 1997. p. 15. CETINI. 4 Ibidem. Kiev. f. Пасат. Трудные страницы истории Молдавии. 270. d. 10 Arhiva organizaţiilor social-politice a Republicii Moldova (in continuare:AOSP RM). Vidavnitstvo imeni Oleni Telighi. p. Ker. Ion Chirtoacă. 2008. Negru et al. kol. v Moldavskoy ASSR. inv. 8 Chiril Stratievschi.1. 48.13-14 16 Ibidem 17 Ibidem.. Ion Jarcuţchi. 1. 10. 80. Chişinău. 48. p. 3. 9. inv. Kollektivizatsiya i raskulachivanie. 33. f. ROSSPĂN.S. f. p. 7. p. 11. 48.43-44 14 Ibidem. 271. d. f. f. Violy (red. Ed. CETINI. Golod 1932-1933 gg. Ed.1. 48. 2001. f. f. 484. Fond. f. d. 143 31 Arhiva Ministerului de Interne a Republicii Moldova (AMAI). Fond. 48. R. 51. V 5-ti tomah.1.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Dintr-un raport elaborat la sfârşitul lunii octombrie 1941. d. 2001. d. Fond. 2 Chiril 3 Chiril 5 Golod Stratievschi. Manning. Moldovenească (1940-1952). Kiiv. 83-84. p.în regiunea Omsk. p. 2001. v Moldavskoy ASSR. inv. 27 AOSP. 60 41 В. Fond. Ia. f. 48. d. Fond 19.648 de persoane. d. Pirig.17 18 Ibidem 19 Ibidem. aceasta fiind de 22. 352 . Din rândul acestora. Civitas. Uporiad. inv. 147 29 . Stratievschi. p.954 de persoane erau distribuite în RSS Kazahă. 2001.63 20 Ibidem. 51..13 15 Ibidem. Fond. 148 40 Elena Şişcanu. f. şeful secţiei muncii şi aşezărilor speciale.1. dosar 6. V. p. Fond. 24 AOSP. 51. Negru et al. f. 48. v Moldavskoy ASSR. T.63-64 21 Ibidem 22 Ibidem 23 AOSP. dosar 3. Danilova. Cernâşev. de către Konradov.11 11 Ibidem. 1994. inv. Fond. 7 Natsionalina Kniga pam’iati jertv golodomoru 1932-1933 rokiv v Ukraini.

43 E. 153.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 42 E.2004. 87 45 В. cit. cit. p. 159 49 Ibidem. 159 50 Ibidem. p. 60 Şişcanu.. Трудные страницы…. 61 44 Iulian Chifu. p. 187 30 . p. p. op. op. Şişcanu. Пасат. 87 47 В. Трудные страницы…. 165 46 Iulian Chifu. Basarabia sub ocupaţie sovietică. 157 48 Ibidem. op. p. Пасат. Chişinău . p. cit. p. p.

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni DOCUMENTE DE ARHIVĂ TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 31 .

în decurs de trei zile din momentul recepţionării de la responsabilii Industriei carbonifere a documentelor [persoanelor recrutate din RSSM]. necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini. răspunderea personală pentru îndeplinirea acestei activităţi să le revină preşedinţilor comitetelor executive judeţene şi secretarilor comitetelor judeţene de partid.000 de persoane 4. Moldoveneşti.000 de persoane 2. iar pentru garniturile de tren să fie distribuite produse alimentare pentru întreaga călătorie. A obliga preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene ale PC(b) din Moldova să adopte măsurile necesare pentru asigurarea executării însărcinării privind recrutarea muncitorilor nu mai târziu de 1 octombrie 1940. 6.№1 HOTĂRÂREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R. MOLDOVENEŞTI şi al COMITETULUI CENTRAL al PC (b) din MOLDOVA „Despre recrutarea muncitorilor pentru industria cărbunelui din URSS” 26 august 1940 În conformitate cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă CCP al Uniunii RSS nr. în ordinea următoare: a) Bălţi b) Bender c) Cahul d) Chişinău e) Orhei f) Soroca 4. 5. Având în vedere importanţa acestei munci de recrutare a muncitorilor pentru industria carboniferă.VII. adaptate pentru transportarea pe calea ferată a muncitorilor la întreprinderile respective. la un pas de a-şi pierde funcţia. 4. să perfecteze permisele de reşedinţă pentru muncitorii recrutaţi pentru raioanele unde se află respectivele întreprinderi. în baza cererilor reprezentanţilor Industriei carbonifere.000 de persoane 3. Comisarul poporului pentru comerţ.S. [să fie distribuită] pentru fiecare voloste. să fie examinată desfăşurarea recrutării muncitorilor şi să fie adoptate măsurile concrete. cu o anumită periodicitate.S.S. populaţia să fie anunţată pe larg despre recrutarea muncitorilor prin intermediul presei periodice.S. 1 . precum şi redactorii ziarelor judeţene şi de voloste să asigure mediatizarea sistematică a importanţei şi a desfăşurării recrutării muncitorilor pentru industria carboniferă. 3. Consiliul Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC (b)M DECID: 1. radioului. t. Direcţiei căilor ferate Chişinău. sarcina.născut în anul 1903.000 de persoane 3.000 de persoane 3.000 de persoane 3. 7. judeţul Chişinău. în regim de urgenţă. cinematografelor. Akimov11 să asigure centrele de concentrare a muncitorilor cu gherete cu produse alimentare şi cu apă fierbinte . 39 din 9. Redactorii publicaţiilor periodice republicane.1940 „Despre recrutarea de către Comisariatul Poporului pentru Industria Cărbunelui al URSS din localităţile rurale ale Basarabiei a 20. În şedinţele comitetelor executive. Recrutarea să se efectueze pe judeţe. adunărilor. Direcţia subdiviziunilor miliţiei R. în satul Sireţi. fiind învinuit de „irosirea banilor statului”. S-a.000 de muncitori”. Akimov Grigorii Grigorievici – comisarul poporului pentru comerţ al RSSM în perioada dintre 20 septembrie 1940 şi 17 iunie 1941. să pună la dispoziţie la timp garnituri de tren. Basarabia. 8.

Kremenciug. 51. S-a născut în anul 1893 în satul Jukovici. d. în anul1942. procedurile sanitare ale muncitorilor ce urmează să fie trimişi la întreprinderi.S. Fond.august 1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei orăşeneşti Chişinău pentru comerţul cu mărfuri industriale. Fond. (AOSP RM. a absolvit institutul de construcţii din Dnepropetrovsk. rus de naţionalitate. despre modul cum se execută această directivă 11. Studii –primare (şcoala populară din or. d. Ekaterinoslav. Din luna iunie 1939 până în august 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al Comitetului regional Moldovenesc al PC (b)din Ucraina. gubernia Ekaterinoslav.1. 100.75. 32.” 10 septembrie 1940 În corespundere cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului URSS din 28 august 1940. Tiraspol. t.1. 175) Ilinskii Fiodor Grigorievici – adjunctul preşedintelui CCP din RSSM. Studii superioare. 32. (AOSP RM. Din luna august 1940 a deţinut funcţia de comisar adinterim alpoporului pentru comerţ al RSSM. Consiliul Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC(b)M AU DECIS: Etnic rus. extracţiei minereurilor şi cea a construcţiilor. d. t. f. 51.9. Fond. Comitetele executive judeţene să informeze Consiliul Comisarilor Poporului al R. iar în perioada 7 iunie . Fond. inv. inv. d. 5) În relaţiile cu subalternii avea un comportament violent. 75) 5 4 Numărul nu este indicat . În perioada iunie 1940 . Borodin Piotr Grigorievici. (AOSP RM. Leningrad. provenienţa socială – din funcţionari. specialitatea-medic generalist. Fond. inv.7 iunie 1940 a exercitat funcţia de preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RASSM. 32. specialitatea –inginer. or. 51. f. în perioada iulie 1938 . d. Comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii. a absolvit institutul de medicină din or. într-o familie de funcţionari.iulie 1945 a exercitat funcţia de preşedinte al CCP al RSSM. S-a născut la 1(13) august 1898 în satul Horoşeie. or. Controlul asupra executării acestei hotărâri se încredinţează locţiit. rus de naţionalitate. fapt care a condus la destituirea sa din funcţie. 10) S-a născut într-o familie de funcţionari în anul 1905 în or. În perioada august 1937 . fără specialitate. f. Studii – superioare. originar din Basarabia. inv.1.august 1940 – de preşedinte al CCP al RSSM. din luna august 1940 până în februarie 1942 (conform altor surse. gubernia. 51. Până la anexarea Basarabiei. până în septembrie 1942) a exercitat funcţia de prim secretar al CC al PC(b) din Moldova. (AOSP RM. RASSM. 51. 3. Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti (semnătura) /Konstantinov/3 Secretarul CC al PC (b) din Moldova (semnătura) /Borodin/4 (scris de mână: Gosplan (semnătura indescifrabilă) Tuturor Comitetelor judeţene ale PC (b)M (11) Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSP RM). Tiraspol.iunie 1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei trustului Moldconservtrest.1. În anii 1937 şi 1938 a exercitat funcţia de şef al secţiei orăşeneşti a ocrotirii sănătăţii din or. Chişinău). 10. d. Din anul 1935 a deţinut diverse funcţii de răspundere în cadrul RASSM. 43-44 №2 HOTĂRÂREA №5 CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI RSS MOLDOVENEŞTI şi al COMITETULUI CENTRAL al PC (b) din MOLDOVA „Despre recrutarea muncitorilor din judeţele RSS Moldoveneşti pentru industriile cărbunelui. f. Preşed. La 4 decembrie 1940 a fost confirmat şi în funcţia de prim secretar al comitetului orăşenesc Chişinău al PC(b) M (AOSP RM.6. 3 2 Konstantinov Tihon Antonovici. inv. să asigure rapida examinare medicală. d. Tutaev.CCP. 62-63. S-a născut în anul 1897 în or. În perioada august 1940 . Smolensk.1. Ilinsky2. d. membru al PC(b)U din 1928. Babanov1. f. 20. 48) 2 Babanov Ilia Panteleimonovici – comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii al RSSM. membru al PC (b)U din 1927. Fond. f. Al RSSM. Din luna octombrie 1938 este adjunctul comisarului poporului pentru ocrotirea sănătăţii din RASSM. iar garniturile de tren să fie asigurate cu personal medical.S. 170. 53-54. 51. f. gubernia Iaroslav. A fost unul din puţinii angajaţi ai organelor superioare sovietice de ocupaţie. inv.1. f.M.

4.500 de persoane 5. adunărilor. Direcţiei Chişinău a căilor ferate să i se propună ca.000 de persoane 4.000 de persoane 2.000 de persoane 1. suficient de bine utilate pentru transportarea muncitorilor. Comitetele executive judeţene şi comitetele de partid judeţene.1.000 de persoane către 1octombrie 12.55. De asemenea şi calculul persoanelor ce urmau a fi recrutate pentru comisariatul pentru construcţii este unul greşit .000 de persoane Pentru Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică -către 15 septembrie 2.S. să furnizeze la timp garnituri de tren. Comisariatul Poporului pentru construcţii . Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică). să distribuie sarcinile volostilor şi satelor de o asemenea manieră ca în anumite volosti şi sate recrutarea să se efectueze doar pentru un singur comisariat (Comisariatul Poporului pentru industria cărbunelui. pentru construcţii.M.500 de persoane PENTRU COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INDUSTRIA SIDERURGICĂ În judeţul Bender 4.000 persoane 3. cinematografelor. 1 În document nu este precizat numărul persoanelor ce urmau a fi recrutate către 1 octombrie 1940 din R.000 de persoane către 15 octombrie 13. în baza solicitărilor prezentate de către reprezentanţii Comisariatelor Poporului pentru industria carboniferă. Ca o completare a hotărârii Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC (b)M din 27 august. A-i obliga pe preşedinţii comitetelor executive judeţene şi pe secretarii comitetelor judeţene de partid să asigure îndeplinirea sarcinii de recrutare a muncitorilor în următoarele termene: Pentru Comisariatul poporului pentru industria carboniferă-1octombrie1 Pentru Comisariatul Poporului pentru construcţii .750 de persoane 1. radioului.000 persoane către 1octombrie 2.000 de persoane 1.750 de persoane PENTRU COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR În judeţul Soroca În judeţul Cahul În judeţul Orhei În judeţul Chişinău În judeţul Bender 5.către 15 septembrie 6. Despre recrutarea muncitorilor să se facă publicitate amplă pentru toată populaţia prin intermediul presei periodice. să se efectueze o recrutare suplimentară a muncitorilor în judeţele RSSM în următoarea formulă: PENTRU COMISARIATUL POPORULUI pentru INDUSTRIA CARBONIFERĂ În judeţul Bălţi În judeţul Soroca În judeţul Orhei În judeţul Bender 1.000 de persoane 7. nr. pentru industria siderurgică. în regim de urgenţă . pentru acest comisariat.S.000 de persoane 5.

. Alioşin Ivan Ivanovici – şeful secţiei organizatorice şi de instructori al CC al PC(b)M....... Studii – medii incomplete.. 6........... 51..... 51. Fond. S-a născut în anul 1901 în satul Ivanovca. f.... d.. gubernia Saratov... 17 №4 HOTĂRÂREA BIUROULUI CC AL PC(b) DIN MOLDOVA „Despre mobilizarea organizată a forţei de muncă din Moldova pentru industria URSS” 29 noiembrie 1940 1 1.... f...... membru al PC(b)R. În perioada anilor 1940-1941 a exercitat funcţia de şef al secţiei CC al PC(b)M.000 persoane Orhei.. CCP RSSM) AOSP... Orhe i(39) AOSP.....000 persoane .. 1. f...... Fond.1. 13-14 (semnătura) /BORODIN/ №3 HOTĂRÂREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI AL RSS MOLDOVENEŞTI şi CC al PC(b)M „Despre recrutarea forţei de muncă din RSS Moldovenească pentru Comisariatul Poporului pentru Construcţii al URSS” 4 noiembrie 1940 STRICT SECRET A-i obliga pe secretarii comitetelor judeţene ale PC (b) din Moldova şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene să asigure recrutarea forţei de muncă din judeţele RSS Moldoveneşti pentru Comisariatul Poporului pentru construcţii al URSS.1...000 de persoane A obliga secretarii comitetelor judeţene ale PC (b) din Moldova şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene din judeţele Bălţi.. inv... consiliilor judeţene Bălţi..PREŞEDINTELE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R.. volostea Bazarno-Karabulsk.... d.1.. Soroca şi Orhei să asigure o supraveghere strictă a recrutării forţei de muncă pentru a nu se admite mobilizarea unor persoane cu handicap fizic şi a minorilor. 2) . PREŞEDINTELE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI al RSS MOLDOVENEŞTI (semnătura) /KONSTANTINOV/ SECRETARUL CC al PC(b) M (semnătura) /BORODIN/ (scris cu cerneală: t. inv...1.1.000 persoane Soroca.... iar în perioada 8 martie 1941 . Alioşin1. 32.. d......... Rus de naţionalitate... f.........februarie 1944 – a deţinut funcţia de secretar al CC al PC(b)M pentru industrie. Soroca... dintr-o familie de funcţionari. 1.. pentru construcţia uzinelor de hidroliză şi de sulfitspirt în următoarea cantitate: Bălţi....S.. Total:3. din iunie 1920.. dosar 13. MOLDOVENEŞTI (semnătura) /KONSTANTINOV/ Secretarul CC al PC (b) M (scris de mână: tuturor Consiliilor judeţene... Fond 51.. inv.... (AOSP RM.S.... 60.....

în Moldova. 100.1. Mukamel. Moldovean. d. 31) Din nomenclatura de partid mai făcea parte a treia persoană cu numele Soloviov. 80.f. d.356 de persoane). S-a născut în anul 1906 în or. inv. 4. d. care urmau să fie trimişi pe şantiere şi în mine: a bătrânilor. Tiraspol. în echipele împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă ale unor comisariate ale poporului au pătruns elemente străine şi duşmănoase. 24. prim secretar al comitetului orăşenesc Tiraspol la PC(b)M. membru al PC(b)U din anul 1927.000 nu a putut fi stabilită.1. S-a născut în anul 1901 în localitatea Konstantinovka. sechestraţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada 26 august . (Acei puţini reprezentanţi ai naţionalităţii române în nomenclatura sovietică şi de partid. Soloviov4. 51. d. inv.S. ld. evreu. f. 100. d. f. (AOSP RM. studii – medii. secretar doi al comitetului judeţean Bender al PC(b)M (din septembrie 1940). rus de naţionalitate. (AOSP RM.000 de persoane. La 9 septembrie 1940 a fost numit şef al Direcţiei transportului auto de pe lângă CCP din RSSM. (AOSP RM. Fond. f. În perioada anilor 1939-1940 a exercitat funcţia de instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. Între anii 1938-1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Camenca al PC(b)U. 141) Soloviov Guri Kuprianovici. 33.inferioare. 5051) Din nomenclatura sovietică şi de partid importată în Basarabia mai făcea parte şi Soloviov Dmitri Alexeevici – instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a CC al PC(b)M. f.5 Secretarii comitetelor judeţene şi raionale ale PC(b)M nu au acordat o importanţă politică acestei măsuri deosebit de însemnate. 92) Se pare. (AOSP RM. Monastârski. inv. s-au eschivat de la coordonarea acestei acţiuni.M. S-a născut în anul 1905. bolnavilor. d.BIUROUL PARTIDUL COMUNIST (al bolşevicilor) din MOLDOVA COMITETUL CENTRAL Procesul verbal nr. O atare metodă păguboasă de selectare a cadrelor a avut drept consecinţă revenirea. mecanic ambulant al SMT şi director al SMT.VIII. Borodin) S-A DECIS: În urma verificărilor s-a stabilit că hotărârile CC PC(b) M şi CCP al Moldovei din 26. 51. 13.august 1940 a exercitat funcţia de preşedinte al comitetului executiv judeţean Orhei. 8. în perioada 26 august . S-a născut în anul 1908 în gubernia Saratov.1. f.4 noiembrie pentru munci în regiunea Ural şi în Siberia este de 59. 32. descendent dintr-o familie de ţărani. 13. ulterior . Fond.X şi Salogor Nichiuta Leontievici – din luna august 1940 a exercitat funcţia de secretar doi al CC al PC(b)M. d. membru al PC(b)U din anul 1931. volostea Arbuzinsk. în perioada dintre 9. în or.secretar doi al comitetului raional Tiraspol.1. 37. 145) 3 Stolinski Boris Lazarevici –prim secretar al comitetului judeţean Bălţi al PC(b)M. 27. totuşi. studii superioare. inv. f. inv. moldovean. d. inv. Fond. Fond. 63-75) În anul 1942 a fost suspectat de ascunderea provenienţei sale sociale din chiaburi. studii – medii. 51. Lemeşenko2. inv. Sa. Studii. Împuterniciţii comisariatelor poporului. d. A fost angajat ca tractorist. f. S-a născut în anul 1906. recrutate din R. În perioada iunie . d. Studii – inferioare. 6. (AOSP RM. Din 13 februarie 1942 ( conform altor surse. 54. Fond.S. Cerkasî. 51. studii – medii. Fond. f. (AOSP RM. Tiraspol. din septembrie 1942) până la 5 ianuarie 1946 a exercitat funcţia de prim secretar al CC (b)M.1. 7-8) 2 1 Leşcimenko Vasili Nikitovici. Grigorii Pimonovici.născut în anul 1903.1. rus de naţionalitate. nu au verificat activitatea împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă şi. gubernia Herson. 54. iar din 2 februarie 1941 – cea de preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM. Fond. 32. gubernia Kiev. d. din 29 noiembrie 1940 AU FOST AUDIAŢI: Despre mobilizarea organizată a forţei de muncă din Moldova pentru industria URSS (tovarăşii: Salogor1. minorilor şi altor persoane inapte pentru munca fizică. 51. Membru al PC(b)U din anul 1926. 10.IX şi 4.000 de persoane planificate au fost trimise pentru industrie 56.1. 51. 15). or. membru al PC(b)U din anul 1929. RASSM. 51. Provenienţa cifrei de 77. Între anii 1939 şi 1940 – a exercitat funcţia de preşedinte al sovietului raional al oamenilor muncii din raionul Slobozia. Şarov. secretar al CC al PC(b)M pentru resurse umane. descindea dintr-o familie de ţărani. iar din anul 1936 a activat în structurile de conducere ale partidului.500 de persoane. Fond.XI-1940 despre mobilizarea organizată a forţei de muncă pentru industria URSS se execută total nesatisfăcător (din cele 77. (AOSP RM. d. inv. pentru munci forţate.1. că cifra de 77. iar din luna februarie 1941 a exercitat funcţia de comisar ap poporului pentru transportul auto al RSSM. Stolinski3. în consecinţă. 5 4 . f. Seidin. rus de naţionalitate. au admis recrutarea în rândul muncitorilor. f. (AOSP RM. 32. descendent dintr-o familie de funcţionari. membru al PC(b)U din anul 1936. Numărul exact al românilor basarabeni. f. d.16. f. este una incorectă.4 noiembrie 1940. 15. punctul 17. încredinţând misiunea de racolare unor persoane neverificate şi care nu inspirau încredere. 19m f. 51. 82. se revendicau drept moldoveni).

regiunea Odesa. 7. specialitatea – tehnician. d. în satul Plopi. o verificare medicală minuţioasă a persoanelor recrutate pentru munci în industrie.1. AOSP.] din octombrie 1926. a reducerii personalului excesiv al subdiviziunilor împuterniciţilor. A însărcina comisarul poporului pentru Controlul de stat. preşedinţii comitetelor executive judeţene şi raionale să elimine. S-a născut în anul 1903. Comisariatul poporului pentru industria petrolului. tov. (AOSP RM. 180) 3 2 1 Documentul mai conţine 8 semnături indescifrabile ale participanţilor la şedinţă . 50. tov. A încredinţa CC PC. inv. regiunea Harkov. 4. În anii 1939-1940 – a frecventat cursurile şcolii de partid de pe lângă CC al PC(b)U. BONDARCIUK2. 5.P. gubernia Ekaterinoslav. A solicita CC al PC(b) din toată Uniunea să oblige Comisariatul poporului pentru industria cărbunelui.[osta] Basarabie şi nu le-au creat acestora condiţii de muncă. 2. 51.1. nr. al Moldovei să supună unui control riguros efectuarea acestei activităţi de către comitetele executive raionale şi de către împuterniciţii comisariatelor poporului. or. f. La 1 octombrie 1940 a fost promovat în funcţia de procuror al RSSM. inv. în regim de urgenţă. raionale ale P. Moscova. a absolvit colegiul de construcţii de maşini. Membru al PC(b)U. f.28.44 şi altele) CC al PC(b) din Moldova DECIDE: 1. f. BUTKO1 şi procurorul republicii. 32. d.XI. d.(b)M. f.[osta] Basarabie. În perioada dintre anii 1934 şi 1936 – procuror al raionului Camenca. d. prin intermediul subdiviziunilor sale judeţene şi raionale. Fond. 19. În perioada anilor 1937-1939 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Borovsk al PC(b)U. S-a născut în anul 1904 în satul Makeevka. 3. 7. din familie de muncitori. ucrainean de origine. 32.C.C. RASSM.1. Părăsirea samavolnică a locurilor de muncă constituie o consecinţă a faptului că şefii de şantiere şi mine nu erau pregătiţi pentru primirea muncitorilor ce soseau din f.29. Comisariatul poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile necesare pentru crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a muncitorilor sosiţi din f. neadmiţând trimiterea unor persoane inapte pentru munca fizică. Studii – inferioare. descendent dintr-o familie de muncitori. lipsurile menţionate în munca de racolare a forţei de muncă pentru industrie şi să asigure executarea deciziilor C. 51.110 persoane din rândul celor trimişi pe şantiere şi în mine. d. Fond. Comisariatul poporului pentru construcţii. membru al PC(b)U din anul 1926. Studii medii. în anii 1936 . să-i oblige pe împuterniciţii comisariatelor populare să solicite comisariatelor revizuirea acestor subdiviziuni şi a personalului. 21.(Stritrest nr. 182. În scopul asigurării operativităţii şi sporirii responsabilităţii împuterniciţilor pentru activitatea de recrutare a forţei de muncă în judeţe şi raioane. procuror al RSSM. f. A obliga secretarii comitetelor judeţene. 63. iar din septembrie 1940 – pe cea de procuror al raionului Kotovsk. gubernia Podolia. A obliga Comisariatul poporului pentru ocrotirea sănătăţii din Moldova să asigure.1940 a 5. f. 120) Bondarciuk Serghei Onufrievici. din Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă.C şi al C.1940 – pe cea de procuror al raionului Grigoriopol. d. 51. moldovean. (AOSP RM. Din luna iulie până la 1 octombrie 1940 a deţinut funcţia de procuror al oraşului Chişinău. SECRETARUL CC al PC(b) al Moldovei . să verifice activitatea împuterniciţilor comisariatelor poporului şi a organizatorilor muncii de racolare a forţei de muncă în raioane şi sate pentru ca persoanele care s-au făcut vinovate de o atitudine iresponsabilă şi criminală faţă de misiunea încredinţată să fie trase la răspundere. inv. Fond. 63-64 (semnătura) (SALOGOR)3 №5 Butko Andrei Haritonovici – comisarul poporului pentru Controlul de stat al RSSM din 2 octombrie 1940 şi adjunctul preşedintelui Consiliului comisarilor poporului din RSSM.

] SECRETARUL CC AL PC(b) din MOLDOVA (BORODIN) Tiraj -79 ex. de colectare şi alte organizaţii. [.C. în orice situaţie.MATERIALE ACTIVULUI DE PARTID AL PC(b) din MOLDOVA „Despre totalurile pentru anul 1940 şi sarcinile organizaţiilor de partid şi sovietice din Moldova pentru anul 1941” 2-4 ianuarie 1941 [4 ianuarie 1941] Strict secret DESPRE TOTALURILE PENTRU ANUL 1940 ŞI SARCINILE ORGANIZAŢIILOR DE PARTD ŞI SOVIETICE DIN MOLDOVA PENTRU ANUL 1941 (Rezoluţia activului de partid republican al PC(b) din Moldova din 2-4 ianuarie 1941) [. că trăsătura esenţială a fiecărui bolşevic este abilitatea de a recunoaşte inamicul..STALIN. ]n funcţiile de conducere pânî în prezent continuă să se afle persoane care nu inspiră încredere din punct de vedere politic: foşti mari negustori.1. indiferent de cât de bine el nu s-ar deghiza.. [. 48. Fond.(b. f.. 12 №6 . Consfătuirea activului de partid îndeamnă comuniştii la consolidarea vigilenţei bolşevice.(b.. în anul 1941.C.. să îmbunătăţească activitatea de promovare în funcţiile de conducere de nivel republican şi raional a tovarăşilor din rândul cadrelor moldoveneşti autohtone şi să asigure buna lor educare politică. În pofida unui şir de indicaţii ale Comitetului Central al PC (b) din Moldova privind necesitatea selectării pentru funcţiile de conducere în organizaţiile sovietice.] d) să asigure un control sistematic şi acordarea de asistenţă necesară comisariatelor militare în desfăşurarea evidenţei militare şi pregătirea pentru o nouă recrutare. 10. Să ducă o luptă hotărâtă împotriva subestimării care persistă în desfăşurarea unor atare activităţi. de colectare. care încearcă să submineze desfăşurarea cu succes a activităţilor noastre planificate.] Activul cere tuturor conducătorilor instituţiilor sovietice. din structurile lor elementele de clasă ostile şi persoanele care nu inspiră încredere politică. de comerţ. [. în aceste organizaţii. inv. d. comercianţi.. organizaţiilor de comerţ economice.] 3. la demascarea hotărâtoare a elementelor antisovietice. al P. sovietice. raionale. slujitori ai cultelor religioase. de colectare să elimine. comerciale. comerciale.C. judeţene şi comitetele orăşeneşti ale P.. Aceasta se explică şi prin faptul că organizaţiile primare de partid. 7. AOSP. 51. de colectare şi ale altor organizaţii s-a atrofiat sentimentul de vigilenţă bolşevică – aceşti conducători au uitat de poruncile C..) din Moldova nu conştientizează destul de profund misiunea recrutării cadrelor de către organizaţiile sovietice. Toate acestea se explică prin faptul că unii conducători ai organizaţiilor de partid.) din toată Uniunea şi ale tovarăşului Stalin despre faptul că trăim într-un mediu capitalist. de aceea vigilenţa este necesară în orice sector. membri ai gărzilor albe şi alţii. în regim de urgenţă. economice şi în alte organizaţii a unor persoane verificate şi devotate cauzei lui LENIN .

] Dacă vom crea colhozuri.DIN RAPORTUL PRIMULUI SECRETAR CC al PC(b) DIN MOLDOVA P. instituţiilor şi comisariatelor norodnice. definitivarea unor soluţii temeinice şi complexe pentru un şir de chestiuni. G. BORODIN 2 ianuarie 1941 RAPORT Stenogramă neredactată Tov. îşi vor desfăşura activitatea lor de subminare a sistemului colhoznic. pe parcursul a 20 de ani de gospodărire.] Sarcina actuală a activului de partid constă în faptul că. ca aceste gospodării să se dezvolte în ochii acestui ţăran basarabean eliberat şi pentru ca el să înţeleagă aşa cum este în realitate – ce este colhozul şi ce este sovhozul nostru. La o astfel de stare a agriculturii a contribuit dominarea hrăpăreaţă a boierilor români. pentru a discuta despre metodele de lucru ale organizaţiilor sovietice şi de partid. Vom mobiliza toată ţărănimea. colhozurile nu sunt o treabă bună. de dezvoltare a tuturor sectoarelor economiei. instituţii şi comisariate. Realizarea integrală a acestor sarcini a solicitat organizaţiilor sovietice şi de partid din Moldova. aceştia vor desfăşura acolo o astfel de activitate. în legătură cu reunirea Basarabiei cu Uniunea Sovietică. au exploatat pământul până la refuz. dar şi în cel al luptei necruţătoare cu rămăşiţele elementelor de clasă ostile şi cu reprezentanţii diferitelor partide burgheze naţionaliste. pentru ca acolo toate lucrările să fie desfăşurate în timp util. Aceşti duşmani. iar mai apoi vom uita de ele şi în aceste colhozuri se vor infiltra duşmanii şi orice lepădături. Sovhozurilor trebuie să li se acorde o atenţie deosebită. . Îţi este groază să priveşti – gospodăria este delăsată şi înapoiată. care... în anul 1941 vom activa mult în domeniul agriculturii. a organizaţiilor sindicale şi întreprinderilor economice în legătură ca urmare a eliberării Basarabiei de ocupanţii români şi a formării Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. în primul rând. infiltraţi în colhozuri. În al doilea rând. riguros jalonate. O atare sarcină este pusă înaintea noastră în legătură cu faptul că. [. pe care noi urmează să-l creăm. Eu consider că aceasta este cea mai importantă sarcină a consfătuirii republicane a activiştilor de partid. desfăşurarea unei activităţi profunde şi multilaterale. În felul acesta. în domeniul industriei. în anul 1941. în faţa organizaţiilor sovietice şi de partid era pusă sarcina privind necesitatea asigurării procesului de consolidare a puterii sovietice în Basarabia. 1940. [.] În a doua jumătate a anului trecut. [. de la început şi până la sfârşit. principialitate bolşevică în soluţionarea acestor probleme şi intransigenţă bolşevică faţă de elementele de clasă ostile. care au avut loc. într-un interval scurt de timp. ar asigura îmbunătăţirea activităţii sovietice şi de partid şi ar spori performanţele diverselor organizaţii.. care a rămas până la momentul istoric pentru poporul moldovenesc – ziua alegerilor în Sovietul Suprem. toată organizaţia de partid la distrugerea buruienilor...] Toţi suntem conştienţi de faptul că agricultura în Basarabia este într-o stare deosebit de precară. la începutul acestui an noi vom avea de realizat o amplă activitate. fortificarea organizaţiilor sovietice de partid. al consolidării organizaţiilor de partid. în scopul identificării măsurilor care. Borodin [. care necesită o muncă foarte mare şi foarte asiduă în anul 1941. toate activităţile desfăşurate în anul trecut..că bine ziceau Românii.. prezente în teritoriile eliberate şi care încearcă să se strecoare şi se vor strecura în organizaţii şi întreprinderi. ca mai apoi să se spună. comsomoliste. să fie analizate în mod exhaustiv pentru a descoperi neajunsurile noastre. ca urmare a formării noi republici. obiectivele care erau stabilite în faţa noastră erau de o importanţă excepţională. înapoiată. Tovarăşi.. şi într-adevăr aşa şi este. . o strictă disciplină de partid şi de stat.

Şi trebuie de menţionat. că i s-a permis activitatea didactică şi elementului clerical. Voroşilovgrad. S-a născut în anul 1899 în s. ca rezultat al lipsei de control. pentru a îmbunătăţi calitatea producţiei. pentru ca acolo să nu se strecoare nici un duşman. Efectuând o verificare privind executarea decretului Prezidiului Sovietului Suprem din 26 august am identificat la biroul C. Între anii 1938-1940 a exercitat funcţia de şef al secţiei propagandă a comitetului raional Beloguţk al PC(b)U. că unor tovarăşi. Din iunie până în noiembrie 1940 a exercitat funcţia de secretar pentru resursele umane al comitetului raional Orhei al PC(b)M. Analizând această chestiune.Doncenko nu înţelege aceasta.. pentru a pune capăt delăsării şi dezorganizării procesului de producere. Cred că în şedinţa de astăzi colaboratorii Comisariatului Poporului pentru Justiţie şi ai procuraturii vor lua cuvântul şi vor spune. care deja acum stă în faţa noastră. daca înţeleg sau nu decretul Prezidiului Sovietului Suprem şi când îşi vor exercita atribuţiile în vederea realizării întocmai a Decretului Prezidiului Sovietului Suprem. Doncenko Grigori Pavlovici –începând cu 22 noiembrie 1940 exercită funcţia de prim secretar întâi al comitetului raional Răspopeni al PC(b)M. duşmanul îşi desfăşoară amplele sale acţiuni. La biroul C. (AOSP RM. de legume au nevoie muncitorii şi intelectualii. Fond. mai târziu voi aduce şi anumite fapte.] Vreau să mă opresc în câteva cuvinte asupra activităţii Comisariatului Norodnic al Justiţiei şi al procuraturii. reg. pentru ca acolo să vină oameni oneşti.a absolvit 4 clase a şcolii săteşti.. pe care noi încă le mai suportăm. trebuie de mobilizat întreaga organizaţie de partid. credeţi că tov. inv. El a spus că a fost efectuată o muncă enormă. care vor încerca să se strecoare acolo. Avem de a face cu un şir de încălcări grave. când au fost condamnate persoane oneste si nevinovate. procurorul a fost întrebat de ce persistă o atare stare a lucrurilor. De aceasta trebuie de ţinut cont. nu este înţeles de procuratură. pentru ca nici o canalie să nu aibă posibilitate să submineze activitatea colhozurilor noastre. Doncenko1. Ucrainean de naţionalitate. Stariţovka. la biroul CC. reprezentatul procuraturii pe parcursul anchetei lipseşte. Studii – medii incomplete . cu străşnicie. 51. pe parcursul a mai mult de două luni nu a binevoit să execute această decizie. Fac acest lucru. să pună capăt acestor canalii care au ajuns acolo. De la începutul anului 1940 şi până în iulie 1940 a deţinut funcţia de secretar pentru resursele umane al comitetului raional Beloguţk al PC(b)U. În cadrul unei şedinţe a activului am fost informaţi. noi am adoptat hotărâri corespunzătoare şi l-am obligat pe procuror să examineze acest caz şi cei care se fac vinovaţi să fie judecaţi. Eu l-am întrebat unde-s rezultatele muncii dumneavoastră – în faptul că au fost condamnaţi iarăşi 6 persoane. în fruntea căreia se află tov. anume acum. Comisariatul poporului pentru învăţământ va trebui să efectueze o muncă imensă în vederea pregătirii cadrelor. au fost condamnaţi oameni cinstiţi. educarea copiilor ar trebui să fie în mâini de nădejde. precum că în Tiraspol a fost condamnată incorect o femeie în locul unui bărbat. al partidului un şir de nereguli strigătoare la cer.C. că dumneavoastră compromiteţi legile atunci când condamnaţi oameni nevinovaţi. ci din cauza lipsei unui număr suficient de cadre sovietice. [. noi. dar foarte încet. Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura lucrează prost. de importanţă majoră. Stenograf ARTIMOVICI nu din cauza circumstanţelor create. Verdictele nu sunt examinate de către Comisariatul Poporului pentru Justiţie. Aceasta este o provocare serioasă. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS de a întări disciplina de muncă.C. d. 55. şi duşmanul începe să îşi arate colţii. dânsul a prezentat o întreagă prelegere. f. din familie de muncitori. Când am condamnat această încălcare flagrantă a legalităţii revoluţionare. f. Comisariatul Poporului pentru Justiţie tolerează tărăgănarea examinării dosarelor. În şcoli. Examinarea cazurilor se tărăgănează. am spus direct că acesta este un act contrarevoluţionar. În anul viitor va trebui să eliminăm din şcolile noastre elementele de clasă ostile. Voi aduce un exemplu.1. Procuratura. Organizaţiile sovietice şi de partid au fost mobilizate la colectarea legumelor. 32. toate capacităţile şi forţele pentru ca colhozurile constituite să fie cu adevărat colhozuri bune. gubernia Poltava. persoanelor care n-ar trebui să activeze în şcoli. 27) 1 . bolşevice.Noi trebuie să ducem o luptă nemiloasă şi să dezrădăcinăm toţi aceste canalii. chiar şi până la acest moment nu li se ridică mână bolşevică ca să îi alunge de acolo. pentru noi nu este un secret. Când a fost întrebat despre aceasta la birou. 12. d. membru al PC(b)U din anul 1928. care au mai rămas aici de la Români. Ca urmare a activităţii precare a instanţelor de judecată şi a procuraturii.

membru al PC(b)U din anul 1924. N.K. În Soroca am avut un număr mare de erori. În legătură cu apropierea alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti. Dumneata. d. N. în legătură cu neexecutarea decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS. procuratura. atunci în aceste liste nu ar fi fost nici un element străin. în timp util să fie examinate dosarele. inv. i-a fost administrată o mustrare. Fond. 13) .1. atunci va fi propusă demiterea din funcţie a tov.aşa spune procuratura. în secţia de cadre a C. s-a lucrat nesatisfăcător. tov. S-a născut în anul 1900 în satul Baitalî. moldovean. 51. care a condamnat fără culpă muncitorii. Apoi de acolo telefonează şi se adevereşte că unul e cuzist sau gardist alb şi spun că N. 32. judecător. în ce mediu activează şi în care circumstanţe se pregătesc să desfăşoare alegerile. 187. răspund: „Au fost”. fără a asigura ca să nu treacă nici un element indezirabil.D. deoarece aşa este metoda de lucru a procuraturii.K. în sfârşit. Din septembrie 1937 a deţinut funcţia de arbitru principal pe lângă CCP al RASSM.-ului ar fi utilizat această experienţă. actuitatea. Care e cauza principală? Cauza principală este faptul că tovarăşii noştri comunişti au uitat în ce mediu trăiesc. d. În decizia noastră privind activitatea procuraturii.D. Examinarea dosarelor este tărăgănată de anchetare.-ul nu joacă ultimul rol în acest caz. În anul 1937 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Râbniţa al PC(b)U RASSM. semnificaţia. Cred că Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura în cuvântările în faţa activului vor explica şi vor povesti când. am condamnat această practică a procuraturii şi a fost pusă problema că dacă procuratura nu îşi va restructura activitatea. pe unele chestiuni. Comisariatului Poporului pentru Justiţie de asemenea îi vom prezenta anumite cerinţe. Ca rezultat. ne-am limitat la mustrare pe linie de partid. dar datorită faptului că el şi-a recunoscut greşelile. Am fost obligaţi să modificăm hotărârile şi să introducem persoane noi. Au fost prezentate listele. teritoriu care mai târziu a făcut parte din RASSM. După mine. se vor apuca de lucru aşa cum o cere partidul şi puterea sovietică. (AOSP RM. A fugit din Moldova. a justiţiei revoluţionare. Trebuie de muncit mai bine.-ul nu deţine materiale despre aceste persoane.-ul deţine experienţă suficientă în verificarea persoanelor şi această experienţă trebuia utilizată.a. e timpul să va apucaţi de lucru şi să faceţi ordine în aceste structuri fiindcă anchetele în instituţiile acestea se desfăşoară foarte prost. iar procuratura uneori tărăgănează cazul până la două luni şi mai mult. Am tras anumite concluzii cu privire la tovarăşul Doncenko.-ul le-a eliberat certificat precum că persoana este adecvată. aceasta nu execută. se părea că totul e în ordine. Gonţa1 va spune că el activează de puţin timp. totuşi.V. Dumneavoastră sunteţi Comisariatul Poporului pentrul Justiţie. I-am chemat aici.K. Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura trebuie să tragă concluziile necesare.D. iar aici nu” . astfel de rezultate nedorite. cum trebuie de făcut ş.Dacă procuraturii i se pune în sarcină ceva. judeţul Ananiev.V. f. dumneavoastră activaţi de jumătate de an. din familie de muncitori.Gonţa.V.D. noi am efectuat un lucru enorm şi trebuie de menţionat că şi aici în unele cazuri. Desigur. cred că anume aceste cauze au condus la aceea că unele comitete judeţene de partid au prezentat comisiilor electorale de sector şi de circumscripţie persoane. evidenţiind anumite sarcini şi cerinţe. nu trebuie să fie nici unul. specialitatea – jurist. că noi nu putem tolera o astfel de atitudine. că doar nu o sa o caute secretarul comitetului de partid. gubernia Herson. 1 Gonţa Feofan Semionovici. că a fugit. atunci căutaţi-o.D. zici că nu poate fi găsită. ce trebuie de făcut. ea trebuie să examineze cazurile astfel încât acestea să nu îşi piardă relevanţa. aceasta e ca şi cum l-ai fi depus la o arhivă de încredere.C. iar drept consecinţă. a absolvit cursuri superioare juridice.K. Procuratura trebuie să acţioneze rapid.K.V. o astfel de activitate nu asigură realizarea tuturor cerinţelor şi respectarea corespunzătoare a legilor sovietice. „În stil stahanovist se poate munci acolo. Tov. În realitate. aveţi la dispoziţie organele de miliţie. Studii – superioare incomplete. dacă cazul a ajuns la procuratură. judeţene deja de ceva timp în urmă. f. 80. i-am examinat în secţia de organizare a instructorilor. pentru laşitatea manifestată. Tovarăşii vor spune: chiar vreţi nici unul să nu nimerească? Da. Dacă colaboratorii N. însă. nu ai tras-o la răspundere pe femeia aceea. iar dumneata nu o poţi găsi. N..V. dosarul nu va dispărea. am realizat şi realizăm un volum de muncă sporit. comisar al poporului pentru justiţie al RSSM. În primele luni ale războiului. iar ea s-a dovedit că a plecat din Tiraspol să locuiască la Bender. Am început pregătirea pentru această activitate a conducerii raionale. întrebăm: „Au fost verificate?”. DONCENKO.

popii. 21. Iar tovarăşii au hotărât simplu – oamenii îi vom recruta şi vom întocmi listele. să ţină cuvântări la adunări şi să povestească ce au văzut ei la această adunare. De ce nu mergeţi în sate. ei vă vor povesti despre toate. neştiindu-se despre asta. inv. Actualmente. f. Şi în cazul candidaturilor în Sovietul Suprem avem un caz. 134. este necesar a le înlătura imediat – în ceea ce priveşte listele. În timpul dominaţiei românilor femeile nu votau. înregistrat. acum trebuie să fim cu toţii în sectoare. specialitatea – inginer. ce face. Acum nu avem de arat. Foarte multe neajunsuri au fost şi mai sunt şi acum. din iulie 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului orăşenesc Chişinău. iar mai apoi vor fi duşmanii noştri. Reiese ca de aceea că a fost condamnat de români. în activ sunt persoane. acum e diferit. Stenograf ROZENŞTEIN În acest moment trebuie să conştientizăm atare circumstanţe şi să procedăm de o asemenea manieră. ucrainean. a fost înaintat. la noi este propus în Sovietul Suprem. mi s-a spus ca da. Tovarăşii nu au pătruns destul în aceste cazuri. a absolvit institutul din Dnepropetrovsk. Acum avem toate posibilităţile să ne ocupăm de aceasta. iar la noi. d.d. f. Studii – superioare. de fapt. pentru aceasta trebuia să fie pregătiţi oamenii. Noi trebuie să asigurăm victoria şi ea trebuie să fie obţinută. tovarăşi.decembrie – adică două luni şi ceva. Voi trebuie să ştiţi aceasta. Chiar dacă Ulasevici1 ne asigura. când am desfăşurat adunarea republicană la Tiraspol. însă. iar asta ar putea fi posibil dacă noi am căsca gurile. că aşa se poate de tărăgănat până la 12 ianuarie. Probabil au finisat. membru al PC(b)U. va fi întrebată care îi este numele şi va fi lipsită de dreptul la vot din cauza necorespunderii numelui. în urma căruia vom fi nevoiţi să excludem candidatura. Fond. dacă ne-am lăsa în nădejdea că la noi totul va fi în ordine. unde organizaţia de partid este una puternică. voi o înscrieţi în acte. 20. 51.1. încât să nu se admită atare fapte. Iată acum. deja ar fi şi timpul. femeia se mărită. Ekaterinoslav. A fost posibil să se întocmească liste impecabile. distrug listele ş. Eu nu ştiu. un însoţitor de tren. 32. la bătrâni. cuziştii acum se activizează şi desfăşoară activitatea lor contrarevoluţionară. 157. Nu se poate aşa. În Chişinău. în octombrie-noiembrie. la cei săraci. Ce ar însemna să se incendieze sau ceva similar. ca aceştia să meargă prin sate. şi mai profund de desfăşurat activitatea explicativă în rândul populaţiei. nu avem de semănat şi cea mai mare parte a organizaţiilor de partid trebuie să le direcţionăm anume către această activitate. activul extins. S-a născut în anul 1910 în or. 1 Ulasevici Viktor Iakovlevici. preşedintele sovietului orăşenesc ne promitea că totul va fi în ordine. românii l-au condamnat. d. chiar şi la sfârşitul lunii octombrie. Victoriile nu vin niciodată de la sine. (AOSP RM. care pot fi şi trebuie folosiţi. a fost propusă candidatura lui în Sovietul Suprem al Moldovei. Noi pentru asta avem forţe şi trebuie să direcţionăm toată energia noastră pentru atingerea acestui scop. azi m-am interesat.m. dar dacă l-am fi ales? Într-un caz similar o astfel de candidatură a fost înaintată. 135. 11) . care din cauza atitudinii sale animalice faţă de subalterni nici românilor nu le-a fost pe plac. urmau a fi iniţiaţi. d. A exercitat funcţia de şef al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Dnepropetrovsk al PC(b)U. totul s-a întins până în ianuarie. Ce ar însemna să se distrugă listele în noaptea spre 12 ianuarie? Aceasta ar însemna să nu se ofere posibilitate oamenilor să participe la votare. Noi am vorbit despre liste în noiembrie. Avem atâtea lacune în Chişinău. În această perioadă scurtă de timp trebuie şi mai pe larg. am luat din Basarabia până la 200 de ţărani. care în prezent sunt activişti. de asemenea a ieşit prost. ia numele şotului. iar ea va veni la secţia de votare. trebuie să fim în raioane şi acolo să desfăşurăm această activitate. Trebuie să procedăm astfel. iar activul. .Cum au selectat în unele judeţe? S-a contat pe activ. victoria poate fi doar obţinută şi pentru aceasta trebuie să utilizăm toate forţele. instruiţii. Am exclus deja la Bălţi. Au fost pregătiţi 150 de persoane în calitate de agitatori. acolo să asiguram succesul. Ţărăniştii. Acest lucru trebuie folosit. Sau altfel. şi atunci nici un chiabur nu va putea comite nici un rău. f. iar mai apoi s-a dovedit că are rude în străinătate. dar încă nu am reuşit să verificăm. dar să nu stăm în birouri. descendent dintr-o familie de muncitori. ce activităţi desfăşoară. cine. unde s-ar fi putut asigura o realizare considerabil mai bună. În judeţul Chişinău a fost un astfel de caz şi în consecinţă noi am admis atare fenomene. Trebuie să spun deschis că ne-am compromis în acest sens. deci şi acum nu e obligatoriu de a le include. dacă au încheiat sau nu. ce au auzit.a.

să procedăm astfel încât deja de la data de 2-3 a lunii secţiile noastre să fie păzite. Acest lucru trebuie exploatat. Fond. că sistemul Comisariatului Poporului pentru Aprovizionare. (Aplauze) Stenograf BAUMSTRAHER AOSP. 59-66. d. ei s-au infiltrat acolo. De exemplu. Nouă ne spuneau că în colhozuri oamenii sunt exploataţi. 15. Trebuie să menţionez. aceasta va fi un lucru mare şi atunci chiaburii vor rămâne neputincioşi. şi desigur. iar când am văzut totul.1. va trebui să se ducă luptă necruţătoare împotriva duşmanilor. că Puterii Sovietice treburile ii merg prost..Dar cine sunt aceşti oameni? Cine a fost prezent la adunare. 33. adică totul ce lucrează nu pentru noi. ca aici. organul de conducere este mânjit cu diferite elemente. îşi desfăşoară activitatea în mediul ţărănesc pentru prima dată şi de aceea. conducătorii judeţelor trebuie să mergeţi acolo. noi ne-am dumerit. aceşti agitatori prin limbajul lor simplu vor povesti poporului adevărul care va fi înţeles. să vă documentaţi ce se întâmplă acolo. 51. desigur. 38. Noi ştim. Eu personal nu pot să vizitez toate sectoarele. au fost anumite greutăţi în realizarea planului privind aprovizionările obligatorii. că acolo e foamete şi sărăcie. 57-58. acela a văzut cum aceştia au ţinut discursuri. iar acum noi am văzut cu propriii ochi. 48. 37. Noi am îndeplinit planul colectărilor obligatorii din contul gospodăriilor ţărăneşti. Şi este necesar a finaliza întocmirea listelor şi pregătirea secţiilor de votare. noi am fost minţiţi până nu de mult.a. acolo erau speculanţi. vreau să pun accentul pe două chestiuni. nu sunt mese ş. atunci în raport cu aceasta se aplică măsurile corespunzătoare.] În 1941. Acest popor. Prima – realizarea planului privind aprovizionările obligatorii şi a doua – pregătirea alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti. a elementelor de clasă ostile. Acum sarcina noastră este de a scăpa de aceste persoane şi prin astfel de măsuri vom asigura şi activitatea organizaţiilor noastre sovietice şi o muncă mai eficientă în anul 1941. ci contra noastră. totalizând activitatea economică şi politică în anul 1940. sunt în vigoare legile sovietice. De ce Oficiul de colectare a vitelor (ZAGOTSKOT) nu a realizat planul de colectare a cărnii? De ce acolo nu este nici un om (nici unul – nu corespunde adevărului).a. care se află prin organizaţii şi în cadrul unor structuri. Oficiul de colectare a vitelor (ZAGOTSKOT). ei spuneau – noi vom reveni în sat şi vom povesti ce înseamnă colhoz. Acum trebuie să asigurăm paza sectoarelor de votare. la fel ca şi peste Nistru. ei trebuiau înlăturaţi. 73 №7 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI COMISARIATULUI POPORULUI PENTRU COLECTĂRI PENTRU RAIONUL TELENEŞTI PAVLOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. inv. 39. dar au fost elemente de clasă ostile. dar foarte puţine persoane de ale noastre.. Majoritatea gospodăriilor ţărăneşti în timp util şi chiar înainte de termen au realizat planul de colectări obligatorii. Încă multe dintre sectoarele de votare nu sunt amenajate în modul corespunzător. dar unele gospodării de chiaburi au sabotat predarea pâinii. [. Pavlov – (Împuternicitul Comisariatului Poporului pentru colectări pentru raionul Teleneşti) Tovarăşi. Noi am aplicat sancţiuni gospodăriilor de chiaburi. în condiţiile Basarabiei. 16. Din experienţa anterioară şi din calea parcursă în ultimii ani noi eram conştienţi de situaţia care ne aştepta în Basarabia. f. Noi vom ruga partidul şi puterea sovietică să ne ofere aceste colhozuri. dar voi. care s-au opus cu vehemenţă acestui proces. că dacă o gospodărie sau alta îndeplineşte planul de aprovizionare obligatorie. după cum se ştie. 9 gospodării ale chiaburilor au fost . dar într-un şir de organizaţii ei încă mai sunt prezenţi. deoarece nu sunt excluse cazurile de incendiere ş.

Trei gospodării chiabureşti au fost sancţionate penal. (AOSP RM. au fost organizate 51 de puncte de comerţ. gubernia Cernigov.] În raion. şi. Ucrainean de naţionalitate. inv. 74 №8 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL CĂLĂRAŞI AL PC(b) din MOLDOVA SMÂCIOK [2-4 ianuarie 1941] Tov. precum şi cele ale chiaburilor. în ultima perioadă de o lună-o lună şi jumătate. trebuie să menţionăm că în procesul desfăşurării acestei activităţi ne-am confruntat cu sabotajul din partea chiaburilor. Ce-i drept.al PC din Moldova... adică 101. 51. înaintate de noi. S-a născut în anul 1907.6%. 12. am luat pâinea de la chiaburi şi aceştia au fost nevoiţi să se conformeze.XII. dar.. [.] Mai întâi de toate. dar şi aceştia sunt viciaţi. mai târziu. ne asumăm o parte din vină.294 de gospodării ţărăneşti şi în prezent. . din familie de funcţionari.] Rechiziţiile de cereale. [. Astfel.C. noi ne-am descotorosit de aceşti speculanţi. totodată. Fond. d. mai sunt elemente de clasă ostile în structura noastră comercială şi sarcina noastră. nu toate corespund cerinţelor. Cauza. SMÂCIOK1 –(Secretarul Comitetului raional Călăraşi al PC(b) din Moldova) [.chiaburul încerca să ascundă pâinea.. rezidă în noi. Dar de rând cu acestea. în satul Zemleanka. [. care lucrau acolo nu în favoarea noastră. secretar întâi al comitetului raional Tunicev al PC(b)U. În baza hotărârii C. pe care noi le-am stabilit pentru gospodăriile ţărăneşti – 20. 141) . Studii – superioare.] Tov. […] AOSP. 14. precum şi în sistemul cooperatist. în primul rând. d. 2. inv. mai întâi de toate. aşa cum se spune. către 10. Înainte de a fi trimis în RSSM a exercitat funcţiile de secretar doi.1. specialitatea –lector de istorie. precum ZAGOTSKOT şi toate structurile sale. Astfel. d.chemate în judecată şi a fost efectuată confiscarea fără drept de apel. 48.174 de hectare între 4. că în raioane avem puţini învăţători. 51. organizaţia de partid s-a ciocnit de chestiunea împărţirii pământurilor moşiereşti. Fond. noi. membru al PC(b)U din anul 1932. a tăinuirii de Puterea Sovietică a pământului şi a pâinii.. nu se poate de spus că am asigurat curăţarea completă a reţelei comerciale. Borodin în raportul său menţiona. f.. f.450 centnere. bisericeşti şi ale mănăstirilor.725 centnere. 9 magazine săteşti. f. sarcina organizaţiei noastre de partid constă în instaurarea unei ordini bolşevice în toate unităţilele noastre economice. că nu toate aceste puncte funcţionează normal. în raionul nostru nu este nici un ţăran care nu ar avea pământ.. trebuie de menţionat. a absolvit institutul pedagogic. comercianţi. planul de aprovizionare obligatorie de cereale şi culturi oleaginoase în raionul Teleneşti a fost realizat integral. 32. în reţeaua comercială s-au infiltrat diferite elemente de clasă ostile.1. dar în pofida sabotajului. 1 Smâciok Vasili Martânovici – la 29 octombrie 1940 a fost confirmat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Călăraşi al PC(b)M din judeţul Chişinău. La început.1940 am colectat – 20. Organizaţia noastră de partid a realizat această activitate şi a distribuit ţăranilor săraci 4. predarea pâinii a decurs destul de bine..

şi la drept vorbind despre calitatea predării. RSSM. datorită politicii înţelepte a partidului nostru. ca locuitor al Basarabiei. №9 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU INDUSTRIA LOCALĂ A RSSM POPOVICI [2-4 ianuarie 1941] Tov. unele din ele trebuie eliminate şi organizaţiile de partid sunt obligate să se ocupe de această chestiune. care. însă. nici în Bălţi. trebuie de menţionat acea muncă colosală. 9. care a crescut cu mămăligă. că în perioada vieţii şi muncii scofâlcite la boierii români. pe care a realizat-o Partidul Comunist din Moldova în perioada eliberării clasei muncitoare şi a ţărănimii din Basarabia. 215) . r-nul Slobozia. Este adevărat.1. de nevoie trebuie să ne amintim despre drumul greu şi tumultuos pe care l-a parcurs clasa muncitoare şi ţărănimea timp de 22 de ani. desfăşurate timp de 22 de ani. 80.Avem 152 de învăţători în raion. pentru a ne elibera. nimic nou nu au făcut . boierii români au supt ultimele puteri din clasa muncitoare şi ţărănime în perioada de 22 de ani. În perioada 1937-1940 a deţinut funcţia de director al fabricii de conserve „Mikoian” din s. a fost eliberat din funcţie. a fost trădat poporul basarabean . Între anii 1935-1937 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Slobozia al PC(b)U. Consider. şi în primul rând. moldovean. care nimic nou aici nu au creat. Astfel de cazuri au avut loc în satele Volcineţ. S-a născut în anul 1897 în Basarabia. nici în Orhei. de elementele duşmănoase nouă. a domnit în perioada anilor 1917-1918 pe teritoriul Basarabiei. care au luptat cu o voinţă nestrămutată pentru puterea sovietică şi întotdeauna au 1 Popovici Vasili Ivanovici – comisar al poporului pentru industria locală a SSM. membru al PC(b)R din septembrie 1920. soţiile jandarmilor.1. 22 de ani în urmă. exceptând barbara bătăie de joc faţă de clasa muncitoare şi ţărănime. despre nivelul de pregătire pentru educarea copiilor noştri în spirit comunist. eu. Vreau să menţionez în special. 48. că am întreprins o serie de măsuri pentru a informa despre aceste cazuri. învăţătorii răspândesc caiete cu imaginea regelui şi atunci. dar au scos doar ultima sevă din clasa muncitoare şi ţărănime. n-am avut nimic. Studii – medii. 51. nici în Cahul. 30-40% dintre aceştia nu inspiră încredere. Noi. ca un mercenar. sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist al bolşevicilor din toată Uniunea şi a conducătorului acestuia tov. boierii români nu au făcut nimic nou nici în Chişinău. Consider. jandarmii. datorită muncii dificile. este greu de vorbit. înţelegând că săvârşeşc o crimă. Tovarăşi. Horodişte. când discuţi cu ei. Cu excepţia unei bucăţi de asfalt. a absolvit o şcoală militară. Acum ne putem aminti că în virtutea trădării excepţionale a Internaţionalei a II-a şi a „Sfatului Ţării”. care nu inspiră încredere şi cărora nu le putem încredinţa educarea copiilor noştri în spirit comunist. f. Ca nişte lipitori. AOSP. f. Hlinoaia. Fond. Mai întâi de toate. inv. a fost sancţionat directorul unei şcoli. Călăraşi. d. că deşi avem o situaţie complicată cu astfel de cadre. că e necesar să inaugurăm cursuri de scurtă durată.(AOSP RM. 83-84. dar datorită politicii înţelepte. BORODIN despre bilanţul activităţii organizaţiei de partid din Moldova pentru şase luni ale anului. din familie de muncitori. 32. Iată cazurile înregistrate în raionul nostru: mai întâi de toate. cât de curând. închid caietul. timp de şase luni ale anului am efectuat o muncă enormă în folosul clasei muncitoare şi a ţărănimii din Basarabia. am fost nevoit să plec din Basarabia în anul 1918 cu detaşamentul de partizani al lui Grigori Ivanovici Kotovski. dar asidue a bolşevicilor. STALIN. Acesta a maltratat doi băieţi şi . d. soţiile membrilor gărzilor albe. transfuge în anul 1920. şi desigur astfel de persoane nu ne educă copiii în mod cuvenit.desigur. Avem cazuri de maltratare a copiilor. 51. Fond. inv. POPOVICI1 (Comisarul Poporului pentru industria locală) Ascultând raportul Secretarului Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova tov.clasa muncitoare şi ţărănimea şi pământul sacru.

51. de aceasta.crezut că Basarabia va fi a noastră.. MARTÂNOV –(Şeful Secţiei industrie a CC al PC(b) din Moldova) [.. se aruncau aproape că asupra tuturor femeilor. În calitate de administratori ai caselor acolo activau: foşti proprietari de magazine – 5 persoane. 100 №11 DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI INDUSTRIE A CC a PC(b) DIN MOLDOVA M.. Fond. MARTÂNOV [2-4 ianuarie 1941] Tov.. sub masca de invalizi. 48.. 51. 51. Şi mai mult era viciată administraţia Chişinăului. sovietică.. în calitate de maiştri au fost lăsaţi foştii lor proprietari. Această necumpătare a avut drept consecinţă o mulţime de îmbolnăviri în rândul soldaţilor şi comandanţilor.].] Trebuie să vă spun că poporul nostru sovietic. şi la Direcţia Vinurilor (Glavvino). Mai avem şi acum în multe întreprinderi. 48. Fond.ea şi este a noastră sovietică şi noi suntem chemaţi să făurim aici cauza măreaţă socialistă . f. [. . BABANOV (Comisarul Poporului pentru ocrotirea sănătăţii) [. ajuns în Basarabia. Fond. Este evident că o atare situaţie nu le permitea conducătorilor să desfăşoare activităţile întreprinderilor în toată forţa. Am avut o impurificare sporită şi în Trustul de Alcool (Spirtotrest). în calitate de director a fost lăsat fostul stăpân.1. inv. s-au făcut vinovaţi militarii. d. samsari – 4 persoane. 127-128 №12 .] După naţionalizarea a patru fabrici de tricotaje. A.] AOSP. Erau mai ales compromise în mod considerabil cooperativele de producţie. [. f. conducătorii noştri le-au permis să se ascundă mai multor elemente de clasă ostile. inv. La fabrica de ambalaj din lemn din oraşul Chişinău. d. inv. AOSP. [. s-a manifestat aşa de parcă ar fi fost înfometat în plan sexual. 85-86 №10 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII DIN RSSM BABANOV [2-4 ianuarie 1941] Tov.. care oferea credite acestei cooperative..1. adică această cooperativă de producţie era creditată de un fost comerciant. În Moldcoopinsoviet. în special.] AOSP. În calitate de director de cooperativă de producţie a activat şi fostul proprietar al atelierului de croitorie. mai ales în cooperativele de producţie ale Sovietului pentru Industrie a Moldovei (Moldpromsovet) elemente de clasă ostile.cauza partidului lui Lenin şi Stalin. d. f. 48.. ofiţeri şi gardişti albi – 3 persoane şi alţii care nu insuflau încredere politică – 4 persoane.1..

membri ai gărzilor albe. f. am fost nevoiţi să stabilim.DIN DISCURSUL SECRETARULUI CC al PC(b) DIN MOLDOVA N. elemente de clasă ostile. printre care nici un moldovean.d. iar mai târziu –pentru transport. al partidului în mod intenţionat a studiat practica selectării şi distribuirii angajaţilor în 60 de organizaţii republicane. care urmează a fi eliberate. 141-142. cooperatiste şi sovietice de persoane socialmente duşmănoase şi în locul lor să fie numite persoane cinstite. devotate nouă. În anii 1935-1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Slobozia al PC(b)U. 37. d. nesemnificativ. încredinţând această muncă importantă unor colaboratori secundari şi aceasta. or.1. iar în unele organizaţii republicane moldovenii se află în posturi secundare. Troki. în structurile noastre de conducere este nesemnificativ. a avut drept consecinţă că în unele organizaţii lipsea controlul necesar şi examinarea persoanelor la angajarea la serviciu. 24.1. iar uneori în structurile noastre sovietice se infiltrează elemente evident duşmănoase şi antisovietice. curieri ş. 32. Studii – primare. nu insuflă încredere politică. În anii 1937-1939 a exercitat funcţia de şef al secţiei pentru gestiunea organelor de partid al comitetului regional Moldova al PC(b)U. Rus de naţionalitate. Începând cu 2 aprilie 1939 şi până în anul 1940 a exercitat funcţia de şef al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. 1) . de dereticători. 51.a.C. Comandant al unei campanii de puşcaşi. f. Fond. Este suficient să menţionez faptul că în Oficiul orăşenesc al Băncii de Stat au fost identificate 10 persoane. în mod incontestabil. Oficiul de colectare a vitelor din RSSM (Moldzagotscot) are un aparat din 36 de persoane. anume o atare luptă lipseşte. […] AOSP. 43. desigur. din funcţiile deţinute în structurile sovietice şi economice. RASSM. are un aparat alcătuit din 31 de persoane. de a promova mai consecvent cadrele naţionale moldoveneşti. gubernia Vilno. la rândul său. f. d. 51. Ca urmare a acestei atitudini nebolşevice faţă de recrutarea angajaţilor. din familie de muncitori. S-a născut în anul 1902 în or. f. 48. responsabile şi . repet. 1 O astfel de organizaţie ca Reţeaua de comercializare a fructelor şi legumelor (Torgplodoovosch) are un organ de conducere de 18 persoane. dintre care doar un moldovean.m. Este necesară o luptă corespunzătoare pentru curăţarea organizaţiilor sovietice. că 114 persoane care activează acolo sunt persoane care. H. proprietari de întreprinderi. SMORIGO [2-4 ianuarie 1941] Tov. Consider că sarcina noastră este de a curăţa cât mai repede structurile administrative. d. printre care nu este nici un moldovean. în mod evident. în regim de urgenţă. aparatele sunt poluate cu persoane care nu merită încredere politică. Fond. inv. S-a dovedit că mai mulţi conducători de organizaţii conduc complet nesatisfăcător şi nu acordă o atenţie corespunzătoare recrutării personalului. proprietari de mari ateliere. 143 №13 1 Smorigo Nikolai Haritonovici. Pe de altă parte. printre care nici un moldovean. cooperatiste de persoane socialmente străine şi duşmănoase. SMORIGO – Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] C. Stenograf BAUMSTRAHER Direcţia cinematofrafie. inv. persoane socialmente străine şi. d. Din categoria acestora fac parte foştii ofiţeri. Cu referire la aceste 60 de organizaţii despre care am menţionat mai sus. devotate cauzei partidului şi puterii sovietice. membru al PC(b)U din anul 1919. procentul moldovenilor. 16. membru al CC al PC(b)M pentru resurse umane. Împuternicitul Comitetului pentru Aprovizionare (Upolkomzag) are în subordinea sa 32 de persoane. economice.(AOSP RM.

FORŞ.1. 151. parcă nu a raportat. Desigur. 108. şi am fost nevoiţi să aplicăm măsuri drastice faţă de atare gospodării. S-a născut în anul 1900 în or.DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. dar în legătură cu pregătirea pentru alegeri noi deţinem o mulţime de informaţii. nu vroiau să acorde ţăranilor pentru nicio sumă de bani animalele lor de tracţiune. nu numai pentru că am eliberat poporul basarabean de sub jugul românilor. sunt multe păsări.] Când am început recoltarea culturilor.(AOSP RM. NAKONECINÂI – (Secretarul Comitetrului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova) [. F.19. au vrut să lovească în producţie. În Basarabia sunt multe oi. f. desigur. printre altele.. Nakonecinâi Mihail Fedotovici – prim secretar al comitetului judeţean Soroca al PC(b)M (din iulie 1941). dar ţăranii mai ştiau că puterea sovietică . Studii – inferioare. au fost identificate 45 mii (ha). persistă o tendinţă de a lua cât mai mult. inv. […] AOSP. BROVKO – (Preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RASSM) [..] Când am venit în Basarabia.] La noi. Membru al PC(b)U din anul 1930. d. la noi. ca şi în multe alte chestiuni. 32. În anul 1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional al PC(b)U.139) 1 .1. f. 51. practică antisemitismul. 48. bovine nu sunt chiar atât de multe. Fond. şi tot ce este în mâinile exploatatorilor. încât nu este posibil să considerăm starea lucrurilor în învăţământ ca pe una favorabilă. despre învăţătorii care desfăşoară o activitate ostilă împotriva alegerilor. 156 1 №14 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI PREZIDIULUI COVIETULUI SUPREM al RASSM F... defăimează unele persoane şi categorii de învăţători. Acest lucru este corect.. încă o dată a demonstrat ţăranilor că puterea sovietică. ascundeau vitele lor în timpul lucrărilor agricole. dar din raport reiese că la noi învăţământul este la nivel mai înalt decât pe timpurile boierilor români. În judeţul nostru.. [. haideţi mai întâi să luăm de-a valma.. Fond. în special. care a fost efectuată în vederea redistribuirii terenurilor. descendent dintr-o familie de muncitori. Kupeansk. 150. f. am fost întâlniţi cu mare entuziasm. după cum ştiţi. că această muncă. Tov.] Câteva cuvinte despre şcoală. să fie folosite cât mai complet pentru muncă. câte cadre didactice avem care trebuie izgonite chiar astăzi. Să vedeţi. . dar oi sunt multe. d. G.este propria lor putere. ucrainean. Între anii 1939-1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Gorohovsk. tovarăşi.. şi mai apoi să se analizeze ce şi cât s-a luat. regiunea Harkov. d. se află în aşa o stare. f. pământul. BROVKO [2-4 ianuarie 1941] Tov. încât este necesar ajutorul decisiv şi concret din partea Comisariatului Poporului pentru Învăţământ. pentru a ne asigura ca aceste animale de tracţiune. Partidul Comunist. chiaburii au acţionat deschis. în special populaţia evreiască şi învăţătorii de etnie evreiască. de care ducem lipsă. 155. va fi al lor.22. în mod primordial şi întotdeauna s-au îngrijit de bunăstarea oamenilor muncii. au sabotat. mănăstirilor si apoi părţi din gospodăriile chiaburilor. dar există atât de multe lacune. d. 51. [. gubernia Harkov. 13. Şcolile. inv. regiunea Volân. nici nu mă apuc să determin în procente. NAKONECINÂÎ [2-4 ianuarie 1941] Tov. tovarăşi. şi pământul s-a acordat celora care îl lucrează. care au fost distribuite ţăranilor – din proprietatea moşierilor.

unde au fost depistate 84 de elemente de clasă ostile. Această chestiune a fost pe agenda Comitetului judeţean (Ukom). tovarăşi. Fond. că să nu fim nevoiţi mai târziu. [. f.Vreau să vă avertizez. Fond. S-a născut în anul 1903 în or.(AOSP RM. În luna iunie 1940 a deţinut funcţia de secretar al comitetului judeţean Chişinău al PC(b)M. ca în acest an să realizăm şi chiar să depăşim planul la aprovizionarea cu carne. reţelelor de comerţ şi de rechiziţii. probabil. să luăm satul Vorticeni – unde a fost depistat Gotu – comerciant şi ţărănist. Ce a fost identificat în unele raionale: . a răsuflat uşurat că a realizat planul cu 100%. KRAINII1 – (Secretarul Comitetului judeţean Chişinău al PC(b) din Moldova) [. . în raionul Târnova ar trebui să vedem cum s-a realizat planul de colectare. membru al PC(b)U din an.1. ţăranii săraci şi argaţii. Pe cine am identificat. ca urmare a acestui control? De exemplu. a emis un şir de instrucţiuni pentru consolidarea sovietelor săteşti. Studii – medii. dar au fost cazuri. când ţăranii scutiţi de livrările obligatorii a pâinii au venit şi au declarat că vor să participe şi ei la colectarea pâinii. f. 51. d.1. organizaţiilor raionale. În raionul Bujor nici nu s-a examinat că în sovietul sătesc din s. S-a acordat o atenţie deosebită creării de sovietelor săteşti.. d. dar desfăşurau şi o anumită activitate printre ţărani pentru a zădărnici colectarea pâinii. d. că până în prezent în raionul Leova există 170 de gospodării ale chiaburilor. care nu numai că ei înşişi se împotriveau. KRAINII [2-4 ianuarie 1941] Tov.] În continuare. care nu au îndeplinit planul. atunci când vom elabora planurile pentru raioane privind dezvoltarea zootehniei în Moldova. 174 №15 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN CHIŞINĂU al PC(b) din MOLDOVA N. În special. Raionul.Volcianoe s-a strecurat în calitate de preşedinte Suhaciov. tovarăşi. Comitetul Central în această privinţă a oferit asistenţă adecvată şi a monitorizat activitatea. f. Trebuie de menţionat faptul că livrarea cerealelor au realizat-o. or. precum şi a sovietelor săteşti. Ahtârka.] AOSP. vreau să mă opresc asupra problemei personalului.1925. comitetul judeţean de partid a obţinut un şir de rezultate. pentru că unele organizaţii de colectare nu se socot cu nimic şi rechiziţionează animalele reproductive pentru colectarea cărnii şi apoi raportează că. Elizavetgrad. 51.38) 1 .) Noi putem proceda astfel.. au îndeplinit cu 150% planul etc. Am verificat toate sovietele săteşti şi acolo a fost identificată o mulţime de oameni care nu pot fi admişi în sovietul sătesc. dar am avut de a face cu o mare poluare cu elemente duşmănoase a reţelelor cooperatiste şi a celor de rechiziţii. Trebuie remarcat faptul. iar anul viitor vom chibzui ce să facem în continuare. fostul primar. în ceea ce priveşte gestionarea acestora şi activitatea educativă a personalului. Comitetul Central al partidului ne-a ascultat în mod special cu privire la activitatea sovietelor săteşti. atunci. inv.să luăm raionul Chişinău.. sectorului cooperatist. În perioada 1938-1940 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional al PC(b)U. reg. 48. (Din sală – Noi am operat corectări în această chestiune. din iulie 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului judeţean Chişinău al PC(b)M. [. să nu fim nevoiţi să planificăm importul de animale. Krainii Nikolai Stepanovici. chipurile. inv.. Ucrainean de naţionalitate. Realizând aceste decizii. 79.] Chestiunea livrărilor de pâine. din familie de muncitori.. de asemenea trebuie de menţionat că am întâmpinat o rezistenţă dârză din partea chiaburilor. 19. Sumî. 32.. C. în primul rând.

contrarevoluţionar. să acţionăm mai hotărât în acţiunile de curăţire de elementele de clasă ostile.] Si penultima chestiune la care vreau să mă opresc – aceasta este problema privind îndepărtarea elementelor de clasă ostile din structurile sovietice. 211. fiindcă noi am vorbit cu dvs despre aceasta. Comitetul Central s-a văzut nevoit. că e destituit din funcţie.. În satul Kociujeni în Societatea Consumatorilor până acum activează un fost proprietar de ţărani şerbi (Din sală: deja este destituit). a suferit eşec. Fond. Ea a publicat un articol precum că la filiala judeţeană a Băncii de Stat sunt multe elemente de clasă ostile.Toate acestea sugerează despre slăbirea vigilenţei de partid a tovarăşilor.OHOTSKI.. 214 №16 DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI ORGANIZATORICE ŞI A INSTRUCTORILOR a CC al PC(b) din MOLDOVA ALIOŞIN [2-4 ianuarie 1941] Tov. să-i aplice o mustrare vice preşedintelui Moldpotrebsoiuz-ului (Uniunii Consumatorilor din Moldova). Acest POPOV se adresează procurorului oraşului şi îi spune „Uitaţi-Vă. care a fugit în 1918 din Uniunea Sovietică. În judeţul Bender se editează ziarul „Viaţa nouă”. tov. dar s-a intervenit şi dosarul a fost închis. în orice caz. nu contează. se vorbeşte despre faptul că el ar fi fost unul dintre organizatorii pogromului evreiesc. să punem întrebarea astfel: fostul primar va rechiziţiona produse agricole. intentează un dosar pe numele corespondentului gazetei raionale. la drept vorbind.. pentru incapacitatea de a lua măsuri în scopul curăţirii structurilor din subordinea lor de elemente de clasă ostile. inv. Procurorul oraşului. În secţia raională de finanţe în calitate de agent pentru satul Prepeliţa lucrează un fost moşier. tovarăşului FILATOV – mustrare aspră cu avertisment. fostul moşier-ofiţer va colecta impozitele financiare. Foarte bine. ALIOŞIN – (Şeful Secţiei organizatorice şi a instructorilor a CC al PC(b) din Moldova) [. În satul Pepeni în calitate de agent al Upolcomzag-ului (Împuternicitul Comitetului pentru rechiziţii) este angajat fostul primar. atunci am fi văzut corespondentul pe scaunul acuzaţilor. După cum se ştie. d. dar mai ales care va fi impresia despre puterea sovietică. e din neam de gardişti albi sau e gardist alb din noua generaţie. cuzist. Dar cazul nu se sfârşeşte aici. de aceea nu pot fi gardist alb”.] AOSP. intentează dosar deja nu corespondentului. ce impresie îşi vor crea ţăranii despre aceste persoane. care au fost responsabili pentru selectarea personalului pentru sovietele săteşti şi o anumită parte din vină şi-o asumă şi comitetul judeţean [. Dar ce reprezintă în sine acest Popov? Fiul unui gardist alb. Tovarăşi. şi directorului Zagotskot (Biroului de Achiziţionare a Vitelor). Iată cele mai recente fapte. 51. e clar că POPOV este element de clasă ostil. un antisemit de excepţie. cu numele de GRIŞCENKO. despre care scriau că el aar descinde dintr-o familie de gardişti albi. printre care a fost invocat numele POPOV. ci ziarului „Viaţa Nouă” şi scrie citaţie redacţiei ziarului: „Să se prezinte la . redacţia ziarului m-a calomniat. după repetate instrucţiuni. La prima vedere – aceasta este corect. Acest POPOV se adresează judecătorului norodnic şi îi spune: „Ziarul m-a calomniat” şi judecătorul norodnic tov. care ce-i drept. eu sunt născut în anul 1914. comerciale şi economice. Care este deosebirea. KONOPKA se implică în acest caz. Tovarăşi. retrage originalul articolului şi trage corespondentul la răspundere judiciară şi dacă nu era comitetul judeţean de partid şi comitetul orăşenesc.1.. Încă în exemplu în acelaşi context. f. fost ofiţer al armatei române RUDOI (Din sală: deja este destituit). Cred că se formează o imagine deloc favorabilă – ei doar îi percep pe aceştia ca pe reprezentanţii puterii sovietice. 48.

f. cuzuşti şi alţii. De aceea. comerciale şi altele de elemente de clasă ostile. inv. GONŢA despre aceasta nu a spus nimic”). care. Şi reiese că ziarul – organ al Comitetului judeţean de partid. cât şi din cooperaţia de consum. comercianţi de diferit rang şi categorii. budişti. eu vreau să mă opresc la următorul lucru. 226-229 №17 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU COMERŢ al RSSM AKIMOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. diferiţi comisionari. unii colaboratori ai Judecătoriei şi Procuraturii vroiau aceasta. deşi fără ei comerţul va fi cu mult mai bun şi noi ne adresăm colaboratorilor din judeţe să ne ajute la înlăturarea acestor persoane atât din comerţul de stat. (Din prezidiu: „Iar tov. la care ar trebui să mă opresc. Numai în ultima perioadă în unele judeţe au fost excluşi din rândurile personalului din comerţ peste 200 de persoane. fără de care. tovarăşi. eu cred că astăzi conducătorii procuraturii şi ai Comisariatului Poporului pentru Justiţie. 48. dar aceasta. 51. nu este posibilă dezvoltarea comerţului.1. Fond. (Râsete). d. trebuie să elaborăm acum la sistemul de pază a buletinelor de vot şi a listelor. într-o oarecare măsură. pe care aici i-au învinuit suficient. contrarevoluţionari. f. Şi ultima chestiune. este chestiunea privind pregătirea pentru alegeri. dar eu cred că lucrurile şi aşa sunt destul de evidente şi este inutil să pierdem timpul cu ele. în legătură cu această situaţie. întrucât. ca să nu ne pomenim într-o situaţie neplăcută. când elementele de clasă ostile încep activ să protesteze împotriva campaniei electorale. uneori. 239 . Fond. suntem criticaţi pentru ritmul lent în curăţirea rândurilor noastre în organizaţiile comerciale. GRIŞCENKO şi KONOPKA nu înţeleg în ce circumstanţe ne aflăm. de exemplu. d. urma să fie condamnat tocmai pentru aceasta. Faptul rămâne fapt şi este necesar imediat să întreprindem măsuri decisive. aceste persoane de neînlocuit. unde au ars încăperea pentru alegeri. (Din sală – „Nu corespunde adevărului”) Voi ne-aţi informat. Prima întrebare – vigilenţă în procesul pregătirii către alegeri. este despre personalul din organizaţiile comerciale. (Din sală – „O listă a fost ruptă întâmplător”) Al doilea caz a avut loc în judeţul Chişinău. noi i-am dat ordin să se ocupe de acest caz. De aceea. este doar o picătură în comparaţie cu aceea ce avem de realizat în această direcţie şi eu rog conducătorii organizaţiei de partid să se implice şi să ajute conducătorilor noştri. Tovarăşi. considerând. pe bună dreptate.1. În aceste organizaţii s-au infiltrat un număr considerabil de proprietari de magazine. De fapt este un caz stupid. a doua chestiune la care vreau să mă opresc. ar trebuie să raporteze şi să explice cauzele activităţii proaste. AKIMOV – Comisarul Poporului pentri comerţ al RSSM […] Tovarăşi. Cifrele privind poluarea pot fi invocate aici. chipurile. […] AOSP. Aici s-a vorbit mult despre aceasta. care a avut loc din cauza că tov. 51. listele împreună cu un şir de alte documente. inv. în judeţul Soroca au fost distruse listele electorale. 48. tovarăşi. noi avem deja cazuri. care desfăşoară o luptă hotărâtoare pentru curăţirea organelor sovietice. diferite canalii. […] AOSP. Poluarea aici e deosebit de mare şi. nu înţeleg cu adevărat că curăţirea trebuie efectuată cât mai rapid şi imediat. Deşi el ştie despre aceasta.Judecată”.

Fond. f. inv.(AOSP RM.1. 48. 4) . până în prezent avem aceeaşi compromitere masivă. că conducătorii noştri nu execută deciziile C. iar ieri a fost anunţată o intoxicare masivă la Institutul de Medicină – 13 persoane. […] AOSP. au concrescut cu atare elemente. 47. BESSONOV. când 72 de colaboratori ai scolii de miliţie au fost otrăviţi. raionul Molotovsk. a avut loc otrăvirea în masă în miliţie. există multiple decizii ale C. ca rezultat am avut cazuri de otrăvire în masă în industria alimentară – 32 de cazuri. În perioada anilor 1939-1940 a exercitat funcţia de secretar pentru resurse umane al comitetului regional al PC(b)U (or. cu privire la curăţirea organelor de conducere.1. nu a fost întâmplător. Sarcina organizaţiei de partid este de a realiza până la sfârşit deciziile C.A. tovarăşi? Compromiterea în aceste sfere este una de excepţie. cum ar fi cea a comerţului şi cea a rechiziţiilor. Studii – superioare incomplete. Ordjonikidze). S-a născut în anul 1901 în gubernia. d.. Ce se întâmplă aici. însă. locul cărora nu e la întreprinderi. Oare a fost întâmplător acest caz? Nu. în privinţa înlăturării elementelor de clasă ostile din organizaţii şi întreprinderi.] Aici s-a vorbit despre astfel de probleme. ca urmare a lipsei de adevărată luptă bolşevică cu elementele de clasă ostile. Fond. membru al CC al PC(b)M din 2 octombrie 1940. inv. . care persistă la întreprinderi. 32. f. după cum se vede.C. că unii conducători. […] AOSP. Molotovskoie.№18 DIN DISCURSUL SCRETARULUI CC al PC(b) din MOLDOVA BESSONOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. care sunt acum nişte locuri foarte înguste. Fond. din familie de ţărani. d. după cum a spus tov. d. inv. Nu demult a fost un astfel de caz în Miliţie. f.Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] Au menţionat deja aici unii tovarăşi. membru al PC(b)U din anul 1924. din septembrie 1940 şi până în anul 1942 a exercitat funcţia de secretar trei al CC al PC(b) din Moldova.. 7. 51. Noi depistăm la întreprinderi cazuri când împreună cu conducătorii acestora coexistă cei mai veritabili capitalişti. reg. mai ales la întreprinderile industriei alimentare. KONSTANTINOV. 48. d. Trebuie să spun deschis.1. acesta a fost un rezultat al miopiei politice a unor conducători. şi ca rezultat. KONSTANTINOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. 288-289 №20 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI COMITETULUI CONTROLULUI DE PARTID DE PE LÂNGĂ CC al PC(b) DIN TOATĂ UNIUNEA PENTRU RSS MOLDOVENEASCĂ SEIDIN [2-4 ianuarie 1941] 1 Bessonov Mihail Mihailovici.(Preşedintele Comitetului Comisarilor Poporului RSS Moldoveneşti [. Krasnodar). 51. BESSONOV1.C. Rus de naţionalitate. 271 №19 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI COMISARILOR POPORULUI din RSSM T. al partidului privind înlăturarea din organizaţii şi întreprinderi a elementelor duşmănoase.C. Dăm dovadă de prea puţină vigilenţă bolşevică pentru curăţirea aparatului compromis. Astfel de cazuri sunt foarte multe. Tver (în perioada interbelică: s. f. 51.

ILIINSKI.] În primele două luni ale muncii noastre în Basarabia unii dintre funcţionarii noştri sovietici. în locul unei lupte bolşevice reale pentru implementarea în practică a hotărârilor partidului nostru şi ale guvernului. noi trebuie arse cu fierul încins. Trebuie să facem ordine în activitatea acestei structuri şi dacă e nevoie – o vom ajuta. Tovarăşi! În privinţa colectării vitelor. la modul serios. aceştia îşi exprimă nedumerirea – cum s-a întâmplat aşa că a venit Puterea Sovietică. iar ele şi acum încă sunt foarte compromise. În ultima perioadă au început să ne parvină semnale despre aceea că în unele raioane şi judeţe o parte din funcţionarii de conducere din partid. nu se divulgă şi concluziile în baza lor sunt necesare. ceea ce s-a reflectat asupra valorificării cât mai rapide a raioanelor din Basarabia. dar nu trebuie să admitem ca în urma unei astfel de activităţi să fie discreditată Puterea Sovietică în ochii ţăranilor. SEIDIN – (Împuternicitul CCP de pe lângă CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSS Moldovenească) [. expus de tov. dar în virtutea relaţiilor create nu se fac şi în consecinţă. neîntreprinzând nimic pentru . la această chestiune aici s-au făcut multe referinţe şi comentarii. eu nu sunt de acord cu punctul de vedere. în calitate de colectori. chestiune despre care au relatat tov. sovietici şi alţi demnitari au avut un comportament nedemn în ce priveşte autoaprovizionarea şi jefuirea fondurilor şi averilor abandonate. deoarece aceste sectoare. este abordarea care întâmpină cea mai mică rezistenţă şi aceasta se explică mai întâi de toate prin faptul că operaţiunile de schimb ale vitelor ţăranilor la noi nu sunt organizate. pierzându-şi în acest caz toată reputaţia de membru de partid. decizia a fost întru totul corectă. sunt la curent şi funcţionarii din aparatul central. iar în spaţiul rural. principial. a eliberat ţăranii de sub jugul boierilor români. La noi. Acum noi sacrificăm vitele de tracţiune şi cele productive. şi acum. Pentru pâinea predată ţăranilor nu li se plăteşte la timp. implicaţi în ele.Tov. într-un şir de locuri şi pe unele sectoare ne-a scăpat câte ceva şi nu am reuşit să realizăm în timp util. După părerea mea. pentru că acestea nu numai că îi discreditează pe funcţionarii de la conducere.] Aici s-a discutat mult despre compromiterea structurilor comerciale şi a celor de rechiziţie. s-u ocupat de chestiuni personale. Lucrătorii judeţeni şi raionali de partid ştiu. conduita noastră nu este una corectă. Câteva cuvinte despre colectarea pâinii. când s-a instaurat Puterea Sovietică. nemaivorbind deja de pierderea încrederii faţă de aceşti tovarăşi. de partid şi alţi colaboratori. Iar noi trebuie să chibzuim. Eu nu spun că decizia C. dar şi organizaţia unde lucrează. Este corect. cum ar fi confortul personal. însă. Pentru aceste lucruri indecente s-a pierdut timp şi ca rezultat.. iar ţăranii au suficiente animale pentru a le schimba cu vitele din categoriile pentru sacrificare. iar unii chiar s-au implicat în vânzarea vechiturilor. iar anularea samavolnică a acestei decizii de către unele persoane. tovarăşi. În prezent „Zagotzerno” este datoare ţăranilor cu circa 380 mii de ruble. precum şi cel al organelor sovietice de rang inferior merită atenţia noastră deosebită şi consolidarea acestora ar fi trebuit realizată mult mai înainte. că la un număr considerabil de centre de recepţionare „Zagotzerno” câte 300-500 de căruţe ţărăneşti cu pâine stăteau în rând timp de câteva zile în aşteptarea recepţionării din cauza organizării proaste a muncii la aceste centre. Aceste lucruri. admise de colaboratori.şi a Consiliului Comisarilor Poporului din Moldova din 16 noiembrie în privinţa colectării şi interzicerii sacrificării vitelor productive şi a boilor de tracţiune parţial nu are nevoie de corectări. [. şi de alţii cu privire la regula existentă de colectare şi sacrificare a vitelor. în stil bolşevic.. dar când este vorba despre sacrificarea acestei categorii de vite. noi nu avem bani? Nu. de multe ori ţăranii erau întorşi cu pâinea înapoi fără temei. În discuţiile cu unii ţărani. Trebuie să purcedem. încât au devenit neputincioşi să conducă lupta cu atare fenomene şi să facă apel cuiva la disciplină. În această privinţă unii atât de mult s-au încurcat . referitoare la colectarea vitelor. colectorii. Apare întrebarea. îi înşelau.C. acele persoane se simt confortabil.. disciplina de partid şi de stat sunt în scădere.BORODIN şi ILIINSKI. după părerea mea.. în mai multe localităţi au rămas aceleaşi persoane care pe timpul românilor jecmăneau ţăranii. cu ce vom edifica colhozurile? În aşa mod noi putem într-un timp foarte scurt să sacrificăm toţi taurii. chipurile în virtutea unor anumite circumstanţe. la consolidarea acestor sectoare. iar în rezultat şi alte neajunsuri în activitate. căutarea celor mai bune apartamente şi mobilier. sacrificăm totul ce s-a colectat sau se colectează. aceste neajunsuri se explică doar prin proasta organizare a muncii în această organizaţie.

au fost recrutaţi bolnavi.1.d. [. au fost dificultăţi mari în selectarea personalului şi pentru comitetele judeţene de partid.m. se pare.a. Unii colectori pur şi simplu sabotează decizia C. al partidului. orice cioban nu se descurcă mai rău în privinţa stării de îngrăşare a vitelor decât orice fost proprietar de vite sau fost comerciant.C. Trebuie să ne clarificăm în legătură cu acest caz şi să tragem concluziile necesare. care nu sunt destinate sacrificării. nu am lucrat împreună şi. 51. fără încăperi corespunzătoare şi. Cadrele. în mod conştient.C.C. şi a Consiliului Comisarilor Poporului din Moldova şi. ce ocupă posturi de conducere în structurile organizaţiei sale. f. Este adevărat.C. şi pentru C. inv. ştiind despre viitoarea colectivizare în toată Moldova. de asemenea. mulţi dintre basarabenii recrutaţi au fugit înapoi. organizaţiile unde sunt astfel de conducători. în mai multe cazuri aduc vitele. poate fi invocat un exemplu: a fost efectuată recrutarea forţei de muncă din Basarabia. Când a fost întrebat la Biroul C. precum şi comitetele judeţene şi raionale de partid. tovarăşi. el a spus – înţelegeţi. când în unul dintre judeţe printre cei care recrutau forţa de muncă era un mare comerciant. creând greutăţi excepţionale în activitatea noastră politică şi economică la sate. iar când s-a început munca. Dar. iar acum nici mai mult nici mai puţin – 10 mii au revenit în Basarabia. 48. – orice ţăran. nu ne cunoaştem unii pe alţii. 293. similare lor. când din cauza lipsei unei conduceri şi a controlului din partea noastră a acestei activităţi. un colaborator al poliţiei române ş. toţi aceşti boi au fost aduşi de persoane particulare. Aceste persoane şi altele. cu vârstă de până la 3 ani. Dar dacă am fi verificat la timp persoanele care se ocupau de recrutarea forţei de muncă. de altfel. în Chişinău. chiar şi cazul când în fruntea organizaţiei republicane „Zagotskot”. Lui. este faptul că noi verificăm ]n mod defectuos realizarea deciziilor noastre.. până în ultima perioadă era un oarecare FILATOV. Noi toţi am venit din diferite regiuni.C. la cultivarea lipsei de răspundere şi a fărădelegii pentru încălcarea disciplinei de stat şi de partid. unele erori comise în această activitate le-am corectat din mers.] Un neajuns foarte mare în activitatea noastră. […] AOSP. 300-301 № 21 . în starea celora care sunt pentru carne. fac agitaţie împotriva noastră. au asigurat succesul cauzei noastre. Iată o atare concepţie despre selectarea cadrelor avea acest comunist. [. în esenţă. într-o singură zi. Consiliului Comisarilor Poporului. aşa selectează nu numai el. chiar şi am greşit uneori în distribuirea cadrelor. În acest context.] Aici mult s-a vorbit despre cadre. i s-a declarat la C. se pare. care este cauza neîndeplinirii deciziei C. ca rezultat vitele sunt întreţinute dezgustător. 294-295. Tov. fără a se adopta măsurile necesare pentru schimbarea lor pe cele pentru sacrificare. şi. fără mâncare. dar rezultatele au avut o alstfel de conotaţie. mă debarasez de ei. Fond. d. Acest tovarăş nu înţelegea din punct de vedere politic importanţa selectării corecte a cadrelor. se străduie să sacrifice cât mai multe animale productive şi tauri. cazare şi îi repartizează pe cei reveniţi prin Basarabia.. în măsura posibilităţii. pe bună dreptate. Soloviov în Tiraspol se ocupă doar cu aceea că îi asigură pe aceştia cu hrană. promiţând că în URSS poţi câştiga mult fără să munceşti. cu toate acestea. minţeau populaţia. au fost sacrificaţi 94 de boi de tracţiune. Eu cred că toţi înţeleg cum trebuia efectuat acest lucru în teritoriu. dar îmi este foarte greu să selectez specialişti. minori. Spre exemplu. De loc întâmplător. care. inapţi pentru munca fizică. 291-292. ajung să funcţioneze foarte prost. care ar putea determina starea de îngrăşare a vitelor. şi drept consecinţă.. atunci nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situaţie. revenind în Basarabia. şi de ce nu înlătură toate acele persoane care sunt străine şi au o atitudine duşmănoasă. 296. desigur. aceasta are loc în activitatea C. modiste. eu. Care sunt consecinţele unei atare stări a lucrurilor? În primul rând.organizarea schimbului. a pereclitat toată activitatea şi a compromis întreaga structură de colectare a vitelor. croitori. iar acum toţi aceştia părăsesc şantierele şi minele.. iată aşa selecta el personalul..C.

în cuvântarea mea vreau să fac referire la două probleme: semănatul de primăvară şi colectivizarea. într-o conversaţie cu ţăranii din satul Ialoveni. Acum elementul de clasă ostil va începe să pregătească în sens opus semănatul de primăvară. Trebuie să ţinem cont că suntem în prima primăvară bolşevică în condiţiile Basarabiei şi ea cere de la organizaţia de partid din Moldova o foarte bună organizare. Unora li se pare că au făcut însămânţarea de primăvară destul de bine. au ridicat de 365 de mii de hectare de arătură de toamnă. forţe avem în unităţile militare şi dacă este necesar vor fi majorate până la trei mii de agitatori – noi vom face asta. Tovarăşi.c) […] Ultima chestiune cu care aşi vrea şi să închei – este. au semănat 100. Sarcina noastră este de a face totul ca să stârpim astfel de cazuri. acesta e doar un caz. Consider că va fi corect.7% faţă de plan. Mie însumi este oarecum să vorbesc despre asta. Borodin se va referi la această chestiune. Ce-i drept. Ar fi fost bine dacă tovarăşii ar fi spus cum au lucrat agitatorii noştri. Fond. Vreau să cred că în cuvântarea sa de încheiere tov.. să semeni primăvara 1185 mii de hectare şi aşa este simplu în lipsa a 47-50% de forţă de tracţiune.1. despre pregătirile pentru alegerile în Sovietul Suprem. De exemplu. . ţăranii se împotrivesc şi spun că nu vor să se deschidă biserica. iar crucea vom punea pentru ca Dumnezeu ne-a ajutat până acum şi ne va ajuta şi în viitor. d. LITVINOV – (Şeful Secţiei de propagandă politică 35 s. Noi am evidenţiat numai pe linia noastră. se mai întâlnesc cazuri de slăbire a vigilenţei noastre. agitatorii au făcut totul ca ţăranii să îşi retragă semnăturile şi datorită muncii noastre explicative ţăranii îşi retrag semnăturile în continuare. unii agricultori a spus că ei vor tăia în numele din buletinele de vot şi vot tăia secera şi ciocanul. deoarece nouă ni s-a spus că dacă nu vom tăia numele a trei deputaţi. circa 2000 de agitatori. 716 de mii de hectare sunt cu semănături de toamnă.DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI de PROPAGANDĂ POLITICĂ 35 s c LITVINOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. inv. Tovarăşi. [2-4 ianuarie 1941] Tov. 312-313 № 22 DIN DISCURSUL SECRETARULUI CC al PC(b) din MOLDOVA SALOGOR N. dar totuşi. Aceasta nu este va fi atât de uşor de realizat dacă acum nu ne vom mobiliza la pregătirea activului sătesc. f. atunci aceştia mereu ne vor impune să muncim. Aceste fapte vorbesc despre aceea că culacii lucrează şi lucrează activ. iar munca noastră de agitaţie şi conştientizare trebuie să acorde acest ajutor. În satul Ivanovo a fost închisă biserica. […] AOSP. când culacii. Mulţi tovarăşi au raportat şi nu au spus nici un cuvânt despre rolul pe care l-a jucat Armata Roşie în această cauză. fiindcă noi ne pregătim de o luptă mare şi despre aceasta se ştie foarte bine. care au lucrat printre populaţia civilă şi mulţi tovarăşi au depistat cazuri. L. se pare că totul e în ordine. SALOGOR – Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] Tovarăşi. în parte. iar în loc vor pune o cruce. atunci de la 1 ianuarie acolo va fi club şi se vor ocupa de educaţia lor în fiecare zi. care va soluţiona problema semănatului de primăvară. dar culacii îi impun şi le spun că dacă biserica va rămânea închisă. duşmanii lucrează activ împotriva noastră. deoarece aceasta este cauza noastră comună şi de această chestiune trebuie urgent să ne apucăm. nu mai spun şi despre altele. Organizaţia de partid lucrează destul de bine în această direcţie. dacă eu voi spune aici. că problemele ce ţin de apărarea nu şi-au găsit reflectare în activitatea noastră. 51. iar acum culacii colectează semnături pentru a o deschide. 48.

atunci pot spune că este furt parţial de căruţe.a. atunci colhozul va fi puternic. sărac şi mijlocaş. iar ca mâine culacul îl poate provoca. […] AOSP. 315-316. care va soluţiona problema îndeplinirii planului. care sunt drepturile şi obligaţiunile fiecărui membru şi cum trebuie înfiinţat colhozul. dar nu cu forţa. Căruţa este furată şi ascunsă în cămară. Dacă vorbim aici despre colectivizare. Dacă vom aduce la cunoştinţă statutul. statutul întovărăşirii de muncă agricole a fost elaborat. Fond. în primul rând ai organizaţiei noastre de partid. inv. a furat căruţa. […] În problema colectivizării. noi avem o astfel de experienţă şi el va spune – daţi-mi-i înapoi şi aceasta va fi compromiterea colectivizării. mai există prejudecăţile capitalismului. Trebuie să consolidăm acest schelet complicat. văcuţa – totul va fi colectivizat ş. care vor fi acea curea de transmisie în chestiunea realizării semănatului de primăvară. trebuie să pună accentul cuvenit pe munca de educare printre colhoznici. vreau să pun încă o întrebare – privind integritatea proprietăţii obşteşti. în satul Potrebi din raionul Dubăsari în colhozul „Lenin” mai sunt doar 10 căruţe. […] Culacii deja acum îşi încep activitatea în jurul formării colhozurilor.1. Astfel. ca să nu se mai repete astfel de fenomene. pe care nu putem acum să-l admitem în nici un fel. la noi au fost aşa cazuri.Dacă nu vom organiza un activ sătesc destoinic. Chiar nu se cunoaşte natura ţăranului? Un sărac. acesta va fi un mare lapsus politic. brigadierul TELOJOR Timofei. la noi totul se reduce la mitinguri. Prin urmare şi colaboratorii Justiţiei şi ai procuraturii. 48. trebuie de preîntâmpinate aceste cazuri. Dacă această conştiinţă el o va avea şi va colectiviza singur perechea sa de tauri sau căluţul. au loc aşa fenomene timp de 10-15 ani de existenţă a colhozurilor. atunci vom fi în mare încurcătură şi de aceea deja acum trebuie să ne ocupăm de organizarea cooperaţiei primare de producţie privind folosirea în comun a cailor pentru prelucrarea solului.. d. Satul Ţeprovca colhozul „Kotovskii”. dar ea este destul de convingătoare. în trecut ţăran-mijlocaş. 318-320 № 23 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU CONTROLUL DE STAT al RSSM BUTKO . care să poată lupta cu ieşirile culacilor. Nu putem nicicum ocoli această problemă. trebuie de pedepsit cu toată asprimea legii de la data de 7. dar un mijlocaş. realizarea aratului. 317. iar majoritatea căruţelor este furată. Tovarăşi. ca să nu repetăm greşelile în ce priveşte colectivizarea. argat în colhoz va merge. au fost aduse aici şi exemple. aşa-numiţii responsabili pentru agricultură. pentru sustragerea averii socialiste. Fosta chiabură SANDUL Alexandra – la ea a fost găsită o căruţă. trebuie să ţinem cont multilateral. în rezultatul lipsei activităţii de educaţie printre colhoznici. ce-i drept ţăranii merg în colhozuri. f. Câte căruţe au fost în total în informaţie nu se spune. a statutului întovărăşirii de muncă agricole. care mai înainte a fost retrasă anterior de deposedare. După cum vedeţi. Cred că vă daţi seama ce înseamnă asta. iar pentru astfel de cazuri. Acum trebuie de prevăzut toate acţiunile de preîntâmpinare. că prejudecăţile trecutului persistă în conştiinţa colhoznicilor noştri. au fost aduse la cunoştinţa ţăranilor prevederile legii. dacă vom ajunge la conştiinţa fiecărui ţăran – argat. Aceasta este verificat şi avem şi exemple. Voi aduce un şir de exemple: în raionul Dubăsari: dacă acolo nu e furt continuu. când spuneau că covoarele. care se află mai aproape de culaci şi în care a fost educat sentimentul de stăpân şi când se purcede la colectivizare proprietăţilor lui… Stenografist ROZENŞTEIN … fără ţăranii-mijlocaşi noi nu putem. că el va merge în colhoz deja pe deplin conştient. 51. cum ar fi distribuirea proprietăţii în colhoz. ce se colectivizează.

Fond. care are mai puţină nevoie de spaţiu locativ. 51. a amplificat şi mai mult peractica ocupării ilicite a acestora. [. prin concursul direct al conducătorilor Direcţiei locative. formal nu se poate de judecat pe cineva. 329 № 24 DIN DISCURSUL VICE PROCURORULUI RSSM DONCENKO [2-4 ianuarie 1941] Tov DONCENKO – (Vice Procurorul RSS Moldoveneşti) […] Boierii români practicau doar bătaie de joc şi samavolnicie. circa 5359.[2-4 ianuarie 1941] Tov. inv. inv. Am hotărât. când au început să funcţioneze normal. trebuie să impunem elementele ostile să se supună Puterii Sovietice. Noi. Această activitate a fost desfăşurată destul de bine în judeţul Bender. În noiembrie au fost soluţionate 1919 plângeri. neplata salariilor şi un şir de alte întrebări. iar practicarea eliberării vizelor temporare unor persoane. 48. am citit sentinţa şi am judecat 59 de persoane. în octombrie au fost soluţionate 6181 de petiţii şi în noiembrie. Au fost soluţionate astfel de plângeri. care luau de la cei săraci totul până la ultima cârpă pentru ca săracii. de exemplu. f. pe teritoriul Basarabiei pe lângă organele de judecată. când organele sovietice au fost suficient de completate. primind banii. am soluţionat mii de probleme cu privire la culacii.. BUTKO – Comisarul Poporului pentru Controlul de Stat al RSSM […] Cu referire la activitatea Direcţiei locative orăşeneşti în problema corectitudinii şi legalităţii repartiţiei fondului locativ. Când am făcut ocolul judeţului Cahul şi am fost la secretarul comitetului de partid. fără soluţionarea corectă a problemei din punct de vedere politic. poate asta e insuficient. pe de altă parte. comitetul executiv judeţean la timp au preluat această chestiune. 51. Planul nu a fost adus la cunoştinţa tuturor gospodăriilor şi conform legislaţiei. nu fără ştirea. am discutat un şir de probleme şi această chestiune în special. 335-336 . dar eu cred că noi am luat măsuri în timp util şi asta a jucat un rol important. la timp au început să reacţioneze şi situaţia a fost mai bună. sub pretextul că ar fi pătimit în timpul cutremurului. după cum bine cunoaşteţi.1. f. Fond. d. în legătură cu instituirea sistemului de paşapoarte şi s-ar părea că cea mai mare parte a funcţionarilor din cadrul nomenclarurii CC şi CCP. 48. În perioada campaniei semănatului de toamnă am arestat . noi deja aveam o diminuare a plângerilor. […] AOSP. când oamenii veneau din obişnuinţă din punct de vedere formal. În primul rând. În septembrie au fost soluţionate plângerile în legătură cu cămătăria. s-a extins practica acaparării samovolnice şi nelegitime a locuinţelor de către o categorie de persoane. precum şi a Comisariatelor Poporuluiar fi trebuit să profite de pe urma acestui fapt.. A fost efectuată o muncă colosală. ci dimpotrivă. merge vorba despre cămătărie. în Chişinău au fost eliberate peste 1000 de locuinţe. Dar. Am avut greutăţi cu semănatul de toamnă. d. Există cazuri de schimb al unor locuinţe cu locuinţe mai bune. comitetul judeţean de partid. că nu trebuie să tărăgănăm cu aceasta.1. în luna noiembrie. Acolo procuratura judeţeană. din această categorie a angajaţilor nici unul n-a primit locuinţă. noi aveam aşa informaţii. să poată achita impozitele. putem constata un şir de nelegiuiri.] AOSP.

pentru înalţii demnitari de stat. etc. 5.mari comercianţi-adeverinţe de la circa financiară.sau procesele verbale ale martorilor anchetaţi din care rezultă confirmarea acestor fapte. au părăsit aceste locaţii şi s-au retras în alte judeţe şi raioane ale RSSM . agronomi. ingineri.culaci-adeverinţe eliberate de sovietele săteşti. în privinţa prostituatelor-procesele verbale ale martorilor care ar putea confirma practic prostituţia şi în prezent. 7. fabricanţi.ale RSSM. înalţilor demnitari de stat. luaţi în stricta evidenţă şi întocmite dosare personale pe numele lor. de asemenea liste. ci nici nu au urmărit traducerea în viaţă a acestei directive în filialele raionale. Referitor la specialiştii vizaţi de directiva permanentă adică: profesori. pentru foşti moşieri. Despre persoanele identificate recent. a dosarelor personale pentru acest contingent. conducători ai partidelor politice. întocmind dosare corespunzătoare. 4. 6.principalul support orientaţi-l asupra activului de partid. agenţi ai siguranţei.-acest grup evidenţiat în mod deosebit.29032 s-a propus întocmirea unui registru în vederea evaluării întregului element antisovietic. .№ 25 TELEGRAMA NKVD-lui RSS MOLDOVENEŞTI EXPEDIATĂ ŞEFILOR SECŢIILOR JUDEŢENE şi FILIALELOR RAIONALE ALE NKVD-ului din RSSM 17 ianuarie 1941 NKVD-ul RSS Moldoveneşti REMIS DE URGENŢĂ STRICT SECRET TUTUROR ŞEFILOR SECŢIILOR JUDEŢENE ŞI ALE FILIALELOR RAIONALE ALE NKVDULUI RSSM STRICT PERSONAL TELEGRAFIAT PRIN POŞTĂ Prin directiva noastră din 11 noiembrie 1940. Organelor NKVD ale RSSM ce nu au dus la îndeplinire cerinţele primei directive. Aceste dosare personale trebuie să cuprindă urmatoarele documente : 1.procesele verbale de anchetă ale martorilor. medici. fată de membrii partidelor politice antisovietice . a se face copii după materialele din arhivă.1940. 2. marilor comercianţi. se recomandă.trebuie neapărat stabilită identitatea acestora. artişti plastici. pentru fabricanţi.adeverinţe eliberate de sovietele orăşeneşti sau săteşti. prostituate (elemente care după instaurarea puterii sovietice in republică nu prestau nici un fel de muncă de utilitate publică). înregistrată la nr.Chestionar-anchetă privind datele personale prevăzute de directiva nr.29032 din 11.11. pentru contrarevoluţionari. nu doar că singuri nu au înfăptuit acest lucru. superiori ai poliţiei şi ai jandarmeriei.funcţionarii poliţiei şi ai jandarmeriei . 3. exprimând pentru fiecare persoană propria părere despre necesitatea deportării lor. actori. Până în prezent o parte a secţiilor judeţene. Ţinând cont de faptul că eliberarea buletinelor de identitate în linii mari se apropie de sfârşit şi multe persoane vizate de directiva oraşelor şi a zonelor de frontieră. 8.din rândul foştilor moşieri. Propun începerea întocmirii în regim de urgenţă. pentru foştii agenţi ai siguranţei (agenţi ai mişcării legionare) -copii după materialele ce se păstrează referitor la aceştia în arhivele speciale. tabele nominale suplimentare. de asemenea. expediaţi la secţiile NKVD . scriitori. albgardişti (contrarevoluţionari). expediaţi.

iar în martie 1941 – de adjunct al comisarului poporului pentru securitatea statului al RSSM. judeţul Bălţi:. Între anii 1944-1955 a exercitat funcţia de comisar al poporului al NKVD şi NKGB. celor ce se vor face vinovaţi de acest lucru li se vor aplica sancţiuni disciplinare.Întreaga activitate se petrece în regim de urgenţă prin excelenţă conspirativ. 2. f. inv. Împuternicitul operativ superior UAO al KGB al RSSM Căpitan (semnătura indescifrabilă) Arhiva Ministerului Afacerilor Interne a Reopublicii Moldova (AMAI RM).raionul Briceni raionul Lipcani raionul Chişcăreni raionul Edineţ raionul Bratuşeni raionul Ungheni raionul Bolotin raionul Râşcani 3. a fost responsabil de politica de represiuni în RSSM în anii postbelici. judeţul Bender: -raionul Căuşeni raionul Căinari 1 1. conform directivei NR. 19. În august 1940 a fost numit în funcţia de adjunct al comisarului poporului al NKVD al RSSM. spre a nu-i acorda notorietate publică./1. A fost unul din principalii executori ai deportărilor din 13-16 iunie 1941 din RSSM. 1. 2. SUBLOCOTENENTUL SECURITĂŢII DE STAT (ZAKREVSKI) (La subsol scris cu creionul: S-au efectuat copii a câte un exemplar pentru fiecare persoană.29032: 1. .Mordoveţ Iosif Lavrentievici (1899-1976). oraşul Chişinău şi toate celelalte secţii raionale ale aceluiaşi judeţ. Chişinău ÎNTOCMAI:ŞEFUL SECRETARIATULUI NKVD al RSSM. Listele întocmite să fie expediate nu mai târziu de 25 ianuarie 1941. Fond. Vă avertizez că pentru neîndeplinirea la termen a acestei sarcini. anexate la documentul nr. d.89. ADJUNCTUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE al RSSM LOCOTENENT MAJOR AL SECURITĂŢII DE STAT №123 17. 1-2 (MORDOVET)1 № 26 LISTA SECŢIILOR RAIONALE ALE NKVD DIN RSSM CE N-AU PREZENTAT TABELELE NOMINALE CU PERSOANELE PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA organelor periferice ale NKVD din RSSMce n-au prezentat tabele nominale cu persoanele pasibile de deportare.1941 or.

raionul Comrat 4. 3 № 27 ÎNDRUMAR ÎNMÂNAT COLABORATORILOR NKGB al RSSM PENTRU PERFECTAREA DOSARELOR PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE” [fără dată] STRICT SECRET NOTĂ în atenţia colaboratorilor NKGB ai RSSM delegaţi în raioane. 12. 2. 2. II.d) funcţionari ai poliţiei şi jandarmeriei. dacă este vorba despre un membru al unui . f.e) mari comercianţi (cifra de afaceri a carora depăşeşte patru milioane de lei anual).c) mari demnitari de stat. 5. d. 11. 6. în vederea perfectării dosarelor cu privire la “elementul antisovietic” I. 10. 19.f) agenţi ai siguranţei.Perfectarea dosarelor se va efectua vizând următoarele persoane: 1.h) fugarii din Uniunea Sovietică (în primul rând transfugii din perioada 1929 până în 1940).l) mari propietari de imobile. 1.j) ofiţeri ai armatei române împotriva cărora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice. Introduceţi suplimentar punctul 13.g) conducătorii partidelor politice şi organizaţiilor antisovietice. judeţul Orhei: -raionul Răspopeni raionul Susleni 5.b) mari fabricanţi. 7. 8. 4. judeţul Soroca: -raionul Cotiujeni raionul Vertiujeni raionul Soroca raionul Zguriţa raionul Otaci raionul Ocniţa 6. 2) interogaţi 2-3 martori. Fond.k) ofiţeri albgardişti împotriva cărora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice. 9. judeţul Cahul: -raionul Taraclia raionul Congaz raionul Vulcăneşti AMAI RM.m) primării.i) ofiţeri ai armatei ţariste împotriva carora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice.a) moşieri. 3. inv.Pentru a perfecta un dosar e necesar să dispunem de următoarele: 1) chestionarul de anchetă a celui vizat.

partid antisovietic. atunci trebuie interogaţi membrii de rând ai partidului. bunurile. magazinele etc. membru al PC(b)U din anul 1939. A absolvit institutul de planificare. trebuie făcute cu mare prudenţă. 1. specialitatea – economist. Dosarul trebuie întocmit fără greşeli gramaticale.1941 Nr. pentru a nu fi aduse la cunoştinţa publică.1. cât mai multe documente. 5) extrase din dosarele din arhivă. f. Fond 19. circa financiară) care ar confirma originea şi poziţia socială ale persoanelor menţionate şi dacă le-au fost naţionalizate gospodăriile. ce confirmă date. 6) anexaţi materialele provenite de la agenţii secreţi ce caracterizează persoana. Interogările şi culegerea de informaţii şi documente. 4) a se avea adeverinţe. inv. Kolobovka. 14-15 №28 NOTĂ INFORMATIVĂ ÎN VEDEREA EVIDENŢEI PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE”(1) [fără dată] STRICT SECRET NOTĂ INFORMATIVĂ În vederea evaluării elementului contrarevoluţionar şi antisovietic Pe republică ___________________________ În baza datelor culese ___________________ an. Studii – superioare. 2. Crt. Fond. certificate oficiale (sovietul sătesc. descendent dintr-o familie de funcţionari. 51. materialele trebuie cercetate personal de comandantul NKGB judeţean. A fost unul din principalii executori ai deportărilor din 13-16 iunie 1941din RSSM. după care trebuie întocmită o adresă (memorandum) despre dosar şi trimisă la centrul NKGB a RSSM. 32. 8) adresa exactă a celui luat în evidenţă. executivul orăşenesc şi raional. judeţul Ţarevo. d. 3) după posibilităţi. 1 2 1 CATEGORIE Pasibil de arest 3 Pasibil de deportare 4 Sazâkin Nikolai Stepanovici (1910-1985) – comisar al poporului al NKVD al RSSM din august 1940 până la 26 februarie 1941. 7) a se avea informaţii complete despre componenţa familiei (doar pentru cei aflaţi în întreţinere). Molotov. S-a născut în anul 1910 în s. COMISARUL POPORULUI pentru SECURITATEA DE STAT.(AOSP RM. rus de naţionalitate. d. gubernia Astrahan. Se pronunţa pentru adoptarea „unor măsuri cu adevărat dure” în raport cu „elementele antisovietice şi contrarevoluţionare” din RSSM. . informaţii despre trecutul activităţii antisovietice a celui luat în evidenţă. casele. f. Între anii 1939-1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei regionale a NKVD din or. 216) . inv. MAIOR AL SECURITĂŢII DE STAT (SAZÂKIN)1 anul 1941 CHIŞINĂU S-a facut o copie într-un exemplar pe o singură pagină Ataşată la dosarul numărul 89 Şeful grupului operativ al direcţiei KGB din RSSM Căpitan (semnătura indescifrabilă) 9/II-64 AMAI RM.

capii carora au fost condamnaţi la moarte Persoane. 3. care au fost deja stabilite PREŞEDINTELE STATULUI MAJOR OPERATIV. jandarmi. f.II Membri ai famiilor specificaţi în p. care şi în prezent practică prostituţia. antisovietice. venite din România în vederea repatrierii. înregistrate la organele de poliţie a României. (scris de mână: Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS Nr. 2. mari fabricanţi şi mari demnitari ai fostului aparat de stat.19. Foşti ofiţeri ai armatei române. Membri ai familiilor specificaţi în p. 4.III Membri ai familiilor care au activat în organizaţii naţionaliste şi contrarevoluţionare. d. ÎN TOTAL DUPĂ MATERIALELE NKGB. În conformitate cu rubrica. 16-17 № 29 NOTĂ INFORMATIVĂ ÎN VEDEREA EVIDENŢEI PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE”(2) [fără dată] STRICT SECRET . 9. se introduc date numerice referitoare la acele persoane. 10. Membrii activi ai partidelor şi organizaţiilor contrarevoluţionare. naţionaliste şi albgardiste Foşti ostaşi ai detaşamentelor de pază . 5. ÎN GENERAL DUPĂ MATERIALELE NKGB Prostituatele. 7. ÎN TOTAL: 2.I Membri ai familiilor specificaţi în p. N O T Ă: 1.Numărul prostituatelor şi al elementelor criminale şi penale se indică conform materialelor corespunzătoare ale NKGB-ului 2. sau persoane care au cerut să fie incluse în listele de repatriere şi la adresa cărora există material compromiţător. cor-pul de comandă al foştilor poliţişti şi al gardienilor din penitenciare. 240 din 10/III-1941). Fond . AMAI RM. despre care se deţin materiale compromiţătoare Foşti mari moşieri. 11. 1. poloneze şi ai gărzii albe despre care exista materiale compromiţătoare. Elemente ale lumii criminale şi penale. 8.1.de asemenea foşti poliţişti şi gardieni de rând. 6. inv.

care include 16 republici suverane şi care are o mare faimă pe arena mondială. Din numărul noilor.1941 Nr. d. pe unitatea politico-morală a poporului sovietic. La 24 iunie 1940 Basarabia a fost reîntoarsă Uniunii Sovietice. partidul bolşevic şi conducerea sovietică. pe măreţia şi neînvinsa Armată Roşie şi a Flotei Maritime. sub conducerea înţeleaptă a conducătorului şi învăţătorului nostru tovarăşul STALIN.(b. G. al P.) din toată Uniunea şi către conducerea Uniunii Sovietice privind reunirea poporului basarabean cu poporul moldovenesc din . Fond . Crt.C. Bazându-se pe dezvoltarea economică. care 22 de ani în urmă pe cale războinica a fost acaparată de imperialiştii români. Pe parcursul ultimului an Uniunea Sovietică s-a majorat cu cinci Republici Unionale şi reprezintă un stat socialist puternic. f. cu deosebit succes realizau poruncile leniniste privind întărirea şi extinderea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. tinerilor Republici Unionale Sovietice face parte şi Republica Sovietică Socialistă Moldova. 2. inv. care s-au folosit de incapacitatea militară a tinerei. politică şi culturală în continuă ascendenţă. Exprimând dorinţa poporului moldovenesc eliberat al Basarabiei şi al fostei Republici Autonome Socialiste Moldoveneşti.NOTĂ INFORMATIVĂ În vederea evaluării elementului contrarevoluţionar şi antisovietic Pe republică ___________________________ În baza datelor culese în ___________________ an. formarea căreia este rezultatul rezolvării problemei privind Basarabia. iar în familia multinaţională a poporului sovietic sau împletit încă 23 de milioane de cetăţeni noi.19. BORODIN la Congresul I al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din Moldova ÎNTRODUCERE […] În 1940 teritoriul ţării socialismului s-a extins. Comitetul Regional al Partidului şi Sovietul Comisarilor Norodnici al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti a venit cu un demers către C.C. BORODIN LA CONGRESUL I AL PC(b) DIN MOLDOVA 6-8 februarie 1941 RAPORT al Secretarului CC al PC(b) din Moldova tov. Denumirea judeţelor Numărul persoane de arest de Numarul de pasibile persoane pasibile de deportare ÎN TOTAL: PRESEDINTELE STATULUI MAJOR OPERATIV : AMAI RM. lipsite de forţă Republici Sovietice. 1. 18 № 30 DIN RAPORTUL DE DARE DE SEAMĂ ŞI CUVÂNTUL DE ÎNCHIDERE AL SECRETARULUI CC PC(b) DIN MOLDOVA P.

al P. Partidul Comunist (bolşevic) din Moldova. . a primit oportunitatea de a-şi construi propria economie şi cultură socialistă. au arătat cel mai profund devotament. (b. Prin această decizie a fost deschisă o nouă pagină în istoria poporului moldovenesc reunificat. băncilor. ţărănimea săracă şi gospodăriile mijlocaşilor. [.C.. În rezultatul acestei activităţi. Cei mai săraci şi lipsiţi de pământuri dintre ţărani au primit peste 250 mii de hectare de teren. În acest an.) leninist-stalinist şi a conducătorului nostru. Ce-a de-a VII-a sesiune a Sovietului Suprem a URSS a adoptat hotărârea cu privire la reunirea Republicii Moldova în statul socialist unional şi cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Fiind susţinută de Comitetul Central al Partidului Comunist (bolşevic) din toată Uniunea şi de Sovietul Comisarilor Norodnici din toată Uniunea. şi înfiinţarea noilor întreprinderi. pornirea întreprinderilor. au reuşit să efectueze aratul de toamnă pe 380 mii hectare de teren. fiind o parte componentă a P.. pentru prima dată. Poporul moldovenesc şi-a dat votul pentru cele mai bune persoane. distrugând şi dezrădăcinând resturile benzilor contrarevoluţionare troţkist-zinovieviste şi buhariniste. a fost eliminat şomajul. acest demers a fost satisfăcut. muncitori şi intelectuali a dat o riposta hotărâtoare acestor atacuri... întru dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei republicii. şi în timp util a descoperit incursiunile inamice ale contrarevoluţionarilor şi elementelor ostile şi în colaborare cu cea mai bună parte din ţăranilor săraci. devotate fără rezerve cauzei partidului LENIN-STALIN.) din toată Uniunea. Arătura sub semănăturile de iarnă a fost făcută mai adânc. ca urmare a efectuării naţionalizării pământului. pentru dezvoltarea şi prosperitatea acesteia. Alegerile în Sovietele supreme ale URSS şi ale RSS Moldoveneşti au demonstrat unitatea invincibilă morală şi politică a poporului sovietic. care a fost lăsată ca rezultat a 22 de ani de dominare şi ocupaţie cruntă a boierilor şi ocupanţilor români. a realizat solidaritate de monolit completă şi coeziunea rândurilor sale.. [. Măreţului STALIN.C.C. unitatea lor în jurul partidului bolşevic şi a Comitetului Central Stalinist. la alegerile în Sovietele supreme ale URSS şi ale RSS Moldoveneşti blocul comuniştilor susţinători ai lui STALIN şi al celor fără apartenenţă de partid au obţinut victorie.fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească şi privind formarea Republicii Unionale Sovietice Socialiste Moldoveneşti. care are acum a fost transformat în Partidul Comunist (bolşevic) din Moldova şi are în prezent responsabilitatea principală pentru soarta Republicii Unionale. care anterior au staţionat ani la rând. cu ajutorul organizaţiilor sovietice si de partid. [.] Organizaţia de partid din Moldova consolidează legătura cu masele. ce aparţinea anterior moşierilor. Semănatul de toamnă a fost efectuat în termene restrânse şi de o calitate agrotehnică mai înaltă.] In acest timp. cu referinţă la consolidarea nivelului ideologic şi politic al comuniştilor şi unirea rândurilor lor în jurul C. cu ajutorul frăţesc al popoarelor fruntaşe – rus şi ucrainean. naţională ca şi formă şi socialistă ca şi conţinut. Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a fost un eveniment istoric în viaţa de organizaţiei noastre de partid. pentru distrugerea acelei moştenirii blestemate. în perioada cuprinsă între cea de-a XIII Conferinţa regională de partid şi I-ul Congres al Partidului Comunist (bolşevic) din Moldova. dragostea dezinteresată pentru măreţul conducător al popoarelor – tovarăşul STALIN.] Partidul bolşevic în lupta pentru succesul construirii socialiste în ţara noastră. industriei şi întreprinderilor comerciale. de asemenea a obţinut rezultate remarcabile în ce priveşte curăţarea rândurilor sale de elemente de clasă ostile şi de persoane care nu sunt capabile până la sfârşitul vieţii să lupte pentru cauza măreaţă a partidului lui LENIN-STALIN. iar seminţele au fost curăţate şi tratate. care în componenţa Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.. a unei autorităţi nemaiîntâlnite şi încrederea maselor.(b. mănăstirilor si gospodăriilor marilor chiaburi.

