Sunteți pe pagina 1din 20

SECTIUNEA II CAIETE DE SARCINI

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica si financiara conform SF-ului nr: D08/2011, prezentat in continuare. Propunerea tehnica se va executa in conformitate cu prevederile HG 28/2009 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si a ordinului Nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutuluicadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", folosind ncadrarile n articolele de deviz F3 (C5), F6(C1), Anexa 1 la formular F3(C6), Anexa 2 la formular F3(C7), Anexa 3 la formular F3 (C8), Anexa 4 la formular F3 (C9), intocmite pe categorii de lucrari sau echivalent. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, T.V.A., etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului.

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATATIE IN COMUNA GOIESTI, JUDETUL DOLJ


PROIECT NR. D08 / 2011 FAZA : REVIZUIRE STUDIU DE FAZABILITATE

BENEFICIAR: COMUNA GOIESTI, JUDETUL DOLJ

OBIECT: Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti, judetul Dolj

BORDEROU
A PIESE SCRISE 1. DATE GENERALE 1 Denumirea obiectului de investitii 2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3 Titularul investitiei 4 Beneficiarul investitiei 5 Elaboratorul studiului 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2 Descrierea investitiei a Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): - Scenarii propuse (minim doua) - Scenariul recomandat de catre elaborator - Avantajele scenariului recomandat c Descrierea constructive, functionala si tehnologica, dupa caz 3 Date tehnice ale investitiei a Zona si amplasamentul b Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat c Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan d Studii de teren - Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national - Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, - Alte studii de specialitate, dupa caz e Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare f Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum - Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii - Solutii tehnice de asigurare cu utilitati g Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 4 Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

2 4. ANALIZA COST BENEFICIU 1 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusive specificarea perioadei de referinta 2 Analiza optiunilor 3 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 4 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 5 Analiza de senzitivitate 6 Analiza de risc 5. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finantare a investitiilor se constituie n conformitate cu legislatia n vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. 6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 1 Numarul de locuri de munca create in faza de executie 2 Numarul de locuri de munca create in faza de operare 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) (in preturi luna, anul, 1 euro=lei), din care: constructii-montaj (C+M) 2 Esalonarea investitiei (INV / C+M) - Anul I - Anul II 3 Durata de realizare (luni) 4 Capacitati (in unitati fizice si valorice) 5 Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia 8. AVIZE SI ACORDURI 1 Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 2 Certificatul de urbanism 3 Avize de principiu privind asigurarea utilittilor (energie termic si electric, gaz metan, ap-canal, telecomunicatii etc.) 4 Acordul de mediu 5 Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE B Plan de amplasare in zona (1:25000 1:5000) Plan general (1:2000 1:500) Planuri si sectiuni generale de arhitectura, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului

OBIECT: Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti, judetul Dolj

Proiect nr. D08 / 2011 Faza: Revizuire Studiu de fezabilitate

1. Date generale:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti, judetul Dolj. 1.2. Amplasamentul lucrarii (judetul, localitatea, strada, numarul); Comuna Goiesti, judetului Dolj.

1.3. Titularul investitiei 1.4. Beneficiarul investitiei

Comuna Goiesti Comuna Goiesti

1.5. Elaboratorul studiului S.C EUROPOD CONSTRUCT S.R.L CRAIOVA Str. Dimitrie Radovici nr. 8, Craiova, judetul Dolj Tel/Fax: 0351/424480 Email: europodconstruct@yahoo.com

