Sunteți pe pagina 1din 33

Ministerul EducaŃiei şi cercetării

Ministerul Educa Ń iei ş i cercet ă rii CENTRUL DE CERCETARE Ş TIIN ł IFIC

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ, TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI IMPLEMENTARE INVENłII

RAPORT DE CERCETARE FAZA II – ELABORARE

PROCEDURI DE EXECUłIE A PEREłILOR STRUCTURALI DIN BETON ARMAT TURNAłI ÎN COFRAJE TERMOIZOLANTE ÎNGLOBATE AMVIC

CONTRACT: CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA SATISFACEREA EXIGENłELOR EC 8 ŞI EC 2 A PEREłILOR STRUCTURALI DE BETON ARMAT REALIZAłI CU COFRAJE ÎN SISTEM AMVIC

Beneficiar: AMVIC SRL

Contract nr. 37/2009

IANUARIE 2011

P - 1

COLECTIVUL DE ELABORARE

FAZA II – ELABORARE PROCEDURI DE EXECUłIE A PEREłILOR STRUCTURALI DIN BETON ARMAT TURNAłI ÎN COFRAJE TERMOIZOLANTE ÎNGLOBATE AMVIC

RESPONSABIL CONTRACT:

şef lucrări dr. Andreea MIRCEA

COLABORATORI:

prof. dr. Călin MIRCEA

prof. dr. Adrian IOANI

prof. dr. Zoltan KISS

conf. dr. Monica IOANI

P - 2

CUPRINS

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE P - 1 2. CADRUL LEGISLATIV P - 3
1.
SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE
P - 1
2.
CADRUL LEGISLATIV
P - 3
3.
REFERINłE NORMATIVE
3.1
Pentru activitatea de proiectare
3.2
Activitatea de execuŃie
3.3
Controlul calităŃii şi recepŃia
3.4
ProtecŃia muncii
P - 3
P - 3
P - 4
P - 4
P - 5
4.
ATRIBUłII ŞI RESPONSABILITĂłI SPECIFICE
4.1 Investiror
4.2 Dirigintele de şantier (DS)
4.3 Proiectantul
4.4 Responsabilul tehnic cu execuŃia (RTE)
4.5 Şeful de lucrare
4.6 Responsabilul SMC
4.7 Şeful mecanizării
4.8 Şeful de şantier
P - 5
P - 5
P - 5
P - 6
P - 6
P - 7
P - 7
P - 7
P - 8
5.
VERIFICAREA PRELIMINARĂ A CERINłELOR ŞI CRITERIILOR
DE PERFORMANłĂ A PROIECTULUI
5.1
Tratarea neconformităŃilor
P - 8
P - 8
6.
TRASAREA DE DETALIU A PEREłILOR
6.1
Tratarea neconformităŃilor la trasare
P - 8
P - 10
7.
COFRAREA ŞI SUSłINEREA COFRAJELOR
7.1 Cofrarea şi susŃinerea cofrajelor în varianta V1
7.2 Cofrarea şi susŃinerea cofrajelor în varianta V2
7.3 Verificarea şi recepŃia lucrărilor de cofrare
7.4 Tratarea neconformităŃilor la cofrare
P - 10
P - 10
P - 13
P - 15
P - 16
8.
ARMAREA
8.1 Armarea în varianta V1
8.2 Armarea în varianta V2
8.3 Verificarea şi recepŃia lucrărilor de armare
8.4 Tratarea neconformităŃilor la armare
P - 16
P - 16
P - 18
P - 19
P - 20
9.
MONTAREA PIESELOR ÎNGLOBATE ÎN BETON
9.1
Tratarea neconformităŃilor la montarea pieselor înglobate
P - 20
P - 21
10.
BETONAREA ŞI COMPACTAREA
10.1
Dotări şi formaŃii de lucru
10.2
Pregătirea suprafeŃei de beton turnat anterior
10.3
Transportul, manipularea şi recepŃia betonului proaspăt
10.4
Turnarea betonului proaspăt cu pompa
10.5
Compactarea betonului
10.6
Tratarea ş i protecŃia betonului după turnare
10.7
Întreruperi neplanificate
P - 22
P - 24
P - 25
P - 25
P - 25
P - 26
P - 27
P - 27
10.8
Stabilirea integrităŃii elementelor şi verificarea betonului turnat
P - 27
10.9
Repararea defectelor de calitate la beton
10.10 Tratarea neconformităŃilor la betonare
P - 28
P - 28
11.
DEMONTAREA SPRIJINIRILOR
11.1
Tratarea neconformităŃilor la demontarea sprijinirilor
P - 29
P - 29
12.
DOCUMENTE ŞI ÎNREGISTRĂRI
P - 29

P - 3

PROCEDURI DE EXECUłIE A PEREłILOR STRUCTURALI DIN BETON ARMAT TURNAłI ÎN COFRAJE TERMOIZOLANTE ÎNGLOBATE AMVIC

1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE

Setul de proceduri are ca scop asigurarea, printr-o execuŃie de calitate a clădirilor realizate cu sistemul de cofraje termoizolante înglobate AMVIC, a următoarelor cerinŃe esenŃiale prevăzute de cadrul legislativ românesc şi european.

a) rezistenŃă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu;

d) siguranŃa în exploatare;

e) protecŃie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică.

În acest sens, setul de proceduri rezolvă o serie de probleme specifice în realizarea pereŃilor structurali care nu sunt acoperite de reglementările tehnice în vigoare, acestea având un domeniu de aplicabilitate limitat la practica tradiŃională.

Setul de proceduri se adresează firmelor de construcŃii care execută clădiri cu cofraje AMVIC şi are caracter de obligativitate în raport cu asigurarea cerinŃelor esenŃiale menŃionate mai sus, precum şi vizavi de politica şi angajamentul ferm al firmei producătoare AMVIC SRL, de realizare de construcŃii durabile, caracterizate de performanŃă structurală şi eficienŃă energetică.

Setul de proceduri acoperă execuŃia următoarelor categorii de pereŃi structurali:

- pereŃi structurali principali (care fac parte din structura de preluare a acŃiunii seismice ea

clădirilor), definiŃi de SR EN 1998-1-2004 §1.5.2, din categoria pereŃilor de ductilitate înaltă şi

medie (SR EN 1998-1-2004 §5.2.1 (4));

- pereŃi structurali secundari (care nu fac parte din structura de preluare a acŃiunii seismice a clădirilor), definiŃi de SR EN 1998-1-2004 §1.5.2;

- pereŃi mari slab armaŃi, definiŃi de SR EN 1998-1-2004 §5.1.2.

Montajul cofrajului, sprijinirilor şi armăturilor se raportează în prezentul set de proceduri modului de continuizare a barelor verticale între nivele (Figura 1.1) şi sistemului de armare (Figurile 1.2 şi 1.3), prevăzute în proiectul de execuŃie faza PT+DE. La o clădire există posibilitatea proiectării şi execuŃiei unor pereŃi structurali în ambele variante de armare.

