INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni CUVÂNT ÎNAINTE Volumul în cauză include un Studiu cu referire la deportările în masă din RSSM, operate de autorităţile sovietice de ocupaţie în zilele de 13-16 iunie 1941 şi un corpus de documente-95%, versiune inedită şi 5%-versiune edită . Studiul este realizat în baza documentelor inserate în compartimentul „Documente", dar şi cu utilizarea întregii bibliografii referitoare la acest subiect. El debutează cu o trecere succintă in revistă ale unor politici asemănătoare, promovate de autorităţile imperiale ruse în Basarabia în secolul al XlX-lea - începutul secolului XX-lea - strămutări de populaţie, preponderent românească, din această regiune în Caucazul de Nord şi în Siberia. Sunt invocate de asemenea deportările din RASS Moldovenească din anul 1930 dar şi alte strămutări forţate de populaţie care au fost operate din respectiva regiune în anii următori. Elucidarea primului mare val al deportărilor din RSSM, cel din iunie 1941, alcătuieşte partea principală a studiului, incluzând aspecte legate de elaborarea operaţiunii de deportare, aplicarea acesteia în practică, consecinţele dramatice ale unor atare politici asupra familiilor deportate, dar şi asupra destinului acestor teritorii. Compartimentul "Documente" include un corpus important de documente inedite şi câteva documente edite care permit reconstituirea mai multor aspecte necunoscute despre pregătirea şi instrumentarea operaţiunii de deportare. Acest compartiment conţine listele persoanelor din mai multe raioane ale RSSM, trimise în lagărele de concentrare (de regulă a capilor de familie), dar şi a celor ce au fost deportaţi în Kazahstan şi Siberia ( cu preponderenţă copii, femei şi persoane în etate). În ciuda faptului că o parte din listele celor deportaţi şi ale celor condamnaţi la internare în lagărele de concentrare sunt pierdute şi puţin probabil să fie cândva recuperate, şi cele inserate în acest volum ne permit să reconstituim aspecte importante referitoare la categoriile sociale vizate de respectiva operaţiune, dar şi cu referire la entităţile naţionale care au suferit cel mai mult de pe urma unor atare politici. Printre categoriile vizate de acest val al primelor deportări în masă din Basarabia erau aşa-zisele elemente "antisovietice" şi "contrarevoluţionare". Din rândul lor făceau parte reprezentanţii mai multor categorii sociale, unele deja, practic, inexistente în Basarabia: marii latifundiari, marii industriaşi, marii comercianţi. În listele persoanelor deportate intrau cei care şi-au exercitat serviciul în administraţia publică locală, membriai partidelor politice româneşti, foştii poliţişti şi jandarmi. O categorie specială o constituiau transfugii din fosta Rusie imperială sau cea sovietică, ţinta predilectă alcătuindu-o foştii participanţi la mişcarea albă. În afara de etnicii români, care predomină in respectivele liste, pe următorul loc sau situat minoritarii evrei, care au constituit o parte importantă a listelor persoanelor deportate din oraşele şi târgurile din RSS Moldovenească. Acest aspect are o importanţă deosebită, despre care nu am avut până în prezent dovezi certe şi care acum, scoase la iveală, ne permit să reconstituim, cel puţin parţial drama evreilor din Basarabia în cadrul deportărilor în masă din acest ţinut din vara anului 1941.

1

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

ANTECEDENTE ALE UNOR POLITICI DE STRĂMUTARE FORŢATĂ DE POPULAŢIE DIN BASARABIA Un loc aparte în multitudinea crimelor comise de regimul totalitar comunist îl ocupă deportările de populaţie şi internările persoanelor indezirabile în lagărele de concentrare. Atare politici antiumane au vizat şi cele două entităţi pseudostatale din componenţa URSS - RASS Moldovenească şi RSS Moldovenească, în anii 30-40 şi începutul anilor 50 ai secolului al XX-lea, provocând drame cumplite, cu numeroase victime. Basarabia, aflată sub ocupaţie imperială rusească, s-a confruntat, în repetate rânduri, cu atare politici de strămutare de populaţie. Un prim episod, a fost cel care îi viza pe tătarii nogaici din Bugeac, ce au fost strămutaţi, în mod forţat, din această regiune, la1807, în gubernia Taurida. La începutul anilor 70 ai secolului al XIX-lea, câteva mii de locuitori au părăsit Basarabia, fiind ademeniţi de ofertele generoase din partea autorităţilor imperiale, care le promiteau să le ofere terenuri arabile întinse în regiunile din nordul Caucazului. Cel mai amplu exod de populaţie din Basarabia, sub administraţie imperială rusească, s-a produs în perioada anilor 90 ai secolului al XIX-lea şi până în anul 1914, când din acest ţinut au plecat peste 60.000 de persoane, ademenite cu promisiuni frumoase de către autorităţi, de a le acorda suprafeţe întinse în regiunile din Extremul Orient. Autorităţile imperiale ruse, prin promovarea unor atare politici, urmăreau, cel puţin, două scopuri majore-dezamorsarea unor tensiuni majore în spaţiul rural din Basarabia, unde, către începutul anilor 90 ai sec. al XIX-lea exista un înalt procent defamilii ţărăneşti pauperizate, care constituiau un real pericol pentru destabilizarea echilibrului social fragil în spaţiul rural şi promovarea vechii politici de asimilare şi rusificare a populaţiei majoritare româneşti din ţinut prin intermediul diminuării ponderii acesteia în raport cu populaţia alogenă. Această politică de dislocare a populaţiei autohtone a eşuat, înregistrându-se consecinţe negative pentru acei care au dat curs promisiunilor tentante din partea autorităţilor imperiale ruseşti de ocupaţie, ce s-au adeverit a fi false. O bună parte dintre aceştia au revenit în Basarabia, sărăciţi de-a binelea, fără şansa de a-şi recupera proprietăţile vândute înainte de plecare. Regimul bolşevic a aplicat la scară mult mai largă politicile de strămutare forţată de populaţie, cu consecinţe dezastruoase pentru aceasta. Atare politici se deosebeau în mod radical de cele practicate de autorităţile imperiale ruseşti. Dacă acestea din urmă recurgeau la principiul benevol al strămutărilor de populaţie, seducând-o cu promisiuni frumoase, autorităţile comuniste aplică politica deportărilor forţate, cu confiscarea averilor mobile şi imobile ale familiilor deportate, cu internări în lagăre de concentrare ale elementelor periculoase şi cu imense victime umane.

2

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni DEPOSEDĂRI ABUZIVE DE BUNURI ŞI DEPORTĂRI DE POPULAŢIE DIN RASS MOLDOVENEASCĂ

Până la drama românilor basarabeni, provocată de raptul teritorial de la 28 iunie 1940, calvarul comunist a fost cunoscut mai întâi de românii transnistreni, dar şi de reprezentanţii altor entităţi naţionale din cadrul pseudoautonomiei moldoveneşti - aşanumita RASS Moldovenească, instituită de regimul bolşevic, la 1924, în componenţa RSS Ucrainene, în calitate de cap de pod pentru viitoarea expansiune împotriva României. Noua politică economică (NEP), inaugurată de Lenin, în anul 1921, după eşecul dezastruos al aşa-zisei politici a „comunismului de război", a produs primele efecte pozitive în spaţiul rural din RASSM, către mijlocul anilor '20. Renunţarea la rechiziţiile forţate de cereale şi substituirea acestora cu impozitul în natură au reanimat, într-o anumită măsură, agricultura, contribuind şi la o relativă ameliorare a situaţiei ţăranilor. Factorul cointeresării personale a ţăranului producea efecte pozitive. După ce-şi onora obligaţiunile sale faţă de stat, acesta putea să-şi realizeze surplusul de producţie agricolă la preţuri convenabile, reglementate de piaţă. Din dorinţa de a stoarce un maxim beneficiu, necesar pentru realizarea planurilor grandioase ale industrializării, autorităţile comuniste reduc drastic preţurile de achiziţie pentru producţia agricolă, pe care o exportau, în mare parte, pentru a obţine valuta necesară pentru achiziţionarea de utilaj industrial în străinătate. Aceasta îi determină pe ţărani să refuze şi ei, la rândul lor, să-şi vândă surplusurile de producţie agricolă. În consecinţă, se declanşează criza colectărilor de cereale1. Pentru a evita pe viitor asemenea situaţii, s-a decis socializarea terenurilor agricole, aflate în proprietatea ţăranilor, precum şi a altor proprietăţi mobile şi imobile ale acestora şi trecerea lor în proprietate colectivă. Ţăranii fără proprietate privată şi dependenţi întru totul de retribuirea muncii lor în colhozuri şi sovhozuri, nu mai puteau să se împotrivească politicilor antiumane de despuiere şi exploatare cumplită promovate de statul bolşevic. Pentru a realiza colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti, adică despuierea de bunuri mobile şi imobile a ţăranilor, trebuia înfrântă rezistenţa acestora faţă de atare politici, certate cu legităţile obiective ale unei economii normale. Pentru a băga groaza în rândul ţăranilor şi a-i determina să se conformeze unor asemenea practici, a fost inventat duşmanul feroce al acestor transformări socialiste în agricultură. Acesta devine aşanumitul „chiabur"- ţăranul înstărit, care, conform aserţiunilor liderilor bolşevici, în virtutea caracterului lui „rapace şi egoist", se opunea cu înverşunare politicilor promovate de regimul comunist în zona rurală. Congresul al XV-lea al PC(b)R (1927) a stabilit ca sarcini prioritare lichidarea „chiaburilor" ca clasă şi colectivizarea forţată a agriculturii. Eliminarea violentă a acestei categorii sociale, în viziunea liderilor bolşevici, urma să-i determine pe ceilalţi ţărani să accepte regula jocului impusă în agricultură de puterea comunistă. În RASSM, chiar şi în baza evaluării efectuate de autorităţi, „chiaburimea" era aproape inexistentă. În 1929, ea alcătuia circa 2,7% sau 3.176 de gospodării. Peste un an, după demararea operaţiunii de lichidare a „chiaburimii" şi de colectivizare forţată, această categorie s-a redus până la 1,8% (2.325 de gospodării)2. Procesul colectivizării forţate înregistrează, în RASSM , rezultate sub aşteptările autorităţilor comuniste de la Harkov, care era pe atunci capitala RSS Ucrainene. Către anul 1927, colhozurile

3

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

întruneau 8% din numărul total al ţăranilor din RASSM. Către 1 martie 1930, în colhozuri au fost încorporate 53.766 de gospodării ţărăneşti sau circa 45% din numărul lor total3. La Moscova şi Harkov , aceste rezultate au fost considerate nesatisfăcătoare. În consecinţă, au fost demişi secretarul Biroului regional al partidului H. Bogopolsky şicomisarul pentru finanţe T. Pascari4 În RASSM lichidarea „chiaburimii" s-a produs în baza aceluiaşi calapod elaborat de Stalin. Aceasta a fost divizată în trei categorii. Capii familiilor din primele două categorii, după ce erau deposedaţi de bunuri, erau trimişi în închisoare sau lagăre de concentrare, iar restul familiilor-deportate în Siberia. Cea de-a treia categorie, cu familiile în componenţă deplină, a fost deportată, de asemenea, în Siberia. Crimele comise de autorităţile comuniste din „autonomia moldovenească" în procesul deschiaburirii au fost mai mari decât în alte părţi, întrucât acestea, din cauza prezenţei mai mult decât modeste a „chiaburilor" în RASSM, pentru a-şi asigura o atitudine binevoitoare din partea superiorilor, au inclus în listele celor „deschiaburiţi" şi deportaţi mai mulţi reprezentanţi ai ţărănimii mijlocaşe şi chiar ai celei sărace. După publicarea articolului lui I. Stalin „Ameţeli de pe urma succesului", la 30 ianuarie 1930, în care acesta, din considerente tactice-pentru a diminua rezistenţa înverşunată a ţăranilor faţă de despuierile cumplite, aduce critici „devierilor" de la politica partidului comunist în domeniul colectivizării agriculturii, în RASSM, începând cu luna aprilie 1930, ţăranii părăsesc colhozurile, aceasta semnificând un eşec catastrofal al campaniei de colectivizare. Situaţia nu a putut fi salvată nici de emisarii trimişi de la Harkov pentru a curma acest proces. I. Iliin l-a substituit în funcţia de lider comunist al „autonomiei" pe H. Bogopolsky. Eşecul campaniei de înregimentare a ţăranilor în colhozuri, înregistrat în RASSM, era interpretat prin prisma exceselor în exercitarea presiunii asupra ţăranilor de a accepta colectivizarea. Cu toate măsurile întreprinse, procesul de destrămare a colhozurilor nu a putut fi oprit. Către 10 iunie 1930, în colhozuri au mai rămas doar 24,9% din gospodării, iar către 1 octombrie - doar 18,6%. Autorităţile locale, forţate de la centru, recurg la vechile procedee - proferarea ameninţărilor cu „deschiaburirea" şi deportarea. Satele sunt din nou invadate de agitatori şi împuterniciţi de tot soiul, care desfăşoară agitaţie menită să-i determine pe ţărani să accepte colectivizarea. Sunt reluate deposedările abuzive de bunuri şi deportările. În consecinţă, în februarie 1931, procentul colectivizării este majorat până la 41,6%, iar către 1 iunie - până la 67% din numărul total de gospodării ţărăneşti. În august 1931, Moscova constata că procesul de colectivizare în RASSM era, în temei, încheiat. În realitate, evoluţiile ulterioare din satele „autonomiei moldoveneşti" audemonstrat inconsistenţa unor atare constatări, întrucât a urmat un nou reflux al ţăranilor din colhozuri, este adevărat de proporţii mai mici. În vara anului 1932, pe fundalul unei foamete cumplite, mii de colhoznici din Ucraina depun cereri de părăsire a colhozurilor. Acest fenomen se face remarcat şi în RASSM. La 20 iunie 1932, din cele circa 6.000 de cereri ale colhoznicilor din 239 de colhozuri din RSSU, 362 erau înaintate de locuitori din RASSM 5. Peste zece zile, Secţia secretă politică a OGPU a Ucrainei făcea o precizare în acest sens. Numărul cererilor, la scara RSSU, crescuse la 7.929, iar în cadrul RASSM, numărul cererilor era de 2616.

4

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Conform datelor furnizate de Centrul colhozurilor din RSSU, în decursul anului 1932, în RASSM, au părăsit colhozurile 5.829 de persoane. Dacă comparăm cu datele pentru alte trei regiuni ce figurau în acest raport - reg. Kiev (6.874), Viniţa (10.300), Harkov (9.973) -, raportate la numărul populaţiei celor patru entităţi teritorialadministrative, atunci reiese că în RASSM s-au înregistrat cele mai înalte cote ale acestui proces7. Indirect, am putea deduce că şi situaţia în care se aflau ţăranii din RASSM era una din cele mai grave. Către 1 ianuarie 1933, ponderea gospodăriilor colectivizate era de 62,1%, pentru ca, la sfârşitul aceluiaşi an, procesul de colectivizare să înregistreze o creştere nesemnificativă, oprindu-se la limita de 64,6% pentru următorii doi ani. În felul acesta, mai mult de o treime din gospodăriile ţărăneşti din RASSM, în ciuda tuturor ameninţărilor şi măsurilor represive aplicate, refuzau cu obstinaţie să se conformeze practicilor bolşevice8. Nici chiar drama celor câteva mii de familii deposedate de bunuri şi deportate în Siberia, nu putea să-i determine pe aceştia să fie mai „rezonabili". În acelaşi timp, pe fundalul unei situaţii dramatice, continuă politica rechiziţiilor de cereale. Ţăranii, aduşi la disperare, în condiţiile unei foamete cumplite, erau în imposibilitatea de a îndeplini planurile de rechiziţie. Maşina represiunii făcea abstracţie de realităţi, aplicând în continuare sancţiuni drastice „sabotorilor", inclusiv, condamnarea la închisoare, lagăre de concentrare sau la deportare în Siberia. Doar din august până în noiembrie 1932 „troicile" şi tribunalul special al GPU al RASSMorganul represiv al poliţiei politice, au condamnat 1.108 de persoane pentru sabotarea rechiziţiilor de cereale9. Politici similare de despuiere de bunuri şi de deportare, în Siberia şi Kazahstan, a unor contingente importante de populaţie, se vor aplica de către bolşevici şi în Basarabia, după ocuparea acesteia, în anul 1940.

RAPTUL TERITORIAL DIN 28 IUNIE 1940 - ÎNCEPUTUL CALVARULUI ROMÂNILOR DE LA EST DE PRUT

Cele două note ultimative adresate de conducerea de la Kremlin Statului Român şi acţiunile militare care au demarat la 28 iunie 1940 au constituit o agresiune armată a URSS împotriva României, a cărei consecinţă a fost raptul teritorial al Basarabiei, nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa, astfel, aplicându-se în practică prevederile Protocolului adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop (numit şi Pactul HitlerStalin). Semnarea odiosului pact, la 23 august 1939, a însemnat, de fapt, declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial de către cei doi dictatori. Peste o săptămână după semnarea acestui document, la 1 septembrie, Germania nazistă atacase Polonia dinspre Vest, iar la 17 septembrie, acelaşi procedeu l-a pus în aplicare şi URSS, invadând cu trupele sale teritoriile de Est ale statului polonez. În felul acesta, cele două dictaturi nazistă şi comunistă, poartă aceeaşi vină pentru declanşarea celei de-a doua conflagraţii mondiale, soldată cu pierderea a câteva zeci de milioane de vieţi omeneşti. Invadarea Basarabiei, la 28 iunie 1940, de către o numeroasă armată sovietică, alcătuită din 14 divizii de infanterie, motorizate şi de cavalerie, 3 brigăzi de tancuri şi aeropurtate, a constituit începutul unui lung calvar al unei populaţii inocente, care nu se făcuse cu nimic vinovată faţă de o putere străină, cu care nu se aflase, până în acel

5

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941

moment, în niciun fel de raporturi, şi, prin urmare, nu avea cum să fie învinuită de cele mai grave crime împotriva statului sovietic, pe care organele de represiune le-au proferat împotriva unor categorii întregi de basarabeni. Multiplele capete de acuzare, unele mai absurde decât altele, odată puse în aplşicare, au făcut, în consecinţă, sute de mii de victime în teritoriile ocupate. Instrumentarea crimelor se realiza prin intermediul unui întreg sistem de instituţii ale statului totalitar comunist, importate integral în teritoriile ocupate din spaţiul sovietic şi, în primul rând, din RASS Moldovenească. Din categoria acestora făceau parte numeroase trupe ale NKVD-ului - poliţia politică a dictaturii comuniste, nomenclatura de partid, care, în mod automat, s-a constituit în eşalonul superior alputerii, castă alcătuită în exclusivitate din elemente alogene, cu cele mai mari şi nemeritate privilegii. Tribunalele militare, alături de structurile NKVD-ului, au constituit un alt important instrument al terorii. Din categoria instituţiilor de tip sovietic de import mai făceau parte diferite ministere, alte structuri de stat sovietice, implantate în teritoriul ocupat cu întreg efectivul de angajaţi, şi aceştia, în exclusivitate, de provenienţă străină. Chiar din primele zile, puterea în teritoriile ocupate a fost preluată de către organele politice ale armatei roşii, comisariatele militare, care au interzis organele administrative existente, cele judiciare, poliţieneşti, sindicatele etc., în locul lor instituind sovietele săteşti, comitetele executive raionale, judeţene, procuratura şi tribunalele de tip sovietic, secţiile de miliţie şi cele ale NKVD-ulu. Chiar dacă, formal, conducerea de partid şi sovietică a RASSM şi-a extins prerogativele în Basarabia, deciziile reale erau adoptate la Moscova şi Kiev. Instituirea comitetelor judeţene şi raionale de partid, a celor executive, precum şi confirmarea componenţei acestora s-a decis la Kiev. Din cei 51 de membri ai comitetelor judeţene de partid nici unul nu era originar din Basarabia şi doar doi erau de provenienţă română. Comitetele executive judeţene, alcătuite din 71 de persoane, includeau doar patru moldoveni, ceilalţi fiind, în special, ruşi şi ucraineni. Odată cu invazia militară sovietică în Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, aici au fost importate de peste Nistru instituţiile sovietice de partid şi de stat, inclusiv, cele de represiune, cu întreg contingentul angajaţilor acestora, de sorginte străină. Peste două săptămâni de la ocuparea militară a teritoriilor din dreapta Prutului, guvernul sovietic a adoptat hotărârea „Cu privire la instituirea tribunalelor militare pe teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei de Nord", care prevedea implantarea unor atare structuri de represiune în teritoriile cucerite. Alături de odiosul NKVD, importat, de asemenea, în acest spaţiu, tribunalele militare au constituit principalele instrumente ale violenţei şi terorii îndreptate contra unei populaţii paşnice, care n-a avut nici cea mai mică vină faţă de autorităţile sovietice, cu care nu era, până la respectiva invazie, în nici un fel de raporturi. În mare grabă, au fost instituite numeroase organe de represiune, care vor începe, în scurt timp, instrumentarea unor simulacre de procese de judecată, în cadrul cărora vor fi condamnate la moarte mii de persoane nevinovate, alte zeci de mii fiind expediate în închisori şi lagăre de concentrare. La 10 iulie 1940 Lavrenti Beria, şefulNKVD-ului i-a solicitat lui Veaceslav Molotov, şeful guvernului sovietic, o majorare esenţială a contingentului de nkvd-işti, desantaţi în teritoriile ocupate, pentru completarea statelor acestei structuri şi a noilor închisori, instituite de administraţia sovietică de ocupaţie. Deja în vara anului 1940 maşinăria morţii funcţiona la turaţii

6

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni maxime, făcând numeroase victime printre locuitorii paşnici ai Basarabiei şi nordului Bucovinei. Doar în perioada 28 iunie - 4 iulie 1940, adică în prima săptămână a ocupaţiei sovietice, în judeţele Chişinău, Bălţi, Cetatea Albă şi Cernăuţi au fost arestaţi 1.122 de oameni- foşti funcţionari ai statului român sau persoane suspectate de colaborare cu instituţiile româneşti. În vara anului 1940 sunt elaborate primele liste ale persoanelor care urmau a fi împuşcate. Academicianul şi istoricul Ştefan Ciobanu, originar din comuna Tălmaza, judeţul Tighina, lansase un protest în acele zile pline de tragism, în care menţiona, între altele: "... Dacă mai există dreptate pe acest pământ, dacă principiile umane mai au vreun rost, dacă drepturile popoarelor, sfinte chiar în timpurile întunecate ale istoriei, mai au vreo valoare, noi, parlamentarii şi fruntaşii vieţii politice şi culturale din Basarabia, români şi minoritari, în numele poporului dintre Prut şi Nistru, astăzi redus la tăcere, apelăm la lumea civilizată şi atragem atenţia asupra dramei sfâşietoare prin care trece populaţia Basarabiei; în acelaşi timp, ridicăm glasul nostru de protest viguros în contra încălcării nelegiuite a celor mai sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice şi umane". Lungul calvar al populaţiei de la Est de Prut, care a început la 28 iunie 1940, a însemnat suprimarea tuturor drepturilor şi libertăţilor de care aceasta se bucurase până atunci, deposedarea abuzivă de bunurile şi averile agonisite prin muncă cinstită. Din primele zile, autorităţile sovietice de ocupaţie au procedat la realizarea unui jaf fără precedent, operând confiscarea întreprinderilor industriale, băncilor, transportului feroviar, aerian, fluvial, camioanelor, autobuzelor, tramvaielor, mijloacelor de telecomunicaţii, unităţilor comerciale, hotelurilor, imobilelor mari. Proprietarii despuiaţi de aceste bunuri, au fost declaraţi „duşmani ai poporului" şi condamnaţi la ani grei de izolare în lagărele de concentrare28 iunie 1940 a constituit începutul unor valuri interminabile de deportări depopulaţie în Siberia şi Kazahstan, care au inclus peste o sută de mii de oameni, mulţidintre aceştia pierzându-şi viaţa în vagoanele sufocante ale trenurilor morţii,în condiţiile antiumane în care s-au pomenit, ajunşi la faţa locului, şi în lipsa oricărei apărări în toiul iernii siberiene sau în timpul prestării unor munci epuizante, însoţite de o subnutriţie cronică. Pentru cei rămaşi acasă, 28 iunie 1940 a însemnat dezmăţul şi abuzurile la care s-au dedat autorităţile de ocupaţie care au declanşat o campanie de deposedare forţată a ţăranului basarabean de rezervele de cereale. În condiţiile secetei din anul 1946, acesta s-a pomenit lipsit de şanse de supravieţuire. În consecinţă, s-a declanşat o foamete, fără precedent în istoria acestui ţinut, cu consecinţe greu de imaginat, care a făcut victime peste 200.000 de persoane. Multiplele cazuri de canibalism, înregistrate în timpul acestei foamete, vădesc adevărata dimensiune a acestei tragedii umane la care a fost condamnată populaţia Basarabiei şi care se desfăşura sub privirea indiferentă a „eliberatorilor". 28 iunie 1940 a însemnat începutul unui lung calvar pentru populaţia Basarabiei, condamnată să suporte toate ororile regimului totalitar comunist la care a fost supusă populaţia RASSM în perioada interbelică. Chiar dacă nu se recurgea atât de frecvent, ca în perioada marii epurări, la serviciile odioaselor troici speciale, regimul totalitar comunist pentru a-şi atinge obiectivele diabolice, a recurs la alte metode, la fel de antiumane, cu efecte la fel de tragice. Primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei a produs un şoc uriaş asupra populaţiei acesteia. Din primele zile, ca urmare a practicilor reprobabile ale autoritatilor comuniste, s-au operat numeroase arestări, astfel incăt, în câteva săptămâini, închisorile

7

catalogate ca „dusmani ai puterii sovietice". 2 AUGUST 1940. Autorităţile comuniste de la Kiev aveau. În paralel. au detinut functii publice în organele de administraţie si de ordine publică. pleda pentru "reunirea RASSM cu Basarabia". ale cărei urmări le mai resimţim şi astăzi. în editorialul său din 11 iulie 1940. practic. AMPUTĂRI DIN TERITORIILE ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT Întreaga operaţiune de substituire a vechilor structuri de stat cu cele de tip sovietic urma să culmineze cu constituirea unei republici unionale în teritoriile ocupate. care. Regimul stalinist de ocupaţie a declanşat un amplu proces de deznaţionalizare care urmărea ştergerea memoriei istorice a populaţiei dinteritoriul din stânga Prutului şi implantarea unei ideologii criminale.Tighina. pe care o va răşlui. Din randul acestora au facut parte personalitati politice. persoane. Gropile cu var. precum şi Ţinutul 8 . Victime ale răfuielilor sălbatice au căzut şi câteva zeci de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei. nordul Basarabiei. Din start. au făcut parte din diferite partide politice. umplute cu cadavrele celor executaţi. în mod fidel. Tranzacţia dintre conducerea comunistă de la Moscova cu cea de la Kiev a fost legiferată în cadrul sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al URSS. ziarul "Pravda". însă. În felul acesta. 28 iunie 1940 a însemnat începutul procesului de sovietizare a teritoriilor Moldovei istorice de la Est de Prut. Ismail şi partea sudică a judeţului Cahul. până la 28 iunie 1940. aşa cum şi-a dorit Kievul. precum şi alte metode de exterminare a persoanelor indezirabile. plătind cu viaţa doar pentru simplul fapt ca slujeau în Altarul Domnului. nordul Bucovinei. a opt raioane din cele paisprezece ale RASSM. un alt punct de vedere în această chestiune. cu o singură excepţie.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 au devenit supraaglomerate. se prefigurase formarea unei atare entităţi în urma fuziunii întregii RASSM cu întreaga Basarabie. toate amputările teritoriale operate de către Imperiul Otoman din teritoriul Principatului Moldovei.la începutul anilor 90 ai sec. constituie un alt indiciu infiorator al acestui prim an de ocupaţie sovietică.„moldovenească" şi română şi a două naţiuni diferite „moldovenească" şi română. care a avut loc la 2 august 1940. pentru acel moment . Celelalte opt raioane ale RASSM. depăşindu-se de câteva ori capacitatea celulelor de a-i adăposti pe cei condamnaţi la detenţie. la Moscova. Acelaşi mesaj răsuna şi în cadrul mitingurilor "oamenilor muncii" în teritoriile proaspăt ocupate. doar şase din cele 14 raioane ale "autonomiei moldoveneşti". Unul din principalii piloni ai acestei politici l-a constituit teoria stalinistă cu privire la existenţa a două limbi diferite . Ele căutau să convingă conducerea centrală de la Moscova asupra necesităţii încorporării în componenţa RSS Ucrainene a sudului şi nordului Basarabiei. precum şi cea mai mare parte a judeţului Hotin. în formula integră. Organul central de presă al partidului bolşevic. ceva mai târziu . se produc executări în serie ale unor categorii de persoane. XX. din care au fost amputate judeţele Cetatea Albă. inclusiv membri ai Sfatului Ţării. În componenţa noii republici unionale au fost incluse. precum şi a nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa. Noua Republică Unională Moldovenească includea doar o parte a Basarabiei. sudul. Imperiul sovietic a reprodus.

Crăciunescu .017 (25. Autorităţile sovietice de ocupaţie şi-au permis grave abateri de la propriile principii pe care propaganda sovietică le trâmbiţa sus şi tare. Camenca.4%) erau etnici români. Se includ în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale oraşul Tiraspol şi raioanele Grigoriopol. Dar acest lucru conta mai puţin sau chiar deloc pentru conducerea comunistă a URSS. întrucât totul fusese decis în prealabil de către Stalin şi anturajul său. Cât priveşte mult trâmbiţatul plebiscit din Basarabia. pur şi simplu. A. Sovietul Suprem decreta în această zi următoarele: „Venind în întâmpinarea doleanţelor oamenilor muncii din Basarabia şi ale oamenilor muncii din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu privire la reunirea populaţiei moldoveneşti din Basarabia cu populaţia moldovenească din RASS Moldovenească şi călăuzindu-se de principiul sovietic al dezvoltării libere a naţionalităţilor . "delegaţii" au fost admişi în sala de şedinţe doar pentru a "saluta Sovietul Suprem" şi a- 9 . au fost încorporate în teritoriul RSS Ucrainene. printr-un decret special. La 2 august 1940. Ucrainenii se poziţionau pe locul doi. Slobozia. reprezentau "oamenii muncii" din Basarabia. cât de cât reprezentativ . Este vorba despre aşa-numitul principiu etnic. cu 244. RASSM. a decis constituirea RSS Moldoveneşti şi includerea acesteia în componenţa imperiului sovietic. care.115 de locuitori ai celor trei judeţe basarabene. Cahul. nordul Bucovinei.T. Lucrul cel mai grav. cică. precum şi sudul acesteia (judeţele Cetatea Albă. Chişinău.din cele 32 de persoane. Konstantinov .din partea a ceea ce a mai rămas din Basarabia schilodită. Ţinutul Herţa avea circa 90% de etnici români. în cazul constituirii RSSM. sfidat. includeau regiuni cu populaţie compactă moldovenească. afost. împreună cu alte 8 raioane ale RASSM. Această ciuntire teritorială. care.4%). din partea celor şase raioane din stânga Nistrului şi Z.314 (28. Nordul Basarabiei (cea mai mare parte a judeţului Hotin). au fost răşluite din trupul unei provincii istorice şi. oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi. În cadrul RSSM au fost încorporate şase din cele paisprezece raioane ale RASSM şi şase din cele nouă judeţe ale Basarabiei. pentru care autorităţile sovietice bătuseră ani la rând multă monedă. 2. 272. Ismail şi partea de sud a judeţului Cahul). Sovietul Suprem al URSS. Râbniţa. „Doleanţele oamenilor muncii" din Basarabia ciuntită şi a celora din cele şase raioane ale fotei RASSM n-au fost consultate de nimeni şi referinţa la opinia acestora era una absolut falsă. aducerea la Moscova a unui grupuscul nesemnificativ de "delegaţi".fără consultarea prealabilă a populaţiei din teritoriile ocupate. care au fost incorporate în cadrul RSSU. acum acestea îl uitaseră cu desăvârşire. precum şi întregul rapt al Basarabiei. Până şi o parte din cele opt raioane din RASSM. Forul suprem al imperiului sovietic nu putea să nu fie receptiv faţă de o atare „rugăminte". doar şapte erau etnici români. majoritatea covârşitoare (19) fiind ruşi şi ucraineni. Bender. Din cei 959. În stilul demagogic. au sonorizat „rugămintea poporului moldovenesc" cu privire la constituirea RSS Moldoveneşti şi admiterea acesteia în componenţa URSS. Tiraspol din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. caracteristic regimului sovietic. Doi „reprezentanţi" ai populaţiei moldoveneşti . nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa. nu avea un caracter. Se formează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească unională. încorporate în componenţa RSS Ucrainene. Mai mult decât atât. A.Sovietul Suprem al URSS hotărăşte: 1. Orhei şi Soroca din Basarabia". Dubăsari. Un atare deznodământ trist se datora modului în care s-a decis constituirea RSS Moldoveneşti . au fost legiferate în cadrul sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al URSS. în mod arbitrar şi absolut nejustificat.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Herţa au fost anexate la RSS Ucraineană. O situaţie aproape similară era şi în nordul Bucovinei.

ţinându-se cont de importanţa deosebită strategică a acestei regiuni. care a făcut încă vreo 200. din 1936. care au fost trasate. în anul 1944. biserică. în afară de interesul economic. a încuviinţat amputările teritoriale ale Basarabiei şi "autonomiei moldoveneşti"! Maniera în care a fost formată RSS Moldovenească nu numai că a însemnat ignorarea doleanţelor populaţiei din teritoriile ocupate. Cel mai grav lucru l-a constituit. Procesului de dezmembrare teritorială a Basarabiei şi RASSM a finalizat. Decuplarea sudului Basarabiei şi încorporarea lui în teritoriul Ucrainei s-a operat în baza unor criterii geopolitice majore pentru imperiul sovietic.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 i mulţumi lui Stalin pentru toate "binefacerile" sale. la 4 noiembrie 1940. a fost însoţită de un proces de colonizare a localităţilor părăsite de germani cu etnici ucraineni. administraţie. cu aceeaşi tenacitate criminală. justiţie. după reanexarea acestora. Mobilizările forţate a circa o sută de mii de tineri din RSSM şi nordul Bucovinei. deportările altor zeci de mii de persoane nevinovate în Siberia. Răşluirea părţii de nord a judeţului Hotin curma legăturile tradiţionale ale Basarabiei cu Bucovina. după reocuparea sovietică. Dezmembrările teritoriale au fost însoţite de declanşarea unui amplu proces de deznaţionalizare. când fusese publicat decretul Sovietulului Suprem al URSS care legifera frontierele definitive dintre RSSM şi RSSU. şi pe cel al schimbării raportului dintre populaţia majoritară şi alogeni. în baza căruia s-ar fi operat dezmembrarea teritorială a Basarabiei şi a RASSM.A. Acestea sunt. care nu prevedea ca Sovietul Suprem să fie în drept să creeze sau să proclame noi republici unionale. cu o singură mare diferenţă .000 de victime inocente. iar amputarea nordului provinciei (judeţul Hotin) ţintea curmarea unor relaţii istorice dintre nordul Bucovinei şi Basarabia şi le făcea pe acestea şi mai vulnerabile politicilor de asimilare.arsenalul mijloacelor criminale de exterminare a oamenilor a fost completat. Acelaşi efect urma să-l producă invazia de specialişti din afara RSSM.toate aceste practici criminale au fost inaugurate şi promovate în mod consecvent în primul an de ocupaţie sovietică a teritoriilor din stânga Prutului şi continuate. Konstantinov. şi abia după ce T. cu cel al foametei organizate. Acesta avea doar prerogativa să le admită pe acestea în componenţa URSS. care a condus la pierderi umane imense. dincolo de Cercul Polar . însă. ea fiind şi în flagrantă contradicţie cu Constituţia lui Stalin. în detrimentul populaţiei autohtoneşi majoritare. în "numele oamenilor muncii". preşedintele guvernului RASSM. nu însă şi pentru a exprima un punct de vedere. urmărea. Decretul din 4 noiembrie 1940 al aceluiaşi Soviet Suprem al URSS legifera delimitarea frontierelor dintre RSS Moldovenească şi RSS Ucraineană. încălcându-se aşa-numitul principiu etnic. "bilanţurile" dramatice ale actului din 28 iunie. condamnarea a zeci de mii de oameni la ani grei de închisoare sau la izolare în lagărele de concentrare. Asasinările în masă. de o manieră absolut arbitrară. Procesele de deznaţionalizare erau promovate prin şcoală. utilizarea terorii la scară largă. separându-le în mod artificial. Răşluirea sudului Basarabiei avea drept scop lipsirea RSSM de statutul de entitate riverană la Dunăre şi la Marea Neagră. doar în decursul primului an de ocupaţie sovietică. riverane la Marea Neagră şi la Dunăre. Repatrierea forţată a etnicilor germani din sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei (peste o sută de mii de persoane). pentru a putea fi mai lesne 10 .

cu caractere ruseşti. Ideologia comunistă. mijloace de transport. în teritoriile ocupate este violat. din acest moment. adusă din stânga Nistrului. cu o pronunţată tentă românofobă. alte instituţii de cultură. scopul scontat de autorităţile sovietice de ocupaţie de a schimba coraportul dintre alogeni şi autohtoni în aceste regiuni. în locul lor fiind aduse cadre de specialişti din URSS. Din primele zile. Aceste politici de despuieri abuzive au condus la confiscarea în beneficiul statului sovietic a sute de întreprinderi industriale.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni deznaţionalizate. hoteluri. Concomitent. către acel moment. autorităţile sovietice de ocupaţie declanşează o vastă operaţiune de despuiere abuzivă a proprietăţilor mobile şi imobile a unui important contingent de populaţie. Şcolile cu predare în limba română sunt lichidate şi înlocuite cu cele cu predare în limba rusă şi cea „moldovenească". în felul acesta. în condiţii vitrege. zeci de mii de tineri din RSSM erau mobilizaţi cu forţa la muncă în minele de cărbune. cu caracteristicile sale specifice economice. bănci. Modul de viaţă sovietic.cel al proprietăţii private. unul din principalele drepturi consfinţite şi protejate cu stricteţe de legislaţiile ţărilor cu regimuri democratice . de o manierăbarbară. Ciuntirile teritoriale operate de regimul sovietic de ocupaţie au schilodit trupul Basarabiei.a fost lipsită. contrar voinţei lor. devine. este implementat. foarte puţini vor reuşi să se reîntoarcă. O consecinţă dramatică a anexării Basarabiei. Un alt element negativ al politicilor antiumane promovate de sovietici în teritoriile ocupate a fost evacuarea forţată a celor peste o sută de mii de etnici germani din sudul Basarabiei şi nordul Bucovinei. oameni de cultură sunt supuşi represiunilor. întrucât au fost despărţiţi. soldate chiar şi cu pierderea vieţii. Aceştia au constituit o altă categorie de victime ale regimului sovietic de ocupaţie. cu consecinţe dezastruoase pentru mulţi din ei. Mii de învăţători. pe şantierele de construcţii. Au fost închise publicaţiile periodicede limbă română. fusese atins. vor fi duşi în lagăre de concentrare. căutându-şi refugiul în stânga Prutului. în scurt timp. în grabă mare. medici. de o manieră brutală în societatea basarabeană.RSS Moldovenească . de posibilitatea de a se manifesta ca o structură politico-administrativă distinctă. case mari de locuit. teatrele. de rude. prieteni şi de baştina lor. autorităţile sovietice de ocupaţie declanşează o vastă operaţiune de suprimare a culturii naţionale în teritoriile ocupate şi a purtătorilor acesteia. Exodul de populaţie din teritoriile ocupate a continuat şi în lunile următoare. terenuri arabile ale aşa-zişilor „moşieri" şi ale ţăranilor înstăriţi. instituţii de credit. de comunicaţie. în detrimentul populaţiei autohtone şi majoritare din Basarabia şi nordul Bucovinei. naţionale. Această operaţiune s-a desfăşurat în perioada 17 septembrie . cu toate elementele lui indispensabile. din regiunile siberiene ale URSS. nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa la URSS l-a constituit exodul de populaţie.ucraineană şi rusă. la uzinele metalurgice etc. Comisariatul general pentru asistenţa refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina constatase că doar din Basarabia. Către sfârşitul lunii octombrie 1940. care. condamnând-o la lâncezire economică şi spirituală. În felul acesta. În acelaşi timp. Toţi proprietarii acestor bunuri. În felul acesta. principala pârghie de îndoctrinare şi de spălare a creierilor noilor generaţii în teritoriile ocupate.22 octombrie 1940 şi a culminat cu repopularea localităţilor abandonate de etnicii germani cu populaţie alogenă . şi-a abandonat cea mai mare parte a bunurilor mobile şi imobile. fiind condamnaţi la munci grele. de unde. 11 . spirituale. întreprinderi comerciale. Noua entitate teritorial-administrativă sovietică . reuşiseră să se refugieze în Vechiul Regat peste o sută de mii de persoane.

P.C.C.S. adoptă hotărârea numărul 39.S.(b)din Moldova.R. din care făcea parte şi România. oamenii practică munca pe câmp.P.M. după cum bine se cunoaşte.500 de persoane din localităţile rurale ale R. deportările în masă din regiunile defrontieră erau considerate măsuri preventive eficiente din perspectiva unei iminente ciocniri cu ţările din „lagărul capitalist". Concomitent.P.S. a antisanităriei şi a epidemiilor.R. împreună cu C. cu atât mai mult. Conducerea U.C.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 În Basarabia şi nordul Bucovinei. din R. a frigului. Strămutările de proporţii ale populaţiei. în mod abuziv.M. sunt lichidate Mitropolia Basarabiei şi cea a Bucovinei. din care fusese amputat acest teritoriu.S.M. Tergiversarea punerii în aplicare a acestei hotărâri.S. RECRUTĂRI din RSSM LA MUNCI FORŢATE ÎN PERIOADA 26 AUGUST . Consiliul Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al U. punând în dificultate armata roşie. şi a C. cu scopul de a diminua ponderea acesteia în raport cu grupurile minoritare rusolingve. La 9 iulie 1940.. condiţiilor vitrege de trai. la nici două săptămâni de la raptul teritoriilor româneşti din stânga Prutului. pe care liderii comunişti îl considerau inevitabil. sunt exterminaţi fizic sau trimişi în lagăre de concentrare numeroşi preoţi şi alţi reprezentanţi ai clerului.S. în baza organizaţiei regionale de partid din fosta R. Paradoxal. Prezenţa masivă a populaţiei româneşti într-o regiune limitrofă cu „lumea capitalistă". al exR. a subnutriţiei. fiind departe de şi nu au nimic cu munca minerilor în subteran. unde majoritatea covârşitoare a populaţiei era românească.Moldoveneşti (în continuare:C. al Partidului comunist al bolşevicilor din toată Uniunea.000 de muncitori din localităţile rurale ale Basarabiei". al R.S.A.C.A. Decizia cu privire la constituirea consiliilor executive judeţene a fost adoptată la 8 iulie 1940 10. unde. 11 12 . care ar fi putut onora această sarcină. a vestimentaţiei şi încălţămintei neadecvate.S.P. ce prevedea „recrutarea de către Comisariatul Poporului pentru industria carboniferă a 20. deloc uşoară.S.C.S. iar constituirea Partidului comunist al bolşevicilor din Moldova. în cadrul şedinţei Biroului politic al C. regiunea Ural şi Kazahstan din cauza eforturilor extenuante.S.S. ar putea avea mai multe explicaţii. O atare stratagemă a regimului comunist de ocupaţie nu poate fi calificată altfel decât o politică premeditată de pulverizare a elementului românesc din teritoriile dintre Prut şi Nistru. au fost consemnate la 14 august 1940. fiind lipsiţi de careva abilităţi pentru atare meserie. se pare. cu aproximativ o lună şi jumătate.S.C. într-o regiune disputată cu România. C. Patriarhiei ruse.M. O bună parte a bisericilor şi mănăstirilor au fost închise şi transformate în grajduri. structurile sovietice de ocupaţie (Comitetul Central al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din Moldova şi Consiliul Comisarilor Poporului al R.4 noiembrie 1940). .S. Principala era.S.C. dar muncitorii sunt recrutaţi în mediul rural. pe care regimul bolşevic intenţiona s-o distrugă „din temelii" şi.S. decid mobilizarea a 20.4 NOIEMBRIE 1940 . ce ar fi putut lovi din spate. locaşurile sfinte fiind subordonate. la 26 august 1940. cu privire la recrutarea a 59. lipsa unor structuri administrative în teritoriul recent anexat. Astfel. În mai mult de două luni (26 august .S. în baza C.000 de muncitori pentru industria carboniferă din U. depozite sau ospicii. Moldoveneşti.R. dintre care mulţi au murit în Siberia. al P. era apreciată de Moscova ca un real pericol şi din perspectiva unui eventual război cu „imperialismul mondial". contrar canoanelor bisericeşti.S. era de părerea că aceasta putea să se manifeste într-un posibil război ca o coloană a cincea.) au adoptat trei hotărâri. Un aspect aproape deloc investigat este şi cel cu referire la recrutarea la munci forţate a sute de mii de români basarabeni şi bucovineni.

cu 7. pe şantierele de construcţii şi în industria siderurgică a U.C.A. prin hotărârea lor din 26 august..500 din judeţul Tighina. radioului.R. De data aceasta era vorba de 36.cel cu privire la smulgerea a zeci de mii de persoane inocente din satele basarabene. câte 5.Moldoveneşti pentru industriile carboniferă şi cea siderurgică. Respectiva hotărâre prevedea.15 13 . executorii acestei decizii din capitala noii pseudostatalităţi moldoveneşti.(b)din Moldova şi a C. Întreaga operaţiune urma să se încheie până la 1 octombrie 1940.-Bălţi şi Soroca. menite să-i asigure succesul. Noua hotarâre a C. autorităţile sovietice de ocupaţie decid să recruteze un nou contingent numeros de basarabeni pentru munci în minele de cărbune.000 din cinci judeţe:7.000 de persoane din judeţul Tighina.000. desfăşurarea operaţiunii.S. judeţul Chişinău .C. apoi . Tighina şi Cahul.P.S. cu 7. ca urmare a unei decizii luate de către Consiliul Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al U. „ctitorită" de Stalin . decizii concrete.500 de basarabeni. luându-se. cu toate consecinţele cumplite ale unui atare destin.S. Pentru industria carboniferă urmau a fi recrutate 5. iar din celelalte patru judeţe . al R.M."14. adică în decurs de o lună. redactorii ziarelor judeţene şi raionale erau obligaţi să relateze cu regularitate despre importanţa operaţiunii şi despre modul în care se desfăşura în teritoriu.S.S. Cele mai multe persoane condamnate la recrutare proveneau din judeţul Tighina (Bender) . fără întârziere.S. ce urmau să se producă . în urma celor trei amputări succesive .cu 5.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Şi.000 de persoane.S.S.M. Tighina.M.000 din judeţele Soroca şi Chişinău şi 4.. Soroca.S. purtau o răspundere personală pentru executare.500 din judeţul Orhei.. se numea:"Despre recrutarea muncitorilor din judeţele R.250 de persoane recrutate. Preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de partid. urmau a fi recrutaţi câte 4. la 2 august 1940.a nordului şi sudului Basarabiei. ca în cadrul şedinţelor consiliilor executive judeţene să fie examinată.S. adunărilor şi cinematografelor. de fiecare dată. despre modul de executare a hotărârii. Clasament era continuat de judeţele Orhei. în regim de urgenţă. În conformitate cu decizia în cauză.judeţul Cahul.Orhei. adoptată la 10 septembrie 1940.R.S.750 din judeţele Orhei şi Tighina. supuşi mobilizării din zona rurală a celor şase judeţe ale R. Pentru a asigura reuşita unei asemenea iniţiative într-un termen record. s-a dispus ca preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene de partid să întreprindă toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivului propus.000 de români basarabeni întârzia.S.câte 3. au dispus noilor structuri de partid şi administrative judeţene şi raionale să ducă la bun sfârşit.000 de oameni din judeţul Cahul. aceştia urmau să remită sarcini concrete conducerii raioanelor din cele şase judeţe şi să asigure o mediatizare amplă a campaniei derecrutare prin intermediul presei periodice.S. în plus.27.10. Pentru industria siderurgică se preconiza recrutarea a 4. „în virtutea importanţei acestei sarcini".000 şi Bălţi cu 1.M.12. acest prim episod dramatic din nenumărate altele.13 La două săptămâni după adoptarea deciziei din 26 august 1940. periodic.C.M.S.000.S. al P. pentru a fi transformaţi în sclavi ai secolului XX.Bălţi. îndeplinirea deciziei de recrutare la munci forţate a celor 20.500 de persoane-câte 1.S. Chişinău. precum şi a celor 8 raioane din cele 14 ale R. întrucât. judeţul Soroca-cu 6. Consiliile executive judeţene erau obligate să informeze cu regularitate Consiliul Comisarilor Poporului al R. Din cele două judeţe din zona de nord a R.000.250 de oameni. Orhei. 5.000 din judeţele Bălţi şi Soroca şi câte 1.000 de oameni. Cele mai multe persoane urmau a fi recrutate pentru industria constucţiilor . precum şi pentru construcţii. din 28 august 1940. Astfel. Chişinău şi Cahul .

Hotărârea din 10 septembrie mai stabilea instrucţiuni concrete Căilor ferate Chişinău. mobilizaţi de către Comisariatul Poporului pentru construcţia uzinelor hidrolitice şi de sulfit şi spirt. la care ne-am referit. De data aceasta era vorba de 3. minerit şi la întreprinderile industriale. 10. prevedeau recrutarea a 59.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 În decurs de doar 5 zile de la data emiterii acestei hotărâri.C.C.S. al P. Ilinsky. La şedinţa acestui organism din 29 noiembrie 1940 a fost examinată chestiunea cu privire la modul de desfăşurare a „recrutării organizate a forţei de muncă din Moldova pentru industria U. al R.M. secretarii 14 .000 de persoane: dintre care 6.VIII. în sfârşit. fiind opera Biroului Comitetului central al Partidului Comunist(b) din Moldova.M. împreună cu C. Respectiva hotărâre îi obliga pe secretarii comitetelor judeţene de partid şi pe preşedinţii consiliilor judeţene executive să efectueze o verificare minuţioasă a modului de recrutare a forţei de muncă pentru a nu admite implicarea „unor persoane nesănătoase fizic şi a minorilor".S.(b)din Moldova.R. al P. din cele 77.S.000 de persoane . Acest document.000 trebuiau să ajungă pe şantierele de construcţii .000. nu are o paternitate dublă. (În acest context trebuie să precizăm că primele trei hotărâri. iar 2.S.000 de persoane planificate au fost trimise 56.în secţiile cu furnale ale uzinelor siderurgice.000 de basarabeni. deoarece respectivii erau ineficienţi la locul de muncă şi din punct de vedere fizic nu puteau face faţă volumului mare de luru. categoriile de persoane cele mai expuse multiplelor pericole.P.S.S. ultimele eşaloane vor lua la bord 12.356 de persoane)".(b)M şi C.. De fapt.IX şi 4.S.XI-1940 referitor la mobilizarea organizată a forţei de muncă pentru industria U.S. dintre care 12." Au fost audiate mai multe persoane responsabile de îndeplinirea sarcinii de mobilizare a basarabenilor pentru şantierele de construcţii. „se execută total nesatisfăcător (de fapt.S. Cel de-al patrulea document demonstrează cu prisosinţă dezastrul provocat de aceste politici antiumane. Moldoveneşti. iar 2. din R.000-uzinele siderurgice.000 de basarabeni din trei judeţe din zonele de nord şi centrală ale R.C. 18 Acest avertisment nu era deloc întâmplător: în primele două mari recrutări au fost strămutate multe persoane cu handicap fizic.000 aveau ca destinaţie şantierele de construcţie. s-a constatat că verificările cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor C.S.P. adoptă a treia hotărâre cu privire la recrutarea unui nou contingent de locuitori din spaţiul rural al teritoriului proaspăt încorporat în imperiul sovietic. ci una singulară.C. Şi.aveau să părăsească Basarabia la 1 octombrie. cu primul contingent numeros de români basarabeni 8.P. urma să plece primele garnituri de tren.C. adaptate pentru „transportarea pe calea ferată a muncitorilor". care aveau ca punct de destinaţie şantierele de construcţii din partea răsăriteană a imperiului sovietic..C. printre care obligaţiunea de a asigura cele trei comisariate unionale cu suficiente garnituri de tren.S. ci faptul că transportarea minorilor şi persoanelor cu handicap la asemenea distanţe era inutilă şi păguboasă.19 În consecinţă. câte o mie din fiecare judeţ. Responsabil pentru supravegherea îndeplinirii prevederilor respectivei hotărâri a fost numit vicepreşedintele C.C. mai ales. după cum se menţionează în procesul verbal). 16 La 4 noiembrie 1940 C.Bălţi..Erau vizaţi. nu acest aspect interesa autorităţile comuniste din R. Soroca şi Orhei.000.S. adică până pe 15 septembrie 1940. Al doilea contingent important -de 14.17 .S. adică în 20 de zile de la emiterea hotărârii cu pricina. F.500 de persoane şi nu a 77. pe care îl solicitau responsabilii de pe şantierele de construcţii şi din uzine. al Moldovei din 26. dar şi minori. spre deosebire de celelalte.

cărora li se reproşa că „nu au acordat o importanţă politică acestei măsuri deosebit de însemnate. în perioada dintre 9. starea de lucruri în acţiunile de recrutare şi pentru a evita.al P. pe viitor. determinarea secretarilor comitetelor judeţene şi raionale ale P.(b)M din 29 noiembrie îi viza şi pe împuterniciţii comisariatelor poporului. s-au eschivat de la coordonarea acestei acţiuni.C şi al C. în iunie 1940." În felul acesta. minorilor şi altor persoane inapte pentru munca fizică. drept urmare a unei atare atitudini iresponsabile din partea liderilor locali de partid. bolnavilor.C. eschivarea de la munca de coordonare a respectivei campanii şi lipsa unei verificări a activităţii împuterniciţilor comisariatelor unionale care.să se ocupe de recrutarea zecilor de mii de români basarabeni. din Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă. Pentru a redresa.C. care s-au infiltrat în echipele de recrutare. trimişi în R. vina principală pentru eşecurile înregistrate în campania de racolare a basarabenilor inocenţi şi naivi cădea asupra „elementelor străine şi duşmănoase"." În acelaşi document se recunoştea că evadarea din infernul siberian a celor peste cinci mii de basarabeni era „ o consecinţă a faptului că şefii de şantiere şi mine nu erau pregătiţi pentru primirea muncitorilor ce soseau din fosta Basarabie şi nu le-au creat acestora condiţii de muncă. cât de cât. care au avut neatenţia de a încredinţa sarcina de recrutare „unor persoane neverificate şi care nu inspirau încredere". Biroul C.Bondarciuk. comisarul poporului pentru Controlul de stat.C. nu au verificat activitatea împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă" şi.1940 a 5. În textul hotărârii se menţiona că „o atare metodă păguboasă de selectare a cadrelor a avut drept consecinţă revenirea. adevărul despre condiţiile infernale în care erau obligaţi să muncească persoanele recrutate în perioada precedentă. la întreprinderile şi în minele din Siberia şi regiunea Ural. în regim de urgenţă. din perioada 26 august-sfârşitul lui noiembrie s-a soldat cu un eşec lamentabil. Liderilor locali de partid li se reproşa doar o subapreciere a importanţei acestei sarcini.C. au fost nevoiţi să constate că întreaga operaţiune de recrutare a românilor basarabeni. Revenirea acestor norocoşi acasă. Printre acestea figura. în Moldova. au fost însărcinaţi „să verifice activitatea împuterniciţilor comisariatelor poporului şi a organizatorilor muncii de racolare a forţei de muncă în raioane şi sate pentru ca persoanele care s-au făcut vinovate de o atitudine iresponsabilă şi criminală faţă de misiunea încredinţată să fie 15 .C.(b)M.X şi 28. A. De asemenea. al P.20 Hotărârea Biroului C.110 persoane din rândul celor trimişi pe şantiere şi în mine." În felul acesta. preşedinţilor comitetelor executive judeţene şi raionale de a elimina. a însemnat că întreaga populaţie din acest teritoriu a aflat. „în echipele împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă ale unor comisariate ale poporului au pătruns elemente străine şi duşmănoase.C. S. noi evadări ale persoanelor aduse pe şantierele.liderii comunişti. Eschivarea de la recrutările ulterioare a evoluat într-un alt gen de rezistenţă a românilor basarabeni faţă de politicile promovate de autorităţile sovietice de ocupaţie: refuzul de a fi recrutat sau fuga în masă din regiunile unde au fost duşi a celora care nu reuşiseră să evite aceste mobilizări.M.XI.S.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni comitetelor judeţene şi raionale ale P. din lipsa unei vigilenţe „de clasă" au admis în echipele de recrutare „elementele străine" şi chiar „duşmănoase". în scurt timp.C. în mod premeditat toată această campanie.P.(b)M.Butko şi procurorul republicii. toate lacunele „în munca de recrutare a forţei de muncă pentru industrie şi garantarea executării întocmai a deciziilor C."21.S. în Basarabia." Aceleaşi responsabilităţi le erau atribuite comitetelor executive raionale şi împuterniciţilor comisariatelor poporului. permiţând recrutarea pentru muncile de pe şantierele de construcţii şi în mine „a bătrânilor. desantaţi la Chişinău.(b) din Moldova a întreprins o serie de măsuri. compromiţând.

S. dar presa periodică relata.S.care uitaseră „de poruncile C. că trăsătura esenţială a fiecărui bolşevic este abilitatea de a recunoaşte inamicul.(b.R. Comisariatul poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile necesare pentru crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a muncitorilor sosiţi din fosta Basarabie. în felul acesta.Stalin. „într-un mediu capitalist". între altele: „ În pofida multiplelor indicaţii ale Comitetului Central al PC (b) din Moldova privind necesitatea selectării pentru funcţiile de conducere în organizaţiile sovietice. rebotezată. Documentele de arhivă. i se sugera „să asigure. de colectare şi ale altor organizaţii".) din toată Uniunea şi ale tovarăşului Stalin" despre faptul că se aflau în RSSM.C. în R. în zilele de 2-4 ianuarie 1941. al P.. pentru a diminua sau chiar a exclude evadarea acestora. în RSS Moldovenească. prin intermediul subdiviziunilor sale judeţene şiraionale. slujitori ai cultelor religioase. succesul autorităţilor sovietice de ocupaţie în desfăşurarea viitoarelor campanii de recrutare a românilor basarabeni.C. o verificare medicală minuţioasă a persoanelor recrutate pentru munci în industrie. de comerţ. au mai fost efectuate şi alte recrutări de persoane din spaţiul rural pentru regiunile răsăritene ale U. comercianţi. toată vina pentru o atare stare a lucrurilor era incriminată „unor conducători ai organizaţiilor de partid. până în prezent continuă să se afle persoane care nu inspiră încredere din punct de vedere politic: foşti mari negustori. Consfătuirea activului de partid lansa un ultim îndemn către comuniştii aduşi în Basarabia. periclitând. membri ai gărzilor albe şi alţii."În acelaşi document.C. şi.M. adoptate în cadrul consfătuirii activului de partid republican se menţiona.S. Comisariatului poporului pentru ocrotirea sănătăţii din R. în orice situaţie. n-au fost depistate.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 trase la răspundere. în funcţiile de conducere ale acestor organizaţii." Este evident că aceasta însemna înăsprirea măsurilor de supraveghere a persoanelor recrutate. cărora li s-ar fi „atrofiat sentimentul de vigilenţă bolşevică".C. la 28 iunie 1940 şi despre sarcinile organizatiilor de partid şi sovietice pentru anul 1941. neadmiţând trimiterea unor persoane inapte pentru munca fizică"Autorităţile comuniste de la Chişinău au formulat. din această cauză „vigilenţa este necesară în orice sector. cu ceva timp în urmă. al P. deocamdată.M. Imediat după Anul Nou. Comisariatul poporului pentru construcţii.S.(b) din toată Uniunea în care acesta „să oblige Comisariatul poporului pentru industria cărbunelui. sovietice. în iulie 1941. Comisariatul poporului pentru industria petrolului.S. o solicitare către C." Pentru garantarea unei operativităţi în activitatea de recrutare a forţei de muncă în judeţe şi raioane şi a „sporirii responsabilităţii împuterniciţilor" se recomanda comisariatelor populare unionale reducerea „personalului excesiv al subdiviziunilor împuterniciţilor".S. răspândirea informaţiei veridice despre ororile prin care le-a fost dat să treacă. . la Chişinău. pentru a împiedica. a fost convocată consfătuirea activului de partid republican al PC(b) din Moldova. pe final.22 În perioada ce a urmat până la eliberarea Basarabiei.să contribuie plenar „la consolidarea vigilenţei 16 . indiferent de cât de bine el nu s-ar deghiza". de colectare. În textul rezoluţiei. comerciale. care urma să dezbată pe marginea politicilor promovate de către autorităţile sovietice de ocupaţie în teritoriile anexate. după amputările teritoriale. AUTORITĂŢILE SOVIETICE DE OCUPAŢIE DESPRE „ÎNTEŢIREA LUPTEI DE CLASĂ" ŞI „NECESITATEA IMPERIOASĂ A ELIMINĂRII ELEMENTELOR DUŞMĂNOASE DIN NOILE STRUCTURI ALE PUTERII Debutul noului an 1941 nu prevestea nimic bun pentru populaţia fostei Basarabii. în primăvara anului 1941 despre noi mobilizări. cel puţin. economice şi în alte structuri a unor persoane verificate şi devotate cauzei lui Lenin .

colhozurile nu sunt o treabă bună. în viziunea lui Borodin. Fac acest lucru.. conform rezoluţiei adoptate de această reuniune importantă de partid.. care avea să culmineze cu deportările din vara anului 1941.gospodăria este delăsată şi înapoiată. în anul 1941". iar mai apoi vom uita de ele şi în aceste colhozuri se vor infiltra duşmanii şi orice lepădături. Aceşti duşmani. însemna condamnarea multora dintre aceştia la moarte sigură de dragul unor interese străine. primul secretar al CC al PC(b) din Moldova în cadrul acestei consfătuiri se menţiona că multitudinea de sarcini care stăteau „în faţa organizaţiilor sovietice şi de partid. 17 . Şi pentru a fi mai convingător. care au mai rămas aici de la Români. În felul acesta. Borodin.că bine ziceau Românii. chiar şi până la acest moment nu li se ridică mână bolşevică ca să îi alunge de acolo. trimis de Moscova în teritoriile româneşti dintre Prut şi Nistru transpare.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni bolşevice. în mod cert. pe care noi urmează să-l creăm". că unor tovarăşi.ce este colhozul şi ce este sovhozul nostru". şi într-adevăr aşa şi este. ca mai apoi să se spună. care. acesta a debutat cu o analiză dezolantă a stării lucrurilor în această sferă:"Îţi este groază să priveşti . Borodin avea grijă să avertizeze asupra pericolelor care veneau dinspre „duşmanul ded clasă" din spaţiul rural: „Dacă vom crea colhozuri. dar foarte încet. În document se menţiona. lupta de nimicire a „duşmanului de clasă" intra într-o nouă fază. infiltraţi în colhozuri. prezente în teritoriile eliberate şi care încearcă să se strecoare şi se vor strecura în organizaţii şi la întreprinderi". aceştia vor desfăşura acolo o astfel de activitate. O direcţie importantă a activităţii structurilor de partid şi sovietice. Aceasta însemna amplificarea luptei necruţătoare cu „elementele duşmănoase" şi eradicarea.23 Mobilizarea câtorva contingente de vârstă de români basarabeni de către autorităţile sovietice de ocupaţie. îşi vor desfăşura activitatea lor de subminare a sistemului colhoznic. pe parcursul a 20 de ani de gospodărire. Din discursul primului comunist. care încearcă să submineze desfăşurarea cu succes a activităţilor noastre planificate". De altfel. pentru ca acolo toate lucrările să fie desfăşurate în timp util. era şi cea a „luptei necruţătoare cu rămăşiţele elementelor de clasă ostile şi cu reprezentanţii diferitelor partide burgheze naţionaliste". ca aceste gospodării să se dezvolte în ochii acestui ţăran basarabean eliberat şi pentru ca el să înţeleagă aşa cum este în realitate . Şi trebuie de menţionat.ca urmare a eliberării Basarabiei de ocupanţii români şi a formării Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti" puteau fi realizate. Primul secretar jalona sarcinile prioritare pentru anul 1941 în domeniul agriculturii. duşmanul îşi desfăşoară amplele sale acţiuni". au exploatat pământul până la refuz". necesitatea asigurării unui „control sistematic şi acordarea de asistenţă necesară comisariatelor militare în desfăşurarea evidenţei militare şi pregătirea pentru o nouă recrutare. Accentul principal urma să fie pus pe sovhozuri. în spaţiul rural al acestei provincii româneşti: „Noi trebuie să ducem o luptă nemiloasă şi să dezrădăcinăm toţi aceste canalii. inclusiv şi prin recurgerea „la intransigenţă bolşevică faţă de elementele de clasă ostile. care era unul de maximă importanţă pentru regimul comunist. La o astfel de stare a agriculturii a contribuit dominarea hrăpăreaţă a boierilor români. în lunile care urmau. care vor încerca să se strecoare acolo. în aceeaşi rezoluţie se formula şi o altă sarcină. În raportul prezentat de P. să pună capăt acestor canalii care au ajuns acolo. conduita pe care urmau s-o onoreze autorităţile sovietice de ocupaţie. cărora trebuia „să li se acorde o atenţie deosebită. îndeplinirea căreia va marca destinele a câtorva zeci de mii de tineri basarabeni. la demascarea hotărâtoare a elementelor antisovietice. în ajunul declanşării războiului sovieto-german. între altele. mai târziu voi aduce şi anumite fapte. stârpirea acestora de oriunde vor fi identificate. şi duşmanul începe să îşi arate colţii. .

menţiona acesta. bisericeşti şi ale mănăstirilor. a tăinuirii de Puterea Sovietică a pământului şi a pâinii. referindu-se la realizarea planului privind rechiziţiile obligatorii. Şi. „în procesul desfăşurării acestei activităţi. a menţionat că această structură s-a confruntat cu „anumite greutăţi" în realizarea acestui plan din cauza că „unele gospodării de chiaburi au sabotat predarea pâinii". Smâciok. împuternicitul Comisariatului Poporului pentru colectări în raionul Teleneşti. noi ne-am descotorosit de aceşti speculanţi. în viziunea sa. era „greu să vorbeşti" despre „nivelul de pregătire a învăţătorilor în vederea educării copiilor noştri în spirit comunist". soţiile jandarmilor. în viziunea lui. precum ZAGOTSKOT şi toate structurile sale. care lucrau acolo nu în favoarea noastră". totodată. În felul acesta. am luat pâinea de la chiaburi şi aceştia au fost nevoiţi să se conformeze". practic. atunci. că i s-a permis activitatea didactică şi elementului clerical. (care-n. care deja acum stă în faţa noastră". la cei circa „30-40% dintre aceştia. educarea copiilor ar trebui să fie în mâini de nădejde. în sfârşit. jandarmii.al PC(b)M. se aplică măsurile corespunzătoare". pentru noi nu este un secret. În anul viitor va trebui să eliminăm din şcolile noastre elementele de clasă ostile. şi în primul rând. în primul rând. care s-au opus cu vehemenţă acestui proces". ca urmare a implementării prevederilor hotărârii C. pe care noi încă le mai suportăm". erau „legile sovietice" şi în cazul când „una sau altă gospodărie nu îndeplineşte planul de rechiziţie obligatorie. pe un ton triumfalist. transfuge" şi. nu din cauza circumstanţelor create.chiaburul încerca să ascundă pâinea. secretarul comitetului raional Călăraşi al PC(b)M relata de la tribună. întrucât. Dar. În timp ce „majoritatea gospodăriilor ţărăneşti.C. se aciuase „duşmanul de clasă" era reţeaua de învăţământ. în timp util şi chiar înainte de termen au realizat planul de rechiziţii obligatorii". astfel de persoane nu ne educă 18 . şi. Precizările sale se refereau. Referindu-se la aserţiunea lui Borodin că în raioane erau puţini învăţători. era considerată de Borodin „o provocare serioasă. întrucât. În şcoli. bolşevice". în decurs de o „o lună-o lună şi jumătate. în opinia lui Smâciok. de importanţă majoră.) nu inspiră încredere.". comercianţi. Un alt domeniu unde. toţi aceştia erau „viciaţi". unde. în care „s-au infiltrat diferite elemente de clasă ostile. . despre campania „împărţirii pământurilor moşiereşti. în viziunea acestuia. Pavlov relata în continuare că s-au văzut nevoiţi să aplice „sancţiuni gospodăriilor de chiaburi". unde ". sarcina organizaţiei noastre de partid constă în instaurarea unei ordini bolşevice în toate unităţile noastreeconomice. în raport cu aceasta. neam confruntat cu sabotajul din partea chiaburilor. noi.. persoanelor care n-artrebui să activeze în şcoli. mai sunt elemente de clasă ostile în structura noastră comercială şi sarcina noastră. menţiona acesta. precum şi cele ale chiaburilor" şi problemele ce surveniseră. dar în pofida sabotajului. unde.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 Constituirea unor „colhozuri bune. „au fost elemente de clasă ostile. în viziunea lui Pavlov. să nu se strecoare nici un duşman. dar şi în sistemul cooperatist". dar.. desigur. pătrunsese „duşmanul de clasă" era reţeaua comercială. raporta acesta. Smâciok a căutat să demonstreze această afirmaţie a şefului său în baza exemplelor referitoare la raionul Călăraşi.24 Pavlov. ci din cauza lipsei unui număr suficient de cadre sovietice. Alte „trei gospodării chiabureşti au fost sancţionate penal"25. nu erau în stare să onoreze „calitatea predării". cei 152 de învăţători. „nouă gospodării ale chiaburilor au fost chemate în judecată şi a fost efectuată confiscarea fără drept de apel". pentru ca nici o canalie să nu aibă posibilitate să submineze activitatea colhozurilor noastre". Primul secretar s-a referit şi la sfera învăţământului. cu o satisfacţie imensă. n-am putea spune că am asigurat curăţirea completă a reţelei comerciale. Antidotul pentru atare „elemente". unde. mai întâi de toate.a. „va trebui să efectueze o muncă imensă în vederea pregătirii cadrelor. soţiile membrilor gărzilor albe. un al treilea domeniu.

a fost trădat poporul basarabean .clasa muncitoare şi ţărănimea şi pământul sacru". exceptând barbara bătăie de joc faţă de clasa muncitoare şi ţărănime. Ca nişte lipitori. boierii români nu au făcut nimic nou nici în Chişinău.. comisarul poporului pentru industria locală. pentru a ne elibera. Sunt mai ales compromise în mod considerabil cooperativele de producţie. a domnit în perioada anilor 1917-1918 pe teritoriul Basarabiei. involuntar. înţelegând că săvârşeşc o crimă. care nimic nou aici nu au creat. dar au scos doar ultima sevă din clasa muncitoare şi ţărănime. Această necumpătare a avut drept consecinţă o mulţime de îmbolnăviri în rândul soldaţilor şi comandanţilor. dânsul a invocat „cazurile înregistrate în raionul nostru: mai întâi de toate. comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii din RSSM. importate de Moscova în Basarabia. adică această cooperativă de producţie era creditată de un fost comerciant. conducătorii noştri le-au permis să se ascundă mai multor elemente de clasă ostile. era „eliminarea"unora dintre ele şi „organizaţiile de partid sunt obligate să se ocupe de această chestiune". în cadrul acestei consfătuiri.26 Popovici. cu bandele bolşevizate în stânga Nistrului. Martânov. în calitate de director a fost lăsat fostul stăpân. Smâciok s-a mai referit la câteva cazuri de maltratare a copiilor. se aruncau aproape că asupra tuturor femeilor. când discuţi cu ei. „După naţionalizarea a patru fabrici de tricotaje. de elementele duşmănoase nouă. Şi. În Moldcoopinsoviet.. în discursul său. şeful secţiei industrie a CC al PC(b) din Moldova. datorită muncii dificile. în calitate de maiştri au fost lăsaţi foştii lor proprietari. concluzionând. s-a manifestat aşa de parcă ar fi fost înfometat în plan sexual. 19 . În viziunea sa. nici în Bălţi. nimic nou nu au făcut .-concluziona basarabeanul convertit la cauza proletariatului mondial. invocând detalii şocante despre comportamentul „eliberatorilor". care fugise. În sprijinul afirmaţiilor sale.. originar din Basarabia. în anul 1918. de aceasta. după ce au intrat în Basarabia: „Trebuie să vă spun că poporul nostru sovietic. menţionând că:"în perioada vieţii şi muncii scofâlcite la boierii români. care oferea credite acestei cooperative. n-am avut nimic. l-a contestat cu argumente irefutabile pe antevorbitorul său.ea şi este a noastră sovietică şi noi suntem chemaţi să făurim aici cauza măreaţă socialistă . ajuns în Basarabia.27 Babanov. că era necesar să fie inaugurate „cursuri de scurtă durată. numai „datorită politicii înţelepte.datorită politicii înţelepte a partidului nostru. acesta din urmă „ca un mercenar." În calitate de director a cooperativei de producţie a activat şi fostul proprietar al atelierului de croitorie. s-au făcut vinovaţi militarii. desfăşurate timp de 22 de ani. boierii români au supt ultimele puteri din clasa muncitoare şi ţărănime în perioada de 22 de ani". care au luptat cu o voinţă nestrămutată pentru puterea sovietică şi întotdeauna au crezut că Basarabia va fi a noastră. sub masca de invalizi. învăţătorii răspândesc caiete cu imaginea regelui şi atunci. decât toţi bolşevicii prezenţi la această reuniune. Cu excepţia unei bucăţi de asfalt. în 1940. în special.cauza partidului lui Lenin şi Stalin". n-a uitat să amintească şi de faptul „trădării excepţionale a Internaţionalei a II-a şi a „Sfatului Ţării". cât de curând. . în intervenţia sa. care nu inspiră încredere şi cărora nu le putem încredinţa educarea copiilor noştri în spirit comunist". căuta să fie mai bolşevic. Unicul basarabean din primul eşalon al nomenclaturii comuniste. sovietică.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni copiii în mod cuvenit". nici în Orhei. dar asidue a bolşevicilor. acum. a invocat mai multe exemple de „infiltrări a duşmanului de clasă" în structurrile sovietice. închid caietul". în final. La fabrica de ambalaj din lemn din oraşul Chişinău."28 M. soluţia pentru „situaţia complicată". nici în Cahul.

Smorigo. secretarul C.d" În continuare acest vorbitor a căutat să exemplifice spusele sale. membri ai gărzilor albe. invocând câteva exemple: „O astfel de organizaţie ca Reţeaua de comercializare a fructelor şi legumelor (Torgplodoovosch) are un organ de conducere de 18 persoane. în regim de urgenţă. nesemnificativ. De o impurificare sporită suferea şi Trustul deAlcool (Spirtotrest). Oficiul de colectare a vitelor din RSSM (Moldzagotscot) are un aparat din 36 de persoane. or. În viziunea acestuia. ofiţeri şi gardişti albi . economice. relata că în urma unei verificări a modului de angajare în 60 de organizaţii republicane.„foşti ofiţeri.5 persoane.a. după părerea lui Martânov. Împuternicitul Comitetului pentru Aprovizionare (Upolkomzag) are în subordinea sa 32 de persoane. în intervenţia sa. Acest vorbitor s-a referit şi la delicata chestiune a prezenţei infime a reprezentanţilor populaţiei majoritare în organele de ocupaţie: „Pe de altă parte. samsari . Pe final.4 persoane. proprietari de întreprinderi".DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 Şi mai mult era viciată. „Mai avem şi acum în multe întreprinderi. de dereticători. N. mai ales în cooperativele de producţie. proprietari de mari ateliere. menţiona acesta. au fost identificate 114 persoane „socialmente străine şi. Direcţia cinematofrafie. prezentă şi în celelalteluări de cuvânt: „Consider că sarcina noastră este de a curăţa cât mai repede structurileadministrative. elemente de clasă ostile"29.4 persoane. anume o atare luptă lipseşte". cooperatiste şi sovietice de persoane socialmente duşmănoase şi în locullor să fie numite persoane cinstite. repet. iar uneori în structurile noastre sovietice se infiltrează elemente evident duşmănoase şi antisovietice". aparatele sunt poluate cu persoane care nu merită încredere politică. are un aparat alcătuit din 31 de persoane."30 20 . În cele 60 de organizaţii. devotatecauzei partidului şi puterii sovietice. desigur. din funcţiile deţinute în structurile sovietice şi economice". administraţia Chişinăului. de a promova mai consecvent cadrele naţionalemoldoveneşti. printre care nu este nici un moldovean. responsabile şi . devotate nouă. şi Direcţia Vinurilor (Glavvino). procentul moldovenilor. ale Sovietului pentru Industrie a Moldovei (Moldpromsovet) menţiona seşul secţiei industrie. curieri ş. Evident că o „atare situaţie nu le permitea conducătorilor să desfăşoare activităţile întreprinderilor în toată forţa". „elemente de clasă ostile". secretarul comunist a formulat aceeaşi concluzie. printre care nici un moldovean. Ca urmare a unei atare „atitudini nebolşevice faţă de recrutarea angajaţilor. cooperatiste de persoane socialmente străine şi duşmănoase.C. În calitate de administratori ai caselor acolo activau: foşti proprietari de magazine . în structurile noastre de conducere este nesemnificativ. dintre care doar un moldovean. s-a dovedit că în unele dintre acestea „lipsea controlul necesar şi examinarea persoanelor la angajarea la serviciu". al PC(b)M. care urmează a fi eliberate.m. în mod incontestabil. în urma controalelor efectuate. printre care nici un moldovean". iar în unele organizaţii republicane moldovenii se află în posturi secundare.3 persoane şi alţii care nu insuflau încredere politică . „era necesară o luptă corespunzătoare pentru curăţarea organizaţiilor sovietice. Doar în Oficiul orăşenesc al Băncii de Stat fuseseră identificate 10 persoane.

soldate cu mai multe victime omeneşti. amputată. jandarmi şi poliţişti. care părăseau în mod organizat acest teritoriu românesc. Despuierile de bunuri vor continua şi în lunile următoare. peste un an. circa 3000 de întreprinderi şi ateliere. în decurs de un an. hotelurile. Aşa-numita naţionalizare a vizat alte câteva sute de întreprinderi industriale. dar şi spitalele. subnutriţiei. cu puţine excepţii. din care au făcut parte sume importante de valută românească.000 de etnici români din spaţiul rural. etc.000 de basarabeni şi bucovineni care au alcătuit primul mare val al deportărilor din teritoriile româneşti de la est de Prut din 13-16 iunie 1941. au devenit ţinta unor numeroase acte de agresiune. au fost. n-au mai putut să le recupereze. ce vor fi acordate celora "fără de pământ sau cu puţin pământ". pulverizate de către autorităţile sovietice de ocupaţie. galeriile de artă. la revenire. Din capturile de război mai făceau parte mijloace de transport şi de comunicaţie. formate din reprezentanţi ai aceloraşi grupuri minoritare. mari imobile. adică celora care nu prea erau obişnuiţi să muncească. fluvial şi a mijloacelor decomunicaţie din Basarabia" avea menirea să "legitimeze" înregul jaf la care s-au dedat sovieticii din primele clipe ale invaziei armatei roşii. ca urmare a muncilor epuizante. Drama acestei părţi de ţară românească începuse chiar din primele ore ale invaziei sovietice. ale transportului feroviar. un prim episod al cărora l-am prezentat deja în materialul precedent. dar şi din 21 . Zeci de mii de familii care au decis să se salveze din faţa puhoiului roşu şi-au pierdut o parte considerabilă a bunurilor mobile şi imobile. Ultimul episod al jafurilor la care s-au dedat sovieticii l-a constituit deposedarea abuzivă de bunuri mobile şi imobile a celor peste 32. farmaciile. au organizat ambuscade. întreprinderilor industriale şi comerciale. dislocate în Basarabia. inclusiv şi capturile de război. Prima ţintă a agresiunii bolşevice au fost ofiţeri şi ostaşi ai unităţilor militare române. la 2 august 1940. epidemiilor frecvente. Prima ocupaţie sovietică a Basarabiei (28 iunie 1941-16 iulie 1941) a avut consecinţe dramatice pentru populaţia acestei provincii româneşti. din simplul motiv că. ca de altfel şi pentru cea din nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa. muzeele. unităţi comerciale.5 miliarde de lei. Decretul din 15 august 1940. condiţiilor inumane de cazare. Aceştia. preferau trândăvia. vestimentaţiei inadecvate pentru regiunile siberiene. "Cu privire la naţionalizarea băncilor. Câtorva mii de familii de ţărani le vor fi confiscate o parte din terenurile arabile. au fost dublate de un tratament similar din partea unor grupuri de persoane. inclusiv. emis de Prezidiul Sovietului Suprem al URSS. deschizând focul şi făcând numeroase victime printre cei care părăseau Basarabia. dar care. în sumă de peste 2. Deportările a peste 32. contrar angajamentelor asumate de către guvernul sovietic de a permite autorităţilor române să efectueze o evacuare fără incidente. teatrele. în mare parte.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni EXECUTĂRI ÎN MASĂ ÎN TERITORIILE ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT ÎN PERIOADA 1940-1941. Bande înarmate. Din arsenalul politicilor represive au mai făcut parte mobilizările la munci forţate a circa 100. în aceste teritorii eliberate de către armata română. la care au fost supuşi cei care părăseau Basarabia. care.000 de oameni din fosta Basarabie. o bună parte din cei mobilizaţi s-au prăpădit. urmau să alcătuiască baza socială a regimului comunist în spaţiul rural. alcătuite din rândul populaţiilor minoritare ale provinciei. Maltratările şi umilinţa din partea militarilor sovietici. fără careva despăgubiri. în viziunea autorităţilor sovietice de ocupaţie. dar şi alte bunuri ale ministerelor şi altor instituţii ale statului roman. antisanităriei. în valoare de peste o jumătate de miliard de lei. care.

foşti membri ai Partidului Comunist Român. nici o obligaţiune formală. care.în total 53 de oameni sau peste 40 de procente din numărul total al celora 22 . devenind cetăţeni ai statului român. ulterior înregimentaţi în calitate de voluntari în armatele „contrarevoluţionare" ale lui Denikin şi Vranghel. întrucât majoritatea lor covârşitoare erau cetăţeni români. pe care tribunalele militare sovietice le-au condamnat la moarte şi ulterior acestea au şi fost executate. au fost făcute publice mărturii despre executări în masă operate de sovietici în regiunea actualei străzi Grenoble din municipiul Chişinău. Asasinările în masă pe care le-au instrumentat călăii lui Stalin în teritoriile anexate. cu care acestea n-aveau nici o treabă. precum şi ziua. în majoritate muncitori. faţă de care ei n-au avut. s-au refugiat în Basarabia (România). acestora li se mai incriminau şi activităţi de spionaj în favoarea statului român. Cu siguranţă.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au avut drept consecinţă moartea a mii de personae din rândul acestor proscrişi. după cum bine se cunoaşte. luna şi anul execuţiei lor. avocaţi autentici. de regulă. în iulie 1941. foşti ofiţeri din armata ţaristă. În cele ce urmează. pe care am descoperit-o într-un dosar incomplet în arhiva fostului KGB al RSSM. cărora li se incrimina divulgarea numelor ilegaliştilor comunişti. şi-au găsit refugiul în România. propunem spre atenţia cititorilor o primă listă a unui grup de persoane executate de către sovietici. pe durata acestui an de ocupaţie sovietică. care. ci au fost trimise la moarte de slugile regimului comunist. După disoluţia imperiului sovietic. a muncitorilor „cu spirit revoluţionar". Au mai fost publicate mărturii despre incendierea închisorii din or. Orhei. patronimicul ( ortografiate în limba rusă. mai ales printe bărbaţi. dar transcrise cu caractere latine). Cele mai multe persoane au fost împuşcate în zilele de 29 noiembrie 1940 şi 27 iunie 1941. unii dintre aceştia fiind învinuiţi. pe lângă „trădare de patrie" şi de colaborare cu serviciile secrete române. O altă categorie de condamnaţi la pedeapsa capitală din această listă de 135 de persoane o alcătuiau foştii ostaşi ai armatei roşii care au dezertat din rândurile acesteia şi şi-au găsit refugiul în România. unii. O categorie specială a acestor persoane proscrise o constituiau mai mulţi oameni simpli. de către trupele sovietice în retragere. au fost descoperite gropile comune ale victimelor NKVD-ului din preajma fostului sediu al Consulatului italian. de fapt. şansa de supravieţuire era minimă. Este vorba despre o listă de 135 de persoane din RSSM. După eliberarea Basarabiei. ar mai fi necesar să precizăm că toate aceste persoane condamnate la moarte nau avut parte de un proces judiciar echitabil. În final. În afară de violarea frontierei sovieto-române. Un alt grup de condamnaţi la moarte o constituiau foştii supuşi ai Imperiului rus. care executau întocmai toate indicaţiile parvenite de sus. Acestora li se incriminau acţiuni de „trădare" a statului sovietic. constituie un episod aproape neelucidat în istoriografie. şi participarea la lupta „împotriva poporului sovietic". în iulie 1941. Printre cele 135 de persoane condamnate şi executate de către autorităţile sovietice de ocupaţie figurează câteva categorii de persoane care s-au făcut"culpabile" de violarea legilor sovietice. care. Oseminte ale victimelor nkvd-iste au fost descoperite în beciuriledin preajma Teatrului "Buciumul". investigaţiile ulterioare ne vor permite să elucidăm şi acest gen de crime comise de regimul sovietic de ocupaţie în teritoriile româneşti de la est de Prut. cu juraţi. Acest document conţine numele. pentru a se salva de eventuale represiuni sau de foametea din anii 1932-1933. au fost trimişi în lagăre de concentrare. O altă categorie o alcătuiau persoanele originare din stânga Nistrului. în diferite perioade. după înfrângerea acestora. unde. prenumele. cu tot cu deţinuţi.

Mordoveţ. operaţiunea să fie efectuată de o asemenea manieră. funcţionari de rang înalt. care obliga şefii direcţiilor judeţene şi secţiilor raionale ale acestei structuri să efectueze o evidenţă strictă a «elementelor antisovietice» din judeţe şi raioane. armatei. gardiştilor albi. În realizarea operaţiunii urmau a fi antrenaţi toţi colaboratorii structurilor locale ale NKVD-ului. Conform aceluiaşi document. inclusiv prostituatele (care. precum şi a membrilor familiilor lor". surorile. trupele de interne unităţile de grăniceri — de la comandant până la soldaţi de rând.31 Un alt document din acelaşi dosar preciza noţiunea de «membri ai familiei». la 11. când de pe teritoriul fostei republici sovietice moldoveneşti au fost deportate 13. fraţii. conform directivei. Şeful grupului operativ urma să fie numit un angajat experimentat al NKVD- 23 . El a ordonat elaborarea.01. securităţii statului. atunci când locuiau împreună şi se aflau sub tutela celui care urma a fi deportat. după mai bine de două luni de la emiterea acelei directive. adică exact la un an de la incorporarea prin forţa armelor a acestui teritoriu în imperiul sovietic. funcţionarilor fostului aparat de stat. Pregătirile pentru desfăşurarea operaţiunii au demarat. cu mult înaintea acesteia şi anume. vicecomisarul NKVD din RSSM. ocupată de câtre acestea. Din rândul acestora urmau a fi constituite grupuri operative a câte 3 persoane. gardiştilor albi. foştilor gardieni şi jandarmi. copiii. aşa cum demonstrează documentele de arhivă. constata că mai multe direcţii judeţene ale NKVD-ului încă nu efectuase evidenţa celor care urmau să fie deportaţi. ca să nu fie admise nici un fel de manifestări de protest. Este important să precizăm că ultimul acord al acestei drame se producea cu câteva zile înainte de retragerea autorităţilor sovietice şi a armatei roşii din Basarabia. iar în cea de 27 iunie 1941-27 de persoane. făceau parte foştii moşieri. până la 25. Documentul-instrucţiune recomanda ca. ţariste şi albgardiste. foştilor mari moşieri şi marilor proprietari de întreprinderi. 29032. I. proprietari de întreprinderi. nu numai din partea celor ce urmau a fi deportaţi. pentru pregătirea şi efectuarea operaţiunii se constituiau Centre operative judeţene şi raionale. «nu practicau munci în beneficiul societăţii»). La 18.1940. părinţii. agenţi ai siguranţei. În ziua de 29 noiembrie 1940 au fost executate 26 de persoane. asupra cărora există materiale compromiţătoare.875 de persoane. abilitate cu elaborarea unor planuri concrete ale operaţiunii de deportare din fiecare raion şi judeţ. după reanexarea Basarabiei. membrilor organizaţiilor burgheze. când NKVD-ul din RSSM a emis directiva nr. "strict secret". mari comercianţi. dar şi din partea unei anumite părţi a populaţiei «cu spirit duşmănos faţă de Puterea sovietică». naţionaliste. iar alte 4.01. foşti angajaţi ai poliţiei şi jandarmeriei. Aceştia erau soţia.517 au fost arestate şi condamnate la detenţie în închisori şi lagăre de concentrare.1941. a dosarelor tuturor celor care cădeau sub incidenţa prevederilor respectivei directive. sau „altfel de excese". constituie una din cele mai mari crime comise de regimul sovietic de ocupaţie în perioada 28 iunie 1940-22iunie1941. la 28 iunie 1940.11.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni incluşi în această listă. îl constituie "Instrucţiunile privind modul efectuării operaţiunii de deportare a membrilor activi ai organizaţiilor contrarevoluţionare. a membrilor de rând asupra cărora existau probe compromiţătoare. DEPORTĂRILE DIN 13-16 IUNIE 1941 Deportările de populaţie din zilele de 13-16 iunie 1941. în regim de urgenţă. Din acea categorie. Un alt document.1941. care au deţinut funcţii de conducere. foştilor ofiţeri ai armatelor române.

persoana de încredere era obligată să vândă averea imobilă. o ladă pentru împachetarea tuturor acestor lucruri.32 În momentul intrării grupului operativ în casele respective. bani. pentru a se decide soarta acestor suspecţi de către superiorul responsabil pentru îmbarcare. pe care trebuiau să-l întreprindă grupurile operative. Documentul-instrucţiune prevedea ca averea imobilă şi inventarul agricol al deportaţilor să fie confiscate şi transmise organelor locale ale puterii. era clarificarea prezenţei membrilor acestora la faţa locului sau a locului unde se aflau. „Instrucţiunile" în cauză atrăgeau atenţia asupra unei posibile prezenţe în casele familiilor deportate a persoanelor ce erau în cătare. instrumente de uz casnic. Membrii grupurilor operative erau obligaţi ca arma din dotare să fie încărcată. obiecte de preţ (inele ceasuri. încălţăminte. lenjerie de pat. Fiecare familie. urma să fie creat ă o rezervă de efectiv. Toate persoanele străine interceptate în momentul operaţiunii în casele familiilor ce urmau a fi deportate. urmând să demareze înainte de răsăritul soarelui. grupul operativ era obligat să determine cu exactitate adresa şi amplasarea casei. care nu puteau depăşi greutatea de 100 kg. În cazul în care. avea dreptul să ia cu sine lucruri personale. persoanele străine interceptate în casele persoanelor supuse deportărilor. urmând ca banii să fie remişi secţiilor teritoriale ale NKVD. Primul lucru. pe lângă fiecare centru operativ. pentru a fi transmişi. Operaţiunea de deportare trebuia să se efectueze în aceeaşi zi.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 ului. Rezultatele percheziţiilor urmau a fi reflectate în procesele verbale ce trebuiau întocmite în câteva exemplare. Cealaltă parte a averii. pentru a exclude „un zgomot inutil". încercând să fugă sau în caz de atac împotriva grupului operativ . În afară de grupele operative. în Siberia: haine personale. pentru a fi vândute. produse alimentare care puteau satisface necesităţile vitale ale familiei deportate pentru o lună. membrilor organizaţiei locale de partid sau a reprezentanţilor administraţiei sovietice locale. în sume nelimitate. acestea urmau a fi reţinute şi transportate la locul unde avea loc îmbarcarea în vagoane a deportaţilor. până la finalizarea respectivei operaţiuni. Membrii familiilor deportate aveau dreptul să ia cu dânşii. grupul operativ trebuia săprocedeze la efectuarea percheziţiei pentru identificarea armelor. în toate judeţele şi raioanele RSSM. Percheziţia şi inventarierea averii trebuia să se efectueze în prezenţa martorilor din rândul vecinilor. după ce penetrau în casele familiilor ce urmau a fi deportate.33 Grupurilor operative li se recomanda să anihileze orice rezistenţă din partea celor care urmau a fi deportaţi. urmau a fi reţinute. cercei. brăţări. veselă de bucătărie şi pentru ceai. care urmau să participe în mod nemijlocit la operaţiune. precum şi caracterul relaţiilor cu respectiva familie. trezeau anumite suspiciuni. urmând a fi stabilită identitatea acestora. pentru a o folosi «în caz de necesitate». Cei care s-ar fi opus deportării urmau a fi arestaţi şi aduşi în secţiile teritoriale ale NKVD. familiile deportate aveau dreptul să o încredinţeze rudelor sau persoanelor apropiate. În termen de 10 zile. Cel supus deportării putea încredinţa unei persoane apropiate să se ocupe de restul proprietăţii imobile. ulterior. După clarificarea acestor circumstanţe. literaturii contrarevoluţionare şi a valutei străine. dacă persoanele supuse deportării s-ar opune. NKGB-ului sau a unuia din cele 3 secţii ale Comisariatului Poporului pentru Apărare. indiferent de numărul membrilor. broşe). grupul operativ era obligat să întreprindă măsurile necesare de precauţie şi să fie gata pentru o eventuală opunere de rezistenţă. lenjerie.familiilor 24 . În „Instrucţiuni" se menţiona că înainte de a intra în casele familiilor care urmau a fi deportate.

urmau a fi supuse unei active prelucrări prin intermediul agenturii. fostul Partid naţional-creştin sau partidul cuzist. proaspăt anexat la imperiul sovietic. „activul diverselor partide burgheze. moşierii. Goglidze a invocat probe. Baza socială a unei atare „activităţi contrarevoluţionare" o constituia. împuternicitul Moscovei în RSSM. Numărul celor deportaţi a deviat nesemnificativ de la cifra directivă. împuternicitul CC al PC (b) din URSS şi a Consiliului Comisarilor Poporului în RSSM i-o adresa. gardiştilor albi. pe care o cataloga drept „cea mai conspirată organizaţie".liberal şi naţional ţărănist. Pentru a-şi impresiona superiorul. această diferenţă datorându-se. trecea în revistă „cele mai active forţe contrarevoluţionare". Goglidze. Urma în această înşiruire a lui Goglidze. desfăşurând o agitaţie antisovietică şi tinzând să facă rost de arme pentru activităţi cu caracter terorist". comercianţilor. care tindea să-şi reconstituie legătura cu centrul său din România şi să-şi reanimeze activitatea în cele mai mari centre raionale din RSSM. acesta referindu-se la informaţiile furnizate de Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului din RSS Moldovenească. urmând a fi deportate după însănătoşire. nici mai puţin. NKGB-ul din RSSM identificase nici mai mult. Elementul-surpriză pentru victimele acestei deportări a fost o altă «chezăşie» a acestei operaţiuni monstruoase. care n-au fost deportate la 13 iunie. după Goglidze.35 În continuare. În cele două partide. forţate. În scrisoarea pe care S. acestea urmând să fie transmise aceloraşi autorităţi locale. care erau catalogate ca forţe ce demonstrează activism şi încearcă să inaugureze activităţi ilegale".34 La moment. întrunite în grupuri speciale". în opinia lui Goglidze. la 31 mai 1941. primarilor. „menţinea legături ilegale cu România. parvenită de la organele centrale. îşi revigorase activitatea antisovietică. Transportarea deportaţilor la centrele de îmbarcare în garniturile de tren urma să aibă loc cu mijloacele de transport ale acestora. lui Iosif Stalin. care în imaginaţia halucinantă a împuternicitului special al Moscovei în teritoriile româneşti reanexate. precum şi diverse elemente antisovietice". Goglidze. racolând. NKGB-ului din RSSM i s-a ordonat să opereze arestări. cei mai de seamă lideri ai „ organizaţiilor şi partridelor contrarevoluţionare" se refugiau în România. „desfăşura o vastă activitate organizatorică pentru înjghebarea grupurilor contrarevoluţionare". transfugilor din URSS şi altor „elemente socialmente duşmănoase care desfăşoară activităţi febrile contrarevoluţionare". S. în primul rând.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni deportate. pe alocuri. menţiona în continuare Goglidze. cu sprijinul activ al serviciilor româneşti de recunoaştere. după care. a fost trecut în revistă întreg eşafodajul de argumente în favoarea deportării mai multor categorii de populaţie din Basarabia. a operaţiunii de deportare a asigurat «succesul» organelor de represiune sovietice în teritoriul Basarabiei. „rămăşiţele diferitor partide şi organizaţii. Minuţiozitatea. ale persoanelor care desfăşurau „a activitate febrilă contrarevoluţionară" iar „celelalte elemente contrarevoluţionare". începând lista cu garda de fier. concluzionând de o manieră nefondată 25 . cu „cadre teroriste. pe teritoriul RSSM era un număr considerabil de „elemente antisovietice" din rândul moşierilor. Pe final. de o manieră activă noi membri. până la pedantism. marii proprietari de imobile şi comercianţi. poliţiştilor şi jandarmilor.Această organizaţie.36 Următoarele în lista lui Goglidze erau vizate partidele naţional . După „reunirea" Basarabiei cu URSS.37 Ca urmare a celor relatate. menţiona dânsul. În afară de aceasta. luate la evidenţă. «mărinimiei» manifestate în raport cu persoanele bolnave. continua Goglidze. în special. exact 1000 de persoane. oamenii vechiului regim. ofiţerii gărzilor albe.

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 că serviciile secrete româneşti desfăşurau în RSSM o amplă activitate contrarevoluţionară de spionaj.40 De altfel. fugiseră în România".440 de persoane.285. nu pot fi altfel catalogate decât crime împotriva umanităţii. . În această categorie de „moşieri" s-au pomenit a fi incluşi. cum le catalogau S. ele fiind nu doar interzise. a partidului comunist. să rămână un singur partid -cel bolşevic. ce desfăşurau activităţi antisovietice -64. pentru ca până la urmă. În privinţa celor 137 de „moşieri". Goglidze lui Stalin. erau deja elaborate materialele pentru toate cele nouă categorii pe persoane. cărora le era rezervată aceeaşi soartă.38 Această cifră era distribuită pentru nouă categorii de persoane ce urmau a fi deportate. demarase imediat după puciul din octombrie 1917. ele fiind limitate la 100 ha. de fapt. aşa cu reiese şi din ultima menţiune din textul acestui document. dar şi urmând a fi lichidate în formula tipică a regimului totalitar comunist de sorginte bolşevică.39 Către 31 mai 1941. Desfăşurarea unei activităţi perfect legale. mari comercianţi . partidele politice „burgheze". care şi-au desfăşurat activitatea în Basarabia. formula principala solicitare pe care o adresa Comitetului Central al partidului comunist (şi o făcea prin intermediul lui Stalin) ca să autorizeze NKGB-ul din RSSM să efectueze „deportarea în alte regiuni ale Uniunii Sovietice a 5. exterminarea fizică a membrilor acestora.deportate în Siberia. iar familiile lor . cu etichetările justificative ale propagandei sovietice. Acest lucru. partidele politice care şi-au desfăşurat activitatea în Basarabia în perioada anilor 20-30 ai secolului al XX-lea. ofiţeri ai armatei ţariste. în calitate de temei pentru anihilarea unor categorii întregi de populaţie din Basarabia. procedând atunci laexterminarea membrilor celorlalte partide politice. aceasta însemnând. cu excepţia. burghezo-moşiereşti.137 de oameni. cărora li se incrimina activitate politică în cadrul „partidelor politice româneşti burgheze" urmau a fi arestaţi şi trimişi în lagărele de concentrare de exterminare. mari proprietari de imobile .41 Cei 980 de proscrişi. întrucât categoria „moşierilor" era una inexistentă în Basarabia. când marile latifundii au fost lichidate. erau catalogate ca fiind partide burgheze. atunci când afirmă că „ după reunirea Basarabiei cu Uniunea Sovietică. cei mai întreprinzători ţărani basarabeni. care figurau în lista expediată de S. ziua în care fusese semnat demersul lui S. Invocarea unor atare absurdităţi. iar excedentul fusese naţionalizat şi oferit ulterior ţăranilor fără de pământ sau cu puţin pământ. atunci. bazându-se. pe elementele contrarevoluţionare din stânga Prutului. involuntar. după efectuarea reformei agrare din anii 1921-1923. şi-au încetat activitatea în momentul invaziei sovietice. Goglidze pe numele lui Stalin. Urmau moşierii .411. ofiţeri ai armatelor albe . ce urmau a fi deportate. primari -652. Practica bolşevicilor în acest sens. în mare parte. ce se încadra întocmai în legislaţia Statului român.gen „ activitate contrarevoluţionară". membru al Ligii naţiunilor.1948. în principal. Lista debuta cu categoria activului partidelor politice româneşti „burgheze" 980 de persoane. poliţiştii şi jandarmii . în debutul demersului său adresat lui Stalin. total deplasate. ba chiar şi fasciste. expunându-se nespus de mult 26 . bineînţeles.000 de persoane . liderii importanţi ai organizaţiilor şi partidelor politice. sau „activitate antisovietică". lucrurile se arătau. Acelaşi calapod era aplicat şi în teritoriile cotropite de URSS. Goglidze şi ceilalţi reprezentanţi ai noii administraţii de ocupaţie a Basarabiei. împreună cu familiile lor. Aşa cum reiese şi din acest document. care prin munca lor asiduă şi conştientă au reuşit să-şi extindă proprietăţile funciare peste 15-20 de ha. era catalogată de către autorităţile sovietice de ocupaţie ca una criminală. la fel sau poate chiar şi mai grave. îl recunoaşte însuşi Goglidz. „burghezo-moşiereşti" şi cele „fasciste".

Bălţi ( două). Arţiz (două). s-au adeverit a fi nu chiar atât de mari. nici ofiţerii armatei române. catalogaţi „elemente contrarevoluţionare şi antisovietice" şi 27 . nici poliţiştii şi jandarmii care şi-au desfăşurat activitatea în conformitate du legislaţia românească. de altfel.479 de persoane din RSSM şi nordul Bucovinei.42 La fel. încă la 21 mai 1941. Ocniţa (două). Bolgrad (una). Căuşeni (una). Lavrenti Beria. V. adversarul principal al bolşevicilor în timpul războiului civil din Rusia din anii 1918-1920. îi raporta Comisarului adjunct al afacerilor interne al URSS. demarează operaţiunea de arestare a 5. şi care separă. Râbniţa (una). 43 Alte categorii vizate în lista elaborată de S. ca şi în cazurile precedente. aceştia au fost atunci în legitimă apărare. Aşa-numita „armată ţaristă" îşi pierduse acest statut după Revoluţia din Februarie 1917 şi până la instalarea bolşevicilor la putere. care au fost trimise în lagărele de concentrare. declanşat. atunci când au refuzat să se refugieze în dreapta Prutului. nu purtau nici o vină în faţa autorităţilor sovietice de ocupaţie a Basarabiei. despre proiectata trimitere din Chişinău a 1315 vagoane cu persoane deportate. Goglidze şi expediată lui Stalin erau marii comercianţi 8 care. catalogată de liderii bolşevici „armată ţaristă". care erau somate să fie gata pentru recepţionarea persoanelor deportate din regiunile de apus ale URSS. Nu poate fi nici un dubiu. cele două regimuri politice.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni pericolului de a fi represaţi de către organele de represiune sovietice. precum îi cataloga împuternicitul Moscovei în Basarabia9 şi proprietarii de imobile. considerând de datoria lor să-şi salveze patria lor de la pierzanie. În afară de aceasta. în armata rusă. Sazâkin. sub aspect cronologic epoca „ţaristă" de cea bolşevică. care a fost în vigoare în Basarabia până la 28 iunie 1940. a fost un interval de timp care a coincis cu perioada unui regim democratic. Kazahstanul de Nord şi RSS Uzbecă. aceştia fiind. înregimentându-se voluntar în gărzile albe. în Rusia. capii de familie. în mod direct. Cernâşev. care au fost încorporaţi. Comisarul pentru securitatea statului din RSSM. pentru a fi deportate în Siberia. Garniturile de tren urmau să se formeze în staţiile de cale ferată Chişinău (patru). Basarabeasca (una). Deja. că toate lucrurile fuseseră aranjate până la expedierea misivei lui Goglidze pe numele lui Stalin şi decidenţii în chestiunea viitoarelor deportări erau cei din conducerea de vârf a partidului bolşevic. În total. Lor li se incrimina „activitate contrarevoluţionară" şi „ activitate antisovietică". în special. în conformitate cu decizia guvernului sovietic. şeful NKVD-ului a expediat o telegramătuturor subdiviziunilor acestei structuri din RSS Kazahă şi Siberia. ce urmau a fi exterminate pe teritoriul Basarabiei. Tighina ( una) Taraclia (două). Au avut nenorocul atunci să sufere înfrângere. care suna alogic. Floreşti (două). la 7 iunie N. De fapt. era un gest nesăbuit. Din staţia de cale ferată Cernăuţi au luat calea Siberiei 340 de vagoane cu persoane deportate. Din RSS Moldovenească au fost arestate 4. cu acelaşi consecinţe triste ca şi în cazul celorlalte categorii la care ne-am referit deja. începând cu ora 2. Cât priveşte participanţii la mişcarea albă. prin intermediul unei telegrame secrete. nici foştii primari. calificate drept „membri ai organizaţiilor contrarevoluţionare şi elemente antisovietice". mulţi dintre participanţii la mişcarea albă s-au resemnat inclusiv.517 persoane. Mai rămâneau toţi acei. Ungheni (una). alte 24. de fapt. întrucât. până la puciul bolşevic din octombrie 1917. şi din cei care şi-au găsit refugiul în România şi aplicarea principiului unei vendete totale cu referire la această categorie de persoane. din RSS Moldovenească au plecat 33 de garnituri de tren cu persoane deportate. în mod premeditat. neavând nicicum posibilitatea să se confrunte. peste o săptămână. care se încadrau în conceptul bolşevic de „duşman de clasă". tot de Lenin şi de anturajul său. republican.30.44 În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941.360 de persoane au fost ridicate de la casele lor.

Alte 900 de deportaţi moldoveni aveau ca destinaţie staţiile de cale ferată Aralsk.45 la 14 iunie 1941. Se pare. Djalagaş.DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 alte 13. cu persoane deportate. unde urmau să ajungă capii familiilor. Alga. În reg.000 de persoane. În regiunea Aktiubinsk. 47 În ultimele trei staţii de cale ferată din regiunea Kazahstanul de Sud.000 de persoane din RSSM. unde urmau să-şi ispăşească pedepsele nemeritate capii familiilor deportaţi din RSSM.000 . pe care o deducem din documentul emis la 13 iunie 1941. urmau să ajungă 9. Şi. semnat de acelaşi Cernâşev. prin includerea în cifra de 22. probabil.000 de persoane. Un document.000 de persoane. ce urmau a fi deportate în regiunea Omsk. cifra totală a acestora fiind de 8. din RSS Uzbecă.în Ganovka şi 3. Ganorka. Tortugai. Zavodo-Ukovskaia. urmau să ajungă 5 mii de persoane originare din RSSM.000 moldoveni şi Putivl.175 de persoane. Cele două lagăre de concentrare se numeau Kozelşceansk. iar documentul din 14 iunie.şapte în total. unde urmau a fi dislocaţi 5. unde urmau să fie debarcate 5. O atare diferenţă poate fi explicată.Tura. suntmenţionate doar două lagăre de concentrare. la care deja ne-am referit.750 persoane din RSS Moldovenească.000 . Diferenţa ar fi de 3. De fapt. aşa cum reiese din documentul citat.48 Cu referire la cifra totală a persoanelor ce urmau a fi deportate din RSS Moldovenească. Kzâl-Orda. au avut ca staţii terminus mai multe staţii de cale ferată din regiunea Omsk.000 de persoane.46 Garniturile de tren din RSS Moldovenească. Teren-Uzeak. Astfel. VelikoAlekseevskaia. Kandagaci.000 -în Tetkino.850 de oameni.Cernâşev. menţionează cifra de 6. Işim. Novosibirsk. în staţiile de cale ferată Aktiubinsk. documentul din 13 iunie 1941. în baza probelor documentare.000 de oameni. în RSS Uzbecă şi RSS Kazahă urmau a fi deportate 22. acelaşi Lavrenti Beria dădea undă verde planului de măsuri privind repartizarea şi angajarea în câmpul muncii a contingentelor speciale de populaţie din Ţările Baltice şi RSS Moldovenească. În total.750 de persoane. urmau să ajungă alţi 11.urmau să fie debarcate 1.în VelikoAlekseevskaia. ce urmau a fi deportate în aceeaşi regiune Omsk. invocă cifra de 5. semnat de Cernâşev. adică chiar în ziua când demarase operaţiunea de deportare.885 persoane au fost deportate. ce poartă semnătura aceluiaşi personaj. Tetkino. Djurun. menţionează cifra de 4. observăm că aceasta este mai mare decât cea menţionată în alte documente emise de organele sovietice represive. precum şi de alţi doi funcţionari importanţi ai structurilor sovietice represive . şeful GULAG-ului unional. Isil-Kul şi Omsk . precizarea definitivă în legătură cu această diferenţă urmează a fi făcută ulterior.Kzâl-Tu.cea de 22. în cele şapte regiuni din Siberia. Asemenea discrepanţe se mai întâlnesc în statistica ce o utilizau în acele zile de iunie 1941 organele sovietice represive. Ialutorovsk.000 şi nu de 9. semnat la 14 iunie 1941 de Nesedkin. Martuk. un alt document. subordonat NKVD-ului. în două staţii de cale ferată Akmolinsk şi Şortandî . că în respectivele localităţi sau în preajma lor erau amplasate lagărele de concentrare ale GULAG-ului sovietic. unde se preconiza să ajungă alte 3. Nazâvaevskaia. Solotiube.750 de persoane arestate şi deportate şi a unor contingente de oameni din nordul şi sudul Basarabiei. comisarul adjunct pentru securitatea statului. ceva mai devreme. toate din regiunea Kzâl-Orda. Oricum. în patru staţii de cale ferată din regiunea Kazahstanul de Sud .49 28 . 5.850 de persoane. în ziua de 7 iunie. în sfârşit. comisarul adjunct al NKVD-ului unional şi de Kobâlov.000 de capi de familie din RSSM: 1. cum figurează în documentul precedent. . deportaţi din RSSM.

inv.1. f. Chişinău. Fond. 85-86 28 AOSP. 48. d. 3. inv. 1.63-64 21 Ibidem 22 Ibidem 23 AOSP.în RASS Komi. inv. 8 Chiril Stratievschi. Politvidav Ukraini. 1927-1939: dokumenty i materialy. 51. Manning. 38. 48. 7. Stratievschi. f. Din rândul acestora. 57-58. 143 31 Arhiva Ministerului de Interne a Republicii Moldova (AMAI). R. 141-142. f. Golod 1932-1933 gg. ROSSPĂN. inv. Fond. f. p.. Cernâşev. Pirig. Uporiad. d.dosar 1. p. Civitas. Moscova. Ed. 48.1.50 NOTE 1 Ion Chirtoacă. 48. inv. Moldovenească (1940-1952). 127-128 30 AOSP. O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent.INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni Dintr-un raport elaborat la sfârşitul lunii octombrie 1941. R. 51.63 20 Ibidem. 83-84. d. f. 2001. v Moldavskoy ASSR. Chişnău. Fond.1. 485. Пасат. 15. d. f. 7 Natsionalina Kniga pam’iati jertv golodomoru 1932-1933 rokiv v Ukraini. Fond. v Moldavskoy ASSR. 2 Chiril 3 Chiril 5 Golod Stratievschi.. Golod 1932-1933 gg. d. 271. 10. 2. d. 2008. 48. v Moldavskoy ASSR. de către Konradov. dosar 19.17 18 Ibidem 19 Ibidem. Chişinău. 39. dosar 13. 60 41 В. p. d. 16.787 . movoiu dokumentiv. inv.13-14 16 Ibidem 17 Ibidem. 146-147 35 Ibidem.1.11 11 Ibidem.43-44 14 Ibidem. 2007. 2001. 147 36 Ibidem 37 Ibidem 38 Ibidem 39 Ibidem. 51. Ion Jarcuţchi. f. 2001. 73 25 AOSP. Ker. Fond. 48. 6 34 В. p. 4-12 32 Ibidem. 80. Chişinău. f. Violy (red. Ed.în regiunea Omsk. Пасат. Chişinău.648 de persoane. 48. Fond 19. L. f. 24 AOSP.). 352 . E. 1994. 10 Arhiva organizaţiilor social-politice a Republicii Moldova (in continuare:AOSP RM). 48. 148 40 Elena Şişcanu. f. dosar 6. 1932-1933 rokiv na Ukraïni: ocima istorikiv.16 12 Ibidem. 6. p. 51. Kollektivizatsiya i raskulachivanie. Ion Jarcuţchi. Negru et al. d. 484. 6 Traghediya sovetskoy derevni. 27 AOSP. 2008. 1997. p. 5 33 Ibidem. Civitas.f. inv.1. E. Kiiv. 11. p. V. Fond. 147 29 . 2007. Трудные страницы…. 74 26 AOSP. Vidavnitstvo imeni Oleni Telighi. 270. Fond. p. 1990.S. inv. 470 . p. şeful secţiei muncii şi aşezărilor speciale. 2001. Ion Chirtoacă. 9. f. f. 51. Fond.1. 100 29 AOSP. Danilova.954 de persoane erau distribuite în RSS Kazahă. O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent. 4 Ibidem. aceasta fiind de 22. CETINI. regimul totalitar bolşevic in R.în ţinutul Krasnoiarsk. Chişinău. dosar 3. 51. 12 9 Natsionalina Kniga pamiati jertv golodomoru 1932-1933 rokiv v Ukraini. desprindem cifra exactă a persoanelor deportate din RSS Moldoveneaacă. f. p. inv. 33. p.1. d.1.S. p. adresată aceluiaşi V. p. T. Golod 1932-1933 gg. Трудные страницы истории Молдавии. CETINI. p. f.1. f. subordonată GULAG-ului. Fond 51. 37. 439. 9. 51. Chişinău.f. 51. kol.13 15 Ibidem. f. 11. inv. f. Kiiv. Negru et al. f. Vidavnitstvo imeni Oleni Telighi. 205. Kiev.3 13 Ibidem. Ia. 59-66. CETINI.085 în regiunea Omsk şi 5. V 5-ti tomah.

p. 159 50 Ibidem. Şişcanu. cit. op. p. op. 153. op. Chişinău .DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 13-16 IUNIE 1941 42 E. Пасат. Пасат.2004.. Basarabia sub ocupaţie sovietică. 43 E. 60 Şişcanu. p. cit. cit. 157 48 Ibidem. p. p. p. 87 47 В. 187 30 . p. p. 61 44 Iulian Chifu. 87 45 В. Трудные страницы…. 165 46 Iulian Chifu. Трудные страницы…. 159 49 Ibidem. p.

INSTITUTUL EUDOXIU HURMUZACHI pentru Românii de Pretutindeni DOCUMENTE DE ARHIVĂ TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 31 .

S. răspunderea personală pentru îndeplinirea acestei activităţi să le revină preşedinţilor comitetelor executive judeţene şi secretarilor comitetelor judeţene de partid. judeţul Chişinău.S.S.000 de persoane 4. iar pentru garniturile de tren să fie distribuite produse alimentare pentru întreaga călătorie. să perfecteze permisele de reşedinţă pentru muncitorii recrutaţi pentru raioanele unde se află respectivele întreprinderi. 39 din 9.1940 „Despre recrutarea de către Comisariatul Poporului pentru Industria Cărbunelui al URSS din localităţile rurale ale Basarabiei a 20. 8.000 de persoane 3. În şedinţele comitetelor executive. Recrutarea să se efectueze pe judeţe.născut în anul 1903.000 de persoane 3. populaţia să fie anunţată pe larg despre recrutarea muncitorilor prin intermediul presei periodice. A obliga preşedinţii comitetelor executive judeţene şi secretarii comitetelor judeţene ale PC(b) din Moldova să adopte măsurile necesare pentru asigurarea executării însărcinării privind recrutarea muncitorilor nu mai târziu de 1 octombrie 1940. MOLDOVENEŞTI şi al COMITETULUI CENTRAL al PC (b) din MOLDOVA „Despre recrutarea muncitorilor pentru industria cărbunelui din URSS” 26 august 1940 În conformitate cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă CCP al Uniunii RSS nr. în ordinea următoare: a) Bălţi b) Bender c) Cahul d) Chişinău e) Orhei f) Soroca 4.000 de persoane 3. fiind învinuit de „irosirea banilor statului”. în decurs de trei zile din momentul recepţionării de la responsabilii Industriei carbonifere a documentelor [persoanelor recrutate din RSSM]. Moldoveneşti.S. Akimov11 să asigure centrele de concentrare a muncitorilor cu gherete cu produse alimentare şi cu apă fierbinte .000 de muncitori”. cu o anumită periodicitate. Basarabia. 3. Redactorii publicaţiilor periodice republicane. Consiliul Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC (b)M DECID: 1. radioului. 7. t. cinematografelor. Comisarul poporului pentru comerţ. să pună la dispoziţie la timp garnituri de tren. 5. precum şi redactorii ziarelor judeţene şi de voloste să asigure mediatizarea sistematică a importanţei şi a desfăşurării recrutării muncitorilor pentru industria carboniferă. Având în vedere importanţa acestei munci de recrutare a muncitorilor pentru industria carboniferă. 1 . Akimov Grigorii Grigorievici – comisarul poporului pentru comerţ al RSSM în perioada dintre 20 septembrie 1940 şi 17 iunie 1941. necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini. în baza cererilor reprezentanţilor Industriei carbonifere.VII. să fie examinată desfăşurarea recrutării muncitorilor şi să fie adoptate măsurile concrete. S-a. 6. Direcţia subdiviziunilor miliţiei R. Direcţiei căilor ferate Chişinău. la un pas de a-şi pierde funcţia.№1 HOTĂRÂREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R.000 de persoane 2. în regim de urgenţă. adaptate pentru transportarea pe calea ferată a muncitorilor la întreprinderile respective. [să fie distribuită] pentru fiecare voloste. adunărilor. 4.000 de persoane 3. sarcina. în satul Sireţi.

procedurile sanitare ale muncitorilor ce urmează să fie trimişi la întreprinderi. 10) S-a născut într-o familie de funcţionari în anul 1905 în or. (AOSP RM. 175) Ilinskii Fiodor Grigorievici – adjunctul preşedintelui CCP din RSSM.” 10 septembrie 1940 În corespundere cu hotărârea Consiliului Economic de pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului URSS din 28 august 1940. inv. Tutaev. să asigure rapida examinare medicală.M. 75) 5 4 Numărul nu este indicat . Din anul 1935 a deţinut diverse funcţii de răspundere în cadrul RASSM.1. Fond. 20. 170. A fost unul din puţinii angajaţi ai organelor superioare sovietice de ocupaţie. inv. d. (AOSP RM. inv. Babanov1.1. fapt care a condus la destituirea sa din funcţie. (AOSP RM. 5) În relaţiile cu subalternii avea un comportament violent. S-a născut la 1(13) august 1898 în satul Horoşeie. În anii 1937 şi 1938 a exercitat funcţia de şef al secţiei orăşeneşti a ocrotirii sănătăţii din or. f. gubernia Iaroslav. Până la anexarea Basarabiei. 51. gubernia. Fond. 51.75.1. f. membru al PC(b)U din 1928. provenienţa socială – din funcţionari. În perioada iunie 1940 . Kremenciug. într-o familie de funcţionari. Leningrad.august 1940 – de preşedinte al CCP al RSSM. Al RSSM. Tiraspol. RASSM. 43-44 №2 HOTĂRÂREA №5 CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI RSS MOLDOVENEŞTI şi al COMITETULUI CENTRAL al PC (b) din MOLDOVA „Despre recrutarea muncitorilor din judeţele RSS Moldoveneşti pentru industriile cărbunelui. a absolvit institutul de construcţii din Dnepropetrovsk. Fond. f. a absolvit institutul de medicină din or. Preşed. Consiliul Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC(b)M AU DECIS: Etnic rus. Comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii. Din luna octombrie 1938 este adjunctul comisarului poporului pentru ocrotirea sănătăţii din RASSM. inv. d. fără specialitate.august 1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei orăşeneşti Chişinău pentru comerţul cu mărfuri industriale. d. extracţiei minereurilor şi cea a construcţiilor. specialitatea –inginer. 3 2 Konstantinov Tihon Antonovici. Fond. specialitatea-medic generalist. inv.S. f. 62-63. d. f. În perioada august 1937 . 51. La 4 decembrie 1940 a fost confirmat şi în funcţia de prim secretar al comitetului orăşenesc Chişinău al PC(b) M (AOSP RM. Fond. Preşedintele Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti (semnătura) /Konstantinov/3 Secretarul CC al PC (b) din Moldova (semnătura) /Borodin/4 (scris de mână: Gosplan (semnătura indescifrabilă) Tuturor Comitetelor judeţene ale PC (b)M (11) Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSP RM). or. f. iar în perioada 7 iunie . Studii superioare.1. d. f. originar din Basarabia. în anul1942.1.7 iunie 1940 a exercitat funcţia de preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RASSM. Smolensk. 48) 2 Babanov Ilia Panteleimonovici – comisarul poporului pentru ocrotirea sănătăţii al RSSM. din luna august 1940 până în februarie 1942 (conform altor surse. până în septembrie 1942) a exercitat funcţia de prim secretar al CC al PC(b) din Moldova. Tiraspol. Din luna iunie 1939 până în august 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al Comitetului regional Moldovenesc al PC (b)din Ucraina. Chişinău). 32. t. 32. t.6. Fond. Ilinsky2. 100. iar garniturile de tren să fie asigurate cu personal medical. Comitetele executive judeţene să informeze Consiliul Comisarilor Poporului al R. rus de naţionalitate. 51. or.iulie 1945 a exercitat funcţia de preşedinte al CCP al RSSM.iunie 1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei trustului Moldconservtrest. 10. Din luna august 1940 a deţinut funcţia de comisar adinterim alpoporului pentru comerţ al RSSM. Studii –primare (şcoala populară din or. 3. Ekaterinoslav. inv. despre modul cum se execută această directivă 11. 53-54. 51. rus de naţionalitate. Controlul asupra executării acestei hotărâri se încredinţează locţiit.1. 32. (AOSP RM. membru al PC (b)U din 1927. în perioada iulie 1938 . S-a născut în anul 1897 în or. Studii – superioare. d.9. S-a născut în anul 1893 în satul Jukovici.S.CCP. f. 51. În perioada august 1940 . gubernia Ekaterinoslav. d. Borodin Piotr Grigorievici. d.

500 de persoane PENTRU COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INDUSTRIA SIDERURGICĂ În judeţul Bender 4. Despre recrutarea muncitorilor să se facă publicitate amplă pentru toată populaţia prin intermediul presei periodice. în baza solicitărilor prezentate de către reprezentanţii Comisariatelor Poporului pentru industria carboniferă. să se efectueze o recrutare suplimentară a muncitorilor în judeţele RSSM în următoarea formulă: PENTRU COMISARIATUL POPORULUI pentru INDUSTRIA CARBONIFERĂ În judeţul Bălţi În judeţul Soroca În judeţul Orhei În judeţul Bender 1.000 de persoane 2.55. Comisariatul Poporului pentru construcţii .către 15 septembrie 6. Ca o completare a hotărârii Consiliului Comisarilor Poporului al RSS Moldoveneşti şi CC al PC (b)M din 27 august.000 de persoane către 1octombrie 12. 1 În document nu este precizat numărul persoanelor ce urmau a fi recrutate către 1 octombrie 1940 din R. pentru construcţii. A-i obliga pe preşedinţii comitetelor executive judeţene şi pe secretarii comitetelor judeţene de partid să asigure îndeplinirea sarcinii de recrutare a muncitorilor în următoarele termene: Pentru Comisariatul poporului pentru industria carboniferă-1octombrie1 Pentru Comisariatul Poporului pentru construcţii . să furnizeze la timp garnituri de tren. în regim de urgenţă . nr.750 de persoane 1. suficient de bine utilate pentru transportarea muncitorilor.000 de persoane Pentru Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică -către 15 septembrie 2.750 de persoane PENTRU COMISARIATUL POPORULUI PENTRU INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR În judeţul Soroca În judeţul Cahul În judeţul Orhei În judeţul Chişinău În judeţul Bender 5.000 de persoane 1.500 de persoane 5.1.000 de persoane 4.000 de persoane 5. 4.S. pentru acest comisariat. adunărilor.000 de persoane 1. cinematografelor.000 de persoane către 15 octombrie 13.000 persoane 3. Direcţiei Chişinău a căilor ferate să i se propună ca. Comitetele executive judeţene şi comitetele de partid judeţene. Comisariatul Poporului pentru industria siderurgică).M.000 persoane către 1octombrie 2. să distribuie sarcinile volostilor şi satelor de o asemenea manieră ca în anumite volosti şi sate recrutarea să se efectueze doar pentru un singur comisariat (Comisariatul Poporului pentru industria cărbunelui. radioului.S. pentru industria siderurgică. De asemenea şi calculul persoanelor ce urmau a fi recrutate pentru comisariatul pentru construcţii este unul greşit .000 de persoane 7.

din iunie 1920.. d. S-a născut în anul 1901 în satul Ivanovca.1. membru al PC(b)R..1. iar în perioada 8 martie 1941 ... 6.. Fond 51.......1... Studii – medii incomplete............... Alioşin1. 13-14 (semnătura) /BORODIN/ №3 HOTĂRÂREA CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI AL RSS MOLDOVENEŞTI şi CC al PC(b)M „Despre recrutarea forţei de muncă din RSS Moldovenească pentru Comisariatul Poporului pentru Construcţii al URSS” 4 noiembrie 1940 STRICT SECRET A-i obliga pe secretarii comitetelor judeţene ale PC (b) din Moldova şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene să asigure recrutarea forţei de muncă din judeţele RSS Moldoveneşti pentru Comisariatul Poporului pentru construcţii al URSS.. PREŞEDINTELE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI al RSS MOLDOVENEŞTI (semnătura) /KONSTANTINOV/ SECRETARUL CC al PC(b) M (semnătura) /BORODIN/ (scris cu cerneală: t. f. În perioada anilor 1940-1941 a exercitat funcţia de şef al secţiei CC al PC(b)M..000 persoane Orhei....... d. 51.... Rus de naţionalitate. Soroca şi Orhei să asigure o supraveghere strictă a recrutării forţei de muncă pentru a nu se admite mobilizarea unor persoane cu handicap fizic şi a minorilor.. f.. MOLDOVENEŞTI (semnătura) /KONSTANTINOV/ Secretarul CC al PC (b) M (scris de mână: tuturor Consiliilor judeţene..februarie 1944 – a deţinut funcţia de secretar al CC al PC(b)M pentru industrie....000 de persoane A obliga secretarii comitetelor judeţene ale PC (b) din Moldova şi pe preşedinţii consiliilor executive judeţene din judeţele Bălţi. 1..... dosar 13.. 60.... 17 №4 HOTĂRÂREA BIUROULUI CC AL PC(b) DIN MOLDOVA „Despre mobilizarea organizată a forţei de muncă din Moldova pentru industria URSS” 29 noiembrie 1940 1 1.000 persoane Soroca.... pentru construcţia uzinelor de hidroliză şi de sulfitspirt în următoarea cantitate: Bălţi. Soroca. volostea Bazarno-Karabulsk. f.. CCP RSSM) AOSP.... Total:3..... 51.. 32.. Fond....... inv.1.... 1. 2) .. Fond.. (AOSP RM... Orhe i(39) AOSP. f.. dintr-o familie de funcţionari......... Alioşin Ivan Ivanovici – şeful secţiei organizatorice şi de instructori al CC al PC(b)M. inv.....S..1...... inv. gubernia Saratov...S..PREŞEDINTELE CONSILIULUI COMISARILOR POPORULUI R..000 persoane ..... d. consiliilor judeţene Bălţi.

Studii – inferioare. moldovean. bolnavilor. 32. (AOSP RM. (AOSP RM. inv. 4. Soloviov4. ulterior . S-a născut în anul 1905. d. (AOSP RM. d.500 de persoane. Fond. 5051) Din nomenclatura sovietică şi de partid importată în Basarabia mai făcea parte şi Soloviov Dmitri Alexeevici – instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a CC al PC(b)M. d. rus de naţionalitate. A fost angajat ca tractorist. sechestraţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada 26 august . descindea dintr-o familie de ţărani. 6. 31) Din nomenclatura de partid mai făcea parte a treia persoană cu numele Soloviov. iar din anul 1936 a activat în structurile de conducere ale partidului. Fond. d. S-a născut în anul 1901 în localitatea Konstantinovka. Fond. în perioada dintre 9. S-a născut în anul 1906 în or. 92) Se pare. totuşi. RASSM. studii – medii. 51. 51. d. în or. recrutate din R. studii superioare. f. S-a născut în anul 1908 în gubernia Saratov. 32. 5 4 . se revendicau drept moldoveni). inv.XI-1940 despre mobilizarea organizată a forţei de muncă pentru industria URSS se execută total nesatisfăcător (din cele 77. 10.f. din 29 noiembrie 1940 AU FOST AUDIAŢI: Despre mobilizarea organizată a forţei de muncă din Moldova pentru industria URSS (tovarăşii: Salogor1. d. studii – medii. d. Împuterniciţii comisariatelor poporului. punctul 17. 100.1. f. 51. Între anii 1939 şi 1940 – a exercitat funcţia de preşedinte al sovietului raional al oamenilor muncii din raionul Slobozia. d. s-au eschivat de la coordonarea acestei acţiuni. au admis recrutarea în rândul muncitorilor. gubernia Kiev. 100. volostea Arbuzinsk. 13. Fond.august 1940 a exercitat funcţia de preşedinte al comitetului executiv judeţean Orhei. Numărul exact al românilor basarabeni.1. f. f.1. rus de naţionalitate. f.1. din septembrie 1942) până la 5 ianuarie 1946 a exercitat funcţia de prim secretar al CC (b)M. 8. mecanic ambulant al SMT şi director al SMT.000 de persoane planificate au fost trimise pentru industrie 56. 54. Moldovean. că cifra de 77.1. (AOSP RM. Borodin) S-A DECIS: În urma verificărilor s-a stabilit că hotărârile CC PC(b) M şi CCP al Moldovei din 26. pentru munci forţate. (Acei puţini reprezentanţi ai naţionalităţii române în nomenclatura sovietică şi de partid. gubernia Herson. f. inv.S. 33. 37. inv.4 noiembrie 1940. O atare metodă păguboasă de selectare a cadrelor a avut drept consecinţă revenirea. în Moldova. 19m f. membru al PC(b)U din anul 1929. studii – medii. descendent dintr-o familie de ţărani. membru al PC(b)U din anul 1936. Sa. în echipele împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă ale unor comisariate ale poporului au pătruns elemente străine şi duşmănoase. f. d. membru al PC(b)U din anul 1927. 63-75) În anul 1942 a fost suspectat de ascunderea provenienţei sale sociale din chiaburi.4 noiembrie pentru munci în regiunea Ural şi în Siberia este de 59. Provenienţa cifrei de 77. descendent dintr-o familie de funcţionari. 24. inv. inv. (AOSP RM. S-a născut în anul 1906. Fond. 15).1. Seidin. care urmau să fie trimişi pe şantiere şi în mine: a bătrânilor. 51. (AOSP RM. este una incorectă. 27. inv. în perioada 26 august . f. inv. prim secretar al comitetului orăşenesc Tiraspol la PC(b)M. 80.000 nu a putut fi stabilită.VIII. d. Tiraspol. f. d. Grigorii Pimonovici. Mukamel. ld. Stolinski3. 51. evreu. încredinţând misiunea de racolare unor persoane neverificate şi care nu inspirau încredere. 32.X şi Salogor Nichiuta Leontievici – din luna august 1940 a exercitat funcţia de secretar doi al CC al PC(b)M. or. Din 13 februarie 1942 ( conform altor surse. Tiraspol. secretar doi al comitetului judeţean Bender al PC(b)M (din septembrie 1940). f. 15. (AOSP RM. d. Fond. 145) 3 Stolinski Boris Lazarevici –prim secretar al comitetului judeţean Bălţi al PC(b)M.000 de persoane. (AOSP RM. În perioada iunie .inferioare. iar din luna februarie 1941 a exercitat funcţia de comisar ap poporului pentru transportul auto al RSSM. nu au verificat activitatea împuterniciţilor pentru mobilizarea forţei de muncă şi.356 de persoane). Fond. rus de naţionalitate.16. 13. minorilor şi altor persoane inapte pentru munca fizică.M. Cerkasî. iar din 2 februarie 1941 – cea de preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM.1. în consecinţă. 7-8) 2 1 Leşcimenko Vasili Nikitovici. f. membru al PC(b)U din anul 1931.BIUROUL PARTIDUL COMUNIST (al bolşevicilor) din MOLDOVA COMITETUL CENTRAL Procesul verbal nr.5 Secretarii comitetelor judeţene şi raionale ale PC(b)M nu au acordat o importanţă politică acestei măsuri deosebit de însemnate. Monastârski. Între anii 1938-1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Camenca al PC(b)U. d. 82. 54.1. 51. Membru al PC(b)U din anul 1926. În perioada anilor 1939-1940 a exercitat funcţia de instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. secretar al CC al PC(b)M pentru resurse umane. 51.secretar doi al comitetului raional Tiraspol.S. Şarov. 51. f. Studii. La 9 septembrie 1940 a fost numit şef al Direcţiei transportului auto de pe lângă CCP din RSSM. Lemeşenko2. 141) Soloviov Guri Kuprianovici.IX şi 4.născut în anul 1903. Fond.

regiunea Odesa. or. tov. 51. 50.44 şi altele) CC al PC(b) din Moldova DECIDE: 1. 7. 51. să-i oblige pe împuterniciţii comisariatelor populare să solicite comisariatelor revizuirea acestor subdiviziuni şi a personalului. S-a născut în anul 1903. În perioada dintre anii 1934 şi 1936 – procuror al raionului Camenca. 7. d. Din luna iulie până la 1 octombrie 1940 a deţinut funcţia de procuror al oraşului Chişinău. neadmiţând trimiterea unor persoane inapte pentru munca fizică.[osta] Basarabie şi nu le-au creat acestora condiţii de muncă. inv. în anii 1936 . d. (AOSP RM.(b)M. al Moldovei să supună unui control riguros efectuarea acestei activităţi de către comitetele executive raionale şi de către împuterniciţii comisariatelor poporului.(Stritrest nr. 21. d. membru al PC(b)U din anul 1926.[osta] Basarabie. nr. Fond. S-a născut în anul 1904 în satul Makeevka. d. 5. în regim de urgenţă. Studii medii. d.1940 a 5. regiunea Harkov. Comisariatul poporului pentru construcţii. lipsurile menţionate în munca de racolare a forţei de muncă pentru industrie şi să asigure executarea deciziilor C. AOSP. 51.29.1. A obliga secretarii comitetelor judeţene. prin intermediul subdiviziunilor sale judeţene şi raionale. moldovean. A însărcina comisarul poporului pentru Controlul de stat. gubernia Ekaterinoslav. 63-64 (semnătura) (SALOGOR)3 №5 Butko Andrei Haritonovici – comisarul poporului pentru Controlul de stat al RSSM din 2 octombrie 1940 şi adjunctul preşedintelui Consiliului comisarilor poporului din RSSM. a absolvit colegiul de construcţii de maşini. f. A încredinţa CC PC. În anii 1939-1940 – a frecventat cursurile şcolii de partid de pe lângă CC al PC(b)U. 32. BUTKO1 şi procurorul republicii. Moscova. f. SECRETARUL CC al PC(b) al Moldovei . 4.1940 – pe cea de procuror al raionului Grigoriopol. 32. A solicita CC al PC(b) din toată Uniunea să oblige Comisariatul poporului pentru industria cărbunelui. RASSM. f.28. În scopul asigurării operativităţii şi sporirii responsabilităţii împuterniciţilor pentru activitatea de recrutare a forţei de muncă în judeţe şi raioane. în satul Plopi.1. din familie de muncitori. 63. Membru al PC(b)U.] din octombrie 1926. d. 2. f. ucrainean de origine. din Moldova cu privire la mobilizarea organizată a forţei de muncă. 120) Bondarciuk Serghei Onufrievici. Părăsirea samavolnică a locurilor de muncă constituie o consecinţă a faptului că şefii de şantiere şi mine nu erau pregătiţi pentru primirea muncitorilor ce soseau din f. La 1 octombrie 1940 a fost promovat în funcţia de procuror al RSSM. procuror al RSSM. inv.P.1. f. inv. a reducerii personalului excesiv al subdiviziunilor împuterniciţilor. specialitatea – tehnician. tov. În perioada anilor 1937-1939 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Borovsk al PC(b)U. raionale ale P. Fond. A obliga Comisariatul poporului pentru ocrotirea sănătăţii din Moldova să asigure.XI. iar din septembrie 1940 – pe cea de procuror al raionului Kotovsk. (AOSP RM.C. o verificare medicală minuţioasă a persoanelor recrutate pentru munci în industrie. descendent dintr-o familie de muncitori.C şi al C. 3. Comisariatul poporului pentru industria petrolului.C. 19. Studii – inferioare. f. Comisariatul poporului pentru industria siderurgică să adopte măsurile necesare pentru crearea condiţiilor de statornicire la locurile de muncă a muncitorilor sosiţi din f. gubernia Podolia. 182. să verifice activitatea împuterniciţilor comisariatelor poporului şi a organizatorilor muncii de racolare a forţei de muncă în raioane şi sate pentru ca persoanele care s-au făcut vinovate de o atitudine iresponsabilă şi criminală faţă de misiunea încredinţată să fie trase la răspundere. BONDARCIUK2. Fond. preşedinţii comitetelor executive judeţene şi raionale să elimine.110 persoane din rândul celor trimişi pe şantiere şi în mine. 180) 3 2 1 Documentul mai conţine 8 semnături indescifrabile ale participanţilor la şedinţă .