2 . Informatii generale privind proiectul


2.1. Situatia actual si informatii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului; Situatia actuala: Obiectul acestui Studiu de Fezabilitate il constituie Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti, judetul Dolj. Comuna Goiesti, autoritate publica locala, are in administrare drumurile comunale si drumurile de exploatatie agricole cat si accesul la platourile forestiere. Zona in care se afla comuna Goiesti se caracterizeaza prin relief de dealuri colinare, cu perioade de viscol si depuneri importante de zapada pe perioada anotimpului rece, ploi moderate in sezonul primavara toamna ce favorizeaza formarea de noroi. Toate aceste fenomene afecteaza calitatea vietii locuitorilor aflati in zona, perturba accesul la recoltarea produselor agricole cat si accesul la terenurile ce urmeaza a fi lucrate pentru cultivarea lor. Drumul national DN 6B face legatura intre comuna si municipiul Craiova. Populatia comunei este de 3390 locuitori cu domiciliul stabil, asa cum reiese din statistica pusa la dispozitia proiectantului de catre primarie. Principala activitate a locuitorilor comunei este agricultura: cultivarea terenurilor si cresterea animalelor. In ultimii ani s-au dezvoltat si serviciile si comertul. Drumurile propuse pentru modernizare au lungimea L= 6937.5 m, fac parte din reteaua de drumuri de exploatatie a comunei Goiesti si asigura accesul catre terenurile agricole, tarlale ce se cultiva anual cu produse agricole sau legumicole. Traseul in plan al drumurilor este format din aliniamente cu lungime mica si medie, racordate cu curbe de lungime mica si medie, in profil longitudinal pantele terenului sunt cuprinse intre 0.20% si 18%. Drumurile au partea carosabila alcatuita din pamant si nu prezinta santuri, apa rezultata din ploi traversand partea carosabila si creand fagase si cedari ducand astfel la niste drumuri impracticabile in perioadele ploioase. Drumurile prezinta gropi si suprafete pe care balteste apa, precum si sleauri facute de vehiculele cu tractiune animala sau utilajele agricole. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului : Comuna Goiesti, judetul Dolj este entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

In vederea promovarii acestui proiect, Consiliului Local Goiesti a hotart ca responsabil legal de proiect s fie investit primarul. Atributiile Consiliului Local Goiesti sunt urmatoarele: Exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local. - Atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei; - Atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; - Atributii privind cooperarea institutionala pe plan intern si extern; Aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statutul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local; Aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere al exercitiului bugetar ; Aproba la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ teritoriale; - Stabileste si aproba impozitele si taxele locale; Aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii; Aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale; Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederileangajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor; Hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; Hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate Hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, in conditiile legii; Avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor; Asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia, serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate in nevoie

sociala, sanatatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publica, situatiile de urgenta, protectia si refacerea mediului inconjurator, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, ordinii publice si rezervatiilor naturale, dezvoltarea urbana, evidenta persoanelor, podurile si drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publica, serviciile de urgenta de tip prim ajutor, activitati de administratie social-comunitara, locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale, punerea in valoare in interesul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ teritoriale; - Sprijina in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; Hotaraste in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune. 2.2. Descrierea investitiei a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovrii investitiei, precum si scenariul tehnico economic selectat; Nu a fost intocmit in prealabil un studiu de prefezabilitate. Necesitatea prezentului studiu de fezabilitate: este necesara promovarea investitiei propuse deoarece conduce la imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural al comunei Goiesti; se creste eficienta activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si se valorifica mai bine produsele rezultate; se diminueaza riscul si incertitudinea in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor naturale (seceta, inundatii, erosiunea solului); se amelioreaza calitatea mediului si se diminueaza surselor de poluare; La vizita in teren s-a constat insa ca accesul pe aceste drumuri de exploatatie este greoi si periculos pe timp ploios datorita gropilor si a sleaurilor formate de-a lungul timpului. Partea carosabila este actualmente alcatuita din pamant iar santurile de colectare si evacurare a apelor sunt aproape inexistente. Aceste drumuri agricole asigura accesul la o suprafata agricola cumulata de 533.20 ha, din care: A) Persoane fizice DE 582 Tronsonul Inter. DE 665- Inter. DE539: 181 persoane cu o suprafata de 197.05 ha DE 777 Tronson drum Vladimir Inter. cu De 778 (Dc 762-DE 778): 70 de