P - 1

cuplor bare cota superioara nivel inferior a. fără înădire b. înădire cu dispozitive mecanice c.
cuplor bare
cota superioara
nivel inferior
a. fără înădire
b. înădire cu dispozitive
mecanice
c. înădire prin suprapunere
simplă
l
0
cupon tub PVC cota superioara nivel inferior l 0 50 l 0
cupon tub PVC
cota superioara
nivel inferior
l 0
50
l 0

d. înădire prin suprapunere distanŃată

e. înădire prin suprapunere cu tub PVC

Fig. 1.1 Tipuri de continuizare a barelor verticale între niveluri

Bara orizontala Carcasa C1 Bare verticale Carcasa C2 Bare orizontale a. sectiune orizontala prin perete
Bara orizontala
Carcasa C1
Bare verticale
Carcasa C2
Bare orizontale
a. sectiune orizontala prin perete

Bara verticala

Carcasa C3

a. sectiune orizontala prin perete Bara verticala Carcasa C3 b. detaliu carcasa colt c. carcasa C1
b. detaliu carcasa colt
b. detaliu carcasa colt

c. carcasa C1

d. carcasa C2

e. carcasa C3

Fig. 1.2 Armare cu carcase legate la elemente de margine confinate şi bare individuale în câmp – varianta V1

P - 2

Bara verticala Bara orizontala Bare verticale Bare orizontale Bare verticale Bare orizontale
Bara verticala
Bara orizontala
Bare verticale
Bare orizontale
Bare verticale
Bare orizontale

Fig. 1.3 Armare fără elemente de margine confinate cu bare individuale – varianta V2

2. CADRUL LEGISLATIV

Legea nr. 10/1995 consolidată privind calitatea în construcŃii

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului şi Consiliului privind performanța energetică a

clădirilor

Directiva 89/106/CEE a Consiliului referitoare la produsele pentru construcŃii

Directiva 93/68/CEE a Consiliului de modificare a directivei 89/106/CEE

Legea 319/2006 Legea protecŃiei muncii

3. REFERINłE NORMATIVE

3.1 Pentru activitatea de proiectare

SR EN 1990-2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor

SR EN 1990-2004/NA-2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naŃională

SR EN 1991-1-1-2004 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-1 AcŃiuni generale. GreutăŃi specifice, greutăŃi proprii, încercări utile pentru clădiri

SR EN 1991-1-1-2004/NA-2006 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-1 AcŃiuni generale - GreutăŃi specifice, greutăŃi proprii, încărcări din exploatare pentru construcŃii. Anexă naŃională

SR EN 1991-1-2-2004 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-2 AcŃiuni generale. AcŃiuni asupra structurilor expuse la foc

SR EN 1991-1-2-2004/NA-2006 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-2 AcŃiuni generale - AcŃiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexă naŃională

SR EN 1991-1-3-2005 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-3 AcŃiuni generale. încărcări date de zăpadă

P - 3

SR EN 1991-1-3-2005/NA-2006 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-3 AcŃiuni generale. încărcări date de zăpadă. Anexă naŃională

SR EN 1991-1-4-2006 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-4 AcŃiuni generale - AcŃiuni ale vântului

SR EN 1991-1-4-2006/NB-2007 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-4 AcŃiuni generale - AcŃiuni ale vântului. Anexa naŃională

SR EN 1991-1-5-2004 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-5 AcŃiuni generale - AcŃiuni termice

SR EN 1991-1-5-2004/NA-2008 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-5 AcŃiuni generale - AcŃiuni termice. Anexă naŃională

SR EN 1991-1-6-2005 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-6 AcŃiuni generale. AcŃiuni pe durata execuŃiei

SR EN 1991-1-6-2005/NB-2008 Eurocod 1: AcŃiuni asupra construcŃiilor. Partea 1-6 AcŃiuni generale. AcŃiuni pe durata execuŃiei. Anexa NaŃională

SR EN 1992-1-1-2004/AC-2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea

1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri

SR EN 1992-1-1-2004/NB-2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naŃională

SR EN 1992-1-2-2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton Partea 1-2 Reguli

generale. Calculul comportării la foc

SR EN 1998-1-2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la cutremur.

Partea 1 Reguli generale, acŃiuni seismice şi reguli pentru clădiri

SR EN 1998-1-2004/NA-2008 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenŃa la

cutremur. Partea 1 Reguli generale, acŃiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naŃională

3.2 Activitatea de execuŃie

NE 012/2-2011 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

CP

012/1-2007 Cod de practică pentru producerea betonului

ST

043-2001 SpecificaŃie tehnică privind cerinŃele şi criteriile de performanŃă pentru

ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare

ST 009-2005 SpecificaŃie tehnică privind produse din oŃel utilizate ca armături: cerinŃe

şi criterii de performanŃă

Manualul tehnic al construcŃiilor în sistem AMVIC (MTCSA)

3.3 Controlul calităŃii şi recepŃia

GE 040-2001 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat

C 222-1985 InstrucŃiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la

controlul calităŃii elementelor prefabricate

determinarea

defectelor din elementele de beton armat

C 56 -1985 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi

instalaŃii aferente

C 117-1970

InstrucŃiuni

tehnice

pentru

folosirea

radiografiei

la

C

54-1981 InstrucŃiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor

C

26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive

SR EN 12504-1:2005 Încercări pe beton în structuri. Partea 1: Carote-prelevare examinare şi încercări la compresiune

P - 4

SR EN 12504-2:2005 Încercări pe beton în structuri. Partea 2: Incercări nedistructive. Determinarea numărului de recul

SR EN 12504-3:2006 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea forŃei de smulgere

SR EN 12504-4:2006 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor

P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică Partea III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

3.4 ProtecŃia muncii

IM 007-1996 Norme specifice de protecŃie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje în construcŃii.

4. ATRIBUTII ŞI RESPONSABILITĂłI SPECIFICE

4.1 Investitor

Urmăreşte execuŃia lucrărilor prin angajarea unui diriginte de şantier autorizat. Nu dă

dispoziŃii directe contractorului şi nu impune soluŃii tehnice fără acordul proiectantului. Poate

formula observaŃii cu privire la procesele verbale în maxim 5 zile de la încheierea lor.

4.2 Dirigintele de şantier (DS)

Verificarea respectării legislaŃiei cu privire la produsele pentru construcŃii, respectiv:

existenŃa documentelor de atestare a conformităŃii produselor, corespondenŃa calităŃii

acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiect şi contract.

Interzicerea

utilizării

produselor

pentru

construcŃii

necorespunzătoare

sau

fără

certificate de conformitate, declaraŃie de conformitate.

Verificarea existenŃei autorizaŃiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiŃiilor

legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate. Verificarea concordanŃei între

prevederile autorizaŃiei şi ale proiectului.

Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi prezentului set de

proceduri.

Verificarea existenŃei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora,

respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectului de către verificatori atestaŃi şi

existenŃa vizei expertului tehnic atestat (unde este cazul).

fazelor

determinante, vizat de Inspectoratul în ConstrucŃii. Verificarea existenŃei şi respectarea

„Planului calităŃii” şi a prezentului set de proceduri.

Verificarea

existenŃei

programului

de

control

al

calităŃii,

cu

precizarea

Urmărirea realizării construcŃiei în conformitate cu prevederile proiectului, caietelor de

sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului.

Verificarea respectării tehnologiei de execuŃie, aplicarea corectă a acestora în

vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentatia tehnică, în contract şi în

normele tehnice în vigoare.

P - 5

Interzicerea

executării

de

lucrări

de

către

reglementărilor legale în vigoare.

persoane

Participarea la verificarea în faze determinante.

neautorizate

conform

Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese – verbale în faze determinante, procese – verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.)

Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.

Urmărirea realizării lucrărilor (din punct de vedere tehnic) pe tot parcursul execuŃiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanŃilor la realizarea construcŃiei privind neconformităŃile constatate pe parcursul execuŃiei.

Dispunerea opririi execuŃiei, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluŃiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificator de proiecte atestat.

Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinŃele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaŃiei sau adoptării de noi soluŃii care schimbă condiŃiile iniŃiale.

