Sunteți pe pagina 1din 26

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Manager sistem de mediu

Domeniul: Administra!ie "i management

Bucure"ti 2000

Unitatea pilot: Funda!ia Romn" pentru Promovarea Calit"!ii Coordonator proiect standard ocupa!ional: Dumitru Smaranda Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Bogdan Mihai C"tuneanu, director, ERSTE Ana Rodica C"tuneanu, profesor, Universitatea Politehnica Bucure#ti Referen!i de specialitate: Victor Muntean Cndea Adrian Marius Murariu Standard aprobat COSA la data de 28-06-2000

Cod COSA: T - 260 copyright 2000 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par!ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr"ri f"r" acordul COSA.

Manager sistem de mediu Descrierea ocupa!iei Manager sistem de mediu persoan desemnat de conducerea organizatiei pentru a asigura managementul de mediu ansamblul activittilor care determin politica n domeniul protectiei mediului, obiectivele si responsabilittile, si care le implementeaz n sistemul de management de mediu (SMM) prin mijloace cum ar fi planificarea obiectivelor de mediu (elaborarea programelor de mediu), supravegherea si controlul realizrii programelor de mediu, asigurarea protectiei factorilor de mediu, mbunttirea performantelor de mediu ale organizatiei

Manager sistem de mediu UNIT$%ILE DE COMPETEN%$ Domeniile de competen!" Dezvoltare profesional" elaborare politici #i programe Unit"!ile de competen!"
Instruirea personalului departamentului de mediu Perfec!ionarea profesional" proprie Definirea politicii de mediu a organiza!iei Elaborarea programelor de management de mediu Proiectarea sistemului de management de mediu Evaluarea aplic"rii politicii #i a programelor de mediu Organizarea #i supravegherea auditului de mediu Implementarea sistemului de management de mediu Monitorizarea #i corectarea periodic" a managementului de mediu Proiectarea #i gestionarea sistemului informa!ional #i de documentare a managementului de mediu

Evaluare Gestionarea sistemelor de management de mediu

Organizare

Organizarea departamentului de protec!ie a mediului Planificarea activit"!ilor de protec!ie a mediului

Instruirea personalului departamentului de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Stabilirea (identificarea) necesarului de instruire a personalului departamentului de mediu CRITERII DE REALIZARE &.&. Necesarul de perfec!ionare profesional" a personalului din departamentul de mediu este determinat de politica de mediu a organiza!iei. &.2. Necesarul de instruire a personalului din departamentul de mediu este stabilit n func!ie de complexitatea problemelor de mediu ale organiza!iei

&.3. Necesarul perfec!ion"rii personalului se evalueaz" pentru fiecare func!ie (post) din componen!a echipei de mediu. &.4. Restul personalului organiza!iei este informat periodic asupra 2.&. Instruirea personalului din departamentul de mediu sau din alte compartimente de activitate este planificat" prin programele de mediu, n conformitate cu politica de mediu a organiza!iei. 2.2. Instruirea personalului se realizeaz" pentru cre#terea competen!ei profesionale a acestuia. 2.3. Instruirea profesional" a personalului se realizeaz" pentru a se asigura succesul programelor de mediu #i a politicii de mediu ale organiza!iei. 2.4. Instruirea profesional" a personalului din departamentul de mediu este corelat" cu instruirea restului personalului unit"!ii. 2.5. Instruirea realizat" asigur" forma!ia teoretic" #i practic" a personalului. 2.6. Instruirea personalului se realizeaz" sub supravegherea managerului Gama de variabile

2. Corelarea instruirii personalului cu politica de mediu a organiza!iei

Tehnici #i metode de instruire: cursuri; inform"ri; stagii de preg"tire practic". Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de: #tiin!e tehnice speciale #i de mediu; tehnologii speciale #i de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; metode de evaluare a cuno#tin!elor teoretice #i a aplic"rii acestora; elaborare planuri de instruire. n cursul evalu"rii se va urm"ri felul n care se asigur" instruirea personalului departamentului de mediu.

Perfec!ionarea profesional% proprie

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Identificarea cuno#tin!elor teoretice necesare perfec!ion"rii profesionale CRITERII DE REALIZARE &.&. Cuno#tin!ele teoretice necesare perfec!ion"rii se stabilesc n func!ie de specificul organiza!iei #i de cerin!ele activit"!ii desf"#urate. &.2. Necesarul de instruire #i autoinstruire este stabilit prin autoevaluare.

2. Perfec!ionarea #i autoperfec!ionarea profesional"

2.&. Sursele de informare identificate #i selectate corespund necesarului de instruire #i autoinstruire. 2.2. Selectarea publica!iilor de specialitate se face n func!ie de tipul cuno#tin!elor necesare #i de timpul alocat instruirii. 2.3. Materialele de specialitate sunt consultate periodic sau ori de cte ori este necesar. 2.4. Timpul alocat studiului-inform"rii este stabilit astfel nct s" se asigure perfec!ionarea profesional" permanent". 2.5. Perfec!ionarea practic" se realizeaz" prin participarea periodic" la cursuri, simpozioane, expozi!ii, trguri etc.

