Sunteți pe pagina 1din 97

VICTOR VOICU IONU TEFAN

INTRODUCERE N TIINELE SOCIALE

CUPRINS 1. Dimensiuni ale socie !ii umane 1.1.Specificul socialului . ...................

Pagina

1.1.1. Societatea mbinare a obiectivului cu subiectivul ............... 1.1.2. Faptul social i faptul individual . 1.1.3. Criteriile i semnele socialului .. 1.2. Individ colectivitate societate . . .. 1.2.1. Individul uman ca personalitate 1.2.2. Procesul de sociali!are. Sociali!are i sociabilitate . .. .. 1.2.3. "ipuri de colectivit#i sociale 1.2.$. Po!iia social# . 1.3. %eterminism& libertate i responsabilitate social# .. 1.3.1. Scopul . 1.3.2. Corelaia obiect subiect n determinarea vieii sociale ... 1.3.3. Problema libert#ii ... 1.3.$. 'esponsabilitatea . ". A#o$%a$ea eo$e ic! a socialului 2.1. Concepii despre societate . 2.1.1. Idei tradiionale 2.1.2. (odele interpretative contemporane 2.1.3. Contribuii rom)neti la de!voltarea tiinei socialului 2.2. Perspectiva filosofic# asupra societ#ii . 2.2.1. Filosofia social# i tiinele sociale .. 2.3. *pistemologia tiinelor sociale &. Ce$ce a$ea 'o(i i)! a *enomenelo$ sociale 3.1. Sociologia tiin# po!itiv# asupra societ#ii . . 3.1.1. %efinirea sociologiei . 3.1.2. +pariia i evoluia problematicii sociologice . . 3.1.3. +paratul conceptual i metodele de cercetare 3.2. Sociologia general# i sociologiile de ramur# .. 3.2.1. Sociologia comunic#rii 3.2.1.1.%imensiuni sociale ale comunic#rii . 3.2.1.2. Comunicarea obiect de studiu al sociologiei . 3.3. tiinele sociale particulare i raportul lor cu sociologia .. 3.3.1. 'aportul istorie sociologie .. 3.3.2. 'aportul psi,ologie sociologie . +i#lio,$a*ia ,ene$al! a cu$sului .

Ca'i olul 1 DI-ENSIUNI ALE SOCIET.II U-ANE 1.1. S'eci*icul socialului . 1.1.1. Socie a ea / 0m#ina$e a o#iec i)ului cu su#iec i)ul 1.1.". Fa' ul social i *a' ul in%i)i%ual 1.1.&. C$i e$iile i semnele socialului 1.". In%i)i% / colec i)i a e / socie a e 1.".1. In%i)i%ul uman ca 'e$sonali a e 1.".". P$ocesul %e sociali(a$e. Sociali(a$e i socia#ili a e 1.&. Ti'u$i %e colec i)i !i sociale 1.1. Po(iia social! 1.&. De e$minism2 li#e$ a e i $es'onsa#ili a e social! 1.&.1. Sco'ul 1.&.". Co$elaia o#iec 3su#iec 0n %e e$mina$ea )ieii sociale 1.&.&. P$o#lema li#e$ !ii 1.&.1. Res'onsa#ili a ea

1.1.S'eci*icul socialului 1.1.1. Socie a ea / 0m#ina$e a o#iec i)ului cu su#iec i)ul. -n sens larg& termenul existen desemnea!#& din punct de vedere ontic& tot ceea ce este, realitatea n ntregime& universul conceput n absamblul s#u. Ideatic& dintr o anumit# perspectiv#& e.istena este o noiune& este cea mai cuprin!#toare noiune cu care lucrea!# g)ndirea uman# i care surprinde doar faptul c# obiectele i fenomenele sunt& e.ist#& f#r# a lua n consideraie calit#ile lor&felul cum sunt ele.

%in acest motiv& coninutul noiunii de e.isten# /numit# n filo!ofie categorie 0 este total lipsit de determinare. Ca urmare& o problem# care a dominat ntreaga istorie a g)ndirii filosofice i tiinifice a fost definirea sensului i a coninutului e.istenei& a determin#rilor care o caracteri!ea!# at)t la nivelul ei general& c)t i al modalit#ilor concrete prin care ea se manifest#. +stfel de preocup#ri in de domeniul ontologiei& a c#rei preocupare este efortul de nelegere a e.istenei prin descifrarea substratului& a ordinii i a structurii acesteia. -n acest conte.t&ontologia ncepe prin disocierea pe care omul o reali!ea!# ntre el nsui i mediul s#u imediat pentru a progresa& treptat& n 1perceperea2 unor noi !one ale realit#ii. %eta)ndu se / ideatic 0 de mediul s#u imediat& omul dob)nde te posibilitatea s# l anali!e!e& s# constate natura fenomenelor ncon3ur#toare i relaiile sale cu acestea. + observat astfel c# unele fenomene sunt condi ionate i produse de el ca individ sau ca specie / ideile& cultura etc.0& iar altele condi ionea!# e.istena sa ca om. Pornete deci& de la o !on# limitat# e.istena uman# i mediul ei nemi3locit pentru a a3unge& pe ba!a acestei anali!e concentrice i prin l#rgirea permanent# a ori!ontului cunoa terii& la constatarea c# *.istena /cel puin cea care a intrat n patrona3ul s#u ac ional0 se pre!int# sub dou# aspecte /domenii0 principale4 unul fi!ic /natura0 i unul social uman /societatea0. Natura& neleas# ca ansamblu de sisteme& structuri i niveluri fi!ico biologice anterioare i independente n raport cu omul i omenirea& este considerat# suport al e.istenei socio umane. Pe fondul e.isten ei naturale i ca element al acesteia& omul i a dep#it treptat condiia sa natural#& a nceput s# transforme o pare din elementele naturii din 2obiecte n sine2 n 2obiecte pentru el2/obiecte ale cunoaterii i aciunii sale0& ad#ug)nd naturii un nivers nou de sisteme& structuri i niveluri. "oate aceste instrumente 1filosofice2 vor trece n ori!ontul sociologiei. 5u trebuie s# uit#m niciodat# faptul c# at)t sociologia c)t 6i psi,ologia sunt desprinse din filosofie. +ceast# 1desprindere2 le va urm#ri permanent pe acste 16tiin7e sociale2. 8iniamentele ar fi urm#toarele4 +ugust Comte este creditat drept inventatorul termenului de sociologie& el folosind pentru prima oar# acest termen n 1939& n cea de a $: a lec7ie din volumul I;. Ini7ial& el folosise termenul de fi!ic# social# pentru noua 6tiin7# *timologia termenului este ,ibrid#& provenind de la cuv)ntul latinesc 1socio< /social0 6i de la cel grec 1logos< /6tiin7#0& sociologia fiind definit# de c#tre cea mai mare parte a cercet#torilo drept studiul 6tiin7ific al vie7ii sociale a oamenilor<. -n cadrul sociologiei au e.istat 6i e.ist# o multitudine de orient#ri teoretice 6i doctrinare determinate de comple.itatea societ#7ii& obiectul ei de studiu. -n ceea ce prive6te perioada constituirii sociologiei ca 6tiin7#& e.ist# mai multe opinii. +stfel& unii cercet#tori consider# c# sociologia 6i g#se6te originile n scrierile filosofice ale lui Platon 6i +ristotel. %e asemeni s a considerat c# sociologia a ap#rut ca 6tiin7# n cea de a doua 3um#tate a secolului al =I= lea& ntemeietorii s#i fiind considera7i +uguste Comte& *mile %ur>,eim& ?ustave "arde 6i @.Spencer. A alt# orientare consider# sociologia drept re!ultat al puseului empirist din 6tiin7ele sociale americane n perioada postbelic#& n timp ce& n fine& un alt punct de vedere propune o sociologie nc# neconstituit# ca 6tiin7# de sine st#t#toare.

Cea mai mare parte a istoricilor acestei discipline au c#!ut de acord asupra celui de al doilea punct de vedere& conform c#ruia sociologia s a n#scut n a doua 3um#tate a ecolului al =I= lea& ca o necesitate impus# de de!voltarea societ#7ii industriale moderne 6i de problemele socio umane induse de aceasta. A'a$i4ia sociolo,iei. Con%i4ii socio3s $uc u$ale 5i e'is emolo,ice. Sociologia a ap#rut n conte.tul de!volt#rii impetuoase a g)ndirii umane 6i totodat# a studiilor sociale impuse de revolu7ia industrial# 6i de afirmarea societ#7ii capitaliste n secolul al =I= lea. (odificarea rela7iilor sociale 6i economice& necesitatea elabor#rii unor teorii privind folosirea resurselor umane n economia capitalist# pentru ob7inerea unui ma.im de randament au condus la apari7ia sociologiei ca 6tiin7# ce avea drept obiective ma3ore organi!area pe ba!e ra7ionale a vie7ii sociale 6i solu7ionarea disfunc7ionalit#7ilor sociale. %e!voltarea spectaculoas# a 6tiin7elor naturii n aceea6i perioad# a creat 6i condi7iile epistemologice ale apari7iei sociologiei ca 6tiin7# de sine st#t#toare. -nainte de acest moment n filosofia social# au mai fost efectuate studii asupra societ#7ii& dar ntr o modalitate deductiv speculativ#& care propunea modele de indivi!i& fenomene sociale 6i societate n ansamblu& modele ba!ate pe anumite norme deduse a priori& speculativ& din ra7iune. 5oul model 6tiin7ific propus aducea o perspectiv# nou#& constatativ#& descriptiv# 6i e.plicativ# cu privire la om 6i societate. Abiectivul noii 6tiin7e erau definirea a ceea ce sunt omul 6i societatea 6i nu a ceea ce trebuie s# fie. Conform acestei noi orient#ri& fenomenele 6i procesele sociale trebuie tratate ca fapte& adic# descrise& consemnate 6i e.plicate cau!al. Sociologia a aplicat astfel n studiul socialului metodele propuse de 6tiin7ele naturii& programul lui +ugust Comte stabilind drept sarcina fundamental# a sociologiei studiul po!itiv al faptelor sociale 6i eviden7ierea pe aceast# cale a legilor fundamentale proprii vie7ii sociale. *mile %ur>,eim va fi n sc,imb cel care va formula regulile 6i principiile metodologice ale sociologiei& reali!)nd n acela6i timp 6i cercet#ri efective n care a aplicat metoda elaborat#. Ini4ia o$ii sociolo,iei ca 5 iin4! Emile Durkheim (1858 1917) 5#scut la *pinal& 6i face studiile la Paris& dup# care activea!# ca profesor la Bordeau. 6i la Sorbona. -n 19C$ public# 18es regles de la met,ode sociologiDue<& iar n 19C:& 18e suicide<. %in punctul s#u de vedere& sociologia trebuie s# ndeplineasc# dou# condi7ii pentru a se constitui ca 6tiin7#4 - s# 6i defineasc# obiectul propriu de cercetare4 faptele sociale deosebite de obiectul altor 6tiin7e. - faptele sociale trebuie observate 6i e.plicate cu aceea6i riguro!itate metodologic#. Cea dint)i problem# care se pune sociologului este de a defini faptul social& n acest sens trebuind s# aib# dou# caracteristici4 s# fie e.terior individului 6i s# se impun# individului cu o for7# coercitiv#.

1*ste fapt social orice fel de a face& fi.at sau nu& capabil s# e.ercite asupra individului o constr)ngere e.terioar#& sau care este general pentru o ntreag# societate dat#& av)nd totu6i o e.isten7#proprie& independent# de manifest#rile sale individuale.< /%ur>,eim0. +stfel& faptul social se delimitea!# n mod clar de faptul biologic& fiind repre!entare sau ac7iune 6i de faptul psi,ic& fiind e.terior individului& impun)ndu I se cu o for7# de constr)ngere. Faptele sociale sunt se diferen7ia!# 6i n fapte normale 6i fapte patologice& aceast# clasificare av)nd la ba!# tot criterii statistice. Faptele normale sunt caracteristice ma3orit#7ii indivi!ilor n timp ce faptele patologice sau anomice apar la un num#r relativ restr)ns de indivi!i 6i au o condi7ionare spa7io temporal#. +stfel& anumite fenomene considerate patologice& precum crima sau suicidul& devin normale din punctul de vedere al lui %ur>,eim& o societate f#r# crime sau sinucideri fiind imposibil#& iar aceste fapte trec)nd n r)ndul normalit#7ii. %up# definire 6i clasificare& faptele sociale trebuie supuse metodei de cercetare& prima regul# fiind aceea de a considera faptele drept lucruri& pentru a deveni obiectivi n studiu& elimin)nd subiectivismul caracteristic g)ndirii speculative& psi,ologismului 6i ideologismului. %e asemeni& e.plica7ia faptului social trebuie s# fie de ordin cau!al& aceast# cau!# fiind tot din mediul social 6i nu din cel psi,ologic sau biologic& air func7ia pe care o ndepline6te trebuie s# fie tot din mediul vie7ii sociale. A alt# necesitate pe care metoda o impune este cercetarea din punct de vedere statistic a faptelor sociale& precum 6i stabilirea de corela7ii ntre diversele tipuri de fapte sociale. *l va aplica aceste reguli n celebrul studiu asupra suicidului& 18e Suicide<. Max Weber (1864 1920) 5#scut la *rfurt& face studii de drept& economie& istorie 6i filosofie& dup# care activea!# ca profesor la Freiburg& @eidelberg 6i (unc,en. -n lucr#rile sale abordea!# trei teme ma3ore4 - natura domina7iei - caracteristicile ra7ionalit#7ii - raporturile dintre idei 6i interesele materiale /ideile religioase 6i activitatea economic#0. -n definirea sociologiei& Feber va pleca de la distinc7ia dintre 3udec#7ile de valoare 6i 3udec#7ile de raportare la valori. Primele nu intr# n corpul 6tiin7ei& n timp ce celelalte servesc la selec7ia 6i ierar,i!area faptelor sociale devenite subiect al 6tiin7ei. + doua etap# a metodei propuse de Feber const# n e.plica7ia cau!al# a faptelor sociale& care trebuie s# fie universal valabil#. 8a acest nivel& cercet#torul trebuie s# se supun# principiului neutralit#7ii a.iologice& trebuind s# dea dovad# de obiectivitate& verificabilitate independen7# 6i consisten7# logic#. -n vi!iunea lui Feber& sociologia este o 6tiin7# care 6i propune s# n7eleag# prin interpretare activitatea social# 6i prin aceasta s# e.plice cau!al desf#6urarea 6i efectele activit#7ii sociale. +stfel& sociologia este o 6tiin7# compre,ensiv# 6i e.plicativ# a faptelor sociale. *a are obliga7ia n7elegerii acestor fapte 6i apoi a e.plic#rii lor prin interpretare. Sarcina sociologiei este de a reduce formele cooper#rii umane la o activitate compre,ensibil#. Talco !ar"o#" (1902 1979) G

5#scut n Colorado Springs& urmea!# cursurile unor prestigiose universit#7i americane 6i europene& dup# care va activa ca profesor la Hniversitatea @arvard. *ste principalul repre!entant al structuralismului func7ionalist din sociologia american#& n vi!iunea sa& sistemul social const)nd dintr o pluritate de actori individuali inclu6i ntr un proces de interac7iune 6i motiva7i de ob7inerea unor satisfac7ii optime. *l a introdus 6i conceptele de rol 6i status social& statusul repre!ent)nd po!i7ia individului n cadrul sistemului social& n timp ce rolul define6te latura dinamic# a acestuia& activarea sa n via7a social#. +stfel& ac7iunea uman# este modelat# de norme& valori 6i simboluri sociale care delimitea!# comportamentul adecvat 6i permis al actorilor implica7i n via7a social#. Conform lui Parsons& sistemul social se confrunt# cu nevoia de integrare social# a indivi!ilor 6i men7inerea ec,ilibrului func7ional& n acest scop relief)nd patru func7ii4 func7ia de intergrare& de adaptare& de atingere a scopului 6i de p#strare a structurilor sociale 6i atenuare a tensiunilor. *c,ilibrul func7ional poate fi p#strat prin sociali!area valorilor 6i prin controlul social asupra indivi!ilor. +cest nou univers& re!ultat al aciunii omului n raport cu trebuinele i capacit#ile sale transformatoare este tocmai societatea /natura umani!at#0& odat# cu apariia c#reia a avut loc o dedublare a *.isten ei. %ei se structurea!# prin aciunea contient# a omului& societatea este un univers de procese i relaii esenialmente obiective alc#tuind& mpreun# cu natura& existena obiectiv. Sociologul france! *mile %ur>,eim /19E9 1C1:0 definea 2faptele sociale2 ca 2lucruri imateriale2& ca 2st#rile contiinei colective2 e.terioare i ireductibile la contiinele individuale c#rora li se impun& e.ercit)nd o constr)ngere& o presiune& asupra acestora. Spre deosebire de natur#& care este obiectiv# /material#0 n totalitatea elementelor i raporturilor sale& e.istena social# se structuraea!#& la r)ndul s#u& n dou# nivele4 un nivel al obiectivitii /infrastructura sau ba!a morfologic# a societ# ii& structura economic#& structura social#& instituiile0 i cel#lalt& corespun!#tor existenei subiective alc#tuit# din structurile logice& ideale& din creaiile i valorile spirituale. Creatorul i purt#torul e.istenei subiective /sau ideale0 este omul. Prin contiina sa& omul devine o e.isten# de un tip deosebit4 capacitatea lui activ# cap#t# orientare& devine finalitateI iar omul nsui devine solidar cu ntrega *.isten#& fiind o unitate i un centru de intersecie ntre natural i social& ntre material i ideal. Ca urmare a acestei situa ii& omul se poate deta a contient i activ de e.istena care l ncon3oar#I el devine subiect n raport cu aceasta& i se opune ca principiu activ& transfom)nd lumea n care tr#iete n obiect al aciunii i cunoaterii sale. %edublarea *.istenei n obiect i subiect nu nseamn# o i!olare a omului de lumea ncon3ur#toare& ci repre!int#& dimpotriv#& condiia stabilirii unor relaii determinate i contienti!ate ntre om& pe de o parte i natur# i societate& pe de alt# parte.%edublarea respectiv# repre!int# nu numai o delimitare& ci i o restabilire a unit#ii pe ba!e noi& o raportare activ# i transformatoare a omului la realitatea e.terioar#& o n elegere nou# a unit#ii i a comunic#rii omului cu universul cosmico social& o n elegere a locului i rolului s#u n lume. n ca(ul 'si6olo,iei luc$u$ile s au cam 0n *elul u$m! o$4 :

19GJ apare lucrarea Elemente der Psyhophysik a lui ?ustav Fec,ner care marc,ea!# apari7ia psi,ologiei e.perimentele /psi,ofi!ica0 I 19:C Fil,elmFundt semnalea!# na6terea psi,ologiei 6tiin7ifice moderne prin nfiin7area la 8eip!ig a primului laborator de psi,ologie e.perimental# I 19CJ Filliam Kames de la Hniversitatea @arvard public# primul tratat din istoria psi,ologiei& Principiile psihologieiI apare pentru prima dat# cuv)ntul LtestL & la Cattell& care 6i propunea s# determine fi!ionomia mintal# a omului cu a3utorul unor probe numite de el Lteste mintaleL /engl.LtestL M prob#0 I 1CJE medicii france!i +.Binet 6i ".Simon public# Scara metric a inteligenei care ndep#rtea!# obstacolul fundamental din calea testelor 6i repre!int# o etap# spre un diagnostic obiectiv 6i 6tiin7ific al aptitudinilor. 5eobservat# n Fran7a& este preluat# 6i de!voltat# n S.H.+& unde degenerea!# n testolatrie. ;asile Pavelcu n Drama psihologiei arat# c# succesul testelor se e.plic# prin mai mul7i factori4 1. desc,ide accesul investigatiei eta3elor superioare ale vie7ii psi,ice I 2. asociat# cu statistica ofer# posiblitatea determin#rii cantitative a re!ultatelor /N.I.0 I 3. prin elaborarea unei te,nici precise devine accesibil# unui mare num#r de practicieni I $. prin aplicarea ei n diverse domenii /industrie & armat# & 6coal# & clinic# etc. 0 promite avanta3e practice I 1CJE 1CJ9 se de!volt# Ocoala de la FPr!burg& repre!entat# de Qulpe 6.a. care ini7ia!# introspec7ia e.perimental# /provocat#0 ca o cale intermediar# ntre psi,ologia subiectiv# 6i cea obiectiv# I 1CJ: Be,terev public# Psihologia obiectiv& lucrare care a ap#rut ca un manifest revolu7ionar4 LImperec,erea ns#6i a acestor doi termeni nu poate s# nu ne par# parado.al#4 cum s# pretin!i sa faci psi,ologie obiectiv#& atunci c)nd domeniul psi,ologiei este n mod esen7ial acela al con6tiin7ei& adic# al subiectivuluiRLI 1CJ9 n Sal!burg se desf#6oar# primul congres de psi,anali!#. -n 1CJC apare primul periodic psi,analitic Jahrbuch ur psychopatologische !orschungen -n 1C1E S.Freud elaborea!# conceptul de Lmetapsi,ologieL cu care 6i botea!# propriul sistem. Concomitent cu aprecieri care l ridicau pe Freud la n#l7imea unui Copernic sau %arSin& sau l considerau un LCristofor Columb al Incon6tientuluiL& psi,logia abisal# a st)rnit un val de proteste 6i de critici. -n 1C12 se produce marea sc,ism# a 6colii psi,analitice prin desprinderea Lpsi,anali6tilor di!iden7iL4 +. +dler 6i C. ?.KungI 1C13 americanul ?.Fatson pune ba!ele be,aviorismului& ale Lpsi,ologiei f#r# con 6tiin7#L prin manifestul Psihologia a"a cum o vede un behaviorist /psi,icul este n7eles ca o cutie neagr# care ns# se manifest# n comportamentI de aceea& poate fi observat& m#surat& e.perimentat 6tiin7ific0. %up# 1C3J& odat# cu "olman& se instaurea!# neobe ,aviorismul4 ntre S ' se situea!# o serie de variabile intermediare& ca aptitudinea& tre buin7a& dispo!i7iaI 1C2$ %ilt,eT& adversar al psi,ologiei e.perimentale& ntemeia!# psi,ologia spiri tualist# sau compre,ensiv#I 1C3J ;)gotsc,i elaborea!# o psi,ologie a de!volt#rii culturale care vine n contrast

cu psi,ologia biologi!ant# a lui Pavlov. *l aduce unele nout#7i n problema rela7iei dintre nv#7are 6i de!voltare& dintre g)ndire 6i cuv)nt 1C3E 1C3G psi,ologia conduitei a lui Pierre Kanet stabile6te leg#tura dintre Llumea intern#L 6i Llumea e.tern#L& ntre subiect 6i obiect& g)ndire 6i ac7iune& psi,ic 6i fi!icI 1C3G Spearman ini7ia!# cercetarea factorial# n psi,ologie prin lucrarea #es aptitudes de l$hommeI 1C3E 1C$E se de!volt# gestaltismul sau Lpsi,ologia configura7ieiL /Ocoala de la Berlin0I ca o reac7ie contra asocia7ionismului& el d# prioritate ntregului /structurii0 asupra p#r7ii I 1C3E neogestaltistul Qurt 8eSin de!volt# psi,ologia dinamic# a personalit#7iiI dup# +l %oilea '#!boi (ondial& Kean Piaget 6i des#v)r6e6te sistemul s#u& psi,o logia de!volt#rii stadiale a inteligen7ei. Piaget ntemeia!# Ocoala de la ?eneva care elaborea!# psi,ologia genetic#& epistemologia genetic# 6i structuralismul genetic. Piaget define6te conceptual de opera7ie intelectual#& opera7ie de gradul doi& principiul acomod#rii prin dep#6ire& stadialitate& reversibilitate& conservare etc.I 1CG3 americanul ?ordon +llpord public# o lucrare& prin care concepe personalitatea ca sistem dinamic 6i desc,is care functionea!# prin opo!i7ia complementar# ntre concentrare 6i e.pansiune& ntre diferen7iere 6i integrareI dup# 1CGJ ncepe s# se de!volte psi,ologia cibernetic#I aceasta culminea!# prin cercet#rile americanilor +.5eSell& K.S,aS 6i @.Simon /1C:20I 1CG: americanul ?uiford construie6te un model tridimensional al intelectului 6i inventea!# conceptele de g)ndire convergent# 6i g)ndire divergent#I dup# 1CEE se de!volt# psi,ologia umanist# american# sau La treia for7#L /dup# be,aviorism 6i psi,anali!#04 Carl 'ogers psi,ologia centrat# pe client& +bra,am (asloS piramida trebuin7elor umane& *ric, Fromm psi,anali!a social# etc. 1CG$ 'obac> crede c# n viitor va apare o psi,ologie a erorilor pe care o nume6te LptaismologieL /de la gr. ptaisma M gre6eal#0I 1C:1 P,ilip Uimbardo la Hniversitatea Stanford reali!ea!# celebrul the prison experiment% Profesorul Uimbardo va selecta 2$ de studen7i LnormaliL d.p.d.v. psi,ic 6i social pun)ndu i s# 3oace ni6te roluri de de7inu7i 6i de gardieni ntr un scenariu care se dorea a fi reproducerea unei activit#7i obi6nuite ntr o nc,isoare. +cest e.periment crucial n istoria psi,ologiei va demonstra c# LactoriiL care au interpretat rolul gardienilor au devenit sadici n comportament& n timp ce detinu7ii au manifestat obedien7# 6i depresie. +cest e.periment ridic# semne de ntrebare privitoare la comportamentul oamenilor n special n !ona interdic7iilor sociale& demonstr)nd importan7a conte.tului n care se desf#6oar# acest comportament. /tor7ionarii din lag#rele de concentrare na!iste& sau tor7ionarii din enomenul Pite"ti0. Uimbardo va publica o serie de lucr#ri importante din care amintim4 &he #uci er E ect' (nderstanding )o* +ood People &urn Evil, 5eS Vor>& 2JJ: sau Stan ord prison experiment' , simulation study o the psychology o imprisonment & San Francisco& 1C:2. Ini7ial e.perimentul rali!at de Uimbardo a trecut observat doar n lumea academic#& ns# a revenit n prim plan odat# cu tratamenul brutal al pri!onierilor ira>ieni din partea solda7ilor americani n nc,isoarea de la +bu ?,raib care se presupune c# aduc democra7ia 6i apar# drepturile omuluiI n ultima perioad# a sec.== se de!volt# psi,ologia cognitiv# /5eiser& Fodor& (arr& +nderson& *Tsenc> etc.0. Psi,ologia cognitiv# este o paradigm# a psi,ologiei& care studia!# C

procesarea de informa7ii ce intervine ntre stimul 6i r#spuns. +ceast# abordare a psi,ologiei 6i propune s# fac# lumin# n Lcutia neagr#L a be,aviori6tilor care consider# c# ntre stimul 6i r#spuns e.ist# o rela7ie direct#& respectiv nu putem afla ce se petrece ntre ele. Psi,ologia cognitiv# face o analogie ntre mintea uman# 6i un calculator& consider)nd c# aceasta procesea!# input ul /stimulii din mediul intern 6i e.tern al organismului0 pe ba!a unor algoritmi& gener)nd astfel un output comportamental. Conform lui (ircea (iclea /2JJ3& p.2G0 Lun sistem cognitiv este un sistem fi!ic care posed# dou# propriet#7i4 de repre!entare 6i de calculL. 'epre!entarea se refer# la transpunerea n mediul interior al unui fapt e.terior& iar calculul la manipularea repre!ent#rilor respective pe ba!a unor reguli fi.e. 'epre!ent#rile 6i calculul pot fi con6tiente prelucr#ri con6tiente de informa7ie sau incon6tiente prelucr#ri incon6tiente de informaie /e.. percep7ie& nv#7are 6i memorie implicit#0 /%aniel %avid& 2JJ$0 prelucr#rile con6tiente 6i cele incon6tiente de informa7ie /Lincon6tientul cognitivL0 implic# structuri diferite 6i proiec7ii neurobiologice diferite /%aniel %avid& 2JJ$0. %intre toate orient#rile n psi,ologie4 introspec7ionism& asocia7ionism& gestaltism& be,aviorism /toate aceste orient#ri sunt calificate ca fiind psi,ologii ale con6tientului& deoarece anali!ea!# sistemul psi,ic uman numai n ori!ontul con6tientului0 6i psi,anali!a ini7iat# de Sigmund Freud& continuat# de elevul acestuia C. ?. Kung& apoi de alte 1nume importante2 cum ar fi24 +dler& Fromm& 8acan etc.& aceasta din urm# 1revolu7ionea!#2 nu numai& strict domeniul te,nic& de studiu al psi,icului omenesc prin celebra di,otomie4 con6tient incon6tient& ci trece ntr un ori!ont mult mai larg numit poate sub sintagma natura uman# 6i manifestarea acesteia n toate formele& poate. Formele de comportament& n special cele calificate ca fiind 1deviante2& vor putea fi n7elese si e.plicate pornind de la ori!ontul lui Freud. %irec7ii ma3ore n istoria psi,ologiei4 1% -ntrospecionismul introspec7ie M cercetarea propriei personalit#7i. Arice cercetare implic# cel pu7in 3 componente4 a0 cercet#torul /c#ut#torul 0I b0 cercetatul /c#utatul0I c0 cercetarea /c# utarea0 ca atare. Introspec7ia presupune& prin urmare& scindare /sc,i!o M dedublare& ruptur#0. Scindarea pe care se ntemeia!# posibilitatea introspec7iei a fost remarcat# nc# de Socrate /LCunoa6te te pe tine nsu7iL0 6i @eraclit din *fes /L( am c#utat pe mine nsumiL0. sus7ine urm#toarea te!#4 neput)nd e.plora interioritatea sufleteasc# a semenilor no6tri& r#m)ne doar alternativa autoe.plor#rii. Psi,ologia nu poate fi dec)t subiectiv# 6i relativ#I enun7urile ei au doar o valabilitate individual#. Psi,ologia introspec7ionist# este& astfel& ec,ivalent# cu o spovedanie& cu o de!v#luire a propriilor tr#iri. /-n acest sens& persona3ul (armeladov din romanul .rima "i pedeaps a lui %ostoievs>i este un e.celent psi,olog0. 2. ,sociaionismul pleac# de la supo!i7ia /supo!i7ie M ipote!# formulat# e.plicit I presupo!i7ie M ipote!a implicit#& presupunere& credin7#0 c# ntregul edificiu al vie7ii psi,ice se construieste progresiv prin mecanismul asocierii. -n urma combin#rilor 6i recombin#rilor /aso cierilor0 materialului ini7ial /sen!a7iile0 re!ult# un produs non sen!orial stratificat ierar,ic& adic# un ansamblu de cuno6tin7e dispuse pe niveluri diferite de generalitate 6i abstrac7ie. A repre!entare posibil# ar fi conturat# de urm#toarele repere4 orice cuno6tin7# general# 6i abstract# trebuie s# fi fost indus# din componentele nivelului !eroI altfel nu se 3ustific#I 1J

orice cuno6tin7# general# 6i abstract# trebuie s# poat# fi redus# la nivelul !eroI altfel nu poate fi validat#. 3% /ehaviorismul /engl.behavior M conduit#& comportament0 pleac# de la premise c# este posibil# elaborarea unei psi,ologii obiective prin cuantificarea reac7iilor de r#spuns /'0 provocate de actiunea situa7iilor stimul /S0 S 'I psi,ologia este& astfel& capabil# s# descrie 6i s# formule!e predic7ii /anticip#ri0 privind comportamentele umaneI ntruc)t psi,ologia comportamentist# operea!# cu modele cantitative /c)te ' simi lare& c)te ' diferite provocate de acela6i S etc.0 nu este necesar# vreo ipote!# referitoare la mecanismele psi,ice subiective prin care s# e.plic#m de ce persoana = reac7ionea!# a6a 6i nu altfel. $.+estaltismul /germ.gestalt M form#& structur#& configura7ie0 personalitatea uman# are caracteristica integralit#7iiI ea este constituit# din p#r7i& adic# din sisteme 6i subsisteme. Procesele psi,ice trebuie privite tot ca ntreguri /sisteme 6i subsisteme0& ca gestalt uriI imaginea perceptiv#& bun#oar# nu se construie6te aditiv prin nsumarea sen!a7iilor. Fiind ireductibil# la suma sen!a7iilor componente& ea posed# caracteristici de integralitate /v. legea integralit#7ii perceptive0. Comportamentele de r#spuns ale omului& mai ales n situa7iile proble matice& trebuie e.plicate prin mobili!area instantanee a tuturor subsistemelor psi,ice /perceptiv& intelectual& mne!ic& motiva7ional& caracterial etc.0. Ca reac7ie la po!i7ia asocia7ioni6tilor& gestaltismul constituie o completare necesar# a be,aviorismului. (ai trebuie& de sigur& amintit# si orientarea de!voltat# de Kean Piaget& numit# 1psi,ologie ac7ional#2& conform c#reia sistemul psi,ic omenesc se construie6te treptat prin e.perien7a acumulat# de individ& iar conceptul c,eie ar fi 1ac7iune asupra mediului ncon3ur#tor2. Individul 1se construie6te2 treptat prin ac7iune asupra mediului in care tr#ie6te. "oate aceste instrumente vor fi indispensabile n n7elegerea 6i e.plicarea comportamentului individual 6i de grup al omului n societate. Cri!a actual#& definit# ca fiind una 1societal#2 poate fi n7eleas# si e.plicat# dac# avem la ndem)n# asemenea instrumente conceptuale.

1.1.".Fa' ul social i *a' ul in%i)i%ual. Pentru nelegerea societ#ii ca obiect al cunoaterii / filosofice sau tiinifice 0& relevante sunt o serie de aspecte ce privesc4 natura i esena societ#ii& gene!a acesteia& structurile i funciile sale& precum i raportul ei cu realitatea natural#. Soluiile date acestor probleme sunt diverse& uneori contradictorii& dar toate converg spre o problem# central# i anume& aceea a speci icului socialului. (uli autori /*.%ur>,eim& ?.?urvitc,& ?.Boutoul& +.Cuvillier &a.0 v#d specificul societ#ii n sistemul de grupare& n modalitatea n care un num#r de indivi!i se constituie mtr un grup. ?ruparea este re!ultatul necesit#ii reali!#rii unor trebuine comune care generea!# un sentiment de solidaritate. 8a r)ndul ei& solidaritatea poate fi mecanic# sau organic#& aptul social ca atare fiind re!ultatul acesteia din urm#. 5u orice 2fapt2 care se petrece n interiorul societ# ii este 11

2fapt social2& e.is)nd i fapte cu caracter pur personal care nu au nici un interes pentru societate. Se cunosc mai multe moduri de e.plicare a faptului social. -ntre acestea& mai semnificative sunt dou# 4 cel al lui +abriel &arde /19$3 1CJ$0 i cel al lui Emile Durkheim, toate celelalte moduri de interpretare circuscriindu se acestora..Primul& afirm# c# faptul social este re!ultatul unui 2raport de imitaie0 ntre dou# sau mai multe contiine& orice aciune individual# devenind social# n momentul n care este imitat# de al ii. Pentru *.%ur>,eim& dimpotriv#& faptele sociale sunt 2lucruri imateriale0& sunt 2strile contiinei colective0 ireductibile la contiinele individuale i care se impun acestora& c)t i observaiei. Faptele sociale se manifest# n constr)ngeri& presiuni& institu ii& simboluri e.terioare ce se materiali!ea!# prin 0tras igurarea ba1ei geogra ice i demogra ice0 i se relev# prin idei& valori i idealuri c#tre care tinde 1contiina colectiv2. Faptul social& ne spune %ur>,eim& dei e.terior contiinelor individuale& e.ist# i n acestea& dar& la acest nivel& se pre!int# ca reflectare n fiecare individ / purt#torul real al faptului social 0 a ceea ce e.ist# de3a n contiina colectiv#. Hn fenomen anume& a adar& se poate numi social numai dac# 2deriv din viaa social, este produs de mediul i instituiile sociale0 i dac#& n plus& interesea!# societatea& tin!)nd spre 1reali1area unui scop social2/Petre +ndrei& 1C:J 0. -n principal& faptele sociale deriv# din fapte individuale determinate de trebuin e subiective sau obiective& fapte individuale care& cu timpul& dob)ndesc& c,iar i dup# dispariia celui care le a produs& o form# mai general# i mai imperativ#& pier!)nd orice urm# de origine personal# i subiectiv#. 1.1.&. C$i e$iile i semnele socialului. A alt# problem# important# pentru nelegerea specificului socialului este i $roblema cri eriului acestuia& care facilitea!# detaarea ideatic# a relaiilor sociale de celelalte tipuri de relaii interumane.+stfel& concepia psi,ologist# a lui ?."arde conduce la conclu!ia c# unul din criteriile socialului este imitaia& n timp ce la *.%ur>,eim& repre!entant al sociologismului& criteriul este constr2ngerea& un fapt social recunosc)ndu se dup# autoritatea pe care o e.ercit# asupra indivi!ilor i care se manifest# fie prin sanciune /represiv# sau premial#0& fie prin re!isten a pe care faptul social o opune la orice ac iune individual# menit# s# l afecte!e ntr un fel sau altul. Plasarea criteriului socialului n constr)ngere este mai r#sp)ndit# n literatura de specialitate& muli autori subliniind ns# c# fenomenul respectiv trebuie admis doar ca un criteriu& i nu ca unic criteriu. %e altfel& i %ur>,eim nota n #es ormes elementaires de la vie religieuse c# 2societatea mai pre1int i un caracter de colaborare i asisten 3ntre indivi1i% Pe l2ng imperativ, ea ne apare ca bun i binevoitoare% Ea ne domin i ne a4ut 3n acelai timp% Dac am insistat asupra primului aspect, e c e mai vi1ibil5 nu ne6am g2ndit 3ns vreodat s negm existena celui de al doilea0%+adar& impun)ndu se prin coerciiune& faptul social se caracteri!ea!#& totodat# i prin atractivitate& caracter datorat idealului care face parte din realitatea social#. %e aceea& un alt criteriu al socialului este de1irabilul /cum l denumesc diveri autori0& ceea ce nseamn# c# societatea este nu numai imperativ#&ci i dorit#& urmare a faptului c# ofer# posibilitatea colabor#rii& asisten # fa# de indivi!i etc. Faptul social este& ca urmare& o re!ultant# a ac iunilor oamenilor impuse sau dorite & o re!ultant# a aspiraiilor& valorilor i idealurilor unui grup social. 12