Urmărirea respectării de către executant a dispoziŃiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

Preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărŃii tehnice a construcŃiei cu toate documentele prevăzute de reglemetările legale.

Asigurarea secretariatului recepŃiei şi întocmirea actelor de receptie.

Urmărirea soluŃionării obiecŃiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de receptie.

4.3 Proiectant

Definitivează şi furnizează proiectul complet fazele DTAC, PT, DE şi caietele de sarcini conform reglementărilor tehnice în vigoare şi prevederile prezentului set de proceduri.

Verifică concordanŃa execuŃiei cu prevederile din proiect. Redactează procesele verbale şi eventual dispoziŃii de şantier.

4.4 Responsabilul tehnic cu execuŃia (RTE)

Verifică documentele externe: proiectul de executie (dacă este verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaŃi, dacă include planul de control pentru faze determinante, dacă include toŃi parametrii privind verificările de calitate), documentele de calitate întocmite de furnizorii de produs (certificate şi declaraŃii de conformitate, agremente tehnice, atestate

P - 6

tehnice etc).

Verifică şi avizează documentele interne elaborate pentru lucrarea la care este desemnat: planul calităŃii pe lucrare, alegerea soluŃiei potrivite din prezentul set de proceduri, programul de organizare a execuŃiei lucrărilor (grafic de execuŃie, plan organizare şantier, grafic de asigurare cu forŃa de muncă şi cu utilaje), fişe tehnologice de execuŃie, procese verbale necesare execuŃiei lucrării (procese verbale de recepŃie calitativă, procese verbale de lucrări ascunse etc.).

Asigură preluarea şi insuşirea documentaŃiei tehnice a proiectului.

Elaborează un plan propriu de control al execuŃiei lucrării, care va fi avizat de conducerea ierarhic superioară.

Completează la zi acest registru de evidenŃă a lucrărilor de construcŃii.

Participă la autorizarea continuării lucrărilor în faze determinante şi semnează aceste procese verbale.

Convoacă factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor în faze determinante ale execuŃiei, asigurând condiŃiile necesare efectuării şi întocmirii la zi a documentelor acestora, în scopul obŃinerii acordului ISC local de continuare a lucrării.

Ia parte la toate fazele determinate impuse de proiectant şi ISC şi semnează procesele verbale de faze determinante.

Coordonează activitatea de raportare la organele de control al statului. Analizează rapoartele de încercări primite de la laboatoare.

Opreşte execuŃia lucrărilor de construcŃii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la procedurile de execuŃie prin constatările directe în cadrul controalelor efectuate sau prin sesizările persoanelor autorizate a efectua controale (proiectant, beneficiar, SMC).

Opreşte continuarea execuŃiei lucrărilor cu produse la care a constatat neconformităŃi şi dispune depozitarea lor până la soluŃionarea neconformităŃilor.

4.5 Şeful de lucrare

Răspunde de aplicarea întocmai a prezentului set de proceduri şi a documentaŃiei de execuŃie, precum şi de întocmirea înregistrărilor de calitate.

4.6 Responsabilul SMC

Urmăreşte aplicarea întocmai a acestei proceduri, a proiectului de execuŃie şi întocmirea corectă a înregistrărilor de calitate.

4.7 Şeful mecanizării

Răspunde de existenŃa şi buna funcŃionare a sculelor şi utilajelor (pompe de beton şi vibratoare).

P - 7

4.8

Şeful de şantier

Asigură personalul muncitor calificat şi instruit, aprovizionarea cu materiale, condiŃiile

de prelevare şi păstrare a probelor de beton în condiŃii reglementate, respectiv asigură

controlul nedistructiv al elementelor executate de către un laborator autorizat/acreditat

independent.

5. VERIFICAREA PRELIMINARĂ A CERINłELOR ŞI CRITERIILOR DE PERFORMANłĂ A PROIECTULUI

RTE-ul şi DS-ul vor verifica înainte de lansarea execuŃiei existenŃa pe şantier a

proiectului PT+DE în forma legală, complet. RTE-ul va urmări asigurarea şi satisfacerea

următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

CerinŃa 5.1: ExistenŃa pe şantier a proiectului în forma legală, complet, însuşit de

executant

Criterii: 5.1.1 ExistenŃa, în clar, a datelor de identificare a firmei de proiectare şi

a persoanelor care au întocmit proiectul;;

5.1.2 ExistenŃa dovezii verificării tehnice a proiectului;

5.1.3 Prevederea în partea scrisă şi în partea desenată, în formă clară

şi explicită, a: datelor necesare executării lucrărilor şi a datelor,

condiŃiilor şi valorilor de control, după caz, necesare pentru verificarea

calităŃii lucrărilor (referitoare la trasare, cofraje şi susŃineri, fasonare şi

montaj armături, execuŃie şi montaj piese înglobate, punerea în operă a

betonului);

5.1.4 ExistenŃa documentelor privind modificările aduse proiectului

iniŃial ca urmare a: obiecŃiunilor executantului faŃă de proiect,

solicitărilor din partea investitorului sau executantului, inclusiv în

perioada de executare a lucrărilor.

RTE-ul va verifica însuşirea proiectului de către personalul executant şi nu va admite

executarea lucrărilor fără ca această cerinŃă să fie îndeplinită.

5.1 Tratarea neconformităŃilor

RTE-ul şi/sau DS-ul sesizează în scris proiectantul general şi investitorul cu privire la

orice neconformitate prevăzută de criteriile 5.1.1-5.1.4 referitoare la proiect şi va cere

rezolvarea acesteia. RTE-ul va avea grijă ca orice solicitări (din partea investitorului, ISC,

firmă executantă etc.) şi modificări aduse proiectului să existe la şantier, cu înştiinŃarea DS-

ului.

6. TRASAREA DE DETALIU A PEREłILOR

Trasarea de detaliu se realizează în baza proiectului, în raport cu punctele şi reperele

de nivel materializate pe teren odată cu trasarea pentru amplasarea construcŃiei, în vederea

determinării conturului şi axelor principale ale pereŃilor. Materializarea acestor repere,

planimetrice şi altimetrice, trebuie să fie realizată astfel încât să constituie puncte de referinŃă

P - 8

pe întreaga durată a execuŃiei clădirii, servind la transmiterea cotelor în plan şi pe verticală la toate nivelurile acesteia.

Trasarea pentru montarea cofrajelor se efectuează conform §6.1, §6.3 şi §6.5 din NE 012/2-2011, cu respectarea toleranŃelor prevăzute de anexa C din NE 012/2-2011:

Etapa 1: Se verifică proiectul faza PT+DE şi se determină aşezarea şi dimensiunile pereŃilor. Etapa 2a: Folosind o sfoară de cretă sau o coardã se înseamnă aşezarea peretelui pe fundaŃie sau placa la nivel (se înseamnă fie conturul exterioar, fie conturul interior al peretelui – de regulă cel mai facil este să se însemne conturul exterior). Trasarea liniei de aşezare a pereŃilor va fi dublată de o alta la o distanŃă de câŃiva centimetri, pentru a nu pierde reperul de aşezare în timpul montării cofrajelor. Etapa 2b: O alternativă la trasarea cu sfoara de cretă este folosirea unui profil L sau U din profil metalic cu pereŃi subŃiri. Profilul trebuie fixat de fundaŃie sau placa la nivel cu bolŃuri împuşcate sau spumă adezivă (Figura 6.1).