) din Moldova KUHARIOV a plecat după familie.în trecut ofiţer al Armatei Albe. comerciale. care a încercat să-l readucă pe KUHARIOV în stare normală.C.).(b. cooperatiste şi economice de elemente de clasă ostile. al P. De exemplu.(b. printre care în calitate de secretar activa un fost moşier.) din Moldova. KUHARIOV a fost demis din funcţia deţinută. Toţi angajaţii selectaţi de Secţia de cadre. pentru a explica deciziile partidului şi conducerii.C. 85 de persoane sunt angajate în calitate de curieri. ale comitetelor centrale şi ale altor organizaţii republicane. au fost slab interesate de problema completării aparatului acestora din rândul populaţiei locale din Moldova. În celelalte 46 de organizaţii verificate. în pofida instrucţiunilor repetate din partea P. contabil – fostul administrator al gospodăriei moşiereşti ş. Direcţia băncilor de economii. ale trusturilor. au fost efectuat lucru de înlăturare din organele sovietice.. Într-o măsură şi mai mare sunt îmbâcsite cu elemente de clasă ostile aparatele organizaţiilor raionale. De rând cu aceasta.) din Moldova. există un număr nesemnificativ de specialişti moldoveneşti locali. . Casierul SALITA . comitetele raionale a P. efectuând verificarea activităţii Uniunii raionale a consumatorului. În urma verificări s-a constat pierderea vigilenţei de partid a unor conducători. această problemă nu a fost examinată de către nici una dintre organizaţiile primare de partid. În decembrie 1940. dereticători şi paznici. (b. comitetele orăşeneşti. Din numărul total de 278 de persoane – reprezentanţi ai populaţiei locale din Moldova. (b. au activat 117 de elemente de clasă ostile şi nedemne de încredere politică. Secţia de cadre a C. În sovhozul din Chişinău a Moldvintrest-ului au fost identificate 15 persoane. verificarea a arătat că unele organizaţii republicane. a evidenţiat în aparatul aceste structuri 9 elemente de clasă ostile. Direcţia de cinematografie. oraşului. unde s-a îmbătat până la pierderea cunoştinţei şi ieşind în stradă a început să facă tărăboi. care a exploatat până la 10 lucrători. unii comunişti înaintaţi nu au îndreptăţit încrederea partidului şi s-au compromis prin comportament antipartinic.(b.C.. care lucrează în cele 46 de unităţi verificate. a nu slăbi. În rezultatul inspecţiei au fost relevate următoarele: În 36 de organizaţii. la care acesta a început să tragă în ostaş. Sarcina a organizaţiei de partid – consolidarea activităţii crescânde a maselor muncitoare. Comitetul raional Chişinău al P. în filiala orăşenească moldovenească a Băncii de Stat au fost identificate 10 de persoane.] În perioada de referinţă. ci invers. În drum spre aceasta dânsul a trecut prin oraşul Moghiliov. Secţia de cadre a C. Direcţiile comitetelor.În aceste alegeri. [. Inspectorul principal GHERŞKOWICHI .) din Moldova. inclusiv Şeful pe partea gospodărească CIUHNAEV . agăţându-se de femei şi trăgând din armă. în pofida instrucţiunilor repetate ale C. Acest lucru este demonstrat de următoarele fapte: Secretarul Direcţiei Comitetului din Soroca al P. în 1920 a evadat din Uniunea Sovietică în România. Cu toate acestea.C.fostul proprietar al presei de ulei.(b. până de curând. a efectuat un control privind recrutarea personalului local în 60 de organizaţii republicane. La împuşcături şi-a făcut apariţia un ostaş din Armata Roşie.) din Moldova. Aceste fapte sugerează despre aceea că organizaţiile primare de partid ale comisariatelor norodnice. al P. socotitor – un mare chiabur. în general. implicarea celei mai bune părţi a activului în activitatea socială şi economică a satului. Până în prezent.) din Moldova. bolşevicii Moldovei au arătat un exemplu de activitate politică. al P.C. (b. a creşte activitatea de informare a populaţiei.a.fostul proprietar al magazinului de bijuterii. pentru a învăţa masele largi să poată demasca acţiunile duşmănoase ale chiaburilor şi rămăşiţe ale diferitelor partide burgheze naţionaliste şi să încurajeze vigilenţa bolşevică a acestora. nu se ocupă cu înaintarea cadrelor moldoveneşti locale.C. corespund şi sunt adecvaţi numirii în posturile respective. care s-au oploşit în instituţiile noastre din cauza pierderii vigilenţei unor colaboratori. raionului. au demonstrat capacitatea şi îndemânarea de punere în aplicare a deciziilor partidului şi conducerii şi îndrumările tovarăşului STALIN. acest lucru fiind confirmat de următoarele fapte: Din cele 60 de organizaţii verificate la 15 dintre ele nu este nici un moldovean (Oficiul moldovenesc "Soyuzpechat".C. "Zagotskot" etc.C.) din Moldova privind această chestiune.C.C.

. el a emis pe numele redacţiei o citaţie de prezentare la judecată din cauza că redacţia pe paginile ziarului său l-a denunţat pe POPOV ca şi albgardist. f. fără a informa despre aceasta Comitetul Judeţean de Partid. 51. antisemit. d. [.] Din cauza lipsei de claritate şi de vigilenţă bolşevică. 12. . 24) Borovikov Vasili Nikolaevici – secretar doi al comitetului raional Criuleni al PC(b)M. judeţul Orhei. membru al PC(b)U din anul 1928. a luat în uzul său personal întreaga proprietate a arestatului. 1905. ş-a însuşit un autoturism. Procurorul Judeţului Bender SAVCENKO a doua zi după arestarea unui oarecare RUBAŞEVSKII. [. inv. d. românofil.1. f. În aceasta nu sunt ajutate de organizaţiile respective.(AOSP RM. Fond. aceştia aparţinând unui medic local. Biroului CC al PC(b)M l-a confirmat pe P. GOLYANIK a fost demis din funcţia deţinută. întrucât n-a fost ales membru al comitetului raional. fiind învinuit de săvârşirea „unei fapte antipartinice – însuşirea averii statului (ceas de aur) şi comportament brutal cu un grup (5 persoane) de alegători în ziua alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi RSSM. care au adus statului mari pierderi. Conform datelor incomplete la căile ferate au fost identificate acum 482 de persoane. inv. 12.. 51.C. Fond.) din Moldova BOROVIKOV2 şi-a însuşit ceasornicul de aur din fondurile de stat.] Ziarele lupta rău pentru eficacitatea materialelor publicate. Al doilea Secretar al Comitetului raional Criuleni al P. (b.. . printre care fostul Director al staţiei Bălţi – un moşier mare. Fostul preşedinte al Comitetului executiv Leova GOLYANIK a folosit poziţia sa oficială – în mod fraudulos şi-s pus gratuit 14 dinţi din aur.. f. KONOPKA a dat în judecată redacţia "Viaţa Nouă".1940 până la 21. S-a născut în an.) din Moldova RULIOV1 pentru atitudine grosolană. în ultima perioadă se observă o creştere a deraierii trenurilor.] Organizaţiile de partid trebuie să acorde o atenţie deosebită pentru îmbunătăţirea nivelului ideologic şi politic al comuniştilor şi conştientizarea principiilor marxism-leninismului. studii – primare.1. El a fost demis din funcţia deţinută. inv. S-a născut în anul 1902.1.1941. persoane dubioase şi care nu inspiră încredere politică – se efectuează în mod nesatisfăcător. 51.(AOSP RM. la şedinţa de dare de seama şi realegeri. o mulţime de vite şi argaţi permanenţi..XI. care. care au conspirat în scopul organizării accidentelor şi evadarea în România. 51. 43) La 24 ianuarie 1941 a fost destituit din funcţia de secretar doi al comitetului raional Criuleni.1. 51. 292 de persoane au fost deja concediate. (b. care trebuie să fie eliberaţi de la munca în domeniul transportului. inv. folosindu-se de miopia politică a unor lucrători. judeţul Orhei.1. ei sunt demascaţi şi au fost arestaţi. Direcţia comitetului l-a demis din funcţie pe SAVCENKO şi l-a expulzat din rândurile partidului.. 53. Dintre aceştia. 69.Primul secretar al Comitetului Raional Criuleni al P. care lucrează cu sârguinţă pentru a restabili drumul şi pentru instaurarea ordinii bolşevice. Ruliov în funcţia de preşedinte al comitetului executiv raional Teleneşti. [. ce era deţinut de trei cetăţeni din oraşul Bender. studii – superioare. Fond. îşi desfăşoară activităţile lor josnice.(AOSP RM. De exemplu. . aparţinând organizaţiilor de tineret burgheze. Fond. judecătorul oraşului Bender tov. în urma denunţărilor lui erau concediaţi muncitorii depoului – acesta acum este arestat şi alţii. consolidarea capacităţii de apărare a ţării noastre şi creşterea responsabilităţii pentru succesul prosperării ţării noastre şi eliminarea moştenirii grele a dominaţiei boierilor români în Basarabia. există un grup de elemente ostile.(AOSP RM. Membru al PC(b)U din anul 1927. bielorus de naţionalitate. care a avut 200 de hectare de teren. rus de origine. Toate aceste fapte sugerează despre faptul că de rând cu cea mai mare parte a lucrătorilor cinstiţi de la căile ferate. . 54. care este fiu al membrului Organizaţiei Sutelor Negre. Fond.C. d.la 29 octombrie 1940 a fost confirmat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Criuleni al PC(b)M.(AOSP RM. f. inv. 40) 2 1 .8) La 5 februarie 1941 a fost destituit din funcţia de prim secretar al comitetului raional Criuleni.1. au avut loc 6 accidente. f. nu a fost ales de către comunişti în calitate de membru al Comitetului raional. Ruliov Piotr Andreevici. a cauzei educării comuniste a maselor largi ale populaţiei şi a ţărănimii Republicii Moldoveneşti. 32. d. Numai de la 8. Curăţarea căilor ferate de elemente de clasă ostile. iar uneori se procedează chiar invers. Acum. Pentru o lungă perioadă de timp pe drum activau sabotorii PERJEVINSKII şi şeful staţiei ŞPAK. 5) La 5 mai 1941. 3. d. şeful oficiului – provocator. o vie. s-a mutat în apartamentul acestuia.

. Fond. în faţa organizaţiilor de partid şi a tuturor comuniştilor stă o mare provocare – creşterea vigilenţei bolşevice la nivelul adecvat..41. din care membri ai partidelor antisovietice – 12 persoane. care este 68. 2-3. inv. inv. Fond. am eliminat de la locul de muncă din întreprinderi – 43 de persoane şi din aparatul Comisariatului Norodnic – 13 persoane.51. d. care. iar dintre cei sosiţi – 15 persoane. 103-104 № 37 REZOLUŢIA Plenarei a II-a a CC al PC(b) din Moldova cu privire la totalurile conferinţei unionale a Partidului Comunist (b) din toată Uniunea „Despre pregătirea de semănatul de primăvară în RSS Moldovenească” 12-13 martie 1941 Strict secret [.1. AOSP RM. ruşi –12.Realizarea acestor obiective va fi conjugată cu multe dificultăţi – ne vor afecta duşmanii poporului. AOSP RM.2%. atunci vom avea următorul tablou: că la cele 52 de întreprinderi noi au avansat dintre cadrele locale – 30 de persoane. Ca urmare a curăţirii aparatului Comisariatului Norodnic şi a întreprinderilor de elemente din clasă ostile. 43. În aparatul Comisariatului Norodnic din totalul de 46 de persoane dintre personalul localnic au fost înaintate 31 de persoane.] Principalele neajunsuri. POPOVICI – (Comisarul Poporului pentru industria locală) [.7%. pentru a putea demasca inamicul şi acţiunile lui într-un timp util. pe teritoriul Basarabiei eliberate au rămas foarte mulţi. 90 №№31-36 MATERIALELE PLENAREI a II-a CC al PC(b) din MOLDOVA 12-13 martie 1941 № 31 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU INDUSTRIA LOCALĂ DIN RSSM POPOVICI 12 martie Tov. admise în procesul de colectivizare şi formare a colhozurilor pot fi rezumate după cum urmează: .51. am fost nevoiţi să facem o muncă colosală pentru curăţirea de elemente de clasă ostile. aceste tentative fiind menite să perturbeze activitatea partidului şi puterii sovietice şi instruirea maselor de muncitori şi ţărani în scopul identificării cu precizie a duşmanilor şi a intenţiilor ostile ale acestora.. Prin urmare. reprezentând 31. inclusiv cuzişti – 6 persoane şi sionişti – 6. În timp ce noi recrutam această componenţă.] Dacă e să analizăm ce contingent de colaboratori avem şi ce am reuşit să facem în această perioadă de timp. 5.1. 74. f. d. 1. 6. În ceea ce priveşte componenţa etnică: moldoveni – 10 persoane. 31-33. f.. 27. partidului şi puterii sovietice. ucraineni – 3 şi evrei – 21.41. ceea ce este 75 la sută şi dintre tovarăşii veniţi – 23 de persoane.

o căruţă – 1500 ruble. punerea la punct a regulamentelor interne. în multe colhozuri elementele de clasă ostile (culacii şi membrii fostelor partide). Comitetul raional de partid a pus următoarea sarcină – şefului secţiei funciare raionale tov. privind organizarea colhozurilor. Au fost comise multe încălcări privind încasarea taxelor de aderare. o boroană de lemn – până la 200 ruble.(AOSP RM. În raionul Bolotin ţăranii înainte de a intra în colhoz au vândut 18 cai şi boi. de determinare a cotei-părţi din fondurile invizibile. nu au rezolvate imediat. În acelaşi colhoz în calitate de membri ai întovărăşirii de muncă au fost primite 17 gospodării. o pereche de boi cu până la 2600 ruble.) din Moldova. care au colectat în acest timp cererile. Deseori evaluarea proprietăţii se făcea conform unor preţuri arbitrare. nu a existat nici o selecţie minuţioasă a celor ce intrau în colhoz şi nu s-a efectuat analizarea fiecărei cereri în parte. şeful secţiei raionale agrare a raionului Rezina. plugul până la 20 ruble. nu au ţinut cont de perspectivele intensificării luptei de clasă în timpul organizării colhozurilor şi nu au mobilizat în măsură suficientă atenţia ţăranilor săraci ţi mijlocaşi asupra luptei de combatere a incursiunilor elementelor de clasă ostile. al RSSM. în timp ce alţii – o jumătate de hectar). căruţa până la 30 ruble. nu a fost efectuată o pregătire corespunzătoare printre gospodăriile ţărăneşti.C. Prin sat au fost trimişi oameni. Din cauza insuficientei activităţi de conştientizare şi explicare politică a maselor. judeţene. d.C. Un şir de tovarăşi din organele de partid. care au intrat în colhozuri. Lupta de clasă în colhozuri. al P. inv. Înainte de primul congres al Partidului Comunist (b.T. Chiar şi acolo unde au fost întocmite actele necesare. iniţiind organizarea colhozurilor.1. Ca urmare. iar apoi şi a treia şi în rezultat calul a fost evaluat de la 25 până la 150 ruble. Pentru primirea în rândurile colhozului au votat toţi.M. grupurile de acţiune au fost create în mod spontan şi lipsea activitatea sistematică a acestora. f. un plug – până la 1000 ruble. Un mare neajuns în organizarea colhozurilor este şi în aceea că problemele privind colectivizarea mijloacelor de producţie. ZMIENKO să organizeze în satul Şipca un colhoz. dar statutul a fost aprobat şi colhozul creat. LINIANOI1 şi directorului SMT tov. Au fost suficiente cazuri de risipire a bunurilor şi proprietăţilor până şi după intrarea în colhoz. b) S-a întârziat întrucâtva cu organizarea colhozurilor şi în unele locuri s-a demonstrat grabă mare. la adunare dintre cei 71 de membri a întovărăşirii de muncă erau prezenţi doar 29.(b. Colhozului i-au indicat să nu colectivizeze culturile de toamnă. funcţionarii raionului dat indicaţii diferite în privinţa mărimea lotului de lângă casă (unii au declarat un hectar. a fost explicat insuficient statutul întovărăşirilor de muncă agricole. a tov. 59.a) În unele cazuri. c) În unele cazuri. Fond. care au fost după cum urmează: în raionul Rezina al judeţului Orhei nu a fost desfăşurată nici o pregătire corespunzătoare printre gospodăriile ţărăneşti pentru organizarea colhozurilor.C. prezente la şedinţă fiind mai puţin de 2/3 dintre colhoznici. Verificarea masivă. Aceste încălcări au fost comise în prezenţa preşedintelui Comitetului Executiv raional Catiujeni a tovarăşului CERNIA şi a directorului S. raionul Catiujeni. 47) . raionale. sovietice şi funciare. au realizat o muncă activă cu privire la desfiinţarea colhozurilor şi au desfăşurat agitaţie împotriva colhozurilor. În colhozul „Stalin” din satul Cugureşti. În acest colhoz a fost efectuată a doua evaluare.a fost discutată chestiunea privind adoptarea statului întovărăşirii de muncă agricole. organizată la cererea C. În satul Râşcanovka. chiar şi cei care nu au depus cerere de aderare la colhoz. În colhozul „Munca colectivă” din raionul Bolotin. organizarea muncii. 51.N. judeţul Orhei. La a doua adunare de pe 26/1 . cârmuirea colhozului a fost aleasă cu mai puţin de 50 de voturi. . precum şi şedinţele judeţene desfăşurate cu lucrătorii funciari au arătat că la organizarea colhozurilor au fost admise un şir de încălcări a Statutului întovărăşirilor de muncă agricole. În multe colhozuri a fost colectivizată proprietatea fără întocmirea actelor şi fără a fi evaluată.) din Moldova şi S. au desfăşurat o adunare generală şi prima chestiune la ordinea de zi a fost primirea în colhoz. acestea nu au fost date colhoznicilor. MIŞIN. conform primei evaluări un cal era evaluat cu până la 2400 ruble. În 1 Lneanoi Ilia Nikitovici. aceasta a dus la ieşirea din colhoz.

care trebuie desfăşurat cu privire la restructurarea micilor gospodării ţărăneşti într-o gospodărie mare. iar în adresa colhoznicilor săraci spune – „voi sunteţi zdrenţăroşi.] De asemenea. aşa cum a fost în raioanele Străşeni şi Chişinău: colhozurile au fost organizate foarte repede şi a ieşit că unii nu vor să cedeze caii. iar toamna sau răzgândit ş. ar fi trebuit de acordat o mai mare atenţie pentru aceasta. iar unii dintre colaboratorii noştri au admis grabă mare. În colhozul „Stalin” din satul Cogureştii Noi au depus cereri de ieşire din colhoz 24 de gospodării. În colhozul „28 iunie” a sovietului sătesc Şibskii. În colhozul „Stalin” din raionul Rezina. de hotărât unde să se organizeze colhozurile. f. cele ale Direcţiei comitetului a fost menţionat să fie organizate 2-3 colhozuri. la 12/II deja a treia oară intra în colhoz. Fond. În acelaşi colhoz se distribuiau proclamaţii scrise de mână cu conţinut împotriva colhozurilor – „cetăţeni nu intraţi în colhoz. BORODIN şi tov. iar colhoznicul BARDIAN T. Care au fost greşelile noastre? În raionul Leova au fost colectivizate în surplus.a.raionul Bolotin (raionul Bălţi) în colhozul „Munca colectivă” au părăsit colhozul 41 de gospodării şi au retras 64 de cai şi boi. care se consideră cel mai în etate. s-a depistat că acolo au ridicat preţurile. despre aceste greşeli trebuie de vorbit răspicat. au fost diminuate mult evaluările. de chibzuit. iar din numărul lor 21 de cereri au fort scrise în aceeaşi redacţie. KRAINII – Secretar al Comitetului judeţean Chişinău al PC(b) din Moldova [. KRAINII 12-13 martie 1941 t. în rezultatul pregătirii slabe. nu au înţeles ce trebuie şi ce nu trebuie supus colectivizării”. în primul rând. KONSTANTINOV. i-a fost anunţat boicot din partea conducătorilor cooperativei săteşti. s-a încurcat. S. oricum nu aveţi bani. a fost ales în componenţa cârmuirii fostul poliţist CEBOTARI. Şi multe altele. Piatra.44. de aceea pentru colhoz nu vindem”. care au fost admise. ca astfel de lacune să nu se mai strecoare. În multe colhozuri au fost înregistrate ieşiri..C. Astfel. raionul Teleneşti. În colhozul „Stalin” din s. inv. Unii sunt înclinaţi să creadă – despre asta nu trebuie de vorbit – că au fost greşeli.1. În satul Vodoleske. Lucrătorul. au fost depistate şi luate măsuri pentru corectarea acestora. Eu cred că deoarece acesta este doar începutul unui lucru mare. Preşedintele colhozului s-a adresat cu rugămintea să i se elibereze 3 kilograme de gaz lampant pentru grajdul colhozului la care vânzătorul i-a răspuns – „Gazul este pentru acţionari. socialistă. în genere. a fost necesar de verificat. care au putut fi corectate. care au fost admise în judeţul nostru. EMELIANOV. este necesar a menţiona la Plenară despre erorile la organizarea colhozurilor.. taurii au fost evaluaţi cu 4-5 mii ruble. a fost insuficienta munca de conştientizare politică a maselor şi de explicare a Statului. de aceea nici de marfă nu aveţi nevoie”. […] AOSP RM. a ne preocupa care este situaţia în celelalte colhozuri şi ne vom ciocni de aşa fapte în raionul Leova. asta este un jug de fier”. 166-170 №38 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN CHIŞINĂU AL PC(b) DIN MOLDOVA N. alţii. Ţinând cont de faptul că noi am început verificările. „El 15 ani a fost preşedintele REC-ului şi cunoaşte statutul. Acelaşi vânzător realizează mărfuri. mai mult de normele admise vite de producţie.. Un şir întreg de lacune. d. după cum menţionează tov.A. nu vor să intre în colhoz acum. Care au fost cauzele care au dus la aceste greşeli? Cauzele sunt acelea că unii lucrători .51. unii mijlocaşi de două ori au aderat şi au plecat din colhoz. unde au fost tov. Majoritatea dintre aceştia s-u reîntors în colhoz. Colhozului „24 iunie” a sovietului sătesc Şibskii. soţia albgardistului culac Ana Pavel a adunat 60 de femei chipurile pentru anumite ritualuri religioase şi le convingea să-şi retragă cererile de intrare în colhoz. unde o pereche de tauri a fost evaluată cu 200 ruble. părţii avute a satului. căruţa ţărănească cu 20 de ruble. au depus cereri de ieşire din colhoz 61 de gospodării. În procesul de evaluare a proprietăţii în unul dintre colhozuri. La şedinţele C.

dar s-a dovedit că mulţi dintre colaboratorii raionali nu cunosc suficient de bine Statutul.1. 187-190 № 39 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL LIPCANI AL PC(b) DIN MOLDOVA F. Când a fost întrebat cum se a rezolvă problema colectivizării proprietăţii. raionul Tiraspol. Moldovean. exploatare dură şi necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale multilaterale continui.secretar doi al comitetului raional Străşeni al PC(b)M. unii lucrători de la funcţii de conducere nu au ţinut cont şi nu au estimat greutăţile în organizarea colhozurilor. cum sa efectueze calculele. Moldoveancă. judeţul Chişinău. În perioada anilor 1937-1940 a exercitat funcţia de director al SMT Mălăieşti. am explicat greşelile şi l-am discutat în toate organizaţiile de partid. raionul Slobozia. de înapoierea culturală şi politică a ţăranului basarabean. DICUSAR1 a colectat o mulţime de cereri de intrare în colhoz în câteva zile.1. e însemnat. f.44. membru al PC(b)U din anul 1932. înţelegând că organizarea colhozurilor – e un pas revoluţionar serios. 51. De exemplu: Procurorul raionului Străşeni. au subestimat greutăţile şi obstacolele. inv. care reieşeau din psihologia ţăranului. eu sper. .A. RASSM. că avem de afacere cu ţăranul care de 6-8 luni se eliberase de boierimea română. 32. 1920. Studii – primare. am învăţat lecţia corespunzătoare. acolo au ajuns şi culaci care imediat au început să saboteze activitatea lor. în mare măsură. au slăbit munca de explicare în mase. Nu s-a ţinut cont.(AOSP RM. S-a născut în anul 1903 în s. psihologia proprietarului mic. în Cursul Scurt. ca acest procuror din raionul Străşeni. Studii – medii incomplete. . culacii au intensificat activitatea lor duşmănoasă. insistă asupra legilor. mai făcea parte încă un reprezentant al naţiunii titulare – Dicusar Xenia Andreevna . Nu au ţinut cont că toate elementele duşmănoase şi. neantrenând masele sărace şi medii în lupta contra lor. în primul rând. ghidându-ne de indicaţiile corespunzătoare a partidului şi guvernului. 19. În toate aceste cazuri Comitetul Partidului Comunist a reacţionat imediat. deprinderea lui de a gestiona o mică gospodărie ţărănească. d. e nevoie serios de gândit fiecare pas de lucru la construirea colhozurilor din Basarabia. el nu ştia. În Galeşti al doilea secretar tov. f. d. mai ales a celor de mijlocaşi. Fond. mentalitate înrădăcinată de veacuri. din familie de funcţionari. inv. că „acesta este o transformare revoluţionară adâncă.128) 1 . Nu au ţinut cont. Fond. Cred ca acum am ţinut cont de asta. f. 51. Nu pretutindeni şi la timp am demascat activitatea culacilor şi nu am dus o luptă dură cu ei. În istoria partidului. când am iniţiat organizarea colhozurilor.din conducere nu au ţinut cont. RSSM. din iulie 1940 a exercitat funcţia de secretar doi (pentru resurse umane) al comitetului raional de partid Chiperceni al PC(b) M. judeţul Orhei. Fond. când se exclud din colhoz. nu cunoaşte Statutul. Între anii 1937-1939 a activat ca educatoare la grădiniţa de copii a uzinei „Tkacenko”.51. f. pentru resurse umane) al comitetului raional Bravicea din acelaşi judeţ. la noi s-au dovedit a fi câţiva oameni. un salt calitativ din vechea stare în una calitativ nouă. Ca în viitor să nu facem greşeli. S-a născut în anul 1900 în s. 32. Anume în aceasta personalul nostru şi-au permis înfumurare. unde se spune despre victoriile partidului în constituirea colhozurilor. gubernia Elizavetgrad. jurist. […] AOSP RM. 53. Din aceştia. membru al PC(b)R din an. au redus educaţia politică. 54) Din nomenclatura de partid. Ei nu au ţinut cont că o parte dintre ţărani merg în colhozuri fără ezitare şi reiese că sub influenţa acestei tendinţe nu au observat nestabilitatea unor gospodării. iar mai târziu – secretar doi (la fel. capitolul XI – „Partidul Bolşevic în luptă pentru colectivizarea agriculturii”. care de veacuri a trăit în cabală. Ce a adus la greşelile sus-menţionate? S-a greşit deoarece. de dominaţia capitalistă şi nu au trecut decât 8 de luni de la instalarea puterii sovietice. care este legată de faptul că ei au crezut că cunosc multe. tovarăşului STALIN.1. d. el la fel nu ştie. verifică îndeplinirea ligilor şi el de multe ori nu cunoaşte legea.(AOSP RM. d. alţii pur şi simplu şi-au permis înfumurare. În satul Străşeni organizarea colhozurilor a fost abordată cu hurta. MORGUN 12-13 martie 1941 Dicusar Petru Procopie . Cioburciu. or. Tiraspol. egală după urmările sale cu revoluţia din octombrie 1917 ”. Pancevo. ca mai departe aşa cazuri să nu fie admise. în acea perioadă. inv.

în satul Liuşnovato. inv. spune de spre aceea că în Uniunea Sovietică în colhoz este foame.1.102) 1 . ei au nevoie de ajutor. Cu seminţe suntem asiguraţi. El deja a trimis a doua telegramă. Trebuie de menţionat. […] AOSP RM. Am început să discutăm cu ţăranii. judeţul Bălţi. L-am întrebat. Este un oarecare POPOVICI. Nici pentru un minut nu lăsăm colhozurile fără supravegherea noastră. 12. KONSTANTINOV – dar dumneavoastră treceţi de la cea de apărare la cea de înaintare). gubernia Herson. Aceasta nu depinde de Comitetul raional al partidului. (Tov. d. din Donbass. care a scris o telegramă la Moscova. Noi întrebăm – „Cine v-a scris textul acestei telegrame?”. – că ieri a fost trimis fără a se respecta rândul la lucrările de îndreptare a drumului şi el consideră asta nedrept şi că i se ia viaţa şi proprietatea. Ca urmare a acestei telegrame eu mers într-acolo şi împreună cu responsabilul de Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne (N. MORGUN1 – Secretar al Comitetului raional Lipcani al PC(b) din Moldova [. noi am fi atacat demult. Kremlin.44.V. că la noi în colhozuri dispoziţia e sănătoasă. Reiese că avem aşa situaţie. au fost constituite brigăzile. Ucrainean de naţionalitate. dar se înhamă colhoznicii şi o duc. începând cu anul 1935. La noi s-au creat două colhozuri. Conducătorului tuturor oropsiţilor. că acolo în câmp este înhămată familia şi o scot nu cu caii. d.(AOSP RM. dar nu atacăm. pe care v-o aduc la cunoştinţă: „Moscova. 32. 2. culac.) am depistat că acesta este fostul primar. care ne lipseşte de dreptul de a munci. Fond. Aceştia ne-au spus că în colhoz noi nu ne ducem. Iar la noi iese aşa că. . încât au început a concura cu noi.1. A deţinut funcţii importante în ierarhia de partid. care duce luptă deschisă împotriva colhozului. Pănă la sosirea în RSSM a exercitat funcţia de secretar întâi al comitetului raional Gruşev al PC(b)U. inv. Salvaţi-mă de samavolnicia administraţiei. noi i-am scris telegramă tovarăşului STALIN şi au primit răspuns că nu este aşa decizie. NAKONECNÂI – Secretar al Comitetului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova […] Morgun Fiodor Akimovici –la 29 octombrioe 1940 a fost aprobat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Lipcani al PC(b)M. dar în orice caz. d. care vizibil desfăşoară activitate antisovietică. Consider că noi trebuie să le ajutăm în această privinţă. că noi ne apărăm. de dreptul la viaţă. Este nevoie de credite – de scurtă şi de lungă durată. dacă ar depinde de noi.. că în Basarabia să se organizeze colhozuri. Nu ne ajung furaje. dar aceste elemente antisovietice desfăşoară activitate antisovietică în rândurile femeilor.. Aceasta deja la discreţia conducerii şi a C. 51. studii – primare. L-am chemat la Sovietul Sătesc pe acest POPOVICI şi am discutat cu el. ca ele toate să se adune când vine reprezentantul din raion şi toate ca una să plângă. A venit la noi încă un muncitor. f. desemnaţi brigadierii etc. f. – Ce ţi se sustrage? Cine îţi ia viaţa? El spune. între ghilimele. S-a născut în anul 1903. În colhozuri nu sunt bani. atunci lor le vor da caii şi le vor permite să părăsească colhozul. lor nu le este convenabil.] Am vrut să mă opresc la chestiunea organizării colhozurilor. membru al PC(b)U din anul 1925. ei ştiu că pământ ei vor primi în alt loc.NAKONECNÂI 12-13 martie 1941 Tov. tovarăşului STALIN. regiunea Odesa. Totul constă în acea că pământul lor e bun şi e lângă sat. Dar iată ce vreau să spun în legătură cu colhozurile. În această privinţă trebuie de desfăşurat o mare muncă politică cu masele.. – ne spun . Fond.51.K. f.C. fără reprezentanţii noştri de la comitetul raional şi comitetul raional executiv.Tov. la proprietate. culăcimea până într-atâta a depăşit orice măsură.D.F. 31. de aceea şi se face toată agitaţia asta. că a scris POPOVICI. Semnătura – Ţărani”. Gospodarii individuali ai satului Bezeda. 193-194 № 40 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. În privinţa consolidării organizaţionale a colhozurilor.

S-a născut în anul 1904. Dar aşa neruşinare a fost admisă. dar am fost nevoiţi să îndreptăm neajunsurile. Dar nu au reuşit şi. Ştim cu toţii. d. Această fanfară şi gălăgie ne-au costat mult până a fost reparată lacuna. Dar aşa intenţie culacii au. care vin la redacţiile ziarelor. în judeţul nostru desfăşurăm o muncă mare pentru ca fiecare ţăran să semene bine şi la timp.51. s-a dovedit că specialiştii în organizarea teritoriului. Ei nu numai că seamănă singuri. care ar fi trebuit s-o orientăm la consolidarea colhozurilor. noi l-am salutat cu fanfara. iar în ultimele zile au fost 7 retrageri din colhoz. în locul unei discuţii cu ţăranii. I. Au fost şi eşecuri în activitate. După aceasta a fost necesar să corectăm aceste lacune prin multă muncă. moldovean ( conform altor surse.Vreau să povestesc plenarei despre pregătirea pentru campania semănatului de primăvară. care vorbesc despre activitatea culacilor şi prin colhozuri. POLEAKOV 12-13 martie 1941 Tov. că jumătate dintre oameni nu au venit la adunare din cauza că în locul unei verificări a fiecărui ţăran. că toamna chiaburi au încercat să perturbe activităţile noastre în ce priveşte producerea şi în special însămânţarea de toamna şi recoltarea tuturor culturilor. necesare pentru a-şi ameliora condiţiile de trai. pe malul stâng al Nistrului. Culacii desfăşoară activitate împotriva colhozurilor. POLEAKOV – (Redactoru ziarului „ Sovietscaia Moldavia”) Tovarăşi! Am hotărât să iau cuvântul timp de 5-7 minute doar pentru acea că să vă comunic despre scrisorile. 213-214 № 41 DIN DISCURSUL REDACTORULUI ZIARULUI „SOVIETSCAIA MOLDAVIA” V. f. mai ales acolo. dar mai avem şi în satul Poiana. să recolteze roadă bogată pentru sine şi pentru stat. Ele abordează nişte probleme foarte importante. Este un colhoz în satul Bocsana. membru al PC(b)U din anul 1939. a absolvit institutul agrar din or. inv. au fost primiţi şi întocmite acte pentru mai mult de 300 de gospodării. doar fac rău. la organizarea colhozurilor şi unde uneori prin incapacitatea de a efectua munca. Camenca.44. dacă el e un culac potrivit. Probabil a fost foarte vesel. (Din sală – A fost vesel). dar din cauza aceasta acestui preşedinte i-a fost vesel ceva mai târziu la şedinţa comitetului judeţean de partid şi la birou. Anume această situaţia a jucat în folosul culacilor. Aşa situaţie avem nu numai în Cugureşti.1. Acolo 390 de persoane au depus cereri de intrare în colhoz. sunt prezentate mai mult de o sută de cereri de intrare în colhoz. ucrainean). Între anii1932 şi 1940 a exercitat . Eu le-aşi împărţi în trei categorii. Ei aşa au organizat munca. incontestabil. pe voi vă vor duce acolo să lucraţi şi niciodată nu vă veţi vedea familiile. ţărani săraci). Acolo nu e rău – mai întâi au organizat lucrul. Fond. dar încearcă să ne perturbeze şi campania noastră. gubernia Podolia. la care tov. Actualmente. Eu au început să facă agitaţie – vouă vă dau pământ la 15 km. Când au început să studieze cauza acestor retrageri. ei au transformat adunarea în petrecere. să îşi păstreze şi pentru el o cantitate mai mare de produse. […] AOSP RM. când o suta de hectare de pământ a fost atribuită la 15 km de colhoz şi oamenii au spus – noi nu vrem să ne ducem la 15 km şi nu vrem să fim colhoznici. inclusiv şi comitetul raional de partid şi comitetul executiv au admis această situaţie. unde ai noştri au dat greş. în special. Dar acolo al doilea secretar al comitetului raional de partid şi judecătorul au mers în colhoz şi au organizat alegerile în cârmuire şi primirea în colhoz. La întrebarea preşedintelui comitetului executiv – cum de aţi admis aşa ceva. – ce să mă pun cu culacii. el a răspuns. pentru ca el să muncească bine şi că nu atragă atenţie la agitaţia culacilor. Prima – este aceea că persistă pericolul 1 Coval Nicolae Grigore –comisar al poporului pentru agricultură al RSSM. în localitatea. Studii – superioare. din familie de funcţionari (conform altor surse. Avem fapte. în sectorul individual şi în colhozurile noastre. KOVALI1 nu s-a referit deloc. pentru ca el să îndeplinească obligaţiile faşă de stat. Odesa. nu vor reuşi nici la primăvară. au angajat orchestră şi pe toţi îi întâmpinau şi îi petreceau cu muzică.

Iată cum se face agitaţia pentru semănatul de primăvară: – Comisariatul Norodnic pentru Prelucrarea Pământului a pregătit instrucţiunea. Preşedintele comitetului executiv sătesc singur nu ştie cum va îndeplini planul după culturi. Acum în SMT lipsesc totalmente piesele de schimb. f. Ea nu este la un nivel suficient de înalt. Problema nu e numai în aceea că nu ajung seminţe. d. iar tractoristul nu o va putea înlătura. Mi s-a povestit. nu există nici un fel de planificare. Al doilea tip – este pericol că vor fi discreditate în faţa ţăranilor SMT noastre.nerealizării planului de însămânţare a culturilor. 23. în SMT mai noi nu sunt ateliere mobile. f. 76) . o citesc toţi în grupuri. pentru ca o reparaţie simplă să poată fi efectuată pe loc.44. d. Consider că problema propagandei este una foarte serioasă pe linia Comisariatului Norodnic pentru Prelucrarea Pământului trebuie de acordat atenţie deosebită. în sensul propagandei agrotehnice culăcimea lucrează mai mult decât agronomii. or. iar să arăm nu avem cu ce”. 200. iar acum vi se arată. d. Din alte surse reiese că din octombrie 1939 până în septembrie 1940 a ocupat funcţia de adjunct al comisarului poporului pentru agricultură al RASSM. iar asta se va răsfrânge asupra recoltei. numit babbit. Fond. înainte de a ieşi în câmp. iar pentru asta trebuie să i se demonstreze în baza exemplului colhozului. Kotovsk. 32. 100. care v-ar putea lăsa fără pâine”. 227-228 №42 MATERIALELE PLENAREI a IV-a A CC AL PC(b) DIN MOLDOVA 20-23 mai 1941 PROCESUL VERBAL şi stenograma redactată a Plenarei a IV-a a CC al PC(b) din Moldova DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. inv.51. Cred că în hotărârea noastră trebuie de fixat un punct special cu privire la asigurarea fiecărei brigăzi cu minimul necesar de piese de schimb. mai înainte semănaţi când doreaţi şi cum doreaţi.1. nimeni nu le spune nimic despre asta. NAKONECINÂI – Secretar al Comitetului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova […] funcţia de agronom-şef al SMT. (AOSP RM. f. cu instrumentele necesare. f. stau. Spre deosebire de raionale mai veci. de exemplu.1. pentru că altfel ne putem trezi în faţa unei astfel de situaţii când chiar şi minimul de măsuri agrotehnice nu va fi realizat. Se poate întâmpla că tractorul a venit să are. că culacii îi adună pe ţărani şi le spun direct: – „Mai înainte nimeni nu vă spunea că trebuie ce trebuie să semănaţi. Şi în genere. se va opri din cauza vre-o unei defecţiuni. RASSM. însă. 51. Planul semănatului după tipuri de culturi se aduce doar la cunoştinţa Sovietelor săteşti. trebuie să i se spună. inv. De aceea trebuie de asigurat brigăzile de tractoare.NAKONECINÂI Tov. dar ţăranului. cum trebuie să semănaţi. F. semănatul se face la acest moment. AOSP RM. Ei nu ştiu ce vor semăna. Nu mai spun şi despre faptul că propaganda agrotehnică nu este legată de experienţa avansată. dar şi în aceea că nu e fixată corect ordinea de informare despre planul de însămânţare. sunteţi obligaţi. deseori nu este legată de problema semănatului de primăvară. nu ştiu nimic despre el. Ţăranii se vor uita şi vor spune: „Iată au venit. 51. iar în instrucţie se spune doar că grâul trebuie înmuiat atunci şi atunci. aşa un metal. mai întâi de toate. ţăranii. ei o vor face doar ca să primească suplimentar câteva puduri de pâine. sunteţi impuşi să faceţi aşa măsuri. pentru că de dragul instrucţiei ţăranii nu vor face semănatul de primăvară. Al treilea tip – este propaganda agrotehnică. nu este nici măcar un kilogram. d. Fond. ce va da la modul practic asta.

Acest fapt este demonstrat şi de experienţa aprovizionărilor din anul trecut. o activizare si mai mare a culacilor va fi pe parcursul campaniilor de recoltare şi de colectare. în raionul Vertiujeni. al P. comsomoliste trebuie să ţină cont de specificul activităţii în raioanele noi şi să ţină minte că dacă în Uniunea Sovietică culacul este distrus. De regulă. A. O atenţie deosebită necesită reparaţia inventarului agricol. dar lacune au fost destule. Fond. care s-a desfăşurat şi se desfăşoară actualmente cu referire al semănat. aprobate de C. Ultimele cifre despre mersul reparaţiei ne impun să batem alarma. inv. 311-312 № 43 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI CC AL PC DIN TOATĂ UNIUNEA ŞI CCP DIN URSS PENTRU RSSM S.) din toată Uniunea şi de Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS. Semănatul este doar începutul activităţii. A fost executat în 1953. În anul trecut. 46. lipsa de organizare la recepţionarea grâului. la calitatea joasă a reparaţiei. d.C. dar agitau ţăranii ca să nu semene. Comisariatul Norodnic pentru Prelucrarea Pământului şi organizaţiile raionale nu au tras învăţăminte din cele întâmplate în anul trecut.(b. La 28 aprilie 1941 a fost confirmat în funcţia de împuternicit al CC al PC(b)U şi CCP în RSS Moldovenească. acolo culacii sub orice pretext nu numai că nu semănau pentru ei.Vreau să mă opresc la lupta de clasă. iar caii îi alungau din sate. f. Nu trebuie de subestimat nici sub o formă rezistenţa de clasă a culacilor şi a mijlocaşilor şi nici situaţia precară pe care o avem în ce priveşte reparaţia inventarului agricol. […] În faţa organizaţiilor pentru aprovizionare vor apărea mari greutăţi. Membru al PC(b)R din an. ei vor sabota plivitul. Dacă noi nu vom da o lovitură decisivă în direcţia celor ce sabotează şi a agitaţiei acestora.C. 1919. iar raionul a fost printre primele care au realizat semănatul de primăvară. când reparaţia inventarului pentru recoltare şi unele combaine s-a tărăgănat până în primele zile de recoltare. La neajunsurile colectărilor trebuie de atribuit: – încălcarea termenilor de colectare. guvernia Kutaisi. În anumite sate sabotajul culacilor a fost foarte resimţit. Aici culacul este puternic şi dacă nu va fi manifestată vigilenţă. […] AOSP RM.1. şi. GOGLIDZE1 – Împuternicitul CC al PC(b)U şi CCP din URSS pentru RSSM […] Printre altele. ca urmare. din primele zile. drept 1 Goglidze Serghei Arsenievici (1901-1953). judeţul Racinsk. A condus pregătirea şi desfăşurarea operaţiunii de deportare în masă din 13-16 iunie 1941 din RSSM. apoi aceasta a dus la urgentarea reparaţiei. Organizaţiile sovietice. atunci despre satul moldovenesc acest lucru nu se poate de spus. putem avea urmări foarte neplăcute. GOGLIDZE 20-23 mai 1941 Tov. iar la acest paragraf mai sunt multe de făcut. evidenţa confuză – de aici şi achitarea tărăgănată pentru pâinea predată.51. de partid. în satul Nemirocka. A condus represiunile în masă în această republică în perioada Marii Terori. am dat o ripostă decisivă culacilor. chiar dacă organizaţia pentru aprovizionare s-a isprăvit satisfăcător cu sarcinile trasate. S-a născut în anul 1901 în satul Korta. care se află în gospodăriile individuale. în special. Din noiembrie 1938 a exercitat funcţia de şef al Direcţiei HKVD în regiunea Leningrad. drept urmare s-au format rânduri imense la punctele de colectare. Trebuie de muncit mult în vederea pregătirii pentru recoltare. atunci el se va folosi de fiecare greşeală în scopul său meschin. în cadrul condamnărilor în dosarul „Beria”. . Culacii fac agitaţie cu scop bine determinat: să nu se prelucreze semănăturile şi să nu fie pedepsiţi răufăcătorii din agricultură. termenele efectuării reparaţiilor se încalcă. Când am atras atenţie acestui raion. organizarea deplorabilă a grâului recepţionat. De la 1 ianuarie 1937 a exercitat funcţia de comisar al poporului pentru afacerile interne a Georgiei.

drept rezultat fiind cazurile când din grajdurile colhozurilor au fost scoşi caii. va face totul ca să distrugă colhozul din interior. Tovarăşul STALIN. iar în unele cazuri un şir de colhoznici şi colhoznice încă nu au luat parte la producerea colhoznică. este proastă organizarea evidenţei muncii. În aceste condiţii sarcina organelor sovietice. Iată un extras din decizia C. […] De rând cu soluţionarea chestiunilor privind depozitele şi totodată a pregătirii bazei tehnice a „Zagotzerno”. El spunea: „ Pentru a conduce.C. dar mai întâi de toate.C. la 18 aprilie. mai mult ca atât. Această directivă a tovarăşului STALIN trebuie să fie ca o lege de netăgăduit pentru noi toţi.(b. de partid şi pentru Prelucrarea Pământului constă în aceea de a paraliza tendinţele burgheze individualiste şi de ale lichida cu concursul colhoznicilor devotaţi. din mai încă în anul 1939 indica la necesitatea de a pune capăt falsificării politicii de partid în domeniul constituirii colhozurilor.) din toată Uniunea şi a Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS din luna mai 1939: . . Titlul de colhoznic pentru oameni serveşte drept nişă pentru a masca activitatea de compromitere şi o sursă pentru primirea a tot felul de scutiri şi beneficii pentru sine. În unele colhozuri sunt admise încălcări serioase. că sistemul colhoznic sporeşte preocuparea lor pentru agricultură.C. pentru a conduce trebuie să poţi privi mai departe decât propriul nas”. există colhozuri. singuri luau iniţiativa de încălca statutul întovărăşirii de muncă agricole. iar deseori se lăsau convinşi de elementele ostile din rândul colhoznicilor. […] Care sunt neajunsurile în noile colhozuri organizate. raportând la Plenara C. În unele cazuri agitaţia culacilor este atât de puternică. majorează responsabilitatea pentru conducerea colhozurilor. Informaţiile demonstrează că în colhozuri este prost organizată munca.a. Aceste neajunsuri sunt absolut inadmisibile şi nu pot fi admise în anul 1941 şi organizaţiile de colectare trebuie să ţină cont că activitatea în anul 1941 va fi desfăşurată în condiţii şi mai grele şi vom întâmpina greutăţi şi mai mari decât în anul trecut. a pus accentul pe problemele conducerii. […] Nu există nici o îndoială. care (falsificări) se apar în baza conducerii incorecte. conducătorii sovietici şi de partid locali. au lăsat soluţionarea unor probleme importante să decurgă de la sine. politică şi de partid în noile colhozuri organizate este insuficientă. Tendinţele burgheze individualiste au fost şi vor fi aduse în noile colhozuri de către culacii care încă nu sunt anihilaţi complet. al partidului nostru de nenumărate ori a învăţat conducătorii sovietici şi de partid. nu au ieşit la lucru ş. ca nelegitim excluse. că majoritatea colhoznicilor a intrat în colhozuri de benevol şi munceşte cu multă dăruire întru consolidarea averii obşteşti.C. din mai 1939.” Tovarăşul STALIN şi C.consecinţă – grâul şi porumbul stricat (din datele pe care le deţin au fost mai mult de un mln. al P. de puduri de porumb).C. nu există nici o îndoială că în colhozuri s-au infiltrat elemente de clasă ostile şi anume această parte a „colhoznicilor” nu va munci cinstit şi mai mult ca atât. trebuie să poţi prevedea. unde colhoznicii apţi de muncă au avut puţine trudozile. este slabă disciplina . Tovarăşul STALIN nu o singură dată a prevenit despre mersul de la sine în chestiunea conducerii vieţii în colhoz. dar. de exemplu: în colhozul „Timoşenco” din salutul Vladimirovka din raionul Vulcăneşti. excluderea a fost făcută în prezenţa reprezentantului raionului pentru propaganda culturii. Plenara C. Este important să fie completate statele nu numai cantitativ. Organizaţiile raionale au fost nevoite să restabilească în colhoz 18 gospodării. să fie asigurată calitatea selectării.„În loc de a sta la straja averii obşteşti a colhozului şi de a îngrădi sursa principală de forţe şi tărie a colhozului – pământul obştesc al colhozurilor de incursiunile elementelor de clasă ostile. a luat în derâdere conducătorii. Activitatea de educare în masă culturală. conducătorii de partid în cauza consolidării politice şi organizatorice obşteşti a noilor colhozuri. de asemenea. este necesar să soluţioneze corect problema recrutării personalului pentru organizaţiile de colectare. care se aflau în coada evenimentelor. au fost excluse fără temei 22 de gospodării. nebolşevice a colhozurilor din partea organelor sovietice şi de partid. să nu fie admise infiltrarea în organizaţiile de colectare a elementelor de clasă ostile.

Examinarea detaliată a realităţii. şi că problema educării zilnice a colhozurilor şi a colhoznicilor în duhul respectării cu stricteţe a statutului colhozului. Acele fapte negative care au fost prezentate de mine mai sus din practica de lucru a noilor colhozuri. abilitatea de a vedea prin împletitura mulţimii de evenimente a direcţiei dezvoltării societăţii. ei neglijează interesele majorităţii colhoznicilor. proprietăreşti. într-o anumită măsură. al P.Nimic nu este mai străin pentru comunişti decât mersul de la sine a lucrurilor. încalcă vehement legea. de bună sau de rea credinţă. or. a mersului de la sine a lucrurilor în constituirea colhozurilor. că conducătorii. este una dintre cele mai importante probleme ale construirii colhozurilor în Moldova. Conducătorii sovietici şi de partid care au atitudine criminală faţă de pătrunderea în colhozuri a tendinţelor burgheze. iar tovarăşul STALIN a prevenit despre neadmiterea nici în cea mai mică măsură a mersului de la sine în chestiunea conducerii vieţii în colhoz. or. I. În această formulare precisă şi înţeleaptă este arătată esenţa îmbinării personalului cu obştescul în colhozuri. Care este avantajul întovărăşirii de muncă agricolă obştească? 2. că falsificările existente în practica constituirii colhozurilor este rezultatul nepăsării şi al codismului. 46. Tovarăşul STALIN la aceeaşi plenară a menţionat că în soluţionarea problemei privind căile de dezvoltare a satelor.1. Totodată. Fond.) din toată Uniunea şi a Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS pentru Republica Moldovenească. 3. f. 321-322. organizaţiile de partid trebuie să muncească asiduu asupra depăşirii rămăşiţelor capitalismului (care sunt destul de puternice în satele moldoveneşti) din conştiinţa colhoznicilor. care permit falsificarea statutului întovărăşirii de muncă în folosul elementelor hrăpăreţe. ţinând cont de faptul că sarcina educării ţăranilor în duhul colectivismului abia începe să se soluţioneze. este un purtător al oportunismului. este începutul oportunismului. de partid şi pentru Prelucrarea Pământului să revină la sarcinile conducerii de zi cu zi a noilor colhozuri şi ai obliga să înlăture orice lacune întâlnite. pur si simplu înregistrarea faptelor. ei facilitează compromiterea fundamentului colhozurilor – proprietatea lor obştească. este necesar ca organele sovietice. această formă colectivă. AOSP RM. 324-325. „Întovărăşirea de muncă îmbină corect interesele personale cotidiene cu interesele obşteşti. 330-333 № 44 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL LĂPUŞNA AL PC(b) DIN MOLDOVA V. 323.C. spunea tovarăşul STALIN.C. inv.51. care asigură victoria definitivă a socialismului. demonstrează prezenţa. În acelaşi timp. Nepăsarea şi codismul – sunt începutul menşevismului. Tovarăşul STALIN a menţionat. Trebuie să urmărim că mărimea loturilor de pământ de pe lângă casă să fie strict limitate în normele stabilite de către C.(b. acţionează antipartinic şi antinorodnic. Trebuie de înţeles. uşurează educarea individualiştilor de ieri în duhul comunismului”. d. obştească de gospodărire. 328. Aceste directive ale tovarăşului Stalin au o importanţă hotărâtoare pentru practica construirii colhozului în noile raioane ale republicii Moldoveneşti. O mare atenţie trebuie de acordat acum posibilităţii de încălcare a punctelor 2 şi 3 din proiectul statutului întovărăşirii de muncă şi a nu admite sustragerea şi risipirea pământurilor colhoznice sub orice pretext. care admit încălcarea nesancţionată a legilor sovietice. deloc întâmplător s-au oprit anume la sistemul de artele agricole. KRÂJANOSCKI 20-23 mai 1941 . Întovărăşirea de muncă adaptează reuşit interesele personale cotidiene la interesele obşteşti. încrederea în acţiuni – iată calităţile conducătorului bolşevic.

51. S-a născut în anul 1903. Într-un şir de raioane. 46. inv. trebuie de spus că organizaţiile raionale nu desfăşoară o luptă suficientă cu aceste manifestări de sabotaj. studii – superioare incomplete. 372-373 2 20-23 mai 1941 № 46 DIN REZOLUŢIA PLENAREI A IV-a A CC AL PC(b) DIN MOLDOVA 20-24 mai 1941 Strict secret Krâjanovski Valerian Ivanovici.51. 33. Fond. nu au fost verificate şi numai în ultima perioadă au început să fie controlate. d. D. –la 4 decembrie 1940 a fost confirmat în funcţia de şef al secţiei resurse umane al comitetului judeţean Bender al PC(b)M.(AOSP RM. când culăcimea se opunea desfăşurării semănatului. Din anul 1939 a exercitat funcţia de instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. Fond. 2. S-a născut în anul 1909 în oraşul Viniţa. 1930. f. . 40) . precum şi cercurile agricole şi-au încheiat activitatea. membru al PC(b)U din anul 1932. prim secretar al CR Bujor din 24 ianuarie 1941. descendent dintr-o familie de muncitori. Nosko – Preşedintele Comitetului Executiv judeţean Bender […] Vreau să menţionez lacunele care au fost în perioada semănatului de primăvară. D. Dar ar fi fot incorect să credem că toate succesele pe care le obţinut organizaţia de partid din Moldova în general. 51. 19) 2 1 Nosko D. fără luptă de clasă.51. d.1.1. . f. Astfel de exemple se poate de adus multe. 51. f. De exemplu. 46. 15) În componenţa CC al PC(b) figura încă un reprezentant al nomenclaturii de partid cu acelaşi nume – Krâjanovski Vladimir Fiodorovici – instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a CC a PC(b)M. Aceşti culaci desfăşurau aşa agitaţie împotriva semănatului şi acum fac agitaţie împotriva recoltării câmpurilor noastre şi această manifestare a elementelor de clasă ostile trebuie luată în calcul întotdeauna de către organizaţia de partid. Krâjanovski1 – Secretar al Comitetului raional Lăpuşna al PC(b) din Moldova […] Mobilizând activitatea maselor. RASSM.1. 13. Fond. 9. Fond. Anterior a exercitat funcţia de şef al secţiei de propagandă şi agitaţie a comitetului orăşenesc Tiraspol. f. Studii – primare.1.1.Tov. ucrainean. În Cărpineni culacii: Volcov. chiar până la aceea că refuzau categoric să semene şi îi agitau pe ţăranii-mijlocaşi să semene mai târziu. d. inv. d. În perioada semănatului de primăvară în judeţul nostru au fost manifestări de sabotaj al culacilor. 334 № 45 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI EXECUTIV JUDEŢEAN BENDER D. d. membru al PC(b)U din an. În primul rând.(AOSP RM. fără greutăţi. f. organizaţia de partid cu semănatul a ieşit binişor. f. 53.(AOSP RM. au avut loc lejer.NOSKO Tov. inv. […] AOSP RM. contractele sociale încheiate. Pâşco şi alţii puneau problema ca ţăranii să semene tocmai după paşte. Fond. . numai după paşte. în raionul Romanovsk. în satul Kerabetovo culacul Fedossev nu a îndeplinit planul de semănături din 18 hectare a semănat doar 7. Rus de naţionalitate. inv. s-a diminuat activitatea politică cu masele. Am în vedere informaţiile din raionul nostru. inv. d. […] AOSP RM.

XII. 14. 10.V.1941 2.XII. 46. 2.XII.XII. d.1940 29.XII.1940 27. 11. educând colhoznicii în duhul colectivismului.1940 12758 2.1941 18756 29.1940 15695 7.1940 25170 25. 22.1940 18. 6. inv. 19. a colhoznicilor.1940 25212 18.C. patronimicul condamnatului №№ filelor dosarului Data executării senţinţei Observaţii 1. a ţăranilor şi mijlocaşilor şi cere desfăşurarea luptei active împotriva uneltirilor duşmanului de clasă.IX. 16. comuniştii şi comsomoliştii Moldovei despre necesitatea consolidării vigilenţei revoluţionare a comuniştilor şi comsomoliştilor.Despre totalurile semănatului de primăvară şi măsurile ordinare.51.VI.XI. 407 № 47 LISTA PERSOANELOR CONDAMNATE LA MOARTE. trebuie să preîntâmpinăm şi să nu admitem repetarea aceloraşi greşeli. 405.1940 15695 31.XI. 9. […] Plenara Comitetului Central al P.XII. 5. Organizaţiile de partid sunt obligate să desfăşoare o amplă activitate împotriva prejudecăţilor capitaliste. în duhul respectării cu stricteţe a statutului colhozului.1940 205215 8.1940 Actul privind executarea lipseşte 29. 17.IX. prenumele. care au existat în practica construirii colhozurilor în Uniunea Sovietică. muncitorilor SMT-urilor şi sovhozurilor.X.XI.1940 85197 2. f. 1 Abramov Timofei Grigorievici Anghilescu Leonid Stepanovici Andronachi Iosif Nicolaevici Balan Mihail Mihailovici Baranschi Stanislav Franţevici Barbă Dionisie Efimovici Belencu Ştefan Semionovici Bigol* Tudor Sergheevici Bogatâi Pavel Gavrilovici Bogdanovici Ivan Ivanovici Bogdiuchevici Mihail Gherasimovici Boldescu Eremei Spiridonovici Borovschi Alexandr Safronofici Borovschii Ivan Safronovici Brodeţchi Victor Vasilievici Bucicov Ivan Stepanovici Bâcov Ivan Nicolaevici Voznesenschi Fiodor Fiodorovici Vorotâneţ Anton Ivanovici Gabura Ion Onufrievici Gheorghiţă Isai Constantinovici Ghepeţchi Alexandr Alexandrovici 10 -12 126-128 221-227 91-94 45-48 80-84 165 -167 91-94 314-317 197-200 67-69 156-158 16-24 16-24 401-407 174-176 216-219 123-125 171-173 85-87 150-152 101-103 11. 15. 4. 3.1940 12790 2. 13.1940 25218 8. curmând cu vehemenţă uneltirile culacilor. 18.1940 25220 29.XII.1940 25175 4.XII. Fond. 12. care ar asigura o recoltă înaltă şi un nivel înalt al colectărilor produselor agricole în anul 1941 (Rezoluţia Plenarei a IV-a a CC al PC(b) din Moldova din 20-24 mai 1941) […] Bazându-ne pe experienţa bogată la constituirea colhozurilor.(b.XI. BORODIN) AOSP RM. […] SECRETARUL CC al PC(b) din Moldova ( semnătura) ( P.1941 24877 26.1940 25817 29. ALE CĂROR SENTINŢE AU FOST EXECUTATE ÎN PERIOADA ANILOR 1940-1941 [fără dată]1 STRICT SECRET № d/o Numele.XI.) din Moldova atenţionează toate organizaţiile sovietice şi de partid. 7.IX. 8.1940 Documentul a fost elaborat în anul 1941 .I. 21. 20.XI 1940 25207 2.1.

1940 27.V. 57.V. 75. 30.1941 7. 70.1941 26. 66.1941 12. 25.IV. 59. 37. 28.1941 2.1941 27. 40.V.1941 8.VI.1940 27.IV. 26.1941 28.1940 .1941 26. 51.1941 8.1940 7.1941 20. 49 50.23.VI.VI.1941 11.VI. 76.Doroşevschi Gheorghi Nicolaevici Dulgher Gheorghe Samsonovici Dulepa Alexandr Grigorievici Eprov Vichenti Porfirievici Zapadzeev Fiodor Ivanovici Ivanov Constantin Andreevici Cazac Ivan Zaharovici Calandin Piotr Vasilievici Catun Anatoli Fiodorovici Caşevschi Piotr Fiodorovici Chiper Ion Andreevici Covic Ivan Afanasievici Cozdrovschi Iosif Ignatievici Cozma Anisim Stepanovici Conega Serapion Ignatievici Constantinov Grigori Vasilievici Contur Tudor Isacovici Coranciuc Ivan Andreevici Corcimar Petr Nicolaevici Crepacov Carp Arefievici Crjivobloţchi Constantin Alexandrovici Criviţchi Pavel Ivanovici Criviţchii Mefodi Ivanovici Cârmâz Macarii Dmitrievici Levinţ Ivan Nicolaevici Leah Vladimir Gheorghievici Mazur Gheorghe Evdochimovici Maidaniuc Andrei Fiodorovici Matveenco Roman Tarasovici Mateo Ivan Mihailovici Melnicenco Fiodor Ivanovici Miron Ion Gheorghievici Mihailov Piotr Mihailovici Mihu Grigorе Ivanovici Muntean Iоn Timofeevici Nedzelschi Vladimir Osipovici Nichitin Semion Zinovievici Nichiforenco Ivan Gavrilovici 216-220 286-290 330-334 296-300 387-395 401-407 6-9 57-59 401-407 49-52 197-200 228-236 1-5 141-143 291-295 197-200 401-407 197-200 159-161 177-179 401-407 489-493 210-214 162-164 306-309 401-407 509-514 335-341 499-503 504-508 401-407 259-263 88-90 283-285 301-305 153-155 413-417 207-209 197-200 270-273 278-282 91-94 113-115 418-423 310-313 424-429 210-214 107-109 168-170 494-498 430-440 401-407 13-15 237-243 368-377 53-56 21.IX. 68.VI. 44.XII.1941 27.1941 27.XII.I.XII. 45.X. 54. 35.1941 26.1941 29. 58.1940 2.VI.1941 24.I. 48.XI.1940 2. 38.1940 2.1940 29.VI.VI.XII.XI. Gherman Serghei Isacovici Ghilca Ion Timofeevici Gluhih Mihail Chirilovici Gorbatov Grigori Andreevici Grădinar Grigore Stepanovici Grajdean Mihail Harlampievici Grigoriev Constantin Semionovici Gromov Alexandr Mihailovici Gumă Anatolie Stepanovici Gumin Vasili Vasilievici Gurschi Semion Vasilievici Gutiuma Ivan Dmitrievici Danilciuc Alexei Nichitovici Dembno-Ciaicovschi Alexandr Petrovici Digol Dominte Fiodorovici Dobrovolischi Grigore Evghenievici Dobândă Dumitru Mihailovici Doloco Fiodor Iacovlevici 14.VI. 55. 63.XI.1940 29.II.VI. 39. 71.XII. 47.1940 25204 38664 23425 12793 25175 25430 25431 15695 25198 23489 12640 23489 25432 25190 25222 23464 23480 25434 32667 20981 12495 25174 . 46. 29. 62.1941 7.VI. 27.IV.1940 4. 52.1941 8.1941 27. 69.1941 27.IV.1941 8. 36.XII. 77.1941 20.1941 29.1941 27.1941 27.1941 27.1941 2.IX.VI.XI. 64.1941 27.V. 67.XI.VI.I. 34. 33.XI. 78.1940 27. 56.IV. 60. 53.1941 8.1941 10.XII.XII.I.XII.VI.1940 27. 72.1940 26. 61.V.1941 31.1940 24.I.I.1940 7.1941 20.1941 29.1940 27.XI. 41 42. 73.XII.IV. 65.1940 25. 24.VI.1940 27. 43.VI.1941 4.1940 7.1941 27. 74. 31.1940 7.VIII.VI. 32.

112. 110. 103.XI.1940 25189 4.I.1940 29.1941 28473 5.1941 12495 27.XI.194O 25187 4. 100. 88.1940 28.XII.VI. Ceban Nicolae Pavlovici Ciocanu Ieremia Fedotovici Ciocanu Haralampie Agapievici Ceriomuşchin Anatoli Constantinovici Cerneavschi Vladimir Filipovici Ciumaciov Nicolai Fiodorovici Şapoşnik Ovşi Pinkovici Şeremet Isac Maximovici Şesteliuc Nadejda Antonovna Şcarupelov Ivan Fiodorovici Şlain Iosif Iţkovici 335-341 77-79 318-322 91-94 91-94 25-35 323-325 41-44 327-330 228-236 441-446 36-40 63-66 447-452 378-386 144-146 132-134 10-12 180-196 360-367 135-137 104-106 201-203 98-100 197-200 264-268 250-258 91-94 116-119 210-215 274-277 210-214 74-76 453-458 244-249 459-465 91-94 129-131 60-62 473-477 396-400 120-122 116-119 368-377 515-520 466-472 478-482 197-200 138-140 203-206 25-34 95-97 70-73 342-359 483-488 8.I.1940 24701 29.1941 27156 .1940…….1940 25175 27. 115.1940 25188 20.VI.VI.1940 25219 29.V. 87.1941 12530 4.II.I. 124.1940 29. 80.1940 25200 2. 131. 85.XI.1940 8.1941 23502 26. 82.1940 25199 27.XI. 101.V. 128. 99.II.XI.1940 4.1941 4.1940 7.1941 25432 20.XI.1040 7.VI.1940 29. 93.1941 23393 29.XI. 126.XI.XI. 120. 107. 118. 117. 127.1941 23394 27. 105.1940 25225 29.XI.VI.1941 12357 28.VI.XI.1941 27. 83. 122. 116. 96. 91.V.1941 27. 111.V.16695 29.IX. 114. 113. 104.XI.VI.VI. 86.1941 12431 29.XI.79. 81.XI. 119.XI.V.IX.IV.XI. 94.XI.V.XI. 89.1940 27. 129. 125. 90.1941 28425 29.1940 11.1940 25172 20.X.IX.1941 2. 132. 92.VI. 84.1940 25695 8.I.1941 25173 24874 şi 29069 15695 15695 25211 24880 25223 24875 12466 23460 28497 12494 25171 24702 22510 12874 12663 şi 32873 29.VI.XII. 109.VI.XI. 123. 121.1940 14. 97.XI. 106. 130. 108.1940 25175 29.1941 23507 27.1941 31.II.1940 25193 26.1940 85692 28.1941 29.1940 27.X.XI.1940 23.1941 23459 27.1940 45695 29.1941 25801 27. 95.1941 12751 29.VI.1941 7.1941 24. 102. Novacilî Mihail Nicolaevici Novicov Gheorghi Leontievici Nogailis Luca Gavrilovici Pavlov Safroni Ivanovici Prepeliţă Ion Semionovici Petco Nicolai Dmitrievici Petruşin Ivan Iacovlevici Plujnicov Tihon Leontievici Pojerevnov Ivan Liutovici Popp Mihail Gheorghievici Popa Mihail Ivanovici Postolnâi Alexandr Antonovici Razjivin Ivan Constantinovici Rojco Illarion Emelianovici Râbac Feodosi Demianovici Sava Petru Anastasievici Savcenco Gleb Alexandrovici Sibilev Onisifor Vasilievici Schighin Mihail Mihailovici Soloviov Ivan Timofeevici Suruceanu Ion Ivanovici Stadnic Vladimir Safronovici Stempcovschi Vasili Chirilovici Stog Nicolae Afanasievici Stoianov Vladimir Nicolaevici Sugac Leonte Nichiforovici Sudev-Sudiglu Piotr Ivanovici Surdu Nicolai Nicolaevici Sârbu Vasile Gheorghievici Taniţoi Daniil Afanasievici Taniţoi Tihon Gherasimovici Tesu Nicolae Romanovici Tregubov Vladimir Grigorievici Tiucov Victor Emanuilovici Ungureanu Roman Ilici Ursu Alexandr Andreevici Filipenco David Milentievici Finkel Gherţ Iankelevici Florea Toma Petrovici Franţuz Ivan Nicolaevici Furer Peisah Gherşevici Himceac Alexandr Ignatievici Ceamanschi Piotr Ghiliar. 98.1941 12754 11.

originar din satul Călăraşi.Chişinău Arhiva Serviciului Informaţie şi Securitate a Republicii Moldova (ASIS RM).1940 29. Gavriliţă Ivan Gheorghevici. Fond. f. 2. În afară de aceasta.19. d. 37 № 50 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.VI. 2-5 №48 CERTIFICATE CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BLEHER STRUL Ş.1941 25203 25191 25195 28918 (GATILOV) 14/II-1948* Or. are … membri ai familiei. d. Bleher I.19. originar din satul Călăraşi. de origine socială Chiabur a avut în proprietate 2 cai . 135.1940 27.II. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist Activ. Gavriliţă Ivan G. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.1. de origine socială Chiabur a avut în proprietate 2 case şi 3 ha de pământ. _____ sezonieri.133. 36 № 49 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. are doi membri ai familiei.1. N. inv. 136. anul naşterii1898. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A UNUI GRUP DE CETĂŢENI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.XI. Fond. Şocota Efrem Mihailovici Ştein Haim Leizerovici Ştiţberg Gherş Şlemovici Ştul Abram Şoilovici 266-270 110-112 147-149 408-412 27..32867. raionul Călăraşi. anul naşterii1912.1941 29. COMPONENŢA FAMILIEI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI GAVRILIŢĂ ION GHEORGHEVICI CERTIFICAT Confirmă că cet. f. În afară de aceasta. raionul Călăraşi. 2. dosar . inv. [fără dată] CERTIFICAT . COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BLEHER IANKU NAHLIANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. mare speculant şi până în prezent face speculă. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Bleher Ianku Nahianovici. 134. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. f.XI. _____ sezonieri. tom 4. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.

de origine socială mijlocaş a avut în proprietate 3 ha. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Notar în primărie şi în organizaţia „Frontul Renaşterii naţionale”. raionul Călăraşi. Bulanţev Ivan. inv. f.. 1 casă. Gaitan David Ivanovici. anul naşterii1890. _____ sezonieri. originar din satul Călăraşi. originar din satul Călăraşi.19. d. În afară de aceasta. f. În afară de aceasta. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. are 2 membri ai familiei. originar din satul Călăraşi. _____ sezonieri.mare speculant şi în prezent face speculă.Confirmă că cet. N. 40 № 53 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. de origine socială mijlocaş a avut în proprietate 1 ha. Borş Ştefan Nicandrovici. raionul Călăraşi.1.1. anul naşterii1903. Fond. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI GAITAN DAVID IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. inv. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist are 3 membri ai familiei. cu o rotaţie de capital de 100. – fiică de chiabur. Bulanţev Ivan Sergheevici. de origine socială Chiabur a avut în proprietate ……învăţător –soţia Lipcan Nadejda Vas. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. d. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. 1 casă. de pământ. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. anul naşterii1913. Fond.1. 2. raionul Călăraşi. 2. Bleher Strul Ş.19. d. . anul naşterii1912. 2. de origine socială Chiabur a avut în proprietate un magazin. În afară de aceasta. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.000 lei .19. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BULANŢEV IVAN SERGHEEVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. 38 № 51 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. inv. Fond. _____ sezonieri. originar din satul Călăraşi. Borş Ş. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. de pământ. _____ sezonieri. Bleher Strul. f. 39 № 52 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. raionul Călăraşi. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BORŞ ŞTEFAN NICANDROVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. are 5 membri ai familiei. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.

Fond. Scvorţov Alex..000 lei – mare speculant. inv.. Fond. _____ sezonieri. Mainfeld Ş. Gaitan D. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. d.1. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. f. raionul Călăraşi. Mainfeld Lupu Haimovici. În afară de aceasta. are 3 membri ai familiei. a avut în proprietate 1 magazin de carne. _____ sezonieri. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) . 2. I. inv. Mainfeld Şmil Haimovici.În afară de aceasta. are 3 membri ai familiei. _____ sezonieri. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MAINFELD LUPU HAIMOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. mare speculant şi în prezent face speculă. f.1. f. de origine socială Chiabur. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI SCVORŢOV ALEXANDR TIHONOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet.rotaţie de capital de 100. anul naşterii1895. 2. are 3 membri ai familiei.19. originar din satul Călăraşi. În afară de aceasta. 2. originar din satul Călăraşi. a avut în proprietate 1 magazin. anul naşterii1911. raionul Călăraşi. 43 № 56 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. 2 cai. d. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MAINFELD ŞMIL HAIMOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. de origine socială Chiabur.19. 1 casă.1. 42 № 55 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 1 casă. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. Fond.. originar din satul Călăraşi.. anul naşterii1902.rotaţie de capital de 100. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist are 1 membru al familiei. raionul Călăraşi. inv.. În afară de aceasta. de origine socială chiabura avut în proprietate 1 magazin. 41 № 54 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.19.000 lei. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. Mainfeld Lupu. Scvorţov Alexandr Tihonovici. speculant. d.

În afară de aceasta. d. inv.. de origine socială mijlocaş.1. o rotaţie de capital de 100. f. speculant. Malah H. d. N. 2.19. Borş N. În afară de aceasta. 44 № 57 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. anul naşterii1911. originar din satul Călăraşi. 1 casă. 45 № 58 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Amarie Grigore Ivanovici. 47 . _____ sezonieri. 2. f. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. de origine socială Chiabur.19. inv. Fond.. originar din satul Călăraşi. a avut în proprietate 2 ha de pământ. Fond.. Amarie G. cuzist activ. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. a avut în proprietate 2 ha de pământ. raionul Călăraşi. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. f.1.19. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM.1. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) *Probabil. a înjunghiat cu cuţitul 3 evrei. inv. anul naşterii1905. 2. raionul Călăraşi. are 3 membri ai familiei. raionul Călăraşi.A*. anul naşterii1878. _____ sezonieri. a fost comisă o greşeală AMAI RM. 1 cal. 1 casă în 2 nivele. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. cuzist activ. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BORŞ NICOLAI NICANDROVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. a avut în proprietate 1 magazin. d. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI AMARIE GRIGORE IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. Fond. 46 № 59 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. inv.000 lei . d. 1 vacă.1. Fond. Borş Nicolai Nicandrovici. În afară de aceasta. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. are 3 membri ai familiei. Haim Apon Malah. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI HAIM APON MALAH [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. are 6 membri ai familiei.. f. 1 casă.19. a exercitat funcţia de vice primar.. 2. originar din satul Călăraşi. de origine socială ţăran sărac. _____ sezonieri. I.

În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. 48 № 61 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Bătrâncea Lav.1. acoperită cu (indescifrabil). inv. are 6 membri ai familiei. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. raionul Călăraşi.19. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. 49 № 62 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 5 porci. 5 cai. d. 8 sezonieri. 2. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI CUCU MIHAIL IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. În afară de aceasta. anul naşterii 1907.. 45 oi. f.19. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 2. a avut în proprietate 10 ha de pământ. anul naşterii …. de origine socială chiabur. f.. M. 8 sezonieri. raionul Călăraşi. tatăl – medic. 50 № 63 ..1. inv. 2. originar din satul Călăraşi. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. Fond. anul naşterii1896. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. are 5 membri ai familiei. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BĂTRÂNCEA LAVRENTI MANOILOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. a avut în proprietate 18 ha de pământ. În gospodăria sa utiliza munca a 4 muncitori permanenţi. în perioada administraţiei româneşti a fost membru – . Cucu M. de pământ 1 casă. originar din satul Călăraşi. Fond.fiul. 2 vaci. are 6 membri ai familiei. 2 boi.1. 32 sezonieri. inv.19. d.№ 60 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Fond. 5 porci. familia Jolchevschi. de origine socială mijlocaş. de origine socială Chiabur. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A FAMILIEI JOLCHEVSCHI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că familia Jolchevschi... a avut în proprietate 2 ha. f. În afară de aceasta. Bătrâncea Lavrenti Manoilovici. 3 vaci. d. Cuzist activ. În afară de aceasta. raionul Călăraşi. Cucu Mihail Ivanovici. casă. originar din satul Călăraşi.Jolchevschi Anton –primar. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM...

raionul Călăraşi. Munteanu Andrei Grigorevici. anul naşterii 1888. 4. 2 sezonieri. de origine socială chiabur.RAIONUL LĂPUŞNA –15 VAGOANE Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Bender. 2. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MUNTEANU ANDREI GRIGOREVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. În gospodăria sa utiliza munca a 1 muncitori permanenţi.RAIONUL CĂLĂRAŞI –8 VAGOANE Staţia de concentrare –Călăraşi Staţia de formare a eşalonului –Revaca. inv.RAIONUL BUDEŞTI –7 VAGOANE Staţia de concentrare –Mereni Staţia de formare a eşalonului –Bender. originar din satul Călăraşi. 8. 2. În afară de aceasta. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM.19.RAIONUL CHIŞINĂU—11 VAGOANE .RAIONUL STRĂŞENI—11 VAGOANE Staţia de concentrare –Străşeni Staţia de formare a eşalonului –Revaca. 3.RAIONUL LEOVA –15 VAGOANE Staţia de concentrare –Iargara Staţia de formare a eşalonului –Basarabeasca.1. are 3 membri ai familiei. d.CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 51 № 64 NOTĂ ADRESATĂ ŞEFILOR SECŢIILOR RAIONALE ALE NKVD AL RSSM [iunie 1941] Şefilor Secţiilor raionale ale NKVD 1. Munteanu A. f.RAIONUL KOTOVSKI—11 VAGOANE Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Revaca. 7. a avut în proprietate 1 magazin de carne. 6. 5.RAIONUL NISPORENI—14 VAGOANE Staţia de concentrare –Bucovăţ Staţia de formare a eşalonului –Revaca. în perioada administraţiei româneşti a fost membru gărzii „Frontul Renaşterii naţionale”. Fond.

De la centrul de concentrare până la staţia de formare a trenului în fiecare vagon trebuie să se afle câte 5 colaboratori înarmati din rândul membrilor grupurilor operative. 19. Cobâlea St. inv.Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Revaca. Cobâlea St. Cobâlea St. Cobâlea St. Cobâlea St. Fond. Cobâlea St. 123 Denumirea satelor Numărul dosarelor [persoanelor] pasibile de deportare 5 3 6 3 1 4 2 1 1 1 1 Numărul persoanelor /membrii familiei/ St. 2. d. f. 2. 1. Cobâlea St. 25-26 (semnătura indescifrabilă) № 65 NOTĂ INFORMATIVĂ ASUPRA NUMĂRULUI DOSARELOR CU PRIVIRE LA PERSOANELE PASIBILE DE DEPORTARE DIN SATELE RAIONULUI RĂSPOPENI [10 iunie 1941] NOTĂ INFORMATIVĂ despre numărul persoanelor pasibile de deportare din satele raionului Răspopeni. NOTĂ: 1. Cobâlea St.De la fiecare centru raional se vor delega Comandanţi SR (secţie raională) NKVD ce vor avea rolul de comandant al convoiului de la centrul de concentrare până la staţia de formare a eşalonului. Cobâlea St. Cobâlea TOTAL Punctul de concentrare a deportaţilor Păspopeni Ignăţei Brăviceni Olişcani Pistrueni Samaşcani Negureni Scorţeni Ordăşei Îndărătnici Găuzeni . conform directivei nr. STATUL MAJOR OPERATIV CHIŞINĂU iunie 1941 Chişinău AMAI RM. Cobâlea St.

41 28 84 112 St. a transfugilor din perioada 1929-1940) Ofiţerilor armatei ţariste. pasibile de deportare. 259 № 66 NOTĂ INFORMATIVĂ ASUPRA NUMĂRULUI MEMBRILOR FAMILIILOR UNOR CATEGORII DE POPULAŢIE DIN SATELE RAIONULUI RĂSPOPENI PASIBILE DE DEPORTARE [10 iunie 1941] NOTĂ INFORMATIVĂ privind persoanele din satele raionului Răspopeni. 1. asupra căror sunt suficiente materiale cu referire la activitatea antisovietică a acestora din trecut şi prezent Ofiţerilor armatei române ÎN TOTAL 6 19 25 4 1 11 7 15 8 1 1 2 Membrii familiei Total . Fond. de lei) Agenţilor Siguranţei statului Şefilor partidelor şi organizaţiilor antisovietice Transfugilor din Uniunea Sovietică (în primul rând. 2. 19. d.TOTAL 10/VI . inv. f. judeţul Orhei RSSM. conform directivei nr. 123 Categoria Capul familiei Moşierilor Marilor fabricanţi Marilor funcţionari de stat Gradaţilor poliţiei şi jandarmeriei Marilor comercianţi (al căror rotaţie [al capitalului] alcătuia peste 1 mln. Cobâlea Şeful ad-interim al Secţiei raionale Răspopeni al NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM.

Ofiţeri 6 3. f. inv. d. 19.[Membrii partidelor politice] 4 _______________ ÎN TOTAL:21 După sate: Familii Capii familiilor Or. Rezina Fuzăuca Minceni Cinişeuţi Hlingeni Mateuţi Parcani Lipceni Solonceni Curătura TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 Membrii familiilor 31 3 4 2 6 6 2 4 2 60 (semnătura) Novikov .Agenţi ai Siguranţei statului 5 4. 2. 260 №67 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND NUMĂRULUI MEMBRILOR FAMILIILOR UNOR CATEGORII DE POPULAŢIE DIN SATELE RAIONULUI REZINA PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] REZINA Suplimentar. Fond. Comercianţi 6 2. Conform categoriilor: 1. 1.Şeful ad-interim al Secţiei raionale Răspopeni al NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM.

PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA Persoanelor luate la evidenţă. 19. f. Orhei Vă transmit 23 de dosare cu privire la persoanele luate la evidenţă pentru a fi deportate A N E X Ă: conform textului ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI AL NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI AMAI RM. Teleneşti t. Teleneşti t. GOLDBERG or.AMAI RM. Teleneşti t. inv. f. pasibile………… №№ d/o 1 2 3 4 5 6 7 Presman Iţik Abramovici ( numele eliminat) Rabin Gherş Iankelevici Berkovici Benţion Kapelevici Burman Gherş Şimonovici Berenştein Leib Mortkovici Fişer Srul Davâdovici t. Fond. 2. d. 262 (semnătura) /KAMILOVSKI/ № 69 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL TELENEŞTI. Teleneşti t. d. 2. 261 № 68 INFORMAŢIE PRIVIND NUMĂRULUI DOSARELOR PERSOANELOR DIN RAIONUL TELENEŞTI PASIBILE DE DEPORTARE iunie 1941 Strict secret RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Teleneşti «…» iunie 1941 № 6378 Teleneşti Şeful Secţiei judeţene NKGB Locotenent superior al Securităţii Statului Tov. Teleneşti Nume prenume patronimic Domiciliul . 1. 1. inv. 19. Teleneşti t. Teleneşti t. Fond.

Teleneşti t. inv. Teleneşti t. Teleneşti t. d. 263 (semnătura) /KAMILOVSKI/ № 70 LISTA MARILOR NEGUSTORI ŞI COMERCIANŢI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Teleneşti t. Teleneşti t. Teleneşti s. Starea materială Mijloace de existenţă şi Existenţa materiale- Locul detrai . Fond. Teleneşti t. Teleneşti t. Vadul-Leca ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI AL NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI AMAI RM. 19. Teleneşti t. 2. JUDEŢUL CHIŞINĂU. Teleneşti t. Teleneşti t. Teleneşti t. RSSM [fără dată] N/o Anul naşte Naţiona litatea Starea familiară Numărul persoanelor aflate Numele. Teleneşti t. Teleneşti t.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Burman Burâh Gherşovici Gruman Iosif Abramovici Berman Sara Falikovna ( numele eliminat) Melişenski Avrum Şlemovici Roiştein Nisel Bendinovici Mareamis Froim Benţionovici Batuşanski Moişe Mordkovici Balagan Ivan Mihailovici Bender Iţik Leibovici Fişer Şoma Davâdovici Bender Beniamin Iţkovici Grinşpun Moisei Ihelevici ( numele eliminat) Duhovnâi Moisei Meerovici Beider Zlota Gherşovna Fuks Moişe-Haim Şulimovici Agachi Vasile Afanasievici t. Teleneşti t. Teleneşti t. f. Teleneşti t. 1.

R.casă din piatră cu două nivele.N.5 mln. 72 Venit din comerţ Mare comerciant. lei. marfa era realizată în alte magazine.n. Kaprianski Mordo Uşerovici 1899 –”– 7. deţinea un magazin mare de textile . lei. deţinea un magazin mare de textile. Luft Abram 1892 –”– soţia 9. lei Negustor. Călăraşi. Iosilevici Emil Morthovici 1888 –”– soţia Goruha anul 1899 Fiica Sara anul 1924 soţia 5. membru al Par- or.n.n. Negustor. membru al Partidului Liberal. 8. capital – 5 mln. 28 iunie Nr. Lenin Venit din comerţ Mare negustor. lei. Mare negustor. liberal. capital 3.prenumele şi patronimicul rii la întreţinere (sume de capital) 1. deţinea o băcănie. Negustor. 1936 soţia Comerciant. Lenin Venit din comerţ or. Comerciant. 2 case.5 mln. uscătorie de nuci. alte venituri pînă la venirea Armatei Roşii Venit din comerţ. capital . a. Călăraşi str. 129 Venit din comerţ Mare negustor. 48. fiica: Elea a. activitatea morii şi a tronsonului de cale ferată lor compromiţătoare (domiciliu) Mare comerciant. Călăraşi. 1894. Lenin Nr. membru activ al Partidului Liberal. 2 mln lei. fiica:Olga. liberal activ. Chirova Nr. 1925 4. 68 or. servent românofil. str. antisovietic Venit din comerţ Venit din comerţ Mare negustor. membru activ al Partidului Liberal. Fihman Iankel 18 –”– soţia: Ghehta. Venit din comerţ. fiica: Milka. a. membru al Partidului Agrar or. capital 3 mln. capital 1 mln. Pustâlnik Godel Haimovici 1896 –”– soţia 3. str. Lenin Nr. 3 mln lei. s-a ocupat cu comercializa- Venit din comerţ Mare negustor. acţionar al morii şi a tronsonului de cale ferată. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. str. sionist. Călăraşi str.4. 28 iunie or. membru al Partidului Liberal.n. Mare negustor – comerciant or. Călăraşi str. str. Negustor. Niremberg Nahman Leibovici 18 –”– soţia Comerciant.n. 1926. a. fiul: Aron. or. Călăraşi str. Călăraşi. F. deţinea o băcănie. Gluzman David 18 –”– 6. lei. 44 or.1924.n. or. Faer Mihail Alterovici 1896 evreu Soţia: Maria Abramovna. Negustor. 1902. casă. 28 iu- . Profis Leib Moişevici 1894 –”– soţia. fiul 2. Mare comerciant. Călăraşi str. Călăraşi. deţinea un magazin mare de textile. Chirova Nr. deţinea o băcănie. casă din cărămidă. capital 3 mln. a. a. fost expeditor de mărfuri. lei Negustor.

cămătar. Călăraşi str.n. 28 iunie or. Călăraşi. 28 iunie 15.n. fiul: Monea. o casă mare. 1920 soţia: Liba. Călăraşi str. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Chirova Nr. (Numele indescifrabil) Nuhim 1890 –”– soţia. 1933 Soţia: Perel Venit din comerţ Mare negustor.1901. lei. Negustor. nie Venit din comerţ Mare comerciant. casă. membru al Partidului Liberal. membru al Partidului Liberal or.n.10. capital 1. or. Comerciant.n. casă din piartă. lei. membru al Partidului Liberal. Camerciant. Călăraşi. 16. Gnezdoc Gherş Aizinovici 1882 evreu Venit din comerţ Mare comerciant. membru al Partidului Liberal or. Negustor. Proprietar al unui atelir de croitorie. de 19 ani rea blănurilor şi fructelor. deţinea un magazin de textile. de 18 ani fiica: Sima de 10 ani copii: fiul Şmil. membru al Partidului Liberal or. Călăraşi str. a întreţinut comerţul cu cherestea. 1885 Venit din comerţ Mare negustor. Chirova Nr. (indescifrabil) capital pînă la 3 mln. 199 . casă. 28 iunie Nr. Călăraşi str.n. capital 2 mln. lei. casă. depoazite. uscătorii. Comerciant. membru al Partidului Agrar or. Bronştein Ganih Iţkovici 1880 –”– Venit din comerţ Mare negustor. Lenin Venit de la atelier Venit din comerţ şi cămătărie Membru activ al Partidului Liberal. capital tidului Liberal. 82. Nr. întreţinea comerţul cu fructe. fiica: Mina. 1896. avea livadă.5 mln. întreţinea un comerţ de aploare cu fructe. Şvarţ Pinia 1890 –”– soţia 11. Feldman Idel Erşovici 1898 –”– soţia: Nahela.5 mln. capital 2. Comerciant. membru al Partidului Liberal or. Lenin. Călăraşi str. a. str.n. fiica: a.5 mln. Comerciant. fiul: Abram. a. casă.5 mln. Călăraşi str. antisovietic Comerciant. deţinea un mare depozit de cherestea şi uscătorii. a. a. Bronştein Leib Enahovici 1903 –”– soţia:Roza . deţine aur. casă din piatră. Dudel. Chirova Nr 10 18. 68 or. Betalman Nuta 1886 –”– 14. capital 2. Negustor. provocator. capital pînă la 1. 28 iunie Venit din comerţ Mare comerciant. str. uscătorii. negustor. Şlafman Azik Iankelivici 1901 –”– 13. Galperin Meer 1886 –”– soţia. lei. 48 Venit din comerţ Comerciant. fiica soţia 12. de 20 ani. a. Călăraşi str. 19. capital pînă la 2 mln. deţinea un mare depozit de cherestea. 1922. deţinea un magazin mare de piese din fier. lei. or. casă cu 2 nivele.

Mare comerciant. Lenin Venit din comerţ. Grinberg Erşil Luzarevici 1884 –”– soţia: Sura. Tokaci Moisei 1892 –”– 25. lei. Lenin. fiicele: Raia. Chiriaş – cămătar. or. 1918 şi Elicika Negustor. a. cămătar. Venit din comerţ. membru al Partidului Liberal. Călăraşi str. 143 Venit din comerţ Mare negustor.1 fiica:Riva. Nr. Călăraşi. lei. Comersont – cămătar. Mare negustor. lei. a. or. str. a.n. cămătar membru al Partidului Agrar Mare negustor or. 188. Şehit Iankel 1882 –”– soţia: Ditlea. Călăraşi. Venit din comerţ. or. cămătărie Mare negustor – cămătar or.n. Călăraşi. membru al Partidului Liberal Venit din arendă Mare chiriaş . Venit din comerţ. Chirova Venit din comerţ. casă Venit din comerţ. a. Lenin. Lenin . Mare negustor. Lenin Venit din comerţ. a. Călăraşi.1904. str.n. 1895. întreţinea comerţul cu fructe.n. capital 1 mln. Mare chiriaş. deţinea o băcănie şi un depozit de cherasină Comerciant. str. Keiser Dudel Iankelevici 1878 –”– soţia: Hamia. capital pînă la 3 mil. deţinea un magazin mare de textile. a. Expeditor-cămătar. fiul: Iosif. a. deţinea un mare magazin de articole de galanterie.20. Venit din chirie Mare negustor. membru al Partidului Liberal.n. capital pînă la 3 mln. Călăraşi. Nr. Robinovski Benţion Şaevici 1892 –”– 22. or. Călăraşi. 28 iunie or. Kogan Beniamin 1887 –”– Soţia: Estra. 1929. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe Comerciant. 132 or. str. deţinea 2 case. 30.n.1933 жена 24. casă din cărămidă. cămătar. Lenin. Negustor. str. capital 4 mln. han.n. str. Vaisman Zamfel Iţkovici 1897 –”– soţia Sura anul 1886 26. Negustor. deţinea o băcănie. deţinea un magazin de articole din piele.n. Destirak Leib 1872 –”– soţia 23. Şefit Fabel 1880 –”– 29. 132. deţinea o casă cu 2 nivele. Anea. lei. a. Negustor. Călăraşi. soţia pînă 5 mln. capital pînă la 5 mln. Nr. lei Negustor. Nr 134 Călăraşi str. Groisman Aron 1882 –”– sotia 27. str. deţinea un magazin mare de textile.n. Negustor. casă Chiriaş de pămînt. 1919 soţia 21. a. lei. Lenin. 1902. capital pînă la 5 mln. fiicele: Haiva. deţinea 2 case. Freink Iosif 1897 –”– soţia 28.cămătar Venit din arendă Mare comerciant. 1924.

expeditor a diferitor mărfuri. 28 iunie Nr. Negustor-pro- Venit din comerţ.n. 1926 Soţia: Hana a. lei. membru al Partidului Liberal Mare negustor. Comerciant. Călăraşi str. Mare comerciant negustor or. lei. Mare negustor. 2 case. Chirova Nr. deţinea un restaurant. 1901. 37. capital peste 15 mln. 136 Venit din comerţ. casă din piatră. Rapoport Burah 1882 –”– soţia Venit din chirie. Călăraşi str. Vaisman Abram evreu soţia Venit din comerţ. 132 or. deţinea un magazin de textile în Pîrjolteni. soţia Comerciant – negustor. avea uscătorie. 35. Chirova. 28 or. Lenin 136 41. uscătorie. 36. Călăraşi. casă mare. casă. Călăraşi str. Reznik Mehle 1896 –”– 32. lei. Şlafman Moişe 1899 –”– soţia Venit din comerţ. Comerciant. Comericant – cămătar. capital. 1922. capital 500 mii lei. Lenin 134 40. Lenin 93. Călăraşi. negustor or. casă. Idustriaş or. capital pînă la 3 mln. Chirova Nr. Rozental Motel 1887 –”– soţia Venit din comerţ. Lenin 38. capital pînă la 3 mln. lei. Negustor. deţinea 25 ha viţă-devie. Negustor. Lenin 121 39. depozit. Chiriaş de pămînt. Fihman Sioma 1889 –”– Soţia: Venit din Negustor- or. Nr 143 or. uscătorie. casă. Proprietarul unei fabrici de uleiuri. str. Grinberg Erşil 1886 –”– soţia Venit din comerţ.n. Călăraşi. deţinea un magazin de articole de galanterie. Comericant – cămătar. lei. fiica: Berta. capital 5 mln. capital peste 6 mln. Robinovski Benţion Şaevici 1896 –”– a. str.n. Fihman Şloima Bolifovici 1886 –”– soţia Venit din comerţ. Expeditor a diferitor mărfuri peste hotare. or. str. Călăraşi str. . Lenin. Călăraşi. capital 3 mln. or. Mare comerciant. str. 34. întreţinea comerţul cu diferite mărfuri. Mare comerciant. a. Mare chiriaş. Călăraşi. membru al Partidului Liberal. deţinea un magazin mare de textile. membru al Partidului Agrar Mare expeditor. Negustor. deţinea 2 case. str. comerciant. Fiştein Moisei Chişinău 1904 –”– soţia Venit de la fabrica de uleiuri or. Mare negustor. capital 5 mln. 78 or. întreţine comerţul de carne. Călăraşi. lei. lei. 33. str. o casă mare. Krivopisc Velvel Chişinău 1900 –”– soţia Venit din comerţ.31.

28 iunie 48. Kaprieanski Ehil mort 1856 –”– Riva. lei. lei Negustor.n. deţinea fabrică de cărămizi şi depozit de chirosină. Lenin 50. fiica: Liuba. Lenin 47. întreţinea comerţul cu fructe. lei.5 mln. Călăraşi. Călăraşi. Comericant – cămătar.42. capital pînă la 3 mln. str. comerţul cu blănuri. capital pînă la 500 mii lei. Lenin 199 43. Abramovici Haim Zaidelovici 1906 –”– soţia Venit din comerţ. Lenin 49. întreţinea comerţul cu diferite mărfuri. Negustor. fiul Iada. capital 3 mln. Călăraşi. casă cu 2 nivele. or. capital peste 3 mln. Regheşter Iankel 1896 –”– soţia Venit din comerţ. capital pînă la 3 mln. deţinea aparate pentru uscare. Perjolteanscki Erşil Leibovici Goldeştein Meer Iosifovici 1898 –”– celibatar Venit din comerţ. comercializa mărfuri. str. a. Călăraşi str. str. Cotovsc or. Lenin 138 Venit din comerţ. lei Comerciant. Mare negustor. Mare negustor. lei Comerciant. soţia ducător. Bronştein 1907 –”– soţia Venit din Mare comer- or. str. str.n. 1900 –”– soţia Venit din chirie. 1886. comerţ. Mare comerciant or. Negustor. Călăraşi. Comerciant or. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Kuciug Leib Mendelevici 1906 –”– celibatar Venit din comerţ. uscătorii. capital pînă la 1. capital 3 mln. lei. Călăraşi str. lei Comerciant. Călăraşi. 28 iunie 46. a. viţăde-vie. Negustor or. str. lei Comerciant. a. comerciant or. casă. capital 2 mln. Chiriaş-cămătar deţinea pămînturi. or. deţinea un magazin mare de textile. . Lerner Haim Neselevici 1884 evreu soţia Venit din comerţ Mare negustor or. deţinea un magazin de articole din piele. casă. lei. str. Lenin 191 44. industriaş Călăraşi. Călăraşi. cămătar. capital pînă la 2 mln. capital pînă la 3 mln. Comericant. membru al Partidului Sionist Chiriaş-cămătar. 1915. Lenin 51. Mare comerciant. Călăraşi. 45. uscătorie. Salter Kopel Mendelevici 1872 –”– soţia Venit din comerţ. membru al Partidului Liberal or. 1930. Mare comerciant de grîu.n. str. Veisman Zaharia Gherşovici 1888 –”– soţia Venit din comerţ.

Călăraşi str. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. depozite. Lenin Venit din comerţ Negustor or. str. casă. 59. lei Comerciant. lei Comerciant. capital 1 mln. cu cherestea. Lenin Venit din comerţ Comerciant or. Chirova or. str. deţinea un magazin de textile. are 4 fii în Romînia şi fiica aici. Călăraşi str. capital pînă la 2 mln. Iosipevici Iankel Noihovici 1898 –”– soţia 56. 2 case bune. capital 2 mln. 2 case. comercializa pîinea. 2 case. Călăraşi str. capital 2 mln. lei Comerciant. Călăraşi str. Pesterneak Moisei Abramovici 1888 –”– soţia 58. magazine. întreţinea comercializarea diferitor mărfuri Comercianttîmplar. deţinea un depozit de cherestea. capital peste 2 mln. deţinea o casă. capital 2 mln. lei Comerciant. lei Comercianttîmplar. casă. Kendel Ester Idlovna 1878 evreica căsătorită. deţinea propria brutărie. lei Negustor.n. capital 1 mln. Receşter Iţik Ehilovici 1897 evreu soţia fiul: Iţik a. Chirova Venit din comerţ Mare negustor or. Călăraşi. Lenin Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Mare comerciant or. întreţinea comerţul cu fructe. uscătorii. casă. Călăraşi str. Ghermanski Malea Gherşkovna 1861 –”– căsătorită. 2 case. lei Negustor. Călăraşi str. capital pînă la 1 mln. Krivopisk Motel 18 –”– soţia 55. comerţ ciant. Groisman Aron 1878 –”– soţia 53. cămătar membru al Partidului Agrar Călăraşi. Călăraşi. 1920 întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Chirova Venit din comerţ Mare comerciant or. Chirova Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Comerciant or. întreţinea comerţul cu fructe. are o fiică 60. capital 2 mln. Chirova or. 28 iunie . deţinea o uscătorie. Şafur Bension 1898 –”– soţia 54. Chirova or. Selski Uşer Iosifivici 1888 –”– soţia 57. Călăraşi str. str.Moisei Enihovici 52. întreţinea comercializarea diferitor mărfuri. lei Mare comerciant.

casă. capital 500 mii lei Propietar unei mori. Călăraşi str. 28 iunie Venit din comerţ Negustor or. deţinea 50 ha de pămînt.5 mln. deţinea un magazin de articole din piele. proprietar al morii Comerciant. deţinea o băcănie. membru al Partidului Liberal Venit din comerţ Negustor. lei Negustor. Botezat Trofim Iasinkovici 1885 evreu soţia 67. or. deţinea un magazin de textile capital 1. Chiriaş-cămătar. Bleker Nahman 1885 –”– soţia lei. Chirova or. Călăraşi str. membru al Partidului Liberal Mare negustor or. Chirova or. capital 1 mln. Blinder Iosif Iankelevici 1907 –”– soţia 65.R. a. deţinea un magazin de făină.61. deţinea un magazin de carne. 2 case. membru al . capital 500 mii lei Negustor. depozit de piese pentru căruţi. venit 1 mln lei Venit din chirie Venit din comerţ Mare chiriaş -cămătar. Călăraşi str. lei. Lenin 204. casă. Comersant. Călăraşi Venit din comerţ. capital 8 mln. Călăraşi str. Călăraşi . capital 2 mln. deţinea o farmacie mare capital 500 m. Călăraşi Venit din comerţ or. Brandman Gherş Nusimovici Baron Gherş 1888 –”– soţia 69. Cilimnnic Solomon 1892 –”– soţia 71. lei Negustor. Cargher Şloima 1884 –”– soţia Comerciant. lei Negustor. deţinea un magazin de articole de galanterie. 1884 62. Aranovici Nehema 1885 –”– soţia 64. str. Negustor. 1865 –”– 70. 28 iunie or. casă. capital 500 mii lei Negustor. membru organ. Călăraşi str. capital 1. lei Negustor. s.n. Călăraşi str. Chirova or. 28 iunie Venit din comerţ Venit din comerţ Negustor Venit din comerţ Negustor. deţinea un magazin de textile. Abramovici Haim Zeidelovici 1906 –”– soţia 63.2 mln. deţinea viţă- Venit din comerţ Refugiat din URSS în anii 191920. capital 500 m. Călăraşi str. Bronştein Israil 1880 –”– soţia 68. 4 case. lei Comerciant. Brand Şabsi Haimovici 1882 –”– Soţia: Paşa. or. Chirova Venit din comerţ Negustor Venit de la moară 66. membru partidului F. 28 iunie or. Călăraşi str. sioniste revizionist Negustor s. deţinea magazin de veselă. Negustor. lei Negustor.N. Călăraşi. Kogan Luzer 1908 –”– soţia 72.

membru al Partidului Agrar Negustor str. lei Comerciant cămătar. lei Negustor. Chirova or. capital 1. Călăraşi str. Chirova or. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. or. capital 1. casă. capital 500 m. lei Comerciant. Mare negustor. lei Negustor. lei Negustor. Lenin Venit din comerţ. Mare negustor. Keiser Moisei Iankilevici 1882 –”– soţia 77. casă. deţinea un magazin de textil. deţinea un magazin de textile şi de făină. capital 1. Karmanscgi Şmil 1880 –”– soţia 75. Călăraşi. Groisman Abram 1890 –”– soţia 81. Negustor. Klotşek Berko Moşkovici 1894 –”– soţia 74. capital 2 mln. deţinea o băcănie. Comerciant. Negustor Venit din comerţ. Mare negustor. Călăraşi.5 mln. Frank Iosif Şmilovici 1894 –”– soţia 80. Chirova Venit din comerţ. str. Comerciant. Negustor. Călăraşi str. Călăraşi str. Călăraşi str. lei Negustor. Hirik Haim fugar 1878 –”– soţia de-vie şi restaurant. Călăraşi.73. Galperin Matus Leibovici 1890 –”– soţia 82. desfăşura comerţul cu fructe.5 mln. casă. casă cu 2 Partidului Liberal Venit din comerţ Comerciant– cămătar. Venit din comerţ. Chirova or. Călăraşi. capital 1 mln. Lenin or. Mare negustor or. capital 6 m. Venit din comerţ. întreţinea comerţul cu fructe. casă. Gherştski Abram 1886 –”– soţia 76. Călăraşi str. deţinea un magazin mare de textile. Chirova Venit din comerţ. str. Călăraşi str. Gohberg Gherş Lipovici 1882 evreu soţia 83. capital 1. . lei Negustor. Lenin Venit din comerţ. capital 500 m.5 mln. Comerciant. lei Negustor. Krips Iosif Leizerovici 1894 –”– soţia 78. Chirova or.. casă.5 mln. capital pînă la 800 m. lei Negustor. deţinea un magazin de textile. deţinea o băcănie. Gruman Kelman 1885 –”– soţia 84. Poştei or. Chirova or. lei. str. lei Negustor-cămătar. Erihman Şmil 1885 –”– soţia 79. Venit din comerţ. Lenin Venit din comerţ. capital 1 mln. capital 1. Călăraşi. deţinea o băcănie.5 mln. Negustor– cămătar or. str. deţinea un magazin de textile. Călăraşi str. or. str. Lenin Venit din comerţ Venit din comerţ Negustor or. lei. deţinea un magazin de făină.

lei Negustor. Călăraşi. Călăraşi. Lenin Venit din chirie. or. Malamud Froim-Leib Leibovici Pascal Filip 1894 –”– soţia 90. capital 1. Chiriaşcămătar. Comerciant. Chirova or. capital. deţinea un magazin de textile. întreţinea comerţul cu fructe. Chirova s. deţinea o băcănie. lei. lei. casă. or. deţinea o băcănie. pămînturi.5 mln. Comerciant. 1890 –”– soţia 91. Negustor. uscătorie. deţinea o băcănie. producea mezeluri. Cotovsc Venit din comerţ. Călăraşi Venit din comerţ. capital peste 1 mln. Ţukerman Berko 1880 –”– însurat nivele. Sadogurski Frima Iankilevna 1885 –”– văduvă 95. deţinea o uscătorie de fructe capital 800 m. deţinea o băcănie şi un magazin de făină. deţinea un magazin de textile. casă.5 mln. capital 1. lei Negustor. Lenin Venit din comerţ. Salter Iţik 1892 –”– soţia 94. Mare negustor. Luft Abram Iosifovici 1892 –”– soţia 89. 1886 –”– soţia 87. Comerciantă or. Venit din comerţ. Iosilevici Haim Noihovici Lerner Iţik Nosilevici 1895 –”– soţia 86. lei. 2 case. Mare negustor. Comersant. casă. Negustor. capital 1. Călăraşi str. uscătorie. str. Chirova or. casă.85. Comerciant. or. Negustor.. capital 2. capital 2 mln. Reitman Ovşi Ţudikovici 1880 –”– soţia 93. Venit din comerţ. Comerciant. lei Comerciant.5 mln. Călăraşi str. uscătorie. 500 m. Călăraşi str. Negustor. casă. Călăraşi. Chiriaş-cămătar. casă. Călăraşi str. Călăraşi str. capital 2 mln. Chirova Venit din comerţ. or. lei. Călăraşi str. str. Venit din comerţ. Cotovsc or. or. deţinea un magazin de textile. capital 500 m. restorant. Călăraşi. capital 1. Reizelman Nahman Abramovici 1882 –”– soţia 92. 28 iunie or. . lei Negustor de mezeluri. Şafir Benţion 1898 –”– însurat 96. întreţinea comerţul cu fructe.5 mln. str. lei. lei.5 mln. capital 1 mln. or. Spitalului Venit din comerţ. Călăraşi. lei Negustor. str. Venit din comerţ. str. casă. Luft Rufin Şmilovici 1892 –”– soţia 88. Lenin Venit din comerţ. Venit din comerţ Mare negustor. casă. lei Negustor. Comerciantă. Negustor. Negustor.

53-58 № 71 LISTA ACTIVULUI PARTIDELOR ANTISOVIETICE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Comerciant. or. Călăraşi . 1. Negustor. capital 1. Volovikis Leiviş 1886 –”– soţia casă.. Negustor. lei Negustor. or. 1917 tatăl: Berko a. capital 600 m. renume. a. are casa de piatră în valoare de 30 mii de ruble adâgurski Iţik emovici 189 5 еvreu URS S Soţia şi 2 copii Comerciant. Chirova or. 2 case. casă. 19. or. Călăraşi str.97. inv. JUDEŢUL CHIŞINĂU RSS MOLDOVNEASCĂ [fără dată] An ul naşt erii Naţional itatea Cetă ţenie Compone nţa familiei (numărul membrilo r familiei şi celor care locuiau împreună cu ei) soţia Starea materială Mijloace de existenţă până la sosirea Armatei Roşii în Basarabia Existenţa materialelor compromiţătoare Domiciliul ume. Comerciant. lei. Fond.n. capital 600 m. 2. Negustor. lei. difuzând or. Venit din comerţ. f. cu venituri medii Venitul obţinut din activitatea de notar şi venitul obţinut din închirierea imobilului Venituri din comerţ Cuzist activ. capital 1. Călăraşi or.n. lei. Călăraşi str. Chirova Venit din comerţ. a participat la întruniri. Chirova or. membru al organizaţiei sioniste «Гардоши» Negustor. 28 iunie Venit din comerţ. capital 500 m. întreţinea comerţul cu fructe. dos. mln. lei Venit din comerţ. Negustor. atronimic ebotariov an asilievici 187 8 rus URS S Notar. casă. Învinuit de desfăşurare a agitaţiei Liberal activ. mln. 1875 soţia 100 . Veisman Toiva Berkovici 1910 –”– 99. deţinea un magazin de textile. Călăraşi str. atitudine antisovietică Figurează în dosar. 2 case. AMAI RM. deţinea un magazin de textile. Veiner Haim 1881 –”– Soţia: Raisa. Călăraşi str. a fost primar în timpul cuziştilor. Ţukerman Abram 1880 evrei soţia 98. Călăraşi ta Vasile anovici 189 4 moldove an URS S Soţia Cizmar Venitul obţinut în urma Membru activ al partidului liberal şi sionist-revizionist. deţinea un magazin de textile.

Figurează în dosar.. A făcut parte din conducerea partidului cuzist şi al partidului „Garda de Fier”. casă. lucrători înăimiţi.1. Tudora Venituri din gospodărie. or. 2 argaţi sezonieri casă. Venituri din comerţ şi închirierii caselor aşerling herş eibovici ratan onstantin asilievici 190 9 188 7 evreu URS S URS S moldove an soţia. A făcut propagandă împotriva puterii sovietice şi partidului comunist din România A făcut parte din conducerea partidului sionist. Preşedinte al Consiliului comunal al primăriei din partea partidului ţărănist.. a fost membru al Consiliului comunal al primăriei Fost activist al partidului liberal şi sionist. Cuzist şi liberal activ. fierărie. argaţi perman. 1 cal. Fierar. sezonieri. A făcut parte din conducerea partidului naţional-ţărănist.atriche umitru rdachevici 187 8 român URS S Soţia Are casă în valoare de 30 de mii de ruble activităţii de cizmar A lucrat în calitate de poştaş literatură liberală. mama şi 2 copii Soţia. viţică. 1. Figurează în dosar. Învinuit de desfăşurarea a agitaţiei Membru activ al partidului liberal –”– herţenştein oruh-Iţik ulevici 189 4 еvreu URS S Soţia. argaţi perman.2. fiica 18 ani vinţiţchi mitrii onstantinovici 190 9 rus URS S 2 case. –”– –”– –”– –”– s. are propria fierărie Venituri în urma activităţii de fierar Venituri din comerţ –”– ater Şloima neimovici easupra enumelui ris:Давид) rasnoşenski sif mvelovici 190 4 evreu URS S copil de 10 ani Mic negustor –”– 190 2 evreu URS S Soţia şi un copil de 10 ani Mic comerciant Venituri din comerţ luzman Iankel nhusovici 190 2 evreu URS S Soţia şi un copil de 7 ani Soţia şi 3 copii Mare comerciant Venituri din comerţ luzman David nhusovici 189 4 evreu URS S 2 case.5. 8 ha de pământ. sezonieri: 2 Venitul din exercitarea funcţiei Venituri din gospodărie. fiul: Pavel 26 de ani. băcănie. Cuzist activ şi membru al „Frontului Renaşterii Naţionale”. 53 de ani Funcţionar ebotaru icolai anilovici 190 9 rus URS S Soţia. Călăraşi Venit din exploatarea muncii înăimite Membru activ al partidului cuzist. –”– . A făcut parte din conducerea partidului sionist.1.5 ha de pământ. în valoare de 250 de mii de ruble. mama şi tatăl Soţia: Uliana. Fost lider al partidului sionist din Călăraşi.

2 copii Casă. Volcineţ 190 3 moldove an URS S Soţia şi 5 copii cu vârsta între 14. cuzist şi ţărănist –”– –”– 189 5 moldove an URS S Soţia şi 5 copii cu vârsta între 2 şi 20 de ani 2 case. 50 de oi. 5 porci. 6 argaţi sezonieri 1 casă. 2 case. 17. 2 vaci.. 3 ha de pământ. fii de 20 ani. uscătorie de prune 14 ha de pământ. 2 cai. secţia George Brătianu –”– 190 4 rus URS S Salariu marie Filimon anovici easupra umelui ris:a-l teroga) pcan onstantin icolaevici cris cu alta rneală:con amnat la 5 ani detenţie) easupra umelui ris:a-l teroga) marie Toma icolaevici easupra umelui ris:a-l teroga urcă Leon heorghievici easupra umelui ris:a-l teroga) arari Pavel emionovici easupra umelui ris:a-l teroga) estican Mina edorovici 190 3 moldove an URS S Soţia şi 1 copil 1 casă Învăţător Membru activ al partidului cuzist. moară Venituri din morărit Venituri din gospodărie Membru activ al partidului cuzist Membru activ al partidului lui A. sezonieri-15.5 ha de pământ. 3 argaţi perman. a manifestat atitudine ostilă faţă de comunişti. –”– . 1 porc. 10. 1 casă în valoare de 10 mii de ruble. Călăraşi 188 1 moldove an URS S Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. fiul şi fiica Soţia: Ana. 2 vaci. argaţi perman. 1 vacă. Venituri din gospodărie A făcut parte din conducerea partidului liberal. Averescu –”– moldove an 2 case în valoare de 10 mii de ruble. fiică de 17 ani Soţia. 29 ha de pământ. a făcut propagandă antisovietică.5 ha de pământ. Venituri din gospodărie A făcut parte din conducerea partidelor ţărănist şi liberal –”– 188 5 moldove an URS S Soţia şi 3 fii de 14.5 ha de pământ. 26 de ani Venituri din gospodărie Membru activ al partidelor cuzist şi al renaşterii naţionale –”– 189 5 moldove an URS S Soţia. 2 cai. 4 copii Venituri din gospodărie şi morărit Membru activ al partidului cuzist. 4 porci. 2 cai. 4 argaţi sezonieri. 25 de oi. Soţia: Prascovia. 1 cal. 3 argaţi. f iul: Constantin de 27 de ani. 2 cai. Membru activ al partidelor: liberal. 2 case. s. 13 ha de pământ. 15. 15 ani. casă. casă. or. 50 de ani. 2 cai. 2 vaci. fiul: Constantin de 24 de ani Soţia. a făcut propagandă –”– 191 2 moldove an URS S Venituri din gospodărie Membru activ al partidelor cuzist şi liberal.-2. moară. 52 de ani.elinschi eontii ladimirovici apitan asile asilievici easupra umelui ris:a-l teroga) rapan heorghe lexandrovici easupra umelui ris:a-l teroga) iscant Vasili rtemievici easupra umelui ris:a-l teroga) 189 6 188 4 polonez URS S URS S Soţia. 1 vacă.

2 case. 4 ha de livadă. Pârjolteni Venituri din gospodărie Negustor de fructe oada Nester heorghievici Membru activ al partidului cuzist. 2 boi. sezonieri15-20 (indescifrab. 19 ha de pământ. 18. 1 vacă. a fost primar –”– . uscătorie. 15 oi. 2 bouri. 2 cai. secretar al partidului ţărănist s. 2 case.-2. a fost primar. argaţi perman.4 şi 14 ani. 22 ani lari Ignat mitrievici 188 7 moldove an URS S Soţia şi 6 copii cu vârsta între 8 şi 23 de ani. sezonieri 4. argaţi perman. manifestă atitudine antisovietică Membru activ al partidelor ţărănist şi liberal. Gospodărie mijlocie 9 ha de pământ. Venituri din gospodărie şi întreprinderi A fost preşedintele organizaţiei primare a partidului cuzist Membru activ al partidului ţărănist.) Venituri din gospodărie şi în urma activităţii de primar Directorul [sucursalei] Băncii Basarabia din or. –”– –”– umele lipseş. 1 cal. 1 cal. 2 vaci. a fost ales primar. a fost primar din partea acestui partid. 1 vacă. Pauleşti Venituri din gospodărie Membru activ al partidului ţărănist. 2 case. 1 vacă. 2 case. carieră de piatră. casă. 50 de ani Venituri din gospodărie lari Vasile anovici 188 8 moldove an URS S Fiica: Maria. 3 copii 12 ha de pământ. –”– Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. casă. argaţi perman-1. sezonieri-10.. uscătorie. sezonieri-10 pers. Călăraşi s. argaţi perman. egru Ştefan odorovici 188 0 moldove an URS S Soţia: Evghenia Stepanovna. Gospodărie săracă Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. argaţi perman.) erghei ndreevici 189 0 moldove an URS S Soţia. Membru activ al partidelor: ţărănist şi renaşterii naţionale. Novaci s. născută în anul 1915 12 oi. a fost primar indescifrabil s. 2 cai. 2 cai. argaţi sezonieri -6.4. Temeleuţi hironda icolae ndrevici 189 7 moldove an URS S pânu Ştefan otochievici 189 1 189 4 moldove an moldove an URS S URS S Soţia şi 4 copii Soţia. fost primar.-2. perman. Membru activ al partidului ţărănist. 1 vacă.1. -1 9 ha de pământ.1. 2 cai. casă. a fost preşedintele organizaţiei primare a acestui partid. mamă de 70 de ani 15 ha de pământ. sezonieri.5 ha de pământ. 15 oi. argaţi perman.-2. sezonieri: 5. de 60 de ani lievschi heorghe etrovici 189 9 moldove an URS S Soţia şi 7 copii cu vârsta între 8 şi 18 ani emion Grigore ndreevici 189 0 moldove an URS S Soţia de 40 de ani şi fiul de 20 de ani Soţia: Varvara.

