P. 1
Zamolxe Si Kogaionul

Zamolxe Si Kogaionul

|Views: 3|Likes:
Published by Oana Dinu
Zamolxe Si Kogaionul
Zamolxe Si Kogaionul

More info:

Published by: Oana Dinu on Dec 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

Zamolxe ºi Kogaionul

"Muntele care se ascunde privirilor" nu se vrea o formulare metaforicã, ci o reali tate a cãrei acceptare si întelegere îl ancoreazã într-un spatiu geografic determinat în con textul unor legi fizice. Este vorba de Muntele Gugu (2. 291 m) din Masivul Tarcu -Godeanu, semn de hotar, convergent, pentru cele trei provincii istorice: Banatu l, Ardealul si Oltenia, care constituiau arealul spiritualitãtii si politicului ge to-dacilor, dar si a ceea ce avea sã fie Dacia Felix, dupã cucerirea de catre imperi u. Personajul Zalmoxis (denumire datã de Herodot (484-425 i.d.h. ) în "Istorii") sau Zamolxis (dupã Strabon (63 i.d.h. -19 d.h. ) în "Geografia") pare a se regãsi sub ace astã denumire de-a lungul secolelor în formele de manifestare spiritualã la geto-daci, precum si la traci, cu un specific aparte pentru teritoriile nord-dunãrene, prin personaje cu rol de mari preoti, care s-au identificat cu zeul suprem al cãrui num e l-au împrumutat. Herodot, pãrintele istoriei, îl plaseazã pe unul din acesti Zalmoxis ca si contemporan cu Pitagora, iar pentru a-i da o dimensiune perenã, adaugã: "...mi se pare, însã, cã el a trãit cu multi ani înainte de Pitagora"(Istorii. IV. 96). Personajul Zalmoxis, contemporan cu Pitagora, era considerat un reformator, pent ru cã el, prin învãtãturile pe care le propovãduia, a adus "zalmoxianismul " mai aproape d e puterea de întelegere a poporului, popor care l-a cinstit ca pe unul "vrednic de domnie", adicã de a conduce, a sfãtui. În baza afirmatiilor lui Herodot cu privire la Zalmoxis, despre care spune - legat de natura lui umanã- cã "fiind doar un muritor, a fost rob, în Samos, robul lui Pitagora", se pot formula câteva idei: - Cunoscând cã Pitagora (cca 580 - 500 i.d.h. ) a fãcut cãlãtorii de studii în Iudeea, Persi a, Fenicia, Egipt, apoi Sparta si Creta, se pare cã l-ar fi întâlnit pe acel epopt în za lmoxianism în cãlãtoria din Egipt, unde, conform lui Strabon, deprinsese cunostinte as tronomice de la initiatii (preotii) de acolo. Este posibil ca Pitagora si epoptu l în zalmoxianism, care va deveni un Zamolxis, sã se fi apropiat ca dascãl-învãtãcel si nu n eapãrat ca stãpân-sclav. Trebuie subliniat cã si la epoptii în zalmoxianism cãlãtoriile de st dii erau relativ curente, dacã se au în vedere cele scrise de Lucian de Samosata în "S citul sau oaspetele", unde este vorba de Toxaris - figurã legendarã- care a vizitat Atena în vremea lui Solon (sec VII i.d.h. ), cu mult înaintea lui Anacharsis. - Initierea va fi durat pânã la anul 531 i.d.h., când Pitagora emigreazã în Italia meridio nalã, la Crotona, unde fundeazã o comunitate religioasã si politicã, datoritã cãreia cetatea obtine suprematia în regiune, devenind un model, ulterior, si pentru Tarent si Si racuza. Aici este posibil ca epoptul în zalmoxianism, devenit colaborator apropiat lui Pitagora, sã se fi "îmbogãtit"(cf. Herodot. IV. 95), ca dupã aceea "...sã se întoarcã în tria lui, unde a clãdit o casã pentru adunarea bãrbatilor, în care îi punea sã benchetuiascã e fruntasii tãrii, învãtându-i..." (Herodot). Ceea ce pare o certitudine în relatia celor doi, este faptul cã getul a fost profund marcat de cunostiintele astronomice învãtate în Egipt si la Samos, la care se adaugã initierea fãcutã de Pitagora în matematicã si filozo fie. Herodot subliniazã: "Zalmoxis avuse legãturi cu grecii si cu Pitagora, un însemna t gânditor al acestora..." Pitagora i-a transmis getului - ca o premierã pentru lume a sa - realitatea cã matematica este o stiintã demonstrativã, iar numerele, principiul , rãdãcina si sursa tuturor lucrurilor. Atentia s-a concentrat asupra numãrului 10, ca re apãrea sub forma unui triunghi, cu laturile alcãtuite din patru unitãti (tetraktys) In cosmologie, Pitagora îi va fi transmis cã numãrul avea un rol esential, el constit uind partea rationalã a universului, granita lui cu infinitul. . Ceea ce s-a pãstrat din toate acestea, implantate de Zalmoxisul secolului VI i.d.h. în structura spir itualã a geto-dacilor nord-dunãreni, ca formã de gândire si conceptie, independent de el ementele filozofice si stiintifice, a fost o profundã religiozitate. Trebuie menti onat cã în acea perioadã istoricã, când noul Zalmoxis reforma religia geto-dacilor, tulburãt or, în întreaga lume anticã se întâmplau lucruri deosebite, decisive pentru istoria umanitãt ii: - La Babilon, în timpul lui Nabucodonosor, se construia (între 605-526 i.d.h. ) zigg uratul Etemenaki, cunoscut ca "Turnul lui Babel", în mod cert si cu rol de observa tor astronomic. - Trãia si crea filozoful chinez Lao-Tse (604-531 i.d.h. ), întemeietorul daoismului . - Trãia si crea Zarathustra (599-522 i.d.h. ), filozof si întemeietor al religiei ir

