Sunteți pe pagina 1din 1

PRESCRIEREA RECOMANDARILOR PENTRU

DUREREA DENTARA ACUTA


Durere postprocedurali
DURERE U50ARA

anticipati

Daci NSAID potfi bine tolerate:

Daci NSAID sunt contraindicate*:

Figura 3.
RecomandSri

privind
prescrierea
renectomie, proceduri restauratoare subgingivale

analgezicelor pentru durerea postprocedurald

OI,ffiftTMODERATT

'
parodofitald ru

ACUt;. .
lbuprofen 400-600 mg fara intrerupere la inten/ale
de ore in rursul primelor24de ore ibuprofen 400 mq la nevoie pentru durere la
I

en thirurgie implantari, extraqie

<hiffigieli, dirurgie
lambou

4-6 I . Apoi

odran ru remodelare osoari,

erdodonlie

thitfgicali

[tee:*-*:
.
i
.

i . Apoi ibuprofen 400 mg la nevoie pentru \'-t6 ori___* __ _


.

lbuprofen 400-600 mg plus ApAp 500 mg fereintrerupere la intervale de +6 ore in cursul primelor 24de ore durere la

, I |
I

APAP 650 mg cu

hidrocodoni l0 mg

firi

intrerupere

la cite 6 ore in cursul primelor24 de ore

. Apoi

APAP 650-1000 m9 la nevoie penrru durere la cate 6 ore

!ti.r
lbuprofen 400-600 mg plus ApAp 500 mq hidro(odo ti 10 mg fdd intrerupere la intervale de4-6 oreln (ursul primelor4S de ore Apoi ibuprofen 400 mg la nevoie pentru durere la 4-5 ore

r.i',it.,i::j1iiritiiljiii,i.i.'.1

. .

APAP 650 mg plus 6

oxkodoni l0 mg fiiri intrrupere orein cursul primelor48 de ore

la

rite

Apoi APAP 650-l 000 mg la nevoie pentru durere la cite 6 ore

r!Hsr!$Afrri{i610riji5

Dozele zilnke de ibuprofen pentru durerea acuti trebuie Dozele zilni(e de APAP sb nu depileas(i 4000 m g.

si nu dep;$as(i 2400 mg.

. Analgezie preventivi . P0stoperatoranestezice lo(ale (u acliunelndelungat6


NSAID

Reducerea

ne(esitilii pentru analgezi(e p0stpro(edurale:

*utilizarea petermen s(urta la aspirini (ex. alergie indusi

NSAID este de

aspkini sau

(ontraindkad la pacienfii ru istori( de ukere gastrointestinale ti intoleranll/sensibilitateincru(gate NSAID sau aticuri aitmatkelt sau la paciinlii care benefiriizi de teraiie arti*guiini;

ca pentru ingrijirea lor este necesar; o

cele doud substanle mentionate.

substanlS controlata (ex. mai degrabd sd fie o persoand de incredere care sd distribuie fiecare dozd a medicaliei, decdt si se ofere pacientului controlul nesupravegheat al

Alternativ addugarea unui NSAID la buprenorfind sau metadone este o opliune


rezonabila, datorite efectelor analgezice suplimentare dovedite in cazul combinirii
NSAID cu opiolde.

Agendele viitoarelor cerceteri cu privire la durerea dentarl acute


Sunt necesare studii suplimentare pentru

medicaliei).5e recomandd ca pacienlii sd fie incurajali pentru a intensifica implicarea


lor in programul de recuperare inainte
gi

managementul durerii dentare postopera_ torii acute. Lipsurile din cadrul cunoStinlelor
farmacologice actuale includ:
. efrcienla prescrierii analgezicelor la interva_ le fixe vs. la nevoie;
.

AFECflUNI RENALE gt HEPATTCE

dupa tratamentul dentar ce poate presu_ pune chirurgie sau durere postoperatorie
a

intruc6t toxicitatea asociata cu analgezicele periferice include afeqiunile hepatice Si renale, se Indicd precau!ie la utilizarea acestor agenli in 16ndul pacienqilor cu istoric de asemenea tulburiri. Hepatotoxicitatea este extrem de rard in cazul utilizarii corecte a analgezicelor dis-

nticipata.

Consimldmdntul informat - inclusiv riscul inilierii unei recidive - 5i parametrii stricli ai tratamentului sunt esentiali
gi se

factorii demografrci, comportamentali gi genetici ce pot anticipa eficienla in ameli_


orarea durerii;

recoman-

dd mai degrabd administrarea continu; a opioidelor, dec6t la nevoie, pentru a asigura


o ameliorare eficientd gi adecvatd a durerii

. reacliile adverse 5i abuzul;

ponibile actualmente
cu supradozajul APAP

5i se asociazd adesea

. utilitatea combinalilor NSAID/ApAp in limitarea necesit;lii de analgezice opioide;


.

pentru a reduce posibilitatea ca amelio_ rarea inadecvati a durerii sj fie interpretati


gi

5i utilitatea anestezicelor locale cu

acliune

Totu5i, intrucdt APAP este inclus at6t de

gregit ca $i comportament de c;utare

disperati a medica!iei.
Toleranla fald de analgezicele opioide poate fi problematica la pacienlii implicali

frecvent in OTC 5i prescris in formulele combinate, se raporteazd frecvent supradozaju I nel ntentionat.

prelungita in managementul durerii post_ operatorii.

Este a

totodatd necesard inlelegerea mai buni

modelelor practice pentru managementul


5i

S-a constatat cd

pacienlii cu varsta peste

durerii 5i utilizarea analgezicelor (opioide

65 de ani sunt

expu'i unui risc mai mare

in programele de intrelinere cu metadona sau buprenorfini. Terapia adilionali cu opioide pentru durerea acutd anticipata trebuie intotdeauna discutat5 cu medicul
care prescrie tratamentul de menlinere cu

de toxicitate hepaticd acut5 in cazul tera-

neopioide deopotrivd) in rdndul medicilor denti5ti generaliqti 5i specialigti, perceplia lor


cu privire la riscul li siguranla analgezicelor

piei prelungite cu APAP, degi acest rezultat poate fi corelat in primul 16nd cu utilizarea

opioide

gi

cunogtinlele lor despre probleme-

concomitentd a altor medicamente


aceasU populalie.

la

le crescdnde legate de abuzul gi utilizarea inadecvatd a medicamentelor. r

actualit5ti stomatologice | 67