2-3 lucrători permanenţi. Avea în proprietate 42 Mijloace de existenţă până la sosirea Armatei Roşii Existenţa materialelor compromiţăt oare Adresa exactă № Gulpe Ion Leonovici 1882 mold ovean Cetăţea n URSS. În timpul administraţi ei româneşti a fost primar din partea liberalilor. 2. copii cu vârsta între 1 şi 22 de ani –”– În timpul administraţi ei româneşti a fost membrul partidului ţărănesc. Dispunea de 38 ha de pămant. doi copii cu vârsta între 10 şi 20 de ani Starea materială. 20 lucrători sezonieri. 30-35 lucrători sezonieri. 4 cai. 60-62 № 72 LISTA chiaburilor domiciliaţi în raoinul Călăraşi. RSS Moldovenească Numele de familie. inv. Condamnat pentru omor. 4 copii 3. 19. Fond. fost cetăţean român Venit din agricultur ă. judeţul Chişinău. 2 boi. 3 cai. s. r-nul Călăraşi. 3 argaţi sezonieri. f. 2 copii. 3 –”– Membru al partidului –”– . 2 boi. 5 lucrători permanenţi. Venituri din gospodărie A fost membru activ al partidului cuzist. treierătoare. –”– Gurghiş Gavril Constantino vici 1878 –”– –”– 3 membri ai familiei. numărul vitelor. 2 cai. Sadova Gulpe Stefan Gheorghievi ci 1895 –”– –”– 9 membri ai familiei. Dispunea de 45 ha. 10-15 lucrători sezonieri. 6 copii cu vârsta între 5 şi 17 ani. 300 de oi. 4 lucrători permanenţi. –”– Condamnat pentru huliganism.olesnic ondrat avrilovici 189 1 moldove an URS S Soţia. –”– Мalai Nicolai 1892 –”– –”– 5 membri ai familiei. 60 de oi. 1.5 ha de pământ. 2 cai.. 60 de oi. Suprafaţa terenurilor agricole. 10-15 lucrători sezonieri.5 ha de pământ. numărul maşinelor agricole etc. d. nu are soţie –”– –”– Gurghiş Vasilii Gavrilovici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei. până la 30 de oi. 2-3 lucrători permanenţi. prenumele şi patronimicul Anul naşte rii Naţio nalita te Cetăţe nie Componenţa familiei (numărul membrilor familiei şi celor care locuiau împreună cu ei) 4 membri ai familiei. Avea în proprietate 17 ha de pîmânt. Dispunea de 19. casă. În prezent manifestă atitudine antisovietică –”– Şeful Secţiei raionale NKVD Călăraşi a RSSM Locotenent al Securiăţii Statului: (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 2 boi.

soţie. Avea în proprietate 9 liberal. 2 boi. –”– –”– Venit din practicare –”– –”– . cal. Avea în proprietate o moară. vacă. –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din vânzări şi cămătărie. Avea în proprietate 42 ha de pîmânt. vacă. cal. 4 membri ai familiei. cal. 2 boi. Avea în proprietate 14 ha de pământ. 10-12 argaţi sezonieri. Şiraev Semion Mihailovici 1899 rus –”– 5 membri ai familiei. 3 ha de pîmânt.* (Aşa este indicat în document) Avea în proprietate 15 ha de pământ. un lucrător permanent şi 10-30 lucrători sezonieri. 2 lucrători permanenţi şi 8-10 argaţi sezonieri. vacă. vacă. vacă. cu vârsta cuprinsă între 21 şi 27 de ani. 2 boi. 3 lucrători permanenţi şi până la 40 lucrători sezonieri. 3 ha de pământ. Agachia Chiril Semionovici 1900 –”– –”– 6 membri ai familiei. Avea în proprietate 9 ha de pământ. 4 oi. moară. 2 boi. 3 lucrători permanenţi şi până la 40 lucrători sezonieri. mamă şi 4 copii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 30 de ani. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani.4 copii cu vîrsta cuprinsă între 2 şi 21 de ani. 4 membri ai familiei. moară. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. doi copii. Avea în proprietate 9 ha. vacă. 4 argaţi permanenţi 5-6 argaţi sezonieri. cămătar. 10-13 lucrători permanenţi şi sezonieri. 2 bouri. Tertic Alexei Gheorghievi ci 1895 –”– –”– Dodon Alexei Gheorghievi ci 1900 –”– –”– Ambrocii Dmitrii Ivanovici 1890 –”– –”– Dodon Semion 1892 –”– –”– 5 membri ai familiei.Petrovici copii cu vârsta între 9 şi 16 ani. cal. Ghergheliţa Leon Gheorghievi ci 1886 мoldo vean –”– 4 membri ai familiei. cal. 2 membri ai familiei. 30 de oi.

4 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani 4 membri ai familiei.6 ha de pământ. 2 пост. 30 de oi. 2 boi. cal. Имел 12 га земли. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani. a activat în calitate de viceprimar Seliştea Nouă . 2 argaţi permanenţi şi 14 argaţi –”– nu există –”– Venituri din comerţ şi speculă Venit din agricul tură –”– –”– –”– Seliştea Nouă Făcea comerţ cu fructe Membru al partidului ţărănesc. 2 bouri. 1012 argaţi sezonieri. –”– –”– –”– –”– Gorbuleac Pavel Emelianovic i 1904 ucrain ean –”– Gorbuleac Nichita Emelianovic i 1892 ucrain ean cetăţean URSS. Avea în proprietate 19 ha de pământ. 10-13 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 15 ha de pământ. 8-10 argaţi sezonieri. invalid de mâini 4 membri ai familiei. vacă. 2 bouri. 10 argaţi sezonieri. locuieşte cu soţia Avea în proprietate 19 ha de pământ. лошадь.Ivanovici Racoviţa Gheorghii Ivanovici 1887 –”– –”– copii. 12 oi. 1 copil de ani ha de pământ. a muncii agricole –”– fără de partid –”– Vetcorev Vladimir Fedorov 1913 –”– –”– –”– –”– –”– Ambracii Iacov Alexandrovi ci 1902 –”– –”– Dodon Pavel Semionovici 1887 –”– –”– Vutsarova Anastasia Fedorovna 1888 –”– –”– Тicel Şmil 1888 evreu –”– 6 membri ai familiei. 3 membri ai familiei. fost supus român. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 9 ani –”– Membru al partidului liberal. 1 argat permanent şi 10-12 argaţi sezonieri. cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani 6 membri ai familiei. 3 copii ci vârsta între 10 şi 20 de ani Locuieşte împreună cu fiica 5 membri ai familiei. Avea în proprietate 16 ha de pământ. Avea în proprietate un magazin şi uscătorie Avea în proprietate 29. 2 membri ai familiei. 1 ha de vie. 10 oi. 1 argat permanent şi 10 argaţi sezonieri Avea în proprietate 18 ha de pământ. 2 boi. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani. и 10 сезонных батраков. 2 bouri. dintre care 6 ha livadă.

uscătorie de prune Avea în proprietate 24 ha de pământ. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani Gorbuleac Nicolai Vasilievici 1902 –”– –”– 3 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 15 ani Smolenskii Semion Filipovici 1892 –”– –”– Smolenskii Mihail Filipovici 1907 –”– –”– 4 membri ai familiei. 5 argaţi permanenţi şi 12 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani 5 membri ai familiei. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. dintre care 3 ha livadă. 2 cai. uscătorie Avea în proprietate 17 ha de pământ. Avea în proprietate 20 ha de pământ. 5-6 argaţi Venit din agricultur ă Nu există –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– nu există –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . fiu de 17 ani Smolenskii Alexandr Filipovici 1895 –”– –”– 3 membri ai familiei. 2 ha de vie. până la 7 lucrători sezonieri. dintre care 6 ha de vie. 2 boi. Avea în proprietate 14 ha de pământ. 95 de oi. fiica de 14 ani Smolenskii Grigorii Filipovici 1896 –”– –”– 5 membri ai familiei. uscătorie. cal. cal. 2 cai. uscătorie. vacă. Avea în proprietate 19 ha de pământ. 2 ha vie. 3 de vie. 2 cai. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 10 ani 5 membri ai familiei. vacă. 19 oi. 3 ha de vie.Gorbuleac Vasilii Emelianovic i 1891 –”– –”– 6 membri ai familiei. 6 argaţi sezonieri. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi Smolenskii Piotr Filipovici 1902 –”– –”– sezonieri. dintre care 3 ha livadă. 2 argaţi permanenţi. Avea în proprietate 18 ha de pământ. până la 10 argaţi sezonieri. dintre care 5 ha livadă. 3 ha livadă. Avea în proprietate 18 ha de pământ. cal. dintre care 3 ha livadă.

Avea în proprietate 14. 1919 . Avea în proprietate 2 case. Avea în Venit din agricultur ă şi de la oloiniţă –”– s. a fugit s. Avea în proprietate 6. oloiniţă. 2 cai. Venit din agricultur ă. 2 case. argaţi sezonieri 6 .5 ha de pământ. 1. 2 cai. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 16 ani 5 membri ai familiei. dintre care 2 ha de vie.. 2 cai. 6 argaţi sezonieri. 4 argaţi perman. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 21 ani. –”– Tatăl membru al partidului liberal. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani –”– Membru al partidului liberal. 2 case. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani. naşt. şi 15 sezonieri. 3 vaci. 2 argaţi permanenţi şi 5 argaţi sezonieri.. Avea în proprietate 7.2 ha de vie.6 ha livadă. –”– Batrâncea 1893 –”– –”– 8 membri ai –”– Sunt lipsă –”– . argaţi sezonieri 6. 2 argaţi permanenţi şi 5 argaţi sezonieri.80 ha de vie. fratele Grigori.3 ha de pământ.2 ha de pământ. şi 10 sezonieri. Tatăl avea în proprietate 27 ha de pământ. cal. 3 argaţi perm. dintre care 2. an.2 ha de pământ.5 ha de livadă. –”– –”– –”– –”– –”– Lipcan Nadejda Vasilevna 1911 –”– –”– Sora Vasilisa.9 hа de vie. an. 1924. fiu şi soţia fiului Tambura Mihail Ivanovici 1894 –”– –”– Marian Grigorii Fedorovici 1899 –”– –”– 6 membri ai familiei. cal. dintre care 3 ha de vie. 21 oi. naşt. 100 de oi. 2 cai. 16. casă.6 de livadă. 3 case. 1 ha livadă. Tuzorî Venit din agricultur ă –”– –”– Venit din agricultur ă şi din activitatea de agent financiar –”– –”– Stratan Mihail Nicolaevici 1899 –”– –”– Burian Gheorghi Constantino vici 1883 –”– –”– 6 membri ai familiei. 50 de oi. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani sezonieri. vacă. 3. 20 de oi. 0.Harea Simion Vasilievici 1881 mold ovean –”– 18 ani 4 membri ai familiei – soţia. Călăraşi Efrosia Arsenii Gheorghievi ci 1896 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2. 2. mama de 80 de ani 4 membri ai familiei. 3 case.

Piotr Manuilovici Burlac Hristofor Fiodorovici 1897 –”– –”– Stratan Mihail Gheorghievi ci 1884 –”– –”– Trifan Alexandr Vasiliev 1910 –”– –”– familiei. 2 cai. 2 cai. s. Avea în proprietate 9 ha de pământ. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani. 20 de oi.. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 20 de ani. 6 argaţi sezonieri. o vacă. 5 membri ai familiei. o casă. o casă. Avea 9. o vacă. o vacă. 30 de oi.0 ha de pământ. 2 cai. Avea în proprietate 9. 6 argaţi sezonieri. 15 oi. Avea în proprietate 9 ha de pământ. 20 de oi. 8 membri ai familiei. proprietate 11. 2 cai. o casă.4 ha de pământ. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 19 ani. 2 boi. o vacă. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 20 de ani. 4 membri ai familiei. 1 argat permanent şi 8 argaţi –”– Membru al partidului liberal. –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– Venit din agricultur ă. 2 cai.4 ha de pământ. 2 argaţi permanenţi şi 8 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 11 ha de pământ. o vacă. casă. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 16 ani. Membru al partidului liberal. o pereche de boi. –”– –”– –”– –”– –”– –”– Vlas Ivan Gheorghievi ci 1909 –”– –”– Trifan Macar Ivanovici 1899 –”– –”– 7 membri ai familiei. o vacă. 3 argaţi sezonieri. Călăraşi –”– –”– –”– . 26 de oi. 4 membri ai familiei. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 7 membri ai familiei. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani Trifan Amfilofii Vasilievici 1888 mold ovean –”– Jomir Vasilii Stepanovici 1880 –”– –”– 3 membri ai familiei. o pereche de boi.5 ha de pământ. o fiică de 11 ani Avea în proprietate 5. 100 de oi. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani. 6 argaţi sezonieri.

Avea în proprietate 9 ha de pământ. dintre care 3 ha de vie. Trifan Vasilii Gheorghievi ci 1905 –”– –”– 6 membri ai familiei. 20 de oi. 4 lucrători sezonieri. şi vie. o casă. 2 cai. soţia 32 de ani Trifanov Vasilii Ivanovici 1884 mold. Gavriliţa Alexandr Ivanovici 1892 –”– –”– 2 membri ai familiei. 3 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 12 ha de pământ. o livadă. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani. o pereche de boi. Avea în proprietate 6 ha de pământ. 2 cai. –”– 6 membri ai familiei.2 ha de livadă.Gavriliţa Semion Ivanovici 1889 –”– –”– 6 membri ai familiei. 4 argaţi sezonieri. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. 15 oi.8 ha de pământ. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. 20 de oi.5 ha de pământ. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani 10 membri ai familiei. 1. 2 cai. Nichiforov Dionis Gheorghievi ci 1890 rus –”– 2 membri ai familiei. Lupanov Gleb Mihailov 1890 polon ez –”– 2 membri ai familiei. 2 copii. 49 de ani. 2 argaţi permanenţi şi 8 argaţi sezonieri. soţia Liudmila. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani. 1 ha de vie. o vacă. o casă. 2 vaci. casă. Avea în proprietate 5. Avea în proprietate 10. 20 de porci. soţia Maria.8 ha de pământ. Avea în proprietate 4. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani. Avea 10. o vacă. 3 case. 3 case. 2 cai.5 ha de pământ. o vacă. 6 argaţi permanenţi şi 12 argaţi sezonieri. o casă. 2 cai. Avea în proprietate –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– –”– –”– –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– –”– Membru al partidului –”– . 8 Lipcan Ivan Nicolaevici 1886 –”– –”– sezonieri. 26 de ani Stratov Serghei Stepanov 1912 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 vaci.

5 ha de livadă. 40 de oi. 2 cai. Avea în proprietate 5 ha de pământ. 2 vaci. o pereche de boi.copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 20 de ani Trifan Pavel Vasilievici 1894 –”– –”– 6 membri ai familiei. Trifan Gheorghii Nicolaevici 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. 2 cai. o uscătorie. 96 ha de pământ. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 5. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani. Dodon Ivan Gheorghievi ci 1892 –”– –”– 11. 30 de oi. o pereche de boi. o uscătorie. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. o vacă. 2 case. Leahu Stepan Ivanovici 1898 –”– –”– 6 membri ai familiei. dintre care 5. soţie Eni Constantin Ivanovici 1900 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 cai. 2 vaci. 2 liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . Avea în proprietate 7 ha de pământ. 2 case. Avea în proprietate 10 ha de pământ.5 ha de pământ. Avea în proprietate 10. un argat permanent şi 8 argaţi sezonieri. 20 de oi.6 ha de vie. Jornea Alexandr Dionisov 1878 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 cai. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. o vacă.5 ha de pământ. 2. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 19 ani. 2 case. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani. o vacă. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 5 ha de pământ. 20 de oi. 2 cai.

100 de oi. 2 cai. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 2 case. 4 porci. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. dintre care 17. Avea în proprietate 8 ha de pământ. o vacă. o vacă. o uscătorie. o vacă. 2 cai. Trifan Dionisii Vasilievici 1900 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din agricultur ă Membru al partidului liberal. soţia şi o fiică Dodon Clementii Gheorghievi ci 1884 –”– –”– 7 membri ai familiei. o pereche de boi. 2 case. o vacă. 30 de oi. 2 cai.8 ha pământ arabil. 2 vaci. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 20 de ani. Novîe Varzareştî . agent al bisericii /dosar. Avea în proprietate 9 ha de pământ. –”– 2 membri ai familiei. Avea în proprietate 33. 4 porci. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. uscătorie. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 20 de oi. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 19 ani. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 2 vaci. 20 de oi.5 ha de pământ. 6 porci. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 15 – pădure. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani.Trifan Semion Vasilievici 1892 –”– –”– 7 membri ai familiei. Narocos Andronic Iliici 1900 –”– –”– 3 membri ai famileie. Avea în proprietate 6 ha de pământ. locuieşte cu soţia case. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. 2 case. Mânza Stepan Gheorghievi ci 1878 –”– –”– 3 membri ai familiei. Avea în proprietate 12 ha de pământ. 2 cai. 2 case. 35 de oi. 2 cai. 5 copii. agent/ s. soţia şi o fiică Cozima Sidor Ivanovici 1874 Mold.

Avea în proprietate 8 ha de pământ. –”– –”– –”– –”– Primar în perioada aflării la guvernare a partidului liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Semion Gheorghii Mihailovici 1886 –”– –”– –”– –”– –”– Dodon Ivan Gheorghievi ci 1911 –”– –”– –”– –”– –”– Lungu Dmitrii Matveevici 1900 –”– –”– Marcu Dionisii Vasilievici 1898 –”– –”– 5 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. o vacă. Avea în proprietate 8 ha de pământ. 5 membri ai familiei. Avea în proprietate 10 ha de pământ. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. o vacă. argaţi permanenţi şi 15 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 17.6 ha de pământ. o vacă. 1 argat permanent şi 8 argaţi sezonieri. 10 –”– –”– –”– . un cal. o vacă. Avea în proprietate 15. 6 lucrători sezonieri. 3 cai. 11 oi. Avea în proprietate 11 ha de pământ. un cal. bou 11 oi. 5 membri ai familiei. Avea în proprietate 9 ha de pământ. mama în vârstă de 105 de ani. 25 de oi. 5 argaţi sezonieri. 2 cai. un fiu în vârstă de 12 ani. 5-6 argaţi. un fiu în vârstă de 2 ani. 15 oi. 3 membri ai familiei. 2 cai. o pereche de boi. 7 argaţi sezonieri. 2 cai.47 ha de pământ. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. 3 membri ai familiei. 2 copii. soţia. 7 copii. 20 de oi. 12 oi. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani.Marco Grigorii Semionovici 1876 –”– –”– Marco Constantin Semionovici 1891 –”– –”– 5 membri ai familiei. –”– Sunt lipsă –”– Avea în proprietate 10 ha de pământ. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani. 4 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. Dodon Ilia Grigorievici 1905 –”– –”– Semion Vasilii Grigorievici 1903 –”– –”– 9 membri ai familiei. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 15 ani 5 membri ai familiei. oloiniţă.

Gruşan Semeon Dmitrievici 1884 –”– –”– 5 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta între 6 şi 23 de ani –”– –”– –”– Macar Vasile Ivanovici 1914 –”– –”– Marian Mihail Fedorovici 1914 –”– –”– 5 membri ai familiei. 4 copii cu vârsta între 8 şi 21de ani 4 membri ai familiei. Deţinea 13. 13 oi. 3 –”– –”– –”– . –”– Membru al Partidului Liber –”– Petuşcan Gavril Constantinovici. 2 boi. Deţinea 16 ha de pământ. 2 cai . 1 lucrător permanent şi 8 lucră-tori sezonieri. Deţinea 12. Deţinea 12 ha de pământ. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. Deţinea 12. Deţinea 16. fiul 10 ani Deţinea 11 ha. o vacă. 2 cai.N –”– Corjan Gheorghe Vasilievici 1892 –”– –”– 6 membri ai familiei. –”– –”– –”– –”– –”– –”– Petuşcan Anisim 1879 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 cai. o –”– Membru al Partidului Liber s. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri.4 ha. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 2 cai.7 ha de pământ. Macar Vasile Gheorghievici 1887 –”– –”– 1890 –”– –”– 5 membri ai familiei. 28 de oi. 3 copii cu vârsta între 8 şi 19 ani 6 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 2 lucrători sezonieri. 1 lucrător permanent şi 28 lucrători sezonieri.3 ha de pământ. 2 copii cu vârsta între 12 şi 14 ani .oi.1 ha de pământ. 2 copii cu vârsta între 1 şi 3 ani –”– –”– –”– –”– –”– –”– Macar Vasile Alexandrovi ci. oi. 40 de oi. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri. Deţinea 15.4 ha de pământ.R.8 ha de pământ.15 oi. 5–6 lucrători sezonieri. 8 oi. Pituşca Timofeev Ivan Dmitrievici 1872 –”– –”– –”– –”– –”– Moghilda Ivan Vasilevici 1883 –”– –”– –”– Primar din partea partidului F. Deţinea 16. 3 copii cu vârsta între 5 şi 15 ani. 4 copii cu vârsta între 1 şi 10 ani 3 membri ai familiei. 10 oi. Deţinea 11. 2 cai. 6 argaţi sezonieri. 3 copii cu vârsta între 10 şi 26 de ani 4 membri ai familiei. 1893 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 boi.2 ha de pământ. deţinea 7 lucrători sezonieri.

6 membri ai familiei. 1 lucrător perma-nent ş 25 lucrători sezonieri. Deţinea 16 ha de pământ. Deţinea 10 ha de pământ. 3 cai. Deţinea 16 ha de pământ.3 ha de pământ. 2 copii cu vârsta între 11 şi 14 ani Buga Constantin Gheorghievici 1890 –”– –”– 6 membri ai familiei. Lozovan Ana Gheorghievna 1890 –”– –”– 3 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 2 boi. 25 de oi. 2 porci. 25 de oi.8 ha. 25 de oi.2 ha de pământ. 2 cai. 1 lucrător permanent şi 7 lucră-tori sezonieri.5 ha de pământ. Deţinea 20. 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri. 5 oi. Membru al Partidului Liber s. 25 de oi. fiul 15 ani Luca Grigore Ivanovici 1915 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 boi. 25 de oi. Deţinea 19. –”– Nu există –”– –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din agricultur ă. 10 oi.2 boi. 3 lucrători permanenţi şi 12 lucrători sezonieri. 4 copii cu vârsta între 6 şi 12 ani Marian Feodor Vasilevici 1869 –”– –”– 2 membri ai familiei.4 ha de pământ. 2 cai. soţia 64 de ani Marian Mihail Gheorghievici 1882 –”– –”– 3 membri ai familiei. Deţinea 14. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. Deţinea 12. Pituşca –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri. 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri. 45 de oi. 1 lucrător perma-nent şi 8 lucrători sezonieri. Deţinea 14. 2 cai. 3 copii cu vârsta între 1 şi 6 ani vacă. 5 copii cu vârsta între 5 şi 17 ani Hachi Stepan Vasilevici 1890 –”– –”– 5 membri ai familiei.. 3 copii cu vârsta între 17 şi 21 de ani Marian Alexandru Ivanovici 1910 mold ovan – ” –. 2 cai. 2 case.Gheorghievici copii cu vârsta între 13 şi 19 ani. 4 copii cu vârsta între 12 şi 19 ani Moghilda Constantin Isaevici 1899 –”– –”– 6 membri ai familiei.

30 de oi. 12 oi. 2 cai. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 2 şi 14 ani Lozovan Vasile Alexandrovici 1875 –”– –”– 8 membri ai familiei.8 ha de pământ. făcea speculă cu vin. 4 copii cu vârsta între 12 şi 19 ani Marian Nicolai Gheorghievici 1900 –”– –”– 5 membri ai familiei. 8 lucrători sezonieri. 2 copii cu vârsta între 20 şi 25 de ani Popescu Grigore Ivanovici 1887 –”– –”– 3 membri ai familiei. un cal. 2 lucrători permanenţi şi 15 lucrători sezonieri. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri.9 ha de pământ. 6 copii cu vârsta între 11 şi 20 de ani Cardivar Vasile Grigorevici 1895 –”– –”– 4 membri ai familiei. Deţinea 11 ha. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. o vacă. Deţinea 10 ha de pământ. 2 boi. 2 cai. 2 cai. Deţinea 11 ha. 1 lucrător perma-nent şi 6 lucrători sezonieri. 2 case. 1 lucrător per-manent şi 8 lucrători sezonieri. 2 cai. un cal. 1 lucrător permanent şi 6 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . 12 oi. mama Matasar Pantelei Ivanovici 1915 –”– –”– 4 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta între 9 şi 16 ani 5 membri ai familiei. 2 copii cu vârsta între 2 şi 6 ani Trocin Alexandru Vasilevici 1870 –”– –”– 6 membri ai familiei. 3 porci.Popescu Feodor Stepanovici 1915 –”– –”– 3 membri ai familiei. 12 oi. 3 case. 2 boi. făcea speculă cu vin. 6 oi. fiul 14 ani Petuşcan Vasile Constantinovici 1895 –”– –”– 5 membri ai familiei.9 ha de pământ. pămîntul jumătate îl dădea în chirie. . Deţinea 10. 2 case. 2 case. 2 cai. Deţinea 11. Deţinea 14 ha de pământ. Deţinea 10. 2 cai. Deţinea 11. 10 oi. ha de pământ. soţia. 3 copii cu vârsta între 8 şi 16 ani Marian Vasile Gheorghievici 1890 –”– –”– Deţinea 15 ha de pământ.

Stratan Mihail Constantinovici 1911 –”– –”– 5 membri ai familiei. Stratan Vasile Constantinovici 1900 –”– –”– 6. o uscătorie.5 ha. 2 lucrători permanenţi şi 6 lucrători sezonieri. 7. o vacă. 1 lucră-tor permanent şi 12 lucrători sezonieri. o vacă. tatăl. 2 boi. 1 lucrător per-manent şi 6 lucrători sezonieri. 3 copii. 2 boi. Deţinea 11 ha. sora. 3 copii lucrători sezonieri. Deţinea 12.10 ha de pământ. soţia 3. 2 case. Deţinea 12.Mîrzac Dumitru Fiodorovici 1910 –”– –”– 6 membri ai familiei. Stratan Vasile Dmitrievici 1897 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 boi. socrul. mama. 2 vaci. soţia şi doi copii. Deţinea 18. Stratan Visarion Ivanovici 1904 –”– –”– 7 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. soţia şi 2 copii 5.9 ha de pământ. Deţinea 27. soa-cra. 2. 2 case. 2 boi.9 ha de pământ. o vacă. Stratan Nicolai Dmitrievici 1886 –”– –”– 3 membri ai familiei. un cal.5 ha. o vacă. socrul. soacra. 2 case. soţia şi 2 copii. o vacă. 3 lucrători per- –”– Nu există s. 2 fiici şi ginerele. Deţinea 16. 2 cai. 4 boi. 4. Deţinea 12. 2 boi. 2 boi. Nişcani –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Cuzist –”– –”– Nu există –”– –”– Membru al Partidului „Garda de Fier” –”– –”– Primar liberal –”– –”– Liberal –”– . soţia.2 ha de pământ. mama. 1 lucrător per-manent şi 5 lucrători sezonieri.9 ha. Deţinea 12. Stratan Ivan Petrovici II 1886 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 boi. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. fiul 0. tatăl. fiul 26 de ani. Deţinea 19 ha de pământ. Stratan Constantin Ivanovici 1897 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 lucrători permanenţi şi 6 lucrători sezonieri. 2 vaci. Stratan Ivan Petrovici I 1865 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 lucrători permanenţi şi 25 luc-rători sezonieri. fiul 5 membri ai familiei. 1. 2 boi. soţia.

8. Cornovan Feodor Dmitrievici 1895 –”– –”– 1.9 ha de pământ. Răciula –”– cuzist –”– Nu există –”– –”– Antisovietic s. 2 boi. 1885 ucrain ean –”– 3. Deţinea 5 ha de pământ un bou. un bou. Deţinea 11. soţia şi fiul 7 ani manenţi şi 6 lucrători sezonieri. Deţinea 6 ha de pământ.2 ha de pământ. oi. . lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. un bou. prăvălie. forţă de muncă angajată. un cal. Branţevan Efim Antonovici 1890 mold ovan –”– 6 membri ai familiei. soţia şi 3 copii. Deţinea 11 ha. 4 copii cu vârsta între 19 şi 30 de ani 5 membri ai familiei. o vacă. angaja în sezon 5 –”– Nu există –”– Доход от земледел ия Liberal s. angaja lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. o vacă. pămîntul jumătate îl dădea în chirie. 5 copii cu vârsta între 14 şi 22 de ani 5 membri ai familiei. Vasiliu Vasile Vasilevici 1884 –”– –”– 2. un bou. Lîsîi Sofronie Feodorovici 1889 –”– –”– 3 membri ai familiei. Deţinea 13. 8 membri ai familiei.5 ha de pământ. Podgurschi Gheorghe Dmitrievici 1900 –”– –”– 4 membri ai familiei. de la 14 pînă la 20 de ani. Deţinea 11. Deţinea 19 ha de pământ. Deţinea 11. 3 copii cu vârsta între 12 şi 18 ani 6 membri ai familiei. Bucica Vasile Gheorghievici 1891 –”– –”– 7 membri ai familiei. 5. un bou. Bucica Gheorghe Ivanovici 1891 –”– –”– 6. 6 copii cu vârsta între 18 şi 21 de ani 6 membri ai familiei. Stratan Mihail Nicolaevici 1914 –”– –”– 3 membri ai familiei. Palanca –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– s. 1 lucrător permanent şi cîţiva lucrători sezo-nieri. forţă de muncă angajată. Hârjăuca . 0. Capetinschi Nicolai S. un bou. Deţinea aproximativ 8 ha de pământ. 4 copii cu vârsta între 8 şi 29 de ani. Deţinea 21 ha de pământ un bou. soţia şi 2 copii. lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. forţă de muncă angajată. 7. forţă de muncă angajată. tatăl şi fiul 9. Cernomaz Serghei Alexeevic 1888 –”– –”– 4.4 ha de pământ. un bou.

2 copii cu vârsta între 5 şi 9 ani 9. un bou. 2 copii cu vârDeţinea 11. Pauleşti –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Primar în timpul ţărăniştilor –”– * (aşa este Rusu Gheorghe Constantinovici Jarovnea Iacov Petrovici 1886 –”– –”– indicat în document) 4 membri ai familiei. fiica Maria 22 de ani 1. Гету Георгий Федорович 1897 –”– –”– –”– –”– –”– . un cal. 4 lucrători permanenţi şi cîţiva lucrători sezo-nieri. un bou. un bou. Olari Gheorghe Ivanovici 1880 mold ovan –”– 4 membri ai familiei. un bou. 2 copii cu vârsta între 16 şi 25 de ani 5 membri ai familiei. angaja – ” –– ” – Nu există –”– 4. boi. Deţinea 11 ha de pământ.3 ha de pământ.84 ha de pământ. 3 copii cu vârsta între 16 şi 19 ani 8 membri ai familiei. Olari Ivan Vasilevici 1909 –”– –”– 5 membri ai familiei.63 ha de pământ. 9 copii cu vârsta între 8 şi 23 ani * lucrători. Olari Vasile Ivanovici 1878 –”– –”– 2 membri. Olari Spiridon Vasilevici 1906 –”– –”– 3 membri. Deţinea 12.. un bou. un bou. angaja lucrători zilieri. 1900 –”– –”– –”– –”– –”– 6.6 ha de pământ.16 ha de pământ. Deţinea 9. Deţinea 29.R. o vacă. –”– Locotenent în armata română. 4 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 2 şi 6 ani. soţia şi fiica înfiată 2. имел 2 lucrători permanenţi şi cîţiva lucrători sezo-nieri. angaja în sezon lucrători. Deţinea 12. 2 cai. Olari Ignat Dmitrievici 1887 –”– –”– 8 membri ai familiei. Membru al Partidului Liber –”– –”– s. . angaja lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. Popescu Ivan Igorovici 1901 –”– –”– 4 membri ai familiei. 5. llider al organizaţiei partidului F.4 ha de pământ. Deţinea 14. Deţinea 13. un bou. angaja lucrători zilieri.2 ha de pământ. angaja lucrători zilieri. soţia şi 2 copii 0. Deţinea 12.4 ha de pământ. angaja lucrători zilieri. Ghetu Vasile Feodorovici 1895 –”– –”– –”– –”– –”– 7.8.. 3. soacră. Deţinea aproximativ 7 ha de pământ.N. 5 copii cu vârsta între 5– 14 ani.

Sipoteni Venit din toată gospodări a Regalist s. 12 vite cornute. 2. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri. 10 lucrători sezonieri. Deţinea 25.5 ha de pământ. 2 boi. Balan Gheorghe Vasilevici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei cu el. oi. Bahmut –”– Liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . pînă la 20 lucrători sezonieri. 10 lucrători sezonieri. Deţinea 14. Grosu Damian Ivanovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei cu el. Budorau Feodor Harlampievici 1904 –”– –”– 7 membri ai familiei cu el. 1. 2 case. 2 boi. oi. oi. Deţinea 10.5 ha de pământ. 1 cal. Deţinea aproximativ 10 ha de pământ. 4. Bounegru Ivan Antonovici 1880 –”– –”– 2 membri ai familiei cu el. o vacă. Deţinea 14.8. o casă. Moraru Profir Vasilevici 1902 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el. o vacă.76 ha de pământ. 5. 10 lucrători sezonieri. 2 boi.8 ha de pământ. oi. 4 boi. o vacă. 2 case bune. Deţinea 19. 2 cai. Deţinea 12. o vacă. 7.8 ha. 3. 10 lucrători sezonieri. 2 case. Moraru Ivan Vasilevici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei cu el. Адам Иван Васильевич 1893 –”– –”– sta între 10 şi 19 ani. Deţinea 14. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. –”– Liberal s.5 ha de pământ. 2 boi. lucrători sezonieri pînă la 10 oameni. 10 lucrători sezonieri. Bounegru Afanasie Ivanovici 1908 –”– –”– 3 membri ai familiei cu el. 6 membri ai familiei. 2 boi. 6. boi. 2 case. Deţinea 14. 2 boi. 4 детей. Deţinea 18 ha. 2 case.15 ha de pământ. o vacă. oi. 2 case. (indescifrabil). Grosu Pavel Vasilevici 1898 mold ovan –”– 6 membri ai familiei împreună cu el 0.0 ha de pământ. Budoian 1890 –”– –”– 8 membri ai lucrători zilieri. с 21 по 12 лет 9.

корова. boi. 5 lucrători permanenţi. Popa Nicolae Platonovici 1894 –”– –”– 5 membri ai familiei.10 ha de pământ. prăvălie. 4. Volcineţ –”– Primar în timpul ţărăniştilor –”– –”– Nu există –”– –”– Secretar la Partidului Ţărănist –”– –”– Liberal –”– –”– –”– –”– . Deţinea 11 ha de pământ. o vacă. 2 лошади. o vacă. treerătoare Deţinea 6 ha de pământ. 15 lucrători sezonieri. buhăiaş. Capustinschi Dumitru 1895 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el. 10 oi. 1 cal. cai. Deţinea 8 ha de pământ. 3 copii cu vârsta între 12 şi 17 ani. 2 lucrători sezonieri. Deţinea 13 ha de pământ. 2 boi. oloiniţă. o vacă. 2 copii cu vârsta între 9 şi 19 ani. 4 lucrători permanenţi. soţia. Deţinea 16. 4 membri ai familiei. Curmei Maxim Gheorghievici 1895 –”– –”– 5 membri ai familiei. satâr pentru tocat paie. 10 oi. 20 de oi. Panov Ilarion 1880 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el. fiul 19 ani. Hohot Constantin Ivanovici 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. Carp Nicolae Feodorovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri. 3. Deţinea 14. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. 2 case. 2. treerătoare. 5. 0. Deţinea 2 ha de pământ. 9. 3 copii cu vârsta între 6 şi 15 ani. –”– –”– Liberal –”– –”– Antisovietic s. oi. oloiniţă. 2 vaci. Deţinea 6 ha de pământ.Vasile Semeonovici familiei cu el. Zestrea Leonid Grigorevici 1898 –”– –”– 1. 2 cai.5 ha de pământ. 1 cal. oloiniţă. 2 boi. 2 fii 21 şi 29 de ani. 2 cai. 5 –”– Primar pînă la puterea sovietică . 1 cal. Negru Vasile Ivanovici 1889 –”– –”– 3 membri ai familiei. satâr de tocat paie. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 2 boi. 8. o vacă. oi. o vacă. moară.

1 lucrător permanent şi 4 lucrători sezonieri. Deţinea 10 ha de pământ. 4. Deţinea 14 ha de pă-mânt. 2 copii cu vârsta între 10 lucrători permanenţi. 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. soţia. 7. Deţinea 18. soţia. soţia şi mama. 15 lucrători sezonieri. Otgon Efim Alexandrovici Simion Ivan Nicolaevici 1885 –”– –”– 3 чл. Deţinea 16. 2 copii cu vârsta între 17 şi 29 de ani 2. antisovietic s. antisovietic –”– . 1 –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Liberal –”– Доход от своего хозяйства Liberal. 1 lucrător permanent şi 13 lucrători sezo-nieri. 2 cai.5 ha de pământ. 2 vaci. soţia. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 2 case.5 ha de pământ. casă. 10 oi. o vacă. Negru Gheorghe Semeonovici 1890 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 cai. 2 cai. 2 casă. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezo-nieri. Lupă Gheorghe Sirafimovici 1885 –”– –”– 2 membri ai familiei – soţia.5 ha de pământ. 3 copii cu vârsta între 9 şi 23 de ani. Ganea Constantin Antonovici 1890 –”– –”– 2 membri ai familiei. 3. Deţinea 10 ha de pă-mânt. treerătoare. Deţinea 19. Chicu Ivan Grigorevici 1875 mold ovan – ” –. 8.5 ha de pământ.6. 2 cai. 2 vaci. 2 boi. 2 boi. Deţinea 14. 2 boi. Deţinea 13. 4 membri ai familiei. 2 case. 2 vacă. 2 vaci. oi. casă. семьи. Jimbei Mihail Gavrilovici 1912 –”– –”– 3 membri ai familiei. Carp Efim Feodorovici 1882 –”– –”– 5 membri ai familiei. 0. o vacă. жена и сын 9. 4 vaci. 4 boi. Deţinea 29 ha de pământ. Puşcaş Nicolae Grigorevici 1899 –”– –”– 2 membri ai familiei. porci. o vacă. 2 cai. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 3 scroafe. 1. Volcineţ –”– –”– –”– –”– Ţărănist –”– –”– Liberal.5 ha de pământ.

Deţinea 8 ha de pă-mânt.5 ha de pă-mânt. 1870 –”– –”– În doi cu soţia. Negru Ivan Semeonovici 1906 –”– –”– 2 membri ai familiei. 18 oi. livadă 6 ha. 1 cal. 1 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Liberal. 2 copii cu vârsta între 15 şi 18 ani. 1 lucră-tor permanent şi 7 lu-crători sezonieri. 10 oi. 2 vaci. 2 cai. 1 lucrător permanent şi 12 lucră-tori sezonieri. Deţinea земли 15 ha. 2 boi. 7. lucrător permanent şi 4 lucrăto-ri sezonieri. 6. 2 scroafe. 2 vaci. 2 scroafe. 2 cai. 2 vaci. 2 case. antisovietic –”– –”– –”– –”– . 9 copii cu vârsta între 1 şi15 ani. 2 boi. Parfent Constantin Petrovici 1880 –”– –”– Doi împreună cu soţia. Tataru Grigore Ivanovici 1893 –”– –”– 9 membri ai familiei. soţia şi fiul. o vacă. Deţinea 12 ha de pământ.. 0. 15 oi. 1 cal. 2 scroafe. 2 vaci. magazin. 4 copii cu vârsta între 7 şi 17 ani. 4 copii cu vârsta între 12 şi 23 de ani. 2 cai. Deţinea 9 ha de pă-mânt. 9. Mîţa Vasile Feodorovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei. 3 scroafe. 1 lucrător permanent şi 7 lucră-tori sezonieri. 2 boi. Deţinea 11 ha de pă-mânt. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri. 2 vaci. 1 cal. Curmei Grigore Ivanovici Desneanu Petru Semeonovici 1886 –”– –”– În trei cu soţia şi fiul.şi 23 de ani. Deţinea 11. 2 boi. Deţinea 19 ha de pământ. 8. Deţinea 8 ha de pământ. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. Gaibu Nicolae Gheorghievici 1893 –”– –”– 6 membri ai familiei. CiumaşVlad Dumitru Efimovici 1888 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 boi. 2 case. 25 de oi. 1. 1 lucrător permanent şi 10 lucră-tori sezonieri. 2. 5. o vacă. argaţi.

element anti-sovietic –”– –”– –”– –”– . Ralea-Ţugui Elena Mihailovna 1887 –”– –”– 2 fii. 2 cai. Deţinea 12 ha. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri. Vlad Dorofei Stepanovici 1880 –”– –”– Soţia. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. Deţinea 13 ha. 1 lucră-tor permanent şi 7 lu-crători sezonieri. 10 oi. 6. –”– –”– –”– –”– Ţărănist. 2 vaci. 2 cai. Popa Feodor Iacovlevici 1880 –”– –”– Soţia. 5 oi. 8. 1 cal. Grosu Vasile Feodorovici 1880 –”– –”– Soţia şi fiul. 0. 2 свиньи. 2 porci. Deţinea 18 ha. Curmei Nicolae Feodoro-vici 1913 –”– –”– 2 membri ai familiei. 2 case. 2 boi.3. 2 porci. 2 boi. 9. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. Deţinea 8 ha de pă-mânt. 2 vaci. 2 case. 2 case. 2 коровы. 2 case. 1 корова. Deţinea 13 ha de pă-mânt. avea 7-8 lucrători sezonieri. moară. 2 vaci. 2 boi. o vacă. o vacă. Calaraşan Gheorghe Volfovici 1885 –”– –”– Soţia şi fiul. lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 2 case. 2 vaci. 6 oi. furcă. anti-sovietic –”– –”– Element anti-sovietic –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– Liberal. Deţinea 13 ha. 4. 2 case. 7 oi. treerătoare. Tofan Ivan Procopievici 1903 –”– –”– Soţia. 5. 2 boi. 7. treerătoare. 3 cai. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 6 porci. 1 lucrător sezonier şi 4 lucrători. 2 case. 2 boi. treerătoare. Deţinea 10 ha. Deţinea 9 ha. soţia şi fiul. Puşcaş Gheorghe Vasilevici 1895 –”– –”– Soţia şi fiul.

5 copii cu vârsta între 14 şi 28 de ani. Spinei Vladimir Feodorovici 1883 –”– –”– Soţia 54de ani. 1 cal. Pămînt 8 ha. 3 lucrători permanenţi şi 15 lucră-tori sezonieri. fiica 20 de ani. de la 28 pînă la 30 ha. 2 lucrători permanenţi şi 2–3 lucrători sezonieri Pământ 10 га. 2 cai.1. 4. 2 vaci. 15 oi. 3 vaci. angaja . Timiliuţ Venit din agricultur ă Liberal –”– Venit din agricultu ră şi oloiniţă Liberal –”– Venit din agricultur ă şi din uscătorie Ţărănist –”– Venit din agricultur ă Liberal –”– Venit din agricultur ă –”– Venit din agricultur ă. 2 cai. 2 vaci. chiriaş de pămînturi. 2 boi. 2 cai. Olevschi Petru Constantinovici 1876 mold ovan –”– Soţia născută în 1878. Prunici Alexandru Grigorevici 1891 mold ovan –”– Soţia 47de ani. 2 cai. 2 Venit din agricultur ă –”– s. 3. 30 de oi. 5. 2 case. 1 cal. viţei. viţei 4. un porc. 6. deţinea o prăvălie de galanterie. 5 lucrători perma-nenţi. 5 sezonieri. 1 casă. 1 lucrător permanent. 1 uscătorie de prune. lucrători angaja permanent. Candel Şoel Volfovici 1887 Евре й –”– Soţia 66 de ani. 1 casă. 6 copii cu vârsta între 10 şi 20 de ani. Pămînt 21 ha. 15 oi. Pământ 13 ha. angaja lucrători sezonieri şi 1-2 lucrători permanenţi. 3–4 lucrători sezonieri şi 4 lucrători perma-nenţi. o vacă. Olevschi Vasile Gheorghie- 1883 –”– –”– Soţia 50 de ani. 15 oi. oloiniţă. Pământ 12 ha. 2 copii cu vârsta în- 3 case. 2 lucrători permanenţi. 8 copii cu vârsta între 6 şi 20 de ani. Pămînt 14 ha. 5 sezonieri. 2. 5– 6 sezonieri. o vacă. o vacă. 7. 3 copii cu vârsta între 17 şi 20 de ani. a fost Liberal –”– . Spinei Grigore Feodorovici 1870 –”– –”– Soţia 56 de ani. 2 cai. o vacă. 4 copii cu vârsta între 17 şi 30 de ani. chiriaşă de pământ 10 ha. З pământ 15 ha. Ţurcan Parascovia Petrovna 1895 –”– –”– Văduvă.

16 oi. 1 lucrător permanent. Fond 19. 9. 0. 2 porci. angaja 1 lucrător permanent. Tataru Nicolae Ivanovici 1910 –”– –”– Soţia şi 2 copii. 1 lucrător permanent. 2. fiica. bou. 2 cai.vici tre 17 şi 20 de ani. Deţinea 9 ha de pă-mânt. Безопасности Arhiva MAI RM. Deţinea 10 ha de pă-mânt. 2 boi. 3– 4 sezonieri. chiriaş de pământ 5 ha. chiriaş de pământ 5 ha. 1. David Grigore Andreievici 1890 –”– –”– Soţia 48 de ani. 13 oi. Deţinea 6 ha de pămâ-nt şi arenda 5 ha. 20 de oi. uscă-torie. 63-74 (semnătura indiscifrabilă) (semnatura indiscifrabilă) . 1 lucrător permanent. 2. regalist. 2 boi. uscătorie. 6–7 lucrători sezonieri. Каларашского РО НКВД Сержант Гос. Deţinea 3 ha de pă-mânt. 3– 4 sezonieri. Tataru Efim Ivanovici 1895 –”– –”– Soţia şi 4 co-pii cu vârsta între 4 şi 13 ani. o vacă. 6 lucrători sezonieri. 2 boi. Potea Gheorghe Constantinovici 1887 –”– –”– Soţia. 2 copii cu vârsta între 18 şi 23 de ani. 1 cal. o scroafă. oloiniţă. Pămînt 15 ha. f. 1 lucrător perma-nent. concasor de porumb. 2 vaci. primar Venit din agricultur ă şi din creşterea animalelor –”– Venit din gospodări e Speculant s. 1 lucrător permanent. 8. 2 boi. уполн. 2 vaci. uscătorie. Vlad Vasile Ivanovici 1882 mold ovan Cetăţian al URSS Soţia. 3 vaci. inv. d. 2 cai. 10 lucrători sezonieri. element anti-sovietic –”– –”– Element anti-sovietic –”– –”– Liberal. Безопасности П/оп. viţei. o vacă. element anti-sovietic Начальник Каларашского РО НКВД Лейтенант Гос. 12 lucrători sezonieri. Volcineţ –”– Liberal. 1.

19. ţăran mijlocaş.№ 74 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL CĂLĂRAŞI. fiica maria -7 ani. Călăraşi timp de 1. 2. sergent în poliţia din or. Călăraşi. Călăraşi. de 31 de ani.5 ani sergent în poliţia din or. deţine 2 ha de pământ. nepoata –Eudochia Rău de 9 ani soţia: Irina Condr. 2. fiul: Ion -4 ani ţăran mijlocaş. fiul Gheorghe -12 ani fiica Veronica – 10 ani ţăran sărac deţine 1. practică agricultura s. fiul Ion de 1 an soţia: Efimia Gheorghievna. 1. casă. Călăraşi timp de 10 ani s. Călăraşi timp de 9 ani s. practică agricultura giu Constantin ovici. Călăraşi timp de 4 ani agent în poliţia din or.28 de ani. contabil al asociaţiei săteşti de consum s. 0.5 ha de pământ. de 29 de ani.60 ha de viţă de vie. Călăraşi..5 ha de pământ. 1 ha de viţă de vie sergent în poliţia din or. f. fiica Agafia -10 ani. Călăraşi. inv. renumele şi atronimicul Anul naşte -rii 1909 Naţionalitatea moldovean Starea familiară. 1 vacă. Călăraşi. CU INDICAREA AVERII FIECĂREI FAMILII СПИСОК семей подлежащих депортации с указанием имущественного положения каждой семьи .20 ha de viţă de vie şi 0. f. fiul Valentin – 3 ani. deţine casă. ANGAJAŢI AI POLIŢIEI PÂNĂ LA ANEXAREA BASARABIEI [fără dată] s. – 28 de ani. 1 casă. numărul persoanelor aflate la întreţinere Starea materială (suma capital) an Rodion ovici oi Grigore ovici 1906 moldovean soţia: Ulita Nicolaevna. Fond. -29 de ani. 2 boi. fiica: Maria-6 ani. de 35 de ani. PASIBILE DE DEPORTARE . Călăraşi Numele. casă. casă. 0. agricultor ţăran mijlocaş. d. Călăraşi timp de 9 ani Domiciliul s. fiul Tudor -5 ani soţia: Minodora Alexandr.20 ha de livadă şi 0. agricultor AMAI RM. Nichita -9 ani.5 ha de pământ. deţine 1 ha de pământ. 2 ha de pământ ţăran sărac. practică agricultura sergent în poliţia din or. fiul Zaharia -5 ani u Alexei vici 1895 moldovean ma Alexei ovici 1904 moldovean soţia: Zinovia Ilinişna. 75 № 75 LISTA FAMILIILOR DIN SATUL CĂLĂRAŞI. deţine 3. Călăraşi. 2 cai. deţine o casă. 1912 moldovean Vasile rghievici ătut pe Pinealarul 1906 moldovean soţia: Elizaveta Vas. Mijloace de existenţă şi alte venituri până la venirea armatei roşii sergent în poliţia din or. Călăraşi timp de 7 ani s.20 ha de pădure ţăran mijlocaş.

13.40 1 – 2 1 30 4 2 3.60 0. patronimicu l Situaţia familiară Cetăţenia Surse de existenţă Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Anul naşterii 1.3 0.Situaţia materială Naţionaliaatea Prune uscate. Arapac Gheorghe Alexandrovici Cofari Nicolae Gheorghiev. Аna de12 ani Soţia: Ана. s. domiciliul s. Călăraşi s. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi16 aniт Soţia: Alexandra – 51 de ani. URSS 12 0. URSS 20.80 4.40 2 2 2 – 2 50 5 2 7. Căpitan Vasile Vasilievici 1883 mold URSS 14. Călăraşi s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani Soţia: Reveca de 40 de ani. Călăraşi s. Călăraşi Numele.40 1 2 – 2 20 3 2 10. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi20 de ani 8 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 17 ani Soţia: Natalia de 36 ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 9 ani Soţia: Chira de 41 de ani. Trifon Vasile Gheorghievici Gavriliţă Ion Ivanovici 1907 mold. Drăniceri Marina Ivanovna Vlas Ion Gheorghie vici 1892 mold. fiica Suzana de 14. URSS 11 0. Trifan Simion Vasilievici 1902 mold URSS 13 1 5 3 – 3 2 30 6 1 5 6.42 de ani. Călăraşi s. URSS 13. URSS 11. Călăraşi с. Călăraşi s.40 1 2 – 2 30 5 5 1903 mold. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 20 ani Soţia:Parascovia -52 de ani. 1883 mold. Trifan Alexandru Vasilievici 1910 mold.. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 11şi 19 ani 14. 31 de ani. Sezonieri 10 12 20 10 15 6 8 7 12 15 10 18 10 10 №№ d/o oi . URSS 1 2 – 1 20 3 1 2. Burlacu Hristofor Fiodorovici 1897 mold. Călăraşi s. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi13 ani Soţia de 50 de ani. 1891 mold.40 2 2 – 2 20 4 2 11. Călăraşi s. 1882 mold URSS 16 0. 7 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 18 ani Soţia: Anastasia de 50 de ani. URSS 11. prenumele. Călăraşi s.90 3 2 – 3 2 50 10 4 4. URSS 11.6 0 0.2 0 0.5 0 1.7 1 3. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani Soţia: Taisia de. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani Soţia: Maria de. URSS 14. Călăraşi s. Bătrâncea Petru Manoilovici 1894 mold. Călăraşi s. 27 de ani. Călăraşi s.40 2.80 2.8 Viţă de vie 1 Liva dă 1 Adresa. URSS 1 2 1 – 2 2 80 4 2 14.2 0 12 0.50 2 2 – 2 30 4 2 Lucrători perman.50 2 2 – 2 50 5 2 5. Călăraşi с.2 0 1 2 1 2 – 2 20 4 2 12. URSS 12 0. Gavriliţă Constantin Dimitriev. s. Stratan Manoil Gheorghie vici 1885 mold. Trifon Macari Ivanovici 1899 mold. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 13 ani Soţia: Lucheria de 33 de ani..20 2.60 4 1 2 1 – 3 1 3 9. Pământ (ha) inclusiv porci case boi vaci cai Total Soţia:Teodosia .80 2 2 – 2 2 – 10 2 8. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi15 ani Soţia Alexandra de 33 de ani. 1882 mold.

Călăraşi s. Călăraşi 21. 21. URSS 19.. Lipcan Ion Nicolaevici 1886 mold.. URSS 29.50 2 – 3 2 105 12 4 21 Agri cultură s. URSS 26. Dodon Clementi Gheorghiev. Călăraşi 12.6 0 2. URSS Fiul: Afanasie de 26 de ani. 1912 mold. URSS 17.50 0. URSS 22. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani Soţia: Ana de 47 de ani. Efros Arsenie Gheorghievici 1896 mold. Gavriliţă Simion Ivanovici Gavriliţă Alexandru Ivanovici Stratu Serghei Stepanovici Trifan Vasile Gheorghie vici Norocos Ilie Ivanovici 1906 mold. Călăraşi 11. URSS 25. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 11şi 19 ani Soţia: Eugenia de 32 de ani.50 2 – 4 3 60 5 1 6 25 Agri cultură s.20 3 2 – 2 85 7 3 15 19. URSS 18.. 3 copii cu vârsta cuprinsă între – 9 şi 19 ani Soţia: Maria de 56 de ani.8 1 1.1 1.4 0 13. 1893 mold.2 0 1 2 3 – 4 2 40 10 4 15 Agri cultură s..2 0 1. URSS 23. Fiica Vasilisa (indescifrabil) ani 15. 3 copii cu vârsta cuprinsă 14. Călăraşi 18 1.5 0. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani Soţia: Eugenia de 28 de ani. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani (lipsec datele) 12.15. Soţia: Ecaterina de 61 de ani Soţia: Liudmila. 35 de ani.40 2.90 5. Călăraşi 20 3 2.7 3 12 1 2 2 7 – 10 7 30 1890 URSS 3 10 2 – 2 2 65 7 1 5 26 . Călăraşi s.40 2 2 – 1 30 4 3 12 Agri cultură Agri cultură s.4 3 1 1 – 4 2 57 6 1 4 42 28. 1865 mold.8 0 2 3 2 – 2 2 30 4 1 2 15 Agri cultură s. de 44 de ani Soţia: Ecaterina de 49 de ani. Călăraşi 24.5 0 15. Trifon Anfilohie Vasilievici 1889 mold.30 3 1 – 2 1 30 5 2 11 0.60 6. Trifan Dionisie Vasilievici 1900 mold.10 1. URSS Soţia şi 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani Soţia: Maria de 26 de ani. URSS 16. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 14 ani Soţia de 60 de ani. Călăraşi 15.50 1 – 2 2 30 4 2 12 Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură s.40 1 – 2 2 42 7 3 13 12 1 4 1 – 2 1 24 3 6 27. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 17 ani Soţia: Stepanida. Călăraşi s.60 1 – 2 2 – 4 1 2 18 Agri cultură s. Jomir Vasile Stepanovici Leahu Ştefan Ivanovici 1875 mold. Fiica Vera de 7 ani Soţia …. URSS 20. Norocos Andronic Ilici 1901 mold. URSS 1895 mold. 1885 mold. Călăraşi 13. Călăraşi s. Călăraşi 17. Călăraşi s. 1860 mold. Lupanov Gleb Mihailovici Dodon Spiridon Ivanovici 1890 polonez mold. URSS Soţia: Elizaveta de 37 de ani. Trifon Pavel Vasilievici 1894 mold. 30.4 0 1 2 2 – 2 2 80 5 3 15 Agri cultură s. URSS 11. 2 copii de 18 şi 20 de ani Soţia: Frivonia de 42 de ani. Călăraşi s.5 0 1 2 2 – 4 2 40 6 3 16 Agri cultură s. 8 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 25 de ani Soţia: Alexandra de 49 de ani. Călăraşi s.

Fiul Iosif –15 ani. s.60 4 2 2 7 145 15 1 8 34 Agri cultură s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani Soţia: Tatiana..n. 1894 mold. 1 casă. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani Soţia: Ludmila. 43. a. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani Soţia: Анa. Călăraşi 1885 mold. URSS 13. 2 case. URSS între 13 şi 24 de ani Soţia:Ecaterina. Călăraşi 11.4 0.rotaţie de capital speculă s.Варвара. motor.31. URSS 39.. URSS Soţia. Călăraşi s.000 лей – rotaţie de capital. Mainfeld Lupu haimovici Beleanski Şleer Şaevici 1911 evreu URSS 1 casă. 42 de ani.20 1 2 – 1 30 5 – – 10. Călăraşi 46. URSS 38.000 lei.. Zelinschi Leon Vladimirovici Bleher Ianku Nahimovici Mainfeld Şmil Haimovici 1897 rus URSS moară.20 2 2 – 1 35 3 2 8 10. URSS 37. oloiniţă...70 1 – 2 1 – 2 – 5 Agri cultură с s. sora. Călăraşi s. с. 45 de ani. Călăraşi 1913 evreu URSS 2 cai. 34.5 1. de 53 de ani. малотарка.80 1 1 2 – 2 45 5 – 8 14. de 20 de ani Soţia (lipsec datele) 28 2. Lipcan Constantin Nicolaevici 1898 mold.. Lipcan Vasile (în România) Nicolaevici (fiul Grigore) Nechifor Dionisie Gheorghevici Jolcovschi Gheorghe Afanasievici Bătrâncea Lavrentie Mihailovici Trifan Vasile Ivanovici 1924 mold. magazin.1896. Călăraşi s. URSS 32. de 27 de ani. 2 copii de 15 şi 17 ani Soţia: Hana. Bleher Strul Şumilovici 1895 evreu URSS magazin. 42. URSS 36. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani Soţia: Elena.40 1. de 49 de ani. motor. 1887 evrei URSS Moara în arendă 6 – speculă . 35.. 1 vacă 4 9 morărit s. 100.40 0. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 26 de ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi19 ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani Soţia: Haika..80 4 2 2 2 4 120 10 1 5 28 с/х s. magazin 100. Călăraşi 40. 33.20 1 2 – 2 25 3 2 10 Agri cultură Agri cultură speculă s. rotaţie de capital de 200. 17 ani. 1882 evreu URSS magazin. Călăraşi 45. Călăraşi s.000 lei – rotaţie de capital speculă s. de 57 de ani. 3 cai 5 15 41. Călăraşi s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani Soţia: Roizel. oloiniţă.60 1..20 1. Călăraşi s. Tifle –14 ani Soţia: Pesea de 46 de ani.8 1.. Amarie Toma Mihailovici 1889 mold.. 1881 mold. mare speculant speculă speculă 1895 evreu URSS 1 casă. Călăraşi s.8 – 7 1 – 2 1 – 32 2 10 Agri cultură Agri cultură Agri cultură Aren da prop păm. Călăraşi s...4 0. 2 cai 44. Călăraşi 36. fiul Zeilih – 3 ani Soţia: Hana 48 de ani 10. moară.1 0. Odobescu Elena Băxănean Ana Constantinovna Bleher Nahman Şumilovici 1892 mold. 28 de ani Soţia: Frodal – 49 de ani. малотарка.2 4 5. 100. fratele Petru -18 ani.. Călăraşi 1903 rus URSS (lipsec datele) 18 4 3 1 – 5 3 – 5 4 32 1893 молдов .000 lei .

fiica Riva de 25 de aniSoţia: Maria de 38 de ani. Călăraşi s.47. 1877 evreu URSS 49.... 1 vacă. Călăraşi 2 casă. 1 cal 1 casă. 1911 mold.. Soţia: Estra de 65 de ani Soţia: Beila 66 de ani. de 24 de ani Soţia: Nadejda. URSS 58. URSS 60. 1912 mold. столовка 64.000 lei –rotaţie de capital оборот (casa naţionalizată) specula c. 25 oi. 3 ha de pământ agri cultură învă ţător agri cultură agri cultură agri cultură - 57. 1877 evreu URSS 50. 1 ha de pământ 59. 3 lucrători permanenţi. Călăraşi 2 case. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 21 de ani soţie Magazin. 3 ha de pământ. 1895 mold. 300. Fiul Iaşa . Călăraşi s. Călăraşi s. fiica Emilia -19 ani 1 casă. 3 га земли. 2 ha de livadă s.20 de ani Soţie nu are Fiul: Fraim de – 29 de ani.. 53.. Călăraşi 63... Călăraşi s. URSS 51. fiul de 1 an. 1907 mold. 1903 mold. magazin.2 ani – 1 casă. magazin de mezeluri . 1 casă. URSS Soţia: Eugenia. magazin - specula 1 casă. s. 52. Solter Kopel 1865 evreu URSS 48. 1888 mold.. fiul de 2 ani soţia – 58 ani 2 copii.. Burca Leon Gheorghie vici 1894 mold. URSS 3 ha de pământ . 2 ha de pământ 1 casă. 1913 mold. de 29 de ani Soţia: Parascovia – 25 de ani. de 19 ani. de 26 de ani.. URSS 56. 1 vacă. Călăraşi 10 ha de pământ. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi-8 ani Soţia Maria. Călăraşi s. Călăraşi s. Ţukerman Berku Mihelevici Malah Haim Arn. URSS – 62. Jornea Gheorghe Fiodorovici Discant Vasili Artiomovici Amarie Filimon Ivanovici Cebotari Nicolai Danilovici Gavriliţă Ion Gheorghievici Botezat Teodor Nicolaevici Amarie Grigore Ivanovici Gaitan David Ivanovici Borş Nicolai Nicandrovici Cucu Mihail Ivanovici Bulanţev Ion Sergheevici Borş Ştefan Nicandrovici Padihovici Dmitri Franţovici Botezat Trofim Grigorievici 1885 mold. una dintre ele -cu 2 nivele.. 2 ha de pământ. Călăraşi s. uscătorie specula 1 casă cu 2 nivele. Călăraşi s. moară. Călăraşi s. Călăraşi s.. 1 lucrător permanent şi 7 sezonieri. Fiul: Constantin . Călăraşi s. Călăraşi с s. fiul Victor – 2 ani Soţia şi 4 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani - agri cultură dubă lărit învă ţător învă ţător 1 casă 1 casă cu 2 nivele. 1878 rus URSS 1 дом. 2 boi. Călăraşi s. 1905 mold. URSS Fiul: Iosif de 34 de ani. morărit s.1 casă agri cultură agri cultură agri cultură agri cultură agri cultură с s. 5 porci. de 17 şi-25 de ani Soţia: Domnica 37 ani. 2 copii de 1 şi 4 ani Soţia: Minodora -29 ani Soţia: Ana. URSS Soţia: Elena 25 de ani. 1 casă 1907 rus URSS 1907 mold. URSS 1910 rus URSS 55. 2 ha de pământ 61. Călăraşi s. URSS 1 casă.. 1915 rus URSS Soţie -25 ani. 54..

1 ha de pământ земли 1889 mold. Raionul Călăraşi Total Şeful statului major operativ: AMAI RM. 33-35 ( semnătura indescifrabilă) № 76 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR CONSIDERATE „ELEMENTE COTRAREVOLUŢIONARE ŞI ANTISOVIEICE” DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 9 iunie 1941 STRICT SECRET Conform datelor din 9/VI -1941 №№ d/o Denumirea raioanelor Numărul persoanelor. 2. 1. URSS Magazin de mezeluri agri cultură ? s. Scvorţov Alexandr Tihonovici Munteanu Andrei Gheorghievici 1902 rus URSS Soţia: Liudmila . Numele prenumele patronimicul Şlafman Aizik Iankelevici Anul naşterii 1901 Nuanţa politică Conducător al partidului antisovietic 2.. fiul Vasile de 18 ani 1 casă. 1.. f. magazin de mezeluri..29 de ani Soţia: Elena. 66. Fond. d. Fond. f. pasibile de deportare 150 150 1. inv. 77 (semnătura indescifrabilă) № 77 LISTA DOSARELOR TRANSMISE PENTRU CERCETARE STATULUI MAJOR OPERATIV al SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI 10 iunie 1941 №№ d/o 1. d. 19. Călăraşi Secretar AMAI RM. 19.65. 2. Călăraşi s. pasibile de arest 62 62 Numărul persoanelor. 3 Pustâlnik Godel Haimovici Gherşenştein Boruh-Iţik Srulevici 1895 1894 -„-„- . inv.

Fost conducător. 15. 19. fost mare comerciant. d. 12. AMAI RM. f. 16. 78 № 78 LISTA DOSARELOR SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI TRANSMISE STATULUI OPERATIV JUDEŢEAN CHIŞINĂU 10 iunie 1941 . 13. 19. inv. 14.4. situaţia familiară : soţie şi copil de 7 ani. Fond. în afară de aceasta are specialitatea de contabil. Cricuneţ Abram Peinadovici Iosilevici Elik Mordkovici Sadâgurski Iţik Şloimovici Stratan Constantin Vasilievici Gluzman David Pinhusovici Krasnoşenski Iosif zelmnovici Sapir david-Şloima Şpeerovici Başerling Gherş Leibovici Amaria Toma Nicolaevici Gluzman Iankel Pinhusovici Arapan Gheorghe Alexandrovici Gaitan Radion Ivanovici Seu Vasile Gheorghievici Cafegiu Constantin Ivanovici Lungu Alexea Petrovici Arhip Ivan Fiodorovici Gulpe Alexandr Vasilievici 1891 1888 1895 1887 1894 1902 1904 1909 1885 1902 1881 1909 1906 1912 1895 1906 1904 -„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„- Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 10/6 -1941 Certificat Gluzman Iankel Pinhusovici. 20. 6. 2. 8. 7. evreu. cetăţean al URSS. 18. 10. anul naşterii -1902. 1. 9. 17. 11. 5.

membrilor familiei 2 Ocrasca Adresa 1. nr. Krivopisk Volf şaevici 3.82 str. Cotovschi. Kirov. Gorki . Grincov Ivan Vasilievici 21. Chişinău or.№№ d/o Numele prenumele patronimicul Anul naşterii 1895 Număr. Lenin. Brand Şabsa Haimovici 15. Teofanidi Ion Efimovici 11. nr. Şehit Favel Volfovici 16. nr. Kirov.47 str. Grincov Piotr Vasilievici 20. Kaprianski Morko Uşerovici 19. or. Şehit Iankel Volfovici 14. Kirov. Chişinău str.68 2. Luft Abram Iosifovici 8. Kirov. Lenin. Rabinovski Benţion Şaevici 22..132 str. Lenin. Kogan Beniamin Leibovici 6. Gnezdok Gherş Aizikovici 4.203 or. Bronştein Moişe Gheinihovici 5. nr.99 str. Cotovschi. nr. nr.91 str.10 str. Lenin. Chişinău or. Chişinău or. nr. Bronştein Ghenih Iţkovici 9. nr. Profis Leib Moşkovici Mare comerciant -″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″- str. Chişinău or. Luft Ruvin Şmulevici 12. Chişinău or. nr. nr. Fridman Leib Şlemovici 1905 1881 1909 1890 1884 1893 1882 1905 1896 1892 1895 1894 1877 1896 1896 1885 1899 1885 1883 1896 1897 1887 2 1 2 3 1 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 1 str. nr.139 str. Takari Moişe Leizerovici 18. Chişinău or. Chişinău or.Iosilevici Iankel Nevahovici 17.123 str. Chişinău or. Lenin. Regheşter Iţik Ihilevici 23. Bronştein Leib Gheinihovici 10. Chişinău str. Galperin Meer Şmulevici 7. Faier Mihail Alterovici 13. Chişinău or.

fiu soţia: Luft Sara Leibovna. fiul. nr. Sultan Iţik Mordkovici 32. fiul: Luft Volf Abramovici sora: Luft haia Iosifiovna 3. Racovschi Antonina Pavlovna 1891 1906 1875 1890 1893 1884 1914 1892 1899 3 2 2 2 2 1 1 4 1 -″-″-″-″-″-″-″-″-″- str. 30. Kirov. Niremberg Nahma-Leib Haim Şmul. nr. 28 iunie. Luft Iosif Abramovici. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] №№ d/o 1. 1897 Soţia:Sultan Surka Ihilevna. . 14 str. Batelman Nuta Beniaminovici 25. Grinberg Gherş Lazarevici 28. nr. nr. Kirov. nr. Lenin. Patronimicul Galperin Meer Şmulevici Luft Abram Iosifovici Anul naşt. 79 № 79 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CĂLĂRAŞI . 1884 1893 Membrii familiei Galperin Şmil Şmulevici . Fiica: Haima Iţikovna.111 str. Lenin. Prenumele. Abramovici Haim Nuhimovici 26.179 str. inv. 80 s. Niremberg Ber Nahman Leibovici 31. Lenin. Niremberg ber-nahman leibovici Sultan Iţek Mordkovici 1914 Soţia: Niremberg Leia Leibovna Domiciliul str. 1. Nmele.193 str. nr.126 str. Regheşter Iankel Ihilevici 29. Fond. f. 82 4. Fiica: Sultan Rever Iţikovna.213 str. nr. Lenin. 14 str. d. nr. 2. 2. Buda Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 19. 28 iunie.24. Keiser David Iankelevici 27. nr. Cotovschi.

Statan Constantin Vasilievici Seu Vasile Gheorghievici 1887 1906 Soţia : Statan Uliana Soţia : Seu Elizaveta Vasilievna. Fiica : Maria Vasilievna. Nepotul :Olari Dumitru Ivanovici. Fiica :Vera Alexandrovna 14. 12. Sadova s. Tuzora s. : s. Iosilevici Dvoira Nevahovna. Călăraşi s. Lerner Iţik Neghenovici 1887 Soţia: Lerner Leika Haimovna Fiul: Haim Iţikovici 7. Fiul: Valentin Petrovici. Fiul :Ion Constantinovici 9. Fiul Moişa. Başerling Gherş Leibovici Cafegiu Constantin Ivanovici 1909 1912 Soţia:Başerling Sofia Gavrilovna Soţia :Cafegiu Irina Condratievna. Olari Vasile Ivanovici 1883 Fiul : Olari Ion Vasilievici Nora : Olari Maria Dmitrievna. Gulpin* Alexandru Vasilievici 1904 Soţia :Gulpin Agapia Afanasievna Fiul :Iacob Alexandrovici. Sadova . fiul Mordko şi soţia fiului Froima Cafegiu 10. Fiul: Ion Petrovici 6. Iosilevici Elin Mordkovici 1888 Soţia. 8. Lungu Alexei Petrovici 1895 Soţia: Lungu Zinovia Ilievna.Fiica: Ester Iţikovna 5. Fiica: Agafia Petrovna. Fiul :Nichita Vasilievici. Fiul : vasile Ivanovici Fiiva : Amelia Ivanovna 11. Fiul : Zaharie Vasilievici 13. Arhip Ion Fiodorovici 1906 Soţia :Olimpiada Vasilievna.

Vasiliev Nichita Lazarevici 1892 Soţia : Vasiliev Maria Manuilovna Fiul Nicolai Nichitovici. Negru Ana Ivanovna. 20. Călăraşi. Gaitman Radion Ivanovici 1909 Soţia Gaitman Ulita Nicolaevna. 1896 Str. 28 iunie 24. Negru Vera Ivanovna.7 . Fiul :Tudor Radionovici s. Krasnopenski Iosif Zamnelovici 1902 Soţia : Krasnopenski Kunea mendelevna. Călăraşi 22. Pustalnik Ghedel Haimovici 1895 Soţia :Pustalinik Etna Abramovna Fiul : Gherş Godelevici Fiul Leib Godelevici s. Nirenberg Nahman-Leib Haim-Şmulevici Teofanidi Ion Efimovici 1884 Soţia : Nirenberg Basea-Leia Iosifovna Soţia :Teofanidi Alexandra Dmitrievna. Fiul :Teofanidi Dumitru Ivanovici Str. nr. Lenin. Sadâgurski Iţik şlemovici Şeihit iankel Volfovici 1895 1894 Soţia :Sadâgurski Dvaira Moişevna Or.155 21. Fiica : Şosana Iosifivna Or. Cotovschi. Fiica : Feiga Şlaimovna Pr. Ginerele :Ceban Trifan Echimovici s. Călăraşi 18. Călăraşi 16. Fiica : Zinovia Nichitovna. Negru Visarion Ivanovicin s. familia în Chişinău 17. Fiica Maria Radionovna.15. Călăraşi 19. Negru Ştefan Fiodorovici 1874 Negru Elizaveta Fiodorovna Negru Eugenia Ctepanovna. nr. Călăraşi SoţiaŞeihit Haia Peisihovna Fiica : Berka Iankelevna Str. Saper David-Şlema Şnefovici 1904 Soţia :Sapir Surka Şlimovna. Negru Ştefan Ivanovici Negru Alexandru Ivanovicina. Volcineţa 23. Negru ion Pavlovici.

33. 1919. Călăraşi s. Chişinău Fiica: Bronştein Klara Leibovna. Călăraşi. Fiul: Amaria Petru Tomovici. Fiul: Receşter Huna Iţkovici. Călăraşi.n. fiica:Bragoi Eudochia – 8 ani Fiul :batelman Moişa.126 .n. Fiica:Batelman Sima. a.-1931 s. Fiica:Amaria Suzana Tomovna. Kirov.n. str. Igorevici 1897 Soţia: Receşter Liba Samsonovna. Gnezdok Gherş Aizikovici Bragoi Grigore Ivanovici 1881 1906 Soţia: Gnezdok Liuba Meerovna Soţia: Minodora Alexandra. Receşter Iţ.n.Cotovschi 29. nr. 26. Fiul:batelman Dasid. Cplăraşi. Rabinovski Benţion Şaevici 1896 Soţia: Rabinovski Frima Volfovna. Fiul: Amaria Timofei Tomovici. Călăraşi. 1936 31 Amaria Toma Nicolaevici 1885 Soţia: Amaria Elena Petrovna. 1910. Călăraşi 30. Bălţi cu familia) s. Buda Soţia: Bronştein Rozalia Moişevna. Fiul:Rabinovski Leib Benţionovici. Chişinău 28. de 28 de ani. Lenin. n. Grinberg Gherş Lazarevici 1890 Soţia: Grinberg Sura Volfovna. nr. a. str. Racovschi Antonina pavlovna Bronştein leib Gheinikovici 1899 1905 Mama : Numele n-a fost identificat s. a.-1924. Or. Fiul: Bronştein Moisei Leibovici 27. 34. Fiul: Grinberg Iosif Gherşovici Or. Batelman Nuta Viniaminovna 1893 Or. Fiica: Luft Bina Ruvinovna Or. Fiul:Rabinovski Leizer Benţionovici Or.25. Fiul Amaria Nicolae Tomovici. str. str. Fiica:Luft Sura Ruvinovna.213 Or. a. Călăraşi. Fiul Amaria Ilie Tomovici 32. a. Luft Ruvin Şmulevici 1892 Soţia: Luft Haika-Tuba Isakovna Fiica:Luft Ita Ruvinovna. Lenin (în or.

Kirov. nr. 1907 1897 1878 Soţia: Brand Pesea Meerovna.-1889. Zama Alexei Ivanovici 1904 Soţia: Zama Efimia Grigorievna. Bălţi) s. nr. 1885 1895 Soţia: Grinicov Natalia Andreevna Soţia:Profis Mindlea Aronovna. nr. Fiul :Salter iosif. Călăraşi. Cotovschi. Cotovschi. 28 iunie Or. str. Or. nr. str. str. Călăraşi 41. a. str. Călăraşi 38. nr. Sotski Idel Ihekevici 1898 Soţia : Sotski idel Ihelevna. Receşter Iankel Ihilevici 1893 Soţia : Receşter Estra Iţkovna. str. Călăraşi. nr.Gheinikovna Soţia: şeihit Ghitlea Motelevna. Călăraşi. Bronştein Gheinik Iţkovici 1882 Soţia : Bronştein Perlea Burihovna. Călăraşi. str.n. Fiica:Şeihit heinen Favelevna Or. Fiul:Zama Gheorghe Alexeevici. Călăraşi. Chişinău Or. nr.-1905.113 Familia se află în or. Chişinău 48. 45. 46. str. Or. Kirov. str. str. 6 Or. nr. Fiul: Brand Meer Ivanovici Or. Fiica: Zama Veronica Alexeevna 40 Abramovici Haim Nuhimovici Grinicov Piotr Vasilievici Profis leib Moşkovici 1906 Soţia: Abramovici Sura Moişevna Fiul Abramovici Nuhim Zaimovici Or. a.203 Fiica : Bronştein….Lenin. Romanenco Roman Gheorghievici Perşin Vasili Fomovici Ceban trifan Echimovici Brand Şapsa Haimovici 1914 44. Lenin. Fiica: feldman Leina gherşkovna. Călăraşi. Călăraşi. Chişinău 47. Fiul:Profis Aron Leibovici 43. 42. Fiul : Sotski Şmil 37. Kirov.113 Familia se află în or. Or.n. 6 Or. Fiica:Şeihit Hana favelevna.87 . Feldman Idel Gherşkovici 1898 Soţia: Feldman Nehena Srulevna. nr. str. Kirov.35- Salter Konel mendelevici 1873 Soţia:salter Ester. Călăraşi. 161 Or. Tatăl : Receşter Ihel Iankelevici Or.155 (familia în or. Lenin. Călăraşi 36. Călăraşi. Călăraşi. Şehit favel Folfovici 1904 39.68 Or.

Fiica :Ghisterak Hana Leibovna 58. Călăraşi Or.Keiser Hanţea Abramovna. Ghisterak Leib Srulevici 1884 Soţia :Ghisterak Rahilea. Kaprianski Mordko Uşerovici 1899 Soţia:Kaprianski Ghitlea Şmulevna. Fiica : Kogan Ezea Beniaminovna 60. Kogan Luzor Davidovici 1907 Soţia :Kogan Haita Alexandrovna. Călăraşi. 55 Or.99 Or. Călăraşi.41 Or. Călăraşi (familia se află în or. str. Kirov. Călăraşi. Lenin. nr. Călăraşi. Călăraşi Or. Fiica: Iosilevici Riva Iankelevna 55. Călăraşi. Chişinău) .Lenin. str. Fiul:Bronştein Iosif Moişevici 56. Keiser David Iankelevici 1875 Soţia. nr. Fiul:keiser Veivel davidovici. nr. Fiica : Krivopisk Krenţea Volfovna 51. str. Lenin. 134 Or.87 Or. 53. Călăraşi. nr. Faer Mihail Alterovici 1895 Soţia:Faer Maria Abramovna. Or. Tokari Moişa Lezerovici 1885 Soţia: Tokar Frima Iosifovna Or. Kirov. Kirov. nr. Lenin. (indescifrabil). Gorki or. Bronştein Moişe Gheinikovici 1909 Soţia:Bronştein Leia Zusevna. Chişinău) 52. Fiica :Kogan Kreina Lazarevna 57. Călăraşi. Călăraşi. 54. str. Krivopisk Volf şaevici 1905 Soţia : Krivopisk Mehlea Moşkovna. Fiica:Kaprianski Enea Uşerovna.nr. Grinicov Ivan Vasilievici Fridman Leib Şlemovici Iosilevici iankel Nevahovici 1887 1877 1898 Soţia: Grinicov Adra Soţia: Fridman Elka Lipovna Soţia: iosilevici Bruha Iţkovna.132 Or. str. Călăraşi (familia se află în or. nr. Fiul:Faer Rafail Mihailovici Mama: faer Hova Uşerovna 59. Fiica :Kogan Faia Beniaminovna. Fiica:Kaprianski Olga Uşerovna 50.179 Or. str. str. Fiica: Iosilevici Sara Iankelevna. Kogan Beniamin Leibovici 1890 Soţia : Kogan Esta Nuhimovna. str. str.Fiica:feldman Haia gherşkovna 49.

Călăraşi s. Cucu Mihail Ivanovici Perşin Olga Gheorghoevna 1907 1909 Soţia :Cucu maria Pavlovna s. Fiul:Coţufan Andrei Mihailovici 65. str. Capitan Vasile Vasilievici 1884 Soţia:Capitan Ana Fiodorovna. str.Cotovschi. Călăraşi Fiul:Zilinschi Pavel Leontievici. Gluzman David Pinhusovici 1894 .n. fiica:Pesea de 20 de ani fiica : Zina. Călăraşi. Fiica:Coţufan Alexandra Mihailovna. Fiica :Fihman Liuba Şleimovna 68. nr. Călăraşi. Fiul:Capitan martân Vasilievici..Călăraşi.6 Soţia: Coţufan Maria Stepanovna. Fiica:Capitan Natalia vasilievna. Sirota Srul Iosifovici 1886 Soţia :Sirota Etlea . Vutrariov Nicolai Fiodorovici Ciumaş Zaharia Ivanovici 1905 1899 Soţia: Vutcariov….Fiica Keiser Riva Davidovna 61. Zilinschi Leonte Vladimirovici 1896 Soţia:Zilinschi Tatiana Nicolaevna. Fiica :Zilinschi Maria Leontievna 70. :Riva zelimanovna. Lenin. nr. de 17 ani. Călăraşi Or. Soţia :Ciumaş Vera Stepanovna. a. Sipoteni s. 28 iunie . s. de 4 Or. Volcineţ s. str. nr.27 s. 63. Fiul : capitan Gheorghe Vasilievici 62.1900. Fiica :Sirota Nesea Srulevna 69. Călăraşi 64. 101 Or. Cozufan Mihail Isaevici 1900 71. Fihman Şlema Volfovici 1885 Soţia :Fihman Riva Luzerovna. 66. fiica ::Ita de 9 ani. Fiica:Coţufan Ana mihailovna. fiica Ester. Sadova s. Fiul :Ciumaş Ivan Elenovici 67. Şlafman Aizik Iankelevici 1901 Or. Călăraşi Or.

81-89 № 80 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE în or. Chişinău (familia se află în Călăraşi) *(Gulpe) AMAI RM. Rabinovki Benţion Şaevici 1894 15.ani 72. 8. Lerner Iţik Nisenovici Başerling Gherş Leibovici Iosilevici Elik Mordkovici Krasnoşenski Iosif Zaşnepovici Pustîlnik Godel Haimovici 1887 1909 1887 1902 1895 10. 16. Călăraşi Anul Naşte Starea Familială rii 1884 1893 Galperin Şmil Meerovici soţia Luft Sara Leibovna fiul Luft Iosif Abramovici fiul Luft Wolf Abramovici sora Luft Haia Iosifovna soţia Niremberg Leia Leibovna soţia Sultan Surka Ihilevna fiica Sultan Rever Iţkovna fiica Sultan Heika Iţkovna fiica Sultan Raster Iţkovna soţia Lerner Leika Haimovna fiul Heim Iţkovici soţia Başerling Sofia Gavrilovna soţia Iosilevici Dvoira Nebokovna soţia Krasnoşenskaea Kunea Medeleevna fiica Krasnoşenskae Soşesa Iosifovna soţia Pustîlnik Estra Abramovna. 2. 19. 12. Galperin Meer Şmulevici Luft Abram Iosifovici or. SUPUSE DEPORTĂRII [fără dată] №№ Numele. Saper David-Şloima Şnerovici Şeihit Iankel Wolfovici Nirenberg Nahman-Leib Şmulevici Broştein Moişa Gheiniovici 1904 1894 1884 1905 14. f. Chişinău Or. Gluzman Iankel Pinhusovici 1902 Or. Niremberg Ber-Nahman-Leibovici Sultan Iţik Mordkovici 1914 1897 5. Prenumele şi d/o patronimicul 1. 17. inv. Fond. 6. 13. 4. 11. CĂLĂRAŞI. fiul Pustîlnik Gherş Godelevici fiul Pustîlnik Leib Godelevici soţia Saper Surka Şmilovna fiica Saper Feiga Şlaimovna soţia Şeihit Haia Peisihovna fiica Şeihit Berka Iankelevna soţia Niremberh Basea-Leia Iosifovna soţia Bronştein Rozalia (indescifrabil) fiica Bronştein Klara Leibovna Бронштейн Клара Лейбовна fiul Bronştein Moisei Leibovici soţia Rabinovskaia Froma (indescifrabil fiul Rabinovski Leib Benţionovic fiul Rabinovski Leizer Benţionovic soţia Sura Wolfovna fiul Grinberg Iosif Gherşovici soţia Gnezdok Liuba Meerovna fiul Batelman Moşa fiul Batelman David fiica Betelman Sima 3. 2. 7. d. 1. 9. Grinberg Gherş Lazarevici Gnezdok Gherş Aizikovici Batelman Nuta Vineaminovna 1890 1881 1893 .

18. 44. Fihman Şleima Valkovici Sirota Sruli Iosifovici Şlafman Aizik Iakelevici Gluzman David Pinhusovici 1885 1886 1901 1894 soţia Salter Ester 1889 fiul Salter Iosif 1905 soţia Soţkaia Idel Iheleevna fiu Soţki Şmil Ihelevici soţia Bronştein Perlea Burihovna fiica Bronştein Ghitlea Gheinovna soţia Şeihit Ghitlea Motelevna fiica Şeihit Hana Motelevna fiica Şeihit Heinen Motelevna soţia Abramovici Sura Moişovna fiul Abramovici Nuhim Haimovici soţia Profis Mindlea Abramovna fiul Profis Aron Leibovici Nu are familie soţia Brand Peisea Meerovna fiul Brand Meer Şansovici soţia Receşter Estra Iţkovna tatăl Receşter Ihel Iankelevici soţia Feldman Nehena Srulevna fiica Feldman Mika Gherşcovna fiica Feldman Haia Gherşcovna soţia Kaprianskaia Ghetlea Şumovna fiica Kaprianskaia Enea Uşerovna fiica Kaprianskaia Olga Uşerovna Soţia Krivopisk Merţ M. 36. d. 32. fiul Teofanidi Dumitru Ivanovici. 1. 45. 30. soţia Luft Haika-Tabs Isaakovna fiica Luft Ghita Ruvinovna fiica Luft Sura Ruvinovna fiica Luft Elena Ruvinovna 42. 41. 90-93 . 23. 37. Glusma Iankel Pinhusovici Sadîgurski Iţik Şlemovici Tiofanidi Ion Efimovici Luft Ruvin Şlinevici 1902 1895 1896 1892 Arhiva MAI a RM. Fiica Krivopisk Krenţea Wolfovna soţia Tokar Frima Mifovna soţia Fridman Elka Minovna soţia Iosilevici Bruha Ş. 31. Salter Kopel Mendelevici Soţki Idel Ihelevici Bronştein Gheinik Iţkovici Şeihit Favel Wolfovici 1873 1898 1882 1896 22. 21. 25. Abramovici Haim Nuhimovici Profis Leib Moşkovici Peşin Vasile Romanovici Brand Şensi Haimovici Receşter Iankel Ihelevici Feldman Idel Gherşkovici 1906 1895 1907 1897 1893 1898 28. 20. 26. Bronştein Moişe Gheinikovici Kogan Luzer Davidovici Ghisterak Leib Srulevici Faer Mihail Abramovici Kogan Beneamin Leibovici 1909 19097 1884 1895 1890 38. 40. inv. F. 24. 34. 19. Kaprianski Mordo Uşerovici 1899 29. 19. 35. Krivopisk Wolf Şaevici Tokar Moişe Lezarovici Fridman Leib Şmelovici Iosilevici Iankel Nevahamovici 1905 1885 1877 1898 33. f. 2. 43. 39. fiica Iosilevici Sara Iankelevna fiica Iosilevici Riva Iankelevna soţia Bronştein Leia Zuevna fiul Bronştein Iosif Moşkovici soţia Kogan Haika Alex. fiica Kogan Kreina Lazerovna soţia Ghisterak Rahilea fiica Ghisterak Hana Leibovna soţia Faer Maria Abramovna fiul Faer Fafil Mihailvici soţia Kogan Esta Nuhimovna fiica Kogan Faia Beneaminovna fiica Kogan Ezea Beneaminovna soţia Fihman Riva Luzerovna fiica Fihman Liuba Şleimovna soţia Sirota Etlea fiica Sirota Nerea Strulevna soţia soţia Riva Zelmanovna fiica Pesea fiica Zina fiica Ghitlea fiica Ester soţia Sadîgurskaia Daira soţia Teofanidi Al. 27. Dm.

Vălcineţ №№ d/o 1. Ciumaş Zaharie ivanovici 1899 Soţia: Vera Stepanovna. 94 №82 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Ana Ivanovna. Numele. Chişinău 1. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] s. Alexandru Ivanovici. Vera Ivanovna. 4faer Mihail Alterovici 5. Visarion Ivanovici 2. inv. Takari Moişe Laizerovici 8. Prenumele şi Patronimicul Negru Ştefan Fiodorovici 1877 Soţia:Elizaveta Fiodorovna. aflate la evidenţă. Eugenia Stepanovna. Ştefan Ivanovici. CARE LOCUIESC ÎN OR. Bronştein leib Gheinikovici 4. Grinkov Ivan Vasilievici . Kaprianski Mordko Uşerovici 9. Grinkov piotr Vasilievici 10.№81 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL VĂLCINEŢ. 19. CHIŞINĂU. Fond. Ion Pavlovici. d. Fiul:Ion Elenovici Anul naşterii Situaţia familială AMAI RM. Pustâlnik Godel 2. Şehit Iankel Volfovici 6. 2. ŞI SE AFLĂ LA EVIDENŢĂ CA „ELEMENTE ANTISOVIETICE ŞI CONTRAREVOLUŢIONARE” [fără dată] LISTA elementelor antisovietice şi contrarevoluţionare. f. în prezent domiciliate în or. gluzman iankel pinhusovici 3. 1. Iosilevici Iankel Novahovici 7.

inv. Ghistarak leib 15. Sadova №№ d/o 1. Fond. Călăraşi Anul naşterii 1895 Starea familială soţia Lungu Zinovia Ilievna fiica Agafia Petrovna fiul Valentin Petrovici . SUPUSE DEPORTĂRII [fără dată] №№ Numele. Fiul:Iacob Alexandrivici Fiica: Vera Alexandrovna 3. 98 № 84 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL CĂLĂRAŞI. 1. Şehit Favel Volfovici 14. d. Vutcariov Nicolai Fiodorovici 1905 Soţia Vutcariova Anul naşterii Situaţia familială AMAI RM. prenumele şi п/п patronimicul 1. 19. Numele. Fond. 19. inv. Receşter iankel Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Rabinovski Benţion Şaevici 12. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] s. Brand Şabsi Haimovici 13. Lungu Condratie Petrovici s. 1. Receşter Iţik 16. f. 2. f. 2. 97 № 83 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL SADOVA. d.11. Prenumele şi Patronimicul Arhip Ion Fiodorovici 1906 Soţia:Alexandra Vasilievna Fiul:vasile Ivanivici Fiica: iulia Ivanovna 2. Gulpa Alexandru Vasilievici 1904 Soţia: Agapia Afanasievna.

2. Cafejnu Constantin Ivanovici Lungu Condr[atie] Petrovici 1902 1895 4. 99-100 1907 fiul Ion Petrovici soţia Cafejnu Irina Condratievna fiul Cafejnu Ion soţia Lungu Zinovia Ilievna fiica Agafia Petrovna fiul Valentin Petrovici fiul Ion Petrovici soţia Cafejnu Irina Condratievna fiul Cafejnu Ion soţia Seu Elizaveta Vasilevna fiul Seu Nikita Vasilevici fiica Seu Maria Vasilevna fiul Seu Zaharie Vasilevici soţia Gheitan Ulita Nicolaevna fiica Gheitan Maria Radionovna fiul Gheitan Teodor Radionovici soţia Vasileva Maria Manoilovna fiul Vasilev Nicolae Nikitovici soţia Amaria Elena Petrovna fiul Amaria Petru Tomovici fiul Amaria Timofei Tomovici fiica Amaria Suzana Tomovna fiul Amaria Nicolae Tomovici fiul Amaria Ilie Tomovici soţia Minodora Alexandrovna fiica Bragoi Eudochia soţia Zama Efimia Grigorevna fiul Gherghe Alexeevici soţia Zinaida Nikitovna soţia Capitan Ana Feodorovna fiica Natalia Vasilevna fiul Martin Vasilevici fiul Gherghe Vasilevici soţia Cucu Maria Pavlovna Arhiva MAI a RM. f № 85 CERTIFICAT ELIBERAT INTENDENTULUI GARNITUREI DE TREN CUC P. 10 iunie 1941 RSSM Comisariatu Norodnic de Treghile Dinăuntru RCCM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne 10 iunie 1941 . 10. Gheitan Radion Ivanovici 1909 7. 2. 19. Vasilev Nikita Lazarevici Amaria Toma Nicolaevici 1892 1885 9. 12. 3. Cafejiu Constantin Ivanovici Seu Vasile Gheorghe 1902 1906 6. Cucu Mihail Ivanovici . 8. Bragoi Grigore Ivanovici Zama Alexei Ivanovici Ceban Trifon Echimovici Capitan Vasile Vasilevici 1906 1904 1897 1884 13. inv. F. S. 11. d. 1. 5.

2 tov. 43 № 86 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND LOCUL ALCĂTUIREI GARNITURII DE TREN. 19. 2. Vulcăneşti Sunt puse la dispoziţie St. NUMĂRUL VAGOANELOR CU DEPORTAŢI ŞI PERSONALUL DE ÎNTREŢINERE. f. Locul alcătuirii garniturii de tren Numărul de persoane din garnitura de tren St. Cuc P. 2. 19. Ceea ce se cerifică prin semnătură şi aplicarea ştampilei Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Capitan de miliţie (semnătura) /ORLOV AMAI RM. d. inv. inv. Fond. Chişinău CERTIFICAT Eliberat tov. Fond. CUC P:S:. N. 1.S. 1. 44 № 87 INSTRUCŢIUNI TRIMISE COMANDANŢILOR GARNITURILOR DE TREN CU DEPORTAŢI SPECIALI [fără dată] Strict secret INSTRUCŢIUNI . Numărul Numărul Numele vagoanelor cu vagoanelor cu adjunctului deportaţi personalul de intendentului întreţşinere 45 7 Şeludko P. S. d.№ 1/21 Or. CUC P. care certifică că el este intendentul garniturei de tren pentru transportarea celor deportaţi din staţia Vulcăneşti până la locul de destinaţie. Vulcăneşti 45 7 Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Capitan de miliţie (semnătura) /ORLOV AMAI RM. TRANSMISĂ TOV. f. [făfă dată] NOTĂ INFORMATIVĂ Intendentului garniturei de tren nr.

Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Căpitan de miliţie (semnătura) /Orlov/ Şef ad-interim al Statului Diviziei a 13-a Maior /Volfenganen/ AMAI RM. informarea la timp a şefului escortei eşalonului despre situaţia operativă şi elaborarea în comun a planului de pază pentru fiecare noapte. 2.Carbalia s.Comandantului garniturii de tren cu deportaţi speciali. un lucrător din efectivul eperativ mediu. 45 № 88 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CAHUL. NKVD. d) Oferirea concursului şefului escortei în primirea la punctele de concentrare a deportaţilor speciali.Carbalia s. f) oferirea concursului şefului escortei în accelerarea trecerii garniturei de tren prin itinerariul stabilit. c) verificarea asigurării eşalonului cu personal medical şi de întreţinere. a membrilor de familie în vagoane obişnuite. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA persoanelor pasibile de deportare din raionul Cahul № de ordi ne 1 2 3 4 5 6 7 Numele.plecat din raza RSSM. suspectaţi de posibile evadări. 2) Comandantul eşalonului se supune şefului escortei eşalonului. inv. separat pentru capii familiilor şi separat pentru membrii familiilor deportaţilor speciali. este numit un comandant al eşalonului. a capilor familiilor în vagoane pentru deţinuţi. Fond. e) Efectuarea unei supravegheri speciale a deportaţilor speciali şi membrilor familiilor lor. j) Primirea de la organele locale ale NKGB . completării listelor. patronimicul Anul naşte rii 1895 1870 1922 1919 1921 1885 1914 s. g) Efectuarea lucrului de cechişti. 1)Pentru fiecare eşalon cu deportaţi speciali. f.Carbalia s. d. 3) Comandantul eşalonului are următoarele sarcini: a) verificarea în punctele de îmbarcare a gradului de pregătire a vagoanelor şi a locomotivelor în vederea mersului spre punctele de concentrare şi de destinaţie. b) verificarea utilării vagoanelor cu paturi de scânduri şi gratii. 19. prenumele. i) Însoţirea eşalonului până la sosirea acestuia în punctele de destinaţie şi oferirea concursului şefului escortei în predarea deportaţilor speciali administraţiei lagărelor. în urcarea lor în vagoane. şi organele de miliţie a informaţiei despre situaţia la căile ferate pe itinerariul stabilit.Carbalia s. este adjunctul acestuia la compartimentul operaţional şi în organizarea serviciului de escortă nu se amestecă. escortată de trupele NKVD.Carbalia s.Carbalia s. 1.Carbalia Adresa Andreeva Aculina Andreeva Calina Andreev Ilia Andreevici Andreev Gheorghii Andreevici Andreeva Maria Ivanovna Casaceva Maria Mihailovna Caracev Ivan Vasilevici 1 2 .

Pelinei s.Pelinei s.(indescifrabil). 31 or.100 or.Pelinei s.Cahul. 56 or.Cahul. 10 s.Pelinei s. 43 or.Pelinei or. str.comsomolului. str.Tartaul s. str cincinalul III. 24 or.. str. str.Frunze.Pelinei s. str. str.Pelinei s. Enghels. cincinalul III. 116 or. str.Carbalia s.Cahul (indescifrabil). cincinalul III. Susan Maria Rodionovna Susan Anastasia Gheorghievna Susan Ştefan Mihailovici Susan Maria Mihailovna Susan Sofia Mihailovna Susan Stipanida Mihailovna Chiosa Melania Stepanovna Chiosa Dmitrii (indescifrabil) Chiosa Maria (indescifrabil) Deli Maria Mihailovna Deli Gheorghe Ivanovici Deli Parascovia Ivanovna Deli Maria Ivanovna Deli Elena Ivanovna Deli Cristina Ivanovna Gheţe (?) Axinia Ivanovna Maşcovici Paulina Borisovna Ceaenco Ana Luchianovna Ceaenco Stepan Trifonovici Ceaenco Anastasia Trifonovna Stavrova Elena Ivanovna Stavrov Victor Nicolaevici Stavrov Stepan Nicolaevici Filipenco Prascovia Efimovna Lâcova Irina Filipovna Şmilevici Rivka Iosifovna Şmilevici Frima Iacovlevna Şmilevici Aron Iacovlevici (?) Zaiohoşenco Vasilina Isaevna Zaiohoşenco Iacov Grigorievici Zaiohoşenco Vasilisa Grigorievna Nuca Eugenia Vasilievna Nuca Constantin Gheorghievici 1922 1912 1941 1885 1915 1915 1939 1889 1900 1925 1930 1885 1850 1908 1931 1935 1910 1926 1927 1938 1939 1905 1894 1923 1932 1889 1922 1921 1883 1888 1902 1927 1930 1902 1924 1926 1922 s.Cahul. 10 or. str.Tartaul s. 9 or. str.Pelinei s.Pelinei or.Pelinei s.Cahul. 9 s.Carbalia s.str. 139 or.Tanchiştilor.Cahul. 139 or.Roşiţa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .str.Pelinei s.Pelinei s. 9 or.. str.Pelinei or.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Caracev Maria Ananievna (Аnachevna) Caracev Nadejda Vasilievna Caracev Evghenii Ivanovici Malai Fitochea Radionovna Malai Ivan Mihailovici Malai Ana Ivanovna Malai Avric Ivanovici Malai Mihail Ivanovici Felitev Ana Semionovna Danilenco Muza Gheorghievna Danilenco Liudmila Chiz.Cahul.Cahul.Cahul (indescifrabil).Cahul.Pelinei s.Roşiţa s.Cahul. 28 iunie. 24 or.Pelinei or.Pelinei s.Cahul.(indescifrabil)..Pelinei s. Enghels.Cahul.Carbalia s.Tartaul s.Cahul. 24 s.Pelinei s.Cahul.Frunze. Danilenco Alexsandr Chiz. Enghels.Pelinei s. 10 or. str. 139 s.Pelinei s.Cahul (indescifrabil).Cahul.Frunze..

Roşiţa s.Crihana Nouă satul Chircani satul Chircani satul Chircani satul Chircani satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti 18 19 20 21 22 23 24 25 .Crihana Nouă s.53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Nuca Elena Gheorghievna Nuca Stilina Gheorghievna Nuca Efrosinia Gheorghievna Nuca Maria Gheorghievna Nuca Ana Gheorghievna Nuca Petru Gheorghievici Nuca Anastasia Gheorghievna Ceobanica Savastina Afanasievna Ceobanica Elizaveta Ivanovna Ceobanica Maria Ivanovna Ceobanica Grigore Ivanovici Ceobanica Nicolae Ivanovici Ceobanica Ana Ivanovna Racoviţa Elena Grigorievna Racoviţa Maria Grigorievna Racoviţa Ion Grigorievici Racoviţa Constantin Grigorievici Racoviţa Gheorghe Grigorievici Racoviţa Grigore Grigorievici Racoviţa Feodosia Grigorievna Bondari Parascovia Abramovna Bondari Tatiana Chirilovna Bondari Maria Chirilovna Bondari Nadejda Chirilovna Bondari Anton Chirilovici Bondari Eustafie Chirilovici Verbiţchi Daria Radionovna Verbiţchi Serghei Mihailovici Verbiţchi Ivan Mihailovici Verbiţchi Marfa Mihailovna Dermenji Zinovia Radionovna Dermenji Andrei Nicolaevici Dermenji Евгений Hristoforovici Dermenji Domnica Hristoforovna Dermenji Sofia Hristoforovna Dermenji Nadejda Hristoforovna Chiricev Maria Carpovna Chiricev Nicolai Semionovici Chiricev Peotr Semionovici Chiricev Lidia Semionovna Ivanenco Ana Policarpovna Ivanenco Iacov Fiodorovici Ivanenco Ivan Fiodorovici Ivanenco Pavel Fiodorovici Ivanenco Maria Fiodorovna Danilov Aftenia Danilov Grigore Mihailovici Danilov Elena Nicolaevna Danilov Sanda Nicolaevna Danilov Екатерина Николаевна 1926 1928 1930 1936 1940 1910 1940 1935 1933 1922 1935 1898 1922 1925 1927 1927 1930 1936 1899 1925 1927 1936 1931 1928 1923 1928 1893 1851 1924 1925 1927 1927 1911 1923 1930 1940 1899 1919 1923 1927 1929 1896 1918 1865 1926 1932 s.Andruşu s.Roşiţa s.Roşiţa s.Andruşu s.Crihana Nouă s.Crihana Nouăi s.Roşiţa s.Andruşu s.Roşu s.Andruşu s.Andruşu s.Crihana Nouă s.Roşiţa s.Roşu s.Crihana Nouă s.Roşu s.Roşiţa s.Andruşu s.Roşu s.Andruşu s.Roşu s.Roşu s.Roşiţa s.

Cikalova. str.Cikalova.Sverdlov.17 or.Cahul. str. Kirova.Cikalov. str.Cahul. str.Cahul.Cahul. 6 or. 63 or.Osipenko.Cahul.Sverdlov.Cahul.Osipenko. str.Cahul.63 or. str. str.Osipenko. 6 or.Khirova.Cahul. 28 iunie. 52 or.6 or. str. 63 or.Roman s.Cahul or. str.Cahul.Cikalov.6 or.Cahul.Cahul. str.Cahul.Cahul.Osipenko.Cahul. str.Cahul.Roman or.Zârneşti satul Moscovei or. Cracicovschi Ivan Alexandrovici Cracicovschi Maria Alexandrovna 1936 1938 1919 1938 1941 1906 1897 1929 1938 1912 1928 1932 1933 1940 1881 1900 1926 1930 1896 1924 1927 1909 1880 1890 1923 1924 1889 1924 1926 1934 1896 1926 1926 1911 1916 1939 1940 1881 1914 1938 1941 1909 1932 1934 1937 1940 1894 1902 1935 1930 satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti or.Roman s.Roman s. str.Zârneşti s. str.Cahul s.Roman s.6 or. 63 or.Cikalov. 23 or.Roman s.Cahul.Osipenko.Cahul. str.Zârneşti s.Roman s.Zârneşti s.26 or. 28 iunie. str.Roman s.Cikalova.Zârneşti s.28 iunie. 17 satul Roman satul Roman satul Roman satul Roman satul Roman s.Cahul. str. str. 63 or. 63 or. str.Zârneşti s.Zâerneşti s. str.26 or.Cahul.63 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 .26 or. 6 or. 28 iunie .Cahul. 63 or. str. str.Cahul.Sverdlov. 17 or.103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Danilov Maria Nicolaevna Danilov Eufrosinia Nicolaevna Tacasii Maria Tacasii Nina Petrovna Tacasii Alexandru Petrovici Husit Liubovi Moiseevna Feclistov Ana Caristovna Feclistov Ivan Leontievici Feclistov Nina Leontievna Cadî Lidia Ivanovna Cadî Ivan Semioonovici Cadî Gheorghii Semionovici Cadî Stema Semionovici Cadî Milea Semionovici Reizman Ghitla Davidovna Gavriliţa Maria Alexeevna Gavriliţa Vasile Vladimirovici Gavriliţa Anatolie Vladimirovici Lonoveac Maria Sergheevna Lonoveac Ivan Ivanovici Lonoveac Maria Ivanovna Haimovici Ţilea Leibovna Haimovici Figa Semionovna Belicov Prascovia Belicov Fiodor Afanasievici Belicov Anastasia Afanasievna Vatajiţa Anza Radionovna Vatajiţa Ana Mihailovna Vatajiţa Iosif Mihailovici Vatajiţa Constantin Mihailovici Cosobiţchi Elena Ivanovna Cosobiţchi Ecaterina Ivanovna Cosobiţchi Dumitru Ivanovici Cosobiţchi Nadejda Ivanovna Coltea Maria Pavlovna Coltea Ion Mihailovici Coltea Nina Mihailovna Baragan Alixandra Nicolaevna Tarcatu Nina Vasilievna Tarcatu Mihail Mihailovici Tarcatu Ion Mihailovici Roman Ana Roman Hristina Vasilievna Roman Agafia Vasilievna Roman Domnica Vasilievna Roman Maria Vasilievna Cojocari Agafia Cracicovschi Matriona F. str.Kirova.Cahul.Osipenko.

Larga s.63 or.Cahul.Cahul. str. str.Cahul.Moscovei s. 28 Cahul. str.Dzerjinski.168 or. Kirova.Cahul.Tanchiştilor.Tanchiştilor. str.Tanchiştilor.21 or.Moscovei s.160 or. str. str.Budionâi. 28 Cahul.Cahul.Tanchiştilor.Cahul. str.Larga s.Larga s.Cahul. str. str. str.21 or.Cahul.Cahul.Cahul.160 or.Tanchiştilor.Moscovei s.Cahul. 25 or.Cahul. Kirova.Dzerjinski.Cahul. str.Kirova.Cahul.153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Cracicovschi Gheorghi Alexandrovici Cracicovschi Еfrosinia Alexandrovna Cracicovschi Fiodor Alexandrovici Cracicovschi Grigori Александрович Pisaroglo Domnica Nicolaevna Pisaroglo Ivan Constantinovici Pisaroglo Nadejda Stepanovna Pisaroglo Maria Ivanovna Pisaroglo Ecaterina Ivanovna Pisaroglo Constantin Ivanovici Pisaroglo Nicolai Constantinovici Pisaroglo Chiril Alexandrovici Zelberştein Solomon Borisovici Zelberştein Ruhlea Volţovna Zelberştein Boris Solomonovici Zelberştein Şeiva Solomonovna Hristev Stepan Afanasevici Hristev Maria Anisievna Hristev Zahar Stepanovici Reihes Enila Moiseevna Reihes Sovka Iţkovna Cuşnarenco Matriona Post.168 or. str. Cuşnarenco Elena Dmitrievna Ciuenco Gheorghi Haritonovici Ciuenco Elena Dmitrievna Ciuenco Hristina Afanasievna Ciuenco Efrem Haritonovici Ciuenco Ecaterina Con. Kirova.160 satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa s.Budionâi.Tanchiştilor. str. №62 or. str.Moscovei s.63 or.Moscovei s.160 or. str.Tanchiştilor. str.Moscovei s. 28 iunie. 25 or. 28 iunie. str.Cahul.Larga s.63 or.Cahul. 28 iunie. str.63 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei Cahul.Cahul.Dzerjinski.Cahul. №62 or.Budionâi.Moscovei s. str. Ciuenco Tatiana Efremovna Ciuenco Spiridon Efremovici Ciuenco Irina Efremovna Spataru Iacob Andreevici Spataru Zamfira Dmitrievna Spataru Ion Andreevici Spataru Teodora Iacovlevna Spataru Alexandra Iacovlevna Spataru Dumitru Iacovlevici Spataru Irina Chiriaca Petru Dmitrievici Chiriaca Alexandra Iacovlevna Chiriaca Maria Petrovna Chiriaca Ion Petrovici Chiriaca Ştefan Petrovici Chiriaca Constantin Petrovici Chiriaca Parascovia Petrovna Cara Andrei Ivanovici Cara Malania Afanasievna Cara Vasile Andreevici Cara Domnica Fiodorovna Cara Ştefan Andreevici 1934 1927 1938 1936 1891 1911 1909 1931 1932 1935 1915 1895 1889 1909 1931 1934 1878 1870 1925 1877 1878 1867 1920 1920 1919 1880 1912 1915 1935 1935 1941 1905 1909 1929 1932 1936 1937 1865 1911 1910 1881 1929 1931 1936 1937 1884 1892 1918 1920 1928 or.Budionâi.168 or. 28 Cahul. str.Larga 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 .Cahul. str. 25 or. str. 28 or.Tanchiştilor.160 or.Dzerjinski. str.

№1 or. str.Larga s.Pelinei s.Dzerjinschi.Cahul. Musaitu s. str. Musaitu s. Stanislavcic Mihail Afan.Dermengi s. 13/35 s. Musaitu s.Pelinei s. str.Dermengi satul (probabil.Cahul str. str. Musaitu s. .Larga s.Octombrie № 51 or.Cahul. Musaitu s.Cahul str. №1 or. Musaitu s.203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Cara Afanasie Andreevici Vâhodeţ Nestor Fiodorovici Vâhodeţ Agafia Andreevna Vâhodeţ Gheorghi Nesterovici Vâhodeţ Spiridon Nesterovici Vâhodeţ Feodosi Nesterovici Vâhodeţ Prascovia Nesterovna Vâhodeţ Ana Nesterovna Vâhodeţ Efrem Nesterovici Vâhodeţ Maria Nesterovna Tinos Stepanid Radionovici Tinos Domnica Stepanovna Tinos Ion Stepanovici Tinos Radion Stepanovici Bodaev Ana Petrovna Bodaev Stepan Mihailovici Moşkovici Leib Iacovlevici Moşkovici Bala Haimovna Moşkovici Fraika Leibovna Lecaţa Electra Constantinovna Lecaţa Constantin Nicolaevici Lecaţa Stavor Nicolaevici Stanislavcic Fiodor Stanislavcic Daişnica Af. Musaitu s. Cahul.Cahul.Pelinei s.35 or.Larga s.Dzerjinschi.Cahul str. str. Nicumca Vos.Dzerjinschi.Kiev.Dzerjinschi.Cahul.str.Kiev. №1 satul (probabil.Tartaul s.Larga s. 13/35 or.35 s.Dermengi s. Huluboaia) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . str.Kiev.Dermengi s. Ohman Dvoira Borisovna Ohman Roza Iacovlevna Dermengi Dermengi Andrei Nicolaevici Dermengi Nadejda Nicolaevna Dermengi Zina Nicolaevna Dermengi Lidia Nicolaevna Dermengi Peotr Nicolaevici Belocaminschi Marfa Nicolaevna Parşu Nadejda Nicolaevna Parşu Varvara Constantinovna Parşu Clavdia Constantinovna Rebeja Agripina Ivanovn.Kiev.Octombrie.Cahul.Cahul.Larga or.Dzerjinschi. Musaitu s. Rebeja Constantin Vasilievici Rebeja Irina Vasilievna Iancovschi Profira Conovna Iancovschi Ana Afanasievna Iancovschi Anastasia Afanasievna Iancovschi Vasili Afanasievici Camenco Feodora Andreevna 1931 1887 1888 1921 1921 1924 1925 1927 1927 1938 1900 1930 1933 1934 1924 1909 1876 1881 1918 1904 1927 1929 1900 1923 1926 1864 1873 1922 1885 1914 1915 1924 1930 1937 1891 1882 1921 1924 1885 1924 1929 1892 1919 1925 1928 1906 s.Dermengi s. str. № 51 or.Cahul.Cahul.Octombrie № 51 or.35 or. Hutulu) s.Pelinei s. Musaitu s.Dermengi s.Tartaul or.Larga s.Pelinei or.Larga s. str.Tartaul s.№1 or.Tartaul s.Pelinei s.

str. 98 or.str.Teleikin.35 or.35 or. Dermengi Anastasia Pinitileevna Chirici Dmitri Antonovici Creţu Teodora Hristoforovna Chiriceva Ana Vasilievna Vâhodeţ Maria Spiridonovna Vâhodeţ Dmitri Afanasievici Vâhodeţ Andrei Afanasievici Vâhodeţ Vasilisa Afanasievna Vâhodeţ Fiodor Afanasievici Vâhodeţ Maria Afanasievna Vâhodeţ Clavdia Afanasievna Vâhodeţ Saveli Afanasievici Vâhodeţ Streina Afanasievna Gaidagi Ecaterina Ivanovna Gaidagi Stepan Ivanovici Gaidagi Ivan Ivanovici Gaidagi Daria Ivanovna 1928 1903 1926 1924 1922 1929 1870 1902 1924 1926 1892 1880 1919 1921 1925 1913 1936 1938 1940 1879 1905 1925 1928 1930 1932 1935 1940 1906 1891 1893 1927 1929 1937 1917 1869 1895 1919 1922 1924 1921 1928 1930 1934 1937 1899 1920 1923 1919 satul (probabil.Cikalov.Musait s.str.Cahul.Musait s.Teleikin. 98 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei s.str.Cahul. Телейкина (?) 35 or.str.Cahul.Musait s. Caraian (?) Dermengi Xedochia Andreevna Dermengi Gheorghe Pinitileev.str.Musait satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 .Musait s. 98 or.Cahul.35 or.Cikalov.Musait s. 98 or.Musait s.str.Teleikin.Cahul.Cahul.Teleikin.str.Tanchistov 82 satul Moscovscoie satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu or.Cahul. Huluboaia) satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia or.Cikalov.Teleikin.str.str.35 or. Кагул ул.str. Camenico Maria Harlam.35 satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia s. Zagorcenco Irina Nicolaevna Vlaico Eudochia Gavrilovna Vlaico Eftenia Gheorghievna Vlaico Maria Gheorghievna Vlaico Sofia Gheorghievna Vlaico Elena Gheorghievna Vlaico Ion Gheorghievici Vlaico Vladimir Gheorghievici Chiricev Gheorghi Porf.Crihana Nouă г.Cahul.Cikalov.Cahul. 98 or.Cahul. Camenco Ioana Harlam.Cikalov.str.Cahul.Musait s.Cahul.249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Camenco Moisei Nicolaevici Dermengi Elena Ivanovna Dermengi Pavel Pavlovici Dermengi Mihail Pavlovici Dermengi Ana Pavlovna Dermengi Antosi Pavlovici Grigoraş Eudochia Luchianovna Constantinov Ana Mihailovna Petrov Elizaveta Sergheevna Petrov Maria Ivanovna Petrov Olga Ivanovna Cimişu Maria Fomovna Cimişu Mihail Teodorovici Cimişu Constantin Mihailovici Cimişu Gheorghe Mihailovici Cimişu Vasile Mihailovici Camenco Palagheia Alexandrovna Camenco Lidia Harlam.Musait s.35 or.Teleikin.

Dermengi s.Cahul.Sverdlovscaia 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 21 or.Carbalia s.Cahul . Arnautov Prascheva Fiodorovna Arnautov Lidia Fiodorovna Arnautov Nicolai Fiodorovici Arnautov Evgheni Fiodorovici Arnautov Valerian Fiodorovici Arnautov Boris Fiodorovici Zilberman Bunea (indescifrabil) Rozenfeld Roza Srulevna Rozenfeld Sara Pasekovna Muhin Stepanida Filipovna Muhin Natalia Petrovna Muhin Serghei Petrovici Dermenji Maria Stepanovna Dermenji Mihail Petrovici Dermenji Irina Petrovna Dermenji Ivan Petrovici Dermenji Aleksandr Petrovici Dermenji Evghenia Petrovna Marii Maria Constantinovna Marii Zinovia Constantinovna Dermenji Anna Ivanovna Dermenji Prascovia Petrovna Dermenji Ivan Petrovici Dermenji Elena Petrovna Dermenji Mihail Petrovici Zingher Şendeli Ovseevna Zingher Âstera Iosifovna Tarcata Ecaterina Dimitrievna Mirceva Oliana Sivirin. Dermengi s.Cahul.Cahul.Cahul. Bucur-Muraru Maria Anat.Cahul.Carbalia or.Octeabrea.comun.Carbalia s. 23 anul. Medvedeva.Cahul. Vetremscaia Elena Denisovna 1925 1929 1910 1935 1939 1941 1896 1922 1924 1925 1927 1936 1938 1886 1912 1919 1919 1923 1923 1937 1899 1897 1924 1912 1937 1938 1893 1928 1925 1926 1929 1930 1886 1928 1896 1925 1927 1930 1932 1885 1922 1912 1916 1918 1916 1921 1921 1915 satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia s. Dermengi s. Dermengi s. 21 or.Cahul (indescifrabil) satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Chişliţa satul Chişliţa s.Cahul …. 28 iunie № 9 or.Cahul (indescifrabil) or.Dermengi s. 23 an. Dzerjinschi.Zghircibaba Elena Mer.Cahul.Octeabrea.Corbalia or.Carbalia s. 21 or.298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 Gaidagi Maria Ivanovna Gaidagi Valentina Ivanovna Caraian Feodora Ivanovna Caraian Daria Zaharovna Caraian Nadejda Zaharovna Caraian Maria Zaharovna Dermengi Ecaterina Dermengi Gheorghi Ivanovici Dermengi Ana Ivanovna Dermengi Lucheria Ivanovna Dermengi Elena Ivanovna Dermengi Vasili Ivanovici Dermengi Zahar Ivanovici Arnautov Ecaterina P. 23 or.Carbalia s. 20 or.Cahul (indescifrabil) or. Sverdlova № 2 or.Cahul.Cahul. Dzerjinschi..Corbalia s. № 24 or.Octeabrea.Corbalia s.Suhocenco Milania Т. 20 or.Carbalia s.Corbalia s. 28 iunie № 9 or. Dermengi s.Corbalia s. Dermengi s. Dzerjinschi.Cahul.Bondareva Nina Cuzminici. Sverdlova № 2 or.Carbalia s. Tarcata. 23 anul.