persoane cu o suprafata de 29.67 ha DE 63 Tronson canal Hc 827 Canal Hc 831: 79 persoane cu o suprafata de 32.98 ha DE 830 tronson Canal Hc 831 Drum satesc Goiesti: 8 persoane cu o suprafata de 5.45 ha DE 52 drum Scoala Muiereni- Drum Vladimir (DE 753 Dc 762): 46 persoane cu o suprafata de 32.25 ha DE 807 tronson Inter. cu DE 778 Inter. Canal Hc 827: 27 persoane cu o suprafata de 16.54 ha DE 665 tronson drum satesc Vladimir inter. cu DE 582: 162 persoane cu o suprafata de 101.29 ha DE 1084 tronson inter. cu DC 992 DE 1531: 69 persoane cu o suprafata de 57.04 ha DE 1064 Intersectia cu DE 830 Intravilan comuna Goiesti: 78 persoane cu o suprafata de 30.75 ha DE 1531 tronson DE1084- limita intravilan Pioresti: 9 persoane cu o suprafata de 24.13 ha DE 1067 tronson inter. DE 1084- limita intavilan Adancata: 12 persoane cu o suprafata de 6.54 ha Situatia detinuta de persoanele fizice in numar de 741 cu o suprafata totala de 533.20 ha este prezentata in detaliu in Tabel nominal cu exploatatiile agricole beneficiarele proiectului Imbunatatirea infrastructurii drumurilor agricole de exploatatie in comuna Goiesti, judetul Dolj atasat la documentatie. B) Persoane juridice SC EUROSANTIS SRL cu o suprafata de 30 ha in proprietate si 366.77 ha in arenda. Activitatile desfasurate de acest agent fiind cultivarea cerealelor si a plantelor tehnice. Intreprindere Individuala Trinca Dumitru cu o suprafata de 12.92 ha. Activitatile desfasurate de acest agent fiind cultivarea cerealelor si cresterea animalelor. Drumurile agricole de exploatatie care sunt propuse pentru modernizare si imbunatatire deservesc intreaga comunitate a comunei Goiesti. Toate drumurile ce fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate asigura accesul nediscriminatoriu cu titlu gratuit. Comuna Goiesti este traversata de la sud la nord de DN 6B. Accesul la drumurile de exploatatie care fac obiectul acestui studiu de fezabilitate se face prin intermediul drumurilor comunale care se intersecteaza cu DN 6B. Deoarece activitatea predominanta este agricultura, DN 6B la ora actuala preia si traficul agricol din zona reprezentat prin carute, tractoare cu remorci si alte utilaje agricole de acest gen. Prin lucrarile de imbunatatire a infrastructurii agricole a

comunei care presupune modernizarea drumurilor de exploatatie in cauza se va rezolva problema acestui trafic alcatuit din carute si utilaje agricole care ingreuneaza circulatia pe DN 6B, el fiind preluat prin drumurile comunale si apoi drumurile de exploatatie catre terenurile agricole din zona dupa cum urmeaza: -zona de drum national care va fi eliberata are o lungime de 5514 ml -ruta alternativa va fi alcatuita din DS204+DS205+DE1064+DE830+DE63 +DE807+DE777+DE52+DS270+DS272+DS73 rezultand o lungime de 6308 ml. Lungimea drumurilor proiectate prin acest studiu de fezabilitate care fac parte din ruta alternativa de preluare a traficului de pe drumul national este de 3161 ml, mai mult de 50% din lungimea totala a rutei alternative. Drumurile de exploatatie propuse pentru modernizare prin acest studiu de fezabilitate si care fac parte din ruta alternative sunt:
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Drum de Exploatare DE 52 DE 777 DE 807 DE 63 DE 830 DE 1064 Identificare tronson Drum Scoala Muiereni - Drum Vladimir (DE 753 DC 762) Drum Vladimir - Intersectia cu DE 778 (DC 762 De 778) Intersectia cu DE 778 - Canal HC 827 Canal HC 827 - Canal HC 831 Canal HC 831 - Drum satesc Goiesti Intersectia cu DE 830 Intravilan comuna Goiesti TOTAL Lungime ml 851.5 440 525 439.5 77 828 3161 ml

