Sunteți pe pagina 1din 206

G@NDIREA MILITAR~ ROM@NEASC~

Revist` de teorie [i [tiin]` militar` editat` de STATUL MAJOR GENERAL AL ARMATEI ROM@NIEI

FONDAT~ |N ANUL 1864 SUB TITLUL "ROM@NIA MILITAR~"

SERIE NOU~ ANUL XII Nr. 2 martie - aprilie 2001

Responsabilitatea integral` a asum`rii intelectuale a articolelor trimise redac]iei apar]ine autorilor.

Cuprins

Cuprins
Op]iune fundamental` Locotenent-colonel Costinel PETRACHE

Contents
7
Fundamental choice LTC Costinel PETRACHE

ART~ MILITAR~ Ra]ionamentul strategic \n strategia [i ac]iunea militar` Colonel Gheorghe JILAVU Locotenent-colonel Ivan R~ILEANU Ac]iunile for]elor militare pentru gestionarea situa]iilor de criz` \n Zona de Opera]ii de Sud-Est General de brigad` Constantin ZECA Ac]iunea integrat` la nivel tactic a for]elor terestre [i aeriene pentru neutralizarea [i nimicirea unei grup`ri paramilitare Colonel Nicolae DOHOTARIU Colonel Miti]` LUPU Ac]iunea integrat` la nivel tactic a for]elor terestre, aeriene [i navale pentru neutralizarea [i nimicirea elementelor \naintate ale adversarului Locotenent-colonel Ioan CUCEA Ac]iunea \ntrunit` a for]elor specializate pentru salvarea [i evacuarea supravie]uitorilor unei catastrofe aeriene Locotenent-colonel Gheorghe VI{AN

MILITARY ART

Strategic rationality in military strategy and exercise COL Gheorghe JILAVU LTC Ivan R~ILEANU The actions of the military troups on controlling crisis situations in the South-East Operational Zone BG Constantin ZECA The integrative exercise of air and land forces at tactical level of neutralising and destroying a paramilitary group COL Nicolae DOHOTARIU COL Miti]` LUPU The integrative exercise of land, air and naval forces at tactical level of neutralising and destroying the enemy's advanced elements LTC Ioan CUCEA Joint mission of the special troups for the rescue and evacuation of the survivors of an air crash LTC Gheorghe VI{AN 3

18

27

33

37

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001


Structura, compunerea [i func]iile sistemului informa]ional de comand` [i control pentru conducerea strategic` a ac]iunilor militare (I) General de brigad` (r.) dr. Constantin ALEXANDRESCU Maior dr. Ionel CIOBANU

41

Structure, components and functions of the informational command-and-control system for the strategic leading of military operations (I) BG (ret) Ph D Constantin ALEXANDRESCU MAJ Ph D Ionel CIOBANU

GEOPOLITIC~ GEOSTRATEGIE SECURITATE NA}IONAL~ Probleme ale preg`tirii economiei [i teritoriului pentru ap`rare (II) Colonel dr. ing. Dumitru {CHEIANU Aspecte privind evolu]ia mediului de securitate \n Europa [i \n zona de proximitate a Rom#niei Colonel Octavian DUMITRESCU Suveranitatea aerian` a Rom#niei component` a suveranit`]ii na]ionale Colonel Vasile ZETE Globalizare [i securitate Colonel Ionel HORNEA Informa]iile militare la pace, \n situa]ii de criz` [i de r`zboi. Considera]ii preliminare Colonel dr. Stan PETRESCU

GEOPOLITICS GEOSTRATEGY NATIONAL SECURITY

54 67

Problems concerning the economical and territorial organisation for defence (II) COL Ph D Eng Dumitru {CHEIANU

Aspects regarding the evolution of the security system in Europe and Romania's proximity COL Octavian DUMITRESCU Romania's air supremacy - component of the national supremacy COL Vasile ZETE Globalisation and security COL Ionel HORNEA Military information on peace time, crisis situations and war. Preliminary observations COL Ph D Stan PETRESCU

75 82 85

|NV~}~M@NTUL ACADEMIC MILITAR Institu]iile de formare a ofi]erilor \ntre dou` op]iuni: academii ori [coli militare de ofi]eri General de divizie dr. Liviu HABIAN 4

MILITARY ACADEMIC EDUCATION

93

Officers' forming institutions between two options: academies or officers military schools MG Ph D Liviu HABIAN

Academiile categoriilor de for]e armate etap` fundamental` \n procesul de formare continu` a ofi]erilor Colonel dr. Alexandru BABO{ Repere semnificative ale devenirii Academiei For]elor Terestre Nicolae B`lcescu Colonel Puiu {ARAMET Teorie [i metod` \n formarea competen]ei manageriale a viitorilor ofi]eri din For]ele Terestre Locotenent-colonel dr. Ioan-Constantin PETCA Preg`tirea militar` de baz` categorie determinant` \n procesul form`rii ofi]erului din For]ele Terestre Colonel dr. Viorel OSTROPEL Cercetarea [tiin]ific` component` principal` a activit`]ii academice Colonel dr. Mircea COSMA Interdisciplinaritatea tr`s`tur` fundamental` a form`rii ofi]erilor din For]ele Terestre Colonel dr. Eugen DAVID

98

Cuprins
Academies of the armed forces categories fundamental stage in the process of officers' continuous development COL Ph D Alexandru BABO{

103 Significant marks of "Nicolae B`lcescu"


Land Forces Academy development COL Puiu {ARAMET

107 Theory and method for the development

of managerial competence of the future Land Forces officers LTC Ph D Ioan-Constantin PETCA

111 Basic military drill - defining element in

the process of the Land Forces officers development COL Ph D Viorel OSTROPEL

116 Scientific research - main component of


the academic activity COL Ph D Mircea COSMA

123 Interdisciplinarity - fundamental characteristic for the Land Forces officers development COL Ph D Eugen DAVID

FUNDAMENTE NA}IONALE Forme ale r`zboiului \n }ara Rom#neasc` a secolelor XIV-XVI Maior Bogdan-Alexandru HALIC Alian]a franco-rom#n` (1926-1940) (II) Dr. Jean NOUZILLE O propunere referitor la organizarea viitoare a armatei noastre Maior Cezar TABARCEA

NATIONAL FOUNDATIONS

127 Forms

of war in Wallachia of the XIVth - XVIth centuries Maj Bogdan-Alexandru HALIC

134 French-Romanian Alliance (1926-1940) (II)


Ph D Jean NOUZILLE

140 A proposition for the future organisation


of the Romanian Army MAJ Cezar TABARCEA 5

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001


Batalionul 54 Transmisiuni. Recurs la memorie Colonel Ion CER~CEANU Unit`]i de elit` ale Armatei Rom#niei: Escadrila 86 Avia]ie V#n`toare-Bombardament Rom#nia Militar` Restituiri: Educa]ia militar`. Defecte de educa]iune Premiile na]ionale ale revistei G#ndirea militar` rom#neasc` pentru anul 2000

145 The

54 th Transmission Battalion. Connection between front and country COL Ion CER~CEANU

149 Elites of the Romanian Army: The 86th


Fighter Squadron

156 "Military Romania" Restitutions: Military education. Educational faults

166 Romanian military thought national


awards of year 2000 INTERNATIONAL MILITARY REALITY

REALITATEA MILITAR~ INTERNA}IONAL~ Tratatul privind interzicerea total` a experien]elor nucleare con]inut [i semnifica]ii Ministru consilier Paul GRECU Factorii de ordin extern care influen]eaz` procesul planific`rii sistemelor de comunica]ii [i informatic` \n opera]iile multina]ionale Colonel Emil TUDOSE
Armele biologice un pericol invincibil ? Maior dr. Bogdan C|RCIUMARU

168 The treaty concerning total interdiction

of atomic experiences - contents and significations Counsellor Minister Paul GRECU

178 External factors that influence the pro-

cess of planning the communicational and informational systems on multinational operations COL Emil TUDOSE

183 Biologic weapons - invincible danger ?


MAJ Ph D Bogdan C@RCIUMARU and PfP (IV) S Member states: 188 NATO Estonia, Finland, France

NATO [i PfP (IV) Statele membre: Estonia, Finlanda, Fran]a

UNIVERS PUBLICISTIC MILITAR EVENIMENTE EDITORIALE REZUMATE |N LIMBA ENGLEZ~ 6

195 MILITARY PUBLICISTIC UNIVERSE 198 EDITORIAL EVENTS 200 ENGLISH LANGUAGE SUMMARIES

Editorial

Op]iune fundamental`
duca]ia identit`]ii noastre statornice, dezvoltat` \ntr-o ecua]ie a \mplinirii mai presus de vitregiile istoriei, a impus fundamental [i irevocabil op]iunea ader`rii Rom#niei la NATO. Nu este o op]iune parohial` [i nici una de supunere docil` la forme contractuale en vogue; este o op]iune de angajare loial`, dezvoltare predictiv`, \n]elegere istoric` comprehensiv` [i confort geostrategic necesar. Tocmai de aceea dezideratul nostru de admitere \n Alian]` nu trebuie definit exclusiv prin scopuri, asupra c`rora trebuie s` existe o dubl` perspectiv`, c#t, de ce nu, mai ales prin utilitatea real` a Rom#niei \n cadrul Alian]ei, necesitate decurg#nd din loc [i rol definite, evident, geopolitic, geostrategic, dar [i geoistoric. Eventualele temeri ale adversarilor de fond ai integr`rii Rom#niei sunt nejustificate. Pentru c`, departe de a crea incompatibilit`]i [i adversit`]i adiacentale, integrarea Rom#niei \n NATO ar consolida complementarit`]i cu finalitate pozitiv` \n spa]iul geostrategic est-european. Acolo unde, \ntru regenerare, civiliza]ia are nevoie de temeliile-i dint#i. Prin tradi]ie, spirit, voca]ie [i ajungeri neechivoce, suntem principalul reazem oriental al democra]iei europene, o defini]ie geografic` [i axiologic` a Alian]ei fiind incomplet` f`r` dimensiunea rom#neasc` a \mplinirii sale democratice. Discursul occidental ne este favorabil, constant \ncurajator. Sprijinul vola]ional deschis al majorit`]ii implicate a statelor membre ale NATO este o realitate, dar nu irigarea discursului arhitectural cu argumente arhicunoscute, bun`oar` credibile prin altitudine, verticalitate [i consisten]` este solu]ia, ci faptul care, f`r` voia noastr`, reprezint` eviden]a imediat` [i inalienabil` a rostului istoric. Iat` de ce, din perspectiv` factual`, Praga 2002 trebuie s` \nsemne, dincolo de orice, confirmarea decisiv` a \ncrederii \n propria noastr` op]iune.
7

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001


Cu at#t mai mult cu c#t nu este o op]iune manifestat` difuz, ci una angajat` clar, pl`m`ditor, certitudinal. Mai este un aspect care, uneori, este tratat cu o indiferen]` larvar`: solidaritatea cre[tin` a Europei. Aceasta nu se poate \nf`ptui prin l`sarea cortinei huntingtoniene peste r`nile \nc` ne\nchise ale unei jum`t`]i de veac de eroare programat`. Cu at#t mai mult cu c#t dispersia sectar` a Europei i-ar proiecta viitorul \n ne\mpliniri care pot deveni periculoase. Iar bipolaritatea lumii odat` denun]at`, reanimarea ei ar duce \n mod fatal la e[ecul incurabil al speran]ei \n disolu]ia r`ului beligerant. Pentru noi NATO este referin]` [i \ncredere, ajungere [i \nceput, democra]ie [i identitate, libertate [i securitate. Tocmai de aceea op]iunea noastr` con]ine, \n forme nealterate caracterial, sinceritate, convingere responsabil`, sprijin popular larg [i consistent, consens politic na]ional, sim]ul datoriei indispensabile, legitimitate istoric`. |ntre exigen]ele Alian]ei [i natura fundamental` a op]iunii noastre exist` o activ` solidaritate principial`, conceptual` [i factual`. |i lipse[te \ns` liantul edificator: instituirea protec]iei asumate. Se [tie, admiterea Rom#niei \n NATO este cheia sensibilit`]ii noastre na]ionale, neacceptarea \n Alian]a Atlantic` pe pieptul celui de-al doilea val constituind o problem` surmontabil` doar pe termen lung. Or, \n acest caz am putea s` credem c` strategia "valurilor" incumb` ideea c` a[teptarea Rom#niei la por]ile Alian]ei ar putea avea, din perspectiv` paternalist`, un caracter pedagogic. Revigorarea na]ional` a candidaturii noastre se desf`[oar` \n for]`, f`r` echivocuri subversive sistemic. Argumentele sunt irefutabile. Poate c` un plus de sensibilizare a \n]elepciunii geostrategice care gestioneaz` realit`]ile acestui \nceput de mileniu ar fi \n avantajul demersului nostru. Factor activ de echilibru, pilon productiv de stabilitate [i produc`tor regional de securitate, admiterea Rom#niei ar defosiliza ra]iunile excesiv de prudente, \ntemeiate pe considerente superflue, contraproductive democratic. Dar [i istoric. Finalitatea intrinsec` a op]iunii noastre este previzibil`, logica ei constitutiv` av#nd un caracter obiectiv. Este unul din motivele pentru care suntem convin[i c` accesul \n postmodernitatea devenitoare a istoriei nu poate fi nici oprit, nici transfigurat. Locotenent-colonel Costinel PETRACHE
8

Art` militar`

RA}IONAMENTUL STRATEGIC |N STRATEGIA {I AC}IUNILE MILITARE


Colonel Gheorghe JILAVU Locotenent-colonel Ivan R~ILEANU
ic]ionarul explicativ al limbii rom#ne define[te ra]iunea unei ac]iuni ca fiind ceea ce justific`, motiveaz` ac]iunea respectiv`.1 Plasate \n ansamblul modului de stabilire a unui ra]ionament \n general, ra]iunile execut`rii oric`rei ac]iuni rezult` din ultima etap` a schemei logice de fundamentare a acestuia - consecin]a -, respectiv din judecata derivat` sau din concluzia ra]ionamentului. Ca urmare, ra]iunile strategice ne apar ca fiind rezultate/consecin]e ale ra]ionamentului strategic efectuat \n scopul fundament`rii ac]iunii militare pe baze [tiin]ifice, obiective, [tiut fiind faptul c` orice concluzie a unui ra]ionament, pentru a avea utilitate [i finalitate practic`, trebuie s` aib` \n vedere motiva]ia ac]iunii la care se refer`. Ra]iunile strategice militare ale adopt`rii unei anumite atitudini pe timpul unei confrunt`ri militare reprezint` doar o parte (cea care ]ine de arta militar`) a unui ansamblu de ra]iuni \n care sunt incluse [i cele de natur` politic`, diplomatic`, economic`, psihologic`, juridic`, umanitar` etc. Acestea se afl` \ntr-o str#ns` [i complex` rela]ie de interdependen]` \n interiorul c`reia statutul de primordialitate poate oscila de la un domeniu la altul, \n func]ie de caracteristicile contextului strategic. Intercondi]ionarea ra]iunilor pentru care se adopt` o anumit` atitudine strategic` pe timpul confrunt`rii militare este rezultatul efectelor combinate ale respectivelor ra]iuni.

Con]inutul [i specificul ra]ionamentului strategic

Dic]ionarele de specialitate definesc ra]ionamentul ca fiind opera]ia mintal` cu ajutorul c`reia

din dou` sau mai multe judec`]i se ob]ine o judecat` nou` care decurge logic din primele 2 sau forma logic` fundamental` const#nd dintr-o \nl`n]uire ordonat` de judec`]i \n vederea dob#ndirii de adev`ruri noi; act prin care g#ndirea, pornind de la cuno[tin]e date, deriv` din acestea cuno[tin]e noi; este o inferen]` mediat` pentru c` trecerea de la o cuno[tin]` anterioar` la una nou` nu are loc direct, ci prin intermediul altor judec`]i.3 Pentru a \n]elege mecanismul care st` la baza formul`rii ra]ionamentului strategic trebuie pornit de la modul de fundamentare a unui ra]ionament \n general. 9

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


O schem` logic` simpl` de fundamentare a unui ra]ionament este urm`toarea:

Ra]ionamentul constituie o modalitate de prelucrare logic` a unor cuno[tin]e dob#ndite \n scopul ob]inerii unor informa]ii noi. Ra]ionamentul asigur` trecerea de la cunoscut la cunoscut prin necunoscut. Valabilitatea sa se \ntemeiaz` pe certitudinea cuno[tin]elor avute la dispozi]ie [i pe respectarea unor reguli logice de derivare. |n structura unui ra]ionament vom \nt#lni: - judec`]i (premise) din care rezult` o nou` cuno[tin]`; - concluzia derivat` din premise; - principii care justific` opera]ia de derivare logic`. Premisele [i concluzia sunt evidente, fiind materializate \n judec`]i, iar principiile care stau la baza deriv`rii, neap`r#nd explicit \n ra]ionament, sunt implicite, presupuse. Ra]ionamentul nu este doar un simplu exerci]iu al min]ii, ci joac` un rol primordial \n activitatea de fundamentare, concepere [i organizare a ac]iunilor, inclusiv a celor militare. {tiin]a militar` consacr` ra]ionamentului la nivel strategic un rol important \n \n]elegerea fenomenelor luptei armate, \n fundamentarea legilor, a principiilor [i procedeelor ac]iunilor militare. Ra]ionamentul strategic, ca tip specific de ra]ionament, poate fi definit ca form` a g#ndirii (cunoa[terii) militare prin care, din premise admise ca adev`rate, se desprind concluzii, respectiv cuno[tin]e noi cu privire la lupta armat` \n ansamblul ei.4 Specificul ra]ionamentului strategic este determinat de: caracteristicile r`zboiului ca fenomen social, de tr`s`turile [i cerin]ele luptei armate, ale organiz`rii [i conducerii ac]iunilor militare; rolul strategiei militare \n raport cu celelalte componente ale artei militare, precum [i cu procesul cunoa[terii fenomenelor luptei armate, \n general. Aspectele mai importante care imprim` ra]ionamentului strategic note specifice sunt reprezentate de caracterul s`u bivalent [i de condi]iile de incertitudine \n care se \ntemeiaz` [i se desf`[oar`. Caracterul bivalent este conferit de faptul c` ra]ionamentul propriu trebuie s` includ` [i s` se efectueze paralel cu descifrarea inten]iilor, a posibilit`]ilor [i procedeelor de ac]iune ale agresorului, a modului s`u de a ra]iona \n situa]ia strategic` dat`. Referitor la gradul de incertitudine con]inut de ra]ionamentul strategic trebuie s` avem \n vedere c` \nse[i premisele de la care el porne[te, considerate ca adev`rate, prezint` propriul grad de incertitudine, ac]iunea fiind cea care le va valida sau nu.

Rolul [i domeniile de implicare ale ra]ionamentului strategic


10

Ra]ionamentul strategic presupune urm`toarele domenii de implicare:

construc]ia, pe baze [tiin]ifice, a teoriei militare; elaborarea [i adoptarea doctrinei [i a strategiei militare a statului;

Art` militar`
fundamentarea [i implementarea deciziilor la nivel strategic; orientarea [i direc]ionarea proceselor de cunoa[tere [i de decizie de la nivelurile operativ [i tactic. |n construc]ia [i fundamentarea [tiin]ific` a teoriei militare, ra]ionamentul strategic este implicat \ndeosebi \n formularea explica]iilor logice cauzale care stau la baza legilor luptei armate. |n acest mod, principiile luptei armate sunt ra]ionamente care se fundamenteaz` pe premise (judec`]i, observa]ii) ce deriv` dintr-o vast` experien]` militar`. |n acela[i timp sunt idei strategice fundamentale care exprim` cerin]ele [i condi]iile necesare succesului \n ac]iunile militare, f`r` a indica \n mod obligatoriu o aplicare imediat` \n plan ac]ional. De exemplu, surprinderea inamicului este un principiu important al ac]iunilor militare, deoarece, prin aplicarea lui, inamicul este privat, cel pu]in temporar, de ini]iativ`, realiz#ndu-se o \nt#rziere a reac]iei eficente a acestuia. Din analiza acestui exemplu observ`m c`, de[i este vorba de un principiu al ac]iunii militare, el are sub aceast` form` o valoare teoretic` general`, f`r` a presupune sau a condi]iona nemijlocit luarea unei decizii \ntr-o situa]ie concret determinat`, succesul \ntr-o ac]iune militar` nedepinz#nd \n mod obligatoriu de realizarea surprinderii. Putem afirma c` principiile luptei armate [i ra]ionamentele strategice care stau la baza lor pot fi aplicate \n ac]iunile militare sau pot constitui obiect de studiu [i de preg`tire a factorilor de decizie militar`. |n elaborarea [i adoptarea strategiei militare, ra]ionamentul strategic are menirea de a eviden]ia logic corela]ia dintre legile [i principiile generale ale luptei armate [i interesele, condi]iile [i posibilit`]ile statului pentru realizarea obiectivelor strategice generale [i par]iale. Vor rezulta astfel concluzii care vor exprima at#t explica]ii cauzale, c#t [i op]iuni principale privind formele, metodele [i procedeele adoptate, organizarea sistemului militar al statului [i conducerea ac]iunilor militare. |n fundamentarea [i implementarea deciziilor la nivel strategic, ra]ionamentul strategic se manifest` ca un ra]ionament practic, av#nd at#t un rol constructiv [i de anticipare, c#t [i unul de realizator. Av#nd \n vedere c` deciziile sunt luate de un subiect conduc`tor, ra]ionamentul strategic implicat \n actul decizional trebuie privit [i analizat \n contextul \n care ar face abstrac]ie de tenta imprimat` de personalitatea decidentului. |n orientarea [i direc]ionarea proceselor de cunoa[tere [i de decizie la nivelurile tactic [i operativ, ra]ionamentului strategic \i revine un rol foarte important. |n rela]ionarea nivelurilor artei militare, ra]ionamentul strategic intervine cu concluzii logice necesare integr`rii ac]iunilor din domeniile tactic [i operativ \n concep]ia de ansamblu a purt`rii r`zboiului, a evalu`rii obiectivelor [i rezultatelor acestora \n func]ie de contribu]ia adus` la realizarea obiectivului strategic general stabilit. Aceste concluzii ale ra]ionamentului strategic parvin e[aloanelor tactic [i operativ sub forma unor enun]uri care precizeaz` ce este necesar, permis [i interzis la nivelul acestor componente, f`r` a se substitui ra]ionamentelor specifice nivelurilor respective. 11

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001 Principalele tipuri ale ra]ionamentului strategic
Ca tipuri principale de ra]ionamente, \n logica clasic` deosebim ra]ionamente deductive, inductive

[i transductive, iar ca forme, ra]ionamente teoretice [i practice. Tipologia ra]ionamentelor este mult mai vast`, deoarece din tipurile principale prezentate deriv` o multitudine de alte ra]ionamente, specifice variilor aspecte ale activit`]ii umane, cum ar fi: silogismele categorice, ipotetice, disjunctive, prin recuren]`, teleologice, analogice, prin rela]ie etc. |n func]ie de rolurile ra]ionamentului strategic precizate anterior, pot fi prezentate [i principalele tipuri de ra]ionamente cu aplicabilitate pe scar` larg` \n domeniul strategic. Acestea sunt: ra]ionamentul deductiv, ra]ionamentul inductiv [i cel teleologic. Ra]ionamentul deductiv este o opera]ie logic` ce porne[te de la general (premise) [i ajunge la particular (concluzie), la judec`]i mai pu]in generale \n raport cu cele con]inute \n premise. Ra]ionamentul deductiv exprim` mersul g#ndirii de la general la particular, de la legi, principii [i defini]ii la cuno[tin]e [i aprecieri asupra fenomenelor, tr`s`turilor [i raporturilor dintre ele. Acest tip de ra]ionament este folosit pentru a desprinde din legile [i principiile de baz` ale luptei armate, din caracteristicile generale ale situa]iei strategice, concluzii privind fundamentarea strategiei militare, organizarea [i conducerea opera]iilor, adoptarea anumitor forme [i procedee de ac]iune. Deduc]ia logic` joac` un rol important \n desf`[urarea actului de comand`, \n luarea unei decizii, \n general, pentru c`, f`r` cunoa[terea legilor obiective [i a principiilor generale ale [tiin]ei militare, scopul final al r`zboiului nu poate fi realizat. Ra]ionamentul inductiv este o opera]ie logic` ce ajunge la general plec#nd de la cazuri particulare sau, altfel spus, parcurge drumul de la cuno[tin]e factuale la concepte. Induc]ia [tiin]ific` are la baz` observa]ia [i experimentul [i merge la stabilirea cauzelor, a ra]iunii suficiente a fenomenelor.5 |n induc]ia [tiin]ific` interferen]a are ca mijloc de generalizare metodele inductive de cercetare a cauzalit`]ii. Prin ra]ionamentul inductiv se parcurge calea de la cuno[tin]e despre fapte [i lucruri individuale la cuno[tin]e despre ce este esen]ial [i general \n aceste fapte, lucruri [i fenomene, la concluzii generalizatoare. Acest tip de ra]ionament este utilizat \n strategia militar` pentru a se formula, pe baza experien]ei istorice a conflictelor armate, a r`zboaielor, legi [i principii ale luptei armate, precum [i pentru a se desprinde din datele existente, din evolu]ia luptelor [i a opera]iilor, caracteristicile unei situa]ii strategice. Importan]a ra]ionamentului strategic inductiv \n g#ndirea militar` relev` faptul c` acesta trebuie s` porneasc` \ntotdeauna de la realitate, s` ]in` seama de \nv`]`mintele conflictelor armate anterioare, de experien]a acumulat` de sistemul militar. |n compara]ie cu ra]ionamentul deductiv, cel inductiv este supus mai mult erorii, fapt ce diminueaz` din valoarea practic` a concluziei. O astfel de eroare const` \n generalizarea pripit`, superficial` \n anumite situa]ii, [i se s`v#r[e[te din cauza \nc`lc`rii legilor ra]ionamentului inductiv. 12

Art` militar`
Pot fi trase concluzii eronate [i poate fi adoptat` o concep]ie gre[it` privind continuarea sau \ncetarea unei ac]iuni militare dac` se generalizeaz` datele unei situa]ii anterioare [i se aplic` la una prezent` f`r` a lua \n calcul factorii nou implica]i, precum [i alte variabile. Ra]ionamentul teleologic exprim` o modalitate de g#ndire care porne[te de la scopuri [i de la participarea la realizarea lor, pentru a desprinde concluzii privind evenimentele viitoare. Specificul acestui ra]ionament, \n compara]ie cu cel deductiv, const` \n faptul c` ultimul \[i bazeaz` explica]ia pe antecedente, fapte consumate, iar cel teleologic coreleaz` descrierea fenomenului cu fapte sau evenimente viitoare \n baza unor scopuri la a c`ror realizare particip`. |n strategia militar` ra]ionamentul teleologic are o larg` \ntrebuin]are, mai ales \n fundamentarea [i adoptarea deciziilor. Structura de principiu a unui astfel de ra]ionament cuprinde: scopul care poate fi scopul politic al r`zboiului sau al obiectivului strategic al opera]iei; modul de ac]iune pentru realizarea scopului. Modul de ac]iune este determinat de scop [i presupune o analiz` multilateral` a situa]iei, a interac]iunii factorilor constituen]i. Astfel, ra]ionamentul teleologic instituie o legitimare epistemic`, pornind nu de la explica]ii cauzale sau nomologice, ci de la existen]a unui scop al ac]iunii [i de la necesitatea realiz`rii lui prin mijloacele luptei armate.6 Prin directivele strategice (operative) [i ordinele de ac]iune se transmit subordona]ilor, pe cale ierarhic`, informa]iile [i datele necesare, f`r` a se da explica]ii despre modul cum e[alonul superior a ajuns la decizia final`. |n con]inutul acestor directive/ordine se va reg`si, \n schimb, ra]ionamentul teleologic. Acesta leag` scopurile/obiectivele e[alonului superior strategic de misiunile e[aloanelor operative [i tactice [i care trebuie \ndeplinite prin forme [i procedee de ac]iune adecvate. Ra]ionamentul teoretic [i ra]ionamentul practic sunt forme ale Forme ale ra]ionamentului ra]ionamentului, deosebirea dintre ele strategic fiind f`cut` pentru prima dat` de Aristotel [i ulterior de Kant. Acesta din urm` afirma c` ... \n domeniul practic ra]iunea are a face cu subiectul, cu facultatea de a r#vni adic`, dup` a c`rei natur` particular` regula se poate \ndruma \n chip diferit. Regula practic` este totdeauna un produs al ra]iunii, fiindc` ea prescrie ac]iunea ca mijloc de a realiza un efect, urm`rit ca scop. 7 De[i ra]iunea teoretic` [i cea practic` apar]in \n egal` m`sur` procesului cunoa[terii umane, \ntre ele exist` deosebiri de fond care \ns` nu se pot absolutiza. O prim` deosebire const` \n faptul c` pentru ra]iunea teoretic` realul apare sub form` de obiecte sau st`ri pe care subiectul le cunoa[te [i le percepe ca existen]` independent` de el, iar \n ra]iunea practic` obiectele sau st`rile devin obiective ori scopuri ale ac]iunii, folosind pentru aceasta mijloacele necesare. 13

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


|n al doilea r#nd, \n ra]iunea teoretic`, omul se manifest` ca subiect cunosc`tor, care se deta[eaz` de obiectele concrete, explic#ndu-le doar, pe c#nd \n ra]iunea practic` subiectul devine agent, elabor#nd decizii de ac]iune [i particip#nd direct sau indirect la executarea lor, la \ndeplinirea scopurilor propuse. Pentru strategia militar`, ra]ionamentul practic prezint` o semnifica]ie deosebit` dac` avem \n vedere ponderea \n con]inutul acesteia a problemelor de ansamblu ale organiz`rii [i conducerii ac]iunilor militare. Aceasta nu \nseamn` \ns` c` ra]ionamentul teoretic trebuie ignorat sau subapreciat. Pentru o evaluare just` a importan]ei celor dou` forme de ra]ionament trebuie ]inut seama de raporturile dintre teorie [i practic` \n domeniul strategiei. Strategia militar` are, \n acela[i timp, semnifica]ia de disciplin` [tiin]ific` [i de ac]iune, respectiv de preg`tire [i de conducere a opera]iilor strategice, a r`zboiului \n ansamblu. |n primul caz strategia apare ca teorie, \n al doilea caz ca practic`. |n consecin]`, trebuie s` facem distinc]ie \ntre teoria strategic` [i ac]iunea strategic`. Teoria strategic` elaboreaz` principii, reguli, forme [i metode pe care ac]iunea strategic` la pune \n aplicare. Pe de alt` parte, ac]iunea strategic` va avea de rezolvat \ntotdeauna situa]ii [i probleme pe care teoria nu le-a studiat [i c`rora nu le-a dat solu]ii.8 |n]eleg#nd \n acest mod caracterul strategiei militare putem afirma c` at#t ra]ionamentul teoretic, c#t [i cel practic sunt necesare \n abordarea obiectului ei [i \n rezolvarea problemelor ce-i revin, dar ultimul are un rol preponderent \n organizarea [i \n conducerea opera]iilor, \n fundamentarea deciziilor [i \ndeplinirea principalelor atribu]ii ale unui comandament strategic. Orice ra]ionament are valoare numai \n m`sura \n care se finalizeaz` sau se poate finaliza \n practic`, asigur#nd ac]iunii militare un fundament [tiin]ific. Ra]ionamentul strategic are dou` forme una teoretic` [i una practic`, aflate \ntr-o str#ns` rela]ie [i care exprim`, \n ultim` instan]`, unitatea dialectic` a acestuia. |n timp ce ra]ionamentul teoretic strategic porne[te de la legi, principii, forme [i reguli cu caracter de generalitate, cel practic le particularizeaz` la specificul ac]iunii strategice a tipului de r`zboi la care se raporteaz`. Corela]ia dintre politic` [i strategia militar` face parte din cadrul mai larg \n care se desf`[oar` lupta armat`, caracterizat` prin interferen]a a numeroase determin`ri [i rela]ii dintre factorii de care depinde realizarea scopurilor strategice generale [i par]iale stabilite. Analiza elementelor de ra]ionalitate a corela]iei politic`-strategie militar` trebuie s` porneasc` de la eviden]ierea unor cerin]e care privesc, \n principal, rela]iile intime existente sau care se realizeaz` \ntre scopurile politice ale r`zboiului, concep]ia de ansamblu a ducerii acestuia [i m`surile concrete de solu]ionare practic`. O prim` cerin]` de respectat ar fi aceea a rolului conduc`tor al politicii \n raport cu strategia militar`. Existen]a unui scop politic al r`zboiului este o condi]ie important` a ra]ionalit`]ii strategiei militare. Lupta armat` nu are un scop \n sine, ci este mijlocul

Ra]ionalitatea corela]iei dintre politic` [i strategia militar`

14

Art` militar`
pentru realizarea scopului politic, ca expresie a intereselor sociale, mai largi sau mai restr#nse, \n numele c`rora se desf`[oar` conflictul armat. De aceea strategia militar` nu are o ra]iune \n sine, o ra]ionalitate autonom`9, ea fiind ra]ional` \n m`sura \n care corespunde ra]iunilor politice ale conflictului respectiv. Dac` strategia militar` ar fi lipsit` de scopuri, de interese [i ra]iuni politice, ea ar deveni un instrument de distructivitate necontrolat`. Practica celei de-a doua jum`t`]i a secolului XX, de \ncercare de transformare a strategiei militare \ntr-un factor de reglare a rela]iilor interna]ionale \n timp de pace, s-a soldat cu un e[ec. A ap`rut necesitatea unui alt gen de strategie, care s` pun` accentul pe folosirea mijloacelor politice, diplomatice, economice etc. pentru realizarea securit`]ii statelor [i a solu]ion`rii pa[nice a unor litigii interna]ionale. Rezult` de aici faptul c` subordonarea strategiei militare politicii statului este o necesitate obiectiv`. |n sfera ra]ionalit`]ii strategiei militare sunt cuprinse analiza [i rezolvarea unor probleme importante cum ar fi: prevederea caracterului unui eventual r`zboi; transformarea scopului politic al r`zboiului \n obiective militare; asigurarea concordan]ei \ntre scopuri, for]e [i mijloace; coordonarea tuturor ac]iunilor militare la nivel strategic \n vederea realiz`rii scopului r`zboiului; mobilizarea tuturor resurselor umane [i materiale necesare sus]inerii efortului de r`zboi etc. O alt` cerin]` a ra]ionalit`]ii corela]iei politic`-strategie militar` este independen]a relativ` a celor dou` elemente, \ntruc#t substituirea ra]ionamentului strategic militar prin cel politic sau invers ar duce la dereglarea corela]iei [i la consecin]e neprev`zute \n desf`[urarea ac]iunilor militare [i a r`zboiului, \n ansamblu. A[a cum r`zboiul nu poate fi considerat \n totalitate ca o parte a politicii, iar ac]iunea militar` confundat` cu ac]iunea politic`, tot astfel [i ra]iunea strategiei militare nu poate fi total determinat` de ra]iunea scopurilor politice. Apare firesc faptul ca, \n limitele unor competen]e, strategia militar` s` dispun` de o autonomie relativ` fa]` de politic`, \n acest mod specificul ra]ionamentului strategic exprim#ndu-se la adev`rata sa valoare. Factorul de decizie politic` stabile[te scopul, resursele umane [i materiale pe care statul le aloc`, mijloacele de baz` ce vor fi folosite, pe c#nd comandamentul strategic ia m`suri de organizare [i desf`[urare a ac]iunilor militare propriu-zise, de \ntrebuin]are a for]elor [i mijloacelor la dispozi]ie pentru atingerea scopurilor politice ale r`zboiului. O cerin]` cu o extindere mai restr#ns`, dar de care trebuie s` ]inem seama, ar fi aceea a respect`rii caracterului biunivoc al influen]`rii \ntre elementele corela]iei. Preeminen]a politicii nu presupune o subordonare oarb` a strategiei militare, ci o interdependen]` constructiv` \ntre acestea, ra]ionamentul strategic intervenind deseori pentru a propor]iona scopurile politice ale r`zboiului \n func]ie de posibilit`]ile reale ale statului de a le \ndeplini. O strategie ra]ional` coreleaz` determin`rile puterii armate cu \ntreaga dezvoltare a societ`]ii, av#nd un rol important \n orientarea cercet`rii [tiin]ifice [i tehnologice militare, \n stabilirea priorit`]ilor produc]iei na]ionale de ap`rare [i \n integrarea poten]ialului tehnico-[tiin]ific \n ansamblul factorilor de care depinde ob]inerea succesului \ntr-un eventual r`zboi de ap`rare a ]`rii. 15

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Cerin]a de baz` [i \n acela[i timp elementul de ra]ionalitate major` a corela]iei o constituie respectarea principiului propor]ionalit`]ii \n rela]ia politic`-strategie militar`. |n conformitate cu acest principiu, rela]ia politic`-strategie militar` se deruleaz` \ntre dou` limite ra]ionale de propor]ionalitate, una superioar` [i o alta inferioar`. Dep`[irea limitei superioare duce la aventurism politic sau, din punct de vedere militar, la crima de r`zboi, iar a celei inferioare la faliment politic, respectiv la tr`dare. Din prezentarea succint` a acestor cerin]e se poate concluziona c` subordonarea strategiei militare fa]` de politica statului este o necesitate obiectiv`, care cuprinde o multitudine de elemente de ra]ionalitate \n orientarea ac]iunilor strategice. Pentru a eviden]ia Valoarea ra]ionamentului strategic valoarea [i rolul ra]ionamentului strategic \n \n ac]iunile militare strategice domeniul ac]iunilor militare strategice vom prezenta succint dimensiunile, implica]iile [i modalit`]ile de utilizare ale acestuia, definind principalele elemente caracteristice ale ra]ion`rii \n func]ie de problemele exitente \ntr-o situa]ie concret`. |n cazul unei ac]iuni strategice, potrivit legii obiective a concordan]ei dintre scopuri, for]e [i mijloace, comandantul trebuie s` ra]ioneze asupra necesarului de mijloace pentru \ndeplinirea scopului. Avem de-a face cu un ra]ionament de adecvare a mijloacelor la scopuri, care presupune, \n prealabil, o stabilire a scopurilor \n concordan]` cu for]ele [i mijloacele avute la dispozi]ie. Dup` stabilirea scopurilor, problema principal` const` \n alegerea, constituirea, preg`tirea for]elor [i a mijloacelor [i aducerea acestora \n stare opera]ional` optim`. Adecvarea mijloacelor la scopuri este un proces analitic complex, care cuprinde componentele ce se intercondi]ioneaz` [i care pot fi analizate sub aspectul con]inutului [i al succesiunii \n planul cunoa[terii. Fa]` de un scop dat exist` o diversitate de mijloace care pot fi utilizate [i \ntre care trebuie f`cute op]iuni pe baza unor criterii determinate. |n func]ie de scopul stabilit, se poate opta pentru folosirea total` sau par]ial` a mijloacelor existente, pot fi alese priorit`]ile de ordin cantitativ [i calitativ, ]in#ndu-se cont de criteriile de cost, timp [i eficien]`, preponderent fiind criteriul eficien]ei militare. |n anumite condi]ii pot ap`rea criterii valorice, de ordin politic [i moral, care determin` neutilizarea anumitor mijloace, chiar dac`, din punct de vedere militar, acestea ar avea o eficien]` mare. |n ac]iunea militar` nu este suficient` doar alegerea mijloacelor, ci acestea trebuie s` fie constituite, mobilizate, organizate, preg`tite [i dispuse astfel \nc#t s` poat` fi utilizate \n modul dorit pentru atingerea scopurilor propuse. Prin urmare, dup` efectuarea ra]ionamentului asupra alegerii mijloacelor este necesar` constituirea, preg`tirea [i aducerea acestora \n stare opera]ional` pentru adecvarea lor la scopurile urm`rite. Gradul de asigurare [i utilizare a mijloacelor este un alt factor care trebuie avut \n vedere pentru adecvarea acestora la scopuri. 16

Art` militar`
Trebuie s` ]inem cont de raportul dintre mijloacele necesare \ndeplinirii scopurilor [i cele care pot fi ob]inute [i utilizate. |n cazul unei diferen]ieri \n defavoarea celor din urm`, este indispensabil` aplicarea creatoare a principiilor luptei armate, prin procedee [i metode adecvate. |n ac]iunea militar` strategic`, pentru aprecierea mijloacelor trebuie s` se ]in` seama at#t de interac]iunea dintre for]ele materiale [i cele morale, c#t [i de cea dintre latura cantitativ` [i cea calitativ`. Dup` cum aprecia [i Clausewitz, superioritatea numeric` \n b`t`lie nu decurge obligatoriu din raportul global de for]e, ci depinde, \ntr-o m`sur` apreciabil`, de talentul [i ingeniozitatea comandantului, care [tie s` foloseasc` \n mod corect spa]iul [i timpul, s` dozeze eforturile corespunz`tor planului de ac]iune [i s` \ntrebuin]eze \n modul cel mai judicios for]ele de care dispune. For]a \n punctul hot`r#tor depinde de for]a absolut` a armatei [i de abilitatea folosirii ei.10 O condi]ie important` a adecv`rii mijloacelor la scopuri o constituie disponibilitatea mijloacelor, cunosc#ndu-se faptul c` \n ac]iunea militar` apare o deosebire \ntre posibil [i disponibil. Disponibilitatea presupune ca mijloacele necesare [i posibile s` se afle la dispozi]ia celui care organizeaz` [i conduce ac]iunea militar`, s` nu fie angajate \n alte ac]iuni [i s` poat` fi aduse oportun pe direc]ia/direc]iile unde este nevoie. |n consecin]`, ra]ionamentul strategic va determina restructur`rile [i manevra necesare pentru a face mijloacele disponibile, corespunz`tor scopului urm`rit. Ac]iunile militare la nivel strategic impun adeseori efectuarea unor deplas`ri de for]e [i mijloace la distan]e mari pentru a realiza raportul de for]e [i dispozitivul strategic corespunz`tor, aceasta implic#nd m`suri organizatorice [i de asigurare. Dimensiunea cronologic`, o alt` caracteristic` important` a ra]ionamentului strategic, are \n vedere stabilirea unor termene at#t pentru realizarea scopurilor, c#t [i pentru asigurarea mijloacelor necesare pentru atingerea acestora. Precizarea \n timp a realiz`rii scopurilor/misiunilor demonstreaz` c` ra]ionamentul strategic trebuie s` includ` dimensiunea temporalit`]ii ca o condi]ie de baz` a planific`rii [i execut`rii ac]iunii strategice. |n concluzie, pentru a ob]ine adecvarea mijloacelor la scopurile urm`rite, ra]ionamentul strategic are de parcurs o serie de trepte, iar o g#ndire strategic` just` dezv`luie particularit`]ile fiec`rei determin`ri \n func]ie de situa]ia dat`, sesizeaz` disfunc]iile [i duce la rezolvarea acestora pe o cale logic`.

BIBLIOGRAFIE
1. Dic]ionarul explicativ al limbii rom#ne. Bucure[ti. Editura Enciclopedic`, 1975, p. 383. 2. Dic]ionarul de neologisme. Bucure[ti. Editura Academiei, 1978, p. 904. 3. Dic]ionar filozofic. Bucure[ti. Editura Politic`, 1978, p. 578. 4. Probleme filozofice ale [tiin]ei militare. Bucure[ti. Editura Militar`, 1987, vol. IV, p. 80. 5. Dic]ionar filozofic. Bucure[ti. Editura Politic`, 1978, p. 579. 6. Probleme filozofice ale [tiin]ei militare. Bucure[ti. Editura Militar`, 1987, vol. IV, p. 85. 7. KANT, Im. Critica ra]iunii practice. Bucure[ti. Editura {tiin]ific`, 1972, p. 106. 8. Elemente de strategie militar`. Bucure[ti. Editura Militar`, 1975, p. 19. 9. Probleme filozofice ale [tiin]ei militare. Bucure[ti. Editura Militar`, 1987, p. 101. 10. CLAUSEWITZ, C. von. Despre r`zboi. Bucure[ti. Editura Militar`, 1982, p. 183.

17

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

ACTIUNILE FORTELOR MILITARE , , PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZ , N ZONA DE OPERATII , DE SUD-EST
General de brigad` Constantin ZECA
recerea la aplicarea primei faze de realizare a For]ei Proiect - 2005 privind redimensionarea Armatei [i stabilirea noii structuri de for]e a determinat schimb`ri organizatorice [i conceptuale majore. Corespunz`tor prevederilor Strategiei militare a Romniei referitoare la conducerea la nivel operativ a for]elor, precum [i a cerin]elor de realizare a conducerii unitare a tuturor categoriilor de for]e care ac]ioneaz` n Zona de Opera]ii de Sud-Est, la 1 septembrie 2000 s-a nfiin]at Comandamentul 9 Opera]ional DOBROGEA (nucleu tip corp de armat`). Acesta a luat fiin]` prin predarea marilor unit`]i [i unit`]ilor subordonate de c`tre Comandamentul Corpului 9 Armat` M~R~{E{TI Corpului 1 Teritorial Bucure[ti [i trecerea la o structur` adecvat` planific`rii [i conducerii opera]iilor de tip ntrunit. Noul statut al Comandamentului a determinat evaluarea priorit`]ilor n func]ie de compunerea proprie, precum [i de caracterul complex al ac]iunilor pe care trebuie s` le conduc`. n acest sens, s-a impus adoptarea unui sistem unitar de abordare a misiunilor, precum [i a unui sistem de lucru a compartimentelor, p`strndu-se specificul fiec`rei categorii de for]e [i asigurnd complementaritatea ac]iunilor desf`[urate. Aceasta a determinat, ca priorit`]i n preg`tirea Comandamentului, schimbul de informa]ii privind modalit`]ile de ac]iune [i de conducere specifice fiec`rei for]e, apropierea [i compatibilizarea stilului [i a metodelor de lucru, omogenizarea formei [i a con]inutului unor documente de conducere cu caracter general, perfec]ionarea [i eficientizarea lucrului individual [i n echip`, nsu[irea [i aplicarea procedurilor opera]ionale ntrebuin]ate de structurile militare nord-atlantice [i, nu n ultimul rnd, a standardelor militare na]ionale. n timpul scurt parcurs de la nfiin]are activitatea Comandamentului a fost deosebit de laborioas`, excel#nd prin participarea la aplica]ia operativ-strategic` FOR}A 2000, precum [i prin organizarea [i desf`[urarea unui exer-ci]iu operativ-tactic [i a unor consf`tuiri [i antrenamente de stat major care au permis experimentarea unor prevederi ale regulamentelor militare, \n contextul adapt`rii acestora la specificul Comandamentului, dar [i la tipurile de for]e [i particularit`]ile teritoriului Dobrogei. 18

Art` militar`
Sistemul de preg`tire adoptat se bazeaz` pe alocarea unui volum important de timp activit`]ii de documentare cu privire la riscurile specifice zonei, for]ele angajate [i ac]iunile acestora, la ntocmirea unor baze de date [i studii de stat major a c`ror tematic`, strns legat` de misiunile specifice n situa]ii de criz`, este tratat` pe variante de ac]iune probabile. Aceast` problematic` reprezint` tema de fond a expunerilor, dezbaterilor [i a ipotezelor ac]ionale create pe timpul antrenamentelor de stat-major [i al exerci]iilor operativ-tactice.

Locul [i rolul Comandamentului n conducerea ac]iunilor pentru gestionarea situa]iilor de criz`


Conform prevederilor Concep]iei privind conducerea militar` n timp de pace, n situa]ii de criz` [i la r`zboi elaborat` de Statul Major General n anul 2000, Comandamentul 9 Opera]ional DOBROGEA se subordoneaz` administrativ Statului Major al For]elor Navale, iar din punct de vedere opera]ional, dup` capacitare, n situa]ii de criz`, Statului Major General prin Centrul Opera]ional pentru Situa]ii de Criz` [i poate conduce operativ for]e din categoriile specificate anterior, dimensionate la amploarea misiunilor care trebuie ndeplinite. Corespunz`tor acestor prevederi, Comandamentului 9 Opera]ional DOBROGEA i s-au stabilit o serie de atribu]ii specifice. Astfel, n timp de pace, pe lng` instruirea structurilor proprii, direct subordonate, poate participa, conform dispozi]iilor Statului Major al For]elor Navale, la verificarea nivelului opera]ional [i de instruire a altor comandamente [i for]e, la ini]ierea [i elaborarea regulamentelor pentru opera]ii [i la experimentarea lor n cadrul activit`]ilor de stat major. De asemenea, elaboreaz` concep]ii [i planuri de ac]iune, stabile[te [i realizeaz` rela]ii de informare-documentare cu structurile locale ale Ministerului de Interne [i cu alte elemente ale sistemului na]ional de ap`rare [i desf`[oar`, mpreun` cu acestea, activit`]i de stat major pentru preg`tirea ntrunit`, n comun, a for]elor. Totodat`, poate participa la desf`[urarea exerci]iilor NATO/PfP cu ofi]eri de stat major, cu celule de comand` sau sub alte forme, potrivit naturii angaj`rii [i dispozi]iilor primite. n situa]ii de criz`, n conformitate cu competen]ele [i misiunile primite, poate monitoriza, n Zona de Opera]ii de Sud-Est, evolu]ia factorilor de risc [i a amenin]`rilor la adresa securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale. Monitorizarea o poate realiza diferen]iat, executnd, pe timpul st`rii de urgen]`, actualizarea bazelor de date privind starea opera]ional` a for]elor pe care le poate primi n subordine, a planurilor de ac]iune [i a celor de cooperare cu autorit`]ile locale [i cu celelalte for]e ale sistemului na]ional de ap`rare, n vederea preg`tirii condi]iilor de trecere la ndeplinirea misiunilor specifice st`rii de asediu, n situa]ia n care aceasta va fi instituit`. La producerea unor dezastre, poate, la ordin, conduce direct for]e [i mijloace destinate limit`rii [i nl`tur`rii efectelor acestora, situa]ie n care ac]ioneaz` cu structura existent` la pace. 19

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Pe timpul st`rii de asediu, potrivit ordinului Centrului Na]ional de Comand` Militar` (Centrul Opera]ional pentru Situa]ii de Criz`), Comandamentul 9 Opera]ional DOBROGEA poate planifica [i conduce ac]iuni militare ale for]elor subordonate opera]ional, \n scopul prevenirii ac]iunilor destabilizatoare, pentru paza [i ap`rarea obiectivelor de importan]` politic`, social`, economic` [i militar` [i interven]ia n scopul protej`rii cet`]enilor [i a infrastructurii de baz`, pentru realizarea siguran]ei strategice la frontier`, pe litoral, fluviu [i la obiective de importan]` vital`. Structura modular` a Comandamentului, cu componente specializate n rezolvarea problemelor de personal, informa]ii, logistic`, planificare, conducere [i sprijin opera]ii, comunica]ii [i informatic`, \n realizarea leg`turii cu autorit`]ile civile, ndeosebi a celor specifice for]elor navale [i terestre, permite ca, n func]ie de situa]ie, s` conduc` ac]iunile militare n structura de baz` pentru opera]ii de amploare sau s` adopte alte formule organizatorice temporare. Astfel, pentru conducerea unor ac]iuni de mic` amploare sau cu unit`]i dintr-o singur` categorie de for]e, pe timpul interven]iei la dezastre, calamit`]i naturale sau a acord`rii ajutorului umanitar, conducerea o poate realiza prin intermediul grupelor operative, special constituite. Pentru ac]iuni de amploare, Comandamentul se poate structura, n principal, n grup` de coordonare, grup` special` [i grupa comandantului, componente menite s` asigure informarea oportun` [i exact` asupra situa]iei din cele trei medii, s` \[i asume performant [i credibil planificarea ac]iunilor tuturor tipurilor de for]e [i conducerea opera]iei prin direc]ionali, pe arme, zone [i misiuni. Pe lng` acestea, pot func]iona grupe operative ale avia]iei de sprijin [i ale celorlalte componente ale sistemului na]ional de ap`rare cu care coopereaz` sau pe care le poate primi temporar n subordine. O variant` privind organizarea conducerii for]elor angajate n ac]iuni de gestionare a situa]iilor de criz` este prezentat` la pagina 21.

Riscuri specifice situa]iilor de criz` n Zona de Opera]ii de Sud-Est


Riscurile cele mai probabile ale situa]iilor de criz` din Zona de Opera]ii de Sud-Est pot fi determinate de prelungirea [i agravarea unor dificult`]i economico-sociale, de ac]iunile grup`rilor separatiste [i extremiste, precum [i de apari]ia unor dispute interetnice [i rivalit`]i religioase. La acestea se adaug` cre[terea n amploare a crimei organizate [i expansiunea re]elelor [i ac]iunilor teroriste care pot c`p`ta dimensiuni de natur` s` aduc` atingeri securit`]ii na]ionale, facilitate de derularea traficului de droguri, arme, substan]e radioactive etc., prin porturile [i aeroporturile din zon`, aflate n apropierea unor obiective economice [i militare din Mangalia, Constan]a, N`vodari, Cernavod`, Tulcea etc. n aceste condi]ii, misiunile for]elor de supraveghere [i avertizare timpurie trebuie s` se concentreze asupra cunoa[terii operative a situa]iilor de criz` interne 20

Art` militar`

21

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


[i a eventualelor pericole externe; asupra analizei [i evalu`rii factorilor de risc [i a inform`rii imediate a factorilor de r`spundere [i decizie. |n acela[i timp, execut` misiuni de supraveghere [i de control al spa]iului aerian [i al spectrului electromagnetic, al apelor teritoriale, al Zonei Economice Exclusive [i al frontierelor de stat, precum [i al raioanelor favorabile desf`[ur`rii ac]iunilor generatoare de criz`, al obiectivelor cu grad ridicat de periculozitate tehnologic` [i monitoriz`rii zonelor de risc etnico-religios.

For]e [i mijloace ce pot fi angajate n ac]iuni de gestionare a situa]iilor de criz`


n func]ie de natura, amploarea [i gravitatea situa]iilor de criz`, precum [i de compunerea for]elor pe care Comandamentul 9 Opera]ional DOBROGEA le poate primi, la decretarea st`rii de asediu, n subordine operativ`, se poate constitui o grupare de angajare alc`tuit` din componente terestre, maritime, fluviale, aeriene [i logistice, care pot ac]iona pe teritoriul Dobrogei (pagina 23), cu misiuni specifice mediului n care se exprim`, dar desf`[urate n mod unitar. Astfel, componenta terestr` poate sprijini for]ele poli]iene[ti sau de jandarmi pentru asigurarea depunerii temporare a armelor, muni]iilor [i materialelor explozive aflate asupra popula]iei, recurg#nd la nchiderea temporar` a societ`]ilor care le comercializeaz`, la efectuarea de perchezi]ii [i razii pentru confiscarea acestora, precum [i la localizarea, identificarea [i evacuarea persoanelor a c`ror prezen]` n zonele de restric]ii nu se justific`, impun#nd limitarea sau interzicerea circula]iei n anumite zone ori ntre anumite ore. Aceste ac]iuni pot fi executate n comun, dar [i independent, de c`tre subunit`]i din structura for]elor Ministerului Ap`r`rii Na]ionale [i ale Ministerului de Interne, recurg#ndu-se la repartizarea pe zone distincte de responsabilitate. Pentru instituirea acestor restric]ii se stabilesc posturi sau filtre de verificare [i control al vehiculelor, trenurilor [i persoanelor, de patrulare [i supraveghere n afara ori n interiorul zonei de responsabilitate. Totodat`, se organizeaz` sistemul de informare oportun` privind situa]ia [i interven]ia n anumite sectoare pentru interceptarea eventualelor elemente diversioniste. La aceasta pot participa [i forma]iuni ale Sec]iei Transporturi Militare, precum [i subunit`]i de jandarmi [i organe de poli]ie cu misiuni specifice \n protec]ia transporturilor feroviare [i \ndrumarea circula]iei. n cazul apari]iei unor tulbur`ri de mas` se poate interveni cu trupe [i cu organe specializate n restabilirea ordinii constitu]ionale care, prin metode specifice, pot exercita controlul situa]iei. Indiferent de arm` [i specialitate, unit`]ile pot asigura paza terestr` [i antiaerian` a sediilor autorit`]ilor publice, a sta]iilor de alimentare cu ap`, energie, gaze, de radio [i televiziune [i a unor agen]i economici, a unor obiective de importan]` na]ional` sau cu risc ridicat de periculozitate. Dac` este necesar pot participa la evacuarea popula]iei din zonele de risc, prin planificarea [i preg`tirea mijloacelor trebuincioase evacu`rii, \n acela[i timp exercit#nd controlul [i dirijarea deplas`rii acesteia. 22

Art` militar`

23

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


n toate situa]iile trupele terestre vor fi preg`tite s` acorde ajutor umanitar popula]iei afectate prin asigurarea transporturilor, a pazei [i protec]iei coloanelor [i convoaielor de ajutoare, prin participarea la distribuirea acestora sau la limitarea efectelor dezastrelor. Componenta maritim`, pe timpul st`rii de urgen]`, poate sprijini logistic ac]iuni, prin bazele sale, precum [i cu nave, pentru transportul materialelor, al unor importante efective ale popula]iei, prin aprovizionarea cu combustibil, ap` sau asigurarea cu energie de la bordul navelor n zone neelectrificate. Pe timpul st`rii de asediu poate sprijini ac]iunile de neutralizare a elementelor terorist-diversioniste [i a altor forma]iuni ilegal narmate, cnd ac]iunile acestora se desf`[oar` adiacent m`rii, proced#nd la descoperirea navelor de suprafa]`, a submarinelor [i ambarca]iunilor cu care for]ele de interven]ie pot fi infiltrate. Grupurile de scafandri de lupt` pot cerceta p`r]ile submerse ale amenaj`rilor portuare, ale platformelor de foraj-extrac]ie maritime, ale navelor sau ale obiectivelor hidrotehnice [i podurilor, pot furniza indicii asupra prezen]ei elementelor diversioniste [i pot participa la unele ac]iuni de neutralizare a acestora. Controlul c`ilor maritime de acces la anumite obiective de importan]` strategic` (instala]ii portuare, Combinatul petrochimic Midia-N`vodari, platformele de foraj-extrac]ie maritime, traiectele conductelor de gaze de la acestea la litoral), precum [i controlul navelor pentru mpiedicarea introducerii pe c`i transfrontaliere a armelor conven]ionale [i de distrugere n mas` se pot executa mpreun` cu organele Ministerului de Interne [i Direc]ia General` a V`milor. Componenta fluvial` poate ndeplini, cu mijloacele specifice, misiuni de aplicare a restric]iilor impuse n circula]ia pe Dun`re, controlul navelor [i ambarca]iunilor, acordarea ajutorului umanitar, n special pentru popula]ia Deltei, [i poate participa la evacuarea acesteia din zonele greu accesibile altor for]e. De asemenea, poate primi misiuni specifice G`rzii de Coast`, misiuni referitoare la verificarea respect`rii regulilor regimului apelor de frontier` [i la descoperirea nc`lc`rilor acestora, supravegherea activit`]ilor desf`[urate pe ap` [i n spa]iul adiacent acesteia, z`d`rnicirea trecerilor ilegale peste frontiera fluvial` [i a ac]iunilor de contraband`, verificarea navelor, ambarca]iunilor [i persoanelor, descoperirea [i mpiedicarea oric`rei activit`]i care ar afecta interesele [i suveranitatea statului rom#n sau paza [i supravegherea unor obiective importante existente la fluviu. Aceste misiuni pot fi executate independent sau n cooperare cu unit`]i din For]ele Terestre, maritime ori cu alte elemente ale sistemului na]ional de ap`rare, avnd ns` n vedere c` se men]ine libertatea de naviga]ie a navelor sub pavilion str`in, c` exist` porturi [i puncte n care este permis` ancorarea sau acostarea n caz de for]` major` [i c` se vor desf`[ura n continuare n apele de frontier` activit`]i economice. Componentei aeriene \i pot reveni misiuni complexe, dintre acestea men]ion#nd cercetarea spa]iului aerian [i a frontierelor de stat, transportul trupelor [i al tehnicii destinate interven]iei n diferite situa]ii, al r`ni]ilor [i bolnavilor, alimentelor [i medicamentelor, ndeosebi n zonele greu accesibile ale Deltei Dun`rii, supravegherea [i dirijarea circula]iei rutiere. Componenta logistic` este destinat` s` asigure suportul tehnic [i material necesar ndeplinirii misiunilor de c`tre for]ele angajate, func]ionarea c`ilor de comunica]ie 24

Art` militar`
terestre, maritime [i fluviale, s` efectueze, sincronizat [i coordonat, \n func]ie de resursele civile [i militare, achizi]iile [i contract`rile necesare, precum [i punerea de acord a necesit`]ilor cu priorit`]ile stabilite, sprijinind popula]ia afectat` de ac]iunile desf`[urate. n principiu \ns`, componenta logistic` se va axa pe asigurarea stocurilor de materiale [i a serviciilor necesare, precum [i pe refacerea zilnic` a gradului de suport, asigurnd astfel continuitatea. Ac]iunile logistice sunt marcate de particularit`]ile zonale, de diversitatea categoriilor de for]e angajate [i de relativa izolare a teritoriului, de num`rul relativ mic de agen]i economici, de concentrarea acestora \ndeosebi n zona de litoral [i de stricta lor specializare. Particularit`]ile men]ionate reduc semnificativ sursele de aprovizionare [i posibilit`]ile de contractare, impun#nd folosirea structurilor existente la pace [i constituirea unor stocuri suplimentare la anumite categorii de materiale, n cadrul unor structuri logistice teritoriale multifunc]ionale. |n contextul celor prezentate, realizarea unui sistem unitar de aprovizionare [i trecerea centrului de greutate al mentenan]ei pe lucr`rile de diagnosticare [i de prevenire devin o prioritate pe care nu o putem l`sa pe seama \nt#mpl`rii. Sistemul de comunica]ii necesar conducerii [i cooper`rii prezint` unele particularit`]i determinate de multitudinea for]elor participante, de dot`rile tehnice diferite, dar [i de complexitatea caracteristicilor compartimentelor zonale n care se ac]ioneaz`. Bun`oar`, cunoa[tem faptul c` ntre for]ele terestre [i cele navale exist` compatibilitate ntre mijloacele radio [i radioreleu at#t la nivelul marilor unit`]i, c#t [i al unit`]ilor, ns` leg`tura ntre e[aloanele mai mici ale acestora se poate face numai prin asigurarea pe orizontal` a unor mijloace tehnice interoperabile. n acela[i fel se pot realiza, n prezent, re]elele radio at#t cu componenta aerian`, c#t [i cu celelalte elemente ale sistemului na]ional de ap`rare participante la ac]iuni. n leg`turile telefonice pot fi folosite deopotriv` cele existente \n sistemul militar, ct [i cele puse la dispozi]ie de sistemul comercial, avndu-se n vedere ns` c` acesta din urm` este mult mai pu]in dezvoltat n jude]ul Tulcea [i aproape inexistent n Delta Dun`rii. Toate aceste impedimente vor trebui s`-[i g`seasc` rezolvarea prin organizarea tuturor canalelor de leg`tur` posibile [i prin compatibilizarea grabnic` a mijloacelor tehnice din dotare.

Cooperarea cu organele locale cu atribu]ii n domeniul ap`r`rii [i gestionarea imaginii organismului militar
Opin`m c`, n situa]ii de criz`, ntrebuin]area for]elor Armatei trebuie limitat` cu stricte]e la nivelul necesarului, av#ndu-se \n vedere retragerea lor de ndat` ce autorit`]ile civile responsabile vor fi capabile s` preia [i s` men]in` controlul situa]iei zonale. O deosebit` importan]` o are conducerea unic` a tuturor opera]iunilor legate de gestionarea crizei, fiind necesar` reglementarea, din punct de vedere legal, a tuturor aspectelor legate de responsabilit`]ile concrete ale fiec`rui factor implicat, n func]ie 25

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


de tipul de risc [i de situa]ia ce poate ap`rea, precum [i de modalit`]ile de realizare a cooper`rii. Aceasta s-ar impune cu att mai mult cu ct se pot desf`[ura ac]iuni cu caracter unitar pe teritoriul a dou` jude]e, fiecare av#nd zone cu un statut aparte. Este esen]ial ca, indiferent de situa]ie [i de starea instituit`, for]ele, administra]ia public` local`, organele [i organismele implicate, s` execute misiuni [i atribu]ii pentru care sunt specializate, asigurndu-se sprijinul altor elemente numai n cazuri deosebite. Aceasta impune existen]a nc` din timp de pace a unor planuri de cooperare care s` cuprind` ac]iuni preconizate n func]ie de evolu]ia probabil` a evenimentelor, modalit`]i de leg`tur` oportune [i stabile, for]e [i mijloace militare [i civile apte de performan]e \n \ndeplinirea misiunilor. n mod similar trebuie tratate ac]iunile pentru nl`turarea efectelor incendiilor de mari propor]ii, a inunda]iilor, cutremurelor, alunec`rilor de teren, accidentelor nucleare, biologice [i chimice. Pe fondul ac]iunilor specifice situa]iilor de criz`, activitatea de rela]ii publice cap`t` dimensiuni aparte, activitatea de informare trebuind s` prezinte real situa]iile [i evenimentele, n principal pentru cre[terea moralului popula]iei [i al militarilor [i pentru crearea unui mediu propice de ac]iune [i comunicare. Rela]iile cu comunitatea local` trebuie s` urm`reasc` atragerea simpatiei [i a sprijinului popula]iei, a reprezentan]ilor cultelor, organiza]iilor neguvernamentale, a oamenilor de afaceri etc. Toate comunicatele transmise trebuie s` asigure informarea oportun`, corect` [i complet` a popula]iei asupra ac]iunilor desf`[urate, ceea ce va duce la cre[terea ncrederii n organismul militar [i la crearea unui curent de opinie favorabil care va u[ura considerabil misiunea Armatei. * n concluzie, putem aprecia c`, pe fond, complexitatea elementelor care determin` situa]iile de criz` [i multitudinea for]elor participante la gestionarea acestora impun cu necesitate adoptarea unui cadru legislativ clar, care s` statueze rolul, r`spunderile [i rela]iile dintre factorii politici, administrativi [i economici, precum [i ale for]elor militare [i ale altor elemente implicate. Pe baza acestuia se poate adopta un program adecvat de dotare [i instruire, precum [i organizarea [i desf`[urarea unor activit`]i de preg`tire n comun, cu efect benefic n realizarea unei reac]ii imediate eficiente [i n men]inerea stabilit`]ii n zon`.

26

Art` militar`

AC}IUNEA INTEGRATQ LA NIVEL TACTIC A FOR}ELOR TERESTRE {I AERIENE PENTRU NEUTRALIZAREA {I NIMICIREA UNEI GRUPRI PARAMILITARE
Colonel Nicolae DOHOTARIU Colonel Miti]` LUPU
omplexitatea procesului de preg`tire pentru lupt` a for]elor este pus` n eviden]` de o serie de factori [i determin`ri n func]ie de nivelul de profesionalizare al Armatei, de nzestrarea cu armament [i tehnic` de lupt` modern` [i, nu \n ultimul r#nd, de evolu]ia structurilor Armatei [i de posibilit`]ile tehnico-tactice [i logistice ale acestora. n ultimii zece ani la acestea s-au ad`ugat [i aspectele rezultate din participarea [i implicarea crescnd` \n opera]iuni militare nonclasice, generate de noile riscuri [i amenin]`ri la adresa securit`]ii na]ionale [i regionale manifestate la sfr[itul secolului trecut, cum ar fi: traficul de arme [i droguri, crima organizat`, conflictele de cu manifest`ri violente etc. nscris` n cele ce poart` r`zboiul", a reprezentat rezolvate n cadrul prela aplica]ia strategic` vit`]i practice n teren obiectivele, scopurile pe timpul preg`tirii un loc important l-a ocupat strategic [i materializarea natur` etnic` [i religioas` O astfel de ac]iune militar`, denumirea "altele dect unul din subiectele g`tirii participan]ilor de comandament cu acti"FOR}A 2000" . ntre [i problemele urm`rite [i desf`[ur`rii aplica]iei, procesul lu`rii deciziei la nivel acesteia n plan ac]ional la nivel

tactic, n raport cu volumul, oportunitatea [i corectitudinea informa]iilor primite. Pentru materializarea acestei ac]iuni de tip joint au fost angajate unit`]i [i subunit`]i de infanterie, avia]ie de cercetare f`r` pilot, avia]ie de vn`toare-bombardament [i, nu n ultimul rnd, echipe de ac]iuni psihologice. Activitatea de preg`tire nu a fost \ns` u[oar`. La unele tendin]e de opozi]ie, generate de lipsa de experien]` \n acest tip nou de exerci]iu, s-au ad`ugat [i probleme de ordin tehnic, ca urmare a unor incompatibilit`]i ale sistemelor de comunica]ii [i transmitere a imaginilor video [i grafice din cmpul tactic. Pe parcurs, toate aceste temeri [i re]ineri 27

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


au fost dep`[ite, renun]ndu-se [i la vechile practici ale unui num`r exagerat de repeti]ii, precum [i la caracterul festivist al ac]iunilor demonstrative. Concomitent cu ducerea ac]iunilor militare n curs de desf`[urare, e[alonul strategic a fost informat de existen]a n adncimea dispozitivului operativ a unei grup`ri paramilitare care, pe fondul situa]iei conflictuale create de agresiunea for]elor ro[ii, ducea ac]iuni destabilizatoare nc`lcnd legisla]ia statului de drept [i democra]ia constitu]ional`. Aceast` grupare, constituit` ntr-o zon` muntoas` mp`durit` [i organizat` dup` tip militar, dotat` cu armament de lupt` individual [i chiar cu cteva blindate, a activat un post de radio pirat care, prin emisii neautorizate, a adresat ndemnuri la nesupunere civic`, la manifest`ri violente [i acte de sabotaj, urm`rind disolu]ia autorit`]ii statului pe plan zonal. Potrivit informa]iilor primite, conducerea strategic` a transmis ordinul de ac]iune comandamentului marii unit`]i tactice din for]ele de angajare ulterioar`. n baza ordinului primit, pentru completarea informa]iilor [i elaborarea unei concep]ii de ac]iune adecvate situa]iei, comandantul marii unit`]i tactice a dispus ntrebuin]area resursei de avia]ie de cercetare aerian` f`r` pilot. Ac]iunea acesteia a permis descoperirea cu mare precizie a majorit`]ii obiectivelor dispuse n spa]iul ocupat de gruparea paramilitar`: punctul de comand`, locul de dispunere a postului de radio pirat, gruparea de tehnic` blindat`, taberele de instruc]ie [i personalul acestora. Datele [i informa]iile nregistrate cu mijloacele din dotarea avionului "SHADOW" (foto) au fost transmise n aproximativ 14 minute att la e[alonul strategic, ct [i la comandamentul tactic care a ntrebuin]at acest mijloc de cercetare prin sta]ii radio (performan]` realizat` n premier`), dup` prelucrarea rapid` pe computer a imaginilor video [i transformarea lor \n imagini de tip "gif". n urma analizei informa]iilor furnizate s-a elaborat ordinul de ac]iune care s-a transmis unit`]ilor subordonate angajate n neutralizarea [i nimicirea acestei grup`ri. Planul de ac]iune a fost elaborat cu respectarea principiilor drepturilor omului [i a normelor democratice, lu#ndu-se pentru nceput m`suri de evitare a utiliz`rii for]ei [i recurgerii la violen]`. Astfel au intrat "n scen`" grupurile de ac]iuni psihologice care, ntrebuin]nd mijloace specifice de influen]are asupra personalului grup`rii paramilitare, au ncercat s` determine renun]area acestora la ac]iunile ilegale [i predarea armamentului [i a muni]iei autorit`]ilor n drept. Spectrul mijloacelor tehnice a inclus, pe lng` cele clasice, sta]ii radio ce emiteau pe aceea[i frecven]` cu cea utilizat` de postul pirat, sta]ii de amplificare instalate pe autovehicule, ca [i unele elemente de noutate: sta]ii de amplificare de mare putere instalate pe elicopter, precum [i grenade nonletale cu substan]e malodore sau cu efect luminos [i acustic "GELA 2000". n urma acestor ac]iuni, o parte din personalul taberei a decis s` se predea necondi]ionat, n timp ce o alt` parte a continuat emisiile neautorizate ale postului de radio n campania sa de denigrare a autorit`]ilor publice, manifestndu-[i violent refuzul, chiar prin focuri de arm`. Acest refuz a determinat o schimbare

28

EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

Schema 1

SECVEN}ELE AC}IUNII
1. Descoperirea locului de dispunere a taberei grup`rii paramilitare [i identificarea principalelor obiective: Executarea cercet`rii aeriene de c`tre avionul f`r` pilot SHADOW (E). Localizarea punctului de comand` [i a locului de dispunere a postului de radio pirat (A). 2. Evitarea utiliz`rii for]ei [i determinarea membrilor grup`rii paramilitare de a se preda: Evitarea unei ac]iuni de influen]are psihologic` (F). Avia]ia de v#n`toare-bombardament (G) love[te punctul de comand` [i scoate din func]iune postul de radio pirat (A). 3. Capturarea [i nimicirea elementelor lupt`toare ale grup`rii paramilitare: Capturarea unui grup de lupt`tori (H). Nimicirea elementelor lupt`toare care riposteaz` cu foc (B1-B3, C, D). * Dup` terminarea exerci]iului se va vizualiza, pe monitorul televizorului, rezultatul ac]iunii de cercetare a avionului f`r` pilot SHADOW.