W *.plicarea specificului societ#ii este dependent# i de $roblema "em#elor "ocialului /str)ns legat#& de altfel& de cea a criteriului0& prin care nelegem acele indicaii e.terioare care permit cunoaterea socialului i conving c# e.it# o realitate social# distinct#. Semnele socialului trebuie c#utate 3n corelaia societate6individ, ntruc)t socialul se manifesr# numai prin individual. 'aportul societate individ este contradictoriu4 pe de o parte& individul se contopete cu societatea& se identific# cu ea& neput)ndu se reali!a n afara ei& pe de alt# parte o respinge& o nfrunt# deoarece& intr)nd n societate& este nevoit s# renune la unele libert#i& s# se supun# rigorilor sociale. Societatea nu este numai condi ia e.istenei individului& ci i adversara sa& n sensul c# i limitea!# av)ntul& i impune norme de comportare i i modelea!# individualitatea. %e aceea& omul este n permanen# un 2revoltat0& iar aa numitul 2non6con ormism0 este una din e.presiile acestei 2necesiti a revoltei0 -n iposta!a opo!iiei societate individ& semnul socialului este puterea& care se manifest# sub o mare varietate de forme4 puterea comandantului asupra osta ului& puterea care ngr#dete libertatea individual# n condiiile totalitarismului& puterea modei& a raporturilor e.istente n familie& puterea moralei publice& a credin ei& a unei pre3udec#i& puterea profesorului& a creatorului de art# .a.m.d. Puterea social# /M puterea ca semn al socialului0 nu se identific# cu puterea de stat /M puterea politic#0& aceasta din urm# fiind doar o form# /cea mai important#& este adev#rat& dar numai o form#0 a puterii sociale care presupune at)t constr)ngere& c)t i consim#m)nt. Firete c# i n cadrul puterii politice poate fi f#cut# o distincie ntre o putere raional cum este puterea constituional#& ba!at# pe consim#m)nt i o putere pasional care se impune coercitiv& dar& n ansamblu& aceast# form# a puterii r#m)ne preponderent coercitiv#. +poi& c)nd vorbim de putere ca semn al socialului& trebuie s# discernem ntre existena puterii 3n sens po1itiv& prin care se reali!ea!# meninerea i de!voltarea unei colectivit# i& i existena puterii 3n sens negativ& manifestat# prin forme i e.presii d#un#toare colectivit#ii cum sunt4 pasivitatea cet#enilor& boicotul politic& greva foamei la unii deinui etc. -n iposta!a identific#rii individului cu societatea& semnul socialului este valoarea, care nu apare dec)t numai n leg#tur# cu omul& cu subiectul& n m#sura n care acesta se identific# cu colectivitatea social# din care face parte. Amul acord# pre uire acelor nsuiri ale lucrurilor ce corespund unor trebuin e sau idealuri ce apar n societate. ;aloarea este legat# e.clusiv de activitatea creatoare a omului& orice bun cultural de!v#luindu i& prin ea& latura sa social#. 8eg#tura e.istent# ntre valoare i ideal relev# faptul c#& n funcie de idealul lor /legat& necondiionat& at)t generic c)t i funcional de comunitate& indiferent de natura i coninutul s#u0& oamenii reali!ea!# aprecierea valoric# a realit#ii& acord# sau nu valoare fenomenelor culturale sau materialeI ca urmare& putem avea n societate nu numai valori ci i non6valori dar care& din punct de vedere general social& sunt i ele& un semn al socialului. Ca semne ale socialului& puterea i valoarea nu sunt echivalente . Hnele fenomene sau fapte sociale se e.teriori!ea!# prioritar ca puteri /statul& aparatul coercitiv n genere0& iar altele se impun mai ales ca valori /operele de art#& de cultur#& personalit# ile tiinifice etc.0I dar nu e.ist# fenomene sociale care s# se caracteri!e!e numai prin putere sau numai prin valoare. %e pild#& statul i mai ales dreptul dein semnificative elemente valorice /valori 13

politice & 3uridice0I sau personalit#ile tiinifice& artistice& n virtutea valorii lor dob)ndite& cap#t# un anumit ascendent& cap#t# putere& c,iar i c)nd nu mai au valoarea anterioar#. 1.". In%i)i% / colec i)i a e 3 socie a e 1.".1. In%i)i%ul uman ca 'e$sonali a e. Problema definirii fiinei umane a preocupat pe g)nditori nc# din ndep#rtatele timpuri ale antic,it# ii. -n toate teoriile despre om /teologice& filosofice& psi,ologice sau sociologice0 nt)lnim referiri la o sum# de caracteristici care l deosebesc fundamental de alte fiin e4 raiune& via# psi,ic#& capacitate de a planifica n timp& creativitate etc.& caracteristici ce evidenia!# esena fiinei umane i de care se ocup#& prioritar& filosofia /mai e.act& antropologia filosofic#0. 2*sena2 uman# e.ist# i se manifest# ns# numai prin indivi!ii umanit# ii ce posed# at)t tr#s#turi biologice& c)t i carecteristici psi,ocomportamentale dob)ndite n anumite cadre socio istorice. +ceasta nseamn# c# indivi!ii umani nglobea!#& pe l)ng# diversitatea de particularit#i specifice fiec#ruia& i tr#s#turile generale comune tuturor oamenilor. 'e!ultanta ngem#n#rii acestor tipuri de caracteristici este transformarea individului& a persoanei& ntr o individualitate distinct#& ntr o personalitate. %in perspectiva sociologiei i psi,ologiei& personalitatea este 2un atribut al oricrui om normal a crei evoluie ontogenetic s6a des urat 3n cadrul unui mediu social dat0 /Dicionar de psihologie social, *d. tiinific# i enciclopedic#& Bucureti& 1C910& este o re!ultant# a influienelor mediului social ncep)nd cu cele de ordin economic i termin)nd cu cele spirituale /filosofice& etice& estetice& politice& tiinifice0 asupra individului. "otodat#& personalitatea este o caracteristic# a omului cu a3utorul c#reea i reglea!# comportamentul i activitatea sa n sociatate. +ceasta nseamn# c# individul uman devine personalitate numai n calitatea de membru al societ#iiI numai n conte.tul unui sistem comple. de rela ii i interaciuni sociale& componentele bio fi!iologice i psi,ice ale individului devin componente ale personalit#ii. Procesul nu se reali!ea!# ns# automat. Predispo!i iile native ale individului de a deveni personalitate nu se obiectivea!# imediat ce acesta intr# n rela ie de comunicare sau interaciune cu mediul social& ci este un proces de durat#. Pe m#sur# ce se constituie i se consolidea!#& personalitatea dob)ndete ns# o autonomie funcional# relativ#& omul av)nd posibilitatea& ca urmare a transform#rii mediului ncon3ur#tor& a condi iilor propriei sale e.istene& inclusiv a relaiilor sale cu ali oameni& s# se cree!e i s# se transforme nencetat pe sine nsui. -n vi!iunea concepiilor sociologiste& caracteristicile personalit#ii& dominantele sale& sunt dependente de cele ale epocii istorice& ale grupului& clasei sau poporului c#ruia i aparine individul& dovad#& de pild#& c# fiecare or)nduire social# ve,iculea!# un anumit model de personalitate& n raport cu care este conceput i organi!at ntregul sistem instituionali!at de instrucie i educaie. Ca urmare& n studierea tipurilor de personalit#i trebuie s# se aib# n vedere modelul de personalitate pe care l promovea!# societatea& raportul dintre coninutul acestui model i evoluia legic# a esenei umane& specificul grupului social c#ruia i aparine individul& po!iia grupului respectiv n ansamblul sistemului social& c)t i influienile pe care individul le a suferit sau le sufer# din 1$

partea procesului educativ instituionali!at& din partea grupului c#ruia i aparine i a altor grupuri cu care a venit n contact direct sau indirect. "ermenul de personalitate& utili!at n discipline variate /filo!ofie& psi,ologie& drept& antropologie& sociologie0& provine din e.presia latin# persona care& iniial& desemna masca folosit# de actori n teatrul antic pentru a individuali!a persona3ul. -n timpurile moderne& tiinele socio umane nlocuiesc termenul respectiv cu cel de 2personalitate2 c#ruia i atribuie diverse tr#s#turi cum sunt /Cf. Kean Stoet!el04 aspectul e.terior al omului /masca0& adic# ceea ce l identific# la prima vedereI rolul 3ucat de om n viaa cotidian#& adic# funcia sa n viaa social# /actor0I coninutul g)ndirii saleI tr#s#turile lui moraleI valoarea i capacitatea de aciune a omului implicat n diferite domenii sociale. %in perspectiva sociologiei& personalitatea este& n esen#& re!ultatul sinte!ei unor aspecte definitorii pentru fiina uman# cum sunt4 a0 n!estrarea biologic# dob)ndit# ereditarI b0 procese psi,ice proprii fiec#rei persoane /memorie& inteligen #& voin#& afectivitate& temperament& spirit de observaieI c0 norme i conduite sociale interiori!ateI d0 idealul /modelul0 cultural educativ proiectat de societate la un moment dat. /?recia antic# propunea modelul omului armonios fi!ic& intelectual i moralI *vul (ediu personalitatea cavalereasc#I biserica cretin# personalitatea sf)nt#& ascetic#I capitalismul personalitatea ntreprin!#toruluiI socialismul personalitatea 2multilateral de!voltat#20. Sinteti!)nd& putem conc,ide c# personalitatea este e.presia culturii interiori!ate& a modelului educativ proiectat de societate& pe fondul unor elemente bio psi,o sociale. *fectul acestei situaii este conturarea mai multor tipuri de personalitate a c#ror depistare este important# n cercet#rile sociologice i de alt# natur# ntruc)t relaiile dintre indivi!i sunt mult impregnante de tr#s#turile personalit# ii acestora. Sunt relevante n acest conte.t clasific#rile reali!ate de medicul grec @ipocrat din Qos /$GJ 3:E0& de pedagogul german *dSard Spranger /1992 1CG30 i de psi,ologul elveian Carl ?ustav Kung /19:E 1CG10. Iar#6i trebuie s# amintim& n ca!ul studierii personalit#7ii& modelul psi,analitic freudian 6i pe cel 3ungian. Psihanali1a apare tot ca o reac7ie la limitele psi,ologiei introspec7ioniste a con6tiin7ei. Creatorul ei a fost medicul neuropsi,iatru viene! Sigmund Freud /19EG 1C3C0. Pornind de la datele clinice despre psi,onevro!e& S. Freud formulea!# ideea caracterului dual antagonic al structurii vie7ii psi,ice a omului. +stfel& pe l)ng# nivelul con6tient& pe studiul c#ruia se centrase psi,ologia p)n# atunci& el demonstrea!# e.isten7a 6i a celui de al doilea nivel incon6tientul. +cesta este transformat n factor determinant 6i n cau!a principal# a tuturor manifest#rilor comportamentale. -n centrul structurii incon6tientului a fost pus instinctul erotico se.ual& despre care se afirm# c# nmaga!inea!# n sine ntreaga energie nobil#& creatoare. Psi,ologia care lua ca obiect principal de studiu incon6tientul a mai primit denumirea de abisal sau a ad2ncurilor% Ca 6i be,aviorismul& varianta ini7iala a psi,anali!ei a fost supus# n timp revi!uirilor 6i corec7iilor& iar ceea ce a re!ultat a luat numele de neopsihanali1% -o%elul 'si6anali ic 0n anali(a 'e$sonali !4ii omului Teo$ia 'si6anali ic! a lui F$eu% 1E

,% -nstinctele

ore de dinami1are a personaltii%

Freud a interpretat func7ionarea psi,icului uman n termeni biologici& prin analogie cu func7ionarea somatic#. Cu alte cuvinte& Freud considera c# la ba!a activit#7ii psi,ice st# a6a numita energie psi,ic#& care difer# sub aspectul formei& dar nu 6i al con7inutului de energia fi!ic#. (ai mult& el consider# c# energia fi!ic# poate influen7a psi,icul& de unde re!ult# conceptul psi,analitic de instinct. Instinctul constituie repre!entarea mental# a unor 6timuli de natur# fi!iologic#. Instinctul devine& la Freud& ba!a care activea!# 6i direc7ionea!# personalitatea. "ermenul cel mai potrivit este cel de impuls /driving force0. Instinctele repre!int# o form# de energie care face leg#tura dintre nevoile biologice 6i dorin7ele de natur# psi,ic# 6i are rol motivator. Se poate spune c# Freud este parti!anul unei teorii ,omeostatice asupra personalit#7ii. Scopul instinctului este satisfacerea nevoii 6i prin aceasta& reducerea tensiunii nervoase. Freud este de p#rere c# energia psi,ic# poate fi ns# 6i deplasat# iar modul n care se reali!ea!# aceast# deplasare determin# modul n care se structurea!# personalitatea. Interesele& atitudinile& preferin7ele adultului nu sunt altceva dec#t forme de deplasare a acestor tendin7e /instincte0 de natur# subcon6tient#. Instinctele se clasific# n dou# mari categorii4 a) %#" i#c ele &ie'ii (Ero") +u drept scop supravie7uirea individului 6i speciei prin satisfacerea unor nevoi cum ar fi nevoia de ,ran#& aer& se.. *nergia psi,ic# specific# acestor instincte este denumit# de Freud 1i#i%o. Cel mai important instinct al vie7ii este& dup# Freud& cel se.ual& care este definit ntr un sens mai larg& 6i anume cel de activit#7i agreabile. b) %#" i#c ele mor'ii (Tha#a o") A component# important# a instinctului mor7ii o repre!int# tendin7a agresiv# care repre!int# dorin7a de distrugere deplasat# de la propria persoan# spre alte obiecte 6i persoane. /% Structura personalitii Ini7ial& Freud divi!a personalitatea n trei n i v e l e sau ins tan7e4 c o n " t i e n t u t i l i ! a t n sensul obi6nuit al termenului& subcon"tient 6i incon"tient. .on"tientul repre!int# pentru Freud un aspect limitat al personalit#7ii pentru c# doar o mic# parte a g)ndurilor& sentimentelor& sen!a7iilor se afl# n con6tiin7# la un moment dat. /F#c)nd o compara7ie cu un iceberg& Freud considera ca fiind con6tientul ceea ce se vede la suprafa7#0. -ncon"tientul repre!int# partea ce a mai important# a psi,ismului uman 6i cuprinde instinctele& dorin7ele care direc7ionea!# comportamentul uman. Incon6tientul este principala

1G

surs# motivatorii a vie7ii psi,ice 6i cuprinde for7e 6i energii pe care omul nu le poate controla. Precon"tientul este depo!itul am in ti r i lo r& g)ndurilor& i m a g i n i l o r de care s u b i e c t u l nu este con6tient pe moment& dar care pot fi aduse cu u6urin7# n con6tiin7#. Hlterior& Freud 6i a revi!uit teoria 6i a descris trei structuri psi,ice cunoscute. I%3ul corespunde conceptului de incon6tient /de6i e.ist# 6i aspecte necon6tienti!ate 6i la nivel de ego 6i super ego0 este re!ervorul tuturor instinctelorI con7ine energia psi,ica numit# libidoI are drept obiectiv satisfacerea nevoilor fi!iologiceI operea!# pe ba!a principiului pl#cerii /adic# pentru evitarea durerii si cre6terea satisfactiei prin reducerea tensiunii0I caut# satisfacerea imediat# a instinctelorI este o instan7# psi,ic# primitiv#& amoral#& insistent# 6i turbulent# care nu percepe realitatea /se comport# ca un copil mic0I ob7ine satisfac7ie prin activit#7i refle.e sau prin intermediul unor ac7iuni ,alucinatorii sau fante!iste& de tip substitutiv& pe care Freud le nume6te procese primare. Pe m#sur# ce copilul evoluea!#& el ncepe s# 6i dea seama de cerin7ele lumii reale /nu po7i lu a ,rana de la altcineva f#r# a suporta consecin7ele0& de!volt)nd capacit#7i psi,ice specifice adultului& capacit#7i pe care Freud le denume6te procese secundare. E,o7 se comporta n acord cu principiul realit#7iiI este st#p)nul ra7ional al vie7ii psi,iceI are rolul de a a3uta Id ul s# ob7in# satisfac7ii ntr o maniera convenabil#& acceptabil# socialI /%eci nu bloc,ea!#& ci am)n# sau redirec7ionea!# maniera de satisfacere a tendin7elor ld ului0 /Freud compar# *go ul cu c#l#re7ul care strune6te un cal n#r#va6.0 serve6te la doi st#p)ni Id ul 6i realitatea& c#ut)nd s# reali!e!e o mediere ntre cei doi. Su'e$3e,o un set incon6tient de credin7e& atitudini& norme morale nsu6ite de individ n copil#rie /no7iunile de bine sau r#u0. latura moral# a personalit#7iiI se nsu6e6te n 3urul v)rstei de 768 ani 6i cuprinde regulile de conduit# pe care le transmit p#rin7ii copilului. Prin intermediul pedepselor& recompenselor 6i e.emplelor& copilul nva7# care sunt comportamentele agreate de p#rin7i. +ceste reguli de comportament moral sunt internali!ate 6i mai t)r!iu se constat# c# a d u l t u l ncepe s# 6i autoadministre!e recompense 6i sanc7iuni. Controlul parental este nlocuit de autocontrol. Su'e$3e,o3ul7 este puternic& ira7ional& orbI 1:

are rolul de a in,iba tendin7ele instinctive ale Id uluiI are drept obiectiv perfec7ionarea moral#. *go ul se afl# sub presiunea celor dou# puternice for7e opuse& aflate n conflict. *go ul are de luptat cu4 Id ul& realitatea 6i cu Super ego ul. C)nd *go ul este prea sever presat& apare an.ietatea /team# tar# obiect bine preci!at0. Freud considera c# an.ietatea repre!int# o important# p a r t e a p s i , i c u l u i 6i are un rol d e c i s i v n d e c l a n 6 a r e a comportamentelor psi,opatologice4 nevrotice 6i psi,otice. *l era de p#rere c# sursa an.iet#7ii primare se afl# n trauma cau!at# de na6tere. /F#tul se afl# prote3at n interiorul organismului mamei 6i toate nevoile sale sunt satisf#cute pe loc. Adat# cu na6terea& copilul este aruncat ntr o lume ostil#0. .% !reud distinge trei orme de anxietate' 1. ,nxietate obiectiv6 implic# team# de pericole tangibile /de foc& ap#& de cutremur0. are un scop adaptativ& de a ap#ra organismul de pericoleI ea dispare atunci c)nd dispare amenin7areaI poate mbr#ca aspecte patologice& c)nd devine fobie. 2. ,nxietatea nevrotic 6 6i are originile n copil#rie& n conflictul dintre nevoia de satisfacere a instinctelor 6i datele realit#7iiI ea cap#t# un caracter incon6tientI repre!int# teama de a fi pedepsit pentru satisfacerea unor tendin7e instinctive /mai ales se.uale 6i agresive0. 3. ,nxietatea moral re!ult# din conflictul dintre tendin7ele Id ului 6i cerin7ele Super ego ului /este teama de propria con6tiin7#& culpabilitatea& ru6inea0. Indiferent din ce categorie face parte& pre!en7a an.iet#7ii repre!int# un semnal de alarm# c# lucrurile nu merg cum ar trebui. -n organism se acumulea!# o tensiune care trebuie desc#rcat#. +n.ietatea previne subiectul de faptul c# *go ul s#u este amenin7at 6i dac# nu se ia o m#sur#& el va fi dep#6it. Cum poate *go ul s# se apere R subiectul poate fugi de situa7ia amenin7#toareI poate s# 6i refule!e instincteleI poate urma perceptele pe care i le impune propria con6tiin7#. %ac# nici una din aceste metode ra7ionale nu d# re!ultate& subiectul apelea!# la mecanisme ira7ionale de ap#rare ale *go ului. %. +ceste mecanisme de aprare ale *go ului repre!int# neg#ri sau distorsion#ri ale realit#7ii& ele oper)nd n plan incon6tient. X 9eprimarea :re ularea;' 6 este eliminarea involuntar# /incon6tienta0 a unor con7inuturi din con6tiin7#& /e..4 uitarea unor con7inuturi psi,ice inde!irabile& de pild#& refularea instinctului se.ual pan# la impoten7#0I este specific# tuturor comportamentelor nevrotice. X ormaiunea reacional'

19

n lupta mpotriva unui impuls inacceptabil& subiectul activea!# opusul acestuia /e..4 o persoan# care este puternic asaltat# de impulsuri se.uale poate deveni o lupt#toare activ# pentru moralitateY0 X Proiecia' 6 repre!int# atribuirea propriilor tendin7e inacceptabile altei persoane /1nu eu l ur#sc& ci el m# ur#6teYL0. X 9egresia' ntoarcerea la un stadiu timpuriu al v i e 7 i i psi,ice /e..4 de!volt# un comportament copil#ros 6i e.cesiv de dependent0. 9aionali1area reinterpretarea propriului comportament ntr o manier#& mai ra7ional#& ceea ce l face s# par# mai acceptabil /e..4 3ustificarea unor acte inaccesibileI 1strugurii sunt acri2 cineva care a fost respins 6i poate spune c# persoana care l a respins nu l merit# sau are multe defecte0. Deplasarea 6 apare atunci c)nd obiectul spre care se ndreapt# satisfacerea unui impuls nu este accesibil& /e..4 so7ul deplasea!# agresivitatea resim7it# fa7# de 6ef asupra so7iei sau copilului0. Sublimarea i m p l i c # modificarea con7inutului instinctului nsu6i& /e..4sublimarea energiei se.uale prin intermediul unor activit#7i artistice0. Ca 6i deplasarea& sublimarea repre!int# o solu7ie psi,ologic# de compromis care las# o serie de tensiuni psi,ice nedesc#rcate. (ecanismele de ap#rare ale *go ului nu func7ionea!# dec)t pe plan incon6tient. %ac# acestea distrug /cu e.cep7ia demersului psi,analitic care este controlat0 subiectul de!volt# o tulburare psi,ic#. E% !a1ele psihosexuale ale de1voltrii personalitii Freud era de p#rere c# omul 6i formea!# o personalitate unic# 6i acest proces se reali!ea!# n copil#rie 6i are la ba!# interac7iunea p#rinte copil /n primii E ani de via7#0. *.ist# situa7ii c)nd subiectul nu reu6e6te s# dep#6easc# integral un anumit stadiu al de!volt#rii psi,ose.uale a personalit#7ii& r#m)n)nd fi.at ntr un stadiu inferior. +cest lucru se nt)mpl# pentru c# nevoile respectivului stadiu nu au fost integral satisf#cute 6i conflictele specifice nu au fost re!olvate. In ca!ul fi.a7iei& o parte a energiei psi,ice r#m)ne investit# n stagiul inferior al de!volt#rii psi,ice& pentru celelalte stadii r#m)n)nd mai pu7in# energie. 5evoile se.uale ale copilului sunt specifice fiec#rui stadiu /5.B.0 Freud definea impulsurile se.uale ntr un mod mai larg 6i anume cel de pl#cere sau satisfac7ie fi!ic#. 1. Stadiu oral :de la na"tere p2n la < ani;' principala surs# de satisfac7ie a copilului este gura& /activit#7ile agreabile4 supt& ng,i7it& mu6cat0I copilul se afl# n dependen7# total# de mam#I el nva7# de la mam# n acest stadiu dac# lumea e bun# sau rea& dac# i d# satisfac7ii sau l frustrea!#& dac# e sigur# sau periculoas#I

1C

n acest stadiu au loc dou# tipuri de activit#7i4 activitate oral# de ncorporare 6i activit#7i orale agresiv sadice. Hn adult fi.at n acest stadiul oral de ncorporare va efectua n mod e.cesiv activit#7i cu caracter oral4 m)ncat& b#ut& fumat. %ac# subiectul a fost e.cesiv de gratificat n copil#rie& el va de!volta un tip de personalitate denumit# pasiv oral#& caracteri!at# mai ales prin optimism 6i dependen7# e.agerat#. + doua fa!# oral# este fa!a oral6agresiv care se instalea!# c)nd copilului i apar din7ii. Ca re!ultat& al e.perien7elor de!agreabile copilul poate s# 6i priveasc# mama cu dragoste 6i ur#. Personalit#7ile fi.ate n acest stadiu se caracteri!ea!# prin pesimism& ostilitate 6i agresivitate. *le sunt sarcastice& manifest# tendin7e sadice fa7# de ceilal7i& sunt invidio6i 6i au tendin7a de a i manipula pe ce il a l7 i /tip de personalitate oral sadic#0. 2. Stadiul anal :de la < la = ani;' este etapa n care ncepe nv#7area deprinderilor igieniceI eliminarea fecalelor produce satisfac7ie copilului& dar acesta trebuie s# nve7e s# 6i am)ne aceast# satisfac7ieI aceast# etap# este conflictual# pentru ambele p#r7i /copil p#rinte0I acum copilul nva7# faptul c# poate e.ercita un control asupra p#rin7ilor conform)ndu se sau nu cerin7elor acestoraI -n ca!ul n care p#rin7ii sunt e.cesiv de severi& copilul poate reac7iona dou# feluri la aceast# frustra7ie4 a0 s# defece n locuri 6i n perioade inter!ise4 dac# r#m)n fi.a7i n acest stadiu& re!ult# personalitate anal agresiv#4 cru!ime& tendin7e distructive& cri!e de nervi& de!ordine& i vede pe ceilal7i ca pe ni6te obiecte care trebuie posedate. b0 re7inerea de la defecare poate genera personalitatea anal re7inut#4 nc#p#7)nare& !g)rcenie& rigiditate& tendin7# compulsiv# spre cur#7enie& con6tiincio!itate. >% Stadiul alic : = 6 7 ani;' sen!a7iile agreabile 6i mut# sediul n !ona organelor genitaleI copilul pierde mult timp cu e.plorarea sau manipularea propriilor organe se.uale sau ale altor copii4 masturbare& comportamente fante!iste& copilul este curios n leg#tur# cu na6terea& cu diferen7ele de se.& manifest# tendin7a de a se c#s#tori cu p#rintele de se. opusI acum apar conflictele legate de masturbare 6i de dorin7ele incestuase ale copilului. Conflictul de ba!# n acest stadiu se centrea!# n 3urul dorin7ei se.uale incon6iente fa7# de p#rintele de se. opus& corelat# cu dorin7a de a nlocui sau distruge pe p#rintele de acela6i se.. comple.ul Aedip /iubirea b#iatului pentru mam# 6i dorin7a de a si distruge tat#l0I comple.ul de castrare /an.ietatea de castrare& teama c# tat#l i va t#ia organul se.ual0. %atorit# an.iet#7ii de castrare& b#ie7elul va refula dorin7a se.ual# fa7ade mam# a3ung)ndu se la re!olvarea comple.ului Aedip prin nlocuirea dorin7ei se.uale fa7# de mam# cu un sentiment mai acceptabil 6i prin identificarea cu tat#l& care are& printre altele& ca efect 6i de!voltarea Super ego uluiI

2J

la fete apare comple.ul *lectra /n timpul stadiului falic 1obiectulL dragostei feti7ei devine tat#l0I invidia penisului /feti7al 6i invidia!# pe tat# pentru ceea ce el posed#0I feti7ele n acest stadiu au convingerea c# au 1pierdutL penisul. Freud considera c# la femei nu se re!olv# niciodat# complet comple.ul *lectra& ceea ce face ca femeile sa aib# un Super ego mai slab. 'e!olvarea acestui comple. la fete ar nsemna identificarea cu mama 6i reprimarea i ub ir ii fa7# de tat#. 'e!olvarea insuficient# a comple.elor descrise pot men7ine la v)rsta adult# diverse variante ale an.iet#7ii de castrare sau ale in vi di ei penisului. Personalitatea falic#4 narcisism& tendin7a de a atrage se.ul opus& dificult#7i n a stabili rela7ii se.uale mature cu parteneri de se. opusI nevoie continu# de recunoa6tere 6i apreciere& c)nd nu li se acord# considera7ia cuvenit# manifest# sentimente de inferioritate 6i inadecvare. Persoana alic masculin ? vanitos. sigur de sine cuceritor tendin7a de a si dovedi mereu masculinitatea. Persoana alic eminin 6 e.cesiv de feminine tind s# cucereasc# b#rba7ii&

flirtea!# frecvent

Hrm#torii E G ani suni mai l i n i 6 t i 7 i pentru copil& acum instinctele se.uale sunt n fa!# latent#& fiind sublimate n activit#7i sportive& ,obbT uri& activit#7i 6colare 6i prietenii cu persoane de acela6i se.. =% Stadiul genital' ncepe la v)rsta pubert#7iiI organismul tinde spre maturi!are se.ual#I este un stadiu mai pu7in conflictualI energia se.ual# se descarc# prin intermediul unor reful#ri socialmente acceptabileI individul normal g#se6te satisfac7ii n dragoste 6i munc#. A#o$%a$ea neo'si6anali ic! Teo$ia 'e$sonali !4ii la Ca$l 8us a) 9un,

C.?.Kung nu este de acord cu Freud n ceea ce prive6te natura libido ului. *l consider# c# libidoul nu este o energie eminamente se.ual#& ci o energie vital# nediferen7iat#.

21

Kung utili!a termenul de libido n dou# sensuri ca energie v i t a l di u1 6i ca energie psihic care alimentea!# activitatea psi,ic# /pe ba!a acestei energii sunt posibile activit#7i psi,ice cum ar fi percep7ia& g)ndirea& procese afective etc0. Cantitatea de energie psi,ic# dedicat# unei activit#7i este denumit# de Kung valoare. Apusul energiei psi,ice este energia fi!ic# pe care o utili!ea!# organismul pentru desf#6urarea activit#7ii fi!iologice. *nergia fi!ic# poate fi transformat# n energie psi,ic# 6i invers& corpul poate afecta mintea 6i viceversa /ve!i bolile psi,osomatice0. Kung pune la ba!a activit#7ii psi,ice trei principii pe ba!a c#rora are loc func7ionarea energiei psi,ice4 @; Principiul contrariilor Fiecare stare afectiv#& g)nd& dorin7# 6i are opusul s#u. F#r# aceast# polaritate nu este posibil# procesualitatea vie7ii psi,ice. Principiul contrariilor este considerat de Kung for7a motric# a comportamentuluiI cu c)t conflictul ntre diverse aspecte polare ale vie7ii psi,ice e mai mare& cu at)t se dega3ea!# mai mult# energie psi,ic#. <; Principiul echivalenei *ste de fapt principiul conserv#rii energiei din fi!ic#& aplicat la domeniul vie7ii psi,ice. Postulea!# faptul c# energia psi,ic# nu se pierde& ci doar se transform# sau se deplasea!# de la o !on# psi,ic# la alta. %e e.emplu4 dac# interesul nostru pentru un domeniu sl#be6te la un moment dat energia psi,ic# r#mas# va fi investit# n alt domeniu. *nergia psi,ic# utili!at# n stare de veg,e pentru activit#7i con6tiente& este diri3at# spre activit#7i de vis c)nd subiectul se afl# n somn. "ermenul de ec,ivalen7# nseamn# c# noul domeniu spre care s a ndreptat energia psi,ic# este ec,ivalent# ca valoare pentru subiect. %ac# l u c r u r i l e nu stau a6a& e.cesul de energie psi,ic# r#mas# se ndreapt# spre activit#7i de natur# incon6tient#. >; Principiul entropiei -n fi!ic# se refer# la egali!area nivelului energetic ntre dou# sau mai multe sisteme energetice. Kung arat# c# pe plan psi,ic se manifest# o tendin7# de ec,ilibrare n sfera personalit#7ii. +stfel& de pild#& dac# dou# dorin7e sau credin7e difer# mult sub aspectul valorii sau intensit#7ii& energia psi,ic# va tinde s# migre!e de la !ona mai puternic# spre cea mai slab#. Sub aspect ideal& la nivelul tuturor sistemelor personalit#7ii ar trebui s# e.iste un cuantum egal de energie psi,ic#& dar n via7a real#& aceast# situa7ie nu este niciodat# atins#. Kung arat#& c# energia psi,ic#& prin intermediul celor trei principii& asigur# dinamismul personalit#7ii umane. Sistemul personalitii Personalitatea sau psi,icul este alc#tuit din mai multe subsisteme separate care nu interac7ionea!# unele cu altele.

22

a; Ego6ul repre!int# partea con6tient# a psi,icului& responsabil# de procese cum ar fi percep7ia& g)ndirea& sentimentele& memoria& con6tienta de sine I este responsabil pentru procesele desf#6urate n starea de veg,eI are o func7ie selectiv# admi7)nd la nivelul con6tientei doar o anumit# parte a stimulilor la care este supus subiectulI asigur# subiectului sentimentul continuit#7ii& coeren7ei& idealit#7ii 6i stabilit#7ii n modul n care acesta percepe lumea e.terioar#. Kung consider# c# energia psi,ic# /libido0 poate s# fie ndreptat# spre e.terior /re!ult# tipul e.travert0 sau spre interior /re!ult# tipul introvert0. Fiecare om are n sine ambele atitudini /e.tra intro0& dar una dintre ele devine dominant#& guvern)nd modul de comportare al subiectului. +titudinea opus# /non dominant#0& nu dispare& ci devine o parte a incon6tientului personal& de unde este capabil# s# influen7e!e comportamentul subiectului. Kung descrie& pe l)ng# introversie 6i e.traversie& 6i a6a numitele func7ii psi,ice care sunt modalit#7i diferite prin care subiectul se raportea!# at)t la lumea e.tern# c)t 6i la cea intern#. +cestea sunt4 g)ndirea 6i sentimentul /afectivitate0 care alc#tuiesc func7ia ra7ional# 6i sensibilitatea 6i i n t u i 7 i a care alc#tuiesc func7ia ira7ional#. Prin intermediul func7iei ra7ionale este evaluat# realitatea& se organi!ea!# 6i se categori!ea!# e.perien7ele. Cele dou# func7ii4 g)ndirea 6i sentimentele sunt opuse. Sentimentele /afectivitatea0 evaluea!# e.perien7ele n termenii plcut neplcut n timp ce g)ndirea evaluea!# e.perien7ele n termenii adevrat sau als. Sensibilitatea 6i intui7ia alc#tuiesc func7ia ira7ional#. +ceasta nu evaluea!# e.perien7ele& ci pur 6i simplu st# la ba!a tr#irii lor. Kung arat# c# fiecare individ are n sine toate cele patru func7ii& una din perec,i fiind dominant#& celelalte fiind ascunse n incon6tientul personal. &ipuri psihologice @% Extravert g2nditor, tr#ie6te n concordan7# cu un sistem de reguli rigide& tinde s# 6i reprime sentimentele 6i emo7iile& are tendin7a de a fi obiectiv 6i dogmatic n g)nduri 6i opinii. 2. Extravert sentimental, 6i reprim# logica 6i este implicat emo7ional. Se comport# n acord cu un sistem de valori& tradi7ii si norme nv#7ate. *ste deosebit de sensibil la e.pecta7iile 6i opiniile celorlal7i. 3. Extravert sensibil' este centrat pe fericire 6i pl#cereI caut# mereu noi e.perien7e 6i sen!a7iiI este puternic orientat spre realitate 6i foarte adaptabil la persoane 6i situa7ii noi. $. Extravert intuitiv, este deosebit de dotat pentru afaceri si politic#& pentru c# de7ine o mare abilitate de a profita de pe urma situa7iilor. *ste atras de idei noi& este creativ 6i i poate inspira pe al7ii& determin)ndu i s# ac7ione!e. 7% -ntrovert g2nditor' nu se n7elege cu c e i l a l 7 i & are dificult#7i de a 6i comunica ideile& este rece 6i lipsit de considera7ie pentru ceilal7i. 23

G. -ntrovert sentimental' la acest tip de subiect este reprimata at)t g)ndirea c)t 6i e.primarea desc,is# a st#rilor afective. Pare misterios 6i inaccesibil pentru ceilal7iI este lini6tit& modest& copil#ros 6i acord# pu7in# aten7ie sentimentelor si g)ndurilor celorlal7i. :. -ntrovert sensibil' nc,is n sine& ira7ional& deta6at de via7a de !i cu !i. Prive6te ma3oritatea aspectelor vie7ii cu bun#voin7# 6i amu!ament. *ste sensibil la frumos& se concentrea!# asuprasen!a7iilor si si reprim# intui7ia. A% -ntrovert intuitiv se concentrea!# at)t de mult asupra aspectelor intuitive& nc)t are un contact redus cu realitatea. *ste vis#tor 6i c,iar vi!ionar. *ste greu de n7eles pentru ceilal7i care l consider# ciudat 6i e.centric. "ipurile pure sunt rare. Kung este de p#rere c# ego ul /nivelul con6tient0 are o importan7# secundar# n determinarea comportamentului uman& comparativ cu nivelele incon6tiente /aici este de acord cu Freud0. b; -ncon"tientul personal repre!int# un nivel mai superficial al incon6tientuluiI seam#n# cu conceptul de precon6tient la FreudI cuprinde con7inuturi care au fost c)ndva n con6tiin7#& dar au fost uitate sau reprimate pentru c# au fost fie neimportante& fie stresanteI e.ist# o permanent# circula7ie n ambele sensuri ntre ego 6i incon6tientul personalI e.perien7ele aflate n incon6tientul personal sunt grupate n ceea ce Kung denumea prin termenul de com'le:e. Hn comple. repre!int# o structur# alc#tuit# din emo7ii& a m i n t i r i & dorin7e& ce nt ra te n 3urul unei teme ma3ore. *.emplu4 comple.ul de putere4 persoana poate ncerca s# devin# puternic#& s# se identifice sau s# se afilie!e la grupuri care repre!int# puterea. %e pild#& poate face sport de performan7#. Comple.ul sau comple.ele diri3ea!# comportamentul s ubiectului. Adat# comple.ul formal& acesla nu se mai afl# sub control con6tient& dar el poate impune sau poate interfera cu planul c on 6 t ii n7 e i. Subiectul care posed# un comple. nu este con6tient de influen7a directoare a acestuia& de6i ceilal7i oameni pot observa orientarea sa determinant# n t r o direc7i e sau alta. Kung este de p#rere c# de6i ma3oritatea comple.elor sunt nocive 6i produc tulbur#ri nevrotice& totu6i unele dintre ele pot avea 6i un efect benefic asupra personalit#7ii& cum ar fi& de pild#& comple.ul perfee7ionismului sau nevoia de reali!are. Kung& c o n s i d e r # c# comple.ul si are o r i g i n i l e n e.perien7ele din copil#rie& n cele ancestrale& dar 6i n cele ale v i e 7 i i de adult. c; -ncon"tientul colectiv :incon"tientul transpersonal; repre!int# n i v e l u l cel mai profund 6i mai greu accesibil al in co n6 ti en tu l ui I 7ine de e.perien7ele acumulate de specia uman#I este depo!itul e.perien7elor ancestraleI sunt mo6tenite n mod indirect& sub form# latent# /e..

2$

avem n noi n mod poten7ial teama de 6arpe0. Pentru ca predispo!i7iile s# devin# realit#7i& sunt necesare anumite e.perien7e individuale. Kung consider# c# e.ist# anumite e.perien7e ba!ale care sunt specifice fiec#rei genera7ii. +stfel& de pild#& oamenii s au confruntat din totdeauna cu figuri materne& au tr#it e.perin7a na6terii 6i a mor7ii& s au confruntat cu necunoscutul& cu terori nocturne& cu nevoia de putere& de statut& cu figuri divine sau cu repre!entan7i ai for7elor negative /ve!i fig. lui Satan0. +ceste e.perin7e universale vor marca modul de a percepe 6i reac7iona la datele realit#7ii. Kung face constatarea c# pacien7ii s#i evocau n cursul anali!ei acelea6i tipuri de fantasme sau simboluri care puteau fi nt)lnite 6i n cu lt ur il e primitive. ,rhetipurile +ceste e . p e r i e n 7 e ancestrale stocate la n i v e l u l incon6tientului colectiv sunt e.primate sub form# de imagini sau simboluri pe care Kung le denumea ar,etipuri. +cestea nu repre!int# amintiri b i n e structurate ci doar ni6te predispo!i7ii care au nevoie de e.perien7e actuale pentru a se defini 6i structura. *le se manifest# n visele 6i fantasmele oamenilor. *.emple de ar,etipuri descrise de Kung4 igura eroului, igura c o p i l u l u i , Dumne1eu, moartea, puterea, btr2nul 3nelept. *.ist# unele ar,etipuri care sunt mai bine de!voltate 6i influen7ea!# via7a psi,ic# n mod mai sistematic. +cestea sunt4 persona& anima 6i animus& umbra& selfZ ul. a; Persona "ermenul se refer# la masca purtat# de actor 6i repre!int# masca& aspectul social pe care l afi6ea!# subiectul& ncerc)nd s# par# altceva dec)t este n realitate. *ste necesar# pentru c# oamenii sunt nevoi7i s# 3oace diverse roluri sociale pentru a face fa7# cerin7elor profesionale 6i pentru a interac7iona cu ceilal7 i. %e6i este un aspect util omului& persona include 6i aspecte negative pentru c# persona nu reflect# natura sa real#. C)nd ego ul t i n d e s# se confunde cu persona& re!ultatul este i n f l a 7 i a personei . /s u bi ec tu l a3unge s# i mint# pe ceilal7i sau s# se mint# pe sine0. b; ,nima 6 animus Kung recunoa6te caracterul bise.ual al psi,ismului uman. Pe plan biologic& este cunoscut faptul c# un subiect apar7in)nd unui se.& secret# 6i ,ormoni corespun!#tori se.ului opus& nu numai se.ului propriu. Pe plan psi,ologic& fiecare individ con7ine 6i caracteristici atitudinale 6i temperamentale ale se.ului opus. +stfel& psi,icul femeii con7ine aspecte masculine /ar,etipul animus0& iar cel al b#rbatului& aspecte feminine /anima0. +ceste ar,etipuri contribuie la o mai bun# adaptare a speciei pentru c# a3ut# pe individ s# n7eleag# mai bine caracteristice c el ui l al t se. 6i direc7ionea!# comportamentul de raportare la se.ul opus.

2E

c; (mbra este ar,etipul cu r#d#cini profunde n abis urile psi,ismului uman& care cuprinde instinctele animalice de ba!#. Ceea ce societatea consider# r#u si imoral& 7ine de acest ar,etip. +ceste aspecte ntunecate ale psi,icului uman trebuiesc mbl)n!ite dac# oamenii doresc s# tr#iasc# n armonie unii cu al7ii. Impulsurile primitive trebuiesc reprimate& dep#6ite sau trebuie luptat mpotriva lor& pentru c# altfel individul va fi penali!at. Kung sesi!ea!# ns# 6i un parado.4 umbra con7ine nu numai ceea ce este r#u n om& ci 6i sursa vitalit#7ii& spontaneit#7ii 6i creativit#7ii umane. +stfel& dac# tendin7ele umbrei sunt total reprimate& personalitatea devine cenu6ie 6i lipsit# de via7#. *go ul are rolul de a d i r i 3 a foitele umbrei reprim)nd instinctele animalice& dar& totodat#& l#s)nd acestora un c)mp suficient de e.presie pentru a da curs creativit#7ii 6i spontaneit#7ii. d; Sel 6ul 'epre!int# aspectul de unitate& totalitate 6i integralitate a personalit#7ii sau m#car aspira7ia spre unitate. Simbolul acestui ar,etip este repre!entat n culturile primitive prin termenul de (+5%+8+ sau cercul magic. Self ul repre!int# punctul de ec,ilibru ntre diversele aspecte polare de natur# con6tient# 6i incon6tient# 6i un obiect spre care aspir# fiin7a uman#& dar care este imposibil de atins. Self ul este for7a motiva7ional# care mpinge personalitatea spre progres 6i nu iese la iveal# p)n# c)nd celelalte sisteme ale psi,icului nu s au de!voltat pe deplin. +ctuali!area deplin# a self ului implic# orientarea spre viitor& scopuri& obiective& precum 6i o cunoa6tere 6i o percep7ie corect# a eu lui propriu. De1voltarea personalitii Kung prive6te de!voltarea personalit#7ii ca fiind orientat# spre viitor /auto actuali!are0. Persoana pre!ent# este determinat#& at)t de ceea ce individul dore6te s# devin#& c)t 6i de trecutul acestuia. Sistemul psi,ic este at)t teleologic /orientat spre viitor0 c)t 6i cau!al /determinat de trecut0. Kung invoc# dou# principii opuse care stau la ba!a de!volt#rii personalit#7ii4 progresia /progresul0 6i regresia. In cursul regresiei& libido ul se retrage din fa7a stimulilor e.terni 6i se ndreapt# spre !onele incon6tiente ale psi,ismului. 'egresia nu nseamn# n mod necesar stoparea progresului& ci dimpotriv# poate a3uta pentru c#& aceast# cufundare n e.perien7ele incon6tiente personale sau colective poate conduce la o revitali!are 6i actuali!are a unor disponibilit#7i creative. /Pentru Kung visele repre!int# o regresie la planul incon6tient0. Hn alt principiu pe care Kung l pune la ba!a evolu7iei personalit#7ii este cel al sincronicit#7ii& principiu care se refer# la anumite evenimente ce se petrec simultan. Prin intermediul acestui principiu Kung e.plic# fenomene cum ar fi clarvi!iunea .