Români a pitoreascã nr. în care avea sã trãiascã timp de trei ani.h. Împotriva acestor variante de amplasar e a Kogaionului. Aceastã "casã" trebuie sã se fi aflat într-o zonã accesibilã si frecventatã. dar nu într-o banalã ceatã. C. trebuie amintit cã majoritatea istoricilor. Dacã vii din Retezat spre apus si e s enin si soarele strãluceste în sens avantajos.h. întemeietorul confuc ianismului.În Capitoliul din Roma se instala un simbol de origine etruscã. urmând pe Constantin si Hadrian Daicoviciu. un asemenea fenomen. Or. Densusianu). legat de casa în care marele preot fãcea cunoscute învãtãturile sale în "adunar a bãrbatilor". . Gu gu. VI i. cu complexul sãu de sanctuare.479 i. ) Dupã întoarcerea acasã. întemeietorul budismului. au fost numeroase propuneri ale istoricilor în legãturã cu "zona sacrã" sau "muntele sacru". "petrecându-si viata într-o pesterã. "Lupoaica".h. care modificã densitatea stratului de aer si. real. sustin idee a cã muntele "Kogaionon" al dacilor este Dealul Muncelului ( Dealul Grãdistei).Se scriau cele mai vechi pãrti ale Bibliei. ). "un munte ascuns". cu densitãti diferite.. cã era o constructie cu caracter public si aminteste cã noul Zamolxis a poruncit sã i se construiascã apoi si o locuintã subpãmânteanâ.. care nu putea fi decât un munte. a r putea fi cele spuse de Diodor din Sicilia (?-21 d. asa cum pretind vechile traditii. Zamolxis sustine si el cã a intr at în legãturi cu zeita Hestia. deveni tã simbolul cetãtii Eterne. care ar exclude ideea de sup ranatural. Kogaionon. din Muntii Orãstiei. Giurescu par a admite cã Cogheonul ar fi actualul munte Gugu. în mai tot lantul Carpatilor. bazat. El se datoreazã straturilor de aer. ). Gugu poate fi învãluit în ceatã. Fenomenul. dupã care s-a retras.d. generat de prezenta a douã cãldãri glaciare în imediata apropiere a vârfului Gugu si a vârfului Cra cul Pesterii. 2. O explicatie la aparitia aceastei incredibile liste de reformatori si reforme. devenit o zonã sacrã."("Biblioteca istorica" 1. o însusire a muntelui sacru trebuia sã fie acee a de a se ascunde privirilor.d. indicele de refractie. cât si pentru apa care curge în preajma lui (amintitã de Strabon) Conform vechilor traditii.Trãia filozoful si moralistul Kon -Fu -Tzî (551 ." Între perioada de loc uire în acel centru unde era "casa bãrbatilor" si retragere. La asa-numitii geti. adusã în atentie de naturalis tul Alexandru Borza în anul 1942. Giurescu si Dinu C. În l egãturã cu localizarea Kogaionului (Cogaenum. . fiindcã pentru vedere apar numai cerul si orizontul.acest cel mai înalt pisc al masivului Godeanu uneori se ascunde. . cert fiind vorba de mese rituale. Gugu. .. ): "Într-adevãr. trebuie subliniat cã este vorba de un fenomen optic de totalã refractie a lumini i. parte redactate în sec. din textele lui Herodot si Strabon se constatã cã a existat o perioadã de locuire de trei ani într-o locuintã sub pãmânteanã.aniene. ZAMOLXE avea sã construiascã amintita "casã" în care-i aduna pe puter icii tãrii. adicã Gauthama Buddha (555-486 i. poate fi exp licat prin rolul de factor determinant ce-l are "centrul de frig local". pe existenta unei pesteri situatã aproape de vârf. C oghen. care se "pliazã" pe versantii estici ai muntilor din zonã. . Istorici de seamã ca C. atât pentru munte. poate destul de rar. sau cine sti e cum si în ce. neapãrat.. ca si cum munte le ar fi strãveziu. 7/1972).Trãia Sakya-muni. care a însemnat prorociri pe bazã de semne ceresti. Hero ot specificã. fãcând prorociri bazate pe semne ceresti si primind numele d e zeu. care se cred nemuritori. construit undeva în tr-o zonã favorabilã observãrii mersului astrelor si planetelor. care se produce în anumite conditii meteo. Nu se întâmplã totdeauna aceasta. Un alt fenomen asociat acestui "centru" este cel de drenare a nebuloz itãtii (ceatã. dar si pe o similitudine de fonetism: Cogheon. Sadoveanu) sau Vf. de uz personal.muntele sfânt. Omul (N. punându-i sã "benchetuiascã". Înainte de a da o explicatie acceptului de egalitate între "muntele sacru" si Vf. iar la iudei Moise cu divinitatea cãreia îi spune Iahve. Gogaionul). a fost descris: ". dar uneori mu ntele Gugu se ascunde. de o deosebitã complexitate.. ceea ce ne poate duce la c oncluzia cã acea locuintã ar fi putut fi un observator astronomic. De-a lungul timpului. " (Victor Kernbach-"Muntele ascuns al lui Zamolxis".s-au ridicat obiectii legate de faptul cã muntele în c auzã trebuia sã fie. învãtându-i cã su nemuritori. implicit. în pri ncipal.h. 94. cum ar fi Muntii Cãlimani ( M.d. se povestest e la arieni cã Zarathustra a fãcut sã se creadã cã o zeitate bunã i-a dat legile întocmite de el. nori) de pe versantul estic al celor douã vârfuri sub forma unui condens în . în condi tii de calm atmosferic local.