Art` militar`

29

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

30

Art` militar`

de atitudine, n sensul adopt`rii unor m`suri mai ferme. Resursa de avia]ie de vn`toare-bombardament a fost introdus` n ac]iune n scopul scoaterii din func]iune a postului de radio pirat [i al dezorganiz`rii conducerii prin lovirea punctului de comand` al taberei. Informa]iile privind dispunerea obiectivelor n teren au fost furnizate de avia]ia de cercetare f`r` pilot, iar ac]iunea n sine, pe lng` efectul distructiv urm`rit, a avut [i un efect psihologic. Cu toate acestea, for]ele grup`rii paramilitare nu au depus armele [i nu au renun]at la lupt`. Mai mult, au trecut la preg`tirea unei ac]iuni n for]` de tip terorist-diversionist, ndreptat` asupra popula]iei civile, n scopul cre`rii de panic` [i dezordine. Pe baza acestor date ob]inute prin cercetare proprie, unitatea tactic` ce a fost dislocat` n apropierea taberei [i care a monitorizat ac]iunile ntreprinse anterior a trecut, n urma expir`rii ultimatumului acordat for]elor paramilitare, la neutralizarea [i nimicirea acestora. Ac]iunea unit`]ilor [i subunit`]ilor din for]ele terestre, aeriene [i a grupurilor de ac]iuni psihologice, precum [i modul de marcare a ac]iunilor adversarului sunt prezentate n schema 1. 31

EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


|n acela[i cadru al exerci]iului, "ac]iunea cu mijloacele blindate ale adversarului" a permis executarea unei trageri demonstrative cu elicopterul "IAR PUMA 330" modernizat cu sistem "SOCAT", un foarte performant mijloc de lupt` \mpotriva blindatelor, inclus deja n dotarea Armatei. n acela[i context a fost prezentat Grupul de Lupt` n Spa]iul de Beligeran]`, component` ac]ional` structurat` din timp de pace pentru gestionarea opera]iilor speciale n spa]iul controlat de inamic. Ideea [i conceptul pentru Grupul de Lupt` n Spa]iul de Beligeran]` au constituit rezultatul activit`]ii speciali[tilor din Corpul 10 Armat` pentru fundamentarea [i experimentarea unor solu]ii mobile care s` completeze nevoia de securitate n zona de responsabilitate [i identificarea unor modalit`]i care s` suplineasc` existentul relativ redus de for]e [i mijloace pe acest spa]iu. Aceste for]e, constituite pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, sunt prev`zute s` ini]ieze, amplifice [i gestioneze ac]iunile de lupt` neconven]ionale ca lovitur` de r`spuns asimetric` n spa]iile temporar pierdute sau ocupate prin agresiune. Bine antrena]i, luptnd pe teritoriul na]ional preg`tit pentru rezisten]a de lung` durat` [i beneficiind de sprijinul popula]iei, aceste grupuri pot polariza capacitatea de decizie a adversarului (sau cel pu]in s`-l for]eze spre solu]ii incorecte), pot contribui la "sufocarea" acestuia [i pot renvia "rezisten]a f`r` gnd de retragere", concretiznd astfel spa]iul de lupt` pulsatoriu. Furnizarea [i schimbul de informa]ii [i sub alt aspect dec#t cel al clasicului raport, exploatarea acestor informa]ii \n timp operativ, diversitatea [i compatibilitatea ac]ional` a for]elor participante, precum [i complexitatea misiunii au scos practic acest exerci]iu din tiparele obi[nuite. El a demonstrat capabilitatea militarilor rom#ni de a ac]iona \n condi]iile c#mpului de lupt` integrat, folosind cu eficien]` tehnica de lupt` modern`.

32

EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

Art` militar`

AC}IUNEA INTEGRATQ LA NIVEL TACTIC A FOR}ELOR TERESTRE, AERIENE {I NAVALE PENTRU NEUTRALIZAREA {I NIMICIREA ELEMENTELOR NAINTATE ALE ADVERSARULUI
Locotenent-colonel Ioan CUCEA
n concep]ia aplica]iei strategice "FOR}A 2000", ntr-o etap` a desf`[ur`rii ac]iunilor militare, adversarul duce lupta cu succes pe anumite direc]ii, reu[ind s` cucereasc` un cap de pod pe litoralul M`rii Negre, cu inten]ia de a rupe ap`rarea trupelor proprii [i de a nainta spre vest pentru a bloca [i a cuceri trecerile permanente peste fluviul Dun`rea. n situa]ia nou creat`, Cartierul General pentru Conducerea Aplica]iei ordon` executarea unei manevre de for]e [i mijloace din Zona de Opera]ii de Sud n Zona de Opera]ii de Sud-Est cu scopul de a limita p`trunderea adversarului spre vest [i, ulterior, pentru a se al`tura ripostei ofensive executate n zona litoralului, \n scopul eliber`rii teritoriului na]ional vremelnic ocupat de c`tre adversar. Potrivit scenariului creat pe acest element de concep]ie, pe timpul execut`rii manevrei de for]e [i mijloace din sud spre sud-est cu o mare unitate mecanizat`, situa]ia operativ` din aceast` zon` ia o turnur` favorabil` adversarului, acesta reu[ind s` rup` ap`rarea for]elor care se ap`r` n capul de pod [i s` nainteze spre vest cu inten]ia de a bloca trecerile permanente peste Dun`rea interioar`, eliminnd astfel orice posibilitate de manevr` terestr` spre aceast` zon`. n plan nev`zut, dar foarte fierbinte, departe de privirile audien]ei, exerci]iul este declan[at cu cteva ore nainte prin ordine [i dispozi]iuni urmate de ac]iuni rapide [i ferme. Cartierul General pentru Conducerea Aplica]iei ordon` marii unit`]i mecanizate aflate n deplasare s` treac`, n cooperare cu subunit`]i de para[uti[ti, de avia]ie de v#n`toare-bombardament [i subunit`]i ale Flotilei Fluviale, la nimicirea din mi[care a coloanelor adversarului care nainteaz` spre vest. Punctul de Comand` Principal al For]elor Aeriene prime[te dispozi]ie de la Cartierul General pentru Conducerea Aplica]iei ca unit`]ile de avia]ie din subordine s` treac` de la starea de preg`tire pentru lupt` nr. 2 la starea de preg`tire de lupt` nr. 1 n vederea execut`rii urm`toarelor misiuni: asigurarea mbarc`rii n aeronavele de transport, deplasarea pe traiectul de zbor [i executarea para[ut`rii unei subunit`]i de para[uti[ti la nord de Hr[ova; 33

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


executarea cercet`rii raionului de para[utare de baz` [i a celui de rezerv`, precum [i a adversarului aflat n deplasare pe comunica]ia Constan]a - Hr[ova; lovirea coloanelor adversarului pe c`ile de acces; asigurarea acoperirii aeriene a aeronavelor de transport pe timpul zborului pe traiect [i pe timpul para[ut`rii. Concomitent cu derularea acestor ac]iuni, subunitatea de para[uti[ti prime[te ordin de preg`tire a echipamentului, tehnicii [i materialelor n vederea execut`rii unei misiuni de lupt` prin para[utare n dispozitivul trupelor proprii, n scopul angaj`rii luptei cu elementele naintate ale adversarului. La ora C-55, aeronavele destinate transportului trupelor de para[uti[ti au decolat dintr-un raion situat la aproximativ 300 km n adncimea dispozitivului strategic de ap`rare. Unitatea de infanterie, exploatnd datele [i informa]iile primite de la avia]ia de cercetare [i de la elementele de cercetare la sol, intensific` ritmul de deplasare c`tre raionul de desantare al trupelor de para[uti[ti, n scopul devans`rii adversarului [i lovirii coloanelor acestuia. Comandamentul 9 Opera]ional a primit ordin ca la C-240 s` se deplaseze o grupare naval` de sprijin cu foc de la Br`ila la Hr[ova, pentru ca, ncepnd cu C-20, s` ocupe o pozi]ie de tragere n scopul sprijinirii ac]iunilor for]elor terestre care angajeaz` lupta cu adversarul. Pentru asigurarea pozi]iilor de tragere, scafandrii de lupt` execut` cercetarea malurilor. Avia]ia de vn`toare-bombardament nso]e[te aeronavele de transport, executnd totodat` [i cercetarea viitorului raion de para[utare, precum [i c`ile de comunica]ii care converg c`tre acesta. Deschiderea exerci]iului este marcat` de ac]iunile unei celule de MIG 21 LANCER n scopul cercet`rii [i lovirii coloanelor deta[amentului naintat al adversarului. Urmeaz` desantarea unei subunit`]i de para[uti[ti cu misiunea de a cerceta [i asigura paza viitorului raion de desantare a trupelor de para[uti[ti. Din cele dou` aeronave, C 130 Hercules [i AN 26, la intervale de 2 minute sunt desantate succesiv materialele [i subunit`]ile de para[uti[ti de la o n`l]ime de aproximativ 500-600 m. Grupul naval de sprijin cu foc execut` primul foc de baraj asupra coloanelor adversarului aflate n deplasare pe comunica]ia Constan]a - Hr[ova cu misiunea de a le produce pierderi n tehnic` [i personal [i pentru a le ncetini viteza de deplasare. Avia]ia de vn`toare-bombardament love[te, de asemenea, coloanele adversarului, producndu-le pierderi importante [i dezorganizndu-le conducerea, asigurnd timpul necesar subunit`]ii de para[uti[ti pentru regrupare [i ocuparea dispozitivului de lupt`. Grupul naval de lupt` intensific` focul executnd al doilea baraj de foc asupra coloanelor adversarului, al`turndu-se efortului avia]iei n sprijinirea trupelor de para[uti[ti pentru ocuparea dispozitivului de lupt`. Avia]ia de vn`toare-bombardament continu` misiunile de asigurare aerian` a zonei [i lovirea coloanelor adversarului de la sol.

34

EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

SECVEN}ELE AC}IUNII
1. Desantarea subunit`]ii din compunerea Brig`zii Aeromobile: Elementele de siguran]` ale Brig`zii Aeromobile execut` cercetarea [i marcarea raionului de desantare (E). Grupul naval de sprijin cu foc 2 nave monitoare (C) particip` la asigurarea raionului de desantare (E). Culoarul de zbor (A) se asigur` de c`tre avia]ia de v#n`toare (H). Desantarea para[uti[tilor (I) \n raionul marcat. 2. Interzicerea p`trunderii adversarului pe c`ile de acces c`tre obiectiv (podul Giurgeni-Vadu Oii) [i ap`rarea acestuia: Regruparea desantului [i organizarea ap`r`rii (pe aliniamentul B). Avia]ia de v#n`toare-bombardament [i Grupul naval de sprijin cu foc lovesc adversarul pe c`ile de acces. Se angajeaz`, succesiv, lupta cu elementele de siguran]` [i for]ele principale (G). 3. Nimicirea adversarului de c`tre unit`]i de infanterie, \n cooperare cu para[uti[tii [i marina fluvial`: Executarea manevrei \n flancul [i \n spatele adversarului (D) [i atacul pe direc]ia (F). Nimicirea adversarului [i asigurarea deplas`rii coloanei for]elor principale.

Art` militar`

35

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Lupta la sol cu adversarul este angajat` succesiv, ncepnd cu elementele de cercetare, ulterior fiind angajate elementele naintate ale acestuia, iar subunitatea de infanterie, sprijinit` de focul artileriei batalionare [i al Grupului naval de sprijin cu foc, execut` o manevr` cu dou` plutoane frontal [i cu cel de-al treilea pe la flancul stng al dispozitivului de contraatac al acestuia. Ripostele ofensive ale adversarului sunt neutralizate printr-un baraj de foc executat de c`tre artileria batalionar`, ulterior infanteria sprijinit` cu focul artileriei [i avia]iei trec#nd la nimicirea definitiv` a adversarului. Preg`tirea exerci]iului a avut la baz` concep]ia rezolv`rii unei situa]ii de tip joint, cu angajarea simultan` a mai multor subunit`]i apar]innd celor trei categorii de for]e armate. Executan]ii au fost selec]iona]i din rndul unit`]ilor cu un nivel foarte bun de preg`tire de lupt` [i cu un grad ridicat de operativitate, renun]ndu-se astfel la vechea metod` a antrenamentelor pentru imagine n favoarea unui profesionalism exersat. Cu pu]in timp nainte de data planificat` pentru desf`[urarea exerci]iului, subunit`]i apar]innd for]elor terestre, aeriene, navale, precum [i for]elor speciale au ie[it n tabere mobile cu scopul de a executa recunoa[terea zonei, amenajarea acesteia [i sincronizarea unor activit`]i proprii cu concep]ia de ansamblu a exerci]iului. Exerci]iul a constituit un moment favorabil care a permis verificarea n timpi reali a capacit`]ii de analiz`, prelucrare, transmitere [i ndeplinire a unei misiuni de lupt` de c`tre o subunitate de avia]ie. Manevrele executate n cmpul tactic de c`tre subunit`]ile Flotilei de Dun`re [i subunit`]ile din for]ele terestre [i de cercetare au demonstrat mobilitate la nivelul subunit`]ilor mici [i disponibilit`]ile reale de cooperare pe secven]e [i momente ale luptei. Pe timpul preg`tirii exerci]iului, potrivit scenariului creat, fiecare structur` component` a Grup`rii de Lovire a cunoscut at#t misiunea grup`rii, c#t [i propria misiune, avnd deplin` ini]iativ` privind modalitatea de ndeplinire a acesteia. Exerci]iul de la H#r[ova, ca de fapt toate activit`]ile desf`[urate n cadrul aplica]iei strategice "FOR}A - 2000", au demonstrat profesionalismul unor comandamente [i subunit`]i, dorin]a militarilor de a-[i face meseria foarte bine, chiar cu performan]e invidiate de unii militari str`ini prezen]i la activitate (executarea desant`rii n condi]ii de vnt cu viteza de peste 12 m/s). Scenariul creat a permis verificarea capabilit`]ilor de conducere a unor ac]iuni de tip joint, prin angajarea ntrunit` a mai multor unit`]i [i subunit`]i la ndeplinirea unei misiuni. O caracteristic` a ac]iunilor [i activit`]ilor desf`[urate n cadrul acestui exerci]iu [i a aplica]iei, n ansamblu, a fost faptul c` structurile participante au primit misiunea (CE S~ FAC~), iar modalitatea de ndeplinire a acesteia (CUM S~ FAC~) a fost rezultatul aplic`rii propriilor concep]ii.
EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

36

Art` militar`

AC}IUNEA NTRUNITQ A FOR}ELOR SPECIALIZATE PENTRU SALVAREA {I EVACUAREA SUPRAVIE}UITORILOR UNEI CATASTROFE AERIENE
Locotenent-colonel Gheorghe VI{AN
ncheierea r`zboiului rece a marcat nceputul unei ere noi, n care rela]iile interna]ionale, mai ales pe continentul european, au cunoscut schimb`ri extrem de complexe. Modificarea survenit` n climatul de securitate european a determinat o schimbare important` n ceea ce prive[te orientarea [i atitudinea for]elor armate. Corespunz`tor provoc`rilor actuale [i dorind s` implementeze noile concep]ii privind misiunile structurilor militare din cadrul NATO, Armata Romniei [i-a adaptat strategia militar`. n aceast` direc]ie se nscriu eforturile privind constituirea unor structuri corespunz`toare specificului categoriilor de for]e armate care, mpreun` cu deta[a-mente ale Comandamentului Protec]iei Civile sau ale altor structuri specializate, trebuie s` fie capabile s` execute misiuni de c`utare (evacuare)-salvare. Pe aceste coordonate se nscrie [i exerci]iul de salvare-evacuare n cazul unui accident aviatic n teren muntos-mp`durit, organizat pe baza unui scenariu fictiv n cadrul aplica]iei FOR}A 2000. Scopul exerci]iului, n datele lui ini]iale, a fost relevat de antrenarea unor structuri specializate n planificarea, organizarea [i desf`[urarea unei opera]iuni de c`utare-salvare produs` n teren muntos-mp`durit. Exerci]iul a reprezentat un bun prilej pentru a eviden]ia capacitatea Armatei Romniei de a interveni n cazul calamit`]ilor naturale sau al dezastrelor. Obiectivele exerci]iului, ntr-o reprezentare succint`, au vizat: verificarea capacit`]ii de sincronizare ntre structurile militare specializate [i cele de protec]ie civil`, pompieri, Crucea Ro[ie etc.; compatibilitatea tehnicii [i a echipamentelor cu condi]iile reale din teren; proiectarea unui nou cadru n preg`tirea pentru lupt` a subunit`]ilor. Pentru exerci]iul de c`utare-salvare din Cheile R[noavei a fost conceput un scenariu fictiv care a permis antrenarea participan]ilor n planificarea, organizarea [i desf`[urarea unei opera]iuni de c`utare-salvare produs` n teren muntos-mp`durit. 37

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE
|n ziua de 19.09.2000, ora 04.00, pe fondul unei furtuni puternice, n Podi[ul Transilvaniei, la bordul unei aeronave de transport de tipul AN-26, care avea persoane [i materiale militare, a ap`rut o defec]iune tehnic` ce a fost comunicat` Centrului de dirijare a traficului aerian Cluj-Napoca. n urma mesajului de urgen]` transmis de echipaj, Centrul de dirijare declar` STARE DE ALERT~ [i informeaz` organele implicate: Centrul Regional de Coordonare a Opera]iunilor de Salvare, aeroporturile din apropierea traiectului de zbor al aeronavei, for]ele [i mijloacele prev`zute n planurile operative pentru c`utare-salvare. n momentul pierderii leg`turii radio cu aeronava, Centrul de dirijare a traficului aerian declan[eaz` FAZA DE PERICOL [i \n[tiin]eaz` organele implicate, care trec la executarea cercet`rii aeriene [i terestre, apoi la preg`tirea pentru interven]ie. Statul Major al For]elor Aeriene n[tiin]eaz` Comandamentul Protec]iei Civile de producerea accidentului aviatic. Locuitori din ora[ul R#[nov [i lucr`tori ai ocolului silvic confirm` faptul c` o aeronav` s-a pr`bu[it pe Valea R[noavei, n apropierea confluen]ei acesteia cu Valea Tocili]a. De asemenea, n zon` au fost semnalate incendii [i explozii. Ca urmare a catastrofei produse n teren puternic fr`mntat, cu caracteristici alpine, Comisia Guvernamental` de Ap`rare \mpotriva Dezastrelor a dispus ca o companie SAR/VM, n cooperare cu deta[amente care apar]in Comandamentului Protec]iei Civile, Ministerului de Interne [i cu forma]iuni de Crucea Ro[ie, s` intervin` pentru c`utarea [i salvarea victimelor, respectiv nl`turarea urm`rilor accidentului. Pentru conducerea activit`]ilor a fost dislocat n zona accidentului Centrul Mobil de Coordonare a Opera]iunilor de Salvare, subordonat Comisiei Jude]ene de Ap`rare \mpotriva Dezastrelor.

SCENARIUL

Acest scenariu, deosebit de complex, cu misiuni diverse [i cu un foarte mare grad de dificultate, a solicitat personalului participant concentrare maxim` [i profesionalism. Secven]a final` a constituit-o derularea activit`]ilor practice executate n zona DESF~{URAREA producerii dezastrului, [i anume: EXERCI}IULUI cercetarea aerian` [i terestr` a zonei unde s-a produs accidentul, evaluarea situa]iei [i transmiterea informa]iilor pentru declan[area ac]iunilor de salvare a eventualilor supravie]uitori; ntrebuin]area unei sta]ii de radioamplificare de mare putere, montat` pe un elicopter IAR 330 H, prin care s-au transmis ncuraj`ri supravie]uitorilor; cercetarea de c`tre grupele SAR/VM [i de c`tre deta[amentele de protec]ie civil` a zonelor de la poalele versantului [i marcarea zonelor cu supravie]uitori; escaladarea versantului de c`tre 5 echipe SAR/VM [i o echip` salvamont civil`; identificarea supravie]uitorilor [i a deceda]ilor, adunarea acestora n locurile marcate [i deschiderea liniilor de evacuare; forma]iunile de pompieri au supravegheat [i au lichidat incendiile din zon`, iar echipajul unei autospeciale de interven]ie la dezastre a descarcerat victimele din epava avionului; coborrea n rapel a r`ni]ilor [i mor]ilor [i transportul acestora la punctul medical (triaj, morg`);

38

SECVEN}ELE AC}IUNII

Art` militar`

1.Executarea cercet`rii aeriene (A) [i terestre (B) a zonei unde s-a produs accidentul, evaluarea situa]iei [i transmiterea datelor necesare coordon`rii ac]iunilor de salvare a supravie]uitorilor. 2.Grupele SAR [i Dt.Pr.Civ. execut` c`utarea \n raioanele C1, C2, C3. 3.Grupele SAR escaladeaz` versantul (D), recupereaz` supravie]uitorii [i corpurile celor deceda]i [i \i transport` \n punctele de adunare (E). 4.Transportul r`ni]ilor (deceda]ilor) prin cobor#re \n rapel (F) la punctul medical-triaj (G) [i morg` (H). 5.Trierea, \mbarcarea [i transportul r`ni]ilor la cele mai apropiate spitale.

39

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE EXPERIEN}~ PERFORMAN}~ ALTITUDINE

trierea, mbarcarea [i transportul supravie]uitorilor cu autosanitare [i elicoptere la cele mai apropiate spitale. Cadrul exerci]iului de c`utare-salvare, bazat pe un scenariu ipotetic, se nscrie n spectrul noilor misiuni (altele dect r`zboiul) pe care anumite structuri din Armata Romniei le pot ndeplini n orice moment, totodat` put#nd fi interoperabile cu cele similare din armatele statelor membre ale NATO. Aceast` ac]iune a fost inedit` n sine, fiind primul exerci]iu de c`utare-salvare de o asemenea amploare organizat de Armata Romn`. Inedit` a fost ns` [i sincronizarea, pentru prima dat`, a tuturor for]elor [i mijloacelor ce pot ac]iona n asemenea situa]ii, reunite sub bagheta Centrului Mobil de Coordonare a Opera]iunilor de Salvare. Pe lng` vn`torii de munte, ca for]e specializate n teren muntos-mp`durit, au fost implicate structuri ale Comandamentului Protec]iei Civile, care au un deta[ament de c`utare-salvare [i mijloace de interven]ie la dezastre. Au fost prezen]i, de asemenea, pompierii, Crucea Ro[ie [i salvamonti[tii, to]i aduc#nd o contribu]ie important` la \ndeplinirea misiunii. Reu[ita acestui exerci]iu dovede[te eficien]a ac]iunii concertate a for]elor [i mijloacelor destinate s` gestioneze o asemenea criz`. Exerci]iul a permis, totodat`, verificarea capacit`]ilor tehnico-tactice ale mijloacelor destinate s` intervin` n astfel de situa]ii. Deosebit de important` a fost [i colaborarea cu institu]iile administra]iei centrale [i locale, care s-au implicat \n asigurarea unui cadru propice desf`[ur`rii exerci]iului. Scenariul s-a dorit ct mai asem`n`tor cu o situa]ie critic`, pe fondul lui c`ut#nd s` verific`m [i s` punem n practic` etapele, succesiunea angaj`rii for]elor [i func]ionarea n sistemul integrat teritorial a for]elor participante care ]in de structuri diferite, c`utndu-se armonizarea [i concertarea ac]iunilor acestora. Pentru rezultate optime, experien]a acumulat` trebuie fructificat` [i dezvoltat` prin participarea la activit`]ile viitoare, care pun accent pe preg`tirea unor structuri noi, capabile s` r`spund` exigen]elor activit`]ilor de planificare [i desf`[urare a acestui tip de exerci]ii, \n conformitate cu prevederile NATO [i UE (misiunile de tip Petersberg). Activit`]ile practice din cadrul aplica]iei operativ-strategice FOR}A 2000 au reprezentat, f`r` ndoial`, un real succes ce justific` pe deplin eforturile financiare [i materiale care au sus]inut preg`tirea [i desf`[urarea acestora, constituindu-se ntr-un reper important n evaluarea [i planificarea ac]iunilor de preg`tire ale Armatei Romniei.

40

Art` militar`

STRUCTURA, COMPUNEREA SI , FUNCTIILE , SISTEMULUI INFORMATIONAL DE COMAND , SI , CONTROL PENTRU CONDUCEREA STRATEGIC A ACTIUNILOR MILITARE (I) ,
General de brigad` (r.) dr. Constantin ALEXANDRESCU Maior dr. Ionel CIOBANU odernizarea Armatei Rom#niei trebuie s` aib` \n vedere nu numai latura energetic`, ci mai ales pe cea informa]ional` a ac]iunilor militare. Acest lucru impune perfec]ionarea cu prec`dere a proceselor de conducere la toate nivelurile ierarhice, ceea ce necesit` o abordare multilateral` a ac]iunilor informa]ionale, de comand` [i control. Este necesar ca, la nivel na]ional, conducerea strategic` s` se execute oportun [i optim pe timp de pace de c`tre Statul Major General [i de statele majore ale categoriilor de for]e armate, iar pe timp de r`zboi de c`tre Marele Cartier General [i de comandamentele categoriilor de for]e armate, din punctele de comand` ale acestora amenajate din timp [i dotate cu toate mijloacele tehnice pentru conducere. Este necesar, de asemenea, s` se asigure continuitatea conducerii strategice la pace, \n situa]ii de criz` [i pe timp de r`zboi, ceea ce presupune desf`[urarea permanent` a activit`]ilor informa]ionale [i decizionale (de comand` [i control) aferente [i transmiterea oportun` la e[aloane strategice [i operative subordonate a informa]iilor necesare [i a deciziilor/hot`r#rilor adoptate, \n func]ie de situa]ia concret`. Informa]ia [i tehnologia informa]iei devin tot mai importante \n arhitectura modelelor de securitate na]ional` [i, \n particular, a elementelor de strategie [i art` militar`.1 Se urm`re[te ca prin realizarea structurilor de conducere moderne s` se asigure o multiplicare \nsemnat` a for]ei noastre armate. Eviden]iind necesitatea culegerii de informa]ii \nc` din timp de pace, unii speciali[ti militari apreciaz` c` ob]inerea informa]iilor importante \nc` din timp de pace duce la c#[tigarea b`t`liilor \n timpul 2 r`zboiului. |n demersul de fa]`, accentul va fi pus pe sistemul de conducere modern la nivel strategic ce trebuie organizat la Marele Cartier General (la pace, Statul Major General), dar principiile eviden]iate, mai ales cele referitoare la re]elele de calculatoare ale punctelor de comand`, sunt valabile [i pentru celelalte e[aloane strategice din Armata Rom#n`. Pornindu-se de la constatarea real` c` informa]iile constituie suportul proceselor decizionale la orice nivel ierarhic, s-a impus o analiz` sintetic` a categoriilor de informa]ii 41

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


necesare, \n urma c`reia a rezultat c` informa]iile pentru conducerea strategic` a ap`r`rii na]ionale se refer` la: domeniul geografic (h`r]i numerice), relativ la teritoriul na]ional, la Europa [i celelalte continente; hot`r#ri ale organelor supreme de conducere politic` a statului privind ap`rarea na]ional` a Rom#niei; organizarea, compunerea [i dispunerea for]elor armate ale ]`rii; organizarea, compunerea, dispunerea [i posibilit`]ile for]elor armate ale statelor poten]ial ostile, mi[c`rile de trupe semnalate [i modul de realizare a acestora; ac]iunile militare preconizate sau \n curs de desf`[urare ale armatelor unor state, care ar putea afecta ap`rarea na]ional` a Rom#niei; ac]iunile militare terestre, aeriene [i navale desf`[urate \n cadrul r`zboiului de ap`rare [i consecin]ele acestora; situa]ia terestr`, aerian`, maritim` [i electromagnetic` de pe teritoriul na]ional pe timp de pace [i la r`zboi; organizarea, caracteristicile [i starea re]elei de comunica]ii terestre, feroviare [i aeriene de pe teritoriul na]ional [i din statele vecine, cu actualizarea permanent` a distrugerilor [i a restabilirilor; ac]iunile de atac informa]ional ale adversarului, desf`[urate \nc` din timp de pace; structura, compunerea, echiparea, func]ionarea [i starea sistemului de transmisiuni al Armatei Rom#niei, a sistemului de telecomunica]ii na]ional [i a altor re]ele fixe [i mobile; compunerea, dispunerea [i starea rezervei for]elor armate; situa]ia operativ` din teritoriul vremelnic ocupat de c`tre inamic; organizarea re]elei sanitare militare [i civile de pe teritoriul na]ional, dispunerea, capacitatea [i profilul spitalelor, asigurarea cu personal, medicamente [i echipament medical; starea moral` [i psihologic` a militarilor [i a popula]iei civile; starea terenului de pe teritoriul na]ional, actualizat` permanent; caracteristicile geografico-militare ale zonelor de opera]ii; dispunerea, compunerea [i starea surselor de aprovizionare [i a organelor logistice destinate sus]inerii efortului de r`zboi; asigurarea cu echipament, alimente, armament, tehnic` de lupt` [i muni]ii a tuturor marilor unit`]i [i unit`]ilor din categoriile de for]e armate; necesarul de armament, tehnic` de lupt`, muni]ii, piese de schimb, carburan]i-lubrifian]i [i alte materiale pentru sus]inerea efortului de r`zboi, diferen]iat pe categorii de for]e armate, mari unit`]i [i unit`]i; situa]ia pierderilor \n personal, tehnic` de lupt`, muni]ii, carburan]i-lubrifian]i, alimente [i furaje, precum [i cererile de completare cu acestea a marilor unit`]i [i unit`]ilor; eviden]a resurselor materiale, financiare [i de produc]ie de pe teritoriul na]ional [i situa]ia real` a acestora, ca [i gradul lor de rechizi]ionare pentru nevoi militare; situa]ia nuclear`, biologic` [i chimic` de pe teritoriul na]ional, for]e [i mijloace de interven]ie, inclusiv \n cazul unor calamit`]i; 42

Art` militar`
date privind managementul spectrului electromagnetic pe teritoriul na]ional [i \n zona de interes a Rom#niei; date privind prognoza meteo pe termen lung, mediu [i scurt din ]ar` [i din Europa; inform`ri ale Statului Major General (Marele Cartier General) privind situa]ia strategic`, adresate organelor de conducere politico-militare ale statului, precum [i e[aloanelor interesate din armat`; rapoarte [i sinteze informative adresate de organele specializate privind situa]ia militar` din zona de interes a Rom#niei; rapoarte [i sinteze ale comandamentelor categoriilor de for]e armate [i ale e[aloanelor operative implicate \n ac]iuni militare asupra opera]iilor desf`[urate [i rezultatelor acestora; rapoarte periodice (pe timp de pace) privind capacitatea de lupt` a marilor unit`]i [i unit`]ilor, precum [i situa]ia preg`tirii de lupt`; situa]ia medical` de pe teritoriul na]ional. Din succinta trecere \n revist` a acestor categorii de informa]ii rezult` amploarea proceselor informa]ionale pentru conducerea strategic`, \n condi]iile moderne, acestea nemaiput#nd fi desf`[urate eficient f`r` utilizarea calculatoarelor electronice, a bazelor de date distribuite [i a unui software aplicativ foarte dezvoltat. Ca urmare, un sistem informa]ional de comand` [i control pentru conducerea strategic` trebuie s` dispun` de o component` informa]ional` foarte dezvoltat`, capabil` s` dea un r`spuns corect, \n timp real, oric`reia din problemele de informare ce intereseaz` organele de decizie. Desigur, managementul informa]iilor la nivel strategic este o activitate complex` [i de mare responsabilitate ce presupune o \nalt` cultur` militar` [i o temeinic` preg`tire \n domeniul informaticii, iar baza tehnic` trebuie s` ofere condi]ii de memorare, gestiune eficient` [i afi[are a datelor. |n aceea[i m`sur` se impune abordarea multilateral` a principalelor preocup`ri decizionale, care necesit` rezolvarea a numeroase probleme de modelare matematic` [i de programare pe calculator ce urmeaz` a fi \ncorporate \ntr-un sistem informatic pentru conducerea strategic`. Sistemul informa]ional de comand` [i control pentru conducerea strategic` are urm`toarea componen]` tehnic`: - re]ele locale de calculatoare, interfe]e, senzori [i sisteme de afi[are pentru fiecare punct de comand`; - re]ele de transmisiuni interioare ale punctelor de comand`; - re]eaua de transmisiuni permanent` a sistemului STAR. Sistemul informa]ional de comand` [i control pentru conducerea strategic` include, de asemenea, o re]ea extins` de re]ele locale de calculatoare ale punctelor de comand` (de baz` [i de rezerv`) apar]in#nd urm`toarelor e[aloane strategice: - Marele Cartier General [i/sau Statul Major General; - Comandamentul (Statul Major) al For]elor Terestre; - Comandamentul (Statul Major) al For]elor Aeriene; - Comandamentul (Statul Major) al For]elor Navale; - comandamentele strategice ale armatelor din alian]ele militare din care va face parte, \n perspectiv`, [i Armata Rom#niei. 43

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


|n afar` de acestea, \n re]eaua extins` de calculatoare ce interconecteaz` diferite re]ele locale trebuie s` fie incluse [i unele re]ele de calculatoare ale administra]iei de stat implicate \n conducerea [i sus]inerea efortului general de ap`rare a }`rii. Desigur, sistemul de conducere al Marelui Cartier General se interconecteaz` cu sistemele strategice ale categoriilor de for]e armate [i, prin acestea, cu cele ale marilor unit`]i operative. Elementul fundamental, cel care permite integrarea sistemelor informa]ionale de comand` [i control, \l reprezint` sistemul de transmisiuni automatizat (STAR). Ca principal suport material al conducerii moderne, realizarea noului sistem de transmisiuni trebuie s` precead` constituirea re]elelor locale (Local Area Network - LAN) [i extinse de calculatoare (Wan Area Network - WAN), care nu pot func]iona eficient \n absen]a unor leg`turi performante. Structura de principiu a sistemului informa]ional global de comand` [i control strategic se prezint` \n figura 1. Acest sistem are o component` tehnic` (fizic`) ce reprezint` simbioza dintre tehnica de calcul (hardware [i software) [i cea de transmisiuni, ambele baz#ndu-se pe tehnica [i tehnologia numeric`, [i o component` logic`, informa]ional-decizional`, foarte dezvoltat`, care trebuie s` acopere toate domeniile conducerii strategice a activit`]ilor militare pe timp de pace [i la r`zboi. Aceast` realitate semnific` [i faptul c`, \n prezent, echipamentele de calcul [i aparatura de transmisiuni sunt at#t de intim combinate, av#nd acelea[i tipuri de elemente logice, memorii, de comutare [i de transmisie, \nc#t este dificil s` se fac` separa]ie \ntre ce este prelucrare de date [i ce este comunica]ie.

Figura 1: Structura de principiu a sistemului C4I global la nivel strategic


44

Art` militar`
Interac]iunea re]elelor de calculatoare, de transmisiuni, a surselor de informa]ii [i a bazelor de date distribuite, \mpreun` cu tehnologia informa]iei [i cu organele care asigur` managementul acestora constituie infrastructura informa]ional` global`. Aceasta include facilit`]i pentru transmiterea, stocarea, prelucrarea automat`, gestionarea electronic` [i afi[area informa]iilor con]inute \n date, imagini sau \n transmiteri vocale. Principalele echipamente tehnice pentru re]elele locale de calculatoare sunt urm`toarele: servere de re]ea; sta]ii de lucru speciale sau calculatoare comerciale; aparatur` de rutare, interconectare [i limitare a accesului; memorii externe de mare capacitate; interfe]e [i comutatoare de re]ea; dispozitive de afi[are individual` [i colectiv` (de grup) a informa]iilor; aparatura de tip`rire electronic` a documentelor (imprimante, plottere, scanere); linii de transmisiuni, aparatur` de comutare [i secretizare automat`; telefoane digitale [i analogice, aparatur` facsimil. Apreciem c` la nivel strategic re]eaua fiec`rui punct de comand` trebuie s` cuprind`: 2 servere; 30 - 50 de sta]ii de lucru [i calculatoare personale cu afi[are grafic` (color); 3 - 4 ecrane mari (2 x 3 m ) pentru afi[area sub form` grafic` a situa]iilor necesare pentru conducerea strategic`; 2 - 3 tablouri electronice pentru afi[area informa]iilor alfanumerice; 30 - 50 de imprimante color; 8 - 10 plottere color; 1 - 2 rutere de re]ea; 6 - 8 dispozitive de comunica]ie pentru sta]iile de lucru ( HUB-uri); 1 firewall (pentru interzicerea accesului neautorizat); 8 - 10 proiectoare pentru reprezentarea pe ecrane a situa]iilor grafice [i alfanumerice preluate de pe display-urile calculatoarelor; 60 - 80 de linii de transmisiuni individuale; 60 - 80 de aparate telefonice digitale [i analogice; 10 - 15 aparate facsimil. Destina]ia [i principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor \ncorporate re]elelor locale de calculatoare ale sistemelor informa]ionale de comand` [i control pentru e[aloanele strategice sunt prezentate \n tabelul de la paginile 46-47. Cea mai mare parte a echipamentelor de calcul, \mpreun` cu aparatura pentru transmisiuni vocale, de date prin facsimil sau multimedia (prezentarea simultan` de text, audio [i video) se dispune la locurile de func]ionare a celulelor de lucru constituite \n cadrul punctelor de comand`, astfel ca fiecare dintre acestea s` aib`, \n func]ie de necesit`]i, calculatoarele, ecranele de afi[are, proiectoarele, imprimantele, plotterele 45

Re]elele de calculatoare ale punctelor de comand` ale e[aloanelor strategice

Echipamente tehnice

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

46

Art` militar`

47

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


[i aparatura multimedia necesare. Aparatura men]ionat` se instaleaz` cu prec`dere \n \nc`perile destinate pentru centrul de analiz` [i selec]ie a informa]iilor, opera]ii [i r`zboi electronic, avia]ie [i ap`rare antiaerian`, artilerie, comunica]ii, logistic`, NBC, acolo unde se afi[eaz` oportun terenul [i situa]ia ac]iunilor militare, precum [i hot`r#rile preconizate, bazate \n cea mai mare parte pe prelucrarea automat` a datelor [i pe modelarea opera]iei. |n cadrul re]elelor locale de calculatoare ale punctelor de comand`, sta]iile de lucru pot transfera \ntre ele date, grafice sau imagini, func]ionarea acestora baz#ndu-se pe utilizarea \n comun a resurselor centralizate de prelucrare automat` a datelor (servere) care asigur` efectuarea func]iilor de management, gestiunea bazei de date rela]ionale, editarea documentelor, arhivarea electronic` a informa]iilor [i executarea prelucr`rii \n timp aproape real a unor volume foarte mari de date. Realiz`rile tehnice [i tehnologice actuale permit ca structura men]ionat` s` fie realizat` cu relativ` u[urin]`, av#ndu-se \n vedere c` \n diferite domenii de activitate (economice, [tiin]ifice, informa]ionale etc.) sunt \n func]iune numeroase re]ele de calculatoare, unele cu extindere foarte larg`, exist#nd o vast` experien]` [i numeroase standarde care precizeaz` condi]iile [i normele de func]ionare ale acestora. Sunt, desigur, realiz`ri \nsemnate privind software-ul de re]ea [i organizarea bazelor de date cu structura distribuit`, \ns` acestea trebuie s` constituie doar punctul de plecare pentru proiectarea [i realizarea bazei de date [i a programelor aplicative necesare desf`[ur`rii optime a activit`]ilor informa]ionale [i decizionale. Datorit` caracterului eterogen al re]elelor de calculatoare, elementele logice sunt cele care au o importan]` deosebit`. Principalele elemente logice utilizate \n re]elele de calculatoare sunt: sistemele software ale echipamentelor de calcul; limbajele de programare acceptate; protocoalele de comunica]ii; sistemul de management al re]elei de calculatoare; sistemul de gestiune al bazelor de date rela]ionale; pachetele de programe pentru fuziunea datelor; programele de interoperabilitate cu alte re]ele; programele pentru afi[area grafic` a datelor [i multimedia; software pentru securitatea datelor [i interzicerea accesului neautorizat la acestea; pachetele de programe (software) aplicative pentru asigurarea informa]ional` [i pentru sprijinul proceselor decizionale. Un sistem software3 cuprinde ansamblul programelor de sistem (operare) cu care este echipat un calculator, privite prin prisma rela]iilor reciproce [i a func]iilor realizate. Calculatoarele moderne nu pot func]iona eficient dec#t sub controlul unui sistem software complex. Este esen]ial ca, \n special \n multiprogramare [i/sau \n sistemele de calcul multiprocesor, s` existe un sistem software care s` administreze alocarea resurselor, s` evite apari]ia conflictelor, s` asigure protejarea datelor [i a programelor 48

Elemente logice ale re]elelor de calculatoare

Art` militar`
\n curs de execu]ie. Dup` cum rezult` din unele lucr`ri de specialitate, calculatoarele electronice utilizate \n re]elele moderne folosesc sistemele software UNIX [i WINDOWS NT, dar pot fi \ntrebuin]ate [i altele. Limbajul de programare este un limbaj artificial destinat descrierii prin directive, comenzi sau instruc]iuni exprimate simbolic, a prelucr`rilor de date ce urmeaz` a fi realizate de un sistem de calcul. Este principalul instrument ce \nlesne[te transmiterea informa]iilor de la calculator c`tre sistemul de calcul. |n general, un limbaj de programare poate fi definit prin sintaxa [i semantica lui, iar \n cazul concret al unei implement`ri a acestuia, prin detalii referitoare la introducerea diferitelor restric]ii sau extensii. Pentru utilizator, un limbaj de programare este interesant \n principal prin prelucr`rile de date pe care le poate realiza [i prin eventualul specific al acestor prelucr`ri. De exemplu, unele dintre cele mai moderne limbaje de programare sunt C [i JAVA, iar NATO a standardizat prin STANAG 3912/1995 limbajul pentru timp real ADA 83. Protocoalele de comunica]ie cuprind mul]imea de protocoale care guverneaz` rela]iile dintre echipamentele din sistemele de calcul ce comunic` la distan]`. Un protocol este definit ca fiind un set de \n]elegeri \ntre dou` procese care coopereaz` pentru desf`[urarea rela]iilor \ntre activit`]i av#nd obiective comune. Un protocol calculator-calculator se refer` la regulile prin care un calculator construie[te [i men]ine comunica]ia cu procesele de calcul executate de c`tre alte calculatoare aflate la distan]`. A[adar, protocolul reprezint` o procedur` strict` cerut` pentru ini]ierea [i men]inerea comunica]iei, precum [i pentru desf`[urarea activit`]ii f`r` erori sau cu timp lung de a[teptare. Protocoalele pot exista la diferite niveluri ale re]elei, cum ar fi: leg`tur`-leg`tur`, terminal-terminal sau abonat-abonat, dar exist` anumite caracteristici fundamentale care pot ap`rea aproape la toate protocoalele, cum ar fi comanda fluxului de date. Toate protocoalele de comunica]ie sunt standardizate de c`tre diferite organisme interna]ionale, pun#ndu-se tot mai mult problema unui management al re]elelor conform cu recomand`rile Organiza]iei Interna]ionale de Standardizare, mai ales \n acelea cu eterogenitate avansat`. Potrivit experien]ei armatelor statelor membre ale NATO, este indicat ca re]elele militare de calculatoare la nivel strategic [i operativ s` utilizeze protocoalele TCP/IP, X25 [i X400. 4 Familia de protocoale TCP/IP (Transfer Communication Protocol/Internet Protocol) reprezint` una dintre actualele posibilit`]i de comunica]ii simplificate \n re]ele de calculatoare cu mediu eterogen. Ele efectueaz` servicii de baz` orientate spre aplica]ii informatice de mare importan]`, cum sunt transferul de fi[iere (File Transfer), po[ta electronic` (Electronic Mail) [i terminalul virtual* (Virtual Terminal). Protocoalele TCP/IP stau la baza exploat`rii acelor re]ele care utilizeaz` servere UNIX sau WINDOWS, oferind un serviciu sigur de comunicare \ntre procesele din calculatoare diferite. Punctul forte al acestor protocoale \l constituie mecanismele de securitate a informa]iilor, \n schimb mecanismul de rutare \n re]ele este mai pu]in performant.
* Terminalul virtual reprezint` terminalul ideal definit drept standard \n scopul manipul`rii uniforme a unei variet`]i de terminale fizice.

49

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Utilizarea protocoalelor TCP/IP permite accesul u[or la alte re]ele de calculatoare locale (LAN) sau cu extindere larg` (WAN), precum [i la Internet. Este deosebit de important ca \n re]ea s` existe posibilitatea implement`rii unor noi programe [i echipamente f`r` perturbarea func]ion`rii normale a re]elei [i f`r` a exista riscul ca erorile \n echipamentul nou introdus s` produc` defectarea \ntregii re]ele. Protocolul de transmisie X25 ofer` circuite virtuale comutate sau permanente pentru desf`[urarea traficului de date sub forma comut`rii de pachete. Totodat`, X25 constituie o interfa]` \ntre echipamentul terminal de date [i circuitul de date cu transmisie \n mod pachet. Sistemul de management al re]elei de calculatoare este impus de num`rul mare de echipamente care lucreaz` \n interiorul acestuia, de eterogenitatea tot mai pronun]at` a re]elelor [i de cre[terea complexit`]ii elementelor logice. Trebuie s` avem \n vedere c` la construirea unor re]ele de calculatoare eterogene (cu echipamente diferite) cele mai mari dificult`]i apar din cauza elementelor logice ale acestora, cele care trebuie s` gestioneze numeroase procese de prelucrare a datelor av#nd de multe ori structuri diferite. Sistemul de management reprezint` de fapt un sistem informatic destinat pentru rezolvarea func]iilor de gestiune a re]elei de calculatoare, \n cadrul acestuia asigur#ndu-se managementul informa]iilor multimedia. Sistemul de gestiune a datelor pentru sistemul informatic reprezint` ansamblul de func]iuni care permit accesul la date pentru supravegherea stoc`rii informa]iilor [i asigurarea efectu`rii opera]iilor de intrare [i de ie[ire (procurarea, analiza, memorarea, reg`sirea [i distribuirea informa]iilor). Pachetul de programe care \ndepline[te aceste func]ii \n re]elele de calculatoare se nume[te sistem de gestiune a bazelor de date rela]ionale (SGBDR), la care modelul de date, ca tip de organizare, depinde de un ansamblu de rela]ii, iar structurile de date sunt dispuse sub form` de rela]ii. Experien]a armatelor occidentale a dovedit c` pentru re]elele de calculatoare militare se recomand` folosirea bazelor de date rela]ionale ORACLE RDBMS, care va fi prezentat`, \n m`sura necesar`, la subcapitolul privind baza de date a sistemului modern de conducere la e[alon strategic. Ca standard pentru \nc`rcarea, gestiunea, actualizarea [i interogarea datelor se utilizeaz` limbajul SQL (Structured Qery Language). Pachetul de programe pentru fuziunea datelor are o structur` interactiv` [i asigur` introducerea \n baza de date de intrare a tuturor informa]iilor primite de la surse, distribuirea acestora \n func]ie de categoria lor la celulele de lucru din centrul de analiz` [i selec]ie a informa]iilor \n vederea valid`rii [i sintetiz`rii, iar la comanda ofi]erilor responsabili realizeaz` transferarea acestora \n baza general` de date pentru a fi utilizate \n desf`[urarea proceselor informa]ionale [i decizionale din punctele de comand`. Se remarc` faptul c` transferul informa]iilor validate se efectueaz` simultan \n bazele de date pentru ambele puncte de comand` ale e[alonului strategic. Programele de interoperabilitate cu re]elele de calculatoare ale altor armate na]ionale asigur` transferul organizat de date \ntre acestea, realiz#nd totodat` [i conversia mesajelor dintr-o limb` \n alta. 50

Art` militar`
|n prezent, pentru interoperabilitatea \ntre sistemele informa]ionale de comand` [i control ale armatelor NATO pot fi utilizate dou` tipuri de proceduri: - QIP (Quadrilateral Interoperability Programe ), care corespunde nivelului 4 de interoperabilitate, bazat pe schimb de mesaje tipizate \n format standard militar NATO (ADatp -3, X 400); - MIP (Multilateral Interoperability Programe), care \ndepline[te nivelurile 4 [i 5 de interoperabilitate \ntre sistemele din armate na]ionale diferite (inclusiv din armata noastr`), indiferent de e[alonul ierarhic. Nivelul 5 de interoperabilitate se asigur` prin modelul comun al datelor (generic HUB) [i prin mecanismul de replicare. Interconectarea logic` dintre diferitele re]ele locale de calculatoare ( LAN ) ce utilizeaz` protocoale diferite se face prin unitatea func]ional` numit` LAN - gateway. |ntre re]elele ce utilizeaz` acela[i protocol de control logic al leg`turii, interconectarea se face printr-o unitate func]ional` Bridge Point. Sistemele informa]ionale de comand` [i control trebuie s` asigure interoperabilitatea [i cu alte sisteme care au adoptat standarde civile (Internet, E-mail). Programele pentru afi[area grafic` a datelor (grafica de calculator sau infografia) cuprind ansamblul de tehnici [i metode logice care permit construirea, manipularea, memorarea [i afi[area imaginilor prin calculator, realiz#nd coresponden]a biunivoc` dintre date [i reprezentarea lor vizual` pe ecrane prin utilizarea elementelor grafice de baz` (puncte, segmente de dreapt`). Procesarea electronic` a imaginilor poate fi reprezentat` prin ob]inerea sau crearea unor imagini digitale preluate dintr-un document operativ sau de lupt` (text, schem`, hart`) ori surs` video, realizarea unei cod`ri op]ionale a datelor [i salvarea ei \n memoria optic` sau \n cea electronic`. Prin utilizarea unei sta]ii de lucru sau a unui calculator (PC), informa]ia salvat` poate fi interogat` [i distribuit` pe un terminal de ie[ire (ecran, plotter, imprimant` etc.). Suporturile pentru aplica]ii multimedia sunt, de asemenea, interconectate cu interfa]a grafic` Windows. |n armatele statelor occidentale, \nregistrarea informa]iei sub form` grafic` se face printr-un mesaj standard NATO sau nestandardizat. Interfe]ele grafice utilizate sunt MOTIF/WINDOWS [i HTML (protocol de comunicare ce descrie documentele), bazate, \n principal, pe limbajele de programare C sau JAVA, care permit lucrul \n mod grafic. Sistemul de gestiune a bazei de cuno[tin]e reprezint` un sistem informatic ce administreaz` o baz` de date care cuprinde informa]ii referitoare la experien]a [i competen]a uman` din domeniul conducerii militare, asigur#nd punerea \n valoare a cuno[tin]elor unor exper]i (ofi]eri cu o cultur` militar` vast` [i cu experien]` \n activitatea de conducere). |n aceast` baz` de cuno[tin]e pot fi incluse prevederile actualelor regulamente [i instruc]iuni la nivel strategic, operativ [i tactic, modelele [i con]inutul documentelor operative (de lupt`), metode [i procedee eficiente de lucru \n activitatea de stat major (inclusiv sisteme expert) etc. Software multimedia este constituit dintr-un pachet de programe specific, destinat s` asigure prezentarea simultan` de text, audio [i video. Sunetele pot fi ascultate, graficele (schemele) pot fi editate, procesate [i animate, iar graficele [i sunetele pot fi, de asemenea, sincronizate. 51

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Software pentru securitatea datelor [i interzicerea accesului neautorizat la acestea constituie principalul obiectiv la toate nivelurile de conducere, dar prin implica]iile sale are o importan]` deosebit` la nivel strategic [i operativ. Orice blocaj, parazitare sau acces neautorizat la sistemele de informa]ii pot avea repercusiuni neprev`zute asupra proceselor de conducere [i, implicit, asupra desf`[ur`rii activit`]ilor militare. Pentru securitatea sistemelor de informa]ii trebuie luate \n considera]ie toate elementele care contribuie la realizarea acesteia, adic` \nc`peri (autospeciale) amenajate special, personal verificat [i preg`tit corespunz`tor, organizarea accesului la date, transmiterea [i memorarea secretizat`, folosirea unor echipamente tehnice specializate. Prin mijloace informatice se realizeaz` o securitate multinivel, adic` la nivel de abonat, de re]ea sau magistrale de interconectare a re]elelor. |n cadrul re]elei trebuie asigurat` [i gestiunea automat` a drepturilor de acces la diferite categorii de informa]ii din baza de date a ofi]erilor din statele majore [i din celulele de lucru. |n m`sura \n care se \ndepline[te securitatea datelor, se impune realizarea [i securitatea software-ului de baz` [i de aplica]ii \mpotriva viru[ilor [i a bombelor logice, prin folosirea programelor antivirus, precum [i \mpotriva unor hackers specializa]i care, prin procedee logice, pot for]a accesul la produsele software, la baza de date sau la baza de cuno[tin]e [i pot realiza interogarea neautorizat`, [tergerea, modificarea (falsificarea), \nlocuirea ori virusarea unor componente ale acestora. Securitatea datelor \n sistemele de conducere moderne se realizeaz` prin urm`toarele procedee: protec]ia fizic` a procesoarelor calculatoarelor; utilizarea de produse software civile (UNIX, ORACLE) certificate [i cu un \nalt grad de securitate; inscrip]ionarea hardware a tuturor leg`turilor f`r` acces automat; controlul accesului prin parole gestionate de c`tre administratorul securit`]ii; utilizarea unor metode software avansate de asigurare a cript`rii automate (de exemplu, prin cheie public`); folosirea unui echipament special (FIREWALL) pentru prevenirea traficului neautorizat. Prin FIREWALL se \n]elege un calculator \mpreun` cu un software asociat, care este folosit pentru autentificarea utilizatorilor [i pentru prevenirea realiz`rii de c`tre persoane str`ine a unor accese neautorizate la re]eaua de calculatoare protejat` prin acesta. Cheia public` pentru criptarea automat` este de fapt un fi[ier de date asociat unei anumite persoane pe care \ns` \l pot utiliza [i celelalte persoane pentru a-[i trimite mesajele criptate. Deoarece cheile publice nu con]in componentele necesare pentru decriptarea mesajelor, ele pot fi distribuite f`r` restric]ii tuturor persoanelor din re]ea. Cheia privat` este un fi[ier de date asociat unei singure persoane pentru a fi utilizat la decriptarea mesajelor criptate anterior prin utilizarea cheii publice. Pachetele de programe (software) aplicative sunt realizate \n cea mai mare parte sau \n exclusivitate de c`tre organele de informatic` destinate pentru realizarea sistemului 52

Art` militar`
informa]ional de comand` [i control la e[alon strategic ([i/sau operativ), utiliz#nd toate elementele logice (software) prezentate. Con]inutul pachetelor de programe aplicative va fi analizat \ntr-un subcapitol aparte. * |n num`rul viitor vom prezenta sistemul de gestiune a bazelor de date rela]ionale implementate pe majoritatea sistemelor de operare, precum [i gruparea informa]iilor \n bazele de date ale re]elelor punctelor de comand`.

BIBLIOGRAFIE
1. LIBICKI, M. Dominant Battlefield Awareness and its Consequences . First International Syposium on Command & Control Research & Technology. Iunie, 1995. 2. WEINBERGER, C. [i SCHWEIZER, P. Urm`torul r`zboi mondial. Editura Antet, 1997, p. 162. 3. CRISTEA, V. [i al]ii. Dic]ionar de informatic`. Bucure[ti. Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, 1981, p. 194; 278; 331. 4. B~JENESCU, T. Managementul re]elelor moderne de telecomunica]ii. Bucure[ti. Editura Teora, 1998, p. 85-88; 93.

53

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

ale preg`tirii economiei [i teritoriului pentru ap`rare (II)


Colonel dr. ing. Dumitru {CHEIANU

PROBLEME

aracteristica fundamental` a fiin]ei umane, care o desprinde din regnul animal [i i ng`duie s`-[i proclame [i s`-[i sus]in` suprema]ia pe Terra, este, f`r` ndoial`, creativitatea, acea capacitate de a concepe noul. |n cea mai mare parte, activit`]ile cotidiene, acas` [i la serviciu, se desf`[oar` dup` modele prestabilite. Este paradoxal faptul c` nsu[i procesul de nv`]are se constituie, la un moment dat, ntr-o fr#n` a creativit`]ii. Mai mult [i mai grav chiar, preluarea unor modele, necesar` [i benefic` la modul general, a devenit, pentru persoane mai pu]in dotate pe plan creativ, o cale facil` de afirmare. Se manifest` universal condamnatul plagiat [i moda reprobabil` a prelucr`rilor operate n special pe traduceri nepublicate ca atare. Dar se pune [i problema folosirii insidioase a citatelor. Dincolo de utilizarea onest` (cum ar fi, de exemplu, cazul defini]iilor), prea des se folosesc citatele pentru a atribui altcuiva aser]iuni care nu pot fi sus]inute la modul direct sau, pur [i simplu, pentru a face impresie. O form` evoluat` de citare const` n preluarea modelelor. Statice sau dinamice, dup` cum descriu o stare ori o ac]iune, modelele reprezint` imagini simplificate ale unor categorii reale sau virtuale, concepute pentru analiz`, optimizare [i sintez`. Construirea modelului unei realit`]i sau, cu at#t mai mult, conceperea unui model pentru construirea unei realit`]i presupune, din partea autorului, un nalt nivel de creativitate. |n aceea[i m`sur`, utilizarea modelelor presupune rutin`, dar este o ac]iune benefic` at#t timp c#t se face cu discern`m#ntul cuvenit. |n caz contrar, adic` n situa]ia utiliz`rii unor modele neadecvate, rezultatele nu pot fi dec#t negative. R`zboaiele, ca fenomene sociale de o importan]` major`, au reprezentat unul dintre obiectele de studiu cel mai des abordate de teoria modelelor at#t sub aspect calitativ (analizele socio-politice), c#t [i cantitativ (modele de programare liniar`, teoria jocurilor strategice [.a.). Cele dou` r`zboaie mondiale sunt unicate ([i ar fi de dorit s` r`mn` astfel !) [i sub acest aspect nu pot fi ncadrate n clase. ns`, dac` avem n vedere caracterul static, de tran[ee, al primului r`zboi mondial [i respectiv dinamismul celui de-al doilea (care a lansat conceptul de blitz krieg), se poate constata c` acestea au constituit, par]ial, modele pentru unele r`zboaie locale cum ar fi cel din Coreea sau cel dintre Iran [i Irak. 54

Modele [i modelare

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

F`r` a intra n detalii, trebuie men]ionat faptul c` literatura de specialitate citeaz` numeroase tipuri/modele de r`zboaie, cum ar fi cele de eliberare din Africa [i Asia, considerate ca modele de r`zboaie de gheril` urban` [i rural`. O clas` special` include r`zboaiele dintre Israel [i ]`rile arabe, iar ac]iunile interna]ionale din Golf [i din Africa din ultimul timp, ca [i conflictele armate (musulmano-cre[tine) din spa]iile ex-sovietice [i ex-iugoslave sunt nc` n curs de evaluare. |n acest context trebuie tratat` [i problema prelu`rii unor modele str`ine pentru organizarea ap`r`rii na]ionale [i respectiv pentru preg`tirea economiei pentru ap`rare. Se fac deseori trimiteri la concep]iile adoptate de diferite state, f`r` a se ]ine seama de realit`]ile specifice ]`rii noastre. Modelele str`ine trebuie re]inute exclusiv cu titlu de referin]`, put#nd fi preluate, selectiv, anumite elemente ale acestora. |n acest sens, deoarece Romnia este o ]ar` european`, este indicat ca modelul economico-militar s` fie de tip european, dar trebuie s` ]inem seama [i de urm`toarele considerente: economiile ]`rilor Europei de Vest (al`turi de care, n acest context, putem ad`uga [i pe cele ale Greciei [i Turciei) nu ne pot oferi un model acceptabil, deoarece acestea beneficiaz` de o continuitate de dezvoltare de sute de ani n cadrul aceluia[i mod de produc]ie [i de integrarea politic`, economic` [i militar` asigurat` de c`tre UEO [i NATO; ]`rile vestice care nu au optat pentru integrare se bucur` totu[i de continuitatea dezvolt`rii [i de raporturi privilegiate cu statele din structurile integrate; modelele oferite de cele trei state care au f`cut parte din Tratatul de la Var[ovia (Polonia, Cehia [i Ungaria) [i care au fost admise n NATO iar n prezent sunt angrenate n ac]iuni specifice integr`rii n Alian]` [i \n ac]iuni de preg`tire a intr`rii n UEO sunt, de asemenea, nepotrivite pentru ]ara noastr`; n aceast` categorie trebuie incluse [i statele neortodoxe desprinse din fosta Iugoslavie, ca [i cele baltice; ]`rile ap`rute n urma dezmembr`rii celor trei state din Europa de Est (Slovacia din fosta Cehoslovacie, ]`rile ortodoxe ap`rute din fosta Iugoslavie [i cele rezultate din fosta URSS) se confrunt` cu dificult`]i care nu le acrediteaz` ca exemple de urmat. Examin#nd aceast` trecere \n revist`, se constat` c` au mai r`mas Bulgaria [i Albania Argumenta]ia prezentat` este valabil` [i pentru numeroase alte importante domenii n afara celui al preg`tirii economiei pentru ap`rare. n egal` m`sur` trebuie subliniat c` exist` [i elemente de interes, care pot fi re]inute ca fiind posibil [i util de urmat, cum ar fi, de exemplu, faptul c`, n majoritatea ]`rilor NATO, agen]ii economici care produc armament, muni]ii, materiale [i tehnic` de lupt` sunt at#t cu capital de stat, c#t [i cu capital privat sau mixt, iar activitatea acestora este coordonat` de organe de specialitate aflate n subordinea guvernelor ori a ministerelor. Problema modelelor se pune ns` [i sub aspect cantitativ. Departe de ideea de a dezvolta, n acest demers, elementele de baz` ale teoriei model`rii, la nivel micro sau macro, se cer expuse totu[i c#teva preciz`ri. Prin aplica]iile sale, matematica a dep`[it de mult timp sfera [tiin]elor exacte [i a tehnicii. Pentru realizarea unui maximum de eficien]` n unele activit`]i concrete, exact definite, practica modern` apeleaz` la construirea prealabil` de modele matematice, la testarea [i optimizarea acestora [i, abia n final, se trece la aplicarea lor. Formal, astfel de modele pot fi de tip determinist 55

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


(modelele de re]ele de transport [i de aprovizionare) sau stocastic (modelele de optimizare a sta]iilor de servire n mas`). Un model matematic definit sistemic ntr-o variant` scolastic` este reprezentat printr-un ansamblu de func]ii polinomiale. Dac` st`rile sistemului modelat se asimileaz`, n mod corespunz`tor, intr`rilor [i ie[irilor, variabilele vor fi incluse n intr`rile sistemului, iar valorile func]iilor n ie[irile acestuia. Evident, n cazul model`rii proceselor, una dintre variabile va fi cea temporal`. Formal, rezolvarea este facil`, iar solu]iile matematice, n cazurile simple, corespund celor fizice. Procesele socio-economice prezint` c#teva caracteristici care fac ca modelarea matematic` s` fie extrem de dificil` ([i, oricum, nerezolvabil` n totalitate): parametrii proceselor socio-economice sunt, prin excelen]`, calitativi; ace[ti parametri sunt n num`r nelimitat; procesele sunt irepetabile, iar consecin]ele unei desf`[ur`ri de neevitat. Modelarea matematic` este ns`, prin excelen]`, cantitativ` [i opereaz` cu un num`r finit de elemente, ceea ce presupune evaluarea n principiu, subiectiv` [i limitarea num`rului parametrilor lua]i n considera]ie (]in#nd seama c` detaliile ncarc` dezvolt`rile, masc#nd elementele fundamentale, cu riscul de a nu discerne exact cele dou` categorii). La r#ndul s`u, irepetabilitatea genereaz` un c#mp larg de exprimare a opiniilor mai mult sau mai pu]in autorizate. Revenind asupra modei citatelor, se constat` c` adeseori pot fi nt#lnite texte asezonate cu c#teva formule, de altfel destul de simple ca structur`, dar care, evident, nu sunt nso]ite de exemple care s` le confere credibilitate. Elaborarea unui model concret presupune o activitate intens` [i ndelungat` a unui colectiv pluridisciplinar, cu nalt` competen]` [i care dispune de o baz` de date corespunz`toare. Importan]a domeniului, ca [i costurile legate de realizarea unui model fac ca acesta s` aib`, de regul`, o structur` secret`. A vorbi despre modelarea proceselor socio-economice, n limitele bunului sim], ar necesita ca autorul s` fi participat la o astfel de ac]iune sau cel pu]in s` aib` o competen]` corespunz`toare conferit` de studii de specialitate. Legat de problema model`rii matematice, sub acela[i titlu de contribu]ie personal` uzitat anterior, ar fi de subliniat utilizarea m`surii informa]iei pentru a caracteriza surprinderea n ac]iunile militare.