Ń uri împu ş cate sau spum ă adeziv ă (Figura 6.1). Fig. 6.1 Trasarea cu
Ń uri împu ş cate sau spum ă adeziv ă (Figura 6.1). Fig. 6.1 Trasarea cu

Fig. 6.1 Trasarea cu profile metalice cu pereŃi subŃiri

Etapa 3: Se verifică colŃurile să fie la un unghi de 90cu ajutorul unui echer, prin mijloace topografice sau prin măsurarea laturilor şi diagonalelor şi verificarea lor cu teorema lui Pitagora. Etapa 4: Se măsoară şi înseamnă pe fundaŃie sau placă poziŃia golurilor şi se notează inclusiv înălŃimea parapeŃilor.

RecepŃia lucrărilor de trasare de detaliu pentru cofraje se efectuează conform §6.6 din NE 012/2-2011. RTE-ul şi DS-ul vor urmări asigurarea şi satisfacerea următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

CerinŃa 6.1: Asigurarea condiŃiilor prealabile, precum şi a celor necesare în timpul efectuării trasării

Criterii:

6.1.1 ExistenŃa proiectului;

6.1.2 Asigurarea câmpului vizual liber pentru utilizarea aparatelor şi

instrumentelor;

6.1.3 Asigurarea condiŃiilor specifice acestei categorii de lucrări: dotări

tehnice, facilităŃi, personal calificat, materiale corespunzătoare.

P - 9

CerinŃa 6.2: Asigurarea conformităŃii trasării de detaliu a pereŃilor cu cerinŃele proiectului şi cele ale reglementărilor tehnice aplicabile

Criterii:

6.2.1 ExistenŃa în proiect a datelor necesare, complete;

6.2.2 Utilizarea metodelor, a aparatelor şi instrumentelor adecvate şi

având precizia necesară;

6.2.3 Corelarea trasării faŃă de repere cu poziŃia elementelor învecinate

realizate deja.

CerinŃa 6.3: Realizarea trasării de detaliu astfel încât să poată fi utilizată cu uşurinŃă şi să-şi menŃină performanŃele în condiŃiile executării lucrărilor

Criterii:

6.3.1 Materializarea pe teren a elementelor de trasare astfel încât să permită aşezarea sau montarea elementelor constructive cât mai simplu posibil şi să se menŃină în stare corespunzătoare pe durata necesară utilizării lor; 6.3.2 Asigurarea condiŃiilor de verificare a trasării efectuate.

6.1 Tratarea neconformităŃilor la trasare

CerinŃa

Criteriul

ReferinŃe

 

6.1.1

 

6.1 6.1.2

NE 012/2-2011 §6.5

6.1.3

 

6.2.1

 

6.2 6.2.2

NE 012/2-2011 §6.1.6, §6.1.7

6.2.3

6.3 6.3.1

 

NE 012/2-2011 §6.1, §6.2

6.3.2

MTCSA §7.4

7. COFRAREA ŞI SUSłINEREA COFRAJELOR Elementele sistemului de cofraje înglobate AMVIC sunt compatibile cu cerinŃele şi criteriile de performanŃă prevăzute de §5.3 din NE 012/2-2011, deşi capitolul 7 din această reglementare nu se adresează direct unui astfel de sistem. Montarea cofrajelor, în relaŃie cu montarea armăturilor se încadrează în categoria b. (parŃială) potrivit NE 012/2-2011 §7.2.6.

Cofrarea se realizează respectând principiile prevăzute de §7.2.1 din NE 012/2-2011, cu respectarea toleranŃelor prevăzute de anexa C. Implică parcurgerea etapelor prezentate în procedurile din subcapitolele următoare.

7.1 Cofrarea şi susŃinerea cofrajelor în varianta V1 Etapa 1: Înaintea aşezării cofrajelor se determină înălŃimea exactă a pereŃilor conform proiectului, iar dacă aceasta nu este divizibilă cu 40.64 cm există două posibilităŃi, adică tăierea primului sau ultimului rând de cofraje orizontal. Dacă se taie primul rând trebuie avut grijă ca distanŃierii de polipropilenã care conectează cele două panouri din polistiren să se păstreze. Tăierea se realizează cu ferãstrãu circular acŃionat electric, cu discul de cel puŃin 20 cm (Figura 7.1).

P - 10

Fig. 7.1 Folosirea unui fer ă str ă u circular pentru t ă ierea orizontalã

Fig. 7.1 Folosirea unui ferăstrău circular pentru tăierea orizontalã a cofrajului

Etapa 2: La unităŃile de cofrare din zonele cu susŃinere din două părŃi (Figura 7.3), se taie distanŃierii de polipropilenă pentru a putea monta unităŃile de cofrare după montarea carcaselor legate (Figura 1.2). Se începe dispunerea unităŃilor de cofraj prin amplasarea acestora la început la colŃuri. Cofrajele de colŃ vor fi plasate alernativ pentru rândurile următoare. Dacă la primul rând de cofraje s-a folosit un colŃ de dreapta, la cel de-al doilea rând se va folosi un colŃ de stânga şi aşa mai departe. Alternarea colŃurilor pe verticală asigură Ńeserea unităŃilor de cofrare. Etapa 3: Se aşează cofrajele drepte începând de la colŃuri mergând spre centrul peretelui sau cadrul golului. Dacă o mustaŃă (bară de petrecere) din fundaŃie sau placă atinge distanŃierul, aceasta se deviază uşor. Etapa 4: Se verifică planeitatea peretelui după aşezarea celui de-al doilea rând de cofraj. Etapa 5: După montarea celui de-al doilea rând de cofraj se montează sistemul de susŃineri, care asigură în acelaşi timp verticalitatea pereŃilor (Figura 7.2). Aceasta se efectuează pe o singură parte a pereŃilor interiori în zonele de câmp ale acestora (Figura 7.3), cu stâlpii sistemului dispuşi la maximum 1.50 m, respectiv pe ambele părŃi (sau pe o parte cu şprăiŃuire la exterior) după tăierea prealabilă la montaj a distanŃierilor din zonele de la extremităŃi în care se dispun bare sub formă de carcase legate (Figura 7.3), cu stâlpii sistemului dispuşi la maximum 60 cm. Indiferent de tipul de continuizare a barelor verticale ale carcaselor din zonele de la extremităŃi (Figura 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c sau 1.1.e), montarea cofrajelor la colŃuri se face după tăierea distanŃierilor unităŃilor de cofrare, carcasele şi distanŃierii de acoperire fiind în prealabil montaŃi în poziŃie. Barele verticale din câmpul pereŃilor se continuizează conform Figurii 1.1.c, 1.1.d sau 1.1.e şi se montează după ce cofrajele s-au aşezat până la o cotă de circa +1.70-1.90 în raport cu cota pardoselii nivelului curent. După această cotă, cofrajele se montează în câmp până la cota nivelului superior trecând distanŃierii din polipropilenă printre barele verticale (Figura 7.4). Etapa 6: Cadrele golurilor de uşi se fixează după montarea a două rânduri de cofraj, iar cadrele golurilor de ferestre după atingerea cotelor corespunzătoare parapeŃilor. Etapa 7: PoziŃionarea celorlalte rânduri de cofraje se realizează conform prevederilor etapei 3, fiecare unitate fiind fixată prin batere uşoară.