2G

Kung este de p#rere c# n univers e.ista o for7# care se afl# n spatele cau!alit#7ii. +ceast# for7# este capabil# s# se manifeste simultan n psi,ismul unui individ 6i n afara sa. +stfel se e.plic#& dup# opinia lui& fenomenele paranormale. Spre deosebire de Freud& Kung era de p#rere c# evolu7ia personalit#7ii nu se opre6te niciodat# /Freud acord# o aten7ie e.agerat# primilor E ani de via7#0. Kung consider# c# primii ani de via7# nu sunt ,ot#r)tori pentru formare personalit#7ii. *go ul se formea!# atunci c)nd copilul devine capabil s# fac# distinc7ia ntre sine 6i ceilal7i& iar con6tienta se formea!# c)nd subiectul ncepe s# spun# *u. +bia la pubertate psi,icul 6i conturea!# forma 6i con7inutul& acest moment constituind na6terea psi,ic#. Intre 3E 6i $J de ani au loc n via7a psi,ic# sc,imb#ri ma3ore. /+ceast# perioad# a fost o perioad# de cri!# pentru Kung0. 8a aceast# v)rst# problemele de v i a t # au fost n mare parte re!olvate. +cum mul7i pacien7i tr#iesc o cri!# de identitate pe care Kung o consider# universal# /specific# tuturor oamenilor0. *l a r a t # c# energia p s i , i c # ce fusese i n v e s t i t # n re!olvarea problemelor de via7# r#m)ne f#r# obiect. +ceast# energie ar trebui reinvestit# n alte aspecte ale e.isten7ei& respectiv n lumea interioar#. In a doua parte a vi e7 ii & atitudinea trebuie s# se restructure!e de la e.traversic la introversie. Persoana trebuie s# se ocupe acum de aspecte religioase& filosofice 6i intuitive ale vie7ii. +cum trebuie s# se ating# un ec,ilibru ntre diversele fa7ete ale personalit#7ii 6i s# nceap# procesul de autoZreali!are. Persoanele capabile s# ating# acest ec,ilibru integr)nd armonios aspectele con6tiente cu cele incon6tiente pot atinge starea de s#n#tate psi,ic# numit# de Kung individuare. "endin7a spre individuare este nn#scut# 6i specific# fiin7ei umane& dar procesul poate fi facilitat de unii factori de mediu /natura rela7iilor p#rinte copilI educa7ie0. Adat# ce structurile psi,ice au atins nivelul de individuare& urmea!# o alta etap# denumit# transcenden7#4 implic# dep#6irea polarit#7ilor 6i opo!i7iilor de la nivelul psi,icului 6i atingerea unei unit#7i la nivelul vie7ii psi,ice. Individuarea 6i transcenden7a pot fi blocate de factori nefavorabili de mediu /c#s#torie nereu6it#& probleme la serviciu0. Hltimul stadiu al evolu7iei fiin7ei umane este v)rsta naintat#& Kung sublinia!# asem#n#rile dintre acest stadiu si copil#rie prin aceea c# psi,icul este dominat de procese de natur# incon6tient#. -nteraciunile dintre diversele instane ale personalitii Se reali!ea!# prin intermediul a trei mecanisme4 opo!i7ia& u n i t a t e a & compensarea. Apo!i7ia se afl# peste tot n psi,ic 6i repre!int# sursa energiei psi,ice. Conflictele sunt motorul vie7ii psi,ice& dar& uneori& ele conduc Ia comportamente nevrotice sau psi,otice. Hnitatea se refer# la ec,ilibrarea opo!i7iilor care se structurea!# ntr un tot unitar care este self ul. Compensarea const# n aceea c# o anumit# structur# psi,ic# poate ac7iona pentru a contracara sl#biciunile altei structuri psi,ice.

2:

/%e pild#& dac# o persoan# este e.cesiv de e.travert#& incon6tientul ei va ac7iona pentru de!voltarea intro ver6i ei reprimate& astfel& teme cu aspect de introversie se pot manifesta la nivelul viselor.0 Se poate spune c# pentru .lung scopul e.isten7ei nu l repre!int# reducerea tensiunilor& ci individuarea sau autoZ reali!area. .lung era de p#rere c# fiecare individ este unic n felul s#u& dar acest lucru este valabil pentru prima 3um#tate a vie7ii& dup# care se formea!#& ceea ce el numea& personalitate universal#. 'e!ult# o vi!iune mai optimist# asupra personalit#7ii umane pe care o vede ca fiind orientat# spre viitor. *valuarea personalit#7ii si terapia la .lung se reali!ea!# prin 4 te,nica asocia7iei verbale& anali!a simptomelor& anali!a viselor. &estai asociativBverbal' subiectului i se cere s# r#spund# la un cuv)nt administrat cu primul cuv)nt care i vine n m i n t e . Se nregistrea!# perioada de l a t e n 7 # si i n d i c a t o r i psi ,o fi!iologici. +ceast# metod# este folosit# pentru depistarea comple.elor. ,nali1a simptomelor% se reali!ea!# prin te,nica asocia7iei libere pornind de la simptome. ,nali1a viselor Kung considera visele nu ca fiind e.presia unor tendin7e 6i dorin7e incon6tiente& ci ca av)nd dou# func7ii4 a0 de perspectiv Z preg#tesc subiectul pentru a face fa7# unor e.perien7e viitoareI b0 compensatorie6 a3ut# la reali!area unui ec,ilibru ntre structurile psi,ice aflate n opo!i7ie .

Teo$ia 'e$sonali !4ii la Al*$e% A%le$ (e# ime# ul )e i#*eriori a e 6 *or'a mo i&a'io#al+ ma,or+ a *ii#'ei uma#e +dler considera c# sentimentele de inferioritate repre!int# un mobil de ba!# al comportamentului uman. Sentimentul de i n f e r i o r i t a t e este s p e c i f i c tuturor oamenilor 6i nu repre!int# un semn de s l #b ic iu ne . %e!voltarea 6i progresul fiin7ei umane are la ba!# tendin7a de a compensa o i n f e r i o r i t a t e real# sau imaginar#. +cest proces ncepe n c o p i l # r i e a t u n c i c)nd c o p i l u l 6i d# seama de puterea p#rin7ilor& de care este total dependent& c)t 6i de faptul c# este i n u t i l s# li se opun# acestora. Copilul de!volt# sentimente de inferioritate fa7# de oamenii mai mari 6i mai puternici din mediu. *.perien7a i n f e r i o r i t # 7 i i nu este genetic determinat#& ci este un re!ultat al a c 7 i u n i i m e d i u l u i ncon3ur#tor& care este acela6i pentru to7i c o p i i i 4 dependen7# 6i nea3utorare n fa7a a d u l 7 i l o r . %e sentimentele de in fe ri or it a t e nu se poate sc#pa& iar ele au c,iar un caracter necesar pentru c# repre!int# o for7# motivatorie pentru e v o l u 7 i a fiin7ei umane. +tunci c)nd copilul nu reu6e6te s# compense!e s e n t i m e n t e l e de inferioritate& acestea se intensific# 6i produc ceea ce +dler numea& .CDP#EE DE -N!E9-C9-&,&E, definit ca4 29

Fincapacitatea de a6"i re1olva problemele de viaG% Sursele comple.ului de inferioritate sunt4 inferioritatea organic#& r#sf#7ul 6i negli3area. -n erioritatea organic +stfel& de pild#& un copil sl#bu7 poate lucra mult pe plan fi!ic de!volt)nd abilit#7i sportive ve!i %emostene& 'oosevelt. 9s ul Hnui copil r#sf#7at i se satisfac toate dorin7ele si este n centrul aten7iei acas#. +stfel& acesta de!volt# ideea c# este cea mai important# persoan# din lume. Hn astfel de copil va suferi un 6oc la intrarea n colectivitate& 6oc pentru care nu este preg#tit. Copilul r#sf#7at are sentimente sociale slab de!voltat 6i este ner#bd#tor cu ceilal7i. +cesta nu este capabil s# a6tepte pentru ca dorin7ele sale s# fie satisf#cute& nu este capabil dep#6easc# dificult#7ile 6i s# se adapte!e la ceilal7i. C)nd sunt confrunta7i cu obstacole ace6tia a 3 u n g s# considere c# lipsa lor de abilitat e este de vin# pentru insuccesul lor& tr#ind astfel un comple. de inferioritate.

Negli4area C o p i l u l negli3at tr#ie6 te ntr un mediu ostil& f#r# dragoste 6i securitate& ceea ce duce la apari7ia sentimentelor lipsei valorii personale& sentimente de ostilitate fa7# de lume si sentimente de nencredere. Hnii subiec7i au tendin7a de a supracompensa comple.ul de inferioritate ap#r)nd astfel .omplexul de superioritate /opinie e.agerat# cu privire la calit#7ile 6i reali!#rile personale0. In acest ca!4 i n d i v i d u l se simte superior dar nu manifest# tendin7e de a 6i demonstra superioritatea. manifest# tendin7a de a 6i demonstra superioritatea 6i ob7ine performan7e nalte& este l#ud#ros& vanitos& egocentric 6i are tendin7a de a i denigra pe ceilal7i. (co$ul "$re care "e -#)rea$ + e&olu'ia $er"o#ali+'ii -# o$i#ia lui .)ler I n i 7 i a l & +dler identifica sentimentele de inferioritate cu s l #b ic iu ne a psi,ic# sau cu feminitatea 6i considera compensarea acesteia ca un protest masculin. Scopul compens#rii era dorin7a de putere n cadrul c#reia agresivitatea 3uca un rol nsemant. Hlterior& el a ncetat s# mai confunde sentimentele de inferioritate cu feminitatea& consider)nd c# obiectivul evolu7iei umane este lupta pentru dob)ndirea superiorit#7ii /care este altceva dec)t comple.ul de superioritate0. 2C

%ob)ndirea superiorit#7ii este scopul ultim al evolu7iei umane /termenul fiind utili!at n sens de perfec7iune& pe care +dler o prive6te ca pe o dorin7# spre mai bine& o mi6care ascendent#& evolutiv# /specific# ntregii naturi0. In timp ce Freud considera comportamentul uman ca fiind determinat n mod rigid de tendin7ele instinctive 6i de e.perien7ele din c o p i l # r i e /deci de trecut0& +dler aborda motiva7ia uman# n termenii unor e.pecta7ii pentru viitor. "oate procesele 6i fenomenele psi,ice sunt e.plicate de +dler prin intermediul conceptului de finalism& n sensul c# evolu7ia fiin7ei umane are un scop u l t i m . +ceste scopuri ultime nu e.ist# ca realit#7i& ci doar n plan poten7ial. Cu alte cuvinte f i i n 7 a uman# se str#duie6te s# ating# unele idealuri cu caracter subiectiv /pe care +dler le considera fic7iuni0. *..4 oamenii pot crede c# vor fi recompensa7i n ceruri pentru faptele lor bune 6i ei pot s# se comporte n conformitate cu acest ideal. .onceptul de inalism icional4 +dler consider# c#& comportamentul uman este diri3at de fic7iuni. F i c 7 i u n e a cu sfera cea mai larg# este i d e a l u l de perfec7iune care este sinteti!at sub forma conceptului de d i v i n i t a t e . /+dler4 1%umne!eu simboli!ea!# formularea concret# a obiectivului care se refer# la perfec7iuneL0. 5evoia de superioritate4 [ are func7ia de a cre6te tensiunea psi,ica 6i nu de a o reduce /8a Freud motiva7ia constituie reducerea tensiunii0. [+dler arat# c# fiin7a uman# nu caut#& de fapt& lini6tea 6i stabilitatea se manifest# at)t la indivi!i c)t 6i la nivelul societ#7ii n ansamblu /+dler considera oamenii ca fiind n mare m#sur# fiin7e sociale0. *l nu considera c# omul este n conflict cu propria sa cultur# /cum spunea Freud ci dimpotriv# l vedea ca fiind compatibil cu ea. .onceptul de stil de via +dler considera c# oamenii au doar un singur scop ultim superioritatea 6i perfec7iunea& dar e.ist# multe comportamente particulare prin intermediul c#rora indivi!ii tind c#tre acest obiectiv. Fiecare individ de!volt# un pattern unic de particularit#7i psi,ice& comportamente 6i deprinderi prin care 6i urm#re6te obiectivul& acest pattern fiind stilul de via7#. n dorin7a sa de a compensa sentimentul i n f e r i o r i t # 7 i i & c o p i l u l de!volt# un set specific de comportamente& /e..4 un b # i a t d e b i l t i n d e s# 6i compense!e inferioritatea fi!ic# toate comportamentele sale sunt ndreptate n direc7ia compens#rii respectivei inferiorit#7i0. Stilul de via7# se ac,i!i7ionea!#& n urma interac7iunilor sociale& se cristali!ea!# ntre $ 6i E ani 6i este dificil de modificat mai t)r!iuI ulterior& el va func7iona ca un sc,elet de ba!# pentru comportamentul viitor. Stilul de via7# depinde de4 ordinea na6terii 6i de rela7ia p#rinte copil. *..4 o feti7# negli3at# va r#m)ne cu un comple. de inferioritate& ea neput)nd face fa7# solicit#rilor e.isten7ei. Stilul ei de via7# se va caracteri!a prin4 nencredere 6i ostilitate fa7ade ceilal7i 6i fa7# de lume n generalI ea va c#uta permanent s# 6i ia revan6a& va

3J

fi invidioas# pe succesele altora 6i va t i n d e s# ob7in# de la via7# ceea ce crede ea c# i se cuvine. In o p i n i a lui +dler stilul de vi a7 # este acela6i lucru cu caracterul. Stilul de via7# nu este at)t de determinat cum pare la prima vedere /se formea!# la $ E ani0 pentru c# +dler introduce conceptul de 1for7# creatoare a ego uluiL /self ului0. In diferitele sale lucr#ri& +dler a u ti li ! at diver6i termeni pentru stilul de via7#4 personalitate& individualitate sau seif -n operele sale mai t)r!ii& +dler postulea!# c# self ul este creat de individul nsu6i& acesta& nefiind doar victima pasiv# a e.perien7elor din copil#rie. *.perien7ele t i m p u r i i nu sunt importante prin ele nsele& ci mai ales prin atitudinea subiectului fa7# de ele. 5ici ereditatea& n ic i mediul nu determin# structura personalit#7ii /self ul0& ci modul n care subiectul interpretea!# e.perien7ele respective& st# la ba!a construc7iei creative a atitudinii s u b i e c t u l u i fa7# de lume 6i via7#. %eci& stilul de via7# nu este determinat& ci creat de subiect& care este liber s# aleag# propriul stil de via7#. Adat# creat& stilul de via7# r#m)ne constant 6i constituie ba!a caracterului& care define6te atitudinile 6i comportamentele subiectului. +dler acord# o importan7# deosebit# problemelor de via7# pe care trebuie s# le re!olve individul. *l grupea!# respectivele probleme n trei categorii4 comportamentul fa7# de ceilal7iI probleme ocupa7ionaleI probleme legate de dragoste. +dler postulea!# e.isten7a a patru stiluri de via7# ba!ale& caracteristice modului de abordare a problemelor men7ionate. :. Stilul dominant :cu interese sociale reduse;% Hn astfel de subiect se comport# f#r# s# 7in# seama de ceilal7i. Cei mai virulen7i repre!entan7i ai acestui tip i atac# direct pe ceilal7i 6i devin sadici& delincven7i sau tirani. Cei mai pu7in virulen7i devin alcoolici& to.icomani sau suicidari. +dler afirm# c# prin astfel de comportamente ei i atac# 3n mod indirect pe ceilal7i /i lovesc pe ceilal7i atac)ndu 6i propria persoan#0. <% Stilul achi1itiv' este cel mai r#sp)nditI a6teapt# s# ob7in# ceva de la ceilal7i 6i n felul acesta devine dependent de al7i oameni. >% Stilul evitant' nu face ncerc#ri de a face fa7# sau de a lupta cu dificult#7ilevie7iiI evit)nd problemele& ace6ti subiec7i evit# de fapt s# fie nvin6i. Cele trei tipuri descrise anterior nu sunt preg#tite s# fac# fa7# cerin7elor vie7ii. Subiec7ii sunt incapabili s# coopere!e cu ceilal7i& iar discrepan7a dintre stilul lor de via7# 6i cerin7ele lumii reale este s u f i c i e n t de mare pentru a produce tulbur#ri psi,opatologice /nevro!e 6i psi,o!e0.

31

+cestor trei tipuri le lipse6te ceea ce +dler denumea interese sociale. =% Stilul socialmente util' este capabil s#. coopere!e cu ceilal7i 6i s# ac7ione!e n acord cu nevoile altora. persoanele apar7in)nd acestui stil fac fa7# problemelor de via7a av)nd la ba!# ni6te interese sociale bine de!voltate. 5.B. +dler atrage aten7ia asupra pericolului unor clasific#ri rigide ale subiec7ilor. -nteresele sociale +dler considera c# fiin7ele umane sunt influen7ate ntr o m#sur# mai mare de for7ele sociale dec)t de factorii biologici. Cu toate acestea& el considera c# poten7ialul care st# la ba!a intereselor sociale este nn#scut. (#sura n care acest poten7ial pentru interesele sociale este actuali!at& depinde de natura e.perien7elor sociale timpurii. 5ici un om nu se poate sustrage influen7elor sociale. nc# din cele mai vec,i timpuri oamenii s au asociat unii cu al7ii n comunit#7i /familii& triburi& na7iuni0. +ceste comunit#7i sunt i n d i s p e n s a b i l e oamenilor pentru protec7ie 6i pentru supravie7uire. %in acest motiv& este absolut necesar ca oamenii s# coopere!e 6i cooperarea repre!int#& ceea ce +dler denumea interese sociale. -nc# de la na6tere& copilul are nevoie de a3utor de la ceilal7i& ncep)nd cu mama& apoi familia 6i n cele din urm# cu persoane din afara casei& fn copil#rie& subiectul nu poate supravie7ui n condi7ii de i!olare si din acest motiv trebuie s# de!volte interese sociale. "oate aspectele caracterului sau s tilului de via7# au la ba!# n i v e l u l de de!voltare al intereselor sociale. (ama& prin comportamentul ei poate pune ba!ele de!volt#rii intereselor sociale sau dimpotriv# le poate in,iba. *a este cea care l poate nv#7a pe copil cooperarea& camaraderia 6i cura3ul sau suspiciunea 6i ostilitatea. Persoanele care nu au interesele sociale de!voltate devin nevrotici& criminali sau despo7i. -n luena ordinii na"terii 3n ormarea personalitii +dler postula faptul c# ordinea na6terii repre!int# una din influen7ele sociale ma3ore n c o p i l # r i e care contribuie la determinarea stilului de via7#. a; Primul nscut +cest copil se afl# ntr o situa7ie avanta3oas#& pentru c#& de regul#& p#rin7ii sunt foarte ferici7i 6i acord# copilului mult timp 6i aten7ie. +re o e.isten7# fericit# 6i sigur# p)n# la apari7ia urm#torului copil& care repre!int# un 6oc pentru el. +cum& el nu mai este n centrul aten7iei p#rin7ilor 6i de aceea primul n#scut va ncerca s# recapete po!i7ia pierdut#. Copilul r#sf#7at va sim7i o pierdere 6i mai mare. *.tensiunea pierderii depinde 6i de v)rsta la care i se na6te un nou frate. Abserva7iile clinice au ar#tat c# cu c)t primul n#scut este mai mare& cu at)t mai pu7in va fi el deran3at de apari7ia fratelui. /8a 9 ani suport# mult mai bine acest 6oc dec)t la 2 ani0. 8upta primului n#scut pentru suprema7ie este oricum pierdut#& dar cu toate acestea& copilul lupt# pentru ea. *l poate d e ! v o l t a t u l b u r # r i de comportament& poate

32

m a n i f e s t a comportamente destructive fa7# de obiecte sau persoane& poate deveni nc#p#7)nat& enuretic& poate refu!a s# m#n)nce sau s# se culce. P#rin7ii reac7ionea!# la acest comportament& 6i o r i c u m armele lor sunt mai puternice dec)t ale c o p i l u l u i . Copilul va interpreta pedepsele ca o dovad# n plus a sc,imb#rii po!i7iei sale n familie si adesea va a3unge s# 6i urasc# fratele. +dler s u b l i n i a ! # c# primul n#scut este adesea orientat spre trecut& are nostalgii si atitudine pesimist# fat# de viitor. %eoarece a con6tienti!at nsemn#tatea puterii ei r#m)n con6tien7i de aceast# nsemn#tate pe tot parcursul v i e 7 i i . *i 6i e.ercit# adesea puterea asupra f r a 7 i l o r lor mai mici. In acela6i timp& p # r i n 7 i i a6teapt# mai mult de la ei. Ca re!ultat al acestei s i t u a 7 i i & primul n#scut va fi interesat n men7inerea ordinii 6i autorit#7ii& va fi un bun organi!ator 6i va fi con6tiincios n promovarea unei atitudini conservatoare. In acela6i timp acest subiect va tr#i sentimente de insecuritate 6i ostilitate fa7# de ceilal7i. +dler arat# c# mul7i perver6i& criminali 6i nevrotici sunt primii n#scu7i. b; ,l doilea copil +cesta nu va resim7i niciodat# c# a pierdut po!i7ia unic# de putere pe care o resimte primul n#scut. C,iar dac# mai apare un copil& al doilea n#scut nu va tr#i acela6i sentiment puternic de detronare ca primul n#scut. (ai mult& p# ri n7 ii au suferit o sc,imbare atitudinal# pentru c# al doilea n#scut nu mai repre!int# o noutate ca primul& ei se vor comporta mai rela.at fa7# de al doilea copil. +l doilea n#scut nu mai este singur& ci are modelul fratelui s#u cu care s# se identifice 6i cu care s# concure!e. Competi7ia cu fratele mai mare stimulea!# adesea& duc)nd la o de!voltare psi,ologic# mai rapid# a celui de al doilea copil /sub aspectul limba3ului 6i a de!volt#rii psi,o motorii0. +stfel& de pild# & n mod frecvent al doilea copil nva7# s# vorbeasc# mai devreme dec)t primul n#scut. 5eav#nd e.perien7a puterii& al doilea copil nu este at)t de preocupat de ea ca primul 6i are o vi!iune mai optimist# asupra viitoruluiI *ste ambi7ios 6i competitiv. c; .opilul cel mai mic :Pr2slea; Hltimul n#scut nu va tr#i niciodat# 6ocul detron#rii 6i el adesea devine 3uc#ria ntregii familii& mai ales atunci c)nd fra7ii sunt mult mai mari. *ste animat de dorin7a de a 6i dep#6i fra7ii 6i adesea are performan7e ie6ite din comun n diverse domenii de activitate. *.ist# ns# 6i un pericol& dac# ultimul n#scut e prea r#sf#7at de restul familiei& este posibil ca acesta s# nu reali!e!e nimic. In astfel de ca!uri& subiectul a3uns la v)rst# adult# poate conserva sentimentele de nea3utorare 6i dependen7# din copil#rie. 5eobi6nuit s# lupte 6i fiind && dus n spate de ceilal7iL& individul /me!inul0 va putea avea dificult#7i de adaptare la v)rsta adulta.

33

d; .opilul unic *ste primul n#scut care nu 6i pierde niciodat# suprema7ia 6i puterea /oricum nu n copil#rie0. Continu# s# fie centrul aten7iei p#rin7ilor 6i petrec)nd mult timp n compania adul7ilor& se va maturi!a foarte repede. ;a tr#i un 6oc psi,ic c#nd va constata c# la 6coal# nu mai este centrul aten7iei tuturor. Copilul unic nu a nv#7at nici s# mpart# ceva& nici s# lupte pentru po!i7ia lui de suprema7ie. In ca!ul n care abilit#7ile sale nu sunt suficiente pentru a i atrage recunoa6terea 6i aten7ia celorlal7i& subiectul va fi profund de!am#git. Imaginea lui +dler cu privire la natura uman# este mai optimist# comparativ cu cea a lui Freud& consider)nd c# omul este n m#sur# s# 6i construiasc# propriul destin /nu este determinat de for7ele ins tinctive oarbe sau de e.perien7ele din copil#ria timpurie0. *l consider# c# fiecare persoan# este liber# s# 6i cree!e propriul self& iar omul nu mai este v#!ut ca o victim# a tendin7elor instinctive 6i a e.perien7elor din copil#ria timpurie. 1.".". P$ocesul %e sociali(a$e. Sociali(a$e i socia#ili a e. Procesul de sociali1are este vital at)t pentru individ& c)t i pentru societate& ntruc)t face fiina uman# apt# pentru viaa n societate. Sociali!area permite omului s# i st#p)neasc# i s# i modifice impulsurile biologice instinctive n impulsuri sociale elevate& culmin)nd cu ac iuni de tip altruist. "ototdat#& procesul respectiv relev# i capacitatea societ#ii de a preveni aciunile iraionale i de a le controla efectele prin sanciuni sociale adecvate. Prin definiie& sociali1area este procesul prin care o persoan# uman# nva# i interiori!ea!#& n tot cursul vieii sale& elementele socio culturale ale mediului s#u& le integrea!# n structura personalit# ii sale& pentru a se adapta la impre3ur#rile sociale n care trebuie s# tr#iasc#. -nv#area social# a modelelor socio culturale& modele ce prefigura!# g)ndirea& aciunea i comportamentul individului& e posibil# ns# numai prin interac iune uman#& un individ sociali!)ndu se numai ca urmare a sc,imburilor ce le reali!ea!# cu ali indivi!i. %ei necesar#& 2nv#area2 respsctiv# nu este suficient# pentru procesul sociali!#riiI in plus& individul trebuie s# interiori!e!e normele i modelele amintite& s# le ncorpore!e n personalitatea sa. 5umai n acest fel individul poate s# r#spund# a tept#rilor sociale& numai astfel se poate conforma rolului sau rolurilor pe care va trebui s# le ndeplineasc# n diverse grupuri sociale. +daptarea& total# sau parial# & la ceriele rolului este& de altfel& principala 2ateptare2 a societ#ii de la individ& sociali!area fiind neleas# i ca procesul prin care se tinde spre formarea& la individ& a unei anumite 2sensibiliti pentru stimulii sociali0& a receptivit#ii pentru obligaiile sociale& structur)ndu l ca fiin# social# cu disponibilit#i de participare i cooperare n aciune cu semenii. Sociali!area poate fi tratat# din dou# ung,iuri de vedere4 Fie din ung,iul de vedere al individului care r#spunde atept#rilor sociale& adapt)ndu se colectivit#ii /tratare subiectiv#0& fie din punctul de vedere al societ# ii care acionea!# asupra individului /tratare obiectiv#0.

3$

%ac# avem n vedere individul& este evident c#& pe tot pacursul evolu iei sale& trece printr un proces concomitent de umani!are i sociali!are& umani!area fiind& de altfel& re!ultatul sociali!#rii& proces de gradul i calitatea c#ruia depind formarea i de!voltarea personalit#ii. Individul& cum sublinia i C.'#dulescu (otru& se nate cu potenialitatea personalit#ii dar& pentru ca aceasta s# devin# realitate& este nevoie de interven ia unor factori sociali& adic#& sociologic vorbind& este nevoie de procesul de sociali!are.%e altfel cercet#rile de psi,ologie& ndeosebi cele de psi,ologia copilului& c)t i cele de sociologie relev# c#& n evoluia sa& individul uman parcurge mai nt)i un proces de maturi!are biologic# i dup# aceea un proces de sociali!are. W &ipuri de sociali1are. Sociali!area este re!ultatul interaciunii dintre un agent sociali!ator care diri3ea!# procesul prin controlul asupra indivi!ilor i un 2obiect de sociali!at2& care este individul. -n ceea ce privete agenii de sociali!are pot fi locali!ai& la modul general i abstract& at)t n societatea global#& c)t i n fiecare persoan# cu care individul stabilete leg#turi. Principalii ageni sociali!atori ns# sunt grupurile i instituiile sociale care se interpun ntre individ i societate. %iferitele grupuri i instituii care indeplinesc rolul de ageni sociali!atori pot fi clasificate n ageni de sociali1are primar /din categoria acestora rolul cel mai important revenind familiei0 i ageni de sociali1are secundar /coala fiind principalul agent din aceast# categorie0. Se mai vorbete i de sociali1are ulterioar& poces ce are n vedere sociali!area adulilor. +ceasta ntruc)t sociali!area este un proces continuu& individul fiind nevoit& de a lungul ntregii sale e.istene& s# i adapte!e personalitatea i comportamentul la normele grupurilor din care face parte& grupuri n care dob)nde te noi statusuri i trebuie s# ndeplineasc# noi roluri& s# se adapte!e modific#rilor intervenite n via a familial#& n relaiile dintre generaii& n viaa personal# etc. -n cele din urm# sociali!area ulterioar# const# ntr un concomitent proces de sociali!are i re sociali!are& adic# de renunare la vec,ile norme i valori i nsuirea altora noi& proces a c#rui durat# este dependent# de v)rsta individului i care se manifest#& n mod firesc& n perioade de sc,imbare esen ial# a societ#ii& dar i n momente de r#scruce pentru via a omului4 c#s#torie& sc,imbarea profesiunii& pensionare etc. Se mai poate vorbi& de asemenea& i de o sociali1are pro esional care presupune nv#area de modele de comportament profesional asigurat de ansamblul ac iunilor sociale menite s# asigure trecerea de la condiia pre6pro esional la cea pro esional. Principalii ageni de sociali!are n aceast# situaie sunt4 coala& mai ales cele profesionale& precum i instituia /ntreprinderea 0 care continu# aciunea colii. W Sociabilitatea% *lementul fundamental al socialului este& dup# cum am v#!ut& faptul social pre!ent at)t la nivelul microgrupurilor& c)t i la nivelul societ#ii n ansamblul ei. Suportul real al faptului social este natura rela iilor interpersonale. Pentru tiina societ#ii& important# este relevarea 2momentului2 n care relaiile dintre indivi!i cap#t# valoare de 2relaii sociale2 i a modurilor prin care un individ este legat de social i particip# la 2totul social2. Hn a3utor n acest sens este conceptul de sociabilitate prin care se r#spunde intreb#rii dominante n mai toate concepiile i teoriile despre societate4 cum este posibil# structura i ordinea social# R 3E

-n mod obinuit& prin sociabilitate se nelege caracteristica individului uman de a fi agreabil i prietenos cu alii& de a comunica cu ei& de a c#uta compania lor. Sociologic vorbind& fenomenul e.prim# caracteristica fiinei umane de a tr#i n sociatate& capacitatea sa de a stabili cu rapiditate i de a ntreine relaii cu alii& de a se transpune n situaia celorlali. Sociabilitatea este o atitudine special# a omului& dob)ndit# i format# n timpul vieii i activit#ii sale& fiind un efect al sociali!#rii. "otodat#& sociabilitatea este i un sinonim al socialitii& considerat# drept premisa constitutiv# a societ# ii i e.plicat# fie ca o consecin# a naturii umane /M omul este o fiin# social#0& fie ca o consecin# a nelegerii sau acordului raional stabilite ntre oameni /Mcontractul social0I n primul ca! este definit# ca 2instinct social2& n al doilea este defimit# ca 2norm# social#2 sau 2valoare social#2. -n ambele situaii ns#& sociabilitatea este considerat# form# a intere.istenei oamenilor i a ordinii sociale. W !ormele sociabilitii. Sunt 2fenomene sociale totale2& deoarece con in elemente din toate sau aproape din toate palierele de profun!ime ale socialului i sunt caracteristici ale tuturor societ#ilor i n orice etap# de de!voltare a acestora. *le se constituie fie prin 1contopirea parial#2 a unui num#r de indivi!i /masa& comunitatea& comuniunea0& fie prin 1opo!itia partial#2 a acestora /asociaiile politice& ntrunirule tiinifice& congresele ideologice etc.0. Dasa se caracteri!ea!# prin grad minim de contopire pa ial# a indivi!ilor care o alc#tuiesc& prin atracie slab# ntre acetia i printr un volum nelimitat. *.emple4 participanii la un miting& spectatorii la un meci& cump#r#torii la un r)nd. (asa se constituie nt)mpl#tor i numai elul momentan comun /reali!area unui interes politic& vi!ionarea unui meci etc.0 i unete. Imediat ce elul a fost atins& leg#tura se desface& ca i cum nu ar fi e.istat. -n anumite mpre3ur#ri& masa poate fi scindat# n partide opuse& f#r# ca fu!iunea /contopirea 0 parial# s# dispar# /%e pild#& la un meci o parte din spectatori in cu o ec,ip#& alii cu alta0. .omunitatea se caracteri!ea!# prin grad mediu de intensitate a contopirii pariale& prin atracie mi3locie i printr un volum limitat. %e e.emplu& studen ii dintr o instituie de nv##m)mt superior. .omuniunea este forma sociabilit#ii n care nt)lnim gradul ma.im de contopire parial# a indivi!ilor i care se caracteri!ea!# prin atrac ia cea mai puternic# i printr un volum mult mai sc#!ut. *.emple4 organi!a iile de partid& asociaiile profesionale liber consimite etc. (asa& comunitatea& comuniunea nu sunt grupuri sociale& ci grade de fu!iune parial# in care se concreti!ea!# i se ordonea!# realitatea social# n conformitate cu anumite regularit#i i legi. Prin fu!iunea /contopirea0 parial# i opo!itia parial# a indivi!ilor ca forme de sociabilitate& se constituie grupurile sociale. 1.".&. Ti'u$i %e colec i)i !i sociale. tiina societ#ii studia!# individul prin prisma fenomenlor i proceselor care sunt& genetic i funcional& rodul relaiilor dintre oameni& al interaciunii acestora. +ceasta intruc)t de!voltarea fiec#ruia este posibil# numai n cadrul colectivit#ii. 3G

.olectivitatea poate fi definit# ca o comunitate de oameni ce convieuiesc i coacionea!#& benevol sau prin constr)ngere i n cadrul c#reea s a creat i se menine& c,iar i pentru o perioad# scurt# de timp& o anumit# coe!iune social#. Aferind ambiana necesar# vieii i activit#ii oamenilor& colectivitatea& ca organism social& funcionarea sa normal#& fora sa& sunt dependente de unitatea interioar# a acesteia& unitate ba!at# pe interese& principii i aciuni comune. +cest tip de unitate poart# denumirea de coe1iune social, concept care desemnea!# fora de atracie dintre membrii unei colectivit#i& solidaritatea& leg#turile intime& dar i un sistem organi!at de rela ii& instituii i mi3loace de control care& mpreun#& concentrea!# indivi!ii unei colectivit# i ntr un ntreg capabil s# e.iste i s# se de!volte. *lementul instituional al colectivit#ii este necesar c#ci fiecare colectivitate trebuie s# fie organi!at# i ordonat# intern& pentru a asigura satisfacerea terebuinelor individuale i colective& c)t i loialitatea indivi!ilor fa# de colectivitate. +ceasta nu nseamn# ani,ilarea autonomiei membrilor s#i. %impotriv#& cadrul instituional amintit asigur# fiec#rui individ posibilitatea de a participa la elaborarea normelor i structurilor colectivit#ii& la stabilirea scopurilor sale i a c#ilor de reali!are a acestora. %e altfel& socieatatea n ansamblul ei& men inerea i de!voltarea sa& natura relaiilor sociale& sunt re!ultatul diferitelor p#ri ale colectivit#ii. Iar f#uritorii de 2fapte sociale2 pot fi structurai n patru mari categorii4 a0 oamenii de creaie& care aduc idei noi& soluii& invenii organi!atorice& descoperiri tiinifice& te,nice& mbun#t#iri practice& oameni care re!olv# problemele sociale i economice n avanta3ul altoraI b0 oamenii care& prin aciunea lor& nu aduc nimic nou& dar contribuie la men inerea st#rii atinse4 lucr#torii din toate domeniile de activitate care i ndeplinesc obligaiile i ns#rcin#rileI c0 oameni care& prin activitatea lor aduc pagube colectivit#ii4 infractorii& ,oii& ,uliganii care distrug bunurile sociale i particulare& leneii care tr#iesc pe seama altora& lucr#torii care i re!olv# defectuos sarcinile& oamenii aflai n diferite funcii care emit deci!ii ce aduc pagubeI d0 oamenii care nu se pot ntreine singuri i care presupun ngri3ire4 noii n#scui i copiii n general& bolnavii i invali!ii& b#tr)nii. %e m#rimea fiec#reia din aceste segmente ale colectivit#ii depinde progresul societ#ii respective. W -n ceea ce privete tipologia colectivitilor umane, tiina socialului constat# e.istena a mai multor tipuri / Cf. Kan S!c!epans>i& Noiuni elementare de sociologie0 4 a0 perechea /grup# de dou# persoane0. 'ela iile ce se stabilesc aici repre!int# partea component# cea mai elementar# i frecvent# a vieii sociale. Coe!iunea n aceast# form# de colectivitate apare pe ba!a contactelor personale av)nd & n ma3oritatea ca!urilor& un colorit afectiv i care pot avea consecine importante i de durat# asupra personalit# ii /leg#turile dintre soi& prieteni& colegi etc.0I b0 cercul social& colectivitate format# dintr un num#r relativ restr)ns de indivi!i ntre care se stabilesc leg#turi personale& directe& colectivitate care nu are un centru permanent de adunare i a c#rei componen# este instabil# datorit# slabei sale coe!iuni.