Gama de variabile

Surse de informare publica!ii de specialitate; simpozioane, expozi!ii, trguri; cataloage tehnice; Legisla!ie de mediu. Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de: metode de autoevaluare; metode de autoinstruire. _

Definirea politicii de mediu a organiza!iei

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &.Identificarea problemelor de mediu ale organiza!iei CRITERII DE REALIZARE &.&. Problemele de mediu ale organiza!iei sunt identificate dup" impactul pe care l genereaz" asupra mediului. &.2. Problemele de mediu ale organiza!iei sunt identificate dup" sursele de poluare. &.3. Problemele de mediu sunt identificate pe baza evalu"rii respect"rii normelor tehnice #i tehnologice de manipulare, transport, depozitare #i prelucrare a materiilor prime, materialelor, produselor, de#eurilor. &.4. Problemele de mediu ale organiza!iei sunt identificate n raport cu reglement"rile de mediu generale #i specifice (conformare-neconformare) 2.&. Impactul asupra mediului generat de activitatea organiza!iei se evalueaz" pe baza normelor tehnice specifice #i a legisla!iei de mediu. 2.2. Impactul asupra mediului generat de unitate se evalueaz" printr-o abordare sistemic", coerent" situa!iei specifice. 2.3. Stabilirea impactului asupra mediului se efectueaz" pentru tehnologiile de lucru, pentru produsele sau serviciile realizate pentru de#eurile #i reziduurile rezultate. 2.4. Impactul asupra mediului se analizeaz" pentru fiecare decizie important" de management a organiza!iei. 3. Evaluarea conformit"!ii situa!iei 3.&. Evaluarea conform"rii tehnice #i legislative a unit"!ii se face n organiza!iei cu reglement"rile de mediu conformitate cu reglement"rile specifice. generale #i specifice 3.2. Evaluarea conform"rii organiza!iei n raport cu legisla!ia de mediu #i reglement"rile specifice se face conform prevederilor din planurile de conformare. 3.3. Evaluarea conform"rii se face pentru tehnologiile de lucru, pentru produsele sau serviciile realizate, pentru de#eurile si reziduurile rezultate. 4.&. Obiectivele de mediu se stabilesc n conformitate cu reglement"rile legislative generale #i specifice. 4.2. Obiectivele de mediu, generale #i/sau specifice se stabilesc pentru fiecare nivel #i func!ie relevante ale unit"!ii. 4.3. Obiectivele de mediu, generale si/sau specifice se stabilesc n func!ie de op!iunile tehnice sau tehnologice, opera!ionale, financiare sau comerciale ale organiza!iei. 4.4. Obiectivele de mediu, generale #i/sau specifice sunt coerente cu politica de mediu a unit"!ii. 4.5. Obiectivele de mediu, generale #i/sau specifice sunt coerente cu

2. Stabilirea (evaluarea) impactului asupra mediului generat de activit"!ile organiza!iei.

4. Stabilirea obiectivelor de mediu.

5. Elaborarea politicii de mediu a organiza!iei.

5.&. Politica de mediu a organiza!iei elaborat" este integrat" n politica general" a organiza!iei. 5.2. Politica de mediu a organiza!iei este adecvat" naturii, dimensiunilor #i impactului asupra mediului al activit"!ilor, produselor, serviciilor ale organiza!iei. 5.3. Politica de mediu a organiza!iei asigur" mbun"t"!irea continu" a performan!elor tehnice #i tehnologice a instala!iilor #i echipamentelor, ca #i a produselor, precum #i prevenirea polu"rii. 5.4. Politica de mediu a unit"!ii asigur" realizarea conformit"!ii cu reglement"rile de mediu, precum #i cu alte cerin!e pe care organiza!ia le-a receptat #i le-a adoptat.

Gama de variabile

Legisla!ia de mediu - legisla!ie general", reglement"ri specifice (legea de protec!ie a mediului, legea apelor, codul silvic, acorduri #i autoriza!ii de mediu, acorduri #i autoriza!ii de protec!ie a muncii, PSI, sanitare etc.), reglement"ri tehnice. Organiza!ie (unitate) : companie, societate comercial", firm", ntreprindere etc. Factori de mediu : ap" (de suprafa!", subteran"), aer, sol, subsol, flor", faun", a#ez"ri umane. Instala!ii #i tehnologii diverse. Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de: #tiin!e tehnice, tehnologii specifice #tiin!e #i tehnologii de mediu legisla!ie general" #i de mediu metode #i tehnici de conducere a serviciilor de protec!ie a mediului ISO, seria &4000 In cursul evalu"rii se vor urm"ri: Capacitatea de identificare a problemelor de mediu; Capacitatea de a identifica impactul asupra mediului, generat de activit"!ile organiza!iei; Modul n care apreciaz" conformitatea situa!iei organiza!iei cu reglement"rile de mediu; Modul de a stabili politica de mediu; Capacitatea de a stabili obiectivele de mediu (generale #i specifice).