Tradi]ie [i actualitate romneasc`


Istoria }`rii a fost marcat` de situarea ntr-o zon` activ` din punct de vedere militar, adic` n calea armatelor multor imperii. De-a lungul milenarei sale existen]e, ]ara noastr` a fost mereu silit` ca, n afara preg`tirii armatei [i a popula]iei, s` fac` mari eforturi pentru preg`tirea economiei [i a teritoriului pentru ap`rare. F`r` a face istorie, nu se poate totu[i evita punerea, fa]` n fa]`, a antichit`]ii cu actualitatea, a colec]iilor de arme din muzee cu armele din depozitele de azi, a vechilor cet`]i ale ap`r`torilor patriei (cu problemele lor asigurarea cu ap`, hran`, lemne de foc, comunica]ii [i, evident, cu arme) cu punctele de comand` ngropate (cu probleme similare - ap`, aer (!), hran`, energie, comunica]ii [i arme), a drumului lui Traian cu Transf`g`r`[anul, a podului 56

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

lui Apolodor cu podul de la Cernavod`. De[i pe aceast` tem` s-au dezvoltat numeroase studii, subiectul este departe de a fi epuizat, g#ndirea militar` romneasc` ncadr#ndu-se [i sub acest aspect ntr-un sistem peren de valori. Din motive care vor fi eviden]iate pe parcurs n contextul de fa]`, un interes deosebit l reprezint` perioada interbelic`, asem`n`toare pentru ]ara noastr`, n multe privin]e, cu perioada actual`. Atunci, ca [i acum, lumea era n schimbare, se redesenau grani]e [i se mp`r]eau zone de influen]`. Atunci, ca [i acum, Romnia nu era cuprins` ntr-o alian]` militar` puternic` [i nu beneficia de garan]ii de securitate. Atunci, ca [i acum, nzestrarea armatei era n mare m`sur` dependent` de importuri [i reprezenta o considerabil` povar` economic`. Atunci, poate mai bine ca acum, a fost creat un sistem legislativ menit s` asigure condi]iile necesare preg`tirii pentru ap`rare. Se constat` c` unele legi importante din perioada interbelic` Legea [i regulamentul pentru rechizi]ii militare (1922), Legea asupra organiz`rii na]iunii [i teritoriului pentru timp de r`zboiu (1933) nu numai c` au corespondente directe n legisla]ia actual` (Legea nr. 132/1997 privind rechizi]iile de bunuri [i prest`rile de servicii n interes public, Legea nr. 73/1995 privind preg`tirea economiei [i teritoriului pentru ap`rare), dar nsu[i con]inutul reglement`rilor este foarte apropiat. Adev`rul acestei afirma]ii poate fi dovedit cit#nd primele dou` articole ale Legii asupra organiz`rii na]iunii [i teritoriului pentru timp de r`zboiu: 1. Organizarea na]iunii [i a teritoriului pentru timp de r`zboiu are de scop punerea n valoare a tuturor for]elor [i resurselor ]`rii pentru asigurarea ap`r`rii na]ionale. 2. Guvernul este r`spunz`tor de preg`tirea na]iunii [i teritoriului pentru timp de r`zboiu. n acest scop trebuie s` prevad` din timp de pace toate nevoile ap`r`rii na]ionale [i s` ia m`surile necesare pentru ca n timpul r`zboiului s` satisfac` at#t trebuin]ele armatei, c#t [i ale popula]iei. Ar mai putea fi amintite Legea pentru recrutarea armatei (1930), Legea pentru mobilizarea agricol` (1943), dar [i unele reglement`ri speciale, cum ar fi cea privind trecerea cazanelor industriale, apar]in#nd ntreprinderilor de stat sau particulare, de la alimentarea cu combustibil lichid la alimentarea cu combustibil solid, hot`r#t` prin lege (s-a mai ncercat acest lucru [i o jum`tate de secol mai t#rziu). Un element de maxim` importan]` [i actualitate l reprezint` articolul nr. 20 din Legea asupra organiz`rii na]iunii [i teritoriului pentru timp de r`zboiu, care prevedea existen]a, pe timp de r`zboi, a unui Minister al Armamentului [i Muni]iunilor. Istoria cel pu]in ciudat` a acestuia nfiin]at ca Minister al nzestr`rii Armatei [i al Produc]iei de R`zboi, este desfiin]at n anul 1940, renfiin]at n anul 1942, desfiin]at [i renfiin]at n anul 1944 [i apoi desfiin]at n anul 1945 relev` faptul c` problematica produc]iei pentru ap`rare n timp de r`zboi este at#t de dificil`, nc#t, inclusiv n perioadele n care situa]ia de pe front era relativ bun`, n pofida tuturor presiunilor din partea celor care sus]ineau liberalizarea industriei, presiuni care au dus la mai multe desfiin]`ri, Ministerul nzestr`rii Armatei [i al Produc]iei de R`zboi a ren`scut mereu p#n` la sf#r[itul r`zboiului. Evenimentele ultimului deceniu schimbarea or#nduirii de stat [i reconfigurarea sistemului de for]e la nivel planetar au generat o reorientare a sistemului legislativ [i institu]ional. Evolu]ia continu` [i nu totdeauna previzibil` sau controlabil` a contextului politico-militar interna]ional a f`cut ca procesul de elaborare a legilor [i de restructurare 57

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


a institu]iilor din domeniul ap`r`rii na]ionale s` se desf`[oare relativ ncet [i insuficient de coerent. Cea mai dificil` parte a acestui proces s-a dovedit a fi construc]ia doctrinei militare na]ionale. De[i actele politice [i militare ale tuturor guvernelor care au condus ]ara n ace[ti ani au fost ntreprinse n scopul declarat al intr`rii n Alian]a Nord-Atlantic`, acest deziderat nu s-a realizat nc`, nu exist` o perspectiv` cert` n acest sens [i nici nu dispunem de garan]ii de securitate suficiente. n aceste condi]ii, elemente fundamentale ale doctrinei sistemul de alian]e, tipurile de ac]iuni militare la care Romnia poate lua parte, structura for]elor armate, principiile de ntrebuin]are ale acestora etc. nu pot fi adoptate cu fermitatea necesar`. Aceasta, deoarece, atunci c#nd se pune problema admiterii n NATO, trebuie c`utate [i r`spunsurile la c#teva ntreb`ri simple, dar foarte importante: - Exist` amenin]`ri de amploare, credibile, la adresa NATO ? - Alian]a nu poate face fa]` acestor amenin]`ri ? - Romnia [i poate spori poten]ialul defensiv astfel nc#t intrarea n Alian]` s` fie dorit` ? - Exist` alte interese suficient de puternice care s` sus]in` integrarea Romniei \n NATO ? - Exist` interese contrare acestei integr`ri ? Nu trebuie uitat nici faptul c` Romnia, singura ]ar` latin` care a f`cut parte din Tratatul de la Var[ovia, este [i singura ]ar` latin` de religie ortodox` ntr-o Europ` dominat` de catolicismul care, cel pu]in p#n` n prezent, a delimitat [i sfera integr`rii euroatlantice. n aceste condi]ii este mult mai u[or s` g`sim r`spunsurile dec#t s` formul`m \ntreb`rile, mai ales n nscrisuri oficiale. Doctrina militar`, a[a cum am ar`tat, reprezint` baza tuturor ac]iunilor desf`[urate n domeniul ap`r`rii. Tratarea sistematic` a problemelor de doctrin` militar` a fost abordat` \n Ordonan]a nr. 52/1998 privind planificarea ap`r`rii na]ionale, act juridic care a stabilit documentele de stat cu con]inut doctrinar [i de politic` militar`, con]inutul acestora, atribu]iile institu]iilor statului privind elaborarea [i adoptarea lor. Aceast` ordonan]` a fost aprobat` prin Legea nr. 63/2000 (n fapt, legea aprob` numai trei paragrafe din ordonan]`, restul con]inutului fiind amendat) [i a rezultat sistemul prezentat n schema 1. Locul central l ocup` Strategia de securitate na]ional` a Romniei , act care implic` Pre[edin]ia [i Parlamentul [i, la modul general, are rolul de a analiza contextul politico-militar n care evolu`m [i de a stabili principiile care vor direc]iona ac]iunile pentru ap`rarea securit`]ii na]ionale. La r#ndul s`u, Guvernul, pe baza acestei strategii [i a Programului de guvernare, trebuie s` elaboreze Carta alb` a securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale, document apar]in#nd sferei politicii militare, cu un pronun]at caracter doctrinar, pe care, de asemenea, l supune aprob`rii Parlamentului. Ministerele [i celelalte institu]ii cu atribu]ii n domeniul ap`r`rii ntocmesc strategii departamentale proprii, rolul principal revenindu-i Ministerului Ap`r`rii Na]ionale prin Strategia militar` a Romniei, care detaliaz`, n mod specific, con]inutul Cartei albe. Pornind de la propria strategie departamental`, fiecare minister [i elaboreaz` directiva/ordinul de planificare 58

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

strategic`, planuri strategice [i opera]ionale de ntrebuin]are a for]elor, programe de constituire, modernizare [i preg`tire a for]elor, planuri anuale [i rapoarte privind modernizarea [i preg`tirea for]elor. Dincolo de modul n care au fost intitulate aceste documente, problem` asupra c`reia s-au f`cut unele referiri, sistemul pe care l formeaz` se remarc` prin complexitatea sa [i prin mecanismele de angajare a institu]iilor statului pe care legea le prevede. Referitor la acest ultim aspect, trebuie eviden]iat`, la modul negativ ns`, reducerea rolului Consiliului Suprem de Ap`rare a }`rii la coordonarea aplic`rii unitare a prevederilor documentelor de planificare a ap`r`rii. De asemenea, legea nu este explicit` n leg`tur` cu efectul remanierilor guvernamentale. Principalele documente de planificare a ap`r`rii na]ionale Strategia de securitate na]ional` a Romniei, Carta alb` a securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale [i Strategia militar` a Romniei au fost elaborate [i publicate, dar nu au fost nc` aprobate de Parlament. Strategia de securitate na]ional` a Romniei, cu subtitlul Stabilitate democratic`, dezvoltare economic` durabil` [i integrare euroatlantic`, este, din punctul de vedere al con]inutului, un document de sintez` perfectibil. Sunt definite interesele [i riscurile la care este expus` Romnia n actuala conjunctur` politico-militar`, precum [i c`ile prin care se propune asigurarea securit`]ii na]ionale, domeniul n care documentul ar putea fi mbun`t`]it fiind tocmai cel referitor la preg`tirea economiei [i a teritoriului pentru ap`rare. Carta alb` a Guvernului (fiind elaborat` nainte de apari]ia Legii pentru aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea ap`r`rii na]ionale a Romniei , a r`mas cu vechea denumire [i cu subtitlul Armata Romniei 2010: reform` [i integrare euroatlantic`) este ns` un document care necesit` o revedere mai ampl`. n primul r#nd, lucrarea, prin con]inutul s`u, este un document programatic al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale la care au fost ata[ate puncte de vedere, necorelate, ale reprezentan]ilor altor institu]ii ale statului. Din aceast` cauz` se scap` din vedere faptul c` preg`tirea pentru ap`rare comport` patru elemente, din care acestui minister i revin dou` preg`tirea for]elor [i cea a popula]iei, celelalte dou`, la fel de importante preg`tirea economiei [i cea a teritoriului, revenind altor organe ale statului. De asemenea, nu se acord` aten]ia cuvenit` structurii for]elor care particip` la ap`rare [i care nu apar]in n totalitate armatei. n acest fel a rezultat o lucrare care a dedicat dou` capitole domeniului de politic` general`, trei capitole problemelor specifice armatei (n care sunt men]ionate unele inevitabile interferen]e cu societatea civil`, dar unde cooper`rii militare interna]ionale i este rezervat un subcapitol, n timp ce pentru industria na]ional` de ap`rare, de[i este recunoscut faptul c` r`m#ne principalul furnizor al armatei, s-a considerat c` un subpunct este suficient), iar celorlalte institu]ii ale statului le sunt alocate dou` capitole. Astfel, capitolul 6, numit al contribu]iei ministerelor, institu]iilor guvernamentale [i a celorlalte institu]ii la efortul militar ar fi fost mai corect intitulat cu referire la ap`rarea na]ional` [i nu la efortul militar. De altfel, ntreaga structur` a capitolului ar necesita o revizuire. Conform subcapitolului 6.1. Ac]iunile Ministerului Afacerilor Externe viz#nd politica de securitate a Romniei, acest minister contribuie la asigurarea ap`r`rii na]ionale. 59

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


ns` Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (6.6.) nu contribuie, ci este chiar organul de specialitate al Guvernului pentru preg`tirea economiei [i a teritoriului pentru ap`rare. Men]ionarea contribu]iei acestei institu]ii dup` subcapitolul 6.5. Contribu]ia Ministerului Apelor, P`durilor [i Protec]iei Mediului la sistemul de ap`rare al Romniei v`de[te o insuficient` cunoa[tere a angrenajului complex pe care l formeaz` sistemul ap`r`rii na]ionale. n sf#r[it, un ultim titlu care st#rne[te nedumeriri este capitolul 7 Concep]ia Ministerului Finan]elor privind sistemul de ap`rare al Romniei. Concep]ia Ministerului Finan]elor cu privire la sistemul ap`r`rii na]ionale nu este amestecat` cu contribu]ia celorlalte ministere, acesteia fiindu-i rezervat un capitol exclusiv. Probabil c` autorii au dorit s` sublinieze amploarea [i corectitudinea eforturilor f`cute de acest minister pentru asigurarea financiar` a ac]iunilor relative la sistemul ap`r`rii na]ionale, ac]iuni decise ns` de institu]iile statului care au atribu]ii n acest domeniu. Strategia militar` a Romniei, al treilea document prev`zut n sistemul planific`rii ap`r`rii na]ionale, este [i singurul elaborat [i aprobat conform legii. Dincolo de titlul mai pu]in inspirat, Strategia militar` a Romniei este conceput` ca o detaliere a doctrinei militare [i, dup` reluarea generalit`]ilor privind mediul de securitate, factorii de risc [i principiile ap`r`rii na]ionale, sunt expuse, in extenso, concep]ia de organizare a Armatei [i misiunile acesteia n perspectiva anului 2005. La amploarea ac]iunii de restructurare a Armatei, existen]a unor aser]iuni discutabile este inevitabil` [i deci admisibil`. Majoritatea acestora apar]in domeniului de competen]` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. Printre altele, ar trebui semnalat faptul c` problemei preg`tirii popula]iei pentru ap`rare, misiune din timp de pace pe care Armata [i-o recunoa[te n acest document, nu i se confer` o solu]ionare concret` n condi]iile n care tot mai pu]ini cet`]eni vor efectua serviciul militar n termen. Iar f`r` aceast` preg`tire, ap`rarea armat` generalizat` prev`zut` de Strategia militar` a Romniei , dar [i de Legea ap`r`rii na]ionale nr. 45/1994 este afectat` tocmai n ceea ce se sus]ine a fi latura puternic` a ap`r`rii - poten]ialul uman. Afirma]ia conform c`reia armata trebuie s` asigure preg`tirea economiei [i teritoriului pentru ap`rare trebuie tratat` ca o sc`pare redac]ional`, preg`tirea economiei [i a teritoriului pentru ap`rare fiind de resortul altor institu]ii Consiliul Suprem de Ap`rare a }`rii, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, ministerele economice, Comisia de Coordonare a Produc]iei de Ap`rare [.a. (ceea ce nu nseamn` c` Armata nu este implicat` !). Cadrul juridic n care se desf`[oar` actualmente preg`tirea pentru ap`rare, de[i, conform bibliografiei, apare destul de amplu, este incomplet [i insuficient de coerent. Constitu]ia Romniei, Legea ap`r`rii na]ionale, nr. 45/1994, Legea preg`tirii economiei [i teritoriului pentru ap`rare, nr. 73/1995, al`turi de legi [i hot`r#ri de guvern privind organizarea [i reorganizarea diferitelor institu]ii publice cu atribu]ii n domeniul ap`r`rii creioneaz` tabloul general al mecanismelor normative n vigoare, fa]` de care se impune dezvoltarea unor considera]ii. 60

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Astfel, de[i n Constitu]ie sunt prev`zute starea de urgen]` [i starea de asediu, iar regimul acestora este reglementat de Ordonan]a de Urgen]` nr. 1/1999, nu au fost ntreprinse toate demersurile necesare pentru a face operante m`surile prev`zute. n schimb, pentru starea de criz`, de[i nu este definit` juridic (exist` doar un proiect de Ordonan]` de Urgen]`), au fost create organe de administrare a sa, la nivel de ministere. Analiznd ns` diagrama st`rilor n care se poate afla ]ara (schema 2), a[a cum sunt definite de normele legislative n vigoare (tabelul 1), se remarc` o coeren]` deosebit`, singura lips` major` const#nd n nelegiferarea st`rii de criz`. Dep`[ind sistemul binar, ntre starea de pace [i starea de r`zboi, este prev`zut` o zon` intermediar` de trei st`ri prin care se poate trece succesiv sau care pot fi omise n evolu]ie. Din punctul de vedere al ap`r`rii, diagrama este edificatoare asupra modului n care trebuie organizate m`surile de preg`tire a economiei. Pe de o parte, trebuie s` ]inem seama de faptul c`, a[a cum s-a ar`tat, la pace economia evolueaz` relaxat, ntr-un mediu de concuren]` liber`, interven]ia statului fiind redus`, n timp ce la r`zboi se trece la un regim economic n care statul de]ine importante p#rghii de conducere administrativ` a agen]ilor economici. Pe de alt` parte, Ordonan]a de Urgen]` nr. 1/1999 prevede ca, n starea de urgen]` [i respectiv n starea de asediu s` se aplice o serie de m`suri n plan economic ([i, n mod firesc, orice modificare adus` acestui act normativ nu va afecta aceast` prevedere). Av#nd n vedere posibilitatea ca evenimentele s` evolueze astfel nc#t s` se treac` dintr-o stare n alta (n orice sens), apare evident` necesitatea ca trecerea economiei de la starea de pace la starea de r`zboi s` se realizeze n trepte, dup` un plan unic, fiec`rei trepte corespunz#ndu-i o faz` de aplicare a planului. Acest plan se deruleaz` n etapa a II-a a ansamblului care a fost numit aici Planul economic al ap`r`rii, n prima etap` realiz#ndu-se m`surile prev`zute n Planul de preg`tire a economiei. Partea final` a acestui plan, cea care urmeaz` s` fie aplicat` pe timp de r`zboi, reprezint` Planul de produc]ie na]ional. Diagrama st`rilor din anexa 2 ilustreaz` [i o important` lacun` a sistemului legislativ. Legea 73/1995 se refer`, ntr-un mod mai mult sau mai pu]in corespunz`tor, la organizarea activit`]ilor pe timp de pace [i, n mic` m`sur`, la desf`[urarea procesului de trecere de la starea de pace la starea de r`zboi. Se poate ns` afirma c`, except#nd c#teva aspecte limitate, problemele vie]ii economice pe timp de r`zboi nu sunt reglementate. Diagrama din anexa 2 relev` [i un alt fapt \nsemnat, [i anume acela c` mobilizarea for]elor poate fi declan[at` oric#nd, indiferent de starea declarat` la un moment dat (de aceea, termenul de mobilizare a economiei, utilizat n Legea 73/1995 reprezint` o alegere nefericit`, confuzia care se face cu moblizarea for]elor duc#nd la interpret`ri eronate). Av#nd n vedere dezvolt`rile anterioare dinamica nalt` a mobiliz`rii for]elor fa]` de timpul cerut pentru declan[area produc]iei pentru ap`rare , acest fapt este perfect justificat. Declan[area mobiliz`rii for]elor n alt moment dec#t \n cel prev`zut pentru trecerea economiei de la o stare la alta implic` ns` [i un aspect mai pu]in avut n vedere, [i anume acela c` mobilizarea la oaste [i cea la locul de munc` sunt ac]iuni independente [i, prin urmare, trebuie organizate n aceast` idee. 61

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Schema 1
62

Geopolitic`
Schema 2

Geostrategie

Securitate na]ional`

63

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Tabelul 1
64

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

65

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


|n urm`torul num`r vom prezenta ultima parte a acestui studiu, [i anume conceperea [i detalierea Planului economic al ap`r`rii.

BIBLIOGRAFIE
Legea [i regulamentul pentru rechizi]ii militare/23 august 1922. Legea pentru recrutarea armatei/2 iulie 1930. Lege asupra organiz`rii na]iunii [i teritoriului pentru timp de r`zboiu. Promulgat` cu decretul 1245/1933. Legea asupra rechizi]iilor militare - 139/27 februarie 1940. Decret-lege pentru organizarea [i func]ionarea Ministerului nzestr`rii Armatei [i al produc]iei de r`zboiu - 2744/16.09.1942. Legea privind organizarea ap`r`rii na]ionale - 14/28 decembrie 1972. Legea privind rechizi]iile - 10/29 martie 1974. Constitu]ia Romniei. Legea privind organizarea [i func]ionarea Consiliului Suprem de Ap`rare a }`rii - 39/1990. Legea privind siguran]a na]ional` a Romniei - 51/1991. Legea ap`r`rii na]ionale - 45/1994. Legea privind preg`tirea economiei [i teritoriului pentru ap`rare - 73/1995. Legea privind protec]ia patrimoniului [i personalului din sectorul produc]iei de ap`rare - 78/1995. Legea privind statutul cadrelor militare - 80/1995. Hot`rrea Guvernului privind modul de organizare [i participare la preg`tire a persoanelor cu func]ii de conducere n sistemul autorit`]ilor publice, a conduc`torilor agen]ilor economici [i ai institu]iilor publice cu sarcini la mobilizare, n vederea ndeplinirii atribu]iilor ce le revin pe linia ap`r`rii - H.G. 203/1995. Legea privind preg`tirea popula]iei pentru ap`rare - 46/1996. Legea privind rechizi]iile de bunuri [i prest`ri de servicii n interes public - 132/1997. Ordonan]a privind planificarea ap`r`rii na]ionale (aprobat` prin Legea nr. 63/2000)- O. 52/1998. Ordonan]a de Urgen]` privind regimul st`rii de asediu [i regimul st`rii de urgen]` - O.U. 1/1999. Strategia de securitate na]ional` a Romniei. Stabilitate democratic`, dezvoltare economic` durabil` [i integrare euroatlantic` (aprobat` de Consiliul Suprem de Ap`rare a }`rii - 18.06.1999). Carta alb` a Guvernului. Armata Romniei 2010:reform` [i integrare euroatlantic`.

66

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

ASPECTE PRIVIND EVOLUTIA , MEDIULUI DE SECURITATE N EUROPA SI , N ZONA DE PROXIMITATE A ROMNIEI


Colonel Octavian DUMITRESCU

Tendin]e [i orient`ri n mediul de securitate global la sfr[itul secolului XX


Pentru a putea efectua o analiz` corect` [i complet` a mediului de securitate care afecteaz` interesele na]ionale ale Romniei este necesar` abordarea sistemic` a condi]iilor mediului de securitate at#t la nivel global, c#t [i regional, concomitent cu surprinderea multidimensional` a aspectelor specifice domeniului securit`]ii na]ionale. Acest mod de abordare presupune luarea n considera]ie a tendin]elor politico-militare de evolu]ie a mediului de securitate n corelare cu cele din interiorul fenomenului militar, ceea ce ne poate da o imagine realist` sau ct mai apropiat` de realitate a condi]iilor n care trebuie concretizat` starea de securitate a ]`rii. Nivelul global al mediului de securitate relev` mai multe tendin]e cu influen]` n planul securit`]ii, la cele mai importante urm#nd a ne referi \n continuare.

Globalizarea constituie cea mai previzibil` evolu]ie a mediului de securitate interna]ional, iar aceasta nu pentru c` este tot mai des [i mai profund abordat` n studiile de specialitate, ci pentru c` faptele din prezent anun]` o astfel de evolu]ie. Fenomenul de globalizare aduce cu sine unele aspecte (aparent contradictorii) esen]iale pentru securitate: cre[terea gradului de interdependen]` [i interac]iune n plan economic determin` o str#ns` evolu]ie, cu acela[i sens, n planul securit`]ii, fenomen ce ar trebui s` aduc` implicit stabilitate n planul rela]iilor interna]ionale; leg`tura dintre pace, prosperitate [i democra]ie este perceput` de majoritatea anali[tilor ca fiind pozitiv`, cu efecte benefice pentru toate categoriile de ]`ri [i, n interiorul acestora, pentru toate categoriile de popula]ie; prin urmare ar trebui s` ne a[tept`m la evolu]ii pozitive n planul stabilit`]ii globale, zonale [i regionale, precum [i \n al celei interne; societ`]ile dezvoltate [i democratice dob#ndesc noi vulnerabilit`]i bazate pe sisteme electronice sofisticate, folosite aproape n toate domeniile de activitate social`, inclusiv n cel al securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale, expun#ndu-se astfel unor riscuri noi; beneficiul economic este asociat cu pierderea unei cote de suveranitate, proces determinat de interdependen]a economic` [i tehnologic` dintre state n detrimentul
67

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


autorit`]ii [i abilit`]ii statelor de a-[i controla propriile mi[c`ri n plan intern [i extern; devine tot mai clar faptul c`, att pentru statele democratice, cu societ`]i deschise, ct [i pentru cele cu regimuri autoritare, tehnologiile informa]ionale [i de comunica]ii fac aproape imposibil` interven]ia sau controlul centralizat al statului asupra indivizilor ori grupurilor de natur` etnic` sau religioas`, acest lucru amplific#ndu-se \n viitor; o alt` consecin]` a globaliz`rii decurge din muta]iile ce pot surveni n planul identit`]ii na]ionale ori de grup, muta]ii cauzate, n principal, de standardizarea [i omogenizarea valorilor [i normelor culturale, [tiin]ifice [i de orice alt` natur`. este previzibil` n prezent, avnd n vedere ac]iunile concrete desf`[urate, n plan mondial, de unele ]`ri cu poten]ial economic [i militar apreciabil. n acest context, aducem n aten]ie opiniile unor speciali[ti ai Institutului SUA pentru Studii de Politic` Extern`, cuprinse n lucrarea Strategic Paradigms 2025, din care se pot deduce dou` componente ale acestei tendin]e: completarea listei actorilor globali care, pe lng` SUA [i Federa]ia Rus`, se pare c` va cuprinde Europa, Japonia, China, India [i Iran, ]`ri care, n prezent, tr`deaz` dorin]e tipice actorilor globali; la nivel regional se poate \ntrez`ri cristalizarea sau formarea a patru triunghiuri strategice: Europa, cu actorii Uniunea European`, SUA [i Rusia; Orientul Mijlociu, cu actorii Rusia, Iran [i SUA; Asia, cu actorii SUA, Japonia [i China; Eurasia, cu actorii Rusia, China [i India. Continund ra]ionamentul pe aceste coordonate, putem constata c` exist` urm`toarele posibilit`]i: SUA s` joace, n continuare, un rol de maxim` importan]` la nivel global, fiind prezente n trei din cele patru triunghiuri strategice; Rusia s` fie implicat`, n continuare, att n soarta Europei, ct [i n cea a Asiei [i Orientului Mijlociu; iar China ar putea juca un rol tot mai important la nivel regional [i global. Concomitent, sesiz`m ca foarte posibil` intrarea Indiei [i a Iranului n arena interna]ional`. S` fie aceste ra]ionamente numai ni[te opinii sau sunt sugestii pentru viitorul secolului XXI ?

Diversificarea actorilor globali de securitate

Proliferarea tehnologiilor relev` cea de-a treia tendin]` de evolu]ie a mediului de securitate global, care se refer` la rela]ia tot mai strns` dintre explozia tehnologiilor erei informa]ionale [i proliferarea acestora pentru crearea unor capacit`]i cu relevan]` militar`. Chiar la sfr[itul secolului XX, activit`]ile militare au avut la baz` echipamente [i aparatur` de nalt` tehnologie, care au schimbat, uneori n mod semnificativ, esen]a ac]iunilor militare, tehnicile [i procedurile folosite. Evolu]ia tehnologic` previzibil` a fenomenelor militare [i nonmilitare n secolul XXI ar putea avea urm`toarele implica]ii: cre[terea gradului de permeabilizare a frontierelor na]ionale, n special n plan economic [i social, a rolului [i amplorii spionajului tehnologic; provoc`rile noilor tehnologii, posibilit`]ile pe care acestea le vor pune la ndemna factorilor de decizie vor duce la schimbarea fizionomiei r`zboiului, a conflictului militar n general, ceea ce va impune sporirea rolului planific`rii, a capacit`]ii de proiec]ie a for]elor, a mijloacelor [i procedurilor pe termen mediu [i lung concomitent cu apari]ia
68

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

[i dezvoltarea unor noi capacit`]i de supraveghere, selectare [i lovire a ]intelor, capacit`]i bazate pe tehnologii avansate; apari]ia [i extinderea unor solu]ii de substituire a mijloacelor [i procedurilor de lovire letale cu altele mai pu]in letale sau neletale, a c`ror folosire ar putea duce la realizarea acelora[i scopuri, dar cu pierderi umane minore ori chiar f`r` pierderi; cre[terea num`rului ]`rilor care pot atinge acela[i nivel tehnologic n planul securit`]ii [i al ac]iunilor militare, inclusiv al celor care vor intra n clubul nuclear, ce vor de]ine arme chimice, biologice etc.

din ultimul deceniu al mileniului doi, cnd ace[tia au ap`rut [i au executat ac]iuni care au afectat interesele altor actori att n plan interna]ional, ct [i intern. n acest sens, putem remarca unele aspecte importante: organiza]iile interna]ionale sau grupurile constituite pe diverse problematici ori domenii au jucat ([i probabil vor continua s` joace) un rol important n evolu]ia lumii, provocnd schimbarea cursului unor procese, cum este cazul mediului nconjur`tor sau al folosirii armelor sofisticate (nucleare, bacteriologice etc.), afectnd valorile interna]ionale ori na]ionale; altele au ac]ionat pentru rezolvarea cu arme specifice terorismului a unor interese particulare, determinnd apari]ia unor fenomene globale ca migra]ia clandestin` a unui num`r impresionant de oameni, traficul de armament, de produse strategice ori de droguri etc.; aceste fenomene vor putea influen]a n m`sur` tot mai mare deciziile organismelor interna]ionale ori pe cele ale guvernelor na]ionale. poate constitui, n viitor, tendin]a care s` determine apari]ia unor noi procedee [i mijloace de lupt` cu efecte foarte pu]in sau deloc letale, care s` duc` la atingerea scopurilor r`zboiului ori ale conflictului f`r` afectarea fiin]ei umane sau a condi]iilor de via]`, respectiv a mediului ambiant. n leg`tur` cu aceast` tendin]`, n prezent putem intui urm`toarele aspecte: considera]iile de mediu au constituit [i vor constitui surse de conflict, avnd n vedere faptul c` mediul trebuie s` asigure resurse vitale pentru existen]a omenirii, ceea ce va influen]a ntr-o m`sur` din ce n ce mai mare modalit`]ile de rezolvare a problemelor de securitate [i va determina apari]ia altora, noi, la care trebuie s` se g`seasc` solu]ii pentru a nu genera conflicte ntre state sau ntre acestea [i actorii nonstatali; n condi]iile cre[terii explozive a popula]iei, presiunea problemelor de mediu asupra securit`]ii va cre[te ntr-o rat` imposibil de imaginat cu un deceniu n urm`; standardele de mediu pe care ac]iunile [i armamentele ce vor fi folosite n viitor trebuie s` le respecte vor influen]a n mare m`sur` parametrii acestora, n special n ceea ce prive[te deplasarea [i amplasarea trupelor, instruirea acestora [i modalit`]ile de folosire a materialelor [i produselor specific militare. 69

Cre[terea importan]ei actorilor va constitui, probabil, tendin]a cea mai consistent` a secolului, fapt intuit chiar de securitate nonstatali

Amplificarea presiunilor problemelor de mediu asupra proceselor militare [i de securitate

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


este o tendin]` cu implica]ii incomplet determinate n prezent, deoarece problematica demografic` este greu de controlat n multe state care sunt sau vor deveni actori mondiali, n special n ]`rile aflate n proces de dezvoltare economic` [i social`. Potrivit unor publica]ii, se a[teapt` ca n urm`torii 20-25 de ani popula]ia globului s` ajung` la aproximativ 8 miliarde de oameni, din care 1,86 miliarde n ]`rile mai pu]in dezvoltate [i 0,37 miliarde n ]`rile dezvoltate, ceea ce ar putea crea probleme deosebite, inclusiv n domeniul securit`]ii. n acest sens, dou` ar putea fi ]`rile cu popula]ie de peste 1 miliard de locuitori: China care ar putea avea 1,4 miliarde [i India - care ar putea dep`[i China, atingnd 1,42 miliarde de locuitori. Un alt aspect important pentru securitatea planetei se refer` la problemele de migra]ie a popula]iei din regiunile slab dezvoltate [i dens populate spre regiunile mai pu]in populate dar dezvoltate, fenomen care poate determina apari]ia unor probleme foarte serioase n planul securit`]ii. Desigur, tendin]ele de evolu]ie a mediului global de securitate nu sunt nici pe departe exhaustiv descrise, complexitatea fenomenelor, semnalate doar, oblignd la un studiu profund [i permanent.

Cre[terea popula]iei

Tendin]e de evolu]ie a mediului de securitate la nivel regional


Tendin]ele de evolu]ie a mediului de securitate la nivel regional sunt prefigurate n egal` m`sur` de condi]iile actuale [i de tendin]ele globale, avnd sorgintea n situa]ia foarte complex` [i contradictorie ce caracterizeaz` majoritatea zonelor lumii, \n special Europa. Din perspectiva enun]at`, mediul de securitate european se caracterizeaz` prin: existen]a concomitent` a statelor puternic structurate [i a celor n curs de reorganizare, formare sau reformare; coexisten]a situa]iilor de pace cu cele de conflict sau poten]ial conflict, avnd determin`ri de natur` diferit`, concomitent cu interna]ionalizarea unora dintre acestea; existen]a unui echilibru (destul de fragil) \ntre riscuri, amenin]`ri [i pericole pe de o parte, [i starea de securitate, cel pu]in n plan zonal, pe de alt` parte; intensificarea eforturilor unor state aflate n curs de restructurare pentru ndeplinirea cerin]elor de integrare n structurile europene [i euroatlantice de securitate; existen]a intereselor divergente ale unor state sau grupuri de state, precum [i ale unor grupuri din interiorul unor state cu dorin]e autonomiste, interese care converg c`tre st`ri de tensiune de natur` etnic` sau religioas` ce pot degenera n st`ri de conflict ori \n dispute de alt` natur`; persisten]a unor divergen]e de natur` frontalier`; evolu]ii economice [i sociale asimetrice, cu implica]ii majore n plan geopolitic [i geostrategic; p`trunderea [i extinderea fundamentalismului islamic, n unele cazuri excel#nd prin radicalitate; 70

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

adncirea decalajelor economice, sociale [i tehnologice dintre diferite ]`ri [i zone ale continentului; sporirea efectelor [i a influen]ei amenin]`rilor de natur` nonmilitar` asupra evolu]iilor regionale din domeniul securit`]ii, [i nu numai. Este foarte important s` subliniem aici rolul pe care l-au jucat [i probabil l vor juca n continuare Statele Unite ale Americii pentru securitatea Europei, aspect de care trebuie s` ]inem permanent cont atunci cnd evalu`m sau proiect`m problemele securit`]ii pe continentul nostru, simultan cu muta]iile ce au avut loc de-a lungul ultimei jum`t`]i a secolului XX. Referitor la tendin]ele de evolu]ie a securit`]ii continentului european, unul dintre cele mai semnificative elemente este rela]ia NATO UE, de multe ori nso]it` de ntreb`ri de genul: Care vor fi orient`rile pe care le-ar putea urma cele dou` structuri ale securit`]ii regionale, independent sau mpreun` ?; Care ar putea fi implica]iile [i urm`rile evolu]iilor viitoare ? Dac` analiza se refer` la domeniul securit`]ii, cum de altfel este cazul demersului de fa]`, Europa trebuie analizat` at#t n strns` corela]ie cu evolu]iile la nivel global, c#t [i prin prisma propriilor condi]ii [i tendin]e de evolu]ie. A[a dup` cum am subliniat, Europa ar putea reprezenta unul din cele patru triunghiuri strategice care se contureaz` la nivel global, acesta bazndu-se la rndul lui pe trei piloni - Uniunea European`, SUA [i Rusia. |n aceast` variant` se pune firesc ntrebarea: ce se va ntmpla cu NATO ? n unele studii ale speciali[tilor americani se vorbe[te despre evolu]ia foarte strns` a rela]iei Ini]iativa European` de Ap`rare [i Securitate Uniunea European`, ceea ce duce inevitabil la ideea coexisten]ei UE cu o Alian]` Nord-Atlantic`, av#nd \ns` o importan]` redus` limitat`, ntr-o variant`, la aplicarea articolului 5 al Tratatului , o parte din responsabilit`]ile acesteia, inclusiv opera]iile de sprijin al p`cii, putnd fi preluate de c`tre UE, ori la schimbarea dramatic` a NATO, mergnd, n varianta cea mai pesimist`, pn` la dispari]ia organiza]iei. Studiile unor anali[ti europeni referitoare la perspectivele Uniunii Europene ca actor interna]ional de securitate relev` o evolu]ie paralel` a NATO [i UE, cu specializarea diferen]iat` a celor dou` organisme de securitate, primei revenindu-i responsabilit`]i preponderent militare, de rezolvare a conflictelor armate, iar celei de-a doua responsabilit`]i preponderent civile, de rezolvare a crizelor prin opera]ii de sprijin al p`cii [i umanitare. Semnificativ n acest sens este studiul Grupului de la Venusberg, intitulat Dezvoltnd Uniunea European` ca actor interna]ional de securitate o strategie de ac]iune, din care decurg urm`toarele aspecte esen]iale: UE trebuie s` adopte un nou concept strategic, care s` duc` la refacerea credibilit`]ii n plan diplomatic [i la integrarea Europei pe baza a trei criterii legitimitate politic`, posibilit`]i militare [i capabilitatea de a-[i asuma noile responsabilit`]i; nt`rirea organismelor proprii existente [i crearea altora, noi, corespunz`tor cerin]elor rezultate din actualele responsabilit`]i; pn` n anul 2015, UE trebuie s` fie n m`sur` s` desf`[oare opera]ii de tip Kosovo pe baza propriilor capacit`]i civile [i militare de planificare a ap`r`rii, de gestionare conceptual` [i doctrinar` a crizelor; 71

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


autonomia opera]ional` se va putea realiza prin crearea unor institu]ii [i structuri similare celor ale NATO, n special n domeniile informa]iilor strategice, comunica]iilor permanente, de supraveghere [i cercetare tactic`, precum [i de transport [i logistice, la nivel strategic [i tactic; trecerea, ncepnd cu anul 2003, la asumarea gradual` a misiunilor for]elor [i la cre[terea responsabilit`]ilor n concordan]` cu evolu]iile precizate n Tratatul de la Amsterdam. n ceea ce prive[te Organiza]ia Tratatului Nord-Atlantic, studiile prefigureaz` mai multe variante de evolu]ie, mergnd pn` la alternativele cele mai pesimiste. n acest sens, unii anali[ti americani ntrev`d trei variante distincte de evolu]ie: n cazul unei Europe integrate ca uniune economic` [i monetar`, NATO ar putea juca un rol nc` foarte puternic, care va acoperi o gam` destul de larg` de misiuni, de la cele de sprijin al p`cii [i umanitare la cele bazate pe articolul 5 al Tratatului; ntr-o Europ` confederativ`, n care Germania, Fran]a [i Marea Britanie vor juca un rol tot mai important, NATO ar putea evolua spre diminuarea propriilor responsabilit`]i, limitndu-[i implicarea la ap`rarea colectiv`, n virtutea articolului 5 al Tratatului; cea de a treia variant` arat` o Europ` federal`, cu diminuarea dramatic` sau chiar dispari]ia Alian]ei Nord-Atlantice [i preluarea de c`tre Uniunea European` a tuturor problemelor de securitate. Cel de-al doilea pilon al triunghiului european de securitate, SUA, ar fi caracterizat, potrivit p`rerilor unor speciali[ti americani men]ionate n studiul O nou` lume vine: securitatea american` n secolul 21 (1999), de urm`toarele perspective de evolu]ie: SUA va r`mne o for]` n plan politic, militar [i cultural pn` spre anii 2025, cu rol semnificativ n mediul interna]ional; stiin]a [i tehnologia vor continua s` progreseze [i vor deveni tot mai mult disponibile [i utilizabile n toat` lumea, \ns` beneficiile acestora vor fi tot mai neuniform distribuite; chiar dac` lumea va cunoa[te o cre[tere economic`, dispropor]iile beneficiilor vor spori, iar diferen]ele de proprietate vor persista sau se vor amplifica; aspectele interna]ionale ale afacerilor [i comer]ului vor continua s` se extind`, ducnd la crearea unei infrastructuri globale, u[or de afectat, deci mult mai vulnerabil`; organiza]iile nonguvenamentale (pentru refugia]i, grupurile de ap`rare religioas` [i etnic`, cele care lupt` pentru protec]ia mediului sau pentru rezolvarea altor probleme, asocia]iile interna]ionale profesionale etc.) vor continua s` creasc` \n importan]` [i \n num`r, ceea ce va afecta inclusiv interesele SUA; vor ap`rea importante probleme referitoare la suveranitate, iar SUA vor avea interes s` colaboreze n interiorul unor organiza]ii interna]ionale actori nonstatali; SUA va r`mne principala putere militar` n lume, ceea ce \i va aduce att responsabilit`]i sporite, ct [i noi probleme de rezolvat; armele de distrugere n mas` [i r`zboiul informa]ional vor prolifera spre o larg` varietate de actori statali [i nonstatali, iar men]inerea unei superiorit`]i n aceste domenii va fi esen]ial`, ca de altfel [i investi]iile pentru g`sirea unor noi forme de ap`rare mpotriva acestora. 72

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Cel de-al treilea pilon de securitate al triunghiului european, Federa]ia Rus`, cu p`r]ile ei pozitive ori negative [i cu valorile sau greut`]ile sale, aduce n aten]ie cel pu]in urm`toarele variante probabile de evolu]ie: o Rusie autoritar`, care va avea un comportament activ fa]` de vecini, fa]` de Europa, NATO [i Orientul Apropiat, cu o economie necompetitiv` [i neatractiv`, continund vnz`rile de armament, cu for]e de securitate capabile s` men]in` actualele structuri federale [i ]ara unit`, gata oricnd s` amenin]e cu ntrebuin]area armelor nucleare; o Rusie confuz`, care va deveni un partener dificil de dialog n special cu privire la extinderea n continuare a NATO , cu un poten]ial militar totu[i suficient pentru a exercita controlul la nivel regional, n primul rnd n plan nuclear; o Rusie democratic`, orientat` spre economia de pia]`, partener cooperant al NATO [i UE, cu interese regionale n extindere, dar favorabil` procesului de globalizare. O prezentare succint` a unor aspecte referitoare la evolu]iile probabile ale mediului de securitate la nivel global [i regional, a[a cum este cea de fa]`, nu poate surpinde ntreaga complexitate a proceselor care au loc n prezent, acest demers necesitnd att o aten]ie deosebit` [i permanent`, ct [i analiza pluridisciplinar` [i multidimensional` a acestora. n aceste condi]ii, formularea unor concluzii poate p`rea for]at`, totu[i este necesar` cel pu]in pentru a reaminti astfel de aspecte n plin proces de proiectare a m`surilor de restructurare [i modernizare a Armatei noastre. n acest sens, consider`m mai interesante urm`toarele aspecte: progresele rapide n planul informa]iilor [i al tehnologiilor vor crea noi capacit`]i combative, dar [i noi vulnerabilit`]i pentru fiecare actor de securitate att la nivel global, ct [i la nivel regional; noile tehnologii vor continua s` diferen]ieze actorii din lumea contemporan` n primul rnd n privin]a poten]ialelor militare, continu#nd s`-i afecteze pozitiv ori negativ; interesele na]ionale ale statelor avansate vor putea fi afectate ca urmare a vulnerabilit`]ilor pe care le implic` infrastructura economiei globale, ceea ce ar avea efecte neprev`zute [i n planul securit`]ii; energia va continua s` aib` o semnifica]ie strategic` major` pentru toate procesele sociale, dar n plan militar importan]a va fi, probabil, vital`; frontierele vor deveni mult mai transparente, unele se vor modifica, iar altele ar putea disp`rea; conceptul de suveranitate statal` va fi supus unor presiuni, dar va rezista, bazndu-se pe valorile fundamentale na]ionale, cu implica]ii corespunz`toare n domeniul securit`]ii; vor coexista, probabil, procese contradictorii de concentrare [i de dispersare a componentelor factorilor de putere n plan interna]ional, ceea ce ar putea duce [i la fragmentarea ori dispari]ia unor state, cu efecte destabilizatoare pentru statele vecine [i pentru regiunile n care au loc; crizele externe s-ar putea suprapune cu cele interne, caracterizate de atrocit`]i [i acte de terorism deliberate asupra popula]iei civile, pentru a for]a interven]ia extern`, uneori favorizant`; 73

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


spa]iul extraterestru va deveni un mediu critic [i competitiv din punct de vedere militar, ca a cincea dimensiune a mediului de confruntare; esen]a r`zboiului nu se va schimba n mod profund; noi vor fi, probabil, for]ele, mijloacele [i procedeele de atingere a scopurilor acestuia; vor cre[te, probabil, structurile, for]ele [i mijloacele din complexul r`zboiului informa]ional care trebuie implicate n aceea[i m`sur` n proiectarea m`surilor de modernizare a armatelor [i n planificarea [i desf`[urarea opera]iilor de orice fel; este posibil ca, n primul sfert al secolului XXI, mediul de securitate s` devin`, cel pu]in la nivel regional [i local, mai periculos, determinnd apari]ia, dezvoltarea [i proliferarea unor diferite capacit`]i militare de alt` natur` dect cele folosite pn` n prezent. n leg`tur` cu evolu]iile din interiorul fenomenului militar cea de-a doua component` a unui mod de abordare eficient , dat` fiind complexitatea problemelor ce ar trebui analizate [i a implica]iilor asupra securit`]ii na]ionale, consider`m potrivit` continuarea acestui studiu ntr-un alt num`r al revistei.

BIBLIOGRAFIE
DAVIS, J. K.; SWEENEY, M. J. Strategic Paradigms 2025: U.S. Security Planning for a New Era. Brasseys, 1999. A publication of the Institute for Foreign Policy Analysis, Inc. Tendin]ele globale, p. 13-31; Europa, p. 33-68. |n New World Coming: American Security in the 21st Century Major Themes and Implications. 15.09.1999. |n Enhancing the European Union as an International Security Actor A Strategy for Action. Grupul de la Venusberg. Bertelsmann Fondation Publishers, Gutersloh, 2000, p. 17-25. |n Joint Vision 2020 (SUA). Internet.

74

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

SUVERANITATEA AERIAN A ROMNIEI


- component a suveranittii , , nationale
Colonel Vasile ZETE

Conceptul de suveranitate aerian`


Analiza componentelor spa]iale pe domenii de manifestare a suveranit`]ii na]ionale nu contravine principiului indivizibilit`]ii acesteia. Suveranitatea na]ional` este legat` de teritoriul de stat* , n care spa]iul aerian de]ine o pondere nsemnat`. Spa]iul aerian sau teritoriul aerian se define[te ca fiind "spa]iul situat deasupra teritoriului terestru, fluvial, maritim [i lacustru al unui stat, delimitat n l`rgime de perpendicularele pe frontierele statului respectiv, iar n n`l]ime de limita inferioar` a spa]iului cosmic"1 . Ca parte a teritoriului de stat, spa]iul aerian se afl` sub suveranitatea exclusiv` a statului respectiv, care are dreptul de a elabora reguli juridice asupra sa. Suveranitatea aerian` a Romniei reprezint` una din componentele suveranit`]ii na]ionale, exprim#nd libertatea recunoscut` [i necontestat` pe plan intern [i interna]ional a statului romn de a-[i exercita autoritatea deplin` n plan decizional [i ac]ional n spa]iul aerian na]ional [i de a folosi aerul liber conform dreptului interna]ional. Ea se exercit` n strns` leg`tur` cu dreptul interna]ional aerian, parte de sine st`t`toare a dreptului interna]ional public, care reglementeaz` rela]iile dintre state privind teritoriul aerian [i al aerului liber. Codul aerian al Romniei prevede: "Romnia are suveranitate deplin` [i exclusiv` asupra spa]iului aerian na]ional, care face obiectul propriet`]ii publice."2 Problematica suveranit`]ii aeriene a c`p`tat o importan]` deosebit` n special n perioada care marcheaz` dezvoltarea f`r` precedent a mijloacelor aeriene cu destina]ie civil` sau militar`. n aceast` perioad` au crescut num`rul [i diversitatea aeronavelor, performan]ele tehnico-tactice, gradul de folosire a teritoriului aerian [i a spa]iului liber, ceea ce a determinat elaborarea unor reglement`ri interna]ionale [i na]ionale privind regimul spa]iului aerian [i modalitatea de \ntrebuin]are a acestuia. n alt` ordine de idei, dezvoltarea tehnologic` mondial` [i globalizarea reclam` tot mai mult nl`turarea restric]iilor privind teritoriul aerian al statelor, interna]ionalizarea
* Teritoriul de stat este acea parte a spa]iului geografic alc`tuit` din subsol, sol, ape [i stratul de aer de deasupra acestora, asupra c`reia un stat este n drept s`-[i exercite suveranitatea deplin` [i exclusiv`.

75

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


acestuia ca spa]iu liber (cel pu]in n anumite limite), fapt care este perceput de cele mai multe ori ca o atingere a suveranit`]ii na]ionale a statelor respective. De regul`, promovarea intereselor na]ionale de c`tre puterile aeriene ale lumii, practic acelea[i cu marile puteri economice, se face [i n domeniul aerian [i vizeaz`, ca [i n cazul globaliz`rii, limitarea restric]iilor impuse de c`tre state n teritoriile aeriene proprii. Atunci cnd promovarea sau ap`rarea acestor interese s-a f`cut prin mijloace militare, s-a conturat tendin]a de desf`[urare a ac]iunilor militare n ([i din) spa]iul aerian datorit` rapidit`]ii penetr`rii acestuia, a posibilit`]ii de ac]ionare de la distan]e mari, a reducerii constrngerilor impuse ac]iunilor terestre sau navale de relief, de condi]iile meteorologice, de anotimp etc. Din alt punct de vedere, riscurile regionale sau mondiale [i amenin]`rile la adresa securit`]ii statelor se r`spndesc tot mai mult pe calea aerului, viz#nd crearea dezordinii aeriene. Sunt cunoscute numeroase acte de terorism aerian, de piraterie aerian`, de trafic de substan]e periculoase sau interzise pe calea aerului [i de proliferare nuclear` n spa]iul aerian ori prin mijloace aeriene.

Componentele suveranit`]ii aeriene. Corela]ia dintre suveranitatea na]ional` [i suveranitatea aerian`


Problematica suveranit`]ii aeriene include: delimitarea teritoriului (spa]iului) aerian; gradul de aplicabilitate a reglement`rilor interna]ionale n domeniul spa]iului aerian la teritoriul aerian propriu; reglement`rile na]ionale privind spa]iul aerian; modalit`]ile de determinare a situa]iilor, actelor de interven]ie ilicit` [i ac]iunilor care aduc atingere sau amenin]` suveranitatea aerian`; c`ile de solu]ionare a diferendelor privind suveranitatea aerian`, bazate pe constrngere [i for]` armat`; modalit`]ile de ac]iune mpotriva acestor acte, precum [i institu]iile abilitate s` ac]ioneze pentru ap`rarea (reinstaurarea) suveranit`]ii aeriene. n opinia noastr`, componentele principale ale suveranit`]ii aeriene sunt: spa]iul (teritoriul) aerian na]ional [i dreptul de folosire a aerului liber, securitatea aerian` a ]`rii [i puterea aerian`. Subliniem faptul c` spa]iul aerian este integrat teritoriului de stat [i este inviolabil, la fel ca [i celelalte p`r]i ale teritoriului. Statul romn reglementeaz` regimul spa]iului aerian care i apar]ine, iar rolul conven]iilor interna]ionale este de a coordona diversele regimuri juridice [i de a stabili reguli care s` permit` o mai bun` cooperare interna]ional`. Securitatea aerian` este parte a securit`]ii na]ionale [i exprim` absen]a unor amenin]`ri iminente la adresa suveranit`]ii aeriene [i starea spa]iului aerian care permite exercitarea nengr`dit` a prerogativelor statului referitor la el. Puterea aerian` reprezint` capacitatea statului romn, exprimat` n principal n domeniul militar, de a impune, prin descurajare [i for]`, liniile directoare ale statului n domeniul suveranit`]ii aeriene pe timp de pace, n situa]ii de criz` [i pe timp de r`zboi. 76

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Puterea aerian` este una din componentele importante ale puterii militare a Romniei [i reprezint` capacitatea de a crea, men]ine [i dezvolta for]e aeriene capabile s` utilizeze spa]iul aerian na]ional n propriul interes [i s` interzic` sau s` limiteze folosirea de c`tre agresor a acestuia .3 ntre suveranitatea na]ional` [i suveranitatea aerian` este o rela]ie de la ntreg la parte. Suveranitatea aerian` nu poate exista n afara suveranit`]ii na]ionale prin nse[i unitatea [i indivizibilitatea teritoriului la care se refer`. Orice atingere adus` suveranit`]ii aeriene afecteaz` suveranitatea na]ional` a ]`rii, iar punerea n pericol a celorlalte domenii de manifestare a suveranit`]ii na]ionale duce implicit la afectarea ntr-o form` sau alta a suveranit`]ii aeriene. Sub aspectul dimension`rii eforturilor de promovare [i ap`rare a interesului na]ional al suveranit`]ii na]ionale, se impune o analiz` pertinent` a rolului, aportului [i nivelului atins de fiecare domeniu implicat, astfel nct s` se realizeze ierarhizarea optim` a resurselor alocate. Crearea dezechilibrelor ntre factorii de poten]are a suveranit`]ii na]ionale poate nsemna cre[terea vulnerabilit`]ii [i a dificult`]ii de aplicare a strategiilor de protejare a acesteia.

Corela]ia dintre suveranitatea aerian` [i puterea aerian`


A[a cum am ar`tat, puterea aerian` reprezint` una din componentele de baz` ale suveranit`]ii aeriene [i este determinat`, n principal, de urm`torii factori: ponderea efectivelor For]elor Aeriene ale Romniei n cadrul for]elor armate ale ]`rii; poten]ialul ac]ional al For]elor Aeriene, exprimat prin cantitatea de mijloace de lupt` [i capacit`]ile [tiin]ifice, tehnice, industriale [i financiare pe care statul le disponibilizeaz` efectiv acestor for]e4 ; performan]ele mijloacelor (arme, sisteme, logistic`) destinate For]elor Aeriene, exprimate n disponibilitate [i posibilit`]i de lupt`; capacitatea opera]ional` real` a For]elor Aeriene, exprimat` prin posibilitatea comandamentelor, structurilor opera]ionale [i unit`]ilor de a ndeplini misiunile pentru care au fost concepute [i care le sunt ncredin]ate; nivelul de preg`tire a personalului, definit prin gradul de profesionalizare, abilit`]ile multifunc]ionale [i capacitatea de generare [i regenerare; strategiile de ntrebuin]are, concretizate n structuri, misiuni, dislocare, tactic` de lupt`, procedee [i reguli de angajare; capacitatea de integrare a categoriilor de for]e armate [i a altor componente ale sistemului na]ional de ap`rare pentru a respinge actele ilicite, care aduc atingere suveranit`]ii aeriene; capacitatea de integrare a institu]iilor [i for]elor na]ionale pentru promovarea interesului ap`r`rii suveranit`]ii aeriene a Romniei n n]elegere cu alte state sau n cadrul unor alian]e militare, capacitate exprimat` n principal prin gradul de interoperabilitate. 77

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Prin aceast` enumerare am dorit s` eviden]iem faptul c` For]ele Aeriene ale Romniei reprezint` elementul determinant al puterii aeriene a ]`rii, ele avnd [i rolul de a integra poten]ialul altor componente ale sistemului na]ional de ap`rare n domeniul suveranit`]ii aeriene. Puterea aerian` trebuie n]eleas` ca poten]ial (latura abstract`) [i ca for]` (latura material`), aceasta presupunnd ca [i c`ile ei de dezvoltare s` aib` att con]inut organizatoric, abstract, ct [i con]inut material (n termenii resurselor fizice care compun puterea aerian`). n timp de pace, puterea aerian` asigur` pe plan intern preg`tirea for]elor, integritatea spa]iului aerian [i alarmarea oportun` n cazul producerii unui atac aerian, iar pe plan interna]ional descurajarea aerian`, ncrederea ntre state, nt`rirea securit`]ii, controlul armamentelor, cooperarea [i disponibilitatea de a participa la opera]ii n sprijinul p`cii. n situa]ii de criz`, prin puterea aerian` se realizeaz` supravegherea [i cercetarea, se ofer` op]iunile de r`spuns la criz`, se disponibilizeaz` poten]ialul aerian necesar [i se asigur` echilibrul [i integrarea obiectivelor ap`r`rii aeriene n func]ie de caracterul [i gradul de intensitate a crizei. Pe timp de r`zboi, puterea aerian` trebuie s` asigure supravie]uirea la primele lovituri, prezervarea poten]ialului aerian defensiv [i ofensiv, lansarea contraloviturii aeriene, ndeplinirea obiectivelor r`zboiului [i restabilirea suveranit`]ii aeriene. Prin enumerarea sarcinilor puterii aeriene am eviden]iat rolul [i importan]a acesteia n cadrul suveranit`]ii aeriene. Totu[i nu trebuie uitat faptul c` puterea aerian` este subordonat` [i c` se afl` n rela]ie de dependen]` fa]` de institu]iile reprezentative ale statului cu atribu]ii n domeniul securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale. Percep]ia acestor institu]ii fa]` de intensitatea interesului suveranit`]ii na]ionale (implicit al suveranit`]ii aeriene) se r`sfrnge asupra puterii aeriene n sensul dezvolt`rii, conserv`rii sau diminu`rii ei.

Concepte moderne privind suveranitatea aerian`


Noua realitate geopolitic` a impus unele concepte noi, printre care: "zone tampon", "integrare zonal` sau subregionl`", "autonomizare", "cordoane (coridoare) sanitare". Acestea au produs abord`ri contradictorii ale problemelor suveranit`]ii na]ionale, ajungndu-se de la "suveranitate total`" la "suveranitate limitat`" [i "transfer temporar sau permanent de suveranitate". Aceste concepte au ap`rut pe fondul dispari]iei bipolarit`]ii puterii, din dorin]a statelor vechi, a celor nou ap`rute [i a alian]elor politico-militare de a g`si o alternativ` la vechea "matrice" de securitate. n fond, problema central` este cea a realiz`rii suveranit`]ii [i securit`]ii statelor prin for]ele proprii, n alian]e sau sub "umbrela" de securitate a unor organiza]ii interna]ionale ori alian]e militare. n consecin]`, [i n domeniul suveranit`]ii aeriene au ap`rut concepte noi care se refer` la realizarea spa]iului aerian na]ional integrat, la crearea unui sistem na]ional 78

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

integrat de ap`rare aerian`, la interna]ionalizarea spa]iului aerian [i extinderea aerului liber, la instituirea punitiv` a restric]iilor privind folosirea spa]iului aerian na]ional sau a aerului liber prin crearea zonelor interzise de zbor (NO FLY ZONES). x Realizarea spa]iului aerian integrat presupune un ansamblu de m`suri organizatorice [i de dotare n domeniul managementului spa]iului aerian, al controlului spa]iului aerian [i al ordinii noi n acest spa]iu. Managementul spa]iului aerian reprezint` integrat "ansamblul activit`]ilor [i m`surilor pentru optimizarea utiliz`rii n comun a spa]iului aerian disponibil de c`tre toate categoriile de operatori aerieni militari sau civili, f`r` a afecta cerin]ele acestora, care vizeaz`, n general, promovarea siguran]ei [i economicit`]ii opera]iunilor aeriene".5 Managementul spa]iului aerian presupune activit`]i de previziune, planificare, organizare, utilizare, control al opera]iunilor desf`[urate n spa]iul aerian sau n leg`tur` cu acesta [i se concretizeaz` n6: politica na]ional` unic` de utilizare a spa]iului aerian; existen]a unui organism unic na]ional, civil sau militar de gestionare a spa]iului aerian; standardele, reglement`rile [i specifica]iile comune privind personalul, tehnologiile, tehnicile, procedurile [i limbajul de operare; ap`rarea sigur` [i flexibil` a aeronavelor; racordarea la reglement`rile interna]ionale privind regimul spa]iului aerian [i al aerului liber; existen]a unor reglement`ri clare privind transferul treptat al autorit`]ii n problemele spa]iului aerian [i preluarea integral`, sub conducere militar`, a spa]iului aerian n situa]ii de criz` [i pe timp de r`zboi. Obiectul managementului spa]iului aerian l constituie primirea, centralizarea [i evaluarea tuturor cererilor de utilizare a spa]iului aerian, planificarea [i alocarea, segregarea (restric]ionarea) acestuia [i distribuirea de informa]ii detaliate privind folosirea acestuia. Controlul spa]iului aerian este o combina]ie de proceduri de planificare [i organizare ce are ca rezultat o anumit` structurare a controlului [i coordon`rii spa]iului aerian pentru reducerea riscurilor [i folosirea eficient` [i flexibil` a acestuia de c`tre to]i utilizatorii implica]i n opera]iuni aeriene. Modalit`]ile de control al spa]iului aerian definesc volume, suprafe]e sau linii n spa]iul aerian, precum [i regulile de folosire a por]iunilor determinate de acestea, concretiz#ndu-se n zone, rute (traiecte), coridoare, culoare, niveluri, altitudini [i timpi stabili]i pentru a reduce interferen]a reciproc` [i pentru a minimaliza riscul angaj`rii reciproce a for]elor proprii (amice, aliate) pe timpul ducerii opera]iilor. Controlul pozitiv [i controlul procedural al spa]iului aerian reprezint` metode de control al spa]iului aerian [i de realizare a ordinii aeriene. Controlul pozitiv se bazeaz` pe folosirea aparaturii electronice, iar controlul procedural se axeaz` pe ordine [i proceduri prestabilite, agreate [i promulgate. 79

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


x Realizarea sistemului na]ional integrat de ap`rare aerian` Sistemul na]ional integrat de ap`rare aerian` reprezint`: ansamblul organelor de comand` [i control la nivel na]ional, strategic, opera]ional [i tactic; for]ele [i mijloacele specializate de ap`rare aerian` apar]innd tuturor categoriilor de for]e armate; for]ele de augmentare a ap`r`rii aeriene, strategiile [i tacticile de ac]iune; comunica]iile, infrastructura [i resursele alocate ducerii luptei cu inamicul aerian n opera]ii integrate sau aeriene. Realizarea sistemului na]ional integrat de ap`rare aerian` este reclamat` de existen]a unor mijloace specializate de ap`rare aerian` din dotarea tuturor categoriilor de for]e armate, care trebuie conduse unitar la nivel na]ional, zonal sau sectorial pentru cre[terea eficien]ei [i sc`derea riscurilor de angajare reciproc` (evitarea fratricidului) pe timpul ac]iunii n zone comune. Integrarea n sistem unic se refer` cu prec`dere la integrarea ac]ional` [i mai pu]in la cea structural`. x Interna]ionalizarea spa]iului aerian [i extinderea aerului liber se realizeaz` n urm`toarele direc]ii: perfec]ionarea legisla]iei [i a institu]iilor (organismelor) interna]ionale; armonizarea legisla]iilor na]ionale la nivel regional sau continental; promovarea globaliz`rii n problemele spa]iului aerian [i cosmic; interna]ionalizarea managementului [i a controlului spa]iului aerian; promovarea opera]iunilor aeriene combinate pentru pedepsirea nc`lc`rii ordinii aeriene interna]ionale; n opera]ii de men]inere a p`cii; n ac]iuni militare sub mandat interna]ional sau asumate pentru prezervarea p`cii mondiale. n plan civil, interna]ionalizarea se realizeaz` prin Organiza]ia Avia]iei Civile Interna]ionale sau prin tratate, conven]ii, pacte, acorduri [i angajamente bi- [i multilaterale. |n plan militar, cel mai elocvent exemplu de interna]ionalizare a spa]iului aerian n plan militar l reprezint` Sistemul NATO de Ap`rare Aerian` Integrat`. n unele cazuri, interna]ionalizarea spa]iului aerian se concretizeaz` n opera]ii aeriene de amploare mpotriva unor state (DESERT STORM, ALLIED FORCE), \n sanc]iuni aeriene (blocad` aerian`, NO FLY ZONES) sau \n folosirea temporar` a unei p`r]i din spa]iul aerian na]ional al unor state de c`tre alte state (alian]e) pentru a desf`[ura ac]iuni aeriene mpotriva unui stat ter] (cazul Romniei [i Bulgariei \n timpul conflictului dintre NATO [i Iugoslavia). Permi]#ndu-ne o concluzie minimal`, apreciem c` suveranitatea aerian` a Romniei este o component` inseparabil` a valorilor fundamentale na]ionale [i exprim` autoritatea nengr`dit` a statului de a-[i exercita prerogativele n spa]iul aerian [i de a folosi toate prghiile de care dispune pentru prezervarea, inclusiv pe cale militar`, a acesteia. Diagnoza suveranit`]ii aeriene actuale a Romniei eviden]iaz` existen]a unor domenii neacoperite n totalitate care ar putea s` diminueze, printr-o dezvoltare nefavorabil` a cursurilor evenimentelor, posibilit`]ile de reac]ie adecvat` mpotriva actelor ilicite produse n spa]iul aerian na]ional. Acoperirea domeniilor deficitare privind capacitatea de ap`rare a suveranit`]ii aeriene vizeaz` cu prioritate patru direc]ii de ac]iune: perfec]ionarea legisla]iei na]ionale 80

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

privitoare la spa]iul aerian [i armonizarea ei cu legisla]ia interna]ional` n domeniu; nt`rirea controlului spa]iului aerian na]ional [i integrarea acestuia n spa]iul aerian european; dezvoltarea For]elor Aeriene ale Romniei [i asigurarea unei capacit`]i credibile [i descurajante de ripost` mpotriva actelor de agresiune asupra suveranit`]ii aeriene; accelerarea integr`rii n structurile aeriene europene [i atlantice (UE, UEO, NATO) pentru a compensa deficitul de securitate aerian` prin participarea la ap`rarea aerian` integrat`. Cele patru direc]ii enumerate necesit` programe speciale [i resurse corespunz`toare, implicnd n egal` m`sur` conducerea politic`, politico-militar` [i militar` a ap`r`rii na]ionale.

BIBLIOGRAFIE
1. GHERGHESCU, V.; col. dr. CLO{C~, I. Reguli de drept interna]ional privind starea de pace [i starea de r`zboi. Editura Militar`, 1972, pag. 66. 2. Codul aerian al Romniei . Art. 1, alineatul 2. Monitorul oficial al Romniei. Partea I, nr. 208/1997. 3. Doctrina opera]ional` a For]elor Aeriene ale Romniei. Proiect, capitolul 2, 1999. 4. Gl. bg. dr. ONI{OR, C. Teoria strategiei militare, vol. III. Bucure[ti. Editura Academiei de |nalte Studii Militare, 1998, pag. 37. 5. Doctrina opera]ional` a For]elor Aeriene ale Romniei. Proiect, Bucure[ti, 1999. 6. |n cdor BOZE{AN, R. Integrarea spa]iului aerian romnesc n structura spa]iului aerian european. Gndirea militar` romneasc`, nr.1, 2000, pag.63.

81

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

GLOBALIZARE {I SECURITATE
Colonel Ionel HORNEA
a nceputul secolului XXI, geopolitica reprezint` unul din domeniile principale de studiu ale rela]iilor interna]ionale. n domeniul geopoliticii se ntlnesc analize [tiin]ifice care scot n eviden]` realit`]i interna]ionale complexe n cadrul mpletirii strnse a diferitelor dimensiuni spa]io-temporale. Aceast` abordare este important` deoarece vizeaz` direct ncerc`rile de nt`rire a rolului ]`rii noastre n domeniul interna]ional [i transformarea acestora n factori de stabilitate, pace [i securitate n spa]iul Europei [i al Mediteranei Orientale. n zorii secolului XXI, o importan]` aparte o au studierea [i cunoa[terea situa]iei politice a Eurasiei, spa]iu care reprezint` ntr-un fel "inima planetei" [i care introduce n spa]iul cotidian dimensiuni politice, economice [i, nu \n ultimul r#nd, escalad`ri militare periculoase. |n zilele noastre, analiza geopoliticii eurasiatice este mai mult dec#t necesar`, iar interpretarea mecanismelor devenirii istorice care au generat enorme decalaje economico-sociale pe planeta noastr`, cu consecin]e n permanentizarea [i amplificarea conflictelor militare la nivel local sau zonal, este legat` de aceast` zon`. Din perspectiva enun]at`, diploma]ia balcanic` apreciaz` c` trebuie abordate trei direc]ii: Politica interven]iilor umanitare cu sprijinul comunit`]ii interna]ionale. Procedura ajutorului umanitar trebuie s` nceap` imediat acolo unde au izbucnit conflictele, viz#nd ntreaga comunitate. Programe de stabilitate care au ca scop, cu prioritate, transform`ri radicale sociale [i economice, precum [i dezvoltarea tuturor ]`rilor balcanice (aici se concentreaz` r`spunderea Uniunii Europene). Realizarea n cadrul ONU, OSCE, UE [i NATO a securit`]ii acestei zone. Perspectiva admiterii n Uniunea European`, precum [i realizarea securit`]ii acestor ]`ri de c`tre Uniune sunt direc]ii recunoscute [i larg acceptate. De aceea for]ele armate trebuie s` reprezinte un spa]iu deschis care s` transmit` mesaje realit`]ii [i \n care trebuie s` existe asemenea mecanisme care, sub influen]a factorului [tiin]ific, s` poat` transforma mesajele pe care le transmite acest` realitate n politic`. Termenul de globalizare este tot mai frecvent folosit at#t \n dialogul academic, c#t [i \n cel curent. |n Rom#nia, cercet`torii din domeniul rela]iilor interna]ionale \l folosesc constant \n analizele [i \n rapoartele secven]iale, fapt care nu \i \mpiedic` pe unii dintre ei s` \l perceap` cu un anume scepticism. Aceasta poate [i pentru faptul c` interpretarea uzual` a conceptului se confrunt`, informal, cu o anume doz` de ideologizare, care obtureaz` \n unele situa]ii surprinderea esen]ei. 82

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Globalizarea ca fenomen cu valen]e sociale, economice [i politice este tratat` \n principal din perspectiva unor interpret`ri diferite, determinate de muta]iile permanente intrinseci ce caracterizeaz` procesul. Perceperea globalizarii cu centrul de greutate pe dimensiunea social` nu presupune implicit contestarea caracterului ei social [i politic [i nici subestimarea contradic]iilor sale, evident de aceea[i natur`. |n acest context, apropierea, eventual unele conexiuni dintre metodologiile utilizate [i consecin]ele lor teoretice [i practice ar putea deveni o necesitate impus` de \ns`[i nevoia optimiz`rii continue a fenomenului. Altfel s-ar putea contura ideea c` fluctua]iile vizibile \n ritmurile de dezvoltare a economiei mondiale nu exprim` obiectiv trecerea \ntr-o etap` superioar` a globalizarii, ci sl`birea procesului.1 Potrivit opiniilor unor politologi ([i nu numai), globalizarea este o procedur` extrem de complex`, \ntr-o continu` dezvoltare, [i nicidecum un rezultat final. Aceasta \ntruc#t f`r` existen]a economiei mondiale [i a unei comunit`]i interna]ionale care s` o sus]in` (dar \n s#nul c`reia, uneori, interesele sunt extrem de divergente), ea depinde de exprimarea politic` a guvernelor na]ionale, a c`ror tendin]` spre \nf`ptuirea procesului este mai mult sau mai pu]in manifest`. Unele ne\n]elegeri cu privire la fenomenul globaliz`rii, manifestate at#t \n plan ac]ional, c#t [i \n cel conceptual, sunt cauzate de o anume confuzie \ntre dou` procese complementare globalizare [i interna]ionalizare , leg`tura constituind-o "transna]ionalismul" pe fondul cre[terii agresive a produc]iei de c`tre \ntreprinderile multina]ionale cu baze de produc]ie \n mai multe state. Aceste animozit`]i, subliniaz` Anke Hoogvelt, au creat dificult`]i majore \n abordarea globaliz`rii din perspectiva rolului administratorilor interni strategici ai economiilor na]ionale pe fondul rela]iilor de independen]`/dependen]` c`rora trebuie s` le g`seasc` solu]ii oportune, eficiente [i productive. |n acest fel, globalizarea, \n dimensiunea ei economic`, prin evolu]ia comprim`rii rela]iei dintre timp [i spa]iu, relev` cu caracter de necesitate procedura instaur`rii unei riguroase discipline la nivelul pie]ei mondiale, \n contextul dezvolt`rii continue a acesteia. Componenta economic` a globaliz`rii reprezint` centrul de greutate motor al unei noi ordini interna]ionale ca produs al acelor for]e sociale [i politice care au interese directe (evident [i avantaje !) \n \nf`ptuirea procesului. Sau, cum observa Robert Cox \ntrev`z#ndu-i finalitatea, globalizarea are ca rezultat reorganizarea \n echilibrul puterilor [i readaptarea arhitecturii ordinii interna]ionale. Rela]iile sociale [i cele de putere care se manifest` \n procesul globaliz`rii sunt \n disonan]` cu structura piramidal` a statelor, adapt#ndu-se [i exprim#nd paradigma ciclului concentric, mai ales \n ceea ce prive[te criteriile etnice ale grani]elor.* Bun`oar` ciclului concentric central \i apar]in comunit`]ile sociale de elit` din statele superindustrializate, celui de-al doilea cele din ]`rile cuprinse \n sfera activ` a economiei mondiale, iar \n cel de-al treilea, care este [i cel mai cuprinz`tor, intr` comunit`]ile sociale statale marginalizate \n procesul de mondializare, a c`ror caracteristic` esen]ial` o reprezint` capacitatea modest` de consum.
* Aceast` cale preg`te[te conven]iile de baz` ale apari]iei unei pie]e mondiale, ceea ce \nseamn` c` principiile ei \ncep s` p`trund` \n sistemul de aprovizionare intern al bunurilor de consum, al tehnologiilor de produc]ie, capitalului, for]ei de munc` [i materiilor prime.

83

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Pe fondul acestor diferen]ieri care \n nici un caz nu pot fi ignorate, cheia stabilit`]ii \n edificarea unei noi ordini interna]ionale nu este numai o problem` economic`, ci mai ales una a administr`rii grup`rilor marginalizate ale comunit`]ii interna]ionale at#t din interior, c#t [i din exterior. Este vorba despre ceea ce Robert Cox nume[te "interna]ionalizarea statului", proces care genereaz` apari]ia unei noi forme statale, bazate pe transformarea func]ion`rii statului \n ma[in` de transport a economiei disciplinate a pie]ei mondiale, \n propriul s`u mediu economic. Procesul de globalizare, determin#nd un complex nou de rela]ii interstatale, trebuie s` r`spund` [i cerin]elor impuse de presiunile de securitate contemporane. Privind din perspectiva securit`]ii na]ionale, dar [i a celei interna]ionale, se apreciaz` c` dou` tendin]e de lung` durat` vor caracteriza mondializarea: prima securitatea procesului de globalizare va continua s` depind` de oferta militar` care se dezvolt` [i se manifest` zonal; a doua la nivelul politicilor na]ionale de ap`rare se \ncearc` armonizarea aspira]iilor na]ionale de securitate cu asumarea factual` a prevederilor de globalizare, mai cu seam` prin aderarea la institu]iile de ap`rare "suprana]ionale" care sunt abilitate [i cu responsabilit`]i privind securitatea economiei mondiale. Aceste considerente relev` faptul c` centrul de greutate geopolitic` al noii ordini interna]ionale trebuie s` r`m#n` \n afar` presiunilor care se exercit` asupra securit`]ii interna]ionale, realitate care impune adoptarea unor concep]ii de securitate apte s` cuprind` amploarea cerin]elor strategice. |n acest context statul exploateaz` propriile posibilit`]i pentru optimizarea rela]iei dintre angajarea intern` [i cea extern` pe care le exercit` \n actuala conjunctur` istoric`. Astfel, rela]ia dintre securitatea interna]ional` [i procesul de globalizare economic` va continua s` aib` o determinare geografic` \ntemeiat`, \n principal, pe dou` dimensiuni: protejarea at#t a centrului geografic de greutate al schimb`rii, c#t [i a celui care produce stabilitate [i securitate. |n aceste condi]ii, problema interven]iilor interna]ionale, hegemonice sau colective trebuie s` r`spund` noilor provoc`ri venite dinspre orizontul cre`rii [i asigur`rii unui mediu geopolitic unitar. F`r` \ndoial`, rolul catalizator \n aceste profunde transform`ri produse la scar` planetar` revine SUA, care \ndeamn` la abandonarea mentalit`]ilor teritoriale, destul de complexe de altfel, \n folosul capabilit`]ilor colective. Vis-a-vis de aceast` tendin]` persist` \nc`, \n temele de politic` extern`, \ntrebarea retoric` dac`, referitor la capacit`]ile de interven]ie ale statelor mici, acestea \[i vor p`stra locul [i rolul decizional \n spa]iul geopolitic c`ruia \i apar]in. Referitor la Europa de Est, r`spunsul \l g`sim \n voin]a comun` de edificare a stabilit`]ii regionale prin eliminarea tensiunilor zonale. |n felul acesta ar putea fi evitat` transformarea Europei de Est \ntr-o "buffer area" a antagonismului interna]ional.2 Fapt care sper`m s` nu se \nt#mple [i ca efect, evident pozitiv, al evolu]iei naturale a procesului de globalizare.

BIBLIOGRAFIE
1. VERGOPOULOS, K. Noua economie mondial`. Atena, 1994, p. 30. 2. STAVRIONOS, L. S. The Balkans since 1453, New York, 1958.

