Sunteți pe pagina 1din 24

R.

remFJet
GHID DE PROIECTARE
sisremede nspensoARE pENTRU nplicnrii nezidenrinle

tilr|)lo@

F
*.t

't'tt'

'-I NTRODUCE RE IN PROIECTARE SI I NSTALARE

romstoL

CUPRINS:
planului proprietatii. A. Efectuarea lmpartirea zone in deirigat.......... .. .. :... B. Alegerea aspersoare1or.................... C. Amplasarea aspersoarelor............... incircuite. D. lmpartireazonelor E. Localizarea electrovanelor. Schema circuitelordimensionarea si conductelor.. F. Determinarea capacitatiisursei dealimentare apa.......... cu instalare G. fnstructiunide H. Schemadesfasurata a instalatieideirigat........ in l. Pompefolositeinstalatiile irigat. de Exemplu calcul....... de J. Rezervoare apa PAGAN|....... de .....................

........,.2

..........3

...................

d ................ .........7 ..............

.........12

............15

'15 prin . .......... K.Teava polietilena. din Racorduri etansare compresie........................ cu de cu HUNTER L. Instalatie alimentare apasi irigare aspersoare cu (Schema, echipamente, caracteristici, coduri)....... pierderide presiune-teava polietilena................ M.Tabelcu N.Termenifolositi ininstalatiileirigat aspersoare.. de cu programare O.lnstructiunide a irigarii.... tehnice P.Caracteristici asoersoare...... ........16

....................

........................

........2'l

.........22

[Rrem="tp
c e s t m a n u a l e s t e d e s t i n a t o r o i e c t a r i i A. EFECTUAREA PtANUtUI pentru locuinte de sistemelor aspersoare IN IMPARTIREA ZONE familiale. Estepregatit intr-un formatusorde PROPRIETATII. si ajutatoare. urmarit desene tabele DEIRIGAT , cu la de Dacasunteti primainstalatie acestgen, va ghid. sa cuprinsul acestui recomandam parcurgeti pas in proiectarea sistem unui 1. Primul pentrusistemele sugestive de rezidential aspersoare reprezinta Veti gasi ilustratii il efectuarea de instalareaaspersoarelor,masuratorilor irigatii recomandate, cu a terenului amolasarea exactltate si si cit conductelor electrovanelor, si conectarea elementelor proprietatii. Acestea stala bazaunui vor la de sau acestora instalatia apaexistenta la pompa planal proprietatii, intocmit o scara la convenabila. in Datele cuprinse tabelepentru debitele I n c l u d e t t o a t e c o n s t r u c t i i l e ,a r d u r i l e a l e i l e , de apa. g , i (mc/h), corespund unor terasele. timpul consumate in litri/minut , localizati copacii si Pe masuratorilor pierderi sarcina vitezeale apei acceptabile arbustii schita. si de oe pentru sistem un casnic alimentare apa. de cu pe planul scara, hirtie milimetrica. 2. Desenati la este de 1:100 sau 1:200. Scara recomandata Localizatitoate elementeledescrise la punctul garduri, s.a.m.d.) ( alei, anteriorconstructii, planul proprietatiizonede irigat. in 3. lmpartiti sau cit Acestea trebui fiedreptunghiuri patrate vor sa se poate de mari. Denumitizonele , conform (Vezi : desenul maijos). de exempluluiA,B,C,D,E. pezone,se va tinecontde Candse faceimpartirea gradulde (necesar apa, inaltime), tipul plantelor zone. etc. insorire diferitelor a

IR
B. ATECEREA ASPERSOARELOR

Pentruuz rezidential exisiadouatipuride aspersoare Rotative-cu jet, pentru : zone marisi Statice-cu pulverizare, pentru zone mici. nu REGULA:Niciodata se instaleaza acelasi circuit in aspersoare statice si rotative. Acestea aspersoare se vor instala pe circuite) datoritaratelorde separate. pe precipitatii diferite care le furnizeaza. Amolnsnnra nsoensoanrlon pr scJrirn.

ZONA B

ZONA C

q-
ZONAD
-. r:a
rt

I n f i g u r a a l a t ur a t a e s t e prezentatun exemplu de alegere si amplasarea f! aspersoarelor astfelincatsa avem o acoperireCAP LA l r a r r Z O N A A I Functie CAP a suprafetei. de d i m e n s i u n i l z o n e l o rs - a u e selectat amplasat si urmatoarele tipuride aspersoare:

l4

EI
U-

zoN A- E

AZonaaspersor cu static prlvedzale {ipPS -rip jet Brotatiu Zonaaspersor cu PGM -tipPG|Iil Zona [-aspesol rujet rotativ -tipPGP rotativjet Zonaaspenor cu D-tipSRS Zona Faspersor ctt static pulverizare
generala poate Ca regula se aplica urmatoarea: pe 1. Aspersoarele rotative vor amplasa se suprafete au dimensiuni maride care mai BmxBm 2. Aspersoarele staticese vor amplasape suprafete au dimensiuni micide Tip SRS, PS -suprafetemici care mai Amplasare distanle la cuprinse 5mx5m. In cazulambelor categorii aspersoare de se intre 2+5m intre 2 aspersoare pot regasi atat aspersoarecu montaj ingropat, caf sl aspersoare cu montaj aparent(pe suport). un prezentate Dimensiunile anterior nu o obligatorie,au maimultun constituie regula ci de caracter recomandare.Singurele considerente sunt cele economice. Daca se oot monta rotative loculaspersoarelor in aspersoare statice, aceasta inseamnaeconomiede teava, de si electrovane un programator instalatiei al de putine. irigat circuite cu mai PGP -suprafete mar
Amplasare distante la cuprinse ntreB:15raintre2 aspersoare

P G l \ , 4 , - s u p r a f e t em e d i i Amplasare distante la cuprinse intre s+Bm intre 2 aspercoare

120 -supfafete mari Amplasare distante la cuprinse intreB+'15rn intre2 aspersoafe

AMPLASAREA ASPERSOARETOR
se zonele carese vorinstala Maiintai vorstabili in rotative, celein carese vorinstala si aspersoare statice. Criteriul selectare fi datde aspersoare de va zonelor, dupacumarmeaza. dimensiunile - aspersoare rotativezonecu dimensiuni mai maride 8m (atat lungimea catsi latimea) - aspersoare statice zonecu dimensiunr mai micide 5m.(atat lungimea catsi latimea). generala. Aceasta,este o regula Aspersoarele statice potframplasate, exemplu. in cSulverizare de si pe zonede dimensiuni cu forme mari neregulate, acestora. oerimetrul Atunci candefectuam amplasarea aspersoarelor, sa trebuie asiguram distributie o uniforma apei, a printr-o metoda amplasare LA CAP, de CAP adica de arcul cercsubcarefurntzeaza un asoersor aoa sa arcul aspersoarelor imediata acopere din vecinatate (atat longitudinal si transversal) cat CU ASPERSOARE CARACTERISTICI DIFERITE (Ex:STATICE ROTATIVE) ACELASI CU lN CIRCUIT. la Distantele caresuntamplasate aspersoarele, sunt de zonei determinate dimensiunile respective. Pentru pe amplasarea aspersoarelor o anumita a realiza pe rand se suprafata, abordeaza fiecare zonasi se pasi: vorparcurge urmatorii

PaSul '1 Colturile sunt . pJncte crtice. Se incepe Cuarnplasarea aspersoarelor in f iecare colt.

