Sunteți pe pagina 1din 80

COMITETUL DE STAT PENTRU ECONOMIA ŞI ADMINISTRAŢIA LOCALA 

ORDIN Nr. 157 din 21 iunie 1973 

PENTRU APROBAREA „INSTRUCŢIUNILOR TEHNICE 
DE PROIECTARE A SPAŢIILOR VERZI 
PENTRU LOCALITĂŢILE URBANE'' — INDICATIV P. 41­73 

Preşedintele  Comitetului   de  Stat  pentru    Economia   şi Administraţia Locală, 


Avind  în  vedere  referatul  nr.  341/17  aprilie  1973  al  Direcţiei  de  gospodărie  comunală, 
locativă, drumuri  şi  poduri, 
In  temeiul  Decretului  nr.  453  din  22  mai  1969  privind  organizarea  şi  funcţionarea 
Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, cu modificările ulterioare, 

DISPUN : 

Art.  1.  Se  aprobă  „Instrucţiunile  tehnice  de  proiectare  a  spaţiilor  verzi  pentru  localităţile 
urbane — indicativ P. 41­73, anexă la prezentul ordin. 
Aplicarea  prevederilor  acestor  instrucţiuni  tehnice  este  obligatorie  pentru  toate  unităţile 
care proiectează sau execută lucrări de spaţii verzi în localităţile urbane. 
Art. 2. Instrucţiunile tehnice aprobate prin prezentul ordin intră în vigoare la data publicării 
lor în Buletinul Construcţiilor. 
Pe aceeaşi  dată  încetează  valabilitatea  „Instrucţiunilor  tehnice  pentru  proiectarea  spaţiilor 
verzi  în  oraşe  —  indicativ  P.  41­  66,  aprobate  prin  ordinul  Comitetului  de  Stat  pentru 
Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare, nr. 658 din 28 decembrie 1966. 

p. PREŞEDINTE, 
NICOLAE TABIRCA 

COMITETUL DE STAT PENTRU ECONOMIA ŞI ADMINISTRAŢIA LOCALA 

INSTRUCŢIUNI TEHNICE DE PROIECTARE  Indicativ P. 41­73 
A SPAŢIILOR VERZI 
PENTRU LOCALITĂŢILE URBANE  Inlocuieste P. 41­66 

1. GENERALITĂŢI 

1.1.    Spaţiul  verde  constituie  o  componenţă  principală  a  ansamblului  urbanistic  prin 


funcţiunile  multiple  pe  care  le  îndeplineşte  ca  element  de  recreare  si  odihnă  a  populaţiei 
orăşeneşti  şi  de  completare  a  ansamblurilor  arhitecturale  în  toate  compartimentele  ce  compun 
cadrul  de  viaţă  orăşenească,  precum  şi    ca  factor  de    îmbunătăţire    a    microclimatului,    de  ­ 
punere în valoare sau de corectare a  deficienţelor  cadrului natural şi de atenuare sau anihilare a 
unor nocivităţi.
Indeplinirea acestor funcţiuni în condiţii optime este determinată de modul corespunzător 
de  rezolvare    a  sistemului    de  spaţii  verzi  din  perimetrul  construibil  şi  teritoriul  preorăşenesc, 
precum şi a fiecărei unităţi de spaţiu verde ce alcătuieşte acest sistem. 
1.2.  Instrucţiunile tehnice de proiectare a spaţiilor verzi  pentru localităţile urbane au drept 
scop să stabilească principalele jaloane de orientare a proiectării sistemului de spaţii verzi pentru 
oraşe şi municipii, precum şi a unităţilor de spaţii verzi componente. 
In  acest  sens,  instrucţiunile  conţin  criteriile  de  clasificare  şi  sistemele  de  constituire  a 
spaţiilor verzi,  indicaţii  referitoare la : proporţionarea diverselor părţi componente ale unitaţilor 
de  spaţii  verzi;  cantităţile  de  material  săditor  de arbori,  arbuşti    şi  plante  floricole  folosite  la 
amenajarea  spatiilor 

Elaborate de: 

INSTITUTUL DE STUDII ŞI PROIECTĂRI  Aprobate de CSEAL 
PENTRU CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII  cu ordinul nr. 157 
DE GOSPODĂRIE COMUNALA (ISPGC)  din 21 iunie 1973 

verzi; distanţele dintre plantaţii şi alte dotări; dimensionarea unor utilităţi. 
Instrucţiunile conţin,  de asemenea,  indicaţii pentru  dimensionarea şi organizarea bazelor 
floricole şi a bazelor dendrologice, care produc materialul săditor folosit la amenajarea spaţiilor 
verzi. 
Prezentele  instrucţiuni  nu  se  referă  la  proiectarea:  spaţiilor  verzi  din  zonele  industriale şi 
din incintele unor unităţi cu regim special de exploatare (staţii de tratare a apei, staţii de epurare 
etc), precum şi la spaţiile plantate pe drumurile publice (naţionale, judeţene şi comunale). 

2. TERMINOLOGIE 

In  scopul  folosirii  unei  terminologii  unitare  în  proiectarea  spaţiilor  verzi  se  definesc 
următorii termeni specifici şi utilizaţi în acest domeniu: 
2.1.  Alee  carosabilă  —  drum  amenajat  în  spaţiu  verde  pentru  circulaţia  vehiculelor  şi  a 
pietonilor. 
2.2. Alee pietonală — drum amenajat în spaţiu verde, exclusiv pentru circulaţia pietonilor, 
avînd lăţimea minimă de 0,75 m sau un multiplu de 0,75 m. 
2.3.  Bază  dendrologică  (pepinieră)  —  unitate  de  producţie  organizată  şi  dotată  cu 
construcţiile  şi utilităţile  necesare  producerii  materialului  săditor  (puieţilor) de  arbori  şi  arbuşti 
din specii ornamentale, folosit la amenajarea spaţiilor verzi. 
2.4.  Bază  floricolă  — unitate  de  producţie  formată  dintr­un  ansamblu  de  sere,  răsadniţe, 
teren  de  cultură  şi  construcţii  anexe,  avînd  ca  profil  producerea  materialului  săditor  floricol 
pentru amenajarea spaţiilor verzi. 
2.5.  Fîşie  plantată  stradală  —  spaţiu  verde  amenajat  în  cadrul  străzii,  pe  porţiunile  de 
teren prevăzute în acest scop de profilul străzii, fie în lungul trotuarelor pentru separarea acestora 
de  partea  carosabilă,  fie  în  lungul  (carosabilului  pentru  separarea  a  două  căi  de  circulaţie  cu 
sensuri sau mijloace de transport diferite. In acest din urmă caz un se plantează arbori. 
2.6.  Formaţiune  florală  (parter)  —  suprafaţă  de  teren,  de  diferite  forme,  plantată  cu 
material săditor floricol, care participă la compoziţia spaţiului verde. 
2.7.  Gard viu — plantaţie de arbuşti sau din unele specii de arbori ce se pretează la tuns, 
dispuşi pe unul sau mai multe rînduri paralele şi apropiate.
2.8.  Gazon — covor verde rezultat din semănarea în amestec a ierburilor perene graminee 
şi  leguminoase,  care  se  coseşte  la  intervale  scurte  de  timp  pentru  a  se  menţine  la  o  anumită 
înălţime şi ase îndesi şi care participă la compoziţia spaţiului verde. 
2.9.  Grădina  complexului  de  locuit  —  spaţiu  verde  cu  suprafaţa  de  1—3  ha,  amplasat 
compact  în  cadrul  complexului  de  locuit,  de  regulă  în  centrul  acestuia,  care  asigură  spaţiul  de 
odihnă şi recreare zilnică a locuitorilor complexului de locuit respectiv. 
2.10.  Grădină de cartier — spaţiu verde cu suprafaţa de 3—20 ha, amplasat pe cît posibil 
în centrul cartierului care asigură spaţiul de odihnă şi recreare a locuitorilor din raza de servire a 
acestuia. Cuprinde unele dotări cu scopuri utili J tare şi de agrement şi poate dispune de suprafeţe 
amenajate  pentru  desfăşurarea  unor  activităţi  sportive  necompetitionale,  precum  şi  terenuri  de 
joacă pentru copii. 
2.11.  Grădină orăşenească — spaţiu verde cu aceeaşi suprafaţă şi aceleaşi funcţiuni ca şi 
grădina de cartier, corespunzătoare oraşelor mici, în care nu sînt diferenţiate cartiere. 
2.12.  Grădină  botanică  —  spaţiu  verde  cu  profil  specializat  a  cărui  amenajare  este 
subordonată scopului principal de prezentare a florei pe baza unor criterii ştiinţifice şi didactice. 
2.13.  Material săditor dendrologic ornamental (puieţi de talie mare de arbori şi de arbuşti 
ornamentali)  —  puieţi  de  talie  mare  de  arbori  şi  de  arbuşti  din  specii  ornamentale  folosiţi  la 
amenajarea spaţiilor verzi. 
2.14.  Material săditor floricol (răsaduri de plante floricole — răsaduri de plante floricole 
folosite la amenajarea spatiilor verzi. 
2.15.  Oglindă  de  apă  —  element  compoziţional  al  spaţii:  lui  verde,  constituit  dintr­o 
suprafaţă acoperită cu apă ce poate avea diferite forme şi poate îndeplini diferite funcţiuni. 
2.16.  Parc — spaţiu verde cu suprafaţa mai mare de 2 ha, situat în perimetru construibil 
sau  adiacent  acestuia,  care  cuprinde  zone  pentru  diferite  forme  de  odihnă,  mai  amplu  mai 
pronunţat specializate decît cele din grădină. 
2.17. Peluza ­ suprafaţă de teren acoperită cu gazon, care participa la compoziţia spaţiului 
verde. 
2.18. Plantaţie de arbori în linie ­ arbori  plantaţi  în  linie pe un, singur rînd de­a lungul, 
trotuarelor,  cu scopul principal de apăra pietonii contra insolaţiei şi a altor factori nocivi, precum 
şi cu scopul de a contribui la estetica străzii. 
Plantaţia  se  realizează  cu  arbori  din  anumite  specii  indicate  şi  cu  puieţi  de  talie  mare 
special produşi în acest scop. 
2.19. Plantaţie de proiecţie — plantaţie de arbori şi arbuşti creată după: anumite scheme de 
plantare  şi  avînd  scopuri  multiple  de  protecţie  contra  vînturilor  dominante,  protectie  sanitară, 
protecţia surselor de apă etc. 
2.26.  Plante  floricole  —  plante  ierboase  şi  semilemnoase  cu  aspect  decorativ,  care  se 
folosesc la amenajarea spaţiilor verzi şi care se grupează după ciclul citai şi sezonul de folosire 
în : 
—  plante floricole anuale cu ciclu vital de un an şi folosite în sezonul de vară ; 
—  plante floricole bienale cu ciclu vital de doi ani şi folosite în sezonul de toamnă şi primăvară 
— plante floricole perene cu ciclu vital de mai mulţi ani şi care se menţin în formaţiunile florale 
timp de aproximativ 5 ani. 
2.21. Rază de servire — distantă la care o unitate de spaţiu  verde  poate  exercita influenţa, 
în   sensul  accesibilităţii acesteia de   către   vizitatori,   cu   orice   mijloc   de   transport. 
2.22  Scuar  —  spaţiu  verde  cu  suprafaţa  de  maximum  3,00  ha,  amplasat  în  perimetrul 
construibil pentru întregirea compoziţiei uhei dotări orăşeneşti şi pentru a servi ca loc de odihnă 
de scurtă durată. 
2.23.  Sistem de spaţii verzi — totalitatea unităţilor de spaţiu verde constituite în perimetru 
construibil şi teritoriul preorăşenesc.
2.24.  Sistematizarea unităţii de spaţiu verde — sistematizarea şi organizarea unei unităţi 
de spaţiu, verde în zone pentru diferite forme de odihnă, precum şi stabilirea tramei de alei şi a 
tuturor dotărilor în funcţie de metoda de compoziţie adoptată. 
2.25. Spaţiu verde  —  suprafaţă  de  teren  amenajată  în perimetru construibil sau în afara 
acestuia, avînd fondul dominant construit din vegetaţie, căreia i se asociază o serie de dotări cu 
caracter, utilitar, de agrement sau cultural şi care, îndeplineşte funcţiuni de agrement,  igienico­ 
sanitare,  social­culturale, utilitare şi de înfrumuseţare. 
2.26. Spaţiu verde din cadrul complexului de locuit — spaţiu verde amenajat cu scopul de a 
încadra  ansamblul  arhitectural  al  complexului  de  locuit,    de    a  asigura  locurile    de  odihnă  şi 
recreare a adulţilor şi copiilor,  precum şi pentru, îmbunătăţirea microclimatului. 
2.27.  Spaţiu verde din cimitir — spaţiu verde amenajat în general de­a lungul aleelor din 
cimitir, cu scopul principal de înfrumuseţare. 
2.28.  Spaţiu  verde  din  incinta  expoziţiilor  —  spaţiu  verde  amenajat  în  incinta  unei 
expoziţii, cu scopul de a întregi ansamblul arhitectural şi de a crea un cadru estetic. 
2.29.  Spaţiu  verde  din  incinta  întreprinderilor  industriale  —  spaţiu  verde  amenajat  în 
incintele  industriale,  cu  scopul  de  a  se  crea  condiţii  pentru  recrearea  şi  odihna  muncitorilor  în 
timpul  repaosului,  de  a  ameliora  factorii  climatici  dăunători  pentru  desfăşurarea  procesului  de 
producţie şi de a completa ansamblul arhitectural. 
2.30.  Spaţiu verde din incinta unităţilor social­culturale şi de învăţămînt — spaţiu verde 
amenajat  în  incintele  :  spitalelor,  creşelor,  şcolilor,  grădiniţelor,  institutelor  de  învăţămînt 
superior, caselor de cultură etc, al cărui scop şi compoziţie sînt determinate de profilul instituţiei 
respective. 
2.31.  Spaţiu  verde  din  incinta  unităţii  zoologice  —  spaţiu  verde  amenajat  în  incinta 
punctului,  grădinii  sau  parcului  zoologic,  în  afara  amplasamentelor  animalelor,  cu  scopul  de  a 
crea un mediu adecvat şi un cadru estetic. 
2.32. Teren de joacă — suprafaţa de teren delimitată în cadrul unei unităţi de spaţiu verde, 
care se amenajează şi se dotează cu jocuri pentru copii de diferite vîrste. 
2.33.  Unitate  de  spaţiu  verde  —  spaţiu  verde  cu  suprafaţă  delimitată  şi  cu  funcţiuni 
distincte în cadrul sistemului de spaţiu verde (scuar, grădină de cartier, parc etc). 
2.34.  Zonă de  agrement—  spaţiu  verde  situat  în afara  perimetrului  construit  şi  amenajat 
într­o pădure existentă sau pe un alt teren, cu scopul de a se asigura condiţiile necesare, în special 
pentru odihna săptămînală a locuitorilor din localitatea respectivă; cuprinde amenajările necesare 
satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de odihnă şi recreare ale vizitatorilor. 
Termenul  „zonă  de  agrement”  înglobează  şi  termenii  de  „pădure­parc”  şi  „pădure  de 
agrement”  folosiţi  la  zonarea  funcţională  a  pădurilor pentru diferenţierea  acestora din  punct  de 
vedere al regimului de gospodărie. 