P - 11

Fig. 7.2 Sistemul de sus Ń inere ş i verticalizare >15 cm >15 cm sustinere

Fig. 7.2 Sistemul de susŃinere şi verticalizare

>15 cm >15 cm sustinere pe o parte sustinere pe 2 parti sustinere pe 2
>15 cm
>15 cm
sustinere pe o parte
sustinere pe 2 parti
sustinere pe 2 parti
sustinere pe 2 parti
>15 cm
>15 cm
>15 cm >15 cm sustinere pe o parte sustinere pe 2 parti sustinere pe 2
>15 cm
>15 cm
sustinere pe o parte
sustinere pe 2 parti
sustinere pe 2 parti
sustinere pe 2 parti
>15 cm

Fig. 7.3 Zone de susŃinere în varianta V1

Etapa 8: Se verifică planeitatea peretelui după aşezarea ultimului rând de cofraj. Etapa 9: Se şprăiŃuiesc suplimentar (Figura 7.5) obligatoriu următoarele zone: toate intersecŃiile de pereŃi, cofrajele unde un distanŃier a fost tăiat, îmbinările între cofraje pe o suprafaŃă rezultată în urma tăierii unuia dintre cofraje, îmbinările compensate între unităŃile de cofrare şi marginile golurilor. ŞprăiŃuirea se realizează cu plăci de OSB, bucăŃi de scândurã tăiate la dimensiunea corespunzătoare etc.

P - 12

+1.70-1.90 (cota in raport cu nivelul pardoselii nivelului curent) Fig. 7.4 Montarea cofrajelor în câmp
+1.70-1.90
(cota in raport cu
nivelul pardoselii
nivelului curent)
Fig. 7.4 Montarea cofrajelor în câmp la partea superioară a peretelui
cofrajelor în câmp la partea superioară a peretelui a. îmbinari de cofraje pe ambele p ă

a. îmbinari de cofraje pe ambele părŃi ale peretelui

a. îmbinari de cofraje pe ambele p ă r Ń i ale peretelui b. îmbinare compensat

b. îmbinare compensată

Fig. 7.5 Exemple de solidarizări suplimentare prin şprăiŃuire

Etapa 10: Se lipeşte baza primului rând de cofraj de fundaŃie sau placă cu un pistol cu spumă adezivă cu expandare controlată introdus în crestături la 5-30 cm (Figura 7.6). Se lasă adezivul 10-60 de minute să se întărească.

7.2 Cofrarea şi susŃinerea cofrajelor în varianta V2 Etapa 1: Înaintea aşezării cofrajelor se determină înălŃimea exactă a pereŃilor conform proiectului, iar dacă aceasta nu este divizibilă cu 40.64 cm există două posibilităŃi, adică tăierea primului sau ultimului rând de cofraje orizontal. Dacă se taie primul rând trebuie avut grijă ca distanŃierii de polipropilenã care conectează cele două panouri din polistiren să se păstreze. Tăierea se realizează cu ferăstrău circular acŃionat electric, cu discul de cel puŃin 20 cm (Figura 7.1).

P - 13

Fig. 7.6 Folosirea spumei adezive pentru fixarea primului rând de cofraje Etapa 2: Se începe
Fig. 7.6 Folosirea spumei adezive pentru fixarea primului rând de cofraje Etapa 2: Se începe

Fig. 7.6 Folosirea spumei adezive pentru fixarea primului rând de cofraje

Etapa 2: Se începe dispunerea unităŃilor de cofraj prin amplasarea acestora la început la

colŃuri. Cofrajele de colŃ vor fi plasate alernativ pentru rândurile următoare. Dacă la primul rând de cofraje s-a folosit un colŃ de dreapta, la cel de-al doilea rând se va folosi un colŃ de stânga şi aşa mai departe. Alternarea colŃurilor pe verticală asigură Ńeserea unităŃilor de cofrare. Etapa 3: Se aşează cofrajele drepte începând de la colŃuri mergând spre centrul peretelui sau cadrul golului. Dacă o mustaŃă (bară de petrecere) din fundaŃie sau placă atinge distanŃierul, aceasta se deviază uşor. Etapa 4: Se verifică planeitatea peretelui după aşezarea celui de-al doilea rând de cofraj. Etapa 5: După montarea celui de-al doilea rând de cofraj se montează sistemul de susŃineri, care asigură în acelaşi timp verticalitatea pereŃilor (Figura 7.2). Aceasta se efectuează pe o singură parte a pereŃilor, la interior, cu stâlpii sistemului dispuşi la maximum 1.50 m (vezi Figura 7.7). Indiferent de tipul de continuizare a barelor verticale (Figura 1.1.c, 1.1.d sau

montarea barelor verticale se efectuează după montarea cofrajelor pe o înălŃime de

circa +1.70-1.90 m. Restul cofrajelor de la partea superioară se montează conform Figurii 7.4. Etapa 6: Cadrele golurilor de uşi se fixează după montarea a două rânduri de cofraj, iar cadrele golurilor de ferestre după atingerea cotelor corespunzătoare parapeŃilor. Etapa 7: PoziŃionarea celorlalte rânduri de cofraje se realizează conform prevederilor etapei 3, fiecare unitate fiind fixată prin batere uşoară. Etapa 8: Se verifică planeitatea peretelui după aşezarea ultimului rând de cofraj. Etapa 9: Se şprăiŃuiesc suplimentar (Figura 7.5) obligatoriu următoarele zone: toate intersecŃiile de pereŃi, cofrajele unde un distanŃier a fost tăiat, îmbinările între cofraje pe o suprafaŃă rezultată în urma tăierii unuia dintre cofraje, îmbinările compensate între unităŃile de cofrare şi marginile golurilor. ŞprăiŃuirea se realizează cu plăci de OSB, bucăŃi de scândurã tăiate la dimensiunea corespunzătoare etc. Etapa 10: Se lipeşte baza primului rând de cofraj de fundaŃie sau placă cu un pistol cu spumă adezivă cu expandare controlată introdus în crestături la 5-30 cm (Figura 7.6). Se lasă adezivul 10-60 de minute să se întărească.

1e), 1

P - 14

<1.50 m <1.50 m <0.75 m <0.75 m <1.50 m <1.50 m <1.50 m <0.75
<1.50 m
<1.50 m
<0.75 m
<0.75 m
<1.50 m
<1.50 m
<1.50 m
<0.75 m
<0.75 m
<0.75 m
<0.75 m <1.50 m <1.50 m <1.50 m <0.75 m <0.75 m <0.75 m
<0.75 m
<1.50 m
<1.50 m
<1.50 m
<0.75 m
<0.75 m
<0.75 m

Fig. 7.7 SusŃineri în varianta V2

7.3 Verificarea şi recepŃia lucrărilor de cofrare Verificarea şi recepŃia lucrărilor de cofrare se efectuează conform §7.4 din NE 012/2- 2011. RTE-ul şi DS-ul vor urmări asigurarea şi satisfacerea următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

CerinŃa 7.1: Conformitatea cu proiectul

Criterii:

7.1.1 PoziŃia, în limita abaterilor admisibile, în raport cu elementele de trasare;

7.1.2 Formă şi dimensiuni, în limitele abaterilor admisibile, după caz.

CerinŃa 7.2: RezistenŃă, stabilitate şi indeformabilitate

Criterii:

7.2.1 Cunoaşterea condiŃiilor de rezemare (teren, zone deja construite etc.).

CerinŃa 7.3: Etanşeitate, pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment

Criterii:

7.3.1 Asigurarea etanşeităŃii cofrajului;

7.3.2 Asigurarea menŃinerii etanşeităŃii, în condiŃiile de punere în operă

a betonului la lucrare.