3:

Sunt citate& de regul#& trei tipuri de cercuri sociale4 de contact /ca urmare a contactului repetat n drum spre locul de munc#& pe stadion& la o cafea etc %;, de colegi i de prieteni. Succesiunea e.emplelor date nu este nt)mpl#toare& rela iile sociale fiind mai durabile n e.emplele din urm#& f#r# ns# ca durabilitatea respectiv# s# fie o dominant# a colectivit#iiI c0 grupul social& un ansamblu de indivi!i care stabilesc rela ii interpersonale i practic# aceleai norme de comportament& urm#resc un ideal comun i au de ndeplinit o oper# /sarcin#0 comun#. ?rupul social nu este doar o colec ie de indivi!i adunai nt)mpl#tor& ci o 2structur# social#2& o colectivitate integral# ntre ai c#rei membri e.ist# i funcionea!# numeroase leg#turi sociale. ?rupurile sociale se pot constitui pe ba!a simplei convieuiri sau din urm#rirea deliberat# a asocierii. *le pot avea o durat# variabil#& unele fiind efemere& iar altele persist)nd un timp ndelungat. +partenen a la grup se stabile te fie pe ba!a propriei ,ot#r)ri& fie pe ba!a deci!iei altora. + apar ine la un grup nseamn# a p#trunde& a accepta normele grupului i a contribui la meninerea coe!iunii sale. +ceata ntruc)t n orice grup e.ist# o unitate de atitudine& de ac iune i de conduite& unitate ce constituie un cadru social structurabilI d0 colectiviti teritoriale& n care coe!iunea re!ult# din faptul c# membrii lor locuiesc pe un teritoriu considerat comun i din leg#tura lor cu pam)ntul pe care locuiesc. +stfel de colectivit#i sunt4 oraul& comuna& satul& c#tunul& un cartier din ora&c)teodat# o regiune mai ntins#. -n cadrul lor e.ist# diferite feluri de grupuri i instituii dar toate se subordonea!# fenomenelor i proceselor re!ultate din atitudinea fa# de teritoriu& organi!area social# a acestor colectivit#i adapt)ndu se la condiiile naturale ale mediului geografic i spaial. -ntre colectivit#ile teritoriale se enumer#& de obicei i statul. *ste adev#rat c#& f#r# un teritoriu n limitele c#ruia s# sa e.ercite puterea de stat n mod suveran& statul nu poate e.ista /dec)t doar ca o fic iune 3uridic#0. Statul ns# este n primul r)nd o colectivitate politic#& mai e.act o form# de organi!are politic# a colectivit# ii teritoriale& care nu se identific# nemi3locit cu ntreaga popula ie a acesteia. *l se spri3in# pe puterea legislativ# i& la nevoie& pe constr)ngere& asigur)nd conducerea societ# ii de c#tre un partid& un grup sau o clas# social#. Ceea ce se nume te 2putere public#2 este alc#tuit# din i se impune de c#tre o categorie separat# de popula ie& i e ba!at# pe fora constr)ngerii n folosul unui grup& al unei clase sau& uneori& al societ# ii n ansamblu. %e aceea unii autori consider# statul ca o colectivitate special# la grani a dintre grupurile cu scop /M colectivit# i organi!ate intenionat pentru reali!area unuia sau mai multor obiective i n care coe!iunea nu mai este re!ultatul unor contacte personale& intime& ci o coe!iune 2neutr#2 afectiv& re!ultatul respect#rii unui statut formali!atI astfel de grupuri sunt4 partidele politice& organi!aiile economice& asociaiile sportive& sindicatele& diferite 2societ#i2 sau 2uniuni2 nfiinate pentru reali!area anumitor scopuri& mai ales a anumitor interese0 i cele teritoriale. (ai trebuie preci!at c# aceste colectivit#i teritoriale nu se identific# cu grupurile sociale& c#ci& pe l)ng# relaii sociale& ele mai includ i relaii cu natura& cu mediul ncon3ur#tor& precum i relaii biologiceI e0 societatea global& concept ce se refer# la o colectivitate numeroas# care are ceva n comun& pre!ent)ndu se ca un tot organi!at guvernat de legi cau!ale. "ermenul a fost elaborat de ?.?urvitc, pentru a indica un mediu socio cultural atotcuprin!#tor& coerent i structurat& care nglobea!# diferite tipuri de grupuri& e.ercit)nd o anumit# influien# asupra

39

acestora. Sinteti!)nd diferitele definiii date conceptului& se poate afirma c# societatea global# include toate formele vieii colective ce e.ist# concomitent& care se intersectea!# i se completea!# n cadrul unei formaiuni naionale sau internaionale asigur)ndu i o anumit# specificitate& care i menin e.istena timp ndelungat& cel puin c)teva generaii i care au particularit#ile lor cilturale sau structurale& precum i o teorie proprie. W Specific lumii contemporane& ca urmare a l#rgirii civili!a iei te,nice& a afluienei informaiilor cu a3utorul comunicaiilor de mas#& a stabilirii i ntreinerii unor contacte economice& comerciale i politice ntre aproape toate #rile& a funcion#rii unor organi!aii ce grupea!# aproape toate statele /A5H& H5*SCA& F+A etc.0& se proiectea!# o tendin # de unire /fie prin 2fu!iune parial#2& fie prin 2opo!iie parial#20 a societ#ilor globale menionate& inclusiv a celor 2!onale2/#rile de!voltate sau cele din lumea a treia&etc.0& ntr o 2societate global# uman#2 n accepia strict# a acestui cuv)nt& adic# o societate care i cuprinde pe toi oamenii care tr#iesc pe globul terestru. -ntre formele de comunitate amintite& valoarea cea mai important# pentru via a social# revine grupului social care este faptul structural cel mai important al acesteia i se constituie prin principalele forme de manifestare a sociabilit#ii /2fu!iunea parial#2 i 2opo!iia parial#20. %e aceea& cunoaterea structurii& dinamicii i a gradului de coe!iune a diferitelot tipuri de grupuri sociale poate aduce informa ii preioase privind nelegerea societ#ii at)t n ansamblu& c)t i la nivelul diferitelor sale dimensiuni. 1.".1. Po(iia social!. Po!iia social# indic# locul ocupat de un individ n cadrul unui sistem /al unui grup0 social& fiind forma cea mai simpl# de difereniere a indivi!ilor n cadrul structurilor sociale. %e altfel. o 2 structur# social#2 se pre!int#& n cele din urm#& i este posibil# tocmai datorit# leg#turilor dintre po!iiile sociale ale membrilor sistemului /grupului0& po!iii ce pot fi percepute doar prin raportarea reciproc# a unuia la altul / sau a unora la al ii0. %iferitele po!iii ocupate de indivi!i ntr un grup /leader& i!olat& respins& autoritar etc.0 sunt generatoare de satisfac ii ; insatisfacii cu influene recunoscute asupra motivaiei aciunilor& asupra moralului& asupra producrivit#ii muncii& asupra integr#rii indivi!ilor n grupurile din care fac parte. Arice po!iie social# cupride dou# dimensiuni4 una alc#tuit# din drepturi& cealalt# din obligaii. +ceste obligaii i drepturi ale unui individ& care repre!int# coninutul po!iiei sale sociale& sunt indisolubil legate de po!iiile celorlali membri ai grupului. +ceasta nseamn# c#& ntr un grup& drepturile i ndatoririle unui individ sunt dependente de drepturile i ndatoririle celorlali. Prima dimensiune a coninutului po!iiei sociale /adic# drepturile0 repre!int# statusul social al individului& iar cealalt# /obligaiile0 desemnea!# rolul su social . %eci& orice po!iie social# este un status6rol, fiind concomitent status social& dac# o privim din punctul de vedere al structurii sistemului /grupului0& c)t i rol social& dac# o privim din punctul de veder al funciilor sistemului /grupului0 social& ea fiind elementul care determin# responsabilit#ile& obligaiile i atept#rile individului& precum i relaiile sale de supra sau subordonare cu ali membri ai grupului. W

3C

Statusul social% Cea mai cunoscut# i mai frecvent folosit# definiie a statusului social este cea a france!ului Kean Stoet!el /n #a psychologie sociale& Paris& 1CG30 dup# care statusul unei persoane este ansamblul comportamentelor pe care le pote atepta /sau c,iar pretinde0& n c,ip legitim& fa# de sine din partea altora. 2+teptarea2 respectiv# nu trebuie neleas# n accepia pur psi,ologic#& doar ca o dorin# a individului& ci trebuie privit# ca un apt social. *ste vorba de anumite modele& anumite standarde de comportament care repre!int# r#spunsul anticipat i normal din puncr de vedere social la o situaie dat#. %e aceea& posesorul unui anumit status social& efect al unei anumite po!iii ocupate de el n grup& este nrept# it s# se atepte la anumite comportamente din partea celorlali. 'eferitor la tipurile de status& se remarc# preci!area lui 'alp, 8inton /19C3 1CE30 care remarca dou# mari categorii4 statusuri atribuite /sau prescrise0 pe care omul le dob)ndete n mod firesc& f#r# a face un efort special pentru a le ob ine i din care nu poate iei /cum sunt4 statusul de se.& de na ionalitate& de ras#0 i statusuri c2tigate /sau dob2ndite0 printr un efort personal iniiativ#& competiie& e.amene etc. cum sunt4 statusurile profesionale /economist& 3urist& medic etc.0& statusul de titrat /bacalaureat& liceniat& doctor0& statusul de membru al unui club& al unui cenaclu& statusuri politice etc. %istincia ntre statusuri atribuite i statusuri dob)ndite este relativ#& c#ci& n realitate o persoan# posed# statusuri din ambele categorii. (ai mult& cu c)t societatea este mai comple.#& cu at)t este mai mare posibilitatea ca fiecare individ s# dob)ndeasc# o pluralitate de po!iii. Se mai face distincia ntra statusuri particulare i statusul global& acesta din urm# fiind un ansamblu unitar al statusurilor particulare ale acelea i persoane /tat#& fiu& so& membru al unui colectiv de munc# al unui sindicat etc.0. Statusul global definete po!iia de ansamblu a individului n societate& iar cele particulare indic# po!i iile individului n dferite grupuri i subgrupuri. +poi& corespun!#tor clasific#rii grupurilor n formale i informale& nt)lnim dou# mari categorii de statusuri4 ormale /sau 2de drept20 i in ormale /sau 2de fapt20. Primele deriv# din po!iiile oficiale ocupate de indivi!i n grupurile constituite i organi!ate n conformitate cu normele & regulamentele i dispo!iiile n vigoare& celelalte apar spontan& ca efect al leg#turilor afective& emo ionale dintre membrii grupurilor& pe ba!a c#rora apare un nou tip de solidaritate uman#. -n fine& se mai poate vorbi i de status vertical i status ori1ontal& consecin# a faptului c# oamenii ocup# po!iii ce se constituie ntr o ordine ierar,ic# dup# autoritatea i prestigiul po!iiilor. %eosebirile dintre statusurile verticale corespund deosebirilor dintre treptele ierar,ice ocupate de indivi!i /medic asistent medical& profesor laborant& inginer maistru etc.0& iar deosebirile dintre statusurile ori!ontale deriv# din deosebirile dintre po!iiile incluse n aceeai treapt# valoric# /medic radiolog medic cardiolog& profesor de matematic# profesor de fi!ic# etc.0. -n toate tipurile de statusuri amintite se poate discerne ntre statusuri de prestigiu 3nalt, mediu sau sc1ut& n funcie de valoarea pe care societatea o acord# unui tip sau altul de status. -n plus& prestigiul unei persoane este& n mare parte& re!ultat al statusului ocupat& dar& de multe ori& re!ult# i din tr#s#turile personale ale individului& dovad# c# oameni care

$J

ocup# po!iii identice& se bucur# de o apreciere social# diferit#& adic# de prestigiu diferit /de e.emplu& liderul unui grup se bucur# de respect i ascultare n timp ce liderul altui grup de aceeai natur# este dispreuit0. +ici intervine& de altfel& i modul n care individul i ndeplinete rolul social. +firmaia respectiv# este evident# la nivelul grupurilor miciI n grupurile mari& unde ndeplinirea rolului este n afara controlului ma3orit# ii membrilor& ceea ce face ca prestigiul s#u s# fie legat e.clusiv de po!i ia ocupat#& po!iia i statusul pot fi identice /un ministru de e.emplu0. W 9olul social% +celai Kean Stoet!el definete roul social al unei persoane ca ansamblul comportamentelor pe care le pot a tepta /sau c,iar pretinde0& n mod legitim& de la persoana respectiv#& ceilali. +ceasta nseamn# c# rolul e.plic# ceea ce trebuie s# ndeplineasc# individul pentru a 3ustifica locul pe care l ocup# la un moment dat n cadrul grupului ca sistem social& adic# pentru a 3ustifica obinerea statusului respectiv. -n acest sens& 'alp, 8inton define te rolul drept 2ansamblul modelelor culturale la un status dat% El 3nglobea1 prin urmare atitudinile, valorile i comportamentele pe care societatea le ixea1 unei persoane, ca i tuturor persoanelor care ocup acest status0/!undamentul cultural al personalitii& *d. tiinific#& Bucureti& 1CG9& p. 110. 'olul i satusul social sunt& de altfel& complementare& ambele presupun acelea i modele de coportament /cineva dob)ndete statusul de fiu dac se comport ca un fiu dup# modelul acceptat social0. %e aceea fiecare dintre statusurile particulare ale unui individ i impun un anumit rol& un anumit model de comportament& care este ateptat de c#tre ceilali& ca urmare a po!iiei pe care o ocup#. +tept#rile& deci& repre!int# elementul definitoriu al rolului social& atept#ri ce au un caracter anticipativ i normativ cu privire la modelul de comportament. 'olurile sociale sunt pree.istente individului c#ci fiecare g#se te& prin natere& modele de comportament de3a cristali!ate mai mult sau mai puin instituionali!at& iar accesul la diverse roluri are loc fie prin atribuire& fie prin dob)ndire. %e aceea i rolurile sociale pot fi atribuite& n care individul intr# oarecum firesc i automat /de e.emplu& rolurile familiale de fiu& fiic#& unc,i& bunic etc&0 i dob2ndite& urmare a unei deci!ii individuale /deci!ia de a te c#s#tori& de a alege o anumit# profesie i nu alta& de a adera la un grup etc.0. %e asemenea& rolurile se diferen ia!# i n funcie de gradul de comple.itate& de prestigiu /asigurat de valoarea social# legat# de ele0& de gradul de instituionali!are etc. Important este c# orice relaie uman# poate fi privit# ca o interac iune de roluri& interaciune ce re!ult# din faptul c# rolurile& ca i statusurile& sunt complementare& fiecare rol definindu se n leg#tur# cu alte roluri. -ndeplinirea rolului de c#tre o persoan# este influenat# de comportamentul interlocutorului s#u& mai ales de rela iile sale. -n acest fel& rolurile ndeplinesc o funcie de reglare a relaiilor sociale. 5u n ultim# instan7#& trebuie s# amintim instrumentele utile cercet#rii sociologice folosite de c#tre filosoful german (artin @eidegger n !iin "i timp% @eidegger reali!ea!# o veritabil# analitic# e.isten7ialist fenomenologic# a omului n cea mai banal# form# a e.isten7ei sale& anume cea cotidian#. Sunt surprinse cele dou# mari registre ale e.isten7ei omului4 cel autentic 6i cel neuatentic. -n prim# instan7# 6i cel mai adesea& fiecare din noi ne

$1

comport#m n registrul neautentic conturat de cele trei coordonate importante& numite 6i e.isten7iali4 1curio!itate2& 1ambiguitate2 6i 1flec#real#2& e.isten7iali care vor alc#tui lumea numit# de @eidegger /Das Dan0& 1lumea impersonalului se2. Spre e.emplu4 ne mbr#c#m cum 1se2 mbrac#& vorbim cum 1se2 vorbe6te etc. 8a ntrebarea legitim#4 cine 1se2 mbrac#& sau cine 1se2 vorbe6teR '#spunsul nu poate capta niciodat# o persoan# individuali!at# sau conturat# precis n identitatea ei. @eidegger consider# c# omul nu se define6te printr o natur# a sa& care i s# i fie dat# prin na6tere. +dev#rata natur# uman# se define6te treptat prin alegerile pe care fiecare le facem n mod individual& prin ceea ce el nume6te 1putin7a de a fi2 /SeinkHnnen0. +cest concept va fi reluat de un alt mare g)nditor al secolului ==& K. P. Sartre prin celebra formul# 42e.isten7a \omului] precede esen7a \acestuia]2. 1Hstensilele2 conceptuale ,eideggeriene pot fi e.trem de utile n cercetarea sociologic# deoarece ne pot e.plica forme de comportament individual dar 6i de grup /e.emplu de astfel de e.isten7iali ,eideggerieni4 1faptul de a fi laolalt# cu al7i oameni2& 1faptul de a fi n lume2& faptul de a fi pe drumul ntru moarte2& 1distan7# interpersonal#2& 1de! dep#rtare2 etc.0 /Pentru mai multa lumin# indic#m capitolul 1*.curs asupra c)torva termeni ,eideggerieni2 din (artin @eidegger& 2JJC0.

1.&. De e$minism2 li#e$ a e i $es'onsa#ili a e social! "ermenul de determinism desemnea!# teoriile care relev# caracterul determinat i mecanismul determin#rii lucrurilor i proceselor i poate fi definit ca teorie care e.plic# ordinea i 1coerena2 din Hnivers & afirm)nd c# micarea din cadrul acestuia se reali!ea!# n mod necesar& n conformitate cu anumite legi i datorit# unor cau!e ce acionea!# n condiii date. Ideea central# pentru orice e.plicaie determinist# este ideea ordinii i a mecansmelor ei de reali1are /cau!alitatea& necesitatea& legitatea& posibilitatea& probabilitatea etc.0 Problema metafi!ic# principal# care a generat discuiile i disputele n teoria filosofico tiinific# asupra determin#rii este problema libertii de voin, de aciune i& legat# de aceasta, problema posibilitii de alegere% Problema respectiv# se pune numai n conte.tul vieii socio umane ca urmare a specificului e.isten ei sociale asigurat& nainte de toate& de faptul c# tendinele obiective ale devenirii se reali!ea!# prin intermediul oamenilor fiine contiente ce acionea!# n cunotin# de cau!# pentru finali!area unor interese i trebuine. W 1.&.1. Sco'ul. Hna din particularit#ile determinismului social const# n aceea c#& la nivelul societ#ii& finalitatea se pre!int# sub forma scopurilor. Scopul este o categorie specific# determinismului social. -n natur# nu e.ist# scopuri. Prin scop se n elege prefigurarea mintal# a re!ultatelor aciunii viitoare i repre!int# unul din elementele eseniale prin care omul se deosebete de restul vieuitoarelor& de restul naturii. -ntreaga activitate uman# este& n cele din urm#& tendina de reali!are a unor scopuri elaborate anterior aciunii.

$2

*.istena scopurilor n societate nu nseamn# ns# predestinare. %impotriv#& conceptul de 2scop2 este inclus n teoria determin#rii& fiind considerat o form# particular# a finalit# ii n cosmosul socio uman unde determinarea fenomenelor este diferit# ca urmare a mpletirii necesit#ii cu libertatea& a legit#tii cu aciunea contient#. Scopurile nu pre3udicia!# aadar determinarea obiectiv# a faptelor sociale& ci& dimpotriv#& sunt o form# specific# a determin#rii in care parametrii cau!ali obiectivi interacionea!# cu cei subiectivi. %e altfel& conceptul de scop are o important# valoare n cercetarea a a numitului determinism praxiologic /teoria mecanismelor ce generea!# aciunea uman#0& teorie ce e.plic# activitatea practic# prin intervenia cau1al a scopurilor& n sensul c# acestea& concepute ca efecte ale aciunii /viitoare0& intervin& motivaional& n producerea actelor pe care le vor obiectiva. S# mai amintim c# scopul aparine doar omului& i!vor)nd din inteniile& dorinele i trebuinele acestuia. +ceasta nu nseamn# ns# c# aciunea omului este dominat# de liber6 arbitru& de libertatea absolut# de alegere& de ,a!ard& ntruc)t apariia scopurilor ns#i este determinat# cau!al4 de gradul de cunoatere& de trebuinele individuale i sociale& de mi3loacele pe care societatea le posed# pentru obiectivarea lor. Scopurile ns# au un rol important n orientarea i reglarea aciunii umane /a procesualit#ii sociale n general0 prin sugerarea c#ilor i mi3loacelor de reali!are a ei& mi3locind eficiena actului uman. Prin tr#s#turile i funciile lor& scopurile imprim# specificul determin#rii la nivelul e.istenei socio umane caracteri!at#& n principal& prin corelaia dintre obiect i subiect& dintre natur# i cultur#. W 1.&.". Co$elaia o#iec / su#iec 0n %e e$mina$ea )ie ii sociale. Corelaia respectiv# este un alt element ce imprim# specificitate determin#rii la nivelul socialului. +ici& factorul obiectiv /legile& necesit#ile etc.0 acionea!# prin intermediul activit#ii contiente a omului. %e altfel& dificultatea accept#rii faptului c# i realitatea social# este guvernat#& ca i natura& de legi obiective& deriv# tocmai din rolul contiinei n constituirea i orientarea comportamentului uman& c)t i din multitudinea factorilor ce interacionea!# n realitatea social#. Amul este liber s# i aleag# comportamentul& indiferent de aciunea diferiilor factori obiectivi& ceea ce a f#cut posibil ivirea unor puncte de vedere conform c#rora viaa social# ar fi mai mult produsul nt)mpl#rii& al ,a!ardului& dec)t al unor tendin e legice i necesare. "otui& toate tiinele sociale i psi,ologice actuale argumentea!# faptul c# un anumit comportament uman se constituie doar parial contientI n mare parte el este generat i orientat sub contient /sau in contient0& ca re!ultat al aciunii asupra sa a unei mul imi de factori obiectivi. (ar. a ncercat n acest conte.t s# argumente!e determinarea con tiinei de e.istena social#I contiina este 2e.istena contient#2. 8a r)ndul s#u& *.%ur>,eim& ncerc)nd s# demonstre!e c# realitatea social# este re!ultat nu al unei simple cumul#ri a aciunilor individuale& ci al interac iunii guvernate de legile interdependen ei& nota n 9egles de la methode sociologiIue /19CE0 c# faptele sociale nu trebuie e.plicate prin contiina autorilor lor individuali& ci prin alte fapte sociale. +ltfel spus& condi iile obiective ale vieii oamenilor la determin# at)t comportamentul& c)t i coninutul contiinei lor.

$3

+ceasta nu trebuie s# conduc# la anularea rolului contiinei ca factor de aciune ce trebuie luat n considerare. Sublinierea respectiv# poate fi argumentat#& printre altele i cu realitatea determin#rii comportamentului& n suficient# m#sur#& de nivelul de cunoatere. "oate acestea demonstrea!# comple.itatea societ# ii care se pre!int# ca un sistem multiplu ierar,i!at ce tinde mereu spre st#ri de ec,ilibru caractari!ate prin rela ii de concordan# ntre diferitele sale componente. i& tocmai aceast# tendin# spre ec,ilibru repre!int# fundamentul i asigur# specificul determinismului social care este pre!entat& uneori& ca un determinism de tip funcionalist propriu sistemelor dsc,ise& alteori ca un determinism statistico probabilist ce descrie doar o tendin # general# ce poate fi blocat# sau c,iar modificat# de alte tendine i!vor)te din marea mas# a fenomenelor sociale& c)t i din interesele& trebuinele i scopurile actorilor sociali /indivi!i sau grupuri0. W 1.&.&. P$o#lema li#e$ !ii. 'einerile cu privire la admiterea determinismului n desf#urarea vieii sociale s au datorat mult timp credinei c# admiterea respectiv# ar ec,ivala cu negarea libert#ii i& legat de aceasta& a responsabilit# ii care este corolarul necesar al ei. +ducerea n discuie a acestei probleme se impune n mod imperios n condi iile epocii actuale n care& pe ba!a unei vi!iuni integrative despre persoana uman#& se caut# temeiurile unor noi relaii interumane i ale unor noi principii comunitare. *vident& aspiraia spre libertate este un dat ontologic prntru fiecare contiin# uman#& dar coninutul i c#ile actuali!#rii ei sunt diferite i& de multe ori& contradictorii."ocmai din acest motiv libertatea i responsabilitatea apar ca realit# i spirituale care nu pot fi definite dec)t n termeni antinomici. Sf)ntul +ugustin /M +urelius +ugustinus&3E$ $3J& teolog i filosof cretin& unul din p#rinii latini ai bisericii cretine& canoni!at de biserica catolic#0 a intuit caracterul antinomic al libert#ii umane c)nd a spus4 0-ubete i ce vrei% Dar paradoxul este c atunci c2nd omul iubete cu adevrat, el nu mai ace ceea ce vrea, dup bunul su plac, ci ace ceea ce trebuie pentru a rm2ne mereu 3n ori1ontul tainic al iubirii%0 Conceptual& libertatea i responsabilitatea se implic# n mod necesarI f#r# libertate nu e.ist# responsabilitate& f#r# responsabilitate libertatea risc# s# devin# anar,ie. Iar temeiul ontologic al acestora se afl# n ns#i natura fiinei umane& natur# ce permite omului s# neleag# interrelaia dintere ele. Fiin# raional# fiind& omul contienti!ea!# c#& dac# este liber& nu poate aciona dup# bunul s#u plac& nici dintr o ascultare oarb#& ci pe ba!a unei cumoateri profunde a lucrurilor& cunoatere care i impune omului& ca un imperativ categoric& s# acione!e conform necesit#ii. -nc# Imm.Qant /1:2$ 19J$0 declara c# nu e.ist# dec)t libertate 3n sens po1itiv& respectiv libertate sub lege. Hlterior& @egel /1::J 19310 constata c# libertatea este nelegerea necesit#ii& iar *ngels /192J 19CE0 completa c# libertatea este nu numai cunoatera necesit#ii& ci i aciunea n cunotin# de cau!#. (ai recent& 5icolai @artmann /1992 1CEJ0 vorbea i despre o libertate negativ& care ar e.prima starea de indiferen # a omului n faa unei situaii. Indiferena nu nseamn# ns# libertate de voin#& ci lips# de voin#& c#ci& spune el& 2voina liber nu este o voin nedeterminat, ci tocmai o voin determinat i care alege 3n mod determinat0%

$$

tiinele sociale vi!ea!# tocmai libertatea n sens po!itiv. %in acest punct de vedere& libertatea poate fi definit# ca o modalitate subiectiv# de comportare a oamenilor n raport cu determinarea obiectiv# a vieii sociale& comportare motivat# de interese i scopuri proprii. W #ibertate, liber6arbitru i atalism. (ult# vreme libertatea a fost opus# determinismului& fiind confundat# cu liberul6arbitru neles ca o total# imdependen# a individului fa# de legile i normele care reglementea!# relaiile dintre oameni i modul lor de comportare n colectivitate.8a nivelul societ#ii nu e.ist# ns# posibilitatea autonomiei totale a comportamentului i aciunii individului fa# de tendinele necesare i legice ale vieii sociale +ceast# situaie poate fi contienti!at# ns# numai pe ba!a cunoa terii& ceea ce nseamn# c# libertatea este condiionat gnoseologic% Condiionarea respectiv# scoate n eviden# importana factorului raional n organi!area i reorgani!area continu# i progresiv# a statutului ontologic al omului i& totodat#& caracterul constructiv& creator& activ inventiv i prospectiv al actului s#u liber. -ntre momentul gnoseologic /al cunoa terii0 i cel pra.iologic /al aciunii0 al libert#ii se situea!# momentul a.iologic /al aprecierii sau evalu#rii alternarnativelor ce pot fi aplicate0. Perspectiva interpretativ# care reali!ea!# o separare net# ntre libertate /n accep ia sa po!itiv#0 i liberul arbitru& se opune& totodat#& i atalismului teorie care neag# realitatea libert#ii& consider)nd c# determinismul ar e.clude posibilitatea oric#rei alegeri& fapt pentru care omul ar trebui s# atepte pasiv desf#urarea evenimentelor pe motivul c# ceea ce trebuie s# se nt)mple se va nt)mpla& indiferent de voina sa. W #ibertate i normativitate% Interpretarea determinist# a vieii sociale presupune corelarea libert#ii i cu normativitatea. +a cum natura e guvernat# de legi& societatea este guvernat# de norme carecteri!ate i ele& ca i legile& prin obiectivitate. +stfel& manifestarea libert#ii nu trebuie neleas# ca e.presie a posibilit# ii nc#lc#rii oric#ror norme de convieuire social#& mai ales a acelora de care depinde e.isten a i funcionarea normal# a colectivit#ii. (ai trebuie reinut c# raportarea libert#ii la normativitate nu trebuie neleas# ns# n mod sc,ematic i abstract. 5ormele /morale& politice& 3uridice etc.0 au caracter istoric& sau pot avea un rol funcional sau disfuncional& pot stimula sau fr)na progresul societ#ii. %e caeea& uneori& nerespectarea acestora apare ca ceva firesc i c,iar de!irabil. W 1.&.1. Res'onsa#ili a ea. +re sensul de corelare a libert#ii individuale cu libertatea celorlali indivi!i ai colectivit#ii din care face parte. *a poate fi definit# drept contienti!area de c#tre individ a re!ultatelor aciunii viitoare prin prisma implicaiilor sale asupra semenilor sau asupra colectivit#ii. Ca fenomen social& responsabilitatea e.prim# un act de anga3are deliberat# a individului n procesul interaciunii sociale& fiind consecina direct# a libertii de aciune a omului ntr un conte.t social istoric. +ceast# libertate de ac iune are trei aspecte eseniale4

$E

libertatea in raport cu natura ncon3ur#toareI libertatea n raport cu societetea /cu sistemul de relaii sociale e.istent0I libertatea omului n raport cu el nsui. 'esponsabilitatea este o asumare& o implicare n desf#urarea aciunii sociale. "erenul de manifestare a responsabilit# ii este aciunea reali!at# prin sistemul de rela ii sociale n care intr# omul.29esposabilitatea unui subiect J scria sociologul france! Paul Fauconnet n #a resposabilite& 1C29 nu decurge din proprieti care i6ar i inerente, ci din situaia 3n care se gsete anga4at la un moment dat0%Fiind legat# de aciunea omului ntr o societate dat#& responsabilitatea se corelea!# cu un sistem normativ specific ce vi!ea!# cerine& reguli i pretenii. 'esponsabilitatea vi!ea!# tocmai sfera reali!#rii& aplic#rii i respect#rii acestor cerine& reguli& pretenii& implic)nd libertate de opiune. W 9esponsabilitate i rspundere. Spre deosebire de responsabilitate& rspunderea este un raport impus individului de autoritatea normelor sociale& situa ie ce determin# distincii importante ntre ele4 responsabilitatea presupune cunoatere& apreciere& convingere& opiune i anga3are I r#spunderea nseamn# supunere fa# de reguli I responsabilitatea se adresea!# sistemului de norme general acceptat de grup& colectivitate& societate I r#spunderea revine ntotdeauna individului I responsabilitatea este de ordin valoric& legile sunt acceptate ca temei al unei aciuni libere I r#spunderea este& mai ales& de ordin normativ preponderent 3uridic& cu regul# impus# de autoritate I responsabilitatea se manifest# ca pre!en# uman# liber#& ca cerin# social# e.primat# logicI r#spunderea& ca pre!en# activ# a societ#ii& ca cerin# a societ#ii fa# de individI responsabilitatea are ca el de!voltarea i optimi!area sistemului socialI r#spunderea are ca el conservarea sistemului socialI responsabilitatea este un atribut al capacit# ii de alegere& de opiune& deci ine de valoarea i nivelul cultural al individuluiI r#spunderea se raportea!# la orice individ i& din acest motiv& societatea a instituit un sistem de sanciuni morale& 3uridice etc. 'esponsabilitatea i r#spunderea sunt dou# fenomene simultane i unitare. 'esponsabilitatea influenea!# ntotdeauna po!itiv asupra r#spunderii& este o condiie i un suport al acesteia. Hn om responsabil are ntotdeauna capacitatea de a 3udeca& evalua& aprecia obligaiile care i se impun. i nelegerea raportului dintre responsabilitate i r#spundere facilitea!# fenomenul de integrare a individului n societate. Iar corelarea libert#ii cu necesitatea& cunoaterea& aciunea& normativitatea i responsabilitatea& conduce la conclu!ia c# este reali!abil# numai o libertate relativ#I libertatea absolut#& total independent# de orice determinism este imposibil#& este ceva utopic. %in universul psi,analitic freudian se desprinde& poate cel mai 1feroce2 determinism 6i anume cel psi,ic. -ntreg comportamentul nostru poate fi e.plicat cau!al& deoarece este

$G

1provocat2 cau!al de 1materialul2 refulat n incon6tient. Incon6tientul este cel ce ne determin# comportamentul 1con6tient2 este ceea ce vrea s# ne spun# Freud. -n aceste condi7ii& libertatea devine o 1frumoas# ilu!ie2& o ilu!ie necesar# pentru ca omul s# supravie7uiasc# n societate. (erg)nd pe firul logic& la limita se poate pune c,iar sub semnul ntreb#rii& a6a numita responsabilitate omeneasc#. -ns# ne vom limita numai la aceast# form# de interoga7ie 1special#2 6i 1delicat#2

Ca'i olul " A+ORDAREA TEORETIC. A SOCIALULUI ".1. Conce'ii %es'$e socie a e ".1.1. I%ei $a%iionale ".1.". -o%ele in e$'$e a i)e con em'o$ane ".1.&. Con $i#uii $om<ne i la %e()ol a$ea iinei socialului ".". Pe$s'ec i)a *iloso*ic! asu'$a socie !ii ".".1. Filoso*ia social! i iinele sociale ".&. E'is emolo,ia iinelo$ sociale

".1. Conce'ii %es'$e socie a e ".1.1. I%ei $a%iionale. Pe parcursul evoluiei societ#ii umane au fost formulate& n modalit#i diverse& o larg# gam# de idei despre realitatea social# sau despre relaiile sociale. Soluionarea problemelor sociale& asigurarea funcion#rii normale a societ#ii & au constituit obiectul g)ndirii sociale nc# din antic,itate /C,ina& ?recia& 'oma0.A mare nsemn#tate au avut cele 292 legi ale lui @amurabi care prevedeau reglement#ri ale unor importante aspecte ale vieii sociale4 comer& s#n#tate& educaie. -n ?recia antic# s au elaborat te!e eseniale pentru g)ndirea social#& idei care& ulterior& au fost preluate i valorificate de sociologii epocii moderne. Platon /$2: 3$: 0 trasea!# n 9epublica contururile unei societ#i perfecte. *l pre!int# structurile societ#ii& formele de guvern#m)nt i organi!area economic# a unei

$:

astfel de societ#i care poate fiina numai dac# este condus# de inelepi /de filosofi0.Conduc#torii spune el nu trebuie s# dispun# de nici o proprietate i nu trebuie s# i ntemee!e o familie pentru c# numai n acest fel se putea pune stavil# corupiei& mitei i nepotismului. ,ristotel /39$ 3220& n Etica nicomachic, Politica, .onstituia atenienilor, a formulat idei ce au premers discursului modern n tiinele socialului. *l a definit omul ca 1oon politikon /M0animal social00. ;iaa social# are un scop al s#u i un mecanism de autoreglare. Pornind de la aceast# premis#& concepe realitatea social# pe niveluri4 Philia J modul n care omul i stabilete conduita sa n raport cu regulile i valorile cet#ii /M ceea ce ast#!i a fost numit sociabilitate0 I .oinoma grupurile dintr o societate I Politeia statul identificat cu societatea global# I Nomos ansamblul regulilor de conduit# ba!ate pe obiceiuri& moravuri& moral#& ceea ce& ntr un cuv)nt& nseamn# lege prin care se asigur# cadrul normativ al polisului. W -n perioada modern#& urmare a de!volt#rii capitaliste a societ# ii& realitatea social# devine obiect de studiu sistematic. -n g)ndirea modern# s a manifestat direct influiena g)ndirii mecaniciste de origine carte!ian# asupra realit#ii. Arice studiu trebuia s# e.amine!e fundamentele raionale ale oric#rei aciuni umane sau sociale. "eoriile contractualiste de pild#& au pus accent pe evideniera elementelor raionale din societate. &homas )obbes / 1E99 1G:C 0 inteniona s# cunoasc# societatea cu modele specifice geometriei. Ideea de ba!# a g)ndirii sale& e.pus# n #eviathan sau materia, orma i puterea unui stat ecle1iastic i civil& este tendina omului spre autoconservare i putere. -n concepia sa e.ist# o stare natural a societ#ii anterioar# apariiei statului. +ceast# etap# se caracteri!a prin anar,ie& concuren#& agresivitate& individualism. Corespun!#tor st#rii naturale& funciona dreptul natural care e.prima dreptul fiec#ruia de a i asigura e.istena prin utili!area oric#rui mi3loc& situa ie e.primat# prin aseriunea homo homini lupus% Amul dispune ns# i de o lege natural ba!at# pe raiune care 23i inter1ice s ac ceva ce ar putea conduce la nimicirea propriei sale viei0% Pentru ca oamenii s# poat# tr#i n comun i s# fie egali ntre ei& se impune credea @obbes adoptarea unui contract social ntre oameni& astfel nc)t fiecare s# renune la dreptul lui natural& iar garantarea respect#rii acestui contract ar putea fi dat# de 8eviat,an o form# de guvern#m)nt absolutist# e.ercitat# de un monar,. John #ocke /1G32 1:J$0 continu# ideile lui @obbes referitoare la constituirea statului pe ba!a unui contract. Spre deosebire de @obbes& 8oc>e argumentea!# caracterul negativ al unei puteri atotst#p)nitoare. %ac# la @obbes statul este& oriunde i oric)nd& mai bun dec)t cei pe care i guvernea!#& n concep ia lui 8oc>e statul i omul cunosc aceleai criterii i principii morale. Preocupat de forma optim# a statului& formulea!# o idee esenial# 4 separarea purerilor 3n stat. -n acest conte.t& sugera c# funcia fundamental# a statului trebuie s# fie asigurarea ordinii legislative prin participarea ma3orit#ii cet#enilorI o alt# te!# valoroas# emis# de el este necesitatea ca statul s# fie controlat de sucietatea civil#.