Cahul. 25 or.Celius.Cahul.Cahul.Cahul. 25 or.Cahul. 25 or. Enghels 34 or.Cahul.Cahul.Octeabrea. Enghels 45 or.Cicalova № 67 satul Dermenji satul Dermenji satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s.Cahul.Telimana 25 or.Lazo№16 or. Tanchistov № 64 or.Celius.Celius.Celius.Cicalov satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei or. Sergo.Chişliţa s.Cahul.Chişliţa s.Cahul. Enghels 34 or.Chişliţa or.Celius.Chişliţa s. str.Cahul. 25 or.Chişliţa s.Cahul.Cicalova № 67 or.Chişliţa s.Chişliţa s.Cahul. 25 or.Cahul. Enghels 45 or.Chişliţa s.Cahul. Enghels 45 or.Chişliţa s.Cahul.Chişliţa s.Celius.. 23 an.Lazo№16 or.Cahul.Cahul. Enghels 34 or.Cahul.Cahul.Cahul. str. 70 or. Enghels 45 satul Roşi 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 .Cahul. Stahanovscaia № 26 or. 1890 1924 1921 1913 1916 1932 1939 1937 1939 1901 1923 1936 1939 1898 1921 1923 1927 1930 1938 1939 1882 1919 1926 1905 1927 1932 1921 1899 or.Cicalova № 67 or.Chişliţa s. 25 or.Cahul.346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 Donea Ecaterina Andreevna Damaschina Maria Ivanovna Iurova Irina Trofimovna Botazat Prascovia Vasilievna Colodeeva Aksiuta Ivanovna Osadcenco Maria Ilarivna Zveaghenţeva Feodora Grigorievna Milenteva Evdochia Grigorienco Senicova Stepanida Senicov Petr Nicolaevici Senicova Culina Nicolaevna Milenteva Vera Ivanovna Milenteva Venera Andreevna Cebotari Vasilisa Vasilievna Cebotari Olga Ivanovna Cebotari Hristina Ivanovna Cebotari Maria Ivanovna Cebotari Ivan Ivanovici Cebotari Gheorghii Ivanovici Zahari Zinaida Vasilievna Zahari Nicolai Petrovici Zahari Afanasii Petrovici Cebotari Constantin Vasilievici Cebotari Aniuta Nicolaevna Vasilachi Matrena Mihailovna Vasilachi Iona Nicolaevna Vasilachi Efrem Nicolaevici Vasilachi Dmitrii Nicolaevici Vasilachi Maria Nicolaevna Spataru Anastasia Ivanovna Spataru Constantin Fgeorghevici Spataru Nadejda Gheorghevna Spataru Andrei Gheorghevici Nicula Ecaterina Stepanovna Nicula Efrosinia Constantinovna Nicula Ivan Constantinovici Nicula Maria Constantinovna Niculina Tatiana Constantinovna Nicula Anachi (Dinachi)Constantinovici Nicula Aleksandra Constantinovna Irizan Avtenia Constantinovna Irizan Mihail Gheorghevici Irizan Ivan Gheorghevici Zagocenco Domnica Zagocenco Andrei Vasilievici Zagocenco Anna Vasilievna Tomschii Anton Mihailovici FucşanGheorghi Vladimirovici 1917 1915 1914 1922 1923 1919 1916 1908 1885 1926 1921 1914 1940 1898 1919 1926 1930 1929 193. Sergo.

Papanina № 7 or.Cahul.Luceşti s.Chirca satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga (indescifrabil) or.Larga s. Ciapaeva 9/19 or. Papanina № 7 or.394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 Fucşan Zinaida Mihailovna Fucşan Maria Gheorghevna Fucşan Pavel Gheorghevici Fucşan Nicolai Gheorghevici Fucşan Ivan Gheorghevici Fucşan Hristina Gheorghevna Fucşan Gheorghii Gheorghevici Ciuta Maria Petrovna Ciuta Ivan Ivanovici Ciuta Nicolai Ivanovici Baribu Roveica Constantinovna Baribu Roveica Ivanovna Scripcenco Maria Andreevna Scripcenco Senea Semeonovna Scripcenco Vladimir Semeonovici Bovlenco Matrena Vasilievna Bovlenco Evghenii Aleksandrovici Ivun Fiodor Mihailovici Ivun Evdochia Ivanovna Ivun Matrena Mihailovna Ivun Lespiada (indescifrabil) Ivun Anatolii (indescifrabil) Ivun Vasilii Feodorovici Ivun Anufrii Mihailovici Ivun Melania Nicolaevna Daceva Sofia Feodorovna Reişer Tuba Abramovna Reişer Moca Zelimanovna Reişer Iacov Zelimanovici Peicov Zinaida Ivanovna Peicov Matrena Afanasievna Peicov Maria Afanasievna Peicov Stepanida Afanasievna Peicov Elena Afanasievna Peicov Stepan Afanasievici Zadorojnâi Aculina Luchianovna Zadorojnâi Pantelei Feodorovici Zadorojnâi Iacov Feodorovici Zadorojnâi Mihail Feodorovici Zadorojnâi Zinovia Feodorovna Zadorojnâi Ivan Feodorovici Mogu Aleksandra Pantileevna Gold Sosea Macarovna Goliţman Mira Nahimovna Goliţman Roşar Sura Goliţman Roşar Iosif Dmitriev Liubov Timofeevna Dmitriev Stepan Afanasievici Dobreva Liubov Chirilovna Dobrev Dmitrii Petrovici 1892 1913 1921 1929 1925 1939 1895 1908 1931 1867 1913 1897 1922 1927 1886 1931 1909 1889 1935 1937 1940 1900 1905 1885 1906 1926 1928 1931 1931 1934 1936 1938 1940 1887 1921 1922 1929 1925 1930 1879 1878 1870 1916 1877 1926 1909 1934 1908 1925 satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi Chişcalia Chişcalia Chişcalia s.Chirca s.Larga s. Ciapaeva 9/19 or.Larga s.Larga s.Cahul.Larga s.Luceşti s.Cahul.Luceşti s.Luceşti s.Cahul. Ciapaeva 32 or.Larga s. Татарешты or.Luceşti s.Cahul.Cahul. Ciapaeva 9/19 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 .Cahul.Luceşti С.Luceşti s. Papanina № 7 s.

Tanchistov 60 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s.Macovei s. Trifeşti s. Trifareşti s. Trifeşti s. Trifareşti s. Trifareşti s. Cravcenco Gheorghii Petc. Cravcenco Stepan Petc. Trifareşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti or. Trifeşti s. Trifeşti s. Cravcenco Matrena Petc. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s.444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Dobrev Stepan Petrovici Dobrev Nichita Petrovici Sorocean Maria Nicolaevna Sorocean Vasilii Vasilievici Sorocean Semen Vasilievici Sorocean Matvei Vasilievici Recazco Ivan Grigorievici Recazco Nadejda Grigorievici Recazco Domnica Ivanovna Cravcenco Ecaterina Cravcenco Feodor Petc. Trifeşti s. Dimova Anna Gheorghevna Dimova Fedosia Stepanovna Dimova Irina Lazarevna Dimov Gheorghii Lazarevici Cazacenco Daria Afanasievna Cazacenco Aleksei Grigorievici Cazacenco Dmitrii Grigorievici Cazacenco Varvara Grigorievna Cazacenco Natalia Grigorievna Cazacenco Ivan Grigorievici Cazacenco Ulita Grigorievna Cazacenco Efimia Grigorievna Gospodinov Ivan Foedorovici Gospodinova Prascovia Gospodinov Feodor Feodorovici Gospodinova Elena Feodorovna Vasfelid Altidia Gherşovna Stoianova Maria Gheorghevna Stoianov Vasilii Stepanovici Stoianova Evdochia Nicolaevna Stoianov Boris Stepanovici Stoianova Anna Stepanovna Cuciuc Anna Nicolaevna Cuciuc Sofia Dmitrevna Cuciuc Ivan Nicolaevici Cuciuc Aleksandra Dmitrevna Curteva Olga Borisovna Curteva Anna Afanasievna Mârzu Maria Mironovna Mârzu Savva Ivanovici Mârzu Gheorghii Ivanovici Mârzu Stepanida Ivanovna Mârzu Miron Ivanovici Hodjoglo Marfa Dmitrevna Hodjoglo Maria Gheorghevna 1936 1938 1882 1921 1924 1928 1911 1919 1937 1905 1931 1933 1937 1940 1876 1901 1923 1924 1894 1916 1919 1920 1922 1924 1926 1929 1918 1918 1924 1922 1900 1878 1904 1912 1934 1937 1905 1862 1924 1938 1905 1929 1882 1923 1926 1928 1880 1902 1925 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s.Macovei s.Cahul. Trifeşti s. Cravcenco Dmitrii Petc. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .

Trifeşti s. Stoianova Prascovia Ivanovna Stoianova Lidia Ivanovna Stoianova Prascovia Ivanovna Ionescu Maria Antonovna Ionescu Maria Antonovna Ionescu Anna Antonovna Ionescu Chirill Antonovici Ionescu Gheorghii Antonovici Ionescu Elena Antonovna Ionescu Ecaterina Antonovna Sorocean Ivan Dmitrevici 1927 1930 1932 1866 1864 1931 1934 1939 1901 s. Cahul. Trifeşti satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga 141 1898 1927 1925 1929 1922 1909 1920 1923 1928 1935 1935 1938 1886 1920 1920 1926 1916 1918 1936 1941 1911 1934 1937 1919 1895 1911 1883 1902 1934 1930 1895 1928 1923 1930 1937 1941 1934 1918 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or. Trifeşti s. Cotovscovo № 51 or.494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 Hodjoglo Constantin Gheorghevici Hodjoglo Feodor Gheorghevici Hodjoglo Elena Gheorghevna Gaidarli (?) Zaharii Gaidarli Maria Hristoforovna Gaidarli Maria Hristoforovna Gaidarli Zaharii Hristoforovici Gaidarli Chiril Hristoforovici Gaidarli Anna Chirilovna ( indescifrabil) ( indescifrabil) (indescifrabil) Boceva Maria Dmitrevna Bocev Ivan Stepanovici Bocev Stepan Stepanovici Bocev Agafia Stepanovna Bocev Dmitrii Stepanovici Ciaban Vasilisa Sevastianovna Ciaban Nicolai Ivanovici Ciaban Stepanida Ivanovna Ciaban Ivan Ivanovici Ciaban Evghenia Ivanovna Ciaban Stepan Ivanovici Ciaban Stepanida Ivanovna Derenji Prascovia Ivanovna Derenji Nicolai Borisivici Derenji Elena Borisovna Derenji Ivan Borisovici Derenji Vasilii Borisovici Derenji Prascovia Vasilievna Derenji Ivan Nicolaevici Derenji Nina Nicolaevna Ivanova Olga Iliva Ivanova Maria Nicolaevna Ivanov Feodor Nicolaevici Ivanov Peotr Feodorovici I(Ţ)ocu Matrena Savelievna Gherşcovici Ota Grigorievna Gherşcovici Elena P. Cahul. Cotovscovo № 51 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Larga 142 143 144 145 146 147 148 149 .

Communi 41 or.Cravcenco 32 satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or. Tvardiţa s.Cravcenco 32 oraşul Cahul. Communi 42 or.Cahul Par.Cahul. Crupscaia 27 or. Tvardiţa s.Cahul Par.Cahul Par.Cahul Par. Tvardiţa s.Tavdiţa satul Isorlia(Izerlia?) satul Isorlia satul Isorlia satul Isorlia satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei oraşul Cahul. Crupscaia 27 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 .Communi 41 or.Cahul Par.Communi 41 or.Cravcenco 32 oraşul Cahul.Cahul Par.Cahul Par.Communi 41 or.544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 Sorocean Anastasia Petrovna Cernei Elizaveta Feodorovna Cernei Anna Vasilievna Cernei Aleksandr Ivanovici Cernei Efimia Ivanovna Cernei Maria Ivanovna Cernei Nicolai Ivanovici Cernei Domnichia Ivanovna Cernei Anna Ivanovna ( indescifrabil) ( indescifrabil) ( indescifrabil) Gladschi) Maria Mihailovna Gladschii Zahar Mironovici Gladschii Maria Mironovna Gladschii Radion Mironovici Gladschii Maria Vasilievna Cundeva Maria Zaharovna Cundev Zahar Constantinovici Cundev Zahar Nicolaevici Cundev Valentina Nicolaevna Ilman Heiva Şleimovna Uliman Ghita Nichelimovna Uliman Abram Nichelimovici Uliman Şlima Nichelimovici Uliman Haim Nichelimovici Maldur Zinovia Dmitrevna Maldur Елена Ивановна Maldur Maria Ivanovna Penca Irina Petrovna Penca Gheorghii Gheorghevici Penca Varvara Gheorghevna Penca Maria Gheorghevna Semachi Liudmila Carpovna Semachi Maria Antonovna Semachi Efrosinia Antonovna Cudreavţeva Daria Marcovna Cudreavţev Iacov Demianovici Cudreavţev Maria Demianovna Buianovscaia Varvara Constantinovna Buianovscaia Varvara Iosifovna Buianovschii Iosif Iosifovici Liubici Vasilii Ivanovici Grigorenco Anna Focovna Grogorenco Jeta Titovna Grigorenco Stepan Titovici Liubici Mihail Ivanovici Liubici Tihon Ivanovici Lazarovici Malica Leibovna Lazarovici Pilicus Abramovici 1920 satul Larga satul Larga 1890 satul Larga 1933 satul Larga 1935 satul Larga 1937 satul Larga 1934 satul Larga 1939 satul Larga 1941 satul Larga 150 151 1889 1925 1920 1919 1922 1888 1858 1917 1930 1902 1930 1930 1935 1940 1903 1929 1931 1906 1913 1939 1938 1895 1920 1928 1885 1919 1924 1900 1923 1927 1930 1920 1923 1921 1931 1897 1924 s.Cahul.Communi 42 satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or.Communi 42 or.Cahul Par.Cahul Par.Communi 41 or.Tavdiţa s.Communi 41 or.

Cahul. Trifeşti 1931 s.Cahul. Maşec Anton Iosifovici Maşec Iaroslav Iosifovici Maşec Vladimir Iosifovici Maşec Varvara Iosifovna Maşec Veaceslav Iosifovici Gheoţenştein Ălia Isaeva Gheoţenştein Bela Mircovna Stoico Ecaterina Nicolaevna Stoico Elena Constantinovna Tapalova Anna Mefedevna Tapalova Aleksandra Afanasievna Tapalova Maria Afanasievna Tapalova Ilia Afanasievici Tapalova Liudmila Afanasievna Tapalova Anatolii Afanasievici Berlag Briha Lazerovici Berlag Ătta Isel. Trifeşti 1905 s. Crupscaia 27 1889 s. Trifeşti 1908 s.Cahul Cotovscovo 59 1874 or. Par.Cahul Cotovscovo 25 1888 or. Trifeşti 1922 s. Trifeşti 1923 s. Trifeşti 1929 s. Cahul. Par. Trifeşti 1925 s.Communi 41 1931 or. Trifeşti 1927 s.Cahul.594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 Lazarovici Rubin Abramovici Lazarovici Meileg Pilicusovici Penco Evdochia Afanasievna Penco Anna Vasilievna Penco Vasilisa Vasilievna Penco Daria Vasilievna Constantinovna Ecaterina Petrovna Constantinovna Maria Dmitrievna Constantinovna Prascovia Dmitrevna Constantinov Chirill Dmitrevici (indescifrabil) Grigorievna (indescifrabil) Ilia Titovici (indescifrabil) (indescifrabil) Constantin Titovici (indescifrabil) Stepan Titovici Iancev Maria Vasilievna Iancev Maria Ivanovna Iancev Nicolai Ivanovicea Iancev Anna Ivanovna Iancev Ivan Ivanovici Iancev Fedora Ivanovna Iancev Stepan Ivanovna Iancev Matrena Ivanovna Gutflekţ Molco Solomonovici Gutfleţc Preana Belcovna Vaiberg Rina Isaevna Vaiberg Victoria Fişeliman Liubov Isacovna Maşec Iana Vasilievna Maşec Iosif Iosifovici Maşec Anisia V. Trifeşti 1932 s. Par.Cahul. Cahul. Trifeşti 1940 s.Communi 41 1921 or.Communi 41 1925 or.Cahul Osipenco 69 1897 or.Cahul. Trifeşti 1914 s.Cahul. Par. Trifeşti 1892 s. Par.Communi 41 1935 or.Communi 95 1914 or. Par.Cahul.Cahul Cotovscovo 59 1896 satul Goluboe 1919 satul Goluboe 1919 satul Goluboe 1920 satul Goluboe 1924 satul Goluboe 1927 satul Goluboe 1932 satul Goluboe 1924 satul Goluboe 1908 or. Cotovscovo 25 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 .Communi 41 1888 or.Communi 95 1913 or. Trifeşti 1926 s.Cahul.Cahul Osipenco 69 or. Crupscaia 27 or. Trifeşti 1935 s. Bâcovici Eta Monoilova Bâcovici Moisei Leibovici 1939 or. Cicalov15 1901 or.Cahul Cotovscovo 25 1885 or. Trifeşti 1930 s. Par. Trifeşti 1931 s.Cahul. Cotovscovo 25 1938 or. Trifeşti 1920 s. Trifeşti 1928 s.Cahul.Cahul. Cicalov 15 1924 or.Cahul Cotovscovo 59 1936 or. Trifeşti 1893 or. Par.Cahul. Trifeşti 1932 s.Communi 41 1908 or. Trifeşti 1927 s.

Cahul Osipenco 76 or. Cahul.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Carbalia satul Carbalia 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 .Cahul Chirova 25 or.Cahul Chirova 25 or.Cahul Osipenco 76 or. Cotovscovo 25 satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani or.Cahul ( indescifrabil) or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 or.644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 Chepibria Micoşa Davâdovici Sov Elena Pavlovna Sov Peotr Constantinovici Ventcov Nicolai Ivanovici (indescifrabil) Nicolai Gheorghevici Vilcu Elena Grigorievna Vilcu Gheorghii Vasilievici Oltean Maria Ivanovna Oltean Vasilisa Marcovna Oltean Anghelina Marcovna Oltean Elizaveta Marcovna Oltean Anastasia Marcovna Oltean Anna Marcovna Oltean Gheorghii Marcovici Oltean Chiril Marcovici Oltean Lenea Marcovici Oltean Ivan Marcovici (indescifrabil) Marfa Efimovna (indescifrabil) Gheorghii Vasilievici Melhovici Eta Davidovna Nebunu Grigorii Constantinovici Nebunu Feodor Constantinovici Nebunu Dmitrii Constantinovici Nebunu Stepan Constantinovici Nebunu Maria Constantinovna Nebunu Anastasia Constantinovna Nebunu Anna Constantinovna Natendon Haia Ehilevna Natendon Ghita Isacovna Natendon Ata Isacovna Тaganscaia Ecaterina Ivanovna Gaidaschi Sofia Dmitrevna Gaidaschi Peotr Manuilovici Gaidaschi Dmitrii Manuilovici Gaidaschi Zinovia Manuilovna Gaidaschi Venera Manuilova Chiriceva Ecaterina Vasilievna Chiriceva Aleksandr Gheorghevici Chiricev Victor Gheorghevici Chiricev Ivan Gheirghevici Chiriceva Nadejda Dmitrevna Chiricev Nicolai Stepanovici Chiriceva Lida Stepanovna Crascova Anna Petrovna Crascov Iosif Corianţvici Crascov Ivan Corianţvici Crascova Zinovia Iurmolovna Crascov Maria Iurmolovna Dermenji Anna Spiridonovna Dermenji Mihail Nicolaevici 1870 1890 1924 1916 1931 1886 1927 1904 1932 1925 1937 1924 1931 1933 1935 1929 1940 1898 1925 1881 1924 1929 1931 1937 1921 1925 1929 1909 1933 1939 1873 1880 1921 1929 1925 1918 1907 1926 1928 1930 1898 1928 1931 1897 1924 1926 1930 1936 1885 1919 or.

Haham Ăsta Haimovna Haham Luna Haimovna Haham Şmili Haimovici Haham Reizor Haimovici Balcevanji Ivan Feodorovici Balcevanji Stepanida Dmitrevna Balcevanji Radion Radionovici Balcevanji Maria Dmitrevna Balcevanji Maria Radionovna Balcevanji Stepanida Radionovna Gospodinova Anna Gheorghevna Gospodinov Gheorghii Gheorghevici Gospodinova Palagheia Gheorghevna 1922 1922 1909 1930 1934 1870 1881 1922 1924 2934 1936 1920 1914 1913 1941 1938 1899 1916 1917 1940 1924 1926 1919 1936 1941 1941 1897 1919 1924 1921 1908 1922 1905 1898 1923 1924 1926 1928 1920 1886 1915 1913 1939 1941 1905 1926 1928 satul Carbalia satul Carbalia satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or.Cahul Cicalova 20 or. Baldesenco Vasilii Rad. Baldesenco Elena Rad.694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 Dermenji Pantilei Nicolaevici Cuţacova Natendon Maria Gorşcovna Natendon Riven Veftium Natendon Semen Veftium Ocicovschii Garem(ş) Davidovici Oltean Evdochia Nicolaevna Oltean Elena Constantinovna Oltean Maria Constantinovna Oltean Ecaterina Constantinovna Oltean Liubovi Constantinovna Irizan Maria Ivanovna Irizan Alanoita Natezan Beca Moiseevici Natezon Eva Gherşcova Natezon Solomon Gherşcovici Arabadji Elizaveta Ivanovna Arabadji Constantin Constantinovici Arabadji Olga Cucimovna Arabadji Stepan Cucimovici (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) Dmitreva Efimia Ivanovna Dmitrev Ivan Ivanovici Dmitrev Mihail Ivanovici Dmitrev Vsalii Ivanovici Baldesenco Varvara Petrovna Baldesenco Arhip Rad. Sibova Maria Dmitrevna Sibova Zinaida Ivanovna Sibova Feodora Dmitrevna Cogan Ăta Abramovna Haham Freid Rigd.Cahul Cicalova 46/35 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei 187 188 189 190 191 192 Dimitreşti Dmitreşti Dmitreşti Dmitreşti satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or.Cahul Cicalova 20 or.Cahul.Cahul Cicalova 46/35 or.Cahul Cicalova 20 or. Trifeştii Noi) satul Trifareşti satul Trifareşti 193 194 195 196 197 198 199 .Cahul Cicalova 20 or.Cahul Cicalova 20 satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Trifareşti (probabil. 28 iunie 37 or.

Cahul 23 an. Octombrie 28 or.Cahul Cicalova 36 or.28 iunie 38 or.Cahul.Cahul.Budeonovo 16 or.Budeonovo 79 or. Petrunea Ivan Chirilovici Petrunea Andrei Chirilovici Petrunea Aleksandr Chirilovici Petrunea Grigorii Chirilovici Petrunea Cuzima Chirilovici Petrunea Haritina Chirilovna Petrunea Liuba Chirilovna Cofman Haia ( indescifrabil) Cofman Brih Solomonovici Niuchina Anna Ivanovna Niuchina Elena Vasilievna Niuchina Alla Vasilievna Griguţa Irina Nicolaevna Griguţa Stepan Iacovlevici Gruguţa Liubovi Iacovlevna Şechina Ecaterina Ivanovna Şechina Maria Ionicovna Zilbernştein Betea Moiseevici 1933 1938 1908 1927 1878 1909 1911 1918 1921 1898 1925 1917 1887 1926 1924 1908 1930 1932 1935 1937 1897 1860 1899 1919 1929 1935 1933 1932 ? 1878 1914 1916 1918 1920 1921 1929 1926 1890 1911 1908 1932 1934 1909 1936 1940 1913 1940 1901 satul Trifareşti satul Trifareşti or.Cahul Cicalova 36 or.Budeonovo 16 or.Cahul.Cahul. Moşcovici Gheizer Uşer.Budeonovo 16 or.Budeonovo 16 or.Cahul Cicalova 18 or.Budeonovo 16 or. Moşcovici Rihmil Uşer.Cahul 23 an.Cahul Cicalova 36 or.Cahul. Octombrie 28 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Goluboe satul Goluboe Cahul Tanchistov № 32 208 209 210 211 212 . Moşcovici Sruli Uşer.Cahul.Cahul.28 iunie 38 or.Cahul.Cahul.Budeonovo 16 (indescifrabil) 200 201 202 203 204 205 206 207 or.28 iunie 38 or.Moşcovici Riva Uşer.Budeonovo 79 or.Cahul Cicalova 36 or.Budeonovo 16 or.Cahul.Cahul.Cahul.Cahul Cicalova 36 or. Moşcovici Hava Iţcovici Işhman Leia Iţcovici Işhman Clara Victorovna Işhman Faica Victorovna Rodeonov Gheorghii Rodeonovici Rodeonova Irina Anisimovna Rodeonov Semen Anisimovici Rodeonova Maria Anisimovna Rodeonov Gheorghii Vasilievici Rodeonov Radion Vasilievici Rodeonova Varvara Vasilievna Rodeonova Lidia Vasilievna Marcenco Evghenia Ivanovna Marcenco Ivan Vladimirovici Eremcenco Ecaterina Stepanovna Eremcenco Mihail Gheorghevici Eremcenco Gheorghii Gheorghevici Eremcenco Afonia Gheorghevici Eremcenco Colea Gheorghevici Eremcenco Maria Gheorghevna Eremcenco Ivan Gheorghevici Petrunea Aleksandra S.743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 Gospodinova Maria Gheorghevna Gospodinov Dmitrii Gheorghevici Moşcovici Roza Grigorievna Moşcovici Efim (indescifrabil) N.Cahul Cicalova 36 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or.

19. 1. 1.Cahul Sverdrova 42 or. d. 47-55 verso № 89 LISTA CAPILOR DE FAMILIE DIN RAIONUL VERTIUJENI. f. Fond. (indescifrabil) 19 or.Cahul. Ciapaeva № 4 satul Cot-Cot satul Cot-Cot 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Conform (indescifrabil) listelor nominale au fost luate în primire (827 de persoane) opt sute douăzeci şi şapte de persoane. (indescifrabil) 19 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe Cahul. (indescifrabil) 19 or. Sublocotenent ( semnătura ) Dmitrievski/ Împuternicitul OSPB ( semnătura) /Sibagatulin/ AMAI RM. conform listelor. Ziliberman Gherş Marcovici Haham Ruhla Leibovna Feider Dimza Leibovna Feider Lipa Leibovna Feider Sulea Litv. PASIBILI DE ARESTARE . Dmitreva Lidia Dmitrevna Dmitrev Leonid Dmitrevici Nedelico Mihail Dmitrevici Nedelico Anna Dmitrevna Nedelico Stepan Dmitrevici Nedelico Maria Dmitrevna Nedelico Anna Mihailovna Paico (?) Irina Nicolaevna Paico Gheorghii Vasilievici Paico Nadejda Vasilievna Paico Irina Vasilievna Ivanenco Agripina Vasilievna Ivanenco Ivan Constantinovici Debreva Daria Petrovna Debrev Peotr Dmitrevici 1895 1922 1910 1905 1933 1860 1882 1889 1918 1911 1887 1889 1881 1876 1926 1906 1932 1931 1932 1911 1916 1916 1911 1936 1886 1925 1927 1932 1895 1925 1899 1865 Cahul Tanchistov № 32 Cahul Tanchistov № 32 Cahul Panina № 1 Cahul Panina № 1 Cahul. Dmitreva Ecaterina Mihailovna Dmitreva Valentina V. Ciapaeva 8 Cahul. Ciapaeva 8 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 satul Larga satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or. Ciapaeva № 4 Cahul.Cahul.791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 Zilbernştein Moisei Bercovici Zilbernştein Ăideli Bercovna Lemoni Evghenia Ivanovna Lemoni Lidia Nicolaevna Filippenco Maria Feodorovna Filippenco Stepan Vasilievici Bânzar Maria Zaharovna Bânzar Peotr Petrovici Bânzar Ivan Petrovici Bânzar Maria Petrovna Bânzar Ecaterina Ivanovna (Isacovna) Servicova Maria Vasilievna Stegnenco Prascovia Ivanovna Stegnenco Aculina Mihailovna Cravcenco Serghei Zinovievici Ziliberman Riva Litv.Cahul Sverdrova 42 or.T.Cahul.Cahul Sverdrova 27 or. A luat în primire Şeful Poliţiei Criminale din regiunea Actiubinsk. inv.

33. 28 29. 23. 37. 12. 24. 9. 31. 32. 8. 21. Nume . 3. 14. 17. 13. 22. 10 11. 30. 6.patronimic Şvet-Şevciuc Mihail Antonovici Melnikovski Stepan Petrovici Eşan Martian Ivanovici Blanuţa Demian Iacovlevici Iordati Emilian Trifonovici Blanuţa Vasilii Konstantinovici Untura Maxim Antonovici Bezgan Timofei Ivanovici Zinenberg Kisil Iosifovici Roihman Yankeli Moskovici Faierstein Sruli Beniaminovici Vasilitii Eftim Gheorghievici Caraus Maria Haritonovna Panfilii Matvei Ivanovici Guţu Vasili Axentievici Muntian Onofrei Stepanovici Basalatii Matfei Gheorgivici Tesler Wolf Davadovici Landa Ela Haimovici Suslic Smili Meierovici Plitman Belko Iosifovici Brunstein User Idelevici Bernstein Moise Abram-Ghers Sihmanter Huli Isakovici Gherman Ghera Bercovici Kat Victor Antonovici Brazulea Leonid Grigorevici Sleifman Ihili Pinkosovici Cuşnir Izia Iosifovici Tukerman Berko Froikovici Tofan Anton Vasilievici Lazan Pavel Andreevici Sokirko Gheorghii Timofeevici Kolomei Mitrofan Pohomovici Tukins?? David Illarionovici Kosciug Maxim Semionovici Negru Fedor Xenofontovici Anul naşterii 1904 1897 1880 1903 1896 1896 1893 1884 1878 1899 1900 1878 1915 1905 1885 1887 1880 1888 1880 1915 1894 1909 1900 1995 1878 1895 1897 1897 1913 1880 1896 1882 1901 1891 111 1899 1892 Satul. 19. 20. 1. 16. Crt. 2. 27. 36. PASIBILI DE ARESTARE Nr. 34. 7. 35. comuna Napadova -//Sănătăuca -//-//Nimereuca -//Napadova Vertiujeni -//-///Sănătăuca Vertiujeni Nimereuca Sănătăuca Napadova Sănătăuca Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Nimereuca Nimereuca Dubna Nimereuca Nimereuca Stoikani Stoikani Observaţii Spital . 26. prenume. 5. 18. 4.[11 iunie 1941] LISTA CAPILOR DE FAMILIE DIN RAIONUL VERTIUJENI RSSM. 25. 15.

61. Vertiujeni tipărit în 4 ex. 55. inv. 50.1941 s. 58. prenumele şi patronimicul Anul naşterii Localitatea Observaţii .2. 41. 40. 47. 51. 44. 53.Soroca 38. 39. 49.. 135-137 (semnătura) № 90 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJEN PASIBILE DE DEPORTARE 11 iunie 1941 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CE URMAU A FI DEPORTATE ÎN AFARA RSS MOLDOVENEŞTI № d/o Numele. 54. 19. 56. Fond. 59. 42 43. 62. 52. 63 Kadrean Gheorghii Kasianovici Tukerman Mosko Iosifovici Koşciug Karp Epifanovici Koşciug Feodosii Maximovici Macovei Gavril Marcovici Macovei Vladimir Marcovici Balea Isai Nicolaevici Ceaban Ivan Mihailovici Kosciug Savelii Epifanovici Sneid Slema Aviorovici Kasciug Kiril Vaslievici Rombom Verko Ilievici Cebu Efim Ivanovici Mitrica Iakov Vasilievici Palii Gavril Gheorghievici Cerneţkii Ivan Ananievici Patratii Vasilii Gheorghievici Dzeghivker David Borohovici Lisnevski Pavel Fiodorovici Leviţkii Ivan Ivanovici Samara Vasilii Fiodorovici Seliter Ivan Pinkosovici Golstein Eli Simonovici Lernis Beniamin Berkovici Plitman Leib Menasevici Vaisman Zaivellii Soilovci 1896 1885 188 1899 1899 1897 1898 1905 1877 1891 1911 1903 1902 1888 1904 1909 1904 1895 1905 1876 1871 1894 1887 1885 1904 1897 Stoikani Stoikani Vertiujeni Stoikani Stoikani Stoikani Stoikani Zaluceni Stoikani Vertiujeni Stoikani Vertiujeni Voroncovo Temeleuţi Văscăuţi Vertiujeni Cerlina Hârtop Hârtop Stoikani Stoikani Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni ŞEFUL SR NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII STATULUI /BOBROVSKI/ 11. d. 1. 45. AMAI RM. 48. 46. f.VI. 60. 57.

19. Vertiujeni Locuieşte în or. 18. 5. 28. 9. ŞVEŢ Evghenia Iaroslavovna ŞVEŢ Cofia Mihailovna ŞVEŢ Elena Mihailovna EŞAN Maria Ivanovna EŞAN Parascovia Martianovna EŞAN Elizaveta Martianovna BLANUŢE Xenia Isidorovna BLANUŢE Zinovia Demianovna BLANUŢE Elena Fiodorovna IORDATII Maria Isaacovna UNTURA Melania Onufrievna ŞEMCUS Zina Petrovna ZIBENBERG Liuba Peisihovna ZIBENBERG Masea Volkovna ZIBENBERG Sara Peisihovna ZIBENBERG Meisea Kisilevici GOIHMAN Mira Arnovna GOIHMAN Iulea Iacovlevna GOIHMAN Moisei Iacovlevici FAIERŞTEIN Maniha Elevna FAIERŞTEIN Iaşa Srulevici VASALATII Irina Ivanovna PANFILII Irina Petrovna PANFILII Petr Ivanovici PANFILII Efimia Ivanovna GUŢU Fecla Efimovna GUŢU Tihon Vasilievici MUNTEAN Evfrosinia Vladimirovna MUNTEAN Nadejda Onufrievna MUNTEAN Nicolai Onufrievici MUNTEAN Ivan Onufrievici MUNTEAN Foma Onufrievici 1915 1937 1941 1894 1911 1913 1906 1927 1899 1897 1902 1884 1880 1916 1938 1911 1903 1934 1937 1907 1934 1887 1884 1920 1934 1883 1932 1911 1931 1933 1934 1938 Napadova Sănătăuca Nimereuca Napadova t. 13. 15.Cernăuţi t. 12. 2. 23. 7. 27. 24. 32. 6. Sănătăuca Nimereuca Sănătăuca Napadova . Vertiujeni t. 30. 22. 11. 21. 31. 3. 29.1. 26. 20. Vertiujeni s. 10. 8. 14. 25. 17. 4. 16.

Vertiujeni t. Vertiujeni t. Vertiujeni Sănătăuca . 60. Vertiujeni t. 42. 50. 57. 52. 54. 41. 64. 46. 51. MUNTEAN Tatiana Onufrievna VASALATII Vera Matveevna VASALATII maria Matveevna TESLER Roizea Iţkovna TESLER Estra Volkovna TESLER Haia Iţkovna LANDA Maika Iţkovna LANDA Moişe Elevici SUSLIK Peisea Gherşkovna SUSLIK Duvid Meerovici SUSLIK Minka Meerovici SUSLIK Dvoira Meerovna PLITMAN Leika Mordkovna PLITMAN Musea Volkovna PLITMAN Estra Volkovna ZRUNŞTEIN Sura Şmaivna ZRUNŞTEIN Ideli Uşerovici ZRUNŞTEIN Miriam Uşerovna ZRUNŞTEIN Pesea Idelevna BERŞTEIN Rahilea Moiseevna BERŞTEIN Riva Moiseevna BERŞTEIN Sulamit Moiseevici BERŞTEIN Freida Meerovna ŞIHMANTER Sura Iakovlevna ŞIHMANTER Monea Hunevici ŞIHMANTER Mariam Hunovna ŞIHMANTER Iankeli Hunevici ŞIHMANTER Aron Hunevici ŞIHMANTER David Hunevici ŞIHMANTER Reizea Berkovna GHERMAN Rivka Şlemovna GHERMAN Sosea Gherşkovna KAŢ Sura Abramovna 1939 1893 1925 1886 1923 1855 1885 1992 1887 1917 1920 1922 1892 1918 1923 1911 1936 1940 1913 1896 1924 1930 1865 1904 1923 1925 1932 1935 1913 1922 1883 1918 1889 t. Vertiujeni t.33. 47. 38 39. Vertiujeni t. 34. 55. 45. 35. 48. 44. 63. 53. 40. 65. 62. Vertiujeni t. 36. 61. 56. Vertiujeni t. 37. 59. 58. 49. Vertiujeni t. 43.

83. 72. 90. 75. 76. 70. 94. Stoicani s. 88. 95. 77. 98. Nemirovca s. Dubna s. 92. 84. 87. 93. 80. Vertiujeni t. 73. 85. 74. 81. 78. 71. Nimereuca s. Vertiujeni . Vertiujeni t. 79. Cuhureşti t. 67. 82. 97.66. Vertiujeni t. 89. Stoicani s. 96. Nimereuca s. KAŢ Elea Vigdorovna KAŢ Avrum Vigdorovici BRAZULEA Elena Mihailovna BRAZULEA Elena Vladimirovna ŞLAFMAN Riva Borisovna ŞLAFMAN Pina Ihilevici KUŞNIR Iosif Ovşinovici KUŞNIR Elea Gherşcovna ŢUKERMAN Idasea Leibovna ŢUKERMAN Ţilea Merkovna ŢUKERMAN Sura Berkovna TOFAN Xenia Antonovna TOFAN Ecaterina Antonovna TOFAN Lidia Antonovna LAZAN Fecla Arhipovna LAZAN Lidia Pavlovna SOCHIRCO Elena Constantinovna SOCHIRCO Lidia Gheorghevna SOCHIRCO Maria Gheorghevna SOCHIRCO Boris Gheorghevici COLOMEI Daria Alexeevna COLOMEI Ivan Mitrofanovici COLOMEI Anastasia Mitrofanovna COLOMEI Lidia Mitrofanovna TUCHILO Aculina Gherasimovna TUCHILO Nicolai Davidovici CAŞCIUG Fedosia Maximovna CAŞCIUG Raisa Fedosievna CAŞCIUG Pavel Gheorghevici CAŞCIUG Ana Vasilievna CAŞCIUG Mihail Maximovici CAŞCIUG Serghei Maximovici CAŞCIUG Iacov Maximovici 1928 1923 1898 1925 1900 1934 1880 1893 1887 1915 1916 1896 1925 1928 1883 1923 40 ani 15 ani 11 ani 3 ani 1891 1925 1927 1929 1912 1935 1900 1936 1929 1908 1925 1928 1929 s. 91. 86. 69. 68.

99.) 1918 1900 1927 1929 1931 1855 1911 1932 1936 1930 1903 1929 s. 112. 107. Vertiujeni s.) (indesc. 103. 124. 125. 106. 102. 109. 121. Vertiujeni s. 104. NEGRU Ana Illarionovna NEGRU Elizaveta Fiodorovna NEGRU Emelian Fiodorovici NEGRU Olga CADREAN Elena Mihailovna CADREAN Elizaveta Gheorghevna CADREAN Gheorghii Gheorghevici ŢUCHERMAN Ghitva Şimovna ŢUCHERMAN avrum Moşcovici CAŞCIUG boris Carpovici MACOVEI Ana Ulianovna MACOVEI Agafia Gavrilovna MACOVEI Anatolii Gavrilovici MACOVEI Margarita Gavrilovna MACOVEI Olga Fioctievna MACOVEI Vasilii Vladimirovici MACOVEI Mihail Vladimirovici BALEA Ana Constantinovna BALEA Nina Isaevna (indescifrabil) (indescifrabil) CEBAN Ecaterina Constantinovna ŞVEIDT Mahia Gherşkovna ŞVEIDT Ghitlea Cilimovna ŞVEIDT Golda Şlemovna ŞVEIDT Sura Şlemovna ŞVEIDT Ruhlea Abramovna CAŞCIUG Tatiana Vasilievna CAŞCIUG Nastasea Chirilovna CAŞCIUG Vasilii Chirilovici CAŞCIUG Iulita Chirilovna ROMBOM Haica Volicovna ROMBOM Sara Bercovna 51 ani 15 ani 16 ani 95 ani 42 ani 17 ani 9 ani 1887 1926 18 ani 1901 1922 1924 1928 1907 1928 1930 1908 1928 (indesc. 119. Stoicani t. 117. Stoicani s. 126. 110. 130. 118. 100. 122. 108. 129. 101. Stoicani s. 127. Vertiujeni s. 111. 128. 123. Stoicani s. 131. 105. 114. 120. Zăluceni t. 115. Stoicani . 116. Stoicani t. 113.

Vertiujeni s. 135. 137. 158. 153. 152. 146. Stoicani s. 159. 140. Hârtop t. 160. 151. 143. Vertiujeni t. 161. 138. 147. 148. Temeleuţi s. Voroncovo s. 145. 144. 164. ROMBOM Iacov Bercovici CEBU Pelagheia Arhipovna MITRUC Maria Matveevna MITRUC Nicolai Iacovlevici MITRUC Varvara Iacovlevna MITRUC Mihail Iacovlevici MITRUC Evghenia Iacovlevna MITRUC Fedora iacovlevna PALII Pavlina Gheorghevna PALII Victor Gavrilovici PALII Elionora Gavrilovna PATRATII Elizaveta Constantinovna PATRATII Gheorghii Vasilievici PATRATIIElena Vasilievna VIŞNEVSCAIA Elena Stanislavovna VIŞNEVSCHII Boris Pavlovici LEVIŢCAIA Anisia Andreevna SACARA Ana Panteleimonovna SACARA Lidia Vasilievna ZELŢER Şeina Moşkovna ZELŢER haica Gherşkovna GOLŞTEIN Lidia Iosifovna GOLŞTEIN Abram Elevici GOLŞTEIN Ruvin Elevici GOLŞTEIN Izraili Elevici GOLŞTEIN Ana Borisovna PERCHIS Haika Beniaminovna PERCHIS Zisea Beniaminovna PERCHIS Hava Beniaminovna PERCHIS Niusea Beniaminovna PERCHIS Leib Beniaminovici PERCHIS Şeidlea Beniaminovna DZEGHIVKER Boris Davidovici 1936 1915 1886 1925 1926 1928 1929 1930 1893 1925 1927 1912 1934 1937 1914 1937 1890 60 ani 18 ani 1897 1932 1881 1931 1921 1912 1916 1918 1919 1923 1925 1929 1931 1926 s. 142. Cerlina s. 150. 163. Cerlina s. Temeleuţi .132. 136. Vertiujeni t. 157. Stoicani s. 162. 154. 134. 149. 133. 155 156. 141. 139.

PRINCIPII GENERALE În timpul efectuării operaţiunii trebuie să pornim de la premisa că operaţiunea trebuie realizată astfel încât să nu se admită vreun fel de manifestări şi alte excese. dosar. Pregătirea şi executarea operaţiunilor în centrele raionale şi judeţene le vor duce la înfăptuire corpurile operative ale statului major create în vederea acestui scop. 166. funcţionari ai poliţiei. ci şi din partea populaţiei ce nutrea o atitudine ostilă faţă de PUTEREA SOVIETICĂ. 2. colaboratori din cadrul secţiei 3 NKO. Fond 19. DZEGHVKER Grigorii Davidovici DZEGHIVKER Tatiana Davidovna 1928 1929 ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ 11/VI-41 года s. foşti ofiţeri ai armatelor române. Vertiujeni AMAI RM. inv.NKVD. Statul major operativ din cadrul raioanelor şi judeţelor să elaboreze minuţios planuri concrete de efectuare a operaţiunilor în limitele judeţelor şi raioanelor. mari fabricanţi şi funcţionari ai fostului aparat de stat. I. deţinători de materiale compromiţătoare. nu doar din partea celor deportaţi.comandanţi. activişti politici. foşti ostaşi ai detaşamentelor de pază. ţariste şi albgardiste despre care se deţin materiale compromiţătoare precum şi membrii familiilor lor. naţionaliste şi albgardiste. 138-143 PASAT № 91 ÎNDREPTAR CU PRIVIRE lA ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNUI ŞIR DE CATEGORII ALE LOCUITORILOR RSSM [fără dată] STRICT SECRET ÎNDREPTAR Despre caracterul efectuării operaţiunilor de deportare a membrilor activi ai organizaţiilor contrarevoluţionare.165. f. În timpul elaborării planurilor de efectuare a operaţiunilor se va acţiona conform instrucţiunilor următoare: a) Pentru îndeplinirea operaţiunii se va folosi personal din rândul colaboratorilor operativi ai NKGB. gardieni. 1. foşti mari moşieri. ostaşi ai armatei roşii din cadrul internelor şi a trupelor de grăniceri ale NKVD-ului dislocate pe teritoriul judeţelor şi raioanelor. membrilor organizaţiilor burgheze. .

Înainte de a intra în casa familiilor vizate spre a fi deportate. şi să fie pregatiţi pentru o posibilă rezistenţă. grupul operativ trebuie să stabilească adresa exactă şi amplasarea locuinţei. Conducători ai grupurilor operative se vor numi din rândul activiştilor experimentaţi ai NKGB. capul familiei şi familia sa. Se permite a lua următoarele bunuri şi inventar gospodăresc mărunt: . copiii. parinţii. sub escortă. NKVD. apartamentul familiei ce urmează a fi deportată. intenţionând ca acţiunile să înceapă cu puţin timp înainte de răsăritul soarelui. atunci ei vor trebui transportati împreună cu familia la centrele de concentrare şi îmbarcare a eşaloanelor.comandantul punctului de îmbarcare. Orarul de transportare a deportaţilor se elaborează din timp şi foarte minuţios de către centrele operative. conform procesului verbal. Percheziţia şi inventarierea bunurilor celui deportat se va face în prezenţa martorilor.inclusiv. intenţionate să organizeze acţiuni antisovietice sau atacuri asupra grupurilor operative. După elucidarea acestor împrejurări. într-un număr de exemplare stabilit dinainte. În cazul în care lângă locuinţa celui supus deportării în timpul efectuării operaţiunii se vor aduna oameni. împotrivire.se vor crea grupe de rezerve necesare. membrii familiei sunt anunţaţi despre deportare şi li se explică ordinea deportării.ORDINEA EFECTUĂRII DEPORTĂRII Grupurile operative se vor deplasa la locurile de desfăşurare a operaţiunilor. fraţii. Toate persoanele. Cu privire la rezultatele efectuării percheziţiei în toate cazurile se întocmesc procese verbale corespunzătoare. arme. pe lângă fiecare stat major operativ raional sau regional. din rândul vecinilor sau a organizaţiei de partid locale.Din ele se vor completa grupe operative compuse din 3 persoane. copiii. ori a reprezentanţilor administraţiei clădirii. pentru a evita formarea mulţimii.După aceea. trebuie arestate şi transportate în structurile teritoriale ale NKGB. După finalizarea percheziţiei şi inventarierea averii. Totodată se va clarifica identitatea persoanei în cauză şi relaţiile cu familia vizată de arest sau deportare. indicate din timp. în acele cazuri cand ei locuiesc împreună cu familia şi se află în întreţinerea capului familiei pasibil de arest sau deportare. b) Pe lângă grupurile operative implicate direct în realizarea operaţiunilor. conform unui orar de transportare stabilit . vitele şi inventarul agricol sunt supuse confiscării şi se transmit organelor puterii locale. grupul operativ intră în exerciţiul funcţiunii şi trece la înfăptuirea percheziţiei în vederea descoperirii de literatură contrarevoluţionară. colaboratori din cadrul secţiei 3 NKO. În cazuri aparte. care în timpul efectuării operaţiunii vor intrat în casa. Odată sosiţi la casa. se îndreaptă spre cele mai apropiate staţii de cale ferată. casei. c) Operaţiunile se vor petrece în aceeaşi zi în toate judeţele RSSM şi se vor declanşa cu puţin timp înainte de răsăritul soarelui. Bunurile immobile. NOTĂ: Membri ai familiei sunt consideraţi soţia. împreună cu bunurile pemise spre evacuare. surorile. apartamentul celui deportat ori se va afla acolo în momentul începerii acţiunii. Trebuie luată în consideraţie posibilitatea că în casele .apartamentele supuse operaţiunilor de percheziţionare. II. unde se va hotărî soarta lor de către persoana responsabilă . spre a evita orice zgomot şi zarvă de prisos. valută străină. ridică semne de întrebare. care urmează să efectueze deportarea. deportare să se afle persoane date în urmărire. când aceste persoane provoacă bănuială. grupul operativ clarifică prezenţa componenţei familiei şi locul unde se află în prezent. vor trebui să fie reţinute până la terminarea operaţiunii. grupul operativ are îndatorirea de a întreprinde măsuri necesare de precauţie. trebuie să li se propună să se împrăştie . Familia deportată are dreptul să ia la locul deportării lucruri ce-i aparţin personal cu o greutate care nu depăşeşte o sută de kilograme pentru o familie.Pentru elaborarea orarului transportării celor deportaţi se indică exact centrele de concentrare_ în care sunt transportaţi cei deportaţi cu familiile şi bunurile. Persoanele. Înainte de a intra în casă sau apartament.

căruia el îi poate încredinţa realizarea bunurilor pe care le lasă în casă şi îi aparţin personal. etc. escortată de toţi cei trei colaboratori ai grupului operativ. brăţări. ceasuri. În momentul efectuării operaţiunilor în zonele rurale escortarea deportaţilor se va realiza în felul următor: familia celui deportat e transportată până la primul centru de concentrare. După trasportarea acestora până la primul centru. capul familiei sau un membru al familiei era bolnav şi conform raportului de expertiză medicală nu poate merge împreună cu eşalonul. folosindu-se în primul rând de transportul din dotare al familiei deportate. se va efectua în coordonare cu organele puterii locale. ci de a le transmite rudelor). Supravegherea unor astfel de familii se organizează la dispoziţiile comandantului secţiei corespunzătoare ale NKGB judeţene. ca mai apoi să fie trimişi toţi odată sau în alt caz se deportează familia. responsabil pentru deport cheamă persoana de încredere indicată de capul familiei deportate.căruţe). cunoscut.) 11.Îmbrăcăminte 2. cercei. se va proceda în conformitate cu cele relatate în aranjamentul scris luat de persoana de încredere. iar cel de-al treilea rămâne la grupul operativ NKGB.Sunduc ori ladă pentru a împacheta obiectele indicate Restul bunurilor. iar listele se vor preda organelor puterii locale. În cazul în care. Membrii familiei deportate. este predat organelor puterii locale. mijlocul de transport personal. linguri.Bani (sume nelimitate) 10. Angajamentul înscris al persoanei de încredere se ia în două exemplare dintre care primul exemplar se înmânează capului familiei deportate. serviciu de ceai 7.Vase de bucătărie. temporar sunt lăsaţi de asemenea pe loc până când cel bolnav se însănătoşeşte.Veselă. rudă). furculiţe.Lenjerie de corp 3. în urma prezentării raportului de către superiorul grupului operativ. Superiorul grupului operativ. unde urmează să fie îmbarcaţi în vagoane. De la persoana de încredere în vederea valorificării bunurilor rămase se ia un angajament înscris după formele puse în practică şi acestuia i se predau toate bunurile după inventar. iar cel de-al treilea îi însoţeşte pe membrii familiei celui deportat până la gara de trenuri. persoanei de încredere i se pun la dispoziţie zece zile. broşe. cel de-al doilea persoanei de încredere.1. cuţite 6. după însănătoşire. să fie deportat şi el. Dacă în privinţa bunurilor persoana de încredere primeşte de la proprietar alte directive (nu de a le vinde. Pentru realizarea bunurilor şi eliberarea apartamentului. După vanzarea bunurilor persoana de încredere se prezintă la organele locale ale NKGB-ului şi predă împreună cu o declaraţie banii obţinuţi spre a fi expediaţi familiei deportate la o nouă adresă. Mobilizarea mijloacelor de transport acolo unde sunt insuficiente.Instrumente casnice şi gospodăreşti de mici dimensiuni 9.Obiecte de valoare (inele. deportaţii au dreptul să le realizeze în felul următor: cel deportat are obligaţia să numească o persoană de încredere (vecin. caselor. doi colaboratori se întorc pentru a li se ordona noi directive.Produse alimentare luând drept bază proviziile lunare pentru o familie 8. Transportarea deportaţilor către centrele de îmbarcare se efectuează cu ajutorul unităţilor de transport pregatite de secţiile NKGB (autocamioane. Pe casele şi gospodăriile eliberate de bunuri ale familiilor deportate se pune sigiliu de către organele NKGB. Din mediul . care odată ajunse la punctele de plecare. urmând ca membrul bolnav.Încălţăminte 4. iar al doilea grupului operativ în prezenţa comandantului statului major operativ împreună cu situaţia de dare de seamă şi cu o copie a inventarului bunurilor. Inventarul se completează în trei exemplare dintre care primul se înmânează familiei ce urmează a fi deportate.Lenjerie de pat 5. deportarea încetează până la însănătoşirea deplină a bolnavului.

hotărât. acordul persoanei de încredere şi o copie după inventarul bunurilor celor deportaţi. Nepotrivirea tabelului nominal cu personalul prezent se perfectează în volum. Armele membrilor grupului operativ trebuie să fie pregătite de luptă. Dosarele capilor de familie şi a membrilor familiilor lor se predau pe proces verbal comandanţilor de eşalon (funcţionari NKGB). 4-12 . Raportul trebuie să cuprindă o scurtă prezentare a sarcinii primite. ori evacuare). comandantului eşalonului i se înmânează un tabel nominal şi dosarele personale ale celor deportaţi. Pentru fiecare familie deportată (în cazul în care capul familiei este pasibil de arest. COMISARUL POPORULUI PENTRU SECURITATEA STATULUI.prenume) au ridicat. prin directiva comandantului statului major operativ se numeşte şeful de coloană. ori ai deposeda de orice lucru cu excepţia armelor literaturii contrarevoluţionare precum şi a valutei străine. Armele se vor folosi doar în cazuri extreme cum ar fi atacul asupra grupului operativ sau când cei vizaţi opun rezistenţă. primul exemplar va rămâne la persoana care predă deportaţii pentru a stabili pricinile nepotrivirii. Despre derularea operaţiunii comandanţii statului major din judeţe au obligaţia de a informa telegrafic NKGB. Fond. obiectele confiscate. panică si zgomot. situaţia despre rezultatele realizarii operaţiunii. În momentul îmbarcării celor supuşi deportării în vagoane. Comandantul eşalonului are obligaţia de a verifica conformitatea tabelului nominal cu persoanele fizice prezente. încearcă să evadeze etc. iar cel de-al doilea exemplar la comandantul eşalonului. d. ce va cuprinde o notă informativă pentru dosar. precum şi orice fel de materiale compromiţătoare . încărcate. RSSM. Toţi participanţii la operaţiuni sunt avertizaţi că. fără cartuş pe ţeavă. numărul de vagoane expediate. 2. descoperite în procesul operaţiunilor de ridicare. Superiorul grupului operativ. împreună cu persoanele ce urmează a fi transportate la locul deportării. b) pentru ceilalţi membri ai familiei la dosar se anexează doar copia notei informative din dosarul capului familiei. 19. MAIOR AL SECURITĂŢII STATULUI (SAZÎKIN) iunie 1941 Chişinău AMAI RM. de asemenea cele mai semnificative întâmplări şi fapte. În toate cazurile se recomandă a se acţiona ferm. Este strict interzis de a se folosi de produsele alimentare ale celor deportaţi. trebuie întocmite două dosare personale: a) unul pentru capul familiei. pentru încercarea de a-şi însuşi orice fel de bunuri ale deportaţilor vor fi aspru pedepsiţi şi vor răspunde în faţa batalionului disciplinar. literatura contrarevoluţionară sau valută. ori (sau) eşaloane. dacă s-au descoperit arme. transmiţând date despre numărul familiilor ridicate. inv. La acest raport se anexează procesul verbal al percheziţiei. chestionarul anchetei. 1. fără multă forfotă. cum s-a desfăşurat în general operţiunea. după predarea deportaţilor are obligaţia de a prezenta printr-un memoriu scris la adresa comandantului statului major operativ. superiorul grupului operativ indică pe cine anume (după nume. După preluarea şi îmbarcarea deportaţilor în eşalon comandantul eşalonului se face responsabil de toţi oamenii preluaţi şi transportarea lor la locul de destinaţie. f.colaboratorilor ce formează coloana de escortă a deportaţilor.

CĂPITAN AL SECURITĂŢII STATULUI (MORDOVET) 11 iunie 1941 № 1095 or. Fond. 4.__________________ Drept completare la notă EXPLIC : Pentru a nu se împiedica durata desfăşurării operaţiunii se introduc următoarele modificări în notă: Inventarierea bunurilor apartamentului celui supus evacuării se poate înfăptui şi după evacuare în centrele de concentrare. 8. f. a martorilor de percheziţie şi a persoanelor de încredere indicate de către capul familiei deportate.№ 92 COMPLETARE LA ÎNDREPTARUL CU PRIVIRE LA ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 11 iunie 1941 Strict secret TUTUROR ŞEFILOR DE STAT MAJOR DIN RAIOANE ŞI ORAŞE Doar tov. 3. d. 6. 2. 2. 1. Pasibili de deportare Raionul Leova Nisporeni Călăraşi Lăpuşna Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL: Capi de familie 70 70 62 80 40 55 110 63 550 Membri ai familiei În total: 250 240 150 287 135 165 270 221 1718 320 310 212 366 175 220 380 284 2268 . În astfel de cazuri inventarierea se efectuează în prezenţa reprezentantului organizaţiei de partid. 1. 13 № 93 PLANUL DESFĂŞURĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI AI JUDEŢUL CHIŞINĂU [11 iunie 1941] STRICT SECRET Pentru SR NKVD PLAN de organizare a acţiunilor în vederea efectuării operaţiunii în judeţul Chişinău. ADJUNCTUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU SECURITATEA STATULUI RSSM. 1. 5. 19. 7. Bălţi AMAI RM. inv.

Vadul-lui -Vodă 6. 2. Raionul Leova Nisporeni Lăpuşna Călăraşi Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL: 30 30 36 28 16 21 51 30 242 29 30 36 26 17 25 52 26 241 Combatanţi 27 27 34 23 14 22 47 20 214 În total 85 87 106 77 47 66 150 76 697 NOTA : Grupul operativ este format din 4 persoane dintre care colaboratorul NKGB-superiorul grupului. Asigurarea cu personal operativ Colaboratori NKGB Raionul Leova 5 Nisporeni Lăpuşna Călăraşi Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL : 5 4 3 4 7 4 2 34 Colaboratori NKVD 6 5 4 5 3 3 3 4 35 Combatanţi miliţioneri 8 8 6 8 6 6 8 12 62 În total 19 18 14 16 13 16 15 18 131 IV. 8. 6. Existenţa transportului auto disponibil şi insuficienţa numărului de camioane destinate . 5. 8. Chişinău 8. Staţia de îmbarcare : 1. Călăraşi 4. Raionul Leova 2. un colaborator NKVD. V. 5. 7. 6. Kotovski 7. Nisporeni 3. III. Se solicită suplimentar efectiv operativ şi combatant: NKGB NKVD 1. 3.II. Lăpuşna 5. 3. 4. 2. 7. 4. Străşeni -gara Iargara -gara Bacovăţ -gara Călăraşi -gara Chişinău -gara Mereni şi Chişinău -gara Chişinau -gara Chişinău si Rezeni -gara Străşeni şi Bucovăţ 1. reprezentantul comitetului raţional PC şi un ostaş.

*(Calculul n-a fost făcut corect) NOTĂ : 1.Sunt necesare 17 autocamioane pentru transportul a 200 de persoane.transportului. A se lua în calcul în medie câte 12 persoane pentru fiecare camion plusând corpul de pază şi încărcătură. 3 1 3 7 Care vor transporta 84 de persoane.Sunt necesare 19 autocamioane pentru transportul a 227 persoane. 4 2 1 7 Care ar transporta 84 de personae.Unităţile de transport din parcurile auto ale acestor raioane vor fi detaşate în raioanele Lăpuşna şi Nisporeni. Raionul Nisporeni SMT Dolna Şipoteni Varniţa . Raioanele Călăraşi şi Străşeni vor tansporta oamenii la Centrele de predare cu ajutorul caruţelor. -3 -2 -5 care ar transporta 160 persoane.Sunt necesare 10 autocamioane pentru transportul a 115 persoane. În total este nevoie de 89 autocamioane pentru transportarea a 1055 de personae. Raionul Leova -SMT Sărata IAS Sărata Noua IAS Tătăreşti -2 -4 -2 -9 Sunt necesare 18 camioane pentru transportarea 212 persoane -5 -3 -4 -12 pentru o capacitate de 144 persoane. 5. 4. STATUL MAJOR OPERATIV CHIŞINĂU: /POKOTILOV/ /ZAZANSKI/ /TEREBILO/ /KUZNEŢOV/ /PECENII/ /KIRILIUK/ 11 iunie 1941 6.sunt necesare 12 autocamioane pentru transportul a 136 persoane. 2. -4 -1 -5 care ar transporta 60 de oameni. Raionul Chişinău SMT Bacioi IAS Răzeni Chişinău Raionul Kotovski SMT Bardar IAS Osieni IAS Bozieni Raionul Vadul-lui-Vodă SMT Mereni Răţeşti Raionul Lăpuşna SMT Cărpineni IAS Şişcani 2.Sunt necesare 13 camioane pentru transportarea a 165 persoane 3. 1.

M. 7.MIŞCENKO19. f. inv. Fond.N. 19. 1.MATVEEV 21. TABEL NOMINAL cu efectivul operativ NKGB. d.Or. inv. 2.KRIVENCO.. 5. f. 10.NAVROTSKI A. 9SVET P.P.CERNICENKO provincie 25.ZELINSKI N.MOISEENKO18.P.Chişinău AMAI RM.SAVIN – în provincie 15.delegat pentru misiuni Raionul CĂLĂRAŞI 1.ŢVELEV 24.I.Superiorul grupului operativ 2.MATUŞEVICI S. AMAI RM.HAREVICI N. 27-28 № 94 EFECTIVUL GRUPULUI OPERATIV DESEMNAT PENTRU EFECTUAREA OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] STRICT SECRET .FESENKO17.superiorul grupului operativ 12.-Adjunct 3.DVOZDIUK –în provincie 13.GRIGORCIUK G.BONDARENKO. 2. 4.KOBIŢCIUK16.PETROV N. Fond.D. 8.PANŞIN 23.DZIUBA L.ŞNAIDER20. 6. 19.SOKOLOV22.E. 1.CIUMAC N. ŞEF-ADJUNCT AL SECŢIEI JUDEŢENE NKGB CHIŞINĂU SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI (semnătura) (Pe aceeaşi pagină la subsol scris cu creionul: 11.A.G.TKACIUK P.GOPANIUK 14. d.K. 30 /KUZNEŢOV/ .

A se asigura integritatea bunurilor rămase ale deportaţilor. funcţionari NKVD A se pune de comun acord cu pichetele de grăniceri în vederea acordării de ajutor în ce priveşte necesitatea de trupe şi ofiţeri comandanţi. A se sigila apartamentele şi casele deportaţilor.Crearea grupurilor operative a câte 3 persoane . Batişcev Svâciok Batişcev Smâciok Batişcev Kozlov AMAI RM.din satele raionului Susleni. În vederea efectuării operaţiunilor de deportare a se recruta personal din rândul membrilor de partid. inv. confiscarea… şi asigurarea pazei deportaţilor. GRUPUL OPERATIV: IUDIN LOGVINOV . întocmirea şi perfectarea dosarelor. trupe pentru a asigura escorta.Responsabili de evacuare şi subordonarea nemijlocită Statului Major Raional A se întocmi graficul evacuării. necesare până la centrele de concentrare ale deportaţilor. f. Fond. precum şi a necesităţii numărului de vagoane. 1.vitele şi bunurile inventariate a se preda spre păstrare şi îngrijire reprezentanţilor sovietelor săteşti şi orăşeneşti.culegere de informaţii şi documente de la sovietele săteşti şi orăşeneşti. Kozlov Sokolov Matveev Kunik Vlasov Kozlov A se înainta cereri în vederea necesităţii numărului de personal operativ.№ 95 PLANUL EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] PLAN Interogarea martorilor . A marca punctele de concentrare ale deportaţilor. asigurându-le cu corpul de pază. 32 № 96 PLANUL EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL SUSLENI [fără dată] PLANUL conducerii operaţiunii de evacuare a elementului antisovietic. d. 2. a se alege încăperi pentru concentrarea deportaţilor. 19.A se pune la dispoziţie mijloace de transport.

Oprinenco b/ Todâca. Gupele operaţionale – 3 a/ Tcaci. . Diacov.Varvara. Două Grupuri Operaţionale. Sunt supuse retragerii o familie cu 4 persoane în întreţinere.Aksentevo. Macarov Primul Grup Operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Creţu Epifan Zaharovici b/ Solomon Grigorii Dmitrievici Al 2-lea Grup Operaţional efectuează retragerea familiei PAVLOV Grigorii Zaharovici. Pentru transportarea familiilor se alocă 3 aprovizionări în s. Purcic.Bălăşeşti. Grupul operaţional а/ Praciuc. Două Grupuri Operaţionale а/ Griţenco.VEREOVOCICHIN ZAHAROV BORMOTIN GRUPURILE OPERATIVE PE SATE: s. Sunt supuse retragerii 3 familii cu 10 persoane în întreţinere. Zelenciuc b/ Lopuşanschii.Marovaia.Malincăuţi Sunt supuse retragerii 8 familii cu 26 persoane în întreţinere. Orlov Grupul 1 efectuează retragerea familiilor: а/ Ghelman Moşco Davidovici b/ Oronianov Mihail Mihailovici c/ Caşmer Leib Srulevici Grupul 2 efectuează retragerea familiilor: а/ Popuşoi Clementii Vasilievici b/ Vasilachii Mihail Illarionovici Grulul 3 efectuează retragerea familiilor: а/ Bulat Gheorghii Iomifovici b/ Bounegru Semen Andreevici c/ Babeico Ivan Constantinovici Pentru transportul familiilor retrase se alocă şapte aprovizionări în s. Belous.Duhlei Grupa operaţională efectuează retragerea familiei Agapii Andrei Tihonovici. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare în s. Sunt supuse retragerii 3 familii cu 11 persoane în întreţinere.Radcenco.

Zincenco d/ Cotlear. Costiucov Primul grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Chiriţa Nicolai Gheorghievici b/ Saltan Gheorghii Selevestrovici Al 2-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Strinceag Ivan Nicolaevici b/ Bujor David Gheorghievici c/ Chirtoc Constantin Ilici .2 а/ Zaboric. Burdilo b/ Bondari. Domanschii.а/ Sedaşev. Ponomarenco. Grupe operaţionale . Vâhodţev b/ Burlaca. Norein. Grupe operaţionale – 4 а/ Pola.Malovata. Frunze. Sotnicov c/ Mazâchin. Timcenco. Sunt supuse retargerii 5 familii cu 21 de persoane în întreţinere. Dremov. Marcov Primul Grup Operaţional efectuează retragerea familiei Guriţenco Ivan Gheorghievici Al 2-lea Grup Operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ PRODAN Vasilii Vladimirovici b/ Petraş Feodor Aleksandrovici Pentru transportarea familiilor retrase se alocă 3 aprovizionări în s. Solodovnic b/ Cucsic. Sunt supuse retragerii 9 familii cu 29 persoane în întrţinere.Susleni. Pridicnam Primul grup operaţional efectuaează retragerea familiilor: а/ Catareu Vasilii Sidorovici b/ Vasiliev Ilia Dimitrovici Al 2-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Sandu Vasilii Constantinovici b/ Popa Haralampii Marcovici Al 3-lea grup opera’ional efectuează retragerea familiilor: а/ Vasiliev Adrian Semenovici b/ Oprea Afanasii Leontievici c/ Mararenco Ecaterina Aleksandrovna Al 4-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Oprea Gavril Ivanovici b/ Vârdu Vasilii Stepanovici Pentru transportarea familiilor se alocă 10 aprovizionări sau 3 maşini în s.

19. Sunt supuse retragerii o familie cu 3 persoane în întreţinere. COV(Z)ILO Ivan Ivanovici GUTIUM Alexandr Fiodorovici CRICIUN Dmitri Ivanovici CIORAC Maxim Semionovici ARHIP Dmitri Vasilevici BOLBOCEAN Serghei Vasilevici PERCUN Dmitri Ivanovici 1887 1888 1894 1901 1887 1895 1900 –“– s. Grupa operaţională Gorobeţ. 8.Bulaeşti. 4. 1.Ghijdieni. 5. dosar 2. inv. 9. CUREA Piotr Grigorevici Anul naşterii 1901 1906 Locul de reşedinţă s. MARTÂNIUC Ivan Grigorievici 2.Pentru transportarea familiilor se alocă 6 aprovizionări în s. Sunt supuse retragerii o familie cu o persoană în întreţinere. deoarece în ultimul moment al operaţiunii a plecat la Cernăuţi) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) Notă 3. 7. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare în s. patronimicul № de ordine 1. Fond. Ocniţa –“– –“– –“– –“– –“– .Şevţov. Pastuhov Grupa operaţională efectuează retragerea familiei Savciuc Ivan Mihailovici. prenumele. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare. Grupa Operaţională . filele 264-266 /GOLDBERG/ № 97 LISTAPERSOANELOR DIN RAIONUL OCNIŢA PASIBILE DE ARESTARE [fără dată] Numele.Clocuşna –“– (semnătură indescifrabilă) ( scris de mână: Nu a fost arestat. Scacun Efectuează retragerea familiei Boltunov Nicolai Alexeevici. Şeful Direcţiei Raionale Susleni al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Sergentul Comisariatului pentru Securitatea Statului /IUDIN/ Împuternicitul special al Direcţiei Judeţene al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Sublocotenent al Securităţii de Stat /VEREOVOCICHIN/ Plan «APROBAT» Şeful Direcţiei Judeţene al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Locotenent Major al Securităţii de Stat AMAI RM. 6.

15. SACARA Ivan Efimovici CEAICOVSCHI Evgheni Vasilevici LUPOI Afanasi Andreevici CARAB(GH)IN Fiodor Stepanovici COŞULEANU Mihail Ivanovici COJUHARI Piotr Ivanovici ZAHARCO Emelian Grigorievici LESNIC Mihail Vasilievici MOCERNIUC Foma Grigorievici FORTUNA Afanasi Ivanovici FORTUNA Fiodor Grigorievici GUŢUL Iacov Constantinovici ŞUISCHI Dmitri Vasilievici BONARI Matvei Gavrilovici MALINSKI Iţek Meerovici BUGA Onufrei Trofimovici LUCA Piotr Nicolaevici CHISTRUGA Semion Fiodorovici 1889 1900 1896 1912 1892 1900 1890 1893 1903 1897 1894 1895 1897 1898 1912 1879 1881 1875 1879 1892 1904 1906 –“– s. 37. 20. 16.Lipnic –“– –“– –“– s. 23. 12. 22. POPA Vasili Nicolaevici ZAPLOTÂNSCHI Pavel Gheorghevici 1895 1899 1886 1908 –“– –“– s. 30. 27. 19. 38. 31. 26. COLESNIC Ivan Arhipovici STÂNGACI Serghei Petrovici BADAREU Spiridon Nicolaevici BADAREU -ANGHEL Mitrofan Nic.Deljain* –“– (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (scris de mână: nu a fost arestat) STARODUB Vasili Ivanovici CAPMOLE Fiodor Dmitrievici 14. 35.Mihălăşeni –“– –“– –“– –“– –“– s. 11. 36. 32.10.Bârnova –“– –“– –“– –“– –“– (semnătură indescifrabilă) . 18. 21. ILINCA Ivan Mihailovici TONU Efimi Grigorievici VERCO Leonti Vasilievici 1903 1891 1891 –“– –“– Grinăuţi-Raia (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (scris dosare) de mână: două 17. 33. 25. 28. 29. 24.GrinăuţiIsacova –“– –“– Grinăuţitehnicum –“– s. 34. 13.

54. 42.Rujniţa (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) 1880 s. 50. 53. 58. 41. 48.Bârlădeni s.Goian –“– s.Paladea (semnătură indescifrabilă) (scris dosare) de mână: două 61.Ruseni –“– –“– –“– –“– –“– (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) . 63. 57. 56. 62. 45. 59.Ocniţa –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s.Hădărăuţi –“– (scris de mână: am primit şase dosare) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) 52. 68. 60. 66. 44.39. 67. 49. 40. 47. 55. 65. 64. 46. BUGA Vladimir Iacovlevici ŢUKERMAN Şmil Iankelevici BRONŞTEIN Moisei Iankelevici GHERŞENZON Iankel Berkovici GRIGORIEV Erazm Iosifovici VOROBEŢ Nicolai Pavlovici RAHUBLEAC Ivan Pavlovici DANI Erofei Nicolaevici LEONOV Ivan Frolovici GUŢUL Foma Ivanovici NAIDIONOV Calina Efimovici CRUŞELNIŢCHI Evsei Ivanovici PÂRLEA Nicolai Fiodorovici 1894 1888 1878 1884 1875 1888 1878 1884 1881 1885 1875 1887 1889 –“– or. 51. 43. VACARI Grigori Alexeevici CEBUC Mihail Ivanovici RUSNAC Cuzma Ivanovici DUMITRAŞ Nestor Alexandrovici AUZ Fiodor Mihailovici MIHAILIUC Fiodor Vasilievici MARUSIC Serghei Achimovici DUDNIC Gavril Ivanovici LAZARI Semion Mihailovici 1905 1884 1896 1902 1902 1904 1892 –“– –“– –“– –“– s. GOTINJAN Ivan Spiridonovici COLESNIC Stepan Andreevici MARTÂNOVSCHI Vasili Ivanovici RUSANOVSCHI Vasili Dmitrievici NEGULEAN Vasili Alexeevici RUSANOVSCHI Piotr Andreevici ANDRONIC Vasili Grigorievici USTROI Vasili Grigorievici 1892 1901 1896 1894 1878 1903 1893 1897 –“– s.

Dângeni Şeful Secţiei Raionale Ocniţa al NKGB SERGENTUL Securităţii de Stat AMAI RM. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA membrilor familiilor persoanelor arestate. CUREA P. Clocuşna 2. Fond. CIORAC Maxim Semionovici Soţia Fiul s. Ocniţa 6. este vorba despre s. Gr. Soţia Efrosinia Fiica Tatiana Fiica Fiul Ana Alexandr s. GUTIUM A. I. Soţia (scris de mână: Nadej[d]a 1914 Maximov. dosar 2. Soţia (scris de mână: Parascovia 1888 Gavrilovna Fiii: Vasili Ivanovici Arcadi Fiica Liudmila 1924 1925 1927) 1898 17 ani 1899 1924 1932 1937 32 ani Alexei 11 ani 8 ani 5 ani s. Clocuşna 4.245 SAFATINOV № 98 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL OCNIŢA. Ocniţa 5. CRICIUN D. Gr. Clocuşna Fiica Valentina Petrovna 3. inv. Soţia Maria fiica s. COVILO I. s.* probabil. Fiul Victor Petrovici 1935 1941) s. 19. F. Ocniţa Fiica Evghenia Fiica . Legăturile de rubedenie /membrii/ Anul naşterii Domiciliul Soţia (scris de mână: Anastasia 1904) Grigoriev. filele 241. pasibili de deportare № Numele de capului de familie ordine ` MARTÂNIUC I. CAPII CĂRORA AU FOST ARESTAŢI. 1. I.

TONU E. Dângeni 14. Soţia Fiul Evghenia Filimon. Soţia Agafia Vasilievna Fiul Sava s. PERJUN D. 17. 3 ani s. A. POPA V. Dângeni s. VERCO L. Fiica Fiul Irina Anatoli 12. Ocniţa 1934 48 ani 18 ani 16 ani 8 ani 40 ani 21 ani 17 ani 15 ani 12 ani 9 ani s. COLESNIC I. STARODUB V. (Raia) Grinăuţi . Soţia Alexandra N. Ocniţa Fiica Raia Fiica 9. N. V.Fiica 7. Soţia Ecaterina Fiu adoptiv Soţia fiului 13. D. Soţia Maria Ivanovna Fiica Ana 1910 1930 1910 1933 1935 1937 1940 1895 1922 s. Lidia Soţia Ana Ivanivna Fiul Fiica Fiul Nicolai Feodosia Vladimir Fiica Sofia Fiica 10. Boris Ioana Alex. ILINCA I. ZAPLOTÂNSCHI P. Ocniţa 1936 1939 1901 17 ani 14 ani 1896 s. I. M. Gh. CAPMOLE F.. Ocniţa s. I. Malania Soţia Maria Stepanovna Fiul Fiica Dmitri 11. Soţia Soţia s. Dângeni 15. Gr. V. Ocniţa s. Soţia Maria Harlampievna Fiica Ecaterina Fiica Olga Fiul Fiul Mihail Constantin s. ARHIP Dmitri Vasilievici Soţia Fiul 8. Dângeni 16. BOLBOCEAN S.

s. GUŢUL Ia. ŞUIMSCHI D. 1903 1922 1925 1928) 1905 1924 1926 1932 1935 1928) 1885 1918 Grinăuţi (Moldova) 19. C. 27. Lipnic 31. 22. V. LUPOI A. A. s. LESNIC M. I. Mihălăşeni 1892 1921) 1900 1925 1929 1870 1886) 1891 1921 1911 1902 1927 1928 1885 1920 1922 1925 1912 1937 1940 1885 1885 s. CEAICOVSCHI E. E. SACARA I. I. Grinăuţi (Moldova) 20. V. COJUHARI P. s. 28. N. Soţia (scris de mână: Ecaterina Ivanovna Fiul Ion Mihailovici Soţia Elizaveta Fiica Natalia Fiul Vasile Tatăl Soţia (scris de mână: Agafia Soţia Ana Fiul Afanasie Fiica Axinia Soţia Teodora Fiica Galina Fiica Raisa Soţia Alexandra Fiul Ion Fiica Liubov Fiica Alexandra Soţia Alexandra Fiica Raisa Fiul Gheorghe Soţia Ecaterina Soţia Zinaida s. 26. V. Lipnic 32. s. N. FORTUNA F. Soţia Maria Fiul Fiodor s. Grinăuţi (Moldova) Grinăuţicolegiu 21. Mihălăşeni s. Mihălăşeni 23.18. MOCERNIUC F. G. Mihălăşeni 29. Bârnova . ZAHARCO E. Bârnova s. Soţia Iulia Fiul 1905 8 ani 1896 1927 1881 1929 Grinăuţicolegiu s. 33. S. Mihălăşeni 25. Soţia Axenia Fiul Constantin 24. s. BADAREU S. CARABIN F. G. I. Lipnic 30. G. STÂNGACI Serghei Petrovici Soţia (scris de mână: Agripina Fiodorovna Fiii: Vasile Sergheevici Mihail Sergheevici Ion Sergheevici Soţia (scris de mână: Eudochia Vasilievna Fiicele: Ana Spiridonov[na] Maria Spiridon[ovna] Antonina Spiridon[ovna] Zinovia Spiridonov[na] Fiul: Nicolae Spiridon[ovici] Soţia (scris de mână: Eudochia Andreevna Fiica: Anastasia Mitrofan[ovna] Nu întreţine pe nimeni s. Mihălăşeni s. BADAREU -ANGHEL M. s. FORTUNA A. COŞULEANU M.

65. 46. 44. 60. 35. 62. 57. 54. 47. 64. 55. 40. LUCA P. M. CHISTRUGA Semion Fiodorovici BUGA Vladimir Iacovlevici ŢUKERMAN Şmil Iankelevici BRONŞTEIN Moisei Iankelevici GHERŞENZON Iankel Berkovici GRIGORIEV Erazm Iosifovici VOROBEŢ Nicolai Pavlovici RAHUBLEAC Ivan Pavlovici DANI Erofei Nicolaevici LEONOV Ivan Frolovici GUŢUL Foma Ivanovici NAIDIONOV Calina Efimovici CRUŞELNIŢCHI Evsei Ivanovici PÂRLEA Nicolai Fiodorovici VACARI Grigori Alexeevici CEBUC Mihail Ivanovici RUSNAC Cuzma Ivanovici DUMITRAŞ Nestor Alexandrovici AUZ Fiodor Mihailovici MIHAILIUC Fiodor Vasilevici MARUSIC Serghei Achimovici DUDNIC Gavril Ivanovici LAZARI Semion Mihailovici GOTINJAN Ivan Spiridonovici COLESNIC Stepan Andreevici MARTÂNOVSCHI Vasili Ivanovici RUSANOVSCHI Vasili Dmitrievici NEGULEAN Vasili Alexeevici . Bârnova s. 42. 59. 36. 1923 1878 1919 1886 1904 1924 1932 s. 48. 38. Bârnova Soţia Eudochia Fiul Tudor Fiul Ion 37. 45. 49. 63. BUGA O. 56. G. 41. BONARI M. 52. 39. 61. N. 51. 43. MALINSKI I. Bârnova s. 58.34. 53. Fiul Soţia Fiul Soţia Porfiri Maria Nichita Şendlea Şl. T. 50.

32. 11.Talmaz raionul Căuşeni Deportare =//= =//= Deportare deportare 3. transfug 1896 s. Arest Arest Pasibl de de 1. raionul Bender 11. COLIŢA Ivan Leontievici Maria Fiodorovna Avtenti Feodosi Evdochia GOGU Gavril Chirilovici Ana Gavriil RAZNAVAN Stepan Nichifor. 25.familiei Cap. Bender str.Copanca. 21. transfug 1902 Arest Arest Arest Arest 4. 2. 27. 13. 8. prenume.familiei sotie Cap. Crt. 14. transfug transfug =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= transfug =//= =//= transfug transfug 1904 1882 Deportare =//= =//= Deportare deportare Deportare =//= Deportare - 10. 24. inv. Konstantinovski 26 s. 12. familiei sotie Cap.Copanca raionul Bender s. f 246.Copanca raionul Bender s. familiei Soţie Fiu Fiică Cap. Fond.Bender s. d. 1911 12. 6. 2. 7. 2. 68. 9. familiei Fiică Cap.Copanca raionul Bender s.249 № 99 TABEL NOMINAL AL PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN JUDEŢUL BENDER. patronimic Anul de naşter e 1919 1902 Relaţia faţă de capul familiei Domiciliul Pasibil de arest. 10. 67. 1903 s.familiei Or. 18. 5. 16. familiei sotie Cap. Nr. 19. familiei Soţie Fiu Fiică Fiică Cap.Roşcani . 4. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIWETICE ŞI CONTRAREVOLUŢIONARE” Strict secret TABEL NOMINAL Elemente contrarevoluţionare şi antisovietice din judeţul Bender Nr. 30. 23. 3. 19. 15. Ekaterina Alexandra ŞEVCENCO Anastasia Carp. 13. transfug transfug DOLTA Eufrosinia Fedorovna VASILIEV Maxim Danilovici Axinia Carpovna Alexandr Maximovici Evghenia Maximovna IŞCENCO Daria Karpovna VERA ŞTUBEI Calistrat Vasilievici ELIZAVETA ŞVEDOV Varzan Efremovici Axinia Luchianovna GOIAN Stepan Iovici Ulita Mihail Dochiana Ivenia ANDRONATI Varvara Nikolaevna Lucheria MUNTEAN Gavril Trifonov. 31. 9. 6. 29. 28.familiei Cap. transfug transfug =//= transfug =//= =//= =//= =//= 1899 1883 1883 - Deportare =//= =//= =//= 7.Varniţa raionul Bender s. CATAN Dmitri Fiodorovici Cap.familiei Soţie Fiica Cap. RUSANOVSCHI Piotr Andreevici ANDRONIC Vasili Grigorevici USTROI Vasili Grigorevici AMAI RM.familiei Soţie Fiu Cap. 22. 5.familiei soţie Fiu Fiu Fiică Cap.Copanca raionul Bender s. 1. Categoria Nume. famili ei 1. familiei Cap.Tolmaz raionul Bender Cobusca veche. 20.Copanca raionul Bender deportare Arest Arest Arest Arest Arest - 8. 1907 1870 s.Copanca raionul Bender s. 26.66. 17.

Teliţa.familiei Fiica Cap. raionul Bender s. 41. 28. 66. 55.Leontievo. 76. 33.Copanca r-nul Bender =//= L. 63. 18.Buliboaca raionul Bender s. 62. 56. 72.familiei Soţie Cap. 35. 21.Leontievca. Marfa Aculina Evstafii Eremei Ana GOGU Timofei Andreevici Pelagheia Frosinia Ana Ivan BAHMUŢAN Tatiana Gherasimovna ESKIN Vasilii Vladimirovici FIODOR PARTAS Gavril Andreevici Vera Petrovna VOLOŞENKO Luca Vasilievici Fevronia Dmitrievna Vasilii KURLAT Evghenii Antonovici Alexandra Fominicina Petru BARCAR Anton Safronovici Varvara Sergheevna Alexandra Raia 1880 1901 1876 1884 1863 1904 1902 1890 Cap.Copanca raionul Bender s. 17. 52. 58. Evdochia Eremeevna DMITRIEV Ignat Grigorevici Elena BUDEAC Marfa Ilarionovna Nadejda MUNTEAN Dmitrii Stepanov.familie sotie Cap. 53. 16. 68. 46.familiei Soţie Cap. 47. 34.Copanca raionul Bender s. 19. 73. 79. transfug =//= transfug =//= =/= transfug =//= =//= transfug =//= =//= =//= 1880 1903 24. 1815 26. 36. 45.familie Soţie fiu Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Fiica fiica raionul Bender s.Copanca. 59. 65. 77. 12ani 1906 Arest Arest Deportare Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Arest Deportare =//= Deportare Deportare Deportare =//= =//= 25. 54.Copanca. Copanca r-nul Bender L. 42. 30. 1892 1913 1912 1892 Arest Arest Arest Arest . 31.FAMILI E Fiu Cap.familie Sotie Fiica Fiu Fiu fiica Cap. 57. raionul Bender =/= =//= =//= s. 67. raionul Bender s. 51. 71.14.Aneni r-nul Bulboaca L. 75. raionul Bender =/= =//= L. 61. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest - Deportare Deportare deportare Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare deportare deportare Deportare =//= 22. 43. 37. Copanca r-nul Bender =//= =//= L. transfug =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= =//= transfug transfug =//= BUDEAC Anton Grigorevici Efimia Terentevna TURTA Gheorghi Ilarionov. 38. 78. 32. 50. 48. 74.Copanca raionul Bender s.familiei Soţie Cap. 20. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= =//= L. 80. 64. 23.familie Sotie Fiica Fiica fiu Cap.Copanca raionul Bender s. 81. 49. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= L. 60.Pugaceni r-nul Bender L. 15. raionul Causeni s. transfug =//= TABAC Nicolai Savovici Daria IRŞENCO Adrian Afanasievici GONENCO Roman Denisovici Ana Chirilovna Alexei ZAVOSIEV Alea Fomici Sotia BACIOI Alexei Ivanovici Fedora GORTAPAN Gavrilo Alexeevici ROTARU Afanasii Nikitovici Alexandra Ecaterina Alexei 1873 Cap familie sotie 27. 70. 69. 39.familie CAP. transfug transfug =//= =//= transfug =//= transfug =//= transfug transfug =//= =//= =//= =//= 1870 1906 Cap familie Cap familie Sotie Fiu Cap familie Cap familie sotie Cap familie Cap familie Sotie Fiica Fiu 29. 44. 40.

Grigorii Alexeevici GRECU Leon Fedorovici Zinovia Grigorievna Gherasim EFTODIEV Grigore Nikita SAIJUS Eaterna Ambrosievna BIVKA Mihail Prokopievici Solomeea COJOHARI Maria Ivanovna MACALICI Iacob Panteleevici Constantin Petru Alexei Fedora Alexandra ŢURCAN Dumitru Gheorghe Maria Andrei Melania Dochia Alexei Daruşca GUFELI Aron Davidovici Haia Mendeleevna Ciudia Aronovna GOLDMAN Miheli Srulevici Sotia Fiica Fiu BLANK Sruli Nutovici Sura Leibovna Lev Srulevici RAIGORODSKI Berko Iankelevici Rohlea Şaia Ţipa Soiba Aron GOLEGORSKII Iakob Gherskovici Enta Şlemovna 1896 1895 1924 1933 1902 Fiu Fiu Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie fiica Cap familie sot Cap familie 35. 113. 83. Bender. 112. 9 ani 4 ani 1879 1879 1917 1886 51 ani 29 ani 28 ani 25 ani 19 ani 1886 1887 Arest Arest 47. 102. Bender =//= =//= Or. 94. Nikolaevscaia 33 =//= =//= Or. 1890 1898 1872 37. 121. Bender Alexandrovski 65 =//= =//= =//= =//= =//= Or.Varnita r/nul Bender L.Tolmaz jud. Bender Mihailovskaia 82 =//= Or. 125. 82. 86. 118.33.Bender Sobornaia 12 =//= Arest Arest =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =///= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare Arest Arest Arest Arest 42 107. Copanca r-nul Bender =//= =//= L.Roscauti r-nul Volontirovca =//= =//= L.Circaiesti r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= L. 105. 98. =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= =//= transfug transfug transfug =//= transfug transfug =//= =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= Zahar Grigorii Gheorghii Elena BOICO Filip Kirilovici Agripina Ivan Anghelina GLODEA Daria Timofeevna Maria BOGATAIA Pelaghia Dim. 88. Bender =//= =//= =//= =//= =//= or. 117. 131. 114. 127. 84. 103. 126. Arest . 106. 100. Bender =//= L. 96. 90. 108. Comerciant =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Comerciant =//= 1892 1893 1923 1900 Arest 44. Cobuzka Veche r/nul Bender L. 129. 109. 36. 119. 95. 41. 116.Leontievo jud. 111. 104. 97. 1908 1886 16 ani 7 ani 5 ani 12 luni 3 ani 1891 =//= =//= =//= =//= L. 124. 128. 91. 87. 38. 130. 120. 115. Arest 43. 85.12 3. 92. 92/2 93. Copanca r-nul Bender =//= s. 101. 89. 1898 1902 1910 Cap familie Cap familie Cap familie Sotie Cap familie Cap familie Fiu Fiu Fiu Fiica fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Fiica Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotia Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Fiu Fiica Fiica Fiu Cap familie soţie 40. 99. Arest 45. 39. 34.Pugaceni r/nul Bender L. 122. 110. 46.

157. 142. 136. 162. 155. 146. 144. 1875 1875 1884 46 ani 1891 1896 22 ani 20 ani Arest 53. Bender Komendantskaia 23 =//= Arest Deportare =//= =//= 55. Bender Komendantskaia 24 Or. Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= 50. Bender Alexandrovskaia 46 Or. 171. 141. 165. Bender Puskinskaia 30 =//= =//= Or. 167. 159 160.Bender Sobornaia 12 =//= =//= =//= =//= =//= Or. Or. 164. 168. 166. Arest 51. =//= =//= BERMAN Haim Itcovici Hana Moiseevna GROISMAN Ikeli Gherskovici Betea Iakovlevna 1869 Cap familie sotie Cap familie Sotie 1900 35 ani Or. Arest Deportare =//= Deportare Deportare 52. Bender Komendantskaia 39 =//= =//= =//= Or. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Vezi 92/2 Comerciant =//= =//= =//= LIMAN Idili Haimovici Adedea Abramovna GOLDMAHER Elnuk Abramovici Sotie Fiu Fiu Fiu Nora MOLDAVSKI Haim Leibovici Sura Markovna Hasea Haimovna Ruhlea Titea Hona Moiseevna KIRNAŢEVSKI Davidovici Hona Abramovna Copil RUDAŞEVSKI Leib Abramovici Maria Iakovlevna FROLOV Piotr Abramovici Sotie KRESPOSTIER Moisa Leibovici Libovi Şlemovna Rivis Sonia Grigorii 1895 40 ani 1891 47 ani 29 ani 26 ani 21 ani 21 ani 1897 41 ani 18 ani 13 ani 4 ani 76 ani 1909 Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Fiu Fiu Nora Cap familie Sotie Fiica Fiica Fiica Mama Cap familie Sotie copil Cap familie Sotie Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiica Fiica Or. 138. 152. 147. 58. 170. 158. 140.48. Bender Pavlovskaia 18 =//= Or. 57. 163. 139. 150. 133. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= 56. 148. Arest 54. BENDERSKII Pinhus Moiseevici Ruhlea Abramovna OCEAKOVSKII Iankeli Leizerovici Naga Rinza ĂSRIC Beniamin Victorovici Rosalia Lvovna copil SIRKIS Volf Srulevici Idea Isaevna Pavlina Elisaveta 1886 Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotie copil Cap familie Sotie Fiica Fiica Arest Deportare Deportare 1879 Arest 1906 Arest Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= 1884 35 ani 13 ani Arest 59. Bender Sobornaia 70 =//= =//= Or. Bender Lipovanskaia 45 Arest Deportare 49. 143. 173. Bender Sobornaia 43 =//= Or. 145. 156. Bender Mihailovskaia 64 =//= Chisinau( studii) =//= =//= =//= Or. 172. Bender Sofievskaia 17 locuieste in Chisinau Or. =//= 60. Bender Mihailovskaia 125 Arest Deportare Deportare =//= Arest . 132. 149. 151. 153 154. 169. 135. 134. 137. 161.

188. 215. 185. 174. 210. 201. 181. Or. Garii =//= =//= Or. 216. Bender Mihailovskaia 125 =//= Or. Bender Alexandrovskaia 46 =//= =//= Or. 178. 184. 197 198. 177. 211. 175.61. 214. 180. 1879 63 ani 1898 13ani 75 ani 1883 1893 29 ani 16 ani 1910 71. 176. Bender Puskinskaia 30 =//= =//= =//= Or. 205. 63. Bender Cauşanskaia 24 Or. 179.familie Soră Soră Cap. Mordko Bonea Lyba HOCIKOV Ovanes Ovanesovici Tatiana Ivanovna KOTLEAR Mordco Iudcovici Sotie Fiu MARIASIS Maisa Ţipovici Polina Dora Leon KREPOSTBER Abram Leibovici Haia Markovna Basea Abramovna Marcus Abramovici SILA Feodosii Nicolaevici Anna Lena ABRAMOVICI Ălea Haimovici Malika-Ţirilea Şoilovna Vasilii Haim GOLDFARB Sruli Davidovici Malina Laizerovna Basea KLEINER Şmili Iosipovici Tamara Vladimirovna Ătly TRAHTENGHERŢ Wolf Haimovici Pastena Aronovna STILIJENKO FILIP Profirovici Anisia Petrovna SALTANOVICI Sima Naftulievna GHENRIETA Gherş Şimonovici VAIŢER Ruvim Leibovici FERDMAN Leva Feşelevici Sura Fişelevna Sonia Naftulevna AIDELIMAN Iţik Nuhimovici RAHILI Nuhim BORIS LEVINŞTEIN Moisei –MordkoDanilovici 15 ani 8 ani 78 ani 1893 43 ani 1900 Fiu Fiica mama Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Cap familie Soţie Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiica Cap familie Soţie Fiu Fiu Cap familie Sotie Fiica 1897 40 ani 20 ani 13 ani 1884 48 ni 20 ani 11 ani 1879 54 ani 17 ani 1881 1890 21 ani 17 ani 1876 =//= =//= =//= Or. 66 67. 194. 217. 182 183. Sobornaia 60 =//= =//= =//= Or. 218.Bender Komendantskaia 42 Bender.familie 69. Bender Sofievskaia 37 =//= =//= Or. 202. 1864 . 75. 189.Bender Alexandrovskaia 38 Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= 70.Komend antskaia 39 Arest Arest Deportare =//= Or. 193. 212. 195. 206. Bender Str. 186 187. 209. 65. 191. 190. 199 =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Comerciant =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= 62. 196. 203.Bender.Bender Sobornaia 46 Or.familie Cap. 207.Komendant skaia 43 Or. 213. 72. 204. 73. Bender Sergheevskaia 63 Arest =//= =//= =//= Deportare Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Arest Arest Arest Arest Arest Arest 68. 1870 62 ani 26 ani 1878 Cap familie Sotie Fiică Cap familie sotie Cap familie Soţie Cap. Bender Nikolaevskaia 34 =//= =//= Or. 200. 64. Bender Krepostnaia 2 =//= =//= =//= Or.familie Fiică socru Cap. 74. 192.familie Soţie Fiu Fiu Cap. 208.Bender.

Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= PRIMAR 79.Speia raionul Bender =//= =//= =//= =//= s. 266. 250. 84. 223. 243.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Cap. 252. 254. 255. 234. 237. 246.familie Sotie Cap. raionul Bender =//= =//= s.Bender. .famlie Soţie Fiiică Fiică Fiu =//= Or. 258. 83. Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Transfug =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare =//= =//= 85. 233.Copanca raionul Bender =//= =//= =//= =//= Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= Arest deportare Arest 77. 238. 245. 229. 239. 231. 221. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. 227. 230. 249. 242. 224. 219. 244. 226. 232. =//= =//= =//= =// =//= =//= =//= primar Ţirli KIŞINIOVSKII Moisei Mihailovici Hasea Haim Rahili Riva Iţik Iosif SOREV Luka Averianovici Maria Dmitrievna Piotr Gheorghii Konstantin Liubovi Pelagheia BEBEA Vasilii Ivanovici Maria Filipovna Ivan Alexandr Maria BRIZIŢKII Grigorii Ilarionovici Pelagheia Terentievna Grigorii Grigorievici ALIBU Iakov Trifonovici Sofia Leontievna Mihail Liudmila DNESTREAN Iosif Konstantinovici Feodora Stepanovna MUNTEAN Nikita Dmitrievici Alexandra Ivanovna Anastasia BUBOK Vasilii ivanovici Evdokia Savelievna TORTAN Efrem Fiodorovici MariaAverianovna Vera Liudmila Harlampii Evghenii Gheorghii Evdokia Ivanovna copil KAPROŞ PiotrAnufrievici Natalia Kuziminicina Anastasia Petrovna Elizaveta Anufrii 56 ani 1889 43ani 20ani 15ani 20ani 12ani 22ani 1885 53ani 22ani 17ani 12ani 15ani 9ani 1888 48ani 15ani 10ani 9ani 1888 52ani 1926 1906 31ani 9ani 3ani 1892 1892 1889 1890 15 ani 1874 65ani 180 57ani 16ani 11ani 16ani 14ani 23ani 23ani ? 1893 48ani 20ani 15ani 78ani Soţie Cap. 235.familie Sotie Cap. raionul Bender =//= s. 225. 80. raionul Bender =//= =//= s. 78. 248. 82. 240. 81.familie Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică Fiică cap.Chiţcani. raionul Bender =//= s. 222. 263.Copanca. 241.familie Sotie Fiica Fiica Fiu Fiu Fiu Sotia lui Gheor Copilul lor Cap. 260. 251.76.Speia raionul Bender =//= =//= =’//= s.familie Soţie Fiu Cap. Str. 257. 256.Pugaceni raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s.familie Sotie Fiu Fiica Cap.Delakeu.Lenin 29 =//= =//= =//= =//= =//= =//= S.Pugaceni .familie Soţie Fiu Fiică Fiică Fiu Fiu Cap. 261. 265. 228.familie Sotie Fiica Cap. 247. 264. 236.Şerpeni. 253. 220. 259. 262.

284. 271. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= L. =//= Arest 97.Chiţcani r/nul Bender =//= =//= Nikolaevskaia 64 Bender =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =// arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare 88. 278. 281. 313. 294. 275. 307. 272. 276. 310.Hadjimus r/nul Bender =//= =//= =//= L. 277. 286. 288. 303. 312. 289. 293. 287.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiica Cap.27 3. 274. 269.Teliţa raionul Bender =//= =//= Farladeni. m/a partid politic a/s Arest . 285. raionul Bender =//= =//= s. Ţânţăreni r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= Kobuzka Noua r/nul Bender =//= L. Arest 93. Copanca r/nul Bender =//= =//= =//= L. 302. 296. 279. 299. 290. 291. Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Primar 90. 283.Kitikani. 270. 282. Pelaghea ROIK Ivan Pavlovici Maria Prokofievna Gheorghii DJAMAN Alexandr Porfirovici Marfa Timofeevna Pavel Alexandr Matvei Mihail Tamara LIAGUN Pvel Iakovlevici Anna Vasilevna Piotr BURKA Vasilii Timofeevici Maria Dmitrievna Anton Alexei Mihail Natalia MILENTII Timofei Ivanovici Evdochia Iacovlevna Ivan Timofeevici Natalia LEŞCAN Ivan Safronovici Vasilica Anna Daria CARAUŞ Trofim Constantinovici Evlavia Stepanovna Trifon Ecaterina SEREDINOV Gheorghii Ivanovici Maria Nina CREŢU Grigorii Achimovici Vasilisa Zaharovna Varvara Irina Feodora Maria KOZAK Gheorghii Vasilievici Ksenia Ivanovna PŞENIŞNIUK Ivan Ivanovici Parascovia Afanasievna Fedor ZMOIRO Dmitrii Isaievici Soţia 1887 1888 19ani 1899 1899 ? 1930 1933 1935 1937 1880 53ani 18ani 1887 1888 18ani 16ani 14ani 10ani 1894 1894 1925 1931 1878 1878 18 ani 16 ani 1901 1903 15 ani 13 ani 1883 1886 22 ani 1894 1897 20 ani 18 ani 16 ani 12 ani 1880 1880 1899 1895 1921 1904 Fiică Cap. 304. 267. Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= deportare Deportare =//= deportare 92.familie Sotie Fiu Cap. 309. 311. 91. Copanca r/nul Bender =//= =//= =//= L. 295.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotie Fiica =//= =//= =//= Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Cap familie sotie =//= s. 280. Arest 94.Kiţikani. 305. 268. Arest 95.86. 292. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= primar 87. Bolboaca r/nul Bender =//= =//= L. 314. 300. 301. 89. 297. 306. Arest 96. 308.familie Sotie Fiu Cap. 298.

329. 328.Pugaceni. 363. 100.familie Sotie Fiica 1878 1878 1885 1889 18 ani 15 ani 20 ani 14 ani 10 ani 1891 1894 1882 1884 1914 1903 1890 49ani 22ani 19ani 16ani 14ani 12ani 8ani 10ani 5ani 1899 1910 1931 1937 1933 1935 1939 1907 27ani 6ani 4ani 1900 1902 1922 1923 1935 1936 1938 90ani 1914 1900 1902 19ani L. Copanca r/nul Bender =//= =//= L. 349. 339. 342. 346. 351. 337. Raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Or Bender l. =//= ZOLOTOI Serghei Montevici Eufrosinia Ivanovna Mihail POSTICA Matvei Fedorovici Malania Maximovna DUDCO Piotr Iacovlevici Vera Nicolaevna Semion Grigore Nadejda Uliana Maria KIRPA Boris Nikitovici Tina Pavlovna CEPURENKO Stepan Antonovici Varvara Constantinovna Serghei Stepanovici Dmitrii Stepanovici DOROŞENCO Maxim Trofimovici Agripina Achimovna Vasilii Ignat Ivan Matvei Fedor Dumitru Anastasia Evdochia GANGAN Nicolai Trofimovici Maria Procofievna Vasile Anton Elisaveta Natalia Ulita NOUR Ivan Vasilievici Maria Efremovna Sofia Nina CREŢU Grigorii Davidovici Anna Maximovna Vasilisa David Natalia Varvara Feodor Anghelina Petrovna LEODORA Raisa Vasilievna IONAŞCO Piotr Alexandrovici Anastasia Nicolaevna Oliga 1885 Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica fiica Cap. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= l. 320. =//= =//= =//= =//= 99. 108. 333. 356. raionul Bender s. 333. 354. raionul Bender =//= =//= Arest Deportare =//= Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest arest Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest 104. 358.98. jud.33 6. 347. 341.Farladeni. 344. 340. 325.Delacheu r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. 365.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica Fiu Mama Cap.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica Fiica Cap. 101. 317. 318. 345. 331. 321. 357.familie Sotie Fiu Fiu Cap. 343. =//= 107. 352.familie Sotie Fiica Fiica Cap. 334. 355. 360. 322. 361. 359.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiu Fiu Fiica Fiica Cap. =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= - 105. 315. 364. 332. 330. =//= 106. 319. raionul Bender =//= =//= =//= l. 326.familie Cap. 338./politic a/s =//= Arest Arest Deportare =//= . 324.Kirkaiesti. 348.Chiţcani r/nul Bender =//= L. 353. =//= m/a pertid politic a/s 103. 350. 327. 102. 362.Toderesti.Bender =//= =//= =//= Ţanţăreni.familie Sotie Cap. 335. m/a p. 316.Chiţcani .

383.Bender Str. Protiagailovscaia =//= =//= =//= =//= s.familie Sotie fiica Cap. 402 403 404 405.Speia.Bender Lipkanii vechi =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest deportare Arest Deportare =//= 111. 367.familie Sotie Fiu Fiica Fiu Cap.familie Sotie Fiica Fiica Fiica Cap. str.familie Or. Jandarmerie siguranta 112. 394.Copanca . raionul Volontirovka Arest Deportare = =//= =//= Arest Deportare deportare Arest Deportare 117. 369. 378.familie sotie Cap.Bender. 1894 46ani 21ani 18ani 16ani 1900 116.bender Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest deportare Arest 119.famili Sotie Soacra =//= =//= l. 380.familie sotie Cap familie Concubina Leasan G. 1893 115.Bender =//= Or.raionul Bender =//= =//= =//= s. str. 406. 388. 387. 384. siguranta Ofiteri ai 1881 1883 1907 121. . 398.familie Sotie Fiica Fiu Cap. 393. =//= 1895 Cap.familie Sotie Fiu Fiica Cap. 381. 392.str. =//= 110. 386.109. jud. 371. 400. 377. Jandarmerie si siguranta =//= =//= =//= 114. 401.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiica Fiica Cap.Bender. 375. Proteagailovka 85 =//= 0r. 372. 395 396 397. =//= Liubovi Evdochia BALAN Trofim Gheorghievici Maria Ivanovna Dmitrii Trofimovici Vera (P)LAMADEALĂ Ivan Mihailovici Oliga Alexeevna Serghei Andrei Pavel Maria Zinaida BULIMAN Nicolai Pavlovici Eufrosinia Dmitrievna Fiu Fiică Fiu HOMEANTKOVSKI Timofei Fiodorovici Ana Iacovlevna Valentina Stelian VOROHOVICI Avram Matusevici Soţia LEAŞAN Georghii Alexeevici MIHAILOVSKAIA Evdochia Mihailovna JIZDAN Demian Karpovici Maria Leontievna Domnica Eufrosinia Lidia GABJILO Anisim Mefodievici Agafia Efimovna MAFTELI Evdochia Stepanovna DONI Fiodor Filipovici Agafia Niconovna RAEŢKI Trofim Ivanovici Vera Efimovna Clavdia SAFRONIUK Grigorii Luchianovici Eufrosinia Lavrentievna Alexandra Victor IAVORSKI Alexandru Constantinovici Evghenia HEREG 15ani 12ani 1887 1888 1926 1931 1902 1909 12ani 10ani ? 7ani 6ani 1899 Fiica Fiica Cap. 373. 374.Bender. 390. =//= 1876 Cap.raionul Bender =//= =//= =//= s. Olanesti. 382. 407. 366. =//= 1903 27ani 5ani 2ani 1909 113. 408. 376.Sadovaia63 =/= =//= s. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= Or. 399. 411. 379. 389.Kausanskaia 5 =//= Or. 385. Cap. raionul Bender =//= =//= =//= =//= Or. 370.Akermanskaia 81 =//= Or.familie Sotie Fiu Fiica Cap. 409.Farladeni . 368. =//= 16 ani 1899 120. 410.familie Sotie 118.Bender.A.Pugaceni. Jandarmerie. =//= s. 391.Copanca. Mahalaua Kaukaz. str.

familie Mama Cap.Bender Pavlovskaia 26 Or. 422. Bender Sobornaia 19 Arest Or. 448. 456. 445.Puskin 49 =//= Or. Bender Nicolaevscaia 76 =//= Or. 419. 434. 455. 412. polone.122.familie Fiica Fiu Fiica soacra Cap.albga rdisti Comerciant 130. =//= 125.Bender.romane. 438. 417. 431. 449.albga rdisti =//= 123. 444. =//= 135 =//= 136. 429. 428. 439. Bender 28 Vladimirovscaia =//= Or. 442.romane. 447. 414. 424. 452. =//= 132. =//= 127.familie Sotie Cap familie sotie Cap familie Fiu mama Cap familie Sotie Soacra Cap familie Soţie fiică Cap familie Sotie Fiu Cap familie Soţie Cap familie Soţtie Fiu Cap familie Soţie Cap familie Sotie Cap familie Soţie Fiica Fiu Cap. =//= 126. Bender Mihailovskaia 58 Or. comerciant Vasilii Ivanovici Maria Ciurea PORSIKOV Alexandru Nicolaevici Ilia Constantinovna FRAIND Mihail Karpovici Vera Raisa Nadejda Elena Serghei KARASEV Mihail Fiodorovici Nina Alexei Olga Anna Leontievna LEBEDEV Alexandru Alexandrovici Nina CERNENCO Semion Arhipovici Ecaterina Andreevna KOCEAROVSKI Nicolai Climentievici Serghei Leonida Alexandrovna KRAVCENKO Vladimir Antonovici Ana Sergheevna Agafia Valerianovna GHINDELIMAN Şlema Davidovici Soţia Fiica MORDCOVICI Iosif Leibovici Elisaveta Moiseevna Moisei NOHIS Abram Şmulevici Malka Zindlovna OHMAN Şoil kasilevici Ruhlea Iţcovna Isak OHRIMOVSKII Leib Iacovlevici Haia Osipovna IMAS Mordko-Iosif Froimovici Haia INKS Leib Davidovici Ătea Isacovna Maria Solomon SALTANOVICI Iosif Şimonovici Peisea Elevna 1927 1887 Sotie Fiu Cap. 418. 420. 436. Bender Sergheevskaia103 =//= =//= Or. =//= 134. Str. 413. 423.Bender Proteagailovskaia 44 =//= =//= =//= Or. 432.familie Sotie 1896 1901 1926 1930 1933 1936 1886 1917 1913 1940 ? 1899 1908 1896 1887 22 ani 76 ani 1892 1890 1862 1882 60 ani 23 ani 1894 1896 14 ani 1889 15 ani 1886 1893 1917 1887 1887 1871 1872 1898 Vokzalinaia 16 =//= =//= Or. polone. 427. 416. =//= 131. arm.Bender Mahalaua Gasca =//= Or. 433. 421. 454. 440. 437. 435. =//= 133. 415.familie Sotie Fiica Fiica Fiica Fiu Cap. =//= 124. Proteagailovskaia 70 =//= =//= =//= =//= Or. 425. 451. 129. Bender ConstantinovskaIa 36 Or. 443.Bender. Bender Mihailovskaia 64 =//= =//= =//= Or. 453. 457.Bender Nicolaevskaia 60 Deportare =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare Deportare =//= Deportare =//= Arest Deportare =//= Deportare =//= Deportare Deportare =//= Deportare Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Arest Arest Or. Ofiteri ai arm. 441. 430. =//= 128. 450. Sobornaia 53 =//= Arest Arest Arest Arest 13 ani 10 ani 1868 . 426.Bender. 446. Bender Mihailovskaia 64 Or.

raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= .Şerpeni jud. raion Bender Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= s. raionul Bender s. 458. =//= 142. 486. 483. Str. 475.familie Sotie Fiu Cap. 459. 474. raion Bender =//= =//= =//= =//= s.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică Cap.Şerpeni. 460.familie Sotie Fiu fiică Cap familie So ie Fiică Fiu Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiică Cap familie So ie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică =//= =//= Or. transfug 139.Bender =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= Deportare 1919 1896. =//= 141.BENDER. 478. 470.137. 479.Sobornaia53 =//= =//= s. =//= 140. Speia.Teliţa raionul Bender =//= =//= =//= s. Cobuzca Nouă. 467. =//= 144 =//= 145 =//= 146 =//= 147 =//= Isak Hona FRANK Isak Mendeleevici Hala Semionovna Peladona BADAENKO Dmitrii Alexandrovici Stefanida Timofeevna Ivan Pavel Constantin Evdokia LUKA Mihail Stepanovici Evdokia Stepanovna Efrosinia Paraskovia Gheorghii Efim PLEŞKAN Ivan Evstafievici Ganea Gheorghievna Vladimir PRIGALO Gheorghii Isidorovici Efrosinia Trifonovna Evghenii Oliga LAMODEALO Serghei Panfilovici Nina SÂRBU Semion Ilarionovici Sofia Andreevna Andrei Mokrina ZAM A Grigorii Stepanovici Zinovia Dimitrevna Maria Boris Elena COTE Lazar Luchianovici Ganea Constantinovna Maria Agafia Sofia FOC A Cozma Gheorghevici Anastasia Ivanovna Nadejda UNTU Chiril Davidovici Agafia Andreevna Tihon Alexei Ivan Pavel Clavdia Larisa 1896 1908 1937 1896 48ani 18ani 12ani _ 1921 1886 54ani 1920 1933 1927 1922 1879 Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiică Cap. Chircăie ti. 466.familie Soţie Fiu Fiică Cap. 468. 461.familie Fiică Cap. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 =//= 138. 472. 480. 464 465. 463. Cobuzca Veche. jud. 471. 476.familie Sotie Fiică Fiică Fiu Fiu Cap. 481. 484. 482. 469. 1901 1923 1921 1883 1922 1897 43ani 5ani 17ani 1902 1900 1929 1931 1936 1899 42 ani 15 ani 13 ani 2 ani 1877 1880 1888 38 ani 15 ani 11 ani 4 ani 1 an 13 ani 9 ani s. 487.Bender =//= =//= =//= =//= =//= Kobuzka veche Raionul Bender =//= =//= Kobuzka veche Raionul Bender =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. 462. 485. transfug 143.Aneni. 477. 473.

raion Bender =//= =//= s. Cre oaia. Ro cani. Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest 1883 1870 1870 1912 1913 1902 ./politic a/s Transfug 155 156 =//= 157 =//= 158 =//= 159 =//= Maria APOSTOIA Agafia Andreevna POBUTA Chiril Iacovlevici Irina Laurentievna Ana Pavel Mihail FERIMA Parascovia Alecseevna NAZAR Peotr Iacovlevici Agripina Grigorii Serafim BELAN Vasilii Terentievici Ecaterina Marcovna Vladimir Efin Leon Alexandra Anastasia Terentii Dmitrievici LUCU Iacov Ivanovici Pelaghia Antonovna Ana Efimia Zinaida Parascovia Fuminicina FRIPTULI Terentii Vasilievici Maria Andreevna Agafia Isac Pavel TOCA Nicolai Gheorghevic Pelaghia Ivanovna ANDRONACHI Alenxandru Sidorovici Axinia Dementii Ivan Evdochia CROITORU Varvara Danilovna Vasilii Grigorii Ilarion Matriona ROTARU Maria Mihailovna Feodora Vasilii CIBOTARI Vasilii Iacovlevici Irina Fiu MORARU 6 ani 1904 1895 1894 1919 1924 1939 80 ani 1895 1889 1937 1924 1900 1903 1922 1930 1930 1940 1924 1875 1900 35 ani 19 ani 16 ani 13 ani 60 ani 1886 42 ani 16 ani 9 ani 6 ani 1897 42 ani 1899 Fiică Cap familie Cap familie So ie Fiică Fiu Fiu Soacră Cap familie So ie Fiu Fiu Cap familie So ie Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică Tată Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Mama Cap familie So ie Fiică Fiu Fiu Cap familie So ie Cap familie So ie Fiu Fiu Noră Cap familie Fiu Fiu Fiu Fiică Cap familie Fiică Fiu Cap familie Fiică Fiu Cap familie =//= s. Copanca. raion Bender =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= s. Pugăceni.148 149 509 510 511 512 513 514 515 516 m/a p. Bulbochi. Pugăceni. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= s. raion Bender s. erpeni. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. Copanca. raion Bender =//= Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= s./politic a/s =//= 150 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 =//= 151 =//= 152 =//= 153 =//= 154 m/a p. ân ăreni. Copanca. Bulboaca.

raion Bender 1905 s. raion Bender s. raionul Bender . raion Bender =//= =//= =//= s.familie Fiica Fiica Fiica Cap. -//-. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= s. Copanca. =//= 173. raionul Bender Deportare Deportare Deportare =//= Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare Deportare =//= =//= =//= s. 170.160 161 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 =//= Transfug 162 =//= 163 =//= 164 =//= 165 =//= 166 =//= 167 Transfug 168 =//= 169. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= s.Copanca. raion Bender =//= =//= s. =//= Nicolai Ignatovici Daria BODA CO Ana Nichiforovna PAVLOVA Efrosinia Afanasieva Ivan Gheorghevici BOGATU Profira Pavlovna Ivan Vasilii PERJAN Carp Vasilievici So ie Fiu Grapina Elizaveta DRACI Anghelina Andreevna BODA CO Anisim BODA CO Sava BODA CO Olga DRACI Sofia DRACI Efrosinia IR ENCO Ivan Andrianovici Doamna Mihailovna Andrei Vera CONSTANTINOV Ignat Ivanovici Irina Petrovna Maria Evdochia Solomeea EVTODIEV Ignat Ivanovici Maria Stepanovna Xenia Agafia BARBA Alexandra Vasilievna Vasilii RAZNOVAN Praskovia Ignatievna SAINSUS Sofia Platonovna Ana Andreevna Pelagheia Alexandra MUNTIAN Trifon Grigorievici Haritina Timofeevna Evdokia 1878 DRAGUTAN Feodora Gheorghievna Kristina Ekaterina Afanasii COTE FeodoraGheorghievna Fiica raion Bender 1900 1908 So ie Cap familie Cap familie So Cap familie Fiu Fiu Cap familie So ie Fiu Fiică Fiică Cap familie Fiu Fiu Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiu Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Cap familie Fiu Cap.Pugaceni.Speia. raion Bender =//= =//= =//= s.//- 171. =//= 172.familie Cap. Copanca. Copanca. Hârbove . Copanca.Serpeni. Copanca.Buliboaka. raion Bender s. Bolboaca. raionul Bender Arest Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= 1888 1907 1885 1906 1910 1909 1912 5 ani 1884 1912 1878 1893 s. Fârlădeni. raion Bender =//= s.familie Sotie fiica Cap familie Fiica Fiica Fiu Cap familie Fiica s. erpeni.

Bender. Copanca Arestare 1902 Capul familiei Soţie fiu Capul familiei s.Pugaceni. Str. Circaiesti Arest Deportare Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arrest Deportare =//= =//= =//= Deportare 1887 1888 1885 1871 1880 16ani 1877 1895 51ani 28ani 20ani 18ani 1896 1866 68 ani 30 ani 1886 s.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Cap. raionul Bender =//= =//= =//= =//= s. Partid politic antisovietic 181.Bender Str.familie Sotie Fiu Fiica Fiica Cap. Copanca. jud. primar 179. familiei Soţie Fiu fiu Or. Politanskaia 20 Arestare mama . =//= 183 Transfug 184 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 Transfug 185 Transfug 186 Siguranţa PALII Sevastian Ivanovici Zinaida Natalia Soacra LAZOREV Nikolai Petrovici POPKO Maria Ilinicina KUMPON Manuil Vasilievici Liubovi Dmitrievna URSU David Ivanovici Ana Eremeevna Pavel Evdokim Nina NIKORA Harlampii Lukianovici Maria Petrovna Dmitrii Ana BURUNTUZ Ivan Gherasimovici Elena Timofei Maria Evdokia SUCITA Varfolomei Fiodorovici Praskoviia Erofeevna Klavdia Efrosinia Zaharii MANKAS Iakov Kondratievici Natalia Filipovna Elizaveta Procofii Vasilii MUSTEATA Gheorghi Semionovici Maria Ivanovna Olimpiada JALBA Procofi Timofiivici Marfa Ivan Ivan COROTNEAN Gheorghi Erofeevici Motriona Mitrofanovna Constantin TOLCENCO Tihon Ivanovici Soţia BOCINSCHI Piotr Timofeevici Tatiana Nicolaevna Copil Copil Marfa Constantinovna 1898 Capfamilie Sotie Fiica Fiica Capfamilie Sotie Cap.Bender.familie Sotie Fiica Fiu Fiu Cap.174.Puskin 42 Or.Pavlovskaia 7 Arest Deportare =//= =//= 1900 Or.familie sotie Cap. Jandarmerie si siguranta 178. transfug 180. Copanca raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raionul Bender =//= =//= =//= Mahalaua Gasca =//= =//= =//= s.familie Sotie Fiica Fiica Fiu Cap.familie Sotie Fiu Fiica Cap. Ofiter in armata Denikin PRIMAR 177. Hârbovăţ Arestare 1906 1907 4 ani 2.familie Soţie fiică Cap. Capul familiei Or. transfug 182. Copanca Arestare 1915 s. 176.5 a. Vladimirskaia59 s.Bender =//= =//= =//= =//= s. Bender Str.Hadjimus. 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 637 638 639 functionar 175.

Bender.187 653 654 655 656 657 658 659 660 661 Transfug 188 Comerciant POTARU Anisim Aiodorovici Soţia VOLOVOZ Iol Faivoşovici Dvoira Aron Estra Sura Hona Favşa 1906 Capul familiei soţia Capul familiei Fiu Fiică Fiică Fiică Fiică fiică s.Copanca -“-“-“s. 69 л.Bender. 1890 191. Suburbia Caucaz Colodeznaia 12 -“or.Chiţcani -“s. -“- ONICA Andrei Dementievici Feodosia Afanasieva Maria Elena POLEI Acsinia Ivanovna Petru CRUTOVA Agripina Petrovna Vladimir Domnica Vasilisa AZARNAIA Hona Davidovna Sruli Ihilevici Haia Rita CORNOGLUB Zaharia Petrovici Erina Emelianovna Iulia GRUBEL Sruli Isacovici Maria FISMAN David Solomonovici Sara Moiseeva Milea Betea SCLEARENCO Agafia Ivanovna Socolov Nazar Feodorovici Socolova Xenia Grigorievna SALGANIC Moteli Matveevici Elena Matvei Mama 1912 Capul familiei soţia fiică fiică Capul familiei frate Capul familiei fiu fiică fiică Capul familiei soţ fiică nepoată Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu fiică s. 11 л. Om afaceri de 1892 193. 13 л. Or.Bender. 21 a. Capul familiei soţ soacra Capul familiei soţia tata mama 197. 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 -„- 192. Sofievscaia 47 Arestare 189. Mihailovscaia 35 -“-“-“or.Telita -“-“or. 16 a. Arest . 26 л. 1895 40 л. Om afaceri Om afaceri de Arest 195. Om afaceri de 30 л. 685 686 687 688 689 690 691 Dezertor 1914 г. 14 л.Bender. 13 a. 662 663 664 665 666 667 Dezertor 190. 194.Delacheu -“-“-“or.Bender. Sofievscaia 26 -“-“-“- Arest 1908 19 л. 12 a. 1909 25 л. Str. Siguranti Arest s. de Arest 196. 18 a. Bender. Cobusca Nouă Arestare 1890 45 a. Mihailovscaia 26 -“or. 68 л. Nicolaevscaia 102 -“-“-“- 1899 32 г.