3. CLASIFICAREA SPAŢIILOR VERZI 

Spaţiile verzi orăşeneşti se clasifică în funcţie de criteriul   de amplasare şi de criteriul de 
folosinţă ; astfel : 

Criteriul de amplasare 

După  acest  criteriu,  spaţiile  verzi  se  grupează  în  raport cu poziţia teritorială  a  acestora  şi 
anume :
3.1. Spaţiile verzi din perimetrul construibil sînt situate în limitele determinate de schiţa de 
sistematizare pentru acest perimetru. 
Din  această  grupă  fac  parte:  scuarurile,  grădinile,  parcurile,  spaţiile  verzi  din  cadrul 
complexului,  de  locuit,  fîşiile  plantate  stradale,  plantaţiile  de  arbori  în  linie,  spaţiile  verzi  din
incintele unităţilor social­culturale şi de învăţămînt, spaţiile verzi din incinta expoziţiilor, spaţiile 
verzi din cimitire, spaţiile verzi din incinta unităţilor zoologice, plantaţiile de protecţie. 
3.2.  Spaţiile  verzi  din  teritoriu  preorăşenesc  sînt  situate  în  afara  perimetrului  construibil. 
Din  această  grupă  fac  parte  zonele  de  agrement  constituite  în  fondul  forestier  existent  sau  în 
afara acestuia, precum şi unele unităţi de spaţii verzi din cele menţionate la pct. 3.1, amplasate în 
teritoriul preorăşenesc. 

Criteriul de folosinţă 

Avînd la bază acest  criteriu, spaţiile  verzi  se clasifică atît din punct de vedere al  limitării 


accesului pentru vizitatori, cît şi din punct de vedere al profilului unităţii de spaţii verzi şi anume: 
3.3.  Spaţiile  verzi  cu  acces  nelimitat,  din  care  fac  parte:  scuarurile,  grădinile,  parcurile, 
spaţiile verzi din cadrul complexului de locuit, fîşiile plantate şi zonele de agrement. 
3.4.  Spaţiile  verzi  cu  acces  limitat,  considerate  spaţiile verzi din incintele : institutelor 
social­culturale şi de învăţămînt; întreprinderilor industriale, expoziţiilor;  cimitirelor şi unităţilor 
zoologice, precum şi grădinile botanice. 
3.5.  Spaţii  verzi  cu  profil  specializat,  care  includ  grădinile  botanice  şi  plantaţiile  de 
protecţie. 
4   PRINCIPII DE CONSTITUIRE A SISTEMULUI 
DE SPATII VERZI 

In perimetrul construibil 

In funcţie de condiţiile geo­climatice şi de concepţia urbanistică, sistemele de spaţii  verzi 
ale localităţilor urbane se pot constitui în trei modalităţi caracteristice:                           1 
—sistemul de fîşii; 
—sistemul de pete; 
—sistemul mixt (fîşii şi pete). 
4.1.  Sistemul de fîşii  se caracterizează prin  aspectul de reţea continuă în planul oraşului. 
Acest  sistem,  în  funcţie  de  schema  urbană,  poate  fi:  radial,  concentric  sau  mixt  (radial­ 
concentric) pe de o parte şi longitudinal, transversal sau mixt (longitudinal­transversal) pe de altă 
parte. 
Sistemul  este  specific  oraşelor  cu  relief  terasat  sau  oraşelor  cu  relief  plat  şi  cu  schema 
stradală regulată, în care compartimentarea unităţilor componente  se face prin intermediul unor 
magistrale ample. 
Acest sistem, avînd la bază principiul continuităţii, este cel mai eficient din punct de vedere 
al  realizării  funcţiilor  igienico­sanitare,  mai  ales  în  carurile  în  care  fîşiile  se  continuă  în  afara 
perimetrului prin zone de agrement. 
4.2.    Sistemul  în  pete  se  caracterizează  prin  răspîndirea  izolată  în teritoriu  a  unităţilor de 
spatii verzi. 
Sistemul  este  caracteristic  oraşelor  cu  relief  frămîntat  sau  cu  schemă  neregulată  a  reţelei 
stradale, în care organizarea spaţiilor verzi se face în raport cu disponibilităţile locaţe. 
4.3.    Sistemul  mixt  (fîşii  şi  pete)  se  caracterizează  prin  îmbinarea  celor  două  sisteme 
descrise mai sus. 
Acest  sistem  este  cel  mai  răspîndit,  adaptîndu­se  condiţiilor  curente  de  restructurare  a 
oraşelor. In acelaşi timp, sistemul răspunde cel mai bine dezideratelor funcţionale şi estetica ale 
oraşelor.
In teritoriul preorăşenesc 

4.4.  Spaţiile  verzi  din  afara  perimetrului  construibil  se  organizează  cu  precădere  prin 
dotarea corespunzătoare funcţiilor de odihnă şi agrement a pădurilor existente. 
In cazul în care lipsesc pădurile, se recomandă plantarea unor suprafeţe corespunzătoare, în 
vederea realizării în perspectivă a zonelor de agrement. 
Constituirea  sistemului  de  zone  de  agrement  se  face  avîndu­se  în  vedere  următoarele 
principii : 
a) Amorsarea — pe cît posibil — la sistemul de spaţii verzi din perimetrul construibil ; 
b) Amplasarea, în raport cu localitatea respectiva, în faţa vînturilor dominante şi de cea mai 
mare intensitate ; 
c) Accesibilitatea ; 
d) Omogenitatea răspîndirii în teritoriu. 

5. PRINCIPII ŞI METODE DE ORGANIZARE (COMPOZIŢIE) A UNITĂŢILOR DE 
SPAŢII VERZI 

5.1. Problemele   de   organizare (compoziţie)  a   unităţilor de spaţii verzi sînt multiple şi 
variate. La soluţionarea acestora se recomandă să se ia în considerare următoarele principii : 
a)  Folosirea calităţilor peisagiului natural şi eliminarea defectelor acestuia. 
b)  Axarea  compoziţiei  pe  particularităţile  naturale  ale  situaţiei  actuale,  atît  în  ceea  ce 
priveşte relieful, cît şi vegetaţia existentă. 
c)  Realizarea  de  compoziţii  corespunzătoare  programului  unităţii  de  spaţiu  verde  în 
ansamblu şi a părţilor componente ale acesteia. 
d)  Stabilirea unei proporţii armonioase a părţilor componente între ele şi în ansamblu. 
e)    Amplasarea  acceselor  în  incinta  spaţiului  verde  pe direcţiile  principale    de    circulaţie 
ale vizitatorilor. 
f)  Crearea  de  compoziţii  armonioase  de  forme  şi  culori  cu  ajutorul  vegetaţiei  şi  a 
elementelor de construcţii. 
5.2. Modul de soluţionare a sistematizării şi organizării unităţilor de spaţiu verde se poate 
încadra într­una din următoarele metode (stiluri) : 
a) Metoda (stilul) geometrică, caracterizată în principal    prin : 
—  Organizarea teritoriului în părţi cu forme geometrice, regulate, dispuse de obicei în mod 
simetric faţă de una sau mai multe axe de simetrie, care sînt totodată şi axe de perspectivă. 
—  Tratarea zonelor centrale sub forma unor peluze ample, pe care se amplasează cel mult 
anumite formaţiuni floricole sau arbuşti tunşi pentru a lăsa perspectiva cît mai liberă, precum şi 
organizarea  cadrului  vertical  prin  introducerea  arborilor  şi  arbuştilor  în  grupuri  de  forme 
regulate, pe măsura distanţării pe axul compoziţiei. 
— Prevederea unor alei drepte şi largi. 
— Adoptarea unor forme geometrice regulate îri organizarea oglinzilor de apă şi a pieţelor. 
— Folosirea de arbori şi arbuşti cu forme regulate în general tunşi în forme geometrice. 
—Amplasarea  vegetaţiei,  în  special  arbuştii  şi  plantele  floricole,  în  figuri  geometrice 
regulate. 
Această  metodă  este  indicată  pentru  organizarea  scuarurilor  din  faţa  unor  construcţii 
reprezentative,  cu  scopul  de  a  accentua  aspectul  monumental  al  acestora,  precum  şi  pentru 
rezolvarea unor părţi din grădini şi parcuri. 
Spaţiile  verzi  organizate  după  această  metodă  se  dotează  cu  elemente  decorative, 
subordonate scopului principal al compoziţiei în ceea ce priveşte dispoziţia lor în plan. 
De  asemenea,  în  cuprinsul  acestora  se  pot  prevedea  locuri  de  odihnă  cu  banci  şi  mici 
pavilioane amplasate astfel încît să nu întrerupă compoziţia de ansamblu.
Pentru  realizarea  unor  efecte  decorative  în  timpul  nopţii  se  va  acorda  o deosebită  atenţie 
sistemului de iluminare a spaţiului verde, cu ajutorul căruia se va urmări să se sublinieze anumite 
aspecte  ale  compoziţiei.  In  zona  centrală  se  va  urmări  valorificarea,  în  special,  a  coloritului 
panterelor  prin  instalarea  de  corpuri  de  iluminat  pitice,  iar  spre  exterior  se  vor  valorifica pers­ 
pectivele prin utilizarea surselor de lumină adecvate. 
b) Metoda (stilul) peisagistică caracterizată în  general prin tendinţa de imitare a  naturii şi 
anume: 
—Punerea  în  valoare  a  reliefului  natural,  în  scopul  obţinerii  de  perspective  variate  şi 
valoroase, cu intervenţii minime, de modelare şi geometrizare. Consolidările necesare se fac prin 
lucrări care să  se înscrie în mod armonios în cadrul natural şi care  să evidenţieze  cît mai puţin 
intervenţia omului. De asemenea, diferenţele de relief se pot specula pentru accentuarea jocurilor 
de umbră şi lumină. 
—Aleele  din  cuprinsul  compoziţiei  au  un  traseu  liber,  serpuitor,  care  îmbracă  formele 
reliefului, astfel încît să permită o mai bună valorificare a frumuseţilor naturale ale grupărilor de 
vegetaţie cu aspecte deosebite, ale oglinzilor de apă etc. 
— Vegetaţia dispusă într­un mod cît mai natural şi totodată decorativ. Grupurile de arbori 
şi arbuşti constituie amestecuri de esenţe, de culori, de forme şi de dimensiuni cît mai variate. In 
funcţie  de  condiţiile  de  relief  şi  de  dimensiunile  terenului  pot  domina  fie  peluzele  întinse  cu 
grupări dispersate de  arbori şi arbuşti, fie masivul plantat cu alternanţe de desişuri şi luminişuri, 
cu scopul de a se obţine succesiunea planurilor de perspectivă cu amestecul şi dispoziţia variată a 
coloritului. 
­Oglinzile de apă prezintă forme diferite, asemănătoare eu cele intîlnite în natură şi anume 
lacuri, cursuri de apă liniştite, cascade printre stînci etc. 
­Diferitele  construcţii    din    dotarea  spaţiului  verde  se  vor  incadra  în  aspectul  pitoresc 
general, folosindu­se in acest scop materialele de construcţii corespunzătoare. 
Se  indică  ca  această  metodă  să  se  aplice  la  organizarea  grădinilor  si  parcurilor 
din zone cu relief variat, precum şi a zonelor de agrement în cuprinsul pădurilor existente. 
Pentru  a  se  permite  accesul  în  timpul  nopţii  şi  pentru  valorificarea  elementelor 
caracteristice şi realizarea unor efecte estetice de noapte, se dotează spaţiul verde cu un sistem de 
iluminat adecvat compoziţiei peisagistice.  Iluminatul trebuie să  fie discret, lipsit de stridenţă şi 
fără o afirmare a corpurilor de  iluminat. Se va urmări ca prin instalarea de corpuri de iluminare 
corespunzătoare  să  se  scoată  în  relief  unele  siluete  de  arbori  său,  unele  buchete  de  arbori  de 
diferite  specii şi forme, să se pună în valoare unele formaţiuni florale, elemente decorative etc. 
De  asemenea,  se  va  urmări  să  se  asigure  locurile  de  odihnă    cu  un  iluminat  difuz,  care  este 
odihnitor,  iar  zonele  din  vecinătatea  acestora  să  fie  iluminate  mai  puternic  pentru  a  atrage 
insectele. 
c) Metoda (stilul) mixtă caracterizată prin aplicarea celor două metode, menţionate mai sus, 
la organizarea aceloraşi unităţi de spaţiu verde, cu realizarea unei treceri  gradate intre ele. Prin 
aplicarea  acestei  metode  se  pot  obţine  cele  mai  variate  compoziţii,  în  care  traseele  drepte  ale 
aleelor cu profile transversale largi, capabile să primească mari mase de vizitatori, se dispun în 
zonele centrale, în directă legătură cu punctele de acces şi cu diferite puncte de atracţie (terenuri 
de  sport, restaurant  etc),  iar  aleele  sinuoase  se  prevăd  în  zonele  intermediare,  cu  plantaţii  mai 
intense care încadrează spaţiile de odihnă, lectură, plimbare etc. 
Vegetaţia  se  bazează  în  special  pe  masivul  de  arbori,  grupaţi  în  mod  cît  mai  apropiat  de 
felul în care se găsesc în natură. 
Construcţiile,   oglinzile   de   apă   şi   iluminatul  decorativ, se adaptează modului în care 
se organizează diferitele zone din cuprinsul unităţii de spaţiu verde, conform recomandărilor de 
la metodele descrise anterior. 
Această  metodă  se  recomandă  să  se  folosească  la  organizarea,  în  special,  a  grădinilor  şi 
parcurilor.
5.3. La proiectarea compoziţiei vegetaţiei, respectiv la stabilirea speciilor dendro­floricole 
şi  a  modului  de  folosire  a  acestora  în  funcţie  de  metoda  de  sistematizare  a  unităţii  de  spaţiu 
verde, de condiţiile naturale şi de efectele peisagistice urmărite, se recomandă să se ţină seama 
de principalele caracteristici ale speciilor prezentate în tabela 9. 