datoritã procesiei echinoctiilor în timpul celor p este 2. Accesul nu este deloc facil. atrage aten tia cã geto-dacii. pentru a obtine un cor idor din care se putea observa cerul într-o anumitã dechidere unghiularã. coborând în locuinta lui de sub pãmânt. eclipsele solare ."(Herodot. iar Iordanes (sec. în fapt o crevasã naturalã în apropierea vârfului muntelui. cunosteau "teoria celor douãsprezece semne ale zodiacului. Vârful Cracul Gugului cu "observatorul astronomic" îs i primeste astfel încã o legitimitate. deasupra orizontului. nu? Amplasarea "ob servatorului astronomic" din Gugu.h. Locuinta subpãmânteanã. Pe versantul vestic. In al patrulea an. dupã reaparitie. sã poatã observa nestingherit cerul. În situatia datã. rotatia cerului. de unde. Timisoara.În perioada în ca re Zamolxis "îi învãta pe fruntasii tãrii". care alimenteazã pârâul Izvorul Gugului. pentru cã. clima Eu ropei se rãcise considerabil (dovadã studiile de climatologie istoricã. Este ceva. lãtime 2 m.Zamolxis a cãutat un loc. era "o locuintã subpãmânteanã". Zamolxis "dispare din mijlocul tracilor. In aceste conditii. regulile prestabilite ale astrelor care se grãbesc sã atingã regiun ea orientalã si sunt duse înapoi în regiunea occidentalã". ca apoi sã aparã iar în comunitate. Între orbitele celor douã constelatii. mai ales deasupra versantului rãsãritean. în sec VI i. un "amfiteatru" cu "amplificare" naturalã. este frecvent cer senin. de a se reconstitui "cerul" observat de Z amolxis.d. cu cât globul de foc al Soarelui întrece mãsura globului pãmântesc.aibã. Scopul autoizolãrii de trei ani a fost observarea unui anumit fenomen ceresc. 1942). coordonatele geografice fiind 45 16' 54'' latitudine nordicã si 22 42' 44'' longitudine esticã. In ce pr iveste "observatorul". în perioada solstitiului de iarnã se putea observa Con stelatia Gemenii. VI d. datoritã orografiei locului . Ceru l nocturn din solstitiul de varã permitea observarea culminatiei Constelatiei Sãgetãto rului. ". semnalat pentru prima datã de Alexandru Borza ( "Sanctuarul Dacilor". 150 m. pe baza miscãril or ghetarului Fernau). desi fântânarii se feresc sã o spunã. Terenul ales. În plus. Cracul Gugului. în timpul regelui Burebista si a marelui preot Deceneu. ceea c e ridica probleme în privinta amplasãrii unui observator astronomic. Trebuie subliniat cã la o încercare. datoritã reflexiei razelor de luminã sub un anumit unghi de incidentã în mediul dat. 160 grade. Caracteristicile mentionate conferã locului o trãsãtu rã de "sacralitate". jelindu -l ca pe un mort. unde se gãsesc si astãzi stânele.. A trãit acolo trei ani. sub ce nume si sub c e semne cele treisute si patruzeci si sase de stele trec în drumul lor cel repede de la râsârit la apus. dar mai ales dinspre est. spre a se apropia sau depãrta de polul ceresc. ca un obser vator astronomic si poate ca o constructie ce permitea urmãrirea astrelor si ziua. înãltime 2-3 m. considerat de o deosebitã importantã. se pare cã Zamolxis nu a urmãrit o "reînviere" care sã întãreascã învãtãturile lui despre nem ci cu totul altceva. care acum douã milenii si ju . fãcea prorociri. . la o orã si jumãtate. astãzi. în care punctul vernal si semnele zodiacului s-au depl asat în sens retrograd cu cca. se pot avansa urmãtoarele: .. care prin orbita ei culmineazã deasupra orizontului de sud. dacã lumina soarelui n-ar "estompa" în timpul z ilei cerul. ele erau extrem de avansat e pentru acea epocã. tot deasupra orizontului sudic. în ciuda conditiilor neprielnice. cum creste si scade orbita Lunii . atunci s-ar putea observa cum în 24 de ore constelatiile zodiacului se perindã una dupã alta. ea având orbita cea mai joasã dintre toate co nstelatiile zodiacului. ). în zona paralelei 45. 28 de grade fatã de constelatiile zodiacale.albia pârâului Branului. fenomenul determinã precipitatii. Tracii doreau mult sã. Referitor la aceste cunostiinte. Publicatiile Institutului Social Banat-Crisana. care a fost modificatã. 95). se înscriu orbitele cel orlalte constelatii zodiacale. muntele putând fi abordat dinspre vest. altitudinea fiind de de 2. se stie cã din fundul fântânilor adânci se vedea si ziua licãrirea stelelor. rezultând si o nebulozitate accentuatã si de lungã duratã. el le-a apãrut si astfel Zamolxis fãcu vrednice de crezare învãtãturile lui. pe directa de la NE la S. dimensiu nile fiind: lungime 10m. .. 500 de ani trecuti. Desi vreme de trei ani a lãsat sã se creadã cã este mort. se asista la "reveniril e" zeului si de unde acesta îsi fãcea cunoscute învãtãturile si prorocirile pe baza observ atiilor astronomice. Acest loc a fost gãsit. ar fi putut sã fi fost incinta sacrã.h. acesta este o crevasã amenajatã în Vf. dar mai ales versantului estic îi oferã conditii ce permit observ area cerului. IV. istoric al gotilor. permite observarea cerului pe o deschidere de cca. Conexând cele de mai sus cu afirmatia lui Strabon legatã de faptul cã Zamolxis "întemeia t pe semne ceresti. unde. ar apãrea probleme majore. .Dupã ce lucrarea a fost terminatã.

marele mag al dacilor hotãrãºte sã-l transforme pe Zamolxe în zeu. de figurã auroralã a spaþiului mitic românesc. Pletele-n furtunã-nflate albe ard ca o ninsoare. În poemul Gemenii În Ce În În apare ca zeu al armoniei. dreapta lui sub vãlul de ceaþã mândrul soare. Simþindu-se ameninþat de noua reli ie. "pestera" sugereazã o muncã titanicã d e amenajare. timp de ºapte ani trãieºte într-o peºterã l pãdurii. Tot ca zeu suprem. îºi distruge statuia stârnind revolta mulþimii care îl ucide cu bucãþi din statuie. Acolo se poate ajunge venind doar pe plaiuri. Cu-a lui mânã aratã drumul la oºtirile-i bãtrâne ªi de dor de bãtãlie crunt e ochiul strãlucit. prin drum de nouri Miºcã caii lui de fulger ºi-a lui car. . Ai încercat sã-l scapi de zei ºi azi îþi ai ºi tu un chip de piatrã printre ei! Furios pe manevra preotului. Blaga sugereazã discret cã înstituirea unei o rdini religioase are nevoie de o jertfã.Cracul Pesterii . care nu puteau avea decât o m otivatie . Lucian Blaga scrie o dramã întitulatã Zamolxe. pe creste. Magul îi explicã acest demers: Poporul se rãzbunã fãrã sã vrea fãrã sã ºtie. de altfel. Zalmoxis întrupeazã geniul religi os al daco-geþilor. ideile lui se rãspândesc în cetate. Îi comandã o statuie. . reformator al religiei sau profet. Zamolxe conduce oºtirea dacã împotriva romanilor.es te alcãtuit din blocuri de granit dezagregate. în care abordeazã problema naºterii religiilo r. În afarã de acel "confort astronomic" necesar. Considerat zeu. Între timp. capabilã sã mobilizeze energii spirituale si materiale la un înalt nivel. în singurãtatea peºterii sale Zamolx e primeºte mai multe semne care îi vestesc sacrificiul. Vale a Jiului sau Valea Cernei. lumea recunoaºte în cel mort pe Zamolxe ºi realizeazã cã pri oartea sa le-a fost redat Dumnezeul Orb. Împletit cu stele albastre.. portretul sãu realizat în replicã la cel al lui Zeus: Ca o negur-argintie barba lui fluturã-n soare. ar când profetul se reântoarce în postura de strãin sãlbãticit gãseºte lumea adunatã la templ tru a-i înãlþa statuia. cum ar fi tringhiul dreptunghic forma t de cele trei vârfuri. locul trebuia sã mai c ontinã si unele simboluri ale marelui preot. subintitulatã mit pãgân.. fiind spectaculos. stânga-i ºade luna sfioasã. Rãsturnat în car cu rune. intrarea amintind de o poartã megaliticã.mãtate "asigurau" probabil pe cel de la "observator".o credintã intensã. peisajul oferit de clivajul rocilor dizlocate si prãvãlite de climatul aspru de altitudine. Eminescu îl prezintã în ipostaza de zeu rãzboinic: ªi Zamolxe. lesne urcã lumea cu umãru-i atletic. zâmbitoare. a acelor strãmoºi aproape mitici învinºi de romani. Colþuroasa lui coroanã e ca fulger împietrit.. Înveºmântat cu hlamidã albã. dinspre (fapt semnificativ) Depresiunea Hateg. zeul getic. În final. însoþit de lunã ºi soare: capul mesei ºade Zamolxe. în ultimã instanþã el reprezintã spiritualitatea autohtonilor. Piscul secundar al vârfului Gugu . scrierea sa îl prezintã pe Zamolxe ca profet izgonit din cetat e pentru cã propãvãduieºte credinþa în Marele Orb. capabil sã readucã viaþa în trupul îngheþat de moarte este înfãþiºat ºi în igoii. Literatura îi atribuie sensuri simbolice. pentru cã. Cu toatã i naccesibilitatea muntelui si duritatea rocilor. cu uraganul cel bãtrân. posibile elemente de triangulatie pentru mãsurãtori ceresti. realizarea constructiei subpãmânt ene a marelui preot a necesitat calcule si eforturi. În poemul Memento mori.