$9

.harles #ouis de DontesIuieu /1G9C 1:EE0& n Despre spiritul legilor& a de!voltat ideea lui 8oc>e despre separarea puterilor n stat 4 putera legislativ#& 3udec#toreasc# i e.ecutiv#. Jean JaIues 9ousseau /1:12 1::90 de!volt# teoria contractualist#. *l pleac# de la premi!a c# omul nu e r#u i corupt de la natur# /cum susineau& mai ales& teoriticienii engle!i0. Amul se nate bun& liber i egal& dar a fost corupt de civili!a ie. 2Cmul scrie el n .ontractul social J se na"te liber, dar pretutindeni trie"te 3n lanuri 2. 'ousseau se individuali!ea!# 6i prin faptul c# aduce discuia pe terenul moralei i al voinei generale determinate /ambele0 de raiune i moralitate. Pentru a putea convie7ui ntr un corp moral "i colectiv& oamenii trebuie s# se deta6e!e de interesele 6i trebuin7ele lor 6i s# devin# parteneri ntr un contract social. -n acest fel& omul devine cet#7ean care particip# la via7a comun#. Societatea este alc#tuit# din indivi!i care se supun voluntar voin7ei generale colective& surs# cert# a suveranit#7ii legitime. -n temeiul acestei teorii a voin7ei& e.ercitarea puterii statului se face prin legi stabilite de totalitatea indivi!ilor ntr o de!batere liber#& n deplin# egalitate 6i prin vot direct. 'ousseau argumenta necesitatea unui stat democratic ba!at pe voin7a general# n cadrul c#reia puterea s# fie asigurat# de membrii s#i. Iar te!a fundamental# a g)ndirii sale este 4 < putera poate fi transmis#& voin7a ns# nuY2 -mmanuel Kant /1:2$ 19J$0 a de!voltat o teorie a statului ba!at# pe ideea imperativului categoric /id^e fundamental# a concep7iei sale etice0. Hn individ spune Qant trebuie s# ac7ione!e astfel nc)t 6i ceilal7i s# vrea s# ac7ione!e n acela6i mod& dar f#r# s# i oblige s# ac7ione!e astfel& deoarece s ar a3unge la limitarea libert#7ii. Imperativul amintit este formulat de Qant n Lntemeierea meta i1icii moravurilor astfel 4 < acionea1 3n a"a el 3nc2t s olose"ti umanitatea, 3n persoana ta c2t "i 3n persoana oricrui altuia, 3ntotdeauna "i 3n acela"i timp, ca scop, iar niciodat ca mi4loc < -n aceea6i lucrare sublinia!# c# dreptul trebuie s# se ocupe numai de asigurarea libert#7ii tuturor 4 < Dreptul este deci 3ntruchiparea condiiilor 3n care voina unuia poate i unit cu voina celuilalt, dup o lege universal a libertii0 . %e aceea& libertatea este singurul drept nn#scut. -n temeiul acestui drept originar se ntemeea!# statul& care nu poate fi dec)t e.presia ra7iunii. +%M%!%)egel /1::J 19310 a formulat& n cadrul sistemului s#u filosofic& idei despre societate n special n Principiile iloso iei dreptului 6i n !iloso ia istoriei%8ibertatea este conceput# de el ca o form# a dialecticii de!volt#rii sociale i individuale. + fi liber nseamn# 2a i 3n alteritate la sine 3nsui2& adic# are loc o nstr#inare& iar statul este conceput de el ca o form# a 'aiunii. -ntr un stat& raionalul i realul sunt n egal# m#sur# pre!ente& ceea ce demonstre!# caracterul inadecvat al teoriei contractului social 4 2 Numai 3n stat scrie @egel n Principiile iloso iei dreptului 6 omul are parte de o existen raionalN5 statul este viaa existent, cu adevrat moral0 Iar reali!area practic# a Spiritului absolut ar fi ntruc,ipat# de ns#i monar,ia prusac#. Cu at)t mai mult cu c)t libertatea individului este e.presia t#riei comunit#ii. ".1.". -o%ele in e$'$e a i)e con em'o$ane. 5e vom opri n continuare asupra a patru orient#ri teoretice considerate mai semnificative i anume4 funcionalismul& conflictualismul& structuralismul i interacionalismul. = $C

Anali(a *uncionalis !. Conceptual& termenul uncie e.prim# dependena unei m#rimi variabile de alt# /alte0 m#rime variabil#. %e e.emplu& formula matematic# x O :y; e.prim# faptul c# valoarea lui x depinde /este funcie de0 de valoarea lui y. %ependena respectiv# poate e.prima i o relaie de cau!alitate / y este cau!a lui x 0. -n ca!ul unui sistem /inclusiv social0 ralaia funcional# e.plic# interdependena elementelor sale / x& ca element la unui sistem& este funcie de starea celorlalte elemente ale sale0. -n tiinele socio umane anali!a societ#ii prin prisma funciilor elementelor sale este numit# anali1 uncional i are ca scop relevarea contribuiei pe care un element /nivel& domeniu0 al societ#ii o aduce la meninerea i de!voltarea ordinii acesteia. +ceast# perspectiv# teoretic# deriv# din ideile lui +g.Comte& @.Spencer i *. %ur>,eim. Ba!ele funcionalismului sociologic au fost puse ns# de +. 'adcliffe BroSn / .onceptul de uncie 3n tiinele sociale 0 i de Bronislav (alinoSs>i /&eoria uncional 0& sociolog& etnolog i antropolog engle! de origine polone!# care a plecat de la ideea c#& pentru a nelege instituiile unei societ#i i conduitele membrilor ei& trebuie studiat# cultura n totalitatea sa. +ceasta nseamn# c# societatea este func ie de cultura sa. %e aceea& el definete cultura prin funciile ei de satisfacere a trebuinelor umane. -n esen#& funcionalitii concep societatea ca un sistem comple. n care fiecare instituie /familia& economia& educaia& statul0 ndeplinete funcii clare i bine circumscrise. Familia& de e.emplu& se distinge prin func iile de reproducere& sociali!are& creterea i educarea copiilor. "oate acestea conduc spre reali!area i meninerea unui ec,ilibru social. %e aceea& pentru a st#vili posibilitatea apariiei i aciunii unor fore contrare ordinii i ec,ilibrului& sistemul social impune o serie de solu ii de reali!are a stabilit#ii sale. W &ipuri de anali1 uncional. *.ist# dou# tipuri de anali!# funcional# a societ#ii4 anali1 uncional globalist i anali1 uncional particularist. ,nali1a uncional globalist se carcteri!ea!# printr o perspectiv# ,olist#& acord)nd prioritate sistemului n raport cu elementele sale. %e aceea& sistemul nsu i i constituie elementele sale sau& dac# acestea sunt constituite& le men ine& dac# sunt funcionale i le elimin#& dac# nu sunt funcionale /sau le modific# n aa fel nc)t s# ndeplineasc# funcii utile0. 'epre!entativ pentru o astfel de anali!# este punctul de vedere al sociologului american "alcott Parsons. -n &he Social System /1CE10 sugerea!# ca punctul de plecare al oric#rei anali!e s# fie sistemul social cu cerin ele sale funcionale i formulea!# patru tipuri universale de astfel de cerine a c#ror satisfacere este indispensabil# oric#rui sistem social i contribuie la coe!iunea social#. +ceste cerine sunt4 reali1area scopului& adaptarea& meninerea modelului valoric i integrarea. Iar subsistemele oric#rui sistem social trebuie orientate spre satisfacerea acestora. +cest model de anali!# funcional# a primit i reprouri& pe motiv c#4 a0 sistemul social global nu poate determina n mod absolut toate elementeleI b0 nu poate fi vorba de o integralitate absolut# a societ#ii. %impotriv#& societ#ile pre!int# grade variate de integralitate& situaie ce permite e.plicarea unor incoerene structurale c)t i pre!ena unor elemente disfuncionaleI c0 anali!a respectiv# nu poate accepta i e.plica sc,imb#rile

EJ

brute sau revoluionare intervenite n diverse componente ale societ# ii sau la nivelul ntregii societ#i. ,nali1a uncional particularist a fost formulat#& prioritar& de sociologul american 'obert Qing (erton care& plec)nd de la concep ia lui ".Parsons& introduce& pe l)ng# noiunea de funcie i pe cea de disfuncie care permite& ntre altele& nelegerea conflictelor sociale. 'espectiva perspectiv# analitic# are ca sistem de referin# nu societatea global#& ci un sistem social particular oarecare& caracteri!at printr o orientare finalist# /o organi!a ie de e.emplu& sau un colectiv de munc#0. -n aceast# situa ie& elementele sistemului nu mai sunt modelate e.clusiv de sistemul c#ruia i aparin& ci de alte sisteme cu care sistemul n cau!# se nvecinea!#. Consecine4 a0 elementul este relativ independent de sistem& fapt pentru care& fiind generat sau modelat i de alte sisteme& poate s# nu aib# o funcie po!itiv# in sistemul n care e inclusI b0 la r)ndul s#u& sistemul poate modifica doar n anumite limte un element oarecare& ceea ce face inevitabil# acceptarea unui grad incomplet de integrare. +nali!a funcional# particularist# implic# posibilitatea cercet#rii relaiei dintre diferitele sisteme ce se nvecinea!#& a interferen elor i modific#rii lor reciproce& n afara relaiilor de subordonare fa# de societatea global#. -n fine& dac# anali!a funcional# globalist# conduce inevitabil la o orientare integralist conservatoare care are dificult#i n e.plicarea dinamicii sistemelor& anali!a funcional# particularist# face mai inteligibil# apariia tensiunilor & a contradic iilor i ofer# un fundament e.plicativ de!volt#rii sociale. W ,paratul conceptual al uncionalismului. Indiferent de perspectiva utili!at#& anali!a funcional# utili!ea!# c)teva concepte fundamentale ntre care relevante sunt4 cerina funcional#& alternativa funcional#& posibil acional .a. .erina uncional este o condiie necesar# pentru funcionarea sistemului. +a sunt4 cerina de integrare& de eliminare a devianei& de control& de sporire a resurselor etc. Cerina respectiv# implic# o orientare activ# a sistemului spre promovarea ei i declanea!# o presiune asupra comportamentului participanilor pentru a r#spunde adecvat la ea& n sensul c# poate stimula fie constituirea unui comportament& fie modificarea lui sau c,iar e.cluderea lui. ,lternativa uncional se refer# la faptul c# o cerin # funcional# poate fi satisf#cut# nu numai de un singur element funcional& ci de o ntreg# clas# de elemente alternative care se pot substitui reciproc. Posibilul acional se refer# la totalitatea condiiilor n care un sistem oarecare i construiete elementele sale& totalitate n care intr#4 capacit# i umane individuale de aciune& capacit#i umane colective de aciune /mobili!are colectiv#& cooperare0& instrumente materiale i socio instituionale de aciune& cunotine. *vident& orientarea funcionalist# este util# n descrierea societ# ii i pentru identificarea comportamentelor i funciilor sale. Principalul efect benefic este obinerea unei imagini despre societate ca ntreg& c)t i cunoaterea raporturilor dintre ea i subsistemele sale. "otui& societatea nu poate fi cunoscut# i neleas# numai din aceast#

E1

perspectiv#& situaie ce a impus apariia i a altor modele e.plicative i interpretative ale socialului. W Pe$s'ec i)a con*lic ualis !. 'epre!entanii acestei orient#ri e.plic# funcionarea i evoluia societ#ii prin con lict& definit ca lupt# ntre indivi!i& grupuri& clase sociale& partide& comunit#i sau state cu interese /economice& politice etc.0 divergente sau incompatibile. Conflictele apar din variate motive i se finali!ea!# cu de!ordinea i tensiunea social#. *timologic& termenul provine din latinescul 1 con lictus2 care nseamn# 1a ine mpreun# cu fora2 "eoriile conflictualiste contemporane i au originea n lucr#ri ale unei ntrgi pleiade de autori consacrai ca4 ",omas @obbes /1E99 1G:C0& Qarl (ar. / 1919 19930& ?eorg Simmel /19E9 1C190& *mile %ur>,eim /19E9 1C1:0& (a. Feber /19G$ 1C2J0& care au teoreti!at& ntr o form# sau alta& aspecte privind contradic iile sociale& puterea sau divergenele de interese sociale. W Pariante de interpretare a con lictului. %ac# adepii teoriilor funcionaliste /ndeosebi a celor globaliste0 v#d n conflict un element al de!ec,ilibrului social ce trebuie nl#turat& noile teorii conflictualiste investesc conflictul cu virtu i reale pentru sc,imbarea social#. Conflictul nu mai este privit ca o patologie a sistemelor sociale& ci ca un fenomen cu valene po!itive& c,iar creative. Conflictul este considerat i un indicator al caracterului democratic al societ# ii. Pluralismul puterii& competiia programelor& proiectele alternative de sc,imbare social#& procesele electorale competitive etc.& sunt v#!ute ca dimensiuni ale sistemelor sociale comple.e ce 3ustific# i c,iar fac necesare conflictele pentru meninerea ordinii sociale& dar i pentru accelerarea progresiv# a societ#ii. "eoriile conflictualiste v#d realitatea social# ca fiind dominat# de o lupt# continu# ntre indivi!i sau grupuri. -n orice societate rela iile dintre oameni se ba!ea!# pe competi ie i concuren#& considerate elemente de progresI fiecare dorete privilegii i putere valori ce nu pot fi obinute dec)t prin lupt#. Conflictul& aadar& este considerat motorul de!volt#rii sociale. -n vi!iunea lui ?eorg Simmel& societatea este alc#tuit# din fore adverse care se lupt# ntre eleI conflictul este inerent at)t n viaa social#& c)t i n formarea i evoluia vieii n grup. 8eSis Coser a argumentat funcionalitatea conflictului pentru un grup i ofer# e.emplul mic#rilor sociale din SH+ pentru drepturile civile i pentru drepturile negrilor care au condus& de pild#& la integrarea negrilor n sistemul social american. Iar 'andall Collins discut# conflictul la nivelul microsocialI structurile societ#ii ar putea fi nelese ca re!ultat al afirm#rii conflictului de grupuri c)nd unii domin# pe ceilali. +adar& societatea este anali!at# de c#tre teoreticienii conflictului pe substratul domin#rii i subordon#rii privite ca procese intrinseci vieii sociale. %in tensiunea dintre grupuri sau dintre indivi!i re!ult# direcia de evoluie a unei societ#i. %ac# funcionalitii sugerea!# consensul social reali!at de membrii unei societ# i ce aspir# spre valori i norme comune& teoreticienii conflictului consider# c#& urmare a convieuirii ntr o societate& relaiile dintre oameni se ba!ea!# pe diferene din care re!ult# conflictul dintre ei& ceea ce

E2

determin# ca grupul de putere s# domine viaa social#. Aricum& c)tigarea sau pierderea puterii sau a privilegiilor are loc numai dac# oamenii tr#iesc mpreun# ntr o societate. W &ipologia i etapele con lictului. "ipologia conflictelor este funcie de4 a0 caracterul& structura i sprcificul p#rilor aflate n conflictI b0 natura scopurilor fi.ate de acesteaI c0 mi3loacele utili!ate pe parcursul evoluiei conflictului. -n evoluia /de!voltarea0 sa& un conflict parcurge mai multe etape4 de!acordul& confruntarea& escaladarea& de!escaladarea i re!olvarea. Pentru re!olvarea conflictului trebuie s# se utili!e!e soluii raionale ca / Cf. Ko,nson Pruitt& apud *.Uamfir 04 intervenii legale de tip instituional I negociri i compromisuri treptate I stimularea posibilit#ilor de comunicare desc,is# ntre p#ri I captarea bun#voinei p#rii adverse I apariia unei a treia p#ri n calitate de mediator& 3udec#tor etc& "oate acestea au un scop integrativ& de refacere a interac iunii sociale normale. %e aceea& compromisul final nu trebuie privit de nici una din p#r i ca semn al sl#biciunii sale& ci ca un pas spre unitate i 1pace2 social#. "otui& teoria conflictului accentuea!#& unilateral& rolul conflictului& al sc,imb#rii& minimali!)nd sau neg)nd semnificaia ec,ilibrului i a consensului n funcionarea societ#ii. -n ultim# instan#& viaa social# este un proces de ntrep#trundere a consensului cu divergena /de opinie i de aciune0& a stabilit#ii cu sc,imbarea. W Pe$s'ec i)a s uc u$alis !. Conceptul de ba!# folosit de aceast# orientare este cel de structur prin care se nelege configuraia /alc#tuirea& aran3area0 elementelor componente ale unei totalit#i i este tratat# ca modalitate de constituire a unui sistem& ca model abstract ce e.plic# sc,ema sa de funcionare i principiile care stau la ba!a coe!iunii sale interne. *a repre!int# aspectul invariabil al sistemului& identific)ndu se cu relaiile de interdependen# dintre elementele sale componente. Structuralismul este o orientare teoretic# i metodologic# care s a de!voltat n tiinele sociale ncep)nd cu deceniul : al secolului al == lea& cu predilec ie n Frana. Premerg#torii structuralismului sociologic sunt considerai lingvistul elveian Ferdinand de Saussure /19E: 1C130 i antropologul france! Claude 8evi Strauss. Primul a descoperit c# limba3ul este alc#tuit din structuri& adic# din reguli gramaticale i din sensuri aflate dincolo de cuvinte& dar nee.primate de ele. Iar studiul strcturilor lingvistice nseamn# a c#uta regulile ce stau la ba!a discursului. Sensul cuvintelor deriv# din structurile limba3ului i nu din obiectele la care se refer#. Ideile lui Saussure au stat apoi la ba!a structuralismului antropologic& cultivat de 8evi Strauss n anali!ele asupra rudeniei& mitului i religiei. Preocup#ri legate de anali!a structurilor societ# ii nt)lnim n diferite sisteme de g)ndire i n perioade destul de ndep#rtate n timp. +g.Comte de e.emplu& se e.prima metaforic c# societatea nu poate fi descompus# n indivi!i& tot a a cum o linie nu poate fi redus# la puncte& sau o suprafa# geometric# la linii. 8a r)ndul s#u& (ar. a studiat faptele sociale ale unui proces istoric nu individual& ci ca elemente integrate unui mod de produc ie

E3

sau unei formaiuni sociale& concepute ca totalitate a relaiilor interumane sau intergrupale dintr o societate. W Principalele idei ale structuralismului. -n esen#& ideile perspectivei structuraliste contemporane n anali!a vieii socio umane /"alcott Parsons& autor al unui model structural funcionalist de anali!# a societ#ii& Kean Piaget& +nt,onT ?iddens .a.0 pot fi re!umate la urm#toarele4 considerarea structurii sociale /M totalitatea relaiilor dintre i din interiorul diferitelor forme de convieuire i activitate uman# n cadrul societ#ii aflat# pe o anumit# trept# de de!voltare a sa0 ca principalul factor al ordinii i funcion#rii societ#ii I civili!aia i cultura unei societ#i sunt re!ultat al modului n care elementele unit#ii sociale /reale sau ideale0 se accept# sau se e.clud n conformitate cu anumite reguliI structurile sociale imprim# i caracteristicile aciunilor sociale& n sensul c# propriet#ile structurale ale sistemelor sociale sunt condiii ale activit#ilor reali!ate de indivi!ii /sau grupurile0 ce fac parte din aceste sistemeI structurarea sistemului social este independent# de 1actorii2 sociali& acetia fiind nevoii s# acione!e n cadrul oferit de structura sistemului. -n ceea ce privete metodologia anali!ei structurale& accentul este pus pe reliefarea configuraiei sistemelor sociale& pe motivul c# structurile au un rol determinant n raport cu elementele componente. +spectul po!itiv al acestei perspective const# n relevarea rolului rela iilor dintre indivi!i n constituirea i funcionarea normal# a organismului social. "otui& absoluti!area rolului structurii i autonomi!area sa& conduce la un oarecare fatalism cu privire la aciunile agenilor sociali& aciuni ce par a fi doar manifest#ri epifenomenale ale legilor structurale. W Pe$s'ec i)a in e$acionis !. Funcionalismul i stucturalismul sociologic vi!ea!# investigarea nivelului macrosocial al realit#ii socio umane. Interacionismul este orientat& cu prioritate& spre microsocial. Conceptul pe ba!a c#ruia s a cl#dit aceast# perspectiv# teoretic# este conceptul de interaciune social& neleas# ca o re!ultant# a cupl#rii ac iunilor iniiate de persoane& grupuri sau colectivit#i i care are influene remarcabile asupra re!ultatelor obinute. *a poate fi interpersonal# sau intergrupal#& momentan# sau de durat# i re!ult# din influenele reciproce ale agenilor sociali. Principalele forme de interac iuni sociale sunt4 cooperarea& opo!iia i acomodarea& n funcie de modurile de influenare reciproc#. -n general& interaciunea social# presupune un consens tacit sau e.plicit al actorilor sociali asupra regulilor care reglementea!# raporturile interpersonale sau intergrupale. Perspectiva interacionist#& ale c#rei ba!e au fost puse de sociologul american ?eorge @erbert (ead /19G3 1C310& studia!# fundamentele cotidiene ale interac iunii sociale. Plasarea anali!ei la nivelul microsocialului i e.plicarea mecanismelor de funcionare a societ#ii prin procesele care au loc n cadrul interac iunii dintre oameni n

E$

grup se ba!ea!# pe disponibilitatea individului de a interac iona cu ceilali& interaciune evident# mai ales la nivelul relaiilor interumane directe ce se stabilesc la nivelul grupurilor /ndeosebi n grupurile mici0. (ai precis& interaciunea este actul prin care orice persoan# se pune n locul alteia prin substituirea sau preluarea de roluri. (ai mult& ns#i sinele individual& adic# 1eu06l individului& re!ult# din raporturile stabilite ntre oameni n grupuri& ntruc)t individul i d# seama de propria sa e.isten# i de caracteristicile sale numai raport)ndu se la altul. Iar ntreaga activitate a individului se desf#oar# ca activitate pentru sine& activitate posibil# numai prin interaciune cu altul. W Premisele cercetrii interacioniste. %in aceste motive& interacionismul consider# sinele ca temei al interaciunilor dintre oameni& al interaciunii dintre ei i realitate& semnific)nd autodeterminarea i autodelimitarea subiectului n raport cu obiectul. Iar investigarea interacionist# a realit#ii sociale pleac# de la trei premise4 a0 oamenii se raportea!# la lumea social# pe ba!a semnifica iilor pe care aceasta le are pentru eiI b0 semnificaiile se constituie i se de!volt# n procesul interaciunii socialeI c0 interpret#rile date semnificaiilor varia!# n condiiile interacionale ale situaiilor concrete n care oamenii sunt implicai. Pe ba!a acestor premise sunt anali!ate i e.plicate4 evoluia social#& sc,imbarea instituiilor i controlului social& participarea ba!at# pe consens& limit#rile impuse de conflicte sau de!acorduri sociale& distribuia puterii i ec,itatea etc. 'eproul adus interacionismului vi!ea!# conceperea individului doar ca simplu participant n relaiile interpersonale i intragrupale de influenare reciproc# /relaii considerate determinante pentru viaa i aciunea social#0& f#r# a lua n considerare i alte aspecte ale relaiilor interumane afectate de distribuia bog#iei& a puterii i prestigiului& precum i probleme mai largi derivate din sc,imbarea social# i din raporturile dintre marile nivele de structurare a societ#ii. 2.1.3. Con $i#uii $om<ne i la %e()ol a$ea iinei socialului. Spre deosebire de tiinele naturii fi!ico biologice& tiinele sociale au i o dimensiune naional& iar constituirea lor ca parte component# important# a culturii naionale s a putut reali!a n momentul n care aceasta a dob)ndit tr#s#turile modernit# ii care s a remarcat& nainte de toate& prin investigarea raional tiinific# a lumii sociale.-n ara noastr#& ca i n alte #ri& momentul respectiv a fost marcat de destr#marea structurilor social economice ale feudalismului i apariia elementelor specifice structurilor capitalismului. Preocup#ri legate de descrierea i comentarea unor fenomene sociale sunt ns# mai vec,i. %ebutul n ncercarea unei anali!e tiinifice a societ#ii rom)neti aparine lui Dimitrie .antemir /1G:3 1:230& c#rturar i om de stat& repre!entat de seam# al umanismului i preluminismului rom)nesc. -n Descrierea Doldovei /1:1E0 sunt nf#iate evenimente& procese i fenomene sociale din spaiul moldovenesc. Iar n -storia ierogli ic /1:JE0 nf#iea!#& n form# alegoric#& un episod din istoria (oldovei i a #rii 'om)neti& cu specificul relaiilor i problemelor lor sociale. Abservaii despre realit#ile sociale

EE

nt)lnim i la repre!entanii colii +rdelene care au avut& ntre altele& preocup#ri legate de anali!a vieii sociale i politice transilv#nene n a doua 3um#tate a secolului al =I= lea& n mod deosebit a ordinii de drept i a ordinii economice feudale. Primele ncerc#ri de anali!# tiinific# a vieii sociale rom)neti ba!ate pe te!e& concepte i teorii preluate din sociologia european# apar n secolul al =I= lea& c)nd s au remarcat personalit#i interesate n anali!a i e.plicarea diverselor fenomene i structuri sociale. W -on -onescu de la /rad /1919 19C10 de e.emplu& este primul cercet#tor al satului rom)nesc. 'ealit#ile sociale au fost investigate de el cu metode ale cercet#tii empirice. -n acest sens& a ntreprins cercet#ri de teren utili!)nd metoda monografiei aplicat# asupra aspectelor pedo climatice i fitote,nice& statistice& economice& demografice i sociale n !one din 3udeele (e,edini& Putna& %oro,oi i din %obrogea. Sinteti!area re!ultatelor cercet#rii sale permite conturarea profilului rom)nului din mediul #r#nesc i a civili!aiei adecvat# activit#ii agricole. W Spiru )aret /19E1 1C120 a fost unul dintre primii cercet#tori rom)ni care au prev#!ut posibilitatea aplic#rii matematicii n cercetarea fenomenelor sociale i a formulat n Decanica social /1C1J0& pe ba!a raionamentului analogic& un model matematic /1spaiu social20 fundamentat pe ideea i!omorfismului sistemelor mecanice cu cele sociale. S.@aret remarc# lipsa unei legi sociologice asem#n#toare legii neStoniene din tiina mecanicii i constat# c# anali!a societ#ii se reduce doar la 1nv##mintele istoriei2& f#r# a se face apel la observaia tiinific# i la e.periment. %in acest motiv se impune ca tiina socialului s# parcurg# toate etapele prin care a trecut tiina mic#rii fi!ice& iar pentru moment nu i r#m)ne dec)t s# studie!e realitatea social# cu apro.ima ii succesive. Sociologia spune el va deveni tiin# veritabil# c)nd 1va fi capabil# s# foloseasc# calculul matematic2I p)n# atunci ea r#m)ne o disciplin# tiinific# imatur#. F#r# s# identifice sistemele economice cu cele sociale& S.@aret a sugerat o analogie ntre cele dou# tipuri de sisteme. (odelul dup# care operea!# el este cel al 1spa iului social2 cu trei coordonate4 economic#& moral# i intelectual#. Iar progresul social& locali!at n evoluia celor trei st#ri& este cau!at de principalele fore sociale care sunt 1con ormaia m2inii0 i 1limba4ul2. -n acest conte.t& concepe determinismul social ca un comple. de relaii cau!ale i e.plic# viaa social# prin luarea n considerare a tuturor factorilor& de la mediul geografic p)n# la individ. W Dimitrie Drghicescu /19:J 1C$E0 a avut preocup#ri legate de problematica societ#ii i a considerat c# obiectul de studiu al tiinei socialului /al sociologiei0 trebuie s# l repre!inte realitatea etico social# guvernat# de o lege proprie impus# de 3usti ia ns#i /n sens de dreptate& ec,itate0. -n Problema determinismului social /1CJ30 scrie c# 1legea etico6social cea mai incontestabil care conduce raporturile exterioare ale indivi1ilor este 4ustiia i, prin urmare, egalitatea i solidaritatea care sunt negaia 3nsi a legilor naturale' selecia, concurena, inegalitatea0. Pe aceast# ba!# susine c# determinismul social este diferit i opus determinismului biologicI evoluia social# determinat# de

EG

1idealul creator2 neles ca vi!iune anticipativ# a sensului de!volt#rii istorice i ca for# motrice a acesteia se nf#ptuiete n direcia transform#rii omului n personalitate moral#& spiritual#& prin4 egalitate politic# i economic#& democrati!area social# i nf#ptuirea progresiv# a drept#ii. Contribuia esenial# a lui %r#g,icescu const# n afirmarea ideii despre rolul subiectivit#ii n desf#urarea vieii sociale. Fenomenele sociale sunt fenomene guvernate de individ& iar legile psi,ologice i cele sociale sunt identice. i& aa cum nu se poate nf#ptui /sau concepe0 o tiin# subiectiv# a lumii obiective& tot aa nu se poate nf#ptui /sau concepe0 o tiin# obiectiv# a lumii subiective a spiritului i a societ#ii.Se remarc# la el o abordare original# a relaiei dintre obiectiv i subiectiv n viaa social#. W Dimitrie +usti /199J 1CEE0 este ntemeietorul primului sistem de sociologie tiinific# din 'om)nia. Considera c#& spre deosebire de istorie& care caut# s# refac# traseul evoluiei societ#ilor n trecutul lor& sociologia e.plic# fenomenele a a cum apar ele n realitatea social# pre!ent#& realitate pe care o anali!ea!# din perspectiva gene!ei& a manifest#rilor i a structurii sale. +ene1a vieii sociale vi!ea!# cadrele /sau mpre3ur#rile0 care au concurat la apariia societ#ii. +cestea sunt4 cadrul cosmologic /ce corespunde dimensiunii spa iale a societ#ii0& cadrul istoric /corespondentul dimensiunii temporale0& cadrul biologic /ce corespunde dimensiunii vitale0 i cadrul psi,ologic /adic# dimensiunea spiritual# a societ#ii0. Dani estrile /sau activitatea0 vieii sociale sunt reduse la patru categorii4 economic#& spiritual#& politic# i 3uridic#. Primele dou# constituie ns#i coninutul vieii sociale& ele fac posibil# e.istena societ#ii. %ar pentru ca aceast# posibilitate s# devin# realitate& este nevoie de intervenia politicului i 3uridicului care le organi!ea!# i le reglementea!#. Structura societ#ii este e.plicat# ca 1e.isten# fenomenologic#2 a socialului sub form# de unit#i& relaii i procese sociale. %.?usti a intenionat s# confere anali!ei socialului o dimensiune c)t mai complet#& dat# fiind ns#i aria de cuprindere a acestuia. %e aceea include n obiectul de studiu al tiinei socialului toate tipurile de activit#i umane fundamentale /economice& spirituale& 3uridice i politice0 pe care le delimitea!# n conformitate cu anumite principii i norme caracteristice. Interesant este i modul n care descrie realitatea social# pe care o vede structurat# n dou# niveluri4 lumea supraindividual& alc#tuit# din valorile economice& spirituale& politice i 3uridice i lumea interindividual& alc#tuit# din grup#rile sociale. -n ceea ce privete individul& este nevoit s# tr#iasc# n aceste dou# lumi n care este integrat& de i lumea valorilor acionea!# n afar# i independent de el. 8egat# de aceast# delimitare a realit# ilor sociale n care fiinea!# individul este i problema actorului care determin viaa social. +cesta este repre!entat de c#tre voin4 voina scrie ?usti 1este esena vieii sociale, ast el 3nc2t, potrivit situaiei i aciunii orelor voinei sociale, realitatea social ia orma de opo1iie, de lupt, de echilibru, de

E:

concuren, de organi1are, de subordonare, de supraordonare sau de coordonare0% / -n Cpere,vol.1 /Sociologia;& *d. +cademiei 'om)ne& Bucureti& 1CG9& p.2390. Ca ba!# a oric#rei tiine& voina social# nu este efectul aciunii arbitrare a unui ins sau a unui grup. *a re!ult# din 1paralelismul sociologic2 care e.prim# raportarea manifest#rilor sociale /economice& spirituale& politice i 3uridice0 la cadrele generatoare ale societ#ii /cosmologic& istoric& biologic i psi,ic0. i& %.?usti a afirmat e.istena unui triplu paralelism4 a0 n interiorul cadrelor& respectiv ntre cadrele e.trasociale /cosmologic i biologic0 i cadrele sociale /istoric i psi,ic0I b0 n interiorul manifest#rilor& respectiv ntre manifest#rile constitutive /economice i spirituale0 i cele regulative /politice i 3uridice0I c0 ntre ansamblul manifest#rilor i ansamblul cadrelor. %eosebirile dintre cadre i manifest#ri sunt de natur# funcional#. Societatea nu se limitea!# ns# la voin a social#& deoarece socialul este un ansamblu de unit#i sociale. A unitate social# este 1o totalitate de relaii, aciuni i reaciuni ale membrilor care o compun0 toate acestea fiind Fexpresii ale voinei2 /ibidem& p. 2:J0. 8a nivelul societ#ii sunt trei tipuri de unit#i sociale4 comuniti sociale, instituii sociale i grupri sociale. -n acest conte.t face o distinc ie ntre sociologie& etic# i politic#& toate av)nd ca obiect de studiu societatea. Etica abordea!# realitatea social# ca proces de transformare conform imperativelor idealului social. Politica studia!# realitatea social# ca proces de sc,imbare conform sistemului de mi3loace prin care se nf#ptuiesc valorile sociale i idealul etic. Contribuia cea mai important# adus# de %.?usti i coala sa o constituie elaborarea metodei monogra ice i aplicarea ei la studiul realit#ilor sociale rom)neti specifice comunit#ilor s#teti. +firm)nd c# o tiin# i cl#dete suportul teoretic numai n temeiul cunoaterii faptelor prin metode proprii& ?usti a avut convingerea c# metoda care poate permite tiinei socialului /sociologiei0 s# devin# tiin# autonom# este metoda monografic#. (ai mult& c,iar definete tiina respectiv# drept 1sociologie monografic#2& cu intenia de a dep#i limitele monografiilor sociale concepute ca simple culegeri de documente. (etoda monografic# propus# de ?usti const# n descrierea i cercetarea sistematic# i integral# a unit#ii sociale studiate. %e aceea& Fsociologia nu se poate mrgini la studiul relaiilor sociale sau al mani estrilor de via 5 3n toate crcetrile, ea trebuie s descopere gruparea social i unitatea mani estrilor de via, expresie a tututror circumstanelor locale0/ibidem, pp.2$1 2$20. %imitrie ?usti a recomandat i c)teva reguli ce trebuie respectate n observaia sociologic#& reguli care& n esena lor& sunt valabile i ast#!i pentru orice demers empiric de investigare a societ#ii. +cestea sunt4 observaia trebuie s# fie sincer# i obiectiv#I observaia trebuie s# fie e.act#& adic# p#trun!#toare i complet#& s# cuprind# toate detaliile n varietatea i unitatea lorI observaia trebuie virificat# i controlat#& obin)ndu se astfel o observaie e.perimental#I

E9

observaia monografic# trebuie s# fie colectiv#& rodul colabor#rilor specialitilorI ca s# fie tiinific#& observaia trebuie s# fie informat# i preg#tit#& studierea teoretic# fiind prima condiie pentru reuita cercet#toruluiI observaia sociologic# se cere s# fie intuitiv#. Fiind un act de p#trundere a obiectului cercetat& ea este totodat# i un act de creieI al#turi de observaie se cuvine s# fie folosit# i metoda comparaiei cu a3utorul c#reia se elimin# progresiv tot ceea ce este particular i accidental. /ibidem& pp. 23C 2$:0 +ceste norme decurg dintr o logic# a cercet#rii monografice a unit# ilor sociale i dovedesccaracterul tiinific al 1sociologiei monografice2 care vi!ea!# nelegerea i e.plicarea realit#ilor sociale studiate. Scopul organi!#rii cercet#rilor monografice a fost preci!at de nsui %. ?usti4 aeela de a pune ba1ele unei tiine i a unei politici a naiunii. -n accepia sa& metoda monografic# este singura cale de cunoatere a realit#ii naionale 1vii i concrete2. %e aceea& cercetarea unei unit#i sociale trebuie s# se fac# spunea el din toate perspectivele tiinifice /s# fie& adic#& o investigaie multidisciplinar# i imterdisciplinae#0& pentru cunoatetrea naiunii n toate dimensiunile sale. 1Prin cunoaterea monogra ic i sintetic a naiunii, aceasta va lua cunotin de ea 3nsi i6i va da seama de ceea ce o deosebete de celelalte naiuni% ,ceast cunoatere va deveni ba1a unei culturi i a unei politici naionale sntoase% .ci dac exist vreo gre eal dureroas 3n politica unui stat, aceasta const 3n a porni de la o deducie algebric a acestei iine vii, divers,multipl i complex, care este naiunea0 /ibidem& p.2$90. Iar unitatea social# repre!entativ# n afirmarea tiinei naiunii este crede el statul deoarce acesta p#strea!# nealterate tr#s#turile vieii naionale. %e aceea& cercetarea monografic# a fost orientat# e.clusiv spre sate. (etoda propus# de el a primit ns# i observaii critice pe motivul c# are un caracter predominant empirist. W Petre ,drei /19C1 1C$J0 a elaborat un sistem sociologic ntemeiat pe o concep ie integralist determinist#. Format sub nfluena ideilor lui ?usti& dar deta)ndu se de acesta& a cercetat socialul n relaie cu naturalul. Societatea are un fundament material& dar scre el n Sociologia cunoaterii i a valorii 1e produsul spiritului, e o parte din spirit0& fapt ce nu 3ustific# ns# abordarea realit#ii sociale n manier# spiritualist#. Cu aceast# convingere& Petre +ndrei concepe societatea n toate dimensiunile ei. Ca i %.?usti& consider)nd c# esena societ#ii este dat# de comunitatea de scop i de interese& conclu!ionea!# c# evoluia ei este determinat# de manifestarea voinei sociale. + e.aminat societatea& a descris o i a definit o prin prisma relaiilor stabilite ntre oameni. 1Societatea este o realitate care triete prin indivi1i, dar durea1 mai mult ca ei i 3i materiali1ea1 existena 3n di erite obiecte% 9eligia, dreptul, tiina, arta ne apar ca i cum ar i produsele unei realiti superioare, exterioar i independent a de noi, tocmai pentru c ele se ormea1 treptat, prin aportul iecrei generaii i se concreti1ea1 3n apte% .oninutul lor rm2ne 3ns tot spiritual i tot produs al raporturilor interindividuale, dei 3ntotdeauna aproape nu se mai recunoate partea individual de colaborare% Ln acest mod dob2nde te societatea o existen de sine stttoare0 /Sociologia cunoaterii i a valorii& n Cpere sociologice, vol.I& *d. +cademiei 'om)ne& Bucureti& 1C:3& pp.1E3 1E$0.

EC

*ste o vi!iune oarecum psi,ologi!ant# asupra e.isten ei sociale& afirm)nd c# 1 enomenele sociale suntN relaii 3ntre oameni substaniali1ate, concreti1ate, obiectivate2. "otui& dei societatea este v#!ut# ca e.terioar# individului& ea poate ac iona asupra mediului s#u social. Societatea funcione!# prin oameni& iar acetia acionea!# n raport de societate. -n conclu!ie& Petre +ndrei concepe socologia ca tiina care studia!# societatea i relaiile stabilite ntre membrii s#i& ca o tiin# concret# i empiric# preocupat# de cunoaterea instituiilor i a modalit#ilor de obiectivare a relaiilor sociale n instituii. ".".Pe$s'ec i)a *iloso*ic! asu'$a socie !ii Cunoaterea societ#ii umane este reali!at# din trei perspective principale4 a0 perspectiva iloso iei socialeI b0 perspectiva "tiinelor socialeI c0 perspectiva iloso iei "tiinelor sociale% Q .e este iloso ia social. "ermenul 2social#2& din e.presia 2filosofie social#2& poate s# indice dou# lucruri distincte4 obiectul de studiu al filosofiei sociale& dar i caracterul s#u social /al filosofiei0. -n primul ca!& concepem filosofia social# ca o disciplin# filosofic# ce are ca obiect de cunoatere un domeniu distinct al relit# ii& respectiv 2lumea social#2& 2viaa social#2 sau 2realitatea social#2 e.presii ec,ivalente ca semnifica ie n m#sura n care au acelai referent. -n al doilea ca!& nelegem c# filosofia social# asemenea celorlalte discipline filosifice are un coninut determinat de condiia sa social# n sesul c#4 orice teorie folosofic# apare ntr un anume conte.t socialI interpretarea sa adecvat# / a teoriei respective0 presupune cunoaterea problemelor la care teoria se raportea!# ca o posibil# soluie ideal#. +v)nd in vedere aceast# dubl# determinare& putem spune c# filosofia social# este social# n dublu sens4 a0 pentru c# are ca obiect de studiu lumea social#I b0 pentru c# ncorporea!# socialul c,iar n substana filosof#rii& adic# n modul s#u de a se defini ca form# de cunoatere social, ca form# de comunicare social i ca form# de practic social. %ei disociabile& cele dou# aspecte sunt intim corelate n determinarea specificului filosofiei sociale& specific ce const# & ntre altele& n faptul c#& spre deosebire de alte discipline filosofice care pretind c# dein 2adev#ruri universale2 obinute pe calea 2raiunii pure2& coninutul construciei ideatice propriu filosofiei sociale are o nc#rc#tur# social# mult sporit#. %e fapt& toate categoriile g)ndirii cu care lucrea!# filosofia general# /precum i celelalte discipline filosofice0 sunt n ultim# instan # produse ale e.perien ei sociale i istorice& prelucrate de raiunea filosofic# ce caracteri!ea!# o anumit# epoc#. -n Princioiile iloso iei dreptului& filosoful german ?.F.F. @egel /1::J 19310 nota 4 0Ln ceea ce privete individul, iecare este, desigur, un iu al timpului su5 a a este i iloso ia,

GJ

timpul su prins 3n g2nduri0% Iar *minescu constata c# 2 iloso ia este oarecum re1ultatul i ormula general a unei epoci0% i& n acest conte.t& filosofia social#&mai mult dec)t orice alt# disciplin# filosofic#& face parte integrant# din realitatea pe care o studia!#&fiind nu doar o form# de cunoa tere& ci i o reflecie critic# asupra condiiilor sociale ale cunoaterii. W Societatea ca obiect al iloso iei. A definiie u!ual# concepe scietatea ca ansamblu organi!at de indivi!i unii ntre ei prin relaii de interdependen#. -n prim planul acestei definiii se afl# indivi1ii& constitueni ai unor ansambluri structurate pe grupuri. 8a fel de importante pentru caracteri!area societ#ii sunt i relaiile dintre indivi1i al c#ror caracter este determinat de natura convieuirii. -n studiile i construciile teoretice& relaiile respective sunt numite relaii sociale& iar protagonitii lor sunt numii actori sociali. %efiniia respectiv# nu este incorect# pentru c#& evident& nu pot e.ista societ# i f#r# indivi!i i relaiile lor. %ar societatea cuprinde pe l)ng# inidvi!i i relaiile dintre ei&i activitile care o susin /de natur# economic#& politic#& cultural# etc.0& precum i re1ultatele acestor activit#i /bunuri& valori& norme& institu ii0. Practicile sociale i re!ultatele lor se constituie i funcionea!# ca structuri speci ice organi1rii sociale& iar societatea& n ansamblul ei& este o structur social& adic# un ansamblu al institu iilor care constituie 2fundamentul2 pe care se cl#desc aciunile sociale. +nt,onT ?iddens definete structura social# ca 2 undamentul necesar al aciunilor sociale, iind, totodat, re1ultatul acestor aciuni0 /in .onstituirea societii& *d. Hnivers *nciclopedic& 2JJ3& p. EC2 EC30. -n fine& relaia dintre aciuni i structuri e.plic# i dinamismul societ#ilor& ceea ce nseamn# c# e.presia 2via# social#2 poate s# desemne!e ansamblul proceselor ce asigur# at)t conservarea societ#ilor / respectiv 2reproducerea social#20& c)t i sc,imbarea acestora / adic# 2producerea social#20. "oate aceste faete ale lumii sociale au reinut& de a lungul timpurilor& atenia filosofiei care a reali!at o temati!are a lor. 'eg#sim& astfel& n teoriile sociale4 problema nelegerii omului ca fiin# social#I problema nelegerii societ#ii ca domeniu distinct al e.isteneiI cercetarea relaiilor sociale& dar i a normelor& valorilor i instituiilor care structurea!# o comunitateI anali!a activit#ilor sociale& dup# tipologia c#rora s au i difereniat& din cadrul mai larg al filosofiei sociale& discipline particulare precum4 filosofia politic#& filosofia dreptului& filosofia moralei etc. "otui& filosofia social# nu se reduce la suma acestor discipline. Caracteristica sa principal#& conform tradiiei filosofice& este cercetarea undamentelor prin care se nelege4 fie cau1ele prime& n sens aristotelician& fie principiile raionale prin care pot fi e.plicate fenonenele realit#ii. 8a +ristotel fundamentul este 0acela prin care ceva este sau devine sau este cunoscut0 /Deta i1ica0. Continuu)ndu l& scolasticii au vorbit despre ratio essendi /2raiunea de a fi20& ratio iendi /2raiunea de a deveni20 i ratio cognoscendi /2raiunea cunoaterii2 lor 0.