Elaborarea programelor de management de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ CRITERII DE REALIZARE &. Identificarea aspectelor de mediu #i &.&. Aspectele de mediu se stabilesc pentru fiecare nivel sau func!ie fixarea obiectivelor generale #i specifice relevante ale organiza!iei. &.2. Aspectele de mediu se stabilesc pentru fiecare activitate, serviciu, produs cu poten!ial de impact asupra mediului. &.3. Aspectele de mediu se stabilesc pe baza unor proceduri specifice ale organiza!iei. &.4. Aspectele de mediu identificate servesc la fixarea corect" a obiectivelor generale #i specifice de mediu. &.5. Obiectivele generale #i specifice de mediu se fixeaz" pentru fiecare nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei. 2.&. Elaborarea programelor de mediu se face pe baza obiectivelor generale #i specifice de mediu fixate. 2.2. Programele de mediu se elaboreaz" pe fiecare nivel #i func!ie relevante ale organiza!iei. 2.3. Proiectarea #i reproiectarea tehnologiilor, produselor #i serviciilor organiza!iei sunt cuprinse n programele specifice de mediu. 2.4. Proiectare #i reproiectarea activit"!ilor, produselor #i serviciilor organiza!iei se realizeaz" pentru reducerea impactului asupra mediului #i ncadrarea n obiectivele generale #i specifice de mediu fixate. 2.5. Proiectarea produselor noi, selec!ionarea unor materii prime #i materiale noi, eliminarea de#eurilor rezultate sunt cuprinse n programele de mediu specifice n vederea ncadr"rii n obiectivele de mediu generale #i specifice fixate. 2.6. Programele de economisire a resurselor materiale #i energetice, de recuperare #i reciclare a de#eurilor, de reducere/minimizare a pierderilor sunt corelate cu programele specifice de mediu. 2.7. Programele de mediu se elaboreaz" !innd seama de reglement"rile specifice (acorduri #i autoriza!ii de mediu, sanitare, PSI, de protec!ia

2. Elaborarea programelor de mediu

3. Stabilirea cadrului de realizare a programelor de mediu

3.&. Programele de mediu elaborate pentru fiecare func!ie sau nivel relevante ale organiza!iei fac parte din sistemul de management al mediului (SMM). 3.2. Programele de mediu elaborate se aplic" n func!ie de reglement"rile specifice. 3.3. Domeniul de aplicare a programelor de mediu elaborate este delimitat conform obiectivelor de mediu generale #i specifice fixate 3.4. Responsabilit"!ile principale pentru realizarea programelor de mediu elaborate sunt definite n raport cu tipul de program. 3.5. Termenele stabilite pentru finalizarea activit"!ilor prev"zute n programele de mediu sunt realizate n func!ie de complexitatea problemelor #i de resurse disponibile. 3.6. Programele de mediu elaborate se aplic" n conformitate cu

Gama de variabile

Legisla!ie general" #i de mediu (legea administra!iei locale, legea protec!iei mediului, legea apelor, codul silvic etc.); Reglement"ri tehnice de mediu (standarde tehnice de mediu, norme tehnice de emisii, de supraveghere #i control a polu"rii etc.); Organiza!ii economice, comerciale, de servicii; Factori de mediu : ap", aer, sol, flor", faun" etc.; Poluan!ii chimici, fizici, biologici; Programe de mediu : de reducere a consumurilor energetice #i materiale, de minimizare a pierderilor, de reducere a polu"rii, de gestionare a de#eurilor, de proiectare #i re-proiectare a produselor etc. Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, tehnologii #i procese de produc!ie specifice #tiin!e #i tehnologii de mediu legisla!ie general" #i de mediu metode #i tehnici de elaborare a diverselor programe n cursul evalu"rii se vor urm"ri : modul n care identific" corect aspectele de mediu felul n care fixeaz" obiectivele generale #i specifice de mediu capacitatea de a elabora programe complexe de mediu _

Proiectarea sistemului de management de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &.Stabilirea nivelelor #i a func!iilor relevante n cadrul organiza!iilor CRITERII DE REALIZARE &.&. Func!iile #i nivelele specifice #i relevante ale organiza!iei se stabilesc n concordan!" cu poten!ialul impact asupra mediului al activit"!ilor, produselor sau serviciilor din cadrul acestora. &.2. Func!iile #i nivelele specifice #i relevante ale organiza!iei se stabilesc pentru fiecare proces de produc!ie, tipuri de materii prime #i materiale periculoase, produse, servicii, de#euri #i reziduuri rezultate care ar putea genera un impact asupra mediului. &.3. Stabilirea func!iilor #i nivelelor relevante se face n concordan!" cu politica de mediu a organiza!iei. &.4. Stabilirea func!iilor #i nivelelor relevante este corelat" cu cerin!ele tehnice #i tehnologice generate de func!ionarea instala!iilor #i echipamentelor, calitatea materiilor prime sau a produselor #i cu op!iunile 2.Stabilirea condi!ion"rilor exterioare pentru proiectarea SMM 2.&. Elaborarea SMM este condi!ionat" de amplasarea n spa!iu a organiza!iei. 2.2. SMM proiectat integreaz" punctele de vedere ale vecinilor privind impactul asupra mediului generat de activit"!ile, produsele sau serviciile organiza!iei. 2.3. SMM elaborat integreaz" punctele de vedere ale principalilor consumatori ai produselor organiza!iei sau ale furnizorilor de materii prime. 2.4. SMM elaborat integreaz" punctele de vedere ale autorit"!ilor publice. 3.&. Elaborarea (proiectarea) unui SMM pentru organiza!ie se face pe baza reglement"rilor de mediu. 3.2. Proiectarea SMM se realizeaz" pe baza unor norme tehnice, standarde de exploatare, instruc!iuni de func!ionare etc. specifice fiec"rui nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei. 3.3. Elaborarea unui SMM se realizeaz" pe baza celor mai bune solu!ii practice disponibile la nivelul organiza!iei pentru reducerea impactului asupra mediului. 3.4. Proiectarea SMM al organiza!iei respect" limitele de conformare impuse de reglement"rile de mediu, generale #i specifice. 3.5. Elaborarea SMM se face pe baza procedurilor specifice ale