CerinŃa 7.4: Asigurarea condiŃiilor pentru realizarea şi menŃinerea integrităŃii secŃiunii din beton

Criterii:

7.4.1 Starea de curăŃenie a cofrajului şi asigurarea condiŃiilor pentru etapele ulterioare de desfăşurare a lucrărilor.

P - 15

CerinŃa 7.5: Asigurarea condiŃiilor prealabile pentru executarea lucrărilor de cofraje

Criterii:

7.5.1 ExistenŃa trasării de detaliu;

7.5.2 ExistenŃa proiectului lucrării, cu datele necesare;

7.5.3 ExistenŃa documentaŃiei tehnice privind sistemul de cofraj utilizat,

datelor şi condiŃiilor care asigură compatibilitatea pieselor care rămân înglobate, cu betonul şi cu performanŃele elementelor executate (spre exemplu, etanşeitate), a produselor corespunzătoare;

7.5.4 Asigurarea condiŃiilor specifice acestei categorii de lucrări: dotări

tehnice, facilităŃi, personal calificat.

CerinŃa 7.6: RecepŃia lucrărilor de cofraje şi sprijiniri

Criterii:

7.6.1 Verificarea lucrărilor executate;

7.6.2

Întocmirea documentelor de recepŃie.

7.4

Tratarea neconformităŃilor la cofrare

CerinŃa

Criteriul

ReferinŃe

7.1 7.1.1

 

NE 012/2-2011 §7.1.2, §7.2, §7.3

7.1.2

MTCSA §8, §9

   

NE 012/2-2011 §7.1.3, §7.1.4,

7.2 7.2.1

§7.1.5

MTCSA §8, §9

7.3 7.3.1

 

NE 012/2-2011 §7.1.8

7.3.2

MTCSA §8, §9

 

7.4 7.4.1

NE 012/2-2011 §7.1.7

 

7.5.1

 

7.5 7.5.2

 

NE 012/2-2011 §7.6

7.5.3

MTCSA §7.4, §8, §9

 

7.5.4

7.6 7.61

 

NE 012/2-2011 §7.4, §7.5.3

7.6.2

8. ARMAREA Verificarea conformităŃii armăturilor se efectuează conform §8.1 din NE 012/2-2011 şi subcapitolul 8.3 din prezentul set de proceduri. Fasonarea armăturilor se realizează cu respectarea prevederilor §8.2 din NE 012/2- 2011. Montarea şi fixarea barelor de armătură se realizează conform procedurilor din subcapitolele următoare.

8.1 Armarea în varianta V1

Etapa 1: Indiferent de modul de continuizare a barelor verticale din carcasele (Figura 8.1) legate cu sârmă neagră de 1-1.5 mm diametru se poziŃionează la extremităŃile elementelor (Figura 1.2) de sus în jos, fiind prevăzute cu distanŃierii de ghidare pentru acoperire dispuşi la cel mult 1 m pe înălŃimea carcasei şi pe cel puŃin două laturi ale acesteia. PoziŃionarea se realizează înainte de montarea cofrajelor în zonele cu susŃinere de ambele părŃi, înainte de de montarea cofrajelor sau după montarea primului rând de cofraje.

P - 16

Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o
Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremit ăŃ ile pere Ń ilor structurali 1o

Fig. 8.1 Exemple de carcase legate la extremităŃile pereŃilor structurali

1o 2o 20202020202020
1o
2o
20202020202020

Fig. 8.2 PoziŃionarea barelor orizontala în câmpul pereŃilor

P - 17

Fixare intermediara bare verticale cu sarma moale Fixare intermediara bare verticale cu sarma moale +1.70-1.90
Fixare intermediara bare
verticale cu sarma moale
Fixare intermediara bare
verticale cu sarma moale
+1.70-1.90
+1.70-1.90
(cota in raport cu
nivelul pardoselii
nivelului curent)
(cota in raport cu
nivelul pardoselii
nivelului curent)

Fig. 8.3 PoziŃionarea barelor verticale în câmpul pereŃilor şi fixarea intermediară

Etapa 2: Barele orizontale din câmp (vezi Figura 1.2 şi barele din zonele cu susŃinere a cofrajelor pe o parte conform Figurii 7.3) se montează odată cu montajul cofrajului în aceste zone şi se fixează în clipsurile din distanŃierii cofrajelor (Figura 8.2). Barele marca 1o (Figura 8.2) se montează după aşezarea rândului curent de unităŃi de cofrare, iar barele marca 2o se aşează pe cofraj înaintea montării acestuia, după care se fixează în locaşurile din distanŃierii din polipropilenă şi se leagă de aceştia cu sârmă moale neagră de 1-1.5 mm diametru. Etapa 3: Barele verticale din câmp (vezi Figura 1.2 şi barele din zonele cu susŃinere a cofrajelor pe o parte conform Figurii 7.3) se montează indiferent de tipul de continuizare (Figura 1.1.c, 1.1.d sau 1.1.e), după montarea cofrajelor pe o înălŃime de circa +1.70-1.90 m (Figura 8.3). Ele se leagă de barele orizontale cu sârmă neagră de 1-1.5 mm diametru la circa 1.50 m din înălŃimea de nivel a peretelui şi la partea superioară a acestuia.

8.2 Armarea în varianta V2 Etapa 1: Barele orizontale (vezi Figura 1.3 şi Figura 7.7) se montează odată cu montajul cofrajului în aceste zone şi se fixează în clipsurile din distanŃierii cofrajelor (Figura 8.2). Barele marca 1o (Figura 8.2) se montează după aşezarea rândului curent de unităŃi de cofrare, iar barele marca 2o se aşează pe cofraj înaintea montării acestuia, după care se fixează în locaşurile din distanŃierii din polipropilenă şi se leagă de aceştia cu sârmă moale neagră de 1- 1.5 mm diametru. Etapa 2: Barele verticale se montează cu tipul de continuizare prevăzut în Figura 1.1.e, după montarea cofrajelor pe o înălŃime de circa +1.70-1.90 m (Figura 8.3). Ele se leagă de barele

P - 18

orizontale cu sârmă neagră de 1-1.5 mm diametru la circa 1.50 m din înălŃimea de nivel a peretelui şi la partea superioară a acestuia.

8.3 Verificarea şi recepŃia lucrărilor de armare Verificarea şi recepŃia armăturii montate se efectuează la terminarea lucrărilor de montare pentru o etapă de lucru. Verificarea se face atât cu ocazia recepŃiei cât şi imediat înainte de punerea în operă a betonului, respectând prevederile §8.4 din NE 012/2-2011.

După turnarea betonului se efectuează o verificare suplimentară a poziŃiei superioare a barelor pe lungimea aparentă deasupra pereŃilor după turnarea betonului. Dacă se constată abateri a poziŃiei barelor mai mari decât toleranŃele admise, poziŃia efectivă a barelor se se stabileşte prin grija şefului de şantier prin metode nedistructive de către un laborator autorizat/acreditat independent, la minimum 7 zile de la turnare. Această verificare se realizează obligatoriu la ultimul nivel, numărul de verificări şi poziŃia lor fiind stabilite de proiectant prin caietul de sarcini.

Metodele posibile de utilizat sunt: radiografierea, tomografierea, metoda radarului electromagnetic, metoda electromagnetică. AMVIC SRL recomandă metoda radarului electromagnetic şi metoda electromagnetică.

Rapoartele de încercări se transmit proiectantului şi acesta va decide măsurile care trebuie luate pentru remedierea defecŃiunii. RTE-ul şi DS-ul vor urmări asigurarea şi satisfacerea următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

CerinŃa 8.1: Fasonarea armăturii în conformitate cu proiectul

Criterii:

8.1.1 Tipul şi clasa produselor pentru armături;

8.1.2 Dimensiunile: diametrul nominal, lungimile şi lungimile de înădire

în limita abaterilor admisibile, după caz;

8.1.3 Forma în limita abaterilor admisibile.

CerinŃa 8.2: Montarea armăturii în conformitate cu proiectul Criterii: 8.2.1 Conformitatea cu proiectul a armăturii fasonate (individuală sau asamblată în carcasă), verificată la montare;

8.2.2 Respectarea poziŃiei relative între bare şi faŃă de cofraj

(acoperirea cu beton);

8.2.3 Respectarea poziŃiilor înnădirilor barelor şi a lungimilor de

suprapunere în cazul acestui tip de înnădire.