6. DIMENSIONAREA   ŞI   ORGANIZAREA   BAZELOR 
DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR, 
FLORICOL ŞI DENDROLOGIC 

Baze floricole 

Pentru  producerea  materialului  săditor  floricol  necesar  amenajării  spaţiilor  verzi,  se 
recomandă în general să se construiască cîte o bază floricolă pentru fiecare localitate, deoarece 
transportarea răsadurilor comportă un volum mare de transport şi deci cheltuieli mari. Se poate 
admite  gruparea  a  două  sau  mai  multe  localităţi  urbane  pentru  a  fi  deservite  de  aceeaşi  bază 
floricolă acolo unde se justifică din punct  de vedere tehnico­economic. 
Dimensionarea fazei floricole se face în funcţie de următoarele elemente de calcul : 
6.1  Cantitatea  de  material  săditor  floricol  (plante  floricele  anuale,  bienale  şi  perene)  ce 
trebuie  produsă  anual  pentru  amenajarea  spaţiilor  verzi  din  localitatea  respectivă,  se  stabileşte 
astfel : 
a)  Se  inventariază  suprafeţele    de  spaţii  verzi    existente,  separat  pe    categorii      (scuar, 
grădini,   parc   etc.)   la   care   se adaugă suprafeţele  ce se  vor amenaja din  nou în perioada 
următoare, luată  în considerare  (de recomandat  8—10  ani). 
b)  Se stabileşte suprafaţa efectiv ocupată de formaţiunile floricole, aplicînd procentele de 
participare ale acestora (a se vedea tabela 2) la suprafeţele totale ale diferitelor categorii de spaţii 
verzi, determinate ca mai sus. 
c)    Se  stabilesc  suprafeţele  ocupate  de  plantele  floricole  anuale  şi  bienale  şi  separat  de 
plantele  floricole  perene,  în  funcţie  de  procentele  de  participare  ale  acestor  grupe  de  plante  în 
formaţiunile  florale.  Aceste  procente  diferă  pe  categorii  de  spaţii  verzi  şi  se  stabilesc  de 
proiectant în funcţie de specificul local. 
d)  Se   stabileşte   sortimentul   de    specii    indicat    pentru  plantele  floricole  anuale, 
bienale  şi  perene şi  se  grupează speciile în funcţie de tehnologia de producere asemănătoare, 
pentru  fiecare  grupă  de  specii  astfel  determinată  se  stabileşte  procentul  de  participare  în 
compoziţia florală admisă de proiectant. 
c)  Se  înmulţesc  suprafeţele  ocupate  de  plantele  floricole  anuale,  bienale  şi  perene  — 
stabilite ca la pct. c — cu cantităţile de plante ce se plantează la unitatea de suprafaţă, şi anume : 
—  anuale                                10—25 buc/m 2 
—  bienale  15—30 buc/rii 2 
—  perene  3—15 buc/m 2 
La  cantităţile  de  plante  rezultate  se  adaugă  cantităţile  ce  reprezintă  pierderile  cauzate  de 
manipulare, de aproximativ 5 %. 
6.2.  Indicii  specifici  tehnologiei  de  producţie  a  materialului  săditor  floricol,  ce  se  iau  în 
considerare  la  determinarea  grupelor de  specii  cu  tehnologie  asemănătoare  şi  la  dimensionarea 
suprafeţelor utile pentru capacităţile de producţie, sînt următorii: 
a)    Indicii  de  producţie  la  unitatea  de  suprafaţă  de  sere  înmulţitor,  sere  de  producţie  cu 
parapete,  răsadniţe  cu  încălzire,  răsadniţe  reci  şi  teren  de  cultură  pentru  operaţiunile  specifice 
tehnologiei de producere a diferitelor grupe de specii, înscrişi în tabela 6. 
b)    Coeficienţii  de  utilizare  a  spaţiului  din  sere,  răsadniţe  şi  teren  de  cultură,  înscrişi  în 
tabela 6.
c)  în funcţie de elementele de calcul specificate la punctele 6.1. şi 6.2, dimensionarea bazei 
floricole se face astfel: 
Se  împart  cantităţile  de  plante  floricole,  stabilite  pe  baza  indicaţiilor  de  la  pct.  6.1.e,  la 
indicii de producţie stabiliţi la pct. 6.2.a. Suprafeţele obţinute se majorează sau se micşorează în 
funcţie  de  timpul  de  producere  şi  coeficientul  de  utilizare  a  spaţiului,  specifici  tehnologiei  de 
producţie  şi  stabiliţi  la  punctele  6.2.b.  şi  c.  Suprafeţele  rezultate  reprezintă  suprafeţele  utile 
pentru: sera înmulţitor, sera de producţie cu parapete, răsadniţele calde, răsadniţele reci şi terenul 
de cultură. 
Suprafeţele  construite  ale  acestor  capacităţi  de  producţie,  precum  şi  suprafaţa  totală  a 
incintei bazei floricole rezultă din soluţiile constructive şi de organizare adoptate. 
6.3. Organizarea incintei bazei floricole se face pe baza următoarelor criterii principale : 
a)  Serele şi răsadniţele se amplasează astfel încît coamele acestora să fie orientate paralel 
sau cu înclinare de cel mult 10° fată de direcţia vînturilor dominante din sezonul de iarnă. 
b)  Centrala  termică  proprie  se  amplasează  în  centrul  de  gravitate  al  principalilor 
consumatori de energie termică (serele şi răsadniţele calde). 
c)  Depozitul de pămînturi şi şopronul pentru depozitarea ghivecelor, lădiţelor, ramelor cu 
geam de la răsadniţe etc, se aşează în apropierea serelor şi meselor de plantare exterioare. 
d)  Grupul de exploatare se amplasează în apropierea intrării principale în bază. 
e)  Construcţiile  se  grupează  astfel  încît  serele  şi  răsadniţele  să  nu  fie  umbrite,  de 
construcţiile anexe  şi totodată să se obţină lungimi cît mai reduse ale reţelelor exterioare, să se 
asigure desfăşurarea  cît mai  judicioasă  a  procesului  de producţie  şi  să  se  ocupe o  suprafaţă  de 
teren cît mai mică. 
f) Terenul de cultură se amplasează în apropierea serelor şi răsadniţelor, şi se organizează 
astfel încît straturile de cultură să aibă lungimi de cca 40 m. 
6.4.  Dimensionarea  unei  baze  floricole  în  vederea  stabilirii  cu  aproximaţie  a  suprafeţei 
amplasamentului acesteia se poate obţine folosind formula : 
în care : 
Sb = A(S1+ R1 + T1)  B (R2+T2) P( S2 +R3+ T3)  × K 
1000 

Sb este suprafaţa bazei floricole 
A  — bucăţi plante floricole anuale 
B  — bucăţi plante floricole bienale 
P  — bucăţi plante floricole perene 
S1  — 2,00 m² suprafaţa utilă de seră pentru  1000 buc. plante floricole anuale. 
S2  — 0,15 m² suprafaţa utilă de seră pentru 1000 buc. plante floricole perene. 
Rl — 4,30 m² suprafaţa utilă de răsadniţe pentru 1000 buc. plante floricole anuale. 
R2 —0,20 m²suprafaţa utilă de răsadniţe pentru 1000 buc. plante floricole bienale. 
R3 — 0,20 m²suprafaţa utilă de răsadniţe pentru  1000  buc. plante floricole perene. 
T1 — 2,20 m² suprafaţa  utilă   de   teren  cultură   pentru 1000 buc. plante floricole anuale. 
T2 — 20,00 m² suprafaţa utilă  de teren cultură pentru 1000 buc. plante floritole bienale. 
T3 —96,00 m² suprafaţa utilă de teren cultură pentru 1000 buc. plante floricole perene. 
K — 1,5 — suprafaţa ocupată de construcţii anexe, drumuri etc. 
Suprafeţele  utile  de  sere,  răsadniţe  şi  teren  de  cultură,  indicate  mai  sus  ca  fiind  necesare 
pentru  producerea  a  1000  buc.  plante  floricole,  corespund  unui  sortiment  de  plante  floricole 
anuale, bienale şi perene, care se folosesc în mod obişnuit la amenajarea spaţiilor verzi.
Baze dendrologice 

Pentru  producerea  materialului  săditor  (puieţi de  talie  mare)  dendorologic, ornamental  se 


recomandă sa se construiască o bază dendrologică a cărei producţie să asigure necesarul tuturor 
localităţilor dintr­un judeţ. 
Dimensionarea, bazei dendrologice se face în funcţie de următoarele elemente de calcul: 
6.5. Cantitatea de material săditor dendrologic ornametal ce trebuie produsă anual şi care se 
stabileşte astfel : 
a)  Se inventariază suprafeţele de spaţii verzi, separat pe categorii (scuar, grădini,  parc etc.) 
existente, în  localităţile  luate în considerare. Aceste suprafeţe se reduc în funcţie de procentele 
admise pentru înlocuirea şi completarea arborilor şi arbuştilor în cadrul lucrărilor de întreţinere 
anuală a spaţiilor verzi, obţinîndu­se astfel suprafeţele efective ce se plantează anual. 
b)  Se stabilesc suprafeţele de spaţii verzi, separate p categorii, ce se vor amenaja din nou 
în anul mediu al perioadei următoare luată în considerare şi a cărei mărime est de 8—10 ani. La 
acestea  se  adaugă  suprafeţele  efective  rezultate  din  aplicarea  procentelor  de  completări  ale 
pierderile  înregistrate  după  plantare,  precum  şi  cele  rezultate  din  aplicarea  procentelor  admise 
pentru înlocuirea şi completare arborilor şi arbuştilor în cadrul lucrărilor de întreţine anuală. 
c)    Se  calculează  cantităţile  de  puieţi  de  arbori  şi  separ;  de  arbuşti,  ţinîndu­se  seama  de 
totalul suprafeţelor de spati verzi pe categorii, rezultat din însumarea suprafeţelor stabilite ca la 
punctele a. şi b., precum şi de cantităţile de puieti de arbori şi de arbuşti necesare la platarea unui 
hectar de pat de vegetaţie şi stabilite în tabela 5. 
6.6.  Sortimentul de  specii  ornamentale  de  arbori  şi arbuşti (răşinoase şi foioase), indicat 
pentru amenajarea spaţiilor verzi din zona respectivă. 
6.7.  Indicii  orientativi  de  producţie,  corespunzători  operaţiilor  specifice  tehnologiei  de 
producere  a  materialului  saditor  (puieţilor),  determinaţi  pentru  fiecare  specie  ce  alcătuieste 
sortimentul considerat şi înscrişi în tabela 7. 
6.8.  Compoziţia  speciilor  admisă  pentru  zona  respectiva  exprimată  prin  procentele  de 
participare ale răşinoaselor si foloaselor şi a grupelor de specii de arbori şi de arbuşti din cadrul 
acestora constituite pe bază de tehnologie asemănătoare de producere. 
6.9.  Schema  de  asolament  determinată  de  tipul  de  asolament  cu  îngrăşămînt  verde  şi  de 
timpul de producere al puieţilor în secţia de cultură la care se aplică schema. 
6.10. Cu ajutorul elementelor de calcul, menţionate şi determinate conform indicaţiilor de 
mai sus, se stabilesc suprafeţele utile, cultivate şi în ameliorare, după cum urmează : 
Cantităţile de arbori şi de arbuşti stabilite ca la pct. 6.5. se defalcă pe răşinoase şi pe foioase 
şi în cadrul acestora pe grupe de specii de arbori şi de arbuşti constituite pe baza indicaţiilor de la 
pct. 6.8, folosindu­se procentele de participare ale acestora în compoziţia speciilor admisă. 
Cantităţile de arbori şi de arbuşti, astfel obţinute pentru fiecare grupă de specii, se împart la 
indicii  de  producţie  stabiliţi  pentru  unitatea  de  suprafaţă  din  fiecare  secţie  de  cultură  prin care 
trec puieţii grupei respective. 
Suprafeţele  rezultate  se  grupează  pe  secţii  de  cultură  (semănături  şi  butăşiri,  repicături, 
şcoala  I şi şcoala II)  şi pe  timpi de producere a puieţilor din  fiecare  secţie, obţinindu­se astfel 
suprafaţa de cultivat anual prin semănare, butăşire, repicare etc, pentru a se asigura ritmicitatea 
producţiei sortimentului de specii necesar. 
In funcţie de suprafeţele de cultivat anual, stabilite ca mai sus şi de schemele de asolament, 
care se aplică secţiilor de cultură respective, se determină suprafaţa unei sole, care înmulţită cu 
numărul solelor, prevăzut în schema asolament, dă suprafaţa utilă pentru secţia respectivă. 
Totalul  suprafeţelor  utile  ale  secţiilor  de  cultură  reprezintă  suprafaţa  în  producţie  şi 
ameliorare. 
Suprafaţa incintei bazei dendrologice rezultă din soluţia de organizare adoptată.
6.11.  Organizarea teritoriului (incintei) bazei dendrologice 
Principalele  criterii  ce  se  recomandă  să  fie  luate  în considerare  la  organizarea  teritoriului 
unei baze dendrologice sînt următoarele: 
a) Gruparea diferitelor secţii de cultură se face astfel încît sa se realizeze un flux tehnologic 
cît mai judicios. 
b)  Suprafeţele  solelor  ce  compun  secţiile  de  cultură  trebuia  să  fie  egale  între  ele,  ea  să 
permită rotaţia culturilor din cadrul asolamentului respectiv. 
c) Solele se orientează (cu laturile lungi  perpendiculare pe  direcţia  vînturilor  dominante 
din   sezonul   de   vegetaţie). 
d)  Lungimea solelor trebuie să fie cît mai mare, de recomandat între 200 şi 360 m pentru a 
se asigura folosirea în condiţii optime a mecanismelor. 
e)    Drumurile  din  capetele  solelor  trebuie  să  aibă  lăţimea  de  cel  puţin  7,00  m  pentru  a 
permite întoarcerea mecanismelor.; 
6.12.  Dimensionarea  unei  baze  dendrologice  cu  scopul  de  a  se  stabili  cu  aproximaţie 
suprafaţa necesară amplasamentului se poate face folosind formula : 
S = (A× SI + a× S2) × K 
în care : |        S este suprafaţa bazei dendrologice în m 2  ; 
A  — cantitatea de puieţi talie mare de arbori în buc; 
a  — cantitatea de puieţi talie mare de arbuşti în buc. ; 
S1  — suprafaţa  de  pepinieră   ce    revine  unui  puiet  de talie mare de arbore = 
5,00—7,00 m 2  ; 
S2  — suprafaţa  de  pepinieră  ce  revine  unui   puiet  de talie mare de arbust = 
0,70 m 2  ; K  — 1,3  =  suprafaţă ocupată de drumuri şi construcţii anexe. 