3. Identificarea prevederilor #i reglement"rilor de mediu generale #i specifice

4. Stabilirea procedurilor SMM

4.&. Opera!iile #i activit"!ile asociate aspectelor de mediu relevante sunt identificate n conformitate cu principiile politicii de mediu a organiza!iei. 4.2. Procedurile de mediu stabilite asigur" respectarea politicii de mediu a organiza!iei. 4.3. Criteriile de operare sunt cuprinse n procedurile specifice ale organiza!iei. 4.4. Procedurile referitoare la aspectele de mediu semnificative, identificate ale activit"!ilor, produselor #i serviciilor organiza!iei sunt

Gama de variabile

Legisla!ie general" #i de mediu (legea administra!iei locale, legea protec!iei mediului, legea apelor, codul silvic etc.) Reglement"ri tehnice de mediu (standarde tehnice de mediu, norme tehnice de emisii, de supraveghere #i control a polu"rii etc.) Organiza!ii economice, comerciale, de servicii Factori de mediu : ap", aer, sol, flor", faun" etc. Poluan!i: chimici, fizici, biologici; Programe de mediu : de reducere a consumurilor energetice #i materiale, de minimizare a pierderilor, de reducere a polu"rii, de gestionare a de#eurilor, de proiectare #i re-proiectare a produselor etc. Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, tehnologii #i procese de produc!ie specifice; #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie general" #i de mediu; metode #i tehnici de programare (planificare); n cursul evalu"rii se vor urm"ri : felul n care identific" nivelele #i func!iile relevante ale organiza!iei; modul n care stabile#te condi!ion"rile exterioare; felul n care identific" reglement"rile generale #i specifice de mediu; capacitatea de proiectare a unui SMM._

Evaluarea aplic%rii politicii "i a programelor de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ CRITERII DE REALIZARE &. Stabilirea perioadelor de analiz" a &.&. ndeplinirea politicii #i a programelor de mediu este analizat" ndeplinirii politicii #i a programelor de periodic n conformitate cu procedurile specifice ale organiza!iei mediu &.2. Perioadele de analiz" a ndeplinirii politicii #i programelor de mediu se fixeaz" pentru fiecare nivel #i func!ie relevante ale organiza!iei. &.3. ndeplinirea sarcinilor ce i revin fiec"rui membru al echipei de mediu n ndeplinirea politicii de mediu a organiza!iei se analizeaz" periodic, conform planific"rii fixate. &.4. Corelarea ndeplinirii programelor de mediu cu restul programelor organiza!iei se face la termenele stabilite de conducerea organiza!iei 2.&. ndeplinirea politicii #i a programelor de mediu este analizat" n raport cu obiectivele de mediu fixate. 2.2. Aplicarea politicii de mediu #i desf"#urarea programelor de mediu sunt analizate pe baza procedurilor specifice fixate n cadrul SMM. 2.3. Analiza activit"!ii desf"#urate se realizeaz" att la fiecare nivel sau func!ie relevant", ct #i la nivelul ntregii organiza!iei, n raport cu sarcinile #i obiectivele specifice fixate. 2.4. Analiza activit"!ii desf"#urate de departamentul de protec!ie a mediului furnizeaz" date pentru mbun"t"!irea SMM. 3.&. Neconformit"!ile politicii #i ale programelor de mediu ap"rute n cursul derul"rii acestora sau n al analizelor periodice efectuate se corecteaz" periodic, conform procedurilor specifice ale organiza!iei. 3.2. Corectarea programelor de mediu se face pe baza rezultatelor unor opera!ii complexe de monitorizare de c"tre membrii echipei departamentului de mediu. 3.3. Corectarea programelor de mediu se realizeaz" pe baza rezultatelor opera!iilor de audit intern #i/sau extern. 3.4. Neconformit"!ile SMM n raport cu reglement"rile de mediu #i consecin!ele acestora sunt comunicate personalului organiza!iei n scopul responsabiliz"rii acestuia n aplicarea m"surilor corective.