Deasemenea pentru a intarii acesta idee de preluare a traficului preponderant agricol din comuna Goiesti pe aceasta ruta alternative odata realizarea acestei investii beneficiarul, si anume comuna goiesti va avea obligatia de a instala indicatoare rutiere specifice de deviere a traficului utilajelor agricole si de a veghea respectarea acestora. Prin preluarea traficului utilajelor agricole de catre drumurile de exploatatie, drumul national nu se va mai deteriora si astfel durata de viata se va prelungi, iar siguranta si fluiditatea traficului va creste. Date fiind argumentele prezentate anterior credem ca se impune interventia pentru imbunatatirea conditiilor de trafic si inlesnirea accesului la terenurile agricole, agricultura fiind una din principalele surse de venit a locuitorilor comunei Goiesti. Oportunitatea realizarii acestei investitii este data de existenta Masurii 125 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de

dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii, Submasura 125a Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii, prin care sunt alocate fonduri nerambursabile pentru investitii de tipul celei propuse in proiect, fonduri fara de care investitia nu ar putea fi promovata. b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborate un studio de prefezabilitatesau un plan detaliat de investitii pe termen lung): Proiectul are ca scop sa ofere cetatenilor comunei Goiesti, judetul Dolj accesul facil si sigur la exploatarile agricole din comuna si apoi la caile de comunicatie cu restul judetului in vederea valorificarii productiei agricole obtinute, un confort rutier sporit si posibilitatea de dezvoltare economica a zonei. Obiectivul general al proiectului este : imbunatatirea calitatii vietii accesul facil la DN 6B ca si cale principala de transport din judet micsorarea factorilor de poluare a aerului si apelor.

Scenariul tehnico-economic selectat Scenariul tehnico-economic selectat este scenariul prin care se modernizeaza drumurile de exploatatie cu o imbracaminte asfaltica usoara. - scenarii propuse ( minimum doua); Sunt propuse trei scenarii tehnico-economice prin care obiectivele pot fi atinse. Scenariul 0 este scenariul prin care nu se intervine asupra imbunatatirii infrastructurii drumurilor de exploatatie. Scenariul 1 este scenariul prin care studiul de fezabilitate este elaborat pentru modernizarea drumurilor si a suprafetei de rulare prin realizarea unei structuri rutiere elastica. Scenariul 2 este scenariul prin care studiul de fezabilitate este elaborat pentru modernizarea drumurilor prin relizarea unei structuri rutiere rigide. Scenariul recomandat de catre elaborator este scenariul 1, modernizarea suprafetei de rulare prin realizarea unei structuri rutiere elastica. In continuare vom argumenta alegerea acestei solutii pentru acest tip de investitie.

Ipoteze de lucru i evaluarea scenariilor propuse: Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat criterii de tipul: Social i de mediu Financiar Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ innd cont de parametrii sociali, de mediu i financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s -a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 opiune recomandat; 2 opiune funcional; 3 opiune nerecomandat). n continuare este prezentat analiza multicriterial pentru obiectivul investiiei propuse. n Tabelul nr.1 este prezentat analiza multicriterial privind cele dou scenarii considerate: Tabelul nr.1 Analiza multicriteriala privind scenariile considerate
Nr. Crt. 1 CRITERIU Calitatea vieii locuitorilor din zona S.1 S.2 OBSERVATII Implementarea proiectului contribuie la creterea confortului populaiei, prin asigurarea unei infrastructuri rutiere mbuntit calitativ. Pe perioada lucrrilor de modernizare nu se va nregistra un impact semnificativ asupra mediului nconjurtor. Pentru limitarea disconfortului creat asupra populaiei din zona se va stabili un program de lucru. In perioada de operare, dup modernizarea drumului se preconizeaz scderea emisiilor de poluani cauzate de autovehiculele aflate n trafic. Atragerea n circuitul economic a zonelor adiacente respective, caracterizate n prezent de o infrastructura rutiera deficitara si imbunatatirea si facilitarea desfacerilor marfurilor rezultate din activitatile economice desfasurate pe terenurile agricole pe care le deservesc aceste drumuri. S.2 presupune costuri de investiie mai mari. Reducerea pagubelor materiale ale deintorilor de autovehicule.