84

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

INFORMATIILE MILITARE , LA PACE, N SITUATII , DE CRIZ SI , DE RZBOI


- consideratii , preliminare Colonel dr. Stan PETRESCU
Oamenii ce nu vor s` [tie pun ntreb`ri oamenilor ce nu pot r`spunde. W. A. Raleigh

ulegerea de informa]ii, ca ac]iune institu]ionalizat`, reprezint` ast`zi, din ce \n ce mai accentuat, cea mai nou` [i cea mai puternic` dintre industrii. Majoritatea statelor o folosesc [i o instrumenteaz` permanent, la pace, n situa]ii de criz` sau la r`zboi. R`zboaiele clasice erau consumatoare de informa]ie n raport cu ritmul [i cu spa]iul \n care se desf`[ura lupta. Informa]iile aveau drept scop procurarea, n folosul comandan]ilor, a acelor elemente necesare pentru analiza [i aprecierea situa]iei [i, n final, pentru luarea deciziei. F`r` ndoial`, cunoa[terea situa]iei inamicului constituie una dintre condi]iile esen]iale n ob]inerea succesului n lupt`, aceasta oferindu-i comandantului un mai mare spa]iu de confort al gndirii, mai mult` libertate n pornirea ac]iunilor sale, mai mult` ndr`zneal` n concep]ie, permi]#ndu-i s` ia hot`rrea adecvat` n raport cu circumstan]ele opera]iunilor. Prin urmare, informa]iile sunt prioritare [i necesare att pentru analiza situa]iei ini]iale, ct [i pentru luarea primei hot`rri nu numai pe timpul preg`tirii, dar [i pe timpul ducerii opera]iei, \n vederea adopt`rii manevrei concepute potrivit situa]iei. Informa]iile necesare decidentului militar [i celui politico-militar trebuie puse ntotdeauna n acord cu misiunea operativ` (de lupt`). Pentru comunit`]ile informative, n genere nu exist` situa]ii de pace, de criz` sau de r`zboi. Ele sunt permanent acordate pe misiuni de lupt`. Fluxul informativ este mai redus sau mai amplu, n func]ie de e[alonul comandat: tactic, operativ [i strategic. ncadrarea informativ` a adversarului are ca scop principal at#t cunoa[terea lui n toate cele trei situa]ii enumerate, c#t [i pe cea a ter]ilor, spre a le [ti inten]iile n situa]iile schimb`rii conduitelor lor politico-miliare, determinate de anumite 85

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


circumstan]e, prezente sau viitoare, n func]ie de care vom construi scenarii de contracarare a posibilelor manevre proiectate. Aceste determin`ri trebuie s` izvorasc` din studiul atent [i obiectiv al tuturor informa]iilor colectate, care au fost judicios verificate. Ceea ce conteaz` cel mai mult pentru siguran]a interpret`rii acestora este caracterul verificabil. Aceast` condi]ie, relativ la aprecierea informa]iei, este fundamental` n activitatea informativ-operativ`, \n cadrul c`reia accentul este pus pe cunoa[terea posibilit`]ilor reale ale adversarului n toate planurile sale de manifestare, informa]iile sus]in#nd consistent preocuparea pentru folosirea cu maxim` eficien]` a mediului [i a datelor despre inamic, n sprijinul lu`rii deciziilor. Una dintre inten]iile acestui demers const` \n a face cteva referiri la conceperea sistemului de informa]ii [i la plasarea activit`]ii informative n propriul ei context, dar [i n rela]ie cu unele ac]iuni de lupt`. Activitatea informativ-operativ` reprezint` o component` fundamental` a comenzii [i controlului - C 2, fiind inseparabil` de opera]ii. Conceptele generale care se aplic` n cazul unor activit`]i de comand` [i control eficiente se \ntrebuin]eaz` [i n cazul activit`]ii informativ-operative. Informa]iile joac` un rol vital n fiecare etap` a r`zboiului, menirea acestora n sprijinul opera]iilor fiind tot mai apreciat`. Pe m`sur` ce for]ele militare doresc s` ob]in` ascendentul [i domina]ia informa]ional`, va cre[te exponen]ial cererea de informa]ii. Pentru a ob]ine un sistem de informa]ii eficient este necesar s` n]elegem, mai nti, natura fundamentelor, scopurile [i caracteristicile sale n acela[i plan cu comanda, controlul [i opera]iile. Dup` cum se cunoa[te, p`r]ile aflate ntr-o confruntare militar` au adoptat [i adopt`, de fiecare dat`, forme diferite de angajare a for]elor [i mijloacelor pentru a ob]ine succese n lupta armat` [i victoria n r`zboi. Manevra reprezint` una din formele ac]iunilor de lupt` hot`rtoare \n ob]inerea succesului n lupta modern`, indiferent c` aceasta se desf`[oar` pe uscat, pe ap`, n aer sau n ciberspa]iu, [i constituie modalitatea cea mai eficient` de ntrebuin]are n ac]iune a for]elor, mijloacelor, precum [i a sistemului de informa]ii. Din perspectiv` informa]ional`, manevra nseamn` decizie [i ac]iune bazate pe o foarte bun` cunoa[tere a situa]iei, o n]elegere ascu]it` a inten]iilor inamicului, a factorilor esen]iali care fac ca fiecare etap` de desf`[urare [i fiecare condi]ie s` fie unice. Rolul sistemului de informa]ii este extrem de important mai ales pentru identificarea preg`tirilor [i a[tept`rilor adversarului. Informa]ia precis`, verosimil`, vine n sprijinul aprofund`rii elementelor de fond [i de form` care dau sens aprecierii nedeformate a inamicului [i a mediului informa]ional. Oricte judec`]i de valoare, chiar geniale, ar emite comandan]ii/liderii de la toate nivelurile (e[aloanele), acestea nu pot substitui informa]ia bun`. Talentul [i geniul militar pot s` dea sens unei informa]ii ntr-un mod mai ra]ional, s` o fac` disponibil`, s`-i dea o utilizare superioar`, adic` s` fie exploatat` la maximum [i n timp rapid, dar, indiferent de ct de sclipitoare i-ar fi mintea, acesta nu poate opera eficient f`r` informa]ii bune. Dintotdeauna, sl`biciunile inamicului, demne de exploatat, au constituit atrac]ia structurilor de informa]ii; ca urmare, putem ad`uga c` acestea din urm` constituie un element important al puterii n lupt`. 86

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Activitatea de comand` [i control este la pace, n situa]ii de criz` dar, mai cu seam`, \n caz de r`zboi foarte important`, ea exprim#ndu-se, n primul rnd, prin func]iile [i opera]iunile militare c`rora le confer` con]inut, greutate, semnifica]ie, punndu-le, n mod firesc, ntr-un ansamblu coerent [i echilibrat. Armonizarea logistic` [i cercetarea, informatica sau managementul ac]iunilor nu ar avea sens dac` nu ar fi raportate la comand` [i control. Din perspectiva acestor deziderate, triada informa]ie comand` - control este cheia n]elegerii rolului informa]iilor. |n ecua]ia men]ionat`, principalul obiectiv al promov`rii corecte [i oportune a informa]iilor este acela de a constitui un suport consistent n procesul de luare a deciziei, de a-i sus]ine pe deciden]ii militari prin diminuarea incertitudinilor cu privire la situa]ia adversarilor, la un nivel de cunoa[tere relativ bun, [i, pe aceast` baz`, la dirijarea eficient` a ac]iunilor militare. Abord#nd, \n continuare, [i alte obiective ale sistemului de informa]ii, dorim s` salut`m faptul c`, dup` ndelungi c`ut`ri, Statul Major General are propria sa structur` de cercetare \n cadrul acestui e[alon strategic, pe umerii c`ruia cad cele mai mari r`spunderi atunci cnd securitatea na]ional` este pus` n pericol. Relativ la aceast` entitate cu activitate specific`, apreciem c` \n configurarea actualelor responsabilit`]i se manifest` [i unele ne\mpliniri, la acestea referindu-m` \n continuare. Bun`oar`, printre obiectivele opera]ionale ale Statului Major General la pace, n situa]ii de criz` [i la r`zboi, remarc`m pe cele din domeniul informa]iilor militare [i al protec]iei acestora, astfel: elaboreaz` concep]ia [i actele normative privind: cercetarea strategic`, operativ` [i tactic`; cercetarea teritorial`; planificarea [i ducerea r`zboiului electronic n Armata Romniei; conduce for]ele [i mijloacele de cercetare strategic` [i for]ele speciale subordonate Statului Major General; analizeaz` [i evalueaz` situa]ia electronic` din zonele de interes [i de responsabilitate; stabile[te concep]ia de securizare a obiectivelor [i de protec]ie prin informa]ie preventiv`; coordoneaz` activit`]ile privind asigurarea protec]iei sistemelor electronice [i de armament dirijat din nzestrare; particip` la elaborarea actelor normative referitoare la securitatea informa]iilor, conducerea n secret a trupelor, introducerea n exploatare a sistemelor criptografice; gestioneaz` [i monitorizeaz` m`surile de aplicare a prevederilor legilor, a hot`rrilor de guvern, a regulamentelor [i instruc]iunilor privind securitatea informa]iilor [i activitatea criptografic` n armat`. Din analiza obiectivelor propuse deducem c` Statului Major General, la pace, n situa]ii de criz` [i la r`zboi, i revine sarcina de a elabora concep]ii [i acte normative privind unele structuri specifice sistemului de informa]ii, de a efectua analize [i evalu`ri, precum [i de a coordona alte activit`]i referitoare la protec]ia informa]iilor etc. n realizarea obiectivului primar, acela de a sus]ine procesul de luare a deciziei, apreciem c` sistemului de informa]ii, n tot registrul pace, criz`, r`zboi , \i revin foarte 87

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


multe misiuni, cele mai importante fiind: identific`, analizeaz` [i evalueaz` spa]iul informativ-operativ; contribuie la dezvoltarea [i evaluarea metodelor de ac]iune ale trupelor proprii; face estim`ri [i avertiz`ri cu privire la c`ile de ac]iune ale inamicului, formulnd n plan contrainformativ amenin]`rile la care am putea fi supu[i, [i, pe aceast` baz`, stabile[te strategia de contracarare a ac]iunilor adverse, asigur#nd p`trunderea trupelor proprii pe direc]iile vulnerabile ale inamicului. Apreciem c` n stabilirea obiectivelor [i a scopurilor nu s-a ]inut suficient seama de noile percep]ii asupra r`zboiului postmodern, mare consumator de resurse informa]ionale, care se va purta n toate mediile unde informa]ia reprezint` un factor vital n conflictul armat. Aceasta va fi culeas`, analizat`, interpretat` [i exploatat` la toate nivelurile ac]iunii militare, prin procesarea ei ntr-un sistem bine pus la punct [i foarte eficace. Cu at#t mai mult cu c#t r`zboiul informa]ional va angaja for]e tot mai importante, consumnd informa]ia att ca resurs`, ct [i ca rezultat, succesul s`u fiind ob]inut prin paralizarea capacit`]ii inamicului de a exercita comanda [i controlul. Asigurarea informa]ional-propagandistic` nemijlocit` se realizeaz` de c`tre structuri specializate, utiliznd procedee specifice, cum ar fi conferin]ele de pres`, ntlnirile dintre comandan]i [i mass-media, apelurile transmise la radio [i la televiziune de c`tre comandamentul opera]ional [i administra]ia civil` c`tre militari [i popula]ie; restric]ionarea specific` a materialelor destinate mass-media din zona evenimentelor; demascarea persoanelor care r`spndesc zvonuri, literatur`, materiale audio [i video ce compromit militarii, pe acelea care a]]` la r`fuieli religioase [i na]ionale, care incit` la refuzul de a executa ordinele; discreditarea liderilor forma]iunilor extremiste, na]ionaliste [i teroriste, divulgarea programelor politice, a devizelor [i tezelor acestora; ndemnarea membrilor forma]iunilor narmate spre ncetarea activit`]ii ilegale. n opinia noastr`, r`zboiul informa]ional este reprezentat de ac]iunile violente [i nonviolente, ofensive [i defensive ntreprinse de for]ele civil-militare proprii mpotriva ntregului spa]iu [i sistem informa]ional al adversarului n scopul asigur`rii avantajului informa]ional, concomitent cu situarea acestuia ntr-o stare de inferioritate, ntr-o pozi]ie dezavantajoas`, care s`-i afecteze ori s`-i interzic` riposta specific`. Acest tip de r`zboi, de regul`, este nonviolent [i cunoa[te mai multe forme de reprimare specific`: ac]iunile psihologice, securitatea opera]iilor, inducerea n eroare*, rela]iile publice, siguran]a informa]ional`, r`zboiul psihologic, distrugerea fizic`, r`zboiul bazat pe informa]ie (intelligence), atacul [i distrugerea, r`zboiul de comand` [i control, r`zboiul informa]iilor economice etc. Am amintit obiectivele sistemului de informa]ii, dar nu am definit informa]iile. Acestea, puse ntr-un sistem, nseamn` cunoa[terea mediului informa]ional intern [i interna]ional necesar sus]inerii deciziei. Informa]iile primare, brute, reprezint` un material neevoluat, care poate proveni att din surse umane, ct [i din surse tehnice, deschise sau nchise. Numai dup` ce acestea sunt combinate, comprimate cu alte informa]ii [i supuse unui proces atent
* Ac]iuni executate n mod deliberat pentru dezinformarea personalului adversarului care ia decizii privind capacit`]ile, inten]iile [i opera]iile proprii, determinndu-l pe acesta s` adopte unele m`suri care s` contribuie la ndeplinirea misiunilor trupelor proprii.

88

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

[i laborios de analiz` [i sintez` vor avea nsemn`tate [i con]inut operativ, devenind utile factorului de decizie. Produsul analizei [i sintezei informa]iei rezid` \ntr-o informa]ie pe baza c`reia se poate decide [i ac]iona. n caz contrar, ea este nefolositoare. Toate informa]iile, indiferent de caracterul variat al surselor din care provin, pot constitui, n urma prelucr`rii, un sistem de informa]ii care trebuie bine gestionat [i gndit nu numai ca produs al cunoa[terii, c#t [i ca activitate care genereaz` cunoa[tere. Sistemul de informa]ii reprezint` componenta central` a comenzii [i controlului, sprijinindu-se decisiv pe observare - orientare - analiz` - decizie - ac]iune. Activitatea informativ-operativ` are, de asemenea, un rol preponderent, chiar hot`rtor, n planificarea [i executarea opera]iilor, sistemul de informa]ii creat fiind inseparabil opera]iilor. Componenta informativ-operativ` nu reprezint` o activitate abscons`, ea afl#ndu-se ntr-o cert` [i permanent` leg`tur` cu factorii de risc pe timp de pace, cu amenin]`rile [i pericolele n situa]ii de criz` [i la r`zboi. O bun` activitate informativ-operativ` ncepe cu comandan]i buni, cerebrali, c`l`uzi]i de nalte tr`s`turi morale [i de caracter, care [tiu s` identifice n mod clar nevoile [i interesele legate de informa]ii, care dispun de calitatea de a produce cunoa[tere, reducnd n acest fel incertitudinea pe toat` verticala decizional`. Un bun ofi]er operativ sau analist de informa]ii trebuie s` fie perceptiv n privin]a oamenilor, capabil s` lucreze bine cu ei, mai ales n mprejur`ri dificile, s` aib` capacitatea de a deosebi minciuna de adev`r, eroarea de realitate, s` discearn` ntre nchipuire [i ceea ce este real, ntre obiectivism [i subiectivism, esen]ialul de ceea ce nu este esen]ial, s` posede spirit iscoditor, s` aib` o doz` semnificativ` de ingeniozitate, s` acorde aten]ie deosebit` detaliilor, s` aib` un spirit de observa]ie dezvoltat, s` fie capabil s`-[i exprime cu claritate ideile, s` aib` r`bdare, s` [tie cnd s` tac`, s` se poarte ca un des`vr[it anonim. Mai mult, s` aib` aptitudinea de a se acomoda rapid \n orice mprejurare, s` [tie s` asculte [i s` stea de vorb` cu mai multe categorii de oameni, de la omul de r#nd pn` la academician, s` nu fie nep`s`tor [i superficial, s` fie activ n orice mprejurare, con[tiincios [i bine motivat n ceea ce ntreprinde, s` aib` capacitatea [i priceperea de a cunoa[te, de a capta simpatia [i a influen]a n sensul dorit persoana vizat`. Trebuie s` [tie s` ncheie u[or [i rapid o discu]ie, s` evite impasurile n momente critice. S` fie cult, inteligent [i competent profesional, serios [i integru moral, pl`cut, agreabil, conving`tor, fascinant. S` evite s` comit` gafe pe frontul culturii generale, confuzii grave de natur` s` strneasc` ironia. Prin propria-i atitudine s` nu strneasc` repulsie, invidie, dispre] sau ostilitate [i s`-i ia pe oameni a[a cum sunt. Una din primele calit`]i ale unui lucr`tor de informa]ii ar`ta Allan Dulles, ntiul director al CIA este abilitatea sa de a cunoa[te, de a aprecia [i a judeca oamenii [i evenimentele. Iar calit`]ile ofi]erului de contrainforma]ii constau \n cinste [i fidelitate, calm, inteligen]` [i ini]iativ`, u[urin]` n a se adapta mediului social [i profesional. El trebuie s` cunoasc`, aprofundat, obiectivul att n privin]a activit`]ii interioare, ct [i exterioare [i, evident, trebuie s` cunoasc` toate secretele ei. Asigurarea secretelor este o [tiin]` care are nevoie de oameni instrui]i s` o cunoasc` [i s` o aplice. Orice improviza]ie poate costa foarte scump. 89

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Un comandant are permanent nevoie de informa]ii, priorit`]ile exploat`rii lor fiind coordonate de c`tre structura sa de informa]ii, care va fi n m`sur` s` vad` [i s` prevad` toate amenin]`rile din mediul informa]ional. Subliniem faptul c` necesarul de informa]ii (cererea) este ntotdeauna mai mare dect oferta, c` ntreb`rile referitoare la conduita nev`zut` a inamicului nu-[i g`sesc permanent r`spunsurile adecvate. Exist` momente operative cnd informa]iile pot determina un num`r mare de solu]ii, posibil s` con]in` tot attea erori, acestea nefiind rezultatul unui e[ec n a colecta informa]ii corecte, ci un e[ec n a discerne sensul [i n]elesul real al informa]iilor. Pe de alt` parte, pot fi situa]ii cnd, de[i exist` o bun` n]elegere a momentului operativ curent, nu putem identifica certitudini ale unei etape ulterioare sau aprecia capacit`]ile inamicului, ns` nu putem fi siguri de inten]iile sale. Capacit`]ile inamicului sunt sim]ite, v`zute, concrete deci, n timp ce inten]iile inamicului se afl` numai n mintea acestuia, astfel c` orice evaluare a lor sfr[e[te, n ultim` instan]`, ntr-o posibil` estimare. Orict de bun ar fi un sistem de informa]ii, el putnd identifica ac]iunile [i conduita posibil` sau probabil` a inamicului, vor exista ntotdeauna elemente de incertitudine n estim`ri [i avertiz`ri. {i, n sfr[it, cnd suntem n contact direct cu voin]a ostil` a adversarului, nu putem fi niciodat` siguri c` nu am fost deliberat indu[i n eroare, n ciuda faptului c` am ob]inut un anumit tip de acces c`tre planurile sale reale. Nendoielnic, n activitatea informativ-operativ` poate fi ntlnit` o gam` relativ larg` de restric]ii informative, de provoc`ri [i extrem de multe incertitudini. Cu toate aceste impedimente, uneori imposibil de dep`[it, sistemul de informa]ii g`se[te calea spre a interpreta, a analiza [i a evalua informa]ia n scopul producerii unor estim`ri [i avertiz`ri utile decidentului militar [i politico-militar. Ce a[tept`m de la serviciul de informa]ii ? To]i deciden]ii militari [i politico-militari doresc s` aib` la dispozi]ie servicii de informa]ii care s` ating` perfec]iunea [i, ajunse la cele mai \nalte standarde de evaluare a calit`]ii informa]iilor, s` dispun` de abilitatea [i capacitatea de a executa recunoa[teri ori supravegheri n orice clip`, s` poat` detecta [i urm`ri manevrele for]elor terestre [i aeriene, n anumite situa]ii chiar furniznd imagini n timp real relativ la activit`]ile inamicului. Acestea vor fi completate cu analize [i sinteze efectuate de cei mai iscusi]i exper]i, care s` poat` asigura n]elegerea profund` att a capacit`]ilor inamicului, c#t mai ales a inten]iilor acestuia. Pre]ul e[ecului n activitatea informativ-operativ` const`, implicit, \n pierderea de vie]i omene[ti, \n distrugerea echipamentelor [i a bazelor de preg`tire, \n insuccesul misiunii sau chiar \n nfrngere, riscndu-se astfel pierderea p`cii. Serviciile de informa]ii sunt puse uneori n situa]ia s` furnizeze mai degrab` estim`ri dect certitudini, informa]ii incorecte uneori sau incomplete n alte cazuri, adesea sc`pndu-se din vedere gradul dorit al detaliului [i al ncrederii. Toate aceste lipsuri n cunoa[tere, altminteri previzionate, cteodat` foarte mari, sunt o caracteristic` natural` [i inevitabil` a luptei cu un inamic aflat ntr-o atitudine independent`, dar foarte ostil`. 90

Geopolitic`

Geostrategie

Securitate na]ional`

Serviciile de informa]ii trebuie s` se gndeasc`, ntotdeauna, la ce este nefast pentru securitatea na]ional`, iar dac` nu sunt n m`sur` s` dispun` de informa]ii, capacitatea lor de estimare [i de avertizare scade vertiginos. n psihologia structurii militare de informa]ii este prezent` "imaginea inamicului", astfel \nc#t exist` tendin]a ca ofi]erii operativi [i anali[ti s` fie considera]i cei care avertizeaz` asupra pericolelor [i care i scot din apatie pe deciden]i, solicitndu-le aten]ia. Problema-cheie a serviciilor de informa]ii pentru ap`rare o constituie, n prezent, profesionalismul membrilor ce le compun at#t din perspectiva competen]ei calitative, c#t [i a celei cantitative. Se ignor` uneori un principiu destul de cunoscut, [i anume acela c` "reducerea efectivelor combatante dintr-o structur` militar` determin` o cre[tere n rndul celor din munca de informa]ii cu scopul evident de a avea sub un control de specialitate toat` plaja factorilor de risc [i a tuturor amenin]`rilor la adresa securit`]ii ap`r`rii [i siguran]ei na]ionale att din interior, ct [i din exterior. Necesitatea asigur`rii informative a ac]iunilor militare ntr-un r`zboi este tot mai evident` ca urmare a cre[terii deosebite a importan]ei resursei informa]ionale ntr-o confruntare deschis`. Serviciile de informa]ii militare sunt angajate tot mai strns pe timpul derul`rii st`rii de tensiune [i de criz`, stare ce poate genera conflictul armat. Ducerea r`zboiului este fenomenul cel mai complex [i ridic` ntotdeauna probleme noi, creeaz` situa]ii neprev`zute, solicitnd din partea strategiei, [i nu numai, o mare capacitate de adaptare [i de asigurare. Serviciile de informa]ii [i vor dezvolta forme [i procedee de ducere a r`zboiului informa]ional prin adoptarea unor tactici [i strategii adecvate, care vizeaz` contracararea pericolelor ce ar impieta modul de ntrebuin]are a for]elor [i mijloacelor pentru atingerea scopurilor strategice ale r`zboiului. Deosebit de important` pentru structurile de informa]ii este asigurarea de c`tre acestea a formelor principale ale ac]iunilor militare n etapa dat` a desf`[ur`rii r`zboiului, ac]iuni ce se realizeaz` prin opera]ii strategice. Eficacitatea serviciilor de informa]ii este cu att mai mare cu ct mijloacele de securitate ale adversarului sunt mai pu]in performante. R`zboiul, a[a cum se cunoa[te, se poart` n toate mediile, iar nevoia de informa]ii a acestuia este extraordinar de mare, astfel nct nimic nu ncepe, nu se desf`[oar` [i nu se termin` f`r` informa]ii [i contrainforma]ii. Informa]ia sub diferite forme a fost proprie tuturor conflictelor militare desf`[urate n decursul istoriei. |n prezent [i \n viitor, mai ales a[a cum se poate prognoza, va c`p`ta un con]inut determinant. Anali[tii militari consider` c` informa]iile n r`zboi sunt mai prezente dect cele mai puternice bombe.

BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 51/1990 privind siguran]a na]ional` a Romniei. Legea nr. CXXV/1995 privind siguran]a na]ional` a Republicii Ungaria. Legea privind siguran]a na]ional` a Romniei (proiect), februarie 2001. |n Strategia de securitate na]ional` a Romniei . Bucure[ti, 1999.

91

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


|n Regulamentul de Informa]ii [i Contrainforma]ii. Bucure[ti. Editura Bucovina, 1941. ONI{OR, C. Teoria strategiei miliare. Perspective XXI. Bucure[ti. Editura AISM, 1999. PETRESCU, S. Informa]iile, a patra arm`. Bucure[ti. Editura militar`, 1999. TZU, Sun. Arta r`zboiului. Bucure[ti. Editura Antet, 1993. TOFFLER, A. R`zboi [i antir`zboi. Bucure[ti. Editura Antet, 1996. |n Asigurarea informa]ional-propagandistic` a opera]iilor [i ac]iunilor de lupt` n conflictele militare. Rusia.Voennaia Mysl, nr. 1, ian.-febr. 1996, p. 647. Monitor strategic, nr. 1/2000. Editat de Institutul pentru Studii Politice de Ap`rare [i Istorie Militar`. Obiectivele [i scopurile SMG la pace, n situa]ii de criz` [i r`zboi. Anex` la nr. B. 1839 - 20.06.2000. |n Ejercito. Opera]ii psihologice din cadrul misiunilor de pace. Spania, anul 57, nr. 678, dec. 1996, p. 63-67. Publica]ia Doctrinar` a Infanteriei marine (M.C.D.P.2. Intelligence, Department of the Navy). Headquarter. United States Marine Corps.Washington, D.C. 20380-1775 - 07.06.1997. |n Defence Nationale. R`zboi informa]ional sau opera]ii informa]ionale. Fran]a, anul 54, nr. 3, martie 1998, p. 65-67.

92

|nv`]`m#ntul academic militar

NTRE DOU~ OP}IUNI: ACADEMII ORI {COLI MILITARE DE OFI}ERI


General de divizie dr. Liviu HABIAN
rmata Romniei se sincronizeaz` cu evolu]iile pozitive din perioada postdecembrist` ale statului romn, sitund printre priorit`]ile sale reforma nv`]`mntului militar ca o condi]ie esen]ialmente necesar` pentru atingerea dezideratului integr`rii n structurile euroatlantice. Procesul reformator include ntre coordonatele sale definitorii adoptarea unor noi structuri de profil [i de nivel, translatarea centrului de greutate al form`rii ofi]erului de pe componenta de executant pe cea dimensionat` pe competen]ele de baz` ale acestuia. Astfel, pentru formarea ofi]erilor, centrarea pe competen]a managerial` atrage muta]ii profunde n ntregul sistem de preg`tire a resurselor umane. Dintre acestea, nivelul instruirii, privit ca nivel de [colaritate, a generat numeroase controverse, fiind, nu de pu]ine ori, prin modul n care este abordat, un indice al asum`rii sau al neasum`rii schimb`rii n sistemul de nv`]`mnt militar.

INSTITU}IILE DE FORMARE A OFI}ERILOR

Preciz`ri privind con]inutul problematicii abordate


Titlul demersului de fa]` sugereaz` o dilem` n care s-ar afla institu]iile \nvestite cu responsabilitatea de a forma ofi]eri, [i anume aceea de a alege ntre dou` niveluri de organizare a nv`]`mntului. Dep`[ind \ns` stadiul aparen]ei, identific`m, pe c`i analitice, cu totul alte nuan]e ale problemei. Legisla]ia n vigoare1 precizeaz` c` nv`]`mntul militar include, ntre altele, formarea ofi]erilor prin nv`]`mnt universitar de lung` durat`. Lipsite de echivoc sunt [i documentele de conducere a nv`]`mntului n institu]iile ce formeaz` ofi]eri, care indic` nivelul universitar al instruirii. Prin urmare, de drept, dilema nu exist`. Cadrul normativ o exclude, fiind expresia voin]ei de a plasa la alte altitudini att nv`]`mntul militar, ct [i profesia de ofi]er, n sine. n fapt \ns` sunt anumi]i factori care pun la ndoial` nu att nivelul asumat al instruirii, ct con]inutul acestuia. Se consider`, adesea, ca fiind necesar [i suficient procesul formativ realizat n fostele [coli militare de ofi]eri. Exist` tendin]a de a clama 93

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


suficien]a acestuia [i de a-l echivala nivelului universitar de preg`tire. Sesiz`m, a[adar, atitudinea aparent deschis` schimb`rii care, n fapt, ilustreaz` reticen]e [i, uneori, chiar ostilitate fa]` de aceasta. Problematica supus` aten]iei prin acest studiu vizeaz` aspectul practic al implement`rii concep]iei de reform`, prin intermediul c`ruia se cere realizarea a ceea ce legea proclam`. Cu alte cuvinte, aceast` problematic` ncearc` s` nuan]eze ipostaza institu]iilor de formare a ofi]erilor care trebuie s` decid`, n primul rnd n planul concep]iei, organiz`rii [i desf`[ur`rii nv`]`mntului, asupra modalit`]ilor n care firma institu]iei de academie este sus]inut` [i onorat` de realit`]ile procesului de instruire [i educare. Subliniem c` ambiguitatea nu este manifest` la nivel declarativ, ci doar atunci cnd se concretizeaz` con]inutul procesului de formare a ofi]erilor, cnd se stabilesc parametrii func]ionalit`]ii acestuia. De aceea, este mai mult dect necesar` identificarea modalit`]ilor prin care se confer` nivel universitar procesului de formare a ofi]erilor. Argumentele pentru sau mpotriva uneia ori alteia dintre formele de organizare evocate [coal` militar` sau academie angajeaz` domenii complexe, cu impact major asupra calit`]ii procesului de nv`]`mnt.

Nivelul universitar, ca exigen]` formativ`


Rolul idealului educa]ional, al modelului produsului final, n cazul nostru al ofi]erului, este unanim apreciat n literatura de specialitate. nv`]`mntului militar romnesc i revine misiunea de a aplica, stadial, arhitectura socio-profesional` descris` prin modelul ofi]erului. Filozofia nv`]`mntului militar2 consacr` urm`toarele principii: Reforma nv`]`mntului militar este Baza preg`tirii ofi]erului comano component` [i o prghie esen]ial` n procesul reconstruc]iei Armatei. Reforma are un caracter global, unitar, realizndu-se n toate subsistemele nv`]`mntului militar. Reforma urm`re[te realizarea unui sistem de nv`]`mnt militar centrat pe formarea comandantului/conduc`torului militar capabil s` gndeasc` [i s` ac]ioneze eficient [i creativ pentru securitatea [i ap`rarea na]ional` [i s` coopereze adecvat n structurile militare ale organiza]iilor de securitate interna]ional`.

dant/conduc`tor militar o constituie nv`]`mntul superior de lung` durat`. Corelarea sistemului de formare a cadrelor militare cu cel de perfec]ionare, de specializare [i cu procesul instruc]iei pentru lupt`. Integrarea nv`]`mntului militar n sistemul nv`]`mntului na]ional. Corelarea nivelurilor de instruire n nv`]`mntul militar na]ional cu standardele din nv`]`mntul militar al armatelor moderne.

Analiza principiilor nv`]`mntului militar arat` c`, n cea mai mare parte, acestea determin` ac]iuni obligatorii, conform legit`]ilor [tiin]elor educa]iei [i tendin]elor de baz` ale evolu]iilor sociale contemporane, na]ionale [i mondiale. Un sistem de nv`]`mnt se proiecteaz` ]in#ndu-se cont de cerin]ele func]ionale pentru care este preg`tit absolventul [i lund n considera]ie anumite restric]ii care ]in de timp, de bani sau de baza material`. El se construie[te n func]ie de cerin]ele beneficiarului [i nu de deficien]ele sau nevoile institu]iei de nv`]`mnt. 94

|nv`]`m#ntul academic militar


Modelul produsului final este punctul de plecare n proiectarea oric`rui sistem de instruire. Dac` nu [ti ce vrei s` realizezi, dac` nu ]i-ai configurat produsul, atunci nu vei avea nici un punct de sprijin pentru realizarea unui sistem de instruire coerent. n cazul nostru, tipul de ofi]er nu este o op]iune ntmpl`toare. El este rezultatul analizei actuale a institu]iei militare, dar mai ales al estim`rii tipului probabil de ac]iune [i de institu]ie militar` ce se prefigureaz` pe termen lung. Cel mai important lucru aici nu este modul de comportament, de ac]iune [i cuno[tin]ele cu care l vom echipa pe viitorul ofi]er, ci mai ales n ce fel i vom structura gndirea, ct de flexibil` [i de adaptabil` o vom face, ct` dorin]` [i capacitate de organizare [i reorganizare va avea. Indubitabil, la ritmul actual de perisare a informa]iei, ceea ce nv`]`m ast`zi nu mai este suficient pentru o ntreag` carier`. De cteva ori, n cursul unei vie]i active, va trebui s` ne restructur`m cuno[tin]ele [i permanent va trebui s` achizi]ion`m alte informa]ii [i abilit`]i. n aceste condi]ii, n formarea oamenilor, dezvoltarea flexibilit`]ii gndirii, a capacit`]ii de a nv`]a devin cel pu]in la fel, dac` nu mai importante, dect cuno[tin]ele [i abilit`]ile profesionale n sine. Prin urmare, o forma]ie intelectual` solid`, de nivel universitar, este obligatorie. Pe ea se pot edifica arhitecturi profesionale [i de carier` orict de sofisticate, ncadrate ntr-un curriculum modern, apt s` racordeze procesul formativ la standardele academice. Ra]ionamentul este simplu: o funda]ie intelectual` ngust` nu suport` o arhitectur` ulterioar` complex`, nu asigur` o necesar` mobilitate profesional`. O funda]ie maleabil`, dar solid`, suport` o arhitectur` profesional` puternic` [i permite edificarea alternativelor de dezvoltare profesional`. n proiectarea modelului ofi]erului romn al mileniului trei s-a plecat de la premisele enun]ate anterior, n func]ie de care a fost adoptat` o matrice de proiectare n care se combin` tipurile de achizi]ii ce se cer dobndite de c`tre orice profesionist s` fie, s` [tie, s` fac` cu suita de competen]e fundamentale ale ofi]erului specialist militar, lupt`tor, educator, cet`]ean , toate subordonate menirii sale esen]iale de conduc`tor de oameni [i de organiza]ii militare. Modelul ofi]erului, ca sintez` a parametrilor func]ionali ceru]i de viitoarea profesie militar` [i a valorilor fundamentale ale umanit`]ii, societ`]ii [i Armatei Romne, este n esen]` cultural, pentru c` preia ce este fundamental n aceste valori [i le integreaz` n configura]ia personalit`]ii viitorului absolvent. Cultura d` integralitate, coeren]` acestei construc]ii psihice. Educa]ia de nivel universitar, n academiile categoriilor de for]e armate, face posibil` realizarea lui. n conformitate cu modelul ofi]erului, con]inutul nv`]`mntului universitar graviteaz` n jurul conduc`torului militar capabil s`-[i asume [i s`-[i creeze statutul [i comportamentul de lider natural, ca proiect [i produs final al procesului educa]ional. Preg`tirea militar` de baz`, preg`tirea [tiin]ific` fundamental`, cea de specialitate [i cea complementar` sunt subordonate ideii de formare explicit` [i profesional` a ofi]erului, pentru exercitarea conducerii eficiente n organiza]ia militar`. Analiza noastr` se ncadreaz` n spa]iul relativ nou [i n expansiunea rapid` a managementului resurselor umane, prin care este introdus` o nou` viziune n teoria 95

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


[i practica organiza]iilor. nainte de orice, filozofia resurselor umane modific` fundamental viziunea asupra oamenilor. Oamenii [i competen]a lor organiza]ional`, capacitatea lor de a-[i asuma statutul propriu [i de a ac]iona potrivit specificului organiza]iei constituie factorul esen]ial n realizarea obiectivelor organiza]ionale.

Implica]ii de natur` social`


Argumenta]ia din zona ra]ionalit`]ii psihopedagogice [i logico-[tiin]ifice are o sus]inere solid` [i din perspectiva socialului. Aprecierile privind rolul ofi]erului n societate [i, mai ales, locul acestuia n ierarhia social` constituie elemente asupra c`rora nu exist` deosebiri radicale. Pe de alt` parte, este unanim acceptat faptul c` mediul universitar formeaz` elitele societ`]ii. Acesta este perceput ca for al emisiunii [i difuziunii valorilor n societate.3 Mai mult, nivelul de [colarizare este apreciat ca fiind criteriul fundamental dup` care distingem ntre elita [i nonelita societ`]ii.4 Atunci, dac` universitatea (academia, n cazul nostru) formeaz` elita intelectual-profesional`, care ar putea fi considerentele conform c`rora profesia de ofi]er, ca baz` de exprimare [i de afirmare a elitei n domeniul militar, s-ar sustrage acestei eviden]e n plan formativ ? Este domeniul militar mai pu]in generos sau preten]ios dect celelalte domenii ale socialului, nct s` nu necesite plasarea conduc`torului s`u ofi]erul pe orbita superioar` a preg`tirii socio-profesionale ? Evident, aceste interoga]ii retorice vin s` nt`reasc` tocmai concluziile analizei curriculare. De altfel, preg`tirea de specialitate (n arma de baz`) n actualul sistem, care nsumeaz` un volum cel pu]in egal, dac` nu superior, de ore de instruire, n academie [i \n [colile de aplica]ii ale armelor, precum [i nivelul de cunoa[tere, nu sunt cu nimic mai prejos dect ceea ce se nv`]a n fostele [coli militare. Dimpotriv`, prin deschiderile pe care le ofer`, credem c` actualul sistem este mai generos. Opin`m, de asemenea, c` este complet gre[it s` sus]inem, cum se mai ntmpl` uneori, c` rolul academiei este acela de a produce comandan]i de plutoane, a[a cum produceau fostele [coli de ofi]eri. S` fi uitat cei care sus]in acest lucru [i care acum [i exercit` profesia de ofi]er n func]ii situate c`tre vrful ierarhiei militare c` [i-au cl`dit edificiul cuno[tin]elor [i al competen]elor pe temelia pus` \n [colile militare pe care le-au absolvit ? De altfel, la o analiz` atent`, nici m`car [colilor militare nu li se poate atribui vina de a fi format doar comandan]i de plutoane. Dimpotriv`, credem c`, n planul preg`tirii de specialitate, [colile ne-au preg`tit temeinic pentru cariera de ofi]er. Ceea ce nu ne-au oferit [colile militare a fost tocmai acea pozi]ie social` pe care am fi meritat-o ! Din acest punct de vedere, pe un alt plan, cel al integr`rii n sistemul na]ional de nv`]`mnt, se impune precizarea c`, din considerente ce ]in de compatibilizarea nivelurilor [i a con]inuturilor nv`]`rii, situarea instruirii la altitudinea nv`]`mntului universitar creeaz` posibilitatea nl`tur`rii ambiguit`]ilor [i a conferirii statutului social corespunz`tor. 96

|nv`]`m#ntul academic militar


n concluzie, parafraznd o afirma]ie din Concep]ia reformei \nv`]`mntului militar, subliniem c` procesul de formare derulat pe structura curricular` specific` [colilor militare a corespuns unei comenzi sociale (politice) reprezentative pentru acele timpuri, discriminatorie n ceea ce privea statutul socio-profesional al ofi]erului, acestuia refuzndu-i-se pozi]ia de profesionist cu o forma]ie intelectual` elevat`, n timp ce curriculum-ul universitar specific academiilor categoriilor de for]e armate corespunde cerin]elor actuale [i, mai ales, celor viitoare. Chiar dac`, la prima vedere, poate p`rea mai scump !

BIBLIOGRAFIE
1. |n Legea \nv`]`mntului nr. 84/1995, republicat`, [i \n Normativele privind sistemului nv`]`mntului militar. 2. |n Concep]ia reformei \nv`]`mntului militar. Bucure[ti, 1994, p. 9. 3. NECULAU, A. (coordonator). Cmpul universitar [i actorii s`i. Ia[i. Editura Polirom, 1997, p. 24. 4. Idem, p. 78.

97

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

ACADEMIILE CATEGORIILOR DE FOR}E ARMATE


- etap` fundamental` n procesul de formare continu` a ofi]erilor Colonel dr. Alexandru BABO{

ARGUMENTE PRELIMINARE
rofesia de ofi]er este ast`zi, mai mult ca oric#nd, expresia nemijlocit` a unei hiperspecializ`ri a ac]iunii umane n aria att de complex` a domeniului militar. Amatorismului sau superficialit`]ii n preg`tirea ori exercitarea profesiei i s-a ad`ugat abandonarea concep]iei privind utilizarea armatelor de mas` la ndeplinirea scopurilor specifice ac]iunii militare. n consecin]`, profesionalizarea accentuat` nu reprezint` numai un factor de eficacitate, ci chiar o condi]ie a asigur`rii func]ionalit`]ii institu]ionale. Ofi]erul, ca element central al organiza]iei de tip militar, \nvestit cu rolul de a conduce oameni [i structuri militare pe timp de pace, n situa]ii de criz` sau la r`zboi, pe lng` faptul c` este supus unor solicit`ri complexe [i cu risc ridicat, pentru a fi eficient trebuie s` se integreze ntr-o dinamic` specific` domeniului militar. Aceast` dinamic` are o dubl` determinare. Pe de o parte, ca orice domeniu al socialului sau chiar mai mult dect altele, cel militar este caracterizat prin muta]ii profunde [i rapide n planul concep]iei privind preg`tirea [i ducerea ac]iunilor militare, al nzestr`rii trupelor etc. Pe de alt` parte, concomitent cu evolu]ia n carier` se nregistreaz` o modificare important` n ansamblul competen]elor necesare [i suficiente pentru exercitarea unor func]ii situate la nivelurile din ce n ce mai nalte ale ierarhiei militare. Prin urmare, dinamica solicit`rilor generate de evolu]iile n interiorul fenomenului militar [i de ascensiunea n carier` determin` men]inerea n priz`, n scopul actualiz`rii/reactualiz`rii [i dezvolt`rii capacit`]ilor ofi]erilor. Acest lucru este realizabil prin promovarea form`rii continue, ca solu]ie structural` a preg`tirii cadrelor militare, n ansamblu, [i a ofi]erilor, n special. Pentru a elimina echivocul, se impun cteva preciz`ri de ordin conceptual, ca r`spuns la dou` \ntreb`ri fundamentale: Care este accep]iunea conferit` conceptului de formare continu`? [i Unde ne situ`m n contextul [tiin]elor educa]iei? Atribuim conceptului de formare accep]iunea de proces, de ac]iune social`, ansamblu de influen]e care se realizeaz` din perspectiva unui ideal de personalitate 98

|nv`]`m#ntul academic militar


uman`, racordat la repere socio-profesionale bine determinate, n cadrul c`ruia se traseaz` coordonatele cognitive, psihomotorii [i atitudinal-comportamentale necesare exercit`rii unei profesii. Dep`[im, a[adar, sensul specific filozofiei aristotelice sau pe cel al pedagogiei clasice [i ne plas`m n perimetrul pedagogiei postmoderne care, prin intermediul form`rii, eviden]iaz` necesitatea integr`rii socio-profesionale complexe, ini]iale [i continue, la nivelul unor modele strategice specifice educa]iei permanente.1 Ea apare ca o dimensiune a ciclului resurselor umane ce include, n mod explicit, ac]iuni sau activit`]i proiectate adecvat diferitelor etape ale devenirii profesionale. Formarea continu` dobnde[te viabilitate, realism [i consisten]` n m`sura n care este supus` exigen]elor coeren]ei, unit`]ii, adaptabilit`]ii. Literatura pedagogic` argumenteaz` faptul c` modelul form`rii ini]iale, suficient pentru ntreaga carier` profesional`, devine un model perimat pentru nv`]`mnt 2 [i sesizeaz` posibilitatea regl`rii poten]ialului profesional prin parcurgerea diferitelor trepte sau niveluri de preg`tire ncepnd cu cel de fundamentare a profesiei [i continund cu cele de perfec]ionare sau de specializare. Acceptnd aceste preciz`ri de natur` conceptual`, deducem c` adoptarea form`rii continue, ca mijloc de gestionare a preg`tirii resurselor umane, nu este doar un atribut al modernit`]ii, impus conjunctural, ci este chiar o necesitate ce rezult` din specificit`]ile profesiei de ofi]er [i din exigen]ele profesionalismului autentic.

CONTINUUM-UL FORMATIV
Conceptul de formare continu` nu este nou, el reg`sindu-[i semnifica]ia n referin]ele clasice de sorginte chinez`, indian`, greac` despre educa]ia permanent` sau n fundamentarea acesteia n plan conceptual realizat` la nceputul secolului al XX-lea n pedagogia britanic`. n perioada postbelic` educa]ia permanent` devine un principiu, o idee fundamental` a proiectelor de reform`, o perspectiv` pentru toate tipurile [i nivelurile de educa]ie, o tr`s`tur` a civiliza]iei contemporane, sistemul educativ al societ`]ii de mine.3 Definit` ca proces de perfec]ionare a dezvolt`rii personale, sociale [i profesionale pe durata ntregii vie]i a indivizilor4, educa]ia permanent` include, printre caracteristicile sale esen]iale, continuitatea, globalitatea, integralitatea [i autoformativitatea. Dintre acestea, continuitatea surprinde procesualitatea evolu]iei n plan formativ, corelndu-se cu succesivitatea [i coeren]a. n orizontul abord`rii holistice asupra profesiei de ofi]er [i a evolu]iei n carier` a acestuia, o semnifica]ie aparte o dobnde[te ntregul proces de preg`tire, continuum-ul formativ pe care el este angajat. De aceea, atribuim form`rii continue a ofi]erului sensul unui ansamblu de activit`]i teoretice [i practice institu]ionalizate la nivel de sistem, care angajeaz` participarea lor direct` [i organizat` n vederea dezvolt`rii capacit`]ilor profesionale [i a optimiz`rilor n raport cu exigen]ele func]ionale specifice. 99

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Continuum-ul formativ institu]ionalizat la nivelul organiza]iei militare realizeaz` complementaritatea a dou` direc]ii prioritare de ac]iune. Pe de o parte actualizarea con]inuturilor de instruit nsu[ite anterior, n vederea eficientiz`rii practicilor profesionale, iar pe de alt` parte achizi]ionarea unor noi con]inuturi, situate pe niveluri cognitive superioare, n vederea dezvolt`rii sau a reconfigur`rii anumitor capacit`]i ori clase de competen]` necesare pe anumite paliere ale ierarhiei militare. Din perspectiv` organiza]ional`, este dezirabil` concentrarea demersurilor continuum-ului formativ pe urm`toarele obiective: dezvoltarea competen]elor profesionale ale ofi]erilor [i crearea premiselor pentru integrarea lor func]ional` n cadrul structurilor militare; cre[terea capacit`]ii combative a structurilor militare; formarea pentru schimbare n interiorul institu]iei militare [i facilitarea integr`rii n structurile euroatlantice. Formarea continu` nu trebuie confundat` cu reciclarea sau cu diferitele accep]iuni privind programarea preg`tirii [i a evolu]iei cadrului militar n carier`. Prin dimensiunea sa esen]ial` - continuitatea, ea se situeaz` dincolo de simpla integrare succesiv` n diferite forme de preg`tire, constituindu-se ca un sistem care angajeaz` din partea subiectului o implicare activ` [i nentrerupt`. Dificultatea concretiz`rii con]inutului acestui continuum formativ rezid` n relevan]a sc`zut` a etapiz`rilor [i a delimit`rilor stricte n planul finalit`]ilor educa]ionale. Cu certitudine ns` c` la baza continuum-ului formativ se afl` un proces complex, prin intermediul c`ruia se realizeaz` prima faz` a devenirii profesionale, respectiv precizarea caracteristicilor cognitive, psihomotorii [i atitudinal-comportamentale ce condi]ioneaz` exercitarea profesiei. Ulterior, procesul se dezvolt`, c`p`tnd intensit`]i diferite n timp [i particulariz`ri concrete n func]ie de unii dintre factorii institu]ionali sau care ]in strict de subiect.

APORTUL FORMATIV AL ACADEMIILOR CATEGORIILOR DE FOR}E ARMATE


Academiile categoriilor de for]e armate constituie produsul [i expresia reorganiz`rii sistemului nv`]`mntului militar romnesc, realizat` concomitent cu implementarea op]iunilor privind procesul de formare a ofi]erilor, conform Concep]iei de reform` a nv`]`mntului militar aprobat` de Consiliul Suprem de Ap`rare a }`rii la 13 iunie 1995. Acestea au ca misiune conjugat` formarea ofi]erilor licen]ia]i [i desf`[urarea cercet`rii [tiin]ifice n scopul dezvolt`rii [i al moderniz`rii procesului de nv`]`mnt. Cum se articuleaz` misiunea enun]at` n concep]ia form`rii continue a ofi]erilor ? Opin`m c` exist` un grad nalt de compatibilitate ntre misiunea ncredin]at` [i exigen]ele concep]iei formative asumate. Argumentele provin att din zona [tiin]elor educa]iei, 100

|nv`]`m#ntul academic militar


a managementului educa]ional, ct [i din cea a praxiologiei. Misiunea formativ` poate fi ndeplinit` prin acoperirea a cel pu]in patru poli, cu relevan]` major`, care vizeaz`: fundamentarea capacit`]ilor definitorii [i esen]iale care descriu clasele de competen]` necesare [i suficiente unui ofi]er pentru exercitarea profesiei sale pe timp de pace, n situa]ii de criz` ori la r`zboi; crearea suportului [tiin]ific fundamental, adecvat nv`]`mntului de nivel universitar, pe care vor fi grefate noi cuno[tin]e, \n concordan]` cu evolu]iile n profilul [i specializarea respectiv`; realizarea unor deschideri care i-ar putea stimula pe ofi]eri \n procesul de cunoa[tere [i \n evolu]ia n carier`; dobndirea abilit`]ilor autoinstructive [i ini]ierea n cele de investigare cu instrumente [tiin]ifice. Implicarea academiilor categoriilor de for]e armate n acoperirea acestor direc]ii formative aduce n prim-planul procesului de nv`]`mnt ariile curriculare proprii [tiin]elor militare, manageriale, socio-umane, [tiin]elor exacte [i disciplinelor tehnice aferente diferitelor arme [i specialit`]i militare. A[adar, procesul formativ ntrune[te atributul unei complexit`]i [i dificult`]i ridicate, solicitnd disponibilit`]i intelectuale nu ntotdeauna complementare. Esen]ial pentru perioada de preg`tire circumscris` academiilor categoriilor de for]e armate este faptul c` ea include demersuri educa]ionale care contribuie la constituirea fundamentului ntregii arhitecturi a competen]elor profesionale ([i nu numai) ale ofi]erului. Pe lng` con]inuturile vehiculate n documentele [colare intervin n proces [i acele elemente care n literatura de specialitate sunt identificate prin conceptul de curriculum ascuns. Acum se structureaz` comportamentul viitorului ofi]er, acum se cl`de[te sistemul atitudinal al acestuia [i se formeaz` deprinderile lui de baz`. n etapa academiei categoriei de for]e armate se realizeaz` socializarea profesional`, se contacteaz`, de multe ori av#nd un rol determinant, cultura organiza]ional` specific` institu]iei militare. Pe acest suport format din cuno[tin]e, deprinderi, abilit`]i, mentalit`]i, structuri [i strategii cognitive, generatoare de competen]e [i comportamente, pot fi promovate produse pedagogice adecvate specializ`rii n arm` [i preg`tirii pentru diferite func]ii. Mai mult dect att, pe soliditatea [i maleabilitatea lui se sprijin` efortul de dep`[ire sau de evitare a stagiului de elev perpetuu, ca [i cultivarea spiritului r`spunderii, a autoform`rii continue, concomitent cu dobndirea unor abilit`]i privind cercetarea [tiin]ific`. Atribuirea rolului enun]at pentru academiile categoriilor de for]e armate genereaz` o serie de consecin]e asupra procesului [i sistemului de nv`]`mnt, astfel: Formarea continu` evit` monopolul unei singure institu]ii educa]ionale [i totodat` presupune coeren]a formativ` pe ntreaga evolu]ie n carier`. Rezult` necesitatea proiect`rii curriculare unitare pentru ntregul sistem de preg`tire a cadrelor, corelarea internivelar` [i gestionarea unitar` a procesului de preg`tire. Formarea continu` determin` r`sturn`ri sau muta]ii n sistemul finalit`]ilor educa]ionale, ap`rnd posibilitatea ca, n detrimentul diminu`rii volumului de cuno[tin]e, 101

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


s` fie vizate cu predilec]ie strategii cognitive, competen]e transversale (cu interdisciplinaritatea ca atribut esen]ial), atitudini etc. Este indus` posibilitatea unei racord`ri mai accentuate la realit`]ile concrete ale vie]ii. Necesitatea dobndirii capacit`]ii autoinstructive determin` reconsider`ri n planul con]inuturilor de nv`]`m#nt [i al metodologiilor de instruire. Implica]iile integr`rii academiilor categoriilor de for]e armate n procesul form`rii continue a ofi]erilor determin`, totodat`, o serie de consecin]e n planul structural [i \n cel al reconsider`rii rolului unor componente cu atribu]ii n domeniul conducerii nv`]`mntului militar. Respectarea principiului autonomiei universitare nu exclude, ci presupune integrarea n continuum-ul formativ proiectat la nivel politico-militar.

BIBLIOGRAFIE
1. |n CRISTEA, S. Dic]ionar de termeni pedagogici . Bucure[ti. Editura Didactic` [i Pedagogic`, R.A., 1998, p. 181. 2. Ibidem, p. 182. 3. STANCIU, M. Reforma con]inuturilor nv`]`mntului. Cadru metodologic. Ia[i. Editura Polirom, 1999. 4. Ibidem, p. 41.

102

|nv`]`m#ntul academic militar

REPERE SEMNIFICATIVE ALE DEVENIRII ACADEMIEI FORTELOR TERESTRE NICOLAE BLCESCU ,


Colonel Puiu {ARAMET

Tradi]ia izvor de continuitate [i de performan]q


Prin confruntarea decisiv` cu provoc`rile viitorului, prezentul valorific` tradi]ii ce [i au r`d`cinile n actul de na[tere al primei [coli militare romne[ti, emis prin Porunca Domneasc` nr. 36 din 13 iunie 1847 a domnitorului Gheorghe Bibescu. nfiin]at` la Bucure[ti, aceasta avea menirea s` preg`teasc` ofi]eri care s` posede capacitatea militar` impus` de cerin]ele vremii [i care s` fie capabili s` instruiasc` subunit`]ile dup` criterii adoptate [i n alte armate din Europa. n Moldova, n 1856 s-a nfiin]at {coala regimentar` provizoric`, reorganizat` n anul 1858 n {coala Militar` de Ofi]eri cu sediul la Ia[i. Unificarea o[tilor celor dou` }`ri Romne, prin actul de la 1859, ca [i m`surile succesive adoptate pe plan militar n timpul lui Alexandru Ioan Cuza au dus la sporirea substan]ial` a poten]ialului militar al ]`rii. n mod firesc, o aten]ie deosebit` i-a fost acordat` nv`]`mntului militar. Astfel, cele dou` [coli au fost contopite, constituindu-se n iulie 1861 {coala Militar` de Ofi]eri de la Bucure[ti, care a format, de-a lungul timpului, un corp ofi]eresc a c`rui valoare a fost probat` n cadrul opera]iunilor militare din 1877 [i 1878 ce aveau s` consfin]easc` Independen]a de stat a Romniei. Dup` 1878 [i pn` la declan[area primului r`zboi mondial, {coala Militar` de Ofi]eri a contribuit substan]ial la crearea unei armate moderne. Este meritoriu faptul c` {coala, prin absolven]ii [i cadrele sale, a luat parte activ` la R`zboiul de Rentregire a Neamului. n urma des`vr[irii unit`]ii na]ionale au ap`rut probleme n leg`tur` cu ap`rarea integrit`]ii teritoriale [i a suveranit`]ii statului. n consecin]`, se impunea sporirea num`rului de unit`]i corespunz`tor nevoilor rezultate din noile realit`]i [i ncadrarea lor cu ofi]eri. {i cum {coala Militar` de Infanterie de la Bucure[ti nu putea face fa]` unei asemenea cerin]e, s-a nfiin]at, prin Decretul nr. 5376/1920, a doua institu]ie de nv`]`mnt cu acela[i profil, la Sibiu. Pn` n anul 1932, al`turi de cea din Bucure[ti, iar din acel an, ca singura institu]ie de nv`]`mnt de infanterie, {coala Militar` din Sibiu a dat Armatei Romne, de-a lungul deceniilor, zeci de promo]ii de ofi]eri. La nceputul lunii septembrie 1940, cnd, prin Dictatul de la Viena, Romnia a fost obligat` s`-i cedeze Ungariei horthyste partea de nord-vest a Transilvaniei, [coala s-a mutat la Bucure[ti. n aprilie 1942, din cauza bombardamentelor aeriene asupra Capitalei, {coala a fost dislocat` n localitatea bra[ovean` Z`rne[ti, participnd, n septembrie 1944, la opera]iunile militare desf`[urate n zona respectiv`. n luna septembrie 1949, {coala a revenit la Sibiu, purtnd denumirea de {coala Militar` de Infanterie, iar \n 1952 i s-a ad`ugat patronimul Nicolae B`lcescu. 103

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


La 1 iulie 1961 institu]ia a fost reorganizat`, dndu-i-se numele de {coala Militar` de Ofi]eri Nicolae B`lcescu. De la 5 ianuarie 1962, institu]ia a trecut la nv`]`mntul cu durata de 4 ani, sub denumirea de {coala Militar` Superioar` de Ofi]eri Nicolae B`lcescu [i a preg`tit cadre pentru armele [i specialit`]ile: infanterie, artilerie, geniu, transmisiuni, chimie, intenden]`, finan]e, topografie, c`i ferate, construc]ii, pompieri, securitate-paz`. Cu ncepere din anul [colar 1967/1968 a preg`tit ofi]eri [i pentru arma gr`niceri. Prin Decretul nr. 1037 din 1 noiembrie 1968 denumirea institu]iei se schimb` n {coala Militar` de Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu, iar durata de [colarizare se reduce la 3 ani. ncepnd cu anul [colar 1983-1984 [i pn` n anul 1990, {coala a preg`tit [i ofi]eri femei n specialit`]ile infanterie, chimie, intenden]` [i finan]e. n perioada postdecembrist`, institu]ia trece prin profunde transform`ri, n consens cu amplele m`suri de restructurare [i modernizare a organismului militar romnesc, n ansamblul s`u. Un salt calitativ, referitor la misiunea [i activitatea institu]iei militare sibiene, s-a realizat la 22 martie 1991, cnd, prin Hot`rrea de Guvern nr. 190/1991, s-a decis transformarea sa n institut militar de nv`]`mnt superior [i atribuirea denumirii de Institut Militar de Infanterie, Gr`niceri [i Chimie Nicolae B`lcescu, ceea ce a reprezentat o etap` nou`, ns` tranzitorie, n organizarea, planificarea, conducerea [i desf`[urarea procesului instructiv-educativ. Prin Hot`rrea de Guvern nr. 616/1995, n conformitate cu Hot`rrea Consiliului Suprem de Ap`rare a }`rii nr. 42 din 13 iunie 1995 privind Concep]ia reformei nv`]`mntului militar [i n baza Ordonan]ei de Urgen]` nr. 26/04.07.1995 a ministrului ap`r`rii na]ionale, ncepnd cu data de 15 iulie 1995 se constituie Academia Trupelor de Uscat Nicolae B`lcescu, cu sediul la Sibiu. n concordan]` cu noile realit`]i determinate de categoria de for]e care formeaz` tinerii ofi]eri prin ordinul Statului Major al For]elor Terestre nr. G 2/008 din 01.08.2000, denumirea institu]iei a devenit Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu. Actualmente, Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu este o institu]ie militar` de nv`]`mnt superior ce are ca misiune formarea ofi]erilor licen]ia]i n [tiin]` militar` (specializarea managementul organiza]iei) pentru for]ele terestre ale Armatei Romne, precum [i organizarea [i desf`[urarea cercet`rii [tiin]ifice n scopul dezvolt`rii [i moderniz`rii procesului de nv`]`mnt. Institu]iei i-a fost acordat` autoriza]ia de func]ionare provizorie n profilul {tiin]` militar`, specializarea Managementul organiza]iei, iar n acest an universitar se deruleaz` procedura de acreditare academic`.

Coordonatele definitorii ale activitq]ii formatorii


Obiectivul central al Academiei For]elor Terestre l constituie acreditarea academic` [i consolidarea nivelului de organizare [i desf`[urare a procesului formativ la parametrii standardelor generale [i specifice nv`]`mntului superior militar na]ional [i armatelor moderne. |n acest sens, personalul Academiei ac]ioneaz` cu prioritate pentru: eficientizarea procesului managerial la nivelul tuturor structurilor, prin planificarea, organizarea, preg`tirea [i desf`[urarea riguroas` a activit`]ilor; 104

|nv`]`m#ntul academic militar


asigurarea nivelului [tiin]ific, de preg`tire psihopedagogic` [i metodic` adecvat cerin]elor nv`]`mntului modern [i eficient, circumscris con]inutului reformei curriculare a nv`]`mntului superior romnesc; realizarea, n plan structural, func]ional [i opera]ional, a cerin]elor [i finalit`]ilor formulate de c`tre [eful Statului Major al For]elor Terestre prin Preciz`rile organizatorice [i metodice privind proiectarea, preg`tirea [i evaluarea performan]elor studen]ilor n cadrul Academiei For]elor Terestre Nicolae B`lcescu n anul universitar 2000-2001; evaluarea sistematic` a nv`]`mntului prin aplicarea standardelor n vigoare [i introducerea oportun` a corec]iilor necesare; implementarea, n concep]ie [i \n con]inut, la nivelul de instruire specific Academiei, a doctrinei opera]ionale a For]elor Terestre [i a doctrinelor armelor. Formarea ofi]erilor n Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu este un proces complex, care le fundamenteaz` [tiin]ific evolu]ia \n carier` [i le asigur` accesul n [colile de aplica]ie ale armelor [i specialit`]ilor militare: infanterie, vn`tori de munte, cercetare, artilerie, tancuri, auto, transmisiuni, geniu, construc]ii, c`i ferate, chimie, topogeodezie, logistic` [i serviciul financiar. Curriculum-ul educa]ional promovat n Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu asigur` profesionalismul viitorilor lideri militari, capabili s` conduc` optim structurile militare n timp de pace, n situa]ii de criz` sau la r`zboi, [i include con]inuturi de nv`]at din ariile curriculare ale [tiin]elor fundamentale [i militare, ale [tiin]elor manageriale [i educa]ionale, precum [i ale disciplinelor tehnice, aferente diferitelor arme [i specialit`]i militare. Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu reprezint` totodat` un important centru-pilot de investigare [tiin]ific` a problematicii de interes militar [i de promovare activ` a celor mai adecvate [i moderne metode de instruire, educare [i modelare a personalit`]ii [i a caracterului viitoarelor cadre militare. Timpul alocat form`rii ofi]erilor pentru armele [i specialit`]ile militare din for]ele terestre este de 4 ani, divizat n dou` cicluri distincte. n primii doi ani to]i studen]ii au un program comun de preg`tire [tiin]ific` [i militar`, al doilea ciclu de preg`tire, cu durata de 2 ani, fiind consacrat nsu[irii cuno[tin]elor de baz` specifice armelor [i specialit`]ilor militare. Procesul formativ este astfel proiectat nct \i asigur` absolventului competen]ele de: ofi]er-cet`]ean, lupt`tor, educator, specialist militar [i conduc`tor de oameni [i structuri militare.1 Pentru asigurarea unui nivel [tiin]ific performant [i realizarea unei autentice profesionaliz`ri, con]inuturile planurilor de nv`]`mnt [i ale programelor analitice sunt structurate pe 4 categorii de discipline, astfel: preg`tire militar` general` - 23,92%; discipline fundamentale - 20,28%; discipline de profil [i de specialitate - 50,36% [i discipline complementare - 5,44%. Preg`tirea militar` general` se desf`[oar` modular, pe ntreaga perioad` de studiu, n poligoane, tabere de instruc]ie, n teren mediu fr`mntat, muntos-mp`durit [i la litoral, asigurndu-se formarea deprinderilor [i a abilit`]ilor necesare unui lupt`tor pentru a ac]iona eficient, oportun [i n concordan]` cu ordinul primit n cmpul tactic integrat, informatizat [i cibernetizat. Disciplinele de preg`tire militar` general` vizeaz` latura aptitudinal-comportamental` a preg`tirii viitorului ofi]er [i cuprinde: instruc]ia tactic`; instruc]ia armelor; 105

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


instruc]ia tragerii cu armamentul de infanterie; topografie militar`; educa]ie fizic` militar`; regulamente militare generale [i instruc]ia de front. Potrivit Raportului de autoevaluare pentru specializarea managementul organiza]iei \n vederea ob]inerii acredit`rii , disciplinele fundamentale asigur` preg`tirea [tiin]ific` general` necesar` diferitelor arme [i specialit`]i, precum [i cultura militar` general`, [i includ: Teoria organiza]iilor; Psihologie social`; Sociologie; Matematici superioare (Algebr` [i Analiz` matematic`); Filozofie; Politologie [i doctrin` militar`; Logic`; Drept constitu]ional [i interna]ional umanitar; Informatic`; Economie politic`; Probabilit`]i [i statistic`; Pedagogie [i Teoria general` a [tiin]ei militare. Preg`tirea de profil [i de specialitate asigur` formarea competen]ei de conduc`tor de oameni [i de structuri militare [i bazele teoretice pentru specializarea ini]ial` n arm`. Din acestea fac parte: Managementul organiza]iilor militare; Elemente de art` militar`; Sisteme de armament ale diferitelor arme; Cercetare opera]ional` [i modelarea sistemelor militare; Comunicare managerial`; Istoria artei militare; Protec]ie psihologic`; Autovehicule rutiere [i conducere auto; Transporturi militare, ca [i alte discipline teoretice [i practice care fundamenteaz` [tiin]ific activitatea armelor [i a specialit`]ilor militare. Disciplinele complementare ntregesc [i armonizeaz` procesul de formare a ofi]erului, preg`tindu-l pentru necesit`]i imediate [i de perspectiv`. n planurile de nv`]`mnt sunt prev`zute [i discipline sau grupuri de discipline op]ionale care asigur` dezvoltarea cuno[tin]elor n diferite domenii ale specializ`rii, precum [i discipline facultative, apar]innd tuturor categoriilor de preg`tire. Studen]ii care doresc s`-]i perfec]ioneze deprinderile [i priceperile metodice sau s`-[i desf`[oare, ulterior absolvirii, activitatea n institu]ii de nv`]`mnt superior militar sau preuniversitar, pot urma cursurile Departamentului pentru preg`tirea personalului didactic. A[adar, preg`tirea efectuat` n Academie, prin structur`, con]inut [i parametri calitativi, se nscrie n fluxul reformator spre modernitate [i pragmatism, constituind un argument solid pentru sporirea [anselor pe pia]a muncii din societatea romneasc` actual`. De asemenea, la absolvire, se acord` brevet de ofi]er n for]ele terestre. Integrat` n sistemul na]ional de nv`]`mnt superior, Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu ntre]ine rela]ii directe de colaborare cu celelalte institu]ii militare de nv`]`mnt superior din Romnia, cu 19 universit`]i de stat [i particulare din ]ar` [i din str`in`tate, precum [i cu academiile For]elor Terestre din Grecia, Fran]a, Turcia, Germania, Marea Britanie [i Statele Unite ale Americii. Odat` modernizat`, Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu se afirm` ca o citadel` a form`rii liderilor militari, iar prin proiectarea [tiin]ific` a sistemului educa]ional, institu]ia [i-a asumat competen]a drept prob` de temelie [i emblem` a ntregii activit`]i. Racordndu-se permanent la schimb`rile [i evolu]iile petrecute n sistemul militar [i n gndirea militar`, procesul de generare a resursei umane specializate n conducerea organiza]iilor militare, de cert` valoare [tiin]ific`, situeaz` att Academia, ct [i organiza]ia militar` romneasc`, la un nalt nivel de recunoa[tere intern` [i interna]ional`.

BIBLIOGRAFIE
1. Dr. IACOB, D. Competen]` [i schimbare. Bucure[ti. Editura Academiei de nalte Studii Militare, 1996, p. 11.

106

|nv`]`m#ntul academic militar

Teorie si , metod n formarea competentei , manageriale a viitorilor ofiteri Terestre , din Fortele ,
Locotenent-colonel dr. Ioan-Constantin PETCA
ompeten]a managerial` este un concept des folosit n practica structurilor militare, iar circumscrierea dimensiunilor sale este o problem` complex` asupra c`reia planeaz` numeroase incertitudini [i se fac multe taton`ri, e[ecurile fiind destul de frecvente. "Competen]a managerial` este capacitatea unei persoane sau a unui grup de a interpreta un fenomen, de a solu]iona o problem`, de a lua o decizie sau de a efectua o ac]iune; sfera de extindere a atribu]iilor cuiva n exercitarea unei func]ii.1 O asemenea accep]iune este determinat` de natura [i complexitatea sarcinilor care alc`tuiesc con]inutul sferei de activitate a conduc`torului militar. Privit` astfel, include pe lng` priceperea n rezolvarea sarcinilor [i alte calit`]i cerute de postul respectiv, cum ar fi: inteligen]`, creativitate, capacitate de lucru n echip`, precum [i rezultate bune ob]inute n postul actual sau n posturile anterioare. n plan subiectiv poate fi considerat` ca o rezultant` a cuno[tin]elor, deprinderilor, priceperilor [i tr`s`turilor temperamental-caracteriologice de care comandantul dispune n vederea ndeplinirii func]iei cu care este \nvestit. Spre deosebire de alte dimensiuni, competen]a managerial` va releva r`spunsul comportamental al comandantului la cerin]ele formulate prin atribu]iile func]ionale sau la cele implicate de ndeplinirea acestora. Astfel, competen]a devine o condi]ie a autorit`]ii [i o component` a personalit`]ii. Determinarea competen]ei manageriale a viitorului ofi]er din For]ele Terestre presupune obiectivarea posibilit`]ilor, demonstra]ia practic` a faptului c` poten]ialul constant la primul nivel de investigare devine ac]iune productiv`. Pentru acesta, a fi competitiv presupune mai \nt#i de toate s` r`spunzi prin fapte, s` dovede[ti n situa]ii concrete valoarea poten]ial`, s` te adaptezi la situa]ii ac]ionale imediate, s` r`spunzi a[tept`rilor n mod integrator. Competen]a managerial` se exercit` prin capacit`]i ce vizeaz`, n principal, urm`toarele domenii: comunicarea, instruirea subordona]ilor, organizarea [i desf`[urarea lucrului n echip`, ntrebuin]area structurii subordonate, luarea deciziei, planificarea, utilizarea bazei materiale, discern`mntul profesional [i moral etc. Dac` prin evaluarea poten]ialului unui comandant se precizeaz` "ceea ce este el sau ceea ce promite c` va face, prin determin`rile competen]ei manageriale se stabilesc 107

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


valorile practice, faptul c` el poate ntr-adev`r s` fac` ceea ce se a[teapt` de la el, c` este n stare de a[a ceva. O parte apreciabil` a poten]ialului competen]ei manageriale a ofi]erului din For]ele Terestre se datoreaz` nv`]`rii [i experien]ei. Pe lng` nsu[irile nn`scute, tr`s`turile caracteriologice pozitive [i calit`]ile intelectuale elevate, poten]ialul competen]ei manageriale este determinat hot`rtor de educa]ia dobndit` n direc]ia nsu[irii cuno[tin]elor de management care se ob]in prin nv`]are [i experien]` n munca de conducere. Formarea competen]ei manageriale constituie un proces scump, care necesit` ridicate costuri de producere. Fiind o expresie a educa]iei, ea reprezint` o investi]ie de capital foarte costisitoare. Atestat` prin diplome sau certificate de la diverse forme de nv`]`mnt militar ori civil, competen]a managerial` trebuie "actualizat`" [i mbog`]it` permanent.2 Ea cunoa[te astfel un proces specific de consum, care nu are nici caracter distructiv, nici uzur` fizic`. Pe m`sura folosirii sale, aceasta continu` s` r`mn` o resurs` disponibil`, utilizabil`, \ns` n raport cu dinamismul cunoa[terii poate nregistra o perimare de natura uzurii morale. Rapiditatea schimb`rilor accelereaz` ritmul sporirii volumului cuno[tin]elor n orice domeniu de activitate uman`, t`rmul militar fiind unul dintre cele mai dinamice n aceast` privin]`, fapt care duce la perimarea mult mai rapid` a cuno[tin]elor comandan]ilor. Acesta este motivul pentru care se spune c` un conduc`tor care nu se instruie[te permanent risc` s` r`mn` n afara actualit`]ii n termen de patru ani.3 Potrivit lui V. Breban, competen]a managerial` reprezint` capacitatea de a se pronun]a ntr-o problem`, de a exercita anumite atribu]ii. 4 Nivelul competen]ei manageriale se poate determina prin raportarea la un etalon care este reprezentat de cele mai multe ori prin atribu]iile postului. Dac` acestea sunt ndeplinite ntr-o ordine de prioritate esen]ial` [i func]ional`, n timp sau la termen, ele devin indicatori ai competen]ei manageriale a persoanei respective. Prezentat` ca poten]ial, ea se arat` a fi o realizare frumoas`; n stare latent` nu valoreaz` \ns` nimic. Important` este punerea ei n valoare; doar a[a se recupereaz` investi]ia de capital care a dus la producerea ei. Valorificarea se realizeaz` prin munc` asidu`, temeinic` [i riguroas`, numai astfel competen]a managerial` put#ndu-se manifesta ca factor multivalent. Competen]a managerial` se distinge n primul rnd ca factor activ, generator de creativitate [i inova]ie. De asemenea, este singurul factor capabil s` asigure coeren]a [i ra]ionalitatea activit`]ilor militare [i s` contribuie decisiv la sporirea eficien]ei. Competen]a managerial` a viitorilor ofi]eri din For]ele Terestre determin` antrenarea tuturor resurselor [i asigur` combinarea [i utilizarea lor ntr-o manier` eficient`, iar dintre toate resursele folosite prin aportul competen]ei manageriale, timpul [i informa]ia au cea mai mare importan]`. Adoptarea deciziei prin prelucrarea informa]iei genereaz`, la rndul ei, informa]ia decizional` care se transmite la executan]i sub form` de planuri, sarcini, normative, dispozi]ii, ordine [i serve[te ca impuls spre ac]iuni 108

|nv`]`m#ntul academic militar


coordonate [i orientate spre realizarea obiectivelor precis stabilite, modul de realizare a acestor obiective exprim#nd dimensiunea real` a competen]ei manageriale.