2. Analiza activit"!ii de mediu

3. Corectarea politicii #i a programelor de mediu

Gama de variabile

Programe de mediu (programe de conformare, de minimizare de pierderi, de proiectare/reproiectare a produselor, de modernizare, de gestionare a de#eurilor); Activit"!i de mediu (elaborare de programe de mediu, monitorizare de mediu, evaluare a smm, corectare programe de mediu, elaborare #i corectare politic" de mediu); Metode #i tehnici de analiz" (observare direct", m"sur"ri #i determin"ri, interviuri, chestionare); Tehnici de monitorizare (observare direct", analize, m"sur"tori #i determin"ri); Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; tehnici de monitorizare; metode #i tehnici de analiz". n cursul evalu"rii se vor urm"ri felul n care realizeaz" analiza ndeplinirii politicii #i programelor de mediu; capacitatea de a g"si solu!ii bune pentru eliminarea #i corectarea neconformit"!ilor politicii #i a programelor de mediu._

Organizarea "i supravegherea auditului de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Stabilirea activit"!ilor #i domeniilor care fac obiectul auditului de mediu CRITERII DE REALIZARE &.&. Activit"!ile #i domeniile care fac obiectul auditului de mediu sunt stabilite n func!ie de impactul #i de importan!a lor privind protec!ia mediului. &.2. Activit"!ile #i domeniile sunt stabilite astfel nct evaluarea lor s" ofere informa!ii semnificative despre implementarea #i men!inerea SMM proiectat. &.3. La stabilirea activit"!ilor #i domeniilor ce vor fi auditate sunt avute n vedere #i rezultatele auditurilor precedente. 2.&. Perioadele pentru efectuarea auditului intern #i/sau extern sunt planificate prin programele de mediu specifice #i prin programele de audit. 2.2. Frecven!a auditurilor este determinat" de complexitatea problemelor de mediu ca #i de obiectivele urm"rite. 2.3. Perioadele #i termenele pentru auditul extern sunt fixate de c"tre 3.&. Membrii echipei pentru auditul intern sunt selecta!i pe baza competen!ei din personalul departamentului de protec!ie a mediului, ca #i din alte departamente ale organiza!iei, dup" caz. 3.2. Membrii echipei de audit intern au competen!e #i roluri specifice, corespunz"tor domeniilor #i activit"!ilor evaluate. 3.3. M"rimea echipei pentru auditul intern este stabilit" n func!ie de complexitatea auditului care trebuie realizat. 4.&. Auditul extern este contractat la solicitarea unui client sau pentru realizarea unor scopuri specifice ale organiza!iei. 4.2. Contractul de audit extern con!ine toate elementele necesare realiz"rii scopului pentru care a fost ncheiat. 4.3. Contractul de audit extern con!ine obliga!iile p"r!ilor interesate client, auditor, auditat. 5.&. Supravegherea auditului, intern sau extern, este realizat" conform procedurilor specifice ale organiza!iei, consemnate n programul (planul) de audit. 5.2. Supravegherea auditului este realizat" de persoanele desemnate. 5.3. Supravegherea auditului urm"re#te respectarea tehnicilor #i procedurilor generale #i specifice de audit. 5.4. Evaluarea rezultatelor opera!iilor de audit se face conform procedurilor specifice ale organiza!iei.

2. Stabilirea perioadelor pentru auditul intern #i/sau extern

3. Formare echipei de audit intern

4. Contractare auditului extern

5. Supravegherea auditului de mediu

Gama de variabile

Nivele #i func!ii relevante ale organiza!iei (activit"!i, procese, materii prime #i materiale, produse finite, produse secundare, de#euri, servicii); Programe de mediu (programe de conformare, de minimizare a pierderilor, de reducere a consumurilor energetice, de proiectare/re-proiectare a produselor, de modernizare a instala!iilor, de gestionare a de#eurilor); Tipuri de audit (intern, extern, de conformare, de proces, de produs, al sistemului, de sec!ie, atelier, al ntregii organiza!ii); P"r!i interesate (clien!i, furnizori, consumatori, autorit"!i de mediu); Echipa de audit (auditori, exper!i tehnici, auditor #ef); Elemente ale contractului de audit extern (activit"!i #i domenii de audit, criterii de audit, termene, responsabilit"!i, mod de comunicare); Obiective urm"rite n cadrul auditului (implementarea #i men!inerea corespunz"toare a smm proiectat, conformitatea smm cu reglement"rile de mediu, conformitatea smm cu criteriile de audit); Tehnici #i procedee de audit (interviuri, chestionare, observa!ii directe, verificare documenta!ii, analize, Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; tipuri de audit; tehnici #i procedee de audit. n cursul evalu"rii se vor urm"ri: felul n care fixeaz" activit"!ile #i domeniile de auditat; modul n care stabile#te termenele #i criteriile de audit; modul n care selecteaz" personalul #i felul n care alc"tuie#te echipele de audit intern; modul n care colaboreaz" cu echipa de audit.