P a s u 2 . A m D l a s aais D e r s o a r e l t , p e p e r i m e t r un c a z u li n c a r e decideti ca este neCeSar.

, ,/a
| ,.!"
i,

Pasul3. Zonelemaripot necesita rnontarea unuiaspersor centru. in s u p l i m e n t a rf a t a d e c e l e m o n t a t e p e l a t u r i , p e n t r u a obtine o acoperire CAP LA CAP a suprafetei.

Pasull. Punctele critice uneizone sunt colturile. ale Se incepe amplasarea cu aspersoarelor in colturi folosind compasse deseneaza si un sectoarele cercsub caredistribuie de aoa. Dacasectoarele cerc nu se acopera unul Pasul2. de pe celelalt. patf ate sau CAP LA CAP)se trece S u p rafete curbeSe zonelor lacoperire . pe la amplasarea altoraspersoare perimetru. o e s e n e a z a . i n i d r e p t e d e - a d ' e o t u n g h i u l a r eA s p e r s o a . e lungulcurbeicu lungimea egala staticedotatecu duze reglabile Se vor desena sectoarele de cerc a p a c u r a z a a s p e r s o a r e J o r . e s e p r e t e a zc e lm a i b i n e e n t r u S pozitionate i z corespunzatoare aspersoarelor a r l o L a s e a z a a s o e r s o a f e t e f i m o n t a t ena c e s t e o n e . urmandaceeasioasica in cazul oe oerimetru. Pasu13.Se analiza va dacasectoarele cercale de pe aspersoarelor amplasate doualaturi Recomandari opuseale perimetrului acopera se unelepe in celelalte. Dacanu se acopera, va amplasa 1. Se vor determinazonelesuorafetei care sunt se gaz,cablurile montateingropat conductele un aspersor centrul in de zoneirespective. de telefon alteutilitati Folosind nou compasul. traseaza sau din se de necesitamontarea sectorul cercsub care distribuie acest 2. Instalatia irigat unei clapete de apa punctul conectare sursa dupa de la aspersor. asigurandu-ne avemo acoperire de sensimediat ca oe aoa. completa zonei. a
,

liR :epn:ssss,
D. IN ZONELOR CIRCUITE IMPARTIREA

situatiei Cuexceptia in care gradinaare o suprafatafoarte mica, este putin probabilsa de o dispunem a capacitate sistemului cu de alimentare apa pentru iriga a suficienta intreagasuprafatain timp. acelasi ln celemaimultecazuri necesarul de apa depasestecapacitatea . de sursei alimentare Este necesara impartireazonelor in circuitede irigare.Sa cu incepem ZONA de irigatA:

cu de sursei alimentare apa. de a F, metoda calcul parametrilor 6, t . Lapagina lacapitolul esteprezentata la de de un furnizeaza debit 49 Umin, o presiune 3,5barvom caavem sursa apacare o de Considerand presiuni, pentru acestei debitele corespunzatoare aspersoarelor, din cu selecta tabelele caracteristicile fiecare deaspersor iip ales. total Debitul Numarcircuitedin (Debitul) sursei 2 . Scrietiacestedebitepe schitain dreptul a l a s p e r s o a r e l o t zona respectiva (l/min) dintr-ozONA0umin) fiecarui asoersorfolosindtabelul de la ghid(vezi acestui exemplul). sfarsitul lnsumati aceste debite pentru fiecare Ia rezultatul ZONA de irigat si impartiti v al o a r e a C a p a c i t a t i i s i s t e m u l u i d e cu alimentare apa ( litri/minut Astfelveti afla numarulde ). A 92+49 fiecareiZONE irigat. de aferent circuite +49 B, 51 nu 4 . Daca rezultatul este un numarintreg, 69+49 prin ( 2 rotunjiti adaugare1,2devine ) . Prin numarul circuite de rotunjire aflati aceasta , D 62-49 fiecarei necesare de si implicit electrovane E 39+49 ZONEdeirigat. numarul de 5 . Acum , odatace cunoastem in pe impartiti aspersoarele circuite carele areo ZONAde irigat, acelasidebit asa fel incit , fiecarecircuitsa aibe aproximativ pe prea multeaspersoare acelasi Nu consumat. amplasati b.7 /<> a'i lo sistemului in capacitatii nu sa circuit, uitati va incadrati valoarea cuapa. dealimentare pentru circuit. Notati fiecare electrovanele si 6 . Desenati pozitionati (Ex: etc..) 1, acestora circuit circuit2, corespunzatoare numerele in procedeul maisuspentru zonelor impartirea tuturor de 7 . Urmati circuite.
ZONAC=68,7Umin tip Exemplu: AsPersor PGM pentru zone de dimensiunimedii

; i'.' tl:l:,.].,rI ,.:'ll..

E. TOCATIZAREA ETECTROVANELOR. SCHEMA CIRCUITELOR SI DIMENSIONAREA CONDUCTELOR


Fiecarui circuit trebuie corespunda electrovana. sa-i o Acesta pornirea oprirea controleaza si debitului apa de catre circuit aspersoare. un de Plasati o electrovana cite pentru fiecare circuit, intr-un camin electro de vane. oe careil puteti amplasa dupa cumuimeaza.. - uncamin caresacontina pentru toate electrovanele toate zonele iriqat de - uncamin pentru zonele aferente curtii fatacasei unulpentru din si curt6a spatele din casei Recomandam plasarea c a m i n e l o ri n z o n e u s o r pentru accesibile intervent.., sr totodata in vecinatatea zonelor deservite. Tp'rerea.ctssulElq3
:

Cele mai des utilizate conducte in sistemele de irigatii sunt cele din polietilena. Pentruformarea circuitelor, se va proceda astfel: 1. Desenatio linie care sa uneasca toate aspersoarele dintr-un circuit. Folositi exemplul din imaginile alaturate si

schitati cel mai direct traseu catre $ aspersoare, cel mai mic numarde schimbari directie cu posibil. Q de z. Trasati linie lacircuitul pina o de aspersoarelor lacaminul Q devane. Aceasta trebuie fiepetraseul maiscurt sa cel cuputinta. conductele. Incepeti laaspersorul de cel - ?. Dimensionati ty maiindepartat electrovana de circuitului respectiv Conducta dintre ultimul pe aspersor penultimul, acest si traseu, trebuie fiedeminimum mm sa 25 4. Pentru conductele polietilena din debitul maxim este urmatorul: - teava PEHD mm-50litri/minut 25 -teava PEHD mm- 83litri/minut. 32 Adaugati fiecare de pentru datadebitul aferent fiecarui aspersor a dimensiona traseul deconducta care-l alimenteaza procedeu repeta 5. Acest pinaseajunge electrovana se la circuitului.
Linin pnincipnlade nlimrnrnnr punctul racordal sistemului.de 1. Alegeti de irigare la sursade apa.Acestatrebuie fie cit mai sa aproape racordul alimentarecu apa a de de oroorietatii. 2. Trasati o linie care sa uneasca toate pana la punctul de racord. electrovanele 3. Aceasta conducta alimentare sistemului de a trebuie fje cu o treapta marimemai mare sa de decit cea mai mare din conductele oe de ftraseele laterale.