Figura 1: Leg`tura dintre competen]a managerial` [i realizarea obiectivelor Necesitatea realiz`rii obiectivelor din structurile militare ale For]elor Terestre accentueaz` rolul [i calitatea managementului practicat, mai exact finalizarea unor algoritmi utiliza]i. Astfel, procesul managerial trebuie pus n rela]ie direct`, de dependen]` chiar, cu necesit`]ile metodologice pe care le reclam` ob]inerea rezultatelor, ceea ce impune nu numai elabor`ri n sine (planific`ri, inform`ri [i adoptarea unor decizii bune), ci mai ales introducerea acestora n practica efectiv` a structurilor militare prin care se determin` realizarea obiectivelor. Aceasta depinde de competen]a managerial` a conduc`torului; el trebuie s` determine [i s` st`pneasc` efectiv sensul ac]iunii subordona]ilor, s` [tie s` le mobilizeze eforturile [i capacit`]ile n sens convergent spre aceste obiective. Judecnd eficien]a managementului prin rezultate, prin trecerea proiectelor elaborate n activitate practic`, trebuie subliniat` [i acea calitate a competen]ei exprimat` prin latura sa opera]ional`, raportat` la rezultatele muncii oamenilor. Este important felul n care subordona]ii sunt determina]i s`-[i realizeze sarcinile, cum se elaboreaz` [i mai ales cum se aplic` acele metode de comportament [i de ac]iune care constituie fundamentul atingerii scopurilor, impunnd prelungirea procesului de conducere pn` la opera]ionalizarea rezultatelor. Prin modificarea opticii clasice, ata[at` unor ierarhii [i clasific`ri destul de am`nun]ite [i stabile, n prezent conduc`torii militari sunt obliga]i s` nfrunte situa]ii de munc` evolutive, definite imprecis, [i s`-[i nt`reasc` puterea de a ac]iona ntr-un mediu de solicit`ri intense. Se impune, prin urmare, o schimbare fundamental`: comandan]ii s` posede nu att cuno[tin]e utile muncii, ct un comportament folositor structurilor conduse. Caracterul dinamic al competen]ei manageriale constituie o realitate care nu poate fi minimalizat` sau neglijat`. Cunoa[terea poten]ialit`]ilor de care dispune un comandant din For]ele Terestre nseamn` implicit rezolvarea [tiin]ific` a planific`rii resursei umane, respectiv predic]ia performan]elor umane. Din figura 2 se poate observa c` n ascensiunea profesional` ntlnim diverse etape intermediare legate de evolu]ia reu[itei unui comandant. La selec]ie este eviden]iat stadiul cuno[tin]elor [i priceperilor solicitate de postul respectiv. Peste un interval oarecare, 109

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

Figura 2: Dinamica competen]ei manageriale specific fiec`rui individ, conduc`torul militar evaluat va atinge nivelul profesional pe care l-am denumit al "m`iestriei manageriale". Aceasta, ca [i timpul scurs pn` la atingerea ei, difer` de la individ la individ. Reu[ita managerial` a unui comandant prezint` o tendin]` ascendent` numai pn` la un anumit moment. n orice carier` profesional`, deci [i n cea militar`, apar evenimente neprev`zute sau inerente vrstei. naintnd n vrst` se constat` o sc`dere sim]itoare a rezisten]ei la efort prelungit, o m`rire a timpului de reac]ie n prelucrarea informa]iilor sau a lu`rii deciziilor. Reducerea ori pierderea competen]ei manageriale este un fenomen cunoscut [i el nu poate fi neglijat. Cauza general` provine din schimb`rile tehnologice care determin` cre[terea standardelor de eficien]`, fapt ce duce la inaptitudinea conduc`torului de a efectua un transfer de competen]`. Alte cauze pot fi determinate de declinul facult`]ilor fizice [i mentale o dat` cu naintarea n vrst` (capacitatea de judecat`, spiritul de observa]ie, acuitatea vizual` [i auditiv`, for]a muscular` etc.) sau de unele deregl`ri de ordin emo]ional exprimate prin anxietate, m`rirea labilit`]ii afective, toleran]` la factorii de risc ori sc`derea rezisten]ei la frustrare. |n felul acesta, conduc`torii pot deveni necorespunz`tori. Reducerea sau pierderea competen]ei nu poate fi generalizat`, ea se manifest` n mod aleator [i nu se poate formula o regul` anume. Uneori declinul psihic poate fi compensat n mare parte prin experien]`, alteori sc`derea unei func]ii poate fi compensat` de alta. Importante sunt ac]iunile de prevenire a pierderii competen]ei [i depistarea la timp a debutului acestor manifest`ri negative. Aprecierea competen]ei manageriale a viitorilor ofi]eri din For]ele Terestre nu se poate efectua n afara rezultatelor finale. De aceea trebuie accentuat punctul de vedere conform c`ruia eficien]a managementului ar trebui n]eleas` prin ceea ce competen]a managerial` mai curnd realizeaz` dect face de fapt, eficien]a managementului fiind proba suprem` a competen]ei manageriale.

BIBLIOGRAFIE
1. Dic]ionar de psihologie general`. Bucure[ti. Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, 1981, p. 36. 2. Dic]ionar de conducere [i organizare. Bucure[ti. Editura {tiin]ific`, 1985, p. 124. 3. OLLIVIER, D. La bataille de lficacit personnelle. Les ditions dorganisation. Paris, 1994, p. 43-44. 4. BREBAN, V. Dic]ionar general al limbii romne. Bucure[ti. Editura Enciclopedic`, 1992, vol.1, p. 212.

110

|nv`]`m#ntul academic militar

PREG\TIREA MILITAR\ DE BAZ\ CATEGORIE DETERMINANT N PROCESUL FORM\RII OFI}ERULUI DIN FOR}ELE TERESTRE
Colonel Viorel OSTROPEL
n amplul proces al form`rii ofi]erului, preg`tirea militar` de baz` se constituie ntr-o etap` distinct`, inconfundabil`, care nsumeaz` aproximativ 21% din totalul de ore afectate ntregului areal curricular parcurs de viitorul ofi]er n Academia For]elor Terestre. Dup` un nceput ezitant, cu unele disfunc]ionalit`]i inerente unei perioade de c`ut`ri, actualmente preg`tirea militar` de baz` [i-a fixat fundamentele [i r`spunde nevoilor imediate [i de perspectiv` ale organismului militar. n accep]iunea noastr`, justificat` de actele normative n vigoare, preg`tirea militar` de baz` presupune, indiferent de arma [i specialitatea militar` pentru care au optat sau vor opta studen]ii*, nsu[irea cuno[tin]elor referitoare la instruc]ia tactic` de infanterie, instruc]ia tragerii cu armamentul de infanterie portativ, topografie militar`, instruc]ia armelor (geniu, transmisiuni, NBC), instruc]ie de front, legisla]ie [i regulamente militare generale, educa]ie fizic` militar`, fiecare n parte [i toate la un loc avnd drept obiectiv formarea deprinderilor [i priceperilor specifice competen]ei de lupt`tor. Din aceste perspective, concep]ia preg`tirii militare de baz` a fost permanent amendat` [i adaptat` cerin]elor opera]ionale reclamate de noua viziune asupra lupt`torului din For]ele Terestre. Preg`tirea militar` de baz` presupune o abordare sistemic` [i interdisciplinar` a nv`]`mntului ca o consecin]` a complexit`]ii procesului n ansamblul s`u [i a rela]iei de intercondi]ionare a unor procese [i fenomene ce se reg`sesc n dinamica unei ac]iuni militare, indiferent de con]inutul s`u. Rezolvarea unui moment tactic anume presupune o mbinare a deprinderilor [i priceperilor formate \n discipline diferite. Din aceste considerente, preg`tirea militar` de baz` trebuie v`zut` ca o disciplin` integratoare, ca un sistem ale c`rui elemente particip`, n func]ie de con]inutul opera]ional, la consolidarea tr`s`turilor comportamentale ale lupt`torului. n alt` ordine de idei, pe lng` contribu]ia aplicativ` a acestei categorii de preg`tire n ansamblul general al curriculum-ului educa]ional, trebuie s` remarc`m [i contribu]ia important` pe care aceasta o are n ini]ierea metodic` a viitorilor ofi]eri. Prin con]inutul programelor analitice, ncepnd cu anul II de studii, ntr-un procentaj m`rit de la an la an
*

n Academia For]elor Terestre, studen]ii opteaz` pentru o arm` (specialitate) la nceputul anului III de studii.

111

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


sunt planificate teme [i [edin]e n care se nsu[esc [i se formeaz` deprinderile metodologice din perspectiva comandantului de subunitate. Aceast` enumerare contureaz` ideea c` preg`tirea militar` de baz` de]ine un rol important n trasarea [i determinarea profilului personalit`]ii viitorului ofi]er att ca instructor, ct [i ca bun executant al ordinelor [i misiunilor pe care le prime[te, fapt ce se reflect` n comportamentul fiec`ruia de la punctualitate [i ]inut` pn` la capacitatea de a evalua situa]iile complexe de pe cmpul de lupt` modern. Drept urmare, consider`m c`, n actualele condi]ii impuse de cmpul de lupt` cibernetizat, capacit`]ile lupt`torului proiectat trebuie s` fie n deplin` concordan]` cu parametrii de proficien]` la care se raporteaz` n permanen]` organismul militar. Nimeni nu se mai ndoie[te de faptul c` epoca \n care tr`im ast`zi este una de profunde transform`ri. Nevoia de a ne alinia la standardele euroatlantice ne oblig` la muta]ii semnificative n plan structural [i func]ional. Interoperabilitatea presupune compatibilitatea tuturor nivelurilor de racordare a organismului militar la structurile occidentale spre care tindem. Din aceste considerente, preg`tirea militar` de baz` ca parte inseparabil` a procesului formativ a cadrelor militare chemate s` participe ca factori activi la metamorfozarea instruc]iei pentru lupt` trebuie s` dep`[easc` prin con]inuturile sale schemele conservatoare pe care uneori suntem tenta]i s` le men]inem ca gest de fidelitate fa]` de trecut. nc` se mai crede c` preg`tirea militar` de baz` ]ine exclusiv de procesul de instruire a infanteri[tilor [i c` numai ace[tia trebuie s` se supun` demersului dublu formativ de executan]i [i instructori. Lucrurile nu stau \ns` a[a, preg`tirea militar` de baz` fiind universal valabil`, impus` [i acceptat` n egal` m`sur` de personalul militar, indiferent de arma [i specialitatea din care provine. Preg`tirea militar` de baz` are indiscutabil sarcina de a preg`ti to]i militarii pentru ac]iuni de lupt`, ca infanteri[ti n cadrul echipei/echipajului din care vor face parte, avnd n nzestrare armament individual. Bazele acestei preg`tiri se pun n primii ani de nv`]`mnt, n etapa instruc]iei individuale [i se dezvolt` n anii superiori, concomitent cu preg`tirea de specialitate. Din lipsa unei analize [i n]elegeri exacte a locului [i rolului preg`tirii militare de baz` n des`vr[irea actului formativ, o parte din subiec]ii implica]i ([i nu numai) consider` ca nesemnificativ` [i chiar inutil` etapa form`rii deprinderilor de baz` ale lupt`torului. Ra]ionamentul lor pleac` de la premisa c` un genist nu va recurge frecvent la deprinderile [i principiile formate n perioada instruc]iei de baz` [i c` instruc]ia de specialitate i asigur` preg`tirea de care are nevoie. Experien]a demonstreaz` \ns` c` nu pu]ine sunt situa]iile n care echipajele unor mijloace de lupt` sunt puse frecvent n postura de a ac]iona ca simpli infanteri[ti (organizarea siguran]ei nemijlocite, executarea focului cu armamentul din dotare asupra ]intelor aeriene, respingerea unor ac]iuni ale grupurilor de cercetare [i cercetare-diversiune etc.). n elaborarea concep]iei Academiei s-a pornit de la noile coordonate ale momentului, mai exact de la necesitatea de a crea un produs finit: lupt`torul, pe al c`rui fundament s` se construiasc` viitorul ofi]er specialist. 112

|nv`]`m#ntul academic militar


Preg`tirea militar` de baz` presupune organizarea [i desf`[urarea centralizat` a instruirii pe parcursul celor 4 ani universitari n sistem modular, urm`rindu-se ca n primii doi ani s` se formeze competen]a de lupt`tor, iar n urm`torii ani s` se men]in` deprinderile [i priceperile formate. Din aceste considerente, 75% din fondul de ore se repartizeaz` n anii I [i II de studii, iar 25% n anii terminali. Pentru n]elegerea importan]ei pe care o are preg`tirea militar` de baz` n ansamblul sistemului formativ al viitorului ofi]er din For]ele Terestre, este necesar s` identific`m coordonatele n limitele c`rora trebuie s` se cristalizeze competen]a de lupt`tor. Drept urmare, consider`m c`, indiferent de arma lupt`torului, acesta nu va supravie]ui pe cmpul de lupt` f`r` s` aib` deprinderi de executare a focului cu armamentul de infanterie din toate pozi]iile, f`r` s`-[i \nsu[easc` tehnicile de ripost` imediat` n regim de vitez` sau dac` nu va reu[i s` reziste n condi]ii de izolare temporar`, toate pe fondul unei preg`tiri fizice [i psihice de excep]ie. Altfel formulat, obiectivul general al procesului preg`tirii militare de baz` vizeaz` formarea lupt`torului polivalent autonom, motivat, bine instruit, capabil s` gestioneze individual [i n cadrul echipei supravie]uirea [i puterea de foc, s` duc` ac]iuni n cmpul de lupt` modern, cu reac]ii imediate la orice interven]ie sau stimuli exteriori, indiferent de situa]ii [i condi]ii. Practica demonstreaz` indubitabil c` a nfrunta [i controla o situa]ie de criz` conjunctural`, cu lupt`tori izola]i sau n cadrul unui microsistem, \nseamn` parcurgerea ntr-o ordine anume (adesea aleatorie) a unor etape indispensabile: pozi]ionarea n cmpul de ac]iune, mascarea [i asigurarea protec]iei nemijlocite, ducerea traiului [i a luptei cu toate elementele de particularitate pe care le poate impune o situa]ie sau alta. Din aceste perspective, preg`tirea militar` de baz` [i propune urm`toarele obiective specifice: nsu[irea tehnicilor individuale [i colective de ac]iune n cmpul tactic; ducerea traiului [i a luptei n condi]ii de izolare temporar` (supravie]uirea); cunoa[terea armamentului individual de infanterie din dotare [i formarea deprinderilor n executarea tragerilor; dezvoltarea capacit`]ii de orientare [i de pozi]ionare n teren cu [i f`r` mijloace ajut`toare; cunoa[terea [i utilizarea mijloacelor de transmisiuni (punerea n func]iune, realizarea leg`turii, transmiterea [i recep]ionarea mesajelor); cunoa[terea mijloacelor de protec]ie individual`, formarea deprinderilor de folosire a acestora n cmpul de lupt`; decontaminarea personal` [i a tehnicii din dotare; executarea mi[c`rilor de front cu [i f`r` arm`, cunoa[terea comenzilor [i a semnalelor de conducere; nsu[irea legilor [i regulamentelor militare, a normelor de drept interna]ional umanitar n conflictele armate; cunoa[terea [i aplicarea regulilor de prim ajutor (autoajutorul [i ajutorul reciproc). Dintre categoriile de preg`tire, instruc]ia tactic` este pe drept cuvnt recunoscut` ca suport de sus]inere a ntregului e[afodaj pe care se construie[te lupt`torul din For]ele Terestre. Este f`r` doar [i poate corolarul preg`tirii militare de baz`, disciplina 113

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


ce ngem`neaz` n propriile-i con]inuturi elemente specifice unora sau altora dintre celelalte categorii de instruc]ie, cu rol totu[i complementar n economia procesului de formare a lupt`torului. Preg`tirea tactic` porne[te pe de o parte de la un cuantum de cuno[tin]e [i deprinderi c`p`tate anterior la instruc]ia tragerilor, instruc]ia de front, instruc]ia genistic` etc., iar pe de alt` parte de la faptul c` ea nt`re[te [i \mbog`]e[te cuno[tin]e [i deprinderi prin valorificarea c`rora se ob]ine n fapt o nou` calitate capacitatea lupt`torului de a ac]iona eficient at#t individual, c#t [i n grup. Prin urmare, instruc]ia tactic` realizeaz` un ansamblu de cuno[tin]e, o preg`tire multilateral` a studentului-lupt`tor, ea fiind cea care poten]eaz` acumul`rile par]iale ob]inute la disciplinele anterioare, oferind o [ans` de supravie]uire fiec`rui lupt`tor n ac]iuni independente sau n cadrul unui sistem integrator, cu condi]ia s` fie acceptat` f`r` menajamente de cel instruit. Avnd un rol de maxim` importan]` n ansamblul preg`tirii militare de baz`, rezult` c` celelalte discipline trebuie s` se subordoneze instruc]iei tactice, cuno[tin]ele [i deprinderile dobndite n cadrul lor fiind utile doar n m`sura n care servesc acestui scop. n acela[i timp, instruc]ia tactic` nu poate consta doar \n nsu[irea sau reproducerea mecanic` a deprinderilor formate. Ac]iunilor tactice le este caracteristic nu numai un mare consum de efort fizic, ci n egal` m`sur` [i un efort psihic. Explica]ia rezid` n faptul c` \n tactic` nu avem de-a face cu deprinderi n n]elesul strict al cuvntului, ci mai degrab` cu priceperi. Ac]iunile nu se exerseaz` pn` la automatizare, pn` la transformarea lor n reflexe, ca la instruc]ia de front sau la mnuirea armamentului, ci pn` la punctul de la care acestea pot fi executate n mod con[tient, n raport cu situa]ia concret` ivit`. Avnd la baz` [i aceste considerente, efortul proiect`rii, organiz`rii [i desf`[ur`rii instruc]iei tactice a fost subordonat n exclusivitate necesit`]ii de a-i demonstra viitorului ofi]er c` tactica, n esen]a sa, nseamn` o perpetu` partid` de [ah, unde mi[c`rile sunt calculate [i decise dup` exerci]ii de analiz` profund`. Nimic nu poate fi ntmpl`tor [i hazardat, cu att mai pu]in atunci cnd e[ti chemat s` formezi instructori de a c`ror preg`tire vor depinde, mine, alte destine. Respectnd scara complexit`]ii procesului formativ [i a evolu]iei lupt`torului, am apreciat ca fiind util [i \n concordan]` cu realit`]ile imediate s` parcurgem de la simplu la complex tehnicile individuale [i colective de ac]iune [i s` le finaliz`m prin armonizarea rela]iilor n interiorul echipei [i grupei de lupt`tori. Celelalte categorii de preg`tire au locul [i rolul lor bine definite n ansamblul preg`tirii militare de baz`. Un lucru este cert: nu se poate vorbi de discipline importante sau mai pu]in importante, ntruct toate formeaz` un sistem de rela]ii bine conturat [i cu determin`ri precise. Instruc]ia tragerii cu armamentul de infanterie, instruc]ia armelor, topografia, educa]ia fizic` militar`, instruc]ia de front contribuie \n egal` m`sur` la formarea viitorului ofi]er al For]elor Terestre. Oricare ar fi ac]iunea de lupt` ce se desf`[oar`, misiunea fiec`rui lupt`tor const` n neutralizarea ori distrugerea inamicului. O simpl` pozi]ionare avantajoas` fa]` de adversar nu asigur` de la sine [i nimicirea acestuia dac` nu se folose[te cu eficien]` 114

|nv`]`m#ntul academic militar


armamentul din dotare. Tocmai de aceea instruc]ia tragerii cu armamentul de infanterie are drept scop formarea [i perfec]ionarea deprinderilor de tr`g`tori capabili s` deschid` focul din diferite pozi]ii [i s` ac]ioneze continuu sub presiunea unor factori de mediu cu risc \nalt. De aici rezult` necesitatea organiz`rii nv`]`mntului privind preg`tirea militar` de baz` n sistemul unor moduli ac]ionali n care se reg`sesc probleme de nv`]at de la diferite discipline, selec]ionate \n a[a fel nct prin intermediul lor studentul s`-[i nsu[easc` nu att secven]e de instruit distincte, relativ disparate, ct tehnici complexe de ac]iune [i lupt`. Lovirea obiectivului nu este doar o problem` tehnic`, de tragere la ]int`, ea se circumscrie ac]iunii tactice cu toate implica]iile conjuncturale, de la folosirea terenului [i stabilirea elementelor ini]iale ale tragerii pn` la devansarea inamicului n executarea focului. Instruc]ia de front, n pofida unor tendin]e de a o considera ca ceva auxiliar pe motiv c` nu vizeaz` n mod direct capacitatea combativ`, r`mne totu[i o categorie de instruc]ie comun` cu valen]e [i implica]ii multiple, contribuind substan]ial la asigurarea calit`]ii generale a instruc]iei, [i poate mai mult ca orice la formarea osta[ului [i demnit`]ii individului. De cuno[tin]ele [i deprinderile formate la instruc]ia de front beneficiaz` n primul rnd instruc]ia tactic`, instruc]ia tragerii [i instruc]ia de specialitate. Aici se formeaz` deprinderile necesare lu`rii cu repeziciune a pozi]iilor pentru lupt`, execut`rii saltului [i mersului tr[, deplas`rii [i arunc`rii grenadelor de mn`, mi[c`ri [i ac]iuni care-[i g`sesc utilitatea pe cmpul de lupt`. Nimic nu ar fi \ns` posibil f`r` o preg`tire fizic` de excep]ie. Complexitatea cmpului de lupt` oblig` lupt`torul la eforturi fizice prelungite [i la ac]iuni militare n regim de vitez`. Printr-o preg`tire fizic` bun` se formeaz` deprinderile de a ac]iona cu repeziciune [i precizie inclusiv n condi]ii de oboseal` fizic` [i ncordare nervoas` [i se educ` studen]ii n spiritul ordinii [i disciplinei militare. |nsu[irea topografiei, cunoa[terea [i aplicarea legisla]iei, a regulamentelor militare generale, instruirea n domeniul armelor (geniu, NBC, transmisiuni) reprezint` de asemenea elemente indispensabile preg`tirii viitoarelor cadre din For]ele Terestre. n concluzie, fiecare disciplin` n parte, [i toate la un loc, contribuie la des`vr[irea preg`tirii individuale corespunz`toare competen]ei de lupt`tor [i asigur` n acela[i timp puntea de leg`tur` cu ini]ierea n arma [i specialitatea viitorului ofi]er din For]ele Terestre.

115

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

- component principal a activittii , academice Colonel dr. Mircea COSMA


eforma nv`]`mntului militar superior romnesc a fost [i r`mne un r`spuns concret [i pertinent att la evolu]iile actuale [i viitoare ale societ`]ii [i armatei, ct mai ales la tendin]ele moderniz`rii [i cre[terii nivelului performan]elor activit`]ii armatei [i ale societ`]ii romne[ti. Regndirea, reproiectarea [i realizarea nv`]`mntului militar superior n Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu [i-a propus s` r`spund`, \ntr-o manier` specializat` [i eficient`, noilor comandamente sociale [i militare izvorte din aceste cerin]e. n efortul propriu de dobndire a calit`]ii de centru al cunoa[terii [i al creativit`]ii, dimensiunea educa]ional` mpreun` cu cea de cercetare au devenit componente fundamentale ale ntregii activit`]i academice. Dup` cum se cunoa[te, viitorul [tiin]ei [i al cercet`rii n armat`, al calit`]ii [i eficien]ei activit`]ii militare depinde n mod definitoriu de valoarea, competen]a [i profesionalismul absolven]ilor. Prin urmare, performan]a [i capacitatea inventiv` a personalului didactic, precum [i a studen]ilor, sunt de o importan]` capital` pentru fizionomia viitorului absolvent, pentru crearea unei reale st`ri material-spirituale a Armatei Romne, comparabil` cu cea din armatele moderne. Astfel, realizarea unui echilibru, a unei concordan]e ntre cuno[tin]ele acumulate prin procesul de nv`]`mnt [i deprinderile dobndite prin cercetare are ca efect o bun` comportare [i adaptarea social` a fiec`rui absolvent. Filozoful Schelling sus]inea c` universitatea trebuie s` formeze numai oameni de [tiin]`, cercet`tori, pentru ca aceasta s` se men]in` la demnitatea [tiin]ei pure. Era o concep]ie frumoas` [i atr`g`toare, avnd n vedere c` nimic nu poate ntrece n splendoare [tiin]a pur` [i adev`rul. nv`]`mntul superior, [i cu att mai mult cel militar, trebuie s` urm`reasc` ns` un scop care, de data aceasta fiind complex [i cu o real` deschidere praxiologic`, rezid`, n primul rnd, n formarea capacit`]ilor [i deprinderilor necesare viitorilor ofi]eri pentru integrarea \n via]a militar` [i conducerea eficient` a structurilor For]elor Terestre [i ale Armatei Romne. Responsabilitatea [i pragmatismul pe linia identific`rii unor forme ct mai diversificate de sporire a contribu]iei Academiei la realizarea unui proces educa]ional eficient, deschiz`tor de noi posibilit`]i ale cre[terii performan]elor For]elor Terestre, au drept fundament valoric caracteristicile noii societ`]i a cunoa[terii [i cercet`rii.

CERCETAREA {TIIN}IFIC~

Necesitate [i fundamentare

116

|nv`]`m#ntul academic militar


Cercetarea [i crea]ia [tiin]ific` r`mn pn` la urm` cele mai nalte [i mai nobile scopuri ale nv`]`mntului superior. Producerea, transmiterea [i aplicarea cunoa[terii [tiin]ifice specifice domeniului militar sunt instan]e prin care Academia asigur` realizarea unui nv`]`mnt modern [i formarea eficient` a viitorilor ofi]eri. n acest context, cercetarea [tiin]ific` academic` define[te fizionomia [i capacitatea creativ` a personalului didactic [i a studen]ilor, a ntregii comunit`]i academice, necesare construirii autorit`]ii [tiin]ifice proprii. Este limpede c` institu]ia de nv`]`mnt universitar` care nu-[i reformeaz` [i cercetarea [tiin]ific` se autocondamn` certamente la pierderea competi]iilor ntr-o lume a performan]elor [tiin]ei [i tehnicii. Mai mult dect att, acea institu]ie de nv`]`mnt superior care nu intr` la timp n competi]ie, care nu-[i ridic` [tacheta performan]elor n cercetarea aspectelor proprii identit`]ii sale, [i irose[te [ansele de a fi relevant` [i atr`g`toare pentru tot ceea ce nseamn` nv`]`mntul academic militar. Se n]elege astfel mai bine de ce unul dintre factorii fundamentali ai reformei nv`]`mntului militar superior l constituie reorganizarea [i reorientarea activit`]ii de cercetare [tiin]ific`, necesitate n]eleas` [i promovat` n Academie. n acest sens, adoptarea unor m`suri concrete [i viabile n strategia general` a cercet`rii [tiin]ifice academice a devenit o necesitate care a pornit de la stabilirea unor priorit`]i dictate de nevoile reale ale nv`]`mntului militar superior, ale armatei [i societ`]ii romne[ti. De asemenea, o ac]iune distinct` a constat n c`utarea [i identificarea unor criterii obiective de evaluare a cercet`rii [tiin]ifice care s` se nscrie n practica na]ional` [i interna]ional` n materie, capabile s` stimuleze n mod corespunz`tor cadrele [i studen]ii care ob]in rezultate semnificative. Academia, prin presta]ia personalului didactic, prin ntregul cmp al activit`]ii universitare, promoveaz` o metod` [tiin]ific` de lucru n m`sur` s` trezeasc` [i s` \ntre]in` pasiunea pentru [tiin]` [i cercetare. Exist` pentru aceasta o concep]ie unitar`, un cadru normativ adecvat, dar [i modalit`]i specifice de sus]inere institu]ional`, organizatoric` [i de valorificare a activit`]ii de cercetare [tiin]ific` [i a produselor acesteia. Activitatea de cercetare [tiin]ific` are la baz` cadrul organizatoric normativ stabilit att prin legi, ordonan]e guvernamentale, ordine ale ministrului ap`r`rii na]ionale [i ale ministrului educa]iei [i cercet`rii1, ct [i prin reglement`ri proprii2 sau prevederi ale unor documente interna]ionale.* Coordonatele majore de la care s-a pornit n proiectarea, organizarea [i desf`[urarea activit`]ii de cercetare [tiin]ific` le-au constituit aspectele ce contureaz` politica na]ional` [i militar` n acest domeniu, [i anume: nv`]`mntul [i cercetarea reprezint` misiunile esen]iale ale institu]iilor de nv`]`mnt superior; cercetarea fundamental` [i cea aplicativ` sunt complementare, ele nu se exclud, ci se sus]in, armoniznd efortul creativ al personalului didactic [i al studen]ilor;

Cadrul normativ de conducere, organizare [i desf`[urare

* Un exemplu \n acest sens \l constituie Conven]ia cultural` european` cu referire la \nv`]`m#ntul superior din 1997.

117

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


ini]iativa [i creativitatea sunt ncurajate [i sus]inute prioritar atunci cnd sunt canalizate pe specificul Academiei [i al catedrelor, al vie]ii [i activit`]ii militare; desf`[urarea activit`]ii de cercetare [tiin]ific` se realizeaz` prin eviden]ierea poten]ialului individual [i al unor echipe interdisciplinare, iar finalizarea acesteia prin rezolvarea unor probleme ale teoriei [i practicii militare; identificarea reperelor teoretice, metodologice [i praxiologice, n vederea fundament`rii unei strategii coerente a curriculum-ului educa]ional [i a dezvolt`rii institu]iei academice. Academia For]elor Terestre organizeaz` [i sprijin` activitatea de cercetare [tiin]ific` bazndu-se pe principiile autonomiei universitare [i ale libert`]ii academice. Recunoscnd [i promovnd cercetarea [tiin]ific` drept componenta de baz` a reformei nv`]`mntului militar superior, acesteia i s-a stabilit [i pentru anul universitar \n curs un statut clar [i coerent, un scop general bine definit, a c`rui dimensiune semnificativ` o constituie activitatea de crea]ie, de c`utare [i descoperire a unor posibilit`]i de dezvoltare a sistemului de cunoa[tere, a celui didactic [i instructiv, a tehnologiei [i moderniz`rii bazei materiale. Orientat` [i condus` de Senatul Academiei For]elor Terestre prin Comisia pentru perfec]ionarea preg`tirii personalului didactic [i cercetare [tiin]ific`, activitatea de cercetare [tiin]ific` fundamental` [i aplicativ` se execut` la nivelul catedrelor [i al altor structuri n m`sur` s` desf`[oare o asemenea ac]iune. Coordonarea activit`]ilor de cercetare [tiin]ific` la nivelul Academiei este nominalizat` n sarcina secretarului [tiin]ific. n Academie, cadrele didactice [i studen]ii pot desf`[ura activit`]i de cercetare n condi]iile libert`]ii academice consfin]ite prin Carta universitar`. La nivel individual, fundamentarea [i desf`[urarea activit`]ii de cercetare [tiin]ific` este nscris` n Fi[a de cercetare, iar finalizarea rezultatelor [i prezentarea concluziilor sunt elaborate [i redactate n Raportul de cercetare. Elaborarea planului activit`]ii de cercetare [tiin]ific` la nivelul Academiei [i al fiec`rei catedre, a Fi[ei de cercetare [i a Raportului de cercetare la nivel individual asigur` o permanent` [i coerent` angajare a cercet`rii [tiin]ifice la misiunea [i obiectivele specifice Academiei, ca [i direc]ionarea eforturilor individuale n func]ie de cerin]ele institu]iei noastre, de posibilit`]ile, interesele [i competen]ele specifice fiec`rui cadru didactic sau student. n anul universitar 2000-2001 activitatea de cercetare [tiin]ific` universitar`, intrinsec legat` de componenta formativ` a Academiei, [i-a propus urm`toarele obiective: fundamentarea unor concepte relativ la fenomenele [i procesele materiale, sociale [i umane specifice evolu]iei societ`]ii [i domeniului militar; extinderea cercet`rii asupra mai multor discipline [i/sau domenii de activitate specifice securit`]ii [i ap`r`rii na]ionale, n vederea stabilirii leg`turilor comune ntre diferite ramuri ale [tiin]elor sociale, tehnice [i militare \n scopul realiz`rii unor programe educa]ionale cu caracter interdisciplinar; orientarea cercet`rilor pe teme curente (managementul educa]iei, managementul organiza]iilor militare, gestionarea stresului, gestionarea crizei, informatic`, microfizic` etc.); 118

|nv`]`m#ntul academic militar


valorificarea rezultatelor activit`]ii de cercetare [tiin]ific` n elaborarea unor concep]ii, sisteme, metodologii, tehnologii; cre[terea calit`]ii [i a nivelului rezultatelor cercet`rii [tiin]ifice \n vederea cre`rii condi]iilor necesare afirm`rii Academiei ca centru de excelen]` [tiin]ific` [i ndeplinirea cerin]elor pentru acreditare. Obiectivelor prezentate le sunt subsumate urm`toarele direc]ii de ac]iune: finalizarea asigur`rii disciplinelor de nv`]`mnt cu manuale, cursuri, monografii, note de curs, dic]ionare [i alte suporturi informa]ionale; diversificarea [i dinamizarea schimbului de informa]ii [i a cooper`rii cu alte institu]ii de nv`]`mnt din ]ar` [i din str`in`tate; relevarea capacit`]ii creative a personalului didactic [i a studen]ilor prin particip`ri semnificative la manifest`ri [tiin]ifice interne [i interna]ionale; asigurarea nevoilor activit`]ii de cercetare [tiin]ific` cu suporturi informa]ionale adecvate, n special prin serviciul Internet; sprijinirea perfec]ion`rii preg`tirii [tiin]ifice a personalului prin masterat [i doctorat. Pe baza obiectivelor [i a direc]iilor de ac]iune hot`rte la nivelul Academiei, fiecare catedr` [i-a stabilit, la rndul ei, o tematic` adecvat`. Din ansamblul diversificat al acestor teme, re]inem ca fiind semnificative urm`toarele: concep]ia de formare a ofi]erului pentru For]ele Terestre; modalit`]i de realizare a schimb`rii calitative pozitive n procesul de nv`]`mnt din Academia For]elor Terestre "Nicolae B`lcescu"; didactica nv`]`mntului militar superior; managementul luptei armate; gestionarea crizei; func]ionalitatea organiza]iei militare; instruirea lupt`torului individual [i colectiv; cmpul de lupt` cibernetizat; leadership-ul n structurile militare; modelarea sistemelor militare; normarea militar`; fiabilitatea sistemelor de programare [i de comunica]ii. Se poate lesne observa c` tematica activit`]ii de cercetare [tiin]ific` se concentreaz` pe problematica managementului educa]ional, pe cea a proceselor specifice organiza]iei militare [i managementului eficace al acesteia, precum [i pe domeniul de con]inut circumscris de Strategia de securitate na]ional` a Romniei, de Doctrina opera]ional` a For]elor Terestre [i de doctrinele armelor. Planul de cercetare [tiin]ific` al Academiei cuprinde 104 teme sau programe de cercetare care abordeaz` genuri diverse de lucr`ri corespunz`toare misiunilor institu]iei, preg`tirii personalului [i cerin]elor specifice cercet`rii [tiin]ifice. Analiza ndeplinirii obiectivelor [i a desf`[ur`rii activit`]ii de cercetare [tiin]ific` se face semestrial n Biroul Senatului [i n catedre, iar anual n Senat, rezultatele constituind \ns`[i evaluarea capacit`]ii profesionale. Calitatea [i productivitatea cercet`rii [tiin]ifice, presta]ia [tiin]ific` sus]inut` de rezultatele ob]inute n acest domeniu devin indicii de evaluare ai competen]elor personalului, folosit` la: ncadrarea [i promovarea n func]ie; evaluarea anual`; acordarea treptelor [i a grada]iilor, a salariului de merit; alocarea resurselor destinate cercet`rii; acordarea burselor, a sprijinului material [i financiar pentru participarea la manifest`ri [tiin]ifice; acordarea sprijinului material pentru publicarea rezultatelor. Din cele men]ionate rezult` c` amplul demers ce vizeaz` remodelarea [i restructurarea n plan organizatoric [i func]ional a ntregului sistem militar, prin trecerea acestuia 119

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


la nv`]`mntul superior, a angajat ntr-o manier` sus]inut` resorturile intime [i deosebit de folositoare ale cercet`rii [tiin]ifice universitare. Ca esen]` a reformei cercet`rii [tiin]ifice universitare poate fi considerat` ndeplinirea criteriilor na]ionale [i europene de calitate relativ la activitatea personalului didactic [i mai ales competen]a [i profesionalismul viitorilor ofi]eri. Desigur, putem vorbi [i de o cercetare care nu ntotdeauna r`spunde unor nevoi imediate ale procesului educa]ional, dar ele r`mn importante prin noile posibilit`]i de a cunoa[te [i de a st`pni realitatea. Pentru a n]elege mai bine ceea ce nseamn` activitatea de cercetare [tiin]ific` universitar`, cadrul didactic participant la nv`]`mntul militar superior ce are n con]inutul calit`]ilor sale ca tr`s`tur` definitorie competen]a de cercetare, este necesar s` cunoa[tem at#t rezolv`rile ce pot fi date de c`tre aceasta unor necesit`]i ale vie]ii [i ale activit`]ii sociale, academice [i militare, precum [i unele produse concrete. Exprimarea concret` a rezultatelor activit`]ii de cercetare [tiin]ific` se reg`se[te n produse specifice, dar mai ales n formarea [i \n perfec]ionarea deprinderilor de a gndi, a proiecta [i a desf`[ura activitatea didactic` n conformitate cu logica epistemologic` [i cu praxiologia cea mai performant` specific` cercet`rii [tiin]ifice. Dac` pentru personalul didactic necesitatea existen]ei [i promov`rii cerin]elor cercet`rii [tiin]ifice a nceput s` fie tot mai bine n]eleas` de cei implica]i nemijlocit n conducerea [i evolu]ia nv`]`mntului militar superior, se manifest` totu[i unele rezerve relativ la nevoia desf`[ur`rii acestei activit`]i de c`tre student [i deci, implicit, de viitorul absolvent. O asemenea concep]ie nu poate fi dect d`un`toare calit`]ii [i performan]elor studen]ilor pe timpul anilor de studii, dar mai ales randamentului profesional al viitorilor ofi]eri. Academia, personalul didactic al acesteia au n]eles c` ofi]erul secolului XXI nu mai poate avea acelea[i calit`]i cu ofi]erul secolului XX. Caracteristicile noului r`zboi, misiunile specifice armatei n societatea informa]ional`, cerin]ele societ`]ii cunoa[terii solicit` ofi]eri care s` fie n m`sur` s` nving` adversarul n primul rnd printr-o superioritate ra]ional`, prin for]a capacit`]ilor cognitive date de calitatea informa]iilor de]inute [i de un mecanism specific de prelucrare. Prin activitatea de cercetare [tiin]ific`, studentul nva]` mai bine s` descopere, s` n]eleag` [i s` st`pneasc` domeniul propriu de responsabilitate, s` g`seasc` solu]iile oportune [i eficiente pentru rezolvarea viitoarelor misiuni. Dac` ofi]erul este cu adev`rat un conduc`tor militar, atunci el trebuie s` suporte [i s` aplice cerin]ele izvorte din rigorile [tiin]ei [i ale comportamentului [tiin]ific. Activitatea de cercetare [tiin]ific` din Academie [i-a propus [i a fost direc]ionat` pentru a se putea nscrie n demersul specific cercet`rii [tiin]ifice universitare. Personalul didactic are astfel misiunea cea mai important`, cea de a prinde adev`rul, de a descoperi forme noi ale realit`]ii, de a c`uta [i a g`si solu]ii eficiente pentru practica social-militar` [i de a-i atrage pe acest drum [i pe tinerii studen]i militari. ntr-un asemenea mediu [tiin]ific, personalul didactic poate deveni maestrul ucenicului-student. Numai a[a Academia noastr` poate ajunge un centru de excelen]` n domeniul crea]iei [tiin]ifice.

Modalit`]i de valorificare

120

|nv`]`m#ntul academic militar


Personalul didactic nu [i limiteaz` activitatea educativ` [i de cercetare la o expunere anost` a cuno[tin]elor pe care le transmite, ci \[i completeaz` presta]ia cu o pasiune menit` s`-l atrag` pe student. Cadrul didactic [i viitorul ofi]er, printr-o mentalitate format` n procesul de nv`]`mnt n care este prezent` cercetarea [tiin]ific`, nu vor accepta doar s` considere ca definitorii forma [i con]inutul fenomenelor, proceselor, obiectivelor [i al fiin]elor cu care vor intra n contact, ci vor dori s` le decodifice pentru a le putea transforma. Inteligen]a, inventivitatea [i deschiderea c`tre nou, constituite pe baza unei reale gndiri [tiin]ifice [i a unui comportament prioritar pragmatic, asigur` cu certitudine nu numai executarea ordinelor [i a sarcinilor primite, ci chiar ndeplinirea acestora cu maxim` eficien]` [i operativitate. Observ`m adesea cum semenii no[tri ob]in rezultate semnificative n activitatea pe care o desf`[oar`. Una dintre explica]ii ar consta n faptul c` tot ceea ce au nv`]at s-a construit pe fundamente [tiin]ifice puse n ac]iune tocmai printr-o cercetare corespunz`toare. Nu trebuie s` vedem ns` numai ceea ce fac al]i militari, din alte armate, ci este necesar s` n]elegem c` [coala militar` romneasc`, atunci cnd a avut dasc`li de prestigiu [i elevi pe m`sur`, a dat }`rii [i na]iunii romne militari de carier`, cu o activitate str`lucit` n cadrul Armatei Romne [i cu o crea]ie excep]ional` n cultur`, [tiin]` [i n tehnica na]ional` [i interna]ional`. Dintre remarcabilele personalit`]i militare care au devenit simbolul aspira]iilor [i al realiz`rii depline a neamului romnesc \i amintim pe urm`torii: poetul Vasile Crlova, medicii Ioan Cantacuzino [i Mina Minovici, inginerii Henri Coand` [i Moise Groza, fizicianul Horia Hulubei, scriitorii Jean Bart [i Nicolae T`utu, muzicienii Iosif Ivanovici [i Mihail M`rg`ritescu.3 n Academie p`str`m sim]ul m`surii n a [ti ce [i ct putem face cu oamenii [i cu baza material` de care dispunem. Resursele materiale [i financiare r`mn totu[i obstacolul esen]ial. Consider`m ns` c` important este s` construim, s` men]inem [i s` dezvolt`m spiritul necesit`]ii cercet`rii [tiin]ifice n activitatea academic`, bogatele tradi]ii ale galeriei reprezentative de personalit`]i militare. Activitatea de cercetare [tiin]ific` a devenit astfel o permanen]` pentru fundamentarea strategiei generale educa]ionale a Academiei, a catedrelor [i a personalului didactic. Lucr`rile [i cercet`rile [tiin]ifice efectuate [i valorificate, precum [i cele aflate n curs de elaborare, prin modalit`]i specifice, abordeaz` o serie de probleme [i aspecte de interes pentru diferite domenii mai pu]in tratate n literatura de specialitate, n contextul procesului de reconstruc]ie na]ional` [i al op]iunii Romniei de aderare la structurile de securitate europene [i euroatlantice. n func]ie de natura [i dezvoltarea lor, lucr`rile de cercetare [tiin]ific` sunt supuse unui proces de evaluare intern`, n catedre. La nivelul Senatului, cele mai valoroase lucr`ri sunt analizate pe comisii, n componen]a c`rora sunt numite cadre cu cert` reputa]ie [tiin]ific`. Preocuparea [i angajarea concret` a cadrelor Academiei pe linia activit`]ii de cercetare [tiin]ific` s-a materializat prin ncheierea unor contracte, prin elaborarea [i redactarea unor lucr`ri, articole, comunic`ri, inven]ii [i inova]ii etc., care au abordat 121

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


diverse teme [tiin]ifice, specifice unor domenii ca managementul organiza]iei, al [tiin]ei militare sau al domeniului de cuprindere al spa]iului universitar militar. Activitatea de cercetare [tiin]ific` r`mne astfel o preocupare care include competen]`, r`spundere, pasiune [i multe renun]`ri, dar [i tot att de multe satisfac]ii. Academia [i-a construit cu trud` o concep]ie [i o practic` n domeniul activit`]ii de cercetare [tiin]ific`, dorind s`-i sporeasc` valen]ele teoretice, metodologice [i praxiologice, pentru c` a n]eles c` nu i se poate recunoa[te pe deplin competen]a universitar` f`r` o sus]inere calitativ-valoric` a cercet`rii [tiin]ifice.

BIBLIOGRAFIE
1. |n: Legea privind aprobarea Ordonan]ei Guvernului nr. 25/1995 relativ la reglementarea organiz`rii [i finan]`rii activit`]ii de cercetare-dezvoltare; Legea nv`]`mntului nr. 84/1995; Legea privind aprobarea Statutului personalului didactic nr. 128/1997; Ordonan]a Guvernului Romniei nr. 25/1995 privind reglementarea organiz`rii [i finan]`rii activit`]ii de cercetare-dezvoltare; Hot`rrea Guvernului nr. 735 privind aprobarea Regulamentului de acordare a garanturilor pentru cercetarea [tiin]ific`; Ordinul ministrului educa]iei na]ionale nr. 3373/10.03.1998 privind nfiin]area Centrelor de Excelen]` [tiin]ific`; Ordinul ministrului educa]iei na]ionale nr. 3760/18.05.1998 privind nfiin]area Centrelor de Transfer Tehnologie; Ordinul ministrului educa]iei na]ionale nr. 3529/07.04.1998 privind nfiin]area {colilor de Studiu Avansat n cadrul universit`]ilor; Ordinul ministrului ap`r`rii na]ionale pentru aprobarea Instruc]iunii pentru organizarea [i desf`[urarea activit`]ii de cercetare [tiin]ific` n domeniile politicii de ap`rare, securit`]ii na]ionale, strategiei [i istoriei militare. 2. |n: Carta universitar` a Academiei For]elor Terestre "Nicolae B`lcescu" Sibiu; Regulamentul de organizare [i desf`[urare a activit`]ii Academiei For]elor Terestre "Nicolae B`lcescu"; Regulamentul organiz`rii [i desf`[ur`rii cercet`rii [tiin]ifice; Dispozi]iunea comandantului (rectorului) Academiei For]elor Terestre "Nicolae B`lcescu" pentru anul universitar 2000-2001. 3. |n GHEORGHE, F.; POPESCU, M.; conf. dr. ROTARU I. Prezen]e militare n [tiin]a [i cultura romneasc`. Mic dic]ionar. Bucure[ti. Editura Militar`, 1982.

122

|nv`]`m#ntul academic militar

INTERDISCIPLINARITATEA
TRQSQTURQ FUNDAMENTALQ A FORMQRII OFI}ERILOR DIN FOR}ELE TERESTRE
Colonel dr. Eugen DAVID
n remarcabil progres n gndirea pedagogic` actual` l constituie polarizarea problematicii cercet`rii pedagogice [i a [tiin]elor educa]iei n jurul ideii de eficien]` ac]ional` [i axiologic`. Ra]ionalitatea proceselor educa]iei organizatoric`, [tiin]ific`, normativ`, metodologic` etc. [i utilizarea metodelor [i mijloacelor adecvate nu mai pot constitui ast`zi un fapt aleatoriu. Reforma [colii romne[ti, revitalizarea proceselor de comunicare [i informare pentru crearea unor situa]ii educative prin care elevul s`-[i dezvolte individualitatea, amplificarea curriculum-ului [i institu]ionalizarea unor modele de cercetare [i inovare a educa]iei sunt doar cteva dintre problemele cu care se confrunt` ast`zi sistemul educativ romnesc [i care necesit` noi repere conceptuale [i metodologice. Unul dintre acestea l constituie, \n opinia noastr`, fundamentarea ac]iunii formativ-instructive pe principiul func]ional [i ac]ional al integr`rii interdisciplinare a cuno[tin]elor [i abilit`]ilor formate. Elaborat n strns` leg`tur` cu principiul disciplinarit`]ii care vizeaz` statornicirea unor raporturi de cooperare [i coordonare ntre disciplinele de nv`]`mnt sau structurile con]inutului educativ specifice unui anumit tip de institu]ie [colar`, principiul interdisciplinarit`]ii nseamn` cu mult mai mult dect att. Gradul de coordonare al disciplinelor nrudite este mult mai nalt, astfel nct axiomatica lor comun` este definit` la un nivel ierarhic superior.* Problema interdisciplinarit`]ii ca principiu fundamental al proiect`rii [i desf`[ur`rii nv`]`mntului modern nu este nou` [i nici u[or de asimilat, cu at#t mai mult de aplicat. nc` din urm` cu trei decenii, asocierea interdisciplinarit`]ii cu principiul educa]iei permanente a generat ample dezbateri care aveau ca fundament necesitatea introducerii interdisciplinarit`]ii n conceperea con]inuturilor [i a procesului de predare-nv`]are ca disciplin` nou`: pedagogia unit`]ii. Concluziile au scos n eviden]` faptul c` at#t obiectivarea con]inutului nv`]`mntului n planurile de nv`]`mnt, \n programele analitice sau \n manualele [colare (universitare), ct [i desf`[urarea propriu-zis` a actului didactic de predare-nv`]are nu se mai pot realiza n afara tipurilor de interdisciplinaritate care au fost validate deja, ntr-o anumit` m`sur`, de practica educa]ional`.
* Dic]ionar de pedagogie, 1979, p.131.

123

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Noile tipuri de arii curriculare generate de problematica lumii contemporane, de schimb`rile care s-au produs n sfera culturii, a [tiin]elor fundamentale [i aplicative au determinat, dup` cum era [i firesc, noi modalit`]i de introducere a interdisciplinarit`]ii n nv`]`mnt. n ceea ce prive[te nv`]`mntul militar, ac]iunea de promovare a interdisciplinarit`]ii trebuie s` se integreze n contextul sistemului educativ, lundu-se n considera]ie particularit`]ile [i situa]iile specifice cu care acesta se confrunt`. Principala modalitate de introducere a interdisciplinarit`]ii n nv`]`mntul militar o constituie regndirea con]inutului [i elaborarea planurilor de nv`]`mnt, a programelor analitice [i manualelor [colare (universitare) n perspectiva conexiunilor posibile [i necesare sub raport epistemologic [i pedagogic. Competen]ele definitorii ale ofi]erului armatei romne ca norme strategice ale proiect`rii profilului acestuia, dar [i ale sistemului educa]ional de formare, perfec]ionare [i specializare a sa, nu mai pot fi abordate ast`zi n afara unui nv`]`mnt interdisciplinar, aceasta ntruct a fi ofi]er-cet`]ean, lupt`tor, specialist n arm`, educator [i conduc`tor de oameni [i de organiza]ii implic` o integrare [i coordonare a unor con]inuturi ale nv`]`rii dintre cele mai diverse, sintetizate de Dumitru Iacob dup` cum urmeaz`: con]inuturi generale prin care se fundamenteaz` ntreaga profesie militar`; con]inuturi de preg`tire n profilul categoriei de for]e armate, ulterior al armei; con]inuturi de nivel, care vizeaz` treptele opera]ional-tactice, ulterior strategice, ale conducerii [i comenzii militare; con]inuturi de specializare, realizate doar pe treptele ulterioare form`rii ini]iale, ele viznd specializarea n cadrul armei militare [i dobndirea altor cuno[tin]e [i abilit`]i pe m`sura nnoirilor [i muta]iilor produse n tehnologia militar` sau n managementul militar. Din totalitatea acestor con]inuturi ale instruirii, Academiei For]elor Terestre, ca de altfel [i celorlalte academii apar]innd altor categorii de for]e armate, le revine rolul de a proiecta acele segmente care s` asigure o preg`tire profesional` fundamental` concomitent cu preg`tirea ofi]erului pentru prima func]ie. Din acest punct de vedere, consider`m c` eforturile personalului din conducerea Academiei, orientate spre modernizarea con]inutului procesului de nv`]`mnt, au fost obiectivate, n ultimii ani, n planuri de nv`]`mnt [i programe analitice constituite ntr-o viziune nou`, interdisciplinar`. Experien]a didactic` acumulat` [i efectele muncii depuse au dus la concluzia c` viziunea monodisciplinar` sau pluridisciplinar`, precum [i neglijarea interconexiunilor cauzale [i func]ionale ntre diversele discipline sau categorii de instruire au generat, inevitabil, o atomizare exagerat` a cuno[tin]elor. Dep`[irea frontierelor dintre discipline, realizat` cu succes n cercetarea [tiin]ific`, trebuia s` se materializeze [i n proiectarea nv`]`mntului, respectiv n activitatea didactic`. n consecin]`, n proiectarea nv`]`mntului academic s-au avut n vedere cteva repere fundamentale deduse din noua viziune interdisciplinar`: concentrarea [i ierarhizarea fiec`rei discipline de nv`]`mnt n jurul unei structuri no]ionale fundamentale, evit#ndu-se astfel supranc`rcarea studen]ilor cu informa]ii; 124

|nv`]`m#ntul academic militar


orientarea con]inutului fiec`rei discipline n direc]ia eviden]ierii rela]iilor dintre informa]ii att n interiorul materiei respective, ct [i n raport cu celelalte discipline; introducerea unor discipline [i capitole noi ca urmare a diversific`rii [i integr`rii [tiin]elor, precum [i acumul`rii de noi informa]ii utile pentru preg`tirea viitorilor profesioni[ti militari; studierea unor noi modalit`]i de selec]ie [i organizare a informa]iei n vederea introducerii unor cursuri combinate care s` includ` cuno[tin]e ce fac obiectul de studiu al mai multor discipline; dezvoltarea capacit`]ii studen]ilor de a opera extrapol`ri de concepte [i metodologii pe baza unei nv`]`ri care s` asigure participarea lor efectiv` la c`utarea [i descoperirea informa]iilor; orientarea activit`]ii cercurilor [tiin]ifice spre analiza aspectelor sociale, respectiv militare, care s` le dezvolte studen]ilor capacitatea de a descoperi interdependen]ele dintre fenomenele studiate n cadrul diferitelor discipline (categorii de instruire), de a n]elege mai bine complexitatea situa]iilor sau a fenomenelor sociale, economice, [tiin]ifice, militare, de a n]elege valorile culturale etc.; desf`[urarea unor aplica]ii (activit`]i practice) ale c`ror obiective finale s` urm`reasc` o mai bun` integrare a cuno[tin]elor teoretice, a deprinderilor [i abilit`]ilor asimilate, respectiv formate n cadrul diferitelor discipline de nv`]`mnt. Lista acestor direc]ii de ac]iune pe care le-am considerat definitorii pentru viziunea interdisciplinar` ce ar trebui s` caracterizeze activitatea de proiectare [i desf`[urare a nv`]`mntului n Academia For]elor Terestre nu este complet`. Ea trebuie s` includ` [i multe alte modalit`]i de introducere a interdisciplinarit`]ii n nv`]`mntul academic militar pe care alte institu]ii de nv`]`mnt le-au experimentat deja, unele din ele ob]innd chiar validarea necesar`. |n principal avem n vedere urm`toarele ac]iuni: - constituirea unor colective profesionale care s` preg`teasc` n colaborare [i ntr-o viziune interdisciplinar` noi curriculum-uri att pentru disciplinele fundamentale, ct [i pentru disciplinele de specialitate; - elaborarea unor manuale/cursuri universitare cu caracter interdisciplinar; - studierea posibilit`]ii nfiin]`rii unor s`li de studiu cu biblioteci dotate [i organizate n conformitate cu necesit`]ile a 3-4 discipline nrudite; - studierea posibilit`]ii de a desf`[ura activit`]i didactice n echipe constituite din cadre didactice cu specialit`]i diferite care s` trateze, din diverse perspective, aceea[i tem` sau concept fundamental; - studierea posibilit`]ii de a desf`[ura cu studen]ii din anul terminal activit`]i teoretice sau practice ntr-o limb` de circula]ie interna]ional`, cu prec`dere limba englez`; - elaborarea unor instrumente specifice de evaluare care s` urm`reasc` performan]ele cu caracter interdisciplinar ale studen]ilor. {i n cazul acestor preocup`ri viitoare ale autorit`]ii academice [i personalului didactic din Academia For]elor Terestre, enumerarea de mai sus poate fi, desigur, continuat`. Important este ns`, \n opinia noastr`, ca rolul interdisciplinarit`]ii n organizarea [i desf`[urarea unui nv`]`mnt competitiv s` fie n]eles n adev`ratele 125

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


sale semnifica]ii chiar de c`tre cei care se preocup` efectiv de proiectarea [i materializarea con]inuturilor nv`]`mntului. Dac` unele dintre cadrele didactice vor n]elege prin nv`]`mnt interdisciplinar doar realizarea unor corela]ii minimale ntre cuno[tin]ele asimilate n cadrul diferitelor discipline impuse de logica pred`rii noilor cuno[tin]e, atunci ns`[i conota]ia termenului de interdisciplinaritate este ntru totul negat` sau, cel pu]in, ignorat`. Stabilirea unor conexiuni disciplinare sistematice [i elaborate care s` constituie cu adev`rat expresia unei viziuni interdisciplinare poate s` aduc` ns` un plus de eficien]` [i calitate nv`]`mntului academic militar. O asemenea concluzie ne ndrept`]e[te s` credem c` printre preocup`rile viitoare se va impune [i problema regndirii [i complet`rii preg`tirii pedagogico-metodice a cadrelor didactice din academie astfel nct ideea de interdisciplinaritate s` capete consisten]a [i valoarea necesare.

BIBLIOGRAFIE
1. C~LIN, M. Teoria educa]iei. Fundamentarea epistemic` [i metodologic` a ac]iunii educative. Bucure[ti. Editura All, 1996. 2. CRISTEA, S. Fundamentele pedagogice ale reformei nv`]`mntului. Bucure[ti. Editura Didactic` [i Pedagogic`, R.A., 1994. 3. CRISTEA, S. Pedagogie general`. Managementul educa]iei. Bucure[ti. Editura Didactic` [i Pedagogic`, R.A., 1996. 4. CRI{AN, A. (coord.) Curriculum [colar. Ghid metodologic. Bucure[ti. Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, 1994. 5. CUCO{, C. Pedagogie [i axiologie. Bucure[ti. Editura Didactic` [i Pedagogic`, R.A., 1995. 6. DHAINAUT, L. Programe de nv`]`mnt [i educa]ie permanent` . Bucure[ti. Editura Didactic` [i Pedagogic`, 1981. 7. DELORS, J. OEDC Documents: The Curriculum Redefinied: Schooling for the 21st Century, Paris, 1994. 8. JINGA, I.; ISTRATE, E. Manual de pedagogie. Editura All Educational, 1998. 9. V~IDEANU, G.; RASSECK, S. Les contenus de lducation. Perspectives mondiales dici a lan 2000, UNESCO, Paris, 1987.

126

Fundamente na]ionale

FORME ALE R~ZBOIULUI |N }ARA ROM@NEASC~ A SECOLELOR XIV-XVI (I)


Maior Bogdan-Alexandru HALIC

ncerc#nd o abordare a r`zboiului medieval, cea mai facil` [i, totodat`, cea mai frecvent` dintre acestea este cea a campaniilor punctate [i/sau decise de b`t`lii. Acestea sunt relativ u[or de reconstituit, referirile la ele reg`sindu-se explicit \n izvoare. Consider#nd c` scopul principal al luptei consta \n nimicirea adversarului [i, eventual, \n distrugerea tehnicii de lupt` a acestuia, se poate aprecia c` reducerea formelor de manifestare a r`zboiului la campanii [i b`t`lii este inadecvat`, o asemenea viziune fiind departe de a epuiza subiectul. |n ceea ce prive[te r`zboiul clasic \n spa]iul sud-carpatic, izvoarele se refer` cu prec`dere la b`t`lii, aspect ce tinde s` coboare nivelul analizei de la e[alon strategic la e[alon tactic. Se poate afirma chiar c` istoriografia tradi]ional` prefer` s` se refere la lupte sau b`t`lii dec#t s` analizeze evolu]iile politico-militare \n contextul campaniilor ori al r`zboaielor. Echivalen]a for]at` \n analiz` a b`t`liei cu r`zboiul ar avea un oarecare suport dac` r`zboiul s-ar purta absolut mecanic, dup` algoritmul mobilizare - concentrare - deplasare \n zona ac]iunilor de lupt` - angajare/ducere a b`t`liei decisive/ principale. |ntr-un asemenea model al r`zboiului, b`t`lia principal`1 ar decide invariabil soarta \ntregului r`zboi.2 Aser]iunea este valabil`, cu siguran]`, dar pentru un r`zboi liniar, mecanic, \n care elementul ludic3 are \nc` un cuv#nt important de spus. Nu trebuie deci s` mire faptul c` \ntr-un asemenea r`zboi b`t`lia se fixeaz`, preciz#ndu-se locul [i data de comun acord \ntre beligeran]i, merg#ndu-se p#n` acolo \nc#t se delimita, prin pichetare, c#mpul de lupt`4 , totul transform#ndu-se \ntr-o \ntrecere cu reguli prestabilite5 ,
1 B`t`lia principal` este // r`zboiul concentrat, centrul de greutate al \ntregului r`zboi //. A[a cum razele soarelui se concentreaz` \n focarul oglinzii concave \ntr-o imagine perfect` [i la maxim` incandescen]`, tot astfel for]ele [i \mprejur`rile r`zboiului se concentreaz` \n b`t`lia principal`, \ntr-un efort concentrat suprem (C. von Clausewitz, Despre r`zboi, Bucure[ti, Editura Militar`, 1982, p. 246). 2 Ibidem, p. 236-250. 3 J. Huizinga, Homo ludens. |ncercare de determinare a elementului ludic al culturii, Bucure[ti, Editura Humanitas,1998, p.156-178. 4 Ibidem, p. 169. 5 |n secolele X-XI ia fiin]`, sub auspiciile Bisericii, mi[carea pax [i tregua Dei, \n baza c`reia zone \ntregi (sanctuare, azile, pie]e, vaduri, str`zi etc.) au fost puse sub interdic]ia de a se comite acolo acte de violen]`. De asemenea, tregua Dei limita, sub amenin]area excomunic`rii, ac]iunile violente, inclusiv luptele armate, \ntre dup`-amiaza zilei de joi [i a celei de duminic` (F. Cardini, R`zboinicul [i cavalerul, \n Omul mediaval, coordonator Jacques Le Goff, Editura Polirom, Ia[i, 1999, p.73).

Elemente ale r`zboiului economic

127

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


ca \ntr-un turnir de amploare. Devine astfel normal ca b`t`lia de la Crcy s` fie aranjat` \n urma unui schimb de scrisori \ntre monarhii francez [i englez6 , sau ca, \naintea b`t`liei de la Varna, t#n`rul rege al Ungariei, Vladislav care va pl`ti cu via]a modul cavaleresc \n care concepea ducerea r`zboiului \n aceast` parte a lumii , s`-[i trimit`, spre stupoarea otomanilor, nefamiliariza]i cu principiile eticii cavalere[ti7, // crainicul s`u de arme / / s` mearg` \n persoan` \n fa]a Marelui Turc [i s`-i anun]e b`t`lia pentru a doua zi .8 Realitatea nu confirm` \ns` o asemenea abordare. Pentru a reveni la exemplele citate, victoria englez` de la Crcy nu a \nsemnat [i victoria acestora \n R`zboiul de 100 de ani, dup` cum \nfr#ngerea cre[tinilor la Varna nu a \nsemnat \ncheierea r`zboiului.9 Din cele afirmate p#n` acum rezult` c` nu este suficient` studierea/analiza b`t`liilor, ci a r`zboiului, \n ansamblul s`u. |n lipsa unei asemenea priviri generale, r`zboiul se reduce la forma sa clasic`, iar aceasta din urm` la confruntarea violent` din c#mpul tactic. Se impune s` subliniem, \n acest context, faptul c` dou` dintre cele mai str`lucite victorii tactice ale o[tilor din principatul sud-carpatic la Rovine (1394/1395)10 [i la C`lug`reni (1595) nu au putut fi exploatate la nivel strategic, neav#nd, astfel, consecin]e directe asupra evolu]iei r`zboiului. Aceasta nu minimalizeaz` importan]a victoriilor, dar subliniaz` necesitatea unei analize mai nuan]ate a r`zboiului medieval.
6 J. Huizinga, Homo ludens. p. 170; Idem, Amurgul evului mediu, Bucure[ti, Editura Meridiane, 1993, p. 104 [i urm. 7 Dac` r`zboinicii medievali aveau o etic` \ntemeiat` pe curaj, pe fidelitate fa]` de conduc`tor [i pe loialitatea pentru tovar`[ul de arme, etica propriu-zis cavalereasc` se fundamenteaz` pe canoanele religioase ale conciliilor de pace [i se bazeaz` pe serviciul datorat Bisericii [i pe protejarea celor mai slabi \mpins` p#n` la sacrificiul de sine (F. Cardini, op.cit, loc.cit., p. 74-75). 8 N. Bogdan, Rom#nii \n secolul al XV-lea. O reconstituire \n linii largi a perioadei patriarhale a Neamului, pe temeiul cronicei lui Wawrin, reprodus` aci \n versiune rom#neasc`, \n paralel` cu textul original, Bucure[ti, Colec]ia Justinian, 1941, p. 107. 9 |n acest sens, ac]iunile ofensive antiotomane desf`[urate pe linia Dun`rii \n 1445 de corpul expedi]ionar cruciat comandat de Walerand de Wawrin, \n cooperare cu for]ele muntene comandate de Vlad Dracul [i cele ale lui Iancu de Hunedoara sunt elocvente. 10 |n ceea ce prive[te data b`t`liei pot fi identificate trei direc]ii majore de interpretare. Prima dintre acestea sus]ine data de 10 octombrie 1394 (A. Decei, Expedi]ia lui Mircea cel B`tr#n \mpotriva ak\ngiilor de la Kar#novas\ (1393), \n Rela]ii rom#no-orientale. Culegere de studii, Bucure[ti, Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, 1978, p. 153; N. Constantinescu, Puncte de vedere asupra dat`rii b`t`liei de la Rovine (17 mai 1395), \n Revista istoric`, I, 1990, nr. 7-8, p. 783-802; P.P.Panaitescu, Mircea cel B`tr#n, ed. II, Bucure[ti, Editura Corint, 2000, p. 297-304). O a doua orientare afirm` c` lupta s-ar fi dat la 17 mai 1395 (Al. V. Di]`, 17 mai 1395, o dat` important` \n istoria universal` - victoria rom#neasc` de la Rovine , \n Marele Mircea Voievod, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1986, p. 254-277; Idem, 17 mai 1395, o dat` important` \n istoria universal` - Victoria rom#neasc` de la Rovine -, Bucure[ti, Editura Roza V#nturilor, 1995, passim; N. {erb`nescu, N. Stoicescu, Mircea cel Mare (1386-1418). 600 de ani de la urcarea pe tronul }`rii Rom#ne[ti, Bucure[ti, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom#ne, 1987, p. 298-302; M. Maxim, Cu privire la \n]elegerile de pace rom#no-otomane din timpul domniei lui Mircea cel Mare, \n Marele Mircea Voievod, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1986, p. 376; V. Veliman, Domnia lui Mircea cel Mare \n viziunea istoriografiei otomane (sec. XV-XVII), \n Ibidem, p. 428-429; Fl. Constantiniu, O istorie sincer` a poporului rom#n, Bucure[ti, Editura Enciclopedic`, 1997, p. 88). La aceste opinii se adaug` cele care sus]in desf`[urarea a dou` sau mai multe campanii ale lui Bayezid la nord de Dun`re ({t. {tef`nescu, }ara Rom#neasc` de la Basarab I |ntemeietorul p#n` la Mihai Viteazul, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1970, p. 51-53; S. Iosipescu, De la b`t`lia de la Rovine la istoria polon` a lui Jan Dlugosz, \n Analele Institutului de Istorie [i Arheologie A.D. Xenopol Ia[i, XXIII/2, 1986, p. 707-712; Idem, Dou` chestiuni de geografie istoric`: I. |n Podunavia sub Marele Mircea Voievod al }`rii Rom#ne[ti; II. Locul b`t`liei de la Rovine, \n Marele Mircea Voievod, p. 441) sau plaseaz` lupta la sf#r[itul verii sau \n toamna anului 1395 (T. Gemil, Rom#nii [i otomanii \n secolele XIV-XVI, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1991, p. 77-81).

128

Fundamente na]ionale
O asemenea abordare complex` a fenomenului de r`zboi \n evul mediu trebuie s` ]in` seama at#t de o serie de condi]ion`ri ale confrunt`rii armate propriu-zise, c#t [i de existen]a/utilizarea simultan` de c`tre factorii de decizie politico-militar` a unor forme atipice. |n aceast` ultim` categorie pot fi incluse, \n ciuda anacronismului termenilor, forme ale r`zboiului economic, psihologic, imagologic sau biologic.

Forme ale r`zboiului economic


Prin defini]ie, r`zboiul economic vizeaz` fie ob]inerea unor avantaje c#t mai mari \n lupta de concuren]` pe pia]a interna]ional`, fie contracararea unor m`suri similare luate de alte state.11 Potrivit aceleia[i defini]ii, r`zboiul economic presupune o gam` vast` de m`suri restrictive din domeniile vamal, fiscal sau de pre]uri, cele mai cunoscute forme ale sale fiind r`zboiul vamal, blocada economic`, embargoul etc .12 Ca [i \n cazul celorlalte forme atipice ale r`zboiului, este necesar` netezirea asperit`]ilor cauzate de terminologie, anacronic` \n perioada care face obiectul acestei cercet`ri. Cu toate acestea, neutilizarea \n epoc` a respectivilor termeni nu anuleaz` comportamentele pe care ace[tia le desemneaz` [i care sunt atestate de izvoare. Secolelor XIV-XVI le sunt caracteristice at#t forme ale r`zboiului vamal, c#t [i utilizarea embargoului. Acestora li se adaug`, ca o specificitate a r`zboiului medieval,13 devastarea unor teritorii, ac]iune menit` s`-l priveze pe adversar de resursele pe care acestea i le-ar fi putut oferi.14 Embargoul definit ca o m`sur` cu caracter preventiv care const` \n interzicerea importurilor, exporturilor sau a ie[irii din porturile unui stat a navelor str`ine, sau re]inerea for]at` a bunurilor de orice fel, pe care le sechestreaz`15 este men]ionat \n izvoare ca ac]iune, nu ca termen. Dat fiind caracterul economiei medievale rom#ne[ti [i conjuncturile politico-militare ale epocii, }ara Rom#neasc` a putut s` uzeze \n mic` m`sur` aceast` form` de r`zboi economic. |n schimb, principatul sud-carpatic a fost frecvent supus unui asemenea tratament din partea vecinilor mai puternici. Se impune precizarea potrivit c`reia am considerat ca fiind o form` de r`zboi economic restric]iile comerciale care au drept scop lezarea intereselor adversarului. Astfel, interdic]ia de export a cerealelor motivat` de lipsa acestor produse de pe pia]a intern` nu poate fi considerat` o form` de r`zboi economic.
|n ceea ce prive[te localizarea b`t`liei, cele mai vehiculate ipoteze sunt fie sudul Olteniei, fie zona Arge[ului. La acestea se adaug` localizarea pe Ialomi]a, fantezist`, p`strat` de tradi]ia cronic`reasc` t#rzie (Istoria }`rii Rom#ne[ti, 1290-1690. Letopise]ul Cantacuzinesc, edi]ie critic` de C. Grecescu [i D. Simonescu, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Popolare Rom#ne, 1960, p. 13). Asupra originii toponimicului, o interesant` ipotez` la S. Iosipescu, Dou` chestiuni de geografie istoric`: I. |n Podunavia sub Marele Mircea Voievod al }`rii Rom#ne[ti; II. Locul b`t`liei de la Rovine, loc.cit., p. 445-446. 11 Dic]ionar diplomatic, Bucure[ti, Editura Politic`, 1979, p. 724, s.v. r`zboi. 12 Ibidem. 13 M. Howard, R`zboiul \n istoria Europei, Timi[oara, Editura Sedona, 1997, p. 9-48. 14 R`zboiul economic este definit [i ca ansamblul ac]iunilor diplomatice, militare [i economice \ntreprinse de un stat sau coali]ie de state \n scopul dezorganiz`rii [i \mpiedic`rii economiei adversarului s` sprijine opera]iile militare (Dic]ionar diplomatic, p. 724, s.v. r`zboi). 15 Dic]ionar diplomatic, p. 404, s.v. embargo.