Implementarea sistemului de management de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Aplicarea #i func!ionarea SMM CRITERII DE REALIZARE &.&. Atribu!iile, autoritatea #i responsabilit"!ile sunt definite documentat, #i sunt prev"zute n, programele de mediu, componente ale SMM #i comunicate celor implica!i pentru a facilita eficien!a SMM. &.2. Aplicarea #i func!ionarea SMM se realizeaz" pe baza resurselor alocate n cadrul politicii generale a organiza!iei #i precizate n programele de mediu specifice. &.3. Aplicarea SMM se face la fiecare nivel #i func!ie relevante ale organiza!iei. &.4. Implementarea SMM se realizeaz" la termenele stabilite pentru fiecare etap" de realizare a politicii de mediu. &.5. Conducerea organiza!iei este informat" periodic asupra stadiului 2. Evaluarea implement"rii SMM #i a rezultatelor acesteia 2.&. Implementare SMM #i rezultatele acestei implement"ri sunt verificate periodic la termenele stabilite. 2.2. Evaluarea implement"rii #i a rezultatelor acesteia se realizeaz" pe baza unor proceduri specifice de audit ale organiza!iei. 2.3. Rezultatele evalu"rii implement"rii SMM sunt comparate #i analizate n raport cu reglement"rile generale #i specifice de mediu. 2.4. Evaluarea implement"rii SMM #i a rezultatelor acesteia se face att pentru fiecare nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei, ct #i pentru ntreaga organiza!ie. 2.5. Rezultatele evalu"rii implement"rii SMM, precis stabilite prin proceduri specifice de audit, sunt utilizate la elaborarea procedurilor de corectare. 2.6. Ac!iunile corective se iau n conformitate cu prevederile din

Gama de variabile

Legisla!ie general" #i de mediu (legea administra!iei locale, legea protec!iei mediului, legea apelor, codul silvic etc.); Reglement"ri tehnice de mediu (standarde tehnice de mediu, norme tehnice de emisii, de supraveghere #i control a polu"rii etc.); Organiza!ii economice, comerciale, de servicii; Factori de mediu : ap", aer, sol, flor", faun" etc.; Programe de mediu : de reducere a consumurilor energetice #i materiale, de minimizare a pierderilor, de reducere a polu"rii, de gestionare a de#eurilor, de proiectare #i re-proiectare a produselor etc.; Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, tehnologii #i procese de produc!ie specifice; #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; metode #i tehnici de programare, de supraveghere a ndeplinirii programelor. n cursul evalu"rii se vor urm"ri : modul n care supravegheaz" aplicarea #i func!ionarea SMM; capacitatea de a propune m"suri corespunz"toare de corectare n cazul neconformit"!ilor. _

Monitorizarea "i corectarea periodic% a managementului de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Identificarea aspectelor de mediu care se monitorizeaz" CRITERII DE REALIZARE &.&. Aspectele de mediu care se monitorizeaz" sunt identificate dup" poten!ialul impact asupra mediului &.2. Identificarea se realizeaz" n conformitate cu procedurile specifice ale organiza!iei. &.3. Identificarea aspectelor de monitorizat se face respectnd reglement"rile generale #i specifice de mediu. &.4. Tehnica utilizat" pentru identificarea aspectelor de monitorizat este determinat" de complexitatea aspectelor de mediu monitorizate. 2.&. Monitorizarea unor aspecte de mediu se realizeaz" pe baza unor reglement"ri de mediu identificate corespunz"tor. 2.2. Monitorizarea se realizeaz" pe baza unor proceduri specifice ale organiza!iei, elaborate pe baza reglement"rilor specifice de mediu. 2.3. Monitorizarea se realizeaz" cu ajutorul unor echipamente #i aparaturi de supraveghere stabilite n conformitate cu reglement"rile de mediu. 2.4. Metodele de monitorizare sunt precizate sau sunt stabilite pe baza reglement"rilor de mediu identificate. 3.&. Conformitatea aspectelor de mediu monitorizate se stabile#te pe baza reglement"rilor generale #i specifice de mediu. 3.2. Evaluarea conformit"!ii aspectelor de mediu supravegheate se face pe baza unor m"sur"tori, determin"ri #i analize specifice #i relevante. 3.3. Evaluarea conformit"!ii aspectelor de mediu supravegheate se realizeaz" pentru fiecare nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei. 3.4. Rezultatele evalu"rii prin monitorizare sunt consemnate n documente specifice. 4.&. SMM se corecteaz" periodic pe baza rezultatelor monitoriz"rii #i a analizei acestora f"cut" n cadrul departamentului de mediu. 4.2. SMM se corecteaz" pe baza unor proceduri specifice ale organiza!iei.

2. Identificarea (stabilirea) reglement"rilor de mediu specifice

3. Evaluarea conformit"!ii aspectelor de mediu monitorizate cu reglement"rile de mediu specifice

4. Corectarea SMM pe baza datelor monitoriz"rii

4.3. SMM se corecteaz" pentru reducerea impactului activit"!ii organiza!iei asupra mediului. 4.4. SMM se corecteaz" pentru eliminarea neconformit"!ilor existente,

Gama de variabile

Tehnologii #i procese de produc!ie specifice #i de mediu; Legisla!ie #i reglement"ri de mediu; Programe de mediu (de conformare, proiectare/reproiectare, produse noi, minimizare de pierderi, gestionare de#euri); Metode #i tehnici de monitorizare (observare direct", analize, m"sur"tori #i determin"ri specifice). Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; metode #i tehnici, echipamente #i aparatur" specifice de monitorizare; n cursul evalu"rii se vor urm"ri : felul n care identific" aspectul de mediu de monitorizat; modul n care realizeaz" monitorizarea; modul n care efectueaz" prelucrarea datelor colectate prin monitorizare; felul n care realizeaz" corectarea SMM pe baza datelor ob!inute prin monitorizare. _