CerinŃa 8.3: Asigurarea stabilităŃii formei şi poziŃiei armăturii pe parcursul executării lucrărilor ulterioare montării acesteia Criterii: 8.3.1 Tipul, dispunerea şi fixarea distanŃierilor care asigură acoperirea cu beton;

8.3.2 Tipul dispunerea şi fixarea distanŃierilor (alŃii decât etrieri şi

agrafe) care asigură distanŃa între rânduri de armături.

P - 19

CerinŃa 8.4: Asigurarea condiŃiilor prealabile pentru executarea lucrărilor de fasonare şi montare a armăturii

8.4.1 ExistenŃa proiectului lucrării, cu datele necesare;

8.4.2 Asigurarea condiŃiilor pentru realizarea fasonării armăturii prin

comandă la prelucrător, dacă este cazul;

8.4.3 ExistenŃa, după caz, a datelor şi condiŃiilor pentru executarea

înnădirilor cu alte procedee decât prin petrecere;

8.4.4 ExistenŃa documentelor de recepŃie a lucrărilor de cofraje şi

sprijiniri;

8.4.5 Asigurarea condiŃiilor specifice acestei categorii de lucrări: dotări

tehnice, facilităŃi, personal calificat, materiale corespunzătoare.

Criterii:

CerinŃa 8.5: RecepŃia armăturii montate

Criterii:

8.5.1 Verificarea armăturii montate;

8.5.2 Rezolvarea neconformităŃilor, dacă este cazul;

8.5.3 Întocmirea documentelor de recepŃie.

8.4 Tratarea neconformităŃilor la armare

CerinŃa

Criteriul

ReferinŃe

 

8.1.1

 

8.1

8.1.2

NE 012/2-2011 §8.1, §8.2

8.1.3

8.2

8.2.1

NE 012/2-2011 §8.3.1, §8.3.2, §8.3.3,

 

§8.3.4, §8.3.9, §8.4

8.2.2

MTCSA §6

8.3

8.3.1

NE 012/2-2011 §8.3.5, §8.3.6, §8.3.7, §8.3.8

8.3.2

MTCSA §6

 

8.4.1

 

8.4.2

8.4

8.4.3

NE 012/2-2011 §8.6

8.4.4

8.4.5

 

8.5.1

 

8.5.2

NE 012/2-2011 §8.5

8.5

MTCSA §6

 
 

8.5.3

Prezentul set de proceduri §6

8.5.4

9. MONTAREA PIESELOR ÎNGLOBATE ÎN BETON Montarea pieselor înglobate (de exemplu piese de ancorare, profile pentru străpungeri) trebuie sa fie efectuată dupã ce au fost aşezate cofrajele şi armăturile pentru un nivel, înainte de turnarea betonului. În general toatã instalaŃia electricã şi tehnico-sanitarã este introdusã în interiorul panourilor din polistiren prin tãierea de canale cu un cuŃit fierbinte în panourile din neopor şi apoi pozarea instalaŃiei electrice şi tehnico-sanitare propriu-zisã. Etanşeizarea străpungerilor se realizează cu spumã adezivă. RTE-ul şi DS-ul vor urmări asigurarea şi satisfacerea următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

P - 20

CerinŃa 9.1: Montarea pieselor înglobate în conformitate cu proiectul Criterii: 9.1.1 Respectarea poziŃiei în raport cu cofrajul şi cu reperele de trasare, precum şi a condiŃiilor suplimentare (verticalitate, înclinare etc.), după caz;

9.1.2 Respectarea poziŃiei relative, în cazul unor piese având legătură

între ele (spre exemplu, un grup de şuruburi).

CerinŃa 9.2: Asigurarea menŃinerii condiŃiilor privind piesele înglobate la punerea în operă a betonului

Criterii:

9.2.1 Asigurarea stabilităŃii poziŃiei şi a poziŃiei relative;

9.2.2 Utilizarea unor piese şi accesorii compatibile cu betonul sub aspectul durabilităŃii şi rigidităŃii;

9.2.3 Asigurarea etanşării faŃă de pătrunderea laptelui de ciment, dacă

este cazul.

CerinŃa 9.3: Asigurarea condiŃiilor prealabile pentru executarea lucrărilor de montare a pieselor înglobate Criterii: 9.3.1 ExistenŃa documentelor de recepŃie a pieselor înglobate, care atestă conformitatea lor cu proiectul;

9.3.2 ExistenŃa proiectului cu datele şi condiŃiile necesare;

9.3.3 Asigurarea condiŃiilor specifice acestei categorii de lucrări: dotări

tehnice, facilităŃi, personal calificat şi materiale corespunzătoare.

CerinŃa 9.4: RecepŃia pieselor înglobate montate

Criterii:

9.4.1 Verificarea pieselor înglobate montate;

9.4.2 Rezolvarea eventualelor neconformităŃi;

9.4.3 Întocmirea documentelor de recepŃie.

9.4 Tratarea neconformităŃilor la montarea pieselor înglobate

CerinŃa

Criteriul

ReferinŃe

 

9.1.1

 

9.1 9.1.2

NE 012/2-2011 §10.3

9.1.3

 

9.2.1

 

9.2 9.2.2

NE 012/2-2011 §10.3

9.2.3

 

9.3.1

 

9.3 9.3.2

NE 012/2-2011 §10.2

9.3.3

 

9.4.1

 

9.4 9.4.2

NE 012/2-2011 §8.6

9.4.3

P - 21

10. BETONAREA ŞI COMPACTAREA Comanda betonului la furnizori sau pentru preparare în staŃii proprii, se face în conformitate cu specificaŃia betonului din proiect elaborată conform prevederilor CP 012/1- 2007, respectiv §11.1 din NE 012/2-2011.

Punerea în operă a betonului va fi condusă nemijlocit de şeful de lucrare cu

cunoaşterea procedurilor de faŃă şi cu următoarele obligaŃii:

- să aprobe începerea turnării betonului pe baza verificării directe a: stării cofrajelor conform NE 012/2-2011 §7.4 şi §7.5.3, starea armăturii conform NE 012/2-2011 § 8.5, starea pieselor înglobate în beton conform NE 012/2-2011 §10.4, starea rosturilor de turnare şi pregătirea suprafeŃelor turnate anterior conform NE 012/2-2011 §11.5.

- să verifice comanda pentru beton având în vedere: specificaŃia betonului să fie conformă cu turnarea betonului cu pompa (recomandările AMVIC SRL pentru aceasta sunt prezentate în Tabelul 10.1), planificarea livrărilor conform NE 012/2-2011 § 11.2, accesul la locul de

turnare, temperatura betonului livrat să fie între 5 C şi 31 C, iar temperatura mediului

exterior în timpul turnării să fie de minimum 5 C;

- să verifice faptul că sunt asigurate condiŃiile corepunzătoare pentru transportul betonului la locul de punere în operă, precum şi mijloacele, facilităŃile şi personalul pentru punerea în operă a betonului, inclusiv cele necesare în caz de situaŃii neprevăzute şi protecŃia muncii; - să cunoască şi să supravegheze modul de turnare şi compactare a betonului (cu respectarea planului de betonare), precum şi prelevarea de probe pentru încercările pe beton proaspăt şi beton întărit.