Bender. Nicolaevscaia 48 -“or. 203.198. Om afaceri -“- de 202.Serpeni. 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 Ofiţer 199. Connaia Ploseadi 4 Arest 1862 1872 1916 1903 1909 1907 Arest Arest Arest 1902 1887 1888 1920 1915 1922 1926 1928 1889 Arest 1905 1 1872 г. Ofiţer Dezertor Arest 1890 1905 Capul familiei fiu .Bender. -“- 1903 209. -“Om afaceri de SAVIŢCHI Dmitrii Mihailovici Liubovi Gheorghievna CEBANU Alecsandr Antonovici Domnica OLAR Terentii Arsentievici Stepanida Gherasimova Fiodor SOLOMONOVICI Bruli Ionovici Mania Naumovna GOLDENFEL Boris Marcovici Elghi Malvina Corac CERGA Mihail Timofeevici Soţia Mama CARPENCO Pavel Stepanovici Mavra Petrovna Maria Pavlovna Dmitrii Pavlovici Liubovi Pavlovna Pelagheia Pavlovna Pavel GROZDEV Mihail Gheorghevici ŞPIGHEL Izraili Iosifovici Elizaveta Marcovna Varsavscaia Anna Marcovna ŞPIGHEL Iosif CHIPER Trofim Fedotovici Evghenia Vasilievna BURCA Constantin Evdochimovici Daria Abramovca Anisia Maria Ilia FEALCOVSCHI Serghei Dmitreevici SAINSUS Efrosinia Matveeva Petru 1886 1894 1874 Capul familiei soţia Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei soţia mama soţiei tatăl soţiei Capul familiei soţia mama Capul familiei soţia fiică fiu fiică fiică fiu Capul familiei Capul familiei soţia mama soţiei tata Bender. Staraie Lipcani. raionul Bender -“- Arest Arest 207. raionul Bender -“-“or.Farladeni -“-“or. Dezertor 200.Bender Nicolaevscaia 111 -“-“-“or. 210.Copanca -“s. 206. 1865 1886 or.Speia.Bender Vladimirscaia 60 s. 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 Siguranti Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiică fiică fiu Capul familiei Arest Arest 208. Lenina 58 -“-“-“s. Constantinovscaia 64 -“s.Bender. Membru Partid Politic 201.Telita raionul Bender -“-“-“-“or.Bender Causanscaia 35 or. Dezertor 204. A/A Partidului Politic 205. Tiraspoliscaia 10 s.Bender.

raionul Bender. Ofiţer 216. raionul Bender -“- Arest Arest Arest 1906 29 ani 5 ani 1896 1898 1919 1920 1922 1877 1878 Arest . Politanscaia 14 -“-“-“-“s.Serpeni raionul Bender -“-“or.Bender. -“- 217.Copanca. Transfug 218. 734 735 736 737 738.Speia. Primar 221.Bender. A/S partid politic 219.Hajimus -“s. -“-“-“or. Puschinscaia 34 -“-“-“s. Ofiţer 222. raionul Bender -“-“-“s. Dezertor EVTODI Isac Carpovici Elizaveta Tihonova Matvei Hristea CREITORU Radion Grigorevici sotia copilul copilul TORNO Nina Feodorovna BODASCO Savva Anisimovici Evghelina Andreevna FOMIN Valerian Ivanovici Nadejda Tatiana Elena PLATON Dmitrii Iacovlevici soţia BELOCUR Constantin Ivanovici Zinovia Ivanovna Domnica Grigorii Maria Vera ROSTICOV Ivan Iacovlevici Olga Martanovna Martan Ivanovici Pavel Ivanovici FATUN-COZACU Zinovia Dmitrievna CEBAN Avtonom Emelian ONICA Vasilii Nesterovici Fecla Alecseevna Cornei Vasilievici TOPOR-GHILCO Leonid Zaharevici Stefani Ivanovna Vladimir Alecsandr Nicolai Elena Semionovna COLŢA Iacov Ilici Elizaveta 1903 Capul familiei soţia fiu fiică Capul familiei soţia copilul copilul Capul familiei 1908 1884 1919 1886 1902 6 ani 75 ani 1900 Capul familiei mama Capul familiei soţia fiică mama soţiei Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiică fiu fiică fiică Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei soţ Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu fiu mama Capul familiei fiică s. raionul Bender -“or. 731 732 733 -“- 212.211.Bulboaca. Puschinscaia 49 s.Bender. 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 -„- 213. 214. Dezertor 220. A/S element Dezertor 215.Bulboaca Arestu Arest Arest Arest 1908 1884 1891 1914 1920 1912 s. suburbia Balca.Bender. 739 740 741. Pavlovscaia 25 -“-“-“s.Copanca -“-“-“-“-“or.Copanca.

Bender Nicolaevscaia Nr. 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 Siguranti 1902 1903 13 ani 10 ani 8 ani 12 ani 1876 36 ani Capul familiei soţia fiică fiică fiică fiu Capul familiei fiică fiică fiică Capul familiei soţia fiu fiică fiică Capul familiei soţia tatăl soţiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia sora soţiei fiică fiu soţia fiului 225. Sobornaia 143 -“-“-“-“-“or.2 Arest 224.Bender. Dezertor or. A/S Partid politic Arest 230.Bender. 770 771 Om afaceri de CAUŞ Gheorghii Afanasievici Soţia HROMOV Osip Afanasievici Anna Grigorievna Palagheia Anisia Ecaterina Efim ZELENEŢCHI Nicolai Alexandrovici Varvara Natalia Zinaida ŞINCARIUC Iacov Radionovici Palagheia Alecsei Elizaveta Ralia BUTESCUL Pavel Petrovici Olga Fiodor OLOI Ivan Vasilievici Sotia Victor IONAŞCO Vasilii Ivanovici Alexandra Constantinovna Gheorghii VASICO Fiodor Ivanovici Varvara Vasilievna Leonid Mihail CEBOTARI Pelagheia Petrovna PAVLENCO Petr Emmanuilov Evghenia Alecsei GOLIGORSCHI Folif Şmulevici Adelea Iosifovna Sima Liza Samuil Fanea 1888 Capul familiei soţia or.Bender.223.Bulboaca raionul Bender s. raionul Bender -“-“-“s. -“- 231.Bender Sobornaia 53 -“-“or.Gura Bacului -“-“or. Mihailovscaia 104 -“-“-“-“-“- Arest 226. Siguranti 1903 1935 1894 45 ani Arest 229.Bender. Om afaceri de Arest 1881 1881 1895 12 ani 1913 30 ani . 232. Ofiţer Arest 1882 228. Protiagalovscaia 101 -“-“s.Copanca -“-“-“-“or.Pugaceni -“-“Cobuzca. -“- 1898 Arest 227. Dezertor -“- 1898 1905 1922 1927 1889 Arest Arest 1883 233. Puschinscaia 81 -“-“-“s.

Bender Homuteanovca. Capul familiei soţia 237. -„- Arest .Speia. Proteagailovscaia 41 Arest Arest 236. Puşchinscaia 43 -“-“or.Bender.Vladimirsc aia 52.Bender. Suburbia Ghischi -“or. Bulboaca -“or.Bender. Siguranti Arest 1891 240. Colodeznaia 11 -“or. Ofiţer Arest 239.Bender. Om afaceri Arest 1884 1894 1920 1896 1902 238. -“- Arest 245.Bender. suburbia Borisovca. 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 A/S Capul fam. Lipcani Stradela Andreevschii Nr.234. 242. 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 Sigurant 1884 1909 11 ani 1901 1901 1926 1927 1865 1883 1882 Capul fam. s.8 or. Dezertor PAŞCAN Ivan Pominovici Feodora Alecsei Maria Alexandra Vera Victor CHIRIŢA Haralampii Emelianovici COTEŢ Marco Grigorevici Ecaterina Petru Afanasii Efimia Aculina Parascovia Nina de GURFEL Iţic Davidovici Haia Moisei DEACOVSCHI Nicolai Valerievici Alexandra Nicolai HALAŞNICOV Nichita Gavrilovici Soţia PÂNZARU Hristofor Grigorevici Vera NICA Mihail Isaevici GLUSARENCO Ivan Panteleimonovici Soţia BALOV Nicolai Gheorghevici Alexandra Fiul MAI Timofeevici Mihailovici Maria Afanasievna Tamara Lida Lizaveta CRUŢESCU Stefan Tomovici Anna Terentieva 1892 1893 1923 1925 1927 1929 1936 1904 1873 56 ani 23 ani 40 ani 37 ani 26 ani 20 ani Capul familiei soţia fiu fiică fiică fiică fiu Capul familiei s.Bender.Bender. A/S Arest 241.Bender.3 -“-“-“Bender. 811 812 813 814 815 816 817 A/S 235.Chisineovs caia 64. s. soţia fiu Capul fam. soţia fiu fiu fiică fiică fiică fiică Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei soţia Capul fam. soţia Arest 244. 810. stradela Gordeevschii Nr. Staroobreadcescaia Nr. Ţânţăreni -“-“-“-“-“-“or. suburbia Balca -“or.4 -“or. raionul Bender -“-“-“-“-“-“-“or. Dezertor Primar 1892 1892 1886 Arest Arest 1891 243. soţia fiică fiică mama Capul fam.

Bender. A/S element Ofiţer Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu Capul familiei 256.suburbia Homuteanovca Zeleonaia Nr. suburbia Lipcanii Vechi -“Bender. Sadovaia 14 -“-“or. Sigurant Ofiţer Capul familiei soţia or.Bender. Ofiţer 1893 1893 1920 1880 1922 1905 1894 10 ani 1898 253.246. -“- 1887 40 ani 16 ani 14 ani 1882 51 ani 30 ani Bender. Puşchinscaia 56 Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest .2 or. soţia fiu fiică fiu fiu Capul familiei soţia fiică Capul familiei fiu Capul familiei 1904 1905 10 ani 1901 251. Dezertor 257.11 -“-“-“-“-“-“Bender Puşchinscaia 55 or.Bender. Sigurant 1899 14 ani 1890 1898 258.Bender. 250. 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 -“- 247. -“Om afaceri de LAVRENŢOV Fiodor Alecseevici Evdochia Nina Anastasia Evghenia Parascovia Grigorii Vasilii FILATOVA Liudmila Ivanovna PLOTNICOV Ivan Petrovici Evdochia Mihail COZACOVA Anna Harlampievna ŞVARŢ Moişa Semionovici Hona Abram Ruhlea COGAN Haim Iosevici Roza Şindeha Tuba Abram Iosif MIROŞAN Nicolai Petrovici Maria Anna MIHAILOVSCHI Vladimir Mihailovici Gheorghii DRAGUŢAN Zinaida Vladimirovna BARBAROV Leonid Nicolaevici Olga Tatiana TCACENCO Ivan Semeonovici Soţia ULITIN Vasilii Feodorovici Elena Serghei SOLOVIOVA Stepanida Alecseevna DRAGANOV Haralampii Trofimovici 1892 1895 1921 1918 1918 1925 1927 1892 Capul familiei soţia fiică fiică fiică fiică fiu fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu fiică Capul fam.Hadareli Nr. Puşchinscaia Nr. suburbia Balchi Bender Constantinovscaia 64 Bender. Cauşanscaia 41 Arest Arest Arest Arest Arest 252.7 Bender. Sergheevscaia Nr.Bender. 248.2 -“Bender. Sergheevscaia 109 -“-“str.Bender. Element antisovietic Sigurant 249. 259. -“- 254. Lipcani Sadovaia Nr. 255.1 -“-“or. Sergheevscaia 157 or. Mihailovscaia 52 -“-“-“-“Bender.

7 Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest . 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 Element antisovietic Capul familiei soţia fiică mama Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei 266. 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 Om afaceri de -“- 262. Ofiţer Soţia Copilul Copilul Copilul HAIT Leizer Haimovici Atlea Mosco Haim Rahili Tilea ŞUSTER Abram Aizicovici Perli Leia Moşco BARMAC Nicolai Mihailovici Mihail Anna Alexandrovna SVERDLOV Alexandr Borisovici Clara Feodorovna CARASIC L.V. Sigurant 270.Suburbia Borisovca Pocitovaia 36 Or. Comendantscaia 41 -“-“-“-“Bender. soţia fiu fiu fiică fiică Capul familiei soţia fiică fiu Capul familiei tata mama Capul familiei soţia mama soţiei Capul familiei soţia tatăl soţiei mama soţiei 1902 -“-“-“-“Bender.Bender.Bender Politanscaia Nr.14 -“-“-“Or.21 -“-“-“Or. Dezertor 264. ap. Achermanscaia Nr. Ofiţer 263. Sofievscaia 31 -“-“Bender. Alexandrovscaia 98 -“Or. Chişineovscaia 30 -“-“Bender .17. A/S element 1912 Or.260. Sigurant 1900 1900 10 ani 1900 14 ani 12 ani 1893 1897 14 ani 1885 267.Bender. -“- 268. Nicolaevscaia 19 Arest 1905 1881 1874 1889 1894 1863 1896 1868 1871 1896 1893 1927 Bender.Bender. 261. Staroobreadscaia Nr.Bender. 912.Bender Casa Nr. Pavlovscaia 17 Arest Arest 265. Om afaceri de 269.18 -“-“Or.suburbia Borisovca. ONUFRIEV Constantin Petrovici Vera SOCOLOV Maxim SOCOLOVA Maria REUTOV Semen Nichitovici Valentina Evghenia Mama MIHAILOV Gheorghii Alexandrovici Elena Pavel GOLUBOV Ivan Semeonovici Evdochia Ivan Dmitrii CARASIC Semen Abramovici Sara Fiu CIORNÂI Petru Stepanovici Motrena MEDVEDEV Abram Demianovici copilul copilul copilul 1866 Capul fam.

283. Sigurant PERELMAN Uşer Ihilevici Perlea Haim IAVORSCAIA Marfa Filipovna HODZIŢCHI Nicolai Ivanovici Efrosinia Lidia Evghenia Valentina VIZDOGA Iachim Ivanovici 1883 Capul familiei Soţia fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiică fiică fiică Capul familiei 1885 1902 1893 275.271.Bender Nicolaevscaia Nr.Copanca -“Arest 1883 Arest 1900 Arest 1893 1884 Arest 1898 1885 1914 1911 Arest .Copanca -“-“-“-“s. Pavlovscaia Nr.21 -“Moscova Or. suburbia Balca Nr.356 Lânga st. Dezertor 280.2 Or. 273.Bender. 282. Dezertor 277.29 -“-“-“-“Puteovaia budca Nr. -“-„Dezertor POSTAN Mihail Haimovici Soţia Copilul DIMITRAŞCU Constantin Soţia copilul SALCUŢAN Luca Mironovici Marina Ivan Timofei Domnica SPIVAC Ovsii Iosevici Betea Ţilea Moisei COROTNEAN Andrei Pavlovici Zinovici Feodor Ivan Semen CIUMACIOV Mihail Feodorovici Sofia Haritina Maria MUNTEAN Grigorii Grigorievici MORARU Anna Chirilovna Zinovii CANTAŞEL Alexandra Ivanovna Alexei 1895 Capul familiei Soţia copilul Capul familiei Soţia copilul Capul familiei soţia fiu fiu fiică Capul familiei soţia fiică fiu Capul familiei soţia fiu fiu fiu Capul familiei soţia fiică nepoată Capul familiei Capul fam. Dezertor Sigurant 274. 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 Om afaceri de 276.Copanca -“-“-“-“-“-“s. fiu Capul familiei fiu fiică Or.Bender. Dezertor 278. Om afaceri de 279.Zguriţa -„-„s. 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 Om afaceri de 272. Dezertor 281.Staraia Cobuzca -“-“-“-“-“-“-“-“s.Bender Bender. Pavlovscaia 18 Arest Arest Arest Arest 1911 Arest s.

ANDRIENCO Pavel Gheorg. soţia fiică fiică fiu fiu Capul fam. NEGAI Feodor Chiril.Pugaceni Arest 1880 1889 s. 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 -“- -„- 286.Cobusca -“-“s. TICHILUŞ Agripina TICHILUŞ Vera CIUCENCO Victor Mihailovici CIUCENCO Roza Ivanovna CIUCENCO Sofia Victorovna CIUCENCO Vera Victorovna CIUCENCO Ivan Victor CIUCENCO Anatolii NEGAI Chiril Constantinovici NEGAI Maria Lazarevna NEGAI Semen Chirilov. 291. 1899 1903 Capul fam. ANDRIENCO Ivan Gheorg.Gura Bâcului -“-“-“s. soţia fiică Capul fam. -“- 288. 285. NEGAI Gheorghii ANDRIENCO Gheorg. 982 983 984 985 986 987 988 989.Aneni -„-„-„-„- Arest Arest 1909 24 ani 3 ani 1895 1893 1921 1932 1937 1921 1904 1904 1923 1921 1928 1932 1879 1918 1923 1926 1936 Arest Arest Arest Arest .Todireşti -“-“-“-“-“s. soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei fiică fiu fiu fiu fiu Capul familiei -“s.Calfa Arest 1900 6 ani 20 ani 15 ani 12 ani 9 ani 1917 s. fiică fiu fiu fiu s.Todireşti -“-“-“-“-“s. -“Dezertor 292. Poliţist 293. fiică Capul fam. A/S element 287.Delacheu -“-“s. 294. NEGAI Efimia Chirilov. ANDRIENCO Popa Gheorg.284. Elizaveta BANU Vasilii Iacovlevici soţia fiu ANDREEV Feodosii Nesterovici Xenia BOGATU Ecaterina Iacovlevna Lidia Anton Vasilii Alexandr Anton CHIŞCAR Aculina Andreevna CHIŞCAR Alexandr Grigorievici BOGATU Constantin Timofeevici Olga Uliana PAVLENCO Alexei Petrovici Sofia Dmitrii Ivan TABAC Anna Petrovna Agafia DRUZ Pavel Achimovici DRUZ Marfa DRUZ Olga TICHILUŞ Dmitrii Carpov.Copanca s.Pugaceni s. Plutonier in Jandarmerie 295. soţia fiu fiică fiu fiu Capul fam. Dezertor 290. 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 -„- 289.Calfa Arest s.Ivan. ANDRIENCO Elena Gheorg.Pugaceni fiu 3 ani 1909 36 ani 8 ani 1909 Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia fiu fiu Capul fam. soţia fiică Capul fam.

soţia fiică -“soacră Capul fam. 300. fiu fiică logodnică Capul fam. 303 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 Primar Dezertor Dezertor -“- -„- -„- Liberal 304. 297. Şeful partidului ”FCR” Fost Poliţist 305. 306. soţie fiu fiică Capul fam.296.Bulboca -“-“-“-“-“s.Chiţcani -“-“-“-“-“-“s. Soţia şi 3 copii 1890 1895 23 ani 13 ani 9 ani 6 ani 1890 1908 Capul fam.Bulboca -“-“-“-“-“-“s. SURJENCOTerentii SURJENCOGherasim SURJENCO Natalia SURJENCO Maria PERJAN Matvei Andreevici PERJAN Pelagheia Petrovna PERJAN Nina PERJAN Anna PERJAN Agafia Iacovlevna GRECUL Natalia Antonovna GRECUL Serafim GRECUL Anastasia GRECUL Vasilii ONICA Foma Dementievici ONICA Anna Timofeevna ONICA Dementii Fomovici ONICA Nina Fomovna CARAMANUŢA Porf. Semen. 299. GROSU Pavel Mihail. CARAMANUŢA Pavel CARAMANUŢA Feodosia Fevronia CUTNIROV Anatolii Alexandrovici CUTNIROV Ecaterina POLOBOC Gavril Mihailovici Poloboc Alexandra POLOBOC Vera POLOBOC Elena POLOBOC Liusea POLOBOC Gavril POLOBOCRoman CEBANU Efim Achimov.Fârlădeni -“s. soţia fiică fiică fiică fiică Capul fam. -“- s. Dezertor Şeful POZNEACOV Mihail Ivan. soţia Capul familiei soţie fiică -“-“fiu -“Capul fam. 302. 298. IAŞCENCO Anna IAŞCENCO Olga IAŞCENCO Miron IAŞCENCO Aculina IAŞCENCO Grigorii IAŞCENCO Ivan SURJENCO Cuzima Stepanovici SURJENCO Matrena Evdoc.-“s.Copanca -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“s.-“- Arest Arest 1914 1892 Arest -“- . soţia fiică fiu fiică fiu fiu Capul familiei soţia fiu -„fiică -“Capul fam.Fârlădeni Arest Arest Arest 1902 -“- 1893 1910 Arest 1882 27 ani 16 ani 22 ani 1898 1898 1902 Arest s. POZNEACOVA Fecla Ilarion POZNEACOVA Evghenia Mih. fiu fiică fiu Capul fam. POZNEACOVA Irina POZNEACOVA Vera POZNEACOVA Liuba IAŞCENCO Alexandr Ivan.Copanca -“-“-“-“-“s. 301.

1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Membrul Partidului Liberal 311. soţia fiu fiu s. COTEŢ Alexandr Filip. Pavlovscaia 6 -“-“-“-“or. ERIHMAN Froim Nahim. 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 Dezertor 308.Bender. 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 Om afaceri de MATRUC Fiodor Semion. soţia fiică -“-“fiu -“-“Capul familiei soţia fiu -“-“- -„-“-“-“-“-“-“-“Arest Evacuare -“- s. GALANIUC Dmitri Al. Om afaceri de or.Bender. MATRUC Chilina BOGATOV Mefodii Iv...Speia -“-“-“-“Arest -„- -“-“- 1888 1905 35 ani Evacuare -“-“-“- 1883 50 ani 28 ani 22 ani 21 ani 21 ani 18 ani 16 ani 1894 1896 1923 Capul fam. ALEXANDROV Carp Stepanovici CREANGA Semen Harit CREANGA Agrepina Ef. soţia mama fiică Capul fam. Mihailovscai a 62 -“-“or..307.. Dezertor 310.-“-“-“-“- -“- -„-„-„- 1897 35 ani 63 ani 2 ani 1891 41 ani 15 ani 11 ani 45 ani 58 ani 1896 1898 Capul fam. Primar 312. 313. ERIHMAN Manea ERIHMAN Iosif ERIHMAN Montea ERIHMAN Olga ERIHMAN Hara CEAPLIC Şulim Bercovici 1872 -“soţia Capul fam.Chiţcani -“-“- 1911 1900 Capul familiei Capul fam. -“- 316. soţia 315. Nicolaevscai Arest Evacuare -“-“Arest -“-“-“-“-“-“-“- . -“soţia fiu fiică -“- -“-“-“s. 309. COTEŢ Maria Fedosiev COTEŢ Alexandr COTEŢ Liubovi COTEŢ Alexandra DUBIN Alexei Iacovlevici DUBIN Eflamia DUBIN Iustinia DUBIN Fedosia DUBIN Petru DUBIN Pavel DUBIN Vasilii DUBIN Martân GALANIUC Alexei Andreevici GALANIUC Xenia Gr. soţia fiu fiu soră soră Capul fam. Pohis Hana Pohis Feodora Pohis.Bender. 1081 1082 1083 1084 1085 Dezertot Primar 314.Copanca s. CREANGA Afanasii CREANGA Efim POHIS Simon Şmul...

Bender Sobornaia 33 -“or. BUZICA Maria Nic. Proteagailov scaia 9 Pavlovscaia Arest -“-“-“-“-“-“-“Evacuare -“- -“- COLESTRU Alexei Iacovlevici COLESTRU Elena COLESTRU Nicolai COLESTRU MIRON Mihail Achimovici MIRON Alexandra MIRON Lucheria MIRON Ivan BOCOVAN Nichita Ivanovici BOCOVAN BOCOVAN Mihail Nichitov.Bulboca Arest Evacuare -“-“Arest Evacuare -„-„- 327. 319. soţia fiu fiică 326.Bender. Străjer 1893 or.C onstantinovs caia 21 or.Bender. IURCENCO Irina Filip. 1118 1119 1120 1121 Conducator ul ţărăniştilor Dezertor Pincus 1904 Capul fam. Proteagailov scaia 16 -“-“-“-“-“or. soţia fiu Capul fam. fiu Capul fam. 318. 1099 Soţia unui reprimat Om afaceri de CEAPLIC Titlea Şlemovici CEAPLIC Berc Şulimovici GHERMAN Maria Dmitrievna GOLDFARB Motea Isacovici GOLDFARB …. 1102 1103 1104 Dezertor 320.Gâsca -“-“- Arest Evacuare -“- .mama soţiei CEAILIC Haimov.Bender Nicolaevscai a Nr.Aneni raionul Bender -“-“-“s. Familia lui GRIMBERG Naftulevici Iosif 1898 1901 1922 1906 1930 1932 1933 1865 1868 Capul fam. Om afaceri de Capul fam. IURCENCO Ivan GOLIMBOVSCHI Ivan Nesterovici 20 ani fiu a 61 -“- -“- 1898 Capul fam. soţia fiu fiu fiu fiică Arest Evacuare -“- 323. or. Dezertor 1904 s. 1105 Străjer 322.Bender. 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Fost poliţist PIŞCIUC Nicolai Antonovici PIŞCIUC Maria PIŞCIUC Vasili Nic. soţia fiică fiu Capul familiei soţia fiu s.28 or. 325. BUZICA Valentin BUZICA Alexandr BUZICA Boris BUZICA Sofia. 1883 Capul fam.Bender. 324. soţia Capul fam. 1100 1101 1880 1889 1888 Capul fam. BUZICA Mihail Gr. 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 Primar 1882 1886 1926 1923 Capul fam. Dnestrovscai a 42 -“-“- -“- Arest Evacuare Evacuare -“Arest 321.1098 317.

s.soţia şi mama Iurcenco Irina Filipovna Arest Evacuare Arest Evacuare 1893 Capul fam.Chircăeşti -“-“-‘s.328. soţia s.Anna Mih.Speia Arest Evacuare 335.Domnica Pavlov. Sofievschii Nr.Andrei Mih.Chirtoeş Arest Evacuare -“- 1912 27 ani 6 ani 3 ani 1910 1906 s. 1149 -“- 1874 Capul fam. Soţia unui reprimat Străjer ZATÂCA Savelii Vasiliev. -“. 1150 1151 -„- Feopontov Filaret Mihailovici Familia lui Ănsburg Vladimir Mihailovici Familia lui Doloca Glicheria Nicolaevna Enişevschii Iona Moiseevici Familia.Xenia Sav. 338. 1154 Soţia unui reprimat Om afaceri de 1898 -“- Evacuare Arest Evacuare -“- 340.Gherboveţ -“- Arest Evacuare 1915 22 ani 4 ani Capul fam. 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 333. Fincheli Anna 1893 Capul fam.Olga Nicolaevna -“. 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Dezertor 331. Dezertor spion 332. 1152 1153 Străjer Capul familiei 1898 339. -“Bender. . 1903 Capul familiei s.Bender. 1155 1156 1157 1890 -“- 341.Bender.Bender Cauşanscaia 72 or. -“.Gheorghii Ipat Vasilati Mihail Chirilovici -“.Talmaza -“-“-“or. 1147 1148 Martân Vladimir Vladimirovici Soţia si copiii Sosevici Pavel Ign.Liza Morjovschii Petr Pavlovici -“Agafia Mihailovna Samoilov Ipatii Feodorovici -“.Bender Comendants caia 6 Homuteanov ca -“or. Sofievscaia 19 Nicolaevscai a Nr. -“. Dezertor 334.Cogăreşti -“- Arest Evacuare -“-“Arest Evacuare 1885 1912 1894 40 ani 17 ani 9 ani 1893 Capul familiei fiu Capul familiei soţia fiu fiică Capul fam. 1129 1130 Dezertor 329. -“- 337. 1131 1132 1133 Dezertor 330.60 Suburbia Caucaz Arest Evacuare -“-“Evacuare Arest Evacuare 336. Sergheevsca ia 76 -“or. ZATÂCA Fedora Ivanovna MUSTEAŢA Semen Gheorghevici MUSTEAŢA Anna Iacovlevna MUSTEAŢA Mihail Musteaţa Savva Gheorghevici -“. soţia fiu Capul familiei soţia fiică fiică Capul familiei soţia s. Soţia unui reprimat 1888 Capul fam.

fiică Capul fam.Copanca -“-“-“-“- Arest Evacuare -“-“-“- 1884 1897 Capul familiei soţia -“-“- -„-“-„-“-“-“-“-“-“-“-“Arest -“-“-“-“- 345. 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 -„- 1909 Capul fam. soţia fiică fiu Capul fam.Bender Dnestrovsc. 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 Dezertor 1907 15 ani 12 ani 1911 -“- Capul fam.Feodor Moiseev.Maria -“. 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 -„Sigurant Străjer 1914 1928 1900 38 ani 12 ani 9 ani 1893 19 ani 16 ani Capul fam.342. soţia fiică fiu fiu Capul familiei fiu fiu fiică Capul fam. Ţaran Fecla Vasilievna Ţaran Raia Goncear Mihail Feodorov.Fedot -“.Anna -“. soţia fiică Capul fam. Uşacov Xenia Uşacov Serghei Mihail. 353. -“. Uşacov Vladimir Zavtur Arsenii Nest.Speia -“-“-“or. soţia Capul fam.Varniţa -“-“-“-“-“s. Aftenii Pelagheia Iacovlevna Aftenii Elizaveta Aftenii Carp Aftenii Trifon Zanosiev Efrosinia Axentiev. 349. 17 -„-„s. 1164 1165 -„- Ţaran Efrem Ivanov.Alexandra Trofimov Andrei Varlam. -“- 344. 1158 1159 1160 1161 1162 1163 Dezertor 343. Pavlova Doi copii Popescu Luca 1912 Capul fam. 350. Uşacov Mihail Mihailov. Zavtur Alexandra Zavtur Anastasia Zavtur Petr Pavlov Mihail Nichit.Speia -“-“Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“- 351. soţia Laghernaia 23 s. soţia fiu -“- -“-“s. -„- 1904 1913 1930 1934 1938 348. Soţia fiică -“fiu -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“- 346. Goncear Malania Savelievna Goncear Cervonenco Iacov Nesterov.Andrei Orzu Chilia Ivanovna -“. Cervonenco Elizaveta Tarasovna Aftenii Mihail Tihonov. -„-“-“-“Arest -“-“-“- Primar 1899 .Maria Vlas Moisei Gavril.Agafia -“. Trofimova Marfa Antonov. 352. -“. soţia fiică fiu Capul fam.Ăpistania Feod. -“. Zanosiev Iacov -“. -„- 1898 347.

Matilda Izrail. -“.Alexandr –“-“.1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 354.Natalia -“. -“. Om afaceri de 359. Om afaceri de Ivanov.Agafia –‘Boico Hariton Semenovici -“. 1206 1207 1208 Dezertor 355.Sonia Haritonovna Carasic Abram Vladimir. Popescu Anna Ivanov. -“. Fost deputat in parlament 360. soţia fiu fiu -“-“fiică fiică Capul fam. Popescu Elena -“. soţia fiică fiu Arest Evacuare -“-“-“-‘-“-“Arest -“-“-“-“-“-„-“Arest -“-“-“- 1913 24 ani 1895 1888 21 ani 12 ani 1885 Capul fam.Alexandra -“. soţia fiu s.Bender.Grigorii Isid.Agrepina -“. soţia fiu -“Capul fam. 357. -“-Zinaida Alexeev.Semen Muntean Serghei Mefod. soţia Capul fam. Carasic Maria 28 ani 18 ani 13 ani 11 ani 6 ani 4 ani 14 ani 5 ani soţia fiică -“-“-“-“fiu -“- -“-“-“-“-“-“-“-“- -“-“-“-“-“-“-“-“- 1889 1894 1914 Capul fam.Feodor Haritonov. -“.Maria Vasilievna -“Valentina Ivanovna -“.Feodora Ivanovna -“.Constantin Alec.Feodosia Alexeev. -“. soţia fiică s.Macar -“.Chircăeşti -“-“-“-“-“-“-“s. soţia Capul fam.Fima Isaevna Şevcenco Ilia Illar. -“. -“.Pelagheia -“. Eva Serghei Lavrent. fiu fiică Capul fam.Feodor Alexeev.Aculina –“-“. Muntean Ecaterina Eni Alexei Fomovici -“.Copanca -“-“-“-“-“- 1870 -“-“-“or. Dezertor 362.Cobusca Veche -“-“s.Igori Ivanovici Chiriac Isidor Stepan.Bender Constantino vscaia 59 s. soţia fiu fiică fiică Capul fam. 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 Primar 361. Muntean Feodosia Pav.Anna Efrimov. Samoilov Ivan Feodorovici -“. 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 Primar Dezertor -“- 358. -“. 356.Ivan Ilici -“. -“. -“Pelagheia Danilova -“. Puşchinscaia 53 Arest -“-“-“- 1887 1890 1915 Evacuare -“- .Gheorghii Alec. Copanca -“-“-“-“-“or.Speia -“-“-“- Arest -“-“- 1892 1899 1921 1928 1931 1937 1925 1928 1914 1903 Capul fam.Nicolai Ilici Şenveld Alexandr Bor.

soţia fiu fiu fiu fiu fiu fiică Capul fam.Pavel Ivanovici -“. Corotneanu Elena Samoilov Andrei Feodorov Samoilova Feodora Ivan -“. fiu Capul fam. soţia Arest -“- . 369. soţia Capul fam. Sigurant Iacovlevna Carasic Alexandr Vlad.Copanca s. 1273 1274 Străjer Bogomoleţ Valerian Anton.Vasilii Ivanovici -“. Capul fam.Parascovia -“.Copanca -“or.Mihail Ivanovici -“.Bulboca s. fiică -“-“fiu Capul fam.Bender Achermansc aia 16 Or.Maria Corotneanu Nichita Alex. Baca Efrosinia Petrovna -“. Capul fam. Capul fam.Feodor Ivanovici -“.Maria Matveevna -“.Anastasia Ghertopan Maria Iacovlevna Bâtca Aculina Ivanovna Budinscaia Foedosia Stepan.Alexandr Ivanov.Elena -“. Borisovca. Carasic Liuba Malaşevschii Cuzima Victor.Speia -“-“-“-“-“-“s.Anna Ivanovna Perja Alexandra Savelevna -“. Primar 371.Alexandr -“. Conducator ul Ţărăniştilor 366.Stepan Istratii Ivan Dementievici -“. Dezertoare -“-“-“- 370.1240 363.Pelagheia -“. soţia fiu fiu fiică s. 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 -“- 365.Pugăceni -„-“-„-“-“-“-“-“-“-“-“Arest -“-“-“-“-“Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“-“-“-„- 1900 38 ani 19 ani 14 ani 18 ani 13 ani 9 ani 1882 1883 76 ani 1905 12 ani 11 ani 6 ani 3 ani 1894 48 ani 24 ani 21 ani 17 ani 14 ani 9 ani 19 ani 1882 1907 1898 s. 1241 1242 1243 1244 1245 Dezertor 364. -“-“s.Stepanida -“. soţia fiu fiu fiică fiică fiică Capul fam. -“. Dezertoare 372. Malaşevschii Alexandr -“. 367.Copanca -“-“-“-“-“- -“-“-“-“-“-“- 1909 Capul fam.Hadjimus -“-“-“-“-“-“-“s.Todireşti s.Ivan Feodorovici -”. 373.Nicolai -“.Stepanida -“.Carp Vasilievici Ulita Olga Pavlovna 1862 mama -“-“- -“- 1913 Capul fam. Malaşevscaia Aculina Ivan. 1900 1898 Capul fam. 368.Bender.

1293 1294 Dezertor spion Dezertor Cecan Petrovici Cecan Vasilievna Cecan Alexeevici Iaconvschii Afanas. -“Natalia Trofimovna Zaharov Gavril Mihailovici Zaharov Semeonovna Zaharov Gavrilovici Zaharov Gavrilovna Zaharov Gavrilovici Mihail Natalia Dmitrii Evghenia Sadovaia 17 1875 Capul fam.Nina Cuzminişna Sora soţiei Barcari Safron Vasiliev. soţia s. 3 s. soţia fiu s. -“Vessarion Avraam. soţia fiu soţia fiului s. Capul fam. 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 Iordan Avraam Sidorov. 381. 1285 1286 1287 1288 1289 -“. soţia fiu -“-“-“- -“-“-“- 1907 Capul fam. Delacheu. Capul fam.str . raionul Bender -“-“-“-“- Arest Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“- . 1283 1284 Dezertor 377. suburbia Homuteanov ca Gherboveţca ia. Alexei Elena Ivan Feodor Cornii 1904 Capul fam. 380. -“.Lidia Pavlovna Tonenco Modest Vasilievici -“Efimia Grigorievna -“Gheorghii Modestovici Muncescu Dmitrii Semenov.. -“-Feodor Avraam.Feodora Avraam.Copanca -“-“- Arest Evacuare -“- 1889 1882 Capul fam. 1280 1281 1282 -“- 376.Varniţa -“-“- 1898 Capul fam.Lenina 21 or.Copanca -“-“-“- -“-“-“-“-“- 191. -“Tatiana Mihailovna -“Nicolai Safronovici -“. soţia fiică fiu fiu fiu fiu or.1275 374.Copanca -“-“-“-“- Arest Evacuare -“-“-“- 378.Bender. Feodorciuc Hisanov. -“. 1878 1877 45 ani 40 ani 33 ani 27 ani 22 ani Capul fam. 1276 1277 1278 1279 Dezertor 375.Maria Ivan. 1290 1291 1292 Dezertor 379.Bender. soţia fiu fiică fiu s.

. 391. -“.Chiţcansc aia Nr. Conducator ul* (continuare a lipseşte) Dezertoare -“- 1876 1876 -“-“-“s. soţia 387.Bender.Chiţcani s. fiică fiică fiu Capul familiei fiu fiu s. soţia fiică fiică fiică fiu Capul fam.Vera -“.Pugăceni.Maria -“. soţia fiică 385. raionul Bender -“-“-“-“s. 1310 1311 1312 Dezertor 1889 1894 1914 Capul fam. fiică Capul fam. 390. 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 -“Poliţist 1874 1898 1910 1928 1929 1931 1933 1911 Capul fam. 1308 1309 Dezertor Capul fam.Copanca -“-“-“-“-“Expulzare -“-“Expulzare -“-“- 392.GuraBâcului -“-“s.Alexei Meftodieva Elena Ivanovna Condrat Porfirii Ţurcan Anisia Timofeevna Elena Pavlenco Alexandra 1910 1911 1877 30 ani 20 ani 1883 Capul fam. soţia 384. Iliciuc Evdochia Condrat. raionul Bender -“s. Leşca Feodora Nichif. Capul fam. Fârlădeni -“- -“- Arest Evacuare -“-“-“Arest Evacuare Arest Evacuare -“- -“-“Arest -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-„-“- 389. Orzu Maria Iacovl. Maxim.5 ani 1 an 1914 Capul familiei soţia fiu fiică fiu 383. 19 ani fiu 1894 33 ani 4 ani 2.Alexandra -“. 1303 1304 1305 1306 1307 Ofiţer Alb -“. Orzu Alexandra Nic.Copanca -“-“-“s. -“.Pavel -“.Petr Avrtaam -“. Muntean Serghei Mefod. soţia fiică fiică soacră Capul fam.Agrepina –“Evdochia Leşca Matvei Safron. Orzu Cuzima Iacovl. Ţurcanu Anna Ignat.Efrosinia -“. Nazar Lucheria Iliciuc Iacov Pocof. str. Muntean Ecaterina Nazar Elena Lazar. -“.1302 382. Muntean Feodosia Nazar.Vasilii Jerebeţchii Alex.Ignat –“Sorocopud Feodor Gavril.Copanca -“-“-“-“s. -“. 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 Dezertor Cebanu Elena Nichif.Copanca.Cobusca Veche raionul Bender -„s. 393. Dezertor 1898?? s……. -“.Ignat.Ambrosii Avraam.Gura Bâcului or. Iliciuc Parascovia Iliciuc Zinovia Iliciuc Natalia Iliciuc Mihail Iac. 1336 1337 1338 -“- Capul familiei fiică Capul fam.Anast. Fugar 388. 18 -“-“-“-“s. 386.

s. 10. 17. 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 Dezertor Dezertor Vasiliuc Andrei Ipat.Talmaza –“– –“– –“– s. 18. 11. № famili ilor 1. 9. 19. soţia fiu fiică fiică mama Capul fam. 19. fiu –“– Capul fam. patronimicul Fortuna Elena Vasilievna – “ – Ivan Dmitrievici – “ – Cuzima Dmitrievici Goian Stepan Ivanovici – “ – Ulita Leontieva – “ – Mihail Stepanovici – “ – Evghenia Stepanovna Ivancenco Mihail Ivanovici – “ – Evdochia Tihonovna – “ – Pavel Mihailovici – “ – Pelagheia Mihailovna – “ – Andrei Mihailovici – “ – Anna Mihailovna Cuzenco Semeon Ivanovici – “ – Maria Petrovna – “ – Feodor Semeonovici – “ – Andrei Semeonovici Cerneţcaia Maria Romanova – “ – Stepanida Temofeevna – “ – Vladimir Temofeevici Dragan Anton Nicolaevici Anul Naşte rii 1906 1935 1936 1885 1887 1919 1925 1887 1895 1926 1930 1933 1937 1862 1885 1917 1920 1896 1922 1929 1875 Relaţia cu capul familiei Capul fam.Evdochia -“. 4. 3. Bogatâi Constantin Cond. – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6. 13. 159-215 №100 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CĂUŞENI. 8. Bender № de ordin e 1.394. prenumele.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Supus arestulu i – Supus evacuarii Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 2. soţia fiu fiică Capul fam. -“. 5. JUDEŢUL BENDER DEPORTATE „PENTRU ACTIVITATE CONTRAREVOLUŢIONARĂ ŞI ANTISOVIETICĂ” [fără dată] LISTA elementelor contrarevoluţionare şi antisovietice deportate din raionul Căuşeni. 6. inv. soţia fiu fiică fiu fiică Capul fam.Zinaida -“.Anastasia -“. 395.Şarpeni -“-“-“- - -“-“-“-“- 1895 37 ani 2 ani 12 ani 4 ani 70 ani 1890 Capul fam. -“. 1879 Capul fam.Gheorghii -“. d.Dochiţa -“. Locul de reşedinţă s. soţia fiu fiu Capul fam. Categor ia Dezertoare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Numele. 2. 4. . 14. f. 12.Ciobârci –“– –“– s. 1.Daria Anisin Moisei Vasil. fiică fiu Capul fam. 3. s. 396. 5. 16. 15. Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– s. 2.Garcina Ign.Şerpeni Arest - AMAI RM. Fond. 7.Sotran -“. 20.

Ciobârci –“– –“– –“– s. soţia fiu Capul fam. 56. 37. 63.Cauşeni –“– –“– –“– s. 57. 30. soţia fiu fiică Capul fam. 38. fiu Capul fam. 52. 51. 44. 43. 64. 27. soţia Capul fam. 35.21. 46. 29. 53. 49. . Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– or. 21. 18. Talamaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –“– Evacuare --“ – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 14. 41. 7. soţia soacra Capul fam. 42. 31. fiică fiică Capul fam. 20. 50. 16. 32. soţia fiică Capul fam.Ciobârci –“– –“– –“– –“– –“– s. 22. 36. 61. 55. 62. fiu fiică Capul fam. soţia fiică –“– s. 39. 58. 33. 54. 24. 65. soţia Capul fam. 45.Jănea Danilovna Barbolat Feodor Luchianovici – “ – Efimia Danilovna – “ – Aculina Feodorovna – “ – Ivan Feodorovici Orlov Feodosii Iacovlevici Ţurcan Efimia Danilovna Munteanu Nicolai Filipovici – “ – Anastasia Ivanovna Perjan Afanasii Ivanovici – “ – Anna Ivanovna – “ – Mihail Afanasievici – “ – Agripina Afanasievna Covali Vasilii Leontievici – “ – Maria Feodorovna Maslova Elena Ivanovna Balanciuc Vasilii Nichitovici – “ – Hevronia Afanasievna – “ – Vera Vasilievna Corbun Procofii Ivanovici – “ – Matrena Vasilievna – “ – Gheorghii Procofievici Rotari Daniil Antonovici – “ – Evdochia Antonovna – “ – Varvara Danilovna 1886 1892 1924 1930 1932 1876 1881 1936 1938 1902 1905 1929 1937 1912 1932 1932 1899 1927 1887 1894 1923 1926 1894 1900 1926 1930 1891 1904 1903 1906 1895 1896 1925 1933 1894 1898 1865 1907 1907 1916 1892 1893 1927 1892 1892 1921 soţia Capul fam. 19. 8. 25. –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – “ – Garpina Gavrilovna Ţarfa Tatiana Demianova – “ – Ivan Feodorovici – “ – Daria Feodorovna – “ – Serghei Foedorovici Goian Nichita Filipovici – “ – Efrasinia Nicolaevna – “ – Evghenia Nichitovna – “ – Ilia Nichitovici Cecan Carp Gheorghevici – “ – Alexandra Ivanovna – “ – Maria Carpova – “ – Conan Carpovici Dragan Anastasia Ilievna – “ – Andrei Grigorievici – “ – Maria Grigorievna Gonenco Marfa Tarasovna – “ – Spiridon Porfirovici Cuhari Irina Pavlovna Toniţoiu Domnica Grigorievna – “ – Tatiana Danilovna – “. 12. soţia fiică fiu Capul fam. 48. 28. 10. 40. soţia fiică fiu Capul fam. 23. 66. 26. 11. soţia fiică fiu Capul fam. 15.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 59. 17. 9.Talmaza –“– –“– s. 34. 13. 47. fiu fiică fiu Capul fam. 60.

32.Talmaza –“– –“– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 26. 105. 22. 106. 98. 87. 109. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 23. soţia fiică fiică fiică fiu fiică Capul fam.fam soţia fiu fiu mama Capul fam. soţia fiu fiu fiu Capul. 69. 30. 110. 84. 89. 72.Tamaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 78. 70. 111. Burdiuja Achim Ivanovici – “ – Parascovia Caftan Mihail Vasilievici – “ – Maria Tarasovna – “ – Alexei Mihailovici – “ – Varvara Mihailovna – “ – Ivan Mihailovici Pancenco Pavel Feodorovici – “ – Daria Zaharovna 1923 1930 1915 195 1937 1940 1875 1905 1907 1926 1930 1936 1939 1940 1904 1906 1896 1896 1920 1922 1926 1935 1880 1887 1909 1011 1933 1937 1939 1902 1904 1935 1939 1861 1908 1910 1894 1891 1903 1908 1930 1932 1941 1907 1908 1929 fiu fiu Capul fam. 107. 101. 79. – “ – Mihail Danilovici – “ – Ivan Danilovici Barbalat Stepan Nicolaevici – “ – Sofia Moiseevna – “ – Nina Stepanovna – “ – Semen Stepanovici – “ – Maria Stepanovna Barbalat Vasilii Nicolaevici – “ – Anastasia Danilovna – “ – Anna Vasilievna – “ – Olga Vasilievna – “ – Maria Vasilievna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Parascovia Vasilievna Popov Timofei Romanovici – “ – Solomeia Ivanovna Ţurcan Ivan Alexeevici – “ – Daria Filipovna – “ – Efrosinia Ivanovna – “ – Maria Ivanovna – “ – Vasilii Ivanovici – “ – Grigorii Ivanovici Platic Daniil Ivanovici – “ – Pelagheia Ivanovna Maslov Vasilii Feodorovici – “ – Parascovia Dmitrievna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Daniil Vasilievici – “ – Grigorii Vasilievici Grabovan Ivan Sergheevici – “ – Maria Ilievna – “ – Procofii Ivanovici – “ – Feodor Ivanovici – “ – Stepanida Petrovna Iova Alexandr Ivanovici – “ – Anastasia Dmitrov. 76. 86. 74. 93. soţia Capul fam. soţia Capul fam. 99. 92. 112. 95. 104. soţia fiică fiică fiu fiu Capul fam. 94. . 73. 77. 83.Ciobârci –“– –“– –“– –“– s. soţia fiică fiu mama Capul fam. 80. soţia Capul fam. 90 91. 85. 82. 103. 25. 96. 31. 29. Leontievo –“– –“– –“– s. 81. 108. 100. soţia Capul fam. soţia fiu –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s.67. 24. 88. 28. 102. 71. 97. 27. 68. soţia fiu fiică fiu Capul fam. 75.

37. Талмазы –“– –“– –“– s. – “ – Rahilea Moiseevna – “ – Şlima Bercovna – “ – Şlema Bercovici Cliuzman Rifuli Haimovici – “ – Haica Mihailovna – “ – Peis Rifulevici 1937 1894 1894 1920 1923 1940 1882 1929 1894 1894 1930 1937 1933 1900 1902 1927 1926 1931 1894 1898 1930 1934 1891 1891 1927 1929 1891 1892 1917 1922 1894 1891 1877 1880 1889 1894 1924 1889 1904 1930 1937 1899 1896 1919 fiică Capul fam. 125. – “ – Jenea. 123. 137. 114. 39. 155. 122. 126. 135. . 151. 145. Arest – Arest – – Arest – – – Arest – – 42.Talmaza –“– –“– –“– s.Talmaza –“– s. 143. 142.113. 157. soţia fiu Capul fam.Mira – “ – Iosif Izrailovici Opacevschii Berco Şlem.Leontievo –“– –“– –“– –“– s. soţia fiică fiu Capul fam. 152. –“– –“– –“– 38.Marianovc a –“– Or. fiu Capul fam. 138. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Emigra nt Alb –“– Om de afaceri Liberal Om de afaceri –“– –“– Om de afaceri Liberal –“– –“– Om de afceri Liberal – “ – Stepan Pavlovici – “ – Zinovia Pavlovna Palii Nichita Efremovici – “ – Maria Leontieva – “ – Terentii Nichitovici – “ – Lucheria Nichitovna – “ – Ivan Lisica Agripina Stepanovna – “ – Ivan Ivanovici Gogu Timofei Andreevici – “ – Parascovia Matveevna – “ – Anna Timofeevna – “ – Maria Timofeevna – “ – Semeon Timofeevici Prodius Mefodii Ignatievici – “ – Efimia Vasilievna – “ – Maria Mefodievna – “ – Natalia Mefodievna – “ – Varvara Mefodievna Iaţcu Ivan Moiseevici – “ – Maria Procofievna – “ – Ivan Ivanovici – “ – Andrei Ivanovici Burdiuja Anisim Vasilievici – “ – Anastasia Semeonovna – “ – Feodosia Anisimovna – “ – Grigorii Anisimov. 134. 41. 136.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 133. 43. 117. 132. soţia fiu fiică Capul fam. 116. 153. soţia fiică fiică fiu Capul fam. Cuşnirov Vasilii Ivanovici – “ – Stepanida Moiseevna – “ – Gheorghii Vasilievici – “ – Anastasia Vasilievna Stepanov Semeon Grigorievici – “ – Ecaterina Vasilievna Bruter Pinea Davidovici – “ – Honea Bercovna Zismanovici Izrail Haim. 115. soţia fiu fiu Capul fam. 158. 36. 141.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – – – – – – – Arest – – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – Arest –“– –“– –“– Arest –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– 34. 140. 40. 149. 124. soţia Capul fam. soţia Capul fam. 147. 119. 129. 146. 156. 35. 44. 154. 144. 121. soţia –“– s. 130. 150. 33.Leontievo –“– –“– –“– с. 120. soţia fiică fiică Capul fam. 148. 118. soţia fiică fiică fiică Capul fam. soţia fiu fiică fiul fiicei? Capul fam. 139. 127.

195. 178. 169. .“ – Leib Haimovici Volodarschii Moşco Ovşerovici – “ – Haica Frimova – “ – Avram Moşcovici – “ – Miheli Moşcovici Svinarenco Deonimii Isaev. 173. 175. 191. 188. 172. 166. 53. 184. soţia Capul fam. 180. Om de afaceri –“– –“– –“– Cămătar Ărlih Mendeli Şulâmovici – “ – Sonia Vascovna – “ – Jenea Mendelevna – “ – Şulim Mendelevici Serebreanic Moşco Abramovici – “ – Sofi Motevna Haichin Haim Şoilevici – “ – Frida Mordcovna -. 164. 199. 163. soţia fiu fiu fiu fiică fiică fiu fiu Capul fam. Om de afaceri Liberal 49. 170.Talmaza –“– –“– s. 171. 55. 186. Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– 51. 168. 1891 1893 1931 1933 1888 1899 52.Căuşani –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 198. soţia Capul fam. 177. 161. 194. 179. 167. 196. 165. 195. 174. Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 193. soţia fiu fiu Capul fam. 50. 45. soţia fiică fiu Capul fam. 160. soţia fiică Capul fam. 192. 185. 183. 182. 197. soţia sora Capul fam. soţia fiu Capul fam. soţia fiică Capul fam. 190. soţia fiu fiică Capul fam. 181. 46. soţia fiu fiu fiu –“– –“– –“– –“– or.Leontievo –“– –“– –“– –“– Arest – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – Arest – – Arest – – – Arest – – – – – – – – Arest – – Arest – – Arest – – – – – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– 47. 189.–“– 159. 187. 176. Chiabur 48. 1901 1933 1902 1905 1925 1903 1935 1938 54. 162. – “ – Evdochia Ivanovna Dragan Gheorghii Antonovici – “ – Maria Andreevna – “ – Evghenia Antonovna Goian Gheorghii Antonovici “ – Anna Grigorievna – “ – Feodor Grigorievici – “ – Matrena Grigorievna Popov Efrem Antonovici – “ – Aculina – “ – Vasilii – “ – Alexei – “ – Pavel – “ – Maria – “ – Daria – “ – Ivan – “ – Zaharia Talpa Leonid Panteleevici – “ – Maria – “ – Anna Leontievna Calstrâmb Dmitrii Alexeevici – “ – Anastasia – “ – Elizaveta Dmitrovna Burdiuja Arteom Pavlovici – “ – Stefania _“ – Vladimir – “ – Stepan – “ – Petr 1898 1900 1928 1926 1876 1876 1868 1874 1908 1888 1885 1915 1918 1909 1908 1901 1913 Capul fam.

64. 61. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r 57. – “ – Nicolai Gherghiev. 231. 242. 220. 210. soţia fiică Capul fam. 237. 234. Căuşeni –“– –“– –“– s. 230. – “ – Evghenii Mihailovici Goian Nichita Iovici – “ – Tatiana Ivanovna – “ – Evghenia Nichitovna “ – Ilia Nichitovici Caraman Stepan Ivanovici – “ – Malana Gavrilovna – “ – Ivan Stepanovici – “ – Anastasia Stepan. 211. fiu fiică fiică Capul fam. 225. 59.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – Arest – – – – Arest – – Arest – – – Arest – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– Arest – – – Arest – – – – – Arest – – – – Arest – – Arest – – – – 1912 1912 1933 1935 1935 1939 1908 1908 Arest – . 235. 229. 213.–“– 200. soţia –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. – “ – Elena Stepanovna – “ – Efrosinia Stepanovna Popov Vasilii Ivanov. 58. soţia fiu fiu fiică Capul fam. 228. tată mătuşă Capul fam. 221.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. –“– –“– –“– –“– –“– Agent 65. 62. 239. Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Belocur Ivan Afanasievici – “ – Maia Leontievna – “ – Feodosii Ivanov. – “ – Irina Eremeevna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Alexandr Vasilievici – “ – Alexei Vasilievici Sclearovscaia Liubovi Ianchelev. 207. 208. 212.Căuşeni –“– –“– s.Talamaza –“– –“– –“– s. Tudoraşcu Trofim Dmitriev. Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. – “ – Maria Nicolaevna – “ – Vasilii Gheorghiev. 206. 226. 222. 233. – “ – Acukina Gheorghievna – “ – Selivestr Gheorghevici Mazurenco Andrei Nicolaevici 1880 1880 1918 1907 1907 1936 1941 1928 1911 1911 1940 1895 1931 1933 1924 1911 1920 1938 1941 1902 1904 1936 1940 1899 1909 1928 1931 1939 1939 1896 1896 1921 1928 1923 1914 1872 Capul fam. soţia fiu fiu fiică fiu Capul fam. 241. 56. 63. 232. 60. 219. soţia fiică fiu Capul fam. 205. 224. 209. 238. 203. 202. 223. 201. 217. 218. 66. – “ – Iancheli Olitorovici Ciolac Haica Olicherovna Şleapacovschii Gheorghii Nazar. 214. – “ – Andrei Trofim – “ – Grigorii Trofim Todara Parascovia Ivan. 204. soţia fiu fiică fiică fiu Capul fam. – “ – Parascovia Pavlov. Maslov Grigorii Emilianov – “ – Efimia Moiseevna – “ – Maria Grigorievna Popov Ivan Semeonovici – “ – Petr Ivanovici – “ – Evghenia Ivanovna – “ – Evdochia Ivanovna Vornic Mihail Gheorghevici – “ – Varvara Maximov – “ – Anna Mihailov. 243. soţia fiu fiică fiu Capul fam. 216. 215. 244. 240. 236. soţia fiică fiu Capul fam. 227. soţia fiu Capul fam. 57.

Ţurcan Dmitrii Grigor. 282. 277. – “ – Stepan Dmitr. – “ – Andrei Petrovici – “ – Mihail Petrovici – “ – Elena Petrovna – “ – Vasilii Petrov. 273. Caraman Ivan Arsent. 252. 267.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – – – – Arest – – – – – – Arest – – – – – – – – – Arest – – Arest – – – – Arest – – – – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– 70. 281. 264. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– 68. 287. soţia fiu fiică fiică Capul fam. 262. 74. 72. 260. 278. – “ – Evdochia Dmitrov – “ – Daria Dmitrov. 301. 272. 253. soţia fiu fiică fiică Capul fam.. – “ – Solomia Ivanov. – “ – Anna – “ – Andrei Dmitrov. 274 275. 268. 257. 246. 248. 75. 285. 247.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. – “ – Maria Carpovna – “ – Serghei Andreevici – “ – Irina Andreevna Erna Mihail Procofievici – “ – Solomia Mihailovna – “ – Anton Mihailovici – “ – Sofia Mihailovna – “ – Maria Mihailovna Caraman Ignat Stepanovici – “ – Alexandra Procofievna – “ – Ivan Ignatievici – “ – Nicolai Ignatievici Dubrilov Petr Trifon. 288. – “ – Petr Ivanovici – “ – Evdochia Ivanovna – “ – Varfolomei Ivanovici Popova Varvara Ignatovna ( suţul este arestat ……) – “ – Vasilii Timofeevici – “ – Gheorghii Timofeevici – “ – Maria Timofeevna Covali Ivan Grigorievici – “ – Maria Andreevna – “ – Ivan Ivanovici Norocos Ivan Ionovici – “ – Xenia Ivanovna – “ – Peotr Ivanovici – “ – Maria Ivanovna – “ – Irina Ivanovna Rotari Afanasii Nichitovici – “ – Alexandra Ivanovna – “ – Alexei Afanasievici – “ – Ecaterina Afanasievna – “ – Zaharii Afanasievici – “ – Grigorii Afanasievici – “ – Elena Afanasievna 1931 1937 1910 1910 1932 1935 1940 1913 1914 1935 1940 1894 1892 1923 1921 1935 1927 1931 1891 1891 1918 1922 1929 1934 1929 1891 1892 1921 1926 1932 1905 1922 1932 1934 1900 1901 1940 1895 1885 1923 1927 1939 1892 1900 1913 1913 1919 1927 1930 fiu fiică Capul fam. 300. 303. 258. 265. 279.Egorovca –“– –“– s. 261. 67. 302. 271. – “ – Anisia Dmitr. soţia fiu Capul fam. 289. 283 284. 251.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 249.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 270. 254. 263. 73. 286. soţia fiu fiică fiu soţia fiu fiu fiică Capul fam.245. 269. soţia fiu fiu fiu fiică fiu Capul fam. soţia fiu fiică fiică fiu fiică Capul fam. .Talamza –“– –“– –“– –“– s. 280. 69. soţia fiu fiu Capul fam. soţia fiu fiică fiu fiu fiică –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 256. 71. 255. – “ – Anna Leontievna – “ – Gheorghii Petrov. 266. 259. 250. 276.

342. 81. – “ – Petr Artamon. 332. 85.Talmaza –“– –“– –“– –“– s. soţia fiu fiică Capul fam. 312.Talmaza – – Arest – – Arest – – – Arest – – Arest – Arest – – – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – Arest –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– – 77. 340. Eschin Feodor Vasilievici Eri Nichifor Iacovlevici – “ – Anastasia Alexeevna – “ – Ivan Nichiforovici – “ – Evdochia Nichiforovna Muntean Iacov Gheorghevici – “ – Agrafena Ivanovna – “ – Vera Iacovlevna – “ – Daria Iacovlevna Talpu Leontii Panteleevici – “ – Maria Haritonovna – “ – Anna Leontievna – “ – Ivan Leontievici – “ – Zahar Leontievici Teajco Cuzima Iovici – “ – Domnica Ivanovna – “ – Alexei Cuzmici – “ – Evghenii Cuzmici Burdiuja Arteom Pavlovici – “ – Stepanida Ivanovna – “ – Stepan Artamon. 78. soţia fiu fiu fiu fiică fiu Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– s. – “ – Feodor Iosifovici – “ – Ivan Iosifovici Soltanenco A. 334. 328.I. 83. 317. 338. soţia fiu Capul fam. 311. 333. 345. soţia Capul fam. 82.Baccialia –“– s. – “ – Anastasia Vasilievna – “ – Ivan Dmitrovici Vasiliev Semeon Ivanovici – “ – Agafia Macarovna – “ – Ivan Semeonovici – “ – Alexandra Semeonovna Popov Pavel Feodorovici – “ – Alexandra Pavlovna – “ – Feodor Pavlovici Grosu Vasilii Evghenievici – “ – Evdochia Mihailovna Eschin Vasilii Vladimirovici Saltanenco Anastasia Ivan. 330. 310. 77. –“– –“– s. 86. soţia fiu fiu Capul fam. 312. 335. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – “ – Ivan Afanasievici – “ – Feodosii Afanasievici Capstrâmb Dmitrii Alexan. 343. 320. 344. Saltanenco V. 321. 76.304.Talmaza –“– –“– –“– s. soţia mama Capul fam. 316. 319. Moiseenco Vasilii Anton. soţia fiică fiică Capul fam. soţia fiu fiică Capul fam. 323. – “ – Ecaterina Gheorg. 313. 310. 327.I. .Leontievo –“– –“– –“– s. 339. 80. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 79.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 305.Talamza –“– –“– s. 314. 326.Ciobârciu –“– –“– s. 308 309. 84. 307. 329. 337. 324. 331.Ursoian –“– –“– –“– s.Leontievo –“– –“– –“– s. 315. 325. 309. 341. – “ – Maria Vasilievna Dragan Pavel Antonovici 1932 1936 1902 1906 1933 1905 1907 1926 1930 1914 1913 1925 1906 1903 1889 1887 1922 1926 1928 1930 1917 1898 1899 1924 1920 1888 1893 1923 1926 1901 1903 1933 1938 1940 1905 1910 1935 1937 1902 1902 1919 1931 1913 1915 1941 1903 fiu fiu Capul fam. soţia fiu fiu Capul fam.Talmaza –“– –“– s. 311. 336. 318. 306. 322. soţia fiică fiu fiu Capul fam. soţia fiu Capul fam.

359. 370. 354. 371. 349. soţia fiică fiu Capul fam. Primar 94. 350.Leontievo –“– –“– –“– –“– s. 381. 380. 378. soţia fiu fiică Capul fam. 88. soţia fiu fiu Capul fam. soţia –“– –“– –“– –“– s. 357. Primar – “ – Valentina Pavlovna – “ – Nicolai Pavlovici – “ – Axenia Pavlovna – “ – Feodor Pavlovici Jenar Ivan Mitrofan – “ – Evdochia Fomovna – “ – Alexandr Ivanov. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Primar 89 Primar 90 Primar 91. 375. 367. 360. 352. – “ – Irina Andreevna – “ – Mihail Nicolaevici – “ – Maria Nicolaevna Agafii Mihail Vasilievici – “ – Pelagheia Gheorghievna – “ – Alexandr Mihailovici – “ – Maria Mihailovnа – “ – Feodosia Mihailovna – “ – Stepan Mihailovici – “ – Tamara Deonisovna – “ – Ilarion Deonisovici – “ – Efrosinia Procopovna Baran Feodor Efremovici – “ – Maria Zaharovna – “ – Nichita Feodorovici – “ – Timofei Fepdorovici – “ – Ivan Feodorovici – “ – Natalia Feodorovna – “ – Agripina Feodorovna Niculcea Pavel Axentievici – “ – Ecaterina Matveevna – “ – Peotr Pavlovici – “ – Vasilii Pavlovici Tulomari Nicandru Gavrilovici –“– Borţan Stepan Emelianovici – “ – Evghenia Stepanovna – “ – Solomia Stepanovna – “ – Vladimir Stepanovici Tocan Ivan Nicolaevici – “ – Sofi Alexeevna 1909 1931 1933 1935 1910 1912 1932 1939 1892 1898 1899 1923 1928 1886 40 ani 21 ani 14 ani 10 ani 5 ani 9 ani 7 ani 17 ani 1892 1896 1930 1927 1930 1923 1925 1884 1891 1926 1925 1885 1883 1878 50 ani 1922 1928 1880 54 ani soţia fiu fiică fiu Capul fam. 362. 347. 87. 377.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. – “ – Mihail Ivanovici Zanosim Ilarion Fomovici Isac Nicolai Grigor. 374. 356. 358. 379. 369.Ursoaia –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. 376. 363.Zaim –“– – – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – – – – – – Arest – – – – – – Arest – – – Arest –“– Arest – – – Arest – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– –“– –“– – –“– . 373. soţia fiu fiu Capul fam. soţia fiu fiu fiu fiică fiică Capul fam. 364.Feşteliţa –“– s.346. 355. 353.Ursoaia –“– –“– –“– s. 386. 382. 383. 366. soţia Capul fam. 368.Opaci –“– –“– –“– s. 348. Primar 93. soţia fiică fiică fiică fiu fiică fiu fiică Capul fam.Căuşeni –“– –“– –“– s. Primar 92. 351. 365. 384. 361. 372. 385.

soţia fiu Or.Zaim –“– –“– –“– –“– – Arest – Arest – – – – –“– – –“– – –“– –“– –“– –“– 411. 419. 99. – “ – Feodora Filipovna – “ – Evghenii Vladimirovici Carar Feodor Vasilievici Fortuna Gavril Overcovici – “ – Elizaveta Ilievna Muntean Alexandr Ivanovici – “ – Emelia Constantinovna – “ – Vsevolod Alexandrovici – “ – Afanasii Alexandrovici – “ – Irionda Alexandrovna Focşa Straton Gheorghievici – “ – Alexandra Gheorghievna Braguţa Ivan Petrovici – “ – Maria Nicolaevna – “ – Elese Ivanovici – “ – Condrat Ivanovici – “ – Sofia Ivanovna – “ – Liubovi Ivanovna Abramovici Isac Aronovici – “ – Betea Ovşevna Brunştein Ovş Abramovici Capaţâna Vasilii Gheorghievici – “ – Elizaveta Iosifovna – “ – Nina Vasilievna 1886 1887 1916 1919 1920 1919 1941 Capul fam. 399. Primar Trofimov Pavel Gheorghievici – “ – Maria Avramovna – “ – Vladimir Pavlovici – “ – Efrosinia Ivanovna – “ – Feodor Pavlovici – “ – Feodora Trofimovna – “ – Semeon Vladimirovici Chiper Feodor Lazarovici “ – Daria Terentievna – “ – Mihail Feodorovici – “ – Petr Feodorovici Caracman Ivan Arsientievici – “ – Cinci membri ai familiei Beleabcenco Vladimir Gherman.Zaim –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – – – – – – –“– –“– –“– –“– –“– –“– 394. soţia fiu fiu Capul fam. Căuşeni –“– –“– –“– s.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – – – – Arest – – Arest – – – – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– .Zaim s.Zaim –“– –“– –“– –“– –“– Or. 401.Căuşeni –“– –“– Arest – – – –“– –“– 403. 404. 418. Or. Agent 1912 1912 1932 Capul fam. 388. soţia Capul fam. 96. 425. 415. soţia fiică fiică s. chiabur liberal chiabur liberal. Primar 1877 1886 Capul fam. 398. 422. 392. 412.Zaim –“– s. 407. 101. 100. Primar 1887 1882 1919 1922 1890 Capul fam. 423. 95. 390. 105. 102.Talmaza – – – – Arest Evacuare –“– –“– –“– – –“– 97. 395. 417. 414. 402. 421. 1892 1893 1925 1927 1931 1934 1902 1906 1877 1887 1889 1917 1913 Capul fam. 410. 416. 103. К/К 400. soţia Or. soţia fiu noră fiu soţia fiului nepot s. 405. 408 409. Capul fam. soţia fiu fiu fiică fiică Capul fam. 396. 420.387. 406. 389. soţia socru Capul fam. 391. 98. 397. soţia fiu fiu fiică s. 393. Căuşeni –“– Arest – – –“– 413. Primar 104. Moşier chiabur liberal Primar 1865 1882 1882 1885 1896 1922 1923 1927 Capul fam. 424.

440 441. 444. inv. 430. soţia fiică fiică Capul fam. 435. 432.Căuşeni –“– s. 215-229 №101 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. 446. –“– Capaţâna Ivan Minaevici – “ – Maria Minaevna Dezerto r Goian Vasilii Petrovici – “ – Pelagheia Gheorghievna – “ – Tihon Vasilievici – “ – Elena Vasilievna – “ – Anastasia Vasilievna – “ – Fedora Vasilievna – “ – Xenia Grigorievna Jenar Ivan Mitrofanovici – “ – Ilena – “ – Alexandr Ivanovici – “ – Mihail Ivanovici Popov Anton Vasilievici – “ – Daria Anastasievna – “ – Maria Antonovna – “ – Irina Antonovna Zavaţchii Vladimir Ivanovici – “ – Valentina Alexandrovna – “ – Alexandr Vladimirovici – “ – Dimitrii Vladimirovici 1939 1940 1889 1892 1924 1928 1930 1935 1866 1910 1912 1932 1939 1908 1905 1931 1935 1898 1906 1926 1933 fiu fiică Capul fam. f. CARE LOCUIESC ÎN ORAŞUL CHIŞINĂU. 427. 108.1. 443. 433. 19. Fond. care locuiesc în or. Chişinău №№ Numele. Chişinău. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE” 12 iunie 1941 LISTA elementelor antisovietice din raionul Călăraşi. 445.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – Arest – – – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– 106 107.Leontievo –“– –“– –“– s. 2. soţia fiu fiu Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. Ofiţer ŞEFUL Comitetului Naţional pentru Securitatea Statului din raionul Căuşeni Semnătura /PLOTNICOV/ În conformitate cu aceaste liste au fost emise cartele capilor de familie şi familiilor lor Februarie 1944 (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 437.– “ – Sofia Vasilievna 426. 429. soţia fiu fiu Or. 434. Dezerto r –“– –“– –“– –“– 109. 436. 431. 439. 438. 428. soţia fiu fiică fiică fiică mama Capul fam. Prenumele şi Adresa locuinţei în or. . d. 442.

119 (casa lui Galperin) Str. angajat al gospodăriei comunale orăşeneşti. 4 Str. adresa necunoscută 15. 14. 6. Or. 2. 3.″Str. nr. 13. Chişinău. 12. 19. adresele locuinţelor necunoscute Or. 19. Petropavlovskaia. Bălţi. angajat al unei fabrici de zahăr. 16. Fond.1. 8. Chişinău. Bălţi. f. nr. familia se află în Călăraşi Şeful Secţiei raionale Călăraşi ai NKVD Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Şeful Secţiei raionale NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Grinberg Gherş Lazarovici Gluzman Iankel Pnhusovici 17.″ . d. nr. 24 Or. 2. inv. Bulgară. Feldman idel Gherşevici Romanenco Roman Gheorghievici Keiser David Iankelevici. Lancaster. adresa necunoscută Or. Chişinău cu familia. Patronimicul Pustâlnik Godel haimovici Bronştein Leib Gheinihovici Faer Mihail Alterovici Şefit Iankel Volfovici Iosilevici Iankel Navahovici Tokari Moişa Leizerovici Kaprianski Mordko Uşerovici Grincov Piotr Vasilievici Grincov Ivan Vasilievici Rabinovski Benţion şaevici Brand Şabsa Haimovici Şehit Favel Volfovici Ghistirak Leib Srulevici Receşter Iţik Srilevici sau locul de muncă Str. 18. 10. locuieşte cu familia. 11. Lenin (alături de oficiul poştal. Chişinău. 9. adresa necunoscută. nr. 4. adresa necunoscută . DEPORTATE DIN RAIONUL ORHEI . 5. familia se află în Călăraşi Or. 7.d/o 1. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. Plecat în or. Şmidt. 10 La cursuri de perfecţionare în cadrul „Soiuzplodovoşci” Str. nr. proprietatea statului Or. împreună cu familia. nr. Or. colţ Cuprianscaia. Cahul. 110 Str. Chişinău. Chişinău.6 Str. Ecaterininscaia. casa lui Vaşnişker) Locuiesc în Chişinău cu familiile. 76 № 102 LISTA PERSOANELOR.

………………………… GADIEAC Gheorghii Danilovici.n.Furceni Nichifor Dementievici.n.Peatra s.1890 11.n. a. ………………………… ZELEONÂI Gherasim Axentievici. 1917 7.n.n. ………………………… ZGHIBARŢA Pantelei Luchici.Soci s. 1895 s.[fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Orhei № de ordine Numele. 1904 8.Oteli.n. a.Seleşti s.Mania s. a. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA . ………………………… SABIŢCHII Carp Ivanovici. ………………………… GAŞPARI Eftenii Feodorovici. ………………………… BOTNARIUC Anastasia Vasilievna. ………………………… CEBOTARI Mihail Alexandrovici. 1911 г. ………………………… ZGHIBARŢA Vasilii Luchici.Furceni a.Seleşti a.Teleşova a.Râjcovo Numele. a.1904 4. s.Morozeni s.Morozeni s. a. 9. s.n.n. a.n.1910 10.Seleşti Alexandr Vasilievici. s.1914 13. 1906 3.Seleşti a. 1921 2. ………………………… LECHETUŞ Gheorghii Nicolaevici. ………………………… REGHIMENT Pavel Stepanovici.1887 14.n. ………………………… LECHETUŞ Tatiana Dmitrievna. s.n.Vatici s.1916 5. ………………………… MOCAN a. s.n.n. ………………………… GALBUR a.р. a. 1915 6. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. s.1890 12. ………………………… BUŞMACENCO Chiril Trofimovici.

a. inv.n. a. ………………………… CHIRIŢA Anastasia Ivanovna. d. ………………………… CASAP Anna Mihailovna. 230 № 103 LISTA PERSOANELOR.1. ………………………… NESTERENCO Gherghii Ivanovici.Criuleni Numele. Fond. ………………………… ISTRATII Vasilii Pavlovici.2. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.Criuleni Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. f. ………………………… FONDUS Procopii Arhipovici. 1909 3.2. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 4. s.1904 Or.n.n. ………………………… CASAP Evghenia Mihailovna.Criuleni Or. 19.n.Criuleni 5.Criuleni Or. DEPORTATE DIN RAIONUL CRIUNLENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Criuleni № de ordine Numele. d. Fond. a. f. inv.15.1896 2. 1907 Or.1. a. 231 semnătura /MALAŞIN/ № 104 LISTA PERSOANELOR.Pogărniceni AMAI RM. DEPORTATE DIN RAIONUL SUSLENI Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Susleni . ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.n. 19. a.1909 Or.

232 semnătura /MALAŞIN/ № 105 LISTA PERSOANELOR. 233 Numele.n. d. inv. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA s. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.n. a.1912 4.2.Ordoşei s. ………………………… MUNTEAN Dmitrii Ivanovici. inv. Fond. ………………………… GORDUN Vladimir Ivanovici 1911 г.1. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. a. Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. f.1912 2. 19. 19.№ de ordine Numele. ………………………… MARARI Grigorii Gheorghievici. d. prenumele şi patronimicul grupului de operare Numele.2.n. ………………………… BATNARI Iosif Alexandrovici. DEPORTATE DIN RAIONUL RĂSPOPENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Raspopeni № de ordine Numele. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 1.Maşcauţi 2. a.Ordoşei semnătura /MALAŞIN/ № 106 .1910 s.1.Târşiţei s. f.1914 s.n. ………………………… SAVIN Ivan Petrovici.р.n. Fond. ………………………… CARNOVSCHII Grigorii Filipovici. s.Onişcani 1885 3. a. a.Maşcauţi Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.

DEPORTATE DIN RAIONUL BRAVICEA [fără dată] Strict secret . 19. a. a.n. inv. ………………………… ŞOVA Petr Filippovici.Cenişeuţi Numele. 234 semnătura /MALAŞIN/ №107 LISTA PERSOANELOR.1910 s.2. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. a. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. DEPORTATE DIN RAIONUL CHIPERCENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Chiperceni.Zagoreni Numele.1904 GARABADJI Ivan Ivanovici. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.Solocceni s. d. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. 2.1. d.n.1. ………………………… ………………………… UREICA Elena Andreevna.2. Fond. 19. 235 semnătura /MALAŞIN / № 108 LISTA PERSOANELOR. f. Fond. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. 1891 s. inv. f. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. DEPORTATE DIN RAIONUL REZINA [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Rezina № de ordine Numele.LISTA PERSOANELOR. № de ordine Numele. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.n.

ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.1. ………………………… BROŞEVAN Gheorghii Ivanovici.LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Bravicea № de ordine Numele. a.2. a. a. 3. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. 1928. f. DEPORTATE DIN RAIONUL TELENEŞTI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Teleneşti № de ordine Numele. a.n 1924. În întreţinere : fiica: Maria.n.Teleneşti Or. d. sovietul satesc Derenevsc s. Bularda. ………………………… SÂRBU Pavel Afanasievici. inv.1908 5.1900 4.Derenevo s. a. SEMEONOVICI Tatiana Afasievna.Pelileşti semnătura /MALAŞIN / № 109 LISTA PERSOANELOR.n. a. a. Fond. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.n. 1910 2. ………………………… BOTNARI Vasilii Eremeevici.Ineşti Or.1900 2. fiul: Gheorghii. 236 Numele. ………………………… Or. 1909 Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. a. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 3.Teleneşti . 1921 4.Teleneşti Numele. ………………………… BOTNARI Haralampii Feodorovici. ………………………… ………………………… ROŞCO Vasilii Ilici. a.n. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA s. a. ………………………… VERLAN Ivan Afanasievici.n. ………………………… PURCEL Liza Mihailovna.n. 19.Cornovo s.1904 s.n.n.n.1900 ZUNCA Ivan Gheorghievici.Ineşti Or.

237 semnătura / MALAŞIN / № 110 LISTA PERSOANELOR.Vera Haritonovna. ………………………… CRIVORUC Anna Procopievna.n. ………………………… GÂRLEA Varvara. DEPORTATE DIN RAIONUL ORHEI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din oraşul Orhei № de ordine Numele. a.2. a. ………………………… ………………………… ŞTEPU Anastasia ….1900 6.n. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA . 3.Cecolteni 10. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. 9.n.Vera Haritonovna. ………………………… ARAMA Alexandra Ivanovna. CELPAN Anna Ivanovna.n.a.n.1922 2. ………………………… DONICA Gheorghii Leontievici. a.Chiţcani 7.n.n. ………………………… ………………………… SULTAN Alexandra.1902 s. a.1900 4. 19. a. a. a..6. ………………………… MIRON Ivan Constantinovici. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.1900 s.n.1890 s.n.1896 GROSU Parascovia Grigorievna.Chiţcani 8.n.Tcacenco № 20 Besarabscaia № Frunze 5 Polevaia Naberejnaia № 17 Numele.1919 Sadovaia № 20 P.1.1900 5 BOTNARIUC Varvara.Cecolteni Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. a. inv. 1910 s. a.n. d.Cecolteni s. Fond. a.1922 ATAMANCIUC Gheorghii Gavrilovici. f.

1914 NICOLAEVA Maria Ivanovna. a.7.1922 Chirova № 25 23. a. a. a. a.1896 BENDERSCAIA Perlea Abramovna. ………………………… CIURARI Gheorghii Nicolaevici. ………………………… GLEIZER Perlea Bercovna. № 40 11.n. ………………………… ………………………… CAREŢCAIA Elizaveta. TRICOLICI Valentina Danilova. ………………………… COLESNIC Irina Hristoforovna. ………………………… GRUŞENCO Tatiana Dmitrievna.n. ………………………… ………………………… ………………………… POPERŢAC Maria.n. 1920 Chirova № 72 8. ………………………… MÂNDRU Liubovi Feodorovna.1910 Sverdlova. a.n. 25. ………………………… CIJEVSCAIA-BABEICA Ecaterina Grigorievna.1894 Torgovaia № 138 24. 1898 Cotovscovo № 138 22.n. a. a.1895 Chirova № 35 Chirova № 35 Cotovscovo № 138 21. 19. ………………………… IANEŢ Maria Grigorievna. a. a.1895 Pocitovaia № 96 12. № 30 9.n.n.n. 1919 Torgovaia № 158 17. RAIEVSCAIA Vera Ivanovna.n.n.n. ………………………… BENDERSCAIA Riva Abramovna.n. a.n.n. Chirova № 35 Chirova № 35 . 20. ………………………… PETROV Gheorghii Feodorovici. a. ………………………… CRIVORUC Parascovia Procopievna.a.n.Osipenco № 42 16. ………………………… FENDRIC Nicolai Alexandrovici. a.n.1890 Cadbişenscaia № 1 13. ………………………… BENDERSCAIA Ăster Abramovna.1886 Кирова № 63 15. 1915 P. a. 1920 Pojarnaia № 7 14.n. a.1921 Chirova № 62 18.1909 Naberejnaia № 17 10. a.n. a. 1925 POPERŢAC Olga. 1921 Torgovaia.

n. d. a.n. a. a.1902 28.a. ………………………… BOTNARI Glicheria/Dunea/ Gheorghievna. Nume. ………………………… DODON Xenia Stepanovna. Prenume.n.1922 Luxemburg № 22 Rozî 32 Octeabriscaia № 6 Luxemburg. ………………………… CIURCA Olga Nichiforovna.n. 19.2. a.1928 31. ………………………… BERNAŢCAIA Feodosia Ignatovna. ………………………… RUSU Fecla Vasilievna.1922 30. 238-240 semnătura /MALAŞIN № 111 GARNITURA DE TREN CU PERSOANE DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA [fără dată] TABEL NOMINAL al coloni tilor din jude ul Soroca RSSM VAGONUL № 466978 Nr. № 3 P. a. Fond. inv.n.Mateevici № 25 Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.n.1921 29. ………………………… ATAMANCIUC Maria Gheorghievna.1. f.1921 26.n. № Polevaia Rozî Luxemburg. a. Patronimic Ivanova Maria Nicolaevna 1 Ivanova Tamara Vladimirovna 2 Ivanova Anatolii Vladimirovici 3 Ivanova Leonid Vladimirovici 4 Ga inova Victoria Constantinovna 5 Ga inova Ivan Nichiforovici 6 Filip Tamara Semeonovna 7 Filip Mihail Mihailovici 8 evciuc Evhenia Stepanovna 9 evciuc Aristid Nichiforovici 10 Poli ciuc Sura Leibovna 11 Poli ciuc Leib Baruhovici 12 Visternicean Chiril Stepanovici 13 Kolbasiuk Elena Grigorievna 14 Motoc Paulina Ivanovna 15 Anulnasterii 1901 1923 1924 1928 1875 1913 1917 1935 1912 1933 1901 1929 1906 1891 1919 . 1910 27.

Patronimic Vini kaia Maria Timofeevna 1 Vini kaia Piotr Semionovici 2 Vini kaia Serghei Semionovici 3 Vini kaia Nicolai Semionovici 4 Vini kaia Pavel Semionovici 5 Vini kaia Maria Semionovna 6 tirba Ana Timofeevna 7 tirba Ivan Savelievici 8 tirba Stepan Savelievici 9 tirba Nicolai Savelievici 10 tirba Dmitrii Savelievici 11 tirba Alexandru Savelievici 12 tirba Raisa Savelievna 13 Russu Haretina Trofimovna 14 Russu Leonid Gheorghievici 15 Russu Vitalii Gheorghievici 16 Serbulenco Lizaveta Fedoseevna 17 Kri teli Maria Gavrilovna 18 Kri teli Vaslii Lucovici 19 Bran ina Sofia Ivanovna 20 Bran ina Neonila Ivanovna 21 Andrie i Ana Filipovna 22 Kalin Alexei ivanovici 23 ÎN TOTAL: 23 VAGONUL № 435093 Nr. Prenume. Nume. Patronimic Bruma Liuba Iacovlevna 1 Bruma Nina Antonovna 2 Bruma Vasilii Antonovici 3 Bruma Valentina Antonovna 4 Bruma Liuba Iacovlevna 5 Bulat Eufrosinia Ivanovna 6 Bespalco Pelagheea Gheorghievna 7 Lungu Tatiana Vasilievna 8 Bercovici Dobud Semionovici 9 Burduja Olga Agapievna 10 Burduja Alexandr Iakovlevici 11 1883 1919 1934 1889 1919 1897 1921 1909 1908 Anul nasterii 1903 1922 1924 1934 1934 1933 1895 1918 1920 1923 1925 1929 1933 1913 1938 1941 1884 1909 1932 1930 1932 1865 1895 Anul nasterii 1893 1923 1930 1931 1920 1896 1899 1887 1888 1907 1927 . Prenume.Akerman Roiza Meschevna 16 Akerman Gher Yanchelevici 17 Akerman Avrum Yanchelevici 18 Fi ler Sura Naftulovna 19 Fi ler Sender Yanchelevici 20 Croitor Liubovi Gavrilovna 21 Croitor Ala Iacovlevna 22 Cebanciuc Elena Ivanovna 23 Chernovscaia Eufrosinia Antonovna 24 ÎN TOTAL: 24 VAGONUL № 480228 Nr. Nume.

Nume. Patronimic Bejenari Feodora Grigorievna 1 Bejenari Iulia Stepanovna 2 Bejenari Victoria Stepanovna 3 Mironova Nina Fedorovna 4 Mironova Verghelia Alexandrovna 5 Ghinga Kleopatra Ivanovna 6 Fedca Alexandra Stepanovna 7 Fedca Elizaveta Timofeevna 8 Fedca Ivan Timofeevici 9 Fedca Victor Timofeevici 10 Fedca Seledia Timofeevna 11 Fedca Valerian Timofeevici 12 Fedca Haretina Timofeevna 13 Silaghi Haretina Timofeevna 14 Silaghi Evghenia Dmitrievna 15 Silaghi Olimpiada Dmitrievna 16 Silaghi Semion Dmitrievici 17 Silaghi Vasilii Dmitrievici 18 Silaghi Vera Luchianovna 19 Alexandrova Ksenia Iacovlevna 20 Alexandrova Vitalii alexandrovici 21 Alexandrova Gheorghii Alexandrovici 22 Alexandrova Oleg Alexandrovici 23 evcenco Maria Chirilovna 24 ÎN TOTAL: 24 VAGONUL № 393161 Nr. Patronimic Pacatos Vasilii Nicolaevici 1 Pacatos Ioan Ivanovici 2 Pacatos OlgaVasilievna 3 Pacatos Dmitrii Vasilievici 4 Pacatos Sava Vasilievici 5 Pacatos Tamara Vasilievna 6 Pacatos Clavdia Vasilievna 7 Ghelac Natalia Ivanovna 8 1930 1904 1921 1888 1923 1898 1925 1931 1933 1935 1940 Anulnasterii 1906 1929 1935 1912 1930 1900 1905 1924 1927 1932 1934 1937 1939 1905 1920 1928 1931 1934 1875 1905 1925 1927 1935 1858 Anulnasterii 1893 1896 1925 1928 1930 1934 1937 1865 .Burduja Anatolii Iakovlevici 12 Lisnic Ana Ivanovna 13 Lisnic Grigorii Nichiforovici 14 Pascar Feodosia Fedorovna 15 Georghii Grigorievici 16 Fusu Natalia Ivanovna 17 Fusu Fedor Vasilievici 18 Fusu Maria Vasilievna 19 Fusu Gheorghii Vasilievici 20 Fusu Elena Vasilievna 21 Fusu Ana Vasilievna 22 ÎN TOTAL: 22 VAGONUL № 316929 Nr. Prenume. Prenume. Nume.

Patronimic Stepanovschi Elena Grigorievna 1 Stepanovschi Victor Constantinovici 2 Rotari Feodora Feodorovna 3 Rotari Evghenia Vasilievna 4 Bujor Feodora Matveevna 5 Bujor Gheorghii Grigorievici 6 Perjovscaia Ana Ivanovna 7 Perjovscaia Anatolii Timofeevici 8 Perjovscaia Maria Harlampievna 9 Gheylan Ana Ivanovna 10 Gheylan Valentina Timofeevna 11 Gheylan Elizaveta Timofeevna 12 Gheylan Petr Timofeevici 13 Gheylan Maria Timofeevna 14 Ceaban Efimia Tihonovna 15 Mocinski Ivan Ivanovici 16 Mocinski Nicolai Ivanovici 17 Kamtarji Rahilea Yanchelevna 18 Kamtarji Sonea iman 19 Kamtarji Nariuli imanovici 20 Kamtarji Abram imanovici 21 Kamtarji Nina imanovna 22 Kamtarji David imanovici 23 Ghijlan Larisa Timofeevna 24 ÎN TOTAL: 24 Nr.330854 VAGONUL Nr. 1 2 3 4 5 Nume. 432700 Nr. Nume.Calina Iona Fedorovna 9 Calina Mihail Alexeevici 10 Calina Valentina Alexeevna 11 Calina Ivan A lexeevici 12 Calina Semion Alexeevici 13 Cveatcovscaia Elena Alexeevna 14 Cveatcovscaia Nicolai Mihailovici 15 Brani te Ecaterina Dmitrievna 16 Brani te Gheorghii Ivanovici 17 Brani te Zinaida Ivanovna 18 Brani te Victor Ivanovici 19 Kri teli Gheorghii Luchici 20 Kri teli Ana Luchianovna 21 ÎN TOTAL: 41 VAGONUL № 452847 Nr. Patronimic Prepeli ă Ilie Agamovici Prepeli ă Оlga Xenofonovna Prepeli ă Verginia Ilicevna Prepeli ă Valeria Ilicevna Boldesco Andrei Sidorovici 1900 1924 1926 1928 1937 1895 1925 1894 1922 1926 1928 1935 1941 Anulnasterii 1896 1923 1919 1930 1888 1928 1892 1924 1916 1892 1926 1929 1938 1933 1878 1879 1924 1900 1921 1927 1929 1937 1940 1941 Anul nasterii 1889 1889 1924 1925 1910 . Prenume. Prenume.

Patronimic Ander Ruvin Nusimovici Ander Roza Moiseevna Ander Nusea Ru novna Anulnasterii 1907 1911 1931 . Prenume. 1 2 3 Nume. Prenume.Boldesco Аlexandra Gavrilovna 6 Boldesco Мaria Аndreevna 7 Boldesco Маria Vasilievna 8 Gu u Natalia 9 Boldesco Оlimpiada Fedorovna 10 Manea Matreona Ivanovna 11 Manea Pavel Nicolaevici 12 Manea Vera Nicolaevna 13 Manea Jenea Nicolaena 14 Manea Valentin Nicolaevici 15 Manea Arcadii Nicolaevici 16 estacova Alexandra Ivanovna 17 estacova Маria Mihailovna 18 estacova Маrfa Mihailovna 19 Kredingher Peisa Leibovici 20 Kredingher Ester Leidovici 21 Kredingher Beila Leibovna 22 ÎN TOTAL: 22 №330857 Nr. Patronimic Perciun Iacov Ivanovici 1 Perciun Ana Semeonovna 2 Perciun Ina Iacovlevna 3 Perciun Serghei Iacovlevici 4 Perciun Irina Iacovlevna 5 Perciun Ilia Iacovlevici 6 Perciun Ivan iacovlevici 7 Perciun Gheorghii Iacovlevici 8 oimu Maria Evghenievna 9 oimu Elena Parferievna 10 oimu Mihail Parferievici 11 Dubalari Ana Savovna 12 Dubalari Valentina Iacovlevna 13 Dubalari Lidia Iacovlevna 14 Dubalari Fenea Iacovlevna 15 Ghervas Maria Hristoforovna 16 Ghervas Sidor Dmitrievici 17 Ghervas Maria Dmitrievna 18 Ghervas Varvara Dmitrievna 19 Ghervas Ivan Dmitrievici 20 Onea Anastasia Dmitrievna 21 Ghervas Lidia Dmitrievna 22 ÎN TOTAL: 21+1 1911 1940 1884 1886 1919 1900 1924 1930 1934 1936 1938 1883 1918 1919 1900 1923 1927 Anulnasterii 1904 1901 1921 1924 1927 1928 1933 1936 1911 1931 1934 1900 1927 1931 1933 1915 1927 1930 1934 1937 1890 1941 VAGONUL № 521984 Nr. Nume.

Patronimic Navo naia Zinaida Andreevna 1 Navo naia Arcadii Vasilievici 2 Navo naia Iaroslav Gheorghievici 3 Navo naia Ana Gheorghievna 4 Guja Nicolai Ivanovici 5 Guja Olga Rudolf 6 Guja Irina Nicolaevna 7 Galperin Pinhos Zelmenovici 8 Galperin Roza Borisovna 9 Galperin Boris Pinhovici 10 Galperin Zelman Pinhovici 11 Postolachi Pelaghia Gavrilovna 12 Postolachi Vasilii Constantinovici 13 Postolachi Ion Constantinovici 14 Postolachi Andrian Ca inovici 15 Postolachi Ecaterina Ca inovna 16 Postolachi Elena Ca inovna 17 Postolachi Mifodii Ca inovici 18 MalcicZeiler Met. Prenume. Nume. 19 Creditor Peisa Leibovna 20 Creditor Ester Leibovici 21 Creditor Beila Leibovna 22 ÎN TOTAL: 22 Verificat 1936 1912 1935 1877 1896 1897 1923 1925 1940 1913 1919 1938 1879 1906 1895 1919 1910 1911 1911 1935 1936 Anulnasterii 1913 1937 1885 1890 1887 1896 1928 1896 1895 1923 1924 1896 1921 1924 1926 1928 1935 1937 1911 1924 1923 1927 .Ander Leva Ru novna 4 Marin Valentina Fedorovna 5 Marin Iulii Alexeevici 6 Danilova Elena Dmitrievna 7 Barganciuc Fedor Ivanovici 8 Barganciuc Irina Fedorovna 9 Barganciuc Nina Fedorovna 10 Barganciuc Iufimii Fedorovici 11 Barganciuc Fedor Fedorovici 12 Procopii Ivan Gavrilovici 13 Procopii Evghenia Matveevna 14 Procopii Silvia Ivanovna 15 Procopii Domna Fedorovna 16 Dimbi ki Alexei Petrovici 17 Glu chevici Elizaveta Andreevna 18 Glu chevici Liuddmila Semeonovna 19 Gher ezon Ătea Gher ovna 20 Kojuhari Liubovi Ivanovna 21 i cariuc Anastasia Constantinovna 22 i cariuc Silvia Fedorovna 23 i cariuc Victoria Fedorovna 24 ÎN TOTAL:24 №463767 Nr.

Prenume. Patronimic Anulnasterii 1893 1922 1931 1884 1888 1914 1918 1922 1922 1878 1882 1889 1894 1919 1921 1903 1889 1919 1924 1926 1908 1932 Marko Nadejda Gheorghievna 1 Marko Gheorghii Mihailovici 2 Marko Maria Mihailovna 3 terenberg Yancheli oilicovici 4 terenberg Ătlea Mendelevna 5 terenberg Ătic Yanchelevici 6 terenberg Miheli Yanchelevici 7 ti man Meteli milkovici 8 ti man Beila Iacovlevna 9 er Sruli ilmenovici 10 er Brana Abramovna 11 Goldburda Iacov Alferovici 12 Goldburda Pusea aevna 13 Goldburda Isac Iacovlevici 14 Goldburda Hava Aronovna 15 Mitrea Iulia Gheorghievna 16 Bier Maria Ivanovna 17 Bier Ilma Gheorghievna 18 Bier Valentina Georghievna 19 Bier Larisa Gheorghievna 20 Kudâma Ana Pavlovna 21 Kudâma Nicolai Evghenievici 22 Verificat VAGONUL №335910 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nume. Patronimic Davidovici Nuhim Yanchelevici Davidovici Perla Gher ovna Davidovici Sara Nuhimovna Davidovici David Nhimovici Oriol Maria Grigorievna Bogaci Maria Marcovna Bogaci Maria Dmitrievna Bogaci Elizaveta Dmitrievna Bogaci Semen Dmitrievici Barbieru Ana Vasilievna Ivancenco Dmitrii Iacovlevici Kri taliuc Liubovi Fomicina Lindenbait Baruh Leibovici Lindenbait Sara Isacovna Lindenbait Inga Baruhovna Şpinghel Gherş Hivovici Şpinghel Ruhla Sendlevna Şpinghel Frida Gherşcovna Socara Daria Marcovna Socara Nicolai Alexeevici Zincovscaia Nadejda Nicolaevna Zincovschi Anatoli Nicolaevici Vorfolomei Irina Petrovna Anulnasterii 1909 1908 1934 1938 1909 1890 1925 1927 1928 1916 1887 1907 1892 1894 1926 1880 1885 1921 1904 1925 1905 1930 1910 .586 Deporta i din jude ul Soroca RSSM Nr. Prenume.VAGONUL Nr. Nume.

Patronim 1 Cojuhari Olga Iulievna 2 Cojuhari Irina Grigorievna 3 Cojuhari Adela Grigorievna 4 Macovei Lidia Timofeevna 5 Macovei Zinaida Stepanovna 6 Rotari Alexandra Anatolievna 7 Culişova Domna Trofomovna 8 Rusnac Fotina Tihonovna 9 Rusnac Ivan Semeonovici 10 Rusnac Xenia Semenovna 11 Rusnac Filimon Semenovici 12 Vamici Agafia Nicolaevna 13 Vamici Mihail Grigorievici 14 Vamici Chiril Grigorievici 15 Vamici Harlamii Grigorievici 16 Barac Isac Pincusovici 17 Barac Esfiri Uşerovna 18 Grinştun Perla Menaseevna 19 Grinştun Pusea Ianchelevna 20 Ghendelman Ita Moşcovna 21 Ghendelman Moteli Marcovici În total 21 Verificat VAGON NR.Verificat VAGON NR. Nume. Prenume. Patronim 1 Cononov Gheorghii Sergheievici 2 Cononova Maria Ivanovna 3 Cononova Xenia Grigorievna 4 Cononov Leonid Evghenievici 5 Cosonova Maria Evghenievna 6 Munteanu Ana Mihailovna 7 Gherşelman Letari Alexeievici 8 Soroţchin Liubovi Borisovna 9 Soroţchin Benedict Haimovici 10 Soroţchin Janeta Haimovna 11 Botnari Elena Dmitrievna 12 Botnari Ivan Ilici 13 Botnari Olga Ilinicina 14 Botnari Mihail Ilici 15 Stoliarova Cleopatra Grigorievna 16 Stoliarova Nina Alexandrovna 17 Malenda Ecaterina Ivanovna 18 Malenda Boris Petrovici 19 Malenda Tamara Petrovna 20 Malenda Grigorii Petrovici 21 Slonovscaia Maria Gheorgevna Anul naşterii 1908 1927 1930 1912 1932 1897 1923 1890 1920 1922 1924 1899 1924 1926 1930 1878 1897 1899 1932 1875 1920 Anul naşterii 1876 1878 1915 1933 1939 1893 1920 1913 1936 1937 1898 1919 1922 1924 1910 1938 1904 1925 1927 1936 1884 . Prenume. 558021 Nr. Nume. 525793 Nr.

Prenume.22 Sonovschii Dionis Grigorevici În total 22 Verificat VAGON NR. Patronim 1 Vapeman Mendel Davidovici 2 Vapeman Rivca Moiseevna 3 Vapeman Ruhla Mendelevna 4 Vapeman David Mendelvici 5 Averbuh Abram Gerşcovici 6 Averbuh Sara Isaevna 7 Averbuh Iania Abramovna 8 Şuster Şmili Moşcov 9 Şuster Sara Aronovna 10 Şuster Iosif Şmilovici 11 Leventali Manea Aizicovna 12 Leventali Haia Şlemovna 13 Leventali Şlema Manevici 14 Leventali Huna Manevici 15 Barzah Danil Idelevici 16 Barzah Hava Samuilovna 17 Barzah Samuil Danilovici 18 Barzah Inia Leibovna 19 Şmidt Haim Iţic Gherşcovici 20 Şmidt Ruhlia Ianchelevici 21 Şermeş Elizar Moşcovici 22 Şermeş Riva Mihailovna În total 22 Verificat VAGON NR. Nume. 509078 Nr. Prenume. Patronim 1 Fihman Rivca Iosifna 2 Curnos Haica Srulevna 3 Curnos Abram Srulevici 4 Saidelman Sima Şalvne 5 Saidelman Linda Ruvihova 6 Carloteanu Ana Davâdovna 7 Carloteanu Svetlana Borisovna 8 Erofelva Evghenia Fominina 9 Cuşnir Roza Isaevna 10 Cuşnir Abram Benusin 11 Cuşnir Sosea Benusina 12 Morari Anastasia Vasilevna 13 Morari Mihail Pavlovici 14 Morari Boris Pavlovici 15 Morari Montii Pavlovici 16 Bumbac Liubovi Ivanovna 17 Albat Alina Vladimirovna 18 Dumbravă Feodor Stepanovici 1917 Anul naşterii 1893 1898 1922 1926 1909 1914 1939 1890 1897 1923 1888 1898 1924 1929 1903 1910 1935 1870 1883 1890 1910 1912 Anul naşterii 1889 1912 1937 1907 1929 1908 1935 1911 1890 1921 1923 1886 1923 1924 1930 1921 1893 1928 . Nume. 558186 Nr.

358482 Nr. Prenume.19 Dumbravă Vasilii Gheorghevici 20 Rodzevici Dmitrii Ivanovici În total 20 Verificat VAGON NR. Patronim 1 Filimon Binim Şmilovici 2 Filimon Tuba Binim 3 Tuzelman Frima Abramovna 4 Tuzelman Neva Moiseevna 5 Bugoi Parascovia Fedorovna 6 Bugoi Mihail Ivanovici 7 Bugoi Eceterina Ivanovna 8 Bugoi Elena Ivanovna 9 Bugoi Maria Ivanovna 10 Bugoi Vasilii Ivanovici 11 Bugoi Nicolai Ivanovici 12 Bugoi Petr Ivanovici 13 Prişblat Bella Abramovna 14 Prişblat Fania Moiseevna 1931 1901 Anul naşterii 1881 1895 1924 1924 1929 1933 1910 1923 1935 1924 1926 1928 1935 1939 1899 1924 1931 1936 1898 1927 1937 1876 1921 1923 1925 Anul naşterii 1879 1925 1882 1919 1897 1924 1925 1927 1928 1939 1931 1933 1900 1924 . 429716 Nr. Nume. Patronim 1 Cuparlenco Alexandra Fedorovna 2 Cuparlenco Olga Vasilevna 3 Cuparlenco Valentina Alexandrovna 4 Cuparlenco Leonora Alexandrovna 5 Cuparlenco Liudmila Alexandrovna 6 Cuparlenco Fedor Alexandrovici 7 Boxan Varvara Alexandrovna 8 Boxan Grigorii Stepanovici 9 Boxan Nocolai Stepanovici 10 Boxan Efrosinia Stepanovna 11 Boxan Ana Stepanovna 12 Boxan Parascovia Stepanovna 13 Boxan Evdochia Stepanovna 14 Boxan Tatiana Stepanovna 15 Boxan Natalia Ivanovna 16 Boxan Pavel Filimonovici 17 Boxan Vasilii Filimonovici 18 Boxan Larisa Filimonovna 19 Ţimbalari Evghenia Vasilievna 20 Ţimbalari Ivan Gheorghevici 21 Ţimbalari Ivana Gheorghevna 22 Negru Irina Antonovna 23 Negru Nichifor Panteleevici 24 Negru Ana Panteleevna 25 Negru Maria Panteleevna În total 25 Verificat VAGON NR. Nume. Prenume.

Patronim 1 Boian Boris Panteleevici 2 Boia Nadejda Vasilievna 3 Coldarchii Ana Timofeevna 4 Coldarchii Agafia Lazarovna 5 Coldarchii Petr Nicondrovici 6 Coldarchii Stepan Nicondrovici 7 Graur Maria Ivanovna 8 Graur Gheorghii Vasilievici 9 Graur Lida Pavlovna 10 Graur Demian Vasilievici 11 Reneşco Agafia Nicolaevna 1927 1890 1910 1924 1924 1928 1907 Anul naşterii 1906 1897 1901 1923 1925 1927 1871 1871 1873 1874 1911 1937 1891 1918 1922 1923 1893 1893 1924 1932 1895 1917 1888 Anul naşterii 1918 1881 1901 1897 1924 1927 1876 1919 1922 1921 1905 . Nume. Nume. 407046 Nr. Prenume. Prenume. 441792 Nr. Patronim 1 Cumpan Şmili Gherşcovici 2 Şafir Şmili Şlemovici 3 Şafir Freida Meholovna 4 Şafir Nuhim Şmilevici 5 Şafir Abram Şmilevici 6 Şafir Isac Şmilevici 7 Zaher Fridrih Fridrihovici 8 Zaher Evghenia Alexeevna 9 Odebeţchii Sofron Iacovlevici 10 Macarova Ana Alexandovna 11 Gherman Bronea Moiseevna 12 Gherman Isaia Davâdovna 13 Struţa Maria Alexeevna 14 Struţa Fedor Vasilievici 15 Struţa Ivan Vasilievici 16 Struţa Agripina Vasilievna 17 Creimer Monica Abramovna 18 Creimer Sima Davâdovna 19 Creimer Ghitlea Moiseevna 20 Creimer Laica Moiseevna 21 Curoş Victoria Fedorovna 22 Curoş Ivan Andreevici 23 Revenco Vasilisa Iacovlevna În total 23 Verificat VAGON NR.15 Prişblat Abram Moiseev 16 Pilari Andrei Ivanovici 17 Pilari Pelaghia Avteevna 18 Pilari Parascovia Andreevna 19 Pilari Feodor Andreevici 20 Beslari Maria Andreevna 21 Vatavu Vera Stepanovna În total 21 Verificat VAGON NR.

Patronim 1 Hitron Moisei Nusimovici 2 Hitron Ana Abramovna 3 Hitron Ruhlea Beniaminovna 4 Şamis Iohanan Şoilevici 5 Şamis Sura Davidovici 6 Şamis Iosif Iohananovici 7 Şamis Isac Iohananovici 8 Şamis Şonl Iohananovici 9 Popescu Domna Andreevna 10 Popescu Zina Efimovna 11 Popescu Emanuil Efimovici 1935 1936 1938 1918 1901 1891 1933 1918 1906 Anul naşterii 1880 1884 1871 1876 1908 1937 1911 1932 1901 1922 1928 1884 1898 1927 1882 1885 1924 1890 1920 1922 1890 Anul naşterii 1909 1911 1889 1888 1892 1913 1915 1924 1896 1916 1920 . Nume. Nume. 469812 Nr. Prenume.12 Reneşco Valentina Selivrei 13 Reneşco Vera Selivrei 14 Reneşco Leonid Selivrei 15 Boboc Varvara Procopievna 16 Tomaşevscaia Anastasia Leonidovna 17 Sochirco Natalia Vasilievna 18 Sochirco Nicolai Ivanovici 19 Criştaliuc Larisa Feodorovna 20 Criştaliuc Andriano Orghid În total 20 Verificat VAGON NR. 583752 Nr. Prenume. Patronim 1 Gheliburo Aran Almierev 2 Gheliburo Şindlea Şuilovna 3 Bilenchii Gherman Abramovici 4 Bilenchii Edl Slihovici 5 Bilenchii Ghitlea Osinovna 6 Belenchii Fira Coman 7 Ponovscaia Irina Alexeevna 8 Ponovscaia Margarita Semenovna 9 Lindverg Ilia Beniaminovici 10 Lindverg Ilia Marcovici 11 Lindverg Emanuil Marcovici 12 Baltar Benţian Marcovici 13 Baltar Fridriha Elevna 14 Baltar Beatrisa Beniaminovna 15 Bereozin David Meirovici 16 Bereozina Sosia Azicovna 17 Bereozina Inda Davidovici 18 Bereozina Petlia Davidovici 19 Bereozin Aizic Enchelevici 20 Bereozina Ruhlea Ianchelevna 21 Valah Ana Lazarovna În total 21 Verificat VAGON NR.

Nume. 348416 Nr. Patronimic 1 uiu Nicolai Grigorievici 2 uiu Maria Nicolaevna 3 uiu Elena Nicolaevna 4 uiu Alisa Nicolaevna 5 uiu Valentina Nicolaevna 1922 1889 1902 1924 1927 1892 1892 1924 1893 1924 1897 1893 1932 1862 Anul naşterii 1889 1893 1920 1902 1914 1930 1932 1934 1938 1890 1898 1870 1899 1902 1925 1930 1870 1869 1928 1911 1875 1883 Anul nasterii 1897 1905 1925 1927 1930 .12 Popescu Iacov Efimovici 13 Serbulenco Gheorghii Nicolaevici 14 Serbulenco Ana Afanasievna 15 Serbulenco Mihail Gheorghevici 16 Serbulenco Victor Gheorghevici 17 Zelţer David Srulevici 18 Zelţer Baghia Abramovna 19 Zelţer Polea Davâdovna 20 Ghelman Maria Moiseevna 21 Ghelman Clara Abramovna 22 Brusnic Maria Trofimovna 23 Goldnberg Fanea Davâdovna 24 Brusnic Valentina Isaevna 25 Hitron Beniamin Nuchimovici În total 25 Verificat VAGON NR. Prenume. 517508 Nr. Prenume. Patronim 1 Berenţ Benţian Moşcovici 2 Berenţ Manea Ianchelevna 3 Berenţ Dina Benţianovna 4 Piliici Leizer Miranovici 5 Piliici Perlo Benţionovna 6 Piliici Izrair Leizerovici 7 Piliici Beila Leizerovna 8 Piliici Haia Leizerovna 9 Piliici Meaşna Leizerovna 10 Şpilberg Mendeli Mirdnov 11 Şpilberg Etlea Şpilovna 12 Zilberman Mirdno Moiseev 13 Goldnberg Uşer Davidovici 14 Goldnberg Ţvelea Isanovna 15 Goldnberg David Uşerovici 16 Goldnberg Suia Uşerovna 17 Bilchis Toiva Leibovna 18 Bilchis Mahlea Meiereavna 19 Bilchis Sonia Toibovna 20 Bilchis Fanea Toibovna 21 Cumpan Pincus Bercovici 22 Cumpan Suraleea Luz În total 22 Verificat VAGONUL NR. Nume.

Patronimic 1 Petrenco Clavdia Vasilievna 2 Rotareva Lidia Antonovna 3 Rotareva Evghenia Ignatievna 4 Rotareva Constantin Ignatievici 5 Nedzve ki Mihail Nicolaevici 6 Nedzve ki Vera Vladimirovna 7 Nedzve ki Arianda Mihailovna 8 Nedzve ki Anatolii Mihailovici 9 Kumnanski Iacob Leibovici 10 Nedzve ki Etla Lvovna 11 Nedzve ki Ghenea Iacovlevna 12 Oriol Elena Ivanovna 13 Mavreniuc Haretina Vasilievna 14 Gheorghiu Fedot Grigorievici 15 Gheorghiu Alexandra GR.6 Barzah Medi Ideolovici 7 Barzah Dindra Haimovna 8 Barzah Leib Meirovici 9 Barzah Brand Leibovna 10 Braverman Leib Haimovici 11 Braverman Ester Laizovna 12 Grimberg Mamus Abramovici 13 Grimberg Ita Davâdovna 14 Grimberg Dina Mamusovna 15 Dreiman. Prenume. 16 Ardavan Nadejda Semionovna 17 Ganea Vasilisa Vsilievna 18 Ganea Arcadii Semionovici 19 Zabrian Eufrosinia Leontiena 20 Rusnac Domna Leontievna 21 Rusnac Mihal Ivanovici 22 Rusnac Alexandru Ivanovici 23 Rusnac Milea Ivanovna Anul nasterii 1900 1896 1905 1927 1885 1892 1924 1928 1893 1896 1921 1887 1885 1886 1889 1905 1886 1920 1874 1891 1924 1928 1930 . Nume.Enion Pon limovici 16 Tratarovici Beniamin lemovici 17 Tratarovici Ruhlea Iuzinovna 18 Tratarovici lema Bendionovna 19 Gaihman Dvoira Bendionovna 20 Prunina Anastasia Mihailovna 21 Prunina Anatolii Iacovlevici 22 Prunina Valeria Iacovlevna 23 Prunina Emilia Iacovlevna 24 Nikov Elisa Ivanovna 25 Galinscaia Ana Elisaevna În total 25 Verificat 1900 1898 1925 1929 1900 1905 1896 1890 1919 1894 1880 1884 1911 1915 1898 1922 1925 1932 1868 1895 TABEL NOMINAL PERSOANE DEPORTATE DIN JUDE UL SOROCA RSSM VAGONUL Nr 403491 Nr.

12 Diner Peisea Haimovna 13 Diner Ester Bopisovna 14 Pinceva Ghetlea Nehemovna 15 Pinceva Nehemei Gherrdovici 16 Pinceva Ma ca Gherdovna 17 var man Peisea aimovna 18 Zelman Ov .24 Rusnac Fedor Ivanovici În total 24 Verificat VAGONUL Nr 699036 Nr. Nume. 10 Rozenblat Maria Vladimirovna 11 Rozenblat Valii Simhov. 19 Moi e Ov . 20 Trenchel Nuhim Srrulevici 21 Trenchel Bella loimovna 22 Trenchel Moi a Huhimovna 23 Trenchel Sara milevna 24 Trenchel Tetvel Nuhimovici 25 Zibenberg ârlea Natilevna 26 Zibenberg Zina Moiseevna 27 Zibenberg Manea Moiseevici 28 Zibenberg Eva Moiseena 29 Kalinskaia Sofia Abramovna 30 Kalinskaia Mina Moiseevna 31 Kalinskaia Abram Moiseevici 32 Ku ner Zina Vladiirovna 33 Vorsovskaia Sonea Haimovna 34 Vorsovskaia Abram Davâdovici 35 Vorsovskaia Leva Davâdovna 36 Ziban Maria Ivanovna 37 Ziban Victor Afaasievici 38 Ziban Dmitrii Afanasievici 39 Ziban Nadejda Afanasievna 40 Zibik Natalia Afanasievna 41 Zibik Evghenia Ilicevna 42 Zibik Koka Fedorovna 43 Zibik Tamara Fedorovna 44 Vasalachi Rahilea 41 Vasalachi Hristofor Dmitrievici 1922 Anul nasterii 1890 1925 1902 1926 1867 1870 1900 1898 1927 1900 1931 1892 1925 1900 1922 1923 1902 1920 1931 1871 1876 1905 1910 1913 1915 1927 1929 1937 1912 1936 1940 1888 1909 1935 1941 1888 1935 1926 1931 1933 1914 1938 1941 1914 1939 . Prenume. Patronimic 1 Zilberman venaNaihanovna 2 Rusnac Fenea Marcovna 3 Boico Liza Moiseevna 4 Boico Evghenia Borisovna 5 Boico Ovi a Leibovna 6 Boico Malna Isacovna 7 Lungu Etea Peisovna 8 Dorfman Bela mulevna 9 Dorfman Nehemii Malin.

Nume.În total 45 Verificat VAGONUL № 407427 Nr. 596312 Nr. Patronimic 1 Bejenaru Ivan Nicolaevici 2 Bejenaru Eufrosinia Vasilievna 3 Bejenaru Ivan Ivanovici 4 Barbier Antonina Feodorovna 5 Barbier Vitalii Ivanovici 6 Barbier Tatiana Ivanovna 7 Barbier Emilia Ivanovna 8 Barbier Consstantin Ivanovici 9 Skam kaia Tatiana Alexeevna 10 Skam kaia Anatolii Valentinovici 11 Nisman Idel Borohovici 12 Nisman Sluva Abramovna 13 Nisman Ester Ideolevna 14 Zaslover Iankel Srulevici 15 Zaslover Tâlea Ionovna 16 Zaslover Tuba Anchelevna 17 nirman Ester Simonovna 18 nirman Simha Abramova 19 nirman Gher Abramovna 20 Marmor Ana Andrevna 21 entiu Ecaterina Gheorghievna 22 entiu Alexei Ivanovici 23 Danilova Ecaterina Fedorovna În total 23 Verificat VAGONUL NR. Prenume. Nume. Patronimic 1 Tamaslinari Vera Mihailovna 2 Procu china Vera Andreevna 3 Haraniuc Agafia Ivanovna 4 Brovdna Sofia Vasilievna 5 Zalde Maria Andreevna 6 Ou Elena Andreevna 7 Pu ca Vera Ivanovna 8 Pu ca Parascovia Ivanovna 9 Tamaslâcaru Ecaterina Mihailovna 10 Florea Parascovia Vasilievna 11 Florea Clava Vasilievna 12 Tulbure Nadejda Efimovna 13 Kilman ia Iacovlevna 14 Tacu Parfiria Vasilievna 15 Braver Ghenea Isacovna 16 Nastas Anastasia Constantinovna 17 Buzumenscaia Sara Vasilievna 18 Scribcari Vera Fedorovna Anul nasterii 1883 1883 1924 1903 1922 1924 1930 1941 1911 1933 1892 1892 1923 1890 1899 1925 1876 1876 1925 1897 1898 1922 1898 Anul nasterii 1917 1905 1910 1916 1916 1925 1922 1923 1923 1914 1938 1912 1919 1903 1922 1914 1907 1923 . Prenume.

Prenume. Patronimic 1 Alexandrova Ana Abramovna 2 Alexandrova Chiril Ivanovici 3 Alexandrova Iulamnii Ivanovici 4 Alexandrova Fevronia Ivanovna 5 Alexandrova Maria Ivanovna 6 Alexandrova Tihon Ivanovici 7 Ghilca Efimia Grigorievna 8 Ghilca Spiridon Ivanovici 9 Ghilca Arcadii Ivanovici 10 Ghilca Emilia Ivanovna 11 Ghilca Liubovi Petrovna 12 Cicorlean Nicolai Frolovici 13 Cicorlean Ksenia Gavrilovna 14 Jalbă Olea Feodoseevna 1918 1907 1923 Anul nasterii 1884 1889 1905 1929 1933 1898 1910 1913 1922 1921 1939 1876 1914 1938 1941 1898 1925 1930 1881 1891 1903 1921 1925 1936 1936 Anul nasterii 1897 1921 1929 1925 1928 1931 1900 1924 1930 1935 1920 1887 1881 1916 .660 347 Nr. Nume.357689 Nr. Nume. Prenume. Patronimic 1 Stancovschii Vladimir Ivanovici 2 Stancovschii Olga Leonidovna 3 Mester Hava Moiseevna 4 Mester Iosiv Marcovici 5 Mester Liza Marcovna 6 Olari Domna Gheorghievna 7 Surdu Ivan Fiodorovici 8 Surdu Zahar Fiodorovici 9 Grabovski Dmitrii Tim0feevici 10 Ghimbovskaia Elena Ivanovna 11 Ghimbovskaia Tatiana Victorovna 12 Ghimbovskaia Alexandra Ivanovna 13 Lusahananovici Lidia Ivanovna 14 Lusahananovici Elizaveta Ivanovna 15 Lusahananovici Dmitrii Ivanovici 16 Guncova Nadejda Parfirevna 17 Guncova Raisa Sergheevna 18 Guncova Anatolii Sergheevici 19 Zaidman Beiri Mendeleevici 20 Zaidman Sara Gher ovna 21 Rusu Ecaterina Gheorghevna 22 Rusu Maria Ivanovna 23 Rusu Constantin Ivanovici 24 Rusu Ivan Ivanovici 25 Rusu Leonid Ivanovici VERIFICAT VAGONUL NR.19 merlehes Mahlea Davâdovna 20 Pavliuc Lidia Ivanovna 21 Vaserman Etla moilovna În total 21 Verificat VAGONUL NR.