Proiectarea "i gestionarea sistemului informa!ional "i de documentare a managementului de mediu

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Identificarea datelor care trebuie consemnate CRITERII DE REALIZARE &.&. Datele referitoare la gestionarea problemelor de mediu sunt consemnate n documente specifice. &.2. Datele identificate se consemneaz" pentru fiecare nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei. &.3. Datele identificate sunt consemnate n conformitate cu reglement"rile generale #i specifice de mediu. &.4. Datele identificate pentru consemnare sunt analizate periodic n cadrul departamentului de protec!ie a mediului. 2.&. Documentele utilizate sunt specifice fiec"rui nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei pentru care s-au stabilit aspecte de mediu. 2.2. Documentele care trebuie ntocmite, completate sunt identificate corect n raport cu natura activit"!ii. 2.3. Documentele utilizate pot fi pe suport de hrtie sau electronic. 2.4. Documentele utilizate de departamentul de mediu asigur" leg"tura cu documenta!ia conex" a organiza!iei 2.5. Documentele utilizate asigur" leg"tura #i comunicarea ntre diferite niveluri #i func!ii ale organiza!iei (unit"!ii). 2.6. Documentele utilizate asigur" leg"tura cu organismele (externe 3. ntocmirea documentelor 3.&. Datele selectate sunt consemnate corect n documentul specific. 3.2. Eventualele neconcordan!e / neconformit"!i sunt consemnate corect #i explicate, dup" caz, cu claritate. 3.3. Documentele specifice activit"!ilor desf"#urate sunt ntocmite conform procedurilor specifice ale organiza!iei. 3.4. Responsabilit"!ile pentru ntocmirea documentelor sunt fixate pentru fiecare membru al echipei departamentului. 4.&. Activitatea departamentului este consemnat" periodic n rapoarte de activitate. 4.2. Datele consemnate n rapoarte sunt relevante pentru activitatea raportat". 4.3. Rapoartele sunt ntocmite concis. 4.4. Rapoartele ntocmite sunt complete. 4.5. Rapoartele ntocmite sunt n conformitate cu procedurile specifice ale organiza!iei.

2. Stabilirea documentelor ce vor fi utilizate

4. ntocmirea rapoartelor de activitate

Gama de variabile

Programe de mediu (de conformare, minimizare de pierderi, proiectare/re-proiectare produse noi); nregistr"ri n documente (informa!ii de conformare la legisla!ia de mediu, informa!ii referitoare la reclama!ii, informa!ii referitoare la inspec!ii, test"ri, informa!ii referitoare la monitorizarea calit"!ii factorilor de mediu, informa!ii referitoare la incidente de mediu, informa!ii referitoare la audit-urile de mediu); Informa!ii asupra activit"!ilor #i proceselor desf"#urate #i impactul acestora asupra mediului; Informa!ii asupra procedurilor utilizate; Tipuri de documente (pe suport hrtie sau electronic). Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; tehnologia de specialitate; tipuri de documente utilizate; tehnici de ntocmire a diferitelor tipuri de documente. n cursul evalu"rii se vor urm"ri : felul n care identific" datele de consemnat; modul n care selec!ioneaz" #i completeaz" documentele; felul n care ntocme#te rapoartele de activitate._

Organizarea departamentului de protec!ie a mediului

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ CRITERII DE REALIZARE &. Stabilirea structurii organizatorice a &.&. Structura organizatoric" a departamentului de protec!ie a mediului se departamentului de protec!ie a mediului ncadreaz" n schema general" de organizare a unit"!ii. &.2. Structura organizatoric" a departamentului de protec!ie a mediului este stabilit" in conformitate cu procedurile specifice ale organiza!iei &.3. Structura departamentului este flexibil" pentru a asigura gestionarea eficient" a problemelor de mediu &.4. Departamentul de protec!ie a mediului este dimensionat n func!ie de resursele organiza!iei #i de volumul activit"!ilor specifice. 2.&. Selectarea personalului se face pe baza cerin!elor fi#elor de post. 2.2. Personalul ncadrat n departamentul de protec!ie a mediului este specializat pe domenii diverse, pentru a asigura solu!ionarea eficient" a tuturor problemelor de mediu. 2.3. ncadrarea, temporar", cu personal suplimentar din alte departamente ale organiza!iei se face, dup" caz, func!ie de natura #i complexitatea problemelor de mediu de rezolvat. 3. Stabilirea responsabilit"!ilor n cadrul 3.&. Responsabilit"!ile n cadrul echipei departamentului de protec!ie a departamentului de protec!ie a mediului mediului sunt fixate n limitele precizate n fi#ele de post. 3.2. Responsabilit"!ile stabilite prin fi#ele de post asigur" gestionarea curent" a problemelor de mediu. 3.3. Delegarea responsabilit"!ilor c"tre niveluri #i func!ii relevante din cadrul organiza!iei se face, dup" caz, n func!ie de natura #i complexitatea problemelor de mediu. 4. Stabilirea #i alocarea resurselor 4.&. Necesarul de resurse materiale #i financiare pentru func!ionarea necesare desf"#ur"rii activit"!ii departamentului de protec!ie a mediului este stabilit corespunz"tor unei departamentului de protec!ie a mediului func!ion"ri eficiente a departamentului. 4.2. Alocarea resurselor necesare func!ion"rii departamentului de mediu se ncadreaz" n politica general" #i politica de mediu a organiza!iei, conform procedurilor specifice. 4.3. Gestionarea resurselor alocate se face n func!ie de natura #i complexitatea problemelor de mediu. 4.4. Realocarea resurselor la niveluri #i func!ii relevante ale organiza!iei se face n func!ie de specificitatea problemelor de mediu, conform procedurilor specifice.