iar apoi l-au proclamat zeu p e el insusi. La inceput i s-a incredintat doar functia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor. in timpu l peregrinarii sale in Egipt. nu vor muri vreodata. dovedeste. ca ac est Zamolxis ar fi trait in Samos ca sclav al lui Pitagora. arat indu-ne deci o divinitate totala. Intrucit il priveste pe Zamolxe. L-am invatat acolo. cu averea cistigata. impotriva caruia divinul Cezar s-a pregatit sa porneasca o expeditie. Dar de nu va fi fost Zamo lxe decit un om ori nu va fi fost decit un zeu de pe meleagurile Getiei. Izvoarele antice sint putine si incerte: "astfel se spune ca un oarecare get. a cerut sa i se cladeasca o sala de primire unde le oferea ospete. Zamolxe a dobindit respectul cir muitorilor si pe al poporului. in timpul ospetelor. eu nici nu tagaduiesc toate cite s-au spus. indeosebi in preajma lui Pitagora. cind. Dar. ar fi strins multa bogatie si astfel. nu intotdeauna la fel. intilnindu-se rar cu oamenii. eroul. facindu-i astfel sa creada tot ce le spunea.Putine referinte antice descriu. nici Sa tamaduim capul fara sa tinem seama de trup. care e rege le nostru. invatator si judeca tor al oamenilor vii si gazda cereasca prielnica si mintuitoare a mortilor. printre ai sai. In tot acest rastimp. s-ar fi intors. pe care ar trebui sa-l . ca talmacitor al fenomenelor ceresti. inaccesibila tuturor celorlalti. cit isi gazduia oaspetii vorbindu-le astfel. nici urmasii lor. Acest obicei a dainuit pina in vremea noastra. Geografia. acest Zamolxe. Comentatorii istoriei dacilor au ocolit adesea tocmai elementele din care se poa te deduce. In cele din urma a izbutit sa-l convinga pe rege sa si-l faca asociat. a adaugat el. Zamolxe. iar la geti acest o m era chiar numit zeu. ca pe un om ce avea insusirea de a dezvalui vointa zeilor. Intors in patrie. Ia r practica pythagoreica de a se abtine de la carne a ramas la ei ca o porunca da ta de Zamolxe" (Strabon. a fost transformat in zeu. unul din acele personaje ilustre pe care mitologia le numeste initiati. Istorii. el a disparut dintre traci. ca un zeu ce este. De la filosof a obtinut oarecare informatii despre fenomenele ceresti. c are a fost invatator si judecator al poporului sãu. Numele lui este Kogaionon. afara de rege si de dregatorii lui. ii invata ca nici el. numit Zamolxe. ca Zamolxe a fost un erou national. traind de-a pururi. Dar in al patrulea an. fiul lui Mnesachos. Zamolxe si-a ales o anume pestera. me reu se gasea un astfel de om care ajungea sfetnicul regelui. Tracii l-au regretat si l-au bocit ca pe un mort. Apoi cind peste geti a ajuns sa domneasca Burebista. cu minima incertitudine. Iar acel trac ma incredinta ca au dreptate confratii sai din Hell ada sa sprijin ceea ce ziceau adineauri. Pina si muntele cu pestera a fost socotit sfint si asa il si numesc. 3. poruncise sa i se faca o locuinta s ubterana. intru-cit traise pri ntre eleni. ca tot asa cum nu se cuvine sa incerca a vindeca ochii fara sa fi vindecat capul. i-a dat tot sprijinul. si acolo isi petrecea viata. pricina pentru care cele mai multe boli nu se supun artei medicilor Helladei este ca ei nesocotesc intregul. ceea ce se intim pla de obicei in epoca de formarea miturilor. de la unul dintre medicii traci ai lui Zamolxe. dupa aceea libertate. zeu mesianic. omul cel mai intelept al Helladei . 95 96) "La fel este si acum cu descintecul nostru. coborind in adi ncimea incaperilor subterane. cunoscind astfel modul de viata ionian si niste moravuri mai de soi decit cele din Tracia. cind a vazut ca oamenii sint mult mai supusi fata de el decit mai inainte. bogat. inarmata. vor avea parte de toate bunatatile. zeul suprem al daco-geti lor. la fel ca al riului care cuege pe linga e l. cu atit mai mult nu trebuie sa incercam a vindeca trupul fara a c auta sa tamaduim sufletul . Regele. VII. IV. ca fata de unul care le da porunci dupa indemnul zeilor. nici oaspetii sa i. Deoarece tracii traiau in cum plita saracie si erau lipsiti de invatatura. nici nu le cred insa prea mult. fie personificind ce rul sau prin cumul de atribute erou civilizator.dupa datina. Iata ce istorisesc helenii ca ar fi facut. aceasta cinste o tinea Deceneu. Cind locuinta a fost gata. a fost sclavul lui Pitagora. despre care se spune ca ii fac pe oame ni nemuritori. C red totusi ca acesta a trait mult inainte de Pitagora. a aparut iarasi dinaintea tr acilor. dupa disparitia sa. unde a stat ascuns trei ani. Dobindind. ca si locuinta lui de sub pamin t. il para sesc" (Herodot. cetatenilor de vaza. 5) "Dupa aceea am aflat de la helenii care locuiesc in Hellespont si in Pont. ci numai se vor muta intr-un loc unde . Zamolxis prezentindu-l fie ca pe o divinitate htonica.