7. INDICI ŞI NORME 

In scopul orientării proiectanţilor în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru spaţii verzi 
şi  a  studiilor  de  dimensionare  a  bazelor  floricole  şi  dendrologice  se  prezintă  în  tabelele  ce 
urmează o serie de date cu privire la : 
7.1.  Indici  globali  orientativi  pentru  spaţiile  verzi  din  cadrul  perimetrului  construibil  — 
tabela 1. 
In coloana 2 sînt înscrise categoriile de oraşe în funcţie de numărul locuitorilor. 
In  coloana  3  sînt  înscrise  limitele  suprafeţelor  de  spaţii  verde  pe  locuitor,  recomandate 
pentru  fiecare  categorie  de  oraş  şi  care  reprezintă  spaţiile  verzi  cu  acces  nelimitat  din  cadrul 
perimetrului construibil. 
In  ceea  ce  priveşte  spaţiile  verzi  din  teritoriul  preorăşenesc,  se  recomandă  ca  pentru 
dimensionarea acestora să se ţină seama de prevederile instrucţiunilor nr. 3134 din 24 decembrie 
1963, Cap. II, pct. 4, privind încadrarea pădurilor în grupe funcţionale, elaborate de Ministerul 
Economiei Forestere si a Materialelor de Constructii. 
7.2.  Procente  orientative  de  participare  a  principalelor  părţi  componente  ale  unităţilor  de 
spaţii verzi ­ tabela 2. 
In  coloanele  3,  7  şi  8  ale  tabelei  sînt  înscrise  procentele  orientative  de  participare  a 
vegetaţiei,  a  aleilor  şi  a  altor  dotări  în  organizarea  (compoziţia)  unităţii  de  spaţiu  verde 
proiectată. 
Coloanele  4,  5  şi  6  cuprind procentele  de  ocupare  cu arbori şi arbuşti, cu formaţiuni 
florale şi cu gazon a suprafeţei destinată vegetaţiei considerată 100%. 
7.3. Distanţe între plantaţii şi alte dotări — tabela 3. 
Distanţele  minime  indicate  în  coloanele  3  şi  4  pentru  dotările  menţionate  la  numerele 
curente 1—4 se măsoară, în plan orizontal, de la faţa obiectului dinspre arbore sau arbust pînă la
axul  acestora,  iar  pentru  cele  menţionate  la  numerele  curente  5—11  se  măsoară  de  la  faţa 
exterioară a conductelor, cablurilor etc. şi axul arborelui sau arbustului. 
7.4.  Distanţe între arbori şi conductorii electrici — tabela 4. 
Distanţele minime înscrise în coloana 3 se măsoară în plan vertical, iar cele din coloana 4 
se  măsoară  în  plan  orizontal,  în  ambele  cazuri  distanţa  considerîndu­se  între  faţa  exterioară  a 
conductorului şi planul tangent la coroană şi paralel cu faţa conductorului. 
7.5.  Cantităţi orientative de puieţi folosite la amenajarea unităţilor de spaţii verzi — tabela 
5. 
Cantităţile  de  arbori  şi  de  arbuşti  înscrise  în  coloanele  3  şi  4  se  referă  la  unitatea  de 
suprafaţă — hectar — ocupată numai de vegetaţie (arbori, arbuşti, formaţiuni, florale şi gazon). 
Datele  din  tabelă  pot  folosi  la  determinarea  orientativă  a  cantităţilor  de  arbori  şi  arbuşti 
necesare amenajării unei unităţi de spaţiu verde, precum şi a cantităţilor de material dendrologic 
ornamental necesare dimensionării bazelor dendrologice (pepinierelor). 
7.6.  Indici orientativi de producţie şi coeficienţi de utilizare a spaţiului de sere, răsadniţe şi 
teren de cultură, corespunzători tehnologiei de producere a materialului săditor floricol—tabelă 
6. 
Datele  din  această  tabelă  folosesc  la  determinarea  suprafeţelor  utile  ale  capacităţilor  de 
producţie ce compun baza floricolă. 
In coloanele 3, 4, 5, 7, 9,. 10, 12, 13, 14 şi 16 sunt înscrise cantităţile medii considerate că 
se obţin în cazul operaţiei specificată în capul coloanei. 
In  coloanele  6,  8,  11,  15  şi  17  sînt  indicaţi  coeficienţii  de  utilizare  a  spaţiului,  adică 
numărul  de producţii ce se pot obţine din specia respectivă pe aceeaşi suprafaţă în cursul unui an 
de cultură. 
7.7. Indici orientativi de producţie corespunzători tehnologiei de producere a materialului 
săditor dendrologic ornamental — tabela 7. 
Datele din această tabelă folosesc la determinarea suprafeţelor utile ale bazei dendrologice 
(pepinierei). 
In coloanele „Indice de producţie" sînt înscrise cantităţile medii considerate că se obţin la 
unitatea de suprafaţă din secţia de cultură respectivă, iar în coloanele „Timp de producere" este 
specificat numărul de ani necesar menţinerii plantei pe acelaşi loc de cultură. 
7.8. Norme de consum şi coeficienţi de variaţie orară a consumului de apă pentru diverşi 
consumatori din spaţii verzi — tabela 8. 
Datele din această tabelă folosesc la dimensionarea reţelei de apă potabilă şi tehnologică pe 
baza calculelor făcute de proiectanţii de specialitate. 
7.9.  Principalele  caracteristici  ale  plantelor  recomandate  la  amenajarea  spaţiilor  verzi  — 
tabela 9. 
Datele înscrise în această tabelă se referă la principalele caracteristici ale fiecărei specii de 
interes peisagistic, precum şi la posibilităţile de folosire în amenajarea spaţiilor verzi. 
Datele pot folosi la orientarea proiectantului în stabilirea compoziţiei vegetaţiei. 
In coloana „observaţii" se fac menţiuni cu privire la rezistenţa speciei la nocivităţi, la ger, 
la tundere, precum şi referitoare la  transparenţa  coroanei,  culoarea  fructelor etc. 
7.10. Plante recomandate pentru a fi folosite la crearea peluzelor — tabela 10. 
In  tabela  de  la  punctul  1  sînt  indicate  speciile  şi  procentele  de  participare  a  acestora  în 
amestecurile  recomandate  pentru  realizarea  gazonului  pe  peluzele  situate  în  diferite  grade  de 
luminozitate. 
In tabela de la punctul 2 sînt indicate plantele ce pot înlocui gazonul pe suprafeţe mici de 
peluze situate în diferite grade de luminozitate.
INDICI GLOBALI ORIENTATIVI PENTRU SPAŢIILE VERZI DIN CADRUL 
PERIMETRULUI CONSTRUIBIL 

Tabela 1 

Nr. crt.  Categoria  de  oraşe  Număr  Suprafaţă spaţiu verde m² locuitor 


locuitori 

1  2  3 
1  Pînă la 20 000  9—13 

2  20 000 — 50 000  14 — 20 


3  50 001 — 100 000  12 — 16 
4  Peste 100 000  17 — 26

Observatii: 
—  Indicii  din  această  tabelă  se  referă  la  spaţiile  verzi  cu  acces  nelimitat  din  cadrul 
perimetrului construibil (parcuri, grădini, scuaruri, fîşii plantate stradale şi spaţii verzi din cadrul 
complexurilor de locuit). 
—  Indicii  sînt  orientativi  şi  se  vor  folosi  în  exclusivitate  la  dimensionarea  bazelor 
dendro­floricole. 

Tabela 2 

PROCENTE   ORIENTATIVE   DE   PARTICIPARE   A 
PRINCIPALELOR PĂRŢI   COMPONENTE   ALE 
UNITĂŢILOR  DE  SPAŢII  VERZI 

Unitatea  de  Destinaţia 


spaţiu verde  suprafeţelor 
V e g e t a ţ i e  Alte 
Total  din care :  dotări 
(oglinzi 
de  apă, 
terenuri 
joacă, 
chioşcuri) 

Nr.  Arbori  Plante  Gazon 

Alei% 
crt.  Şi  floricole  % 
arbuşti%  % 

1  2  3  4  5  6  7  8 
1.  Scuar  80—85  20—60  5—10  30—75  15—  0—20 
20 
2.  Grădina    complexului    de  40—70  30—60  4 ­ 8  32—66  10—  20—40 
locuit,  de  cartier  sau  20 
orăşenească 
3.  Parc  65—75  30—60  3—5  35—67  10—  15—20 
15 
4.  Fîşie plantată stradală  100  20—60  2—5  35—78 

1  2  3  4  5  6  7  8 

5.  Spaţiu      verde      din      cadrul  90—95  30—60  1—3  37—69  5—10  — 
complexului de locuit 
6.  Spaţiu    verde    din    incinta  60—70  50—60  2—3  40—50  10—15  20—25 
creşei şi grădiniţei 
7.  Spaţiu      verde      din    incinta  45—60  60—70  2—3  30—40  10­15  30—40 
şcolilor şi liceelor 

Tabela 3 
DISTANŢE INTRE PLANTAŢII ŞI ALTE DOTARI 

Nr  Denumire  Distanta 


crt a dotărilor  min. pînă la axul trunchiului — m — 

arbori  arbuşti 
1  2  3  4 
Clădiri 
1.  Pereţi cu ferestre  5,0  1,5 
2.  Pereţi fără ferestre  2,0  1,5 
3.  Garduri  2,0  1,5 
4.  Piloni      şi      stîlpi      fără  1,0  0,5 
instalaţii  subterane      de 
cabluri      electrice  sau  de 
telecomunicaţii 
Reţele subterane 
5.  Conducte de gaze  1.5  1,5 
6.  Canale termice  1,5  1,0 
7.  Cabluri electrice  1.0  1,0 
8.  Cabluri  de  tracţiune  1.0  1,0
electric 
9.  Canalizaţie telefonică  1,0  1,0 
10 Conducte  de  alimentare  1,5  1.0 
.  cu apa ; 

11 Conducte de canalizare  1,5  1,0 


Tabela 4 

DISTANŢE   DINTRE   ARBORI   ŞI   CONDUCTORII   ELECTRICI 

Distanţa minimă de la fire pînă 
la coroana ai 
aborilor 

Nr Conductori  electrici 
.  aerieni   sub   tensiune 
crt — m 
.  în sus  în lături 
1  2  3  4 
1.  Peste 220 V  2,0  5,0 
2.  Pînă  la  220  V  (fire  2,0  3,0 
neizolate) 
3.  Pînă la 220 V (fire izolate)  0,5  1,0 
Tabela 5 

CANTITĂŢI ORIENTATIVE DE PUIEŢI FOLOSITE, 
LA AMENAJAREA UNITĂŢILOR DE SPAŢII VERZI 

Cantităţi de 
puieţi 
Nr Unitatea  de   spaţiu  de talie mare 
la hectarul  ocupat de vegetaţie 

crt  verde  buc.  — 
arbori  arbuşti 
1  2  3  4 
1.  Scuar  100—200  1000—2000 
2  Grădină şi parc  300—400  100—1000 

3.  Spaţiu   verde   din    cadrul 


com­ 
plexului de locuit  200—400  1000­2000 

4.  Fîşii plantate stradale  100—200  1000—10000 

5.  Spaţiu  verde    din    incinta 


unităţilor    social­culturale
invăţămînt  200—400  1000—2030 

6.  Spaţiu     verde   din      incinta 


întreprinderilor industriale 
50—150  200—1500 

7.  Spaţiu verde din cimitir  300—400  Pe km  600 ­ 1000 

8.  Plantaţie de arbori în linie  100—150  —


INDICI ORIENTATIVI DE PRODUCŢIE ŞI COEFICIENŢI DE  UTILIZARE A SPAŢIILOR DIN SERE, 
RĂSADNIŢE ŞI TEREN DE CULTURA, CORESPUNZĂTORI TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A 
MATERIALULUI SADITOR FLORICOL 
1. Plante floricole anuale 
Nr L o c u r i 
Denumirea 
crt  speciei  Sere înmulţitor  de  c u l t u r a 

Răsadniţe cu 
Sere parapete  încălzire  Răsadniţe reci  Teren de cultură 

buc/ m² 
Depozitare 
buc/ m² 
Semanare 
buc./m² 
Butastire 

m² 
Plantare buc/ 
buc/ m² 
Depozitare  t 
buc/ m² 
Coeficient 

Plantare 
buc/ m² 
Semanare 

buc/ m² 
Repicare 

de utilizare 
Coeficient 
buc/ m² 
Plantare 

buc/ m² 
Coeficient 

Coeficient de 
Coeficient 

Repicare 
buc/ m² 
buc/ m² 

utilizare 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

1.  Acheyrantes sp.  2000  1/3  200  1/2  120  __  1/4 


2.  Agerathum fhexicanum sims.  2000  —  —  1/3  200  1/2  —  200  1/3  —  —  —  —  —  — 
3.  Coleus cytron lour.  2000  —  —  1/3  200  1/2  120  —  1/4 
4.  Gnaphalium lanatum L.  2000  —  —  1/3  200  1/2  120  —  1/4  —  120  1/1  —  — 
5.  Irisine lindenii lem.  2000  —  —  1/3  200  1/2  120  —  1/4 
G.  Lanthana Cămara L.  2000  —  —  1/3  200  1/2  120  —  1/4 
7.  Pelargonium sp.  2000  —  —  1/3  200  1/2  120  —  1/4  —  70  —  1/1  —  — 
8.  Santholina chamaecyparissus  2000  —  —  1/3  200  1/2  —  200  1/3  —  —  200  1/1  —  — 
L. 
9.  Chrysanthemum indicum L.  2000  —  —  200  1/2  120  1/4  200  1/1  6  2/3 
1/3 
1/2 
10.  Antirrhinum majus L.  —  15000  1000  1/3  200  1/3  200  1/2  —  —  120  1/1  —  —
11.  Begonia semperflorens link.  1/2 
et Otto  —  15000  1000  1/3  300  1/2  120  1/4  ­ 
1/2 
12.  Cineraria maritima less  15000  1000  200  1/2  70  200 
1/3  1/1 
1/2  1/1 
13.  Dahlia coccinea cav.  —  15000  1000  1/3  —  —  120  —  1/4  —  120  1/1  —  — 

Tabela 6 

1  2  3  4  5  6 
14.  Lobelia erinus L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
15.  Nicotiana affinis L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
16.  Petunia  hybrida  hort.  —  15000  1000  1/2 
juss  1/3 
17.  Phlox  drumondii  kook.  —  15000  1000  1/2 
L.  1/3 
18.  Salvia splendens ker. L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
19.  Tagetes patula L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
20.  Verhena hybrida hort. L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
21.  Zinnia elegans jacq. L.  —  15000  1000  1/2 
1/3 
22.  Canna indica curt. L.  —  —  —  —
2. Plante 

23.  Beillis perennis L.  —  —  —  — 
24.  Myosotis  alpestris  —  —  —  — 
schmidt. 
25.  Viola tricolor L.  —  —  —  —
3. Plante 

26.  Althaea rosea L.  —  2500  —  1/1 


27.  Aster sp.  —  2500  —  1/1 
28.  Coreopsis  tinctoria  nutt.  —  2500  —  1/1 
L. 
29.  Chrysanthemum  —  2500  —  1/1 
leucanthemum L. 
30.  Delphyniuim elatum L.  —  2500  —  1/1 

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

200  1/3  120  200  1/4  —  —  120  1 / 1  —  — 


1/2 

—  —  120  —  1/4  _  —  120  1/ 1  —  — 


200  1/3  —  200  1/2  —  —  —  —  —  — 
200  1/3  120  200  1/4  —  —  —  —  —  — 
1/2 
200  1/3  120  200  1/4  — 
1/2 
—  —  120  —  1/4  —  —  120  1/1  —  —
200  1/3  120  200  1/4  _  —  120  1/1  —  — 
1/2 
—  —  120  —  1/4  —  —  120  1/1  —  — 
—  —  —  40  l/l  —  —  120  1/1  —  — 

floricole  bienale 

—  —  —  —  —  5000  —  —  l/l  50  1/1 


—  —  —  —  —  5000  —  —  1/1  50  1/1 
—  —  —  —  —  1000  —  —  1/1  50  1/1 

floricole  perene 

—  —  —  —  __  _  150  —  l/1  15  2 


—  _  —  —  —  —  150  —  1/1  15  2 
—  —  —  —  _  —  150  _  1/1  15  9 
—  —  —  —  —  _  150  __  l/l  15  2 
__  __  __  __  __  __  150  —  1/1  15  2 