]n funcţiile de conducere pânî în prezent continuă să se afle persoane care nu inspiră încredere din punct de vedere politic: foşti mari negustori. inv. în anul 1941. la demascarea hotărâtoare a elementelor antisovietice. raionale. membri ai gărzilor albe şi alţii..] SECRETARUL CC AL PC(b) din MOLDOVA (BORODIN) Tiraj -79 ex. indiferent de cât de bine el nu s-ar deghiza.C. judeţene şi comitetele orăşeneşti ale P. din structurile lor elementele de clasă ostile şi persoanele care nu inspiră încredere politică..] d) să asigure un control sistematic şi acordarea de asistenţă necesară comisariatelor militare în desfăşurarea evidenţei militare şi pregătirea pentru o nouă recrutare. [. organizaţiilor de comerţ economice. economice şi în alte organizaţii a unor persoane verificate şi devotate cauzei lui LENIN . de colectare. Să ducă o luptă hotărâtă împotriva subestimării care persistă în desfăşurarea unor atare activităţi. de colectare şi ale altor organizaţii s-a atrofiat sentimentul de vigilenţă bolşevică – aceşti conducători au uitat de poruncile C. în aceste organizaţii. de colectare să elimine.(b. slujitori ai cultelor religioase. să îmbunătăţească activitatea de promovare în funcţiile de conducere de nivel republican şi raional a tovarăşilor din rândul cadrelor moldoveneşti autohtone şi să asigure buna lor educare politică. Consfătuirea activului de partid îndeamnă comuniştii la consolidarea vigilenţei bolşevice.] 3. d. comerciale. [.1. 12 №6 . În pofida unui şir de indicaţii ale Comitetului Central al PC (b) din Moldova privind necesitatea selectării pentru funcţiile de conducere în organizaţiile sovietice. 7. de comerţ... f.C.. AOSP.) din toată Uniunea şi ale tovarăşului Stalin despre faptul că trăim într-un mediu capitalist. 10.(b. care încearcă să submineze desfăşurarea cu succes a activităţilor noastre planificate. în orice situaţie.. Toate acestea se explică prin faptul că unii conducători ai organizaţiilor de partid. 48.] Activul cere tuturor conducătorilor instituţiilor sovietice.. sovietice. de colectare şi alte organizaţii.STALIN.MATERIALE ACTIVULUI DE PARTID AL PC(b) din MOLDOVA „Despre totalurile pentru anul 1940 şi sarcinile organizaţiilor de partid şi sovietice din Moldova pentru anul 1941” 2-4 ianuarie 1941 [4 ianuarie 1941] Strict secret DESPRE TOTALURILE PENTRU ANUL 1940 ŞI SARCINILE ORGANIZAŢIILOR DE PARTD ŞI SOVIETICE DIN MOLDOVA PENTRU ANUL 1941 (Rezoluţia activului de partid republican al PC(b) din Moldova din 2-4 ianuarie 1941) [. [. comerciale. Aceasta se explică şi prin faptul că organizaţiile primare de partid. comercianţi.C.. în regim de urgenţă. al P.) din Moldova nu conştientizează destul de profund misiunea recrutării cadrelor de către organizaţiile sovietice. Fond. că trăsătura esenţială a fiecărui bolşevic este abilitatea de a recunoaşte inamicul. 51. de aceea vigilenţa este necesară în orice sector.

În al doilea rând. au exploatat pământul până la refuz. [. prezente în teritoriile eliberate şi care încearcă să se strecoare şi se vor strecura în organizaţii şi întreprinderi. 1940. G. Eu consider că aceasta este cea mai importantă sarcină a consfătuirii republicane a activiştilor de partid. îşi vor desfăşura activitatea lor de subminare a sistemului colhoznic. care au avut loc.. în faţa organizaţiilor sovietice şi de partid era pusă sarcina privind necesitatea asigurării procesului de consolidare a puterii sovietice în Basarabia. în domeniul industriei. În felul acesta. o strictă disciplină de partid şi de stat. BORODIN 2 ianuarie 1941 RAPORT Stenogramă neredactată Tov. infiltraţi în colhozuri. . principialitate bolşevică în soluţionarea acestor probleme şi intransigenţă bolşevică faţă de elementele de clasă ostile. colhozurile nu sunt o treabă bună.. ca mai apoi să se spună. pentru ca acolo toate lucrările să fie desfăşurate în timp util. înapoiată. care. al consolidării organizaţiilor de partid. în anul 1941. toate activităţile desfăşurate în anul trecut. fortificarea organizaţiilor sovietice de partid. obiectivele care erau stabilite în faţa noastră erau de o importanţă excepţională. ar asigura îmbunătăţirea activităţii sovietice şi de partid şi ar spori performanţele diverselor organizaţii.] Toţi suntem conştienţi de faptul că agricultura în Basarabia este într-o stare deosebit de precară. pentru a discuta despre metodele de lucru ale organizaţiilor sovietice şi de partid. ca aceste gospodării să se dezvolte în ochii acestui ţăran basarabean eliberat şi pentru ca el să înţeleagă aşa cum este în realitate – ce este colhozul şi ce este sovhozul nostru. pe care noi urmează să-l creăm. iar mai apoi vom uita de ele şi în aceste colhozuri se vor infiltra duşmanii şi orice lepădături. Realizarea integrală a acestor sarcini a solicitat organizaţiilor sovietice şi de partid din Moldova.] În a doua jumătate a anului trecut. şi într-adevăr aşa şi este. O atare sarcină este pusă înaintea noastră în legătură cu faptul că.DIN RAPORTUL PRIMULUI SECRETAR CC al PC(b) DIN MOLDOVA P. . Vom mobiliza toată ţărănimea. Îţi este groază să priveşti – gospodăria este delăsată şi înapoiată. toată organizaţia de partid la distrugerea buruienilor.. de dezvoltare a tuturor sectoarelor economiei. Aceşti duşmani.. pe parcursul a 20 de ani de gospodărire. Tovarăşi. [.. ca urmare a formării noi republici. în legătură cu reunirea Basarabiei cu Uniunea Sovietică.] Sarcina actuală a activului de partid constă în faptul că. Sovhozurilor trebuie să li se acorde o atenţie deosebită. instituţii şi comisariate. La o astfel de stare a agriculturii a contribuit dominarea hrăpăreaţă a boierilor români. instituţiilor şi comisariatelor norodnice. riguros jalonate. să fie analizate în mod exhaustiv pentru a descoperi neajunsurile noastre. de la început şi până la sfârşit.] Dacă vom crea colhozuri. Borodin [. în primul rând. comsomoliste.. la începutul acestui an noi vom avea de realizat o amplă activitate. [. definitivarea unor soluţii temeinice şi complexe pentru un şir de chestiuni. care necesită o muncă foarte mare şi foarte asiduă în anul 1941. în anul 1941 vom activa mult în domeniul agriculturii. în scopul identificării măsurilor care. aceştia vor desfăşura acolo o astfel de activitate. a organizaţiilor sindicale şi întreprinderilor economice în legătură ca urmare a eliberării Basarabiei de ocupanţii români şi a formării Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. desfăşurarea unei activităţi profunde şi multilaterale..că bine ziceau Românii. dar şi în cel al luptei necruţătoare cu rămăşiţele elementelor de clasă ostile şi cu reprezentanţii diferitelor partide burgheze naţionaliste.. care a rămas până la momentul istoric pentru poporul moldovenesc – ziua alegerilor în Sovietul Suprem. într-un interval scurt de timp.

reprezentatul procuraturii pe parcursul anchetei lipseşte. nu este înţeles de procuratură. noi.C. La biroul C. Din iunie până în noiembrie 1940 a exercitat funcţia de secretar pentru resursele umane al comitetului raional Orhei al PC(b)M.C. trebuie de mobilizat întreaga organizaţie de partid. f. la biroul CC. În şcoli. să pună capăt acestor canalii care au ajuns acolo. pentru a pune capăt delăsării şi dezorganizării procesului de producere. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS de a întări disciplina de muncă. pentru a îmbunătăţi calitatea producţiei. Doncenko1.. Procuratura. f. 32. Verdictele nu sunt examinate de către Comisariatul Poporului pentru Justiţie. Organizaţiile sovietice şi de partid au fost mobilizate la colectarea legumelor. pe parcursul a mai mult de două luni nu a binevoit să execute această decizie. Aceasta este o provocare serioasă. care vor încerca să se strecoare acolo. 55. au fost condamnaţi oameni cinstiţi. am spus direct că acesta este un act contrarevoluţionar. Fond. şi duşmanul începe să îşi arate colţii. Când am condamnat această încălcare flagrantă a legalităţii revoluţionare. gubernia Poltava. Avem de a face cu un şir de încălcări grave. Fac acest lucru.1. De la începutul anului 1940 şi până în iulie 1940 a deţinut funcţia de secretar pentru resursele umane al comitetului raional Beloguţk al PC(b)U. Examinarea cazurilor se tărăgănează. pe care noi încă le mai suportăm. al partidului un şir de nereguli strigătoare la cer. pentru ca acolo să vină oameni oneşti. pentru ca nici o canalie să nu aibă posibilitate să submineze activitatea colhozurilor noastre. de legume au nevoie muncitorii şi intelectualii. inv. chiar şi până la acest moment nu li se ridică mână bolşevică ca să îi alunge de acolo. Efectuând o verificare privind executarea decretului Prezidiului Sovietului Suprem din 26 august am identificat la biroul C. S-a născut în anul 1899 în s. Ca urmare a activităţii precare a instanţelor de judecată şi a procuraturii. 12. În cadrul unei şedinţe a activului am fost informaţi. care deja acum stă în faţa noastră. Când a fost întrebat despre aceasta la birou. anume acum. Voi aduce un exemplu. Şi trebuie de menţionat. educarea copiilor ar trebui să fie în mâini de nădejde. mai târziu voi aduce şi anumite fapte. d. Stariţovka. Comisariatul Poporului pentru Justiţie tolerează tărăgănarea examinării dosarelor. Eu l-am întrebat unde-s rezultatele muncii dumneavoastră – în faptul că au fost condamnaţi iarăşi 6 persoane. noi am adoptat hotărâri corespunzătoare şi l-am obligat pe procuror să examineze acest caz şi cei care se fac vinovaţi să fie judecaţi. Stenograf ARTIMOVICI nu din cauza circumstanţelor create. De aceasta trebuie de ţinut cont. că unor tovarăşi. când au fost condamnate persoane oneste si nevinovate. d.Noi trebuie să ducem o luptă nemiloasă şi să dezrădăcinăm toţi aceste canalii. cu străşnicie. reg. credeţi că tov. de importanţă majoră. precum că în Tiraspol a fost condamnată incorect o femeie în locul unui bărbat. dânsul a prezentat o întreagă prelegere. 51. Voroşilovgrad. că i s-a permis activitatea didactică şi elementului clerical. Doncenko Grigori Pavlovici –începând cu 22 noiembrie 1940 exercită funcţia de prim secretar întâi al comitetului raional Răspopeni al PC(b)M. [.] Vreau să mă opresc în câteva cuvinte asupra activităţii Comisariatului Norodnic al Justiţiei şi al procuraturii. (AOSP RM. Ucrainean de naţionalitate. că dumneavoastră compromiteţi legile atunci când condamnaţi oameni nevinovaţi. În anul viitor va trebui să eliminăm din şcolile noastre elementele de clasă ostile. Studii – medii incomplete . duşmanul îşi desfăşoară amplele sale acţiuni. Comisariatul poporului pentru învăţământ va trebui să efectueze o muncă imensă în vederea pregătirii cadrelor. Cred că în şedinţa de astăzi colaboratorii Comisariatului Poporului pentru Justiţie şi ai procuraturii vor lua cuvântul şi vor spune. 27) 1 . El a spus că a fost efectuată o muncă enormă. ca rezultat al lipsei de control. din familie de muncitori. Între anii 1938-1940 a exercitat funcţia de şef al secţiei propagandă a comitetului raional Beloguţk al PC(b)U. în fruntea căreia se află tov.Doncenko nu înţelege aceasta. ci din cauza lipsei unui număr suficient de cadre sovietice.. Analizând această chestiune. dar foarte încet. care au mai rămas aici de la Români. persoanelor care n-ar trebui să activeze în şcoli. membru al PC(b)U din anul 1928. pentru noi nu este un secret. toate capacităţile şi forţele pentru ca colhozurile constituite să fie cu adevărat colhozuri bune. bolşevice. procurorul a fost întrebat de ce persistă o atare stare a lucrurilor.a absolvit 4 clase a şcolii săteşti. Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura lucrează prost. pentru ca acolo să nu se strecoare nici un duşman. daca înţeleg sau nu decretul Prezidiului Sovietului Suprem şi când îşi vor exercita atribuţiile în vederea realizării întocmai a Decretului Prezidiului Sovietului Suprem.

Tov. în timp util să fie examinate dosarele.V.Gonţa.Dacă procuraturii i se pune în sarcină ceva. în legătură cu neexecutarea decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS. Comisariatului Poporului pentru Justiţie de asemenea îi vom prezenta anumite cerinţe. a absolvit cursuri superioare juridice. S-a născut în anul 1900 în satul Baitalî. comisar al poporului pentru justiţie al RSSM. am realizat şi realizăm un volum de muncă sporit. nu trebuie să fie nici unul. În Soroca am avut un număr mare de erori. Desigur. Trebuie de muncit mai bine. În realitate.K. pe unele chestiuni. că a fugit. în secţia de cadre a C. din familie de muncitori. dumneavoastră activaţi de jumătate de an. 80. 1 Gonţa Feofan Semionovici. N. f. specialitatea – jurist. cred că anume aceste cauze au condus la aceea că unele comitete judeţene de partid au prezentat comisiilor electorale de sector şi de circumscripţie persoane. semnificaţia. dar datorită faptului că el şi-a recunoscut greşelile. iar aici nu” . membru al PC(b)U din anul 1924. judecător. iar procuratura uneori tărăgănează cazul până la două luni şi mai mult. că noi nu putem tolera o astfel de atitudine. După mine.C. cum trebuie de făcut ş. În primele luni ale războiului.-ul le-a eliberat certificat precum că persoana este adecvată. Cred că Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura în cuvântările în faţa activului vor explica şi vor povesti când. Apoi de acolo telefonează şi se adevereşte că unul e cuzist sau gardist alb şi spun că N. întrebăm: „Au fost verificate?”. judeţene deja de ceva timp în urmă. dosarul nu va dispărea. i-am examinat în secţia de organizare a instructorilor. iar ea s-a dovedit că a plecat din Tiraspol să locuiască la Bender. atunci va fi propusă demiterea din funcţie a tov.a.. Studii – superioare incomplete. Fond. răspund: „Au fost”.-ul deţine experienţă suficientă în verificarea persoanelor şi această experienţă trebuia utilizată. judeţul Ananiev. N. Ca rezultat. tov.V. 13) .-ului ar fi utilizat această experienţă. ea trebuie să examineze cazurile astfel încât acestea să nu îşi piardă relevanţa. A fugit din Moldova. se vor apuca de lucru aşa cum o cere partidul şi puterea sovietică. zici că nu poate fi găsită. Am început pregătirea pentru această activitate a conducerii raionale. i-a fost administrată o mustrare. N. care a condamnat fără culpă muncitorii.K. se părea că totul e în ordine.-ul nu joacă ultimul rol în acest caz. ce trebuie de făcut. Tovarăşii vor spune: chiar vreţi nici unul să nu nimerească? Da. Examinarea dosarelor este tărăgănată de anchetare. Am fost obligaţi să modificăm hotărârile şi să introducem persoane noi.K. evidenţiind anumite sarcini şi cerinţe. atunci căutaţi-o. d. Au fost prezentate listele.V. Am tras anumite concluzii cu privire la tovarăşul Doncenko. astfel de rezultate nedorite. pentru laşitatea manifestată.aşa spune procuratura. iar dumneata nu o poţi găsi. 32.V. a justiţiei revoluţionare. e timpul să va apucaţi de lucru şi să faceţi ordine în aceste structuri fiindcă anchetele în instituţiile acestea se desfăşoară foarte prost. Dacă colaboratorii N. 51. În decizia noastră privind activitatea procuraturii.D. Dumneata. totuşi. o astfel de activitate nu asigură realizarea tuturor cerinţelor şi respectarea corespunzătoare a legilor sovietice. în sfârşit. În anul 1937 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Râbniţa al PC(b)U RASSM. Din septembrie 1937 a deţinut funcţia de arbitru principal pe lângă CCP al RASSM.D. d. aveţi la dispoziţie organele de miliţie.K. aceasta nu execută. fără a asigura ca să nu treacă nici un element indezirabil. Gonţa1 va spune că el activează de puţin timp. Dumneavoastră sunteţi Comisariatul Poporului pentrul Justiţie. Procuratura trebuie să acţioneze rapid. inv. atunci în aceste liste nu ar fi fost nici un element străin. În legătură cu apropierea alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti. 187. gubernia Herson. Comisariatul Poporului pentru Justiţie şi procuratura trebuie să tragă concluziile necesare. actuitatea.D. moldovean. Care e cauza principală? Cauza principală este faptul că tovarăşii noştri comunişti au uitat în ce mediu trăiesc.1. „În stil stahanovist se poate munci acolo. ne-am limitat la mustrare pe linie de partid.V. teritoriu care mai târziu a făcut parte din RASSM. (AOSP RM.D. s-a lucrat nesatisfăcător. DONCENKO. dacă cazul a ajuns la procuratură. iar drept consecinţă. însă. procuratura. am condamnat această practică a procuraturii şi a fost pusă problema că dacă procuratura nu îşi va restructura activitatea. deoarece aşa este metoda de lucru a procuraturii.-ul nu deţine materiale despre aceste persoane. că doar nu o sa o caute secretarul comitetului de partid. I-am chemat aici. nu ai tras-o la răspundere pe femeia aceea. aceasta e ca şi cum l-ai fi depus la o arhivă de încredere. f.K. în ce mediu activează şi în care circumstanţe se pregătesc să desfăşoare alegerile.D. noi am efectuat un lucru enorm şi trebuie de menţionat că şi aici în unele cazuri.

instruiţii. victoria poate fi doar obţinută şi pentru aceasta trebuie să utilizăm toate forţele. Reiese ca de aceea că a fost condamnat de români. De ce nu mergeţi în sate. azi m-am interesat. Victoriile nu vin niciodată de la sine. a fost propusă candidatura lui în Sovietul Suprem al Moldovei. Voi trebuie să ştiţi aceasta. Iată acum. Chiar dacă Ulasevici1 ne asigura. unde s-ar fi putut asigura o realizare considerabil mai bună. ce activităţi desfăşoară. unde organizaţia de partid este una puternică. acum trebuie să fim cu toţii în sectoare. descendent dintr-o familie de muncitori. în urma căruia vom fi nevoiţi să excludem candidatura. iar asta ar putea fi posibil dacă noi am căsca gurile. (AOSP RM. tovarăşi. f. 135. Au fost pregătiţi 150 de persoane în calitate de agitatori. iar activul. trebuie să fim în raioane şi acolo să desfăşurăm această activitate. deja ar fi şi timpul. Actualmente. Iar tovarăşii au hotărât simplu – oamenii îi vom recruta şi vom întocmi listele.decembrie – adică două luni şi ceva. Fond. Ţărăniştii. Am exclus deja la Bălţi. iar mai apoi vor fi duşmanii noştri. 32. Noi am vorbit despre liste în noiembrie. acum e diferit. pentru aceasta trebuia să fie pregătiţi oamenii. totul s-a întins până în ianuarie. 20. acolo să asiguram succesul. Stenograf ROZENŞTEIN În acest moment trebuie să conştientizăm atare circumstanţe şi să procedăm de o asemenea manieră. şi atunci nici un chiabur nu va putea comite nici un rău. Acum avem toate posibilităţile să ne ocupăm de aceasta. însă. cuziştii acum se activizează şi desfăşoară activitatea lor contrarevoluţionară. Trebuie să procedăm astfel. iar ea va veni la secţia de votare. Ce ar însemna să se incendieze sau ceva similar. ce au auzit. 11) . mi s-a spus ca da. a fost înaintat. f. Avem atâtea lacune în Chişinău. înregistrat. popii. ce face. Acum nu avem de arat. În Chişinău. d. distrug listele ş. activul extins. femeia se mărită. În această perioadă scurtă de timp trebuie şi mai pe larg. Probabil au finisat. Noi pentru asta avem forţe şi trebuie să direcţionăm toată energia noastră pentru atingerea acestui scop. chiar şi la sfârşitul lunii octombrie. dar încă nu am reuşit să verificăm. În judeţul Chişinău a fost un astfel de caz şi în consecinţă noi am admis atare fenomene. a absolvit institutul din Dnepropetrovsk. Acest lucru trebuie folosit. care pot fi şi trebuie folosiţi.a. A fost posibil să se întocmească liste impecabile. Noi trebuie să asigurăm victoria şi ea trebuie să fie obţinută. specialitatea – inginer. A exercitat funcţia de şef al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Dnepropetrovsk al PC(b)U. încât să nu se admită atare fapte. va fi întrebată care îi este numele şi va fi lipsită de dreptul la vot din cauza necorespunderii numelui. românii l-au condamnat. iar mai apoi s-a dovedit că are rude în străinătate. f. dacă au încheiat sau nu. la noi este propus în Sovietul Suprem. d. . Ekaterinoslav. este necesar a le înlătura imediat – în ceea ce priveşte listele. Studii – superioare. în octombrie-noiembrie. 51. să ţină cuvântări la adunări şi să povestească ce au văzut ei la această adunare. Eu nu ştiu. am luat din Basarabia până la 200 de ţărani.d.1. de asemenea a ieşit prost. ca aceştia să meargă prin sate. ucrainean. dar dacă l-am fi ales? Într-un caz similar o astfel de candidatură a fost înaintată. Ce ar însemna să se distrugă listele în noaptea spre 12 ianuarie? Aceasta ar însemna să nu se ofere posibilitate oamenilor să participe la votare. Trebuie să spun deschis că ne-am compromis în acest sens. 157. la cei săraci. nu avem de semănat şi cea mai mare parte a organizaţiilor de partid trebuie să le direcţionăm anume către această activitate. iar la noi. urmau a fi iniţiaţi.m. când am desfăşurat adunarea republicană la Tiraspol. că aşa se poate de tărăgănat până la 12 ianuarie. Sau altfel. un însoţitor de tren. deci şi acum nu e obligatoriu de a le include. 1 Ulasevici Viktor Iakovlevici. În timpul dominaţiei românilor femeile nu votau. inv. şi mai profund de desfăşurat activitatea explicativă în rândul populaţiei. din iulie 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului orăşenesc Chişinău. preşedintele sovietului orăşenesc ne promitea că totul va fi în ordine.Cum au selectat în unele judeţe? S-a contat pe activ. neştiindu-se despre asta. Nu se poate aşa. cine. ei vă vor povesti despre toate. d. Şi în cazul candidaturilor în Sovietul Suprem avem un caz. dar să nu stăm în birouri. S-a născut în anul 1910 în or. care în prezent sunt activişti. care din cauza atitudinii sale animalice faţă de subalterni nici românilor nu le-a fost pe plac. dacă ne-am lăsa în nădejdea că la noi totul va fi în ordine. Tovarăşii nu au pătruns destul în aceste cazuri. în activ sunt persoane. 134. 21. Foarte multe neajunsuri au fost şi mai sunt şi acum. ia numele şotului. voi o înscrieţi în acte. membru al PC(b)U. de fapt. la bătrâni.

nu sunt mese ş. au fost anumite greutăţi în realizarea planului privind aprovizionările obligatorii. Noi am aplicat sancţiuni gospodăriilor de chiaburi. care se află prin organizaţii şi în cadrul unor structuri. îşi desfăşoară activitatea în mediul ţărănesc pentru prima dată şi de aceea. De ce Oficiul de colectare a vitelor (ZAGOTSKOT) nu a realizat planul de colectare a cărnii? De ce acolo nu este nici un om (nici unul – nu corespunde adevărului). adică totul ce lucrează nu pentru noi. care s-au opus cu vehemenţă acestui proces. 38. că dacă o gospodărie sau alta îndeplineşte planul de aprovizionare obligatorie.] În 1941. Noi vom ruga partidul şi puterea sovietică să ne ofere aceste colhozuri. vreau să pun accentul pe două chestiuni. acela a văzut cum aceştia au ţinut discursuri. atunci în raport cu aceasta se aplică măsurile corespunzătoare. ci contra noastră. că acolo e foamete şi sărăcie. Oficiul de colectare a vitelor (ZAGOTSKOT). inv. totalizând activitatea economică şi politică în anul 1940. la fel ca şi peste Nistru. noi am fost minţiţi până nu de mult.Dar cine sunt aceşti oameni? Cine a fost prezent la adunare. Noi am îndeplinit planul colectărilor obligatorii din contul gospodăriilor ţărăneşti. dar unele gospodării de chiaburi au sabotat predarea pâinii. 51. şi desigur. Prima – realizarea planului privind aprovizionările obligatorii şi a doua – pregătirea alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi în Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti. Nouă ne spuneau că în colhozuri oamenii sunt exploataţi. Acest popor.. a elementelor de clasă ostile. ca aici. iar când am văzut totul. (Aplauze) Stenograf BAUMSTRAHER AOSP. 57-58. după cum se ştie. 15. Eu personal nu pot să vizitez toate sectoarele.a. în condiţiile Basarabiei. noi ne-am dumerit.a. 33. Şi este necesar a finaliza întocmirea listelor şi pregătirea secţiilor de votare. Din experienţa anterioară şi din calea parcursă în ultimii ani noi eram conştienţi de situaţia care ne aştepta în Basarabia. 73 №7 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI COMISARIATULUI POPORULUI PENTRU COLECTĂRI PENTRU RAIONUL TELENEŞTI PAVLOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. 59-66. iar acum noi am văzut cu propriii ochi. sunt în vigoare legile sovietice. f. 9 gospodării ale chiaburilor au fost . că Puterii Sovietice treburile ii merg prost. Noi ştim.1. De exemplu. conducătorii judeţelor trebuie să mergeţi acolo. să procedăm astfel încât deja de la data de 2-3 a lunii secţiile noastre să fie păzite.. 39. Majoritatea gospodăriilor ţărăneşti în timp util şi chiar înainte de termen au realizat planul de colectări obligatorii. [. acolo erau speculanţi. deoarece nu sunt excluse cazurile de incendiere ş. aceşti agitatori prin limbajul lor simplu vor povesti poporului adevărul care va fi înţeles. Acum trebuie să asigurăm paza sectoarelor de votare. dar voi. Acest lucru trebuie exploatat. 48. aceasta va fi un lucru mare şi atunci chiaburii vor rămâne neputincioşi. ei trebuiau înlăturaţi. dar au fost elemente de clasă ostile. Pavlov – (Împuternicitul Comisariatului Poporului pentru colectări pentru raionul Teleneşti) Tovarăşi. 37. va trebui să se ducă luptă necruţătoare împotriva duşmanilor. Fond. dar foarte puţine persoane de ale noastre. organul de conducere este mânjit cu diferite elemente. să vă documentaţi ce se întâmplă acolo. ei s-au infiltrat acolo. ei spuneau – noi vom reveni în sat şi vom povesti ce înseamnă colhoz. Încă multe dintre sectoarele de votare nu sunt amenajate în modul corespunzător. 16. desigur. d. Trebuie să menţionez. că sistemul Comisariatului Poporului pentru Aprovizionare. Acum sarcina noastră este de a scăpa de aceste persoane şi prin astfel de măsuri vom asigura şi activitatea organizaţiilor noastre sovietice şi o muncă mai eficientă în anul 1941. dar într-un şir de organizaţii ei încă mai sunt prezenţi.

74 №8 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL CĂLĂRAŞI AL PC(b) din MOLDOVA SMÂCIOK [2-4 ianuarie 1941] Tov. Ucrainean de naţionalitate.] Mai întâi de toate. Ce-i drept.. comercianţi. Înainte de a fi trimis în RSSM a exercitat funcţiile de secretar doi. mai întâi de toate. în raionul nostru nu este nici un ţăran care nu ar avea pământ.1. trebuie de menţionat.. că nu toate aceste puncte funcţionează normal. 51. […] AOSP. d. organizaţia de partid s-a ciocnit de chestiunea împărţirii pământurilor moşiereşti..294 de gospodării ţărăneşti şi în prezent. sarcina organizaţiei noastre de partid constă în instaurarea unei ordini bolşevice în toate unităţilele noastre economice. noi. totodată. dar în pofida sabotajului. dar şi aceştia sunt viciaţi. f. pe care noi le-am stabilit pentru gospodăriile ţărăneşti – 20. mai târziu.al PC din Moldova. 141) . 9 magazine săteşti. 32. Organizaţia noastră de partid a realizat această activitate şi a distribuit ţăranilor săraci 4.1.. Cauza. gubernia Cernigov. noi ne-am descotorosit de aceşti speculanţi.XII. La început. 51.. (AOSP RM. [.C.. specialitatea –lector de istorie. Trei gospodării chiabureşti au fost sancţionate penal. precum şi în sistemul cooperatist.. inv. [. bisericeşti şi ale mănăstirilor. în primul rând. d.725 centnere. 2. că în raioane avem puţini învăţători. în satul Zemleanka. 1 Smâciok Vasili Martânovici – la 29 octombrie 1940 a fost confirmat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Călăraşi al PC(b)M din judeţul Chişinău. planul de aprovizionare obligatorie de cereale şi culturi oleaginoase în raionul Teleneşti a fost realizat integral. mai sunt elemente de clasă ostile în structura noastră comercială şi sarcina noastră. SMÂCIOK1 –(Secretarul Comitetului raional Călăraşi al PC(b) din Moldova) [. ne asumăm o parte din vină. Studii – superioare.. secretar întâi al comitetului raional Tunicev al PC(b)U. Astfel. adică 101. Dar de rând cu acestea. În baza hotărârii C. precum şi cele ale chiaburilor. inv. în reţeaua comercială s-au infiltrat diferite elemente de clasă ostile. nu se poate de spus că am asigurat curăţarea completă a reţelei comerciale. Astfel. Fond. 48. am luat pâinea de la chiaburi şi aceştia au fost nevoiţi să se conformeze. f. a absolvit institutul pedagogic. trebuie să menţionăm că în procesul desfăşurării acestei activităţi ne-am confruntat cu sabotajul din partea chiaburilor. d. către 10. 14.450 centnere. [. Fond. S-a născut în anul 1907. rezidă în noi. şi. au fost organizate 51 de puncte de comerţ.1940 am colectat – 20. Borodin în raportul său menţiona. înaintate de noi. a tăinuirii de Puterea Sovietică a pământului şi a pâinii.174 de hectare între 4. .chiaburul încerca să ascundă pâinea. dar. care lucrau acolo nu în favoarea noastră. 12. precum ZAGOTSKOT şi toate structurile sale. în ultima perioadă de o lună-o lună şi jumătate.chemate în judecată şi a fost efectuată confiscarea fără drept de apel.] În raion. din familie de funcţionari. f. nu toate corespund cerinţelor.6%. aşa cum se spune. predarea pâinii a decurs destul de bine.] Rechiziţiile de cereale. membru al PC(b)U din anul 1932.] Tov.

83-84. nici în Cahul. a fost trădat poporul basarabean . Avem cazuri de maltratare a copiilor. Fond. Astfel de cazuri au avut loc în satele Volcineţ. 48. de elementele duşmănoase nouă. datorită politicii înţelepte a partidului nostru. 30-40% dintre aceştia nu inspiră încredere. boierii români au supt ultimele puteri din clasa muncitoare şi ţărănime în perioada de 22 de ani. care nimic nou aici nu au creat. a fost eliberat din funcţie. boierii români nu au făcut nimic nou nici în Chişinău. care. Fond.desigur. desfăşurate timp de 22 de ani. din familie de muncitori. trebuie de menţionat acea muncă colosală. moldovean. nici în Orhei. Studii – medii. f. 80. inv. că am întreprins o serie de măsuri pentru a informa despre aceste cazuri. pentru a ne elibera. 215) . eu. Acesta a maltratat doi băieţi şi . şi desigur astfel de persoane nu ne educă copiii în mod cuvenit. despre nivelul de pregătire pentru educarea copiilor noştri în spirit comunist. şi în primul rând. dar asidue a bolşevicilor. însă. soţiile membrilor gărzilor albe. când discuţi cu ei. Tovarăşi. d. Acum ne putem aminti că în virtutea trădării excepţionale a Internaţionalei a II-a şi a „Sfatului Ţării”. Iată cazurile înregistrate în raionul nostru: mai întâi de toate. de nevoie trebuie să ne amintim despre drumul greu şi tumultuos pe care l-a parcurs clasa muncitoare şi ţărănimea timp de 22 de ani. inv. AOSP. care nu inspiră încredere şi cărora nu le putem încredinţa educarea copiilor noştri în spirit comunist. În perioada 1937-1940 a deţinut funcţia de director al fabricii de conserve „Mikoian” din s. învăţătorii răspândesc caiete cu imaginea regelui şi atunci. că în perioada vieţii şi muncii scofâlcite la boierii români. dar datorită politicii înţelepte. exceptând barbara bătăie de joc faţă de clasa muncitoare şi ţărănime.clasa muncitoare şi ţărănimea şi pământul sacru. ca locuitor al Basarabiei.(AOSP RM. sub conducerea nemijlocită a Comitetului Central al Partidului Comunist al bolşevicilor din toată Uniunea şi a conducătorului acestuia tov. Vreau să menţionez în special. Călăraşi. este greu de vorbit. Cu excepţia unei bucăţi de asfalt. jandarmii.Avem 152 de învăţători în raion. Hlinoaia. care au luptat cu o voinţă nestrămutată pentru puterea sovietică şi întotdeauna au 1 Popovici Vasili Ivanovici – comisar al poporului pentru industria locală a SSM. f. RSSM. a absolvit o şcoală militară. înţelegând că săvârşeşc o crimă. d. nimic nou nu au făcut . dar au scos doar ultima sevă din clasa muncitoare şi ţărănime. cât de curând. 22 de ani în urmă. 9. Ca nişte lipitori. Consider. Mai întâi de toate. închid caietul. unele din ele trebuie eliminate şi organizaţiile de partid sunt obligate să se ocupe de această chestiune. Horodişte. STALIN.1. a fost sancţionat directorul unei şcoli. care a crescut cu mămăligă. 51. transfuge în anul 1920. Este adevărat. Între anii 1935-1937 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional Slobozia al PC(b)U. timp de şase luni ale anului am efectuat o muncă enormă în folosul clasei muncitoare şi a ţărănimii din Basarabia.1. n-am avut nimic. că e necesar să inaugurăm cursuri de scurtă durată. Consider. am fost nevoit să plec din Basarabia în anul 1918 cu detaşamentul de partizani al lui Grigori Ivanovici Kotovski. soţiile jandarmilor. r-nul Slobozia. BORODIN despre bilanţul activităţii organizaţiei de partid din Moldova pentru şase luni ale anului. datorită muncii dificile. POPOVICI1 (Comisarul Poporului pentru industria locală) Ascultând raportul Secretarului Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova tov. membru al PC(b)R din septembrie 1920. 51. 32. Noi. a domnit în perioada anilor 1917-1918 pe teritoriul Basarabiei. S-a născut în anul 1897 în Basarabia. nici în Bălţi. ca un mercenar. №9 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU INDUSTRIA LOCALĂ A RSSM POPOVICI [2-4 ianuarie 1941] Tov. că deşi avem o situaţie complicată cu astfel de cadre. şi la drept vorbind despre calitatea predării. pe care a realizat-o Partidul Comunist din Moldova în perioada eliberării clasei muncitoare şi a ţărănimii din Basarabia.

În calitate de director de cooperativă de producţie a activat şi fostul proprietar al atelierului de croitorie. d. În calitate de administratori ai caselor acolo activau: foşti proprietari de magazine – 5 persoane. samsari – 4 persoane. Fond. Fond. în calitate de maiştri au fost lăsaţi foştii lor proprietari.. d. [.crezut că Basarabia va fi a noastră.. şi la Direcţia Vinurilor (Glavvino). mai ales în cooperativele de producţie ale Sovietului pentru Industrie a Moldovei (Moldpromsovet) elemente de clasă ostile.. Şi mai mult era viciată administraţia Chişinăului.. inv. Este evident că o atare situaţie nu le permitea conducătorilor să desfăşoare activităţile întreprinderilor în toată forţa.. 127-128 №12 . în calitate de director a fost lăsat fostul stăpân.] Trebuie să vă spun că poporul nostru sovietic. 100 №11 DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI INDUSTRIE A CC a PC(b) DIN MOLDOVA M. ajuns în Basarabia. 48..ea şi este a noastră sovietică şi noi suntem chemaţi să făurim aici cauza măreaţă socialistă . 48. sub masca de invalizi.].1. inv. 51. MARTÂNOV –(Şeful Secţiei industrie a CC al PC(b) din Moldova) [. 85-86 №10 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII DIN RSSM BABANOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. [. Mai avem şi acum în multe întreprinderi.] AOSP. f. La fabrica de ambalaj din lemn din oraşul Chişinău... inv..cauza partidului lui Lenin şi Stalin. Această necumpătare a avut drept consecinţă o mulţime de îmbolnăviri în rândul soldaţilor şi comandanţilor. în special. d. 48. s-a manifestat aşa de parcă ar fi fost înfometat în plan sexual. [. se aruncau aproape că asupra tuturor femeilor. A. care oferea credite acestei cooperative.1. Erau mai ales compromise în mod considerabil cooperativele de producţie. AOSP. MARTÂNOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. 51. sovietică. Am avut o impurificare sporită şi în Trustul de Alcool (Spirtotrest).] După naţionalizarea a patru fabrici de tricotaje. s-au făcut vinovaţi militarii. BABANOV (Comisarul Poporului pentru ocrotirea sănătăţii) [.1.] AOSP. conducătorii noştri le-au permis să se ascundă mai multor elemente de clasă ostile. . de aceasta. adică această cooperativă de producţie era creditată de un fost comerciant. f. 51. În Moldcoopinsoviet. ofiţeri şi gardişti albi – 3 persoane şi alţii care nu insuflau încredere politică – 4 persoane. f.. Fond.

iar uneori în structurile noastre sovietice se infiltrează elemente evident duşmănoase şi antisovietice. d. În anii 1935-1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Slobozia al PC(b)U. […] AOSP. care urmează a fi eliberate. devotate cauzei partidului şi puterii sovietice. 16. în regim de urgenţă. S-a născut în anul 1902 în or. de a promova mai consecvent cadrele naţionale moldoveneşti. membru al CC al PC(b)M pentru resurse umane. Oficiul de colectare a vitelor din RSSM (Moldzagotscot) are un aparat din 36 de persoane. iar mai târziu –pentru transport. cooperatiste şi sovietice de persoane socialmente duşmănoase şi în locul lor să fie numite persoane cinstite. desigur. că 114 persoane care activează acolo sunt persoane care. 51. În anii 1937-1939 a exercitat funcţia de şef al secţiei pentru gestiunea organelor de partid al comitetului regional Moldova al PC(b)U. f. al partidului în mod intenţionat a studiat practica selectării şi distribuirii angajaţilor în 60 de organizaţii republicane. din familie de muncitori. H.a. am fost nevoiţi să stabilim. membru al PC(b)U din anul 1919. or. 51. 37. nu insuflă încredere politică. inv. Pe de altă parte. f. printre care nici un moldovean. iar în unele organizaţii republicane moldovenii se află în posturi secundare. d. RASSM. Este suficient să menţionez faptul că în Oficiul orăşenesc al Băncii de Stat au fost identificate 10 persoane. Cu referire la aceste 60 de organizaţii despre care am menţionat mai sus. Împuternicitul Comitetului pentru Aprovizionare (Upolkomzag) are în subordinea sa 32 de persoane.1. 24. Ca urmare a acestei atitudini nebolşevice faţă de recrutarea angajaţilor. SMORIGO [2-4 ianuarie 1941] Tov. anume o atare luptă lipseşte. Studii – primare. elemente de clasă ostile. 1) . d. 143 №13 1 Smorigo Nikolai Haritonovici. de dereticători. aparatele sunt poluate cu persoane care nu merită încredere politică. 1 O astfel de organizaţie ca Reţeaua de comercializare a fructelor şi legumelor (Torgplodoovosch) are un organ de conducere de 18 persoane.d. Stenograf BAUMSTRAHER Direcţia cinematofrafie. în structurile noastre de conducere este nesemnificativ. S-a dovedit că mai mulţi conducători de organizaţii conduc complet nesatisfăcător şi nu acordă o atenţie corespunzătoare recrutării personalului. devotate nouă. în mod evident. 32. persoane socialmente străine şi. SMORIGO – Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] C. a avut drept consecinţă că în unele organizaţii lipsea controlul necesar şi examinarea persoanelor la angajarea la serviciu.m. inv. încredinţând această muncă importantă unor colaboratori secundari şi aceasta. Troki. printre care nu este nici un moldovean. economice. dintre care doar un moldovean. d. are un aparat alcătuit din 31 de persoane.(AOSP RM. printre care nici un moldovean. 43.1. f. proprietari de întreprinderi. cooperatiste de persoane socialmente străine şi duşmănoase.C. Începând cu 2 aprilie 1939 şi până în anul 1940 a exercitat funcţia de şef al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. 48. curieri ş. f. responsabile şi . 141-142. gubernia Vilno. în mod incontestabil.DIN DISCURSUL SECRETARULUI CC al PC(b) DIN MOLDOVA N. Rus de naţionalitate. proprietari de mari ateliere. Fond. la rândul său. Din categoria acestora fac parte foştii ofiţeri. membri ai gărzilor albe. nesemnificativ. Consider că sarcina noastră este de a curăţa cât mai repede structurile administrative. repet. din funcţiile deţinute în structurile sovietice şi economice. Este necesară o luptă corespunzătoare pentru curăţarea organizaţiilor sovietice. Fond. procentul moldovenilor. Comandant al unei campanii de puşcaşi.

se află în aşa o stare. persistă o tendinţă de a lua cât mai mult. să fie folosite cât mai complet pentru muncă. dar din raport reiese că la noi învăţământul este la nivel mai înalt decât pe timpurile boierilor români. Nakonecinâi Mihail Fedotovici – prim secretar al comitetului judeţean Soroca al PC(b)M (din iulie 1941). Membru al PC(b)U din anul 1930. Fond. d. gubernia Harkov.. 32. şi pământul s-a acordat celora care îl lucrează. bovine nu sunt chiar atât de multe. sunt multe păsări.139) 1 . FORŞ. În anul 1939 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional al PC(b)U. Fond. regiunea Harkov.1. În Basarabia sunt multe oi. care au fost distribuite ţăranilor – din proprietatea moşierilor. dar există atât de multe lacune.. am fost întâlniţi cu mare entuziasm. ca şi în multe alte chestiuni. practică antisemitismul. desigur. d. au vrut să lovească în producţie. f. Kupeansk.] Câteva cuvinte despre şcoală. În judeţul nostru.. nu numai pentru că am eliberat poporul basarabean de sub jugul românilor..] La noi. încă o dată a demonstrat ţăranilor că puterea sovietică. nu vroiau să acorde ţăranilor pentru nicio sumă de bani animalele lor de tracţiune. [. . Studii – inferioare. încât este necesar ajutorul decisiv şi concret din partea Comisariatului Poporului pentru Învăţământ. G.19. că această muncă. în mod primordial şi întotdeauna s-au îngrijit de bunăstarea oamenilor muncii. regiunea Volân. şi am fost nevoiţi să aplicăm măsuri drastice faţă de atare gospodării. la noi. [. F. Între anii 1939-1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului raional Gorohovsk. f.] Când am început recoltarea culturilor.1. Partidul Comunist.22. tovarăşi. printre altele. încât nu este posibil să considerăm starea lucrurilor în învăţământ ca pe una favorabilă. de care ducem lipsă. Şcolile. dar în legătură cu pregătirea pentru alegeri noi deţinem o mulţime de informaţii. inv. defăimează unele persoane şi categorii de învăţători.este propria lor putere. f. şi tot ce este în mâinile exploatatorilor. d. după cum ştiţi. 156 1 №14 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI PREZIDIULUI COVIETULUI SUPREM al RASSM F. în special. nici nu mă apuc să determin în procente. pentru a ne asigura ca aceste animale de tracţiune. haideţi mai întâi să luăm de-a valma. mănăstirilor si apoi părţi din gospodăriile chiaburilor. în special populaţia evreiască şi învăţătorii de etnie evreiască. Să vedeţi. BROVKO – (Preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RASSM) [. despre învăţătorii care desfăşoară o activitate ostilă împotriva alegerilor.. parcă nu a raportat. chiaburii au acţionat deschis. ascundeau vitele lor în timpul lucrărilor agricole. tovarăşi. 13. pământul. […] AOSP. NAKONECINÂÎ [2-4 ianuarie 1941] Tov..] Când am venit în Basarabia. au fost identificate 45 mii (ha). f.. 155. 108. Desigur. 51. d. Tov..DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. dar oi sunt multe. S-a născut în anul 1900 în or. va fi al lor. inv. 48. ucrainean. care a fost efectuată în vederea redistribuirii terenurilor. 151. 150. 51. dar ţăranii mai ştiau că puterea sovietică . au sabotat. NAKONECINÂI – (Secretarul Comitetrului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova) [.(AOSP RM. câte cadre didactice avem care trebuie izgonite chiar astăzi. Acest lucru este corect. descendent dintr-o familie de muncitori. şi mai apoi să se analizeze ce şi cât s-a luat. BROVKO [2-4 ianuarie 1941] Tov.

. d. f. [. Ucrainean de naţionalitate. Trebuie de menţionat faptul că livrarea cerealelor au realizat-o. Pe cine am identificat. chipurile. Această chestiune a fost pe agenda Comitetului judeţean (Ukom).. să luăm satul Vorticeni – unde a fost depistat Gotu – comerciant şi ţărănist. KRAINII1 – (Secretarul Comitetului judeţean Chişinău al PC(b) din Moldova) [. precum şi a sovietelor săteşti. În special.Volcianoe s-a strecurat în calitate de preşedinte Suhaciov.1925.. dar au fost cazuri. că până în prezent în raionul Leova există 170 de gospodării ale chiaburilor. că să nu fim nevoiţi mai târziu. organizaţiilor raionale. 51. a emis un şir de instrucţiuni pentru consolidarea sovietelor săteşti. din iulie 1940 a exercitat funcţia de prim secretar al comitetului judeţean Chişinău al PC(b)M. 79. Krainii Nikolai Stepanovici. pentru că unele organizaţii de colectare nu se socot cu nimic şi rechiziţionează animalele reproductive pentru colectarea cărnii şi apoi raportează că. în primul rând. reţelelor de comerţ şi de rechiziţii.1. 19. în raionul Târnova ar trebui să vedem cum s-a realizat planul de colectare. Elizavetgrad. vreau să mă opresc asupra problemei personalului. unde au fost depistate 84 de elemente de clasă ostile. sectorului cooperatist. au îndeplinit cu 150% planul etc. În raionul Bujor nici nu s-a examinat că în sovietul sătesc din s.. inv. Ahtârka. În perioada 1938-1940 a exercitat funcţia de secretar al comitetului raional al PC(b)U. care nu numai că ei înşişi se împotriveau. 51. Comitetul Central în această privinţă a oferit asistenţă adecvată şi a monitorizat activitatea.] AOSP. Raionul. când ţăranii scutiţi de livrările obligatorii a pâinii au venit şi au declarat că vor să participe şi ei la colectarea pâinii.] În continuare. tovarăşi. Studii – medii. ţăranii săraci şi argaţii. ca în acest an să realizăm şi chiar să depăşim planul la aprovizionarea cu carne.(AOSP RM. care nu au îndeplinit planul. KRAINII [2-4 ianuarie 1941] Tov. Fond.Vreau să vă avertizez. a răsuflat uşurat că a realizat planul cu 100%. dar am avut de a face cu o mare poluare cu elemente duşmănoase a reţelelor cooperatiste şi a celor de rechiziţii.să luăm raionul Chişinău. iar anul viitor vom chibzui ce să facem în continuare. S-a născut în anul 1903 în or. atunci când vom elabora planurile pentru raioane privind dezvoltarea zootehniei în Moldova. membru al PC(b)U din an. Am verificat toate sovietele săteşti şi acolo a fost identificată o mulţime de oameni care nu pot fi admişi în sovietul sătesc. ca urmare a acestui control? De exemplu. Comitetul Central al partidului ne-a ascultat în mod special cu privire la activitatea sovietelor săteşti.. f. 174 №15 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN CHIŞINĂU al PC(b) din MOLDOVA N. din familie de muncitori. C. 32. Fond. [. Sumî. reg. 48. de asemenea trebuie de menţionat că am întâmpinat o rezistenţă dârză din partea chiaburilor. f. Realizând aceste decizii.38) 1 .) Noi putem proceda astfel. comitetul judeţean de partid a obţinut un şir de rezultate. (Din sală – Noi am operat corectări în această chestiune. atunci.] Chestiunea livrărilor de pâine. în ceea ce priveşte gestionarea acestora şi activitatea educativă a personalului..1. Trebuie remarcat faptul. dar desfăşurau şi o anumită activitate printre ţărani pentru a zădărnici colectarea pâinii. d. probabil. fostul primar. Ce a fost identificat în unele raionale: . d. tovarăşi. să nu fim nevoiţi să planificăm importul de animale.. S-a acordat o atenţie deosebită creării de sovietelor săteşti. or. În luna iunie 1940 a deţinut funcţia de secretar al comitetului judeţean Chişinău al PC(b)M. inv.

un antisemit de excepţie. despre care scriau că el aar descinde dintr-o familie de gardişti albi. contrarevoluţionar. fiindcă noi am vorbit cu dvs despre aceasta. cuzist. se vorbeşte despre faptul că el ar fi fost unul dintre organizatorii pogromului evreiesc. ALIOŞIN – (Şeful Secţiei organizatorice şi a instructorilor a CC al PC(b) din Moldova) [. Acest POPOV se adresează procurorului oraşului şi îi spune „Uitaţi-Vă. redacţia ziarului m-a calomniat. care ce-i drept. În secţia raională de finanţe în calitate de agent pentru satul Prepeliţa lucrează un fost moşier. Iată cele mai recente fapte. KONOPKA se implică în acest caz. În satul Kociujeni în Societatea Consumatorilor până acum activează un fost proprietar de ţărani şerbi (Din sală: deja este destituit). tovarăşului FILATOV – mustrare aspră cu avertisment.. inv. 51. dar s-a intervenit şi dosarul a fost închis. că e destituit din funcţie. d. printre care a fost invocat numele POPOV. retrage originalul articolului şi trage corespondentul la răspundere judiciară şi dacă nu era comitetul judeţean de partid şi comitetul orăşenesc. După cum se ştie.] AOSP. Foarte bine. nu contează. fostul moşier-ofiţer va colecta impozitele financiare. la drept vorbind. Procurorul oraşului. să-i aplice o mustrare vice preşedintelui Moldpotrebsoiuz-ului (Uniunii Consumatorilor din Moldova).1. Dar cazul nu se sfârşeşte aici. Tovarăşi. atunci am fi văzut corespondentul pe scaunul acuzaţilor. f. intentează dosar deja nu corespondentului. Dar ce reprezintă în sine acest Popov? Fiul unui gardist alb. Încă în exemplu în acelaşi context. 214 №16 DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI ORGANIZATORICE ŞI A INSTRUCTORILOR a CC al PC(b) din MOLDOVA ALIOŞIN [2-4 ianuarie 1941] Tov. Ea a publicat un articol precum că la filiala judeţeană a Băncii de Stat sunt multe elemente de clasă ostile.. cu numele de GRIŞCENKO. să punem întrebarea astfel: fostul primar va rechiziţiona produse agricole. dar mai ales care va fi impresia despre puterea sovietică. comerciale şi economice. e din neam de gardişti albi sau e gardist alb din noua generaţie. ce impresie îşi vor crea ţăranii despre aceste persoane. Tovarăşi. fost ofiţer al armatei române RUDOI (Din sală: deja este destituit). de aceea nu pot fi gardist alb”. care au fost responsabili pentru selectarea personalului pentru sovietele săteşti şi o anumită parte din vină şi-o asumă şi comitetul judeţean [. Care este deosebirea. pentru incapacitatea de a lua măsuri în scopul curăţirii structurilor din subordinea lor de elemente de clasă ostile. Acest POPOV se adresează judecătorului norodnic şi îi spune: „Ziarul m-a calomniat” şi judecătorul norodnic tov. eu sunt născut în anul 1914. tov. după repetate instrucţiuni. şi directorului Zagotskot (Biroului de Achiziţionare a Vitelor). Cred că se formează o imagine deloc favorabilă – ei doar îi percep pe aceştia ca pe reprezentanţii puterii sovietice.OHOTSKI. intentează un dosar pe numele corespondentului gazetei raionale.] Si penultima chestiune la care vreau să mă opresc – aceasta este problema privind îndepărtarea elementelor de clasă ostile din structurile sovietice. Comitetul Central s-a văzut nevoit.. să acţionăm mai hotărât în acţiunile de curăţire de elementele de clasă ostile. 211. Fond. care a fugit în 1918 din Uniunea Sovietică. În judeţul Bender se editează ziarul „Viaţa nouă”. e clar că POPOV este element de clasă ostil..Toate acestea sugerează despre slăbirea vigilenţei de partid a tovarăşilor. 48. a suferit eşec. În satul Pepeni în calitate de agent al Upolcomzag-ului (Împuternicitul Comitetului pentru rechiziţii) este angajat fostul primar. La prima vedere – aceasta este corect. în orice caz. ci ziarului „Viaţa Nouă” şi scrie citaţie redacţiei ziarului: „Să se prezinte la .

unde au ars încăperea pentru alegeri. Aici s-a vorbit mult despre aceasta. a doua chestiune la care vreau să mă opresc. Cifrele privind poluarea pot fi invocate aici. nu este posibilă dezvoltarea comerţului. […] AOSP. trebuie să elaborăm acum la sistemul de pază a buletinelor de vot şi a listelor. la care ar trebui să mă opresc. budişti. eu cred că astăzi conducătorii procuraturii şi ai Comisariatului Poporului pentru Justiţie. pe care aici i-au învinuit suficient.Judecată”. 48. uneori. f. listele împreună cu un şir de alte documente. nu înţeleg cu adevărat că curăţirea trebuie efectuată cât mai rapid şi imediat. dar eu cred că lucrurile şi aşa sunt destul de evidente şi este inutil să pierdem timpul cu ele. cuzuşti şi alţii. ca să nu ne pomenim într-o situaţie neplăcută. (Din sală – „Nu corespunde adevărului”) Voi ne-aţi informat. comerciale şi altele de elemente de clasă ostile. AKIMOV – Comisarul Poporului pentri comerţ al RSSM […] Tovarăşi. urma să fie condamnat tocmai pentru aceasta. (Din sală – „O listă a fost ruptă întâmplător”) Al doilea caz a avut loc în judeţul Chişinău. 239 . d. 48. este doar o picătură în comparaţie cu aceea ce avem de realizat în această direcţie şi eu rog conducătorii organizaţiei de partid să se implice şi să ajute conducătorilor noştri. diferite canalii. 51. De aceea. Fond. în judeţul Soroca au fost distruse listele electorale. într-o oarecare măsură. pe bună dreptate. care desfăşoară o luptă hotărâtoare pentru curăţirea organelor sovietice. inv. d. întrucât. unii colaboratori ai Judecătoriei şi Procuraturii vroiau aceasta. care a avut loc din cauza că tov. GRIŞCENKO şi KONOPKA nu înţeleg în ce circumstanţe ne aflăm. comercianţi de diferit rang şi categorii. 51. contrarevoluţionari. Şi ultima chestiune. (Râsete). chipurile. Şi reiese că ziarul – organ al Comitetului judeţean de partid. care. (Din prezidiu: „Iar tov. De fapt este un caz stupid. Faptul rămâne fapt şi este necesar imediat să întreprindem măsuri decisive. Poluarea aici e deosebit de mare şi. fără de care. În aceste organizaţii s-au infiltrat un număr considerabil de proprietari de magazine. suntem criticaţi pentru ritmul lent în curăţirea rândurilor noastre în organizaţiile comerciale. Prima întrebare – vigilenţă în procesul pregătirii către alegeri. GONŢA despre aceasta nu a spus nimic”). eu vreau să mă opresc la următorul lucru. considerând. noi avem deja cazuri. diferiţi comisionari. dar aceasta. este despre personalul din organizaţiile comerciale. Numai în ultima perioadă în unele judeţe au fost excluşi din rândurile personalului din comerţ peste 200 de persoane.1. 226-229 №17 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU COMERŢ al RSSM AKIMOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. Deşi el ştie despre aceasta. de exemplu. este chestiunea privind pregătirea pentru alegeri. noi i-am dat ordin să se ocupe de acest caz. Fond. De aceea. când elementele de clasă ostile încep activ să protesteze împotriva campaniei electorale. în legătură cu această situaţie. Tovarăşi.1. ar trebuie să raporteze şi să explice cauzele activităţii proaste. cât şi din cooperaţia de consum. tovarăşi. f. tovarăşi. […] AOSP. deşi fără ei comerţul va fi cu mult mai bun şi noi ne adresăm colaboratorilor din judeţe să ne ajute la înlăturarea acestor persoane atât din comerţul de stat. aceste persoane de neînlocuit. inv.

Ce se întâmplă aici. locul cărora nu e la întreprinderi.. d. Fond. f. f.1. care sunt acum nişte locuri foarte înguste.(Preşedintele Comitetului Comisarilor Poporului RSS Moldoveneşti [. acesta a fost un rezultat al miopiei politice a unor conducători. Trebuie să spun deschis. 271 №19 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI COMISARILOR POPORULUI din RSSM T. din familie de ţărani.C. inv. a avut loc otrăvirea în masă în miliţie. Molotovskoie. nu a fost întâmplător. 7.№18 DIN DISCURSUL SCRETARULUI CC al PC(b) din MOLDOVA BESSONOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. iar ieri a fost anunţată o intoxicare masivă la Institutul de Medicină – 13 persoane. până în prezent avem aceeaşi compromitere masivă. care persistă la întreprinderi. membru al PC(b)U din anul 1924. 32. […] AOSP. reg. d. al partidului privind înlăturarea din organizaţii şi întreprinderi a elementelor duşmănoase. şi ca rezultat. f. inv. Fond.C. KONSTANTINOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. Astfel de cazuri sunt foarte multe.1. există multiple decizii ale C. Sarcina organizaţiei de partid este de a realiza până la sfârşit deciziile C. În perioada anilor 1939-1940 a exercitat funcţia de secretar pentru resurse umane al comitetului regional al PC(b)U (or.(AOSP RM. ca rezultat am avut cazuri de otrăvire în masă în industria alimentară – 32 de cazuri. d. Rus de naţionalitate. în privinţa înlăturării elementelor de clasă ostile din organizaţii şi întreprinderi. după cum a spus tov. BESSONOV. Fond. 288-289 №20 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI COMITETULUI CONTROLULUI DE PARTID DE PE LÂNGĂ CC al PC(b) DIN TOATĂ UNIUNEA PENTRU RSS MOLDOVENEASCĂ SEIDIN [2-4 ianuarie 1941] 1 Bessonov Mihail Mihailovici. 51. membru al CC al PC(b)M din 2 octombrie 1940. Nu demult a fost un astfel de caz în Miliţie. KONSTANTINOV. 51.1. cu privire la curăţirea organelor de conducere. Noi depistăm la întreprinderi cazuri când împreună cu conducătorii acestora coexistă cei mai veritabili capitalişti. S-a născut în anul 1901 în gubernia. Dăm dovadă de prea puţină vigilenţă bolşevică pentru curăţirea aparatului compromis. după cum se vede. . f. cum ar fi cea a comerţului şi cea a rechiziţiilor. 48. au concrescut cu atare elemente. tovarăşi? Compromiterea în aceste sfere este una de excepţie. când 72 de colaboratori ai scolii de miliţie au fost otrăviţi. raionul Molotovsk. că conducătorii noştri nu execută deciziile C. 47. 48. Studii – superioare incomplete. însă. că unii conducători.A. inv. 51. […] AOSP. Ordjonikidze). Tver (în perioada interbelică: s. Krasnodar). BESSONOV1. 4) .Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] Au menţionat deja aici unii tovarăşi.C. mai ales la întreprinderile industriei alimentare. Oare a fost întâmplător acest caz? Nu. ca urmare a lipsei de adevărată luptă bolşevică cu elementele de clasă ostile. din septembrie 1940 şi până în anul 1942 a exercitat funcţia de secretar trei al CC al PC(b) din Moldova.. d.] Aici s-a vorbit despre astfel de probleme.

în locul unei lupte bolşevice reale pentru implementarea în practică a hotărârilor partidului nostru şi ale guvernului.şi a Consiliului Comisarilor Poporului din Moldova din 16 noiembrie în privinţa colectării şi interzicerii sacrificării vitelor productive şi a boilor de tracţiune parţial nu are nevoie de corectări. că la un număr considerabil de centre de recepţionare „Zagotzerno” câte 300-500 de căruţe ţărăneşti cu pâine stăteau în rând timp de câteva zile în aşteptarea recepţionării din cauza organizării proaste a muncii la aceste centre. în stil bolşevic. încât au devenit neputincioşi să conducă lupta cu atare fenomene şi să facă apel cuiva la disciplină. iar ele şi acum încă sunt foarte compromise. chipurile în virtutea unor anumite circumstanţe. după părerea mea. la modul serios. colectorii. neîntreprinzând nimic pentru . dar şi organizaţia unde lucrează. dar nu trebuie să admitem ca în urma unei astfel de activităţi să fie discreditată Puterea Sovietică în ochii ţăranilor.. disciplina de partid şi de stat sunt în scădere. aceştia îşi exprimă nedumerirea – cum s-a întâmplat aşa că a venit Puterea Sovietică. Eu nu spun că decizia C. Apare întrebarea..BORODIN şi ILIINSKI. noi nu avem bani? Nu. s-u ocupat de chestiuni personale. admise de colaboratori. la această chestiune aici s-au făcut multe referinţe şi comentarii. dar când este vorba despre sacrificarea acestei categorii de vite. eu nu sunt de acord cu punctul de vedere. de partid şi alţi colaboratori. a eliberat ţăranii de sub jugul boierilor români. cum ar fi confortul personal. pierzându-şi în acest caz toată reputaţia de membru de partid. SEIDIN – (Împuternicitul CCP de pe lângă CC al PC(b) din toată Uniunea pentru RSS Moldovenească) [.] În primele două luni ale muncii noastre în Basarabia unii dintre funcţionarii noştri sovietici. nemaivorbind deja de pierderea încrederii faţă de aceşti tovarăşi. În această privinţă unii atât de mult s-au încurcat . conduita noastră nu este una corectă. şi acum. sovietici şi alţi demnitari au avut un comportament nedemn în ce priveşte autoaprovizionarea şi jefuirea fondurilor şi averilor abandonate. Trebuie să purcedem. într-un şir de locuri şi pe unele sectoare ne-a scăpat câte ceva şi nu am reuşit să realizăm în timp util. aceste neajunsuri se explică doar prin proasta organizare a muncii în această organizaţie. cu ce vom edifica colhozurile? În aşa mod noi putem într-un timp foarte scurt să sacrificăm toţi taurii. acele persoane se simt confortabil. în calitate de colectori.C. în mai multe localităţi au rămas aceleaşi persoane care pe timpul românilor jecmăneau ţăranii. dar în virtutea relaţiilor create nu se fac şi în consecinţă. Pentru pâinea predată ţăranilor nu li se plăteşte la timp. sacrificăm totul ce s-a colectat sau se colectează. căutarea celor mai bune apartamente şi mobilier. la consolidarea acestor sectoare. principial. şi de alţii cu privire la regula existentă de colectare şi sacrificare a vitelor. Iar noi trebuie să chibzuim. pentru că acestea nu numai că îi discreditează pe funcţionarii de la conducere.] Aici s-a discutat mult despre compromiterea structurilor comerciale şi a celor de rechiziţie. precum şi cel al organelor sovietice de rang inferior merită atenţia noastră deosebită şi consolidarea acestora ar fi trebuit realizată mult mai înainte. Este corect. implicaţi în ele. expus de tov. Câteva cuvinte despre colectarea pâinii. iar ţăranii au suficiente animale pentru a le schimba cu vitele din categoriile pentru sacrificare. Pentru aceste lucruri indecente s-a pierdut timp şi ca rezultat. Tovarăşi! În privinţa colectării vitelor. iar unii chiar s-au implicat în vânzarea vechiturilor. La noi. ceea ce s-a reflectat asupra valorificării cât mai rapide a raioanelor din Basarabia. După părerea mea. În discuţiile cu unii ţărani. este abordarea care întâmpină cea mai mică rezistenţă şi aceasta se explică mai întâi de toate prin faptul că operaţiunile de schimb ale vitelor ţăranilor la noi nu sunt organizate. nu se divulgă şi concluziile în baza lor sunt necesare. Acum noi sacrificăm vitele de tracţiune şi cele productive. În prezent „Zagotzerno” este datoare ţăranilor cu circa 380 mii de ruble. iar în spaţiul rural.Tov. Lucrătorii judeţeni şi raionali de partid ştiu. de multe ori ţăranii erau întorşi cu pâinea înapoi fără temei. [. deoarece aceste sectoare. Aceste lucruri. îi înşelau. referitoare la colectarea vitelor. sunt la curent şi funcţionarii din aparatul central. Trebuie să facem ordine în activitatea acestei structuri şi dacă e nevoie – o vom ajuta. decizia a fost întru totul corectă. ILIINSKI. însă. iar în rezultat şi alte neajunsuri în activitate. tovarăşi. noi trebuie arse cu fierul încins... când s-a instaurat Puterea Sovietică. chestiune despre care au relatat tov. iar anularea samavolnică a acestei decizii de către unele persoane. În ultima perioadă au început să ne parvină semnale despre aceea că în unele raioane şi judeţe o parte din funcţionarii de conducere din partid.

296. fac agitaţie împotriva noastră. ce ocupă posturi de conducere în structurile organizaţiei sale. aceasta are loc în activitatea C. minţeau populaţia.m. Noi toţi am venit din diferite regiuni. care nu sunt destinate sacrificării. eu. fără a se adopta măsurile necesare pentru schimbarea lor pe cele pentru sacrificare. Iată o atare concepţie despre selectarea cadrelor avea acest comunist. pe bună dreptate. 293. se pare. şi pentru C. ajung să funcţioneze foarte prost. 51. a pereclitat toată activitatea şi a compromis întreaga structură de colectare a vitelor. Cadrele. se străduie să sacrifice cât mai multe animale productive şi tauri. au asigurat succesul cauzei noastre. [. iată aşa selecta el personalul. au fost sacrificaţi 94 de boi de tracţiune. 294-295.. f. Soloviov în Tiraspol se ocupă doar cu aceea că îi asigură pe aceştia cu hrană. într-o singură zi. ca rezultat vitele sunt întreţinute dezgustător.organizarea schimbului. în esenţă. iar acum nici mai mult nici mai puţin – 10 mii au revenit în Basarabia. când din cauza lipsei unei conduceri şi a controlului din partea noastră a acestei activităţi. Trebuie să ne clarificăm în legătură cu acest caz şi să tragem concluziile necesare. toţi aceşti boi au fost aduşi de persoane particulare. ştiind despre viitoarea colectivizare în toată Moldova. Tov.d. şi de ce nu înlătură toate acele persoane care sunt străine şi au o atitudine duşmănoasă. cu toate acestea. croitori. poate fi invocat un exemplu: a fost efectuată recrutarea forţei de muncă din Basarabia.] Aici mult s-a vorbit despre cadre. creând greutăţi excepţionale în activitatea noastră politică şi economică la sate.C. şi a Consiliului Comisarilor Poporului din Moldova şi. orice cioban nu se descurcă mai rău în privinţa stării de îngrăşare a vitelor decât orice fost proprietar de vite sau fost comerciant. tovarăşi. Consiliului Comisarilor Poporului. minori. în Chişinău. Care sunt consecinţele unei atare stări a lucrurilor? În primul rând. un colaborator al poliţiei române ş. şi drept consecinţă. Eu cred că toţi înţeleg cum trebuia efectuat acest lucru în teritoriu. d. se pare. care ar putea determina starea de îngrăşare a vitelor. Spre exemplu. inv. unele erori comise în această activitate le-am corectat din mers. cu vârstă de până la 3 ani. au fost dificultăţi mari în selectarea personalului şi pentru comitetele judeţene de partid. mulţi dintre basarabenii recrutaţi au fugit înapoi. şi. organizaţiile unde sunt astfel de conducători. de asemenea.C. modiste. al partidului. care este cauza neîndeplinirii deciziei C. cazare şi îi repartizează pe cei reveniţi prin Basarabia. Este adevărat. 300-301 № 21 . iar când s-a început munca. chiar şi cazul când în fruntea organizaţiei republicane „Zagotskot”. aşa selectează nu numai el. dar îmi este foarte greu să selectez specialişti. desigur. este faptul că noi verificăm ]n mod defectuos realizarea deciziilor noastre. nu ne cunoaştem unii pe alţii. chiar şi am greşit uneori în distribuirea cadrelor.. el a spus – înţelegeţi. În acest context. revenind în Basarabia. atunci nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situaţie. fără încăperi corespunzătoare şi. fără mâncare. De loc întâmplător. inapţi pentru munca fizică. precum şi comitetele judeţene şi raionale de partid. în mod conştient. i s-a declarat la C... în starea celora care sunt pentru carne..C. până în ultima perioadă era un oarecare FILATOV. [. la cultivarea lipsei de răspundere şi a fărădelegii pentru încălcarea disciplinei de stat şi de partid.1. Fond. promiţând că în URSS poţi câştiga mult fără să munceşti. au fost recrutaţi bolnavi.C.a. de altfel. mă debarasez de ei. – orice ţăran. dar rezultatele au avut o alstfel de conotaţie. similare lor. Când a fost întrebat la Biroul C. […] AOSP. Acest tovarăş nu înţelegea din punct de vedere politic importanţa selectării corecte a cadrelor. Aceste persoane şi altele. Lui. nu am lucrat împreună şi. 291-292. 48. Unii colectori pur şi simplu sabotează decizia C.] Un neajuns foarte mare în activitatea noastră. care. când în unul dintre judeţe printre cei care recrutau forţa de muncă era un mare comerciant. în măsura posibilităţii.C. Dar. Dar dacă am fi verificat la timp persoanele care se ocupau de recrutarea forţei de muncă.C. în mai multe cazuri aduc vitele. iar acum toţi aceştia părăsesc şantierele şi minele.

când culacii. Mulţi tovarăşi au raportat şi nu au spus nici un cuvânt despre rolul pe care l-a jucat Armata Roşie în această cauză. [2-4 ianuarie 1941] Tov. deoarece aceasta este cauza noastră comună şi de această chestiune trebuie urgent să ne apucăm. Unora li se pare că au făcut însămânţarea de primăvară destul de bine. dar totuşi. LITVINOV – (Şeful Secţiei de propagandă politică 35 s. Ce-i drept. Trebuie să ţinem cont că suntem în prima primăvară bolşevică în condiţiile Basarabiei şi ea cere de la organizaţia de partid din Moldova o foarte bună organizare. Consider că va fi corect. iar în loc vor pune o cruce. inv. Borodin se va referi la această chestiune. 48. Aceste fapte vorbesc despre aceea că culacii lucrează şi lucrează activ. Mie însumi este oarecum să vorbesc despre asta. . se pare că totul e în ordine. fiindcă noi ne pregătim de o luptă mare şi despre aceasta se ştie foarte bine. iar munca noastră de agitaţie şi conştientizare trebuie să acorde acest ajutor. atunci aceştia mereu ne vor impune să muncim.c) […] Ultima chestiune cu care aşi vrea şi să închei – este. să semeni primăvara 1185 mii de hectare şi aşa este simplu în lipsa a 47-50% de forţă de tracţiune. despre pregătirile pentru alegerile în Sovietul Suprem. SALOGOR – Secretar al CC al PC(b) din Moldova […] Tovarăşi. dar culacii îi impun şi le spun că dacă biserica va rămânea închisă. care au lucrat printre populaţia civilă şi mulţi tovarăşi au depistat cazuri. în parte. Acum elementul de clasă ostil va începe să pregătească în sens opus semănatul de primăvară. atunci de la 1 ianuarie acolo va fi club şi se vor ocupa de educaţia lor în fiecare zi. Tovarăşi. 716 de mii de hectare sunt cu semănături de toamnă. într-o conversaţie cu ţăranii din satul Ialoveni. că problemele ce ţin de apărarea nu şi-au găsit reflectare în activitatea noastră. au ridicat de 365 de mii de hectare de arătură de toamnă.1. duşmanii lucrează activ împotriva noastră. deoarece nouă ni s-a spus că dacă nu vom tăia numele a trei deputaţi. care va soluţiona problema semănatului de primăvară. iar acum culacii colectează semnături pentru a o deschide. Vreau să cred că în cuvântarea sa de încheiere tov. se mai întâlnesc cazuri de slăbire a vigilenţei noastre.7% faţă de plan. acesta e doar un caz. De exemplu. Ar fi fost bine dacă tovarăşii ar fi spus cum au lucrat agitatorii noştri. Noi am evidenţiat numai pe linia noastră. Sarcina noastră este de a face totul ca să stârpim astfel de cazuri. iar crucea vom punea pentru ca Dumnezeu ne-a ajutat până acum şi ne va ajuta şi în viitor. ţăranii se împotrivesc şi spun că nu vor să se deschidă biserica. Tovarăşi. 312-313 № 22 DIN DISCURSUL SECRETARULUI CC al PC(b) din MOLDOVA SALOGOR N. agitatorii au făcut totul ca ţăranii să îşi retragă semnăturile şi datorită muncii noastre explicative ţăranii îşi retrag semnăturile în continuare. nu mai spun şi despre altele.DIN DISCURSUL ŞEFULUI SECŢIEI de PROPAGANDĂ POLITICĂ 35 s c LITVINOV [2-4 ianuarie 1941] Tov. dacă eu voi spune aici. în cuvântarea mea vreau să fac referire la două probleme: semănatul de primăvară şi colectivizarea. circa 2000 de agitatori. f. unii agricultori a spus că ei vor tăia în numele din buletinele de vot şi vot tăia secera şi ciocanul. Fond.. […] AOSP. În satul Ivanovo a fost închisă biserica. forţe avem în unităţile militare şi dacă este necesar vor fi majorate până la trei mii de agitatori – noi vom face asta. 51. Aceasta nu este va fi atât de uşor de realizat dacă acum nu ne vom mobiliza la pregătirea activului sătesc. d. Organizaţia de partid lucrează destul de bine în această direcţie. au semănat 100. L.

care se află mai aproape de culaci şi în care a fost educat sentimentul de stăpân şi când se purcede la colectivizare proprietăţilor lui… Stenografist ROZENŞTEIN … fără ţăranii-mijlocaşi noi nu putem.. După cum vedeţi. 48. că prejudecăţile trecutului persistă în conştiinţa colhoznicilor noştri. 315-316. Dacă vom aduce la cunoştinţă statutul. atunci vom fi în mare încurcătură şi de aceea deja acum trebuie să ne ocupăm de organizarea cooperaţiei primare de producţie privind folosirea în comun a cailor pentru prelucrarea solului. ca să nu se mai repete astfel de fenomene. la noi totul se reduce la mitinguri. în primul rând ai organizaţiei noastre de partid. dacă vom ajunge la conştiinţa fiecărui ţăran – argat. Cred că vă daţi seama ce înseamnă asta. au fost aduse la cunoştinţa ţăranilor prevederile legii. Trebuie să consolidăm acest schelet complicat. Voi aduce un şir de exemple: în raionul Dubăsari: dacă acolo nu e furt continuu.1. acesta va fi un mare lapsus politic. iar pentru astfel de cazuri. când spuneau că covoarele. aşa-numiţii responsabili pentru agricultură. ca să nu repetăm greşelile în ce priveşte colectivizarea. iar ca mâine culacul îl poate provoca. […] Culacii deja acum îşi încep activitatea în jurul formării colhozurilor. […] În problema colectivizării. care să poată lupta cu ieşirile culacilor. mai există prejudecăţile capitalismului. Prin urmare şi colaboratorii Justiţiei şi ai procuraturii. dar ea este destul de convingătoare. Tovarăşi. în satul Potrebi din raionul Dubăsari în colhozul „Lenin” mai sunt doar 10 căruţe. realizarea aratului. au fost aduse aici şi exemple. brigadierul TELOJOR Timofei. argat în colhoz va merge. Dacă această conştiinţă el o va avea şi va colectiviza singur perechea sa de tauri sau căluţul. trebuie să pună accentul cuvenit pe munca de educare printre colhoznici. statutul întovărăşirii de muncă agricole a fost elaborat.Dacă nu vom organiza un activ sătesc destoinic. f. Acum trebuie de prevăzut toate acţiunile de preîntâmpinare. pentru sustragerea averii socialiste. 318-320 № 23 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU CONTROLUL DE STAT al RSSM BUTKO . la noi au fost aşa cazuri. care vor fi acea curea de transmisie în chestiunea realizării semănatului de primăvară. trebuie de pedepsit cu toată asprimea legii de la data de 7. ce-i drept ţăranii merg în colhozuri. a furat căruţa. Câte căruţe au fost în total în informaţie nu se spune. trebuie de preîntâmpinate aceste cazuri. trebuie să ţinem cont multilateral. dar nu cu forţa. că el va merge în colhoz deja pe deplin conştient. au loc aşa fenomene timp de 10-15 ani de existenţă a colhozurilor. Aceasta este verificat şi avem şi exemple. în trecut ţăran-mijlocaş. văcuţa – totul va fi colectivizat ş. a statutului întovărăşirii de muncă agricole. în rezultatul lipsei activităţii de educaţie printre colhoznici. Chiar nu se cunoaşte natura ţăranului? Un sărac. Astfel. Nu putem nicicum ocoli această problemă. vreau să pun încă o întrebare – privind integritatea proprietăţii obşteşti. pe care nu putem acum să-l admitem în nici un fel. Fond. care sunt drepturile şi obligaţiunile fiecărui membru şi cum trebuie înfiinţat colhozul. noi avem o astfel de experienţă şi el va spune – daţi-mi-i înapoi şi aceasta va fi compromiterea colectivizării. 51. atunci colhozul va fi puternic. ce se colectivizează. inv. 317. dar un mijlocaş. sărac şi mijlocaş. care va soluţiona problema îndeplinirii planului. Căruţa este furată şi ascunsă în cămară. cum ar fi distribuirea proprietăţii în colhoz. care mai înainte a fost retrasă anterior de deposedare. atunci pot spune că este furt parţial de căruţe. […] AOSP. Satul Ţeprovca colhozul „Kotovskii”. Dacă vorbim aici despre colectivizare.a. Fosta chiabură SANDUL Alexandra – la ea a fost găsită o căruţă. iar majoritatea căruţelor este furată. d.

după cum bine cunoaşteţi. pe teritoriul Basarabiei pe lângă organele de judecată. 48. în luna noiembrie. sub pretextul că ar fi pătimit în timpul cutremurului. În septembrie au fost soluţionate plângerile în legătură cu cămătăria. A fost efectuată o muncă colosală. Noi. că nu trebuie să tărăgănăm cu aceasta.1. nu fără ştirea. circa 5359. În noiembrie au fost soluţionate 1919 plângeri. am discutat un şir de probleme şi această chestiune în special. f. Fond.1. inv. din această categorie a angajaţilor nici unul n-a primit locuinţă. de exemplu. putem constata un şir de nelegiuiri. neplata salariilor şi un şir de alte întrebări. [. Această activitate a fost desfăşurată destul de bine în judeţul Bender. care are mai puţină nevoie de spaţiu locativ. prin concursul direct al conducătorilor Direcţiei locative. ci dimpotrivă. […] AOSP. poate asta e insuficient. BUTKO – Comisarul Poporului pentru Controlul de Stat al RSSM […] Cu referire la activitatea Direcţiei locative orăşeneşti în problema corectitudinii şi legalităţii repartiţiei fondului locativ. Acolo procuratura judeţeană. În primul rând. Am hotărât.. care luau de la cei săraci totul până la ultima cârpă pentru ca săracii. Planul nu a fost adus la cunoştinţa tuturor gospodăriilor şi conform legislaţiei. comitetul executiv judeţean la timp au preluat această chestiune. d. la timp au început să reacţioneze şi situaţia a fost mai bună. formal nu se poate de judecat pe cineva. 329 № 24 DIN DISCURSUL VICE PROCURORULUI RSSM DONCENKO [2-4 ianuarie 1941] Tov DONCENKO – (Vice Procurorul RSS Moldoveneşti) […] Boierii români practicau doar bătaie de joc şi samavolnicie. Fond. Au fost soluţionate astfel de plângeri. am citit sentinţa şi am judecat 59 de persoane. fără soluţionarea corectă a problemei din punct de vedere politic.. merge vorba despre cămătărie. în legătură cu instituirea sistemului de paşapoarte şi s-ar părea că cea mai mare parte a funcţionarilor din cadrul nomenclarurii CC şi CCP. noi deja aveam o diminuare a plângerilor. 51. am soluţionat mii de probleme cu privire la culacii.] AOSP. în Chişinău au fost eliberate peste 1000 de locuinţe. trebuie să impunem elementele ostile să se supună Puterii Sovietice. În perioada campaniei semănatului de toamnă am arestat . 335-336 . în octombrie au fost soluţionate 6181 de petiţii şi în noiembrie. pe de altă parte. Există cazuri de schimb al unor locuinţe cu locuinţe mai bune. d. a amplificat şi mai mult peractica ocupării ilicite a acestora. când oamenii veneau din obişnuinţă din punct de vedere formal. Am avut greutăţi cu semănatul de toamnă. dar eu cred că noi am luat măsuri în timp util şi asta a jucat un rol important. 48. f. comitetul judeţean de partid. primind banii. Când am făcut ocolul judeţului Cahul şi am fost la secretarul comitetului de partid. noi aveam aşa informaţii. iar practicarea eliberării vizelor temporare unor persoane.[2-4 ianuarie 1941] Tov. 51. inv. precum şi a Comisariatelor Poporuluiar fi trebuit să profite de pe urma acestui fapt. s-a extins practica acaparării samovolnice şi nelegitime a locuinţelor de către o categorie de persoane. când organele sovietice au fost suficient de completate. când au început să funcţioneze normal. să poată achita impozitele. Dar.

4. pentru foştii agenţi ai siguranţei (agenţi ai mişcării legionare) -copii după materialele ce se păstrează referitor la aceştia în arhivele speciale. pentru contrarevoluţionari. marilor comercianţi. albgardişti (contrarevoluţionari).mari comercianţi-adeverinţe de la circa financiară.29032 din 11. pentru fabricanţi. etc. conducători ai partidelor politice. au părăsit aceste locaţii şi s-au retras în alte judeţe şi raioane ale RSSM .din rândul foştilor moşieri. ci nici nu au urmărit traducerea în viaţă a acestei directive în filialele raionale. medici. de asemenea. Referitor la specialiştii vizaţi de directiva permanentă adică: profesori. 5.trebuie neapărat stabilită identitatea acestora.culaci-adeverinţe eliberate de sovietele săteşti. exprimând pentru fiecare persoană propria părere despre necesitatea deportării lor. 7. superiori ai poliţiei şi ai jandarmeriei.principalul support orientaţi-l asupra activului de partid. tabele nominale suplimentare.11. Până în prezent o parte a secţiilor judeţene.adeverinţe eliberate de sovietele orăşeneşti sau săteşti. Despre persoanele identificate recent. 2. agenţi ai siguranţei. se recomandă. a se face copii după materialele din arhivă.-acest grup evidenţiat în mod deosebit. 8. de asemenea liste. actori. 6.procesele verbale de anchetă ale martorilor. ingineri. întocmind dosare corespunzătoare. expediaţi.1940. Ţinând cont de faptul că eliberarea buletinelor de identitate în linii mari se apropie de sfârşit şi multe persoane vizate de directiva oraşelor şi a zonelor de frontieră. înalţilor demnitari de stat. nu doar că singuri nu au înfăptuit acest lucru. a dosarelor personale pentru acest contingent. . scriitori. agronomi. pentru înalţii demnitari de stat.Chestionar-anchetă privind datele personale prevăzute de directiva nr.№ 25 TELEGRAMA NKVD-lui RSS MOLDOVENEŞTI EXPEDIATĂ ŞEFILOR SECŢIILOR JUDEŢENE şi FILIALELOR RAIONALE ALE NKVD-ului din RSSM 17 ianuarie 1941 NKVD-ul RSS Moldoveneşti REMIS DE URGENŢĂ STRICT SECRET TUTUROR ŞEFILOR SECŢIILOR JUDEŢENE ŞI ALE FILIALELOR RAIONALE ALE NKVDULUI RSSM STRICT PERSONAL TELEGRAFIAT PRIN POŞTĂ Prin directiva noastră din 11 noiembrie 1940. Propun începerea întocmirii în regim de urgenţă. luaţi în stricta evidenţă şi întocmite dosare personale pe numele lor. artişti plastici. pentru foşti moşieri. 3.sau procesele verbale ale martorilor anchetaţi din care rezultă confirmarea acestor fapte. Aceste dosare personale trebuie să cuprindă urmatoarele documente : 1. Organelor NKVD ale RSSM ce nu au dus la îndeplinire cerinţele primei directive.29032 s-a propus întocmirea unui registru în vederea evaluării întregului element antisovietic.funcţionarii poliţiei şi ai jandarmeriei .ale RSSM. înregistrată la nr. prostituate (elemente care după instaurarea puterii sovietice in republică nu prestau nici un fel de muncă de utilitate publică). fabricanţi. expediaţi la secţiile NKVD . fată de membrii partidelor politice antisovietice . în privinţa prostituatelor-procesele verbale ale martorilor care ar putea confirma practic prostituţia şi în prezent.

29032: 1./1. conform directivei NR. inv. anexate la documentul nr. 19. Împuternicitul operativ superior UAO al KGB al RSSM Căpitan (semnătura indescifrabilă) Arhiva Ministerului Afacerilor Interne a Reopublicii Moldova (AMAI RM). f.Întreaga activitate se petrece în regim de urgenţă prin excelenţă conspirativ. Fond. judeţul Bender: -raionul Căuşeni raionul Căinari 1 1. . În august 1940 a fost numit în funcţia de adjunct al comisarului poporului al NKVD al RSSM.89. Între anii 1944-1955 a exercitat funcţia de comisar al poporului al NKVD şi NKGB. 2. ADJUNCTUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE al RSSM LOCOTENENT MAJOR AL SECURITĂŢII DE STAT №123 17. iar în martie 1941 – de adjunct al comisarului poporului pentru securitatea statului al RSSM. 2. 1. SUBLOCOTENENTUL SECURITĂŢII DE STAT (ZAKREVSKI) (La subsol scris cu creionul: S-au efectuat copii a câte un exemplar pentru fiecare persoană. oraşul Chişinău şi toate celelalte secţii raionale ale aceluiaşi judeţ. A fost unul din principalii executori ai deportărilor din 13-16 iunie 1941 din RSSM. spre a nu-i acorda notorietate publică.raionul Briceni raionul Lipcani raionul Chişcăreni raionul Edineţ raionul Bratuşeni raionul Ungheni raionul Bolotin raionul Râşcani 3.1941 or. Vă avertizez că pentru neîndeplinirea la termen a acestei sarcini. a fost responsabil de politica de represiuni în RSSM în anii postbelici. Chişinău ÎNTOCMAI:ŞEFUL SECRETARIATULUI NKVD al RSSM. Listele întocmite să fie expediate nu mai târziu de 25 ianuarie 1941. celor ce se vor face vinovaţi de acest lucru li se vor aplica sancţiuni disciplinare. judeţul Bălţi:. 1-2 (MORDOVET)1 № 26 LISTA SECŢIILOR RAIONALE ALE NKVD DIN RSSM CE N-AU PREZENTAT TABELELE NOMINALE CU PERSOANELE PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA organelor periferice ale NKVD din RSSMce n-au prezentat tabele nominale cu persoanele pasibile de deportare. d.Mordoveţ Iosif Lavrentievici (1899-1976).

h) fugarii din Uniunea Sovietică (în primul rând transfugii din perioada 1929 până în 1940).m) primării. Fond. inv. 9. judeţul Cahul: -raionul Taraclia raionul Congaz raionul Vulcăneşti AMAI RM. 12. 11. d. 7. 3. 1. f. dacă este vorba despre un membru al unui .i) ofiţeri ai armatei ţariste împotriva carora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice. 19. în vederea perfectării dosarelor cu privire la “elementul antisovietic” I. II. 4.j) ofiţeri ai armatei române împotriva cărora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice.d) funcţionari ai poliţiei şi jandarmeriei.Perfectarea dosarelor se va efectua vizând următoarele persoane: 1. 3 № 27 ÎNDRUMAR ÎNMÂNAT COLABORATORILOR NKGB al RSSM PENTRU PERFECTAREA DOSARELOR PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE” [fără dată] STRICT SECRET NOTĂ în atenţia colaboratorilor NKGB ai RSSM delegaţi în raioane. 2.f) agenţi ai siguranţei. Introduceţi suplimentar punctul 13. 2) interogaţi 2-3 martori. 5.b) mari fabricanţi. judeţul Soroca: -raionul Cotiujeni raionul Vertiujeni raionul Soroca raionul Zguriţa raionul Otaci raionul Ocniţa 6.Pentru a perfecta un dosar e necesar să dispunem de următoarele: 1) chestionarul de anchetă a celui vizat. 10. 8.g) conducătorii partidelor politice şi organizaţiilor antisovietice. 2.k) ofiţeri albgardişti împotriva cărora există suficiente dovezi despre trecutul şi prezentul activităţii lor antisovietice. 6.raionul Comrat 4.c) mari demnitari de stat.e) mari comercianţi (cifra de afaceri a carora depăşeşte patru milioane de lei anual).l) mari propietari de imobile. judeţul Orhei: -raionul Răspopeni raionul Susleni 5.a) moşieri.

rus de naţionalitate. magazinele etc. Între anii 1939-1940 a exercitat funcţia de şef al direcţiei regionale a NKVD din or. Fond 19. d. cât mai multe documente. ce confirmă date. informaţii despre trecutul activităţii antisovietice a celui luat în evidenţă. 8) adresa exactă a celui luat în evidenţă. 6) anexaţi materialele provenite de la agenţii secreţi ce caracterizează persoana. Fond. descendent dintr-o familie de funcţionari. membru al PC(b)U din anul 1939. MAIOR AL SECURITĂŢII DE STAT (SAZÂKIN)1 anul 1941 CHIŞINĂU S-a facut o copie într-un exemplar pe o singură pagină Ataşată la dosarul numărul 89 Şeful grupului operativ al direcţiei KGB din RSSM Căpitan (semnătura indescifrabilă) 9/II-64 AMAI RM. inv. Dosarul trebuie întocmit fără greşeli gramaticale. d. 4) a se avea adeverinţe. 1 2 1 CATEGORIE Pasibil de arest 3 Pasibil de deportare 4 Sazâkin Nikolai Stepanovici (1910-1985) – comisar al poporului al NKVD al RSSM din august 1940 până la 26 februarie 1941.1. Molotov.partid antisovietic. COMISARUL POPORULUI pentru SECURITATEA DE STAT. A absolvit institutul de planificare. S-a născut în anul 1910 în s. executivul orăşenesc şi raional. inv. materialele trebuie cercetate personal de comandantul NKGB judeţean. pentru a nu fi aduse la cunoştinţa publică. Interogările şi culegerea de informaţii şi documente.1941 Nr. 5) extrase din dosarele din arhivă. f. 14-15 №28 NOTĂ INFORMATIVĂ ÎN VEDEREA EVIDENŢEI PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE”(1) [fără dată] STRICT SECRET NOTĂ INFORMATIVĂ În vederea evaluării elementului contrarevoluţionar şi antisovietic Pe republică ___________________________ În baza datelor culese ___________________ an. 7) a se avea informaţii complete despre componenţa familiei (doar pentru cei aflaţi în întreţinere). 32. specialitatea – economist. Kolobovka. circa financiară) care ar confirma originea şi poziţia socială ale persoanelor menţionate şi dacă le-au fost naţionalizate gospodăriile. 51. după care trebuie întocmită o adresă (memorandum) despre dosar şi trimisă la centrul NKGB a RSSM.(AOSP RM. Studii – superioare. certificate oficiale (sovietul sătesc. casele. A fost unul din principalii executori ai deportărilor din 13-16 iunie 1941din RSSM. Crt. . 216) . atunci trebuie interogaţi membrii de rând ai partidului. bunurile. trebuie făcute cu mare prudenţă. f. 1. 2. judeţul Ţarevo. gubernia Astrahan. Se pronunţa pentru adoptarea „unor măsuri cu adevărat dure” în raport cu „elementele antisovietice şi contrarevoluţionare” din RSSM. 3) după posibilităţi.

se introduc date numerice referitoare la acele persoane. N O T Ă: 1.Numărul prostituatelor şi al elementelor criminale şi penale se indică conform materialelor corespunzătoare ale NKGB-ului 2. 1. 10. Fond . naţionaliste şi albgardiste Foşti ostaşi ai detaşamentelor de pază . inv. înregistrate la organele de poliţie a României.III Membri ai familiilor care au activat în organizaţii naţionaliste şi contrarevoluţionare.1. ÎN TOTAL DUPĂ MATERIALELE NKGB. poloneze şi ai gărzii albe despre care exista materiale compromiţătoare.19. antisovietice. 9. ÎN GENERAL DUPĂ MATERIALELE NKGB Prostituatele.I Membri ai familiilor specificaţi în p. AMAI RM. venite din România în vederea repatrierii. mari fabricanţi şi mari demnitari ai fostului aparat de stat. Foşti ofiţeri ai armatei române. despre care se deţin materiale compromiţătoare Foşti mari moşieri. Membrii activi ai partidelor şi organizaţiilor contrarevoluţionare. 11. capii carora au fost condamnaţi la moarte Persoane. 5. f. cor-pul de comandă al foştilor poliţişti şi al gardienilor din penitenciare. 2. 16-17 № 29 NOTĂ INFORMATIVĂ ÎN VEDEREA EVIDENŢEI PERSOANELOR CONSIDERATE “ELEMENTE ANTISOVIETICE”(2) [fără dată] STRICT SECRET . care au fost deja stabilite PREŞEDINTELE STATULUI MAJOR OPERATIV. 240 din 10/III-1941). (scris de mână: Hotărârea Consiliului Comisarilor Poporului al URSS Nr.de asemenea foşti poliţişti şi gardieni de rând. 8. 6. care şi în prezent practică prostituţia. ÎN TOTAL: 2. 7. sau persoane care au cerut să fie incluse în listele de repatriere şi la adresa cărora există material compromiţător. d. Membri ai familiilor specificaţi în p. 3. jandarmi. Elemente ale lumii criminale şi penale. 4.II Membri ai famiilor specificaţi în p. În conformitate cu rubrica.

sub conducerea înţeleaptă a conducătorului şi învăţătorului nostru tovarăşul STALIN. lipsite de forţă Republici Sovietice. f. al P. care 22 de ani în urmă pe cale războinica a fost acaparată de imperialiştii români. care s-au folosit de incapacitatea militară a tinerei. care include 16 republici suverane şi care are o mare faimă pe arena mondială. Crt. tinerilor Republici Unionale Sovietice face parte şi Republica Sovietică Socialistă Moldova. Fond . Exprimând dorinţa poporului moldovenesc eliberat al Basarabiei şi al fostei Republici Autonome Socialiste Moldoveneşti. Pe parcursul ultimului an Uniunea Sovietică s-a majorat cu cinci Republici Unionale şi reprezintă un stat socialist puternic. BORODIN LA CONGRESUL I AL PC(b) DIN MOLDOVA 6-8 februarie 1941 RAPORT al Secretarului CC al PC(b) din Moldova tov. Comitetul Regional al Partidului şi Sovietul Comisarilor Norodnici al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti a venit cu un demers către C. BORODIN la Congresul I al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din Moldova ÎNTRODUCERE […] În 1940 teritoriul ţării socialismului s-a extins.19. 1. G.1941 Nr.(b. iar în familia multinaţională a poporului sovietic sau împletit încă 23 de milioane de cetăţeni noi. cu deosebit succes realizau poruncile leniniste privind întărirea şi extinderea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. partidul bolşevic şi conducerea sovietică. inv. La 24 iunie 1940 Basarabia a fost reîntoarsă Uniunii Sovietice.NOTĂ INFORMATIVĂ În vederea evaluării elementului contrarevoluţionar şi antisovietic Pe republică ___________________________ În baza datelor culese în ___________________ an.) din toată Uniunea şi către conducerea Uniunii Sovietice privind reunirea poporului basarabean cu poporul moldovenesc din .C. 18 № 30 DIN RAPORTUL DE DARE DE SEAMĂ ŞI CUVÂNTUL DE ÎNCHIDERE AL SECRETARULUI CC PC(b) DIN MOLDOVA P. formarea căreia este rezultatul rezolvării problemei privind Basarabia. 2. politică şi culturală în continuă ascendenţă. Denumirea judeţelor Numărul persoane de arest de Numarul de pasibile persoane pasibile de deportare ÎN TOTAL: PRESEDINTELE STATULUI MAJOR OPERATIV : AMAI RM. d.C. Din numărul noilor. Bazându-se pe dezvoltarea economică. pe unitatea politico-morală a poporului sovietic. pe măreţia şi neînvinsa Armată Roşie şi a Flotei Maritime.

iar seminţele au fost curăţate şi tratate. devotate fără rezerve cauzei partidului LENIN-STALIN. au arătat cel mai profund devotament. în perioada cuprinsă între cea de-a XIII Conferinţa regională de partid şi I-ul Congres al Partidului Comunist (bolşevic) din Moldova. care a fost lăsată ca rezultat a 22 de ani de dominare şi ocupaţie cruntă a boierilor şi ocupanţilor români.. care anterior au staţionat ani la rând. şi în timp util a descoperit incursiunile inamice ale contrarevoluţionarilor şi elementelor ostile şi în colaborare cu cea mai bună parte din ţăranilor săraci. de asemenea a obţinut rezultate remarcabile în ce priveşte curăţarea rândurilor sale de elemente de clasă ostile şi de persoane care nu sunt capabile până la sfârşitul vieţii să lupte pentru cauza măreaţă a partidului lui LENIN-STALIN. ce aparţinea anterior moşierilor.) din toată Uniunea.C. Alegerile în Sovietele supreme ale URSS şi ale RSS Moldoveneşti au demonstrat unitatea invincibilă morală şi politică a poporului sovietic.] In acest timp. . acest demers a fost satisfăcut. distrugând şi dezrădăcinând resturile benzilor contrarevoluţionare troţkist-zinovieviste şi buhariniste. ţărănimea săracă şi gospodăriile mijlocaşilor. băncilor. a fost eliminat şomajul. al P. Prin această decizie a fost deschisă o nouă pagină în istoria poporului moldovenesc reunificat.. pentru dezvoltarea şi prosperitatea acesteia. Semănatul de toamnă a fost efectuat în termene restrânse şi de o calitate agrotehnică mai înaltă. Poporul moldovenesc şi-a dat votul pentru cele mai bune persoane. pentru prima dată. [. (b. Măreţului STALIN. În rezultatul acestei activităţi. naţională ca şi formă şi socialistă ca şi conţinut. întru dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei republicii.] Partidul bolşevic în lupta pentru succesul construirii socialiste în ţara noastră. pornirea întreprinderilor. fiind o parte componentă a P. ca urmare a efectuării naţionalizării pământului. cu referinţă la consolidarea nivelului ideologic şi politic al comuniştilor şi unirea rândurilor lor în jurul C.. muncitori şi intelectuali a dat o riposta hotărâtoare acestor atacuri. pentru distrugerea acelei moştenirii blestemate. industriei şi întreprinderilor comerciale. a unei autorităţi nemaiîntâlnite şi încrederea maselor. a realizat solidaritate de monolit completă şi coeziunea rândurilor sale.. mănăstirilor si gospodăriilor marilor chiaburi. unitatea lor în jurul partidului bolşevic şi a Comitetului Central Stalinist. [. cu ajutorul organizaţiilor sovietice si de partid.(b.C.C.] Organizaţia de partid din Moldova consolidează legătura cu masele. [.) leninist-stalinist şi a conducătorului nostru. Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a fost un eveniment istoric în viaţa de organizaţiei noastre de partid. dragostea dezinteresată pentru măreţul conducător al popoarelor – tovarăşul STALIN. Partidul Comunist (bolşevic) din Moldova. la alegerile în Sovietele supreme ale URSS şi ale RSS Moldoveneşti blocul comuniştilor susţinători ai lui STALIN şi al celor fără apartenenţă de partid au obţinut victorie. cu ajutorul frăţesc al popoarelor fruntaşe – rus şi ucrainean.. Fiind susţinută de Comitetul Central al Partidului Comunist (bolşevic) din toată Uniunea şi de Sovietul Comisarilor Norodnici din toată Uniunea. Ce-a de-a VII-a sesiune a Sovietului Suprem a URSS a adoptat hotărârea cu privire la reunirea Republicii Moldova în statul socialist unional şi cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. În acest an. care are acum a fost transformat în Partidul Comunist (bolşevic) din Moldova şi are în prezent responsabilitatea principală pentru soarta Republicii Unionale. care în componenţa Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească şi privind formarea Republicii Unionale Sovietice Socialiste Moldoveneşti.. şi înfiinţarea noilor întreprinderi. au reuşit să efectueze aratul de toamnă pe 380 mii hectare de teren. Arătura sub semănăturile de iarnă a fost făcută mai adânc. a primit oportunitatea de a-şi construi propria economie şi cultură socialistă. Cei mai săraci şi lipsiţi de pământuri dintre ţărani au primit peste 250 mii de hectare de teren.

Secţia de cadre a C.] În perioada de referinţă. Secţia de cadre a C. socotitor – un mare chiabur. până de curând. Din numărul total de 278 de persoane – reprezentanţi ai populaţiei locale din Moldova. (b. . au demonstrat capacitatea şi îndemânarea de punere în aplicare a deciziilor partidului şi conducerii şi îndrumările tovarăşului STALIN. care a încercat să-l readucă pe KUHARIOV în stare normală. care lucrează în cele 46 de unităţi verificate. În decembrie 1940. În rezultatul inspecţiei au fost relevate următoarele: În 36 de organizaţii.C.C. Inspectorul principal GHERŞKOWICHI . au fost slab interesate de problema completării aparatului acestora din rândul populaţiei locale din Moldova. Direcţia băncilor de economii. Aceste fapte sugerează despre aceea că organizaţiile primare de partid ale comisariatelor norodnice. comitetele orăşeneşti. Sarcina a organizaţiei de partid – consolidarea activităţii crescânde a maselor muncitoare.) din Moldova. În urma verificări s-a constat pierderea vigilenţei de partid a unor conducători.C. oraşului. (b. bolşevicii Moldovei au arătat un exemplu de activitate politică. De exemplu.C.. au fost efectuat lucru de înlăturare din organele sovietice. în 1920 a evadat din Uniunea Sovietică în România. al P. corespund şi sunt adecvaţi numirii în posturile respective. ale comitetelor centrale şi ale altor organizaţii republicane. această problemă nu a fost examinată de către nici una dintre organizaţiile primare de partid. inclusiv Şeful pe partea gospodărească CIUHNAEV . la care acesta a început să tragă în ostaş. al P. al P. care s-au oploşit în instituţiile noastre din cauza pierderii vigilenţei unor colaboratori.). ale trusturilor. comerciale. pentru a învăţa masele largi să poată demasca acţiunile duşmănoase ale chiaburilor şi rămăşiţe ale diferitelor partide burgheze naţionaliste şi să încurajeze vigilenţa bolşevică a acestora.C.În aceste alegeri.) din Moldova. KUHARIOV a fost demis din funcţia deţinută.C. La împuşcături şi-a făcut apariţia un ostaş din Armata Roşie. În sovhozul din Chişinău a Moldvintrest-ului au fost identificate 15 persoane. a evidenţiat în aparatul aceste structuri 9 elemente de clasă ostile. agăţându-se de femei şi trăgând din armă. contabil – fostul administrator al gospodăriei moşiereşti ş. dereticători şi paznici. De rând cu aceasta.fostul proprietar al presei de ulei.a. Cu toate acestea. Casierul SALITA . Până în prezent. au activat 117 de elemente de clasă ostile şi nedemne de încredere politică.. (b. Într-o măsură şi mai mare sunt îmbâcsite cu elemente de clasă ostile aparatele organizaţiilor raionale. nu se ocupă cu înaintarea cadrelor moldoveneşti locale.C. [. Toţi angajaţii selectaţi de Secţia de cadre.C.) din Moldova KUHARIOV a plecat după familie. a efectuat un control privind recrutarea personalului local în 60 de organizaţii republicane.) din Moldova. unii comunişti înaintaţi nu au îndreptăţit încrederea partidului şi s-au compromis prin comportament antipartinic.(b. Acest lucru este demonstrat de următoarele fapte: Secretarul Direcţiei Comitetului din Soroca al P. în filiala orăşenească moldovenească a Băncii de Stat au fost identificate 10 de persoane. acest lucru fiind confirmat de următoarele fapte: Din cele 60 de organizaţii verificate la 15 dintre ele nu este nici un moldovean (Oficiul moldovenesc "Soyuzpechat". 85 de persoane sunt angajate în calitate de curieri. în pofida instrucţiunilor repetate din partea P. în pofida instrucţiunilor repetate ale C. în general. "Zagotskot" etc.în trecut ofiţer al Armatei Albe.) din Moldova. verificarea a arătat că unele organizaţii republicane. există un număr nesemnificativ de specialişti moldoveneşti locali.(b. pentru a explica deciziile partidului şi conducerii. Direcţiile comitetelor.(b. ci invers. raionului. a nu slăbi. unde s-a îmbătat până la pierderea cunoştinţei şi ieşind în stradă a început să facă tărăboi. Direcţia de cinematografie. printre care în calitate de secretar activa un fost moşier. În drum spre aceasta dânsul a trecut prin oraşul Moghiliov. implicarea celei mai bune părţi a activului în activitatea socială şi economică a satului. comitetele raionale a P. cooperatiste şi economice de elemente de clasă ostile.) din Moldova privind această chestiune. efectuând verificarea activităţii Uniunii raionale a consumatorului.C. În celelalte 46 de organizaţii verificate.C. a creşte activitatea de informare a populaţiei.) din Moldova. care a exploatat până la 10 lucrători.(b. Comitetul raional Chişinău al P.fostul proprietar al magazinului de bijuterii.

GOLYANIK a fost demis din funcţia deţinută. 51. în urma denunţărilor lui erau concediaţi muncitorii depoului – acesta acum este arestat şi alţii.] Organizaţiile de partid trebuie să acorde o atenţie deosebită pentru îmbunătăţirea nivelului ideologic şi politic al comuniştilor şi conştientizarea principiilor marxism-leninismului. Ruliov Piotr Andreevici. o mulţime de vite şi argaţi permanenţi. .1. De exemplu. [. d. a cauzei educării comuniste a maselor largi ale populaţiei şi a ţărănimii Republicii Moldoveneşti.) din Moldova RULIOV1 pentru atitudine grosolană. 292 de persoane au fost deja concediate. care lucrează cu sârguinţă pentru a restabili drumul şi pentru instaurarea ordinii bolşevice. Ruliov în funcţia de preşedinte al comitetului executiv raional Teleneşti. care. inv. şeful oficiului – provocator. d. Membru al PC(b)U din anul 1927.(AOSP RM. printre care fostul Director al staţiei Bălţi – un moşier mare. românofil.] Ziarele lupta rău pentru eficacitatea materialelor publicate. Al doilea Secretar al Comitetului raional Criuleni al P. îşi desfăşoară activităţile lor josnice. (b. d. la şedinţa de dare de seama şi realegeri.] Din cauza lipsei de claritate şi de vigilenţă bolşevică. consolidarea capacităţii de apărare a ţării noastre şi creşterea responsabilităţii pentru succesul prosperării ţării noastre şi eliminarea moştenirii grele a dominaţiei boierilor români în Basarabia. [.. Fond. . 53. care au conspirat în scopul organizării accidentelor şi evadarea în România. f. Procurorul Judeţului Bender SAVCENKO a doua zi după arestarea unui oarecare RUBAŞEVSKII. Fond. d.(AOSP RM.1.Primul secretar al Comitetului Raional Criuleni al P. Acum.1. Fond. care au adus statului mari pierderi. 51.1. iar uneori se procedează chiar invers.1941. . 12. nu a fost ales de către comunişti în calitate de membru al Comitetului raional. f.C. Pentru o lungă perioadă de timp pe drum activau sabotorii PERJEVINSKII şi şeful staţiei ŞPAK. Fond.1940 până la 21. există un grup de elemente ostile. 43) La 24 ianuarie 1941 a fost destituit din funcţia de secretar doi al comitetului raional Criuleni. S-a născut în anul 1902.8) La 5 februarie 1941 a fost destituit din funcţia de prim secretar al comitetului raional Criuleni. Fond. El a fost demis din funcţia deţinută. f.1. Conform datelor incomplete la căile ferate au fost identificate acum 482 de persoane. d. 32. studii – superioare. 24) Borovikov Vasili Nikolaevici – secretar doi al comitetului raional Criuleni al PC(b)M. fiind învinuit de săvârşirea „unei fapte antipartinice – însuşirea averii statului (ceas de aur) şi comportament brutal cu un grup (5 persoane) de alegători în ziua alegerilor în Sovietul Suprem al URSS şi RSSM. persoane dubioase şi care nu inspiră încredere politică – se efectuează în mod nesatisfăcător. s-a mutat în apartamentul acestuia. studii – primare..(AOSP RM. (b. 1905. aceştia aparţinând unui medic local. a luat în uzul său personal întreaga proprietate a arestatului. 69. inv. Dintre aceştia. folosindu-se de miopia politică a unor lucrători. Biroului CC al PC(b)M l-a confirmat pe P. ei sunt demascaţi şi au fost arestaţi. membru al PC(b)U din anul 1928. KONOPKA a dat în judecată redacţia "Viaţa Nouă". f. Numai de la 8.) din Moldova BOROVIKOV2 şi-a însuşit ceasornicul de aur din fondurile de stat. [. care este fiu al membrului Organizaţiei Sutelor Negre. Fostul preşedinte al Comitetului executiv Leova GOLYANIK a folosit poziţia sa oficială – în mod fraudulos şi-s pus gratuit 14 dinţi din aur. 12. ce era deţinut de trei cetăţeni din oraşul Bender. 54. rus de origine.C. care trebuie să fie eliberaţi de la munca în domeniul transportului. întrucât n-a fost ales membru al comitetului raional. .. 51. 40) 2 1 .. judeţul Orhei. Direcţia comitetului l-a demis din funcţie pe SAVCENKO şi l-a expulzat din rândurile partidului. judecătorul oraşului Bender tov. antisemit.(AOSP RM. f. fără a informa despre aceasta Comitetul Judeţean de Partid. Curăţarea căilor ferate de elemente de clasă ostile. inv. 51.XI. inv. care a avut 200 de hectare de teren.1. 3. S-a născut în an. inv. ş-a însuşit un autoturism. Toate aceste fapte sugerează despre faptul că de rând cu cea mai mare parte a lucrătorilor cinstiţi de la căile ferate.la 29 octombrie 1940 a fost confirmat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Criuleni al PC(b)M. judeţul Orhei.. bielorus de naţionalitate. 5) La 5 mai 1941. el a emis pe numele redacţiei o citaţie de prezentare la judecată din cauza că redacţia pe paginile ziarului său l-a denunţat pe POPOV ca şi albgardist.(AOSP RM. au avut loc 6 accidente. aparţinând organizaţiilor de tineret burgheze.. în ultima perioadă se observă o creştere a deraierii trenurilor. o vie. În aceasta nu sunt ajutate de organizaţiile respective. 51.

6.] Dacă e să analizăm ce contingent de colaboratori avem şi ce am reuşit să facem în această perioadă de timp. 103-104 № 37 REZOLUŢIA Plenarei a II-a a CC al PC(b) din Moldova cu privire la totalurile conferinţei unionale a Partidului Comunist (b) din toată Uniunea „Despre pregătirea de semănatul de primăvară în RSS Moldovenească” 12-13 martie 1941 Strict secret [.51.. 5.. 2-3. aceste tentative fiind menite să perturbeze activitatea partidului şi puterii sovietice şi instruirea maselor de muncitori şi ţărani în scopul identificării cu precizie a duşmanilor şi a intenţiilor ostile ale acestora.Realizarea acestor obiective va fi conjugată cu multe dificultăţi – ne vor afecta duşmanii poporului. 27. d. 43. ucraineni – 3 şi evrei – 21. 1. AOSP RM. ruşi –12. Fond. POPOVICI – (Comisarul Poporului pentru industria locală) [. În timp ce noi recrutam această componenţă.2%. partidului şi puterii sovietice. iar dintre cei sosiţi – 15 persoane. pe teritoriul Basarabiei eliberate au rămas foarte mulţi. Ca urmare a curăţirii aparatului Comisariatului Norodnic şi a întreprinderilor de elemente din clasă ostile.. care este 68.1. pentru a putea demasca inamicul şi acţiunile lui într-un timp util. f. am eliminat de la locul de muncă din întreprinderi – 43 de persoane şi din aparatul Comisariatului Norodnic – 13 persoane. În aparatul Comisariatului Norodnic din totalul de 46 de persoane dintre personalul localnic au fost înaintate 31 de persoane. din care membri ai partidelor antisovietice – 12 persoane.51. ceea ce este 75 la sută şi dintre tovarăşii veniţi – 23 de persoane.1.41. 90 №№31-36 MATERIALELE PLENAREI a II-a CC al PC(b) din MOLDOVA 12-13 martie 1941 № 31 DIN DISCURSUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU INDUSTRIA LOCALĂ DIN RSSM POPOVICI 12 martie Tov. inv. reprezentând 31. inv. am fost nevoiţi să facem o muncă colosală pentru curăţirea de elemente de clasă ostile. În ceea ce priveşte componenţa etnică: moldoveni – 10 persoane.. f. care. inclusiv cuzişti – 6 persoane şi sionişti – 6. Prin urmare. AOSP RM. în faţa organizaţiilor de partid şi a tuturor comuniştilor stă o mare provocare – creşterea vigilenţei bolşevice la nivelul adecvat. atunci vom avea următorul tablou: că la cele 52 de întreprinderi noi au avansat dintre cadrele locale – 30 de persoane. Fond. admise în procesul de colectivizare şi formare a colhozurilor pot fi rezumate după cum urmează: . 74.7%.] Principalele neajunsuri. 31-33.41. d.

sovietice şi funciare. În acest colhoz a fost efectuată a doua evaluare. Au fost suficiente cazuri de risipire a bunurilor şi proprietăţilor până şi după intrarea în colhoz. Din cauza insuficientei activităţi de conştientizare şi explicare politică a maselor.C.(b. În 1 Lneanoi Ilia Nikitovici. organizarea muncii. acestea nu au fost date colhoznicilor. care au intrat în colhozuri. o căruţă – 1500 ruble. Lupta de clasă în colhozuri. iniţiind organizarea colhozurilor.a) În unele cazuri. în timp ce alţii – o jumătate de hectar). b) S-a întârziat întrucâtva cu organizarea colhozurilor şi în unele locuri s-a demonstrat grabă mare.1. care au fost după cum urmează: în raionul Rezina al judeţului Orhei nu a fost desfăşurată nici o pregătire corespunzătoare printre gospodăriile ţărăneşti pentru organizarea colhozurilor. chiar şi cei care nu au depus cerere de aderare la colhoz. d. Au fost comise multe încălcări privind încasarea taxelor de aderare. Comitetul raional de partid a pus următoarea sarcină – şefului secţiei funciare raionale tov. au desfăşurat o adunare generală şi prima chestiune la ordinea de zi a fost primirea în colhoz.C. prezente la şedinţă fiind mai puţin de 2/3 dintre colhoznici. cârmuirea colhozului a fost aleasă cu mai puţin de 50 de voturi. grupurile de acţiune au fost create în mod spontan şi lipsea activitatea sistematică a acestora. 47) . . În colhozul „Munca colectivă” din raionul Bolotin. nu a fost efectuată o pregătire corespunzătoare printre gospodăriile ţărăneşti. nu au ţinut cont de perspectivele intensificării luptei de clasă în timpul organizării colhozurilor şi nu au mobilizat în măsură suficientă atenţia ţăranilor săraci ţi mijlocaşi asupra luptei de combatere a incursiunilor elementelor de clasă ostile. nu a existat nici o selecţie minuţioasă a celor ce intrau în colhoz şi nu s-a efectuat analizarea fiecărei cereri în parte. căruţa până la 30 ruble.) din Moldova. În raionul Bolotin ţăranii înainte de a intra în colhoz au vândut 18 cai şi boi. care au colectat în acest timp cererile. 51. plugul până la 20 ruble. nu au rezolvate imediat. precum şi şedinţele judeţene desfăşurate cu lucrătorii funciari au arătat că la organizarea colhozurilor au fost admise un şir de încălcări a Statutului întovărăşirilor de muncă agricole. Pentru primirea în rândurile colhozului au votat toţi.M. dar statutul a fost aprobat şi colhozul creat.(AOSP RM. În acelaşi colhoz în calitate de membri ai întovărăşirii de muncă au fost primite 17 gospodării.a fost discutată chestiunea privind adoptarea statului întovărăşirii de muncă agricole. Fond. de determinare a cotei-părţi din fondurile invizibile. În satul Râşcanovka. o boroană de lemn – până la 200 ruble. aceasta a dus la ieşirea din colhoz. şeful secţiei raionale agrare a raionului Rezina. în multe colhozuri elementele de clasă ostile (culacii şi membrii fostelor partide). al P. c) În unele cazuri. punerea la punct a regulamentelor interne. la adunare dintre cei 71 de membri a întovărăşirii de muncă erau prezenţi doar 29. raionul Catiujeni.) din Moldova şi S. Un şir de tovarăşi din organele de partid. un plug – până la 1000 ruble. judeţene. LINIANOI1 şi directorului SMT tov.T. au realizat o muncă activă cu privire la desfiinţarea colhozurilor şi au desfăşurat agitaţie împotriva colhozurilor. organizată la cererea C. 59. Aceste încălcări au fost comise în prezenţa preşedintelui Comitetului Executiv raional Catiujeni a tovarăşului CERNIA şi a directorului S. MIŞIN. privind organizarea colhozurilor. ZMIENKO să organizeze în satul Şipca un colhoz. La a doua adunare de pe 26/1 . Înainte de primul congres al Partidului Comunist (b. inv. Deseori evaluarea proprietăţii se făcea conform unor preţuri arbitrare. funcţionarii raionului dat indicaţii diferite în privinţa mărimea lotului de lângă casă (unii au declarat un hectar. iar apoi şi a treia şi în rezultat calul a fost evaluat de la 25 până la 150 ruble. judeţul Orhei. În colhozul „Stalin” din satul Cugureşti. Colhozului i-au indicat să nu colectivizeze culturile de toamnă. f. conform primei evaluări un cal era evaluat cu până la 2400 ruble. Prin sat au fost trimişi oameni. raionale.C. Ca urmare. a fost explicat insuficient statutul întovărăşirilor de muncă agricole. Chiar şi acolo unde au fost întocmite actele necesare. o pereche de boi cu până la 2600 ruble.N. În multe colhozuri a fost colectivizată proprietatea fără întocmirea actelor şi fără a fi evaluată. a tov. Un mare neajuns în organizarea colhozurilor este şi în aceea că problemele privind colectivizarea mijloacelor de producţie. Verificarea masivă. al RSSM.

după cum menţionează tov. au fost diminuate mult evaluările.A. căruţa ţărănească cu 20 de ruble. asta este un jug de fier”. Eu cred că deoarece acesta este doar începutul unui lucru mare. de aceea pentru colhoz nu vindem”. oricum nu aveţi bani.44. Acelaşi vânzător realizează mărfuri. taurii au fost evaluaţi cu 4-5 mii ruble. În colhozul „Stalin” din satul Cogureştii Noi au depus cereri de ieşire din colhoz 24 de gospodării. f. iar în adresa colhoznicilor săraci spune – „voi sunteţi zdrenţăroşi.51. iar unii dintre colaboratorii noştri au admis grabă mare. iar din numărul lor 21 de cereri au fort scrise în aceeaşi redacţie. nu au înţeles ce trebuie şi ce nu trebuie supus colectivizării”. au depus cereri de ieşire din colhoz 61 de gospodării. care au fost admise în judeţul nostru. ca astfel de lacune să nu se mai strecoare. alţii. „El 15 ani a fost preşedintele REC-ului şi cunoaşte statutul. este necesar a menţiona la Plenară despre erorile la organizarea colhozurilor. a fost ales în componenţa cârmuirii fostul poliţist CEBOTARI. a fost necesar de verificat. EMELIANOV.] De asemenea. părţii avute a satului. iar colhoznicul BARDIAN T. Majoritatea dintre aceştia s-u reîntors în colhoz.1. unde o pereche de tauri a fost evaluată cu 200 ruble. a fost insuficienta munca de conştientizare politică a maselor şi de explicare a Statului. Piatra. Unii sunt înclinaţi să creadă – despre asta nu trebuie de vorbit – că au fost greşeli. Ţinând cont de faptul că noi am început verificările. cele ale Direcţiei comitetului a fost menţionat să fie organizate 2-3 colhozuri. În colhozul „28 iunie” a sovietului sătesc Şibskii. La şedinţele C. ar fi trebuit de acordat o mai mare atenţie pentru aceasta. în rezultatul pregătirii slabe. S. Colhozului „24 iunie” a sovietului sătesc Şibskii. unii mijlocaşi de două ori au aderat şi au plecat din colhoz.. aşa cum a fost în raioanele Străşeni şi Chişinău: colhozurile au fost organizate foarte repede şi a ieşit că unii nu vor să cedeze caii. d. socialistă. a ne preocupa care este situaţia în celelalte colhozuri şi ne vom ciocni de aşa fapte în raionul Leova. Şi multe altele. Un şir întreg de lacune. în primul rând. nu vor să intre în colhoz acum. iar toamna sau răzgândit ş. Lucrătorul. i-a fost anunţat boicot din partea conducătorilor cooperativei săteşti.. de hotărât unde să se organizeze colhozurile.. unde au fost tov. Astfel. care se consideră cel mai în etate. KRAINII 12-13 martie 1941 t. inv. În acelaşi colhoz se distribuiau proclamaţii scrise de mână cu conţinut împotriva colhozurilor – „cetăţeni nu intraţi în colhoz. care au fost admise. în genere. la 12/II deja a treia oară intra în colhoz. 166-170 №38 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN CHIŞINĂU AL PC(b) DIN MOLDOVA N. soţia albgardistului culac Ana Pavel a adunat 60 de femei chipurile pentru anumite ritualuri religioase şi le convingea să-şi retragă cererile de intrare în colhoz. […] AOSP RM. Fond. În colhozul „Stalin” din s. au fost depistate şi luate măsuri pentru corectarea acestora. În multe colhozuri au fost înregistrate ieşiri. de aceea nici de marfă nu aveţi nevoie”. BORODIN şi tov. care au putut fi corectate. care trebuie desfăşurat cu privire la restructurarea micilor gospodării ţărăneşti într-o gospodărie mare. În satul Vodoleske. KRAINII – Secretar al Comitetului judeţean Chişinău al PC(b) din Moldova [.a. s-a încurcat. KONSTANTINOV. Care au fost greşelile noastre? În raionul Leova au fost colectivizate în surplus. În procesul de evaluare a proprietăţii în unul dintre colhozuri. Preşedintele colhozului s-a adresat cu rugămintea să i se elibereze 3 kilograme de gaz lampant pentru grajdul colhozului la care vânzătorul i-a răspuns – „Gazul este pentru acţionari.C. raionul Teleneşti. Care au fost cauzele care au dus la aceste greşeli? Cauzele sunt acelea că unii lucrători . de chibzuit. s-a depistat că acolo au ridicat preţurile. despre aceste greşeli trebuie de vorbit răspicat. În colhozul „Stalin” din raionul Rezina.raionul Bolotin (raionul Bălţi) în colhozul „Munca colectivă” au părăsit colhozul 41 de gospodării şi au retras 64 de cai şi boi. mai mult de normele admise vite de producţie.

Din aceştia.(AOSP RM. RSSM. f. d. culacii au intensificat activitatea lor duşmănoasă. acolo au ajuns şi culaci care imediat au început să saboteze activitatea lor. e nevoie serios de gândit fiecare pas de lucru la construirea colhozurilor din Basarabia. Nu au ţinut cont că toate elementele duşmănoase şi. de înapoierea culturală şi politică a ţăranului basarabean. Cred ca acum am ţinut cont de asta. mai ales a celor de mijlocaşi. alţii pur şi simplu şi-au permis înfumurare. judeţul Orhei. Studii – medii incomplete. insistă asupra legilor. au subestimat greutăţile şi obstacolele. în acea perioadă. 1920. Anume în aceasta personalul nostru şi-au permis înfumurare. inv. În perioada anilor 1937-1940 a exercitat funcţia de director al SMT Mălăieşti. e însemnat. când am iniţiat organizarea colhozurilor. înţelegând că organizarea colhozurilor – e un pas revoluţionar serios. Cioburciu. un salt calitativ din vechea stare în una calitativ nouă. S-a născut în anul 1903 în s. . capitolul XI – „Partidul Bolşevic în luptă pentru colectivizarea agriculturii”. în mare măsură.51. tovarăşului STALIN. MORGUN 12-13 martie 1941 Dicusar Petru Procopie . Ce a adus la greşelile sus-menţionate? S-a greşit deoarece. Ei nu au ţinut cont că o parte dintre ţărani merg în colhozuri fără ezitare şi reiese că sub influenţa acestei tendinţe nu au observat nestabilitatea unor gospodării.1. ca mai departe aşa cazuri să nu fie admise.44. Nu pretutindeni şi la timp am demascat activitatea culacilor şi nu am dus o luptă dură cu ei. nu cunoaşte Statutul. jurist. care este legată de faptul că ei au crezut că cunosc multe. inv. neantrenând masele sărace şi medii în lupta contra lor. au slăbit munca de explicare în mase. Tiraspol. de dominaţia capitalistă şi nu au trecut decât 8 de luni de la instalarea puterii sovietice. ghidându-ne de indicaţiile corespunzătoare a partidului şi guvernului. Când a fost întrebat cum se a rezolvă problema colectivizării proprietăţii. membru al PC(b)R din an. 32. 187-190 № 39 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL LIPCANI AL PC(b) DIN MOLDOVA F. iar mai târziu – secretar doi (la fel.(AOSP RM. judeţul Chişinău. De exemplu: Procurorul raionului Străşeni. 32. RASSM. f. Nu s-a ţinut cont. ca acest procuror din raionul Străşeni. d. dar s-a dovedit că mulţi dintre colaboratorii raionali nu cunosc suficient de bine Statutul. În satul Străşeni organizarea colhozurilor a fost abordată cu hurta. membru al PC(b)U din anul 1932. psihologia proprietarului mic. în Cursul Scurt. inv. 53. d. 19. că avem de afacere cu ţăranul care de 6-8 luni se eliberase de boierimea română. gubernia Elizavetgrad. or. când se exclud din colhoz. raionul Slobozia. . DICUSAR1 a colectat o mulţime de cereri de intrare în colhoz în câteva zile. Între anii 1937-1939 a activat ca educatoare la grădiniţa de copii a uzinei „Tkacenko”. În Galeşti al doilea secretar tov. la noi s-au dovedit a fi câţiva oameni.1. am explicat greşelile şi l-am discutat în toate organizaţiile de partid. au redus educaţia politică.din conducere nu au ţinut cont. d. unii lucrători de la funcţii de conducere nu au ţinut cont şi nu au estimat greutăţile în organizarea colhozurilor. mai făcea parte încă un reprezentant al naţiunii titulare – Dicusar Xenia Andreevna . din familie de funcţionari. mentalitate înrădăcinată de veacuri. din iulie 1940 a exercitat funcţia de secretar doi (pentru resurse umane) al comitetului raional de partid Chiperceni al PC(b) M. f.1. pentru resurse umane) al comitetului raional Bravicea din acelaşi judeţ. Fond. Moldovean. unde se spune despre victoriile partidului în constituirea colhozurilor. care de veacuri a trăit în cabală. că „acesta este o transformare revoluţionară adâncă.secretar doi al comitetului raional Străşeni al PC(b)M. el nu ştia. el la fel nu ştie. deprinderea lui de a gestiona o mică gospodărie ţărănească. am învăţat lecţia corespunzătoare. raionul Tiraspol. S-a născut în anul 1900 în s. Pancevo. În toate aceste cazuri Comitetul Partidului Comunist a reacţionat imediat. în primul rând. Fond. f. Moldoveancă. Nu au ţinut cont. care reieşeau din psihologia ţăranului. 54) Din nomenclatura de partid. egală după urmările sale cu revoluţia din octombrie 1917 ”. Fond. 51. În istoria partidului. verifică îndeplinirea ligilor şi el de multe ori nu cunoaşte legea. cum sa efectueze calculele. Studii – primare.A.128) 1 . exploatare dură şi necesitate obiectivă determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale multilaterale continui. Ca în viitor să nu facem greşeli. eu sper. […] AOSP RM. 51.

Kremlin.) am depistat că acesta este fostul primar. d.. că la noi în colhozuri dispoziţia e sănătoasă.1. că în Basarabia să se organizeze colhozuri.C. atunci lor le vor da caii şi le vor permite să părăsească colhozul. În privinţa consolidării organizaţionale a colhozurilor. regiunea Odesa. începând cu anul 1935. între ghilimele. Aceasta nu depinde de Comitetul raional al partidului. A venit la noi încă un muncitor. L-am întrebat. că a scris POPOVICI. că noi ne apărăm. Ucrainean de naţionalitate. inv. inv. Gospodarii individuali ai satului Bezeda. La noi s-au creat două colhozuri. Aceştia ne-au spus că în colhoz noi nu ne ducem. încât au început a concura cu noi. 193-194 № 40 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. În colhozuri nu sunt bani. membru al PC(b)U din anul 1925. Nu ne ajung furaje. dar se înhamă colhoznicii şi o duc. – ne spun . – că ieri a fost trimis fără a se respecta rândul la lucrările de îndreptare a drumului şi el consideră asta nedrept şi că i se ia viaţa şi proprietatea. din Donbass. dar aceste elemente antisovietice desfăşoară activitate antisovietică în rândurile femeilor. Nici pentru un minut nu lăsăm colhozurile fără supravegherea noastră. de dreptul la viaţă. culăcimea până într-atâta a depăşit orice măsură. culac. […] AOSP RM. spune de spre aceea că în Uniunea Sovietică în colhoz este foame. Reiese că avem aşa situaţie. A deţinut funcţii importante în ierarhia de partid. Noi întrebăm – „Cine v-a scris textul acestei telegrame?”. Iar la noi iese aşa că. Aceasta deja la discreţia conducerii şi a C. care ne lipseşte de dreptul de a munci. pe care v-o aduc la cunoştinţă: „Moscova. f. Trebuie de menţionat. gubernia Herson.NAKONECNÂI 12-13 martie 1941 Tov. L-am chemat la Sovietul Sătesc pe acest POPOVICI şi am discutat cu el. fără reprezentanţii noştri de la comitetul raional şi comitetul raional executiv. Dar iată ce vreau să spun în legătură cu colhozurile. d.V.1. 12. Salvaţi-mă de samavolnicia administraţiei. dar în orice caz. studii – primare. dar nu atacăm. Totul constă în acea că pământul lor e bun şi e lângă sat. care a scris o telegramă la Moscova. d. Cu seminţe suntem asiguraţi. ca ele toate să se adune când vine reprezentantul din raion şi toate ca una să plângă. f. Semnătura – Ţărani”. Fond. dacă ar depinde de noi.D. Pănă la sosirea în RSSM a exercitat funcţia de secretar întâi al comitetului raional Gruşev al PC(b)U. MORGUN1 – Secretar al Comitetului raional Lipcani al PC(b) din Moldova [. care vizibil desfăşoară activitate antisovietică.102) 1 . Consider că noi trebuie să le ajutăm în această privinţă. Este un oarecare POPOVICI. noi i-am scris telegramă tovarăşului STALIN şi au primit răspuns că nu este aşa decizie. noi am fi atacat demult. 31. . În această privinţă trebuie de desfăşurat o mare muncă politică cu masele. la proprietate. lor nu le este convenabil. El deja a trimis a doua telegramă. 2.(AOSP RM. 51. f. – Ce ţi se sustrage? Cine îţi ia viaţa? El spune.F.. de aceea şi se face toată agitaţia asta. Am început să discutăm cu ţăranii. Fond.44. S-a născut în anul 1903. 32.K. tovarăşului STALIN. Conducătorului tuturor oropsiţilor. (Tov. ei ştiu că pământ ei vor primi în alt loc. în satul Liuşnovato. judeţul Bălţi. au fost constituite brigăzile.. NAKONECNÂI – Secretar al Comitetului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova […] Morgun Fiodor Akimovici –la 29 octombrioe 1940 a fost aprobat în funcţia de prim secretar al comitetului raional Lipcani al PC(b)M. ei au nevoie de ajutor. KONSTANTINOV – dar dumneavoastră treceţi de la cea de apărare la cea de înaintare). Ca urmare a acestei telegrame eu mers într-acolo şi împreună cu responsabilul de Comisariatului Norodnic al Afacerilor Interne (N.Tov.51. că acolo în câmp este înhămată familia şi o scot nu cu caii.] Am vrut să mă opresc la chestiunea organizării colhozurilor. care duce luptă deschisă împotriva colhozului. Este nevoie de credite – de scurtă şi de lungă durată. desemnaţi brigadierii etc.