Impactul asupra mediului nconjurtor

Dezvoltarea economica

4 5

Cost de investiie Costuri ntreinere autovehicule TOTAL

1 1 5

3 1 7

c.) Descrierea constructiv, functional si tehnologic, dup caz; Din punct de vedere al situatiei existente, drumurile au partea carosabila alcatuita

din pamant si nu prezinta santuri, apa rezultata din ploi traversand partea carosabila si creand fagase si cedari ducand astfel la niste drumuri impracticabile in perioadele ploioase. Drumurile prezinta gropi si suprafete pe care balteste apa, precum si sleauri facute de vehiculele cu tractiune animala sau utilajele agricole. La vizita pe teren s-au constatat urmatoarele degradari vizibile: - parte carosabila este din pamant cu numeroase gropi in care balteste apa, - sleauri facute de vehiculele cu tractiune animala si utilajele agricole, - lipsa santurilor a dus la cedarea drumului si la formarea de fagase longitudinale si transversale, apa rezultata din ploile abundente croindu-si drumul pe partea carosabila, - fagase la marginea partii carosabile, - intreruperea circulatiei pe timp de ploi abundente. Datorita degradarilor mentionate se impune repararea partii carosabile si crearea de acostamente si santuri pentru imbunatatirea confortului locuitorilor cat si asigurarea permanenta a accesului in zona agricola. In prezentul studiu de fezabilitate se propune pentru: drumurile de exploatatie urmatoarele caracteristici: - latimea partii carosabile: 2.75 4.00 m, - latimea acostamentelor: 2 x 0.375 m 2 x 0.50 m, - panta transversala in sectiuni curente: 2.5 %, - panta acostamentelor: 2.5% - 4%, - rigole dalate pe zonele cu pante mai mari de 16% Masurile de modernizare propuse in acest studiu vor duce la o imbunatatire a conditiilor de trafic, o reducere a poluarii mediului inconjurator. In zona podetelor se vor realiza rigole pereate pe o lungime de 10 m, stanga dreapta, conform profilelor transversale tip anexate. Drumurile laterale se vor amenaja pe lungimea de 10 m si latimea de 2.75 m 4.00 m cu acelasi sistem rutier proiectat in cale curenta. 2.3. Date tehnice ale investitiei a) Zona si amplasamentul; Comuna este situata in partea de nord a judetului Dolj, la 30 km distanta de orasul Filiasi si la 20 km distanta de municipiul Craiova, centru administrativ si politic al judetului Dolj. Comuna este formata din urmatoarele localitati: Goiesti, centru de comuna, Malaesti, Pioresti, Adancata, Tandara, Popeasa, Pometesti, Muiereni, Vladimir, Mogosesti, Fantani. Drumul de acces este drumul national DN 6B, ce face legatura intre comuna si

celelalte localitati din judetul Dolj.

Drumurile ce fac obiectul prezentului proiect sunt drumuri agricole din pamant. Nr. Drum de Lungime Crt. Exploatare Identificare tronson ml 1 DE 1067 Intersectie DE 1084 - Limita intravilan 380 2 DE 1084 Intersectie DC 992 - De1531 905.5 3 DE 1531 DE 1084 - Limita intravilan Pioresti 415 Drum Scoala Muiereni - Drum Vladimir (DE 753 4 DE 52 DC 762) 851.5 Drum Vladimir - Intersectia cu DE 778 (DC 762 5 DE 777 De 778) 440 6 DE 807 Intersectia cu DE 778 - Canal HC 827 525 7 DE 63 Canal HC 827 - Canal HC 831 439.5 8 DE 830 Canal HC 831 - Drum satesc Goiesti 77 9 DE 665 Drum satesc Vladimir - Intersectia cu DE 582 932 10 DE 582 Intersectia cu 665 - Intersectia cu DE 539 1144 11 DE 1064 Intersectia cu DE 830 Intravilan comuna Goiesti 828 TOTAL 6937.5 b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat; Terenul pe care sunt amplasate drumurile propuse pentru modernizare sunt in proprietatea publica si administrarea Comunei Goiesti, judetul Dolj. Pentru lucrarile de modernizare nu este necesar sa se ocupe suprafete de teren noi, temporare sau definitive. Drumurile studiate se afla amplasate in extravilanul comunei Goiesti. Cod de clasificare Drum de Exploatare 1.3.7.1 DE 1067 DE 1084 Identificare tronson Intersectei DE1084Limita intravilan Intersectie DC 992Lungime Monitorul Lungime Oficial proiect ml ml 380 906 380 905.5