Tabela 6 (continuare) 
1  2  3  4  5  6 
31.  Digitalis sp.  __  2500  —  1/1 

32.  Dianthus sp.  —  2500  —  1/1 


33.  Lupinus polyphyllus L.  —  2500  —  1/1 
34.  Phlox decussata L.  —  2500  —  1/1 
35.  Solidago Canadensis L.  —  2500  —  1/1 
36.  Bergenia  crasifolia  —  —  —  — 
munch 
37.  Hemerocallis sp.  —  —  —  —
38.  Paeonia sp.  —  —  —  — 
39.  Yucca filamcntosa L.  —  _  —  — 
40.  Lilium sp.  _  —  —  — 
41.  Tulipa gesnerianal.  —  —  —  — 

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


—  —  —  —  —  —  150  —  1/1  15 2 
150  1/1  15  2 

—  —  —  —  —  —  150  —  1/1  15  2 


150  1/1  15 2 
150  1/1  15 2 
10 2 
10 2 
10 2 
10 2 
40 3 
40  3
Tabela 7 
INDICI ORIENTATIVI DE PRODUCŢIE   CORESPUNZĂTORI TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A MATERIALULUI SĂDITOR 
DENDROLOGIC ORNAMENTAL 

1. Arbori răşinoşi 

Sectia 

Repicături 
de
cultură în seră 

Semănă­  Butasiri in sera  Secţia fasonare 


turi 

Nr.  Indice  Timp  de 


productie 
Indice  de 

ani 
producere 
Timp 

ani 
producere 
Timp 
buc./m² 
productie 
Indice  de 
producere 
Timp 
buc./m² 
productie 
Indice de 
crt.  Denumirea speciei  de producere ani 
producti 

de 

de 

de 
buc./m² 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  Abies concolor Lindl.  150  3  25  1  ­  —  1  7 

2.  Chamaecyparis  lawsoniana  100  2  —  —  —  —  2  5 


Pari. 
3.  Picea pungens argentea  150  3  25  ­  ­  ­  1  7 
Rosenth. 
4.  Pinus sp.  100  2  ­  ­  ­  ­  2  5 
5.  Pseudotsuga menziesii  140  2  ­  ­  ­  ­  2  5 
Franco. 
6.  Taxodium distichum Rich.  100  2  ­  ­  ­  ­  1  5 
7.  Tsuga canadensis Carr.  100  2  ­  ­  ­  ­  1  5
Tabela 7(continuare) 
2. Arbori foioşi 

Secţia  Secţia 
de  fasonare 
cultură 
Semănături  Butăsiri 
În teren 
în răsadniţe 

Nr.  DENUMIREA  Indice  de  Timp  Indice  Timp  de  Timp de  Indice  Timp  de 

Buc/m² 
productie 
Indice 
crt  SPECIEI  productie  de de producer  produce  de producere 
Buc/m²  produ  produ  e ani  re ani  produ  ani 
cere  ctie  ctie 
ani  Buc/  Buc/m 

de 
m² 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
8.  Acer sp.  40  1  __  __  _  2  4 

9.  Aesculus sp.  45  1  —  —  —  —  2  5 


10.  Betula verrucosa Ehrh.  40  1  —  —  —  —  2  4 
11.  Castanea sativa Mill.  45  1  —  —  —  —  2  5 
12.  Catalpa sp.  40  1  —  —  —  —  2  4 
13.  Celtis australis L.  40  1  —  —  —  —  2  4 
14.  Cercis siliquastrum L.  40  2  —  —  —  —  2  5 
15.  Elaeagnus  angustifolia  35  1  —  —  —  —  2  4 
L. 
16.  Fraxinus sp.  40  1  —  —  —  —  2  4
Tabela 7 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
17.  Magnolia sp.  40  2  —  —  —  —  2  5 

18.  Malus floribunda S.  35  1  —  —  —  —  2  4 
19.  Morus sp.  40  2  —  —  —  —  4  2 
20.    Platanus  X  acerifolia  40  2  —  —  —  —  2  5 
Willd. 
21.  Populus sp.  —  —  4,5  1  —  _  1,3  2 
22.   Primus sp.  35  1  —  —  —  —  2  4 
23.   Quercus sp.  45  1  —  —  —  —  2  5 
24.   Robinia sp.  30  1  —  —  —  —  2  4 
25.   Salix babylonica L.  —  —  4,5  1  —  __  1,3  2 
26.   Sophora japonia L.  30  1  —  —  —  —  2  4 
27.   Sorbus sp.  30  1  —  —  —  —  2  4 
28.   Tilia sp.  40  2  —  —  —  —  2  5 
29.   Ulmus sp.  40  i  —  —  —  _  2  4
Tabela 7 (continuare) 

3. Arbori foioşi pentru plantaţii în linie 

Denumirea  Secţia semănături  Secţia de 


speciei  fasonare 
Şcoala I  Şcoala II 

Nr Indice de  Timp de  Indice de  Timp de  Indice de  Timp de 


crt  producţie  producer  producţie  producere  producţie  producere 
buc./m2  e  buc./m2  ani  buc./m2  ani 
ani 
30  Acer sp.  40  1  2,5  4  4 

31.  Aesculus sp.  40  1  2,5  4  4 

32.  Fraxinus sp.  40  1  2,5  4  4 


33.  Platanus  X acerifolia  40  2  2,5  4  4 
Wild. 
34.  Robinia sp.  30  1  2,5  4  4 
33.  Tilia sp.  40  2  2,5  4  4
Tabela 7 (continuare) 
4. Arbuşti răşinoase 

Secţia de  Sectia fasonare 
cultură 

Butăşiri  Repicături 
în seră 
Indice de  Timp de  Indice  Timp  de  Indice  Timp de 
crt. 
Nr. 

Denumirea speciei  producţie  producere  de producere  de  producere 


buc./m2  ani  producţi  ani  produ  ani 
e  cţie 
buc./m2  buc./m2 
1.  2  3  4  5  6  7  8 
36.  Juniperus  500  1  20  1  2  4 
communis 
L.'hibernica 
37.  gord. 
Juniperus  500  1  20  1  0,4  4 
horizontalis 
38.  moench. 
Taxus baccata L.  500  1  20  1  1  5 
39.  Thuya  occidentalis  500  1  20  2  2  4
var. 
Tabela 7 (continuare) 
5. Arbuşti foioase 

Secţia de  Secţia 
cultură  fasonare 
Butăşiri  Repicături 
în seră 
Nr.  Indice de  Timp  Indice  Timp  de  Indi  Timp de 
crt.  Denumirea speciei  producţie  de de producer  ce  producere 
buc./m²  produce  producţi  e  de ani 
re  e  ani  prod 
ani  buc./m²  ucţie 
buc./m² 
1  2  3  4  5  6  7  8 
36.  Juniperus  500  1  20  1  2  4 
communis 
L.'hibernica gord. 

37.  Juniperus  500  1  20  1  0,4  4 


horizontalis 
moench. 
38.  Taxus baccata L.  500  1  20  1  1  5 
39.  Thuya occidentalis var.  500  1  20  2  2  4
Tabela 7 (continuare) 
5. Arbuşti foioase 

Denumire  Secţia de 

fasonare 
Secţia  de 
a speciei  cultură 

Nr Semănături  B u t a ş i r i 
crt 
In  In răsadniţe 
teren 
de 

de 
de 

Timp de  Indice 
produce  de
producţie 

producţie  Timp de 
producere 
buc./m2 

producere 
re  producţi  producere 

producţie 
buc./m2 
Timp de 

Timp de 
Indice 

buc./m2 
Indice 

ani  e 

Indice 
ani 
buc./m2 
ani 

ani 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
40 Berberis thunbergii dc.  25  1  ­  ­  _  4  2 

41  Buxus Sempervirens L.  —  —  —  —  700  2  4  2 
42  Cytisus sp.  25  1  —  —  —  —  4  2 
43  Chaenomeles  japonica  25  1  —  —  —  —  4  2 
lindl. 
44 Cornus sanguinea L.  25  1  —  —  —  —  4  2 
.  Cotinus coggygria scop. 
45 25  1  —  —  —  —  4  2 
.  Deutzia sp. 
46 —  —  60  1  —  —  4  2 
.  Diervilla sp. 
47 —  —  60  1  —  —  4  2

48 Forsythia sp.  ­­­  —  60  1  ­  —  4  2 

Tabela 7 (continuare) 

1                                 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
49.   Hibiscus sp.  —  —  60  1  —  —  4  2 

50.   Ligustrum sp.  25  1  —  —  —  —  4  2 
51.   Lonicera sp.  —  —  60  1  —  —  4  2 
52.    Mahonia  aquifolium  25  1  —  —  —  —  4  2 
Nutt. 
53.   Philadelphus sp.  —  __  60  1  —  —  4  2 
54.   Rhus typhina L.  25  1  —  —  —  —  4  2 
55.   Rosa sp.  25  1  —  —  —  —  4  2 
56.   Spiraea sp.  —  —  60  1  —  —  4  2 
57.   Symphoricarpus sp.  —  —  60  1  —  —  4  2 
58.   Syringa sp.  25  1  —  —  —  —  4  2 
59.   Tamarix sp.  —  __  60  1  —  —  4  2 
60.   Clematis sp.  —  —  40  1  —  —  4  2 
61.   Hedera helix L.  —  —  40  1  —  —  4  2 
62.   Lonicera caprifolium L.  —  —  40  1  —  —  4  2
Tabela 7 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
63.   Parthenocissus sp.  —  —  40  1  —  —  4  2 

64.   Periploca Graeca L.  —  —  40  1  —  —  4  2 
65. Polygonum baldschuanicum  —  —  40  1  —  —  4  2 
Rg 
66.   Tecoma radicans juss.  —  —  40  1  —  —  4  2 
67.   Wisteria sinensis Sweet.  —  —  40  1  —  —  4  2 

Tabela 8 
NORME DE CONSUM ŞI COEFICIENŢI DE VARIAŢIE ORARA A CONSUMULUI DE APA PENTRU DIVERŞI 
CONSUMATORI DIN SPAŢII VERZI 

Nr.  Denumirea  Unitatea  Norma  Coeficient 


crt.  consumatorului  la care  de consum  de
se referă  1.  variaţie 
norma de  orară 
consum  Ko 
1  2  3  4  5 
1.  Stropitul spaţiilor verzi (o singură dată)  1,5—2  1,0 
—  în regiuni cu h > 500 mm m ²  2—4  1,0
—  în regiuni cu h ≤ 500  mm m ² 
2.  Stropitul aleelor (o singură dată)  1,5—2  1,0 
—în regiuni cu h >500 mm  m ²  2—4  1,0 

—în regiuni cu h ≤ 500 mm  m ² 
3.  Spălatul aleelor (o singură dată)  2—3  1,0 
—în regiuni cu h > 500 mm  m ²  3—5  1,0 
—în regiuni cu h  ≤500 mm  m ² 

4.  Fîntînă publică cu jet şi scurgere  buc.  1500—2000  1,0 


continuă  şi zi 
5.  Centru de răcoritoare  robinet 
Şi  16 
ore  2000—3000  2,0 
fi.  Restaurant  persoană  15—25  1,5 
şi zi 
7.  Cinematograf în aer liber  loc şi zi  12  2,0 
8.  Teatru în aer liber  loc şi zi  2  2,0 
9.  Primenirea  apei  în  bazin  litru  de  0,10—0, 15  1,0 
decorativ  volum  şi 
zi 
10.  Pisoar  public  cu  spălare  m şi oră  180  1,0 
continuă 
11.  Pisoar  public  cu  spălare  loc şi oră  30—40  1,0 
intermitentă 
12.  Spălatul unui closet de folosinţă  loc şi oră  350  1,0 
publică 

Observaţii: 
h este = înălţimea precipitaţiilor medii anuale
—  In coloana „Ritmul de creştere" : 
l  = încet crescător 
r  =  repede crescător 
—  In coloana „Dimensiuni maxime" : 
h          = înălţimea maximă la maturitate în condiţii optime 
D          = diametrul maxim 
—  In coloana „zona geografică recomandată" : 
c           =  cîmpie 
d  =  deal 
m         =  munte 
l  =  litoral 
— In coloana „Cerinţe faţă de sol, umiditate, lumină" : 
e.s.  =  exigent faţă de sol, creşte pe soluri fertile şi profunde 
n.s.  =  neexigent faţă de sol, creşte pe orice so! 
r.us,      =  rezistent la uscăciune 
n.us.  =  nerezistent la uscăciune 
i.l.         =  iubitor de lumină 
s.u.        =  rezistă la semiumbră 
u.          =  rezistă la umbră 
— In coloana „Posibilităţi de folosire" : 
ma.  = plantaţie în masiv 
gr.        = plantaţie în grupe 
iz.         = plantat izolat 
al.  = plantaţie de arbori în linie 
gv.  =  garduri vii 
cons.  =  consolidări de taluzuri, rîpe etc.
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE PLANTELOR 

1. Arbori rasinosi 

Dimensiuni  Zona geografică recomandată 
Nr  Numele  Ritmul  maxime 
crt  ştiinţific  şi  de  h 
popular  creştere 


1  2  3  4  5 
1. Abies  alba  1  50 d.m. 
mill. 
Brad alb  10 
2.  Abies  concolor  r  c.d.m. 
lindl.  Gond.  et  40
glend.  Brad 
argintiu 
10 
3  Chamaecvparis  r  20  c.d.m. 
lawsoniana Parl. 