435414 Nr.15 Vatrici Evghenia Vasilievna 16 Vatrici Ivan Ivanovici 17 Vatrici Vasili Ivanovici 18 Moldovan Dmitrii Vasilievici 19 Moldovan Elisaveta Ivanovna 20 Rotari Ioana Dmitrievna 21 Rotari Ivan Procopievici 22 Rotari Valentina Procopievna 23 Rotari Anatolii Procopievici 24 Toma Elena Dmitrievna 25 Toma Maria Alexandrovna 26 Barangan Maria Alexeevna VERIFICAT VAGON NR. 614176 Nr. Nume. Prenume. Nume. Patronim 1 Danilova Alexandra Vasilevna 2 Danilov Mihail Jeconovici 3 Danilova Nina Jeconovna 4 Tabaran Elena Ivanovna 5 Tabaran Vladimir Gheorghevici 6 Tabaran Victor Gheorghevici 7 Tabaran Mihail Gheorghevici 8 Tabaran Maria Gherghevna 9 Danilova Elizaveta Grigorievna 10 Danilov Nicolai Ivanovici 11 Danilova Lidia Ivanovna 12 Rusu Domna Vasilevna 13 Rusu Pavel Petrovici 14 Rusu Jenea Petrovna 15 Rusu Nina Petrovna 16 Rusu Maria Petrovna 17 Rusu Liuba Petrovna 18 Rusu Lena Petrovna 19 Danilova Efrosinia Andreevna 20 Danilova Evghenia Savovna 21 Danilov Ivan Savovici 22 Danilov Nina Savovna 23 Danilov Pavel Savovici 24 Danilov Petr Savovici 25 Danilov Trofim Savovici Verificat VAGON NR. Patronim 1 Checuşin Machei Artamocov 2 Checuşin Capitaşca Feodorovna 3 Checuşin Danil Macheevici 4 Checuşin Feodosii Macheevici 5 Checuşin Ivan Macheevici 6 Checuşin Ana Macheevna 1908 1927 1940 1880 1882 1906 1927 1931 1933 1893 1924 1915 Anul naşterii 1891 1923 1930 1900 1930 1933 1935 1938 1900 1933 1939 1900 1922 1924 1928 1930 1938 1940 1906 1926 1931 1935 1936 1938 1940 Anul naşterii 1882 1885 1925 1923 1930 1934 . Prenume.

7 Dubavicova Maria Ivanovna 8 Dubavicov Artemii Fusanovici 9 Dubavicova Axenia Fusanovna 10 Dubavicov Isaac Fusanov 11 Dubavicova Evdochia Fusanova 12 Dubavicova Matrena Fusanova 13 Dubavicova Arina Fusanova 14 Romaşco Ecaterina Ivanovna 15 Romaşco Mihail Georghevici 16 Romaşco Ivan Gheorghevici 17 Romaşco Maria Gheorghevna 18 Romaşco Clavdia Gheorghevna 19 Romşco Larisa Gheorghevna 20 Munten Constantin Feodorov 21 Muntean Irina Mihailovna 22 Muntean Ecaterina Constantinovna 23 Muntean Serghei Constantinovici 24 Rozenblium Şulim Srulevici 25 Rozenblium Maria Moiseevna 26 Rozenblium Elica Haicovna 27 Rozenblium Nusim Sendzr 28 Hanuis Biia Mudcovna 29 Hanuis Osea Abramovici Verificat VAGON NR. Patronim 1 Cogan Fonea Marcovna 2 Cogan Dudil Iosidrov 3 Cogan Gherş Iosidrov 4 Cogan Dora Iosidrova 5 Cogan Mordco Iosidrov 6 Şalari Domna Gheorghevna 7 Şalari Peotr Vasilievici 8 Şalari Nina Vasilievna 9 Şalari Liubovi Vasilievna 10 Şalari Didina Vasilievna 11 Briceag Ioana Leontievna 12 Briceag Ivan Dmitrievici 13 Briceag Leontii Dmitrievici 14 Briceag Maria Dmitrievna 15 Fetescu Teodora Grigorievna 16 Fetescu Lujca Grigorievna 17 Burlacu Ana Parfirovna 18 Burlacu Constantin Dmitrievici 19 Prina Maria Fedorovna 20 Grec Valentin Ivanovici 21 Grec Elena Gheorghevna 22 Tcaci Ana Ivanovna 23 Tcaci Constantin Ivanovici 1893 1921 1924 1927 1929 1929 1940 1903 1924 1926 1928 1934 1930 1880 1884 1921 1941 1884 1897 1903 1927 1897 1926 Anul naşterii 1902 1921 1924 1926 1936 1901 1927 1928 1934 1941 1894 1921 1924 1928 1913 1935 1909 1935 1910 1929 1907 1892 1923 . Prenume. 540100 Nr. Nume.

24 Tcaci Gheorghii Ivanovici Verificat VAGON NR. 517462 Nr. Nume, Prenume, Patronim 1 Sarajiia Sofia Nicolaevna 2 Sarajiia Nadejda Gheorghevna 3 Sarajiia Ivan Gheorghevici 4 Sarajiia Maria Ivanovna 5 Secriera Ana Fedorovna 6 Secriera Vladimir Nicolaevici 7 Secriera Seghei Nicolaevici 8 Secriera Maria Nicolaevna 9 Rusu Domnica Nicolaevna 10 Rusu Ivan Gheorghevici 11 Grecul Maria Dmitrevna 12 Grecul Ecaterina Dmitrievna 13 Grecul Leonid Dmitrievici 14 Buzuleac Alexandr Andreevici 15 Buzuleac Elena Constantinovna 16 Buzuleac Vasilii Constantinovici 17 Vântu Ioana Gheorghevna 18 Vântu Anastasia Andreevna 19 Vântu Tatiana Andreevna 20 Vântu Peotr Andreevici 21 Vântu Parascovia Andreevna 22 Vântu Georghii Andreevici 23 Vântu Serghei Andreevici Verificat
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, d. 1, f. 115-147 verso

1924

Anul naşterii 1882 1923 1929 1876 1904 1923 1924 1927 1884 1926 1922 1925 1933 1895 1934 1929 1905 1928 1935 1938 1930 1933 1940

№ 113 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN ORAŞUL SOROCA; CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”
[fără dată] LISTA elementului antisovietic deportat din or. Soroca peste hotarele RSS Moldoveneşti Nr. d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prenumele, Numele, Patronimicul CHILIMAN Itea Iacovlevna ZALDA maria Andreevna BRAVER Evghenia Isaacovna BROVARNA Sofia Vasilievna PUŞCAŞ Vera Ivanovna PUŞCAŞ parascovia Ivanovna OUŞ Elena Andreevna Anul naşterii 1919 1915 1921 1918 1921 1919 1924 Domiciliul or. Soroca or. Soroca or. Soroca –”– –”– –”– –”–

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

FLOREA Parascovia Vasilievna PROCUŞKINA Vera Andreevna TULBURE Nadejda Efimovna HORONIUC Agafia Ivanovna TOMAZ-LÂCARI Ecaterina Mihailvona TOMAZ-LÂCARI Vera Mihailovna TACU Profiria Vasilievna

1910 1905 1919 1910 1923 1917 1902

s. Bujerovca or. Soroca or. Soroca s. Bujerovca or. Soroca or. Soroca or. Soroca or. Soroca or. Soroca

Adjunct Şefului Secţiei judeţene Soroca al NKGB al RSSM Sublocotenent al securităţii statului semnătura /PODOBED/
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, d. 1, f. 161

№ 114 LISTA FAMILIILOR DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA
14 iunie 1941 LISTA familiilor deportate din raionul Soroca pe 14 iunie 1941 Nr. d/o 1. Prenumele, Numele, Patronimicul POPESCO Dominica Andreevici POPESCO fiica Zinaida fiul Manuil fiul Iacov ŞAMIS Iohan Şaimovici ŞAMIS Soţia Sara Davidovna fiul Iosif Iohanovici fiul Iţec Iohanovici fiul Şoil Iohanovici HITRON Nusim Benuimovici soţia Rahili Beniaminovna fiul Moisei soţia fiului Anna Abramovna ŞERMAN Elizar Mordcovici soţia Şerman Riva Mihailvona AVERBUH Abram Gherşsovici soţia Sara Iţcovna fiul Zelic Abramovici ŞMIT Haim-Iţek Gherşcovici soţia Ruhlea Ianchelevna VASMAN Mendeli davidovici soţia Rivca Moşevna fiul Duvid Mendelevici fiica Ruhlea Mendelevna LEVINTAL Manea Aizicovici Anul naşterii 1896 1916 1920 1922 1888 48 ani 28 ani 17 1885 52 ani 32 ani 30 ani 1910 1912 1909 1910 1 an 1883 1890 1893 1897 1926 1922 1890 Domiciliul or. Soroca, str. Tatarbunar 29 –”– –”– –”– or. Soroca str. Krasnoiarsk. nr. 5 –”– –”– –”– or. Soroca –”– –”– –”– or. Soroca –”– or. Soroca –”– –”– or. Soroca, Leningradskaia 7 –”– Soroca – Piaţa Roşie, 18 –”– –”– –”– Soroca, Krasnoarm. nr.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

soţia Haia Şlemovna fiul Şlema Manievici fiul Huma Manievici 9. ŞUSTER Şmilea Moşcovici soţia Sara Aronovna fiul Iosif Şmilevici BARZAH Danil Idelevici soţia Hiva Samuilovna fiul Milea Danilovici mama Ghenea Leibovna BOTNARI Ilia Antonovici soţia Elena Dmitrievna fiul Ivan fiul Mihail fiica Olga MALENDA Piotr Iacovlevici soţia Ecateirna Titanovna fiul Boris fiica Tamara fiul Gheorghii SOROŢKINA Liubovi Borisovna fiul Venedict fiica Janitta SERBULENCO Gheorghii Nicolaevici soţia Anna Afanasievna fiul Mihail fiul Victor BRUSNIC Maria Trofimovna fiica Valentina GOLDENBERG Fan Davidovna CRIŞTALIUC Larisa Fominicina fiica Adriena ŞTEINBERG Mendlea Mordcovici soţia Etlea Samoilovna STOLEAROVA Cleopatra Gheorghievna fiica Nina CONONOV Gheorghii Sergheevici soţia Maria Ivanovna CONONOVA Xenia fiul Leonida fiica Maria MUNTEAN-SOLOVIOVA Anna Mihailovna fiul Boris Vasilievici fiul vitreg Gherşelman Lotali Al GALBRUD Aron Alterovici soţia Ghelda Şaimovna VOLOH Anna Lazarevna BALGHER Bension Marcovici

1897 17 ani 11 ani 1886 1897 17 л. 1903 1910 1934 1894 1898 1919 1924 1922 1906 34 л. 15 л. 12 л. 6 л. 1911 1931 1937 1889 1902 1924 1927 1897 1932 1891 1910 6 ani 1890 1898 1910 1939 1876 1879 1915 1933 1939 1894 1919 1920 1880 1884 – 1884

10.

11.

19 –”– –”– –”– Soroca, Chişiniovscaua 26 –”– –”– Soroca, Tolstoi 30 –”– –”– –”– s. Bujerăuca

12.

Soroca, Tolstoi 37

13.

14.

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21.

22.

Soroca, Tolstoi nr. 1 –”– –”– Soroca, str.28 iunie –”– –”– –”– or. Soroca –”– or. Soroca, str. Cotovschi,14 or. Soroca –”– or. Soroca, str. Leningradului. nr. 5 –”– Soroca, Kalinin 4 –”– s. Bujerovca –”– s. Bujerovca –”– –”– Soroca, К. Marx 21

23. 24. 25.

Soroca, Кomsomol., 42 –”– Cotovschi nr. 33 Soroca, Cotovschi 19

26.

27.

soţia Fridirica Elevna fiica beatrisa Benţionovna VAMIŞ Agafia Nicolaevna fiul Mihail fiul Chiril fiul Harlampii POPOVSKAIA Irina Eliseevna fiica Margarita GRAUR Maria Ivanovna fiul Gheorghii fiul Demian nora Lidia Pavlovna REPEŞCO Agafia Nicolaevna fiica Valentina fiica Vera fiul Leonid COJUHARI Olga fiul Iurii fiica Adela LINDVERG Şifra Menţeonovna fiul Ilia fiul Emanuil MACOVEI Lidia Timofeevna fiica Zina 19 BOBOC Varvara Procopievna COLDARI Anna Timofeevna GANN NAdejda Vasilievna fiul Boris COLDARI Agafia fiul Piotr fiul Semion PROCOPII Domnichia Fiodorovna TOMAŞEVSKAIA Anastasia Mois. RUSNAC Fatina Tihonovna fiul Ivan fiul Filimon fiica Xenia ROTARI Alexandra BERENT Benţion Moiseevici soţia Penea fiica Dina CUMPAN Pincus Bercovici soţia Sura-Lea Luzarovna ZAIDMAN Beiriş Mendelevici soţia Sura Gherşcovna PÂLICI Laizer Mironovici soţia Perlea Benţion fiul Izrail fiul Moişa fiica Beila

1899 1927 –

–”– –”– s. Pârliţa, r-nul Soroca

1914 1933 1879 1918 1921 1922 1900 1933 1935 1933 1908 1927 1930 1901 1921 1926 1912 1932 1918 1901 1890 1897 1923 1925 1888 1910 1892 1921 1925 1922 1888 1893 1920 1875 1883 1881 1891 1902 1904 1930 1928 1932

or. Soroca , str. Cominternului s. Voleni, r-nul Soroca

28.

29.

s. Voleni, r-nul Soroca

30.

s. Zastânca, r-nul Soroca Soroca, Leningr. nr. 9

31.

32. 33. 34. 35. 36.

s. Vanţeno, r-nul Soroca s. Voleni, r-nul Soroca s. Hristici –”– s. Hristici, r-nul Soroca –”– –”– –”– s. R. Cereşnoveţ, r-nul Soroca s. Vanţeno, r-nul Soroca

37. 38. 39.

40. 41.

Soroca, Leningradskaia 34 Soroca, Krasnoarm. nr. 8 s. Peseţ Soroca, Str. Artiom nr. 11

42. 43. 44.

45.

46.

47. 48.

49.

50. 51. 52.

fiica Haica GANIKOVA Nadejda Parfir. fiica Raisa fiul Anatolii TARATALOVICI Benţion Şlemovici soţia Ruhlea Eizokovna fiul Şlema Benţion fiica Dora IVANCENCO Dmitiri Iacovlevici soţia Liubov Fominicina GRIMBERG Matus Abramovici soţia Ita Davidovna fiica Dina Matusovna BARZAH Meer Idelevici soţia Ghinda Haimovna fiul Leib Meerovici fiica Brana Meerovna GAVINSCAIA Anna Eliseevna Tatăl Gavinschii Elisei Ivan. DROI,AM Iaşan Gherş Şmilovici PUIU Nicolai Grigorievici soţia Maria Nicolaevna fiica Elena Daniil PUIU Valentina SOCHIRCA Natalia Vasilievna fiul Nicolai Ivanovici SACARA Daria Macarovna fiul Nicolai ZINICOVSCAIA Nadejda Dmitrievna fiul Anatolii DAVIDOVICI Perlea Gherşovna fiica Sura Nuhimovna soţul Nuhim Ianchelevici fiul David Nuhimovici tatăl Gherş Chirlevici mama Şpigheli Ruhlea Send. fiica Frida OREL maria grigorievna LINDENBOIM Boruh Leibovici soţia Sara Psalovna fiica Lindenboim Ita GHERMAN Branea fiul Isai CUROŞU Victoria Fiodorovna fiul Ivan Andreevici ŞAFIR Şmili Şlemovici soţia Freida Mihelevna fiul Nuhim Şmilevici fiul Iţec fiul Abram

1934 Soroca, Т.-Bunar 17 1925 1931 1881 1897 1911 1915 1887 1904 1896 1898 1919 1900 1898 1925 1929 1895 1894 1897 1901 1914 1938 1934 1892 1926 1904 1928 1906 1932 1908 1935 1909 1939 1880 1885 1925 1899 1892 1894 15 ani 1910 1938 1895 1917 1897 1901 1923 1927 1925

Soroca, Кrasnoarm., nr. 2

Soroca, 28 Iunie nr. 5 Soroca, str. Cotovschi nr. 1 Soroca, Puşkin 96

or. Soroca Soroca, str. Cotovschi 50 Soroca, Sovetskaia 18

53. 54. 55. 56.

Soroca, Sovetskaia 18 s. Ocolino, r-nul soroca s. Neorcani –”– Soroca, Komsomolsk., 18 Soroca, Tolstoi nr. 1

57. 58.

Soroca, str. Artiom nr. 6 Soroca, Piaţa Roşie 7

59. 60. 61.

s. Şeptelici Soroca, str.Leningradului, 48

62. 63.

64. 65.

66.

67.

BARBIER Anna Vasilievna BOGACI Maria Marcovna fiica Maria fiica Elizaveta fiul Semion REVENCO Semion Emanuilovici fiul Mihail STRUŢA Maria Alexeevna fiul Fiodor fiul Ivan fiica Agripina MARCO Nadejda Gheorghievna fiica Maria fiul Gheorghii ŞOR Brana Abramovna soţul Sruli Şumanovici ŞTERENBERG Iancheli Ţelicovici soţia Etlea Mendelevna fiul Iţec Iankelevici fiul Mihail DIER maria Ivanovna fiul Ivan fiica Valentina fiica Larisa GELIBURD Iancheli Alderovici soţia Puia Şaevna fiul Iţec Ianchelevici soţia fiului Hiva Aronovna MITREA Iulia Grigorievna CUDÂMA Anna Pavlovna fiul Nicolai BESOŢIARI Ivan Nicolaevici soţia Efrosinia Vasilievna fiul Ivan Ivanovici BARBIER Antonina Fiodorovna fiica Emilia fiica Tatiana fiul Evghenii fiul Vitalii SCALECCAIA Tatiana Alexandrovna fiul Anatolii ruda VEIS Evghenia Matveevna NISMAN Ideli Boruhovici soţia Sluva Abramovna fiica Ester ZASLAVER iancheli Srulievici soţia Teslea Ioilovna fiica Tuba Ianchelevna ŞNIRMEN Ester Simhovna fiul Sima Abramovici

1917 1890 1926 1929 1930 1885 1919 1890 1918 1922 1924 1897 1932 1923 1885 1878 1884 50 ani 26 22 1896 1920 1923 14 ani 1890 45 л. 21 г. 18 – 1908 1935 1886 1883 1924 1902 1930 16 ani 20 ani 1911 1932 63 ani 1892 1892 1923 1890 1899 1925 1876 1919

s. Zastânca s. Zastânca

s. Cureşniţa, r-nul Soroca s. Cureşniţa

Soroca, str. Cominternului Soroca, str. Cotovschi 11 –”– Soroca, Puşkin 80

68.

69.

Soroca, str. Ion Creangă??? 31

70.

Soroca, Leningradscaia 31

71. 72.

73.

74.

s. Bujerovca s. Egorovca, r-nul Soroca –”– Soroca, Voroşilov 22 –”– –”– or. Soroca

75.

Soroca, str. Lenin nr. 7

76.

Sorokskii polit-prosvet

77.

Soroca, Cotovschi, 21 –”– Soroca, Ostrovski 15

78.

79. 80. 81.

82. 83. 84. 85. 86. 87.

Grişa Abramovici fiul OREL Elena Ivanovna LAVRINIUC Haritina Vasilievna NEDZVEŢKII Mihail Nicolaevici soţia Vera Vladimirovna fiica Ariadna Natalia GHEORGHIU Fedot Grigorievici soţia Alexandra Timofeevna GHENI Vasilisa Vasilievna fiul Arcadii ARDOVAN Nadejda Simonovna ZABRIAN Efrosinia Leontievna PETRENCO Claudia Vasilievna ROGAREVA Lidia Antonovna fiica Evghenia Ignatievna fiul Constantin Excluşi din listă GUJA Nicolai Ivanovici soţia şi doi copii NAVOTNÂI Iaroslav Gheorghievici soţia Anna Gheorghievna fiul Arcadii MALICIC zeidlic Miheli soţia Nina Davidovna fiica Meniha Zelicovna ŞINCARIUC Anastasia C. POSTOLACHI Pelagheia Gavrilovna şi copii de la 7 la 8 ani ANDELI Ruvin Nusimovici soţia Roza Moiseevna fiul Nusim fiul Leva GLUŞCHEVICI Elisaveta fiica Ludmila MARIN Valentina Fiodorovna fiul Iurii mama soţiei Elena COJUHARI Liubovi Ivanovna GHERŞENZON Etea Gheorghievna DEMBIŢKII Alexei Petrovici PROCOPII Melania Frinr. ŞOIMU Maria fiica Elena şi fiul Mihail ONEI Anastasia Dmitrievna DUBOLARI soţia DUBOLARI Iacov Dim. Anna Savvovna

1925 1890 1885 1885 1892 1924 1925 1886 1889 1886 1921 1903 1878 1900 1896 15 ani 13 1887 1885 1890 1933 1937 1911 1915 1937 1918

s. Voloviţa s. Voloviţa s. Voloviţa –”– –”– –”– s. Volovo s. Volovo s. Volovo Soroca, Voroşilov nr. 24 Soroca, –”– nr. 24

88. 89. 90.

eliberaţi Soroca, str. Neamţu 13 s. Bujerovca –”– –”– –”– Soroca, str. Lenin nr. 25 –”– –”– Soroca – Т.-Bunarului 20. s. Parcani, r-nul Soroca Soroca, str. Uriţki 28

91.

92. 93. 94.

95. 96.

1907 1911 1931 1936 45 ani 22 ani 1911 1935 65 ani 1911 1905 35 ani

Soroca, Şciors 6 Soroca, Voroşilov 8

97. 98. 99. 100. 101. 102. 102. 103.

Soroca, str. Puşkin 13 or. Soroca s. Zastânca s. Hristici s. Parcani –”– s. Parcani s. Parcani

104. 105.

106.

107.

108.

109.

112.

113. 114. 115.

116. 117.

118.

119.

Valentina DUBOLARI Lida Afanasii GUŢU Natalia Petrovna PREPELIŢA Ilia Agapovici soţia Olga fiul Vladimir fiica Vitoria fiica Vergia fiica Valeria БОЛДЕСКО Maria fiul Andrei soţia fiului Аlex. Gavr. PERCIUC Iacov Ivanovici fiul Minro fiul Orghei fiica Irina fiul Vasea fiul Ivan fiul Gheorghii GHERVAS Maria fiica Maria fiul Iosif fiica Varvara fiul Ivan MANEA Motrena Ivanovna fiul Pavel fiica Vera fiica Evghenia ŞESTAKOV Alexandra Ivanovna fiul Nicolai Mihailovici Marfa fiica Maria PERJOVSKAIA Maria PERJOVSKAIA Anna fiul Anatolii GHITLAN Anna Ivanovna fiul Valentin Timofeevici fiul Piotr Timofeevici fiica Elizaveta fiica Maria CUMPAN Hana Leizerovna fiica Sara Şmilevna ALPERIN Pincus Zelmanovici soţia Reizea Bercovna fiul Beirel Pincusovici fiul Zelman Pincusovici KUMPANSKII Iacov Leibovici soţia Etlea Lvovna fiica Ghetea Iacovlevna KERSANOVSKII Efrosinia An.

1886 1885 1889 1913 1920 1924 1925

s. Rubleniţa Bujerovca

s. Parcani

1900 1921 1924 1928 1926 1932 1936

s. Parcani

s. Parcani

1900 1924 1930 1939 1894 1924 1920 1918 1916 1880 1924 1905 1926 1938 1929 1932 1911 1939 1896 1895 1923 1924 1893 1896 1921 1908

s. Rubleniţa

s. Erjeneţ, r-nul Soroca

s. Ocniţa s. Ocolino s. Ocniţa

or. Soroca, Vorovski nr. 1 Soroca, str. Kominternului 15

Soroca, Leningradskaia nr. 24 Soroca, Ivana-Neamţu 11

122. Racoveţ s. Vasilcovo s. 130. Erjineţ. 128. Ocolino. 124. 126. Vasilcovo s. 133. Ocolino s. KVEATKOVSKAIA Elena Alexeevna fiul Nicolai KALIN Alexei Ivanovici soţia Iona Fiodorovna fiul Mihail fiul Semion fiul Ivan fiica Valentina POCATOS Vasilii Nicolaevici soţia Iona Ivanovna fiica Olga fiica Tamara fiul Dmitrii fiul Sava soacra Taloh Natalia LUNGU Cleopatra Ivanovna BESOŢIARI Fiodora Grigorievna fiica Iulia fiica Victoria FEDCO Alexandra Stepanovna fiica Elizaveta fiul Ivan fiul Victor fiul Samuil fiul Valerian fiica Gorpica SERGHII Artina fiica Evghenia fiica Alimpiada fiul Semion fiica Vasilisa mama Vera Luchianovna MIRONOV Nina fiul Vergiliu LUPU tatiana Vasilievna BULAT Efrosinia Ivanovna BESPALCO Pelagheia BRUMA Ludmila Vasilievna fiul Vasilii fiica Nina 1919 1935 1890 1926 1878 . Racoveţ s. Trifăuţi .120. Racoveţ –”– s. Redi-Cereşnoveţ. 131. 18ani 14 12 10 8 ani 1895 1925 1895 1895 1923 1933 1929 1926 1893 1896 1924 1936 1937 1928 1930 1901 34 1930 1936 1905 1924 1932 1935 1937 1939 35 ani 15 13 10 15 65 1913 11 53 1897 41 47 10 7 s. 135. r-nul Soroca s. 123.. r-nul Soroca s. 132. Erjineţ s. Vasilcovo s. 134. Vasilcovo s. loc. 121. 129. Racoveţ s. Vasilcovo s. 125. ROTARI soţia Feodora fiica Jenea BUJOR Tudora fiul Bujor Gheorghii CEABAN Efimia BRANIŞTI Ecaterina Dmitrievna fiul Gheorghii fiica Zina fiul Victor fiica Sofia fiica Alexandra mama soţiei Anna Filipov. Racoveţ s. 127.

Cosăuţi s. Dumbrăveni Soroca. Soroca. fiul Anatolii Valerii fiica Emilia 9 1902 1930 1927 1907 1921 1888 1924 1888 1894 30 ani 8 ani 5 1915 2 ani 1941 1903 18 16 12 5 2 1910 1929 31 ani 40 19 1896 1919 1921 1923 1925 1929 1933 1899 1921 16 s. 137. inv. 143. PASCARI Feodosia Fiodorovna fiul Gheorghii Grigorievici BERCOVICI Dobţa Zelmanovna SERBULENCO Elizaveta Fiod. fiica Valentina BURDIUJA Olga Agapievna fiul Anatolii fiul Alexandr LESNIC Anna Ivanovna fiul Grigorii Nic. Parcani . 139. Cosăuţi s. Fond. 1.1. 145. Cosăuţi s. 142. Mih.19. Cotovschi 54 Soroca s. 144. Dombroveni s. 147. Ionescu 5 [Adjunctul şefului Secţie orăşeneşti Soroca al NKGB Sublocotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 162-168 № 115 LISTĂ INCOMPLETĂ A CAPILOR FAMILIILOR ARESTAŢI DIN JUDEŢUL SOROCA 14 iulie 1941 37. Cosăuţi s. Goloşniţa.136. 146. 140. r-nul Soroca –”– –”– –”– s. 141. 138. f. DUBOLARI Iacov Dmitrievici 1894 s. Cosăuţi 148.М. d. str. CRIŞTALI Maria Gavrilovna fiul Vasilii fiul Gheorghii RUSSU Nadejda Trofimovna fiul Leonid fiul Vitalii VINNIŢKAIA Maria Timofeevna fiul Metr fiul Srghei fiul Pavel fiul Nicolai fiica Maria POLIŞCIUC Sura Leibovna fiul Leib Borohovici CEBANCU Elena Ivanovna CROITOR Liubovi fiica Ala ŞTÂRBU Anna Timofeevna fiul Ivan fiul Stepan fiul Nicolai Dimitrii fiica Alexandra Raisa PRAJINA А.

63. Soroca or. Soroca s. 50. Ocolino s. 71. 64. Soroca s. 82. 60. Voroşilov 24 s. 85. Ocolino or. 74. Vanţeno or. Goloşniţe s. 78. 79.38. 51. 68. 86. 52. Vodeanî s. 72. 39. 65. Bujerăuca s. Volovo s. 80. 70. Hristici s. Ocolino or. 47. Voloviţi or. 87. Dumbrăveni s. 40. 42. 67. 58. Soroca s. Hristici or. Parcani s. Cosăuţi s. Goloşniţa s. 46. 41. 56. Soroca or. Ţepilova s. Soroca or. 69. Pârliţa s. Hristici s. 83. Soroca s. Racoveţ or. 53. Soroca s. Rubleniţa or. Soroca s. 61. 76. Soroca or. 75. Ocolino s. Dumbrăveni s. Cosăuţi or. Soroca or. 59. Cureşniţa . Soroca s. Soroca s. Soroca or. Soroca or. 77. 57. 62. Soroca s. ZINICOVSCHII Nicolai CHirilovici ZABRIAN Ivan Cuzimici COLDARI Nicandru efimovici CUROŞU Andrei Grigorievici COLDARI Vasilii Emanuilovici COJUHARI Grigorii Mihailovici CONONOV Evghenii Gheorghievici CHEISER Berco Volicovici CRIŞTALI Luca Alexeevici CROITOR Iacov Procopievici KVEATKOVSkII Mihail Xenafontovici COJUHARI Nicolai Nesterovici CREDITOR Leib Iosifovici LINDBERG Moteli Simhovici LESNIC Nicolai Fiodorovici LUPU Serghei Fiodorovici LAVRENIUC Ivan Arsentievici MACOVEI Stepan Andreevici MALENDA Piotr Iacovlevici MITREA Constantin Vasilievici MARCO Mihail Emanuilovici MIRONOV Alexandr Iustinovici MANEA Nicolai Ghoerghievici MARIN Alexei Ivanovici OREL Ilia Macarovici ONILOV Ivan Nicolaevici ONEI Dmitiri Filipovici OREL Evghenii Leontievici POPOVSCHII Semion Grigorievici PUŞCAŞ Piotr Profirievici PROCOPII Gavriil Ivanovivi PASCARI Grigorii Vasilievici POLIŞCIUC Boroh Moşcovici PERJOVSCHII Deonisii Lavrentievici PERJOVSCHII Timofei Ivanovici BROCOVII Porfirii Gavriilovici POSTOLACHI Capiton Vasilievici PETRENCO Grigorii Moiseevici POPOVICI Secleta Mihailovna REPEŞCO Silvestr Ipatievici ROTARI Afanasii Fiodorovici REVENCO Semion Emanuilovici RUSSU Gheorghii Antonovici ROTARI Vasilii Trofimovici ROTAREV Ignat Dmitrievici SEMPOVSCHII Constantin Emanuilovici SOCHIRCO Ivan Milentievici SACARA Fiodor Gheorghievici STOLEAROV Alexandr Fiodorovici STRUŢA Vasilii Spiridonovici 1904 1874 1894 1893 1899 1901 1912 1869 1905 1897 1899 1910 1898 1895 1899 1884 1884 1906 1906 1902 1889 1904 1898 1906 1906 1886 1888 1895 1905 1906 1877 1888 1902 1909 1888 1902 1887 1889 1899 1893 1897 1885 1909 1902 1887 1896 1893 1888 1907 1889 or. 43. 73. 66. Vasilcău s. Cureşniţa s. Ocolino Soroca. 84. 48. Vasilcău s. 49. Soroca s. 55. Vasilcău s. Parcani or. Şeptelici s. 45. 54. Bujerăuca or. 44. 81.

HITRON Luhim Benuimovici 1885 101. ŞOIMU Parfirii Mihailovici 1904 98. inv. 1904 89. 2. PLECATĂ DIN STAŢIA FĂLEŞTI [fără dată] Nr. 169-170 s. SÂRGHI Dmitrii Nicolaevici 1906 91. CEBANCIUC Anatolii Constantinovici 1896 103. DIN GARNITURA DE TREN.88. Soroca or. Soroca or. Soroca or. SCALEŢCHII Valentin Cononovici 1899 93. FEDICU Timofei Constantinovici 1902 100. SLONOVSCHII Alexei-Leonid.n. ŞTEFANELI Viorica Fiodorovna 1890 94. Numele. Vasilcău or. FILIPOV Alexandr Samsonovici 1905 102. d. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii rudenie GHILCA Ivan Vasilievici capul familiei 1895 a. Soroca or. Iorjniţa s. 5. Gheorgh. 4. Fond. Racovăţ s. 3. Redi-Cereşnovăţ s. Soroca s. ŞINCARIUC Fiodor Dmitrievici 1898 95. 357680 Prenumele. 6. SERBULENCO Ivan Nicolaevici 1906 90. Soroca or. Vasilcău s. 1.19. CEABAN Iustin Ivanovici 1876 104. ŞESTACOV Mihail Gheorghievici 1897 97. Parcani № 116 LISTELE DEPORTAŢILOR. Racoveţ or. SOROŢCHII Haim Samuilovici 1913 92. CIUBULEAN Timofei Emanuilovici 1914 Adjunctul şefului Secţie orăşeneşti Soroca al NKGB Sublocotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 14/II–41 Soroca RSSM AMAI RM. Lista pentru vagonul nr. f. . Bujerăuca s. Parcani s. TOMAŞEVSCHII Dmitrii Constantinovici 1891 99. Cosăuţi s. PE VAGOANE. d/o 1.1. ŞTÂRBU Savva Nicolaevici 1896 96. GHILCA Efimia Grigorievna soţia 1900 –”– GHILCA Spiridon Ivanovici fiul 1924–”– GHILCA Arcadii Ivanovici fiul 1934–”– GHILCA Emelia Ivanovici fiica 1934–”– GHILCA Liubovi Petrovna nora 1920–”– CECORLAN Nicolai Fiodorovici capul familiei 1887 –”– CECORLAN Xenia Gheorghievna soţia 1881 –”– VATRICI Ivan Nicolaevici capul familiei 1907 –”– VATRICI Evghenia Vasilievna soţia 1908 –”– VATRICI Ivan Ivanovici fiul 1927 –”– VATRICI Vasilii Ivanovici fiul 1940 –”– JALOBA Fiodor Grigorievici capul familiei 1912 –”– JALOBA Olga Fiodorovna soţia 1916 –”– ROTARI Procofii Ivanovici capul familiei 1905 –”– ROTARI Iona Dmitrievna soţia 1906 –”– ROTARI Ivan Procofievici fiul 1926 –”– ROTARI Anton Procofievici fiul 1933 –”– ROTARI Valentina Procofievici fiica 1931 –”– ALEXANDROV Ivan Andreevici capul familiei 1896 –”– ALEXANDROV Ana Abramovna soţia 1896 –”– 2. Soroca s.

Patronimicul Anul naşterii 1903 –”– 1902 –”– 1934 –”– 1928 –”– 1891 –”– 1892 –”– 1925 –”– 1931 –”– 1902 –”– 1906 –”– 1927 –”– 1925 –”– 1934 –”– 1936 –”– 1936 –”– 1940 –”– 1899 –”– 1900 –”– 1922 –”– 1924 –”– 1930 –”– 1937 –”– 1940 –”– 1928 –”– 1889 –”– 1901 –”– 1925 –”– 1933 –”– 1935 –”– 1938 –”– . Prenumele. soţia DANILOV Mihail Niconovici fiul DANILOV Nina Niconovna fiica 3. TOMA Alexandr Ivanovici capul familiei 1887 –”– TOMA Elena Dmitrievna soţia 1891 –”– TOMA Maria Alexandrovna fiica 1923 –”– 9. RUSU Piotr Fiodorovici capul familiei RUSU Domnica Vasilievna soţia RUSU Pavel Petrovici fiul RUSU Evghenia Petrovna fiica RUSU Maria Petrovna fiica RUSU Liubovi Petrovna fiica RUSU Elena Petrovna fiica RUSU Nina Petrovna fiica 5. MOLDOVAN Dmitrii Vasilievici capul familiei 1880 –”– MOLDOVAN Elizaveta Ivanovna soţia 1882 –”– 8. DANILOV Nicon Ivanovici capul familiei DANILOV Alexandra Vasiliev. 614176 Nr.ALEXANDROV Chiril Ivanovici fiul 1922 –”– ALEXANDROV Havronia Ivanovici fiica 1924 –”– ALEXANDROV Evlampii Ivanovici fiul 1926 –”– ALEXANDROV Maria Ivanovici fiica 1928 –”– ALEXANDROV Tihon Ivanovici fiul 1930 –”– 7. d/o 1. Relaţia de rudenie DANILOV Ivan Alexandrovici capul familiei DANILOV Elizaveta Grigorievna soţia DANILOV Nicolai Ivanovici fiul DANILOV Lidia Ivanovna fiica 2. total Şeful Grupei operative Sublocotenent al securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. Numele. GHIDICI-BARANCIAN Maria capul familiei 1915 –”– Alexeevna Total pe vagon: capi de familie 8 oameni 32 persoane. TABARAN Gheorghii Egorovici capul familiei TABARAN Elena Ivanovna soţia TABARAN Vladimir Gheorghievici fiul TABARAN Victor Gheorghievici fiul TABARAN Mihail Gheorghievici fiul fiica TABARAN maria Gheorghievici Total după listă: capi de familie 5 total oameni 29 persoane. DANILOV Savva Trofimovici capul familiei DANILOV efrosinia Danilovna soţia DANILOV Evghenia Savovna fiica DANILOV Ivan Savovici fiul DANILOV Nina Savovna fiica DANILOV Pavel Savovici fiul DANILOV Piotr Savovici fiul DANILOV Trofim Savovici fiul 4.

1910 –”– 1922 –”– 1924 –”– 1926 –”– 1928 –”– 1931 –”– Prenumele. CUŞNIR Benţion Iohanovici capul familiei 1890 –”– –”– Roza Şaevna soţia 1890 –”– –”– Sosea Benţionovna fiica 1923 –”– –”– Abram Benţionovici fiul 1921 –”– 7. BUMBAC Ivan Fiodorovici capul familiei 1909 –”– –”– Liubovi Ivanovna soţia 1921 –”– Total: capi de familie 10 num. d/o 1. Prenumele. Numele. Numele. 509078 Nr. Patronimicul . SOIBELIMAN Ruvin Victorovici capul familiei 1894 –”– –”– Sima Şaevna soţia 1907 –”– –”– Meer ruvinovici fiul 1929 –”– 6. de oameni 32 persoane. 358482 Nr. DUMBROV Stepan Gheorghievici capul familiei 1903 –”– ROZEVIŢ Domnica Nicolaevna soţia 1901 –”– DUMBROV Fiodor Stepanovici fiul 1928 –”– –”– Vasilii –”– –”– 1932 –”– 9. MOROR Pavel Stepanovici capul familiei 1889 –”– –”– Anastasia Vasilievna soţia 1895 –”– –”– Mihail Pavlovici fiul 1923 –”– –”– Boris Pavlovici –”– 1926 –”– –”– Leontii –”– –”– 1930 –”– 8. Patronimicul BOXA Stepan Zaharovici –”– Varvara Alexandrovna –”– Grigorii Stepanovici –”– Efrosinia –”– –”– Anna –”– –”– Prascovia –”– –”– Nicolai –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica –”– –”– fiul Anul naşterii 1897 a. d/o 1.n.n. EROFEEV Pavel Alexandrovici capul familiei 1912 –”– –”– Evghenia Fomicina soţia 1911 –”– 4. Şeful grupei operative мл. ALBOT Piotr Gheorghievici capul familiei 1900 –”– –”– Eleonora Vladimirovna soţia 1892 –”– 10.Şeful Grupei Operative мл. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. Relaţia de Anul naşterii rudenie FIHMAN Godel Moiseevici capul familiei 1884 a. CURNOS Srul Faivişevici capul familiei 1910 –”– –”– Haica Crulevna soţia 1912 –”– –”– Abram Srulevici fiul 1937 –”– 5. CARLOTEANU Boris Dmitrievici capul familiei 1903 –”– –”– Anna Davâdovna soţia 1908 –”– –”– Svetlana Borisovna fiica 1930 –”– 3. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. –”– Rebeca Iosifovna soţia 1883 –”– 2.

5.n. . Prenumele.–”– Evdochia –”– fiica 1935 –”– –”– Tatiana –”– –”– 1939 –”– 2. 4. 1900 –”– 1923 –”– 1926 –”– 1879 –”– 1916 –”– 1881 –”– 1881 –”– 1909 –”– 1897 –”– 1924 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1931 –”– 1933 –”– 1890 –”– 1898 –”– 1890 –”– 1890 –”– 1924 –”– 2. Şeful grupei operative мл. CUPARENCO Alexandr Fiodorovici capul familiei 1885 –”– –”– Olga Vasilievna soţia 1894 –”– –”– Valentina Alexandrovna fiica 1923 –”– –”– Leonora –”– –”– 1925 –”– –”– Ludmila –”– –”– 1929 –”– –”– Fiodor –”– fiul 1933 –”– 3. 3. 429716 Nr. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. BOXAN Filip Anufrievici capul familiei 1899 –”– –”– Natalia Ivanovna soţia 1899 –”– –”– Pavel Filipovici fiul 1924 –”– –”– Vasilii –”– –”– 1931 –”– –”– Larisa –”– fiica 1936 –”– 4. Numele. NEGRU Pantelei Ivanovici capul familiei 1886 –”– –”– Irina Antonovna soţia 1886 –”– –”– Nichifor Panteleevici fiul 1921 –”– –”– Anna –”– fiica 1920 –”– –”– Maria –”– –”– 1927 –”– Total pe vagon: capi de familie 6 total persoane: 29 de oameni. Patronimicul GRINBLAT Moisei Ianchelevici –”– Beila Abramovna –”– Fanea Moiseevna –”– Abram Moiseevici FIŞMAN Binea Şmulevici –”– Tuba Benimovna GUDELMAN Moisei Leibovici –”– Frima Abramovna –”– leva Moiseevici BUGAI Parascovia Gheorghievna –”– Mihail Ivanovici –”– Ecaterina Ivanovna –”– Elena Ivanovna –”– MariaIvanovna –”– Vasilii Ivanovici –”– Nicolai –”– –”– Piotr –”– VATANU Dmitrii Antonovici –”– Vera Stepanovna PESLAR Andrei Ivanovici –”– Pelagheia Eftievna –”– Parascovia Andreevna Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiica fiul capul familiei fiica capul familiei soţia fiul capul familiei fiul fiica fiica –”– fiul –”– –”– capul familiei soţia capul familiei soţia fiica Anul naşterii 1898 a. d/o 1. ŢIMBALARI Gheorghii Fiodorovici capul familiei 1893 –”– –”– Evghenia vasilievna soţia 1898 –”– –”– Gheorghii Gheorghievici fiul 1927 –”– –”– Iona –”– fiica 1937 –”– 5. 6.

12. 4. . d/o 1. Numele. 11. Prenumele. 6. Patronimicul DINERI Boris Semionovici –”– Pesea Haimovna –”– Esfia Borisovna LUNGA Vasilii Gheorghievici –”– Etea peisohovna PINCEA Gherş Moiseevici –”– Ghitlea Nohimovna –”– Nehemii Gherşcovici –”– Fiul Moişa –”– DORFMAN Iancheli Nuhomovici DORFMAN Motea Nohimovici –”– Beila Şmulevna –”– Nuţa Motelievici ZIŞBERMAN Motea Ianchelevici –”– Ţiupa Neihovna –”– Fenea Motalevna TRENCHELI Nuhim Srulevici –”– Bela Şlemovna –”– Moişa Nuhimovici –”– Sara Şmulevna ŞVARŢMAN zelm Ovşevici –”– Peisea Ştabelevna –”– Moişa Ovşevici BOICO Boruh Ovşeevici –”– Liza Borisovna –”– Evghenia Boruhovna –”– Ovşei Leibovici ROCIŞTEIN Molca Haimovna ROZENBLAT Simca Şmilevici –”– Maria Volfovna –”– Fiul Vilii Simcovici KALINSKII Moisei Meerovici –”– Sonea Abramovna –”– Mina Moiseevna CUŞNIR Zisea Volfovna KALINSKII Abram Moiseevici ZIBENBERG Moişa Melcovici –”– Ţilea Naftulovna –”– Zina Moişovna –”– Manea –”– –”– Eva –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiica capul familiei soţia capul familiei soţia fiul fiul capul familiei capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia fiul nora fiul soţia fiului fiul capul familiei soţia fiica tatăl soţia capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica теща fiul capul familiei soţia fiica –”– –”– Anul naşterii 1884 a.–”– Fiodor –”– fiul 1924 –”– –”– Maria Andreevna fiica 1928 –”– Total pe vagon capi de familie 6 total persoane 24 de oameni. 7. 9. 8. 3. 10. Şeful grupei operative мл. 1892 –”– 1924 –”– 1895 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1901 –”– 1922 –”– 1923 –”– 1896 –”– 1894 –”– 1898 –”– 1928 –”– 1890 –”– 1890 –”– 1925 –”– 1873 –”– 1879 –”– 1906 –”– 1911 –”– /soţia 1902 –”– 1802 –”– 1931 –”– 1896 –”– 1902 –”– 1928 –”– 1868 –”– 1871 –”– 1889 –”– 1898 –”– 1931 –”– 1906 –”– 1913 –”– 1936 –”– 1888 –”– 9 luni 1899 –”– 1915 –”– 1937 –”– 1929 –”– 1937 –”– 2. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul 699086 Nr. 5.n.

540100 Nr. 2. 6. Patronimicul GREC Ivan Fiodorovici –”– Elena Gheorghievna COGAN Iosif Hailovici –”– Ronea Marcovna –”– David Iosifovici –”– Gherş Iosifovici –”– Dora Iosifovna –”– Marc –”– PRIPA Ivan Gheorghievici –”– Maria Fiodorovna –”– Valentin Ivanovici BURLACU Dmitrii Vasilievici –”– Anna Parfirievna –”– Constantin Dmitrievici FETESCU Dmitrii Ivanovici –”– Teodosia Grigorievna –”– Lucheria Dmitrievna ŞALARI Vasilii Ivanovici –”– Domnica Grigorievna –”– Piotr Vasilievici –”– Nina –”– –”– Liubovi –”– –”– Didina –”– BRICEAG Dmitrii Ivanovici –”– Ionna leonovna –”– Ivan Dmitrievici –”– Leon –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia capul familiei soţia fiul –”– fiica fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia fiul fiica –”– –”– capul familiei soţia fiul –”– Anul naşterii 1907 a. VARSOVSCHII David Aronovici capul familiei 1905 a. –”– Sonea Haimovna soţia 1900 –”– –”– Abram Davidovici fiul 1936 –”– –”– Leva –”– –”– 1941 –”– 14.13. . 1907 –”– 1897 –”– 1907 –”– 1920 –”– 1922 –”– 1926 –”– 1936 –”– 1904 –”– 1910 –”– 1929 –”– 1908 –”– 1909 –”– 1935 –”– 1902 –”– 1913 –”– 1935 –”– 1902 –”– 1902 –”– 1927 –”– 1928 –”– 1934 –”– 1941 –”– 1891 –”– 1894 –”– 1921 –”– 1924 –”– 3. VASILATI Dmitiri Mihailovici capul familiei 1911 –”– –”– Rahilea Anufrievna soţia 1917 –”– –”– Cristofor Dmitrievici fiul 1940 –”– Total după listă: capi de familie ……16 total persoane în vagon 57 de oameni.n. 4. 7.n. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista persoanelor deportate din vagonul nr. Numele. Prenumele. ZIBIC Afanasii Antonovici capul familiei 1890 –”– –”– Maria Ivanovna soţia 1892 –”– –”– Victor Afanasievici fiul 1923 –”– –”– Dmitrii –”– –”– 1925 –”– –”– Nadejda –”– fiica 1927 –”– –”– Natalia –”– 1931 –”– 15. ZIBIC Fiodor Afanasievici capul familiei 1911 –”– –”– Evghenia Ilievna soţia 1916 –”– –”– Coca Fiodorovna fiica 1937 –”– –”– Tamara –”– –”– 1941 –”– 16. Şeful grupei operative мл. d/o 1. 5.

Total pe listă: capi de familie 7.435414 Nr. Numele. Şeful grupei operative мл. 4. 5. 3.n. total persoane – 33 . лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ . лейтенант securităţii de stat 8. Patronimicul CECUŞIN Matvei Artamonovici –”– Capitalina Fiodorovna –”– Fedosii Macheevici –”– Danil Matveevici –”– Ivan –”– –”– Anna macheevna DUBOZICOV Firsa Fonentovici –”– Maria Ivanovna –”– Matriona Firsovna –”– Artiom –”– –”– Axenia –”– –”– Isai –”– –”– Evdochia –”– –”– Irina –”– ROMAŞCO Gheorghii Stepanovici –”– Ecaterina Ivanovna –”– Mihail Gheorghievici –”– Ivan Gheorghievici –”– Maria –”– –”– Clavdia –”– –”– Larisa –”– MUNTEAN Constantin Fiodorovici –”– Erina Mihailovna –”– Ecaterina Constantinovna –”– Serghei –”– ROZENBLUM Sender Nuhimovici –”– Elca haimovna –”– Nusim Senderovici ROZENBLUM Şulim Srulevici –”– Maria Moiseevna HANŢIS Abram Haimovici –”– Cheisea Mordcovna –”– Iosif Abramovici Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul –”– –”– fiica capul familiei soţia fiica fiul fiica fiul fiica –”– capul familiei soţia fiul fiul fiica –”– –”– capul familiei soţia fiica fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia capul familiei soţia fiul Anul naşterii 1882 a. fiica capul familiei soţia fiul –”– 1928 –”– 1893 –”– 1892 –”– 1923 –”– 1924 –”– semnătura /ZAŢEPIN/ Lista persoanelor deportate din vagonul nr. 7. 6. 1886 –”– 1924 –”– 1924 –”– 1929 –”– 1934 –”– 1898 –”– 1891 –”– 1929 –”– 1921 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1929 –”– 1940 –”– 1900 –”– 1903 –”– 1924 –”– 1926 –”– 1928 –”– 1934 –”– 1936 –”– 1880 –”– 1884 –”– 1919 –”– 1941 –”– 1898 –”– 1903 –”– 1927 –”– 1884 –”– 1892 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1926 –”– 2.–”– Maria Dmitrievna TCACI Ivan Dmitrievici –”– Anna Ivanovna –”– Constantin Ivanovici –”– Gheorghii Ivanovici Total: capi de familie 8 total persoane 32 de oameni Şeful grupei operative мл. Prenumele. d/o 1.

Prenumele.* (numărul eşalonului lipseşte)… Nr. Prenumele. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ (numărul vagonului indescifrabil) Nr. 5. Numele. –”– Alexandra Andreevna soţia 1896 –”– –”– Elena Constantinovna fiica 1931 –”– –”– Vasilii Constantinovici fiul 1927 –”– 2.Lista persoanelor deportate din vagonul nr. 2. 3. d/o 1. PRECHIL Daria Procopievna capul familiei 1900 –”– –”– Maria Dmitrievna fiica 1922 –”– –”– Ecaterina –”– –”– 1925 –”– –”– Leonid Dmitrievici fiul 1933 –”– 5. RUSSU Gheorghii Mihailovici capul familiei 1882 –”– –”– Domnica Nicolaevna soţia 1884 –”– –”– Ivan Gheorghievici fiul 1926 –”– 4. SECRIER Nicolai Ivanovici capul familiei 1901 –”– –”– Anna Fiodorovna soţia 1904 –”– –”– Vladimir Nicolaevici fiul 1923 –”– –”– Serghei Nicolaevici –”– 1925 –”– –”– Maria Nicolaevna fiica 1927 –”– Total: capi de familie 5 Numărul total de persoane 21 de oameni Şeful Grupei operative мл.n. BUZULEAN Constantin Vasilievici capul familiei 1893 a.n. 7. 4. 6. 517462 eşalonul nr. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii d/o rudenie 1. SARAJIA Gheorghii Gheorghievici capul familiei 1895 –”– –”– Sofia Nicolaevna soţia 1898 –”– –”– Ivan Gheorghievici fiul 1928 –”– –”– Nadejda Gheorghievna fiica 1922 –”– –”– Maria Ivanovna mama 1865 –”– 3. Numele. 1905 –”– 1929 –”– 1933 –”– 1914 –”– 1937 –”– 1941 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1910 –”– 1920 –”– 1938 –”– 1865 –”– 1914 –”– 1923 –”– 2. . Patronimicul MISTER Mordco Marcovici –”– Haba Moiseevna –”– Iosif Mordcovici –”– Elizaveta LUSAHANOVICI Maria Ivanovna –”– Elizaveta Ivanovna –”– Dmitrii –”– STANCOVSCHII Vladimir Ivanovici –”– Olga Leontievna OALRU deonisii Dmitrievici –”– Domnica Gheorghievna GHEMBOVSCHII Victor Alexandrovici –”– Elena Ivanovna –”– tatiana Victorovna –”– Alexandra Ivanovna ANASTOSOS Anastasia Constantinovna SCRIPCARU Vera Fiodorovna Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica capul familiei fiica fiul capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia fiica mama capul familiei –”– Anul naşterii 1898 a.

VASSERMAN Etla Şolcovna –”– 10. Patronimicul Relaţia de rudenie capul familiei soţia capul familiei soţia fiul –”– capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica fiul –”– capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul fiica fiul fiica –”– Anul naşterii 1883 a. IVANOV Nichifor Vladimirovici –”– Maria Nicolaevna –”– Tamara Vladimirovna –”– Anatolii Vladimirovici –”– Leonid Vladimirovici 7. Prenumele. SURDU Zaharii Fiodorovici –”– 13. GRABOVSCHII Dmitrii Timofeevici –”– 14. ŞMERELIHES Makler Davâdovna –”– 11. d/o 1.____ Nr. Numele. 1886 –”– 1880 –”– 1883 –”– 1919 –”– 1930 –”– 1896 –”– 1912 –”– 1933 –”– 1882 –”– 1916 –”– 1934 –”– 1866 –”– 1872 –”– 1913 –”– 1901 –”– 1902 –”– 1922 –”– 1923 –”– 1928 –”– 1892 –”– 1889 –”– 1919 –”– 1897 –”– 1896 –”– 1925 –”– 1930 –”– 1931 –”– 1934 –”– 1939 –”– COLBASIUC Ivan Nicolaevici –”– Elena Grigorievna 2. SURDU Ivan Fiodorovici –”– 12. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ . лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ 1907 –”– 1923 –”– 1918 –”– 1910 –”– 1913 –”– 1922 –”– 1907 –”– 14. AKKERMAN Iancheli Abramovici –”– Reiza Moşcovna –”– Gherş Ianchelevici –”– Avrum –”– 3.n.8. UCIMENSCAIA Sara Zuzevna –”– 9. FUSU Vasilii Constantinovici –”– Natalia Ivanovna –”– Fiodor Vasilievici –”– Maria Vasilievna –”– Gheorghii Vasilievici –”– Elena Vasilievna –”– Anna Vasilievna Total pe vagon: capi de familie ……………… 8 total persoane ……………30 de oameni Şeful grupei operative мл. 479808 eşalonul nr. FILIP Mihail Agapievici –”– Tamara Semionovna –”– Mihail Mihailovici 5. Lista persoanelor deportate din vagonul nr. ŞEVCIUC Nichifor Macarovici –”– Evghenia Stepanovna –”– Aristiii Nichiforovici 4. GAŞINOV Nichifor Grigorievici –”– Victoria Constantinovna –”– Ivan Nichiforovici 6. FIŞLER Ianco Moşcovici –”– Sura Naftulovna –”– Sender Ianchelevici 8. PAVLIUC Maria Ivanovna –”– Total membri de familie: 14 persoane în vagon 23 de oameni Şeful grupei operative мл.

Lista pentru vagonul nr. Şeful grupei operative Sublocotenent al securităţii de stat semnătura mama soţiei /ZAŢEPIN/ Nr.n. Numele. Prenumele. 471270 eşalonul nr. d/o 1. VINTU Andrei Leontievici –”– Iona Gheorghievna –”– Anastasia Andreevna –”– Parascovia Andreevna –”– Gheorghii –”– –”– Tatiana –”– –”– Piotr –”– –”– Serghei –”– 4. –”– Ghitlea Zeidovna soţia 1890 –”– –”– Azic Ianchelevici fiul 1920 –”– –”– Ruhlea Ianchelevna fiica 1922 –”– BEREZIN David Meerovici capul familiei 1882 –”– –”– Sosea Aizicovna soţia 1895 –”– . ALEXANDROV Alexandr Zinovievici –”– ŞEVCENCO Xenia Iacov.. Lista persoanelor deportate din vagonul nr. RUSSU Ivan Vasilievici –”– Ecaterina Gavrilovna –”– Maria Ivanovna –”– Constantin Ivanovici –”– Ivan Ivanovici –”– Leonid Ivanovici 3. –”– Vitalii Alexandrovici –”– Gheorghii Alexandrovici –”– Oleg –”– ŞEVCENCO Maria Chirilovna Total pe listă: capi de familie 5 total persoane: 33 de oameni. 1890 –”– 1923 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1932 –”– 1900 –”– 1908 –”– 1921 –”– 1925 –”– 1936 –”– 1938 –”– 1900 –”– 1905 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1932 –”– 1934 –”– 1938 –”– 1940 –”– 1895 –”– 1900 –”– 1921 –”– 1927 –”– 1924 –”– 1936 –”– 1940 –”– 1886 –”– 1905 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1935 –”– 1869 –”– RUSNAC Ivan Fiodorovici –”– Domnica Matveevna –”– Mihail Ivanovici –”– Alexandra –”– –”– Emilia –”– –”– Fiodor –”– 2. 606973 Nr. 2. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii rudenie BEREZIN Iancheli Aizicovici capul familiei 1892 a. Prenumele. d/o 1. Patronimicul Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica –”– fiul capul familiei soţia fiica fiul fiul –”– capul familiei soţia fiica –”– fiul fiica fiul –”– capul familiei soţia fiica fiul –”– fiica fiul capul familiei soţia fiul –”– –”– soacra Anul naşterii 1888 a.n. Numele. CATARJI Şimon Abramovici –”– Rahili Ianchelevna –”– Sonea Şimonovna –”– Tulic Şimonovici –”– Abram –”– –”– Nina –”– –”– David –”– 5.

Niremberg Nahma-Leib Haim Şmulevici 8. –”– Inda Davidovna GHENDELMAN Volf Marcovici –”– Leiba Haimovna –”– Motoli Volfovici GRIŞMUN Iancheli Meerovici –”– Perla Moiseevna –”– Pusea ianchelevna BARAC Isac Pincovici –”– Esfir Uşerovna MARMOR Boris Vladimirovici –”– Anna Andreevna ŢENTI Ivan Gheorghievici –”– Ecaterina Fiodorovna DANILOV Ivan Gheorghievici –”– Ecaterina Fiodorovna fiica capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia 1924 –”– 1896 –”– 1894 –”– 1919 –”– 1899 –”– 1899 –”– 1932 –”– 1878 –”– 1897 –”– 1890 –”– 1897 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1898 –”– Total: capi de familie 8 total persoane 22 de oameni Şeful grupei operative мл. лейтенант securităţii de stat semnătura AMAI RM. Salter Kapel Mendelevici 4. 4. 148-160 /ZAŢEPIN/ №117 LISTA CAPILOR FAMILIILOR DEPORTAŢI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 14 iunie 1941 LISTA dosarelor persoanelor deportate. Batelman Nuta Beniaminovici . întocmită de Secţia raională Călăraşi a NKGB 1. Fond. Fihman Şlema Volfovici 5. Niremberg Ber Nahman Leibovici 9.3. Abramovici Haim Nuhimovici 2. 8. Zilinschi Leonti Vladimirivici 7. inv. 1. Galperin Meer Şmulevici 3. 6. 7. Sirota Srul Iosifovici 11. l. f. 1. Fridman Leib Şlemovici 6. Krivopisk Volf Şaevici 10. 19. 5.

Ceban Trifan Iachimovici 29. Profis Leib Moşkovici 22. Teofanidi Ion Efimovici 21. Romanenco Roman Gheorghievici/dosarul se află în Secţia raională NKGB RSSM 34. Perşin Vasili Romanovici 24. Kogan Beniamin Leibovici 16. Lerner Iţik Nesenovici 23. Bronştein Moişe Gheinihovici 15. Regheşter Iankel Ihilevici 19. Zolotcova Gratina Haritonovna/ soţul reţinut de Secţia raională Corneşti al NKGB 35. Cucu Mihail Ivanovici . Smarcaciuc Filip vasilievici 31. Kogan Lazar Davidovici 14. Grinberg Gherş Lazarevici 28.Bronştein Gheinik Iţkovici 17. Arhip Ion Fiodorovici 36.12. ..Culicovschi Nicolai Leontievici 30.Racovschi Antonina Pavlovna 27. Soţki Idel Ihilevici 13. Faier Mihail Alterovici: 25. Başerling Gherş Leibovici 33. Sultan Iţik Mordkovici 18. Iosilevici Elik Mordkovici 26. Krasnoşenski Iosif Zamvelovici 32. Luft Abram Iosifovici 20. .

Stratan Constantin Vasilievici 42. Bragoi Grigore Ivanovici 49. inclusiv. Kraşevski. Lungu Constantin Petrovici 46. Seu Vasile Gheorghievici 38. Coţufan Mihail Isaevici 45. Klimenko şi comandantul companiei a aceluiaşi batalion. o sută optzeci şi şase de persoane expulzate din raza RSS Moldoveneşti. Acest proces verbal consemnează predarea de către cel de-al doilea şi primirea de către primul a 186 de deţinuţi. Amaria Toma Nicolaevici 39. locţiitorul comandantului batalionului 129 a unităţilor de escortă a NKVD. Fond 19. AMAI RM. locotenentul superior t. d. Şlafman Aizik Iankelevici 43.37. Negru ştefan Fiodorovici 40. Cafegiu Constantin Ivanovici Seful Secţiei raionale Călăraşi ai NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura) /Kozlov/ 14/6-41 A PRIMIT: Şeful escortei (semnătura) /Fescenko 15/6/-41 A TRANSMIS: Împuternicitul operativ al Secţiei raionale Călăraşi aai NKGB (semnătura) /Matveev/ . f. subsemnaţii. Ciumaş Zaharie ivanovici 50. vasiliev Nichita Lazarevici 41. CARE URMAU A FI EXPEDIATE ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 15 iunie 1941 PROCES VERBAL 15 iunie 1941. Gaitan Radion Ivanovici 51. Zame Alexei Ivanovici 47. inv. Ghulpe Alexandru Vasilievici 48.2. Capitan Vasilii Vasilievici 44. 1. trei femei. 100-102 № 118 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 186 DE PERSOANE. . comisar t.

drept care a fost întocmit acest act. Comandantul eşalonului № 206 locotenent al securităţii statului ( semnătura) 2. 1. AMAI RM. Fond 19. 5. f. vagonului 1. tov. d. Nr d/o 1.Alăturate 186 (o sută optzeci şi şase de dosare). prin care primii doi au predat. 1. Fond 19. 57 № 120 LISTA PERSOANELOR DIN EŞALONUL № 206 DEPORTATE ÎN CAZAHSTANUL DE SUD [fără dată] Comandantul eşalonului № 206 (Sajenov) reg. Numele. locotenental Securităţii statului. comendantul eşalonului № 206. DEPORTATE ÎN REGIUNEA CAZAHSTANULUI DE SUD 28 iunie 1941 PROCES VERBAL anul 1941 ziua 28 st. şeful eşalonului № 206 sublocotenent Jelecov. Drept care a fost întocmit acest proces verbal în 3 exemplare. şeful Secţiei Raionale NKVD Chirov sergent al Securităţii statului Cucimbaev U. Patronimicul MANULIS Serga Moiseevna ŞNOLI Chiilea Mordcovna ŞNOLI Bela Samuilovna ŞNOLI Mordco Samuilovici ŞNOLI Meer Samuilovici Anul naşterii 1885 1897 1922 1925 1932 Relaţia de rudenie soţia soţia fiica fiul fiul . 3. 1. inv. Împuternicitul operativ ( semnătura) AMAI RM. inv. Prenumele. Sajenov. 175 № 119 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 186 DE PERSOANE. f. A predat Kraşevski A primit Klimenko Copia este autentificată Comandantul eşalonului (semnătura indescifrabilă) . Direcţiei miliţiei a NKVD pentru regiunea Cazahstanului de Sud. Şeful SR NKVD ( semnătura) 4. d. sergent s/s Zeablicov. 2. şi împuternicitul.2. Şeful eşalonului ( semnătura) 3. Sâr-Daria Subsemnaţii. precum şi prezenţa acestora conform listelor pentru fiecare vagon în număr de 824 de persoane. 4. iar următorii doi au primit dosarele evacuaţilor (exilaţilor) în număr de 380 «trei sute optzeci» şi lista pentru 824 de persoane. Cazahstanul de Sud LISTA PERSOANELOR CE URMEAZĂ A FI DEPORTATE din RSSM Nr. am întocmit prezentul act. 1.

11. 13. 12. 11. 8. 14. vagonului 2. Patronimicul ŞEHTER Ruhlea Moiseevna ŞEHTER Sruli Zisovici (deasupra numelui mic scris cu creionul: Софья 3. 4. 6. 20. 18. 15. 15. 7. 10. d/o 1. 9. 7. 21. 13. 14. Prenumele. 2. BRONŞTEIN Haia Isaacovna BRONŞTEIN Moisei Froimovici CONUNOVA Tatiana Alexeevna CONUNOVA Olga ALexeevna LUJANSCAIA Natalia Vasilievna LUJANSCHII Vladimir Nicolaevici LUJANSCAIA Olga Nicolaevna CRUPENSCAIA Sofia Dmitrievna CRUPENSCAIA Smaragda Dmirievna APOSTOLI Larisa Alexandrovna APOSTOLI Galina Victorovna APOSTOLI Evghenii Victorovici NIŢCANSCAIA Sara Haimovna NIŢCANSCHII Moişa Meerovici HARMANSCAIA Elena Efimovna HARMANSCAIA Larisa Gheorghievna 1895 1923 1890 1924 1895 1919 1922 1876 1870 1902 1934 1935 1906 1938 1893 1919 soţia fiul mama fiica soţia fiul fiica mama sora soţiai soţia fiica Fiul Soţia Fiul Soţia Fiica Predat: ( semnătura indescifrabilă) Primit: Nr.6. Numele. 19. ŞPAPER Maria Gherşovna ŞPAPER Etea Gherşovna GHEORGHIU Efrosinia Evstratievna GHEORGHIU Ludmila Ivanovna PANUŞ Sofia Ivanovna 1922 1923 55 лет 1913 1915 fiica fiica soţia fiica soţia . 16. 8. 17. 5. 16. 9. MARCIUC Olga Ivanovna ŞTAPER Niunea Şmulevna (deasupra 1921 1921 soţia soţia (scris cu creionul: şi 1917 1902 1931 1908 1935 1933 1913 Fiul Soţia Fiul Soţia Fiul fiul soţia Anul naşterii 58 лет 1914 Relaţia de rudenie Soţia fiul patronimicului scris cu creion: Şulimovna) 12. Nr. ŞEHTER Miheli Zisovici RUŞCEVSCAIA Anna Constantinovna RUŞCEVSCHII Valerii Mihailovici GHERMANOVSCAIA Soia Mordcovna GHERMANOVSCHII Efim Moiseevici GHERMANOVSCHII Iacov Moiseevici TCACI Fritina Ionovna Margunova) 10.

17. 6. 20. PANUŞ Igor Victorovici CUCURUZA Natalia Ivanovna GHERMANSCHII (Nou-născut. Nr d/o 1. vagonului 4. 8. 7. 14. vagonului Vagonul nr. 10. 17. 3. Prenumele. Patronimicul OHANOVA Maria Iacovlevna LERNER Peisa Ruhlevna LERNER Roza Iulievna LERNER Izea Elievici PERESUNICO Efimia Filipovna PERESUNICO Maria Macarovna ZUBOVA Vera Vladimirovna (în dreptul numelui cu creionul: Chiropulo I. Predat: Primit: Nr. 18. 5. Patronimicul CARLIC-LEVINZON Estra-Leea Iosifovna CARLIC-LEVINZON David Elizarovici POLTAVŢEVA Evdochia Nichitovna POLTAVŢEVA Olga Nichitovna MIRZOHANOVA Eta Franţevna ELIŞIS Liuba Davidovna ELIŞIS David Isarovici CUCIUC Sora Volfovna GAPONOVA Evghenia Vladimirovna FURĂR Ghita Moiseevna FURĂR Zina Peisahovna CHIRILOVICI Olga Ivanovna BRADUCEAN Sofia Ivanovna BADUCEAN Alexandr Vladimirovici BADUCEAN Nadejda Vladimirovna BADUCEAN Sofia Vladimirovna CUŞNER Ruhlea Haimovna CUŞNER Efraim Abramovici CUŞNER Volf Abramovici STOIANOVA Maria Mihailovna STOIANOV Nicolai Mihailovici PRIVALOVA Parascovia Venedictovna Anul naşterii 1893 1921 1920 1924 1894 1908 1937 1888 1897 1911 1936 1905 1898 1924 1928 1930 1880 1922 1924 1876 1894 1885 Relaţia de rudenie soţia fiul celibatară celibatară soţia soţia fiul soacră soţia celibatară fiica celibatară soţia fiul fiica fiica capul familiei fiul fiul soţia fiul soţia Predat: (semnătura indescifrabilă) Primit: Nr. 6. 21. 2. 13.) în eşalon 1940 1879 fiul soţia (semnătura indescifrabilă) Prenumele. 18. Numele. 19. 4. 7. 5 Nr d/o 1. 9. 15. 2. 4. 19. 3.) Anul naşterii 1886 80 ani (1861) 37 (1905) 8 ani (1933) 1906 1936 1900 Relaţia de rudenie soră mama soţia fiul soţia fiica soţia . Numele. 16. 22. 11. 12.C. 5.

Patronimicul TIMOŞENCO Irina Ivanovna EIDELMAN Sarra Pavlovna CLOCHIŞER Riva Elievna CLOCHIŞER Jenea Borisovna ERAMEAN Vartui Ardajesovna ( în dreptul numelui cu creionul: к с. BROVAR Reizea Evelevna VELICICO Pelagheia Nichitovna VELICICO Nina Mihailovna VELICICO Alexandra Mihailovna VELICICO Raisa Mihailovna VELICICO Vasilii Mihailovici OIZGHELD Udlea Şmulievna (în dreptul numelui cu creionul: arest. 3. 18. 2. 14. 16. 14. 13. vagonului Vagonul nr. 19. 4. 7.) CHIROPULO Olga COnstantinovna CHIROPULO Elena Ilarionovna LOPUŞNER Maria Gherşovna IOACHIM Liubovi Cuziminicina (în dreptul numelui cu creionul: Ianculov) PROCOPEŢ Ghenea Mendelevna ŞUSTERMAN Ruhlea Moşcovna BALAMEZ Maria Ivanovna ERHAN Sofia Antonovna POPOVICI Elena Luchinicina (în dreptul numelui cu creionul: Ohan) BOGDASAROVA Maria Carpovna Prenumele. 5. 10. OIZGHELD Rahili Isaacovna (în dreptul numelui cu creionul: arest. 6 Nr. 18. 17. 8. 10. 9. Numele.) 20. 15. 1884 1887 1867 1882 Anul naşterii 1885 1908 1903 1927 1928 mama mama fiica soţia soţia fiica soţia soţia soţia capul familiei capul familiei mama Relaţia de rudenie soţia soţia soţia fiica fiica 6. 21. Zaharean) 1874 84 ani (1857) 60 (1881) 44 (1897) 1913 1911 57 ani (1884) 70 ani. RODINA Parascovia Ivanovna ORTENBERG Eva Simhovna ORTENBERG Simha Şimanovici ORTENBERG Gherş Simonovici ORTENBERG Zlata Moiseevna CNIGOVAN Natalia Fiodorovna (în dreptul 1899 1901 1931 1937 1873 1903 soţia soţia fiul fiul mama soţia numelui cu creionul: Bejenar) 12.) 19. ZUBOVA Evghenia Ilinicina CHIROPULO Victoria Nicolaevna (în dreptul numelui cu creionul: Chiropulo A. 12. d/o 1. 1981 57 ani. 9. 15. Nr. 17. MANUILOVA Tatiana Carlovna EPŞTEIN Anna Efimovna CLOCHIŞNER Boris Abramovici 1881 1874 1901 soţia soţia capul familiei 1921 fiica 1886 1897 1922 1930 1934 1937 1899 soţia soţia fiica fiica fiica fiul soţia .C. 11.8. 16. 13. 22. 11.

14. 13. d/o 1. Numele. 11. 18. 25. 8. 26. 6. (1924) 1910 23 ani. d/o 1. 12. (1893) 17 ani. 6. 7. 4.23. 8. (1896) 48 ani. 7. 7 Nr. (1873) 45 ani. 15. 24. Numele. Nr. CLOCHIŞNER Clra Borisovna ERAMEAN Tacui Zaharovna BEJENARU Nichita Nicolaevici EPŞTEIN Moisei Froimovici Prenumele. 3. 16. 2. 5. 10. Patronimicul CHIRILENCO Beila Elievna DAVIDOVA Ciarna Gherşovna CALMAŢUI Ana Zaharovna MARIANCENCO Irina Lvovna COVALI Larisa Ivanovna STRAHILEVICI Iosif Aronovici STRAHILEVICI Berc Aronovici COIFMAN Beniamin Isaacovici POPOVA Evghenia Alexandrovna CEBANOVA Pelagheia Timofeevna 1930 1901 1910 1874 Anul naşterii 1892 1896 1925 1920 1926 1900 1927 1904 1930 1892 1930 43 г. Patronimicul PETRESCO Anastasia Andreevna FRAIMOVICI Riva Haschelevna FRAIMOVICI Haţchil Aizicovici FRAIMOVICI Roza Aizicovna FRAIMOVICI Leea Aizicovna AVERBUH Malca Simcovna AVERBUH Nina Şmulievna ŞNAIDER Freida Iacovlevna ŞNAIDER Mordco Pinhusovici ŞPIR Sofia Izrailevna ŞPIR Tamara Isaacovna BARATINSCAIA Ana Nicolaevna BARATINSCAIA Zinaida Constantinovna BARATINSCHII Constantin Constantinovici BARATINSCHII Boris Constantinovici BARATINSCHII Victor Constantinovici BARATINSCHII Leonid Constantinovici DONCEVA Elena Nicolaevna CRAEVA Sultana Nicolaevna GHISEFINER Ana Srulevna Prenumele. 19. 2. 5. vagonului Vagonul nr. 1924 1926 1928 1930 1939 1893 1871 1863 Anul naşterii 55 ani. Nr vagonului Vagonul nr. 9. 4. 20. 8 Nr. 9. (1919) 3 ani. 3. 10. (1939) 1885 1914 fiica capul familiei capul familiei capul familiei Relaţia de rudenie celibatară soţia fiul fiica fiica soţia fiica soţia fiul soţia fiica soţia fiica fiul fiul fiul fiul soţia mătuşă mama Relaţia de rudenie soţia soţia soţia soţia fiica fiul fiul fiul soţia soţia . 17. (1886) 68 ani.

11. CEBANOVA Ana Nichiforovna 2 săptă-mâni (1941) fiica 12. COVALI Olga Nicolaevna COIFMAN Reizea Aronovna ŢEPRUŞ Ţevia Ovşeevna (în dreptul numelui cu creionul: Strahilevici) 1891 1908 1895 capul familiei capul familiei capul familiei Nr. Patronimicul ŞOR Rivca Elievna PETRICOVA Claudia Iacovlevna (în dreptul numelui cu creionul: Başchirova) Anul naşterii 1896 1906 Relaţia de rudenie soţia celibatară 3. 9. 5. vagonului Vagonul nr. 6. 10 Nr. Numele. 7. d/o 1. 18. 3. 13. 8. 2. 6. 19. 7. 5. ZILBERMAN Clara Iacovlevna ZILBERMAN Iosif Alexandrovici BERŞADSCAIA Golda Haimovna BERŞADSCHII Gherş Moiseevici BERŞADSCHII Ilie Moiseevici FRENCHELI Şeiva Haimovna FRENCHELI Suzana Borisovna FRENCHELI Marcel Borisovici FRENCHELI Polea Alterovna ROMANENCO Feodora Efteevna ROMANENCO Ilia Semionovici ROMANENCO Ana Semionovna ROMANENCO Vasilisa Semionovna BAŞCHIROVA Alexandra Nicolaevna ATAŢCAIA Sima Abramovna FRENCHELI Haim Avşeeviciч 1870 1907 1893 1924 1928 1909 1935 1937 1888 1917 1936 1937 1939 1922 1865 1878 soţia fiul soţia fiul fiul soţia fiica fiul soţia soţia fiul fiica fiica capul familiei capul familiei capul familiei Nr. 9 Nr.11. 4. 14. 13. Prenumele. 2. 14. vagonului Vagonul nr. 17. Patronimicul CHESSELI Ghitlea Iacovlevna CHESSELI Iulii Rafailovici BAIUCANER Mindlea Leibovna BAIUCANER Aron Meerovici BACALEINIC Riva Aronovna HASELEVA Haia Moşcovna REILEŢ Maria Grigorievna Anul naşterii 1903 1929 1899 1928 1868 1871 1870 Relaţia de rudenie soţia fiul soţia fiul soacră soţia capul familiei . 10. 15. 16. Prenumele. d/o 1. 12. Numele. 4.

12 Nr. 5. 7. 8. не вып. 16. 8. 4. Numele. 11. Prenumele. d/o 1. MELNICENCO Victor Iacovlevici 1926 4. Nr. 2. 10. 6. 13. vagonului Vagonul nr. 14. d/o 1. 3. 14. 10. не вып.) fiul (scris cu creionul: карт. 6. FIHMAN Başeva Solomonovna BALAN Evghenia Ivanovna BALAN Alexei Grigorievici BALAN Leonid Grigorievici SEVASTIANOVA Maria Mihailovna BACALEINIC Maria Moiseevna ZAGORUICO Ana Ivanovna MANULIS Freda Apovna CUTOVAIA Elizaveta Elizarovna CUTOVAIA Tamara Sergheevna CUTOVOI Evghenii Sergheevici CUTOVOI Vladimir Sergheevici CUTOVAIA Ena Sergheevna 1883 1893 1919 1923 1887 1883 1888 1891 1905 1928 1931 1933 1935 Nr. Patronimicul CALIHMAN Şeiva Haimovna PUPCO Ita Moiseevna MARCUS Manea Grigorievna MARCUS Ţina Nuhimovna MARCUS Moisei Nuhimovici MEICLER Crenţea Gherşovna MEICLER Golda Srulievna MEICLER Leea Srulievna Anul naşterii 1883 1870 1900 1930 1933 1896 1921 1934 Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei soţia fiica fiul soţia fiica fiica . 5. 9. 15. vagonului Vagonul nr. HASELEV Iancheli Elevici CUZNEŢOVA Fevronia Vasilievna CUZNEŢOV Nicolai Mihailovici SAFRONOVICI Lidia Dmitrievna SAFRONOVICI Luchian Valerianovici REULEŢ Zinaida Ulianovna REULEŢ Raisa Borisovna 1868 1900 1930 1916 1940 1909 1934 capul familiei soţia fiul soţia fiul soţia fiica Prenumele. Patronimicul CUTOVOI Serghei Mihailovici MELNICENCO Evdochia Ivanovna Anul naşterii 1901 1907 Relaţia de rudenie capul familiei soţia (scris cu creionul: карт.) soţia soţia fiul fiul soţia soţia soţia soţia soţia fiica fiul fiul fiica 3. 11. 9. 13. Numele.8. 12. 2. 11 Nr. 7. 15. 12.

13. 2. 21. 9. 5. Numele. CAVUN Marfa Grigorievna SPECTOR Manea Moiseevna SPECTOR Ghenea Iacovlevna CIUNTU Olimpiada Danilovna CIUNTU Ghenadii Ivanovici VLASOVA Alexandra Iacovlevna VLASOVA Evghenia Pavlovna VLASOVA Gheorghii Pavlovici 1888 1888 1913 1897 1924 1885 1906 1909 soţia soţia fiica soţia fiul soţia fica fiul Nr. 12. PUPCO Şeiva Litmanovna PUPCO Şlema Abramovici PUPCO Dina Abramovna BEJANUŢA Evdochia Nicolaevna GOLDŞTEIN Leizer Duvidovici GOLDŞTEIN Liba Duvidovna SOLCAN Agafia rocofievna IGNATENCO Evghenia Cuziminicina PURCICA Anna Constantinovna PURCICA Ivan Gheorghievici PURCICA Fiodor Gheorghievici PURCICA Mihail Gheorghievici PURCICA Dmitrii Gheorghievici 1899 1923 1925 1878 1872 1877 1890 1910 1903 1931 1935 1940 1932 soţia fiul fiica soţia fratele sora soţia soţia soţia fiul fiul fiul fiul Prenumele. 14 Nr. 17. 14. d/o 1. 20. 19. 7. 13. vagonului Vagonul nr. Patronimicul UCITELI Udlrea Zelmanovna UCITELI Lzaa Boruhovna UCITELI Solomon Boruhovici ROBER Hova Ţudicovna ROBER Eleazer Ghersovici ROBER Alexandr Gherşovici ROBER Iacov Gherşovici GOLDENBERG Polea Alterovna SIGAL Şifra Neselevna (în dreptul numelui cu creionul: Milgrom) Anul naşterii 1900 1930 1931 1891 1916 1918 1920 1892 1890 Relaţia de rudenie soţia fiica fiul soţia fiul fiul fiul soţia soţia 10. 14. Nr. 18. 22. 2. Prenumele. 17. d/o 1. 11. vagonului Vagonul nr. 13 Nr. 16. 11. 15. 6. 16. 15.9. Numele. 4. 8. 3. 10. 12. Patronimicul ŢURCAN Ivan Vasilievici ŢURCAN Maria Nicolaevna Anul naşterii 1879 1879 Relaţia de rudenie capl familiei soţia .

7. 5. 13. 7. 10. 6.3. Patronimicul Anul Relaţia de . 5. 9. Patronimicul UCITELI Şlema Benţianovici UCITELI Sarra Iacovlevna DIACOV Anatolii Ivanovici DIACOV Varvara Vasilievna PROTOSEVICI Anisia Timofeevna (în dreptul numelui cu creionul: Lengher) Anul naşterii 1896 1897 1923 1890 1904 Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul soţia soţia 6. 12. 11. 17. Numele. 9. 8. 16. vagonului Vagonul nr. 18. 4. 15. 16. 15. 2. 15 Nr. Prenumele. 10. 17. 13. d/o Prenumele. 14. 14. d/o 1. 8. Numele. 4. 11. 12. 3. ZUCHINA Ţilea Lazarevna ZUCHIN Zelman Marcovici TIHMAN-OCINOVSCAIA Sonia Abramovna BEHER Ghenea Iosifovna BEHER Haia Leibovna BEHER Aba Leibovici BEHER Iacov Leibovici CLOPOTOVSCAIA Tarosinia Elizarovna PETICA Ecaterina ALexeevna CRUPENSCAIA Sofia Vasilievna MISEC Xenia Grigorievna JEBROVSCAIA-MISIUC Anghelina Fiodorovna 1893 1932 1888 1902 1935 1929 1934 1895 1895 1895 1909 1882 soţia fiul soţia soţia fiica fiul fiul capul familiei soţia capul familiei fiica soţia Nr. Nr. ŢURCAN Ivan Ivanovici ŢURCAN Trofim Ivanovici SIRCHIS Malca Isaacovna SIRCHIS Moisei Boruhovici TVERDOHLEBOVA Tatiana Fiodorovna BUDMAN Ronea Leibovna BUDMAN Boris Iţicovici BUDMAN Rislea Iţicovna BUDMAN Aizic Iţcovici GRINBERG Freida Menaşevna MARCHER Ita Izrailevna MARCHER Leib Nuihovici BLINDER Sima Abramovna BLINDER Silea Nahmanovna BLINDER Haim Nahmanovici BARBALAT Alexandra pavlovna (în dreptul numelui cu creionul: şi Cramarji) 1919 1922 1910 1939 1892 1896 1925 1922 1927 1891 1900 1923 1897 1921 1924 1891 fiul fiul soţia fiul soţia soţia fiul fiica fiul soţia soţia fiul soţia fiica fiul soţia Nr.

10. 17 Nr. 12. 8. 10. Patronimicul STEGĂRESCU Alexandr Petrovici ŢANŢU Ludmila Ilinicina ŢANŢU Marina Petovna ŢANŢU Nina Petrovna ŞCEGLOVA Nadejda Alexandrovna CALINOVSCHII Anatolii Policarpovici PAŞCENCO Maria Pavlovna LUPANOVA Natalia Victorovna BUDEAC Alexei Alexeevici MELIŢCAIA Roza Stepanovna SOIDELMAN Golda Haimovna Anul naşterii 1888 1907 1931 1933 1901 1898 1881 1903 1922 1881 1904 Relaţia de rudenie capul familiei fiica nepoata nepoata soţia capul familiei soacra soţia fiul capul familiei soţia . 11. 8. vagonului Vagonul nr. 11. 15. 20. 14. 16 1. MILMAN Mariana Abramovna MILMAN Şlem Abramovici GOLDMAN Sura Şaevna FUX Liuba Evseevna STABNICOVA Ecaterina Alexeevna STABNICOVA Olga Scordeevna CAZACOVA Maria Adolfovna PANAIOTI Claudia Nicolaevna MISIANOVSCAIA Sofia Stepanovna POZNANSCAIA Rahil Naevna HLÂSTOVA Maria Ivanovna HLÂSTOVA Nina Safronovna HLÂSTOV Vasilii Safronovici HLÂSTOV Dmitrii Safronovici HLÂSTOVA Anna Safronovna HLÂSTOV Anatolii Dmitrievici HLÂSTOVA Тамара Дмитриевна (în dreptul numelui cu creionul: a decedat) 1924 1934 1864 1894 1900 1928 1882 1901 1876 1879 1913 1926 1928 1920 1933 1935 1940 fiica fiul soacra soţia soţia fiica soţia soţia soacra soţia soţia fiica fiul fiul fiica fiul fiica 19. 7. 6. 2. 6.* COJUŞNER Ruhlea Mihailovna COJUŞNER Fanea Abramovna COJUŞNER Asea Abramovna CEBOTAR Sura Solomonovna 1907 1932 1940 1881 soţia fiica fiica soacra *(În document numărul de ordine este greşit. d/o 1.vagonului Vagonul nr. 13. 9. 21. 4. 22. 3. 4. 5. 17. 3. 7. Prenumele. ultima persoană din listă fiind trecută sub numărul 21) Nr. 18. Numele. MILMAN Liubovi Semionovna naşterii 1899 rudenie soţia 2. 9. 5. 16.

4. 11. 17. vagonului Vagonul nr. 4. 7. 2. 12. 3. 10. 5. vagonului Vagonul nr. 2. 14. 9. 15. Patronimicul STRAŞUN Hvola Savelievna ZILBERMAN Fanea Lvovna ZILBERMAN Avner Gherşcovici ZILBERMAN Moisei Gherşcovici ŢORN Teofila Fiodorovna ŢORN Eleonora Fiodorovna ŞLEGHILSCAIA Evdochia Parfenovna (de asupra numelui scris cu creionul: Şmighelscaia) ŞLEGHILSCHII Nicolai Alexandrovici ŞLEGHILSCAIA Raisa Alexandrovna ZILOTI Lidia Pavlovna MIMI Hilda Carlovna RAPSMAN Aplea Izrailevna JOSAN Alexandra Ivanovna CEBAN Ana Vladimirovna SILA Ana Elimovna CEBAN Ala Maximovna Anul naşterii 1877 1897 1922 1925 1898 1923 1901 1924 1927 1903 1897 1888 1920 1894 58 ani 1939 Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiul soţia fiica fiica fiul fiica soţia soţia soţia soţia soţia soţia fiica Nr. d/o 1. 18 Nr. d/o 1. Numele. 13. 16. 6. 13.12. 5. SOIDELMAN Mara Davidovna SOIDELMAN Abram Davidovici SOIDELMAN Hana Davidovna HITOVA Vasilisa Vasilievna HITOVА Lilia Constantinovna HITOVА Vera Constantinovna HITOV Fiodor Constantinovici HITOVА Leonora Constantinovna HEMIROVSCHII Aron Naumovici NEMIROVSCAIA Nadejda Efimovna NEMIROVSCAIA Marteta Pincusovna ŞVARŢ Ita 1935 1938 1868 1898 1925 1926 1926 1928 1884 1893 1919 fiica fiul mama soţia fiica fiica fiul fiica capul familiei soţia soţia fiului Nr. 22. 3. 15. 19 Nr. 19. Prenumele. Prenumele. 20. 21. 14. 23. Numele. 16. 18. 8. Patronimicul BOLDESCO Andrei Dmitrievici BOLDESCO Dmitrii Andreevici PERJINA Tatiana Ivanovna PERJINA Maria Petrovna STOEVO-MIŢO Ludmila Dmitrievna (deasupra Anul naşterii 1908 1937 1937 1885 1895 Relaţia de rudenie capul familiei fiul fiica soacra mama .

8. d/o 1. 15. 7. 23. 22. 9. 14. 21. Numele. 20 Nr. 9. STOEVO-MIŢO Maria Vladislavovna (de asupra numelui scris cu creionul: Stoeva) 7. 11. 10. 20. 12. vagonului Vagonul nr.numelui scris cu creionul: Stoeva) 6. Nr. 24. VOISBERG Hana Bella Danilovna VOISBERG Leea Iosifovna RFBOVSCAIA Elena Afanasievna CABOVSCHII Vladimir Alexeevici BALABAN Nina Vladislavovna BALABAN Iulia Valentinovna OCUŞCO Liubovi Vladimirovna MÂŢA Iona Afanasievna IONAŞCO Tamara Fiodorovna ADOCHIŢA Anastasia Ivanovna TEUT Ana Vasilievna TEUT Oleg Mihailovici VIZNIUC Dora Petrovna VIZNIUC Natan Zelmanovici VIZNIUC Pinea Zelmanovici ROŢEMAR Hova Şuilevna JURIARI Dmitrii Evghenievici Prenumele. 13. 15. 16. 13. 14. Patronimicul GROZDEVA Maria Gheorghievna GROZDEV Nicolai Mihailovici GROZDEVА Nina Mihailovna GROZDEVА Evghenia Mihailovna MESTER Zlata Isaacovna MESTER Sarra Eliutinovna MESTER Eiosif Eliutinovici CANTERMAN Moişa Simanovici CANTERMAN Haia Zelmanovna ITCHIS Ţilea Şimovna ITCHIS Estera Haimovna ITCHIS Sarra Haimovna CEBOTARI Claudia Zaharovna CEBOTARI Eleonora Deonidovna CEBAN Valentina Ivanovna CEBAN Irina Vasilievna 1896 1924 1893 1924 1897 1925 1895 1901 1914 1915 1898 1929 1903 1932 1935 1920 1913 Anul naşterii 1897 1921 1924 1928 1903 1924 1931 1892 1904 1890 1920 1927 1905 1921 1895 1918 capul familiei fiica soţia fiul soţia fiica soţia soţia nepot soţia жена fiul soţia fiul fiul celibatară capul familiei Relaţia de rudenie soţia fiul fiica fiica soţia fiica fiul capul familiei soţia soţia fiica fiica soţia fiica soţia fiica 1873 bunica . 17. 6. 10. 16. 8. 12. 5. 19. 18. 3. 4. 2.

7. 22 Nr. vagonului Nr. 11. Prenumele. 2. LAZAREVA Anastasia Ivanovna COZER Sura-Reiza Uşerovna COZER Ita ABramovna COZER Samuil Abramovici FLEŞELI Dina Moiseevna FLEŞELI Manea Iacovlevna FLEŞELI Berl Iacovlevici ŢURCAN Vera Afanasievna ŢURCAN Tamara Pavlovna ŢURCAN Gheorghii Pavlovici ŢURCAN Steatoslav Pavlovici 1924 1895 1923 1928 1889 1916 1923 1900 1923 1936 1940 fiica soţia fiica fiul soţia fiica fiul soţia fiica fiul fiul Nr. 22. 6. vagonului Vagonul nr. 12. 3. 17. 20. 21. Patronimicul FUŞTEI Evdochia Matveevna FUŞTEI Alexei Ivanovici FUŞTEI Grigorii Ivanovici FUŞTEI Victor Ivanovici FUŞTEI Mihail Ivanovici PIATNIŢCAIA Maria Ioanicheevna PIATNIŢCAIA Olga Alexandrovna PIATNIŢCAIA Maria Stepanovna BALTA Mariana Iţcovna BALTA Golda Iţcovna FRATIŢA Ana Nicolaevna CIURBANOVA Sofia Nicolaevna LAZAREVA Marfa Alexandrovna (în dreptul numelui scris cu creionul: Volcov) Anul naşterii 1903 1925 1927 1931 1940 1901 1928 1874 1888 1912 1873 1865 1890 Relaţia de rudenie soţia fiul fiul fiul fiul soţia fiica mama soţia fiica soţia sora soţiei soţia 14. 2. 5. d/o 1. Prenumele. Numele. vagonului Vagonul nr. Prenumele. d/o 1. Numele. Patronimicul HAIT Ghitea Moiseevna FIŞTEIN Iosif Şulimovici FIŞTEIN Sura Zeidelevna CATOMAN Grigorii Petrovici CATOMAN Pulcheria Zinovievna Anul naşterii 1913 1881 1878 1892 1911 Relaţia de rudenie soţia tatăl mama capul familiei soţia Nr. 19. 4. CEBAN Igor Vasilievici TOPALOVA Efrosinia Nicolaevna 1924 1869 fiul soacra Nr. 13. 16. 3. 15. Patronimicul Anul Relaţia de rudenie . 8. 23. 10. Numele. 18. 9. 4. 21 Nr. 5. 24.17. 18.

4. 5. 7. 21. 4. 3. Prenumele. LEVINZON Haia Marcovna LEVINZON Perla Ruvinovna LEVINZON Morhei Ruvinovici LIVEROLI Elizaveta Isaacovna LAŞCOVA Ecaterina Mihailovna 1893 1925 1922 1889 1900 soţia fiica fiul soţia soţia . 18. Numele. 14.Suşcevscaia 9. 5. 10. 10. 8. 20. 16. PALADIICIUC Stepanida Evdochimovna PALADIICIUC Alentina Iacovlevna HALAL Hanţea Dorohovna HALAL Şlema Elicovici GHEPETCAIA Olga Constantinovna COLEVA Maria Ivanovna COLEVA Vera Vasilievna TURJANSCAIA Adeli Veaceslavovna RUVINOVICI Ruhlea Chivovna MURATOVA Mariana Mitrodatovna FOIGHEL Finna Samuilovna ŞIMANOVSCAIA Tatiana Nicolaevna ROZENBERG Polina Grigorievna ROZENBERG Iulia Samuilovna ROZENBERG Silvia Samuilovna NIDELCO Lida Iosifovna GHEPETCHII Alexandr Vasilievici RUVINOVICI Abram Ruvinovici FOIGHELI Hasea Ruvinovna MURATOV Mitirdat Vasilievici STOPUDIS Hana Moiseevna naşterii 1902 1929 1898 1929 1861 1890 1931 1872 1877 1925 1922 1888 1899 1925 1928 1914 1856 1908 1891 1885 1870 soţia fiica soţia fiul soţia soţia fiica mama mama fiica fiica soţia soţia fiica fiica celibatară celibatar celibatar celibatară celibatar celibatară Nr. 8. 13. 17.Vagonul nr. Patronimicul DVANTMAN Dvoira Iosifovna DVANTMAN Şimon Moiseevici CONOVALOV Ilarion Feofanovici CONOVALOVА Ana Procofievna VASVOIM Hana Abramovna PERELMUTER Haia Davidovna PERELMUTER Lidia Moiseevna GODLEVSCAIA Elizaveta Ivanovna Anul naşterii 1907 1936 1882 1880 1872 1896 1929 1873 Relaţia de rudenie soţia fiul tatăl mama soţia soţia fiica fiica d. vagonului Vagonul nr. 9. 15. 7. 3. 13. 12. 24 Nr. 6. 2. 23 d/o 1. 19. 6. 11. 12. 2. d/o 1. 11.

7. d/o 1. 11. ARTAMASOVA Mariana Vladimirovna ŢÂGANCO Natalia Vladimirovna ŢÂGANCO Gheorghii Alexandrovici ŢÂGANCO Anatolii Alexandrovici MIHAILOVA Olga Fiodorovna MIHAILOVA Nadejda Mihailovna MIHAILOVA Mihail Alexandrovici ALEXEEVA Evghenia Alexeevna SCORPAN Evghenia Ivanovna ZABOLOTNAIA Maria Ivanovna SOBELI Haica Moiseevna MUNTEAN-MENJULIN Anisia Gheorghievna CLIPA Maria Nicolaevna ŢÂGANCO Alexandr Ghermanovici VIVZIUC Alexandra Grigorievna Anul naşterii 1888 18765 1900 1899 1872 1922 1883 1918 1919 1895 1870 1860 1906 1898 1901 1888 1880 1895 1878 1913 Relaţia de rudenie nepoată soţia soţia soţia soţia fiica soţia fiul fiul soţia mama tatăl soţia soţia soţia soţia soţia soţia fiul celibatară Nr. 5. 1888 1919 1889 1913 1018 1921 Relaţia de rudenie sora fiul soţia fiul fiul fiul . 15. Numele. BORŞCEVA Irina Sergheevna BORŞCEVА Alexandra Pavlovna BORŞCEV Mihail Ivanovici BORŞCEVА Vera Iulianovna PUCALENCO Natalia Efimovna (în dreptul 1907 1880 1901 1891 1893 soţia mama fratele soţia soţia numelui scris cu creionul: Hitov) 19. 8. 5. Numele. Prenumele. 16. 19. 25 Nr. 3. 17. 20. LEVINZON Sali Mendelevna SUŞEVSCAIA Varvara Gheorghievna 1899 1897 soţia soţia Nr. 4. 4. 12. d/o 1. 6. 2. 16. 2. 9. 3. 6. Prenumele. 14. 26 Nr.14. 13. 18. 18. 10. Patronimicul GALINA Raisa Semionovna GALINA Igor Anatolievici MOLDAVER Frima Ihilievna MOLDAVER Ihili Srulevici MOLDAVER Mendeli Srulevici MOLDAVER Şmili Srulevici Anul naşt. 20. vagonului Vagonul nr. vagonului Vagonul nr. 17. Patronimicul COLCINSCAIA Dominichia Iosifovna (deasupra numelui scris cu creionul: Cacinscaia) CHIRCOROVA Maria Petrovna SÂRB Vera Dmitrievna ARTAMASOVA Tatiana Stepanovna POPLAVSCAIA Olimpiada Const. 15.

20. 15. 11. 19. GALINA Zinaida Alexandrovna ZILBERMAN Leizer Abramovici ZILBERMAN Moisei Abramovici MACARENCO Ulita Grigorievna STAVILO Pelagheia Stepanovna ROZENBERG Maria Ihelevna ZELŢMAN Enta Abramovna ZELŢMAN Moisei Leibovici ZELŢMAN Sonea Leibovna ZELŢMAN Fanea leibovna GHIRLEA Maria Alexandrovna LIBERŞTEIN Liuba Idelevna LIBERŞTEIN Ida Moiseevna VOZNESENSKII Alexei Fiodor. Patronimicul CHITAEVA Ecaterina Nifantievna CHITAEVA Pavel Ermilovici CHITAEVA Maria Ermilovna CHITAEVA Alexei Ermilovici ZAŢ Dvoira Froimovna ZAŢ – Hana Nuhimovna KOSEAKOVA Anastasia Vasilievna KOSEAKOVA Niciolai Alexandrovici KOSEAKOVA Victor Alexandrovici OXINOIT Hara Moiseevna ZILBERMAN Reizea Mendelevna ZILBERMAN Mihail Srulevici ZILBERMAN Iulius Srulevici ZILBERMAN Iosif Leib-Moiseevici ZILBERMAN Ghitlea Gherşevna ŞVARŢ Ita Froimovna SACARA Olga Artiomovna SACARA Ivan Mihailovici CEHIOMUŞKINA Ecateirna Vladimir. 16. 2. vagonului Vagonul nr. 3. 1905 1929 1933 1932 1911 1940 1899 1924 1929 1894 1911 1933 1939 1871 1878 1918 1914 1940 1885 1922 Anul naşt. Patronimicul ZAICIC Haia Ihelevna ZAICIC Ihili Haimovici CARAGACI Maria Nuhimovna POPOVA Pelagheia Grigorievna POPOVA Serghei Leonidovici 1927 1900 1919 1894 1905 1913 1913 1881 1880 1886 1914 1909 1916 1890 1908 1938 1917 Anul naşt. Numele. 10. 8. Numele. 15. MOLDAVER Rahili Srulevna TAŞNIC Evghenia Ivanovna GALINA Alexandra Alexandr. 5. 8. 21. 17. 32 . 27 Nr. 20. 4. 9. 11. vagonului Vagonul nr. Nr. Prenumele. 13. 12. 3. 17. 5. 10. 7. 13. d/o 1. 12. 2. 18. 19. 14. 18. 16. d/o 1.7. 23. 1900 1929 1912 1879 1925 fiica soţia nora soţia fiul fiul soţia soţia soţia soţia fiul fiica fiica soţia soţia fiica – «» – Relaţia de rudenie soţia fiul fiica fiul soţia fiica soţia fiul fiul soţia soţia fiul fiul tatăl mama soţia soţia fiul celibatară – «» – Relaţia de rudenie soţia fiul soţia soţia fiul Nr. 14. 6. 9. Nr. 4. 22. HUDEAKOVA Neonila Nicolaevna Prenumele.

Patronimicul SOTNIC Victoria Ivanovna PANAIT Iulita Mitrofanovna PANAIT Stela Ivanovna PANAIT Aurelia Ivanovna KLOCIKOVA Natalia Trofimovna PETCO Olga Ivanovna PETCO Leonid Andreevici PETCO Vladimir Andreevici PETCO Nina Andreevna PETCO Anatolii Andreevici – «» – Nicolai Andreevici SKACIKOVA Alexandra Alexandr. 17. d/o 1. 13.6. 9. 12. 10. 3. 4. 10. 8. 12. 17. 7. 34 Nr. 7. 3. 15. Patronimicul GODEŢKAIA Anna Rafailovna CEBAN Anastasia Victorovna CEBAN Victoria CEBAN Iaroslavli 1902 1928 1932 1914 1898 1922 1928 1932 1899 1922 1937 1902 1929 Anul naşt. 11. Numele. Numele. 5. 19. 18. 15. Nr. 3. 16. 8. 13. d/o 1. HINCHIS Bruha Izrailevna HINCHIS Izrail Haimovici HINCHIS – Şlima Haimovna FAERŞTEIN Hana Iosifovna FURMAN Sura Moiseevna FURMAN Ruhlea Nutovna FURMAN Dvoira Nutovna FURMAN Moişa Nutovici BÂSTRIŢKAIA Feiga Kopelevna BÂSTRIŢKAIA Ita Şlemovna BÂSTRIŢKAIA Aron Şlemovici MALAMUDJAN Haia (Claudia) lvovna MALAMUDJAN Anri emanuilovici Prenumele. Nr. SKACIKOVA Evghenia Marcovna FAERŞTEIN Golda Davidovna RUBINŞTEIN Sofia Davidovna COJUHARI Vera Ivanovna COJUHARI Anna Filipovna SMIRNOVA Evghenia Filipovna SMIRNOVA Natalia Efimovna SMIRNOVA Vasilii Efimovici SMIRNOVA Elena Efimovna VOLAŞINA Iuzefa Ivanovna Prenumele. vagonului Vagonul nr. 16. 6. 14. 2. 9. 20. vagonului Vagonul nr. 49 ani 1892 37 ani 1904 10 ani 1932 soţia fiul fiica soţia soţia fiica fiica fiul soţia fiica fiul soţia fiul Relaţia de rudenie celibatară soţia fiica fiica mama soţia fiul fiul fiica fiul fiul soţia fiica soţia soţia soţia fiica fiica nepoata nepotul nepoata soţia Relaţia de rudenie singură capul familiei fiica fiul . 2. 18. 11. 21. 33 Nr. 14. 1900 1911 1937 1938 1884 1909 1929 1930 1931 1935 1941 1900 1927 1909 1899 1894 1928 1912 1933 1937 1941 1913 Anul naşt. 4.

Nr. 24. 6. 20. 6. 9. 18. d/o 1. FINKELIŞTEIN Bliuma Nuhovna ANDRONACHI Maria Davidovna GORIŞNIC Galina Leonidovna GORIŞNIC Solomon Leonidovici GORIRŞNIC Raisa Kievna SAHOVALER Taube Izrailevna LEIDERMAN Hana-Ghitlea Melehovna LEIDERMAN Iirail Pinhusovici POIUKANSKAIA Golda davidovna ANDRONACHI (nou-născut în eşalon) Prenumele. 15. 19. 14.5. 10. IDELŞTEIN Ţivia Haimovna 7. 3. 11. Numele. 5. Patronimicul ZILBERMAN Ghilda Abramovna ZILBERMAN Riva COGAN Ţilea Faidevna COGAN Mendel VLADKOVA Maria Alexeevna VLADKOV Pavel Stepanovici VLADKOV Andrei Stepanovici 12 ani 1930 35 ani 1906 63 ani 1878 31 ani 1911 1906 34 ani 1907 11 ani 1931 8 ani 1934 1863 1871 51 ani 1891 35 ani 1906 52 ani 1889 36 ani 1906 1926 1920 1891 70 ani 1871 48 ani 1893 14 ani 1928 22 ani 1920 mama soţia soţia fiul fiica soţia soţia arest. 4. 23. 16. 22. vagonului Vagonul nr. 17. 35 Nr. 8. 13. 12. 21. 25. 2. 7. IDELŞTEIN Solomon Peisah. soţia soţia soţia fiica fiul soţia soţia soţia fiul soţia Anul naşt. 28 ani 1914 3 ani 1939 44 ani 1897 17 ani 1924 1903 5 ani 1937 11 ani Relaţia de rudenie soţia fiica soţia fiul soţia fiul fiul . BERZON Raisa Zelmovna UCITELI David Benţionovici UCITELI Zinaida Lvovna UCITELI Leo Davidovici UCITELI Tema davidovna COGAN Şimşon Aronovici COGAN Hana Leizerovna SCOTIGOR Alexandra Fiodorovna KIRILOVA Larisa Vladimirov.

17. 13. Nr. 14. 19. 10. 20. 25. 36 Nr. 1898 Relaţia de rudenie capul familiei . 3. 4. d/o 1. vagonului Vagonul nr. d/o 1. 9. LUŢENKO Nina Alexandrovna LUŢENKO Alexandr Al-drovici STEŢENCO Anna Iacovlevna STEŢENCO Cazimira Sergheevna STEŢENCO Agripina Nicolaevna BLIZNIUC Mariana Abramovna 1930 70 ani 1871 1916 1880 1913 1924 1893 1895 1890 1891 Anul naşt. 10. Prenumele. 8. 12. 24. vagonului Vagonul nr. 2. Numele. 23. 6. 15. 11. 9. 18. Patronimicul TATAR Mitorfan Ivanovici TATAR Elena Timofeevna ТАТАR Maria Mitrofanovna ТАТАR Anna Mitrofanovna ТАТАR Agripina Mitrofanovna ТАТАR Mihail Mitrofanovici STAŢENCO Nicolai Costenici ŞESTAKOVA Anna Varfolomeevna ŞESTAKOV Vladimir ŞESTAKOVA Maria ŞESTAKOVA Svetlana COJUHARI Alexandra Ivanovna JURAVLIOVA Maria Nicolaevna OJOGA Stepanida Ivanovna OJOGA Raisa OJOGA Elena OJOGA Constantin OJOGA Victor LUŢENKO Maria Ivanovna LUŢENKO Nicolai Alexandrov. 21. 16. 7. 22. Nr. 1905 1908 9 ani 1933 5 ani 1937 3 ani 1939 2 luni 1941 1917 28 ani 1914 7 ani 1935 3 ani 1939 1 an 1940 1921 1898 1895 1920 1925 1927 1929 1910 1928 1932 1933 1909 1928 1879 1906 mama fiul soţia fiul fiica soţia soţia soţia soţia Relaţia de rudenie soţia fiica fiica fiica fiul singur soţia fiul fiica fiica soţia mama soţia fiica fiica fiul fiul soţia fiul fiica fiul soţia fiica mama soţia Nr. 11. Numele.8. 5. 15. 16. ADESPOLIŢA Zinovia Ivanovna MECLER Idalia Meerovici MECLER Frima Idalevna MECLER Miheli Meerovici MECLER Roza Meerovna ŞMAKOVA Irina Borisovna AMELINA Maria Iulievna ROGOVSKAIA Melania Nicolaevna SOKALISKAIA Elena Fiodorovna Prenumele. 14. Patronimicul MARGULIS Solomon Gherşovici Anul naşt. 12. 13. 26.

6. 4. 6. 9. 14. 17. 10. 11. Patronimicul LEIBONIŢ Ion Semionovici GIAKOV Fanea Trofimovna ŞVARŢ Liza Aronovna ŞVARŢ Dvoira Iosifovna ŞVARŢ Şulim Iosifovici RÂPA Ecaterina Mihailovna ARBATMAN Sura Beila ARBATMAN Elea Esipovici ROMANENCO Nichita Gheorghievici ROMANENCO Nadejda Cuzminişna ROMANENCO Andrei Gheorghievici ROMANENCO Chiril Gheorghievici ROMANENCO Alexandr Gheorghievici Anul naşt. 38 Nr. 22. 3. 4. d/o 1. vagonului Vagonul nr. 12. 21. 18. 7. 5. 13. 10. 16.37 2. 15. 3. 7. Prenumele. 8. 11. 8. 1896 1914 1933 22 ani 1920 AHENBLIT Zlata Fiodorovna 1908 AHENBLIT Moişa Pinhusovici 1935 SUHOI Aron Grigorievici 1924 SUHAIA Iahat Grigorievna 1920 MONIS Sarra Marcovna 1908 MONIS Semion Isaacovici 1913 BEŞLEAGA Alexandra Romanovna 1915 BEŞLEAGA maria Arsentievna 1925 52 ani VAINBERG Monea Srulievna 1889 DOBROVOLISKAIA Pelagheia Ivanovna 70 ani 1871 VINOGRADOVA Parascovia Pavlovna 1888 10 luni VINOGRADOV Andriat leonidovici 1941 COJUŞNEAN Ecaterina Petrovna 1890 SUHAIA Rasea Aronovna 1898 COJUŞNEAN Igori Petrovici 1925 – «» – Galina Petr. 2. 1857 MARGULIS Bliuma Şulimovna MARGULIS Sara Solomonovna MARGULIS Ena Solomonovna CAGANOVICI Debora Danilovna soţia fiica fiica fiica soţia fiul fiul fiica soţia fiul soţia fiica soţia sora soţia fiul mama soţia fiul fiica mama Nr. Numele. 1889 32 ani 1909 1902 1921 1925 40 ani 1902 50 ani 1892 23 ani 1919 1920 1917 1922 1925 1931 Relaţia de rudenie singur одна soţia fiica fiul soţia soţia fiul fiul soţia fiul fiul fiul . 12. 1922 STOIANOVA Evghenia Gard. 20. 19. 5. 13. 9.

vagonului Vagonul nr. 39 Nr. Nr. 15. Patronimicul BALANT Volf Felkovici BALANT Mendel Volfovici TALPALAŢKI Haim Abramovici TALPALAŢKI Sara Ovşevna TALPALAŢKI Ruvim Haimovici CUŢITARI Tatiana Nicolaevna STIBELIOV Vasili Savici STIBELIOV Evdochia Petrovna STIBELIOV Pavlina Vasilievna GHIZBERG Clara Moiseevna PERESECINSKI Ganea Gherşovna PERESECINSKI Moisei Iosifovici GHINZBERG Bruno Filipovici GHINZBERG Iosif JENERENCO Ana Gurievna RABINOVICI Nina Mihailovna RABINOVICI Alexandr AVERBUH Beila Volfovna MALAMUD Ovşe Matusovici IVANOV Claudia Ivanovna IVANOV Anatoli Ivanovici IVANOV Valentina Ivanovna IVANOV – Alexandra Ivanovna 39 ani 1902 73 ani 1869 26 ani 1915 1 an 7 luni 1940 1902 1929 1936 Anul naşt. 3. 19. 43 ani 1899 1926 57 ani 1885 47 ani 1895 1921 1912 1890 1890 12 ani 1930 33 ani 1909 55 ani 1886 68 ani 1879 9 ani 1934 9 ani 1933 35 ani 1906 1908 1929 44 ani 1898 89 ani 1853 29 ani 1912 7 ani 1935 4 ani 1938 4 luni 1941 soţia mama soţia fiica soţia fiul fiul – Relaţia de rudenie fiul soţia fiul singură soţia fiica soţia mama tatăl soţiei fiul fiul soţia soţia fiul soţia ginere soţia fiul fiica fiica . 19. 9. 11. 16. 2. 18. 6. 7. 10. 16. MADAHOVSCHI Pelagheia Nicolaevna CHIPER Raisa Fominicina CHIPER Evelina Nicolaevna UCITEL Cearna Isumerovna UCITEL Isomar Falikovici UCITEL Marcus Falikovici Prenumele. 17. 23. 17. 14. d/o 1. 13. Numele. 8. 12.14. 15. 4. 22. 20. MADAHOVSCHI Evghenia Samson. 18. 21. 20. 5.

8. d/o 1. 11. 3. Prenumele. Relaţia de rudenie soţia mama singură singură soţia fiul fiul soţia soţia soţia singură singură singură singură singură soţia fiica fiul fiul fiul fiul – «» – fiica Relaţia de rudenie fiul capul familiei Nr. LAZIUC Toma Timofeevna BUGAEV Maria Andreevna VAISMAN Haia Markovna VAISMAN – Morhan Isakovici PURCEL Maria Ivanovna PURCEL Parascovia Trofimovna PURCEL Gheorghe Trofimovici 22 ani 1920 18 ani 1922 36 ani 1905 5 ani 1936 34 ani 1907 12 ani 1929 6 ani 1935 Anul naşt. 23. 1914 1917 singură singură soţia fiul soţia fiica fiul Nr. 27. 28. 5. 20. 30. 40 Nr. 7.24. 15. Patronimicul BERMAN Haia Moşkovna BERMAN Hana Iţkovna HARŢ Miloni Abramovna ZLATOPOLSKI Cearna Abram. 16. 12. 18. 42 г. Numele. 64 39 1903 1898 1893 1923 1930 1903 1912 1900 1914 1913 1922 1923 1918 1910 1928 1932 1938 1941 1931 1937 1938 Anul naşt. 2. Alex. Patronimicul CULCIŢCHI Anatoli Petrovici CRICUN-CRIUCICOVSCHI Valen. vagonului Vagonul nr. 4. 14. 22. 21. 19. 25. 9. 2. 6. . 13. 17. vagonului Vagonul nr. 41 Nr. 10. d/o 1. BRIL Basa Markovna BRIL Iosif Mihelevici BRIL Isak Mihelevici GORIŞNIC Vera Iacovlevna ZAREŢCHI Iulita Fiodorovna COSAPOVA Elizaveta Gheorghievna TABIKMAN Udli Moiseevna LUNGU Parascovia Ivanovna DIDENCO Galina Vasilievna PANUŞ Teodora Ivanovna BERNOVEC Nadejda Mihailovna CHERLIH Elena Petrovna CHERLIH Valentina CHERLIH Gheorghi CHERLIH Piotr CHERLIH Anatoli ZAREŢCHI Vasili ZAREŢCHI Mihail ZAREŢCHI Victoria Prenumele. Numele. 26. 29.

17. 20. 19. 14. d/o 1. 12. 21. 2. 18.3. Numele. 5. 1875 72 г. 16. Patronimicul VADANENCO Fiocla Onufrievna ANICOV Xenia Ivanovna MARTÂNOV Ecaterina Vasilievna KIGHEL Sima Iosifovna VADANENCO Stepan Alexandrovici VAINBERG Ita Moiseevna VAINBERG Ana Markovna VAINBERG Mira Markovna VAINBERG Etea Marcovna HAIT Riva-Ruhlea Iosifovna DVAINTMAN Marvin-Etlea Abramovna SUŞCEVSCHI Irina Alexandrovna GHEPEŢCHI Larisa Nicolaevna MINŢ Freida Moişevna TIMCENCO Ecaterina Dmitrievna ARVINTI Neonela Vasilievna ARVINTI Nicolai Nicolaevici 1911 1911 1916 1914 1897 1921 1895 1933 1898 1880 1903 1928 1928 1933 1892 32 г. 25. 8. 12. 5. 16. 11. 10. 24. 1916 50 лет 1891 1886 68 лет 1873 42 г. 6. 8. 1933 1934 1935 1939 1904 1931 1879 Anul naşt. 9. 23. 13. 17. 15. 6. 1899 1920 capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia fiica soţia soţia soţia fiica fiul fiica soţia soţia fiul fiica fiica fiul soţia fiica mama Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei fiul soţia fiica fiica fiica soţia soţia soţia mama mama soţia soţia fiul . Nr. 10. 11. 4. 14. ŞABELMAN Абрам Моисеевич VIDRAŞCO Marfa Eremeevna POLTORAC Tatiana Panteleevna GULPE Ana Vasilievna RABINOVICI Ema Mihailovna TICUBEŢ Olga Constantinovna CULCIŢCHI Zinaida Antonovna CRICUN-CRIUCICOVSCHI Larisa Alexan RUSU Antonina Borisovna TCACIOV Alexandra Grigorievna POGREBICENCO Tatiana Iacovlevna POGREBICENCO Valentina Antonovna POGREBICENCO Alexandr Antonovici RABINOVICI Lia Leonidovna URIS Perla Abramovna GULPE Natalia Frolovna GULPE Nicolae Ilici GULPE Claudia Ilinicina GULPE Maria Ilinicina GULPE Ivan Ilici RIPSMAN Olga Solomonovna RIPSMAN Rozita Isacovna LEV Ester Samuilovna Prenumele. 13. 15. 7. 9. 42 Nr. vagonului Vagonul nr. 3. 1892 1892 1928 1891 1922 1924 1931 66 л. 22. 7. 4. 1916 1915 50 л.

10. 21. Nr. 2. ARVINTI Neonela Nicolaevna PAVLOVSKI Bronislava Rafaelovna Prenumele. 1911 1912 1890 1907 1920 1913 1881 1908 1891 1914 1890 1921 1907 1860 1933 1905 1921 1939 1937 1899 1928 1920 1941 Anul naşt. 20. 7. d/o 1. 12. Numele. 12. 6. 44 Nr. 17. 7. 22. 19. 11. 13. Patronimicul ŢUKERMAN Malka Mihelevna PRODAN Gheorghe Zaharovici MUNTEAN Elizaveta Victorovna TORLINA Ira Gheorghievna CARCEVSCHI Nina Nicolaevna ZAIAŢ Ecaterina Iosifovna MARARI Maria Fiodorovna ŞTIVELMAN Haia Gherşovna DORFMAN Moisei Gheinihovici KIRLAN Ghitlea Leibovna ŢUKERMAN Kopel Peisihovici ŢUKERMAN Dina Peisihovna PRODAN Vladimir Gheorghievici PRODAN Olimpiada Vasilievna PRODAN Nina Gheorghievna 1927 1893 Anul naşt. vagonului Vagonul nr. 19. 14. 3. 16. 4. 18. 3. 9. 11. DOBROVOLSCHI Alexandr Iacovlevici DOBROVOLSCHI Victor Iacovlevici DOBROVOLSCHI Gheorghi Iacovlevici Prenumele. 43 Nr. Nr. 1898 1884 1912 1917 1924 1916 1914 1896 1910 1898 1928 1920 1921 1886 1918 fiica soţia Relaţia de rudenie capul familiei fiica capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia soţia fiul soţia fiul soţia mama fiul soţia fiul fiul fiica soţia fiul fiul fiul Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia fiul fiica fiul soţia fiica . 5. 8. 10. 5. 9. 15. d/o 1. 4. 8. Patronimicul BADINTER Uila Aizikovna VILEVSKI Ghenrieta Isakovna MOŞKOVICI Cearna Şapsovna SADOVNIC Feodora Fiodorovna VÂRLAN Xenia Vasilievna PŞELCOVSCHI Piotr Semionovici ŞNEIDER Riva Mordkovna OGHINSCHI Clavdia Petrovna GRABOISK Riva Iankelevna GRABOISK Şlema Refulevici CLIMENCO Varvara Minovna CLIMENCO Oleg Nicolaevici TALMAZSKI Alexandra Efimovna TALMAZSKI ……Zelmanovna TALMAZSKI Arnold Mihailovici KEŞNEVSKI Iadviga Stanislavovna KEŞNEVSKI Alibert Bronislavovici KEŞNEVSKI Franţ Bronislavovici KEŞNEVSKI Leokadia Bronislavovna DOBROVOLSCHI Stepanida Stepan. 6. Numele. 14. 15. 13. vagonului Vagonul nr. 23. 2.18.