Poz. Monitor Oficial 17 17

1.3.7.1 17 1.3.7.1 DE 1531

17

1.3.7.1

DE 52

17 17 17 17

1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.1 1.3.7.1

DE 777 DE 807 DE 63 DE 830

17 17

1.3.7.1 1.3.7.1

DE 665 DE 582

17

1.3.7.1

DE 1064 TOTAL

De1531 DE 1084- Limita intravilan Pioresti Drum Scoala Muiereni - Drum Vladimir (DE 753 DC 762) Drum Vladimir Intersectia cu DE 778 (DC 762 De 778) Intersectia cu DE 778 - Canal HC 827 Canal HC 827 - Canal HC 831 Canal HC 831 - Drum satesc Goiesti Drum satesc Vladimir - Intersectia cu DE 582 Intersectia cu 665 Intersectia cu DE 539 Intersectia cu DE 830 Intravilan comuna Goiesti

415

415

908

851.5

440 525 439.5 180.5

440 525 439.5 77

932 1144

932 1144

900 7170.0

828 6937.5

c) Situatia ocuprilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan; Pentru lucrarile de modernizare nu este necesar sa se ocupe suprafete de teren noi, temporare sau definitive. Suprafata totala construita este de 34621.5 mp, dupa cum urmeaza: - partea carosabila: 26320 mp, - acostamente: 5323.5 mp, - platforma de incrucisare: 517.5 mp, - rigole dalate: 1953 mp, - drumuri laterale: 507.5 mp.

d) Studii de teren

Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national; Este anexat la prezentul studiu si a fost elaborat de catre S.C. TOPGES S.R.L. Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari; A fost elaborat de firma S.C. GEO STUD PROIECT S.R.L. si este anexat la prezentul studiu. Alte studii de specialitate necesare, dupa caz ; Nu este cazul.

e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; Se propun 2 variante constructive de modernizare si anume: - prima varianta presupune o imbracaminte asfaltica elastica Partea carosabila: - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 4 cm strat de uzura din BA16. Pe zonele cu pante longitudinale mai mari de 16% si anume DE 665 - km 0+000 - km 0+550 si DE 1531 km 0+300 - km 0+415 se va adopta urmatorul sistem rutier : - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 22 cm strat de uzura din Bcr 4. Acostamente consolidate pe DE 665, DE 1067, DE 1084, DE 1531: - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 4 cm strat de uzura din BA16.

Acostamente consolidate pentru zonele cu pante longitudinale mai mari de 16%: - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 22 cm strat de uzura din Bcr 4. Acostamente din balast 10 cm pe DE 63, DE 52, DE 830, DE 807, DE 777, DE 1064, DE 582. - a doua varianta presupune urmatorul sistem rutier: - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 22 cm strat de uzura din Bcr 4. Acostamente consolidate DE 665, DE 1067, DE 1084, DE 1531 - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 22 cm strat de uzura din Bcr 4. Acostamente din balast 10 cm pe DE 63, DE 52, DE 830, DE 807, DE 777, DE 1064, DE 582. Se alege prima varianta constructiva si anume: - lucrari de terasamente pentru corectarea liniei rosii, - material geotextil netesut, - 20 cm strat de balast, - 15 cm strat de balast stabilizat cu ciment, - 4 cm strat de uzura din BA16. Dezavantaje a doua varianta: durata de executie este mai mare, costuri de executie mai mari, costuri de intretinere curenta mai mari Avantajele primei variantevarianta recomandata: durata de executie mai mica, costuri de executie mai mici, costuri de intretinere curenta mai mici Lucrarile de modernizare se vor axa pe urmatoarele lucrari principale: - corectarea liniei rosii - material geotextil netesut - strat de balast - strat de balast stabilizat - strat de uzura BA16 - strat de beton BcR 4 - construire rigole dalate