4.  Ginkgo  bfloba  1  30  e.d. 
L. Gineo 

5. Juniperus  virginiana  1  20  c.d. 
L.  Ienupăr  de  m.l. 
Virginia  6 
6  Larix  decidua  1  50  c.d.m.
mill. Lariee 

7. Picea  excelsa  1  50 c.d.m. 
link.  Molid, 
Molift  10 
8. Picea  pungens  1  30 c.d.m. 
engelm. Argentea 
10 
9. Pinus  nigra  r  40 c.d.m.1. 
Arn.  Pin 
negru  10 
10  Pinus  strobus  r  40 c.d.m. 
L. Pin mătăsos 
10 
11  Pseudoţsuga menziesii  r  35 c.d. 
Franco. 
Duglas verde  15 

Tabela 9 
RECOMANDATE LA AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI 

Cerinţe faţă  Coloritul  Posibilităţi  Observaţii 


de sol,  de  toamnă  de
umiditate,  al  folosire 
lumină  frunzişului 
6  7  8  9 
e.s.­n.us.­u.  Verde  ma.gr.iz.  Nu suportă fum şi gaze 

e.s.­r.us.­i.l.  Verde­  gr.iz.  Suportă gaze şi fum


argintiu 
e.s.­r.us.­  Verde  sau  gr.iz. 
i.l. ­s.u.  albăstrui 
e.s.­r.us.­i.l.  Galben  gr.iz.  Suportă  fumul.  Rezistă  la  munte  dacă  este 
adăpostit 

n.s.­r.us.­i.l.  Galben­  ma.gr.iz.  Rezistă le fum. Fructele albastru­brumate 


brun 

n.s.­r.us.­  Galben  gr.iz.  Coroană  transparentă.  Frunze  căzătoare 


i.l.  Rezistă la ger 

n.s.­r.us.  Verde  ma.gv.  Nu suportă gaze şi fum 


gr.iz. 
e.s.­n.us.­s.u.­  Verde­  gr.iz.  Rezistă la ger şi fum 
i.I.  argintiu 
n.s.­r.us­i.l.  Verde  gr.iz. 
e.s.­n.us.­i.l.­  Verde­  gr.iz.  Rezistă la ger. 
s.u.  albăstrui  Nu rezistă la secetă 

e.s.­n.us.­i.l.  Verde  gr.iz.  Rezistă la ger.


ma. 
1  2  3  4  5 
12 Taxodium  distichum  L.  r  25 c.d. 
rich.  10
Chiparos de baltă 

13 Thuja  orientalis  L.  1  10 c.d.m. 


Blota — Arborele vieţii 

14  Tsuga  canadensis  carr.  1  20
Tuga  6  c.d.m. 

2. Arbori 

Nr.  Numele  Ritmul  Dimensiuni  Zona geografică recomandată 


crt.  ştiinţific  şi  de creştere  maxime 
popular  h 1  2  3  4  5 
15  Acer  ginnala  maxim.  1  7  c.d. 
Arţar de Manciuria 

16.  Acer  negundo  L.  15 c.d.m.


Arţar american,  10 
17.  Acer  platanoides  L.  25 c.d. 
Paltin de cîmp  10

18.  Acer  pseudoplatanus  L.  30 c.d.m.1 


Paltin de munte  10 

19.  Acer  saccharinum  L.  20 c.d.m.1. 


Paltin argintiu  10

20.  Aesculus  x  carnea  15


hayne.  Castan  porcesc  10  c.d.m 
roşu 

Tabela 9 (continuare) 

6  7  8  9 
n.s.­n.us.­i.l  Roşu­arămiu  gr.iz.  Rezistă la ger. 
Frunze căzătoare. 

e.s.­n.us.­s.u.u.  Verde  gr.gv.iz.  Nerezistent la fum şi 


praf 
e.s.­n.us.­u  Verde­  ma.  Rezistent la ger. 
închis  gr.iz.  Nu rezistă la furn 

foioşi  ­ 
Culoarea
Cerinţe  Culoarea 

Coloritul de toamna 
faţa de sol,  florilor 

al frunzişului 
umiditate, 
lumină 
Perioada  Posibilităţi de  Observaţii 
de  folosire 
înflorire 
(luna) 

6  7  8  9  10 
n.s.­r.r.s.­  Alb­  Roşu  gr.iz.gv.  Suportă gaze şi fum 
U.­s.u.  gălbui V  aprins  Fructe roşii decorative 

n.s.­r.us.­  Verde­  Galben  gr.iz.al.  Rezistă la fum şi praf. 


i.l.­s.u.  gălbui  Se frînge uşor la furtună 
III—IV 
e.s.­n.us.­  Galben­  Galben  ma.gr.  Puţin rezistent la gaze. 
i.l.­s.u.  verzui  iz.al.  Suportă tunderea 
IV—V 
e.s.­r.us.­  Verde­  Galben­  gr.iz.al.  Rezistent la gaze şi fum 
s.u.  gălbui  roşu 
IV—V 
e.s.­n.us.­  Roşu  Galben­  gr.iz.  Rezistenţă mijlocie la 
i.l.  III­IV  roşu  gaze, se frînge uşor la vînt şi zăpadă 
e.s.­n.us.  Roz­  Galben­  gr.iz.al.  Nerezistent la ger şi 
­s.u.  închis  brun  fum. Desfrunzire timpurie
V—VI 
1  3                     4  5 
21.  Aesculus hippocastanum L.                  r                   20 
c.d.m. 
Castan porcesc  10 
22.   Betula verrucosa ehrh.                          r                   20 
c.d.m.l. 
Mesteacăn                                                                  6 
23.   Carpinus betulus L.                              1  28 
c.d.m. 
Carpen  10 
24.   Castanea sativa mill.  1                   30 
c.d. 
Castan  10 
25.   Catalpa speciosa warder.                        r                    20 
c.d. 
Trîmbiţar  10 
26.   Catalpa Bignonioides walt.                   r                   15  c.d.l. 
Catalpa 
10 
27.   Celtis australis L­  r                    20 
c.d.l. 
Simbovina                                                                 10 
28.   Cercis siliquastrum L.  1                     10  c.d. 

Arborele Iudai                                                                5 
29.   Elaeagnus angustifolia L.                       r                     7  c.d.m.l. 

Sălcioară                                                                        5 
30.   Fraxinus excelsior L.                              r                    30  c.d.m. 
Frasin 
10
31.   Gleditsia triacanthos L.                          r                    20  c.d. 
Gladita 
10 
32.   Juglans nigra L.  r  30  c.d. 
Nuc american 
10 
33.   Koelreuteria paniculata laxm.              r                    10  c.d. 
Clocotis chinezesc 


Tabela 9 (continuare) 

6                     7                      8                      9                                10 
e.s.­n.us.­  Alb            Galben­  gr.iz.al.     Nerezistent la ger şi fum.. 
s.l  IV—V  brun                           Desfrunzire timpurie. Suportă tunderea 
n.s.­r.us.­  Brun­  Galben           gr.iz.       Rezistent la ger şi fum 
i.l  gălbui IV—V 
e.s.­r.us.­  Alb             Galben          gr.iz.gv.     Suportă fumul. 
i.l­s.u  VI—VII                                                Rezistă la ger 
e.s.­n.us.­  Alb              Galben            gr.iz.  Sensibil la ger 
i.l.­s.u.  IV—V  roşcat                            Fructele comestibile 
e.s.­r.us.­  Alb cu          Galben            gr.iz.       Suportă fum şi praf 
i.l­s.u.  galben  Rezistenţă la ger 
VI—VII 
e.s.­r.us.­  Alb cu          Galben            gr.iz.       Suportă fum şi praf 
i.l.  pete brun                                               Apariţie tîrzie a 
roşcat                                                      frunzelor 
VI—VIII 
e.s.­r.us.­  Alb, roz         Galben            gr.iz.       Rezistă la fum
il.­s.u.  VI—VII 
n.s.­r.us.­  Roz, alb         Verde­  gr.iz.       Sensibil la ger. 
i.l­s.u  IV­V  galben  Infloreşte înainte de înfrunzire 

n.s.­r.us.­  Galben            Alb­  gr.iz.  Rezistent la gaze ii. suportă 


suporta terenuri 
saratoase  VI  argintiu         gv.cons.  şi secetă. Flori plăcut 
mirositoure 
e.s.­n.us.­  Albe  Galben­  ma.gr. 
Rezistă la fum şi 
i.l.  V  violet             iz.al. 
moderat la gaze 
e.s.­r.us.­  Verde­  Galben           gr.iz.  Rezistenţă la fum, gaze, 
i.l.              gălbui                                    gv. 
ger. 
VI 
e.s.­n.us.­  Albe            Galben             gr.iz.       Rezistenta la gaze 
i.l.                 VII  Nu rezistă la îngheţuri Tarzii 
e.s.­r.us.­  Galben           Brun­  gr.iz.  Sensibil la ger în 
i.1.  VII—VIII        roşcat                              tinereţe 

1  2  3  4  5 
34.  Liriodendron  1  30  c.d. 
tulipifera  L. 
Tulipier  6 
35.  Magnolia  1  10  c.d. 
kobus  D.C. 
Magnolia  5 
36.  Malus  1  10 c.d.m.
floribunda  S. 
Măr decorativ  2 
37.  Morus  r  15 c.d.m 
alba  L. 
Pendula  10 
dipp. 
38.  Paulownia tomentosa  r  15 c.d. 
stend. Paulovnia 
10 
39.  Platanus  1  30 c.d. 
acerifolia  vvild. 
Platan  10 
40.  Populus  r  30 c.d. 
alba  L. 
Plop alb  10 
41.  Populus  nigra  r  30 c.d.m. 
„Italica"  duroi.  Plop 
negru piramidal  10 
42.  Prunus  1  20 c.d.m 
avium 
„Plena"  10 
schneid. 
43.  Prunus  cerasifera  1  8  c.d.m. 
pissardi  (carr.) 
bailey.  Corcoduş  5 
decorativ 
44.  Quercus  borealis  r  20  c.d. 
michx.  Stejar  10 
roşu 
45.  Robinia  r  25 c.d.m
pseudacacia  L. 
Salcîm  10 
46.  Salix  r  15 c.d.m. 
babylonica L. 
Salcie  10 
plîngătoare 

Tabela 9 (continuare) 

6  7  8  9  10 
e.s.­  Galbene­  Galben  gr.iz.  Nu suportă îngheţuri tîrzii 
n.us.­i.l.  verzui  ­auriu 
cu
portocali 
V—VI 

e.s.­  Alb­  Verde  gr.iz.  Nerezistenţă la ger. Se recomandă în locuri adăpostite 


n.us.­  purpuriu 
i.l.­s.u.  IV—V 

n.s.­  Alb­roz,  Verde  gr.iz.  Rezistă la ger 


r.us.­i.l.­  boboci 
s.u.  roşii 

n.s.­  —  Galben  iz.  Forma pletoasă 
r.us.­i.l.­ 
s.u. 

e.s.­  Violet  Verde  gr.iz.  Nerezistent la gaze şi fum Nerezistent la ger 


n.us.­i.l.  IV ­ V 

n.s.­  Alb  Brun  gr.iz.al  Suportă fumul Decorativ prin culoarea trunchiului


r.us.­i.l.­  V  . 
s.u. 
e.s.­  Galben­  Galben  gr.ma.i  Suportă fumul şi gazele 
r.us.­i.l.  verzui  z. 
III 
n.s.­  —  Galben  gr.iz.  Suportă gaze şi fum Var. Italica piramidal 
r.us.­i.l. 
e.s.­  Alb  Galben  gr.iz.  Rezistent la ger 
n.us.­i.l.  IV—V  ­ roşu 

n.s.­  Roz  Roşu­  gr.i  Fructe mici roşii 


r.us.­i.l  III—IV  vişiniu  z. 

e.s.­  Brun­  Galben  gr.iz.  Păstrează frunzele pînă iarna ţîrziu 


r.us.­i.l.  roşcat  ­brun  al. 
IV—V 
e.s.­  Alb  Verde  gr.iz.  Coroană transparentă 
r.us.­i.l.  VI  ­  al.gv. 
gălbui  cons. 
e.s.­  Verde­  Galben  gr.iz.  Sensibilă la ger 
n.us.­i.l.  gălbui 
IV 

1  2  3  4  5 
47.  Salix matsudana koidz.  r  13 c.d.m.
„Tortuosa"  5 
Salcie răsucită 
48.  Sophora  r  20 c.d. 
japonical  Salcîm 
japonez  10 

49.  Sorbus  aucuparia  1  10  c.d.m. 


L­Scoruş de munte 

50.  Tilia  cordata  l  20 c.d.m. 
mill. Tei pucios 
10 

51.  Tilia  tomentosa  1  30 c.d. 


monch. Tei argintiu 
10 
52.  Ulmus pumila L.  r  15  c.d. 
Ulm  de 
Turkestan  5 

53.  Ulmus  montana  r  25 c.d.m. 


stokes.  Ulm  de 
munte  10 

3. Arbuşti 

Nr.  Numele  Ritmul  Dimensiuni  Zona geografică recomandata 


crt.  ştiinţific  şi  de  Maxime 
popular  creştere  h 

m
1  2  3  4  5 
54.  Juniperus  communis  1  6  c.d.m. 
„Hiber­  2 
nica" gard. 
Ienupăr 

55.  Juniperus  horizontalis  1  1  c.d.m 


L. Ienupăr tîrîtor 

Tabela 9 (continuare) 

6  7  8  9  10 
n.s.­  Verde  Galben  gr.iz.  Formă decorativă prin ramuri răsucite 
r.us.­ i.l.  ­ 
gălbui 
IV 
e.s.­  Albe,  gr.iz  Rezistentă  la  fum.  Suferă  de  ger  şi  sensibilă  la 
n.us.­i.l.  albe­verzui  secetă 
VII—VIII 
Verde 
n.s.­  Alb  Roşu­  gr.iz.  Rezistă la fum. Fructe roşii 
r.us.­s.u.  V  portocaliu 

e.s.­  Verde­  Galben  ma.gr. iz.  Rezistă la ger. Sensibil la secetă şi insolaţii 


n.us.­  gălbui 
s.u.­u.  VI— 
VII 
e.s.­  Gălbui  Galben  ma.gr.iz.al.  Rezistent vara la căldură radiată de asfalt
r.us.­i.l.  VI 
n.s.­  Alb­roz  Galben  gr.  Rezistă la boala grafioza 
r.us.­i.l.  III­I V 
e.s.­  Alb­  Galben  gr.al. iz.  Rezistă la fum, 
n.us­i.l.  roz.  praf şi la boala numită 
IV—V  grafioza 
răşinoşi 

Cerinte de sol,         Coloritul  Posibilităţi  Observaţii 


De  de
toamna al  folosire 
frunzisului 
Umiditate,lumina 

6  7  8  9 
n.s.­n.us.­i.1.  Verde­  gr.iz.  Rezistent la  ger. Suferă  la  gaze. Fructe negre­albăstrui­ 
albăstrui  stîneării  brumate 

n.s.­r.us.­i.1.  Verde­  gr.iz.  Coniferă  tîrîtoare.  Marcotează  uşor.  Foarte  rezistent  la 
albăstrui  stîneării  ger 

2  3  4  5 
56.Taxus baccata L.  1  15 c.d.m 
Tisa  10 

12 c.d.m. 
57. Thuja occidentalis var. L.  l 

4. Arbuşti
Numele  ştiinţific  şi  Ritmul  Dimensiu  Zona geografică recomandata 
popular  de  ni 
creştere  maxime 2  3  4  5 
Amorpha fruticosa L.  6  c.d.l. 