Prenumele. vagonului Vagonul nr. vagonului Vagonul nr. 13. 10. Patronimicul LEVIT Izrail Zisevici BRODSCHI Mihail Iacovlevici VORONINA Parascovia Vasilievna NEZVEZDEŢCHI Tamara Abramovna LEVIT Ghitlea Isakovna MOŞKOVICI Risea Duvidovna BRODSKI Hava Iţkovna EGMAZAROVA Anastasia Carpovna BOCOSOVA Nina Carpovna BARINŞTEIN Ida Moiseevna BARINŞTEIN Sara Gherşovna BARINŞTEIN Brana Gherşovna COBELEVA Maria Stepanovna IVANOVA Anastasia Ostafievna IVANOV Semion Mihailovici IVANOV Vasili Mihailovici IVANOV Nicolai Mihailovici NEGRU Elena Ivanovna HLEBNIKOV Tatiana Ivanovna GOLDENŞTEIN Haia Leibovna GOLDENŞTEIN Rahili Abramovna GOLDENŞTEIN Feiga Abramovna Prenumele. 18. 4. 8. 7. 8. 18. 11.16. 17. 14. 4. 11. 17. 1885 1908 1921 1916 1898 1922 1920 1850 1892 1909 1933 Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia mama soţia sora sora soţia fiica fiica soţia soţia fiul fiul fiul soţia soţia soţia fiica fiica Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei întreţinut soţia soţia fiul Nr. 12. Numele. 45 Nr. 1891 1885 1883 1930 1892 1870 1889 1885 1891 1895 1924 1921 1895 1893 1926 1923 1929 1883 1896 1895 1926 1928 Anul naşt. 16. PRODAN Elena Gheorghievna MURAVAN Lidia Vasilievna ZAINBERG Risa Tratinovna DORFMAN Perlea Davidovna URSACHI Emilia Vasilievna 1861 1932 1887 1870 1891 mama fiica soţia mama soţia Nr. 2. 3. 9. 6. Patronimicul GHICIKO Ghedal Beniaminovici ALEXANDROV Elena Dionisovna BRODSCHI Efrosinia Nicolaevna CLEPCA Feodora Grigorievna BUHMAN Manea Iţkovna GHELEA Liuba Lazarevna MICHINA Elena Ivanovna AVERBUH Avram Mordkovici PROKUPEŢ Bunea Abramovici PICA Emilia Petrovna PICA Gheorghi Dmitrievici Anul naşt. d/o 1. 5. 5. 2. 20. . 6. 7. 10. 15. d/o 1. 20. Numele. 46 Nr. 9. 21. 19. 22. 19. 3.

ziua 14 Subsemnaţii. Patronimicul CAŞIHINA Matriona Nicolaevna LOG Chiril Ivanovici ŞPETER Iosif Leibovici Anul naşterii 1876 1889 1888 . numele. PICA Avrora Dmitrievna 1935 fiica 13. iunie. 1.şi dosarele personale în 12 vagoane utilate. la staţia Tiraspol primii dintre noi au predat şi cel de-al doilea a primit 367 de persoane (trei sute şaizeci şi şapte). locotenentul securităţii statului Sajenov şi şeful escortei 237 k/p. BUHMAN Suler Abramovici 1926 fiul 1/263 din 27/VI-41 Conform listelor pentru fiecare vagon. 99 (semnătura Lisoveţ № 122 LISTA CAPILOR FAMILIILOR CARE URMAU A FI EXPEDIAŢI ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 14 iunie 1941 LISTA persoanelor. SCACHEVICI Efrosinia Fiodorovna 1922 fiica 18. Fond 19. sublocotenentul Jileakov şi comandantul eşalonului. CARE URMEAZĂ A FI EXPEDIAŢI ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 14 iunie 1941 PROCES VERBAL 1941. 1. PICA Greta Dmitrievna 1935 fiica 14.12. am întocmit acest proces verbal care consemnează că la această dată. inv. dtrept care am întocmit acest proces verbal. sublocotenentul Lesoveţ de cealaltă parte. 47 Nr. f. am primit 824 de persoane (opt sute douăzeci şi patru) Împuternicitul operativ al Direcţiei regionale NKVD (semnătura indescifrabilă) MAI RM. SCACHEVICI Iulia Fiodorovna 1922 fiica 19. d/o 1 2 3 Prenumele. SCACHEVICI Natalia Ivanovna 1888 soţia 17. 58-98 № 121 PROSESUL VERBAL DESPRE PREDAREA A 367 DE PERSOANE – CAPII FAMILIILOR. locotenent al Securităţii statului (semnătura) Sajinov A primit: Şeful escortei eşalonului sublocotenentul AMAI RM. inv. vagon. RASVETAEVA Parascovia Isacovna 1908 soţia 16. d. 1. DERMENGI Pavlina Fiodorovna 1918 soţia 20. 1. care urmau a fi expediate în lagărele de concentrare RSS Moldovenească Nr.pe de o parte Şeful eşalonului. f. NICA Eda Dmitrievna 1937 fiica 15. Fond 19. Au predat: Şeful eşalonului sublocotenentul (semnătura) Jileakov Comandantul eşalonului. d.

48 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 MARCIUC Andrei Titovici DOROGANOV Mihail Grigorievici ŞEPELIUC Serghei Mihailovici COLESNICENCO Nicolai Dmitrievici GRINBERG Zalman Moiseevici NUDELMAN Miheli Haimovici VINIC Ideli Semionovici VORONA Abram Gherşevici CUDELMAN Iţic Uşerovici NICA Iacov Chirilovici IRA El(d)ic Abramovici LOŞAC Iosif Davidovici SMOLIN Dmitrii Alexandrovici CATĂNSUS Ioachim Vladimirovici CONDRA Ivan Andreevici MICHEDA Nazarii Nazarovici RONG Izrail Borisovici COVRIGA Lev Andreevici CUDELMAN Elic Uşerovici CONSTANTINOV Vasilii Vasilievici VASMAN Moisei Aronovici LOBANOV Alexandr Vladimirovici PURCICĂ Gheorghii Constantinovici BARBATA Ivan Nichitovici PUPCO oAbram Şlemovici CUZNEŢOV Mihail Mihailovici BEJENUŢA Anton Spiridonovici IGNATENCO Panteleimon Sergheevici SOLCAN Ivan Semionovici BALAN Grigorii Ivanovici GOLŞTEIN Lev Davidovici CIUNTU Ivan Filipovici COUN Grigorii Alexeevici MECLER Srul Mendelevici MARCUS Nuhim Gherşevici MANUILIS Iţic Meer-Ihelevici MANUILIS Zusi Ihelevici VOIUCANER Meer Leibovici ZAGORUICO Lomentii Ivanovici SOFRONOVICI Emelian Ilievici MELNICENCO Iacov Vasilievici GOBJILĂ Alexandr Grigorievici LENGHER Ivan Ivanovici 1898 1898 1909 1888 1897 1889 1902 1874 1909 1883 1903 1907 1896 1889 1897 1921 1896 1886 1907 1918 1909 (?) 1902 1905 1881 1896 1900 1871 1891 1887 1891 1869 1896 1899 1892 1897 1878 1874 1899 1877 1913 1896 1895 1897 .

49 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 CHESSELI Rafail Zelmanovici GRINBERG Iţic Ilievici MELNICIUC Anton Gheorghievici MISIUC Grigorii Isidorovici CRIULEŢ Boris Grigorievici MARANDICI Vsevolod Stepanovici GOLDENBERG Iţic-Eil-Moiseevici TIHMAN Haim-Moişa Meer-Şimonovici UCITELI Boruh Venţionovici SPECTOR Iacov Aizicovici CROBERG Gherş Iţcovici BEHER Leib Iosifovici MILGROM Meer Aronovici GORIŞNIC Iacov Boricovici DIACOV Ivan Anisimovici CHIRILENCO Serghei Mitrofanovici CHIRILENCO Gheorghii Mitrofanovici HOMEACOV Serghei Leontievici ŞIMANOVSCHII Alexandr Alexandrovici TURJANSCHII Edgard Vilhelmovici ROZENBERG Solomon Isaevici HALAL Elic Şlemovici HITOV Stepan Fiodorovici COLEV Vasilii Rodionovici FRATIŢA Carl Vasilievici RUSEV Ivan Mironovici BARINŞTEIN Gherş Şmulevici GOLDENŞTEIN Abram Minasievici CHIPERVASER David Gherş-Vol. POPOVICI Stepan Carpovici TRAHTMAN Isak Moiseevici HLEBNICOV Grigorii Andreevici SCRIPCARI Dmitrii Andreevici FLEŞEL Ianchel Bercovici COZER Abram Motelevici PIATNIŢCHII Alexandr Ivanovici BALTER Iţic Şlemovici PROCOPEŢ Navtuli Moşcovici PALADIICIUC Iacov Semionovici BORŞCEV Igor Ivanovici FUŞTEI Ivan Grigorievici COBELEV Afanasii Maximovici SCACHEVICI Fiodor Trofimovici 1885 1889 1894 1879 1908 1914 1886 1887 1903 1881 1888 1896 1902 1890 1885 1907 1916 1884 1883 1898 1890 1890 1879 1885 1875 1893 1895 1892 1896 1884 1902 1903 1874 1889 1884 1893 1876 1882 1891 1903 1903 1886 1884 .

DERMENJI Leonid Chirilovici LAŞCO Gheorghii Nicolaevici VAINBERG Picus Iţchevici VILENSCHII Isaac Samoilovici TOLMASCHII Mihail Moiseevici RUSSU Porfirii Ivanovici CEŞNEVSCHII Bronislav Dominicovici DENIS Boris Vladimirovici DOBROVOLSCHII Iacov Ivanovici GHITRAER David Iosifovici POGRIBNICENCO Anton Afanasievici TCACIOV Andrei Iacovlevici MINŢ Srul Gherş-Mendelevici TIMCENCO Ivan Mihailovici VAINBERG Mordco Abramovici SUŞCEVSCHII Vladimir Mihailovici GRAVOIS Reful Gutovici ARVINTI Nicolai Grigorievici MURAVAN Vasilii Ivanovici URSACHI Gavriil Ivanovici PAVLOVSCHII Nicolai Stanislavovici CHIRLAN Elea Gherşevici CLIMENCO Mihail Andreevici DONŢOV Andrei Efimovici HAIT Isaac Moiseevici DVAITMAN Şmil Iosifovici PASCARI Srul Moiseevici PRIJILEVSCHII Ivan Mihailovici STEPANEŢ Nicolai Grigorievici CÂRLIG Ivan Grigorievici PANAID Ivan Ivanovici PETCO Andrei Petrovici SCACICOV Marc Savelievici VOLOŞIN Alexandr Dmitrievici ZAICIC Haim Volcovici BÂSTRIŢCHII Şlem Aronovici FURMAN Nuta Bercovici VULPE Ilie Ivanovici ŞNAIDER Beniamin Leibovici ZEREŢCHII Mihail Grigorievici CULCIŢCHII Piotr Matveevici 1881 1890 1920 1899 1888 1871 1898 1890 1902 1900 1905 1905 1900 1877 1912 1872 1888 1900 1883 1893 1885 1884 1894 1891 1885 1879 1879 1869 1900 1889 1914 1902 1906 1906 1880 1916 1903 1886 1896 1903 1911 1896 1886 .50 51 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 IVANOV Mihail Iacovlevici PICA Dumitru Lepodat.

52 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 BODI Vasilii Ivanovici FAERŞTEIN Leib Aizicovici BERMAN David Idelevici BERMAN Ideli Deşcovici POPOV Leonid Sergheevici NICHIŞEV Mihail Iacovlevici SPĂTARI Pavel Afanasievici COJUHARI Filip Eremovici GOREŞNIC Moisei Borisovici HINTIS Haim Şlemovici RUBINŞTEIN Beniamin Iacovlevici VRILI Miheli Iosifovici CARAGACI Moisei Iosifovici LEV Abram Haimovici URIS Copeli Moiseevici IANCHELEVICI Iosif Nusimovici GOLDINER Sapvel (?) Ianchelevici ROPSMAN Isaac Borisovici MALAMUDMAN Emanuel Lvovici FINCHELŞTEIN Benţel Moişevici GORIŞNIC Lazar Borisovici LEIDERMAN Pincus Bercovici BAIUCANSCHII Grigorii Abramovici LIBERON Benţion Victorovici SAHOVALER Iosif Danilovici SCODIBORI Ivan Ivanovici STARINSCHII Vladimir Constantinovici ŞESTACOV Vladimir Nichiforovici DVANTMAN Moişa Şimonovici BLIZNIUC Abram Climovici COJUHARI Ilie Ivanovici LUŢENCO Alexandr Alexandrovici OJOGA Efim Afanasievici GAZEA Alexandr Grigorievici STOPNEVICI Piotr Alexandrovici ŞMACOV Alexei Mihailovici SOCOLSCHII Nicolai Arcadievici BACALEINIC Izrail Solomonovici FIHMAN Abram Moiseevici ROGOVSCHII Evghenii Stanislavovici SEVASTIANOV Nicolai Evghenievici AMELIN Pavel Ivanovici MEICLER Meer Bercovici 1874 1889 1896 1873 1879 1914 1899 1891 1895 1896 1878 1893 1906 1922 1884 1920 1918 1902 1898 1886 1887 1885 1903 1880 1867 1886 1898 1906 1895 1900 1909 1907 1895 1892 1877 1888 1889 1875 1878 1878 1878 1893 1883 .

CARAMANOV Alexei Alexandrovici ALEXEEV Alexandr Mihailovici COSEACOV Alexandr Nicolaevici CHITAEV Ermil Pavlovici TAŞNIC Marc Vasilievici ZAŢ Nuhim Mordcovici 1898 1908 1891 1907 1886 1873 1895 1875 1891 1897 1895 1896 1888 1891 1883 1906 1899 1870 1896 1903 1896 1899 1895 1897 1916 1910 1891 1895 1902 1897 1907 1896 1897 1905 1902 1902 1902 1905 1898 1895 1905 1899 1909 .53 54 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 COGAN Moişa Isaacovici STEŢENCO Serghei Constantinovici LUCHIANOV Martin Filipovici ZELBERMAN Iacov Samuilovici VLADCO Stepan Dmitrievici BASBOIM Iacov Vasilievici PERELMUTER Mihail Marcovici ZUSMAN Alexandr Mihailovici RABINOVICI Iţco Haschelevici GHINZBERG Filip Veniaminovici AVERBUH Uier Benţionovici LEVINZON Ianchel Abramovici ROMANENCO Grigorii Porfirievici ARBATMAN Iosif Alexandrovici VAINBERG Berco Abramovici MONIS Исаак Шмаевич UCITELI Falic Benţionovici UCITELI Benţion Şimonovici SUHOI Grigorii Moiseevici AHINBLICT Pinhus Ivanovici VAISMAN Isaac Naumovici PURCEL Porfirii Panteleevici SCORPAN Lev Constantinovici CAGANOVICI Haim Frumovici CONOVALOV Nicolai Ilarionovici IVANOV Ivan Ivanovici VINOGRADOV Leon Ivanovici JENERENCO Efim Minovici RIPA Nicolai Porfirievici MALAHOVSCHII Nicolai ALexandrovici CHIPER Nicolai Alexandrovici BEŞLEAGĂ Axentii Andreevici FRADIS Nuhim Suhimovici LIVERŞTEIN Moisei Haim-Rubinovici MACARENCO Grigorii Cuzimici ZILBERMAN Srul Iosifovici GHIRLEA Andrei Evs.

55 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 MIHAILOV Alexandr Mihailovici POPLAVSCHII Vasilii Ivanovici CHIRCOROV Grigorii Car. ŞVARŢ David Şmulevici OXINOIT David Isaacovici ROZENBERG Nuhim Moiseevici SOBOLI Abram Faizelevici SACARA Mihail Artiomovici SERB Mihail Stepanovici ZELŢMAN Leib Elievici LIVENZON Ruvim Abramovici STĂVILĂ Efim Ivanovici MINJULIN Elizar Ivanovici ZILBERMAN Abram Moscovici GALIN Anatolii Semionovici ZABOLOTNÂI Piotr Ivanovici MOLDAVER Srul Gherşevici CLIPA Dmitrii Alexeevici VELICICO Mihail Sergheevici CALUŞA Anatolii Vasilievici BUREACINSCHII Constantin Anatolievici TIMOŞENCO Dmitrii Stepanovici DONCEV Mihail Gheorghievici CIUGUREAN Feodosii Nicolaevici BROVARI Isac Iosifovici ŞNAIDER Pincus Iacovlevici MARIANCENCO Macar Cononovici CALMAŢUI Fiodor Tarasovici POPOV Nicolai Petrovici CEBAN Nichifor Gheorghievici EIDELMAN Iulii-Srul-Iosifovici TRAHILEVICI Aron Haimovici ROIZMAN Avraam Srulevici ZACARIAN Dicran Zaharovici AVERBUH Froim Şahnovici ORGHENBERG Şimon Nahmanovici MANUILOV Ivan Antonovici ZILBERMAN Alexandr Beniaminovici OIZGHELD David-Iţic Ihelevici DAVIDOD Beruh Davidovici BERŞADSCHII Moişa Elevici FRENCHELI Boris Ihelevici JOR Boruh Aronovici 1887 1884 1876 1912 1894 1875 1886 1912 1897 1879 1890 1883 1879 1872 1891 1892 1886 1891 1897 1905 1891 1877 1888 1856 1881 1904 1897 1899 1885 1899 1900 1872 1870 1882 1895 1897 1884 1878 1883 1867 1895 1908 1894 .

56 57 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ATAŢCHII Nuhim Abramovici ROAMNENCO Semion Gheorghievici CHIRILENCO Şimon Leizerovici FRAIMOVICI Aizic-Ianchel Copel. PROCUPEŢ Gherş Alterovici LERNER Elea Srulevici CARLIC-LEVINZON Eliazar Davidovici MIRZAHANOV Enovc Grigorievici LAPUŞNER Isaac Marcovici BALAMEZ Stepan Stepanovici CHIROPULO Ivan Constantinovici CHIROPULO Alexandr Constantinovici BLAJIEV Filip Fiodorovici PRIVALOV Condrat Savelievici ŞPACHER Gherş Marcusevici GHERMANSCHII Moisei Marcovici TCACI Alexandr Antonovici VERSTERMAN Moişa Ianchelevici GHEORGHIU Ivan Gheorghievici STOIANOV Mihail Stepanovici BRADUCEAN Vladimir Alexandrovici POPOVICI Dmitrii Filipovici IANCULOV Nicolai Constantinovici PERESUNICO Macar Mitrofanovici BOGDASAROV Grigorii Carpovici GAPONOV Constantin Iosifovici FURMAN Benţion Iţchevici ELIŞIS Iosif Gadelevici CRINSCHII Abram Haimovici ŞPIRT Isaac Mironidovici GHELBURG Volf Meerovici CUCURUZA Trofim Cazimirovici DOMONCOI Vladimir Ivanovici ŞEHTER Zis Chiselevici BRONŞTEIN Froim Gherşevici IŢCANSCHII Meer Davidovici CANUNOV Alexandr Filipovici ŞPOLI Şmuli Izrailevici MANUILIS Ovşii-Gheşeli Ihelevici APOSTOLII Victor Antonovici COVALI Vasilii Nicolaevici CRUPENSCHII Nicolai Dmitrievici DLUJANSCHII Nicolai Fiodorovici 1882 1903 1878 1870 1898 1887 1898 1907 1884 1880 1885 1887 1877 1889 1899 1911 1874 1884 1862 1884 1884 1879 1905 1905 1877 1874 1905 1920 1880 1908 1876 1911 1878 1891 1904 1912 1895 1883 1893 1883 1877 1894 .

58 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 PANUŞ Victor Ivanovici BERLIBA Ivan Savovici HARAMANSCHII Gheorghii Marcovici RUŞCIOCSCHII Mihail Fiodorovici FIŞTEIN David Iosifovici HAIT Nahman Isaacovici COJUŞNER Abram Haimovici BLIZNIUC Zelman Chirovici PACASTI Victor Gheorghievici CAZACOV Vladimir Nicolaevici STAVNICOV Serghei Vladimirovici GUTMAN Iţic Iosifovici ITCHIS Haim Motelevici MESTER Eliuchim Srulevici ZILBERMAN Gherş Rubinovici FUX Moisei Mihailovici MIŢA Alexandr Dionisovici CEBOTARU Diomid Fiodorovici CEBAN Vasilii Pavlovici JOSAN Boris Semionovici ŢOREA Fiodor Ivanovici MILMAN Avraam Solomonovici BELENCOVICI Nicolai Ţezarevici GOFMAN Isaac Iacovlevici ZENCOV Mihail Ivanovici GOLDBERG Moisei Meerovici CEBAN Andrei Chirilovici ATAMANCIUC Alexei Vichentievici BALABAN Valentin Emelianovici ADOCHIDO Vladimir Iacovlevici TEUT Mihail Xenofontovici POLOJINŢEV Ivan Constantinovici SILO Procofii Carpovici ROJUC Ivan Savelievici BOGDOSAROV Serghei Carpovici SAGAIDACOVSCHII Evghenii Nicolaevici NEMIROVSCHII Naum Abramovici BINDER Nahman Ianchelevici CEBAN Maxim Petrovici ŞMIDLEVSCHII Alexandr Iacovlevici HLÂSTOV Safron Dmitrievici TVERDOHLEBOV Vladimir Valerianovici SIRCHIS Boruh Moiseevici 1913 1887 1883 1889 1912 1914 1905 1902 1898 1878 1892 1890 1890 1897 1891 1888 1890 1895 1895 1912 1890 1895 1870 1869 1869 1880 1909 1892 1892 1895 1891 1880 1913 1909 1801 1814 1896 1895 1894 1900 1886 1904 .

1. partea II. probabil. 3.47 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 3651 ZILOTI Vladimir Alexandrovici MIMI Boris Ivanovici RIBSMAN Abram Borisovici POZNANSCHII Zelman Moşcovici HITOV Constantin Fiodorovici MARCHER Noih Meerovici ŞCEGLOV Victor Dmitrievici SOIBELMAN David Abramovici RUDI Stepan Iosifovici INJECIC Ivan Alexeevici MESŞAR Gherş Toivevici ŢUDIC Srul Gheinihovici LITVAC Isaac Duvidovici POPOVA Zinaida Dmitrievna CAŞIHIN Marchel Grigorievici LUDMER Abram Fihelevici TALISMAN Ideli Iosifovici ŞPIGHELI Faiveli Ianchelevici 1893 1894 1889 1870 1887 1890 1892 1898 1883 1890 1921 1898 1908 1897 1878 1899 1900 1912 Primit conform dosarelor personale şi listei 367 persoane (trei sute şaizeci şi şapte) Comandantul eşalonului Sublocotenent ( semnătura) /Lesoveţ/ 14/VI-41 г. BLANUŢE Elena Fiodorovna ZIBENBERG Liuba Peisihovna ZIMBENBERG Peisea Chisilevici 1899 1890 1911 moldovancă evreică evreu casnică casnică fost comercian t învăţătoar S .Senatovca t. Fond 19. Vertiujeni Or. patronimicul Anul naşterii Naţionalitatea Starea socială Domiciliul 1. AMAI RM. 1. GOIHMAN Imira Aronovna 1903 evreucă t. s-a comis o eroare de ordin tehnic . Vertiujeni 1 În listă sunt trecute 365 persoane şi nu 367. 100.111 № 123 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 17 iunie 1941 LISTA familiilor din raionul Vertiujeni care au lipsit de la domiciliu în timpul operaţiunii pe data de 12 iunie 1941 № d/o Numele. 2. prenumele. inv. Cernăuţi 4. f. dosar.

17. 7. Vertiujeni t. 13. 1. 11. 14. 21.e 5. Stoicani s. Stoicani s. 3 ex. 16. 20. Nemirovca ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ 17/VI-41 года T. Stoicani s. GOIHMAN Iulia Iakovlevna GOIHMAN Moisei Iakovlevici TESLER Haia Iţkovna LANDA Moişe Elevici PLITMAN Musea Volkovna DROHLES Freida Meerovna GHERMAN Rivka Şlemovna KUŞNIR Iosif Ovşinovici KUŞNIR Enea Gherşkovici ŞVEID Ruhlea Abramovna CAŞCIUG Ana Vasilievna CAŞCIUG Mihail Maximovici CAŞCIUG Serghei Maximovici CAŞCIUG Iacov Maximovici CADREAN Elizaveta Gheorghevna CAŞCIUG Boris Carpovici CAŞCIUG Polina Chirilovna SACARA Lidia Vasilievna VIŞNEVSCAIA Elena Stanislavovna VIŞNEVSCHII Borea Pavlovici ŞLAFMAN Riva Borisovna ŞLAFMAN Pinea Ihilevici TUCHILO Mihail Davidovici 1934 1937 1855 1923 1918 1865 1883 1880 1893 1855 1908 1925 1928 1929 17 ani 18 ani 1930 18 ani 1914 1937 1900 1934 1935 evreică evreu evreica evreu evreică evreică evreică evreu evreu evreică moldovancă moldovan moldovan moldovan moldovanca moldovan moldovanca moldovancă moldovancă moldovan evreică evreu moldovan casnică casnică elevă casnică casnică casnic casnic elev elevă t. 19. 27. 25. 24. Hârtop s. Vertiujeni t. Vertiujeni t. Vertiujeni t. Stoicani s. 12. 153 № 124 . 2. Vertiujeni tip. Vertiujeni s. Vertiujeni Or Soroca Or. 9. Vertiujeni t. Chişinău t. f. Hârtop t. 6. Stoicani s. Stoicani s. AMAI RM. Stoicani s. Chişinău t. 10. 8. 18. inv. Vertiujeni Or. 23. 22. Vertiujeni s. Fond 19. dosar. 26. Stoicani s. 15.

1. are un serviciu în or. 1 vacă. a fost delegat din ăpartea raionului Vertiujeni în timpul alegerilor în partidul liberal ZIMBENBERG Peisea Kisilevici ZIMBENBERG L. 2. Soroca În timpul efectuării operaţiunii se afla în spitalul din or. 15 oi. a fost organizatorul şi conducătorul partidului ţaranist şi după instalarea la putere a acestora. membru activ al organizaţiei sioniste. membru al partidului liberal. Mama TESLER H. Cernăuţi. membru activ aşl partidului sionist. I. avea 2 lucrători permanenţi şi 15-20 lucrători sezonieri. 1918 până în 1926 a fost un fervent contrabandist. treerătoare cu motor. a avut o prăvălie de făină.LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 17 iunie 1941 /Continuare/ № d/o Gradul de rubedenie Materiale compromiţătoare Observaţii 1. soţie ZIMBENBERG L. avea în proprietate privată 9 ha de pământ. Soţie GOIHMAN Imira Aronovna-soţia lui GOIHMAN I. avea în posesie 4 ha de pământ şi 1 ha de vie. În timpul efectuării operaţiunii Goihman I. avea 2 lucrători permanenţi şi 5-8 – sezonieri.5 ha de vie. dar locul de muncă n-a fopst identificat. a avut legături strănse cu capitalismul englez. Cernăuţi.. unde 6. D. P – ăn timpul efectuării operaţiunii se afla la tratament într-un spital din or. – soţia lui BLANUŢE Vasilii Constantinovici. din an. cumpăra cereale şi le exporta peste hotare. M. mare comerciant-speculant de pâine. Senatovca BLANUŢE E. –soţia evadatului în timpul efectuării operaţiunii din 12 iunie 1941. 7. cu stare de spirit . 5. F. A. Soroca Cu două săptămâni înainte de efectuarea operaţiunii s-a stabilit cu traiul la cel de-al 2-lea fiu TESLER V. 5 ha de pământ în proprietate privată. P. soţie BLANUŢE E. a fost un activ sionist şi membru partidului liberal. Fiică În timpul efectuării operaţiunii era bolnavă şi se afla în spitalul din or. GOIHMAN Iulia Iac. – mama lui TESLER Volko Davidovici. F. I. fiu ZIMBENBERG P. mare comerciant. Fiu GOIHMAN M. 2 cai. mare chiabur.C.. Soroca 3. 50 ha luat în arendă. Soroca la rude. 4. 10 ha de pământ luat în arendă. a fost primar în s. a fost agent pentru recepţionarea maşinilor agricole în cadrul firmei engleze „Russik” în or. un mare negustor de pâine. avea în proprietate privată 9-10 ha. 1 lucrător permanent şi 10-15 lucrători sezonieri. – soţia lui ZIMBENBERG Kisili Iosifovici. se afla în or.

chiabur. E. care este capul familiei. 5 ha de pământ în proprietate privată. stare de spirit antisovietică. 8. V. – fiul lui LANDA Elea haimovici. G. un mare comerciant. se afla în s. Ş – soţia lui GHERMAN Gherş bercovici. în afară de aceasta făcea comerţ cu cereale. M. exploata munca înăimită. cu un venit de 2500000 lei. – mama lui ŞVEID Şlem Avnorovici – comerciant. chiabur. fost corespondent activ al ziarelor fasciste „CURENTU” şi „UNIVERSU”. Fiică În timpul efectuării operaţiunii îşi făcea studiile în or. a fost proprietarul unei părţi a fabricii de unt. în afară de aceasta a avut o moară cu abur. Tata 13. a avut o băcănie şi un magazin de fierărie. a fost un sionist activ şi conducătorul partidului sionist în târguşorul Vertiujeni. – tatăl lui KUŞNIR Izea Iosifovici. cu un venit anual de 3226800 lei. a avut băcănie. KUŞNIR E. KUŞNIR I. Vertiujeni. În timpul efectuării operaţiunii soţul ei-capul familiei se fla în or. – soţia lui CAŞCIUG Maxim Semionovici.Vertiujeni 11. Mama ŞVEID R. Mama În timpul efectuării operaţiunii se afla la rudele sale în or. 2 lucrători permanenţi. comerciant. a fost mmbru activ al partidului sionist. – mama lui BERŞTEIN Moişe AbramMoşcovici. Fiu LANDA N. 10. a avut un mare magazin de textile şi de galanterie. i-a fost stabilită o rotaţie anuală de 2. avea în posesie 12 ha de pământ şi lua în arndă 30 ha. a avut un mare magazin de textile şi o băcănie. mare comerciant. 12. GHERMAN R. în afară de aceasta exploata forţa înăimită a 5-6 muncitori. membru activ al partidului liberal.antisovietică. Chişinău În timpul efectuării operaţiunii fiul său. Soţie În timpul efectuării operaţiunii se afla la tratament în or. Rezina. la care erau angajaţi 30 de muncitori. – fiica lui PLTMAN Volko Iosifovici. – mama lui KUŞNIR Izea Iosifovici locuieşte în prezent. a activat în funcţia de secretar personal al conducătorului partidului liberal IOV – recent trasfug în România. Chişinău la Institutul pedagogic. avea 2 lucrători permanenţi şi 20-30 – sezonieri. 14. În timpul efectuării operaţiunii îşi făcea studiile în or. a fost organizatorul partidului cuzist şi după 15. în perioada 1921-1922 a făcut contrabandă. 16 ha de pământ . mare comerciant. PLITMAN M. a avut un magazin de textile. Soroca 9. CAŞCIUG A. aduna bani de la membri partidului sionist şi-i transfera în Palestina. Rezina la rudele sale. 4 ha de pământ.000 ruble. În timpul efectuării operaţiunii Locuia la nora sa în t. Mama În timpul efectuării operaţiunii se afla la cea de-a doua fiică Berştein Sara t. A. cu stare de spirit antisovietică. membru activ al partidului sionist. având venituri mari de pe urma acestora. DROHLES F. în acelaşi timp a fost membru societăţii pe acţiuni a fabricii de spirt din or. V. Floreşti şi a fabricii de tutun. Soţie . un mare magazin de articole din piele şi încălţăminte. O. 29 de ha de pământ în proprietate privată şi 1 ha de vie. lucrători permanenţi – 16 şi sezonieri – 18-20.000.

îl prelucra cu ajutorul muncii înăimite. membru activ al partidului liberal. chiabur. în prezent locuieşte în s. cu care întreţine legătura prin intermediul scrisorilor. a avut oloiniţă şi locomobilă. VIŞNEVSCAIA E. Soroca cu treburi gospodăreşti. CADREAN E. . M. Hârtop. în prezent se află în s. Stoicani. În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă. P. M. Fiu 25. Soţie În timpul efectuării operaţiunii se afla în or. 19. Stoicani. Fiu Fiu Fiu Fiică CAŞCIUG M. 1941 în s. 17. în prezent locuieşte în t. a avut 25 ha de pământ în proprietate privată.fiica lui SACARA Vasilii Fiodorovici. folosea forţă de muncă înăimită.instalarea la putere a cuziştilor a fost ales primar. peste hotare are o fiică căsătorită cu un capitan (indescifrabil). – fiul lui CAŞCIUG Carp Epifanovicichiabur. s-a aflat în această funcţie în perioada 1938-39 în s. în or. împreună cu fiul său Borea Pavlovici. [În timpul operaţiunii se afla împreună cu mama sa în or. cuzist activ. în prezent locuieşte în s. a avut 21 ha de pământ în proprietate privată şi arenda 30 ha. 16. membru activ al partidului liberal. membru activ al partidului liberal. CAŞCIUG S. Vertiujeni. – fiica lui CAŞCIUG Chiril Vasilievici. – soţia lui VIŞNEVSCHII Pavel Fiodorovici. Bălţi. Fiu În timpul efectuării operaţiuniinu fiul său nu se afla acasă. Fiică 23. C. 18. Stoicani. cu stare de spirit antisovietică. Soţie ŞLAFMAN R. VIŞNEVSCHII B. în prezent locuieşte în s. luând cuvântul la adunări şi mitinguri. chiabur. cu stare de spirit antisovietică. CAŞCIUG P. C. a făcut propagandă în rândul populaţiei pentru partidul burgheziei liberale. Vertiujeni. Bălţi] În timpul efectuării operaţiunii se afla la soţul său. Bălţi. a avut un magazin de textile. Stoicani În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă. cu spirit antisovietic. G. 24. Stoicani. mare comerciant. în perioada 1924-1938 a exercitat funcţia de judecător în raionul Zguriţa. Stoicani. chiabur. 20. funcţionar de stat pe timpul administraţiei româneşti. care este angajat în calitate de contabil la Uniunea industrială. CAŞCIUG I. – fiica lui CADREAN Gheorghii Casianovici. Fiica 22. exploata munca înăimită. care a exercitat funcţia de administrator al fabricii de spirt din Coşerniţa timp de 5 ani. liberal activ. CAŞCIUG V. M. SACARA L. conducătorul partidului sionist dinb s. organizatorul şi conducătorul partidului gărzilor de fier în s. B –soţia lui ŞLAFMAN Ihili Pinkosovici. V. elogia justeţea ideilor acesteia. avea 15 ha de pământ în proprietate privată. organizatorul tulburărilor bisericeşti din an. S. 21. 1 lucrător înăimit. În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă.

Fiu ŞLAFMAN P. COŞCIUG Maxim Semionovici 2. Fond 19.26. 1. prenumele patronimicul Anul naşterii Locul naşterii Naţionalitatea Starea socială 1. BLANUŢE Vasilii Constantinovici 5. Vertiujeni AMAI RM. PLITMAN Leib Menaşevici 1899 s. Stoicani Moldovean Chiabur 1915 s. 154-157 № 125 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL VERTIUJENI. f. Voroncovo ucraineanca funcţionar 1913 evreu ţăran 1896 s. CARAUŞ Maria Haritonovna 3. Vertiujeni AMAI RM. Cuzmin. t. Sănătăuca moldovean chiabur 1897 t. Vertiujeni evreu mare comerciant 1904 t. KUŞNIR Izea Iosifovici 4. t. inv. dosar. ŞLAFMAN Ihili Pinkusovici 6. I. Fond 19. f. „–„ ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ ÎMPUTERNICIT OPERATIV MAJOR SECŢIEI RAIONALE NKGB (semnătura) /MIGOLATII/ 17/VI-41 г. –fiul lui ŞLAFMAN Ihili Pinkosovici. dosar. 151 . 1. r-nul Camenca s. inv. 2. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”. Vertiujeni evreu chiabur ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ ÎMPUTERNICIT OPERATIV MAJOR SECŢIEI RAIONALE NKGB (semnătura) /MIGOLATII/ 18/VI-41 г. CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 18 iunie 1941 LISTA elemntului antisovietic din raionul Vertiujeni care a lipsit de la domiciliu în timpul operaţiunii de deportare pe data de 12 iunie 1941 Numele. 2.

H. Bălţi. s-a aflat în această funcţie în perioada 1938-39 în s. îndreptată împotriva puterii sovietice. P. Soroca la cursuri de moaşe. exploata munca înăimită. . I. a fost organizatorul şi conducătorul partidului ţăranist. Soroca În timpul operaţiunii se afla în or. t. avea 4 perechi de cai. speculant de cereale. s. M. Sănătăuca. Senatovca În timpul operaţiunii a evadat 5. discrimina pe etnicii evrei. C. deţinea în arendă 300 ha şi 25 ha de pământ în proprietate privată. o vacă. CARAUŞ M. elogia partidul cuzist. fost membru activ al partidului liberal. dispunea de 16 ha de pământ în proprietatea privată. fiind chiaburi. la adunările din satele Cremeni. fost corespondent activ al ziarelor fasciste „CURENTU” şi „UNIVERSU”. a fost membru activ al partidului sionist. Soroca cu treburi gospodăreşti 2. părinţii. locul de muncă n-a fopst identificat. un mare comerciant. Stoicani. sistenmatic manifestă stare de spirt antisovietică. Or. 2 cai. Rezina 4. Bălţi Locuieşte în or. a avut un magazin de produse textile. În timpul operaţiunii se afla în or. 100 oi. C. a fost organizatorul partidului cuzist şi după instalarea la putere a cuziştilor a fost ales primar. Stoicani COŞCIUG M. PLITMAN L. după instalarea la putere a acestuia. 1 angajat permanent şi 10-15 lucrători sezonieri. – mare arendator de terenuri agricole. ŞLAFMAN I. 15 oi. 3 perechi de boi. transportate peste hotare. Vertiujeni. 10 lucrători permanenţi şi 3040 lucrători sezonieri. Or. a fost conducătorul organizaţiei sioniste în t. chiabur. treerătoare cu motor. Voroncovo.№ 126 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL VERTIUJENI. CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 18 iunie 1941 № d/o Domiciliul Materiale /continuare/ compromiţătoare Observaţii 1. a exercitat funcţia de primar în s. în anul 1932 a trecut în mod fraudulos hotarul din URSS în România. s. 3. Or. în 1931 au fost deschiaburiţi şi deportaţi în siberia. KUŞNIR I. Vertiujeni În timpul operaţiunii se afla la rude în or. a activat în funcţia de secretar personal al conducătorului partidului liberal IOV – recent trasfug în România. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”. folosea lucrători înăimiţi. gospodăria lui includea 9 ha de pământ în prprietate privată şi 9-10 ha luate în arendă. în prezent sistematic manifestă stare de spirit antisovietică BLANUŢE V. Bălţi Locuieşte în Bălţi şi este angajat la Uniunea Interindustrială în calitate de contabil 6. sistmatic manifestă stare de spirit antisovietică şi discreditează puterea sovietică.

ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, dosar. 2, f. 152

№ 127 INDICAŢIE A NKGB-ului URSS CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE NAU FOST DEPORTATE DIN CAREVA CAUZE ŞI SUPRAVEGHEREA ACESTORA
Tuturor Şefilor Secţiilor Judeţene ale NKGB doar___________________________ tovarăşul_____________________________ În conformitate cu instrucţiunile adjunctului Comisarului Poporului al NKGB al URSS tovarăşul CABULOV, dumneavoastră trebuie să identificaţi, cât mai curând posibil, acele persoane, care conform deciziei conducerii trebuiau evacuate din limitele RSSM, dar din anumite motive nu au fost evacuate şi trăiesc în raionul dumneavoastră, la identificare să fie luaţi sub supraveghere. La efectuarea cazului, cei care nu sunt evacuaţi în primul val vor fi evacuaţi ulterior, termenul de evacuare fiind anunţat din timp. În acelaşi timp vă inaintăm cazul, potrivit ordinului № 23. ANEXA: Şeful Secţiei Judeţene Orhei a NKGB LOCOTENENT MAJOR al SECURITĂŢII de STAT (GOLDBERG) Î Împuternicit special al Secţiei Judeţene NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII DE STAT (AKSENOV) 11 iunie 1941 № 25152
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, dosar 2, filele 249

№ 128 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE BRAVICEA a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Bravicea „..” iunie 1941 № 30225 Bravicea Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Or.Orhei

În acelaşi timp, vă trimitem lista familiilor şi a membrilor familiei lor din raionul Bravicea. Nu au fost deportaţi 4 capi de familii. Ei au în întreţinere 13 persoane şi alte 6 persoane ale familiilor deportate. În totali 24 de persoane. Anexa: Lista pe 1 pagină. Şeful Direcţiei Raionale Bravicea al NKGB SERGENT AL SECURITĂŢII DE STAT Secretar
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 250

semnătura semnătura

/Procopenco / /Semin /

№ 129 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL BRAVICEA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] LISTA familiilor şi membrilor acestora, din raionul Bravicea, care urmează să fie deportate Numele, prenumele, patronimicul GULICO Şliti Ciuic Şlem soţia Mendel fiica Solominia fiica Ţilea ARBIT Sruli Mihailovici soţia Sura fiica Betli fiul … BUBIS(fiu) BUBIS (fiu) CNEAGHIŢCHII Gheorghii Conducator de partid BENDER Seita comerciant Bravici Bravici comerciant Bravici 2 fii a lui BUBIS nu sunt luaţi, sunt la Chişinău Fiul lui CNEAGHIŢCHII se află la Chişinău Fiica lui BENDER învaţă la Orhei BEIDER (fiică) BEIDER (fiu) comerciant Bravici Fiica şi fiul Capului de familie Beider Gherş. Srulevici. Fiica la Orhei, Fiul la Călăraşi. Soţia Caciuc Berco se afla in maternitate comerciant Bravici Din cauza bolii Capului de familie nu au fost luaţi Categoria comerciant Satul Bravici Notă Capul familiei în timpul operaţiunii se afla la Chişinău

CACIUC (soţia)

comerciant

Bravici

OSIPOV Illarion Feodorovici soţia fiul PRIGUZA Ilarion Alexan. Soţia şi patru copii

Dezertor din URSS

Onişcani

Au rămas din cauza bolii Capului de familie Au rămas din cauza bolii Capului de familie /Procopenco / /Semin /

Conducător de partid

Voinova

Şefului Direcţiei Raionale Bravicea al NKGB Sergent al Securităţii de Stat semnătura Secretar semnătura
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 251

№ 130 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE CHIPERCENI a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] № 34167 Direcţia Raională Chiperceni a NKGB 19. VI–41 г. Şefului Direcţiei Judeţene Orhei al NKGB Locotenentului Major al Securităţii de Stat Tov. GOLDBERG În acelaşi timp, vă trimitem lista familiilor rămase şi care urmează să fie evacuate din raionul Chiperceni. Anexa: Menţionate pe 2 pagini. Şeful Direcţiei Raionale Chiperceni al NKGB (semnătura indescifrabilă) Secretarul Direcţiei Raionale al NKGB
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 252

semnătura /Şaţki/

№ 131 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL BRAVICEA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată LISTA [persoanelor] din raionul Chiperceni, care urmează să fie deportate . Numele, prenumele, patronimicul GHIRCIU Spiridon Step. COJUŞNEAN Constantin Semen. Unde locuieşte s.Bieşti s.Chiperceni Din ce motiv a rămas A evadat Din cauza bolii copilului

Şeful Direcţiei Raionale Chiperceni al NKGB
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 253

(semnătura indescifrabilă)

№ 132 PRECIZARE REFERITOR LA DOI COPII CARE N-AU FOST DEPORTAŢI DIN RAIONUL CHIPERCENI
19 iunie 1941 PRECIZARE În afară de cei enumeraţi în lista celor care urmau să fie evacuaţi, au rămas doi fii ai lui Andrieş Macar Feodorovici, locuitorul satului Chişteliţa. 1. Fiul Andrieş Ivan Macarovici, a.n.1924 2. – “ –Andrieş Grigorii Macarovici, a.n.1928 care la momentul ridicării tatălui lor se aflau în stepă. În prezent ei locuiesc în satul Chiştelniţa la fratele lor Andrieş Nicolai Macarovici. Secretarul Direcţiei Raionale al NKGB 19. VI–1941
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 254

(semnătura indescifrabilă)

№ 133 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE CRIULENI a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
Iunie 1941 RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Criuleni „..” iunie 1941 № 3800262 Criuleni Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Vă informăm asupra faptului că în raionul Criuleni au rămas neevacuate de către noi, din cauza plecării lor în misiune, următoarele persoane: 1. Uşinov Victor Alexeevici, s.Slobozia Duşca 2.Arseni Dmitrii Alexandrovici, s.Peresecina Şeful Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat al Direcţiei Raionale Criuleni Sergent al Securităţii de Stat (semnătura) /Moiseenko/
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 255

№ 134 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL REZINA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
18 iunie 1941 Strict secret LISTA

persoanelor care urmau să fie deportate din raionul Rezina, dar n-au fost deportate din diverse motive. Numele, prenumele, patronimicul Anul naşterii Capul fam. Pânzari Grigorii Stepanovici Mama Fiul Fiica Logodnica Capul fam. Gogoli Tatiana Gheorghievna Fiul Ivan Vasilievici Logodnica Capul familiei Benderschii Moriţ Şaimovici mama sora Capul fam. Ghitelevschii Mordco- Şico Şmulevici Soţia Capul fam. Guţu Nicolai Ivanovici Capul fam. Ţurcan Nicolai Isaevici 1895 65 ani 18 ani Şoldăneşti Capul familiei s-a îmbolnăvit /кулак/ Adresa Notă

1889 1920 1922 1910 56 ani 16 ani 1911 1910 1899 1914

Saharna

Capul familiei lipsea /soţia dezertoare/ Capul familiei lipsea /producător/

Cinşeuţi

Rezina

Echimouţi Glinjeni

Plecat in raionul Susleni /agent sigurant / Plecat nu se ştie unde (dezertor) Lucrează în Bălţi (jandarm) /NOVIKOV /

Şeful Secţiei raionale Rezina al NKGB Sergent al Securităţii de Stat semnătura
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 256

№ 135 SCRISOARE DE ÎNSOŢIRE a SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI a NKGB
18 iunie 1941 Strict secret RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Teleneşti „..” iunie 1941 № 6285 Teleneşti Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Or. Orhei Vă trimitem lista persoanelor rămase neevacuate,cu indicarea motivelor. Anexa:din conţinut. Şeful Direcţiei Raionale Teleneşti al NKGB Sublocotenent al Securităţii de Stat /Kamilovski/ (semnătura)

AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 257

№ 136 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL TELENEŞTI CARE N-AU FOST DEPORTATE
18 iunie 1941 STRICT SECRET LISTA Capilor familiilor şi membrilor familiilor din raionul teleneşti, care n-au fost deportaţi 1) Batuşanski M. M -capul familiei, fost comerciant, cu vârsta de 66 de ani, în etate, locuieşte în t.Teleneşti, soţia lui, a.n. -1879, se află la întreţinerea fiului, care este plecat la construcţii, soţia acestuia e însărcinată în luna a 8-a, deportarea a fost suspendată. 2) Gurman Gherş Şimanovici şi soţia acestuia Burman Ş.Iu. (foşti comercianţi), din cauza vârstei ănaintate sunt întorşi din staţia Călăraşi. 3)Presman Leib Iţkivici, a.n.1921 (membru al familiei), se afla în or. Orhei, ca elev la şcoala pedagogică nr. 1, locuia pe strada Cotovschi, nr.148, în prezent a sosit în Teleneşti pentru a se deplasa la locul de deportare al părinţilor. Fux Şulim Moişevici, a.n.1916 (membru al familei), se află în or. Chişinău, frecventează cursurile de perfecţionare de pe lângă Comisaruatul Poporului pentru gospodărie, adresa necunoscută. Brenştein Leib Markovici şi soţia acestuia Brenştein H.F., a.n.1868, locuiesc în s. Căpreşti, judeţul Bălţi (foşti comercianţi). Lodjau Pinea , de 84 de ani; membru al familiei lui Fişer Srul din t. Teleneşti; fiind de vârstă înaintată, este întors din staţia Călăraşi. Gleizer Udla Mordkovna, de 70 de ani, membru al familiei lui Bender Beniamin din t. Teleneşti, este întoarsă din st. Călăraşi, ca persoană de vârstă înaintată. Ploşniţa Fiodor Nicolaevici –capul familiei cu soţia Zinaida n-au fost deportaţi din cauza lipsei la locul de trai, în s. Ciocâlteni, a capului familiei şi căutărilor acestuia, în prezent locuieşte în s. Ciocâlteni. Isman Mihail Alexandrovici (capul familiei) din s. Siroteni cu 6 membri ai familiei nfost deportat, din cauza înbolnăvirii a 3 copii de (cori) (dispune de certificat medical).. Ştefârţă Elena Fiodorovna, a. n. 1928, fiica Ştefârţa Teodora, s. Ciocâlteni, se afla în s. Sărăteni, în tutela mamei soţiei. Anghel Ecaterina ,a.n.1919 şi Anghel Vldimir, a.n.1922, copiii lui Anghel Nicolae Fiodorovici din s. Ciocâlteni, n-au fost deportaţi, deoarece sunt elevi în or. Chişinău, părinţii nu cunosc adresa lor exactă. Gheorghiu Igor Petrovici, a.n. 1920, fiul capului familiei Gheorghiu Petru din t. Teleneşti; s-a aflat în delegaţie în or. Chişinău, în prezent locuieşte în t. Teleneşti. Bosâi Florea Constantinovici( capul familiei) şi soţia acestuia, din cauza bolii capului familiei şi bătrâneţii ambilor, au fost lăsaţi la locul de trai, s. Mihălaşa. Serafima, a.n. 1937 , fiica lui Ţurcan Grigore Ivanovici, se află în tutela tatălui primei soţii a lui Ţurcan G. I. în s. Leuşeni şi n-a fost supusă deportării. Celelalte persoane, în conformitate cu listele persoanelor pasibile de deportare, au fost transportate la st. Călăraşi şi primirea lor este certificată prin adeverinţe din punctele de concentrare. Situaţia este incertă în ceea ce priveşte familia lui Brodescu Vasile Fiodorovici cu 6 membr ai familiei sale, din s. Ciocâlteni, sosiţi la st. Călăraşi la ora 12 pe data de 14/641 cu Duhovnai F. M. din t. Teleneşti (pentru îmbarcarea în eşalonul, în care se afla soţul acesteia).Eşalonul către acea oră era deja plecat din st. Călăraşi şi căruţele cu aceste persoane au fost trimise în direcţia Chişinău, pentru a fi îmbarcate în eşalon; informaţii

2) 3)

4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11)

12) 13) 14)

despre predarea acestora n-au parvenit şi familiile până în prezent n-au revenit în s. Ciocâlteni. Şeful Secţiei raionale Teleneşti al NKGB Sublocotenet al Securităţii statului
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 258

(semnătura)

Kamilovski

№ 137 LISTA FAMILIILOR DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI
[fără dată] SECŢIA RAIONALĂ NKVD TABEL NOMINAL Cu pesoanele deportate din graniţele raionului Călăraşi judeţul Chişinău RSSM Nume, prenume BASERLING Gherş lvovici BASERLING Sonia Gavrilovna BASERLING David Gherscovici ŞLAFMAN Avik Ianchelevici ŞLAFMAN Sara- User Zermolova ZELINSCHI Leonti Vladimirovici ZELINSCHI Tatiana Nikolaevna ZELINSCHI Pavel Leontievici ZELINSCHI Maria Leontievna KOGAN Beniamin Leibovici KOGAN Ester Nuhimovna KOGAN Azia Beniaminovna STRATAN Konstantin Vasilievici STRATAN Iuliana Ilievna BRAGOI Grigorii Ivanovici BRAGOI Minodora Alexandrovna LUNGU Konstantin Petrovici LUNGU Zinovia Vasilievna LUNGU Agafia Konstantinovna LUNGU Valentin Konstantinovici LUNGU Ivan Konstantinovici VASILIEV Nikita Lazarevici VASILIEV Maria Mihailovna VASILIEV Nikolai Nikitovici VASILIEV Roman Nikitovici VASILIEV Maxim Nikitovici VASILIEV Nastasia Nikitovna VASILIEV Ivan Nikitovici Anul naşterii 1910 1915 1941 1901 1909 1897 1895 1923 1925 1887 1893 1923 1887 1887 1896 1912 1904 1912 1932 1937 1939 1892 1894 1924 1926 1928 1932 1935 Grad de rudenie Capul familiei Soţie fiu Cap.familie soţie Cap.familie Soţie Fiu fiică Cap.familie Soţie fiică Cap. Familie soţie Cap familie soţie Cap.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică fiu Domiciliul Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//Or.Călăraşi -//-//s.Tuzora -//Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//-//-//-//-//-

Nr. Crt.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22 23 24 25 26 27 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

CIABAN Trifon Akimovici CIABAN Zinaida Nikitovna CIABAN Maria Trifanovna CIABAN Gavril Trifanovici CIABAN Ivan Trifanovici SEU Vasilii Gheorghevici SEU Elizaveta Vasilievna SEU Nikita Vasilievici SEU Marina Vasilievna SEU Zaharii Vasilievici KAFEGIU Constantin Ivanovici KAFEGIU Irina Kondratievna KAFEGIU Ivan Konstantinovici NIURENBERG Nahman –Leib Haimanovici NIURENBERG B.Leika Iosifovna NIRENBERG Ber-nahm-Leibovici NIRENBERG Lia Livovna KRASNOŞENSKI Iosif Zelmanovici KRASNOŞENSKI Cunea Mendeleevna KRASNOŞENSKI Saimna Iosifovna SOŢKI Ideli Ihilevici SOŢKI Rahili Samoilovna SOŢKI Smuli Idelevici SOŢKI Sloiman Idelevici KOGAN Leizer Davadovici KOGAN Haia IANKELEVNA KOGAN Kreina Leizerovna BRONŞTEIN Moisa Gheinehovici BRONŞTEIN Leia Zusevna BRONŞTEIN Iosif Moisevici BRONŞTEIN Gheineh Itkovici BRONŞTEIN Perec Boruhovna LERNER Itec Nesinevici LERNER Leia Haimovna LERNER Haim Itcovici GALPERIN Meer Şmulevici GALPERIN Camuil Meerovici IOSILEVICI Alik Mortkovici IOSILEVICI Dvora Noehovna IOSILEVICI Mortko Alikovici IOSILEVICI Moisa Alikovici IOSILEVICI Frima Boruhovna KALTER Kopeli Mendelevici KALTER Aster Morkovna KALTER Iosif Kopelevici BATELMAN Nutra Beniaminovici BATELMAN Pereli Ruvinovna

1889 1911 1931 1933 1940 1906 1910 1932 1934 1937 1912 1911 1936 1884 1883 1914 1914 1903 1904 1926 1903 1903 1926 1930 1907 1911 1932 1909 1909 1931 1875 1880 1887 1887 1924 1884 1920 1888 1888 1926 1925 1914 1875 1881 1907 1891 1910

Cap.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiică fiu Cap.familie Soţie fiu Cap.familie soţie Cap.familie soţie Cap.familie Soţie fiică Cap.familie Soţie Fiu Fiu Cap.familie Soţie fiică Cap.familie Soţie fiu Cap familie soţie Cap.familie Soţie fiu Cap.familie fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiu nora Cap.familie Soţie fiu Cap.familie Soţie

Or.Călăraşi -//-//-// -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Calarasi -//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-//Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

familie sotie Cap. 83. BATELMAN Davad Nutrovici BATELMAN Sina Nutrovna SULTAN Itec Mortkovici SULTAN Sura Ihilevna SULTAN Reizeli Itkovna SULTAN Haika Itkovna SULTAN Ester Itkovna ROMANENKO Roman Gheorghievici ROMANENKO Maria Ivanovna PERSIN Vasilii Romanovici PERSIN Oliga Profirovna PERSIN Antonina Vasilievna PERSIN Dmitrii Vasilievic CUCU Mihail Ivanovici CUCU Maria Ivanovna KRIVOPISC Voliter Saievici KRIVOPISC Makli Moiseevna KRIVOPISC Krenta Volifovna AMARIA Toma Nikolaevii AMARIA Elena Petrovna AMARIA Piotr Tomovici AMARIA Nokolai Tomovici AMARIA Ilia Tomovici AMARIA Susana Tomovna AMARIA Timofei Tomovici TEOFANIDI Ivan Efimovici TEOFANIDI Alexandra Dmitrievna PROFIS Deib Moiseevici PROFIS Melida Aronovna PROFIS Aron Leibovici GAITAN Rodion Ivanovici GAITAN IIUNIUTA Nikolaevna GAITAN Maria Rodionovna GAITAN Fiodor Rodionovici ZOLOTKOVA Grafina Haritonovna ZOLOTKOVA Alexandra Andreevna ZOLOTKOVA MariaAndreena KATUFAN Mihail Isaevici-//-Maria Spiridonovna -//-Anna Mihailovna -//-Alexandra Mihailovna -//Andrei Mihailovici NEGRU Stepan Fiodorovici NEGRU Elizaveta Fiodorovna NEGRU Ivan Pavlovici Negru NEGRU Evghenia Ivanovna NEGRU Vera Ivanovna NEGRU Stepan Ivanovici NEGRU Alexandru Ivanovici NEGRU Anika Ivanovna NEGRU Visarion Ivanovici 1924 1931 1897 1897 1921 1924 1931 1914 1889 1907 1910 1932 1935 1914 1889 1905 1907 1921 1880 1886 1915 1926 1929 1924 1920 1897 1897 1895 1901 1925 1909 1913 1935 1936 1895 1930 1937 1900 1902 1926 1931 1938 1877 1875 1907 1905 1928 1930 1932 1935 1939 Fiu fiică Cap.Călăraşi -//-//-//-//-//-//Or. 98.Călăraşi -//-//-//Or.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică fiu Cap.Călăraşi -//-//-//-//Or. 96.familie Soţie fiu Cap.Volcineţ -//-//-//-//-//-//-//-//- 85. 119. 115. 92. 124. 126. 120.familie Soţie Fiică fiu Cap. 107. 87. .76. 100. 121. 112 113. 125. 122. 102. 104.familie Soţie Fiică Fiică fiică Cap.familie Soţie Fiică Fiică fiu Cap. 93. 111. 79. 91. 84. 108. 114.Şipoteni -//-//-//-//s.familie mama Cap. 123.familie Sotie Fiica fiu Cap. 94. 117/ 118. 109.Călăraşi -//-//Or. 105.familie Soţie fiică Cap.familie soţie Cap. 90. 89. 88. 95. 110.Sipoteni -//-//s.familie Soţie Ginere Fiică Nepoată Nepot Nepot Nepoată nepot -//-//Or.Călăraşi -//-//Or. 82. 106. 77. 99.Călăraşi -//-//-//S. 86.familie Soţie fiică Cap. 97. 80. 101.Călăraşi -//Or. 116. 78.Călăraşi -//Or. 81. 103.Călăraşi -//Or.

familie Soţie Fiu Fiu s.familie Soţie fiu Cap. CIUMAS Zaharii Ivanovici CIUMAS Vera Stepanovna CIUMAS Ivan Zaharovici KAPITAN Vasilii Vasilievici KAPITAN Ana Fiodorovna KAPITAN Natalia Vasilevna KAPITAN Martin Vasilievici KAPITAN Gheorghe Vasilievici ZAMC Alexei Ivanovici ZAMC Efimia Gheorghievna ZAMC Gheorghe Alexeevici ZAMC Veronik Alexeevici GLUZMAN David Pinhusovici GLUZMAN Riva Beniaminovna GLUZMAN Pesea Davadovna GLUZMAN Blota Davadovna GLUZMAN Saudita Davadovna GLUZMAN Ester Davadovna SIROTA Sruli Lazarevici SIROTA Etla Hailovna SIROTA Iacob Srulevici SIROTA Tilik Taisiena SIROTA Nesea Srulevna LUFT Abram Iosifovici LUFT Sara Leibovna LUFT Iosif Abramovici LUFT Haia Iosipovna LUFT Volf Abramovici FRIDMAN Leib Slemovici FRIDMAN Elka Minovna RESESTER Iankeli Ihelievici ABRAMOVICI Haim Nuhelevici ABRAMOVICI Sura Moisevna ABRAMOVICI Nuhim Haimovici FIHMAN Slem Haimovici FIHMAN Rina Leizerovna FIHMAN Liuba Sliomovna ARHIP Ivan Fiodorovici ARHIP Olimpiada ARHIP Vasilii Ivanovici ARHIP Iulia Ivanovna GULPE Alexandru Vasilievici GULPE Agafia GULPE Iacob Alexandrovici GULPE Vera Alexandrovna SMARCACIUK Filip Vassilievici SMARCACIUK Tatiana Ivanovna CULICOVSCHI Nikolai Leontievici CULICOVSCHI Apulinaria Dementievna CULICOVSCHI Leonid Nikolaevici CULICOVSCHI Boris Nikolaevici Noviţcaia Parascovia Dementievna 1899 1900 1930 1883 1885 1922 1924 1926 1904 1903 1929 1931 1895 1900 1921 1924 1932 1937 1886 1886 1915 1919 1922 1893 1900 1924 191900 1930 1877 1882 1894 1905 1916 1940 1885 1890 1923 1906 1916 1931 1933 1904 1907 1926 1929 1903 1914 1908 1913 1929 1932 Cap. 168. 148. 176. 138. 164.familie soţie Cap. 171.Călăraşi -//-//-//Or.familie Soţie Fiu fiică Cap. 131.familie soţie Cap.familie Soţie fiică Cap. 146. 132.familie Soţie Fiu Nora fiică Cap.Corneşti -//St.127. 137.familie Soţie fiu Cap. 166. 169. 159.SADOVA -//-//-//s.Sadova -//-//-//St.familie Soţie Fiică Fiică Fiică fiică Cap.Călăraşi -//Or. 140. 150.Călăraşi -//-//Or. 167. 147. 134. 139. 161. 130.familie Soţie Fiu fiică Cap. 141. 133.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap. 153. 151.Călăraşi -//-//-//-//-//Or. 178.Volcineţ -//-//Or. 170.Călăraşi Or. 148.familie Cap. 152.familie Soţie Fiu fiu Cap. 129. 177.Călăraşi -//-//s. 154.Corneşti -//-//-//- . 142. 172 173 174. 144. 163.Călăraşi -//-//-//-//Or. 160. 135. 157.Călăraşi -//-//-//-//Or. 156. 143. 165. 145. 136.Călăraşi -//-//-//-//Or.familie Soţie Fiu Soră fiu Cap. 175. 162. 158. 155. 128.

inv. inv. 1. 5. f. 2. Fond 19. d.179. f. 111-114 1900 1897 1890 1895 1894 1… soacră Cap. 1.familie Soţie mama -//s. 182. d. RACOVSCAIA Antonina Pavlovna LISUTINA Parascheva Mihailovna FAIER Mihail Alterovici FAIER Maria Abramovna FAIER Hava Userovna Şeful Secţiei Raionale NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat Şeful Sectiei Raionale NKVD Calarasi Locotenent major de miliţie AMAI RM. 2.familie mama Cap.06. 3. CONFISCATE DE LA PERSOANELE DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 18 iunie 1941 . 183. 4. 115 (semnătură indescifrabilă) № 139 FIŞA DE EVIDENŢĂ A OBIECTELOR DE VALOARE ŞI VALUTEI STRĂINE.1941 AMAI RM. Crt. Capi de familie 11 23 11 4 1 50 Membri familie 34 47 38 13 1 133 În total 45 70 49 17 2 183 Între care şi un cuzist-fost primar Şeful Secţiei raionale NKGB Locotenent al securităţii de stat 18. Fond. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE ANTISOVIETICĂ ŞI CONTRAREVOLUŢIONARĂ 18 iunie 1941 STRICT SECRET DATE Cu privire la elementele antisovietice şi contrarevoluţionare deportate din raionului Călăraşi RSSM Nr. 2.Călăraşi -//-//- 181.Ursoaia -//Or. 1. 180. semnătura /KOZLOV/ semnătura /BATISCEV/ № 138 DATE DESPRE NUMĂRUL PERSOANELOR DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Elemente vizate Funcţionari de poliţie Mari negustori Conducători ai partidelor a/s Evadaţi din URSS Familiile condamnaţilor la pedeapsa capitală ÎN TOTAL. 19.

5. Un inel de aur de24 karate. Monede ruseşti de argint 9 rub. 6.211 lei O bancnotă în valoare de cinci dolari americani O bancnotă în valoare de zece dolari americani Monede româneşti Monede de provenienţă iugoslavă şi cehoslovacă 10 buc. 11. 1. 14.50 kop. pe 20 VI. 2.1941 ( semnătură indescifrabilă) AMAI RM.V. 7.VI.a/c au fost transportaţi de catre tov.prenume.100 lei Monede de aur de stemuire ţaristă trei sute douăsprezece (312)rub.monede de argint 64rub.50 kop. 2.Monede de argint de provenienţă străină -7 buc. inv. Monede româneşti -11. 9. 13. Monede româneşti.850 lei Monede româneşti -550 lei Monede româneşti. CRT. Persoane de la care au fost confiscate obiecte de valoare.75 cop. 12.1941 La pozitia 5 cei 750 lei ce lipsesc la Stratan K. Fond 19. 4. 116 № 140 HOTĂRÂREA DESPRE CONFISCAREA OBIECTELOR DE VALOARE DE LA FRIDMAN LEIB ŞLEMOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE .VI.27 lei Monede româneşti.monede diferite 105 buc. 8.FIŞĂ de evidentă a bunurilor predate la contabilitatea secţiei judeţene NKGB Chişinău a RSSM de către secţia raională NKGB Călăraşi NR. 20. 3. Profis Leib Moiseevici Luft Abram Iosifovici Fier Mihail Dmitrievici Gluzman Davad Pinhusov Stratan Constantin Vasilievici Salter Kopeli Mendeleevici Kafegiu Konstantin Ivanovici Zolotkova Grafina Haritonovna Krivopisc Wolf Saevici Batalman Nuta Beniam Bronstein Heinih Itcov Teofanidi Ion Efimovici Sultan Itic Mordcovici Fridman Leib Slemovici Denumirea obiectelor de valoare Una moneda aur în valoare de 5 ruble Valută româneasăca-1013 lei Monede în valută străină 35 buc. Am predat Şefului secţiei raionale NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat (semnătură indescifrabilă) Am primit: ( semnătură indescifrabilă) 18. 10. d. 1.Nume. Socolov la secţia regional NKGB. f.

Monede din aur în valoare de 10 ruble.care au declarat că în timpul inspectării clădirilor auxiliare din curtea ce a aparţinut lui Fridman Leib Slemovici. Un inel de aur 24K 6.Fridman Leib Slemovici(tatăl lui Gold B. Grinberg David Kelmanovici.L).colaborator –reprezentant al sovietului orăşenesc Bercovici Nuhim Gherscovici. d.Nuhim. Fond 19. Noi. 117 № 141 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA DEPISTĂRII OBIECTELOR DE VALOARE ASCUNSE DE FRIDMAN LEIB ŞLEMOVICI 18 iunie 1941 PROCES VERBAL 1941. Intrând în curtea interioara .am examinat casa şi construcţiile anexa ale persoanei strămutate din oraşul Călăraşi.astăzi deportaţi în afara graniţelor republicii Moldova. În total monede din aur în valoare de 312 ruble şi 50 cop. 33 buc-165 ruble. Monede de argint în valoare de 50 cop. s-au prezentat membrii sovietului orăşănesc Călăraşi. Monede din aur în valoare de 7 ruble 50cop.Koslov. 2. colaboratorul gospodăriei comunale Bercovici.amplasată la periferia Călăraşi lângă un câmp plantat cu viţa de vie.în prezenţa cetăţenilor oraşului Călăraşi Snider Wolf Itcovici şi Gold Bliuma Leibovna.locotenent al securităţii de stat. Monede din aur în valoare de 5 ruble. 2 bucăţi -30 ruble.16 iunie 1941 la rugămintea cetăţeanului Gold Blium Leibovna.membru al sovietului orăşenesc. 57 buc-28 rub si 50 cop 8.7buc Toate aceste obiecte de valoare au fost predate la secţia raională NKGB spre a intra în venitul Statului Sovietic. Monede de argint în valoare de 1 rubla. Monede de argint de provenienţă străină . Monede din aur în valoare de 15 ruble.1941. RSSM.subsemnaţii. 36 buc-36 ruble 7.examinând documentele ce mi s-au pus la dispoziţie în vederea descoperirii obiectelor de valoare.Snider Roitman-Wolf Sucovici si Goldblum Laibovici. 11 bucăţi -110 ruble.7 monede de argint de provenienţă străină .comandantul secţiei raionale NKGB Călăraşi.am constatat: Pe 16 iunie 1941 la secţia raională NKGB Călăraşi. 5.reprezentanţii sovietului orăşănesc. inv. 1 buc-7 ruble 50 cop. 4.Gherscovicie şi cetăţenii oraşului Călăraşi.a se preda spre păstrare la secţia financiară AHFO NKGB RSSM pentru a intra în venitul Statului Sovietic. am completat prezentul document cu următoarele date: Azi. 3. Eu.RSSM. iunie.monede de argint bătute în perioada ţaristă în valoare de 64 ruble şi 75 de cop.Grinberg David Kelmanovici. 1 buc-25 cop 9.săpând în colţul unuia dintre soproane au descoperit o conservă metalică cu monede de aur şi argint de stemoire ţaristă în valoare de: s-a depistat: 1. f. 2. S-a adoptat rezoluţia: Obiectele de valoare sus menţionate: monede de aur de provenienţă ţaristă suma totală alcătuind 312 ruble si 50 cop. 1. ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI LOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI (semnătură indescifrabilă) AMAI RM. iunie ziua 17. Monede de argint în valoare de 50 cop.un inel de aur de 24 K. ziua 16.

Drept care am întocmit prezentul proces verbal şi pe care îl semnăm: 1. care în ziua deportării a facut unele afirmaţii.Bercovici N.monede din aur în valoare de 10 ruble.monede de argint de provenienţă străină.Grinberg David K..1 buc-25 cop 9.. f. Bateliman Nuta Ben. inv. Tiofanidi Ion Efimovici .-5----Zolotcova Grafina Haritonovna-211 lei AMAI RM.monede de argint în valoare de 1 rubla. 4.monede de argint în valoare de 50 cop.monede de argint în valoare de 50 cop. 2. 4.900 lei 100+19=1019 Profis Leib Moiseivici-cec în valoare de 5 ruble ruseşti în aur.-12600 lei Gluzman David Pin. 1. d. 1.monede din aur în valoare de 5 ruble. AMAI RM..160 lei Luft Abram Iosif . 2. Fond 19. 2. 3. sugestionând că ar mai avea nişte bani-am hotărât să verificăm toate ungherele ce dădeau de bănuit şi la unul dintre colţurile şopronului am descoperit o cutie şubredă la deschiderea căreia am descoperit bani de urmatoarea convenienţă: 1. 3.Monede din argint suma totală alcătuind 64 de ruble şi 75 de cop.-10 dolari Crivopisc Volif Saev. Fond 19.33 buc-165 5.70 gr aur……… şi 35 monede valută străină Sultan Itic Mord. f.36 buc-36 ruble 7.monede din aur în valoare de 15 ruble.Gold Blium.9.însuşi.10 bancnote iugoslave.57 buc-28 rub si 50 cop 8.un inel de aur 24K 6. Faier Maria Abram.7buc În total monede din aur în valoare de 312 ruble şi 50 cop.1 buc-7 ruble 50 cop. d.Roitman Wolf I. 118 № 142 LISTA PERSOANELOR. 119 № 143 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA ZOLOTCOV GRAFINA HARITONOVNA .M. propietarul casei.a construcţiilor anexa şi având unele informaţii de la .2 bucati -30 ruble.5 ruble de argint şi 105 monede din diferite ţări.Iv.monede din aur în valoare de 7 ruble 50cop.-27 lei Samter Copel Mendeleevici-555 lei Stratan Constantin Vas. Bronstein Renih Itcovici -11 monede de argint româneşti au fost depuse la dosar.11 bucăţi-110 ruble. 2.S-a hotărât în unanimitate ca întreaga sumă de bani şi inelul de aur să fie predate spre folosinţa Statului Sovietic. LA CARE ÎN URMA PERCHEZIŢIEI A FOST DEPISTATĂ VALUTĂ NAŢIONALĂ ŞI STRĂINĂ [fără dată] Kafegiu Const. inv.

menţionate mai sus. confiscate în timpul percheziţiei de la Zolotcova Grafina Haritonovna să fie predate în Secţia NKGB a jud. Chişinău. Sergent al Securităţii de Stat ( semnătura) SOKOLOV « De acord » Şeful Secţiei Raionale NKGB Călăraşi Locotenent al Securităţii de Stat /KOZLOV/ AMAI RM. împuternicitul operativ superior. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM .….Krivopisk Wolf Saievici. RSSM. Fond 19. Krivopisk W. 120 № 144 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA KRIVIPISK VOLF ŞAEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu.18 iunie 1941 HOTĂRÂRE 17 iunie 1941 Eu.S. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. examinând materialele referitoare la cet.împuternicitul operativ superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergentul securităţii de stat Sokolov.sergent al securităţii de stat Sokolov. în cadrul deportării acesteia din hotarele RSS Moldoveneşti. inv. 2. în urma cărui fapt Am d e c i s: Obiectele de preţ.. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Krivopisk Wolf Saievici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : Cinci dolari americani . Am d e p i s t a t: În timpul percheziţiei cetăţencei Zolotcova Grafina Haritonovna. f. 1. d. enumerate mai sus. au fost confiscate următoarele obiecte de preţ: Monede româneşti în sumă de 211 lei. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi . materialele referitoare la cetăţeanca Zolotcova Grafina Haritinovna.

Bronstein Heinih Itcovici.Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. f. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov.împuternicitul operativ superior. inv. 2. Fond 19. examinând materialele referitoare la cet. 1. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Batelman N. menţionate mai sus. d. 122 semnătura /KOZLOV/ № 146 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA BRONŞTEIN GHEINIH IŢKOVNA 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. 2.Batelman N. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. 121 semnătura /KOZLOV/ № 145 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA BATELMAN NUTA BENIAMINOVNA 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Bronstein Heinih Itcovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : .Batelman Nuta Beniaminovici. Fond 19. d.B. f.în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare iau fost confiscate următoarele obiecte de valoare : Zece dolari americani .împuternicitul operativ superior. inv. 1. examinând materialele referitoare la cet. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM.B. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.

d. 2. 2.împuternicitul Operativ Superior. inv. 123 semnătura /KOZLOV/ № 147 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA TEOFANIDI ION EFIMOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Teofanidi Ion Efimovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)20 bancnote de provenienţă iugoslavă şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.menţionate mai sus. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 124 semnătura /KOZLOV/ № 148 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA PROFIS LEIB MOISEEVICI . a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM.1)11 monede româneşti de argint . inv.Teofanidi Ion Efimovici.F. d. f.Teofanidi I. menţionate mai sus. 1. Fond 19. Fond 19. f.Bronstein H.I. examinând materialele referitoare la cet. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. 1.

AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Luft Abram Iosifovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Valută românească în total 1013 lei . examinând materialele referitoare la cet. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. menţionate mai sus. inv.Profis Leib M. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 1. Fond 19.18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din17 iunie 1941 Eu. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. Ruseşti-1 buc. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Profis Leib Moiseevici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)monede din aur în valoare -5 rub. d.Luft Abram I.Profis Leib Moiseevici.Împuternicitul Operativ Superior. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.Luft Abram Iosifovici. . 125 semnătura /KOZLOV/ № 149 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA LUFT ABRAM IOSIFIVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din17 iunie 1941 Eu. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” . 2.menţionate mai sus. f. examinând materialele referitoare la cet.Împuternicitul Operativ Superior.

şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul perchezitiei de la cet. examinând materialele referitoare la cet. AM DESCOPERIT: . al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 1. 126 semnătura /KOZLOV/ № 150 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA SULTAN IŢIK MORDKOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. d.Împuternicitul Operativ Superior. 127 semnătura /KOZLOV/ №151 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA FAER MIHAIL ALTEROVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. 2.Împuternicitul Operativ Superior.Faier Mihail Alterovici.Sultan Itic M. Fond 19. d.Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. f. inv. inv. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Sultan Itic Mordkovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede în valută străina în valoare de 160 lei . 2. examinând materialele referitoare la cet. 1.Sultan Itic Mordkovici. Fond 19. menţionate mai sus. f.

d. f..Gluzman D. menţionate mai sus. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. Împuternicitul Operativ Superior. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 2. Fond 19. d. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Gluzman David Pinhusovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede de origine felurită 105 buc. Fond 19. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. inv. 128 semnătura /KOZLOV/ № 152 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA GLUZMAN DAVID PINHUSOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. 1. P. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.5 rub. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. inv. f.Cetăţeanului Faier Mihail Alterovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede în valută străină -35 buc. 1.Gluzman David Pinhusovici. menţionate mai sus. examinând materialele referitoare la cet. . 2. 2)Ruble de argint ruseşti -9..Faier Mihail Al. 129 semnătura /KOZLOV/ № 153 .

PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA STRATAN CONSTANTIN VASILIEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu.Stratan C.Stratan Constantin Vasilievici. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. f. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Salter Kopel Mendeleevici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede româneşti suma totală 555 lei. Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM . şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. menţionate mai sus. examinând materialele referitoare la cet. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Stratan Constantin Vasilievici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede româneşti suma totală 12 600 lei.. 2. 130 semnătura /KOZLOV/ № 154 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA SALTER COPEL MENDELEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. Fond 19.Împuternicitul Operativ Superior. menţionate mai sus. examinând materialele referitoare la cet. inv. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM.Salter Kopel M.. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. d. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.V.Împuternicitul Operativ Superior.Salter Kopel Mendeleevici. 1.

inv. inv. examinând materialele referitoare la cet. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM. 132 semnătura /KOZLOV/ № 156 RAPORT CU PRIVIRE LA EFECTUAREA OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 18 iunie 1941 STRICT SECRET Locţiitorului Şefului Secţiei judeţene Chişinău a NKGB din RSSM Sublocotenentului Securităţii Statului t. Fond 19.împuternicitul Operativ Superior.Kafegiu Konstantin Ivanovici.I. Kuzneţov Memoriu: .Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 1. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Kafegiu Konstantin Ivanovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede românesti suma totală 27 lei. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. 1. Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. d. Fond 19. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. 2. 2. menţionate mai sus. f.Kafegiu K. f. 131 semnătura /KOZLOV/ № 155 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA CAFEGIU CONSTANTIN IVANOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. d.

judeţul Bălţi) şi membri de familii -155. iarîn total 183 de persoane.a. 133 № 157 LISTELE PE VAGOANE A PERSOANELOR DEPORTATE ÎN REGIUNEA NOVOSIBIRSK [fără dată] LISTELE persoanelor evacuate din RSSM în regiunea Novosibirsk predat: t. care întreprinde măsurile necesare pentru întoarcerea acestei familii. efectiv inferior şi de ostaşi al NKGB -33 persoane. Divizarea după categorii studiaţi după anexă Deportarea s-a defăşurat în linişte. arestaţi şi cu procesele verbale –trimişi în secţia judeţeană a NKGB. 6. mai târziu au fost găsiţi. Obiectele de valoare: valută de aur din perioada ţaristă 317 rub. d. 4.d. cu excepţia unui caz. dar dosarele lor sunt transmise şefului de eşalon. conform unui borderou special. inv. din numărul celor trimişi : din efectivul operativ al NKGB -9 persoane. antisovietice ş. dosareleau fost transmise în Secţia judeţeană a NKGB. Fond 19. de către mine au fost întocmite dosare pentru 18 gospodării. au fost arestaţi 50 de capi ai familiilor(unul arestat în raionul Corneşti. Numele. (fost primar cuzist).. 2.m. În operaţiunea de deportare au participat : efectivul operativ al Secţiei raionale a NKGB. Suplimentar la cele 51 de gospodării.Unul din deportaţi. În una din familii. 1. La 15/VI-41 am informat despre acest caz Secţia judeţeană. din raionul Călăraşi a s-a desfăşurat pe 13/VI-41. care timp de 12 ani au locuit împreună cu Negru în aceeaşi familie.a. În total din raion au fost deportate 51 de gospodării. Alte neajunsuri în activitatea de deportare n-au fost depistate Anexez lista celor deportaţi şi datele numerice. d/o 1. 2. monete de argint. f. 8 comsomolişti. 5. Patronimicul Şnaider Bension Moiseevici Şnaider Moisei Iantelevici Şnaider Pelagheia Derjkovna Şnaider Brana Iantelevna Şnaider Hana Iantelevna Timoşco Xenia Constantinovna Anul naşterii 1886 1922 1898 1937 1925 1896 . Prenumele. 3. sunt depuse la contabilitatea Secţiei judeţene a NKGB al RSSM. Şeful Secţiei raionale Călăraşi a NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 18/VI 1941 AMAI RM. efectivul operativ şi efectivul de ostaşi al Secţiei raionale a NKVD. capii familiilor şi membrii cărora locuiau în or. 1 Nr. Chişinău. Din numărul celor deportaţi 3 capi ai familiilor au rămas de eşalon. Regan LISTA Vagonul nr. din efectivul operativ alNKVD -5 persoane. valută străină ş. 33 comunişti. din greşeală a fost deportat ginerile acestuia cu soţia şi 5 copii. fost primar –cuzist din s. Călăraşi Căpitan Vasile Vasilievici cu familia refuza să se deplaseze spre punctul de concentrare.50 cop.Negru Ştefan Fiodoroviici. Am trimis întracolo un membru experimentat al efectivului operativ şi Căpitan cu familia a fost adus la punctul de concentrare.Deportarea elementelor contrevoluţionare.

8. 10 11. 15.7. 14. 22. 16. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Timoşco Tamara Ivanovna Timoşco Jorj Ivanovici Vonştein Bruca Derjkovici Roitman Riva Ţelicovici Roitman Galea Davidovna Rozental Haica Haimovna Rozental Mina Sendrovici Sterpu Anna Ivanovna Sterpu Iоana Vasilievna Sterpu Olga Vasilievna Sterpu Aneta Vasilievna Rubinştein Roşena Aizokovna Rubinştein Azic Iosifovici Rubinştein Nusea Iosifovna Rubinştein Sara Iosifovna Creizeli Hana Dzelevna Craizeli Zelic Davidovici Gavriliţa Anastasia Vasilievna Gotencu Varvara Petrovna Gavriliţa Mihail Safronovici Gavriliţa Valentina Safronovna Ivanova Clavdia Zaharovna Ivanov Mircea Alexandrovici Cobzac Maria Mihailovna Cobzac Tamara Petrovna Cobzac (indescifrabil-document deteriorat) Cobzac (indescifrabil-document deteriorat) Cobzac Victor Petrovici Morcovnicova Iulia Iacovlevna Akerman Tilea Şmilevna Akerman Pesea haimovna Boico Roza Aizocovna Trif Golda Leizerovna Fridman Mireli Mirovna Fridman EsserEcerovna 1924 1934 1908 1899 1925 1915 1937 1889 1923 1924 1921 1907 1928 1930 1932 1915 1939 1914 1881 1934 1937 1917 1937 1896 1920 1931 1906 1893 1921 1910 1890 1880 1914 Patruzeci li una de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagon nr. 12. 20. 19. 18. 9. 13. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Canji Eser tatovna Legher Etel Abramovna Legher Simon Derjkovici Malanciuc Alexandra Grigorievna Malanciuc Nicolai Vasilievici Malanciuc Zinovia Vasilievna Malanciuc Leontii Vasilievici Malanciuc Liubovi Vasilievna Malanciuc Grigorii Vasilievici Culiş Elca Simovna Culiş Ita Mairovna Culiş Uşer Mairovici Vanghelovici Mihail Stepanovici Vanghelovici Prascovia Ivanovna Coliba Eftinia Ionovna Coliba Nichita Petrovici Coliba Nicolai Petrovici Coliba Frosinia Petrovna Tihonova Galera Ivanovna 1880 1901 1922 1896 1922 1926 1928 1935 1940 1912 1932 1937 1930 1877 1891 1921 1925 1923 1917 . 17. 21.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tihonova Maria Dmitrievna Malanciuc Alexandra Stepanovna Malanciuc Agafia Alexandrovna Malanciuc Zinaida Alexandrovna Dobruvşskaia Elena Constantinovna Scripcari Grafena Alexeevna Scripcari Anna Fiodorovna Scripcari Eftenii Fiodorovici Scripcari Prascovia Fiodorovna Scripcari Ecaterina Fiodorovna Scripcari Eli Fiodorovna Glodianu Maria Vasilievna Glodeanu Evghenia Dmitrievna Glodean Gheorghii Petrovici Glodean Elizaveta Petrovna Glodean toder Petrovici Glodean Nicolai Petrovici Glodean Fiodor Petrovici Roinştein Miniha Toilevna Roinştein Sofia Kopnevna Roinştein Sosea Copnevna Hanji Rahmin Ehimovici Gavriliţa Anna Gheorghievna Gavriliţa Gheorghii Eftimovici Gavriliţa Alexandr Eftimovici Gavriliţa Liuba Eftimovna Gavriliţa Constantin Eftimovici Gavriliţa Valentina Eftimovna Gavriliţa Маr[ia] Eftimovna Patruzeci şi opt de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1939 1895 1924 1934 1891 1900 1923 1924 1925 1928 1933 1891 1919 1925 1929 1933 1934 1937 1906 1925 1932 1912 1890 1917 1922 1928 1930 1934 1934 Сорок во Vagonul nr. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Leiderman Malca Leibirovna Rabinovici Haia Risa Rabinovici Semion Iacovlevici Vaisman Sara Moiseevna Vaisman Efim Naumovici Vaisman Silvia Naumovna Freint Abram Moşcovici Freint Ida Izairovna Freint Ianteli Volfovici Osmolovskaia Ludmila Procofievna Osmolovskaia Azela Vladimirovna Osmolovskaia Maria Cighizmundovna Bradu Fedosia Grigorievna Bradu Anastasia Melentievna Cobzac Maria Petrovna Cobzac Ilia Nicolaevici Luchiano Maria Alexandrovna Liberman Ester Stulovna Liberman Copel Srulevici Cojuhari Vera Efimovna Cojuhari Sofia Alexeevna Cojuhari Gorea Alexeevici 1873 1892 1914 1903 1930 1937 1863 1898 1921 1904(?) 1935 1872 1896 1927 1913 1938 1885 1898 1926 1899 1925 1928 .

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Iuri Elizaveta Vasilievna Iuri Maria Petrovna Iuri Vera Petrovna Iuri Sofia Petrovna Curus Sofia Demitrovna Curus Ivan Ninovici Putina Maria Antonovna Putin Andrei Constantinovici Putina Anna Constantinovna Iuri Apostol Maria Ionovna Iuri Apostol Dmitrii Vasilievici Iuri Apostol Alexei Vasilievici Iuri Apostol Maria Vasilievna Iuri Apostol Anna Vasilievna Iuri Apostol Vera Vasilievna Iuri Apostol Nicolai Vasilievici Spicica Anna Кириловна Spicica Piotr Ivanovici Spicica Maria Ivanovna Spicica Demitrii Ivanovici Spicica Gheorghii Ivanovici Spicica Nadejda Grigorievna Spicica Alexandra Mihailovna Spicica Gheorghii Constantinovici Spicica Nicolai Constantinovici Spicica Vasilii Constantinovici Faifer Mina Iosipovna Faifer Mihail Gheorghievici Faifer Constantin Gheorghievici Matei Tudora Ivanovna Matei Constantin Pavlovici Matei Ivan Pavlovici Matei Anna Pavlovna Matei Maria Pavlovna Matei Nicolai Pavlovici Matei Nadejda Pavlovna 1883 1925 1927 1928 1892 1921 1885 1918 1922 1893 1923 1934 1925 1937 1929 1934 1887 1925 1929 1921 1927 1921 1914 1935 1936 1940 1892 1926 1931 1885 1919 1922 1924 1925 1928 1918 .23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Cojuhari Lidia Alexeevna Cojuhari Piotr Alexeevici Covali Prascovia Vasilievna Covali Octavian Ionovici Covali Sandu Ivanovici Covali Olimper Ionovici Covali Ştefan Ionovici Poduleano Elizaveta Ştefanovna Podulean Nicolai Mitorfanovici Podulean Cristofor Mitrofanovici Podulean Ludmila Mitrofanovna Podulean Anna Mitorfanovna Podulean Maria Mitorfanovna Gladei Serafima Trofimovna Popovici Semion Ionovici Popovici Elizaveta Ionovna Gafiuc Anna Semionovna 1934 1936 1904 1930 1932 1935 1937 1905 1927 1931 1933 1934 1938 1914 1923 1884 1918 Treuzeci şi nouă de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr.

Dubanschii Ştefan Demitr. Urechi Tudora Vasilievna Urechi Maria Zagorevna Urechi Pavel Zagorevici Urechi Vera Zagorevna Urechi Lucia Zagorevna Rojico Vera Zagorevna 1900 1921 1924 1922 1894 1927 1920 1894 1923 1925 1927 1934 1900 1924 1887 1926 1923 1921 1900 1893 1918 1920 1924 1894 1895 1927 1928 1934 1939 1873 1894 (lipseşte data) 1928 1930 1936 1903 1922 1925 1927 1929 1890 .37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Matei Valentina Pavlovna Strembeanu Maria Stepanovna Strembeanu Liubovi Alexeevna Strembeanu Anna Alexeevna Patraşco Vera Ivanovna Patraşco Емилия Nicolaevna Patraşco Ауреля Nicolaevna Patraşco Alexandr Nicolaevici Zagordan Serghei Petrovici Zagordan Anna Petrovna Budeanu Elizaveta Semionvna Budeanu Timofei Grigorievici 1939 1899 1922 1933 1909 1932 1934 1940 1925 1927 1878 1920 Patruzeci şi opt Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Ronştein Leicar Lipovna Ronştein Leiba Merovici Ronştein Pelagheia Merovna Cuhut Fiodor Nicolaevici Cuhut Maria Andreevna Cuhut Ion Nicolaevici Cuhut Elena Ivanovna Stoica Elena Ivanovna Stoica Gheorghii Varfolomeevici Stoica Леонид Varfolomeevici Stoica Nicolai Varfolomeevici Stoica Lidia Varfolomeevna Botnari Olga Vasilievna Botnari Ivan Ivanovici Matei Prascovia Constantinovna Matei Gheorghii Semionovici Matei Semion Semionovici Matei Liubovi Semionovna Virabov Elena Antonovna Rotaro Maria Ионовна Rotaro Prascovia Nisterovna Rotaro Frosinia Nisterovna Rotaro Maria Nisterovna Butnari Fiodor Ivanovici Butnari Anton Demitrievici Butnari Ivan Fiodorovici Butnari Glaia Fiodorovna Butnari Maria Fiodorovna Butnari Fiodor Fiodorovici Butnari Elena Ivanovna Dubanschii Gristina Vasilievna Dubanschii Vasilii Dmitrievici Dubanschii Alexandr Demitr. Dubanschii Gheorghii Demitr.

7 1 Popovici Maria Ivanovna 1892 1916 1884 1884 1924 1894 1924 1914 1894 1922 1925 1929 1931 1918 1940 1898 1928 1926 1928 1932 1934 1878 1922 1924 1896 1924 1926 1906 1921 1914 1905 1939 1916 1939 1938 1890 1929 1900 1924 1929 2 Holipli Tamara Larionovna 3 Afanasieva Maria Demitrievna 4 Cucu Iona Grigorievna 5 Cucu Gheorghii Ivanovici 6 Istratii Matriona Petrovna 7 Istratii Nicolai Gheorghievici 8 Istratii Vasilii Gheorghievici 9 Bolenco Nina Mihailovna 10 Bolenco Alexandra Andreevna 11 Bolenco Eraclii Andreevici 12 Bolenco Valentina Andreevna 13 Bolenco Ascliada Andreevna 14 Irovaia Cliopatra Vasilievna 15 Irovaia Tamara Timofeevna 16 Chelenciuc Olga Ivanovna 17 Chelenciuc Ivan Petrovici 18 Chelenciuc Maria Petrovna 19 Chelenciuc Boris Petrovici 20 Chelenciuc Anastasia Petrovna 21 Chelenciuc Prascovia Petrovna 22 Erovan Ecaterina Constantinovna 23 Erovan Evghenii Gavrilovici 24 Erovan Gheorghii Gavrilovici 25 Butnari Maria Ivanovna 26 Butnari Fiodor Fiodorovici 27 Butnari Dmitrii Fiodorovici 28 Pastevca Elizaveta Gheorghievna 29 Gustei Liubovi Varfolomeevna 30 Şiliman Maria Spiridonovna 31 Ungurenî Daria Vasilievna 32 Ungurenî Vera Constantinovna 33 Irovan Sofia Savelievna 34 Irovan Serghei Timofeevici 35 Irovan Ivan Timofeevici 36 Racoviţa Natalia Petrovna 37 Racoviţa Afanasii Gavrilovici 38 Roitman Blima Motenovici 39 Roitman Motean Abramovici 40 Roitman Leiba Abramovici Patruzeci de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 8 1 2 3 4 5 6 7 Racoviţa Natalia Andreevna Racoviţa Olea Andreevna Racoviţa Vasilisa Andreevna Racoviţa Iona Andreevna Racoviţa Gheorghii Andreevici Racoviţa Vasilii Andreevici Racoviţa Prascovia Andreevna 1892 1924 1926 1927 1931 1934 1935 .Patruzeci şi unu Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr.

8 Racoviţa Filip Andreevici 9 Axionova Irina Dmitrievna 10 Axionova Prascovia Sergheevna 11 Axionov Mihail Sergheevici 12 Iagolniţkii Natalia Sergheevna 13 Iagolniţkii Gavril Sergheevici 14 Iagolniţkii Micanor Sergheevici 15 Ţurcan Vasilisa Ivanovna 16 Ţurcan Liubovi Ivanovna 17 Ţurcan Natalia Ivanovna 18 Ţurcan Evghenia Ivanovna 19 Ţurcan Demitrii Ivanovici 20 Ţurcan Ivan Ivanovici 21 Ţurcan Elena Ivanovna 22 Duminica Maria Alexeevna 23 Duminica Vladimir Alexeevici 24 Duminica Gheorghii Alexeevici 25 Duminica Alexandr Alexeevici 26 Jitari Elizaveta Fiodorovna 27 Jitari Nicolai Fiodorovici 28 Jitari Vera Fiodorovna 29 Covali Lidia Demitrivna 30 Covali Anna Gheorghievna 31 Scutari Alexandr Demitrivici 32 Scutari Anna Demitrivna 33 Scutari Liubovi Demitrivna 34 Scutari Vladimir Demitrevici 35 Obreşti Olea Vasilievna 36 Obreşti Maria Vasilievna 37 Baxan Anna Mihailovna 38 Baxan Elena Nicolaevna 39 Baxan Olea Nicolaevna 40 Baxan Ivan Nicolaevici Patruzeci de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1930 1912 1930 1932 1903 1925 1930 1902 1925 1927 1930 1935 1938 1938 1900 1925 1928 1931 1895 1930 1936 1912 1938 1890 1922 1928 1929 1927 1886 1918 1928 1936 1939 Vagonul nr. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Iov Ionichii Ivanovici Iov Lia Ionicovna Iov Liubovi Efimovna Decuseara Nadejda Demitrivna Jantovani Anna Ivanovna Dreglea Maria Petrovna Pavlova Natalia Andreevna Pavlova Maria Sergheevna Gojanu Irina Constantinovna Gojanu Olga Ivanovna Gojanu Silvia Ivanovna Popa Maria Iliinicina Popa Vasilii Gheorghievici Popa Mihail Gheorghievici Golimaz Iona Petrovna Golimaz Elena Gheorghievna Golimaz Ecaterina Gheorghievna Bodrug Ecaterina Gheorghievna Bodrug Evghenia Emelianovna Bodrug Mihail Demitrivici Osadciuc Sofia Sergheevna 1908 1936 1901 1889 1864 1906 1904 1937 1914 1935 1935 1888 1919 1936 1898 1927 1929 1871 1910 1935 1875 .

11 1 2 3 4 5 Ostrovskii Vera demitrivna Gherman Iona Vasilievna Gherman Ion Constantinovici Gherman Gheorghii Constantinovici Grossu Boris Alexandrovici 1914 1918 1929 1932 1934 . 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Cuşculei Motica Leibovici Cuşculei Bruha Leizerovici Cuşculei Dora Iţicovna Goldman Brana Rusinovna Grobelskii Nahoma Şvilevici Daiz Molca Mendilovici Ghirea Maria Gavrilovna Bostan Anna Filipovna Bostan Nina danilovna Bostan Filip Danilovici Bostan Vera Danilovna Bostan Vladimir Danilovici Bostan Maria Danilovna Bostan Vasilii Danilovici Şestiman Ita Moiseevna Şestiman Струля Moiseevna Lopatin Golda Avramovna Lopatina Zinaida Avrumovna Vaisman Freida Adamovici (?) Grimberg Ita Iacovlevna Grimberg Iacov Moiseevici Oxemberg Sura Leibovici Oxemberg Freidman Moiseevici Oxemberg Burlea Moiseevici Oxemberg Nahoma Moiseevici Tirihovskii Natalia Vasilievna Teriuhovskaia Dora Fiodorovna Teriuhovskaia Vera Fiodorovna Teriuhovschii Alexei Fiodorovici Lapscher Leica Alter. Lapscher Maria Iţicovna Lapscher Şura Iţicovici Liubarco Ruhâm Volvoizarovici 1868 1898 1921 1899 1893 1885 1889 1904 1923 1925 1929 1934 1936 1941 1906 1931 1900 1923 1905 1909 1932 1879 1918 1915 1922 1914 1936 1938 1941 1890 1928 1925 1891 Treizeci şi trei de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.22 23 24 25 26 27 28 29 Popa Zinaida Vasilievna Popa Maria Nicolaevna Bejan Elizaveta Constantinovna Sacara Nadejda Alexandrovna Sacara Maria Ivanovna Sacara Elena Ivanovna Sacara Ivan Ivanovici Jantovanu Maria Demitrivna 1908 1936 1881 1888 1925 1927 1928 1906 Douăzeci şi nouă de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.

Axentii Maria Condratievna Axentii Tit Nicolaevici Iacob Boris Gheorghievici Iacob Ecaterina Maximovna Iacob Moisei Gheorghievici Iacob Ivan Gheorghievici Iacob Maxim Gheorghievici Iacob Fiodor Gheorghievici Iacob Nadejda Gheorghievna Iacob Grigorii Gheorghievici Iacob Constantin Gheorghievici 1914 1903 1932 1935 1937 1898 1925 1933 1892 1936 1876 1920 1920 1923 1924 1898 1920 1930 1933 1931(1941) 1918 1934 1938 1897 1922 1930 1865 1925 1905 1928 1931 1934 1936 1939 1920 1939 1923 1897 1925 1928 1935 1930 1932 1937 1939 Cincizeci de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Ceaban Cristofor Afanast. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Doina Ecaterina Mihailovna Trofim domnica Antonovna Trofim Nicolai Vasilievici Siminiuc Elizaveta Fiodorovna Siminiuc Fiodor Vasilievici Siminiuc Alexandra Iosipovna Siminiuc Maria Vasilievna Siminiuc Ivan Vasilievici 1900 1910 1934 1880 1918 1920 1917 1920 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Pruteanu Mihail Gheorghievici Antohina Olga Emanuilovna Antohin Nicolai Mihailovici Antohinа Ludmila Mihailovna Antohin Alexandr Mihailovici Vrancean Anna Vasilievna Vrancean Vladimir Vladimirovici Vrancean Natalia Vladimirovna Grosu Florea Gheorghievici Vrancean Elizaveta Vladimirovna Moraru Maria Vasilievna Moraru Серафим Vasilievici Moraru Vera Vasilievna Моrarу Anton Vasilievici Morar Nicolai Vasilievici Morozan Vera Vasilievna Morozan Fiodor Constantinovici Morozan Olga Constantinovna Morozan Vasilii Constantinovici Morozan Andrei Constantinovici Florezco Prascovia Vorfolomeevna Florezco Tatiana Vasilievna Florezco Elena Vasilievna Radu Natalia Demitrevna Radu Nicolai Petrovici Radu Fiodor Petrovici Ceabanu Irina Vasilievna Ceaban Maria Afanasievna Ceaban Anna Gheorghievna Ceaban Lidia Afanst. Ceaban Boris Afanast. Ceaban Tatiana Afanast . Ceaban Natalia Afanast.

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Coleban Natalia Stepanovna Coleban Maria Petrovna Coleban Victor Petrovici Moruz Maria Antonovna Moruz Grigorii Gheorghievici Moruz Demitrii Gheorghievici Moruz Constantin Gheorghievici Moruz Ivan Gheorghievici Creţu Nadejda Petrovna Creţu Silvii Ilici Curca Alexandra Pavlovna Curca Valentin Gheorghievici Curca Emilii Gheorghievici Vorzar Maria Fiodorovna Vorzar Elena Arestodovna Vidmidi Agafia Dmitrievna Butnari Nadejda Vasilievna 1920 1938 1940 1888 1920 1925 1928 1933 1911 1937 1909 1930 1933 1890 1925 1901 1917 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Siminiuc Nicolai Vasilievici Siminiuc Nadejda Vasilievna Ţeruşi Domnica Semionovna Ţeruşi Maria Fiodorovna Ţeruşi Agrepina Fiodorovna Trofim Ioan Vasilievici Mahu Elena Gheorghievna Mahu Vasilii Ivanovici Mahu Mihail Ivanovici Mahu Evdochia Calistratovna Mahu Lavrentii Ivanovici Mahu Maria Ivanovna Mahu Liomida Ivanovna Traiber Surca Davidovna Traiber Iosif Moiseevici Sandler Ester Srulevici Russu Anastasia Simovna Russu lidia Nicolaevna Russu Alexandra Nicolaevna Dobânda Tudora Ivanovna Dobânda Anna Gheorghievna Ţiţu Maria Demitrevna Ţiţu Valentina Petrovna Ţiţu Piotr Petrovici Ţiţu Lida Petrovna Burduniuc Dochiţa Ivanovna Burduniuc Vera Petrovna Burduniuc Iacob Petrovici Burduniuc Maria Petrovna Burduniuc Sofia Petrovna Burduniuc Liubovi Petrovna Şurcă Feoctista Fiodorovna Şurcă Liubovi Andreevna Şurcă Ion Andreevici Belibas Anna Ivanovna Belibass Anatolia Ivanovna 1927 1935 1907 1928 1939 1937 1883 1920 1922 1925 1925 1927 1935 1889 1924 1896 1913 1933 1925 1908 1934 1893 1926 1928 1934 1899 1928 1926 1928 1931 1933 1886 1921 1927 1906 1926 Patruzeci şi patru de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Butnaru Emilia Nicolaevna Guiban Ecaterina Mihailovna Guiban Grigorii Vasilievici Guiban Gheorghii Vasilievici Guiban Evghenii Vasilievici Guiban Nadejda Vasilievna Guiban Mihail Vasilievici Guiban Alexandr Vasilievici Guiban Zinovia Vasilievna Guiban Nicolai Vasilievici Guiban Vasilisa Fiodorovna Guiban Serghei Zaharovici Guiban Nicolai Zaharovici Guiban Gheorghii Zaharovici Rusnac Evghenia Ivanovna Rusnac Piotr Chirilovici Stoica Elena Fiodorovna Stadnic Sofia Sergheevna Stadnic Afanasii Procofievici Mandalac Ivan Timofeevici dubceac Elena Gheorghievna 1940 1902 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1892 1922 1925 1927 1893 1926 1895 1895 1924 1919 1876 Treizeci şi opt de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 26 1 Cuşculei Brana Alexandrovna 1904 . Calistratovna) Nohai Maria Vasilievna Nohai Agripina Vasilievna Anton Ivan Pavlovici Anton Gheorghii Ivanovici Anton Maria Ivanovna Anton Pavel Ivanovici Barbăneagră Sofia Dmitrevna Barbăneagră Maria Dmitrevna Barbăneagră Vera Dmitrevna Barbăneagră Mihail Dmitrevici Barbăneagră Nadejda Dmitrevna Barbăneagră Vladimir Dmitrevici 1864 1900 1892 1919 1882 1923 1885 1874 1900 1883 1895 1927 1927 1884 1927 1931 1929 1899 1923 1924 1929 1931 1935 Douăzeci şi trei de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Мунтяну Vasilii Ионович Мунтяну Vera Grigorievna Ştefan Ecaterina Petrovna Ştefan Anton Petrovici Osipova Anna Ionovna Osipov Piotr Mihailovici Popa Varvara Vasilievna Petrilî Ioana Fiodorovna Caţana Anna Nicolaevna Gârba Elena Ionovna Nohai Domnica (posibil.

27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Borşci Anastasia Timofeevna Borşci Anna Timofeevna Borşci Alexandr Timofeevici Nestasa Vasilisa Vasilievna Nestasa Anna Vasilievna Nestasa Eugen Vasilievici Nestasa Elizaveta Vasilievna Gleaţe Alexandr Ştefanovici Gleaţă Alexei Ştefanovici Gheaţă Nicolai Ştefanovici Iamandii Elena Ştefanovna Iamandii Nicolai Ştefanovici Iamandii Nadejda Ştefanovna Iamandii Gheorghii Ştefanovici Puşcaşu Anna Ivanovna Puşcaşu Grigorii Ivanovici Puşcaşu Vera Ivanovna Puşcaşu Nadejda Ivanovna Ţica Irina Gheorghievna Ţicu Anna Gheorghievna Ţicu Maria Gheorghievna Ţicu Gheorghii Gheorghievici Iamandii Elizaveta Ivanovna Iamandii Gheorghii Ivanovici Iamandii Vera Ivanovna Iamandi Anna Ivanovna Iamandii Vasilii Ivanovici Iamandi Ivan Ivanovici 1900 1937 1921 1914 1937 1935 1940 1900 1935 1940 1886 1930 1926 1930 1892 1926 1933 1935 1905 1926 1939 1938 1905 1929 1932 1927 1931 1936 Douăzeci şi opt de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă .2 Cuşculei Lila Iacovlevna 3 Cuşculei Haim Iacovlevici 4 Gherţman Brana Ionovna 5 Plaţ (Plau?) Molea Iozerovna 6 Cuşculei Sura Efimovna 7 Cuşculei Liubovi Ivanovna 8 Cuşculei Tatiana Lvovna 9 Ghelman Malca Haimovna 10 Ghelman Iurna Monasovna 11 Ţleanora Iustina Petrovna 12 Dorotkevici Maria Vasilievna 13 Dorotkevici Ion Leontievici 14 Dorotkevici Vladimir Leontievici 15 Dorotkevici Valentina Leonidovna 16 Cuşculei Motica Idenovna 17 Cuşculei Dora Borisovna 18 Blufşteim Golda Moiseevna 19 Blufşteim Riva Leibovna 20 Griur Zina Maximovna 21 Griur Mirna Maximovna 22 Roitman Ita Leibovna 23 Roitman Maria Aronovna Douăzeci şi trei Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1928 1931 1888 1886 1896 1926 1929 1898 1919 1894 1914 1927 1930 1941 1905 1931 1908 1931 1915 1938 1909 1937 Vagonul nr.

28 1 Roşica Maria Grigorievna 2 Roşca Vasilii 3 Roşca Ecaterina 4 Roşca Elena 5 Roşca Andrei Vasilievici 6 Tundaru Liubovi Gheorghievna 7 Tundaru Larisa 8 Tundaru Constantin 9 Popa Elena Vasilievna 10 Popa Ivan 11 Roşca Demitrii Vasilievici 12 Murguleţ Ioana Vasilievna 13 Murguleţ Alexandra 14 Murguleţ Ecaterina 15 Roşca Elizaveta 16 Iamandii Maria Fiodorovna 17 Iamandii Merioara 18 Iamandii Ioan 19 Loptiacru Anna Ivanovna 20 Loptiacru Gheorghii 21 Loptiacru Elena 22 Loptiacru Dimitrii 23 Loptiacru Vasilii Anastasievici 24 Loptiacru Anastasia Douăzeci şi patru Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1893 1921 1924 1932 1935 1910 1930 1932 1884 1916 1873 1895 1930 1934 1928 1894 1924 1927 1902 1924 1936 1928 1932 1934 Vagonul nr. 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bacalu Sofia Nicolaevna Bacalu Vera Feoctistievna Bacalu Clavdia Feoctistievna Vlas Nicolai Demitrivici Bacalu Demitrii Feoctistievici Balagan Olimpiada Balagan Clavdia Ionichevna Balagan Nicolai Ionichevici Balagan Vasilii Ionichevici Balagan Maria Ioncovna Balagan Ivan Ioncovici Bulhac Vera Alexandrovna Bulhac Mihail Mihailovici Bulhac Andrei Mihailovici Cigorean Varvara Petrovna Cigorean Afanasii Savelievici Cigorean Tatiana Savelievna Cigorean Stepan Savelievici Cigorean Денисий Savelievici Cigorean Лариса Savelievna Martea Zinovia Stepanovna Martea Demitrii Ivanovici Martea Vera Ivanovna [Capul familiei] fiica fiica tatăl fiul [Capul familiei] fiica fiul fiul fiica fiul [Capul familiei] fiul fiul [Capul familiei] fiul fiica fiul fiul fiica [Capul familiei] fiul fiica .Vagonul nr.

f. f. f. 1927 fiul 1925 fiul 1937 fiica 1898 cap. f.24 Martea Anna Ivanovna 25 Martea Mihail Ivanovici 26 Martea Ivan Ivanovici 27 Martea Vasilii Ivanovici Douăzeci şi şapte Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă fiica fiul fiul fiul Vagonul nr. Gheorgh. 1890 cap. Rotari Elizaveta Petrovna Rotari Vladimir Alexandrovici Targon Maria Fiodorovna Targonî Maria Demitrevna Targon Piotr demitrevici Ştulberg Ita Erşovna Ştulberg Gherş Usifovici Ştulberg Estra Usifovna Tundurachi Vladimir Grigorievici 1901 1927 1929 1931 1907 1926 1928 1880 1896 1924 1885 1908 1916 1936 1939 1897 1929 1933 1931 Nouăsprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Iagolniţkii Pavel Fiodorovici Iagolniţkii Ecaterina Vasilievna Iagolniţkii Maria Iagolniţkii Petro Iagolniţkii Ivan Iagolniţkii Tatiana Iurea Sofia Iurea Анна Con Abram Con Sosia Şvaruman Olga Şvaruman Strulea Şvaruman Meira Fihman Haica Fihman Faia Fihman Abram Khon Maria Khon Маra 1919 fiul 1901 fiica 1897 cap. 1923 fiica Optăsprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă . f. 1928 fiica 1936 fiul 1902 cap. 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dumanschii Olga Ivanovna Dumanschii Raisa Ivanovna Dumanscaia Oliopatra (Cleopatra?) Ivanovna Dumanscaia Tamara Ivanovna Tundurachi Nadejda Petrovna Tundurachi Leontii Grigorievici Tundurachi Valentina Grigorievna Petcova Sofia Afanasievna Picireanu Maria Gheorghievna Picireanu Valent. 1932 fiul 1924 fiica 1908 c. 1921 fiica 1916 fiul 1870 cap. fam.

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Şlafit T.G.I. Urzâca P. Reideli H. А. Iusim D. Şlafir D. G. Şlafit М. Comaniuc I. Urzâca V. G. f.Ş. 1921 1925 1923 1894 1895 1923 1925 1936 1873 1887 1906 1887 1893 1900 1893 1926 1928 1930 1933 1938 1918 1913 1940 1885 Treizeci şi trei de persoane* ( de fapt. Şlafit E. А.I. f. Comaniuc N. Şersac V. f. Iusim М. cap. fiul fiul fuul fiica fiul Optsprezece persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. f. cap. f.G.F.D. 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ceabanu Ivan Gheorghievici Ceabanu (Profira sau Трофим) Petrov. Şlafir М. Comaniuc F. А. cap. fiul fiica cap. f. 34 1 Ochenciuc Ecaterina Ivanovna 1891 . Urzâca L.G. S. L. Musteaţa Agafia Demitrovna Russu Alexandra Vasilievna Blajen Varvara Vasilievna Con Fira Benţionovna Con Roza Erlevna Con Pavel Idenovici Gruşan Boia Moiseevna Gruşan Vova Moiseevici Gruşan Ida Leibovna Musteaţa Nadejda Alexandrovna Gavriliuc Anna Maximovna Gavriliuc Alexandr Nicolaevici Gavriliuc Mihail Nicolaevici Gavriliuc Anastasii Nicolaevici Gavriliuc Evghenia Nicolaevna Gavriliuc Anatolii Nicolaevici cap.G. în listă au fost trecute doar 24 persoane) Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. cap.Vagonul nr. Comaniuc Ia. cap. fiica fiul cap. М. f. I.Ş. S. Urzâca I. Tulcinscaia Clarа М.I. Şlafit S. Şlafit G. Reideli L. S. Comaniuc А. Comaniuc G. Şlafir C. f.Ş.

10 Cuşcă Emelian М. Şpinzeni Hava I. 11 Casian Evghenia Andreevna 12 Casian Andrei Ivanovici 13 Casian Mihail Ivanovici 14 Casian Alexandr Ivanovici 15 Hariuc Anastasia Constantinovna 16 Hariuc Agafia Т.L.L.. Ochenciuc A. 36 1 2 3 4 5 6 7 8 Medelenskii D.I. 9 Cuşcă Gheorghii М. 7 Cuşcă Tatiana М. 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bodali Anastasia Ivanovna Bodali Maria Vasilievna Bodali Nicolai Vasilievici Bodali Natalia Vasilievna Bodali Daria Vasilievna Bodali Manolii Vasilievici Puţitnica Domnica Gheorghievna Puţitnica Ulena Andreevna Puţitnica Alexandra Andreevna Puţitnica Jenea Andreevna Puţitnica Jorj Andreevici Puţitnica Maria Andreevna Cernei Ecaterina Ivanovna Cernei Ileana Gheorghievna Cernei Piotr Grigorievici Ghebus Anna Ivanovna Ghebzs Elizaveta Vasilievna Ivanova Lidia Demitrovna Ivanov Oleg Petrovici Şterman Ida Capelevna Şterman Lei Abramovici 1906 1926 1924 1922 1933 1935 1906 1925 1927 1929 1931 1935 1919 1938 1941 1898 1931 1905 1938 1901 1931 Douăzeci şi una de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Medelenskii Naftun Medelenskii Sura Creiman T. 8 Cuşcă Vladimir М.2 Ochenciuc Nicolai Nicolaevici 3 Ochenciuc Valentin Nicolaevici 4 Ochenciuc Constantin Nicolaevici 5 Ochenciuc Andrei Nicolaevici 6 Cuşcă Elizaveta V. 18 Tofan Anna Vasilievna Optsprezece persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1924 1928 1926 1931 1910 1931 1933 1935 1938 1901 1924 1928 1931 1916 1934 1936 1881 Vagonul nr. 17 Hariuc Gheorghii Т. Ochenciuc Maria Demitrevna 1903 1931 1935 1914 1914 1898 1924 1927 .D. Ochenciuc N.

N. D. Scripcenco Vera А. Iarusskii Evsei Haimovici 1906 1926 1924 1932 1834 1936 1938 1940 1922 1925 1932 1895 1828 1930 1885 1903 1932 Şaptesprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Bereghici Parghe (?) Ş.D.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ochenciuc Olga Demitrevna Ochenciuc Alexei Demitrevici Ochenciuc Nicolai Demitrevici Ochenciuc Valentina Demitrevna Semenski Z. 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Golbani Nastasia Gheorghievna Golbani Alexandr Nicolaevici Golbani Valentin Nicolaevici Golbani Anton Nicolaevici Golbani Nicolai Nicolaevici Golbani Ivan Nicolaevici Golbani Clavdia Nicolaevna Golbani Serghei Nicolaevici Burducalo Alexandr Petrovici Borducalo Ivan Petrovici Burducalo Grigorii Petrovici Robulei Prascovia Ivanovna Robulei Vasilii Ivanovici Robulei Maria Ivanovna Toraro Natalia Gheorghievna Iarusskii Perlo Abramov. Chiseliţa А. Scripcenco Lena А. 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liubcic Maria Alexandrovna Liubcic Semion Alexandrovici Liubcic Vera Grigorievna Liubcic Ilia Alexandrovici Liubcic Fiodora Alexandrovna Liubcic Alexandra Alexandrovna Liubcic Vladimir Alexandrovici Gula Natalia Petrovna Gula Pantilii Nicolaevici Gula Aglana Nicolaevna Gula Pavel Nicolaevici 1886 1919 1919 1921 1926 1924 1929 1911 1928 1932 1936 . Scripcenco Virgil А. Bereghici Liubovi Ş. Chiseliţa P. Chiseliţa Olga Demitrevna Chiseliţa V. Semenski B. 1931 1933 1934 1941 1905 1929 1891 1920 1922 1909 1921 1931 1934 1917 1938 1939 1941 Douăzeci şi cinci de persoane Primit :Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Scripcenco Larisa А. А.G. Bereghici Evdochia Т.

Grenciuc Axinia Mihailovna Grenciuc Emelian Grigorievici Grenciuc Andrei Mihailovici Grenciuc Claduţa Mihailovna Condraciuc Ecaterina Nicolaevna Condraciuc Vasilii Andreevici Condraciuc Nicolai Andreevici Condraciuc Zinaida А.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gula Mihail Nicolaevici Grenciuc Anastasia Dior. Milştein Pelagheia Şmilevna Stolear Ecaterina Ivanovna 1920 1922 1915 1939 1917 1912 1921 Şapte persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă . 41 1 2 3 4 5 6 7 Jdanova Elena Ivanovna Haderla Ecaterina Grigorievna Butnariuc Oxinia Semionovna Butnariuc Jenea Ivanovna Lefter Emilia Dm. Chiba Evdochia Petrovna Chiba Alexei Nicolaevici Chiba Zinaida Nicolaevna 1938 1900 1920 1922 1923 1933 1913 1933 1935 1938 1912 1939 1941 Douăzeci şi patru de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Creiman Etla ruhla Iţic. Dubasari Profira Ivanovna Gaitur Maria Nicolaevna Onofrei lena Mitrofanovna Creiman Reisca Abramovna Creiman Haidvara Idelovna Dubasari Vasilii Grigorievici Dubasari Maria Grigorievna Gaitur Andrei Ivanovici Gaitur Ivdenia Ivanovna Onofrei Maria Ivanovna Onofrei Nicolai Ivanovici Gaitur Maria Ivanovna Gaitur Procofii Ivanovici Gaitur Vasilii Ivanovici Gaitur Nastasia Ivanovna Gaitur Minodora Ivanovna Gaitur Demitrii Ivanovici Creiman Iancu Zeilicovici Creiman Mihail Zeilicovici 1880 1890 1897 1903 1912 1919 1920 1922 1922 1924 1922 1924 1928 1930 1932 1935 1937 1931 1931 1941 Douăzeci persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.

d. şeful secţiei poliţiei criminale a Direcţiei de miliţie a regiunii Aktiubinsk. sublocotenentul Klâkov. A predat: Şeful eşalonului Sublocotenent (semnătura) /Klâkov/ Comendantul eşalonului Sublocotenet (semnătura) /Cuc A preluat: Şeful secţiei poliţiei criminale Sublocotenent de miliţie ( semnătura) /Dmitrievski/ Inspector SSPS (semnătura) /Sibagatulin/ AMAI RM. Fond. f. 46 № 159 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 209 DE PERSOANE. Conform dispoziţiei Adjunctului Comisarului Poporului a RSSM este predat escortei grupului 129 a batalionului trupelor de escortă a NKVD. Sibagatulinde cealaltă parte Am întocmit prezentul proces verbal. comisarului de batalion tov. Deportaţi speciali cu dosare +209 (Două sute nouă persoane) 2. conform procesului verbal. Fond 19. 19. 1. 1. maternităţii din staţia Rtişcevo. că la această dată. şeful eşalonului № 201. filele 13-40 № 158 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 827 DE PERSOANE. DEPORTATE ÎN REGIUNEA AKTIUBINSK 22 iunie 1941 PROCES VERBAL anul 1941. inv. la staţia Novosibirsk. din care reiese. 1.AMAI RM. ziua 22 oraşul Aktiubinsk Subsemnaţii. la staţia Aktiubinsk primul a predat (827 de persoane) deportate –opt sute douăzeci şi şapte de persoane. comendantul eşalonului sublocotenent de miliţie Cuc pe de o parte. Klimenko pentru escortarea de mai departe în următoarea componenţă: 1. DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ ŞOLDĂNEŞTI ŞI DEBARCAŢI la CTAŢIA DE CALE FERATĂ NOVOSIBIRSK 26 iunie 1941 Copie PROCES VERBAL cu proivire la primirea şi predarea eşalonului Staţia Şoldăneşti 15 iunie 1941Eşalonul cu deportaţi speciali din regiunea Chişinău. sublocotenent al miliţiei Dmitrievski. dintre care una a fost predată. Garnitură de tren: 2 vagoane de tip pulman A predat: Comandantul escortei Locotenetn major (Mironov) A primit: Comandantul escortei Comisarul de batalion (Klimenko) Certific: Comandantul eşalonului Sergent al Securităţii Statului (semnătura) . inspector al Secţiei serviciu şi pregătire a Direcţiei de miliţie a regiunii Aktiubinsk. escortat de escorta grupului 129 a batalionului trupelor de escortă a NKVD URSS la dispoziţia NKVD-ului regiunii Siberiene. 1. DIN EŞALONUL 201.Împreună cu deportaţii sunt predate (226 de dosare) Două sute douăzeci şi şase de dosare şi un exemplar de liste. inv. dos.