129

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Un caracter oarecum diferit \l au \ns` restric]iile la export impuse de administra]ia otoman` dup` integrarea principatului sud-carpatic \ntr-o formul` otoman` de organizare a p`cii16 , respectiv d#r z-zimmet.17 M`rfurile considerate a fi de importan]` strategic` orice form` de alimente [i cereale, cai, arme, pulbere, plumb, aram`, sulf, marochin [i piei brute de vit`18 erau cu des`v#r[ire interzise la export, sub amenin]area unor m`suri drastice. Dup` cum se poate observa, \n principal sunt produse cu destina]ie /utilitate militar`, Poarta \ncerc#nd astfel s` \mpiedice ca aceste m`rfuri s` ajung` \n posesia adversarilor reali sau poten]iali.19 Exista [i o alt` categorie de m`rfuri care, de[i considerate ca av#nd, de asemenea, importan]` strategic`, erau permise la export dup` completarea stocurilor necesare.20 Un asemenea comportament nu era \ns` specific doar otomanilor. O probeaz` m`surile luate de habsburgi pentru limitarea comer]ului pe drumul dun`rean pentru a se evita o \nt`rire a inamicului osman prin exportarea unor m`rfuri importante pentru armat` (arme [i \n general m`rfuri metalurgice ).21 |n ceea ce prive[te }ara Rom#neasc`, una din principalele m`rfuri supuse embargoului a fost armamentul. M`sura era de natur` s` afecteze serios capacitatea de ap`rare a principatului sud-carpatic, dat fiind faptul c` armamentul de calitate, \n cea mai mare parte, era importat. M`sura este atestat` \n \mprejur`rile r`zboiului din 1373 pentru controlul Dun`rii maritime. 22 |n acest context, Ungaria, aliat` a Genovei, adopt` o serie de m`suri economice coercitive asupra t#n`rului principat sud-carpatic, \n scopul retragerii acestuia din conflict. Se instituie astfel un embargo asupra exporturilor de arme c`tre }ara Rom#neasc`23 , precum [i asupra importurilor de sare din principat.24
16 B. A. Halic, }ara Rom#neasc` \n sistemele de organizare a p`cii din Europa danubian` a secolelor XIV-XVI (II). }ara Rom#neasc` \n Pax Ottomanica, \n G#ndirea militar` rom#neasc`. Revist` de teorie [i [tiin]` militar` editat` de Statul Major General al Armatei Rom#ne, an XI, 2000, nr. 4, p. 95-100. 17 Conceptul de d#r z-zimmet a fost aplicat tuturor comunit`]ilor de nemusulmani care \ncheiaser` ahd z-zimmet cu suveranul musulman, put#nd desemna, \n viziunea juri[tilor hanefi]i, at#t un teritoriu din d#r l Islam ai c`rui locuitori nemusulmani acceptaser` s` pl`teasc` tribut, s` se supun` puterii [i legilor musulmane, dar care ob]inuser` privilegiul s` fie condu[i de un [ef cona]ional, ales [i numit de suveranul musulman, c#t [i un teritoriu din d#r l-harb, tributar fa]` de suveranul musulman prin intermediul principelui local, care nu se supunea [eriat-ului, ci propriilor legi [i obiceiuri (Cf. V. Panaite, Limbajul politico-juridic \n Islamul otoman. Dic]ionar de termeni [i expresii, I, R`zboiul, Pacea, Comer]ul, Bucure[ti, Editura Universit`]ii Bucure[ti, 1998, p. 226-227, s.v.d#r z-zimmet). 18 A. Decei, Istoria Imperiului otoman. P\n` la 1656, Bucure[ti, Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, 1978, p. 200. 19 Interesant este faptul c` interdic]ia de export era valabil` [i pentru celelalte state islamice, cu care Poarta cel pu]in teoretic nu era \n conflict. Situa]ia se poate explica prin voca]ia universalist` a Imperiului otoman, \n virtutea c`reia trebuia s` st`p#neasc` \ntreaga lume. 20 |n aceast` categorie intrau ceara, seul, pieile de oaie, p#nza de cort, bumbacul [i firele de bumbac, l#na, m`tasea [i ]es`turile din m`tase (A. Decei, op.cit., p. 200). Se poate constata c` aceste produse erau considerate strategice \n primul r#nd datorit` dificult`]ilor de aprovizionare. 21 E. Zllner, Istoria Austriei, 1, Bucure[ti, Editura Enciclopedic`, 1997, p. 286. 22 Istoria militar` a poporului rom#n, II, Epoca de glorie a oastei celei mari. A doua jum`tate a secolului al XIV-lea - prima jum`tate a secolului al XVI-lea, Bucure[ti, Editura militar`, 1986, p. 134 [i urm. 23 Documenta Romaniae Historica (=DRH), D. Rela]ii \ntre }`rile Rom#ne, I (1222-1456), Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1977, p. 107-108. 24 |ntruc#t // nu voim \n nici un chip s` se mai aduc` \n ]ara noastr` sare din }ara Rom#neasc`, drept aceea poruncim credin]ei voastre ca, \n vederea unei osebite [i mai v`dite opriri a pomenitei s`ri din }ara Rom#neasc` // (DRH, D, I, p. 106; E. de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria rom#nilor (= Hurmuzaki), vol. I/2, Bucure[ti, 1892, p. 213).

130

Fundamente na]ionale
Potrivit defini]iei, embargoului i se circumscrie [i ac]iunea de a confisca m`rfurile adversarului.25 |n acest sens pot fi amintite evenimentele din timpul celei de-a doua domnii a lui Vlad }epe[, c#nd izvoarele men]ioneaz` asemenea comportamente at#t la sa[i26, c#t [i la munteni.27 Evenimentele trebuie \ns` interpretate \n contextul concuren]ei pentru controlul comer]ului la Dun`rea de Jos \ntre sa[ii bra[oveni [i negustorii din }ara Rom#neasc`. R`zboiul vamal28 \mbrac` \n secolele XIV-XVI \n spa]iul rom#nesc sud-carpatic forma disputelor asupra dreptului de depozit29 care crea, pentru negustorii alogeni, obliga]ia de a-[i pune toat` marfa \n v#nzare pe pia]a ora[ului care beneficia de acest tip de privilegiu.30 M`surile protec]ioniste \n favoarea negustorilor munteni apar la mijlocul secolului al XV-lea, c#nd Vladislav al II-lea ob]ine, \n 1445, de la Iancu de Hunedoara, dreptul liberei circula]ii pentru negustorii principatului sud-carpatic \n toat` Transilvania 31 , ceea ce implica anularea dreptului de depozit al Bra[ovului. Principala lovitur` dat` intereselor negustorilor bra[oveni \n }ara Rom#neasc` pare s` fi venit din partea lui Vlad }epe[32, care acord` privilegii de etap` sau de depozit unor ora[e muntene, cel mai probabil T#rgovi[te, C#mpulung [i T#rg[or.33 Dispozi]iile \n favoarea acestor centre comerciale au fost men]inute [i de Radu cel Frumos34, fiind reorganizate, dup` suprimarea
Dic]ionar diplomatic, p. 404, s.v. embargo. // v` dau de [tire c` ace[ti oameni ai no[tri, Dimitrie, au fost cump`rat ni[te o]el [i le-a fost cu pace; voi n-a]i vrut s`-i l`sa]i s` aduc` o]elul \ncoace, ci l-a]i luat (DRH, D, I, p. 460-461). 27 De asemenea, negustori [i al]i oameni cu m`rfurile lor venind din }ara B#rsei c`tre Dun`re la Br`ila ace[tia au fost \n num`r de [ase sute pe ace[tia to]i Dracula a poruncit s` fie tra[i \n ]eap` [i a poruncit s` li se ia bunurile (Povestirea XI din mss. Strasburg-1500, \n I. St`v`ru[, Povestiri medievale despre Vlad }epe[ Draculea, Bucure[ti, Editura Univers, 1993, p. 126). 28 R`zboiul vamal este definit de aplicarea unor tarife vamale ridicate asociat` cu introducerea de suprataxe [i de impozite suplimentare, sau a contingentelor [i altor restric]ii la importul anumitor produse (Dic]ionar diplomatic, p. 724, s.v. r`zboi). 29 Radu Manolescu, Unitatea economic` a }`rilor Rom#ne \n evul mediu (Secolele XIV-XVI), \n Unitate [i continuitate \n istoria poporului rom#n, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, p. 140-141. 30 Dispozi]iile privilegiale regale din 1369, 1378, 1382 [i 1395, \n Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbrgen (=Urkundenbuch ), editate de Fr. Zimmermann, C. Werner, G. Mller, G. Gndisch, Hermannstadt, 1892, II, p. 336, 491-492, 555; III, p. 117-120. 31 // ca oricine dintre ace[tia s` poat` [i s` fie \n stare s` vin` liber, \n pace [i f`r` team`, // cu orice lucruri [i bunuri ale lor, orice nume ar avea ele, \n aceast` ]ar` [i \n p`r]ile ei // (DRH, D,I, p. 447-448; Hurmuzaki, XV/1, p. 41; Urkundenbuch, V, p. 509-510). 32 Istoriografia tradi]ional` \l prezint` pe Vlad }epe[ ca fiind ini]iatorul m`surilor de \ngr`dire a libert`]ilor comerciale ale bra[ovenilor \n }ara Rom#neasc` prin \nfiin]area iarmaroacelor de grani]` (Barbu T. C#mpina, Dezvoltarea economiei feudale [i \nceputurile luptei pentru centralizarea statului \n a doua jum`tate a secolului al XV-lea \n Moldova [i }ara Rom#neasc`, \n Lucr`rile sesiunii generale [tiin]ifice din 2-12 iunie 1950 ale Academiei RPR, Bucure[ti, 1950; Istoria Rom#niei, II, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Populare Rom#nia, p. 468-469, R. Manolescu, Comer]ul }`rii Rom#ne[ti [i Moldovei cu Bra[ovul, Bucure[ti, Editura {tiin]ific`, 1968, p.54-56; N. Stoicescu, Vlad }epe[, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, Bucure[ti, 1976, p. 74-75; {tefan Andreescu, Vlad }epe[ (Dracula). |ntre legend` [i adev`r istoric, Bucure[ti, Editura Enciclopedic`, 1998, p. 74-75. O interpretare mai nuan]at` a izvoarelor [i, \n bun` m`sur`, divergent` fa]` de cea tradi]ional` propune {. Papacostea, |nceputurile politicii comerciale a }`rii Rom#ne[ti [i Moldovei, \n Studii [i materiale de istorie medie (=SMIM), X, 1983, p. 26-27. 33 Radu Manolescu, Schimbul de m`rfuri \ntre }ara Rom#neasc` [i Bra[ov, \n prima jum`tate a secolului al XV-lea, \n SMIM, II, 1957, p. 125. 34 Radu Manolescu, Comer]ul }`rii Rom#ne[ti [i Moldovei cu Bra[ovul, p. 54-56.
26

25

131

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


lor temporar` pentru schimbul de m`rfuri orientale, de c`tre Basarab cel T#n`r35 [i de Neagoe Basarab, care a dat dispozi]ii am`nun]ite \n acest sens. 36 Devastarea teritoriului a fost una din cele mai frecvent utilizate forme ale r`zboiului economic. |n general, campaniile/expedi]iile militare aveau drept consecin]` [i jefuirea crunt` a respectivului teritoriu, situa]ie \n care poten]ialul economic al acesteia se diminua spectaculos. 37 |n practica militar` rom#neasc` procedeul este men]ionat ca fiind complementar ac]iunilor ofensive. Izvoarele men]ioneaz` devastarea teritoriului sud-dun`rean \n \mprejur`rile expedi]iei de la Kar#novas\ (1393)38, ale campaniei lui Vlad }epe[ din iarna 1461-146239 sau ale expedi]iilor de pedepsire a sa[ilor bra[oveni40 desf`[urate de acela[i principe. Este dificil` decelarea inten]iilor explicite din ansamblul acestor comportamente, jefuirea teritoriilor ocupate constituind o practic` frecvent`. De asemenea, nu trebuie eludat` existen]a pr`zii de r`zboi, bunuri de natur` divers` ob]inute din zona ac]iunilor militare, care erau \mp`r]ite \ntre lupt`tori. Asemenea forme de r`zboi economic sunt frecvent utilizate de c`tre otomani [i t`tari. Corpul akingiilor cavalerie u[oar` pl`tit` \n dob#nd`, adic` prin ceea ce jefuia de la adversar41 era specializat tocmai \n acest gen de ac]iuni devastatoare.42
35 |ntr-o scrisoare adresat` bra[ovenilor, acesta li se adresa \n urm`torii termeni: s` veni]i s` lua]i marfa de la negu]`torii no[tri de la hotar (I. Bogdan, Documente privitoare la rela]iile }`rii

Rom#ne[ti cu Bra[ovul [i }ara Ungureasc` \n sec. XV [i XVI, Bucure[ti, 1905, p. 175-176). 36 |n document se arat` c` bra[ovenii urmau s` t#rguiasc` unde este scaunul domniei mele, la T#rgovi[te, la C#mpulung [i la T#rg[or // (I. Bogdan, Documente [i regeste privitoare la rela]iile }`rii Rom#ne[ti cu Bra[ovul [i }ara Ungureasc` \n sec. XV [i XVI, Bucure[ti, 1902, p. 151-152). 37 // {i \mprejur, pe o \ntindere de peste zece mile, s` fie distruse toate morile // {i din cauza distrugerii tuturor morilor, servii duc lips` de p#ine, [i nu pot s` locuiasc` \n cet`]i [i ora[e din cauza distrugerii alimentelor [i recoltelor (I. Dumitriu-Snagov, }`rile Rom#ne \n secolul al XIV-lea. Codex Latinus Parisinus, Bucure[ti, Editura Cartea Rom#neasc`, 1979, p. 266). 38 A. Decei, Expedi]ia lui Mircea cel B`tr#n \mpotriva ak\ngiilor de la Kar#novas\ (1393) , \n loc.cit., p. 140-155. 39 // trec#nd \n a[ez`rile de dincolo de Istru, a stricat ]ara \mp`ratului, nimicindu-i cu des`v#r[ire pe locuitori, \mpreun` cu femeile [i copii lor. {i caselor le-a dat foc arz#nd totul pe unde mergea (L. Chalcocondil, Expuneri istorice, \n Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, Scriptortes et acta Imperii Byzantini saeculorum IV-XV, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1982, p. 502-505). Constantin Mihailovici din Ostrovi]a relateaz` acelea[i fapte \n urm`torii termeni: // a dat drumul oamenilor s`i ca s` prade [i s` omoare, at#t pe turci, c#t [i pe cre[tini prin sate [i \n ora[ele deschise // (C`l`tori str`ini despre }`rile Rom#ne, Bucure[ti, Editura {tiin]ific`, I, volum \ngrijit de Maria Holban, 1968, p. 126). 40 // |ntre timp, merse \n }ara B#rsei [i distruse gr#nele [i toate cerealele; porunci s` fie arse [i porunci prinderea popula]iei // (Povestirea VIII, mss. Strasbourg 1500, \n loc.cit., p. 125). 41 V. Panaite, Limbajul politico-juridic \n Islamul otoman, p. 194-197, s.v. akinci. 42 Kemal-pa[a-zade descrie \n cronica sa, Tevarih-i al-i Osman, prima expedi]ie akin asupra }`rii Rom#ne[ti din anul 1391 \n urm`torii termeni: Firuz Beg a ridicat corturile taberei sale \n acest loc al victoriei. Str#ng#ndu-[i solda]ii jefuitori a lovit ]ara [i ]inutul pe care l-a atins [i \i a[teapt` pe \nfometa]ii [i nevoia[ii akici atra[i de norocul unei pr`zi. El a trecut Dun`rea, fluviul care seam`n` la v`rsare cu o mare universal`, pe malul cel`lalt, \n ]ara Iflak, ca la vremea aceea nu era \nc` supus`; //. El <Firuz Beg> a distrus rezisten]ele, casele [i refugiile acestor r`t`ci]i pe care le-a g`sit \n ]ar` cu furtuna atacurilor. // Cu flac`ra distrugerii a fost ars` ]ara, cu p#rjolul calamit`]ii a fost \nnegrit` ]ara aceasta. B`tr#nii [i tinerii, femeile [i b`rba]ii, cei care au fost prin[i [i cei care nu au manifestat \nc`p`]#nare ca focul, cei care s-au predat, au fost f`cu]i prizonieri. Monstrul fricii le-a ars trupurile asem`n`toare cu m`garii, prin infernul r`zboiului [i d#nd foc sufletelor lor i-au transformat \n p`m#nturi negre. Ei au ajuns \n locurile unde trebuiau s` ajung` [i au f`cut tot ce trebuiau face celui care nu crede [i care a avut o purtare ur#t`. S-au \ntors \nving`tori [i victorio[i cu prizonieri [i c#rduri de animale [i cu alt` prad` bog`ta[i au trecut Dun`rea cu bine, \nc`rca]i de prad`. (apud. A. Decei, op. cit., loc. cit., p. 153 [i n.1).

132

Fundamente na]ionale
|n afar` de existen]a acestui corp, se cuvine s` reamintim faptul c` \n lumea islamic` exista institu]ia pencik-ului, care reglementa modul de distribuire a pr`zii de r`zboi, o cot`-parte din aceasta revenindu-i [efului statului.43 Un comportament asem`n`tor \l aveau t`tarii, care devastau sistematic teritoriul adversarului. Continuarea acestor practici, cu scopul clar de a diminua poten]ialul economic al adversarului, poate fi surprins` p#n` t#rziu, \n epoca lui Mihai Viteazul. 44 * * * Vom prezenta \n num`rul viitor elementele [i formele r`zboiului biologic \n }ara Rom#neasc` a secolelor XIV-XVI.

43 Practica penik \nsemna re]inerea \n folosul sultanului a unei cincimi din prada de r`zboi luat` de musulmani de la inamic (V. Panaite, op.cit., p. 294-295, s.v. penik; Idem, Pace, r`zboi [i comer] \n Islam. }`rile Rom#ne [i dreptul otoman al popoarelor (secolele XV-XVII), Bucure[ti, Editura B.I.C. ALL srl, 1997, p. 132-140; 286-288). 44 |n \mprejur`rile anului 1594, Valentin Prpostvri aprecia \ntr-o scrisoare c`tre arhiducele Matthias efectele probabile ale ac]iunilor rom#ne[ti la Dun`rea de Jos \n urm`torii termeni: Apoi, voievodul Moldovei ca [i cel al }`rii Rom#ne[ti ar putea p#rjoli [i pr`da tot ]inutul de dincolo de Dun`re, p#n` la Adrianopol [i chiar mai departe, pe drumul Constantinopolului, ceea ce ar aduce foarte mari pagube o[tirii \mp`ratului turcesc. (Mihai Viteazul \n con[tiin]a european` (= Mihai Viteazul) 1. Documente externe, Bucure[ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom#nia, 1982, p. 70). |ntr-o scrisoare adresat` lui Sigismund al III-lea Vasa, hanul Crimeii, Gazi Ghirai, arat` c` // se va merge asupra r`uf`c`torului Mihai, indiferent dac` acesta se va duce \n alt` parte sau va intra \n }ara Ardealului; distrug#nd [i devast#nd casa [i ]ara sa, [i pr`d#nd [i jefuind bunurile [i proviziile sale, [i f`c#nd pr`d`ciuni [i stric`ciuni popula]iei sale, // este sigur c` i se va da pedeapsa cuvenit`. (Mihai Viteazul, 1, p. 248-251).

133

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

Alian]a franco-rom~Nq (1926-1940)* (II)


Dr. Jean NOUZILLE

Tratatul franco-rom#n din 10 iunie 1926


Pe punctul de a preg`ti [i de a semna tratatul franco-rom#n [i conven]ia militar` anexat` acestuia, Rom#nia traverseaz` o criz` dinastic`, politic` [i militar`.

Criza rom#neasc`
Familia regal` [i [eful partidului liberal, Ionel Br`tianu, critic` aventura prin]ului mo[tenitor Carol cu so]ia unui ofi]er pe nume Tempeanu (Elena Lupescu, n.n.). Aceast` leg`tur` era cu at#t mai picant` pentru c` prin]ul era, \n Rom#nia, mentorul fasci[tilor [i antisemi]ilor din ]ar`.1 Regele Ferdinand I reune[te Consiliul de Coroan` care, la 31 decembrie 1925, decide s`-i confere lui Mihai, fiul lui Carol, \n v#rst` de patru ani2, titlul de prin] mo[tenitor al tronului [i instituie un Consiliu de Regen]`. Descoperirea scrisorilor lui Carol, atacurile la adresa prin]ului {tirbei, ca [i rela]iile sale cu familia regal`, mai ales cu regina, provoac` scandal.3 {eful opozi]iei, istoricul Nicolae Iorga, nu este de acord cu deciziile Consiliului de Coroan` dictate de animozitatea personal` a lui Ionel Br`tianu fa]` de prin].4 Demisia guvernului Br`tianu, la 27 martie 1926, antreneaz` formarea unui nou cabinet condus de generalul Alexandru Averescu. Or, generalul Averescu este mai pu]in italianofil dec#t francofon5, c`ci el a p`strat de-a lungul timpului o puternic` ranchiun` misiunii generalului Berthelot, pe care \l face responsabil de numirea generalului Prezan \n func]ia de comandant [i [ef al Armatei Rom#ne, func]ie pentru care aprecia c` el este calificat s` o de]in`. Dar a [tiut s`-[i ascund` resentimentele.6 Aceste evenimente nelini[tesc guvernul francez mai ales pentru faptul c`, potrivit aprecierilor locotenentului-colonel Thierry, ata[atul militar francez la Bucure[ti, generalul Averescu s-a angajat formal fa]` de Mussolini s` cumpere material de r`zboi doar din Italia, pe timpul guvern`rii sale.7 De[i anul 1926 pare pu]in favorabil influen]ei franceze \n Rom#nia, el va avea o evolu]ie bun` datorit` Poloniei. |ntr-adev`r, la sf#r[itul anului 1925, influen]a polonez` \n sfera militar` rom#n` cre[te pe zi ce trece: orice observator impar]ial vede creditul de care se bucur` polonezii, mai ales dac` el cunoa[te aceast` perioad` de la 1921, c#nd biata armat` polonez` beneficia doar de pu]in` stim`. Aceast` nou` considera]ie ar putea explica, mai \nt#i de toate, rela]iile stabilite \ntre statele majore, ca [i sentimentele \mplinite \n Polonia prin misiunea francez`.8 134

Fundamente na]ionale
Momentul pare bine ales pentru Fran]a [i Polonia. Guvernul polonez ar vrea s` ob]in` de la Soviete un pact de neagresiune valabil pentru cinci ani, cuprinz#nd [i frontierele rom#ne[ti. |n schimb, Rom#nia trebuie s` accepte sacrificiile necesare redres`rii armatei sale. Cheltuielile vor fi mai ales pentru avia]ie, c`i ferate [i aprovizionarea cu muni]ii. Avia]ia rom#n` se afl` \ntr-o stare de inferioritate manifest` [i trebuie cump`rate aparate din Fran]a pentru a avea un material comun cu cel al Poloniei. Num`rul redus de c`i ferate \ncetine[te concentrarea Armatei Rom#ne. Trebuie terminate urgent lucr`rile \ncepute. La fel, aprovizionarea cu muni]ii este absolut insuficient`, iar artileria de campanie are doar 20 de zile de foc. Realizarea acestui program, cu o cheltuial` de 5 miliarde de lei, ar fi o minim` lips` de care Polonia s-ar dispensa doar pentru a-[i ajuta aliatul lipsit de putere. Asist`m la o turnur` decisiv` \n rela]iile polono-rom#ne. Polonia dore[te s`-[i lege ac]iunea de cea a Fran]ei. Tentativele de presiune exercitate de Polonia asupra Rom#niei coincid cu schimbarea tratatului de alian]` polono-rom#n semnat la 3 mai 1921 pentru 5 ani. Informa]iile oferite de ministrul polonez la Bucure[ti, Wieslowieski, despre starea Armatei Rom#ne sunt conforme, \n ansamblu, cu cele pe care le de]inea statul major francez.9 Renun]area la tron a prin]ului Carol antreneaz` anumite muta]ii la |naltul Comandament Rom#n.10 Ministrul de r`zboi din guvernul Averescu, generalul Ludovic Mircescu11, a fost ales de c`tre regele Ferdinand I pentru a se ocupa de reorganizarea armatei. Cea dint#i preocupare a generalului Mircescu a constat \n stabilirea, \mpreun` cu generalul Alexandru Lupescu, [eful de stat major general al armatei, a unui bilan] exact al Armatei Rom#ne.

Situa]ia Armatei Rom#ne \n 1926


Generalul Mircescu \i prezint` regelui un raport pe care suveranul \l aprob` [i chiar sus]ine concluziile care \i sunt prezentate. Ata[atul militar ia cuno[tin]`, pe o cale indirect`, de termenii generali ai acestui raport, \n care se preciza faptul c` efectivele nu mai trebuie m`rite, dar Armata Rom#n` trebuie s` ating` o valoare profesional` [i moral` maxim` printr-o serie de m`suri ce vizeaz` \n acela[i timp personalul [i materialul. Ministrul insist` asupra st`rii materiale lamentabile \n care se g`se[te majoritatea ofi]erilor, cer#nd o ameliorare imediat` a acestei situa]ii sub form` de solde destinate s` le permit` s` tr`iasc` demn [i f`r` tenta]ii. Pe de alt` parte, pentru a contribui la \mbun`t`]irea acestei situa]ii, ministrul cere credite importante pentru construirea unor locuin]e [i chiar a unor centre militare. |n schimb, instruc]ia ofi]erilor va trebui s` fie mai bun`, gra]ie centrelor de perfec]ionare create dup` modelul celor fran]uze[ti. Ministrul propune formarea unui corp de subofi]eri de carier` asem`n`tor celui din armata francez` [i [coli de instruc]ie divizionare. Raportul relativ la armament este pesimist, relev#nd o insuficien]` \n aprovizionarea cu muni]ie de artilerie. Ministrul insist` asupra readucerii tunurilor de campanie de calibru 75 mm [i constituirea aprovizion`rii pentru 30 de zile de foc. Ministrul propune \nlocuirea mitralierelor Saint-Etienne (modelul 1907) cu mitralierele Hotchkiss (modelul 1914) [i adoptarea pu[tii-mitralier` Hotchkiss. 135

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Avia]ia rom#n` nu dispune dec#t de 50 de avioane de recunoa[tere [i bombardament. Pe marginea acestui capitol, regele adaug`: care nu exist`. Generalul Rudeanu, inspectorul general al aeronauticii, \i declar` ata[atului militar francez: |n fiecare zi se sf`r#m` c#te un avion.12 La s`rb`toarea avia]iei de la 24 iunie 1926, for]a avia]iei rom#ne a fost reprezentat` doar de 39 de aparate.13 Ata[atul militar francez constat` insuficienta preg`tire pentru r`zboi a Armatei Rom#ne din punctul de vedere al materialelor. El apreciaz` c` n-ar fi necesar s` ai un aliat dec#t dac` ai fi obligat s`-l por]i de bra] deasupra Europei. Trebuie ca Armata Rom#n` s`-[i joace rolul \ntr-o manier` util`, f`r` a fi o povar` nici pentru polonezi, nici pentru noi. Deci, este necesar ca ea s` se echipeze serios.14 |n concluzia raportului s`u, locotenentul-colonel Thierry afirma: Ne afl`m la o cotitur` \n ceea ce prive[te rela]iile militare cu aceast` ]ar`. Ocazia ne ofer` reluarea operei noastre de r`zboi.15

Semnarea tratatului franco-rom#n


La 10 iunie 1926, Aristide Briand, pre[edintele Consiliului [i ministru al afacerilor externe [i Constantin Diamandy, trimisul extraordinar [i plenipoten]iar al Rom#niei, semneaz` la Paris un tratat politic \nso]it de un protocol [i de o conven]ie de conciliere 16, precum [i de o conven]ie militar`. Tratatul franco-rom#n de alian]` [i prietenie din 10 iunie 1926 ofer` o garan]ie suplimentar` pentru integritatea teritorial` a Rom#niei. El este ratificat de Fran]a la 11 septembrie 1926 [i de c`tre Rom#nia la 30 septembrie 1926. Conven]ia militar` anexat` tratatului precizez` c`, \n cazul \n care for]ele armate ale celor dou` ]`ri sunt determinate s` coopereze, statele majore vor recurge la schimburi de vedere asupra condi]iilor tehnice ale acestei cooper`ri. Tratatul franco-rom#n este bine primit de c`tre Cehoslovacia [i Iugoslavia pentru c` este v`zut ca un sprijin adus de Fran]a ]`rilor Micii Antante \n cadrul Societ`]ii Na]iunilor [i ca un instrument destinat s` men]in` situa]ia creat` prin tratatele de pace. Pentru conduc`torii francezi, acest tratat are mai ales o valoare moral`, destinat s` \n[tiin]eze despre eventualii agresori ai Rom#niei. Reticen]ele Fran]ei \n semnarea acestui tratat sunt determinate de informa]iile primite de guvernul de la Paris relativ la situa]ia financiar` a Rom#niei17 [i la starea precar` a Armatei Rom#ne. Este [i motivul pentru care termenii conven]iei militare sunt at#t de vagi [i se refer` la obliga]iile fa]` de Societatea Na]iunilor. Dup` semnarea tratatului franco-rom#n [i a conven]iei militare anexate, guvernul francez sper` ca Rom#nia s` se adreseze Fran]ei pentru a o ajuta s`-[i reorganizeze armata, cu at#t mai mult cu c#t generalul Averescu \i declar` generalului Vuillemin, fost membru al misiunii Berthelot, c`, venind la putere, a g`sit Armata Rom#n` \ntr-o stare material` precar` [i consider` c` remediul ar consta \n achizi]ii.18 Dar Fran]a, care c#nt`rea posibilitatea furniz`rii de material de r`zboi Rom#niei, este decep]ionat` din cauza amplorii influen]ei italiene asupra Rom#niei. |ntr-adev`r, a doua zi dup` semnarea tratatului franco-rom#n, Rom#nia comand` material de r`zboi Italiei. 136

Fundamente na]ionale
Rela]iile italo-rom#ne
Preluarea puterii de c`tre generalul Averescu, \n martie 1926, marcheaz` o reconciliere cu Italia [i favorizeaz` \ncheierea unui pact de prietenie [i colaborare cordial` italo-rom#n, valabil pentru cinci ani, semnat la 16 septembrie 1926 [i confirmat \n martie 1927.19 Generalul Averescu se \nconjoar` de colaboratori ata[a]i sentimental de Italia. Amintirile pe care le p`streaz` despre Italia, unde [i-a f`cut studiile militare [i s-a c`s`torit, primirea pe care a f`cut-o \n 1920 misiunii italiene comandate de generalul Badoglio, nimic nu surprinde c` generalul Averescu a plasat un b`rbat (generalul Florescu) de o incontestabil` valoare, \ntr-adev`r, dar care are destui simpatizan]i \n r#ndul vecinilor no[tri de peste mun]i.20 Generalul Florescu, ginerele generalului G. Cr`iniceanu21, a fost numit secretar general al Ministerului de R`zboi. Generalul Florescu a fost mai mul]i ani ata[at militar la Roma, p#n` \n 1918. Cumnatul lui, Cr`iniceanu, a fost subsecretar de stat la pre[edin]ia Consiliului. Fiul generalului Cr`iniceanu, fost ministru de r`zboi [i fost coleg cu generalul Averescu, a fost ales de c`tre Averescu \n 1920 pentru a ocupa func]ia [efului secretariatului particular al Pre[edintelui Consiliului Cr`iniceanu, el \nsu[i, n-a fost str`in de aceast` ambian]` [i, f`r` mali]iozitate, mi-a declarat c` a lucrat \ntotdeauna pentru o conciliere \ntre Italia [i ]ara lui.22 |n septembrie 1926, \n decursul unei \ntrevederi particulare, prin]ul Dimitrie Ion Ghica, fost ministru al Rom#niei la Paris \ntre 1920-1922, \l anun]` pe ministrul Fran]ei la Bucure[ti c` o achizi]ie de arme a fost efectuat` din Italia. El precizeaz` c` este vorba de armament folosit, recuperat de armata italian` de la armata austro-ungar` \n noiembrie 1918. Ziarele rom#ne[ti citeaz` achizi]ionarea de c`tre Italia a 3000 de mitraliere, 50000 de pu[ti Mannlicher [i 10 milioane de cartu[e pentru suma de 400 de milioane de lei. La 30 septembrie, locotenentul-colonel Thierry e primit de ministrul de r`zboi, generalul Mircescu, care evoca aceast` achizi]ie astfel: Am fost presa]i, \n situa]ia \n care ne afl`m, s` unific`m armamentul a 17 divizii care, \n mare parte, erau dotate cu pu[ti Mannlicher [i mitraliere Schwarzlose De asemenea, modicitatea pre]ului de cump`rare, 650 de lei pentru fiecare pu[c`, a constituit un alt motiv al hot`r#rii noastre23 Dar comanda armelor din Italia, impus` statului major rom#n, care n-a fost consultat, a fost \ngreunat`, av#nd \n vedere calitatea materialului livrat. Celor 60 de milioane de lire care trebuie pl`tite li se adaug` dou` credite suplimentare, dintre care unul de 32 de milioane de lei este destinat prafului de pu[c`, iar cel`lalt, aproape la fel de important, e destinat achizi]ion`rii de baionete pentru pu[tile Mannlicher [i de benzi pentru mitralierele Schwarzlose. Not` care n-a fost prev`zut`, dar care trebuie totu[i s` fie achitat` pentru a putea utiliza \ntregul armament cedat de c`tre italieni.24 Aceast` afacere de arme din Italia cap`t` un caracter grotesc \n momentul \n care se constat` consecin]ele sale. |ntr-adev`r, la 30 aprilie 1927, ata[atul militar francez afl` de la consulul Finlandei la Bucure[ti c` guvernul finlandez a trimis \n Rom#nia de la Dantzig 50000 de pu[ti Mannlicher [i 2000 de mitraliere.25 Achizi]ia de arme din Italia realizat` \n iulie 1926 s-a dovedit costisitoare: 50000 de Mannlicher a 87 de lire, 3000 de mitraliere Schwarzlose a 7800 de lire [i un stoc de cartu[e a 0,65 lire piesa, adic` un total de 35 de milioane de lire, f`r` a mai pune 137

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


la socoteal` creditele suplimentare [i repara]iile din Finlanda. Generalul Rudeanu trebuie s` se \ntoarc` \n Italia, \n august 1927, pentru a \ncerca rezilierea acestui contract.26 Astfel, de-a lungul anului 1926, politica italian`, pare s` joace \ntr-adev`r o carte decisiv`: \n timp ce opinia public` este ademenit` cu aceast` important` chestiune a Basarabiei, piatra de \ncercare a rela]iilor italo-rom#ne, ea flateaz` amorul propriu (pu]in decrepit) al pre[edintelui Consiliului. Dar, locotenentul-colonel Thierry crede c` este \n]elept s` nu exagereze cu posibilit`]ile italiene[ti. 27

Reconcilierea franco-rom#n`
Dac` simpatiile personale ale [efului guvernului pentru tot ce este italian sunt un atu pentru guvernul de la Roma, ministrul de r`zboi [i consilierii acestuia se pronun]` deschis pentru materialul francez.28 Dar generalul Mircescu are dificult`]i cu colegii de la Finan]e. El \i declar`, la 9 noiembrie 1926, locotenentului-colonel Thierry: Cu bugetul obi[nuit, foarte greu se poate comanda o armat` [i instruc]ia ei. Generalul Mircescu este preocupat de consecin]ele utile ale tratatului franco-rom#n. Trebuie s` se \ncheie o conven]ie militar` \ntre cele dou` ]`ri [i s` se deschid` dosare asem`n`toare celor pe care englezii [i voi le-a]i f`cut \n 1914. }in foarte mult la asta. Nu cred c` este mai pu]in important, a[a cum v-a spus Lupescu, c` ni se precizeaz` c` |naltul Comandament se str`duie[te s` ne fac` s` juc`m. Cer preciz`ri \n privin]a aceasta.29 Generalul Mircescu se \ntreab` care este rolul pe care Comandamentul suprem trebuie s`-l joace \n Rom#nia \n marea adunare strategic`. El consider` c` este util ca noi s` nu a[tept`m prea mult timp s` \ncepem studiile \ntre statele majore care ar putea fi de genul celor pe care le-am avut cu Polonia, ale c`ror rezultate sunt excelente.30 Locotenentul-colonel Thierry propune ca ini]iativa s` vin` din partea guvernului rom#n [i sugereaz` un dublu demers, unul din partea ministrului de r`zboi rom#n c`tre omologul francez, cel`lalt, pe cale diplomatic`. Locotenentul-colonel Thierry caut` s`-l conving` pe colonelul Tupa, [eful cabinetului generalului Lupescu, c` negocierile trebuie s` porneasc` de la recunoa[terea oficial` a dorin]ei guvernului rom#n de a le pune \n aplicare. Dac` guvernul francez este dispus s` r`spund` dezideratelor statului major rom#n, locotenentul-colonel Thierry estimeaz` c` \n \ntocmirea acestor studii trebuie s` se ]in` seama de echipamentul material al Armatei Rom#ne. * * * |n num`rul viitor vom prezenta ultima parte a acestui studiu, [i anume tentativele de aplicare a tratatului franco-rom#n din 10 iunie 1926.

BIBLIOGRAFIE
1. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes. Seria 7, carton 7 N 3046, scrisoarea nr. 680 din 2 februarie 1926. 2. Idem, 7 N 3047. Raportul nr. 8154/S din 1 ianuarie 1926. 3. Ibidem. Raportul din 11 ianuarie 1926.

138

Fundamente na]ionale
4. Ibidem. Raportul nr. 8732/S din 23 noiembrie 1926. 5. Ibidem. Fi[a din 4 noiembrie 1926. 6. Ibidem. Raportul nr. 8315/S din 10 aprilie 1926. 7. Ibidem. Nota colonelului Dumont, 4 noiembrie 1926. 8. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes, 7 N 3046, fila 82. Raportul nr. 152/S al locotenentului-colonel Thierry, 31 decembrie 1925. 9. Idem, 7 N 3046. Raportul nr. 8181/S din 15 ianuarie 1926. 10. Idem. Raportul nr. 8174/S din 12 ianuarie 1926. 11. Fostul ata[at militar la Berlin din 1910 p#n` \n 1916 [i fostul comandant al Corpului 3 Armat` de la Chi[in`u, octombrie 1925 aprilie 1926. 12. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes, 7 N 3046. Raportul nr. 8386/S din 25 mai 1926. 13. Ibidem. Raportul nr. 8472/S din 26 iunie 1926. 14. Idem. Raportul nr. 8479/S din 1 iulie 1`926, p. 12. 15. Idem, p. 15. 16. Arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Paris. Seria Rom#nia. Vol. 64, filele 192-204. 17. Datoria public` a Rom#niei cre[te de la 2.660 miliarde de lei \n 1923 la 3.674 \n 1925 [i la 5.955 \n 1927. 18. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes, 7 N 3045. Raportul nr. 8488/S din 6 iulie 1926. 19. CAMPUS, E. Mica |n]elegere. Bucure[ti, 1968, pag. 272-280. 20. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes, 7 N 3046. Raportul nr. 8522/S din 28 iulie 1926. 21. Generalul Grigore Cr`iniceanu a fost adjunctul generalului Averescu la Armata a 2-a Rom#n` \n 1916, apoi ministru al r`zboiului. 22. Arhivele Serviciului Istoric al Armatei Terestre. Vincennes, 7 N 3046. Raportul nr. 8522/S din 28 iulie 1926, p. 2-3. 23. Ibidem. Raportul nr. 8613/S din 1 octombrie 1926. 24. Ibidem. Raportul nr. 8705/S din 9 noiembrie 1926. 25. Ibidem. Raportul nr. 762/S din 30 aprilie 1927. 26. Ibidem. Raportul nr. 334/S din 11 august 1927. 27. Ibidem. Raportul nr. 8705/S din 9 noiembrie 1926. 28. Ibidem. Raportul nr. 8659/S din 22 octombrie 1926. 29. Ibidem. Raportul nr. 8705/S din 9 noiembrie 1926. 30. Ibidem. Raportul nr. 6685/S din 6 noiembrie 1926.

Traducere [i adaptare: Alina UNGHEANU

139

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

O PROPUNERE REFERITOR LA ORGANIZAREA VIITOARE A ARMATEI NOASTRE


Maior Cezar TABARCEA
Am intrat deun`zi \n posesia unui document publicistic absolut inedit Via]a Noastr`. Revista ofi]erilor din Comandamentul Armatei a IV-a. Num`rul 6-7 din iunie-iulie 1946. O revist` trudit` redac]ional de c`tre un grup de [tiutori profunzi ai problematicii artei militare [i r`zboiului, din care public`m articolul de fa]`. Autorul, devenit t#rziu general de brigad`, \n semn de recunoa[tere a valorii sale militare, dar [i a ostraciz`rii \ndurate \n anii ocupa]iei ro[ii, este tat`l profesorului universitar dr. Cezar Tabarcea, eminent` personalitate a spa]iului universitar rom#nesc. Nu inten]ion`m s` recurgem la prezentarea revistei ca atare. Vrem \ns` s` remarc`m c`, \ntr-o vreme a reconsider`rilor ad#nci, dorin]a profesional` de a comunica experien]e, atitudini [i proiecte a \nvins priva]iunile impuse de reintrarea \ntr-o normalitate care avea s` cunoasc` transfigur`ri profunde. {i \nc` ceva: revista ap`rea \n at#tea exemplare c#te au putut trece prin rotativa unei ma[ini de scris !

Acum dup` experien]a unui r`zboiu at#t de lung, greu [i plin de grave consecin]e pentru poporul Rom#n, cred potrivit s` ne punem \ntrebarea: Dac` unit`]ile [i M.U. ale Armatei noastre \n organizarea ce au avut, au putut s`-[i \ndeplineasc` misiunile pentru care au fost creiate [i dac` dup` terminarea r`zboiului trebue s` r`m#n` a[a cum au fost, sau s` le aducem modific`rile impuse de experien]a r`zboiului? Dela \nceput trebue s` r`spundem: Opera]iunile din al doilea r`zboiu mondial la care noi am luat parte din plin, c#t [i situa]ia actual` a }`rii, scot \n eviden]` o serie de constat`ri [i \nv`]`minte, care impun o nou` structur` armatei noastre. Din mai multe puncte de vedere, voiu analiza numai c#teva [i anume: Organizarea Comandamentelor Armatei |ncadrarea Disciplina armatei Doctrina armatei. Voiu analiza succint aceste elemente [i sper ca legiutorul s` ]in` seam` de sugestiile noastre, apreciindu-le veracitatea lor. 1/. ORGANIZAREA UNIT~}ILOR. a). Armata. Corpul de Armat` [i Divizia au corespuns nevoilor c#mpului de lupt` din punct de vedere al organiz`rii [i conducerii opera]iunilor ca e[alon de Comandament. Nu [i-au putut \ndeplini \ns` misiunile \n condi]iuni optime din cauza insuficien]ei 140

Fundamente na]ionale
\ncadr`rii Comandamentelor, a mijloacelor organice proprii [i \n special a mijloacelor de transport.Au fost dese cazuri critice c#nd aceste M.U. dup` ce [i-au angajat M.U. sau unit`]ile organice nu au mai putut influen]a cu nimic opera]iunile \ntruc#t elementele de Armat`, C.A. sau Divizie erau prea slabe sau chiar lipseau total, deaceia cu greutate [i combina]iuni tactice [i strategice riscante se putea marca un efort.Dac` se schimba zona de atac [i M.U. erau angajate \n alt` parte aceast` nou` zon` nu putea fi cu nimic echipat` [i preg`tit` operativ din punct de vedere material sau cu unit`]i de c`tre Armat` [i C.A., p#n` c#nd nu se scoteau [i transportau \n majoritatea cazurilor pe jos M.U. din zonele la care se renun]a la opera]iuni. Faptul acesta, rapiditatea cerut` [i oboseala trupelor f`cea ca noua opera]iune s` apar` nepreg`tit` [i deseori supus` la e[ec.Altfel sar fi prezentat situa]ia dac` Armata ar fi dispus de elemente de Armat`, (ex. o Divizie artilerie, o unitate blindat`, mijloace A.C., Pionieri, etc.).b). Brig`zile. |n organizarea de Comandament cu care sa terminat r`zboiul \n afar` de cazuri sporadice, erau o fic]iune. Nu se ]inea seam` de ele \ntruc#t nu puteau s` organizeze un post de Comand` \naintat, dar de cum s` conduc` o opera]iune.Nici chiar Brig`zile independente ca acea Anticar spre exemplu, ap`rut` \n ultima lun` a r`zboiului pe frontul de West nu a produs nimic real.c). Regimentele de infanterie, Cavalerie [i Artilerie au fost creiate cu misiunea de a face instruc]ie, educa]ie [i administra]ie; iar \n timp de r`zboiu s` comande cele trei batalioane sau divizioane [i unit`]ile ne\nregimentate \n lupt`.Regimentele nu [i-au putut \ndeplini aceast` \ns`rcinare mai ales din punct de vedere al satisfacerii materiale [i educa]ie.Din punct de vedere operativ Regt. a putut comanda unit`]ile \n subordine, c#nd erau \ntrunite, dar [i atunci sa sim]it \n timpul opera]iilor insuficien]a \ncadr`rii Comandamentului.C#nd un Batalion sau Divizion opera separat \n spa]iu, Regimentul nu mai putea influen]a operativ [i educativ cu nimic; iar din punct de vedere administrativ punea mari greut`]i unit`]ilor, acest fapt ne duce la concluzia c` unitatea tactic` s` fie de sine st`t`toare.Constat`rile de mai sus arat` c` Regimentul nu [i-a putut \ndeplini misiunea pentru care fusese creiat, ceva mai mult a pus probleme grele diviziei, atunci c#nd avea unit`]i deta[ate.Administra]ia [i educa]ia nu sau putut face nici \n cadrul Regimentului \ntrunit \n condi]iuni bune dar mai ales atunci c#nd avea unit`]i izolate.De aci vedem c` Regimentul \ntrunit nu poate face administra]ia [i educa]ia la cele 3 batalioane \n condi]iuni bune.|n situa]ia actual`: Regimentele stau \nghesuite \n diferite localit`]i \ntruc#t posibilit`]ile de cazare peste tot sunt reduse.Aprovizionarea Batalioanelor [i divizioanelor se face cu mare greutate \n cadrul regimentului fiind prea mul]i oameni.Dac` batalioanele sunt cantonate separat greut`]ile sunt [i mai mari. 141

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Disciplina greu de men]inut de regiment.Spiritul de corp greu de format \n cadrul regimentului.Aprovizionarea cu articole de tot felul deasemeni prezint` greut`]i.|n concluzie: Regimentul s` nu mai fac` administra]ie [i educa]ie, deoarece at#t \n r`zboiu c#t [i \n situa]ia actual` nu poate s`-[i \ndeplineasc` aceast` misiune.Rolul regimentului pe viitor s` fie al unei grup`ri tactice sau ca un Grup de Munte, ocup#ndu-se \n special cu instruc]ie [i control.d) Batalionul (Divizionul Cav. [i Art.) a fost [i r`m#ne unitatea de baz` a combina]iilor tactice [i a combin`rii luptei armelor \ntrunite.Sunt unit`]ile de baz` \n c#mpul tactic.Dac` Batal. (Divizia) formeaz` baza calculilor Comand. de Divizie, atunci se impune ca aceste unit`]i \n timp de pace [i \n r`zboiu s` tr`iasc` pe cont propriu din toate punctele de vedere.|n armata noastr` aceast` idee nu este nou` [i nu cere o experien]` de \nceput.Organizarea pe batalioane corp aparte a fost expermentat` \n primul r`zboiu mondial, \ntro perioad` de pace destul de \ndelungat` [i mai ales \n cel de al doilea r`zboiu mondial, batalionul corp aparte sa afirmat ca cea mai proprie organizare a c#mpului de lupt`.At#t experien]a r`zboiului c#t [i experien]ele din timp de pace arat` c` batalioanele [i divizioanele corp armat` pot executa \n mai bune condi]iuni misiunile de instruc]ie, educa]ie, administra]ie [i conducere \n lupt`. Aceast` organizare pare mai proprie ]`rii noastre cu mai multe avantaje, mai ales \n situa]ia actual`.Dac` mai ]inem seama ca dup` \ncheerea p`cii efectivele armatei vor fi reduse, precum [i de rolul ce se va atribui armatei [i de faptul c` localurile M.R. sunt r`sp#ndite pe tot teritoriul ]`rii, atunci aceast` organizare se impune [i mai mult.|n garnizoanele unde localurile (caz`rmile) proprietatea M.R., dep`[esc nevoile efectivelor repartizate \n acele garnizoane, acestea se pot transforma \n locuin]e pentru ofi]eri [i subofi]eri \nl`tur#nd astfel o problem` destul de grea \n armata noastr`.Prin organizarea pe Batal., at#t guvernul c#t [i armata are unit`]i r`sp#ndite pe tot teritoriul ]`rii av#ndu-le la \ndem#n` pentru a fi u[or \ntrebuin]ate \n misiuni, u[or aprovizionate, iar pentru instruc]ie dispun#nd de terenuri bune [i mari.Deasemeni fiind r`sp#ndite pe tot teritoriul ]`rii \ncorpor`rile [i instruc]ia noilor contingente nu pun probleme prea grele ]`rii, mai ales din punct de vedere al transportului.2/. |NCADRAREA COMANDAMENTELOR. R`zboiul a ar`tat unele sl`biciuni ale Comandamentelor noastre, sl`biciuni provenite aproape exclusiv din cauza unor slabe \ncadr`ri.Lucru continu de zi [i noapte \n opera]iuni, cere eforturi continui ofi]erilor din Comandamente, r`pindu-le total timpul de odihn`. Pentru a avea \ns` la conducere 142

Fundamente na]ionale
min]i clare, care s` poat` judeca la rece orice eveniment fie el oric#t de critic, acest personal nu trebue[te extenuat [i epuizat fizice[te.O scurt` imagine asupra activit`]ii ofi]erilor din Comandamente se poate forma din cele ce urmeaz`: Biroul de opera]ii dela o M.U. avea obi[nuit pe front 2 ofi]eri, care trebuiau s` execute: - S` preg`teasc` opera]iunile.- Conducerea opera]iunilor dela P.C. - S` controleze intens execu]ia ordinelor.- S` informeze la timp Comandamentele superioare cu mersul opera]iunilor, etc.Crede cineva c` omene[te este posibil de executat aceste atribu]iuni \n bune condi]iuni, de 2 persoane timp \ndelungat ? .. |ncadrarea noastr` \n opera]iuni nu a putut face fa]` nici conducerii din birou, dac` ]inem seam` \ns` c` \n opera]iuni [i E[alonul 1 de Comandament al unei M.U. se poate \nc` frac]iona [i aceasta, a fost cazul normal pe frontul de West c#nd sau cerut grupe operative \naintate [i conducerea opera]iunilor mai mult din teren; Lipsa de ofi]eri la Comandamentele de M.U. [i chiar Regiment a f`cut controlul \n teren insuficient, \ntruc#t cei doi ofi]eri nu puteau fi peste tot. Controlul s` nu fie luat \n sensul r`u, ca lips` de \ncredere \n comandan]i, etc. acesta se impune oric#t` \ncredere am avea [i oric#t de disciplinat` ar fi o armat`; c`ci numai atunci cunoa[tem realitatea c#mpului de lupt` [i ne form`m o imagine clar` despre mersul opera]iunilor, dac` am v`zut la fa]a locului desf`[urarea [i modul de ac]iune.Introducerea aparatului de educa]ie la unit`]i amelioreaz` \ntro m`sur` oarecare aceast` slab` \ncadrare; dar este departe de a fi saturat` \ntruc#t acesta are o misiune special`.Nevoile de conducere pe c#mpul de lupt`, mai ales a[a cum ni sa cerut de Comandamentul Sovietic cer \ncadr`ri mai bogate. S` le facem c`ci economisim s#ngele. 3/. DISCIPLINA {I STAREA MORAL~. Disciplina \n armata noastr` nu este total con[tient`, de[i \n aceast` direc]ie sa lucrat mult de c`tre corpul nostru ofi]eresc. Greut`]ile provin din mai multe motive, l`s#nd la o parte pe cele personale, g`sim destule cauze de ordin general care fac ca starea moral` [i disciplina s` nu mai fie cea dorit` astfel: Adev`ratele scopuri ale r`zboiului sunt ascunse sub diferite m`[ti; Abuzuri mari s`v#r[ite mai ales \n mobiliz`ri pentru lucru. Recompensele date mai mult celor mari, iar cei mici numai \nt#mpl`tor [i \n special post mortem.Nici azi nu sa solu]ionat problema decora]iilor acordate pe frontul de West.Aceste cazuri [i multe altele au f`cut s` aud din gura osta[ilor mei Acest r`zboiu este r`zboiul calicilor, iar din cei boga]i numai cei pro[ti desigur c` starea moral` [i disciplinar` \n acest caz nu mai putea fi la \n`l]imea timpurilor.143

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Un cet`]ean ca [i orice osta[, care consimte s` mearg` la moarte [i mai ales dac` s`v#r[e[te fapte care \l pun deasupra celorlal]i, acestea s` fie recunoscute [i supravie]uitorii lor s` nu fie l`sa]i la mila public`.Armata democrat` supravie]uie[te [i va supravie]ui put#nd s`-[i \ndeplineasc` misiunile numai dac` va avea la baz`: - Adev`rul prezentat sub forma lui crud`. - O disciplin` de fer total con[tient`; - Un tratament egal pentru to]i fii patriei f`r` deosebire de origin` etnic` [i religie. - Dreptate \n raport de aportul adus \n serviciul patriei pentru binele tuturor. 4/. DOCTRINA ARMATEI. Pentru a ne preciza asupra doctrinei trebue s` avem armat`, s` cunoa[tem scopul existen]ei armatei, etc. Scopul Armatei noastre \n viitor ar fi: A garanta lini[tea intern` a statului, a asigura paza frontierelor, a fi preg`tit` c` \mpreun` cu marele puteri aliate s` contribue la stingerea unui conflict, dac` acestea o vor cere.Dac` admitem c` aceasta ar fi misiunea ce sar putea \ncredin]a armatei s` vedem atunci \n ce spirit ar trebui preg`tit` pentru ca s` poat` face fa]` acestei misiuni.Problema pare grea, dar dac` facem o scurt` incursiune \n istoria noastr` [i c`ut`m s` vedem doctrina armatei noastre pare c` ajungem la urm`toarea concluzie: Armata rom#n` nu a avut o doctrin` proprie, ci am folosit p#n` \n 1940 doctrina francez` adaptat` specificului rom#nesc.Din 1940-1944, am folosit mai mult o doctrin` mixt` (Francez` [i German`) cu adapt`ri la specificul [i situa]ia noastr`.|n prezent f`r` a ezita prea mult sa revenit la doctrina din 1940. Oare trebue s` ne oprim aci ? R`spunsul pare categoric. Nu. Situa]ia mondial` [i politica ]`rii noastre ne arat` calea de urmat. Cu un ceas mai devreme trebue s` ne hot`r#m pentru ca tot poporul s` [tie ce vrea [i apoi toat` munca s` fie corealizat` pentru \ndeplinirea scopului, dela care nimic [i nimeni nu trebue s` ne abat`.A sta \n pasivitate \nseamn` a ne l`sa b`tu]i de v#nturi \n toate direc]iile f`r` o orientare precis` f`r` o \nscriere pe calea evolu]iei.Aceasta ar \nsemna surprindere, ar \nsemna dezastru.

144

Fundamente na]ionale

UNITQ}I DE ELITQ ALE ARMATEI ROM~NIEI

ESCADRILA 861 AVIA}IE V@N~TOARE-BOMBARDAMENT


NU TINDEM SPRE INTEROPERABILITATE, SUNTEM INTEROPERABILI

Locotenent-comandor Laurian ANASTASOF, comandantul Escadrilei

Nu exist` \ncercare mai grea dec#t s` cuprinzi \n cuvinte ceea ce semeni de-ai no[tri cuprind \n fapte cu care m`soar` temerar cr#mpeie de infinit. Pentru c`, dincolo de orice, Escadrila 861 Avia]ie V#n`toare-Bombardament din Baza 86 Aerian` este etalonul uman al Ceea ce transpare absolutului. evident la nivelul instruc]iei mentale, dar [i Din perspectiva proiec]iei militare, Escadrila al ac]iunii specifice este 861 , prin structurile de \mplinirea condi]iei de prezentare [i de organi- Mai \nt#i de toate elit`. zare, difer` de ceea ce Prezentarea Escadrilei, integritatea exist` \n momentul de fa]` at#t din perspectiv` organi|ntotdeauna \n For]ele Aeriene. Aceasta zatoric`, dar [i func]ional` profesioni[ti (figura 1), relev` realitatea \ntruc#t este o escadril` interoperabil`, fiind organi- }ara, onoarea unei organiza]ii de lupt` zat` [i func]ion#nd exclusiv [i demnitatea apte s` \ndeplineasc` pe principii NATO. misiuni cu un grad de complexitate pronun]at. Este [i motivul pentru care recurgem la eviden]ierea succint`, pe etaje func]ionale, a principalelor responsabilit`]i. Aceasta \ntruc#t apreciem c` logica

Valorile supreme ale devenirii

149

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

Figura 1: Structura opera]ional` proiect`rii responsabilit`]ilor organiza]ionale [i complementaritatea opera]ional` sunt impecabile. Bun`oar`, ofi]erul cu securitatea zborului gestioneaz` sistemele de armament al platformelor de zbor din momentul punerii \n exploatare p#n` la \ncetarea activit`]ii. De fapt, gestioneaz` tot ceea ce intr` \n spectrul desf`[ur`rii procesului de lupt`, al execut`rii misiunilor, el av#nd responsabilitatea s` opereze modific`rile impuse de situa]iile concrete care pot ap`rea, decizia apar]in#nd, \n mod firesc, comandantului de escadril`. Responsabilit`]i, importante prin finalitatea lor \n \ndeplinirea misiunilor de lupt`, revin [i celor doi loc]iitori ai comandantului. Astfel, \ntreaga desf`[urare a misiunii este gestionat` de c`tre loc]iitorul pentru opera]ii care hot`r`[te tipul misiunii, cine le execut` [i cu ce sisteme de arme, merg#nd p#n` la detaliul nominaliz`rii concrete, p#n` la avion, \n func]ie de locul ocupat \n forma]ia de lupt`. Pe fondul acestor responsabilit`]i, sincronizarea misiunii reprezint` esen]ialul organic al opera]iei. Aria r`spunderilor organiza]ionale cu finalitate \n proiectarea [i gestionarea \ntregului proces este conturat` cuprinz`tor de implicarea loc]iitorului pentru armament. Se impune o precizare: conceptul atributiv nu se refer` doar la armamentul acro[at la bord; el desemneaz` tactici, proceduri [i modalit`]i de ac]iune. Pe aceast` dimensiune organiza]ional` este determinat [i desemnat num`rul de zboruri pe care un pilot trebuie s` le realizeze pentru a atinge un anumit nivel de preg`tire pentru lupt`. Mai mult, el poate spune: Acest pilot poate executa o nou` misiune de atac la sol. sau Acest pilot poate s` execute o misiune de lupt` aerian`. 150

Fundamente na]ionale
Modernizarea platformelor de zbor, la nivelul performan]elor maxime ale tehnologiei informatice, a impus [i crearea unei responsabilit`]i specifice, distincte. Cele trei forma]ii lupt`toare, fiecare cu c#te patru pilo]i, ace[tia reprezent#nd vectorul lupt`tor, sunt avioanele care decoleaz` pentru r`zboi. Din perspectiva \nzestr`rii pentru lupt` MIG 21 LANCER se pune firesc \ntrebarea: reprezint` aceste platforme de zbor inconveniente majore \n realizarea interoperabilit`]ii cu for]ele aeriene ale Alian]ei ? Nu, deoarece misiunile posibile se \ncadreaz` \n capabilit`]ile acestui avion. |n fapt, relativ la acest` problem`, concep]ia aliat` integrat` a NATO poate fi astfel rezumat`: Voi s` fi]i preg`ti]i s` executa]i o misiune NATO cu avionul pe care \l exploata]i \n raza de ac]iune pe care [i-o permite, iar NATO v` va g`si o misiune de executat. Iar Escadrila 861 este apt` performant s` r`spund` solicit`rilor specifice din partea Alian]ei.

MISIUNILE ESENTA , PREDICTIV A PREGTIRII


60-70% din preg`tire vizeaz` posibilitatea acord`rii sprijinului aerian apropiat pe l#ng` for]e aeriene ale NATO care execut` misiuni de interdic]ie aerian`. Mentalitatea de lupt`tor al For]elor dificultatea sporind [i Aeriene denot` lipsa Adev`rata via]` NATO din cauza faptului c` oric`rui echivoc \n Cooperative Key, Achingi, terminologia militar` structura propriei meniri. specific` este de o comTurcia 1998 Misiunile sunt tratate ca Strong Resolve, Portugalia plexitate dezarmant`, atare, f`r` ierarhiz`ri ritmul schimb`rii fiind 1998 dictate de circumstan]e destul de alert. Cooperative Change, Sliac, Este, poate, [i unul preliminare sau nemijlocit Slovacia 1998 din motivele pentru care ac]ionale. |n acest sens, comandantul Escadrilei Expo-mil 99, exerci]iu \n forul intim al este mai mult dec#t larom#no-olandez Escadrilei asist`m la repudierea irevocabil` pidar: Nu sunt misiuni VOLFAC 98, 99 [i 2000, principale. Principale exerci]iu franco-rom#n a egalitarismului \n sunt sistemul [i conevaluare detaliat` Cooperative cep]ia de preg`tire care a vectorilor lupt`tori. Determination 97, 98, 99 configureaz` rezultatul To]i pilo]ii din Cooperative Dragon, dorit. Pentru \nsu[irea [i Escadril` au frecventat executarea misiunilor, Busto Arsitio, Italia 1998 unul din cele dou` at#t a celor de stat major, Cooperative Guard, cursuri obligatorii de Vyskov, Cehia 1999 limb` englez` pentru c#t [i a celor reale, antrenamentul \n limba CK-00, MK AFB, Rom#nia \ncep`tori organizate de c`tre For]ele Aeriene. englez` este esen]ial, De asemenea, to]i pilo]ii au absolvit cursul de frazeologie a traficului aerian la Centrul 151

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

Figura 2: MIG 21 Lancer configura]ia avionicii de Autoritate Civil`, put#nd astfel zbura conform regulamentelor specifice ale Organiza]iei Aviatice Civile Interna]ionale (ICAO). Departe de a fi un scop \n sine, interoperabilitatea, ca realitate [i nu ca deziderat, s-a constituit \n procesul particip`rii la opera]iile aeriene [i la antrenamentele desf`[urate sub patronajul NATO. Au fost asimilate esen]a pragmatic` a regulamentelor de lupt` [i procedeele specifice opera]iilor de comand` [i control (AOC, AOOCC, ASM, ATO, ACO etc.). |n acela]i timp, comanda Escadrilei s-a perfec]ionat \n preg`tirea [i planificarea misiunilor, av#ndu-se \n vedere at#t opera]iunile de ap`rarea aerian`, c#t [i cele destinate sprijinului aerian, insist#ndu-se prioritar asupra asum`rii ac]ionale a principiilor de ap`rare aerian` [i a misiunilor de ap`rare aerian` a avioanelor de lupt`, precum [i asupra tacticilor [i a metodelor de atac. |n lupta aerian`, dar [i \n cea de atac la sol, prin noul sistem de avionic` (figura 2) situat la nivelul performan]elor maxime ale tehnologiei actuale, avionul este apt spre a fi folosit \n misiuni unde acurate]ea opera]ional` [i precizia sunt indispensabile. |n sensul celor afirmate, poten]ialit`]ile ca atare sunt sus]inute de capacitatea de a utiliza sisteme de armament ultraperformant at#t din Est, c#t [i din Vest, precum [i 152

Fundamente na]ionale
de posibilit`]ile de cercetare automat` a obiectivelor grupate, de lansare computerizat` a loviturilor, de utilizare a armelor inteligente, de c`utare [i lovire a ]intelor terestre \n mi[care [i a celor aflate pe mare.

FILOZOFIA PERFORMANTEI ,
Concep]ia \ntregului sistem de preg`tire [i afirmare profesional` al Escadrilei este articulat` vectorial pe structura celor 10 principii care pun \n eviden]` tendin]ele de ordin doctrinar ce guverneaz` dezvoltarea puterii aeriene. Este [i motivul pentru care recurgem la men]ionarea lor succint`, apreciind c` fie [i relevarea acestora ca atare este semnificativ`.

1. Oricine controleaz` spa]iul aerian, \n general controleaz` spa]iul terestru. 2. Puterea aerian` este \n mod inerent o for]` strategic`. 3. Puterea aerian` este, \n primul r#nd, o arm` ofensiv`. 4. |n esen]`, puterea aerian` \nseamn` desemnarea obiectivelor; desemnarea obiectivelor \nseamn` informa]ii [i informa]iile \nseamn` analizarea efectelor opera]iilor aeriene. 5. Puterea aerian` produce [ocuri fizice [i psihice prin dominarea celei de-a patra dimensiuni timpul. 6. Puterea aerian` poate \ntreprinde simultan opera]iuni paralele la toate nivelurile de zbor. 7. Precizia armelor aeriene a redefinit \n]elesul de atac masiv. 8. Caracteristicile unice ale puterii aeriene necesit` ca ea s` fie controlat`, \n principal, de c`tre pilo]i. 9. Tehnologia [i puterea aerian` sunt \n mod integral [i sinergic legate. 10. Puterea aerian` nu presupune numai obiective militare, ci [i existen]a unei industrii aeronautice [i a avia]iei comerciale.
|n ceea ce prive[te cadrul conceptual general \n care se desf`[oar` procesul extrem de complex de instruire a Escadrilei, nar`rii conotative i-am preferat rigurozitatea prezent`rii lapidare. Bun`oar`, iat` tripticul axiologic care define[te filozofia performan]ei [i mentalitatea \nt#iet`]ii cardinale \n Escadrila 861 Avia]ie V#n`toareBombardament. 153

Principiile puterii aeriene:

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001 STANDARD MINIM I - Necesitatea \nv`]`rii limbii engleze
Engleza este recunoscut` ca limba interna]ional` a avia]iei. |nv`]area ei corect` este o cerin]` esen]ial`. Comunicarea este esen]ial`, iar cunoa[terea limbii engleze este vital` \n situa]iile de criz`, c#nd nu se poate apela la translator. Engleza este necesar` at#t pentru men]inerea siguran]ei zborului, c#t [i pentru \ndeplinirea misiunii.

STANDARD MINIM II - Familiarizarea cu doctrina NATO


For]ele Aeriene prev`d [ase ore s`pt`m#nal pentru studiul individual. NATO prevede o anumit` documentare [i STANAG, pe care le schimb` periodic. Potrivit planific`rii anuale a comandantului escadrilei, pilo]ii trebuie s` aib` cuno[tin]` de concepte doctrinare recente, precum: Structura [i organizarea For]elor Aeriene Filozofia/ FACC AIRCEN Teoria centrului de gravitate Clausewitz Principiile de zbor: AFDD 1 Conducerea For]elor Aeriene Misiuni de recunoa[tere Misiuni de recunoa[tere cerute de NATO Metoda de instruc]ie NATO Tipuri de ]int` Spionaj Principii, surse, componente [i tipuri Securitatea zborului Principii de securitate [i politica privind opera]iile \n colaborare [i cele combinate Analiza [i aplica]ia OPM Opera]ii [i antrenamente NATO Noi opera]ii de comand` [i control AOC, AOOCC, ASM ATO, ACO, regulamente de lupt` Preg`tirea [i planificarea misiunii: Opera]iuni de ap`rare aerian` Principii de ap`rare aerian` Misiuni de ap`rare aerian` a avioanelor de lupt` Sprijin aerian Planificarea CAS, tactici [i metode de atac Opera]iunea Laser, FAC, ALO, TACI Suntem singura ]ar` din Europa de Est care desf`[oar` un amplu

STANDARD MINIM III


Echipamentul nostru poate interopera]iona cu arsenalul NATO.
154

Fundamente na]ionale
program de dezvoltare a For]elor Aeriene. Suntem \n m`sur` s` realiz`m o opera]ie NATO-PSO, cel pu]in la nivelul escadrilei. Vrem s` avem un program modern de dezvoltare pentru c` [tim c` NATO are nevoie de parteneri eficien]i. Dac` ave]i o misiune pentru noi, suntem aici pentru dumneavoastr`.

Acestea configureaz` un sistem interoperabil, un sistem care nu poate pleca de oriunde; el trebuie s` aib` o baz` necesit#nd a fi structurat [i gestionat astfel \nc#t s` ajung` la rezultatul transpus plenitudinar \n \ns`[i eficien]a interoperabilit`]ii. A[a dup` cum se [i \nt#mpl` de altfel.

*
Abrevieri opera]ionale
AOC = centrul de conducere a opera]iunilor de lupt` ale avia]iei AOCC = centrul de coordonare a opera]iunilor aeriene ASM = managementul spa]iului aerian = misiune de lupt` pentru cucerirea suprema]iei aeriene ATO = ordin pentru transferarea tehnicii de avia]ie = decolare cu ajutorul rachetelor de accelerare (motoare de start) ACO = ordin de control al spa]iului aerian CAS = sprijin aerian apropiat FAC = ofi]er de serviciu la punctul \naintat de control al avia]iei tactice ALO = ofi]er de transmisiuni al for]elor aeriene militare TACP = grup` de dirijare a avia]iei tactice JFACC = comandantul componentei aeriene SOS = cursul de ofi]eri superiori

G#ndirea militar` rom#neasc`

155

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

ROM@NIA MILITAR~
G@NDIRII MILITARE ROM@NE{TI
- Restituiri FONDATOR ISTORIC AL

EDUCA}IA MILITAR~ *
DEFECTE DE EDUCA}IUNE
Colonel Gheorghe GORSKI - comandantul Regimentului 9 Artilerie |ng#mfarea. - Firea lucrurilor, \ns`[i, ne spune c` omul nu poate s` fie vecinic acela[, \n toate \mprejur`rile. El este c#nd vesel, c#nd serios; c#nd aspru, c#nd bl#nd; c#nd ne\ndurat, c#nd iert`tor; c#nd \ncruntat, c#nd z#mbitor; c#nd rece, c#nd prevenitor; dup` situa]iunea \n care se g`se[te, dup` persoanele cu care are a face [i dup` rolul pe care trebue s`'l \ndeplineasc` fa]` de d#nsele. Ar fi absurd s` ne \nchipuim c` pe un oaspete sau pe un str`in o s`'l primim cu aceea[ figur` cu care primim un du[man; c` pe un [ef sau pe o persoan` sus pus` o s`'l primim ca pe un subaltern din cei mai pu]in simpatici; c` pe un vinovat, c`ruia o s`-i pronun]`m o pedeaps`, o s`'l \nt#mpin`m \n acela[ mod ca pe un ofi]er c`ruia o s`'i acord`m o misiune de \ncredere, sau o favoare. Numai o educa]ie des`v#r[it` ne poate da tactul trebuincios pentru a [ti ce anume \nf`]i[are trebue s` avem \n fiecare \mprejurare, s` ne \nfr#n`m mi[c`rile [i impresiunile noastre proprii - streine cauzei - pentru a nu avea dec#t \nf`]i[area potrivit` situa]iunii momentului. Numai o educa]iune des`v#r[it` ne va face destul de st`p#ni pe noi \n[ine pentru a uita sup`r`rile [i necazurile personale ce am avea, spre a p`rea bine dispu[i, amabili, \ndatoritori fa]` cu persoanele c`rora dator`m asemenea prevenin]e.
* |n revista Rom#nia Militar` nr. 10-11/1895, pag. 881-896.