ZonaA, circuitl ZonaB, circuit2 ZonaC, circuit3 Zona C, circuil4

$ ZonaD, circuitS ldpiZona D, circuite S ZonaE, c rcuitT

de @ Punct

conectare instalatie irigat

Debitul Diametru
extenor

m Teava polietilena

20 mm 25 mm 32 mm

30 l/min 50 r,/min 83 l/min

CONECTAREA ASPERSOARELOR DINTR-UN C]RCUIT

Isau
CORECT

"! l-1
GRESJI

R.r.ems*s*
F. DETERMINAREA DE CU CAPACITATII SURSEI ATIMENTARE APA
presiunea proiecta eficient instalatie irigat aspersoare, necesar determinam este sa si Pentru putea a o de cu apa le sursa alimentare. Putem avea urmatoarele situatii. debitulde pecare asigura de pentru cu numai instalatia irigat) de 1. Alimentarea apadinlacsaurau,( cu 2.Alimentarea apadinput cu 3.Alimentarea apadela retea 1 . Alimrnrlneacu npndir tac saunlu mai Acesta necesita maimaredebiide apa, cel cel din Se identifica intaicircuitul maidezavantajat instalatie. se Ia de circuitul ceamaimarelungime are diferenta nivelfata sursa, de aspersoarele aflasituate ceamaimare aspersoarele functioneaza presiunea maimare. la cea deconducta, necesar este: Debitul unde: Qnec=IQasp, debitelortuturor aspersoarelor circuit din IQasp= suma necesara este: Presiunea 1 Hnec= ,1( tHa+flg+flps+flu{), unds;
1.1 =coeficientdesigurantaalpompei pecare pompa trebuie o asigure sa Hnec=presiunea prin prin de axul si apei Ha =diferenta niveldintre pompei nivelul (+- alimentare cadere,alimentare aspiratie.) =diferenta nivel de dintre pompei aspersorul lacelmaiinalt axul si nivel Hg situat (liniara locala) de hidraulica si Hps =pierderea sarcina la functioneaza aspersoarele Hut =presiuneacare

presiunii carerealizeaza doi cei valoarea necesare, catalogul din DABsealegepompa Dupace se calculeaza Hnec oarametrii: siQnec. instalatii rezidentiale,carediferenta nivelintre in de axulpompei nivelul si apeieste4+7m se potfo,lnsi Pentru presostat, pompeDAB tip JET151, (vasde hidrofor, manometru, filtrikr insotite accesoriile necesare de pompei, grupuri pompare DAB, tip etc).ln cazul instalatii dimensiuni mari potfolosi mai se de unor de aspiratie 2JEf 1il sau2JET251. mni dr 2.Alimenrnnrn npndin pur (ldnncimr mlne 8+1om) cu montarii unei pompe diferente care apar fata de cazul anterior, sunt date de necesitatea Principalele de a sau de cu montat putsi a unuirezervor stocare apei. Pasii in submersibile, o pompa suprafata ejector sunt dimensionarii urmatorii: debitului apaalputului de A. Determinarea pompei a B.Alegerea submersibile rezervoruluistocare apei sia de alegere pompei al este:Qpompa<Qput A. Criteriulde pompe DABtipCS4 putului dedistanta panala rezervorul stocare, potalege tip de si de se Functie adancimea pierderilor presiune .lnaltimea pompare tuturof de dintre de estedatade insumarea sau DP 151si DP 251 pompa si rezervorul stocare. de si pompei l/sec in u de se du la: B.Rezervorul stocare calculeaza paformu V=10(150+Gps),ndeGps=debitul montarii scazutaa apei din put care ar puteaprovoca acestuia este data de temperatura Necesitatea plantelor. recomanda volumul toataapa necesara udariiintregii Se ca rezervorului contina sa imbolnavirea pentrua nu fi nevoiti facempauzelungipentrurefacerea acumularii urmata de un timp de sa suprafete, pentrumarirea prelungirea programului de temperaturii . Acestea puteaaveaca rezultat ar apei asteBtare plantelor primele alediminetii, seara, consecinta imbolnavirii irigaftOup'a ore sau cu

iRrenp=ls
Candnu esteposibil montam sa rezervoarele dimensiuni mari, va efectua programarea de mai se irigarii incepand ora4-5 dimineata. cu astfelincatchiarcu oauzele pentru necesare refacerea rezewei apa,sa de plantele nu udam dupaora9.

pompei hidrofor C. Dimensionarea de


se Pompa dimensioneaza aceeasi dupa formula respectand si aceleasi criterii la punctul de 1. pompa tipulK45l50, 151, Pentru aplicatii rezidentiale potfolosi se de JET etc. 7. Alimrnune dr [n nerrn deosebire de cazul la punctul estedatade lipsa Singura fata pompei pasilor de 2 submersibile. Restul de dimensionare identici. sunt

ghidde proiectare prezentate Lbfarsitul acestui sunt echipamentele produsele si carecontribuie la precum o schema realizarea instalatii irigare, unei de generala uneiastfel instalatii. prezentate si a de Sunt principalele deasemenea caracteristici tehnice urmatoarelor ale echipamenteproduse: si - pompe (tip DABautoamorsante Jet),de hidrofor (tipK,tip (tip JET),submersibile CS4),cu ejector extern (tipDP) - grupuri pompare de DABtip 2JET151si 2JEf251. - rczeNoare apatip PAGANI de - teava racorduri oolietilena. si din

G .INSTRUCTIUNI INSTATARE DE
|, lrsrllanea corducrripninciplle insralnriri iniqrr .a de 1.Seefectueaza intai mai sistemul racordaresursa de la oe alimentare apa. cu Aceasta contine: va . - robinet izolare de Y - clapeta sens (pentru preveni patrundereaapei de a dininstalatiade irigatinceadeconsum casnic.) - robineti golire, cazul care poaterealiza .instalatie de in in se o cu panta descrescatoare catre punctul racordarela sursa. de posibila Cand este nu golirii realizarea instalatiei acesta in zona, pe sevoridentifica traseulinstalatiei puncte carese vor alte in monta robinetii golire. de principale, 2.Semarcheaza traseulconductei incepand la punctul de pana fiecare grupde electrovane, laelectrovanele de racord la sau montate individual. 3. Incazulin care instalatia executa, exemplu, o suprafata pe se spre cugazon existent, aproximativ cmde traseulpe care se va la 60 sapa santul, va puneo folie material se plastic pentru protectie. din 4. Folosind harlet muchie un cu gazonlate dreaptaputeti taiafasii din , deaproximativ cm.sicugrosimea aproximativ cm. 30 de 4+5 pe Acestea roluiesc seaseaza foliaprotectoare. se si 5.Sapati santul trebuie aibao adancime aproximativ apoi care sa de 30+40cm.Aceasta operatiune poateefectua mahual sau se folosind masina sapatsanturi. o de
,