Ştim cu toţii. Anume această situaţia a jucat în folosul culacilor. care vorbesc despre activitatea culacilor şi prin colhozuri. Prima – este aceea că persistă pericolul 1 Coval Nicolae Grigore –comisar al poporului pentru agricultură al RSSM. să recolteze roadă bogată pentru sine şi pentru stat. POLEAKOV 12-13 martie 1941 Tov. – ce să mă pun cu culacii. inv. dar din cauza aceasta acestui preşedinte i-a fost vesel ceva mai târziu la şedinţa comitetului judeţean de partid şi la birou. noi l-am salutat cu fanfara. dar am fost nevoiţi să îndreptăm neajunsurile. pentru ca el să muncească bine şi că nu atragă atenţie la agitaţia culacilor. Între anii1932 şi 1940 a exercitat . d. necesare pentru a-şi ameliora condiţiile de trai. iar în ultimele zile au fost 7 retrageri din colhoz. care ar fi trebuit s-o orientăm la consolidarea colhozurilor. nu vor reuşi nici la primăvară. moldovean ( conform altor surse.Vreau să povestesc plenarei despre pregătirea pentru campania semănatului de primăvară. pentru ca el să îndeplinească obligaţiile faşă de stat. Probabil a fost foarte vesel. 213-214 № 41 DIN DISCURSUL REDACTORULUI ZIARULUI „SOVIETSCAIA MOLDAVIA” V. când o suta de hectare de pământ a fost atribuită la 15 km de colhoz şi oamenii au spus – noi nu vrem să ne ducem la 15 km şi nu vrem să fim colhoznici. în locul unei discuţii cu ţăranii. ţărani săraci). S-a născut în anul 1904. în special. Ei nu numai că seamănă singuri. gubernia Podolia. ei au transformat adunarea în petrecere. din familie de funcţionari (conform altor surse. POLEAKOV – (Redactoru ziarului „ Sovietscaia Moldavia”) Tovarăşi! Am hotărât să iau cuvântul timp de 5-7 minute doar pentru acea că să vă comunic despre scrisorile. Când au început să studieze cauza acestor retrageri. că toamna chiaburi au încercat să perturbe activităţile noastre în ce priveşte producerea şi în special însămânţarea de toamna şi recoltarea tuturor culturilor. Acolo 390 de persoane au depus cereri de intrare în colhoz. dacă el e un culac potrivit. La întrebarea preşedintelui comitetului executiv – cum de aţi admis aşa ceva. s-a dovedit că specialiştii în organizarea teritoriului. După aceasta a fost necesar să corectăm aceste lacune prin multă muncă. Fond. pe malul stâng al Nistrului. în judeţul nostru desfăşurăm o muncă mare pentru ca fiecare ţăran să semene bine şi la timp. Odesa. la organizarea colhozurilor şi unde uneori prin incapacitatea de a efectua munca. Eu au început să facă agitaţie – vouă vă dau pământ la 15 km. au angajat orchestră şi pe toţi îi întâmpinau şi îi petreceau cu muzică. că jumătate dintre oameni nu au venit la adunare din cauza că în locul unei verificări a fiecărui ţăran. dar mai avem şi în satul Poiana. care vin la redacţiile ziarelor. KOVALI1 nu s-a referit deloc. la care tov. în sectorul individual şi în colhozurile noastre. (Din sală – A fost vesel). Dar aşa neruşinare a fost admisă. f. Dar nu au reuşit şi. Eu le-aşi împărţi în trei categorii. a absolvit institutul agrar din or. Ei aşa au organizat munca. sunt prezentate mai mult de o sută de cereri de intrare în colhoz. au fost primiţi şi întocmite acte pentru mai mult de 300 de gospodării. unde ai noştri au dat greş. Actualmente. Studii – superioare. Camenca. I. membru al PC(b)U din anul 1939. inclusiv şi comitetul raional de partid şi comitetul executiv au admis această situaţie. ucrainean). dar încearcă să ne perturbeze şi campania noastră. Dar acolo al doilea secretar al comitetului raional de partid şi judecătorul au mers în colhoz şi au organizat alegerile în cârmuire şi primirea în colhoz.51. el a răspuns. doar fac rău. Culacii desfăşoară activitate împotriva colhozurilor. Avem fapte. să îşi păstreze şi pentru el o cantitate mai mare de produse.44.1. Dar aşa intenţie culacii au. Ele abordează nişte probleme foarte importante. Au fost şi eşecuri în activitate. Aşa situaţie avem nu numai în Cugureşti. Acolo nu e rău – mai întâi au organizat lucrul. Această fanfară şi gălăgie ne-au costat mult până a fost reparată lacuna. […] AOSP RM. pe voi vă vor duce acolo să lucraţi şi niciodată nu vă veţi vedea familiile. Este un colhoz în satul Bocsana. incontestabil. în localitatea. mai ales acolo.

sunteţi impuşi să faceţi aşa măsuri. d. Mi s-a povestit. deseori nu este legată de problema semănatului de primăvară. Planul semănatului după tipuri de culturi se aduce doar la cunoştinţa Sovietelor săteşti.nerealizării planului de însămânţare a culturilor. Ei nu ştiu ce vor semăna. iar să arăm nu avem cu ce”. Spre deosebire de raionale mai veci. d. Din alte surse reiese că din octombrie 1939 până în septembrie 1940 a ocupat funcţia de adjunct al comisarului poporului pentru agricultură al RASSM. o citesc toţi în grupuri. f. 227-228 №42 MATERIALELE PLENAREI a IV-a A CC AL PC(b) DIN MOLDOVA 20-23 mai 1941 PROCESUL VERBAL şi stenograma redactată a Plenarei a IV-a a CC al PC(b) din Moldova DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI JUDEŢEAN SOROCA AL PC(b) DIN MOLDOVA M. inv.1. Iată cum se face agitaţia pentru semănatul de primăvară: – Comisariatul Norodnic pentru Prelucrarea Pământului a pregătit instrucţiunea. Ea nu este la un nivel suficient de înalt. însă. se va opri din cauza vre-o unei defecţiuni. trebuie să i se spună.NAKONECINÂI Tov. ţăranii. numit babbit. 51. nu ştiu nimic despre el. iar în instrucţie se spune doar că grâul trebuie înmuiat atunci şi atunci. mai întâi de toate. (AOSP RM. nimeni nu le spune nimic despre asta. Cred că în hotărârea noastră trebuie de fixat un punct special cu privire la asigurarea fiecărei brigăzi cu minimul necesar de piese de schimb. 51. ei o vor face doar ca să primească suplimentar câteva puduri de pâine. Preşedintele comitetului executiv sătesc singur nu ştie cum va îndeplini planul după culturi. iar asta se va răsfrânge asupra recoltei. în SMT mai noi nu sunt ateliere mobile. 32. Se poate întâmpla că tractorul a venit să are. pentru ca o reparaţie simplă să poată fi efectuată pe loc. Şi în genere. dar şi în aceea că nu e fixată corect ordinea de informare despre planul de însămânţare. ce va da la modul practic asta. 76) . f. sunteţi obligaţi. pentru că altfel ne putem trezi în faţa unei astfel de situaţii când chiar şi minimul de măsuri agrotehnice nu va fi realizat. Acum în SMT lipsesc totalmente piesele de schimb. Nu mai spun şi despre faptul că propaganda agrotehnică nu este legată de experienţa avansată. 23. nu există nici un fel de planificare. Al treilea tip – este propaganda agrotehnică. RASSM.51. mai înainte semănaţi când doreaţi şi cum doreaţi. Kotovsk. iar acum vi se arată. care v-ar putea lăsa fără pâine”. aşa un metal. pentru că de dragul instrucţiei ţăranii nu vor face semănatul de primăvară. Ţăranii se vor uita şi vor spune: „Iată au venit.44. F. f. Consider că problema propagandei este una foarte serioasă pe linia Comisariatului Norodnic pentru Prelucrarea Pământului trebuie de acordat atenţie deosebită. or. semănatul se face la acest moment. cu instrumentele necesare. iar tractoristul nu o va putea înlătura. Al doilea tip – este pericol că vor fi discreditate în faţa ţăranilor SMT noastre. că culacii îi adună pe ţărani şi le spun direct: – „Mai înainte nimeni nu vă spunea că trebuie ce trebuie să semănaţi. dar ţăranului. 100. inv. cum trebuie să semănaţi. Problema nu e numai în aceea că nu ajung seminţe. f. AOSP RM. în sensul propagandei agrotehnice culăcimea lucrează mai mult decât agronomii. 200. d.1. Fond. stau. Fond. nu este nici măcar un kilogram. înainte de a ieşi în câmp. de exemplu. NAKONECINÂI – Secretar al Comitetului judeţean Soroca al PC(b) din Moldova […] funcţia de agronom-şef al SMT. De aceea trebuie de asigurat brigăzile de tractoare. d. iar pentru asta trebuie să i se demonstreze în baza exemplului colhozului.

Dacă noi nu vom da o lovitură decisivă în direcţia celor ce sabotează şi a agitaţiei acestora. atunci despre satul moldovenesc acest lucru nu se poate de spus. dar lacune au fost destule. din primele zile. care se află în gospodăriile individuale. de partid.1. apoi aceasta a dus la urgentarea reparaţiei. în special. A condus represiunile în masă în această republică în perioada Marii Terori. la calitatea joasă a reparaţiei. 311-312 № 43 DIN DISCURSUL ÎMPUTERNICITULUI CC AL PC DIN TOATĂ UNIUNEA ŞI CCP DIN URSS PENTRU RSSM S. La neajunsurile colectărilor trebuie de atribuit: – încălcarea termenilor de colectare. În anumite sate sabotajul culacilor a fost foarte resimţit. GOGLIDZE1 – Împuternicitul CC al PC(b)U şi CCP din URSS pentru RSSM […] Printre altele. în satul Nemirocka.(b. judeţul Racinsk. organizarea deplorabilă a grâului recepţionat. iar la acest paragraf mai sunt multe de făcut. f. putem avea urmări foarte neplăcute. Aici culacul este puternic şi dacă nu va fi manifestată vigilenţă. Comisariatul Norodnic pentru Prelucrarea Pământului şi organizaţiile raionale nu au tras învăţăminte din cele întâmplate în anul trecut. Organizaţiile sovietice. În anul trecut. O atenţie deosebită necesită reparaţia inventarului agricol. De la 1 ianuarie 1937 a exercitat funcţia de comisar al poporului pentru afacerile interne a Georgiei. guvernia Kutaisi. acolo culacii sub orice pretext nu numai că nu semănau pentru ei. Trebuie de muncit mult în vederea pregătirii pentru recoltare. GOGLIDZE 20-23 mai 1941 Tov. în raionul Vertiujeni. Acest fapt este demonstrat şi de experienţa aprovizionărilor din anul trecut. care s-a desfăşurat şi se desfăşoară actualmente cu referire al semănat. […] În faţa organizaţiilor pentru aprovizionare vor apărea mari greutăţi. Când am atras atenţie acestui raion. A condus pregătirea şi desfăşurarea operaţiunii de deportare în masă din 13-16 iunie 1941 din RSSM. […] AOSP RM. Semănatul este doar începutul activităţii. iar raionul a fost printre primele care au realizat semănatul de primăvară. La 28 aprilie 1941 a fost confirmat în funcţia de împuternicit al CC al PC(b)U şi CCP în RSS Moldovenească.C. atunci el se va folosi de fiecare greşeală în scopul său meschin. când reparaţia inventarului pentru recoltare şi unele combaine s-a tărăgănat până în primele zile de recoltare. 1919. Culacii fac agitaţie cu scop bine determinat: să nu se prelucreze semănăturile şi să nu fie pedepsiţi răufăcătorii din agricultură. comsomoliste trebuie să ţină cont de specificul activităţii în raioanele noi şi să ţină minte că dacă în Uniunea Sovietică culacul este distrus. A.51. S-a născut în anul 1901 în satul Korta. dar agitau ţăranii ca să nu semene. am dat o ripostă decisivă culacilor.) din toată Uniunea şi de Sovietul Comisarilor Norodnici al URSS. Nu trebuie de subestimat nici sub o formă rezistenţa de clasă a culacilor şi a mijlocaşilor şi nici situaţia precară pe care o avem în ce priveşte reparaţia inventarului agricol. Ultimele cifre despre mersul reparaţiei ne impun să batem alarma. lipsa de organizare la recepţionarea grâului. 46. aprobate de C. d. .C. ca urmare. A fost executat în 1953. şi. în cadrul condamnărilor în dosarul „Beria”. inv. Membru al PC(b)R din an. drept urmare s-au format rânduri imense la punctele de colectare. al P. iar caii îi alungau din sate.Vreau să mă opresc la lupta de clasă. De regulă. ei vor sabota plivitul. chiar dacă organizaţia pentru aprovizionare s-a isprăvit satisfăcător cu sarcinile trasate. Fond. drept 1 Goglidze Serghei Arsenievici (1901-1953). o activizare si mai mare a culacilor va fi pe parcursul campaniilor de recoltare şi de colectare. Din noiembrie 1938 a exercitat funcţia de şef al Direcţiei HKVD în regiunea Leningrad. evidenţa confuză – de aici şi achitarea tărăgănată pentru pâinea predată. termenele efectuării reparaţiilor se încalcă.

Tovarăşul STALIN.) din toată Uniunea şi a Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS din luna mai 1939: . trebuie să poţi prevedea. va face totul ca să distrugă colhozul din interior. care (falsificări) se apar în baza conducerii incorecte. la 18 aprilie. În unele cazuri agitaţia culacilor este atât de puternică. că sistemul colhoznic sporeşte preocuparea lor pentru agricultură. care se aflau în coada evenimentelor. al P. unde colhoznicii apţi de muncă au avut puţine trudozile.C. Iată un extras din decizia C. Informaţiile demonstrează că în colhozuri este prost organizată munca. există colhozuri. iar în unele cazuri un şir de colhoznici şi colhoznice încă nu au luat parte la producerea colhoznică. Aceste neajunsuri sunt absolut inadmisibile şi nu pot fi admise în anul 1941 şi organizaţiile de colectare trebuie să ţină cont că activitatea în anul 1941 va fi desfăşurată în condiţii şi mai grele şi vom întâmpina greutăţi şi mai mari decât în anul trecut. nu au ieşit la lucru ş. Este important să fie completate statele nu numai cantitativ. este proastă organizarea evidenţei muncii. În aceste condiţii sarcina organelor sovietice. din mai 1939. a pus accentul pe problemele conducerii. dar. Activitatea de educare în masă culturală. El spunea: „ Pentru a conduce. este necesar să soluţioneze corect problema recrutării personalului pentru organizaţiile de colectare. În unele colhozuri sunt admise încălcări serioase. majorează responsabilitatea pentru conducerea colhozurilor. […] De rând cu soluţionarea chestiunilor privind depozitele şi totodată a pregătirii bazei tehnice a „Zagotzerno”.C. iar deseori se lăsau convinşi de elementele ostile din rândul colhoznicilor.(b.consecinţă – grâul şi porumbul stricat (din datele pe care le deţin au fost mai mult de un mln. mai mult ca atât. Organizaţiile raionale au fost nevoite să restabilească în colhoz 18 gospodării. este slabă disciplina .C. Titlul de colhoznic pentru oameni serveşte drept nişă pentru a masca activitatea de compromitere şi o sursă pentru primirea a tot felul de scutiri şi beneficii pentru sine. excluderea a fost făcută în prezenţa reprezentantului raionului pentru propaganda culturii. politică şi de partid în noile colhozuri organizate este insuficientă. de exemplu: în colhozul „Timoşenco” din salutul Vladimirovka din raionul Vulcăneşti.C. raportând la Plenara C. . nebolşevice a colhozurilor din partea organelor sovietice şi de partid. să fie asigurată calitatea selectării. […] Nu există nici o îndoială.„În loc de a sta la straja averii obşteşti a colhozului şi de a îngrădi sursa principală de forţe şi tărie a colhozului – pământul obştesc al colhozurilor de incursiunile elementelor de clasă ostile. […] Care sunt neajunsurile în noile colhozuri organizate. Plenara C. conducătorii sovietici şi de partid locali. Tendinţele burgheze individualiste au fost şi vor fi aduse în noile colhozuri de către culacii care încă nu sunt anihilaţi complet.a. a luat în derâdere conducătorii. al partidului nostru de nenumărate ori a învăţat conducătorii sovietici şi de partid. conducătorii de partid în cauza consolidării politice şi organizatorice obşteşti a noilor colhozuri. drept rezultat fiind cazurile când din grajdurile colhozurilor au fost scoşi caii.” Tovarăşul STALIN şi C. din mai încă în anul 1939 indica la necesitatea de a pune capăt falsificării politicii de partid în domeniul constituirii colhozurilor. au fost excluse fără temei 22 de gospodării. nu există nici o îndoială că în colhozuri s-au infiltrat elemente de clasă ostile şi anume această parte a „colhoznicilor” nu va munci cinstit şi mai mult ca atât. de asemenea. de puduri de porumb).C. Această directivă a tovarăşului STALIN trebuie să fie ca o lege de netăgăduit pentru noi toţi. de partid şi pentru Prelucrarea Pământului constă în aceea de a paraliza tendinţele burgheze individualiste şi de ale lichida cu concursul colhoznicilor devotaţi. ca nelegitim excluse. dar mai întâi de toate. singuri luau iniţiativa de încălca statutul întovărăşirii de muncă agricole. Tovarăşul STALIN nu o singură dată a prevenit despre mersul de la sine în chestiunea conducerii vieţii în colhoz. că majoritatea colhoznicilor a intrat în colhozuri de benevol şi munceşte cu multă dăruire întru consolidarea averii obşteşti. au lăsat soluţionarea unor probleme importante să decurgă de la sine. să nu fie admise infiltrarea în organizaţiile de colectare a elementelor de clasă ostile. pentru a conduce trebuie să poţi privi mai departe decât propriul nas”.

şi că problema educării zilnice a colhozurilor şi a colhoznicilor în duhul respectării cu stricteţe a statutului colhozului. acţionează antipartinic şi antinorodnic. Trebuie să urmărim că mărimea loturilor de pământ de pe lângă casă să fie strict limitate în normele stabilite de către C. Fond. uşurează educarea individualiştilor de ieri în duhul comunismului”. 324-325. demonstrează prezenţa. or. Acele fapte negative care au fost prezentate de mine mai sus din practica de lucru a noilor colhozuri. organizaţiile de partid trebuie să muncească asiduu asupra depăşirii rămăşiţelor capitalismului (care sunt destul de puternice în satele moldoveneşti) din conştiinţa colhoznicilor. ţinând cont de faptul că sarcina educării ţăranilor în duhul colectivismului abia începe să se soluţioneze. care admit încălcarea nesancţionată a legilor sovietice. AOSP RM.Nimic nu este mai străin pentru comunişti decât mersul de la sine a lucrurilor. această formă colectivă. Conducătorii sovietici şi de partid care au atitudine criminală faţă de pătrunderea în colhozuri a tendinţelor burgheze. 328. de partid şi pentru Prelucrarea Pământului să revină la sarcinile conducerii de zi cu zi a noilor colhozuri şi ai obliga să înlăture orice lacune întâlnite. că conducătorii.C. Aceste directive ale tovarăşului Stalin au o importanţă hotărâtoare pentru practica construirii colhozului în noile raioane ale republicii Moldoveneşti.51.1.(b. Tovarăşul STALIN a menţionat. al P. deloc întâmplător s-au oprit anume la sistemul de artele agricole. f. proprietăreşti. Trebuie de înţeles. KRÂJANOSCKI 20-23 mai 1941 . iar tovarăşul STALIN a prevenit despre neadmiterea nici în cea mai mică măsură a mersului de la sine în chestiunea conducerii vieţii în colhoz. pur si simplu înregistrarea faptelor. I. d. încalcă vehement legea. care permit falsificarea statutului întovărăşirii de muncă în folosul elementelor hrăpăreţe. 330-333 № 44 DIN DISCURSUL SECRETARULUI COMITETULUI RAIONAL LĂPUŞNA AL PC(b) DIN MOLDOVA V. este un purtător al oportunismului. spunea tovarăşul STALIN. încrederea în acţiuni – iată calităţile conducătorului bolşevic. obştească de gospodărire. 46. de bună sau de rea credinţă. care asigură victoria definitivă a socialismului.C. Totodată. 323. „Întovărăşirea de muncă îmbină corect interesele personale cotidiene cu interesele obşteşti. Examinarea detaliată a realităţii. a mersului de la sine a lucrurilor în constituirea colhozurilor. că falsificările existente în practica constituirii colhozurilor este rezultatul nepăsării şi al codismului. 321-322. ei neglijează interesele majorităţii colhoznicilor. În această formulare precisă şi înţeleaptă este arătată esenţa îmbinării personalului cu obştescul în colhozuri. or. inv. Nepăsarea şi codismul – sunt începutul menşevismului. În acelaşi timp. într-o anumită măsură. Care este avantajul întovărăşirii de muncă agricolă obştească? 2.) din toată Uniunea şi a Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS pentru Republica Moldovenească. 3. este una dintre cele mai importante probleme ale construirii colhozurilor în Moldova. O mare atenţie trebuie de acordat acum posibilităţii de încălcare a punctelor 2 şi 3 din proiectul statutului întovărăşirii de muncă şi a nu admite sustragerea şi risipirea pământurilor colhoznice sub orice pretext. este necesar ca organele sovietice. Întovărăşirea de muncă adaptează reuşit interesele personale cotidiene la interesele obşteşti. ei facilitează compromiterea fundamentului colhozurilor – proprietatea lor obştească. Tovarăşul STALIN la aceeaşi plenară a menţionat că în soluţionarea problemei privind căile de dezvoltare a satelor. abilitatea de a vedea prin împletitura mulţimii de evenimente a direcţiei dezvoltării societăţii. este începutul oportunismului.

chiar până la aceea că refuzau categoric să semene şi îi agitau pe ţăranii-mijlocaşi să semene mai târziu. d. În primul rând. 46. descendent dintr-o familie de muncitori.51. Într-un şir de raioane. organizaţia de partid cu semănatul a ieşit binişor. RASSM. În perioada semănatului de primăvară în judeţul nostru au fost manifestări de sabotaj al culacilor. Krâjanovski1 – Secretar al Comitetului raional Lăpuşna al PC(b) din Moldova […] Mobilizând activitatea maselor. membru al PC(b)U din anul 1932. Am în vedere informaţiile din raionul nostru.1. –la 4 decembrie 1940 a fost confirmat în funcţia de şef al secţiei resurse umane al comitetului judeţean Bender al PC(b)M. f. 53. Fond. Dar ar fi fot incorect să credem că toate succesele pe care le obţinut organizaţia de partid din Moldova în general. membru al PC(b)U din an. f.(AOSP RM. inv. când culăcimea se opunea desfăşurării semănatului. 372-373 2 20-23 mai 1941 № 46 DIN REZOLUŢIA PLENAREI A IV-a A CC AL PC(b) DIN MOLDOVA 20-24 mai 1941 Strict secret Krâjanovski Valerian Ivanovici. 334 № 45 DIN DISCURSUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI EXECUTIV JUDEŢEAN BENDER D. 40) . d. . Din anul 1939 a exercitat funcţia de instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a comitetului regional Moldova al PC(b)U. inv. d.(AOSP RM. studii – superioare incomplete.(AOSP RM. De exemplu. 2. inv. 13. d. 15) În componenţa CC al PC(b) figura încă un reprezentant al nomenclaturii de partid cu acelaşi nume – Krâjanovski Vladimir Fiodorovici – instructor al secţiei organizatorice şi de instructori a CC a PC(b)M.1. 46.Tov. Fond. f. Fond. 51. 19) 2 1 Nosko D. prim secretar al CR Bujor din 24 ianuarie 1941. . Anterior a exercitat funcţia de şef al secţiei de propagandă şi agitaţie a comitetului orăşenesc Tiraspol. 33. Nosko – Preşedintele Comitetului Executiv judeţean Bender […] Vreau să menţionez lacunele care au fost în perioada semănatului de primăvară. 51. trebuie de spus că organizaţiile raionale nu desfăşoară o luptă suficientă cu aceste manifestări de sabotaj.51. fără luptă de clasă. Studii – primare. f. D. 1930. […] AOSP RM. s-a diminuat activitatea politică cu masele. S-a născut în anul 1903. D. Fond. . numai după paşte.NOSKO Tov. fără greutăţi. f. În Cărpineni culacii: Volcov. au avut loc lejer. nu au fost verificate şi numai în ultima perioadă au început să fie controlate. inv. Aceşti culaci desfăşurau aşa agitaţie împotriva semănatului şi acum fac agitaţie împotriva recoltării câmpurilor noastre şi această manifestare a elementelor de clasă ostile trebuie luată în calcul întotdeauna de către organizaţia de partid.1. Astfel de exemple se poate de adus multe. ucrainean. Fond. Rus de naţionalitate. în raionul Romanovsk. […] AOSP RM. Pâşco şi alţii puneau problema ca ţăranii să semene tocmai după paşte. d. S-a născut în anul 1909 în oraşul Viniţa. contractele sociale încheiate.1.1. f. 9. 51. în satul Kerabetovo culacul Fedossev nu a îndeplinit planul de semănături din 18 hectare a semănat doar 7. inv. precum şi cercurile agricole şi-au încheiat activitatea. d.

IX. 22. 13. 9.VI.XI. 17.XII. a ţăranilor şi mijlocaşilor şi cere desfăşurarea luptei active împotriva uneltirilor duşmanului de clasă. 46. 8.V.1941 2. 21.1940 15695 31.XII. d.1941 24877 26. […] Plenara Comitetului Central al P. ALE CĂROR SENTINŢE AU FOST EXECUTATE ÎN PERIOADA ANILOR 1940-1941 [fără dată]1 STRICT SECRET № d/o Numele.XII. curmând cu vehemenţă uneltirile culacilor. patronimicul condamnatului №№ filelor dosarului Data executării senţinţei Observaţii 1.1941 18756 29.IX. 18. muncitorilor SMT-urilor şi sovhozurilor. 405.XI. Organizaţiile de partid sunt obligate să desfăşoare o amplă activitate împotriva prejudecăţilor capitaliste.XII.1940 205215 8. 3.(b.IX. trebuie să preîntâmpinăm şi să nu admitem repetarea aceloraşi greşeli.1940 Actul privind executarea lipseşte 29.) din Moldova atenţionează toate organizaţiile sovietice şi de partid.1940 18.1940 27.XII. 12.1940 12758 2.1940 25170 25.XI.1940 25817 29.XI 1940 25207 2. 407 № 47 LISTA PERSOANELOR CONDAMNATE LA MOARTE. 15.1940 25175 4. prenumele.Despre totalurile semănatului de primăvară şi măsurile ordinare.1940 25220 29. comuniştii şi comsomoliştii Moldovei despre necesitatea consolidării vigilenţei revoluţionare a comuniştilor şi comsomoliştilor. […] SECRETARUL CC al PC(b) din Moldova ( semnătura) ( P. inv.1940 Documentul a fost elaborat în anul 1941 .XII. 7. 14.XII.1940 29. care au existat în practica construirii colhozurilor în Uniunea Sovietică. 4.51. 6.1940 85197 2. f.XII. 19.XI.1940 12790 2.1940 25212 18. a colhoznicilor. 16. care ar asigura o recoltă înaltă şi un nivel înalt al colectărilor produselor agricole în anul 1941 (Rezoluţia Plenarei a IV-a a CC al PC(b) din Moldova din 20-24 mai 1941) […] Bazându-ne pe experienţa bogată la constituirea colhozurilor. 10.XI.1940 15695 7. 2. BORODIN) AOSP RM. educând colhoznicii în duhul colectivismului. în duhul respectării cu stricteţe a statutului colhozului.C.I. 20. Fond. 11.1940 25218 8.1.X. 1 Abramov Timofei Grigorievici Anghilescu Leonid Stepanovici Andronachi Iosif Nicolaevici Balan Mihail Mihailovici Baranschi Stanislav Franţevici Barbă Dionisie Efimovici Belencu Ştefan Semionovici Bigol* Tudor Sergheevici Bogatâi Pavel Gavrilovici Bogdanovici Ivan Ivanovici Bogdiuchevici Mihail Gherasimovici Boldescu Eremei Spiridonovici Borovschi Alexandr Safronofici Borovschii Ivan Safronovici Brodeţchi Victor Vasilievici Bucicov Ivan Stepanovici Bâcov Ivan Nicolaevici Voznesenschi Fiodor Fiodorovici Vorotâneţ Anton Ivanovici Gabura Ion Onufrievici Gheorghiţă Isai Constantinovici Ghepeţchi Alexandr Alexandrovici 10 -12 126-128 221-227 91-94 45-48 80-84 165 -167 91-94 314-317 197-200 67-69 156-158 16-24 16-24 401-407 174-176 216-219 123-125 171-173 85-87 150-152 101-103 11. 5.

1940 7.1940 27.I.IX.1941 28.V. 49 50. 24.1941 7.1940 . 77.1940 27.XI. 71. 56. 44.1941 20.XII.IV. 35. 36.1941 12.IV.VI.23. 52.XII. 59. 74.1940 27. 67.1941 26.XII. 57.1941 8. 68.V.1941 29.V.1941 11.VI.XI.1941 8.XII.1941 29.I. 73.1941 26.1941 8.V.XII.1941 8. 60.1941 20.XI.Doroşevschi Gheorghi Nicolaevici Dulgher Gheorghe Samsonovici Dulepa Alexandr Grigorievici Eprov Vichenti Porfirievici Zapadzeev Fiodor Ivanovici Ivanov Constantin Andreevici Cazac Ivan Zaharovici Calandin Piotr Vasilievici Catun Anatoli Fiodorovici Caşevschi Piotr Fiodorovici Chiper Ion Andreevici Covic Ivan Afanasievici Cozdrovschi Iosif Ignatievici Cozma Anisim Stepanovici Conega Serapion Ignatievici Constantinov Grigori Vasilievici Contur Tudor Isacovici Coranciuc Ivan Andreevici Corcimar Petr Nicolaevici Crepacov Carp Arefievici Crjivobloţchi Constantin Alexandrovici Criviţchi Pavel Ivanovici Criviţchii Mefodi Ivanovici Cârmâz Macarii Dmitrievici Levinţ Ivan Nicolaevici Leah Vladimir Gheorghievici Mazur Gheorghe Evdochimovici Maidaniuc Andrei Fiodorovici Matveenco Roman Tarasovici Mateo Ivan Mihailovici Melnicenco Fiodor Ivanovici Miron Ion Gheorghievici Mihailov Piotr Mihailovici Mihu Grigorе Ivanovici Muntean Iоn Timofeevici Nedzelschi Vladimir Osipovici Nichitin Semion Zinovievici Nichiforenco Ivan Gavrilovici 216-220 286-290 330-334 296-300 387-395 401-407 6-9 57-59 401-407 49-52 197-200 228-236 1-5 141-143 291-295 197-200 401-407 197-200 159-161 177-179 401-407 489-493 210-214 162-164 306-309 401-407 509-514 335-341 499-503 504-508 401-407 259-263 88-90 283-285 301-305 153-155 413-417 207-209 197-200 270-273 278-282 91-94 113-115 418-423 310-313 424-429 210-214 107-109 168-170 494-498 430-440 401-407 13-15 237-243 368-377 53-56 21. 26. 43.VI.VI. 54. 70.1940 24. 64. 31.XI.VI.1941 7. 53.1941 27.VI.1941 27.VI.VIII.IV. 58.1940 26.1941 27. 63. Gherman Serghei Isacovici Ghilca Ion Timofeevici Gluhih Mihail Chirilovici Gorbatov Grigori Andreevici Grădinar Grigore Stepanovici Grajdean Mihail Harlampievici Grigoriev Constantin Semionovici Gromov Alexandr Mihailovici Gumă Anatolie Stepanovici Gumin Vasili Vasilievici Gurschi Semion Vasilievici Gutiuma Ivan Dmitrievici Danilciuc Alexei Nichitovici Dembno-Ciaicovschi Alexandr Petrovici Digol Dominte Fiodorovici Dobrovolischi Grigore Evghenievici Dobândă Dumitru Mihailovici Doloco Fiodor Iacovlevici 14.I. 61.1941 27. 78.1940 2.V.1940 7.1940 29. 25.XII.I.IV.XII.1941 2. 48. 28. 39. 65.VI.XII.1941 10.1941 27. 41 42.IV.1941 2. 33. 62.XI. 27.1940 27.1940 2. 29.1941 24.1941 31.1940 7.VI. 76.X.VI.1941 27. 34. 30. 46. 55. 40.1940 27.1941 27.VI.1940 25204 38664 23425 12793 25175 25430 25431 15695 25198 23489 12640 23489 25432 25190 25222 23464 23480 25434 32667 20981 12495 25174 .1941 20.1940 27. 66.VI. 37. 75. 51.1941 27.VI.IX.II. 32. 47.1940 4.I.XII.1940 7. 72.1941 29.1940 2.XI. 69.1941 4.1941 26.1941 27.XI.VI.1940 25.VI.1940 29.1941 27.VI.XII. 38.VI.1941 8. 45.IV.I.

93. 114.1941 27.1941 12495 27.1040 7.V.VI.XI.1940 29.XI. 104. 107. 115.1940 25188 20. 116.XI.1941 12754 11.XI.VI.VI.VI.XI.V.16695 29.XI.1941 27.VI. 121.X. 125.1940 4. 102. 124. 132.XI. 82.1940 7.1940…….XI.XI.1940 28.VI.1941 28473 5.XI.1940 24701 29.IV.IX.1940 23.XI. 113.1940 85692 28. 119. 97.1940 27.XII. 95. 83.1940 25175 29.1941 7.1940 25189 4.1940 25200 2.V. 80. 103.I. Ceban Nicolae Pavlovici Ciocanu Ieremia Fedotovici Ciocanu Haralampie Agapievici Ceriomuşchin Anatoli Constantinovici Cerneavschi Vladimir Filipovici Ciumaciov Nicolai Fiodorovici Şapoşnik Ovşi Pinkovici Şeremet Isac Maximovici Şesteliuc Nadejda Antonovna Şcarupelov Ivan Fiodorovici Şlain Iosif Iţkovici 335-341 77-79 318-322 91-94 91-94 25-35 323-325 41-44 327-330 228-236 441-446 36-40 63-66 447-452 378-386 144-146 132-134 10-12 180-196 360-367 135-137 104-106 201-203 98-100 197-200 264-268 250-258 91-94 116-119 210-215 274-277 210-214 74-76 453-458 244-249 459-465 91-94 129-131 60-62 473-477 396-400 120-122 116-119 368-377 515-520 466-472 478-482 197-200 138-140 203-206 25-34 95-97 70-73 342-359 483-488 8. 85.1940 14.X. 109. 87. 98.VI. 88. 89. 122. 127.V.XI.VI.1941 23393 29. 106. 99.XI. 81.1940 25695 8.II.XI.1940 25172 20. 129. 86. 128.1941 23459 27.1941 12751 29. 108.1941 27156 .1940 25199 27.1940 25219 29. 101. 112.1940 29.XI.XI.1941 4. 105.1941 25432 20. 131. 96.1941 23502 26.VI.1941 24.1940 11.VI. 117.1940 25175 27.1940 29.XI.1941 25801 27.1940 25193 26.II.I. 90.1940 27.I.194O 25187 4.1941 23394 27. 84.XI.1941 31.II. 110.1941 12530 4.XI.1941 28425 29.1941 12357 28.XI.1940 8. 92.VI.XI.V.V.1940 45695 29. 120. 91.1940 25225 29. 130. 123.1941 25173 24874 şi 29069 15695 15695 25211 24880 25223 24875 12466 23460 28497 12494 25171 24702 22510 12874 12663 şi 32873 29.1941 29.VI. 111.I.1941 23507 27.1941 12431 29. 126.79. 100. Novacilî Mihail Nicolaevici Novicov Gheorghi Leontievici Nogailis Luca Gavrilovici Pavlov Safroni Ivanovici Prepeliţă Ion Semionovici Petco Nicolai Dmitrievici Petruşin Ivan Iacovlevici Plujnicov Tihon Leontievici Pojerevnov Ivan Liutovici Popp Mihail Gheorghievici Popa Mihail Ivanovici Postolnâi Alexandr Antonovici Razjivin Ivan Constantinovici Rojco Illarion Emelianovici Râbac Feodosi Demianovici Sava Petru Anastasievici Savcenco Gleb Alexandrovici Sibilev Onisifor Vasilievici Schighin Mihail Mihailovici Soloviov Ivan Timofeevici Suruceanu Ion Ivanovici Stadnic Vladimir Safronovici Stempcovschi Vasili Chirilovici Stog Nicolae Afanasievici Stoianov Vladimir Nicolaevici Sugac Leonte Nichiforovici Sudev-Sudiglu Piotr Ivanovici Surdu Nicolai Nicolaevici Sârbu Vasile Gheorghievici Taniţoi Daniil Afanasievici Taniţoi Tihon Gherasimovici Tesu Nicolae Romanovici Tregubov Vladimir Grigorievici Tiucov Victor Emanuilovici Ungureanu Roman Ilici Ursu Alexandr Andreevici Filipenco David Milentievici Finkel Gherţ Iankelevici Florea Toma Petrovici Franţuz Ivan Nicolaevici Furer Peisah Gherşevici Himceac Alexandr Ignatievici Ceamanschi Piotr Ghiliar. 118.1941 2.XII.IX.IX. 94.

32867. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. În afară de aceasta. _____ sezonieri. inv. f.133. f. de origine socială Chiabur a avut în proprietate 2 case şi 3 ha de pământ.II.XI. 135. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. N..Chişinău Arhiva Serviciului Informaţie şi Securitate a Republicii Moldova (ASIS RM).19. 36 № 49 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. inv. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A UNUI GRUP DE CETĂŢENI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.1941 25203 25191 25195 28918 (GATILOV) 14/II-1948* Or. raionul Călăraşi. Fond. 2-5 №48 CERTIFICATE CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. anul naşterii1898. d. În afară de aceasta. are … membri ai familiei.1940 29.1. dosar . originar din satul Călăraşi. COMPONENŢA FAMILIEI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI GAVRILIŢĂ ION GHEORGHEVICI CERTIFICAT Confirmă că cet.1941 29. anul naşterii1912. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BLEHER IANKU NAHLIANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. 37 № 50 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 134.1. tom 4. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BLEHER STRUL Ş. mare speculant şi până în prezent face speculă. Fond.VI. Gavriliţă Ivan G. de origine socială Chiabur a avut în proprietate 2 cai .19. [fără dată] CERTIFICAT . Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. f. Bleher I. are doi membri ai familiei. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist Activ. 136.XI. 2. _____ sezonieri. Şocota Efrem Mihailovici Ştein Haim Leizerovici Ştiţberg Gherş Şlemovici Ştul Abram Şoilovici 266-270 110-112 147-149 408-412 27. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.1940 27. originar din satul Călăraşi. raionul Călăraşi. Bleher Ianku Nahianovici. d. Gavriliţă Ivan Gheorghevici. 2. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.

de origine socială mijlocaş a avut în proprietate 1 ha. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BORŞ ŞTEFAN NICANDROVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. _____ sezonieri. inv. Fond. de pământ. Borş Ştefan Nicandrovici. În afară de aceasta. 2. 1 casă. f.. _____ sezonieri. 40 № 53 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. – fiică de chiabur.Confirmă că cet. are 5 membri ai familiei. raionul Călăraşi. raionul Călăraşi. N. raionul Călăraşi. 2.19. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. Bulanţev Ivan. 1 casă. _____ sezonieri. _____ sezonieri. Borş Ş. Bleher Strul Ş.1. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Bleher Strul. originar din satul Călăraşi. 39 № 52 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Gaitan David Ivanovici. inv. originar din satul Călăraşi. d. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. anul naşterii1903. Fond. d. anul naşterii1890. d.1. f. .1. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BULANŢEV IVAN SERGHEEVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. de origine socială mijlocaş a avut în proprietate 3 ha. f. raionul Călăraşi. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist are 3 membri ai familiei. Fond. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Bulanţev Ivan Sergheevici. cu o rotaţie de capital de 100. În afară de aceasta. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI GAITAN DAVID IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet.000 lei .mare speculant şi în prezent face speculă. originar din satul Călăraşi.19. originar din satul Călăraşi. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Notar în primărie şi în organizaţia „Frontul Renaşterii naţionale”.19. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. 2. de pământ. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. are 2 membri ai familiei. 38 № 51 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. de origine socială Chiabur a avut în proprietate un magazin. În afară de aceasta. inv. anul naşterii1912. de origine socială Chiabur a avut în proprietate ……învăţător –soţia Lipcan Nadejda Vas. anul naşterii1913.

inv.19. Gaitan D. mare speculant şi în prezent face speculă. inv. 42 № 55 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 2. d. 1 casă. Mainfeld Lupu Haimovici.. f. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) .19. Fond. Scvorţov Alex. Mainfeld Ş. are 3 membri ai familiei. raionul Călăraşi.. _____ sezonieri. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. f. de origine socială Chiabur. inv.1. are 3 membri ai familiei. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. raionul Călăraşi.. anul naşterii1902. _____ sezonieri.1. 1 casă.În afară de aceasta. d. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. a avut în proprietate 1 magazin. originar din satul Călăraşi. are 3 membri ai familiei. d. speculant. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –cuzist are 1 membru al familiei. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI SCVORŢOV ALEXANDR TIHONOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. 2.19.000 lei – mare speculant. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –Liberal. de origine socială Chiabur. anul naşterii1911. 2. În afară de aceasta. Fond. 2 cai. În afară de aceasta. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. I. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MAINFELD ŞMIL HAIMOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. _____ sezonieri. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. anul naşterii1895. 43 № 56 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. originar din satul Călăraşi. de origine socială chiabura avut în proprietate 1 magazin. Fond.. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MAINFELD LUPU HAIMOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. Mainfeld Lupu. Scvorţov Alexandr Tihonovici. Mainfeld Şmil Haimovici.rotaţie de capital de 100. f. raionul Călăraşi.1. 41 № 54 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. a avut în proprietate 1 magazin de carne.000 lei. originar din satul Călăraşi. În afară de aceasta.rotaţie de capital de 100. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi.

.19. inv. 47 . originar din satul Călăraşi. a fost comisă o greşeală AMAI RM. 45 № 58 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.000 lei . cuzist activ. anul naşterii1911. Malah H. În afară de aceasta. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –.1. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. d. raionul Călăraşi.1. inv. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BORŞ NICOLAI NICANDROVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. În afară de aceasta. În afară de aceasta. de origine socială Chiabur. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. are 3 membri ai familiei. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –..19. 1 vacă. raionul Călăraşi. cuzist activ. I. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) *Probabil. Haim Apon Malah. 46 № 59 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ.. f. Fond. _____ sezonieri. 2. 1 casă. Borş N.19.19. anul naşterii1878. Amarie G.. Borş Nicolai Nicandrovici. f. Fond. _____ sezonieri. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI HAIM APON MALAH [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. a înjunghiat cu cuţitul 3 evrei. are 6 membri ai familiei. are 3 membri ai familiei. de origine socială ţăran sărac. a avut în proprietate 1 magazin. Amarie Grigore Ivanovici. originar din satul Călăraşi. inv. 2. d. 44 № 57 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 1 casă în 2 nivele.. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. d. a exercitat funcţia de vice primar. o rotaţie de capital de 100. inv. 2. anul naşterii1905. a avut în proprietate 2 ha de pământ. Fond. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 2. a avut în proprietate 2 ha de pământ.1. 1 cal. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI AMARIE GRIGORE IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. f. _____ sezonieri. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 1 casă.Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. raionul Călăraşi. N.1. de origine socială mijlocaş. originar din satul Călăraşi. f. speculant.A*. d. Fond.

COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI BĂTRÂNCEA LAVRENTI MANOILOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet... originar din satul Călăraşi. În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. d. Fond. are 6 membri ai familiei. anul naşterii …. În afară de aceasta. Bătrâncea Lavrenti Manoilovici. 48 № 61 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. Cucu Mihail Ivanovici. inv. În afară de aceasta.. are 5 membri ai familiei. d.. familia Jolchevschi. de origine socială Chiabur.. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. f.Jolchevschi Anton –primar. Fond. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI CUCU MIHAIL IVANOVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet. are 6 membri ai familiei.1. Cucu M. f.1.19. 49 № 62 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. originar din satul Călăraşi.1. M. 32 sezonieri.№ 60 CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. de origine socială mijlocaş. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A FAMILIEI JOLCHEVSCHI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că familia Jolchevschi. 45 oi. a avut în proprietate 18 ha de pământ. 3 vaci. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. casă. d. tatăl – medic. 8 sezonieri. în perioada administraţiei româneşti a fost membru – . 2. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. În afară de aceasta. de origine socială chiabur. 5 porci. 2 vaci.fiul.. 5 cai. a avut în proprietate 2 ha. raionul Călăraşi. inv. f.. 2. anul naşterii 1907. Cuzist activ. 2 boi. 5 porci. raionul Călăraşi. anul naşterii1896. acoperită cu (indescifrabil). de pământ 1 casă. Fond. în perioada administraţiei româneşti a fost membru –. a avut în proprietate 10 ha de pământ.19. 2.19. inv. Bătrâncea Lav. 8 sezonieri. În gospodăria sa utiliza munca a 4 muncitori permanenţi. 50 № 63 . În gospodăria sa utiliza munca a _____ muncitori permanenţi. raionul Călăraşi. originar din satul Călăraşi. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM.

Munteanu Andrei Grigorevici. inv. 4.RAIONUL KOTOVSKI—11 VAGOANE Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Revaca. În gospodăria sa utiliza munca a 1 muncitori permanenţi. Preşedintele s/s (semnătura indescifrabilă) Secretarul s/s (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. COMPONENŢA FAMILIEI ŞI ORIENTAREA POLITICĂ A LUI MUNTEANU ANDREI GRIGOREVICI [fără dată] CERTIFICAT Confirmă că cet.RAIONUL CĂLĂRAŞI –8 VAGOANE Staţia de concentrare –Călăraşi Staţia de formare a eşalonului –Revaca. Fond. a avut în proprietate 1 magazin de carne.RAIONUL NISPORENI—14 VAGOANE Staţia de concentrare –Bucovăţ Staţia de formare a eşalonului –Revaca. originar din satul Călăraşi. are 3 membri ai familiei. În afară de aceasta. 3.19. 8. raionul Călăraşi. în perioada administraţiei româneşti a fost membru gărzii „Frontul Renaşterii naţionale”.1. 2. 2 sezonieri. 7.RAIONUL CHIŞINĂU—11 VAGOANE . anul naşterii 1888.RAIONUL LEOVA –15 VAGOANE Staţia de concentrare –Iargara Staţia de formare a eşalonului –Basarabeasca. de origine socială chiabur. 51 № 64 NOTĂ ADRESATĂ ŞEFILOR SECŢIILOR RAIONALE ALE NKVD AL RSSM [iunie 1941] Şefilor Secţiilor raionale ale NKVD 1. d.RAIONUL LĂPUŞNA –15 VAGOANE Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Bender.RAIONUL STRĂŞENI—11 VAGOANE Staţia de concentrare –Străşeni Staţia de formare a eşalonului –Revaca. 6. f.RAIONUL BUDEŞTI –7 VAGOANE Staţia de concentrare –Mereni Staţia de formare a eşalonului –Bender. 2. Munteanu A.CERTIFICAT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MATERIALĂ ŞI SOCIALĂ. 5.

25-26 (semnătura indescifrabilă) № 65 NOTĂ INFORMATIVĂ ASUPRA NUMĂRULUI DOSARELOR CU PRIVIRE LA PERSOANELE PASIBILE DE DEPORTARE DIN SATELE RAIONULUI RĂSPOPENI [10 iunie 1941] NOTĂ INFORMATIVĂ despre numărul persoanelor pasibile de deportare din satele raionului Răspopeni. 2. Cobâlea St. 2. Cobâlea St. conform directivei nr.De la centrul de concentrare până la staţia de formare a trenului în fiecare vagon trebuie să se afle câte 5 colaboratori înarmati din rândul membrilor grupurilor operative. Cobâlea St. NOTĂ: 1.Staţia de concentrare –Revaca Staţia de formare a eşalonului –Revaca. 1.De la fiecare centru raional se vor delega Comandanţi SR (secţie raională) NKVD ce vor avea rolul de comandant al convoiului de la centrul de concentrare până la staţia de formare a eşalonului. 123 Denumirea satelor Numărul dosarelor [persoanelor] pasibile de deportare 5 3 6 3 1 4 2 1 1 1 1 Numărul persoanelor /membrii familiei/ St. Fond. Cobâlea St. Cobâlea TOTAL Punctul de concentrare a deportaţilor Păspopeni Ignăţei Brăviceni Olişcani Pistrueni Samaşcani Negureni Scorţeni Ordăşei Îndărătnici Găuzeni . 19. Cobâlea St. Cobâlea St. Cobâlea St. STATUL MAJOR OPERATIV CHIŞINĂU iunie 1941 Chişinău AMAI RM. inv. f. d. Cobâlea St. Cobâlea St. Cobâlea St.

259 № 66 NOTĂ INFORMATIVĂ ASUPRA NUMĂRULUI MEMBRILOR FAMILIILOR UNOR CATEGORII DE POPULAŢIE DIN SATELE RAIONULUI RĂSPOPENI PASIBILE DE DEPORTARE [10 iunie 1941] NOTĂ INFORMATIVĂ privind persoanele din satele raionului Răspopeni. 2. conform directivei nr. Cobâlea Şeful ad-interim al Secţiei raionale Răspopeni al NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. pasibile de deportare. 123 Categoria Capul familiei Moşierilor Marilor fabricanţi Marilor funcţionari de stat Gradaţilor poliţiei şi jandarmeriei Marilor comercianţi (al căror rotaţie [al capitalului] alcătuia peste 1 mln. judeţul Orhei RSSM.41 28 84 112 St. inv. f. asupra căror sunt suficiente materiale cu referire la activitatea antisovietică a acestora din trecut şi prezent Ofiţerilor armatei române ÎN TOTAL 6 19 25 4 1 11 7 15 8 1 1 2 Membrii familiei Total . 1. 19. Fond. d. de lei) Agenţilor Siguranţei statului Şefilor partidelor şi organizaţiilor antisovietice Transfugilor din Uniunea Sovietică (în primul rând.TOTAL 10/VI . a transfugilor din perioada 1929-1940) Ofiţerilor armatei ţariste.

Agenţi ai Siguranţei statului 5 4. Fond. Rezina Fuzăuca Minceni Cinişeuţi Hlingeni Mateuţi Parcani Lipceni Solonceni Curătura TOTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 Membrii familiilor 31 3 4 2 6 6 2 4 2 60 (semnătura) Novikov . Comercianţi 6 2. 2.Ofiţeri 6 3. 260 №67 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND NUMĂRULUI MEMBRILOR FAMILIILOR UNOR CATEGORII DE POPULAŢIE DIN SATELE RAIONULUI REZINA PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] REZINA Suplimentar. 1. f. 19. inv. Conform categoriilor: 1.[Membrii partidelor politice] 4 _______________ ÎN TOTAL:21 După sate: Familii Capii familiilor Or.Şeful ad-interim al Secţiei raionale Răspopeni al NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. d.

1. 1. d. 2. Teleneşti Nume prenume patronimic Domiciliul . pasibile………… №№ d/o 1 2 3 4 5 6 7 Presman Iţik Abramovici ( numele eliminat) Rabin Gherş Iankelevici Berkovici Benţion Kapelevici Burman Gherş Şimonovici Berenştein Leib Mortkovici Fişer Srul Davâdovici t. Orhei Vă transmit 23 de dosare cu privire la persoanele luate la evidenţă pentru a fi deportate A N E X Ă: conform textului ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI AL NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI AMAI RM. Teleneşti t. inv. Teleneşti t. f. f. Teleneşti t. 262 (semnătura) /KAMILOVSKI/ № 69 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL TELENEŞTI. 19. Fond. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA Persoanelor luate la evidenţă. inv. Teleneşti t. d. Teleneşti t.AMAI RM. Fond. Teleneşti t. 261 № 68 INFORMAŢIE PRIVIND NUMĂRULUI DOSARELOR PERSOANELOR DIN RAIONUL TELENEŞTI PASIBILE DE DEPORTARE iunie 1941 Strict secret RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Teleneşti «…» iunie 1941 № 6378 Teleneşti Şeful Secţiei judeţene NKGB Locotenent superior al Securităţii Statului Tov. GOLDBERG or. 2. 19.

Teleneşti t. Teleneşti t. 2. inv. Teleneşti t. Teleneşti t. f. 1. Teleneşti t. Teleneşti t. Fond. JUDEŢUL CHIŞINĂU. Teleneşti t. Vadul-Leca ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI AL NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI AMAI RM. Teleneşti t. 263 (semnătura) /KAMILOVSKI/ № 70 LISTA MARILOR NEGUSTORI ŞI COMERCIANŢI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Teleneşti t. Teleneşti t. Teleneşti t. d. Teleneşti t. Teleneşti t. 19.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Burman Burâh Gherşovici Gruman Iosif Abramovici Berman Sara Falikovna ( numele eliminat) Melişenski Avrum Şlemovici Roiştein Nisel Bendinovici Mareamis Froim Benţionovici Batuşanski Moişe Mordkovici Balagan Ivan Mihailovici Bender Iţik Leibovici Fişer Şoma Davâdovici Bender Beniamin Iţkovici Grinşpun Moisei Ihelevici ( numele eliminat) Duhovnâi Moisei Meerovici Beider Zlota Gherşovna Fuks Moişe-Haim Şulimovici Agachi Vasile Afanasievici t. Teleneşti t. Teleneşti s. Starea materială Mijloace de existenţă şi Existenţa materiale- Locul detrai . Teleneşti t. RSSM [fără dată] N/o Anul naşte Naţiona litatea Starea familiară Numărul persoanelor aflate Numele. Teleneşti t.

Călăraşi str. sionist. 28 iu- .n. Negustor. or. Călăraşi. fiul 2. capital . alte venituri pînă la venirea Armatei Roşii Venit din comerţ. Călăraşi.1924. 48. Călăraşi str. Kaprianski Mordo Uşerovici 1899 –”– 7. marfa era realizată în alte magazine. Călăraşi. Călăraşi str. Mare negustor – comerciant or.R.n.4. deţinea un magazin mare de textile. membru al Partidului Liberal. Călăraşi str. Lenin Nr. 129 Venit din comerţ Mare negustor. capital 3 mln. Chirova Nr.n.prenumele şi patronimicul rii la întreţinere (sume de capital) 1. lei Negustor. casă din cărămidă. activitatea morii şi a tronsonului de cale ferată lor compromiţătoare (domiciliu) Mare comerciant. acţionar al morii şi a tronsonului de cale ferată. deţinea o băcănie.casă din piatră cu două nivele.n. capital – 5 mln. fost expeditor de mărfuri. a. Negustor.5 mln. a. lei Negustor. uscătorie de nuci. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. fiica: Milka. 1894. or. 28 iunie Nr. lei. 2 mln lei. Chirova Nr. capital 3 mln. Negustor. 28 iunie or. deţinea o băcănie. antisovietic Venit din comerţ Venit din comerţ Mare negustor. Lenin Venit din comerţ Mare negustor. a. Fihman Iankel 18 –”– soţia: Ghehta. 2 case. Niremberg Nahman Leibovici 18 –”– soţia Comerciant. Lenin Nr. membru activ al Partidului Liberal. lei. 1925 4. s-a ocupat cu comercializa- Venit din comerţ Mare negustor. capital 1 mln. Călăraşi. Comerciant. Mare negustor. 1902. str. deţinea un magazin mare de textile . capital 3. casă. Iosilevici Emil Morthovici 1888 –”– soţia Goruha anul 1899 Fiica Sara anul 1924 soţia 5. deţinea un magazin mare de textile.5 mln. 3 mln lei. membru activ al Partidului Liberal.n. lei. deţinea o băcănie. Venit din comerţ. F. str. membru al Partidului Agrar or. liberal activ. 8. fiul: Aron. a. str.N. a. str. 1936 soţia Comerciant. Faer Mihail Alterovici 1896 evreu Soţia: Maria Abramovna. Lenin Venit din comerţ or.n. servent românofil. Pustâlnik Godel Haimovici 1896 –”– soţia 3. Gluzman David 18 –”– 6. 68 or. lei. fiica:Olga. fiica: Elea a. liberal. Călăraşi str. Negustor. 72 Venit din comerţ Mare comerciant. membru al Partidului Liberal. Mare comerciant. 44 or. Profis Leib Moişevici 1894 –”– soţia. Luft Abram 1892 –”– soţia 9. 1926. membru al Par- or.

n.5 mln. provocator. Călăraşi str. capital pînă la 1. or. Comerciant. uscătorii.5 mln. deţinea un magazin de textile. 16. o casă mare. fiul: Monea. Lenin. or.n. 82. Bronştein Leib Enahovici 1903 –”– soţia:Roza . deţinea un mare depozit de cherestea şi uscătorii. Gnezdoc Gherş Aizinovici 1882 evreu Venit din comerţ Mare comerciant. casă. 48 Venit din comerţ Comerciant. 19. întreţinea un comerţ de aploare cu fructe. Lenin Venit de la atelier Venit din comerţ şi cămătărie Membru activ al Partidului Liberal. a. Feldman Idel Erşovici 1898 –”– soţia: Nahela. Comerciant. Călăraşi str. membru al Partidului Liberal. lei. Negustor.n. Chirova Nr 10 18. 28 iunie or. Bronştein Ganih Iţkovici 1880 –”– Venit din comerţ Mare negustor. a. lei. str. nie Venit din comerţ Mare comerciant. Comerciant. fiul: Abram. membru al Partidului Liberal or. deţinea un mare depozit de cherestea. Chirova Nr. Camerciant. fiica: Mina. casă din piartă. fiica: a. Negustor. lei. Nr. Călăraşi str. casă. Călăraşi str. cămătar. casă. de 20 ani. Călăraşi. întreţinea comerţul cu fructe. de 18 ani fiica: Sima de 10 ani copii: fiul Şmil. depoazite.n.5 mln. uscătorii.5 mln. deţinea un magazin mare de piese din fier. casă din piatră. membru al Partidului Liberal or. casă cu 2 nivele. Şlafman Azik Iankelivici 1901 –”– 13. Şvarţ Pinia 1890 –”– soţia 11. lei. str. a. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Călăraşi. 1922. avea livadă. fiica soţia 12. Dudel. deţine aur. antisovietic Comerciant. 28 iunie 15. a întreţinut comerţul cu cherestea. Călăraşi str. negustor. Călăraşi str. Negustor. capital tidului Liberal.n. capital 2. membru al Partidului Agrar or. 1920 soţia: Liba. membru al Partidului Liberal. Galperin Meer 1886 –”– soţia. de 19 ani rea blănurilor şi fructelor. a. 1885 Venit din comerţ Mare negustor. Proprietar al unui atelir de croitorie. capital 2 mln. 1896. 68 or. 28 iunie Venit din comerţ Mare comerciant. capital 2. a. (Numele indescifrabil) Nuhim 1890 –”– soţia. Betalman Nuta 1886 –”– 14. membru al Partidului Liberal or.n. 1933 Soţia: Perel Venit din comerţ Mare negustor. capital 1. Comerciant. (indescifrabil) capital pînă la 3 mln. lei. capital pînă la 2 mln.10. Chirova Nr. membru al Partidului Liberal or. casă. 199 . 28 iunie Nr.1901. Călăraşi str.

Lenin. Călăraşi. Venit din comerţ. Nr 134 Călăraşi str. str.1904. Lenin Venit din comerţ. deţinea o casă cu 2 nivele. Călăraşi. or. str. fiicele: Raia. a.20. Lenin . soţia pînă 5 mln. lei. Mare negustor. deţinea o băcănie şi un depozit de cherasină Comerciant. fiicele: Haiva. deţinea un magazin mare de textile. Călăraşi. Mare negustor. capital pînă la 3 mil. Kogan Beniamin 1887 –”– Soţia: Estra. Lenin Venit din comerţ. deţinea 2 case. a.n. capital pînă la 5 mln. capital 1 mln.n. Lenin. Tokaci Moisei 1892 –”– 25. Destirak Leib 1872 –”– soţia 23.n. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe Comerciant. Şehit Iankel 1882 –”– soţia: Ditlea. deţinea 2 case.n. a. Călăraşi str. 1919 soţia 21. Negustor. lei Negustor. Şefit Fabel 1880 –”– 29. str. Călăraşi. casă din cărămidă. lei. 1918 şi Elicika Negustor. Mare comerciant. a. a. cămătar. str. Groisman Aron 1882 –”– sotia 27. 188. Nr.n. Keiser Dudel Iankelevici 1878 –”– soţia: Hamia. Călăraşi. casă Venit din comerţ. Călăraşi. str.n. Lenin. deţinea un magazin de articole din piele. Călăraşi.n. Chirova Venit din comerţ. str. fiul: Iosif. a. or. cămătărie Mare negustor – cămătar or. 1924.n. cămătar. Chiriaş – cămătar. Negustor. 132 or. 1895. a. Negustor. 28 iunie or. han.cămătar Venit din arendă Mare comerciant. 143 Venit din comerţ Mare negustor. Venit din chirie Mare negustor. or. or. membru al Partidului Liberal. casă Chiriaş de pămînt. Freink Iosif 1897 –”– soţia 28. capital pînă la 3 mln. Grinberg Erşil Luzarevici 1884 –”– soţia: Sura.1 fiica:Riva. a. a. lei. lei. membru al Partidului Liberal. întreţinea comerţul cu fructe. Robinovski Benţion Şaevici 1892 –”– 22. Nr. Venit din comerţ. lei. Mare chiriaş. cămătar membru al Partidului Agrar Mare negustor or. Comersont – cămătar. Vaisman Zamfel Iţkovici 1897 –”– soţia Sura anul 1886 26. 132. capital 4 mln. Lenin. 1929. deţinea un magazin mare de textile. Venit din comerţ.1933 жена 24. Anea. Expeditor-cămătar. Nr. deţinea o băcănie. capital pînă la 5 mln. 1902. 30.n. str. membru al Partidului Liberal Venit din arendă Mare chiriaş . deţinea un mare magazin de articole de galanterie. Negustor.

2 case. 28 iunie Nr. Lenin 93. Grinberg Erşil 1886 –”– soţia Venit din comerţ. Idustriaş or. Negustor. o casă mare. 1926 Soţia: Hana a. casă. 132 or. Chirova Nr. capital 5 mln. Chirova. Mare negustor. or. lei. capital 500 mii lei. Lenin 134 40. 136 Venit din comerţ. Lenin. Robinovski Benţion Şaevici 1896 –”– a. Mare comerciant. Lenin 38.n. Călăraşi str. Comerciant. 1922. Rapoport Burah 1882 –”– soţia Venit din chirie. lei.31. Călăraşi. casă. întreţinea comerţul cu diferite mărfuri. capital 5 mln. Rozental Motel 1887 –”– soţia Venit din comerţ. Chiriaş de pămînt. Mare chiriaş. 1901. uscătorie. negustor or. Călăraşi str. casă mare. Mare comerciant. Fihman Sioma 1889 –”– Soţia: Venit din Negustor- or. depozit. întreţine comerţul de carne. Mare comerciant negustor or. capital 3 mln. deţinea un magazin mare de textile. avea uscătorie. Krivopisc Velvel Chişinău 1900 –”– soţia Venit din comerţ. . 37. str. Proprietarul unei fabrici de uleiuri. Negustor-pro- Venit din comerţ. 78 or. Călăraşi. Şlafman Moişe 1899 –”– soţia Venit din comerţ. Mare negustor. membru al Partidului Liberal. Lenin 121 39. lei. membru al Partidului Liberal Mare negustor.n. str. Fiştein Moisei Chişinău 1904 –”– soţia Venit de la fabrica de uleiuri or. or. capital. 33. 36. lei.n. lei. Călăraşi. deţinea 2 case. capital pînă la 3 mln. 35. capital peste 15 mln. expeditor a diferitor mărfuri. Fihman Şloima Bolifovici 1886 –”– soţia Venit din comerţ. capital pînă la 3 mln. Vaisman Abram evreu soţia Venit din comerţ. deţinea 25 ha viţă-devie. deţinea un restaurant. Comerciant. Negustor. Călăraşi. Expeditor a diferitor mărfuri peste hotare. 34. Călăraşi str. Călăraşi str. 28 or. casă din piatră. Negustor. Comericant – cămătar. str. deţinea un magazin de textile în Pîrjolteni. Reznik Mehle 1896 –”– 32. Nr 143 or. str. uscătorie. Lenin 136 41. casă. soţia Comerciant – negustor. Chirova Nr. fiica: Berta. Călăraşi. deţinea un magazin de articole de galanterie. a. lei. Comericant – cămătar. str. lei. Călăraşi. capital peste 6 mln. membru al Partidului Agrar Mare expeditor. str. comerciant.

uscătorii. capital pînă la 500 mii lei. Călăraşi. 28 iunie 46. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. str. lei. capital 3 mln. deţinea un magazin de articole din piele. Călăraşi. str. Lenin 138 Venit din comerţ. Călăraşi. comercializa mărfuri. str. deţinea un magazin mare de textile. or. Călăraşi. str. comerciant or. capital pînă la 3 mln.n. casă. Mare negustor.n. str. industriaş Călăraşi. Lenin 199 43. capital peste 3 mln. membru al Partidului Sionist Chiriaş-cămătar. membru al Partidului Liberal or. 1886. capital 2 mln. or. a. Mare negustor. Negustor. Cotovsc or. Perjolteanscki Erşil Leibovici Goldeştein Meer Iosifovici 1898 –”– celibatar Venit din comerţ. 1915.n. Comericant. Lenin 191 44. Călăraşi. Kuciug Leib Mendelevici 1906 –”– celibatar Venit din comerţ. casă cu 2 nivele. deţinea fabrică de cărămizi şi depozit de chirosină. Bronştein 1907 –”– soţia Venit din Mare comer- or. Kaprieanski Ehil mort 1856 –”– Riva. lei Comerciant. lei Negustor. Călăraşi. str. Lenin 47. Negustor or. lei Comerciant. capital pînă la 3 mln. Lenin 49. a. Lerner Haim Neselevici 1884 evreu soţia Venit din comerţ Mare negustor or. comerţul cu blănuri. casă. Lenin 51. Abramovici Haim Zaidelovici 1906 –”– soţia Venit din comerţ. str. capital 3 mln. întreţinea comerţul cu diferite mărfuri. întreţinea comerţul cu fructe. Veisman Zaharia Gherşovici 1888 –”– soţia Venit din comerţ. Călăraşi str. Mare comerciant. deţinea aparate pentru uscare. lei. a. 28 iunie 48. 45. uscătorie.5 mln. Călăraşi. lei Comerciant. comerţ. . 1900 –”– soţia Venit din chirie. lei. soţia ducător.42. fiul Iada. cămătar. Comerciant or. capital pînă la 3 mln. Chiriaş-cămătar deţinea pămînturi. Comericant – cămătar. 1930. capital pînă la 2 mln. Mare comerciant de grîu. lei. Lenin 50. Negustor. lei Comerciant. Regheşter Iankel 1896 –”– soţia Venit din comerţ. Mare comerciant or. Călăraşi str. Salter Kopel Mendelevici 1872 –”– soţia Venit din comerţ. fiica: Liuba. viţăde-vie. capital pînă la 1. str.

capital pînă la 2 mln. capital 2 mln. casă. deţinea propria brutărie. casă. deţinea un magazin de textile. lei Mare comerciant. Călăraşi str. Călăraşi str. 2 case. str. lei Comerciant. Lenin Venit din comerţ Negustor or. Iosipevici Iankel Noihovici 1898 –”– soţia 56. Krivopisk Motel 18 –”– soţia 55. Chirova or. Chirova Venit din comerţ Mare comerciant or. 28 iunie . str. Călăraşi. deţinea o casă. capital 1 mln. comerţ ciant. 2 case bune. capital peste 2 mln. Pesterneak Moisei Abramovici 1888 –”– soţia 58. deţinea un depozit de cherestea. Călăraşi str. 59. Călăraşi str. capital 2 mln. capital pînă la 1 mln. Călăraşi. deţinea o uscătorie. Groisman Aron 1878 –”– soţia 53. cămătar membru al Partidului Agrar Călăraşi. Chirova Venit din comerţ Mare negustor or. are 4 fii în Romînia şi fiica aici. Chirova or. lei Comerciant. are o fiică 60. capital 2 mln. 1920 întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Lenin Venit din comerţ Comerciant or. lei Comerciant. lei Comerciant.Moisei Enihovici 52. capital 1 mln. capital 2 mln. Călăraşi str. întreţinea comerţul cu fructe. Selski Uşer Iosifivici 1888 –”– soţia 57. lei Negustor. cu cherestea. magazine. Chirova Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Comerciant or. Receşter Iţik Ehilovici 1897 evreu soţia fiul: Iţik a. Şafur Bension 1898 –”– soţia 54. 2 case. Chirova or. comercializa pîinea. întreţinea comercializarea diferitor mărfuri Comercianttîmplar. Călăraşi str. lei Negustor. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. întreţinea comerţul cu fructe. Ghermanski Malea Gherşkovna 1861 –”– căsătorită. str. uscătorii. lei Comercianttîmplar. depozite. întreţinea comercializarea diferitor mărfuri. 2 case. casă. Călăraşi str. Kendel Ester Idlovna 1878 evreica căsătorită. Lenin Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Mare comerciant Venit din comerţ Mare comerciant or.n.

capital 1 mln. lei Comerciant. Călăraşi str. Negustor.n. Călăraşi str. or. deţinea un magazin de textile capital 1. Aranovici Nehema 1885 –”– soţia 64. Kogan Luzer 1908 –”– soţia 72. lei Negustor. proprietar al morii Comerciant. Cilimnnic Solomon 1892 –”– soţia 71. Bronştein Israil 1880 –”– soţia 68. lei Negustor. capital 500 mii lei Propietar unei mori. Călăraşi. Lenin 204. 28 iunie Venit din comerţ Negustor or. sioniste revizionist Negustor s. capital 500 m. lei. Călăraşi str. deţinea viţă- Venit din comerţ Refugiat din URSS în anii 191920. casă. Chiriaş-cămătar. casă. casă. Brand Şabsi Haimovici 1882 –”– Soţia: Paşa.5 mln. Botezat Trofim Iasinkovici 1885 evreu soţia 67. Cargher Şloima 1884 –”– soţia Comerciant.61. Chirova or. membru partidului F. Călăraşi str. depozit de piese pentru căruţi. capital 500 mii lei Negustor. membru al . lei Negustor. membru al Partidului Liberal Mare negustor or. Comersant. Negustor. Blinder Iosif Iankelevici 1907 –”– soţia 65. lei Negustor. deţinea un magazin de articole din piele. a. Călăraşi str. membru al Partidului Liberal Venit din comerţ Negustor. 28 iunie or.N. or. deţinea magazin de veselă. deţinea o farmacie mare capital 500 m. Chirova Venit din comerţ Negustor Venit de la moară 66. 28 iunie Venit din comerţ Venit din comerţ Negustor Venit din comerţ Negustor. 2 case. capital 1. deţinea o băcănie. 1884 62. Călăraşi str. Abramovici Haim Zeidelovici 1906 –”– soţia 63. Chirova or. Brandman Gherş Nusimovici Baron Gherş 1888 –”– soţia 69. Bleker Nahman 1885 –”– soţia lei. deţinea un magazin de carne. Călăraşi Venit din comerţ. Călăraşi str. membru organ. 4 case. deţinea un magazin de articole de galanterie.R. deţinea un magazin de textile. capital 2 mln. capital 500 mii lei Negustor. str. 1865 –”– 70. capital 8 mln. deţinea un magazin de făină. venit 1 mln lei Venit din chirie Venit din comerţ Mare chiriaş -cămătar. Călăraşi str. Chirova or. lei Negustor. Călăraşi Venit din comerţ or. s. Călăraşi .2 mln. deţinea 50 ha de pămînt. 28 iunie or.

or. Keiser Moisei Iankilevici 1882 –”– soţia 77. Lenin Venit din comerţ. casă. Mare negustor. Chirova or. deţinea o băcănie. întreţinea comerţul cu fructe. deţinea o băcănie. Comerciant.73. Comerciant. . Klotşek Berko Moşkovici 1894 –”– soţia 74. Călăraşi str. Mare negustor. casă cu 2 Partidului Liberal Venit din comerţ Comerciant– cămătar. Călăraşi. lei Negustor. lei Comerciant. lei Negustor. Călăraşi str. desfăşura comerţul cu fructe. Călăraşi str. Frank Iosif Şmilovici 1894 –”– soţia 80. capital 6 m. capital 1. Călăraşi. Călăraşi str. casă. deţinea un magazin de făină. lei Negustor-cămătar. Groisman Abram 1890 –”– soţia 81. deţinea un magazin de textil. Lenin or. Chirova or. Călăraşi str. Călăraşi str. lei Negustor. Gherştski Abram 1886 –”– soţia 76. Călăraşi. Comerciant. Lenin Venit din comerţ. Gruman Kelman 1885 –”– soţia 84. Negustor. Călăraşi. str.5 mln. capital 1 mln. lei Negustor. Negustor– cămătar or. Mare negustor. Călăraşi str. lei Negustor. capital 1. Venit din comerţ. str. capital 1 mln. casă. Karmanscgi Şmil 1880 –”– soţia 75. lei. lei Comerciant cămătar. Călăraşi. lei. str. capital pînă la 800 m. capital 500 m.5 mln. Chirova Venit din comerţ. membru al Partidului Agrar Negustor str. deţinea un magazin mare de textile. Lenin Venit din comerţ Venit din comerţ Negustor or. capital 1. întreţinea un comerţ de amploare cu fructe. Negustor. lei Negustor. capital 1. Chirova or. casă. Chirova or. Galperin Matus Leibovici 1890 –”– soţia 82. Gohberg Gherş Lipovici 1882 evreu soţia 83. Erihman Şmil 1885 –”– soţia 79. Chirova Venit din comerţ.5 mln.5 mln. Chirova or. or. Venit din comerţ. str.5 mln. capital 1. Venit din comerţ. deţinea un magazin de textile. casă. deţinea un magazin de textile şi de făină. Mare negustor or.. str. Hirik Haim fugar 1878 –”– soţia de-vie şi restaurant. deţinea o băcănie. Poştei or. lei Negustor. Krips Iosif Leizerovici 1894 –”– soţia 78. capital 500 m. deţinea un magazin de textile. Negustor Venit din comerţ. Lenin Venit din comerţ. capital 2 mln.

Chirova s. Mare negustor. Cotovsc Venit din comerţ. str. pămînturi. Comerciantă. întreţinea comerţul cu fructe. Iosilevici Haim Noihovici Lerner Iţik Nosilevici 1895 –”– soţia 86. Venit din comerţ Mare negustor. deţinea o băcănie. or. str. deţinea o băcănie şi un magazin de făină. Călăraşi. Călăraşi str. Reitman Ovşi Ţudikovici 1880 –”– soţia 93. 500 m. Chirova Venit din comerţ. lei Negustor. 1890 –”– soţia 91. Şafir Benţion 1898 –”– însurat 96. Comerciant. capital 2 mln. lei Negustor de mezeluri. Chiriaşcămătar. lei. casă. lei. . capital 1.85. or. Negustor. uscătorie. Călăraşi str. Călăraşi. Chirova or. restorant. 1886 –”– soţia 87. casă. lei Negustor. Călăraşi str.5 mln. Călăraşi str. uscătorie. Călăraşi str. deţinea un magazin de textile. Călăraşi. or. 28 iunie or. Chiriaş-cămătar. Comersant. lei. casă.5 mln. lei. Comerciant. casă. Venit din comerţ.5 mln. 2 case. Negustor. Comerciant. lei Negustor. capital 1. str. Sadogurski Frima Iankilevna 1885 –”– văduvă 95. Negustor. casă. lei Negustor. Negustor. str. Salter Iţik 1892 –”– soţia 94. or. Venit din comerţ. Călăraşi Venit din comerţ. capital 500 m. Malamud Froim-Leib Leibovici Pascal Filip 1894 –”– soţia 90. Negustor. deţinea o uscătorie de fructe capital 800 m. Reizelman Nahman Abramovici 1882 –”– soţia 92. casă. or. Comerciantă or. producea mezeluri. casă. str. Luft Rufin Şmilovici 1892 –”– soţia 88. deţinea o băcănie. lei. deţinea o băcănie. uscătorie. deţinea un magazin de textile. Comerciant. lei Comerciant.5 mln. capital 1. Lenin Venit din chirie. Venit din comerţ.5 mln. întreţinea comerţul cu fructe. casă. capital peste 1 mln. Călăraşi. Ţukerman Berko 1880 –”– însurat nivele. or. Lenin Venit din comerţ. Mare negustor. Călăraşi str. Negustor. Chirova or. capital. capital 1. capital 2. Cotovsc or. Lenin Venit din comerţ. lei. Luft Abram Iosifovici 1892 –”– soţia 89. Călăraşi. Venit din comerţ. capital 2 mln. capital 1 mln. deţinea un magazin de textile.. Spitalului Venit din comerţ.

or. AMAI RM. capital 1. Negustor. deţinea un magazin de textile. dos. 1875 soţia 100 . Comerciant. Negustor. atronimic ebotariov an asilievici 187 8 rus URS S Notar. lei Venit din comerţ. inv. or. are casa de piatră în valoare de 30 mii de ruble adâgurski Iţik emovici 189 5 еvreu URS S Soţia şi 2 copii Comerciant. Veisman Toiva Berkovici 1910 –”– 99. capital 600 m. Venit din comerţ. Veiner Haim 1881 –”– Soţia: Raisa. Călăraşi str. f. 53-58 № 71 LISTA ACTIVULUI PARTIDELOR ANTISOVIETICE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Negustor. lei. capital 500 m. Chirova or. 2. Călăraşi ta Vasile anovici 189 4 moldove an URS S Soţia Cizmar Venitul obţinut în urma Membru activ al partidului liberal şi sionist-revizionist. Chirova or. a participat la întruniri. or. 2 case. JUDEŢUL CHIŞINĂU RSS MOLDOVNEASCĂ [fără dată] An ul naşt erii Naţional itatea Cetă ţenie Compone nţa familiei (numărul membrilo r familiei şi celor care locuiau împreună cu ei) soţia Starea materială Mijloace de existenţă până la sosirea Armatei Roşii în Basarabia Existenţa materialelor compromiţătoare Domiciliul ume. 2 case. casă. a. deţinea un magazin de textile. 1. capital 1. deţinea un magazin de textile. mln. Fond. Ţukerman Abram 1880 evrei soţia 98. Învinuit de desfăşurare a agitaţiei Liberal activ. 1917 tatăl: Berko a. 28 iunie Venit din comerţ. membru al organizaţiei sioniste «Гардоши» Negustor. Călăraşi str. renume. Volovikis Leiviş 1886 –”– soţia casă.n. lei.97. Comerciant. lei. lei Negustor. Călăraşi or. cu venituri medii Venitul obţinut din activitatea de notar şi venitul obţinut din închirierea imobilului Venituri din comerţ Cuzist activ.n. mln. Negustor.. 19. difuzând or. întreţinea comerţul cu fructe. casă. Chirova Venit din comerţ. Călăraşi . Călăraşi str. Călăraşi str. atitudine antisovietică Figurează în dosar. a fost primar în timpul cuziştilor. capital 600 m.

5. 2 argaţi sezonieri casă.2.5 ha de pământ. Fierar. Tudora Venituri din gospodărie. mama şi tatăl Soţia: Uliana.1. Cuzist şi liberal activ. casă. a fost membru al Consiliului comunal al primăriei Fost activist al partidului liberal şi sionist. argaţi perman. lucrători înăimiţi. 1.atriche umitru rdachevici 187 8 român URS S Soţia Are casă în valoare de 30 de mii de ruble activităţii de cizmar A lucrat în calitate de poştaş literatură liberală. băcănie. are propria fierărie Venituri în urma activităţii de fierar Venituri din comerţ –”– ater Şloima neimovici easupra enumelui ris:Давид) rasnoşenski sif mvelovici 190 4 evreu URS S copil de 10 ani Mic negustor –”– 190 2 evreu URS S Soţia şi un copil de 10 ani Mic comerciant Venituri din comerţ luzman Iankel nhusovici 190 2 evreu URS S Soţia şi un copil de 7 ani Soţia şi 3 copii Mare comerciant Venituri din comerţ luzman David nhusovici 189 4 evreu URS S 2 case. –”– –”– –”– –”– s. Preşedinte al Consiliului comunal al primăriei din partea partidului ţărănist. Venituri din comerţ şi închirierii caselor aşerling herş eibovici ratan onstantin asilievici 190 9 188 7 evreu URS S URS S moldove an soţia. Fost lider al partidului sionist din Călăraşi. or.. Figurează în dosar. A făcut parte din conducerea partidului naţional-ţărănist. în valoare de 250 de mii de ruble. A făcut parte din conducerea partidului cuzist şi al partidului „Garda de Fier”. fiul: Pavel 26 de ani.. sezonieri: 2 Venitul din exercitarea funcţiei Venituri din gospodărie. fiica 18 ani vinţiţchi mitrii onstantinovici 190 9 rus URS S 2 case.1. 53 de ani Funcţionar ebotaru icolai anilovici 190 9 rus URS S Soţia. sezonieri. fierărie. 1 cal. viţică. Călăraşi Venit din exploatarea muncii înăimite Membru activ al partidului cuzist. Figurează în dosar. mama şi 2 copii Soţia. –”– . A făcut propagandă împotriva puterii sovietice şi partidului comunist din România A făcut parte din conducerea partidului sionist. 8 ha de pământ. Cuzist activ şi membru al „Frontului Renaşterii Naţionale”. Învinuit de desfăşurarea a agitaţiei Membru activ al partidului liberal –”– herţenştein oruh-Iţik ulevici 189 4 еvreu URS S Soţia. A făcut parte din conducerea partidului sionist. argaţi perman.

uscătorie de prune 14 ha de pământ. a făcut propagandă –”– 191 2 moldove an URS S Venituri din gospodărie Membru activ al partidelor cuzist şi liberal. 52 de ani. 1 vacă. 10. 17. 1 casă în valoare de 10 mii de ruble. Averescu –”– moldove an 2 case în valoare de 10 mii de ruble. Venituri din gospodărie A făcut parte din conducerea partidului liberal. or. 29 ha de pământ. Volcineţ 190 3 moldove an URS S Soţia şi 5 copii cu vârsta între 14. 2 cai. 50 de oi.elinschi eontii ladimirovici apitan asile asilievici easupra umelui ris:a-l teroga) rapan heorghe lexandrovici easupra umelui ris:a-l teroga) iscant Vasili rtemievici easupra umelui ris:a-l teroga) 189 6 188 4 polonez URS S URS S Soţia. 6 argaţi sezonieri 1 casă. 15 ani. 26 de ani Venituri din gospodărie Membru activ al partidelor cuzist şi al renaşterii naţionale –”– 189 5 moldove an URS S Soţia. 3 argaţi. fii de 20 ani. moară. a făcut propagandă antisovietică. –”– . 4 copii Venituri din gospodărie şi morărit Membru activ al partidului cuzist. Membru activ al partidelor: liberal. 3 argaţi perman. 2 case. 4 porci. fiică de 17 ani Soţia. a manifestat atitudine ostilă faţă de comunişti. fiul: Constantin de 24 de ani Soţia. 2 case. s.-2. 2 cai. 2 cai. 2 copii Casă.5 ha de pământ. Venituri din gospodărie A făcut parte din conducerea partidelor ţărănist şi liberal –”– 188 5 moldove an URS S Soţia şi 3 fii de 14. casă. Călăraşi 188 1 moldove an URS S Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. sezonieri-15. 4 argaţi sezonieri. 1 vacă. 1 cal. fiul şi fiica Soţia: Ana. moară Venituri din morărit Venituri din gospodărie Membru activ al partidului cuzist Membru activ al partidului lui A. secţia George Brătianu –”– 190 4 rus URS S Salariu marie Filimon anovici easupra umelui ris:a-l teroga) pcan onstantin icolaevici cris cu alta rneală:con amnat la 5 ani detenţie) easupra umelui ris:a-l teroga) marie Toma icolaevici easupra umelui ris:a-l teroga urcă Leon heorghievici easupra umelui ris:a-l teroga) arari Pavel emionovici easupra umelui ris:a-l teroga) estican Mina edorovici 190 3 moldove an URS S Soţia şi 1 copil 1 casă Învăţător Membru activ al partidului cuzist. 25 de oi. argaţi perman. cuzist şi ţărănist –”– –”– 189 5 moldove an URS S Soţia şi 5 copii cu vârsta între 2 şi 20 de ani 2 case. casă.5 ha de pământ.. 50 de ani. 5 porci. 3 ha de pământ. 2 cai. 13 ha de pământ. 2 cai. 1 porc. Soţia: Prascovia. 2 vaci. 15. f iul: Constantin de 27 de ani.5 ha de pământ. 2 vaci. 2 vaci.

a fost primar –”– . sezonieri 4. a fost primar. argaţi sezonieri -6. Venituri din gospodărie şi întreprinderi A fost preşedintele organizaţiei primare a partidului cuzist Membru activ al partidului ţărănist. carieră de piatră. 1 cal. 3 copii 12 ha de pământ.1.5 ha de pământ. uscătorie. a fost preşedintele organizaţiei primare a acestui partid. 2 cai. Pârjolteni Venituri din gospodărie Negustor de fructe oada Nester heorghievici Membru activ al partidului cuzist. Membru activ al partidelor: ţărănist şi renaşterii naţionale. Gospodărie săracă Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. sezonieri. sezonieri-10 pers. uscătorie. 1 cal. argaţi perman. 2 case. 50 de ani Venituri din gospodărie lari Vasile anovici 188 8 moldove an URS S Fiica: Maria. 2 cai.-2. 2 case. 19 ha de pământ..1.) erghei ndreevici 189 0 moldove an URS S Soţia. perman. argaţi perman-1. Gospodărie mijlocie 9 ha de pământ. 1 vacă.4 şi 14 ani. născută în anul 1915 12 oi. 2 cai. 1 vacă. Călăraşi s. 2 case. casă. argaţi perman. 4 ha de livadă.-2. 22 ani lari Ignat mitrievici 188 7 moldove an URS S Soţia şi 6 copii cu vârsta între 8 şi 23 de ani. –”– –”– umele lipseş. 2 cai. Novaci s. 2 vaci. sezonieri-10. mamă de 70 de ani 15 ha de pământ. 2 case. a fost ales primar. manifestă atitudine antisovietică Membru activ al partidelor ţărănist şi liberal. argaţi perman. egru Ştefan odorovici 188 0 moldove an URS S Soţia: Evghenia Stepanovna. de 60 de ani lievschi heorghe etrovici 189 9 moldove an URS S Soţia şi 7 copii cu vârsta între 8 şi 18 ani emion Grigore ndreevici 189 0 moldove an URS S Soţia de 40 de ani şi fiul de 20 de ani Soţia: Varvara. secretar al partidului ţărănist s. 2 bouri. a fost primar indescifrabil s. casă. -1 9 ha de pământ. sezonieri15-20 (indescifrab. 15 oi. sezonieri: 5.4.-2. 18. Membru activ al partidului ţărănist. casă. argaţi perman. Pauleşti Venituri din gospodărie Membru activ al partidului ţărănist. 1 vacă. –”– Venituri din gospodărie Membru activ al partidului liberal. 15 oi. 1 vacă. 2 boi.) Venituri din gospodărie şi în urma activităţii de primar Directorul [sucursalei] Băncii Basarabia din or. fost primar. a fost primar din partea acestui partid. Temeleuţi hironda icolae ndrevici 189 7 moldove an URS S pânu Ştefan otochievici 189 1 189 4 moldove an moldove an URS S URS S Soţia şi 4 copii Soţia. argaţi perman.

3 cai. 4 copii 3. 6 copii cu vârsta între 5 şi 17 ani. f. numărul vitelor.olesnic ondrat avrilovici 189 1 moldove an URS S Soţia. 2 cai. 4 cai. 2 boi. d. doi copii cu vârsta între 10 şi 20 de ani Starea materială. Suprafaţa terenurilor agricole. Venituri din gospodărie A fost membru activ al partidului cuzist. 19. 2. Condamnat pentru omor. Sadova Gulpe Stefan Gheorghievi ci 1895 –”– –”– 9 membri ai familiei. Avea în proprietate 17 ha de pîmânt.. fost cetăţean român Venit din agricultur ă. s. r-nul Călăraşi. 4 lucrători permanenţi. 3 –”– Membru al partidului –”– . până la 30 de oi. 2-3 lucrători permanenţi. 60 de oi. 300 de oi. În prezent manifestă atitudine antisovietică –”– Şeful Secţiei raionale NKVD Călăraşi a RSSM Locotenent al Securiăţii Statului: (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 3 argaţi sezonieri. 1. Fond. 2 cai. 30-35 lucrători sezonieri. 5 lucrători permanenţi. Dispunea de 38 ha de pămant. 2 boi. Avea în proprietate 42 Mijloace de existenţă până la sosirea Armatei Roşii Existenţa materialelor compromiţăt oare Adresa exactă № Gulpe Ion Leonovici 1882 mold ovean Cetăţea n URSS. RSS Moldovenească Numele de familie.5 ha de pământ. 60 de oi. nu are soţie –”– –”– Gurghiş Vasilii Gavrilovici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei. numărul maşinelor agricole etc. 2 copii. copii cu vârsta între 1 şi 22 de ani –”– În timpul administraţi ei româneşti a fost membrul partidului ţărănesc. 2 boi. inv. În timpul administraţi ei româneşti a fost primar din partea liberalilor.5 ha de pământ. 10-15 lucrători sezonieri. prenumele şi patronimicul Anul naşte rii Naţio nalita te Cetăţe nie Componenţa familiei (numărul membrilor familiei şi celor care locuiau împreună cu ei) 4 membri ai familiei. Dispunea de 45 ha. 2-3 lucrători permanenţi. –”– Condamnat pentru huliganism. judeţul Chişinău. casă. –”– Gurghiş Gavril Constantino vici 1878 –”– –”– 3 membri ai familiei. Dispunea de 19. 20 lucrători sezonieri. treierătoare. 10-15 lucrători sezonieri. –”– Мalai Nicolai 1892 –”– –”– 5 membri ai familiei. 60-62 № 72 LISTA chiaburilor domiciliaţi în raoinul Călăraşi.

Avea în proprietate 9 ha de pământ. vacă.* (Aşa este indicat în document) Avea în proprietate 15 ha de pământ. cu vârsta cuprinsă între 21 şi 27 de ani. 2 bouri. cal. 4 argaţi permanenţi 5-6 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani. 10-13 lucrători permanenţi şi sezonieri. cal. Avea în proprietate 9 ha. 10-12 argaţi sezonieri. –”– –”– Venit din practicare –”– –”– . 30 de oi. 3 lucrători permanenţi şi până la 40 lucrători sezonieri. moară. 2 membri ai familiei. vacă. cămătar. soţie. vacă. vacă. 2 boi. moară. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani. 4 membri ai familiei. Avea în proprietate 9 liberal. Ghergheliţa Leon Gheorghievi ci 1886 мoldo vean –”– 4 membri ai familiei. cal. Agachia Chiril Semionovici 1900 –”– –”– 6 membri ai familiei. Şiraev Semion Mihailovici 1899 rus –”– 5 membri ai familiei. 2 boi. 3 ha de pîmânt. Avea în proprietate 14 ha de pământ. –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din vânzări şi cămătărie.4 copii cu vîrsta cuprinsă între 2 şi 21 de ani. 2 boi. doi copii. vacă. 2 lucrători permanenţi şi 8-10 argaţi sezonieri. 4 oi. Tertic Alexei Gheorghievi ci 1895 –”– –”– Dodon Alexei Gheorghievi ci 1900 –”– –”– Ambrocii Dmitrii Ivanovici 1890 –”– –”– Dodon Semion 1892 –”– –”– 5 membri ai familiei. 4 membri ai familiei. cal. cal. vacă. 3 lucrători permanenţi şi până la 40 lucrători sezonieri. 2 boi. mamă şi 4 copii cu vârsta cuprinsă între 25 şi 30 de ani. Avea în proprietate 42 ha de pîmânt. un lucrător permanent şi 10-30 lucrători sezonieri. 3 ha de pământ.Petrovici copii cu vârsta între 9 şi 16 ani. Avea în proprietate o moară.

1 argat permanent şi 10-12 argaţi sezonieri. 8-10 argaţi sezonieri. 1 argat permanent şi 10 argaţi sezonieri Avea în proprietate 18 ha de pământ. 2 boi.Ivanovici Racoviţa Gheorghii Ivanovici 1887 –”– –”– copii. a muncii agricole –”– fără de partid –”– Vetcorev Vladimir Fedorov 1913 –”– –”– –”– –”– –”– Ambracii Iacov Alexandrovi ci 1902 –”– –”– Dodon Pavel Semionovici 1887 –”– –”– Vutsarova Anastasia Fedorovna 1888 –”– –”– Тicel Şmil 1888 evreu –”– 6 membri ai familiei. 3 copii ci vârsta între 10 şi 20 de ani Locuieşte împreună cu fiica 5 membri ai familiei. cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani 6 membri ai familiei. 2 argaţi permanenţi şi 14 argaţi –”– nu există –”– Venituri din comerţ şi speculă Venit din agricul tură –”– –”– –”– Seliştea Nouă Făcea comerţ cu fructe Membru al partidului ţărănesc. vacă. 2 bouri. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani 4 membri ai familiei. 1012 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani. 3 membri ai familiei. и 10 сезонных батраков. locuieşte cu soţia Avea în proprietate 19 ha de pământ. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 9 ani –”– Membru al partidului liberal. dintre care 6 ha livadă. 2 пост. fost supus român. Avea în proprietate 16 ha de pământ. Имел 12 га земли. 1 copil de ani ha de pământ. 2 membri ai familiei. 12 oi. Avea în proprietate 15 ha de pământ. 2 bouri. 10-13 argaţi sezonieri.6 ha de pământ. 2 bouri. Avea în proprietate 19 ha de pământ. cal. 10 argaţi sezonieri. invalid de mâini 4 membri ai familiei. 30 de oi. Avea în proprietate un magazin şi uscătorie Avea în proprietate 29. лошадь. 1 ha de vie. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani. –”– –”– –”– –”– Gorbuleac Pavel Emelianovic i 1904 ucrain ean –”– Gorbuleac Nichita Emelianovic i 1892 ucrain ean cetăţean URSS. 2 boi. 10 oi. a activat în calitate de viceprimar Seliştea Nouă .

Avea în proprietate 18 ha de pământ.Gorbuleac Vasilii Emelianovic i 1891 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 ha de vie. 3 de vie. 3 ha livadă. uscătorie. cal. dintre care 3 ha livadă. 6 argaţi sezonieri. 2 boi. fiica de 14 ani Smolenskii Grigorii Filipovici 1896 –”– –”– 5 membri ai familiei. 19 oi. Avea în proprietate 18 ha de pământ. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. dintre care 5 ha livadă. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 15 ani Smolenskii Semion Filipovici 1892 –”– –”– Smolenskii Mihail Filipovici 1907 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani 5 membri ai familiei. 3 ha de vie. vacă. 2 cai. Avea în proprietate 19 ha de pământ. 2 ha vie. 5-6 argaţi Venit din agricultur ă Nu există –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– nu există –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 10 ani 5 membri ai familiei. până la 7 lucrători sezonieri. 2 argaţi permanenţi. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi Smolenskii Piotr Filipovici 1902 –”– –”– sezonieri. uscătorie de prune Avea în proprietate 24 ha de pământ. cal. vacă. dintre care 6 ha de vie. 2 cai. 2 cai. până la 10 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 14 ha de pământ. fiu de 17 ani Smolenskii Alexandr Filipovici 1895 –”– –”– 3 membri ai familiei. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani Gorbuleac Nicolai Vasilievici 1902 –”– –”– 3 membri ai familiei. dintre care 3 ha livadă. 5 argaţi permanenţi şi 12 argaţi sezonieri. uscătorie. uscătorie Avea în proprietate 17 ha de pământ. 95 de oi. dintre care 3 ha livadă. cal. Avea în proprietate 20 ha de pământ.

1919 . argaţi sezonieri 6 . dintre care 2. 2 cai. Venit din agricultur ă..2 ha de pământ. 6 argaţi sezonieri. 2. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 21 ani. şi 10 sezonieri. 1.5 ha de pământ. 2 case. 2 argaţi permanenţi şi 5 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 14. 2. 3 case.. 16. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 16 ani 5 membri ai familiei.2 ha de pământ. fratele Grigori. vacă. dintre care 3 ha de vie. casă. 2 cai.5 ha de livadă.3 ha de pământ. argaţi sezonieri 6. Avea în proprietate 6. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 100 de oi. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani –”– Membru al partidului liberal.6 ha livadă. 20 de oi. Avea în proprietate 2 case. mama de 80 de ani 4 membri ai familiei. an. 3. 2 cai. –”– Tatăl membru al partidului liberal. 4 argaţi perman.2 ha de vie. 1 ha livadă. Călăraşi Efrosia Arsenii Gheorghievi ci 1896 –”– –”– 4 membri ai familiei. Avea în Venit din agricultur ă şi de la oloiniţă –”– s. fiu şi soţia fiului Tambura Mihail Ivanovici 1894 –”– –”– Marian Grigorii Fedorovici 1899 –”– –”– 6 membri ai familiei. 21 oi. cal.Harea Simion Vasilievici 1881 mold ovean –”– 18 ani 4 membri ai familiei – soţia. Tuzorî Venit din agricultur ă –”– –”– Venit din agricultur ă şi din activitatea de agent financiar –”– –”– Stratan Mihail Nicolaevici 1899 –”– –”– Burian Gheorghi Constantino vici 1883 –”– –”– 6 membri ai familiei. oloiniţă. –”– Batrâncea 1893 –”– –”– 8 membri ai –”– Sunt lipsă –”– . 3 copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani. 2 argaţi permanenţi şi 5 argaţi sezonieri. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani sezonieri.9 hа de vie. Avea în proprietate 7. cal. 0. 3 argaţi perm. Tatăl avea în proprietate 27 ha de pământ. 2 cai. a fugit s. an. 1924. naşt.6 de livadă. 3 vaci. naşt. 50 de oi. 3 case.80 ha de vie. şi 15 sezonieri. –”– –”– –”– –”– –”– Lipcan Nadejda Vasilevna 1911 –”– –”– Sora Vasilisa. 2 case. dintre care 2 ha de vie.

7 membri ai familiei.5 ha de pământ. 2 cai. o vacă. 15 oi. Avea în proprietate 9 ha de pământ. 2 cai. –”– –”– –”– –”– –”– –”– Vlas Ivan Gheorghievi ci 1909 –”– –”– Trifan Macar Ivanovici 1899 –”– –”– 7 membri ai familiei. 6 argaţi sezonieri. o vacă. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 20 de ani. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani. o vacă. o vacă. 2 cai. 4 membri ai familiei. 2 boi.0 ha de pământ.4 ha de pământ. 1 argat permanent şi 8 argaţi –”– Membru al partidului liberal. Avea în proprietate 11 ha de pământ. s.. o vacă. Avea 9. Avea în proprietate 9 ha de pământ. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani Trifan Amfilofii Vasilievici 1888 mold ovean –”– Jomir Vasilii Stepanovici 1880 –”– –”– 3 membri ai familiei. 3 argaţi sezonieri. 100 de oi. Călăraşi –”– –”– –”– . o pereche de boi.4 ha de pământ. 2 argaţi permanenţi şi 8 argaţi sezonieri. 4 membri ai familiei. proprietate 11. –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– Venit din agricultur ă. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 5 membri ai familiei. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 20 de ani. 20 de oi. Avea în proprietate 9. o casă. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. casă. 26 de oi. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. o pereche de boi. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 19 ani. 30 de oi. o fiică de 11 ani Avea în proprietate 5. o casă. 2 cai. o casă.Piotr Manuilovici Burlac Hristofor Fiodorovici 1897 –”– –”– Stratan Mihail Gheorghievi ci 1884 –”– –”– Trifan Alexandr Vasiliev 1910 –”– –”– familiei. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 16 ani. 6 argaţi sezonieri. o vacă. 8 membri ai familiei. 2 cai. 6 argaţi sezonieri. 20 de oi. Membru al partidului liberal.

Avea în proprietate 6 ha de pământ. Avea în proprietate 12 ha de pământ. Avea în proprietate 5.5 ha de pământ. şi vie. 2 cai. 49 de ani. 3 case. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani. 3 case. Trifan Vasilii Gheorghievi ci 1905 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 cai. Gavriliţa Alexandr Ivanovici 1892 –”– –”– 2 membri ai familiei. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani. –”– 6 membri ai familiei. 20 de oi. 20 de porci. o casă. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani.2 ha de livadă. 6 argaţi permanenţi şi 12 argaţi sezonieri. 2 cai. casă. Nichiforov Dionis Gheorghievi ci 1890 rus –”– 2 membri ai familiei.5 ha de pământ. Avea în proprietate 10.8 ha de pământ. Avea în proprietate 4. o casă. 2 argaţi permanenţi şi 8 argaţi sezonieri. o vacă. 20 de oi. o livadă. o casă. 3 argaţi sezonieri. dintre care 3 ha de vie. 4 lucrători sezonieri.Gavriliţa Semion Ivanovici 1889 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 vaci. soţia Maria. 4 argaţi sezonieri. 8 Lipcan Ivan Nicolaevici 1886 –”– –”– sezonieri. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri. o vacă. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani 10 membri ai familiei. 2 cai. 2 cai. soţia 32 de ani Trifanov Vasilii Ivanovici 1884 mold. 1. 2 vaci. Lupanov Gleb Mihailov 1890 polon ez –”– 2 membri ai familiei. Avea în proprietate 9 ha de pământ. o pereche de boi. 15 oi. 1 ha de vie. Avea în proprietate –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– –”– –”– –”– –”– Membru al partidului liberal –”– –”– –”– –”– –”– Sunt lipsă –”– –”– Membru al partidului –”– .8 ha de pământ. soţia Liudmila. o vacă. 26 de ani Stratov Serghei Stepanov 1912 –”– –”– 4 membri ai familiei. Avea 10. 2 copii.

4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 19 ani. 2 cai. o uscătorie. 2 vaci. 2 cai. Avea în proprietate 7 ha de pământ.5 ha de pământ. Avea în proprietate 10 ha de pământ. 30 de oi. o vacă. o pereche de boi. 20 de oi.6 ha de vie.5 ha de pământ. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 16 ani. Trifan Gheorghii Nicolaevici 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. Jornea Alexandr Dionisov 1878 –”– –”– 4 membri ai familiei. dintre care 5. o vacă. soţie Eni Constantin Ivanovici 1900 –”– –”– 6 membri ai familiei. Avea în proprietate 5 ha de pământ. Avea în proprietate 5. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani. Avea în proprietate 10. Avea în proprietate 5 ha de pământ. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 20 de ani Trifan Pavel Vasilievici 1894 –”– –”– 6 membri ai familiei. 20 de oi. 2 cai. 2. 2 case. 2 cai. 2 vaci. un argat permanent şi 8 argaţi sezonieri. 2 case. 2 liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . 40 de oi. 2 case. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. o uscătorie. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. o pereche de boi. Leahu Stepan Ivanovici 1898 –”– –”– 6 membri ai familiei. 96 ha de pământ.5 ha de livadă. 2 cai. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. o vacă. Dodon Ivan Gheorghievi ci 1892 –”– –”– 11. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri.

Avea în proprietate 9 ha de pământ. 15 – pădure. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani. Avea în proprietate 7 ha de pământ. 2 cai.5 ha de pământ. 2 case. Novîe Varzareştî . Avea în proprietate 6 ha de pământ. soţia şi o fiică Cozima Sidor Ivanovici 1874 Mold. Narocos Andronic Iliici 1900 –”– –”– 3 membri ai famileie. dintre care 17. agent/ s. 4 porci. o pereche de boi. Avea în proprietate 8 ha de pământ. 2 cai. 2 vaci. Avea în proprietate 12 ha de pământ. 5 copii. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri.Trifan Semion Vasilievici 1892 –”– –”– 7 membri ai familiei. 6 porci. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 30 de oi. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 2 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din agricultur ă Membru al partidului liberal. 2 case. –”– 2 membri ai familiei. agent al bisericii /dosar. 1 argat permanent şi 5 argaţi sezonieri.8 ha pământ arabil. 4 porci. Mânza Stepan Gheorghievi ci 1878 –”– –”– 3 membri ai familiei. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 2 vaci. o vacă. 20 de oi. soţia şi o fiică Dodon Clementii Gheorghievi ci 1884 –”– –”– 7 membri ai familiei. o vacă. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 19 ani. 35 de oi. o vacă. 2 cai. o uscătorie. uscătorie. o vacă. 2 case. 100 de oi. 2 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. 2 cai. Trifan Dionisii Vasilievici 1900 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 cai. Avea în proprietate 33. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 20 de ani. 20 de oi. locuieşte cu soţia case. 2 case.

2 cai. 10 –”– –”– –”– . 7 copii. 7 argaţi sezonieri. Avea în proprietate 10 ha de pământ. Avea în proprietate 17. 4 argaţi permanenţi şi 10 argaţi sezonieri. un cal. Avea în proprietate 8 ha de pământ. 3 cai. 2 cai.47 ha de pământ. un fiu în vârstă de 12 ani. o vacă. –”– –”– –”– –”– Primar în perioada aflării la guvernare a partidului liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Semion Gheorghii Mihailovici 1886 –”– –”– –”– –”– –”– Dodon Ivan Gheorghievi ci 1911 –”– –”– –”– –”– –”– Lungu Dmitrii Matveevici 1900 –”– –”– Marcu Dionisii Vasilievici 1898 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 copii. –”– Sunt lipsă –”– Avea în proprietate 10 ha de pământ.6 ha de pământ. Avea în proprietate 11 ha de pământ. Dodon Ilia Grigorievici 1905 –”– –”– Semion Vasilii Grigorievici 1903 –”– –”– 9 membri ai familiei. 20 de oi. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani. 3 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 17 ani. 5-6 argaţi. 6 lucrători sezonieri. un fiu în vârstă de 2 ani. o pereche de boi. o vacă. 5 membri ai familiei. o vacă. argaţi permanenţi şi 15 argaţi sezonieri. 2 argaţi permanenţi şi 6 argaţi sezonieri. o vacă. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. bou 11 oi. mama în vârstă de 105 de ani. 3 membri ai familiei. 11 oi. 12 oi. 5 argaţi sezonieri. 15 oi. 5 membri ai familiei. soţia. Avea în proprietate 9 ha de pământ. Avea în proprietate 8 ha de pământ.Marco Grigorii Semionovici 1876 –”– –”– Marco Constantin Semionovici 1891 –”– –”– 5 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani. 25 de oi. un cal. Avea în proprietate 15. oloiniţă. 1 argat permanent şi 8 argaţi sezonieri. 2 cai. cu vârsta cuprinsă între 2 şi 15 ani 5 membri ai familiei.

2 ha de pământ. 3 copii cu vârsta între 8 şi 19 ani 6 membri ai familiei. Deţinea 16 ha de pământ. 2 cai. oi. 2 boi.15 oi. 1 lucrător permanent şi 8 lucră-tori sezonieri. fiul 10 ani Deţinea 11 ha. 40 de oi.R. Gruşan Semeon Dmitrievici 1884 –”– –”– 5 membri ai familiei. Deţinea 12.oi. 3 –”– –”– –”– . 10 oi. Deţinea 13.8 ha de pământ. Deţinea 11. 2 cai. –”– Membru al Partidului Liber –”– Petuşcan Gavril Constantinovici. Deţinea 15. 5–6 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 5 şi 15 ani. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri. o –”– Membru al Partidului Liber s. 1 lucrător permanent şi 2 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 10 şi 26 de ani 4 membri ai familiei. –”– –”– –”– –”– –”– –”– Petuşcan Anisim 1879 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 copii cu vârsta între 12 şi 14 ani .4 ha.4 ha de pământ. Macar Vasile Gheorghievici 1887 –”– –”– 1890 –”– –”– 5 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 28 lucrători sezonieri. 8 oi. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 2 copii cu vârsta între 1 şi 3 ani –”– –”– –”– –”– –”– –”– Macar Vasile Alexandrovi ci. 2 cai . 2 cai. 4 copii cu vârsta între 8 şi 21de ani 4 membri ai familiei.7 ha de pământ. Deţinea 16. Pituşca Timofeev Ivan Dmitrievici 1872 –”– –”– –”– –”– –”– Moghilda Ivan Vasilevici 1883 –”– –”– –”– Primar din partea partidului F.3 ha de pământ. Deţinea 12 ha de pământ. Deţinea 16. o vacă. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 4 copii cu vârsta între 1 şi 10 ani 3 membri ai familiei.N –”– Corjan Gheorghe Vasilievici 1892 –”– –”– 6 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 6 şi 23 de ani –”– –”– –”– Macar Vasile Ivanovici 1914 –”– –”– Marian Mihail Fedorovici 1914 –”– –”– 5 membri ai familiei.1 ha de pământ. 2 cai. 13 oi. Deţinea 12. deţinea 7 lucrători sezonieri. 28 de oi. 2 boi. 1893 –”– –”– 5 membri ai familiei. 6 argaţi sezonieri.

Deţinea 14. Lozovan Ana Gheorghievna 1890 –”– –”– 3 membri ai familiei. Deţinea 20. 4 copii cu vârsta între 12 şi 19 ani Moghilda Constantin Isaevici 1899 –”– –”– 6 membri ai familiei. 5 oi. 2 cai. 3 lucrători permanenţi şi 12 lucrători sezonieri. 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri.2 ha de pământ. 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri.4 ha de pământ. 2 cai.Gheorghievici copii cu vârsta între 13 şi 19 ani. Pituşca –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . Deţinea 14. 25 de oi. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 2 cai. 10 oi. 4 copii cu vârsta între 6 şi 12 ani Marian Feodor Vasilevici 1869 –”– –”– 2 membri ai familiei. 3 cai. 3 copii cu vârsta între 17 şi 21 de ani Marian Alexandru Ivanovici 1910 mold ovan – ” –. 2 case.. 1 lucrător perma-nent şi 8 lucrători sezonieri. 2 porci. 2 cai. Deţinea 12. –”– Nu există –”– –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Venit din agricultur ă. 6 membri ai familiei. Membru al Partidului Liber s. fiul 15 ani Luca Grigore Ivanovici 1915 –”– –”– 5 membri ai familiei. 5 copii cu vârsta între 5 şi 17 ani Hachi Stepan Vasilevici 1890 –”– –”– 5 membri ai familiei. 25 de oi. soţia 64 de ani Marian Mihail Gheorghievici 1882 –”– –”– 3 membri ai familiei. 2 boi. 25 de oi. 2 copii cu vârsta între 11 şi 14 ani Buga Constantin Gheorghievici 1890 –”– –”– 6 membri ai familiei.5 ha de pământ. 3 copii cu vârsta între 1 şi 6 ani vacă. 25 de oi. Deţinea 16 ha de pământ. Deţinea 10 ha de pământ.3 ha de pământ.8 ha. 1 lucrător perma-nent şi 12 lucrători sezonieri.2 boi. 45 de oi. 25 de oi. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 2 boi. 1 lucrător permanent şi 7 lucră-tori sezonieri. Deţinea 16 ha de pământ. 1 lucrător perma-nent ş 25 lucrători sezonieri. Deţinea 19.

fiul 14 ani Petuşcan Vasile Constantinovici 1895 –”– –”– 5 membri ai familiei.9 ha de pământ. un cal. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri. 1 lucrător perma-nent şi 6 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 8 şi 16 ani Marian Vasile Gheorghievici 1890 –”– –”– Deţinea 15 ha de pământ. . 4 copii cu vârsta între 12 şi 19 ani Marian Nicolai Gheorghievici 1900 –”– –”– 5 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 3 copii cu vârsta între 2 şi 14 ani Lozovan Vasile Alexandrovici 1875 –”– –”– 8 membri ai familiei. Deţinea 10. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 6 copii cu vârsta între 11 şi 20 de ani Cardivar Vasile Grigorevici 1895 –”– –”– 4 membri ai familiei. un cal. o vacă. 2 boi. 3 case. 2 lucrători permanenţi şi 15 lucrători sezonieri. 1 lucrător per-manent şi 8 lucrători sezonieri. făcea speculă cu vin. 2 case. 2 cai. Deţinea 10. 10 oi. ha de pământ. 2 case. 12 oi. 2 cai. Deţinea 14 ha de pământ.Popescu Feodor Stepanovici 1915 –”– –”– 3 membri ai familiei. 30 de oi. 8 lucrători sezonieri. 2 copii cu vârsta între 2 şi 6 ani Trocin Alexandru Vasilevici 1870 –”– –”– 6 membri ai familiei. soţia. făcea speculă cu vin. Deţinea 11 ha. Deţinea 11. pămîntul jumătate îl dădea în chirie. Deţinea 11.8 ha de pământ. Deţinea 10 ha de pământ. 3 porci. 1 lucrător permanent şi 6 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . 12 oi. 2 cai. 2 cai.9 ha de pământ. 6 oi. 2 copii cu vârsta între 20 şi 25 de ani Popescu Grigore Ivanovici 1887 –”– –”– 3 membri ai familiei. 2 cai. Deţinea 11 ha. 2 cai. 3 copii cu vârsta între 9 şi 16 ani 5 membri ai familiei. mama Matasar Pantelei Ivanovici 1915 –”– –”– 4 membri ai familiei. 2 boi. 2 case. 12 oi.

2. 2 boi. o vacă. soa-cra.5 ha. 2 lucrători permanenţi şi 25 luc-rători sezonieri. Stratan Ivan Petrovici I 1865 –”– –”– 4 membri ai familiei.9 ha. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. 1.2 ha de pământ. 2 fiici şi ginerele. 1 lucrător per-manent şi 5 lucrători sezonieri. Deţinea 27. 2 boi. o vacă. 2 vaci. 3 copii. 2 case. 2 boi. socrul. tatăl. soţia. 2 case. Stratan Visarion Ivanovici 1904 –”– –”– 7 membri ai familiei. Deţinea 19 ha de pământ. Stratan Mihail Constantinovici 1911 –”– –”– 5 membri ai familiei. 2 boi. Stratan Constantin Ivanovici 1897 –”– –”– 5 membri ai familiei.9 ha de pământ. soţia. Stratan Ivan Petrovici II 1886 –”– –”– 4 membri ai familiei. Deţinea 16. mama. 2 lucrători permanenţi şi 6 lucrători sezonieri. soacra. sora. tatăl. 7. 2 boi. 2 vaci. 2 boi. Deţinea 12.9 ha de pământ. fiul 26 de ani. Deţinea 12. Deţinea 18. Deţinea 12. 2 lucrători permanenţi şi 6 lucrători sezonieri. Stratan Nicolai Dmitrievici 1886 –”– –”– 3 membri ai familiei. fiul 5 membri ai familiei. soţia 3.Mîrzac Dumitru Fiodorovici 1910 –”– –”– 6 membri ai familiei. 4 boi. Nişcani –”– Membru al Partidului Liber –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Cuzist –”– –”– Nu există –”– –”– Membru al Partidului „Garda de Fier” –”– –”– Primar liberal –”– –”– Liberal –”– . soţia şi 2 copii 5. Deţinea 12. un cal. socrul. Stratan Vasile Dmitrievici 1897 –”– –”– 5 membri ai familiei. 1 lucrător per-manent şi 6 lucrători sezonieri. soţia şi doi copii. o vacă.5 ha. o uscătorie. 3 lucrători per- –”– Nu există s. Stratan Vasile Constantinovici 1900 –”– –”– 6.10 ha de pământ. 2 cai. fiul 0. 2 boi. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. 2 boi. 3 copii lucrători sezonieri. o vacă. o vacă. mama. Deţinea 11 ha. soţia şi 2 copii. 1 lucră-tor permanent şi 12 lucrători sezonieri. 4. 2 case.

4 copii cu vârsta între 8 şi 29 de ani. 5. lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. 4 copii cu vârsta între 19 şi 30 de ani 5 membri ai familiei. 1885 ucrain ean –”– 3. Palanca –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– s. un bou. Deţinea 11. Deţinea 11 ha. un cal. 8 membri ai familiei.9 ha de pământ. lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. 6 copii cu vârsta între 18 şi 21 de ani 6 membri ai familiei. soţia şi 3 copii. un bou. pămîntul jumătate îl dădea în chirie. forţă de muncă angajată. 3 copii cu vârsta între 12 şi 18 ani 6 membri ai familiei. Deţinea 5 ha de pământ un bou. Deţinea 19 ha de pământ. Cernomaz Serghei Alexeevic 1888 –”– –”– 4. Vasiliu Vasile Vasilevici 1884 –”– –”– 2. Bucica Vasile Gheorghievici 1891 –”– –”– 7 membri ai familiei. de la 14 pînă la 20 de ani. Deţinea 21 ha de pământ un bou. un bou. Cornovan Feodor Dmitrievici 1895 –”– –”– 1. soţia şi fiul 7 ani manenţi şi 6 lucrători sezonieri.2 ha de pământ. Deţinea 11. angaja lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. o vacă. 0. forţă de muncă angajată. Podgurschi Gheorghe Dmitrievici 1900 –”– –”– 4 membri ai familiei. Deţinea aproximativ 8 ha de pământ.4 ha de pământ. un bou. Capetinschi Nicolai S. Lîsîi Sofronie Feodorovici 1889 –”– –”– 3 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi cîţiva lucrători sezo-nieri. Hârjăuca . prăvălie. .5 ha de pământ. un bou. Răciula –”– cuzist –”– Nu există –”– –”– Antisovietic s. Stratan Mihail Nicolaevici 1914 –”– –”– 3 membri ai familiei. tatăl şi fiul 9. 2 boi. 7. soţia şi 2 copii. Deţinea 13. forţă de muncă angajată. Deţinea 6 ha de pământ. Branţevan Efim Antonovici 1890 mold ovan –”– 6 membri ai familiei. forţă de muncă angajată.8. un bou. 5 copii cu vârsta între 14 şi 22 de ani 5 membri ai familiei. Deţinea 11. Bucica Gheorghe Ivanovici 1891 –”– –”– 6. oi. o vacă. angaja în sezon 5 –”– Nu există –”– Доход от земледел ия Liberal s.

Deţinea 13. angaja lucrători zilieri. un cal. Pauleşti –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Primar în timpul ţărăniştilor –”– * (aşa este Rusu Gheorghe Constantinovici Jarovnea Iacov Petrovici 1886 –”– –”– indicat în document) 4 membri ai familiei. Olari Ignat Dmitrievici 1887 –”– –”– 8 membri ai familiei. 2 copii cu vârsta între 16 şi 25 de ani 5 membri ai familiei.R.N. имел 2 lucrători permanenţi şi cîţiva lucrători sezo-nieri. Deţinea 9. 5 copii cu vârsta între 5– 14 ani.4 ha de pământ. Olari Gheorghe Ivanovici 1880 mold ovan –”– 4 membri ai familiei. llider al organizaţiei partidului F.. Deţinea 14. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. boi. 4 membri ai familiei. Deţinea 29. 2 copii cu vârDeţinea 11. un bou. Deţinea 12. 3. soacră. un bou.. un bou. soţia şi 2 copii 0.8.3 ha de pământ. un bou.63 ha de pământ. Popescu Ivan Igorovici 1901 –”– –”– 4 membri ai familiei. 3 copii cu vârsta între 2 şi 6 ani. Deţinea 12. Membru al Partidului Liber –”– –”– s. angaja în sezon lucrători. Olari Vasile Ivanovici 1878 –”– –”– 2 membri. angaja lucrători zilieri. un bou. . soţia şi fiica înfiată 2. Olari Ivan Vasilevici 1909 –”– –”– 5 membri ai familiei. angaja – ” –– ” – Nu există –”– 4. un bou. –”– Locotenent în armata română. angaja lucrători permanenţi şi lucrători sezonieri. 2 copii cu vârsta între 5 şi 9 ani 9. angaja lucrători zilieri. un bou. 1900 –”– –”– –”– –”– –”– 6.84 ha de pământ. o vacă. Olari Spiridon Vasilevici 1906 –”– –”– 3 membri. 9 copii cu vârsta între 8 şi 23 ani * lucrători. fiica Maria 22 de ani 1. 3 copii cu vârsta între 16 şi 19 ani 8 membri ai familiei. Deţinea 12. 5.2 ha de pământ. 2 cai. Ghetu Vasile Feodorovici 1895 –”– –”– –”– –”– –”– 7.4 ha de pământ. Deţinea aproximativ 7 ha de pământ.6 ha de pământ. Гету Георгий Федорович 1897 –”– –”– –”– –”– –”– .16 ha de pământ. Deţinea 11 ha de pământ. 4 lucrători permanenţi şi cîţiva lucrători sezo-nieri. angaja lucrători zilieri.

с 21 по 12 лет 9. boi. 3. 2 case. Deţinea 18 ha. oi. Deţinea 12. Deţinea 14. 2 case. o vacă. 10 lucrători sezonieri.5 ha de pământ. (indescifrabil). Moraru Profir Vasilevici 1902 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el.8. –”– Liberal s. o vacă. 10 lucrători sezonieri. 5. 4 детей. 7. Deţinea 14. 2 case. 2 boi.8 ha de pământ. 2 cai. Deţinea 19. 10 lucrători sezonieri. o vacă. Moraru Ivan Vasilevici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei cu el.5 ha de pământ. 2 case. 2 boi. 6 membri ai familiei. oi. 10 lucrători sezonieri. oi. oi. Bounegru Afanasie Ivanovici 1908 –”– –”– 3 membri ai familiei cu el. Deţinea 14. 10 lucrători sezonieri. 4. 6. 2 case bune. o casă.5 ha de pământ. Deţinea 14.15 ha de pământ. o vacă. 2. pînă la 20 lucrători sezonieri. 2 boi. 1 cal. Grosu Pavel Vasilevici 1898 mold ovan –”– 6 membri ai familiei împreună cu el 0. Адам Иван Васильевич 1893 –”– –”– sta între 10 şi 19 ani. Deţinea 10. Budoian 1890 –”– –”– 8 membri ai lucrători zilieri. lucrători sezonieri pînă la 10 oameni. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri. 2 boi. Sipoteni Venit din toată gospodări a Regalist s. 2 case. 1. Bounegru Ivan Antonovici 1880 –”– –”– 2 membri ai familiei cu el. 2 boi. Deţinea aproximativ 10 ha de pământ. 12 vite cornute.76 ha de pământ. Budorau Feodor Harlampievici 1904 –”– –”– 7 membri ai familiei cu el. o vacă. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 2 boi.8 ha. Bahmut –”– Liberal –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– . oi. Balan Gheorghe Vasilevici 1895 –”– –”– 8 membri ai familiei cu el. 4 boi. Grosu Damian Ivanovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei cu el.0 ha de pământ. Deţinea 25.

2 лошади. Capustinschi Dumitru 1895 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el. Deţinea 13 ha de pământ. Deţinea 14. 2 case. fiul 19 ani. Curmei Maxim Gheorghievici 1895 –”– –”– 5 membri ai familiei. oloiniţă. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 5 lucrători permanenţi. Deţinea 11 ha de pământ. 9.5 ha de pământ. Deţinea 8 ha de pământ. oloiniţă. Popa Nicolae Platonovici 1894 –”– –”– 5 membri ai familiei. –”– –”– Liberal –”– –”– Antisovietic s. 1 cal. 5. Deţinea 16. 8. boi. 2 cai.10 ha de pământ. 1 lucrător permanent şi 5 lucrători sezonieri. Volcineţ –”– Primar în timpul ţărăniştilor –”– –”– Nu există –”– –”– Secretar la Partidului Ţărănist –”– –”– Liberal –”– –”– –”– –”– . 4. prăvălie. 10 oi. 2 cai. o vacă. treerătoare Deţinea 6 ha de pământ. 2 boi. корова. o vacă. 2 vaci. soţia. o vacă. 0. 3 copii cu vârsta între 6 şi 15 ani. 1 cal. 3. 2. treerătoare. o vacă. 3 copii cu vârsta între 12 şi 17 ani.Vasile Semeonovici familiei cu el. satâr pentru tocat paie. Zestrea Leonid Grigorevici 1898 –”– –”– 1. 2 lucrători sezonieri. buhăiaş. 5 –”– Primar pînă la puterea sovietică . 2 boi. Carp Nicolae Feodorovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei. o vacă. Negru Vasile Ivanovici 1889 –”– –”– 3 membri ai familiei. 4 lucrători permanenţi. 1 cal. 1 lucrător permanent şi 12 lucrători sezonieri. oloiniţă. 15 lucrători sezonieri. 2 boi. Panov Ilarion 1880 –”– –”– 6 membri ai familiei cu el. 4 membri ai familiei. Hohot Constantin Ivanovici 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. satâr de tocat paie. 20 de oi. 10 oi. oi. moară. oi. 2 fii 21 şi 29 de ani. Deţinea 6 ha de pământ. cai. 2 copii cu vârsta între 9 şi 19 ani. Deţinea 2 ha de pământ.

жена и сын 9. 2 cai. 1875 –”– –”– 2 membri ai familiei. 2 boi. Deţinea 14. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. 2 boi. 2 vacă. Otgon Efim Alexandrovici Simion Ivan Nicolaevici 1885 –”– –”– 3 чл. 2 vaci. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezo-nieri. 15 lucrători sezonieri. 3. 2 copii cu vârsta între 10 lucrători permanenţi. antisovietic –”– . 2 cai. 10 oi. 0. soţia. Deţinea 14 ha de pă-mânt. 1 –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Liberal –”– Доход от своего хозяйства Liberal. 7. 2 case. porci. 2 casă.5 ha de pământ. 2 vaci. 4 membri ai familiei. soţia. 4 boi. 2 boi. 8. Deţinea 18. casă. Jimbei Mihail Gavrilovici 1912 –”– –”– 3 membri ai familiei. 1 lucrător permanent şi 4 lucrători sezonieri. o vacă.5 ha de pământ. семьи. 2 case. 2 cai. 4 vaci. soţia şi mama. o vacă. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. oi. Lupă Gheorghe Sirafimovici 1885 –”– –”– 2 membri ai familiei – soţia. 2 vaci. Deţinea 19. 3 scroafe.5 ha de pământ.5 ha de pământ. o vacă. 2 copii cu vârsta între 17 şi 29 de ani 2. Deţinea 10 ha de pământ. Deţinea 16. soţia. casă. 2 cai. Chicu Ivan Grigorevici 1875 mold ovan – ” –.5 ha de pământ. 1 lucrător permanent şi 13 lucrători sezo-nieri. Puşcaş Nicolae Grigorevici 1899 –”– –”– 2 membri ai familiei. Volcineţ –”– –”– –”– –”– Ţărănist –”– –”– Liberal. Deţinea 13. Negru Gheorghe Semeonovici 1890 –”– –”– 4 membri ai familiei. Deţinea 29 ha de pământ. 1 lucrător permanent şi 15 lucrători sezonieri. Ganea Constantin Antonovici 1890 –”– –”– 2 membri ai familiei. antisovietic s. Deţinea 10 ha de pă-mânt. 1. 4. treerătoare.6. 2 cai. 3 copii cu vârsta între 9 şi 23 de ani. Carp Efim Feodorovici 1882 –”– –”– 5 membri ai familiei.

1 cal. 2 cai. Deţinea 8 ha de pământ. CiumaşVlad Dumitru Efimovici 1888 –”– –”– 6 membri ai familiei. 2 vaci. 2 boi. 2 boi. 2 scroafe. 0. Deţinea 19 ha de pământ. o vacă. 2 cai. 4 copii cu vârsta între 7 şi 17 ani. livadă 6 ha.5 ha de pă-mânt. 5. lucrător permanent şi 4 lucrăto-ri sezonieri. 9. 2 vaci. 2 vaci. 2 copii cu vârsta între 15 şi 18 ani. Deţinea земли 15 ha. 2 case. 2 vaci. 1 lucrător permanent şi 10 lucră-tori sezonieri.. 6. 1 lucrător permanent şi 12 lucră-tori sezonieri. 2 scroafe. 18 oi. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri.şi 23 de ani. magazin. Gaibu Nicolae Gheorghievici 1893 –”– –”– 6 membri ai familiei. soţia şi fiul. 9 copii cu vârsta între 1 şi15 ani. Parfent Constantin Petrovici 1880 –”– –”– Doi împreună cu soţia. 8. Deţinea 9 ha de pă-mânt. argaţi. Deţinea 8 ha de pă-mânt. Curmei Grigore Ivanovici Desneanu Petru Semeonovici 1886 –”– –”– În trei cu soţia şi fiul. 1 lucră-tor permanent şi 7 lu-crători sezonieri. Negru Ivan Semeonovici 1906 –”– –”– 2 membri ai familiei. antisovietic –”– –”– –”– –”– . 7. 1. 1 –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– –”– –”– –”– Liberal. 2 cai. Tataru Grigore Ivanovici 1893 –”– –”– 9 membri ai familiei. Deţinea 11 ha de pă-mânt. 1870 –”– –”– În doi cu soţia. 2 boi. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 2 case. 25 de oi. Mîţa Vasile Feodorovici 1887 –”– –”– 4 membri ai familiei. 10 oi. 1 cal. Deţinea 11. 15 oi. 4 copii cu vârsta între 12 şi 23 de ani. 3 scroafe. 2 boi. o vacă. 2 vaci. 1 cal. Deţinea 12 ha de pământ. 2 scroafe. 2 boi. 1 lucrător permanent şi 7 lucră-tori sezonieri. 2.

Calaraşan Gheorghe Volfovici 1885 –”– –”– Soţia şi fiul. 2 case. 2 porci. Puşcaş Gheorghe Vasilevici 1895 –”– –”– Soţia şi fiul. 10 oi. 2 vaci. 6 oi.3. 7. 2 boi. 2 boi. 0. 6 porci. 1 lucră-tor permanent şi 7 lu-crători sezonieri. Popa Feodor Iacovlevici 1880 –”– –”– Soţia. Deţinea 13 ha. 2 case. 2 porci. 1 lucrător sezonier şi 4 lucrători. 9. 2 case. treerătoare. soţia şi fiul. 2 boi. Deţinea 10 ha. 2 vaci. 2 boi. Deţinea 12 ha. 7 oi. treerătoare. 2 cai. 4. treerătoare. 2 vaci. Deţinea 13 ha. 2 case. Vlad Dorofei Stepanovici 1880 –”– –”– Soţia. 1 lucrător permanent şi 10 lucrători sezonieri. o vacă. Deţinea 9 ha. moară. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 6. avea 7-8 lucrători sezonieri. Deţinea 8 ha de pă-mânt. anti-sovietic –”– –”– Element anti-sovietic –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Nu există –”– –”– Liberal. Deţinea 13 ha de pă-mânt. 1 lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. 2 cai. 2 case. lucrător permanent şi 8 lucrători sezonieri. Curmei Nicolae Feodoro-vici 1913 –”– –”– 2 membri ai familiei. 2 case. 1 lucrător permanent şi 6 lucrători sezonieri. 5 oi. 2 свиньи. 1 корова. 2 case. –”– –”– –”– –”– Ţărănist. Ralea-Ţugui Elena Mihailovna 1887 –”– –”– 2 fii. 5. element anti-sovietic –”– –”– –”– –”– . 1 cal. 2 коровы. 2 boi. 2 vaci. Grosu Vasile Feodorovici 1880 –”– –”– Soţia şi fiul. Tofan Ivan Procopievici 1903 –”– –”– Soţia. o vacă. 3 cai. Deţinea 18 ha. furcă. 8.

8 copii cu vârsta între 6 şi 20 de ani. Ţurcan Parascovia Petrovna 1895 –”– –”– Văduvă. 1 casă. 2 vaci. 2. 1 cal. 4 copii cu vârsta între 17 şi 30 de ani. 1 uscătorie de prune. a fost Liberal –”– . 5 sezonieri. 15 oi. angaja . Olevschi Vasile Gheorghie- 1883 –”– –”– Soţia 50 de ani. 2 cai. viţei 4. 6 copii cu vârsta între 10 şi 20 de ani. 1 casă. Candel Şoel Volfovici 1887 Евре й –”– Soţia 66 de ani. Pământ 13 ha. deţinea o prăvălie de galanterie. Olevschi Petru Constantinovici 1876 mold ovan –”– Soţia născută în 1878. viţei. 2 cai. o vacă. 3 lucrători permanenţi şi 15 lucră-tori sezonieri. 6. o vacă. 2 lucrători permanenţi şi 2–3 lucrători sezonieri Pământ 10 га. 2 lucrători permanenţi. 3–4 lucrători sezonieri şi 4 lucrători perma-nenţi. o vacă. 2 cai. 5. Prunici Alexandru Grigorevici 1891 mold ovan –”– Soţia 47de ani. Pămînt 14 ha. fiica 20 de ani. 15 oi. З pământ 15 ha. chiriaşă de pământ 10 ha. 5– 6 sezonieri. 4. lucrători angaja permanent. de la 28 pînă la 30 ha. Pămînt 21 ha. 5 sezonieri. Spinei Vladimir Feodorovici 1883 –”– –”– Soţia 54de ani. 3. 3 copii cu vârsta între 17 şi 20 de ani. 2 case. oloiniţă. 2 cai. un porc. 7. 1 lucrător permanent. Spinei Grigore Feodorovici 1870 –”– –”– Soţia 56 de ani. 2 cai. 2 boi.1. 2 vaci. chiriaş de pămînturi. Timiliuţ Venit din agricultur ă Liberal –”– Venit din agricultu ră şi oloiniţă Liberal –”– Venit din agricultur ă şi din uscătorie Ţărănist –”– Venit din agricultur ă Liberal –”– Venit din agricultur ă –”– Venit din agricultur ă. o vacă. angaja lucrători sezonieri şi 1-2 lucrători permanenţi. 15 oi. 5 lucrători perma-nenţi. 30 de oi. 2 copii cu vârsta în- 3 case. 5 copii cu vârsta între 14 şi 28 de ani. 3 vaci. 2 Venit din agricultur ă –”– s. Pămînt 8 ha. Pământ 12 ha. 1 cal.

fiica. angaja 1 lucrător permanent. 1 lucrător perma-nent. 1 lucrător permanent. uscă-torie. 1 lucrător permanent. Безопасности Arhiva MAI RM. Volcineţ –”– Liberal. o vacă. Potea Gheorghe Constantinovici 1887 –”– –”– Soţia. 16 oi. 0. 10 lucrători sezonieri. уполн. 2 porci. Pămînt 15 ha. Vlad Vasile Ivanovici 1882 mold ovan Cetăţian al URSS Soţia. David Grigore Andreievici 1890 –”– –”– Soţia 48 de ani. 2 cai. 1 cal. 2 copii cu vârsta între 18 şi 23 de ani. viţei. 2 vaci. 2 cai. Deţinea 9 ha de pă-mânt. inv. Tataru Efim Ivanovici 1895 –”– –”– Soţia şi 4 co-pii cu vârsta între 4 şi 13 ani. 13 oi. Каларашского РО НКВД Сержант Гос. chiriaş de pământ 5 ha. 3 vaci. d.vici tre 17 şi 20 de ani. primar Venit din agricultur ă şi din creşterea animalelor –”– Venit din gospodări e Speculant s. 1 lucrător permanent. element anti-sovietic Начальник Каларашского РО НКВД Лейтенант Гос. uscătorie. 1. Deţinea 6 ha de pămâ-nt şi arenda 5 ha. 8. bou. 2 boi. concasor de porumb. 3– 4 sezonieri. 63-74 (semnătura indiscifrabilă) (semnatura indiscifrabilă) . regalist. Fond 19. 9. f. 20 de oi. Безопасности П/оп. 6–7 lucrători sezonieri. 2 boi. 12 lucrători sezonieri. o scroafă. 2. 3– 4 sezonieri. chiriaş de pământ 5 ha. Tataru Nicolae Ivanovici 1910 –”– –”– Soţia şi 2 copii. oloiniţă. 2 boi. 2. 1 lucrător permanent. 2 boi. Deţinea 10 ha de pă-mânt. 1. uscătorie. element anti-sovietic –”– –”– Element anti-sovietic –”– –”– Liberal. Deţinea 3 ha de pă-mânt. o vacă. 6 lucrători sezonieri. 2 vaci.

deţine 2 ha de pământ. 2 ha de pământ ţăran sărac.20 ha de viţă de vie şi 0. 0. CU INDICAREA AVERII FIECĂREI FAMILII СПИСОК семей подлежащих депортации с указанием имущественного положения каждой семьи . contabil al asociaţiei săteşti de consum s. Fond. -29 de ani. fiica: Maria-6 ani.28 de ani.5 ha de pământ. Călăraşi timp de 1. 1 ha de viţă de vie sergent în poliţia din or. 1. Călăraşi. casă. 1 vacă. PASIBILE DE DEPORTARE . fiul Tudor -5 ani soţia: Minodora Alexandr.. fiul: Ion -4 ani ţăran mijlocaş. Călăraşi.60 ha de viţă de vie. Călăraşi. de 29 de ani. practică agricultura s. – 28 de ani.20 ha de livadă şi 0. Călăraşi. deţine 3. fiica Agafia -10 ani. casă. sergent în poliţia din or. Nichita -9 ani. fiul Valentin – 3 ani. deţine casă. Călăraşi Numele. 1 casă. 2 cai. fiul Ion de 1 an soţia: Efimia Gheorghievna. Călăraşi timp de 7 ani s. Călăraşi. renumele şi atronimicul Anul naşte -rii 1909 Naţionalitatea moldovean Starea familiară. casă. deţine o casă. d. 2. fiul Zaharia -5 ani u Alexei vici 1895 moldovean ma Alexei ovici 1904 moldovean soţia: Zinovia Ilinişna. Călăraşi timp de 9 ani s. agricultor AMAI RM.5 ani sergent în poliţia din or. de 31 de ani. Călăraşi timp de 10 ani s. practică agricultura sergent în poliţia din or. Călăraşi timp de 4 ani agent în poliţia din or. f. f.20 ha de pădure ţăran mijlocaş.№ 74 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL CĂLĂRAŞI. Călăraşi timp de 9 ani Domiciliul s. deţine 1 ha de pământ. numărul persoanelor aflate la întreţinere Starea materială (suma capital) an Rodion ovici oi Grigore ovici 1906 moldovean soţia: Ulita Nicolaevna. fiica maria -7 ani. 75 № 75 LISTA FAMILIILOR DIN SATUL CĂLĂRAŞI. de 35 de ani. 19. ţăran mijlocaş. 0.5 ha de pământ. ANGAJAŢI AI POLIŢIEI PÂNĂ LA ANEXAREA BASARABIEI [fără dată] s. nepoata –Eudochia Rău de 9 ani soţia: Irina Condr. Mijloace de existenţă şi alte venituri până la venirea armatei roşii sergent în poliţia din or. Călăraşi. agricultor ţăran mijlocaş. inv. fiul Gheorghe -12 ani fiica Veronica – 10 ani ţăran sărac deţine 1. 2.5 ha de pământ. 1912 moldovean Vasile rghievici ătut pe Pinealarul 1906 moldovean soţia: Elizaveta Vas. 2 boi. practică agricultura giu Constantin ovici.