Tab. 10.1 Caracteristici recomandate pentru specificaŃia betonului

Proprietatea betonului

 

Tip cofraj

150 mm

200 mm

250 mm

Clasa minimă a betonului

C 20/25

C 20/25

C 20/25

Tasarea [mm]

150

125-150

125-150

Raport apă/ciment A/C

0.55

0.55

0.55

Dimensiunea maximă a agregatului [mm]

8

8

8

RTE-ul şi DS-ul vor urmări asigurarea şi satisfacerea următoarelor cerinŃe şi criterii de performanŃă:

CerinŃa 10.1: Conformitatea comenzii cu proiectul, privind cerinŃele tehnice pentru calitatea betonului

Criterii:

10.1.1 Prevederea explicită în comandă a cerinŃelor tehnice privind calitatea betonului specificate în proiect.

CerinŃa 10.2: Compatibilitatea betonului comandat cu domeniul de utilizare preconizat Criterii: 10.2.1 Cuprinderea, în proiect sau caiete de sarcini, a datelor şi condiŃiilor privind caracteristicile betoanelor în funcŃie de domeniul şi condiŃiile de utilizare a lucrării respective, între care, clasa de expunere; 10.2.2 Prevederea explicită în comandă, dacă este cazul, de date şi

P - 22

condiŃii privind: tipul cimentului care poate fi utilizat, tipul şi natura agregatelor, alte condiŃii speciale (aer antrenat etc.).

CerinŃa 10.3: Asigurarea compatibilităŃii betonului comandat cu condiŃiile de punere în operă a acestuia Criterii: 10.3.1 Cunoaşterea zonelor în care se toarnă betonul (aglomerare de armături, înălŃime de turnare, turnare prin ferestre etc.), precum şi a modului în care se va efectua turnarea prin pompare;

10.3.2 Prevederea explicită în comandă a datelor şi condiŃiilor privind,

după caz: consistenŃa betonului, dimensiunea maximă a agregatelor, utilizarea aditivilor, condiŃii legate de temperatura ambiantă (timp friguros sau călduros); condiŃii specifice betoanelor autocompactante.

CerinŃa 10.4: Asigurarea păstrării compoziŃiei şi caracteristicilor betonului proaspăt în timpul transportului

Criterii:

10.4.1

Împiedicarea

corespunzătoare;

pierderii

laptelui

de

ciment,

prin

etanşare

10.4.2 Evitarea intrării în beton a unor substanŃe sau materiale străine.

CerinŃa 10.5: Asigurarea corelării între transportul betonului şi turnarea acestuia Criterii: 10.5.1 Prevederea în contractul cu furnizorul de beton, dacă este cazul, a duratei de transport, precum şi a planificarrii livrărilor;

10.5.2 Asigurarea condiŃiilor de staŃionare, descărcare sau aşteptare, a

mijloacelor de transport al betonului de la furnizori, atât în incinta şantierului cât şi, mai ales, pe căi de circulaŃie sau alte spaŃii publice.

CerinŃa 10.6: Asigurarea condiŃiilor prealabile pentru transportul în şantier al betonului

Criterii:

10.6.1 ExistenŃa programului de livrare a betonului;

10.6.2 Asigurarea condiŃiilor specifice acestei categorii de lucrări: dotări

tehnice, facilităŃi şi personal calificat.

CerinŃa 10.7: Asigurarea conformităŃii spaŃiului în care se toarnă betonul Criterii: 10.7.1 ExistenŃa documentelor de recepŃie a trasării de detaliu a lucrărilor de cofraje, precum şi a montării armăturii şi pieselor înglobate; 10.7.2 Verificarea stării cofrajului sub aspectul stabilităŃii, curăŃeniei, etanşeităŃii şi pregătirii suprafeŃelor care vor veni în contact cu betonul proaspăt;

10.7.3 Verificarea stării armăturilor şi a pieselor înglobate în privinŃa:

poziŃiei, fixării faŃă de cofraj şi între rânduri, stării de curăŃenie.

CerinŃa 10.8: Îndeplinirea formalităŃilor care permit efectuarea turnării betonului

Criterii:

10.8.1 ExistenŃa procedurii de turnare, acceptată de investitor;

10.8.2 ExistenŃa programului de livrare a betonului;

10.8.3 ExistenŃa documentelor privind calitatea şi recepŃia betonului;

P - 23

10.8.4

Asigurarea supravegherii operaŃiunilor de turnare şi de

compactare a betonului;

10.8.5 Stabilirea rosturilor de turnare şi a măsurilor care trebuie luate în

cazul întreruperii fortuite a turnării betonului.

CerinŃa 10.9: Respectarea condiŃiilor specifice privind turnarea şi compactarea betonului

Criterii:

10.9.1 Verificarea betonului proaspăt înainte de turnare;

10.9.2 ÎnălŃimea de cădere a betonului;

10.9.3 Grosimea şi poziŃia straturilor succesive de beton;

10.9.4 Modul de compactare a betonului;

10.9.5 Realizarea rosturilor de turnare;

10.9.6 Realizarea rosturilor în cazul întreruperii fortuite a turnării

betonului;

10.9.7 Aplicarea condiŃiilor specifice în cazul turnării betoanelor

autocompactante;

10.9.8 Realizarea epruvetelor pentru verificarea caracteristicilor

betonului întărit.

CerinŃa 10.10: Asigurarea condiŃiilor prealabile pentru turnarea şi compactarea betonului

Criterii:

10.10.1 Comanda pentru beton, asigurarea transportului betonului şi

îndeplinirea cerinŃelor conform 10.1 şi 10.2, imediat înaintea începerii turnării betonului;

10.10.2 Asigurarea condiŃiilor specifice: dotări tehnice, facilităŃi, spaŃii

de circulaŃie şi de acces pentru turnarea şi compactarea betonului şi asigurarea de personal calificat.

10.1 Dotări şi formaŃii de lucru Utilaje şi echipamente:

- pompă sau autopompă de beton cu braŃ şi furtun flexibil 35-42 m, cu reducŃie de vitezã “S”

dublă sau accesoriu 90dublu la punctul de descărcare a segmentului pompei, cu reducŃie de 5 cm, 6 cm sau maximum 8 cm;

- vibrator de imersiune cu caracteristicile prezentate în Tabelul 10.2;

- scule şi unelte specifice;

- echipamente specifice pentru protecŃia muncii.

FormaŃia de lucru: minim 4 muncitori plus operatorul pompei, cel puŃin 3 membri ai echipei sunt necesari pe schele (unul să manevreze furtunul pompei şi doi să lucreze cu vibratorul), un membru al echipei la sol (pentru umplerea şi obturarea cofrajelor ferestrelor, curăŃarea deversărilor, descurcarea cablurilor electrice ale vibratorului, etc.).

P - 24

Tab. 10.2 Caracteristici vibratoare de imersiune

Caracteristica

PereŃi de 15 cm grosime

PereŃi de 20 şi 25 cm grosime

Diametrul maxim al capului [mm]

25

38

FrecvenŃa [rot/min]

10000

9000

Raza maximă de acŃiune [mm]

100

152

DistanŃa de introducere [mm]

152

228

ForŃa centrifugă [daN]

100

225

Productivitate [m 3 /h]

1.5-3.0

1.5-3.8

10.2 Pregătirea suprafeŃei de beton turnat anterior

Înainte de turnarea betonului, cofrajele, barele de armatură, piesele înglobate şi betonul turnat anterior vor fi in întregime curăŃe de toate materialele străine din zona aferentă betonării prin batere, buciardare, sp