6. In cazulin careestenecesar subtraversam exemoluo alee sa de cu mica,se va folosio teavadin otel cu dopuri la betonata latime capete cu ajutorul si unuibarosse va efectua gaurain stratul o de prin pamant, carese va introduce teavadin polietilena. apoi 7. Se va instalaapoi conductaprincipalaa instalatieide irigat, incepand la punctul conectare sursade apasi terminand de de la la ultimul distribuitor electrovane, ultima de sau electrovana. pGNTRU disrnibuiroanrtoR ll. lnsratnnra elecrnovnrr In cazulin care electrovanele conecteaza un distribuitor, acestea se la intre de trebuiesa avem o distanta 15 cm pentrua puteaefectuaoperatiile de Instalarea va intretinere. camineloroentru electrovane fi detaliataintr-un paragraf urmator. lll. lnsrnlanel corducrelon nnle hre

pozitiile in sevor 1.Folosindu-neplanul care de avem desenate aspersoarelor, cu locurilede instalare electrovaneloraspersoarelor si din marca stegulete ale respectiv. verifica Se dacadispunerea teren aspersoarelor in a asigura o circuitul CAPLACAP. Daca suplimentar, va verificadacadebitu se acoperire estenecesar se monteze aspersor sa un nuestedepasit deasemenea vafaceinca verificaredimensionarii si o a conductelor. sursei se 2. Se treceapoila marcarea traseelor conductelor laterale pasestesaparea cm de20+25 3. Urmatorul santului. Acesta aveao adancime 25+30 si o latime va de de cm.Saparea poate se efectua manual folosind masina sapatsanturi. sau o 4. Instalarea conductelor a aspersoarelor. Pentru facilita a eventuale operatiuni intretinere, de se si recomanda. asoersoarele fiemontate ca sa intr-un deteava stut oentrucanalizare urmatoarele cu r: otmensrun - Aspersor static PS- teava 50x150+250mm tip Z - Aspersor static SRStip teava Q75x150+250mm - Aspersor rotativ PGM- teav A 75x150+250mm tip a -Aspersorrotativtip 120 -teavaA 10x150+250mm PGP, Ultra v pot patrunda Acestea afecta functionare conductelor trebuie nu sa impuritati interior. in In timpulinstalarii asoersoareror. lV. lnsrltanel pRoqRAMAroRUlui insrnlnriridr iniqnr. in tehnic programatorului acesta daca esteexecutat Se identifica manualul al montarea interiorul in exteriorul in sau locuintei. cazulmodelului In de oentru interior acestase va montade exemplu garaj.Programatorul alimenteaza in se prinintermediul transformatorului Vc.a.dindotare, o sursa tensiune de24 la de de 220V. sa electrovanelor la Se recomanda se foloseasca oentruinterconectarea programator, cabluelectric conductori pentru facilita un operatiunile cu colofati a si deinstalareintretinere. la Numarul totalal conductorilor datde numarul este electrovanelor,carese un comun. Daca, exemplu de avemo instalatie 5 circuite cu adauga conductor

(electrovane), trebuisa folosimun cablucu cel putin6 conductori. va trebuie aiba izolati sa Cablulelectric (Copex). la si Undeesteposibilacestase va poza rezistenta montajingropat se poatemontain tub de protectie la de in o La sub conducta apa, pentrua fi protejat cazulin careestenecesarsa efectuam interventie conducta. directie va faceo buclaoentru nu tensiona cablul momentul in acoperirii santului cu fiecare schimbare de se a pafiant. LegaturileelectriceIa electrovane vor face numai prin intermediul unor conectorirezistentila se valvaareun conductor comanda unulcomun. apei.Fiecare de si actiunea

romstoL

V. llsrlhnrl aspensonnrlon prin 1.Aspersoarele racordeaza conducta se la laterala intermediul articulatiei permite pozitionare deoarece aceasta o corectasi deasemenea mobila ambele fiind protejeaza la capete, aspersorul. Articulatia racordeaza conducta se la polietilena prin laterala din intermed I unuicolier ( iu intarit ex:A25x112" , O32x314" al unui ) sau Ieu F| (ex:A32x3 xA32,A25x12"xA2l. Se monteaza |4" I aspersoarele putincelede la capetele coloana fiecare mai de din circuit. 2. Urmeaza operatiunea spalare instalatiei apoi de a . Pentru aceasta se deschid manual electrovanele fiecarui circuit se soala si panacandapadeversata capatul conductele la circuitului este Aspersor
uut dLd.

Articulatie 712 SJ

Operatiunea spalare obligatorie arecascopprotejarea de este si asDersoaretor. Dupa spalare se inchid electrovanelesi se monteaza aspersoarele la capetele de fiecarui circuit. prin 3. Se punein functiune instalatia intermediul programatorului. verifica acestfel functionarea Se in corecta a fiecarei componente instalatie. din Deasemenea, se va verifica incao datadacasuprafata esteacoperita uniform de catreaspersoare se va efectua si reglajul acestora. Vl. InsrlLanrn clmiIe[onprnrnurlecrnovnlr

static tip SRS

Duzareglabila

Teuredus F.l.

Jonduct polietilen Articulatie 512 SJ

Electrovanele monteaza se pentru se puteaefectua obligatoriu camine, in a operatiunile intretine de Conectarea electrica electrovanelor programator va face numaiprin intermediul a la se unor conecto rezistenti actiunea la apei. Conectori reziste Lafinalul acestui capitol instructiuni, de reamintim faptul petimpul ca raapa de trebuiegolitade apa. Pentrugolirea ,;;nii instalatia aspersoare Umpleta a instalatiei poate folosi o sursa ae aer comprimat se (compresor) se va conecta loculaspersorului care in situatla cel mai inalt nivel. ATENTIE: Laaspersoarele statice cares-amontat la valva drenaj, incazul de sau aspersoarelor rotativecare sunt dotate din fabricatiecu acest golirea accesoriu, completa poaterealiza se numaiprindemontarea aspersorului instalatie evacuarea dincorpul din si apei aspersorului. (Ex:PGMO4AV, ADV 120 PGP ADV |20ADS), undeliterete si S V indica faptul aspersoruldotat valva drenai. ca e cu de

-"4

Racord F.l.

Caminpentruelectrovana

FUNCTIONARE PROGRAMATOR IRIGAT INSTALATIE

TELECOMANDA PENTRU RECEPTOR

DE ELECTRICE INTERCONECTARE CABLURI E PROG RAMATOR.ELECTROVAN

.,,i1

;t
'--f...'

i,

..r^-1

ElEiinovnrui\
7

\ REZISTENTI CONECTORI \ APEIN LA ACTIUNEA

eucrRovnue ,r#
MENTAR RACORD SUPLI

(oPTroNAL)

--._*+N

MCORD TIP M

. . O II N I V E R S U L

roms;toL
L INSTALATIILtrR

qri$
'--..------.-...-:

,\

ARTICULATIE 3/4" ./

ASPERSOR ROTATIV I2OULTRA

f"{- '

,/

COT LA gO'TIPF

.1 q.-

.',.*a.