5 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi15 ani Soţia Alexandra de 33 de ani.40 1 – 2 1 30 4 2 3.40 1 2 – 2 30 5 5 1903 mold. URSS 12 0. Călăraşi с. Trifan Simion Vasilievici 1902 mold URSS 13 1 5 3 – 3 2 30 6 1 5 6.42 de ani.5 0 1. Călăraşi s. Călăraşi s. Călăraşi s. Căpitan Vasile Vasilievici 1883 mold URSS 14. URSS 11. Trifan Alexandru Vasilievici 1910 mold. URSS 13. Călăraşi s.60 0. URSS 11. 7 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 18 ani Soţia: Anastasia de 50 de ani.60 4 1 2 1 – 3 1 3 9. Călăraşi s.80 2 2 – 2 2 – 10 2 8.6 0 0. Bătrâncea Petru Manoilovici 1894 mold. 1882 mold URSS 16 0. 27 de ani. s. Arapac Gheorghe Alexandrovici Cofari Nicolae Gheorghiev. fiica Suzana de 14. 13.50 2 2 – 2 50 5 2 5.40 2.80 4. Stratan Manoil Gheorghie vici 1885 mold. Călăraşi s.2 0 1 2 1 2 – 2 20 4 2 12.20 2. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani Soţia: Reveca de 40 de ani. domiciliul s.8 Viţă de vie 1 Liva dă 1 Adresa.2 0 0.40 2 2 2 – 2 50 5 2 7. Călăraşi Numele. Sezonieri 10 12 20 10 15 6 8 7 12 15 10 18 10 10 №№ d/o oi . URSS 20. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 11şi 19 ani 14.80 2. Călăraşi s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi20 de ani 8 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 17 ani Soţia: Natalia de 36 ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 9 ani Soţia: Chira de 41 de ani. patronimicu l Situaţia familiară Cetăţenia Surse de existenţă Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Anul naşterii 1. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi13 ani Soţia de 50 de ani. Trifon Vasile Gheorghievici Gavriliţă Ion Ivanovici 1907 mold. prenumele.40 1 2 – 2 20 3 2 10. s. Călăraşi s.3 0. 1891 mold. Drăniceri Marina Ivanovna Vlas Ion Gheorghie vici 1892 mold. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 20 ani Soţia:Parascovia -52 de ani. Pământ (ha) inclusiv porci case boi vaci cai Total Soţia:Teodosia . URSS 1 2 1 – 2 2 80 4 2 14. Călăraşi с. URSS 11 0. 1882 mold.7 1 3. URSS 12 0.40 2 2 – 2 20 4 2 11.Situaţia materială Naţionaliaatea Prune uscate. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 2 ani Soţia: Taisia de. Аna de12 ani Soţia: Ана. Călăraşi s.90 3 2 – 3 2 50 10 4 4. Călăraşi s. Gavriliţă Constantin Dimitriev. 1883 mold.. 31 de ani.2 0 12 0. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani Soţia: Maria de. Călăraşi s. Burlacu Hristofor Fiodorovici 1897 mold. URSS 1 2 – 1 20 3 1 2.. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi16 aniт Soţia: Alexandra – 51 de ani. URSS 11.50 2 2 – 2 30 4 2 Lucrători perman. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 1şi 13 ani Soţia: Lucheria de 33 de ani. Trifon Macari Ivanovici 1899 mold. URSS 14.

URSS Soţia şi 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 12 ani Soţia: Maria de 26 de ani.50 0. Călăraşi s. Călăraşi 17..4 0 1 2 2 – 2 2 80 5 3 15 Agri cultură s. Trifan Dionisie Vasilievici 1900 mold. URSS Soţia: Elizaveta de 37 de ani. Gavriliţă Simion Ivanovici Gavriliţă Alexandru Ivanovici Stratu Serghei Stepanovici Trifan Vasile Gheorghie vici Norocos Ilie Ivanovici 1906 mold. Fiica Vera de 7 ani Soţia …. Călăraşi 11.5 0. Călăraşi s.4 3 1 1 – 4 2 57 6 1 4 42 28. Călăraşi s. 2 copii de 18 şi 20 de ani Soţia: Frivonia de 42 de ani.60 1 – 2 2 – 4 1 2 18 Agri cultură s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani Soţia: Eugenia de 28 de ani. 1865 mold.50 1 – 2 2 30 4 2 12 Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură Agri cultură s. 21. Lupanov Gleb Mihailovici Dodon Spiridon Ivanovici 1890 polonez mold. Efros Arsenie Gheorghievici 1896 mold. URSS 19.1 1. URSS 29.2 0 1.5 0 15. Călăraşi 20 3 2. Călăraşi s.. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 14 ani Soţia de 60 de ani. Călăraşi 12.5 0 1 2 2 – 4 2 40 6 3 16 Agri cultură s.40 2.15. Fiica Vasilisa (indescifrabil) ani 15. URSS 11. Călăraşi s. Călăraşi 18 1..60 6. Călăraşi 15. Călăraşi 24.6 0 2. Norocos Andronic Ilici 1901 mold. URSS 1895 mold. Călăraşi 13. 2 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani Soţia: Ana de 47 de ani. URSS 23.10 1.. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 11şi 19 ani Soţia: Eugenia de 32 de ani. URSS 22. Călăraşi s. URSS 18. URSS 20. 1893 mold. Trifon Anfilohie Vasilievici 1889 mold. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 17 ani Soţia: Stepanida. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 12 ani (lipsec datele) 12. 3 copii cu vârsta cuprinsă 14. Lipcan Ion Nicolaevici 1886 mold. Călăraşi 21.50 2 – 4 3 60 5 1 6 25 Agri cultură s. Dodon Clementi Gheorghiev.40 2 2 – 1 30 4 3 12 Agri cultură Agri cultură s.8 0 2 3 2 – 2 2 30 4 1 2 15 Agri cultură s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între – 9 şi 19 ani Soţia: Maria de 56 de ani. Jomir Vasile Stepanovici Leahu Ştefan Ivanovici 1875 mold.40 1 – 2 2 42 7 3 13 12 1 4 1 – 2 1 24 3 6 27.90 5. Călăraşi s. 8 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 25 de ani Soţia: Alexandra de 49 de ani. URSS 17. URSS Fiul: Afanasie de 26 de ani. 35 de ani. Trifon Pavel Vasilievici 1894 mold.50 2 – 3 2 105 12 4 21 Agri cultură s.30 3 1 – 2 1 30 5 2 11 0. 1885 mold. URSS 26.20 3 2 – 2 85 7 3 15 19. de 44 de ani Soţia: Ecaterina de 49 de ani.7 3 12 1 2 2 7 – 10 7 30 1890 URSS 3 10 2 – 2 2 65 7 1 5 26 . 30. 1860 mold. URSS 25. URSS 16.8 1 1.2 0 1 2 3 – 4 2 40 10 4 15 Agri cultură s. Soţia: Ecaterina de 61 de ani Soţia: Liudmila.4 0 13. 1912 mold.

de 57 de ani. 2 case. magazin. 100. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani Soţia: Tatiana.. 42 de ani. малотарка. de 53 de ani.000 lei.. Lipcan Constantin Nicolaevici 1898 mold.20 2 2 – 1 35 3 2 8 10.20 1 2 – 1 30 5 – – 10..80 4 2 2 2 4 120 10 1 5 28 с/х s.000 lei – rotaţie de capital speculă s.. Călăraşi 36. URSS 39. Călăraşi 46. motor. mare speculant speculă speculă 1895 evreu URSS 1 casă. 45 de ani.000 lei . Călăraşi 45.4 0. URSS 13.20 1.5 1. fratele Petru -18 ani. 1882 evreu URSS magazin. de 49 de ani. s. motor. oloiniţă. URSS între 13 şi 24 de ani Soţia:Ecaterina.20 1 2 – 2 25 3 2 10 Agri cultură Agri cultură speculă s..rotaţie de capital speculă s. URSS 38.. magazin 100.000 лей – rotaţie de capital...1 0.8 – 7 1 – 2 1 – 32 2 10 Agri cultură Agri cultură Agri cultură Aren da prop păm. sora.40 1. Călăraşi 1913 evreu URSS 2 cai.n. 43. 1887 evrei URSS Moara în arendă 6 – speculă . Călăraşi 1885 mold. a. 1894 mold. Călăraşi s. 2 cai 44. Odobescu Elena Băxănean Ana Constantinovna Bleher Nahman Şumilovici 1892 mold. Călăraşi s. 6 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani Soţia: Ludmila. Călăraşi s. Călăraşi s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani Soţia: Roizel.. Bleher Strul Şumilovici 1895 evreu URSS magazin. Călăraşi s. 28 de ani Soţia: Frodal – 49 de ani. URSS 36. Fiul Iosif –15 ani. Mainfeld Lupu haimovici Beleanski Şleer Şaevici 1911 evreu URSS 1 casă.4 0.60 4 2 2 7 145 15 1 8 34 Agri cultură s. 3 cai 5 15 41.. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 20 de ani Soţia: Elena. Lipcan Vasile (în România) Nicolaevici (fiul Grigore) Nechifor Dionisie Gheorghevici Jolcovschi Gheorghe Afanasievici Bătrâncea Lavrentie Mihailovici Trifan Vasile Ivanovici 1924 mold.70 1 – 2 1 – 2 – 5 Agri cultură с s. Călăraşi 11. fiul Zeilih – 3 ani Soţia: Hana 48 de ani 10.8 1. 1881 mold. rotaţie de capital de 200. Călăraşi s. URSS 37.. 4 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani Soţia: Анa.31. Zelinschi Leon Vladimirovici Bleher Ianku Nahimovici Mainfeld Şmil Haimovici 1897 rus URSS moară.60 1. 1 vacă 4 9 morărit s.Варвара. Tifle –14 ani Soţia: Pesea de 46 de ani..2 4 5. 100. 2 copii de 15 şi 17 ani Soţia: Hana. 35. 42. малотарка. URSS 32. 1 casă. с. 5 copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 26 de ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi19 ani 5 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani Soţia: Haika.40 0.. Călăraşi s. 34. URSS Soţia.80 1 1 2 – 2 45 5 – 8 14. de 27 de ani. Amarie Toma Mihailovici 1889 mold. 17 ani. moară. Călăraşi 1903 rus URSS (lipsec datele) 18 4 3 1 – 5 3 – 5 4 32 1893 молдов . oloiniţă.1896.. de 20 de ani Soţia (lipsec datele) 28 2. 33. Călăraşi s. Călăraşi 40.

Burca Leon Gheorghie vici 1894 mold. 52. 2 copii de 1 şi 4 ani Soţia: Minodora -29 ani Soţia: Ana.. moară.. 1915 rus URSS Soţie -25 ani. URSS 51. 1905 mold. 1 ha de pământ 59. Călăraşi s. Ţukerman Berku Mihelevici Malah Haim Arn. 2 ha de livadă s. 1878 rus URSS 1 дом. Călăraşi s. 1913 mold. fiica Emilia -19 ani 1 casă. Călăraşi s. Călăraşi 63.. morărit s. 54. Călăraşi s. URSS 56.47. 3 га земли. Călăraşi s. magazin. 2 boi. URSS 1 casă. Călăraşi s. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 21 de ani soţie Magazin. 1 lucrător permanent şi 7 sezonieri.2 ani – 1 casă. Călăraşi s. 53. fiul de 2 ani soţia – 58 ani 2 copii. magazin - specula 1 casă. URSS Soţia: Eugenia. 2 ha de pământ 1 casă. 5 porci. 3 lucrători permanenţi. URSS Soţia: Elena 25 de ani. Călăraşi 10 ha de pământ. 1888 mold. 1911 mold. Jornea Gheorghe Fiodorovici Discant Vasili Artiomovici Amarie Filimon Ivanovici Cebotari Nicolai Danilovici Gavriliţă Ion Gheorghievici Botezat Teodor Nicolaevici Amarie Grigore Ivanovici Gaitan David Ivanovici Borş Nicolai Nicandrovici Cucu Mihail Ivanovici Bulanţev Ion Sergheevici Borş Ştefan Nicandrovici Padihovici Dmitri Franţovici Botezat Trofim Grigorievici 1885 mold. Călăraşi s. URSS 3 ha de pământ ... una dintre ele -cu 2 nivele. Fiul: Constantin . 2 ha de pământ 61. 300. 3 ha de pământ agri cultură învă ţător agri cultură agri cultură agri cultură - 57. Fiul Iaşa . de 19 ani. 1 casă. столовка 64. Călăraşi s. 1 vacă.. URSS 60. Călăraşi 2 case. fiul Victor – 2 ani Soţia şi 4 copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani - agri cultură dubă lărit învă ţător învă ţător 1 casă 1 casă cu 2 nivele. Călăraşi 2 casă. de 17 şi-25 de ani Soţia: Domnica 37 ani.. 25 oi. de 24 de ani Soţia: Nadejda. 3 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi-8 ani Soţia Maria. URSS Fiul: Iosif de 34 de ani. Solter Kopel 1865 evreu URSS 48.. Călăraşi s. fiica Riva de 25 de aniSoţia: Maria de 38 de ani....20 de ani Soţie nu are Fiul: Fraim de – 29 de ani. 1 vacă.. fiul de 1 an.. de 29 de ani Soţia: Parascovia – 25 de ani. 1895 mold. 1877 evreu URSS 49. Călăraşi s. 1903 mold. URSS 58.000 lei –rotaţie de capital оборот (casa naţionalizată) specula c. URSS 1910 rus URSS 55. uscătorie specula 1 casă cu 2 nivele. 2 ha de pământ. URSS – 62.. de 26 de ani. 1 cal 1 casă. 1 casă 1907 rus URSS 1907 mold. 3 ha de pământ. Soţia: Estra de 65 de ani Soţia: Beila 66 de ani. s. 1877 evreu URSS 50. Călăraşi s.1 casă agri cultură agri cultură agri cultură agri cultură agri cultură с s.. 1912 mold. Călăraşi с s. 1907 mold. magazin de mezeluri . Călăraşi s.

3 Pustâlnik Godel Haimovici Gherşenştein Boruh-Iţik Srulevici 1895 1894 -„-„- . 2. Fond. 19. Numele prenumele patronimicul Şlafman Aizik Iankelevici Anul naşterii 1901 Nuanţa politică Conducător al partidului antisovietic 2. f. f. 66. 1.. 2. pasibile de arest 62 62 Numărul persoanelor. Scvorţov Alexandr Tihonovici Munteanu Andrei Gheorghievici 1902 rus URSS Soţia: Liudmila . Fond. inv. inv. 1. magazin de mezeluri.. Călăraşi Secretar AMAI RM. 77 (semnătura indescifrabilă) № 77 LISTA DOSARELOR TRANSMISE PENTRU CERCETARE STATULUI MAJOR OPERATIV al SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI 10 iunie 1941 №№ d/o 1. Călăraşi s. Raionul Călăraşi Total Şeful statului major operativ: AMAI RM. fiul Vasile de 18 ani 1 casă. 19.. 1 ha de pământ земли 1889 mold. d. URSS Magazin de mezeluri agri cultură ? s. d. 33-35 ( semnătura indescifrabilă) № 76 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR CONSIDERATE „ELEMENTE COTRAREVOLUŢIONARE ŞI ANTISOVIEICE” DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 9 iunie 1941 STRICT SECRET Conform datelor din 9/VI -1941 №№ d/o Denumirea raioanelor Numărul persoanelor. pasibile de deportare 150 150 1.65.29 de ani Soţia: Elena.

10. 15. anul naşterii -1902. 18. fost mare comerciant. Fond. 1. AMAI RM. 19. 13. în afară de aceasta are specialitatea de contabil. 6. 16. situaţia familiară : soţie şi copil de 7 ani. 9. 19. 78 № 78 LISTA DOSARELOR SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI TRANSMISE STATULUI OPERATIV JUDEŢEAN CHIŞINĂU 10 iunie 1941 . 7. 11.4. d. inv. cetăţean al URSS. 8. Cricuneţ Abram Peinadovici Iosilevici Elik Mordkovici Sadâgurski Iţik Şloimovici Stratan Constantin Vasilievici Gluzman David Pinhusovici Krasnoşenski Iosif zelmnovici Sapir david-Şloima Şpeerovici Başerling Gherş Leibovici Amaria Toma Nicolaevici Gluzman Iankel Pinhusovici Arapan Gheorghe Alexandrovici Gaitan Radion Ivanovici Seu Vasile Gheorghievici Cafegiu Constantin Ivanovici Lungu Alexea Petrovici Arhip Ivan Fiodorovici Gulpe Alexandr Vasilievici 1891 1888 1895 1887 1894 1902 1904 1909 1885 1902 1881 1909 1906 1912 1895 1906 1904 -„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„- Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 10/6 -1941 Certificat Gluzman Iankel Pinhusovici. 12. f. Fost conducător. evreu. 14. 20. 5. 2. 17.

Iosilevici Iankel Nevahovici 17. Kirov. Bronştein Moişe Gheinihovici 5. Gnezdok Gherş Aizikovici 4. Lenin. Lenin. nr. Chişinău or.203 or. Bronştein Ghenih Iţkovici 9. nr.№№ d/o Numele prenumele patronimicul Anul naşterii 1895 Număr. Chişinău or. Chişinău str. Lenin. Şehit Iankel Volfovici 14. Lenin. Cotovschi. Chişinău str. Faier Mihail Alterovici 13. Brand Şabsa Haimovici 15. nr. Luft Abram Iosifovici 8. Chişinău or. nr. Regheşter Iţik Ihilevici 23. nr.139 str. Şehit Favel Volfovici 16. Rabinovski Benţion Şaevici 22. Lenin. Chişinău or. nr. Kaprianski Morko Uşerovici 19.47 str. membrilor familiei 2 Ocrasca Adresa 1. Krivopisk Volf şaevici 3.123 str. nr. Gorki . Galperin Meer Şmulevici 7. Profis Leib Moşkovici Mare comerciant -″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″-″- str. Kogan Beniamin Leibovici 6. Teofanidi Ion Efimovici 11. nr. or. Fridman Leib Şlemovici 1905 1881 1909 1890 1884 1893 1882 1905 1896 1892 1895 1894 1877 1896 1896 1885 1899 1885 1883 1896 1897 1887 2 1 2 3 1 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 1 1 3 2 1 str.68 2. Chişinău or. Kirov. Kirov. Chişinău or.. Kirov.82 str. Cotovschi. nr. Luft Ruvin Şmulevici 12.10 str. nr. Bronştein Leib Gheinihovici 10. Chişinău or. Chişinău or.132 str. Chişinău or. Grincov Piotr Vasilievici 20. Grincov Ivan Vasilievici 21.91 str. nr. Takari Moişe Leizerovici 18.99 str.

Niremberg Nahma-Leib Haim Şmul. fiul. 30. Nmele. 1884 1893 Membrii familiei Galperin Şmil Şmulevici . Fond. nr.179 str. 19. Racovschi Antonina Pavlovna 1891 1906 1875 1890 1893 1884 1914 1892 1899 3 2 2 2 2 1 1 4 1 -″-″-″-″-″-″-″-″-″- str. Lenin. 1. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] №№ d/o 1. Kirov. Sultan Iţik Mordkovici 32. nr. nr. Buda Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. 14 str. Regheşter Iankel Ihilevici 29.193 str. Lenin. Kirov. nr. Grinberg Gherş Lazarevici 28. 14 str. Abramovici Haim Nuhimovici 26. Keiser David Iankelevici 27. 1897 Soţia:Sultan Surka Ihilevna. Patronimicul Galperin Meer Şmulevici Luft Abram Iosifovici Anul naşt. Niremberg ber-nahman leibovici Sultan Iţek Mordkovici 1914 Soţia: Niremberg Leia Leibovna Domiciliul str. 80 s.126 str.24. Niremberg Ber Nahman Leibovici 31. Luft Iosif Abramovici. Lenin. 28 iunie. Fiica: Haima Iţikovna.fiu soţia: Luft Sara Leibovna. 28 iunie. nr. inv. Batelman Nuta Beniaminovici 25. 2. nr. nr. d. fiul: Luft Volf Abramovici sora: Luft haia Iosifiovna 3. 2. . Fiica: Sultan Rever Iţikovna.213 str. f. nr. nr. 82 4.111 str. Lenin. Cotovschi. 79 № 79 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CĂLĂRAŞI . Prenumele.

Nepotul :Olari Dumitru Ivanovici. Fiul : vasile Ivanovici Fiiva : Amelia Ivanovna 11. Iosilevici Dvoira Nevahovna. Arhip Ion Fiodorovici 1906 Soţia :Olimpiada Vasilievna. Călăraşi s. 12. : s. Fiul: Valentin Petrovici. Lerner Iţik Neghenovici 1887 Soţia: Lerner Leika Haimovna Fiul: Haim Iţikovici 7. Statan Constantin Vasilievici Seu Vasile Gheorghievici 1887 1906 Soţia : Statan Uliana Soţia : Seu Elizaveta Vasilievna. Fiica : Maria Vasilievna. Fiica :Vera Alexandrovna 14.Fiica: Ester Iţikovna 5. Fiul: Ion Petrovici 6. Iosilevici Elin Mordkovici 1888 Soţia. Sadova s. Fiul : Zaharie Vasilievici 13. Fiica: Agafia Petrovna. 8. Fiul :Nichita Vasilievici. Gulpin* Alexandru Vasilievici 1904 Soţia :Gulpin Agapia Afanasievna Fiul :Iacob Alexandrovici. Fiul :Ion Constantinovici 9. Lungu Alexei Petrovici 1895 Soţia: Lungu Zinovia Ilievna. Başerling Gherş Leibovici Cafegiu Constantin Ivanovici 1909 1912 Soţia:Başerling Sofia Gavrilovna Soţia :Cafegiu Irina Condratievna. Fiul Moişa. fiul Mordko şi soţia fiului Froima Cafegiu 10. Tuzora s. Olari Vasile Ivanovici 1883 Fiul : Olari Ion Vasilievici Nora : Olari Maria Dmitrievna. Sadova .

Ginerele :Ceban Trifan Echimovici s. Fiica : Zinovia Nichitovna. Fiica : Feiga Şlaimovna Pr. Volcineţa 23. Fiul :Teofanidi Dumitru Ivanovici Str. Negru Ştefan Fiodorovici 1874 Negru Elizaveta Fiodorovna Negru Eugenia Ctepanovna. 20. 1896 Str. Pustalnik Ghedel Haimovici 1895 Soţia :Pustalinik Etna Abramovna Fiul : Gherş Godelevici Fiul Leib Godelevici s. Negru Vera Ivanovna. Lenin. Călăraşi SoţiaŞeihit Haia Peisihovna Fiica : Berka Iankelevna Str. Călăraşi. Călăraşi 18. Cotovschi. Fiica : Şosana Iosifivna Or. Negru ion Pavlovici. Negru Visarion Ivanovicin s. familia în Chişinău 17. Vasiliev Nichita Lazarevici 1892 Soţia : Vasiliev Maria Manuilovna Fiul Nicolai Nichitovici. Nirenberg Nahman-Leib Haim-Şmulevici Teofanidi Ion Efimovici 1884 Soţia : Nirenberg Basea-Leia Iosifovna Soţia :Teofanidi Alexandra Dmitrievna. Călăraşi 22. Saper David-Şlema Şnefovici 1904 Soţia :Sapir Surka Şlimovna.155 21.15.7 . Călăraşi 16. Fiica Maria Radionovna. Călăraşi 19. Negru Ştefan Ivanovici Negru Alexandru Ivanovicina. 28 iunie 24. Krasnopenski Iosif Zamnelovici 1902 Soţia : Krasnopenski Kunea mendelevna. Gaitman Radion Ivanovici 1909 Soţia Gaitman Ulita Nicolaevna. nr. Fiul :Tudor Radionovici s. nr. Negru Ana Ivanovna. Sadâgurski Iţik şlemovici Şeihit iankel Volfovici 1895 1894 Soţia :Sadâgurski Dvaira Moişevna Or.

Chişinău 28. Fiul:batelman Dasid. 1919. Grinberg Gherş Lazarevici 1890 Soţia: Grinberg Sura Volfovna. Receşter Iţ. 1936 31 Amaria Toma Nicolaevici 1885 Soţia: Amaria Elena Petrovna.25. nr. Fiul: Bronştein Moisei Leibovici 27. a.-1931 s. n. Gnezdok Gherş Aizikovici Bragoi Grigore Ivanovici 1881 1906 Soţia: Gnezdok Liuba Meerovna Soţia: Minodora Alexandra. Lenin (în or. Fiul:Rabinovski Leizer Benţionovici Or.n.n. 34. Or. a. 1910. Chişinău Fiica: Bronştein Klara Leibovna. str. de 28 de ani. Lenin. Călăraşi. Luft Ruvin Şmulevici 1892 Soţia: Luft Haika-Tuba Isakovna Fiica:Luft Ita Ruvinovna. Fiul Amaria Ilie Tomovici 32. Fiica:Batelman Sima. Batelman Nuta Viniaminovna 1893 Or. Călăraşi. Buda Soţia: Bronştein Rozalia Moişevna. 33. str. Bălţi cu familia) s.213 Or.Cotovschi 29.n. Kirov. fiica:Bragoi Eudochia – 8 ani Fiul :batelman Moişa. a.126 . Fiica:Amaria Suzana Tomovna. Călăraşi. Fiul: Grinberg Iosif Gherşovici Or. Fiul Amaria Nicolae Tomovici. 26. str. Fiica:Luft Sura Ruvinovna. Fiul: Amaria Timofei Tomovici.n. a. Călăraşi 30. nr. Călăraşi.-1924. str. Călăraşi s. Igorevici 1897 Soţia: Receşter Liba Samsonovna. Rabinovski Benţion Şaevici 1896 Soţia: Rabinovski Frima Volfovna. Fiul:Rabinovski Leib Benţionovici. Cplăraşi. Racovschi Antonina pavlovna Bronştein leib Gheinikovici 1899 1905 Mama : Numele n-a fost identificat s. a. Fiul: Amaria Petru Tomovici. Fiul: Receşter Huna Iţkovici. Fiica: Luft Bina Ruvinovna Or.

str. Or.68 Or. Fiica: Zama Veronica Alexeevna 40 Abramovici Haim Nuhimovici Grinicov Piotr Vasilievici Profis leib Moşkovici 1906 Soţia: Abramovici Sura Moişevna Fiul Abramovici Nuhim Zaimovici Or. 28 iunie Or. Călăraşi. Lenin. str. Kirov. nr. Fiul:Zama Gheorghe Alexeevici. Călăraşi. nr. Sotski Idel Ihekevici 1898 Soţia : Sotski idel Ihelevna.Gheinikovna Soţia: şeihit Ghitlea Motelevna.113 Familia se află în or. nr. Cotovschi. 1885 1895 Soţia: Grinicov Natalia Andreevna Soţia:Profis Mindlea Aronovna. Fiul:Profis Aron Leibovici 43. Romanenco Roman Gheorghievici Perşin Vasili Fomovici Ceban trifan Echimovici Brand Şapsa Haimovici 1914 44.87 . Zama Alexei Ivanovici 1904 Soţia: Zama Efimia Grigorievna. Călăraşi. str. Călăraşi.n. nr. Fiica:Şeihit heinen Favelevna Or. 45. str. Călăraşi 36. Bronştein Gheinik Iţkovici 1882 Soţia : Bronştein Perlea Burihovna. str. Feldman Idel Gherşkovici 1898 Soţia: Feldman Nehena Srulevna. Chişinău 47. 161 Or. Călăraşi. 42. Fiul: Brand Meer Ivanovici Or. Chişinău 48. Călăraşi.203 Fiica : Bronştein….n. Călăraşi 38. Şehit favel Folfovici 1904 39. Receşter Iankel Ihilevici 1893 Soţia : Receşter Estra Iţkovna.35- Salter Konel mendelevici 1873 Soţia:salter Ester. Tatăl : Receşter Ihel Iankelevici Or. 46. a. a. str. str. Kirov. Bălţi) s.-1889. Călăraşi 41. Lenin. 6 Or. Fiul : Sotski Şmil 37.-1905. Or. Fiica: feldman Leina gherşkovna. nr.113 Familia se află în or. Cotovschi. Kirov. 1907 1897 1878 Soţia: Brand Pesea Meerovna. nr. Călăraşi. Chişinău Or. Kirov. 6 Or. Or. Fiica:Şeihit Hana favelevna.155 (familia în or. str. str. str. Fiul :Salter iosif. nr. Călăraşi. nr. nr. Călăraşi. Călăraşi.Lenin.

Tokari Moişa Lezerovici 1885 Soţia: Tokar Frima Iosifovna Or. Călăraşi. Călăraşi. Fiica:Kaprianski Olga Uşerovna 50. nr. 54. Grinicov Ivan Vasilievici Fridman Leib Şlemovici Iosilevici iankel Nevahovici 1887 1877 1898 Soţia: Grinicov Adra Soţia: Fridman Elka Lipovna Soţia: iosilevici Bruha Iţkovna. nr. Fiica : Kogan Ezea Beniaminovna 60. Fiica :Kogan Faia Beniaminovna. Lenin.Keiser Hanţea Abramovna. nr. Ghisterak Leib Srulevici 1884 Soţia :Ghisterak Rahilea. Călăraşi (familia se află în or. Călăraşi. Kirov. Keiser David Iankelevici 1875 Soţia.132 Or. str. Fiul:Bronştein Iosif Moişevici 56. Fiica :Kogan Kreina Lazarevna 57. Chişinău) . Fiica:Kaprianski Enea Uşerovna. Lenin. nr. Călăraşi Or. str. Kirov. Călăraşi. 55 Or. Fiica: Iosilevici Riva Iankelevna 55. Kirov. (indescifrabil). 53. Bronştein Moişe Gheinikovici 1909 Soţia:Bronştein Leia Zusevna. Călăraşi Or. str. nr. Fiica : Krivopisk Krenţea Volfovna 51. Călăraşi. Fiica :Ghisterak Hana Leibovna 58.99 Or. Fiul:keiser Veivel davidovici. Kogan Beniamin Leibovici 1890 Soţia : Kogan Esta Nuhimovna. 134 Or. str. Fiul:Faer Rafail Mihailovici Mama: faer Hova Uşerovna 59. Chişinău) 52. str. Lenin.87 Or. Călăraşi.Lenin. Or. Faer Mihail Alterovici 1895 Soţia:Faer Maria Abramovna. Fiica: Iosilevici Sara Iankelevna.Fiica:feldman Haia gherşkovna 49. Gorki or. Kogan Luzor Davidovici 1907 Soţia :Kogan Haita Alexandrovna. Călăraşi. str. str.179 Or.41 Or. nr. Krivopisk Volf şaevici 1905 Soţia : Krivopisk Mehlea Moşkovna. Kaprianski Mordko Uşerovici 1899 Soţia:Kaprianski Ghitlea Şmulevna.nr. Călăraşi. str. Călăraşi (familia se află în or. str.

n. Călăraşi Or. str. a. Fiul:Coţufan Andrei Mihailovici 65. Cozufan Mihail Isaevici 1900 71. de 17 ani. 28 iunie . Zilinschi Leonte Vladimirovici 1896 Soţia:Zilinschi Tatiana Nicolaevna. Călăraşi s. Volcineţ s. Fiica :Sirota Nesea Srulevna 69. Călăraşi. Gluzman David Pinhusovici 1894 .Fiica Keiser Riva Davidovna 61. Soţia :Ciumaş Vera Stepanovna. Fihman Şlema Volfovici 1885 Soţia :Fihman Riva Luzerovna.6 Soţia: Coţufan Maria Stepanovna. 66. Sirota Srul Iosifovici 1886 Soţia :Sirota Etlea . Fiica :Zilinschi Maria Leontievna 70.1900. Capitan Vasile Vasilievici 1884 Soţia:Capitan Ana Fiodorovna. fiica Ester. Lenin.Călăraşi.. Fiul : capitan Gheorghe Vasilievici 62. Sipoteni s. Şlafman Aizik Iankelevici 1901 Or. Fiica:Coţufan Alexandra Mihailovna. Fiul:Capitan martân Vasilievici. Fiica:Coţufan Ana mihailovna. Sadova s. str. fiica:Pesea de 20 de ani fiica : Zina. nr. de 4 Or. nr. :Riva zelimanovna. Fiul :Ciumaş Ivan Elenovici 67. Fiica :Fihman Liuba Şleimovna 68. Călăraşi Fiul:Zilinschi Pavel Leontievici. 101 Or. Vutrariov Nicolai Fiodorovici Ciumaş Zaharia Ivanovici 1905 1899 Soţia: Vutcariov…. str. s.27 s. Călăraşi Or. Călăraşi. fiica ::Ita de 9 ani. Călăraşi 64.Cotovschi. 63. nr. Cucu Mihail Ivanovici Perşin Olga Gheorghoevna 1907 1909 Soţia :Cucu maria Pavlovna s. Fiica:Capitan Natalia vasilievna.

81-89 № 80 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE în or. Chişinău (familia se află în Călăraşi) *(Gulpe) AMAI RM.ani 72. 16. 12. Niremberg Ber-Nahman-Leibovici Sultan Iţik Mordkovici 1914 1897 5. Lerner Iţik Nisenovici Başerling Gherş Leibovici Iosilevici Elik Mordkovici Krasnoşenski Iosif Zaşnepovici Pustîlnik Godel Haimovici 1887 1909 1887 1902 1895 10. Prenumele şi d/o patronimicul 1. 8. inv. SUPUSE DEPORTĂRII [fără dată] №№ Numele. 9. 7. fiul Pustîlnik Gherş Godelevici fiul Pustîlnik Leib Godelevici soţia Saper Surka Şmilovna fiica Saper Feiga Şlaimovna soţia Şeihit Haia Peisihovna fiica Şeihit Berka Iankelevna soţia Niremberh Basea-Leia Iosifovna soţia Bronştein Rozalia (indescifrabil) fiica Bronştein Klara Leibovna Бронштейн Клара Лейбовна fiul Bronştein Moisei Leibovici soţia Rabinovskaia Froma (indescifrabil fiul Rabinovski Leib Benţionovic fiul Rabinovski Leizer Benţionovic soţia Sura Wolfovna fiul Grinberg Iosif Gherşovici soţia Gnezdok Liuba Meerovna fiul Batelman Moşa fiul Batelman David fiica Betelman Sima 3. Saper David-Şloima Şnerovici Şeihit Iankel Wolfovici Nirenberg Nahman-Leib Şmulevici Broştein Moişa Gheiniovici 1904 1894 1884 1905 14. Gluzman Iankel Pinhusovici 1902 Or. Galperin Meer Şmulevici Luft Abram Iosifovici or. 19. d. 2. 2. 11. Chişinău Or. 17. 13. Grinberg Gherş Lazarevici Gnezdok Gherş Aizikovici Batelman Nuta Vineaminovna 1890 1881 1893 . 1. 4. 6. Rabinovki Benţion Şaevici 1894 15. Călăraşi Anul Naşte Starea Familială rii 1884 1893 Galperin Şmil Meerovici soţia Luft Sara Leibovna fiul Luft Iosif Abramovici fiul Luft Wolf Abramovici sora Luft Haia Iosifovna soţia Niremberg Leia Leibovna soţia Sultan Surka Ihilevna fiica Sultan Rever Iţkovna fiica Sultan Heika Iţkovna fiica Sultan Raster Iţkovna soţia Lerner Leika Haimovna fiul Heim Iţkovici soţia Başerling Sofia Gavrilovna soţia Iosilevici Dvoira Nebokovna soţia Krasnoşenskaea Kunea Medeleevna fiica Krasnoşenskae Soşesa Iosifovna soţia Pustîlnik Estra Abramovna. f. Fond. CĂLĂRAŞI.

Fiica Krivopisk Krenţea Wolfovna soţia Tokar Frima Mifovna soţia Fridman Elka Minovna soţia Iosilevici Bruha Ş. 1. 20. 90-93 . 34. 43. 2. 25. soţia Luft Haika-Tabs Isaakovna fiica Luft Ghita Ruvinovna fiica Luft Sura Ruvinovna fiica Luft Elena Ruvinovna 42. 24. Salter Kopel Mendelevici Soţki Idel Ihelevici Bronştein Gheinik Iţkovici Şeihit Favel Wolfovici 1873 1898 1882 1896 22. 31. d. Fihman Şleima Valkovici Sirota Sruli Iosifovici Şlafman Aizik Iakelevici Gluzman David Pinhusovici 1885 1886 1901 1894 soţia Salter Ester 1889 fiul Salter Iosif 1905 soţia Soţkaia Idel Iheleevna fiu Soţki Şmil Ihelevici soţia Bronştein Perlea Burihovna fiica Bronştein Ghitlea Gheinovna soţia Şeihit Ghitlea Motelevna fiica Şeihit Hana Motelevna fiica Şeihit Heinen Motelevna soţia Abramovici Sura Moişovna fiul Abramovici Nuhim Haimovici soţia Profis Mindlea Abramovna fiul Profis Aron Leibovici Nu are familie soţia Brand Peisea Meerovna fiul Brand Meer Şansovici soţia Receşter Estra Iţkovna tatăl Receşter Ihel Iankelevici soţia Feldman Nehena Srulevna fiica Feldman Mika Gherşcovna fiica Feldman Haia Gherşcovna soţia Kaprianskaia Ghetlea Şumovna fiica Kaprianskaia Enea Uşerovna fiica Kaprianskaia Olga Uşerovna Soţia Krivopisk Merţ M. 36. 45. 32. 19. 35. inv. 39. 44. Dm. 41. fiul Teofanidi Dumitru Ivanovici. F. Abramovici Haim Nuhimovici Profis Leib Moşkovici Peşin Vasile Romanovici Brand Şensi Haimovici Receşter Iankel Ihelevici Feldman Idel Gherşkovici 1906 1895 1907 1897 1893 1898 28. fiica Iosilevici Sara Iankelevna fiica Iosilevici Riva Iankelevna soţia Bronştein Leia Zuevna fiul Bronştein Iosif Moşkovici soţia Kogan Haika Alex.18. 21. 40. Glusma Iankel Pinhusovici Sadîgurski Iţik Şlemovici Tiofanidi Ion Efimovici Luft Ruvin Şlinevici 1902 1895 1896 1892 Arhiva MAI a RM. 27. 19. 30. fiica Kogan Kreina Lazerovna soţia Ghisterak Rahilea fiica Ghisterak Hana Leibovna soţia Faer Maria Abramovna fiul Faer Fafil Mihailvici soţia Kogan Esta Nuhimovna fiica Kogan Faia Beneaminovna fiica Kogan Ezea Beneaminovna soţia Fihman Riva Luzerovna fiica Fihman Liuba Şleimovna soţia Sirota Etlea fiica Sirota Nerea Strulevna soţia soţia Riva Zelmanovna fiica Pesea fiica Zina fiica Ghitlea fiica Ester soţia Sadîgurskaia Daira soţia Teofanidi Al. 23. Krivopisk Wolf Şaevici Tokar Moişe Lezarovici Fridman Leib Şmelovici Iosilevici Iankel Nevahamovici 1905 1885 1877 1898 33. f. Bronştein Moişe Gheinikovici Kogan Luzer Davidovici Ghisterak Leib Srulevici Faer Mihail Abramovici Kogan Beneamin Leibovici 1909 19097 1884 1895 1890 38. 26. 37. Kaprianski Mordo Uşerovici 1899 29.

Prenumele şi Patronimicul Negru Ştefan Fiodorovici 1877 Soţia:Elizaveta Fiodorovna. Grinkov piotr Vasilievici 10. CHIŞINĂU. Vălcineţ №№ d/o 1. inv. Alexandru Ivanovici. 1. Takari Moişe Laizerovici 8. Bronştein leib Gheinikovici 4. Numele. Grinkov Ivan Vasilievici . f. Fiul:Ion Elenovici Anul naşterii Situaţia familială AMAI RM. 2. Chişinău 1. 94 №82 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. Fond. Eugenia Stepanovna. aflate la evidenţă. Ştefan Ivanovici. Iosilevici Iankel Novahovici 7. Ion Pavlovici. d. CARE LOCUIESC ÎN OR. 4faer Mihail Alterovici 5. Vera Ivanovna. în prezent domiciliate în or.№81 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL VĂLCINEŢ. gluzman iankel pinhusovici 3. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] s. Ciumaş Zaharie ivanovici 1899 Soţia: Vera Stepanovna. Kaprianski Mordko Uşerovici 9. Şehit Iankel Volfovici 6. ŞI SE AFLĂ LA EVIDENŢĂ CA „ELEMENTE ANTISOVIETICE ŞI CONTRAREVOLUŢIONARE” [fără dată] LISTA elementelor antisovietice şi contrarevoluţionare. Ana Ivanovna. 19. Pustâlnik Godel 2. Visarion Ivanovici 2.

Numele. Fiul:Iacob Alexandrivici Fiica: Vera Alexandrovna 3. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] s. Ghistarak leib 15. Receşter iankel Şeful Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Împuternicitul operativ major al Secţiei raionale Călăraşi al NKGB Sergent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. SUPUSE DEPORTĂRII [fără dată] №№ Numele. f. Lungu Condratie Petrovici s. d. 97 № 83 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL SADOVA. d. 1. Sadova №№ d/o 1. Brand Şabsi Haimovici 13. Călăraşi Anul naşterii 1895 Starea familială soţia Lungu Zinovia Ilievna fiica Agafia Petrovna fiul Valentin Petrovici . Receşter Iţik 16. Şehit Favel Volfovici 14. f. 2. Vutcariov Nicolai Fiodorovici 1905 Soţia Vutcariova Anul naşterii Situaţia familială AMAI RM. Prenumele şi Patronimicul Arhip Ion Fiodorovici 1906 Soţia:Alexandra Vasilievna Fiul:vasile Ivanivici Fiica: iulia Ivanovna 2. 1. Fond. 98 № 84 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN SATUL CĂLĂRAŞI. 19. Rabinovski Benţion Şaevici 12. 19. 2. prenumele şi п/п patronimicul 1. Fond.11. inv. inv. Gulpa Alexandru Vasilievici 1904 Soţia: Agapia Afanasievna.

S. F. 10. 2.2. 99-100 1907 fiul Ion Petrovici soţia Cafejnu Irina Condratievna fiul Cafejnu Ion soţia Lungu Zinovia Ilievna fiica Agafia Petrovna fiul Valentin Petrovici fiul Ion Petrovici soţia Cafejnu Irina Condratievna fiul Cafejnu Ion soţia Seu Elizaveta Vasilevna fiul Seu Nikita Vasilevici fiica Seu Maria Vasilevna fiul Seu Zaharie Vasilevici soţia Gheitan Ulita Nicolaevna fiica Gheitan Maria Radionovna fiul Gheitan Teodor Radionovici soţia Vasileva Maria Manoilovna fiul Vasilev Nicolae Nikitovici soţia Amaria Elena Petrovna fiul Amaria Petru Tomovici fiul Amaria Timofei Tomovici fiica Amaria Suzana Tomovna fiul Amaria Nicolae Tomovici fiul Amaria Ilie Tomovici soţia Minodora Alexandrovna fiica Bragoi Eudochia soţia Zama Efimia Grigorevna fiul Gherghe Alexeevici soţia Zinaida Nikitovna soţia Capitan Ana Feodorovna fiica Natalia Vasilevna fiul Martin Vasilevici fiul Gherghe Vasilevici soţia Cucu Maria Pavlovna Arhiva MAI a RM. Vasilev Nikita Lazarevici Amaria Toma Nicolaevici 1892 1885 9. inv. 3. 1. 12. 8. 10 iunie 1941 RSSM Comisariatu Norodnic de Treghile Dinăuntru RCCM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne 10 iunie 1941 . Cucu Mihail Ivanovici . 11. 5. Cafejnu Constantin Ivanovici Lungu Condr[atie] Petrovici 1902 1895 4. Gheitan Radion Ivanovici 1909 7. f № 85 CERTIFICAT ELIBERAT INTENDENTULUI GARNITUREI DE TREN CUC P. Bragoi Grigore Ivanovici Zama Alexei Ivanovici Ceban Trifon Echimovici Capitan Vasile Vasilevici 1906 1904 1897 1884 13. 19. Cafejiu Constantin Ivanovici Seu Vasile Gheorghe 1902 1906 6. d.

TRANSMISĂ TOV. 2. 1. d. Numărul Numărul Numele vagoanelor cu vagoanelor cu adjunctului deportaţi personalul de intendentului întreţşinere 45 7 Şeludko P. care certifică că el este intendentul garniturei de tren pentru transportarea celor deportaţi din staţia Vulcăneşti până la locul de destinaţie. CUC P. [făfă dată] NOTĂ INFORMATIVĂ Intendentului garniturei de tren nr.S. Cuc P. f. Locul alcătuirii garniturii de tren Numărul de persoane din garnitura de tren St. Fond. Vulcăneşti Sunt puse la dispoziţie St. d. S. 19. Fond. 19. N. f. 2 tov. 44 № 87 INSTRUCŢIUNI TRIMISE COMANDANŢILOR GARNITURILOR DE TREN CU DEPORTAŢI SPECIALI [fără dată] Strict secret INSTRUCŢIUNI . Vulcăneşti 45 7 Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Capitan de miliţie (semnătura) /ORLOV AMAI RM. Ceea ce se cerifică prin semnătură şi aplicarea ştampilei Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Capitan de miliţie (semnătura) /ORLOV AMAI RM. NUMĂRUL VAGOANELOR CU DEPORTAŢI ŞI PERSONALUL DE ÎNTREŢINERE. inv.№ 1/21 Or. 43 № 86 NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND LOCUL ALCĂTUIREI GARNITURII DE TREN. CUC P:S:. inv. Chişinău CERTIFICAT Eliberat tov. 2. 1.

PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA persoanelor pasibile de deportare din raionul Cahul № de ordi ne 1 2 3 4 5 6 7 Numele. e) Efectuarea unei supravegheri speciale a deportaţilor speciali şi membrilor familiilor lor. a capilor familiilor în vagoane pentru deţinuţi. 1)Pentru fiecare eşalon cu deportaţi speciali. separat pentru capii familiilor şi separat pentru membrii familiilor deportaţilor speciali. escortată de trupele NKVD. d. f) oferirea concursului şefului escortei în accelerarea trecerii garniturei de tren prin itinerariul stabilit. şi organele de miliţie a informaţiei despre situaţia la căile ferate pe itinerariul stabilit.plecat din raza RSSM. b) verificarea utilării vagoanelor cu paturi de scânduri şi gratii.Carbalia s. NKVD. suspectaţi de posibile evadări. d) Oferirea concursului şefului escortei în primirea la punctele de concentrare a deportaţilor speciali.Comandantului garniturii de tren cu deportaţi speciali. Adjunctul Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne al RSSM Căpitan de miliţie (semnătura) /Orlov/ Şef ad-interim al Statului Diviziei a 13-a Maior /Volfenganen/ AMAI RM.Carbalia s. a membrilor de familie în vagoane obişnuite.Carbalia s. 19. 3) Comandantul eşalonului are următoarele sarcini: a) verificarea în punctele de îmbarcare a gradului de pregătire a vagoanelor şi a locomotivelor în vederea mersului spre punctele de concentrare şi de destinaţie. j) Primirea de la organele locale ale NKGB . 1. un lucrător din efectivul eperativ mediu. f. este adjunctul acestuia la compartimentul operaţional şi în organizarea serviciului de escortă nu se amestecă. în urcarea lor în vagoane. completării listelor. inv. c) verificarea asigurării eşalonului cu personal medical şi de întreţinere. i) Însoţirea eşalonului până la sosirea acestuia în punctele de destinaţie şi oferirea concursului şefului escortei în predarea deportaţilor speciali administraţiei lagărelor. prenumele. 2.Carbalia s. Fond. informarea la timp a şefului escortei eşalonului despre situaţia operativă şi elaborarea în comun a planului de pază pentru fiecare noapte. 2) Comandantul eşalonului se supune şefului escortei eşalonului. este numit un comandant al eşalonului.Carbalia s.Carbalia Adresa Andreeva Aculina Andreeva Calina Andreev Ilia Andreevici Andreev Gheorghii Andreevici Andreeva Maria Ivanovna Casaceva Maria Mihailovna Caracev Ivan Vasilevici 1 2 . g) Efectuarea lucrului de cechişti. patronimicul Anul naşte rii 1895 1870 1922 1919 1921 1885 1914 s.Carbalia s. 45 № 88 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CAHUL.

24 or.Pelinei s.Roşiţa s.Cahul.Cahul.Pelinei s. str.Frunze. Enghels. 139 or. Susan Maria Rodionovna Susan Anastasia Gheorghievna Susan Ştefan Mihailovici Susan Maria Mihailovna Susan Sofia Mihailovna Susan Stipanida Mihailovna Chiosa Melania Stepanovna Chiosa Dmitrii (indescifrabil) Chiosa Maria (indescifrabil) Deli Maria Mihailovna Deli Gheorghe Ivanovici Deli Parascovia Ivanovna Deli Maria Ivanovna Deli Elena Ivanovna Deli Cristina Ivanovna Gheţe (?) Axinia Ivanovna Maşcovici Paulina Borisovna Ceaenco Ana Luchianovna Ceaenco Stepan Trifonovici Ceaenco Anastasia Trifonovna Stavrova Elena Ivanovna Stavrov Victor Nicolaevici Stavrov Stepan Nicolaevici Filipenco Prascovia Efimovna Lâcova Irina Filipovna Şmilevici Rivka Iosifovna Şmilevici Frima Iacovlevna Şmilevici Aron Iacovlevici (?) Zaiohoşenco Vasilina Isaevna Zaiohoşenco Iacov Grigorievici Zaiohoşenco Vasilisa Grigorievna Nuca Eugenia Vasilievna Nuca Constantin Gheorghievici 1922 1912 1941 1885 1915 1915 1939 1889 1900 1925 1930 1885 1850 1908 1931 1935 1910 1926 1927 1938 1939 1905 1894 1923 1932 1889 1922 1921 1883 1888 1902 1927 1930 1902 1924 1926 1922 s.. 139 or. 9 s. 10 s.Frunze.Cahul.Roşiţa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .Cahul.Cahul. str.(indescifrabil).Pelinei s.Cahul..Cahul.Cahul. str. Enghels.Pelinei s. cincinalul III.Tartaul s.Pelinei or.Tartaul s. 9 or.. 31 or. Danilenco Alexsandr Chiz. 10 or. 10 or.Tanchiştilor.Cahul (indescifrabil).Pelinei s.Pelinei s.8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Caracev Maria Ananievna (Аnachevna) Caracev Nadejda Vasilievna Caracev Evghenii Ivanovici Malai Fitochea Radionovna Malai Ivan Mihailovici Malai Ana Ivanovna Malai Avric Ivanovici Malai Mihail Ivanovici Felitev Ana Semionovna Danilenco Muza Gheorghievna Danilenco Liudmila Chiz.Frunze.str.Pelinei or. 56 or.comsomolului.(indescifrabil).Pelinei s. str.Cahul.Pelinei s.str.Cahul. str.Pelinei s. 24 or.Pelinei s. str. cincinalul III.Tartaul s.Carbalia s. str.Pelinei s. str. str.Pelinei s.Pelinei s.Carbalia s. str cincinalul III. 116 or. str.Cahul (indescifrabil).Cahul.Carbalia s. 24 s.Pelinei s. 43 or. Enghels.100 or. 139 s.Cahul (indescifrabil). str.Pelinei s.Pelinei or.Pelinei or.Cahul. 9 or.Cahul.Pelinei s. 28 iunie.Cahul..

Crihana Nouăi s.Roşu s.Andruşu s.53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Nuca Elena Gheorghievna Nuca Stilina Gheorghievna Nuca Efrosinia Gheorghievna Nuca Maria Gheorghievna Nuca Ana Gheorghievna Nuca Petru Gheorghievici Nuca Anastasia Gheorghievna Ceobanica Savastina Afanasievna Ceobanica Elizaveta Ivanovna Ceobanica Maria Ivanovna Ceobanica Grigore Ivanovici Ceobanica Nicolae Ivanovici Ceobanica Ana Ivanovna Racoviţa Elena Grigorievna Racoviţa Maria Grigorievna Racoviţa Ion Grigorievici Racoviţa Constantin Grigorievici Racoviţa Gheorghe Grigorievici Racoviţa Grigore Grigorievici Racoviţa Feodosia Grigorievna Bondari Parascovia Abramovna Bondari Tatiana Chirilovna Bondari Maria Chirilovna Bondari Nadejda Chirilovna Bondari Anton Chirilovici Bondari Eustafie Chirilovici Verbiţchi Daria Radionovna Verbiţchi Serghei Mihailovici Verbiţchi Ivan Mihailovici Verbiţchi Marfa Mihailovna Dermenji Zinovia Radionovna Dermenji Andrei Nicolaevici Dermenji Евгений Hristoforovici Dermenji Domnica Hristoforovna Dermenji Sofia Hristoforovna Dermenji Nadejda Hristoforovna Chiricev Maria Carpovna Chiricev Nicolai Semionovici Chiricev Peotr Semionovici Chiricev Lidia Semionovna Ivanenco Ana Policarpovna Ivanenco Iacov Fiodorovici Ivanenco Ivan Fiodorovici Ivanenco Pavel Fiodorovici Ivanenco Maria Fiodorovna Danilov Aftenia Danilov Grigore Mihailovici Danilov Elena Nicolaevna Danilov Sanda Nicolaevna Danilov Екатерина Николаевна 1926 1928 1930 1936 1940 1910 1940 1935 1933 1922 1935 1898 1922 1925 1927 1927 1930 1936 1899 1925 1927 1936 1931 1928 1923 1928 1893 1851 1924 1925 1927 1927 1911 1923 1930 1940 1899 1919 1923 1927 1929 1896 1918 1865 1926 1932 s.Crihana Nouă s.Roşiţa s.Roşiţa s.Andruşu s.Roşiţa s.Roşiţa s.Roşu s.Crihana Nouă s.Andruşu s.Roşu s.Crihana Nouă s.Crihana Nouă s.Andruşu s.Crihana Nouă satul Chircani satul Chircani satul Chircani satul Chircani satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti 18 19 20 21 22 23 24 25 .Roşiţa s.Roşiţa s.Roşu s.Andruşu s.Roşiţa s.Roşu s.Roşu s.Andruşu s.Andruşu s.

str.Osipenko.Kirova.Osipenko.Cahul.28 iunie. 28 iunie . 63 or. 6 or.26 or.Cahul.Cikalova.Cikalov.Zârneşti s.Roman s. str.Cahul.Cahul. 28 iunie.Roman s. 23 or. 6 or. str.Cahul. 63 or.Sverdlov.Osipenko.Zârneşti s.Cikalova.Cahul.Cahul.Osipenko.Cahul.Osipenko.Zârneşti s. str. str.Cahul.Cahul. str.Cikalov.26 or. str. str.Cahul.Cikalova.Sverdlov. 17 satul Roman satul Roman satul Roman satul Roman satul Roman s.Cahul.Cikalov. str.Cahul.Zâerneşti s. str.Roman s.Roman s. 63 or. str.Cahul. str. str.Roman or.Cahul. str. str.Cahul. 63 or. 6 or. str. 52 or.Khirova.63 or.Cahul.Zârneşti s.6 or. str.Cahul.Zârneşti satul Moscovei or. str. str.Roman s. Cracicovschi Ivan Alexandrovici Cracicovschi Maria Alexandrovna 1936 1938 1919 1938 1941 1906 1897 1929 1938 1912 1928 1932 1933 1940 1881 1900 1926 1930 1896 1924 1927 1909 1880 1890 1923 1924 1889 1924 1926 1934 1896 1926 1926 1911 1916 1939 1940 1881 1914 1938 1941 1909 1932 1934 1937 1940 1894 1902 1935 1930 satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti satul Zârneşti or.6 or.Cahul.Cahul s.Roman s.Zârneşti s. 63 or. str.6 or.103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Danilov Maria Nicolaevna Danilov Eufrosinia Nicolaevna Tacasii Maria Tacasii Nina Petrovna Tacasii Alexandru Petrovici Husit Liubovi Moiseevna Feclistov Ana Caristovna Feclistov Ivan Leontievici Feclistov Nina Leontievna Cadî Lidia Ivanovna Cadî Ivan Semioonovici Cadî Gheorghii Semionovici Cadî Stema Semionovici Cadî Milea Semionovici Reizman Ghitla Davidovna Gavriliţa Maria Alexeevna Gavriliţa Vasile Vladimirovici Gavriliţa Anatolie Vladimirovici Lonoveac Maria Sergheevna Lonoveac Ivan Ivanovici Lonoveac Maria Ivanovna Haimovici Ţilea Leibovna Haimovici Figa Semionovna Belicov Prascovia Belicov Fiodor Afanasievici Belicov Anastasia Afanasievna Vatajiţa Anza Radionovna Vatajiţa Ana Mihailovna Vatajiţa Iosif Mihailovici Vatajiţa Constantin Mihailovici Cosobiţchi Elena Ivanovna Cosobiţchi Ecaterina Ivanovna Cosobiţchi Dumitru Ivanovici Cosobiţchi Nadejda Ivanovna Coltea Maria Pavlovna Coltea Ion Mihailovici Coltea Nina Mihailovna Baragan Alixandra Nicolaevna Tarcatu Nina Vasilievna Tarcatu Mihail Mihailovici Tarcatu Ion Mihailovici Roman Ana Roman Hristina Vasilievna Roman Agafia Vasilievna Roman Domnica Vasilievna Roman Maria Vasilievna Cojocari Agafia Cracicovschi Matriona F.26 or.Cahul or.Cahul. str.17 or. 17 or.Roman s. 63 or.63 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 28 iunie.Osipenko. Kirova.Cahul. str.Sverdlov.Cahul.

str.Cahul.Larga s.160 or. str.Tanchiştilor. str.Tanchiştilor.Cahul. Kirova. str.160 satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa satul Chisliţa s. Kirova.Cahul.Larga s.63 or. 25 or.Cahul. str.Kirova.Cahul. 28 Cahul. str.168 or. str. str.Cahul.Larga s.Moscovei s.Budionâi. str.Cahul.Cahul. str. Kirova. 25 or.168 or. str. str.Cahul. 28 iunie.21 or.153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 Cracicovschi Gheorghi Alexandrovici Cracicovschi Еfrosinia Alexandrovna Cracicovschi Fiodor Alexandrovici Cracicovschi Grigori Александрович Pisaroglo Domnica Nicolaevna Pisaroglo Ivan Constantinovici Pisaroglo Nadejda Stepanovna Pisaroglo Maria Ivanovna Pisaroglo Ecaterina Ivanovna Pisaroglo Constantin Ivanovici Pisaroglo Nicolai Constantinovici Pisaroglo Chiril Alexandrovici Zelberştein Solomon Borisovici Zelberştein Ruhlea Volţovna Zelberştein Boris Solomonovici Zelberştein Şeiva Solomonovna Hristev Stepan Afanasevici Hristev Maria Anisievna Hristev Zahar Stepanovici Reihes Enila Moiseevna Reihes Sovka Iţkovna Cuşnarenco Matriona Post.Cahul.Moscovei s.Moscovei s.Budionâi.Tanchiştilor.Cahul.Cahul.Cahul. str.Dzerjinski.21 or. 28 iunie. 28 Cahul.Dzerjinski. str.Moscovei s. str.Tanchiştilor. №62 or.Budionâi. str.Cahul. str. №62 or.Budionâi.Larga 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 .Cahul.Moscovei s. str. str. 28 or.63 or.63 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei Cahul.Dzerjinski. Ciuenco Tatiana Efremovna Ciuenco Spiridon Efremovici Ciuenco Irina Efremovna Spataru Iacob Andreevici Spataru Zamfira Dmitrievna Spataru Ion Andreevici Spataru Teodora Iacovlevna Spataru Alexandra Iacovlevna Spataru Dumitru Iacovlevici Spataru Irina Chiriaca Petru Dmitrievici Chiriaca Alexandra Iacovlevna Chiriaca Maria Petrovna Chiriaca Ion Petrovici Chiriaca Ştefan Petrovici Chiriaca Constantin Petrovici Chiriaca Parascovia Petrovna Cara Andrei Ivanovici Cara Malania Afanasievna Cara Vasile Andreevici Cara Domnica Fiodorovna Cara Ştefan Andreevici 1934 1927 1938 1936 1891 1911 1909 1931 1932 1935 1915 1895 1889 1909 1931 1934 1878 1870 1925 1877 1878 1867 1920 1920 1919 1880 1912 1915 1935 1935 1941 1905 1909 1929 1932 1936 1937 1865 1911 1910 1881 1929 1931 1936 1937 1884 1892 1918 1920 1928 or. Cuşnarenco Elena Dmitrievna Ciuenco Gheorghi Haritonovici Ciuenco Elena Dmitrievna Ciuenco Hristina Afanasievna Ciuenco Efrem Haritonovici Ciuenco Ecaterina Con.Tanchiştilor.Tanchiştilor. str.Tanchiştilor. str.Moscovei s.63 or. str.Cahul.Larga s.168 or. str.Dzerjinski.160 or.160 or.Tanchiştilor. 28 Cahul. 25 or. 28 iunie.Cahul.Moscovei s.160 or.Cahul.Cahul.

Cahul str.Larga s.35 s.Dzerjinschi. str.Pelinei s.Kiev.Cahul.Tartaul s. Musaitu s. Musaitu s. str.Pelinei s.Larga or.Cahul.Dzerjinschi.Cahul str.Octombrie.Dzerjinschi.Pelinei or. Huluboaia) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 .Cahul.№1 or. 13/35 or. . str. Hutulu) s. Musaitu s. str. Rebeja Constantin Vasilievici Rebeja Irina Vasilievna Iancovschi Profira Conovna Iancovschi Ana Afanasievna Iancovschi Anastasia Afanasievna Iancovschi Vasili Afanasievici Camenco Feodora Andreevna 1931 1887 1888 1921 1921 1924 1925 1927 1927 1938 1900 1930 1933 1934 1924 1909 1876 1881 1918 1904 1927 1929 1900 1923 1926 1864 1873 1922 1885 1914 1915 1924 1930 1937 1891 1882 1921 1924 1885 1924 1929 1892 1919 1925 1928 1906 s.Dzerjinschi.Cahul.Dermengi s. Nicumca Vos. №1 or.203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Cara Afanasie Andreevici Vâhodeţ Nestor Fiodorovici Vâhodeţ Agafia Andreevna Vâhodeţ Gheorghi Nesterovici Vâhodeţ Spiridon Nesterovici Vâhodeţ Feodosi Nesterovici Vâhodeţ Prascovia Nesterovna Vâhodeţ Ana Nesterovna Vâhodeţ Efrem Nesterovici Vâhodeţ Maria Nesterovna Tinos Stepanid Radionovici Tinos Domnica Stepanovna Tinos Ion Stepanovici Tinos Radion Stepanovici Bodaev Ana Petrovna Bodaev Stepan Mihailovici Moşkovici Leib Iacovlevici Moşkovici Bala Haimovna Moşkovici Fraika Leibovna Lecaţa Electra Constantinovna Lecaţa Constantin Nicolaevici Lecaţa Stavor Nicolaevici Stanislavcic Fiodor Stanislavcic Daişnica Af.Kiev.Dermengi s.Cahul. Musaitu s.35 or.Kiev.Larga s.Tartaul or.Larga s. №1 or.Octombrie № 51 or.Dzerjinschi. Musaitu s.Larga s.Tartaul s.Pelinei s. str.35 or.Dermengi s. Musaitu s.Pelinei s. Musaitu s.Cahul str. 13/35 s.Larga s. Cahul. Stanislavcic Mihail Afan. str. Ohman Dvoira Borisovna Ohman Roza Iacovlevna Dermengi Dermengi Andrei Nicolaevici Dermengi Nadejda Nicolaevna Dermengi Zina Nicolaevna Dermengi Lidia Nicolaevna Dermengi Peotr Nicolaevici Belocaminschi Marfa Nicolaevna Parşu Nadejda Nicolaevna Parşu Varvara Constantinovna Parşu Clavdia Constantinovna Rebeja Agripina Ivanovn. Musaitu s.Dermengi s. Musaitu s.Cahul. № 51 or.Octombrie № 51 or.Pelinei s.Tartaul s.Dermengi satul (probabil. str. №1 satul (probabil.Dermengi s.Cahul.Cahul.Larga s.str.Kiev. str.

Musait s.Cahul.Cahul.str.Musait s.Musait s. Huluboaia) satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia or.str. Кагул ул.35 or.Cahul.Teleikin. Телейкина (?) 35 or. 98 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei s.str.Teleikin.Musait s. 98 or.Tanchistov 82 satul Moscovscoie satul Hutulu satul Hutulu satul Hutulu or.35 or.Musait s.Musait s.35 or.str.Cahul.Teleikin.str. Camenco Ioana Harlam. Camenico Maria Harlam. 98 or.Musait s.Teleikin.str.str.Cahul.str.str.35 satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia s.Teleikin.Cikalov.Musait satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 .str. 98 or.Cikalov.Cahul.35 or.Crihana Nouă г.Cikalov.str.249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Camenco Moisei Nicolaevici Dermengi Elena Ivanovna Dermengi Pavel Pavlovici Dermengi Mihail Pavlovici Dermengi Ana Pavlovna Dermengi Antosi Pavlovici Grigoraş Eudochia Luchianovna Constantinov Ana Mihailovna Petrov Elizaveta Sergheevna Petrov Maria Ivanovna Petrov Olga Ivanovna Cimişu Maria Fomovna Cimişu Mihail Teodorovici Cimişu Constantin Mihailovici Cimişu Gheorghe Mihailovici Cimişu Vasile Mihailovici Camenco Palagheia Alexandrovna Camenco Lidia Harlam. Dermengi Anastasia Pinitileevna Chirici Dmitri Antonovici Creţu Teodora Hristoforovna Chiriceva Ana Vasilievna Vâhodeţ Maria Spiridonovna Vâhodeţ Dmitri Afanasievici Vâhodeţ Andrei Afanasievici Vâhodeţ Vasilisa Afanasievna Vâhodeţ Fiodor Afanasievici Vâhodeţ Maria Afanasievna Vâhodeţ Clavdia Afanasievna Vâhodeţ Saveli Afanasievici Vâhodeţ Streina Afanasievna Gaidagi Ecaterina Ivanovna Gaidagi Stepan Ivanovici Gaidagi Ivan Ivanovici Gaidagi Daria Ivanovna 1928 1903 1926 1924 1922 1929 1870 1902 1924 1926 1892 1880 1919 1921 1925 1913 1936 1938 1940 1879 1905 1925 1928 1930 1932 1935 1940 1906 1891 1893 1927 1929 1937 1917 1869 1895 1919 1922 1924 1921 1928 1930 1934 1937 1899 1920 1923 1919 satul (probabil.Cikalov. Zagorcenco Irina Nicolaevna Vlaico Eudochia Gavrilovna Vlaico Eftenia Gheorghievna Vlaico Maria Gheorghievna Vlaico Sofia Gheorghievna Vlaico Elena Gheorghievna Vlaico Ion Gheorghievici Vlaico Vladimir Gheorghievici Chiricev Gheorghi Porf.Cahul.35 or.Cahul.Cahul.str.Teleikin. 98 or. Caraian (?) Dermengi Xedochia Andreevna Dermengi Gheorghe Pinitileev.Cikalov.Musait s.Cahul.Cahul.Cahul.

Corbalia s.Bondareva Nina Cuzminici. Medvedeva.Cahul.Dermengi s. Arnautov Prascheva Fiodorovna Arnautov Lidia Fiodorovna Arnautov Nicolai Fiodorovici Arnautov Evgheni Fiodorovici Arnautov Valerian Fiodorovici Arnautov Boris Fiodorovici Zilberman Bunea (indescifrabil) Rozenfeld Roza Srulevna Rozenfeld Sara Pasekovna Muhin Stepanida Filipovna Muhin Natalia Petrovna Muhin Serghei Petrovici Dermenji Maria Stepanovna Dermenji Mihail Petrovici Dermenji Irina Petrovna Dermenji Ivan Petrovici Dermenji Aleksandr Petrovici Dermenji Evghenia Petrovna Marii Maria Constantinovna Marii Zinovia Constantinovna Dermenji Anna Ivanovna Dermenji Prascovia Petrovna Dermenji Ivan Petrovici Dermenji Elena Petrovna Dermenji Mihail Petrovici Zingher Şendeli Ovseevna Zingher Âstera Iosifovna Tarcata Ecaterina Dimitrievna Mirceva Oliana Sivirin. 20 or. Dermengi s. Tarcata.Suhocenco Milania Т.. Dzerjinschi.Carbalia s.Cahul (indescifrabil) or.Cahul.Cahul . Sverdlova № 2 or.Cahul. 21 or. Dermengi s. 20 or.Zghircibaba Elena Mer.Octeabrea.Cahul. Dermengi s. Vetremscaia Elena Denisovna 1925 1929 1910 1935 1939 1941 1896 1922 1924 1925 1927 1936 1938 1886 1912 1919 1919 1923 1923 1937 1899 1897 1924 1912 1937 1938 1893 1928 1925 1926 1929 1930 1886 1928 1896 1925 1927 1930 1932 1885 1922 1912 1916 1918 1916 1921 1921 1915 satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia satul Corbalia s.Corbalia s. Sverdlova № 2 or.Cahul …. Dzerjinschi. 23 anul.Corbalia or. 23 anul. 21 or. 23 or.comun.Carbalia s.Cahul.Carbalia s. Dermengi s.Carbalia or.Cahul. 21 or.Corbalia s.Sverdlovscaia 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . Bucur-Muraru Maria Anat. 23 an.Cahul. № 24 or.Cahul.Cahul (indescifrabil) or.Octeabrea.Cahul (indescifrabil) satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Dermenji satul Chişliţa satul Chişliţa s.Carbalia s.Carbalia s.Carbalia s. Dermengi s. 28 iunie № 9 or. 28 iunie № 9 or.Cahul. Dzerjinschi. Dermengi s.Corbalia s.Cahul.Octeabrea.298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 Gaidagi Maria Ivanovna Gaidagi Valentina Ivanovna Caraian Feodora Ivanovna Caraian Daria Zaharovna Caraian Nadejda Zaharovna Caraian Maria Zaharovna Dermengi Ecaterina Dermengi Gheorghi Ivanovici Dermengi Ana Ivanovna Dermengi Lucheria Ivanovna Dermengi Elena Ivanovna Dermengi Vasili Ivanovici Dermengi Zahar Ivanovici Arnautov Ecaterina P.

Cahul.Cahul.Cahul. 25 or.Chişliţa s. 70 or.Lazo№16 or. 1890 1924 1921 1913 1916 1932 1939 1937 1939 1901 1923 1936 1939 1898 1921 1923 1927 1930 1938 1939 1882 1919 1926 1905 1927 1932 1921 1899 or.Chişliţa s. Sergo.Lazo№16 or.Cicalova № 67 satul Dermenji satul Dermenji satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s.Cahul.346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 Donea Ecaterina Andreevna Damaschina Maria Ivanovna Iurova Irina Trofimovna Botazat Prascovia Vasilievna Colodeeva Aksiuta Ivanovna Osadcenco Maria Ilarivna Zveaghenţeva Feodora Grigorievna Milenteva Evdochia Grigorienco Senicova Stepanida Senicov Petr Nicolaevici Senicova Culina Nicolaevna Milenteva Vera Ivanovna Milenteva Venera Andreevna Cebotari Vasilisa Vasilievna Cebotari Olga Ivanovna Cebotari Hristina Ivanovna Cebotari Maria Ivanovna Cebotari Ivan Ivanovici Cebotari Gheorghii Ivanovici Zahari Zinaida Vasilievna Zahari Nicolai Petrovici Zahari Afanasii Petrovici Cebotari Constantin Vasilievici Cebotari Aniuta Nicolaevna Vasilachi Matrena Mihailovna Vasilachi Iona Nicolaevna Vasilachi Efrem Nicolaevici Vasilachi Dmitrii Nicolaevici Vasilachi Maria Nicolaevna Spataru Anastasia Ivanovna Spataru Constantin Fgeorghevici Spataru Nadejda Gheorghevna Spataru Andrei Gheorghevici Nicula Ecaterina Stepanovna Nicula Efrosinia Constantinovna Nicula Ivan Constantinovici Nicula Maria Constantinovna Niculina Tatiana Constantinovna Nicula Anachi (Dinachi)Constantinovici Nicula Aleksandra Constantinovna Irizan Avtenia Constantinovna Irizan Mihail Gheorghevici Irizan Ivan Gheorghevici Zagocenco Domnica Zagocenco Andrei Vasilievici Zagocenco Anna Vasilievna Tomschii Anton Mihailovici FucşanGheorghi Vladimirovici 1917 1915 1914 1922 1923 1919 1916 1908 1885 1926 1921 1914 1940 1898 1919 1926 1930 1929 193. 25 or. Enghels 34 or.Celius. Enghels 34 or.Cahul.Cahul.Cahul.Cahul. Enghels 45 or.Celius.Chişliţa s.Cicalova № 67 or.Cahul.Cahul.Octeabrea.Celius. Enghels 45 satul Roşi 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 .Cahul. 25 or.Chişliţa s.Cahul.Telimana 25 or.Chişliţa s.Cahul.Cahul.Cahul. Tanchistov № 64 or.. Sergo.Cahul.Chişliţa s. Enghels 45 or.Cahul.Cicalov satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei or.Cahul.Cahul.Chişliţa s. str. Enghels 34 or. Stahanovscaia № 26 or. 25 or. 23 an.Chişliţa s.Chişliţa s. Enghels 45 or.Cahul. 25 or.Chişliţa s.Cahul. str.Celius.Celius.Cicalova № 67 or. 25 or.Chişliţa or.Cahul.Cahul.Celius.

Ciapaeva 32 or.Luceşti s. Ciapaeva 9/19 or.Luceşti С. Papanina № 7 s.Luceşti s.Larga s.Cahul.Cahul.Luceşti s. Papanina № 7 or.Cahul.Luceşti s.Larga s. Ciapaeva 9/19 or. Ciapaeva 9/19 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 .Chirca satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga (indescifrabil) or.Larga s.Cahul.Larga s.Luceşti s. Papanina № 7 or.Larga s.Chirca s.Cahul.Luceşti s.394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 Fucşan Zinaida Mihailovna Fucşan Maria Gheorghevna Fucşan Pavel Gheorghevici Fucşan Nicolai Gheorghevici Fucşan Ivan Gheorghevici Fucşan Hristina Gheorghevna Fucşan Gheorghii Gheorghevici Ciuta Maria Petrovna Ciuta Ivan Ivanovici Ciuta Nicolai Ivanovici Baribu Roveica Constantinovna Baribu Roveica Ivanovna Scripcenco Maria Andreevna Scripcenco Senea Semeonovna Scripcenco Vladimir Semeonovici Bovlenco Matrena Vasilievna Bovlenco Evghenii Aleksandrovici Ivun Fiodor Mihailovici Ivun Evdochia Ivanovna Ivun Matrena Mihailovna Ivun Lespiada (indescifrabil) Ivun Anatolii (indescifrabil) Ivun Vasilii Feodorovici Ivun Anufrii Mihailovici Ivun Melania Nicolaevna Daceva Sofia Feodorovna Reişer Tuba Abramovna Reişer Moca Zelimanovna Reişer Iacov Zelimanovici Peicov Zinaida Ivanovna Peicov Matrena Afanasievna Peicov Maria Afanasievna Peicov Stepanida Afanasievna Peicov Elena Afanasievna Peicov Stepan Afanasievici Zadorojnâi Aculina Luchianovna Zadorojnâi Pantelei Feodorovici Zadorojnâi Iacov Feodorovici Zadorojnâi Mihail Feodorovici Zadorojnâi Zinovia Feodorovna Zadorojnâi Ivan Feodorovici Mogu Aleksandra Pantileevna Gold Sosea Macarovna Goliţman Mira Nahimovna Goliţman Roşar Sura Goliţman Roşar Iosif Dmitriev Liubov Timofeevna Dmitriev Stepan Afanasievici Dobreva Liubov Chirilovna Dobrev Dmitrii Petrovici 1892 1913 1921 1929 1925 1939 1895 1908 1931 1867 1913 1897 1922 1927 1886 1931 1909 1889 1935 1937 1940 1900 1905 1885 1906 1926 1928 1931 1931 1934 1936 1938 1940 1887 1921 1922 1929 1925 1930 1879 1878 1870 1916 1877 1926 1909 1934 1908 1925 satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi satul Roşi Chişcalia Chişcalia Chişcalia s.Cahul. Татарешты or.Cahul.Larga s.

Trifeşti s. Trifareşti s. Tanchistov 60 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s. Trifeşti s.Macovei s. Trifeşti s. Trifeşti s. Cravcenco Gheorghii Petc. Trifeşti s. Trifareşti s. Cravcenco Dmitrii Petc.444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Dobrev Stepan Petrovici Dobrev Nichita Petrovici Sorocean Maria Nicolaevna Sorocean Vasilii Vasilievici Sorocean Semen Vasilievici Sorocean Matvei Vasilievici Recazco Ivan Grigorievici Recazco Nadejda Grigorievici Recazco Domnica Ivanovna Cravcenco Ecaterina Cravcenco Feodor Petc. Trifeşti s. Trifeşti s. Cravcenco Stepan Petc. Trifeşti or.Cahul. Trifeşti 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s.Macovei s. Trifeşti s. Dimova Anna Gheorghevna Dimova Fedosia Stepanovna Dimova Irina Lazarevna Dimov Gheorghii Lazarevici Cazacenco Daria Afanasievna Cazacenco Aleksei Grigorievici Cazacenco Dmitrii Grigorievici Cazacenco Varvara Grigorievna Cazacenco Natalia Grigorievna Cazacenco Ivan Grigorievici Cazacenco Ulita Grigorievna Cazacenco Efimia Grigorievna Gospodinov Ivan Foedorovici Gospodinova Prascovia Gospodinov Feodor Feodorovici Gospodinova Elena Feodorovna Vasfelid Altidia Gherşovna Stoianova Maria Gheorghevna Stoianov Vasilii Stepanovici Stoianova Evdochia Nicolaevna Stoianov Boris Stepanovici Stoianova Anna Stepanovna Cuciuc Anna Nicolaevna Cuciuc Sofia Dmitrevna Cuciuc Ivan Nicolaevici Cuciuc Aleksandra Dmitrevna Curteva Olga Borisovna Curteva Anna Afanasievna Mârzu Maria Mironovna Mârzu Savva Ivanovici Mârzu Gheorghii Ivanovici Mârzu Stepanida Ivanovna Mârzu Miron Ivanovici Hodjoglo Marfa Dmitrevna Hodjoglo Maria Gheorghevna 1936 1938 1882 1921 1924 1928 1911 1919 1937 1905 1931 1933 1937 1940 1876 1901 1923 1924 1894 1916 1919 1920 1922 1924 1926 1929 1918 1918 1924 1922 1900 1878 1904 1912 1934 1937 1905 1862 1924 1938 1905 1929 1882 1923 1926 1928 1880 1902 1925 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa ferma Azuriţa satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga s. Trifeşti s. Trifareşti s. Cravcenco Matrena Petc. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifeşti s. Trifareşti s.

Trifeşti satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga 141 1898 1927 1925 1929 1922 1909 1920 1923 1928 1935 1935 1938 1886 1920 1920 1926 1916 1918 1936 1941 1911 1934 1937 1919 1895 1911 1883 1902 1934 1930 1895 1928 1923 1930 1937 1941 1934 1918 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Chipăreni satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or. Trifeşti s. Cahul. Cahul. Cotovscovo № 51 or.494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 Hodjoglo Constantin Gheorghevici Hodjoglo Feodor Gheorghevici Hodjoglo Elena Gheorghevna Gaidarli (?) Zaharii Gaidarli Maria Hristoforovna Gaidarli Maria Hristoforovna Gaidarli Zaharii Hristoforovici Gaidarli Chiril Hristoforovici Gaidarli Anna Chirilovna ( indescifrabil) ( indescifrabil) (indescifrabil) Boceva Maria Dmitrevna Bocev Ivan Stepanovici Bocev Stepan Stepanovici Bocev Agafia Stepanovna Bocev Dmitrii Stepanovici Ciaban Vasilisa Sevastianovna Ciaban Nicolai Ivanovici Ciaban Stepanida Ivanovna Ciaban Ivan Ivanovici Ciaban Evghenia Ivanovna Ciaban Stepan Ivanovici Ciaban Stepanida Ivanovna Derenji Prascovia Ivanovna Derenji Nicolai Borisivici Derenji Elena Borisovna Derenji Ivan Borisovici Derenji Vasilii Borisovici Derenji Prascovia Vasilievna Derenji Ivan Nicolaevici Derenji Nina Nicolaevna Ivanova Olga Iliva Ivanova Maria Nicolaevna Ivanov Feodor Nicolaevici Ivanov Peotr Feodorovici I(Ţ)ocu Matrena Savelievna Gherşcovici Ota Grigorievna Gherşcovici Elena P. Cotovscovo № 51 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Chircan satul Larga 142 143 144 145 146 147 148 149 . Trifeşti s. Stoianova Prascovia Ivanovna Stoianova Lidia Ivanovna Stoianova Prascovia Ivanovna Ionescu Maria Antonovna Ionescu Maria Antonovna Ionescu Anna Antonovna Ionescu Chirill Antonovici Ionescu Gheorghii Antonovici Ionescu Elena Antonovna Ionescu Ecaterina Antonovna Sorocean Ivan Dmitrevici 1927 1930 1932 1866 1864 1931 1934 1939 1901 s.

Cravcenco 32 satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or.Communi 41 or.544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 Sorocean Anastasia Petrovna Cernei Elizaveta Feodorovna Cernei Anna Vasilievna Cernei Aleksandr Ivanovici Cernei Efimia Ivanovna Cernei Maria Ivanovna Cernei Nicolai Ivanovici Cernei Domnichia Ivanovna Cernei Anna Ivanovna ( indescifrabil) ( indescifrabil) ( indescifrabil) Gladschi) Maria Mihailovna Gladschii Zahar Mironovici Gladschii Maria Mironovna Gladschii Radion Mironovici Gladschii Maria Vasilievna Cundeva Maria Zaharovna Cundev Zahar Constantinovici Cundev Zahar Nicolaevici Cundev Valentina Nicolaevna Ilman Heiva Şleimovna Uliman Ghita Nichelimovna Uliman Abram Nichelimovici Uliman Şlima Nichelimovici Uliman Haim Nichelimovici Maldur Zinovia Dmitrevna Maldur Елена Ивановна Maldur Maria Ivanovna Penca Irina Petrovna Penca Gheorghii Gheorghevici Penca Varvara Gheorghevna Penca Maria Gheorghevna Semachi Liudmila Carpovna Semachi Maria Antonovna Semachi Efrosinia Antonovna Cudreavţeva Daria Marcovna Cudreavţev Iacov Demianovici Cudreavţev Maria Demianovna Buianovscaia Varvara Constantinovna Buianovscaia Varvara Iosifovna Buianovschii Iosif Iosifovici Liubici Vasilii Ivanovici Grigorenco Anna Focovna Grogorenco Jeta Titovna Grigorenco Stepan Titovici Liubici Mihail Ivanovici Liubici Tihon Ivanovici Lazarovici Malica Leibovna Lazarovici Pilicus Abramovici 1920 satul Larga satul Larga 1890 satul Larga 1933 satul Larga 1935 satul Larga 1937 satul Larga 1934 satul Larga 1939 satul Larga 1941 satul Larga 150 151 1889 1925 1920 1919 1922 1888 1858 1917 1930 1902 1930 1930 1935 1940 1903 1929 1931 1906 1913 1939 1938 1895 1920 1928 1885 1919 1924 1900 1923 1927 1930 1920 1923 1921 1931 1897 1924 s. Tvardiţa s.Cahul.Communi 42 or.Communi 41 or.Cahul Par. Tvardiţa s.Cahul Par.Communi 42 satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or.Cahul Par.Cahul Par.Cahul Par.Communi 41 or.Cahul Par.Cravcenco 32 oraşul Cahul.Cravcenco 32 oraşul Cahul. Crupscaia 27 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 .Cahul Par.Tavdiţa s. Crupscaia 27 or.Communi 41 or.Cahul Par.Communi 41 or. Communi 42 or.Cahul. Tvardiţa s.Cahul Par.Communi 41 or.Tavdiţa satul Isorlia(Izerlia?) satul Isorlia satul Isorlia satul Isorlia satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei oraşul Cahul.

Crupscaia 27 1889 s. Par.Cahul. Trifeşti 1940 s.Cahul.Cahul Cotovscovo 59 1936 or.Cahul. Trifeşti 1923 s.Cahul Cotovscovo 59 1896 satul Goluboe 1919 satul Goluboe 1919 satul Goluboe 1920 satul Goluboe 1924 satul Goluboe 1927 satul Goluboe 1932 satul Goluboe 1924 satul Goluboe 1908 or. Trifeşti 1914 s. Trifeşti 1927 s.Communi 95 1914 or. Cahul.Cahul. Cicalov 15 1924 or.Cahul.Cahul. Trifeşti 1922 s.Communi 41 1931 or.Cahul. Cahul. Trifeşti 1932 s. Trifeşti 1892 s.Cahul. Cahul.Communi 41 1925 or. Trifeşti 1928 s.Cahul.Cahul Osipenco 69 1897 or. Par. Trifeşti 1893 or. Par.Cahul Cotovscovo 25 1885 or. Trifeşti 1931 s. Cotovscovo 25 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 . Trifeşti 1905 s.Cahul. Trifeşti 1925 s.Communi 41 1888 or.Cahul Cotovscovo 59 1874 or. Cotovscovo 25 1938 or. Trifeşti 1920 s.Cahul Cotovscovo 25 1888 or. Crupscaia 27 or. Trifeşti 1927 s. Par.Communi 41 1921 or. Par. Trifeşti 1931 s. Par.Cahul. Trifeşti 1908 s. Trifeşti 1930 s. Trifeşti 1935 s.Communi 41 1908 or. Cicalov15 1901 or.Cahul Osipenco 69 or.Communi 95 1913 or. Bâcovici Eta Monoilova Bâcovici Moisei Leibovici 1939 or. Trifeşti 1926 s. Trifeşti 1932 s. Maşec Anton Iosifovici Maşec Iaroslav Iosifovici Maşec Vladimir Iosifovici Maşec Varvara Iosifovna Maşec Veaceslav Iosifovici Gheoţenştein Ălia Isaeva Gheoţenştein Bela Mircovna Stoico Ecaterina Nicolaevna Stoico Elena Constantinovna Tapalova Anna Mefedevna Tapalova Aleksandra Afanasievna Tapalova Maria Afanasievna Tapalova Ilia Afanasievici Tapalova Liudmila Afanasievna Tapalova Anatolii Afanasievici Berlag Briha Lazerovici Berlag Ătta Isel.594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 Lazarovici Rubin Abramovici Lazarovici Meileg Pilicusovici Penco Evdochia Afanasievna Penco Anna Vasilievna Penco Vasilisa Vasilievna Penco Daria Vasilievna Constantinovna Ecaterina Petrovna Constantinovna Maria Dmitrievna Constantinovna Prascovia Dmitrevna Constantinov Chirill Dmitrevici (indescifrabil) Grigorievna (indescifrabil) Ilia Titovici (indescifrabil) (indescifrabil) Constantin Titovici (indescifrabil) Stepan Titovici Iancev Maria Vasilievna Iancev Maria Ivanovna Iancev Nicolai Ivanovicea Iancev Anna Ivanovna Iancev Ivan Ivanovici Iancev Fedora Ivanovna Iancev Stepan Ivanovna Iancev Matrena Ivanovna Gutflekţ Molco Solomonovici Gutfleţc Preana Belcovna Vaiberg Rina Isaevna Vaiberg Victoria Fişeliman Liubov Isacovna Maşec Iana Vasilievna Maşec Iosif Iosifovici Maşec Anisia V. Par. Trifeşti 1929 s. Par.Communi 41 1935 or.

644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 Chepibria Micoşa Davâdovici Sov Elena Pavlovna Sov Peotr Constantinovici Ventcov Nicolai Ivanovici (indescifrabil) Nicolai Gheorghevici Vilcu Elena Grigorievna Vilcu Gheorghii Vasilievici Oltean Maria Ivanovna Oltean Vasilisa Marcovna Oltean Anghelina Marcovna Oltean Elizaveta Marcovna Oltean Anastasia Marcovna Oltean Anna Marcovna Oltean Gheorghii Marcovici Oltean Chiril Marcovici Oltean Lenea Marcovici Oltean Ivan Marcovici (indescifrabil) Marfa Efimovna (indescifrabil) Gheorghii Vasilievici Melhovici Eta Davidovna Nebunu Grigorii Constantinovici Nebunu Feodor Constantinovici Nebunu Dmitrii Constantinovici Nebunu Stepan Constantinovici Nebunu Maria Constantinovna Nebunu Anastasia Constantinovna Nebunu Anna Constantinovna Natendon Haia Ehilevna Natendon Ghita Isacovna Natendon Ata Isacovna Тaganscaia Ecaterina Ivanovna Gaidaschi Sofia Dmitrevna Gaidaschi Peotr Manuilovici Gaidaschi Dmitrii Manuilovici Gaidaschi Zinovia Manuilovna Gaidaschi Venera Manuilova Chiriceva Ecaterina Vasilievna Chiriceva Aleksandr Gheorghevici Chiricev Victor Gheorghevici Chiricev Ivan Gheirghevici Chiriceva Nadejda Dmitrevna Chiricev Nicolai Stepanovici Chiriceva Lida Stepanovna Crascova Anna Petrovna Crascov Iosif Corianţvici Crascov Ivan Corianţvici Crascova Zinovia Iurmolovna Crascov Maria Iurmolovna Dermenji Anna Spiridonovna Dermenji Mihail Nicolaevici 1870 1890 1924 1916 1931 1886 1927 1904 1932 1925 1937 1924 1931 1933 1935 1929 1940 1898 1925 1881 1924 1929 1931 1937 1921 1925 1929 1909 1933 1939 1873 1880 1921 1929 1925 1918 1907 1926 1928 1930 1898 1928 1931 1897 1924 1926 1930 1936 1885 1919 or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Carbalia satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Budei satul Carbalia satul Carbalia 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . Cotovscovo 25 satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani satul Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani Spt Chirhani or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul ( indescifrabil) or. Cahul.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Chirova 25 or.Cahul Osipenco 76 or.Cahul Chirova 25 or.

Haham Ăsta Haimovna Haham Luna Haimovna Haham Şmili Haimovici Haham Reizor Haimovici Balcevanji Ivan Feodorovici Balcevanji Stepanida Dmitrevna Balcevanji Radion Radionovici Balcevanji Maria Dmitrevna Balcevanji Maria Radionovna Balcevanji Stepanida Radionovna Gospodinova Anna Gheorghevna Gospodinov Gheorghii Gheorghevici Gospodinova Palagheia Gheorghevna 1922 1922 1909 1930 1934 1870 1881 1922 1924 2934 1936 1920 1914 1913 1941 1938 1899 1916 1917 1940 1924 1926 1919 1936 1941 1941 1897 1919 1924 1921 1908 1922 1905 1898 1923 1924 1926 1928 1920 1886 1915 1913 1939 1941 1905 1926 1928 satul Carbalia satul Carbalia satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or.694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 Dermenji Pantilei Nicolaevici Cuţacova Natendon Maria Gorşcovna Natendon Riven Veftium Natendon Semen Veftium Ocicovschii Garem(ş) Davidovici Oltean Evdochia Nicolaevna Oltean Elena Constantinovna Oltean Maria Constantinovna Oltean Ecaterina Constantinovna Oltean Liubovi Constantinovna Irizan Maria Ivanovna Irizan Alanoita Natezan Beca Moiseevici Natezon Eva Gherşcova Natezon Solomon Gherşcovici Arabadji Elizaveta Ivanovna Arabadji Constantin Constantinovici Arabadji Olga Cucimovna Arabadji Stepan Cucimovici (indescifrabil) (indescifrabil) (indescifrabil) Dmitreva Efimia Ivanovna Dmitrev Ivan Ivanovici Dmitrev Mihail Ivanovici Dmitrev Vsalii Ivanovici Baldesenco Varvara Petrovna Baldesenco Arhip Rad.Cahul Cicalova 20 or.Cahul Cicalova 20 or. Sibova Maria Dmitrevna Sibova Zinaida Ivanovna Sibova Feodora Dmitrevna Cogan Ăta Abramovna Haham Freid Rigd.Cahul Cicalova 20 or.Cahul Cicalova 46/35 or. 28 iunie 37 or. Baldesenco Elena Rad.Cahul.Cahul Cicalova 20 or.Cahul Cicalova 20 satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Dalmeni satul Trifareşti (probabil. Trifeştii Noi) satul Trifareşti satul Trifareşti 193 194 195 196 197 198 199 . Baldesenco Vasilii Rad.Cahul Cicalova 46/35 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei 187 188 189 190 191 192 Dimitreşti Dmitreşti Dmitreşti Dmitreşti satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or.

Cahul.Cahul.Cahul.28 iunie 38 or.Cahul.Budeonovo 16 or. Petrunea Ivan Chirilovici Petrunea Andrei Chirilovici Petrunea Aleksandr Chirilovici Petrunea Grigorii Chirilovici Petrunea Cuzima Chirilovici Petrunea Haritina Chirilovna Petrunea Liuba Chirilovna Cofman Haia ( indescifrabil) Cofman Brih Solomonovici Niuchina Anna Ivanovna Niuchina Elena Vasilievna Niuchina Alla Vasilievna Griguţa Irina Nicolaevna Griguţa Stepan Iacovlevici Gruguţa Liubovi Iacovlevna Şechina Ecaterina Ivanovna Şechina Maria Ionicovna Zilbernştein Betea Moiseevici 1933 1938 1908 1927 1878 1909 1911 1918 1921 1898 1925 1917 1887 1926 1924 1908 1930 1932 1935 1937 1897 1860 1899 1919 1929 1935 1933 1932 ? 1878 1914 1916 1918 1920 1921 1929 1926 1890 1911 1908 1932 1934 1909 1936 1940 1913 1940 1901 satul Trifareşti satul Trifareşti or.Budeonovo 16 (indescifrabil) 200 201 202 203 204 205 206 207 or.Cahul Cicalova 18 or.Budeonovo 16 or.Cahul.28 iunie 38 or.Cahul 23 an.Cahul Cicalova 36 or.Cahul Cicalova 36 or.Budeonovo 16 or.Cahul. Moşcovici Hava Iţcovici Işhman Leia Iţcovici Işhman Clara Victorovna Işhman Faica Victorovna Rodeonov Gheorghii Rodeonovici Rodeonova Irina Anisimovna Rodeonov Semen Anisimovici Rodeonova Maria Anisimovna Rodeonov Gheorghii Vasilievici Rodeonov Radion Vasilievici Rodeonova Varvara Vasilievna Rodeonova Lidia Vasilievna Marcenco Evghenia Ivanovna Marcenco Ivan Vladimirovici Eremcenco Ecaterina Stepanovna Eremcenco Mihail Gheorghevici Eremcenco Gheorghii Gheorghevici Eremcenco Afonia Gheorghevici Eremcenco Colea Gheorghevici Eremcenco Maria Gheorghevna Eremcenco Ivan Gheorghevici Petrunea Aleksandra S.Moşcovici Riva Uşer.Cahul.28 iunie 38 or.Budeonovo 79 or. Moşcovici Gheizer Uşer.Cahul Cicalova 36 or.Cahul Cicalova 36 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei or. Moşcovici Sruli Uşer.Budeonovo 16 or. Octombrie 28 or.Budeonovo 16 or.Cahul 23 an. Octombrie 28 satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Moscovei satul Goluboe satul Goluboe Cahul Tanchistov № 32 208 209 210 211 212 .Budeonovo 79 or. Moşcovici Rihmil Uşer.Cahul.Cahul.Cahul Cicalova 36 or.Cahul.Cahul.Budeonovo 16 or.Cahul Cicalova 36 or.743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 Gospodinova Maria Gheorghevna Gospodinov Dmitrii Gheorghevici Moşcovici Roza Grigorievna Moşcovici Efim (indescifrabil) N.Cahul.

Sublocotenent ( semnătura ) Dmitrievski/ Împuternicitul OSPB ( semnătura) /Sibagatulin/ AMAI RM. (indescifrabil) 19 satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Larga satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe Cahul. Ciapaeva № 4 satul Cot-Cot satul Cot-Cot 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Conform (indescifrabil) listelor nominale au fost luate în primire (827 de persoane) opt sute douăzeci şi şapte de persoane. f.Cahul Sverdrova 42 or. 19. Dmitreva Lidia Dmitrevna Dmitrev Leonid Dmitrevici Nedelico Mihail Dmitrevici Nedelico Anna Dmitrevna Nedelico Stepan Dmitrevici Nedelico Maria Dmitrevna Nedelico Anna Mihailovna Paico (?) Irina Nicolaevna Paico Gheorghii Vasilievici Paico Nadejda Vasilievna Paico Irina Vasilievna Ivanenco Agripina Vasilievna Ivanenco Ivan Constantinovici Debreva Daria Petrovna Debrev Peotr Dmitrevici 1895 1922 1910 1905 1933 1860 1882 1889 1918 1911 1887 1889 1881 1876 1926 1906 1932 1931 1932 1911 1916 1916 1911 1936 1886 1925 1927 1932 1895 1925 1899 1865 Cahul Tanchistov № 32 Cahul Tanchistov № 32 Cahul Panina № 1 Cahul Panina № 1 Cahul.Cahul Sverdrova 42 or.791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 Zilbernştein Moisei Bercovici Zilbernştein Ăideli Bercovna Lemoni Evghenia Ivanovna Lemoni Lidia Nicolaevna Filippenco Maria Feodorovna Filippenco Stepan Vasilievici Bânzar Maria Zaharovna Bânzar Peotr Petrovici Bânzar Ivan Petrovici Bânzar Maria Petrovna Bânzar Ecaterina Ivanovna (Isacovna) Servicova Maria Vasilievna Stegnenco Prascovia Ivanovna Stegnenco Aculina Mihailovna Cravcenco Serghei Zinovievici Ziliberman Riva Litv.Cahul. 1.Cahul. Ziliberman Gherş Marcovici Haham Ruhla Leibovna Feider Dimza Leibovna Feider Lipa Leibovna Feider Sulea Litv. conform listelor.Cahul.T. A luat în primire Şeful Poliţiei Criminale din regiunea Actiubinsk. Ciapaeva № 4 Cahul. d. 1. (indescifrabil) 19 or. Dmitreva Ecaterina Mihailovna Dmitreva Valentina V. PASIBILI DE ARESTARE . inv. Ciapaeva 8 Cahul. Ciapaeva 8 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 Cahul Osipenco 78 satul Larga satul Goluboe satul Goluboe satul Goluboe or.Cahul Sverdrova 27 or. (indescifrabil) 19 or. 47-55 verso № 89 LISTA CAPILOR DE FAMILIE DIN RAIONUL VERTIUJENI. Fond.

25. 10 11. 24. 26. 20. 14.[11 iunie 1941] LISTA CAPILOR DE FAMILIE DIN RAIONUL VERTIUJENI RSSM. 8. 5. PASIBILI DE ARESTARE Nr. prenume. 15. 34. 7. comuna Napadova -//Sănătăuca -//-//Nimereuca -//Napadova Vertiujeni -//-///Sănătăuca Vertiujeni Nimereuca Sănătăuca Napadova Sănătăuca Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Nimereuca Nimereuca Dubna Nimereuca Nimereuca Stoikani Stoikani Observaţii Spital . 23. 18. 16. 27. 13. 19. 4. 36. 28 29. 12. 2. Crt. 33. 30. 17. 32. 9. 22. 35. 3. 21. 1. 31. Nume . 6. 37.patronimic Şvet-Şevciuc Mihail Antonovici Melnikovski Stepan Petrovici Eşan Martian Ivanovici Blanuţa Demian Iacovlevici Iordati Emilian Trifonovici Blanuţa Vasilii Konstantinovici Untura Maxim Antonovici Bezgan Timofei Ivanovici Zinenberg Kisil Iosifovici Roihman Yankeli Moskovici Faierstein Sruli Beniaminovici Vasilitii Eftim Gheorghievici Caraus Maria Haritonovna Panfilii Matvei Ivanovici Guţu Vasili Axentievici Muntian Onofrei Stepanovici Basalatii Matfei Gheorgivici Tesler Wolf Davadovici Landa Ela Haimovici Suslic Smili Meierovici Plitman Belko Iosifovici Brunstein User Idelevici Bernstein Moise Abram-Ghers Sihmanter Huli Isakovici Gherman Ghera Bercovici Kat Victor Antonovici Brazulea Leonid Grigorevici Sleifman Ihili Pinkosovici Cuşnir Izia Iosifovici Tukerman Berko Froikovici Tofan Anton Vasilievici Lazan Pavel Andreevici Sokirko Gheorghii Timofeevici Kolomei Mitrofan Pohomovici Tukins?? David Illarionovici Kosciug Maxim Semionovici Negru Fedor Xenofontovici Anul naşterii 1904 1897 1880 1903 1896 1896 1893 1884 1878 1899 1900 1878 1915 1905 1885 1887 1880 1888 1880 1915 1894 1909 1900 1995 1878 1895 1897 1897 1913 1880 1896 1882 1901 1891 111 1899 1892 Satul.

135-137 (semnătura) № 90 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJEN PASIBILE DE DEPORTARE 11 iunie 1941 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CE URMAU A FI DEPORTATE ÎN AFARA RSS MOLDOVENEŞTI № d/o Numele. 47. 51. d. 19. 40. 58. AMAI RM. prenumele şi patronimicul Anul naşterii Localitatea Observaţii . 49. f. Vertiujeni tipărit în 4 ex.Soroca 38.VI. 55. 1. 50. 57. 62. inv. 48. 56. 63 Kadrean Gheorghii Kasianovici Tukerman Mosko Iosifovici Koşciug Karp Epifanovici Koşciug Feodosii Maximovici Macovei Gavril Marcovici Macovei Vladimir Marcovici Balea Isai Nicolaevici Ceaban Ivan Mihailovici Kosciug Savelii Epifanovici Sneid Slema Aviorovici Kasciug Kiril Vaslievici Rombom Verko Ilievici Cebu Efim Ivanovici Mitrica Iakov Vasilievici Palii Gavril Gheorghievici Cerneţkii Ivan Ananievici Patratii Vasilii Gheorghievici Dzeghivker David Borohovici Lisnevski Pavel Fiodorovici Leviţkii Ivan Ivanovici Samara Vasilii Fiodorovici Seliter Ivan Pinkosovici Golstein Eli Simonovici Lernis Beniamin Berkovici Plitman Leib Menasevici Vaisman Zaivellii Soilovci 1896 1885 188 1899 1899 1897 1898 1905 1877 1891 1911 1903 1902 1888 1904 1909 1904 1895 1905 1876 1871 1894 1887 1885 1904 1897 Stoikani Stoikani Vertiujeni Stoikani Stoikani Stoikani Stoikani Zaluceni Stoikani Vertiujeni Stoikani Vertiujeni Voroncovo Temeleuţi Văscăuţi Vertiujeni Cerlina Hârtop Hârtop Stoikani Stoikani Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni Vertiujeni ŞEFUL SR NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII STATULUI /BOBROVSKI/ 11. 54.. 61. 42 43. Fond. 60. 53. 44. 59. 45.1941 s. 39. 41. 46. 52.2.

22. 10. 17. 24. 23. 28. Sănătăuca Nimereuca Sănătăuca Napadova . 27. 29. 20. 4. Vertiujeni t. 31. 15. 6. 2. 30. 14. 9.1. 12. 21. 11. 3. Vertiujeni Locuieşte în or. 19. 32. ŞVEŢ Evghenia Iaroslavovna ŞVEŢ Cofia Mihailovna ŞVEŢ Elena Mihailovna EŞAN Maria Ivanovna EŞAN Parascovia Martianovna EŞAN Elizaveta Martianovna BLANUŢE Xenia Isidorovna BLANUŢE Zinovia Demianovna BLANUŢE Elena Fiodorovna IORDATII Maria Isaacovna UNTURA Melania Onufrievna ŞEMCUS Zina Petrovna ZIBENBERG Liuba Peisihovna ZIBENBERG Masea Volkovna ZIBENBERG Sara Peisihovna ZIBENBERG Meisea Kisilevici GOIHMAN Mira Arnovna GOIHMAN Iulea Iacovlevna GOIHMAN Moisei Iacovlevici FAIERŞTEIN Maniha Elevna FAIERŞTEIN Iaşa Srulevici VASALATII Irina Ivanovna PANFILII Irina Petrovna PANFILII Petr Ivanovici PANFILII Efimia Ivanovna GUŢU Fecla Efimovna GUŢU Tihon Vasilievici MUNTEAN Evfrosinia Vladimirovna MUNTEAN Nadejda Onufrievna MUNTEAN Nicolai Onufrievici MUNTEAN Ivan Onufrievici MUNTEAN Foma Onufrievici 1915 1937 1941 1894 1911 1913 1906 1927 1899 1897 1902 1884 1880 1916 1938 1911 1903 1934 1937 1907 1934 1887 1884 1920 1934 1883 1932 1911 1931 1933 1934 1938 Napadova Sănătăuca Nimereuca Napadova t. 26. 16. 5. Vertiujeni s. 25. 8. 7. 13.Cernăuţi t. 18.

42. Vertiujeni Sănătăuca . 60. 51. 48. 35. 46. 64. Vertiujeni t. 63. 36. 54. 62. 56. Vertiujeni t. 58. 41. 37. 52. 65. 38 39. Vertiujeni t. 57. Vertiujeni t.33. Vertiujeni t. 50. Vertiujeni t. 47. 43. 34. 49. 45. 55. Vertiujeni t. 40. MUNTEAN Tatiana Onufrievna VASALATII Vera Matveevna VASALATII maria Matveevna TESLER Roizea Iţkovna TESLER Estra Volkovna TESLER Haia Iţkovna LANDA Maika Iţkovna LANDA Moişe Elevici SUSLIK Peisea Gherşkovna SUSLIK Duvid Meerovici SUSLIK Minka Meerovici SUSLIK Dvoira Meerovna PLITMAN Leika Mordkovna PLITMAN Musea Volkovna PLITMAN Estra Volkovna ZRUNŞTEIN Sura Şmaivna ZRUNŞTEIN Ideli Uşerovici ZRUNŞTEIN Miriam Uşerovna ZRUNŞTEIN Pesea Idelevna BERŞTEIN Rahilea Moiseevna BERŞTEIN Riva Moiseevna BERŞTEIN Sulamit Moiseevici BERŞTEIN Freida Meerovna ŞIHMANTER Sura Iakovlevna ŞIHMANTER Monea Hunevici ŞIHMANTER Mariam Hunovna ŞIHMANTER Iankeli Hunevici ŞIHMANTER Aron Hunevici ŞIHMANTER David Hunevici ŞIHMANTER Reizea Berkovna GHERMAN Rivka Şlemovna GHERMAN Sosea Gherşkovna KAŢ Sura Abramovna 1939 1893 1925 1886 1923 1855 1885 1992 1887 1917 1920 1922 1892 1918 1923 1911 1936 1940 1913 1896 1924 1930 1865 1904 1923 1925 1932 1935 1913 1922 1883 1918 1889 t. Vertiujeni t. 53. 59. 44. 61.

Dubna s. 98. 77. 75. Nimereuca s. 94. Nimereuca s. Vertiujeni t. 81. 93. 70. 82. 69. Cuhureşti t. 71. 96. 85. KAŢ Elea Vigdorovna KAŢ Avrum Vigdorovici BRAZULEA Elena Mihailovna BRAZULEA Elena Vladimirovna ŞLAFMAN Riva Borisovna ŞLAFMAN Pina Ihilevici KUŞNIR Iosif Ovşinovici KUŞNIR Elea Gherşcovna ŢUKERMAN Idasea Leibovna ŢUKERMAN Ţilea Merkovna ŢUKERMAN Sura Berkovna TOFAN Xenia Antonovna TOFAN Ecaterina Antonovna TOFAN Lidia Antonovna LAZAN Fecla Arhipovna LAZAN Lidia Pavlovna SOCHIRCO Elena Constantinovna SOCHIRCO Lidia Gheorghevna SOCHIRCO Maria Gheorghevna SOCHIRCO Boris Gheorghevici COLOMEI Daria Alexeevna COLOMEI Ivan Mitrofanovici COLOMEI Anastasia Mitrofanovna COLOMEI Lidia Mitrofanovna TUCHILO Aculina Gherasimovna TUCHILO Nicolai Davidovici CAŞCIUG Fedosia Maximovna CAŞCIUG Raisa Fedosievna CAŞCIUG Pavel Gheorghevici CAŞCIUG Ana Vasilievna CAŞCIUG Mihail Maximovici CAŞCIUG Serghei Maximovici CAŞCIUG Iacov Maximovici 1928 1923 1898 1925 1900 1934 1880 1893 1887 1915 1916 1896 1925 1928 1883 1923 40 ani 15 ani 11 ani 3 ani 1891 1925 1927 1929 1912 1935 1900 1936 1929 1908 1925 1928 1929 s. 89. 72. 90. Vertiujeni t. 80. 76. 83. 73. 86. 97. Vertiujeni . 68. Nemirovca s. 91. 88. 79. Vertiujeni t. Stoicani s. 84. 87. Stoicani s. 92. 74. 78.66. 67. 95.

119. 101. NEGRU Ana Illarionovna NEGRU Elizaveta Fiodorovna NEGRU Emelian Fiodorovici NEGRU Olga CADREAN Elena Mihailovna CADREAN Elizaveta Gheorghevna CADREAN Gheorghii Gheorghevici ŢUCHERMAN Ghitva Şimovna ŢUCHERMAN avrum Moşcovici CAŞCIUG boris Carpovici MACOVEI Ana Ulianovna MACOVEI Agafia Gavrilovna MACOVEI Anatolii Gavrilovici MACOVEI Margarita Gavrilovna MACOVEI Olga Fioctievna MACOVEI Vasilii Vladimirovici MACOVEI Mihail Vladimirovici BALEA Ana Constantinovna BALEA Nina Isaevna (indescifrabil) (indescifrabil) CEBAN Ecaterina Constantinovna ŞVEIDT Mahia Gherşkovna ŞVEIDT Ghitlea Cilimovna ŞVEIDT Golda Şlemovna ŞVEIDT Sura Şlemovna ŞVEIDT Ruhlea Abramovna CAŞCIUG Tatiana Vasilievna CAŞCIUG Nastasea Chirilovna CAŞCIUG Vasilii Chirilovici CAŞCIUG Iulita Chirilovna ROMBOM Haica Volicovna ROMBOM Sara Bercovna 51 ani 15 ani 16 ani 95 ani 42 ani 17 ani 9 ani 1887 1926 18 ani 1901 1922 1924 1928 1907 1928 1930 1908 1928 (indesc. 117. Vertiujeni s. 113. Stoicani s. 109. 120. Stoicani t. Zăluceni t.) (indesc. 100. 107.99. 128. 121. 103. 111. 130. 105. 116. 122. Vertiujeni s. 123. 125. Vertiujeni s. 114. 124. Stoicani s. 108. Stoicani t.) 1918 1900 1927 1929 1931 1855 1911 1932 1936 1930 1903 1929 s. 127. Stoicani . 126. 131. 129. 118. 115. 112. 102. Stoicani s. 110. 106. 104.

148. 146. Temeleuţi s. 157. 144. 161. 133. 159. 150. 164. ROMBOM Iacov Bercovici CEBU Pelagheia Arhipovna MITRUC Maria Matveevna MITRUC Nicolai Iacovlevici MITRUC Varvara Iacovlevna MITRUC Mihail Iacovlevici MITRUC Evghenia Iacovlevna MITRUC Fedora iacovlevna PALII Pavlina Gheorghevna PALII Victor Gavrilovici PALII Elionora Gavrilovna PATRATII Elizaveta Constantinovna PATRATII Gheorghii Vasilievici PATRATIIElena Vasilievna VIŞNEVSCAIA Elena Stanislavovna VIŞNEVSCHII Boris Pavlovici LEVIŢCAIA Anisia Andreevna SACARA Ana Panteleimonovna SACARA Lidia Vasilievna ZELŢER Şeina Moşkovna ZELŢER haica Gherşkovna GOLŞTEIN Lidia Iosifovna GOLŞTEIN Abram Elevici GOLŞTEIN Ruvin Elevici GOLŞTEIN Izraili Elevici GOLŞTEIN Ana Borisovna PERCHIS Haika Beniaminovna PERCHIS Zisea Beniaminovna PERCHIS Hava Beniaminovna PERCHIS Niusea Beniaminovna PERCHIS Leib Beniaminovici PERCHIS Şeidlea Beniaminovna DZEGHIVKER Boris Davidovici 1936 1915 1886 1925 1926 1928 1929 1930 1893 1925 1927 1912 1934 1937 1914 1937 1890 60 ani 18 ani 1897 1932 1881 1931 1921 1912 1916 1918 1919 1923 1925 1929 1931 1926 s. 145. 135. 153. 158. 139. 134. 147. Stoicani s. Vertiujeni s. 152. 155 156. 142. Temeleuţi . Vertiujeni t. Cerlina s. 138. 162. Hârtop t. 137. 141. 154. Cerlina s. 143. 140. 136. 151. Stoicani s. 160. Voroncovo s. 149.132. 163. Vertiujeni t.

Pregătirea şi executarea operaţiunilor în centrele raionale şi judeţene le vor duce la înfăptuire corpurile operative ale statului major create în vederea acestui scop. foşti ostaşi ai detaşamentelor de pază. inv. În timpul elaborării planurilor de efectuare a operaţiunilor se va acţiona conform instrucţiunilor următoare: a) Pentru îndeplinirea operaţiunii se va folosi personal din rândul colaboratorilor operativi ai NKGB. membrilor organizaţiilor burgheze. 2. ostaşi ai armatei roşii din cadrul internelor şi a trupelor de grăniceri ale NKVD-ului dislocate pe teritoriul judeţelor şi raioanelor. 166. gardieni. mari fabricanţi şi funcţionari ai fostului aparat de stat. dosar. f.165. Fond 19. funcţionari ai poliţiei. colaboratori din cadrul secţiei 3 NKO. . activişti politici. ci şi din partea populaţiei ce nutrea o atitudine ostilă faţă de PUTEREA SOVIETICĂ. Statul major operativ din cadrul raioanelor şi judeţelor să elaboreze minuţios planuri concrete de efectuare a operaţiunilor în limitele judeţelor şi raioanelor. Vertiujeni AMAI RM.NKVD. foşti mari moşieri.comandanţi. ţariste şi albgardiste despre care se deţin materiale compromiţătoare precum şi membrii familiilor lor. 138-143 PASAT № 91 ÎNDREPTAR CU PRIVIRE lA ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNUI ŞIR DE CATEGORII ALE LOCUITORILOR RSSM [fără dată] STRICT SECRET ÎNDREPTAR Despre caracterul efectuării operaţiunilor de deportare a membrilor activi ai organizaţiilor contrarevoluţionare. I. foşti ofiţeri ai armatelor române. naţionaliste şi albgardiste. deţinători de materiale compromiţătoare. nu doar din partea celor deportaţi. DZEGHVKER Grigorii Davidovici DZEGHIVKER Tatiana Davidovna 1928 1929 ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ 11/VI-41 года s.PRINCIPII GENERALE În timpul efectuării operaţiunii trebuie să pornim de la premisa că operaţiunea trebuie realizată astfel încât să nu se admită vreun fel de manifestări şi alte excese. 1.

conform procesului verbal. Trebuie luată în consideraţie posibilitatea că în casele . grupul operativ trebuie să stabilească adresa exactă şi amplasarea locuinţei. copiii. Înainte de a intra în casa familiilor vizate spre a fi deportate.comandantul punctului de îmbarcare. ori a reprezentanţilor administraţiei clădirii. în acele cazuri cand ei locuiesc împreună cu familia şi se află în întreţinerea capului familiei pasibil de arest sau deportare.inclusiv.După aceea. c) Operaţiunile se vor petrece în aceeaşi zi în toate judeţele RSSM şi se vor declanşa cu puţin timp înainte de răsăritul soarelui. vitele şi inventarul agricol sunt supuse confiscării şi se transmit organelor puterii locale. II. Conducători ai grupurilor operative se vor numi din rândul activiştilor experimentaţi ai NKGB. împotrivire. care urmează să efectueze deportarea. surorile. colaboratori din cadrul secţiei 3 NKO. capul familiei şi familia sa. casei. Orarul de transportare a deportaţilor se elaborează din timp şi foarte minuţios de către centrele operative. Bunurile immobile. valută străină. membrii familiei sunt anunţaţi despre deportare şi li se explică ordinea deportării.se vor crea grupe de rezerve necesare. După elucidarea acestor împrejurări. care în timpul efectuării operaţiunii vor intrat în casa. Toate persoanele. fraţii. trebuie arestate şi transportate în structurile teritoriale ale NKGB.Pentru elaborarea orarului transportării celor deportaţi se indică exact centrele de concentrare_ în care sunt transportaţi cei deportaţi cu familiile şi bunurile. intenţionate să organizeze acţiuni antisovietice sau atacuri asupra grupurilor operative. conform unui orar de transportare stabilit . ridică semne de întrebare. După finalizarea percheziţiei şi inventarierea averii.apartamentele supuse operaţiunilor de percheziţionare. sub escortă. deportare să se afle persoane date în urmărire. apartamentul familiei ce urmează a fi deportată. Totodată se va clarifica identitatea persoanei în cauză şi relaţiile cu familia vizată de arest sau deportare. Se permite a lua următoarele bunuri şi inventar gospodăresc mărunt: . În cazul în care lângă locuinţa celui supus deportării în timpul efectuării operaţiunii se vor aduna oameni. NKVD. NOTĂ: Membri ai familiei sunt consideraţi soţia. când aceste persoane provoacă bănuială. indicate din timp. apartamentul celui deportat ori se va afla acolo în momentul începerii acţiunii. parinţii. din rândul vecinilor sau a organizaţiei de partid locale. grupul operativ clarifică prezenţa componenţei familiei şi locul unde se află în prezent. Percheziţia şi inventarierea bunurilor celui deportat se va face în prezenţa martorilor. pe lângă fiecare stat major operativ raional sau regional.ORDINEA EFECTUĂRII DEPORTĂRII Grupurile operative se vor deplasa la locurile de desfăşurare a operaţiunilor. Cu privire la rezultatele efectuării percheziţiei în toate cazurile se întocmesc procese verbale corespunzătoare. grupul operativ intră în exerciţiul funcţiunii şi trece la înfăptuirea percheziţiei în vederea descoperirii de literatură contrarevoluţionară. b) Pe lângă grupurile operative implicate direct în realizarea operaţiunilor. într-un număr de exemplare stabilit dinainte.Din ele se vor completa grupe operative compuse din 3 persoane. Înainte de a intra în casă sau apartament. atunci ei vor trebui transportati împreună cu familia la centrele de concentrare şi îmbarcare a eşaloanelor. intenţionând ca acţiunile să înceapă cu puţin timp înainte de răsăritul soarelui. împreună cu bunurile pemise spre evacuare. spre a evita orice zgomot şi zarvă de prisos. se îndreaptă spre cele mai apropiate staţii de cale ferată. trebuie să li se propună să se împrăştie . şi să fie pregatiţi pentru o posibilă rezistenţă. Odată sosiţi la casa. vor trebui să fie reţinute până la terminarea operaţiunii. unde se va hotărî soarta lor de către persoana responsabilă . pentru a evita formarea mulţimii. În cazuri aparte. grupul operativ are îndatorirea de a întreprinde măsuri necesare de precauţie. copiii. Familia deportată are dreptul să ia la locul deportării lucruri ce-i aparţin personal cu o greutate care nu depăşeşte o sută de kilograme pentru o familie. arme. Persoanele.

) 11. Membrii familiei deportate.Veselă. Supravegherea unor astfel de familii se organizează la dispoziţiile comandantului secţiei corespunzătoare ale NKGB judeţene. mijlocul de transport personal. Din mediul . doi colaboratori se întorc pentru a li se ordona noi directive.Produse alimentare luând drept bază proviziile lunare pentru o familie 8.1. Pentru realizarea bunurilor şi eliberarea apartamentului. responsabil pentru deport cheamă persoana de încredere indicată de capul familiei deportate. Transportarea deportaţilor către centrele de îmbarcare se efectuează cu ajutorul unităţilor de transport pregatite de secţiile NKGB (autocamioane. după însănătoşire. furculiţe. folosindu-se în primul rând de transportul din dotare al familiei deportate. Inventarul se completează în trei exemplare dintre care primul se înmânează familiei ce urmează a fi deportate.Obiecte de valoare (inele. De la persoana de încredere în vederea valorificării bunurilor rămase se ia un angajament înscris după formele puse în practică şi acestuia i se predau toate bunurile după inventar. broşe. brăţări. este predat organelor puterii locale.căruţe). deportaţii au dreptul să le realizeze în felul următor: cel deportat are obligaţia să numească o persoană de încredere (vecin.Vase de bucătărie. caselor. etc.Lenjerie de pat 5. După trasportarea acestora până la primul centru. se va efectua în coordonare cu organele puterii locale. cel de-al doilea persoanei de încredere. linguri. Angajamentul înscris al persoanei de încredere se ia în două exemplare dintre care primul exemplar se înmânează capului familiei deportate. ci de a le transmite rudelor). Superiorul grupului operativ.Încălţăminte 4. urmând ca membrul bolnav.Bani (sume nelimitate) 10. să fie deportat şi el. Dacă în privinţa bunurilor persoana de încredere primeşte de la proprietar alte directive (nu de a le vinde. cercei. serviciu de ceai 7. deportarea încetează până la însănătoşirea deplină a bolnavului. rudă). iar cel de-al treilea rămâne la grupul operativ NKGB. iar listele se vor preda organelor puterii locale.Lenjerie de corp 3. se va proceda în conformitate cu cele relatate în aranjamentul scris luat de persoana de încredere.Instrumente casnice şi gospodăreşti de mici dimensiuni 9. persoanei de încredere i se pun la dispoziţie zece zile. În momentul efectuării operaţiunilor în zonele rurale escortarea deportaţilor se va realiza în felul următor: familia celui deportat e transportată până la primul centru de concentrare. unde urmează să fie îmbarcaţi în vagoane. temporar sunt lăsaţi de asemenea pe loc până când cel bolnav se însănătoşeşte. capul familiei sau un membru al familiei era bolnav şi conform raportului de expertiză medicală nu poate merge împreună cu eşalonul. escortată de toţi cei trei colaboratori ai grupului operativ.Îmbrăcăminte 2. care odată ajunse la punctele de plecare. în urma prezentării raportului de către superiorul grupului operativ. cunoscut. cuţite 6. Mobilizarea mijloacelor de transport acolo unde sunt insuficiente. căruia el îi poate încredinţa realizarea bunurilor pe care le lasă în casă şi îi aparţin personal. iar cel de-al treilea îi însoţeşte pe membrii familiei celui deportat până la gara de trenuri. După vanzarea bunurilor persoana de încredere se prezintă la organele locale ale NKGB-ului şi predă împreună cu o declaraţie banii obţinuţi spre a fi expediaţi familiei deportate la o nouă adresă.Sunduc ori ladă pentru a împacheta obiectele indicate Restul bunurilor. Pe casele şi gospodăriile eliberate de bunuri ale familiilor deportate se pune sigiliu de către organele NKGB. În cazul în care. iar al doilea grupului operativ în prezenţa comandantului statului major operativ împreună cu situaţia de dare de seamă şi cu o copie a inventarului bunurilor. ceasuri. ca mai apoi să fie trimişi toţi odată sau în alt caz se deportează familia.

iar cel de-al doilea exemplar la comandantul eşalonului. trebuie întocmite două dosare personale: a) unul pentru capul familiei. La acest raport se anexează procesul verbal al percheziţiei. Este strict interzis de a se folosi de produsele alimentare ale celor deportaţi. Dosarele capilor de familie şi a membrilor familiilor lor se predau pe proces verbal comandanţilor de eşalon (funcţionari NKGB). ori ai deposeda de orice lucru cu excepţia armelor literaturii contrarevoluţionare precum şi a valutei străine. b) pentru ceilalţi membri ai familiei la dosar se anexează doar copia notei informative din dosarul capului familiei. COMISARUL POPORULUI PENTRU SECURITATEA STATULUI. Comandantul eşalonului are obligaţia de a verifica conformitatea tabelului nominal cu persoanele fizice prezente. fără multă forfotă. inv. Toţi participanţii la operaţiuni sunt avertizaţi că. 1. situaţia despre rezultatele realizarii operaţiunii.colaboratorilor ce formează coloana de escortă a deportaţilor. încărcate. cum s-a desfăşurat în general operţiunea. primul exemplar va rămâne la persoana care predă deportaţii pentru a stabili pricinile nepotrivirii. după predarea deportaţilor are obligaţia de a prezenta printr-un memoriu scris la adresa comandantului statului major operativ. f. Despre derularea operaţiunii comandanţii statului major din judeţe au obligaţia de a informa telegrafic NKGB. Fond. superiorul grupului operativ indică pe cine anume (după nume. 4-12 . transmiţând date despre numărul familiilor ridicate. încearcă să evadeze etc. descoperite în procesul operaţiunilor de ridicare. ori evacuare). Superiorul grupului operativ. precum şi orice fel de materiale compromiţătoare . 2. Armele se vor folosi doar în cazuri extreme cum ar fi atacul asupra grupului operativ sau când cei vizaţi opun rezistenţă. Raportul trebuie să cuprindă o scurtă prezentare a sarcinii primite. 19. ori (sau) eşaloane. împreună cu persoanele ce urmează a fi transportate la locul deportării.prenume) au ridicat. fără cartuş pe ţeavă. hotărât. obiectele confiscate. Nepotrivirea tabelului nominal cu personalul prezent se perfectează în volum. acordul persoanei de încredere şi o copie după inventarul bunurilor celor deportaţi. numărul de vagoane expediate. chestionarul anchetei. prin directiva comandantului statului major operativ se numeşte şeful de coloană. dacă s-au descoperit arme. comandantului eşalonului i se înmânează un tabel nominal şi dosarele personale ale celor deportaţi. Armele membrilor grupului operativ trebuie să fie pregătite de luptă. În toate cazurile se recomandă a se acţiona ferm. RSSM. panică si zgomot. Pentru fiecare familie deportată (în cazul în care capul familiei este pasibil de arest. MAIOR AL SECURITĂŢII STATULUI (SAZÎKIN) iunie 1941 Chişinău AMAI RM. literatura contrarevoluţionară sau valută. După preluarea şi îmbarcarea deportaţilor în eşalon comandantul eşalonului se face responsabil de toţi oamenii preluaţi şi transportarea lor la locul de destinaţie. de asemenea cele mai semnificative întâmplări şi fapte. d. În momentul îmbarcării celor supuşi deportării în vagoane. pentru încercarea de a-şi însuşi orice fel de bunuri ale deportaţilor vor fi aspru pedepsiţi şi vor răspunde în faţa batalionului disciplinar. ce va cuprinde o notă informativă pentru dosar.

8. a martorilor de percheziţie şi a persoanelor de încredere indicate de către capul familiei deportate. 6. 5. inv. 3. CĂPITAN AL SECURITĂŢII STATULUI (MORDOVET) 11 iunie 1941 № 1095 or. 2. Bălţi AMAI RM. Pasibili de deportare Raionul Leova Nisporeni Călăraşi Lăpuşna Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL: Capi de familie 70 70 62 80 40 55 110 63 550 Membri ai familiei În total: 250 240 150 287 135 165 270 221 1718 320 310 212 366 175 220 380 284 2268 . 1. 2. 19. În astfel de cazuri inventarierea se efectuează în prezenţa reprezentantului organizaţiei de partid.__________________ Drept completare la notă EXPLIC : Pentru a nu se împiedica durata desfăşurării operaţiunii se introduc următoarele modificări în notă: Inventarierea bunurilor apartamentului celui supus evacuării se poate înfăptui şi după evacuare în centrele de concentrare. 7. Fond. 1.№ 92 COMPLETARE LA ÎNDREPTARUL CU PRIVIRE LA ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 11 iunie 1941 Strict secret TUTUROR ŞEFILOR DE STAT MAJOR DIN RAIOANE ŞI ORAŞE Doar tov. 4. 13 № 93 PLANUL DESFĂŞURĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI AI JUDEŢUL CHIŞINĂU [11 iunie 1941] STRICT SECRET Pentru SR NKVD PLAN de organizare a acţiunilor în vederea efectuării operaţiunii în judeţul Chişinău. ADJUNCTUL COMISARULUI POPORULUI PENTRU SECURITATEA STATULUI RSSM. d. 1. f.

4. 6. 2. Staţia de îmbarcare : 1. Călăraşi 4. Raionul Leova Nisporeni Lăpuşna Călăraşi Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL: 30 30 36 28 16 21 51 30 242 29 30 36 26 17 25 52 26 241 Combatanţi 27 27 34 23 14 22 47 20 214 În total 85 87 106 77 47 66 150 76 697 NOTA : Grupul operativ este format din 4 persoane dintre care colaboratorul NKGB-superiorul grupului. 5. 7. un colaborator NKVD. Existenţa transportului auto disponibil şi insuficienţa numărului de camioane destinate . 8. V. Nisporeni 3. III. Se solicită suplimentar efectiv operativ şi combatant: NKGB NKVD 1. Străşeni -gara Iargara -gara Bacovăţ -gara Călăraşi -gara Chişinău -gara Mereni şi Chişinău -gara Chişinau -gara Chişinău si Rezeni -gara Străşeni şi Bucovăţ 1. 4. Chişinău 8. reprezentantul comitetului raţional PC şi un ostaş. 6. 7. 5. 3. Raionul Leova 2. 8. Vadul-lui -Vodă 6. 3. Lăpuşna 5. 2. Asigurarea cu personal operativ Colaboratori NKGB Raionul Leova 5 Nisporeni Lăpuşna Călăraşi Vadul-lui-Vodă Kotovski Străşeni Chişinău ÎN TOTAL : 5 4 3 4 7 4 2 34 Colaboratori NKVD 6 5 4 5 3 3 3 4 35 Combatanţi miliţioneri 8 8 6 8 6 6 8 12 62 În total 19 18 14 16 13 16 15 18 131 IV. Kotovski 7.II.

Sunt necesare 17 autocamioane pentru transportul a 200 de persoane. -3 -2 -5 care ar transporta 160 persoane. 1. STATUL MAJOR OPERATIV CHIŞINĂU: /POKOTILOV/ /ZAZANSKI/ /TEREBILO/ /KUZNEŢOV/ /PECENII/ /KIRILIUK/ 11 iunie 1941 6.Sunt necesare 13 camioane pentru transportarea a 165 persoane 3. Raionul Nisporeni SMT Dolna Şipoteni Varniţa .*(Calculul n-a fost făcut corect) NOTĂ : 1. 4 2 1 7 Care ar transporta 84 de personae. Raionul Leova -SMT Sărata IAS Sărata Noua IAS Tătăreşti -2 -4 -2 -9 Sunt necesare 18 camioane pentru transportarea 212 persoane -5 -3 -4 -12 pentru o capacitate de 144 persoane.Sunt necesare 10 autocamioane pentru transportul a 115 persoane. A se lua în calcul în medie câte 12 persoane pentru fiecare camion plusând corpul de pază şi încărcătură.sunt necesare 12 autocamioane pentru transportul a 136 persoane. 4.Unităţile de transport din parcurile auto ale acestor raioane vor fi detaşate în raioanele Lăpuşna şi Nisporeni. Raionul Chişinău SMT Bacioi IAS Răzeni Chişinău Raionul Kotovski SMT Bardar IAS Osieni IAS Bozieni Raionul Vadul-lui-Vodă SMT Mereni Răţeşti Raionul Lăpuşna SMT Cărpineni IAS Şişcani 2.transportului. 5.Sunt necesare 19 autocamioane pentru transportul a 227 persoane. -4 -1 -5 care ar transporta 60 de oameni. Raioanele Călăraşi şi Străşeni vor tansporta oamenii la Centrele de predare cu ajutorul caruţelor. În total este nevoie de 89 autocamioane pentru transportarea a 1055 de personae. 3 1 3 7 Care vor transporta 84 de persoane. 2.

2.P. 8.MIŞCENKO19. 19.K. AMAI RM.PANŞIN 23. TABEL NOMINAL cu efectivul operativ NKGB.. d. Fond. 1.GRIGORCIUK G.BONDARENKO.KOBIŢCIUK16.E. 2.FESENKO17.Chişinău AMAI RM.Or. 7. 5.CIUMAC N.superiorul grupului operativ 12. 6. f.P. inv.ŞNAIDER20.G. 1.A. inv.M.KRIVENCO.Superiorul grupului operativ 2.DVOZDIUK –în provincie 13.NAVROTSKI A.delegat pentru misiuni Raionul CĂLĂRAŞI 1. ŞEF-ADJUNCT AL SECŢIEI JUDEŢENE NKGB CHIŞINĂU SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI (semnătura) (Pe aceeaşi pagină la subsol scris cu creionul: 11.TKACIUK P. 9SVET P. f.ŢVELEV 24.PETROV N.MATUŞEVICI S.CERNICENKO provincie 25.MATVEEV 21.-Adjunct 3.I.ZELINSKI N.SOKOLOV22. 27-28 № 94 EFECTIVUL GRUPULUI OPERATIV DESEMNAT PENTRU EFECTUAREA OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] STRICT SECRET .SAVIN – în provincie 15. 19. 10. Fond.D.N.MOISEENKO18. 4.GOPANIUK 14. d.DZIUBA L. 30 /KUZNEŢOV/ .HAREVICI N.

19. necesare până la centrele de concentrare ale deportaţilor.culegere de informaţii şi documente de la sovietele săteşti şi orăşeneşti.A se pune la dispoziţie mijloace de transport. precum şi a necesităţii numărului de vagoane. întocmirea şi perfectarea dosarelor. f. confiscarea… şi asigurarea pazei deportaţilor. Batişcev Svâciok Batişcev Smâciok Batişcev Kozlov AMAI RM. Kozlov Sokolov Matveev Kunik Vlasov Kozlov A se înainta cereri în vederea necesităţii numărului de personal operativ.din satele raionului Susleni. funcţionari NKVD A se pune de comun acord cu pichetele de grăniceri în vederea acordării de ajutor în ce priveşte necesitatea de trupe şi ofiţeri comandanţi. A se sigila apartamentele şi casele deportaţilor. trupe pentru a asigura escorta. A se asigura integritatea bunurilor rămase ale deportaţilor. 2.vitele şi bunurile inventariate a se preda spre păstrare şi îngrijire reprezentanţilor sovietelor săteşti şi orăşeneşti. d. 1.Responsabili de evacuare şi subordonarea nemijlocită Statului Major Raional A se întocmi graficul evacuării. A marca punctele de concentrare ale deportaţilor.№ 95 PLANUL EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI [fără dată] PLAN Interogarea martorilor . În vederea efectuării operaţiunilor de deportare a se recruta personal din rândul membrilor de partid. Fond. a se alege încăperi pentru concentrarea deportaţilor. 32 № 96 PLANUL EFECTUĂRII OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A UNOR CATEGORII DE LOCUITORI DIN RAIONUL SUSLENI [fără dată] PLANUL conducerii operaţiunii de evacuare a elementului antisovietic. inv.Crearea grupurilor operative a câte 3 persoane . asigurându-le cu corpul de pază. GRUPUL OPERATIV: IUDIN LOGVINOV .

Sunt supuse retragerii o familie cu 4 persoane în întreţinere. Purcic.VEREOVOCICHIN ZAHAROV BORMOTIN GRUPURILE OPERATIVE PE SATE: s. Orlov Grupul 1 efectuează retragerea familiilor: а/ Ghelman Moşco Davidovici b/ Oronianov Mihail Mihailovici c/ Caşmer Leib Srulevici Grupul 2 efectuează retragerea familiilor: а/ Popuşoi Clementii Vasilievici b/ Vasilachii Mihail Illarionovici Grulul 3 efectuează retragerea familiilor: а/ Bulat Gheorghii Iomifovici b/ Bounegru Semen Andreevici c/ Babeico Ivan Constantinovici Pentru transportul familiilor retrase se alocă şapte aprovizionări în s. Macarov Primul Grup Operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Creţu Epifan Zaharovici b/ Solomon Grigorii Dmitrievici Al 2-lea Grup Operaţional efectuează retragerea familiei PAVLOV Grigorii Zaharovici. Belous.Marovaia. Sunt supuse retragerii 3 familii cu 10 persoane în întreţinere. Oprinenco b/ Todâca. Pentru transportarea familiilor se alocă 3 aprovizionări în s. Două Grupuri Operaţionale а/ Griţenco. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare în s.Varvara.Radcenco. Zelenciuc b/ Lopuşanschii.Aksentevo. Sunt supuse retragerii 3 familii cu 11 persoane în întreţinere. Gupele operaţionale – 3 a/ Tcaci.Bălăşeşti. Grupul operaţional а/ Praciuc. Diacov.Duhlei Grupa operaţională efectuează retragerea familiei Agapii Andrei Tihonovici. . Două Grupuri Operaţionale.Malincăuţi Sunt supuse retragerii 8 familii cu 26 persoane în întreţinere.