156

Fundamente na]ionale
Numai o educa]iune des`v#r[it` ne va permite s` [tim a ne \nfr#na pornirile [i a nu ar`ta nim`nui antipatie, dispre], ur`, mai ales fa]` cu superiorii [i cu inferiorii no[tri. Arta aceasta de a fi totdeauna ceea ce trebue s` fim, ceea ce situa]iunea noastr` oficial` ne impune, face parte din buna educa]iune [i nu are nici o leg`tur` cu f`]`rnicia ori pref`c`toria. O asemenea art` \ns` este grea pentru cel ce n'are educa]iune [i c`ruia, pentru a sc`pa din \ncurc`tur` nu'i r`m#ne dec#t dou` mijloace: ori s` declare c` natura sa este at#t de dreapt` [i de sincer` \nc#t nu poate s`'[i ascund` sim]imentile, cu riscul de a deveni chiar brutal; ori s` adopte o masc` oare-care [i s` r`m#n` totdeauna acela[: nep`truns [i rece \n toate \mprejur`rile. Franche]ea brutal` nu este de sigur de l`udat [i constitue un defect de educa]iune, are \ns` folosul de a p`rea oarecum fireasc` [i mul]i se vor g`si cari s'o scuze, mai cu seam` c#nd nu se face prea mult abuz de d#nsa [i c#nd l#ng` ea constat`m alte calit`]i serioase; masca uniform` \ns` a severit`]ii excesive, a \ng#mf`rei, a m#ndriei, a r`celei, este condamnabil` din toate punctele de vedere. Mai \nt#i, ea este nefireasc`, lipsit` [i de logic` [i de ra]iune, silit`, ridicol` [i f`r` vre un folos practic. Ea nu \n[al` pe nimeni. Toat` lumea [tie c` este o masc` [i impasibilitatea nu impune dec#t spiritelor slabe. Omul iste] ghice[te totdeauna furtuna de patimi: contrarietatea, m#nia, furia, ura, ce clocotesc sub \nf`]i[area unui obraz de mormor`, precum [i tortura moral` a celui ce'[i impune s` r`m#n` vecinic nep`truns, ca un sfinx. |n general, numai oamenii cu o de[tepteciune sub mijlocie adopt` asemenea linie de conduit` [i ori de c#te ori vom \nt#lni un \ng#mfat putem fi aproape siguri c` n'avem a face nici cu un om de[tept, nici cu un om de spirit. |ng#mfa]ii sunt ocoli]i de toat` lumea, iar cei ce vin silit \n contact cu d#n[ii n'o fac dec#t cu dezgust. Toat` lumea are dreptul s` se \ntrebe: de unde provine aceast` \ng#mfare ? [i toat` lumea abuzeaz` de acest drept pentru a cerceta [i origina, [i na[terea [i rela]iunile de familie, [i averea personal`, [i meritele ce ar putea invoca, [i talentele deosebite, [i destoinicia persoanei \ng#mfate. C#nd nu poate s` descopere nimic, dec#t poate tocmai lipsa oric`rei priceperi deosebite, atunci \i \ntoarce spatele cu dispre] [i \ng#mfatul sufer` tocmai de lipsa de aten]iune a lumei pe care ar voi s'o vad` vecinic cu ochii \ndrepta]i asupra'i. Pentru ce ? - Nici el n'ar [ti s` r`spund`. Defectul acesta mare nu poate fi trecut p#n` la oarecare punct cu vederea dec#t celor ce s'au n`scut \n apropierea tronurilor, familiilor princiare, c`ci lumea - naiv` \nc` - va putea s` confunde unele aere de superioritate cu majestatea noble]ei, sau poate chiar va zice: "P`cat c`'i \ng#mfat, dar are de ce !" C#nd nu e[ti \ns` nici prin] de s#nge, nici prin] al finan]ei, nici prin] al [tiin]ei, c#nd e[ti om ca to]i oamenii sile[te-te s` fii ca d#n[ii [i fere[te-te de a deveni \ng#nfat, dac` nu vrei s` ajungi pur [i simplu: caraghios c#t vei fi mic \n grad, nesuferit c#nd vei mai \nainta [i odios c#nd vei ajunge mare.

i r i u t i t s e R

157

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


M#ndria. - Acest defect ]ine [i el \ntru c#t va de \ng#mfare, dar \ntr'un grad mult mai mic [i se deosebe[te prin aceea c` omul m#ndru tot face oarecare deosebiri: nu se amestec` cu toat` lumea, nu este familiar cu subalternii, nu glume[te cu ori [i cine, nu prive[te ca egali pe to]i camarazii, \[i d` [i el aere de superioritate fa]` de mul]i, dar r`m#ne cel pu]in om cu cei pe care'i prime[te \n intimitate, iar nu manechin. |nfumuratul va fi totdeauna afectat, nevoind s` ias` nici odat` dintr'ale lui, fa]` cu nimeni. Vorba'i va fi m`surat` [i ap`sat`, mersul compasat, gestul preten]ios [i \ntreaga'i persoan` va sem`na cu un baston de tambur-major \mpodobit pentru parad`. Omul m#ndru are [i el oare-care ]`n]o[ie, dar numai la \mprejur`ri [i fa]` cu persoanele pe care vrea s` le ]in` la distan]`. Omul m#ndru poate s` fie chiar simpatic c#nd m#ndria lui se m`rgine[te \n a nu'[i face prea mul]i intimi [i a nu l`sa s` fie tratat cu familiaritate de ori ce camarad, sau poate chiar de orice superior. Defectul acesta nu este at#t de odios ca cel precedent, dar un om cu adev`rat bine crescut nu trebuie s` fie nici chiar m#ndru. El poate fi amabil, prevenitor, curtenitor chiar cu ori [i cine, r`m#n#nd \ntr'o rezerv` politicoas` [i rece fa]` cu persoanele mai pu]in simpatice, sau pe care vrea s` le ]in` la distan]`. Sunt oameni m#ndri cari au toate aparen]ele unei bune educa]iuni, dar - ori [i cum- m#ndria este [i r`m#ne un defect de educa]iune pe care omul bine crescut \l \nfr#neaz`. De[ert`ciunea. - Vanitatea sau de[ert`ciunea apar]ine acelor \nfumura]i cari nu se mai satur` de onoruri, de laude aduse persoanei lor, meritelor ce au, situ]iunii ce ocup`, etc. [i cari s'ar sim]i ferici]i dac` lumea i'ar purta vecinic \n triumf, pe un palanchin de unde s` fie v`zu]i [i admira]i de to]i. Aceasta poate fi, la urma urmei, o simpl` manie, dar care poate s` devin` tiranic` cu timpul. Ea este cu totul potrivnic` modestiei de care omul bine crescut trebuie s` dea dovad` [i, c#nd ofi]erul este t#n`r, va trece mai mult sau mai pu]in neobservat`, neav#nd alte urm`ri dec#t glumele ironice [i farsele camarazilor, dar, mai t#rziu ofi]erul vanitos va deveni [i preten]ios, va b`nui c` este nedrept`]it, va crede c` i se cuvin toate distinc]iunile, va deveni pizm`re] fa]` de cei ce i'ar disputa vre-una, se va \nconjura de mici lingu[itori [i va tiraniza pe to]i ceice nu'i vor recunoa[te \ndrept`]it` mania lui boln`vicioas`. C#nd va ajunge mare, vanitosul va deveni aproape tot at#t de periculos ca [i \ng#mfatul, c`ci va c`dea prad` lingu[itorilor [i intrigan]ilor, crez#nd de du[mani personali tocmai pe oamenii cinsti]i [i demni; destul de ne\ndem#natici spre a nu putea juca comedia ce li se cere. Chiar c#nd omul are un talent deosebit, o elegan]` neobi[nuit`, o voce \nc#nt`toare, o elocven]` rar`, o \ntrepiditate, o agerime, o destoinicie, o \ndem#nare f`r` pereche \nc` nu'i este iertat - dac` este bine crescut - s` fie vanitos [i s` pretind` admira]iunea lumei, dar ceeace este mai curios este c` \n majoritatea cazurilor asemenea preten]iuni nu sunt cel pu]in justificate.

i r i u t i t s e R

158

Fundamente na]ionale
Datoria [efilor este de a descoperi [i combate din timp acest defect la ofi]erii lor, c`ci \nr`indu-se el poate ajunge p#n` la grandomanie. Impertinen]a. - Oamenii \ng#mfa]i, \nfumura]i, m#ndri sunt mai totdeauna [i impertinen]i: adic` \nfrunt` persoanele cele mai inofensive, r`spund, ori le riposteaz` cu c#te-o necuviin]` totdeauna nejustificat`. O asemenea purtare este dovada net`g`duit` a unei rele educa]iuni [i a unor apuc`turi din cele mai primejdioase. Chiar ofi]erul t#n`r nu d` dovezi nici de \ng#mfare, nici de m#ndrie, nici de \nfumurare, ci devine impertinent numai din necump`tare, din nechibzuin]`, din \nc`p`]#nare, din pricin` c` nu'[i d` pe deplin socoteala de ce face, \nc` trebue pedepsit cu asprime [i mustrat ori sf`tuit a[a fel ca s` nu'i mai vin` gustul de a re\ncepe; c#nd se poate vedea \ns` c` impertinen]a este sistematic` [i legat` de \nsu[ fondul caracterului ofi]erului, el va trebui cu orice pre] desb`rat de d#nsa sau \ndep`rtat din oaste; c`ci nu trebue s` se uite c` ceeace nu s'a f`cut la tinere]e, \n gradele cele mici, nu se poate face mai t#rziu, \n gradele cele mari, [i c` sunt defecte de acele care se \nr`esc pe m`sur` ce trece timpul iar stavilele devenind din ce \n ce mai mici, pornirile rele trebuesc din timp \nfr#nate. Altfel din pricina lor va suferi mai t#rziu o armat` \ntreag` de inferiori care vor avea momente grele de lupt` \ntre sentimentul datoriei [i al desciplinei pus al`turi cu sentimentul demnit`]ii personale. Cu alte cuvinte trebue s` se vegheze cu \ngrijire ca s` nu se strecoare p#n` la demnitatea de [ef cei ce au acest cusur de care ar putea s` sufere mai mult inferiorii, dec#t ei \nsu[i. Morala, dreptatea [i echitatea vrea ca cei mai mici, mai tineri [i mai neexperimenta]i s` aib` cusururi mai multe pe care cei mari s` le \ndrepte, s` le pedepseasc` [i s` le \nfr#neze; iar cei mai mari s` aib` din ce \n ce mai pu]ine av#nd de c#rmuit pe al]ii [i fiind cu at#t mai sustra[i controlului cu c#t sunt mai sus pu[i pe scara erarhic`. Afar` de aceasta, [tiut este c` cei mai mari nu sunt scuti]i de judecata inferiorilor, cari adesea \i c#nt`resc foarte bine [i dac` nu se \ncearc` a le atrage b`garea de seam`, prestigiul lor sufer` totu[ foarte mult - c#nd au cusururi \nsemnate. Prezum]iunea. - Boala aceasta de a se crede mai mult dec#t to]i camarazii [i uneori chiar mai mult dec#t mul]i superiori este [i ea un defect de educa]iune, foarte anevoe \ns` de hot`r#t cu siguran]`. Uneori o prezum]iune aparent` poate s` fie rezultatul con[tiin]ei unei valori personale deosebite reie[ind din cump`nirea meritelor mediului \nconjur`tor. Aceasta \ns` nu \ndrept`]e[te pe nimeni s` fie prezump]ios, c#nd este bine crescut. S` poat` chiar dovedi c` prezump]iunea este motivat` de con[tiin]a unei valori reale, [i \nc` nu'i este \ng`duit celui pe care natura l'a \nzestrat at#t de bine ca s` devin` vanitos [i s` arate preten]iuni ce ar putea r`m#ne ne\ndrept`]ite. Cazul de altminteri e foarte rar [i nu se explic` dec#t \n urma unor serii de nedrept`]i ne\nchipuite, f`cute unui om vrednic [i muncitor care, v`z#nd c` nu i se recunosc drepturile, se duce s` [i le cear` cu t`rie.

i r i u t i t s e R

159

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Izb#nda unor asemenea reclama]iuni este mai totdeauna ne\nsemnat` [i b`nuiala de prezum]ios va r`m#ne asupra celui ce a f`cut pl#ngerea. Iat` de ce chiar c#nd este cineva nedrept`]it \nc` nu trebue s`'[i proclame singur meritele, dac` nu are fa]` ori al`turi pe cineva gata s` i le recunoasc` sau s` i le sus]in`. Sfatul nu este chiar echitabil, este de o cur`]enie filozofic` \ndoielnic`, dar este cu des`v#r[ire practic [i potrivit moralei sociale, care se deosebe[te mult de morala idealist`. F`]`rnicia. - Ipocrizia, f`]`rnicia, fal[itatea, sau vicle[ugul, fac parte din defectele de educa]iune menite tocmai ca s` ascund` lipsa acestora; menire vecinic ne\ndeplinit` c`ci lipsa de educa]iune este cu neputin]` de ascuns, fa]` cu cei obicinui]i s'o cunoasc`. Am spus c` omul care nu vrea s` ajung` la franche]a brutal`, spre a ascunde lipsa de educa]iune, adopt` o masc` de care se serve[te \n toate \mprejur`rile [i devine astfel \ng#mfat, impasibil, rece, nep`truns, fa]` cu to]i [i cu toate. T`ria de caracter trebuincioas` spre a purta pe via]` o asemenea masc` de fer nu o are \ns` ori [i cine. O parte dar din cei ce cred c` trebue s` se hot`rsc` pentru o masc` vor adopta dar alta mai u[or de purtat - care nu cere t`rie, ci \ndem#nare. Aceasta va fi masca amabilit`]ii silite, a bunei-voin]i aparente, a f`g`duelilor ne\mplinite, a sur#sului pref`cut, \ntr-un cuv#nt f`]`rnicia, cu tot cortegiul ei de pref`c`torii. Un asemenea defect st#rne[te totdeauna ne\ncrederea [i sf#r[e[te prin a c#[tiga dispre]ul tuturor. El trebue comb`tut cu ori-ce pre] la tinerii ofi]eri, spre a nu \nainta cu d#nsul [i a deveni astfel nevrednici de gradele ce urmeaz` s` dob#ndeasc`. |nc`p`]#narea. - Acest defect se \nt#lne[te mai cu osebire la fo[tii copii r`sf`]a]i- fie \n familie, fie prin [coli- c`ci sunt chiar unii profesori [i unii [efi cari au r`ul obicei de a'[i creia unul sau doi favori]i c`rora le trece cu vederea lucruri pe care le observ` cu severitate la al]ii mai de seam`. |n acest chip se formeaz` copiii r`sf`]a]i, cari vor totdeauna ca s` r`m#n` pe a lor [i s` aib` ei cel de pe urm` cuv#nt. Numai [efii slabi de caracter vor \ng`dui subalternilor lor asemenea cusururi. Cei serio[i [i energici \i vor desb`ra la sigur, r`m#n#nd s` aleag` cu pricepere mijlocul cel mai nemerit fa]` cu fiecare. Cu alte cuvinte, va trebui s`'[i dea seam` mai \nt#i din ce pricin` vine \nc`p`]#narea: din r`sf`]`rile mamei, ale profesorilor, ori ale [efilor. Lu#ndu-se m`suri bune [i potrivite cu caracterul ori temperamentul ofi]erului, dar mai cu seam` complect#ndu-i-se educa]iunea, ori ce element t#n`r sf#r[e[te prin a sc`pa de \nc`p`]#nare. C#nd a ajuns \ns` la grade mai mari, nu mai r`m#ne pentru ceilal]i dec#t r`bdare. R`bdarea \nvinge toate [i uneori chiar pe \nc`p`]#nat. |nd`r`tnicia. - Acest defect, mult mai mare ca cel d'inainte, este [i mult mai periculos. El dovede[te o lips` de educa]iune mai des`v#r[it` [i se deosebe[te de \nc`p`]inare prin aceea c` \nd`r`tnicul nu vrea s` fac`

i r i u t i t s e R

160

Fundamente na]ionale
dec#t ceeace spune el [i face pe dos ceeace i se spune de altul pe c#nd \nc`p`]inatul nu st`ruie \n gre[eala sa dec#t dac` - \nt#mpl`tor- s'a pronun]at mai 'nainte. |nd`r`tnicul are spiritul de contradic]ie prea desvoltat, pe c#nd \nc`p`]inatul cedeaz` une-ori acolo unde nu s'a angajat cu tot dinadinsul. |n fine, \nd`r`tnicul pune rea voin]` [i r`utate pe c#nd \nc`p`]inatul pune mai mult` ambi]ie [i amor propriu r`u \n]eles; \nc`p`]#natul r`m#ne de multe ori \n domeniul discu]iunii, \nd`r`tnicul trece la fapte [i ia dispozi]iuni potrivnice acelor ce i s'au poruncit. |nd`r`tnicia nu se \nvinge cu u[urin]` prin mijloace pedagogice [i este pu]in` speran]` ca buna educa]iune s'o \nfr#ng` \ntr'un timp relativ scurt. Aici este vorba de o energie ce cat` s` fie tocit`, de o for]` mecanic` ce trebue neap`rat \ntrebuin]at`; aceast` energie nu se va putea dar toci, \n general, dec#t printr'o energie mai mare. |nd`r`tnicul trebue dat pe m#na unui [ef de o energie superioar` care s`'l \nfr#ng`, ori s`'l fr#ng`. Dac` remediul acesta drastic n'a fost \ntrebuin]at la timp [i \nd`r`tnicul ajunge mai mare, \[i d` ori-cine seam` de turbur`rile [i nemul]umirile pe care le poate pricinui zilnic, neadmi]#nd nimic din cele f`cute de al]ii, desf`c#nd cele \ncepute [i ordon#nd m`suri potrivnice. Asprimea. - Ca metod`, asprimea \n toate \mprejur`rile constitue un r`u sistem pedagogic. Mai \nt#i ea nu reu[e[te fa]` cu toat` lumea. Asprimea nemotivat` \nd`r`tnice[te pe unii [i revolt` pe cei mai mul]i. |n tot cazul, ajut` la sl`birea disciplinei, nu la \nt`rirea ei! Omul pedepsit cu prea mare asprime, pentru o vin` mic`, se va supune de sigur - neav#nd \n cotro - dar va murmura, va protesta, se va dest`inui camarazilor [i superiorilor s`i cari, recunosc#ndu'i dreptatea, \i vor sdruncina \ncrederea \n p`rinteasc` nep`rtinire de care [eful trebue s` dea dovad`. De altminteri asprimea nu este nici echitabil`, ci dac` se dau pedepse grele pentru gre[eli mici, pedepsele ce se dau pentru gre[eli mari vor fi relativ u[oare. Asprimea sistematic` face s` nu se mai poat` judeca cu nep`rtinire ofi]erii, nici s` se fac` o dreapt` apreciere asupra caracterului [i modului lor de a servi. Lu#nd memoriul unuia \n m#n` \l vom g`si plin de pedepse grele - de[i ofi]erul este bun - numai [i numai pentru c` a servit sub un [ef care vrea cu ori ce pre] s`'i mearg` numele de aspru, sever - ; memoria altuia, din potriv`, nu con]ine dec#t pedepse pu]ine [i u[oare, de[i poate \n realitate el este mult mai r`u ca cel d'int#i. Ce face \n asemenea caz comitetul inspectorilor [i cei meni]i s` hot`rasc` asupra dreptului la \naintare a celor doi ofi]eri? |n ce chip se pot ei c`l`uzi spre a proceda cu dreptate ? Dup` motivul pedepsei? Dar se [tie c` cei pretin[i severi, au obiceiul s` \n`spreasc` termenii motivului ridic#ndu-l la \n`l]imea pedepsei pronun]ate, iar nu l`s#ndu'l la nivelul abaterii f`ptuite. Asprimea sistematic` sdruncin` chiar autoritatea, prestigiul aceluia care se serve[te de d#nsa [i face s` se b`nueasc` din parte'i r`utate. Cu toate aceste, se poate \n unele cazuri ca asprimea nemotivat` s` nu vin` din r`utate, ci numai din lipsa de educa]iune care face pe unii s` nu poat` cump`ni lucrurile

i r i u t i t s e R

161

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


[i s` g`seasc` mai lesnicios a fi aspru \n toate \mprejur`rile - ca lumea s`'i [tie de fric`. Lucrul este foarte u[or fa]` cu cei mai mici \n grad, dar interesul [i meritul nu st` \n a'i tiraniza, ci \n a fi drept, echitabil [i a le inspira \ncredere, \n toate \mprejur`rile. Cu toate aceste, am avut prilej s` aud ofi]eri cari judec` \n chipul urm`tor. Dac` e vorba s` fii indulgent [i s` dai o pedeaps` mai mic`, lucrul trebue s` se opreasc` la subalternii mei; dac` a ajuns p#n` la mine eu nu pot s` dau o pedeaps` mai mic` dec#t d#n[ii. Eu \i dau maximum ! Dar subalternii au putut s` se \n[ele! Dar cazul se dovede[te c` nu'i a[a de grav cum se credea la \nceput ! Dar cel \nvinuit fiind cercetat a reu[it s` dovedeasc` o vinov`]ie mai mic`, sau c` are unele \mprejur`ri u[ur`toare ! Gre[eala celui ce pedepse[te cu asprime nemotivat` este mai mare dec#t a celui ce s'a pus \n cazul de a fi pedepsit. Disciplina sufer` cea d'int#i, devotamentul scade \ntr'o m`sur` sim]itoare, [i descurajarea moral` nu are alt` cale mai priincioas` dec#t acea pe care se strecoar` nedreptatea. Nu pedepsi]i nici o dat` cu maximum, \nainte de a cerceta vina cu deam`nuntul [i mai cu seam` \nainte de a \ndrepta pe vinovat ! Sunt \mprejur`ri \n viea]a unui ofi]er pe care el nu le poate dest`inui la ori [i cine, nu le poate tr#mbi]a pretutindeni. Dac` e[ti [ef drept, e[ti [i p`rinte, [i dac` inspiri \ncredere po]i primi dest`inuiri care au fost refuzate altora mai mici. Educa]iunea \nseamn` con[tiin]`, con[tiin]a nu permite nim`nui s` fie tiran. R`utatea. - R`utatea poate s` fie un cusur natural, dar este [i un defect de educa]iune, c`ci educa]iunea contribue la \nfr#narea instinctelor celor rele. R`utatea adeseori corespunde la un fel de r`sbunare, nu \ndreptat` \n special asupra persoanei fa]` cu care se exercit`, ci asupra tuturor celor ce vor c`dea \n m#na r`ut`ciosului. El este \n general con[tient de inferioritatea sa moral`, de neputin]a \ntrebuin]`rii unor mijloace superioare, pe care o asemenea constatare se r`sbun` prin r`utate. R`utatea nu trebuie[te confundat` cu asprimea ! Cineva poate fi aspru din calcul, sau poate chiar \n mod incon[tient, f`r` s` fie r`ut`cios. R`utatea poate s` nu fie totdeauna \nso]it` de asprime; dar r`utatea este sentimentul acela nedemn care face ca cineva s` se bucure de tot ce se \nt#mpl` r`u persoanelor ce'l \nconjoar`; r`utatea este sentimentul acela care nu permite cuiva s` \nl`ture o menajare unui camarad - chiar c#nd i'ar fi foarte u[or, aceasta; r`utatea este sentimentul acela care nu permite cuiva s` previn` pe nimeni de o primejdie ce \l amenin]`. R`ut`ciosul se bucur`, r#nje[te, la ori-ce catastrof` care sose[te [i este deplin satisf`cut c#nd poate s` contribue cu ceva la suferin]a aproapelui. Ca urmare fireasc`, c#nd este vorba de o pedeaps`, de sigur va recurge la totdeauna la maximum, dac` interesul nu'l sf`tue[te s` se arate indulgent [i s` dubleze astfel r`utatea cu ipocrizia.

i r i u t i t s e R

162

Fundamente na]ionale
R`utatea trebue comb`tut` cu tot dinadinsul la ofi]eri, ea fiind un sentiment josnic [i contrar spiritului de dreptate de care trebue s` fim c`l`uzi]i. Despotismul sau tirania. - Chintezen]a tuturor defectelor pe care leam enumerat p#n` aici, este despotizmul sau tirania. Dac` am sus]inut c` fiecare din aceste defecte trebuesc comb`tute cu energie la ofi]erii tineri, este tocmai pentru motivul c` - pe un drum, sau pe altul - \i duc c`tre despotism, c#nd ajung mai mari \n grad, [i despotismul este unul din cele mai mari defecte de educa]iune. Educa]iunea nedes`v#r[it` are drept ur mare o judecat` fal[` sau incomplect`; judecata aceasta face pe mul]i s` devin` despo]i, crez#nd c` dau dovezi de energie [i, cu tote acestea, \ntre una [i alta este o pr`pastie. Energia este o calitate a sufletului \nso]it` de ra]iune [i se exercit` numai atunci c#nd este nevoie, pe c#nd despotismul nu alege nici timpul nici locul [i se exercit` f`r` nici un discern`m#nt. El poate fi trebuincios pe alocuri, \n ocaziuni mari [i solemne, pe timpul unor turbur`ri grave, c#nd se declar` starea de asediu [i c#nd energia singur` n'ar da roadele a[teptate, dar \n timp de pace despotismul este netrebuincios, primejdios [i odios chiar. Ca s` fii despot nu este destul s` ai voin]` de a deveni, trebuie s` ai [i ocazia de a exercita tirania. Ofi]erilor tineri, ]inu]i mai mult sau mai pu]in din scurt, nu li se prea prezint` astfel de ocazii; de aceea nici nu se prea poate prevedea din timp [i cu siguran]` viitorul despot. |ng#mfatul, vanitosul, impertinentul, \nc`p`]#natul, \nd`r`tnicul, r`ut`ciosul, f`]arnicul \nsu[, pot s` devin` la un moment dat tiranici, calamitate ce-ar trebui \nl`turat`, c`ci sgudue temeliile armatelor. Absurditatea. - Absurditatea se apropie de despotism f`r` ca s` fie tot una cu d#nsul; ea poate chiar s` nu mearg` p#n` la limitele extreme. Caracteristica absurdita]ii este de a nu reveni nici odat` [i sub nici un motiv asupra unei hot`r#ri luate - sub pretext de fermitate -; de a lua m`suri sau hot`r#ri pripite [i nepotrivite \mprejur`rilor, care trebuesc apoi \ndeplinite ad-literam; de a nu asculta nici un argument, de a nu admite nici o piedic`, de a nu ]ine socoteal` de nici o imposibilitate. Nu vreau s` [tiu nimic! - S` se poat`! - S` ai! - S` ajung` ! Aceste sunt de obicei ordinele scurte, precise [i lipsite de logic` ale oamenilor absurzi. Ele fac din executarea ordinelor o sarcin` anevoioas` [i se las` de multe ori inferiorului o r`spundere care-i apas` greu de tot pe umeri. Un asemenea cusur ia na[tere mai totdeauna dintro fire pripit` [i o judecat` incomplect` care se pot schimba [i des`v#r[i dac` se iau m`suri mai din vreme. Dac` nu sau luat la timp, cu at#t mai r`u, cusurul nu se mai poate \ndrepta cu aceea[ \nlesnire. Cu toate aceste, am putea zice S` se poat`! Timiditatea. defectele enumerate p#n` aci fac parte dintro anumit` categorie [i sunt proprii mai cu seam` oamenilor tari de caractere, \nzestra]i cu o voin]` puternic` [i chiar cu energie de aceea le [i \nt#lnim mai ales printre militari cari, \n majoritate, au \nsu[irile aceste. Oric#t de condamnabile

i r i u t i t s e R

163

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


ar fi ele, am ar`tat \ns` c` se pot combate, mai ales dac` - cu oarecare bun`-voin]` - se pun \n joc energia [i t`ria de caracter a celor ce vor s` scape de asemenea defecte, complect#ndu[i educa]ia ce le lipse[te. O mare parte \ns` din cusururile ce urmeaz` sunt proprii tocmai naturilor molatice, lipsite de energie uneori poate chiar de curaj [i, din aceast` pricin`, ele \ntrebuin]eaz` c`i piezi[e sau l`turalnice spre a[i ascunde lipsa calit`]ilor pe care o educa]ie nedes`v#r[it` nu le-au putut da. Aceste cusururi se vindec` mai anevoe din lips` de voin]` \ndestul`toare [i fiindc` adeseori sunt ascunse cu \ngrijire. Atr`g#nd b`garea de seam` asupra lor, cei \n drept vor pune de sigur mai mult` r#vn` spre a le descoperi [i combate. Timiditatea este mai ales un defect al tinere]ii, datorit ne\ndem#n`rii [i care se vindec` dac` se fac \ncerc`ri serioase [i la timp. Pentru o domni[oar` o u[oar` timiditate este uneori o calitate, sau cel pu]in o gra]ie mai mult; pentru un t#n`r oarecare ea se poate confunda uneori cu modestia. Pentru un ofi]er nu este un defect de neiertat, dar este mai bine s` nul aib`. Bine-\n]eles c` \n materie de timiditate, ca [i \n multe altele, totul at#rn` de gradul de m`rime al acestui cusur [i de modul cum el se d` pe fa]`. De obicei, ofi]erul sfios nu se prea cunoa[te \n cercul camarazilor. Cu ei sa obicinuit [i nu[i pierde cump`tul; \n cercul lor are \ncrederea trebuincioas` spre a vorbi, a glumi, a face ca toat` lumea. Timiditatea apare din momentul c#nd intervin persoane streine cercului de toate zilele: [efi, invita]i, societate, doamne, domni[oare, etc. Unii sunt mai sfio[i fa]` cu [efii, pe care \i v`d mai rar; cu persoane de distinc]ie, etc., cei mai mul]i \ns` se intimideaz` cu deosebire fa]` cu doamneledin societate. Acest cusur este cel care se vindec` cu mai mult` \nlesnire, cu condi]ie ca t#n`rul ofi]er s` capete uzul convenien]elor sociale [i s` nu tr`iasc` retras de lume. Timiditatea care face pe ofi]er s` se piard` de \ndat` ce este pus \ntro situa]iune deosebit`: c#nd este \ntrebat [i trebue s` r`spund` \n fa]a mai multor persoane, c#nd i se cere s` ia o hot`r#re, s`[i dea p`rerea asupra unui lucru, etc., trebue \ngrijit` mai de aproape, c`ci d` semne nelini[titoare de ne\ncredere \n propriile sale puteri [i lips` de hot`r#re \n \mprejur`rile mai grele, ceeace pentru militari poate deveni grav. S` nu se uite c` sunt [i sfio[i din lips` de experien]`, al c`ror fond de caracter \ns` nu este modest, nici ru[inos. Acestora le lipse[te numai \ncrederea \n propriile lor for]e [i con[tien]i de aceeace le lipse[te de fric` s` nu par` sfio[i ne pomenim la un moment dat c` devin impertinen]i. Trebue mult tact [i experien]` spre a deosebi aceast` categorie de tineri, dar odat` recunoscu]i trebuesc urm`ri]i [i ]inu]i de aproape, spre a nu c`dea dintrun exces \ntraltul. Timiditatea devine un adev`rat cusur c#nd ofi]erul \nceteaz` de a mai fi t#n`r [i ajunge s` fie un defect capital pentru un [ef pe care cu u[urin]` \l poate \mpinge c#te odat` la ridicol ceeace este adev`rat` nenorocire.

i r i u t i t s e R

164

Fundamente na]ionale
Lingu[irea. Dac` exist` pe lume un individ care s` lipseasc` de demnitate \n cel mai \nalt grad, apoi acesta este de sigur lingu[itorul. Invidiosul se uit` cu p`rere de r`u numai la c#teva persoane, intrigantul sap` numai pe cei cari nui vin la socoteal`, calomniatorul se r`zbun` numai asupra c#torva oameni, lingu[itorul \ns` frustreaz` [i \n[al` pe to]i cari sunt mai presus de d#nsul, \ncep#nd chiar cu cel pe carel lingu[e[te. Prin purtarea sa pref`cut`, perfid` [i nevrednic`, el se insinuiaz` numai cu scopul de a trage foloase personale; ascunde [i uneori chiar laud` vi]iile acelor pe l#ng` cari \[i propune s` lucreze; \i face s` nu[i poat` recunoa[te gre[elile; \i \mpinge la altele noi; le fal[ific` judecata; \i face s` cread` c` numai el este credincios [i devotat, iar ceilal]i le sunt du[mani [i r`u-voitori. |ntrun cuv#nt, sechestreaz` voin]a celor slabi de \nger \n a[a fel c` ei sf#r[esc prin a nu vedea dec#t ceeace vrea el [i a nu hot`r\ dec#t ceea ce el hot`r#se mai dinainte. Feri]i-v` de lingu[itori dac` nu voi]i s` nu ajunge]i \n situa]iunea b`tr#nului celibatar pe care o menajer` interesat` \l st`p#ne[te, f`c#nd tot cei st` \n putin]` ca rudele s` nu se ating` de nimic, nici \n via]`, nici dup` moarte! Spre a[i atinge ]inta, lingu[itorul ajunge [i mincinos [i intrigant [i calomniator, este dar mai odios dec#t to]i. Lingu[irea nu se vindec`, c#nd g`se[te teren priincios. Pentru ofi]erul lingu[itor a[ prevedea \n lege reforma, de \ndat` ce acuza]iunea ar fi sus]inut` de mai mul]i camarazi. Invidia. Ur#t este [i acest defect, dar el face s` sufere mai mult acela pe care \l st`p#ne[te; bine-\n]eles dac` el nu este \n acela[ timp un intrigant [i un calomniator. Invidia este mai mult un fel de boal`, de oarece se \nt#lnesc persoane care invidiaz` calit`]i [i situa]iuni imposibile de atins, sau de dob#ndit, ca frumuse]ea, gra]ia, tinere]ea, s`n`tatea, \ndem#narea, talentul, titlurile, noble]ea, luxul acelora cu care vin \n contact. |ntre ofi]eri, cazul cel mai obicinuit este acel al invidio[ilor pentru dinstinc]iuni [i grade acordate camarazilor. |n astfel de \mprejur`ri \ns` trebue s` se procedeze cu mare b`gare de seam`, c`ci se pot creia invidio[i cari s` prezinte revendic`ri \ntemeiate c#nd nedreptatea sau hat#rul se strecoar` pe nesim]ite \n sfera \nalt` a regul`rii celor mai superioare interese ost`[e[ti. |n orice caz \ns` nui este \ng`duit nici chiar invidiosului nedrept`]it s` alerge la mijloace josnice, ascunse [i nepermise. El poate cel mult s` a[tepte timpuri mai bune [i s` reclame c#nd va crede c` a sosit momentul. Atunci el se va transforma dintrun invidios \ntrun om gelos numai de drepturile sale pe care, de altminteri, sunt aproape sigur c` le va dob#ndi! c`ci: cosi va il mondo !

i r i u t i t s e R

165

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

ALE REVISTEI G~NDIREA MILITARq ROM~NEASCq PENTRU ANUL 2000


EDI}IA A III-A 17 februarie 2001
Premiul General de divizie {tefan F`lcoianu a fost acordat domnilor general de corp de armat` dr. Eugen B~D~LAN, colonel ing. Mihail P@RVU [i colonel Emil ROMAN pentru lucrarea Trec`torile Carpa]ilor Orientali.Analiz` geografico-militar`.

PREMIILE NA}IONALE

Premiul Locotenent-colonel Mircea Tomescu a fost acordat domnului viceamiral (r.) Constantin IORDACHE pentru lucrarea Elemente de strategie maritim`.

166

Fundamente na]ionale
Premiul Mare[al Alexandru Averescu a fost acordat Inspectoratului Ministerului Ap`r`rii Na]ionale care a gestionat un amplu efort colectiv concretizat \n elaborarea lucr`rii Culegere de termeni, concepte [i no]iuni de referin]` din domeniile politicii militare, securit`]ii na]ionale [i ap`r`rii armate, efort coordonat de c`tre domnii general de corp de armat` dr. Nicolae P~{TINIC~, general de divizie dr. Dumitru ANTOHI [i colonel Ion C~LIN.

Premiul General de brigad` Constantin H#rjeu a fost acordat domnului colonel dr. Ion GIURC~ pentru lucrarea Anul 1940. Drama Rom#niei Mari.

Premiul General de corp de armat` Ion Sichitiu a fost acordat domnilor Constantin SAVA [i Constantin MONAC pentru lucrarea St`rile excep]ionale.

167

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

TRATATUL PRIVIND INTERZICEREA TOTAL~ A EXPERIEN}ELOR NUCLEARE - con]inut [i semnifica]ii


Ministru consilier Paul GRECU
Preocuparea omenirii pentru interzicerea experien]elor cu bomba nuclear` dateaz` de peste o jum`tate de veac. Era n aprilie 1954 cnd, dup` aproape zece ani de la prima explozie a unei arme atomice (iulie 1945), premierul Indiei din acea vreme, Jawaharlal Nehru, propunea suspendarea experien]elor cu arma nuclear`. Pornindu-se de la efectele d`un`toare ale experien]elor nucleare asupra mediului nconjur`tor, s-au f`cut, ulterior, [i alte solicit`ri de ncetare a lor, puterile nucleare aflndu-se sub o presiune politic` din ce \n ce mai mare. S-a ajuns astfel ca, la 5 august 1963, s` se ncheie Tratatul privind interzicerea experien]elor cu arma nuclear` n atmosfer`, n spa]iul extraatmosferic [i sub ap`, tratat deschis spre semnare, simultan, la Londra, Moscova [i Washington la 8 august 1963 [i intrat n vigoare la 10 octombrie 1963. Cele dou` superputeri ale vremii, SUA [i URSS, au negociat, de asemenea, unele tratate bilaterale, n 1973 (Acordul privind prevenirea r`zboiului atomic), n 1974 (Tratatul privind limitarea experien]elor nucleare subterane) [i n 1976 (Tratatul privind exploziile nucleare subterane n scopuri pa[nice), consacrate, n esen]`, limit`rii dimensiunii experien]elor nucleare, efectuate n scopuri militare sau pa[nice. Au existat, totodat`, [i alte tratate interna]ionale care au interzis, par]ial, experien]ele cu diverse arme, n primul rnd cu arma nuclear`, n spa]iul extraatmosferic, pe fundul m`rilor [i al oceanelor etc. Dup` cum se vede ns`, nici unul dintre aceste tratate nu viza o interzicere total`, ci doar par]ial` a experien]elor cu bomba atomic` (de altfel, Tratatul din 1963 este cunoscut [i sub denumirea de interzicere par]ial` a experien]elor nucleare). A fost nevoie de eforturi sus]inute timp de peste patru decenii pentru a se ajunge, n 1996, la ncheierea Tratatului privind interzicerea total` a experien]elor nucleare (sau CTBT, dup` denumirea n englez`, folosit` frecvent: Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty). Se vorbe[te despre interzicerea total` deoarece tratatul vizeaz` [i experien]ele subterane, care nu erau oprite prin tratatul par]ial din 1963 [i pentru c` interzice orice fel de explozie nuclear`, fie militar` sau n scopuri pa[nice, oriunde s-ar produce n lume. Au trecut, astfel, 51 de ani ntre prima explozie nuclear` [i momentul deschiderii spre semnare, n septembrie 1996, a CTBT, timp n care omenirea a asistat neputincioas` la peste 2000 de asemenea explozii.

CONSIDERENTE GENERALE

168

Realitatea militar` interna]ional`


Tratatul privind interzicerea total` a experien]elor nucleare este cel mai recent din seria celor patru instrumente juridice interna]ionale majore care se refer` la armele de distrugere n mas`, al`turi de Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (semnat la 1 iulie 1968 [i intrat n vigoare la 5 martie 1970), de Conven]ia privind interzicerea dezvolt`rii, produc]iei [i stoc`rii armelor bacteriologice (biologice) [i cu toxine [i distrugerea lor (semnat` la 10 aprilie 1972, intrat` n vigoare la 26 martie 1975) [i de Conven]ia privind interzicerea dezvolt`rii, produc]iei, stoc`rii [i folosirii armelor chimice [i distrugerea lor (semnat` la 13 ianuarie 1993, intrat` n vigoare la 29 aprilie 1997). Dep`[irea perioadei r`zboiului rece a stimulat profund abord`rile mai realiste [i reciproc avantajoase ale cooper`rii interna]ionale, inclusiv n domeniul dezarm`rii [i al controlului armamentelor. n acest nou context, Conferin]a de dezarmare de la Geneva unicul for multilateral de negociere n domeniul dezarm`rii a hot`rt s` nceap` negocieri pentru un tratat universal [i multilateral [i efectiv verificabil privind interzicerea total` a experien]elor nucleare, care s` contribuie efectiv la neproliferarea armelor nucleare n toate aspectele sale, la procesul dezarm`rii nucleare [i, prin urmare, la nt`rirea p`cii [i securit`]ii interna]ionale. Negocierile n cadrul acestei Conferin]e au nceput \n ianuarie 1994, pentru a se ncheia dup` doi ani [i jum`tate, n august 1996. Conferin]a, care adopt` hot`rri exclusiv prin consens, nu a fost ns` n m`sur` s` aprobe textul CTBT, ca urmare a opozi]iei formale a Indiei att n Comitetul ad-hoc ns`rcinat cu negocierea Tratatului, ct [i n plenul Conferin]ei. Motivele invocate de India pentru a nu se al`tura consensului se refer`, n principal, la: a) prevederile articolului XIV al Tratatului privind condi]iile pentru intrarea n vigoare a acestuia, pe care India le consider` ca fiind f`r` precedent n practica multilateral` [i contrare dreptului interna]ional cutumiar; b) absen]a din Tratat a unui angajament al statelor nucleare de a elimina armele nucleare ntr-o perioad` determinat`. De fapt, aceste dou` puncte de vedere au fost, n mod constant, afirmate de delega]ia indian` pe parcursul negocierii Tratatului . n situa]ia creat`, Australia a cerut, la 28 august 1996, reluarea lucr`rilor celei de a 50-a sesiuni a Adun`rii generale a ONU, pentru a dezbate, n cadrul punctului 65 al ordinii de zi, intitulat Tratatul privind interzicerea total` a experien]elor nucleare, propunerea referitoare la adoptarea CTBT. Sesiunea a fost reluat` la 10 septembrie 1996 [i a adoptat rezolu]ia 50/245 (prezentat` de 127 de coautori), cu 158 de voturi pentru, trei mpotriv` (Bhutan, India [i Libia) [i cinci ab]ineri (Cuba, Liban, Mauritius, Siria [i Tanzania). Ulterior, delega]iile a trei ]`ri (Burundi, Lesotho [i Zambia), care au fost absente la vot, au declarat c` ar fi vrut s` voteze n favoarea rezolu]iei. Rezolu]ia 50/245 prevede urm`toarele: adopt` Tratatul, a[a cum figureaz` n documentul A/50/1027 (textul fiind identic cu cel negociat n Conferin]a de dezarmare); cere Secretarului general al ONU s` deschid` Tratatul spre semnare, la sediul ONU, ct mai repede posibil; face un apel la toate statele ca s` semneze [i, apoi, conform procedurilor lor constitu]ionale, s` devin` p`r]i la Tratat, ct mai curnd posibil; 169

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


cere Secretarului general s` prezinte Adun`rii generale un raport asupra stadiului semn`rii [i ratific`rii Tratatului la a 52-a sesiune. Ca urmare a adopt`rii acestei rezolu]ii, Tratatul a fost deschis spre semnare la 24 septembrie 1996. n prima zi, au semnat 71 de state, ntre care [i cele cinci puteri nucleare. Pn` la 31 decembrie 1996, prima ]ar` (Fiji) ratificase deja CTBT. Pn` la 14 martie 2001 semnaser` Tratatul 160 de ]`ri, dintre care au ratificat 80, inclusiv 31 de state din grupul de 44 a c`ror ratificare este necesar`, conform articolului XIV al Tratatului, pentru intrarea sa n vigoare. Dintre puterile nucleare au ratificat Anglia, Fran]a [i Federa]ia Rus`. Cu prilejul semn`rii Tratatului, patru state (China, Germania, Iran [i Sfntul Scaun) au f`cut declara]ii interpretative1 prin care, n esen]`, reafirm` unele pozi]ii exprimate pe parcursul negocierii CTBT. Obiectivele fundamentale urm`rite prin CTBT constau n interzicerea oric`rei explozii nucleare experimentale sau a oric`rei explozii nucleare, oriunde n lume, stabilirea unui sistem global de monitorizare [i verificare a respect`rii Tratatului [i, respectiv, atragerea tuturor statelor la prevenirea prolifer`rii armelor nucleare n toate aspectele sale, la procesul dezarm`rii nucleare [i, prin acestea, la nt`rirea p`cii [i a securit`]ii interna]ionale. Tratatul privind interzicerea total` a experien]elor nucleare con]ine urm`toarele p`r]i: un Preambul, 17 articole [i dou` anexe, precum [i un Protocol cu dou` anexe. Preambulul subliniaz`, ntre altele, necesitatea unor eforturi continue, sistematice [i progresive pentru reducerea, la nivel global, a arsenalelor nucleare, cu scopul final al elimin`rii acestor arme [i dezarm`rii generale [i totale sub control interna]ional strict [i eficient. n general, lectura ns`[i a Preambulului relev`, pentru un cititor avizat, pozi]ii [i puncte de vedere divergente, greu de acomodat ntr-un text juridic de importan]a unui tratat interna]ional, dar mai u[or de reflectat ntr-un preambul. Aria de cuprindere a Tratatului este redat` nc` din primul articol, care se refer` la Obliga]iile fundamentale [i pe care l reproducem integral, dat` fiind valoarea sa deosebit`: 1. Fiecare STAT PARTE se angajeaz` s` nu efectueze explozii experimentale cu arme nucleare sau orice alt fel de explozii nucleare [i s` interzic` [i s` mpiedice orice explozie de acest tip, n orice zon` aflat` sub jurisdic]ia sau sub controlul s`u. 2. n plus, fiecare STAT PARTE se angajeaz` s` se ab]in` de la a provoca, ncuraja sau participa, n orice fel, la efectuarea oric`ror explozii experimentale cu arme nucleare sau a oric`ror altor explozii nucleare. Printr-un articol substan]ial (articolul II), intitulat Organiza]ia, se creeaz` Organiza]ia Tratatului privind Interzicerea Total` a Experien]elor Nucleare (CTBTO), ca entitate independent`, pentru a realiza obiectivul [i scopul acestui Tratat, a asigura aplicarea prevederilor sale, inclusiv a acelora referitoare la verificarea interna]ional` a respect`rii lor, precum [i pentru a asigura un forum de consult`ri [i cooperare ntre STATELE P~R}I [i se stabilesc statele care pot fi membre ale Organiza]iei, organele

SEMNIFICA}IA {I CON}INUTUL TRATATULUI

170

Realitatea militar` interna]ional`


acesteia (Conferin]a STATELOR P~R}I, Consiliul Executiv [i Secretariatul Tehnic), competen]ele [i modalit`]ile de func]ionare [i de finan]are a costurilor acestora, sediul Organiza]iei (Viena) etc. Conferin]a este organul suprem al CTBTO, alc`tuit din toate STATELE P~R}I la Tratat, care se reune[te n sesiuni ordinare (o dat` pe an) sau extraordinare. Conferin]a se poate reuni [i sub forma unei Conferin]e de Amendare (potrivit articolului VII) sau a unei Conferin]e de Evaluare (n conformitate cu articolul VIII). Hot`rrile Conferin]ei STATELOR P~R}I sunt adoptate prin vot pentru chestiuni de procedur` ori, pe ct posibil, prin consens pentru problemele de fond (sau cu majoritate calificat`, dac` e[ueaz` eforturile de a se ajunge la consens). Conferin]a supravegheaz` aplicarea [i evalueaz` respectarea Tratatului, adopt` raportul Organiza]iei [i aprob` bugetul anual al acesteia, alege membrii Consiliului Executiv [i aprob` regulile sale de procedur`, nume[te Directorul general al Secretariatului Tehnic etc. Consiliul Executiv este organul de execu]ie al CTBTO, fiind alc`tuit din 51 de membri, ale[i pe principiul reparti]iei geografice echitabile din lista ]`rilor figurnd n anexa 1 a Tratatului. Articolul II stabile[te, totodat`, modalitatea [i criteriile de desemnare a candida]ilor n vederea alegerii n Consiliul Executiv, criterii care ]in de capacitatea nuclear`, de num`rul instala]iilor de monitorizare de]inute, de competen]a [i experien]a n domeniul tehnologiilor de monitorizare, de contribu]ia la bugetul anual sau de principiul rota]iei. Consiliul Executiv promoveaz` aplicarea efectiv` [i respectarea Tratatului, supervizeaz` activitatea Secretariatului Tehnic, face propuneri de buget, preg`te[te sesiunile Conferin]ei, ncheie acorduri [i n]elegeri cu STATELE P~R}I sau cu alte organiza]ii interna]ionale etc. Secretariatul Tehnic asist` STATELE P~R}I n aplicarea Tratatului, precum [i Conferin]a [i Consiliul Executiv n realizarea func]iilor lor. De asemenea, Secretariatul Tehnic are atribu]ii esen]iale at#t cu privire la verificarea respect`rii Tratatului, avnd n componen]` [i Centrul Interna]ional de Date, c#t [i cu privire la acordarea de asisten]` tehnic`, primirea cererilor de inspec]ie pe teren [i altele. Secretariatul este condus de un Director general (numit de Conferin]`) [i are func]ionari interna]ionali provenind din personal [tiin]ific, tehnic [i de alt` specialitate. Tratatul stabile[te, n articolul III, m`surile na]ionale de aplicare, adic` obliga]iile unui STAT PARTE de a interzice persoanelor fizice [i juridice, oriunde pe teritoriul s`u ori n orice loc aflat sub jurisdic]ia sa, recunoscut` de dreptul interna]ional, s` ntreprind` orice activitate interzis` unui STAT PARTE prin acest Tratat, n care scop STATELE P~R}I trebuie s` creeze o Autoritate Na]ional`. Prevederile Tratatului referitoare la verificare, cuprinse n articolul IV, constituie, mpreun` cu reglement`rile din Protocol, esen]a ns`[i a bunei func]ion`ri a CTBT [i garan]ia respect`rii reglement`rilor prev`zute. Regimul de verificare are cinci componente: Sistemul Interna]ional de Monitorizare; Centrul Interna]ional de Date; consult`ri [i clarific`ri; inspec]ii la fa]a locului (pe teren); m`suri de ncredere, a c`ror aplicare, dup` intrarea n vigoare a Tratatului, va permite respectarea acestuia. Activitatea de verificare trebuie s` se bazeze pe informa]ii obiective [i s` se desf`[oare cu respectarea deplin` a suveranit`]ii STATELOR P~R}I [i ab]inerea 171

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


de la orice abuz n exercitarea dreptului de verificare (articolul IV, paragraful 2). n acest sens, prevederile Tratatului [i preciz`rile Protocolului referitoare la cele cinci componente men]ionate stabilesc o serie ntreag` de ac]iuni foarte concrete, a c`ror respectare va garanta atingerea obiectivelor fixate prin Tratat. Scopul Sistemului Interna]ional de Monitorizare (SIM) este de a detecta [i identifica exploziile nucleare interzise de CTBT. El va cuprinde instala]ii pentru monitorizare seismologic`, monitorizarea radionuclizilor, incluznd laboratoare autorizate, monitorizare hidroacustic`, monitorizare infrasonic` [i mijloacele respective de comunica]ii, [i va fi sus]inut de Centrul Interna]ional de Date al Secretariatului Tehnic (articolul IV, paragraful 16). Fiecare STAT PARTE va avea dreptul de a participa la schimbul interna]ional de date [i va avea acces la toate datele puse la dispozi]ia Centrului Interna]ional de Date. SIM va consta din 50 de sta]ii seismologice primare [i 120 auxiliare, echipate astfel nct s` poat` detecta activit`]ile seismice [i s` fac` distinc]ia ntre evenimente naturale (cutremure) [i exploziile nucleare. El va include, de asemenea, 80 de sta]ii de radionuclizi dintre care 40 vor putea detecta gazele nobile capabile s` identifice particulele de radionuclizi eliberate n timpul unei explozii nucleare. Activitatea sta]iilor de radionuclizi va fi sus]inut` de 16 laboratoare specializate. n plus, vor exista 60 de sta]ii cu infrasunete [i 11 sta]ii hidroacustice, capabile s` preia sunetele produse de o explozie nuclear` n atmosfer` sau n ap`. Tratatul stabile[te [i modalit`]ile de suportare a costurilor de func]ionare a re]elei SIM, respectiv Organiza]ia, precum [i alte detalii referitoare la Sistem. Sta]iile de monitorizare vor transmite informa]iile ob]inute la Centrul Interna]ional de Date (CID), component` a Secretariatului Tehnic de la Viena. Centrul va produce o list` a tuturor semnalelor detectate de SIM, precum [i buletine n care s` se identifice evenimentele de natur` nenuclear` ce pot ap`rea. Informa]iile brute sau cele prelucrate vor fi accesibile tuturor membrilor Tratatului, urmnd ca, asupra naturii oric`rui eveniment semnalat, s` se pronun]e STATELE P~R}I. Pentru a se preveni eventuale ac]iuni pripite, Tratatul prevede ca, nainte de a se cere o inspec]ie pe teren, STATELE P~R}I s` procedeze la consult`ri [i clarific`ri n ncercarea de a rezolva, fie direct, fie prin intermedierea Organiza]iei, evenimentele ambigue semnalate de SIM [i CID. |n cazul unui eveniment echivoc, un STAT PARTE este obligat s` furnizeze clarific`ri n maximum 48 de ore de la primirea cererii din partea unui alt STAT PARTE sau a Consiliului Executiv. Dac` nen]elegerea nu poate fi rezolvat` prin consult`ri [i clarific`ri, STATUL PARTE interesat poate cere efectuarea unei inspec]ii pe teren. Hot`rrea, n acest sens, este luat` de Consiliul Executiv, cu votul pozitiv a cel pu]in 30 din cei 51 de membri ai s`i. ''Singurul obiectiv al unei inspec]ii pe teren va fi de a clarifica dac` s-a efectuat o explozie experimental` cu o arm` nuclear` sau orice alt` explozie nuclear` care ncalc` pevederile articolului I [i, n limita posibilului, de a aduna orice dovezi care ar putea ajuta la identificarea oric`rui posibil vinovat" (articolul IV, paragraful 35). Avnd n vedere natura politic` deosebit de sensibil` a efectu`rii de inspec]ii pe teren, Tratatul [i, ndeosebi, Protocolul stabilesc condi]ii am`nun]ite privind solicitarea [i aprobarea inspec]iilor, efectuarea lor [i raportarea rezultatelor ob]inute, desemnarea 172

Realitatea militar` interna]ional`


de observatori, ca [i m`suri n cazul unor cereri nejustificate sau abuzive de inspec]ii pe teren. Pentru a contribui la clarificarea grabnic` a oric`ror preocup`ri legate de respectarea Tratatului, ca urmare a unor posibile interpret`ri eronate ale datelor ob]inute din verificarea exploziilor chimice, Protocolul la CTBT prevede furnizarea, pe o baz` voluntar`, de c`tre STATELE P~R}I, a unor informa]ii [i date, precum [i ini]ierea altor m`suri de nt`rire a ncrederii. n scopul asigur`rii respect`rii Tratatului [i corect`rii oric`rei situa]ii ce contravine prevederilor sale, sunt stipulate m`suri ce urmeaz` a fi adoptate de c`tre Conferin]`, la recomandarea Consiliului Executiv, mergndu-se pn` la revocarea drepturilor unui stat decurgnd din tratate, adoptarea de m`suri colective de c`tre STATELE P~R}I n conformitate cu dreptul interna]ional sau, n cazuri urgente, aducerea problemei n fa]a ONU. Diferendele ce pot ap`rea n leg`tur` cu aplicarea [i interpretarea prevederilor Tratatului vor fi reglementate pe baza prevederilor corespunz`toare acestuia [i Cartei Na]iunilor Unite. n anumite condi]ii, poate fi cerut avizul consultativ al Cur]ii Interna]ionale de Justi]ie. Tratatul con]ine, de asemenea, prevederi referitoare la modalitatea de amendare [i de revizuire a textului ini]ial, la durata Tratatului (care este nelimitat`) [i la condi]iile de retragere a unui STAT PARTE, n virtutea exercit`rii suveranit`]ii sale na]ionale, precum [i obi[nuitele clauze finale (statutul Protocolului [i al anexelor, semnarea, ratificarea [i aderarea etc.). Spre deosebire de alte instrumente juridice interna]ionale, Prevederile referitoare la intrarea n vigoare a Tratatului (faimosul articol XIV) stabilesc c` aceasta va avea loc la 180 de zile de la depunerea instrumentelor de ratificare de c`tre toate statele cuprinse n anexa 2 la acest Tratat, dar nu mai devreme de doi ani de la deschiderea sa spre semnare. Lista men]ionat` cuprinde 44 de state membre ale Conferin]ei de dezarmare de la 18 iunie 1996, care au participat oficial la lucr`rile sesiunii din 1996 a Conferin]ei [i care figureaz` n tabelul 1 al publica]iei Agen]iei Interna]ionale pentru Energia Atomic` (AIEA), consacrate reactorilor nucleari, edi]ia din aprilie 1996, sau n tabelul 1 al publica]iei 2 AIEA, consacrate reactorilor nucleari de cercetare, edi]ia din decembrie 1995. Dac` Tratatul nu intr` n vigoare n timp de 3 ani de la data deschiderii sale spre semnare, Secretarul general al ONU convoac` o conferin]` pentru a examina situa]ia [i pentru a decide prin consens ce m`suri vor fi ntreprinse, n conformitate cu normele juridice interna]ionale, pentru a accelera procesul ratific`rii, n scopul intr`rii n vigoare ct mai devreme a acestui Tratat. ntruct era clar c` intrarea n vigoare a Tratatului va lua mai mult timp [i va cere mari eforturi, Secretarul general al ONU, n calitatea sa de depozitar al Tratatului , a convocat o reuniune a statelor semnatare, la 19 noiembrie 1996, cu care prilej s-a creat o Comisie Preg`titoare (CTBTO PrepCom), ca o organiza]ie interna]ional` finan]at` de statele semnatare, pentru a stabili regimul global de verificare al Tratatului [i pentru a preg`ti condi]iile de intrarea n vigoare

ARANJAMENTE PN LA INTRAREA N VIGOARE A TRATATULUI

173

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


a acestuia. Comisia Preg`titoare l-a numit, la 3 martie 1997, pe germanul Wolfgang Hoffman (fostul ambasador pe lng` Conferin]a de dezarmare) n func]ia de Secretar Executiv, n fruntea unui Secretariat Tehnic Provizoriu, care [i-a nceput activitatea la Viena, la 17 martie 1997. Comisia Preg`titoare are dou` organe subsidiare: Grupul de lucru A privind chestiunile administrative [i bugetare [i Grupul de lucru B pentru problemele de verificare. De asemenea, exist` un Grup consultativ pentru aspecte financiare, bugetare [i administrative. Grupurile de lucru elaboreaz` propuneri [i recomand`ri c`tre Comisia Preg`titoare. n baza prevederilor din paragraful 2 al articolului XIV, Secretarul general al ONU a convocat, n perioada 6-8 octombrie 1999, la Viena, o Conferin]` a statelor care au depus instrumentele de ratificare, cu scopul de a examina m`suri de facilitare a intr`rii n vigoare a Tratatului. La data ]inerii Conferin]ei semnaser` Tratatul 154 de state, dintre care l ratificaser` 51. La Conferin]` au participat 92 de state (cele care ratificaser` Tratatul , precum [i observatori, inclusiv din rndul ]`rilor care nu au semnat CTBT). n timpul lucr`rilor, s-a subliniat necesitatea intr`rii n vigoare a Tratatului, importan]a universalit`]ii acestuia, precum [i faptul c` moratoriile unilaterale asupra experien]elor nucleare (anun]ate de toate puterile nucleare) nu pot nlocui asumarea de obliga]ii juridice clare, adic` aderarea la CTBT. Conferin]a a lansat, prin Declara]ia final`, mai multe apeluri c`tre toate statele pentru semnarea [i, apoi, ratificarea Tratatului, inclusiv n mod indirect Indiei [i Pakistanului, care nu au semnat CTBT, dar au declarat c` nu doresc s` ntrzie intrarea n vigoare a Tratatului. De asemenea, cele dou` puteri nucleare care nu au ratificat CTBT (China [i SUA) au fost invitate s` o fac` ntr-un viitor ct mai apropiat.

CONFERIN}A PRIVIND FACILITAREA INTRRII N VIGOARE A TRATATULUI

Romnia s-a pronun]at n mod constant, de-a lungul anilor, n favoarea neprolifer`rii [i dezarm`rii nucleare, fiind unul dintre promotorii activi ai acestei idei n cadrul ONU [i, cu deosebire, n Conferin]a de dezarmare de la Geneva ([i a predecesorilor acesteia). Romnia este parte la Tratatul din 1963 privind interzicerea experien]elor cu arma nuclear` n atmosfer`, n spa]iul extraatmosferic [i sub ap`, pe care l-a semnat simultan la Londra, Moscova [i Washington, nc` din prima zi a deschiderii spre semnare (8 octombrie 1963) [i l-a ratificat la 12 decembrie 1963. De asemenea, ]ara noastr` este parte la toate cele patru instrumente juridice majore referitoare la armele de distrugere n mas`, respectiv Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, din 1968 (semnat la 1 iulie 1968, deci n ziua deschiderii spre semnare, [i ratificat la 4 februarie 1979 nainte de intrarea n vigoare a Tratatului), Conven]ia privind armele biologice din 1972 (semnat` la 10 aprilie 1972 prima zi a deschiderii spre semnare [i ratificat` la 27 iulie 1979), Conven]ia privind armele chimice din 1993

POZI}IA ROMNIEI

174

Realitatea militar` interna]ional`


(semnat` la 13 ianuarie 1993 prima zi a semn`rii [i ratificat` la 15 februarie 1995, nainte de intrarea n vigoare a Conven]iei) [i, n sfr[it, Tratatul de interzicere total` a experien]elor nucleare din 1996 (semnat n prima zi a deschiderii spre semnare, la 24 septembrie 1996, [i ratificat la 4 octombrie 1999). Romnia s-a num`rat, totodat`, printre cei 127 de coautori ai rezolu]iei 50/245, prin care Adunarea general` a ONU a adoptat CTBT. Delega]ia romn` la Conferin]a de dezarmare a avut o presta]ie activ` n timpul negocierilor Tratatului CTBT, contribuind la g`sirea formulelor de compromis, de natur` s` permit` progresul tratativelor, pornind de la convingerea c` Tratatul constituie un instrument fundamental att de neproliferare, ct [i de dezarmare nuclear`, sus]innd c` CTBT trebuie s` interzic` toate experien]ele nucleare, oriunde [i pentru totdeauna. Datorit` faptului c` Romnia figureaz` printre ]`rile care folosesc energia nuclear` n scopuri pa[nice, avnd reactori nucleari, ea face parte din lista celor 44 de state a c`ror ratificare este necesar` pentru intrarea n vigoare a CTBT, a[a cum prevede articolul XIV al acestuia. De asemenea, ]ara noastr` particip` la Sistemul Interna]ional de Monitorizare, instituit prin CTBT, avnd inclus` sta]ia de la Muntele Ro[u pe lista celor 120 de sta]ii seismice f`cnd parte din re]eaua auxiliar`. n declara]ia de politic` general` a delega]iei romne la sesiunea a 51-a a Adun`rii generale a ONU, ministrul de externe al Romniei ar`ta, n septembrie 1996: Ca parte component` a procesului, nc` de la nceputul s`u, Romnia a salutat cu satisfac]ie adoptarea Tratatului de interzicere total` a experien]elor nucleare (CTBT). Acest eveniment major reprezint` o etap` capital` n realizarea unui obiectiv prioritar, a obliga]iilor pertinente din Tratatul de neproliferare. Tratatul privind interzicerea total` a experien]elor nucleare este un instrument juridic interna]ional deosebit de complex, n special n p`r]ile referitoare la mecanismele de verificare a respect`rii prevederilor sale. Negocierile din cadrul Conferin]ei de dezarmare au cunoscut, cum era [i firesc, sui[uri [i cobor[uri, reflectnd diversitatea [i profunzimea intereselor de securitate na]ional` ale participan]ilor [i, de multe ori, nencrederea [i chiar suspiciunile dintre puterile nucleare, pe de o parte, [i dintre acestea [i ]`rile neposesoare de arme atomice, pe de alt` parte. n asemenea condi]ii, negociatorii au trebuit s` dea dovad` de foarte mult` imagina]ie [i inventivitate pentru a se ajunge la formule unanim acceptabile n leg`tur` cu aria de cuprindere a Tratatului [i mecanismul de verificare a respect`rii prevederilor sale. Delega]iile statelor participante la negocieri au f`cut apel la ntreaga expertiz` tehnic`, militar`, diplomatic` [i politic` de care dispuneau pentru a putea face fa]` problemelor complexe ap`rute pe parcursul negocierilor. n calitate de [ef al delega]iei romne la Conferin]a de dezarmare din 1997 [i, la acea vreme, reprezentant permanent ad-interim al ]`rii noastre la Geneva, autorul acestui articol a publicat un studiu3 n care se face o trecere n revist` a unor aspecte deosebit de interesante [i inedite legate de negocierea Tratatului, v`zute din perspectiva participantului direct la negocieri, aspecte care relev` intensitatea procesului [i explic`

REMARCI FINALE

175

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


modul cum s-a ajuns la cteva dintre prevederile fundamentale ale Tratatului, cum ar fi: definirea ariei de cuprindere a Tratatului, mecanismul de verificare, n special inspec]iile pe teren, natura [i rolul Organiza]iei CTBT [i ale Consiliului Executiv, intrarea n vigoare a Tratatului, ca [i pozi]ia adoptat` de Romnia n chestiunile majore privind Tratatul. CTBT este ultimul instrument juridic important n domeniul dezarm`rii [i controlului armamentelor, negociat n cadrul multilateral al Conferin]ei de dezarmare. nc` nu se ncheiaser` negocierile cnd comunitatea interna]ional` stabilea, deja, care s` fie pasul urm`tor n domeniul dezarm`rii, respectiv negocierea unui Tratat privind interzicerea produc]iei de materiale fisionabile n scopuri militare. Conferin]a de dezarmare a creat, n acest sens, n 1995, un Comitet ad-hoc (special), sub pre[edin]ia ambasadorului Canadei, J. Shannon, care, n raportul s`u c`tre Conferin]`, recomanda nceperea negocierilor pe baza unui mandat de compromis n ceea ce prive[te aria de cuprindere a viitorului tratat, mandat care a f`cut, ulterior, obiectul a numeroase ncerc`ri de reinterpretare, ndeosebi din partea puterilor nucleare. Elanul care a domnit la ncheierea negocierilor CTBT nu s-a mai reg`sit dup` 1997, cnd Conferin]a de dezarmare a intrat ntr-un oarecare con de umbr`, aflndu-se, [i n prezent, ntr-un impas vizibil. Explica]ia const` n faptul c` evolu]iile politice pe plan mondial din ultimii ani au afectat direct activitatea Conferin]ei, evenimente cum ar fi efectuarea experien]elor nucleare de c`tre India [i Pakistan sau reluarea conceptului ap`r`rii antirachet` de c`tre Administra]ia SUA (National Missile Defence) punndu-[i o amprent` negativ` asupra climatului din cadrul Conferin]ei. n acest context, au ap`rut mai multe voci care se ntreab` dac` nu ar trebui procedat la o reexaminare aprofundat` a naturii, locului [i rolului Conferin]ei de dezarmare. * * *

NOTE BIBLIOGRAFICE
Declara]ii interpretative f`cute cu prilejul semn`rii Tratatului: R.P. Chinez`
1

1. China a sus]inut tot timpul interzicerea total` [i distrugerea complet` a armelor nucleare [i realizarea unei zone libere de arme nucleare. Ea este n favoarea interzicerii totale a exploziilor de arme nucleare pentru realizarea acestui obiectiv. China este pe deplin convins` c` CTBT va facilita dezarmarea nuclear` [i neproliferarea. n acest scop, China sprijin` ncheierea, prin negocieri, a unui tratat corect, rezonabil [i verificabil, cu caracter universal [i pe durat` nelimitat` [i este gata s` ia m`suri active pentru a promova ratificarea [i intrarea sa n vigoare. 2. ntre timp, Guvernul chinez face, n mod solemn, urm`toarele apeluri: (1) Statele importante de]in`toare de arme nucleare trebuie s`-[i abandoneze politica de intimidare nuclear`. Statele cu arsenale nucleare

uria[e trebuie s` continue s` reduc` stocurile nucleare. (2) Toate ]`rile care au desf`[urat arme nucleare pe teritoriu str`in trebuie s` [i le retrag` n ntregime pe propriul teritoriu. Toate statele de]in`toare de arme nucleare trebuie s` evite s` fie primele care s` foloseasc` armele nucleare, n orice moment [i n orice circumstan]e; s` se angajeze necondi]ionat c` nu vor folosi sau nu vor amenin]a cu folosirea armelor nucleare mpotriva statelor care nu de]in arme nucleare sau a zonelor libere de arme nucleare [i s` ncheie ct mai curnd instrumentele interna]ionale legale n acest sens. (3) Toate statele de]in`toare de arme nucleare trebuie s` sprijine propunerile de stabilire a zonelor libere de arme nucleare, s` respecte

176

Realitatea militar` interna]ional`


statutul acestora [i s`-[i asume obliga]iile corespunz`toare. (4) Nici o ]ar` nu va trebui s` dezvolte sau s` desf`[oare sisteme de arme n spa]iu sau sisteme de rachete defensive, subminnd stabilitatea [i securitatea strategic`. (5) O conven]ie interna]ional` asupra interzicerii totale [i distrugerii complete a armelor nucleare trebuie ncheiat` prin negocieri. 3. Guvernul chinez sprijin` aplicarea m`surilor de verificare n conformitate cu prevederile CTBT pentru a asigura aplicarea sa exact` [i, n acela[i timp, se opune cu fermitate abuzurilor oric`rei ]`ri asupra drepturilor de verificare, inclusiv a folosirii spionajului sau inteligen]ei umane, care ncalc` Germania n concep]ia Guvernului german, nimic din acest tratat nu va fi niciodat` interpretat sau aplicat ntr-un mod care s` prejudicieze sau s` mpiedice cercetarea [i dezvoltarea fuziunii termonucleare controlate [i folosirea sa n scopuri economice. Sfntul Scaun Sfntul Scaun este convins c`, n sfera armelor nucleare, interzicerea experien]elor [i a perfec]ion`rii viitoare a acestor arme, dezarmarea [i neproliferarea sunt strns legate [i trebuie realizate ct mai repede posibil sub control interna]ional efectiv. n plus, Sfntul Scaun n]elege c` ace[tia sunt pa[i spre o dezarmare general` [i total`, care va trebui realizat` f`r` ntrziere de ntreaga comunitate interna]ional`. Iran 1. Republica Islamic` Iran consider` c` Tratatul nu ntrune[te criteriile de dezarmare nuclear` avute n vedere ini]ial. Noi nu am perceput un CTBT numai ca pe un instrument de neproliferare. Tratatul trebuie s` stopeze complet [i total perfec]ionarea viitoare a armelor nucleare. Totu[i, Tratatul interzice exploziile nucleare limitnd astfel asemenea perfec]ion`ri la anumite aspecte, l`snd, n acela[i timp, larg deschise alte c`i. 2. n privin]a Mijloacelor Tehnice Na]ionale, pe baza deliber`rii care a avut loc asupra problematicilor n Comitetul ad-hoc al Conferin]ei de Dezarmare de la Geneva, noi interpret`m textul n acord cu rolul complementar al acestora [i reiter`m c` acestea trebuie s` fie n concordan]` cu
2

suveranitatea Chinei [i contravine intereselor sale legitime privind securitatea prin violarea principiilor universal recunoscute ale dreptului interna]ional. 4. n prezent, acolo unde nc` mai exist` uria[e arsenale nucleare [i politici de intimidare nuclear` bazate pe folosirea n prima instan]` a armelor nucleare, interesele na]ionale supreme ale Chinei cer ca ele s` asigure securitatea, fiabilitatea [i eficacitatea armelor lor nucleare nainte ca obiectivul de eliminare a armelor nucleare s` fie atins. 5. Guvernul [i poporul chinez sunt gata s` continue s` ac]ioneze al`turi de guvernele [i popoarele altor ]`ri pentru a realiza ct mai curnd scopul nobil al interzicerii totale [i al distrugerii complete a armelor nucleare.

dezvoltarea viitoare a Sistemului Interna]ional de Monitorizare. Mijloacele Tehnice Na]ionale nu trebuie interpretate ca incluznd informa]ii primite prin spionaj sau inteligen]` uman`. 3. Includerea Israelului n gruparea MESA constituie o abera]ie motivat` politic a practicii Na]iunilor Unite [i, de aceea, supus` obiec]iilor. Ne exprim`m rezerve importante asupra chestiunii [i credem c` aceasta va mpiedica implementarea Tratatului, a[a cum confruntarea Statelor din acest grup regional ar face extraordinar de dificil` crearea Consiliului Executiv. Conferin]a STATELOR P~R}I ar putea fi silit`, n cele din urm`, s` g`seasc` o cale de redresare a acestei probleme.

Lista ]`rilor a c`ror ratificare a Tratatului este necesar` pentru intrarea sa n vigoare (n ordinea alfabetului englez): Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, Columbia, R.P.D. Coreean`, Egipt, Finlanda, Fran]a, Germania, Ungaria, India, Indonezia, Republica Islamic` Iran, Israel, Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Romnia, Coreea, Federa]ia Rus`, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elve]ia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Vietnam, Zair.
3 Pavel Grecu, Cristian Istrate: Towards a Nuclear-Test-Ban Treaty . |n Romanian Journal of International Affairs, Bucure[ti, vol. III, nr. 1/1997, pag. 165-177.