CONDUCTE POLIETILENA DIN

TEU REDUS

ASPERSOR STATIC TIPSRS

TIP F

rEU oerf,me cu

SCHEMA DESFASURATA A INSTALATIEI IRIGARE DE CU ASPERSOARE

HuffiGr'
{

R.rem=ls*
DE IN H. POMPEFOLOSITE INSTALATIITE IRIGAT
JET151

*L *l *l
.-)

,J
| 'eeuol Duzo ntl o,23mc/h:0,92mclh 4 bucotix

TIPJETI'1 AUTOAMORSANTE POMPE

pentru pompa tip JET 151 presupunanll}a de o , de vomda un exemplu dimensionare In celece urmeaza sistemY din cel considerat maidezavantajat intregul din aspersoare figuraurmatoare, de avemcircuitul

PGM Duzo nrl

PGM Duza nt2

PGM Drzo t1t2

PGIV
LJLZO nt I

3:X:i

-4bucotixo,4smc/h=r,Bmc/h

PGN,4 Duzqnrl

PGM Duza 2

PGM Duzo nr

- Debt totqlnecesqr: I Qnec=0,92+,8 =2,72mclh nomino necesorol o Presiuneq Hnec=2,8 lH=28m.c.o.) bor

c ra) dt

+
lqterole Conducte 232 leovo polielileno I de Conductoprincioolo olimentofe polietileno O32 Teovo

date Avemurmatoarele de calcul: - Racordul aspiratie pompei aflala o diferenta nivelde 3,5 m fatade axulacesteia de se al de - Pierderile presiune pompei pe suntde 1,5mc.a. locale aspiratia liniare si de (celedincolturile partea din - Aspersoarele maidezavantajate punctde vedere hidraulic din cele de la se a superioara schitei) aflamontate o diferenta nivelde 7m fatade axulpompei). - Lungimea esie circuitului de 50m. A32 panala electrovana conductei

DIMENSIONARE: de totalein aspiratie Smc.a hidraulica de rezulla la pierderi sarcina ca a Dincurbade functionare pompei - diferenta nivel+1,5m.c.a. realizeaza debit un aceasta si pierderi sarcinaliniare locale) de (3,5mc.a. de H=46m.c.a. la Q=3mc/h o presiune este pompei aspersorul maidezavantajat cel si hidraulica totalaintrerefularea de Pierderea sarcina prin valori: urmatoarelor obtinuta insumarea 4,6 x 46 Hpompa=10% m.c.a.= m.c"a.; 1go7o x Hsig= =7 m.c.a. Hg - totale = 50mx 90mm.c.a./m(din tabel)=4,5m'c.a. Hps(pompa-electrovana) = - totale= 20mx 90 mm.c.a./m 1,8m.c.a. Hps(electrovana-aspersor) = = 46-(4,6+7+4,5+1 28,1m.c.a. Aspersor Hdisp. Va rezulta: ,B) (28 (28,1 Aspersor m.ca.) m.c.a.) >Hnec. Aspersor ca Sg observa : Hdisp. t (2,72mclh) (3mc/h)>Qnec Aspersor Qdisp.

Dompa hidroforK - 2 rotoare de


ropompecentrifuge cu doua rotoare, pentruinstalatii de 1 : -.1tare cuapaInindustrie. agricultura. irigaUi, etc. j.acteristici tehnice: camp de functionare: + 1 30 mc/h cu :-::-1epanala93m.c.a.; corpul pompeieste fonta, rotorul din iar - ::^'ropolimeri fonta in - functie model; : sau de motor asjncron cu :-: a:or:gradde protectie 55; Motorul lP electric pompei al are : : - : : r s a t o r s i p r o t e c t i et e r m i c a i n c o r p o r a t a v e r s i u n e a ( -.- _'azala). La versiuneatrifazata alimentareaeiectrica se -::- - a''rda sefacaprin sa intermediul contactor. unui !.Eaori! i!_funelle.llLteaplicatie: - rezevor de apa; robinet cu =:-:- p'utitor .electric;sfera plutitor; apometruipresostat; -.-..-el : recipientde hidrofor; racord cu 5 cai; racorduri robinetidetrecere; :-:, :,?nte; robinetideretinere.

-l
l

I
DP 151-251
POMPIAUTOAI\4ORSAMA EJECTOR CU EXIERN
TIP pompa TIP eJector I PRESIUNE (bar)
( DEB|T ih)

lr lrslr ir.rls ls.slolo.slz


9 12 r5 18
15 18 21

E20

DP151 E25 : . ' ,:: AUTOAIVIORSANTA CUEJECTOR EXIERN ,:'a' DP 51 2


Electropompe centrjfuge j autoamorsante, pentruadancim := :::.atre depana la 27 m. Aspiratia face prinintermed unui se iul :::::Se folosescde regulaacolo unde nu se poate monta o (in : : -:: submersibila puturi panala4.). de :1'?91cis!9!-!glnice; camp de functionare:0,4 + 4,3 mc/h cu : :: --e panala 62 m.c.a.; temperatura fluidUlui Vehiculat:ooc + --,,: corpulpompeisi ejectorul sunt din fonta; rotoruleste din :--::climerit motorasjncron ventilator; cu gradde protectie lp55; : :-::.e rnecanica. Motorulelectric pompeiare condensator al si incorporata ; : -'--e termica (versiunea monofazata La versiunea ). --::::a altmentarea electrica se recomanda sa se faca prin --:-eCiul unuicontactor. !.ceso ri i i n fu nctie d e ap licatie : - -:leryor de apa; robinet cu flotor; plutitor eleclric; sfera plutitor: ::,:-:etru; presostat;manometru;recipientde hidrofor; racordcu 5 :., -ar'rduriantivibrante;robinetidetrecere;robinetideretinere. E30

21 24 27
9 12 15 18 15 21 24

E2A

0P251

E30

21 24
2t

34702890 22241500750 3110 251018501100300 271A 21001380640 23601700950 28m23301830 1350900 520 2530 1550 1090680 300 2050 2280800 1300 860 410 r 18201650 14101160 910 i00 520 r680 152012601020 i80 580 420 15501360 1110880 680 190 330 43003600 2900 21801400u1o ,,lO314025401700940 2780 20401300500 2340 1610820 2920 24001900 r400950 570 2600211016201150724 235018501350900 510 205015501080660 :00 1714 1480 1220 980 /i0 590 420 15801330 r0B0 850 670 490 330 1440 1200950 750 560 400 250

[Rrsnn=.-..s*
:l-i

$L E,
t;
C P O M P ES U B M E R S I B I L E S 4 pentruputuride 4" multietajate, centrifuge CS - Electropompe saumaimari. 0,24 tehnice: campde functionare: + 6,0mc/hcu Caracteristici presiune la230m.c.a.; pana vehiculat: ooc temperatura fluidului + +40oC; iar din estedinotelinox, rotorul exterior pompei al corpul cap de suport baza(cufiltruincorporat), superior tehnopolimeri; cu motor asincron 2 din (cuclapeta retinere) tehnopolimeri; de lP electrical pompeiare poli; grad de protectie 58; lvlotorul (versiunea si condensator protectietermica incorporata este monofazata Electropompa livrata ). - in versiunea box control monofazata, cablu alimentare, cu de (protectiecondensator), nylon; cablu si - inversiunea de cablu trifazata, cablu alimentare, nylon. cu