Vâhodţev b/ Burlaca. Zincenco d/ Cotlear.Susleni. Domanschii. Sunt supuse retargerii 5 familii cu 21 de persoane în întreţinere. Dremov. Grupe operaţionale .Malovata. Marcov Primul Grup Operaţional efectuează retragerea familiei Guriţenco Ivan Gheorghievici Al 2-lea Grup Operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ PRODAN Vasilii Vladimirovici b/ Petraş Feodor Aleksandrovici Pentru transportarea familiilor retrase se alocă 3 aprovizionări în s.а/ Sedaşev. Frunze. Burdilo b/ Bondari. Grupe operaţionale – 4 а/ Pola. Sotnicov c/ Mazâchin.2 а/ Zaboric. Timcenco. Norein. Solodovnic b/ Cucsic. Costiucov Primul grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Chiriţa Nicolai Gheorghievici b/ Saltan Gheorghii Selevestrovici Al 2-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Strinceag Ivan Nicolaevici b/ Bujor David Gheorghievici c/ Chirtoc Constantin Ilici . Sunt supuse retragerii 9 familii cu 29 persoane în întrţinere. Ponomarenco. Pridicnam Primul grup operaţional efectuaează retragerea familiilor: а/ Catareu Vasilii Sidorovici b/ Vasiliev Ilia Dimitrovici Al 2-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Sandu Vasilii Constantinovici b/ Popa Haralampii Marcovici Al 3-lea grup opera’ional efectuează retragerea familiilor: а/ Vasiliev Adrian Semenovici b/ Oprea Afanasii Leontievici c/ Mararenco Ecaterina Aleksandrovna Al 4-lea grup operaţional efectuează retragerea familiilor: а/ Oprea Gavril Ivanovici b/ Vârdu Vasilii Stepanovici Pentru transportarea familiilor se alocă 10 aprovizionări sau 3 maşini în s.

Şevţov. Pastuhov Grupa operaţională efectuează retragerea familiei Savciuc Ivan Mihailovici. COV(Z)ILO Ivan Ivanovici GUTIUM Alexandr Fiodorovici CRICIUN Dmitri Ivanovici CIORAC Maxim Semionovici ARHIP Dmitri Vasilevici BOLBOCEAN Serghei Vasilevici PERCUN Dmitri Ivanovici 1887 1888 1894 1901 1887 1895 1900 –“– s. patronimicul № de ordine 1. CUREA Piotr Grigorevici Anul naşterii 1901 1906 Locul de reşedinţă s. 7. 9. 8.Pentru transportarea familiilor se alocă 6 aprovizionări în s. Sunt supuse retragerii o familie cu o persoană în întreţinere. 1. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare în s. Ocniţa –“– –“– –“– –“– –“– . dosar 2. Grupa Operaţională .Bulaeşti. Şeful Direcţiei Raionale Susleni al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Sergentul Comisariatului pentru Securitatea Statului /IUDIN/ Împuternicitul special al Direcţiei Judeţene al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Sublocotenent al Securităţii de Stat /VEREOVOCICHIN/ Plan «APROBAT» Şeful Direcţiei Judeţene al Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat Locotenent Major al Securităţii de Stat AMAI RM. Fond. 19. 4. Grupa operaţională Gorobeţ. MARTÂNIUC Ivan Grigorievici 2.Clocuşna –“– (semnătură indescifrabilă) ( scris de mână: Nu a fost arestat. Sunt supuse retragerii o familie cu 3 persoane în întreţinere. inv. 6. deoarece în ultimul moment al operaţiunii a plecat la Cernăuţi) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) Notă 3. filele 264-266 /GOLDBERG/ № 97 LISTAPERSOANELOR DIN RAIONUL OCNIŢA PASIBILE DE ARESTARE [fără dată] Numele. Pentru transportarea familiei se alocă o aprovizionare. 5. Scacun Efectuează retragerea familiei Boltunov Nicolai Alexeevici.Ghijdieni. prenumele.

21. 27. 35. 31. 19. 29. 15. 37. 26. SACARA Ivan Efimovici CEAICOVSCHI Evgheni Vasilevici LUPOI Afanasi Andreevici CARAB(GH)IN Fiodor Stepanovici COŞULEANU Mihail Ivanovici COJUHARI Piotr Ivanovici ZAHARCO Emelian Grigorievici LESNIC Mihail Vasilievici MOCERNIUC Foma Grigorievici FORTUNA Afanasi Ivanovici FORTUNA Fiodor Grigorievici GUŢUL Iacov Constantinovici ŞUISCHI Dmitri Vasilievici BONARI Matvei Gavrilovici MALINSKI Iţek Meerovici BUGA Onufrei Trofimovici LUCA Piotr Nicolaevici CHISTRUGA Semion Fiodorovici 1889 1900 1896 1912 1892 1900 1890 1893 1903 1897 1894 1895 1897 1898 1912 1879 1881 1875 1879 1892 1904 1906 –“– s.Lipnic –“– –“– –“– s. 30. 23. 16. 24.10. 38. 22. 34. 32.GrinăuţiIsacova –“– –“– Grinăuţitehnicum –“– s. 18.Mihălăşeni –“– –“– –“– –“– –“– s. 11. 20. 13. 28. 33. 36. 25. POPA Vasili Nicolaevici ZAPLOTÂNSCHI Pavel Gheorghevici 1895 1899 1886 1908 –“– –“– s.Bârnova –“– –“– –“– –“– –“– (semnătură indescifrabilă) . COLESNIC Ivan Arhipovici STÂNGACI Serghei Petrovici BADAREU Spiridon Nicolaevici BADAREU -ANGHEL Mitrofan Nic. 12. ILINCA Ivan Mihailovici TONU Efimi Grigorievici VERCO Leonti Vasilievici 1903 1891 1891 –“– –“– Grinăuţi-Raia (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (scris dosare) de mână: două 17.Deljain* –“– (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (scris de mână: nu a fost arestat) STARODUB Vasili Ivanovici CAPMOLE Fiodor Dmitrievici 14.

Rujniţa (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) 1880 s. 62. 50. 43. 53. 45. 57.Paladea (semnătură indescifrabilă) (scris dosare) de mână: două 61. 55. 48. BUGA Vladimir Iacovlevici ŢUKERMAN Şmil Iankelevici BRONŞTEIN Moisei Iankelevici GHERŞENZON Iankel Berkovici GRIGORIEV Erazm Iosifovici VOROBEŢ Nicolai Pavlovici RAHUBLEAC Ivan Pavlovici DANI Erofei Nicolaevici LEONOV Ivan Frolovici GUŢUL Foma Ivanovici NAIDIONOV Calina Efimovici CRUŞELNIŢCHI Evsei Ivanovici PÂRLEA Nicolai Fiodorovici 1894 1888 1878 1884 1875 1888 1878 1884 1881 1885 1875 1887 1889 –“– or. 64. 56. GOTINJAN Ivan Spiridonovici COLESNIC Stepan Andreevici MARTÂNOVSCHI Vasili Ivanovici RUSANOVSCHI Vasili Dmitrievici NEGULEAN Vasili Alexeevici RUSANOVSCHI Piotr Andreevici ANDRONIC Vasili Grigorievici USTROI Vasili Grigorievici 1892 1901 1896 1894 1878 1903 1893 1897 –“– s. 49. 47. 54.39. 58.Bârlădeni s. 51. 63.Goian –“– s.Ocniţa –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s.Hădărăuţi –“– (scris de mână: am primit şase dosare) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) 52. 40. 59. 42. 68. VACARI Grigori Alexeevici CEBUC Mihail Ivanovici RUSNAC Cuzma Ivanovici DUMITRAŞ Nestor Alexandrovici AUZ Fiodor Mihailovici MIHAILIUC Fiodor Vasilievici MARUSIC Serghei Achimovici DUDNIC Gavril Ivanovici LAZARI Semion Mihailovici 1905 1884 1896 1902 1902 1904 1892 –“– –“– –“– –“– s. 67. 46. 60. 41. 66.Ruseni –“– –“– –“– –“– –“– (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) (semnătură indescifrabilă) . 44. 65.

Soţia (scris de mână: Parascovia 1888 Gavrilovna Fiii: Vasili Ivanovici Arcadi Fiica Liudmila 1924 1925 1927) 1898 17 ani 1899 1924 1932 1937 32 ani Alexei 11 ani 8 ani 5 ani s. I. CRICIUN D. CUREA P. Soţia Maria fiica s. Clocuşna Fiica Valentina Petrovna 3. Soţia (scris de mână: Nadej[d]a 1914 Maximov. Fiul Victor Petrovici 1935 1941) s. PASIBILE DE DEPORTARE [fără dată] LISTA membrilor familiilor persoanelor arestate.* probabil. Fond. filele 241. Gr. GUTIUM A. Ocniţa Fiica Evghenia Fiica . dosar 2. Ocniţa 6. 19. Clocuşna 4. inv. Legăturile de rubedenie /membrii/ Anul naşterii Domiciliul Soţia (scris de mână: Anastasia 1904) Grigoriev. Ocniţa 5. s. I. COVILO I. F. 1.245 SAFATINOV № 98 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL OCNIŢA. Dângeni Şeful Secţiei Raionale Ocniţa al NKGB SERGENTUL Securităţii de Stat AMAI RM. este vorba despre s. Soţia Efrosinia Fiica Tatiana Fiica Fiul Ana Alexandr s. CIORAC Maxim Semionovici Soţia Fiul s. Clocuşna 2. CAPII CĂRORA AU FOST ARESTAŢI. Gr. pasibili de deportare № Numele de capului de familie ordine ` MARTÂNIUC I.

VERCO L. Soţia Soţia s. I. Fiica Fiul Irina Anatoli 12. Ocniţa s. ZAPLOTÂNSCHI P. CAPMOLE F. Gr. Ocniţa 1936 1939 1901 17 ani 14 ani 1896 s. Dângeni 14. Soţia Maria Harlampievna Fiica Ecaterina Fiica Olga Fiul Fiul Mihail Constantin s. Ocniţa 1934 48 ani 18 ani 16 ani 8 ani 40 ani 21 ani 17 ani 15 ani 12 ani 9 ani s. Soţia Fiul Evghenia Filimon. TONU E. COLESNIC I. Boris Ioana Alex. STARODUB V. D. Dângeni s. Dângeni 16. A. Soţia Ecaterina Fiu adoptiv Soţia fiului 13. ILINCA I. Malania Soţia Maria Stepanovna Fiul Fiica Dmitri 11. Ocniţa Fiica Raia Fiica 9. (Raia) Grinăuţi . M. Soţia Maria Ivanovna Fiica Ana 1910 1930 1910 1933 1935 1937 1940 1895 1922 s. I. V. ARHIP Dmitri Vasilievici Soţia Fiul 8. N. 17. Lidia Soţia Ana Ivanivna Fiul Fiica Fiul Nicolai Feodosia Vladimir Fiica Sofia Fiica 10. Dângeni 15. Gh. POPA V.Fiica 7. Soţia Agafia Vasilievna Fiul Sava s. Ocniţa s. Soţia Alexandra N. 3 ani s. PERJUN D. V. BOLBOCEAN S..

STÂNGACI Serghei Petrovici Soţia (scris de mână: Agripina Fiodorovna Fiii: Vasile Sergheevici Mihail Sergheevici Ion Sergheevici Soţia (scris de mână: Eudochia Vasilievna Fiicele: Ana Spiridonov[na] Maria Spiridon[ovna] Antonina Spiridon[ovna] Zinovia Spiridonov[na] Fiul: Nicolae Spiridon[ovici] Soţia (scris de mână: Eudochia Andreevna Fiica: Anastasia Mitrofan[ovna] Nu întreţine pe nimeni s. ZAHARCO E. 33. Grinăuţi (Moldova) Grinăuţicolegiu 21. G. 1903 1922 1925 1928) 1905 1924 1926 1932 1935 1928) 1885 1918 Grinăuţi (Moldova) 19. 28. FORTUNA F. CEAICOVSCHI E. s. Soţia Iulia Fiul 1905 8 ani 1896 1927 1881 1929 Grinăuţicolegiu s. Soţia Maria Fiul Fiodor s. G. Soţia (scris de mână: Ecaterina Ivanovna Fiul Ion Mihailovici Soţia Elizaveta Fiica Natalia Fiul Vasile Tatăl Soţia (scris de mână: Agafia Soţia Ana Fiul Afanasie Fiica Axinia Soţia Teodora Fiica Galina Fiica Raisa Soţia Alexandra Fiul Ion Fiica Liubov Fiica Alexandra Soţia Alexandra Fiica Raisa Fiul Gheorghe Soţia Ecaterina Soţia Zinaida s.18. Lipnic 31. C. Lipnic 32. N. BADAREU S. FORTUNA A. CARABIN F. s. Mihălăşeni 23. I. Bârnova . G. Mihălăşeni 1892 1921) 1900 1925 1929 1870 1886) 1891 1921 1911 1902 1927 1928 1885 1920 1922 1925 1912 1937 1940 1885 1885 s. LUPOI A. I. COJUHARI P. ŞUIMSCHI D. Mihălăşeni s. COŞULEANU M. LESNIC M. Soţia Axenia Fiul Constantin 24. Grinăuţi (Moldova) 20. BADAREU -ANGHEL M. MOCERNIUC F. E. S. Bârnova s. A. Lipnic 30. V. 26. s. s. SACARA I. I. Mihălăşeni s. Mihălăşeni 29. 22. s. s. N. V. Mihălăşeni 25. GUŢUL Ia. V. 27.

G. 60. 39. BONARI M. 46. 44. 63. 54. Bârnova Soţia Eudochia Fiul Tudor Fiul Ion 37. 51. M. 61. 57. 49. MALINSKI I. Fiul Soţia Fiul Soţia Porfiri Maria Nichita Şendlea Şl. 48. 64. LUCA P. 42. Bârnova s. 36. 50. Bârnova s. 53. 43. 55. 41. 65. 1923 1878 1919 1886 1904 1924 1932 s.34. 40. 56. 52. 45. 62. CHISTRUGA Semion Fiodorovici BUGA Vladimir Iacovlevici ŢUKERMAN Şmil Iankelevici BRONŞTEIN Moisei Iankelevici GHERŞENZON Iankel Berkovici GRIGORIEV Erazm Iosifovici VOROBEŢ Nicolai Pavlovici RAHUBLEAC Ivan Pavlovici DANI Erofei Nicolaevici LEONOV Ivan Frolovici GUŢUL Foma Ivanovici NAIDIONOV Calina Efimovici CRUŞELNIŢCHI Evsei Ivanovici PÂRLEA Nicolai Fiodorovici VACARI Grigori Alexeevici CEBUC Mihail Ivanovici RUSNAC Cuzma Ivanovici DUMITRAŞ Nestor Alexandrovici AUZ Fiodor Mihailovici MIHAILIUC Fiodor Vasilevici MARUSIC Serghei Achimovici DUDNIC Gavril Ivanovici LAZARI Semion Mihailovici GOTINJAN Ivan Spiridonovici COLESNIC Stepan Andreevici MARTÂNOVSCHI Vasili Ivanovici RUSANOVSCHI Vasili Dmitrievici NEGULEAN Vasili Alexeevici . 35. BUGA O. 47. T. 59. 58. N. 38.

1911 12. inv.Copanca raionul Bender s. f 246.familiei Soţie Fiica Cap. 5.Copanca raionul Bender s. 23. familiei Soţie Fiu Fiică Fiică Cap. 3.Copanca raionul Bender s. Ekaterina Alexandra ŞEVCENCO Anastasia Carp. 30.Varniţa raionul Bender s. 68.familiei Or.Talmaz raionul Căuşeni Deportare =//= =//= Deportare deportare 3. 1907 1870 s. 7. 4. 12. 2. raionul Bender 11.Copanca raionul Bender deportare Arest Arest Arest Arest Arest - 8. Crt. familiei Soţie Fiu Fiică Cap. 6.familiei Soţie Fiu Cap. RUSANOVSCHI Piotr Andreevici ANDRONIC Vasili Grigorevici USTROI Vasili Grigorevici AMAI RM. 1. Bender str. 19. 21. 8. 29. transfug 1896 s. prenume. 28. 5. 24. transfug transfug =//= transfug =//= =//= =//= =//= 1899 1883 1883 - Deportare =//= =//= =//= 7. transfug transfug DOLTA Eufrosinia Fedorovna VASILIEV Maxim Danilovici Axinia Carpovna Alexandr Maximovici Evghenia Maximovna IŞCENCO Daria Karpovna VERA ŞTUBEI Calistrat Vasilievici ELIZAVETA ŞVEDOV Varzan Efremovici Axinia Luchianovna GOIAN Stepan Iovici Ulita Mihail Dochiana Ivenia ANDRONATI Varvara Nikolaevna Lucheria MUNTEAN Gavril Trifonov.66. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIWETICE ŞI CONTRAREVOLUŢIONARE” Strict secret TABEL NOMINAL Elemente contrarevoluţionare şi antisovietice din judeţul Bender Nr. patronimic Anul de naşter e 1919 1902 Relaţia faţă de capul familiei Domiciliul Pasibil de arest. 13. d. 2.familiei Cap. 2.Copanca raionul Bender s. 27.Copanca raionul Bender s.Copanca. transfug 1902 Arest Arest Arest Arest 4. 20. 31. 22. familiei Fiică Cap. familiei sotie Cap. 18. 9. familiei sotie Cap. familiei Cap. Nr. 13. Categoria Nume. 10. 14. 32.familiei Cap. 1903 s. 15. Fond. CATAN Dmitri Fiodorovici Cap. 17. 26.Roşcani . famili ei 1. 11. transfug transfug =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= transfug =//= =//= transfug transfug 1904 1882 Deportare =//= =//= Deportare deportare Deportare =//= Deportare - 10.familiei soţie Fiu Fiu Fiică Cap. 6.Tolmaz raionul Bender Cobusca veche.Bender s. Arest Arest Pasibl de de 1.249 № 99 TABEL NOMINAL AL PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN JUDEŢUL BENDER. 67. 19. Konstantinovski 26 s.familiei sotie Cap. COLIŢA Ivan Leontievici Maria Fiodorovna Avtenti Feodosi Evdochia GOGU Gavril Chirilovici Ana Gavriil RAZNAVAN Stepan Nichifor. 16. 25. 9.

71.Copanca raionul Bender s. 65. 57. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= L.familiei Soţie Cap. 52.familie Sotie Fiica Fiica fiu Cap. 62.familie Soţie fiu Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Fiica fiica raionul Bender s.Copanca raionul Bender s. Marfa Aculina Evstafii Eremei Ana GOGU Timofei Andreevici Pelagheia Frosinia Ana Ivan BAHMUŢAN Tatiana Gherasimovna ESKIN Vasilii Vladimirovici FIODOR PARTAS Gavril Andreevici Vera Petrovna VOLOŞENKO Luca Vasilievici Fevronia Dmitrievna Vasilii KURLAT Evghenii Antonovici Alexandra Fominicina Petru BARCAR Anton Safronovici Varvara Sergheevna Alexandra Raia 1880 1901 1876 1884 1863 1904 1902 1890 Cap.Teliţa. Copanca r-nul Bender L. 20. raionul Bender =/= =//= =//= s. 39. 33.familie sotie Cap. 58. 41.Copanca r-nul Bender =//= L. 49. 34. 79. raionul Causeni s. 36. 43. 59. 64.Copanca. 80. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= =//= L. 15. raionul Bender s.FAMILI E Fiu Cap. 38.familie CAP. 45. 77. 47. Copanca r-nul Bender =//= =//= L. 69.Copanca raionul Bender s. 1815 26. 74.14. 31. transfug =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= =//= transfug transfug =//= BUDEAC Anton Grigorevici Efimia Terentevna TURTA Gheorghi Ilarionov.familiei Fiica Cap. 73. 30. raionul Bender s.Pugaceni r-nul Bender L.Aneni r-nul Bulboaca L. 42. 37. 76. Copanca r-nul Bender =//= =//= =//= Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest - Deportare Deportare deportare Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare deportare deportare Deportare =//= 22. 40. 66.Buliboaca raionul Bender s. 32. 81. 17. 61. 55. 16. 46. raionul Bender =/= =//= L.familiei Soţie Cap.familiei Soţie Cap. 60. 68. 35. transfug =//= transfug =//= =/= transfug =//= =//= transfug =//= =//= =//= 1880 1903 24.Copanca raionul Bender s. 21.Leontievo. 54. 28. 12ani 1906 Arest Arest Deportare Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Arest Deportare =//= Deportare Deportare Deportare =//= =//= 25. 72. 48. 19. 78. 23. 1892 1913 1912 1892 Arest Arest Arest Arest . 53. transfug =//= TABAC Nicolai Savovici Daria IRŞENCO Adrian Afanasievici GONENCO Roman Denisovici Ana Chirilovna Alexei ZAVOSIEV Alea Fomici Sotia BACIOI Alexei Ivanovici Fedora GORTAPAN Gavrilo Alexeevici ROTARU Afanasii Nikitovici Alexandra Ecaterina Alexei 1873 Cap familie sotie 27. 70. 75.Leontievca.Copanca. Evdochia Eremeevna DMITRIEV Ignat Grigorevici Elena BUDEAC Marfa Ilarionovna Nadejda MUNTEAN Dmitrii Stepanov. transfug transfug =//= =//= transfug =//= transfug =//= transfug transfug =//= =//= =//= =//= 1870 1906 Cap familie Cap familie Sotie Fiu Cap familie Cap familie sotie Cap familie Cap familie Sotie Fiica Fiu 29.familie Sotie Fiica Fiu Fiu fiica Cap. 50. 44. 56. 18. 63. 67. 51.

115. 117. 94. 102. 39. 116. 46. 114.12 3.Pugaceni r/nul Bender L. 41. 92/2 93. 118. 91. 119. Bender Alexandrovski 65 =//= =//= =//= =//= =//= Or. 89. 106.33. 121. 130. Cobuzka Veche r/nul Bender L. 110. 122. 124. 96. 131. Arest 43. 87. 104. 88. Grigorii Alexeevici GRECU Leon Fedorovici Zinovia Grigorievna Gherasim EFTODIEV Grigore Nikita SAIJUS Eaterna Ambrosievna BIVKA Mihail Prokopievici Solomeea COJOHARI Maria Ivanovna MACALICI Iacob Panteleevici Constantin Petru Alexei Fedora Alexandra ŢURCAN Dumitru Gheorghe Maria Andrei Melania Dochia Alexei Daruşca GUFELI Aron Davidovici Haia Mendeleevna Ciudia Aronovna GOLDMAN Miheli Srulevici Sotia Fiica Fiu BLANK Sruli Nutovici Sura Leibovna Lev Srulevici RAIGORODSKI Berko Iankelevici Rohlea Şaia Ţipa Soiba Aron GOLEGORSKII Iakob Gherskovici Enta Şlemovna 1896 1895 1924 1933 1902 Fiu Fiu Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie fiica Cap familie sot Cap familie 35. Bender =//= L.Varnita r/nul Bender L. 128. Copanca r-nul Bender =//= =//= L. 9 ani 4 ani 1879 1879 1917 1886 51 ani 29 ani 28 ani 25 ani 19 ani 1886 1887 Arest Arest 47. 127. 84. 126. 113.Leontievo jud. 1908 1886 16 ani 7 ani 5 ani 12 luni 3 ani 1891 =//= =//= =//= =//= L. Bender. 112. 111. 83. Bender =//= =//= =//= =//= =//= or. 82. 38. 105.Bender Sobornaia 12 =//= Arest Arest =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =///= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare Arest Arest Arest Arest 42 107. 101.Tolmaz jud. 34. 120. Bender Mihailovskaia 82 =//= Or. 97. 129. 86. 103.Roscauti r-nul Volontirovca =//= =//= L. 90. 95. 99. 1898 1902 1910 Cap familie Cap familie Cap familie Sotie Cap familie Cap familie Fiu Fiu Fiu Fiica fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Fiica Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotia Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Fiu Fiica Fiica Fiu Cap familie soţie 40. Arest . Arest 45. Bender =//= =//= Or. =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= transfug =//= transfug =//= transfug =//= =//= transfug transfug transfug =//= transfug transfug =//= =//= =//= =//= =//= transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= Zahar Grigorii Gheorghii Elena BOICO Filip Kirilovici Agripina Ivan Anghelina GLODEA Daria Timofeevna Maria BOGATAIA Pelaghia Dim. 1890 1898 1872 37. Nikolaevscaia 33 =//= =//= Or. Comerciant =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Comerciant =//= 1892 1893 1923 1900 Arest 44. 98. 125. 36. Copanca r-nul Bender =//= s. 85. 108.Circaiesti r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= L. 92. 100. 109.

156. 171. 141.Bender Sobornaia 12 =//= =//= =//= =//= =//= Or. 1875 1875 1884 46 ani 1891 1896 22 ani 20 ani Arest 53. 57. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Vezi 92/2 Comerciant =//= =//= =//= LIMAN Idili Haimovici Adedea Abramovna GOLDMAHER Elnuk Abramovici Sotie Fiu Fiu Fiu Nora MOLDAVSKI Haim Leibovici Sura Markovna Hasea Haimovna Ruhlea Titea Hona Moiseevna KIRNAŢEVSKI Davidovici Hona Abramovna Copil RUDAŞEVSKI Leib Abramovici Maria Iakovlevna FROLOV Piotr Abramovici Sotie KRESPOSTIER Moisa Leibovici Libovi Şlemovna Rivis Sonia Grigorii 1895 40 ani 1891 47 ani 29 ani 26 ani 21 ani 21 ani 1897 41 ani 18 ani 13 ani 4 ani 76 ani 1909 Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Fiu Fiu Nora Cap familie Sotie Fiica Fiica Fiica Mama Cap familie Sotie copil Cap familie Sotie Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiica Fiica Or. Bender Mihailovskaia 64 =//= Chisinau( studii) =//= =//= =//= Or. 165. 132. 146. Bender Komendantskaia 39 =//= =//= =//= Or. 170. 58. 145. 167. 135. Bender Puskinskaia 30 =//= =//= Or. 161. Bender Sofievskaia 17 locuieste in Chisinau Or. 164. 148. 168. Arest Deportare =//= Deportare Deportare 52. Bender Pavlovskaia 18 =//= Or. Bender Komendantskaia 24 Or. 166. 139. 134. 138. 163. =//= 60. 155.48. Or. Bender Mihailovskaia 125 Arest Deportare Deportare =//= Arest . 149. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= 56. Bender Sobornaia 43 =//= Or. BENDERSKII Pinhus Moiseevici Ruhlea Abramovna OCEAKOVSKII Iankeli Leizerovici Naga Rinza ĂSRIC Beniamin Victorovici Rosalia Lvovna copil SIRKIS Volf Srulevici Idea Isaevna Pavlina Elisaveta 1886 Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotie copil Cap familie Sotie Fiica Fiica Arest Deportare Deportare 1879 Arest 1906 Arest Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= 1884 35 ani 13 ani Arest 59. Bender Alexandrovskaia 46 Or. 172. 169. 151. 152. =//= =//= BERMAN Haim Itcovici Hana Moiseevna GROISMAN Ikeli Gherskovici Betea Iakovlevna 1869 Cap familie sotie Cap familie Sotie 1900 35 ani Or. 157. 173. 144. Bender Lipovanskaia 45 Arest Deportare 49. Arest 51. 142. Arest 54. 147. Bender Sobornaia 70 =//= =//= Or. Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= 50. 133. 140. 150. 159 160. 137. 143. 136. 162. 158. Bender Komendantskaia 23 =//= Arest Deportare =//= =//= 55. 153 154.

191. 186 187. 74. 178. Bender Cauşanskaia 24 Or. 66 67. 205. 180. Bender Str.Bender Komendantskaia 42 Bender. 218. 214. 195. 210. Bender Alexandrovskaia 46 =//= =//= Or. 176. 188. 64. Bender Mihailovskaia 125 =//= Or. 184.Bender Sobornaia 46 Or.Bender. Bender Puskinskaia 30 =//= =//= =//= Or. 73. 190. 179. 185. 181.Bender. 75. 182 183.familie Soră Soră Cap. Or. Bender Sergheevskaia 63 Arest =//= =//= =//= Deportare Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare =//= =//= Deportare =//= Arest Arest Arest Arest Arest Arest 68. 200. 201. 177. 196. Garii =//= =//= Or. 206.familie Fiică socru Cap. 192. 1864 . 213.Komendant skaia 43 Or. 1870 62 ani 26 ani 1878 Cap familie Sotie Fiică Cap familie sotie Cap familie Soţie Cap. Bender Krepostnaia 2 =//= =//= =//= Or. Bender Nikolaevskaia 34 =//= =//= Or. 216. 193. 208. Mordko Bonea Lyba HOCIKOV Ovanes Ovanesovici Tatiana Ivanovna KOTLEAR Mordco Iudcovici Sotie Fiu MARIASIS Maisa Ţipovici Polina Dora Leon KREPOSTBER Abram Leibovici Haia Markovna Basea Abramovna Marcus Abramovici SILA Feodosii Nicolaevici Anna Lena ABRAMOVICI Ălea Haimovici Malika-Ţirilea Şoilovna Vasilii Haim GOLDFARB Sruli Davidovici Malina Laizerovna Basea KLEINER Şmili Iosipovici Tamara Vladimirovna Ătly TRAHTENGHERŢ Wolf Haimovici Pastena Aronovna STILIJENKO FILIP Profirovici Anisia Petrovna SALTANOVICI Sima Naftulievna GHENRIETA Gherş Şimonovici VAIŢER Ruvim Leibovici FERDMAN Leva Feşelevici Sura Fişelevna Sonia Naftulevna AIDELIMAN Iţik Nuhimovici RAHILI Nuhim BORIS LEVINŞTEIN Moisei –MordkoDanilovici 15 ani 8 ani 78 ani 1893 43 ani 1900 Fiu Fiica mama Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Cap familie Soţie Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiica Fiu Cap familie Sotie Fiica Cap familie Soţie Fiu Fiu Cap familie Sotie Fiica 1897 40 ani 20 ani 13 ani 1884 48 ni 20 ani 11 ani 1879 54 ani 17 ani 1881 1890 21 ani 17 ani 1876 =//= =//= =//= Or. Bender Sofievskaia 37 =//= =//= Or. 194. 202. 217. 207.familie 69. 72. Sobornaia 60 =//= =//= =//= Or. 174. 63. 211. 199 =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Comerciant =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= 62. 175. 204. 215. 209. 197 198.familie Cap.61.familie Soţie Fiu Fiu Cap. 203.Komend antskaia 39 Arest Arest Deportare =//= Or. 1879 63 ani 1898 13ani 75 ani 1883 1893 29 ani 16 ani 1910 71. 189. 212. 65.Bender Alexandrovskaia 38 Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= 70.

225.famlie Soţie Fiiică Fiică Fiu =//= Or. 81. 240. 83.Chiţcani. Str. 250. 254.Copanca raionul Bender =//= =//= =//= =//= Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= Arest deportare Arest 77. 226. Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= PRIMAR 79. 220. 228. 231. 251. 235. . 221. 239. 82. 261.Delakeu. 238.familie Sotie Fiu Fiica Cap. 241. 246. 84. 257.Pugaceni . 229. 237. 232. 258. 227.familie Soţie Fiu Fiică Fiică Fiu Fiu Cap.Lenin 29 =//= =//= =//= =//= =//= =//= S. 224. 264. raionul Bender =//= =//= s. raionul Bender =//= s.Speia raionul Bender =//= =//= =’//= s.familie Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică Fiică cap. 255. 244. 78.Copanca. 253. 260.familie Sotie Fiica Cap.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Cap.familie Soţie Fiu Cap. 259. 236. 245. 243.familie Sotie Cap. 230. =//= =//= =//= =// =//= =//= =//= primar Ţirli KIŞINIOVSKII Moisei Mihailovici Hasea Haim Rahili Riva Iţik Iosif SOREV Luka Averianovici Maria Dmitrievna Piotr Gheorghii Konstantin Liubovi Pelagheia BEBEA Vasilii Ivanovici Maria Filipovna Ivan Alexandr Maria BRIZIŢKII Grigorii Ilarionovici Pelagheia Terentievna Grigorii Grigorievici ALIBU Iakov Trifonovici Sofia Leontievna Mihail Liudmila DNESTREAN Iosif Konstantinovici Feodora Stepanovna MUNTEAN Nikita Dmitrievici Alexandra Ivanovna Anastasia BUBOK Vasilii ivanovici Evdokia Savelievna TORTAN Efrem Fiodorovici MariaAverianovna Vera Liudmila Harlampii Evghenii Gheorghii Evdokia Ivanovna copil KAPROŞ PiotrAnufrievici Natalia Kuziminicina Anastasia Petrovna Elizaveta Anufrii 56 ani 1889 43ani 20ani 15ani 20ani 12ani 22ani 1885 53ani 22ani 17ani 12ani 15ani 9ani 1888 48ani 15ani 10ani 9ani 1888 52ani 1926 1906 31ani 9ani 3ani 1892 1892 1889 1890 15 ani 1874 65ani 180 57ani 16ani 11ani 16ani 14ani 23ani 23ani ? 1893 48ani 20ani 15ani 78ani Soţie Cap.Şerpeni. 265.Pugaceni raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. 219. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= s.Bender. 263. 233. 242. Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Transfug =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare =//= =//= 85. 247. 256. 222. 234. 248. 262.familie Sotie Cap. 80. raionul Bender =//= s.Speia raionul Bender =//= =//= =//= =//= s.familie Sotie Fiica Fiica Fiu Fiu Fiu Sotia lui Gheor Copilul lor Cap. 252. 223. 249. raionul Bender =//= =//= s.76. 266.

272. 293. 300. m/a partid politic a/s Arest . 291. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= L. 292. Pelaghea ROIK Ivan Pavlovici Maria Prokofievna Gheorghii DJAMAN Alexandr Porfirovici Marfa Timofeevna Pavel Alexandr Matvei Mihail Tamara LIAGUN Pvel Iakovlevici Anna Vasilevna Piotr BURKA Vasilii Timofeevici Maria Dmitrievna Anton Alexei Mihail Natalia MILENTII Timofei Ivanovici Evdochia Iacovlevna Ivan Timofeevici Natalia LEŞCAN Ivan Safronovici Vasilica Anna Daria CARAUŞ Trofim Constantinovici Evlavia Stepanovna Trifon Ecaterina SEREDINOV Gheorghii Ivanovici Maria Nina CREŢU Grigorii Achimovici Vasilisa Zaharovna Varvara Irina Feodora Maria KOZAK Gheorghii Vasilievici Ksenia Ivanovna PŞENIŞNIUK Ivan Ivanovici Parascovia Afanasievna Fedor ZMOIRO Dmitrii Isaievici Soţia 1887 1888 19ani 1899 1899 ? 1930 1933 1935 1937 1880 53ani 18ani 1887 1888 18ani 16ani 14ani 10ani 1894 1894 1925 1931 1878 1878 18 ani 16 ani 1901 1903 15 ani 13 ani 1883 1886 22 ani 1894 1897 20 ani 18 ani 16 ani 12 ani 1880 1880 1899 1895 1921 1904 Fiică Cap. 271. Arest 96. 295.Kiţikani. 310.familie Sotie Fiu Cap. 313. 290. 308. 304. 91. 281. 286. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. 288. 285. Bolboaca r/nul Bender =//= =//= L. 275. =//= Arest 97. 279.Kitikani. 280. 296.27 3. Arest 94. 298. 289. 268.Hadjimus r/nul Bender =//= =//= =//= L.Chiţcani r/nul Bender =//= =//= Nikolaevskaia 64 Bender =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =// arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare 88. 284. raionul Bender =//= =//= s. 301. 314. Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= deportare Deportare =//= deportare 92. 311. 312. =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= primar 87.Teliţa raionul Bender =//= =//= Farladeni. Transfug =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Primar 90. 270. Copanca r/nul Bender =//= =//= =//= L. 269.familie Sotie Fiu Cap. 287. 302. 305.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica fiica Cap familie Sotie Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiica Cap familie Sotie Fiica =//= =//= =//= Cap familie sotie Cap familie Sotie Fiu Cap familie sotie =//= s. 283. 309. 267. 306. Arest 93. Arest 95. Ţânţăreni r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= Kobuzka Noua r/nul Bender =//= L.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiica Cap. 277. 307. 294. 282. 297. 278. 299. 89. 303. 274. 276.86. Copanca r/nul Bender =//= =//= =//= L.

353. 101. 351. 350. 361. 342.Pugaceni. m/a p. 338.Farladeni. 339. 318. 319. 335. 363. 340. 331. 330.Delacheu r/nul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. 326.familie Cap. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= l. 108. 354. 355. 365. 320. 102. 328. 357. 315. 327. 345. 333. 341.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiu Fiu Fiica Fiica Cap. Copanca r/nul Bender =//= =//= L. 322. 321. 332. 358. =//= =//= =//= =//= 99. 333.Chiţcani r/nul Bender =//= L.familie Sotie Fiu Fiu Cap.familie Sotie Cap. 360. 329. 359.Chiţcani . raionul Bender =//= =//= Arest Deportare =//= Deportare Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest arest Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest 104. 317. 356. 348.98. 343. 334. =//= 107. =//= m/a pertid politic a/s 103. 337. Raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Or Bender l.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica Fiu Mama Cap./politic a/s =//= Arest Arest Deportare =//= .familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica Fiica Cap. 347.familie Sotie Fiica 1878 1878 1885 1889 18 ani 15 ani 20 ani 14 ani 10 ani 1891 1894 1882 1884 1914 1903 1890 49ani 22ani 19ani 16ani 14ani 12ani 8ani 10ani 5ani 1899 1910 1931 1937 1933 1935 1939 1907 27ani 6ani 4ani 1900 1902 1922 1923 1935 1936 1938 90ani 1914 1900 1902 19ani L. 362. 364. 316. raionul Bender =//= =//= =//= l.familie Sotie Fiica Fiica Cap. =//= ZOLOTOI Serghei Montevici Eufrosinia Ivanovna Mihail POSTICA Matvei Fedorovici Malania Maximovna DUDCO Piotr Iacovlevici Vera Nicolaevna Semion Grigore Nadejda Uliana Maria KIRPA Boris Nikitovici Tina Pavlovna CEPURENKO Stepan Antonovici Varvara Constantinovna Serghei Stepanovici Dmitrii Stepanovici DOROŞENCO Maxim Trofimovici Agripina Achimovna Vasilii Ignat Ivan Matvei Fedor Dumitru Anastasia Evdochia GANGAN Nicolai Trofimovici Maria Procofievna Vasile Anton Elisaveta Natalia Ulita NOUR Ivan Vasilievici Maria Efremovna Sofia Nina CREŢU Grigorii Davidovici Anna Maximovna Vasilisa David Natalia Varvara Feodor Anghelina Petrovna LEODORA Raisa Vasilievna IONAŞCO Piotr Alexandrovici Anastasia Nicolaevna Oliga 1885 Cap familie Sotie Fiu Cap familie Sotie Cap familie Sotie Fiu Fiu Fiica Fiica fiica Cap. =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= - 105.Kirkaiesti. 344. 346. 325. =//= 106.Bender =//= =//= =//= Ţanţăreni. 324. 349. raionul Bender s. jud.33 6. 352. 100.Toderesti.

Cap. Mahalaua Kaukaz. 393. raionul Volontirovka Arest Deportare = =//= =//= Arest Deportare deportare Arest Deportare 117.familie Sotie Fiu Fiica Cap. 380. =//= s.Kausanskaia 5 =//= Or. Jandarmerie.Bender Str. 369.Copanca. 381.Bender. Jandarmerie siguranta 112. =//= 1876 Cap. 410.bender Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest deportare Arest 119. 1894 46ani 21ani 18ani 16ani 1900 116.familie sotie Cap. 370. 384. .familie Sotie Fiu Fiica Cap. 367. 401. siguranta Ofiteri ai 1881 1883 1907 121. Olanesti. jud. 390. 366. 377.raionul Bender =//= =//= =//= s.familie Sotie 118.Bender. Proteagailovka 85 =//= 0r. 379.Akermanskaia 81 =//= Or. 368. =//= Liubovi Evdochia BALAN Trofim Gheorghievici Maria Ivanovna Dmitrii Trofimovici Vera (P)LAMADEALĂ Ivan Mihailovici Oliga Alexeevna Serghei Andrei Pavel Maria Zinaida BULIMAN Nicolai Pavlovici Eufrosinia Dmitrievna Fiu Fiică Fiu HOMEANTKOVSKI Timofei Fiodorovici Ana Iacovlevna Valentina Stelian VOROHOVICI Avram Matusevici Soţia LEAŞAN Georghii Alexeevici MIHAILOVSKAIA Evdochia Mihailovna JIZDAN Demian Karpovici Maria Leontievna Domnica Eufrosinia Lidia GABJILO Anisim Mefodievici Agafia Efimovna MAFTELI Evdochia Stepanovna DONI Fiodor Filipovici Agafia Niconovna RAEŢKI Trofim Ivanovici Vera Efimovna Clavdia SAFRONIUK Grigorii Luchianovici Eufrosinia Lavrentievna Alexandra Victor IAVORSKI Alexandru Constantinovici Evghenia HEREG 15ani 12ani 1887 1888 1926 1931 1902 1909 12ani 10ani ? 7ani 6ani 1899 Fiica Fiica Cap.familie Sotie Fiica Fiica Fiica Cap. 408. 383.Bender. 399. 389. str.A.Sadovaia63 =/= =//= s.familie Sotie Fiu Fiica Fiu Cap. 375. 385.str. raionul Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= Or. =//= 1903 27ani 5ani 2ani 1909 113.Farladeni . 386. 382.familie Or. =//= 1895 Cap. 406. =//= 16 ani 1899 120. str.raionul Bender =//= =//= =//= s. 372. 378. 398. str.Bender Lipkanii vechi =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest deportare Arest Deportare =//= 111. 388. 395 396 397. =//= 110. 409. Protiagailovscaia =//= =//= =//= =//= s. Jandarmerie si siguranta =//= =//= =//= 114.familie Sotie Fiu Fiu Fiu Fiica Fiica Cap. 1893 115. 407. 374.familie Sotie fiica Cap. 402 403 404 405.109.familie sotie Cap familie Concubina Leasan G. 376.familie Sotie Fiica Fiu Cap. 394. 400. 392. 373.Speia. 387.Copanca . 371.Bender =//= Or. raionul Bender =//= =//= =//= =//= Or.Bender. 391.Pugaceni.famili Sotie Soacra =//= =//= l. 411.

424.Bender Mahalaua Gasca =//= Or. 447.romane.romane. =//= 126. 449. Bender Nicolaevscaia 76 =//= Or. 423. 432.Bender Nicolaevskaia 60 Deportare =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare Deportare Deportare =//= Deportare =//= Arest Deportare =//= Deportare =//= Deportare Deportare =//= Deportare Deportare Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Arest Arest Or.familie Mama Cap. 435.familie Fiica Fiu Fiica soacra Cap. 437. =//= 125. Bender Mihailovskaia 58 Or. 436. polone.Bender. 438. 445.albga rdisti =//= 123. 441. 439. =//= 127. 419.Bender Proteagailovskaia 44 =//= =//= =//= Or. 446. Bender Mihailovskaia 64 =//= =//= =//= Or. 428. 129. Bender ConstantinovskaIa 36 Or. 415. Sobornaia 53 =//= Arest Arest Arest Arest 13 ani 10 ani 1868 . =//= 133. 444. 420. 426. 414. 418.familie Sotie Fiica Fiica Fiica Fiu Cap. 456. =//= 124. 430. Bender Sobornaia 19 Arest Or. 416. 412. comerciant Vasilii Ivanovici Maria Ciurea PORSIKOV Alexandru Nicolaevici Ilia Constantinovna FRAIND Mihail Karpovici Vera Raisa Nadejda Elena Serghei KARASEV Mihail Fiodorovici Nina Alexei Olga Anna Leontievna LEBEDEV Alexandru Alexandrovici Nina CERNENCO Semion Arhipovici Ecaterina Andreevna KOCEAROVSKI Nicolai Climentievici Serghei Leonida Alexandrovna KRAVCENKO Vladimir Antonovici Ana Sergheevna Agafia Valerianovna GHINDELIMAN Şlema Davidovici Soţia Fiica MORDCOVICI Iosif Leibovici Elisaveta Moiseevna Moisei NOHIS Abram Şmulevici Malka Zindlovna OHMAN Şoil kasilevici Ruhlea Iţcovna Isak OHRIMOVSKII Leib Iacovlevici Haia Osipovna IMAS Mordko-Iosif Froimovici Haia INKS Leib Davidovici Ătea Isacovna Maria Solomon SALTANOVICI Iosif Şimonovici Peisea Elevna 1927 1887 Sotie Fiu Cap. Bender Sergheevskaia103 =//= =//= Or. Bender Mihailovskaia 64 Or.Bender.familie Sotie 1896 1901 1926 1930 1933 1936 1886 1917 1913 1940 ? 1899 1908 1896 1887 22 ani 76 ani 1892 1890 1862 1882 60 ani 23 ani 1894 1896 14 ani 1889 15 ani 1886 1893 1917 1887 1887 1871 1872 1898 Vokzalinaia 16 =//= =//= Or. 442. 455. 433.Bender Pavlovskaia 26 Or. =//= 131. =//= 132. 454. 431. 457.122. 434. 448. 452. 425. Ofiteri ai arm. Str. 421. =//= 135 =//= 136. Proteagailovskaia 70 =//= =//= =//= =//= Or. =//= 128. 417. 450. polone. =//= 134. 443. 413. 451. Bender 28 Vladimirovscaia =//= Or. 422. 427.familie Sotie Cap familie sotie Cap familie Fiu mama Cap familie Sotie Soacra Cap familie Soţie fiică Cap familie Sotie Fiu Cap familie Soţie Cap familie Soţtie Fiu Cap familie Soţie Cap familie Sotie Cap familie Soţie Fiica Fiu Cap. 440. arm.Bender. 429. 453.albga rdisti Comerciant 130.Puskin 49 =//= Or.

486.BENDER. 470. Cobuzca Veche. 472.137. 477. =//= 144 =//= 145 =//= 146 =//= 147 =//= Isak Hona FRANK Isak Mendeleevici Hala Semionovna Peladona BADAENKO Dmitrii Alexandrovici Stefanida Timofeevna Ivan Pavel Constantin Evdokia LUKA Mihail Stepanovici Evdokia Stepanovna Efrosinia Paraskovia Gheorghii Efim PLEŞKAN Ivan Evstafievici Ganea Gheorghievna Vladimir PRIGALO Gheorghii Isidorovici Efrosinia Trifonovna Evghenii Oliga LAMODEALO Serghei Panfilovici Nina SÂRBU Semion Ilarionovici Sofia Andreevna Andrei Mokrina ZAM A Grigorii Stepanovici Zinovia Dimitrevna Maria Boris Elena COTE Lazar Luchianovici Ganea Constantinovna Maria Agafia Sofia FOC A Cozma Gheorghevici Anastasia Ivanovna Nadejda UNTU Chiril Davidovici Agafia Andreevna Tihon Alexei Ivan Pavel Clavdia Larisa 1896 1908 1937 1896 48ani 18ani 12ani _ 1921 1886 54ani 1920 1933 1927 1922 1879 Fiu Fiica Cap familie Sotie Fiică Cap. 474. 473. 460. 485. 480. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= .familie Sotie Fiu Cap. 468. transfug 139. 479. 461. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. 463.familie Sotie Fiică Fiică Fiu Fiu Cap. 483. 484. 459. 462.Sobornaia53 =//= =//= s. Speia. Chircăie ti. 1901 1923 1921 1883 1922 1897 43ani 5ani 17ani 1902 1900 1929 1931 1936 1899 42 ani 15 ani 13 ani 2 ani 1877 1880 1888 38 ani 15 ani 11 ani 4 ani 1 an 13 ani 9 ani s. 478. 475.familie Soţie Fiu Fiică Cap. raionul Bender s.familie Sotie Fiu fiică Cap familie So ie Fiică Fiu Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiică Cap familie So ie Fiu Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică =//= =//= Or. raion Bender Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= s.familie Fiică Cap. 466. =//= 141. 469.Teliţa raionul Bender =//= =//= =//= s.Bender =//= =//= =//= =//= =//= Kobuzka veche Raionul Bender =//= =//= Kobuzka veche Raionul Bender =//= =//= =//= s. 464 465. 476. 487. =//= 142. =//= 140.Bender =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest Deportare =//= Deportare 1919 1896. jud. Str.Şerpeni.Şerpeni jud.Aneni. 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 =//= 138. 458. 481.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică Cap. 482. 471. transfug 143. Cobuzca Nouă. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. 467.

Bulboaca. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender s. raion Bender =//= Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= s./politic a/s =//= 150 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 =//= 151 =//= 152 =//= 153 =//= 154 m/a p. Bulbochi. raion Bender =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= s. Copanca. Copanca. Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= Arest 1883 1870 1870 1912 1913 1902 . erpeni.148 149 509 510 511 512 513 514 515 516 m/a p. ân ăreni. Cre oaia. Ro cani. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= s./politic a/s Transfug 155 156 =//= 157 =//= 158 =//= 159 =//= Maria APOSTOIA Agafia Andreevna POBUTA Chiril Iacovlevici Irina Laurentievna Ana Pavel Mihail FERIMA Parascovia Alecseevna NAZAR Peotr Iacovlevici Agripina Grigorii Serafim BELAN Vasilii Terentievici Ecaterina Marcovna Vladimir Efin Leon Alexandra Anastasia Terentii Dmitrievici LUCU Iacov Ivanovici Pelaghia Antonovna Ana Efimia Zinaida Parascovia Fuminicina FRIPTULI Terentii Vasilievici Maria Andreevna Agafia Isac Pavel TOCA Nicolai Gheorghevic Pelaghia Ivanovna ANDRONACHI Alenxandru Sidorovici Axinia Dementii Ivan Evdochia CROITORU Varvara Danilovna Vasilii Grigorii Ilarion Matriona ROTARU Maria Mihailovna Feodora Vasilii CIBOTARI Vasilii Iacovlevici Irina Fiu MORARU 6 ani 1904 1895 1894 1919 1924 1939 80 ani 1895 1889 1937 1924 1900 1903 1922 1930 1930 1940 1924 1875 1900 35 ani 19 ani 16 ani 13 ani 60 ani 1886 42 ani 16 ani 9 ani 6 ani 1897 42 ani 1899 Fiică Cap familie Cap familie So ie Fiică Fiu Fiu Soacră Cap familie So ie Fiu Fiu Cap familie So ie Fiu Fiu Fiu Fiică Fiică Tată Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Mama Cap familie So ie Fiică Fiu Fiu Cap familie So ie Cap familie So ie Fiu Fiu Noră Cap familie Fiu Fiu Fiu Fiică Cap familie Fiică Fiu Cap familie Fiică Fiu Cap familie =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. Pugăceni. Pugăceni. Copanca.

raionul Bender .Pugaceni. raionul Bender Arest Deportare =//= Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= 1888 1907 1885 1906 1910 1909 1912 5 ani 1884 1912 1878 1893 s. Hârbove . Fârlădeni. =//= 173. raionul Bender Deportare Deportare Deportare =//= Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= Deportare Deportare =//= =//= =//= s. Copanca. =//= 172. raion Bender =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= =//= =//= s.//- 171.Serpeni.Buliboaka. raion Bender s. Copanca.Speia.familie Sotie fiica Cap familie Fiica Fiica Fiu Cap familie Fiica s. raion Bender =//= =//= =//= =//= s. raion Bender =//= =//= s. raion Bender s. raion Bender =//= =//= =//= s. raion Bender =//= s. erpeni.160 161 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 =//= Transfug 162 =//= 163 =//= 164 =//= 165 =//= 166 =//= 167 Transfug 168 =//= 169. Copanca. Copanca. raion Bender 1905 s. -//-. 170. raion Bender =//= =//= =//= =//= =//= s. =//= Nicolai Ignatovici Daria BODA CO Ana Nichiforovna PAVLOVA Efrosinia Afanasieva Ivan Gheorghevici BOGATU Profira Pavlovna Ivan Vasilii PERJAN Carp Vasilievici So ie Fiu Grapina Elizaveta DRACI Anghelina Andreevna BODA CO Anisim BODA CO Sava BODA CO Olga DRACI Sofia DRACI Efrosinia IR ENCO Ivan Andrianovici Doamna Mihailovna Andrei Vera CONSTANTINOV Ignat Ivanovici Irina Petrovna Maria Evdochia Solomeea EVTODIEV Ignat Ivanovici Maria Stepanovna Xenia Agafia BARBA Alexandra Vasilievna Vasilii RAZNOVAN Praskovia Ignatievna SAINSUS Sofia Platonovna Ana Andreevna Pelagheia Alexandra MUNTIAN Trifon Grigorievici Haritina Timofeevna Evdokia 1878 DRAGUTAN Feodora Gheorghievna Kristina Ekaterina Afanasii COTE FeodoraGheorghievna Fiica raion Bender 1900 1908 So ie Cap familie Cap familie So Cap familie Fiu Fiu Cap familie So ie Fiu Fiică Fiică Cap familie Fiu Fiu Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiu Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Fiică Cap familie So ie Fiică Fiică Cap familie Fiu Cap.familie Fiica Fiica Fiica Cap.Copanca.familie Cap. raion Bender =//= s. Copanca. Bolboaca.

Bender =//= =//= =//= =//= s. Copanca raion Bender =//= =//= =//= =//= s. familiei Soţie Fiu fiu Or. primar 179.familie Sotie Fiu Fiu Fiica Cap. Str. raionul Bender =//= =//= =//= Mahalaua Gasca =//= =//= =//= s.Bender Str.familie Soţie fiică Cap. Circaiesti Arest Deportare Arest Deportare Arest Deportare =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= Deportare =//= =//= =//= =//= Arest Deportare =//= =//= =//= Arrest Deportare =//= =//= =//= Deportare 1887 1888 1885 1871 1880 16ani 1877 1895 51ani 28ani 20ani 18ani 1896 1866 68 ani 30 ani 1886 s.familie Sotie Fiu Fiica Fiica Cap. Partid politic antisovietic 181.5 a. =//= 183 Transfug 184 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 Transfug 185 Transfug 186 Siguranţa PALII Sevastian Ivanovici Zinaida Natalia Soacra LAZOREV Nikolai Petrovici POPKO Maria Ilinicina KUMPON Manuil Vasilievici Liubovi Dmitrievna URSU David Ivanovici Ana Eremeevna Pavel Evdokim Nina NIKORA Harlampii Lukianovici Maria Petrovna Dmitrii Ana BURUNTUZ Ivan Gherasimovici Elena Timofei Maria Evdokia SUCITA Varfolomei Fiodorovici Praskoviia Erofeevna Klavdia Efrosinia Zaharii MANKAS Iakov Kondratievici Natalia Filipovna Elizaveta Procofii Vasilii MUSTEATA Gheorghi Semionovici Maria Ivanovna Olimpiada JALBA Procofi Timofiivici Marfa Ivan Ivan COROTNEAN Gheorghi Erofeevici Motriona Mitrofanovna Constantin TOLCENCO Tihon Ivanovici Soţia BOCINSCHI Piotr Timofeevici Tatiana Nicolaevna Copil Copil Marfa Constantinovna 1898 Capfamilie Sotie Fiica Fiica Capfamilie Sotie Cap. Politanskaia 20 Arestare mama . Ofiter in armata Denikin PRIMAR 177.Pugaceni. raionul Bender =//= =//= =//= =//= s. Copanca.familie sotie Cap. Bender. 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 637 638 639 functionar 175.Bender. Copanca Arestare 1902 Capul familiei Soţie fiu Capul familiei s.Hadjimus. Hârbovăţ Arestare 1906 1907 4 ani 2. Capul familiei Or.familie Sotie Fiica Fiica Fiu Cap. Jandarmerie si siguranta 178. transfug 180. 176. Vladimirskaia59 s. transfug 182. Bender Str.familie Sotie Fiica Fiu Fiu Cap.174.familie Sotie Fiu Fiica Cap.Puskin 42 Or. jud.Pavlovskaia 7 Arest Deportare =//= =//= 1900 Or. Copanca Arestare 1915 s.

21 a.Bender. Sofievscaia 26 -“-“-“- Arest 1908 19 л. Cobusca Nouă Arestare 1890 45 a.Copanca -“-“-“s. Sofievscaia 47 Arestare 189. 1895 40 л. Str. 16 a.Bender. Om afaceri Om afaceri de Arest 195. Om afaceri de 30 л. Or.Telita -“-“or. de Arest 196. 12 a. 13 л. 662 663 664 665 666 667 Dezertor 190. 1909 25 л. 69 л. Bender. Arest . Suburbia Caucaz Colodeznaia 12 -“or. -“- ONICA Andrei Dementievici Feodosia Afanasieva Maria Elena POLEI Acsinia Ivanovna Petru CRUTOVA Agripina Petrovna Vladimir Domnica Vasilisa AZARNAIA Hona Davidovna Sruli Ihilevici Haia Rita CORNOGLUB Zaharia Petrovici Erina Emelianovna Iulia GRUBEL Sruli Isacovici Maria FISMAN David Solomonovici Sara Moiseeva Milea Betea SCLEARENCO Agafia Ivanovna Socolov Nazar Feodorovici Socolova Xenia Grigorievna SALGANIC Moteli Matveevici Elena Matvei Mama 1912 Capul familiei soţia fiică fiică Capul familiei frate Capul familiei fiu fiică fiică Capul familiei soţ fiică nepoată Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu fiică s. Mihailovscaia 26 -“or. 14 л. Capul familiei soţ soacra Capul familiei soţia tata mama 197.Chiţcani -“s. 26 л. 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 -„- 192. Om afaceri de 1892 193. Mihailovscaia 35 -“-“-“or. Nicolaevscaia 102 -“-“-“- 1899 32 г. 685 686 687 688 689 690 691 Dezertor 1914 г.Bender. 194.Bender.187 653 654 655 656 657 658 659 660 661 Transfug 188 Comerciant POTARU Anisim Aiodorovici Soţia VOLOVOZ Iol Faivoşovici Dvoira Aron Estra Sura Hona Favşa 1906 Capul familiei soţia Capul familiei Fiu Fiică Fiică Fiică Fiică fiică s. 11 л. 18 a. 68 л. 13 a. 1890 191.Delacheu -“-“-“or. Siguranti Arest s.Bender.

1865 1886 or. Ofiţer Dezertor Arest 1890 1905 Capul familiei fiu .Serpeni. 203.Bender. Dezertor 200. Staraie Lipcani. Dezertor 204.Bender. 210.Bender Nicolaevscaia 111 -“-“-“or.Speia.Farladeni -“-“or. Om afaceri -“- de 202.Bender Causanscaia 35 or. Tiraspoliscaia 10 s. Constantinovscaia 64 -“s. Membru Partid Politic 201. Nicolaevscaia 48 -“or. 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 Ofiţer 199. -“- 1903 209. 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 Siguranti Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiică fiică fiu Capul familiei Arest Arest 208. Lenina 58 -“-“-“s. raionul Bender -“- Arest Arest 207. -“Om afaceri de SAVIŢCHI Dmitrii Mihailovici Liubovi Gheorghievna CEBANU Alecsandr Antonovici Domnica OLAR Terentii Arsentievici Stepanida Gherasimova Fiodor SOLOMONOVICI Bruli Ionovici Mania Naumovna GOLDENFEL Boris Marcovici Elghi Malvina Corac CERGA Mihail Timofeevici Soţia Mama CARPENCO Pavel Stepanovici Mavra Petrovna Maria Pavlovna Dmitrii Pavlovici Liubovi Pavlovna Pelagheia Pavlovna Pavel GROZDEV Mihail Gheorghevici ŞPIGHEL Izraili Iosifovici Elizaveta Marcovna Varsavscaia Anna Marcovna ŞPIGHEL Iosif CHIPER Trofim Fedotovici Evghenia Vasilievna BURCA Constantin Evdochimovici Daria Abramovca Anisia Maria Ilia FEALCOVSCHI Serghei Dmitreevici SAINSUS Efrosinia Matveeva Petru 1886 1894 1874 Capul familiei soţia Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei soţia mama soţiei tatăl soţiei Capul familiei soţia mama Capul familiei soţia fiică fiu fiică fiică fiu Capul familiei Capul familiei soţia mama soţiei tata Bender.Bender.Bender. raionul Bender -“-“or. A/A Partidului Politic 205. Connaia Ploseadi 4 Arest 1862 1872 1916 1903 1909 1907 Arest Arest Arest 1902 1887 1888 1920 1915 1922 1926 1928 1889 Arest 1905 1 1872 г.Telita raionul Bender -“-“-“-“or.Bender Vladimirscaia 60 s. 206.Copanca -“s.198.

Puschinscaia 49 s. raionul Bender -“- Arest Arest Arest 1906 29 ani 5 ani 1896 1898 1919 1920 1922 1877 1878 Arest . Transfug 218. 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 -„- 213.Bender. 734 735 736 737 738. 731 732 733 -“- 212.Bender. 214.Copanca -“-“-“-“-“or.211.Bender.Copanca. Dezertor EVTODI Isac Carpovici Elizaveta Tihonova Matvei Hristea CREITORU Radion Grigorevici sotia copilul copilul TORNO Nina Feodorovna BODASCO Savva Anisimovici Evghelina Andreevna FOMIN Valerian Ivanovici Nadejda Tatiana Elena PLATON Dmitrii Iacovlevici soţia BELOCUR Constantin Ivanovici Zinovia Ivanovna Domnica Grigorii Maria Vera ROSTICOV Ivan Iacovlevici Olga Martanovna Martan Ivanovici Pavel Ivanovici FATUN-COZACU Zinovia Dmitrievna CEBAN Avtonom Emelian ONICA Vasilii Nesterovici Fecla Alecseevna Cornei Vasilievici TOPOR-GHILCO Leonid Zaharevici Stefani Ivanovna Vladimir Alecsandr Nicolai Elena Semionovna COLŢA Iacov Ilici Elizaveta 1903 Capul familiei soţia fiu fiică Capul familiei soţia copilul copilul Capul familiei 1908 1884 1919 1886 1902 6 ani 75 ani 1900 Capul familiei mama Capul familiei soţia fiică mama soţiei Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiică fiu fiică fiică Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei soţ Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu fiu mama Capul familiei fiică s. Ofiţer 216. -“- 217. Politanscaia 14 -“-“-“-“s. A/S element Dezertor 215.Speia.Copanca. raionul Bender -“-“-“s. Puschinscaia 34 -“-“-“s. Pavlovscaia 25 -“-“-“s. A/S partid politic 219. Ofiţer 222. -“-“-“or. Primar 221.Bulboaca. raionul Bender. raionul Bender -“or.Hajimus -“s. Dezertor 220.Serpeni raionul Bender -“-“or.Bulboaca Arestu Arest Arest Arest 1908 1884 1891 1914 1920 1912 s. suburbia Balca.Bender. 739 740 741.

Ofiţer Arest 1882 228.Bender. Sobornaia 143 -“-“-“-“-“or. raionul Bender -“-“-“s. -“- 1898 Arest 227. A/S Partid politic Arest 230. 770 771 Om afaceri de CAUŞ Gheorghii Afanasievici Soţia HROMOV Osip Afanasievici Anna Grigorievna Palagheia Anisia Ecaterina Efim ZELENEŢCHI Nicolai Alexandrovici Varvara Natalia Zinaida ŞINCARIUC Iacov Radionovici Palagheia Alecsei Elizaveta Ralia BUTESCUL Pavel Petrovici Olga Fiodor OLOI Ivan Vasilievici Sotia Victor IONAŞCO Vasilii Ivanovici Alexandra Constantinovna Gheorghii VASICO Fiodor Ivanovici Varvara Vasilievna Leonid Mihail CEBOTARI Pelagheia Petrovna PAVLENCO Petr Emmanuilov Evghenia Alecsei GOLIGORSCHI Folif Şmulevici Adelea Iosifovna Sima Liza Samuil Fanea 1888 Capul familiei soţia or. 232.223.Pugaceni -“-“Cobuzca. Dezertor -“- 1898 1905 1922 1927 1889 Arest Arest 1883 233. Mihailovscaia 104 -“-“-“-“-“- Arest 226.Bender Sobornaia 53 -“-“or.Bender. Protiagalovscaia 101 -“-“s.Copanca -“-“-“-“or. -“- 231.Bulboaca raionul Bender s. Siguranti 1903 1935 1894 45 ani Arest 229.Gura Bacului -“-“or.Bender. Om afaceri de Arest 1881 1881 1895 12 ani 1913 30 ani .Bender. Puschinscaia 81 -“-“-“s. 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 Siguranti 1902 1903 13 ani 10 ani 8 ani 12 ani 1876 36 ani Capul familiei soţia fiică fiică fiică fiu Capul familiei fiică fiică fiică Capul familiei soţia fiu fiică fiică Capul familiei soţia tatăl soţiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia sora soţiei fiică fiu soţia fiului 225.Bender Nicolaevscaia Nr.2 Arest 224. Dezertor or.

suburbia Balca -“or.Vladimirsc aia 52. soţia Arest 244.Bender Homuteanovca. -“- Arest 245. Puşchinscaia 43 -“-“or. Dezertor Primar 1892 1892 1886 Arest Arest 1891 243. A/S Arest 241. soţia fiu Capul fam. s. Om afaceri Arest 1884 1894 1920 1896 1902 238. 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 A/S Capul fam.Bender. Dezertor PAŞCAN Ivan Pominovici Feodora Alecsei Maria Alexandra Vera Victor CHIRIŢA Haralampii Emelianovici COTEŢ Marco Grigorevici Ecaterina Petru Afanasii Efimia Aculina Parascovia Nina de GURFEL Iţic Davidovici Haia Moisei DEACOVSCHI Nicolai Valerievici Alexandra Nicolai HALAŞNICOV Nichita Gavrilovici Soţia PÂNZARU Hristofor Grigorevici Vera NICA Mihail Isaevici GLUSARENCO Ivan Panteleimonovici Soţia BALOV Nicolai Gheorghevici Alexandra Fiul MAI Timofeevici Mihailovici Maria Afanasievna Tamara Lida Lizaveta CRUŢESCU Stefan Tomovici Anna Terentieva 1892 1893 1923 1925 1927 1929 1936 1904 1873 56 ani 23 ani 40 ani 37 ani 26 ani 20 ani Capul familiei soţia fiu fiică fiică fiică fiu Capul familiei s.Bender.Chisineovs caia 64.234.Bender.Speia. Lipcani Stradela Andreevschii Nr. Siguranti Arest 1891 240. 810. suburbia Borisovca. soţia fiică fiică mama Capul fam. stradela Gordeevschii Nr. -„- Arest .Bender. Capul familiei soţia 237. Staroobreadcescaia Nr.8 or. raionul Bender -“-“-“-“-“-“-“or.Bender. Colodeznaia 11 -“or. Proteagailovscaia 41 Arest Arest 236. s.3 -“-“-“Bender. 242. 811 812 813 814 815 816 817 A/S 235. soţia fiu fiu fiică fiică fiică fiică Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei soţia Capul fam.Bender. Bulboaca -“or.Bender.4 -“or. Ofiţer Arest 239. Ţânţăreni -“-“-“-“-“-“or. Suburbia Ghischi -“or.Bender. 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 Sigurant 1884 1909 11 ani 1901 1901 1926 1927 1865 1883 1882 Capul fam.

248.Bender. -“- 1887 40 ani 16 ani 14 ani 1882 51 ani 30 ani Bender. -“Om afaceri de LAVRENŢOV Fiodor Alecseevici Evdochia Nina Anastasia Evghenia Parascovia Grigorii Vasilii FILATOVA Liudmila Ivanovna PLOTNICOV Ivan Petrovici Evdochia Mihail COZACOVA Anna Harlampievna ŞVARŢ Moişa Semionovici Hona Abram Ruhlea COGAN Haim Iosevici Roza Şindeha Tuba Abram Iosif MIROŞAN Nicolai Petrovici Maria Anna MIHAILOVSCHI Vladimir Mihailovici Gheorghii DRAGUŢAN Zinaida Vladimirovna BARBAROV Leonid Nicolaevici Olga Tatiana TCACENCO Ivan Semeonovici Soţia ULITIN Vasilii Feodorovici Elena Serghei SOLOVIOVA Stepanida Alecseevna DRAGANOV Haralampii Trofimovici 1892 1895 1921 1918 1918 1925 1927 1892 Capul familiei soţia fiică fiică fiică fiică fiu fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiu fiică Capul fam. -“- 254.Bender. Element antisovietic Sigurant 249. 250. Sadovaia 14 -“-“or. Sigurant Ofiţer Capul familiei soţia or. 255. Dezertor 257. Sigurant 1899 14 ani 1890 1898 258. Sergheevscaia 157 or. suburbia Balchi Bender Constantinovscaia 64 Bender.2 or.1 -“-“or. Sergheevscaia Nr. Puşchinscaia 56 Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest .Bender.Bender. 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 -“- 247.Hadareli Nr.7 Bender.suburbia Homuteanovca Zeleonaia Nr.246. suburbia Lipcanii Vechi -“Bender.11 -“-“-“-“-“-“Bender Puşchinscaia 55 or. Ofiţer 1893 1893 1920 1880 1922 1905 1894 10 ani 1898 253. Lipcani Sadovaia Nr. Cauşanscaia 41 Arest Arest Arest Arest Arest 252.Bender. Sergheevscaia 109 -“-“str. Puşchinscaia Nr. Mihailovscaia 52 -“-“-“-“Bender. soţia fiu fiică fiu fiu Capul familiei soţia fiică Capul familiei fiu Capul familiei 1904 1905 10 ani 1901 251.Bender.2 -“Bender. A/S element Ofiţer Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia Capul familiei soţia fiu Capul familiei 256. 259.

913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 Element antisovietic Capul familiei soţia fiică mama Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia fiu fiu Capul familiei soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei 266.Bender.21 -“-“-“Or. 912. ap. Nicolaevscaia 19 Arest 1905 1881 1874 1889 1894 1863 1896 1868 1871 1896 1893 1927 Bender.Bender Casa Nr. 261. soţia fiu fiu fiică fiică Capul familiei soţia fiică fiu Capul familiei tata mama Capul familiei soţia mama soţiei Capul familiei soţia tatăl soţiei mama soţiei 1902 -“-“-“-“Bender. Ofiţer Soţia Copilul Copilul Copilul HAIT Leizer Haimovici Atlea Mosco Haim Rahili Tilea ŞUSTER Abram Aizicovici Perli Leia Moşco BARMAC Nicolai Mihailovici Mihail Anna Alexandrovna SVERDLOV Alexandr Borisovici Clara Feodorovna CARASIC L.17. -“- 268.Bender.V. A/S element 1912 Or.Suburbia Borisovca Pocitovaia 36 Or.7 Arest Arest Arest Arest Arest Arest Arest . Staroobreadscaia Nr. Alexandrovscaia 98 -“Or. Ofiţer 263. Achermanscaia Nr.Bender. 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 Om afaceri de -“- 262.18 -“-“Or. Pavlovscaia 17 Arest Arest 265.Bender Politanscaia Nr. Chişineovscaia 30 -“-“Bender . Sigurant 1900 1900 10 ani 1900 14 ani 12 ani 1893 1897 14 ani 1885 267. Sofievscaia 31 -“-“Bender. Sigurant 270. Dezertor 264.14 -“-“-“Or.Bender. Comendantscaia 41 -“-“-“-“Bender. Om afaceri de 269. ONUFRIEV Constantin Petrovici Vera SOCOLOV Maxim SOCOLOVA Maria REUTOV Semen Nichitovici Valentina Evghenia Mama MIHAILOV Gheorghii Alexandrovici Elena Pavel GOLUBOV Ivan Semeonovici Evdochia Ivan Dmitrii CARASIC Semen Abramovici Sara Fiu CIORNÂI Petru Stepanovici Motrena MEDVEDEV Abram Demianovici copilul copilul copilul 1866 Capul fam.suburbia Borisovca.260.

Copanca -“Arest 1883 Arest 1900 Arest 1893 1884 Arest 1898 1885 1914 1911 Arest .Bender.Copanca -“-“-“-“-“-“s. 273. 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 Om afaceri de 272.Bender Nicolaevscaia Nr.29 -“-“-“-“Puteovaia budca Nr. Pavlovscaia Nr. Dezertor 278.21 -“Moscova Or.Staraia Cobuzca -“-“-“-“-“-“-“-“s. Dezertor 281. Pavlovscaia 18 Arest Arest Arest Arest 1911 Arest s. 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 Om afaceri de 276. 282.2 Or. 283. suburbia Balca Nr.Bender Bender. fiu Capul familiei fiu fiică Or.Bender. Sigurant PERELMAN Uşer Ihilevici Perlea Haim IAVORSCAIA Marfa Filipovna HODZIŢCHI Nicolai Ivanovici Efrosinia Lidia Evghenia Valentina VIZDOGA Iachim Ivanovici 1883 Capul familiei Soţia fiu Capul familiei Capul familiei soţia fiică fiică fiică Capul familiei 1885 1902 1893 275.356 Lânga st.271. Dezertor 277. Om afaceri de 279. -“-„Dezertor POSTAN Mihail Haimovici Soţia Copilul DIMITRAŞCU Constantin Soţia copilul SALCUŢAN Luca Mironovici Marina Ivan Timofei Domnica SPIVAC Ovsii Iosevici Betea Ţilea Moisei COROTNEAN Andrei Pavlovici Zinovici Feodor Ivan Semen CIUMACIOV Mihail Feodorovici Sofia Haritina Maria MUNTEAN Grigorii Grigorievici MORARU Anna Chirilovna Zinovii CANTAŞEL Alexandra Ivanovna Alexei 1895 Capul familiei Soţia copilul Capul familiei Soţia copilul Capul familiei soţia fiu fiu fiică Capul familiei soţia fiică fiu Capul familiei soţia fiu fiu fiu Capul familiei soţia fiică nepoată Capul familiei Capul fam. Dezertor 280.Zguriţa -„-„s. Dezertor Sigurant 274.Copanca -“-“-“-“s.

soţia fiu Capul familiei soţia Capul familiei fiică fiu fiu fiu fiu Capul familiei -“s. Elizaveta BANU Vasilii Iacovlevici soţia fiu ANDREEV Feodosii Nesterovici Xenia BOGATU Ecaterina Iacovlevna Lidia Anton Vasilii Alexandr Anton CHIŞCAR Aculina Andreevna CHIŞCAR Alexandr Grigorievici BOGATU Constantin Timofeevici Olga Uliana PAVLENCO Alexei Petrovici Sofia Dmitrii Ivan TABAC Anna Petrovna Agafia DRUZ Pavel Achimovici DRUZ Marfa DRUZ Olga TICHILUŞ Dmitrii Carpov. fiică fiu fiu fiu s. -“Dezertor 292. soţia fiu fiică fiu fiu Capul fam.Todireşti -“-“-“-“-“s. 294.Pugaceni s.Calfa Arest 1900 6 ani 20 ani 15 ani 12 ani 9 ani 1917 s.Aneni -„-„-„-„- Arest Arest 1909 24 ani 3 ani 1895 1893 1921 1932 1937 1921 1904 1904 1923 1921 1928 1932 1879 1918 1923 1926 1936 Arest Arest Arest Arest . 285. soţia fiică Capul fam. -“- 288. 1899 1903 Capul fam. A/S element 287. NEGAI Efimia Chirilov. NEGAI Gheorghii ANDRIENCO Gheorg.Pugaceni Arest 1880 1889 s. 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 -“- -„- 286.Gura Bâcului -“-“-“s. ANDRIENCO Pavel Gheorg.Pugaceni fiu 3 ani 1909 36 ani 8 ani 1909 Capul familiei soţia fiică Capul familiei soţia fiu fiu Capul fam. NEGAI Feodor Chiril. 982 983 984 985 986 987 988 989. fiică Capul fam.Calfa Arest s. Plutonier in Jandarmerie 295. ANDRIENCO Elena Gheorg.Delacheu -“-“s.284. ANDRIENCO Ivan Gheorg. 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 -„- 289.Cobusca -“-“s. Poliţist 293. Dezertor 290.Ivan. soţia fiică fiică fiu fiu Capul fam. 291. TICHILUŞ Agripina TICHILUŞ Vera CIUCENCO Victor Mihailovici CIUCENCO Roza Ivanovna CIUCENCO Sofia Victorovna CIUCENCO Vera Victorovna CIUCENCO Ivan Victor CIUCENCO Anatolii NEGAI Chiril Constantinovici NEGAI Maria Lazarevna NEGAI Semen Chirilov.Copanca s.Todireşti -“-“-“-“-“s. soţia fiică Capul fam. ANDRIENCO Popa Gheorg.

SURJENCOTerentii SURJENCOGherasim SURJENCO Natalia SURJENCO Maria PERJAN Matvei Andreevici PERJAN Pelagheia Petrovna PERJAN Nina PERJAN Anna PERJAN Agafia Iacovlevna GRECUL Natalia Antonovna GRECUL Serafim GRECUL Anastasia GRECUL Vasilii ONICA Foma Dementievici ONICA Anna Timofeevna ONICA Dementii Fomovici ONICA Nina Fomovna CARAMANUŢA Porf.Bulboca -“-“-“-“-“-“s.Copanca -“-“-“-“-“s.Chiţcani -“-“-“-“-“-“s. soţia fiică fiu fiică fiu fiu Capul familiei soţia fiu -„fiică -“Capul fam.Copanca -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“s. soţia fiică fiică fiică fiică Capul fam. 306. POZNEACOVA Fecla Ilarion POZNEACOVA Evghenia Mih. 303 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 Primar Dezertor Dezertor -“- -„- -„- Liberal 304.Fârlădeni -“s. fiu fiică fiu Capul fam.-“- Arest Arest 1914 1892 Arest -“- . CARAMANUŢA Pavel CARAMANUŢA Feodosia Fevronia CUTNIROV Anatolii Alexandrovici CUTNIROV Ecaterina POLOBOC Gavril Mihailovici Poloboc Alexandra POLOBOC Vera POLOBOC Elena POLOBOC Liusea POLOBOC Gavril POLOBOCRoman CEBANU Efim Achimov. 298.296. 301. Semen. 302. 299.Fârlădeni Arest Arest Arest 1902 -“- 1893 1910 Arest 1882 27 ani 16 ani 22 ani 1898 1898 1902 Arest s. fiu fiică logodnică Capul fam.Bulboca -“-“-“-“-“s. soţie fiu fiică Capul fam. 297. Dezertor Şeful POZNEACOV Mihail Ivan. soţia Capul familiei soţie fiică -“-“fiu -“Capul fam. 300. Soţia şi 3 copii 1890 1895 23 ani 13 ani 9 ani 6 ani 1890 1908 Capul fam. IAŞCENCO Anna IAŞCENCO Olga IAŞCENCO Miron IAŞCENCO Aculina IAŞCENCO Grigorii IAŞCENCO Ivan SURJENCO Cuzima Stepanovici SURJENCO Matrena Evdoc.-“s. GROSU Pavel Mihail. Şeful partidului ”FCR” Fost Poliţist 305. POZNEACOVA Irina POZNEACOVA Vera POZNEACOVA Liuba IAŞCENCO Alexandr Ivan. -“- s. soţia fiică -“soacră Capul fam.

soţia fiu fiu s.Speia -“-“-“-“Arest -„- -“-“- 1888 1905 35 ani Evacuare -“-“-“- 1883 50 ani 28 ani 22 ani 21 ani 21 ani 18 ani 16 ani 1894 1896 1923 Capul fam.Bender.307. 1081 1082 1083 1084 1085 Dezertot Primar 314. soţia mama fiică Capul fam.... -“soţia fiu fiică -“- -“-“-“s. 309. 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Membrul Partidului Liberal 311. 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 Dezertor 308. Om afaceri de or. ERIHMAN Manea ERIHMAN Iosif ERIHMAN Montea ERIHMAN Olga ERIHMAN Hara CEAPLIC Şulim Bercovici 1872 -“soţia Capul fam. COTEŢ Maria Fedosiev COTEŢ Alexandr COTEŢ Liubovi COTEŢ Alexandra DUBIN Alexei Iacovlevici DUBIN Eflamia DUBIN Iustinia DUBIN Fedosia DUBIN Petru DUBIN Pavel DUBIN Vasilii DUBIN Martân GALANIUC Alexei Andreevici GALANIUC Xenia Gr. Dezertor 310. soţia 315. Primar 312. Mihailovscai a 62 -“-“or. MATRUC Chilina BOGATOV Mefodii Iv. Pohis Hana Pohis Feodora Pohis. GALANIUC Dmitri Al. COTEŢ Alexandr Filip.Copanca s. CREANGA Afanasii CREANGA Efim POHIS Simon Şmul.Chiţcani -“-“- 1911 1900 Capul familiei Capul fam. soţia fiu fiu soră soră Capul fam. -“- 316.. Nicolaevscai Arest Evacuare -“-“Arest -“-“-“-“-“-“-“- . 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 Om afaceri de MATRUC Fiodor Semion. ALEXANDROV Carp Stepanovici CREANGA Semen Harit CREANGA Agrepina Ef.. ERIHMAN Froim Nahim.. 313. soţia fiică -“-“fiu -“-“Capul familiei soţia fiu -“-“- -„-“-“-“-“-“-“-“Arest Evacuare -“- s.Bender.Bender.-“-“-“-“- -“- -„-„-„- 1897 35 ani 63 ani 2 ani 1891 41 ani 15 ani 11 ani 45 ani 58 ani 1896 1898 Capul fam. Pavlovscaia 6 -“-“-“-“or.

soţia fiu Capul fam.mama soţiei CEAILIC Haimov. 1105 Străjer 322.Bender. 1100 1101 1880 1889 1888 Capul fam. BUZICA Valentin BUZICA Alexandr BUZICA Boris BUZICA Sofia.1098 317. Dezertor 1904 s. 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Fost poliţist PIŞCIUC Nicolai Antonovici PIŞCIUC Maria PIŞCIUC Vasili Nic. 318.Bender.Bender. 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 Primar 1882 1886 1926 1923 Capul fam. Dnestrovscai a 42 -“-“- -“- Arest Evacuare Evacuare -“Arest 321. 1102 1103 1104 Dezertor 320. soţia fiică fiu Capul familiei soţia fiu s. Proteagailov scaia 16 -“-“-“-“-“or. or. soţia fiu fiică 326. soţia Capul fam. BUZICA Maria Nic. 325. Familia lui GRIMBERG Naftulevici Iosif 1898 1901 1922 1906 1930 1932 1933 1865 1868 Capul fam.Aneni raionul Bender -“-“-“s. 1099 Soţia unui reprimat Om afaceri de CEAPLIC Titlea Şlemovici CEAPLIC Berc Şulimovici GHERMAN Maria Dmitrievna GOLDFARB Motea Isacovici GOLDFARB …. 319. 1883 Capul fam. fiu Capul fam.Bulboca Arest Evacuare -“-“Arest Evacuare -„-„- 327. Proteagailov scaia 9 Pavlovscaia Arest -“-“-“-“-“-“-“Evacuare -“- -“- COLESTRU Alexei Iacovlevici COLESTRU Elena COLESTRU Nicolai COLESTRU MIRON Mihail Achimovici MIRON Alexandra MIRON Lucheria MIRON Ivan BOCOVAN Nichita Ivanovici BOCOVAN BOCOVAN Mihail Nichitov. Străjer 1893 or. 1118 1119 1120 1121 Conducator ul ţărăniştilor Dezertor Pincus 1904 Capul fam. Om afaceri de Capul fam.C onstantinovs caia 21 or.28 or. IURCENCO Irina Filip. soţia fiu fiu fiu fiică Arest Evacuare -“- 323.Bender Sobornaia 33 -“or. IURCENCO Ivan GOLIMBOVSCHI Ivan Nesterovici 20 ani fiu a 61 -“- -“- 1898 Capul fam. 324.Bender Nicolaevscai a Nr.Gâsca -“-“- Arest Evacuare -“- .Bender. BUZICA Mihail Gr.

Andrei Mih. Soţia unui reprimat 1888 Capul fam. Fincheli Anna 1893 Capul fam. soţia s. 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Dezertor 331. -“- 337. 1154 Soţia unui reprimat Om afaceri de 1898 -“- Evacuare Arest Evacuare -“- 340.Gheorghii Ipat Vasilati Mihail Chirilovici -“.Bender. s. . 1152 1153 Străjer Capul familiei 1898 339.328. -“. -“. -“. 1149 -“- 1874 Capul fam. -“Bender.Chircăeşti -“-“-‘s.60 Suburbia Caucaz Arest Evacuare -“-“Evacuare Arest Evacuare 336.Liza Morjovschii Petr Pavlovici -“Agafia Mihailovna Samoilov Ipatii Feodorovici -“.Cogăreşti -“- Arest Evacuare -“-“Arest Evacuare 1885 1912 1894 40 ani 17 ani 9 ani 1893 Capul familiei fiu Capul familiei soţia fiu fiică Capul fam.Speia Arest Evacuare 335. 1150 1151 -„- Feopontov Filaret Mihailovici Familia lui Ănsburg Vladimir Mihailovici Familia lui Doloca Glicheria Nicolaevna Enişevschii Iona Moiseevici Familia. Soţia unui reprimat Străjer ZATÂCA Savelii Vasiliev.Gherboveţ -“- Arest Evacuare 1915 22 ani 4 ani Capul fam. 338. 1131 1132 1133 Dezertor 330.Bender Comendants caia 6 Homuteanov ca -“or.soţia şi mama Iurcenco Irina Filipovna Arest Evacuare Arest Evacuare 1893 Capul fam. soţia fiu Capul familiei soţia fiică fiică Capul familiei soţia s. ZATÂCA Fedora Ivanovna MUSTEAŢA Semen Gheorghevici MUSTEAŢA Anna Iacovlevna MUSTEAŢA Mihail Musteaţa Savva Gheorghevici -“. Sofievschii Nr.Olga Nicolaevna -“. Dezertor 334.Xenia Sav.Bender Cauşanscaia 72 or.Anna Mih.Bender.Chirtoeş Arest Evacuare -“- 1912 27 ani 6 ani 3 ani 1910 1906 s. 1903 Capul familiei s. 1155 1156 1157 1890 -“- 341. Sofievscaia 19 Nicolaevscai a Nr. 1129 1130 Dezertor 329. 1147 1148 Martân Vladimir Vladimirovici Soţia si copiii Sosevici Pavel Ign. 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 333.Talmaza -“-“-“or.Domnica Pavlov. Dezertor spion 332. Sergheevsca ia 76 -“or.

Agafia -“.Anna -“.Ăpistania Feod. 350. -„-“-“-“Arest -“-“-“- Primar 1899 . -“- 344. fiică Capul fam. soţia fiică fiu fiu Capul familiei fiu fiu fiică Capul fam. -“. Aftenii Pelagheia Iacovlevna Aftenii Elizaveta Aftenii Carp Aftenii Trifon Zanosiev Efrosinia Axentiev.Andrei Orzu Chilia Ivanovna -“. Cervonenco Elizaveta Tarasovna Aftenii Mihail Tihonov. Goncear Malania Savelievna Goncear Cervonenco Iacov Nesterov. soţia fiică Capul fam. 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 -„- 1909 Capul fam.Maria -“.Speia -“-“Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“- 351. -„- 1898 347.342. 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 Dezertor 1907 15 ani 12 ani 1911 -“- Capul fam. Trofimova Marfa Antonov. Ţaran Fecla Vasilievna Ţaran Raia Goncear Mihail Feodorov. -“.Feodor Moiseev. Pavlova Doi copii Popescu Luca 1912 Capul fam.Varniţa -“-“-“-“-“s.Bender Dnestrovsc.Copanca -“-“-“-“- Arest Evacuare -“-“-“- 1884 1897 Capul familiei soţia -“-“- -„-“-„-“-“-“-“-“-“-“-“Arest -“-“-“-“- 345. soţia fiu -“- -“-“s. -“. Uşacov Mihail Mihailov. 349. 352. 17 -„-„s. Uşacov Vladimir Zavtur Arsenii Nest. Uşacov Xenia Uşacov Serghei Mihail. soţia fiică fiu Capul fam. 353. 1158 1159 1160 1161 1162 1163 Dezertor 343. Zanosiev Iacov -“.Alexandra Trofimov Andrei Varlam.Fedot -“. 1164 1165 -„- Ţaran Efrem Ivanov. Zavtur Alexandra Zavtur Anastasia Zavtur Petr Pavlov Mihail Nichit.Speia -“-“-“or. -„- 1904 1913 1930 1934 1938 348. soţia Laghernaia 23 s. 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 -„Sigurant Străjer 1914 1928 1900 38 ani 12 ani 9 ani 1893 19 ani 16 ani Capul fam. soţia Capul fam. soţia fiică fiu Capul fam. Soţia fiică -“fiu -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“- 346.Maria Vlas Moisei Gavril.

fiu fiică Capul fam. soţia fiu fiu -“-“fiică fiică Capul fam. Popescu Elena -“.Natalia -“.Constantin Alec. Muntean Feodosia Pav. soţia fiu s. -“.Cobusca Veche -“-“s. Om afaceri de Ivanov.Ivan Ilici -“. -“Pelagheia Danilova -“. -“. 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 Primar Dezertor -“- 358. soţia Capul fam.Igori Ivanovici Chiriac Isidor Stepan.Aculina –“-“. Dezertor 362. Popescu Anna Ivanov. 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 Primar 361.Bender Constantino vscaia 59 s.Agrepina -“.Maria Vasilievna -“Valentina Ivanovna -“. Puşchinscaia 53 Arest -“-“-“- 1887 1890 1915 Evacuare -“- .Bender. 357.Fima Isaevna Şevcenco Ilia Illar.1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 354.Chircăeşti -“-“-“-“-“-“-“s.Matilda Izrail. Fost deputat in parlament 360. 356. -“.Feodora Ivanovna -“.Grigorii Isid. soţia fiu fiică fiică Capul fam.Copanca -“-“-“-“-“- 1870 -“-“-“or. soţia fiică fiu Arest Evacuare -“-“-“-‘-“-“Arest -“-“-“-“-“-„-“Arest -“-“-“- 1913 24 ani 1895 1888 21 ani 12 ani 1885 Capul fam. Copanca -“-“-“-“-“or.Sonia Haritonovna Carasic Abram Vladimir.Speia -“-“-“- Arest -“-“- 1892 1899 1921 1928 1931 1937 1925 1928 1914 1903 Capul fam.Anna Efrimov. Samoilov Ivan Feodorovici -“. Eva Serghei Lavrent.Semen Muntean Serghei Mefod. soţia fiică s. 1206 1207 1208 Dezertor 355.Nicolai Ilici Şenveld Alexandr Bor. -“. -“.Pelagheia -“.Feodosia Alexeev. Carasic Maria 28 ani 18 ani 13 ani 11 ani 6 ani 4 ani 14 ani 5 ani soţia fiică -“-“-“-“fiu -“- -“-“-“-“-“-“-“-“- -“-“-“-“-“-“-“-“- 1889 1894 1914 Capul fam. -“-Zinaida Alexeev. Muntean Ecaterina Eni Alexei Fomovici -“.Alexandr –“-“.Gheorghii Alec. soţia Capul fam.Agafia –‘Boico Hariton Semenovici -“. -“.Feodor Alexeev. soţia fiu -“Capul fam.Macar -“. -“. Om afaceri de 359. -“.Alexandra -“.Feodor Haritonov. -“.

fiică -“-“fiu Capul fam. Dezertoare -“-“-“- 370. 373.Copanca -“-“-“-“-“- -“-“-“-“-“-“- 1909 Capul fam.Mihail Ivanovici -“.Stepanida -“. Capul fam.Stepanida -“.Stepan Istratii Ivan Dementievici -“.Nicolai -“.Alexandr -“.Bender Achermansc aia 16 Or. fiu Capul fam. 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 -“- 365. Conducator ul Ţărăniştilor 366.Alexandr Ivanov. 368. soţia Capul fam.Bulboca s. 1273 1274 Străjer Bogomoleţ Valerian Anton. -“-“s. Corotneanu Elena Samoilov Andrei Feodorov Samoilova Feodora Ivan -“.Pelagheia -“. Borisovca.Speia -“-“-“-“-“-“s.1240 363. 369.Parascovia -“.Feodor Ivanovici -“.Pavel Ivanovici -“.Anastasia Ghertopan Maria Iacovlevna Bâtca Aculina Ivanovna Budinscaia Foedosia Stepan. soţia fiu fiu fiu fiu fiu fiică Capul fam.Vasilii Ivanovici -“.Copanca -“or. Dezertoare 372. Primar 371. -“. soţia fiu fiu fiică fiică fiică Capul fam. 1241 1242 1243 1244 1245 Dezertor 364.Elena -“.Hadjimus -“-“-“-“-“-“-“s.Carp Vasilievici Ulita Olga Pavlovna 1862 mama -“-“- -“- 1913 Capul fam.Maria Matveevna -“. soţia fiu fiu fiică s. soţia Arest -“- . 1900 1898 Capul fam.Maria Corotneanu Nichita Alex.Pugăceni -„-“-„-“-“-“-“-“-“-“-“Arest -“-“-“-“-“Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“-“-“-„- 1900 38 ani 19 ani 14 ani 18 ani 13 ani 9 ani 1882 1883 76 ani 1905 12 ani 11 ani 6 ani 3 ani 1894 48 ani 24 ani 21 ani 17 ani 14 ani 9 ani 19 ani 1882 1907 1898 s.Copanca s. Capul fam.Ivan Feodorovici -”.Anna Ivanovna Perja Alexandra Savelevna -“. Malaşevscaia Aculina Ivan. 367. Malaşevschii Alexandr -“. Baca Efrosinia Petrovna -“.Bender. Capul fam.Todireşti s. Carasic Liuba Malaşevschii Cuzima Victor. Sigurant Iacovlevna Carasic Alexandr Vlad.

1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 Iordan Avraam Sidorov.Feodora Avraam. 1290 1291 1292 Dezertor 379.1275 374.Copanca -“-“-“-“- Arest Evacuare -“-“-“- 378. -“-Feodor Avraam. suburbia Homuteanov ca Gherboveţca ia.Bender. Capul fam. 1280 1281 1282 -“- 376. -“Tatiana Mihailovna -“Nicolai Safronovici -“.Copanca -“-“-“- -“-“-“-“-“- 191. Feodorciuc Hisanov.Copanca -“-“- Arest Evacuare -“- 1889 1882 Capul fam.Nina Cuzminişna Sora soţiei Barcari Safron Vasiliev. soţia s.Lenina 21 or. -“Vessarion Avraam.Lidia Pavlovna Tonenco Modest Vasilievici -“Efimia Grigorievna -“Gheorghii Modestovici Muncescu Dmitrii Semenov.Maria Ivan. -“. -“Natalia Trofimovna Zaharov Gavril Mihailovici Zaharov Semeonovna Zaharov Gavrilovici Zaharov Gavrilovna Zaharov Gavrilovici Mihail Natalia Dmitrii Evghenia Sadovaia 17 1875 Capul fam.str . Capul fam. Alexei Elena Ivan Feodor Cornii 1904 Capul fam. soţia fiică fiu fiu fiu fiu or. soţia fiu s. 1878 1877 45 ani 40 ani 33 ani 27 ani 22 ani Capul fam. raionul Bender -“-“-“-“- Arest Arest Evacuare -“-“-“-“-“-“- . soţia fiu -“-“-“- -“-“-“- 1907 Capul fam. 381. 1293 1294 Dezertor spion Dezertor Cecan Petrovici Cecan Vasilievna Cecan Alexeevici Iaconvschii Afanas..Bender. soţia fiu soţia fiului s.Varniţa -“-“- 1898 Capul fam. soţia fiu fiică fiu s. -“. 380. 1276 1277 1278 1279 Dezertor 375. 3 s. 1285 1286 1287 1288 1289 -“. Delacheu. 1283 1284 Dezertor 377.

Pugăceni. 386.Copanca -“-“-“s.Chiţcansc aia Nr. raionul Bender -“s. -“. soţia fiică fiică fiică fiu Capul fam. 19 ani fiu 1894 33 ani 4 ani 2. Dezertor 1898?? s…….Bender.Petr Avrtaam -“. fiică fiică fiu Capul familiei fiu fiu s. Conducator ul* (continuare a lipseşte) Dezertoare -“- 1876 1876 -“-“-“s.1302 382. soţia 384.Chiţcani s.Vasilii Jerebeţchii Alex.Ignat –“Sorocopud Feodor Gavril.Efrosinia -“. 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 Dezertor Cebanu Elena Nichif. Muntean Ecaterina Nazar Elena Lazar. -“.GuraBâcului -“-“s.Agrepina –“Evdochia Leşca Matvei Safron. Orzu Maria Iacovl. 1308 1309 Dezertor Capul fam. 1336 1337 1338 -“- Capul familiei fiică Capul fam.Maria -“. 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 -“Poliţist 1874 1898 1910 1928 1929 1931 1933 1911 Capul fam. Maxim. -“. Orzu Alexandra Nic. Orzu Cuzima Iacovl. 390. -“.Ignat. Ţurcanu Anna Ignat. .Cobusca Veche raionul Bender -„s. soţia fiică 385.Anast. Nazar Lucheria Iliciuc Iacov Pocof. Capul fam. soţia fiică fiică soacră Capul fam.Alexei Meftodieva Elena Ivanovna Condrat Porfirii Ţurcan Anisia Timofeevna Elena Pavlenco Alexandra 1910 1911 1877 30 ani 20 ani 1883 Capul fam. fiică Capul fam. Iliciuc Evdochia Condrat.Copanca. 18 -“-“-“-“s. 393.Pavel -“. str.Vera -“.Gura Bâcului or.Copanca -“-“-“-“s. Leşca Feodora Nichif. Fugar 388.5 ani 1 an 1914 Capul familiei soţia fiu fiică fiu 383. 1310 1311 1312 Dezertor 1889 1894 1914 Capul fam. Muntean Feodosia Nazar. soţia 387. raionul Bender -“-“-“-“s. 1303 1304 1305 1306 1307 Ofiţer Alb -“.Alexandra -“. Iliciuc Parascovia Iliciuc Zinovia Iliciuc Natalia Iliciuc Mihail Iac. 391. -“.Ambrosii Avraam. Fârlădeni -“- -“- Arest Evacuare -“-“-“Arest Evacuare Arest Evacuare -“- -“-“Arest -“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-„-“- 389. Muntean Serghei Mefod.Copanca -“-“-“-“-“Expulzare -“-“Expulzare -“-“- 392.

11. 2.Şerpeni Arest - AMAI RM. 5. 19. 10. d. 6. s. .Şarpeni -“-“-“- - -“-“-“-“- 1895 37 ani 2 ani 12 ani 4 ani 70 ani 1890 Capul fam. 3. s. 17. patronimicul Fortuna Elena Vasilievna – “ – Ivan Dmitrievici – “ – Cuzima Dmitrievici Goian Stepan Ivanovici – “ – Ulita Leontieva – “ – Mihail Stepanovici – “ – Evghenia Stepanovna Ivancenco Mihail Ivanovici – “ – Evdochia Tihonovna – “ – Pavel Mihailovici – “ – Pelagheia Mihailovna – “ – Andrei Mihailovici – “ – Anna Mihailovna Cuzenco Semeon Ivanovici – “ – Maria Petrovna – “ – Feodor Semeonovici – “ – Andrei Semeonovici Cerneţcaia Maria Romanova – “ – Stepanida Temofeevna – “ – Vladimir Temofeevici Dragan Anton Nicolaevici Anul Naşte rii 1906 1935 1936 1885 1887 1919 1925 1887 1895 1926 1930 1933 1937 1862 1885 1917 1920 1896 1922 1929 1875 Relaţia cu capul familiei Capul fam. 18.Gheorghii -“. Fond. 395. 8. soţia fiu fiică fiu fiică Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Supus arestulu i – Supus evacuarii Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 2. 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 Dezertor Dezertor Vasiliuc Andrei Ipat. 2. inv. Bender № de ordin e 1. 5. – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6. 16. soţia fiu fiu Capul fam. -“. -“. 3. 13. f. 1.Evdochia -“.Zinaida -“. 1879 Capul fam. 19. Bogatâi Constantin Cond. 7.Sotran -“. № famili ilor 1.Talmaza –“– –“– –“– s.394. 12. fiu –“– Capul fam. 159-215 №100 LISTA PERSOANELOR DOMICILIATE ÎN RAIONUL CĂUŞENI. fiică fiu Capul fam. Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– s. 4. 20. 4. Categor ia Dezertoare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Numele. 15. 9. soţia fiu fiică fiică mama Capul fam.Anastasia -“. prenumele.Daria Anisin Moisei Vasil.Ciobârci –“– –“– s. JUDEŢUL BENDER DEPORTATE „PENTRU ACTIVITATE CONTRAREVOLUŢIONARĂ ŞI ANTISOVIETICĂ” [fără dată] LISTA elementelor contrarevoluţionare şi antisovietice deportate din raionul Căuşeni.Garcina Ign. soţia fiu fiică Capul fam. 14. 396.Dochiţa -“. Locul de reşedinţă s.

Capul fam. 54. 53. 52. 11. 8. 35. 26. 9. 25. . soţia Capul fam. soţia fiu Capul fam.21. 45. 59. 39. 22. 49. 20. 17. 16. 13. 38. 40. 23.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 65. –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – “ – Garpina Gavrilovna Ţarfa Tatiana Demianova – “ – Ivan Feodorovici – “ – Daria Feodorovna – “ – Serghei Foedorovici Goian Nichita Filipovici – “ – Efrasinia Nicolaevna – “ – Evghenia Nichitovna – “ – Ilia Nichitovici Cecan Carp Gheorghevici – “ – Alexandra Ivanovna – “ – Maria Carpova – “ – Conan Carpovici Dragan Anastasia Ilievna – “ – Andrei Grigorievici – “ – Maria Grigorievna Gonenco Marfa Tarasovna – “ – Spiridon Porfirovici Cuhari Irina Pavlovna Toniţoiu Domnica Grigorievna – “ – Tatiana Danilovna – “. Talamaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –“– Evacuare --“ – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 14. 41. soţia fiu fiică Capul fam. 57. 51. 18. 12. 32. 28. 42. 30. 15. 31. 43. 27. soţia fiică –“– s.Ciobârci –“– –“– –“– –“– –“– s. 61.Talmaza –“– –“– s. 62. 63. Ciobârci –“– –“– –“– s. 37. 46. 56.Cauşeni –“– –“– –“– s. soţia soacra Capul fam. 21. fiu Capul fam. soţia fiică fiu Capul fam. 24. 7. 55. fiu fiică Capul fam. 10. soţia fiică fiu Capul fam. fiu fiică fiu Capul fam. 64. 66. 44. 60. fiică fiică Capul fam. 58. soţia fiică fiu Capul fam. 47. 33. 19. soţia Capul fam. 48.Jănea Danilovna Barbolat Feodor Luchianovici – “ – Efimia Danilovna – “ – Aculina Feodorovna – “ – Ivan Feodorovici Orlov Feodosii Iacovlevici Ţurcan Efimia Danilovna Munteanu Nicolai Filipovici – “ – Anastasia Ivanovna Perjan Afanasii Ivanovici – “ – Anna Ivanovna – “ – Mihail Afanasievici – “ – Agripina Afanasievna Covali Vasilii Leontievici – “ – Maria Feodorovna Maslova Elena Ivanovna Balanciuc Vasilii Nichitovici – “ – Hevronia Afanasievna – “ – Vera Vasilievna Corbun Procofii Ivanovici – “ – Matrena Vasilievna – “ – Gheorghii Procofievici Rotari Daniil Antonovici – “ – Evdochia Antonovna – “ – Varvara Danilovna 1886 1892 1924 1930 1932 1876 1881 1936 1938 1902 1905 1929 1937 1912 1932 1932 1899 1927 1887 1894 1923 1926 1894 1900 1926 1930 1891 1904 1903 1906 1895 1896 1925 1933 1894 1898 1865 1907 1907 1916 1892 1893 1927 1892 1892 1921 soţia Capul fam. 34. 50. soţia fiică Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– or. 29. 36.

Tamaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 101. 106. soţia fiu fiu fiu Capul. soţia fiu fiică fiu Capul fam. 84. 70. 77. 89. – “ – Mihail Danilovici – “ – Ivan Danilovici Barbalat Stepan Nicolaevici – “ – Sofia Moiseevna – “ – Nina Stepanovna – “ – Semen Stepanovici – “ – Maria Stepanovna Barbalat Vasilii Nicolaevici – “ – Anastasia Danilovna – “ – Anna Vasilievna – “ – Olga Vasilievna – “ – Maria Vasilievna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Parascovia Vasilievna Popov Timofei Romanovici – “ – Solomeia Ivanovna Ţurcan Ivan Alexeevici – “ – Daria Filipovna – “ – Efrosinia Ivanovna – “ – Maria Ivanovna – “ – Vasilii Ivanovici – “ – Grigorii Ivanovici Platic Daniil Ivanovici – “ – Pelagheia Ivanovna Maslov Vasilii Feodorovici – “ – Parascovia Dmitrievna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Daniil Vasilievici – “ – Grigorii Vasilievici Grabovan Ivan Sergheevici – “ – Maria Ilievna – “ – Procofii Ivanovici – “ – Feodor Ivanovici – “ – Stepanida Petrovna Iova Alexandr Ivanovici – “ – Anastasia Dmitrov. 99. 81. 94. 108. 93. soţia Capul fam. 86. 78. 74. 102. 107. soţia fiică fiică fiică fiu fiică Capul fam. 92. 112. 96. 103. 69. soţia Capul fam. 79. 88. 27. 90 91. 68. 32.Ciobârci –“– –“– –“– –“– s. soţia fiu –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 30. 72. 85. soţia Capul fam.Talmaza –“– –“– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 26. 109. 22. 104. 111. 75. 73. 95. 71. . 31. 87. 24. soţia Capul fam. 80. 100. 83. 105.fam soţia fiu fiu mama Capul fam. Burdiuja Achim Ivanovici – “ – Parascovia Caftan Mihail Vasilievici – “ – Maria Tarasovna – “ – Alexei Mihailovici – “ – Varvara Mihailovna – “ – Ivan Mihailovici Pancenco Pavel Feodorovici – “ – Daria Zaharovna 1923 1930 1915 195 1937 1940 1875 1905 1907 1926 1930 1936 1939 1940 1904 1906 1896 1896 1920 1922 1926 1935 1880 1887 1909 1011 1933 1937 1939 1902 1904 1935 1939 1861 1908 1910 1894 1891 1903 1908 1930 1932 1941 1907 1908 1929 fiu fiu Capul fam. soţia fiică fiică fiu fiu Capul fam. Leontievo –“– –“– –“– s. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 23. 82.67. 98. 76. 110. 97. 25. soţia fiică fiu mama Capul fam. 29. 28.

35. 43. 137. 39. 154. fiu Capul fam. soţia fiică fiică fiu Capul fam.Leontievo –“– –“– –“– –“– s. 37. 124. 139. Arest – Arest – – Arest – – – Arest – – 42. 127.113. 142. – “ – Jenea. 132. 135. 120. 150. soţia fiică fiică Capul fam.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – – – – – – – Arest – – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – Arest –“– –“– –“– Arest –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Evacuare –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– 34. 133. 136. 117. soţia fiu fiică Capul fam. soţia –“– s. 125. 140. 36. 123. 115. 157. soţia fiică fiică fiică Capul fam.Marianovc a –“– Or. 151. soţia Capul fam. 143. 33. soţia fiu fiu Capul fam. 130. 145. soţia fiică fiu Capul fam. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Emigra nt Alb –“– Om de afaceri Liberal Om de afaceri –“– –“– Om de afaceri Liberal –“– –“– Om de afceri Liberal – “ – Stepan Pavlovici – “ – Zinovia Pavlovna Palii Nichita Efremovici – “ – Maria Leontieva – “ – Terentii Nichitovici – “ – Lucheria Nichitovna – “ – Ivan Lisica Agripina Stepanovna – “ – Ivan Ivanovici Gogu Timofei Andreevici – “ – Parascovia Matveevna – “ – Anna Timofeevna – “ – Maria Timofeevna – “ – Semeon Timofeevici Prodius Mefodii Ignatievici – “ – Efimia Vasilievna – “ – Maria Mefodievna – “ – Natalia Mefodievna – “ – Varvara Mefodievna Iaţcu Ivan Moiseevici – “ – Maria Procofievna – “ – Ivan Ivanovici – “ – Andrei Ivanovici Burdiuja Anisim Vasilievici – “ – Anastasia Semeonovna – “ – Feodosia Anisimovna – “ – Grigorii Anisimov. 116. 153. 147. Талмазы –“– –“– –“– s. 114. 138. 146. 121. 41. 155. soţia fiu Capul fam.Mira – “ – Iosif Izrailovici Opacevschii Berco Şlem. 118. 156. 148.Talmaza –“– –“– –“– s. 158. 40. –“– –“– –“– 38.Talmaza –“– s. soţia Capul fam. – “ – Rahilea Moiseevna – “ – Şlima Bercovna – “ – Şlema Bercovici Cliuzman Rifuli Haimovici – “ – Haica Mihailovna – “ – Peis Rifulevici 1937 1894 1894 1920 1923 1940 1882 1929 1894 1894 1930 1937 1933 1900 1902 1927 1926 1931 1894 1898 1930 1934 1891 1891 1927 1929 1891 1892 1917 1922 1894 1891 1877 1880 1889 1894 1924 1889 1904 1930 1937 1899 1896 1919 fiică Capul fam. 129. soţia fiu fiică fiul fiicei? Capul fam. 141.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 152. 149. Cuşnirov Vasilii Ivanovici – “ – Stepanida Moiseevna – “ – Gheorghii Vasilievici – “ – Anastasia Vasilievna Stepanov Semeon Grigorievici – “ – Ecaterina Vasilievna Bruter Pinea Davidovici – “ – Honea Bercovna Zismanovici Izrail Haim. 126. 144. 119. 134.Leontievo –“– –“– –“– с. . 122. 44.

162. 184. 195.“ – Leib Haimovici Volodarschii Moşco Ovşerovici – “ – Haica Frimova – “ – Avram Moşcovici – “ – Miheli Moşcovici Svinarenco Deonimii Isaev.Leontievo –“– –“– –“– –“– Arest – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – Arest – – Arest – – – Arest – – – – – – – – Arest – – Arest – – Arest – – – – – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– 47. . 160. 1891 1893 1931 1933 1888 1899 52. 193. Om de afaceri Liberal 49. 175.–“– 159. soţia fiică fiu Capul fam. 161. soţia Capul fam. 46. 186. 189. 185. soţia sora Capul fam. 183. 190. 198. 195. 168. 180. 188. 55. soţia fiu fiu fiu –“– –“– –“– –“– or. 167. 197. Chiabur 48. soţia fiu fiu fiu fiică fiică fiu fiu Capul fam.Căuşani –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 194. 177. 191. 45. Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– 51. 199. soţia fiu fiu Capul fam. 179. soţia fiică Capul fam. 187. soţia fiu Capul fam. 192. 165. 171. 173. soţia fiică Capul fam. 176. 163. 1901 1933 1902 1905 1925 1903 1935 1938 54. 53. 50. Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 182. Om de afaceri –“– –“– –“– Cămătar Ărlih Mendeli Şulâmovici – “ – Sonia Vascovna – “ – Jenea Mendelevna – “ – Şulim Mendelevici Serebreanic Moşco Abramovici – “ – Sofi Motevna Haichin Haim Şoilevici – “ – Frida Mordcovna -. 178. 166. soţia fiu fiică Capul fam. soţia Capul fam. 174. 172.Talmaza –“– –“– s. 181. 164. 169. – “ – Evdochia Ivanovna Dragan Gheorghii Antonovici – “ – Maria Andreevna – “ – Evghenia Antonovna Goian Gheorghii Antonovici “ – Anna Grigorievna – “ – Feodor Grigorievici – “ – Matrena Grigorievna Popov Efrem Antonovici – “ – Aculina – “ – Vasilii – “ – Alexei – “ – Pavel – “ – Maria – “ – Daria – “ – Ivan – “ – Zaharia Talpa Leonid Panteleevici – “ – Maria – “ – Anna Leontievna Calstrâmb Dmitrii Alexeevici – “ – Anastasia – “ – Elizaveta Dmitrovna Burdiuja Arteom Pavlovici – “ – Stefania _“ – Vladimir – “ – Stepan – “ – Petr 1898 1900 1928 1926 1876 1876 1868 1874 1908 1888 1885 1915 1918 1909 1908 1901 1913 Capul fam. 196. 170.

57. 234. 220. – “ – Elena Stepanovna – “ – Efrosinia Stepanovna Popov Vasilii Ivanov. Căuşeni –“– –“– –“– s. 58. 56. – “ – Parascovia Pavlov. 206. 232. – “ – Andrei Trofim – “ – Grigorii Trofim Todara Parascovia Ivan. 233. – “ – Evghenii Mihailovici Goian Nichita Iovici – “ – Tatiana Ivanovna – “ – Evghenia Nichitovna “ – Ilia Nichitovici Caraman Stepan Ivanovici – “ – Malana Gavrilovna – “ – Ivan Stepanovici – “ – Anastasia Stepan. soţia fiică fiu Capul fam. 59. Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. 209.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – Arest – – – – Arest – – Arest – – – Arest – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– Arest – – – Arest – – – – – Arest – – – – Arest – – Arest – – – – 1912 1912 1933 1935 1935 1939 1908 1908 Arest – . 227. 226. 207. 66. soţia –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 208. 235. 211. 222. fiu fiică fiică Capul fam. 204. 215. 244. – “ – Nicolai Gherghiev. soţia fiică Capul fam. 63. soţia fiu Capul fam. tată mătuşă Capul fam. Tudoraşcu Trofim Dmitriev. 229. soţia fiu fiică fiică fiu Capul fam. 243. 216. soţia fiu fiu fiică Capul fam.–“– 200. 228. 231. 242. 60. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r 57. 203. soţia fiică fiu Capul fam. 221. 213. 230. 64. – “ – Acukina Gheorghievna – “ – Selivestr Gheorghevici Mazurenco Andrei Nicolaevici 1880 1880 1918 1907 1907 1936 1941 1928 1911 1911 1940 1895 1931 1933 1924 1911 1920 1938 1941 1902 1904 1936 1940 1899 1909 1928 1931 1939 1939 1896 1896 1921 1928 1923 1914 1872 Capul fam. 61. 224. 217. 239. 212. 238. 223. soţia fiu fiu fiică fiu Capul fam. – “ – Maria Nicolaevna – “ – Vasilii Gheorghiev. 219. – “ – Iancheli Olitorovici Ciolac Haica Olicherovna Şleapacovschii Gheorghii Nazar. 225. 237.Talamaza –“– –“– –“– s. 218. 240. 210. Maslov Grigorii Emilianov – “ – Efimia Moiseevna – “ – Maria Grigorievna Popov Ivan Semeonovici – “ – Petr Ivanovici – “ – Evghenia Ivanovna – “ – Evdochia Ivanovna Vornic Mihail Gheorghevici – “ – Varvara Maximov – “ – Anna Mihailov. 236.Căuşeni –“– –“– s. soţia fiu fiică fiu Capul fam. Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Belocur Ivan Afanasievici – “ – Maia Leontievna – “ – Feodosii Ivanov. 62. 241. 201. – “ – Irina Eremeevna – “ – Ivan Vasilievici – “ – Alexandr Vasilievici – “ – Alexei Vasilievici Sclearovscaia Liubovi Ianchelev. –“– –“– –“– –“– –“– Agent 65. 205. 214. 202.

274 275. 288. soţia fiu Capul fam. – “ – Evdochia Dmitrov – “ – Daria Dmitrov. 73. 253. 71. soţia fiu fiu fiu fiică fiu Capul fam. . soţia fiu fiică fiică Capul fam. 271. – “ – Anna Leontievna – “ – Gheorghii Petrov. 255. 67. 282. 279. Caraman Ivan Arsent. 269. 276. 303. 246. 261. 248. soţia fiu fiică fiu soţia fiu fiu fiică Capul fam. 258..245. – “ – Anisia Dmitr. 251. soţia fiu fiică fiică fiu fiică Capul fam. 266. 250.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – – – – Arest – – – – – – Arest – – – – – – – – – Arest – – Arest – – – – Arest – – – – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – Evacuare –“– –“– –“– –“– –“– 70. 69. 265. 285. soţia fiu fiică fiică Capul fam. 283 284. – “ – Andrei Petrovici – “ – Mihail Petrovici – “ – Elena Petrovna – “ – Vasilii Petrov. 277. 260. – “ – Solomia Ivanov.Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 272.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 264. 267. 257. 74. 75. 254.Talamza –“– –“– –“– –“– s. 263. 273.Egorovca –“– –“– s. 259. Ţurcan Dmitrii Grigor. 278. 286. – “ – Maria Carpovna – “ – Serghei Andreevici – “ – Irina Andreevna Erna Mihail Procofievici – “ – Solomia Mihailovna – “ – Anton Mihailovici – “ – Sofia Mihailovna – “ – Maria Mihailovna Caraman Ignat Stepanovici – “ – Alexandra Procofievna – “ – Ivan Ignatievici – “ – Nicolai Ignatievici Dubrilov Petr Trifon. – “ – Anna – “ – Andrei Dmitrov. 281. – “ – Petr Ivanovici – “ – Evdochia Ivanovna – “ – Varfolomei Ivanovici Popova Varvara Ignatovna ( suţul este arestat ……) – “ – Vasilii Timofeevici – “ – Gheorghii Timofeevici – “ – Maria Timofeevna Covali Ivan Grigorievici – “ – Maria Andreevna – “ – Ivan Ivanovici Norocos Ivan Ionovici – “ – Xenia Ivanovna – “ – Peotr Ivanovici – “ – Maria Ivanovna – “ – Irina Ivanovna Rotari Afanasii Nichitovici – “ – Alexandra Ivanovna – “ – Alexei Afanasievici – “ – Ecaterina Afanasievna – “ – Zaharii Afanasievici – “ – Grigorii Afanasievici – “ – Elena Afanasievna 1931 1937 1910 1910 1932 1935 1940 1913 1914 1935 1940 1894 1892 1923 1921 1935 1927 1931 1891 1891 1918 1922 1929 1934 1929 1891 1892 1921 1926 1932 1905 1922 1932 1934 1900 1901 1940 1895 1885 1923 1927 1939 1892 1900 1913 1913 1919 1927 1930 fiu fiică Capul fam. 289. 256. 280. 268. 247. 287.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 252. 262. soţia fiu fiu Capul fam. soţia fiu fiică fiu fiu fiică –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– 68. 300. 249. 302. – “ – Stepan Dmitr. 72. 270. 301.

336. – “ – Ecaterina Gheorg.Ciobârciu –“– –“– s.Talmaza – – Arest – – Arest – – – Arest – – Arest – Arest – – – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – Arest –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– – 77. soţia fiu fiu Capul fam. 333. 324. 325. 334. Saltanenco V. 312. 311. – “ – Petr Artamon. – “ – Anastasia Vasilievna – “ – Ivan Dmitrovici Vasiliev Semeon Ivanovici – “ – Agafia Macarovna – “ – Ivan Semeonovici – “ – Alexandra Semeonovna Popov Pavel Feodorovici – “ – Alexandra Pavlovna – “ – Feodor Pavlovici Grosu Vasilii Evghenievici – “ – Evdochia Mihailovna Eschin Vasilii Vladimirovici Saltanenco Anastasia Ivan. soţia fiu fiu fiu fiică fiu Capul fam. soţia fiică fiică Capul fam. 314. 345. 340. 311. 81. Moiseenco Vasilii Anton. 323. 86. 322. – “ – Maria Vasilievna Dragan Pavel Antonovici 1932 1936 1902 1906 1933 1905 1907 1926 1930 1914 1913 1925 1906 1903 1889 1887 1922 1926 1928 1930 1917 1898 1899 1924 1920 1888 1893 1923 1926 1901 1903 1933 1938 1940 1905 1910 1935 1937 1902 1902 1919 1931 1913 1915 1941 1903 fiu fiu Capul fam. 342. 337. 305. 341. 332. 317.Baccialia –“– s.Talmaza –“– –“– –“– s.Talmaza –“– –“– s. 313. 343.304.I. soţia fiu fiu Capul fam. soţia fiu Capul fam. 316. 327. 77. 80. 330. 328. soţia fiu fiică Capul fam.Talmaza –“– –“– –“– –“– s. 315. 82. Eschin Feodor Vasilievici Eri Nichifor Iacovlevici – “ – Anastasia Alexeevna – “ – Ivan Nichiforovici – “ – Evdochia Nichiforovna Muntean Iacov Gheorghevici – “ – Agrafena Ivanovna – “ – Vera Iacovlevna – “ – Daria Iacovlevna Talpu Leontii Panteleevici – “ – Maria Haritonovna – “ – Anna Leontievna – “ – Ivan Leontievici – “ – Zahar Leontievici Teajco Cuzima Iovici – “ – Domnica Ivanovna – “ – Alexei Cuzmici – “ – Evghenii Cuzmici Burdiuja Arteom Pavlovici – “ – Stepanida Ivanovna – “ – Stepan Artamon.Talamza –“– –“– s. 321. 319. 344. 338. 76. – “ – Feodor Iosifovici – “ – Ivan Iosifovici Soltanenco A. 329. 309. 308 309. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – “ – Ivan Afanasievici – “ – Feodosii Afanasievici Capstrâmb Dmitrii Alexan.I. 312. 84. 310. soţia mama Capul fam. 318. –“– –“– s. 306. 320. 83. 331. 339.Talmaza –“– –“– –“– s. 326.Leontievo –“– –“– –“– s. 310. 335.Ursoian –“– –“– –“– s. soţia fiu Capul fam.Leontievo –“– –“– –“– s. soţia Capul fam. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Dezerto r –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– 79. 78. soţia fiu fiică Capul fam. 85. .Leontievo –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. soţia fiică fiu fiu Capul fam. 307.

373.Ursoaia –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. 350. 372. 352. 358. 362. 376. soţia fiu fiică Capul fam. 381. 367.Leontievo –“– –“– –“– –“– s.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– Or. 360. 363. 377. soţia –“– –“– –“– –“– s. Primar 92. soţia fiică fiu Capul fam. 385. 384. 378. 88. – “ – Mihail Ivanovici Zanosim Ilarion Fomovici Isac Nicolai Grigor. 359.Căuşeni –“– –“– –“– s. 354. soţia fiu fiu fiu fiică fiică Capul fam. 356. 351. 383. 379. –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– Primar 89 Primar 90 Primar 91. 371. 355. 347. soţia fiică fiică fiică fiu fiică fiu fiică Capul fam. 380. 348. 364. Primar 94. 382. 366.Zaim –“– – – – – Arest – – – – Arest – – – Arest – – – – – – – – Arest – – – – – – Arest – – – Arest –“– Arest – – – Arest – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– – –“– –“– –“– – –“– . 370. 369. 386. Primar 93. – “ – Irina Andreevna – “ – Mihail Nicolaevici – “ – Maria Nicolaevna Agafii Mihail Vasilievici – “ – Pelagheia Gheorghievna – “ – Alexandr Mihailovici – “ – Maria Mihailovnа – “ – Feodosia Mihailovna – “ – Stepan Mihailovici – “ – Tamara Deonisovna – “ – Ilarion Deonisovici – “ – Efrosinia Procopovna Baran Feodor Efremovici – “ – Maria Zaharovna – “ – Nichita Feodorovici – “ – Timofei Fepdorovici – “ – Ivan Feodorovici – “ – Natalia Feodorovna – “ – Agripina Feodorovna Niculcea Pavel Axentievici – “ – Ecaterina Matveevna – “ – Peotr Pavlovici – “ – Vasilii Pavlovici Tulomari Nicandru Gavrilovici –“– Borţan Stepan Emelianovici – “ – Evghenia Stepanovna – “ – Solomia Stepanovna – “ – Vladimir Stepanovici Tocan Ivan Nicolaevici – “ – Sofi Alexeevna 1909 1931 1933 1935 1910 1912 1932 1939 1892 1898 1899 1923 1928 1886 40 ani 21 ani 14 ani 10 ani 5 ani 9 ani 7 ani 17 ani 1892 1896 1930 1927 1930 1923 1925 1884 1891 1926 1925 1885 1883 1878 50 ani 1922 1928 1880 54 ani soţia fiu fiică fiu Capul fam. 375.Ursoaia –“– –“– –“– s. soţia fiu fiu Capul fam. 87. 349.Opaci –“– –“– –“– s. 357. soţia fiu fiu Capul fam. Primar – “ – Valentina Pavlovna – “ – Nicolai Pavlovici – “ – Axenia Pavlovna – “ – Feodor Pavlovici Jenar Ivan Mitrofan – “ – Evdochia Fomovna – “ – Alexandr Ivanov. 353. 374. 365. 368.346.Feşteliţa –“– s. soţia Capul fam. 361.

Primar 1877 1886 Capul fam. Primar 104. soţia Capul fam.Căuşeni –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – – – – Arest – – Arest – – – – –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– – –“– –“– –“– .Zaim –“– –“– –“– –“– – Arest – Arest – – – – –“– – –“– – –“– –“– –“– –“– 411. 396. Primar Trofimov Pavel Gheorghievici – “ – Maria Avramovna – “ – Vladimir Pavlovici – “ – Efrosinia Ivanovna – “ – Feodor Pavlovici – “ – Feodora Trofimovna – “ – Semeon Vladimirovici Chiper Feodor Lazarovici “ – Daria Terentievna – “ – Mihail Feodorovici – “ – Petr Feodorovici Caracman Ivan Arsientievici – “ – Cinci membri ai familiei Beleabcenco Vladimir Gherman. 95. 398. chiabur liberal chiabur liberal. 419. 414. soţia Or.Talmaza – – – – Arest Evacuare –“– –“– –“– – –“– 97. 408 409. 99. К/К 400. 393. 402. Primar 1887 1882 1919 1922 1890 Capul fam. 415. soţia fiică fiică s. 392. 404. 424. Căuşeni –“– Arest – – –“– 413. 389.Căuşeni –“– –“– Arest – – – –“– –“– 403. 425.Zaim –“– –“– –“– –“– –“– Or.Zaim s. 412. 98. 395. soţia fiu fiu fiică s. 399. Or. soţia fiu Or. 390. 1892 1893 1925 1927 1931 1934 1902 1906 1877 1887 1889 1917 1913 Capul fam. 417. 397. 101. 421.387. Căuşeni –“– –“– –“– s. 96. soţia fiu fiu fiică fiică Capul fam. 391. 388. 103. Agent 1912 1912 1932 Capul fam.Zaim –“– s. 405. soţia socru Capul fam. 423. 418. – “ – Feodora Filipovna – “ – Evghenii Vladimirovici Carar Feodor Vasilievici Fortuna Gavril Overcovici – “ – Elizaveta Ilievna Muntean Alexandr Ivanovici – “ – Emelia Constantinovna – “ – Vsevolod Alexandrovici – “ – Afanasii Alexandrovici – “ – Irionda Alexandrovna Focşa Straton Gheorghievici – “ – Alexandra Gheorghievna Braguţa Ivan Petrovici – “ – Maria Nicolaevna – “ – Elese Ivanovici – “ – Condrat Ivanovici – “ – Sofia Ivanovna – “ – Liubovi Ivanovna Abramovici Isac Aronovici – “ – Betea Ovşevna Brunştein Ovş Abramovici Capaţâna Vasilii Gheorghievici – “ – Elizaveta Iosifovna – “ – Nina Vasilievna 1886 1887 1916 1919 1920 1919 1941 Capul fam. soţia fiu fiu Capul fam. Capul fam. 406.Zaim –“– –“– –“– –“– –“– –“– Arest – – – – – – – –“– –“– –“– –“– –“– –“– 394. 410. 422. 407. 416. soţia fiu noră fiu soţia fiului nepot s. 401. 420. Moşier chiabur liberal Primar 1865 1882 1882 1885 1896 1922 1923 1927 Capul fam. 102. 100. 105.

Dezerto r –“– –“– –“– –“– 109. 444. –“– Capaţâna Ivan Minaevici – “ – Maria Minaevna Dezerto r Goian Vasilii Petrovici – “ – Pelagheia Gheorghievna – “ – Tihon Vasilievici – “ – Elena Vasilievna – “ – Anastasia Vasilievna – “ – Fedora Vasilievna – “ – Xenia Grigorievna Jenar Ivan Mitrofanovici – “ – Ilena – “ – Alexandr Ivanovici – “ – Mihail Ivanovici Popov Anton Vasilievici – “ – Daria Anastasievna – “ – Maria Antonovna – “ – Irina Antonovna Zavaţchii Vladimir Ivanovici – “ – Valentina Alexandrovna – “ – Alexandr Vladimirovici – “ – Dimitrii Vladimirovici 1939 1940 1889 1892 1924 1928 1930 1935 1866 1910 1912 1932 1939 1908 1905 1931 1935 1898 1906 1926 1933 fiu fiică Capul fam. 19. 442. 446. 436. 427. f. 433. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE” 12 iunie 1941 LISTA elementelor antisovietice din raionul Călăraşi. soţia fiu fiu Or. inv. soţia fiu fiică fiică fiică mama Capul fam. Chişinău №№ Numele. 432. 445. Chişinău.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– –“– – – Arest – – – – – – Arest – – – Arest – – – Arest – – – –“– –“– – –“– –“– –“– –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– – –“– –“– –“– 106 107. 443. Prenumele şi Adresa locuinţei în or. Ofiţer ŞEFUL Comitetului Naţional pentru Securitatea Statului din raionul Căuşeni Semnătura /PLOTNICOV/ În conformitate cu aceaste liste au fost emise cartele capilor de familie şi familiilor lor Februarie 1944 (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. Fond. 431. 439. CARE LOCUIESC ÎN ORAŞUL CHIŞINĂU. 440 441.Căuşeni –“– s. 215-229 №101 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI.Talmaza –“– –“– –“– –“– –“– –“– s. 430. soţia fiică fiică Capul fam. 2. 438. 429.– “ – Sofia Vasilievna 426. . d. 428. care locuiesc în or. 435. 108. 434. 437.Leontievo –“– –“– –“– s. soţia fiu fiu Capul fam.1.

nr. 24 Or. 2. 110 Str. 3. d. 9. Bulgară.1. DEPORTATE DIN RAIONUL ORHEI . 10 La cursuri de perfecţionare în cadrul „Soiuzplodovoşci” Str.″ . 11. Chişinău. 19.6 Str. 119 (casa lui Galperin) Str. adresa necunoscută . Chişinău. 8.″Str. 6. Chişinău cu familia. Chişinău. 16. Ecaterininscaia. 4 Str. 7. Bălţi. angajat al unei fabrici de zahăr. Patronimicul Pustâlnik Godel haimovici Bronştein Leib Gheinihovici Faer Mihail Alterovici Şefit Iankel Volfovici Iosilevici Iankel Navahovici Tokari Moişa Leizerovici Kaprianski Mordko Uşerovici Grincov Piotr Vasilievici Grincov Ivan Vasilievici Rabinovski Benţion şaevici Brand Şabsa Haimovici Şehit Favel Volfovici Ghistirak Leib Srulevici Receşter Iţik Srilevici sau locul de muncă Str. Grinberg Gherş Lazarovici Gluzman Iankel Pnhusovici 17. nr. adresele locuinţelor necunoscute Or. Or. Fond. Chişinău. adresa necunoscută 15. adresa necunoscută Or. proprietatea statului Or. 12. 18. împreună cu familia. familia se află în Călăraşi Şeful Secţiei raionale Călăraşi ai NKVD Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) Şeful Secţiei raionale NKGB (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. nr. Cahul. 5. Lenin (alături de oficiul poştal. Şmidt. Petropavlovskaia.d/o 1. nr. angajat al gospodăriei comunale orăşeneşti. 14. 2. nr. f. 13. Feldman idel Gherşevici Romanenco Roman Gheorghievici Keiser David Iankelevici. casa lui Vaşnişker) Locuiesc în Chişinău cu familiile. Bălţi. colţ Cuprianscaia. inv. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. Or. familia se află în Călăraşi Or. Lancaster. adresa necunoscută. locuieşte cu familia. Chişinău. 4. 76 № 102 LISTA PERSOANELOR. Plecat în or. nr. 10. 19.

n.n.Seleşti Alexandr Vasilievici.n.р. ………………………… CEBOTARI Mihail Alexandrovici. 1895 s. ………………………… LECHETUŞ Tatiana Dmitrievna. s. a.Furceni a.n. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA . a. 1906 3. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. ………………………… GADIEAC Gheorghii Danilovici. ………………………… GALBUR a.n. ………………………… ZGHIBARŢA Vasilii Luchici.Seleşti a.Soci s. a. a. 1917 7.Mania s.1914 13.Furceni Nichifor Dementievici.Vatici s. ………………………… SABIŢCHII Carp Ivanovici. s.n.1887 14.Teleşova a. s. 9.n.[fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Orhei № de ordine Numele. a. 1911 г. ………………………… MOCAN a.n. ………………………… ZGHIBARŢA Pantelei Luchici. ………………………… GAŞPARI Eftenii Feodorovici.Morozeni s. ………………………… BUŞMACENCO Chiril Trofimovici.Oteli. s.n. a. 1921 2. ………………………… BOTNARIUC Anastasia Vasilievna. 1904 8. s. a.1916 5.1904 4. ………………………… ZELEONÂI Gherasim Axentievici.1890 12.Morozeni s.1910 10.Seleşti a. ………………………… LECHETUŞ Gheorghii Nicolaevici.n.Seleşti s. s.1890 11.n.Peatra s.n. 1915 6. ………………………… REGHIMENT Pavel Stepanovici.n.Râjcovo Numele.

………………………… CHIRIŢA Anastasia Ivanovna.1. ………………………… FONDUS Procopii Arhipovici.1909 Or.1896 2.n. a.n. DEPORTATE DIN RAIONUL CRIUNLENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Criuleni № de ordine Numele. 231 semnătura /MALAŞIN/ № 104 LISTA PERSOANELOR. ………………………… CASAP Evghenia Mihailovna.15.2. 230 № 103 LISTA PERSOANELOR. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. inv. a.1. ………………………… ISTRATII Vasilii Pavlovici. Fond. f. 1907 Or.1904 Or. s. f.n. Fond.Criuleni Or. a.Criuleni 5. d.n.Criuleni Or. a. 19. a.2. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 4.Criuleni Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. inv. DEPORTATE DIN RAIONUL SUSLENI Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Susleni . 1909 3.Pogărniceni AMAI RM. 19. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.n. d. ………………………… CASAP Anna Mihailovna. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. ………………………… NESTERENCO Gherghii Ivanovici.Criuleni Numele.

d. a.р.Ordoşei semnătura /MALAŞIN/ № 106 . ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. Fond. 19.Onişcani 1885 3.n.Târşiţei s. Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.Ordoşei s. a. ………………………… CARNOVSCHII Grigorii Filipovici.1. inv. ………………………… MUNTEAN Dmitrii Ivanovici. a. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 1. ………………………… MARARI Grigorii Gheorghievici.2. ………………………… GORDUN Vladimir Ivanovici 1911 г. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.№ de ordine Numele. 232 semnătura /MALAŞIN/ № 105 LISTA PERSOANELOR.1914 s. Fond.1. d. a.1910 s.n. 233 Numele.2.n. s. inv. a. ………………………… BATNARI Iosif Alexandrovici. f.Maşcauţi Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.n. DEPORTATE DIN RAIONUL RĂSPOPENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Raspopeni № de ordine Numele. 19. f.n.1912 4. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA s. ………………………… SAVIN Ivan Petrovici. prenumele şi patronimicul grupului de operare Numele.1912 2.Maşcauţi 2.

234 semnătura /MALAŞIN/ №107 LISTA PERSOANELOR. 19.n. Fond.Solocceni s. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.Cenişeuţi Numele. inv. a. 1891 s. ………………………… ………………………… UREICA Elena Andreevna. f.2. 235 semnătura /MALAŞIN / № 108 LISTA PERSOANELOR. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.2. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. Fond.1904 GARABADJI Ivan Ivanovici. DEPORTATE DIN RAIONUL CHIPERCENI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Chiperceni. ………………………… ŞOVA Petr Filippovici. 2. d.1910 s. № de ordine Numele. a.1.n.LISTA PERSOANELOR. inv. DEPORTATE DIN RAIONUL BRAVICEA [fără dată] Strict secret . 19. f. DEPORTATE DIN RAIONUL REZINA [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Rezina № de ordine Numele.1. a. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE. d.Zagoreni Numele.n. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM.

DEPORTATE DIN RAIONUL TELENEŞTI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Teleneşti № de ordine Numele.n. ………………………… BROŞEVAN Gheorghii Ivanovici.n.LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din raionul Bravicea № de ordine Numele.n. a.n. a. d.1908 5. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. fiul: Gheorghii.n. 1928. a. 3. a. 1921 4. Fond. ………………………… VERLAN Ivan Afanasievici. SEMEONOVICI Tatiana Afasievna. Bularda. 1909 Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. a. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA 3. 1910 2. sovietul satesc Derenevsc s.n.n. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1. 19. ………………………… BOTNARI Vasilii Eremeevici.1904 s.Ineşti Or. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.n. inv. f. ………………………… BOTNARI Haralampii Feodorovici. a. ………………………… SÂRBU Pavel Afanasievici. ………………………… ………………………… ROŞCO Vasilii Ilici.Pelileşti semnătura /MALAŞIN / № 109 LISTA PERSOANELOR.Teleneşti .n.1.Teleneşti Or. a.Derenevo s. a.Cornovo s.1900 ZUNCA Ivan Gheorghievici. ………………………… PURCEL Liza Mihailovna.Ineşti Or.2.n 1924. a.Teleneşti Numele. În întreţinere : fiica: Maria. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA s.1900 4. ………………………… Or. a.1900 2. 236 Numele.

n.1. ………………………… MIRON Ivan Constantinovici.a. a.1900 4.n.1902 s. ………………………… DONICA Gheorghii Leontievici.1922 2.n. f. a. ………………………… CRIVORUC Anna Procopievna. a. 1910 s. prenumele şi patronimicul celor supuşi evacuării ADRESA . 237 semnătura / MALAŞIN / № 110 LISTA PERSOANELOR.n.Cecolteni 10.Tcacenco № 20 Besarabscaia № Frunze 5 Polevaia Naberejnaia № 17 Numele.1900 6.1900 5 BOTNARIUC Varvara. ………………………… ARAMA Alexandra Ivanovna.1890 s. a. d. CELPAN Anna Ivanovna. Fond.1922 ATAMANCIUC Gheorghii Gavrilovici. inv. a. prenumele şi patronimicul grupului de operare 1.2.n. a. a. ………………………… ………………………… ŞTEPU Anastasia …. a.n. ………………………… GÂRLEA Varvara.n. 3.1896 GROSU Parascovia Grigorievna.Cecolteni Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. a.n.Cecolteni s. 9.n.1900 s.Chiţcani 8.n.Vera Haritonovna.1919 Sadovaia № 20 P. DEPORTATE DIN RAIONUL ORHEI [fără dată] Strict secret LISTA elementelor penale şi a prostituatelor supuse deportării din oraşul Orhei № de ordine Numele.n. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE CRIMINALĂ ŞI PROSTITUARE.. a. ………………………… ………………………… SULTAN Alexandra.Vera Haritonovna.6.Chiţcani 7. 19.