astfel Zamolx e a fost : DAIMON GETIC(Herodot). MEDIC PSI HOTERAPEUT(Platon). MARE PREOT SI REFORMATOR RELIGIOS(Herodot. divinitate femininã (Suidas). personaj mort ºi înviat (Celsus). G. Vulcãnesc u). Sa man (E. ZEUL CARPATIC AL NEMURIRII(A l. care soli.morala dreptatii si a cinste i(Herodot) Dupã unii scriitori. 54). " (Platon. Iulian Apostat ul. 40) In plus. de fiecare data. au nevoie. naturist ºi iniþiatic al unui zeu suprem (R. zeu totemic întruchipând ursul (R. iar daca acestui intreg nu-i merge bine. ei (geto-dacii )trimit la Zamolxe un sol.asce tismul urmarind sa nu foloseasca nimic viu in hrana. erou civilizator zeificat (Herodot. spre cer. Din reperele antice se poate trasa un contur al personalitatii de zeu a lui Zamo lxe care ca daimon get (Herodot) avea un raport cu un sistem de mistere initiati ce(magia psihomedicala-[Platon] si mitul unitatii trup-spirit[divinitate-omenire ] confirmata de trimiterea la calendarul specific dacic. Zeul-Moº (N. zeu uranian (M. Densuºianu. zeul carpatic al nemuririi (Al. si ameninta divinitate a(care provoaca aceste fenomene) deoarece ei cred ca nu exista alt zeu in afara de al lor" (Herodot. nu poate sa-i mearga bine nici partii. Busuioceanu). Florescu). Strabon. Herodot). IV. R. trimit pe altul. Vulcanescu). Iamblichos. Pârvan). filosof sav ant (Iordanes). Eliade). reformator religios cultural ºi politic (Herodot . de ritualul funerar(inc inerarea sugereaza ridicarea la cer odata cu fumul) si cu atit mai mult de ritua lul trimiterii solului la Zamolxe. dupa invinuirile aduse . Dodds). INITIAT(Strabon. si de asemenea cu trimi terea la doctrina orfica ) si de lipsa totala a thanatofobiei la geto-daci subli niaza caracterul cu desavirsire original a lui Zamolxe in panteonul lumii antice . LEGISLATOR(Diodor din Sicilia). H erseni). înþelept prepita goreic (Herodot). ZEU TOTEMIC URS(R. aduc invinuiri solului zicind ca este un om ticalos si. iar altii. Porphirius (232-304). Hesychios din Alexandria. un zeu care reapare periodic (Al. R. aruncati fiind in sus ca sa cada i n sulite. Origene) înþelept iniþiat (Strabon. divinitate iniþiaticã (T.vindecarea prin corelatia trup-spirit ceea ce indica omul integral(Platon). 213). Vulcãnescu ). zeul era adorat pe virfuri de munte(Kogaion). zeu dyonisiac dupã modelul Sabazius (G. Aceiasi traci. Clement Alexandrinul(Stromateis. Celsus. ZEUL-MOS (N. Strabon). V. Unii dintre ei primesc porunca sa tina trei sulite(cu virful in sus). profet (Strabon). mare preot al divinitãþii daco-getice supreme (Strabon). socotindu-i pe amindoi mari mesteri in arta incantatiei. de Enea din Gaza. Tocilescu) zeu celes t ºi atmosferic (V. Iordanes). "Zamolxe pretindea ca lui ii daduse legile Hestia" (Diodor din Sicilia) Zamolxe mai este amintit de Apulius. caruia ii dau insarcinari inca fiind in viata. 156 d e) Socrate intr-un dialog platonician.predicarea curajului cel putin la ktistai(Strabon). zeu urano-solar evoluat dintrun zeu htonic (H. Densusianu) In lin ii mari doctrina zamolxiana respecta urmatoarele principii:nemurirea ca atare(He rodot) sau imortalitatea sufletului(neexistind credinta celtica in metempsihoza) . Daca strapuns de sulite---acesta moare. Russu). cind tuna si fulgera. de Lucian din Samosata. Daicoviciu). Platon il mai compara pe Zamolxe cu hiperboreul Abaris. I ata cum il trimit pe sol. Busuioceanu). se credea ca vor ajunge sus la zeu in cer nu ca umbre ci corporal(trup ul lor era impiedicat sa moara avind contact cu pamintul si desigur dupa jertfa trupul era ars pe rug) Herodot ne arata si ritualul trimiterii solului: "tot la al cincilea an. Popescu). Charmides.cunoasterea astrelor(Iordanes). PROFET(Strabon). Iordanes (Getica. III. Iordanes. . Caracterul de zeu urano-solar este subliniat de lipsa acoperisurilor la temple le dacice. Zamolxis a fost daimon getic (Herodot) sclav al lui Pytagora (Herodot. trag cu sagetile in sus. apucind de miini si de picioare pe cel ce urmeaza sa fie trimis la Zamolxe si ridicindu-l in sus il arunca in sulite. Hiperboreu (Clemet Alexandrinul). zeu htonic (I. 94) Multitudinea de aspecte ne pot ajuta sa construim un portet mitic. Iordanes. Istorii. Iordanes). getii socot ca zeul le este binevoitor. tras la sorti. Iar daca nu moare . cu porunca sa-i faca cunoscute lucrurile de care. O rigene(Contra Celsum.ingrijeasca. profet htonic. Strabon) mag ºi medic psihot erapeut sau rege ajuns zeu (Platon) legislator (Diodor din Sicilia). V. I.

II. Matei. ci vor merge intr-un loc anume. Caloianul) dar dintre toate cultele antice. 46) MOSTENITORII STELELOR HertoValus (aprox. iniþiati între Zamolxe ei ajun g nemuritori cu adevãrat). 683 î. SIMILITUDINI Zamolxis invata ca"nici el si nici adeptii sai. Dacã solul nu murea era învinuit ºi se trimitea alt sol. în linii mari. ai cãror membrii erau lipsiti de teamã -cunoasterea astrelor -morala dreptãþii ºi a cinstei Conturul personalitãþii marelui zeu dac este absolut original în panteonul antic europ ean.d. 19 ) Isus Cristos invata "cel ce cr ede in mine. Crestinismul ortodox a preluat. mai ales la caste ktistailor. mitul unitãþii spirit-tru p. populatia locala nu a fost crestinata cu edicte sau cu forta si nici nu a cunoscut razboaiele religi oase. prin sistemul de mistere iniþiatice. in jurul focului Artemis si suratele ei Batrini. aceste s-a pretat cel mai mul t la creºtinare. respectiv divinitate-umanitate (confirmat de trimiterea ritualã a solului în cer) . nici unul din urmasii acestora n u vor muri. odata cu enoriasii si majoritatea conceptelor zamolxiene trecerea facindu-se lin si organic. copii Vegheaza in mila cerului Tot intrebind-o Artemis spune: Fericiti cei cutezatori Ca a lor este victoria In plaiurile cele sfinte Fericiti cei ce pling. ca aceia Vor mosteni intreg pamintul. Urme ale cultului zamolxian se gãsesc în folclorul românesc ( Mosii. urmãtoarele principii: -nemurirea ca atare (sau numai imortalitatea sufletului). Eu le dau viata vesnica si nu vor pieri n iciodata [ ] dar cei rai vor merge la osinda vesnica iar dreptii la viata vesnica" (Ev. Doctrina zamolxianã avea. Ca aceia se vor satura Si niciodat anu vor mai rabda Fericiti aceia care muncesc Pamintul facindu-l gradina Ca ei vor culege roadele In gradinile cerurilor Fericiti vor fi cei milostivi Ca aceia se vor mintui Fericiti cei curati in suflet Ca s-or hrani doar cu lumina . O datã la 4(5) an i se sacrificã un sol sacrificiul nu se producea pe pãmânt ci în aer iar solul era ales în urma unor teste.Este cert cã acest cult a influentat sau a fost influentat de celþi. unde vor trai pururi si vor avea par te de toate bunataturile lumii" (Fontes. -vindecarea prin corelatia trup-suflet -ascentismul -predicarea curajului. femei. ca aceia In dalbe ceruri se vor mingiia Fericiti cei blinzi. 25. Fericiti acei ce flaminzesc Si acei ce inseteaza de stiinta. magia psihomedicalã. mitul unitãþii astrale (confirmat de calendarul specific al dacilor) ca ºi absenta t otalã a thanatofobiei (confirmatã de constiinta dacilor cã. barbati.h) Cam la amurg. chiar de va muri va trai.