'.,

30 ,|c

in

aL

'llr

600

50

2 JEI 151 2 Jet251 DE GRUPURI POI\4PARE ,


TIP "JET" cu Sunt grupuride pompare electropompe
2aa
2t,,

2 J E T2 5 1

tip autoamorsante, JET. Partea hidraulica se compune din: 2 electropompetip JET, placa de baza cu picioruse antivibrante, vane de trecere, 2 aspiratie refulare, vase de expansiune, / colector Parteaelectricase compune manometru. vanede retinere, cu sfera, (gradde protectie 55) lP din: versiuneamonofazata tablouelectric pe general, intrerupatoare fiecarepompa, echipatcu: intrerupator pentruschimbarea presostate, ordiniide pornire; inversor electronic (gradde protectie 55) echipat lP versiuneatrifazata- tablouelectric pe cu: intrerupatorgeneral, intrerupatoare fiecare pompa, pentruschimbarea ordiniide pornire, presostate, inversor electronic legarii unui plutitor de joasatensiune cu posibilitatea auxiliar circuit de electric,presostate minima presiune,comandade la disianta, debitpanala 15 mc/h; presiune releetermice.Camp de functionare: fluid ooc++40oC. Aceste panala 60 m.c.a.; temperatura vehiculat: de in civile,de irigatii, gr{uri de pomparese utilizeaza instalatii presurizare.

1001

0l

,l'.)

R rem=^ts
REZERVOARE APA PAGANI DE

FZ-EDA

ly

rHo-e6-EDA 1.23?, 3333 i??3


5.000 2.150 I .740

1.750

1.695

1.220

THO-96-EDA

K. TEAVADIN POTIETITENADE INALTADENSITATE RACORDURICU ETANSARE PRIN COMPRESIE

TEVI TIP 312 uNt 7611.7615 PENTRU FLUIDE SUB PRESIUNE ( 5 ATMOSFERE )

1', 1 1t4', 11t2'

25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

21 mm 1 , 6 m m 28 mm 1 , 9 m m 35,4mm 2,3 mm 44,2mm 2,9mm 55,8mm 3,6mm

Mufa A 25+63mm

CoI90 A 25+63mm

Teu egal la90" Q25+63

Teu cu derivatie tip F tl O25x3l4"xQ25 A63x2"xA63

Teuredus O25x2ox25 A5Ox4Ox5O

Piesade bransament intarita F tip +A63x 1114" 425x112"

R remp-tst

frl l-1

uo'L!?{nsNo:)
]IIII]TIIYdV

z
.IT

,rI ll

c.)
H

Itfq| :\--

/-

a
a

1-{ ()

c) l-r
,?.

$:\

l+
lI
|

..,
3
I
U F
L '(/)

b0
l.<

T\ I

I.,

U 4 4 F-l rrl

FT

C) () l-r (-

c)
ar

-'-'

:+ \ .

L.----+
()

q
l.l Trl

rrl

ar

rli_H}_l JUMru .J,_I,!j l VUl

4 4

R rems-tp
I

:?

.f

z z
I

o
-+

ttl

d g.l

az

E]

z
F ri o
I

uJ

c
g

z e
x

e]
.F
F .l

i
ul

s
5

sib E
:i9 49 do

3 :
J

E
,1. El

s
S

:. a
U
6

e e
d X

I U

'=*

(t)

s
_o.

z
(-)
U
6

t3 >5
X : U
p F
n4

q2

<T
d

z = z rt

' , 1DI
'!l

; x
I

Eb ':

s z

5
,E 9

el
ZQ

6l F

E
F

Z
i.)

X F]
< 3l

F E

,l

U Z
,-j

U F

FI

a
Q
F]

# lU

!l

O .l

z (,

z E

.r -;

-+

= !
F !.1

I J

ug
-'E,a j

u
.:
E q.,

-+ U X-

.s
Z< ;1 \a I

;{:E

c.r e E 9 ,; ci. 6l (,g =6 -. E d^ d i =F ,=T j)A

? .r.
I!

AU
E

<.
tq

U ca

I (J

+::Y 2 Z to T ,t
i=;"

tso H<
9Z

z <= E Ep6 !E:


f..l

E9
:'+

g: A . r .:
>- CJ

z o
Z.)

d:

:'.
U-i-

.E

-E9

eJ,9

.9.r

tro:;

JA

69

Zoe

erl

HUNTER cu de lnsrnlnrie nlimelrnnrcu np^ si iniqane AspGRsonne (conriluane)


LEGENDA Nr. DENUMIRI
Cft.

COD

UM

Ct

28.

28 ' .
28. t 28.2 29. 29'.

29. \
29.2 30. 30'. 30"

30.1 30.2 31. 31.1 31.2 31 . 3

3t.r

91ER0052 buc. Aspersor PGP-ADJ-rotatrv : : R=8.5-15.9rnPn=2.1--l.8bar unshi sfiopire='10-360' 918R0053 buc. Aspersor PGP-ADV-rotativ : : R=8.5-15.9n Pn=2.1-l.8bar unghistropire=,10-360' 1 9 tER0066 bnc. drze ilr aspersor Cheie"T" inserat 9lERo06+ buc. I aspersor Articr atie SJ712 I 9lER005.l bnc. Aspersor I20-ADJULTRA-rotativ : : R=8.5-15.5mPn=,.1-1"8bar unghisfiopire=.10-360" 9 t ER0055 buc. I I20-ADSLILTRA-rotati\ Aspersor : Pn=2.1-l.8bar : R=9.1-15.5m unghistropire=.10-360' 91ER0066 buc. I drze in aspersor Cheie"T" inserat 9lER006.l buc. I ArticulatieSJ7l2aspersor 91ER0056 buc. I PS-0'l-10-A-static Aspersor ung,hi sfiopire=I-360': R=3-3.7ni:Pn=I"52.8!4I 91ER0057 buc. I Aspersor PS-0-l-17-A-static : Pn=l.5-2.8b;u : unghistropire=I-360' R=-1.9-5.8rn 91ER0058 buc. 1 PS-0.1-5S-S-static Aspersor Im : Pn=I.5de Supmfata stropire=1.2x8"5-1.5-10. 2.8bar 91ER006-l buc. I ArticulatieSJ5l2aspersor 9lERCr065 buc. I reglajaspersor Cheieplastic 9tER0068 buc. SRS-0,1-static Aspersor : Pl:1.5-2.8bar : R=2.1-2"7m unshistopire=25-360" 91ER0069 buc. 7 Drza reglabila " 91ER0063 buc. aspersor ArticulatieSJ512 9IER0065 buc. plastic reglaiasllersor Cheie 91ER0066 buc. imeratdrve rn aspersor Cheie"T"

de sistemului necesar cu alimentarii apadin put (apade la retea) in completa varianta DESCRIERE: Instalatie HTINTER irigatii cu aspersoare (poz.6)sunt: Plutitoarele NOTA: (Poz'3); de -unulpentrupomitiopritpompasubmersibila functiedenivelulapeidin rezervorul stocare in (poz3)' de stocare -unulpentruprotectia la pompelor(poz.8) lipsaapain rezervorul