№ 30 9.1895 Pocitovaia № 96 12. a.1921 Chirova № 62 18.a.n.n. a. ………………………… IANEŢ Maria Grigorievna. ………………………… PETROV Gheorghii Feodorovici. a.1895 Chirova № 35 Chirova № 35 Cotovscovo № 138 21. a.n. № 40 11. 1898 Cotovscovo № 138 22. a.n.1922 Chirova № 25 23. a. a. 1920 Chirova № 72 8. a.7. ………………………… CRIVORUC Parascovia Procopievna.n.n. 1920 Pojarnaia № 7 14. ………………………… MÂNDRU Liubovi Feodorovna. ………………………… GLEIZER Perlea Bercovna.n. ………………………… ………………………… ………………………… POPERŢAC Maria. 20. RAIEVSCAIA Vera Ivanovna. 1915 P. a.1914 NICOLAEVA Maria Ivanovna. ………………………… ………………………… CAREŢCAIA Elizaveta. ………………………… CIURARI Gheorghii Nicolaevici.Osipenco № 42 16. a.n. 1919 Torgovaia № 158 17.n.1890 Cadbişenscaia № 1 13.1910 Sverdlova.1886 Кирова № 63 15.n. a. a. a. ………………………… FENDRIC Nicolai Alexandrovici.1896 BENDERSCAIA Perlea Abramovna. Chirova № 35 Chirova № 35 .n.1894 Torgovaia № 138 24.n. ………………………… CIJEVSCAIA-BABEICA Ecaterina Grigorievna. ………………………… BENDERSCAIA Ăster Abramovna. ………………………… BENDERSCAIA Riva Abramovna.n. TRICOLICI Valentina Danilova. ………………………… COLESNIC Irina Hristoforovna.n.n. a. 25.n. ………………………… GRUŞENCO Tatiana Dmitrievna. a. 19. 1925 POPERŢAC Olga. a. a.1909 Naberejnaia № 17 10. 1921 Torgovaia.n.n.

………………………… BOTNARI Glicheria/Dunea/ Gheorghievna.n.1921 29.n. a.1.1928 31. ………………………… ATAMANCIUC Maria Gheorghievna.n. d. a. a.n.2. Nume. Patronimic Ivanova Maria Nicolaevna 1 Ivanova Tamara Vladimirovna 2 Ivanova Anatolii Vladimirovici 3 Ivanova Leonid Vladimirovici 4 Ga inova Victoria Constantinovna 5 Ga inova Ivan Nichiforovici 6 Filip Tamara Semeonovna 7 Filip Mihail Mihailovici 8 evciuc Evhenia Stepanovna 9 evciuc Aristid Nichiforovici 10 Poli ciuc Sura Leibovna 11 Poli ciuc Leib Baruhovici 12 Visternicean Chiril Stepanovici 13 Kolbasiuk Elena Grigorievna 14 Motoc Paulina Ivanovna 15 Anulnasterii 1901 1923 1924 1928 1875 1913 1917 1935 1912 1933 1901 1929 1906 1891 1919 .a. ………………………… DODON Xenia Stepanovna. f.1922 Luxemburg № 22 Rozî 32 Octeabriscaia № 6 Luxemburg. № 3 P. ………………………… RUSU Fecla Vasilievna.1922 30.1902 28. 1910 27.n. inv.1921 26. a. a. ………………………… BERNAŢCAIA Feodosia Ignatovna. 238-240 semnătura /MALAŞIN № 111 GARNITURA DE TREN CU PERSOANE DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA [fără dată] TABEL NOMINAL al coloni tilor din jude ul Soroca RSSM VAGONUL № 466978 Nr. № Polevaia Rozî Luxemburg.n. Prenume.Mateevici № 25 Şeful Secţiei judeţene Orhei al NKVD Locotenent al Securităţii de Stat AMAI RM. 19. Fond. ………………………… CIURCA Olga Nichiforovna. a.n.

Nume. Patronimic Vini kaia Maria Timofeevna 1 Vini kaia Piotr Semionovici 2 Vini kaia Serghei Semionovici 3 Vini kaia Nicolai Semionovici 4 Vini kaia Pavel Semionovici 5 Vini kaia Maria Semionovna 6 tirba Ana Timofeevna 7 tirba Ivan Savelievici 8 tirba Stepan Savelievici 9 tirba Nicolai Savelievici 10 tirba Dmitrii Savelievici 11 tirba Alexandru Savelievici 12 tirba Raisa Savelievna 13 Russu Haretina Trofimovna 14 Russu Leonid Gheorghievici 15 Russu Vitalii Gheorghievici 16 Serbulenco Lizaveta Fedoseevna 17 Kri teli Maria Gavrilovna 18 Kri teli Vaslii Lucovici 19 Bran ina Sofia Ivanovna 20 Bran ina Neonila Ivanovna 21 Andrie i Ana Filipovna 22 Kalin Alexei ivanovici 23 ÎN TOTAL: 23 VAGONUL № 435093 Nr. Prenume. Patronimic Bruma Liuba Iacovlevna 1 Bruma Nina Antonovna 2 Bruma Vasilii Antonovici 3 Bruma Valentina Antonovna 4 Bruma Liuba Iacovlevna 5 Bulat Eufrosinia Ivanovna 6 Bespalco Pelagheea Gheorghievna 7 Lungu Tatiana Vasilievna 8 Bercovici Dobud Semionovici 9 Burduja Olga Agapievna 10 Burduja Alexandr Iakovlevici 11 1883 1919 1934 1889 1919 1897 1921 1909 1908 Anul nasterii 1903 1922 1924 1934 1934 1933 1895 1918 1920 1923 1925 1929 1933 1913 1938 1941 1884 1909 1932 1930 1932 1865 1895 Anul nasterii 1893 1923 1930 1931 1920 1896 1899 1887 1888 1907 1927 . Prenume. Nume.Akerman Roiza Meschevna 16 Akerman Gher Yanchelevici 17 Akerman Avrum Yanchelevici 18 Fi ler Sura Naftulovna 19 Fi ler Sender Yanchelevici 20 Croitor Liubovi Gavrilovna 21 Croitor Ala Iacovlevna 22 Cebanciuc Elena Ivanovna 23 Chernovscaia Eufrosinia Antonovna 24 ÎN TOTAL: 24 VAGONUL № 480228 Nr.

Prenume.Burduja Anatolii Iakovlevici 12 Lisnic Ana Ivanovna 13 Lisnic Grigorii Nichiforovici 14 Pascar Feodosia Fedorovna 15 Georghii Grigorievici 16 Fusu Natalia Ivanovna 17 Fusu Fedor Vasilievici 18 Fusu Maria Vasilievna 19 Fusu Gheorghii Vasilievici 20 Fusu Elena Vasilievna 21 Fusu Ana Vasilievna 22 ÎN TOTAL: 22 VAGONUL № 316929 Nr. Patronimic Bejenari Feodora Grigorievna 1 Bejenari Iulia Stepanovna 2 Bejenari Victoria Stepanovna 3 Mironova Nina Fedorovna 4 Mironova Verghelia Alexandrovna 5 Ghinga Kleopatra Ivanovna 6 Fedca Alexandra Stepanovna 7 Fedca Elizaveta Timofeevna 8 Fedca Ivan Timofeevici 9 Fedca Victor Timofeevici 10 Fedca Seledia Timofeevna 11 Fedca Valerian Timofeevici 12 Fedca Haretina Timofeevna 13 Silaghi Haretina Timofeevna 14 Silaghi Evghenia Dmitrievna 15 Silaghi Olimpiada Dmitrievna 16 Silaghi Semion Dmitrievici 17 Silaghi Vasilii Dmitrievici 18 Silaghi Vera Luchianovna 19 Alexandrova Ksenia Iacovlevna 20 Alexandrova Vitalii alexandrovici 21 Alexandrova Gheorghii Alexandrovici 22 Alexandrova Oleg Alexandrovici 23 evcenco Maria Chirilovna 24 ÎN TOTAL: 24 VAGONUL № 393161 Nr. Patronimic Pacatos Vasilii Nicolaevici 1 Pacatos Ioan Ivanovici 2 Pacatos OlgaVasilievna 3 Pacatos Dmitrii Vasilievici 4 Pacatos Sava Vasilievici 5 Pacatos Tamara Vasilievna 6 Pacatos Clavdia Vasilievna 7 Ghelac Natalia Ivanovna 8 1930 1904 1921 1888 1923 1898 1925 1931 1933 1935 1940 Anulnasterii 1906 1929 1935 1912 1930 1900 1905 1924 1927 1932 1934 1937 1939 1905 1920 1928 1931 1934 1875 1905 1925 1927 1935 1858 Anulnasterii 1893 1896 1925 1928 1930 1934 1937 1865 . Nume. Nume. Prenume.

Nume.Calina Iona Fedorovna 9 Calina Mihail Alexeevici 10 Calina Valentina Alexeevna 11 Calina Ivan A lexeevici 12 Calina Semion Alexeevici 13 Cveatcovscaia Elena Alexeevna 14 Cveatcovscaia Nicolai Mihailovici 15 Brani te Ecaterina Dmitrievna 16 Brani te Gheorghii Ivanovici 17 Brani te Zinaida Ivanovna 18 Brani te Victor Ivanovici 19 Kri teli Gheorghii Luchici 20 Kri teli Ana Luchianovna 21 ÎN TOTAL: 41 VAGONUL № 452847 Nr. Patronimic Prepeli ă Ilie Agamovici Prepeli ă Оlga Xenofonovna Prepeli ă Verginia Ilicevna Prepeli ă Valeria Ilicevna Boldesco Andrei Sidorovici 1900 1924 1926 1928 1937 1895 1925 1894 1922 1926 1928 1935 1941 Anulnasterii 1896 1923 1919 1930 1888 1928 1892 1924 1916 1892 1926 1929 1938 1933 1878 1879 1924 1900 1921 1927 1929 1937 1940 1941 Anul nasterii 1889 1889 1924 1925 1910 . Prenume. Patronimic Stepanovschi Elena Grigorievna 1 Stepanovschi Victor Constantinovici 2 Rotari Feodora Feodorovna 3 Rotari Evghenia Vasilievna 4 Bujor Feodora Matveevna 5 Bujor Gheorghii Grigorievici 6 Perjovscaia Ana Ivanovna 7 Perjovscaia Anatolii Timofeevici 8 Perjovscaia Maria Harlampievna 9 Gheylan Ana Ivanovna 10 Gheylan Valentina Timofeevna 11 Gheylan Elizaveta Timofeevna 12 Gheylan Petr Timofeevici 13 Gheylan Maria Timofeevna 14 Ceaban Efimia Tihonovna 15 Mocinski Ivan Ivanovici 16 Mocinski Nicolai Ivanovici 17 Kamtarji Rahilea Yanchelevna 18 Kamtarji Sonea iman 19 Kamtarji Nariuli imanovici 20 Kamtarji Abram imanovici 21 Kamtarji Nina imanovna 22 Kamtarji David imanovici 23 Ghijlan Larisa Timofeevna 24 ÎN TOTAL: 24 Nr. Prenume.330854 VAGONUL Nr. 432700 Nr. 1 2 3 4 5 Nume.

Patronimic Ander Ruvin Nusimovici Ander Roza Moiseevna Ander Nusea Ru novna Anulnasterii 1907 1911 1931 . 1 2 3 Nume. Prenume. Patronimic Perciun Iacov Ivanovici 1 Perciun Ana Semeonovna 2 Perciun Ina Iacovlevna 3 Perciun Serghei Iacovlevici 4 Perciun Irina Iacovlevna 5 Perciun Ilia Iacovlevici 6 Perciun Ivan iacovlevici 7 Perciun Gheorghii Iacovlevici 8 oimu Maria Evghenievna 9 oimu Elena Parferievna 10 oimu Mihail Parferievici 11 Dubalari Ana Savovna 12 Dubalari Valentina Iacovlevna 13 Dubalari Lidia Iacovlevna 14 Dubalari Fenea Iacovlevna 15 Ghervas Maria Hristoforovna 16 Ghervas Sidor Dmitrievici 17 Ghervas Maria Dmitrievna 18 Ghervas Varvara Dmitrievna 19 Ghervas Ivan Dmitrievici 20 Onea Anastasia Dmitrievna 21 Ghervas Lidia Dmitrievna 22 ÎN TOTAL: 21+1 1911 1940 1884 1886 1919 1900 1924 1930 1934 1936 1938 1883 1918 1919 1900 1923 1927 Anulnasterii 1904 1901 1921 1924 1927 1928 1933 1936 1911 1931 1934 1900 1927 1931 1933 1915 1927 1930 1934 1937 1890 1941 VAGONUL № 521984 Nr. Prenume. Nume.Boldesco Аlexandra Gavrilovna 6 Boldesco Мaria Аndreevna 7 Boldesco Маria Vasilievna 8 Gu u Natalia 9 Boldesco Оlimpiada Fedorovna 10 Manea Matreona Ivanovna 11 Manea Pavel Nicolaevici 12 Manea Vera Nicolaevna 13 Manea Jenea Nicolaena 14 Manea Valentin Nicolaevici 15 Manea Arcadii Nicolaevici 16 estacova Alexandra Ivanovna 17 estacova Маria Mihailovna 18 estacova Маrfa Mihailovna 19 Kredingher Peisa Leibovici 20 Kredingher Ester Leidovici 21 Kredingher Beila Leibovna 22 ÎN TOTAL: 22 №330857 Nr.

Ander Leva Ru novna 4 Marin Valentina Fedorovna 5 Marin Iulii Alexeevici 6 Danilova Elena Dmitrievna 7 Barganciuc Fedor Ivanovici 8 Barganciuc Irina Fedorovna 9 Barganciuc Nina Fedorovna 10 Barganciuc Iufimii Fedorovici 11 Barganciuc Fedor Fedorovici 12 Procopii Ivan Gavrilovici 13 Procopii Evghenia Matveevna 14 Procopii Silvia Ivanovna 15 Procopii Domna Fedorovna 16 Dimbi ki Alexei Petrovici 17 Glu chevici Elizaveta Andreevna 18 Glu chevici Liuddmila Semeonovna 19 Gher ezon Ătea Gher ovna 20 Kojuhari Liubovi Ivanovna 21 i cariuc Anastasia Constantinovna 22 i cariuc Silvia Fedorovna 23 i cariuc Victoria Fedorovna 24 ÎN TOTAL:24 №463767 Nr. Prenume. Nume. Patronimic Navo naia Zinaida Andreevna 1 Navo naia Arcadii Vasilievici 2 Navo naia Iaroslav Gheorghievici 3 Navo naia Ana Gheorghievna 4 Guja Nicolai Ivanovici 5 Guja Olga Rudolf 6 Guja Irina Nicolaevna 7 Galperin Pinhos Zelmenovici 8 Galperin Roza Borisovna 9 Galperin Boris Pinhovici 10 Galperin Zelman Pinhovici 11 Postolachi Pelaghia Gavrilovna 12 Postolachi Vasilii Constantinovici 13 Postolachi Ion Constantinovici 14 Postolachi Andrian Ca inovici 15 Postolachi Ecaterina Ca inovna 16 Postolachi Elena Ca inovna 17 Postolachi Mifodii Ca inovici 18 MalcicZeiler Met. 19 Creditor Peisa Leibovna 20 Creditor Ester Leibovici 21 Creditor Beila Leibovna 22 ÎN TOTAL: 22 Verificat 1936 1912 1935 1877 1896 1897 1923 1925 1940 1913 1919 1938 1879 1906 1895 1919 1910 1911 1911 1935 1936 Anulnasterii 1913 1937 1885 1890 1887 1896 1928 1896 1895 1923 1924 1896 1921 1924 1926 1928 1935 1937 1911 1924 1923 1927 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nume. Patronimic Davidovici Nuhim Yanchelevici Davidovici Perla Gher ovna Davidovici Sara Nuhimovna Davidovici David Nhimovici Oriol Maria Grigorievna Bogaci Maria Marcovna Bogaci Maria Dmitrievna Bogaci Elizaveta Dmitrievna Bogaci Semen Dmitrievici Barbieru Ana Vasilievna Ivancenco Dmitrii Iacovlevici Kri taliuc Liubovi Fomicina Lindenbait Baruh Leibovici Lindenbait Sara Isacovna Lindenbait Inga Baruhovna Şpinghel Gherş Hivovici Şpinghel Ruhla Sendlevna Şpinghel Frida Gherşcovna Socara Daria Marcovna Socara Nicolai Alexeevici Zincovscaia Nadejda Nicolaevna Zincovschi Anatoli Nicolaevici Vorfolomei Irina Petrovna Anulnasterii 1909 1908 1934 1938 1909 1890 1925 1927 1928 1916 1887 1907 1892 1894 1926 1880 1885 1921 1904 1925 1905 1930 1910 .586 Deporta i din jude ul Soroca RSSM Nr. Prenume. Prenume. Nume.VAGONUL Nr. Patronimic Anulnasterii 1893 1922 1931 1884 1888 1914 1918 1922 1922 1878 1882 1889 1894 1919 1921 1903 1889 1919 1924 1926 1908 1932 Marko Nadejda Gheorghievna 1 Marko Gheorghii Mihailovici 2 Marko Maria Mihailovna 3 terenberg Yancheli oilicovici 4 terenberg Ătlea Mendelevna 5 terenberg Ătic Yanchelevici 6 terenberg Miheli Yanchelevici 7 ti man Meteli milkovici 8 ti man Beila Iacovlevna 9 er Sruli ilmenovici 10 er Brana Abramovna 11 Goldburda Iacov Alferovici 12 Goldburda Pusea aevna 13 Goldburda Isac Iacovlevici 14 Goldburda Hava Aronovna 15 Mitrea Iulia Gheorghievna 16 Bier Maria Ivanovna 17 Bier Ilma Gheorghievna 18 Bier Valentina Georghievna 19 Bier Larisa Gheorghievna 20 Kudâma Ana Pavlovna 21 Kudâma Nicolai Evghenievici 22 Verificat VAGONUL №335910 Nr.

Nume. 558021 Nr. Patronim 1 Cononov Gheorghii Sergheievici 2 Cononova Maria Ivanovna 3 Cononova Xenia Grigorievna 4 Cononov Leonid Evghenievici 5 Cosonova Maria Evghenievna 6 Munteanu Ana Mihailovna 7 Gherşelman Letari Alexeievici 8 Soroţchin Liubovi Borisovna 9 Soroţchin Benedict Haimovici 10 Soroţchin Janeta Haimovna 11 Botnari Elena Dmitrievna 12 Botnari Ivan Ilici 13 Botnari Olga Ilinicina 14 Botnari Mihail Ilici 15 Stoliarova Cleopatra Grigorievna 16 Stoliarova Nina Alexandrovna 17 Malenda Ecaterina Ivanovna 18 Malenda Boris Petrovici 19 Malenda Tamara Petrovna 20 Malenda Grigorii Petrovici 21 Slonovscaia Maria Gheorgevna Anul naşterii 1908 1927 1930 1912 1932 1897 1923 1890 1920 1922 1924 1899 1924 1926 1930 1878 1897 1899 1932 1875 1920 Anul naşterii 1876 1878 1915 1933 1939 1893 1920 1913 1936 1937 1898 1919 1922 1924 1910 1938 1904 1925 1927 1936 1884 . Nume. Patronim 1 Cojuhari Olga Iulievna 2 Cojuhari Irina Grigorievna 3 Cojuhari Adela Grigorievna 4 Macovei Lidia Timofeevna 5 Macovei Zinaida Stepanovna 6 Rotari Alexandra Anatolievna 7 Culişova Domna Trofomovna 8 Rusnac Fotina Tihonovna 9 Rusnac Ivan Semeonovici 10 Rusnac Xenia Semenovna 11 Rusnac Filimon Semenovici 12 Vamici Agafia Nicolaevna 13 Vamici Mihail Grigorievici 14 Vamici Chiril Grigorievici 15 Vamici Harlamii Grigorievici 16 Barac Isac Pincusovici 17 Barac Esfiri Uşerovna 18 Grinştun Perla Menaseevna 19 Grinştun Pusea Ianchelevna 20 Ghendelman Ita Moşcovna 21 Ghendelman Moteli Marcovici În total 21 Verificat VAGON NR. Prenume. Prenume.Verificat VAGON NR. 525793 Nr.

Patronim 1 Vapeman Mendel Davidovici 2 Vapeman Rivca Moiseevna 3 Vapeman Ruhla Mendelevna 4 Vapeman David Mendelvici 5 Averbuh Abram Gerşcovici 6 Averbuh Sara Isaevna 7 Averbuh Iania Abramovna 8 Şuster Şmili Moşcov 9 Şuster Sara Aronovna 10 Şuster Iosif Şmilovici 11 Leventali Manea Aizicovna 12 Leventali Haia Şlemovna 13 Leventali Şlema Manevici 14 Leventali Huna Manevici 15 Barzah Danil Idelevici 16 Barzah Hava Samuilovna 17 Barzah Samuil Danilovici 18 Barzah Inia Leibovna 19 Şmidt Haim Iţic Gherşcovici 20 Şmidt Ruhlia Ianchelevici 21 Şermeş Elizar Moşcovici 22 Şermeş Riva Mihailovna În total 22 Verificat VAGON NR. Patronim 1 Fihman Rivca Iosifna 2 Curnos Haica Srulevna 3 Curnos Abram Srulevici 4 Saidelman Sima Şalvne 5 Saidelman Linda Ruvihova 6 Carloteanu Ana Davâdovna 7 Carloteanu Svetlana Borisovna 8 Erofelva Evghenia Fominina 9 Cuşnir Roza Isaevna 10 Cuşnir Abram Benusin 11 Cuşnir Sosea Benusina 12 Morari Anastasia Vasilevna 13 Morari Mihail Pavlovici 14 Morari Boris Pavlovici 15 Morari Montii Pavlovici 16 Bumbac Liubovi Ivanovna 17 Albat Alina Vladimirovna 18 Dumbravă Feodor Stepanovici 1917 Anul naşterii 1893 1898 1922 1926 1909 1914 1939 1890 1897 1923 1888 1898 1924 1929 1903 1910 1935 1870 1883 1890 1910 1912 Anul naşterii 1889 1912 1937 1907 1929 1908 1935 1911 1890 1921 1923 1886 1923 1924 1930 1921 1893 1928 . Prenume. Prenume. Nume. Nume.22 Sonovschii Dionis Grigorevici În total 22 Verificat VAGON NR. 558186 Nr. 509078 Nr.

Nume. Prenume. Patronim 1 Filimon Binim Şmilovici 2 Filimon Tuba Binim 3 Tuzelman Frima Abramovna 4 Tuzelman Neva Moiseevna 5 Bugoi Parascovia Fedorovna 6 Bugoi Mihail Ivanovici 7 Bugoi Eceterina Ivanovna 8 Bugoi Elena Ivanovna 9 Bugoi Maria Ivanovna 10 Bugoi Vasilii Ivanovici 11 Bugoi Nicolai Ivanovici 12 Bugoi Petr Ivanovici 13 Prişblat Bella Abramovna 14 Prişblat Fania Moiseevna 1931 1901 Anul naşterii 1881 1895 1924 1924 1929 1933 1910 1923 1935 1924 1926 1928 1935 1939 1899 1924 1931 1936 1898 1927 1937 1876 1921 1923 1925 Anul naşterii 1879 1925 1882 1919 1897 1924 1925 1927 1928 1939 1931 1933 1900 1924 . Nume. Prenume. Patronim 1 Cuparlenco Alexandra Fedorovna 2 Cuparlenco Olga Vasilevna 3 Cuparlenco Valentina Alexandrovna 4 Cuparlenco Leonora Alexandrovna 5 Cuparlenco Liudmila Alexandrovna 6 Cuparlenco Fedor Alexandrovici 7 Boxan Varvara Alexandrovna 8 Boxan Grigorii Stepanovici 9 Boxan Nocolai Stepanovici 10 Boxan Efrosinia Stepanovna 11 Boxan Ana Stepanovna 12 Boxan Parascovia Stepanovna 13 Boxan Evdochia Stepanovna 14 Boxan Tatiana Stepanovna 15 Boxan Natalia Ivanovna 16 Boxan Pavel Filimonovici 17 Boxan Vasilii Filimonovici 18 Boxan Larisa Filimonovna 19 Ţimbalari Evghenia Vasilievna 20 Ţimbalari Ivan Gheorghevici 21 Ţimbalari Ivana Gheorghevna 22 Negru Irina Antonovna 23 Negru Nichifor Panteleevici 24 Negru Ana Panteleevna 25 Negru Maria Panteleevna În total 25 Verificat VAGON NR. 358482 Nr.19 Dumbravă Vasilii Gheorghevici 20 Rodzevici Dmitrii Ivanovici În total 20 Verificat VAGON NR. 429716 Nr.

Prenume. Nume. Nume. Patronim 1 Boian Boris Panteleevici 2 Boia Nadejda Vasilievna 3 Coldarchii Ana Timofeevna 4 Coldarchii Agafia Lazarovna 5 Coldarchii Petr Nicondrovici 6 Coldarchii Stepan Nicondrovici 7 Graur Maria Ivanovna 8 Graur Gheorghii Vasilievici 9 Graur Lida Pavlovna 10 Graur Demian Vasilievici 11 Reneşco Agafia Nicolaevna 1927 1890 1910 1924 1924 1928 1907 Anul naşterii 1906 1897 1901 1923 1925 1927 1871 1871 1873 1874 1911 1937 1891 1918 1922 1923 1893 1893 1924 1932 1895 1917 1888 Anul naşterii 1918 1881 1901 1897 1924 1927 1876 1919 1922 1921 1905 . 407046 Nr. 441792 Nr. Patronim 1 Cumpan Şmili Gherşcovici 2 Şafir Şmili Şlemovici 3 Şafir Freida Meholovna 4 Şafir Nuhim Şmilevici 5 Şafir Abram Şmilevici 6 Şafir Isac Şmilevici 7 Zaher Fridrih Fridrihovici 8 Zaher Evghenia Alexeevna 9 Odebeţchii Sofron Iacovlevici 10 Macarova Ana Alexandovna 11 Gherman Bronea Moiseevna 12 Gherman Isaia Davâdovna 13 Struţa Maria Alexeevna 14 Struţa Fedor Vasilievici 15 Struţa Ivan Vasilievici 16 Struţa Agripina Vasilievna 17 Creimer Monica Abramovna 18 Creimer Sima Davâdovna 19 Creimer Ghitlea Moiseevna 20 Creimer Laica Moiseevna 21 Curoş Victoria Fedorovna 22 Curoş Ivan Andreevici 23 Revenco Vasilisa Iacovlevna În total 23 Verificat VAGON NR.15 Prişblat Abram Moiseev 16 Pilari Andrei Ivanovici 17 Pilari Pelaghia Avteevna 18 Pilari Parascovia Andreevna 19 Pilari Feodor Andreevici 20 Beslari Maria Andreevna 21 Vatavu Vera Stepanovna În total 21 Verificat VAGON NR. Prenume.

Prenume. 469812 Nr. Nume. Patronim 1 Gheliburo Aran Almierev 2 Gheliburo Şindlea Şuilovna 3 Bilenchii Gherman Abramovici 4 Bilenchii Edl Slihovici 5 Bilenchii Ghitlea Osinovna 6 Belenchii Fira Coman 7 Ponovscaia Irina Alexeevna 8 Ponovscaia Margarita Semenovna 9 Lindverg Ilia Beniaminovici 10 Lindverg Ilia Marcovici 11 Lindverg Emanuil Marcovici 12 Baltar Benţian Marcovici 13 Baltar Fridriha Elevna 14 Baltar Beatrisa Beniaminovna 15 Bereozin David Meirovici 16 Bereozina Sosia Azicovna 17 Bereozina Inda Davidovici 18 Bereozina Petlia Davidovici 19 Bereozin Aizic Enchelevici 20 Bereozina Ruhlea Ianchelevna 21 Valah Ana Lazarovna În total 21 Verificat VAGON NR. Nume. Prenume. Patronim 1 Hitron Moisei Nusimovici 2 Hitron Ana Abramovna 3 Hitron Ruhlea Beniaminovna 4 Şamis Iohanan Şoilevici 5 Şamis Sura Davidovici 6 Şamis Iosif Iohananovici 7 Şamis Isac Iohananovici 8 Şamis Şonl Iohananovici 9 Popescu Domna Andreevna 10 Popescu Zina Efimovna 11 Popescu Emanuil Efimovici 1935 1936 1938 1918 1901 1891 1933 1918 1906 Anul naşterii 1880 1884 1871 1876 1908 1937 1911 1932 1901 1922 1928 1884 1898 1927 1882 1885 1924 1890 1920 1922 1890 Anul naşterii 1909 1911 1889 1888 1892 1913 1915 1924 1896 1916 1920 . 583752 Nr.12 Reneşco Valentina Selivrei 13 Reneşco Vera Selivrei 14 Reneşco Leonid Selivrei 15 Boboc Varvara Procopievna 16 Tomaşevscaia Anastasia Leonidovna 17 Sochirco Natalia Vasilievna 18 Sochirco Nicolai Ivanovici 19 Criştaliuc Larisa Feodorovna 20 Criştaliuc Andriano Orghid În total 20 Verificat VAGON NR.

12 Popescu Iacov Efimovici 13 Serbulenco Gheorghii Nicolaevici 14 Serbulenco Ana Afanasievna 15 Serbulenco Mihail Gheorghevici 16 Serbulenco Victor Gheorghevici 17 Zelţer David Srulevici 18 Zelţer Baghia Abramovna 19 Zelţer Polea Davâdovna 20 Ghelman Maria Moiseevna 21 Ghelman Clara Abramovna 22 Brusnic Maria Trofimovna 23 Goldnberg Fanea Davâdovna 24 Brusnic Valentina Isaevna 25 Hitron Beniamin Nuchimovici În total 25 Verificat VAGON NR. Prenume. Patronimic 1 uiu Nicolai Grigorievici 2 uiu Maria Nicolaevna 3 uiu Elena Nicolaevna 4 uiu Alisa Nicolaevna 5 uiu Valentina Nicolaevna 1922 1889 1902 1924 1927 1892 1892 1924 1893 1924 1897 1893 1932 1862 Anul naşterii 1889 1893 1920 1902 1914 1930 1932 1934 1938 1890 1898 1870 1899 1902 1925 1930 1870 1869 1928 1911 1875 1883 Anul nasterii 1897 1905 1925 1927 1930 . Patronim 1 Berenţ Benţian Moşcovici 2 Berenţ Manea Ianchelevna 3 Berenţ Dina Benţianovna 4 Piliici Leizer Miranovici 5 Piliici Perlo Benţionovna 6 Piliici Izrair Leizerovici 7 Piliici Beila Leizerovna 8 Piliici Haia Leizerovna 9 Piliici Meaşna Leizerovna 10 Şpilberg Mendeli Mirdnov 11 Şpilberg Etlea Şpilovna 12 Zilberman Mirdno Moiseev 13 Goldnberg Uşer Davidovici 14 Goldnberg Ţvelea Isanovna 15 Goldnberg David Uşerovici 16 Goldnberg Suia Uşerovna 17 Bilchis Toiva Leibovna 18 Bilchis Mahlea Meiereavna 19 Bilchis Sonia Toibovna 20 Bilchis Fanea Toibovna 21 Cumpan Pincus Bercovici 22 Cumpan Suraleea Luz În total 22 Verificat VAGONUL NR. Nume. Nume. 348416 Nr. Prenume. 517508 Nr.

6 Barzah Medi Ideolovici 7 Barzah Dindra Haimovna 8 Barzah Leib Meirovici 9 Barzah Brand Leibovna 10 Braverman Leib Haimovici 11 Braverman Ester Laizovna 12 Grimberg Mamus Abramovici 13 Grimberg Ita Davâdovna 14 Grimberg Dina Mamusovna 15 Dreiman. Nume. Prenume.Enion Pon limovici 16 Tratarovici Beniamin lemovici 17 Tratarovici Ruhlea Iuzinovna 18 Tratarovici lema Bendionovna 19 Gaihman Dvoira Bendionovna 20 Prunina Anastasia Mihailovna 21 Prunina Anatolii Iacovlevici 22 Prunina Valeria Iacovlevna 23 Prunina Emilia Iacovlevna 24 Nikov Elisa Ivanovna 25 Galinscaia Ana Elisaevna În total 25 Verificat 1900 1898 1925 1929 1900 1905 1896 1890 1919 1894 1880 1884 1911 1915 1898 1922 1925 1932 1868 1895 TABEL NOMINAL PERSOANE DEPORTATE DIN JUDE UL SOROCA RSSM VAGONUL Nr 403491 Nr. Patronimic 1 Petrenco Clavdia Vasilievna 2 Rotareva Lidia Antonovna 3 Rotareva Evghenia Ignatievna 4 Rotareva Constantin Ignatievici 5 Nedzve ki Mihail Nicolaevici 6 Nedzve ki Vera Vladimirovna 7 Nedzve ki Arianda Mihailovna 8 Nedzve ki Anatolii Mihailovici 9 Kumnanski Iacob Leibovici 10 Nedzve ki Etla Lvovna 11 Nedzve ki Ghenea Iacovlevna 12 Oriol Elena Ivanovna 13 Mavreniuc Haretina Vasilievna 14 Gheorghiu Fedot Grigorievici 15 Gheorghiu Alexandra GR. 16 Ardavan Nadejda Semionovna 17 Ganea Vasilisa Vsilievna 18 Ganea Arcadii Semionovici 19 Zabrian Eufrosinia Leontiena 20 Rusnac Domna Leontievna 21 Rusnac Mihal Ivanovici 22 Rusnac Alexandru Ivanovici 23 Rusnac Milea Ivanovna Anul nasterii 1900 1896 1905 1927 1885 1892 1924 1928 1893 1896 1921 1887 1885 1886 1889 1905 1886 1920 1874 1891 1924 1928 1930 .

12 Diner Peisea Haimovna 13 Diner Ester Bopisovna 14 Pinceva Ghetlea Nehemovna 15 Pinceva Nehemei Gherrdovici 16 Pinceva Ma ca Gherdovna 17 var man Peisea aimovna 18 Zelman Ov . Nume. Prenume. 20 Trenchel Nuhim Srrulevici 21 Trenchel Bella loimovna 22 Trenchel Moi a Huhimovna 23 Trenchel Sara milevna 24 Trenchel Tetvel Nuhimovici 25 Zibenberg ârlea Natilevna 26 Zibenberg Zina Moiseevna 27 Zibenberg Manea Moiseevici 28 Zibenberg Eva Moiseena 29 Kalinskaia Sofia Abramovna 30 Kalinskaia Mina Moiseevna 31 Kalinskaia Abram Moiseevici 32 Ku ner Zina Vladiirovna 33 Vorsovskaia Sonea Haimovna 34 Vorsovskaia Abram Davâdovici 35 Vorsovskaia Leva Davâdovna 36 Ziban Maria Ivanovna 37 Ziban Victor Afaasievici 38 Ziban Dmitrii Afanasievici 39 Ziban Nadejda Afanasievna 40 Zibik Natalia Afanasievna 41 Zibik Evghenia Ilicevna 42 Zibik Koka Fedorovna 43 Zibik Tamara Fedorovna 44 Vasalachi Rahilea 41 Vasalachi Hristofor Dmitrievici 1922 Anul nasterii 1890 1925 1902 1926 1867 1870 1900 1898 1927 1900 1931 1892 1925 1900 1922 1923 1902 1920 1931 1871 1876 1905 1910 1913 1915 1927 1929 1937 1912 1936 1940 1888 1909 1935 1941 1888 1935 1926 1931 1933 1914 1938 1941 1914 1939 . 10 Rozenblat Maria Vladimirovna 11 Rozenblat Valii Simhov. Patronimic 1 Zilberman venaNaihanovna 2 Rusnac Fenea Marcovna 3 Boico Liza Moiseevna 4 Boico Evghenia Borisovna 5 Boico Ovi a Leibovna 6 Boico Malna Isacovna 7 Lungu Etea Peisovna 8 Dorfman Bela mulevna 9 Dorfman Nehemii Malin. 19 Moi e Ov .24 Rusnac Fedor Ivanovici În total 24 Verificat VAGONUL Nr 699036 Nr.

Patronimic 1 Tamaslinari Vera Mihailovna 2 Procu china Vera Andreevna 3 Haraniuc Agafia Ivanovna 4 Brovdna Sofia Vasilievna 5 Zalde Maria Andreevna 6 Ou Elena Andreevna 7 Pu ca Vera Ivanovna 8 Pu ca Parascovia Ivanovna 9 Tamaslâcaru Ecaterina Mihailovna 10 Florea Parascovia Vasilievna 11 Florea Clava Vasilievna 12 Tulbure Nadejda Efimovna 13 Kilman ia Iacovlevna 14 Tacu Parfiria Vasilievna 15 Braver Ghenea Isacovna 16 Nastas Anastasia Constantinovna 17 Buzumenscaia Sara Vasilievna 18 Scribcari Vera Fedorovna Anul nasterii 1883 1883 1924 1903 1922 1924 1930 1941 1911 1933 1892 1892 1923 1890 1899 1925 1876 1876 1925 1897 1898 1922 1898 Anul nasterii 1917 1905 1910 1916 1916 1925 1922 1923 1923 1914 1938 1912 1919 1903 1922 1914 1907 1923 . Patronimic 1 Bejenaru Ivan Nicolaevici 2 Bejenaru Eufrosinia Vasilievna 3 Bejenaru Ivan Ivanovici 4 Barbier Antonina Feodorovna 5 Barbier Vitalii Ivanovici 6 Barbier Tatiana Ivanovna 7 Barbier Emilia Ivanovna 8 Barbier Consstantin Ivanovici 9 Skam kaia Tatiana Alexeevna 10 Skam kaia Anatolii Valentinovici 11 Nisman Idel Borohovici 12 Nisman Sluva Abramovna 13 Nisman Ester Ideolevna 14 Zaslover Iankel Srulevici 15 Zaslover Tâlea Ionovna 16 Zaslover Tuba Anchelevna 17 nirman Ester Simonovna 18 nirman Simha Abramova 19 nirman Gher Abramovna 20 Marmor Ana Andrevna 21 entiu Ecaterina Gheorghievna 22 entiu Alexei Ivanovici 23 Danilova Ecaterina Fedorovna În total 23 Verificat VAGONUL NR. Nume. 596312 Nr. Nume. Prenume. Prenume.În total 45 Verificat VAGONUL № 407427 Nr.

Nume. Prenume.660 347 Nr. Nume.357689 Nr.19 merlehes Mahlea Davâdovna 20 Pavliuc Lidia Ivanovna 21 Vaserman Etla moilovna În total 21 Verificat VAGONUL NR. Patronimic 1 Alexandrova Ana Abramovna 2 Alexandrova Chiril Ivanovici 3 Alexandrova Iulamnii Ivanovici 4 Alexandrova Fevronia Ivanovna 5 Alexandrova Maria Ivanovna 6 Alexandrova Tihon Ivanovici 7 Ghilca Efimia Grigorievna 8 Ghilca Spiridon Ivanovici 9 Ghilca Arcadii Ivanovici 10 Ghilca Emilia Ivanovna 11 Ghilca Liubovi Petrovna 12 Cicorlean Nicolai Frolovici 13 Cicorlean Ksenia Gavrilovna 14 Jalbă Olea Feodoseevna 1918 1907 1923 Anul nasterii 1884 1889 1905 1929 1933 1898 1910 1913 1922 1921 1939 1876 1914 1938 1941 1898 1925 1930 1881 1891 1903 1921 1925 1936 1936 Anul nasterii 1897 1921 1929 1925 1928 1931 1900 1924 1930 1935 1920 1887 1881 1916 . Prenume. Patronimic 1 Stancovschii Vladimir Ivanovici 2 Stancovschii Olga Leonidovna 3 Mester Hava Moiseevna 4 Mester Iosiv Marcovici 5 Mester Liza Marcovna 6 Olari Domna Gheorghievna 7 Surdu Ivan Fiodorovici 8 Surdu Zahar Fiodorovici 9 Grabovski Dmitrii Tim0feevici 10 Ghimbovskaia Elena Ivanovna 11 Ghimbovskaia Tatiana Victorovna 12 Ghimbovskaia Alexandra Ivanovna 13 Lusahananovici Lidia Ivanovna 14 Lusahananovici Elizaveta Ivanovna 15 Lusahananovici Dmitrii Ivanovici 16 Guncova Nadejda Parfirevna 17 Guncova Raisa Sergheevna 18 Guncova Anatolii Sergheevici 19 Zaidman Beiri Mendeleevici 20 Zaidman Sara Gher ovna 21 Rusu Ecaterina Gheorghevna 22 Rusu Maria Ivanovna 23 Rusu Constantin Ivanovici 24 Rusu Ivan Ivanovici 25 Rusu Leonid Ivanovici VERIFICAT VAGONUL NR.

435414 Nr. Patronim 1 Danilova Alexandra Vasilevna 2 Danilov Mihail Jeconovici 3 Danilova Nina Jeconovna 4 Tabaran Elena Ivanovna 5 Tabaran Vladimir Gheorghevici 6 Tabaran Victor Gheorghevici 7 Tabaran Mihail Gheorghevici 8 Tabaran Maria Gherghevna 9 Danilova Elizaveta Grigorievna 10 Danilov Nicolai Ivanovici 11 Danilova Lidia Ivanovna 12 Rusu Domna Vasilevna 13 Rusu Pavel Petrovici 14 Rusu Jenea Petrovna 15 Rusu Nina Petrovna 16 Rusu Maria Petrovna 17 Rusu Liuba Petrovna 18 Rusu Lena Petrovna 19 Danilova Efrosinia Andreevna 20 Danilova Evghenia Savovna 21 Danilov Ivan Savovici 22 Danilov Nina Savovna 23 Danilov Pavel Savovici 24 Danilov Petr Savovici 25 Danilov Trofim Savovici Verificat VAGON NR. Prenume. 614176 Nr. Nume. Nume. Patronim 1 Checuşin Machei Artamocov 2 Checuşin Capitaşca Feodorovna 3 Checuşin Danil Macheevici 4 Checuşin Feodosii Macheevici 5 Checuşin Ivan Macheevici 6 Checuşin Ana Macheevna 1908 1927 1940 1880 1882 1906 1927 1931 1933 1893 1924 1915 Anul naşterii 1891 1923 1930 1900 1930 1933 1935 1938 1900 1933 1939 1900 1922 1924 1928 1930 1938 1940 1906 1926 1931 1935 1936 1938 1940 Anul naşterii 1882 1885 1925 1923 1930 1934 . Prenume.15 Vatrici Evghenia Vasilievna 16 Vatrici Ivan Ivanovici 17 Vatrici Vasili Ivanovici 18 Moldovan Dmitrii Vasilievici 19 Moldovan Elisaveta Ivanovna 20 Rotari Ioana Dmitrievna 21 Rotari Ivan Procopievici 22 Rotari Valentina Procopievna 23 Rotari Anatolii Procopievici 24 Toma Elena Dmitrievna 25 Toma Maria Alexandrovna 26 Barangan Maria Alexeevna VERIFICAT VAGON NR.

Patronim 1 Cogan Fonea Marcovna 2 Cogan Dudil Iosidrov 3 Cogan Gherş Iosidrov 4 Cogan Dora Iosidrova 5 Cogan Mordco Iosidrov 6 Şalari Domna Gheorghevna 7 Şalari Peotr Vasilievici 8 Şalari Nina Vasilievna 9 Şalari Liubovi Vasilievna 10 Şalari Didina Vasilievna 11 Briceag Ioana Leontievna 12 Briceag Ivan Dmitrievici 13 Briceag Leontii Dmitrievici 14 Briceag Maria Dmitrievna 15 Fetescu Teodora Grigorievna 16 Fetescu Lujca Grigorievna 17 Burlacu Ana Parfirovna 18 Burlacu Constantin Dmitrievici 19 Prina Maria Fedorovna 20 Grec Valentin Ivanovici 21 Grec Elena Gheorghevna 22 Tcaci Ana Ivanovna 23 Tcaci Constantin Ivanovici 1893 1921 1924 1927 1929 1929 1940 1903 1924 1926 1928 1934 1930 1880 1884 1921 1941 1884 1897 1903 1927 1897 1926 Anul naşterii 1902 1921 1924 1926 1936 1901 1927 1928 1934 1941 1894 1921 1924 1928 1913 1935 1909 1935 1910 1929 1907 1892 1923 . Nume. 540100 Nr.7 Dubavicova Maria Ivanovna 8 Dubavicov Artemii Fusanovici 9 Dubavicova Axenia Fusanovna 10 Dubavicov Isaac Fusanov 11 Dubavicova Evdochia Fusanova 12 Dubavicova Matrena Fusanova 13 Dubavicova Arina Fusanova 14 Romaşco Ecaterina Ivanovna 15 Romaşco Mihail Georghevici 16 Romaşco Ivan Gheorghevici 17 Romaşco Maria Gheorghevna 18 Romaşco Clavdia Gheorghevna 19 Romşco Larisa Gheorghevna 20 Munten Constantin Feodorov 21 Muntean Irina Mihailovna 22 Muntean Ecaterina Constantinovna 23 Muntean Serghei Constantinovici 24 Rozenblium Şulim Srulevici 25 Rozenblium Maria Moiseevna 26 Rozenblium Elica Haicovna 27 Rozenblium Nusim Sendzr 28 Hanuis Biia Mudcovna 29 Hanuis Osea Abramovici Verificat VAGON NR. Prenume.

24 Tcaci Gheorghii Ivanovici Verificat VAGON NR. 517462 Nr. Nume, Prenume, Patronim 1 Sarajiia Sofia Nicolaevna 2 Sarajiia Nadejda Gheorghevna 3 Sarajiia Ivan Gheorghevici 4 Sarajiia Maria Ivanovna 5 Secriera Ana Fedorovna 6 Secriera Vladimir Nicolaevici 7 Secriera Seghei Nicolaevici 8 Secriera Maria Nicolaevna 9 Rusu Domnica Nicolaevna 10 Rusu Ivan Gheorghevici 11 Grecul Maria Dmitrevna 12 Grecul Ecaterina Dmitrievna 13 Grecul Leonid Dmitrievici 14 Buzuleac Alexandr Andreevici 15 Buzuleac Elena Constantinovna 16 Buzuleac Vasilii Constantinovici 17 Vântu Ioana Gheorghevna 18 Vântu Anastasia Andreevna 19 Vântu Tatiana Andreevna 20 Vântu Peotr Andreevici 21 Vântu Parascovia Andreevna 22 Vântu Georghii Andreevici 23 Vântu Serghei Andreevici Verificat
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, d. 1, f. 115-147 verso

1924

Anul naşterii 1882 1923 1929 1876 1904 1923 1924 1927 1884 1926 1922 1925 1933 1895 1934 1929 1905 1928 1935 1938 1930 1933 1940

№ 113 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN ORAŞUL SOROCA; CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”
[fără dată] LISTA elementului antisovietic deportat din or. Soroca peste hotarele RSS Moldoveneşti Nr. d/o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prenumele, Numele, Patronimicul CHILIMAN Itea Iacovlevna ZALDA maria Andreevna BRAVER Evghenia Isaacovna BROVARNA Sofia Vasilievna PUŞCAŞ Vera Ivanovna PUŞCAŞ parascovia Ivanovna OUŞ Elena Andreevna Anul naşterii 1919 1915 1921 1918 1921 1919 1924 Domiciliul or. Soroca or. Soroca or. Soroca –”– –”– –”– –”–

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

FLOREA Parascovia Vasilievna PROCUŞKINA Vera Andreevna TULBURE Nadejda Efimovna HORONIUC Agafia Ivanovna TOMAZ-LÂCARI Ecaterina Mihailvona TOMAZ-LÂCARI Vera Mihailovna TACU Profiria Vasilievna

1910 1905 1919 1910 1923 1917 1902

s. Bujerovca or. Soroca or. Soroca s. Bujerovca or. Soroca or. Soroca or. Soroca or. Soroca or. Soroca

Adjunct Şefului Secţiei judeţene Soroca al NKGB al RSSM Sublocotenent al securităţii statului semnătura /PODOBED/
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, d. 1, f. 161

№ 114 LISTA FAMILIILOR DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA
14 iunie 1941 LISTA familiilor deportate din raionul Soroca pe 14 iunie 1941 Nr. d/o 1. Prenumele, Numele, Patronimicul POPESCO Dominica Andreevici POPESCO fiica Zinaida fiul Manuil fiul Iacov ŞAMIS Iohan Şaimovici ŞAMIS Soţia Sara Davidovna fiul Iosif Iohanovici fiul Iţec Iohanovici fiul Şoil Iohanovici HITRON Nusim Benuimovici soţia Rahili Beniaminovna fiul Moisei soţia fiului Anna Abramovna ŞERMAN Elizar Mordcovici soţia Şerman Riva Mihailvona AVERBUH Abram Gherşsovici soţia Sara Iţcovna fiul Zelic Abramovici ŞMIT Haim-Iţek Gherşcovici soţia Ruhlea Ianchelevna VASMAN Mendeli davidovici soţia Rivca Moşevna fiul Duvid Mendelevici fiica Ruhlea Mendelevna LEVINTAL Manea Aizicovici Anul naşterii 1896 1916 1920 1922 1888 48 ani 28 ani 17 1885 52 ani 32 ani 30 ani 1910 1912 1909 1910 1 an 1883 1890 1893 1897 1926 1922 1890 Domiciliul or. Soroca, str. Tatarbunar 29 –”– –”– –”– or. Soroca str. Krasnoiarsk. nr. 5 –”– –”– –”– or. Soroca –”– –”– –”– or. Soroca –”– or. Soroca –”– –”– or. Soroca, Leningradskaia 7 –”– Soroca – Piaţa Roşie, 18 –”– –”– –”– Soroca, Krasnoarm. nr.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

soţia Haia Şlemovna fiul Şlema Manievici fiul Huma Manievici 9. ŞUSTER Şmilea Moşcovici soţia Sara Aronovna fiul Iosif Şmilevici BARZAH Danil Idelevici soţia Hiva Samuilovna fiul Milea Danilovici mama Ghenea Leibovna BOTNARI Ilia Antonovici soţia Elena Dmitrievna fiul Ivan fiul Mihail fiica Olga MALENDA Piotr Iacovlevici soţia Ecateirna Titanovna fiul Boris fiica Tamara fiul Gheorghii SOROŢKINA Liubovi Borisovna fiul Venedict fiica Janitta SERBULENCO Gheorghii Nicolaevici soţia Anna Afanasievna fiul Mihail fiul Victor BRUSNIC Maria Trofimovna fiica Valentina GOLDENBERG Fan Davidovna CRIŞTALIUC Larisa Fominicina fiica Adriena ŞTEINBERG Mendlea Mordcovici soţia Etlea Samoilovna STOLEAROVA Cleopatra Gheorghievna fiica Nina CONONOV Gheorghii Sergheevici soţia Maria Ivanovna CONONOVA Xenia fiul Leonida fiica Maria MUNTEAN-SOLOVIOVA Anna Mihailovna fiul Boris Vasilievici fiul vitreg Gherşelman Lotali Al GALBRUD Aron Alterovici soţia Ghelda Şaimovna VOLOH Anna Lazarevna BALGHER Bension Marcovici

1897 17 ani 11 ani 1886 1897 17 л. 1903 1910 1934 1894 1898 1919 1924 1922 1906 34 л. 15 л. 12 л. 6 л. 1911 1931 1937 1889 1902 1924 1927 1897 1932 1891 1910 6 ani 1890 1898 1910 1939 1876 1879 1915 1933 1939 1894 1919 1920 1880 1884 – 1884

10.

11.

19 –”– –”– –”– Soroca, Chişiniovscaua 26 –”– –”– Soroca, Tolstoi 30 –”– –”– –”– s. Bujerăuca

12.

Soroca, Tolstoi 37

13.

14.

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21.

22.

Soroca, Tolstoi nr. 1 –”– –”– Soroca, str.28 iunie –”– –”– –”– or. Soroca –”– or. Soroca, str. Cotovschi,14 or. Soroca –”– or. Soroca, str. Leningradului. nr. 5 –”– Soroca, Kalinin 4 –”– s. Bujerovca –”– s. Bujerovca –”– –”– Soroca, К. Marx 21

23. 24. 25.

Soroca, Кomsomol., 42 –”– Cotovschi nr. 33 Soroca, Cotovschi 19

26.

27.

soţia Fridirica Elevna fiica beatrisa Benţionovna VAMIŞ Agafia Nicolaevna fiul Mihail fiul Chiril fiul Harlampii POPOVSKAIA Irina Eliseevna fiica Margarita GRAUR Maria Ivanovna fiul Gheorghii fiul Demian nora Lidia Pavlovna REPEŞCO Agafia Nicolaevna fiica Valentina fiica Vera fiul Leonid COJUHARI Olga fiul Iurii fiica Adela LINDVERG Şifra Menţeonovna fiul Ilia fiul Emanuil MACOVEI Lidia Timofeevna fiica Zina 19 BOBOC Varvara Procopievna COLDARI Anna Timofeevna GANN NAdejda Vasilievna fiul Boris COLDARI Agafia fiul Piotr fiul Semion PROCOPII Domnichia Fiodorovna TOMAŞEVSKAIA Anastasia Mois. RUSNAC Fatina Tihonovna fiul Ivan fiul Filimon fiica Xenia ROTARI Alexandra BERENT Benţion Moiseevici soţia Penea fiica Dina CUMPAN Pincus Bercovici soţia Sura-Lea Luzarovna ZAIDMAN Beiriş Mendelevici soţia Sura Gherşcovna PÂLICI Laizer Mironovici soţia Perlea Benţion fiul Izrail fiul Moişa fiica Beila

1899 1927 –

–”– –”– s. Pârliţa, r-nul Soroca

1914 1933 1879 1918 1921 1922 1900 1933 1935 1933 1908 1927 1930 1901 1921 1926 1912 1932 1918 1901 1890 1897 1923 1925 1888 1910 1892 1921 1925 1922 1888 1893 1920 1875 1883 1881 1891 1902 1904 1930 1928 1932

or. Soroca , str. Cominternului s. Voleni, r-nul Soroca

28.

29.

s. Voleni, r-nul Soroca

30.

s. Zastânca, r-nul Soroca Soroca, Leningr. nr. 9

31.

32. 33. 34. 35. 36.

s. Vanţeno, r-nul Soroca s. Voleni, r-nul Soroca s. Hristici –”– s. Hristici, r-nul Soroca –”– –”– –”– s. R. Cereşnoveţ, r-nul Soroca s. Vanţeno, r-nul Soroca

37. 38. 39.

40. 41.

Soroca, Leningradskaia 34 Soroca, Krasnoarm. nr. 8 s. Peseţ Soroca, Str. Artiom nr. 11

42. 43. 44.

45.

46.

47. 48.

49.

50. 51. 52.

fiica Haica GANIKOVA Nadejda Parfir. fiica Raisa fiul Anatolii TARATALOVICI Benţion Şlemovici soţia Ruhlea Eizokovna fiul Şlema Benţion fiica Dora IVANCENCO Dmitiri Iacovlevici soţia Liubov Fominicina GRIMBERG Matus Abramovici soţia Ita Davidovna fiica Dina Matusovna BARZAH Meer Idelevici soţia Ghinda Haimovna fiul Leib Meerovici fiica Brana Meerovna GAVINSCAIA Anna Eliseevna Tatăl Gavinschii Elisei Ivan. DROI,AM Iaşan Gherş Şmilovici PUIU Nicolai Grigorievici soţia Maria Nicolaevna fiica Elena Daniil PUIU Valentina SOCHIRCA Natalia Vasilievna fiul Nicolai Ivanovici SACARA Daria Macarovna fiul Nicolai ZINICOVSCAIA Nadejda Dmitrievna fiul Anatolii DAVIDOVICI Perlea Gherşovna fiica Sura Nuhimovna soţul Nuhim Ianchelevici fiul David Nuhimovici tatăl Gherş Chirlevici mama Şpigheli Ruhlea Send. fiica Frida OREL maria grigorievna LINDENBOIM Boruh Leibovici soţia Sara Psalovna fiica Lindenboim Ita GHERMAN Branea fiul Isai CUROŞU Victoria Fiodorovna fiul Ivan Andreevici ŞAFIR Şmili Şlemovici soţia Freida Mihelevna fiul Nuhim Şmilevici fiul Iţec fiul Abram

1934 Soroca, Т.-Bunar 17 1925 1931 1881 1897 1911 1915 1887 1904 1896 1898 1919 1900 1898 1925 1929 1895 1894 1897 1901 1914 1938 1934 1892 1926 1904 1928 1906 1932 1908 1935 1909 1939 1880 1885 1925 1899 1892 1894 15 ani 1910 1938 1895 1917 1897 1901 1923 1927 1925

Soroca, Кrasnoarm., nr. 2

Soroca, 28 Iunie nr. 5 Soroca, str. Cotovschi nr. 1 Soroca, Puşkin 96

or. Soroca Soroca, str. Cotovschi 50 Soroca, Sovetskaia 18

53. 54. 55. 56.

Soroca, Sovetskaia 18 s. Ocolino, r-nul soroca s. Neorcani –”– Soroca, Komsomolsk., 18 Soroca, Tolstoi nr. 1

57. 58.

Soroca, str. Artiom nr. 6 Soroca, Piaţa Roşie 7

59. 60. 61.

s. Şeptelici Soroca, str.Leningradului, 48

62. 63.

64. 65.

66.

67.

BARBIER Anna Vasilievna BOGACI Maria Marcovna fiica Maria fiica Elizaveta fiul Semion REVENCO Semion Emanuilovici fiul Mihail STRUŢA Maria Alexeevna fiul Fiodor fiul Ivan fiica Agripina MARCO Nadejda Gheorghievna fiica Maria fiul Gheorghii ŞOR Brana Abramovna soţul Sruli Şumanovici ŞTERENBERG Iancheli Ţelicovici soţia Etlea Mendelevna fiul Iţec Iankelevici fiul Mihail DIER maria Ivanovna fiul Ivan fiica Valentina fiica Larisa GELIBURD Iancheli Alderovici soţia Puia Şaevna fiul Iţec Ianchelevici soţia fiului Hiva Aronovna MITREA Iulia Grigorievna CUDÂMA Anna Pavlovna fiul Nicolai BESOŢIARI Ivan Nicolaevici soţia Efrosinia Vasilievna fiul Ivan Ivanovici BARBIER Antonina Fiodorovna fiica Emilia fiica Tatiana fiul Evghenii fiul Vitalii SCALECCAIA Tatiana Alexandrovna fiul Anatolii ruda VEIS Evghenia Matveevna NISMAN Ideli Boruhovici soţia Sluva Abramovna fiica Ester ZASLAVER iancheli Srulievici soţia Teslea Ioilovna fiica Tuba Ianchelevna ŞNIRMEN Ester Simhovna fiul Sima Abramovici

1917 1890 1926 1929 1930 1885 1919 1890 1918 1922 1924 1897 1932 1923 1885 1878 1884 50 ani 26 22 1896 1920 1923 14 ani 1890 45 л. 21 г. 18 – 1908 1935 1886 1883 1924 1902 1930 16 ani 20 ani 1911 1932 63 ani 1892 1892 1923 1890 1899 1925 1876 1919

s. Zastânca s. Zastânca

s. Cureşniţa, r-nul Soroca s. Cureşniţa

Soroca, str. Cominternului Soroca, str. Cotovschi 11 –”– Soroca, Puşkin 80

68.

69.

Soroca, str. Ion Creangă??? 31

70.

Soroca, Leningradscaia 31

71. 72.

73.

74.

s. Bujerovca s. Egorovca, r-nul Soroca –”– Soroca, Voroşilov 22 –”– –”– or. Soroca

75.

Soroca, str. Lenin nr. 7

76.

Sorokskii polit-prosvet

77.

Soroca, Cotovschi, 21 –”– Soroca, Ostrovski 15

78.

79. 80. 81.

82. 83. 84. 85. 86. 87.

Grişa Abramovici fiul OREL Elena Ivanovna LAVRINIUC Haritina Vasilievna NEDZVEŢKII Mihail Nicolaevici soţia Vera Vladimirovna fiica Ariadna Natalia GHEORGHIU Fedot Grigorievici soţia Alexandra Timofeevna GHENI Vasilisa Vasilievna fiul Arcadii ARDOVAN Nadejda Simonovna ZABRIAN Efrosinia Leontievna PETRENCO Claudia Vasilievna ROGAREVA Lidia Antonovna fiica Evghenia Ignatievna fiul Constantin Excluşi din listă GUJA Nicolai Ivanovici soţia şi doi copii NAVOTNÂI Iaroslav Gheorghievici soţia Anna Gheorghievna fiul Arcadii MALICIC zeidlic Miheli soţia Nina Davidovna fiica Meniha Zelicovna ŞINCARIUC Anastasia C. POSTOLACHI Pelagheia Gavrilovna şi copii de la 7 la 8 ani ANDELI Ruvin Nusimovici soţia Roza Moiseevna fiul Nusim fiul Leva GLUŞCHEVICI Elisaveta fiica Ludmila MARIN Valentina Fiodorovna fiul Iurii mama soţiei Elena COJUHARI Liubovi Ivanovna GHERŞENZON Etea Gheorghievna DEMBIŢKII Alexei Petrovici PROCOPII Melania Frinr. ŞOIMU Maria fiica Elena şi fiul Mihail ONEI Anastasia Dmitrievna DUBOLARI soţia DUBOLARI Iacov Dim. Anna Savvovna

1925 1890 1885 1885 1892 1924 1925 1886 1889 1886 1921 1903 1878 1900 1896 15 ani 13 1887 1885 1890 1933 1937 1911 1915 1937 1918

s. Voloviţa s. Voloviţa s. Voloviţa –”– –”– –”– s. Volovo s. Volovo s. Volovo Soroca, Voroşilov nr. 24 Soroca, –”– nr. 24

88. 89. 90.

eliberaţi Soroca, str. Neamţu 13 s. Bujerovca –”– –”– –”– Soroca, str. Lenin nr. 25 –”– –”– Soroca – Т.-Bunarului 20. s. Parcani, r-nul Soroca Soroca, str. Uriţki 28

91.

92. 93. 94.

95. 96.

1907 1911 1931 1936 45 ani 22 ani 1911 1935 65 ani 1911 1905 35 ani

Soroca, Şciors 6 Soroca, Voroşilov 8

97. 98. 99. 100. 101. 102. 102. 103.

Soroca, str. Puşkin 13 or. Soroca s. Zastânca s. Hristici s. Parcani –”– s. Parcani s. Parcani

104. 105.

106.

107.

108.

109.

112.

113. 114. 115.

116. 117.

118.

119.

Valentina DUBOLARI Lida Afanasii GUŢU Natalia Petrovna PREPELIŢA Ilia Agapovici soţia Olga fiul Vladimir fiica Vitoria fiica Vergia fiica Valeria БОЛДЕСКО Maria fiul Andrei soţia fiului Аlex. Gavr. PERCIUC Iacov Ivanovici fiul Minro fiul Orghei fiica Irina fiul Vasea fiul Ivan fiul Gheorghii GHERVAS Maria fiica Maria fiul Iosif fiica Varvara fiul Ivan MANEA Motrena Ivanovna fiul Pavel fiica Vera fiica Evghenia ŞESTAKOV Alexandra Ivanovna fiul Nicolai Mihailovici Marfa fiica Maria PERJOVSKAIA Maria PERJOVSKAIA Anna fiul Anatolii GHITLAN Anna Ivanovna fiul Valentin Timofeevici fiul Piotr Timofeevici fiica Elizaveta fiica Maria CUMPAN Hana Leizerovna fiica Sara Şmilevna ALPERIN Pincus Zelmanovici soţia Reizea Bercovna fiul Beirel Pincusovici fiul Zelman Pincusovici KUMPANSKII Iacov Leibovici soţia Etlea Lvovna fiica Ghetea Iacovlevna KERSANOVSKII Efrosinia An.

1886 1885 1889 1913 1920 1924 1925

s. Rubleniţa Bujerovca

s. Parcani

1900 1921 1924 1928 1926 1932 1936

s. Parcani

s. Parcani

1900 1924 1930 1939 1894 1924 1920 1918 1916 1880 1924 1905 1926 1938 1929 1932 1911 1939 1896 1895 1923 1924 1893 1896 1921 1908

s. Rubleniţa

s. Erjeneţ, r-nul Soroca

s. Ocniţa s. Ocolino s. Ocniţa

or. Soroca, Vorovski nr. 1 Soroca, str. Kominternului 15

Soroca, Leningradskaia nr. 24 Soroca, Ivana-Neamţu 11

Racoveţ s. Ocolino. 133.120. Vasilcovo s. Erjineţ. Vasilcovo s. loc. 135. 130. ROTARI soţia Feodora fiica Jenea BUJOR Tudora fiul Bujor Gheorghii CEABAN Efimia BRANIŞTI Ecaterina Dmitrievna fiul Gheorghii fiica Zina fiul Victor fiica Sofia fiica Alexandra mama soţiei Anna Filipov. Racoveţ –”– s. Racoveţ s. Erjineţ s.. 128. Vasilcovo s. KVEATKOVSKAIA Elena Alexeevna fiul Nicolai KALIN Alexei Ivanovici soţia Iona Fiodorovna fiul Mihail fiul Semion fiul Ivan fiica Valentina POCATOS Vasilii Nicolaevici soţia Iona Ivanovna fiica Olga fiica Tamara fiul Dmitrii fiul Sava soacra Taloh Natalia LUNGU Cleopatra Ivanovna BESOŢIARI Fiodora Grigorievna fiica Iulia fiica Victoria FEDCO Alexandra Stepanovna fiica Elizaveta fiul Ivan fiul Victor fiul Samuil fiul Valerian fiica Gorpica SERGHII Artina fiica Evghenia fiica Alimpiada fiul Semion fiica Vasilisa mama Vera Luchianovna MIRONOV Nina fiul Vergiliu LUPU tatiana Vasilievna BULAT Efrosinia Ivanovna BESPALCO Pelagheia BRUMA Ludmila Vasilievna fiul Vasilii fiica Nina 1919 1935 1890 1926 1878 . Racoveţ s. 134. 123. r-nul Soroca s. 126. 131. 18ani 14 12 10 8 ani 1895 1925 1895 1895 1923 1933 1929 1926 1893 1896 1924 1936 1937 1928 1930 1901 34 1930 1936 1905 1924 1932 1935 1937 1939 35 ani 15 13 10 15 65 1913 11 53 1897 41 47 10 7 s. Redi-Cereşnoveţ. 124. 122. 127. 121. Ocolino s. Trifăuţi . Racoveţ s. Vasilcovo s. Vasilcovo s. 129. r-nul Soroca s. 132. 125.

142. 143. inv. Cosăuţi 148. 162-168 № 115 LISTĂ INCOMPLETĂ A CAPILOR FAMILIILOR ARESTAŢI DIN JUDEŢUL SOROCA 14 iulie 1941 37. Cosăuţi s. Dumbrăveni Soroca. 147. 137.136.М. str. Fond. DUBOLARI Iacov Dmitrievici 1894 s. Parcani . 140. Cosăuţi s. Cosăuţi s.19. d. f. Cotovschi 54 Soroca s. fiica Valentina BURDIUJA Olga Agapievna fiul Anatolii fiul Alexandr LESNIC Anna Ivanovna fiul Grigorii Nic. 1. Ionescu 5 [Adjunctul şefului Secţie orăşeneşti Soroca al NKGB Sublocotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) AMAI RM. PASCARI Feodosia Fiodorovna fiul Gheorghii Grigorievici BERCOVICI Dobţa Zelmanovna SERBULENCO Elizaveta Fiod. Goloşniţa. CRIŞTALI Maria Gavrilovna fiul Vasilii fiul Gheorghii RUSSU Nadejda Trofimovna fiul Leonid fiul Vitalii VINNIŢKAIA Maria Timofeevna fiul Metr fiul Srghei fiul Pavel fiul Nicolai fiica Maria POLIŞCIUC Sura Leibovna fiul Leib Borohovici CEBANCU Elena Ivanovna CROITOR Liubovi fiica Ala ŞTÂRBU Anna Timofeevna fiul Ivan fiul Stepan fiul Nicolai Dimitrii fiica Alexandra Raisa PRAJINA А. 145. 144. fiul Anatolii Valerii fiica Emilia 9 1902 1930 1927 1907 1921 1888 1924 1888 1894 30 ani 8 ani 5 1915 2 ani 1941 1903 18 16 12 5 2 1910 1929 31 ani 40 19 1896 1919 1921 1923 1925 1929 1933 1899 1921 16 s. Mih. 146. Soroca.1. Dombroveni s. 141. 138. Cosăuţi s. 139. r-nul Soroca –”– –”– –”– s.

83. 73. Parcani s. 46. 80. Bujerăuca or. ZINICOVSCHII Nicolai CHirilovici ZABRIAN Ivan Cuzimici COLDARI Nicandru efimovici CUROŞU Andrei Grigorievici COLDARI Vasilii Emanuilovici COJUHARI Grigorii Mihailovici CONONOV Evghenii Gheorghievici CHEISER Berco Volicovici CRIŞTALI Luca Alexeevici CROITOR Iacov Procopievici KVEATKOVSkII Mihail Xenafontovici COJUHARI Nicolai Nesterovici CREDITOR Leib Iosifovici LINDBERG Moteli Simhovici LESNIC Nicolai Fiodorovici LUPU Serghei Fiodorovici LAVRENIUC Ivan Arsentievici MACOVEI Stepan Andreevici MALENDA Piotr Iacovlevici MITREA Constantin Vasilievici MARCO Mihail Emanuilovici MIRONOV Alexandr Iustinovici MANEA Nicolai Ghoerghievici MARIN Alexei Ivanovici OREL Ilia Macarovici ONILOV Ivan Nicolaevici ONEI Dmitiri Filipovici OREL Evghenii Leontievici POPOVSCHII Semion Grigorievici PUŞCAŞ Piotr Profirievici PROCOPII Gavriil Ivanovivi PASCARI Grigorii Vasilievici POLIŞCIUC Boroh Moşcovici PERJOVSCHII Deonisii Lavrentievici PERJOVSCHII Timofei Ivanovici BROCOVII Porfirii Gavriilovici POSTOLACHI Capiton Vasilievici PETRENCO Grigorii Moiseevici POPOVICI Secleta Mihailovna REPEŞCO Silvestr Ipatievici ROTARI Afanasii Fiodorovici REVENCO Semion Emanuilovici RUSSU Gheorghii Antonovici ROTARI Vasilii Trofimovici ROTAREV Ignat Dmitrievici SEMPOVSCHII Constantin Emanuilovici SOCHIRCO Ivan Milentievici SACARA Fiodor Gheorghievici STOLEAROV Alexandr Fiodorovici STRUŢA Vasilii Spiridonovici 1904 1874 1894 1893 1899 1901 1912 1869 1905 1897 1899 1910 1898 1895 1899 1884 1884 1906 1906 1902 1889 1904 1898 1906 1906 1886 1888 1895 1905 1906 1877 1888 1902 1909 1888 1902 1887 1889 1899 1893 1897 1885 1909 1902 1887 1896 1893 1888 1907 1889 or. 43. Soroca or. Ţepilova s. Ocolino or. Parcani or. 64. 45. 49. Soroca s. Cosăuţi s. 57. Soroca s. 70. Soroca or. 75. Vasilcău s. Bujerăuca s. 48. Soroca or. Dumbrăveni s. 50. 87. Pârliţa s. 59. 53. Soroca s. 54. Soroca or. 55. 68. Vasilcău s. 47. 82. Voloviţi or. Ocolino Soroca. 42. Soroca s. 72. 62. Soroca or. 76. Volovo s. Ocolino s. 65. Cureşniţa . Goloşniţe s. 74. Vasilcău s. Goloşniţa s. 85. Rubleniţa or. Vanţeno or. 56. 77. 69. 41. Ocolino s. Hristici or. 61. 71. 60. 44. Cosăuţi or. Şeptelici s. Hristici s. 81. 84. 51. 78. 86. Voroşilov 24 s. Racoveţ or. Soroca or. Ocolino or. Soroca or. 52. Dumbrăveni s. Soroca s. 58. 66. 67. 79. Soroca s. Vodeanî s. Hristici s. 40. Soroca s. Soroca s. Cureşniţa s.38. 63. 39. Soroca s. Soroca s.

SLONOVSCHII Alexei-Leonid. Racovăţ s. HITRON Luhim Benuimovici 1885 101. ŞESTACOV Mihail Gheorghievici 1897 97. Soroca s. Soroca or. 5. d. Soroca s. Vasilcău s. FILIPOV Alexandr Samsonovici 1905 102. CIUBULEAN Timofei Emanuilovici 1914 Adjunctul şefului Secţie orăşeneşti Soroca al NKGB Sublocotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 14/II–41 Soroca RSSM AMAI RM. PLECATĂ DIN STAŢIA FĂLEŞTI [fără dată] Nr. CEBANCIUC Anatolii Constantinovici 1896 103. .1. SÂRGHI Dmitrii Nicolaevici 1906 91. Numele. SERBULENCO Ivan Nicolaevici 1906 90.n. Soroca or. Soroca or. Bujerăuca s. Soroca or. Vasilcău or. f. Gheorgh. 3. TOMAŞEVSCHII Dmitrii Constantinovici 1891 99. Soroca or. ŞOIMU Parfirii Mihailovici 1904 98. PE VAGOANE. inv. SCALEŢCHII Valentin Cononovici 1899 93. Lista pentru vagonul nr. ŞINCARIUC Fiodor Dmitrievici 1898 95. CEABAN Iustin Ivanovici 1876 104. SOROŢCHII Haim Samuilovici 1913 92. Parcani № 116 LISTELE DEPORTAŢILOR. Iorjniţa s. 2. d/o 1. 4.88. ŞTEFANELI Viorica Fiodorovna 1890 94. FEDICU Timofei Constantinovici 1902 100. 357680 Prenumele. Racoveţ or. 169-170 s. Cosăuţi s. 6. Parcani s. DIN GARNITURA DE TREN. GHILCA Efimia Grigorievna soţia 1900 –”– GHILCA Spiridon Ivanovici fiul 1924–”– GHILCA Arcadii Ivanovici fiul 1934–”– GHILCA Emelia Ivanovici fiica 1934–”– GHILCA Liubovi Petrovna nora 1920–”– CECORLAN Nicolai Fiodorovici capul familiei 1887 –”– CECORLAN Xenia Gheorghievna soţia 1881 –”– VATRICI Ivan Nicolaevici capul familiei 1907 –”– VATRICI Evghenia Vasilievna soţia 1908 –”– VATRICI Ivan Ivanovici fiul 1927 –”– VATRICI Vasilii Ivanovici fiul 1940 –”– JALOBA Fiodor Grigorievici capul familiei 1912 –”– JALOBA Olga Fiodorovna soţia 1916 –”– ROTARI Procofii Ivanovici capul familiei 1905 –”– ROTARI Iona Dmitrievna soţia 1906 –”– ROTARI Ivan Procofievici fiul 1926 –”– ROTARI Anton Procofievici fiul 1933 –”– ROTARI Valentina Procofievici fiica 1931 –”– ALEXANDROV Ivan Andreevici capul familiei 1896 –”– ALEXANDROV Ana Abramovna soţia 1896 –”– 2. Fond. 1904 89. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii rudenie GHILCA Ivan Vasilievici capul familiei 1895 a. ŞTÂRBU Savva Nicolaevici 1896 96. 1. Redi-Cereşnovăţ s.19.

Patronimicul Anul naşterii 1903 –”– 1902 –”– 1934 –”– 1928 –”– 1891 –”– 1892 –”– 1925 –”– 1931 –”– 1902 –”– 1906 –”– 1927 –”– 1925 –”– 1934 –”– 1936 –”– 1936 –”– 1940 –”– 1899 –”– 1900 –”– 1922 –”– 1924 –”– 1930 –”– 1937 –”– 1940 –”– 1928 –”– 1889 –”– 1901 –”– 1925 –”– 1933 –”– 1935 –”– 1938 –”– . Numele. RUSU Piotr Fiodorovici capul familiei RUSU Domnica Vasilievna soţia RUSU Pavel Petrovici fiul RUSU Evghenia Petrovna fiica RUSU Maria Petrovna fiica RUSU Liubovi Petrovna fiica RUSU Elena Petrovna fiica RUSU Nina Petrovna fiica 5. d/o 1. TOMA Alexandr Ivanovici capul familiei 1887 –”– TOMA Elena Dmitrievna soţia 1891 –”– TOMA Maria Alexandrovna fiica 1923 –”– 9. DANILOV Savva Trofimovici capul familiei DANILOV efrosinia Danilovna soţia DANILOV Evghenia Savovna fiica DANILOV Ivan Savovici fiul DANILOV Nina Savovna fiica DANILOV Pavel Savovici fiul DANILOV Piotr Savovici fiul DANILOV Trofim Savovici fiul 4.ALEXANDROV Chiril Ivanovici fiul 1922 –”– ALEXANDROV Havronia Ivanovici fiica 1924 –”– ALEXANDROV Evlampii Ivanovici fiul 1926 –”– ALEXANDROV Maria Ivanovici fiica 1928 –”– ALEXANDROV Tihon Ivanovici fiul 1930 –”– 7. total Şeful Grupei operative Sublocotenent al securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. DANILOV Nicon Ivanovici capul familiei DANILOV Alexandra Vasiliev. soţia DANILOV Mihail Niconovici fiul DANILOV Nina Niconovna fiica 3. GHIDICI-BARANCIAN Maria capul familiei 1915 –”– Alexeevna Total pe vagon: capi de familie 8 oameni 32 persoane. TABARAN Gheorghii Egorovici capul familiei TABARAN Elena Ivanovna soţia TABARAN Vladimir Gheorghievici fiul TABARAN Victor Gheorghievici fiul TABARAN Mihail Gheorghievici fiul fiica TABARAN maria Gheorghievici Total după listă: capi de familie 5 total oameni 29 persoane. Prenumele. MOLDOVAN Dmitrii Vasilievici capul familiei 1880 –”– MOLDOVAN Elizaveta Ivanovna soţia 1882 –”– 8. Relaţia de rudenie DANILOV Ivan Alexandrovici capul familiei DANILOV Elizaveta Grigorievna soţia DANILOV Nicolai Ivanovici fiul DANILOV Lidia Ivanovna fiica 2. 614176 Nr.

Numele. CUŞNIR Benţion Iohanovici capul familiei 1890 –”– –”– Roza Şaevna soţia 1890 –”– –”– Sosea Benţionovna fiica 1923 –”– –”– Abram Benţionovici fiul 1921 –”– 7. Relaţia de Anul naşterii rudenie FIHMAN Godel Moiseevici capul familiei 1884 a. MOROR Pavel Stepanovici capul familiei 1889 –”– –”– Anastasia Vasilievna soţia 1895 –”– –”– Mihail Pavlovici fiul 1923 –”– –”– Boris Pavlovici –”– 1926 –”– –”– Leontii –”– –”– 1930 –”– 8. ALBOT Piotr Gheorghievici capul familiei 1900 –”– –”– Eleonora Vladimirovna soţia 1892 –”– 10. Patronimicul . BUMBAC Ivan Fiodorovici capul familiei 1909 –”– –”– Liubovi Ivanovna soţia 1921 –”– Total: capi de familie 10 num. d/o 1. CARLOTEANU Boris Dmitrievici capul familiei 1903 –”– –”– Anna Davâdovna soţia 1908 –”– –”– Svetlana Borisovna fiica 1930 –”– 3. 1910 –”– 1922 –”– 1924 –”– 1926 –”– 1928 –”– 1931 –”– Prenumele. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr.n.Şeful Grupei Operative мл. Şeful grupei operative мл. CURNOS Srul Faivişevici capul familiei 1910 –”– –”– Haica Crulevna soţia 1912 –”– –”– Abram Srulevici fiul 1937 –”– 5. 509078 Nr. Prenumele. 358482 Nr. de oameni 32 persoane. SOIBELIMAN Ruvin Victorovici capul familiei 1894 –”– –”– Sima Şaevna soţia 1907 –”– –”– Meer ruvinovici fiul 1929 –”– 6. EROFEEV Pavel Alexandrovici capul familiei 1912 –”– –”– Evghenia Fomicina soţia 1911 –”– 4. Patronimicul BOXA Stepan Zaharovici –”– Varvara Alexandrovna –”– Grigorii Stepanovici –”– Efrosinia –”– –”– Anna –”– –”– Prascovia –”– –”– Nicolai –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica –”– –”– fiul Anul naşterii 1897 a.n. –”– Rebeca Iosifovna soţia 1883 –”– 2. DUMBROV Stepan Gheorghievici capul familiei 1903 –”– ROZEVIŢ Domnica Nicolaevna soţia 1901 –”– DUMBROV Fiodor Stepanovici fiul 1928 –”– –”– Vasilii –”– –”– 1932 –”– 9. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. d/o 1. Numele.

BOXAN Filip Anufrievici capul familiei 1899 –”– –”– Natalia Ivanovna soţia 1899 –”– –”– Pavel Filipovici fiul 1924 –”– –”– Vasilii –”– –”– 1931 –”– –”– Larisa –”– fiica 1936 –”– 4. 1900 –”– 1923 –”– 1926 –”– 1879 –”– 1916 –”– 1881 –”– 1881 –”– 1909 –”– 1897 –”– 1924 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1931 –”– 1933 –”– 1890 –”– 1898 –”– 1890 –”– 1890 –”– 1924 –”– 2. . 3. 4. Numele. 6.–”– Evdochia –”– fiica 1935 –”– –”– Tatiana –”– –”– 1939 –”– 2.n. Şeful grupei operative мл. 429716 Nr. ŢIMBALARI Gheorghii Fiodorovici capul familiei 1893 –”– –”– Evghenia vasilievna soţia 1898 –”– –”– Gheorghii Gheorghievici fiul 1927 –”– –”– Iona –”– fiica 1937 –”– 5. d/o 1. Prenumele. NEGRU Pantelei Ivanovici capul familiei 1886 –”– –”– Irina Antonovna soţia 1886 –”– –”– Nichifor Panteleevici fiul 1921 –”– –”– Anna –”– fiica 1920 –”– –”– Maria –”– –”– 1927 –”– Total pe vagon: capi de familie 6 total persoane: 29 de oameni. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul nr. Patronimicul GRINBLAT Moisei Ianchelevici –”– Beila Abramovna –”– Fanea Moiseevna –”– Abram Moiseevici FIŞMAN Binea Şmulevici –”– Tuba Benimovna GUDELMAN Moisei Leibovici –”– Frima Abramovna –”– leva Moiseevici BUGAI Parascovia Gheorghievna –”– Mihail Ivanovici –”– Ecaterina Ivanovna –”– Elena Ivanovna –”– MariaIvanovna –”– Vasilii Ivanovici –”– Nicolai –”– –”– Piotr –”– VATANU Dmitrii Antonovici –”– Vera Stepanovna PESLAR Andrei Ivanovici –”– Pelagheia Eftievna –”– Parascovia Andreevna Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiica fiul capul familiei fiica capul familiei soţia fiul capul familiei fiul fiica fiica –”– fiul –”– –”– capul familiei soţia capul familiei soţia fiica Anul naşterii 1898 a. 5. CUPARENCO Alexandr Fiodorovici capul familiei 1885 –”– –”– Olga Vasilievna soţia 1894 –”– –”– Valentina Alexandrovna fiica 1923 –”– –”– Leonora –”– –”– 1925 –”– –”– Ludmila –”– –”– 1929 –”– –”– Fiodor –”– fiul 1933 –”– 3.

5. 1892 –”– 1924 –”– 1895 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1901 –”– 1922 –”– 1923 –”– 1896 –”– 1894 –”– 1898 –”– 1928 –”– 1890 –”– 1890 –”– 1925 –”– 1873 –”– 1879 –”– 1906 –”– 1911 –”– /soţia 1902 –”– 1802 –”– 1931 –”– 1896 –”– 1902 –”– 1928 –”– 1868 –”– 1871 –”– 1889 –”– 1898 –”– 1931 –”– 1906 –”– 1913 –”– 1936 –”– 1888 –”– 9 luni 1899 –”– 1915 –”– 1937 –”– 1929 –”– 1937 –”– 2. Numele. 3. d/o 1. 12.–”– Fiodor –”– fiul 1924 –”– –”– Maria Andreevna fiica 1928 –”– Total pe vagon capi de familie 6 total persoane 24 de oameni. Prenumele. 9. 6. 10.n. 7. . 8. 4. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista pentru vagonul 699086 Nr. Şeful grupei operative мл. Patronimicul DINERI Boris Semionovici –”– Pesea Haimovna –”– Esfia Borisovna LUNGA Vasilii Gheorghievici –”– Etea peisohovna PINCEA Gherş Moiseevici –”– Ghitlea Nohimovna –”– Nehemii Gherşcovici –”– Fiul Moişa –”– DORFMAN Iancheli Nuhomovici DORFMAN Motea Nohimovici –”– Beila Şmulevna –”– Nuţa Motelievici ZIŞBERMAN Motea Ianchelevici –”– Ţiupa Neihovna –”– Fenea Motalevna TRENCHELI Nuhim Srulevici –”– Bela Şlemovna –”– Moişa Nuhimovici –”– Sara Şmulevna ŞVARŢMAN zelm Ovşevici –”– Peisea Ştabelevna –”– Moişa Ovşevici BOICO Boruh Ovşeevici –”– Liza Borisovna –”– Evghenia Boruhovna –”– Ovşei Leibovici ROCIŞTEIN Molca Haimovna ROZENBLAT Simca Şmilevici –”– Maria Volfovna –”– Fiul Vilii Simcovici KALINSKII Moisei Meerovici –”– Sonea Abramovna –”– Mina Moiseevna CUŞNIR Zisea Volfovna KALINSKII Abram Moiseevici ZIBENBERG Moişa Melcovici –”– Ţilea Naftulovna –”– Zina Moişovna –”– Manea –”– –”– Eva –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiica capul familiei soţia capul familiei soţia fiul fiul capul familiei capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia fiul nora fiul soţia fiului fiul capul familiei soţia fiica tatăl soţia capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica теща fiul capul familiei soţia fiica –”– –”– Anul naşterii 1884 a. 11.

6. Numele.13. . 5. ZIBIC Fiodor Afanasievici capul familiei 1911 –”– –”– Evghenia Ilievna soţia 1916 –”– –”– Coca Fiodorovna fiica 1937 –”– –”– Tamara –”– –”– 1941 –”– 16.n. 540100 Nr. VASILATI Dmitiri Mihailovici capul familiei 1911 –”– –”– Rahilea Anufrievna soţia 1917 –”– –”– Cristofor Dmitrievici fiul 1940 –”– Total după listă: capi de familie ……16 total persoane în vagon 57 de oameni.n. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ Lista persoanelor deportate din vagonul nr. VARSOVSCHII David Aronovici capul familiei 1905 a. 2. ZIBIC Afanasii Antonovici capul familiei 1890 –”– –”– Maria Ivanovna soţia 1892 –”– –”– Victor Afanasievici fiul 1923 –”– –”– Dmitrii –”– –”– 1925 –”– –”– Nadejda –”– fiica 1927 –”– –”– Natalia –”– 1931 –”– 15. d/o 1. –”– Sonea Haimovna soţia 1900 –”– –”– Abram Davidovici fiul 1936 –”– –”– Leva –”– –”– 1941 –”– 14. Şeful grupei operative мл. 4. Prenumele. 7. Patronimicul GREC Ivan Fiodorovici –”– Elena Gheorghievna COGAN Iosif Hailovici –”– Ronea Marcovna –”– David Iosifovici –”– Gherş Iosifovici –”– Dora Iosifovna –”– Marc –”– PRIPA Ivan Gheorghievici –”– Maria Fiodorovna –”– Valentin Ivanovici BURLACU Dmitrii Vasilievici –”– Anna Parfirievna –”– Constantin Dmitrievici FETESCU Dmitrii Ivanovici –”– Teodosia Grigorievna –”– Lucheria Dmitrievna ŞALARI Vasilii Ivanovici –”– Domnica Grigorievna –”– Piotr Vasilievici –”– Nina –”– –”– Liubovi –”– –”– Didina –”– BRICEAG Dmitrii Ivanovici –”– Ionna leonovna –”– Ivan Dmitrievici –”– Leon –”– Relaţia de rudenie capul familiei soţia capul familiei soţia fiul –”– fiica fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia fiul fiica –”– –”– capul familiei soţia fiul –”– Anul naşterii 1907 a. 1907 –”– 1897 –”– 1907 –”– 1920 –”– 1922 –”– 1926 –”– 1936 –”– 1904 –”– 1910 –”– 1929 –”– 1908 –”– 1909 –”– 1935 –”– 1902 –”– 1913 –”– 1935 –”– 1902 –”– 1902 –”– 1927 –”– 1928 –”– 1934 –”– 1941 –”– 1891 –”– 1894 –”– 1921 –”– 1924 –”– 3.

fiica capul familiei soţia fiul –”– 1928 –”– 1893 –”– 1892 –”– 1923 –”– 1924 –”– semnătura /ZAŢEPIN/ Lista persoanelor deportate din vagonul nr. 7. Patronimicul CECUŞIN Matvei Artamonovici –”– Capitalina Fiodorovna –”– Fedosii Macheevici –”– Danil Matveevici –”– Ivan –”– –”– Anna macheevna DUBOZICOV Firsa Fonentovici –”– Maria Ivanovna –”– Matriona Firsovna –”– Artiom –”– –”– Axenia –”– –”– Isai –”– –”– Evdochia –”– –”– Irina –”– ROMAŞCO Gheorghii Stepanovici –”– Ecaterina Ivanovna –”– Mihail Gheorghievici –”– Ivan Gheorghievici –”– Maria –”– –”– Clavdia –”– –”– Larisa –”– MUNTEAN Constantin Fiodorovici –”– Erina Mihailovna –”– Ecaterina Constantinovna –”– Serghei –”– ROZENBLUM Sender Nuhimovici –”– Elca haimovna –”– Nusim Senderovici ROZENBLUM Şulim Srulevici –”– Maria Moiseevna HANŢIS Abram Haimovici –”– Cheisea Mordcovna –”– Iosif Abramovici Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul –”– –”– fiica capul familiei soţia fiica fiul fiica fiul fiica –”– capul familiei soţia fiul fiul fiica –”– –”– capul familiei soţia fiica fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia capul familiei soţia fiul Anul naşterii 1882 a. 6. 5. Numele. 1886 –”– 1924 –”– 1924 –”– 1929 –”– 1934 –”– 1898 –”– 1891 –”– 1929 –”– 1921 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1929 –”– 1940 –”– 1900 –”– 1903 –”– 1924 –”– 1926 –”– 1928 –”– 1934 –”– 1936 –”– 1880 –”– 1884 –”– 1919 –”– 1941 –”– 1898 –”– 1903 –”– 1927 –”– 1884 –”– 1892 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1926 –”– 2. 3. d/o 1. total persoane – 33 .435414 Nr. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ . Prenumele.–”– Maria Dmitrievna TCACI Ivan Dmitrievici –”– Anna Ivanovna –”– Constantin Ivanovici –”– Gheorghii Ivanovici Total: capi de familie 8 total persoane 32 de oameni Şeful grupei operative мл. Şeful grupei operative мл. Total pe listă: capi de familie 7. 4.n. лейтенант securităţii de stat 8.

3.Lista persoanelor deportate din vagonul nr. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii d/o rudenie 1. 6. SARAJIA Gheorghii Gheorghievici capul familiei 1895 –”– –”– Sofia Nicolaevna soţia 1898 –”– –”– Ivan Gheorghievici fiul 1928 –”– –”– Nadejda Gheorghievna fiica 1922 –”– –”– Maria Ivanovna mama 1865 –”– 3. Numele. d/o 1. PRECHIL Daria Procopievna capul familiei 1900 –”– –”– Maria Dmitrievna fiica 1922 –”– –”– Ecaterina –”– –”– 1925 –”– –”– Leonid Dmitrievici fiul 1933 –”– 5. . Prenumele. –”– Alexandra Andreevna soţia 1896 –”– –”– Elena Constantinovna fiica 1931 –”– –”– Vasilii Constantinovici fiul 1927 –”– 2. RUSSU Gheorghii Mihailovici capul familiei 1882 –”– –”– Domnica Nicolaevna soţia 1884 –”– –”– Ivan Gheorghievici fiul 1926 –”– 4. Prenumele. 5. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ (numărul vagonului indescifrabil) Nr. 4. BUZULEAN Constantin Vasilievici capul familiei 1893 a. Patronimicul MISTER Mordco Marcovici –”– Haba Moiseevna –”– Iosif Mordcovici –”– Elizaveta LUSAHANOVICI Maria Ivanovna –”– Elizaveta Ivanovna –”– Dmitrii –”– STANCOVSCHII Vladimir Ivanovici –”– Olga Leontievna OALRU deonisii Dmitrievici –”– Domnica Gheorghievna GHEMBOVSCHII Victor Alexandrovici –”– Elena Ivanovna –”– tatiana Victorovna –”– Alexandra Ivanovna ANASTOSOS Anastasia Constantinovna SCRIPCARU Vera Fiodorovna Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica capul familiei fiica fiul capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia fiica mama capul familiei –”– Anul naşterii 1898 a.n. 1905 –”– 1929 –”– 1933 –”– 1914 –”– 1937 –”– 1941 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1899 –”– 1897 –”– 1910 –”– 1920 –”– 1938 –”– 1865 –”– 1914 –”– 1923 –”– 2. Numele. 7. SECRIER Nicolai Ivanovici capul familiei 1901 –”– –”– Anna Fiodorovna soţia 1904 –”– –”– Vladimir Nicolaevici fiul 1923 –”– –”– Serghei Nicolaevici –”– 1925 –”– –”– Maria Nicolaevna fiica 1927 –”– Total: capi de familie 5 Numărul total de persoane 21 de oameni Şeful Grupei operative мл.* (numărul eşalonului lipseşte)… Nr.n. 517462 eşalonul nr. 2.

SURDU Ivan Fiodorovici –”– 12. UCIMENSCAIA Sara Zuzevna –”– 9. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ . GAŞINOV Nichifor Grigorievici –”– Victoria Constantinovna –”– Ivan Nichiforovici 6. Prenumele. ŞEVCIUC Nichifor Macarovici –”– Evghenia Stepanovna –”– Aristiii Nichiforovici 4.____ Nr. 479808 eşalonul nr.8. d/o 1. FUSU Vasilii Constantinovici –”– Natalia Ivanovna –”– Fiodor Vasilievici –”– Maria Vasilievna –”– Gheorghii Vasilievici –”– Elena Vasilievna –”– Anna Vasilievna Total pe vagon: capi de familie ……………… 8 total persoane ……………30 de oameni Şeful grupei operative мл. ŞMERELIHES Makler Davâdovna –”– 11. IVANOV Nichifor Vladimirovici –”– Maria Nicolaevna –”– Tamara Vladimirovna –”– Anatolii Vladimirovici –”– Leonid Vladimirovici 7. Numele. PAVLIUC Maria Ivanovna –”– Total membri de familie: 14 persoane în vagon 23 de oameni Şeful grupei operative мл. FILIP Mihail Agapievici –”– Tamara Semionovna –”– Mihail Mihailovici 5. SURDU Zaharii Fiodorovici –”– 13. Patronimicul Relaţia de rudenie capul familiei soţia capul familiei soţia fiul –”– capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica fiul –”– capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiul fiica fiul fiica –”– Anul naşterii 1883 a. VASSERMAN Etla Şolcovna –”– 10. FIŞLER Ianco Moşcovici –”– Sura Naftulovna –”– Sender Ianchelevici 8.n. Lista persoanelor deportate din vagonul nr. GRABOVSCHII Dmitrii Timofeevici –”– 14. AKKERMAN Iancheli Abramovici –”– Reiza Moşcovna –”– Gherş Ianchelevici –”– Avrum –”– 3. лейтенант securităţii de stat semnătura /ZAŢEPIN/ 1907 –”– 1923 –”– 1918 –”– 1910 –”– 1913 –”– 1922 –”– 1907 –”– 14. 1886 –”– 1880 –”– 1883 –”– 1919 –”– 1930 –”– 1896 –”– 1912 –”– 1933 –”– 1882 –”– 1916 –”– 1934 –”– 1866 –”– 1872 –”– 1913 –”– 1901 –”– 1902 –”– 1922 –”– 1923 –”– 1928 –”– 1892 –”– 1889 –”– 1919 –”– 1897 –”– 1896 –”– 1925 –”– 1930 –”– 1931 –”– 1934 –”– 1939 –”– COLBASIUC Ivan Nicolaevici –”– Elena Grigorievna 2.

–”– Vitalii Alexandrovici –”– Gheorghii Alexandrovici –”– Oleg –”– ŞEVCENCO Maria Chirilovna Total pe listă: capi de familie 5 total persoane: 33 de oameni.n. Patronimicul Relaţia de Anul naşterii rudenie BEREZIN Iancheli Aizicovici capul familiei 1892 a. 471270 eşalonul nr. Numele.n. d/o 1. 606973 Nr. RUSSU Ivan Vasilievici –”– Ecaterina Gavrilovna –”– Maria Ivanovna –”– Constantin Ivanovici –”– Ivan Ivanovici –”– Leonid Ivanovici 3.Lista pentru vagonul nr. 2. 1890 –”– 1923 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1932 –”– 1900 –”– 1908 –”– 1921 –”– 1925 –”– 1936 –”– 1938 –”– 1900 –”– 1905 –”– 1928 –”– 1930 –”– 1932 –”– 1934 –”– 1938 –”– 1940 –”– 1895 –”– 1900 –”– 1921 –”– 1927 –”– 1924 –”– 1936 –”– 1940 –”– 1886 –”– 1905 –”– 1925 –”– 1927 –”– 1935 –”– 1869 –”– RUSNAC Ivan Fiodorovici –”– Domnica Matveevna –”– Mihail Ivanovici –”– Alexandra –”– –”– Emilia –”– –”– Fiodor –”– 2. Patronimicul Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiica –”– fiul capul familiei soţia fiica fiul fiul –”– capul familiei soţia fiica –”– fiul fiica fiul –”– capul familiei soţia fiica fiul –”– fiica fiul capul familiei soţia fiul –”– –”– soacra Anul naşterii 1888 a. ALEXANDROV Alexandr Zinovievici –”– ŞEVCENCO Xenia Iacov. Numele. VINTU Andrei Leontievici –”– Iona Gheorghievna –”– Anastasia Andreevna –”– Parascovia Andreevna –”– Gheorghii –”– –”– Tatiana –”– –”– Piotr –”– –”– Serghei –”– 4. Prenumele. d/o 1. Şeful grupei operative Sublocotenent al securităţii de stat semnătura mama soţiei /ZAŢEPIN/ Nr. –”– Ghitlea Zeidovna soţia 1890 –”– –”– Azic Ianchelevici fiul 1920 –”– –”– Ruhlea Ianchelevna fiica 1922 –”– BEREZIN David Meerovici capul familiei 1882 –”– –”– Sosea Aizicovna soţia 1895 –”– .. Lista persoanelor deportate din vagonul nr. Prenumele. CATARJI Şimon Abramovici –”– Rahili Ianchelevna –”– Sonea Şimonovna –”– Tulic Şimonovici –”– Abram –”– –”– Nina –”– –”– David –”– 5.

4. 8.3. –”– Inda Davidovna GHENDELMAN Volf Marcovici –”– Leiba Haimovna –”– Motoli Volfovici GRIŞMUN Iancheli Meerovici –”– Perla Moiseevna –”– Pusea ianchelevna BARAC Isac Pincovici –”– Esfir Uşerovna MARMOR Boris Vladimirovici –”– Anna Andreevna ŢENTI Ivan Gheorghievici –”– Ecaterina Fiodorovna DANILOV Ivan Gheorghievici –”– Ecaterina Fiodorovna fiica capul familiei soţia fiul capul familiei soţia fiica capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia capul familiei soţia 1924 –”– 1896 –”– 1894 –”– 1919 –”– 1899 –”– 1899 –”– 1932 –”– 1878 –”– 1897 –”– 1890 –”– 1897 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1898 –”– 1898 –”– Total: capi de familie 8 total persoane 22 de oameni Şeful grupei operative мл. Fridman Leib Şlemovici 6. 19. 1. Galperin Meer Şmulevici 3. inv. 148-160 /ZAŢEPIN/ №117 LISTA CAPILOR FAMILIILOR DEPORTAŢI DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 14 iunie 1941 LISTA dosarelor persoanelor deportate. întocmită de Secţia raională Călăraşi a NKGB 1. Sirota Srul Iosifovici 11. Batelman Nuta Beniaminovici . Niremberg Nahma-Leib Haim Şmulevici 8. 5. Krivopisk Volf Şaevici 10. Salter Kapel Mendelevici 4. 6. Zilinschi Leonti Vladimirivici 7. Niremberg Ber Nahman Leibovici 9. Fond. Abramovici Haim Nuhimovici 2. 7. f. Fihman Şlema Volfovici 5. l. 1. лейтенант securităţii de stat semnătura AMAI RM.

Bronştein Gheinik Iţkovici 17. Perşin Vasili Romanovici 24.Culicovschi Nicolai Leontievici 30. . Regheşter Iankel Ihilevici 19. Krasnoşenski Iosif Zamvelovici 32. Smarcaciuc Filip vasilievici 31. Teofanidi Ion Efimovici 21. Faier Mihail Alterovici: 25. Soţki Idel Ihilevici 13. Cucu Mihail Ivanovici .. Arhip Ion Fiodorovici 36.Racovschi Antonina Pavlovna 27. Luft Abram Iosifovici 20. . Kogan Lazar Davidovici 14. Profis Leib Moşkovici 22.12. Ceban Trifan Iachimovici 29. Başerling Gherş Leibovici 33. Zolotcova Gratina Haritonovna/ soţul reţinut de Secţia raională Corneşti al NKGB 35. Kogan Beniamin Leibovici 16. Romanenco Roman Gheorghievici/dosarul se află în Secţia raională NKGB RSSM 34. Grinberg Gherş Lazarevici 28. Iosilevici Elik Mordkovici 26. Bronştein Moişe Gheinihovici 15. Sultan Iţik Mordkovici 18. Lerner Iţik Nesenovici 23.

2. locotenentul superior t. 1. Kraşevski. Coţufan Mihail Isaevici 45. subsemnaţii. f. Capitan Vasilii Vasilievici 44. Stratan Constantin Vasilievici 42. inclusiv. Seu Vasile Gheorghievici 38. Cafegiu Constantin Ivanovici Seful Secţiei raionale Călăraşi ai NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura) /Kozlov/ 14/6-41 A PRIMIT: Şeful escortei (semnătura) /Fescenko 15/6/-41 A TRANSMIS: Împuternicitul operativ al Secţiei raionale Călăraşi aai NKGB (semnătura) /Matveev/ . Acest proces verbal consemnează predarea de către cel de-al doilea şi primirea de către primul a 186 de deţinuţi. Fond 19. CARE URMAU A FI EXPEDIATE ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 15 iunie 1941 PROCES VERBAL 15 iunie 1941. Bragoi Grigore Ivanovici 49. Zame Alexei Ivanovici 47.37. locţiitorul comandantului batalionului 129 a unităţilor de escortă a NKVD. Amaria Toma Nicolaevici 39. Ciumaş Zaharie ivanovici 50. o sută optzeci şi şase de persoane expulzate din raza RSS Moldoveneşti. . Şlafman Aizik Iankelevici 43. Lungu Constantin Petrovici 46. AMAI RM. Gaitan Radion Ivanovici 51. Negru ştefan Fiodorovici 40. vasiliev Nichita Lazarevici 41. comisar t. trei femei. inv. Ghulpe Alexandru Vasilievici 48. Klimenko şi comandantul companiei a aceluiaşi batalion. 100-102 № 118 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 186 DE PERSOANE. d.

vagonului 1. 57 № 120 LISTA PERSOANELOR DIN EŞALONUL № 206 DEPORTATE ÎN CAZAHSTANUL DE SUD [fără dată] Comandantul eşalonului № 206 (Sajenov) reg. Împuternicitul operativ ( semnătura) AMAI RM. 3. Fond 19. inv. 2. Numele. iar următorii doi au primit dosarele evacuaţilor (exilaţilor) în număr de 380 «trei sute optzeci» şi lista pentru 824 de persoane. drept care a fost întocmit acest act. 1. f. am întocmit prezentul act. comendantul eşalonului № 206. 5. tov. prin care primii doi au predat. sergent s/s Zeablicov. Direcţiei miliţiei a NKVD pentru regiunea Cazahstanului de Sud. Comandantul eşalonului № 206 locotenent al securităţii statului ( semnătura) 2. f. 1. Şeful SR NKVD ( semnătura) 4. Patronimicul MANULIS Serga Moiseevna ŞNOLI Chiilea Mordcovna ŞNOLI Bela Samuilovna ŞNOLI Mordco Samuilovici ŞNOLI Meer Samuilovici Anul naşterii 1885 1897 1922 1925 1932 Relaţia de rudenie soţia soţia fiica fiul fiul . d. A predat Kraşevski A primit Klimenko Copia este autentificată Comandantul eşalonului (semnătura indescifrabilă) . Şeful eşalonului ( semnătura) 3.2. locotenental Securităţii statului. d. 1. Sâr-Daria Subsemnaţii. Cazahstanul de Sud LISTA PERSOANELOR CE URMEAZĂ A FI DEPORTATE din RSSM Nr. şi împuternicitul. 1. Drept care a fost întocmit acest proces verbal în 3 exemplare. Prenumele. şeful Secţiei Raionale NKVD Chirov sergent al Securităţii statului Cucimbaev U. 4. Sajenov. AMAI RM. Fond 19.Alăturate 186 (o sută optzeci şi şase de dosare). DEPORTATE ÎN REGIUNEA CAZAHSTANULUI DE SUD 28 iunie 1941 PROCES VERBAL anul 1941 ziua 28 st. 175 № 119 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 186 DE PERSOANE. Nr d/o 1. şeful eşalonului № 206 sublocotenent Jelecov. inv. precum şi prezenţa acestora conform listelor pentru fiecare vagon în număr de 824 de persoane.

21. 11. 17. 19. 18. Prenumele. 10. MARCIUC Olga Ivanovna ŞTAPER Niunea Şmulevna (deasupra 1921 1921 soţia soţia (scris cu creionul: şi 1917 1902 1931 1908 1935 1933 1913 Fiul Soţia Fiul Soţia Fiul fiul soţia Anul naşterii 58 лет 1914 Relaţia de rudenie Soţia fiul patronimicului scris cu creion: Şulimovna) 12. Patronimicul ŞEHTER Ruhlea Moiseevna ŞEHTER Sruli Zisovici (deasupra numelui mic scris cu creionul: Софья 3.6. 2. Nr. 15. 13. 20. 16. 8. 4. Numele. 14. 9. 5. ŞEHTER Miheli Zisovici RUŞCEVSCAIA Anna Constantinovna RUŞCEVSCHII Valerii Mihailovici GHERMANOVSCAIA Soia Mordcovna GHERMANOVSCHII Efim Moiseevici GHERMANOVSCHII Iacov Moiseevici TCACI Fritina Ionovna Margunova) 10. 6. d/o 1. 13. 15. 8. 12. ŞPAPER Maria Gherşovna ŞPAPER Etea Gherşovna GHEORGHIU Efrosinia Evstratievna GHEORGHIU Ludmila Ivanovna PANUŞ Sofia Ivanovna 1922 1923 55 лет 1913 1915 fiica fiica soţia fiica soţia . 16. vagonului 2. 7. 11. 9. 14. BRONŞTEIN Haia Isaacovna BRONŞTEIN Moisei Froimovici CONUNOVA Tatiana Alexeevna CONUNOVA Olga ALexeevna LUJANSCAIA Natalia Vasilievna LUJANSCHII Vladimir Nicolaevici LUJANSCAIA Olga Nicolaevna CRUPENSCAIA Sofia Dmitrievna CRUPENSCAIA Smaragda Dmirievna APOSTOLI Larisa Alexandrovna APOSTOLI Galina Victorovna APOSTOLI Evghenii Victorovici NIŢCANSCAIA Sara Haimovna NIŢCANSCHII Moişa Meerovici HARMANSCAIA Elena Efimovna HARMANSCAIA Larisa Gheorghievna 1895 1923 1890 1924 1895 1919 1922 1876 1870 1902 1934 1935 1906 1938 1893 1919 soţia fiul mama fiica soţia fiul fiica mama sora soţiai soţia fiica Fiul Soţia Fiul Soţia Fiica Predat: ( semnătura indescifrabilă) Primit: Nr. 7.

6. 18. Nr d/o 1. 8. 18. 6. Prenumele. Predat: Primit: Nr. 20.C. 15. 13.17. 2. 22. vagonului Vagonul nr. 21. 3. 5. 19. 12. Patronimicul CARLIC-LEVINZON Estra-Leea Iosifovna CARLIC-LEVINZON David Elizarovici POLTAVŢEVA Evdochia Nichitovna POLTAVŢEVA Olga Nichitovna MIRZOHANOVA Eta Franţevna ELIŞIS Liuba Davidovna ELIŞIS David Isarovici CUCIUC Sora Volfovna GAPONOVA Evghenia Vladimirovna FURĂR Ghita Moiseevna FURĂR Zina Peisahovna CHIRILOVICI Olga Ivanovna BRADUCEAN Sofia Ivanovna BADUCEAN Alexandr Vladimirovici BADUCEAN Nadejda Vladimirovna BADUCEAN Sofia Vladimirovna CUŞNER Ruhlea Haimovna CUŞNER Efraim Abramovici CUŞNER Volf Abramovici STOIANOVA Maria Mihailovna STOIANOV Nicolai Mihailovici PRIVALOVA Parascovia Venedictovna Anul naşterii 1893 1921 1920 1924 1894 1908 1937 1888 1897 1911 1936 1905 1898 1924 1928 1930 1880 1922 1924 1876 1894 1885 Relaţia de rudenie soţia fiul celibatară celibatară soţia soţia fiul soacră soţia celibatară fiica celibatară soţia fiul fiica fiica capul familiei fiul fiul soţia fiul soţia Predat: (semnătura indescifrabilă) Primit: Nr. 4.) în eşalon 1940 1879 fiul soţia (semnătura indescifrabilă) Prenumele. 3. 4. 5. 2. 17. 9. 5 Nr d/o 1. PANUŞ Igor Victorovici CUCURUZA Natalia Ivanovna GHERMANSCHII (Nou-născut.) Anul naşterii 1886 80 ani (1861) 37 (1905) 8 ani (1933) 1906 1936 1900 Relaţia de rudenie soră mama soţia fiul soţia fiica soţia . 11. 7. Patronimicul OHANOVA Maria Iacovlevna LERNER Peisa Ruhlevna LERNER Roza Iulievna LERNER Izea Elievici PERESUNICO Efimia Filipovna PERESUNICO Maria Macarovna ZUBOVA Vera Vladimirovna (în dreptul numelui cu creionul: Chiropulo I. Numele. 7. 19. 16. vagonului 4. 10. Numele. 14.

8. 19. 13. 18. 9. 17. 15. vagonului Vagonul nr. OIZGHELD Rahili Isaacovna (în dreptul numelui cu creionul: arest. BROVAR Reizea Evelevna VELICICO Pelagheia Nichitovna VELICICO Nina Mihailovna VELICICO Alexandra Mihailovna VELICICO Raisa Mihailovna VELICICO Vasilii Mihailovici OIZGHELD Udlea Şmulievna (în dreptul numelui cu creionul: arest. 7. 3. 12.8. 11. MANUILOVA Tatiana Carlovna EPŞTEIN Anna Efimovna CLOCHIŞNER Boris Abramovici 1881 1874 1901 soţia soţia capul familiei 1921 fiica 1886 1897 1922 1930 1934 1937 1899 soţia soţia fiica fiica fiica fiul soţia . 5. 15. 2.) 20. Zaharean) 1874 84 ani (1857) 60 (1881) 44 (1897) 1913 1911 57 ani (1884) 70 ani.C. 1981 57 ani. Nr.) CHIROPULO Olga COnstantinovna CHIROPULO Elena Ilarionovna LOPUŞNER Maria Gherşovna IOACHIM Liubovi Cuziminicina (în dreptul numelui cu creionul: Ianculov) PROCOPEŢ Ghenea Mendelevna ŞUSTERMAN Ruhlea Moşcovna BALAMEZ Maria Ivanovna ERHAN Sofia Antonovna POPOVICI Elena Luchinicina (în dreptul numelui cu creionul: Ohan) BOGDASAROVA Maria Carpovna Prenumele. Numele. 10. 14.) 19. 16. 13. d/o 1. RODINA Parascovia Ivanovna ORTENBERG Eva Simhovna ORTENBERG Simha Şimanovici ORTENBERG Gherş Simonovici ORTENBERG Zlata Moiseevna CNIGOVAN Natalia Fiodorovna (în dreptul 1899 1901 1931 1937 1873 1903 soţia soţia fiul fiul mama soţia numelui cu creionul: Bejenar) 12. 21. 16. 11. 18. 4. Patronimicul TIMOŞENCO Irina Ivanovna EIDELMAN Sarra Pavlovna CLOCHIŞER Riva Elievna CLOCHIŞER Jenea Borisovna ERAMEAN Vartui Ardajesovna ( în dreptul numelui cu creionul: к с. 1884 1887 1867 1882 Anul naşterii 1885 1908 1903 1927 1928 mama mama fiica soţia soţia fiica soţia soţia soţia capul familiei capul familiei mama Relaţia de rudenie soţia soţia soţia fiica fiica 6. 9. 14. 6 Nr. 22. 10. ZUBOVA Evghenia Ilinicina CHIROPULO Victoria Nicolaevna (în dreptul numelui cu creionul: Chiropulo A. 17.

5. 25. 13. Patronimicul PETRESCO Anastasia Andreevna FRAIMOVICI Riva Haschelevna FRAIMOVICI Haţchil Aizicovici FRAIMOVICI Roza Aizicovna FRAIMOVICI Leea Aizicovna AVERBUH Malca Simcovna AVERBUH Nina Şmulievna ŞNAIDER Freida Iacovlevna ŞNAIDER Mordco Pinhusovici ŞPIR Sofia Izrailevna ŞPIR Tamara Isaacovna BARATINSCAIA Ana Nicolaevna BARATINSCAIA Zinaida Constantinovna BARATINSCHII Constantin Constantinovici BARATINSCHII Boris Constantinovici BARATINSCHII Victor Constantinovici BARATINSCHII Leonid Constantinovici DONCEVA Elena Nicolaevna CRAEVA Sultana Nicolaevna GHISEFINER Ana Srulevna Prenumele. 5. 8 Nr. 15. (1939) 1885 1914 fiica capul familiei capul familiei capul familiei Relaţia de rudenie celibatară soţia fiul fiica fiica soţia fiica soţia fiul soţia fiica soţia fiica fiul fiul fiul fiul soţia mătuşă mama Relaţia de rudenie soţia soţia soţia soţia fiica fiul fiul fiul soţia soţia . (1919) 3 ani. 4. vagonului Vagonul nr. (1924) 1910 23 ani. 3. d/o 1. 1924 1926 1928 1930 1939 1893 1871 1863 Anul naşterii 55 ani. 10. 8. Numele. 20. 2. Numele. 9. 17. (1886) 68 ani. 14. 11. d/o 1. 26. 8. CLOCHIŞNER Clra Borisovna ERAMEAN Tacui Zaharovna BEJENARU Nichita Nicolaevici EPŞTEIN Moisei Froimovici Prenumele. 7. Patronimicul CHIRILENCO Beila Elievna DAVIDOVA Ciarna Gherşovna CALMAŢUI Ana Zaharovna MARIANCENCO Irina Lvovna COVALI Larisa Ivanovna STRAHILEVICI Iosif Aronovici STRAHILEVICI Berc Aronovici COIFMAN Beniamin Isaacovici POPOVA Evghenia Alexandrovna CEBANOVA Pelagheia Timofeevna 1930 1901 1910 1874 Anul naşterii 1892 1896 1925 1920 1926 1900 1927 1904 1930 1892 1930 43 г. (1896) 48 ani. (1873) 45 ani. 7 Nr. 9. 12. 4. 10. 18. 2. Nr.23. 16. 3. (1893) 17 ani. 7. 24. Nr vagonului Vagonul nr. 6. 19. 6.

14.11. d/o 1. ZILBERMAN Clara Iacovlevna ZILBERMAN Iosif Alexandrovici BERŞADSCAIA Golda Haimovna BERŞADSCHII Gherş Moiseevici BERŞADSCHII Ilie Moiseevici FRENCHELI Şeiva Haimovna FRENCHELI Suzana Borisovna FRENCHELI Marcel Borisovici FRENCHELI Polea Alterovna ROMANENCO Feodora Efteevna ROMANENCO Ilia Semionovici ROMANENCO Ana Semionovna ROMANENCO Vasilisa Semionovna BAŞCHIROVA Alexandra Nicolaevna ATAŢCAIA Sima Abramovna FRENCHELI Haim Avşeeviciч 1870 1907 1893 1924 1928 1909 1935 1937 1888 1917 1936 1937 1939 1922 1865 1878 soţia fiul soţia fiul fiul soţia fiica fiul soţia soţia fiul fiica fiica capul familiei capul familiei capul familiei Nr. COVALI Olga Nicolaevna COIFMAN Reizea Aronovna ŢEPRUŞ Ţevia Ovşeevna (în dreptul numelui cu creionul: Strahilevici) 1891 1908 1895 capul familiei capul familiei capul familiei Nr. 2. 3. 8. Patronimicul ŞOR Rivca Elievna PETRICOVA Claudia Iacovlevna (în dreptul numelui cu creionul: Başchirova) Anul naşterii 1896 1906 Relaţia de rudenie soţia celibatară 3. 18. Prenumele. Prenumele. 4. 9 Nr. 9. 15. 7. 5. 13. Numele. 10. 10 Nr. Numele. 2. 7. 6. 16. 14. 12. 5. 19. d/o 1. Patronimicul CHESSELI Ghitlea Iacovlevna CHESSELI Iulii Rafailovici BAIUCANER Mindlea Leibovna BAIUCANER Aron Meerovici BACALEINIC Riva Aronovna HASELEVA Haia Moşcovna REILEŢ Maria Grigorievna Anul naşterii 1903 1929 1899 1928 1868 1871 1870 Relaţia de rudenie soţia fiul soţia fiul soacră soţia capul familiei . vagonului Vagonul nr. 11. 6. 4. 13. CEBANOVA Ana Nichiforovna 2 săptă-mâni (1941) fiica 12. 17. vagonului Vagonul nr.

5. HASELEV Iancheli Elevici CUZNEŢOVA Fevronia Vasilievna CUZNEŢOV Nicolai Mihailovici SAFRONOVICI Lidia Dmitrievna SAFRONOVICI Luchian Valerianovici REULEŢ Zinaida Ulianovna REULEŢ Raisa Borisovna 1868 1900 1930 1916 1940 1909 1934 capul familiei soţia fiul soţia fiul soţia fiica Prenumele. MELNICENCO Victor Iacovlevici 1926 4. 12 Nr. 7. 5. 9. 15. Patronimicul CUTOVOI Serghei Mihailovici MELNICENCO Evdochia Ivanovna Anul naşterii 1901 1907 Relaţia de rudenie capul familiei soţia (scris cu creionul: карт. 10. Numele. Prenumele. vagonului Vagonul nr. 14.) soţia soţia fiul fiul soţia soţia soţia soţia soţia fiica fiul fiul fiica 3. 11. 6.) fiul (scris cu creionul: карт. 9. 10. Numele. 15. Nr. 12. Patronimicul CALIHMAN Şeiva Haimovna PUPCO Ita Moiseevna MARCUS Manea Grigorievna MARCUS Ţina Nuhimovna MARCUS Moisei Nuhimovici MEICLER Crenţea Gherşovna MEICLER Golda Srulievna MEICLER Leea Srulievna Anul naşterii 1883 1870 1900 1930 1933 1896 1921 1934 Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei soţia fiica fiul soţia fiica fiica . 3. 8. 2. 11 Nr. 13. 14. 12. 4. не вып. d/o 1. 6. d/o 1. 2. FIHMAN Başeva Solomonovna BALAN Evghenia Ivanovna BALAN Alexei Grigorievici BALAN Leonid Grigorievici SEVASTIANOVA Maria Mihailovna BACALEINIC Maria Moiseevna ZAGORUICO Ana Ivanovna MANULIS Freda Apovna CUTOVAIA Elizaveta Elizarovna CUTOVAIA Tamara Sergheevna CUTOVOI Evghenii Sergheevici CUTOVOI Vladimir Sergheevici CUTOVAIA Ena Sergheevna 1883 1893 1919 1923 1887 1883 1888 1891 1905 1928 1931 1933 1935 Nr. 7. 16. 8. не вып.8. 13. 11. vagonului Vagonul nr.

vagonului Vagonul nr. 13. 20. Patronimicul ŢURCAN Ivan Vasilievici ŢURCAN Maria Nicolaevna Anul naşterii 1879 1879 Relaţia de rudenie capl familiei soţia . 8. 6. d/o 1. 19. Numele. d/o 1. vagonului Vagonul nr. 17. 18. 21. 9. 14. Patronimicul UCITELI Udlrea Zelmanovna UCITELI Lzaa Boruhovna UCITELI Solomon Boruhovici ROBER Hova Ţudicovna ROBER Eleazer Ghersovici ROBER Alexandr Gherşovici ROBER Iacov Gherşovici GOLDENBERG Polea Alterovna SIGAL Şifra Neselevna (în dreptul numelui cu creionul: Milgrom) Anul naşterii 1900 1930 1931 1891 1916 1918 1920 1892 1890 Relaţia de rudenie soţia fiica fiul soţia fiul fiul fiul soţia soţia 10. 14 Nr. 12. CAVUN Marfa Grigorievna SPECTOR Manea Moiseevna SPECTOR Ghenea Iacovlevna CIUNTU Olimpiada Danilovna CIUNTU Ghenadii Ivanovici VLASOVA Alexandra Iacovlevna VLASOVA Evghenia Pavlovna VLASOVA Gheorghii Pavlovici 1888 1888 1913 1897 1924 1885 1906 1909 soţia soţia fiica soţia fiul soţia fica fiul Nr. Nr. Numele. 3. 16. 11. 7. 17. 12. 5. 2. 22. Prenumele. 2. 11. 13 Nr. 4. 14. 15.9. 10. PUPCO Şeiva Litmanovna PUPCO Şlema Abramovici PUPCO Dina Abramovna BEJANUŢA Evdochia Nicolaevna GOLDŞTEIN Leizer Duvidovici GOLDŞTEIN Liba Duvidovna SOLCAN Agafia rocofievna IGNATENCO Evghenia Cuziminicina PURCICA Anna Constantinovna PURCICA Ivan Gheorghievici PURCICA Fiodor Gheorghievici PURCICA Mihail Gheorghievici PURCICA Dmitrii Gheorghievici 1899 1923 1925 1878 1872 1877 1890 1910 1903 1931 1935 1940 1932 soţia fiul fiica soţia fratele sora soţia soţia soţia fiul fiul fiul fiul Prenumele. 13. 15. 16.

9. 13. 12. 11. ZUCHINA Ţilea Lazarevna ZUCHIN Zelman Marcovici TIHMAN-OCINOVSCAIA Sonia Abramovna BEHER Ghenea Iosifovna BEHER Haia Leibovna BEHER Aba Leibovici BEHER Iacov Leibovici CLOPOTOVSCAIA Tarosinia Elizarovna PETICA Ecaterina ALexeevna CRUPENSCAIA Sofia Vasilievna MISEC Xenia Grigorievna JEBROVSCAIA-MISIUC Anghelina Fiodorovna 1893 1932 1888 1902 1935 1929 1934 1895 1895 1895 1909 1882 soţia fiul soţia soţia fiica fiul fiul capul familiei soţia capul familiei fiica soţia Nr. 16. 18. 11. 7. 4. 14. 15. 2. 9. Patronimicul Anul Relaţia de . Numele. Patronimicul UCITELI Şlema Benţianovici UCITELI Sarra Iacovlevna DIACOV Anatolii Ivanovici DIACOV Varvara Vasilievna PROTOSEVICI Anisia Timofeevna (în dreptul numelui cu creionul: Lengher) Anul naşterii 1896 1897 1923 1890 1904 Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul soţia soţia 6. 6. 15 Nr. 17. Numele. 5.3. 10. 15. d/o Prenumele. 17. 4. 5. 3. ŢURCAN Ivan Ivanovici ŢURCAN Trofim Ivanovici SIRCHIS Malca Isaacovna SIRCHIS Moisei Boruhovici TVERDOHLEBOVA Tatiana Fiodorovna BUDMAN Ronea Leibovna BUDMAN Boris Iţicovici BUDMAN Rislea Iţicovna BUDMAN Aizic Iţcovici GRINBERG Freida Menaşevna MARCHER Ita Izrailevna MARCHER Leib Nuihovici BLINDER Sima Abramovna BLINDER Silea Nahmanovna BLINDER Haim Nahmanovici BARBALAT Alexandra pavlovna (în dreptul numelui cu creionul: şi Cramarji) 1919 1922 1910 1939 1892 1896 1925 1922 1927 1891 1900 1923 1897 1921 1924 1891 fiul fiul soţia fiul soţia soţia fiul fiica fiul soţia soţia fiul soţia fiica fiul soţia Nr. 8. 8. Prenumele. 14. d/o 1. 10. vagonului Vagonul nr. 16. 13. Nr. 7. 12.

Numele. 6. MILMAN Liubovi Semionovna naşterii 1899 rudenie soţia 2. 10. Patronimicul STEGĂRESCU Alexandr Petrovici ŢANŢU Ludmila Ilinicina ŢANŢU Marina Petovna ŢANŢU Nina Petrovna ŞCEGLOVA Nadejda Alexandrovna CALINOVSCHII Anatolii Policarpovici PAŞCENCO Maria Pavlovna LUPANOVA Natalia Victorovna BUDEAC Alexei Alexeevici MELIŢCAIA Roza Stepanovna SOIDELMAN Golda Haimovna Anul naşterii 1888 1907 1931 1933 1901 1898 1881 1903 1922 1881 1904 Relaţia de rudenie capul familiei fiica nepoata nepoata soţia capul familiei soacra soţia fiul capul familiei soţia . 13. MILMAN Mariana Abramovna MILMAN Şlem Abramovici GOLDMAN Sura Şaevna FUX Liuba Evseevna STABNICOVA Ecaterina Alexeevna STABNICOVA Olga Scordeevna CAZACOVA Maria Adolfovna PANAIOTI Claudia Nicolaevna MISIANOVSCAIA Sofia Stepanovna POZNANSCAIA Rahil Naevna HLÂSTOVA Maria Ivanovna HLÂSTOVA Nina Safronovna HLÂSTOV Vasilii Safronovici HLÂSTOV Dmitrii Safronovici HLÂSTOVA Anna Safronovna HLÂSTOV Anatolii Dmitrievici HLÂSTOVA Тамара Дмитриевна (în dreptul numelui cu creionul: a decedat) 1924 1934 1864 1894 1900 1928 1882 1901 1876 1879 1913 1926 1928 1920 1933 1935 1940 fiica fiul soacra soţia soţia fiica soţia soţia soacra soţia soţia fiica fiul fiul fiica fiul fiica 19. 2. 5. 14. 16 1. 8. 17 Nr. 18. 15. 9. 4. 6. 8. 16. 17. vagonului Vagonul nr.* COJUŞNER Ruhlea Mihailovna COJUŞNER Fanea Abramovna COJUŞNER Asea Abramovna CEBOTAR Sura Solomonovna 1907 1932 1940 1881 soţia fiica fiica soacra *(În document numărul de ordine este greşit. d/o 1. 12. 5. 21.vagonului Vagonul nr. Prenumele. 4. 7. 3. 7. 22. 20. 9. 10. 11. 11. ultima persoană din listă fiind trecută sub numărul 21) Nr. 3.

10. SOIDELMAN Mara Davidovna SOIDELMAN Abram Davidovici SOIDELMAN Hana Davidovna HITOVA Vasilisa Vasilievna HITOVА Lilia Constantinovna HITOVА Vera Constantinovna HITOV Fiodor Constantinovici HITOVА Leonora Constantinovna HEMIROVSCHII Aron Naumovici NEMIROVSCAIA Nadejda Efimovna NEMIROVSCAIA Marteta Pincusovna ŞVARŢ Ita 1935 1938 1868 1898 1925 1926 1926 1928 1884 1893 1919 fiica fiul mama soţia fiica fiica fiul fiica capul familiei soţia soţia fiului Nr. 17. 13. 20. 5. 5. 19 Nr. 3. 16. Patronimicul BOLDESCO Andrei Dmitrievici BOLDESCO Dmitrii Andreevici PERJINA Tatiana Ivanovna PERJINA Maria Petrovna STOEVO-MIŢO Ludmila Dmitrievna (deasupra Anul naşterii 1908 1937 1937 1885 1895 Relaţia de rudenie capul familiei fiul fiica soacra mama . 21. 8. vagonului Vagonul nr. 15. 11. 16. 15. 3. 2. Prenumele. 19. 9. d/o 1. 18. 7. d/o 1. Numele. 2. 22. 6. Patronimicul STRAŞUN Hvola Savelievna ZILBERMAN Fanea Lvovna ZILBERMAN Avner Gherşcovici ZILBERMAN Moisei Gherşcovici ŢORN Teofila Fiodorovna ŢORN Eleonora Fiodorovna ŞLEGHILSCAIA Evdochia Parfenovna (de asupra numelui scris cu creionul: Şmighelscaia) ŞLEGHILSCHII Nicolai Alexandrovici ŞLEGHILSCAIA Raisa Alexandrovna ZILOTI Lidia Pavlovna MIMI Hilda Carlovna RAPSMAN Aplea Izrailevna JOSAN Alexandra Ivanovna CEBAN Ana Vladimirovna SILA Ana Elimovna CEBAN Ala Maximovna Anul naşterii 1877 1897 1922 1925 1898 1923 1901 1924 1927 1903 1897 1888 1920 1894 58 ani 1939 Relaţia de rudenie capul familiei soţia fiul fiul soţia fiica fiica fiul fiica soţia soţia soţia soţia soţia soţia fiica Nr. 14. 14. Prenumele. vagonului Vagonul nr. 13. 4.12. Numele. 4. 23. 12. 18 Nr.

numelui scris cu creionul: Stoeva) 6. 24. vagonului Vagonul nr. 16. 9. 21. 10. Nr. 13. 10. Numele. 11. 14. VOISBERG Hana Bella Danilovna VOISBERG Leea Iosifovna RFBOVSCAIA Elena Afanasievna CABOVSCHII Vladimir Alexeevici BALABAN Nina Vladislavovna BALABAN Iulia Valentinovna OCUŞCO Liubovi Vladimirovna MÂŢA Iona Afanasievna IONAŞCO Tamara Fiodorovna ADOCHIŢA Anastasia Ivanovna TEUT Ana Vasilievna TEUT Oleg Mihailovici VIZNIUC Dora Petrovna VIZNIUC Natan Zelmanovici VIZNIUC Pinea Zelmanovici ROŢEMAR Hova Şuilevna JURIARI Dmitrii Evghenievici Prenumele. 16. 15. 8. 14. 7. 13. 19. 20 Nr. 5. 23. 12. 18. 8. Patronimicul GROZDEVA Maria Gheorghievna GROZDEV Nicolai Mihailovici GROZDEVА Nina Mihailovna GROZDEVА Evghenia Mihailovna MESTER Zlata Isaacovna MESTER Sarra Eliutinovna MESTER Eiosif Eliutinovici CANTERMAN Moişa Simanovici CANTERMAN Haia Zelmanovna ITCHIS Ţilea Şimovna ITCHIS Estera Haimovna ITCHIS Sarra Haimovna CEBOTARI Claudia Zaharovna CEBOTARI Eleonora Deonidovna CEBAN Valentina Ivanovna CEBAN Irina Vasilievna 1896 1924 1893 1924 1897 1925 1895 1901 1914 1915 1898 1929 1903 1932 1935 1920 1913 Anul naşterii 1897 1921 1924 1928 1903 1924 1931 1892 1904 1890 1920 1927 1905 1921 1895 1918 capul familiei fiica soţia fiul soţia fiica soţia soţia nepot soţia жена fiul soţia fiul fiul celibatară capul familiei Relaţia de rudenie soţia fiul fiica fiica soţia fiica fiul capul familiei soţia soţia fiica fiica soţia fiica soţia fiica 1873 bunica . d/o 1. 22. 6. 2. 9. 3. 12. 17. STOEVO-MIŢO Maria Vladislavovna (de asupra numelui scris cu creionul: Stoeva) 7. 15. 20. 4.

10. 18. 20. 24. 7. Numele. 21. 4. 5. 4. Prenumele. 17. 18. Prenumele. LAZAREVA Anastasia Ivanovna COZER Sura-Reiza Uşerovna COZER Ita ABramovna COZER Samuil Abramovici FLEŞELI Dina Moiseevna FLEŞELI Manea Iacovlevna FLEŞELI Berl Iacovlevici ŢURCAN Vera Afanasievna ŢURCAN Tamara Pavlovna ŢURCAN Gheorghii Pavlovici ŢURCAN Steatoslav Pavlovici 1924 1895 1923 1928 1889 1916 1923 1900 1923 1936 1940 fiica soţia fiica fiul soţia fiica fiul soţia fiica fiul fiul Nr. 11. Numele. 2. 2. 22. vagonului Vagonul nr. Patronimicul FUŞTEI Evdochia Matveevna FUŞTEI Alexei Ivanovici FUŞTEI Grigorii Ivanovici FUŞTEI Victor Ivanovici FUŞTEI Mihail Ivanovici PIATNIŢCAIA Maria Ioanicheevna PIATNIŢCAIA Olga Alexandrovna PIATNIŢCAIA Maria Stepanovna BALTA Mariana Iţcovna BALTA Golda Iţcovna FRATIŢA Ana Nicolaevna CIURBANOVA Sofia Nicolaevna LAZAREVA Marfa Alexandrovna (în dreptul numelui scris cu creionul: Volcov) Anul naşterii 1903 1925 1927 1931 1940 1901 1928 1874 1888 1912 1873 1865 1890 Relaţia de rudenie soţia fiul fiul fiul fiul soţia fiica mama soţia fiica soţia sora soţiei soţia 14. 6. d/o 1. 21 Nr. 13. 12. vagonului Vagonul nr. 16. Prenumele. Patronimicul Anul Relaţia de rudenie . 22 Nr. d/o 1. 3. 3. 5. CEBAN Igor Vasilievici TOPALOVA Efrosinia Nicolaevna 1924 1869 fiul soacra Nr. 23. 19. 8. 9. Patronimicul HAIT Ghitea Moiseevna FIŞTEIN Iosif Şulimovici FIŞTEIN Sura Zeidelevna CATOMAN Grigorii Petrovici CATOMAN Pulcheria Zinovievna Anul naşterii 1913 1881 1878 1892 1911 Relaţia de rudenie soţia tatăl mama capul familiei soţia Nr. Numele. vagonului Nr.17. 15.

LEVINZON Haia Marcovna LEVINZON Perla Ruvinovna LEVINZON Morhei Ruvinovici LIVEROLI Elizaveta Isaacovna LAŞCOVA Ecaterina Mihailovna 1893 1925 1922 1889 1900 soţia fiica fiul soţia soţia . 11. 23 d/o 1. 4. 12. vagonului Vagonul nr. Numele. 11.Vagonul nr. 18. 2. 7. 19. 3. Prenumele. PALADIICIUC Stepanida Evdochimovna PALADIICIUC Alentina Iacovlevna HALAL Hanţea Dorohovna HALAL Şlema Elicovici GHEPETCAIA Olga Constantinovna COLEVA Maria Ivanovna COLEVA Vera Vasilievna TURJANSCAIA Adeli Veaceslavovna RUVINOVICI Ruhlea Chivovna MURATOVA Mariana Mitrodatovna FOIGHEL Finna Samuilovna ŞIMANOVSCAIA Tatiana Nicolaevna ROZENBERG Polina Grigorievna ROZENBERG Iulia Samuilovna ROZENBERG Silvia Samuilovna NIDELCO Lida Iosifovna GHEPETCHII Alexandr Vasilievici RUVINOVICI Abram Ruvinovici FOIGHELI Hasea Ruvinovna MURATOV Mitirdat Vasilievici STOPUDIS Hana Moiseevna naşterii 1902 1929 1898 1929 1861 1890 1931 1872 1877 1925 1922 1888 1899 1925 1928 1914 1856 1908 1891 1885 1870 soţia fiica soţia fiul soţia soţia fiica mama mama fiica fiica soţia soţia fiica fiica celibatară celibatar celibatar celibatară celibatar celibatară Nr. 8. 6. 4. 15. 17.Suşcevscaia 9. 21. 8. 13. d/o 1. 10. 7. 14. 10. Patronimicul DVANTMAN Dvoira Iosifovna DVANTMAN Şimon Moiseevici CONOVALOV Ilarion Feofanovici CONOVALOVА Ana Procofievna VASVOIM Hana Abramovna PERELMUTER Haia Davidovna PERELMUTER Lidia Moiseevna GODLEVSCAIA Elizaveta Ivanovna Anul naşterii 1907 1936 1882 1880 1872 1896 1929 1873 Relaţia de rudenie soţia fiul tatăl mama soţia soţia fiica fiica d. 13. 5. 9. 6. 5. 20. 12. 3. 2. 16. 24 Nr.