3. ruta or. 215 DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ BĂLŢI ŞI DEBARCAŢI LA STAŢIA DE CALE FERATĂ NOVOSIBIRSK 28 iunie 1941 LISTA coloniştilor speciali din e alonul nr 215. inv. Dosare în plus -4 (patru) A predat: Şeful eşalonului Locotenent major (Mironov) A primit: Şeful secţiei raionale Locotenent de miliţie (semnătura) (Okolov) AMAI RM. d. Fond 19. regiunea Chişinău escortat de escorta grupului 229 a batalionului a batalionului trupelor de escortă a NKVD la dispoziţia NKVD a staţiei Teajin. 1. f. 1. Plangeri faţă de escortă n-au fost. Partonimicul Spricean Elena Ivanovna Spricean Profira Ivanovna Spricean Efimia Ivanovna Spricean Maria Ivanovna Vrublevscaia Profira Stepanovna Vrublevscaia Alexandra Alexandrovna Anul Na terii 1894 1923 1924 1927 1905 1931 Observ a ii 12443 . 2 № 161 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN EŞALONUL nr. Băl i – Novosibirsk Nr. inv. Prenumele. 171 № 160 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 417 DE PERSOANE. TRANSPORTATE DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ BĂLŢI ŞI DEBARCAŢI la CTAŢIA DE CALE FERATĂ TEAJIN 28 iunie 1941 PROCES VERBAL cu privire la predarea eşalonului Staţia Teajin Eşalonul cu deportaţi speciali din oraşul Bălţi. Fond 19. Conform dispoziţiei Adjunctului Comisarului Poporului a RSSM a fost predat : 1. f. d. 1. Pers 1 2 3 4 5 6 Rolul in familie Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiica Numele. 1.26 iunie 1941 AMAI RM. Deportaţii speciali cu dosarele personale în număr de 417 (patru sute şaptesprezece) 2.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Vrublevscaia Маria Alexandrovna Arhirii Leomida Efimovna Stratan Olga Ivanovna Bacal Alexandra Iacovlevna Bacal Maria Davâdovna Bacal Cristina Davâdovna Bacal Maria Davâdovna Capceli Maria Fiodorovna Capceli Filip Grigorievici Capceli Arhip Grigorievici Capceli Ion Grigorievici Capceli Efimia Grigorievna Budei Vasilisa Stepanovna Budei Maria Pavlovna Budei Evghenia Pavlovna Budei Constantin Pavlovici Reilean Anastasia Fiodorovna Reilean Efrim Grigorievici Reilean Domnica Grigorievna Reilean Efimia Grigorievna Reilean Evdochia Grigorievna Reilean Maria Grigorievna Reilean Evlampia Grigorievna Reilean Ion Grigorievici Vlas Evghenia Ivanovna Bagrin Olga Savovna Bagrin Alexei Tofanovici Bagrin Mihail Tofanovici Bagrin Liza Tofanovna Hriplivaia Ana Grigorievna Hriplivaia Profira Savovna Hriplivaia Prascovia Savovna Hriplivâi Mihail Savovici HriplivâiNicolai Savovici Matveeva Ana Nichitovna Grossu Stanislava Cezarovna Spinei Ana Andreevna Sidleţcaia Agafia Constantinovna 1932 1902 1895 1892 1912 1924 1928 1893 1919 1923 1924 1928 1910 1922 1931 1934 1893 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1941 1885 1890 1924 1933 1938 1924 1928 indescifrabil 1933 indescifrabil 1917 1893 1896 1909 12334 12382 13275 .

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Rotari Olga Constantinovna Guiva Domna Fiodorovna Guiva Ivan Constantinovici Manziuc Profira Ivanovna Manziuc Iric Trofimovici Manziuc Anatolii Trofimovici Morari Evdochia Gavrilovna Morari Vеrа Ivanovna Morari Vasilii Ivanovici Morari Andrei Ivanovici Morari Mihail Ivanovici Morari Gheorghii Ivanovici Morari Serghei Ivanovici Morari Vladimir Ivanovici Biric Alexandra Davâdovna Biric Fiodor Mihailovici Hriplivâi Ivan Alexandrovici Nastasi Agafia Gavrilovna Nastasi Taisa Fiodorovna Nastasi Raisa Fiodorovna Nastasi Gheorghii Fiodorovici Patra co Marina Semionovna Patra co Vasilii Pantileevici Patra co Profir Pantileevici Patra co Lida Pantileevna Patra co Iulia Pantileevna Patra co Efrosinia Pantileevna Gancearuc Agafia Mitrofanovna Gancearuc Ivan Afanasievici Gancearuc Alexei Afansievici ve Vasilisa Semionovna ve Maria Dmitrevna ve Vasilii Dmitrevici ve Mihail Dmitrevici Ciumac Anisia Fiodorovna Ciumac Alexandr Grigorievici Ciumac Vasilii Grigorievici Ciumac Maria Grigorievna Chistruga Maria Alexandrovna Chistruga Valerii Ivanovici 1906 1885 1928 1904 1924 1936 1894 1923 1926 1917 1929 1930 1935 1940 1903 1927 1921 1895 1925 1930 1927 1899 1926 1935 1928 1931 1939 1892 1923 1929 1900 1924 1929 1933 1893 1921 1927 1925 1913 indescifrabil .

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Capul familiei Fiica Fiica Fiul Soacra Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei So ia Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Maxim Fedora Fiodorovna Maxim Anisia Semionovna Maxim Efrosinia Semionovna Maxim Petr Semionovici Caladari Alexandra Levna Ciuntu Elena Mihailovna Ciuntu Valentina Iacovlevna Rotari Efrosinia Vasilievna Rotari Grigorii Savovici Rotari Ivan Savovici Rotari Alexei Savovici Rotari Vasilii Savovici Rotari Victor Savovici Gulturian Alexandra Moiseevna Gulturian Ivan Nichiforovici Gulturian Pavel Nichiforovici Gulturian Constantin Nichiforovici Gulturian Ecaterina Nichiforovna Canea Efrosinia Nichiforovna Hriplevaia Elena Vasilevna Hriplivâi Afanasii Pantileevici Banari Lucheria Ivanovna Banari Jar Vasilievici Banari Ivan Vasilievici Banari Alexandra Vasilievna Banari Maria Vasilievna Gociu (Gogu) Maria Nicolaevna Gociu Varvara Efimovna Gociu Zinaida Efimovna Gociu Ecaterina Efimovna Gociu Natalia Efimovna Ojivan Gheorghii Semionovici Ojivan Alexandra Gheorghevna Ojivan Ecaterina Gheorghevna Ojivan Vera Gheorghevna Ojivan Mihail Gheorghevici Ojivan Iacov Gheorghevici Ojivan Ivan Gheorghevici Ojivan Orolam (probabil. Harlampie) Gheorghevici Ojivan Hevronia Dmitrevna 1916 1935 1927 1929 1886 1899 1925 1900 1926 1929 1930 1935 1938 1880 1921 1925 1930 1926 1883 1881 1921 1900 1921 1927 1920 1930 1897 1924 1926 1928 1930 1900 1900 1924 1930 1929 1931 1934 1937 1890 13312 .

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Fiul Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Capul familiei Mama Capul familiei Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Nora Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Ojivan Alexei Vasilievici Ojivan Andrei Vasilievici Ojivan Dmitrii Vasilievici Ojivan Semion Vasilievici Ojivan Anastasia Vasilievna Bardian Olga Vasilievna Russu Zimfira Maximovna Russu Domnica Antonovna Russu Liza Ivanovna Russu Vani a Vasilievna Russu Xenia Gheorghevna Morari Matriona Nonovna Morari Grigorii Vasilievici Morari Evghenia Gherasimovna Morari Dmitrii Minovici Morari Antonina Minovna Morari Dochi a Minovna Malinovscaia Pelaghea Iacovlevna Soli Maria Fiodorovna Russu Alexandra Efimova urcan Elena Grigorievna urcan Anatolii Alexandrovici urcan Valentina Alexandrovna Gri co Maria Gavrilovna Fedoru a Maria Afanasievna Fedoru a Alexandr Efimovici Fedoru a Olga Fiodorovna Fedoru a Lidia Efimovna Fedoru a Natalia Efimovna Fedoru a Galina Efimovna Fedoru a Valentin Efimovici Fedoru a Alexei Efimovici Efrem Stefanida Timofeevna Efrem Vladimir Fiodorovici Efrem Natalia Fiodorovna Efrem Evghenia Fiodorovna Russu Anastasia Gheorghevna Russu Anna Ivanovna 1923 1925 1926 1930 indescifrabil 1899 1880 1903 1927 1886 1928 1902 1927 1903 1928 1932 1940 1894 1874 1880 1915 1935 1937 1890 1892 1915 1917 1918 1923 1931 1925 1928 1891 1922 1928 1937 1895 1923 .

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul Russu Filipp Ivanovici Russu Alexandr Ivanovici Dubino Profiria Maximovna Dubino Liuba Ivanovna Rotari Vera Chirilovna Rotari Mila Pavlovna Rotari Nina Pavlovna Rotari Grigorii Pavlovici Darii Maria Nicolaevna Darii Nadejda Semionovna Darii Elisaveta Semionovna Darii Grigorii Semionovici Darii Varvara Semionovna Zuzo Maria Vasilievna Zuzo Ольга Cuzminicina Zozulea Fedora Andreevna Pântea Nadejda Vasilievna Pântea Nicolai Nicolaevici Bocari Dochia Gheorghevna Bocari Nadejda Alexeevna Bocari Vera Alexeevna Bocari Vladimir Alexeevici Bocari Dmitrii Alexeevici Glogher Pitlea Leibovna Glogher Rivca Surulievna Dozconezco Anastasia Spiridonovna Berezovscaia Anna Pavlovna Berezovschii Ivan Danilovici Berezovschii Dmitrii Danilovici Polomari Maria Ivanovna Lâsâi Zinaida Condratievna Cosiuc Elena Ionovna mucler Mosea Borisovna mucler Anna Moiseevna mucler Iacov Moiseevici mucler Betea Moiseevna ilcrut Sаrа Aronovna 1929 1931 1886 1909 1930 1940 1936 1896 1922 1926 1931 1938 1895 1938 1886 1915 1934 1887 1925 1927 1929 1930 1889 1922 1890 1899 1925 1928 1880 1880 1879 1897 1929 2924 1931 1886 1648 12360 .

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei So ia Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Mama Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Capul ilcrut Lazari Abramovici ilcrut Iancheli Abramovici var man Sluva Elevna var man Had Mordcovna var man Elea Modrcovici Calodarii Fiodor Nichiforovici Calodarii Clavdia Gheorghevna Calodarii Valerian Tudorovici Calodarii Elizari Fiodorovici Calodarii Venomin Fiodorovici mucler Sofia Sculeevna mucler Abram E covici mucler Leib Ghe covici Barin Estra Abramovna Gheliman endlea Srulovna Gheliman Sonea Volifovna Gheliman Haia Volifovna Gheliman Аbrам Volifovici Goltberg Munea Froimovna Goltberg Frima Volicovna Candeli Rivca Elevna Candeli Minden Mordcovna Candeli Abram Mordcovici Peca Freida I covna Vaingus Roza Ivanovna Vaingus Silea Medelevna Malamut Hana Avramovna Malamut Berco Avramovici Vaisman Inta Ghe covna Vaisman Haica Becovna Vaisman Ghe Becovici Vaisman Inda Becovna Gurovi Ruhlea Sindrovna Cupe lac Elica Ihinovna Cupe lac Froim Victorovici Lif i Milea Haimovna Vaselian Vera Moinolovna 1916 1924 1897 1921 1927 1903 1909 1931 1933 1941 1897 1921 1925 1861 1895 1920 1929 1933 (1923) indescifrabil 1929 1896 1923 1924 1861 1906 1934 1920 1925 1899 1922 1924 1935 1888 1897 1922 1893 1893 2011 .

237 238 239 240 241 342 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei So ia Mama Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Mama Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Fiul Mireasa Fiica Fiul Capul familiei Fiica Dru a Anastasia Stepanovna Dru a Liudmila Pavlovna Dru a Raisа Pavlovna Dru a Anatolii Pavlovici Stati Elizaveta Vasilievna Dru a Vera Vasilievna Gheorghi а Zinaida Vasilievna Gheorghi a Boris Vasilievici Moricov Nadejda Vasilievna Gotdberg Vera Аbramovna Izvorian Axentii Ivanovici Izvorian Valentina Ivanovna Izvorian Fedosia Ivanovna Aclanscaia Maria Vasilievna Aclanscaia Nionila Gheorghevna Pânzari Maria Ivanovna Stegari Petr Ilici Stegari Elena Petrovna Stegari Nicolai Petrovici Stegari Stepan Petrovici Stegari Valerii Petrovici Coptarenco Elizaveta Alexeevna Coptarenco Constantin Vladimirovici Coptarenco Oliga Alexandrovna (Indescifrabil) Claudia Sergheevna Scoroţenco Efimia Anani Scoroţenco Iacov Ivanovici Scorocenco Evghenia Ivanovna Rusnacu Еcaterina Petrovna Rusnacu Gavril Ivanovici Rusnacu Ecaterina Ivanovna Rusnacu Vasilisa Ivanovna Rusnacu Petr Ivanovici Onisei Maria Fiodorovna Onisei Cleopatra Fiodorovna 1903 1927 1941 1931 1900 1900 1894 1928 1903 1889 1897 1901 1884 1910 1939 1894 1894 1898 1919 1924 1934 1897 1919 1896 1871 (1874) 1886 1911 1927 1878 1914 1919 1919 1916 1903 1939 .

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Fiul Capul familiei So ia Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei So ia Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei So ia Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei So ia Capul familiei So ia Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Onisei Arcadie Fiodorovici Goldenberg Volico Mercovici Goldenberg Tuba Mo covna Goldenberg Enta Volicovna Rubinovici Rosea Volicovna Rubinovici Iacov I icovici Rubinovici Zava I icovna urcan Petr Alexandrovici urcan Nina Iacovlevna Roitman iri a Mironovna Roitman Enta Ghe evna Grin puns Moi a Nosovici Grin puns Leiba Beneamovici Grin puns Moi a Nosovici Grin puns Milica Leibovna Litvac Etili Haimovna Litvac Bonea Haimovna Litvac Bronea Haimovna Litvac Tulea Haimovici Litvac Toiban Haimovici Litvac Cihuli Haimovici Iurcovici Miniha Abramovna Stolear Haica Isirovna Stolear Moca Cunevna Stolear endeli Cunevna Stolear Feiga Cunevna Stolear Colmin Cunevici Aclinscaia Militina Gheorghevna Cociorva Grigore Fioidorovici Cociorva Gliteria Ivanovna Grosu Profirii Filipovici Grosu Liuba Demianovna Grosu Profirii Profirievici Grosu Gheorghii Profirievici Grosu Pavalatii Profirievici Cotlabuga Uliana Arsentievna Cotlabuga Nina Fiodorovna Spoianova Profira Vladimirovna 1941 1869 1871 1914 1898 1927 1933 1918 1924 1879 1922 1875 1934 1875 1875 1895 1922 1925 1927 1929 1933 1922 1898 1921 1923 1925 1928 1940 1903 1911 1886 1893 1923 1928 indescifrabil 1911 1929 1890 Nr 253 .

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Sora Capul familiei Fiul erban Ana Macarovna erban Petr Pavlovici Iliu co Profir Ivanovici Bacalâm Domnichia Petrovna Bacalâm Gheorghii Nichiforovici Bacalâm Evghenii Nichiforovici Ungureanu Ecaterina Dmitrevna Ungureanu Silvia Mihailovna Bacalâm Efrosinia Abramovna Bacalâm Gheorghii Xenofontovici Bacalâm Mihail Xenofontovici Bacalâm Nina Xenofontovna erban Sofia Ivanovna erban Dmitrii Levonovici erban Anastasia Levonovna erban Iulia Levonovna erban Tatiana Levonovna erban Ivan Levonovici erban Mihail Levonovici erban Andrei Levonovici Zarceanscaia Antonina Iacovlevna Zarceanschii Nicolai Andreevici Evjevscaia Vera Filipovna Lupa co Valentina Fiodorovna Lupa co Nadejda Gheorghevna Lupa co Tatiana Gheorghevna Lupa co Oliga Gheorghevna Gaze Anastasia Semionovna Apostolachi Maria Ivanovna Apostolachi Alexandra Vasilevna Apostolachi Nina Vasilevna Apostolachi Ivan Vasilevici Apostolachi Lidia Vasilevna Apostolachi Galina Vasilevna Apostolachi Arest Vasilevici Apostolachi Zinovia Vasilevna Iacov Nadejda Vasilevna Melinic Pelaghea Fiodorovna Melinic Vasilii Antonovici 1900 1924 1918 1905 1924 1929 1913 1936 1911 1926 1933 1931 1893 1918 1922 1924 1928 1931 1933 1938 1889 1923 1918 1890 1924 1925 1930 1922 1898 1924 1926 1927 1930 1935 1938 1885 1889 1895 1925 3015 .

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Melnic Anna Antonovna Ponomari Varvara Mihailovna Gula Maria Efimovna Pu ca Efrosinia Fiodorovna 1933 1893 1900 (1904) 1904 1932 1938 1898 1927 1930 1937 1935 1941 1900 1930 1935 1936 1905 1927 1930 1934 1938 1934 1936 1940 1900 1920 1922 1880 1924 1931 1933 1886 1921 1925 1923 1926 1894 1925 1928 1894 Pu ca Mihail Mihailovici Pu ca Fiodor Mihailovici Gheorghi u Elena Timofeevna Gheorghi u Elena Gheorghevna Gheorghi u Anna Gheorghevna Gheorghi u Evghenia Gheorghevna Gheorghi u Nicolai Gheorghevici Gheorghi u Vasilii Gheorghevici Scripnic Maria Mihailovna Scripnic Mihail Afanasevici Scripnic Vasile Afanasievici Scripnic Maria Afanasievna Lavric Maria Stepanovna Lavric Maria Fiodorovna Lavric Elena Fiodorovna Lavric Anna Fiodorovna Lavric Nadejda Fiodorovna Lavric Ivan Fiodorovici Lavric Gheorghii Fiodorovici Lavric Vasile Fiodorovici Vaserman Brima ilimonovna Vaserman Gher Moiseevici Vaserman Mina Moiseevici Cojocari Vera Ivanovna Cojocari Ion Vasilevici Cojocari Petr Vasilevici Cojocari Vera Vasilevna Stratan Sofia Stepanova Stratan Dmitrii Gavrilovici Stratan Constantin Gavrilovici Stratan Ivan Gavrilovici Stratan Elisaveta Gavrilovna Ro co Pelagheia Vasilevna Ro co Pavel Profirovici Ro co Maria Profirovna Stratan Maria Ivanovna 4355 .

389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Livovscaia Maria Egorovna Livovschii Evghenii Nicolaevici Ro co Fedora Vasilevna Ro co Constantin Mihailovici Ro co Zinaida Mihailovna Ro co Anna Mihailovna Ro co Anatolii Mihailovici Treaciuc Maria Efimovna Treaciuc Stepan Profirovici Treaciuc Iacov Profirovici Treaciuc Anna Profirovna Treaciuc Maria Profirovna Popovici Vasilisa Alexandrovna Popovici Vasilisa Iacovlevna Popovici Anastasia Iacovlevna Popovici Ivan Iacovlevici Popovici Maria Iacovlevna Popovici Anna Iacovlevna Popovici Fedosia Iacovlevna Erastova Eudochia Dmitrevna Erastov Gheorghii Alexandrovici Erastov Mihail Alexandrovici Erastov Nicolai Alexandrovici Budrea Efrosinia Ivanovna Budrea Gheorghii Ivanovici Bodriuc Raisa Ivanovna Bodriuc Gheorghii Vasilevici Bondriuc Semion Vasilevici Revenco Vera Ivanovna Revenco Evghenii Vasilevici Revenco Boris Vasilevici Motlis Bura Victorovna Chicerman Oliga Ivanovna Ivanenco Fedosia Ivanovna Ivanenco Petr Alexeevici urcan Evghenia Lazarovna urcan Alexei Fiodorovici Galeţcaia Varvara Alexandrovna 1910 1933 1910 1933 1936 1941 1939 1903 1924 1930 1933 1934 1885 1921 1925 1927 1929 1933 1935 1905 1926 1930 1931 1889 1921 1907 1930 1934 1890 1921 1934 1888 1896 1897 1921 1886 1923 1911 1807 .

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Galeţcaia Elisaveta Vasilevna Eladii Elena Vasilevna Siricean Fiodor Dmitrievici Siricean Ivan Dmitrievici Siricean Serghei Dmitrievici Siricean Valentina Dmitrievna Siricean Lidia Dmitrievna Eladii Argheva Mihailovna Stratan Fedora Vasilevna Stratan Evghenia Monovna Stratan Fedosia Monovna Stratan Fiodor Monovici Stratan Maria Monovna Popa Efimia Vasilievna Dimitriu Valentina Nicolaevna Dimitriu Leontina Mihailovna Dimitriu Iulia Petrovna Apostolachi Maria Victorovna Vizitiu Agafia Ivanovna Vizitiu Prascovia Davâdovna Vizitiu Natalia Davâdovna Vizitiu Alexandr Davâdovici Odajivu Maria Fiodorovna Odajivu Grigorii Semionovici Ilico Prascovia Gavrilovna Ilico Nicolai Ivanovici Ilico Andrei Ivanovici Ilico Vasilii Ivanovici Ilico Axenia Ivanovna Baran Oliga Constantinovna Baran Vitalii Nicolaevici Baran Agnesa Nicolaevna Budean Pelagheia Constantinovna Budean Serhgei Haritonovici Budean Gheorghii Haritonovici Budean Oliga Haritonovna Budean Evghenia Haritonovna 1934 1894 1920 1920 1923 1925 1932 1881 1879 1910 1919 1920 1923 1901 1882 1921 1914 1900 1889 1921 1926 1928 1893 1924 1897 1921 1935 1938 1928 1901 1931 1931 1891 1923 1929 1925 1927 .

464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Mama Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul Ghencu Anna Ivanovna Movila Evghenia Vasilevna Movila Oliga Fiodorovna Movila Nadejda Fiodorovna Movila Vasilii Fiodorovici Movila Alexandr Fiodorovici Movilă Mihail Fiodorovici Movila Efimia Stepanovna Cotru a Liuba Fiodorovna Cotru a Liudmila Ivanovna Jitariuc Zavastia Ilievna Munteanu Fedosia Ivanovna Munteanu Roman Safronovici Munteanu Vladimir Safronovici Munteanu Vera Safronovna Baraba Oliga Fiodorovna Baraba Gheorghii Nicolaevici Baraba Arest Nicolaevici Baraba Vasilii Nicolaevici Baraba Natalia Nicolaevna Baraba Vera Nicolaevna Ispas Maria Eliseevna Ispas Nicolai Mihailovici Burlac Ecaterina Gheorghevna Burlac Jenea Alexeevna Rubligan Alexandra Petrovna Rubligan Fiodor Ivanovici Rubligan Anastasia Ivanovna Popovici Hevronia Gheorghevna Ionesco Ecaterina Gheorghevna Ionesco Avurian Mihailovici Coseac Galina Vladimirovna Coseac Raisa Vasilievna Coseac Avrora Vasilievna Nagorneac Alexandra Pavlovna Nagorneac Vasilii Petrovici Nagorneac Nina Petrovna Ocolova Elena Alexeevna 1896 1891 1921 1927 1928 1931 1935 1851 1919 1938 1896 1910 1925 1935 1925 1899 1928 1933 1936 1930 1938 1910 1938 1900 1922 1912 1930 1936 1894 1910 1833 1913 1933 1935 1901 1921 1924 1901 3293 2905 .

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Mama Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Ocolova Lidia Vladimirovna Ocolova Tamara Vladimirovna Ocolova Clava Vladimirovna Ocolova Valentina Vladimirovna Ocolov Leontii Vladimirovici Bunduchi Leonida Egorovna Bunduchi Elisaveta Constantinovna Bunduchi Anna Constantinovna Bunduchi Ivan Constantinovici Buliga Chilina Nicolaevna Buliga Sofia Gortolomeevna Buliga Maria Gortolomeevna Buliga Xenia Gortolomeevna Buliga Efrosinia Gortolomeevna Buliga Elena Gortolomeevna Baciu Anastasia Constantinovna Baciu Elena Vasilievna Baciu Alexandra Vasilievna Baciu Nina Vasilievna Baciu Zina Vasilievna Gore Anna Gheorghevna Gore Stepan Filipovici Gore Meomid Filipovici Gore Iacov Filipovici Gore Alexandr Filipovici Gore Vasilii Filipovici Stati Alexandra Gheorghevna Stati Vladimir Gheorghevici Buzdugan Nadejda Constantinovna Buzdugan Maria Vasiievna Buzdugan Ecaterina Vasilievna Buzdugan Anastasia Vasilievna Buzdugan Vasilii Vasilievici Buzdugan Elisaveta Nicolaevna Cociula Ecaterina Nefiodovna Cociula Ivan Ivanovici Cociula Nadejda Ivanovna Cociula Oliga Ivanovna Cociula Petr Ivanovici Starocatelnaia Maria Echimovna Vonicisevici Anna Ivanovna 1923 1928 1934 1930 1932 1900 1923 1931 1928 1905 1923 1925 1932 1935 1940 1899 1925 1933 1937 1940 1895 1923 1925 1931 1933 1935 1875 1916 1908 1929 1930 1932 1934 1878 1898 1924 1925 1927 1930 1892 1899 .

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei So ia Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiica Vonicisevici Alexandra Domnichievna Vonicisevici Leon Domnichievici Vonicisevici Boris Domnichievici Vonicisevici Tamara Domnichievna Gon a Elisaveta Andreevna Gon a Maria Gheorghevna Gon a Gherghii Gheorghevici Gon a Prascovia Gheorghevna Scobari Sorofimia Evdochimovna Cu nir Varvara Vasilievna Cu nir Maria Efimovna Cu nir Nicolai Efimovici Cu nir Ivan Efimovici Bogdanici Valentina Axentievna Bogdanici Elisaveta Vasilievna Va tein Riva Moiseevna Va tein Gavril Sulimovici Va tein Aran Sulimovici Va tein Bosea Sulimovna Va tein Maria Sulimovna Va tein Glima Sulimovna Va tein Nuhim Sulimovici Edeliman indlea Abramovna urcan Anna Ivanovna urcan Petr Demianovici urcan Mihail Demianovici urcan Ivan Demianovici urcan Alexandra Demianovna Baigan Ecaterina Dmitrevna Chistol Maria Ivanovna Chistol Alexandra Gheorghevna Stirco Iachim Ivanovici Stirco Ana Vasilievna Stirco Tatiana Iachimovna Stirco Maria Iachimovna Stirco Ivan Iachimovici Stirco Alexandr Iachimovici Stirco Nicolai Iachimovici urcan Oliga Samsonovna urcan Alexandra Vasilievna 1921 1923 1930 1927 1897 1923 1926 1926 1908 1923 1932 1934 1936 1895 1932 1901 1926 1928 1924 1931 1938 1936 1896 1895 1926 1928 1935 1932 1896 1895 1932 1895 1912 1929 1930 1936 1940 1941 1893 926 .

583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiica Fiul Mama Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiul Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei urcan Vera Vasilievna urcan Maria Vasilievna urcan Mihail Vasilievici Bandalac Anna Vasilevna Bandalac Sofia Gavrilovna Bandalac Serghei Gavrilovici Bandalac Mihail Gavrilovici Bandalac Nina Gavrilovna Sadovscaia Maria Vasilievna Sadovschii Boris Vasilievici Sadovscaia Vera Vasilievna Sadovschii Nicolai Vasilievici Draghieva Alexandra Dmitrievna Usova Vera Petrovna Usov Valentin Petrovici Usova Anastasia Petrovna Usov Nicolai Petrovici Usova Anastasia Vasilievna Sadovscaia Natalia Ivanovna Sadovschii Petr Antonovici Sadovschii Dmitrii Antonovici Sadovscaia Lidia Antonovna Cosac Agafia Andreevna Cosac Anastasia Porferovna Cosac Alexandr Porferovici Cosac Petr Porferovici Cosac Vera Porferovna Burea Pelagheia Filipovna Ursu Maria Antonovna Ursu Victor Petrovici Ursu Antonin Petrovici Ursu Anna Petrovici Lefter Anna Imanoilovna Lefter Pavel Ilici Lefter Nadejda Ilinicina Lefter Dmitrii Ilici Lefter Elena Ilinicina Tuceac Agafia Nicolaevna Tuceac Clavdia Pavlovna Pântea Vera Nicolaevna 1931 1938 1936 1899 1926 1927 1929 1926 1904 1926 1927 1928 1879 1907 1925 1928 1929 1870 1894 1923 1927 1930 1890 1913 1916 1921 1923 1901 1894 1921 1924 1930 1902 1921 1924 1926 1929 1911 1932 1878 .

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 Fiul So ia Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Nepotul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Pântea Vladimir Vasilievici Pântea Oliga Efimovna Cioclă Vera Petrovna Cioclă Aglaia Constantinovna Cioclă Tamara Constantinovna Cioclă Gheorghii Constantinovici Lupa co Erina Mifodievna Petru Maria Gheorghevna Darciuc Vera Fiodorovna Darciuc Anatolii Ivanovici Darciuc Boris Ivanovici Darciuc Bronislava Ivanovna Masleac Vera Ivanovna Masleac Valentina Ivanovna Masleac Elena Ivanovna Tumale Clavdia Alexandrovna Tumale Nina Conovna Tumale Boris Conovici Tumale Mihail Conovici Goreasevici Evdochia Mihailovna Goreasevici Evghenii Leontevici Boghi Pelagheia Vasilievna Tuceac Anna Simionovna Tuceac Nadejda Vasilievna Tuceac Eugeniu Vasileici Scaleţcaia Fedora Alexandrovna Scaleţchii Vasilii Fiodorovici Scaleţchii Gheorghii Fiodorovici Coseac Vera Nichiforovna Coseac Ivan Naumovici Tudesco Mihail Mihailovici Iuzizco Minodora Dmitrevna Iuzizco Vidjir Ivanovici Iuzizco Marcel Ivanovici Scoianscaia Nora Israilovna Scoeanscaia Rafila Rusinovna Scoeanschii Iosif Rusinovici Malamut Feliga Aranovna 1912 1905 1929 1931 1932 1898 1918 1893 1923 1925 1927 1912 1935 1938 1896 1925 1927 1930 1907 1932 1886 1898 1923 1929 1882 1919 1927 1897 1919 1937 1910 1933 1938 1892 1920 1928 1897 12523 .

6. nounăscut 1895 1922 1923 1925 1926 1931 1934 1936 1895 1933 1899 1930 1933 1935 1883 1887 1927 1930 1900 1926 1930 1936 1908 1933 1941 1895 1927 1930 28. staţia Eşkino. 1. inv. 1 -12 № 163 .41. Fond. d.661 Capul Teper Bina Lupovna familiei 662 Fiul Teper Lupa Borohovici 663 Fiica Teper Haia Borohovna 664 Fiica Teper Surca Borohovna 665 Fiica Teper Rivca Borohovna 666 Fiica Teper Ita Borohovna 667 Fiul Teper I ic Borohovici 668 Fiul Teper Ghe co Borohovici 669 Capul Gu uleac Evghenia Fiodorovna familiei 670 Fiica Gu uleac Zinaida Ivanovna 671 Capul Supciuc Ecaterina Mihailovna familiei 672 Fiul Supciuc Ustin Mihailovici 673 Fiica Supciuc Ecaterina Mihailovna 674 Fiica Supciuc Alexandra Mihailovna 675 Capul Golovciuc Alexandra Martânovna familiei 676 Capul Tucean Varvara Alexandrovna familiei 677 Fiica Tucean Efimia Gheorghevna 678 Fiul Tucean Nicolai Gheorghevici 679 Capul Abrosi Agafia Mitrofanovna familiei 680 Fiul Abrosi Nicolai Ivanovici 681 Fiul Abrosi Petr Ivanovici 682 Fiica Abrosi Maria Ivanovna 683 Capul Dimciuc Nina Naumovna familiei 684 Fiul Dimciuc Anatolii Danilovici 685 Fiica Dimciuc Tamara Danilovna 686 Capul Nazarova Pelagheia Vasilievna familiei 687 Fiul Nazarov Nicolai Semionovici 688 Fiica Nazarova Vera Semionovna *(scris cu cu creionul: 690. ceea ce nu este corect.41. Au fost preluaţi de către Secţia raională a NKVD. ultima din această listă este trecută sub numărul 689. Preluat coform listelor de către Secţia NKVD Teajin. a fost comisă o eroare tehnică la completarea tabelului) AMAI RM. coform listelor. st. I-a preluat şeful Secţiei raionale a NKVD. Teajin a căii ferate Krasnoiarsk. 1. Şeful secţiei raionale. contingent special în număr de patru sute şaptesprezece persoane. [în tabelul din documentul de arhivă Nazarova Vera. f. 19.6. a căii ferate Tomsk. sergent a securităţii de stat (semnătura indescifrabilă) La fila 7 la subsol: 24. două sute şaptezeci şi trei /273/ persoane.

Plângeri la adresa escortei din partea celor deportaţi n-au fost. 1 42 № 164 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA PREDAREA a 292 DE PERSOANE DIN EŞALONUL 218. 1 iulie oraşul Aktiubinsk Subsemnaţii. sergent de miliţie Stolearov. am întocmit prezentul proces verbal. 1. 1. f. inv. iar cel de-al doilea i-a primit. Aktiubinsk. .. 2 escortate în or. că în timpul escortării şi în timpul predării persoanelor deportate nu s-au întâmplat evedări sau încercări de evadare. 113 № 165 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1940-1941 [fără dată] LISTA persoanelor. din care reiese. 2. d. Restul sumei de 74 mii de ruble personal au fost predate Secţiei finanţe a Direcţiei NKVD Aktiubinsk în conformitate cu chitanţa nr. expulzate de pe teritoriul RSS Moldoveneşti şi a or. Chişinău în anii 1940–41 Кем удален Numele. AMAI RM. 1. comendantul eşalonului locotenentul Securităţii statului Danilov pe de o parte şi.RAPORTUL COMENDANTULUI EŞALONULUI nr. 1. inv. Dmitrienko RAPORT Alăturat prezint 14 file cu listele celor 497 de persoane din eşalonul special nr. că primii au predat persoanele deportate din raionul Soroca RSSMoldoveneaască în număr de 292 două sute nouăzeci şi două de persoane şi dosarele întocmite pe capii familiilor în numă de 87. DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA 1 iulie 1941 PROCES VERBAL anul 1941. prenumele Nr crt. şeful secţiei raionale Taştagol. 286 pentru a fi transferate Secţiei finanţe a Comisariatului Poporului vîncredinţat Dumneaoastră. ADRESAT COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE 1 iulie 1941 Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne a RSS Moldoveneşti Căpitanului securităţii statului tov. Au predat: Şeful eşalonuluiu (semnătura) Kreşevski Comandantul eşalonului ( semnătura) Danilov A preluat: Şeful Secţiei raionale a NKVD Taştagol Sergentul de miliţie (semnătura) Stolearov AMAI RM. Fond. locotenentul major Kreşevski. f. Fond 19. d. 19. şeful eşalonului № 218. drept care am întocmit prezentul proces verbal. Concomitent. vă raportez.

20. 8. Dubăsari r. 2 de miliţie din Chişinău judeţul Bălţi judeţul Cahul –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 17. 36. Chişinău r. 5. 33. Chişinău r. 24. Tiraspol –„– –„– r. 6. Chişinău –„– r. 4.1. Antonov I. Chişinău –„– judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– –„– judeţul Cahul Secţia nr. 3 de miliţie din or. 25. 2. Nisporeni or. 3 de miliţie din or. Tiraspol –„– . Vulcăneşti r. 13.I. 21. 29. 3 de miliţie din or. Agatiev Sidor Nichiforovici Anfinnikova Anna Ignatievna Arşaulova Nina Aparoce Constantin Kirillovici Aparoce Alexandra Vanoilovna Alexandrova Valentina Nicolaevna Asnes Liubovi Solomonovna Alexandrova Zinaida Grigorievna Asaulac Semen Mif. 15. 30. 10. 32. Slobozia r. 34. Aseteanov Ivan Vasilievici Andeiaş Fiodor Pavlovici Andreianov Grigorii Fiodorovici Anghelicev Nicolai Ivanovici Andreev Gavriil Kol. 3. Râbniţa r. 11. Chişinău or. 4 de miliţie din Chişinău –„– SJ NKVD Chişinău –„– Secţia nr. 14. Chişinău judeţul Chişinău Secţia nr. Achimov Alexandr Arhipovici Secţia nr. 26. 16. 37. 7. 38. Abadjer Vera Alexandrovna Arman Anton Vasilievici Arjinta Motle Leibovici Aizengheidler Ghitla Isaacovici Avgustina Adelaida Ivanovna Aldea Ecaterina Alexandrovna Averbuh Susanna Moiseevna Aresko Şmili Ivanovici Arabodji Stepanida Mihailovna Aconi Parascovia Ivanovna Arseni Maria Axentievna Aranovici Aeiga Şanisovna Adamina Elena Dmitrievna Antoniuk-Robei Ivan Ivanovici Alexeed Serghei Alexandrovici Anglos Varvara Petrovna Arba Vasilii Vasilievici Akerman Iankeli Abramovici Alexandrescu Ivan Ivanovici (indescifrabil) Nicolai Ivanovici Arsentiev Efim Haritonovici Ahintblit Pilihoz I. 18. 22. Vulcăneşti –„– r. 19. 12. 9. 35. Tiraspol or. 23. 28. 27. 31.

42. 2 – „ – nr. 43. Chişinău –„– judeţul Cahul Secţia nr. 50. 1 or. Chişinău judeţul Chişinău –„– –„– –„– –„– . 4 –„– – „ – nr. 61. Chişinău r. 66. 52. 76. 48. 58. Chişinău Secţia nr. 67. 71. 3 –„– –„– – „ – nr. 1 or. 68. 2 judeţul Chişinău –„– –„– Secţia nr. 62. Alexandrova Nina Alexandrovna Agatiev Ivan Anisimovici Ahseniev Stepan Gherasimovici Andronati Nina Ivanovna Albul Terentii Nesterovici Arnoud Daniil Alexeevici Alexeeva Anna Semionovna Averbuh Gherş Moiseevici Arsentieva-Balabanova Anna Ivanovna Agatieva Anna Anufrievna Avgustian Iulia Petrovna Agatiev Ivan Vasilievici Brovar Sarra Abramovna Bantâş Ecaterina Petrovna Baron Fedot Isaacovici Binominovici Anna Solomonovna Bron Boruh Gherşevici Blanari Andrei Ivanovici Bogatâi Constantin Condratievici Balinschi Alexandr Adamovici Bleahova Maria Ivanovna Burianov Gheorghe Fiodorovici Berezovschi Vladimir Leonovici Bodi Ana Gheorghievna Blitştein David Moişevici Brodu Natalia Fiodorovna Bercovici Sofia Moiseevna Baleva Nina Ivanovna Bocanaru Victor Constantinovici Basboim Iacov Moiseevici Bergher Hana Şulimovna Brohman Maria Zaharovna Belâcev Veaceslav Alexandrovici Buzdugan Sofia Ivanovna Badila Maria Nicolaevna Bloh Freida Leibovna Burştein Liubovi Samoilovna Braunştein Mihail Leizerovici –„– r. Dubăsari or. 4 – „ – nr. 54.39. 44. 2 –„– Secţia nr. 57. 59. 65. Dubăsari Secţia nr. 55. 60. 2 or. 51. 46. 47. Chişinău – „ – nr. Tiraspol –„– or. Chişinău –„– –„– r. 75. 73. 69. 74. Tomaşevskii r. 45. 1 – „ – nr. 70. Chişinău – „ – nr. 2 or. 41. 72. 53. 56. 49. 40. Slobozia –„– r. 63. 64. 1 or.

3 judeţul Bălţi Secţia nr. Bender Secţia nr. 83. 93. 106. 86. 91. Râbniţa r. 105. 3 or. 100. 1 г. 88. 3 or. 104. 90. 1 or. Slobozia –„– –„– or. Chişinău Secţia nr. 94. 2 de miliţie r. 78. 112. Chişinău Secţia nr. Chişinău Secţia nr.77. Chişinău judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 87. Chişinău judeţul Bălţi –„– Secţia nr. Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi Secţia nr. Dubăsari –„– r. 97. 4 or. 103. 82. 1 or. Chişinău judeţul Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi Secţia nr. 111. 102. Bondarenco Efim Prohorovici Bosâi Andrei Mihailovici Brin Şoil Abramovici Brat Iosif Rahmilovici Burgor Ivan Fiodorovici Boronştein Maria Borisovna Benţian Clivos Plinerovici Ghenea Gheorghe Ivanovici Boitan Maria Grigorievna Botnariuc Maria Grigorievna Bogdan Ivan Gheorghievici Bevz Alexandra Adolfovna Beţişar Vasilii Fiodorovici Barbalat Ivan Nichitici Boşneag Anastasia Gheorghievna Briciog Ilarion Domlitievici Baghichirov Nicolai Grigorievici Burduja Petru Varfolomeevici Bacaleinic Leib-Golda Aronovici Bartic Chiva-Haim Iţcovici Borari Aiodor Alexandrovici Barbalat Ivan Nicolaevici Brailo Demian Vuculovici Baluţa Pavel Andreevici Borocariu Gheorghe Carpovici Bogoroş Sofia Emelianovna Bâtca Ilie Iovici Brusenscaia Natalia Nicolaevna Bilova Maria Zaharovna Bugaeva Aculina Semionovna Burnştein Abram Iosifovici Bugara Alexandra Ivanovna Bertman Abram Simhovici Babuşchin Leivic Samuilovici Babcenco Sofia Constantinovna Bezinover Iosif Abovici Boldişor Ion Vasilievie Babuş Maria Dmitrievna Secţia nr. 1 or. Chişinău r. 84. 92. 89. 85. 3 or. Chişinău or. Chişinău –„– –„– –„– or. 99. Chişinău Secţia nr. 96. 109. 80. 108. 98. Nisporeni r. 79. Chişinău – „ – nr. Chişinău –„– Secţia nr. 101. 107. Vulcăneşti . 81. 114. 1 or. 95. 2 or. 1 or. 113. 110.

116. 149. Slobozia or. 135. 125. 117. Camenca r. 122. 151. Tiraspol or. 141. Bronfman David Iwcovici Berezovscaia Dora Beşţ. 129. Tiraspol r. 140. . 134. 138. Chişinău r. 124. Baidan Zinovia Alexeevna Barbăneagră Iosif Antonovici Botezat Maria Vasilievna Brusinschii Alexei Grigorievici Bejan Filip Harlampievici Balanciuc Alexei Nichitici Brailiţa Getru Iacovlevici or. 123. 136. 128. Chişinău –„– –„– –„– r. 127. Tiraspol –„– –„– r. Budzu Trofim Mitrofanovivi Bogislavschii Fiodor Savelievici Bondarişcu Iosif Silv. Bârca Mihail Constantinovici Bodiul Luca Alexeevici Burlacov Chirill Averianovici Brânza Aedot Fiodorovici Burca Dmitrii Dmitrievici Baston Nicolai Neonovici Braun Ida Iacovlevna Buguslavscaia Fecla Andreevna Bolocanschi Avşei Leibovici Baclanova Natalia Danilovna Bivol Ivan Filaretovici Bobeica Alexandra Constantinovna Brobştein Broim Gherşevici Busuioc Alexandr Gheorghievici Babcenco Crolina Csavovna Basman Fanea Abramovici Barbalat Abram Leibovici Brânzu Antonina Dmitrievna Baitan Maria Ivanovna Baiuici Fiodor Nichitovici Boli Evdochia Ivanovna Brofman Maria Zaharovna Butuc Aculina Casianovna Broţchii Mihail Iacovlevici Bâstriţchii Solomon Aronovici Botnar-Gladcenco Efrosinia N. Vulcăneşti –„– or. Râbniţa r. 142. Slobozia r. 121. Chişinău r. Tiraspol or. 130. 144. 146.115. Râbniţa or. 119. 118. 139. 126. Chişinău r. 120. 146. 131. Chişinău r. 150. 147. 143. Slobozia –„– . 137. 132. Chişinău –„– –„– –„– –„– r. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– r. Tiraspol or. 133. 148. 145.

162. Slobozia r. Râbniţa –„– r. 181. 154. 182. Râbniţa r. Bondarenco Alexei Leontievici Baranova Zinovia Abramovna Boguslavscaia Elena Nichitievna Brânza Stepan Constantinovici Bruhis Maria Ilinicina Bondarenco Xenia Ignatievna Bugaeva Maria Andreevna Baumanovscaia Iulia Gheorghievna Balan Gheorghii Afanasievici Buceaţchii Vasilii Nicolaevici Balan Ana Ivanovna Burunova DOmna Haritonovna Barba Calina Grigorievza Balinschii Vasilii Nichitovici Bondarenco Semion Trofimovici Babin Semion Aristarhovici Balan Melania Davidovna Bevza Liubovi Efimovna Beneşciuc Agnea Nicolaevna Bondarenco Evtihii Luchici Bezrucico Ana Grigorievna Bondarenco Grigorii Vasilievici Buroveţ Feodosia Semionovna Babin Evsei Petrovici Boşe Avgust Adolfovici Barcuţa Pelagheia Ivanovna Bezdvornâi Vladimir Aomici Bondâreva Aculina Alexeevna Bulatova Ana Andreevna Beri Ianche Haimovici Borovic Ita Matveevna Brocicovschii Nicolai Iurievici Broila Agafia Filipovna Bondarenco Aculina Ivanovna Bondâreva Aculina Alexeevna Brusenscaia Solomia Stepanovna Boicenco Elena Andreevna Berlinscaia Racek Evdochia Pavlovna –„– r. Râbniţa or. 165. Slobozia r. 175. 179. Chişinău –„– –„– r. 171. 172. 163. 177. 173. Tiraspol or. Slobozia or. 167. Dubăsari r. 160. Chişinău r. Tiraspol –„– r. 180. Chişinău –„– r. 184. Chişinău . 156. Râbniţa r. 170. 185. 188. Tiraspol –„– r. 189. Grigoriopol r. 164. 158. 186. 159. 178. 166. 174. 183. 187. Tiraspol –„– r. 155. Slobozia –„– or. 176. 153. 168. Tiraspol –„– –„– –„– –„– –„– r. 161. 169. Tiraspol –„– –„– –„– –„– r. 157.152.

190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

Bivol Vasilii Petrovici Buceanschii Dmitrii Vasilievici Buzdneac Moisei Ş. Burdilo Marian Vasilievici Bondarenco Anisia Ignatievna Balabanova-Arventieva Ana Ivanovna Bogaţchii Iacov Efimovici Brjiziţcaia Paarascovia Cuziminicina Buialischii Grigorii Antonovici Barcari Hrisaif Ilarionovici Birjacov Safron Grigorievici Bogaţchii Iacov Efimovici Bagrin Andrei Andreevici Badiul Mefodii Safronovici Bradu Natalia Fiodorovna Boz Vasilii Fomici Voloşenco Maria Ivanovna Vislouzova Maria Dmitrievna Vutcorev Nicolai Fiodorovici Vâlcov Emelian Dmitrievici Vladcov Ivan Stepanovici Vişnevscaia Ana Dmitrievna Vişnevscaia Ecaterina Alexandrovna Vlaicu Anastasia Gheorghievna Volidman Moişa Iosifovici Vainştoc Elea Şoilevici Vorobieva-Moevscaia Maria Dmitrievna Volcov Boris Petrovici Verlan Anatolii Nicolaevici Vişnevscaia Aurelia Constantinovna Vudos Nicolai Fiodorovici Volcova Elena Pavlovna Vorotineţ Valentina Petrovna Voscresenschi Alexei Petrovici Vaisman Aron Ghilemonovici Verbiţchii Gheorghii Marcovici Verbiţchii Cuzima Petrovici Viduz Nicolai Iosifovici

–„– –„– –„– –„– r. Râbniţa or. Chişinău r. Chişinău r. Râbniţa –„– r. Dubăsari r. Tiraspol r. Camenca r. Râbniţa –„– or. Леово Secţia nr. 1 Secţia nr. 1 Secţia nr. 2 Secţia nr. 4 –„– –„– УО Cahul –„– Chişinău Bălţi –„– Secţia nr. 1 Secţia nr. 3 Secţia nr. 3 Cahul Secţia nr. 1 Secţia nr. 2 Secţia nr. 2 Secţia nr. 2 Bălţi Secţia nr. 1 Chişinău –„–

228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.

Vacula Grigorii Vasilievici Vaisman Isaac Naumovici Vişneacov Petr Ermolaevici Vişcovscaia Matriona Mironovna Vizer Iachim Stepanovici Vecilinschii Anton Romualdovici Verbiţchii Cuzima Andreevici Vorobeev Ivan Fiodorovici Vlasov Ivan Andreevici Vâsociacscaia Pelagheia Iosifovna Voloşenco Anastasia Antonovna Vizer Condrat Efremovici Vizer Xenia Filipovna Vain Iţic Iosifovici Vacman Basea Naumovna Vizer Pavel Parfentievici Voloşenco Nichita Timofeevici Volnar H.I. Vatov Alexei Arsentievici Voita Pavel Feodosievici Vâsocina Anastasia Vasilievna Vortâcovschii Feig Mironovici Vartic Nicolai Luchianovici Vinicean Vladimir Ivanovici Vasşcinscaia Tatiana Ivanovna Varciuc Nicolai Vasilievici Vainştein Ita Benzevna Verlcovscaia Olga Vladimirovna Vodanenco Fecla Anufrievna Vorobiev Nichifor Procofievici Vasiliev Ştefan Constantinivici Vişnevschii Harlampii Fiodorovici Vasiliev Fiodor Abramovici Verlan Grigorii Anisimovici Varşacschii Nic. Davidovici Verşneli Vasilii Timofeevici Vornica Ana Pavlovna Vişnevschii Isidor Grigorievici

r. Camenca or. Chişinău r. Tiraspol r. Râbniţa –„– –„– –„– r. Grigoriopol r. Slobozia r. Râbniţa r. Tiraspol r. Râbniţa –„– SJ Chişinău r. Tiraspol r. Râbniţa Tiraspol reg. Odesa r. Dubăsari r. Camenca r. Slobozia r. Libsovschii Slobozia r. r. Tiraspol r. Râbniţa r. Grigoriopol or. Chişinău –„– –„– r. Grigoriopol or. Chişinău SJ Cahul Tirasol or. Chişinău r. Slobozia –„– –„– r. Râbniţa

266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303.

Varticean-Mirova Tatiana Ivanovna Verbiţchii Iosif Davidovici Voitiuc Vladimir Antonovici Vaisman Abram Chirilovici Vetl,ehu Aron Moiseevici Volea Petru Staprovici Gluhih Anisia Anisimovna Ganea Pavel Iordanovici Grecu Vera Semionovna Grecov Dmitrii Marinovici Grosu Maria Nichiticina Grossman Radic Iacovlevici Goncearenco Maria Ilinicina Goncearova-Feraru Efrosinia Procopievna Goncearenco Vasilii Fedotovici Gavriil Vladimir Gheorghievici Grâu Evghenii Grigorievici Grădinari Aristarh Constantinovici Galesco Dionisie Anufrievici Gaşco Iustin Emanuilovici Goldenştein Rafuli Abramovici Grinberg Raisa Marcovna Grabois Iosif Gutovici Guşan Filipp Constantinovici Globa Petru Petrovici Grabois Haim-Leib Gutovici Golţman Loti Shulevici Godelman Etlea Abovna Gaialova Caspora Gheorghievna Gherţa Egor Anufrievici Garber Betea Solomonovna Gorbeiciuc Evdochia Gavrilovna Ghiterman Leiba Bercovici Gonigbert Sarra Moiseevna Griniţup Mioşa Gherşcovici Grossman Iţic Davidovici Graur Evghenia Gavrilovna Ghindrâh Aron Voldrovici

or. Tiraspol or. Chişinău r. Dubăsari or. Chişinău –„– r. Slobozia Secţia nr. 3 or. Chişinău –„– – „ – nr. 1 – „ – nr. 1 – „ – nr.1 – „ – nr. 3 – „ –nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 r. Cahul judeţul Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 1 – „ – Secţia nr. 1 – „ – r. Cahul Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – Secţia nr. 2 „ – judeţul Chişinău –„– –„– –„– judeţul Bălţi –„– judeţul Cahul Secţia nr. 2 or. Chişinău

304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341.

Ganchevici Mihail Bogdanovici Goncearuc Semion Nicolaevici Gaina David Ilghevici Gheorghiev Maxim Timofeevici Gherşman Nusim Chivovici Gramma Afanasii Pavlovici Gheorghiţa Vasilii Dorofeevici Galan Figula Gheorghievna Gold Haia Abramovna Grigoroş Marfa Snedievna Grundig Lidia Alexandrovna Gordeţchii Gheorghii Alexeevici Goloţan Ana Arischidovna Ghelt Isaac Ingusovici Godean Nicolai Ivanovici Guştiuc Alexandr Vasilievici Gazea Alexandr Grigorievici Grinberg Ideli Iscovici Ghidei Pavel Ivanovici Guzum Panteleimon Danilovici Guzun Daniil Timofeevici Gonata Natalia Nicolaevna Grigoriev Ivan Antonovici Gaţu Grigorii Vasilievici Godlevscaia Elisaveta Ivanovna Ghopaţcaia Valeria Borisovna Gherşcovici Fanea Izrailevna Gherman Maxim Grigorievici Glanghe Alexandr Semionovici Groza Nicolai Vasilievici Golan Gheorghii Ivanovici Goncearova Aculina Gavrilovna Grafin Aculina Grigorievna Gordienco Nicolai Savovici Goncear Sofron Ivanovici Gusleacov Iachim Grigorievici Grosu Mihail Samuilovici Gumma Zinaida Fiodorovna

–„– Secţia nr. 3 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 Secţia nr. 1 judeţul Bălţi judeţul Cahul –„– –„– Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 judeţul Chişinău –„– Secţia nr. 3 or. Chişinău judeţul Bălţi –„– –„– –„– Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – – „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 1 judeţul Cahul Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 judeţul Bălţi r. Slobozia r. Camenca –„– r. Slobozia r. Tiraspol judeţul Cahul judeţul Chişinău

342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379.

Greşan Ivan Vasilievici Gherman Petru Grigorievici Gadlevscaia T.I. Gheichini Larisa Petrovna Golştein Iocia Marcovici Gorodeţchii Petru Migailovici Gaidarji Secion Pavlovici Glovaţchii Mihail Ivanovici Gaidarenco Ivan Trofimovici Gorin Andrei Ivanovici Gun Iosif Iosifovici Goncearuc Filon Domp. Gheorghiev Porfirii Timofeevici Garcovenco Ivan Fiodorovici Gruman-Şapirovscaia Sarra Borisovna Grabois Refuli Gutovici Grabman Gherea Vorufovici Goncearova Vera Andreevna Ghiderimschii Petru Gheorghievici Gribovan Vladimir Cemionovici Gopacov Constantin Iosifovici Golicov Dmitrii Iurievici Galeţ Abram Şimanovici Grabovschii Petru Eliseevici Gheişa Ghedali Leibovici Goncear Sofron Ivanovici Goleainov Pavel Stepanovici Glovaţchii Mihail Ivanovici Grecico Paramon Andreevici Gurschii Semion Vasilievici Glimbovschii Ivan Vladimirovici Goncearuc Fiodor Sergheevici Ghindjum Averchii Evgrafovici Gluzman Iancheli Pencusovici Grabois Fefuli-Vulf Gutovici Graţ Em anuel Marcovici Grinzberg Filip Veniaminovici Grinzberg Ana Davidovna

r. Nisporeni judeţul Chişinău or. Tiraspol or. Chişinău –„– –„– or. Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol Tiraspol or. Chişinău or. Tiraspol –„– or. Chişinău or. Bălţi or. Tiraspol r. Dubăsari r. Slobozia or. Chişinău or. Tiraspol r. Lipcani r. Slobozia Cahul r. Slobozia –„– r. Râbniţa judeţul Cahul or. Chişinău r. Râbniţa –„– –„– r. Călăraşi or. Chişinău –„– –„– –„–

380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.

Grebenşcicov Parfen Dorofeevici Gheorghienco Petru Stepanovici Gavril Ivan Nicolaevici Gheba Olimpiada Nichiforovna Gheler Şelim Moşcovici Graf Magdalena Iacovlevza Gribonosov Ivan Iacovlevici Gribonosov Nichita Iacovlevici Gutear Hristian Hristianovici Goncearuk Fiodor Sergheevici Ganenco Marfa Afanacievna Ghering Terentii Ioganovici Gluşniţcaia Nadejda Melentievna Blicman Moisei Abramovici Guzul Mihail Fiodorovici Gutman Bliuma Lvovna Galan Ecaterina Panteleevna Gusleacova Marfa Pavlovna Guzinscaia Ana Ivanovna Gorceva Elena Stepanovna Godzun Semion Timofeevici Gâlca Evdochia Parfentievna Ghilea Haritina Antonovna Galiiciuc Olga Dementievna Galuşco Semion Carpovici Galuşco Epistinia Timofeevna Gratin Tecla Grigorievna Gherşenzon Moişa Falic. Ghermanschii Iosif Pincusovici Ghecheli Iacov Gheorghievici Gherman Condrat Eremeevici Ghenau Constantin Eremeevici Ganţ Gavriil Vasilievici Duma Ruhlea Aronovna Donţov Abram Alexandrovici Dulepa Maria Ivanovna Dodon Stepan Nesterovici Demino-Ceaicovscaia Elena Mihailovna

or. Tiraspol r. Slobozia r. Bălţi r. Râbniţa r. Lipcani r. Grigoriopol r. Tiraspol –„– r. Grigoriopol r. Râbniţa r. Slobozia or. Tiraspol –„– or. Chişinău r. Slobozia or. Bălţi r. Cahul r. Tiraspol r. Dubăsari r. Tiraspol Râbniţa r. –„– –„– –„– r. Slobozia –„– r. Râbniţa judeţul Chişinău r. Bălţi r. Tiraspol r. Dubăsari Secţia nr. 1 or. Chişinău –„– 1.е отд. or. Chişinău – „ – nr. 4 Secţia nr. 1 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 2

418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455.

Delinschii Gheorghii Isidorovici Dediu Ivan Vasilievici Dian Petru Danilovici Diordiev Petru Ivanovici Daţcov Vasilii COnstantinovici Djionad Serafima Istinovna Diacovschii Nicolai Valerianovici Danico Gavriil Dimitrievici Dubovis Golda Izrelievna Doscag Vasilii Filipovici Dubinschii Boris Solomonovici Deniscu Axinia Samsonovna Danici Aculina Savelievna Djarjadze Gheorghii Iracm. Graghilev Gheorghii Vasilievici Danici Aculina Savelievna Dubrovschii Alexei Iosifovici Dogotari Vasilii Nicolaevici Damir Dmitrii Constantinovici Digol Parascovia Demianovna Danilov Nicolai Vasilievici Duşchina Pelagheia Luchianovna Dobrovolscaia Ana Refailovna Diaconu Demian Iacovlevici Dolota Ivan Feodosievici Diordiev Mihail Grigorievici Dalinscaia-Iurcenco Lidia Vasilievna Duman Terentii Fiodorovici Duca Tatiana Porfirievna Dumitraşco Ecaterina Vasilievna Diacon Cuzima Iacovlevici Doloton Afanasii Dorofeevici Dâmbul-Hanost Olga Alexeevna Diacencova Matriona Antonovna Deibert Margarita Sevastianovna Diaciuc Irina Alexeevna Dolta Timofei Timofeevici Dolta Ivan Timofeevici

– „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 r. Bălţi Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 Bălţi r. Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 1 Bălţi r. or. Chişinău r. Râbniţa r. Dubăsari r. Tiraspol or. Chişinău –„– r. Slobozia –„– –„– –„– or. Chişinău judeţul Tiraspol or. Chişinău –„– r. Tiraspol –„– –„– r. Râbniţa r. Slobozia –„–

456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.

Dolta Leontii Fedotovici Dobrovolschii Dmitrii Grigorievici Diofdieva Ana Iacovlevna Dolingher Maria Hristianovna Detcov Mihail Timofeevici Daniliuc Maria Procopievna Dumitroşenco Evghenia Samoilovna Darii Xenia Nichiforovna Dorofeeva Dera Petrovna Daneţ Veniamin Mihailovici Dicusar Petru Grigorievici Danici Ana Trofimovna Dobrova Zinovia Ignatievna Degteariova Alexandra Tihonovna Gheorghiev Filimon Grigorievici Dutt Rudolf Iacovlevici Dolingher Ivan Iacovlevici Dan Isai Dmitrievici Dubinschii Moiş Moiseevici Darii Pavel Nichiforovici Bobrova Maria Grigorievna Doctor Gotlin Iacovlevici Demianenco Dmitrii Dmitrievici Dvorţov Ivan Trofimovici Danilov Mihail Semionovici Dobrojan Fiodor Ivanovici Djenari Matriona Filipovna Dmitriev Constantin Pavlovici Dvosichin Melentii Andreevici Evlucaţ Ana Avgustovna Evstratiev Semion Emelianovici Epifanov Alexei Martianovici Elevterina Parascovia Mihailovna Erastov Alexandr Antonovici Eiler Maria Alexandrovna Eschin Daniil Petrovici Eschin Alexei Vladimirovici Eşanu Ivan Ivanovici

–„– r.Râbniţa r. Tiraspol r. Grigoriopol r. Tiraspol –„– r. Slobozia r. Tiraspol or. Chişinău r. Lipcani r. Slobozia –„– or. Tiraspol or. Tiraspol r. Slobozia r. Grigoriopol –„– or. Chişinău –„– r. Tiraspol –„– –„– or. Cahul –„– –„– or. Tiraspol r. Slobozia or. Chişinău –„– Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 judeţul Cahul judeţul Bălţi or. Chişinău r. Slobozia –„– r. Cahul

494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.

Ercan Maria Fedotovna Eschina Evdochia Cuziminicina (indescifrabil) Antonovici Jeleznova Ana Fiodorovna Jvoneţchii Marc Isaacovici Jidonovscaia Roza Isaacovna Josan Ivan Ivanovici Juriari Evghenii Fiodorovici Jucov David Samoilovici Jiviţcaia Ana Romualdovna Jeltova Iulia Gotlibovna Josan Ananii Evstratovici Jenari Artiom Casianovici Jdanaici Alexandr Constantinovici Jubinschii Ihili-Iţic Davidovici Jivilic Elena Ivanovna Zeleneţchii Nicolai Alexandrovici Zavidschii Vladimir Ivanovici Zatâc Serghei Vasilievici Zingher Riva Moiseevna Zvereva Olga Ilinicina Zelinschii Mihail Victorovici Zolberman Iosif Moiseevici Zasmanco Petru Borisovici Zolotarevschii Gheorghii Ivanovici Zarecinoi Timofei COnstantinovici Zaradaiza Larisa Iosifovna Zatcoveţchii Aron Mordcovici Zagodaev Filip Semionovici Zaviazchina Glafira Alexeevna Zaviazchina Maria Haritonovna Ziuzina Marfa Filipovna Zaruţcaia Ana Ignatievna Zaharian Dicron Zaharovici Zuchina Ţipra Lazarevna Zuzina Maria Marcovna Zuzin Filip Mihailovici Zariţchii Filip Petrovici

or. Chişinău r. Slobozia Secţia nr. 4 or. Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 2 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 or. Tiraspol –„– –„– r. Dubăsari r. Slobozia r. Tiraspol or. Chişinău or. Tiraspol Secţia nr. 1 or. Chişinău –„– Secţia nr. 3 or. Chişinău r. Cahul Secţia. or. Chişinău Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 3 or. Chişinău –„– Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 3 or. Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 3 Chişinău r. Tiraspol –„– –„– r. Râbniţa or. Chişinău or. Chişinău r. Tiraspol –„– r. Râbniţa

532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.

Zlota Maria Stepanovna Ziziuchin Cuzima Egorovici Ziziuchina Tatiana Cuziminicina Zamlinschii Abram Alexeevici Zonştein Gherş Borhovici Zelinschii Grigorii Tarasovici Zandelov Vasilii Abramovici Zveaghin Abram Danilovici Zinchevici Vera Antonovna Zoţenco Tamara Grigorievna Zancova Ludmila Zlatarev Ruvim Gheorghievici Zisman Fişel Srulevici Ziuzin Fedot Alexandrovici Zavadschii Toma Victorovici Ziuzin Andrei Achifievici Zvezdoglead Ivan Alexandrovici Zavtur Andrei Grigorievici Zanosiev Vasilii Efimovici Zenar Lavrentii Anisimovici Zveaghinţeva Ana Ivanovna Zonenştein Gherş Borfovici Zaharov Nicolai Petrovici Ziberman Haftul Moşcovici Ilcov Ivan Emelianovici Izman Moisei Stepanovici Ilinschii Igor Mihailovici Ivanova Ana Alexandrovna Iliniţcaia Petrica Vasilievna Ivanov Vladimir Nichiforovici Ivanenco Alexei Ivanovici Ipatii Pelagheia Vasilievna Ionescu Parascovia Snepanovna Izman Mihail Demianovici Işciuc Maxim Selivestrovici izotov Vasilii iMihailovici Ignatenco Claudia Ivanovna Ivanova Pimma Lazarevna

–„– r. Slobozia –„– r. Râbniţa r. Lipcovsc –„– r. Tiraspol r. Slobozia r. Tiraspol Tiraspol –„– Chişinău –„– Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol –„– r. Dubăsari r. Slobozia –„– –„– r. Lipcani r. Tiraspol r. Lipcani Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 4 – „ – Secţia nr. 1 – „ – –„– judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău r. Cotovsc or. Chişinău Tiraspol –„– –„–

570. 571. 572. 573 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607.

Ipate Ivan Fiodorovici Ivanov Anton Nicolaevici Ivanisov Alex. Ivanovici Ilin Ivan Grigorievici Istrate Trifon Cnstantinovici Izrailova Ana Mihailovna Insiţchii Victor Valentinovici Ivanovscaia Zinaida Mihailovna Ivanov Venedict Crisanovici Ivanenco Maria Clem. Ivanova Alexandra Cuziminicina Ignatiev Aiodor Iacovlevici Curmei Maria Dmitrievna Catrinescu Domnica Ailimonovna Cravcescu Constantin Ivanovici Cucer Evstratii Savelievici Caliman Iacov Gheorghievici Curciuc Mihail Ivanovici Chiseliova Elena Ivanovna Clicevscaia Zinovia Mironovna Contruşco Semion Constantinovici Chiranda Hadejda Zemfirovna Caţ Riva Pincusovna Cocier Mihail Afanasievici Clichici Ivan Stepanovici Cojuhari Vasilii Parfenovici Chiriac Mihail Fiodorovici Cotruţa Harlampii Stepanovici Cogan Iosif Şmelovici Culic Fiodor Petrovici Cronfeld Iosif Mihailovici Chiriţa Dormanii Emelianovici Covaliov Alexandr Ivanovici Climenco Pelagheia Ivanovna Covânea Ecaterina Arhipovna Creimer Fanea Solomonovna Croitor Grigorii Semionovici Croitor Ermolai Ivanovici

–„– –„– r. Slobozia Tiraspol judeţul Chişinău Tiraspol –„– or. Chişinău r. Tiraspol or. Cahul r. Tiraspol r. Râbniţa Secţia nr. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 2 – „ – –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– SJ Cahul Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău or. Cahul Secţia nr. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău –„– –„– –„– –„–

608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645.

Crasnoianschii Şmili Vavilovici Cojovschii Boroh Haimovici Carauş Pavel Grigorievici Covali Vasilii Luchici Cabiac Gheorghii COnstantinovici Craizeli Şiman Iosifovici Cuţchii Ivan Petrovici Caragancev Alexandr Petrovici Creţu Dmitrii Dmitrievici Cogan Leib Solomonovici Conderion Dionisie Petrovici Cudrin Mihail Terentievici Cudrin Terentii Fiodorovici Cuchirca Ilie Filipovici Chiasa Anastasia Fiodorovna Chitar Pelacheia Marcovna Cornienco Tatiana Constantinovna Cotlear Vita Abramovna Cojuhari Agafia Eremeevna Cosmovici Elizaveta Trifonovna Curnic Constantin Nicolaevici Cropovniţchii AIlip Semionovici Condov Alexei Nesterovici Caun Grigorii Evseevici Coprion Chiril Efremovici Cacarş Irina Frolovna Coberman Abram Tovievici Caimacan Varvara Carpovna Camenscaia Vera Petrovna Capra Gheorghii Dmitrievici Crântea Nester Nicolaevici Curcudel Gheorghii Dmitrievici Condru Dmitrii Nicolaevici Constantinov Nicolai Petrovici Caraman Moisei Ivanovici Crăciun Trofim Ivanovici Chişucova Tamara Leonidovna Cora-Vasilii Alexandr Dmitrievici

SJ Bălţi –„– –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 1 – „ – –„– judeţul Bălţi –„– –„– –„– judeţul Cahul –„– –„– –„– Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 2 – „ – Secţia nr. 3 – „ – –„– Secţia nr. 1 – „ – Secţia nr. 2 – „ – –„– –„– –„– r. Cahul –„– Bălţi – „ – –„– SJ Bălţi Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 SJ Cahul

646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683.

Cogan Mendel Moşcovici Crijanovschii Clim Dmitrievici Coica Anastasia Anufrievna Calivacev Vasilii Andreevici Cozer Haim Gheorghievici Cazac Andrei Emelianovici Carpici Ivan Vasilievici Cuşnarenco Har. Grigorievici Cambolii Evghenii Dmitrievici Climenco Nicolai Ivanovici Cojuhar Grigorii Vasilievici Cojuhar Ivan Stepanovici Caraman Condratii Condratievici Cudreavţeva Sofia Dorofeevna Chiţcanean Maria Ivanovna Culeac Fiodor Petrovici Cravcenco Maria Cuziminicina Cojevnic Agripina Zaharovna Criveţ Nicolai Ignatievici Cogan Gavriil Davidovici Cogan Riva Abramovna Caftan Elena Alexandrovna Cozânea Ecaterina Arhipovna Craveţ Condratii Semionovici Catan Fiodor Petrovici Caliţ Volf Abramovici Calinina Anisia Alexeevna Caloşin Stepan Efimovici Calbernâi Alexandr Gavrilovici Colţov Vasilii Nazarovici Corotcova Stepanida Martianovna Căprioara Chiril Efimovici Crivoi Abram Chirilovici Codreanu Serghei Fomici Cotic Iosif Şmulovici Cobâlev Nicolai Ivanovici Craveţ Serghei Davidovici Croveţcaia Elena Petrovna

SJ Bălţi Secţia nr. 2 or. Chişinău – „ – nr. 3 –„– Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 4 Chişinău or. Chişinău –„– r. Slobozia –„– –„– –„– –„– –„– –„– r. Râbniţa r. Vulcăneşti or. Chişinău or. Tiraspol r. Slobozia or. Леово r. Camenca

or. Tiraspol –„– r. Slobozia or. Tiraspol –„– –„– or. Chişinău or. Tiraspol or. Chişinău –„– –„– –„– –„–

691. Vulcăneşti –„– SJ Chişinău or. Grigoriopol or. 693. 710. 720. Chişinău –„– or. 716. 718. 708. 688. Dubăsari –„– r.684. Colesnicenco Alexandr Nicolaevici Cogan Meer Srulevici Chilofiischii Hariton Fiodorovici Cantea Mihail Constantinovici Coica Evghenii Mitrofanovici Caterov Ivan Matveevici Xenţevschii Naum Moiseevici Convecscaia Iustina Fiodorovna Cobelev Afanasii Maximovici Cotrubenco Mihail Trofimovici Convecscaia Iustina Fiodorovna Cojevnic Maria Zaharovna Curlat Ivan Iovlevici Capulca Ionca Davidovici Cojevnicov Mihail Zaharovici Cruglaia Pelagheia Ivanovna Choţcan Nichita Fiodorovici Conco Fiodor Constantinovici Conov Ana Vacilievna Caftan Iancheli Moşcovici Colciţcaia Nina Leonidovna Cross Ecaterina Cristoforovna Cleiman Şmil Isaacovici Caban Tatiana Fiodorovna Cosarev Petru Dmitrievici Chiriliuc Iosif Ignatievici Coifman Idel Ihilevici Capaci Gheorghii Vasilievici Cracoviţchii Filip Semionovici Chiţnelson Nina Semionovna Chiţu Pelagheia Ivanovna Colin Natalii Nicolaevici Curpăn Ivan Procopievici Colesnicov Nichifor Semionovici Constantinov Fiodor Semionovici Cotler Vera Abramovna Coval Ivan Moiseevici Capulco Cornei Davidovici –„– –„– or. 699. 707. 709. Chişinău Tiraspol –„– Grigoriopol r. Tiraspol r. 705. Slobozia Slobozia r. Tiraspol r. 700. 698. 689. Lipcani r. Slobozia or. 717. Vulcăneşti or. 687. 702. 685. 686. 721. 690. Chişinău –„– r. Râbniţa –„– or. Chişinău –„– –„– or. 697. 704. 706. 703. 712. 719. Cahul r. Râbniţa –„– –„– –„– r. Cahul r. 713. 715. 692. 694. 714. 711. Brătuşeni or. Cahul Râbniţa –„– . 696. 701. 695.

Cotovsc r. 751. 730. 724. 746. Chişinău –„– –„– . 732. 754. 750. 743. Slobozia Tiraspol –„– –„– –„– r. Dubăsari Ananievo or. 740. 745. Râbniţa r.722. 726. 739. Chişinău or. 729. Cogan Lev Falicovici Cozacov Mihail Mihailovici Criţman Martco Aronovici Cârlan Iosif Fiodorovici Cornica Iţic Idelevici Corcevschii Nichifor Iachimovici Covalscaia Aculina Ilarionovna Chiriac Parascovia Danilovna Cruglic Trofim Sergheevici Croitor Demian Grigorievici Corcinscaia Stepanida Nicolaevna Xedzovschii Naum Moiseevici Cojuhari Grigorii Grigorievici Covalenco Claudia Alexandrovna Chişiniovscaia Ghitlea Moşcovna Chiner Haim-Leib Borohovici Chirsta Pantelei Feodosevici Chiriţa Nicolai Semionovici Copaci Evdochia Maximovna Cabrin Moisei Şmulevici Rvapilevschii Anton Savelievici Chiriliuc Mihail Radionovici Culicovscaia Parascovia Afanasievna Culicovscaia Maria ANisimovna Culicovscaia Stepanida Andreevna Culicovscaia Evdochia Afanasievna Cornfeld Berna Lazarevna Cainarschii Lev Solomonovici Cozinovschii Iosif Filipovici Cazac Luca Iacovlevici Chiin Alexandr Ivanovici Cojuhari Hristina Fiodorovna Chiţcan Fiodor Sofronovici Crotcaia Ţipa Afanasievna Cu…enco Ivan Grigorievici Caraţcaia Ţipa Aronovna Colinicov Alexei Trofimovici Calerman Iosif Gherşevici or. 736. Râbniţa r. 747. 749. Râbniţa –„– –„– –„– –„– Tiraspol or. 748. 742. 744. 731. 757. Râbniţa –„– –„– r. 728. 734. Slobozia r. 759. 727. Chişinău –„– –„– –„– –„– r. 758. Dubăsari r. 735. 737. 738. 723. 733. 756. 760. 752. Chişinău Slobozia or. Chişinău –„– r. Grigoriopol Slobozia –„– or. Cotovsc r. 741. 725. 753.

775. Chişinău Tiraspol Râbniţa Tiraspol Slobozia Grigoriopol Tiraspol –„– or. 766. Râbniţa Tiraspol . Ant. 772. 787. 792. 789. 767. Chişinău Tiraspol or. 797. Calina Andrei Fiodorovici Costeneva Nadejda Semionovna Caftan M. 776. 786. 764. 763. Lipcovsc –„– Tiraspol or. 773. 781. 785. 784. Chemras Berta Constantinovna Cravţev Trofim Dmitrievici Curmei Maria Dmitrievna Chiţvanean Ana Filipovna Cojuhari Grigorii Grigorievici Caterova Parascovia IAcovlevna Coriseev Semion Marcovici Caţ-Moşco Gherş Davidovici Croitor Mihel Şmilevici Cucerenco Maria Vasilievna Cogan Iosif Şlemovici Cojuhar Nicolai Leibovici Corpenicova Valentina Spiridonovna Crasneanciuc Ivan Luchianovici Crutic Vasilii Savelmevici Crivoi Dorofei Ilici Cornegolub petru Afanacievici Colesnicova Evdochia Parf. 796. 793. 777. 765. 795. 782. Chişinău r. Caravaevschii Iosif Vasilievici Chirşa Alexandra Ivanovna Tiraspol Camenca or. Cogan Liubovi Ihilovna Cuzmenco Ignat Adamovici Cozlovscaia Maria Fominicina Connicov Alexei Trofimovici Cojuhar Hristina Fiodorovna Caim Alexandra Ivanovna Cozac Luca Iacovlevici Cozinevschii Iosif Filipovici Cainarschii Lev Semionovici Cornfeld Berta Lazarevna Cojuhar Maria Gheorghievna Cojina Fedosia Nichif. 771. 788. 779. 774. Chişinău Slobozia –„– Dubăsari Râbniţa r. Cahul or. 783. 769. 762. Chişinău Tiraspol Râbniţa –„– Tiraspol –„– –„– –„– –„– Tiraspol Clobozia –„– Tiraspol –„– or. 770. Ivanovici Crassa Mihail Naumovici Cojuhar Nicolai Leontievici Cojuhar Raş. 780. 778. 768. 791. 798.761. 790. 794.

803. 806. 817. 827. 824. 826. 834. 820. 823. 802. 813. 2 Chişinău SJ Cahul Secţia nr. 833. 3 Chişinău SJ Cahul –„– Secţia nr. 804. 821. 2 Chişinău Secţia nr. Slobozia Secţia nr. 800. 819. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 818. 3 Chişinău Secţia nr. 814. 828. 835. 825. 832. 805. 1 Chişinău SJ Bălţi SJ Cahul or. 809. 822. 801. Dubăsari . 2 Chişinău –„– УО Bălţi Secţia nr. 830. Chişinău Tiraspol r. 815. Camenca Grigoriopol or. 807. 4 Chişinău Secţia nr. 811. Râbniţa Tiraspol –„– r. Râbniţa r.799. 2 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 836. 2 Chişinău SJ Cahul –„– SJ Bălţi –„– Secţia nr. 829. 810. 816. Chişinău –„– –„– Tiraspol r. 831. Crasovschii Grigorii Pavlovici Cobâleţcaia Maria Antonovna Chiss Dvoira Putovna Caloşin Piotr Pavlovici Covalschii Iosif Alexandrovici Caraman Marfa Arsenievna Levinţeva Elena Vasilievna Lecaţ Nicolai Stavrovici Levinschii Boris Dmitrievici Lozinschii Boris Alexeevici Legher Leiba Marcovici Libeman Iacov Lvovici Londa Boris Iosifovici Lupa Nicolai Dmitrievici Lisovici Elena Dmitrievna Lutu Vergila Dmitrievna Lvov Iahir Isacovici Liberştein Moisei Haim-Ruvinovici Lincovschii Vsevolod Iacovlevici Litvinova Ida Moiseevna Lisovschii Serghei Ivanovici Lupu Sofia Fiodorovna Lupu Ivan Dmitrievici Logan Vasilii Constantinovici Lungu Anisii Ivanovici Luchianov Martian Filipovici Lebedev Alexandr Alexandrovici Leib Moisei Iosifovici Lazarev Fiodor Petrovici Limarenco Semion Ivanovici Liceva Olga Nicolaevna Lozinschii Vasilii Pavlovici Lâsea Daria Anisimovna Litovscaia Aculina Fiodorovna Lungul Lavrentii Vasilievici Laşca Gheorghii Nicolaevici Litvan Manea Davidovna Loghinov Radion Savovici r. 812. 808.

846.837. 848. 861. 873. 845. Stenapovna Lupu Semion Matveevici Laila (prinumele şi patronim. 840. Chişinău Cahul Tiraspol . 838. Lazareva Antonida Mefodievna Luchian Ivan Constantinovici Lafazan Anton Stepanovici Lazaretnâi Naum Zelmanovici Largman Grigorii Moiseevici Laida Boris Iosifovici Loghina Zinaida Sergheevna Livizon Ruvel Corimovici Leşnevschii Bronislav Danilovici (indescifrabil) Serghei Trofimovici Latii Ivan Grigorievici Luglenco Maria Matveevna Latii Vasilii Grigorievici Leviţcaia Pelagheia Timofeevna Levişci Tuba Iacovlevna Laşcan Fiodor Grigorievici Levcenco Iosif Fiodorovici Luchianenco Timofei Mitrofanovici Lupu Grigorii Grigorievici Luncaş Constantin Iacovlevici Lagas Prol. 850. 870. 866. 847. Lipc. 849. 863. 839. 842. 856. 854. 859. 860. 868. 862. 864. 851. 869. 844. 855. 841. 865. 872. Loghinova Anastasia Arcadievna Legas Filimon Mihailovici Lerner Abram Pinhusovici Lupu Leontii Trofimovici Lâsâi Piotr Ivanovici Laida Gutman Samoilovna Lavranov Afanasii Fiodorovici Lev Meer Leibovici Luchin Stepan Xenofontovici Lupu Anastasia Alexandrovna Lam David Pinhusovici Lalievici Tamara Andreevna Lungu Elena Vasilievna Loghinco Alexandra Moiseevna Slobozia or. 853. 867. 852. 858. 871. 874. 843. 857. Râbniţa Tiraspol –„– Cahul r. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– Tiraspol –„– –„– Tiraspol –„– –„– Râbniţa Tiraspol –„– SJ Chişinău –„– judeţul Râbniţa judeţul Cahul Tiraspol –„– Râbniţa Bălţi –„– Tiraspol Chişinău r. lipsesc) Lepaşenco Nichifor Ghid.

908. 910. 2 – „ – nr. 1 – „ – nr. 907. 3 – „ – nr. 892. 3 or. 887. 901.875. 886. 2 – „ – nr. 889. 903. 891. 879. 893. 894. 3 judeţul Bălţi . 883. 880. 888. 884. Chişinău – „ – nr. 890. 2 – „ – nr. 3 or. 3 Chişinău Secţia nr. 876. 902. 885. 904. Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 1 judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 895. 2 – „ – nr. 911. 881. 1 or. 896. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 897. 900. 905. 909. 2 – „ – nr. 906. 2 – „ – nr. 877. Chişinău –„– – „ – nr. 1 Chişinău Secţia nr. 1 – „ –– „ – judeţul Chişinău –„– Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. Chişinău – „ – nr. 899. 912. 1 Chişinău Secţia nr. 3 judeţul Chişinău Secţia nr. 882. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău – „ – nr. Latii Nafontii Grigorievici Moţarin Pavel Leontievici Mavrocordai Alexandr Timofeevici Machedon Serafim Vasilievici Macan Claudia Grigorievna Melga Nina Ivanovna Matilescu Nadejda Constantinovna Milivitein Riva Davidovna Melnicenco Feodosia Andreevna Mardari Ivan Alexeevici Mititelu Iordan Câciuvici Mihailovschii Varvara Timofeevna Mogâldea Semion Mihailovici Mardari Afanasii Sofronovici Modan (?) Nicolai Pavlovici Machidon Vasilii Ivanovici Milin Pavel Constantinovici Muraviova Olga Ivanovna Murzil Olimpiada Mihailovna Miron Victor Ivanovici Murznic Zoia Rodionovna Mihailovschii Vladimir Mihailovici Mutva Xenofont Ivanovici Marandici Constantin Fiodorovici Malec Serghei Gavrilovici Malai Vladimir Grigorievici Melasenco Piotr Pavlovici Micasenco Piotr Pavlovici Marcenco Evdochia Ustinovna Mihailov Iacov Pavlovici Mardari Gheorghii Vasilievici Mutean (?) Xenofont Pavlovici Murusea Piotr Nicolaevici Mihuliga Ivan Gheorghievici Mulâco Aiodor Alexandrovici Malicov Piotr Mihailovici Muntean Carp Alexandrovici Muntean Nina Afanasievna –„– Secţia nr. 878. 898. 3 or.

Tiraspol –„– r. 947. 927. Slobozia –„– –„– –„– or. Chişinău –„– –„– –„– or. 919. Tiraspol –„– or. 946. 937. Tiraspol or. 924. 942. Chişinău – „ – nr. 930. 915. 934. 932. 933.913. Tiraspol or. 918. 917. 926. 944. Tiraspol r. Tiraspol –„– –„– r. 4 Chişinău Cahul –„– r. Chişinău –„– or. 921. 931. 916. 929. Lipcani or. Tiraspol r. Tiraspol Slobozia . 941. 943. 939. 948. Dubăsari r. Рыбница s. 935. Slobozia or. 2 or. 940. 920. Slobozia –„– –„– r. 928. 922. 950. 945. Camenca r. 923. 938. 949. Chişinău or. 914. Muraira (Murzina?) Sofia Achimovna Mironov Efim Efimovici Mihailov Iacov Pavlovici Marin Andrei Sevastianovici Mileva Zinovia Alexandrovna Mironov Andrei Fomici Mihalcenco Trofim Emelianovici Mihailovschii (?) Filip Semionovici Melentiev Maxim Sofronovici Maru Ivan Danilovici Matveenco Spiridon Terentievici Morar Iosif Ivanovici Misiuc Grigorii Isidorovici Mencler Sruli (indescifrabil) Mircus Nuhim Gherşovici Malamud (?) Daria (indescifrabil) Manuilov Ivan Antonovici Muslovschii-Surutin (indescifrabil) (indescifrabil) Elena Nichiforovna Marcenco (?) Demian Antonovici Moldavscaia Ghitlea (indescifrabil) (indescifrabil) Andrei Gheorghievici Maximova Elena (indescifrabil) Molodcenco (?) Trofim Pimenovici Mekiman-Aron Mordco Iosifovici Moscvicenco Mihail Fiodorovici Macositean Alexandr Alexeevici Miţul Filimon Pavlovici Marianovscaia-Borcoviţcaia Larisa Cuziminicina Mihailov Mihail Gavrilovici Martânenco Axinia Ivanovna Maslov Fiodor Matveevici Muntean Efimia Mihailovna Mazureţ Tatiana Iacovlevna Macovei Feodosii Gavrilovici Marcova Irina Marcovna Marcov Ivan Efimovici Melnic Efim Stepanivici Secţia nr. Camenca r. 925. 936.

Lipcani or. Slobozia r. 992. Vulcăneşti r. 981. 980. 963. Râbniţa or. 990. 976. 962. Dubăsari r. 983. Tiraspol or. 989. Chişinău or. 969. 959. 974. Chişinău –„– –„– r. 971. 4 . 979. Grigoriopol or. Râbniţa judeţul Bălţi Secţia nr. Slobozia r. Tiraspol or. Chişinău – „ – nr. Chişinău r. 965. 972. 970. 964. 982. 952 953. Chişinău –„– r.951. Tiraspol r. 978. 958. Dubăsari or. Tiraspol –„– –„– r. 975. 956. Tiraspol –„– r. 968. 967. Nisporeni r. Malaia Lucheria Stepanovna Matcovschii Grigorii Vasilievici Miculin Savelii Semionovici Maer Vasilii Antonovici Monca Isaac Şimonovici Miţa Nicolai Stepanovici Mihailovici Mihail Stepanovici Margulis Adolf Samoilovici Miller Hristina Hristinovna Muntean Anton Alexeevici Malai Ana Ivanovna Matveev Ivan FIlatovici Melnic Iustina Andreevna Meleco Arhip Andreevici Muntean Nichifor Trofimovici Marcova Anastasia Andreevna Miţul Elena Iosifovna Melnic Alexei Dmitrievici Marcovscaia Elena Clementievna Murzacova Maria Ivanovna Moşneaga Zaharia Filipovici Matroneţchii Piotr Ivanovici Macler Iancheli Srulevici Matros Andrei Grigorievici Muntean Cuzima Andreevici Mamota Vladimir Stepanovici Moţarin Alexei Leontievici Meşcova Maria Nicolaevna Mordcovici Haia Moiseevna Mihailov Maxim Constantinovici Malaştean Stepan Alexeevici Malaştean-Socolan Sofia Nichiticina Matveev Ivan Constantinovici Marina Zinovia Nicolaevna Mamai-Danilova Chitea Ivanovna Nudelman Nisim Haimovici Nichitina Tecla Antonovna Nirov Ivan Fiodorovici r. Tiraspol r. Râbniţa r. Camenca r. Cahul r. Râbniţa or. 957. 954. 991. 955. 961. Râbniţa –„– r. 973. 966. 960. Chişinău r. Cahul r.Slobozia or. 3 or. 977. 993.

1004. 1027.994. Chişinău Tiraspol r. 1023. Chişinău or. 1011. Рыбница r. 2 or. 1018. 1010. 1028. 1029. 2 or. 1019. 1003. Tiraspol or. 1005. 1020. 1021 1022. Vulcăneşti r. 1024. 1001. 1014. 2 Chişinău Secţia nr. Рыбница or. 1 Chişinău Secţia nr. Tiraspol –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– or. 1009. Nişina (?) Maria FOminicina Nedelco Elizaveta Iosifovna Niculina Sofia Petrovna Hedzelscaia Elena Vasilievna Negruţa Feodosia Vasilievna Niţcaţchii Meer Davidovici Nenadovscaia Elizaveta Achimovna Neşcered Evdochia Cuziminicina Namaşco Timofei Saver Nosaci Maria ANdreevna Nauc Liubovi Ivanovna Nauda Natalia Harlampievna Necetaico Semion Vasilievici Nedcher Shul Iţcovici Nedelca Maria Afanasievna Nastas Gavrila Antonovici Nicula Aculina Dmitrievna Nudelman Haim Ihil Naumco Oxana Ahrimovna (Naumco-Cohan) Nagornâi Dionisii Iacovlevici Novicov Artiom Eliseevici Neciurenco Demian Ivanovici Negru Fiodor Grigorievici Nosacevschii Emanuel Grigorievici Nichitina Feodosia Petrovna Nebogataia Elizaveta Alexeevna Nadi Iulia Iosifovna Nemla Nicolai Stepanovici Negruţa Liubovi Cuprianovna Nirşa Alexandra Ivanovna Nicolaţ Efrosinia Vasilievna Nis Cristina Iohanovna Naraman (?) Marfa Arsentievna Nelih Magdalena Ivanovna Osmolovscaia Maria Cighizmundovna Odobescu Semion Vasilievici Orlov Semion Andreevici Ohievschii Cuprian Trofimovici judeţul Cahul Secţia nr. Chişinău r. 1017. Tiraspol or. 1026. 1016. 999. 1013. 3 Chişinău Secţia nr. 1031. Râbniţa r. Vulcăneşti –„– –„– –„– Tiraspol r. 997. 995. 1008. 1000. Dubăsari r. 996. Tiraspol r. 2 Chişinău . Slobozia Grigoriopol Secţia nr. Râbniţa or. 1015. Chişinău judeţul Cahul Secţia nr. 1030. Chişinău Grigoriopol r. 998. 1002. 1007. Chişinău r. 1006. 1012. 1025.

.Slobozia Tiraspol r. 1065. 3 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. reşedinţa în RSSM.1032. 2 Chişinău Secţia nr. mold. 1912. 1039. 1042. 1066. Râbniţa Slobozia r. 2 Chişinău –„– –„– r. 1045. 1044. Dubăsari 1051. 1038. 1061.Tiraspol r. Orhei Iacov Ivanovici Osipovschii-Tihman Aron Meerovici Orel Riva Iosifovna Odajiu Alexandr Grigorievici Oisgold Adelea Şmulevna Olesinscsaia Anelea Tavtonovna Osadcenco Anton Parfentievici Obodovschii Elena Moiseevna Ocetilova Stepanida Onufrievna Olşanschii Şlema (?) Haimovici Oleinic Pavel Grigorievici Ostroverhov Vasilii Vladimirovici Ocertilova Marfa Ulianovna Ovcinnicov Ivan Petrovici Orgud Vasilii Vasilievici Oleinic Uliana Vasilievna Orzul Nazar Grigorievici Oţabric Ivan Gavlovici Oprea Sofia Vasilievna Oprea Sofia Vasilievna. 1053. Tiraspol. 1057. raionul Dubăsari. 3 Chişinău Secţia nr. 1058. Tiraspol Chişinău r. Oblic Ivan Stepanovici Ostancov Iosif Timofeevici Ocomen Ivan Grigorievici Orlov Ivan Borisovici Oborocea-Bragadirean Dora Nichiticina Ohanova Maria Iacovlevna Obrucicova Maria Sergheevna Poltavţev Nichita Dmitrievici Poroseci Chiril Eftihievici Petrovscaia Nadejda Afanasievna Pocitari Fiodor Snepanovici Pavlovici Cristina Emanuilovna Postovit Elena Grigorievna Pololi (Polodi?) Ecaterina Alexandrovna Pascar Valentina Afanasievna Panaciu Piotr Afanasievici Tiraspol Chişinău Tiraspol r. 1060. Camenca r. luată la evidneţă pe data de 5/XI/-1948 17/XI-48 (semnătură indescifrabilă) Secţia nr. 2 Chişinău –„– –„– or. 1063. 1037. 1054. 1043. Camenca SJ Bălţi r. 1062. 1036. 1048. Râbniţa r. originară din or.Dubăsari or. 1040. Malovatoe. 1049 1050. 1046. s. 1059. 1056. 1052. Chişinău Secţia nr. 1033. 1055. 2 Chişinău –„– . 1041. 1047. a. Râbniţa r.n. 1064. 1035. Tiraspol –„– Chişinău r. Tiraspol Chişinău Secţia nr. 1034.

1 Chişinău Secţia nr. 1081. Tiraspol r. 1074. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 1077. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Secţia nr. 1102. 1070. 1075. 1091. 1100. 3 Chişinău Secţia nr. 1082. 1089. 1104. 1092.1067. 3 Chişinău Secţia nr. 1073. 1090. 1085. Perlin (Oertin?) Vasilii Romanovici Popovici Anton Ivanovici Popovici Arhip Grigorievici Popovici Vasilii Dmitrievici Popova Liubovi Alexandrovna Pervina Roza Srulevna Palu Mihail Pavlovici Perenmuter Mihail Marcovici Pomcher (Pocner) Evghenii Fiodorovici Puzis Vibor Iţcovici Protoleaconova Ana Stepanovna Passer Zifra Moiseevna Pavlovici Nicolai Antonovici Petrov Stepan Petrovici Covlitari Daria Ivanovna Chişiniovschii Bronislav Fominitovici Postalavschii Vasilii Dmitrievici Postolosti Efim Vasilievici Postolatii Nicolai Ivanovici Provorchina Axinia Vasilievna Proca Iacov Ivanovici Popov-Coverchian Nicolai Petrovici Potiuca Ivan Pavlovici Pleşco Tomas Gheorghievici Plamadeala Alexandr Timofeevici Pogribicenco Elena Ivanovna Pahomov Tihon Nicolaevici Popa Ivan Dmitrievici Putana Grigorii Ivanovici Pogreban Mihail Gheorgievici Poian Trofim Mitrofanovici Pavlov Serghei Fomovici Pravdo Zaharii Timofeevici Pogorodeţchii Gavriil Mitrofanovici Ploteanu Fiodor Fomici Placinda Pavel Ivanovici Pogonii Iuliana Andreevna Popa Mihail Ivanovici –„– –„– Secţia nr. 1103. 1095. 4 Chişinău –„– SJ Bălţi SJ Cahul –„– Secţia nr. 1078. 1088. Camenca r. 1094. 1101. 1083. 1093. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Cahul SJ Chişinău Secţia nr. 1068. Râbniţa Chişinău . 1097. 3 Chişinău Tiraspol –„– r. 1096. Cahul –„– Secţia nr. 1084. 1079. 1099. 2 Chişinău Secţia nr. 1098. 1086. 1071. 1076. 1069. 2 Chişinău –„– Bălţi Secţia nr. 4 Chişinău r. 3 Chişinău Secţia nr. 1087. 1072. 4 Chişinău Secţia nr. 1080.

Poianu Pavel Danilovici Porojnicenco Ivan Gavrilovici Popova Marfa Filipovna Uşcarenco Ana Fomovna Plotina Maria Mihailovna Pastuşenco Maxim Mihailovici Pereus Feodosia Corneevna Pavlovici Evlenii Palicovici (Malicovici?) Petrov Stepan Petrovici Pilatovschii Sruli Şmerevici (?) Patraşco Claudia Nicolaevna Podolean Alexei Sofronovici Prvalov CHirill Parfentievici Pavlosvschii Vasilii Efremovici Pavlovschii Dmitrii Efremovici Pancenco Zinaida Savelievna Pagas Izrail Alexandrovici Postolatii Constantin Nesterovici Pascaru Valentina Afanasievna Prodan Ana Petrovna Popova Mavra Andreevna Pavlov Ivan Afanasievici Perman Feodosia Cuziminicina Platonov Ivan Fiodorovici Paladi Parascovia Paladi Alexei Pogonii Solomia Ivanovna Popa Ana Ivanovna Poddubnâi Dionisii Stepanovici Pait Şlema Naftulovici Pantilii Ana Ivanovna Polanschii Mara Matveevna Prilipcian N. 1137. 1125. 1132. Кагул Tiraspol . 1130. 1123. Slobozia Chişinău –„– –„– Tiraspol –„– –„– satul Sucleia Tiraspol –„– Chişinău Râbniţa or. Grigoriopol r. 1142. 1133. 1128. 1141. 1140. 1107. 1113. CHirilovici Petrovscaia Nadejda Afanasievna Panş Efrosinia Ivanovna Paierele Andrei Iacovlevici Popova Liubovi Andreevna Popov Nicolai Andreevici r. 1114.1105. 1118. 1138. 1119. 1139. 1127. 1115. Viniţa r. 1120. Râbniţa or. 1109. 1106. 1110. 1136. 1112. 1134.Râbniţa or. 1111. Chişinău Tiraspol r. 1116. Lipcani Chişinău Tiraspol –„– Chişinău reg. Slobozia –„– –„– –„– r. 1108. 1131. 1117. Slobozia Tiraspol Slobozia Chişinău –„– –„– r. 1126. 1135. 1124. 1121. 1129. Tiraspol r. Chişinău Râbniţa r. 1122.

Chişinău Tiraspol r. 1148. Cahul Slobozia s. 1150. 1153. 1152. 1154. 1180. Râbniţa –„– –„– –„– or.1143. 1167. 1149. 1170. Slobozia r. 1 Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– Secţia nr. Slobozia or. 1164. Podrulina Nadejda Marcovna Perepeliţa Vasilii Semionovici Perlei Danil Chirilovici Pavlovschii Efim Timofeevici Panciuc Feodosia Nichiticina Pavlovschii Mihail Efimovici Paliughin Semion Iacovlevici Pavlov Abram Iacovlevici Portas Maria Provalova Uliana Fiodorovna Patuşanco Fedot Ivanovici Pocitarev Fiodor Stepanovici Palamarciuc Afanasii Macarovici Pelin Ivan Luchianovici Polieveţ Procofii Petrovici Poznanschii Zelder Moiseevici Polianschii Leonid Borisovici Perlii Daniil Chirilovici Periev Timofei Pavlovici Pisarenco Evdochia Ivanovna Palii Elena Danilovna Pavlovscaia Liubovi Nicolaevna Popa Moisei Moiseevici Popa Moisei Moiseevici Popa Dmitrii Vasilievici Peiceva Hadejda Evgrafovna Panreli Agafia Afanasievna Petrov Gavriil Nazarovici Panţa Vladimir Maximovici Roman Ana Ivanovna Razu Elena Mihailovna Raitman Şmil Ovseevici Râss Alexandr Mihailovici Rapoport Nuhim Mihailovici Romenschii Alexandr Nicolaevici Railean Fiodor Grigorievici Reişa Ghendalei Leibovici Roşca Gheorghii Dmitrievici r. 1160. 1162. 1174. 1166. Cahul Secţia nr. 1177. 2 Chişinău . 1173. 1144. Slobozia or. Ploscoe r. 1165. 1176. Chişinău –„– Tiraspol r. 1169. 1157. 1147. 1168. 1155. 1145. Chişinău Tiraspol Clobozia or. 1151. 1146. 1171. 1159. Râbniţa r. Cahul or. 1179. Râbniţa Secţia nr. Râbniţa Tiraspol r. 1163. 1172. 1178. 1156. 1158. Râbniţa –„– –„– Tiraspol –„– –„– r. 1161. 1175. 2 Chişinău r.

1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău or. 1191. 1 Chişinău УО Bălţi –„– Secţia nr. 1203. 1196. 1188. 1212. 1186. Tiraspol Tiraspol –„– –„– –„– . 1204. Chişinău –„– r. 1197. 1193. 1 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1 Chişinău SJ Chişinău Secţia nr. 1202. 1207. 1218. 1209. 1183. 1211. 1192. 3 Chişinău Secţia nr. 1214. 2 Chişinău Secţia nr. 1217. 3 Chişinău –„– –„– SJ Cahul or. 1182. 1206. 1216. 1187. 1201. 1200. 1205. Cahul Secţia nr. 1195. 1208. 1189. 1215. Slobozia –„– r. 1185. 3 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 1199.1181. 1210. 1184. Chişinău SJ Bălţi –„– Secţia nr. 1198. 3 Chişinău Secţia nr. 1194. Racicov Evdochia Pavlovna Rozenfeld Leib Marcovici Rima Grigorii Fiodorovici Raţ Savelii Nicolaevici Raşca Grigorii Grigorievici Raşca Feodosia Fiodorovna Răzmeriţa Feodosia Grigorievna Reistagher Iancheli Berşevici Roif Aron Mihailovici Rabinovici Arnon Iosifovici Roitman Suhari Şoilovici Rotaru Vasilii Ivanovici Rubneac Vladimir Grigorievici Rudico Gavril Grigorievici Roşca Elizaveta Gavrilovna Razvodnaia Stanislava Ianovna Raisman Volf Abramovici Roată-Strâmbă Manoil Fiodorovici Remulscaia Maria Sam. Roznevscaia Anastasia Davidovna Robei-Antoniuc Ivan Ivanovici Rusnan Ivan Haritonovici Roşca Efim Vasilievici Romanenco Roman Gheorghievici Habinovici Minaş Moiseevici Roisfeld Şmil Srulevici Rivlin Semion Savelievici Russu Gheorghii Alexandrovici Rahmanov Alexei Dmitrievici Rapoport Nuhim Haimovici Rahmanov Alexei Dmitrievici Rotali Ivan Mihailovici Razmeriţa Alexei Radionovici Râleacov Leon Ivanovici Ravinoi elena Alexeevna Repnicov Alexandr Ivanovici Piminova Parascovia Constantinovna Râmschii Chirill Dmitrievici –„– or. 1190. 1213. 2 Chişinău –„– Secţia nr.

1219. 1245. Slobozia Secţia nr. 1251. 1238. 1234. Rozenbaum Naum Alexandrovici Radul Pelagheia Mitrofanovna Rojco Iacov Climovici Radzeţcaia Aculina Nicolaevna Rudniţcaia Alexandra Ivanovna Raiceva Parascovia Nicolaevna Risman Mordco Selihovici Râbac Alexandr Antonovici Reutov Filip Andronovici Reşetnicenco Xenia Ivanovna Rudacov Sofron Mihailovici Rogut Natalia Nichitovna Romanova Olga Antonovna Romanenco Roman Gheorghievici Rojco Ecaterina Fiodorovna Radulova Daria Petrovna Rotari Maxim Grigorievici Sudeva Ecaterina Alexandrovna r. 1253. 1252. 1223. 1249. 1256. 1235. Romanov Alexandr Migailovici Raznoveş Alex. 1239. 1230. Reutov Serghei Dmitrievici Reu Mihail Gheorghievici Rehlis Elea Srulevna Rainov Stepan Stepanovici Razen Iosif Davidovici Reşciuc Gheorghii Constantinovici Razmeriţa Melenti Grigorievici Rojco Elizaveta Gavrilovna Rudi Onufrii Filipovici Rumeanţeva Ana Fiodorovna Reutova Anastasia Semionovna Raru Alexandr Constantinovici Rahis Reiza Marcovna Roitman Feiga Iucovna Râbalca Ivan Terentievici Rotar Valentina Danilovna Roizenbau Toba Samson. Camenca –„– r. 1228. 1227. Chişinău –„– Grigoriopol Tiraspol r. Ivan. 1226. Roitman Mois. 1 Chişinău . 1225. 1237. 1242. 1244. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– Râbniţa Tiraspol –„– Cahul Tiraspol SJ Bălţi r. Râbniţa or. 1246. 1243. 1222. 1231. Grigoriopol r. Moş. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– r. 1240. 1254. 1220. 1247. 1224. 1250. 1221. 1248. 1255. 1236. 1229. 1233. Tiraspol Lipcani Tiraspol Tiraspol –„– –„– –„– or. 1241. 1232. Lipcani Tiraspol –„– or.

1261. 1288. 1281. 1268. 1271. 1291.1257. 1274. 1275. 1259. 2 Chişinău –„– SJ Bălţi . 3 Chişinău УО Cahul Secţia nr. 1284. 1265. 1274. 3 Chişinău Secţia nr. 1285. 1277. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 3 Chişinău –„– SJ Bălţi Secţia nr. 1263. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău SJ Chişinău –„– –„– ХХХХХХХХХХХХХХХХ Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 1272. 1287. 1289. 3 Chişinău SJ Bălţi Хххххххххххххххххххх –„– Secţia nr. 1264. 1290. 1280. 1283. 1279. 1273. 1260. 1267. 1282. 3 Chişinău –„– –„– Secţia nr. 1266. 1270. 1258. 1269. 1262. 4 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău –„– –„– Secţia nr. 1279. Sverdlic Leib Moiseevici Stroganov Serghei Nicolaevici Strestian Ivan Nicolaevici Spinu Cuzima Gavrilovici Sacara Nina Bartanovna Sainenx Grigorii Zaharovici Stoico Gheorghii Dmitrievici Schidul Cleopatra Pavlovna Stog Vera Fiodorovna Safişcenco Nicolai Andreevici Sizova Stepanida Dmirievna Sârbu Elisei Grigorievici Sclifos Ivan Gheorghievici Strulenco Maria Arhipovna Stamati Maria Arhipovna Streliţeva Natalia Cuziminicina Sârghi Ana Grigorievna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Siniţina Oliga Mihailovna Scriahenco Agafia Ivanovna Scandalis Liubovi Vasilievna Surcean Petru Gheorghievici Svetuţa Panteleimon Emanuilovici XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Spiridon Andron Ivanovici Sirnev Iosif Iosifovici Sova Tatiana Luchianovna Socolova Ecaterina Davidovna Sizov Ignat Ivanovici Solomon Hristofor Ivanovici Sacara Mihail Artemovici Seul Elena Ivanovna Schiptei Serghei Ivanovici Salebu Ilia Vasilievici Stoian Alexandr Semionovici Slavici-Dmitrina Olga Gheorghievna Smirnov Ivan Ivanovici Sausman Meer Mendeleevici Secţia nr. 1276. 1278. 1286. 2 Chişinău SJ Cahul –„– УО Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1292. 2 Chişinău SJ Chişinău Secţia nr.

1295. 1324. 1319. 1328. Chişinău or. 1300. 1302. Dubăsari Chişinău Tiraspol Camenca Tiraspol .Tiraspol or. 1311. Tiraspol r. 1310. 1314. 1307. 1325. 1309. 1323.1293. Slobozia r. 1315. 1320. 1296. Râbniţa Chişinău Tiraspol –„– Dubăsari r. 1304. 1330. Tiraspol r. Cotovsc r. 1305. 1317. 1308. 1327. 1321. 1329. Vulcăneşti or. Râbniţa r. Chişinău –„– r. 1303. Tiraspol or. 1313. 1326. 1322. 1316. 1298. Chişinău –„– –„– –„– r. Slobozia Chişinău r. 1297. 1301. 3 Chişinău Secţia nr. Râbniţa –„– Tiraspol r. 1312. 1318. 1306. Chişinău Slobozia r. 1299. 1294. Sârbu Ivan Carpovici Seul Gheorghii Avacumovici Slobodian Vladimir Fiodorovici Smirnov Efim Efimovici Socolan-Malaştaian Sofia Nichitovna Socolovschii Ivan Matveevici Solovei Irina Haritonovna Semencov Vasilii Trofimovici Staruş Platon Iosifovici Sâtnic Parascovia Semionovna Splavschii Dementii Trofimovici Sitnicova Valentina Fiodorovna Sevastru Ludmila Fiodorovna Stratulat Stepan Dmitrievici Sârbu Anastasia Dmitrievna Socolov Stepan Petrovici Spuinscaia Nina Nicolaevna Serbiţcaia Leipa Gherşevna Surcean Emelian Dmitrievici Suhodolschii Iacov Petrovici Sirchis Sosea Davidovna Sinchevici Ivan Danilovici Stihi Piotr Avraamovici Smolearenco Nicolai Nicolaevici Sârtai Meer Leibovici Savranciuc Fiodor Ivanovici Sârotiuc Fiodor Grigorievici Stoian Vasilii Fiodorovici Santiuc Maria Parfentievna Stelea Tatiana Moiseevna Staneva Evghenia Romanovna Suhovici Ecaterina Ivanovna Stoianov Alexei Nichiforovici Serbii Evdochim Nicolaevici Savciuc Timofei Fiodorovici Semeniuc Efrosinia Milovna Sapalatii Fiodor Matveevici Sorocinschii Grigorii Fiodorovici –„– –„– Secţia nr. 4 Chişinău r. Tiraspol Dubăsari r.

1360. 1368. Tiraspol –„– r. 3 Chişinău Secţia nr.1331. 1335. 1333. Râbniţa Chişinău –„– Cahul Secţia nr. 1359. 2 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 1367. Sinciuc Iustinia Ivanovna Solomonenco Grigorii Trofimovici Scocovici Bassa Timofeevna Salii Anastasia Antonovna Schibî Raia Alexandrovna Slepenchii Filimon Pavlovici Savin Ivan Ivanovici Slivinschii Nichita Fiodorovici Samoilenco Ivan Vasilievici Solovei Ilarion Semionovici Strulesco Maria Vasilievna Sergheeva Daria Amosovna Stoianov Ivan Spiridonovici Samoilenco Ivan Vasilievici Stepanov Piotr Danilovici Sitnicova Pelagheia Tihonovna Sorocoletov Fiodor Ferapontovici Solodovnicov Stepan FOmici Sopranciuc Maria Alexandrovna Sălcuţan Ana Nesterovna Svarovschii Zahar Moiseevici Sârocinscaia Ana Pavlovna Semeniţcaia Tamara Altfelna Stonova Natalia Grigorievna Sergheev Amos Eliseevici Staţenco Ana Iacovlevna Starkopulo Nicolai Andreevici Soloviov Andrei Ermolaevici Todorojco Natalia Petrovna Todâca Maria Ivanovna Tabeica Constantin Ilici Tarnovscaia Frima Grigorievna Taporeţ Ivan Stepanovici Tislor Ana Sergheevna Terentiev Dmitrii Ivanovici Triţeac Grigorii Zaharovici Topor-Ghilco Leonid Zaharovici Toma Pavel Dmitrievici –„– r. 1362 1363. 1346. 1353. 1356. 1355. 1339. 1336. 1351. 1338. 1350. 1365. 1366. Slobozia SJ Chişinău r. 1 Chişinău Secţia nr. Râbniţa Tiraspol Chişinău –„– SJ Chişinău r. 3 Chişinău Secţia nr. 1361. 1341. 1364. Tiraspol Chişinău Tiraspol r. 1343. 1344. Râbniţa Tiraspol r. 1357. 1358. 1332. Grigoriopol r. 1337. 1345. Slobozia Tiraspol Râbniţa Slobozia Camenca Tiraspol Râbniţa r. 1342. 2 Chişinău . 1334. 1348. Râbniţa r. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 1354. 1347. 1 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1352. 1340. 1349.

1371. 3 Chişinău –„– –„– SJ Bălţi SJ Cahul Secţia nr. 1389. Terentiev Grigorii Zaharovici Tomşa Nicolai Nicolaevici Timuş Fiodor Alexeevici Teimelm[a]n Moisei Volfovici Tomal Vera Dmitrievna Terentiev Nicolai Timofeevici Tatorelia Parascovia Afanasievna Titunin-Lobaciov Ivan Ivanovici Taranov Mihail Ivanovici Tubin Mihail Ivanovici Tonov Ilia Nicolaevici Tolmaci (?) Fiodor Constantinovici Tcacenco Evghenia Macarovna Tombur Fiodor Grigorievici Turtureanu Vladimir Dmitrievici Tabacinic Luca Timofeevici Tocari Leib Abramovici Todica Nichita Procofievici Tocalova Ana Mihailovna Toporeţ Ivan Stepanovici Tolocenco Fiodor Abramovici Tocari Leiba Abramovici Talmazan Parascovia Dmitrievna Terentiev Vasilii Semionovici Todâca Nichita Parfentievici Tocardevscaia Maria Semionovna Todica Matriona Fiodorovna Teajco Semion Petrovici Toniţoi Procopii Fiodorovici Uscat Efrosinia Emanuilovna Untilov Iacov Haritonovici Uritea Vlas Nichiforovici Işacova-Blatcova Efrosinia Ivanovna Uciteli-Zelma Roza Livovna Uja Anton Mironovici Urelicu Vasilii Alexandrovici Ursu Grigorii Fiodorovici Uri-Tanea Srul Moşcovici Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– Secţia nr. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr.1369. 1 Chişinău SJ Bălţi r. 1396. 1400. 1392. 1390. 1382. Râbniţa Chişinău Râbniţa Slobozia –„– Secţia nr. 2 Chişinău SJ Cahul SJ Bălţi Secţia nr. 1403. 1379. 1406. 2 Chişinău Secţia nr. 1385. 1376. 1404. 1378. 1399. 1383. 1370. 1398. 1373. 2 Chişinău SJ Cahul Secţia nr. 1388. 1405. 2 Chişinău Secţia nr. 1384. 1 Chişinău Secţia nr. 1386. 1387. 1391. 1393. 1380. Râbniţa Tiraspol Chişinău Tiraspol Bălţi Slobozia Chişinău r. 1374. 1401. 1377. 1402. 1381. 1394. 1397. 1375. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 1407. 1372. 2 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– .

2 Chişinău –„– Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 1430. 3 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 1442. 1428. 4 Chişinău –„– Secţia nr. 1431. 2 Chişinău Secţia nr. 1434. 1440. 1409 1410. 1 Chişinău Secţia nr. 1429. 2 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău SJ Chişinău –„– . 1444. 1417. Hitova Alexandra Grigorievna Himceac Elena COnstantinovna Hait Victor Zigmundovici Ţudic Maclea Aronovna Ţurcan Alexandra Agapovna Ţivnar Semion Iraidovici Ţurcan Grigorii Avtenievici Ţvetovat Pronea Leibovici Ţâruş Trofim Melentievici Ţurcan Sofia Grigorievna Ţentiu Ivan Grigorievici Ţurcan Pelacheia Fiodorovna Ţurcan Dmitrii Nicolaevici Cebotari Ecaterina Ivanovna Cernat Sava Afanasievici Cecan Vasilii Gheorghievici Cerches Sofia Alexeevna Civalova Lidia Alexandrovna Ceban Anastasia Victorovna Celac Savelii Petrovici Cebotari Getru Ivanovici Cebotari Harlampii Onufrievici Cerehuli-Cuş. 3 Chişinău Secţia nr. 1416. 1436. 3 Chişinău Secţia nr. 1414. Uşcov Victor Alex. 1437. 1415. 2 Chişinău –„– Secţia nr.1408. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 1438. 1413. 3 Chişinău SJ Кагульского Secţia nr. Chişinău Secţia nr. 1424. 1418. 1 Chişinău Secţia nr. 1441. 1445. 1432. 1421. 2 Chişinău Secţia nr. 1426. 1419. 1433. 1420. 1422. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1427. 1412. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Secţia nr. 1443. 4. 1423. 1 Chişinău Secţia nr. Alexandr Leonidovici Ciot Ivan Fiodorovici Cebotari Vasilii Ivanovici Cimpoieş Gheorghe Afanasievici Ciubari Fiodor Vasilievici Şmolovschii Iacov Filipovici Şeremet Irina Iosipovna Şmolovschii Iacov Filipovici Şvedu Semion Nichitovici Şehtman Anatolii Vladimirovici Şegonean Feropont Alexandrovici Şevţov Andrei Eremeevici Şleapnic Iosif Solomonovici Şafer Rahil Ilivna Şafer Ina Marcovna Secţia nr. 1435. 1411. 1439. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 1425. 3 Chişinău Secţia nr.

1461. 1448. 1449. f. 1469. 1. RAPORT Vă raportez că pe data de 28 iulie 1941 m-am întors din delegaţia de însoţire a deportaţilor speciali. 1462. 1464. 3 Chişinău Secţia nr. 1458. 1459. 1463. 1457. 1450. inv. Fond. 2 Chişinău AMAI RM. 1 Chişinău Tiraspol –„– –„– Secţia nr. 1447. 1 Chişinău –„– Secţia nr. Slobozia Secţia nr. Şeinberg Tahili Aronovna Şerman Moisei Abramovici Şornda Moisei Marcovici Şapovalov Ilarion Nichiforovici Şort Evghenia Naumovna Şalari Vasilii Ivanovici Şacanschii Boris Nicolaevici Şehter Zisi Chiselievici Şohlevici Vladimir Borisovici Şpilberg Ida Moiseevna Şapirovscaia-Gruman Sara Borisovna Şmireva-Varticean Tatiana Ivanovna Şor Şobeli Aronovici Şcerbacova-Caiţcaia Elena Grigorievna Erlih Haia Ovşievna Eidelman Şaia Haimovici Iuf Abram Leibovici Iurcenco-Dolinscaia Lidia Vasilievna Ianovscaia Maria Vasilievna Iacub Ana Mitrofanovna Iavorschii-Ceveacovici Vasilii Zaharovici Ianovschii Nicolai Vladimirovici Iacov Sava Constantinovici Iachim Nicandru Fiodorovici –„– SJ Bălţi Secţia nr. 1454. 1 Chişinău –„– Secţia nr. d. P. 19. 2 Chişinău –„– –„– Secţia nr. 1468. 1456. 1467. 1460. Şefului Secţiei raionale Taştagol a . 1455. 1465. 4 Chişinău Secţia nr. 1466. Deportaţii speciali în număr de 801 au fost predaţi în totalitate. 1452.1446. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr.294 № 166 RAPORTUL ADRESAT COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE ALE RSSM DE CĂTRE COMANDANTUL EŞALONULUI CU PERSOANE DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA 29 iulie 1941 COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACETILE INTERNE ALE RSSM CĂPITANULUI SECURITĂŢII STATULUI TOV. 2. locotenent al Securităţii Statului DANILOV I. DMITRIENKO Împuternicitul operativ major al Secţiei BB a Direcţiei Miliţie a NKVD al RSSM. 270. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău SJ Bălţi r. 1453. 1451.

Şefului interimar Departamentul Orăşănesc Tiraspol a NKVD-ului Maior de miliţie /Zlâdnev/ Locotenent Major în poliţie /Bodtnik/ AMAI RM. locotenent al Securităţii Statului (semnătura) 29/VII. f. Сообщаю. inv. f. Fond.45 Şefului secţiei a doua UM NKVD RSSM Maiorului de miliţie Tov.VI. 267 № 168 NOTĂ DE ÎNSOŢIRE PENTRU LISTELE PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSSM ÎN ANII 1940-1941 6 februarie 1945 Adjunctul Şefului Direcţiei Judeţene şi Direcţiilor Orăşăneşti a NKVD din RSSМ Doar Direcţiei oraşeneşti Tiraspol Oraşul Tiraspol . 1. Împuternicitul operativ major al Secţiei BB a Direcţiei Miliţie a NKVD al RSSM. 19. Anexez procesele verbale despre predarea deportaţilor speciali şi listele.ADRESE TIRASPOL a FORMULARELOR PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSSM ÎN ANII 1940-1941 19 iunie 1945 Strict secret № 608 19. 112 /Danilov / № 167 COMUNICAT DESPRE INTRODUCEREA ÎN CARTOTECA OFICIULUI INFORMAŢII . что присланные вами списки от 6/II 1945 г.1945. d. 41 AMAI RM.NKVD din regiunea Hovosibirsk -292 de persoane şi şefului Secţiei raionale Kuzideevsk a NKVD din regiunea Novosibirsk 509 persoane. 1940-1941. за № А/125formularele completate şi introduse în listele oficiului de adrese. 2. Pe parcurs evadări şi excese n-au avut loc. inv. 1. faptul că listele trimise din 6. În acelaşi timp.Lebedev Or. Raportul integral asupra sumei de 90000 ruble a fost transmis Secţiei finanţe a NKVD a RSSM. precum şi zonele deservite de către Adresa Custov …. № А/125 cu persoanele îndepartate de pe teritoriul RSSM . 19. Fond.02. 1. d..Chişinău Vă aducem la cunoştinţă. solicit îndrumarea dumneavoastră cu privire la problema detectării persoanelor care au reşedinţa în oraşul Tiraspol.

30. № 18/83. 1. Adjunctul Comisarului Poporului al Afacerilor Interne RSSM Locotenent colonel /Leahov/ 6 februarie 1945 А/125 Confirm: Secretar AMAI RM. Fond.45 Cu № 608 din data de 19/VI–1945 Explic: În conformitate cu circulara Comisarului Poporului al Afacerilor Interne URSS cu № 3 din data de 9/I–1945 – persoanele care s-au întors din locurile de exil şi de expulzare în RSSM. 2. Adjunctul Şefului UМ NKVD RSSM Maior de miliţie /LOJKIN/ AMAI RM. consultaţi directiva UМ NKVD RSSM. Pentru toţi au fost completate formulare şi au fost introduse în listele oficiului informaţii-adrese. inv. La identificarea persoanelor care au fost deportate de pe teritoriul RSSM în anii 1940-1941. f.Vă trimit lista persoanelor deportate din RSSM în anii 1940.45. 1.7. obţinând ilegal acte cu drept de intrare sau care au ajuns chiar şi fără astfel de acte sunt supuse arestului şi . Fond. 269 .1941.împreună cu materialele . controlului în direcţia NKVD-ului a acelor teritorii şi regiuni unde au trăit ca deportaţi pentru a fi traşi la răspunderea penală pentru infracţiunea de avadare. f. d. ZLÂDNEV Or. 268 № 169 NOTĂ EXPLICATIVĂ A COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE A URSS CU PRIVIRE LA PERSOANELE DEPORTATE CARE NELEGITIM AU OBŢINUT ACTE CE LE ATESTĂ DREPTUL DE A INTRA PE TERITORIUL RSSM 12 iulie 1945 Secret Şefului interimar al Direcţiei orăşăneşti Tiraspol a NKVD-ului Maiorului de miliţie Tov. 19. d. 19. Tiraspol 18/697 12.I. inv. 2.