R,remp-T
TABET PIERDERIIE SARCINA CU DE HIDRAUTICA PENTRU TEVIDIN POTIETITENA PEBO, TlP PN6

a2 T
.i

: -

NorE: 1) Pierderile sarcina.AP exprimate mcA"/mt de sunt in (metri coloana apalmetruliniar) de 2) Valorile zonele din hdsurate (viteze apeimaimarioe t,s mlil ie uoitorosi ale acordand o atentie marecalculului pierderi presrune. mai de de 3) Recomandam folosirea unorviteze circulatie apeicuprinse de ale intre1m/ssi 1,sm/s.
,

R rem=ts*
DE IN FOTOSITI INSTATATIILE IRIGAT N. TERMENI CU ASPERSOARE
'CAPLA CAP' 1. ACOPERIRE - inseamna pe . a corect amplasare aspersoarelor o suprafataUn aspersor de modul in la situate sa ajunga aspersoarele incataceasta apa t rebuie distribuie astfel sa cu la o distanta egala razaaspersorului imediata vecinatate - indica Ex: cu apa de sectorul cercsubcaredistribuie un aspersor. un aspersor arcde de care apa udare 90'distribuie pe o suprafata are formaunuisfert cerc. la

2 . ARCDE UDARE ROTATIV 3. ASPERSOR

- aspersor distribuie subformaunuijet. unui de Prinintermediul angrenaj roti care apa se iar tija aspersorului, aspersorului roteste, jetulde apaeste montat interiorul in dintate pe intre40'si cu cuprinse de de distribuit o suprafata formaunuisector cerc, unghiuri 360". - aspersor distribuie subformaunei"panze" mici formata picaturi de apa. din apa care 1,5x10m cu apa carepulverizeaza subformaunuidreptunghi dimensiunile (Ex.:PS045SS).

4. ASPERSORSTATIC

:::#,:T: l#::I,il?ffi :::.:n:::lJ::'i;fi ""r(;T:):l'#'riinT::fl


- asDersoarele suntracordate aceeasi la electrovana. care - reprezinta din unui circuit si intre conducta conecteaza eleaspersoarele cadrul care numai atunci se Aceasta conducta aflasubpresiune respectiv. electrovana circuitului candfunctioneaza asoersoarele. - reprezinta instalatiei iriga de intre de conducta legatura sursa apasi electrovanele de sub Aceasta aflatot timoul presiune. se - reprezinta portiune suprafetei irigat careplantele aceeasi inaltime, necesi au de in a o gradde insorire. acelasi cantitate apasi careprezinta de aceeasi

D 5. CIRCUIT EASPERSOARE LATERALA 6. CONDUCTA

PRINCIPALA 7. CONDUCTA 8. HIDROZONA DE 9. PROGRAM IRIGARE

- reprezinta programatorului instalat pe in sa informatiile caretrebuie le setam memoria sunt urmatoarele: Aceste informatii de iriqat. a a) orade incepere irigarii separat reglat de a b) timpul functionareinstalatiei, circuit fiecare oentru de dintre zilele sau c) ziuade irigare, intervalul pentru fiecare circuit. seperat irigare, reglate - locul racordare conductei principale sursa apa. de la al de

DE 10.PUNCT CONECTARE

de cantitatea apa care se aplicape o (de in 11.RATAPRECIPITATIILOR udare)-exprimata mm/h (litri/mpxh), reprezinta

faptu echilibrata semnifica interval timp.O ratade precipitatii de data,intr-un suprafata pe furnizeaza aceasi cantitate de suprafata montate o anumita ca toateaspersoarele care nu aspersoare au ratede precipitat aceluiasi circuit se vor instala apa.In cadrul statice razamica, cu chia rotative razamaresi aspersoarele cu Aspersoarele diferite. datorita faptulu de de cantitate apa,au ratediferite precipitatii, dacaconsuma aceeasi diferite. cu ca acoDera suorafete dimensiuni

12 . VALVADE DRENAJ

- esteun dispozitiv asigura Se singursens. impiedica curgerea doarinlr-un apei care inferior, in la de situate un nivel inaltime in aparitia baltilor zonaaspersoarelor astfel permite Arcul valvei drenaj de denivelari. care cazul uneisuprafete contine de patrundere in aspersor o numai atuncl candse depasesle presiune 0,2+ 0,3b: apei

O. INSTRUCTIUNI PROGRAMARE IRIGARII DE A


pentru de lantitatea apa carese foloseste irigare, este rand tipulplantelor, de :atainprimul alsolului al climei. si ^ celece urmeaza facecateva vom recomandari ceea in
--: nrirraqlo t trlaraa

- iazon plantatrecent: solultrebuiementinui umed in in zi ::'^lanenta prinirigare fiecare - ':.' sau arbusti transplantanti: udarea va facezilnic se - a x r m l ad o u a i l e z :: - : ;^:e. copaci. arbusti careau dejaradacinile formate ' =::s:ia rdarimairare, dar folosindu-secantitate o de ::2 nai mare.

UN I \-STRUCTI I DEI RIGARE


' ',,:r-ogfamati irigarea douacircuite a simultan. in ore intre _ - ;e'ea se va efectua primele alediminetii, '= : 5;8. Inacestfel reduce se _ cantitatea aoacare de d : : : . a p o r a i ns o l . '. irigarea timpul in zileidupaora9, : - .: programeaza se temperaturii - = - z'-.e plantele potardedatorita - '., :: recomanda irigarea timpulserii. in Dacastratul superficial e u l , ( - : : : r a m a n e m e dp et i m p un o p t i ip l a n t e ls e p o t i m b o l n a v iiin gazonul). :::: al gazonul cazurilor, necesita cantitate apade o de : - -aloritatea i - - - 5 J lm ps a p t a m a n a l . o manuala intregii : : r:iamanalse va efectua pornire a instalatii de pentru verificarea intregului sistem _j31. : -cgra mator. electrovane. aspersoare).

PROCRAMARI I EFECTUAREA
:':Jramul dupacarefunctioneazainstalatie irigat, o de contine 3 -':rmatii principale: - -a.esuntzilele care in seefectueaza udarea - a ceoraeste pornirea comandata instalatiei - :e durata intervalele timpincare face pentru au de se udarea fiecare circult 'ecomanda inainte a se efectua ca programatorului, coala hartie se noteze peo de :: setarea de sa zilele in pentru udarea, de pornire instalatiei durata ora a si -:'3 seefeciueaza udarii fiecare in parte. acestfel circuit In introducerea datelor. :: - sureaza

TEH CARACTERISTICI NICEASPERSOARE

I
-

R=3m '1.7 172 3,0 0.09 1.5 2.1 206 3.4 0.11 1.9 2.4 241 3.4 0.12 1.9 1 . 7 1 7 2 3 . 0 0 . 1 83 . 0 2.1 206 3.4 0.22 3.7 2.4 241 3.4 0.23 3.9 '1.7 172 3.0 0.35 5.9 2.1 206 3.4 0.44 7.4 2.4 241 3.4 0.46 7.7 R=3,7m 1.7 172 3.7 0.'t32.1 2.1 206 4.0 0.16 2.7 2.4 241 4.3 0.17 2.9 1.7 172 3.7 0.254.2 2.1 206 4.0 0.32 5.4 2.4 241 4.3 0.35 5.8 1.7 172 3.7 0.51 8.5 2.1 206 4.0 0.6510.8 2.4 241 4.3 0.6911.5 R=4,6m 1.7 172 4.6 0.203.3 2.1 206 4.9 0.213.5 2.4 241 4.9 0.23 3.9 1.7 172 4.6 0.406.6 2.1 206 4.9 0.427.0 2.4 241 4.9 0.47 7.8 1.7 172 4.6 0.80 2.1 206 4.9 0.84 2.4 241 4.9 0.9415.6 R=5,2m 1.7 172 5.2 0.264.3 2.1 206 5,5 0.274.5 2.4 241 5.5 0.28 4.7 1.7 172 5.2 0.51 8.5 2.1 206 5.5 0.55 9.1 2.4 241 5.5 0.57 9.5 1.7 172 5.2 1.0217 2.1 206 5.5 1.091 2.4 241 5.5 1.141