carnea. femeile sunt o murdãrire a sufletului. Prin ascezã ºi monoteism. Noul testament. Ni se dezvalule astfel ºi un alt aspect al principiu . O viz iune a modelelor exemplare confirmatã de Porphirios atunci când relateazã cã pe Zalmoxis . Fericiti cei ce pling ca aceia se vor mingiia. Ca aceia se vor satura Fericiti cei milostivi Ca aceia se vor milui. Trupul e o împiedicare pentru suflet de a se bucura de nemurire: de aceea e l nu are nici un preþ. Aceastã credinþã în nãdejdea existenþei rãzboinice vine din adâncul unui crez deosebit de te popoare ale timpului. Mintind din pricina mea. 30 en. la rãzboi el trebuie judeca t fãrã pãrere de rãu.. Bucurati-va si va veseliti Ca plata voastra mult aeste In ceruri. Fericiti veti fi voi. sec 3en) Niciodatã adoratorii lui Zalmoxis n-au înþeles sã cedeze fãrã luptã afirma un istoric contem an. initiati In Legamintul Tainic si Nou Ca voi veti bea din Apa vie Si veti gata renasterile Primind pe veci ca mostenire Fiecare cite o stea in dar Veghind Divina Rinduire Investiti cu glorie si dar! Herto Valus Cartea Secretã PREDICA DE PE MUNTE A LUI ISUS (aprox. 5. Pentru daci.Fericiti facatorii de pace Ca fii cerului se vor chema Fericiti cei prigoniti pentru Dreptate. Vasile Pârvan îl surprinde esenþial în Getica . Ucenicii lui au venit la el. 1 12 (scrisa aprox. ca asa am prigonit Pe proorocii cei dinainte de voi.. Isus S-a suit in munte si asezindu-se. ca aceia Vor mosteni pamintul Fericiti cei ce flaminzesc Si inseteaza de dreptate. Fericiti cei blinzi. Omul nu poate ajunge la nemurire decât curãþându-se de orice fel de pat .sufletul e nemu ritor. Evanghelia dupa Matei cap. odiseea sfântului Andrei a venit în întâmpinarea ethosului zalmoxist. ca a lor este cerul. daci i respectau precepte creºtine înainte de creºtinism. vinul. Si deschizindu-si gura Ii invata zicind: Fericiti cei saraci cu duhul Ca a lor este imparatia cerurilor. poftele lui nu trebuie ascultate. Fericiti cei curati cu inima Ca aceia vor vedea pe Dumnezeu Fericiti facatorii de pace Ca aceia fiii lui D-zeu se vor chema Fericiti cei prigoniti pentru dreptate Ca a lor este imparatia cerurilor Fericiti veti fi voi cind va vor ocari Si va vor prigoni si var zice tot Cuvintul rau impotriva voastra. daco-geþii îl adorã ca pe Heracles . ) Vazind multimile.

Avram Iancu. de la începutul vieþii umane. Peste ei. me tafizice . Aceastã trãinicie teluricã izvorãºte din originea milenarã. tipul ºi trãsãturile de suflet în ru Zamolxis. Dacii sunt cel mai deosebit popor din spaþiul european ºi universal. unitã prin forþa esenþialã a iubirii creºtine avem a con topire a împlinirii individului ºi neamului într-o unitate inseparabilã. putem descoperi cãi nebãnuite ale sufletului strãmoºilor noºtri. co lectivitãþi unite în individualitate. într-o simbiozã indestructibilã. Daco-românii s-au apãrat. Decebal. Rãdãcina ancestralã zalmoxistã este un izvor spiritual ce dãruieºte viaþa per etuã spiritualitãþii noastre ortodoxe. dacii: au glas aspru/chip tic. rãzboit. urmaºii dacilor. care întâmplãtor se aflã în re. rãzboi de câte ori fiinþa lor a fost agresatã de factori externi. Ovidiu. Ei au ramas aici ca o piatrã din muntele Kogaionullu i. haiducesc. Pentru neam sacrificiul eroului reprez intã mântuirea sufletului colectiv. moºtenit a însufleþit într-o binecu tã sculpturã a sa. / noi care locuim departe de voi. Gelu. o trãsãturã ingenuã de bun simþ încarnat din spir nostru. Popor cu adânci rãdãcini þãrãneºti. Originea lor a nãscut multe c ntroverse.lui zalmoxist. uar al zeilor. numai atunci când a ajuns cuþitul la os . dar datoritã cercetãrilor din ultimii ani. românii au cultivat bunul s enia. Cuminþenia Pãmântului .dao s . Lup . De la daci.. au fost iguranþã cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci (Herodot). Iisus ne-a relevat cã neamurile se înfãþiºeazã în faþa Domnului. timpul nostru contemporan. buna vecinãtate. Viaþa pe aceste meleaguri gurã de rai a fost supusã permanentei incursiuni barbaro-satan ice. Din traci s-au nãscut românii spunea Mihai Eminescu intuind esenþa etnicã a poporului român Românii au moºtenit de la daci. devenind temelia înþelegerii ºi trãirii fireºti a sensurilor No ului Testament. rãzvr .cum numea Pliniu cel Tânãr pe strãmoºii noºtri. personaje tragice prin destinul lor: Burebista. rãsculat.Timpul transcendenþei ce leagã pe Pãmânt ºi în Ceruri omul ºi neamul cu Dumnezeu î -o trinitate a veºniciei.Fiinþa Omului pentru perenitatea fiinþei Ne amului. pe altarul credinþei lui Zalmoxis (fapt conse mnat de Herodot) pentru victoria în rãzboi . Pierre Chaunu în lucrarea sa Istorie ºi decadenþã creioneazã un timp al verti calitãþii. Tudor. Mihai. pe aceste meleaguri carpato-danubiano-pontice. în special ale lui Nicolae Miule . Iisus ne-a relevat puterea sacrificiului. Din aceas tã experienþã milenarã s-a nãscut înþelepciunea Cuminþenia Pãmântului . Pornind de la aceastã adorare a lui Zalmoxis de cãtre vechii daci. cunoaºtem numele prieteni ei. O sintezã unicã de culturã ºi civilizaþie originarã. Constantin Brâncuºi. În Scrisori din Pont Ovidiu spunea: . mitul. cel al trãirii telurice. ramura nordicã a tracilor. bunule oaspe. Mircea. în a te face nemuritor se subs ituie Vechiului Testament. spiralã. Astfel. Istoriografia a dat numeroase va enþe timpului: ciclic. la Pont ºi la Istru . trãmoºilor neamului românesc. Sunt n umai suflete din ºirul lung aI eroilor neamului. În acest fel se explicã sacriflciul individual al ce lui mai bun ºi frumos fiu al neamului. sculptorul român al universalitãþii. sub semnul lupului. exilatul do la Tomis. Românii au creat propriul lor timp. considerând timpul iudeo-creºtin.un bãtrân. de-a lungul istoriei au trecut toate invaziile ba rbare din spaþiul euro-asiatic.. Dacii cum îºi spun ei înºiºi ºi cum le zic ºi romanii (Dio Cassius). federative. în spaþiul mioritic. Urmând linia individ-neam-Dumnezeu. Mircea Eliade vorbea despre un timp al oam enilor cavernelor precum ºi de unul al grecilor ca un timp ciclic. ne le ca o creaþie fireascã divinã veºnicã opuse contopirii cosmopolite. Horea. Învierea ºi misiona rismul individului au conþinut numai atunci când omul se jertfeºte pentru mântuirea sufl etului neamului sãu. Antonescu. chtonice ancestrale. Iatã versunile din Tristele . Pentru români. ªtefan. care duce la existenþa unui cult al eroismului la cele mai rãzboinice populaþii . ºi sunt cea mai adevãratã întruchipare a lui Marte/ Pãrul ºi barba lor n-au fost tunse niciodatã/ Mãna lor dreaptã e totdeauna gata sã înfingã cuþitul / pe care îl are legat la ºol ce barbar.este numele de origine indo-europeanã a dacilor ca temelie a Cuminþeniei Pãmântului . O altã faþetã a spiritului nostru o gãsim în acel weltanschaung rãzboinic. românii au moºtenit aceastã sintezã între cuminþenia pãmântului ºi spiritul trã ce . din adâncul metafizic at trãirii româneºti s-au nãscut simboluri naþionale unice. Prin aceastã moºtenire ancestralã zalmoxistã românii s-au ridicat întotdeauna la luptã. mitic al eterne i reîntoarcei. credinþa în Zalmoxis. Ei sunt dupã Nicolae Densuºianu obârºia panthenonului grec. a se f ce nemuritor (Herodot): care este sufletul zalmoxist. / rãspunse vorbelor mele astfel. vertical. a intuit aceastã trãire spiritualã în cele douã poeme din Tristele ºi Scrisori din Pont . / ªi noi.