Salcîm mic  2 

Berberis thunbergii  2  c.d.m. 
Dracila japoneză  l 

Buddleia hibrida  2  c.d. 
Liliac de vară 
r  2 
5  c.d.m. 
Buxus sempervirens L. 
Merişor, Cimişir  2 

Caragana arborescens — Lam.  6  c.d.l. 
Tufa lemnoasă  r 

2  c.d. 
Cytisus sp. 
Drob.  r  2 
Chaenomeles japonica 
{Thumb.)  lindl.
l  2  c.d.m

Tabela 9 (continuare) 

6  7  8  9 
e.s.­n.us.­i.l.­s.u.­u.  Verde  gr. iz.  Suportă bine tunderea. Plantă toxică. 
gv 
n.s.­n.us i.l.­s.u. şi  Verde  gr.gv. iz.  Rezistentă  la fum, praf şi ger în timpul iernii se înroşeşte. 
u. 

foioşi 

Cerinţe  Culoarea  ­  Coloritul dp toamnă al frunzişului  Posibilităţi: de 


faţă de  florilor  folosire 
sol, 
umiditate, 
lumină 

Perioada  Observaţii 
de
înflorire 
(luna) 
6  7  8  9  10 
n.s.­r.us.­  Albastru­  Galben  fir.gv. cons.  Drajonează puternic 
i.l.  violet 
V—VI 
n.s.­r.u.s­  gv.gr. cons.  Rezistă la ger şi fum. Suportă tunderea. 
i.l.­s.u.  Galben  Roşu 
V—VI 
e.s.­r.us.­  Alb,  Verde­argintiu  gr.iz.  Rezistă la fum. Nu rezista la ger. 
i.l.­s.u.  violet 
VII—X 

e.s.­n.us.­  Galben  Verde  gr.gv.iz­.  Suportă foarte bine tunderea. 


i.l.­s.u.­u.  III—IV  Şi borduri 
n.s.­r.us.­  Galben­  Galben  gr.iz.gv.  Rezistă la secetă. 
i.l.  aunu  V—  cons. 
VI 
n.s.­n.us.­  Galben  Verde­argintiu  ma. gr.iz. cons.  Rezistent la ger şi secetă. 
i.l.  V—VIII 

e.s.­r.us.­  Roz­roşu  Galben  gr.iz. cons.  Drajonează puternic 


i.l.  portocaliu 
, alb 
IV­V 

1  2  3  4  5 
65  Colutea  arborescens  r  4  c.d. 
L. Băşicoasa 

66  Corntfs  mas  1  10  c.d.m. 


L. Corn  5 

67  Cornus  sanguinea  1  4  c.d.m. 


L. Singer  2
68  Cotinus  coggygria  1  5  c.d.m. 
L. Scop. scumpie 

69  Cotoneaster  integerrima  1  2  c.d.m 


Bîrcoace 
med.  1 

70 Crataegus  1  8  c.d.m 
oxyacantha t, 

71  Deutzia  scabra  1  2 
thumb.  Mălin  de  1  c.d.m 
grădină 

72 Diervilla  florida  succ.  r  3  c.d.m 


sieb. et  1 

73  Evonymus  europaea  1  6  c.d 


L. Salba moale  2 

74  Forsythia  r  2  c.d.m 


suspcnsa 
(Thumb.)  vahl.  2 
Forsitie 

75  Hibiscus  syriacus  1  3  c.d.l. 


L.  Nalba 
lemnoasă  2
76  Laburnum anagyroides  1  5  c.d.m.1. 
med Salcîm galben  2 

77  Ligustrum  vulgare  r  5  c.d.m. 


L. Lemn cîinesc 

78  Lonicera  tatarica  r  3  c.d.m. 
L.  Caprifoi  2 
tătăresc 

Tabela 9 (continuare) 

6  7  8  9  10 
n.s.­r.us.­il.­  Galben  Verd  gr.gv.  Rezistă la fum şi praf. Suportă tunderea 
s.u.  VI—VII  e­  cons. 
roşca 

n.s.­r.us.­i.l.­  Galben  Roşu­  gr.iz.gv.  Rezistă la ger şi secetă. Suportă tunderea 


s.u.  II—IV  stacoji  cons. 

n.s.­r.us.­  Alb  Roşu  gr.iz.gv.  Rezistă la secetă şi fum


s.u.­u.  V—VI 
n.s.­r.us.­i.l.­  Verde­  Roşu  gr.iz.  Suportă fumul 
s.u.  gălbui  aprins  cons. 
V—VII 

n.s.­r.us.­i.l.  Roz  Roşu  gr.iz.  Rezistă la gaze. Suferă de ger. Fructe roşii 


IV—VI  slîncării 

n.s.­r.us.­i.l.­  Alb  Galben  gr.iz. gv.  Fructe roşii. Ramuri cu ghimpi 


s.u.­u.  V 

n.s.­n.us.­i.l.­  Alb­roz  Galben  gr.iz.  Relativ rezistent la ger şi gaze. 


s.u.  VI—VII 
n.s.­n.us.­i.l.­  Alb­roz  Galbe  gr.iz.  Rezistent la ger 
s.u.  V—VII  n­ 
roşiati 
e.s.­r.us.­i.l.­  Verde  c Roşu  gr.iz. gv.  Rezistent la gaze. Fructe negru­portocaliu­carmin. 
s.u.­u  gălbui 

n.s.­r.us.­  Galben  Galbe  gr.iz. li.  Suportă tunderea. Rezistă la fum şi gaze. 


i.l.­s.u.  III­IV  n­ 
violet 

n.s.­r.us.­i.l.­  Alb, roz,  Verde  gr.iz.  Suferă Ia ger. 


s.u.  violet 
VIII—IX 

n.s.­r.us.­i.l.­  Galben  Verde  ma.gr. iz.  Rezistent la fum şi gaze


s.u.  V—VI 
n.s.­r.us.­  Alb  Verde  gr.iz.  Rezistent la fum si gaze. Suportă tunderea. Fructe negre. 
s.u.­u.  VI—VII  gv. 
n.s.­r.us.­i.l.­  Roz,  alb  Verde  ma.gr.  Suportă fumul. 
s.u.  V—VI  gv.iz. 

1  2  3  4  5 
79.  Mahonia  aquifolium  nutt.  1  1  c.d. 
Mahonie  1 

80  Philadelphus  coronarius  L.  r  3  c.d.m. 


Iasomie ­Lămaita  2 

81  Prunus  triloba  lindl.  ­  1  3  c.d. . 


Prun decorativ 

82 Rhus  typhina  L.  r  10  c.d.m 
.  Oţetar 

83 Ribeş,  aureum  L.  r  2  c.d.m 
.  Coacăz auriu  1 

84  Robinia  hispida  L.  r  3  c.d. 


Salcîm roz 

85  Roşa hibrizi thea  r  0,80  c.d.m.
Trandafiri cu flori invoalte 
0,80 
86  Rosa polliantha si floribunda  r  1,00  c.d.m. 
Trandafiri cu flori simple 
0,80 
87.  Spirala  biiliardii  L.  r  2  c.d.m. 
Spirea de vară  1 
88. Spirea  bumalda  burv.  r  0.75  c.d.m. 
Spirea pitică 
1,00 
89.  Spiraea vanhouttei zabel.  r  1  c.d.m. 
Zapejoara  1 

90  Symphoriearpus  albus  r  1  c.d.m 


blake. Cirmiz 

91  Syringa  vulgaris  L.  1  7  c.d.m. 
Liliac  3 

Tabela 9 (continuare) 

Tabelei 9 (continuare) 

6  7  8  9  10 
e.s.­r.us.­  Galben  Verde­roşcat  gr.gv. iz.  Fructe albastre, brumate 
i.l.­s.u.­u.  IV—V 
n.s.­r.us.­  Alb  Galben  gr. gv. iz.  Rezistă la gaze­şi fum. Flori mirositoare. 
i.l.­s.u  V­VII 
e.s.­n.us.­  Alb,  roz  Verde­gălbui  gr. iz.  Nerezistent la gaze­şi fuiri.
­  i.l.  IV—V 
e.s.­r.us.­  Verzui  Galben­  gr. iz. cons.  Fructe roşii 
il.­s.u.  VI—VII  portocaliu 
roşu 
e.s.­r.us.­  Galben  Roşu  gr.  Suportă fumul. 
s.u.­u. 
n.s.­r.us.­  Roz  Verde­gălbui  gr. iz.  Rezistă la ger. 
i.l.­s.u.  V—VI 
e.s.­n.us.­  Toate  ­  gr. iz. borduri  Sensibile la ger. 
i.l.  culorile 
afară  de 
albastru 
V­X 

e.s.­n.us.­  Toate  ­  gr. iz. borduri  Mai puţin sensibile la ger: 


i.l.  ;culorile 
afară  de 
albastru şi 
negru 
V—X 
n.s.­r.us.­  Roz  Verde­ceriuşiu  gr. iz. gv. 
i.l.­s.u.  VII—VIII 
n.s.­r.us.­  Roz,  alb  Roşu­  gr.  iz.  gv.  ­  Rezistă la fum. 
i.l.­s.u.  V—VII  portocaliu  bordur 
n.s.­r.us.­  Alb  Roşu­  gr. iz. gv.  Rezistă la fum. Inflorire bogată. 
i.l.­s.u.  V—VI  portocaliu 
n.s.­r.us.­:  Roz  Verde­cenuşiu  gr.  gv.  cons.  Rezistă la fum. Fructe albe. 
i.l­s.u.­u.  VI—VII  taluze 

n.s.­n.us.­  Alb,  roz,  Verde­cenuşiu  gr. iz. gv. cons.  Suportă fumul şi tunderea.


i.l.  violet 
IV—V 
1  2  3  4  5 
92.  Tamarix pentandra ­ pali. Cătina  r  3  c.d.m.l. 
roşie 

93.  Taiftarix  tetrandra  pali.  Cătina  r  2  c.d.m.l. 


roşie de primăvară 

94.  Viburnum  opulus  L.  Călin  de  l  4  c.d.m. 


grădină 


95.  Viburnum rhytidophyllum  1  3  c.d. 
hemsl. 
Călin 

5. Liane
Nr.  Numele ştiinţific şi popular  Dimensiuni  Perioada de 
crt.  maxime  înflorire 
h  (luna) 

1  2  3  4 
96.  Clematis sp. Clematita  5  VI—VIII 

97.  Hedera helix L. Iedera  10  IX—X 

98.  Lonicera caprifolium . Caprifoi  10  V—VI 

99.  Polygonum baldschuanicum  10  VI—X 


H. gross. 
Poligon 
100.  Parthenocissus quinquetolia  15  VI—VII 
Planch. 
Viţa de Canada 
101.  Parthenocissus  tricuspidata  15  VII—VIII 
(Sieb. etzucc.) 
Viţa japoneză 

Tabela 9 (continuare) 

6                     7  8  9  10 
ns.­r.us.­ i.l  Roz .  Galben  gr. iz. cons.  Rezistă la praf, fum şi sol sarăturos.
VI— VIII 
n.s.­r.us.­  i.l  Galben  gr. iz. cons.  Rezistă la praf, fum şi sol sărăturos. 

Roz 
V—VI 
e.s;­n.us.­i.l.­s.u.­u.  Roşu  gr. iz.  Rezistent la fum şi ger. Fructe roşii. 
Alb 
V—VI 

e.s.­n.us.­s.u­u  Verde  gr. iz.  Fructe roşii care apoi devin negre. 


Alb 
V—VI 
(plante urcătoare) 

Culoarea florilor  Posibilităţi de folosire 

5  6 

Albastru, violet, alb, roz, galben  Garduri, pergole, grilaje In general la semiumbră 
roşcat, 

Galben­verzui  Ziduri, sub arbori. 
Rezistă la semiumbră şi umbră 
Alb­gălbui, roz  Garduri, pergole, grilaje 
Flori foarte mirositoare 
Alb, roz  Garduri, pergoie, grilaje, calcane 
Creştere viguroasă 
Nepretenţios la climă şi sol
Alb­verzui  Garduri, pergole, grilaje, calcane 
Colorit de toamnă roşu­aprins 
Alb­verzui  Ziduri, calcane 
Toamna frunzişul este galben 
lână la roşu aprins 

1  2  3  4 
102.  Roşa. sp.  3  V—VI 
Trandafiri urcători 
103.  Wisteria sinensis swet   Glicina  15  V ­ VI 

6. Plante 

Nr.  Numele ştiinţific şi popular  Talia cm  Perioada de 


crt.  înflorire 
luna 
1  2  3  4 
104.  Ageratum  mexicanum  sims.  10—60  VI—IX 
Pufuleţ 

105.  Antirrhinum  sp.  Gura  15—90  VI—X 


leului 
106.  Begonia sp.  15—30  V—X 
Begonia, Zăhărel, Gheţişoară 
107.  Callistephus  chinensis  15—60  VIII—X 
Ochiul boului 
108.  Celosia  sp.  Creasta  20—30  VII—fX
cocoşului 
109.  Coleus  sp.  15—25  — 
Urzicuţă 
110.  Cosmos  sp.  Margarete  50—100  VI—X 
colorate 
111.  Delphinium  sp.  50—80  VI—X 
Nemţişori 
112.  Dianthus  sp.  15—40  VI—X 
Garoafe 
113.  Gnaphalium  lanatum  15—20  — 
Gnafalium 
114.  Lobelia  sp.  10—25  VI—IX 
Lobelia 

Tabela 9 (continuare) 

5  6 
Alb, roz, roşu, galben  Garduri, pergole, grilaje, ziduri 

Albastru­violet  Garduri, pergole, grilaje, ziduri 

floricole anuale 

Culoarea florilor  Densitatea 
de plantare             Posibilităţi de folosire 
buc./m2 
5  6  7 
Alb, roz, albastru  12  Parter, borduri, grupuri
Alb, roz, roşu, galben,  12  Parter, borduri, grupuri, suportă semiumbra 
portocaliu 
Alb, roz, roşu  30  Borduri, parter, grupuri suportă semiumbra şi umbra 
Alb, roz, roşu, violet  10  Parter, borduri, grupuri suportă semiumbra 
Roşu, galben  17  Grupuri, parter 
Flori  heinteresante;  17  Parter, grupuri şi borduri, suportă semiumbra şi umbra 
frunze  colorate  : 
galben,  roşu  închis, 
pestriţ 
Alb, roz, roşu, galben,  10  Parter, grupuri 
portocaliu 
Alb, roz, roşu, albastru,  10  Parter, grupuri 
violet 
Alb, roz, roşu, galben  20  Parter, borduri 

Flori neinteresante,  18  Borduri, grupuri, jardiniere, vase 


frunziş argintiu  de grădină 

Alb, albastru  30  Grupuri,  borduri,  vase  de grădină, suportă semiumbra 

1  2  3  4 
115.  Matthiola  30­80  VI­X 
sp. 
Micsandre; 
116.  Pelargonium sp.  20­60  VI­X
Muşcate 
117.  Petunia  20­40  V­X 
sp. 
Petunie 
118.  Phlox  15­30  VI­X 
sp. 
Brumăre 
le 
119.  Portulaca  grandi  flora  15  VI­X 
lindl. 
Floare de piatră 
120.  Salvia sp.  20­40  VI­X 
Salvie, 
Jale 
121.  Tropaeolum sp.  15­20  VI­X 
Condurii 
doamnei, 
Cultunaşi 
122.  Tagetes  sp.  15­80  VI­X 
Crăiţe, 
Vizdoage 
123.  Verbena  15­30  VI­X 
sp. 
Verbine 
124.  Zinnia  sp.  20­60  V­X 
Cîrciumăr 
ese 
7. Plante
Nr.  Numele  Talia  Perioada de 
crt.  ştiinţific  şi  cm  înflorire 
popular  luna 
1  2  3  4 
125.  Althaea roşea  150­250  VI­IX 
Nalbă 