14. 9. 5. vagonului Vagonul nr. 11. Numele. 3. 4. 6. 18. 12. 3. BORŞCEVA Irina Sergheevna BORŞCEVА Alexandra Pavlovna BORŞCEV Mihail Ivanovici BORŞCEVА Vera Iulianovna PUCALENCO Natalia Efimovna (în dreptul 1907 1880 1901 1891 1893 soţia mama fratele soţia soţia numelui scris cu creionul: Hitov) 19. Patronimicul COLCINSCAIA Dominichia Iosifovna (deasupra numelui scris cu creionul: Cacinscaia) CHIRCOROVA Maria Petrovna SÂRB Vera Dmitrievna ARTAMASOVA Tatiana Stepanovna POPLAVSCAIA Olimpiada Const. 16. d/o 1. 19. 6. 14. 2. 17. LEVINZON Sali Mendelevna SUŞEVSCAIA Varvara Gheorghievna 1899 1897 soţia soţia Nr. 8. 18. Prenumele. Patronimicul GALINA Raisa Semionovna GALINA Igor Anatolievici MOLDAVER Frima Ihilievna MOLDAVER Ihili Srulevici MOLDAVER Mendeli Srulevici MOLDAVER Şmili Srulevici Anul naşt. Numele. 15. 26 Nr. 5. Prenumele. 2. 1888 1919 1889 1913 1018 1921 Relaţia de rudenie sora fiul soţia fiul fiul fiul . 20. 17. ARTAMASOVA Mariana Vladimirovna ŢÂGANCO Natalia Vladimirovna ŢÂGANCO Gheorghii Alexandrovici ŢÂGANCO Anatolii Alexandrovici MIHAILOVA Olga Fiodorovna MIHAILOVA Nadejda Mihailovna MIHAILOVA Mihail Alexandrovici ALEXEEVA Evghenia Alexeevna SCORPAN Evghenia Ivanovna ZABOLOTNAIA Maria Ivanovna SOBELI Haica Moiseevna MUNTEAN-MENJULIN Anisia Gheorghievna CLIPA Maria Nicolaevna ŢÂGANCO Alexandr Ghermanovici VIVZIUC Alexandra Grigorievna Anul naşterii 1888 18765 1900 1899 1872 1922 1883 1918 1919 1895 1870 1860 1906 1898 1901 1888 1880 1895 1878 1913 Relaţia de rudenie nepoată soţia soţia soţia soţia fiica soţia fiul fiul soţia mama tatăl soţia soţia soţia soţia soţia soţia fiul celibatară Nr. 13. d/o 1. 7. 15. vagonului Vagonul nr. 4. 20. 16. 25 Nr. 10.

HUDEAKOVA Neonila Nicolaevna Prenumele. MOLDAVER Rahili Srulevna TAŞNIC Evghenia Ivanovna GALINA Alexandra Alexandr. 21. d/o 1. 9. 14. 15. 10. 13. 4. 20. 3. 7. 17. Numele. GALINA Zinaida Alexandrovna ZILBERMAN Leizer Abramovici ZILBERMAN Moisei Abramovici MACARENCO Ulita Grigorievna STAVILO Pelagheia Stepanovna ROZENBERG Maria Ihelevna ZELŢMAN Enta Abramovna ZELŢMAN Moisei Leibovici ZELŢMAN Sonea Leibovna ZELŢMAN Fanea leibovna GHIRLEA Maria Alexandrovna LIBERŞTEIN Liuba Idelevna LIBERŞTEIN Ida Moiseevna VOZNESENSKII Alexei Fiodor. 14. Patronimicul ZAICIC Haia Ihelevna ZAICIC Ihili Haimovici CARAGACI Maria Nuhimovna POPOVA Pelagheia Grigorievna POPOVA Serghei Leonidovici 1927 1900 1919 1894 1905 1913 1913 1881 1880 1886 1914 1909 1916 1890 1908 1938 1917 Anul naşt. 15. 18.7. vagonului Vagonul nr. 4. 8. 11. 11. 5. Numele. 2. 27 Nr. 12. 9. 20. 12. 5. Nr. 19. 3. 23. 13. vagonului Vagonul nr. 8. 22. 18. Nr. 1900 1929 1912 1879 1925 fiica soţia nora soţia fiul fiul soţia soţia soţia soţia fiul fiica fiica soţia soţia fiica – «» – Relaţia de rudenie soţia fiul fiica fiul soţia fiica soţia fiul fiul soţia soţia fiul fiul tatăl mama soţia soţia fiul celibatară – «» – Relaţia de rudenie soţia fiul soţia soţia fiul Nr. 16. 6. 17. Patronimicul CHITAEVA Ecaterina Nifantievna CHITAEVA Pavel Ermilovici CHITAEVA Maria Ermilovna CHITAEVA Alexei Ermilovici ZAŢ Dvoira Froimovna ZAŢ – Hana Nuhimovna KOSEAKOVA Anastasia Vasilievna KOSEAKOVA Niciolai Alexandrovici KOSEAKOVA Victor Alexandrovici OXINOIT Hara Moiseevna ZILBERMAN Reizea Mendelevna ZILBERMAN Mihail Srulevici ZILBERMAN Iulius Srulevici ZILBERMAN Iosif Leib-Moiseevici ZILBERMAN Ghitlea Gherşevna ŞVARŢ Ita Froimovna SACARA Olga Artiomovna SACARA Ivan Mihailovici CEHIOMUŞKINA Ecateirna Vladimir. 32 . 2. Prenumele. 10. 16. 19. 1905 1929 1933 1932 1911 1940 1899 1924 1929 1894 1911 1933 1939 1871 1878 1918 1914 1940 1885 1922 Anul naşt. d/o 1.

13. 3. 9. 18. d/o 1. 11. 14. Nr. 2. 8. Numele. 13. 5. Patronimicul SOTNIC Victoria Ivanovna PANAIT Iulita Mitrofanovna PANAIT Stela Ivanovna PANAIT Aurelia Ivanovna KLOCIKOVA Natalia Trofimovna PETCO Olga Ivanovna PETCO Leonid Andreevici PETCO Vladimir Andreevici PETCO Nina Andreevna PETCO Anatolii Andreevici – «» – Nicolai Andreevici SKACIKOVA Alexandra Alexandr. 34 Nr. vagonului Vagonul nr. 4. 17. vagonului Vagonul nr. 49 ani 1892 37 ani 1904 10 ani 1932 soţia fiul fiica soţia soţia fiica fiica fiul soţia fiica fiul soţia fiul Relaţia de rudenie celibatară soţia fiica fiica mama soţia fiul fiul fiica fiul fiul soţia fiica soţia soţia soţia fiica fiica nepoata nepotul nepoata soţia Relaţia de rudenie singură capul familiei fiica fiul . d/o 1. 7. 10. 16. 15. 17. 3. 33 Nr. 3. 16. 4. SKACIKOVA Evghenia Marcovna FAERŞTEIN Golda Davidovna RUBINŞTEIN Sofia Davidovna COJUHARI Vera Ivanovna COJUHARI Anna Filipovna SMIRNOVA Evghenia Filipovna SMIRNOVA Natalia Efimovna SMIRNOVA Vasilii Efimovici SMIRNOVA Elena Efimovna VOLAŞINA Iuzefa Ivanovna Prenumele. 8. 20. 7. Nr. 14. 21. 2. Patronimicul GODEŢKAIA Anna Rafailovna CEBAN Anastasia Victorovna CEBAN Victoria CEBAN Iaroslavli 1902 1928 1932 1914 1898 1922 1928 1932 1899 1922 1937 1902 1929 Anul naşt. 12. 19. 18.6. Numele. 1900 1911 1937 1938 1884 1909 1929 1930 1931 1935 1941 1900 1927 1909 1899 1894 1928 1912 1933 1937 1941 1913 Anul naşt. 15. HINCHIS Bruha Izrailevna HINCHIS Izrail Haimovici HINCHIS – Şlima Haimovna FAERŞTEIN Hana Iosifovna FURMAN Sura Moiseevna FURMAN Ruhlea Nutovna FURMAN Dvoira Nutovna FURMAN Moişa Nutovici BÂSTRIŢKAIA Feiga Kopelevna BÂSTRIŢKAIA Ita Şlemovna BÂSTRIŢKAIA Aron Şlemovici MALAMUDJAN Haia (Claudia) lvovna MALAMUDJAN Anri emanuilovici Prenumele. 11. 10. 12. 6. 9.

5. vagonului Vagonul nr. 6. 35 Nr. 13. soţia soţia soţia fiica fiul soţia soţia soţia fiul soţia Anul naşt. 25. 15. IDELŞTEIN Solomon Peisah. 24. 17. 7. 11. 6. 8. 4. 28 ani 1914 3 ani 1939 44 ani 1897 17 ani 1924 1903 5 ani 1937 11 ani Relaţia de rudenie soţia fiica soţia fiul soţia fiul fiul . Nr. 2. 12. 9. Numele. 20. Patronimicul ZILBERMAN Ghilda Abramovna ZILBERMAN Riva COGAN Ţilea Faidevna COGAN Mendel VLADKOVA Maria Alexeevna VLADKOV Pavel Stepanovici VLADKOV Andrei Stepanovici 12 ani 1930 35 ani 1906 63 ani 1878 31 ani 1911 1906 34 ani 1907 11 ani 1931 8 ani 1934 1863 1871 51 ani 1891 35 ani 1906 52 ani 1889 36 ani 1906 1926 1920 1891 70 ani 1871 48 ani 1893 14 ani 1928 22 ani 1920 mama soţia soţia fiul fiica soţia soţia arest. BERZON Raisa Zelmovna UCITELI David Benţionovici UCITELI Zinaida Lvovna UCITELI Leo Davidovici UCITELI Tema davidovna COGAN Şimşon Aronovici COGAN Hana Leizerovna SCOTIGOR Alexandra Fiodorovna KIRILOVA Larisa Vladimirov. 5. IDELŞTEIN Ţivia Haimovna 7. 22. 14. 23. 3. 19. d/o 1. 10. FINKELIŞTEIN Bliuma Nuhovna ANDRONACHI Maria Davidovna GORIŞNIC Galina Leonidovna GORIŞNIC Solomon Leonidovici GORIRŞNIC Raisa Kievna SAHOVALER Taube Izrailevna LEIDERMAN Hana-Ghitlea Melehovna LEIDERMAN Iirail Pinhusovici POIUKANSKAIA Golda davidovna ANDRONACHI (nou-născut în eşalon) Prenumele. 16. 18. 21.

14. 1898 Relaţia de rudenie capul familiei . 19. ADESPOLIŢA Zinovia Ivanovna MECLER Idalia Meerovici MECLER Frima Idalevna MECLER Miheli Meerovici MECLER Roza Meerovna ŞMAKOVA Irina Borisovna AMELINA Maria Iulievna ROGOVSKAIA Melania Nicolaevna SOKALISKAIA Elena Fiodorovna Prenumele. 26.8. 10. 5. 36 Nr. 8. 18. 3. 15. 1905 1908 9 ani 1933 5 ani 1937 3 ani 1939 2 luni 1941 1917 28 ani 1914 7 ani 1935 3 ani 1939 1 an 1940 1921 1898 1895 1920 1925 1927 1929 1910 1928 1932 1933 1909 1928 1879 1906 mama fiul soţia fiul fiica soţia soţia soţia soţia Relaţia de rudenie soţia fiica fiica fiica fiul singur soţia fiul fiica fiica soţia mama soţia fiica fiica fiul fiul soţia fiul fiica fiul soţia fiica mama soţia Nr. 6. 25. 11. 9. Patronimicul MARGULIS Solomon Gherşovici Anul naşt. 11. 4. Nr. 10. 9. LUŢENKO Nina Alexandrovna LUŢENKO Alexandr Al-drovici STEŢENCO Anna Iacovlevna STEŢENCO Cazimira Sergheevna STEŢENCO Agripina Nicolaevna BLIZNIUC Mariana Abramovna 1930 70 ani 1871 1916 1880 1913 1924 1893 1895 1890 1891 Anul naşt. 15. Prenumele. d/o 1. 22. 12. d/o 1. 24. vagonului Vagonul nr. 21. 2. 20. Nr. 23. Patronimicul TATAR Mitorfan Ivanovici TATAR Elena Timofeevna ТАТАR Maria Mitrofanovna ТАТАR Anna Mitrofanovna ТАТАR Agripina Mitrofanovna ТАТАR Mihail Mitrofanovici STAŢENCO Nicolai Costenici ŞESTAKOVA Anna Varfolomeevna ŞESTAKOV Vladimir ŞESTAKOVA Maria ŞESTAKOVA Svetlana COJUHARI Alexandra Ivanovna JURAVLIOVA Maria Nicolaevna OJOGA Stepanida Ivanovna OJOGA Raisa OJOGA Elena OJOGA Constantin OJOGA Victor LUŢENKO Maria Ivanovna LUŢENKO Nicolai Alexandrov. vagonului Vagonul nr. 17. 12. 13. 14. 13. 16. 16. 7. Numele. Numele.

38 Nr. Patronimicul LEIBONIŢ Ion Semionovici GIAKOV Fanea Trofimovna ŞVARŢ Liza Aronovna ŞVARŢ Dvoira Iosifovna ŞVARŢ Şulim Iosifovici RÂPA Ecaterina Mihailovna ARBATMAN Sura Beila ARBATMAN Elea Esipovici ROMANENCO Nichita Gheorghievici ROMANENCO Nadejda Cuzminişna ROMANENCO Andrei Gheorghievici ROMANENCO Chiril Gheorghievici ROMANENCO Alexandr Gheorghievici Anul naşt. 10. 12. 13. 22. 3. Prenumele. 5. 1896 1914 1933 22 ani 1920 AHENBLIT Zlata Fiodorovna 1908 AHENBLIT Moişa Pinhusovici 1935 SUHOI Aron Grigorievici 1924 SUHAIA Iahat Grigorievna 1920 MONIS Sarra Marcovna 1908 MONIS Semion Isaacovici 1913 BEŞLEAGA Alexandra Romanovna 1915 BEŞLEAGA maria Arsentievna 1925 52 ani VAINBERG Monea Srulievna 1889 DOBROVOLISKAIA Pelagheia Ivanovna 70 ani 1871 VINOGRADOVA Parascovia Pavlovna 1888 10 luni VINOGRADOV Andriat leonidovici 1941 COJUŞNEAN Ecaterina Petrovna 1890 SUHAIA Rasea Aronovna 1898 COJUŞNEAN Igori Petrovici 1925 – «» – Galina Petr. 8.37 2. 1922 STOIANOVA Evghenia Gard. Numele. 1857 MARGULIS Bliuma Şulimovna MARGULIS Sara Solomonovna MARGULIS Ena Solomonovna CAGANOVICI Debora Danilovna soţia fiica fiica fiica soţia fiul fiul fiica soţia fiul soţia fiica soţia sora soţia fiul mama soţia fiul fiica mama Nr. 5. 15. 4. 6. d/o 1. 7. 13. 11. 3. 17. vagonului Vagonul nr. 9. 11. 20. 9. 16. 12. 14. 1889 32 ani 1909 1902 1921 1925 40 ani 1902 50 ani 1892 23 ani 1919 1920 1917 1922 1925 1931 Relaţia de rudenie singur одна soţia fiica fiul soţia soţia fiul fiul soţia fiul fiul fiul . 4. 2. 7. 19. 18. 6. 10. 8. 21.

3. d/o 1. 17. 20. 22. MADAHOVSCHI Evghenia Samson. 17. MADAHOVSCHI Pelagheia Nicolaevna CHIPER Raisa Fominicina CHIPER Evelina Nicolaevna UCITEL Cearna Isumerovna UCITEL Isomar Falikovici UCITEL Marcus Falikovici Prenumele. vagonului Vagonul nr. 13. 20. 2.14. 15. 23. 39 Nr. 18. 19. 16. 10. Numele. 14. 15. 4. 7. Nr. 21. 8. 18. 16. Patronimicul BALANT Volf Felkovici BALANT Mendel Volfovici TALPALAŢKI Haim Abramovici TALPALAŢKI Sara Ovşevna TALPALAŢKI Ruvim Haimovici CUŢITARI Tatiana Nicolaevna STIBELIOV Vasili Savici STIBELIOV Evdochia Petrovna STIBELIOV Pavlina Vasilievna GHIZBERG Clara Moiseevna PERESECINSKI Ganea Gherşovna PERESECINSKI Moisei Iosifovici GHINZBERG Bruno Filipovici GHINZBERG Iosif JENERENCO Ana Gurievna RABINOVICI Nina Mihailovna RABINOVICI Alexandr AVERBUH Beila Volfovna MALAMUD Ovşe Matusovici IVANOV Claudia Ivanovna IVANOV Anatoli Ivanovici IVANOV Valentina Ivanovna IVANOV – Alexandra Ivanovna 39 ani 1902 73 ani 1869 26 ani 1915 1 an 7 luni 1940 1902 1929 1936 Anul naşt. 11. 9. 5. 12. 6. 19. 43 ani 1899 1926 57 ani 1885 47 ani 1895 1921 1912 1890 1890 12 ani 1930 33 ani 1909 55 ani 1886 68 ani 1879 9 ani 1934 9 ani 1933 35 ani 1906 1908 1929 44 ani 1898 89 ani 1853 29 ani 1912 7 ani 1935 4 ani 1938 4 luni 1941 soţia mama soţia fiica soţia fiul fiul – Relaţia de rudenie fiul soţia fiul singură soţia fiica soţia mama tatăl soţiei fiul fiul soţia soţia fiul soţia ginere soţia fiul fiica fiica .

12. d/o 1. 1914 1917 singură singură soţia fiul soţia fiica fiul Nr. Patronimicul CULCIŢCHI Anatoli Petrovici CRICUN-CRIUCICOVSCHI Valen. 19. 28. 4. BRIL Basa Markovna BRIL Iosif Mihelevici BRIL Isak Mihelevici GORIŞNIC Vera Iacovlevna ZAREŢCHI Iulita Fiodorovna COSAPOVA Elizaveta Gheorghievna TABIKMAN Udli Moiseevna LUNGU Parascovia Ivanovna DIDENCO Galina Vasilievna PANUŞ Teodora Ivanovna BERNOVEC Nadejda Mihailovna CHERLIH Elena Petrovna CHERLIH Valentina CHERLIH Gheorghi CHERLIH Piotr CHERLIH Anatoli ZAREŢCHI Vasili ZAREŢCHI Mihail ZAREŢCHI Victoria Prenumele. 2. 7. Relaţia de rudenie soţia mama singură singură soţia fiul fiul soţia soţia soţia singură singură singură singură singură soţia fiica fiul fiul fiul fiul – «» – fiica Relaţia de rudenie fiul capul familiei Nr. . 3. Patronimicul BERMAN Haia Moşkovna BERMAN Hana Iţkovna HARŢ Miloni Abramovna ZLATOPOLSKI Cearna Abram. Alex. 10. LAZIUC Toma Timofeevna BUGAEV Maria Andreevna VAISMAN Haia Markovna VAISMAN – Morhan Isakovici PURCEL Maria Ivanovna PURCEL Parascovia Trofimovna PURCEL Gheorghe Trofimovici 22 ani 1920 18 ani 1922 36 ani 1905 5 ani 1936 34 ani 1907 12 ani 1929 6 ani 1935 Anul naşt. 13. 29. 25. 5. 2. 40 Nr. Prenumele. d/o 1. 14. 20. 21. 6. 23. 41 Nr. 15. 17. Numele. 22. 27. 64 39 1903 1898 1893 1923 1930 1903 1912 1900 1914 1913 1922 1923 1918 1910 1928 1932 1938 1941 1931 1937 1938 Anul naşt. vagonului Vagonul nr. 30. 8. 26.24. vagonului Vagonul nr. 18. 9. Numele. 42 г. 16. 11.

22. 6. 1916 50 лет 1891 1886 68 лет 1873 42 г. 12. Patronimicul VADANENCO Fiocla Onufrievna ANICOV Xenia Ivanovna MARTÂNOV Ecaterina Vasilievna KIGHEL Sima Iosifovna VADANENCO Stepan Alexandrovici VAINBERG Ita Moiseevna VAINBERG Ana Markovna VAINBERG Mira Markovna VAINBERG Etea Marcovna HAIT Riva-Ruhlea Iosifovna DVAINTMAN Marvin-Etlea Abramovna SUŞCEVSCHI Irina Alexandrovna GHEPEŢCHI Larisa Nicolaevna MINŢ Freida Moişevna TIMCENCO Ecaterina Dmitrievna ARVINTI Neonela Vasilievna ARVINTI Nicolai Nicolaevici 1911 1911 1916 1914 1897 1921 1895 1933 1898 1880 1903 1928 1928 1933 1892 32 г. 24. vagonului Vagonul nr. 1899 1920 capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia fiica soţia soţia soţia fiica fiul fiica soţia soţia fiul fiica fiica fiul soţia fiica mama Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei fiul soţia fiica fiica fiica soţia soţia soţia mama mama soţia soţia fiul . Nr. 16. 1892 1892 1928 1891 1922 1924 1931 66 л. 23. 7. ŞABELMAN Абрам Моисеевич VIDRAŞCO Marfa Eremeevna POLTORAC Tatiana Panteleevna GULPE Ana Vasilievna RABINOVICI Ema Mihailovna TICUBEŢ Olga Constantinovna CULCIŢCHI Zinaida Antonovna CRICUN-CRIUCICOVSCHI Larisa Alexan RUSU Antonina Borisovna TCACIOV Alexandra Grigorievna POGREBICENCO Tatiana Iacovlevna POGREBICENCO Valentina Antonovna POGREBICENCO Alexandr Antonovici RABINOVICI Lia Leonidovna URIS Perla Abramovna GULPE Natalia Frolovna GULPE Nicolae Ilici GULPE Claudia Ilinicina GULPE Maria Ilinicina GULPE Ivan Ilici RIPSMAN Olga Solomonovna RIPSMAN Rozita Isacovna LEV Ester Samuilovna Prenumele. 2. 6. 13. 10. 17. 3. 42 Nr. 9. 11. 1875 72 г. 16. 7. 5. 8. 15. 11. 9. Numele. 18. 5. 14. 20. 1916 1915 50 л. 12. 8. 25. 10.3. 14. 19. 13. 15. 21. d/o 1. 4. 17. 1933 1934 1935 1939 1904 1931 1879 Anul naşt. 4.

11. 2. Patronimicul ŢUKERMAN Malka Mihelevna PRODAN Gheorghe Zaharovici MUNTEAN Elizaveta Victorovna TORLINA Ira Gheorghievna CARCEVSCHI Nina Nicolaevna ZAIAŢ Ecaterina Iosifovna MARARI Maria Fiodorovna ŞTIVELMAN Haia Gherşovna DORFMAN Moisei Gheinihovici KIRLAN Ghitlea Leibovna ŢUKERMAN Kopel Peisihovici ŢUKERMAN Dina Peisihovna PRODAN Vladimir Gheorghievici PRODAN Olimpiada Vasilievna PRODAN Nina Gheorghievna 1927 1893 Anul naşt. 10. 43 Nr. 2. 18. 9. 12. 1898 1884 1912 1917 1924 1916 1914 1896 1910 1898 1928 1920 1921 1886 1918 fiica soţia Relaţia de rudenie capul familiei fiica capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia soţia fiul soţia fiul soţia mama fiul soţia fiul fiul fiica soţia fiul fiul fiul Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia fiul fiica fiul soţia fiica . vagonului Vagonul nr.18. ARVINTI Neonela Nicolaevna PAVLOVSKI Bronislava Rafaelovna Prenumele. 8. 16. d/o 1. 14. 13. 8. 19. 4. 15. 15. 13. 21. 10. Nr. Numele. 19. 12. Nr. 5. 3. Patronimicul BADINTER Uila Aizikovna VILEVSKI Ghenrieta Isakovna MOŞKOVICI Cearna Şapsovna SADOVNIC Feodora Fiodorovna VÂRLAN Xenia Vasilievna PŞELCOVSCHI Piotr Semionovici ŞNEIDER Riva Mordkovna OGHINSCHI Clavdia Petrovna GRABOISK Riva Iankelevna GRABOISK Şlema Refulevici CLIMENCO Varvara Minovna CLIMENCO Oleg Nicolaevici TALMAZSKI Alexandra Efimovna TALMAZSKI ……Zelmanovna TALMAZSKI Arnold Mihailovici KEŞNEVSKI Iadviga Stanislavovna KEŞNEVSKI Alibert Bronislavovici KEŞNEVSKI Franţ Bronislavovici KEŞNEVSKI Leokadia Bronislavovna DOBROVOLSCHI Stepanida Stepan. 22. 4. 9. 3. 23. 14. DOBROVOLSCHI Alexandr Iacovlevici DOBROVOLSCHI Victor Iacovlevici DOBROVOLSCHI Gheorghi Iacovlevici Prenumele. Numele. d/o 1. 20. 11. 6. 17. 5. vagonului Vagonul nr. 44 Nr. 6. 7. 7. 1911 1912 1890 1907 1920 1913 1881 1908 1891 1914 1890 1921 1907 1860 1933 1905 1921 1939 1937 1899 1928 1920 1941 Anul naşt.

1885 1908 1921 1916 1898 1922 1920 1850 1892 1909 1933 Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei soţia mama soţia sora sora soţia fiica fiica soţia soţia fiul fiul fiul soţia soţia soţia fiica fiica Relaţia de rudenie capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei capul familiei întreţinut soţia soţia fiul Nr. 9. 11. 11. 20. 8. 1891 1885 1883 1930 1892 1870 1889 1885 1891 1895 1924 1921 1895 1893 1926 1923 1929 1883 1896 1895 1926 1928 Anul naşt. 6. 5. 4. 13. 18. PRODAN Elena Gheorghievna MURAVAN Lidia Vasilievna ZAINBERG Risa Tratinovna DORFMAN Perlea Davidovna URSACHI Emilia Vasilievna 1861 1932 1887 1870 1891 mama fiica soţia mama soţia Nr. 14. 10. 19. 8. 20. 16. 4. 17. 5. 18. 7. 6. Patronimicul LEVIT Izrail Zisevici BRODSCHI Mihail Iacovlevici VORONINA Parascovia Vasilievna NEZVEZDEŢCHI Tamara Abramovna LEVIT Ghitlea Isakovna MOŞKOVICI Risea Duvidovna BRODSKI Hava Iţkovna EGMAZAROVA Anastasia Carpovna BOCOSOVA Nina Carpovna BARINŞTEIN Ida Moiseevna BARINŞTEIN Sara Gherşovna BARINŞTEIN Brana Gherşovna COBELEVA Maria Stepanovna IVANOVA Anastasia Ostafievna IVANOV Semion Mihailovici IVANOV Vasili Mihailovici IVANOV Nicolai Mihailovici NEGRU Elena Ivanovna HLEBNIKOV Tatiana Ivanovna GOLDENŞTEIN Haia Leibovna GOLDENŞTEIN Rahili Abramovna GOLDENŞTEIN Feiga Abramovna Prenumele. 7. Patronimicul GHICIKO Ghedal Beniaminovici ALEXANDROV Elena Dionisovna BRODSCHI Efrosinia Nicolaevna CLEPCA Feodora Grigorievna BUHMAN Manea Iţkovna GHELEA Liuba Lazarevna MICHINA Elena Ivanovna AVERBUH Avram Mordkovici PROKUPEŢ Bunea Abramovici PICA Emilia Petrovna PICA Gheorghi Dmitrievici Anul naşt. 45 Nr. 3. vagonului Vagonul nr.16. 3. 17. 21. Prenumele. Numele. 10. 2. . 2. d/o 1. 15. 22. vagonului Vagonul nr. d/o 1. Numele. 46 Nr. 12. 19. 9.

58-98 № 121 PROSESUL VERBAL DESPRE PREDAREA A 367 DE PERSOANE – CAPII FAMILIILOR. PICA Avrora Dmitrievna 1935 fiica 13. sublocotenentul Lesoveţ de cealaltă parte. BUHMAN Suler Abramovici 1926 fiul 1/263 din 27/VI-41 Conform listelor pentru fiecare vagon.pe de o parte Şeful eşalonului. SCACHEVICI Natalia Ivanovna 1888 soţia 17. 99 (semnătura Lisoveţ № 122 LISTA CAPILOR FAMILIILOR CARE URMAU A FI EXPEDIAŢI ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 14 iunie 1941 LISTA persoanelor. 1. 1. inv. ziua 14 Subsemnaţii. d. 1. f. Fond 19. am întocmit acest proces verbal care consemnează că la această dată. d/o 1 2 3 Prenumele. DERMENGI Pavlina Fiodorovna 1918 soţia 20.şi dosarele personale în 12 vagoane utilate.12. iunie. SCACHEVICI Iulia Fiodorovna 1922 fiica 19. NICA Eda Dmitrievna 1937 fiica 15. dtrept care am întocmit acest proces verbal. PICA Greta Dmitrievna 1935 fiica 14. la staţia Tiraspol primii dintre noi au predat şi cel de-al doilea a primit 367 de persoane (trei sute şaizeci şi şapte). d. 1. f. care urmau a fi expediate în lagărele de concentrare RSS Moldovenească Nr. 47 Nr. locotenent al Securităţii statului (semnătura) Sajinov A primit: Şeful escortei eşalonului sublocotenentul AMAI RM. sublocotenentul Jileakov şi comandantul eşalonului. inv. locotenentul securităţii statului Sajenov şi şeful escortei 237 k/p. Fond 19. SCACHEVICI Efrosinia Fiodorovna 1922 fiica 18. Au predat: Şeful eşalonului sublocotenentul (semnătura) Jileakov Comandantul eşalonului. vagon. numele. CARE URMEAZĂ A FI EXPEDIAŢI ÎN LAGĂRE DE CONCENTRARE 14 iunie 1941 PROCES VERBAL 1941. Patronimicul CAŞIHINA Matriona Nicolaevna LOG Chiril Ivanovici ŞPETER Iosif Leibovici Anul naşterii 1876 1889 1888 . am primit 824 de persoane (opt sute douăzeci şi patru) Împuternicitul operativ al Direcţiei regionale NKVD (semnătura indescifrabilă) MAI RM. RASVETAEVA Parascovia Isacovna 1908 soţia 16.

48 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 MARCIUC Andrei Titovici DOROGANOV Mihail Grigorievici ŞEPELIUC Serghei Mihailovici COLESNICENCO Nicolai Dmitrievici GRINBERG Zalman Moiseevici NUDELMAN Miheli Haimovici VINIC Ideli Semionovici VORONA Abram Gherşevici CUDELMAN Iţic Uşerovici NICA Iacov Chirilovici IRA El(d)ic Abramovici LOŞAC Iosif Davidovici SMOLIN Dmitrii Alexandrovici CATĂNSUS Ioachim Vladimirovici CONDRA Ivan Andreevici MICHEDA Nazarii Nazarovici RONG Izrail Borisovici COVRIGA Lev Andreevici CUDELMAN Elic Uşerovici CONSTANTINOV Vasilii Vasilievici VASMAN Moisei Aronovici LOBANOV Alexandr Vladimirovici PURCICĂ Gheorghii Constantinovici BARBATA Ivan Nichitovici PUPCO oAbram Şlemovici CUZNEŢOV Mihail Mihailovici BEJENUŢA Anton Spiridonovici IGNATENCO Panteleimon Sergheevici SOLCAN Ivan Semionovici BALAN Grigorii Ivanovici GOLŞTEIN Lev Davidovici CIUNTU Ivan Filipovici COUN Grigorii Alexeevici MECLER Srul Mendelevici MARCUS Nuhim Gherşevici MANUILIS Iţic Meer-Ihelevici MANUILIS Zusi Ihelevici VOIUCANER Meer Leibovici ZAGORUICO Lomentii Ivanovici SOFRONOVICI Emelian Ilievici MELNICENCO Iacov Vasilievici GOBJILĂ Alexandr Grigorievici LENGHER Ivan Ivanovici 1898 1898 1909 1888 1897 1889 1902 1874 1909 1883 1903 1907 1896 1889 1897 1921 1896 1886 1907 1918 1909 (?) 1902 1905 1881 1896 1900 1871 1891 1887 1891 1869 1896 1899 1892 1897 1878 1874 1899 1877 1913 1896 1895 1897 .

POPOVICI Stepan Carpovici TRAHTMAN Isak Moiseevici HLEBNICOV Grigorii Andreevici SCRIPCARI Dmitrii Andreevici FLEŞEL Ianchel Bercovici COZER Abram Motelevici PIATNIŢCHII Alexandr Ivanovici BALTER Iţic Şlemovici PROCOPEŢ Navtuli Moşcovici PALADIICIUC Iacov Semionovici BORŞCEV Igor Ivanovici FUŞTEI Ivan Grigorievici COBELEV Afanasii Maximovici SCACHEVICI Fiodor Trofimovici 1885 1889 1894 1879 1908 1914 1886 1887 1903 1881 1888 1896 1902 1890 1885 1907 1916 1884 1883 1898 1890 1890 1879 1885 1875 1893 1895 1892 1896 1884 1902 1903 1874 1889 1884 1893 1876 1882 1891 1903 1903 1886 1884 .49 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 CHESSELI Rafail Zelmanovici GRINBERG Iţic Ilievici MELNICIUC Anton Gheorghievici MISIUC Grigorii Isidorovici CRIULEŢ Boris Grigorievici MARANDICI Vsevolod Stepanovici GOLDENBERG Iţic-Eil-Moiseevici TIHMAN Haim-Moişa Meer-Şimonovici UCITELI Boruh Venţionovici SPECTOR Iacov Aizicovici CROBERG Gherş Iţcovici BEHER Leib Iosifovici MILGROM Meer Aronovici GORIŞNIC Iacov Boricovici DIACOV Ivan Anisimovici CHIRILENCO Serghei Mitrofanovici CHIRILENCO Gheorghii Mitrofanovici HOMEACOV Serghei Leontievici ŞIMANOVSCHII Alexandr Alexandrovici TURJANSCHII Edgard Vilhelmovici ROZENBERG Solomon Isaevici HALAL Elic Şlemovici HITOV Stepan Fiodorovici COLEV Vasilii Rodionovici FRATIŢA Carl Vasilievici RUSEV Ivan Mironovici BARINŞTEIN Gherş Şmulevici GOLDENŞTEIN Abram Minasievici CHIPERVASER David Gherş-Vol.

DERMENJI Leonid Chirilovici LAŞCO Gheorghii Nicolaevici VAINBERG Picus Iţchevici VILENSCHII Isaac Samoilovici TOLMASCHII Mihail Moiseevici RUSSU Porfirii Ivanovici CEŞNEVSCHII Bronislav Dominicovici DENIS Boris Vladimirovici DOBROVOLSCHII Iacov Ivanovici GHITRAER David Iosifovici POGRIBNICENCO Anton Afanasievici TCACIOV Andrei Iacovlevici MINŢ Srul Gherş-Mendelevici TIMCENCO Ivan Mihailovici VAINBERG Mordco Abramovici SUŞCEVSCHII Vladimir Mihailovici GRAVOIS Reful Gutovici ARVINTI Nicolai Grigorievici MURAVAN Vasilii Ivanovici URSACHI Gavriil Ivanovici PAVLOVSCHII Nicolai Stanislavovici CHIRLAN Elea Gherşevici CLIMENCO Mihail Andreevici DONŢOV Andrei Efimovici HAIT Isaac Moiseevici DVAITMAN Şmil Iosifovici PASCARI Srul Moiseevici PRIJILEVSCHII Ivan Mihailovici STEPANEŢ Nicolai Grigorievici CÂRLIG Ivan Grigorievici PANAID Ivan Ivanovici PETCO Andrei Petrovici SCACICOV Marc Savelievici VOLOŞIN Alexandr Dmitrievici ZAICIC Haim Volcovici BÂSTRIŢCHII Şlem Aronovici FURMAN Nuta Bercovici VULPE Ilie Ivanovici ŞNAIDER Beniamin Leibovici ZEREŢCHII Mihail Grigorievici CULCIŢCHII Piotr Matveevici 1881 1890 1920 1899 1888 1871 1898 1890 1902 1900 1905 1905 1900 1877 1912 1872 1888 1900 1883 1893 1885 1884 1894 1891 1885 1879 1879 1869 1900 1889 1914 1902 1906 1906 1880 1916 1903 1886 1896 1903 1911 1896 1886 .50 51 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 IVANOV Mihail Iacovlevici PICA Dumitru Lepodat.

52 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 BODI Vasilii Ivanovici FAERŞTEIN Leib Aizicovici BERMAN David Idelevici BERMAN Ideli Deşcovici POPOV Leonid Sergheevici NICHIŞEV Mihail Iacovlevici SPĂTARI Pavel Afanasievici COJUHARI Filip Eremovici GOREŞNIC Moisei Borisovici HINTIS Haim Şlemovici RUBINŞTEIN Beniamin Iacovlevici VRILI Miheli Iosifovici CARAGACI Moisei Iosifovici LEV Abram Haimovici URIS Copeli Moiseevici IANCHELEVICI Iosif Nusimovici GOLDINER Sapvel (?) Ianchelevici ROPSMAN Isaac Borisovici MALAMUDMAN Emanuel Lvovici FINCHELŞTEIN Benţel Moişevici GORIŞNIC Lazar Borisovici LEIDERMAN Pincus Bercovici BAIUCANSCHII Grigorii Abramovici LIBERON Benţion Victorovici SAHOVALER Iosif Danilovici SCODIBORI Ivan Ivanovici STARINSCHII Vladimir Constantinovici ŞESTACOV Vladimir Nichiforovici DVANTMAN Moişa Şimonovici BLIZNIUC Abram Climovici COJUHARI Ilie Ivanovici LUŢENCO Alexandr Alexandrovici OJOGA Efim Afanasievici GAZEA Alexandr Grigorievici STOPNEVICI Piotr Alexandrovici ŞMACOV Alexei Mihailovici SOCOLSCHII Nicolai Arcadievici BACALEINIC Izrail Solomonovici FIHMAN Abram Moiseevici ROGOVSCHII Evghenii Stanislavovici SEVASTIANOV Nicolai Evghenievici AMELIN Pavel Ivanovici MEICLER Meer Bercovici 1874 1889 1896 1873 1879 1914 1899 1891 1895 1896 1878 1893 1906 1922 1884 1920 1918 1902 1898 1886 1887 1885 1903 1880 1867 1886 1898 1906 1895 1900 1909 1907 1895 1892 1877 1888 1889 1875 1878 1878 1878 1893 1883 .

53 54 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 COGAN Moişa Isaacovici STEŢENCO Serghei Constantinovici LUCHIANOV Martin Filipovici ZELBERMAN Iacov Samuilovici VLADCO Stepan Dmitrievici BASBOIM Iacov Vasilievici PERELMUTER Mihail Marcovici ZUSMAN Alexandr Mihailovici RABINOVICI Iţco Haschelevici GHINZBERG Filip Veniaminovici AVERBUH Uier Benţionovici LEVINZON Ianchel Abramovici ROMANENCO Grigorii Porfirievici ARBATMAN Iosif Alexandrovici VAINBERG Berco Abramovici MONIS Исаак Шмаевич UCITELI Falic Benţionovici UCITELI Benţion Şimonovici SUHOI Grigorii Moiseevici AHINBLICT Pinhus Ivanovici VAISMAN Isaac Naumovici PURCEL Porfirii Panteleevici SCORPAN Lev Constantinovici CAGANOVICI Haim Frumovici CONOVALOV Nicolai Ilarionovici IVANOV Ivan Ivanovici VINOGRADOV Leon Ivanovici JENERENCO Efim Minovici RIPA Nicolai Porfirievici MALAHOVSCHII Nicolai ALexandrovici CHIPER Nicolai Alexandrovici BEŞLEAGĂ Axentii Andreevici FRADIS Nuhim Suhimovici LIVERŞTEIN Moisei Haim-Rubinovici MACARENCO Grigorii Cuzimici ZILBERMAN Srul Iosifovici GHIRLEA Andrei Evs. CARAMANOV Alexei Alexandrovici ALEXEEV Alexandr Mihailovici COSEACOV Alexandr Nicolaevici CHITAEV Ermil Pavlovici TAŞNIC Marc Vasilievici ZAŢ Nuhim Mordcovici 1898 1908 1891 1907 1886 1873 1895 1875 1891 1897 1895 1896 1888 1891 1883 1906 1899 1870 1896 1903 1896 1899 1895 1897 1916 1910 1891 1895 1902 1897 1907 1896 1897 1905 1902 1902 1902 1905 1898 1895 1905 1899 1909 .

ŞVARŢ David Şmulevici OXINOIT David Isaacovici ROZENBERG Nuhim Moiseevici SOBOLI Abram Faizelevici SACARA Mihail Artiomovici SERB Mihail Stepanovici ZELŢMAN Leib Elievici LIVENZON Ruvim Abramovici STĂVILĂ Efim Ivanovici MINJULIN Elizar Ivanovici ZILBERMAN Abram Moscovici GALIN Anatolii Semionovici ZABOLOTNÂI Piotr Ivanovici MOLDAVER Srul Gherşevici CLIPA Dmitrii Alexeevici VELICICO Mihail Sergheevici CALUŞA Anatolii Vasilievici BUREACINSCHII Constantin Anatolievici TIMOŞENCO Dmitrii Stepanovici DONCEV Mihail Gheorghievici CIUGUREAN Feodosii Nicolaevici BROVARI Isac Iosifovici ŞNAIDER Pincus Iacovlevici MARIANCENCO Macar Cononovici CALMAŢUI Fiodor Tarasovici POPOV Nicolai Petrovici CEBAN Nichifor Gheorghievici EIDELMAN Iulii-Srul-Iosifovici TRAHILEVICI Aron Haimovici ROIZMAN Avraam Srulevici ZACARIAN Dicran Zaharovici AVERBUH Froim Şahnovici ORGHENBERG Şimon Nahmanovici MANUILOV Ivan Antonovici ZILBERMAN Alexandr Beniaminovici OIZGHELD David-Iţic Ihelevici DAVIDOD Beruh Davidovici BERŞADSCHII Moişa Elevici FRENCHELI Boris Ihelevici JOR Boruh Aronovici 1887 1884 1876 1912 1894 1875 1886 1912 1897 1879 1890 1883 1879 1872 1891 1892 1886 1891 1897 1905 1891 1877 1888 1856 1881 1904 1897 1899 1885 1899 1900 1872 1870 1882 1895 1897 1884 1878 1883 1867 1895 1908 1894 .55 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 MIHAILOV Alexandr Mihailovici POPLAVSCHII Vasilii Ivanovici CHIRCOROV Grigorii Car.

PROCUPEŢ Gherş Alterovici LERNER Elea Srulevici CARLIC-LEVINZON Eliazar Davidovici MIRZAHANOV Enovc Grigorievici LAPUŞNER Isaac Marcovici BALAMEZ Stepan Stepanovici CHIROPULO Ivan Constantinovici CHIROPULO Alexandr Constantinovici BLAJIEV Filip Fiodorovici PRIVALOV Condrat Savelievici ŞPACHER Gherş Marcusevici GHERMANSCHII Moisei Marcovici TCACI Alexandr Antonovici VERSTERMAN Moişa Ianchelevici GHEORGHIU Ivan Gheorghievici STOIANOV Mihail Stepanovici BRADUCEAN Vladimir Alexandrovici POPOVICI Dmitrii Filipovici IANCULOV Nicolai Constantinovici PERESUNICO Macar Mitrofanovici BOGDASAROV Grigorii Carpovici GAPONOV Constantin Iosifovici FURMAN Benţion Iţchevici ELIŞIS Iosif Gadelevici CRINSCHII Abram Haimovici ŞPIRT Isaac Mironidovici GHELBURG Volf Meerovici CUCURUZA Trofim Cazimirovici DOMONCOI Vladimir Ivanovici ŞEHTER Zis Chiselevici BRONŞTEIN Froim Gherşevici IŢCANSCHII Meer Davidovici CANUNOV Alexandr Filipovici ŞPOLI Şmuli Izrailevici MANUILIS Ovşii-Gheşeli Ihelevici APOSTOLII Victor Antonovici COVALI Vasilii Nicolaevici CRUPENSCHII Nicolai Dmitrievici DLUJANSCHII Nicolai Fiodorovici 1882 1903 1878 1870 1898 1887 1898 1907 1884 1880 1885 1887 1877 1889 1899 1911 1874 1884 1862 1884 1884 1879 1905 1905 1877 1874 1905 1920 1880 1908 1876 1911 1878 1891 1904 1912 1895 1883 1893 1883 1877 1894 .56 57 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ATAŢCHII Nuhim Abramovici ROAMNENCO Semion Gheorghievici CHIRILENCO Şimon Leizerovici FRAIMOVICI Aizic-Ianchel Copel.

58 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 PANUŞ Victor Ivanovici BERLIBA Ivan Savovici HARAMANSCHII Gheorghii Marcovici RUŞCIOCSCHII Mihail Fiodorovici FIŞTEIN David Iosifovici HAIT Nahman Isaacovici COJUŞNER Abram Haimovici BLIZNIUC Zelman Chirovici PACASTI Victor Gheorghievici CAZACOV Vladimir Nicolaevici STAVNICOV Serghei Vladimirovici GUTMAN Iţic Iosifovici ITCHIS Haim Motelevici MESTER Eliuchim Srulevici ZILBERMAN Gherş Rubinovici FUX Moisei Mihailovici MIŢA Alexandr Dionisovici CEBOTARU Diomid Fiodorovici CEBAN Vasilii Pavlovici JOSAN Boris Semionovici ŢOREA Fiodor Ivanovici MILMAN Avraam Solomonovici BELENCOVICI Nicolai Ţezarevici GOFMAN Isaac Iacovlevici ZENCOV Mihail Ivanovici GOLDBERG Moisei Meerovici CEBAN Andrei Chirilovici ATAMANCIUC Alexei Vichentievici BALABAN Valentin Emelianovici ADOCHIDO Vladimir Iacovlevici TEUT Mihail Xenofontovici POLOJINŢEV Ivan Constantinovici SILO Procofii Carpovici ROJUC Ivan Savelievici BOGDOSAROV Serghei Carpovici SAGAIDACOVSCHII Evghenii Nicolaevici NEMIROVSCHII Naum Abramovici BINDER Nahman Ianchelevici CEBAN Maxim Petrovici ŞMIDLEVSCHII Alexandr Iacovlevici HLÂSTOV Safron Dmitrievici TVERDOHLEBOV Vladimir Valerianovici SIRCHIS Boruh Moiseevici 1913 1887 1883 1889 1912 1914 1905 1902 1898 1878 1892 1890 1890 1897 1891 1888 1890 1895 1895 1912 1890 1895 1870 1869 1869 1880 1909 1892 1892 1895 1891 1880 1913 1909 1801 1814 1896 1895 1894 1900 1886 1904 .

1. dosar. 100. Fond 19. Vertiujeni Or. 2.111 № 123 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 17 iunie 1941 LISTA familiilor din raionul Vertiujeni care au lipsit de la domiciliu în timpul operaţiunii pe data de 12 iunie 1941 № d/o Numele. f. BLANUŢE Elena Fiodorovna ZIBENBERG Liuba Peisihovna ZIMBENBERG Peisea Chisilevici 1899 1890 1911 moldovancă evreică evreu casnică casnică fost comercian t învăţătoar S . AMAI RM. 3. patronimicul Anul naşterii Naţionalitatea Starea socială Domiciliul 1.Senatovca t. Vertiujeni 1 În listă sunt trecute 365 persoane şi nu 367. Cernăuţi 4. partea II.1. prenumele. s-a comis o eroare de ordin tehnic .47 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 3651 ZILOTI Vladimir Alexandrovici MIMI Boris Ivanovici RIBSMAN Abram Borisovici POZNANSCHII Zelman Moşcovici HITOV Constantin Fiodorovici MARCHER Noih Meerovici ŞCEGLOV Victor Dmitrievici SOIBELMAN David Abramovici RUDI Stepan Iosifovici INJECIC Ivan Alexeevici MESŞAR Gherş Toivevici ŢUDIC Srul Gheinihovici LITVAC Isaac Duvidovici POPOVA Zinaida Dmitrievna CAŞIHIN Marchel Grigorievici LUDMER Abram Fihelevici TALISMAN Ideli Iosifovici ŞPIGHELI Faiveli Ianchelevici 1893 1894 1889 1870 1887 1890 1892 1898 1883 1890 1921 1898 1908 1897 1878 1899 1900 1912 Primit conform dosarelor personale şi listei 367 persoane (trei sute şaizeci şi şapte) Comandantul eşalonului Sublocotenent ( semnătura) /Lesoveţ/ 14/VI-41 г. GOIHMAN Imira Aronovna 1903 evreucă t. inv. probabil.

Vertiujeni t. 7. Stoicani s. 9. GOIHMAN Iulia Iakovlevna GOIHMAN Moisei Iakovlevici TESLER Haia Iţkovna LANDA Moişe Elevici PLITMAN Musea Volkovna DROHLES Freida Meerovna GHERMAN Rivka Şlemovna KUŞNIR Iosif Ovşinovici KUŞNIR Enea Gherşkovici ŞVEID Ruhlea Abramovna CAŞCIUG Ana Vasilievna CAŞCIUG Mihail Maximovici CAŞCIUG Serghei Maximovici CAŞCIUG Iacov Maximovici CADREAN Elizaveta Gheorghevna CAŞCIUG Boris Carpovici CAŞCIUG Polina Chirilovna SACARA Lidia Vasilievna VIŞNEVSCAIA Elena Stanislavovna VIŞNEVSCHII Borea Pavlovici ŞLAFMAN Riva Borisovna ŞLAFMAN Pinea Ihilevici TUCHILO Mihail Davidovici 1934 1937 1855 1923 1918 1865 1883 1880 1893 1855 1908 1925 1928 1929 17 ani 18 ani 1930 18 ani 1914 1937 1900 1934 1935 evreică evreu evreica evreu evreică evreică evreică evreu evreu evreică moldovancă moldovan moldovan moldovan moldovanca moldovan moldovanca moldovancă moldovancă moldovan evreică evreu moldovan casnică casnică elevă casnică casnică casnic casnic elev elevă t. Stoicani s. 23. 26. 19. Fond 19. 12. 17. 18. f. 10. Stoicani s. 14. 13. 20. inv. 8. Vertiujeni s. Stoicani s. Vertiujeni t. AMAI RM. Stoicani s. Stoicani s. Chişinău t. 2. Chişinău t. Vertiujeni t. 3 ex. 24. Stoicani s. 16. 153 № 124 . Nemirovca ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ 17/VI-41 года T. 15. Stoicani s. 27. 1. dosar. Hârtop s. 22. Vertiujeni tip. 11.e 5. Vertiujeni Or Soroca Or. Hârtop t. Vertiujeni s. Vertiujeni t. 6. 25. 21. Vertiujeni Or. Vertiujeni t.

I. F. Mama TESLER H. 1 lucrător permanent şi 10-15 lucrători sezonieri. soţie ZIMBENBERG L. 5. F. 1918 până în 1926 a fost un fervent contrabandist. 1 vacă.5 ha de vie. are un serviciu în or. a fost primar în s. se afla în or. a fost agent pentru recepţionarea maşinilor agricole în cadrul firmei engleze „Russik” în or. Soţie GOIHMAN Imira Aronovna-soţia lui GOIHMAN I. cumpăra cereale şi le exporta peste hotare. –soţia evadatului în timpul efectuării operaţiunii din 12 iunie 1941. a avut legături strănse cu capitalismul englez. 50 ha luat în arendă. avea în posesie 4 ha de pământ şi 1 ha de vie.C. 10 ha de pământ luat în arendă. a avut o prăvălie de făină.. a fost organizatorul şi conducătorul partidului ţaranist şi după instalarea la putere a acestora. P. GOIHMAN Iulia Iac. avea 2 lucrători permanenţi şi 15-20 lucrători sezonieri. unde 6. 2 cai. mare comerciant.. membru activ aşl partidului sionist. 1. D. – soţia lui BLANUŢE Vasilii Constantinovici. Cernăuţi. Cernăuţi. avea în proprietate privată 9 ha de pământ. soţie BLANUŢE E. M. 7. un mare negustor de pâine. – mama lui TESLER Volko Davidovici. cu stare de spirit . a fost un activ sionist şi membru partidului liberal. Soroca 3. A. Fiică În timpul efectuării operaţiunii era bolnavă şi se afla în spitalul din or. În timpul efectuării operaţiunii Goihman I. Soroca În timpul efectuării operaţiunii se afla în spitalul din or. 5 ha de pământ în proprietate privată. treerătoare cu motor. 15 oi. membru al partidului liberal. avea 2 lucrători permanenţi şi 5-8 – sezonieri. mare comerciant-speculant de pâine. Soroca la rude. Fiu GOIHMAN M. a fost delegat din ăpartea raionului Vertiujeni în timpul alegerilor în partidul liberal ZIMBENBERG Peisea Kisilevici ZIMBENBERG L. 2. mare chiabur. I. dar locul de muncă n-a fopst identificat. Senatovca BLANUŢE E. fiu ZIMBENBERG P. 4. din an. avea în proprietate privată 9-10 ha. membru activ al organizaţiei sioniste. – soţia lui ZIMBENBERG Kisili Iosifovici. P – ăn timpul efectuării operaţiunii se afla la tratament într-un spital din or.LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL VERTIUJENI CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 17 iunie 1941 /Continuare/ № d/o Gradul de rubedenie Materiale compromiţătoare Observaţii 1. Soroca Cu două săptămâni înainte de efectuarea operaţiunii s-a stabilit cu traiul la cel de-al 2-lea fiu TESLER V.

KUŞNIR I. în perioada 1921-1922 a făcut contrabandă. Ş – soţia lui GHERMAN Gherş bercovici. Vertiujeni. Soţie . 8. – fiul lui LANDA Elea haimovici.000 ruble. Chişinău la Institutul pedagogic. G.Vertiujeni 11. În timpul efectuării operaţiunii îşi făcea studiile în or. DROHLES F. un mare magazin de articole din piele şi încălţăminte. stare de spirit antisovietică. V. O. – mama lui ŞVEID Şlem Avnorovici – comerciant. Chişinău În timpul efectuării operaţiunii fiul său. 12. – fiica lui PLTMAN Volko Iosifovici. În timpul efectuării operaţiunii soţul ei-capul familiei se fla în or. 5 ha de pământ în proprietate privată. a avut un mare magazin de textile şi o băcănie. care este capul familiei. aduna bani de la membri partidului sionist şi-i transfera în Palestina. KUŞNIR E. M. fost corespondent activ al ziarelor fasciste „CURENTU” şi „UNIVERSU”.000. a fost un sionist activ şi conducătorul partidului sionist în târguşorul Vertiujeni. Tata 13. a activat în funcţia de secretar personal al conducătorului partidului liberal IOV – recent trasfug în România. chiabur. 10. – tatăl lui KUŞNIR Izea Iosifovici. PLITMAN M. CAŞCIUG A. Rezina. Fiică În timpul efectuării operaţiunii îşi făcea studiile în or. având venituri mari de pe urma acestora. se afla în s. 16 ha de pământ . a avut băcănie. Floreşti şi a fabricii de tutun. mare comerciant. cu un venit de 2500000 lei. cu un venit anual de 3226800 lei. cu stare de spirit antisovietică. E. 14. Soroca 9. – mama lui KUŞNIR Izea Iosifovici locuieşte în prezent. GHERMAN R. avea în posesie 12 ha de pământ şi lua în arndă 30 ha. – soţia lui CAŞCIUG Maxim Semionovici. exploata munca înăimită. A. Mama ŞVEID R. Mama În timpul efectuării operaţiunii se afla la rudele sale în or. Rezina la rudele sale. V. în afară de aceasta a avut o moară cu abur. a avut un mare magazin de textile şi de galanterie. a avut o băcănie şi un magazin de fierărie. – mama lui BERŞTEIN Moişe AbramMoşcovici. 29 de ha de pământ în proprietate privată şi 1 ha de vie. un mare comerciant. comerciant. a fost organizatorul partidului cuzist şi după 15. mare comerciant. membru activ al partidului liberal. a fost proprietarul unei părţi a fabricii de unt. 2 lucrători permanenţi. în acelaşi timp a fost membru societăţii pe acţiuni a fabricii de spirt din or. a avut un magazin de textile.antisovietică. 4 ha de pământ. la care erau angajaţi 30 de muncitori. Mama În timpul efectuării operaţiunii se afla la cea de-a doua fiică Berştein Sara t. membru activ al partidului sionist. Fiu LANDA N. i-a fost stabilită o rotaţie anuală de 2. chiabur. în afară de aceasta exploata forţa înăimită a 5-6 muncitori. În timpul efectuării operaţiunii Locuia la nora sa în t. avea 2 lucrători permanenţi şi 20-30 – sezonieri. a fost mmbru activ al partidului sionist. Soţie În timpul efectuării operaţiunii se afla la tratament în or. lucrători permanenţi – 16 şi sezonieri – 18-20. în afară de aceasta făcea comerţ cu cereale.

avea 15 ha de pământ în proprietate privată. Fiica 22. Soţie ŞLAFMAN R. Stoicani. îl prelucra cu ajutorul muncii înăimite. împreună cu fiul său Borea Pavlovici. mare comerciant. M. a avut 21 ha de pământ în proprietate privată şi arenda 30 ha. VIŞNEVSCAIA E. Hârtop. membru activ al partidului liberal. C. C. CAŞCIUG S. în prezent locuieşte în t. P. – soţia lui VIŞNEVSCHII Pavel Fiodorovici. a avut oloiniţă şi locomobilă. Soţie În timpul efectuării operaţiunii se afla în or. SACARA L. CAŞCIUG I. s-a aflat în această funcţie în perioada 1938-39 în s. 21. CAŞCIUG P. – fiica lui CAŞCIUG Chiril Vasilievici. elogia justeţea ideilor acesteia. B –soţia lui ŞLAFMAN Ihili Pinkosovici. 1 lucrător înăimit. a făcut propagandă în rândul populaţiei pentru partidul burgheziei liberale. în prezent locuieşte în s. G. 18. . M. Fiu În timpul efectuării operaţiuniinu fiul său nu se afla acasă. Fiu 25. Soroca cu treburi gospodăreşti. în prezent locuieşte în s. în perioada 1924-1938 a exercitat funcţia de judecător în raionul Zguriţa. 1941 în s. exploata munca înăimită. conducătorul partidului sionist dinb s. Bălţi. a avut 25 ha de pământ în proprietate privată. În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă. 16. liberal activ. Stoicani. – fiica lui CADREAN Gheorghii Casianovici. membru activ al partidului liberal. S. VIŞNEVSCHII B. Stoicani. Vertiujeni. cu care întreţine legătura prin intermediul scrisorilor. Bălţi. folosea forţă de muncă înăimită. care este angajat în calitate de contabil la Uniunea industrială. 19. Stoicani În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă. Bălţi] În timpul efectuării operaţiunii se afla la soţul său. în prezent se află în s. 24. organizatorul tulburărilor bisericeşti din an. Stoicani. V. chiabur. care a exercitat funcţia de administrator al fabricii de spirt din Coşerniţa timp de 5 ani.fiica lui SACARA Vasilii Fiodorovici. [În timpul operaţiunii se afla împreună cu mama sa în or. organizatorul şi conducătorul partidului gărzilor de fier în s. Fiică 23. a avut un magazin de textile. cu spirit antisovietic. chiabur.instalarea la putere a cuziştilor a fost ales primar. în or. – fiul lui CAŞCIUG Carp Epifanovicichiabur. Vertiujeni. luând cuvântul la adunări şi mitinguri. M. peste hotare are o fiică căsătorită cu un capitan (indescifrabil). În timpul efectuării operaţiunii nu se afla acasă. cuzist activ. Fiu Fiu Fiu Fiică CAŞCIUG M. 20. 17. CADREAN E. CAŞCIUG V. chiabur. în prezent locuieşte în s. cu stare de spirit antisovietică. Stoicani. membru activ al partidului liberal. funcţionar de stat pe timpul administraţiei româneşti. cu stare de spirit antisovietică.

–fiul lui ŞLAFMAN Ihili Pinkosovici. inv. BLANUŢE Vasilii Constantinovici 5. Sănătăuca moldovean chiabur 1897 t. ŞLAFMAN Ihili Pinkusovici 6. 1. inv. Fond 19. Vertiujeni evreu chiabur ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ ÎMPUTERNICIT OPERATIV MAJOR SECŢIEI RAIONALE NKGB (semnătura) /MIGOLATII/ 18/VI-41 г. t. 154-157 № 125 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL VERTIUJENI. t. f. r-nul Camenca s. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”. Stoicani Moldovean Chiabur 1915 s. „–„ ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/ ÎMPUTERNICIT OPERATIV MAJOR SECŢIEI RAIONALE NKGB (semnătura) /MIGOLATII/ 17/VI-41 г. Voroncovo ucraineanca funcţionar 1913 evreu ţăran 1896 s. 2. 151 . I. Vertiujeni AMAI RM.26. 1. prenumele patronimicul Anul naşterii Locul naşterii Naţionalitatea Starea socială 1. Fond 19. dosar. CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 18 iunie 1941 LISTA elemntului antisovietic din raionul Vertiujeni care a lipsit de la domiciliu în timpul operaţiunii de deportare pe data de 12 iunie 1941 Numele. PLITMAN Leib Menaşevici 1899 s. f. CARAUŞ Maria Haritonovna 3. Vertiujeni evreu mare comerciant 1904 t. dosar. 2. COŞCIUG Maxim Semionovici 2. Cuzmin. Vertiujeni AMAI RM. Fiu ŞLAFMAN P. KUŞNIR Izea Iosifovici 4.

KUŞNIR I. fost corespondent activ al ziarelor fasciste „CURENTU” şi „UNIVERSU”. s. exploata munca înăimită. chiabur. În timpul operaţiunii se afla în or. dispunea de 16 ha de pământ în proprietatea privată. locul de muncă n-a fopst identificat. 3. Soroca cu treburi gospodăreşti 2. speculant de cereale. a exercitat funcţia de primar în s. avea 4 perechi de cai. a fost membru activ al partidului sionist. CARAUŞ M. ŞLAFMAN I. Bălţi Locuieşte în or. Voroncovo. CONSIDERATE „ELEMENTE ANTISOVIETICE”. Rezina 4. un mare comerciant. Stoicani. îndreptată împotriva puterii sovietice. CARE AU LIPSIT DE LA DOMICILIU ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE DEPORTARE 18 iunie 1941 № d/o Domiciliul Materiale /continuare/ compromiţătoare Observaţii 1. Vertiujeni. C. în 1931 au fost deschiaburiţi şi deportaţi în siberia. după instalarea la putere a acestuia. 2 cai. t. Vertiujeni În timpul operaţiunii se afla la rude în or. Stoicani COŞCIUG M. sistenmatic manifestă stare de spirt antisovietică. o vacă. fiind chiaburi. s-a aflat în această funcţie în perioada 1938-39 în s. a fost organizatorul şi conducătorul partidului ţăranist. H. în prezent sistematic manifestă stare de spirit antisovietică BLANUŢE V. folosea lucrători înăimiţi. 1 angajat permanent şi 10-15 lucrători sezonieri. Senatovca În timpul operaţiunii a evadat 5.№ 126 LISTA PERSOANELOR DIN RAIONUL VERTIUJENI. 15 oi. P. M. Bălţi. Or. transportate peste hotare. Bălţi Locuieşte în Bălţi şi este angajat la Uniunea Interindustrială în calitate de contabil 6. Or. gospodăria lui includea 9 ha de pământ în prprietate privată şi 9-10 ha luate în arendă. a fost organizatorul partidului cuzist şi după instalarea la putere a cuziştilor a fost ales primar. fost membru activ al partidului liberal. . Or. PLITMAN L. a avut un magazin de produse textile. la adunările din satele Cremeni. elogia partidul cuzist. părinţii. s. I. Sănătăuca. C. Soroca În timpul operaţiunii se afla în or. treerătoare cu motor. a activat în funcţia de secretar personal al conducătorului partidului liberal IOV – recent trasfug în România. în anul 1932 a trecut în mod fraudulos hotarul din URSS în România. a fost conducătorul organizaţiei sioniste în t. deţinea în arendă 300 ha şi 25 ha de pământ în proprietate privată. 100 oi. – mare arendator de terenuri agricole. 10 lucrători permanenţi şi 3040 lucrători sezonieri. sistmatic manifestă stare de spirit antisovietică şi discreditează puterea sovietică. Soroca la cursuri de moaşe. discrimina pe etnicii evrei. 3 perechi de boi.

ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB VERTIUJENI SERGENT al SECURITĂŢII de STAT (semnătura) /BOBROVSKII/
AMAI RM, Fond 19, inv. 1, dosar. 2, f. 152

№ 127 INDICAŢIE A NKGB-ului URSS CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE NAU FOST DEPORTATE DIN CAREVA CAUZE ŞI SUPRAVEGHEREA ACESTORA
Tuturor Şefilor Secţiilor Judeţene ale NKGB doar___________________________ tovarăşul_____________________________ În conformitate cu instrucţiunile adjunctului Comisarului Poporului al NKGB al URSS tovarăşul CABULOV, dumneavoastră trebuie să identificaţi, cât mai curând posibil, acele persoane, care conform deciziei conducerii trebuiau evacuate din limitele RSSM, dar din anumite motive nu au fost evacuate şi trăiesc în raionul dumneavoastră, la identificare să fie luaţi sub supraveghere. La efectuarea cazului, cei care nu sunt evacuaţi în primul val vor fi evacuaţi ulterior, termenul de evacuare fiind anunţat din timp. În acelaşi timp vă inaintăm cazul, potrivit ordinului № 23. ANEXA: Şeful Secţiei Judeţene Orhei a NKGB LOCOTENENT MAJOR al SECURITĂŢII de STAT (GOLDBERG) Î Împuternicit special al Secţiei Judeţene NKGB SUBLOCOTENENT AL SECURITĂŢII DE STAT (AKSENOV) 11 iunie 1941 № 25152
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, dosar 2, filele 249

№ 128 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE BRAVICEA a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Bravicea „..” iunie 1941 № 30225 Bravicea Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Or.Orhei

În acelaşi timp, vă trimitem lista familiilor şi a membrilor familiei lor din raionul Bravicea. Nu au fost deportaţi 4 capi de familii. Ei au în întreţinere 13 persoane şi alte 6 persoane ale familiilor deportate. În totali 24 de persoane. Anexa: Lista pe 1 pagină. Şeful Direcţiei Raionale Bravicea al NKGB SERGENT AL SECURITĂŢII DE STAT Secretar
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 250

semnătura semnătura

/Procopenco / /Semin /

№ 129 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL BRAVICEA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] LISTA familiilor şi membrilor acestora, din raionul Bravicea, care urmează să fie deportate Numele, prenumele, patronimicul GULICO Şliti Ciuic Şlem soţia Mendel fiica Solominia fiica Ţilea ARBIT Sruli Mihailovici soţia Sura fiica Betli fiul … BUBIS(fiu) BUBIS (fiu) CNEAGHIŢCHII Gheorghii Conducator de partid BENDER Seita comerciant Bravici Bravici comerciant Bravici 2 fii a lui BUBIS nu sunt luaţi, sunt la Chişinău Fiul lui CNEAGHIŢCHII se află la Chişinău Fiica lui BENDER învaţă la Orhei BEIDER (fiică) BEIDER (fiu) comerciant Bravici Fiica şi fiul Capului de familie Beider Gherş. Srulevici. Fiica la Orhei, Fiul la Călăraşi. Soţia Caciuc Berco se afla in maternitate comerciant Bravici Din cauza bolii Capului de familie nu au fost luaţi Categoria comerciant Satul Bravici Notă Capul familiei în timpul operaţiunii se afla la Chişinău

CACIUC (soţia)

comerciant

Bravici

OSIPOV Illarion Feodorovici soţia fiul PRIGUZA Ilarion Alexan. Soţia şi patru copii

Dezertor din URSS

Onişcani

Au rămas din cauza bolii Capului de familie Au rămas din cauza bolii Capului de familie /Procopenco / /Semin /

Conducător de partid

Voinova

Şefului Direcţiei Raionale Bravicea al NKGB Sergent al Securităţii de Stat semnătura Secretar semnătura
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 251

№ 130 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE CHIPERCENI a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată] № 34167 Direcţia Raională Chiperceni a NKGB 19. VI–41 г. Şefului Direcţiei Judeţene Orhei al NKGB Locotenentului Major al Securităţii de Stat Tov. GOLDBERG În acelaşi timp, vă trimitem lista familiilor rămase şi care urmează să fie evacuate din raionul Chiperceni. Anexa: Menţionate pe 2 pagini. Şeful Direcţiei Raionale Chiperceni al NKGB (semnătura indescifrabilă) Secretarul Direcţiei Raionale al NKGB
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 252

semnătura /Şaţki/

№ 131 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL BRAVICEA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
[fără dată LISTA [persoanelor] din raionul Chiperceni, care urmează să fie deportate . Numele, prenumele, patronimicul GHIRCIU Spiridon Step. COJUŞNEAN Constantin Semen. Unde locuieşte s.Bieşti s.Chiperceni Din ce motiv a rămas A evadat Din cauza bolii copilului

Şeful Direcţiei Raionale Chiperceni al NKGB
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 253

(semnătura indescifrabilă)

№ 132 PRECIZARE REFERITOR LA DOI COPII CARE N-AU FOST DEPORTAŢI DIN RAIONUL CHIPERCENI
19 iunie 1941 PRECIZARE În afară de cei enumeraţi în lista celor care urmau să fie evacuaţi, au rămas doi fii ai lui Andrieş Macar Feodorovici, locuitorul satului Chişteliţa. 1. Fiul Andrieş Ivan Macarovici, a.n.1924 2. – “ –Andrieş Grigorii Macarovici, a.n.1928 care la momentul ridicării tatălui lor se aflau în stepă. În prezent ei locuiesc în satul Chiştelniţa la fratele lor Andrieş Nicolai Macarovici. Secretarul Direcţiei Raionale al NKGB 19. VI–1941
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 254

(semnătura indescifrabilă)

№ 133 RAPORT al SECŢIEI RAIONALE CRIULENI a NKGB CU PRIVIRE LA FAMILIILE CARE N-AU FOST DEPORTATE
Iunie 1941 RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Criuleni „..” iunie 1941 № 3800262 Criuleni Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Vă informăm asupra faptului că în raionul Criuleni au rămas neevacuate de către noi, din cauza plecării lor în misiune, următoarele persoane: 1. Uşinov Victor Alexeevici, s.Slobozia Duşca 2.Arseni Dmitrii Alexandrovici, s.Peresecina Şeful Comisariatului Poporului al Securităţii de Stat al Direcţiei Raionale Criuleni Sergent al Securităţii de Stat (semnătura) /Moiseenko/
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 255

№ 134 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL REZINA, CARE N-AU FOST DEPORTATE
18 iunie 1941 Strict secret LISTA

persoanelor care urmau să fie deportate din raionul Rezina, dar n-au fost deportate din diverse motive. Numele, prenumele, patronimicul Anul naşterii Capul fam. Pânzari Grigorii Stepanovici Mama Fiul Fiica Logodnica Capul fam. Gogoli Tatiana Gheorghievna Fiul Ivan Vasilievici Logodnica Capul familiei Benderschii Moriţ Şaimovici mama sora Capul fam. Ghitelevschii Mordco- Şico Şmulevici Soţia Capul fam. Guţu Nicolai Ivanovici Capul fam. Ţurcan Nicolai Isaevici 1895 65 ani 18 ani Şoldăneşti Capul familiei s-a îmbolnăvit /кулак/ Adresa Notă

1889 1920 1922 1910 56 ani 16 ani 1911 1910 1899 1914

Saharna

Capul familiei lipsea /soţia dezertoare/ Capul familiei lipsea /producător/

Cinşeuţi

Rezina

Echimouţi Glinjeni

Plecat in raionul Susleni /agent sigurant / Plecat nu se ştie unde (dezertor) Lucrează în Bălţi (jandarm) /NOVIKOV /

Şeful Secţiei raionale Rezina al NKGB Sergent al Securităţii de Stat semnătura
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 256

№ 135 SCRISOARE DE ÎNSOŢIRE a SECŢIEI RAIONALE TELENEŞTI a NKGB
18 iunie 1941 Strict secret RSSM Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne Secţia de voloste Teleneşti „..” iunie 1941 № 6285 Teleneşti Şeful Secţiei Judeţene al NKGB Locotenent major al securităţii de stat Tov. GOLDBERG Or. Orhei Vă trimitem lista persoanelor rămase neevacuate,cu indicarea motivelor. Anexa:din conţinut. Şeful Direcţiei Raionale Teleneşti al NKGB Sublocotenent al Securităţii de Stat /Kamilovski/ (semnătura)

AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 257

№ 136 LISTA FAMILIILOR DIN RAIONUL TELENEŞTI CARE N-AU FOST DEPORTATE
18 iunie 1941 STRICT SECRET LISTA Capilor familiilor şi membrilor familiilor din raionul teleneşti, care n-au fost deportaţi 1) Batuşanski M. M -capul familiei, fost comerciant, cu vârsta de 66 de ani, în etate, locuieşte în t.Teleneşti, soţia lui, a.n. -1879, se află la întreţinerea fiului, care este plecat la construcţii, soţia acestuia e însărcinată în luna a 8-a, deportarea a fost suspendată. 2) Gurman Gherş Şimanovici şi soţia acestuia Burman Ş.Iu. (foşti comercianţi), din cauza vârstei ănaintate sunt întorşi din staţia Călăraşi. 3)Presman Leib Iţkivici, a.n.1921 (membru al familiei), se afla în or. Orhei, ca elev la şcoala pedagogică nr. 1, locuia pe strada Cotovschi, nr.148, în prezent a sosit în Teleneşti pentru a se deplasa la locul de deportare al părinţilor. Fux Şulim Moişevici, a.n.1916 (membru al familei), se află în or. Chişinău, frecventează cursurile de perfecţionare de pe lângă Comisaruatul Poporului pentru gospodărie, adresa necunoscută. Brenştein Leib Markovici şi soţia acestuia Brenştein H.F., a.n.1868, locuiesc în s. Căpreşti, judeţul Bălţi (foşti comercianţi). Lodjau Pinea , de 84 de ani; membru al familiei lui Fişer Srul din t. Teleneşti; fiind de vârstă înaintată, este întors din staţia Călăraşi. Gleizer Udla Mordkovna, de 70 de ani, membru al familiei lui Bender Beniamin din t. Teleneşti, este întoarsă din st. Călăraşi, ca persoană de vârstă înaintată. Ploşniţa Fiodor Nicolaevici –capul familiei cu soţia Zinaida n-au fost deportaţi din cauza lipsei la locul de trai, în s. Ciocâlteni, a capului familiei şi căutărilor acestuia, în prezent locuieşte în s. Ciocâlteni. Isman Mihail Alexandrovici (capul familiei) din s. Siroteni cu 6 membri ai familiei nfost deportat, din cauza înbolnăvirii a 3 copii de (cori) (dispune de certificat medical).. Ştefârţă Elena Fiodorovna, a. n. 1928, fiica Ştefârţa Teodora, s. Ciocâlteni, se afla în s. Sărăteni, în tutela mamei soţiei. Anghel Ecaterina ,a.n.1919 şi Anghel Vldimir, a.n.1922, copiii lui Anghel Nicolae Fiodorovici din s. Ciocâlteni, n-au fost deportaţi, deoarece sunt elevi în or. Chişinău, părinţii nu cunosc adresa lor exactă. Gheorghiu Igor Petrovici, a.n. 1920, fiul capului familiei Gheorghiu Petru din t. Teleneşti; s-a aflat în delegaţie în or. Chişinău, în prezent locuieşte în t. Teleneşti. Bosâi Florea Constantinovici( capul familiei) şi soţia acestuia, din cauza bolii capului familiei şi bătrâneţii ambilor, au fost lăsaţi la locul de trai, s. Mihălaşa. Serafima, a.n. 1937 , fiica lui Ţurcan Grigore Ivanovici, se află în tutela tatălui primei soţii a lui Ţurcan G. I. în s. Leuşeni şi n-a fost supusă deportării. Celelalte persoane, în conformitate cu listele persoanelor pasibile de deportare, au fost transportate la st. Călăraşi şi primirea lor este certificată prin adeverinţe din punctele de concentrare. Situaţia este incertă în ceea ce priveşte familia lui Brodescu Vasile Fiodorovici cu 6 membr ai familiei sale, din s. Ciocâlteni, sosiţi la st. Călăraşi la ora 12 pe data de 14/641 cu Duhovnai F. M. din t. Teleneşti (pentru îmbarcarea în eşalonul, în care se afla soţul acesteia).Eşalonul către acea oră era deja plecat din st. Călăraşi şi căruţele cu aceste persoane au fost trimise în direcţia Chişinău, pentru a fi îmbarcate în eşalon; informaţii

2) 3)

4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11)

12) 13) 14)

despre predarea acestora n-au parvenit şi familiile până în prezent n-au revenit în s. Ciocâlteni. Şeful Secţiei raionale Teleneşti al NKGB Sublocotenet al Securităţii statului
AMAI RM, Fond. 19, inv. 1, d.2, f. 258

(semnătura)

Kamilovski

№ 137 LISTA FAMILIILOR DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI
[fără dată] SECŢIA RAIONALĂ NKVD TABEL NOMINAL Cu pesoanele deportate din graniţele raionului Călăraşi judeţul Chişinău RSSM Nume, prenume BASERLING Gherş lvovici BASERLING Sonia Gavrilovna BASERLING David Gherscovici ŞLAFMAN Avik Ianchelevici ŞLAFMAN Sara- User Zermolova ZELINSCHI Leonti Vladimirovici ZELINSCHI Tatiana Nikolaevna ZELINSCHI Pavel Leontievici ZELINSCHI Maria Leontievna KOGAN Beniamin Leibovici KOGAN Ester Nuhimovna KOGAN Azia Beniaminovna STRATAN Konstantin Vasilievici STRATAN Iuliana Ilievna BRAGOI Grigorii Ivanovici BRAGOI Minodora Alexandrovna LUNGU Konstantin Petrovici LUNGU Zinovia Vasilievna LUNGU Agafia Konstantinovna LUNGU Valentin Konstantinovici LUNGU Ivan Konstantinovici VASILIEV Nikita Lazarevici VASILIEV Maria Mihailovna VASILIEV Nikolai Nikitovici VASILIEV Roman Nikitovici VASILIEV Maxim Nikitovici VASILIEV Nastasia Nikitovna VASILIEV Ivan Nikitovici Anul naşterii 1910 1915 1941 1901 1909 1897 1895 1923 1925 1887 1893 1923 1887 1887 1896 1912 1904 1912 1932 1937 1939 1892 1894 1924 1926 1928 1932 1935 Grad de rudenie Capul familiei Soţie fiu Cap.familie soţie Cap.familie Soţie Fiu fiică Cap.familie Soţie fiică Cap. Familie soţie Cap familie soţie Cap.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică fiu Domiciliul Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//Or.Călăraşi -//-//s.Tuzora -//Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//-//-//-//-//-

Nr. Crt.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22 23 24 25 26 27 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

CIABAN Trifon Akimovici CIABAN Zinaida Nikitovna CIABAN Maria Trifanovna CIABAN Gavril Trifanovici CIABAN Ivan Trifanovici SEU Vasilii Gheorghevici SEU Elizaveta Vasilievna SEU Nikita Vasilievici SEU Marina Vasilievna SEU Zaharii Vasilievici KAFEGIU Constantin Ivanovici KAFEGIU Irina Kondratievna KAFEGIU Ivan Konstantinovici NIURENBERG Nahman –Leib Haimanovici NIURENBERG B.Leika Iosifovna NIRENBERG Ber-nahm-Leibovici NIRENBERG Lia Livovna KRASNOŞENSKI Iosif Zelmanovici KRASNOŞENSKI Cunea Mendeleevna KRASNOŞENSKI Saimna Iosifovna SOŢKI Ideli Ihilevici SOŢKI Rahili Samoilovna SOŢKI Smuli Idelevici SOŢKI Sloiman Idelevici KOGAN Leizer Davadovici KOGAN Haia IANKELEVNA KOGAN Kreina Leizerovna BRONŞTEIN Moisa Gheinehovici BRONŞTEIN Leia Zusevna BRONŞTEIN Iosif Moisevici BRONŞTEIN Gheineh Itkovici BRONŞTEIN Perec Boruhovna LERNER Itec Nesinevici LERNER Leia Haimovna LERNER Haim Itcovici GALPERIN Meer Şmulevici GALPERIN Camuil Meerovici IOSILEVICI Alik Mortkovici IOSILEVICI Dvora Noehovna IOSILEVICI Mortko Alikovici IOSILEVICI Moisa Alikovici IOSILEVICI Frima Boruhovna KALTER Kopeli Mendelevici KALTER Aster Morkovna KALTER Iosif Kopelevici BATELMAN Nutra Beniaminovici BATELMAN Pereli Ruvinovna

1889 1911 1931 1933 1940 1906 1910 1932 1934 1937 1912 1911 1936 1884 1883 1914 1914 1903 1904 1926 1903 1903 1926 1930 1907 1911 1932 1909 1909 1931 1875 1880 1887 1887 1924 1884 1920 1888 1888 1926 1925 1914 1875 1881 1907 1891 1910

Cap.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiică fiu Cap.familie Soţie fiu Cap.familie soţie Cap.familie soţie Cap.familie Soţie fiică Cap.familie Soţie Fiu Fiu Cap.familie Soţie fiică Cap.familie Soţie fiu Cap familie soţie Cap.familie Soţie fiu Cap.familie fiu Cap.familie Soţie Fiu Fiu nora Cap.familie Soţie fiu Cap.familie Soţie

Or.Călăraşi -//-//-// -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Calarasi -//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-//Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or.Călăraşi -//-

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

familie mama Cap.familie soţie Cap. 81. 100. 96.Sipoteni -//-//s. . 89.Călăraşi -//-//-//-//-//-//Or. 95. 93.Călăraşi -//Or.familie Sotie Fiica fiu Cap. 88. 110. 108. 109.familie Soţie fiică Cap. 101. 83. 124. 82. 78.familie Soţie Ginere Fiică Nepoată Nepot Nepot Nepoată nepot -//-//Or.familie Soţie fiică Cap.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//Or.Călăraşi -//-//-//S. 87. 98. 90.Şipoteni -//-//-//-//s. 84.Călăraşi -//-//Or. 114. 79.Călăraşi -//-//Or. 120. 122. 104. 77. 121. 86.Călăraşi -//-//-//Or.familie Soţie Fiu Fiu Fiu Fiică fiu Cap. 102. 106.familie Soţie Fiică Fiică fiu Cap. 111. 105.familie Soţie Fiică fiu Cap. 103. 119.Călăraşi -//-//-//-//Or. 115. 126. 94.Volcineţ -//-//-//-//-//-//-//-//- 85. 80. 116. 107.76. 125. 91.familie sotie Cap. BATELMAN Davad Nutrovici BATELMAN Sina Nutrovna SULTAN Itec Mortkovici SULTAN Sura Ihilevna SULTAN Reizeli Itkovna SULTAN Haika Itkovna SULTAN Ester Itkovna ROMANENKO Roman Gheorghievici ROMANENKO Maria Ivanovna PERSIN Vasilii Romanovici PERSIN Oliga Profirovna PERSIN Antonina Vasilievna PERSIN Dmitrii Vasilievic CUCU Mihail Ivanovici CUCU Maria Ivanovna KRIVOPISC Voliter Saievici KRIVOPISC Makli Moiseevna KRIVOPISC Krenta Volifovna AMARIA Toma Nikolaevii AMARIA Elena Petrovna AMARIA Piotr Tomovici AMARIA Nokolai Tomovici AMARIA Ilia Tomovici AMARIA Susana Tomovna AMARIA Timofei Tomovici TEOFANIDI Ivan Efimovici TEOFANIDI Alexandra Dmitrievna PROFIS Deib Moiseevici PROFIS Melida Aronovna PROFIS Aron Leibovici GAITAN Rodion Ivanovici GAITAN IIUNIUTA Nikolaevna GAITAN Maria Rodionovna GAITAN Fiodor Rodionovici ZOLOTKOVA Grafina Haritonovna ZOLOTKOVA Alexandra Andreevna ZOLOTKOVA MariaAndreena KATUFAN Mihail Isaevici-//-Maria Spiridonovna -//-Anna Mihailovna -//-Alexandra Mihailovna -//Andrei Mihailovici NEGRU Stepan Fiodorovici NEGRU Elizaveta Fiodorovna NEGRU Ivan Pavlovici Negru NEGRU Evghenia Ivanovna NEGRU Vera Ivanovna NEGRU Stepan Ivanovici NEGRU Alexandru Ivanovici NEGRU Anika Ivanovna NEGRU Visarion Ivanovici 1924 1931 1897 1897 1921 1924 1931 1914 1889 1907 1910 1932 1935 1914 1889 1905 1907 1921 1880 1886 1915 1926 1929 1924 1920 1897 1897 1895 1901 1925 1909 1913 1935 1936 1895 1930 1937 1900 1902 1926 1931 1938 1877 1875 1907 1905 1928 1930 1932 1935 1939 Fiu fiică Cap. 112 113. 99.familie Soţie Fiică Fiică fiică Cap.familie Soţie fiu Cap. 117/ 118. 92. 123. 97.

150.familie Soţie Fiică Fiu fiu Cap. 160. 142. 139. 151. 145. 147. CIUMAS Zaharii Ivanovici CIUMAS Vera Stepanovna CIUMAS Ivan Zaharovici KAPITAN Vasilii Vasilievici KAPITAN Ana Fiodorovna KAPITAN Natalia Vasilevna KAPITAN Martin Vasilievici KAPITAN Gheorghe Vasilievici ZAMC Alexei Ivanovici ZAMC Efimia Gheorghievna ZAMC Gheorghe Alexeevici ZAMC Veronik Alexeevici GLUZMAN David Pinhusovici GLUZMAN Riva Beniaminovna GLUZMAN Pesea Davadovna GLUZMAN Blota Davadovna GLUZMAN Saudita Davadovna GLUZMAN Ester Davadovna SIROTA Sruli Lazarevici SIROTA Etla Hailovna SIROTA Iacob Srulevici SIROTA Tilik Taisiena SIROTA Nesea Srulevna LUFT Abram Iosifovici LUFT Sara Leibovna LUFT Iosif Abramovici LUFT Haia Iosipovna LUFT Volf Abramovici FRIDMAN Leib Slemovici FRIDMAN Elka Minovna RESESTER Iankeli Ihelievici ABRAMOVICI Haim Nuhelevici ABRAMOVICI Sura Moisevna ABRAMOVICI Nuhim Haimovici FIHMAN Slem Haimovici FIHMAN Rina Leizerovna FIHMAN Liuba Sliomovna ARHIP Ivan Fiodorovici ARHIP Olimpiada ARHIP Vasilii Ivanovici ARHIP Iulia Ivanovna GULPE Alexandru Vasilievici GULPE Agafia GULPE Iacob Alexandrovici GULPE Vera Alexandrovna SMARCACIUK Filip Vassilievici SMARCACIUK Tatiana Ivanovna CULICOVSCHI Nikolai Leontievici CULICOVSCHI Apulinaria Dementievna CULICOVSCHI Leonid Nikolaevici CULICOVSCHI Boris Nikolaevici Noviţcaia Parascovia Dementievna 1899 1900 1930 1883 1885 1922 1924 1926 1904 1903 1929 1931 1895 1900 1921 1924 1932 1937 1886 1886 1915 1919 1922 1893 1900 1924 191900 1930 1877 1882 1894 1905 1916 1940 1885 1890 1923 1906 1916 1931 1933 1904 1907 1926 1929 1903 1914 1908 1913 1929 1932 Cap. 152. 168. 170. 178.familie Soţie Fiică Fiică Fiică fiică Cap. 154. 165. 162.familie Soţie fiu Cap. 153. 134.Sadova -//-//-//St.familie Soţie Fiu Soră fiu Cap.Călăraşi -//-//-//-//Or.127. 163. 161.Călăraşi -//-//-//Or. 143. 172 173 174.familie Soţie Fiu Nora fiică Cap. 166. 171. 148. 128. 156. 144. 146.Călăraşi -//Or. 175. 159. 148.familie Soţie Fiu fiică Cap. 132.familie Soţie Fiu fiică Cap. 167. 133.familie Soţie Fiu Fiu s.familie Cap. 169. 135.Corneşti -//-//-//- . 138. 137.Călăraşi -//-//s. 129.familie soţie Cap.Călăraşi -//-//-//-//Or.Călăraşi -//-//Or. 141.Călăraşi -//-//-//-//-//Or.familie Soţie Fiu fiu Cap. 177. 164. 157. 176. 136. 130.Călăraşi -//-//-//-//Or.familie Soţie fiică Cap.Volcineţ -//-//Or.familie Soţie fiu Cap. 155. 131. 158. 140.Corneşti -//St.Călăraşi Or.familie soţie Cap.SADOVA -//-//-//s.

19. 2. RACOVSCAIA Antonina Pavlovna LISUTINA Parascheva Mihailovna FAIER Mihail Alterovici FAIER Maria Abramovna FAIER Hava Userovna Şeful Secţiei Raionale NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat Şeful Sectiei Raionale NKVD Calarasi Locotenent major de miliţie AMAI RM. 111-114 1900 1897 1890 1895 1894 1… soacră Cap. 182.06. 1. 180.familie Soţie mama -//s. d. ÎNVINUITE DE ACTIVITATE ANTISOVIETICĂ ŞI CONTRAREVOLUŢIONARĂ 18 iunie 1941 STRICT SECRET DATE Cu privire la elementele antisovietice şi contrarevoluţionare deportate din raionului Călăraşi RSSM Nr. semnătura /KOZLOV/ semnătura /BATISCEV/ № 138 DATE DESPRE NUMĂRUL PERSOANELOR DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI. f. inv. 115 (semnătură indescifrabilă) № 139 FIŞA DE EVIDENŢĂ A OBIECTELOR DE VALOARE ŞI VALUTEI STRĂINE.Călăraşi -//-//- 181. Elemente vizate Funcţionari de poliţie Mari negustori Conducători ai partidelor a/s Evadaţi din URSS Familiile condamnaţilor la pedeapsa capitală ÎN TOTAL.1941 AMAI RM. CONFISCATE DE LA PERSOANELE DEPORTATE DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 18 iunie 1941 . 2. Fond. 1. 3. Fond 19.179. f. 4.Ursoaia -//Or. d. 5. 1. Crt. 183. Capi de familie 11 23 11 4 1 50 Membri familie 34 47 38 13 1 133 În total 45 70 49 17 2 183 Între care şi un cuzist-fost primar Şeful Secţiei raionale NKGB Locotenent al securităţii de stat 18.familie mama Cap. inv. 2.

2. 12. d. 13. CRT. 8.850 lei Monede româneşti -550 lei Monede româneşti.monede de argint 64rub. inv.prenume. 116 № 140 HOTĂRÂREA DESPRE CONFISCAREA OBIECTELOR DE VALOARE DE LA FRIDMAN LEIB ŞLEMOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE .75 cop.50 kop. Monede româneşti. Am predat Şefului secţiei raionale NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat (semnătură indescifrabilă) Am primit: ( semnătură indescifrabilă) 18. Monede ruseşti de argint 9 rub. 7.VI.1941 ( semnătură indescifrabilă) AMAI RM.27 lei Monede româneşti. 9. 1. 20. Profis Leib Moiseevici Luft Abram Iosifovici Fier Mihail Dmitrievici Gluzman Davad Pinhusov Stratan Constantin Vasilievici Salter Kopeli Mendeleevici Kafegiu Konstantin Ivanovici Zolotkova Grafina Haritonovna Krivopisc Wolf Saevici Batalman Nuta Beniam Bronstein Heinih Itcov Teofanidi Ion Efimovici Sultan Itic Mordcovici Fridman Leib Slemovici Denumirea obiectelor de valoare Una moneda aur în valoare de 5 ruble Valută româneasăca-1013 lei Monede în valută străină 35 buc.100 lei Monede de aur de stemuire ţaristă trei sute douăsprezece (312)rub. Socolov la secţia regional NKGB. 4. Monede româneşti -11. 2.V. 11.Nume.a/c au fost transportaţi de catre tov. Fond 19. Persoane de la care au fost confiscate obiecte de valoare.1941 La pozitia 5 cei 750 lei ce lipsesc la Stratan K.Monede de argint de provenienţă străină -7 buc. 1. 6. pe 20 VI. Un inel de aur de24 karate. 10.VI.50 kop.211 lei O bancnotă în valoare de cinci dolari americani O bancnotă în valoare de zece dolari americani Monede româneşti Monede de provenienţă iugoslavă şi cehoslovacă 10 buc. 3. 5. 14.monede diferite 105 buc.FIŞĂ de evidentă a bunurilor predate la contabilitatea secţiei judeţene NKGB Chişinău a RSSM de către secţia raională NKGB Călăraşi NR. f.

în prezenţa cetăţenilor oraşului Călăraşi Snider Wolf Itcovici şi Gold Bliuma Leibovna.un inel de aur de 24 K. Monede de argint în valoare de 50 cop.Nuhim.astăzi deportaţi în afara graniţelor republicii Moldova. 3.reprezentanţii sovietului orăşănesc.am constatat: Pe 16 iunie 1941 la secţia raională NKGB Călăraşi.Grinberg David Kelmanovici. Un inel de aur 24K 6. f.săpând în colţul unuia dintre soproane au descoperit o conservă metalică cu monede de aur şi argint de stemoire ţaristă în valoare de: s-a depistat: 1.RSSM.Koslov. Monede din aur în valoare de 5 ruble. am completat prezentul document cu următoarele date: Azi. 117 № 141 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA DEPISTĂRII OBIECTELOR DE VALOARE ASCUNSE DE FRIDMAN LEIB ŞLEMOVICI 18 iunie 1941 PROCES VERBAL 1941. s-au prezentat membrii sovietului orăşănesc Călăraşi. 2.L). 33 buc-165 ruble. 57 buc-28 rub si 50 cop 8. ŞEFUL SECŢIEI RAIONALE NKGB CĂLĂRAŞI LOCOTENENT AL SECURITĂŢII STATULUI (semnătură indescifrabilă) AMAI RM. Noi.7 monede de argint de provenienţă străină . Monede din aur în valoare de 15 ruble.Snider Roitman-Wolf Sucovici si Goldblum Laibovici.comandantul secţiei raionale NKGB Călăraşi.colaborator –reprezentant al sovietului orăşenesc Bercovici Nuhim Gherscovici. RSSM. 11 bucăţi -110 ruble. 36 buc-36 ruble 7. În total monede din aur în valoare de 312 ruble şi 50 cop. 2.subsemnaţii. 1 buc-7 ruble 50 cop.care au declarat că în timpul inspectării clădirilor auxiliare din curtea ce a aparţinut lui Fridman Leib Slemovici. Intrând în curtea interioara . 5. Grinberg David Kelmanovici. S-a adoptat rezoluţia: Obiectele de valoare sus menţionate: monede de aur de provenienţă ţaristă suma totală alcătuind 312 ruble si 50 cop.monede de argint bătute în perioada ţaristă în valoare de 64 ruble şi 75 de cop. ziua 16.7buc Toate aceste obiecte de valoare au fost predate la secţia raională NKGB spre a intra în venitul Statului Sovietic. Monede de argint în valoare de 50 cop.examinând documentele ce mi s-au pus la dispoziţie în vederea descoperirii obiectelor de valoare. d. colaboratorul gospodăriei comunale Bercovici.a se preda spre păstrare la secţia financiară AHFO NKGB RSSM pentru a intra în venitul Statului Sovietic.amplasată la periferia Călăraşi lângă un câmp plantat cu viţa de vie. iunie. Fond 19.Fridman Leib Slemovici(tatăl lui Gold B.16 iunie 1941 la rugămintea cetăţeanului Gold Blium Leibovna. iunie ziua 17. inv.Gherscovicie şi cetăţenii oraşului Călăraşi. 4.am examinat casa şi construcţiile anexa ale persoanei strămutate din oraşul Călăraşi. 1 buc-25 cop 9.locotenent al securităţii de stat. 1. 2 bucăţi -30 ruble.membru al sovietului orăşenesc. Monede de argint de provenienţă străină . Eu. Monede de argint în valoare de 1 rubla. Monede din aur în valoare de 10 ruble. Monede din aur în valoare de 7 ruble 50cop.1941.

însuşi.7buc În total monede din aur în valoare de 312 ruble şi 50 cop. Tiofanidi Ion Efimovici . Fond 19.70 gr aur……… şi 35 monede valută străină Sultan Itic Mord. 3.Iv.Grinberg David K.1 buc-25 cop 9. Bateliman Nuta Ben.5 ruble de argint şi 105 monede din diferite ţări.11 bucăţi-110 ruble. 1. 2..10 bancnote iugoslave.a construcţiilor anexa şi având unele informaţii de la .monede de argint în valoare de 50 cop.un inel de aur 24K 6. care în ziua deportării a facut unele afirmaţii.57 buc-28 rub si 50 cop 8.900 lei 100+19=1019 Profis Leib Moiseivici-cec în valoare de 5 ruble ruseşti în aur. inv. LA CARE ÎN URMA PERCHEZIŢIEI A FOST DEPISTATĂ VALUTĂ NAŢIONALĂ ŞI STRĂINĂ [fără dată] Kafegiu Const. 4. Bronstein Renih Itcovici -11 monede de argint româneşti au fost depuse la dosar. Faier Maria Abram..-12600 lei Gluzman David Pin.1 buc-7 ruble 50 cop. Drept care am întocmit prezentul proces verbal şi pe care îl semnăm: 1. f.monede din aur în valoare de 5 ruble. 2.monede din aur în valoare de 10 ruble. d.9. sugestionând că ar mai avea nişte bani-am hotărât să verificăm toate ungherele ce dădeau de bănuit şi la unul dintre colţurile şopronului am descoperit o cutie şubredă la deschiderea căreia am descoperit bani de urmatoarea convenienţă: 1. 4. d.S-a hotărât în unanimitate ca întreaga sumă de bani şi inelul de aur să fie predate spre folosinţa Statului Sovietic. 3.33 buc-165 5.36 buc-36 ruble 7.monede de argint în valoare de 50 cop.-27 lei Samter Copel Mendeleevici-555 lei Stratan Constantin Vas..Gold Blium.Roitman Wolf I.M. 1. AMAI RM. f. 119 № 143 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA ZOLOTCOV GRAFINA HARITONOVNA .160 lei Luft Abram Iosif .monede de argint în valoare de 1 rubla.2 bucati -30 ruble.monede de argint de provenienţă străină. propietarul casei.monede din aur în valoare de 7 ruble 50cop. 2.-5----Zolotcova Grafina Haritonovna-211 lei AMAI RM. Fond 19.Bercovici N. 118 № 142 LISTA PERSOANELOR.-10 dolari Crivopisc Volif Saev.Monede din argint suma totală alcătuind 64 de ruble şi 75 de cop.monede din aur în valoare de 15 ruble. inv. 2.

Krivopisk Wolf Saievici. împuternicitul operativ superior. enumerate mai sus. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.…. confiscate în timpul percheziţiei de la Zolotcova Grafina Haritonovna să fie predate în Secţia NKGB a jud.împuternicitul operativ superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergentul securităţii de stat Sokolov. RSSM.S. Fond 19.. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM . d. Sergent al Securităţii de Stat ( semnătura) SOKOLOV « De acord » Şeful Secţiei Raionale NKGB Călăraşi Locotenent al Securităţii de Stat /KOZLOV/ AMAI RM. materialele referitoare la cetăţeanca Zolotcova Grafina Haritinovna. Am d e p i s t a t: În timpul percheziţiei cetăţencei Zolotcova Grafina Haritonovna.sergent al securităţii de stat Sokolov. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi . AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Krivopisk Wolf Saievici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : Cinci dolari americani .18 iunie 1941 HOTĂRÂRE 17 iunie 1941 Eu. au fost confiscate următoarele obiecte de preţ: Monede româneşti în sumă de 211 lei. f. în urma cărui fapt Am d e c i s: Obiectele de preţ. inv. Chişinău. examinând materialele referitoare la cet. 1. menţionate mai sus. Krivopisk W. 120 № 144 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA KRIVIPISK VOLF ŞAEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. în cadrul deportării acesteia din hotarele RSS Moldoveneşti. 2.

Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 2.împuternicitul operativ superior. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Batelman N.în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare iau fost confiscate următoarele obiecte de valoare : Zece dolari americani . inv. 1. 1. f. f.B.Batelman Nuta Beniaminovici. d.Bronstein Heinih Itcovici. examinând materialele referitoare la cet. 122 semnătura /KOZLOV/ № 146 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA BRONŞTEIN GHEINIH IŢKOVNA 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. examinând materialele referitoare la cet. d.împuternicitul operativ superior. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. 121 semnătura /KOZLOV/ № 145 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA BATELMAN NUTA BENIAMINOVNA 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. inv. Fond 19. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. menţionate mai sus.Batelman N. 2. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Bronstein Heinih Itcovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : . Fond 19.B.

al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. d. 124 semnătura /KOZLOV/ № 148 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA PROFIS LEIB MOISEEVICI .1)11 monede româneşti de argint . inv. 1.menţionate mai sus. 123 semnătura /KOZLOV/ № 147 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA TEOFANIDI ION EFIMOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. d. 1.I. f. examinând materialele referitoare la cet. 2. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Teofanidi Ion Efimovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)20 bancnote de provenienţă iugoslavă şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.F. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM.Teofanidi Ion Efimovici.împuternicitul Operativ Superior. f. 2. Fond 19. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.Bronstein H. Fond 19. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. menţionate mai sus. inv.Teofanidi I.

1.Profis Leib M. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Luft Abram Iosifovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Valută românească în total 1013 lei .18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din17 iunie 1941 Eu.Împuternicitul Operativ Superior.menţionate mai sus.Luft Abram Iosifovici. menţionate mai sus. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Profis Leib Moiseevici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)monede din aur în valoare -5 rub. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov.Împuternicitul Operativ Superior. . examinând materialele referitoare la cet. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.Profis Leib Moiseevici.Luft Abram I. examinând materialele referitoare la cet. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” . d. Fond 19. inv. 125 semnătura /KOZLOV/ № 149 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA LUFT ABRAM IOSIFIVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din17 iunie 1941 Eu. Ruseşti-1 buc. 2. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. f.

d. inv. 2.Împuternicitul Operativ Superior. Fond 19.Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. Fond 19. f. menţionate mai sus. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul perchezitiei de la cet. d. 127 semnătura /KOZLOV/ №151 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA FAER MIHAIL ALTEROVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. 2. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Sultan Itic Mordkovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede în valută străina în valoare de 160 lei .Faier Mihail Alterovici. 1. inv. examinând materialele referitoare la cet. AM DESCOPERIT: . 1. 126 semnătura /KOZLOV/ № 150 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA SULTAN IŢIK MORDKOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. examinând materialele referitoare la cet.Sultan Itic Mordkovici. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov.Sultan Itic M. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov.Împuternicitul Operativ Superior. f.

1. d.Faier Mihail Al.5 rub. 128 semnătura /KOZLOV/ № 152 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA GLUZMAN DAVID PINHUSOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu.. f. menţionate mai sus.. 1. 2.Gluzman David Pinhusovici. . şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. inv. f. menţionate mai sus. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Gluzman David Pinhusovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede de origine felurită 105 buc. examinând materialele referitoare la cet.Cetăţeanului Faier Mihail Alterovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede în valută străină -35 buc. Fond 19. d. Împuternicitul Operativ Superior. 2. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. 129 semnătura /KOZLOV/ № 153 . al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM.Gluzman D. inv. 2)Ruble de argint ruseşti -9. P. Fond 19.

menţionate mai sus.Stratan C. Fond 19. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM .Stratan Constantin Vasilievici.Împuternicitul Operativ Superior.. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. examinând materialele referitoare la cet.Împuternicitul Operativ Superior. Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Salter Kopel Mendeleevici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede româneşti suma totală 555 lei.V. 130 semnătura /KOZLOV/ № 154 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA SALTER COPEL MENDELEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu.. 2. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Stratan Constantin Vasilievici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede româneşti suma totală 12 600 lei. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM. 1. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet.Salter Kopel Mendeleevici. examinând materialele referitoare la cet. f. menţionate mai sus.PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA STRATAN CONSTANTIN VASILIEVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. d. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. inv.Salter Kopel M.

131 semnătura /KOZLOV/ № 155 PROCES VERBAL ÎNTOCMIT ÎN URMA COINFISCĂRII OBIECTELOR DE VALOARE DE LA CAFEGIU CONSTANTIN IVANOVICI 18 iunie 1941 HOTĂRÂRE din 17 iunie 1941 Eu. şi în consecinţă AM DECIS: Obiectele de valoare confiscate în timpul percheziţiei de la cet. Fond 19. menţionate mai sus.Kafegiu K.I. a se preda spre păstrare la secţia judeţeană NKGB Chişinău a RSSM. Fond 19. f. inv. d. d. inv. 1. examinând materialele referitoare la cet. al secţiei raionale NKGB Călăraşi RSSM-sergent al securităţii de stat Sokolov. 2.Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM. Kuzneţov Memoriu: . f. 1. AM DESCOPERIT: Cetăţeanului Kafegiu Konstantin Ivanovici în timpul efectuării percheziţiei din cadrul operaţiunilor de deportare i-au fost confiscate următoarele obiecte de valoare : 1)Monede românesti suma totală 27 lei. 132 semnătura /KOZLOV/ № 156 RAPORT CU PRIVIRE LA EFECTUAREA OPERAŢIUNII DE DEPORTARE A PERSOANELOR DIN RAIONUL CĂLĂRAŞI 18 iunie 1941 STRICT SECRET Locţiitorului Şefului Secţiei judeţene Chişinău a NKGB din RSSM Sublocotenentului Securităţii Statului t.împuternicitul Operativ Superior. Împuternicitul Operativ Superior al secţiei raionale NKGB Călăraşi Sergent al securităţii de stat semnătura /SOKOLOV/ “Aprobat” Comandantul SR NKGB Călăraşi Locotenent al securităţii de stat AMAI RM.Kafegiu Konstantin Ivanovici. 2.

Deportarea elementelor contrevoluţionare. În total din raion au fost deportate 51 de gospodării. care timp de 12 ani au locuit împreună cu Negru în aceeaşi familie. inv. d. Divizarea după categorii studiaţi după anexă Deportarea s-a defăşurat în linişte. judeţul Bălţi) şi membri de familii -155. din efectivul operativ alNKVD -5 persoane. care întreprinde măsurile necesare pentru întoarcerea acestei familii. Fond 19. cu excepţia unui caz. În una din familii. 5.d. d/o 1.50 cop. antisovietice ş.m. Chişinău. 4. 8 comsomolişti. valută străină ş.a. (fost primar cuzist). fost primar –cuzist din s. din raionul Călăraşi a s-a desfăşurat pe 13/VI-41. arestaţi şi cu procesele verbale –trimişi în secţia judeţeană a NKGB.a. 2. 133 № 157 LISTELE PE VAGOANE A PERSOANELOR DEPORTATE ÎN REGIUNEA NOVOSIBIRSK [fără dată] LISTELE persoanelor evacuate din RSSM în regiunea Novosibirsk predat: t.Negru Ştefan Fiodoroviici. Suplimentar la cele 51 de gospodării. 33 comunişti. Numele. Şeful Secţiei raionale Călăraşi a NKGB Locotenent al Securităţii Statului (semnătura indescifrabilă) 18/VI 1941 AMAI RM. Patronimicul Şnaider Bension Moiseevici Şnaider Moisei Iantelevici Şnaider Pelagheia Derjkovna Şnaider Brana Iantelevna Şnaider Hana Iantelevna Timoşco Xenia Constantinovna Anul naşterii 1886 1922 1898 1937 1925 1896 . 3. Din numărul celor deportaţi 3 capi ai familiilor au rămas de eşalon. monete de argint. iarîn total 183 de persoane. Călăraşi Căpitan Vasile Vasilievici cu familia refuza să se deplaseze spre punctul de concentrare. Alte neajunsuri în activitatea de deportare n-au fost depistate Anexez lista celor deportaţi şi datele numerice. Prenumele. Am trimis întracolo un membru experimentat al efectivului operativ şi Căpitan cu familia a fost adus la punctul de concentrare. de către mine au fost întocmite dosare pentru 18 gospodării. sunt depuse la contabilitatea Secţiei judeţene a NKGB al RSSM. La 15/VI-41 am informat despre acest caz Secţia judeţeană. capii familiilor şi membrii cărora locuiau în or. au fost arestaţi 50 de capi ai familiilor(unul arestat în raionul Corneşti. din numărul celor trimişi : din efectivul operativ al NKGB -9 persoane.Unul din deportaţi. 2. dar dosarele lor sunt transmise şefului de eşalon. În operaţiunea de deportare au participat : efectivul operativ al Secţiei raionale a NKGB. conform unui borderou special. 1. Obiectele de valoare: valută de aur din perioada ţaristă 317 rub. din greşeală a fost deportat ginerile acestuia cu soţia şi 5 copii.. 6. Regan LISTA Vagonul nr. mai târziu au fost găsiţi. dosareleau fost transmise în Secţia judeţeană a NKGB. f. 1 Nr. efectivul operativ şi efectivul de ostaşi al Secţiei raionale a NKVD. efectiv inferior şi de ostaşi al NKGB -33 persoane.

14. 18. 17. 16. 12. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Timoşco Tamara Ivanovna Timoşco Jorj Ivanovici Vonştein Bruca Derjkovici Roitman Riva Ţelicovici Roitman Galea Davidovna Rozental Haica Haimovna Rozental Mina Sendrovici Sterpu Anna Ivanovna Sterpu Iоana Vasilievna Sterpu Olga Vasilievna Sterpu Aneta Vasilievna Rubinştein Roşena Aizokovna Rubinştein Azic Iosifovici Rubinştein Nusea Iosifovna Rubinştein Sara Iosifovna Creizeli Hana Dzelevna Craizeli Zelic Davidovici Gavriliţa Anastasia Vasilievna Gotencu Varvara Petrovna Gavriliţa Mihail Safronovici Gavriliţa Valentina Safronovna Ivanova Clavdia Zaharovna Ivanov Mircea Alexandrovici Cobzac Maria Mihailovna Cobzac Tamara Petrovna Cobzac (indescifrabil-document deteriorat) Cobzac (indescifrabil-document deteriorat) Cobzac Victor Petrovici Morcovnicova Iulia Iacovlevna Akerman Tilea Şmilevna Akerman Pesea haimovna Boico Roza Aizocovna Trif Golda Leizerovna Fridman Mireli Mirovna Fridman EsserEcerovna 1924 1934 1908 1899 1925 1915 1937 1889 1923 1924 1921 1907 1928 1930 1932 1915 1939 1914 1881 1934 1937 1917 1937 1896 1920 1931 1906 1893 1921 1910 1890 1880 1914 Patruzeci li una de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagon nr. 20. 21.7. 22. 13. 8. 10 11. 19. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Canji Eser tatovna Legher Etel Abramovna Legher Simon Derjkovici Malanciuc Alexandra Grigorievna Malanciuc Nicolai Vasilievici Malanciuc Zinovia Vasilievna Malanciuc Leontii Vasilievici Malanciuc Liubovi Vasilievna Malanciuc Grigorii Vasilievici Culiş Elca Simovna Culiş Ita Mairovna Culiş Uşer Mairovici Vanghelovici Mihail Stepanovici Vanghelovici Prascovia Ivanovna Coliba Eftinia Ionovna Coliba Nichita Petrovici Coliba Nicolai Petrovici Coliba Frosinia Petrovna Tihonova Galera Ivanovna 1880 1901 1922 1896 1922 1926 1928 1935 1940 1912 1932 1937 1930 1877 1891 1921 1925 1923 1917 . 15. 9.

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Leiderman Malca Leibirovna Rabinovici Haia Risa Rabinovici Semion Iacovlevici Vaisman Sara Moiseevna Vaisman Efim Naumovici Vaisman Silvia Naumovna Freint Abram Moşcovici Freint Ida Izairovna Freint Ianteli Volfovici Osmolovskaia Ludmila Procofievna Osmolovskaia Azela Vladimirovna Osmolovskaia Maria Cighizmundovna Bradu Fedosia Grigorievna Bradu Anastasia Melentievna Cobzac Maria Petrovna Cobzac Ilia Nicolaevici Luchiano Maria Alexandrovna Liberman Ester Stulovna Liberman Copel Srulevici Cojuhari Vera Efimovna Cojuhari Sofia Alexeevna Cojuhari Gorea Alexeevici 1873 1892 1914 1903 1930 1937 1863 1898 1921 1904(?) 1935 1872 1896 1927 1913 1938 1885 1898 1926 1899 1925 1928 .20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tihonova Maria Dmitrievna Malanciuc Alexandra Stepanovna Malanciuc Agafia Alexandrovna Malanciuc Zinaida Alexandrovna Dobruvşskaia Elena Constantinovna Scripcari Grafena Alexeevna Scripcari Anna Fiodorovna Scripcari Eftenii Fiodorovici Scripcari Prascovia Fiodorovna Scripcari Ecaterina Fiodorovna Scripcari Eli Fiodorovna Glodianu Maria Vasilievna Glodeanu Evghenia Dmitrievna Glodean Gheorghii Petrovici Glodean Elizaveta Petrovna Glodean toder Petrovici Glodean Nicolai Petrovici Glodean Fiodor Petrovici Roinştein Miniha Toilevna Roinştein Sofia Kopnevna Roinştein Sosea Copnevna Hanji Rahmin Ehimovici Gavriliţa Anna Gheorghievna Gavriliţa Gheorghii Eftimovici Gavriliţa Alexandr Eftimovici Gavriliţa Liuba Eftimovna Gavriliţa Constantin Eftimovici Gavriliţa Valentina Eftimovna Gavriliţa Маr[ia] Eftimovna Patruzeci şi opt de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1939 1895 1924 1934 1891 1900 1923 1924 1925 1928 1933 1891 1919 1925 1929 1933 1934 1937 1906 1925 1932 1912 1890 1917 1922 1928 1930 1934 1934 Сорок во Vagonul nr.

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Iuri Elizaveta Vasilievna Iuri Maria Petrovna Iuri Vera Petrovna Iuri Sofia Petrovna Curus Sofia Demitrovna Curus Ivan Ninovici Putina Maria Antonovna Putin Andrei Constantinovici Putina Anna Constantinovna Iuri Apostol Maria Ionovna Iuri Apostol Dmitrii Vasilievici Iuri Apostol Alexei Vasilievici Iuri Apostol Maria Vasilievna Iuri Apostol Anna Vasilievna Iuri Apostol Vera Vasilievna Iuri Apostol Nicolai Vasilievici Spicica Anna Кириловна Spicica Piotr Ivanovici Spicica Maria Ivanovna Spicica Demitrii Ivanovici Spicica Gheorghii Ivanovici Spicica Nadejda Grigorievna Spicica Alexandra Mihailovna Spicica Gheorghii Constantinovici Spicica Nicolai Constantinovici Spicica Vasilii Constantinovici Faifer Mina Iosipovna Faifer Mihail Gheorghievici Faifer Constantin Gheorghievici Matei Tudora Ivanovna Matei Constantin Pavlovici Matei Ivan Pavlovici Matei Anna Pavlovna Matei Maria Pavlovna Matei Nicolai Pavlovici Matei Nadejda Pavlovna 1883 1925 1927 1928 1892 1921 1885 1918 1922 1893 1923 1934 1925 1937 1929 1934 1887 1925 1929 1921 1927 1921 1914 1935 1936 1940 1892 1926 1931 1885 1919 1922 1924 1925 1928 1918 .23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Cojuhari Lidia Alexeevna Cojuhari Piotr Alexeevici Covali Prascovia Vasilievna Covali Octavian Ionovici Covali Sandu Ivanovici Covali Olimper Ionovici Covali Ştefan Ionovici Poduleano Elizaveta Ştefanovna Podulean Nicolai Mitorfanovici Podulean Cristofor Mitrofanovici Podulean Ludmila Mitrofanovna Podulean Anna Mitorfanovna Podulean Maria Mitorfanovna Gladei Serafima Trofimovna Popovici Semion Ionovici Popovici Elizaveta Ionovna Gafiuc Anna Semionovna 1934 1936 1904 1930 1932 1935 1937 1905 1927 1931 1933 1934 1938 1914 1923 1884 1918 Treuzeci şi nouă de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr.

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Ronştein Leicar Lipovna Ronştein Leiba Merovici Ronştein Pelagheia Merovna Cuhut Fiodor Nicolaevici Cuhut Maria Andreevna Cuhut Ion Nicolaevici Cuhut Elena Ivanovna Stoica Elena Ivanovna Stoica Gheorghii Varfolomeevici Stoica Леонид Varfolomeevici Stoica Nicolai Varfolomeevici Stoica Lidia Varfolomeevna Botnari Olga Vasilievna Botnari Ivan Ivanovici Matei Prascovia Constantinovna Matei Gheorghii Semionovici Matei Semion Semionovici Matei Liubovi Semionovna Virabov Elena Antonovna Rotaro Maria Ионовна Rotaro Prascovia Nisterovna Rotaro Frosinia Nisterovna Rotaro Maria Nisterovna Butnari Fiodor Ivanovici Butnari Anton Demitrievici Butnari Ivan Fiodorovici Butnari Glaia Fiodorovna Butnari Maria Fiodorovna Butnari Fiodor Fiodorovici Butnari Elena Ivanovna Dubanschii Gristina Vasilievna Dubanschii Vasilii Dmitrievici Dubanschii Alexandr Demitr.37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Matei Valentina Pavlovna Strembeanu Maria Stepanovna Strembeanu Liubovi Alexeevna Strembeanu Anna Alexeevna Patraşco Vera Ivanovna Patraşco Емилия Nicolaevna Patraşco Ауреля Nicolaevna Patraşco Alexandr Nicolaevici Zagordan Serghei Petrovici Zagordan Anna Petrovna Budeanu Elizaveta Semionvna Budeanu Timofei Grigorievici 1939 1899 1922 1933 1909 1932 1934 1940 1925 1927 1878 1920 Patruzeci şi opt Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr. Urechi Tudora Vasilievna Urechi Maria Zagorevna Urechi Pavel Zagorevici Urechi Vera Zagorevna Urechi Lucia Zagorevna Rojico Vera Zagorevna 1900 1921 1924 1922 1894 1927 1920 1894 1923 1925 1927 1934 1900 1924 1887 1926 1923 1921 1900 1893 1918 1920 1924 1894 1895 1927 1928 1934 1939 1873 1894 (lipseşte data) 1928 1930 1936 1903 1922 1925 1927 1929 1890 . Dubanschii Ştefan Demitr. Dubanschii Gheorghii Demitr.

7 1 Popovici Maria Ivanovna 1892 1916 1884 1884 1924 1894 1924 1914 1894 1922 1925 1929 1931 1918 1940 1898 1928 1926 1928 1932 1934 1878 1922 1924 1896 1924 1926 1906 1921 1914 1905 1939 1916 1939 1938 1890 1929 1900 1924 1929 2 Holipli Tamara Larionovna 3 Afanasieva Maria Demitrievna 4 Cucu Iona Grigorievna 5 Cucu Gheorghii Ivanovici 6 Istratii Matriona Petrovna 7 Istratii Nicolai Gheorghievici 8 Istratii Vasilii Gheorghievici 9 Bolenco Nina Mihailovna 10 Bolenco Alexandra Andreevna 11 Bolenco Eraclii Andreevici 12 Bolenco Valentina Andreevna 13 Bolenco Ascliada Andreevna 14 Irovaia Cliopatra Vasilievna 15 Irovaia Tamara Timofeevna 16 Chelenciuc Olga Ivanovna 17 Chelenciuc Ivan Petrovici 18 Chelenciuc Maria Petrovna 19 Chelenciuc Boris Petrovici 20 Chelenciuc Anastasia Petrovna 21 Chelenciuc Prascovia Petrovna 22 Erovan Ecaterina Constantinovna 23 Erovan Evghenii Gavrilovici 24 Erovan Gheorghii Gavrilovici 25 Butnari Maria Ivanovna 26 Butnari Fiodor Fiodorovici 27 Butnari Dmitrii Fiodorovici 28 Pastevca Elizaveta Gheorghievna 29 Gustei Liubovi Varfolomeevna 30 Şiliman Maria Spiridonovna 31 Ungurenî Daria Vasilievna 32 Ungurenî Vera Constantinovna 33 Irovan Sofia Savelievna 34 Irovan Serghei Timofeevici 35 Irovan Ivan Timofeevici 36 Racoviţa Natalia Petrovna 37 Racoviţa Afanasii Gavrilovici 38 Roitman Blima Motenovici 39 Roitman Motean Abramovici 40 Roitman Leiba Abramovici Patruzeci de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.Patruzeci şi unu Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă) Vagonul nr. 8 1 2 3 4 5 6 7 Racoviţa Natalia Andreevna Racoviţa Olea Andreevna Racoviţa Vasilisa Andreevna Racoviţa Iona Andreevna Racoviţa Gheorghii Andreevici Racoviţa Vasilii Andreevici Racoviţa Prascovia Andreevna 1892 1924 1926 1927 1931 1934 1935 .

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Iov Ionichii Ivanovici Iov Lia Ionicovna Iov Liubovi Efimovna Decuseara Nadejda Demitrivna Jantovani Anna Ivanovna Dreglea Maria Petrovna Pavlova Natalia Andreevna Pavlova Maria Sergheevna Gojanu Irina Constantinovna Gojanu Olga Ivanovna Gojanu Silvia Ivanovna Popa Maria Iliinicina Popa Vasilii Gheorghievici Popa Mihail Gheorghievici Golimaz Iona Petrovna Golimaz Elena Gheorghievna Golimaz Ecaterina Gheorghievna Bodrug Ecaterina Gheorghievna Bodrug Evghenia Emelianovna Bodrug Mihail Demitrivici Osadciuc Sofia Sergheevna 1908 1936 1901 1889 1864 1906 1904 1937 1914 1935 1935 1888 1919 1936 1898 1927 1929 1871 1910 1935 1875 .8 Racoviţa Filip Andreevici 9 Axionova Irina Dmitrievna 10 Axionova Prascovia Sergheevna 11 Axionov Mihail Sergheevici 12 Iagolniţkii Natalia Sergheevna 13 Iagolniţkii Gavril Sergheevici 14 Iagolniţkii Micanor Sergheevici 15 Ţurcan Vasilisa Ivanovna 16 Ţurcan Liubovi Ivanovna 17 Ţurcan Natalia Ivanovna 18 Ţurcan Evghenia Ivanovna 19 Ţurcan Demitrii Ivanovici 20 Ţurcan Ivan Ivanovici 21 Ţurcan Elena Ivanovna 22 Duminica Maria Alexeevna 23 Duminica Vladimir Alexeevici 24 Duminica Gheorghii Alexeevici 25 Duminica Alexandr Alexeevici 26 Jitari Elizaveta Fiodorovna 27 Jitari Nicolai Fiodorovici 28 Jitari Vera Fiodorovna 29 Covali Lidia Demitrivna 30 Covali Anna Gheorghievna 31 Scutari Alexandr Demitrivici 32 Scutari Anna Demitrivna 33 Scutari Liubovi Demitrivna 34 Scutari Vladimir Demitrevici 35 Obreşti Olea Vasilievna 36 Obreşti Maria Vasilievna 37 Baxan Anna Mihailovna 38 Baxan Elena Nicolaevna 39 Baxan Olea Nicolaevna 40 Baxan Ivan Nicolaevici Patruzeci de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1930 1912 1930 1932 1903 1925 1930 1902 1925 1927 1930 1935 1938 1938 1900 1925 1928 1931 1895 1930 1936 1912 1938 1890 1922 1928 1929 1927 1886 1918 1928 1936 1939 Vagonul nr.

11 1 2 3 4 5 Ostrovskii Vera demitrivna Gherman Iona Vasilievna Gherman Ion Constantinovici Gherman Gheorghii Constantinovici Grossu Boris Alexandrovici 1914 1918 1929 1932 1934 . Lapscher Maria Iţicovna Lapscher Şura Iţicovici Liubarco Ruhâm Volvoizarovici 1868 1898 1921 1899 1893 1885 1889 1904 1923 1925 1929 1934 1936 1941 1906 1931 1900 1923 1905 1909 1932 1879 1918 1915 1922 1914 1936 1938 1941 1890 1928 1925 1891 Treizeci şi trei de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Cuşculei Motica Leibovici Cuşculei Bruha Leizerovici Cuşculei Dora Iţicovna Goldman Brana Rusinovna Grobelskii Nahoma Şvilevici Daiz Molca Mendilovici Ghirea Maria Gavrilovna Bostan Anna Filipovna Bostan Nina danilovna Bostan Filip Danilovici Bostan Vera Danilovna Bostan Vladimir Danilovici Bostan Maria Danilovna Bostan Vasilii Danilovici Şestiman Ita Moiseevna Şestiman Струля Moiseevna Lopatin Golda Avramovna Lopatina Zinaida Avrumovna Vaisman Freida Adamovici (?) Grimberg Ita Iacovlevna Grimberg Iacov Moiseevici Oxemberg Sura Leibovici Oxemberg Freidman Moiseevici Oxemberg Burlea Moiseevici Oxemberg Nahoma Moiseevici Tirihovskii Natalia Vasilievna Teriuhovskaia Dora Fiodorovna Teriuhovskaia Vera Fiodorovna Teriuhovschii Alexei Fiodorovici Lapscher Leica Alter.22 23 24 25 26 27 28 29 Popa Zinaida Vasilievna Popa Maria Nicolaevna Bejan Elizaveta Constantinovna Sacara Nadejda Alexandrovna Sacara Maria Ivanovna Sacara Elena Ivanovna Sacara Ivan Ivanovici Jantovanu Maria Demitrivna 1908 1936 1881 1888 1925 1927 1928 1906 Douăzeci şi nouă de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr.

Ceaban Cristofor Afanast. Axentii Maria Condratievna Axentii Tit Nicolaevici Iacob Boris Gheorghievici Iacob Ecaterina Maximovna Iacob Moisei Gheorghievici Iacob Ivan Gheorghievici Iacob Maxim Gheorghievici Iacob Fiodor Gheorghievici Iacob Nadejda Gheorghievna Iacob Grigorii Gheorghievici Iacob Constantin Gheorghievici 1914 1903 1932 1935 1937 1898 1925 1933 1892 1936 1876 1920 1920 1923 1924 1898 1920 1930 1933 1931(1941) 1918 1934 1938 1897 1922 1930 1865 1925 1905 1928 1931 1934 1936 1939 1920 1939 1923 1897 1925 1928 1935 1930 1932 1937 1939 Cincizeci de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Ceaban Natalia Afanast. Ceaban Boris Afanast.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Pruteanu Mihail Gheorghievici Antohina Olga Emanuilovna Antohin Nicolai Mihailovici Antohinа Ludmila Mihailovna Antohin Alexandr Mihailovici Vrancean Anna Vasilievna Vrancean Vladimir Vladimirovici Vrancean Natalia Vladimirovna Grosu Florea Gheorghievici Vrancean Elizaveta Vladimirovna Moraru Maria Vasilievna Moraru Серафим Vasilievici Moraru Vera Vasilievna Моrarу Anton Vasilievici Morar Nicolai Vasilievici Morozan Vera Vasilievna Morozan Fiodor Constantinovici Morozan Olga Constantinovna Morozan Vasilii Constantinovici Morozan Andrei Constantinovici Florezco Prascovia Vorfolomeevna Florezco Tatiana Vasilievna Florezco Elena Vasilievna Radu Natalia Demitrevna Radu Nicolai Petrovici Radu Fiodor Petrovici Ceabanu Irina Vasilievna Ceaban Maria Afanasievna Ceaban Anna Gheorghievna Ceaban Lidia Afanst. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Doina Ecaterina Mihailovna Trofim domnica Antonovna Trofim Nicolai Vasilievici Siminiuc Elizaveta Fiodorovna Siminiuc Fiodor Vasilievici Siminiuc Alexandra Iosipovna Siminiuc Maria Vasilievna Siminiuc Ivan Vasilievici 1900 1910 1934 1880 1918 1920 1917 1920 . Ceaban Tatiana Afanast .

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Siminiuc Nicolai Vasilievici Siminiuc Nadejda Vasilievna Ţeruşi Domnica Semionovna Ţeruşi Maria Fiodorovna Ţeruşi Agrepina Fiodorovna Trofim Ioan Vasilievici Mahu Elena Gheorghievna Mahu Vasilii Ivanovici Mahu Mihail Ivanovici Mahu Evdochia Calistratovna Mahu Lavrentii Ivanovici Mahu Maria Ivanovna Mahu Liomida Ivanovna Traiber Surca Davidovna Traiber Iosif Moiseevici Sandler Ester Srulevici Russu Anastasia Simovna Russu lidia Nicolaevna Russu Alexandra Nicolaevna Dobânda Tudora Ivanovna Dobânda Anna Gheorghievna Ţiţu Maria Demitrevna Ţiţu Valentina Petrovna Ţiţu Piotr Petrovici Ţiţu Lida Petrovna Burduniuc Dochiţa Ivanovna Burduniuc Vera Petrovna Burduniuc Iacob Petrovici Burduniuc Maria Petrovna Burduniuc Sofia Petrovna Burduniuc Liubovi Petrovna Şurcă Feoctista Fiodorovna Şurcă Liubovi Andreevna Şurcă Ion Andreevici Belibas Anna Ivanovna Belibass Anatolia Ivanovna 1927 1935 1907 1928 1939 1937 1883 1920 1922 1925 1925 1927 1935 1889 1924 1896 1913 1933 1925 1908 1934 1893 1926 1928 1934 1899 1928 1926 1928 1931 1933 1886 1921 1927 1906 1926 Patruzeci şi patru de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Coleban Natalia Stepanovna Coleban Maria Petrovna Coleban Victor Petrovici Moruz Maria Antonovna Moruz Grigorii Gheorghievici Moruz Demitrii Gheorghievici Moruz Constantin Gheorghievici Moruz Ivan Gheorghievici Creţu Nadejda Petrovna Creţu Silvii Ilici Curca Alexandra Pavlovna Curca Valentin Gheorghievici Curca Emilii Gheorghievici Vorzar Maria Fiodorovna Vorzar Elena Arestodovna Vidmidi Agafia Dmitrievna Butnari Nadejda Vasilievna 1920 1938 1940 1888 1920 1925 1928 1933 1911 1937 1909 1930 1933 1890 1925 1901 1917 .

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Мунтяну Vasilii Ионович Мунтяну Vera Grigorievna Ştefan Ecaterina Petrovna Ştefan Anton Petrovici Osipova Anna Ionovna Osipov Piotr Mihailovici Popa Varvara Vasilievna Petrilî Ioana Fiodorovna Caţana Anna Nicolaevna Gârba Elena Ionovna Nohai Domnica (posibil.18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Butnaru Emilia Nicolaevna Guiban Ecaterina Mihailovna Guiban Grigorii Vasilievici Guiban Gheorghii Vasilievici Guiban Evghenii Vasilievici Guiban Nadejda Vasilievna Guiban Mihail Vasilievici Guiban Alexandr Vasilievici Guiban Zinovia Vasilievna Guiban Nicolai Vasilievici Guiban Vasilisa Fiodorovna Guiban Serghei Zaharovici Guiban Nicolai Zaharovici Guiban Gheorghii Zaharovici Rusnac Evghenia Ivanovna Rusnac Piotr Chirilovici Stoica Elena Fiodorovna Stadnic Sofia Sergheevna Stadnic Afanasii Procofievici Mandalac Ivan Timofeevici dubceac Elena Gheorghievna 1940 1902 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1892 1922 1925 1927 1893 1926 1895 1895 1924 1919 1876 Treizeci şi opt de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Calistratovna) Nohai Maria Vasilievna Nohai Agripina Vasilievna Anton Ivan Pavlovici Anton Gheorghii Ivanovici Anton Maria Ivanovna Anton Pavel Ivanovici Barbăneagră Sofia Dmitrevna Barbăneagră Maria Dmitrevna Barbăneagră Vera Dmitrevna Barbăneagră Mihail Dmitrevici Barbăneagră Nadejda Dmitrevna Barbăneagră Vladimir Dmitrevici 1864 1900 1892 1919 1882 1923 1885 1874 1900 1883 1895 1927 1927 1884 1927 1931 1929 1899 1923 1924 1929 1931 1935 Douăzeci şi trei de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 26 1 Cuşculei Brana Alexandrovna 1904 .

2 Cuşculei Lila Iacovlevna 3 Cuşculei Haim Iacovlevici 4 Gherţman Brana Ionovna 5 Plaţ (Plau?) Molea Iozerovna 6 Cuşculei Sura Efimovna 7 Cuşculei Liubovi Ivanovna 8 Cuşculei Tatiana Lvovna 9 Ghelman Malca Haimovna 10 Ghelman Iurna Monasovna 11 Ţleanora Iustina Petrovna 12 Dorotkevici Maria Vasilievna 13 Dorotkevici Ion Leontievici 14 Dorotkevici Vladimir Leontievici 15 Dorotkevici Valentina Leonidovna 16 Cuşculei Motica Idenovna 17 Cuşculei Dora Borisovna 18 Blufşteim Golda Moiseevna 19 Blufşteim Riva Leibovna 20 Griur Zina Maximovna 21 Griur Mirna Maximovna 22 Roitman Ita Leibovna 23 Roitman Maria Aronovna Douăzeci şi trei Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1928 1931 1888 1886 1896 1926 1929 1898 1919 1894 1914 1927 1930 1941 1905 1931 1908 1931 1915 1938 1909 1937 Vagonul nr. 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Borşci Anastasia Timofeevna Borşci Anna Timofeevna Borşci Alexandr Timofeevici Nestasa Vasilisa Vasilievna Nestasa Anna Vasilievna Nestasa Eugen Vasilievici Nestasa Elizaveta Vasilievna Gleaţe Alexandr Ştefanovici Gleaţă Alexei Ştefanovici Gheaţă Nicolai Ştefanovici Iamandii Elena Ştefanovna Iamandii Nicolai Ştefanovici Iamandii Nadejda Ştefanovna Iamandii Gheorghii Ştefanovici Puşcaşu Anna Ivanovna Puşcaşu Grigorii Ivanovici Puşcaşu Vera Ivanovna Puşcaşu Nadejda Ivanovna Ţica Irina Gheorghievna Ţicu Anna Gheorghievna Ţicu Maria Gheorghievna Ţicu Gheorghii Gheorghievici Iamandii Elizaveta Ivanovna Iamandii Gheorghii Ivanovici Iamandii Vera Ivanovna Iamandi Anna Ivanovna Iamandii Vasilii Ivanovici Iamandi Ivan Ivanovici 1900 1937 1921 1914 1937 1935 1940 1900 1935 1940 1886 1930 1926 1930 1892 1926 1933 1935 1905 1926 1939 1938 1905 1929 1932 1927 1931 1936 Douăzeci şi opt de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă .

Vagonul nr. 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bacalu Sofia Nicolaevna Bacalu Vera Feoctistievna Bacalu Clavdia Feoctistievna Vlas Nicolai Demitrivici Bacalu Demitrii Feoctistievici Balagan Olimpiada Balagan Clavdia Ionichevna Balagan Nicolai Ionichevici Balagan Vasilii Ionichevici Balagan Maria Ioncovna Balagan Ivan Ioncovici Bulhac Vera Alexandrovna Bulhac Mihail Mihailovici Bulhac Andrei Mihailovici Cigorean Varvara Petrovna Cigorean Afanasii Savelievici Cigorean Tatiana Savelievna Cigorean Stepan Savelievici Cigorean Денисий Savelievici Cigorean Лариса Savelievna Martea Zinovia Stepanovna Martea Demitrii Ivanovici Martea Vera Ivanovna [Capul familiei] fiica fiica tatăl fiul [Capul familiei] fiica fiul fiul fiica fiul [Capul familiei] fiul fiul [Capul familiei] fiul fiica fiul fiul fiica [Capul familiei] fiul fiica . 28 1 Roşica Maria Grigorievna 2 Roşca Vasilii 3 Roşca Ecaterina 4 Roşca Elena 5 Roşca Andrei Vasilievici 6 Tundaru Liubovi Gheorghievna 7 Tundaru Larisa 8 Tundaru Constantin 9 Popa Elena Vasilievna 10 Popa Ivan 11 Roşca Demitrii Vasilievici 12 Murguleţ Ioana Vasilievna 13 Murguleţ Alexandra 14 Murguleţ Ecaterina 15 Roşca Elizaveta 16 Iamandii Maria Fiodorovna 17 Iamandii Merioara 18 Iamandii Ioan 19 Loptiacru Anna Ivanovna 20 Loptiacru Gheorghii 21 Loptiacru Elena 22 Loptiacru Dimitrii 23 Loptiacru Vasilii Anastasievici 24 Loptiacru Anastasia Douăzeci şi patru Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1893 1921 1924 1932 1935 1910 1930 1932 1884 1916 1873 1895 1930 1934 1928 1894 1924 1927 1902 1924 1936 1928 1932 1934 Vagonul nr.