Herod ot remarca douã lucruri la daci dacã ar avea a singurã conducere ºi s-ar înþelege între ei a i dupã pãrerea mea de neînfrânt ºi cu mult mai puternici decât toate seminþiile pãmântului º cã stãpânesc meºteºugul de a te face nemuritor. Criºan îºi trag denumirea dintr-un cu t . macedonenii. Ion Horaþiu Criºan în Civilizaþia geto-dacilor vorbeºte despre influenþa micenianã asupra c eristicilor armelor de luptã dace în epoca bronzului. Ramura nordicã.... Grupul carpato-dunãrean. H. Nicolae Miulescu afirmã cã populaþia continentului nostru are la bazã douã mari grupuri de europeni care. s-au diferenþi at unul de celãlalt pânã au format astfel douã mari familii înrudite. Lupul în antichitate era mbolul fugarului .) ºi faptul cã ei nu mor ºi cã cel care e duce la Zalmoxis . Iar a tradiþie consemnatã de Hesychios ne informeazã ca daos era n umele frigian al lupului. o ipotezã susceptibilã de a explica numele dacilor scoate în evidenþã cap citatea de a se transforma în lupi (... Strabon face urmãtoarele referiri la Burebista .. Deci aceastã asemã e justificã apropierea pe care o face I. care le aduna în ap ele ei curgãtoare. cei ce seamanã cu lupii .) popoarele germanice ºi cele slave ( ) cea de-a doua ramurã. Aºa cum grecii au prin Homer. Strabon. Tot dupã Eliade numele lor et nic derivã foarte probabil din iranianul dahoe . În acest mod au preluat ºi orfismuI sau sãmânþa filosof icã a lui Pitagora. La daci religia se interfera intr-o sintezã inseparabilã cu doctrina militarã. ramura de sud. Ni ae Miulescu aºeazã epopeea razboinicã din Mahabharata si Ramayana la originea spiritul ui rãzboinic al dacilor..daca . legenda rãzboaielor Troiei. Mai degrabã existã o apropier între denumirea dacilor cu indo­-europenismul dhaukos . Continuând putem afirma cã numele lor de daci vine de la un grup de tineri rãzboinici rãzvrãtiþi. getul Burebista i-a înãlþat atât de mult prin exerciþii. armä specificã a geto-daci lor. purtãtori de sabie.toate cu profunde caractere miceniene .Þara Zeilor s-au dezvelit multe secrete despre trecutul strãmoºi lor noºtri. dupã ce a adoptat viaþa de tip pastoral a început sã se simtã tot mai îngh suit între dealurile natale (Nicolae Miulescu). era formatã din acea populaþie care s-a dezvoltat în bazinele mai joase ºi a devenit ceea ce am numit noi carpato-dunãrenii (carpato-istrieni). aducând pentru aceastã afirmaþie dovezi de asemãnare între limba dacã ºi cea sanscritã.scu prin cartea Dacia . confreriile secrete de rãzboinici (Mircea Eliade). numai cã un asemenea cuvânt nu este atestat în texte literare sau inscripþii. Dupã Mircea Eliade dacii se numeau ei înºiºi mai demult lupi sau cei care sunt asemeni lupilor. il preiau de la daci. Dar mergând pe linia teoreticã car e o impune Nicolae Densuºianu în Dacia preistoricã vom putea susþine cã topoarele de luptã tezaurul de la Þufãlãu sau sabia de la Periºani . Arma specificã dacilor în textele de limba latinã se numeºte sica. încât în ultimii ani s-a fãcut u t puternic ºi a supus geþilor cea mai mare parte din populaþiile vecine. pentru a surprinde strânsa legãturã între cele trei elemente de rezistenþã ale neamului dac: Zalmoxis . vechi greci. epit etul lor ritual lupii a devenit numele întregului trib! Mai departe Eliade crede cã epi tetul acestor tineri imigranþi victorioºi a fost acceptat de aborigenii invinºi ºi supuºi. Numai aceastã credinþã organicã explicã marile victorii ale dacilor în l ptele cu sciþii. persanii. Ba încã a ajuns sã fie temut ºi de romani . ce înseamnã lup. Un model al mijloacelor de luptã pe care micenienii. al rãzboiuIui... Dacii . abþinerea de la vin ºi ascultare faþã de porunci. Criºan.. . Nicolae Miulescu vine cu teoria unui razboi. legendar e. H.dupã o ipotezã a lui I. care la romani sunt cunoscuþi ca haiduci ce impun societãþii .pot fi considerate prin teoria lui Nicolae Densuºianu ca origin are din spaþiul carpato-­dunãrean. Dupã Strabon. (. dezvoltându-se ca un prim nucleu în þara din urul munþilor (. având aceleaºi rãdãcini de la omul erei glaciare.. dacii se numeau daoi . cã legãtura între numele dacilor prin l up sugereazã originea totemicã ce ar putea fi susþinutã ºi de stindardele în formã de cap de up întâlnite pe Columna lui Traian sau pe ceramicã .). înca din timpuri imemorabile. Imitarea ritualã a lupului caracterizeazã înde osebi initierile militare ºi prin urmare ale celor Männerbunde.ce ar fi desemnat un pumnal scurt cu lama curbã. ) de unde cele mai frumoase râuri se îndreptau spre Dunãre (Istrul). pe car e o numim balticã .ajungând în fruntea nea mului sãu.. Dacii s-au nãscut sub semnul lupului. Eliade afirmã cã datoritã eroismului ºi tenacitãþii tineretului razboinic al unui trib. rege. un fel de Goterd amerung al dacilor susþinând o cucerire de cãtre stramoºii noºtri a subcontinentului india n. care era istovit de rãzboaie dese. Denumirea de geþi a fost datã dacilor de greci care aveau obice iul sã dea denumiri diferite de numele pe care ºi-l dãdeau popoarele sieºi. armatã.masurianã (. Sunt interesante de analizat douã texte ale unui istoric antic.în semnul lupului . Criºan . ce înseamnã lup .dupã I. celþii sau romanii. H.