2. ncadrarea cu personal a departamentului de protec!ie a mediului

Gama de variabile

Activit"!i de mediu (elaborarea de programe de mediu, stabilirea politicii de mediu, monitorizarea calit"!ii mediului, analize, m"sur"tori, determin"ri ale indicatorilor de calitate a mediului, corectare programe de mediu etc.); Probleme de mediu (mbun"t"!irea calit"!ii indicatorilor #i factorilor de mediu, reducerea polu"rii, gestionarea de#eurilor, minimizarea pierderilor, reducerea consumurilor energetice, proectarea/reproiectarea produselor etc.); Niveluri #i func!ii relevante ale organiza!iei; Tipuri de resurse (umane, materiale, financiare). Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de : #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; modalit"!i de alocare a resurselor; metode #i tehnici de gestionare a resurselor; tehnici de organizare a muncii. In cursul evalu"rii se vor urm"ri : felul n care completeaz" (cnd este necesar) echipa de mediu #i modul n care fixeaz" responsabilit"!ile; modul de gestionare a resurselor disponibile._

Planificarea activit%!ilor de protec!ie a mediului

Descrierea unit"!ii ELEMENTE DE COMPETEN#$ &. Identificarea activit"!ilor de mediu de planificat CRITERII DE REALIZARE &.&. Problemele #i obiectivele de mediu sunt identificate conform procedurilor specifice ale organiza!iei. &.2. Stabilirea priorit"!ilor n rezolvarea problemelor de mediu ale organiza!iei se realizeaz" printr-o planificare a rezolv"rii acestora. &.3. Identificarea problemelor #i obiectivelor de mediu se realizeaz" pentru fiecare nivel #i func!ie relevante ale organiza!iei. 2.&. Planificarea activit"!ilor de protec!ie a mediului se realizeaz" n cadrul politicii generale a organiza!iei. 2.2. Etapele, fazele #i secven!ele de rezolvare a problemelor de mediu se stabilesc pentru fiecare nivel sau func!ie relevante ale organiza!iei. 2.3. Planificarea activit"!ilor de mediu #i succesiunea fazelor de lucru pentru rezolvarea acestora este f"cut" n func!ie de timpul alocat realiz"rii acestora. 2.4. Planificarea rezolv"rii activit"!ilor de mediu se face astfel nct s" se respecte termenul final. 2.5. Planificarea rezolv"rii activit"!ilor de mediu se face att pentru ntregul departament ct #i pentru fiecare membru al echipei 3. Revizuirea planific"rii 3.&. Rezolvarea problemelor de protec!ie a mediului se face n conformitate cu planificarea stabilit" n cadrul resurselor alocate. 3.2. Planificarea ini!ial" este revizuit" pe baza rezultatelor analizelor periodice #i n func!ie de priorit"!ile ap"rute pe m"sura derul"rii programelor de mediu. 3.3. Revizuirea planific"rii activit"!ilor de mediu nu afecteaz" finalizarea programelor de mediu #i nici politica de mediu a organiza!iei.

2. Planificarea activit"!ilor de protec!ie a mediului

Gama de variabile

Activit"!i de protec!ie a mediului (elaborare programe de mediu, monitorizarea calit"!ii mediului, analize, m"sur"tori, determin"ri pentru calitatea mediului, elaborare programe de audit #i supravegherea desf"#ur"rii acestora, corectarea programelor de mediu); Obiective de mediu (proiectarea/reproiectarea produselor, minimizarea pierderilor, gestionarea materiilor prime #i materialelor toxice sau periculoase, conformarea cu reglement"rile de mediu); Metode #i tehnici de planificare; Modalit"!i de alocare #i de gestionare a resurselor. Ghid pentru evaluare

Sunt necesare cuno#tin!e de: #tiin!e tehnice, #tiin!e #i tehnologii de mediu; legisla!ie #i reglement"ri de mediu; metode #i tehnici de planificare; metode de alocare #i gestionare a resurselor. n cursul evalu"rii se vor urm"ri : felul n care asigur" planificarea activit"!ilor de mediu pentru ntregul departament #i pentru fiecare membru al echipei departamentului; modul n care corecteaz" planificarea f"cut" pentru eliminarea neconformit"!ilor #i neconcordan!elor._