2 . 1 2 0 6 4 . 3 0 . 1 01 . 6

.50 .75 1 .0

1.s 2.827s4.60.11
3.4 344 4.6 0.11 1.9 2.1 206 5.2 0.15 2.4 3.4 344 5.5 0.193.2 2.1 206 6.1 0.193.2 3.4 344 6.4 0.254.2

2.8 2.8z7s s.s 0.17 2.8 27s6.40.23 3.8


2.1 206 7.0 0.304,9 2.8 275 7.3 0.345.7 3.4 344 7.3 0.396.4
2.1 206 7.6 0.396.4

o
I
-

1.5
2.0
3.0

2.1 206 9.1 0.20 3.4 2.8 275 9.4 0.233.8 3.4 344 9.4 0.274.5 2.1 206 9.8 0.274.5 2.8 275 10.1 0.325.3 3.4 344 1 0 . 4 . 3 66 . 1 0 2.1 206 10.4 0.36 6.1 0 2.8 275 1 1 . 0 . 4 16 . 8 0 3.4 344 1 1 . 6 . 4 57 . 6 2.1 206 1 1 . 0 . 4 57 . 6 0 0 2.8 275 1 1 . 6 . 5 59 . 1 0.6110.2 3.4 344 12.2 2.1 2.8 3.4 2.1 2.8 3.4 2.1 2.8 3.4 206 1 1 . 0 . 5 99 . 8 0 0 1 275 1 2 . 2 . 6 8 1 . 4 344 12.80.7712.9

1.0 2.8 275 9.4 0.23 3.8 3.4 344 9.4 0.27 4.5
275 1.5 2.8 344 10.10.32s.3 10.40.366.1 3.4 2.1 206 9.8 0.27 4.5 2.1 206 1 0 . 4 . 3 66.1 0 2.8 275 1 1 . 0 . 4 16.8 0 0 3.4 344 1 1 . 6 . 4 57.6 2.1 206 1 1 . 0 . 4 57.6 0 '11.6 2.8 275 0.55 9.1 0 10.2 3.4 344 1 2 . 2 . 6 1 '11.0 2.1 206 0 . 5 99.8 2.8 275 12.2 0.681 1 . 4 0.7712.9 3.4 344 12.8 2.1 206 11.3 0.7312.1 2.8 275 12.20.84 3.4 344 13.10.95 2.1 206 1 1 . 6 . 9 5 5 . 9 0 1 1 1 2.8 275 1 3 . 1 . 1 1 8 . 5 3.4 344 14.01.2520.8 2.8 275 13.71.36 22.7

2.1 206 9.1 0.20 3.4

2.0 3.0 3.5 4.0 6.0

2.8 27s8.2o.4s 7.6


3.4 344 8.2 0.52 8.7 2.1 206 8.5 0.57 9.5 1 2.8 275 9.10.68 1.4 3.4 344 9.1 0.7712.9

o
I
-

Rrcomnndnni
Raza asDersoarelor raza poate fi redusacu aproxinlativ 2570din !aloarea maxima.folosindcheiade reglare Presiunea - daca accasta depasesle valoarea lccomanoara in tabe1, poatcfolosi se ur regulator prcsiune de Duza cu traiectorie joasa - se lolosestein cazul montarii pe aspersoarelor suprafetein panta,sau cand trcbuic sa udanl sub ramurile copacilor sau arbustilor. alta aplicatie O o reprezintasupl.afeiele expuse vanturilol continuusub actiunea

I 10

206 1 1 . 3 . 7 3 2 . 1 0 1 275 12.20.8414.0 344 1 3 . 1 . 9 5 5 . 9 0 1 0 1 206 1 1 . 6 . 9 5 5 . 9 1 1 275 1 3 . 1 . 1 1 8 . 5 344 14.01.25 20.8 1 2.8 275 1 3 . 7 . 3 6 3.4 344 14.61.5425.7 4 . 1 4 1 314.91.7328.8

8.0 3.4 344 14.61.54 25.7 14.91.7328.8

o
I
-

2.1 206 7"6 036 6l 2.8 275 I .2 0.43 7.2 344 8.5 0.48 7.9 2 . 1 206 8.2 0.48 7.9 2.8 275 9.1 0.57 9.5 3.4 344 10.10.641 2 . 1 206 8.8 0.641 1 2.8 2 7 5 9 . 8 0 . 7 0 1 . 3 4 41 0 . 7 . 8 0 3 . 2 0 1 2 . 1 206 9.4 0.771 2 . 8 275 10.4 0.8914.8 3 , 4 344 11.31.001

2.014 3l

2.'LA3i

2 . 1 206 7.6 0.36 6 . 1 275 8.2 0.437.2 344 8.5 0.487 . 9 2 1 206 8.2 0.487 . 9 275 9.1 0.579.5 344 10.'1 0.641 0 . ( 2 . 1 206 8.8 0.64

9.8 3.514 275 10.70.7011.7 3l 344 0.80 2 . 1 206 9.4 0.771 2 5 0 1 4.514 275 1 0 ..43 ..8 90 4 .. 8 3: 344 1 1 1 0 1 6 7

Aleqene duzelon n

pe suprafata eo" f\= ,,n ',' o de trebuie asiguram intreaga sa Atunci candproiectam instalatie irigat (o O de rata de distribuita).rataechilibrata aceeasi de precipitatii cantitate apauniform r/mi in precipitatii poaterealiza prinalegerea fie se fie corecta duzelor, folosind acelasi rao./T\=3,8 a cu egale.Pentruaceasta iau in calcul2 se circuitaspersoare rate de precipitatii 360.(D=7,6r/ parametrii: - debitul apafurnizat asoersor de de - sectorul cerc care de sub furnizeaza aspersorul. aoa tip apa rotativ estereglat distribuie sub Ex:Aspersor PGM care sa Infigura alaturata prezentat aspersor este un 90' - duza 0.50 1,9 l/min echil;brata, de cercde 90",180" 360'.Pentru obtine ratade precipitatii sau a o unseclor cantitate apa (ex: 180' - duza 1.00- 3,81/min de trebuie furnizeze fiecare sa in sfertde cercaceeasi aspersorul prin de cu PGM, P=2,8 bar). Acest lucru realizeaza montarea duze debite 360'- duza2.00 7,61/min se aspersortip (vezi exemplul). diferite fiecare cele3 cazuri in din
BUCURESTIRomania - Sos. Vitan Barzesti nr. 11A, sector4 E-mail:office@romstalb.ro Internet:www.romstal.ro Tel./ Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;

infoline:021-334.92.99