- podete tubulare, casetate si dalate proiectate Podete tubulare 800 L=5,00 m Prelungire podet existent 800 L=2.50 m Podet casetat Podet dalat L=10.00 m buc. buc. buc. buc. 12 1 1 1

Platforme de incrucisare sub forma de trapez cu baza mare de 20 m, baza mica de 10 m si inaltimea de 1.50 m, rezultand o suprafata totala de 22.50 mp pe insula iar sistemul rutier va corespunde cu profilul transversal propus pe zona de amplasare a fiecarei insule. Modul de dispunere al platformelor de incrucisare este redat in urmatorul tabel: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Drum de Exploatare DE 1067 DE 1084 DE 1531 DE 52 DE 777 DE 807 DE 63 DE 830 DE 665 DE 582 DE 1064 TOTAL Nr. platforme 1 3 2 3 2 1 2 0 3 3 3 23 BUC

f) Situatia existent a utilittilor si analiza de consum - necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii; Ca ruta principala de acces exista drumul national DN 6B. Toate utilitatile necesare executiei lucrarii vor fi facilitate de catre Primaria comunei Goiesti de la retelele locale contra cost pentru firma care va castiga executarea lucrarii. - solutii tehnice de asigurare cu utilitati; Nu este cazul.

g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului

Lucrarile de modernizare a drumurilor agricole de exploatatie nu implica folosirea de materiale care sa afecteze mediul inconjurator. Primaria comunei Goiesti va pune la dispozitii un teren pentru amenajarea organizarii de santier si a unei platforme de depozitare provizorie careia dupa folosire i se va reda functionalitatea initiala. Dupa terminarea lucrarii constructorul are obligatia sa curate zona de orice deseu rezultat in urma lucrarii. Principalul castig pentru mediul inconjurator in urma acestei lucrari de modernizare este reducerea poluarii din traficul rutier si chiar si a poluarii fonice prin imbunatatirea cai de rulare. 2.4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei. Estimam ca lucrarea se va efectua intr-un interval de timp de 12 luni dupa cum urmeaza a fi detaliat in tabelul urmator:

ETAPELE REALIZARII INVESTITIEI Studii de teren Obtinere avize si acorduri Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica Organizare de santier Partea carosabila, acostamente consolidate si drumuri laterale Platforma de incrucisare Podete Rigole

DURATA DE IMPLEMENTARE (LUNI) 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

CANTITATI DE LUCRARI CAPITOL 4


Nr. crt. I. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1 2. 3. 4. 5. 6. III. 1 2. 3. 4. 5. 6. IV. 1 V. 1 2 3 4 Rigole dalate PODETE Podete tubulare 800 L=5,00m Prelungire podet existent 800 L=2.50m Podet casetat Podet dalat L=10.00 m Asternere strat balast Asternere strat de balast stabilizat Asternere strat de amorsa Asternere strat de uzura BA16 Umplutura de pamant 15-30cm Strat de beton BcR 4 - 22 cm PLATFORME DE INCRUCISARE Umplutura de pamant 15cm Asternere strat balast Asternere strat de balast stabilizat Asternere strat de amorsa Asternere strat de uzura BA16 Strat de beton BcR 4 - 22 cm RIGOLE mp buc. buc. buc. buc. 1953.00 12 1 1 1 mc mc mc 100 mp mp mc 77.6250 103.5000 67.5000 4.5000 450.0000 14.8500 Denumirea lucrarilor PARTE CAROSABILA + DRUMURI LATERALE Pichetarea de detaliu a traseului Sapatura mecanizata pentru corectarea liniei rosii Umplutura de pamant Asternere strat de material geotextil Asternere strat balast Asternere strat de balast stabilizat Asternere strat de amorsa Asternere strat de uzura BA16 Asternere strat de beton BcR 4 ACOSTAMENTE mc mc 100 mp mp mc mc 928.4000 397.8750 19.6750 1967.5000 1533.0750 146.3000 km mc mc mp mc mc 100 mp mp mc 6.9375 5502.4500 4697.7150 53212.0000 6798.6100 4674.9075 246.7970 24679.7000 649.5720 UM Cantitate