126.  Belis  perennis  15—20  IV­ V 


Părăluţe, 
Năsturaşi 

5  6 
Alb,  roz, roşu, violet , si  17  Parter, grupuri 
galben  suportă semiutabra 
Alb, roz, roşu  10  Parter, grupuri, jardiniere, vase de grădina 

Alb, roz, roşu, violet,  12  Parter, borduri, gruţuri, jardiniere şi vase de grădină 


pestriţ. 
Alb,  roz,  roşu,  violet,  12  Parter,   borduri,   grupuri,   vase   de grădină 
galben, pestriţ 
Alb,  roz,  roşu,  galben,  30  Borduri, vase de grădină, între piertre şi dale. Varietatea „Flore pleno" cu flori invoalte 
violet 
Roşu  12  Parter, grupuri 
Galben,  portocaliu;  12  Parter,  borduri,  grupuri,  jardiniere,  vase  de  grădină.  Suportă  semi­umbra,  nu  suportă 
brun­roşcat  aerul foarte uscat 

Galben,  portocaliu,  15  Parter, borduri, grupuri suportă semiumbra 


brun­roşcat 
Alb,  roz,  roşu,  albastru, 10  Parter, borduri, grupuri, jardiniera şi vase de grădină
violet 
Alb, roz, roşu, galben, si  6  Parter, grupuri 
portocaliu, violet 
floricele bienale 

Culoarea florilor  Densitatea   de plantare  buc./m²  Posibilităţi de folosire 

5  6  7 
Roz, roşu, galben  2  Grupuri. Forma „flore   pleho"   are flori învoalte 
Alb, roz, roşu:  30  Borduri, parter, grupuri 

1.  2  3  4 
127  Campanula  medium  40—80  VI—VII 
Clopoţei mari 
128  Cineraria  maritima  15—40  VI—VIII 
Cineraria 
129  Dianthus  barbatus  30—50  V—VI 
Garoafe chinezeşti 
136  Digitalis  hibrida  50—80  VI—VIII 
Degeţel 
131  Myosotis  alpestris  15—20  IV—V 
Nu­mă­uita 
132  Viola  tricolor  10—15  III—V
Pansele 
8. Plante 

Nr.  Numele ştiinţific şi  Talia cm  Perioada de 


crt.  popular  înfloriri 
luna 

1  2  3  4 
133  Achillea  filipendulina  80—120  VI—VIII 
Coada şoricelului 
134.  Althaea  sp.  150—200  VII—X 
Nalba mare 
135.  Anemone  japonica  40—60  VIII—XI 
Anemone de toamnă 
136.  Aquilegia  sp.  30—80  V—VI 
Căldăruşe 
137.  Arabis  albida  15—20  IV—V 
Gîscariţă 
138.  Aster  amellus  20—30  V—VI 
Steluţă 
139.  Aster  dorriosus  15—30  IX—X 
Scînteiuţe pitice 

Tabela 9 (continuare) 

5  6  7 
Alb,  roz,  albastru,  6  Parter, grupuri
violet 
Galben. Frunziş argintiu  10  Borduri, grupuri 
Alb, roz, roşu, pestriţ  7  Grupuri, parter 
Alb, roz, purpuriu  6  Grupuri, buchete 
Albastru, roz  30  Borduri, parter, grupuri, suportă semiumbra 

Alb,  galben,  albastru,  30  Borduri, grupuri, parter 


violet, arămiu 
floricele perene 

Densitatea 
Culoarea, florilor  de plantare             Posibilităţi de folosire 
buc./m2 

5  6  7 
Galben  4  Parter, borduri, .grupuri 

Alb,  roz,  roşu,  galben  2  Grupuri 


deschis, violet 
Alb, roz  10  Parter, grupuri suportă semiumbra 
Alb,  roz,  roşu,  albastru,  4  Parter, grupuri suporta semiumbra 
galben 
Alb roz  4  Borduri, stîncării 
Albastru, liliachiu  15  Grupuri, borduri, stîncării 
Alb, roz, liliachiu  15  Borduri, grupuri, stîncării
140.  Aster  novi­belgii  şi  Aster  :  80­150  IX—X 
Novae­angliae 
Scanteiuţe înalte 
141.  Astilbe  hybrida  50—60  VII­VIII 
Astilbe 
142. Bergenia sp.  20—40  III ­ IV 
Crâciuniţe 
143  Campanula  carpatica  10—15  VII—VIII 
Clopoţei de munte 
144.  Campanula  persicifolia  40—50  VI—VII 
Clopoţei de pădure 
145. Canna indica  40—150  VI­ X 
Cane 
146.  Cerastium  bieberesteinii  5—15  V—VI 
Cerastium 
147.Chrysanthemum indicum  30—100  VIII—XI 
Tufănele 
148.  Convallaria  Majalis  15—20  V 
Lăcrămioare 
149.  Coreopsis  sp.  40—80  VI—VIII 
Margarete galbene 
150.    Crocus  Sp.  5—10  III—IV 
Branduşe, Şofran 
151.  Dahlia  variabilis  40—160  VI ­ IX 
Dalie, Gherghindă 
152.   Delphinium  hybridum  70—150  VI—IX 
Nemţişori de grădină 
153.  Dianthus  sp.  A  12—20  IV –VI
Garofiţe 
154.  Echinops  ritro  60—100  VI—IX 
Măciuca ciobanului 
155.  Erigeron  speciosus  30—40  VI—VIII 
Bunghisor 
156. Funkia sp.  20—45  VII—VIII 
Crin de umbră 

Tabela 9 (continuare) 

5  6  7 
Alb,  roz,  roşu,  2  Parter, grupuri 
albastru, violet 
Alb, roz, roşu  10  Grupuri în semiumbră 
Roz  17  Grupuri şi rabata in. 
semiumbră şi umbră 
Alb, albastru  30  Grupuri, borduri, stîncării 
Alb, albastra  8  Parter şi grupuri în semiumbră 
Roz,  roşu,  3  Parter, grupuri 
galben, 
portocaliu 
Alb. Frunze  argintii  30  Borduri, stîncării 
Alb,  roz,  roşu,  4  Grupuri, parter 
galben,  portocalia, 
ruginiu, Violet 
Alb  30  Grupuri la umbră şi semiumbră 
.:. 
Galben  6  Parter, grupuri
Alb, galben, violet  30  Răspîndit în peluze 
Alb,  roz,  roşu,  10  Parter, grupuri 
galben,  portocaliu 
violet 
Albastru, violet, alb,  4  Grupuri, parter 
roz, purpuriu 
Alb,  roz,  roşu  20  Borduri, grupuri, stîncării 

Albastru  metalic.  12  Solitar, grupuri 
Frunze  verzi 
argintii 
Albastru­Violet  12  Grupuri, parter 
Alb, liliachiu  6  Grupuri şi borduri; în semiumbră şi umbră 

1  2  3  4 
157.  Gypsophilia  40 ­80  VI­VIII 
paniculata  Floarea 
miresii 
158.  Galanthus  10 ­ 20  II ­ IV 
sp. Ghiocei 
159.  Gaillardia  40­ 80  VI —X 
hybrida 
Fluturei 
160.  Helianthemum  15­ 20  VI ­ VII
hybridum 
Trandafiraşi  de 
piatră 
161.  Helleborus  20­ 30  III —IV 
hybridus Spinz 
162.  Hemerocallis  50­ 100  VII­ VIII 
sp. 
Crin  de 
toamnă 
163.  Heuchera  20­ 30  V­ VI 
sanguinea 
Clopoţei roşii 
164.  Hyacinthus  10­ 30  IV —V 
sp. Zambile 

165.  Iberis  12 ­20  IV —V 


sempervirens 
Iberis 
166.  Iris sp.  18 ­100  IV­ VI 
Stînjenei 
167.  Lavandula  30­ 60  VII —IX 
vera 
Levenţică 
168.  Lychnis  60­ 80  VI­ VII 
chalcedonica 
Dragoste 
arzătoare 
169.  Lilium sp.  40­ 150  V­ X 
Crini 
170.  Lupinus  60—80  VI­VIII
sp. 
Cafeluţa 
171.  Monarda  40—80  VI­ VIII 
didyma 
Menta 
americană 
172.  Narcisus  sp.  20­ 30  III —V 
Narcise. 
Zarnacadele 
173.  Oenothera  15­ 20  VI­ VIII 
missouriensis 
Lumînărica galbenă 

5  6  7 
Alb, roz  2  Grupuri, borduri, parter 

Alb  50  Răspîndit în peluze, grupuri, în faţs plantaţiilor de arbuşti 

Galben, portocaliu,  6  Parter, grupuri 
roşu 
Alb, roz, roşu, galben  8  Borduri, grupuri, stîncării 

Alb, roz, roşu­verzui  8  Grupuri, în umbră şi semiumbră 

Galben, portocaliu  18  Parter, grupuri pe lîngă apă, suportă semiumbră 

Roşu, roz  20  Grupuri, stîncării suportă semiumbră


Alb,  roz,  roşu,  14  Parter,   grupuri  răspîndit  în   peluz 
galben,  albastru, 
violet 
Alb  20  Borduri, grupuri, stîneării 
Alb,  albastru,  10  Borduri, grupuri, parter şi  pe lîng ape. Suportă semiumbră 
galben,  violet, 
roşcat 
Albastru,  14  Borduri, parter, grupuri suportă tunderea 
frunziş 
albăstrui 
Roşu aprins  8  Grupuri, parter 

Alb, portocaliu roşu  12  Grupuri 

Alb,  roz,  gălbui,  6  Grupuri, parter 


roşu,  albastru, 
violet 
Roz, roşu, liliachiu  8  Grupuri, parter suportă semiumbră 

Alb,  galben,  30  Parter, grupuri, răspîndit în peluze 


portocaliu 
Galben  8  Grupuri  stancării 

1  2  3  4 
174  20 ­ 40  VI—VIII
Oenothera 
speciosa 
Lumînărica 
albă 
175  40­ 60  V 
Paeonia 
sinensis 
Bujor 
176  Papaver  30 ­60  V 
orientale Mac 
de grădină 

177  10­ 15  IV­ V 


Phlox 
subulata 
Brumărele 
178  Phlox  40­ 100  VI­ IX 
paniculata 
Brumărele 

179  Primula sp.  10­ 30  IV ­V 


Ciuboţica 
cucului 

180.  Rudbeckia sp.  30­ 150  VI­ X 


Margarete 
galbene 
181.  Santolima  20­ 30  VII­ VIII 
Chamaecyparissus 
Santolina 
182.  Scilla sp.  5­ 10  III­ IV 
Viorele, 
albăstrele 
183.  Solidago sp.  30­ 150  VII­ X
Sînziana de 
grădină 
184.  Sedum  10­ 40  VI— VIII 
sp. Iarba 
grasă 

185.  Stachys lanata  10­ 30  VI­ VII 


Urechea 
iepurelui 
186.  Tulipa  20­ 50  III­ V 
sp. 
Lalele 
187.  Veronica  10­ 80  IV­ IX 
sp. 
188.  5­ 15 
IV ­ IX 
Viola sp. 
189.  Vincia minor  15­ 20  IV ­V 
Pervinca, 
merişori 
190.  Yueca  50 ­150  VI­ VIII 
sp. 
Yuca 

Tabela 9 (continuare) 

5  6  7 
Alb  6  Grupuri, stîncării 

Alb, roz, roşu  3  Solitar, grupuri în peluze şi în faţa arbuştilor
Alb,  roz,  roşu­  4  Grupuri, parter 
portocaliu 
Alb,  roz,  albastru  14  Borduri, stîncării 
deschis 
Alb, roz, roşu, violet  8  Parter, grupuri 

Alb, galben, roşu.  24  Borduri, grupuri, stîncării suportă semiumbra şi umbra 


, violet 
Galben, roşcat, arămiu  4  Parter, grupuri 

Galben. Frunze argintii  20  Grupuri, borduri 


Suportă tunderea 

Albastru, alb  30  Răspîndit   în   peluze,   grupuri  între arbori şi în faţa arbuştilor 

Galben  2  Parter, grupuri 

Alb, roz, galben,  30  Borduri, grupuri, stîncării 


roşu 
Roz. Frunze argintii  18  Borduri, grupuri, stîncării 
Alb,  roz,  roşu,  30  Parter,  grupuri,  răspîndit in  peluze 
violet, galben 
Roz, albastru  20  Borduri, grupuri, stîncării 
Alb, roz, violet  30  Grupuri în semiumbra şi umbră 

Albastru  40  Peluze, stîncării 


suportă umbra şi semiumbra 
Alb  1  Solitar, grupuri
Tabela 10 
PLANTE RECOMANDATE PENTRU A FI FOLOSITE LA CREAREA PELUZELOR 
1. Graminee şi leguminoase întrebuinţate în amestecuri, denumite gazon 

Nr.          Denumirea  Procente 
crt              speciei  orientative 
de 
participare 
ale speciilor 
în 
compoziţia gazonului 
Peluze  Peluze  Peluze umbrite  Amestec 
însorite  semi­  universal 
umbrite  valabil 
1.  Agrostis  10  15  20  10 
stolonifera 
2.      Cynosurus  —  —  —  10 
cristatus L 
3.  Festuca rubra L.  20  20  30  15 
4.   Festuca ovina L.  15  10  —  10 
5.  Lolium perene L.  40  40  35  40 
6.  Poa pratensis L.  10  5  5  5 
7.   Poa nemoralis L.  _  5  5  — 
8.   Poa trivialis L.  —  —  —  5 
9.   Trifolium repens  5  5  5  5
L.. 
2. Plante înlocuitoare de gazon (pe suprafeţe mici necirculabile) 

a) Peluze însorite  b) Peluze  umbrite şi semiumbrite 

Dianthus deltoides L.  Asarum europaeum L. 
Iberis sempervirens L.  Fragaria vesca L. 
Sedum album L.  Hedera helix L. 
Sedum acre L.  Vinca minor L. 
Sedum rupestre L.  Viola odorata L.
Sedum spurium M. B. 
Stachys lanata Jacq. 
Veronica incana L. 
INSTRUCŢIUNI DE PROIECTARE A SPAŢIILOR VERZI PENTRU LOCALITĂŢILE 
URBANE 

CUPRINS 
PAG. 
1.  Generalităţi.....................................................................................................         4 

2.  Terminologie..................................................................................................         5 

3.  Clasificarea spaţiilor verzi.........  ....................................................................  9 

4.  Principii de constituire  a sistemului  de spaţii verzi  .....................................       10 

5.  Principii  şi   metode  de  organizare   (compoziţie)  a  unităţilor de spaţii verzi...11 

6.  Dimensionarea   şi   organizarea   bazelor    de    producere    a materialului săditor 
floricol şi  dendrologic.......  ........................................................................................4 

7.  Indici şi  norme............  ....................................................................................  20