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Iagolniţkii Pavel Fiodorovici Iagolniţkii Ecaterina Vasilievna Iagolniţkii Maria Iagolniţkii Petro Iagolniţkii Ivan Iagolniţkii Tatiana Iurea Sofia Iurea Анна Con Abram Con Sosia Şvaruman Olga Şvaruman Strulea Şvaruman Meira Fihman Haica Fihman Faia Fihman Abram Khon Maria Khon Маra 1919 fiul 1901 fiica 1897 cap. f. 1890 cap. 1921 fiica 1916 fiul 1870 cap. f. f. 1928 fiica 1936 fiul 1902 cap. 1927 fiul 1925 fiul 1937 fiica 1898 cap. f. 1932 fiul 1924 fiica 1908 c. fam. Rotari Elizaveta Petrovna Rotari Vladimir Alexandrovici Targon Maria Fiodorovna Targonî Maria Demitrevna Targon Piotr demitrevici Ştulberg Ita Erşovna Ştulberg Gherş Usifovici Ştulberg Estra Usifovna Tundurachi Vladimir Grigorievici 1901 1927 1929 1931 1907 1926 1928 1880 1896 1924 1885 1908 1916 1936 1939 1897 1929 1933 1931 Nouăsprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 1923 fiica Optăsprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă .24 Martea Anna Ivanovna 25 Martea Mihail Ivanovici 26 Martea Ivan Ivanovici 27 Martea Vasilii Ivanovici Douăzeci şi şapte Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă fiica fiul fiul fiul Vagonul nr. 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dumanschii Olga Ivanovna Dumanschii Raisa Ivanovna Dumanscaia Oliopatra (Cleopatra?) Ivanovna Dumanscaia Tamara Ivanovna Tundurachi Nadejda Petrovna Tundurachi Leontii Grigorievici Tundurachi Valentina Grigorievna Petcova Sofia Afanasievna Picireanu Maria Gheorghievna Picireanu Valent. f. Gheorgh.

33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Şlafit T. G. Urzâca L.Ş.G. Şlafir C. Şlafit G. 1921 1925 1923 1894 1895 1923 1925 1936 1873 1887 1906 1887 1893 1900 1893 1926 1928 1930 1933 1938 1918 1913 1940 1885 Treizeci şi trei de persoane* ( de fapt. Comaniuc N.Ş. Reideli L.F. cap. А. 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ceabanu Ivan Gheorghievici Ceabanu (Profira sau Трофим) Petrov. f. cap. L.I. Urzâca P.I. Comaniuc I. cap. Şersac V. f.I. Iusim М.G. fiul fiul fuul fiica fiul Optsprezece persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. cap. Comaniuc G. Şlafit E.Vagonul nr.G. Iusim D. Şlafit S.Ş. S. în listă au fost trecute doar 24 persoane) Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. f. М. Urzâca I. f. Musteaţa Agafia Demitrovna Russu Alexandra Vasilievna Blajen Varvara Vasilievna Con Fira Benţionovna Con Roza Erlevna Con Pavel Idenovici Gruşan Boia Moiseevna Gruşan Vova Moiseevici Gruşan Ida Leibovna Musteaţa Nadejda Alexandrovna Gavriliuc Anna Maximovna Gavriliuc Alexandr Nicolaevici Gavriliuc Mihail Nicolaevici Gavriliuc Anastasii Nicolaevici Gavriliuc Evghenia Nicolaevna Gavriliuc Anatolii Nicolaevici cap. f. Şlafir D. Şlafir М. 34 1 Ochenciuc Ecaterina Ivanovna 1891 . f. fiica fiul cap. А. Tulcinscaia Clarа М. fiul fiica cap. Comaniuc F. cap. Urzâca V. Comaniuc Ia. Şlafit М. I. Reideli H. Comaniuc А. А. f. S. S.D. f. G.G.

10 Cuşcă Emelian М.. 11 Casian Evghenia Andreevna 12 Casian Andrei Ivanovici 13 Casian Mihail Ivanovici 14 Casian Alexandr Ivanovici 15 Hariuc Anastasia Constantinovna 16 Hariuc Agafia Т.L. 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bodali Anastasia Ivanovna Bodali Maria Vasilievna Bodali Nicolai Vasilievici Bodali Natalia Vasilievna Bodali Daria Vasilievna Bodali Manolii Vasilievici Puţitnica Domnica Gheorghievna Puţitnica Ulena Andreevna Puţitnica Alexandra Andreevna Puţitnica Jenea Andreevna Puţitnica Jorj Andreevici Puţitnica Maria Andreevna Cernei Ecaterina Ivanovna Cernei Ileana Gheorghievna Cernei Piotr Grigorievici Ghebus Anna Ivanovna Ghebzs Elizaveta Vasilievna Ivanova Lidia Demitrovna Ivanov Oleg Petrovici Şterman Ida Capelevna Şterman Lei Abramovici 1906 1926 1924 1922 1933 1935 1906 1925 1927 1929 1931 1935 1919 1938 1941 1898 1931 1905 1938 1901 1931 Douăzeci şi una de persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 36 1 2 3 4 5 6 7 8 Medelenskii D. 7 Cuşcă Tatiana М.2 Ochenciuc Nicolai Nicolaevici 3 Ochenciuc Valentin Nicolaevici 4 Ochenciuc Constantin Nicolaevici 5 Ochenciuc Andrei Nicolaevici 6 Cuşcă Elizaveta V.D. Ochenciuc A.I. Medelenskii Naftun Medelenskii Sura Creiman T. Ochenciuc Maria Demitrevna 1903 1931 1935 1914 1914 1898 1924 1927 . Ochenciuc N. 8 Cuşcă Vladimir М. 18 Tofan Anna Vasilievna Optsprezece persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă 1924 1928 1926 1931 1910 1931 1933 1935 1938 1901 1924 1928 1931 1916 1934 1936 1881 Vagonul nr. Şpinzeni Hava I.L. 17 Hariuc Gheorghii Т. 9 Cuşcă Gheorghii М.

А. Chiseliţa P. Chiseliţa А. Scripcenco Vera А.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ochenciuc Olga Demitrevna Ochenciuc Alexei Demitrevici Ochenciuc Nicolai Demitrevici Ochenciuc Valentina Demitrevna Semenski Z. Iarusskii Evsei Haimovici 1906 1926 1924 1932 1834 1936 1938 1940 1922 1925 1932 1895 1828 1930 1885 1903 1932 Şaptesprezece persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Bereghici Evdochia Т. 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Golbani Nastasia Gheorghievna Golbani Alexandr Nicolaevici Golbani Valentin Nicolaevici Golbani Anton Nicolaevici Golbani Nicolai Nicolaevici Golbani Ivan Nicolaevici Golbani Clavdia Nicolaevna Golbani Serghei Nicolaevici Burducalo Alexandr Petrovici Borducalo Ivan Petrovici Burducalo Grigorii Petrovici Robulei Prascovia Ivanovna Robulei Vasilii Ivanovici Robulei Maria Ivanovna Toraro Natalia Gheorghievna Iarusskii Perlo Abramov.N. Chiseliţa Olga Demitrevna Chiseliţa V. Bereghici Parghe (?) Ş. 1931 1933 1934 1941 1905 1929 1891 1920 1922 1909 1921 1931 1934 1917 1938 1939 1941 Douăzeci şi cinci de persoane Primit :Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Bereghici Liubovi Ş. Scripcenco Larisa А.D. Scripcenco Lena А. D. 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liubcic Maria Alexandrovna Liubcic Semion Alexandrovici Liubcic Vera Grigorievna Liubcic Ilia Alexandrovici Liubcic Fiodora Alexandrovna Liubcic Alexandra Alexandrovna Liubcic Vladimir Alexandrovici Gula Natalia Petrovna Gula Pantilii Nicolaevici Gula Aglana Nicolaevna Gula Pavel Nicolaevici 1886 1919 1919 1921 1926 1924 1929 1911 1928 1932 1936 .G. Scripcenco Virgil А. Semenski B.

Chiba Evdochia Petrovna Chiba Alexei Nicolaevici Chiba Zinaida Nicolaevna 1938 1900 1920 1922 1923 1933 1913 1933 1935 1938 1912 1939 1941 Douăzeci şi patru de persoane Primit Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. 41 1 2 3 4 5 6 7 Jdanova Elena Ivanovna Haderla Ecaterina Grigorievna Butnariuc Oxinia Semionovna Butnariuc Jenea Ivanovna Lefter Emilia Dm.12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gula Mihail Nicolaevici Grenciuc Anastasia Dior. Milştein Pelagheia Şmilevna Stolear Ecaterina Ivanovna 1920 1922 1915 1939 1917 1912 1921 Şapte persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă . 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Creiman Etla ruhla Iţic. Dubasari Profira Ivanovna Gaitur Maria Nicolaevna Onofrei lena Mitrofanovna Creiman Reisca Abramovna Creiman Haidvara Idelovna Dubasari Vasilii Grigorievici Dubasari Maria Grigorievna Gaitur Andrei Ivanovici Gaitur Ivdenia Ivanovna Onofrei Maria Ivanovna Onofrei Nicolai Ivanovici Gaitur Maria Ivanovna Gaitur Procofii Ivanovici Gaitur Vasilii Ivanovici Gaitur Nastasia Ivanovna Gaitur Minodora Ivanovna Gaitur Demitrii Ivanovici Creiman Iancu Zeilicovici Creiman Mihail Zeilicovici 1880 1890 1897 1903 1912 1919 1920 1922 1922 1924 1922 1924 1928 1930 1932 1935 1937 1931 1931 1941 Douăzeci persoane Primit: Şeful Secţiei raionale Cerepanovsk a НКВД – Sergent al securităţii statului (semnătura indescifrabilă Vagonul nr. Grenciuc Axinia Mihailovna Grenciuc Emelian Grigorievici Grenciuc Andrei Mihailovici Grenciuc Claduţa Mihailovna Condraciuc Ecaterina Nicolaevna Condraciuc Vasilii Andreevici Condraciuc Nicolai Andreevici Condraciuc Zinaida А.

la staţia Aktiubinsk primul a predat (827 de persoane) deportate –opt sute douăzeci şi şapte de persoane. dos. DIN EŞALONUL 201. sublocotenentul Klâkov. că la această dată. 1. sublocotenent al miliţiei Dmitrievski. DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ ŞOLDĂNEŞTI ŞI DEBARCAŢI la CTAŢIA DE CALE FERATĂ NOVOSIBIRSK 26 iunie 1941 Copie PROCES VERBAL cu proivire la primirea şi predarea eşalonului Staţia Şoldăneşti 15 iunie 1941Eşalonul cu deportaţi speciali din regiunea Chişinău. şeful secţiei poliţiei criminale a Direcţiei de miliţie a regiunii Aktiubinsk. Fond. 1. A predat: Şeful eşalonului Sublocotenent (semnătura) /Klâkov/ Comendantul eşalonului Sublocotenet (semnătura) /Cuc A preluat: Şeful secţiei poliţiei criminale Sublocotenent de miliţie ( semnătura) /Dmitrievski/ Inspector SSPS (semnătura) /Sibagatulin/ AMAI RM. Conform dispoziţiei Adjunctului Comisarului Poporului a RSSM este predat escortei grupului 129 a batalionului trupelor de escortă a NKVD. 46 № 159 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 209 DE PERSOANE.AMAI RM. Sibagatulinde cealaltă parte Am întocmit prezentul proces verbal. Klimenko pentru escortarea de mai departe în următoarea componenţă: 1. 19. din care reiese. filele 13-40 № 158 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 827 DE PERSOANE. DEPORTATE ÎN REGIUNEA AKTIUBINSK 22 iunie 1941 PROCES VERBAL anul 1941. dintre care una a fost predată. Garnitură de tren: 2 vagoane de tip pulman A predat: Comandantul escortei Locotenetn major (Mironov) A primit: Comandantul escortei Comisarul de batalion (Klimenko) Certific: Comandantul eşalonului Sergent al Securităţii Statului (semnătura) . maternităţii din staţia Rtişcevo. Fond 19. şeful eşalonului № 201. 1. comisarului de batalion tov. la staţia Novosibirsk. inv. escortat de escorta grupului 129 a batalionului trupelor de escortă a NKVD URSS la dispoziţia NKVD-ului regiunii Siberiene. comendantul eşalonului sublocotenent de miliţie Cuc pe de o parte. f. 1.Împreună cu deportaţii sunt predate (226 de dosare) Două sute douăzeci şi şase de dosare şi un exemplar de liste. conform procesului verbal. d. inspector al Secţiei serviciu şi pregătire a Direcţiei de miliţie a regiunii Aktiubinsk. inv. Deportaţi speciali cu dosare +209 (Două sute nouă persoane) 2. ziua 22 oraşul Aktiubinsk Subsemnaţii.

Fond 19. Pers 1 2 3 4 5 6 Rolul in familie Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiica Numele.26 iunie 1941 AMAI RM. inv. Băl i – Novosibirsk Nr. f. 215 DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ BĂLŢI ŞI DEBARCAŢI LA STAŢIA DE CALE FERATĂ NOVOSIBIRSK 28 iunie 1941 LISTA coloniştilor speciali din e alonul nr 215. Partonimicul Spricean Elena Ivanovna Spricean Profira Ivanovna Spricean Efimia Ivanovna Spricean Maria Ivanovna Vrublevscaia Profira Stepanovna Vrublevscaia Alexandra Alexandrovna Anul Na terii 1894 1923 1924 1927 1905 1931 Observ a ii 12443 . d. Dosare în plus -4 (patru) A predat: Şeful eşalonului Locotenent major (Mironov) A primit: Şeful secţiei raionale Locotenent de miliţie (semnătura) (Okolov) AMAI RM. 171 № 160 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA A 417 DE PERSOANE. 1. Deportaţii speciali cu dosarele personale în număr de 417 (patru sute şaptesprezece) 2. 1. regiunea Chişinău escortat de escorta grupului 229 a batalionului a batalionului trupelor de escortă a NKVD la dispoziţia NKVD a staţiei Teajin. inv. Fond 19. 3. 2 № 161 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN EŞALONUL nr. Plangeri faţă de escortă n-au fost. 1. 1. Prenumele. ruta or. f. Conform dispoziţiei Adjunctului Comisarului Poporului a RSSM a fost predat : 1. d. TRANSPORTATE DIN STAŢIA DE CALE FERATĂ BĂLŢI ŞI DEBARCAŢI la CTAŢIA DE CALE FERATĂ TEAJIN 28 iunie 1941 PROCES VERBAL cu privire la predarea eşalonului Staţia Teajin Eşalonul cu deportaţi speciali din oraşul Bălţi.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Vrublevscaia Маria Alexandrovna Arhirii Leomida Efimovna Stratan Olga Ivanovna Bacal Alexandra Iacovlevna Bacal Maria Davâdovna Bacal Cristina Davâdovna Bacal Maria Davâdovna Capceli Maria Fiodorovna Capceli Filip Grigorievici Capceli Arhip Grigorievici Capceli Ion Grigorievici Capceli Efimia Grigorievna Budei Vasilisa Stepanovna Budei Maria Pavlovna Budei Evghenia Pavlovna Budei Constantin Pavlovici Reilean Anastasia Fiodorovna Reilean Efrim Grigorievici Reilean Domnica Grigorievna Reilean Efimia Grigorievna Reilean Evdochia Grigorievna Reilean Maria Grigorievna Reilean Evlampia Grigorievna Reilean Ion Grigorievici Vlas Evghenia Ivanovna Bagrin Olga Savovna Bagrin Alexei Tofanovici Bagrin Mihail Tofanovici Bagrin Liza Tofanovna Hriplivaia Ana Grigorievna Hriplivaia Profira Savovna Hriplivaia Prascovia Savovna Hriplivâi Mihail Savovici HriplivâiNicolai Savovici Matveeva Ana Nichitovna Grossu Stanislava Cezarovna Spinei Ana Andreevna Sidleţcaia Agafia Constantinovna 1932 1902 1895 1892 1912 1924 1928 1893 1919 1923 1924 1928 1910 1922 1931 1934 1893 1921 1923 1925 1927 1930 1932 1941 1885 1890 1924 1933 1938 1924 1928 indescifrabil 1933 indescifrabil 1917 1893 1896 1909 12334 12382 13275 .

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Rotari Olga Constantinovna Guiva Domna Fiodorovna Guiva Ivan Constantinovici Manziuc Profira Ivanovna Manziuc Iric Trofimovici Manziuc Anatolii Trofimovici Morari Evdochia Gavrilovna Morari Vеrа Ivanovna Morari Vasilii Ivanovici Morari Andrei Ivanovici Morari Mihail Ivanovici Morari Gheorghii Ivanovici Morari Serghei Ivanovici Morari Vladimir Ivanovici Biric Alexandra Davâdovna Biric Fiodor Mihailovici Hriplivâi Ivan Alexandrovici Nastasi Agafia Gavrilovna Nastasi Taisa Fiodorovna Nastasi Raisa Fiodorovna Nastasi Gheorghii Fiodorovici Patra co Marina Semionovna Patra co Vasilii Pantileevici Patra co Profir Pantileevici Patra co Lida Pantileevna Patra co Iulia Pantileevna Patra co Efrosinia Pantileevna Gancearuc Agafia Mitrofanovna Gancearuc Ivan Afanasievici Gancearuc Alexei Afansievici ve Vasilisa Semionovna ve Maria Dmitrevna ve Vasilii Dmitrevici ve Mihail Dmitrevici Ciumac Anisia Fiodorovna Ciumac Alexandr Grigorievici Ciumac Vasilii Grigorievici Ciumac Maria Grigorievna Chistruga Maria Alexandrovna Chistruga Valerii Ivanovici 1906 1885 1928 1904 1924 1936 1894 1923 1926 1917 1929 1930 1935 1940 1903 1927 1921 1895 1925 1930 1927 1899 1926 1935 1928 1931 1939 1892 1923 1929 1900 1924 1929 1933 1893 1921 1927 1925 1913 indescifrabil .

Harlampie) Gheorghevici Ojivan Hevronia Dmitrevna 1916 1935 1927 1929 1886 1899 1925 1900 1926 1929 1930 1935 1938 1880 1921 1925 1930 1926 1883 1881 1921 1900 1921 1927 1920 1930 1897 1924 1926 1928 1930 1900 1900 1924 1930 1929 1931 1934 1937 1890 13312 .85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Capul familiei Fiica Fiica Fiul Soacra Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei So ia Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Maxim Fedora Fiodorovna Maxim Anisia Semionovna Maxim Efrosinia Semionovna Maxim Petr Semionovici Caladari Alexandra Levna Ciuntu Elena Mihailovna Ciuntu Valentina Iacovlevna Rotari Efrosinia Vasilievna Rotari Grigorii Savovici Rotari Ivan Savovici Rotari Alexei Savovici Rotari Vasilii Savovici Rotari Victor Savovici Gulturian Alexandra Moiseevna Gulturian Ivan Nichiforovici Gulturian Pavel Nichiforovici Gulturian Constantin Nichiforovici Gulturian Ecaterina Nichiforovna Canea Efrosinia Nichiforovna Hriplevaia Elena Vasilevna Hriplivâi Afanasii Pantileevici Banari Lucheria Ivanovna Banari Jar Vasilievici Banari Ivan Vasilievici Banari Alexandra Vasilievna Banari Maria Vasilievna Gociu (Gogu) Maria Nicolaevna Gociu Varvara Efimovna Gociu Zinaida Efimovna Gociu Ecaterina Efimovna Gociu Natalia Efimovna Ojivan Gheorghii Semionovici Ojivan Alexandra Gheorghevna Ojivan Ecaterina Gheorghevna Ojivan Vera Gheorghevna Ojivan Mihail Gheorghevici Ojivan Iacov Gheorghevici Ojivan Ivan Gheorghevici Ojivan Orolam (probabil.

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Fiul Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Capul familiei Mama Capul familiei Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Nora Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Ojivan Alexei Vasilievici Ojivan Andrei Vasilievici Ojivan Dmitrii Vasilievici Ojivan Semion Vasilievici Ojivan Anastasia Vasilievna Bardian Olga Vasilievna Russu Zimfira Maximovna Russu Domnica Antonovna Russu Liza Ivanovna Russu Vani a Vasilievna Russu Xenia Gheorghevna Morari Matriona Nonovna Morari Grigorii Vasilievici Morari Evghenia Gherasimovna Morari Dmitrii Minovici Morari Antonina Minovna Morari Dochi a Minovna Malinovscaia Pelaghea Iacovlevna Soli Maria Fiodorovna Russu Alexandra Efimova urcan Elena Grigorievna urcan Anatolii Alexandrovici urcan Valentina Alexandrovna Gri co Maria Gavrilovna Fedoru a Maria Afanasievna Fedoru a Alexandr Efimovici Fedoru a Olga Fiodorovna Fedoru a Lidia Efimovna Fedoru a Natalia Efimovna Fedoru a Galina Efimovna Fedoru a Valentin Efimovici Fedoru a Alexei Efimovici Efrem Stefanida Timofeevna Efrem Vladimir Fiodorovici Efrem Natalia Fiodorovna Efrem Evghenia Fiodorovna Russu Anastasia Gheorghevna Russu Anna Ivanovna 1923 1925 1926 1930 indescifrabil 1899 1880 1903 1927 1886 1928 1902 1927 1903 1928 1932 1940 1894 1874 1880 1915 1935 1937 1890 1892 1915 1917 1918 1923 1931 1925 1928 1891 1922 1928 1937 1895 1923 .

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul Russu Filipp Ivanovici Russu Alexandr Ivanovici Dubino Profiria Maximovna Dubino Liuba Ivanovna Rotari Vera Chirilovna Rotari Mila Pavlovna Rotari Nina Pavlovna Rotari Grigorii Pavlovici Darii Maria Nicolaevna Darii Nadejda Semionovna Darii Elisaveta Semionovna Darii Grigorii Semionovici Darii Varvara Semionovna Zuzo Maria Vasilievna Zuzo Ольга Cuzminicina Zozulea Fedora Andreevna Pântea Nadejda Vasilievna Pântea Nicolai Nicolaevici Bocari Dochia Gheorghevna Bocari Nadejda Alexeevna Bocari Vera Alexeevna Bocari Vladimir Alexeevici Bocari Dmitrii Alexeevici Glogher Pitlea Leibovna Glogher Rivca Surulievna Dozconezco Anastasia Spiridonovna Berezovscaia Anna Pavlovna Berezovschii Ivan Danilovici Berezovschii Dmitrii Danilovici Polomari Maria Ivanovna Lâsâi Zinaida Condratievna Cosiuc Elena Ionovna mucler Mosea Borisovna mucler Anna Moiseevna mucler Iacov Moiseevici mucler Betea Moiseevna ilcrut Sаrа Aronovna 1929 1931 1886 1909 1930 1940 1936 1896 1922 1926 1931 1938 1895 1938 1886 1915 1934 1887 1925 1927 1929 1930 1889 1922 1890 1899 1925 1928 1880 1880 1879 1897 1929 2924 1931 1886 1648 12360 .

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei So ia Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Mama Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Capul ilcrut Lazari Abramovici ilcrut Iancheli Abramovici var man Sluva Elevna var man Had Mordcovna var man Elea Modrcovici Calodarii Fiodor Nichiforovici Calodarii Clavdia Gheorghevna Calodarii Valerian Tudorovici Calodarii Elizari Fiodorovici Calodarii Venomin Fiodorovici mucler Sofia Sculeevna mucler Abram E covici mucler Leib Ghe covici Barin Estra Abramovna Gheliman endlea Srulovna Gheliman Sonea Volifovna Gheliman Haia Volifovna Gheliman Аbrам Volifovici Goltberg Munea Froimovna Goltberg Frima Volicovna Candeli Rivca Elevna Candeli Minden Mordcovna Candeli Abram Mordcovici Peca Freida I covna Vaingus Roza Ivanovna Vaingus Silea Medelevna Malamut Hana Avramovna Malamut Berco Avramovici Vaisman Inta Ghe covna Vaisman Haica Becovna Vaisman Ghe Becovici Vaisman Inda Becovna Gurovi Ruhlea Sindrovna Cupe lac Elica Ihinovna Cupe lac Froim Victorovici Lif i Milea Haimovna Vaselian Vera Moinolovna 1916 1924 1897 1921 1927 1903 1909 1931 1933 1941 1897 1921 1925 1861 1895 1920 1929 1933 (1923) indescifrabil 1929 1896 1923 1924 1861 1906 1934 1920 1925 1899 1922 1924 1935 1888 1897 1922 1893 1893 2011 .

237 238 239 240 241 342 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei So ia Mama Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Mama Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Fiul Mireasa Fiica Fiul Capul familiei Fiica Dru a Anastasia Stepanovna Dru a Liudmila Pavlovna Dru a Raisа Pavlovna Dru a Anatolii Pavlovici Stati Elizaveta Vasilievna Dru a Vera Vasilievna Gheorghi а Zinaida Vasilievna Gheorghi a Boris Vasilievici Moricov Nadejda Vasilievna Gotdberg Vera Аbramovna Izvorian Axentii Ivanovici Izvorian Valentina Ivanovna Izvorian Fedosia Ivanovna Aclanscaia Maria Vasilievna Aclanscaia Nionila Gheorghevna Pânzari Maria Ivanovna Stegari Petr Ilici Stegari Elena Petrovna Stegari Nicolai Petrovici Stegari Stepan Petrovici Stegari Valerii Petrovici Coptarenco Elizaveta Alexeevna Coptarenco Constantin Vladimirovici Coptarenco Oliga Alexandrovna (Indescifrabil) Claudia Sergheevna Scoroţenco Efimia Anani Scoroţenco Iacov Ivanovici Scorocenco Evghenia Ivanovna Rusnacu Еcaterina Petrovna Rusnacu Gavril Ivanovici Rusnacu Ecaterina Ivanovna Rusnacu Vasilisa Ivanovna Rusnacu Petr Ivanovici Onisei Maria Fiodorovna Onisei Cleopatra Fiodorovna 1903 1927 1941 1931 1900 1900 1894 1928 1903 1889 1897 1901 1884 1910 1939 1894 1894 1898 1919 1924 1934 1897 1919 1896 1871 (1874) 1886 1911 1927 1878 1914 1919 1919 1916 1903 1939 .

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Fiul Capul familiei So ia Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei So ia Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei So ia Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei So ia Capul familiei So ia Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Onisei Arcadie Fiodorovici Goldenberg Volico Mercovici Goldenberg Tuba Mo covna Goldenberg Enta Volicovna Rubinovici Rosea Volicovna Rubinovici Iacov I icovici Rubinovici Zava I icovna urcan Petr Alexandrovici urcan Nina Iacovlevna Roitman iri a Mironovna Roitman Enta Ghe evna Grin puns Moi a Nosovici Grin puns Leiba Beneamovici Grin puns Moi a Nosovici Grin puns Milica Leibovna Litvac Etili Haimovna Litvac Bonea Haimovna Litvac Bronea Haimovna Litvac Tulea Haimovici Litvac Toiban Haimovici Litvac Cihuli Haimovici Iurcovici Miniha Abramovna Stolear Haica Isirovna Stolear Moca Cunevna Stolear endeli Cunevna Stolear Feiga Cunevna Stolear Colmin Cunevici Aclinscaia Militina Gheorghevna Cociorva Grigore Fioidorovici Cociorva Gliteria Ivanovna Grosu Profirii Filipovici Grosu Liuba Demianovna Grosu Profirii Profirievici Grosu Gheorghii Profirievici Grosu Pavalatii Profirievici Cotlabuga Uliana Arsentievna Cotlabuga Nina Fiodorovna Spoianova Profira Vladimirovna 1941 1869 1871 1914 1898 1927 1933 1918 1924 1879 1922 1875 1934 1875 1875 1895 1922 1925 1927 1929 1933 1922 1898 1921 1923 1925 1928 1940 1903 1911 1886 1893 1923 1928 indescifrabil 1911 1929 1890 Nr 253 .

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Sora Capul familiei Fiul erban Ana Macarovna erban Petr Pavlovici Iliu co Profir Ivanovici Bacalâm Domnichia Petrovna Bacalâm Gheorghii Nichiforovici Bacalâm Evghenii Nichiforovici Ungureanu Ecaterina Dmitrevna Ungureanu Silvia Mihailovna Bacalâm Efrosinia Abramovna Bacalâm Gheorghii Xenofontovici Bacalâm Mihail Xenofontovici Bacalâm Nina Xenofontovna erban Sofia Ivanovna erban Dmitrii Levonovici erban Anastasia Levonovna erban Iulia Levonovna erban Tatiana Levonovna erban Ivan Levonovici erban Mihail Levonovici erban Andrei Levonovici Zarceanscaia Antonina Iacovlevna Zarceanschii Nicolai Andreevici Evjevscaia Vera Filipovna Lupa co Valentina Fiodorovna Lupa co Nadejda Gheorghevna Lupa co Tatiana Gheorghevna Lupa co Oliga Gheorghevna Gaze Anastasia Semionovna Apostolachi Maria Ivanovna Apostolachi Alexandra Vasilevna Apostolachi Nina Vasilevna Apostolachi Ivan Vasilevici Apostolachi Lidia Vasilevna Apostolachi Galina Vasilevna Apostolachi Arest Vasilevici Apostolachi Zinovia Vasilevna Iacov Nadejda Vasilevna Melinic Pelaghea Fiodorovna Melinic Vasilii Antonovici 1900 1924 1918 1905 1924 1929 1913 1936 1911 1926 1933 1931 1893 1918 1922 1924 1928 1931 1933 1938 1889 1923 1918 1890 1924 1925 1930 1922 1898 1924 1926 1927 1930 1935 1938 1885 1889 1895 1925 3015 .

349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Melnic Anna Antonovna Ponomari Varvara Mihailovna Gula Maria Efimovna Pu ca Efrosinia Fiodorovna 1933 1893 1900 (1904) 1904 1932 1938 1898 1927 1930 1937 1935 1941 1900 1930 1935 1936 1905 1927 1930 1934 1938 1934 1936 1940 1900 1920 1922 1880 1924 1931 1933 1886 1921 1925 1923 1926 1894 1925 1928 1894 Pu ca Mihail Mihailovici Pu ca Fiodor Mihailovici Gheorghi u Elena Timofeevna Gheorghi u Elena Gheorghevna Gheorghi u Anna Gheorghevna Gheorghi u Evghenia Gheorghevna Gheorghi u Nicolai Gheorghevici Gheorghi u Vasilii Gheorghevici Scripnic Maria Mihailovna Scripnic Mihail Afanasevici Scripnic Vasile Afanasievici Scripnic Maria Afanasievna Lavric Maria Stepanovna Lavric Maria Fiodorovna Lavric Elena Fiodorovna Lavric Anna Fiodorovna Lavric Nadejda Fiodorovna Lavric Ivan Fiodorovici Lavric Gheorghii Fiodorovici Lavric Vasile Fiodorovici Vaserman Brima ilimonovna Vaserman Gher Moiseevici Vaserman Mina Moiseevici Cojocari Vera Ivanovna Cojocari Ion Vasilevici Cojocari Petr Vasilevici Cojocari Vera Vasilevna Stratan Sofia Stepanova Stratan Dmitrii Gavrilovici Stratan Constantin Gavrilovici Stratan Ivan Gavrilovici Stratan Elisaveta Gavrilovna Ro co Pelagheia Vasilevna Ro co Pavel Profirovici Ro co Maria Profirovna Stratan Maria Ivanovna 4355 .

389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Livovscaia Maria Egorovna Livovschii Evghenii Nicolaevici Ro co Fedora Vasilevna Ro co Constantin Mihailovici Ro co Zinaida Mihailovna Ro co Anna Mihailovna Ro co Anatolii Mihailovici Treaciuc Maria Efimovna Treaciuc Stepan Profirovici Treaciuc Iacov Profirovici Treaciuc Anna Profirovna Treaciuc Maria Profirovna Popovici Vasilisa Alexandrovna Popovici Vasilisa Iacovlevna Popovici Anastasia Iacovlevna Popovici Ivan Iacovlevici Popovici Maria Iacovlevna Popovici Anna Iacovlevna Popovici Fedosia Iacovlevna Erastova Eudochia Dmitrevna Erastov Gheorghii Alexandrovici Erastov Mihail Alexandrovici Erastov Nicolai Alexandrovici Budrea Efrosinia Ivanovna Budrea Gheorghii Ivanovici Bodriuc Raisa Ivanovna Bodriuc Gheorghii Vasilevici Bondriuc Semion Vasilevici Revenco Vera Ivanovna Revenco Evghenii Vasilevici Revenco Boris Vasilevici Motlis Bura Victorovna Chicerman Oliga Ivanovna Ivanenco Fedosia Ivanovna Ivanenco Petr Alexeevici urcan Evghenia Lazarovna urcan Alexei Fiodorovici Galeţcaia Varvara Alexandrovna 1910 1933 1910 1933 1936 1941 1939 1903 1924 1930 1933 1934 1885 1921 1925 1927 1929 1933 1935 1905 1926 1930 1931 1889 1921 1907 1930 1934 1890 1921 1934 1888 1896 1897 1921 1886 1923 1911 1807 .

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Galeţcaia Elisaveta Vasilevna Eladii Elena Vasilevna Siricean Fiodor Dmitrievici Siricean Ivan Dmitrievici Siricean Serghei Dmitrievici Siricean Valentina Dmitrievna Siricean Lidia Dmitrievna Eladii Argheva Mihailovna Stratan Fedora Vasilevna Stratan Evghenia Monovna Stratan Fedosia Monovna Stratan Fiodor Monovici Stratan Maria Monovna Popa Efimia Vasilievna Dimitriu Valentina Nicolaevna Dimitriu Leontina Mihailovna Dimitriu Iulia Petrovna Apostolachi Maria Victorovna Vizitiu Agafia Ivanovna Vizitiu Prascovia Davâdovna Vizitiu Natalia Davâdovna Vizitiu Alexandr Davâdovici Odajivu Maria Fiodorovna Odajivu Grigorii Semionovici Ilico Prascovia Gavrilovna Ilico Nicolai Ivanovici Ilico Andrei Ivanovici Ilico Vasilii Ivanovici Ilico Axenia Ivanovna Baran Oliga Constantinovna Baran Vitalii Nicolaevici Baran Agnesa Nicolaevna Budean Pelagheia Constantinovna Budean Serhgei Haritonovici Budean Gheorghii Haritonovici Budean Oliga Haritonovna Budean Evghenia Haritonovna 1934 1894 1920 1920 1923 1925 1932 1881 1879 1910 1919 1920 1923 1901 1882 1921 1914 1900 1889 1921 1926 1928 1893 1924 1897 1921 1935 1938 1928 1901 1931 1931 1891 1923 1929 1925 1927 .

464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 Capul familiei Capul familiei Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Mama Capul familiei Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiica Capul Ghencu Anna Ivanovna Movila Evghenia Vasilevna Movila Oliga Fiodorovna Movila Nadejda Fiodorovna Movila Vasilii Fiodorovici Movila Alexandr Fiodorovici Movilă Mihail Fiodorovici Movila Efimia Stepanovna Cotru a Liuba Fiodorovna Cotru a Liudmila Ivanovna Jitariuc Zavastia Ilievna Munteanu Fedosia Ivanovna Munteanu Roman Safronovici Munteanu Vladimir Safronovici Munteanu Vera Safronovna Baraba Oliga Fiodorovna Baraba Gheorghii Nicolaevici Baraba Arest Nicolaevici Baraba Vasilii Nicolaevici Baraba Natalia Nicolaevna Baraba Vera Nicolaevna Ispas Maria Eliseevna Ispas Nicolai Mihailovici Burlac Ecaterina Gheorghevna Burlac Jenea Alexeevna Rubligan Alexandra Petrovna Rubligan Fiodor Ivanovici Rubligan Anastasia Ivanovna Popovici Hevronia Gheorghevna Ionesco Ecaterina Gheorghevna Ionesco Avurian Mihailovici Coseac Galina Vladimirovna Coseac Raisa Vasilievna Coseac Avrora Vasilievna Nagorneac Alexandra Pavlovna Nagorneac Vasilii Petrovici Nagorneac Nina Petrovna Ocolova Elena Alexeevna 1896 1891 1921 1927 1928 1931 1935 1851 1919 1938 1896 1910 1925 1935 1925 1899 1928 1933 1936 1930 1938 1910 1938 1900 1922 1912 1930 1936 1894 1910 1833 1913 1933 1935 1901 1921 1924 1901 3293 2905 .

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Fiica Fiica Fiica Fiul Mama Capul familiei Fiul Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Ocolova Lidia Vladimirovna Ocolova Tamara Vladimirovna Ocolova Clava Vladimirovna Ocolova Valentina Vladimirovna Ocolov Leontii Vladimirovici Bunduchi Leonida Egorovna Bunduchi Elisaveta Constantinovna Bunduchi Anna Constantinovna Bunduchi Ivan Constantinovici Buliga Chilina Nicolaevna Buliga Sofia Gortolomeevna Buliga Maria Gortolomeevna Buliga Xenia Gortolomeevna Buliga Efrosinia Gortolomeevna Buliga Elena Gortolomeevna Baciu Anastasia Constantinovna Baciu Elena Vasilievna Baciu Alexandra Vasilievna Baciu Nina Vasilievna Baciu Zina Vasilievna Gore Anna Gheorghevna Gore Stepan Filipovici Gore Meomid Filipovici Gore Iacov Filipovici Gore Alexandr Filipovici Gore Vasilii Filipovici Stati Alexandra Gheorghevna Stati Vladimir Gheorghevici Buzdugan Nadejda Constantinovna Buzdugan Maria Vasiievna Buzdugan Ecaterina Vasilievna Buzdugan Anastasia Vasilievna Buzdugan Vasilii Vasilievici Buzdugan Elisaveta Nicolaevna Cociula Ecaterina Nefiodovna Cociula Ivan Ivanovici Cociula Nadejda Ivanovna Cociula Oliga Ivanovna Cociula Petr Ivanovici Starocatelnaia Maria Echimovna Vonicisevici Anna Ivanovna 1923 1928 1934 1930 1932 1900 1923 1931 1928 1905 1923 1925 1932 1935 1940 1899 1925 1933 1937 1940 1895 1923 1925 1931 1933 1935 1875 1916 1908 1929 1930 1932 1934 1878 1898 1924 1925 1927 1930 1892 1899 .

543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Fiica Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiica Capul familiei So ia Fiica Fiica Fiul Fiul Fiul Capul familiei Fiica Vonicisevici Alexandra Domnichievna Vonicisevici Leon Domnichievici Vonicisevici Boris Domnichievici Vonicisevici Tamara Domnichievna Gon a Elisaveta Andreevna Gon a Maria Gheorghevna Gon a Gherghii Gheorghevici Gon a Prascovia Gheorghevna Scobari Sorofimia Evdochimovna Cu nir Varvara Vasilievna Cu nir Maria Efimovna Cu nir Nicolai Efimovici Cu nir Ivan Efimovici Bogdanici Valentina Axentievna Bogdanici Elisaveta Vasilievna Va tein Riva Moiseevna Va tein Gavril Sulimovici Va tein Aran Sulimovici Va tein Bosea Sulimovna Va tein Maria Sulimovna Va tein Glima Sulimovna Va tein Nuhim Sulimovici Edeliman indlea Abramovna urcan Anna Ivanovna urcan Petr Demianovici urcan Mihail Demianovici urcan Ivan Demianovici urcan Alexandra Demianovna Baigan Ecaterina Dmitrevna Chistol Maria Ivanovna Chistol Alexandra Gheorghevna Stirco Iachim Ivanovici Stirco Ana Vasilievna Stirco Tatiana Iachimovna Stirco Maria Iachimovna Stirco Ivan Iachimovici Stirco Alexandr Iachimovici Stirco Nicolai Iachimovici urcan Oliga Samsonovna urcan Alexandra Vasilievna 1921 1923 1930 1927 1897 1923 1926 1926 1908 1923 1932 1934 1936 1895 1932 1901 1926 1928 1924 1931 1938 1936 1896 1895 1926 1928 1935 1932 1896 1895 1932 1895 1912 1929 1930 1936 1940 1941 1893 926 .

583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiul Capul familiei Capul familiei Fiul Fiica Fiul Mama Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiul Fiica Capul familiei Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiul Fiica Fiul Fiica Capul familiei Fiul Capul familiei urcan Vera Vasilievna urcan Maria Vasilievna urcan Mihail Vasilievici Bandalac Anna Vasilevna Bandalac Sofia Gavrilovna Bandalac Serghei Gavrilovici Bandalac Mihail Gavrilovici Bandalac Nina Gavrilovna Sadovscaia Maria Vasilievna Sadovschii Boris Vasilievici Sadovscaia Vera Vasilievna Sadovschii Nicolai Vasilievici Draghieva Alexandra Dmitrievna Usova Vera Petrovna Usov Valentin Petrovici Usova Anastasia Petrovna Usov Nicolai Petrovici Usova Anastasia Vasilievna Sadovscaia Natalia Ivanovna Sadovschii Petr Antonovici Sadovschii Dmitrii Antonovici Sadovscaia Lidia Antonovna Cosac Agafia Andreevna Cosac Anastasia Porferovna Cosac Alexandr Porferovici Cosac Petr Porferovici Cosac Vera Porferovna Burea Pelagheia Filipovna Ursu Maria Antonovna Ursu Victor Petrovici Ursu Antonin Petrovici Ursu Anna Petrovici Lefter Anna Imanoilovna Lefter Pavel Ilici Lefter Nadejda Ilinicina Lefter Dmitrii Ilici Lefter Elena Ilinicina Tuceac Agafia Nicolaevna Tuceac Clavdia Pavlovna Pântea Vera Nicolaevna 1931 1938 1936 1899 1926 1927 1929 1926 1904 1926 1927 1928 1879 1907 1925 1928 1929 1870 1894 1923 1927 1930 1890 1913 1916 1921 1923 1901 1894 1921 1924 1930 1902 1921 1924 1926 1929 1911 1932 1878 .

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 Fiul So ia Capul familiei Fiica Fiica Fiul Capul familiei Fiica Capul familiei Fiul Fiul Fiica Capul familiei Fiica Fiica Capul familiei Fiica Fiul Fiul Capul familiei Fiul Capul familiei Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiul Nepotul Capul familiei Fiul Fiul Capul familiei Fiica Fiul Capul familiei Pântea Vladimir Vasilievici Pântea Oliga Efimovna Cioclă Vera Petrovna Cioclă Aglaia Constantinovna Cioclă Tamara Constantinovna Cioclă Gheorghii Constantinovici Lupa co Erina Mifodievna Petru Maria Gheorghevna Darciuc Vera Fiodorovna Darciuc Anatolii Ivanovici Darciuc Boris Ivanovici Darciuc Bronislava Ivanovna Masleac Vera Ivanovna Masleac Valentina Ivanovna Masleac Elena Ivanovna Tumale Clavdia Alexandrovna Tumale Nina Conovna Tumale Boris Conovici Tumale Mihail Conovici Goreasevici Evdochia Mihailovna Goreasevici Evghenii Leontevici Boghi Pelagheia Vasilievna Tuceac Anna Simionovna Tuceac Nadejda Vasilievna Tuceac Eugeniu Vasileici Scaleţcaia Fedora Alexandrovna Scaleţchii Vasilii Fiodorovici Scaleţchii Gheorghii Fiodorovici Coseac Vera Nichiforovna Coseac Ivan Naumovici Tudesco Mihail Mihailovici Iuzizco Minodora Dmitrevna Iuzizco Vidjir Ivanovici Iuzizco Marcel Ivanovici Scoianscaia Nora Israilovna Scoeanscaia Rafila Rusinovna Scoeanschii Iosif Rusinovici Malamut Feliga Aranovna 1912 1905 1929 1931 1932 1898 1918 1893 1923 1925 1927 1912 1935 1938 1896 1925 1927 1930 1907 1932 1886 1898 1923 1929 1882 1919 1927 1897 1919 1937 1910 1933 1938 1892 1920 1928 1897 12523 .

1.6. coform listelor. st. 19. [în tabelul din documentul de arhivă Nazarova Vera. 1 -12 № 163 . I-a preluat şeful Secţiei raionale a NKVD.41. Au fost preluaţi de către Secţia raională a NKVD. a căii ferate Tomsk. d. ultima din această listă este trecută sub numărul 689. 1. Şeful secţiei raionale. Preluat coform listelor de către Secţia NKVD Teajin. inv. sergent a securităţii de stat (semnătura indescifrabilă) La fila 7 la subsol: 24. Fond. nounăscut 1895 1922 1923 1925 1926 1931 1934 1936 1895 1933 1899 1930 1933 1935 1883 1887 1927 1930 1900 1926 1930 1936 1908 1933 1941 1895 1927 1930 28. f. a fost comisă o eroare tehnică la completarea tabelului) AMAI RM. contingent special în număr de patru sute şaptesprezece persoane. două sute şaptezeci şi trei /273/ persoane. Teajin a căii ferate Krasnoiarsk. ceea ce nu este corect.661 Capul Teper Bina Lupovna familiei 662 Fiul Teper Lupa Borohovici 663 Fiica Teper Haia Borohovna 664 Fiica Teper Surca Borohovna 665 Fiica Teper Rivca Borohovna 666 Fiica Teper Ita Borohovna 667 Fiul Teper I ic Borohovici 668 Fiul Teper Ghe co Borohovici 669 Capul Gu uleac Evghenia Fiodorovna familiei 670 Fiica Gu uleac Zinaida Ivanovna 671 Capul Supciuc Ecaterina Mihailovna familiei 672 Fiul Supciuc Ustin Mihailovici 673 Fiica Supciuc Ecaterina Mihailovna 674 Fiica Supciuc Alexandra Mihailovna 675 Capul Golovciuc Alexandra Martânovna familiei 676 Capul Tucean Varvara Alexandrovna familiei 677 Fiica Tucean Efimia Gheorghevna 678 Fiul Tucean Nicolai Gheorghevici 679 Capul Abrosi Agafia Mitrofanovna familiei 680 Fiul Abrosi Nicolai Ivanovici 681 Fiul Abrosi Petr Ivanovici 682 Fiica Abrosi Maria Ivanovna 683 Capul Dimciuc Nina Naumovna familiei 684 Fiul Dimciuc Anatolii Danilovici 685 Fiica Dimciuc Tamara Danilovna 686 Capul Nazarova Pelagheia Vasilievna familiei 687 Fiul Nazarov Nicolai Semionovici 688 Fiica Nazarova Vera Semionovna *(scris cu cu creionul: 690.6. staţia Eşkino.41.

Plângeri la adresa escortei din partea celor deportaţi n-au fost. locotenentul major Kreşevski. f. ADRESAT COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE 1 iulie 1941 Comisarului Poporului pentru Afacerile Interne a RSS Moldoveneşti Căpitanului securităţii statului tov. 2 escortate în or. 113 № 165 LISTA PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ ÎN ANII 1940-1941 [fără dată] LISTA persoanelor. d. sergent de miliţie Stolearov. 1 iulie oraşul Aktiubinsk Subsemnaţii. Restul sumei de 74 mii de ruble personal au fost predate Secţiei finanţe a Direcţiei NKVD Aktiubinsk în conformitate cu chitanţa nr. am întocmit prezentul proces verbal. Chişinău în anii 1940–41 Кем удален Numele. 19. vă raportez. d. 286 pentru a fi transferate Secţiei finanţe a Comisariatului Poporului vîncredinţat Dumneaoastră. inv. Aktiubinsk. că primii au predat persoanele deportate din raionul Soroca RSSMoldoveneaască în număr de 292 două sute nouăzeci şi două de persoane şi dosarele întocmite pe capii familiilor în numă de 87. 1. iar cel de-al doilea i-a primit. 1. comendantul eşalonului locotenentul Securităţii statului Danilov pe de o parte şi. expulzate de pe teritoriul RSS Moldoveneşti şi a or. 1. Au predat: Şeful eşalonuluiu (semnătura) Kreşevski Comandantul eşalonului ( semnătura) Danilov A preluat: Şeful Secţiei raionale a NKVD Taştagol Sergentul de miliţie (semnătura) Stolearov AMAI RM. prenumele Nr crt. drept care am întocmit prezentul proces verbal. din care reiese. inv.RAPORTUL COMENDANTULUI EŞALONULUI nr. Concomitent. 1 42 № 164 PROCES VERBAL CU PRIVIRE LA PREDAREA a 292 DE PERSOANE DIN EŞALONUL 218. DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA 1 iulie 1941 PROCES VERBAL anul 1941. şeful eşalonului № 218. Dmitrienko RAPORT Alăturat prezint 14 file cu listele celor 497 de persoane din eşalonul special nr. AMAI RM. Fond 19. f. 1. şeful secţiei raionale Taştagol. că în timpul escortării şi în timpul predării persoanelor deportate nu s-au întâmplat evedări sau încercări de evadare. Fond. .. 2.

22. Chişinău –„– judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– –„– judeţul Cahul Secţia nr. 14. 8. Chişinău –„– r. 21. 3 de miliţie din or. 35. Tiraspol or. 36. 34. 23. Tiraspol –„– . 11. 10. 2 de miliţie din Chişinău judeţul Bălţi judeţul Cahul –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 7. 4. 20. 4 de miliţie din Chişinău –„– SJ NKVD Chişinău –„– Secţia nr. Nisporeni or. 9. Chişinău judeţul Chişinău Secţia nr. 3 de miliţie din or. 2. 5. Chişinău r. Chişinău r. 25. Vulcăneşti –„– r. 32. 18. Dubăsari r. Achimov Alexandr Arhipovici Secţia nr. 13. 12. Antonov I. 28. 33. Aseteanov Ivan Vasilievici Andeiaş Fiodor Pavlovici Andreianov Grigorii Fiodorovici Anghelicev Nicolai Ivanovici Andreev Gavriil Kol. Tiraspol –„– –„– r. Chişinău or. 19. 16. 24. Agatiev Sidor Nichiforovici Anfinnikova Anna Ignatievna Arşaulova Nina Aparoce Constantin Kirillovici Aparoce Alexandra Vanoilovna Alexandrova Valentina Nicolaevna Asnes Liubovi Solomonovna Alexandrova Zinaida Grigorievna Asaulac Semen Mif. 3 de miliţie din or. 37. 3. Vulcăneşti r. Abadjer Vera Alexandrovna Arman Anton Vasilievici Arjinta Motle Leibovici Aizengheidler Ghitla Isaacovici Avgustina Adelaida Ivanovna Aldea Ecaterina Alexandrovna Averbuh Susanna Moiseevna Aresko Şmili Ivanovici Arabodji Stepanida Mihailovna Aconi Parascovia Ivanovna Arseni Maria Axentievna Aranovici Aeiga Şanisovna Adamina Elena Dmitrievna Antoniuk-Robei Ivan Ivanovici Alexeed Serghei Alexandrovici Anglos Varvara Petrovna Arba Vasilii Vasilievici Akerman Iankeli Abramovici Alexandrescu Ivan Ivanovici (indescifrabil) Nicolai Ivanovici Arsentiev Efim Haritonovici Ahintblit Pilihoz I.I. 30. 27. Slobozia r. 29. Râbniţa r. 38. 17.1. 6. 15. 26. 31.

75. 3 –„– –„– – „ – nr. Chişinău –„– judeţul Cahul Secţia nr. 1 or. 50. 1 – „ – nr. 63. Chişinău judeţul Chişinău –„– –„– –„– –„– . 47. Alexandrova Nina Alexandrovna Agatiev Ivan Anisimovici Ahseniev Stepan Gherasimovici Andronati Nina Ivanovna Albul Terentii Nesterovici Arnoud Daniil Alexeevici Alexeeva Anna Semionovna Averbuh Gherş Moiseevici Arsentieva-Balabanova Anna Ivanovna Agatieva Anna Anufrievna Avgustian Iulia Petrovna Agatiev Ivan Vasilievici Brovar Sarra Abramovna Bantâş Ecaterina Petrovna Baron Fedot Isaacovici Binominovici Anna Solomonovna Bron Boruh Gherşevici Blanari Andrei Ivanovici Bogatâi Constantin Condratievici Balinschi Alexandr Adamovici Bleahova Maria Ivanovna Burianov Gheorghe Fiodorovici Berezovschi Vladimir Leonovici Bodi Ana Gheorghievna Blitştein David Moişevici Brodu Natalia Fiodorovna Bercovici Sofia Moiseevna Baleva Nina Ivanovna Bocanaru Victor Constantinovici Basboim Iacov Moiseevici Bergher Hana Şulimovna Brohman Maria Zaharovna Belâcev Veaceslav Alexandrovici Buzdugan Sofia Ivanovna Badila Maria Nicolaevna Bloh Freida Leibovna Burştein Liubovi Samoilovna Braunştein Mihail Leizerovici –„– r. Tomaşevskii r. 48. 56. 67. 40. 2 or. 52. 4 –„– – „ – nr. Dubăsari Secţia nr. Slobozia –„– r. 2 or. 46. 68. 72. 65. 70. 66. 42. 62. 1 or. 55. 45. 41. 60.39. Chişinău –„– –„– r. Chişinău – „ – nr. 57. 71. 76. Tiraspol –„– or. 64. 54. 4 – „ – nr. Chişinău Secţia nr. 58. 2 judeţul Chişinău –„– –„– Secţia nr. 73. 44. 43. 51. 2 – „ – nr. 74. 53. Chişinău r. 2 –„– Secţia nr. 49. Dubăsari or. 69. 59. Chişinău – „ – nr. 61. 1 or.

Râbniţa r. 2 or. 86. 112. 1 or. 85. Chişinău judeţul Bălţi –„– Secţia nr. Bondarenco Efim Prohorovici Bosâi Andrei Mihailovici Brin Şoil Abramovici Brat Iosif Rahmilovici Burgor Ivan Fiodorovici Boronştein Maria Borisovna Benţian Clivos Plinerovici Ghenea Gheorghe Ivanovici Boitan Maria Grigorievna Botnariuc Maria Grigorievna Bogdan Ivan Gheorghievici Bevz Alexandra Adolfovna Beţişar Vasilii Fiodorovici Barbalat Ivan Nichitici Boşneag Anastasia Gheorghievna Briciog Ilarion Domlitievici Baghichirov Nicolai Grigorievici Burduja Petru Varfolomeevici Bacaleinic Leib-Golda Aronovici Bartic Chiva-Haim Iţcovici Borari Aiodor Alexandrovici Barbalat Ivan Nicolaevici Brailo Demian Vuculovici Baluţa Pavel Andreevici Borocariu Gheorghe Carpovici Bogoroş Sofia Emelianovna Bâtca Ilie Iovici Brusenscaia Natalia Nicolaevna Bilova Maria Zaharovna Bugaeva Aculina Semionovna Burnştein Abram Iosifovici Bugara Alexandra Ivanovna Bertman Abram Simhovici Babuşchin Leivic Samuilovici Babcenco Sofia Constantinovna Bezinover Iosif Abovici Boldişor Ion Vasilievie Babuş Maria Dmitrievna Secţia nr. 87. 79. 108. Chişinău judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 109. 1 or. 106. 99. Chişinău –„– Secţia nr. Vulcăneşti . 93. 101. Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi Secţia nr. Chişinău – „ – nr. 102. Dubăsari –„– r. Nisporeni r. 1 or. 84. 104. 105. 91. 1 г. Bender Secţia nr. 88. Chişinău judeţul Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi Secţia nr. 83. Chişinău r. 110. 3 or. 3 or. 98. 89. Slobozia –„– –„– or. Chişinău –„– –„– –„– or. Chişinău or. 3 judeţul Bălţi Secţia nr. 107. 114. 4 or. 90. 1 or. 100. 82. 103. 96. 113. 1 or. 80. Chişinău Secţia nr. Chişinău Secţia nr. Chişinău Secţia nr. 97. 92. Chişinău Secţia nr. 2 de miliţie r.77. 111. 78. 95. 3 or. 94. 81.

146. 139. Tiraspol r. 120. Baidan Zinovia Alexeevna Barbăneagră Iosif Antonovici Botezat Maria Vasilievna Brusinschii Alexei Grigorievici Bejan Filip Harlampievici Balanciuc Alexei Nichitici Brailiţa Getru Iacovlevici or. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– r. 121. Chişinău r. Camenca r. 133. Vulcăneşti –„– or. Chişinău –„– –„– –„– r. 147. 126. 149. 144. 136. 132. 118. 128. 119. 145. 130. Râbniţa or. 134. 124. Tiraspol or. 143. 131. 137. Slobozia or. 135. Râbniţa r. 151. Budzu Trofim Mitrofanovivi Bogislavschii Fiodor Savelievici Bondarişcu Iosif Silv. 117. 146. Slobozia r. 127. 129. Tiraspol or. Tiraspol or. 140. 150. Chişinău r. 142. 125. Chişinău –„– –„– –„– –„– r. 116. Chişinău r. 148. 122. Bârca Mihail Constantinovici Bodiul Luca Alexeevici Burlacov Chirill Averianovici Brânza Aedot Fiodorovici Burca Dmitrii Dmitrievici Baston Nicolai Neonovici Braun Ida Iacovlevna Buguslavscaia Fecla Andreevna Bolocanschi Avşei Leibovici Baclanova Natalia Danilovna Bivol Ivan Filaretovici Bobeica Alexandra Constantinovna Brobştein Broim Gherşevici Busuioc Alexandr Gheorghievici Babcenco Crolina Csavovna Basman Fanea Abramovici Barbalat Abram Leibovici Brânzu Antonina Dmitrievna Baitan Maria Ivanovna Baiuici Fiodor Nichitovici Boli Evdochia Ivanovna Brofman Maria Zaharovna Butuc Aculina Casianovna Broţchii Mihail Iacovlevici Bâstriţchii Solomon Aronovici Botnar-Gladcenco Efrosinia N.115. 138. Chişinău r. Slobozia –„– . Tiraspol –„– –„– r. . 123. 141. Bronfman David Iwcovici Berezovscaia Dora Beşţ.

171. Chişinău –„– –„– r. 153. 182. 169. 154. 185. Tiraspol –„– –„– –„– –„– –„– r. 158. Tiraspol –„– r. 181. 168. Dubăsari r. Slobozia –„– or. 161. 187.152. 176. 166. Chişinău r. Bondarenco Alexei Leontievici Baranova Zinovia Abramovna Boguslavscaia Elena Nichitievna Brânza Stepan Constantinovici Bruhis Maria Ilinicina Bondarenco Xenia Ignatievna Bugaeva Maria Andreevna Baumanovscaia Iulia Gheorghievna Balan Gheorghii Afanasievici Buceaţchii Vasilii Nicolaevici Balan Ana Ivanovna Burunova DOmna Haritonovna Barba Calina Grigorievza Balinschii Vasilii Nichitovici Bondarenco Semion Trofimovici Babin Semion Aristarhovici Balan Melania Davidovna Bevza Liubovi Efimovna Beneşciuc Agnea Nicolaevna Bondarenco Evtihii Luchici Bezrucico Ana Grigorievna Bondarenco Grigorii Vasilievici Buroveţ Feodosia Semionovna Babin Evsei Petrovici Boşe Avgust Adolfovici Barcuţa Pelagheia Ivanovna Bezdvornâi Vladimir Aomici Bondâreva Aculina Alexeevna Bulatova Ana Andreevna Beri Ianche Haimovici Borovic Ita Matveevna Brocicovschii Nicolai Iurievici Broila Agafia Filipovna Bondarenco Aculina Ivanovna Bondâreva Aculina Alexeevna Brusenscaia Solomia Stepanovna Boicenco Elena Andreevna Berlinscaia Racek Evdochia Pavlovna –„– r. 173. 157. Tiraspol –„– r. 159. 162. 155. 165. Slobozia r. 186. 188. 175. 184. 174. 189. Râbniţa r. Grigoriopol r. 170. 172. 156. Slobozia r. 180. 177. Chişinău . 179. Slobozia or. Râbniţa or. Râbniţa –„– r. Tiraspol or. 178. Tiraspol –„– –„– –„– –„– r. Râbniţa r. 164. 160. 183. Tiraspol –„– r. Chişinău –„– r. 163. 167.

190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227.

Bivol Vasilii Petrovici Buceanschii Dmitrii Vasilievici Buzdneac Moisei Ş. Burdilo Marian Vasilievici Bondarenco Anisia Ignatievna Balabanova-Arventieva Ana Ivanovna Bogaţchii Iacov Efimovici Brjiziţcaia Paarascovia Cuziminicina Buialischii Grigorii Antonovici Barcari Hrisaif Ilarionovici Birjacov Safron Grigorievici Bogaţchii Iacov Efimovici Bagrin Andrei Andreevici Badiul Mefodii Safronovici Bradu Natalia Fiodorovna Boz Vasilii Fomici Voloşenco Maria Ivanovna Vislouzova Maria Dmitrievna Vutcorev Nicolai Fiodorovici Vâlcov Emelian Dmitrievici Vladcov Ivan Stepanovici Vişnevscaia Ana Dmitrievna Vişnevscaia Ecaterina Alexandrovna Vlaicu Anastasia Gheorghievna Volidman Moişa Iosifovici Vainştoc Elea Şoilevici Vorobieva-Moevscaia Maria Dmitrievna Volcov Boris Petrovici Verlan Anatolii Nicolaevici Vişnevscaia Aurelia Constantinovna Vudos Nicolai Fiodorovici Volcova Elena Pavlovna Vorotineţ Valentina Petrovna Voscresenschi Alexei Petrovici Vaisman Aron Ghilemonovici Verbiţchii Gheorghii Marcovici Verbiţchii Cuzima Petrovici Viduz Nicolai Iosifovici

–„– –„– –„– –„– r. Râbniţa or. Chişinău r. Chişinău r. Râbniţa –„– r. Dubăsari r. Tiraspol r. Camenca r. Râbniţa –„– or. Леово Secţia nr. 1 Secţia nr. 1 Secţia nr. 2 Secţia nr. 4 –„– –„– УО Cahul –„– Chişinău Bălţi –„– Secţia nr. 1 Secţia nr. 3 Secţia nr. 3 Cahul Secţia nr. 1 Secţia nr. 2 Secţia nr. 2 Secţia nr. 2 Bălţi Secţia nr. 1 Chişinău –„–

228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265.

Vacula Grigorii Vasilievici Vaisman Isaac Naumovici Vişneacov Petr Ermolaevici Vişcovscaia Matriona Mironovna Vizer Iachim Stepanovici Vecilinschii Anton Romualdovici Verbiţchii Cuzima Andreevici Vorobeev Ivan Fiodorovici Vlasov Ivan Andreevici Vâsociacscaia Pelagheia Iosifovna Voloşenco Anastasia Antonovna Vizer Condrat Efremovici Vizer Xenia Filipovna Vain Iţic Iosifovici Vacman Basea Naumovna Vizer Pavel Parfentievici Voloşenco Nichita Timofeevici Volnar H.I. Vatov Alexei Arsentievici Voita Pavel Feodosievici Vâsocina Anastasia Vasilievna Vortâcovschii Feig Mironovici Vartic Nicolai Luchianovici Vinicean Vladimir Ivanovici Vasşcinscaia Tatiana Ivanovna Varciuc Nicolai Vasilievici Vainştein Ita Benzevna Verlcovscaia Olga Vladimirovna Vodanenco Fecla Anufrievna Vorobiev Nichifor Procofievici Vasiliev Ştefan Constantinivici Vişnevschii Harlampii Fiodorovici Vasiliev Fiodor Abramovici Verlan Grigorii Anisimovici Varşacschii Nic. Davidovici Verşneli Vasilii Timofeevici Vornica Ana Pavlovna Vişnevschii Isidor Grigorievici

r. Camenca or. Chişinău r. Tiraspol r. Râbniţa –„– –„– –„– r. Grigoriopol r. Slobozia r. Râbniţa r. Tiraspol r. Râbniţa –„– SJ Chişinău r. Tiraspol r. Râbniţa Tiraspol reg. Odesa r. Dubăsari r. Camenca r. Slobozia r. Libsovschii Slobozia r. r. Tiraspol r. Râbniţa r. Grigoriopol or. Chişinău –„– –„– r. Grigoriopol or. Chişinău SJ Cahul Tirasol or. Chişinău r. Slobozia –„– –„– r. Râbniţa

266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303.

Varticean-Mirova Tatiana Ivanovna Verbiţchii Iosif Davidovici Voitiuc Vladimir Antonovici Vaisman Abram Chirilovici Vetl,ehu Aron Moiseevici Volea Petru Staprovici Gluhih Anisia Anisimovna Ganea Pavel Iordanovici Grecu Vera Semionovna Grecov Dmitrii Marinovici Grosu Maria Nichiticina Grossman Radic Iacovlevici Goncearenco Maria Ilinicina Goncearova-Feraru Efrosinia Procopievna Goncearenco Vasilii Fedotovici Gavriil Vladimir Gheorghievici Grâu Evghenii Grigorievici Grădinari Aristarh Constantinovici Galesco Dionisie Anufrievici Gaşco Iustin Emanuilovici Goldenştein Rafuli Abramovici Grinberg Raisa Marcovna Grabois Iosif Gutovici Guşan Filipp Constantinovici Globa Petru Petrovici Grabois Haim-Leib Gutovici Golţman Loti Shulevici Godelman Etlea Abovna Gaialova Caspora Gheorghievna Gherţa Egor Anufrievici Garber Betea Solomonovna Gorbeiciuc Evdochia Gavrilovna Ghiterman Leiba Bercovici Gonigbert Sarra Moiseevna Griniţup Mioşa Gherşcovici Grossman Iţic Davidovici Graur Evghenia Gavrilovna Ghindrâh Aron Voldrovici

or. Tiraspol or. Chişinău r. Dubăsari or. Chişinău –„– r. Slobozia Secţia nr. 3 or. Chişinău –„– – „ – nr. 1 – „ – nr. 1 – „ – nr.1 – „ – nr. 3 – „ –nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 r. Cahul judeţul Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 1 – „ – Secţia nr. 1 – „ – r. Cahul Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – Secţia nr. 2 „ – judeţul Chişinău –„– –„– –„– judeţul Bălţi –„– judeţul Cahul Secţia nr. 2 or. Chişinău

304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341.

Ganchevici Mihail Bogdanovici Goncearuc Semion Nicolaevici Gaina David Ilghevici Gheorghiev Maxim Timofeevici Gherşman Nusim Chivovici Gramma Afanasii Pavlovici Gheorghiţa Vasilii Dorofeevici Galan Figula Gheorghievna Gold Haia Abramovna Grigoroş Marfa Snedievna Grundig Lidia Alexandrovna Gordeţchii Gheorghii Alexeevici Goloţan Ana Arischidovna Ghelt Isaac Ingusovici Godean Nicolai Ivanovici Guştiuc Alexandr Vasilievici Gazea Alexandr Grigorievici Grinberg Ideli Iscovici Ghidei Pavel Ivanovici Guzum Panteleimon Danilovici Guzun Daniil Timofeevici Gonata Natalia Nicolaevna Grigoriev Ivan Antonovici Gaţu Grigorii Vasilievici Godlevscaia Elisaveta Ivanovna Ghopaţcaia Valeria Borisovna Gherşcovici Fanea Izrailevna Gherman Maxim Grigorievici Glanghe Alexandr Semionovici Groza Nicolai Vasilievici Golan Gheorghii Ivanovici Goncearova Aculina Gavrilovna Grafin Aculina Grigorievna Gordienco Nicolai Savovici Goncear Sofron Ivanovici Gusleacov Iachim Grigorievici Grosu Mihail Samuilovici Gumma Zinaida Fiodorovna

–„– Secţia nr. 3 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 Secţia nr. 1 judeţul Bălţi judeţul Cahul –„– –„– Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 judeţul Chişinău –„– Secţia nr. 3 or. Chişinău judeţul Bălţi –„– –„– –„– Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 2 – „ – – „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 1 judeţul Cahul Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 judeţul Bălţi r. Slobozia r. Camenca –„– r. Slobozia r. Tiraspol judeţul Cahul judeţul Chişinău

342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379.

Greşan Ivan Vasilievici Gherman Petru Grigorievici Gadlevscaia T.I. Gheichini Larisa Petrovna Golştein Iocia Marcovici Gorodeţchii Petru Migailovici Gaidarji Secion Pavlovici Glovaţchii Mihail Ivanovici Gaidarenco Ivan Trofimovici Gorin Andrei Ivanovici Gun Iosif Iosifovici Goncearuc Filon Domp. Gheorghiev Porfirii Timofeevici Garcovenco Ivan Fiodorovici Gruman-Şapirovscaia Sarra Borisovna Grabois Refuli Gutovici Grabman Gherea Vorufovici Goncearova Vera Andreevna Ghiderimschii Petru Gheorghievici Gribovan Vladimir Cemionovici Gopacov Constantin Iosifovici Golicov Dmitrii Iurievici Galeţ Abram Şimanovici Grabovschii Petru Eliseevici Gheişa Ghedali Leibovici Goncear Sofron Ivanovici Goleainov Pavel Stepanovici Glovaţchii Mihail Ivanovici Grecico Paramon Andreevici Gurschii Semion Vasilievici Glimbovschii Ivan Vladimirovici Goncearuc Fiodor Sergheevici Ghindjum Averchii Evgrafovici Gluzman Iancheli Pencusovici Grabois Fefuli-Vulf Gutovici Graţ Em anuel Marcovici Grinzberg Filip Veniaminovici Grinzberg Ana Davidovna

r. Nisporeni judeţul Chişinău or. Tiraspol or. Chişinău –„– –„– or. Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol Tiraspol or. Chişinău or. Tiraspol –„– or. Chişinău or. Bălţi or. Tiraspol r. Dubăsari r. Slobozia or. Chişinău or. Tiraspol r. Lipcani r. Slobozia Cahul r. Slobozia –„– r. Râbniţa judeţul Cahul or. Chişinău r. Râbniţa –„– –„– r. Călăraşi or. Chişinău –„– –„– –„–

380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417.

Grebenşcicov Parfen Dorofeevici Gheorghienco Petru Stepanovici Gavril Ivan Nicolaevici Gheba Olimpiada Nichiforovna Gheler Şelim Moşcovici Graf Magdalena Iacovlevza Gribonosov Ivan Iacovlevici Gribonosov Nichita Iacovlevici Gutear Hristian Hristianovici Goncearuk Fiodor Sergheevici Ganenco Marfa Afanacievna Ghering Terentii Ioganovici Gluşniţcaia Nadejda Melentievna Blicman Moisei Abramovici Guzul Mihail Fiodorovici Gutman Bliuma Lvovna Galan Ecaterina Panteleevna Gusleacova Marfa Pavlovna Guzinscaia Ana Ivanovna Gorceva Elena Stepanovna Godzun Semion Timofeevici Gâlca Evdochia Parfentievna Ghilea Haritina Antonovna Galiiciuc Olga Dementievna Galuşco Semion Carpovici Galuşco Epistinia Timofeevna Gratin Tecla Grigorievna Gherşenzon Moişa Falic. Ghermanschii Iosif Pincusovici Ghecheli Iacov Gheorghievici Gherman Condrat Eremeevici Ghenau Constantin Eremeevici Ganţ Gavriil Vasilievici Duma Ruhlea Aronovna Donţov Abram Alexandrovici Dulepa Maria Ivanovna Dodon Stepan Nesterovici Demino-Ceaicovscaia Elena Mihailovna

or. Tiraspol r. Slobozia r. Bălţi r. Râbniţa r. Lipcani r. Grigoriopol r. Tiraspol –„– r. Grigoriopol r. Râbniţa r. Slobozia or. Tiraspol –„– or. Chişinău r. Slobozia or. Bălţi r. Cahul r. Tiraspol r. Dubăsari r. Tiraspol Râbniţa r. –„– –„– –„– r. Slobozia –„– r. Râbniţa judeţul Chişinău r. Bălţi r. Tiraspol r. Dubăsari Secţia nr. 1 or. Chişinău –„– 1.е отд. or. Chişinău – „ – nr. 4 Secţia nr. 1 – „ – – „ – nr. 3 – „ – nr. 2

418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455.

Delinschii Gheorghii Isidorovici Dediu Ivan Vasilievici Dian Petru Danilovici Diordiev Petru Ivanovici Daţcov Vasilii COnstantinovici Djionad Serafima Istinovna Diacovschii Nicolai Valerianovici Danico Gavriil Dimitrievici Dubovis Golda Izrelievna Doscag Vasilii Filipovici Dubinschii Boris Solomonovici Deniscu Axinia Samsonovna Danici Aculina Savelievna Djarjadze Gheorghii Iracm. Graghilev Gheorghii Vasilievici Danici Aculina Savelievna Dubrovschii Alexei Iosifovici Dogotari Vasilii Nicolaevici Damir Dmitrii Constantinovici Digol Parascovia Demianovna Danilov Nicolai Vasilievici Duşchina Pelagheia Luchianovna Dobrovolscaia Ana Refailovna Diaconu Demian Iacovlevici Dolota Ivan Feodosievici Diordiev Mihail Grigorievici Dalinscaia-Iurcenco Lidia Vasilievna Duman Terentii Fiodorovici Duca Tatiana Porfirievna Dumitraşco Ecaterina Vasilievna Diacon Cuzima Iacovlevici Doloton Afanasii Dorofeevici Dâmbul-Hanost Olga Alexeevna Diacencova Matriona Antonovna Deibert Margarita Sevastianovna Diaciuc Irina Alexeevna Dolta Timofei Timofeevici Dolta Ivan Timofeevici

– „ – nr. 4 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 r. Bălţi Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 Bălţi r. Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 1 Bălţi r. or. Chişinău r. Râbniţa r. Dubăsari r. Tiraspol or. Chişinău –„– r. Slobozia –„– –„– –„– or. Chişinău judeţul Tiraspol or. Chişinău –„– r. Tiraspol –„– –„– r. Râbniţa r. Slobozia –„–

456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493.

Dolta Leontii Fedotovici Dobrovolschii Dmitrii Grigorievici Diofdieva Ana Iacovlevna Dolingher Maria Hristianovna Detcov Mihail Timofeevici Daniliuc Maria Procopievna Dumitroşenco Evghenia Samoilovna Darii Xenia Nichiforovna Dorofeeva Dera Petrovna Daneţ Veniamin Mihailovici Dicusar Petru Grigorievici Danici Ana Trofimovna Dobrova Zinovia Ignatievna Degteariova Alexandra Tihonovna Gheorghiev Filimon Grigorievici Dutt Rudolf Iacovlevici Dolingher Ivan Iacovlevici Dan Isai Dmitrievici Dubinschii Moiş Moiseevici Darii Pavel Nichiforovici Bobrova Maria Grigorievna Doctor Gotlin Iacovlevici Demianenco Dmitrii Dmitrievici Dvorţov Ivan Trofimovici Danilov Mihail Semionovici Dobrojan Fiodor Ivanovici Djenari Matriona Filipovna Dmitriev Constantin Pavlovici Dvosichin Melentii Andreevici Evlucaţ Ana Avgustovna Evstratiev Semion Emelianovici Epifanov Alexei Martianovici Elevterina Parascovia Mihailovna Erastov Alexandr Antonovici Eiler Maria Alexandrovna Eschin Daniil Petrovici Eschin Alexei Vladimirovici Eşanu Ivan Ivanovici

–„– r.Râbniţa r. Tiraspol r. Grigoriopol r. Tiraspol –„– r. Slobozia r. Tiraspol or. Chişinău r. Lipcani r. Slobozia –„– or. Tiraspol or. Tiraspol r. Slobozia r. Grigoriopol –„– or. Chişinău –„– r. Tiraspol –„– –„– or. Cahul –„– –„– or. Tiraspol r. Slobozia or. Chişinău –„– Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 2 judeţul Cahul judeţul Bălţi or. Chişinău r. Slobozia –„– r. Cahul

494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.

Ercan Maria Fedotovna Eschina Evdochia Cuziminicina (indescifrabil) Antonovici Jeleznova Ana Fiodorovna Jvoneţchii Marc Isaacovici Jidonovscaia Roza Isaacovna Josan Ivan Ivanovici Juriari Evghenii Fiodorovici Jucov David Samoilovici Jiviţcaia Ana Romualdovna Jeltova Iulia Gotlibovna Josan Ananii Evstratovici Jenari Artiom Casianovici Jdanaici Alexandr Constantinovici Jubinschii Ihili-Iţic Davidovici Jivilic Elena Ivanovna Zeleneţchii Nicolai Alexandrovici Zavidschii Vladimir Ivanovici Zatâc Serghei Vasilievici Zingher Riva Moiseevna Zvereva Olga Ilinicina Zelinschii Mihail Victorovici Zolberman Iosif Moiseevici Zasmanco Petru Borisovici Zolotarevschii Gheorghii Ivanovici Zarecinoi Timofei COnstantinovici Zaradaiza Larisa Iosifovna Zatcoveţchii Aron Mordcovici Zagodaev Filip Semionovici Zaviazchina Glafira Alexeevna Zaviazchina Maria Haritonovna Ziuzina Marfa Filipovna Zaruţcaia Ana Ignatievna Zaharian Dicron Zaharovici Zuchina Ţipra Lazarevna Zuzina Maria Marcovna Zuzin Filip Mihailovici Zariţchii Filip Petrovici

or. Chişinău r. Slobozia Secţia nr. 4 or. Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 2 – „ – nr. 1 – „ – nr. 2 – „ – nr. 3 or. Tiraspol –„– –„– r. Dubăsari r. Slobozia r. Tiraspol or. Chişinău or. Tiraspol Secţia nr. 1 or. Chişinău –„– Secţia nr. 3 or. Chişinău r. Cahul Secţia. or. Chişinău Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 1 or. Chişinău Secţia nr. 3 or. Chişinău –„– Secţia nr. 2 or. Chişinău Secţia nr. 3 or. Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 3 Chişinău r. Tiraspol –„– –„– r. Râbniţa or. Chişinău or. Chişinău r. Tiraspol –„– r. Râbniţa

532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569.

Zlota Maria Stepanovna Ziziuchin Cuzima Egorovici Ziziuchina Tatiana Cuziminicina Zamlinschii Abram Alexeevici Zonştein Gherş Borhovici Zelinschii Grigorii Tarasovici Zandelov Vasilii Abramovici Zveaghin Abram Danilovici Zinchevici Vera Antonovna Zoţenco Tamara Grigorievna Zancova Ludmila Zlatarev Ruvim Gheorghievici Zisman Fişel Srulevici Ziuzin Fedot Alexandrovici Zavadschii Toma Victorovici Ziuzin Andrei Achifievici Zvezdoglead Ivan Alexandrovici Zavtur Andrei Grigorievici Zanosiev Vasilii Efimovici Zenar Lavrentii Anisimovici Zveaghinţeva Ana Ivanovna Zonenştein Gherş Borfovici Zaharov Nicolai Petrovici Ziberman Haftul Moşcovici Ilcov Ivan Emelianovici Izman Moisei Stepanovici Ilinschii Igor Mihailovici Ivanova Ana Alexandrovna Iliniţcaia Petrica Vasilievna Ivanov Vladimir Nichiforovici Ivanenco Alexei Ivanovici Ipatii Pelagheia Vasilievna Ionescu Parascovia Snepanovna Izman Mihail Demianovici Işciuc Maxim Selivestrovici izotov Vasilii iMihailovici Ignatenco Claudia Ivanovna Ivanova Pimma Lazarevna

–„– r. Slobozia –„– r. Râbniţa r. Lipcovsc –„– r. Tiraspol r. Slobozia r. Tiraspol Tiraspol –„– Chişinău –„– Tiraspol r. Râbniţa r. Tiraspol –„– r. Dubăsari r. Slobozia –„– –„– r. Lipcani r. Tiraspol r. Lipcani Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 4 – „ – Secţia nr. 1 – „ – –„– judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău r. Cotovsc or. Chişinău Tiraspol –„– –„–

570. 571. 572. 573 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607.

Ipate Ivan Fiodorovici Ivanov Anton Nicolaevici Ivanisov Alex. Ivanovici Ilin Ivan Grigorievici Istrate Trifon Cnstantinovici Izrailova Ana Mihailovna Insiţchii Victor Valentinovici Ivanovscaia Zinaida Mihailovna Ivanov Venedict Crisanovici Ivanenco Maria Clem. Ivanova Alexandra Cuziminicina Ignatiev Aiodor Iacovlevici Curmei Maria Dmitrievna Catrinescu Domnica Ailimonovna Cravcescu Constantin Ivanovici Cucer Evstratii Savelievici Caliman Iacov Gheorghievici Curciuc Mihail Ivanovici Chiseliova Elena Ivanovna Clicevscaia Zinovia Mironovna Contruşco Semion Constantinovici Chiranda Hadejda Zemfirovna Caţ Riva Pincusovna Cocier Mihail Afanasievici Clichici Ivan Stepanovici Cojuhari Vasilii Parfenovici Chiriac Mihail Fiodorovici Cotruţa Harlampii Stepanovici Cogan Iosif Şmelovici Culic Fiodor Petrovici Cronfeld Iosif Mihailovici Chiriţa Dormanii Emelianovici Covaliov Alexandr Ivanovici Climenco Pelagheia Ivanovna Covânea Ecaterina Arhipovna Creimer Fanea Solomonovna Croitor Grigorii Semionovici Croitor Ermolai Ivanovici

–„– –„– r. Slobozia Tiraspol judeţul Chişinău Tiraspol –„– or. Chişinău r. Tiraspol or. Cahul r. Tiraspol r. Râbniţa Secţia nr. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 2 – „ – –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– SJ Cahul Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău or. Cahul Secţia nr. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău –„– –„– –„– –„–

608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645.

Crasnoianschii Şmili Vavilovici Cojovschii Boroh Haimovici Carauş Pavel Grigorievici Covali Vasilii Luchici Cabiac Gheorghii COnstantinovici Craizeli Şiman Iosifovici Cuţchii Ivan Petrovici Caragancev Alexandr Petrovici Creţu Dmitrii Dmitrievici Cogan Leib Solomonovici Conderion Dionisie Petrovici Cudrin Mihail Terentievici Cudrin Terentii Fiodorovici Cuchirca Ilie Filipovici Chiasa Anastasia Fiodorovna Chitar Pelacheia Marcovna Cornienco Tatiana Constantinovna Cotlear Vita Abramovna Cojuhari Agafia Eremeevna Cosmovici Elizaveta Trifonovna Curnic Constantin Nicolaevici Cropovniţchii AIlip Semionovici Condov Alexei Nesterovici Caun Grigorii Evseevici Coprion Chiril Efremovici Cacarş Irina Frolovna Coberman Abram Tovievici Caimacan Varvara Carpovna Camenscaia Vera Petrovna Capra Gheorghii Dmitrievici Crântea Nester Nicolaevici Curcudel Gheorghii Dmitrievici Condru Dmitrii Nicolaevici Constantinov Nicolai Petrovici Caraman Moisei Ivanovici Crăciun Trofim Ivanovici Chişucova Tamara Leonidovna Cora-Vasilii Alexandr Dmitrievici

SJ Bălţi –„– –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 1 – „ – –„– judeţul Bălţi –„– –„– –„– judeţul Cahul –„– –„– –„– Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 3 – „ – Secţia nr. 2 – „ – Secţia nr. 3 – „ – –„– Secţia nr. 1 – „ – Secţia nr. 2 – „ – –„– –„– –„– r. Cahul –„– Bălţi – „ – –„– SJ Bălţi Secţia nr. 1 or. Chişinău – „ – nr. 3 – „ – nr. 1 SJ Cahul

646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683.

Cogan Mendel Moşcovici Crijanovschii Clim Dmitrievici Coica Anastasia Anufrievna Calivacev Vasilii Andreevici Cozer Haim Gheorghievici Cazac Andrei Emelianovici Carpici Ivan Vasilievici Cuşnarenco Har. Grigorievici Cambolii Evghenii Dmitrievici Climenco Nicolai Ivanovici Cojuhar Grigorii Vasilievici Cojuhar Ivan Stepanovici Caraman Condratii Condratievici Cudreavţeva Sofia Dorofeevna Chiţcanean Maria Ivanovna Culeac Fiodor Petrovici Cravcenco Maria Cuziminicina Cojevnic Agripina Zaharovna Criveţ Nicolai Ignatievici Cogan Gavriil Davidovici Cogan Riva Abramovna Caftan Elena Alexandrovna Cozânea Ecaterina Arhipovna Craveţ Condratii Semionovici Catan Fiodor Petrovici Caliţ Volf Abramovici Calinina Anisia Alexeevna Caloşin Stepan Efimovici Calbernâi Alexandr Gavrilovici Colţov Vasilii Nazarovici Corotcova Stepanida Martianovna Căprioara Chiril Efimovici Crivoi Abram Chirilovici Codreanu Serghei Fomici Cotic Iosif Şmulovici Cobâlev Nicolai Ivanovici Craveţ Serghei Davidovici Croveţcaia Elena Petrovna

SJ Bălţi Secţia nr. 2 or. Chişinău – „ – nr. 3 –„– Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 4 Chişinău or. Chişinău –„– r. Slobozia –„– –„– –„– –„– –„– –„– r. Râbniţa r. Vulcăneşti or. Chişinău or. Tiraspol r. Slobozia or. Леово r. Camenca

or. Tiraspol –„– r. Slobozia or. Tiraspol –„– –„– or. Chişinău or. Tiraspol or. Chişinău –„– –„– –„– –„–

Dubăsari –„– r. Colesnicenco Alexandr Nicolaevici Cogan Meer Srulevici Chilofiischii Hariton Fiodorovici Cantea Mihail Constantinovici Coica Evghenii Mitrofanovici Caterov Ivan Matveevici Xenţevschii Naum Moiseevici Convecscaia Iustina Fiodorovna Cobelev Afanasii Maximovici Cotrubenco Mihail Trofimovici Convecscaia Iustina Fiodorovna Cojevnic Maria Zaharovna Curlat Ivan Iovlevici Capulca Ionca Davidovici Cojevnicov Mihail Zaharovici Cruglaia Pelagheia Ivanovna Choţcan Nichita Fiodorovici Conco Fiodor Constantinovici Conov Ana Vacilievna Caftan Iancheli Moşcovici Colciţcaia Nina Leonidovna Cross Ecaterina Cristoforovna Cleiman Şmil Isaacovici Caban Tatiana Fiodorovna Cosarev Petru Dmitrievici Chiriliuc Iosif Ignatievici Coifman Idel Ihilevici Capaci Gheorghii Vasilievici Cracoviţchii Filip Semionovici Chiţnelson Nina Semionovna Chiţu Pelagheia Ivanovna Colin Natalii Nicolaevici Curpăn Ivan Procopievici Colesnicov Nichifor Semionovici Constantinov Fiodor Semionovici Cotler Vera Abramovna Coval Ivan Moiseevici Capulco Cornei Davidovici –„– –„– or. Vulcăneşti or. Tiraspol r. Râbniţa –„– or. Cahul r. Chişinău –„– –„– or. 688. 695. 717. 713. 706. 709. 696. 693. 721. 703. Cahul Râbniţa –„– . 718. 690. 698. Chişinău Tiraspol –„– Grigoriopol r. 699. 704. 712. Chişinău –„– r. 685. 710. 702. 711.684. 692. Vulcăneşti –„– SJ Chişinău or. 716. Tiraspol r. 697. Slobozia Slobozia r. Chişinău –„– or. 715. 689. Râbniţa –„– –„– –„– r. 708. Slobozia or. 686. 707. 705. Brătuşeni or. Grigoriopol or. 701. Lipcani r. 700. 694. 691. Cahul r. 714. 719. 687. 720.

736. 760. Râbniţa r. 751. Chişinău –„– r. 724. Râbniţa –„– –„– r. 749. 737. 742. 731. 740. Chişinău –„– –„– –„– –„– r. Cogan Lev Falicovici Cozacov Mihail Mihailovici Criţman Martco Aronovici Cârlan Iosif Fiodorovici Cornica Iţic Idelevici Corcevschii Nichifor Iachimovici Covalscaia Aculina Ilarionovna Chiriac Parascovia Danilovna Cruglic Trofim Sergheevici Croitor Demian Grigorievici Corcinscaia Stepanida Nicolaevna Xedzovschii Naum Moiseevici Cojuhari Grigorii Grigorievici Covalenco Claudia Alexandrovna Chişiniovscaia Ghitlea Moşcovna Chiner Haim-Leib Borohovici Chirsta Pantelei Feodosevici Chiriţa Nicolai Semionovici Copaci Evdochia Maximovna Cabrin Moisei Şmulevici Rvapilevschii Anton Savelievici Chiriliuc Mihail Radionovici Culicovscaia Parascovia Afanasievna Culicovscaia Maria ANisimovna Culicovscaia Stepanida Andreevna Culicovscaia Evdochia Afanasievna Cornfeld Berna Lazarevna Cainarschii Lev Solomonovici Cozinovschii Iosif Filipovici Cazac Luca Iacovlevici Chiin Alexandr Ivanovici Cojuhari Hristina Fiodorovna Chiţcan Fiodor Sofronovici Crotcaia Ţipa Afanasievna Cu…enco Ivan Grigorievici Caraţcaia Ţipa Aronovna Colinicov Alexei Trofimovici Calerman Iosif Gherşevici or. 734. 744. 732. 730. Chişinău –„– –„– . Chişinău Slobozia or. Cotovsc r. 735. 747. Chişinău or. 728. 754. 745. 739. 752. 741. 758. 723. 725. Dubăsari r. Slobozia Tiraspol –„– –„– –„– r. Slobozia r. Cotovsc r. Râbniţa –„– –„– –„– –„– Tiraspol or. Râbniţa r. 748. 756. 738. 727. Dubăsari Ananievo or. 726. 753. 729. 750. Grigoriopol Slobozia –„– or. 733. 759. 757. 743.722. 746.

795. 785. Chişinău Tiraspol Râbniţa Tiraspol Slobozia Grigoriopol Tiraspol –„– or. 790. 764. 780. Caravaevschii Iosif Vasilievici Chirşa Alexandra Ivanovna Tiraspol Camenca or. 768. Chişinău Slobozia –„– Dubăsari Râbniţa r. 791. 784. 773. 767. 763. Ivanovici Crassa Mihail Naumovici Cojuhar Nicolai Leontievici Cojuhar Raş. 794. 769. 779. Chişinău Tiraspol or. Cahul or. 781. 792. 798. Râbniţa Tiraspol . 797. 766. Chişinău r. 787. 762. 772. Ant. 788. 786. 775. 774. 793. 782. 777. Cogan Liubovi Ihilovna Cuzmenco Ignat Adamovici Cozlovscaia Maria Fominicina Connicov Alexei Trofimovici Cojuhar Hristina Fiodorovna Caim Alexandra Ivanovna Cozac Luca Iacovlevici Cozinevschii Iosif Filipovici Cainarschii Lev Semionovici Cornfeld Berta Lazarevna Cojuhar Maria Gheorghievna Cojina Fedosia Nichif. 778. 783. 765. Chemras Berta Constantinovna Cravţev Trofim Dmitrievici Curmei Maria Dmitrievna Chiţvanean Ana Filipovna Cojuhari Grigorii Grigorievici Caterova Parascovia IAcovlevna Coriseev Semion Marcovici Caţ-Moşco Gherş Davidovici Croitor Mihel Şmilevici Cucerenco Maria Vasilievna Cogan Iosif Şlemovici Cojuhar Nicolai Leibovici Corpenicova Valentina Spiridonovna Crasneanciuc Ivan Luchianovici Crutic Vasilii Savelmevici Crivoi Dorofei Ilici Cornegolub petru Afanacievici Colesnicova Evdochia Parf. Lipcovsc –„– Tiraspol or. Chişinău Tiraspol Râbniţa –„– Tiraspol –„– –„– –„– –„– Tiraspol Clobozia –„– Tiraspol –„– or.761. 771. Calina Andrei Fiodorovici Costeneva Nadejda Semionovna Caftan M. 789. 770. 796. 776.

804. 806. 3 Chişinău Secţia nr. 814. 817. 815. 808. 830. Râbniţa r. 807. Chişinău –„– –„– Tiraspol r. 832. Chişinău Tiraspol r. Dubăsari . 825. 812. 820. Camenca Grigoriopol or. 4 Chişinău Secţia nr. 803. 811. 2 Chişinău Secţia nr. 818. 2 Chişinău SJ Cahul Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. Râbniţa Tiraspol –„– r. 3 Chişinău Secţia nr. 826. 823. 819. 828. 801. 833. Slobozia Secţia nr. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 1 Chişinău SJ Bălţi SJ Cahul or. 2 Chişinău SJ Cahul –„– SJ Bălţi –„– Secţia nr. 809. 805. 829. 822. Crasovschii Grigorii Pavlovici Cobâleţcaia Maria Antonovna Chiss Dvoira Putovna Caloşin Piotr Pavlovici Covalschii Iosif Alexandrovici Caraman Marfa Arsenievna Levinţeva Elena Vasilievna Lecaţ Nicolai Stavrovici Levinschii Boris Dmitrievici Lozinschii Boris Alexeevici Legher Leiba Marcovici Libeman Iacov Lvovici Londa Boris Iosifovici Lupa Nicolai Dmitrievici Lisovici Elena Dmitrievna Lutu Vergila Dmitrievna Lvov Iahir Isacovici Liberştein Moisei Haim-Ruvinovici Lincovschii Vsevolod Iacovlevici Litvinova Ida Moiseevna Lisovschii Serghei Ivanovici Lupu Sofia Fiodorovna Lupu Ivan Dmitrievici Logan Vasilii Constantinovici Lungu Anisii Ivanovici Luchianov Martian Filipovici Lebedev Alexandr Alexandrovici Leib Moisei Iosifovici Lazarev Fiodor Petrovici Limarenco Semion Ivanovici Liceva Olga Nicolaevna Lozinschii Vasilii Pavlovici Lâsea Daria Anisimovna Litovscaia Aculina Fiodorovna Lungul Lavrentii Vasilievici Laşca Gheorghii Nicolaevici Litvan Manea Davidovna Loghinov Radion Savovici r. 836. 834. 831. 816. 821. 802. 835. 3 Chişinău SJ Cahul –„– Secţia nr. 800. 813. 824. 810. 827.799. 2 Chişinău –„– УО Bălţi Secţia nr.

862. 846. 853. 842. 841. Chişinău Cahul Tiraspol . 845. 854. 865. 860. 859. 869. 868. 847. 843. 856. 858. 870.837. 861. Lazareva Antonida Mefodievna Luchian Ivan Constantinovici Lafazan Anton Stepanovici Lazaretnâi Naum Zelmanovici Largman Grigorii Moiseevici Laida Boris Iosifovici Loghina Zinaida Sergheevna Livizon Ruvel Corimovici Leşnevschii Bronislav Danilovici (indescifrabil) Serghei Trofimovici Latii Ivan Grigorievici Luglenco Maria Matveevna Latii Vasilii Grigorievici Leviţcaia Pelagheia Timofeevna Levişci Tuba Iacovlevna Laşcan Fiodor Grigorievici Levcenco Iosif Fiodorovici Luchianenco Timofei Mitrofanovici Lupu Grigorii Grigorievici Luncaş Constantin Iacovlevici Lagas Prol. 850. 857. 873. 849. lipsesc) Lepaşenco Nichifor Ghid. 851. Loghinova Anastasia Arcadievna Legas Filimon Mihailovici Lerner Abram Pinhusovici Lupu Leontii Trofimovici Lâsâi Piotr Ivanovici Laida Gutman Samoilovna Lavranov Afanasii Fiodorovici Lev Meer Leibovici Luchin Stepan Xenofontovici Lupu Anastasia Alexandrovna Lam David Pinhusovici Lalievici Tamara Andreevna Lungu Elena Vasilievna Loghinco Alexandra Moiseevna Slobozia or. 840. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– Tiraspol –„– –„– Tiraspol –„– –„– Râbniţa Tiraspol –„– SJ Chişinău –„– judeţul Râbniţa judeţul Cahul Tiraspol –„– Râbniţa Bălţi –„– Tiraspol Chişinău r. 839. 838. 871. 866. Stenapovna Lupu Semion Matveevici Laila (prinumele şi patronim. 848. 855. Râbniţa Tiraspol –„– Cahul r. 844. 874. 867. Lipc. 852. 864. 872. 863.

3 or. 3 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 3 judeţul Bălţi . 888. 908. 903. 1 Chişinău Secţia nr. 901. 2 – „ – nr. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 3 – „ – nr. 898. 878. 900. 1 – „ –– „ – judeţul Chişinău –„– Secţia nr. 3 or. 902. 881. 892. 3 judeţul Chişinău Secţia nr. 2 – „ – nr. 2 – „ – nr. Chişinău judeţul Cahul judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 912. 886. 882. 893. 887. 897. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 907. 894. 896. Chişinău – „ – nr. 876. 3 or. 879. 1 Chişinău – „ – nr. 1 or. 891. 884. 2 – „ – nr. Chişinău – „ – nr. 1 Chişinău Secţia nr. 883. 895. 1 judeţul Bălţi –„– Secţia nr. 885. 905. 909. Chişinău –„– – „ – nr. 904. 877. 2 – „ – nr. 906. 910. 890. 2 – „ – nr. Latii Nafontii Grigorievici Moţarin Pavel Leontievici Mavrocordai Alexandr Timofeevici Machedon Serafim Vasilievici Macan Claudia Grigorievna Melga Nina Ivanovna Matilescu Nadejda Constantinovna Milivitein Riva Davidovna Melnicenco Feodosia Andreevna Mardari Ivan Alexeevici Mititelu Iordan Câciuvici Mihailovschii Varvara Timofeevna Mogâldea Semion Mihailovici Mardari Afanasii Sofronovici Modan (?) Nicolai Pavlovici Machidon Vasilii Ivanovici Milin Pavel Constantinovici Muraviova Olga Ivanovna Murzil Olimpiada Mihailovna Miron Victor Ivanovici Murznic Zoia Rodionovna Mihailovschii Vladimir Mihailovici Mutva Xenofont Ivanovici Marandici Constantin Fiodorovici Malec Serghei Gavrilovici Malai Vladimir Grigorievici Melasenco Piotr Pavlovici Micasenco Piotr Pavlovici Marcenco Evdochia Ustinovna Mihailov Iacov Pavlovici Mardari Gheorghii Vasilievici Mutean (?) Xenofont Pavlovici Murusea Piotr Nicolaevici Mihuliga Ivan Gheorghievici Mulâco Aiodor Alexandrovici Malicov Piotr Mihailovici Muntean Carp Alexandrovici Muntean Nina Afanasievna –„– Secţia nr. 889. 899.875. 911. 1 – „ – nr. 880.

944. Muraira (Murzina?) Sofia Achimovna Mironov Efim Efimovici Mihailov Iacov Pavlovici Marin Andrei Sevastianovici Mileva Zinovia Alexandrovna Mironov Andrei Fomici Mihalcenco Trofim Emelianovici Mihailovschii (?) Filip Semionovici Melentiev Maxim Sofronovici Maru Ivan Danilovici Matveenco Spiridon Terentievici Morar Iosif Ivanovici Misiuc Grigorii Isidorovici Mencler Sruli (indescifrabil) Mircus Nuhim Gherşovici Malamud (?) Daria (indescifrabil) Manuilov Ivan Antonovici Muslovschii-Surutin (indescifrabil) (indescifrabil) Elena Nichiforovna Marcenco (?) Demian Antonovici Moldavscaia Ghitlea (indescifrabil) (indescifrabil) Andrei Gheorghievici Maximova Elena (indescifrabil) Molodcenco (?) Trofim Pimenovici Mekiman-Aron Mordco Iosifovici Moscvicenco Mihail Fiodorovici Macositean Alexandr Alexeevici Miţul Filimon Pavlovici Marianovscaia-Borcoviţcaia Larisa Cuziminicina Mihailov Mihail Gavrilovici Martânenco Axinia Ivanovna Maslov Fiodor Matveevici Muntean Efimia Mihailovna Mazureţ Tatiana Iacovlevna Macovei Feodosii Gavrilovici Marcova Irina Marcovna Marcov Ivan Efimovici Melnic Efim Stepanivici Secţia nr. 926. 942. 920. Slobozia or. Lipcani or. Tiraspol –„– –„– r. Chişinău or. Camenca r. 927. 4 Chişinău Cahul –„– r. Chişinău –„– or. 925. Slobozia –„– –„– r. 938. 915. 947. Tiraspol –„– or. 935. 931. Tiraspol or. Tiraspol or. 929. Chişinău – „ – nr. 933. 945. 928. Dubăsari r. 932. 946. 937. Рыбница s.913. 948. 918. Chişinău –„– –„– –„– or. 943. 919. 922. 939. 940. 949. Tiraspol Slobozia . 916. 941. Tiraspol –„– r. 923. 950. 921. 917. 936. Slobozia –„– –„– –„– or. 930. Tiraspol r. Camenca r. 2 or. 934. 924. 914. Tiraspol r.

982. Chişinău –„– r. Slobozia r. Chişinău –„– –„– r. 966. 963. 977. Vulcăneşti r. Cahul r.Slobozia or. Nisporeni r. 983. 3 or. 971. Chişinău – „ – nr. Tiraspol –„– –„– r. Dubăsari r. 960. 964. Cahul r. Tiraspol or. 969. 980. 972.951. 965. 974. 976. Râbniţa r. 975. 967. Râbniţa or. 973. Dubăsari or. Malaia Lucheria Stepanovna Matcovschii Grigorii Vasilievici Miculin Savelii Semionovici Maer Vasilii Antonovici Monca Isaac Şimonovici Miţa Nicolai Stepanovici Mihailovici Mihail Stepanovici Margulis Adolf Samoilovici Miller Hristina Hristinovna Muntean Anton Alexeevici Malai Ana Ivanovna Matveev Ivan FIlatovici Melnic Iustina Andreevna Meleco Arhip Andreevici Muntean Nichifor Trofimovici Marcova Anastasia Andreevna Miţul Elena Iosifovna Melnic Alexei Dmitrievici Marcovscaia Elena Clementievna Murzacova Maria Ivanovna Moşneaga Zaharia Filipovici Matroneţchii Piotr Ivanovici Macler Iancheli Srulevici Matros Andrei Grigorievici Muntean Cuzima Andreevici Mamota Vladimir Stepanovici Moţarin Alexei Leontievici Meşcova Maria Nicolaevna Mordcovici Haia Moiseevna Mihailov Maxim Constantinovici Malaştean Stepan Alexeevici Malaştean-Socolan Sofia Nichiticina Matveev Ivan Constantinovici Marina Zinovia Nicolaevna Mamai-Danilova Chitea Ivanovna Nudelman Nisim Haimovici Nichitina Tecla Antonovna Nirov Ivan Fiodorovici r. 989. Râbniţa or. 992. 979. Tiraspol r. 958. Slobozia r. Chişinău or. 956. 968. 961. Râbniţa judeţul Bălţi Secţia nr. 4 . 954. Tiraspol –„– r. 990. Camenca r. 952 953. Tiraspol r. 957. 991. 978. 981. Grigoriopol or. 970. Tiraspol or. Chişinău r. 962. Chişinău r. 955. Lipcani or. 959. Râbniţa –„– r. 993.

1028. 999. Slobozia Grigoriopol Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 1025. 1010. 998. 1015. 2 or. Tiraspol or. 3 Chişinău Secţia nr. Tiraspol –„– –„– –„– –„– –„– –„– –„– or. 1014. 1008. 1017. Dubăsari r. Râbniţa r. 2 Chişinău . Chişinău r. 1029. 2 or. Tiraspol or. Chişinău r. 1011. 1007. Chişinău judeţul Cahul Secţia nr. 1021 1022. Tiraspol r. 1006. 2 Chişinău Secţia nr. 1013. 1001. Râbniţa or. Chişinău Grigoriopol r. 1000. 997. 1024. 995. Chişinău Tiraspol r. 1027. 1004. 1016. Chişinău or. 996. Рыбница r. 1018. 1030. 1012. 1026. 1009. 1019. 1020.994. Рыбница or. 1005. Vulcăneşti –„– –„– –„– Tiraspol r. 1003. 1031. 1002. 1023. Vulcăneşti r. Nişina (?) Maria FOminicina Nedelco Elizaveta Iosifovna Niculina Sofia Petrovna Hedzelscaia Elena Vasilievna Negruţa Feodosia Vasilievna Niţcaţchii Meer Davidovici Nenadovscaia Elizaveta Achimovna Neşcered Evdochia Cuziminicina Namaşco Timofei Saver Nosaci Maria ANdreevna Nauc Liubovi Ivanovna Nauda Natalia Harlampievna Necetaico Semion Vasilievici Nedcher Shul Iţcovici Nedelca Maria Afanasievna Nastas Gavrila Antonovici Nicula Aculina Dmitrievna Nudelman Haim Ihil Naumco Oxana Ahrimovna (Naumco-Cohan) Nagornâi Dionisii Iacovlevici Novicov Artiom Eliseevici Neciurenco Demian Ivanovici Negru Fiodor Grigorievici Nosacevschii Emanuel Grigorievici Nichitina Feodosia Petrovna Nebogataia Elizaveta Alexeevna Nadi Iulia Iosifovna Nemla Nicolai Stepanovici Negruţa Liubovi Cuprianovna Nirşa Alexandra Ivanovna Nicolaţ Efrosinia Vasilievna Nis Cristina Iohanovna Naraman (?) Marfa Arsentievna Nelih Magdalena Ivanovna Osmolovscaia Maria Cighizmundovna Odobescu Semion Vasilievici Orlov Semion Andreevici Ohievschii Cuprian Trofimovici judeţul Cahul Secţia nr.

Râbniţa Slobozia r. Tiraspol Chişinău r. raionul Dubăsari. 1059. 1042. Chişinău Secţia nr.Tiraspol r. 1052. 1065. 1055.n.1032. 1054. originară din or. 1041. 1038. 2 Chişinău –„– –„– r. 4 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău –„– . 1044. Tiraspol Chişinău Secţia nr. 1058. Orhei Iacov Ivanovici Osipovschii-Tihman Aron Meerovici Orel Riva Iosifovna Odajiu Alexandr Grigorievici Oisgold Adelea Şmulevna Olesinscsaia Anelea Tavtonovna Osadcenco Anton Parfentievici Obodovschii Elena Moiseevna Ocetilova Stepanida Onufrievna Olşanschii Şlema (?) Haimovici Oleinic Pavel Grigorievici Ostroverhov Vasilii Vladimirovici Ocertilova Marfa Ulianovna Ovcinnicov Ivan Petrovici Orgud Vasilii Vasilievici Oleinic Uliana Vasilievna Orzul Nazar Grigorievici Oţabric Ivan Gavlovici Oprea Sofia Vasilievna Oprea Sofia Vasilievna. 1037. 1057. 1035. 1043. 1040. 1046. 1912. Tiraspol –„– Chişinău r. 1034. reşedinţa în RSSM. 1036. 1053. 3 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1033. 1039. 1048. 1045. Oblic Ivan Stepanovici Ostancov Iosif Timofeevici Ocomen Ivan Grigorievici Orlov Ivan Borisovici Oborocea-Bragadirean Dora Nichiticina Ohanova Maria Iacovlevna Obrucicova Maria Sergheevna Poltavţev Nichita Dmitrievici Poroseci Chiril Eftihievici Petrovscaia Nadejda Afanasievna Pocitari Fiodor Snepanovici Pavlovici Cristina Emanuilovna Postovit Elena Grigorievna Pololi (Polodi?) Ecaterina Alexandrovna Pascar Valentina Afanasievna Panaciu Piotr Afanasievici Tiraspol Chişinău Tiraspol r. 1064. 2 Chişinău Secţia nr. 1062. 2 Chişinău –„– –„– or.Dubăsari or. Râbniţa r. 1049 1050. s. a.. Râbniţa r. mold. Tiraspol. 1061. 1066. 1063. luată la evidneţă pe data de 5/XI/-1948 17/XI-48 (semnătură indescifrabilă) Secţia nr.Slobozia Tiraspol r. Malovatoe. Camenca SJ Bălţi r. 1056. 1047. 1060. Camenca r. Dubăsari 1051.

1084. Tiraspol r. 1103. 4 Chişinău –„– SJ Bălţi SJ Cahul –„– Secţia nr. 1100. 1077. 1076. 1093. 1074. 3 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău r. 1078. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 1079. 1092. 1101. 1081. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Secţia nr. 1095. 1089. 1090. 1083. Camenca r. 1070. 1087. Perlin (Oertin?) Vasilii Romanovici Popovici Anton Ivanovici Popovici Arhip Grigorievici Popovici Vasilii Dmitrievici Popova Liubovi Alexandrovna Pervina Roza Srulevna Palu Mihail Pavlovici Perenmuter Mihail Marcovici Pomcher (Pocner) Evghenii Fiodorovici Puzis Vibor Iţcovici Protoleaconova Ana Stepanovna Passer Zifra Moiseevna Pavlovici Nicolai Antonovici Petrov Stepan Petrovici Covlitari Daria Ivanovna Chişiniovschii Bronislav Fominitovici Postalavschii Vasilii Dmitrievici Postolosti Efim Vasilievici Postolatii Nicolai Ivanovici Provorchina Axinia Vasilievna Proca Iacov Ivanovici Popov-Coverchian Nicolai Petrovici Potiuca Ivan Pavlovici Pleşco Tomas Gheorghievici Plamadeala Alexandr Timofeevici Pogribicenco Elena Ivanovna Pahomov Tihon Nicolaevici Popa Ivan Dmitrievici Putana Grigorii Ivanovici Pogreban Mihail Gheorgievici Poian Trofim Mitrofanovici Pavlov Serghei Fomovici Pravdo Zaharii Timofeevici Pogorodeţchii Gavriil Mitrofanovici Ploteanu Fiodor Fomici Placinda Pavel Ivanovici Pogonii Iuliana Andreevna Popa Mihail Ivanovici –„– –„– Secţia nr. 1072.1067. 1069. 1104. 1094. Râbniţa Chişinău . 1097. 2 Chişinău –„– Bălţi Secţia nr. 1068. 1099. 3 Chişinău Secţia nr. 1071. 1085. Cahul –„– Secţia nr. 1088. 1075. 1073. 1091. 1082. 1096. 1102. 3 Chişinău Tiraspol –„– r. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 1080. 1086. 1098. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Cahul SJ Chişinău Secţia nr.

Tiraspol r. 1114. 1116. Кагул Tiraspol . Râbniţa or. 1137. 1111. 1126. 1142. Chişinău Râbniţa r.1105. Chişinău Tiraspol r. 1108. 1118. 1123. 1138. 1140. Poianu Pavel Danilovici Porojnicenco Ivan Gavrilovici Popova Marfa Filipovna Uşcarenco Ana Fomovna Plotina Maria Mihailovna Pastuşenco Maxim Mihailovici Pereus Feodosia Corneevna Pavlovici Evlenii Palicovici (Malicovici?) Petrov Stepan Petrovici Pilatovschii Sruli Şmerevici (?) Patraşco Claudia Nicolaevna Podolean Alexei Sofronovici Prvalov CHirill Parfentievici Pavlosvschii Vasilii Efremovici Pavlovschii Dmitrii Efremovici Pancenco Zinaida Savelievna Pagas Izrail Alexandrovici Postolatii Constantin Nesterovici Pascaru Valentina Afanasievna Prodan Ana Petrovna Popova Mavra Andreevna Pavlov Ivan Afanasievici Perman Feodosia Cuziminicina Platonov Ivan Fiodorovici Paladi Parascovia Paladi Alexei Pogonii Solomia Ivanovna Popa Ana Ivanovna Poddubnâi Dionisii Stepanovici Pait Şlema Naftulovici Pantilii Ana Ivanovna Polanschii Mara Matveevna Prilipcian N. 1119. CHirilovici Petrovscaia Nadejda Afanasievna Panş Efrosinia Ivanovna Paierele Andrei Iacovlevici Popova Liubovi Andreevna Popov Nicolai Andreevici r. 1106. Lipcani Chişinău Tiraspol –„– Chişinău reg. 1139. 1141. 1117. 1135. Slobozia Chişinău –„– –„– Tiraspol –„– –„– satul Sucleia Tiraspol –„– Chişinău Râbniţa or. 1131. Slobozia Tiraspol Slobozia Chişinău –„– –„– r. 1124. Viniţa r. 1121. 1129. 1109. 1112. Grigoriopol r. 1127. 1110. 1132. 1120. 1128. 1125. 1115. 1107. 1113. Slobozia –„– –„– –„– r.Râbniţa or. 1133. 1130. 1136. 1122. 1134.

Cahul Slobozia s. 1149. 2 Chişinău r. Râbniţa Tiraspol r. Cahul or. 1171. 1156. 1155.1143. 1175. 1178. Chişinău –„– Tiraspol r. 1177. 1164. Slobozia or. Cahul Secţia nr. 1173. 1159. 1157. 1146. Chişinău Tiraspol r. Râbniţa r. Râbniţa –„– –„– –„– or. 1179. Slobozia or. Chişinău Tiraspol Clobozia or. 1162. 1160. 1152. 1158. Râbniţa –„– –„– Tiraspol –„– –„– r. 1176. 1 Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 1150. Râbniţa Secţia nr. 2 Chişinău . 1151. 1147. 1169. 1172. 1161. 1163. Podrulina Nadejda Marcovna Perepeliţa Vasilii Semionovici Perlei Danil Chirilovici Pavlovschii Efim Timofeevici Panciuc Feodosia Nichiticina Pavlovschii Mihail Efimovici Paliughin Semion Iacovlevici Pavlov Abram Iacovlevici Portas Maria Provalova Uliana Fiodorovna Patuşanco Fedot Ivanovici Pocitarev Fiodor Stepanovici Palamarciuc Afanasii Macarovici Pelin Ivan Luchianovici Polieveţ Procofii Petrovici Poznanschii Zelder Moiseevici Polianschii Leonid Borisovici Perlii Daniil Chirilovici Periev Timofei Pavlovici Pisarenco Evdochia Ivanovna Palii Elena Danilovna Pavlovscaia Liubovi Nicolaevna Popa Moisei Moiseevici Popa Moisei Moiseevici Popa Dmitrii Vasilievici Peiceva Hadejda Evgrafovna Panreli Agafia Afanasievna Petrov Gavriil Nazarovici Panţa Vladimir Maximovici Roman Ana Ivanovna Razu Elena Mihailovna Raitman Şmil Ovseevici Râss Alexandr Mihailovici Rapoport Nuhim Mihailovici Romenschii Alexandr Nicolaevici Railean Fiodor Grigorievici Reişa Ghendalei Leibovici Roşca Gheorghii Dmitrievici r. 1180. 1153. 1170. 1167. Ploscoe r. 1145. 1144. 1154. 1166. 1165. 1148. 1174. 1168. Slobozia r.

1184. 1210. 1195. 1200. Slobozia –„– r. 1192. 1199. 1183. 1193. 1201. 1188. Racicov Evdochia Pavlovna Rozenfeld Leib Marcovici Rima Grigorii Fiodorovici Raţ Savelii Nicolaevici Raşca Grigorii Grigorievici Raşca Feodosia Fiodorovna Răzmeriţa Feodosia Grigorievna Reistagher Iancheli Berşevici Roif Aron Mihailovici Rabinovici Arnon Iosifovici Roitman Suhari Şoilovici Rotaru Vasilii Ivanovici Rubneac Vladimir Grigorievici Rudico Gavril Grigorievici Roşca Elizaveta Gavrilovna Razvodnaia Stanislava Ianovna Raisman Volf Abramovici Roată-Strâmbă Manoil Fiodorovici Remulscaia Maria Sam. 1 Chişinău УО Bălţi –„– Secţia nr. 1216. 2 Chişinău –„– Secţia nr. Tiraspol Tiraspol –„– –„– –„– . 1211. 1185. 1191. 1208. Roznevscaia Anastasia Davidovna Robei-Antoniuc Ivan Ivanovici Rusnan Ivan Haritonovici Roşca Efim Vasilievici Romanenco Roman Gheorghievici Habinovici Minaş Moiseevici Roisfeld Şmil Srulevici Rivlin Semion Savelievici Russu Gheorghii Alexandrovici Rahmanov Alexei Dmitrievici Rapoport Nuhim Haimovici Rahmanov Alexei Dmitrievici Rotali Ivan Mihailovici Razmeriţa Alexei Radionovici Râleacov Leon Ivanovici Ravinoi elena Alexeevna Repnicov Alexandr Ivanovici Piminova Parascovia Constantinovna Râmschii Chirill Dmitrievici –„– or. 1207. 1202. 1190. 1189. 1214. 1198. 3 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– –„– –„– Secţia nr. 1194. 1196. 1206. 1218. Chişinău SJ Bălţi –„– Secţia nr. Cahul Secţia nr. 1212. 1186. 1204. 1 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 1203. 1209. 3 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău SJ Chişinău Secţia nr. 1187. 1217. 3 Chişinău –„– –„– SJ Cahul or.1181. 1213. Chişinău –„– r. 2 Chişinău or. 1205. 3 Chişinău Secţia nr. 1197. 1182. 2 Chişinău Secţia nr. 1215.

Tiraspol Lipcani Tiraspol Tiraspol –„– –„– –„– or. 1222. Moş. 1227. 1225. 1235. 1245. 1254. 1248. 1232. 1228. Chişinău –„– Grigoriopol Tiraspol r. Râbniţa or. 1229. Lipcani Tiraspol –„– or. Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– Râbniţa Tiraspol –„– Cahul Tiraspol SJ Bălţi r. Ivan. 1226. 1240. 1239. Roitman Mois. 1242. 1234. 1244. Grigoriopol r. 1230. 1249. 1253. 1250. 1221. 1246. 1251.1219. 1223. 1255. 1256. Slobozia Secţia nr. 1231. 1224. 1238. Reutov Serghei Dmitrievici Reu Mihail Gheorghievici Rehlis Elea Srulevna Rainov Stepan Stepanovici Razen Iosif Davidovici Reşciuc Gheorghii Constantinovici Razmeriţa Melenti Grigorievici Rojco Elizaveta Gavrilovna Rudi Onufrii Filipovici Rumeanţeva Ana Fiodorovna Reutova Anastasia Semionovna Raru Alexandr Constantinovici Rahis Reiza Marcovna Roitman Feiga Iucovna Râbalca Ivan Terentievici Rotar Valentina Danilovna Roizenbau Toba Samson. 1 Chişinău . Chişinău –„– –„– –„– –„– –„– r. 1241. Rozenbaum Naum Alexandrovici Radul Pelagheia Mitrofanovna Rojco Iacov Climovici Radzeţcaia Aculina Nicolaevna Rudniţcaia Alexandra Ivanovna Raiceva Parascovia Nicolaevna Risman Mordco Selihovici Râbac Alexandr Antonovici Reutov Filip Andronovici Reşetnicenco Xenia Ivanovna Rudacov Sofron Mihailovici Rogut Natalia Nichitovna Romanova Olga Antonovna Romanenco Roman Gheorghievici Rojco Ecaterina Fiodorovna Radulova Daria Petrovna Rotari Maxim Grigorievici Sudeva Ecaterina Alexandrovna r. 1237. 1233. Romanov Alexandr Migailovici Raznoveş Alex. 1243. Camenca –„– r. 1236. 1252. 1247. 1220.

1265. 2 Chişinău SJ Cahul –„– УО Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău SJ Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău –„– –„– Secţia nr. 1270. 1266. 3 Chişinău SJ Bălţi Хххххххххххххххххххх –„– Secţia nr. 1260. 1286. 1275. 2 Chişinău –„– SJ Bălţi . 1 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1287. 1273. 1262. 1264. 1267. 1288. 1285. 1259. 1290. 1282. 4 Chişinău Secţia nr. 1277. 1271. 1289. 1279. 1261. 3 Chişinău –„– SJ Bălţi Secţia nr. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău SJ Chişinău –„– –„– ХХХХХХХХХХХХХХХХ Secţia nr. 1268. 1281. 1274. 1291. 1292. 1 Chişinău –„– Secţia nr.1257. 1284. 1278. 1272. 1279. 1280. 2 Chişinău –„– –„– Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1276. Sverdlic Leib Moiseevici Stroganov Serghei Nicolaevici Strestian Ivan Nicolaevici Spinu Cuzima Gavrilovici Sacara Nina Bartanovna Sainenx Grigorii Zaharovici Stoico Gheorghii Dmitrievici Schidul Cleopatra Pavlovna Stog Vera Fiodorovna Safişcenco Nicolai Andreevici Sizova Stepanida Dmirievna Sârbu Elisei Grigorievici Sclifos Ivan Gheorghievici Strulenco Maria Arhipovna Stamati Maria Arhipovna Streliţeva Natalia Cuziminicina Sârghi Ana Grigorievna XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Siniţina Oliga Mihailovna Scriahenco Agafia Ivanovna Scandalis Liubovi Vasilievna Surcean Petru Gheorghievici Svetuţa Panteleimon Emanuilovici XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Spiridon Andron Ivanovici Sirnev Iosif Iosifovici Sova Tatiana Luchianovna Socolova Ecaterina Davidovna Sizov Ignat Ivanovici Solomon Hristofor Ivanovici Sacara Mihail Artemovici Seul Elena Ivanovna Schiptei Serghei Ivanovici Salebu Ilia Vasilievici Stoian Alexandr Semionovici Slavici-Dmitrina Olga Gheorghievna Smirnov Ivan Ivanovici Sausman Meer Mendeleevici Secţia nr. 1263. 3 Chişinău УО Cahul Secţia nr. 1258. 1283. 4 Chişinău Secţia nr. 1274. 1269.

1300. Râbniţa Chişinău Tiraspol –„– Dubăsari r. Râbniţa –„– Tiraspol r. Cotovsc r. 1301. 1328. 1318. 1311. 1322. 1326. 1308. 1314. 1307. 1324. 4 Chişinău r. 1310.Tiraspol or. 1296. Chişinău Slobozia r. 1321. 1297. Slobozia r. 1305. Tiraspol r. Sârbu Ivan Carpovici Seul Gheorghii Avacumovici Slobodian Vladimir Fiodorovici Smirnov Efim Efimovici Socolan-Malaştaian Sofia Nichitovna Socolovschii Ivan Matveevici Solovei Irina Haritonovna Semencov Vasilii Trofimovici Staruş Platon Iosifovici Sâtnic Parascovia Semionovna Splavschii Dementii Trofimovici Sitnicova Valentina Fiodorovna Sevastru Ludmila Fiodorovna Stratulat Stepan Dmitrievici Sârbu Anastasia Dmitrievna Socolov Stepan Petrovici Spuinscaia Nina Nicolaevna Serbiţcaia Leipa Gherşevna Surcean Emelian Dmitrievici Suhodolschii Iacov Petrovici Sirchis Sosea Davidovna Sinchevici Ivan Danilovici Stihi Piotr Avraamovici Smolearenco Nicolai Nicolaevici Sârtai Meer Leibovici Savranciuc Fiodor Ivanovici Sârotiuc Fiodor Grigorievici Stoian Vasilii Fiodorovici Santiuc Maria Parfentievna Stelea Tatiana Moiseevna Staneva Evghenia Romanovna Suhovici Ecaterina Ivanovna Stoianov Alexei Nichiforovici Serbii Evdochim Nicolaevici Savciuc Timofei Fiodorovici Semeniuc Efrosinia Milovna Sapalatii Fiodor Matveevici Sorocinschii Grigorii Fiodorovici –„– –„– Secţia nr. 1302. 1315. Tiraspol Dubăsari r. Chişinău –„– r. 1304. Chişinău –„– –„– –„– r. 1329. 1317. 1316. 1327. 1295. 1330. 1303. 1298. 1320. Râbniţa r. 1319. Tiraspol or. 1313. Chişinău or. 1325. 1309. 3 Chişinău Secţia nr. 1294. Dubăsari Chişinău Tiraspol Camenca Tiraspol . 1299. Tiraspol r.1293. Vulcăneşti or. 1323. 1306. 1312. Slobozia Chişinău r.

1365. 1367. 1339. Tiraspol –„– r. 1332. 1345. 1336. 1333. 1357. Râbniţa Chişinău –„– Cahul Secţia nr. Slobozia Tiraspol Râbniţa Slobozia Camenca Tiraspol Râbniţa r. 1341. 1346. 1361. 3 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 1359. 4 Chişinău Secţia nr. 1337. 1340. 1350. Tiraspol Chişinău Tiraspol r. 3 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău –„– Secţia nr.1331. 1352. 1354. 1366. 1 Chişinău Secţia nr. 1343. 1353. Slobozia SJ Chişinău r. 1364. 1356. 1355. 1362 1363. 1351. 1349. 3 Chişinău Secţia nr. 1347. 1334. 1360. 1 Chişinău Secţia nr. Râbniţa Tiraspol r. Râbniţa r. 1358. Sinciuc Iustinia Ivanovna Solomonenco Grigorii Trofimovici Scocovici Bassa Timofeevna Salii Anastasia Antonovna Schibî Raia Alexandrovna Slepenchii Filimon Pavlovici Savin Ivan Ivanovici Slivinschii Nichita Fiodorovici Samoilenco Ivan Vasilievici Solovei Ilarion Semionovici Strulesco Maria Vasilievna Sergheeva Daria Amosovna Stoianov Ivan Spiridonovici Samoilenco Ivan Vasilievici Stepanov Piotr Danilovici Sitnicova Pelagheia Tihonovna Sorocoletov Fiodor Ferapontovici Solodovnicov Stepan FOmici Sopranciuc Maria Alexandrovna Sălcuţan Ana Nesterovna Svarovschii Zahar Moiseevici Sârocinscaia Ana Pavlovna Semeniţcaia Tamara Altfelna Stonova Natalia Grigorievna Sergheev Amos Eliseevici Staţenco Ana Iacovlevna Starkopulo Nicolai Andreevici Soloviov Andrei Ermolaevici Todorojco Natalia Petrovna Todâca Maria Ivanovna Tabeica Constantin Ilici Tarnovscaia Frima Grigorievna Taporeţ Ivan Stepanovici Tislor Ana Sergheevna Terentiev Dmitrii Ivanovici Triţeac Grigorii Zaharovici Topor-Ghilco Leonid Zaharovici Toma Pavel Dmitrievici –„– r. 1335. Grigoriopol r. 1338. 1342. 1348. 2 Chişinău . 1368. Râbniţa Tiraspol Chişinău –„– SJ Chişinău r. 1344.

Terentiev Grigorii Zaharovici Tomşa Nicolai Nicolaevici Timuş Fiodor Alexeevici Teimelm[a]n Moisei Volfovici Tomal Vera Dmitrievna Terentiev Nicolai Timofeevici Tatorelia Parascovia Afanasievna Titunin-Lobaciov Ivan Ivanovici Taranov Mihail Ivanovici Tubin Mihail Ivanovici Tonov Ilia Nicolaevici Tolmaci (?) Fiodor Constantinovici Tcacenco Evghenia Macarovna Tombur Fiodor Grigorievici Turtureanu Vladimir Dmitrievici Tabacinic Luca Timofeevici Tocari Leib Abramovici Todica Nichita Procofievici Tocalova Ana Mihailovna Toporeţ Ivan Stepanovici Tolocenco Fiodor Abramovici Tocari Leiba Abramovici Talmazan Parascovia Dmitrievna Terentiev Vasilii Semionovici Todâca Nichita Parfentievici Tocardevscaia Maria Semionovna Todica Matriona Fiodorovna Teajco Semion Petrovici Toniţoi Procopii Fiodorovici Uscat Efrosinia Emanuilovna Untilov Iacov Haritonovici Uritea Vlas Nichiforovici Işacova-Blatcova Efrosinia Ivanovna Uciteli-Zelma Roza Livovna Uja Anton Mironovici Urelicu Vasilii Alexandrovici Ursu Grigorii Fiodorovici Uri-Tanea Srul Moşcovici Secţia nr. 1374. Râbniţa Chişinău Râbniţa Slobozia –„– Secţia nr. 2 Chişinău SJ Cahul SJ Bălţi Secţia nr. 2 Chişinău SJ Bălţi –„– –„– . 1388. 3 Chişinău Secţia nr. 1393. 1370. 1377. 1402. Râbniţa Tiraspol Chişinău Tiraspol Bălţi Slobozia Chişinău r.1369. 1394. 1372. 1384. 1397. 1400. 1407. 1392. 2 Chişinău Secţia nr. 1401. 1380. 1382. 2 Chişinău SJ Cahul Secţia nr. 1398. 3 Chişinău –„– Secţia nr. 1399. 1385. 1396. 1379. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1381. 1378. 1406. 3 Chişinău –„– –„– SJ Bălţi SJ Cahul Secţia nr. 1404. 1403. 1371. 1376. 1373. 1 Chişinău SJ Bălţi –„– Secţia nr. 1 Chişinău SJ Bălţi r. 1386. 1375. 1 Chişinău Secţia nr. 1383. 1387. 1391. 1405. 2 Chişinău Secţia nr. 1390. 1389.

1433. 1415. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 1417. 2 Chişinău –„– SJ Chişinău SJ Bălţi –„– –„– Secţia nr. 1422. 1444. 1424. 1436. 1 Chişinău SJ Chişinău –„– . 1421. Hitova Alexandra Grigorievna Himceac Elena COnstantinovna Hait Victor Zigmundovici Ţudic Maclea Aronovna Ţurcan Alexandra Agapovna Ţivnar Semion Iraidovici Ţurcan Grigorii Avtenievici Ţvetovat Pronea Leibovici Ţâruş Trofim Melentievici Ţurcan Sofia Grigorievna Ţentiu Ivan Grigorievici Ţurcan Pelacheia Fiodorovna Ţurcan Dmitrii Nicolaevici Cebotari Ecaterina Ivanovna Cernat Sava Afanasievici Cecan Vasilii Gheorghievici Cerches Sofia Alexeevna Civalova Lidia Alexandrovna Ceban Anastasia Victorovna Celac Savelii Petrovici Cebotari Getru Ivanovici Cebotari Harlampii Onufrievici Cerehuli-Cuş. Alexandr Leonidovici Ciot Ivan Fiodorovici Cebotari Vasilii Ivanovici Cimpoieş Gheorghe Afanasievici Ciubari Fiodor Vasilievici Şmolovschii Iacov Filipovici Şeremet Irina Iosipovna Şmolovschii Iacov Filipovici Şvedu Semion Nichitovici Şehtman Anatolii Vladimirovici Şegonean Feropont Alexandrovici Şevţov Andrei Eremeevici Şleapnic Iosif Solomonovici Şafer Rahil Ilivna Şafer Ina Marcovna Secţia nr. 1412. 2 Chişinău Secţia nr. 1420. 1432. Chişinău Secţia nr. 1440. 1439. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 2 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 1416. 1442. 1 Chişinău Secţia nr. 1 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 3 Chişinău Secţia nr. 1411. 1414. 1426. 1413. 3 Chişinău Secţia nr. 1419.1408. 3 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău –„– Secţia nr. 1435. 1429. 1428. 2 Chişinău Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 4. 1430. 1425. 1409 1410. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 1418. 1443. 1441. 1427. Uşcov Victor Alex. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 1431. 1437. 1423. 1438. 3 Chişinău SJ Кагульского Secţia nr. 2 Chişinău –„– Secţia nr. 1434. 1445. 1 Chişinău –„– Secţia nr.

1458. 1453. 1 Chişinău –„– Secţia nr. d. inv. 1. 1460. 1 Chişinău Secţia nr. 19. 1461. Şeinberg Tahili Aronovna Şerman Moisei Abramovici Şornda Moisei Marcovici Şapovalov Ilarion Nichiforovici Şort Evghenia Naumovna Şalari Vasilii Ivanovici Şacanschii Boris Nicolaevici Şehter Zisi Chiselievici Şohlevici Vladimir Borisovici Şpilberg Ida Moiseevna Şapirovscaia-Gruman Sara Borisovna Şmireva-Varticean Tatiana Ivanovna Şor Şobeli Aronovici Şcerbacova-Caiţcaia Elena Grigorievna Erlih Haia Ovşievna Eidelman Şaia Haimovici Iuf Abram Leibovici Iurcenco-Dolinscaia Lidia Vasilievna Ianovscaia Maria Vasilievna Iacub Ana Mitrofanovna Iavorschii-Ceveacovici Vasilii Zaharovici Ianovschii Nicolai Vladimirovici Iacov Sava Constantinovici Iachim Nicandru Fiodorovici –„– SJ Bălţi Secţia nr. 2 Chişinău SJ Bălţi r. 1448. DMITRIENKO Împuternicitul operativ major al Secţiei BB a Direcţiei Miliţie a NKVD al RSSM. 1447.1446. 1450. 1452. 3 Chişinău Secţia nr. 1467. Şefului Secţiei raionale Taştagol a . 1456. 1 Chişinău Tiraspol –„– –„– Secţia nr. 1454. 2 Chişinău –„– –„– Secţia nr. locotenent al Securităţii Statului DANILOV I.294 № 166 RAPORTUL ADRESAT COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE ALE RSSM DE CĂTRE COMANDANTUL EŞALONULUI CU PERSOANE DEPORTATE DIN RAIONUL SOROCA 29 iulie 1941 COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACETILE INTERNE ALE RSSM CĂPITANULUI SECURITĂŢII STATULUI TOV. 1 Chişinău Secţia nr. Slobozia Secţia nr. 270. 1469. 1463. 1451. RAPORT Vă raportez că pe data de 28 iulie 1941 m-am întors din delegaţia de însoţire a deportaţilor speciali. 3 Chişinău Secţia nr. 1468. 1464. 1449. 2. 2 Chişinău SJ Bălţi Secţia nr. 4 Chişinău Secţia nr. 1457. Fond. Deportaţii speciali în număr de 801 au fost predaţi în totalitate. 1465. 1459. f. 1462. P. 2 Chişinău AMAI RM. 1 Chişinău –„– Secţia nr. 1455. 1466.

NKVD din regiunea Hovosibirsk -292 de persoane şi şefului Secţiei raionale Kuzideevsk a NKVD din regiunea Novosibirsk 509 persoane. Pe parcurs evadări şi excese n-au avut loc. Anexez procesele verbale despre predarea deportaţilor speciali şi listele. что присланные вами списки от 6/II 1945 г. за № А/125formularele completate şi introduse în listele oficiului de adrese. 2. d. solicit îndrumarea dumneavoastră cu privire la problema detectării persoanelor care au reşedinţa în oraşul Tiraspol. faptul că listele trimise din 6. În acelaşi timp. locotenent al Securităţii Statului (semnătura) 29/VII.45 Şefului secţiei a doua UM NKVD RSSM Maiorului de miliţie Tov. 1. № А/125 cu persoanele îndepartate de pe teritoriul RSSM . 1.Lebedev Or. precum şi zonele deservite de către Adresa Custov ….. inv. f. Fond. 267 № 168 NOTĂ DE ÎNSOŢIRE PENTRU LISTELE PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSSM ÎN ANII 1940-1941 6 februarie 1945 Adjunctul Şefului Direcţiei Judeţene şi Direcţiilor Orăşăneşti a NKVD din RSSМ Doar Direcţiei oraşeneşti Tiraspol Oraşul Tiraspol . Raportul integral asupra sumei de 90000 ruble a fost transmis Secţiei finanţe a NKVD a RSSM. Şefului interimar Departamentul Orăşănesc Tiraspol a NKVD-ului Maior de miliţie /Zlâdnev/ Locotenent Major în poliţie /Bodtnik/ AMAI RM. Сообщаю. Împuternicitul operativ major al Secţiei BB a Direcţiei Miliţie a NKVD al RSSM.Chişinău Vă aducem la cunoştinţă.02.VI. 19. inv.ADRESE TIRASPOL a FORMULARELOR PERSOANELOR DEPORTATE DIN RSSM ÎN ANII 1940-1941 19 iunie 1945 Strict secret № 608 19. 41 AMAI RM. 1940-1941. d. f. Fond. 1. 19. 112 /Danilov / № 167 COMUNICAT DESPRE INTRODUCEREA ÎN CARTOTECA OFICIULUI INFORMAŢII .1945.

№ 18/83.45. inv. ZLÂDNEV Or. 2. Fond. Adjunctul Comisarului Poporului al Afacerilor Interne RSSM Locotenent colonel /Leahov/ 6 februarie 1945 А/125 Confirm: Secretar AMAI RM. 2.1941.împreună cu materialele . inv.I. Pentru toţi au fost completate formulare şi au fost introduse în listele oficiului informaţii-adrese.45 Cu № 608 din data de 19/VI–1945 Explic: În conformitate cu circulara Comisarului Poporului al Afacerilor Interne URSS cu № 3 din data de 9/I–1945 – persoanele care s-au întors din locurile de exil şi de expulzare în RSSM. d. Tiraspol 18/697 12. 268 № 169 NOTĂ EXPLICATIVĂ A COMISARULUI POPORULUI PENTRU AFACERILE INTERNE A URSS CU PRIVIRE LA PERSOANELE DEPORTATE CARE NELEGITIM AU OBŢINUT ACTE CE LE ATESTĂ DREPTUL DE A INTRA PE TERITORIUL RSSM 12 iulie 1945 Secret Şefului interimar al Direcţiei orăşăneşti Tiraspol a NKVD-ului Maiorului de miliţie Tov. 1.Vă trimit lista persoanelor deportate din RSSM în anii 1940. 269 . Adjunctul Şefului UМ NKVD RSSM Maior de miliţie /LOJKIN/ AMAI RM. consultaţi directiva UМ NKVD RSSM. Fond. 19. 1. d. obţinând ilegal acte cu drept de intrare sau care au ajuns chiar şi fără astfel de acte sunt supuse arestului şi . controlului în direcţia NKVD-ului a acelor teritorii şi regiuni unde au trăit ca deportaţi pentru a fi traşi la răspunderea penală pentru infracţiunea de avadare. 19. f.7. La identificarea persoanelor care au fost deportate de pe teritoriul RSSM în anii 1940-1941. f.30.