G1

Pe ba!a fundamentelor au fost preci!ate /separate0 i domeniile existenei& f#c)du se distincia& n primul r)nd& ntre lumea naturii i lumea social& distincie cu repercursiuni i asupra filosofiei. Potrivit lui +ristotel& de e.emplu& filosofia ns#i se divi!ea!#& dup# criteriul ontologic& n iloso ie teoretic ce are ca obiect cercetarea naturii i iloso ie practic ce are ca obiect cercetarea aciunilor umane. / gr. praxis M 2aciune20. -n filosofia modern#& Imm. Qant a reluat divi!iunea filosofiei dup# acela i criteriu ontologic& dubl)ndu l cu un criteriu epistemologic i a f#cut i el distincia ntre o iloso ie teoretic, n sens de cunoatere a 2ceea ce este2 i o ilo1o ie practic, n sens de cunoatere a 2ceea ce trebuie s# fie2. Abiectul acesteia din urm# este locali!at de Qant n sfera 2practicului2 definit ca 2 tot ceea ce este posibil prin libertate0 i se supune normelor determinate de 2raiunea practic#2 / M raiunea moral# 0. Principiul libertii& mpreun# cu speci icul normelor morale pe care le a studiat Qant & constituie principii ale lumii sociale% "oate acestea conduc spre conclu!ia c# filosofia social# vi!ea!# cercetarea i nelegerea raional# a fundamentelor vieii sociale. Ca argument poate fi adus# ntreaga tradiie filosofic# ce relev# temati!area unor idei fundamentale legate de dreptate& de ordinea social#& de libertate& putere& drept& moral#& fericire etc. Filosofia social# mai arat# c# ideile respective nu apar din nimic i nici nu sunt un miracol al g)ndirii pureI ele apar pe un sol preg#tit de tradi ia problemati!#rii filosofice& tradiie cuplat# ns# cu noutatea problemati!#rii sociale& c)t i cu istoria oamenilor. 2.a g2nd al lumii scrie @egel iloso ia apare 3n timp abia dup ce realitatea a terminat procesul ei de ormare i este gata sv2rit0 / Principiile iloso iei dreptului& ed. cit.&p.2J0. W Socialul ca subiect al iloso iei . Ca fiin# social#& omul este implicat n interpretarea fenomenelor sociale& fie c# acestea i apar ca practici& comportamente& rela ii sau instituii. Iar interpretarea este ea ns#i un comportament social i o modalitate de integrare_participare social#I ea presupune contiina e.istenei n societate i& odat# cu aceasta& posibilitatea problemati!#rii condiiei sociale sub forma ntreb#rilor despre e.istena n societate& ca de e.emplu4 2de ce tr#iesc oamenii n societate2R 2poate omul s# tr#iasc# f#r# societate2R 2de ce trebuie s# ne supunem regulilor sociale2R 2cum se 3ustific# aceste reguli2R 2de unde provine puterea acestor reguli ce se se manifest#& cel mai adesea& ca o constr)ngere2R +stfel de ntreb#ri p#trund n contiina oric#rei persoane n m#sura n care este interesat# de nelegerea e.istenei sale n societate i n m#sura n care a3unge s# reflecte!e /s# medite!e0 asupra sensului e.istenei sale i a societ#ii n care tr#iete -n ca!ul n care ntreb#rile respective se reg#sesc& ntr un fel sau altul& n co tiina ma3orit#ii indivi!ilor& sunt considerate ntreb#ri ale contiinei comune. +ceasta nu este ceva ce e.ist# n afara contiinelor individuale& c#ci societatea& fiind o abstracie& nu

G2

posed# o 2contiin#2 a sa supra sau e.traindividual#I nu e.ist# o alt# contiin# dec)t cea a indivi!ilor. "otui& faptul c# ei i pun ntreb#ri similare& determinate de realitatea 2e.isten ei mpreun#2& i face s# aib# ceva n comun4 contiina comunit#ii lor. i& aceast# contiin# a comunit#ii care se ntruc,ipea!# n fiecare contiin# individual# apare& la un prim nivel& drept contiin# comun#. 8a acest nivel& contiina comun# este identificat# cu cunoaterea comun& prin care se nelege ceea ce crede toat# lumea& n mod nediferen iat i& de regul# greit& pentru c# reflect# opinii nentemeiate /adic# neanali!ate critic0. %in acest motiv& tiina tinde s# se delimite!e de cunoaterea comun#. "otui& contiina comun# /sensus comunis0 face posibil# e.istena comunit#ii. -n acest sens& societatea poate fi definit# ca o comunitate a celor ce se neleg n privina ntreb#rilor i r#spunsurilor cu sens referitoare la 2e.isten a lor mpreunn#. Iar filosofia n iposta!a de teorie a cunoa terii sociale nu i pune alte ntreb#ri dec)t cele ale cunoaterii comune. -nc# Socrate /$GC 3CC0 era convins c# filosofia nu de!bate alte probleme dec)t cele ce sunt ale tuturor& n sensul c# le /re0cunosc to i ca probleme care i interesea!# personal& iar cei mai muli le consider# importante pentru a se cunoate pe sine i a i nelege pe ceilali. 'elevana social# a filosofiei provine din faptul c#& pun)nd ntreb#ri de interes comun& tre!e te interesul contiinei comune. %ialogul filosofic ca form# de comunicare social# n ar fi posibil dac# ntreb#rile i r#spunsurile nu s ar fi configurat pe fundalul contiinei colective. Pe de alt# parte& de!b#t)nd probleme de interes comun& filosofia dovede te c# at)t contiina comun#& c)t i cunoaterea comun# pot fi de!voltate prin metodele problemati!#rii raionale. Iar o cale prin care filosofia poate activa resursele raionalit#ii sociale este aducerea #n discuie a ideilor fundamentale ale nelegerii vieii n societate& idei formulate prin ntreb#ri ca4 2ce este dreptatea2R 2ce este puterea2R 2ce este libertatea2R etc. A alt# particularitate a atitudinii filosofice const# n aceea c#& n filosofie cum s a remarcat uneori ntreb#rile sunt mai importante dec)t r#spunsurile. -n timp ce de la tiine inclusiv cele sociale atept#m r#spunsuri clare la problemele studiate& filosofia pare s# ne nvee mai degrab# s# punem ntreb#ri i s# preuim problemati!area. Filosofia ne a3ut# s# afl#m /sau s# contienti!#m0 care este rolul problemati!#rii at)t n viaa personal#& c)t i n cea social#I problemele personale& pe care speciali tii n tiinele sociale le tratea!# ca fapte sociale& pentru a le e.plica i interpreta n mod obiectiv& sunt n fond modalit#i ale e.istenei individuale. +t)t identitatea personal#& c)t i identitatea social#& omul le poate dob)ndi numai prin reflecia asupra condiiilor sale e.isteniale& at)t obiective& c)t i subiective. ".".1. Filoso*ia social! i iinele sociale. -ncep)nd cu secolul al =I= lea& c)nd se constituie tiinele sociale sociologia& etnologia& antropologia cultural# etc. socialul& ca obiect de studiu al filosofiei sociale& devine i domeniu de cercetare pentru acestea. (ai mult& pe m#sur# ce i revendic# autonomia& tiinele sociale pretind a fi adev#rata cunoatere a 2ceea ce este2& n calitatea lor de tiine ale 2faptelor sociale2.

G3

-n aceast# situaie apare necesitatea preci!#rii raportului dintre filosofia social# i tiinele sociale. +cesta mbrac# urm#toarele aspecte4 au acelai obiect de studiuI se diferenia!# prin atitudinea pe care o au fa# de obiect& adic# prin modalitatea de cunoatere i modalitatea de problemati!are. Se mai impune preci!area c#& dei balana credibilit#ii tinde s# ncline n favoarea tiinelor sociale& atitudinea filosofic# poate constitui un atu pentru filosofia social# deoarece socialul apare&dup# cum am preci!at n subcapitolul anterior& nu numai ca 2obiect2& ci i ca 2subiect2al cunoaterii filosofice& fapt ce clarific# evidenierea condiiei sale sociale. tiinele sociale au ap#rut prin desprinderea at)t de tiinele naturii& c)t i de filosofie /de filosofia social#0. %isocierea respectiv# s a f#cut pe ba!a unor criterii. Criteriile diferenierii de tiinele naturii constau n dou# principii fundamentale& pe ba!a c#rora s a reali!at i disocierea dintre filosofia social# i filosofia naturii i anume4 a; principiul ontologic, respectiv considerarea societ#ii ca un domeniu distinct al realit#ii& ceea ce a condus la postularea unei ontologii regionale / ontologia socialului0 i b; principiul epistemologic& respectiv convingerea tiinific# privind ireductibilitatea faptelor sociale la alte genuri de fapte /fi!ice& biologice sau psi,ice0& ceea ce a condus la postularea unei epistemologii speciale /epistemologia social0. Criteriile diferenierii de filo!ofie privesc& mai ales& specificul modurilor de cercetare. Prin preluarea temelor filosofiei& tiinele sociale i relev# originea filosofic#& dar& prin modul de abordare i au revendicat autonomia fa# de filo!ofie& n numele unui mod de cunoatere po!itiv consacrat de3a n tiina modern# a naturii. %elimitarea de filosofie a fost proclamat# de unii autori / n mod deosebit de +uguste Comte& iniiatorul po!itivismului& n .urs de ilo1o ie po1itiv& 193J 19$20 drept dep#ire a fa!ei 2speculative2 sau 2metafi!ice2 a cunoaterii i intrarea n fa!a superioar# a tiinei 2po!itive2. Prin *mile %ur>,eim /19E9 1C1:0& sociolologia& de e.emplu& ca principala tiin# a societ#ii& si a consolidat statutul de 2tiin# a faptelor sociale2& iar cercet#rii tiinifice i au fost stabilite / n #es regles de la methode sociologiIue& 19EC0 reguli metodologice clare& ntre care de ba!# sunt4 102considerarea faptelor sociale ca lucruri2& adic# independent de modul n care i le repre!int# actorii sociali i 20c#utarea cau!ei determinante a unui fapt social n alte fapte sociale /i nu n fapte psi,ice& biologice sau de alt# natur#0. i ali autori care au contribuit& n secolul al =I= lea& la constituirea unei 2 tiine a societ#ii2 Ko,n Stuart (ill /19J3 19:30& @erbert Spencer /192J 1CJ30& Qarl (ar. /1919 19930& (a. Feber /19G$ 1C2J0& ?eorg Simmel /19E9 1C190 au considerat c# prin metodele tiinifice i& mai ales& prin identificarea legilor care s# e.plice procesele sociale& cunoatera tiinific# ia locul filosofiei speculative n studiul lumii sociale. W

G$

Perenitatea iloso iei. *voluia filosofiei n ultimile dou# secole ne arat# ns# c# filosofia i& n spe# filosofia social# n a disp#rut i nu a cedat locul tiinelor sociale care s au de!voltat i diversificat. %impotriv#& filosofia i a meninut autoritatea asupra temelor tradiionale& i a consolidat po!iia cu argumentele unei perspective proprii i s a afirmat c,iar n iposta!e noi /ca& de e.emplu& cea de filo!ofie a tiinelor sociale0. Hn argument pentru e.plicarea acestei situaii este c,iar diferena /menionat# anterior0 dintre atitudinea tiinific# i atitudinea filosofic#. %e la apariia lor& tiinele sociale i au revendicat o atitudine 2obiectivist#2& insist)nd asupra obiectivit# ii descrierii faptelor i e.plic#rii lor prin legi care s# fac# inteligibil# desf#urarea fenomenelor sociale. "ermeni ca 2po!itivism2& 1descriere2& e.plicaie2& 2legi ale societ#ii2& 2regulile metodei de cercetare2& sunt semnificativi pentru tratarea faptelor sociale ca realit# i independente de subiectivitatea actorilor sociali& n ideea c# doar anali!a factorilor obiectivi poate s# duc# la nelegerea interaciunilor care determin# conservarea sau sc,imbarea societ#ilor. %ar& mai nainte de a fi obiect de cunoscut& societatea este& pentru fiecare dintre noi& /inclusiv pentru cercet#torii sociali0& o realitate trit. C,iar e.plicaia tiinific# presupune 2o nelegere prealabil#2 care presupune c#utarea& dincolo de faptele sociale i sensul_semnificaia acestora. = Judeci de existen i 4udeci de valoare. Ca form# de cunoatere ce vi!ea!# e.plicarea faptelor sociale& tiinele sociale se ocup# de ceea ce este. *le se str#duiesc s# i construiasc# teoriile e.clusiv pe 4udeci de existen& evit)nd aprecieri care s# denote opiuni& convingeri sau anga3amente valorice ale cercet#torilor. i& acest caracter de 2neutralitate a.iologic#2 / (.Feber 0 a fost considerat o caracteristic# a obiectivit# ii tiinifice i un semn al superiorit#ii sale epistemice fa# de filo!ofie& acu!at# c# ar e.prima o atitudine preponderent subiectiv#. *a /filosofia0 ar pre!enta idealuri n locul realit#ilor& construcii speculative n locul anali!elor realiste& produsele unei 2false contiine2 n locul nelegerii adecvate a mecanismelor sociale reale& o anumit# ideologie opus# tiinei. "ermenul 2ideologie2&creat n 1:CG de c#tre +.%estutt de "racT pentru a denumi 2tiina ideilor2& va fi folosit de (ar. cu sensul negativ de 2fals# con tiin#2 /M reflectare denaturat# i ilu!orie a raporturilor oamenilor cu natura i a raporturilor dintre oameni& condiionat# de limitele de clas# i istorice ale epocii0. Critica ideologiei este reali!at# de c#tre (ar. pentru a i e.pune propria sa teorie cu privire la rolul fundamental al structurilor economice pre!entate ca o c,eie a n elegerii ideologiilor& considerate p#ri componente ale 2suprastructurii2 sociale. -n Prefaa la .ritica economiei politice /ap#rut# n 19EC0& scria4 2Ln producerea social a vieii lor oamenii intr 3n relaii precise i independente de voina lor, relaii de producie care corespund unei anumite etape de de1voltare a orelor de producie material% ,nsamblul acestor relaii de producie constituie structura economic a societii, undamentul real pe care se ridic o suprastructur 4uridic i politic i creia 3i corespund anumite orme ale contiinei sociale% Dodul de producie al vieii materiale condiionea1 procesul vieii sociale, politice i intelectuale 3n genere% Nu contiina oamenilor le determin existena lor, ci, dimpotriv, existena lor social le determin contiina0

GE

Pentru (ar.& ideologia& dac# e rupt# de ba!a practico social# i dac# nu are contiina propriei sale condiion#ri sociale& ndeplinete o funcie mistificatoare& universali!)nd forme de repre!entare teoretic# /filosofic#& 3uridic#& artistic#& religioas#0 care i au& ns#& r#d#cina n 2raporturile de produc ie2 aflate n conflict cu 2rela iile de producie2. Pentru a marca diferena dintre atitudinea tiinific# i cea folosofic#& unii autori au insistat asupra distinciei dintre 4udecile de existen / sau 2de realitate2 & cf. %ur>,eim0 i 4udecile de valoare% Primele sunt 3udec#i 2ce se mrginesc s exprime apte date sau raporturi 3ntre apte date0& n timp ce 3udec#ile de valoare sunt 3udec#i care 2au ca obiect s spun nu ceea ce sunt lucrurile, ci ceea ce ele valorea1 3n raport cu un subiect contient, preul pe care acesta li6l ixea10 /Cf. *.%ur>,eim& Judeci de valoare i 4udeci de realitate,@R@@& n antologia !iloso ie contemporan& te.te alese de +l.Boboc i I.5.'oca& *d. ?aramonnd& f.a.& p.EC0. Kudec# ile de e.isten# sunt obiectiveI 3udec#ile de valoare& numite i estim#ri& au caracter subiectiv. Conform regulilor metodologice ale lui *mile %ur>,eim& tiina faptelor sociale ar trebui s# se limite!e la 3udec#ile de e.isten# i s# evite& pe c)t posibil& 3udec#ile de valoare. "otui& %ur>,eim arat# c# nici sociologia po!itivist#& n ciuda 2 etiismului su empirist pentru apt i a indi erenei sistematice pentru ideal0& nu poate elimina 3udec#ile de valoare.2C 4udecat de valoare J scria el J exprim relaia unui lucru cu un ideal% Cr, idealul e dat ca i lucrul, dei 3n alt el5 3n elul su, este i el o realitateNNu exist o manier de a g2ndi i de a 4udeca pentru a stabili existena i alta pentru a estima valori% Crice 4udecat are 3n mod necesar o ba1 3n dat' chiar cei care se raportea1 la viitor, 3mprumut materialele lor ie din pre1ent, ie din trecut% Pe de alt parte, orice 4udecat pune 3n mi care idealuri% Exist deci i nu poate i dec2t o singur acultate de a 4udeca0 /ibidem& p. :10. %iferena dintre cele dou# tipuri de 3udec#i pare a se estompa odat# cu afirmaia c# 2orice 4udecat pune 3n lucruri idealuri0% %ar& sociologul france! preci!ea!# c# 2acestea sunt de specii di erite2 i anume4 unele au doar rolul de a e.prima realit# ile c#rora li se aplic# i de a le e.prima aa cum sunt& iar acestea sunt coceptele propriu !iseI altele& dimpotriv#& au funcia de a transforma realit# ile la care sunt raportate& repre!ent)nd 2idealurile de valoare2. Propun)ndu i s# aborde!e problema filosofic# a raportului dintre cele dou# tipuri de 3udec#i& *mile %ur>,eim nu renun# la ideea c# sociologia este o tiin# a faptelor& dei constat# c# 2principalele enomene sociale :religie, moral, drept, economie, estetic; nu sunt altceva dec2t sisteme de valori, a adar idealuri0% Cu toate c# sociologia are ca obiect idealurile sociale& 2ea nu tratea1 idealul dec2t pentru a ace tiin5 ea nu 3ntreprinde construirea lui, ci dimpotriv, 3l ia ca dat i 3ncearc s6l anali1e1e i s6l explice0 /-bidem& p. :20. -n antite!# cu anali!a idealurilor ca 2fapte sociale2& s ar situa 1construirea idealurilor2 care& dup# %ur>,eim& nu intr# n sarcina tiinelor sociale. W !iloso ia ca teorie asupra a Fceea ce trebuie s ie0% Filosofia& i n special filosofia social#& poate fi descris# i ca o reflecie orientat# preponderent nu spre ceea ce este& ci spre ceea ce trebuie s# fie. -n 9epublica lui Platon de e.emplu& este vorba despre construcia /2n minte20 a unei cet# i ideale& or)nduit# dup# principii raionale deduse din

GG

2-deea de dreptate0& ea ns#i subordonat# ideii centrale din 2lumea ideilor2 -deea de /ine% Binele& dreptatea& adev#rul etc. sunt valori care conduc reflec ia filosofic# n construcia sa ideal#. -n numele acestor valori sunt 3udecate cele ce e.ist# ca fapte / de e.emplu& normele dreptului po!itiv sau opiniile oamenilor despre dreptate 0. Ideea dreptului ideal /M drepturile care ar deriva din ns#i natura uman#& av)nd statut de legi valabile oric)nd i oriunde i pe care orice om le poate cunoate cu a3utorul raiunii0 str#bate& ca o idee for#& ntreaga tradiie filosofic#& e.primat# n forme variabile& de la concepiile dreptului raional / Platon& +ristotel 0 la filosofia cretin# a dreptului /+ugustin& "oma din +Duino0& de la teoriile dreptului natural / ?rotius& 8oc>e& 'ousseau& Qant 0 i p)n# la refleciile contemporane asupra drepturilor omului sau asupra principiilor drept#ii sociale. Caracteristic acestor abord#ri este principiul conform c#ruia ceea ce trebuie s# fie nu poate fi dedus din /sau redus la0 ceea ce este. Qant e.prima acest principiu consider)nd c# nu putem nelege 2ceea ce este dreptul2 pornind de la datele empirice& adic# de la ceea ce prescriu legile 23ntr6un anume loc i un anume timp0, pentru c# nu tim dac# 2ceea ce prescriu legile este drept0I iar pentru a g#si un criteriu universal cu a3utorul c#ruia s# putem recunoate n general 2dreptul i nedreptul2& trebuie 2s cutm sursa acestor 4udeci 3n raiunea pur ca unicul undament al oricrei legislaii posibile0 / Deta i1ica moravurilor& *d. +ntaios& 1CCC& pp G: G9 0. ?enerali!)nd& am putea spune c# filosofiei i este proprie abordarea ra ional# a problemelor din perspectiva ideilor sau normelor ideale& iar ceea ce conform principiilor raiunii apare ca ordine de drept /de 4ure0 nu poate fi redus la cercetarea a ceea ce e.ist# ca ordine de fapt /de acto;. +ltfel spus& filosofia nu se limitea!# la 3udec# i de e.isten#& ci la 3udec#ile de valoare. -n aceast# situaie apar ntreb#rile4 2cum e posibil ca faptele s# fie privite din perspectiva valorilor2R i& mai ales& 2care este originea ideilor despre ceea ce trebuie s# fie2R ntreb#ri ce vi!ea!# de fapt problema originii filosofiei. Qant indic# drept surs# a abord#rii filosofice4 a0 conceptele ra iunii pure i b0 imperativele raiunii practice. %ar& raionalitatea filosofic# i are ea ns#i sursele n e.periena istoric# a societ#ilor i n aspiraiile contiinelor individuale. "otui& evaluarea critic# a st#rilor de fapt n numele unor criterii raionale& ca i construcia ideal# a ceea ce trebuie s# fie n conformitate cu princpii ale normelor i valorilor& evidenia!# un ndelung e.erciiu al raiunii filosofice i face parte din tradiia sa ca practic# social#.

".&. E'is emolo,ia iinelo$ sociale Constituirea tiinelor sociale s a reali!at nu doar prin desprinderea de filosofie& ci i cu a3utorul filosofiei. Parado.al& delimitarea de filo!ofie a presupus concursul filosofiei& mai ales n iposta!a sa de teorie a cunoa terii& la care s a apelat pentru a g#si argumentele diferenierii dintre diferitele tipuri sau forme ale cunoaterii. Cercetarea filosofic# a cunoaterii& a surselor i formelor sale& constituie domeniul gnoseologiei /gr. gnosis M cunoatere ` logos M teorie0 sau teoria general# a cunoaterii care studia!#4 cum cunoatem ceea ce cunoatem&

G:

care sunt originile i modalit#ile cunoaterii& ce criterii avem pentru a distinge o cunoatere bine ntemeiat# de o simpl# pre3udecat#& credin# sau opinie. W .e este epistemologia/ -n cadrul teoriei generale a cunoaterii se distinge teoria cunoaterii tiinifice sau epistemologia /gr. episteme M tiin# ` logos M teotie0. Ca disciplin# filosofic#& epistemologia studia!#4 natura cunoaterii tiinificeI procesele prin care se produce tiinaI condiiile valid#rii cunoaterii tiinifice /Mipote!e& legi& teorii0. Particularit#ile oric#rui demers cognitiv decurg din obiectul s#u de studiu& din metodele utili!ate i din obiectivele pe care i le propune. -n conte.t epistemologic& obiectul de studiu i instrumentul de cercetare se identific#I obiectul epistemologiei este g)ndirea& ndeosebi gndirea tiinific#& iar instrumentul folosit pentru cercetarea g)ndirii este tot g)ndirea.Sitaia generea!# o serie de dificult# i ntre care cea mai semnificativ# este riscul de a pre4udeca ceea ce trebuie stabilit. %in acest motiv se impune ca o cerin # a anali!ei epistemologice eliminarea oric#rei presupo!iii& nici o idee& inclusiv ideile fundamentale ale tiinelor speciale& nefiind admis# ca adev#rat# f#r# verificare sau f#r# anali!# critic#& deci& f#r# fundamentare. -n literatura de specialitate se insist# asupra necesit# ii de a nu identifica verificarea epistemologic# cu demonstraia care nu este dec)t un mod de derivare a adev#rului pe ba!a admiterii unor propo!iii a c#ror certitudine nu mai poate fi pus# la ndoial#. -n epistemologie nu pot fi admise 2principii prime2. *ste adev#rat c#& n interiorul tiinei /n domenii limitate ale ei0& este frecvent utili!at# demonstraia cu a3utorul presupo!iiilor / care iau mai ales forma postulatelor 0& dar nu tot ceea ce este valabil n tiin# este valabil i n teoria despre tiin#. +ceasta& ntruc)t epistemologia general# trebuie s# r#spund# cerinei de a ntemeia toate ideile& fiind menit# s# cercete!e critic n primul r)nd fundamentele tiinei n ansamblul s#u. W Peri icarea enunurilor epistemologice. -n epistemologie& verificarea trebuie s# mearg# p)n# la principiile fundamentale ale tiinei n ansamblul ei. Pentru aceasta& epistemologia& ca teorie despre tiin#& distinge n obiectul s#u n tiin# diferite paliere ale construciei tiinifice i trebuie s# identifice pe cele mai relevante pentru construc ia respectiv#& n vederea descoperirii ba1ei 3ntregii tiine. Ba!a sistemului tiinei& n totalitatea ei& nu poate fi ns# n interiorul& ci n afara eiI n interiorul sistemului integral al tiinei pot fi formulate doar temeiuri ale p#rilor ei i nu ale tiinei n ansamblul s#u. -neleg)nd acest lucru& diverse orient#ri filosofice au identificat punctul de spri3in al tiinei& ba!a pe care aceasta se ntemeia!#& n experien& indiferent de ceea ce se nelege prin acest concept. Invocarea e.perienei ca temei al cunoaterii tiinifice aduce n discuie problema relativitii cunotinelor. Ferdinand ?onset, de pild#& vorbind despre e.perien # ca ba!# /temei0 a tiinei& ar#ta c#& din aceast# perspectiv#& nici un re!ultat nu trebuie considerat intangibilI dimpotriv#&toat# cunoaterea trebuie s# fie desc,is# la o eventual# revi!uire.

G9

Ideea pare a fi confirmat# de evolu ia tiinei /mai cu seam# de reali!#rile mai recente ale ei4 teoria relativit#ii& modelele cosmologice actuale& mecanica cuantic#& teoria gramaticii trnsfomaional generatoare etc.0 care nu progresea!# e.clusiv linear& ci i re lexiv& prin ree.aminarea critic# a re!ultatelor n conformitate cu o 3ndoial metodologic ce impune reg)ndirea coninutului tiinei& pentru a i determina mai e.act limitele de valabilitate. Hn e.emplu n acest sens este oferit de reali!#rile mecanicii cuantice care au condus spre reg)ndirea at)t a conceptului de 0teorie i1ic0& c)t i a celui de 2realitate i1ic0% 5umai c# 2revi!uirea0 respectiv# nu se reali!ea!# oricum. Ceea ce a fost de3a cucerit& nu trebuie compromis. Cuceririle r#m)n valabile n domeniul lor de aplicare i urmea!# a fi integrate n construcii teoretice mai cuprin!#toare i mai adecvate at)t unui grad de preci!ie sporit n raport cu datele e.perien ei& c)t i unui anumit grad de de!voltare a aparatului conceptual. i& tocmai aceasta este una din sarcinile /obiectivele0 epistemologiei4 e.amin)nd critic tiina& se preocup# s# asigure o de!voltare a acesteia. 'eamintim& n acest sens& fra!a mult citat# a lui F.?onset,4 4udec2nd arborele tiinei dup ructele lui, epistemologia se preocup s asigure o de1voltare c2t mai puternic a ramurilor sale0. Planul e.perienei este& n mod firesc& necesar pentru asigurarea unui temei cunoaterii tiinifice& dar nu i suficient. *pistemologia intenionea!# formularea unui model unitar al cunoaterii tiinifice n genere. Formularea modelului respectiv presupune luarea n consideraie& pe l)ng# elementele descriptive& puse la dispo!iie de tiinele factuale i a elementelor normative pre!ente& n mod prioritar& n tiinele g)ndirii. "ocmai din acest motiv& ncep)nd de la Qant i p)n# n !ilele noastre& cele mai importante i influente construcii epistemologice au fost reali!ate din perspectiva tiinelor 2teoretice2 i n special a tiinelor matematice ale naturii. = Cbiectivele epistemologiei. Pa ba!a celor preci!ate p)n# acum& putem conclu!iona c# pricipalele obiective ale epistemologiei pot fi formulate astfel4 1. s# conving# dac# g)ndirea este sau nu capabil# de o cunoatere adev#rat#I ". s# clarifice dac# g)ndirea este capabil# s# demonstre!e /i dac# da& n ce condiii0 certitudinea conformit#ii sale nsei sau ale re!ultatelor sale& cu e.istena real#I &. s# stabileasc# p)n# unde se ntinde cunoaterea uman# /nu at)t e.tensiv&c)t mai ales intensiv& n sensul capacit#ilor i facult#ilor cognitive ale intelectului0I 1. s# verifice valoarea tuturor operaiilor intelectualeI >. s# stabileasc# principiile i regulile activit#ii de cunoatere n general i& n special& cele utili!ate n procesul cunoaterii ca atareI ?. s# stabileasc# condiiile fundamentale ale cunoaterii. W Problematica epistemologiei sociale. 5umit# uneori i iloso ia tiinei epistemologia vi!ea!#& n ultim# instan#& determinarea statutului teoriilor tiini ice, iar anali1a acestora s6a di ereniat, dup aspectele cercetate, in trei componente4 a0 sintaxa logic a tiinei, care anali!ea!# teoriile sub aspectul raporturilor formale dintre enun urile lorI b0 semantica tiinei& care vi!ea!# clarificarea inelesurilor care le au conceptele tiinificeI c0 pragmatica discursului tiini ic& care vi!ea!# modul n care aseriunile din

GC

teorii sunt folosite pentru a re!olva o problem# sau pentru a influen a formarea convingerilor. %e!voltarea epistemologiei moderne este inseparabil legat# de apari ia 2noii tiine2 a cercet#rii naturii& ale c#rei principii au fost teoreti!ate de F.Bacon n Noul organon /1G3J0& de '.%escartes n Discurs asupra metodei /1G3:0& de K.8oc>e n Eseu asupra intelectului omenesc /1GCJ0 i& mai ales& de Imm. Qant n .ritica raiunii pure /1:910. *pistemologia >antian# s a structurat prin anali!a filosofic# a principiilor i metodelor fi!icii lui 5eSton i a constituit un model pentru elabor#rile ulterioare care au p#strat postura filosofic# de critic# raional# a fundamentelor tiinei. -n aceast# iposta!# a participat filosofia i la legitimarea teoretic# a statutului tiinelor sociale /nc# de la apariia lor0& precum i la de!baterile privind4 metodele specifice ale acestora& presupo!iiile ontologice i epistemologice ale teoriilor tiinifice& anali!a limba3ului conceptual i a funciilor discursului tiinific& relevana modelelor interpretative etc. +semenea probleme au configurat identitatea unei discipline distincte& numit# iloso ia tiinelor sociale / sau epistemologia tiinelor sociale 0. W Detode i modele epistemologice de anali1 a societii. Problema filosofic# central# a tiinelor sociale a fost considerat# mult# vreme aceea dac# obiectul lor de studiu viaa social# uman# este sau nu suficient de asem#n#toare naturii non umane pentru a fi cercetat# i descris# cu metodele tiinifice consacrate n studiul lumii fi!ice sau dac# specificul s#u ontologic impune elaborarea unor metode diferite. +ceast# dilem# metodologic# a fost formulat# n epistemologia tiinelor sociale sub forma alternativei monism sau dualism metodologic. Concepia monist# susine necesitatea unei metodologii unice& at)t n tiinele naturii& c)t i n tiinele sociale. %ualismul& dimpotriv#& afirm#& pornind de la deosebirea dintre domeniile de studiu& necesitatea diferen ierii metodelor celor dou# grupe de tiine. Printre susin#torii monismului metodologic se num#r#4 +.Comte& *.%ur>,eim& @.Spencer& K.St.(ill .a. %e e.emplu& Ko,n StSart (ill& n System o logic /19$30 i n special n cartea a ;I a& despre #ogica tiinelor morale i e.prim# po!iia monist# consider)nd c# ntreaga natur#& inclusiv 2natura uman#2& i prin urmare& i viaa social# a omului& este guvernat# de legi cau!ale ce pot fi descoperite prin aceea i metod# tiinific#& ba!at# pe procedeele induciei i deduciei. Concepia dualist# este susinut# de Fil,elm Findelband& Fil,elm %ilt,eT& @einric, 'ic>ert& (a. Feber .a. Findelband& de e.emplu& a propus o distinc ie logic# a priori ntre tiinele naturii i cele sociale pe ba!a metodelor acestor tiine& consider)nd c# tiinele naturii folosesc o metod nomotehnic /sau generali!atoare0 deoarece caut# s# descopere relaii sau propriet#i generale similare legilor /gr. nomos0& n timp ce tiinele sociale& istorice sau culturale utili!ea!# o metod idiogra ic /sau de individuali!are0& ele fiind interesate de evenimente irepetabile i de aspectele particulare sau unice ale oric#rui fenomen. 8a r)ndul s#u& F.%ilt,eT& f#c)nd distincie ntre tiinele naturii i cele ale spiritului& a susinut c# metoda celor dint)i este explicaia, n timp ce metoda disciplinelor sociale este 3nelegerea. 8a fel& (.Feber a f#cut din 3nelegere principiul sociologiei sale compre,ensive& consider)nd c# sociologia trebuie s# identifice& pe ba!a n elegerii

:J

sensurilor aciunilor umane& 0tipuri ideale0 de conduit# sau aciune social#& care trebuie s# stea la ba!a unei tipologii a societ#ii. Problemei filosofice a metodei i s a ad#ugat& tot ca problem# central# a epistemologiei tiinelor sociale& problema modelelor conceptuale de 3nelegere a societii, formulat#& i ea& tot ca o alternativ#4 holism sau individualism :atomism0.Concepiile ,oliste /sau globaliste0 consider# c# pentru a e.plica fenomenele sociale trebuie pornit de la structuri /sociale0 c#tre indivi!i i aciunile lor /M 2de sus n 3os20. Concepiile individualiste adopt# perspectiva opus#& socotind c# pentru a e.plica via a social# trebuie s# se nceap# cu studiul indivi!ilor i al /inter0aciunilor acestora /M 2de 3os n sus20. Iposta!a filosofiei de epistemologie a tiinelor sociale atest# importana refleciei folosofice i& n special& a filosofiei sociale /care abordea!# aceea i problematic# a e.istenei n general la nivelul socialului0 n relaiile sale cu tiinele sociale.

&. CERCETAREA PO@ITIV. A FENO-ENELOR SOCIALE &.1. Sociolo,ia 3 iin! 'o(i i)! asu'$a socie !ii &.1.1. De*ini$ea sociolo,iei &.1.". A'a$iia i e)oluia '$o#lema icii sociolo,ice &.1.&. A'a$a ul conce' ual i me o%ele %e ce$ce a$e 0n sociolo,ie &." Sociolo,ia ,ene$al! i sociolo,iile %e $amu$! &.&. iinele sociale 'a$ icula$e i $a'o$ ul lo$ cu sociolo,ia &.&.1. Ra'o$ ul is o$ie / sociolo,ie &.&.". Ra'o$ ul 'si6olo,ie / sociolo,ie

&.1. Sociolo,ia3 iin! 'o(i i)! asu'$a socie !ii &.1.1. De*ini$ea sociolo,iei Cercetarea tiinific# contemporan# se manifest# ntr un larg evantai de preocup#ri& centr)ndu se pe domenii tot mai largi i mai variate& de la structura substanei materiale p)n# la creaiile spirituale& toate fiind anali!ate n raport cu aciunile oamenilor. -n acest conte.t& studierea societ#ii omeneti /a vieii sociale a oamenilor0 dintr o perspectiv# tiinific#& apare ca ceva firesc i necesar. tiina destinat# s# reali!e!e acest lucru este sociologia& care se ocup# nu numai de anumite laturi ale realit#ii sociale& ci i de acest domeniu n totalitatea sa& n unitatea i diversitatea sa. -nelegerea comple.ei problematici a tiinei respective presupune& mai nt)i& definirea conceptului.