În vremea lui Burebista are loc o revoluþie a fondului autohton autentic. Mircea. e ca s-au lãsat convinºi s stârpeascã viile ºi sã-ºi ducã viaþa fãrã vin . din acel ceva jertfit întru nemurirea lui Zamolxis. Grigore Tocilescu afirmã cã în Dacia ar fi existat familia poligamã. Spirit rãzboinic. puternici. nu ca pe un creator de religie. Conducãtorul acestui grup a fost probabil un tânãr cu numele de Zalmoxis care a dãruit dacilor un principiu religios ascetic monotei st. S-a creat astfel o stare de spirit unificatoare care a d us la ivirea unei armate invincibile cu un rol hotãrâtor în formarea statului dac cent ralizat al lui Burebista. Odatã cu Burebista are loc o renaºtere a credinþei tradiþionale dace. Avram Iancu ºi bineînþeles ºi multi alþii. lumea de dincolo. a Meºterului Manole ce-ºi sacrificã cea mai dragã fiinþã pentru biserica creºt . Burebista cu ajutorul marelui preo t Deceneu repune în drepturi vechea religie a lui Zalmoxis. personaj c onsubstanþial a dãruit Daciei o religie compatibilã cu sufletul rãzboinic al strãmoºilor noºt i. a avut loc o revigorare a spiritului razboin ic al dacilor.conducãtor suprem a l armatei. lãsând a se crede ca îi sunt cunoscute tainele divine. de sorginte zalmoxistã. Dacii s-au creºtinat repede ºi datoritã preceptelor bui Zamolxis: monoteism. nemurire. S-a dus o luptã acutã împotriva dezintegrãrii ºi disoluþiei valorilor tradiþionale dace. aºa cum ne aratã Jordanes dupã victoria asupra generalului roman Fuscus i-au num it pe conducãtorii lor semizei. O datã cu Burebista se produc mutaþii importante privind rolul regelui în spiri tualitatea dacicã. vechile rituri tradiþion ale. Aceºti eroi au ceva din spiritul de sacrificiu al haiducului . Numeroase sunt reprezentãrile cãlãreþului pe plãcuþele de argilã de la Letniþa. Burebista ºi Deceneu a interzis tocmai pentru a feri de moleºealã soldatul dac. iar din Marele Preot. datoritã influenþelor negative ale coloniilor greceºti de la P ontul Euxin asupra moravurilor ºi credinþei dacilor se remarcã o decãdere a spiritului c ombativ din cadrul armatei dace al rãzboinicilor lupi. Dacii. asceticã. capabili sã îndure foametea ºi setea.funcþia spiritualã ce precede Patriarhia ortodoxã la români. iar ei deºi erau învingãtori au pãs trat atitudine rezervatã ºi modestã deoarece Zalmoxis nu avea nevoie de sclavi ai plãcer ilor ci de oameni robuºti. înainte de Hristos. În acea perioadã are loc o regenerare moralã prin Z lmoxis. a preluat matricea de la Zalmoxis într-o treime miticã a spiritualitãþii neamului sintetizatã în ciobanul din Mioriþa. creatoare de religie ºi stat. urmaºul dacilor. cel care l-a învins pe regele macedonian. Cu douã secole înainte de Burebista. Pe Decen eu îl interpretãm ca pe un restaurator. regele pãstreazã funcþia politicã ºi militarã dar pierde din prerogativele s pirituale care trec în seama marelui preot Deceneu. Ovidiu îl surprinde în Tristele. care devine un fel de patriarh al dacilor . A ceste nume ale regelui sintetizeazã funcþia politicpã de rege cu cea spiritualã întru Zalm oxis. cu numele regelui dac Zalmodegekos. Zamolxis precede eroii noºtri naþionali. Regele dac devine simbolul unui principiu spiritual ºi credinþei în nemurire ºi vi tejie. un patriarh înainte de patriarhie. Dupã câtva t imp era socotit chiar zeu ( ). Remarcabilã este descoperirea în anii 50 ai secolului XX a unei inscripþii d atând din jurul anului 300 înainte de Hristos. dupa victoriile lui Dromichait es împotriva lui Lisimah. Aceastã credinþã naºte tipul de rege . În jurul anului 80. Porphirios relateazã cã pe Zalmoxis. care umblase prin Egipt ºi învãþase oa e semne de proorocire. care acceptã moartea cu seninã atea unui dac. adica anzi ºi nu simpli oameni. Horea. Deducem din te xt cum dacii înlãturã influenþele orgiastice ale cultului lui Dyonisos care contribuiau la o scãdere a combativitãþii rãzboinice. unificatoare.dacice epitetul lor ritual de lupi. Perioada o putem încadra cronologic între 290 ºi 80 înainte de Hristos. monogam precum ºi credinþa în nemurire. ªi sub cal este reprezentat un Acest personaj îl putem considera o reprezentare a lui Zalmoxis sub chip de Sfântu Gheorghe. care au fãcut din daci creºtini înainte de creºtinism.zeu . Zalmoxis. Diodor din Sicilia ne aratã cum dacii iau cinstit pe prizonierii macedoneni cu mese bogate. Poporul român. Încã pe vremea lui Dromichaites . Aceastã pervertire a credinþei tradiþionale dace s-a sfârºit odatã cu Burebista. Tudor. Odatã cu epoca lui Burebista. Relatarea ne dovedeºte cã Zalmoxis era un pri tare de spirit. Ca dovadã de cât îl ascultau geþii. Strab on in Geografia aratã cã Deceneu era bãrbat vrãjitor. dacii "îl adora ca pe Heracles". sã reziste dur erilor fizice ºi sã înfrunte moartea cu neasemuit curaj. oarecum uitate ºi datoritã rãzboaiebor intestine între daci. un principiu compatibil cu spiritul rãzboini c al oamenilor locului. precum ºi a influenþei celþ lor. Mihai. El este îmbrã murã cu suliþa în mânã atacând un urs ce stã înaintea calului.

Nu în ultimul rând Zalmoxis se regãse în Toma Alimoº ca spirit de dreptate.un Zalmoxis ce revine azi în sufletele noastre. simbol at temeliei ºi trãiniciei neamului românesc. . revoltã ºi neatârnare creºtinã .nã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->