177

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

FACTORII DE ORDIN EXTERN CARE INFLUENTEAZ , PROCESUL PLANIFICRII SISTEMELOR DE COMUNICATII , SI , MULTINATIONALE , , INFORMATIC N OPERATIILE
Colonel Emil TUDOSE
inamica organiz`rii [i desf`[ur`rii opera]iilor multina]ionale din ultimii ani a nregistrat o sistematizare crescnd` a tuturor domeniilor opera]ionale, aceasta datorit` at#t complexit`]ii tipurilor de crize ap`rute n urma r`zboiului rece \n Europa, c#t [i particip`rii Alian]ei Nord-Atlantice la opera]iile n sprijinul p`cii, implementnd n acest fel experien]a [i procedurile bine definite din cadrul ac]iunilor sale n domeniul opera]iilor de pace PICO organizate de c`tre ONU sau OSCE. n acest context se nscrie [i evolu]ia sistemelor de comunica]ii [i informatic` destinate asigur`rii suportului tehnic al conducerii. Esen]ial pentru proiectarea corespunz`toare a comunica]iilor [i informaticii necesare opera]iei multina]ionale aflat` n faza de preg`tire este procesul planific`rii acesteia, desf`[urat la nivelul compartimentului J6 (G6, S6) CIS din cadrul comandamentului for]ei multina]ionale operative ntrunite (CJTF). Factorii care [i pun amprenta asupra procesului de planificare au o varietate mult mai mare dect n cazul opera]iilor militare obi[nuite datorit`, n primul rnd, caracterului ad-hoc al constituirii for]ei operative [i primordialit`]ii factorului politic. Considernd toate influen]ele care vin din afara procesului intrinsec al comenzii [i controlului ca factori externi, putem afirma c` problema-cheie a planific`rii sistemelor de comunica]ii [i informatic` o reprezint` capacitatea celui care planific` de a ob]ine informa]ii relevante pentru misiunea imediat` ntr-un timp [i \ntr-o manier` eficient`. Mandatul (sau un alt document oficial care define[te statutul for]ei) va asigura cadrul legal [i elementele strategice generale ale opera]iei. Direct sau indirect, mandatul va influen]a opera]ia n ansamblu, structura for]ei [i planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic`. Aceast` influen]` se manifest` printr-o analiz` a efectului misiunilor specifice sau implicite ale sistemelor de comunica]ii [i informatic` [i prin ncorporarea acestora n procesul de planificare. Mandatul (sau un alt document legal) va influen]a procesul de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic` n definirea urm`toarelor elemente: statutul legal al for]ei; misiunile specifice sau implicite ale sistemelor de comunica]ii [i informatic`; 178

Realitatea militar` interna]ional`


cerin]ele de leg`tur` [i, acolo unde este cazul, raporturile stabilite cu statul-gazd`, p`r]ile beligerante, ONU, alte departamente guvernamentale [i organiza]ii particulare de voluntari; capacitatea for]ei de a utiliza sau rechizi]iona elemente din infrastructura teatrului; termene, constrngeri [i durata probabil` a opera]iilor. Pentru a ne asigura c` aceast` analiz` este corect` [i c` satisface toate nevoile, poate fi elaborat` o list` de probleme care va fi transmis` tuturor participan]ilor. Planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic` va fi influen]at`, de asemenea, de gruparea de for]e destinat` misiunii, care determin` rela]iile de comand` [i control, precum [i cooperarea ntre contingentele na]ionale participante. Din punctul de vedere al planific`rii sistemelor de comunica]ii [i informatic`, aceasta va necesita coordonarea [i controlul de c`tre o organiza]ie care cunoa[te nivelul de interoperabilitate al echipamentelor [i procedurile na]ionale. Va fi important, de asemenea, ca planurile [i directivele s` se bazeze pe informa]ii corecte, asigurate n timp util. Aceasta solicit` colectarea [i coordonarea informa]iilor despre sistemele de comunica]ii [i informatic` de la participan]i [i asigurarea unor informa]ii relevante acestora. |n acest scop, va fi solicitat` o celul` de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic` de la comandamentul conduc`tor pentru a se asigura coordonarea necesar` [i preg`tirea opera]iei n ansamblu. Problema-cheie n stabilirea celulei o constituie nivelul de cunoa[tere a reglement`rilor privind opera]iile multina]ionale la care particip` state din NATO, cele partenere, precum [i alte state. Celula va trebui s` n]eleag` at#t capacit`]ile contribuabililor, ct [i m`sura \n care trebuie s` le includ` n planificarea [i asigurarea sistemelor de comunica]ii [i informatic`. |n scopul asigur`rii ndrum`rii ntr-un mod adecvat vor fi necesare informa]ii [i echipamente de prelucrare oportun` a acestora (de regul`, automatizat). O opera]ie multina]ional` este, prin natura ei, o activitate cu mai multe consult`ri dect un conflict clasic de mare intensitate. Vor fi necesare consult`ri ntre participan]i n toate fazele opera]iei [i trebuie s` se asigure transparen]` n luarea deciziilor care s` releve faptul c` fundamentele acestora au fost n]elese corect [i complet. Activit`]ile de preg`tire, ordinele [i instruc]iunile aferente nu pot fi realizate, n cele mai multe cazuri, n condi]ii de izolare [i, de aceea, vor fi necesare consult`ri interna]ionale. Planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic` nu face excep]ie de la aceast` regul`. Procesul de consultare trebuie s` fie simplu, \n m`sur` s` asigure faptul c` toate statele n]eleg deciziile luate [i implica]iile care deriv` pentru for]ele proprii. Procesul de consultare poate avea efecte de constrngere asupra opera]iilor [i poate duce la nevoia de adaptare a planurilor de organizare a sistemelor de comunica]ii [i informatic` (de exemplu, limit`ri n alocarea spectrului electromagnetic). De asemenea, este necesar ca activit`]ile de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic` specifice opera]iilor multina]ionale s` includ` [i nevoile de leg`tur` [i prelucrare informa]ional` ale organiza]iilor guvernamentale [i ale celor particulare de voluntari, precum [i impactul ac]iunilor militare asupra activit`]ii lor. Regulile de angajare au o semnifica]ie particular` n toate etapele unei opera]ii de sprijin al p`cii [i, de aceea, cadrul general va fi precizat n cuprinsul mandatului 179

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


sau al statutului de punere de acord a for]elor. Un impact direct asupra planific`rii [i utiliz`rii sistemelor de comunica]ii [i informatic` l vor avea ac]iunile electronice ale for]ei angajate. Regulile de angajare vor determina compunerea [i instalarea elementelor din sistemele de comunica]ii [i informatic` ale for]ei ntr-o manier` specific` oric`rei opera]ii de sprijin al p`cii. Factorii politici vor influen]a sincronizarea opera]iilor [i pot constrnge activit`]ile specifice de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic`. Problemele-cheie n planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic` vor fi: analiza factorilor specifici, a concluziilor din alte opera]ii [i posibilit`]ile reale de perfec]ionare a activit`]ilor. Factorii politici vor influen]a, de asemenea, compunerea for]ei [i gruparea operativ` [i, prin aceasta, activit`]ile din sistemele de comunica]ii [i informatic`. Ace[tia pot impune cerin]e cu privire la includerea contingentelor relativ mici din statele participante ale c`ror echipamente [i materiale criptografice destinate structurii de comand` [i control a for]ei nu sunt \n cantit`]i suficiente. Dep`[irea capacit`]ilor existente poate fi un factor important n planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic`, uneori chiar un factor de influen]` politic`. Deoarece culegerea/colectarea [i analiza informa]iilor sunt foarte importante, se impune ca distribu]ia lor c`tre statele participante [i stabilirea mijloacelor efective de a comunica sensul [i impactul acestora asupra opera]iilor proprii s` se realizeze ct mai oportun. Vor fi, de asemenea, nevoi de leg`tur` cu fac]iunile din teatru. |n cadrul acestor opera]ii, leg`turile directe cu p`r]ile beligerante sunt unice [i solicit` un echilibru sensibil n sprijinul [i \n cooperarea cu acestea, precum [i exercitarea controlului ac]iunilor lor n concordan]` cu prevederile mandatului. Trebuie astfel sprijinite structurile de planificare ale sistemelor de comunica]ii [i informatic` n rezolvarea acestora cu ajutorul exper]ilor, studiindu-se opera]iile precedente [i lista de priorit`]i gndit` pentru diferitele faze ale opera]iilor multina]ionale. Rela]iile cu organiza]iile neguvernamentale [i cu cele private de voluntari vor fi de o importan]` vital` pe timpul opera]iei multina]ionale att n interiorul teatrului, ct [i la nivel interna]ional. Planificatorii sistemelor de comunica]ii [i informatic` se vor consulta cu aceste organiza]ii n faza de desf`[urare [i pot extinde liniile de comunica]ii spre elementele din teatru sau spre cele din adncimea dispozitivului. |n acela[i timp, se va analiza impactul asigur`rii cu echipamente militare a organiza]iilor private de voluntari asupra percep]iilor fac]iunilor privind neutralitatea acestor organiza]ii. |n aceste situa]ii, este preferabil` utilizarea echipamentelor comerciale. Va fi util, de asemenea, pentru statele membre ale NATO [i pentru cele partenere, s` dezvolte rela]ii bune cu organiza]iile guvernamentale, neguvernamentale [i particulare de voluntari cu scopul de a ob]ine o bun` n]elegere a nevoilor acestora [i a constrngerilor de planificare. Managementul spectrului electromagnetic va fi analizat la nivelul teatrului, la cel na]ional, al ]`rii-gazd` [i din alte puncte de vedere (organiza]ii de voluntari, comerciale). Problema-cheie n procesul de planificare este cea referitoare la alocarea spectrului electromagnetic n teatrul de opera]ii [i nevoia de cooperare ntre agen]iile na]ionale 180

Realitatea militar` interna]ional`


de management [i cele din teatru. Organismele Alian]ei de management al spectrului sunt bine stabilite. Internetul [i Intranetul ofer` posibilit`]i considerabile de a ob]ine, administra [i distribui documente cu aceste concluzii, precum [i perfec]ion`rile posibile care solicit` ac]iuni din partea NATO [i a ]`rilor partenere. Un grup de exper]i n planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic` al Alian]ei/PfP va colecta [i va analiza aceste concluzii [i nv`]`minte. Capacit`]i insuficiente pot fi semnalate n ceea ce prive[te echipamentele, materialele criptografice, doctrinele [i personalul. Preocup`rile personalului care planific` sistemele de comunica]ii [i informatic` n opera]iile multina]ionale vor fi orientate spre urm`toarele direc]ii: disponibilitatea echipamentelor care pot interopera la realizarea leg`turilor dintre state; doctrina [i procedurile de management ale sistemelor de comunica]ii [i informatic` [i modul \n care acestea contribuie la desf`[urarea opera]iilor multina]ionale; utilizarea echipamentelor de comunica]ii [i informatic` tactice n cadrul unei opera]ii multina]ionale; disponibilitatea personalului instruit [i cu deprinderi lingvistice bune; nivelul capacit`]ilor de reparare a echipamentelor, nlocuirea personalului [i a experien]ei de organizare n opera]ii multina]ionale. |n timp ce efectul capacit`]ilor insuficiente va fi sesizat n statele participante mai pu]in dotate, cei care planific` sistemele de comunica]ii [i informatic` vor trebui s` analizeze capacit`]ile [i nevoile opera]ionale ale organiza]iilor guvernamentale, neguvernamentale, particulare de voluntari [i ale altor organiza]ii din interiorul teatrului de opera]ii. Capacitatea de a dep`[i aceste lipsuri va fi n aten]ia celor care planific` sistemele de comunica]ii [i informatic`. Deficitele de echipamente pot fi completate prin mprumuturi de la centrele speciale, de la alte state [i prin procurarea din zon`. |n mod similar, sporirea personalului unit`]ilor, a celui de leg`tur` sau utilizarea rezervi[tilor pot reduce deficitele de personal. Considerentele de ordin na]ional vor avea o influen]` direct` asupra personalului [i a activit`]ilor de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic`. La nivelul for]ei comune, este foarte important ca personalul de planificare a sistemelor de comunica]ii [i informatic` s` ia n considera]ie urm`torii factori: atragerea resurselor na]ionale de comunica]ii [i informatic`; limitele capacit`]ilor na]ionale de comunica]ii [i informatic` de a sprijini opera]iile pe scar` larg`; atragerea aten]iei mediilor interna]ionale relativ la necesarul de resurse pentru sistemele de comunica]ii [i informatic` \n comun. O activitate esen]ial` const` \n stabilirea standardelor care se aplic` n cadrul for]ei privind sistemele de comunica]ii [i informatic`. Acestea pot fi: standarde tehnice pentru interoperabilitatea sistemelor de comunica]ii [i informatic`; 181

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


standarde procedurale pentru schimbul de ofi]eri de leg`tur`; standarde procedurale pentru schimbul, utilizarea [i distribu]ia informa]iilor; standarde de preg`tire a personalului din sistemele de comunica]ii [i informatic` ale for]ei; standarde lingvistice utilizate ntre participan]ii din cadrul for]ei. Sistemele de comunica]ii [i informatic` locale, din interiorul teatrului de opera]ii, pot limita ac]iunile for]elor [i, de aceea, trebuie analizate n cadrul procesului de planificare pe ntreaga durat` a conducerii opera]iilor. Factorii care trebuie lua]i n considera]ie, n acest caz, sunt urm`torii: modul de utilizare, n mod obi[nuit, a sistemelor din ]ara-gazd` [i, n special, a spectrului electromagnetic pentru securitatea comunica]iilor [i a serviciilor de urgen]`; infrastructura ]`rii-gazd`, care poate fi utilizat` pentru a mbun`t`]i posibilit`]ile de leg`tur` a for]ei. Mediul geografic [i, n mod deosebit, clima din teatrul de opera]ii pot impune unele constrngeri sau limit`ri ale capacit`]ilor de comunica]ii [i informatic` ale for]ei. Caracteristica multina]ional` complex` a opera]iei accentueaz` importan]a colect`rii, prelucr`rii [i, unde este cazul, a verific`rii capacit`]ilor informa]ionale nainte de implicarea ntr-o opera]ie specific`. Personalul implicat n planificarea sistemelor de comunica]ii [i informatic` va solicita echipamente tehnice care s` permit` analiza rapid` [i complet` a capacit`]ilor existente [i s` semnaleze zonele cu nevoi specifice care nu sunt satisf`cute.

182

Realitatea militar` interna]ional`

Armele biologice - un pericol invincibil ?


Maior dr. Bogdan CRCIUMARU
in cele mai vechi timpuri, preocuparea pentru diagnosticarea [i controlul maladiilor produse de microorganisme a fost constant`; cu at#t mai mult, cu c#t principalele pl`gi, documentate istoric, au fost reprezentate de diversele epidemii de natur` infec]ioas`, inclusiv cele ale armatelor \n timpul marilor campanii cunoscute \n istorie. S-a creat \n acest fel, conform naturii umane, [i posibilitatea de a folosi, empiric sau [tiin]ific, multe din aceste progrese n domeniul microbiologic n scopuri neortodoxe, ostile, ca arme biologice. La nivel interna]ional exist` nc` din 1975 o Conven]ie interna]ional` privind interzicerea folosirii agen]ilor biologici altfel dec#t \n scopuri pa[nice, conven]ie la care au aderat, pn` \n prezent, 143 de state; totu[i, anumite indicii sugereaz` faptul c`, n diverse situa]ii, agen]ii biologici ar putea fi produ[i [i folosi]i n scop agresiv. Astfel, n termenii militari conven]ionali, clasici, calit`]ile microorganismelor candidate la selec]ia ca arme biologice ar trebui s` constea \n: infec]iozitate mare, invazivitate, virulen]` [i capacitate toxigen`; transmisibilitate apreciabil`, dar totodat` controlabil`, presupun#nd [i o stabilitate important` n mediul extern, de exemplu, sub form` de spori; facila cultivabilitate in vitro, n vederea producerii [i stoc`rii unor cantit`]i suficiente, precum [i cu un raport cost/eficien]` acceptabil. Aceste cerin]e sunt ndeplinite, fie [i numai par]ial, de c`tre unii dintre vectorii biologici, cum ar fi: bacillus anthracis (dup` estim`rile Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii, 50 kg din acest vector biologic aerosolizate ntr-un centru populat pot provoca, n medie, 95.000 de decese [i 125.000 de spitaliz`ri, n condi]ii meteorologice favorabile); Yersinia pestis; virusurile febrelor hemoragice, cu transmisibilitate apreciabil`, sau virusul variolic. Desigur c`, sc`pate de sub controlul medical din centrele de stocare sau/[i aflate n m#ini criminale, aceste arme pot declan[a catastrofe bioecologice. De accea, m`surile de verificare a manufactur`rii unor astfel de vectori microbiologici trebuie s` fie foarte stricte [i aflate sub control interna]ional. |n acest sens, men]ion`m c` se afl`, la Geneva, n stadiu de finalizare [i ratificare, un protocol adi]ional la Conven]ia din 1975. Bazat` pe marele impact al biologiei moleculare, [i-a f`cut apari]ia o nou` genera]ie de arme biologice inteligente, care const` n fabricarea unor microorganisme ce con]in gene cu o adezivitate mai mare [i mai specific`; o patogenitate crescut` sau/[i diferit`; cu virulen]` augmentat` exponen]ial, multirezistent` att n mediul extern, c#t [i la chimioterapicele cunoscute; o deosebit` versatilitate genotipic` [i fenotipic`, uneori capabile chiar s` neutralizeze sistemul imunitar al gazdei, cre#ndu-se adev`rate clone de mozaicuri genetice biologice; cu o capacitate patogenic` sporit` [i cu o expresie 183

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


clinic` de multe ori diferit` fa]` de patologia clasic`. Important este, desigur, [i terenul macroorganismului-gazd`, dar trebuie remarcat faptul c`, n condi]iile angaj`rii moderne totale, capacitatea de ripost` imunitar` a organismelor poate fi diminuat` prin agresiuni microbiologice combinate cu toxice chimice, radioactive, meteorologice, psihologice, care pot duce de la distrugeri n mas` p#n` la anumite sindroame postconflict, n cazul eventualilor supravie]uitori. O asemenea descriere apocaliptic`, dar plauzibil` nu trebuie s` dezarmeze, ci, dimpotriv`, s` stimuleze la o cercetare aprofundat` a mijloacelor [tiin]ifice de protejare [i contracarare ale unor posibile astfel de agresiuni cu microorganisme clasice sau de tip Frankestein microbiologic, at#t din motive de siguran]` personal`, comunitar`, na]ional`, c#t [i, implicit, pentru realizarea unor progrese ale [tiin]ei medicale.

Condi]iile generale obligatorii pentru men]inerea unei st`ri de s`n`tate corespunz`toare a popula]iei, constau, n ansamblu, \n: realizarea siguran]ei alimentare, a unor resurse suficiente [i sigure de ap`; acoperirea vaccinal` optim`; realizarea efectiv` a programelor sanitare na]ionale, att a celor umane, ct [i a celor fitoveterinare; crearea, dezvoltarea (inclusiv prin informatizare) a unei re]ele de centru-pilot pentru supraveghere epidemiologic`, pe criterii moderne, [i, n m`sura posibilit`]ilor, a ct mai multor centre de referin]` pentru diverse microorganisme clasice sau emergente, interconectate la re]eaua interna]ional` de laboratoare. Depistarea focarelor "de suspiciune" poate fi realizat` prin diferen]ierea, deloc facil` de altfel, a focarelor epidemice suspecte de a fi provocate n scopuri ostile fa]` de epidemiile naturale ce pot surveni n zona noastr` geografic` sau de import. Aceasta nu se poate face, n majoritatea cazurilor, dect folosindu-se un mod de abordare statistic, probabilistic, n care logica trebuie s` prevaleze asupra gndirii speculative. Deoarece, pn` n prezent, nu exist` criterii ferme de distinc]ie, este probabil s` aib` loc, simultan, epidemii cu dublu caracter natural [i provocat, tocmai pentru a masca mai bine folosirea armelor biologice. Astfel, cu ct un focar epidemic ndepline[te mai multe criterii de suspiciune, cu att este mai probabil folosirea armei biologice n acel caz. |n cele ce urmeaz` voi prezenta o list` orientativ` a criteriilor de suspiciune privind folosirea armei biologice, list` care r`m#ne deschis`, permi]#nd ad`ugarea altor criterii sau a eventualelor modific`ri la cele existente. Astfel, criteriile de suspiciune pot fi: generale: cercetarea [i descoperirea elementelor suspecte (de exemplu, descoperirea la sol, a baloanelor [i para[utelor ata[ate la radiosonde, n 1993, n Birmania, a fost pus` n leg`tur` cu declan[area unei epidemii de mboln`vire gastrointestinal` n rndul insurgen]ilor); 184

M`surile de contracarare a agresiunilor biologice

Realitatea militar` interna]ional`


revendicarea atacului terorist (frecvent n cazul indivizilor, al grup`rilor paramilitare, religioase; ilogic [i deci surprinz`tor, n cazul conflictelor armate [i al terorismului de stat); aten]ion`ri din partea organelor specializate de informa]ii, orientative [i folositoare mai ales n cazul falselor atacuri teroriste. epidemiologice: focar de mboln`vire, inexplicabil n condi]iile date, n extindere rapid`, pe un teritoriu limitat (de exemplu, epidemia de antrax de la Sverdlovsk, din 1979, produs`, probabil, de c`tre bacterii sc`pate din laborator); microorganisme de origine geografic` diferit` fa]` de regiunea afectat` (determinabil` cu ajutorul microbiologiei moleculare); infectare simultan` cu mai multe variante fenotipice naturale sau artificiale (tulpini, variante) ale aceluia[i microorganism (de exemplu, bacillus antracis); determinarea sursei [i a locului de r`spndire a vectorilor biologici (n zonele centrale ale unor aglomer`ri urbane sau de trupe); forme atipice ale epidemiilor, frecvent cantonate artificial, ilogic, pe diferite arii geografice; lipsa par]ial` sau total` de r`spuns la m`surile epidemiologice prompt instituite. clinice: forme atipice de infec]ii, de o gravitate neobi[nuit`, ap`rute epidemic (incuba]ie, forme clinice, mortalitate); evolu]ie natural` aciclic`, de tip septicemic, spre agravare [i deces; boli febrile cu erup]ie hemoragic`; pneumonii bilaterale, cu evolu]ie grav`; gastroenterocolite hemoragice cu disfunc]ii organice multiple; r`spuns par]ial la cocteiluri de antibiotice clasice (indicate ca prim` inten]ie, datorit` marii probabilit`]i a multirezisten]ei) [i r`spuns clinic satisf`c`tor la unele terapii cu chimioterapice antiinfec]ioase de ultim` genera]ie, deosebit de potente [i destul de rar folosite; neconcordan]` terapeutic` ntre r`spunsul clinic [i testele de sensibilitate (de exemplu, antibiogramele); r`spuns clinic imunitar inadecvat sau chiar absent din partea macroorganismului. de laborator [i paraclinice: izolarea unor microorganisme ce au cauzat mboln`viri anterioare (\n mod frecvent, rela]ia se coreleaz` cu un num`r apreciabil de ani); izolarea [i identificarea unor organisme ce produc boli eradicate anterior n regiunea respectiv` (virusul variolic, virusul poliomielitic s`lbatic); dezvoltarea, n culturile pacien]ilor, a microorganismelor multirezistente la antibioticele existente, cu caractere culturale atipice, care nu pot fi identificate [i tipate frecvent; identificarea vectorilor biologici cu caracter de patogenitate diferit fa]` de cei clasici, dar n general u[or cultivabili. 185

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

terapeutice: r`spuns par]ial la terapia etiologic` probabilistic` prin cocteiluri de chimioterapice antibacteriene clasice; r`spuns adecvat la terapia etiologic` de salvare, cu chimioterapice recent produse, foarte potente, cu mecanisme diferite de ac]iune, aflate eventual n faza de trialuri clinice (figura al`turat`). Agresiunea prin arme biologice nu este deloc de neglijat, mai ales prin prisma posibilit`]ii de producere, stocare [i de]inere a vectorilor biologici moderni [i nonconven]ionali de c`tre un num`r remarcabil de laboratoare civile [i militare. De[i for]ele armate moderne dispun de facilit`]i n vederea contracar`rii unor astfel de atacuri (cum ar fi costumul de protec]ie, foarte util \n cazul completului NBC), totu[i aceste facilit`]i nu pot fi puse la ndemna popula]iei ntr-un timp util, odat` declan[at` agresiunea. Este deci necesar` realizarea unui control [i a unor investiga]ii interna]ionale n lumina Conven]iei existente [i a protocolului adi]ional, cu spijinul comunit`]ilor umane implicate, fapt ce va modifica psihologia [i ac]iunile epidemiologice comunitare (de exemplu, investiga]iile tipice pentru medicina legal` recoltarea probelor de ADN aplicate n scop epidemiologic). O mare parte din costurile pentru aplicarea acestor m`suri vor reveni statelor semnatare, dar eficien]a lor este important`. Este necesar, de asemenea, ca for]ele armate na]ionale s` fie bine echipate [i instruite n vederea unui atac biologic, pentru ca n timp de pace sau pe timp de campanie s` poat` interveni prompt [i eficient n ac]iunea de reducere a num`rului de victime. De aceea este vital ca, [i n ]`rile n curs 186

Realitatea militar` interna]ional`


de dezvoltare, consumatoare de chimioterapice antiinfec]ioase, s` existe programe na]ionale de prevenire [i/sau reducere a rezisten]ei, n acest fel de]in#nd suficiente chimioterapice de rezerv`, posibil salvatoare n cazul unei agresiuni cu microorganisme multirezistente. {i, nu n ultimul rnd, controlul ct mai precoce al oric`rei epidemii devine o ndatorire important`, prin conlucrarea strns` a cadrelor sanitare cu comunit`]ile locale, care trebuie bine informate [i preg`tite din timp chiar [i prin eventuale exerci]ii (recenta Opera]iune Topoff din Statele Unite). Interconectarea cu factorii responsabili de la nivel interna]ional permite o vedere de ansamblu, eliminarea oric`ror suspiciuni [i eficientizarea ac]iunilor n cazul unor astfel de dezastre. Numai aplicnd aceste m`suri [i, implicit, aprofund#nd aceste concepte vom reu[i s` cre`m o stare de ncredere real` a popula]iei n mijloacele de prevenire [i contingen]` n cazul unui atac biologic, put#nd contribui astfel \n mod eficient la men]inerea securit`]ii na]ionale.

BIBLIOGRAFIE
ALIBEK, K.; HANDELMAN, S. Biohazard. The chilling true story of the largest covert biological weapons program in the world - told from the inside from the man who ran it. New York. Random House, 1999. CHEVRIER, M. I. From verification to strenghtening compliance: prospects and challenges of the Biological Weapons Convention. Politics and the Life Sciences, 1995 (14, pag. 209-219). Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and their Destruction, opened for signature at Washington, London and Moscow. April 10, 1972; entered into force March 26, 1975. HOFMANN, E. R.; NORTON, J. E. Lessons Learned from a Full-Scale Bioterrorism Exercise - The Toppof Operation. Emerging Infectious Diseases. 2000. Vol. 6, pag. 652-653. WHELLIS, M. Investigating Disease outbreaks under a Protocol to the Biological and Toxin Weapons Convention. Emerging Infectious Diseases. 2000. Vol.6, pag. 595-600.

187

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001

NATO [i PfP (IV)*


STATELE MEMBRE

ESTONIA
Suprafa]a: 45.227 km2 Popula]ie: 1.450.000 (1998), 32 loc./km2 Limba oficial`: estona Capitala: Tallinn (Reval) (408.000 loc.) (2000) Forma de stat [i de guvern`m#nt: republic` (din 1991) Produs social brut: 4.878 mil. USD (1998) 3.360 USD/loc. Moneda: 1 coroan` estonian` (ekr) = 100 senti Balan]a comercial` (1998) import: 3,7 mld. USD (Finlanda 36%, Suedia 10%, Germania 9%) export: 2,6 mld. USD (Finlanda 23%, Suedia 22%, Letonia 8%) Cheltuieli/ap`rare: 84,0 mil. USD (2000) Ajutor militar: 0,8 mil. USD (SUA) Efective totale: Active: 4.800 Serviciul militar general obligatoriu Durata serviciului militar: 12 luni 2.870 recrutabili prin \ncorporare Rezerv`: 14.000 Mili]ii Organisme interna]ionale: ONU, OSCE, partener asociat UEO, PfP

For]e terestre: 4.320

Mijloace de lupt`:

(2.600 recrutabili prin \ncorporare) 4 regiuni militare 14 zone militare For]e active: 5 batalioane de infanterie 1 batalion de artilerie 1 batalion de cercetare 1 batalion de gard` 1 centru pentru opera]iuni de pace Rezerve: 7.500 Mili]ii

Ma[ini de patrulare: 7 BRDM-2 Tancuri pentru transportul personalului: 32 BTR-60/-70/-80 Tunuri de artilerie: - tractate: 19 105 mm M-61-37 Arunc`toare: 44 81 mm 14 120 mm Arunc`toare de grenade antitanc cu reac]ie: 109 84 mm Carl Gustav Tunuri antitanc/tractate: 200 82 mm B-300 100 90 mm PV-1110 30 106 mm M-40A1

* Dup` revista Truppendienst/Milint, Beilage zu Heft, 1/2001

188

Realitatea militar` interna]ional`


Rachete antitanc dirijate: 10 Mapats 3 RB-56 BILL Tunuri antiaeriene: 100 23 mm ZU-23-2

For]e aflate pe teritoriul altor state: ONU:


Bosnia: 46 (SFOR II) Orientul Apropiat: 1 observator (UNTSO) 3 observatori

For]e navale: 340

(120 recrutabili prin \ncorporare) Estonia, Letonia [i Lituania au creat unit`]i de marin` comune Instala]ii cu baz` de lansare terestr`: Tallinn (Comandamentul BALTROM) Mnisadam Flota: Nave de serviciu \n largul m`rii: 2 (fosta RDG) KONDOR OPV {alupe pentru paza litoralului: 2 GRIF (RD.2 HUK) PCI 1 AHTI (DK.MAAGEN) AGF (exploatate ca PCI) Nave de minare/deminare: Puitoare de mine: 2 RYMAETTYLEA MLC Dragoare: 2 KALEV (germ. FRAUENLOB) MSI Nave de sprijin [i aprovizionare: Nave de m`rfuri: 1 LAINE (RD.MAYAK) AK

For]e Paramilitare

For]e aeriene: 140

(50 recrutabili prin \ncorporare) - media orelor de zbor/an: 70 Mijloace de lupt`: Avioane: Transport: 2 An-2 1 PZL-140 Wilga Elicoptere: Transport: 32 Mi-2 4 Robinson R-44

Paza frontierelor: 2.800 (360 prin \ncorporare) (subordonate Ministerului de Interne) 1 regiment 3 companii de salvare Componenta naval` a trupelor de gr`niceri \ndepline[te [i misiuni de paz` a litoralului Porturi: Tallinn Mijloace de lupt`: Nave de serviciu [i de paz` de coast`: 1 MARU (VIIMA) PCC 1 VALVAS (fost USCG BITTERSWEET) PCO 1 KOU (fost SILMA) PCO 1 PIKKER PCC 1 LINDA (ex-finlandezul KEMIO) PCO 1 TORM (ex-norvegianul ARG) PCF 3 PVK-001 (ex-suedez timp 257 KVB) PCI 1 PVK-025 (tip 275 LVB) PCI 5 PVK-006 (RV) PCI 1 PVK-010 (RV 90) PCI 1 PVK-017 PCI 2 SERNA LCU Avioane: 2 L-410 UVP Turbolet Elicoptere: 5 Mi-8

FINLANDA
Suprafa]a: 338.144 km2 Popula]ie: 5.153.000 (1998), 15,2 loc./km2 Limba oficial`: finlandeza, suedeza Capitala: Helsinki/Helsingfors (551.000 loc.) (1999) Forma de stat [i de guvern`m#nt: republic` (din 1919) Produs social brut: 125.091 mil. USD (1998) 24.280 USD/loc. Moneda: euro Mijloc de plat`: 1 marc` finlandez` (FmK) = 100 penni (= 0,17 euro) Balan]a comercial` (1999) import: 29.574, 67 mil. euro (Germania 15%, Suedia 11%, SUA 8%) export: 39.120,68 mil. Euro (Germania 13%, Suedia 10%, Marea Britanie 9%)

189

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Cheltuieli/ap`rare: 1,7 mld. USD (1999) Efective totale: Active: 31.700 Serviciul militar general obligatoriu Durata serviciului militar: 6-12 luni (12 luni pentru ofi]eri, subofi]eri [i speciali[ti) 23.100 recrutabili prin \ncorporare 500 femei Rezerv`: 485.000 va fi redus` la 30.000 efectivele totale dup` mobilizare: 485.000 \n toate categoriile de for]e armate 285.000 \n for]ele operative (brig`zi etc) 200.000 \n ap`rarea teritorial` aproximativ 30.000 de rezervi[ti particip` anual la aplica]ii de lupt` obliga]ii generale: 40 de zile (75 de zile pentru subofi]eri [i 100 de zile pentru ofi]eri) ce trebuiesc prestate pentru instruc]ia de baz` [i al 50-lea an de via]` (ofi]erii [i subofi]erii p#n` la 60 de ani) Organisme interna]ionale: ONU, OSCE, observator UEO, PfP

For]ele terestre: 24.000

(19.000 prin \ncorporare) Toate brig`zile operative au misiuni de preg`tire a rezervei, c#teva av#nd misiuni de preg`tire \n timp de pace.

Organizarea dup` mobilizare:

Comandamentul Vest: 1 regiment de ap`rare antiaerian` 1 brigad` de artilerie 1 regiment de transmisiuni Zona militar` Hme 2 brig`zi tancuri (1 [i 2) (din care 1 de instruc]ie) 1 brigad` de pu[ca[i (Hme) (instruc]ie) 2 brig`zi de infanterie (42 [i 47) Zona militar` Helsinki 1 brigad` de infanterie (34) (gard`) Zona militar` Uusimaa 1 brigad` de infanterie (29) Zona militar` Turku [i Pori 1 brigad` de pu[ca[i (Pori) Zona militar` Vaasa 2 brig`zi de infanterie (39, 41) Zona militar` Finlanda Central` 1 brigad` de infanterie (36) Comandamentul Nord Zona militar` Lappland 1 brigad` de pu[ca[i Lappi (instruc]ie) Zona militar` Oulu 2 brig`zi de pu[ca[i (Pohja, Kainuu) (instruc]ie) Comandamentul Est Zona militar` Kymi 2 brig`zi de pu[ca[i (Karelia, Kymi) 1 brigad` de infanterie (17) Zona militar` Mikkeli 1 brigad` de pu[ca[i (Savo) 1 brigad` de infanterie (19) Zona militar` Nord-Karelien 1 brigad` de pu[ca[i (Nord-Karelien) 1 brigad` de infanterie (43)

Zona militar` Kuopio 1 brigad` de infanterie (27) 3 regimente de ap`rare antiaerian` 4 batalioane de geniu Rezerve suplimentare: 150 de batalioane [i companii teritoriale Tancuri de lupt`: 130 T-72 M1 Transportoare blindate: 140 BMP-1 PS 110 BMP-2 (inclusiv variante) Transportoare pentru transportul personalului; 120 BTR-60 280 XA-180/-185/-200 Sisu 20 MT-LBV (inclusiv tipuri similare) Tunuri de artilerie: - tractate: 54 105 mm H 61-37 486 122 mm H 63 (D-30) 36 130 mm K 54 324 152 mm H 55 (D-20), H 88-40 H 88-37 (ML-20), H 38 (M-10) 108 155 mm M-74 (K-83) 18 155 mm K-98 -autopropulsate: 72 122 mm PsH (2S1) 18 152 mm Telak 91 (2S5) Arunc`toare de rachete cu mai multe ]evi: 24 122 mm Rak H 76 (BM-21) 36 Rak H 89 (RM-70) Arunc`toare de grenade: 800 81 mm 650 120 mm KRH 40, KRH 92 Pu[ti antitanc cu reac]ie: () 112 mm APILAS Tunuri antitanc: 66 66 mm KES-75 66 66 mm KES-88 100 95 mm SM-58-61 Lansatoare de rachete antitanc dirijate: 200 24 M-82 (AT-4 SPIGOT) 12 M-83 (BGM-71 D TOW) () M-82 M (AT-5 SPANDRELL) Tunuri antiaeriene: 400 23 mm ZU-23 () 30 mm () 35 mm GDF-005

Mijloace de lupt`:

190

Realitatea militar` interna]ional`


() 35 mm GDF-005 Marksman (autopropulsate) 12 57 mm S-60 12 57 mm ZSU-57-2 (autopropulsate) Rachete antiaeriene dirijate: () SAM-86 (SA-16) () SAM-86M (SA-18) 20 SAM-90 crotale NG 18 SAM-96 (SA-11) Instala]ii de urm`rire: () Cymbeline Elicoptere: 4 Hughes 500D/E 7 Mi-8 (HIP) Alte nave: 3 nave-[coal` 9 nave mici de leg`tur` 1 PARAINEN ATA (nav` de sprijin) 1 PUTSAARI nav` cablier 1 nav` de sprijin 2 nave pentru controlul mediului 2 [lepuri For]e de ap`rare a litoralului: 1 brigad` de ap`rare a litoralului (instruc]ie) 2 regimente de ap`rare a litoralului Mijloace/ap`rarea litoralului: () 100 mm D-10T (turele blindate) 195 130 mm K-54 Artilerie (statistic) 5 RBS 15 rachete (instala]ie de lansare cvadrupl` de autocamion)

For]e navale: 5.000

(2.600 recrutabili prin \ncorporare) Instala]ii cu baz` de lansare terestr`: Baze maritime: Upinniemi (Helsinki) Turku Flota: 4 escadre (2 escadre rachete dirijate) Circa 50% din unit`]i au efective complete, restul sunt gata de lupt`, unit`]ile aflate \n situa]ie de utilizare fiind supuse rota]iei. Nave de serviciu [i de paz` de coast`: Corvete: 1 TURUNMAA FS Vedete rapide/Rachete: 1 (+1) HAMINA PCFG 4 HELSINKI PCFG 4 RAUMA PCFG Nave de paz` a litoralului: 2 RIHTNIEMI PC 2 RUISSALO PC 1 HURAJA PC (portavion experimental) Nave de minare/deminare: Puitoare de mine: 2 HAMEENMAA ML (150-200 mine) 1 POHJANMAA ML (100-200 mine) 3 PANSIO MLI (5o mine) (puitor auxiliar) 4 TUIMA MLI (mod. RD OSA II PFM) (20 mine) 1 ISKU MLI (nav` experimental`) Dragoare: 6 KUHA MSI 7 KIISKI MSI Nave pentru opera]iuni de desant: Nave de desant universale: 3 KAMPELA LCU/AKLS 3 KALA LCU/AKSL 2 LOHI LCU Nave de desant pentru personal: 29 MERIUISKO LCP (48 persoane) Nave de sprijin [i aprovizionare: Nave de comandament: 1 KUSTAANMIEKKA AGF/AGI Nave de m`rfuri: 5 VALAS AKSL 6 HAUKI AKSL 1 HILA AKSL Sp`rg`tor de ghea]`: 2 KARHU AGB 2 URHO AGB 1 TARMO AGB 2 FENNICA AGB

For]e aeriene: 2.700

(150 recrutabili prin \ncorporare) - 64 avioane de lupt` - nici un elicopter cu armament la bord - media orelor de zbor/an: 120 1 Comandament de avia]ie 3 regiuni militare de ap`rare antiaerian` (Karelia, Lappland, Satakunta) 3 escadrile de avioane de interceptare Unit`]i navigante: 3 escadrile de avioane de interceptare (F/A-18C/D, Hawk) 1 escadril` de avioane de transport Mijloace de lupt`: Avioane: V#n`toare-bombardament/v#n`toare: 57 F/A-18C Hornet 7 F/A-18D Hornet 20 Hawk 5/51A Cercetare: c#teva Hawk Mk. 51 1 F-27 ESM/ELINT Dirijare: OCU: 5 Saab SK-35C Control: 3 Learjet 35A (Control, ECM) Transport: 2 F-27 3 Learjet 35A Antrenament: 45 Hawk Mk. 50 7 Hawk Mk. 51A 28 L-70 Vinka Leg`tur`: 7 Piper Cherokee Arrow 6 Piper Chieftain 9 L-90 Redigo Rachete dirijate: Rachete aer-aer: () AA-8 (APHID) () AIM-9 Sidewinder () RB-27 () RB-28 Falcon () AIM-120 AMRAAM

For]e finlandeze aflate \n str`in`tate: ONU:


Bosnia: 480 (SFOR II)

191

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


1 batalion mecanizat India/Pakistan: 6 observatori (UNMOGIP) Irak/Kuwait: 5 observatori (UNIKOM) Croa]ia: 1 observator (UNMOP) Kosovo: 800 (KFOR) Liban: 624 (UNIFIL) 1 batalion de infanterie Orientul Apropiat: 11 observatori (UNTSO) Cipru: 9 (UNFICYP)

For]e Paramilitare

Trupe de gr`niceri: 3.400 (dup` mobilizare 22.000) (subordonate Ministerului de Interne) 4 zone de paz` a frontierelor 3 zone de paz` a litoralului 1 comandament de avia]ie Mijloace/paz` de frontier`: Nave: 4 [alupe de serviciu \n largul m`rii 5 [alupe de serviciu de coast` 7 Hovercraft 42 OCI [i nave auxiliare Elicoptere: 3 AS.332 4 AB.206L 4 AB.412 Avioane: 2 Do-228 (control maritim)

FRAN}A
Suprafa]a: 543.965 km2 Popula]ie: 58.847.000 (1998), 108 loc./km2 Limba oficial`: franceza Capitala: Paris (2.115.000 loc.) (1999) Forma de stat [i de guvern`m#nt: republic` (din 1875; Constitu]ia celei de a V-a Republici 1958) Produs social brut: 1.465.399 mil. USD (1998) 24.210 USD/loc. Moneda: euro Mijloc de plat`: 1 franc francez (FF) = 100 centime (= 0,15 euro) Balan]a comercial` (1998) import: 1.684, 4 mld. FF (Germania 17%, Italia 10%, SUA 9%) export: 1.769,6 mld. FF (Germania 16%, Marea Britanie 10%, Italia 9%) Cheltuieli/ap`rare: 29,5 mld. USD (1999) Efective totale: Active: 294.430 Serviciul militar general obligatoriu Durata serviciului militar: 10 luni (exist` posibilitatea de a se prelungi voluntar la 12-24 de luni) 58.710 recrutabili prin \ncorporare 18.920 femei 5.200 \n statele majore centrale 8.600 \n serviciul sanitar (din care 2.300 prin \ncorporare) 1.340 \n serviciile de asigurare cu carburan]i (nemen]ionat mai departe) Se va trece la armata de profesioni[ti Rezerv`: 419.000 For]e terestre: 242.500 For]e navale: 97.000 For]e aeriene: 79.500 Poten]ial total de rezervi[ti: 1.058.500 For]e terestre: 782.000 For]e navale: 97.000 For]e aeriene: 179.000 Organisme interna]ionale: ONU, OSCE, NATO (f`r` integrare militar`), UE, UEO

192

Realitatea militar` interna]ional`


For]e strategice: 8.400
(for]e navale: 4.700 for]e aeriene: 3.100 jandarmerie: 600) 1 regiment de artilerie (61) 1 brigad` de infanterie mecanizat` (1) 1 regiment de infanterie (1 Infanterie) (VAB) 1 regiment de infanterie mecanizat` (1 TIRA) (AMX-10) 1 regiment de tancuri (501/503 RCC) (Leclerc) 1 regiment de geniu (3) 1 regiment de artilerie (40) 1 brigad` de infanterie mecanizat` (2) 1 regiment de tancuri (6/12 CUIR) (Leclerc, AMX-30) 1 regiment de tancuri (2 Dragoni) (Leclerc, AMX-30) 1 regiment de infanterie mecanizat` (RMT) (AMX-10P) 1 grup` de infanterie mecanizat` (16) (AMX-10P) 1 regiment de artilerie (1RAMa) 1 regiment de geniu (13) 1 brigad` de infanterie mecanizat` (3) 1 regiment de tancuri (1/11 CUIR) (AMX-30, Leclerc) 1 regiment de infanterie mecanizat` (92 Infanterie) (AMX-10P) 1 regiment de infanterie mecanizat` (126 Infanterie) (VAB) 1 regiment de artilerie (68) 1 regiment de geniu (31) 1 brigad` de infanterie mecanizat` (6) 1 regiment Spahi (1) (AMX-10RC) 1 regiment str`ini, cavalerie (1) (AMX-10RC) 1 regiment de infanterie marin` (21. RiMa) (VAB) 1 regiment de geniu/legiunea str`in` (1 REG) 1 regiment de artilerie (3 RAMa) 1 regiment de infanterie mecanizat` (7) 1 regiment de tancuri (1/2 Chas) (AMX-30) 1 regiment de tancuri (5 Dragoni) (AMX-30) 1 regiment de infanterie mecanizat` (35 Infanterie) (AMX-10P) 1 regiment de infanterie mecanizat` (152 Infanterie) (AMX-10P) 1 regiment de artilerie (8) 1 regiment de geniu (19) 1 regiment de infanterie mecanizat` (9) 1 regiment de infanterie mecanizat` (1RIMa) (VAB) 1 regiment de infanterie marin` (2 RIMa) (VAB) 1 regiment de infanterie marin` (3 RIMa) (VAB) 1 regiment de tancuri pentru infanteria marin` (RICM) (AMX-10RC) 1 regiment de artilerie (11 RAMa) 1 regiment de geniu (6) 1 brigad` de v#n`tori de munte (27)

For]e navale:

64 SLBM \n 4 SSBN SSBN: 2 LINFLEXIBLE SSBN (16 M-4/TN-70 sau TN-71 SLBM) 2 LE TRIOMPHANT (16 M-45/TN-75 SLBM) Avioane: 35 Super Etendard (+16 Super Etendard \n conservare)

For]e aeriene:

3 escadrile de bombardiere 1 escadril` de alimentare 1 escadril` de cercetare Mijloace: Avioane de v#n`toare-bombardament: 60 Mirage 2000N (ASMP) Avioane de cercetare: 5 Mirage IVP Avioane de alimentare: 11 C-135FR 3 KC-135 Releu cu baz` aerian` (comunicare pentru submarine): 4 C-160H Astarte Preg`tire de lupt`: 6 Mystere 20 6 Jaguar E

For]e terestre: 169.300

(9.500 femei) (47.000 recrutabili prin \ncorporare) (Regimentele au, \n mod normal, dezvoltarea de batalion) Eurokorps (contribu]ia francez`) 1 brigad` germano-francez` (aportul francez) 1 regiment de infanterie (110 Infanterie) (VAB) 1 regiment de infanterie mecanizat` (3 Husari) (AMX-10RC) 1 corp de cercetare 1 CFAT (Commandement de la Force daction terrestre) (= Comandamentul For]ei Operative Terestre) 1 brigad` de cercetare [i conducerea electronic` a luptei 1 brigad` de artilerie 2 regimente de artilerie (1, 12) (MLRS) 3 regimente de ap`rare antiaerian` (54, 57, 58) (Roland, HAWK) 1 brigad` de geniu 3 regimente de geniu (1, 2, 5) 1 subunitate de geodezie militar` 1 grup` de protec]ie \mpotriva armelor de distrugere \n mas` 1 brigad` de transport 2 batalioane de transport 1 brigad` 1 regiment de infanterie mecanizat` (2 Husari) (AMX-10RC) 1 regiment de infanterie (13 Dragoni)

193

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


1 regiment de ap`rare antitanc (4 Chas) (ERC-90) 1 batalion de v#n`tori de munte (7) (VAB) 1 batalion de v#n`tori de munte (13) (VAB) 1 batalion de v#n`tori de munte (27) (VAB) 1 regiment de artileri[ti de munte (93) 1 companie alpin` 1 brigad` de desant aerian (11 Para) 1 regiment de para[uti[ti de desant (1 Chas Para) (VAB) 1 regiment de para[uti[ti husari (1) (ECR-90) 1 regiment de para[uti[ti str`ini (2 REP) (VAB) 1 regiment de para[uti[ti de infanterie marin` (3 RPIMa) (VAB) 1 regiment de para[uti[ti de infanterie marin` (8 RPIMa) (VAB) 1 regiment de artilerie para[uti[ti (35) 1 regiment de geniu para[uti[ti (17) 1 brigad` aeropurtat` (4) 1 regiment de elicoptere de lupt` (1) (Gazelle, Puma) 1 regiment de elicoptere de lupt` (3) (Gazelle, Puma) 1 regiment de elicoptere de lupt` (5) (Gazelle, Puma, Alouette III, Cougar) 1 regiment de elicoptere de lupt` (6) (Gazelle, Puma, Fennec) 1 CFLT (Commandement de la Force Logistique = Comandamentul For]ei Logistice) 2 brig`zi logistice 8 regimente de aprovizionare 6 regimente de transport

Infanteria marin`: 31.000

(12.000 prin \ncorporare, cea mai mare parte du[i peste ocean) 1 divizie (parte component` a FAR) 4 regimente (\n Fran]a) 11 regimente (peste ocean)

Legiunea str`in`: 8.200

- \n parte men]iona]i sus 1 regiment mecanizat (1 REC) 1 regiment de para[uti[ti (2 REP) 4 regimente de infanterie (1, 2, 3, 4, REI) 1 regiment mixt Pacific (5 RMP) 1 semibrigad` (13 DBLE) 1 regiment de geniu (6 REG)

Comandamente teritoriale:

Bordeaux: 1 regiment de infanterie (57 Infanterie) Lyon: 1 regiment de infanterie (22 Infanterie) Metz Besancon Limoges Lille Marseille: 2 regimente str`ine (1 REI, 4 REI) Rennes Rezerve: |nt`riri pentru FAR [i Eurokorps: 75.000 Ap`rare teritorial`: 10 regimente 75 companii (trupe de lupt`) 12 companii (aprovizionare, geniu)

194

Univers publicistic militar

UNIVERS PUBLICISTIC MILITAR


Armada International, Elve]ia, nr. 6, decembrie-ianuarie, 2000-2001 Simularea realist` pe computer asigur` o instruc]ie de \nalt nivel Telemetre laser cu protejarea ochilor Pu[tile de asalt [i tehnologia lor Arunc`toarele moderne mai u[oare, mai precise [i \n mi[care Instruc]ie de artilerie pentru infanteri[ti Interviu cu reprezentantul industriei de armament din Pakistan |mbun`t`]iri aduse lansatorului de rachete Trigan T#rg african de tehnic` aerospa]ial` [i ap`rare Compendiu: Arme antitanc Armed Forces Journal International, SUA, decembrie 2000 Bugetul militar din acest an stabile[te un punct de cotitur` pentru noua administra]ie Costul ridicat al securit`]ii Congresul [i criza din Columbia \n anul 2000 Armata de uscat accelereaz` programul de realizare a sistemelor de vehicule tactice aeriene nepilotate Shadow 200 Analiz` comparativ` a ofertelor str`ine de armament pentru Pentagon |n ciuda reducerilor bugetare, modernizarea artileriei continu` Noi sisteme de artilerie intr` \n dotarea armatelor europene Sisteme de ap`rare antiaerian` cu raz` mic` de ac]iune pentru armata de uscat |n spa]iul aerian al statelor europene Dispozitive de vizualizare pe timp de noapte \n armata american` Testarea comparativ` a ofertelor str`ine ajut` Programul din a doua genera]ie de observare avansat` \n infraro[u pe timp de noapte al armatei de uscat americane Firme europene ofer` sisteme de vizualizare pe timp de noapte de \nalt` performan]` Electrostivuitoarele multidirec]ionale dau o nou` semnifica]ie manevrabilit`]ii Dfense nationale, Fran]a, nr. 1, ianuarie 2001 Strategia de ap`rare a Europei Evolu]ia armatelor franceze \n cursul ultimilor zece ani "Perspective [i condi]ii de securitate p#n` \n 2025" (colocviu)

BRUSH UP YOUR MILITARY ENGLISH*


XIX. Program
reveille - de[teptare Company - companie Sergeant - sergent Chief Clerk - [ef de birou roll call - apel nominal combat duty - serviciul de lupt` formal drill - instruc]ie de front physical training (PT) - preg`tire fizic` marksmanship training instruc]ia tragerii firing range - distan]` de tragere; - c#mp de tragere Officer in charge - [ef, comandant Duty officer - ofi]er de serviciu Soldier of the day - soldatul zilei "lights out" - "stingerea"
* Dup` revista "Truppendienst", 3/2000

195

G#ndirea militar` rom#neasc` nr. 2/2001


Gradul zero al strategiei R`zboiul [i dreptul: ce speran]` exist` pentru secolul 21 ? Completarea culturii autorit`]ii printr-o cultur` a responsabilit`]ii Securitate [i parteneriat \n spa]iul mediteranean Strategia militar` a SUA \n Africa subsaharian` la sf#r[itul secolului Putere regional` \n Africa: exemplul Nigeriei Planul Columbia: o solu]ie pentru pace ? Politic` [i diploma]ie: despre norocul de a fi mic Foreign Affairs, SUA, vol.80, nr.1, ianuarie-februarie 2001 Documente despre evenimentele din Pia]a Tiananmen Noua administra]ie american` [i politica fa]` de China Co[marul bioterorismului S` p`str`m avantajul militar al Americii Noua \nf`]i[are a Asiei de Nord-Est Noua revolt` palestinian` O a doua [ans` \n Balcani Sunt drepturile omului universale ? Va supravie]ui statul-na]iune globaliz`rii ? Spiritul capitalismului Spre un parlament global Problema hegemoniei Jane's International Defense Review, Marea Britanie, vol.33, decembrie 2000 For]ele maritime americane continu` cercetarea [i proiectarea viitoarei genera]ii de portavioane CVNX Germanii s-au decis asupra armamentului sistemelor de lupt` viitoare Candida]ii se aliniaz` la programul Africii de Sud pentru vehicule pe ro]i For]ele maritime franceze comand` platforme-doc pentru elicoptere amfibii din viitoarea genera]ie, tip LHDs Norvegia testeaz` Centrul de opera]ii pentru ap`rare aerian` Statele Unite prezint` propulsia electric` hibrid` cu proiec]ie activ` pentru vehiculele blindate Sisteme de instruc]ie pe baza programelor de simulare \n armata elve]ian` Plan elve]ian de simulare a r`zboiului urban Firma american` STN Atlas introduce un sistem de proiec]ie cu laser de \nalt` fidelitate Germania [i Olanda realizeaz` fregate pentru ap`rarea antiaerian` Viitoarele centre de opera]iuni tactice: intui]ie [i calcul \n actul de comand` Submarinele nucleare de atac americane din clasa Virginia Proiectul de realizare a avioanelor de lupt` pentru for]ele \ntrunite se apropie de momentul adev`rului Mini - M16s: o nou` clas` de arme de infanterie Marina militar` polonez` testeaz` elicopterele antisubmarin Mi-14PL Military Technology, Germania, nr.11, 2000 La zece ani dup` r`zboiul din Golf |napoi spre viitor (Noi vehicule blindate americane) Cooperarea \n domeniul armamentului Siguran]a are un nume AUTOFLUG Elbit o companie cu o \nalt` tehnologie Deminarea \n cadrul opera]iunilor de men]inere a p`cii Deminarea umanitar` - aspecte industriale Proiectul australian "Air 87" este gata de decolare Vehicule de transport militare de mare putere Organizarea industriei aviatice din Iran Implementarea unei strategii arabe

taps (pl) - semnalul pentru stingerea luminilor sau pentru mas` inspection - inspec]ie, control dog tag (ID tag) - semn personal (de identificare) duty roster - tabel cu r#ndul la serviciu order - ordin, dispozi]ie mobbing - atac, asalt General Service Regulations Regulamentul serviciului general Commandant - comandant Commanding Officer - ofi]er comandant Deputy Officer - ofi]er loc]iitor "dismissed" - rupe]i r#ndurile "attention - aten]iune "at ease" - pe loc repaus Officer's Mess - popota ofi]erilor NCO Mess - popota subofi]erilor

XX. Protec]ia corpului


bullet stopping - antiglon] Flak jacket - vest` antiglon] boron carbide - carbur` de bor Kevlar - (nume de firm`) fibr` de aramid`, de cca 5 ori mai rezistent` la rupere dec#t o]elul [i greu de prelucrat fragmentation protection protec]ie \mpotriva schijelor Nomex - (nume de firm`) ]es`tur` de nylon greu inflamabil` OTV outer tactical vest - vest` exterioar` de protec]ie

196

Univers publicistic militar


NATO Review, Belgia, vol.48, iarna 2000-2001 Bosnia - \ncotro ? |n c`utarea solu]iilor pentru securitate R`zboiul mijloacelor de comunicare Este timpul s` se rescrie Acordul de la Dayton? Parteneri \n re]eaua de informa]ii Exerci]iu de simulare a unui dezastru \n Albania C`r]i ap`rute de cur#nd \n Bosnia S` reg#ndim securitatea Nu poate fi pace f`r` justi]ie MZ (sterreichische Militrische Zeitschrift), Austria, nr.1, ianuarie-februarie 2001 Situa]ia strategic`/mondial` la \nceput de an O nou` politic` de ap`rare pentru Austria Germania [i Bundeswehr-ul \n organismele interna]ionale Polonia \n Alian]a Nord-Atlantic` la doi ani de la aderare Re\ntoarcerea spre Europa ? Aspecte ale orient`rii Georgiei \n materie de probleme de securitate (\n limba englez`) "Primul Vietnam" al Americii ? "Insurec]ia" din Filipine. 1899-1902 Rivista militare, Italia, nr.1, ianuarie-februarie 2001 Eficien]a [i credibilitatea for]elor armate italiene Noul rol al ONU Valorile umane [i dreptul interna]ional Europa ap`r`rii Proiectul "Network-Centric Warfare" un nou sistem de gestionare a crizelor Intoleran]a religioas` Adio serviciului militar Instruc]ia [i simularea un nou proiect de preg`tire militar` \n armata italian` "The single fuel concept" utilizarea unui singur combustibil pe c#mpul de lupt` {coala de r`zboi a armatei de uscat italiene Voluntariatul pe termen de un an o nou` form` de serviciu militar \n armata italian` Truppendienst, Austria, nr.251, decembrie 2000 Avia]ia militar` \n secolul 21 Al doilea r`zboi cecen Evolu]ia Statului Major General de la \nceputuri [i p#n` la organizarea sa sistematic` (Part. 1) Serviciul social o alternativ` la serviciul militar obligatoriu Dobor#t deasupra Iugoslaviei. Dedesubturile dobor#rii [i salv`rii pilotului american Obuzierul autopropulsat M 109 A5 Principii generale ale conducerii (V) Retragerea israelian` din Liban Cursul de subofi]eri de stat major Folosirea explozivilor \n scopul salv`rii de vie]i omene[ti Utilizarea sistemelor de cercetare a c#mpului de lupt`

Selec]ie [i traducere: Delia PETRACHE Biblioteca Militar` Na]ional`

SAPI small arms protective insert - inser]ie de protec]ie pentru armele de calibru mic PASGT personnel armor system for ground troops - sistem de armur` pentru trupele terestre ISAPO interim small arms protective overvest - vest` intermediar` de protec]ie pentru armele de calibru mic camouflage and deception - mascare [i inducere \n eroare camouflage pattern - metod` de mascare prin vopsire netting - organizarea re]elei de transmisiuni; - intrarea \n leg`tur` (\ntr-o re]ea); - acord pe frecven]a re]elei infrared detection - detectare \n infraro[u thermal imaging - vizualizare termic` heat signature - amprent` termic` heat contrast reduction - reducerea contrastului de c`ldur` visual cover - camuflare vizual` visual outline - raz` vizual` sacking - distrugere; - p#nz` de sac inflatable decoy - instala]ie pneumatic` de inducere \n eroare signature management - m`sur` de camuflare optic`, \n infraro[u, radar Versiunea \n limba rom#n`: Magda LEONTE
197

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001

&

EVENIMENTE EDITORIALE

Virtu]ile g#ndirii militare rom#ne[ti dezvoltate laborios \n secolul XX au fost \ncununate de apari]ia, \n zorii cruzi ai secolului XXI, a primului volum al Tratatului de {tiin]` Militar`, lucrare a c`rei complexitate este relevat` esen]ial de muta]iile profunde, inimaginabile deun`zi, produse \n arta militar` modern`. Sintez` de altitudine a crea]iei teoretice rom#ne[ti, dar [i \mplinire a \nv`]`mintelor rezultate din desf`[urarea celor dou` conflagra]ii mondiale, precum [i a celor mai importante conflicte militare, Tratatul reprezint` \nsumarea de excep]ie a celor mai valoroase elabor`ri conceptuale din domeniu. Nu ne-am propus s` comitem o analiz` exhaustiv` cu privire la construc]ia acestei realiz`ri de anvergur`, \ntreprindere care ar cere eforturi organiza]ionale consistente, ci s` \i prezent`m reperial alc`tuirea. Bun`oar`, dup` cum se men]ioneaz` \n argumentul de deschidere editorial`, lucrarea conceptualizeaz`, \n consens cu cele mai recente preocup`ri [i realit`]i militare, problematici referitoare la: obiectul, structura, func]iile, orient`rile [i direc]iile de reconstruc]ie ale teoriei generale a [tiin]ei militare [i artei militare; modul \n care legile [i principiile luptei armate se reg`sesc \n strategia militar` rom#neasc`, \n doctrinele opera]ionale ale categoriilor de for]e armate, \n organizarea militar` a Rom#niei la \nceputul acestui secol; direc]iile de \nzestrare a for]elor armate; strategia de preg`tire a personalului combatant pentru lupta armat`. Arhitectura necesar` a acestui prim volum este inspirat s`v#r[it` de relevarea posibilelor paradigme de ducere a ac]iunilor militare \n formele fundamentale de exprimare armat`; de ipostaziere a rela]iei dintre c#mpul de lupt` al viitorului [i lupta armat`, precum [i de surprinderea argumentat` a tendin]elor care se manifest` \n evolu]ia puterii de lupt` a structurilor militare rom#ne[ti. Subliniind c` este prima lucrare ap`rut` sub girul Statului Major General [i autoritatea Sec]iei Militare a Academiei Oamenilor de {tiin]`, men]ion`m c`, din perspectiv` originar`, constituie cea mai ampl` \ntemeiere teoretic` a ac]iunilor militare post-moderne.

Tratat de {tiin]` Militar`

Observator editorial

198

Evenimente editoriale

Utilizarea for]elor navale n opera]ii de sprijin al p`cii


Prin tematica abordat` [i ntregul s`u con]inut, Utilizarea for]elor navale n opera]ii de sprijin al p`cii se adreseaz` unui spectru foarte larg de cititori, de la cei care iau deciziile politice ca for]ele navale romne[ti s` participe cu nave, n grup`ri multina]ionale, la opera]ii de sprijin al p`cii, [i pn` la personalul ambarcat, care execut` nemijlocit astfel de misiuni. De asemenea, este util` nv`]`mntului naval, de toate treptele, pentru nsu[irea metodologiei de planificare [i organizare a exerci]iilor maritime [i fluviale din cadrul Parteneriatului pentru Pace, dar [i a opera]iilor reale pentru sprijin al p`cii. Dup` o ampl` introducere, unde cititorului i se prezint` principalele idei ale celor nou` capitole, lucrarea debuteaz` cu analiza caracteristicilor conflictelor moderne [i legea interna]ional` a p`cii, ca, apoi, un interes aparte s`-i fie acordat problematicii for]elor multina]ionale, scopurilor construirii acestor for]e, precum [i modalit`]ilor de realizare a grupurilor navale interna]ionale sub mandatul ONU sau al NATO, eviden]iind [i posibilitatea ca n Marea Neagr` s` ia fiin]` o asemenea grupare, BLACK SEA FOR, pentru care na]iunile riverane [i-au dat deja acordul. Deoarece pericolul confrunt`rilor navale majore dintre state sau alian]e militare a sc`zut considerabil, autorii contraamiralul Gheorghe Marin [i comandorii Vitalian Popescu [i Cornel Mihai acord` o aten]ie deosebit` opera]iunilor maritime de sprijin al p`cii, care pot mbr`ca forme precum: embargoul sau interdic]ia maritim`; evacuarea necombatan]ilor; controlul traficului maritim; ajutorul umanitar; c`utarea [i salvarea pe mare. Sunt prezentate [i opera]iile fluviale de sprijin al p`cii, ceea ce constituie o premier` n domeniu. Evenimentele petrecute din anul 1992 pn` n prezent n spa]iul iugoslav au demonstrat nsemn`tatea european` a comunica]iilor fluviale danubiene [i ce eforturi s-au f`cut pentru aplicarea embargoului impus de c`tre Consiliul de Securitate n vederea monitoriz`rii [i interzicerii m`rfurilor prohibite care se ndreptau spre ]`rile aflate n conflict. Planificarea opera]iilor interna]ionale, ca atribut al organelor na]ionale, dar [i al statelor majore interna]ionale, constituie un capitol distinct, \n care ne sunt \nf`]i[ate at#t algoritmul deciziei n opera]iile interna]ionale de sprijin al p`cii executate de ONU, OSCE [i NATO, ct [i modul concret de realizare a planific`rii la nivel strategic, operativ [i tactic. Volumul, ap`rut sub patronajul Editurii Academiei Navale Mircea cel B`tr#n, se \ncheie cu o scurt` cronologie a opera]iilor maritime de sprijin al p`cii (1947-1999), cu prezentarea unor Acronime [i abrevieri folosite n opera]iile maritime de sprijin al p`cii [i a recomand`rilor unor Manuale de proceduri tactice din seria EXTAC - 1000.

Viceamiral (r.) Constantin IORDACHE


199

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001

ABSTRACTS
Fundamental choice LTC Costinel PETRACHE Joining NATO fundamental choice of the Romanian foreign policy The necessity of Romania's integration into NATO The national characteristics of this choice NATO synonim of democracy, freedom, security Strategic rationality in military strategy and exercise COL Gheorghe JILAVU LTC Ivan R~ILEANU Rationality - logic analysis of knowledge The characteristics of the strategic rationality Typology and forms of strategic rationality The rationality of the correlation between politics and military strategy The importance of the strategic rationality in strategic operations The actions of the military troups on controlling crisis situations in the South-East Operational Zone BG Constantin ZECA The place and role of "DOBROGEA" 9th Operational Commandament on leading the actions for the settlement of crisis situations Common risks of crisis situations in South - Eastern Operational Zone Forces and weapons that can be involved in operations of crisis settlement Cooperation with the local organisations responsable for defence The integrative exercise of air and land forces, at tactical level, of neutralising and destroying a paramilitary group COL Nicolae DOHOTARIU COL Miti]` LUPU The importance of participating to non-classical military operations The process of taking a decision at strategic level Scenario of the exercise force of the virtual reality The importance of information in the process of leading Influencing enemy's ability of decision The integrative exercise of land, air and naval forces, at tactical level, of neutralising and destroying the enemy's advanced elements LTC Ioan CUCEA Exercise of force and technical fight from South to South - East Virtues of the integrative action at tactical level Succesive stages of fight training Capacity of analysis and accomplishment of a fight mission by a fighter sub-unit Exercise in tactical field

200

Abstracts
Joint mission of the special troups for the rescue and evacuation of the survivors of an air crash LTC Gheorghe VI{AN The importance of special troups on planning, organizing and developing a search-andrescue operation Scenario of the exercise confirmation of the capacity of planning a joint action with the special forces of search-and-rescue operations Structure, components and functions of the informational command and contol system for the strategic leading of military operations (I) BG (ret) Ph D Constantin ALEXANDRESCU MAJ Ph D Ionel CIOBANU The importance of information in the process of decision at any hierarchical level and its referential co-ordonates The complexity and responsibility of the management of information at strategic level Technical and informational components of the command-andcontrol informational system for strategic leadership Global informational infrastructure and its facilities on transmitting, stocking, processing and displaying information
Problems concerning the economical and territorial organisation for defence (II) COL Ph D Eng Dumitru {CHEIANU Theory of models positive and negative aspects regarding their use Direct correspondence between interbelic and present legislation Documents for planning national defence and the juridicial background in which it develops The economic project for defence structural and temporal presentation

Aspects regarding the evolution of the security system in Europe and Romania's proximity COL Octavian DUMITRESCU Globalisation, diversity of the security "actors", proliferation of technologies tendencies in the evolution of security system Characteristics of the European security system EU perspectives as international factor of security USA development in American perspective (1999) Russian Federation alternatives of evolution Romania's air supremacy - component of the national supremacy COL Vasile ZETE The concept of air supremacy The components of air supremacy Correlation between national supremacy and air supremacy Air force = main component of air supremacy Modern concepts regarding air supremacy Globalisation of air and fly zones extension Globalisation and security COL Ionel HORNEA Directions approched by the Balkan diplomacy in analysing Euro-Asian geopolitics Globalisation phenomenon with social, economical and political implications Economic globalisation center of gravity for the new international order Globalisation's tendencies from national and international perspective

201

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001


Military information on peace time, crisis situations and war. Preliminary observations COL Ph D Stan PETRESCU Military exercise decision, action, controll of the situation Specific procedures of informational propagandistic assurance The importance of the informational exercise on planning and waging operations Major changes in informational revolution Officers' forming institutions between two options: academies or officers military schools MG Ph D Liviu HABIAN Practical aspect of introducing the concept of reform in the military education Pro and against adoptting one of the two forms of organisation: academy or military school Compulsory actions coming from the analysis of military education The model of the "final product" starting point for planning the training system Being an officer and his importance on expressing and affirming the military elite Academies of the armed forces categories - fundamental stage in the process of officers' continuous development COL Ph D Alexandru BABO{ "Constant development" - structural solution for training the military personnel Adjusting the professional potential on schooling levels Mission of the armed forces academies according to the concept of military educational reform Result of the academies involvement in officers' constant development Significant marks of "Nicolae B`lcescu" Land Forces Academy development COL Puiu {ARAMET Past and perspectives - continuity and performance Officers schooling scientific base of their evolution in military carreer Academy - center of scientific research The capacity of leading people and military organisations Academy between achievements and aspirations Theory and method for the development of managerial competence of the future Land Forces officers LTC Ph D Ioan-Constantin PETCA Managerial competence condition of authority and component of personality The importance of education in the process of developing managerial competence The relation between managerial competence and accomplishment of structural objectives Dynamics of managerial competence Basic military drill defining element in the process of the Land Forces officers development COL Viorel OSTROPEL Basic military drill important stage in military training The necessity of creating a fighter on whose basis should arise the future specialist The knowledges and skills

202

Abstracts
a fighter should have in order to survive in the battle field Specific objectives of the basic military drill The importance of an excellent phisical training Scientific research main component of the academic activity COL Ph D Mircea COSMA The necesity of adopting concrete and viable measures for the general strategy of academic scientifical research Management, organisation and development of scientific research Goals and directions of university scientific research Evaluation of the personnel competence in the process of recreating the military system Forms of capitalisation the results of scientific research Interdisciplinarity fundamental characteristic for the Land Forces officers development COL Ph D David EUGEN Interdisciplinarity fundamental principle on planning and developing modern education Reconsidering educational contents - important way of introducing interdisciplinarity in military education Directions of planning the academic education from interdisciplinary perspective Forms of war in Wallachia of the XIVth - XVIth centuries Maj Bogdan-Alexandru HALIC Real armed conflict and war phenomenon in Middle Ages Economic war definition and characteristics Commercial restrictions form of economic war Customs war and protectionist measures in Wallachian merchant's favour The dimminuation of the economic potential by destroying the occupied territory French - Romanian Alliance (1926 - 1940) (II) Ph D Jean NOUZILLE Dimensions and conotations of Romanian dynastic, political and military crisis Romanian Army's position in 1926 -- between incertitude and cruel reality The Treaty from the 10th of June 1926 supplementary guaranty for Romanian territorial integrity "The personal sympathies of the chief of Government for everything Italian" and reconciliation of Romanian-Italian relations A proposition for the future organisation of the Romanian Army MAJ Cezar TABARCEA Latest publicistic document - "Our Life. Magazine of the officers from the 4th Army Commandament. No. 6 - 7 / 1946" Between past and future - attitudes, experiences, projects Organisation of military units Discipline and maintaining a good state of mind Army's doctrine Elites of the Romanian Army: The 861th Fighter-Bomber Squadron The 861th Fighter-Bomber Squadron unit similar to the Euro-Atlantic structures The Squadron's missions Compatibility and performance Main forms of identity Minimal standards of training and performance Values of professional development

203

G#ndirea militar` rom#neasc` nr.2/2001


Military Romania Restitutions: Military education Educational faults Conceit, proud, vanity, impertinence, suspicion, obstinacy, stubborness, roughness, wickedness, absurdity, shyness, flattery, envy = educational faults Self-possession and diplomacy in every situation, result of a proper education The role of the commander in correcting officers' educational faults The treaty concerning total interdiction of atomic experiences contents and significations Counsellor Minister Paul GRECU The measures of Resolution 50/24 in the light of CTBT Components of the Treaty definitions and characteristics Common measures taken by the participant states The Conferrence which debated the facility of adopting the Treaty Romania participant state at the four juridic documents regarding mass-distruction weapons External factors that influence the process of planning the communicational and informational systems on multinational operations COL Emil TUDOSE The importance of the legal document on planning communicational and informational systems The role of the force groups on planning the systems The importance of the planning group on collecting and coordinating information Communicational and informational systems - preoccupations, directions, causes Biologic weapons invincible danger ? MAJ Ph D Bogdan C|RCIUMARU Biologic weapons between ultraperfection and disaster Microbiologic agressions from "mass distruction" to "postconflict syndrom" Compulsory conditions for maintaining the proper health of population Fighting against biologic agressions General, epidemyologic, clinic, paraclinic and therapeutic criteria of suspicion regarding the use of biologic weapons NATO and PfP (IV) - Member states: Estonia, Finland, France NATO and PfP realities of the geopolitical and geostrategic area European political and military solidarity NATO and PfP the truth of the new European and Euro-Atlantic architecture

Versiunea \n limba englez`: Magda LEONTE

204

Abonamente
G#ndirea militar` rom#neasc`
Singura posibilitate de a intra \n posesia cele dint#i publica]ii de teorie [i [tiin]` militar` a elitei militare na]ionale este abonamentul. Abonamentele se fac prin oficiile po[tale, factorii po[tali [i sucursalele Rodipet S.A., revista afl#ndu-se la pozi]ia 5127 (Cap. XXI) din Catalogul publica]iilor. Cititorii din str`in`tate se pot abona prin SC RODIPET SA P.O.BOX 33-57, FAX 0040-1-222.64.07 sau 222.64.39 Pia]a Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucure[ti, Rom#nia. Pentru cititorii Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, abonamentele se fac prin Tipografia Militar`, Bd. Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1, Bucure[ti, telefon 224.26.34, fax 224.04.05, \n contul 500311906647, Trezoreria Statului, sector 1, Bucure[ti. Preciz#nd c` pre]ul unui exemplar este de 17 500 de lei, men]ion`m c` revista apare din dou` \n dou` luni, \n lunile cu so].

la revista