:1

%efinirea sociologiei nu este ns# o problem# simpl#& c#ci de claritatea i conci!ia acstei operaii logice depinde nelegerea specificului tiinei respective comparativ cu alte tiine /sociale sau ale naturii0. W Sociologia 6 tiin despre societate. A prim# definire a sociologiei i cea mai r#sp)ndit#& este aceea de tiin# despre societate /0tiina aptelor sociale0 la *mile %ur>,eim& 0tiina enomenelor sociale0 la ?eorges ?urvitc,& 2tiina realitii sociale 0 la %imitrie ?usti .a.0. +ceast# definiie& dei corect#& r#m)ne la un nivel prea general. *ste adev#rat c# definirea unei tiine trebuie s# nceap# prin delimitarea obiectului s#u de studiu. %ar obiectul cercet#rii tiinifice /at)t n ca!ul tiinelor naturii& c)t i al tiinelor societ#ii0 se dovedete a fi& n stadiul actual de de!voltare a tiinei& deosebit de comple.& at)t natura& c)t i societatea fiind studiate de o mare varietate de tiine. -n ceea ce privete societatea& cu diferitele ei laturi i paliere& aceasta constituie un 2c)mp2 vast de cercetare n care nt)lnim numerose tiine sociale4 istoria& antropologia& demografia& geografia uman#& economia politic#& managementul& demografia& ergonomia& psi,ologia& pedagogia& tiinele 3uridice& tiinele politice. Prin urmare& dac# ne oprim la definirea sociologiei numai ca tiin# despre societate& r#m)ne nel#murit# problema raportului dintre sociologie i stiinele sociale particulare& precum i problema raportului dintre sociologia general# i sociologiile de ramur#. %e aceea& n definirea sociologiei& ca de altfel a oric#rei alte tiine& trebuie s# avem n vedere i alte criterii i anume4 a0 modul de abordareI b0 sistemul tematic i de referineI c0 aspectul structural al tiinelor respectiveI d0 elul /obiectivul0 cercet#rii. %in aceast# perspectiv#& sociologia se definete ca tiina ce studia!# ansamblul relaiilor& structurilor i proceselor sociale. *a studia!# societatea ca pe o totalitate sructurat# i dinamic#& urm#rind o diagno1 a proceselor i aciunilor sociale& c)t i o progno1are a acestora pe ba!a descoperirii i anali!ei legilor sociale& adic# a acelor corelaii constante inerente i eseniale care e.ist# nl#untrul fenomenelor i ansamblurilor sociale. Indiscutabil& eseniale n sociologie& ca n orice alt# tiin#& sunt problemele legit#ii& ale determinismului& de!volt#rii i& n primul r)nd& ale e.licaiei cau!ale& sociologia tin!)nd& ca orice alt# tiin#& spre reliefarea i nelegerea legit#ilor domeniului s#u de studiu& al devenirii sociale& proces care& pentru unii autori& ar fi definitoriu pentru e.istena sociologiei ca tiin#. %in acest motiv& muli g)nditori /P.8a!arsfeld& '.Boudon .a.0 s au str#duit s# contribuie la consolidarea logico matematic# a e.plica iei sociologice. %e pild#& 'aTmond .Boudon& n lucr#ri ca ,nali1a empiric a cau1alitii, ,nali1a matematic a aptelor sociale& se ocup# de elaboarea i verificarea unor proceduri statistico matematice menite s# e.prime c)t mai adecvat relaiile cau!al deterministe& subliniind c# anali!a funcional# sau cea interpretativ# a realit# ii sociale& dei necesare pentru relifarea specificului socialului& nu pot nlocui& ntr un discurs tiinific& anli!a cau!al#. W Sociologia 6 tiin despre om. Sociologia mai este definit# i ca tiina despre om. -neleas# n acest fel& ea nu se identific# cu antropologia filosofic#& ntruc)t are ca obiect nu

:2

omul abstract& ci omul concret integrat n coordonate social istorice concrete. Sociologia relev# faptul fundamental c# un om n grup nu mai are aceea i personalitate ca un individ luat separat& c#ci conform lui *mile %ur>,eim societatea /grupul0 este& g)nde te i acionea!# altfel dec)t membrii ei luai i!olat. +a se e.plic# fenomenele de entu!iasm colectiv& isterie colectiv# etc. *.ist# o 0contiin colectiv0/*.%ur>,eim0 care dep#ete contiinele individuale i care se manifest# n om prin contiina trebuinelor sociale. Sociologia& deci& se raportea!# & mai mult ca oricare alt# tiin# la om& la aciunea uman#. %e aceea ea se pre!int# ca o tiin# n care riguro!itatea proprie tuturor tiinelor po!itive se mpletete cu o tendin# subiectiv#& re!ultat al ancor#rii ei n decriptarea motivaiilor aciunii umane& n e.plicarea idealurilor& n#!uinelor& trebuinelor specific umane. Ca urmare& carcterul nomotetic /gr.2nomos0 M lege ` 2tithemi2 M a ae!a0 utili!at n sociologie /i n general n tiinele socio umane0& e.plcaiile i prediciile pe care un astfel de model le presupune& sunt mai fragile comparativ cu alte tiine. -n mod firesc& anali!a sociologic# fiind nevoit# s# coboare p)n# la nivelul inten ional al aciunilor individuale& comport#& spre deosebire de tiinele naturii de e.emplu& o dimensiune interpretativ# cu accentuate tente subiective. Subiectivismul este ns# destul de ncorsetat c#ci& i aici cum sublinia!# i '.Boudon n #ogica socialului /1C:C0 cercet#torul este obligat s# se supun# unor reguli de demonstraie i testare a propo!iiilor comune ntregului domeniu al discursului tiinific& ceea ce uurea!# elaborarea de 2tehnologii raionale2 care s# permit# st#p)nirea i diri3area raional metodic# a diferitelor mutaii sociale. +cest scop poate fi atins prin reali!area& n termeni proprii tiinei& unei disocieri precise ntre normal i patologic& nomic i anomic& de!voltare i cri!#& ntr o situaie dat#& reali!are ce poate fi rodul at)t al cercet#rii empirico descriptive& c)t i al elabor#rii teoretico metodologice. W Sociologia J anali1 sincronico6diacronic a societ ii. (uli sociologi& ntre care i rom)nul Petre +ndrei /19C1 1C$J0& f#r# a nega valoarea i necesitatea preocup#rilor privind relevarea necesit#ii i determinismului social / problem# care& pentru unii ar fi definitorie pentru e.istena sociologiei ca tiin#0& insist# asupra faptului ca sociologia s# reali!e!e un studiu integrativ /concomitent structural i dinamic0 al societ#ii care trebuie tratat# n unitatea i diversitatea componentelor sale. -n acest sens& filosoful i sociologul rom)n amintit nota c# obiectivul prim al sociologiei trebuie s# fie studierea 2 existenei sociale i a aspectului ei static6structural2 /sau sincronic n terminologie mai recent#0 i apoi 2aspectul dinamic6 uncional al ei2 / sau diacronic0 n vederea e.plic#rii fa!elor i tipurilor sociale reali!ate& av)nd convingerea& pe care a i aplicat o n studiile sale& c# societatea trebuie anali!at# sub toate aspectele i laturile sale /biologic#& social economic#& psi,ologic#0 pentru a fi nf#iat# ca un tot unitar care se de!volt# pe ba!a anumitor legi interne. *ste aici de!voltarea punctului de vedere al lui *.%ur>,eim care face distinc ie ntre o 2sociologie static2 ce se ocup# cu studiul aptului social i o 2sociologie dinamic2 centrat# pe anali!a enomenelor sociale. -n conclu!ie& sociologia poate fi definit# ca o tiin a totalitii sociale care cercetea1 structura i unciile vieii sociale, ansamblul relaiilor sociale /relaii dintre indivi!i& grupuri& unit#i& instituii i fenomene sociale0 i vi1ea1 desprinderea legitilor

:3

generale, c2t i progno1area& pe ba!a descoperirii i anali!ei legilor& a mutaiilor ce pot interveni 3n realitatea social aflat# ntr o permanent# transformare. W !unciile sociologiei. -n ceea ce privete unciile sociologiei& acestea sunt urm#toarele4 a0 funcia expo1itiv ce const# n pre!entarea& descrierea i anali!a fenomenelor i structurilor ce alc#tuiesc realitatea social#I b0 funcia explicativ /interpretativ0. Ca orice alt# tiin#& sociologia nu se poate limita numai la e.punerea fenomenelor i structurilor sociale& ci se impune i e.plicarea i interpretarea faptelor sociale& a regularit# ilor i legit#ilor acestora. *.plicaia este calea principal# spre nelegereI c0 funcia predictiv :prospectiv, de progno1are; ce const# n descifrarea tendinelor de de!voltare& a direciei& a sensului n care poate evolua societatea pe ba!a studierii fonomenelor i relaiilor sociale din perspectiva modului n care ele se pre!int# la un moment dat& c)t i din perspectiva legilor ce guvernea!# e.istena i evoluia acestoraI d0 funcia aplcativ& neleas# n sensul c# sociologia f#r# a avea preten ia c# ofer# soluii definitive& aspectul deci!ional propriu !is ie ind din cadrul s#u poate elabora diverse propuneri sau ipote!e re!olutive cu posibil# i necesar# aplcabilitate practic#& aplicare ce intr# ns# n atribuiile factorilor deci!ionali. &.1.". A'a$iia i e)oluia '$o#lema icii sociolo,ice tiinele sociale n general& inclusiv sociologia& au o valoare recunoscut# pentru cunoaterea de sine autentic#. -nc# anticul Socrate& formul)nd principiul cunoaterii de sine / 2cunoate6te pe tine 3nsui00& a formulat prin aceasta necesitatea i posibilitatea domin#rii de c#tre om a propriului s#u destin i univers. "otodat#& cunoaterea de sine& altfel spus dob)ndirea 2contiintei de Sine2& este dependent# i de dob)ndirea 2contiinei de ,ltul2& c)t i a 2contiinei de Noi0, omul& ca individ& neput)nd e.ista independent de semenii s#i& n afara societ#ii. +a se e.plic# faptul c# reflecia asupra socialului are un trecut bogat i mult ndep#rtat n timp& integr)ndu se concepiei globale asupra lumii& concepie prin care omul a sperat /i nc# sper#0 s# g#seasc# r#spunsuri i soluii la ntreb#rile fundamentale ivite n faa lui nc# din momentul apariiei sale. +ceste prime reflecii asupra socialului pot fi privite ca o 2sociologie spontan2 alc#tuit# din p#rerile& repre!ent#rile /n mare parte naive& mai mult empirice0 i ideile oamenilor referitoare la viaa lor social#& rolul sociologiei ca atare fiind descifrarea sensului i semnificaiei fenomenlor sociale. *vident& drumul de la 2sociologia spontan2 la 2sociologia implicit2/pre!ent# n marile opere de cultur# care au cuprins referiri comple.e asupra socialului0 i de la aceasta la elaborarea 0 sociologiei ca tiin2 a fost un drum lung i nelipsit de greut#i& de controverse& de dispute. W !ondatorii sociologiei% %isciplin# tiinific#& sociologia este comparativ cu alte tiine o tiin# relativ nou#& dar care a acumulat cum am v#!ut mai sus o e.perien # e.trem de bogat#. *a a luat natere la interferena secolelor =;III i =I=& fondatorii s#i fiind considerai4

:$

Claude @enri de Saint Simon /1:GJ 192E0 care vorbete primul de un sistem social 2po1itiv0/adic# tiinific0& definind 2fi!iologia social#2 ca o ramur# a 0tiinei omului2 care studia!# 2societatea 3n aciune2& eforturile colective care dep#esc eforturile individualeI +uguste Comte /1:C9 19E:0 care este considerat i creatorul termenului de sociologie /folosit pentru prima dat# n lucrarea sa C urs de ilo1o ie po1itiv0 impun)nd o nou# metod# de g)ndire a 2 enomenalitii istorice2 dup# modelul tiinelor po!itiveI Ko,n Stuart (ill /19J3 19:30 care define te sociologia ca 2tiina obiectului social cel mai general i mai abstract2 sau& mai simplu,0 tiina caracterelor cele mai generale ale societii0 Caracteristic at)t fondatorilor sociologiei& c)t i diferiilor ali autori care au preluat termenul& a fost i este definirea disciplinei respective ca studiul tiini ic :sau po1itiv; al aptelor socale. Principalul fondator al sociologiei propriu !ise& definit# ca tiin a societii& este considerat& totui& filosoful france! ,uguste .omte la care nt)lnim ideea c# g)ndirea / i cunoaterea0 omeneasc# a parcurs& n evoluia sa& trei stadii diferite4 teologic& metafi!ic i tiinific /po!itiv0. -n orice domeniu& cunoaterea debutea!# cu stadiul ba!at pe concepte teologice. %e e.emplu& n societ# ile primitive& astronomia a e.licat mic#rile cereti prin aciunea unor !ei& demoni sau alte fiin e supranaturale. -n al doilea stadiu& cel metafi!ic& locul lui %umne!eu a fost luat de principii abstracteI conceptele teologice au fost nlocuite cu e.plicaii metafi!ice ba!ate pe raiune. +l treilea stadiu po!itiv sau real relev# semnificaia cunoaterii tiinifice re!ultat# din observarea relaiilor i interdependenelor guvernate de legi. 2Spiritul po1itiv scie el n Cours de la philosophie positive const mai ales 3n a vedea pentru a prevedea, pentru a cerceta ceea ce este, cu scopul de a descoperi ceea ce va i, pe ba1a teoremei universale a trans ormabilit ii legilor naturii0 Comte avea convingerea c# tiina este adev#rata cunoatere datorit# studierii sistematice a fenomenelor pe ba!a observaiei& situaie ce se finali!ea!# cu formularea i e.plicarea legilor de fiinare a fenomenelor. -n conte.tul tiinelor po!itive& tiina despre societate este considerat# ca fiind cea mai cople.#. -nt)lnim la Comte i o mp#rire a studiului societ#ii n statica social a.at# pe studiul structurii societ#ii i dinamica social orientat# spre studiul sc,imb#rii sociale i a de!volt#rii instituionale. Pentru el& societatea dispune de multe caracteristici asem#n#toare organismelor vii& dar o consider# un organism diferit de lume animalelor& un organism ba!at pe o ordine dependent# de e.istena comunit#ii de idei mp#rt#it# de membrii ei. Prin urmare& sociologia este preocupat# de cunoaterea realit#ii sociale distinct# de biologic i organic. W .ircumscrierea teoriei sistemice despre societate . )erbert Spencer /192J 1CJ30 este considerat& i el& ntemeietor al sociologiei prin argumentarea organicit# ii societ#ii. + de!voltat ideea lui +.Comte despre statica i dinamica social# i a preluat de la acesta i te!a despre societate ca organism social. -n vi!iunea sa& societatea este analoag# organismului biologic. +sem#n#tor corpului uman alc#tuit din organe rinic,i& pl#m)ni& inim# societatea este alc#tuit# din instituii familia& biserica& coala& statul& economia.

:E

*voluia societ#ii are loc identic cu evoluia organismului biologic& parcurge toate etapele acestuia /de la natere p)n# la moarte0& nscriindu se ntr o tendin# legic#. Prin aceast# idee& Spencer pune pentru prima dat# n sociologie ba1ele teoriei sistemice despre societate% Iar progresul social este v#!ut ca efect al evolu iei sociale n mod organic& el fiind adeptul teoriei seleciei i evoluiei naturale a societii conform c#reia de!voltarea social# este posibil# numai prin aceast# selec ie natural#. %e aceea a susinut ideea neinterveniei guvernului n adoptarea legislaiei. Intervenia respectiv# ar fi total gratuit# c#ci s au perpetuat i se vor perpetua doar acele forme sociale care au re!istat i vor re!ista e.igenelor evoluiei naturale& la fel cum n lumea biologic# supravieuiesc cei mai dotai i mai adaptabili. *voluia social# nu este linear#I ea cunoate i procese de stagnare i de regres. Iar finalitatea oric#rei de!volt#ri este crearea unei situaii de echilibru nf#ptuit prin trecerea de la starea de de!agregare la o stare structurat#& de la o stare omogen# la una eterogen#. -n lucrarea Progresul%#egea i cau1ele sale& concepe de!voltarea istoriei ca pe o lupt# pentru e.isten# i ca proces de supravieuire a celui mai puternic. Karl Darx /1919 19930& f#r# a se considera sociolog& a influien at puternic g)ndirea sociologic#. Spre deosebire de evoluionismul lui Spencer& mar.ismul susine c# de!voltarea societ#ii cunoate nu numai o evoluie spontan#& ci periodic au loc transform#ri radicale ce iau forma aciunilor revoluionare prin intervenia direct# a omului. Care este cau!a i cum se reali!ea!# astfel de sc,imb#ri socialeR Societatea este anali!at# de (ar. ca un sistem alc#tuit din forele de producie i relaiile de producie& iar prefacerile sociale i au i!vorul n de!voltarea mai rapid# a forelor de producie care conduce la apariia unor noi te,nologii& a unor noi moduri de organi!are a produciei i la apariia unei noi clase& capabil# s# gestione!e progresul re!ultat n planul produciei materiale. +ceast# nou# clas# lupt# mpotriva vec,ilor clase interesate n conservarea relaiilor de producie e.istente care le asigur# puterea n stat. Iar lupta de clas#& ca form# de manifestare pe planul structurii sociale a contradic iei economice dintre forele de producie i relaiile de producie& este v#!ut# ca motor al de!volt#rii sociale. +adar& n mar.ism& sensul evoluiei societ#ii este determinat de forele de producie& rolul principal n orice societate l are producia material#& iar conducerea societ#ii trebuie reali!at# de cei ce produc bunurile materiale. Emile Durkheim /19E9 1C1G0 a configurat pentru prima oar# obiectul propriu sociologiei& asem#n#tor cu domeniul de studiu din orice tiin#. 2Principalul nostru obiectiv este de a extinde raionalismul tiini ic la conduita omeneasc, art2nd c ea este reductibil la raporturi de la cau1 la e ect 2 / 9egulile metodei sociologice& *ditura tiinific# i *nciclopedic#& Bucureti& 1C:$& p. 3E 0. + fost preocupat de modul cum societatea evoluea!# n timp& fapt pentru care a c#utat elementele ce pot e.plica e.isten a societ#ilor. 'ealitatea social# fundamental# n acest sens este grupul& pentru c# faptele care au loc n el sunt independente de individ& n aceea i m#sur# ca i procesele i fenomenele studiate de tiinele naturii. +stfel de fapte& numite apte sociale& se produc independent de

:G

individ& dob)ndind obiectivitate& ceea ce permite cunoaterea lor direct#& empiric#& precun i m#surarea lor n conte.tul vieii sociale. Faptul social deci& repre!int# instrumentul gnoseologic de investigare realit# ii sociale. Investit cu atribute morale& faptul social trebuie s# ac ione!e pentru asigurarea ordinii sociale prin reunirea indivi!ilor n aciunea de funcionare a ntregului sistem social. +sta cu at)t mai mult& cu c)t faptul social se caracteri!ea!#& n principal& prin constr)ngere. Dax Meber /19G$ 1C2J0& f#c)nd diferena necesar# dintre sociologie i tiinele naturii& accentuea!# c# faptele sociale stabilirea unui pre & organi!area unei greve& conduita religioas# a unui trib etc. se caracteri!ea!# prin comprehensibilitate /M inteligibilitate0& ceea ce face ca ele s# fie studiate n alt mod comparativ cu studierea fenomenelor naturale /c#derea unui meteorit& ng,e area apei etc.0.Primele sunt cunoscute din interiorul lor& pentru c# cercet#torul nsui este o fiin# social#& pe c)nd celelalte fenomene sunt investigate din e.teriorul lor. Pe aceast# ba!#& Feber& spre deosebire de (ar. i %ur>,iem& a abordat socialul nu numai ca fapt social& ci i din punctul de vedere ult# ii cunoaterii sale. *.aminarea comportamentului social i a aciunilor sociale include i studiul tr#irilor indivi!ilor ce interacionea!#. %e aceea& sociologii au un alt mod de a cunoa te realitatea& comparativ cu specialitii din domeniul tiinelor naturiiI sociologia este nevoit# s# investig,e!e i capacitatea indivi!ilor de a inelege modul cum se produc aciunile umane. -n esen#& sociologia este conceput# de el ca o tiin# compre,ensiv# i e.plicativ# a aciunilor sociale& pentru cunoaterea c#rora propune o construcie conceptual# numit# tip ideal c#reia i atribuie rolul de postulat metodologic al cercet#rii socialului. Cu a3utorul conceptului respectiv& Feber a studiat birocraia& tipurile de autoritate& leg#tura dintre etica protestant# i capitalism i alte fenomene sociale. &.1.&.A'a$a ul conce' ual i me o%a %e ce$ce a$e 0n sociolo,ie. 9olul aparatului conceptual. Arice tiin# se distinge nu numai prin obiect& ci i printr un sistem coerent de concepte prin care ncearc# 2raionali!area 2 realului& precum i prin metode proprii de cercetare Sociologia utili!ea!# o mare varietate de concepte proprii /multe fiind folosite i de alte discipline& dar vi!)nd alte aspecte ale socialului0 cum sunt4 societate , grup social,colectivitate, relaii sociale, relaii interpersonale, apt social, opinie social, mentalitate social, rol social, status social, sociali1are, structur social, mobilitate social, integrare social .a.m.d. +ceste concepte ndeplinesc o dubl# funcie 4 pe de o parte& descriu fenomenele& procesele i faptele sociale care alc#tuiesc obiectul de studiu propriu sociologiei ca tiin#& iar pe de alt# parte& a3ut# la modelarea& pe plan mental& ideatic& a realit#ii sociale privit# n multitudinea laturilor sale componente i a interaciunilor dintre ele. Conceptele folosite n sociologie sunt relaionale& alc#tuind un sistem coerent de enunuri corespun!#toare fenomenelor studiate i au o valoare de predicie oferind diverse alternative de deci!ie ce pot fi testate prin e.periment social. Prin aceasta& ele contribuie la ntemeierea tiinific# a faptelor potrivit unei teorii sociale unitare i stau la ba!a at)t a limba3ului teoretic /ipote!#& indicatori etc.0& c)t i a celui empiric /generali!#rile observaiei& sc,eme de aciune practic# etc.0. -n acelai timp& i situaia

::

respectiv# se r#sfr)nge asupra conceptelor utili!ate& contrbuind la l#rgirea progresiv# a sferei lor de cuprindere& ceea ce face ca sociologia s# se pre!inte ca o tiin# social# n prmanent# elaborare. W Detode generale utili1ate 3n studierea societ ii. -n ceea ce privete metoa de cercetare a sociologiei& este indisolubil legat# de natura i formele de manifestare ale obiectului s#u de studiu ale realit#ii sociale c#ci& n cele din urm#& orice tiin# recurge la mi3loacele cele mai potrivite pentru a a3unge la re!ultate edificatoare n cunoaterea obiectului s#u. 'ealitatea social# este studiat# ns# i de sociologie i de tiinele sociale particulare& fapt ce impune preci!area specificului metodei /sau metodelor0 care caracteri!ea!# cercetarea sociologic#. Se impune& n acest conte.t& punctul de vedere al lui ?eorges ?urvitc, care sublinia c# realitatea social# /0 enomenele sociale totale0& cum se e.prim# el0 poate fi studiat# dup# trei metode& deosebirea dintre ele creion)nd i deosebirea dintre sociologie i tiinele sociale particulare. +ceste metode sunt4 a0 metoda sistemati1ant i analitic& utili!at# de ma3oritatea tiinelor sociale particulare i care& urm#rind de obicei scopuri de ordin practic& const# n studierea n profun!ime a unui singur palier al societ#ii& scos din totalitatea fenomenelor sociale& n vedereea obinerii unui randament sporit ntr un conte.t social anume. %e pild#& economia politic# anali!ea!# i sistemati!ea!# unele modele economice i unele conduite colective normale privind producia cea mai eficace i sc,imburile cele mai avanta3oase pentru a indica cele mai bune mi3loace de reali!are a prosperit#ii ntr un cadru social determinatI b0 metoda individuali1ant i singulari1ant& proprie istoriei i etnografiei& tiine sociale particulare care studia!#& ca i sociologia& fenomene sociale totale /n ansamblul lor0& dar le tratea!# prin singulari!are& ca fenomene unice /unicitatea actului Hnirii Principatelor 'om)ne& de pild#0I c0 metoda tipologic& proprie sociologiei& care const# n construirea de 2tipuri calitative i discontinui2 /tipuri microsociologice& tipuri de grupuri particulare& de clase sociale& de societ#i globale0& construcie ce permite sesi!area de ansamblu& mai direct# i mai ad)nc# a socialului& a structurii acestuia& prin luarea n considera ie at)t a tuturor palierelor& a tuturor sectoarelor vieii sociale& c)t i a determinismului inerent fiec#rui palier sau compartiment social. Construirea& inductiv# sau deductiv#& a tipurilor sociale se poate reali!a fie prin apel la cunotinele din alte discipline sociale /evaluarea datelor istorice& economice& statistice& etnografice etc. pentru 2re construirea2 tipurilor de societ#i din trecut0& fie prin folosirea unor alte metode cum sunt4 metoda comparativ#& metoda monografiei& metoda statistic# etc. W Detode particulare. Hna dintre acestea este metoda comparativ, considerat# de +.Comte i *.%ur>,eim metod# fundamental# n sociologie& care permite s# se a3ung# la tipologii prin stabilirea de generali!#ri re!ultate n urma relev#rii asem#n#rilor i deosebirilor stabilite pe ba!a compar#rii structurilor unit# ilor sau grupurilor sociale. "rebuie avut n vedere faptul c# aplicarea metodei comparative presupune luarea n considerare i a 2comple.ului conte.telor2 i anume4 2conte.tul dimensional2 /(aurice

:9

%uverger afirma& n acest sens& c# 2di erenele de dimensiuni sunt, 3n ond, di erene de natur00& 2conte.tul cultural2 /referitor la tipul de civili!aie0 i 2conte.tul de epoc#2 /care impune ca& n procesul compar#rii& s# se aib# n vedere stadiile diferite de de!voltare0. Detoda monogra ic are& de asemenea& o valoare unanim recunoscut# pentru construirea de tipuri sociale& prin intermediul ei acumul)ndu se materialul /etnografic& economic etc.0 de care sociologia are nevoie pentru a construi tipuri de societ# i i pentru a stabili regularit#i sau legi sociale. (onografia sociologic# tratea!#& de regul#& o singur# problem# /un anumit grup social& un anumit fenomen social etc.0& dar din toate punctele de vedere& urm#rind s# surprind# diversitatea aspectelor sale n leg#tura lor reciproc#& c)t i raportul s#u cu ntregul social. -n ara noastr#& metoda respectiv# a fost inaugurat# de c#tre %imitrie ?usti /199J 1CEE0& ntemeietorul colii monografice de la Bucureti& cu r#sunet n ntrega *urop#. Consider)nd societatea nu doar ca o sum# de indivi!i ntre care se stabilesc anumite raporturi& ci un tot ntreg& un ansamblu organi!at care se conserv# i evoluea!# prin instituiile sale& sociologia face apel i la metoda statistic& prin care se cercetea!# fenomene de mas# ale societ# ii pe care le clasific#& le grupea!#& l#s)nd la o parte 2accidentele individuale2& pentru a c#uta elementele lor constante. -n felul acesta& se tinde spre descoperirea cau!elor fenomenelor sociale de mas#& a regularit# ilor i regulilor acestora. *ste o metod# n primul r)nd descriptiv# i analitic#& dar& aleg)nd dintr o mulime de fapte ceea ce este mai repre!entativ& permite i crearea de tipologii. %e altfel& cu c)t num#rul elementelor cercetate /indivi!i&fapte&fenomene0 este mai mare& cu at)t particularit#ile individuale se estompea!#& devenind posibil# relevarea tr#s#turilor comune& generale& ca o treapt# necesar# spre cunoaterea esenei. 5ecesar# sociologiei& statistica ofer# informaii mai ales despre aspectul e.terior& obiectiv al fenomenelor i aciunilor sociale& fapt pentru care re!ultatele sale trebuie mbinate cu re!ultatele celorlalte metode. (ai trebuie preci!at c#& pe l)ng# metodele principale& folosite n toate tiinele metoda comparativ#& metoda analitico e.po!itiv#& anali!a cantitativ# sociologia folosete n cercet#rile sale o ntreg# palet# de metode& procedee i te,nici care i aparin numai ei& metode i te,nici ce sunt permanent perfectate& a3ustate& pentru a permite perceperea c)t mai conving#toare a faptului social. "oate acestea ilustrea!# c#& n esen#& sociologia presupune o metod# de cercetare integralist, care s# anali!e!e orice fenomen social n raport cu ntregul social i s# l e.plice prin alte fenomene sociale& idee susinut# i de sociologul rom)n Petre +ndrei.

&.". Sociolo,ia ,ene$al! i sociolo,iile %e $amu$! Sociologia este tiina care studia!# fenomenele sociale totale n integritatea aspectelor i mic#rii lor& precum i modul de funcionare a societ#ii n ansamblul ei pentru a construi 2tipuri calitative2 /microsociale& grupale i globale0 n curs de constituire sau de destr#mare. *a definete fundamentul teoretico tiinific absolut necesar oric#rei investigaii sociologice& fundament n absena c#ruia cercetarea tiinific# este imposibil#. Privit# ca tiin# a socialului& sociologia se pre!int# ca o disciplin# cu un grad ridicat de

:C

diversita22S3te. Concomitent cu relativa unitate a limba3ului teoretic i a metodologiei de cercetare& e.ist# i o larg# varietate de abord#ri sociologice a vieii socio unmane. %iversitatea respectiv# are dou# surse4 a0 una cognitiv& ce const# ntr o mulime de teorii competitive care se e.clud& dar se i completea!# reciproc& teorii complementare ce sunt efect al abord#rii socialului din perspective diferiteI b0 alta social& ce const# n diversitatea formelor concrete de manifestare a socialului& fiecare implic)nd perspective analitice conforme particularit#ilor sale. Ca urmare& din trunc,iul teoriei generale a organi!#rii sociale /macrosociologia0 au nceput s# se desprind#& treptat& mai multe ramuri ale c#ror preocup#ri vi!ea!# laturile e.istenei sociale aflate ntr o permanent# interaciune i determinare reciproc#. +cest fapt a condus la afirmarea unor tiine autonome cum sunt4 sociologia culturii& sociologia educaiei& sociologia politicii& a muncii& a religiei& sociologia 3uridic#& a cunoaterii etc. +pariia i proliferarea lor este un re!ultat at)t al solicit#rilor practice& c)t i al e.tinderii f#r# precedent a investigaiilor empirice& fapt ce face ca cercetarea sociologic# s# penetre!e n tot mai multe domenii ale vieii sociale. Sarcina acestor discipline este de a ad)nci i perfeciona cunoaterea realit#ii sociale prin 1decuparea2 unor fenomene din societatea global# pentru a nelege mai bine rolul lor n ansamblul social i pentru a reliefa raporturile i intercondiion#rile ce se manifest# ntre ntreg i parte& ntre societate ca totalitate i o latur# a sa ca parte indisolubil#. Iar ceea ce le une te este metoda de abordare a societ#ii din perspective integraliste i evoluioniste. Pentru argumentare& se impun c)teva e.emplific#ri4 Sociologia 4uridic este tiina fenomenelor 3uridice n evoluia 2realit#ii 3uridice2 ca realitate social#& tiin# ce urm#rete s# surprind# momentele po!itive de structurare& restructurare i destr#mare /destructurare0 a surselor i factorilor evolutivi ai dreptului. Sociologia 3uridic# nu se poate limita ns# doar la studierea dreptului /definit ca ansamblul normelor i regulilor cu caracter obligatoriu& legiferate de puterea de stat& n virtutea c#rora este impus# ordinea social# i asigurat# legimitatea relaiilor i aciunilor umane0& ci trebuie s# i e.tind# c)mpul de observaie asupra tuturor fenomenelor sociale n care este pre!ent& n c,ip evident sau mai puin nuanat& un element de drept. %isciplina respectiv# are& n aceast# direcie& misiunea de a surprinde interferena dintre 3uridic& pe de o parte i responsabilitatea social#& interesele sociale& actele de organi!are i conducere& actele de deci!ie .a.& pe de alt# parte. Sociologia economic are ca preocupare studiul condiiilor istorice i sociale n care funcionea!# legile economice. 'elaiile dintre economie i societate pot fi anali!ate n conte.t istoric sau contemporan. *.ist# astfel studii de sociologie economic# a societ# ilor primitive& antice& feudale& capitaliste& asiatice etc. -n fiecare ca! n parte relaiile societate economie pot fi cercetate pe trei nivele analitice4 macrosocial, mediu i individual. 8a nivel macrosocial& sociologia economic# studia!# raporturile dintre tipul i structura societ#ii& pe de o parte& i subsistemul s#u economicI la nivelul mediu& studia!# rela iile dintre diferitele componente ale societ# ii sectoare& instituii& straturi sociale i elementele corespun!#toare ale economiei producie& repartiie& circulaie& consumI la nivelul individual& studia!# comportamentele i valorile dup# care se g,idea!# ntr o epoc# dat# membrii unei societ# i n raport cu sistemul

9J

economic& ca de e.emplu comportamentul de capitali!are& de ac,i!i ionare& raionalitatea muncii individuale& locul muncii i al consumului n viaa individului etc. Sociologia politic este studiul proceselor sociale care determin# comportamente politice sau /n sens mai larg0 studiul politicului ca domeniu specific al socialului. Prin aceasta& ea se deosebete de politologie care studia!# structurile i funcionarea specific# a unui sistem politic. Prin politic se nelege procesul prin care un grup uman& cu interese i opinii iniial diferite& a3unge la deci!ii i opiuni colective care se impun ntregului grup. +ltfel spus& politica este o modalitate sistemic# de organi!are i conducere a raporturilor dintre clase i grupuri sociale n cadrul comunit#ilor umane& de instituire i meninere& prin intermediul puterii& a unei ordini interne a comunit#ii. Iar instrumentul prin care se reali!ea!# deci!iile luate este puterea. Interesul sociologiei fa# de puterea politic# se manifest# n c)teva direc ii principale4 a0 consider# statul ca o instituie politic# la fel ca oricare alta& iar instituiile politice le integrea!#& ca o categorie distinct#& institu iilor sociale n generalI b0 acord# o atenie particular# aspectelor informale& funciilor latente i disfunciilor caracteristice instituiilor prin care se e.ercit# puterea politic#I c0 tinde s# confere o accep iune foarte larg# termenului de 2politic2 care trebuie s# acopere toate fenomenele ce implic# rela ii de autoritate i conducere prin intermediul unor variate instituii4 statul& dar i organi!aiile economice& partidele politice& sindicatele& biserica& familia .a. -n aceast# perspectiv#& puterea apare ca o relaie social# foarte general# care& ntr o societate pluralist#& cunoa te o diversitate de forme& de la puterea statului& p)n# la puterea organi!a iilor profesionale i educative. Sociologia cunoaterii se ocup# de anali!a contribuiei factorilor sociali la producerea& structurarea& validarea i difu!area cunotinelor umane. (ai concis& ea constat# dependena ideilor de conte.tul lor social i este c,emat# s# conceptuali!e!e& din aceast# perspectiv#& diferenierea real# a cunotinelor& ideilor i valorilor. *valuarea cunotinelor n funcie de e.periena social# a celor care le produc /g)nditori sau oameni de tiin#0 este practicat# nc# n epoca luminilor /?iovanni Battista ;ico& 1GG9 1:$$ sau C,arles 8ouis de (ontesDuieu& 1G9C 1:EE0. -n principal& sociologia cunoa terii vi!ea!# relevarea gene!ei ideologiilor privite ca ansambluri de idei asociate anumitor grup#ri sau clase sociale. -n secolele =I= i == contribuii deosebite la clarificarea obiactivelor sociologiei cunoaterii au adus g)nditori de renume ca4 *.%ur>,eim& (.Sc,eller& (.Feber& Q.(ar.& ?.8u>acs sau coala de la Fran>furt /*rnst Bloc,& ",.+dorno& @.(arcurse& *.Fromm& K.@abermas .a.0.

3.2.1. Sociolo,ia comunic!$ii.Societatea uman# i comunicarea nu pot fi concepute una f#r# cealalt#. Hmani!area eate re!ultatul sociali!#rii& iar aceasta nu ete posibil# n absena comunic#rii. Comunicarea condiionea!# de!voltarea societ#ii omeneti& fiind 1metainstituia2 de care depind toate celelalte instituii sociale /cf. K. @abermas0.8a r)ndul ei& societatea face posibil# nu doar perpetuarea& ci i amplificarea& diversificarea i sporirea comple.it#ii proceselor comunicaionale. %e aceea sistemele de

91

comunicare nu pot s# negli3e!e raporturile sociale sau& cel puin& trebuie s# se adapte!e acestora& ntruc)t modelele de comunicare sunt nainte de toate modele sociale W &.".1.1.Dimensiuni sociale ale comunic!$ii. Spaiile comunicrii 3n c2mpul social. 8iteratura de specialitate a.at# pe tratarea acestei probleme ncadrea!# comunicarea specific uman# n mai multe sfere comunica ionale ntre care mai semnificative sunt urm#toarele4 a0 s era domesticului :casa; este spaiul destinat comunic#rii itrafamiliare. *ste&la prima impresie& un spaiu comunicaional nc,is& dar cu mai multe terminale orientate at)t spre c)t i dinspre lumea e.terioar# prin intermediul c#rora se e.tind rela iile interpersonale i devine posibil# p#trunderea unor mesa3e cu rol informativ sau de rela.areI acestea din urm# au i rolul de a menine sau de a reface leg#turile sociale i de a direciona diferitele categorii de consumuri spre reali!area binelui sau utilului individual sau social /prin intermedidiul telefonului& fa.ului& e mail ului et.0I b0 spaiul pedagogic :didactic;& identificat cu coala /privit# ca instituie0& este spaiul n care se desf#oar# o comunicare intens#& concomitent informaional# i educativ# i n care copilul& preluat din spaiu> domestic primar& este preg#tit pentru spaiul public. *ste numit 1anticamera spaiului public2I c0 spaiul activitilor curente /urban& rural& instituional& public&etc&0& spaiu n care comunicarea se reali!ea!# ntre indivi!ii formai de coal# pentru efectuarea diferitelor profesiiI d0 s era mondial spaiul cel mai larg& care le cuprinde pe toate celelalte i n care sc,imburile comunicaionaleiau forma globali!#rii& e.tin!)ndu se la nivel planetar. -n mod firesc& specificul fiec#ruia din aceste 1spaii2&imprim# anumite particularit#i i procesului de comunicare. W .omunicarea 3n spaiul organi1aional. Argani!aia este alc#tuit# din 1grupuri de oameni care 3i coordonea1 activitatea 3n vederea reali1rii unor inalit i relativ clar ormulate ca obiective2 /Dicionar de sociologie& ed. citat#& p.$130. *.emple de organi!a ii sunt4 ntreprinderile economice& partidele politice& colile& instituiile de cercetare& armata& spitalele etc. A component# important#& dar i un i!vor permanent al funcion#rii organi!aiei& este i comunicarea& n spe# comunicarea pro esional. Arice organi!aie are un sistem de comunicare instituionali!at care are la ba!# anumite reguli i norme& mai mult sau mai puin formale& menite s# i oriente!e membrii spre atingerea scopurilor sale i s# circumscrie natura relailor interpersonale din interiorul s#u. -n orice ogani!aie e.ist# o comunicare direct& dar i una mediat prin mi3loace te,nice specifice /de la clasicul telefon p)n# la te,nologiile ba!ate pe computer i pe reele electronice de comunicare0 care& dei impersonal#& are destule efecte po!itive4 facilitarea raporturilor de comunicare la distan#&punerea n leg#tur# a mai multor organi!aii sau persoane simultan& oferirea unei palete mult mai diversificate de informaii etc. Indiferent de nivelul la care se desf#oar# comunicarea n spaiul organi!aional /nivelul interpersonal& intra organi!aional sau e.tra organi!aional0& aceasta se particulari!ea!# prin anumite tr#s#turi specifice& cea mai important# fiind gradul 3nalt de

92

ormali1are a comunicrii& f#r# a lipsi ns# alte variate forme de comunicare verbal# /interpersonal#& public#& de mas#0 sau non verbal# /prin gesturi& inut#& mbr#c#minte etc0.Pe l)ng# particularitatea amintit#& comunicarea n spaiul organi!aional se mai caracteri!ea!# prin4 a0 ntreine funcionalitatea organi!aiei ntruc)t obiectivele i deci!iile ce vi!ea!# modalit#ile de aciune ale acesteia pot declana activit#ile profesionale numai prin intermediul comunic#rii& fiind dependente de posibilit# ile de comunicare dintre participaniI b0 urmare a caracterului formal al raporturilor dintre membrii organi!a iei& datorat normelor 3uridice i organi!aionale ce coordonea!# aciunea acesteia n direcia genurilor de necesit#i ce se cer a fi satisf#cute& comunicarea este structurat# i ea n reelele de statusuri i roluri implicate n direcionarea respectiv#I c0 caracterul strict profesional al comunic#rii organi!aionale impune ca procesele comunicaionale din organi!aii s# fie dependente de comunicarea din alte spaii de comunicare /privat& cet#enesc& politic etc.0I d0 n fiecare organi!aie comunicarea este dependent# de caracteristicile structurilor care nglobea!# organi!aia respectiv#& de po!iia acesteia n structurile sociale speciali!ate& de posibilitatea de procesare a informa iilor& de spaiile accesibile pentru reali!area b#ncilor de date& de reeaua de transmitere i recepionare a informaiilor .a.I e0 n cadrul organi!aiei formele de comunicare sunt dependente i de stilul de conducere practicat. -n general& managerii selectea!# canalele i formele de comunicare n funcie de natura i scopul mesa3ului& precum i n funcie de facilit#ile pe care le asigur# /rapiditatea sc,imbului de informaie& feed bac> ul imediat& nelegarea adecvat# a mesa3ului& evitarea de!acordului 0 W -n ceea ce privete rolul comunicrii 3n organi1aii& se impune preci!area c# imperativul comunic#rii a devenit o prioritate organi!aional# fiind o condiie a desf#ur#rii eficiente a tuturor activit#ilor. +st#!i& specialitii n comunicare se num#r# printre colaboratorii cei mai apropiai ai patronilor sau directorilor de intreprinderi i instituii. %e remarcat constatarea c# principiul managerial actual este4 1pentru a c2tiga trebuie s comunicm2/cf. Bernard (iege& Societatea cucerit de comunicare& *d. Polirom& Iai& 2JJJ& p.320. Punctual& rolul sistemului comunicaional organi!aional poate fi re!umat la urm#toarele4 aA ofer# identitate i pune n valoare organi!aia prin identificarea i reali!area elementelor relevante necesare formelor de promovare i recunoatere a imaginii organi!aiei at)t n social /spoturi publicitare pentru mass media& pagini Seb pe internet care s# pre!inte organi!aia& filme& videograme etc0& c)t i n interiorul organi!aiei /modul de informare a personalului& de!voltarea ncrederii acestuia n capacitatea conducerii i n ceea ce privete viitorul sigur al organi!aiei& !iar propriu etc.0I #A contribuie la eficienti!area managementului prin reele i coninuturi comunicaionale adecvate care s# fac# posibil# re!olvarea problemelor i luarea deci!iilor& s# previn# i s# controle!e nesigurana managementului& s# promove!e creativitatea i s# mobili!e!e personalul la ndeplinirea obiectivelor stabiliteI

93

cA contribuie la moderni!area produciei prin accesul la reelele de informaie strategic#& prin reogani!area muncii n interiorul ntreprinderii cu a3utorul te,nologiilor /clasice sau moderne0 de comunicare& prin integrarea organi!aiei n comple.itatea ansamblului de reele i servicii de comunicare. %e altfel& nsui stilul de conducere a organi!aiei poate fi clasificat in funcie de gradul de comunicare4 stilul direcional de pild#& este indicat pentru situa iile n care sarcinile anga3ailor sunt comple.e i c)nd acetia nu sunt e.perimentai sau motivai s# le ndeplineasc#& e.plic)ndu li se ceea ce au de f#cutI stilul antrenant este recomandat atunci cnd e.ist# motivare suficient#pentru anga3aii care au o bun# e.perien #I stilul susintor este utili!at atunci c)nd oamenii sunt familiari!ai cu te,nicile implicate i sunt interesai n de!voltarea relaiilor cu managerul& implic)ndu se n luarea deci!iilor cu privire la creterea performaneiI sau& stilul delegrii poate fi aplicat numai dac# anga3aii au dovedit eficien# n performana postului i pot pot fi l#sai s# se organi!e!e singuri. (ai mult& ca urmare a introducerii noilor te,nici de informare i comunicare se impune i o 1reorgani!are social#2 care va nlocui&n timp& organi!area birocratic# a muncii printr o organi!are informaional# ba!at# pe atribuirea unui rol deosebit informa iei difu!e. -i menin ns# importana i celelalte forme sau mi3loace de comunicare pe care le nt)lnim n cadrul organi!aiei. W -n luienarea comunicrii de ctre organi1aie. 'aportul comunicare organi!aie este un raport de reciprocitate& comunicarea /mai ales cea formal#0 suferind i ea influiene din partea structurii organi!aiei care poate circunscrie felul n care circul# informa ia la toate palierele organi!aiei. -n mod concret& structura organi!aional# poate influiena at)t reelele de comunicare& c)t i direciile de reali!are i managamentul acesteia. -n ceea ce privete reelele de comunicare& pot fi& funcie de structura organi!aiei& fie reele de comunicare centrali1ate /nt)lnite cel mai frcvent n organi!a iile cu structur# birocratic# accentuat# i n care flu.ul comunic#rii urmea!# liniile de comand# formale0& fie reele de comunicare descentrali1ate /pre!ente& de regul#& n grupurile autonome de munc# unde pot fi folosite toate canalele de comunicare i n care oricine poate iniia comunicarea i se poate adresa oricui. Stuctura organi!aiei influienea!# i direciile 3n care se reali1ea1 comunicarea& precum i coninutul acesteia. -n ca!ul comunic#rii formale de pild#&aceasta utili!ea!# canale bine conturate n organi!aii care pot fi4 aA canale de tip descendent n care informaia circul# de sus n 3os& canale folosite de persoanele din ierar,ia organi!aional# pentru a influiena subordonaii i care cuprind scopuri& obiective& strategii& instruciuni i argument#ri& reparti!#ri de sarcini&stadarde i criterii de apreciere etc.I #A canale de tip ascendent n care informaia circul# de 3os n sus prin rapoarte& informaii asupra performanei& pl)ngeri etc. i care permit stabilirea naturii conduceriiI cA canale de tip ori1ontal folosite n principal pentru coordonarea scopurilor i activit#ilor departamentelorI cantitatea i eficiena comunic#rii ori!ontale difer# n funcie de structura organi!aional#.

9$

Structura organi!aional# determin# i e iciena managementului in ormaiei care difer# n funcie de vite!a de comunicare& de acurateea comunic#rii& c)t i de satisfacerea membrilor. -n mod firesc& modul de a comunica influien ea!# in mod evident comportamentul membrilor organi!aiei& iar creterea performanei comunic#rii este asigurat# i de anumite atitudini individuale4 estimarea eu lui& capacitatea de a asculta& capacitatea de a provoca un fee bac> etc. Influiene de necontestat i fireti e.ercit# asupra comunic#rii organi!aionale i globali1area proces re!ultat al evoluiei problemelor geo economice i a reelelor sale te,nice de transmitere a informaiei. Argani!aia global# nu mai cuprinde ierar,ii rigide sau forme de autoritate piramidal#& ci adopt# un model de gestiune comunicaional# impus de necesitatea liberei circulaii a flu.urilor informaionale pe piaa mondial#& f#c)nd posibil# interaciunea local naional internaional. -n mod firesc& comunicarea este o component# necesar# a relaiilor interumane& este un proces parial spontan care implic# ins#& obligatoriu& i o dimensiune contient#& raional#. %imensiunea respectiv# este imperativ# n spaiul organi!aional unde ralaiile informaionale& datorit# comple.it#ii lor& nu pot tinde de la sine spre func ionarea optim# a organi!aiei. +ici& comunicarea are i trebuie s# aib# un caracter elaborat. 'elaiile comunicaionale pot favori!a sau afecta funcionarea organi!aiei&pot modifica normele i reglement#rile acesteia dar& pentru aceasta este este necesar i un cadru instituional adecvat care s# permit#4 a3ungerea informaiei la receptor la momentul oportun& evitarea bloc#rii relaiilor informaionale& stoparea unor aciuni informaionale deliberate /interne sau e.terne0 menite s# oriente!e organi!aia n diracii ascunse acesteia. "otodat#& comple.itatea comunic#rii este dependent# de comple.itatea organi!aiei. Sporirea necesit#ilor organi!aiei de e.emplu& impun interaciuni comunicaionale bine corelate& cone.area i controlul reelelor i canalelor de comunicare destinate at)t funcionalit#ii organi!aiei& c)t i inform#ri corecte a diferitelor categorii de consumatori ai informaiei. %e asemena& apariia unor disfuncionalit#i organi!aionale poate avea ca efect i apariia unei cri1e de comunicare concept menit s# desemne!e situaia n care comunicarea dintre oameni pentru satisfacerea unor necesit# i nu se mai dovedete a fi funcional#. Principalele indicii ale unei cri!e n comunicare sunt /cf. 8ucian Culda& 1CCC& p.1:204 suspiciunea& nerespectarea normelor de comunicare& lipsa autorit# ii n relaiile ierar,ice sau de orice fel& participarea unora dintre salaria i n activit#i ce afectea!# organi!aia sau alte structuri sociale n care activea!#& predominarea comunic#rii private .a. Iar coninutul cri!elor respective const# n 4 nt)r!ierea& nen elegerea& deformarea /incidental# sau voit#0 sau interpretarea greit# a mesa3elor recepionate& blocarea accidental# sau intenionat# a acestora& emiterea unor informaii neadecvate .a. -ntre cri!a de comunicare i cri!a instituiei e.ist# un raport de reciprocitate4 prima o poate precede i produce pe cealalt#& dar poate fi i efectul acesteia. -ntre cau!ele ce pot genera o cri!# de comunicare pot fi enumerate4 diferite deficien e te,nice i organi!atorice& incompeten# comunicaional#& ambian# fi!ic# disfuncional#& climat psi,osocial i moral nefavorabil etc. Iar deregl#rile din sistemul comunica ional pot afecta ansamblul proceselor

9E

prin care organi!aia se menine i se de!volt#. %e aceea& starea comunic#rii este considerat# un indicator al structurii i capacit#ii funcionale a acesteia. W .omunicarea 3n spaiul public. %e regul#& noiunea 1public2este defini# n opo!iie cu noiunea 1privat2& iar conceptul de spaiu public a fost creat de g)nditorul german Kurgen @abermas /n.1C290 care i a acordat semnifica ia de spaiu de leg#tur# ntre societate civil# i stat. -n contemporaneitat e& urmare a interferen ei spaiului public cu cel comercial i a desc,iderii mondiale /a globali!#rii0& sfera conceptului de 1spaiu public2 este mai larg#& fiind fragmentat# pe o scal# intre dimensiunea 1micro2 /corespun!#toare spaiului comunitar etnic0 i 1macro2 /marea pia# mondial#0. -n mod corespun!#tor& comunicarea public nu trebuie identificat# nici cu comunicarea politic# /cu care era inevitabil unele suprapuneri0& nici cu comunicarea instituional# /legat#& destul de accentuat& de anumite transform#ri care se produc c,iar n interiorul aparatului de stat0. -n contemporaneitate& datorit# fragment#rii spaiului public ca urmare at)t a comple.it#ii& nmulirii i perfecion#rii progresive a dispo!itivelor& te,nicilor& i mi3loacelor comunicaionale tot mai sofisticate i a e.tinderii lor ntr o arie tot mai larg#& c)t i a evoluiei continue a strategiilor de comunicare a diferitelor institu ii sociale& comunicarea public# cunoate i ea o fragmantare corespun!#toare. *.ist# astfel4 comunicarea didactic /desf#urat# n coli& universit#i& biblioteci prin cursuri& prelegeri& seminarii etc.0& comunicarea politicSadministrativ /desf#urat# n instituii i biblioteci publice prin presa scris#& c#ri& casete audio video& ba!e de date etc.0& comuncare artistic /cu formele4 plastic#& mu!ical#& teatral# i literar#& transmis# prin e.po!iii& concerte& s#li de spectacole& edituri0& comunicare tiini ic /ce se desf#oar# n academii i institute prin conferine& colocvii& publicaii0& comunicare audio6vi1ual /prin radio& televi!iune& internet0. -n ceea ce privete modelele de comunicare n spaiul public& literatura de specialitate relev# c)teva modele care au ap#rut succesiv i coe.ist# /c,iar dac# unul dintre ele este dominant0& fiecare av)nd caracteristici proprii i practici diferite. -ntre acestea mai semnificative sunt4 presa de opinie /ap#rut# n secolul al =;III lea0& presa comercial de mas /ap#rut# n ultima parte a secolului al =I= lea0& mass6media audio6vi1ual /a c#rei influien# s a intensificat ncepnd cu a doua 3um#tate a secolului al == lea0& toate f#c)nd apel la cele mai recente te,nici de comunicare. Funcionalitatea modelelor respective este dependent# de anumite criterii care le dau consisten# i permit evidenierea contribuiei i avanta3elor fiec#ruia la anali!a spaiului public & criterii cum sunt4 relaia dintre modele i subiecii receptori /relaie de apropiere& de indiferen # sau de respingere0I importana populaiei implicate n ofertele mi3loacelor proprii de transmitere a informaiei /e.ist# deosebiri& de e.emplu& ntre destinatarii presei de opinie i tespectatorii mass media0I stilul editorial al ofertelor informaionale /stil polemic sau consensual0I

9G

raportul cu puterea de stat i cu interesele politico economice ma3ore /raport de detaare sau de acceptare sau de indiferen#0 .a. W A dimendiune special# proprie procesului de comunicare n spa iul public este comu#icarea )e ma"+ definit# drept 1comunicarea orientat# spre mase2. -n literatura de profil /a se vedea Ion %r#gan& Paradigme ale comunicrii de mas& Casa de editur# i pres# 1+5S+2 S.'.8.& Bucureti& 1CCG& p. 3C $J0 se insist# asupra necesit# ii de a nu se identifica conceptele 1comunicare de mas#2 i 1mass media2I primul concept se refer# la ansamblul procesului de comunicare ce ncorporea!# ceea ce este ve,iculat& pe cei care ve,iculea!# i pe cei care primesc mesa3ele& iar cel de al doilea vi!ea!# instrumentele comunic#rii& respectiv suporturile i mi3loacele te,nice de transmitere a mesa3elor. .omunicarea de mas aadar& este un proces social specific n care sunt folosite mass media de c#tre emitenii informaiei n acord cu o practic# comunica ional# specific# i care se adresea!# unei audiene de mas#. Comparativ cu comunicarea interpersonal# i cea de grup& comunicarea de mas# se particulari!ea!# prin faptul c# participanii sunt& de regul#& colectivit#i i nu indivi!i& iar ntre comunicatori i receptori se interpun te,nologii i ec,ipamente comple.e de un anume tip care micorea!# posibilitatea de feed bac> i e.tinde distana dintre emi#tor i receptor /at)t fi!ic# c)t i social#0. Ca urmare& relaiile dintre cei doi termeni ai raportului comunicaional sunt lipsite de interactivitate& iniiativa revenind numai uneia dintre p#ri. Sinteti!)nd& se poate spune c# acest tip de comunicare este o comunicare indirect /deci& impersonal#0& multipl /se adresea!# simultan sau succesiv unui num#r foarte mare de oameni din diferite categorii sociale i din diferite spaii geografice0 i sociali1at /toate elementele sale componente4 emi#torul& mesa3ul i receptorul au un caracter social0. *.ist#& de altfel& o str)ns# relaie ntre sistemul de stratificare social# i procesele de comunicare. -n ceea ce privete emi#torii /comunicatorii0 de e.emplu& au rolul de a influien a direct coninutul mediatic. Sunt persoane din cadrul organi!aiilor formale ale comunic#rii de mas#& situaie ce determin# apariia unor variaii importante n modul n care i privesc rolul i& n special& relaiile lor cu publicul receptor. %e altfel& n studiile de profil /a.ate fie pe anali!a de coninut& fie pe pe studiul canalelor& audien ei i efectelor comunic#rii0 se arat# c# ceea ce diferenia!# n mod prioritar procesul comunic#rii de mas# de cele mai multe forme de comunicare este faptul c# presupune& ca o component# esen ial#& at)t o activitate de selectare i editare a obiectivelor i evenimentelor ce vor fi relatate publicului& c)t i alegerea potenialilor comunicatori sau susin#tori . Preci!#rile de mai sus confirm# caracterul aproape e.clusiv vertical al comunic#rii de mas#& n semsul c# respectivul proces de comunicare tinde s# transmit# mesa3ul celor care o mai mare putere social# sau economic# c#tre cei cu mai pu in# putere& aspect care avanta3ea!# grupurile i interesele celor care guvernea!# mass media i care dein variate mecanisme de control i de 3ustificare. Ca urmare& comunicarea de mas# mai mult susine dec)t contest# structurile de putere e.istente n societate i ordinea formal# /mai ales n societ#ile totalitare0& iar importana rolului ei este dependent# de caracterul de neutralitate

9:

n raport cu interesele diferitelor grupuri care de in puterea i de modul cum este supus# controlului public "otui& puterea social# pe care o e.ercit# comunicarea de mas# prin mass media este doar relativ# ntruc)t influiena poate fi e.ercitat# numai prin mi3loace persuasive i nu prin utili!area forei& acceptarea av)nd un caracter voluntar. (ai mult& publicul receptor poate selecta din ntreaga gam# a mesa3elor care i stau la dispo!i ie& pe cele pe care le consider# utile i n acord cu preferinele i de!ideratele sale. W Stimuli sociali ai procesului de comunicare. Pentru dob)ndirea capacit#ii de a comunica& !estrea biologic# i psi,ic# cu care se nate omul are nevoie de un context social generat de procesul de "ociali0are care modelea!# tr#s#turile psi,ice ale indivi!ilor prin intermediul modelului cultural /diferit de la o societate la alta0 ce permite individului s# asimile!e modalit#i specifice de g)ndire& aciune i conduit# necesare integr#rii sale n colectivitatea social# din care face parte. %efinit# ca 1 procesul psihosocial de transmitere6 asimilare a concepiilor sau modelelor de comportare speci ice unei comunit i 3n vederea ormrii, adaptrii i integrrii sociale a unei persoane2 /Dicionar de sociologie& *ditura Babel& Bucureti&1CC3& p.EEE0& sociali!area permite copilului& dar i maturului& s# dob)ndeasc# capacitatea i calit#ile necesare comunic#rii& s# intervin# creativ n comunicarea mediat# de variate simboluri /normative sau evaluative0 care servesc drept ndrumar al conduitei individuale n spaiul social&s# g)ndeasc# i s# re!olve probleme folosind te,nici acceptate de societate. "ot sociali!area este procesul ce permite armoni!area propriilor modele i aspiraii culturale cu cele ale colectivit#ii. 5umai ntr un conte.t socio cultural oamenii pot interiori!a un 1model comunicaional2 alc#tuit din elemente concomitent vi!ibile /inuta& limba3ul& conduita moral# n general0 i invi!ibile& dar care pot fi deduse /op iuni& opinii& evalu#ri& atitudini& st#ri emoionale etc.0. 'aportul sociali!are comunicare este ns# un raport biunivoc n sensul c# i comunicarea a f#cut i face posibil# sociali!area at)t n momentul umani!#rii biologicului&c)t i atunci c)nd are loc integrarea indivi!ilor intr o ntr o anumit# colectivitate uman#. 8imba esta cea care o permis i permite omenirii s# transmit# e.periena colectiv#& s# sociali!e!e noile generaii& iar aptitudinea de a comunica asigur# preluarea& de noile generaii& a tradiiilor i e.perienelor colective& a valorilor ncet#enite& a nelepciunii i cutumelor care le vor da posibilitatea s# convie uiasc# i s# actione!e n situaii sociale curente. 'elevant# n acest sens este i e.plicarea& n lucr#rile de specialitate& a conceptelor de 1comunicare social#2 i 1sociali!are24 comunicarea social# este privit# ca proces prin care se reali!ea!# sociali!area indivi!ilor& nv# area social# i& n general& devenirea lor ca membri ai colectivit#ii date& iar sociali!area este definit# ca proces interactiv de comunicare ntre individ i agenii de sociali!are& proces finali!at cu de!voltarea concomitent# a individului i a influienelor sociale& cu modul personal de receptare i interpretare a mesa3elor sociale. Conclu!ia este c# procesele oamenilor sunt dependente de aciunile oamenilor& iar aciunile se reali!ea!#& la r)ndul lor& in condiii dependente de posibilit#ile de comunicare.

99

Finalitatea procesului de sociali!are este integrarea indivi!ilor n structurile& rela iile i activit#ile sociale& o component# esenial# a integr#rii respective fiind integrarea comunicativ ale c#rei efecte apar fie sub forma unor indici po!itivi /consensul& spiritul de cooperare& solidaritatea& stimularea& participarea& afinitatea etc.0& fie sub forma unor indici negativi /conflictul& i!olarea& respingerea& antagonismele& pre3udec#ile .a.0 'olul conte.tului social n declan area i circumscrierea comunic#rii este dependent ns# i de interaciunea diverselor elemente structurale ale acesteia4 emi #tor& mesa3& limba3& canal de transmisie& receptor. Hnul i acelai conte.t social va 3uca un rol diferit n conturarea specificului comunic#rii& n func ie de natura& comple.itatea i finalitatea interaciunii elementelor amintite. Implicaii de necontestat asupra procesului de comunicare are i contextul cultural i ideologic& n sensul c# ntr un anumit fel se comunic# n cadrul aceluia i ,abitat cultural /al unei anumite comunit#i& organi!aii sau instituii0 i cu totul altfel se comunic# cu interlocutori ce aparin unor culturi diferite. Conte.tul amintit ofer# indivi!ilor modele de onoare sau de!onoare social#& acte de stim# sau dispre cu care sunt tratai oamenii din diferite arii socio culturale& tipuri de profesiuni i de conduite. "oate acestea sunt surse din care indivi!ii pot nv#a ce rol compotamental se a teapt# de la ei i care le modelea!# motivaional forele interioare. W Ecouri sociale ale comunicrii% *fectiv& scopul comunic#rii const# n modi icri ale comportamentului indivi!ilor implicai i ale grupurilor /formale sau informale0 care i nglobea!#. Consecinele modific#rilor respective pot fi funcionale /formative0 sau disfuncionale /inclusiv de tipul celor ce produc comportamente deviante sau antisociale0. Sub aspect formativ& comunicarea& ca parte component# informa ional# a unei interaciuni umane& contribuie la organi!area leg#turilor sociale& la structurarea vieii cotidiene i la meninerea coe!iunii grupurilor& urmare a faptului c# reglea!# rela iile interpersonale& ntreine o atmosfer# favorabil# unit#ii de vedere i de aciune& face posibil# luarea deci!iilor& organi!area i planificarea activit#ilor .a. Sub aspect disfuncional& tot comunicarea este aceea care duce la apariia i ntreinerea disensiunile ntre interlocutori sau la apari ia unor relaii tensionate ce pot avea ca efecte i!olarea unor indivi!i& fracionarea sau c,iar de!membrarea grupurilor. *fectul oric#rui proces de comunicare este o 1modificare de stare2 indiferent dac# e.ist# sau nu o intenionalitate n acest sens. (odificarea respectiv# este efect al faptului c#& de regul#& procesul comunic#rii implic# o rela ie ba!at# pe conceptul de putere /privit# ca semn al socialului Y0 pe ba!a c#reia comunicatorul poate influien a receptorul& cu condiia ca acesta s# posede disponibilitatea de a fi influien at. Influienarea respectiv# este funcie de conte.tul comunicaional e.istent i are anse mai mari de actuali!are dac# n relaia comunicaional# intervine i un ter cunoscut de receptor i considerat demn de ncredere. *vident& posibilitatea de a l 1sc,imba2 pe altul /individ sau colectivitate0 depinde at)t de anumite abilit#i ale agentului comunic#rii /care poate fi o persoan#& un rol& o norm#& o instituie& un grup etc.0& c)t i de nevoi sau valori ale receptorului& nevoi i valori care au statut fie de motivaii& fie de utilit# i & diferite pentru indivi!i diferi i. Studiile de profil

9C

constat# c#& n esen#& efectele influien#rii prin intermediul comunic#rii pot fi sinteti!ate astfel4 sc,imbarea n direcia dorit# de comunicator va fi cu at)t mai mare cu c)t autoritatea acestuia asupra receptorului se reali!ea!# pe mai multe planuriI efectele comunic#rii sunt mai mari atunci c)nd mesa3ul este n acord at)t cu opiniile i credinele e.istente& c)t i cu dispo!iia receptoruluiI dimensiunea influien#rii este dependent# i de raportul dintre coninutul mesa3ului pe de o parte i gradul de anga3are& convingerile i opiniile /politice& etnice& religioase& naionale etc.0 receptorului pe de alt# parteI probabilitatea reuitei influienei este funcie i de prestigiul i credibilitatea sursei mesa3uluiI n medierea influienei i determinarea accept#rii_respngerii acesteia un rol important revine cote.tului social n general i grupului de referin# n special. Consecinele folosirii comunic#rii ca instrument de influien # pot fi& cum am mai amintit& po!itive /formative& funcionale0 sau negative. -ntre acestea din urm# se remarc# manipularea i de1in ormerea. Danipularea& reali!at# prin variate procedee informa ionale& psi,ologice& te,nice& semantice sau retorice& poate genera st#ri de nesiguran#& neanga3are& ostilitate sau c,iar agresivitate& iar gradul s#u de intensitate este func ie de caracteristicile receptorului. %e regul#& populaia uor manipulat# este alc#tuit# din cei care dispun de o e.perien # de via# redus#& de informaii limitate cu privire la evenimente sau la consecin ele acestora& din credulii cu un spirit critic insuficient format i e.ersat sau din mulimile n care comunicarea se reali!ea!# preponderent la nivelul afectivit#ii. De1in ormarea proces comunicaional ce modific# deliberat mesa3ele ve,iculate cu scopul de a induce n con tiina i comportamentul receptorilor anumite idei& atitudini sau reacii dorite de un anumit agent social este un important instrument de orientare i conducere psi,ologic# a indivi!ilor /i a mulimilor0& o p)rg,ie de diri3are a opiniilor i ideilor acestora& precum i a comportamentelor umane. Procedeele cele mai frecvent utili!ate de de!informatori sunt manipularea semantic# i falsurile i vi!ea!# influienarea mai ales a instituiilor i criteriilor de conducere i de deci!ie prin ve,icularea unor informaii mai mult sau mai puin adev#rate sau n totalitate ine.acte. -n acest conte.t se vorbe te de o de1in ormare alb& o de1in ormare gri i o de1in ormare neagr. Prima utili!ea!# un ansamblu de fapte reale care sunt aduse la cuno tina opiniei publice dup# o anumit# perioad# de la producerea lor pe considerentul c# decala3ul de timp permite s# se modifice credibilitatea sau ra!a de aciune a unui eveniment. + doua const# n introducerea subtil#& cu un scop determinat& a unor informaii false ntr un anumit ansamblu de fapte credibile sau verificabile la nivel global I este un amestec subtil de adev#ruri i minciuni. + treia se ba!ea!# pe fapte totalmente inventate& care sunt credibile doar o perioad# scurt#& dar suficient# pentru a tulbura spiritele.

CJ

&.".1.".Comunica$ea / o#iec %e s u%iu al sociolo,iei Sociologia comunic#rii /considerat# de diveri autori disciplin# de grani# ntre sociologie i informatic#0 studia!# implicaiile sociale ale procesului de comunicare. -n timp& s au conturat trei c#i principale de abordare sociologic# a comunic#rii. Hna& vi!ea!# determinnarea social# a comunic#rii i mecanismele psi,o sociale ale acesteiaI a doua& pune accentul pe a tept#rile presupuse ca posibile i pe efectele reale ale comunic#rii at)t pentru societate n ansamblul ei& c)t i pentru fiecare dintre membrii s#iI a treia& consider# comunicarea ca fiind susceptibil# de a primi o apreciere favorabil# sau defavorabil# n funcie de valorile i idealurile la care subscrie societatea /sau colectivitatea0 e.istent#. Indiferent de calea aleas#& ntre problemele ce rein atenia sociologilor se remarc#4 comunicarea i socialitatea /sociabilitatea0I studiul mi3loacelor de comunicare de mas# i a influienei acestora asupra opiniilor& convingerilor& atitudinilor i comportamentelor oamenilorI comunicarea raportat# la mi!ele sale pentru individ i societateI plasarea activit#ilor de comunicare ntro societate _epoc# anume .a. W Arice cercetare tiinific# concret# se g,idea!# dup# un mo%el eo$e ic alc#tuit dintr un ansamblu de idei& principii i practici pe ba!a c#rora sunt formulate ipote!ele de lucru ale cercet#rii. (odelele comunicaionale e.prim# relaiile dintre elementele ce intervin n comunicare i au menirea s# nlesneasc# cunoaterea proceselor comunicaionale i implicaiile acestora asupra c)mpului social propriu. *.ist# mai multe tipologi!#ri ale modelelor de comunicare. Hna dintre acestea const# n clasificarea modelelor teoretice ale comunic#rii n funcie de tiinele n interiorul c#rora au fost construite4 modele informatice& lingvistice& socio lingvistice& sociologice /Cf. Ion %r#gan& 1CCG. Pp 12 3C0. -n ceea ce privete modelele sociologice ale comunicrii& i propun s# reali!e!e o vi!iune sintetic# asupra acesteia i& dei fiecare se particulari!ea!# ntr un fel sau altul& toate au n comun ideia c# n societate nu e.ist# un c)mp separat al comunic#riiI aceasta este parte integrant# a societ#ii& este c,iar procesul social fundamental ce particip# la gene!a& structurarea i funcionarea acesteia. Faptele sociale nu e.ist# n afara comunic#rii. (odelul sociolgic clasic al comunic#rii /i mai relevant pentru cercetarea concret#0 este considerat cel elaborat de Milbur Schramm care& pornind de la nelesul originar al termenului de comunicare /acela de transmitere a unor informa ii& idei sau atitudini unei alte persoane0& aprecia!# c# esena acesteia const# n punerea de acord a receptorului i emi#torului cu privire la un mesa3& iar momentele sale principale sunt codificarea i decodificarea mesa3ului . Ceea ce particulari!ea!# modelul respectiv vi!ea!# urm#toarele aspecte4 a0 *laborea!# schema general a comunicrii care cuprinde sursa /care este i codificatorul0& semnalul /respectiv limba3ul folosit0 i destinatarul /care este i decodificatorul0.Prima condiie a funcionalit#ii acestui sistem este ca fiecare verig# s# fie funcional#I b0 Introduce noiunea de c2mp de experien al comunicatorului i al receptorului& definit ca ansamblul cunotinelor& informaiilor& simbolurilor i atitudinilor care& fie c#

C1

armoni!ea!# i facilitea!#& fie c# face dificil# sau imposibil# comunicarea& n func ie de natura relaiilor pe care le generea!# intre cele dou# componente ale sc,emei de comunicare4 emi#tor i receptor /respectiv& codificarea i decodificarea0I c0 Consider# c# fiecare persoan# prins# in sc,ema comunicrii este& concomitent& codificator i decodificator /comunicator i receptor0& urmare a faptului c# fiecare prime te i transmite mesa3e pe care le interpretea!# n funcie de semnele pe care le primeteI d0 Include& ca element esenial pentru nelegerea comunic#rii& eed6back ul care clarific# cum sunt receptate i interpretate mesa3eleI e0 Insist# ca n descrierea i cercetarea comunicarii s# se ia n considerarea multiplicitatea canalelor de comunicare& de la cele mai simple p)n# le cele mai sofisticate media& pentru a obine o imagine c)t mai adecvat# asupra comunic#rii supus# investig#rii. W *.ist# o mare varietate de modele i teorii sociologice ale comunic#rii. *.istena lor este n st)ns# leg#tur# cu tiinele care au furni!at ba!a e.plicativ# a proceselor comunicaionale. Implicaii recunoscute /i incontestabile0 asupra sociologiei comunic#rii au avut i au4 teoria in ormaiei& elaborat# de Claude S,anon i 5orbert Fiener& pe ba!a c#reia orice comunicare poate fi considerat# o asociere de informa ii f#cut# cu un anumit scopI teoria opiniei& preluat# din sociologia opiniei publice& care consider# orice comunicare uman# o sum# de opiniiI teoria sistemelor& elaborat# de 8udSig BertalanffT& conform c#reia un c)mp comunicaional& cu toate elementele lui& poate fi considerat un sistemI teoria structural6 uncionalist care consider# orice comunicare o structur# de semne i semnificaii ce ndeplinesc anumite funcii. Cercetarea sociologic# vi!ea!# orice form# de comunicare /verbal#& nonverbal#& organi!aional# etc.0& dar& cele mai multe i mai recente studii sunt orientate spre comunicarea de mas& n mod deosebit spre producia mediatic# i de tiri. (otivaia o afl#m n faptul c# tirile sunt considerate o form# cultural# distinct# ale c#rei r#d#cini se afl# n cultura profesional# i interesele celor care le fabric#& iar puterea mediatic# & accentuat# de aplicarea noilor te,nologii electronice& este o realitate de necontestat a epocii actuale.

&.&. iinele sociale 'a$ icula$e i $a'o$ ul lo$ cu sociolo,ia -nelegerea specificului sociologiei ca tiin# poate fi facilitat# i de cunoaterea relaiior sale cu alte tiine ce au ca obiect societatea uman#. tiinele despre societate i om se mpart n trei mari grupe4 a0 tiine sociale /antropologia& economia politic#& psi,ologia social#& istoria& sociologia0I b0 discipline umaniste /filosofia& teologia& literaturta& mu!ica & arta0I c0 tiinele compotamentului /psi,ologia& dreptul& etica& politologia& sociologia0. Sociologia este inclus#& dup# cum se observ#& n dou# grupuri de tiine4 sociale i ale comportamentului. +ceasta demonstre!#& pe de o parte& comple.itatea obiectului ei de

C2

studiu& pe de alt# parte& e.istena unor moduri diferite din care poate fi abordat# problematica social#. 'e!ultatul este c# sociologia comunic# cu toate tiinele socio umane deoarece obiectul lor de cunoatere cuprinde elemente ce se ntrep#trund. *ste adev#rat c# finalitatea sociologiei st# n e.plicarea i nelegerea structurii i funcionalit#ii societ#ii n genere& este de asemenea adev#rat c# urm#rete cunoaterea tiinific# a societ#ii globale i caut# r#spuns la problema relaiei dintre individ i societate sub toate aspectele& dar aceste preocup#ri nu la poate reali!a independent de celelalte tiine. -n conte.tul raporturilor sociologiei cu tiinele sociale particulare se impune& mai nt)i& sublinierea leg#turii ei foarte str)nse cu tiinele economice i cele politice& ntruc)t cercet#rile i conclu!iile sociologiei se ntemeia!#& n mare m#sur#& pe cercet#rile economice i se finali!ea!# n propuneri politice. %atele economiei politice de pild# tiin# ce studia!# raporturile ce se instituie n producia& reproducia& sc,imbul& distribuia i consumul bunurilor materiale f#urite de oameni& precum i legile de!volt#rii economice ale societ#ii sunt eseniale pentru nelegerea raporturilor dintre structura economic# i structura social#& at)t din punctul de vedere al cunoaterii& c)t i al aciunii socialeI astfel& pe de o parte& structura economic# apare ca o condiie necesar# a structurii sociale& iar& pe da alt# parte&orice interven ie n direcia modific#rii structurii sociale presupune& n primul r)nd& ac iuni corespun!#toare n structura i infrastructura economic#. 8a r)ndul lor& tiinele politice& care se ocup# de studiul vieii politice& al relaiilor politice i a c#ror problem# esenial# este problema puterii politice& sunt& i ele& legate de sociologie. 8eg#tura re!ult# din faptul c# problemele de care se ocup# politicul /organi!area i conducerea societ#ii& reglarea raporturilor dintre clase i grupuri sociale n cadrul comunit#ilor umane0& intr# i n atribuiile sociologiei. %e aceea& fenomene diverse ce intr# n sfera de preocup#ri a diferitelor tiine politice speciale ca4 politica economic#& politica demografic#& politica cultural#& politica de nv# #m)nt i altele& in i de sociologie /ca i de alte tiine sociale0& dar tiinele politice le cercetea!# n raport cu problema puterii& a guvern#rii. Htil# sociologiei este i antropologia n diferitele sale variante care este tiina despre om ca individ& grup i specie& v#!ut din perspectiv# biologic# i social#. ,ntropologia biologic anli!ea!# teme referitoare la originea omului. ,ntropologia cultural este preocupat# de studiul comportamentului uman n conte.tul normelor i valorilor dintr o societate concret#. Fiind centrat cu prioritate pe culturile ar,aice& discursul antropologiei culturale include i teme referitoare la conte.tele de e.isten # a tradiiilor& la civili!aa modern# n relaie cu valori tradiionale. *.ist# i o antropologie social, mult mai apropiat# de sociologie& care studia!# structurile sociale ale unei societ# i tradiionale& n timp ce sociologia abordea!# aceea i problematic# n societ# ile actuale. +v)nd obiect coumun societatea precum i tematic# n mare parte comun#& diferenierile dintre sociologie i antropologie /mai ales cea social#0 sunt greu de trasat& fapt pentru care aceste discipline sunt etic,etate& cu un termen metaforic& drept 1surori2.

C3

&.&.1.Ra'o$ ul is o$ie / sociolo,ie *timologic& 1istorie2 nseamn# 1povestire2& 1naraiune2 /din grecescul 1historia00. %eci& iniial& istoria nsemna o relatare despre un anumit fapt sau fenomen. Cu timpul& conceptul a dob)ndit o dubl# semnifica ie4 a0 istoria ca proces evolutiv comple. i coordonat de legi obiective i b0 istoria ca tiin# a de!volt#rii societ#ii omeneti. 'eferitor la primul aspect& este evident /conform re!ultatelor tiinelor moderne asupra omului i societ#ii umane0 c# istoria oamenilor este str)ns legat# de 2istoria2 naturii i se reali!ea!#& n fapt& prin i ca urmare a relaiilor dintre oameni. Aamenii& ca fiine sociale& creea!#& acion)nd asupra naturii& un mediu e.istenial propriu& sui6generis /respectiv societatea omeneasc#0& re!ultat& n fond& al aciunilor lor ca membrii ai colectivit#ilor umane. Prin societate& oamenii acionea!# asupra naturii nu numai din necesit#i practice& productive& ci i teoretice& tiinifice& legate de cunoaterea naturii i a relaiilor dintre ei& n scopul producerii propriilor lor condiii de via#. Istoria este tocmai acest proces continuu de creaie uman#& proces ce nu poate fi neles n afara ansamblului relaiilor sociale& a raporturilor de ntrep#trundere i aciune reciproc# dintre oameni. Privit# ca tiin#& istoria& ca i sociologia& este o tiin# social#& ambele ocup)ndu se de devenirea& de!voltarea societ#ii& a c#rei relatare presupune i o anali!# a cau!elor fenomenului& c)t i descoperirea i formularea regularit#ilor& a legilor de!volt#rii istorice. %eosebirea dintre ele deriv# din modul de cercetarea a acestei deveniri istorice. +stfel& istoria e.aminea!# acest proces n ntreaga sa diversitate & particulari!)nd procesul istoric /prin acea metod# singulari!ant#& cum o numea ?urvitc,0& de!v#luindu i specificul n spaiul i timpul social. %e asemenea& spre deosebire de sociologie& ea nu este o tiin# aplicativ#. %in ea pot fi desprinse 1nv##minte2& care au doar un caracter teoretico informaional. -n sc,imb& cercet#rile sociologice conduc la stabilirea unei diagno!e i& mai mult& la elaborarea de progno!e obiectivate n propuneri concrete incluse& cum am v#!ut& n programe de activitate economic# i politic#. +poi& sociologia i istoria& ca i alte tiine sociale& folosesc un aparat conceptual comun /un set de concepte comune care ndeplinesc rolul de instrumente cognitive cum sunt4 clas# social#& naiune& popor& stat etc.0& dar fiecare din ele creea!# i un aparat conceptual propriu care s# reflecte c)t mai concis problemele pe cate le cercetea!# fiecare n parte. %e asemenea& n timp ce istoria urm#re te anumite probleme i fapte specifice& sociologia trebuie s# nregistre!e toate evenimentele sociale i nu numai pe acelea care cap#t# o pondere deosebit#I ea a3unge la stabilirea de regularit# i& corelaii& legit#i& tocmai pornind de la cercetarea faptelor concrete& particulare /a faptelor 1m#runte20. &.&.". Ra'o$ ul 'si6olo,ie / sociolo,ie 'aportul sociologiei cu psi,ologia este o consecin# a faptului c# psi,ologicul este ntotdeauna mpletit cu socialulI funciile psi,ice i mecanismele psi,ice /g)ndirea& memoria& atenia etc.0 aparin individului& dar& n cele din urm#&se dovedesc a fi sociale& sunt re!ultat al vie ii omului n colectivitate& n relaie cu semenii s#i i al particip#rii active la viaa social#. Individul nu se re!um# doar la simpla nregistrarea a ceea ce se nt)mpl# n afara sa& a e.teriorului social sau natural& ci i reacionea!# ntr un fel anume& ia atitudini& po!i ii& cu repercursiuni incontestabile asupra psi,icului s#u.

C$

*vident& psi,icul uman este condiionat biologic /de activitatea sistemului nervos0 dar& concomitent& este i un re!ultat al activit#ii sociale a oamenilor& activitate desf#urat# n conte.tul relaional n care acetia produc& consum#& comunic# i sc,imb# informaii& idei& cunotine& care i pun amprenta asupra vieii lor psi,ice. (ai mult& insul& numai prin raportare la alt ins& numai prin contactul cu acesta poate reali!a c# el nsui e.ist# ca om. -ntrep#trundarea psi,icului cu socialul e.plic# i leg#tura dintre psi,ologie i sociologie /psi,ologia fiind& de altfel& direct implicat# n orice demers e.plicativ al cercet#rilor sociologice0& leg#tur# nt#rit# i de constituirea unei discipline speciale numit# psihologie social / sau psihosociologie0. 'aportat# la psi,ologie /tiina care studia!# viaa psi,ic# a oamenilor i legitatea proceselor psi,ice0& c)t i la sociologie /tiin# a totalit#ii sociale0& psi,ologia social# studia!# psi,icul colectiv /social0& mai e.act relaiile psi,ologice dintre oameni n societate& st#rile de spirit colective& modul cum acestea se constituie i se de!volt# inl#untrul grupurilor /claselor0 sociale sau ntre acestea. +ltfel spus& ea este tiina despre particularit#ile activit#ii psi,ice n colectivitate. 'e!um)nd& putem constata c# sociologia are ca obiect de studiu totalitatea vie ii sociale ntregul ansamblu al relaiilor& aciunilor& proceselor i structurilor sociale privite n comple.itatea i ntrep#trunderea lor n timp ce psi,ologia social# se ocup# doar de componenta psi,ologic# a acestora. %e aceea& se impune colaborarea dintre aceste tiine& colaborare cerut# de necesitatea anali!ei concret istorice at)t a fenomenelor sociale de ansamblu& c)t i a fenomenelor psi,ice& ndeosebi a celor colective situate n mpre3ur#ri date. W -n reali!area demersurilor sale& sociologa colaborea!# nu numai cu disciplinile amintite mai sus& ci i cu alte tiine sociale4 demografia social#& etnologia& istoria culturii& medicina social#& managementul i altele. Ceea ce distinge ns# studiul siciologic de celelalte tiine sociale este c#utarea legilor vieii sociale& ale relaiilor interumane& cercetarea relaiilor i structurilor sociale& descoperirea forelor sociale care contribuie la dinamica grupurilor mari i mici. Cu alte cuvinte& n timp ce tiinele sociale particulare se ocup# de un singur eta3 sau de un anumit domeniu al vie ii sociale& sociologia& ca tiin# integratoare& studia!# societatea n unitatea tuturor laturilor i palierelor sale. W %eosebiri e.ist# i ntre tiinele sociale particulare i sociologiile speciale& ca ramuri ale sociologiei generale. Primele studia!# un palier& un eta3 al vie ii sociale /tiina dreptului& economia politic#& etica& estetica etc.0& n timp ce sociologiile de ramur# studia!# aspecte ale fenomenelor sociale totale desprinse din societatea global# pentru a n elege mai bine rolul acestor fenomene n ansamblul social& n asigurarea funcionalit#ii acestuia. Semnificativ# n acest sens este subliniarea sociologului france! ?eorges ?urvitc, conform c#ruia 1nimic nu poate ilustra mai bine di eren a dintre sociologie i tiinele sociale particulare dec2t 3nsi ramurile speciale ale sociologiei, cum ar i siciologia economic, sociologia mor ologic sau demogra ic, sociologia industrial, sociologia dreptului, a limba4ului, a cunoaterii, a religiilor etc% .ci, dac asemenea tiinelor sociale particulare, ele pleac de la unul din palierele sau sectoarele realit ii sociale pe care 3l accentuea1, atunci ac totul pentru a nu rm2ne pe loc i termin 3ntotdeauna

CE

prin a lega punctul lor de plecare cu toate celelalte eta4ri i sectoare, ceea ce 3nseamn c 3l integrea1 3n enomenul social total, 3n cadrele i 3n micarea sa0 /In Sociologia rance1 contemporan&+ntologie ntocmit# de Ion +lua i Ion %r#gan& *ditura Politic#& Bucureti& 1C:10

+i#lio,$a*ia %e ela#o$a$e a cu$sului +ndrei Petre& Sociologie general,*d. Polirom& Iai& 1CCG Bobic# 5.5& -ntroducere 3n tiinele sociale, *d. Fundaiei +cademice 2 %anubius& ?alaI& 2JJG %ogan (atei .a.& Noile tiine sociale& *d.+lternative& 1CCC @ollis (artin& -ntroducere 3n iloso ia tiinelor sociale, *d. "rei& Bucureti& 2JJ1 Iliescu +drian Paul& -ntroducere 3n politologie& *d. +88&2JJG ?albrait, K.Q.& Societatea per ect la ordinea 1ilei 'binele omului & *d. *urosong Boo>& Bucureti& 1CC: Qing ?arT .a.& !undamentele cercetrii sociale& *d. Polirom& IaI& 2JJJ (i,u& +c,im -ntroducere 3n sociologie& *d. %acia& Clu3 5apoca& 1CC2 Popper Qarl& Societatea deschis i dumanii ei& *d. @umanitas& Bucureti& 1CC$ Predescu ;ictor& Sac,elarie Actavian (i,ail& Sociologia comunicrii& *d. Paralela $E& 2JJG Sc,ifirne& C tin J Sociologie& *d. Comunicare. 'o& Bucureti& 2JJ2 Hngureanu Ion& Paredigme ale cunoaterii societii& *d. @umsnitas& Bucureti& 1CCJ ;oicu ;ictor& Sociologie 4uridic%Note de curs, *d. Uigotto S.'.8.&?alai& 1CCC ;oicu ;ictor& -ncursiuni epistemologice, *d. +cademica& ?alaI& 2JJ3

CG

WWQ

Dicionar de sociologie /Coordonatori C#t#lin Uamfir& 8a!#r ;l#sceanu& *d. Babel& Bucureti& 1CC30

W W W

C: