Sunteți pe pagina 1din 64

EP.

NICOLAE VELIMIROVICI

OMILII SI PREDICI

Editor ________________________________________________________________________ Copyright 1996, de Lazarica Press Toate drepturile rezervate

Prima ediie sr !" #rems$i %arlovci, 19&' Pu licat! (i tip!rit! )* +area ,rita*ie de L-.-/0C- P/E## ,iserica 1rtodo2! sr ! a #3*tului Pri* Laz!r 141 Co La*e, ,irmi*gham ,45 16E, E*gla*d Precum patru ruri au udat p!m*tul /aiului, tot la 3el cele patru s3i*te Eva*ghelii dau ap! vie vieilor oame*ilor )* toat! vremea7 Eva*gheliile *u su*t o carte, ci o putere" o putere care pl!smuie(te via! (i ucurie 8 o putere care d! hra*! (i !utur!, o putere care )*vie di* mori7 ________________________________________________________________________

&

INTRODUCERE
de Episcopul %allistos de 9io$leia :* ti*ereea sa, viitorul Episcop ;icolae avusese odi*ioar! o co*vor ire cu u* p!ri*te duhov*icesc di* #3*tul +u*te -thos7 T*!rul ;icolae l8a )*tre at pe c!lug!r" <P!ri*te, care este cea mai importa*t! lucrare duhov*icesc! a s3i*iei voastre=< ,!tr*ul >stareul? a r!spu*s" <Chipul des!vr(it al lui 9um*ezeu7< Episcopul ;icolae spu*ea atu*ci c*d era mai adu*at cu a*ii, <9e atu*ci m8am oste*it s! do *desc chipul lui 9um*ezeu7 @i, att de pui* ct am reu(it, aceasta m8a aAutat di* destul ca s!8mi pu*! opreal! de la p!c!tuire, pe c*d m! a3lam )* li ertate, (i de la dez*!d!Aduire, pe c*d eram )* )*chisoare7 9ac! *e8am putea p!stra chipul 9um*ezeului Celui *ev!zut, am 3i mai 3ericii, mai )*elepi (i )*tru t!rie mai mare )* toate zilele (i )* tot ceasul vieii *oastre7< -ceast! putere a chipului 8 acest se*s viu al preze*ei imediate (i perso*ale 8 marcheaz! toate omiliile Episcopului ;icolae7 -cestea su*t )*tru og!ie mare de e2presii uimitoare simple, dar de o ad*cime *em!surat!7 <Totul este cu puti*! cu aAutorul lui 9um*ezeu< >,u*avestire?7 <Cerul vor e(te cu pui*e cuvi*te (i *u spu*e *imic de prisos< >;a(terea 0?7 Bristos <*u este crpaci ci es!tor< >#3*ta Cruce?7 +oartea +*tuitorului pe Colgota este < tai*ic! precum ve(*icia, )*tru t!rie precum p!m*tul (i cumplit! precum iadul< >+area zi de Di*eri?7 <Cu ct iu irea este mai mare, cu att (i su3eri*a este mai mare< >+area zi de Di*eri?7 >-ici Episcopul ;icolae vor ea di* e2perie*a sa direct!, c!ci )* timpul celui de al doilea r!z oi mo*dial, el 3usese trimis )* ru(i*osul lag!r de co*ce*trare de la 9achau7? <-colo u*de e2ist! credi*!, se a3l! dialog<E lumea este u* <mare spital< >Prima 9umi*ic! dup! Pa(ti?7 Bristos <*u a s!vr(it *iciodat! *ici o si*gur! mi*u*e pe*tru El 8 toate mi*u*ile erau pe*tru alii< >9umi*ica a 0D8a dup! Pa(ti?7 <:*treaga lume este darul lui 9um*ezeu pe*tru om, (i omul este darul lui 9um*ezeu pe*tru lume< >9umi*ica a 0D8a dup! Pa(ti?7 E2presii de 3elul acesta aduc o *ou! str!lucire pasaAelor di* Eva*ghelii care *e erau i*e cu*oscute, (i le ascult!m ca (i cum *e8ar 3i citite pe*tru prima oar!7 Tocmai aceasta este (i i*te*ia Episcopului ;icolae7 #copul acestei lucr!ri )*tregi este att u*ul lucr!tor ct (i u*ul pastoral" *u ca s! *e )*destuleze cu i*3ormaii ori ca s! *e satis3ac! curiozitatea *oastr!, ci ca s! *e rede(tepte credi*a *oastr!7 El st!ruie(te s! arate c! scopul )*tregii #cripturi este de a *e aduce viaa ve(*ic!" <Ceea ce st! scris )* Eva*ghelie are u* si*gur scop" c! tre uie s! credei c! 0isus este Bristosul, Fiul lui 9um*ezeu 777 ceea ce st! scris )*seam*! (i 3aptul c!, crez*d, s! avei via! )*tru *umele Lui< >Prima 9umi*ic! dup! Pa(ti?7 Episcopul ;icolae este co*(tie*t )*tru t!rie de og!ia #3i*telor #cripturi7 El socote(te )*tru totul 3iresc 3aptul c! 3iecare di*tre *oi tre uie s! avem Eva*ghelistul *ostru mult iu it7 <G*ii oame*i, potrivit alc!tuirii (i aplec!rii lor duhov*ice(ti, a3l! mai mult! odih*! (i t!m!duire pe*tru su3letul lor )* +atei, )* vreme ce alii se 3olosesc mai mult de +arcu, Luca ori 0oa*< >;a(terea 9om*ului 000?7 -ceast! diversitate tre uie s! se vad!, de e2emplu, )* chipul )* care 3iecare Eva*ghelie )*cepe )*tr8u* mome*t di3erit" <Eva*ghelistul 0oa* )*cepe di* ve(*icieE +atei )*cepe de la -vraamE Luca )*cepe cu *a(terea +*tuitorului pe p!m*tE +arcu )*cepe cu ,otezul di* 0orda*7< 9e ce *u )*cep ei )* acela(i chip= Ca s! *e arate, r!spu*de Episcopul ;icolae, c! (i )* *oi )*(i*e (i )* realitatea di* Aurul *ostru, se a3l! patru 3eluri de )*ceput" <G*ul este )*ceputul *ostru )*tru 9um*ezeu, urm!torul este )*tru str!mo(ii *o(tri, cel de al treilea )* p!ri*ii *o(tri (i cel de al patrulea este la vremea c*d )*cepem s! *e ar!t!m cea mai mare lucrare a *oastr! )* lumea aceasta7< Bristos, adaug! el, mai are al <ci*cilea )*ceput<, )* relaia Lui persoa*l! cu 3iecare di*tre *oi, <c*d El pri*de via! )* i*imile (i mi*ile *oastre ca si*gur +*tuitor al *ostru< >9umi*ica di*ai*tea ,otezului 9om*ului?7 Cu toat! aceast! diversitate, #3i*tele #cripturi se a3l! )*tru u*! alc!tuire u*itar!7 9e cte ori su*t dou! sau trei relat!ri di3erite ale aceluia(i eve*ime*t, acestea <se )m i*! )*tre ele (i se completeaz! u*a pe alta< >;a(terea 9om*ului 000?7 :* toat! aceast! 3orm! di3erit! (i care se repet! *u este *imic la )*tmplare sau de prisos" <;imic di* #3*ta Eva*ghelie *u este la )*tmplare< >;a(terea 9om*ului 0D?E <9om*ul *u a 3!cut *imic, *ici *u a vor it vreu* cuv*t,
4

*ici *u a )*g!duit s! 0 se )*tmple ceva )* vremea vieii #ale celei p!m*te(ti, care s! *u 3ie pe*tru m*tuirea *oastr!< >9umi*ica l!satului sec de car*e?7 :* deslu(irea acestei variet!i *esecate a #cripturii, Episcopul ;icolae urmeaz! metoda e2egezei >e2plicativ!? care a iz utit pururea )* ,iserica 1rtodo2!" el )*elege #criptura )* lumi*a Tradiiei, lu*du8(i ca )*drum!tor P!ri*ii ,isericii7 G*eori le pome*e(te *umeleE adesea s8a re3erit la ei 3!r! s! dea vreu* citat a*ume7 9ar )* acela(i timp, *u8i este team! s! i*troduc! i*terpret!ri *oi, de8ale lui proprii, rodul cuget!rii sale perso*ale (i al rug!ciu*ii7 -ceast! )m i*are a origi*alit!ii creatoare cu pioasa respectare a Tradiiei d! omiliilor Episcopului ;icolae marea og!ie de aleas! preuire7 G*a di*tre temele domi*a*te ale Episcopului ;icolae de8a lu*gul acestei lucr!ri )*tregi este valoarea suprem! a li ert!ii omului7 -cest lucru este limpede de la )*ceput, di* prima sa omilie7 <:*elepciu*ea omului, i*ima omului (i voi*a omului tre uie cercetate7 F!r! ispitire *u e2ist! li ertate, (i 3!r! li ertate *u e2ist! oame*i, ci *umai dou! 3eluri de piatr! 8 mi(c!toare (i *emi(c!toare< >,u*avestire?7 <1mul este o 3ii*! li er! 777 el este 3!cut pe*tru li ertate (i se mi(c! spre li ertate< >;a(terea 9om*ului 000?7 #pu**d <se mi(c! spre<, Episcopul ;icolae arat! c! li ertatea *u este *umai u* dar ci (i o me*ire, *u *umai pu*ctul *ostru de por*ire ci (i o iectivul *ostru 3u*dame*tal care *e cere u* peleri*aA 3oarte lu*g, marcat de su3eri*! (i Aert3!7 ;u este u(or s! 3ii li erH :*tr8adev!r, a(a cum su li*eaz! el )* repetate r*duri, *u poate e2ista *ici u* 3el de li ertate 3!r! ascultare7 Este sem*i3icativ 3aptul c!, )* predica sa de la )*ceputul Postului +are, el recoma*d! postirea *u ca discipli*!, sau restricie de supra3a! asupra i*depe*de*ei *oastre, ci a*ume ca u* miAloc al eli er!rii i*terioare, o <cale l!u*tric!< c!tre cu*oa(terea a ceea ce )*seam*! s! 3ii cu adev!rat li er7 Postirea I*ot! de su sol" )*3r*area perma*e*t! de la cele rele pe*tru cele u*e ale lui 9um*ezeu, dimpreu*! cu paza celor ci*ci simuri, care8l a(eaz! pe *evoitor )* urcu(ul des!vr(iriiJ *e 3ace <u(ori (i viguro(i<, <hot!ri<, <milostivi<, slo ozi*du8*e di*tru aceast! <tem*i! p!m*teasc!< (i deschiz*du8*e iar!(i poarta spre <ara cea adev!rat! a *oastr!< >9umi*ica l!satului sec de r*z!?7 9ac! *u e2ist! li ertate 3!r! ascultare, )*seam*! c! este adev!rat (i 3aptul c! 8 la u* *ivel cu mult mai pro3u*d 8 *u se a3l! *ici u* 3el de li ertate 3!r! Bristos7 +*tuitorul este modelul *ostru pe*tru ceea ce )*seam*! s! 3ii li er cu adev!rat" c*d a mers la r!stig*ire, El a 3!cut aceasta cu u*!voire (i pri* alegerea #a de voie7 :* leg!tur! cu aceasta, Episcopul ;icolae d! o mare valoare -go*iei di* Cr!di*a Chetsima*i" <9ac! durerea trupeasc! de pe Cruce a 3ost mai mare, aici durerea mai mare a 3ost )* su3letul Lui< >Di*erea +are?7 9om*ul *ostru Bristos 8 *!scut )* ,etleem, otezat )* 0orda*, r!stig*it pe Cruce pe Colgota, )*viat di* mori, trimi*d pe p!m*t 9uhul de /usalii 8 3ormeaz! miezul *eschim at (i i*ima )*tregii predic!ri a Episcopului ;icolae" <Totul se )**oie(te )* El< >,u*avestire?7 F!r! a )mpui*a )* *ici u* chip 9um*ezeirea lui Bristos, Episcopul ;icolae su li*eaz! uma*itatea dum*ezeiasc!, ar!t*d o dragoste aleas! pe*tru peisaAul (i locurile K!rii #3i*te care se leag! )* mod direct de viaa p!m*teasc! a 9om*ului7 <1, 3raii mei<, spu*e el, <ca om, Bristos *u este o mi*u*e mai mic! dect Bristos ca 9um*ezeu< >9umi*ica a D8a dup! Pa(ti?7 Bristos este +*tuitorul *ostru tocmai datorit! apropierii #ale de *oi, c!ci precum Ema*uel sau <9um*ezeu este cu *oi<, El a tr!it toat! pli*!tatea vieii ome*e(ti 8 (i *u *umai aceasta, ci (i toat! pli*!tatea morii ome*e(ti7 <-i )m r!cat hai*! de trup, ca s! tr!ie(ti (i s!8i m*tuie(ti pe cei care se a3l! )* trupE Tu ai !ut paharul tuturor 3!pturilor Tale care se a3l! )* su3eri*! 777 9e aceea e(ti Tu +*tuitorul *ostru, c!ci Tu ai 3ost 9um*ezeu pri*tre *oi< >;a(terea 9om*ului 0?7 Ceea ce co*teaz! cel mai mult pe*tru *oi toi este 3elul )* care 3iecare di*tre *oi tr!im (i *e )m u*!t!im relaia *oastr! perso*al! cu Bristos 9um*ezeu81m7 <Bristos este ese*a ucuriei de *egr!it pri* cuv*t< >;a(terea 9om*ului 00?7 La )*ceputul lucr!rii sale Episcopul ;icolae a3irm!" <Eva*gheliile *u su*t o carte, ci o putere7< Fie ca cititorii de lim ! e*glez! ai omiliilor sale s! )*cerce s! se hr!*easc!, cu aAutorul Lui, cu aceast! <putere< a Eva*gheliilor, <o putere care d! m*care (i !utur!, o putere care )*vie di* mori<7

PREFAA TRADUCTORULUI N ENGLEZ


L

Episcopul ;icolae a 3ost episcopul cel mai cu*oscut al ,isericii 1rtodo2e sr e di* veacul acesta7 #8a *!scut )* a*ul 1MM5 )* satul Lelic di* #er ia de apus, a c!l!torit (i a studiat mult )* apus )* vremea ti*ereii sale, a3l*du8se )* ,rita*ia )* timpul Primului /!z oi +o*dial, a 3olosit mai trziu ogata sa e2perie*! )* o ligaiile sale pastorale ca episcop )* 1hrid (i .ica7 :*tem*iat de c!tre germa*i )* timpul celui de al 9oilea /!z oi +o*dial, mai )*ti )* m*!stiri locale di* #er ia (i mai trziu di* 9achau, *u s8a putut )*toarce s! tr!iasc! )* ara sa dup! ve*irea regimului comu*ist la putere, la s3r(itul r!z oiului, ci s8a sta ilit )* -merica, u*de a tr!it )*tru restul lu*gimii zilelor sale pred*d ca pro3esor (i s!vr(i*d u*! lucrare pastoral!7 murit acolo )* 19'6, (i trupul i8a 3ost )*morm*tat )* +*!stirea #3*tul #ava di* Li ertyville7 :* mai 1991 moa(tele lui au 3ost tra*sportate )* patria sa (i au 3ost )*morm*tate )* satul s!u *atal Levic7 Episcopul ;icolae *u a scris *ici o pre3a! pe*tru Cartea sa 1milii7 -cestea au pri*s alc!tuire di* cuget!rile (i predicile despre Eva*gheliile pe*tru dumi*ici (i #!r !torile +ari di* ciclul a*ual ,isericesc7 -cestea cupri*d #!r !torile ,u*eivestiri, Cr!ciu*ului (i ,o otezei, (i perioada de la preg!tirea pe*tru Postul +are p*! la Pogorrea 9uhului #3*t7 -ceasta este cea de a doua carte a lui care tre uie tradus! )* lim a e*glez! (i pu licat! de Lazarica Press7 Prologul de la 1hrid, cea mai cu*oscut! (i mai )*dr!git! di*tre c!rile sale, a ap!rut )* 19M'819M67 1miliile se a3l! dup! Prolog (i )l l!rge(te, cel di*ti cupri*de s3i*ii di* 3iecare zi (i 1miliile completeaz! 9umi*icile (i u*ele #!r !tori mari la care *u se re3er! )* mod special )* Prolog7 -cestea, ca (i Prologul, se citesc cu glas mare )* m*!stiri (i iserici )* 9umi*ici (i #!r !torile mari7 1miliile su*t o )m i*are de dogm!, come*tariu (i cugetare7 -proape toate )*cep )*tr8u* chip <didactic< clasic, vor i*d despre )*tmpl!ri (i 3e*ome*e i*e cu*oscute )*tr8o 3orm! apropiat! de aceea a para olei7 -poi acestea co*ti*u! s! o3ere u* come*tariu, verset cu verset, asupra citirii Eva*gheliei, co*ti*u*d cu aceasta (i complet*d cu meditaii asupra se*sului vieii *oastre de Cre(ti*i7 1miliile erau prev!zute (i pe*tru citirea cu glas tare, pe*tru citirea particular!, perso*al! (i pe*tru cugetare, (i o3er! material pe*tru preg!tirea predicilor7 Episcopul ;icolae a alc!tuit aceste 1milii )* dou! volume7 ;oi am p!strat aceast! u*! alc!tuire a 1miliilor )* dou! volume, dar am schim at co*i*utul 3iec!rui volum, pe*tru a o3eri o 3lue*! mai *atural! 3iec!rui volum7 -lc!tuirea origi*al! era" Dol7 0" ,u*avestire, Cr!ciu*ul p*! la L!satului sec de car*e, /usalii 18167 Dol7 00" /usalii 1N84&" Postul +are, perioada de la Pa(ti p*! la :*!lare, /usalii7 ;oua alc!tuire este" Dol7 0" ,u*avestire, Cr!ciu*ul p*! la /usalii7 Dol7 00" /usaliile 184&7 -m utilizat Dersiu*ea >-utorizat!? %i*g Oames (i Psaltirea Coverdale, cu e2cepia locurilor u*de te2tul cere o traducere di3erit!7 ;um!rarea Psalmilor este dat! att )* utilizarea lim ii lati*e ct (i iudaice7 :* 3iecare caz am i*trodus pasaAe di* Eva*ghelia adev!rat!7 -ceasta *u era )* origi*al dar a(eaz! totul )*tr8o si*gur! carte, (i *u mai este *ecesar s! ai la )*dem*! o ,i lie c*d cite(ti 1miliile7 ;otele de su sol au 3ost )*corporate )* te2t pe*tru co*ti*uitate7 -v*d )* vedere acela(i scop, c*d se cite(te cu glas tare, se pot omite multe trimiteri la izvoarele pe*tru citate ,i lice7 :*humarea di* *ou a Episcopului ;icolae la Lelic a avut loc )*tr8u* mome*t c*d <vechea ordi*e< p!rea s! 3i trecut, (i era u* aer mai proasp!t de respirat (i *!deAde pe*tru viitor, )*ai*te de )*ceperea eve*ime*telor tragice ale ultimilor a*i7 :* aceste 1milii el *e prezi*t! cu mesaAul Eva*gheliei, ceea ce este vital pe*tru *oi toi ast!zi7 9e8a lu*gul a*ilor petrecui )* #er ia, am primit aAutor pe mai multe *ivele (i )* multe chipuri, ct (i prileAul de a i*tra mai ad*c )* lim a, me*talitatea (i cultura sr !7 -m o deose it! recu*o(ti*! 3a! de Episcopul @te3a* de .ica (i m*!stirile de la Dovide*ia >su 1vcar?, .ica (i Cradac, -rhima*dritului 0ulia* de #tude*ica pe*tru c! )mi corecta cu griA! gre(elile pe care le

'

3!ceam )* 3olosirea lim ii (i -rhima*dritului 9ositei de .ica pe*tru st!rui*a sa ca eu s! 3olosesc lim a sr ! pur!7 Dreau s! mulumesc Episcopului %allistos de 9io$leia pe*tru i*teresul s!u perma*e*t de a traduce operele Episcopului ;icolae, (i pe*tru i*troducerea pe care a 3!cut8o la 1milii7 Lazarica Press, (i )* special Protopres iterul +ile*$o .e ic, au lucrat )mpreu*!7 -ceast! lucrare este, a(a cum a 3ost (i Prologul, o oste*eal! de iu ire s!vr(it! )* comu*iu*e7 :mi e2prim recu*o(ti*a (i 3a! de -(ez!m*tul P!ri*telui ;i$olici pe*tru spriAi*ul acordat )* timpul acestei traduceri7

Maica Maria Gradac i Suffolk, 1992-1996.

1. BUNAVESTIRE. EVANGHELIA ARHANGHELULUI GAVRIIL LUCA 1:24-3

Iar dup aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zmislit i cinci luni s-a tinuit pe sine, zicnd: C aa mi-a fcut mie Domnul n zilele n care a socotit s ridice dintre oameni ocara mea. Iar n a asea lun a fost trimis n!erul "a#riil de la Dumnezeu, ntr-o cetate din "alileea, al crei nume era $azaret, ctre o fecioar lo!odit cu un brbat care se c%ema Iosif, din casa lui Da#id& iar numele fecioarei era 'aria. (i intrnd n!erul la ea, a zis: )ucur-te, ceea ce eti plin de %ar, Domnul este cu tine. )inecu#ntat eti tu ntre femei. Iar ea, #zndu-l, s-a tulburat de cu#ntul lui i cu!eta n sine: Ce fel de nc%inciune poate s fie aceasta* (i n!erul i-a zis: $u te teme, 'arie, cci ai aflat %ar la Dumnezeu. (i iat #ei lua n pntece i #ei nate fiu i #ei c%ema numele lui Iisus. +cesta #a fi mare i ,iul Celui -reanalt .e #a c%ema i Domnul Dumnezeu /i #a da 0ui tronul lui Da#id, printele .u. (i #a mpr1i peste casa lui Iaco# n #eci i mpr1ia 0ui nu #a a#ea sfrit. (i a zis 'aria ctre n!er: Cum #a fi aceasta, de #reme ce eu nu tiu de brbat* (i rspunznd n!erul, i-a zis: Du%ul .fnt se #a po!or peste tine i puterea Celui -reanalt te #a umbri& pentru aceea i .fntul care .e #a nate din tine ,iul lui Dumnezeu .e #a c%ema. (i iat, Elisabeta, rudenia ta, a zmislit i ea fiu la btrne1ea ei i aceasta este a asea lun pentru ea, cea numit stearp. C la Dumnezeu nimic nu este cu neputin1. (i a zis 'aria: Iat roaba Domnului. ,ie mie dup cu#ntul tu2 (i n!erul a plecat de la ea. #oarele se ogli*de(te )* apa cea limpede (i cerul )* i*ima curat!7 9um*ezeu 9uhul #3*t are multe s!la(uri )* aceast! lume )*ti*s!, dar i*ima *eprih!*it! a omului este loca(ul )* care :i este cel mai i*e8pl!cut s! #e s!l!(luiasc!7 -cesta este adev!ratul Lui s!la(E toate celelalte su*t *umai locuri )* care :(i 3ace lucrarea7 0*ima omului *u poate 3i *iciodat! pustie7 :*totdeau*a este pli*! cu ceva" 3ie cu iad, cu lumea sau cu 9um*ezeu7 Ceea ce se a3l!* i*im! este pri* si*e legat de cur!ia ei7 Era o vreme c*d i*ima omului era pli*! *umai cu 9um*ezeu P o ogli*d! a 3rumuseii lui 9um*ezeu, o psaltire pe*tru lauda lui 9um*ezeu7 Era o vreme c*d totul se a3la )*tru adev!r, n mna lui Dumnezeu, )* a3ar! de primeAdiiE dar c*d omul, )* *e u*ia lui, a luat lucrurile )* mi*ile sale, multe 3iare s!l atice au atacat i*ima omuluiE (i de aici a ve*it )* l!u*tru ro ia i*imii omului (i, )* a3ar!, ceea ce se )*elege ca istorie a ome*irii7 Fii*d *eputi*cios s! ia )* mi*ile sale purtarea de griA! a i*imii, omul a c!utat spriAi* )* lucrurile P )*su3leite (i *e)*su3leite P pe care le avea )* Aurul s!u7 9ar tot ce a g!sit omul ca s!8i spriAi*e i*ima a 3ost doar spre a i8o *eci*sti (i a i8o r!*i7 1, s!rma*! i*im! de om, care e(ti st!p*it! de muli care *u au *ici u* drept sau putere asupra ta P ca u* m!rg!ritar )* miAlocul porcilorH Ct de greu ai str! !tut ro ia ta )*delu*gat! (i ct de )**egurat! e(ti de povara )*tu*ericuluiH 9om*ul :*su(i #8a co ort di* Ceruri ca s! te slo ozeasc! di* ro ie, s! te iz !veasc! di* )*tu*eric, s! te t!m!duiasc! de lepra p!catului (i s! te )*toarc! iar!(i )* m*a Lui7 De*irea lui 9um*ezeu pri*tre oame*i este chipul cel mai )*alt al iu irii Lui de oame*i, vestea celei mai mari ucurii pe*tru i*ima cea curat! (i a celui mai zguduitor eve*ime*t pe*tru i*ima cea *ecurat!7 De*irea lui 9um*ezeu pri*tre oame*i este ca u* stlp care arde )* )*tu*ericul cel mai ad*c7 Destea acestei ve*iri a )*ceput cu u* )*ger (i o 3ecioar!, cu o co*vor ire )*tre cur!ia cea cereasc! (i cea p!m*teasc!7 C*d o i*im! *ecurat! st! de vor ! cu o i*im! *ecurat!, se isc! u* r!z oi7 C*d o i*im! *ecurat! st! de vor ! cu u*a curat!, se isc! u* r!z oi7 9oar atu*ci c*d o i*im! curat! st! de vor ! cu o alt! i*im! curat! este veselie, pace (i mi*u*e mare7 -rha*ghelul Cavriil este primul purt!tor de cuv*t al ve(tii celei u*e pe*tru m*tuirea omului, al 3aptei celei mi*u*ate a lui 9um*ezeu P )*truct m*tuirea omului *u putea ve*i 3!r! 3apta cea mi*u*at! a lui 9um*ezeu7 Preacurata Fecioar! +aria a 3ost prima care a primit aceast! veste u*! (i a
N

3ost cel di*ti om care s8a cutremurat de 3ric! (i de ucurie7 Cerul se ogli*dea )* i*ima ei curat! precum soarele )* apa cea limpede7 9om*ul, .iditorul lumii *oi (i :**oitorul celei vechi, urma s!8(i odih*easc! capul )* i*ima ei (i s! se )m race )* trup7 Eva*ghelia de ast!zi vor e(te despre aceasta" Iar dup aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zmislit i cinci luni s-a tinuit pe sine zicnd: C aa mi-a fcut mie Domnul, n zilele n care a socotit s ridice dintre oameni ocara mea. Care zile= 9up! zilele care preg!teau marea zi a ;a(terii 9om*ului 0isus7 D!"#$%& '" '%$( )(*" +%" ,% -% *.#/ , c*d toate marile proorociri se vor )mpli*i, c*d va ve*i vremea proorocit! de Proorocul 9a*iel, c*d *u va mai 3i *ici o c!pete*ie a casei lui 0uda, c*d omul cel sla va suspi*a )mpreu*! cu zidirea sla ! a *aturii di* Aurul s!u, *emaia(tept*d m*tuire de la om ori de la *atur!, ci *umai de la 9um*ezeu P )* vremea aceea, Elisa eta, 3emeia lui .aharia, z!misle(te7 Ce leg!tur! are cu m*tuirea omului 3emeia cea stearp! a lui .aharia= -ceasta este leg!tura" ea tre uie s! *asc! pe :*ai*temerg!torul +*tuitorului, care va merge )*ai*te ca u* soldat care s! a*u*e ve*irea Co*duc!torului7 -ceast! 3emeie stearp!, trecut! cu vrsta, putea da *a(tere *umai vestitorului m*tuirii, iar *u +*tuitorului7 Ea este imagi*ea adev!rat! a lumii celei vechi, care era trecut! cu vrsta (i stearp!, 3!r! copii (i 3!r! road!, 3l!m*d! (i )*setat!, o imagi*e a lumii ve(teAite care este ca u* copac !tr* (i uscat, care )*c! mai poate )* chip mi*u*at s! )*mugureasc! (i s! vesteasc! ve*irea prim!verii, dar *u este )* stare s! aduc! road!7 :* zilele acelea, ca )* toate zilele, o 3emeie stearp! s8a ru(i*at de *erodirea ei P s8a ru(i*at )*ai*tea lui 9um*ezeu (i a omului7 Care este rostul c!s!toriei dac! !r atul (i 3emeia su*t 3!r! de copii= 9ac! )*su(i /aiul poate deve*i u* loc al ispitei (i c!derii pe*tru cei c!s!torii, 3!r! de copii, atu*ci pe p!m*t ce poate 3i= 1 3amilie stearp! atri uie ru(i*ea u*ul celuilalt7 Fiecare apare celuilalt ca u* smochi* verde 3!r! road! (i, cu )*3rico(are (i )* t!cere, se simt am*doi aru*cai )* ad*curile su3letelor lor7 Cea mai mare am!r!ciu*e P (i acest lucru este ast!zi adev!rat P st! )* aceea c! cei doi )*cep s! se !*uiasc! u*ul pe cel!lalt de patim! (i *ecur!ie, 3ie c! )(i dau seama de aceasta sau *u, (i apare o recu*oa(tere a patimii (i *ecur!iei, mai ales dac! ace(tia *u8L cu*osc pe 9um*ezeu (i *u simt m*a lui 9um*ezeu lucr*d asupra lor7 9i* aceast! prici*!, c!s!toriile 3!r! copii au o durat! scurt! (i o ucurie care se sti*ge )*dat!7 ;imic )* lume *u este mai am!gitor pe*tru oame*i dect dori*ele 3!r! road!, chiar (i atu*ci c*d se )*trece m!sura cu mult7 Cea di*ti poru*c! a lui 9um*ezeu" Q Crete1i i # nmul1i1i >Facerea 1"&M? se pogoar! ca u* mu*te peste 3amilia stearp!, chiar dac! ei *u su*t co*(tie*i de aceasta7 Fii*d *e)*v!ai, se poate ca ei s! *u priceap! ceea ce )*eleg sau *u, dar, desigur c! aceast! poru*c! tre uie s! 3ie )* i*imile lor, pri* sim!mi*tele lor, )*truct aceasta se simte ca u* sem* puter*ic asupra 3iec!rui su3let ome*esc, a(a cum se a3l! toate poru*cile de az! ale lui 9um*ezeu7 9espre durerea u*ei 3amilii *eroditoare se spu* multe )* #3*ta #criptur!, dar (i e2perie*a zil*ic! a tuturor popoarelor di* toate vremurile o3er! destule e2emple7 9ar, pri*tr8o mi*u*e a acestor zile *emaipome*ite, Elisa eta a z!mislit la vrsta ei )*ai*tat!7 QCum poate 3i aceasta=R, se )*trea ! cei care trec ameitor peste supra3aa lucrurilor ca peste gheaa u*ui lac pli* de putere (i via!7 Chiar (i cei care simt (i recu*osc c! lumea *u poate 3i m*tuit! )* *ici u* alt chip dect pri* lucrarea mi*u*at! a lui 9um*ezeu )(i )*torc capul )* alt! parte (i *u primesc lucrul mi*u*at, )*tre *du8se cum se poate aceasta7 9ac! 9um*ezeu *u ar 3i viu (i atotputer*ic, atu*ci *u ar e2ista *imic (i *u ar mai ve*i *imic la via!E *u s8ar putea )*tmpla a solut *imic7 ;u ar putea aduce via! pe lume *ici o 3emeie roditoare, *ici u*a stearp!7 9ar, )*truct 9um*ezeu, Cel viu (i -totputer*ic, e2ist!, atu*ci totul este cu puti*!, mai ales pe*tru c! 9um*ezeu *u este legat de legi ale 3irii pe care El le8a dat s! le lege, *u El :*su(i, ci alii, *u pe*tru a80 opri puterea, ci pe*tru a lucra mila #a tre ui*cioas!7 La 3el cum u* lucru 3!cut de om *u opre(te li ertatea omului atu*ci c*d )l 3olose(te )*tr8u* 3el sau altul, tot a(a lumea creat! de 9um*ezeu, cu legile ei 3ire(ti, *u opre(te li ertatea lui 9um*ezeu de a lucra )*tr8 u* 3el sau altul, dup! milostivirea #a (i dup! *evoile oame*ilor7 Ca (i cum cei care aduc pe lume copii 3ac aceasta cu si*gura lor putere (i *u pri* cea a lui 9um*ezeuH 9um*ezeu are o griA! aparte de via! (i o d! a(a cum dore(te ElE d*d rod acolo u*de dore(te El (i opri*d rodul acolo u*de El *u dore(te7 -(a c! se )*tmpl! u*eori c! o 3amilie, de(i )mpli*e(te legea 3irii, *u are copiiE (i u*eori o 3amilie trecut! cu vrsta, )mpotriva legii 3irii, are copii7 9um*ezeul Cel viu este si*gurul 9om* al vieii (i urmeaz! c! *umai El :(i arat! st!p*irea, 3irea (i legile 3irii *u au *ici o putere7 @i mai pui* 3ac desc*t!toarele (i vr!Aitorii, c!tre care se )*dreapt! spre aAutor 3emeile sterpe adeseori, pe*tru a primi aAutor, *ecu*osc*d 3aptul c! ace(tia su*t sluAitorii puterilor )*tu*ericului dracilor (i *u ai puterii lumi*ii, dum*ezeie(ti7 1mul a(teapt! mi*u*i de la 9um*ezeu, dar atu*ci c*d mi*u*ea vi*e el *u crede )* ea7 Firea a deve*it pe*tru oame*i pomul ispitei7 -scu*s su um ra 3irii di* prici*a goliciu*ii, omul a(teapt! s!8L viziteze pe 9um*ezeu 8 (i se teme de vizita lui 9um*ezeu7 C*d 9um*ezeu *u8l viziteaz!, se pl*geE dar c*d El o 3ace, omul *u8L prime(te7 Precum atu*ci, )* /ai, -dam a 3ost a(ezat )*tre doi copaci" acela al
M

vieii (i al cu*oa(terii, tot a(a (i urma(ii lui -dam su*t a(ezai )*tre doi copaci" 9um*ezeu ca pom al vieii (i 3irea ca pom al cu*oa(teriiE )*truct li ertatea, ascultarea (i smere*ia se pot )*cerca acum ca (i atu*ci7 Tre uie puse la )*cercare )*elepciu*ea omului, i*ima omului (i voi*a omului7 F!r! ispit! *u e2ist! li ertate (i 3!r! li ertate *u e2ist! oame*i, ci *umai dou! 3eluri de pietre P mi(c!toare (i *emi(c!toare7 Toate aceste adev!ruri, att de simple )* limpezimea lor, pe care su3letul *u le poate pricepe cu )*elegere p!m*teasc! (i pe care acesta *u le poate cu*oa(te, )*truct p!catul a acoperit vederea duhov*iceasc!, erau cu*oscute Elisa etei, acea 3emeie !tr*! simpl! (i credi*cioas!7 -(adar ea *u a 3ost s8a mirat c! a r!mas )*s!rci*at! la vrsta ei )*ai*tat!, ci a r!spu*s )*dat! zic*d simplu (i pe )*eles despre rodirea *e3ireasc! di* p*tecele ei" Q (i aa mi-a fcut mie Domnul n zilele acelea. 9e ce= Ea totu(i *u (tie, *ici *u ar putea, )* smere*ia ei, s! cuteze s!8(i )*chipuie ce mare pre (i )*sem*!tate va avea rodul p*tecelui ei7 Ea *u (tie *imic despre )*sem*!tatea 3!r! de asem!*are pe care tre uie s! o ai ! 3iul ei )* istoria m*tuirii *eamului ome*esc" Prooroc, :*ai*temerg!tor (i ,otez!tor7 ;ici *u cu*oa(te scopurile ad*ci ale lui 9um*ezeu, care se vor vedea la s3r(itul veacurilor, *ici *u )*elege cum 9um*ezeu :(i )mpli*e(te aceste scopuri pri* sluAitorii LuiE )* tai*!, t!cut (i )*cet, dar 3!r! c!dere ori )mpiedic!ri7 Ea (tie doar u* motiv simplu (i mi(c!tor pe*tru milostivirea lui 9um*ezeu 3a! de ea" Q (i aa mi-a fcut mie Domnul n zilele acelea. zice ea, n care a socotit s ridice dintre oameni ocara mea. Ea socote(te mi*u*ea lui 9um*ezeu ca u* sem* al milei Lui pe*tru ea7 -(a este, dar asta *u este tot7 9ac! ar 3i socotit aceast! mi*u*e ca u* sem* al milei lui 9um*ezeu 3a! de )*treaga ome*ire de p*! atu*ci, a(a cum era ea stearp!, atu*ci ea ar 3i spus tot ceea ce era de spus7 9oam*e, pri* aceast! mi*u*e, 9um*ezeu a preg!tit o mare mi*u*e, pri* care El a dorit s! ridice ocara )*tregii lumi sterpe )* priveli(tea )*gerilor7 Iar n a asea lun a fost trimis n!erul "a#riil de la Dumnezeu ntr-o cetate din "alileea, al crei nume este $azaret, ctre o fecioar lo!odit cu un brbat care se c%ema Iosif, din casa lui Da#id& iar numele fecioarei era 'aria. Q- (asea lu*!R se re3er! la rodul di* p*tecele Elisa etei, de la z!mislirea lui 0oa* :*ai*temerg!torul7 9e ce a (asea= 9e ce *u a treia, a ci*cea ori a (aptea= Pe*tru c! omul a 3ost zidit )* a (asea zi, dup! zidirea )*tregii *aturi7 Bristos este :**oitorul )*tregii zidiri7 El vi*e ca ziditor *ou (i 1m *ou7 Totul se 3ace *ou )* El7 :* aceast! zidire, 0oa* este :*ai*temerg!torul lui Bristos, cu toate c! )*tia pl!smuire a *aturii de c!tre 9um*ezeu a 3ost )*ai*temerg!toare a vechiului -dam7 0oa* :i prezi*t! lui Bristos 9om*ul, )*treaga 3ii*! p!m*teasc! )mpreu*! cu omul cel vechi, care vi*e la poc!i*! )* el7 El va merge )*ai*tea 9om*ului, )* *umele oame*ilor, ca tr!itor (i propov!duitor al poc!i*ei7 -ceast! lu*! a (asea, )* care pru*cul 0oa* a s!ltat )* p*tecele mamei sale, arat! (i al (aselea veac )* care #8a *!scut +*tuitorul, (i pecetea a (asea, di* -pocalipsa #3*tului 0oa* Teologul >6"1&?7 /n luna a asea, atu*ci, a fost trimis n!erul "a#riil. :* marea dram! a primei pl!smuiri, )*gerii se arat! mai )*ti" 0a nceput a fcut Dumnezeu cerul i pmntul >Facerea 1"1?7 Pri* QcerulR *oi )*elegem )*gerii di* toate cetele ierarhiei cere(ti7 @i aici iar!(i, chiar la )*ceputul marii drame a *oii pl!smuiri, )*gerii tre uie s! apar! primii7 G* )*ger, pri* gura Proorocului 9a*iel, a hot!rt vremea *a(terii :mp!ratului )mp!railorE u* )*ger, pri* gura Proorocului 0saia (i ale altor Prooroci, au vor it despre 3elul *a(terii LuiE u* )*ger i8a vestit lui .aharia :*altul Preot despre *a(terea :*ai*temerg!torului (i u* )*ger veste(te acum *a(terea lui 9um*ezeu :*su(i )*trupat7 C*d se *a(te 9um*ezeu )*trupat, cete de )*geri c*t! deasupra pe(terii di* ,etleem7 Fiecare lucrare a zidirii lui 9um*ezeu este o ucurie, c!ci 9um*ezeu *u 3ace *imic di* *evoie, a(a cum susi* di3erite 3ilozo3ii *e(tiutoare (i religii p!g*e mi*ci*oase7 Fiecare lucrare a zidirii este o ucurie pe*tru 9um*ezeu (i El are mare pl!cere s!8@i )mp!rt!(easc! ucuria cu alii7 1 ucurie care izvor!(te curat di* iu ire este acel lucru di* cer (i de pe p!m*t care spore(te c*d este )mp!rt!(it (i *u se mic(oreaz!, dac! ci*eva cuteaz! s! vor easc! despre o sporire a ucuriei di* iu ire )*tru 9um*ezeu, 0zvorul att al ucuriei ct (i ai iu irii7 9e aceea, zidi*d )*gerii )* prima parte a creaiei, 9um*ezeu )*dat! i8a 3!cut )mpreu*!8lucr!tori )* urm!toarele #ale lucr!ri7 .idi*du8l pe -dam, El )*dat! i8a 3!cut u* aAutor )*tru st!p*irea /aiului (i a tuturor vieuitoarelor di* el7 -(a este cu ;oua .idire" )*gerii (i heruvimii lui Bristos, ;oul 1mE r*dui*d :mp!r!ia #a, 9om*ul )*dat! a 3!cut -postolii )mpreu*!8lucr!tori ai #!i, apoi ali oame*i, s! lucreze cu El *u *umai aici pe p!m*t, )* vremea vieii p!m*te(ti, ci (i dup! moartea lor trupeasc!7 :* aceast! aAutorare )mpreu*! lucr!toare, 9om*ul *ume(te, chiar p*! )* zilele *oastre, s3i*ii, muce*icii (i pe toi cei care au 3ost (i su*t vred*ici de aceasta7 Cui ar tre ui s! 3ie trimis marele -rha*ghel Cavriil= 0at! ce spu*e #3*tul 0oa* Brisostom )* Omilia la Bunavestire" Q- 3ost trimis u* r!z oi*ic s! dezv!luie tai*a )mp!ratului, o tai*! care se cu*oa(te pri* credi*! dar *u se poate p!tru*de di* iscodireE o tai*! )* 3aa c!reia omul tre uie s! se plece cu smere*ie, 3!r! s! Audece cu Audecat! ome*easc!E o tai*! care se )*elege cu )*elegere 9um*ezeiasc!, *u ome*easc!7R Cui a 3ost trimis -rha*ghelul= Ctre o fecioar lo!odit cu un brbat al crui nume era Iosif, din casa lui Da#id. +arele -rha*ghel al lui 9um*ezeu a ap!rut u*ei 3ecioare, c!ci pri*tr8o 3ecioar!, Preacurata, tre uie s! vi*! El, care tre uie s! pu*! )*ceput lumii *oi, zidirii *oi7 ;oua lume tre uie s! 3ie
9

smere*ie (i cur!ie, )mpotriva lumii vechi stricate care s8a 3!cut *ecurat! pri* *eascultarea )*drAit! 3a! de .iditor7 Fecioara tre uie s! sluAeasc! drept u(! pri* care va i*tra +*tuitorul lumii )* lume, ca loc de lucrare (i s!la( al #!u" o 3ecioar!, *u o 3emeie, )*truct o 3emeie, la orice )*!limi duhov*ice(ti ar putea aAu*ge, este legat! de lumea veche (i de zidirea veche, 3ii*d legat! de !r atul ei (i ast3el ea *u este li er! de doririle lume(ti (i de o )*elegere lumeasc!7 Pe*tru aceasta, *u o 3emeie, ci o 3ecioar!, Preacurata, d!ruit! des!vr(it *umai lui 9um*ezeu (i desp!rit! de lumea aceasta )* i*ima ei7 1 aseme*ea 3ecioar! a crescut )* aceast! lume stricat!, ca u* cri* pe o gr!mad! de !legar, *eati*s de stric!ciu*ea lumii7 -ceast! 3ecioar! aleas! a 3ost logodit! cu 0osi3, rude*ia ei7 9e ce ea a 3ost logodit!= 9e ce a 3ost logodit!= 0co*omia lui 9um*ezeu a hot!rt ast3el, ca ea s! 3ie ocrotit! de atAocura dracilor (i a oame*ilor7 9ac! ea *u ar 3i 3ost logodit! )*ai*te de *a(tere, care di*tre oame*i ar 3i crezut c! Fiul ei *u #8 a *!scut )* 3!r!delege= -(a, care Audec!tor p!m*tesc ar 3i sc!pat8o de str*soarea Legii= 9um*ezeu, )* ico*omia Lui, *u a dorit s! aduc! tul urare asupra alesei #ale, *ici ispit! mare asupra oame*ilor (i ast3el a r*duit El s! ascu*d! Fecioara (i *a(terea ei su )*3!i(area logod*ei >QC*d :*su(i Bristos a ascu*s multe lucruri di*tru )*ceput, *umi*du8#e Fiul 1mului (i *edezv!lui*d pretuti*de*i )* chip v!dit u*imea #a cu Tat!l, de ce atu*ci s! *e mire aceast! t!i*uire, )* preg!tirea u*ei ast3el de tai*e mi*u*ate (i 3!r! de asem!*are=R P #3*tul 0oa* Cur! de -ur" Omilia la Matei?7 9e ce *umele !r atului era 0osi3= #! *e ami*tim c! acel 0osi3 mi*u*at (i curat (i8a p!strat cur!ia trupeasc! (i su3leteasc! )* miAlocul dezmierd!rilor EgiptuluiE (i, )* 3elul acesta, s! u(ureze co*(tii*a credi*ciosului pe*tru a crede c! rodul 3ecioarei, al +aicii 9om*ului, era )*tr8adev!r de la 9uhul #3*t (i *u di* patimile p!m*te(ti ale oame*ilor7 (i intrnd n!erul la ea, a zis: )ucur-te, ceea ce eti plin de %ar, Domnul este cu tine. )inecu#ntat eti tu ntre femei. ;oua zidire este ucurie pe*tru 9um*ezeu (i pe*tru omE de aceea )*cepe cu u*avestire" Q,ucur!8teHR7 Cu acest cuv*t a )*ceput drama *oii zidiri7 Este primul cuv*t, de )*ceput, auzit pe c*d a ia se ridic! corti*a marii drame7 Cavriil a *umit8o pe Fecioara +aria Q3ericit!R deoarece su3letul ei era, ca o iseric!, pli* cu daruri d!t!toare8de8via! ale #3*tului 9uh, cu mireasm! (i cur!ie cereasc!7 ;e3ericii su*t aceia ale c!ror su3lete su*t )*chise pe*tru 9um*ezeu (i su*t deschise *umai c!tre p!m*t, av*d mirosul p!m*tului, al p!catului (i al morii7 Q,i*ecuv*tat! e(ti tu )*tre 3emei7R Cea cu care se a3l! 9om*ul este la 3el de i*ecuv*tat!7 Lipsa 9om*ului este lipsa i*ecuv*t!rii7 9ep!rtarea lui 9um*ezeu de om )*seam*! os*d! ve(*ic!E ve*irea Lui )*seam*! i*ecuv*tare7 9i* iu irea Lui pe*tru om este limpede 3aptul c! 9um*ezeu *u #e va dep!rta *iciodat! de om dect *umai dac! omul se )*dep!rteaz! mai )*ti de 9um*ezeu7 De*irea lui Bristos 9um*ezeu )* lume m!rturise(te aceast! iu ire *em!rgi*it! a lui 9um*ezeu pe*tru om7 9ac! omul a prileAuit o )*dep!rtare a lui de 9um*ezeu, chiar (i atu*ci 9um*ezeu 3ace primul pas spre om pe*tru a lega aceast! ruptur!7 +ai )*ti o 3emeie a deschis pr!pastia di*tre om (i 9um*ezeu7 9oam*e, o 3emeie se 3ace acum pod peste pr!pastie7 Eva a c!zut )*ti )* p!cat (i aceasta s8a )*tmplat )* mi*u*!ia /aiului, u*de totul o 3erea de p!cat7 +aria a 3ost prima care a iruit toate ispitele (i aceasta s8a )*tmplat )* )*tu*ericul lumii, u*de totul )mpi*ge spre p!cat7 9e aceea Eva cea cu voi*! sla ! a dat *a(tere, ca rod al ei pe p!m*t, lui Cai*, uciga(ul 3ratelui s!u, )* timp ce +aria cea m!rea! a dat *a(tere ,iruitorului iruitorilor, care a scos di* um ra p!catului (i a morii rodul Evei celei *eascult!toare (i *ecurate7 Iar ea, #zndu-l, pe -rha*ghel, s-a tulburat de cu#ntul lui i cu!eta ntru sine: Ce fel de nc%inciune poate s fie aceasta* Ca u* copilH +aria este cu adev!rat u* copil7 9om*ul a spus" De nu # #e1i ntoarce i #e1i fi precum pruncii, nu #e1i intra n /mpr1ia Cerurilor. >+atei 1M"4, 19"L?7 Lumea aceasta, cu po3te (i patimi, )*dat! )l )m !tr*e(te pe om7 Copil!ria *oastr! este scurt! (i )* vremurile moder*e se 3ace (i mai scurt!7 Ci*e se mai poate 3ace copil di* *ou= +aria a 3ost (i a r!mas a(a toat! viaa ei, pri* cur!ia (i )*treaga ei )*elepciu*e, pri* 3rica ei de 9um*ezeu (i ascultarea de El7 ;u ar 3i i*trat )* :mp!r!ia Fiului Ei chiar )*ai*te de a predica El despre :mp!r!ie= 9oam*e, :mp!r!ia lui 9um*ezeu era )* l!u*trul ei >Luca 1N"&1?7 Ca u* copil, ea s8a speriat de ar!tarea )*geruluiE ca u* copil, ea cugeta )*tru si*e ce 3el de )*chi*!ciu*e poate s! 3ie aceasta7 ;u era *imic mi*ci*os, pre3!cut sau )*(el!tor )* ea, ci totul era copil!ros P simplu, *eprih!*it, curat (i *evi*ovat7 +arele Cavriil, care a 3ost de 3a! la 3acerea omului (i la )*ceputul veacurilor (i care a avut puterea de a Audeca limpede su3letele oame*ilor, a Audecat limpede g*durile 3r!m*tate ale Preacuratei Fecioare, mai curat dect putem Audeca *oi7 -tu*ci, el a v!zut *edumerirea su3letului ei (i s8a gr! it s! o li*i(teasc! cu aceste cuvi*te l*de" $u te teme, 'arie, cci ai aflat %ar la Dumnezeu. ;u te teme, copila meaH ;u te teme, tu, 3iica lui 9um*ezeu cea pli*! de harH ;u te teme, prea i*ecuv*tata tuturor celor muritori, pe*tru c! i*ecuv*tarea 9om*ului se va pogor) pri* ti*e peste toi oame*iiH $u te teme, cci ai aflat %ar de la Dumnezeu2 -ceste ultime cuvi*te ale arha*ghelului se )mpotrivesc u*or teologi di* apus, cu privire la
15

Qco*cepia imaculateiR, pe care o au eiE cu alte cuvi*te, 3aptului c! Fecioara +aria s8a *!scut di* p!ri*i care *u aveau *ici o urm! di* p!catul lui -dam sau di* urmarea acelui p!cat7 9ac! ar 3i 3ost a(a, de ce ar 3i spus )*gerul c! a a3lat har de la 9um*ezeu= Barul lui 9um*ezeu, care are (i )*elesul de iertare, este a3lat de c!tre cel c!ruia )i este de 3olos harul (i de c!tre cel care )l caut!7 Preacurata Fecioar! se oste*ise cu vred*icie ca s!8(i )*ale su3letul la 9um*ezeu (i 3usese )*tmpi*at! de harul lui 9um*ezeu pe calea acestei )*!l!ri7 >#3*tul -*drei Critea*ul, cuget*d pri* i*su3larea lui 9um*ezeu, la me*irea marelui -rha*ghel, come*teaz! la ,u*avestire despre Preas3*ta Fecioar!" Q;u te teme, +arie, c!ci ai a3lat har la 9um*ezeu, har pe care #ara *u l8a primit, *ici /e eca *u l8a simitE ai a3lat harul de care *ici m!car marea -*a *u a 3ost vred*ic!, *ici Pe*i*a, potriv*ica ei7 9e(i au aAu*s mame, ele (i8au pierdut 3ecioria, dar tu, aAu*g*d mam!, i8ai p!strat 3ecioria )*treag!7 -(adar *u te teme, c!ci tu ai a3lat har la 9um*ezeu P har pe care *umai tu l8ai a3lat de la )*ceputul veacurilor (i *ime*i altci*evaHR? #u3letul Fecioarei +aria li*i(ti*du8se, vestitorul )*aripat al lui 9um*ezeu )i veste(te cea mai de pre veste di* ceruri" (i iat #ei lua n pntece i #ei nate fiu i #ei c%ema numele lui Iisus. +cesta #a fi mare i ,iul Celui -reanalt .e #a c%ema i domnul Dumnezeu /i #a da 0ui tronul lui Da#id, printele .u. (i #a mpr1i peste casa lui Iaco# n #eci i mpr1ia 0ui nu #a a#ea sfrit. Destitorul lui 9um*ezeu vor e(te l!murit (i am!*u*it7 Dei lua )* p*tece" adic! )* trup7 Psalmistul a 3olosit aceea(i e2presie c*d a spus" Q(i duh drept )**oie(te )*tru cele di*l!u*tru ale meleR >Psalm '5S'1"15?7 :*t!ri*d cuvi*tele n pntece , este ca (i cum -rha*ghelul vrea s! se p!zeasc! di*ai*te )mpotriva teoriei gre(ite a doceti(tilor eretici, c! Bristos *u a avut trup adev!rat, *ici *u #8a *!scut cu adev!ratE c! El *u a 3ost adev!rat, om cu trup, ci asem!*area #a7 ;umele Q0isusR sau Q0o(uaR )* e raic! este de aseme*ea pli* de )*eles7 -cesta a 3ost *umele purtat de 3iul +aicii, care a co*dus poporul israelit c!tre P!m*tul F!g!dui*ei, pre3igur*d ast3el me*irea (i 3aptele +*tuitorului 0isus, care a dus lumea )* P!m*tul F!g!dui*ei, adev!rat (i *emuritor, :mp!r!ia Cerurilor7 /estul vestirii -rha*ghelului tre uia s! l!mureasc! Fecioara c! Fiul ei va 3i a(teptat ca +esiaE c! El va 3i Fiul Celui Prea)*altE c! El va primi de la 9um*ezeu tro*ul lui 9avid (i c! El va 3i :mp!rat peste casa lui 0acov pe*tru totdeau*a7 Toate acestea se a3lau )* co*(tii*a 3iec!rui iudeu (i mai ales )* co*(tii*a aceleia care era lumi*at! duhov*ice(te, Fecioara +aria, tre ui*d *umai s!8L cu*oasc! pe +esia Cel a(teptat7 -rha*ghelul *u i8a spus Fecioarei totul despre 9om*ul 0isus, ci *umai ceea ce )i era cu*oscut ei ca proorocire (i era pe )*elesul ei di* #3*ta #criptur!7 El *u i8a vor it ei despre me*irea atotcupri*z!toare (i cea p!m*teasc! a lui 0isus, a Lui ca +*tuitor al tuturor oame*ilor (i popoarelor (i *eamurilor ome*e(ti, *ici ca :*temeietor al )mp!r!iei duhurilor, *ici ca Oudec!tor al celor vii (i al celor mori (i )*c! (i mai pui* despre El ca 3ii*d Cuv*tul lui 9um*ezeu, ca G*a di*tre cele trei Persoa*e ve(*ice ale #3i*tei Treimi7 9ac! i8ar 3i spus ei toate acestea, ea ar 3i 3ost (i mai derutat!7 :*treaga ei )*elepciu*e, (i cur!ia ei, *u au 3!cut8o atot(tiutoare7 Ea tre uia s! )*vee multe de la Fiul ei att vremel*ic ct (i ve(*ic, ea pstra toate aceste cu#inte, punndu-le n inima sa >Luca &"19E c37 &"'1?7 -rha*ghelul i*ea la asprimea preda*iilor evreie(ti7 El a adu*at laolalt! tot ceea ce se a3lase pe ici (i pe colo de la prooroci (i ceea ce )i era cu*oscut ei >0saia 9"68M, 15"16, 11"1E 0eremia &'"', 45"9E 0ezechiel 4L"&LE 1sea 4"'E +iheia '"LE Psalm 141S14&"11E 9a*iel &"LL etc7?7 3uratu-.-a Domnul lui Da#id ade#rul i nu-l #a lepda: Din rodul pntecelui tu #oi pune pe scaunul tu. >Psalm 141S14&"11?, Cu#nt #a trimite Domnul peste Iacob i el se #a po!or peste Israel >0saia 9"N?7 -uzi*d aceast! veste di* cer, Fecioara +aria, )* cur!ia ei ca de copil, l8a )*tre at pe vestitorul cel *eo i(*uit" Cum #a fi aceasta, de #reme ce eu nu tiu de brbat* -ceste cuvi*te *u arat! *e)*crederea ei )* u*avestire a )*gerului, ci cur!ia (i *evi*ov!ia ei7 Ce ar 3i r!spu*s oricare di*tre voi u*ei ast3el de vestiri di* partea celui mai *eo i(*uit di*tre oaspei= Ki8ar 3i ve*it mai )*ti acela(i r!spu*s )* cutremurarea i*imii tale= Totu(i Fecioara +aria *u a spus *imic 3!r! de 3olos7 Poate c! dac! )*tre area ei a 3ost 3!r! de 3olos pe*tru ea, aceasta *u a 3ost (i pe*tru *oi 3!r! de 3olos7 9uhul ei i*ecuv*tat a pus )*tre area pe*tru *oi, ca 3iecare di*tre *oi s!8(i pu*! )*tre area, g*di*d la legea 3ireasc!7 Pe*tru a aduce pe lume pru*c, este *evoie de u* !r at P u*de se a3l! !r atul= -(a *e8am 3i )*tre at toi, 3ii*d 3oarte departe de li ertatea )* care se vesele(te -totputer*icul 9um*ezeu (i 3ii*d )*ro ii de o icei pri* puterea 3irii7 -st3el era *evoie pe*tru *oi ca Fecioara +aria s! pu*! )*tre area (i ca *oi s! auzim r!spu*sul i*evestitorului lui 9um*ezeu7 Care a 3ost r!spu*sul -rha*ghelului Cavriil= Du%ul .fnt se #a po!or peste tine i puterea Celui -reanalt te #a umbri& pentru aceea i .fntul care .e #a nate din tine ,iul lui Dumnezeu .e #a c%ema. (i iat Elisabeta, rudenia ta, a zmislit i ea fiu la btrne1ea ei i aceasta este a asea lun pentru ea cea numit stearp. Cci la Dumnezeu nimic nu este cu neputin1.
11

G* r!spu*s )*treg (i depli*, care aduce mulumire7 D*#$%)%*& "+!0! *$,% E0 '!(%12%& 3$,%-/.2%")/ 0%4(0% 5(.((. Firea (i r*duiala 3irii su*t ca (i cum *u ar e2ista, atu*ci c*d 9um*ezeu cel viu )mpli*e(te voia Lui )* lucrarea m*tuirii omului7 QBarul *u i*tr! )* legea 3iriiR, spu*e Crigorie di* ;eocezarea >La Bunavestire?7 El :*su(i :**oitorul tuturor lucrurilor, 9om*ul 0isus, adevere(te c! Du%ul este cel ce d #ia1 >0oa* 6"64?7 9uhul d! via! )* chip *emiAlocit (i miAlocit7 9uhul lui 9um*ezeu a dat via! )* chip *emiAlocit )* /ai, )*ai*te de p!cat7 9up! p!cat, 9uhul lui 9um*ezeu a dat via! )* chip miAlocit, pri* zidirea su3letului (i a trupului7 #ocotim c! aceast! lucrare miAlocit! a 9uhului este Q3ireasc!R, potrivit legii 3irii7 ;umai 9uhului lui 9um*ezeu 0 #e cuvi*e puterea *em!rgi*it! de a da via! )* chip *emiAlocit, dup! voia #a ct (i dup! voia lui 9um*ezeu, pe*tru m*tuirea oame*ilor7 9ar, )* leg!tur! cu darul miAlocit al vieii, 9uhul este 9om*ul (i 9!t!torul8de8via!7 Firea, )* si*e, este *umai o um r!, o perdea, pri* care lucreaz! 9uhul7 9ar e2ist! trepte de lucrare miAlocit!, c!ci 9uhul lucreaz! u*eori mai mult, alteori mai pui* miAlocit7 -vem aseme*ea e2emple la 3emeile cu rod (i la cele 3!r! rod7 Cazul !tr*ei Elisa eta a 3ost miAlocit, dar )*tr8o m!sur! mai mic!, la 3el (i cu mama lui 0saac, (i a lui #amso*, (i a lui #amuel7 .!mislirea de c!tre o 3emeie mai vrst*ic! *u se poate *umi lucrare miAlocit! a 9uhului, ca (i a tuturor 3emeilor de la Eva )*coace, cu rod sau 3!r!, care 3ac p!cate, mai multe sau mai pui*e, legate de po3tele (i patimile lor p!m*te(ti7 #i*gura z!mislire pri*tr8o u*!vestire *emiAlocit!, pri* lucrarea 9uhului vieii, este z!mislirea de c!tre Preacurata Fecioara +aria7 :* istoria 3acerii de la -dam p*! la Bristos *u 3usese *iciodat! u* aseme*ea caz7 -cesta a 3ost si*gurul caz al tuturor veacurilor (i si*gurul )* ve(*icie, apari**d att acelei vremi, ct (i ve(*iciei, acela al 9om*ului (i +*tuitorului *ostru 0isus Bristos7 Cci la Dumnezeu nimic nu este cu neputin1. -ceasta )*seam*! c! tot cuv*tul lui 9um*ezeu este depli* )* des!vr(irea lui7 Pri* i*su3latul Prooroc 0saia, 9um*ezeu vor e(te ast3el" Q0at!, 3ecioara va lua )* p*tece (i va *a(te 3iuR >0saia N"1L?7 9oam*e, aceasta urmeaz! s! se )*tmple7 Chiar de la )*temeierea lumii, *umai 9um*ezeu a spus" QEl a spus (i s8a 3!cutHR Cu#intele Domnului, cu#inte curate, ar!int lmurit n foc, cur1at de apte ori >Psalm 11"6?7 Fecioara +aria *u a pus la )*doial! cuvi*tele lui 9um*ezeu, vestite de -rha*ghel7 9ac! s8ar 3i )*doit, a(a cum s8a )*doit preotul .aharia, ar 3i 3ost (i ea pedepsit! ca (i .aharia7 9e(i e2ist! o asem!*are )* )*tre !rile puse )*gerului de c!tre .aharia (i +aria, i*imile lor erau cu totul deose ite P (i 9um*ezeu vede i*ima omului7 9oua i*imi 3!r! de asem!*are pot da glas acelora(i cuvi*te7 -scult*d istorisirea dat! de vestitorul lui 9um*ezeu, cea mai smerit! di*tre toate 3ecioarele cele smerite, a s3r(it vor irea cu -rha*ghelul cu cuvi*te li*i(tite" Iat roaba Domnului. ,ie mie dup cu#ntul tu. Ea *u spu*e" Q0at! roa a ta, o, -rha*gheleR, ci spu*e Q roaba DomnuluiR, )*truct ea (tie c! -rha*ghelul este doar u* vestitor al Doii lui 9um*ezeu (i c! el, de(i puter*ic (i *emuritor, este doar u* sluAitor al 9um*ezeului celui viu7 Pe de alt! parte, ea *u spu*e" Q3ie mie dup! cuv*tul 9om*uluiR, ci dup cu#ntul tu , ar!t*d ast3el ci*ste 3a! de c!pete*ia *emuritoare a o(tii cere(ti7 -tt u* g*d ct (i cel!lalt arat! ascultarea cea mai i*evoitoare (i smere*ia cea mai des!vr(it!7 G* r!spu*s att de chi zuit putea 3i dat *umai de c!tre o i*im! curat! )* chip des!vr(it, c!ci )*tr8o aseme*ea i*im! se toar*! cel mai )*dat! dreapta Audecat!7 :* clipa ispitei di* /ai, Eva a uitat aceste cuvi*te, (i a luat ami*te la cuvi*tele lui #ata*, i*ima ei 3!c*du8se *ecurat! )* clipa aceea7 9i* prici*a acestei *ecur!ii, dreapta ei Audecat! a p!r!sit8o7 0*ima Evei s8a *ecur!it di* prici*a m*driei (i a *eascult!rii (i mi*tea ei s8a )*tu*ecatE di* prici*a m*driei (i a *eascult!rii 3a! de 9um*ezeu, lumea cea veche a c!zut, oame*ii s8au 3!cut stric!cio(i, (i )*treaga zidire se a3l! )* su3eri*!7 Lumea cea *ou! se zide(te pe smere*ie (i ascultare7 #mere*ia (i ascultarea Preas3i*tei +aici a 9om*ului *u se pot gr!i )* cuvi*te7 ;umai Fiul ei, +*tuitorul (i :**oitorul )*tregii zidiri o va )*trece pri* smere*ia (i ascultarea Lui7 La s3r(it, i*evestitorul )*aripat al Q)*ceputului m*tuirii *oastreR >di* troparul Praz*icului ,u*avestirii? z oar! )*tr8o lume mai )*alt!, pri*tre *emuritorii s!i7 Destea sa cea u*! *u este *umai o vor !, ci se 3ace lucrare, ca 3iecare di*tre cuvi*tele lui 9um*ezeu7 9um*ezeu vor e(te P (i se 3ace7 ;ici u* vestitor, lestemat pri* )*dep!rtarea de 9um*ezeu (i )* u*ire cu puterile )*tu*ecate ale lui #ata*, *u a adus vreodat! pe p!m*t ve(ti mai pli*e de ucurie, dect *umai str!lucitul (i mi*u*atul -rha*ghel Cavriil7 Care lim ! *u i8ar aduce slav! (i care i*im! *u ar 3i pli*! de recu*o(ti*!= ;iciodat! apa cea limpede *u a ogli*dit att de curat soarele ca ogli*da cur!iei Preacuratei Fecioare +aria7 -(a cum scrie despre cur!ie E3rem #irul" Q1, cur!ie care dai ucurie )* i*im! (i aduci raiul )* su3letH 1, cur!ie care e(ti o mare og!ie *e)*ti*at! de 3iarele s!l aticeH 1, cur!ie care te s!l!(luie(ti )* su3letele l*de (i smerite, zidi*d ast3el oame*i ai lui 9um*ezeuH 1, cur!ie care )*mugure(ti ca o 3loare )* su3let (i )* trup, umpl*d )*treaga cas! cu mireasma eiHR

1&

.orii dimi*eii di* care se *a(te soarele, ar 3i ru(i*ate )*ai*tea cur!iei Fecioarei +aria, di* care #8a *!scut #oarele ve(*ic, *emuritor, +*tuitorul *ostru7 Care ge*u*chi *u s8ar pleca )*ai*tea ei (i care gur! *u ar striga cu glas mare Q,ucur!8te, o, i*ecuv*tatoH ,ucur!8te, zorii m*tuirii *oastreH ,ucur!8te, ceea ce e(ti mai ci*stit! dect heruvimii (i mai m!rit! 3!r! de asem!*are dect sera3imiiH #lav! Fiului t!u, 9om*ului 0isus Bristos, dimpreu*! cu Tat!l (i cu #3*tul 9uh, Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* veci vecilor7 -mi*7R

2. NA6TEREA DOMNULUI I EVANGHELIA NT7IULUI NSCUT


>la -Au*ul Cr!ciu*ului (i Gtre*ia .ilei de Cr!ciu*? +atei 1"1M8&' Iar naterea lui Iisus 4ristos aa a fost: 'aria, mama 0ui, fiind lo!odit cu Iosif, fr s fi fost ei nainte mpreun, s-a aflat a#nd n pntece de la Du%ul .fnt. Iosif, lo!odnicul ei, drept fiind i ne#rnd s-o #deasc, a #oit s-o lase n ascuns. (i cu!etnd el acestea, iat n!erul Domnului i s-a artat n #is, !rind: Iosife, fiul lui Da#id, nu te teme a lua pe 'aria, lo!odnica ta, c ce s-a zmislit ntr-nsa este de la Du%ul .fnt. Ea #a nate ,iu i #ei c%ema numele 0ui Iisus cci El #a mntui poporul .u de pcatele lor. +cestea toate s-au fcut ca s se mplineasc ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: Iat, ,ecioara #a a#ea n pntece i #a nate ,iu i #or c%ema numele lui Emanuel, care se tlcuiete: Cu noi este Dumnezeu. (i deteptndu-se din somn, Iosif a fcut aa precum i-a poruncit n!erul Domnului i a luat la el pe lo!odnica sa. (i fr s fi cunoscut-o pe ea Iosif, 'aria a nscut pe ,iul su Cel 5nul-$scut, Cruia I-a pus numele Iisus. Cel care, )* ascultare (i smere*ie, se apropie de 9om*ul 0isus Bristos *u va mai dori *iciodat! s! se despart! de El7 Prima )*cercare pe*tru u* osta( di* oastea lui Bristos este lucrarea )* ascultare (i smere*ie7 Lumea cea *ou!, zidirea cea *ou!, omul cel *ou" toate au )*ceput cu ascultare (i smere*ie7 Lumea cea veche a c!lcat peste ascultarea 3a! de 9um*ezeu, (i peste smere*ia 3a! de El (i pri* aceasta a stricat podul care lega p!m*tul de cer7 +aterialele duhov*ice(ti pe*tru reco*struirea acestui pod su*t, )*ai*te de toate, ascultarea (i smere*ia7 Ct timp -dam era ogat )* ascultare (i smere*ie, *u era cu puti*! s! 3aci deose irea )*tre duhul s!u (i 9uhul lui 9um*ezeu, )*tre voia (i g*durile sale (i cele ale lui 9um*ezeu7 El simea, dorea (i g*dea *imic altceva dect )*tru 9um*ezeu (i spre 9um*ezeu7 -(a cum )*gerii lui 9um*ezeu se a3lau pururea )*ai*tea lui 9um*ezeu, tot a(a era (i -dam >)*tr8o apropiere direct!? (i di* aceast! apropiere se vedea 0zvorul lumi*ii, al )*elepciu*ii (i al iu irii7 El *u avea *evoie s! apri*d! o lum*are, vieui*d chiar )* #oarele :*su(i7 Lum*area sa *ici *u ar 3i ars, *ici *u ar 3i dat lumi*! )* lumi*a acelui #oare7 9ar atu*ci c*d -dam a *esocotit ascultarea (i a pierdut smere*ia P (i acestea dou! se c(tig! sau se pierd )*totdeau*a )mpreu*! P atu*ci comu*icarea sa direct! cu 9um*ezeu s8a rupt, podul s8a pr! u(it (i el a c!zut )*tr8o )*tu*ecime )*3rico(!toare, *emi(cat!, )* care el si*gur a tre uit s! se lumi*eze, cu propria sa lum*are P lum*area pe care i8o d!duse 9um*ezeu atu*ci c*d dreptatea Lui l8a scos di* /ai7 -tu*ci el a )*ceput s! 3ac! o deose ire )*tre el (i 9um*ezeu, )*tre voia lui (i voia lui 9um*ezeu, sim!mi*tele lui (i cele ale lui 9um*ezeu P el *u *umai c! a )*ceput s! 3ac! (i s! vad! o deose ire, dar *u a mai 3ost )* stare >dect *umai u*eori, )* clipele de ilumi*are? s!8(i dea seama de asem!*area sa cu 9um*ezeu7 9oam*e, )* ce stare, *e*orocit! (i *ecupri*s!, se a3l! di* prici*a *eascult!rii (i a m*driei, cel care a 3ost 3!cut la )*ceput dup c%ipul i asemnarea #3i*tei TreimiH >#pu*e Filaret al +oscovei )* 1milia sa la 0*trarea +aicii 9om*ului )* ,iseric!" Q:* omul care se a3la )* starea 3!r! de p!cat Tchipul lui 9um*ezeuU era izvorul i*ecuv*t!riiE )* omul c!zut, era I*umaiJ *!deAdea i*ecuv*t!rii7R? 9oam*e, su*tem cu toii urma(ii lui -dam, toate ml!die mici di* tulpi*a cedrului c!zut care se ridicase odi*ioar! m!re deasupra 3!pturilor lui 9um*ezeu di* /aiE ml!die mici zdro ite de uruie*i mari ale *aturii *emiloase, s!l atice, care crescuse ca u* zid )*tre el (i 0zvorul iu irii 3!r! de moarte7 Dedei *umai cum, )*tr8o si*gur! clip!, *eascultarea (i m*dria str!mo(ului omului schim ! pe dat! )*treaga zidire di* Aurul s!u (i el se )*co*Aoar! de o o(tire de *eascult!tori (i m*driH
14

Pe c*d -dam era ascult!tor (i smerit )*ai*tea .iditorului s!u, totul )* Aurul s!u respira ascultare (i smere*ie7 9ar ce schim are a ve*it ct ai clipi di* ochiH :* mome*tul c!derii lui -dam, el a 3ost )*co*Aurat de *eascultare7 L*g! el se a3la *eascult!toarea Eva7 #e a3la mai8marele care r!sp*dea *eascultarea (i m*dria, duhul *eascult!rii P #ata*7 #e a3la )*treaga *atur! P *eascult!toare, r!zvr!tit! (i pli*! de m*ie7 Fructul, care se topise p*! atu*ci cu dulcea! )* gura omului, a )*ceput s!8i surd! cu am!r!ciu*e7 0ar a, care se )*3!(urase )* Aurul picioarelor lui ca m!tasea, a )*cepuit s!8l )*epe ca acele7 Florile, care se ucuraser! d!rui*du8i mireasma lui s! o respire pe*tru 9om*ul, au )*ceput s! se su3oce cu uruie*ile, ca s!8l )*dep!rteze pe om de ele7 Fiarele s!l atice, care s8au gudurat mai )*ai*te )* Aurul lui ca mielu(eii, au )*ceput s! sar! la el cu di*ii ascuii (i cu ochii apri*(i de 3urie7 Totul s8a s!l !ticit (i s8a )mpotrivit lui -dam7 @i cea mai ogat! di*tre toate 3!pturile s8a simit ca 3ii*d cea mai s!rac!7 :*ve(m*tat mai )*t)i )* slav! )*gereasc!, s8a simit acum umilit, )*si*gurat (i gol" att de gol, c! a 3ost silit s! ia di* *atur! )*velitori ca s!8(i acopere goliciu*ea, att cea trupeasc!, ct (i cea su3leteasc!7 )*ceput s! ia piei de la a*imale (i 3ru*ze de copaci ca s!8(i acopere trupulE (i pe*tru su3letul s!u a )*ceput s! ia de la toate 3!pturile P de la 3!pturiH P cu*o(ti*e (i )*dem*!ri7 Cel care la )*ceput !use di* 0zvorul )m el(ugat al vieii era acum silit s! um le cu a*imalele, s! se plece )* *oroi ca s! ea di* ad*citur! pe*tru a8(i potoli setea trupeasc! (i su3leteasc!7 Privii acum la 9om*ul Bristos7 Este ascultare (i smere*ie des!vr(it!7 -rha*ghelul Cavriil, cel ce este ascultarea (i smere*ia )*gereasc!E Fecioara +aria P ascultare (i smere*ieE 0osi3 P ascultare (i smere*ieE p!storii P ascultare (i smere*ieE craii de la r!s!rit P ascultare (i smere*ie7 Furtu*i ascult!toare, v*turi ascult!toare, soarele (i lu*a ascult!toare, oame*i ascult!tori, 3iare ascult!toare, morm*tul )*su(i ascult!tor7 Totul este ascultare pe*tru #oarele lui 9um*ezeu, ;oul -dam (i totul este smerit )*ai*tea Lui, c!ci (i El este ascult!tor 3a! de Tat!l #!u, )* chip des!v!r(it, (i este smerit )*ai*tea Lui7 #e (tie c!, laolalt! cu tot ceea ce omul seam!*! (i cultiv! )* p!m*t, r!sar )*dat! (i alte pla*te (i ier uri, care *u au 3ost *iciodat! sem!*ate, *ici cultivate7 Tot la 3el este (i cu 3aptele cele u*e" poi sem!*a (i cultiva ascultarea (i smere*ia cu mare griA! )* su3letul t!u (i vei vedea c! u* )*treg uchet de alte 3apte u*e vor r!s!ri )*dat! l*g! ele7 Pri*tre primele vor 3i simplitatea, att )* l!u*tru, ct (i )* a3ar!7 -scult!toarea (i smerita Fecioara +aria era )mpodo it! )* acela(i timp (i cu simplitate ca de copil7 -cest lucru este la 3el de adev!rat (i pe*tru dreptul 0osi3, (i pe*tru -postoli (i Eva*gheli(ti7 Privii doar la simplitatea 3!r! de asem!*are cu care povestesc Eva*gheli(tii marile )*tmpl!ri di* istoria m*tuirii omului, di* istoria lumiiH D! putei )*chipui cu ce am!*u*te (i cu ce )*3umurare ar 3i scris u* scriitor di* lume, de e2emplu, despre )*vierea di* mori a lui Laz!r, dac! ar 3i 3ost de 3a! la acel )*tmplare= #au ce 3el de dram! prozaic! (i )*3umurat! ar 3i scris despre tot ceea ce urma s! se petreac! )* su3letul lui 0osi3 cel ascult!tor, smerit (i simplu, )* clipa )* care a descoperit c! 3ecioara care se a3la su ocrotirea logod*ei cu el, era )*s!rci*at!= -ceasta se relateaz! )* cteva propoziii simple de c!tre eva*ghelist )* Eva*ghelia de ast!zi" Iar naterea lui Iisus aa a fost: 'aria, mama 0ui, fiind lo!odit cu Iosif, fr s fi fost ei nainte mpreun, s-a aflat a#nd n pntece de la Du%ul .fnt. :*ai*te de aceasta, eva*ghelistul d!duse ge*ealogia 9om*ului 0isus, sau mai precis, aceea a dreptului 0osi3, de la tri ul lui 0uda (i casa lui 9avid7 :* aceast! ge*ealogie, eva*ghelistul a )*(irat oame*i, *!scui di* !r ai )* chip 3iresc, a(a cum se *asc pe p!m*t toi oame*ii muritori7 -poi el )*cepe )*dat! s! vor easc! despre *a(terea 9om*ului (i zice" Iar naterea lui Iisus 4ristos aa a fost6, ca (i cum, cu acest QiarR, el vrea s! arate chipul *eo i(*uit (i mi*u*at al *a(terii Lui, cu totul 3!r! de asem!*are cu chipul *a(terii tuturor str!mo(ilor m!rturisii ai lui 0osi37 +aria, mama Lui, era logodit! cu 0osi37 :* ochii lumii, aceast! logod*! era v!zut! ca o i*troducere )* viaa u*ui cuplu c!s!toritE dar )* ochii +ariei (i ai lui 0osi3 *u era acela(i lucru7 Cerut! cu lacrimi de la 9um*ezeu, Fecioara +aria a 3ost 3!g!duit! lui 9um*ezeu pri* Aur!m*tul p!ri*ilor s!i7 Ct despre ea, aceasta a primit cu voia ei Aur!m*tul 3!cut de c!tre p!ri*ii ei, dup! cum se vede )* a*ii cei muli de sluAire )* Templul di* 0erusalim7 9ac! (i8ar 3i urmat chemarea, 3!r! )*doial! c! (i8ar 3i petrecut tot restul zilelor vieii ei )* templu, )*tocmai ca -*a, 3iica lui Fa*uel >Luca &" 4684N?, dar legea a hot!rt altceva (i a(a a tre uit s! 3ie7 Ea a 3ost logodit! cu 0osi3 *u ca s! vieuiasc! )* c!s!torie cu el, ci pe*tru a sc!pa de c!s!torie7 Toate am!*u*tele acestei logod*e (i )*elesul ei se a3l! )* Preda*ia ,isericii7 @i dac! oame*ii ar aprecia tradiia cu privire la +aica 9om*ului, la dreptul 0osi3 (i la toi oame*ii )mpreu*! lucr!tori cu ace(tia, (i care su*t pome*ii )* Eva*ghelie, att de mult ct apreciaz! ei tradiiile P u*ele di*tre ele di*tre cele mai cru*te P despre c!pete*iile, co*duc!torii (i )*elepii acestei lumi, se*sul logod*ei Preas3i*tei Fecioare +aria cu 0osi3 ar 3i deslu(it tuturor7 >#3*tul 0g*atie spu*e c! Fecioara ar 3i 3ost logodit! Qca *a(terea Lui s! 3ie t!i*uit! )* 3aa diavoluluiE ca diavolul s! cread! c! El #8a *!scut di*tr8o 3emeie c!s!torit! (i *u di*tr8o 3ecioar!7R @i aceasta se a3l! )* omentariu la Matei al lui 0ero*im (i )* ! doua omilie la Bunavestire al #3*tului Crigorie al ;eocezareei?7
1L

,r s fi fost ei nainte mpreun6 -ceste cuvi*te *u )*seam*! c! dup! aceea cei doi au 3ost )mpreu*! ca !r at (i 3emeie, ori c! aceasta a 3ost )* mi*tea Eva*ghelistului7 :* acest caz, Eva*ghelistul este i*teresat doar de *a(terea 9om*ului 0isus (i *imic altceva (i el scrie cuvi*tele de mai sus pe*tru a ar!ta c! *a(terea Lui a avut loc 3!r! s! 3i 3ost ei )mpreu*! ca !r at (i 3emeie7 9e aceea )*elegei cuvi*tele )*elepte ale Eva*ghelistului ca (i cum el ar 3i scris" Q(i 3!r! s! 3i 3ost ei )*ai*te )mpreu*! s8a a3lat av*d )* p*tece de la 9uhul #3*tR7 ;umai de la 9uhul #3*t putea 3i z!mislit Cel care, )* miAlocul )mp!r!iei )*tu*ericului (i r!ului, urma s! a3le :mp!r!ia 9uhului lumi*ii (i dragostei7 Cum ar 3i 3ost cu puti*! s!8@i )*depli*easc! me*irea 9um*ezeiasc! pe p!m*t, dac! El ar 3i ve*it pe p!m*t pri* toate c!ile p!m*te(ti o i(*uite, )mpiedicat de p!cat ca ei, (i simi*d duhoarea urcioas! a stric!ciu*ii care aduce moartea, a(a cum se )*tmpl! cu toi= :* cazul acesta, vi*ul *ou ar 3i avut mirosul urdu3urilor vechi de vi* (i Cel care ve*ise s! m*tuiasc! lumea ar 3i avut *evoie de m*tuire7 Lumea s8ar putea m*tui *umai pri*tr8o mi*u*e a lui 9um*ezeuE aceasta era credi*a tuturor oame*ilor de pe p!m*t7 @i atu*ci c*d se lucreaz! mi*u*ea lui 9um*ezeu, ea *u tre uie pus! la )*doial!, ci primit!, (i tre uie c!utat )* ea leac (i m*tuire7 Cum a r!spu*s 0osi3 c*d a a3lat despre sarci*a Fecioarei +aria= Iosif, lo!odnicul ei, drept fiind i ne#rnd s-o #deasc, a #oit s-o lase n ascuns. Dedem c! el a 3ost )* ascultare de legea lui 9um*ezeu7 El a )mpli*it voia lui 9um*ezeu c!ci p*! atu*ci aceasta 3usese revelat! iudeilor7 @i el a 3ost smerit )*ai*tea lui 9um*ezeu7 $u te face drept , ate*io*eaz! )*eleptul #olomo* >#irah N"'?7 Cu alte cuvi*te" *u sili la prea mult! dreptate pe cei care p!c!tuiesc7 Ci caut! s! simi sl! iciu*ea ta (i propriile tale p!cate (i srguie(te8te cu milostivire s! u(urezi Audecarea p!c!to(ilor7 0*su3lat cu acest duh, 0osi3 *u a vrut s! o v!deasc! pe Fecioara +aria spre Audecat! pe*tru presupusul p!cat" i ne#rnd s-o #deasc, a #oit s-o lase n ascuns. -cest pla* al s!u *e arat! ce 3el de om era 0osi3, chip de dreptate (i milostivire des!vr(it!, cum putea s! *e arate vechea Lege7 La el totul era simplu (i l!murit, a(a cum putea 3i )* su3letul u*ui om cu 3ric! de 9um*ezeu7 9reptul 0osi3 a3lase doar o cale potrivit! c*d a ve*it cerul )* pla*ul s!u cu o poru*c! *ea(teptat!" (i cu!etnd el acestea, iat n!erul Domnului i s-a artat n #is !rind: Iosife, fiul lui Da#id, nu te teme a lua pe 'aria, lo!odnica ta, c ce s-a zmislit ntr-nsa este de la Du%ul .fnt. :*gerul 9om*ului, care mai )*ai*te vestise Preacuratei Fecioare ve*irea )* lume a 9um*ezeului81m, vi*e acum s! lumi*eze calea )*ai*tea Lui (i s! o !t!toreasc! su picioarele Lui7 :*doiala lui 0osi3 era o piedic! )* calea Lui P o piedic! 3oarte grea (i primeAdioas! care tre uia )*dep!rtat!7 Pe*tru a ar!ta ct de les*e le este puterilor cere(ti s! 3ac! lucruri care su*t cu *eputi*! pe*tru oame*i, )*gerul *u i8a ap!rut lui 0osi3 )*tr8o viziu*e, ci )*tr8u* vis7 Cu aceste cuvi*te c!tre 0osi3 3iul lui 9avid, )*gerul a vrut s!8l r!spl!teasc! (i s!8l ate*io*eze )* acela(i timp7 Ca urma( al :mp!ratului 9avid, tu tre uie s! te vesele(ti de aceast! tai*! s3*t! (i s! o )*elegi mai i*e dect alii7 9ar cum este aceasta c! )*gerul se re3er! la Fecioar! ca logod*ica lui" $u te teme a lua pe 'aria, lo!odnica ta = La 3el a spus 9om*ul de pe Cruce mamei #ale" ,emeie, iat fiul tu2 (i c!tre uce*icul #!u" Iat mama ta2 >0oa* 19"&68&N?7 Cu adev!rat, cerul se lipse(te de cuvi*te (i *u spu*e *imic de prisos7 9ac! *u ar 3i 3ost *ecesar s! se spu*! aceasta, de ce a spus8o )*gerul= 9ac! *umi*d8o pe +aria logod*ica lui 0osi3 este pe*tru u*ii *ecredi*cio(i u* motiv de potic*eal!, aceasta este tocmai ocrotirea cur!iei )mpotriva puterilor *ecurate7 :*truct cuvi*tele lui 9um*ezeu *u su*t ascultate *umai de c!tre oame*i, ci de c!tre toate lumile, att u*e, ct (i rele7 Cel care dore(te s! p!tru*d! )* i*ima tuturor tai*elor lui 9um*ezeu, tre uie de aseme*ea s! primeasc! pla*urile lui 9um*ezeu pe*tru toate lucrurile cele v!zute (i *ev!zute7 C ce s-a zmislit ntr-nsa este de la Du%ul .fnt. -ceasta este lucrarea lui 9um*ezeu (i *u a omului7 ;u te uita la 3irea, *ici s! *u te )*3rico(eze legea7 -ceasta este lucrarea Celui care este mai mare dect 3irea (i mai puter*ic dect legea, 3!r! de care 3irea ar 3i lipsit! de via! (i *ici *u ar avea t!ria legii7 9i* ceea ce i8a spus )*gerul lui 0osi3, se vede l!murit 3aptul c! Fecioara +aria *u8i spusese *imic despre )*tl*irea ei de mai )*ai*te cu marele arha*ghel, cum este la 3el de l!murit 3aptul c! acum, c*d 0osi3 avea de g*d s! o izgo*easc!, ea *u s8a ap!rat )* *ici u* chip7 Destea )*gerului, la 3el cu toate tai*ele cere(ti care i8au 3ost dezv!luite treptat, ea le pstra punndu-le6n inima sa >Luca &"19E c37 &"'1?7 :* credi*a (i ascultarea 3a! de 9um*ezeu, ea *u s8a dat )*apoi de la *ici o umilire 3a! de oame*i7 Q9ac! )*dur!rile mele su*t pl!cute lui 9um*ezeu, de ce *u le8a( )*dura=R au spus mai trziu muce*icii cre(ti*i7 Dieui*d )* rug!ciu*e *ecurmat! (i cuget*d la 9um*ezeu, Precurata putea spu*e (i ea" Q9ac! umilirea mea este i*e8pl!cut! lui 9um*ezeu, de ce *u a( )*dura8o= *umai s! 3iu dreapt! )*ai*tea lui 9um*ezeu, ci*e cu*oa(te i*ima (i lumea poate 3ace ce vrea cu mi*e7R Ea (tia i*e c! oame*ii *u8i puteau 3ace *imic dac! 9um*ezeu *u )*g!duia7 Ce smere*ie aleas! este aceasta )*ai*tea 9um*ezeului celui viu (i ce dragoste mi*u*at! 3a! de voia LuiH @i mai mult P ce duh viteaz se vede )* aceast! 3ecioar! aleas!" Q Cine
1'

este omul cel ce se teme de Domnul R >Psalm &LS&'"14?7 Pe c*d cei p!c!to(i di* zilele *oastre ca (i )* toate vremurile aduc m!rturisitori mi*ci*o(i ca s! m!rturiseasc! pe*tru ei, Fecioara +aria, care *u a avut !r at care s! m!rturiseasc! pe*tru ea, ci *umai pe 9um*ezeu Cel -totputer*ic, ea *u s8a ap!ratE *u s8a tul urat, ci a r!mas li*i(tit! P (i a a(teptat ca 9um*ezeu, la vremea Lui cea u*! s! o l!mureasc!7 @i 9um*ezeu #8a gr! it s! l!mureasc! alegerea Lui7 -cela(i )*ger care )i descoperise marea tai*! a z!mislirii ei s8a gr! it s! vor easc! acum )* locul Fecioarei celei t!cute7 -poi i8a t!lm!cit lui 0osi3 ceea ce deAa se )*tmplase (i )*gerul a mers mai departe (i i8a spus ceea ce urma s! 3ie" Ea #a nate fiu i #ei c%ema numele lui Iisus cci El #a mntui poporul .u de pcatele lor. Brisostom spu*e" QEl *u spu*e" Tea )i va *a(te 3iuU, ci pur (i simplu Tva *a(teU, pe*tru c! ea *u *a(te *umai pe*tru el, ci pe*tru lumea )*treag!R7 :*gerul i8a spus lui 0osi3 s! se poarte cu ;oul8;!scut ca (i cum ar 3i tat!l Lui adev!rat (i de aceea el spu*e" Q(i vei chema *umele LuiR7 Q0isusR )*seam*! Q+*tuitorR (i de aceea urm!toarea vor ire )*cepe cu Qc!ciR, )*sem**d" :l vei *umi Q+*tuitorR, cci El #a mntui poporul .u de pcatele lor. -rha*ghelul este vestitorul curat al lui 9um*ezeu7 El vor e(te ceea ce a3l! de la 9um*ezeuE el vede adev!rul )* 9um*ezeu7 Pe*tru el, 3irea, cu toate legile ei, este ca (i cum *u ar e2ista7 El cu*oa(te *umai atotputer*icia 9um*ezeului Celui viu, a(a cum (i -dam o cu*o(tea odi*ioar!7 #pu**d" 7El #a mntui poporul .u de pcatele lor7 , -rha*ghelul a prevestit cele mai mari lucr!ri ale lui Bristos7 Bristos urma s! vi*! (i s! m*tuie oame*ii, *u de vreu* r!u di* a3ar!, ci de cel mai mare r!u, de p!cat, care este prici*a tuturor relelor di* lume7 El tre uie s! m*tuiasc! pomul ome*irii *u de o mulime de omizi care t! !r!sc asupra lui )*tr8u* a*, ci de viermele de la r!d!ci*!, de la care se o3ile(te copacul )*treg7 El *u vi*e ca s! m*tuiasc! omul de oame*i, ori de popoare, ci ca s! m*tuiasc! toi oame*ii (i toate popoarele de #ata*, sem!*!torul (i st!p*ul p!catului7 El *u vi*e ca 3raii +aca ei, ori ,ara a, ori ,ar8%oh a, pe*tru a str*i r!zvr!tire )mpotriva roma*ilor, care *!v!liser! ca o mulime de omizi asupra poporului iudeu ca s!8l pustiasc!, ci ca u* doctor 3!r! de moarte, (i al lumii )*tregi, )*ai*tea ve*irii c!ruia israelite*ii (i roma*ii, grecii (i egipte*ii (i toate popoarele de pe p!m*t, ol*avi (i mai mult dect ol*avi, se sl! !*ogeau datorit! u*uia (i aceluia(i micro 8 p!catul7 Bristos urma mai trziu s! )mpli*easc! desvr(it prevestirea -rha*ghelului7 7Iertate 1i sunt pcatele7 a 3ost rostirea iruitoare peste )*treaga #a preoime p!m*teasc! di* r*dul oame*ilor7 -ceste cuvi*te cupri*deau att *umirea olii, ct (i leacul iz !vitor7 P!cat" *umirea oliiE iertarea p!catelor" leacul iz !vitor7 0osi3 a 3ost cel di*ti muritor di* ;oua .idire, care a 3ost vred*ic s! cu*oasc! scopul adev!rat al ve*irii /!scump!r!torului (i ese*a adev!rat! a preoiei Lui7 Ceea ce i8a spus -rha*ghelul lui 0osi3 p*! acum este )*deaAu*s pe*tru acesta, care asculta de aceast! poru*c! *ou! (i direct! de la 9um*ezeu, pe*tru a pu*e cap!t g*durilor (i pla*ului s!u de a o alu*ga pe +aria7 Cerul poru*ce(te 8 0osi3 ascult!7 9ar *u este calea o i(*uit! a cerului de a poru*ci oame*ilor 3!r! chemarea de a )*elege (i a r!spu*de li er7 Doia lui 9um*ezeu a 3ost di*tru )*ceput ca omul s! 3ie li er )* lucr!rile sale7 :* li ertate, )* alegerea li er! a omului, se s!l!(luie(te toat! 3rumuseea 3ii*ei ome*e(ti7 F!r! li ertate, omul ar 3i doar u* lucru *e3iresc, )*ro it al zidirii lui 9um*ezeu, st!p*it (i pus )* mi(care doar de c!tre voia (i puterea Lui7 :* *atur! se a3l! multe lucruri de acest 3el 3!cute de 9um*ezeu, dar El a sortit omului u* loc aparte, d*du8i li ertatea de a hot!r) pe*tru 9um*ezeu sau )mpotriva Lui, pe*tru via! ori pe*tru moarte7 1 s!l!(luire pli*! de ci*ste (i )* acela(i timp de primeAdie7 9e aceea poru*ca pe care 9um*ezeu o d! lui -dam *u este deloc simpl!" 7Din to1i pomii din rai po1i s mnnci, iar din pomul cunotin1ei binelui i rului s nu mnnci7 , (i 9um*ezeu adaug! )*dat!" 7cci, n ziua n care #ei mnca din el, #ei muri ne!reit7 >Facerea &"1681N?7 :* aceast! ultim! parte a poru*cii, 9um*ezeu d! omului mi*tea pe*tru a )*elege (i o prici*! pe*tru voia lui, ca s! *u m!**ce di* pomul oprit 8 7cci, n ziua n care #ei mnca din el, #ei muri ne!reit7 7 :*gerul 3ace acum la 3el ca (i 0osi37 Primi*d poru*ca de a o lua pe +aria (i de a *u o alu*ga (i a3l*d el c! rodul p*tecelui ei 3eciorel*ic era de la Du%ul .fnt, -rha*ghelul )i ami*te(te lui 0osi3 de proorocirea deslu(it! a marelui prooroc" 7Iat, fecioara #a lua n pntece i #a nate fiu i #or c%ema numele lui Emanuel7 >0saia N"1L? (i +atei adaug! aceast! l!murire mai limpede" 7care se tlcuiete: 8Cu noi este Dumnezeu87. Ceea ce s8a spus deAa" 7i #ei c%ema numele lui Iisus7 *u se )mpotrive(te cu ceea ce se spu*e aici" 7i #or c%ema numele lui Emanuel, care se tlcuiete 8Cu noi este Dumnezeu8 77 :* primul caz7 lui 0osi3 i se spu*e s! dea *umele Lui 0isus >+*tuitor? (i )* cel de8al doilea caz se l!mure(te 3aptul c! pru*cul se va *umi de c!tre popoare (i *eamuri Ema*uel >cu *oi este 9um*ezeu?7 -tt u* *ume ct (i cel!lalt, 3iecare )* 3elul s!u, v!de(te scopului pe*tru care Bristos vi*e )* lume (i rostului #!u )* aceast! ve*ire7 El va ve*i ca s! ierte p!catele, s!8i miluiasc! pe oame*i (i s!8i m*tuiasc! de p!cat (i ast3el se va *umi +*tuitor 8 0isus7 7Cine poate s ierte pcatele fr numai unul Dumnezeu*7 >+arcu &"N?7 ;ime*i )* lumeE *ime*i )* cer, *ici pe p!m*t *u are dreptul s! ierte p!catele (i s! m*tuiasc! de p!cat dect *umai D*#$%)%*
16

$8*1(, deoarece p!catul este viermele di* i*ima olii acestei lumi7 ;ime*i *u cu*oa(te groz!via *em!rgi*it! a p!catului mai mult ca 9um*ezeu, care este 3!r! de p!catE (i *ime*i *u poate scoate a3ar! viermele p!catului dect *umai 9um*ezeu7 -st3el, a(a a iertat 0isus p!catul (i ast3el i8a 3!cut pe oame*i )*tregi7 El este 9um*ezeu )* miAlocul oame*ilor7 9ac! ci*eva ar r*dui *umele )* ordi*e 3ireasc!, *umele <Emauel< ar ve*i )*ai*tea *umelui <0isus<7 Pe*tru ca ;oul8*!scut s! poat! )mpli*i lucrarea de m*tuire, El tre uie s! 3ie Ema*uel 8 s! vi*! ca 9um*ezeu )* miAlocul *ostru7 9ar, oricum ar 3i, aceste *ume au acela(i se*s" Ema*uel este +*tuitorul (i +*tuitorul este Ema*uel7 :* orice caz, u* lucru este mai l!murit dect toate celalate di* lume (i a*ume c! *u e2ist! *ici u* 3el de m*tuire )* lumea aceasta dac! 9um*ezeu *u vi*e )* aceast! lume (i c! *u e2ist! *ici vi*decare, *ici m*tuire pe*tru *oi oame*ii dac! 9um*ezeu *u este cu *oi, *u ca o idee oarecare sau ca u* vis 3rumos, ci cu *oi a(a cum su*tem *oi 8 cu u* su3let a(a cum avem *oi, u* trup a(a cum avem *oi, )* s!r!cie (i su3eri*! ca *oi (i, )* cele di* urm!, )* aceea c! su*tem *oi cei mai deose ii de 9um*ezeu 8 )* moarte a(a ca *oi7 9e aceea, 3iecare credi*! care arat! c! 9um*ezeu *u a ve*it )* trup (i c! El *u poate s! vi*! )* trup este *eadev!rat!, )*truct o aseme*ea credi*! :l prezi*t! ca o mam! vitreg! (i *u ca o mam!7 :l prezi*t! ca 3ii*d sla , deoarece :l i*e )*totdeau*a )* spatele celei mai mari lupte 8 lupta cu #ata*, p!catul (i moartea7 #ata* tre uie s! 3ie legatE prima cre(tere a p!catului tre uie smuls! di* su3letul omuluiE lim a (arpelui morii tre uie s! 3ie zdro it! 8 tre uie s! se 3ac! o lucrare mai mare (i mai grea dect aceea a lui -tlas purt*d lumea pe umerii s!i7 9um*ezeul *ostru a purtat aceast! lupt! (i a dus8o iruitor7 1ame*ilor de alte credi*e le este team!, chiar (i )* g*durile lor, s! permit! zeilor lor o aseme*ea lupt!, )* care )mpotrivitorii lor ar putea ie(i iruitori7 Ce 3el de mam! ar 3i aceea care *u s8ar )*drepta spre p!m*t di* iu ire pe*tru copilul ei, s!8l m*gie, s!8 l lege*e (i s!8i murmure )*cet u* c*tec= @i cu att mai mult dac! pru*cul ar 3i )* primeAdie de 3oc sau de 3iare s!l atice= 1 9oam*e, iart!8*e *ou! )*tre !rile acesteaH Cum ai putea s! 3ii Tu .iditorul milostiv al lumii (i s! *u Te co ori peste *oi )* milostivirea Ta= Cum ai putea Tu, *umai de la o dep!rtate )**egurat! (i *e)*durerat!, s! 3i privit c!tre tic!lo(ia *oastr! (i s! *u *e 3i r!corit pe *oi )* 3ocul *ostru (i *ici s! *e 3i a(ezat )* ad!postul )* care su*tem atacai de 3iare s!l atice= Cu adev!rat, Tu ai co ort pri*tre *oi, (i Te8 ai smerit chiar mai Aos dect o cere oricare 3el de dragoste p!m*teasc!7 Tu Te8ai *!scut )* trup, pe*tru a tr!i (i a m*tui pe cei care se a3l! )* trupE Tu ai !ut di* paharul su3eri*ei tuturor 3!pturilor Tale, *e)mp!rt!(i*d cu *ime*i acest pahar al p!rt!(iei amare, ci *umai Tu si*gur ai golit8o7 9e aceea Tu e(ti +*tuitorul *ostru, pe*tru c! Tu ai ve*it 9um*ezeu pri*tre *oiE Tu ai ve*it 9um*ezeu pri*tre *oi pe*tru c! Kie Ki8a stat )* puti*! s! 3ii +*tuitorul *ostru7 #lav! Kie, 1 0isuse Ema*uel al *ostruH VVVVVVV #! *e )*toarcem la 0osi3" cu 3ric! (i cu cutremur el a v!zut tot mai deslu(it c! se esea )* Aurul lui o es!tur! mai p!tru*z!toare dect lumi*a soarelui (i mai atotcupri*z!toare dect aerulE o es!tur! a c!rei p*z! este -totputer*icul (i )*gerii (i )*treaga zidire su*t 3irele de m!tase7 -u c!zut sorii omului ca s! sluAeasc! drept u*ealt! a lui 9um*ezeu )* miAlocul acestei es!turi a ;oii .idiri7 :* acela(i timp omul *u este co*(tie*t c! 9um*ezeu lucreaz! pri* el, omul este sla (i *eputi*cios, (ov!iel*ic (i cu !gare de seam!7 9ar atu*ci c*d u* om simte c! 9um*ezeu l8a luat )* mi*ile #ale, a(a cum 3ierarul ia 3ierul ca s! 3ac! o potcoav!, el se simte )* acela(i timp (i puter*ic (i smerit, hot!rt )* lucr!rile sale (i spriAi*it de c!tre 9um*ezeul lui7 C*d 0osi3 s8a trezit di* som*, el a 3!cut precum i8a poru*cit lui )*gerul (i a luat8o pe Fecioara +aria di* *ou la el (i nu a cunoscut-o pe ea pn ce ea nscuse pe ,iul ei cel unul-nscut i a c%emat numele 0ui Iisus. -tu*ci c*d citim Eva*gheliile, tre uie s! i*tr!m )* mi*tea evaghelistului (i s! *u a(ez!m mi*tea *oastr! )* Eva*ghelie7 Eva*ghelistul )*su(i se mi*u*eaz! c*d vor e(te despre mi*u*ea *a(terii +*tuitorului7 :*tia lui lucrare este de a ar!ta c! aceast! *a(tere s8a s!vr(it )* chip mi*u*at7 Ceea ce )*t!re(te Eva*ghelistul +atei )* Eva*ghelia de ast!zi este deAa cea de8a patra dovad!7 +ai )*ti el spu*e c! Fecioara +aria era *umai logodit! cu 0osi3E )* al doilea r*d, c! ea s8a a3lat nsrcinat de la Du%ul .fntE )* al treilea, c! )*gerul, )*tr8u* vis, a ar!tat c! rodul p*tecelui ei era mi*u*at (i *ep!tru*s (i )* al patrulea r*d, vedem aici c! )*gerul repet! acum acela(i g*d (i spu*e c! 0osi3 nu a cunoscut-o pe ea pn ce ea nscuse pe ,iul ei cel 5nul-nscut 7 9e aceea, este limpede ca lumi*a zilei 3aptul c! eva*ghelistul *u se g*de(te s! spu*! c!, dup! aceast! *a(tere, 0osi3 a avut relaii trupe(ti cu +aria7 Ceea ce *u s8a petrecut p*! a dat *a(tere Fiului ei, *u s8a )*tmplat *ici dup! aceea, c*d ea :l *!scuse pe El7 9ac! spu*em despre ci*eva c!, )* timpul sluAirii Liturghiei )* iseric!, acesta *u a 3ost deloc ate*t la cuvi*tele preotului, *u vrem s! spu*em c!, )*dat! ce sluA a s8a termi*at, omul a 3ost ate*t la cuvi*tele preotului7 #au, c*d spu*em c! u* p!stor c*t! )* timp ce oile pasc, *oi *u credem c! el se opre(te di* c*tat c*d oile se opresc di* p!scut7 Teo3ilact spu*e" <9up! cum s8a spus la vremea Potopului c! *u s8a )*tors cor ul pe cora ie p*! ce a secat apa pe p!m*t, acesta )* mod 3iresc *u s8a )*tors *ici dup! aceea, sau cum a spus Bristos" 8Eu ntotdeauna sunt cu #oi, c%iar pn la sfritul lumii8 , *u )*seam*! c! El *u
1N

va 3i dup! aceeaH<7 9e aceea cuv*tul <)*tiul8*!scut< se 3olose(te *umai pe*tru 9om*ul 0isus >Psalm MMSM9"&ME c37 00 #amuel N"1&816E Evrei 1"'86E /oma*i M"&9?, care este primul di*tre toi regii (i nti nscut ntre mul1i fra1i /oma*i M"&9?, care )*seam*!" )*tre toi !r aii m*tuii (i primii ca 3ii ai #!i . 9ac! cuv*tul <)*ti *!scut< ar 3i scris cu litere mari, ca u* titlu special, *u ar mai 3i *ici o )*doial! asupra se*sului s!u7 #au, dac! s8ar pu*e o virgul! )*ai*te de cuv*tul H)*tiul *!scut<, *u ar 3i *ici o )*doial! sau *e)*elegere7 0at! cum tre uie s! se citeasc!" ca (i cum <:*tiul *!scut< ar 3i u* titlu, cu o virgul! )*ai*tea lui" i a dat natere ,iului ei, ntiul nscut. 9om*ul 0isus este :*tiul *!scut ca u* .iditor al ;oii :mp!r!ii, ca ;oul -dam7 #e spu*e despre #3*tul -mo* >a c!rui s!r !toare este la L octom rie? c! a petrecut optsprezece a*i c!s!torit 3!r! s! 3i avut leg!turi trupe(ti cu 3emeia lui7 #3*ta +are +uce*i! -*astasia >&& decem rie? a petrecut (i ea u* *um!r de a*i c!s!torit! cu Pu ius, se*ator roma*, 3!r! s!8(i )mpli*easc! c!s!toria7 9!m aici doar dou! e2emple di*tre altele mii7 Pri* cea mai curat! 3eciorie a ei, 3$"($2%& 3$ 2(#-*0 1( ,*-/ $"12%.%& Fecioara +aria a )*dreptat mii de 3ecioare (i ti*eri spre o via! a 3ecioriei de8a lu*gul istoriei ,isericii7 C*di*du8se la 3ecioria ei, multe 3emei c!s!torite (i8au des3!cut c!s!toria d!rui*du8se cur!iei 3eciore(ti7 Privi*d la ea, muli care au dus o via! cu totul des3r*at!, s8au lep!dat de des3r*are, cur!i*du8(i su3letele murdare cu lacrimi (i rug!ciu*e7 Cum, atu*ci, s8ar putea )*chipui c! Preacurata Fecioar!, stlpul (i i*su3larea cur!iei (i 3ecioriei Cre(ti*e de8a lu*gul veacurilor, se a3la pe o treapt! a 3ecioriei mai Aoas! dect aceea a 3ecioarelor -*astasia, Tecla, Darvara, Parascheva (i toate celelalte 3!r! de *um!r= #au, cum *e8am putea )*chipui c!, cea care L8a *!scut )* trup pe 9om*ul ei cel 3!r! de patim!, ar 3i putut cu*oa(te vreodat! um ra patimii trupe(ti= Cea care L8a purtat (i a dat *a(tere lui 9um*ezeu a 3ost 3ecioar! *u *umai )* trup, ci (i )* duh, a(a cum spu*e #3*tul -m rozie7 @i Brisostom compar! 9uhul #3*t cu o al i*! zic*d" <a(a cum o al i*! *u va i*tra )*tr8u* vas urt mirositor, tot la 3el *ici 9uhul #3*t *u va i*tra )*tr8u* su3let *ecurat7< #! *u mai vor im despre aceasta, despre care ar tre ui s! vor im mai pui* (i s! *e mi*u*!m mai mult7 -colo u*de se s!l!(luie(te ascultarea (i smere*ia 3a! de 9um*ezeu, acolo este cur!ie7 9om*ul vi*dec! sluAitorii #!i ascult!tori (i smerii de toat! patima p!m*teasc! (i de po3t!7 #! *e cur!im co*(tii*ele, su3letele, i*imile (i mi*ile, ca s! *e )*vred*icim de puterea i*ecuv)*tat! a #3*tului 9uhE ca p!m*tul s! *u8(i mai seme*e s!m*a )* ad*cul *ostru, pe*tru ca #3*tul 9uh s! )*ceap! )* *oi o via! *ou! (i u* om *ou, ca cea a 9om*ului (i +*tuitorului *ostru 0isus Bristos7 #lav! (i laud! s!80 )*!l!m Lui, )mpreu*! cu tat!l (i cu #3*tul 9uh 8 Treimea cea de o 3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i )* vecii vecilor7 -mi*7

3. NA6TEREA DOMNULUI II EVANGHELIA DESPRE P7INEA CEA CEREASC DIN IESLE


>la -Au*ul Cr!ciu*ului, Ceasul al Treilea? Luca &"18&5

/n zilele acelea a ieit porunc de la Cezarul +u!ust s se nscrie toat lumea. +ceast nscriere sa fcut nti pe cnd 9uirinius ocrmuia .iria. (i se duceau to1i s se nscrie, fiecare n cetatea sa. (i s-a suit i Iosif din "alileea, din cetatea $azaret, n Iudeea, n cetatea lui Da#id, care se numete )etleem, pentru c el era din casa i din neamul lui Da#id, ca s se nscrie mpreun cu 'aria, cea lo!odit cu el, care era nsrcinat. Dar pe cnd erau ei acolo, s-au mplinit i zilele ca ea s nasc, i a nscut pe ,iul su Cel 5nul-$scut i 0-a nfat i 0-a culcat n iesle, cci nu mai era loc de !zduire pentru ei. (i n 1inutul acela erau pstori, stnd pe cmp i fcnd de stra: noaptea mpre:urul turmei lor. (i iat, n!erul Domnului a stat ln! ei i sla#a Domnului a strlucit mpre:urul lor i ei s-au nfricoat cu fric mare. Dar n!erul le-a zis: 7$u # teme1i. Cci, iat, # bine#estesc #ou bucurie mare, care #a fi pentru tot poporul& c #i .-a nscut azi 'ntuitor, Care este 4ristos Domnul, n cetatea lui Da#id. (i acesta # #a fi semnul: ;e1i !si un prunc nfat, culcat n iesle. (i deodat s-a #zut, mpreun cu n!erul, mul1ime de oaste cereasc, ludnd pe Dumnezeu i zicnd: .la# ntru cei de sus lui Dumnezeu, i pe pmnt pace, ntre oameni bun#oire2 Iar dup ce n!erii au plecat de la ei la cer, pstorii #orbeau unii ctre al1ii: . mer!em, dar, pn la )etleem, s #edem cu#ntul acesta ce s-a fcut i pe care Domnul ni
1M

l-a fcut cunoscut. (i, !rbindu-se, au #enit i au aflat pe 'aria i pe Iosif i pe -runc, culcat n iesle. (i #zndu-0, au #estit cu#ntul #estit lor despre acest copil. (i to1i c1i auzeau se mirau de cele spuse lor de ctre pstori. Iar 'aria pstra toate aceste cu#inte, punndu-le n inima sa. :* zilele acelea, Cezarul -ugust st!p*ea p!m*tul7 -totst!p*irea sa peste )*tregul p!m*t este o )*chipuire a -totst!p*irii lui 9um*ezeu asupra celor dou! lumi" su3leteasc! (i material*ic!7 ,alaurul puterii cu multe capete, care, de la )*ceputul p!catului, adusese stric!ciuea popoarelor p!m*tului, a 3ost l!sat *umai cu u* si*gur cap7 Toate popoarele (i semi*iile cu*oscute de pe p!m*t, se a3lau )* puterea lui -ugust )* chip *emiAlocit ori miAlocit, 3ie *umai pri* trimiterea tri utului lor c!tre el, 3ie pri* recu*oa(terea zeilor roma*i (i a puterilor roma*e7 Lupta pe*tru putere se potolise pe*tru o vreme (i si*gura putere asupra )*tregii lumi se a3la cu totul )* mi*ile lui Cezar -ugust7 ;u se a3la *ici u* om sau zeu deasupra luiE el )*su(i a 3ost *umit zeu (i oame*ii aduceau Aert3e chipului s!u" a*imale Au*ghiate (i lucruri *ecurate7 9e la )*temeierea lumii, *ici u* muritor *u ridicase putere mai mare dect Cezar -ugust, care st!p*ea peste lumea )*treag! 3!r! s! ai ! vreu* alt rv*itorE (i cu adev!rat, de la )*temeierea lumii, omul, zidit de c!tre 9um*ezeul Cel viu, *u c!zuse *iciodat! )*tr8o *imic*icie (i scr ! att de ad*c! ca atu*ci, c*d )mp!ratul roma* a )*ceput s! 3ie idolatrizat 8 (i el, 3ii*d om cu toate sl! iciu*ile (i *eputi*ele ome*e(ti, cu lu*gimea de zile a vieii sale ca a u*ei trestii, cu stomac, cu i*testi*e, 3icat (i ri*ichi, care dup! cteva zeci de a*i se schim au )*tr8o duhoare *!p!dit! de viermi (i !r*! lipsit! de via!E u* om ale c!rui statui se ridicau )* timpul st!p*irii sale (i i*eau atta ct viaa, puterea (i st!p*irea sa7 :* aceast! vreme de pace pe di*a3ar! (i scr ! pe di*!u*tru, #8a *!scut 9om*ul 0isus Bristos, +*tuitorul oame*ilor (i :**oitorul )*tregii zidiri7 9e ce *u #8a *!scut El ca 3iu al puter*icului CezarE care putea, cu o si*gur! lege, s! impu*! o *ou! religie, 3!r! *ici o su3eri*! sau umilire, 3!r! s*ge (i cu*u*! de spi*i, 3!r! Cruce (i morm*t )*tu*ecat= Cezarul, cu atoat!puterea sa, putea 3ace orice (i ast3el putea poru*ci ca, )*tr8o a*umit! zi, toi idolii di* imperiu s! 3ie s3!rmai, s! )*ceteze sl!virea zeilor mi*ci*o(i (i s! 3ie )*locuii de credi*a )*tru G*ul (i si*gurul 9um*ezeul Cel viu, F!c!torul cerului (i al p!m*tului7 9e ce a 3ost *evoie ca Bristos 9om*ul s! se *asc! )*tr8o semi*ie *ecu*oscut! 8 israelite*ii 8 (i )*tr8u* sat *ecu*oscut 8 ,etleem 8 (i di*tr8o 3ecioar! *ecu*oscut! 8 +aria= - 3ost drept pe*tru +*tuitorul lumii ca s! se *asc! )*tr8o aseme*ea smere*ie, s! tr!iasc!, s! su3ere moarte (i )*viere, (i la Aum!tate de veac de la ve*irea Lui )* lume, s! treac! )*ai*tea imp!r!iei roma*e, ca s! se aud! de *umele Lui= 9ac! *u ar 3i avut irui*! mai mare (i mai gra *ic!, #8ar 3i *!scut )* cetatea lumii, )* cetatea ogat! a /omei, la curtea Cezarului= Ce ar 3i 3ost dac! steaua de la r!s!rit ar 3i str!lucit deasupra /omei= Ce ar 3i 3ost dac! )*gerii lui 9um*ezeu ar 3i c*tat laude de pace (i u*!voire deasupra acoperi(ului auriu al curii )mp!r!te(ti, ca s! le aud! cei mai mari *o ili ai acestei lumi (i, auzi*du8le, s! se )*toarc! pe dat! c!tre Bristos ca 9um*ezeu81m (i +*tuitor= @i dac! Bristos, pe c*d era copil, ar 3i 3ost la Palati*iu ca s! )*toarc! pe toi 3iii *o ilimi c!tre Eva*ghelia #a= @i dac!, )* 3orumul roma*, El ar 3i gr!it vestita #a predic! despre Fericiri (i ast3el ar 3i )*muiat i*imile celor dou! milioa*e de cet!e*i ai /omei= @i ast3el, cu lege dup! lege, *oua Credi*! s8ar 3i stator*icit, :mp!r!ia cerurilor s8ar 3i a(ezat pe p!m*t, (i Bristos ar 3i 3ost )*tro*at, *u pe tro*ul u*ui )mp!rat p!stor *umit 9avid, ci pe tro*ul puter*icului Cezar -ugust7 Ce ar spu*e ci*eva despre aceasta= ;oi spu*em c! este o *e u*ie de rs7 #! *e ierte 9um*ezeu c! am spus )* cuvi*te aseme*ea *e u*ieE dar 3acem aceasta cu g*duri u*e 8 pe*tru )*v!!tura acelora, )* ale c!ror i*imi (i mi*i ar putea ve*i aseme*ea *e u*ii, c*d se g*desc la *a(terea 9om*ului 0isus7 Pe*tru a ar!ta c! aceasta este o *e u*ie >ceea ce *u este lucrare mai grea dect s! su3li ce*u(a de pe c!r u*ii apri*(i?, vom reami*ti )*dat! c! 9um*ezeu a 3!cut primul om di* marea Lui dragoste, (i c! 3ii*a ome*easc! se zide(te pe dou! pri*cipii" pe li ertate (i pe ascultare smerit!7 Li ertatea este puti*a omului de a st!p*i /aiul dup! voia lui, s! m!**ce di* toate roadele care cre(teau )* /ai (i s! st!p*easc! a*imalele cum dorea7 -scultarea smerit! 3a! de 9um*ezeu tre uia s! 3ie pri*cipiul c!l!uzitor al li ert!ii omului7 9ar *umai 9um*ezeu este des!vr(it )* li ertate (i *u are *evoie de *ici u* pri*cipiu c!l!uzitor, c!ci El *u o poate apuca pe c!i gre(ite7 -scultarea smerit! ve*ea )* locul Audec!ii (i iu irii dragostei a omului, a(a )*ct el, cu li ertatea dat! lui de c!tre 9um*ezeu, (i dori*d ascultare smerit! )*ai*tea lui 9um*ezeu, era )m u*!t!it ca zidire7 -dam s8a ucurat de li ertatea sa )* /ai asupra milioa*elor de 3ii*e (i lucruri 3!cute de 9um*ezeu P *u este aceasta o dovad! a iu irii 3!r! margi*i a lui 9um*ezeu= -dam a tre uit s!8(i )*cerce ascultarea smerit! asupra u*ei si*gure poru*ci dat! de c!tre 9um*ezeu (i asupra u*ui si*gur lucru di* /ai P asupra pomului cu*oa(terii i*elui (i r!ului7 ;u este aceasta o dovad! a dragostei 3!r! margi*i a lui 9um*ezeu pe*tru ome*ire (i a u*!voi*ei Lui= 9ar, de )*dat! ce Eva (i -dam s8au apropiat de pomul )*cerc!rii, ei au c!zut )* p!cat" smere*ia lor s8a schim at )* m*drie, credi*a lor s8a schim at )* )*doial! (i ascultarea )* *eascultare7 @i ast3el zidirea des!vr(it! a lui 9um*ezeu (i8a pierdut
19

dreapta socoteal! a mi*ii, i*imii (i voi*ei, pe*tru c! el g*dea (i dorea r!uE (i cu aceasta el s8a )*dep!rtat de m*a ocrotitoare a lui 9um*ezeu, c!z*d )* )m r!i(area pierz!toare a lui #ata*7 0at! cheia (i deslu(irea tuturor celor ce se )*tmpl! )* lumeE iat! cheia (i deslu(irea 3aptului c! 9om*ul 0isus *u #8a *!scut )* /oma ca 3iu al lui Cezar -ugust (i de ce El *u a impus )*v!!tura #a m*tuitoare lumii cu aAutorul puterii imp!r!te(ti (i a legii7 C*d u* copil alu*g! m*a mamei lui (i se duce )* pr!pastia primeAdiei, care mam! se )m rac! )* m!tase (i 3ace sc!ri de marmur! ca s! co oare )* pr!pastie s!8(i salveze copilul= 9um*ezeu ar 3i putut )*gr!di pomul di* /ai cu 3oc de o aseme*ea t!rie, )*ct -dam (i Eva s! *u se poat! apropia7 9ar atu*ci u*de ar 3i 3ost li ertatea acestei 3ii*e mi*u*ate zidite de 9um*ezeu, a omului ca u* mic 9um*eze= G*de ar 3i 3ost deose irea di*tre el (i toate celelalte zidiri, c!rora *u le 3usese dat! aceast! li ertare= 9um*ezeu L8ar 3i putut *a(te pe +*tuitorul )* /oma, ca s! se *umeasc! 3iu al lui Cezar (i pri* lege P pri* 3oc (i sa ie P ca (i cu +ahomed P s! impu*! ome*irii *oua Credi*!7 9ar u*de ar 3i 3ost li ertatea acestei 3!pturi mi*u*ate zidite de 9um*ezeu, a omului micul 9um*ezeu= 9um*ezeu ar 3i putut alege o cale (i mai iute7 El *8ar 3i avut *evoie s! trimit! )* lume pe G*ul8 ;!scut Fiul #!u, ci pur (i simplu s! 3i trimis Aos o )*treag! armat! di*tre s3i*ii #!i )*geri ca s! su3le di* trm ie )* lu*gul (i )* latul p!m*tuluiE (i oame*ii ar 3i c!zut )* ge*u*chi cu 3ric! (i cu cutremur, recu*osc*d pe adev!ratul 9um*ezeu, lep!d*du8se de sl!virea idolilor7 9ar iar!(i P u*de ar 3i 3ost 3rumuseea (i li ertatea omului (i 3rumuseea ascult!rii smerite )*ai*tea F!c!torului= G*de ar 3i 3ost )*elegerea duhului ome*esc= G*de ar 3i 3ost dragoste (i u*de calitatea de 3iu= 9om*ul 0isus tre uia s! arate limpede ca lumi*a soarelui patru lucruri, c! omul, c!zut, (i cu o mi*te )*tu*ecat!, a(ter*use uitarea peste" ascultarea smerit!, de 3iu a omului 3a! de 9um*ezeuE dragostea p!ri*teasc! a lui 9um*ezeu 3a! de oame*iE li ertatea pierdut!, )mp!r!teasc! a omului (i, )* s3r(it, puterea )mp!r!teasc! a lui 9um*ezeu7 9om*ul 0isus a ar!tat ascultare smerit!, de 3iu, )* hot!rrea de a #e *a(te ca om )* trup7 Pe*tru c! trupul smerit al omului era, pe*tru El, o pe(ter! (i mai umilitoare dect aceea di* ,etleem7 +ai mult, El @i8a ar!tat ascultarea smerit! *!sc*du8#e )* s!r!cie, 3!r! *ici u*a di*tre *evoile vieii" )*tr8u* popor pui* cu*oscut (i di*tr8o mam! cu totul *ecu*oscut! lumii7 ;oul -dam tre uia s!8l vi*dece pe vechiul -dam de *eascultare (i m*drie7 Leacul era ascultarea (i smere*ia7 9e aceea 9om*ul *u a ve*it )* lume di* m*dra /om!, ci di* ,etleem, (i *u di* casa socotit! de -ugust 9um*ezeiasc!, ci di* poc!ita (i smerita cas! a lui 9avid7 9ragostea p!ri*teasc! a lui 9um*ezeu a 3ost ar!tat! pri* 9om*ul 0isus )* su3eri*a #a )mpreu*! cu oame*ii (i pe*tru oame*i7 Cum ar 3i 3ost cu puti*! ca 9om*ul s! arate dragostea lui 9um*ezeu pri*tr8o su3eri*! att de mare dac! #8ar 3i *!scut )* /oma, la curtea lui Cezar= Cel care poru*ce(te (i crmuie(te pri* legi, socote(te su3eri*a ca 3ii*d stric!ciu*e7 Li ertatea des!vr(it! a omului asupra 3irii, asupra 3irii sale trupe(ti (i su3lete(ti, ca (i asupra purt!rii sale )* lumea sa, au 3ost ar!tate de c!tre 9om*ul 0isus )* lu*gile #ale postiri, *e)*3rico(area #a )* 3aa tuturor primeAdiilor (i *evoi*elor vieii, (i a s3i*tele #ale mi*u*i, pri* care s8a dezv!luit atotputer*icia #a asupra 3irii7 9om*ul 0isus a ar!tat puterea des!vr(it! a lui 9um*ezeu asupra vieii (i a morii )* chipul cel mai deslu(it, pri* mi*u*ata #a :*viere di* mori7 9ac! #8ar 3i *!scut )* /oma, ca 3iu al lui Cezar -ugust, ci*e ar mai 3i crezut )* postirea Lui, )* mi*u*ile #ale, ori )* :*vierea #a= ;8ar 3i spus lumea c! totul a 3ost hot!rt, r!sp*dit pretuti*de*i (i sporit pri* trm iare puter*ic! (i aur )mp!r!tesc= :* cele di* urm!, tre uie s! se spu*! c! smere*ia Fiului lui 9um*ezeu a avut strmtor!rile sale (i acestea au por*it di* p!cat7 Pri*tr8o aseme*ea *ecur!ie >att su3leteasc!, moral!, ct (i trupeasc!? ca a /omei (i a curii )mp!ratului di* /oma, 9um*ezeu *u #8ar 3i putut co or) pe p!m*t7 Cel a c!rui me*ire era de a cur!i ome*irea de murd!ria p!catului, tre uia s! se *asc! )* cur!ie, *eprih!*ire (i s3i*e*ie7 #e l!mure(te ast3el )*elepciu*ea c! 9um*ezeu #8a dezv!luit pri* *a(terea +*tuitorului P cu alte cuvi*te, pri* alegerea u*ui popor, a u*ei semi*ii, a u*ui loc (i a u*ei mame P ceea ce este *egr!it de mare ca (i Audecata #a la vremea 3acerii lumii7 Tot ceea ce 3ace 9um*ezeu *u 3ace ca u* vr!Aitor, ci ca u* gospodar7 El zide(te )*cet, dar zide(te pe temelii trai*ice7 El seam!*! (i a(teapt! ca ceea ce a sem!*at s! )*coleasc!, s! )*3loreasc! (i )* cele di* urm! s! dea road!7 El )*dur! cu r! dare mii de )*3r*geri de8a lu*gul vremii, pe*tru a primi o irui*! ve(*ic!7

&5

:* zilele acelea, Cezar -ugust a dat poru*c! pe*tru ca toat! lumea s! se )*scrie7 @i 3iecare tre uia s! mearg! )* cetatea sa, ca s! se )*scrie acolo7 Ce m*drie di* partea 9om*ului lumiiH @i ce umilire pe*tru oame*iH Tot ceea ce 3ace #ata* pe*tru a8L umili pe 9um*ezeu se )*toarce, pri* Audecata Celui -totputer*ic, spre de3!imarea lui (i slava lui 9um*ezeu (i adu*! cele tre ui*cioase pe*tru m*tuirea omului7 Pri* miAlocirea atotst!p*irii lui Cezar pe p!m*t, #ata* a voit s!8L umileasc! pe 9um*ezeu, dar 9um*ezeu #8a 3olosit de aceast! atotst!p*ire pe*tru a aduce pace pe p!m*t la vremea c*d :mp!ratul P!cii urma s! #e arate oame*ilor7 Pri*tr8o )*scriere ge*eral!, #ata* a vrut s! )*t!reasc! ro ia tuturor oame*ilor 3a! de u* om 3!cut de 9um*ezeu, dar 9um*ezeu a 3olosit aceast! )*scriere pe*tru a )mpli*i proorocirea *a(terii +*tuitorului )* ,etleem7 (i s-a suit i Iosif din "alileea, din cetatea $azaret, n Iudeea, n cetatea lui Da#id, care se numete )etleem, pentru c el era din casa i din neamul lui Da#id. 9i* ;azaret se merge cale de trei zile pe Aos p*! )* ,etleem7 #3*ta Fecioar!, av*d rod )* p*tecele ei, este pro a il ca #3*ta Familie s! 3i mers mai mult timp p*! s! aAu*g! )* cetatea lui 9avid7 Ce c!l!torie grea (i o ositoare tre uie s! 3i 3ostH +ai )*t!i, c!l!toria peste cmpia lu*g! (i *eschim at! a Calileii, apoi sui*d (i co or*d peste mu*tele #amari*ea* (i o traversare ate*t! (i cu purtare de griA! peste pustiurile spi*oase ale 0udeii7 9ac!, )* cursul u*ei aseme*ea c!l!torii lu*gi, *u le8a 3ost 3oame, atu*ci tre uie s! le 3i 3ost sete, c!ci erau *umai trei izvoare tot drumul7 #e pot )*chipui mulimile, care a(teptau (i se )m ulzeau )* Aurul 3iec!ruia di*tre aceste izvoare, c*d aceast! )*scriere era )* curs de des3!(urare7 9ar 9om*ul smerit (i ascult!tor a ve*it pe lume pe o cale spi*oas!, (i aceasta 3usese ar!tat! di* p*tecele +aicii #ale7 Cezar a dat poru*c! s! 3ie )*registrai cu toii, (i Cel C!ruia 0 se supu* sera3imii a mers )* ascultare, s! #e )*scrie ca cet!ea* al muritorului (i p!m*tea*ului Cezar7 :*ai*te, El a zis c!tre :*ai*temerg!torul #!u (i v!rul 0oa*" 6se cu#ine nou s mplinim toat dreptatea >+atei 4"1'?7 El ar!tase deAa aceasta, di* p*tecele +aicii #ale7 @i, )*ai*te, El a zis c!tre ei" Da1i cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului >Luca &5"&'?, El )mpli*ise )*tru totul aceasta, )*ai*te de a ie(i di* p*tecele +aicii #ale7 Cu 'aria, cea lo!odit cu el, care era nsrcinat. #l!vitul Eva*ghelist Luca, 3ii*d )*v!at att de )*elepciu*ea lumii, ct (i de 9uhul #3*t, )*t!re(te cu griA! lucrarea z!mislirii mi*u*ate a s3i*tei Fecioare7 Eva*ghelistul Luca vi*e s! aAute co*(tii*ele tuturor celor care (i8ar putea tul ura mi*tea7 #3*tul Luca a 3ost doctor, mai )*ti al trupului (i apoi al su3letului7 Ca medic )*v!at (i doctor de trup, el era )* chip 3iresc priceput )* ceea ce prive(te prici*a (i urmarea )* lumea material*ic!7 9ar el a avut )*elepciu*ea (i curaAul de a a3irma (i de a 3!ptui o lucrare privi*d o )*tmplare *emaicu*oscut!, )* care, puteri mai )*alte au schim at legile 3irii, (i )* a ap!rut via! )*tr8u* chip cu totul mi*u*at, )mpotriva legilor 3irii7 1 aseme*ea m!rturie di* partea u*ui doctor este cu adev!rat de mare pre7 9i*tre toi Eva*gheli(tii, #3*tul Luca se opre(te cel mai mult asupra z!mislirii Fecioarei +aria7 +ai )*ti, el z! ove(te cel mai mult asupra vor irii di*tre -rha*ghelul Cavriil (i s3*ta Fecioar! >Luca 1"&684M?7 El *e spu*e aici c! 0osi3 a mers la ,etleem, ca s! se )*scrie cu +aria, logod*ica sa, care era )*s!rci*at!7 Dor i*d despre cartea *eamului 9om*ului 0isus, el spu*e" (i Iisus /nsui era ca de treizeci de ani cnd a nceput <s propo#duiasc=, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli >Luca 4"&4?7 -ceasta era a(a cum g*dea lumea, de(i El *u era, de 3apt, Fiul lui 0osi3, ci Fiul lui 9um*ezeu7 -ceasta este cu adev!rat voia cea mai mi*u*at! (i pli*! de dragostea lui 9um*ezeu 3a! de oame*iH Pe*tru m*tuirea omului, El l8a schim at pe #aul, cel mai mare prigo*itor al Cre(ti*ilor, )* Pavel, care a 3ost cel mai mare ap!r!tor al Cre(ti*ismului (i l8a schim at pe Luca, vi*dec!tor de trupuri, )* cel mai mare m!rturisitor al u*ei )*tmpl!ri duhov*ice(ti *emaiauzite )* lume7 Chiar dac! 0osi3 ve*ea di* casa lui 9avid (i 9avid era di* cetatea ,etleem, *ici 9avid (i *ici 0osi3, ultimul urma( al s!u, *u avea *ici o rude*ie )* ,etleem7 0osi3 a ve*it )* ,etleem, care era cetatea sa di* pu*ct de vedere istoric (i duhov*icesc >)* *ici u* alt 3el?7 ;u avea *ici o rude*ie care s!8l primeasc!E *ici u* priete* care s!8l )*tmpi*e7 $u era nici un loc pentru ei la %an. Casele oame*ilor erau ale str!i*ilor, )* care str!i*ii )(i a(teptau rude*iile de la ar! (i priete*ii7 El a c!utat )*coace (i8*colo, dar *u a a3lat *imic, dect u* cmp u*de p!storii )(i p!(teau turmele lor7 0udeea este pli*! de ast3el de cmpuri7 -ici se a3lau proorocii, +a*ase, #3*tul #ava cel #3i*it (i #3*tul Barito* cel +are (i s3i*ii 3rai hozeviiE pe(terile de deasupra +!rii +oarte, )* care s8a ascu*s 9avid de #aul, pe(terile de pe +u*tele 0spitirii7 Ca (i acestea (i alte pe(teri, care, di* slava pe(terii ,etleemului, au str!lucit cu lumi*a s3i*ilor, se a3l! mai multe pe(teri, )* care p!storii edui*i )(i pasc turmele lor p*! ast!zi, dup! cum poate s! m!rturiseasc! oricare c!l!tor la Locurile #3i*te7 (i a nscut pe ,iul su Cel 5nul-$scut i 0-a nfat i 0-a culcat n iesle. 0at!, ca (i Eva*ghelia lui +atei, tre uie s! se 3ac! deose irea )*tre cuv*tul QG*ul8;!scutR (i cuv*tul de di*ai*tea QluiR, c!ci *u este )*tiul 3iu *!scut al #3i*tei Fecioare despre care se vor e(te aici, ci G*ul8;!scut 9um*ezeiesc, si*gurul Fiu *!scut al lui 9um*ezeu, care, )* *oua zidire, este /nti-$scut ntre mul1i fra1i >/oma*i
&1

M"&9?, :*tiul8;!scut mistic )* :mp!r!ia Treimii di* ve(*icie (i :*tiul8;!scut istoric )* ,iserica lui 9um*ezeu, )* :mp!r!ia lui 9um*ezeu cea v!zut! (i cea *ev!zut!7 Ea 0-a nfat i 0-a culcat n iesle. Paiele curate su*t mai u*e dect m!tasea murdar!7 Cu mult mai *e)*ti*at! este ieslea dect curtea lui Cezar (i pe(tera oilor dect /oma, cetatea st!p*itorului lumii )*tregiH #! stea Pru*cul )* pe(ter! (i )* iesleH 1ile (i oii *u cu*osc p!catul (i p!storii (tiu mai pui* despre p!cat dect alii7 Pe*tru 9om*ul 0isus, lumi*! este acolo u*de s!l!(luie(te *e)*ti*areaE (i c!ldur! este acolo u*de p!catul *u )*ghea! pieptul7 Ci*e (tie de cte ori 9avid, 3iul lui 0esei, a mers la aceast! pe(ter!= Este posi il ca el s! 3i ie(it ca s! lupte )mpotriva lui Coliat, ucig*du8(i )mpotrivitorul cu o piatr! di* pra(tia sa, de(i Coliat era )*armat p*! )* di*i7 -cum Pru*cul (ade )* aceast! pe(ter!, dup! legile oame*ilor 3ii*d urma( al aceluia(i p!stor 9avidE (i El se va por*i asupra lui Coliat cel cumplit, asupra lui #ata*, care )mp!r!e(te )* 0erusalim, su )*3!i(area lui Coliat80rod (i )* /oma su )*3!i(area lui Coliat8 -ugust (i pretuti*de*i )* lume, su )*3!i(area lui Coliat8P!cat (i cel mai mare di*tre toi Coliaii P +oartea7 :*treaga armat! a lui #ata* este )*armat! p*! )* di*i (i va rde s!8L vad! pe 0isus por*i*d )mpotriva lui cu o arm! *eputi*cioas! )* apare*!, a(a cum primul Coliat a rs de 9avid (i de pra(tia lui7 -rma iruitoare a lui 0isus va 3i ceva mai moale dect piatra7 Ea va 3i di* lem* P o cruce di* lem*7 Era *oapte (i li*i(tea *opii st!p*ea7 C!l!torii oste*ii, supu(ii lui Cezar, s8au odih*it (i som*ul le8 a re)**oit puterea7 9oar p!storii *u dormeau, fcnd de stra: noaptea mpre:urul turmei lor7 Pe(tera di* ,etleem tre uie s! 3i 3ost )* a3ara ora(ului, sau tre uie s! 3i 3ost 3oarte greu de crezut c! p!storii di* partea locului s! se 3i 3olosit de ea7 9ar mai trziu, c*d aceast! pe(ter! vestit! a deve*it locul cel mai importa*t di* ,etleem, ora(ul se m!rise deAa 3oarte mult (i au )mpreAmuit8o7 La o Aum!tate de or! de mers de la ,etleem spre vr3ul dealului, se a3l! c!tu*ul cu*oscut drept al QP!storilorR7 Pri* tradiie, p!storii )(i i*eau oile lor aici7 9i* gr!irea care a avut loc )*tre ei, dup! ce le8a ap!rut )*gerul, vedem c! p!storii se a3lau la o oarecare dep!rtare de pe(ter! (i de ,etleem" . mer!em, dar, pn la )etleem, s #edem cu#ntul acesta ce s-a fcut. -poi, )* locul acesta, potrivit preda*iei celei adev!rate, )*gerul 9om*ului s8a ar!tat l*g! p!storii care st!teau de straA! i sla#a Domnului a strlucit mpre:urul lor, i ei s-au nfricoat cu fric mare. #lava lui 9um*ezeu care lumi*eaz! )*gerii (i pe cei drepi este mi*u*at!H :* trupul lor muritor, u*ii s8au 3!cut vred*ici )* trecut s! vad! lumi*a slavei lui 9um*ezeuH Proorocul 0ezechiel vor e(te ast3el despre ceea ce a v!zut el )*su(i" (i am mai #zut ce#a, ca un fel de foc, un fel de lumin strlucitoare care-l mpresura de :ur mpre:ur. Cum este curcubeul ce se afl pe cer la #reme de ploaie, aa era nf1iarea acelei lumini strlucitoare care-l ncon:ura. +stfel era c%ipul sla#ei Domnului. (i cnd am #zut eu aceasta, am czut cu fa1a la pmnt. >0ezechiel 1"&N8&M?7 9ar )*gerul, di* str!lucirea cea cereasc!, li*i(te(te p!storii cu cuvi*tele" $u # teme1i. Cci iat, # bine#estesc #ou bucurie mare, care #a fi pentru tot poporul& c #i .-a nscut azi 'ntuitor, care este 4ristos Domnul, n cetatea lui Da#id. (i acesta # #a fi semnul: ;e1i !si un prunc nfat, culcat n iesle. :* ;oua .idire, )*gerii lucreaz! ca vestitori ai .iditorului7 #8a ar!tat mai )*ti u* )*ger )*ai*tea #3i*tei Fecioare +aria, apoi )*ai*tea dreptului 0osi3 (i acum )*ai*tea p!storilor (i apoi se vor ar!ta )*ai*tea crailor de la r!s!rit, toate potrivit cu *evoile hot!rrii lui 9um*ezeu7 -rha*ghelul s8a )*chi*at #3i*tei Fecioare cu cuv*tul" Q,ucur!8te7R7 La 3el zice (i p!storilor" Iat, # bine#estesc #ou bucurie mare. C*d craii au v!zut steaua deasupra pe(terii, ei s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Bristos este miezul u*ei ucurii de *epovestit7 El vi*e la )*chisoare ca s!8i slo ozeasc! P poate 3i o ucurie mai mare pe*tru cei care :l recu*osc= @i pe*tru cei care vestesc ve*irea Lui, ve*irea Priete*ului (i /!scump!r!torului, ce pot spu*e ei mai adev!rat despre acest rar vizitator al )*chisorii, dect 3aptul c! El este ucurie, c! vi*e ucurie (i ucuria a ve*it= - ia vor ise )*gerul c! s8a (i ar!tat )* Aurul lui mul1ime de oaste cereasc ludnd pe Dumnezeu. ;umai 9om*ul 9um*ezeu este mai des!vr(it )* 3rumusee dect )*gerii7 ;umai glasul Lui este mai dulce (i mai d!t!tor de via! dect acela al )*gerilor7 +arele 0saia a auzit glasul dulce al )*gerilor, pe c*d c*tau .fnt, sfnt, sfnt este Domnul .a#aot, plin este tot pmntul de sla#a 0ui >0saia 6"4?7 @i marele prooroc al tai*elor di* ;oul Testame*t, #3*tul 0oa* Eva*ghelistul scrie )* viziu*ea sa despre )*geri" (i am #zut i am auzit !las de n!eri mul1i, de :ur mpre:urul tronului6 i era numrul lor zeci de mii de zeci de mii i mii de mii >-pocalipsa '"11?7 -seme*ea 3rumusee de slav! cereasc! s8a ar!tat p!storilor simpli di* ,etleem7 P*! atu*ci, aseme*ea slav! putea 3i v!zut! *umai de c!tre persoa*e alese (i aceasta este prima oar! c*d a3l!m )* #3*ta #criptur! despre o mulime )*treag! de muritori de r*d care vedeau (i auzeau limpede mulimea de )*geri *emuritori7 -cesta este u* sem* c!, o dat! cu ve*irea pe p!m*t a lui Bristos, cerul este larg deschis celor ce )l caut! )* cur!ia i*imii7 -ceast! ar!tare a )*gerului aduce (i alte vestiri, *ecu*oscute oame*ilor p*! atu*ci, (i *escrise )* #3*ta #criptur!7 -ceasta este lauda cea *ou!, pe care o c*t! )*gerii7 +arele 0saia i8a auzit c*t*d"
&&

.fnt, sfnt, sfnt Domnul6 7 -ceasta este o laud! *umai pe*tru slava lui 9um*ezeu7 9ar acum, )*gerii c*t! o laud! *ou! )*ai*tea p!storilor, care ar putea 3i *umit! laud! de m*tuire" .la# ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe pmnt pace, ntre oameni bun#oire. >Luca &"1L? C*d oame*ii, )* ucuria i*imii, pu* pe primul loc sl!virea lui 9um*ezeu di* cele mai )*alte sui(uri >(i *u a vreu*ui zeu 3!cut de om pe p!m*t pe treapta cea mai de Aos?, atu*ci aceasta aduce pace pe p!m*t P (i att u*ul ct (i cel!lalt aduc pace (i u*!voire pri*tre oame*i7 9om*ul 0isus a ve*it pe p!m*t pe*tru ca )*treg p!m*tul s! ridice laud! 9um*ezeului Celui de sus (i ast3el s! aduc! pace pe p!m*t (i u*!voire pri*tre oame*i7 Eu sunt Domnul6 Eu slluiesc pacea6 >0saia L'"68N?7 :* timp ce str!mo(ul *ostru -dam, cu i*ima (i cu mi*tea c*ta *e)*cetat laude 9um*ezeului Celui de sus, p!m*tul e2iste*ei sale era )* pace, trupul s!u *u era s3(iat de *ici u* 3el de po3te ori patimi, a3l*du8se )* armo*ie des!vr(it! att cu su3letul ct (i cu duhulE (i era pli* de u*!voire, de dragoste att pe*tru .iditorul s!u, ct (i pe*tru zidirile lui 9um*ezeu di* Aurul s!u7 C*d a p!c!tuit, i*ima lui s8a umplut de 3ric!, uzele lui au amuit de groaz! (i *eodih*a i8a cupri*s )*treaga 3ii*!, po3tele dr!ce(ti cresc*d )* el iute ca u* vis P po3te dr!ce(ti 3a! de 9um*ezeu, de 3emeia lui, de toate 3ii*ele di* /ai (i 3a! de el )*su(i7 El s8a simit gol (i a )*ceput s! se ascu*d! de la 3aa lui 9um*ezeu7 -(adar, de la p!catul lui -dam p*! la Bristos, *umai cei drepi ca - el, E*oh, ;oe, -vraam, 0saac (i 0acov erau )* stare s! aduc! slav! lui 9um*ezeu Cel di* cer, s! ai ! pace pe p!m*t )* trupurile lor (i u*!voire 3a! de oame*i7 -li oame*i s8au )*str!i*at sl!vi*d 3elurite )*chipuiri (i idoli sau pe ei )*(i(i, zidirile lui 9um*ezeu7 @i s8a iscat ceart! )*tre oame*i cu privire la dum*ezeul pe care s!8l sl!veasc!7 Pe*tru *esl!virea 9um*ezeului Celui adev!rat (i sl!virea zeilor mi*ci*o(i, )*chipuii, a ve*it *eodih*! asupra p!m*tului, asupra )*tregului p!m*t (i di* aceste dou! lucruri a ve*it reaua voire pri*tre oame*i care a schim at viaa omului )*tr8u* Tur* ,a el (i )* 3oc al iadului7 :mpreu*! cu ;oua .idire, tre uie s! r*duim cele trei lucruri care l8au 3!cut pe -dam 3ericit )* /ai7 9e aceea, la vremea *a(terii ;oului -dam, 9om*ul 0isus, mulimile )*gerilor au c*tat lauda de m*tuire" .la# ntru cei de sus lui Dumnezeu, i pe pmnt pace, ntre oameni bun#oire. >Luca &"1L?7 @i ast3el toi -postolii, )* epistolele lor, aduc slav! (i laud! lui 9um*ezeu Cel di* cer (i -postolul Pavel spu*e" El este pacea noastr62 >E3ese*i &"1L?7 Toi s3i*ii lui 9um*ezeu, de la cel di*ti, *e8au )*v!at c! 3aptele u*e *u su*t acelea care arat! ct de mult dai cuiva, ci u*!voirea cu care dai7 #3*tul Crigorie spu*e )* predicile sale despre Eva*ghelie >Cartea 1, 1milia '?, Qpe*tru 9um*ezeu *u e2ist! dar mai ogat dect u*!voireaR7 9up! aceast! )*tmplare 3!r! de asem!*are )* istoria ome*irii, (i si*gura vred*ic! de 9om*ul (i +*tuitorul *ostru, )*gerii s8au retras di* priveli(tea oame*ilor, l!s*d p!storii )*tr8o stare de mi*u*are ucuroas!7 . mer!em, dar, pn la )etleem, s #edem cu#ntul acesta ce s-a fcut i pe care Domnul ni l-a fcut cunoscut. 9e ce *u au spus Q)*gerulR, mai degra ! dect s! spu*! Q9om*ulR= Pe*tru c! )*gerii lui 9um*ezeu s8au ar!tat )*tr8o 3rumusee att de mare (i de str!lucitoare, cum mi*tea ome*easc! *u (i8L putea )*chipui pe 9um*ezeu, -totputer*icul, El :*su(i )*tr8o 3rumusee mai mare (i mai str!lucitoare7 @i )* a3ar! de aceasta, )* #3*ta #criptur!, )*gerii lui 9um*ezeu su*t adesea *umii Q9om*ulR7 -ceasta vi*e di* 3aptul c! adev!raii iudei erau 3oarte *eschim ai )* credi*a lor )* 9um*ezeu (i tot ceea ce a3lau pri* miAlocirea u*ui )*ger, socoteau c! vi*e de la 9um*ezeu :*su(i7 . #edem cu#ntul acesta ce s-a fcut. P!storii *u spu*" s! vedem dac! aceasta s8a 3!cut acolo7 Ei *u au *ici cea mai mic! )*doial! c! ceea ce le spusese 9om*ul )*tr8o aseme*ea descoperire mi*u*at!, tre uia s! se )*tmple cu adev!rat7 0*imile lor simple *u cu*o(teau (ov!iala7 :*doiala se s!l!(luie(te adesea )* i*imile care su*t )*tu*ecate de p!cat (i de patimi7 (i !rbindu-se, au #enit i au aflat pe 'aria i pe Iosif i pe -runc, culcat n iesle. D! putei )*chipui ct de gra *ic au alergat p!storii p*! )* dealul ,etleemuluiH ,ucuria le8a dat aripi (i s8au a3lat )*dat! l*g! #3*ta Familie7 :* pe(tera )* care )(i p!(teau turmele, Cel C!ruia 0 se )*chi*! lumea )*treag! , @i8a a3lat ad!postE )* ieslea )* care ei pu*eau hra*! pe*tru turmele lor, st!tea )*3!(at! )* scutece Pi*ea cea Cereasc!, care d! via! tuturor lucrurilor celor vii7 Paiele pe care le l!saser! oile sluAiser! drept pat pe*tru Cel Care, de la )*ceputul lumii, st!tuse pe heruvimi de 3oc7 ,etleem )*seam*! QCasa Pi*iiR7 :*elesul ascu*s al acestui *ume a 3ost scos la lumi*! pri* *a(terea 9m*ului *ostru 0isus, Pi*ea cea Cereasc!, )* locul acela7 Eu sunt pinea cea #ie, care s-a po!ort din cer. >0oa* 6"'1?7 Eva*ghelistul spu*e c! ei i8au a3lat pe +aria (i pe 0osi37 :* chip 3iresc, tat!l se pome*e(te mai )*ti (i apoi mama7 -cesta
&4

este o iceiul )* zilele *oastre (i tot a(a era (i pe vremea ceea, c*d 3emeia era pus! pe pla*ul al doilea 3a! de !r at7 Eva*ghelistul o pome*e(te pe +aria mai )*ti, potriv*ic o iceiului str!vechi7 El 3ace aceasta di*adi*s, pe*tru a )*t!ri 3aptul c! +aica 9om*ului este *umai p!ri*tele p!m*tesc al +*tuitorului, 0osi3 *e3ii*d !r atul ei, ci *umai aAutorul (i ocrotitorul ei7 (i, #zndu-0, au #estit cu#ntul !rit lor despre acest Copil. (i to1i c1i auzeau se mirau de cele spuse lor de ctre pstori. 9esigur c! p!storii aveau multe de spusH 1chii lor v!zuser! ceea ce la pui*i ochi le 3useser! dat s! vad!E urechile lor auziser! ceea ce la pui*e urechi le 3useser! dat s! aud!7 (i to1i c1i auzeau se mirau6 Este l!murit c! aceasta *u este doar pe*tru +aria (i 0osi3, alt3el *u ar 3i spus QtoiR7 Tre uie s! 3ie (i pe*tru alii di* preaAma pe(terii di* ,etleem, c!rora >pri* voia lui 9um*ezeu? p!storii le8au dezv!luit aceast! tai*! cereasc! mi*u*at!7 Eva*ghelistul Luca spu*e despre s3*ta +aria" Iar 'aria pstra toate aceste cu#ine, punndu-le n inima sa. Eva*ghelistul are o griA! *em!rgi*it! 3a! de 3ericita Fecioar!7 El vegheaz! mereu asupra i*imii ei, cerceteaz! simirile care vi* spre i*ima cea mai curat!, a aceleia care poart! cu*u*a logod*ei cu 9uhul #3*t7 Ea asculta tot ceea ce se spu*ea, tot ceea ce tre uia s! spu*! cerul (i p!m*tul despre Fiul ei (i p!stra toate aceste cuvi*te )* i*ima sa7 De*ea vremea ca ea s!8(i deschid! gura, s! rodeasc! og!iile di* comoara i*imii ei, s! vor easc! despre toate tai*ele, pe*tru ca -postolii (i Eva*gheli(tii s! a3le despre ea7 De*ea vremea ca ea s! 3ie -postolul apostolilor (i Eva*ghelistul Eva*gheli(tilor P (i aceast! vreme urma s! vi*! dup! sl!virea Fiului ei7 C*d cel G*ul8;!scut a ie(it di* morm*t (i a )*viat di* mori, -postolii s8au )*tre at )*tre d*(ii di* *ou" ci*e este acesta= Pe ci*e tre uiau ei s! )*tre e= Pe ea, *umai pe ea, pe p!m*t7 @i ea le spu*ea atu*ci tuturor c! ea i*use )* i*ima ei P cuvi*tele arha*ghelului de la ;azaret (i cele ale p!storilor de la ,etleem (i multe, multe alte cuvi*te (i tai*e pe care si*gur! ea le putea (ti, di* apropierea ei 3a! de :*v!!torul -postolilor7 @i ast3el, 9om*ul 0isus *u #8a *!scut )* /oma, la curtea lui Cezar, pe*tru a 3i dom*ul lumii pri* t!ria armelor, ci pri*tre p!stori, pe*tru a dezv!lui )* 3elul acesta caracterul mi*u*at al ve*irii #ale )* lume ca iu itor de pace7 -(a cum u* p!stor )*griAe(te (i )(i hr!*e(te turmele sale, tot a(a El )i )*griAe(te (i )i hr!*e(te pe toi oame*ii7 @i tot a(a cum u* p!stor se )*griAe(te de oaia cea ol*av! sau r!t!cit! mai mult dect de *ou!zeci (i *ou! de oi s!*!toase, tot a(a (i El #e )*griAe(te mai mult de cei p!c!to(i dect de cei drepi P mai mult de oame*i dect de )*geri7 @i tot a(a cum u* p!stor )(i cu*oa(te 3iecare oaie )* parte, (i 3iecare oaie )(i cu*oa(te p!storul, a(a va 3i (i cu El, marele P!stor (i turma #a g*ditoare, de oame*i7 @i tot a(a cum p!storul )(i vegheaz! turma *oaptea, c*d toat! lumea doarme 3!r! griAi, a(a va petrece (i El, P!storul cel ,u*, multe *opi, pli*e de groaz! (i ispite, veghi*d asupra turmei #ale de oame*i (i rug*du8 se pe*tru ei, )* ascultare smerit! 3a! de Tat!l #!u Cel ceresc7 Fiecare )*tmplare di* viaa #a este o Eva*ghelie )*treag! )* si*e7 @i ast3el, atu*ci c*d El tocmai #8a *!scut, (i )*c! *u putea s! deschid! gura (i s! rosteasc! *ici m!car u* si*gur cuv*t, El d!ruie(te lumii o )*treag! Eva*ghelie )* chipul, locul (i )mpreAur!rile *a(terii #ale7 El *u #e putea *a(te la o curte )mp!r!teasc!, pe*tru c! me*irea #a *u este de a 3i crmuitor p!m*tesc7 :mp!r!ia Lui *u este di* lumea aceasta, care este )*tu*ecat! ca *orii de 3urtu*! (i trec!toare ca u* vis7 El *u se putea *a(te ca 3iu al u*ui )mp!rat p!m*tesc, )*truct calea Lui *u este aceea a 3ocului (i a sa iei, a legilor (i a sil*iciei, ci a vi*dec!rii l*de a celor ol*avi (i )*toarcerea lor treptat! la s!*!tate7 Faptele vieii #ale *u se )mpotrivesc vor elor #ale, ci le )*t!re(te7 :*v!!tura #a se a3l! )* viaa #a (i )* cuvi*tele #ale P Eva*ghelia #a m*tuitoare7 Tot ceea ce s8a 3!cut )* ve*irea Lui pe p!m*t, s8a lucrat cu o att de mare )*elepciu*e, pe care lim a omului *u o poate gr!i7 9e aceea sl!vim )*elepciu*ea lui 9um*ezeu )* smere*ie (i ascultare, c!ci El *u *umai c! *e l!mure(te mi*ile *oastre ome*e(ti, dar *e (i umple i*imile cu ucurie P (i *oi, pli*i de ucurie, repet!m lauda )*gerilor" .la# ntru cei de sus lui Dumnezeu, i pe pmnt pace, ntre oameni bun#oire. #lav! Fiului Celui G*ul8;!scut, )* cer (i pe p!m*t, de pe tro*ul heruvimilor di* cer (i )* paiele ,etleemului de pe p!m*t, )mpreu*! cu Tat!l (i cu 9uhul #3*t, Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*7

&L

4. NA6TEREA DOMNULUI III EVANGHELIA DESPRE MAGII DE LA RSRIT


>la liturghia di* .iua de Cr!ciu*? +atei &"181& Iar dac .-a nscut Iisus n )etleemul Iudeii, n zilele lui Irod re!ele, iat ma!ii de la >srit au #enit n Ierusalim, ntrebnd: 5nde este re!ele iudeilor, Cel Ce .-a nscut* Cci am #zut la rsrit steaua 0ui i am #enit s ne nc%inm 0ui. (i auzind, re!ele Irod s-a tulburat i tot Ierusalimul dimpreun cu el. (i adunnd pe to1i ar%iereii i crturarii poporului, cuta s afle de la ei: 5nde este s .e nasc 4ristos* Iar ei i-au zis: /n )etleemul Iudeii, c aa este scris de proorocul: (i tu, )etleeme, pmntul lui Iuda, nu eti nicidecum cel mai mic ntre cpeteniile lui Iuda, cci din tine #a iei Conductorul, Care #a pate pe poporul 'eu Israel. +tunci Irod, c%emnd n ascuns pe ma!i, a aflat de la ei lmurit n ce #reme s-a artat steaua. (i, trimi1ndu-i la )etleem, le-a zis: 'er!e1i i cerceta1i cu de-amnuntul despre -runc i, dac /l #e1i afla, #esti1i-mi i mie, ca, #enind i eu, s m nc%in 0ui. Iar ei, ascultnd pe re!e, au plecat i iat, steaua pe care o #zuser n >srit mer!ea naintea lor, pn ce a #enit i a stat deasupra, unde era pruncul. (i #znd ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. (i intrnd n cas, au #zut pe -runc mpreun cu 'aria, mama 0ui, i, cznd la pmnt, s-au nc%inat 0ui& i desc%iznd #istieriile lor, I-au adus 0ui daruri: aur, tmie i smirn. Iar lund ntiin1are n #is s nu se mai ntoarc la Irod, pe alt cale s-au dus n 1ara lor. Este mai u(or pe*tru omul cel muritor s! m!soare ad*cimile m!rii (i )*!limile cerului )*stelat, dect s! m!soare ad*cul (i )*!limea )*elepciu*ii 9um*ezeie(ti care vi*e di* voia cerului pe*tru m*tuirea omului7 9e aceea se a3l! cu mult mai muli 3ii ai oame*ilor care se d!ruiesc mai degra ! celei di*ti dect celei de8a doua lucr!ri7 +ai muli su*t aceia care 3ac iscodire cu ochii lor dect cu duhul lor7 Ceea ce iscodesc ochii pare mai mare, dar, de 3apt, ceea ce cerceteaz! duhul este *espus mai larg (i mai ad*c (i mai lu*g7 ,iindc Du%ul toate le cerceteaz, c%iar i adncurile lui Dumnezeu >0 Cori*te*i &"15?7 -d*cimea )*elepciu*ii 9um*ezeie(ti, a(a cum era ea la )*ceputul lumii vechi, mare (i mi*u*at!, *u era mai mare dect aceea de la )*ceputul lumii celei *oi, pri* *a(terea 9om*ului *ostru 0isus Bristos7 Luai *umai, ca u* e2emplu, )*elepciu*ea de *egr!it a m!rturiei 9um*ezeie(ti a *a(terii 9om*ului *ostru, 3!cut! de c!tre #3i*ii Eva*gheli(ti Luca (i +atei7 Cu privire, la toi cei patru Eva*gheli(ti" de(i 3iecare di*tre ei arat! u* )*treg mi*u*at, ei se )*tregesc u*ul pe cel!lalt, tot a(a cum o stea )*trege(te o alta, tot a(a cum vara )*trege(te prim!vara, (i iar*a, toam*a7 @i a(a cum r!s!ritul *u poate 3i priceput 3!r! apus, sau *ordul 3!r! sud, tot la 3el u* Eva*ghelist *u poate 3i priceput 3!r! al doilea, sau doi 3!r! al treilea, sau trei 3!r! al patrulea7 -(a cum cele patru coluri ale p!m*tului, 3iecare )* 3elul s!u aparte, d! la iveal! slava (i m!reia 9um*ezeului Celui viu, G*ul )* Treime, tot a(a cei patru Eva*gheli(ti, 3iecare )* 3elul s!u aparte, d! la iveal! slava (i m!reia +*tuitorului Bristos7 G*ii oame*i, potrivit temperame*tului lor P (i e2ist! )* om patru temperame*te domi*a*te 8 a3l! mai mult! pace (i s!*!tate trupeasc! )* r!s!rit, alii )* apus, alii )* *ord sau )* sud7 Pe*tru cel care *u8(i g!se(te *ici pacea *ici s!*!tatea )* *ici u*ul di* cele patru coluri ale lumii, se spu*e )* ge*eral c! *u lumea este vi*ovat!, ci el )*su(i7 -(adar, u*ii oame*i, potrivit m!surii (i aplec!rii lor su3lete(ti, g!sesc mai mult! odih*! (i vi*decare pe*tru su3letul lor )* +atei, pe c*d alii )* +arcu, Luca sau 0oa*7 Pe*tru u*ul, totu(i, care *u8 (i g!se(te *ici odih*!, *ici vi*decare pe*tru su3letul s!u )* *ici u*ul di* cei patru Eva*gheli(ti, *u este di* vi*a Eva*gheli(tilor, ci *umai di* vi*a lui7 Ci*eva poate spu*e deschis c! *u e2ist! *ici u* leac pe*tru u*ul ca acesta7 .iditorul omului este atot)*elept (i atotmilostiv7 El cu*oa(te 3elurimea (i sl! iciu*ea 3irii *oastre ome*e(ti (i de aceea *i8i d!ruie(te pe cei patru Eva*gheli(ti, pe*tru a *e )*g!dui 3iec!ruia di*tre *oi, potrivit 3irii sale su3lete(ti, s! *e lipim de u*a di*tre Eva*ghelii mai gra *ic (i mai u(or dect de celelalte trei, ast3el )*ct aceast! Eva*ghelie s! poat! 3i pe*tru *oi cheia pe*tru celelalte7 Faptul c! )*elepciu*ea 9um*ezeiasc!, care se arat! )* alc!tuirea (i r*duiala )*v!!turii Eva*gheliei, poate str!luci cu mult mai limpede, vom cerceta ast!zi o )*tmplare )*3!i(at! de doi di*tre Eva*gheli(ti P Luca (i +atei" *a(terea lui Bristos a(a cum a 3ost ar!tat! de ei7 -ce(ti doi Eva*gheli(ti au avut, mai presus de toate, u*ul (i acela(i izvor de i*spiraie, 9um*ezeu" pe*tru a ar!ta credi*cio(ilor, )* Persoa*a 9om*ului Bristos, dou! )*su(iri )mpreu*!8lucr!toare care l8au )mpodo it odi*ioar! pe str!mo(ul *ostru -dam )* /ai, (i 3iecare di*tre acestea au 3ost pierdute de el pri* p!rt!(ia sa cu p!catul sata*ic7 9e(i cele dou! )*su(iri par s! se a3le )* r!z oi, acestea se )*tregesc )* chip mi*u*at u*a pe alta, tot a(a cum lumi*a soarelui de sus se u*e(te cu 3lorile cmpului care cresc di* p!m*t7 G*a di*tre aceste )*su(iri este
&'

li ertatea )mp!r!teasc! (i cealalt! este ascultarea de 3iu7 G*a o cere pe cealalt!E u*a o slo oze(te pe cealalt! de strmtorare, de(i u*a o poate )mpreAmui pe cealalt! (i o poate duce la pieire7 Cele dou! s8au *!scut ca geme*ii, vieuiesc ca geme*ii (i se s3r(esc ca geme*ii7 -scultarea des!v)r(it! merge )mpreu*! cu li ertatea *em!rgi*it!, ascultarea )*gr!dit!, )mpreu*! cu li ertatea )*gr!dit!, (i *eascultarea )mpreu*! cu lipsa de li ertate7 #3i*ii Eva*gheli(ti cump!*esc u*a cu cealalt!" ar!t*d oame*ilor cu limpezime, pe de o parte, li ertatea )mp!r!teasc! a lui 9um*ezeu81m (i, pe de alta, ascultarea Lui de 3iu, smerit!7 Luca vor e(te despre Cezarul roma*, -ugust, (i despre p!storii di* ,etleem, pe c*d +atei *u pome*e(te despre ei7 Pe de alt! parte, +atei vor e(te despre 0rod, )mp!ratul 0udeii (i craii de la r!s!rit, pe c*d Luca *u pome*e(te despre ei7 Ce )*seam*! aceasta= ;u )*seam*! aceasta *edes!vr(ire (i *e)*tregire= ;uE aceasta )*seam*! mai degra ! )mpli*irea celor dou! izvoare care se )*tregesc (i se des!vr(esc u*ul pe cel!lalt7 9ar ci*eva va pu*e )*tre area" dac! *u s8ar 3i )*tregit u*ul pe cel!lalt, ar 3i pome*it Luca de Cezarul roma* )* leg!tur! cu craii de la r!s!rit, (i +atei de )mp!ratul 0rod )mpreu*! cu p!storii= La prima vedere, s8ar p!rea c! am ii Eva*gheli(ti se )*tregesc u*ul pe cel!lalt a(a ca povestirea lor s! *u scape *imic, 3ie di* 3rumuseea di* a3ar!, 3ie di* co*i*utul l!u*tric7 9ac! p!storii *u ar 3i putut, la 3el ca (i craii de la r!s!rit, s! aduc! la cu*o(ti*a )mp!ratului 0rod (i a c!rturarilor 0erusalimului, c! *oul :mp!rat #8a *!scut )* lume= :* cazul acesta, ca (i )* cel!lalt, 0rod *u ar 3i dat poru*c! cumplit! de ucidere a multor copii di* ,etleem (i dimpreAur, 3!r! )*doial!7 9e aseme*ea, *u ar 3i 3ost )*elept s! pome*easc! de Cezar -ugust )mpreu*! cu craii de la r!s!rit, dect )mpreu*! cu p!storii di* ,etleem= ;u, pe*tru c! a(a cum p!stori cei simpli *u au putut avea *ici o )*rurire asupra lui Cezar, tot a(a *u au putut *ici craii de la r!s!rit, care au ap!rut pe *ea(teptate )* ,etleem (i )*dat! au (i disp!rut, )*tocmai ca steaua care i8a co*dus7 9ar aceasta este *umai socoteala ome*easc!, dup! chipul u*ei mi*i lume(ti *estator*ice (i sla e7 Totu(i, potrivit g*dirii ad*ci (i ascu*se, di* spatele povestirilor celor doi Eva*gheli(ti despre *a(terea +*tuitorului, *umai )* acest 3el a 3ost drept (i i*e, c! cei doi Eva*gheli(ti au r*duit toate persoa*ele la locurile lor" )* chipul acesta (i *u )* altul7 Cezar -ugust tre uie s! 3ie pome*it )* acea Eva*ghelie, (i )* acel capitol al Eva*gheliei, )* care su*t pome*ii p!storii di* ,etleem, (i 0rod )* acea Eva*ghelie (i capitol )* care su*t pome*ii craii de la r!s!rit7 9e ce= Pe*tru a l!muri *epotrivirea di*tre ace(ti oame*i, pe*tru (i )mpotriva lui Bristos, pe*tru (i )mpotriva adev!ratei )*elepciu*i 9um*ezeie(ti, ct de puter*ic cu puti*!7 #3*tul -postol Pavel spu*e" Dumnezeu (i-a ales pe cele nebune ale lumii, ca s ruineze pe cei n1elep1i& Dumnezeu (i-a ales pe cele slabe ale lumii, ca s le ruineze pe cele tari. >0 Cori*te*i 1"&N?7 :* zilele acelea, *u se a3la *ici u*ul mai puter*ic, dup! socoteala lumeasc!, dect Cezar -ugust, (i *ici u*ul mai sla , mai s!rac ori mai pui* cu*oscut dect p!storii di* micuul (i *ecu*oscutul ,etleem7 9om*ul 0isus #8a *!scut pri*tre ace(tia sla i, s!raci (i *ecu*oscui dup! p!rerea oame*ilorE aceasta li s8a ar!tat mai )*ti lor (i ei au 3ost primii care au l!udat slava Lui7 Puter*icul Cezar -ugust a murit )* sl! iciu*e ome*easc!, r!m**d p*! la moartea lui )* um rele *ecu*oscutului (i ale am!girii de si*e7 Pe de alt! parte, *ici u* popor di* lume *u s8a socotit mai )*elept dect acela co*dus de )mp!ratul 0rod7 0udeii au *esocotit alte popoare, co*sider*du8le Aos*ice (i mai proaste dect ei7 1crmuitorii (i c!rturarii iudei socoteau c! *umai ei si*guri cu*o(teau adev!rul (i c! ei si*guri i*eau cheile cerului7 9ar c*d cerul s8a deschis larg (i c*d 9om*ul Bristos a ve*it ca s!8i ridice pe oame*i la cer, ei au or it (i *u au v!zut *imic, )* timp ce aceia care erau *esocotii de ei, *e3ii*d iudei, au i*trat cu Bristos pri* porile deschise ale cerului7 @i ast3el avem acest )*tmplare de *egr!it, c*d 0rod, auzi*d despre :mp!ratul )mp!railor cel *ou8*!scut, s8a gr! it s!8L omoare, (i mai marii s!i s3!tuitori )*v!ai (i c!rturarii cei m*dri ai 0erusalimului *u au socotit c! tre uie s! 3ac! o c!l!torie de dou!8patru ceasuri p*! la ,etleem ca s!8L vad! pe El, care 3usese a(teptat vreme de patruzeci de *eamuri de la -vraam, )* timp ce craii de la r!s!rit, di*tr8o ar! a p!g*ismului )*tu*ecat, c!l!toriser! lu*i de zile pe*tru a aduce slav! :mp!ratului Bristos P (i ast3el s! )mpli*easc! proorocirea marelui 0saia" Cutat am fost de cei ce nu ntrebau de 'ine, !sit am fost de cei ce nu ' cutau. (i am zis: ?Iat-', iat-' aici, la un neam care nu c%ema numele 'eu2 @ins-am minile 'ele n toat #remea ctre un popor rz#rtit, care mer!ea pe ci silnice, dup cu!etele saleA. >0saia 6'"18&?7 :*tre Cezarul roma* pe de o parte, (i p!stori di* ,etleem, pe de alt! parte, *u se a3l! asem!*are )* puterea, og!ia (i m!reia p!m*teasc!7 :*tre 0rod (i c!rturarii di* 0erusalim pe de o parte, (i craii de la r!s!rit, pe de alt! parte, se a3l! o *easem!*are )* cu*oa(terea adev!rului curat, )* cu*oa(terea adev!ratului 9um*ezeu7 9om*ul a socotit drept s! aleag! s!racii (i p!g*ii (i, pri* ei, s!8i ru(i*eze pe cei mari (i m*dri7 C!ci, )*ai*te de a8i ru(i*a 9um*ezeu, ei L8au ru(i*at pe 9um*ezeu pri* m*dria (i *eascultarea lor7 Cei mai mari vr!Ama(i ai lui 9um*ezeu P (i pri* aceasta au 3ost cei mai mari vr!Ama(i chiar ai lor P su*t aceia care au aAu*s m*dri, 3ie pe*tru og!iile lor p!m*te(ti, 3ie pe*tru puterea sau )*v!!tura lor7 +*dria celor mari (i m*dria celor )*v!ai zide(te o piedic! de *etrecut )*tre oame*i (i 9um*ezeu (i
&6

este cel mai mare vr!Ama( )* calea lui 9um*ezeu7 9ar 9um*ezeu *u are *ici u* vr!Ama(, *ici *u poate s! ai !, ci*e poate s!80 3ac! Lui vreu* r!u= - 3i vr!Ama(ul lui 9um*ezeu *u )*seam*! *imic altceva dect a 3i propriul vr!Ama(7 -8L izgo*i pe 9um*ezeu di* viaa cuiva *u )*seam*! *imic altceva dect a se (terge pe si*e di* Cartea Dieii7 @i oame*ii m*dri ai puterii di* lumea aceasta, (i c!rturarii cei m*dri, care socotesc c! L8au scos pe 9um*ezeu a3ar! di* viaa lor (i di* lume, de 3apt s8au scos pe ei a3ar! di* Cartea Dieii7 :*crederea )* g*dul lor c! L8au scos pe 9um*ezeul Cel viu a3ar! di* lume este la 3el cu co*vi*gerea *e u*ului care ar )*chide ochii (i ar striga c! a smuls soarele str!lucitor de pe cerul )*stelat7 ,ogaii m*dri (i c!rturarii cei m*dri reprezi*t!, di* 3ericire, o mic! parte a oame*ilor, c!ci se a3l! mai muli oame*i s!rma*i )* lume dect ogai (i mai muli s!raci cu duhul dect )*v!ai cu m*drie7 9e aceea, se poate spu*e c! oame*ii m*dri (i ogai ai /omei (i c!rturarii m*dri ai 0erusalimului su*t cei pui*i, )* timp ce p!storii s!raci di* ,etleem (i craii de la r!s!rit, cu setea lor dup! adev!r, su*t oame*ii cei muli di* vremea *a(terii lui 0isus7 -ce(ti s!raci cu duhul su*t cei mai u*i, ale(i ai :mp!r!iei lui Bristos (i mai su*t (i aceia pe*tru care este mai greu s! i*tre )* aceast! )mp!r!ie dect )i este c!milei s! treac! pri* urechile acului7 Ci*e su*t ace(ti crai de la r!s!rit= @i cum s8a )*tmplat c! au ve*it (i au dat slav! *oului8*!scut 0isus= ;u putem spu*e l!murit di* care ar! r!s!ritea*! au ve*it ei la 0erusalim P di* Persia sau Egipt, sau poate di* ,a ilo* sau 0*dia cea )*dep!rtat!7 Ei au por*it de 3apt, )mpli*i*d o mi*u*at! tradiie, di* di3erite !ri di* r!s!rit (i, )*tl*i*du8se pe drum u*ul cu altul, au co*ti*uat s! mearg! )mpreu*! pe*tru a aduce slav! lui +esia= 9ar cu*oa(terea )* de8am!*u*t a !rii r!s!rite*e di* care au ve*it ei, este o pro lem! m!ru*t!7 Lucrul cel mai importa*t este acela c! ei au ve*it )* *umele )*tregului r!s!rit drept8 m!ritor de stea, pe*tru a aduce slav! stelei celei mai str!lucitoare a cerului di* istoria lumii7 Eva*ghelistul vrea s! *e spu*! aceasta P c! ei au ve*it di* r!s!rit )* *umele r!s!ritului, *u )* *umele u*ei si*gure !ri sau popor, pe*tru a da slav! ;oului8;!scut7 Git*d de u*ul 9um*ezeu, viu (i atotputer*ic, r!s!ritul c!zuse de8a lu*gul vremii su st!p*irea 3irii omului (i, )*truct stelele su*t corpurile cele mai puter*ice di* lumea zidit!, aceasta )*seam*! c! ei se a3lau su st!p*irea stelelor7 Popoarele r!s!rite*e credeau c! stelele erau 3ii*e vii (i puter*ice care st!p*eau att toate lucrurile 3!cute de pe p!m*t, ct (i vieile oame*ilor7 Popoarele r!s!rite*e le idolatrizau privi*du8le pe u*ele ca 3ii*d u*e iar altele rele7 Ele sem*i3icau zei u*i sau r!i, care )*viorau sau ardeau cu ochii lor )*v!p!iai, p!str*d sau omor*d viaa7 1ame*ii aduceau Aert3e, chiar (i Aert3e ome*e(ti, att zeilor u*i, ct (i celor r!i, pe*tru a c(tiga u*!voirea zeilor u*i (i a )*dep!rta vr!Am!(ia celor r!i7 Pe*tru a sc!pa de aceste credi*e populare *epotrivite cu )*elepciu*ea omului, )*v!aii di* r!s!rit au )*ceput s! caute )* stele (i s! vad! ce pot aduce ele )* vieile oame*ilor7 Ei au 3ost primii care au 3!cut (tii*a stelelor" aceea pe care o *umim astrologie7 Totu(i, aceast! (tii*! *u a adus oame*ilor li ertate, ci a descoperit o )*ro ire (i mai mare (i team! (i mai mare7 Craii de la r!s!rit Qau descoperitR c! stelele *u erau de 3apt zei, a(a cum credeau oame*ii, ci, c! i*3lue*a lor puter*ic! asupra tuturor lucrurilor vii de pe p!m*t era att de mare (i cu o precizie att de matematic!, )*ct *ici o 3ii*! vie *u era )* stare, pri*tr8o 3!rm! de spaiu sau pri*tr8o clip!, s! se eli ereze de aceast! )*ro ire oar ! (i *emiloas! a stelelor7 Ca (i cum stelele *u ar 3i 3ost 3!cute pe*tru om, ci omul pe*tru steleH #telele crmuiau *a(terea (i viaa lui, )*tmpl!rile 3ericite (i *e3ericite, caracterul (i tra*s3orm!rile lui, 3iecare )*tmplare di* viaa lui (i chiar moarteaH 1mul era u* ro des!vr(it (i 3!r! de aAutor )* 3aa stelelor7 El era u* vis, )* care stelele iar!(i i8au )*tu*ecat co*(tii*a7 -ceast! Q(tii*!R a adus sau a )*drumat (i a hr!*it toate 3elurile de ocultism, vr!Aitorie, prezicerea viitorului, desc*tece (i 3armece, (i toate celelalte lucruri care, pe*tru cre(ti*i, au u* si*gur *ume" superstiie7 -cesta era u* *or )*tu*ecat (i su3oca*t care s8a r!sp*dit di* r!s!rit )*spre apus (i a ap!sat asupra )*tregii lumi cu greutatea lui ucig!toare7 @i ast3el craii *u au l!sat co*(tii*a omului li er!, ci au )*ro it8o (i mai tare, alc!tui*d u* sistem ad*c de 3atalism, )* care omul era su3ocat de groaza de a 3i si*gur, lep!dat (i lipsit de aAutor7 9ar, )* ad*curile su3letului ome*esc, care era )*destulat de )*tu*ecimea astrologiei, mila lui 9um*ezeu *u a )*g!duit sti*gerea acelei mici sc*tei a vestirii omului mai di*ai*te, a credi*ei c! omul este o 3ii*! li er!, c! el este 3!cut pe*tru li ertate (i se )*dreapt! c!tre li ertate7 9i* aceast! simire mai di*ai*te, s8a apri*s o dori*! arz!toare pe*tru li ertate, )* lupt! cu cerul )*stelat care atr*a deasupra lumiiE (i aceast! dori*! arz!toare a dat *a(tere *!deAdii c! se va ivi o stea priel*ic! omului, )*3rumuseat! de toate stelele, pe*tru a scoate omul di* tem*ia acestei lumi, (i au dus8o )* :mp!r!ia li ert!iiE c! oame*ii au murit6 pentru n1elesurile cele slabe ale lumii >Colose*i &"&5?, dar su*t vii (i li eri )* 9um*ezeu7 @i aceast! dori*! arz!toare pe*tru stea a ap!rut )*tr8o *oapte deasupra capetelor crailor de la r!s!rit care priveau cerulE aceasta i8a co*dus pe u* drum *ecu*oscut (i ei )*dat! au lep!dat totul (i au urmat8o7 Ca (i cum ar 3i vor it pe cale cu aceast! stea tai*ic! (i ar 3i )*v!at de la ea multe lucruriH Ca (i cum ar 3i a3lat de la ea c! aceasta *u era steaua li ert!ii, ci doar o stea care ducea c!tre :mp!ratul *ou8
&N

*!scut care era adev!ratul /!scump!r!tor al oame*ilorE c! acest :mp!rat a 3ost *umit :mp!ratul iudeilor, c! #8a *!scut )* 0udeea (i c! ace(tia tre uiau s!80 duc! trei daruri" aur, t!mie (i mirH #3i*ii P!ri*i au socotit c! aceast! stea c!l!uzitoare, care i8a co*dus pe craii de la r!s!rit la ,etleem, *u era o stea ca celelalte, ci era o putere duhov*iceasc! care avea chip de stea7 9ac! 9um*ezeu a putut s!8i apar! p!storului +oise ca u* rug apri*s, (i lui -vraam )* chipul celor trei !r ai (i proorocului 0lie ca u* vrteA (i u* glas, de ce s! *u apar! 9om*ul sau )*gerul Lui crailor )* chip de stea= :* marea Lui milostivire, El co oar! la oame*i (i le apare acestora )* chipul )* care ei se a(teapt! cel mai mult7 El #8a ar!tat crailor, care :l c!utaser! pri*tre stele, ca o stea7 9ar *u 08a 3ost i*epl!cut Lui s! apar! iudeilor ca o stea, )*truct ace(tia *u8L c!utaser! *iciodat! )* stele7 @i de aceea steaua, care str!lucise )*ai*tea crailor de8a lu*gul c!l!toriei lor pri* !rile de r!s!rit, a disp!rut deasupra 0erusalimului7 9um*ezeu #8a ar!tat la 0erusalim alt3el c!ci *u tre uia s! apar! )* chipul u*ei stele7 >0eremia scrie )* omentariu la Matei" Q#teaua a str!lucit )* r!s!rit pe*tru ca iudeii, spre ru(i*ea lor, s! a3le despre *a(terea lui Bristos de la p!g*i7R? -Au*g*d la 0erusalim, craii au spus lui 0rod (i arhiereilor despre aceast! stea 3!r! de asem!*are, care a ar!tat ca sem* c! #8a *!scut *oul )mp!rat iudeu7 0rod, )mpreu*! cu c!rturarii (i )*v!aii lui 0srael, )* loc s! se ucure (i poporul 0erusalimului s! strige cu ucurie c! li s8a dat s! vad! ce mul1i prooroci i re!i au #oit s #ad6 dar n-au #zut >Luca 15"&L? P )* loc s! se ucure, Irod s-a tulburat i tot Ierusalimul dimpreun cu el. 9e ce s8au tul urat, c*d vor eau despre El )* 3iecare zi (i se rugau st!ruitor lui 9um*ezeu ca El s! vi*!= 9e ce s! se team! de ve*irea G*uia pe care str!mo(ii Lui :l a(teptaser! mii de a*i= P!catul lor i8a tul urat (i 3aptele cele rele ale su3letelor lor i8au 3!cut s! le 3ie 3ric!7 9repii :l a(teptau pe +esia ca priete*, dar p!c!to(ii :l a(teptau ca Audec!tor7 ;edesp!ri*du8(i mi*tea (i trupul de p!m*t, 0rod (i c!rturarii s8au temut c! *oul :mp!rat )i va sili s! se despri*d! de p!m*t7 0rod (i c!pete*iile poporului se temeau mai ales c! *oul :mp!rat )i va g!si *evred*ici, )i va alu*ga di* rosturile lor, (i :(i va lua *oi )mpreu*!8lucr!tori (i aAut!tori mai mici (i c!rturari (i toi se temeau c! El va scoate toate cele cte )*v!aser! ei, (i le va cere, la vrsta lor )*ai*tat!, s! )*vee lucruri *oi7 QCe *e este El *ou!=R, se poate s! 3i g*dit eiE Q;ou! *e este 3oarte i*e 3!r! El7 #! vi*! pe*tru vreu* *eam care va urma dup! *oi, *u la *oi7 Este vreme7 El *e va tul ura (i *e va duce s! 3acem multe lucruri *oi7 El va v!di 3!r!delegile *oastre, va a3la vicle*iile *oastre, *e va alu*ga de la locurile *oastre (i va aduce ali oame*i, oame*ii Lui7 ;e va )*3ometa cu orice preE 3!r! pi*e sau putereE El va lua poporul )* mi*ile #ale (i pe *oi *e va da deoparte, pro a il *e va )*tem*ia, *e va Audeca (i *e va ucide7R Toate acestea le vor simi (i le vor g*di 3!c!torii de r!u di* zilele *oastre, auzi*d cuvi*tele" QDi*e BristosR, simeau (i g*deau r!u3!c!torii 0erusalimului, ascu*(i su u* )*veli( de )*elepciu*e (i purt*d spriAi*ul puterii7 9ar *ime*i *u era att de )*sp!im*tat ca 0rod7 Cupri*s de 3ric!, el a adu*at arhiereii (i c!rturarii poporului, ca s!8i spu*! l!murit u*de tre uia s! #e *asc! Bristos7 El *u era iudeu, ci str!i*, idumea*, (i ast3el era posi il ca el s! *u cu*oasc! proorocirile cu privire la +esia7 Lu*d 3rica de la crmuitorul lor, sluAitorii au r!s3oit )*dat! c!rile prooroce(ti (i au r!spu*s" /n )etleemul Iudeii2 ei au spus l!murit c! era ,etleemul 0udeii (i *u vreu* altul pe*tru dou! motive" mai )*ti, pe*tru c! mai era u* ,etleem )* .a ulo* >0osua 19"1'? (i, )* al doilea r*d, pe*tru c! +esia era a(teptat s! vi*! di* semi*ia lui 0uda, *eamul )mp!ratului 9avid7 Chiar proorocul a spus aceasta l!murit" (i tu, )etleeme Efrata, dei eti mic ntre miile lui Iuda, din tine #a iei .tpnitor peste Israel. >+iheia '"1E c37 0oa* N"L&?7 @i c! acest co*duc!tor tre uie s! vi*! di* *eamul lui 0uda, a 3ost proorocit de c!tre str!mo(ul *ostru 0acov di* Egipt, care atu*ci c*d s8a apropiat de moarte (i8a i*ecuv*tat 3iii (i a proorocit viitorul urma(ilor s!i7 Pu**d mi*ile pe capul lui 0uda, 0acov a zis" $u #a lipsi sceptrul din Iuda, nici toia! de crmuitor din coapsele sale, pn ce #a #eni /mpciuitorul, Cruia I se #or supune popoarele >Facerea L9"15?7 Proorocul +iheia a mai proorocit c! El va 3i pacea >'"L? poporului #!u 0srael7 -ceasta )*seam*! c! El *u va 3i ca ali )mp!rai (i crmuitori, care (tiau *umai cum s! st!p*easc! poporul, ci c! El va 3i ocrotitorul poporului #!u, a(a cum u* p!ri*te )(i ocrote(te copiii7 C*d 9om*ul #8a ar!tat pe p!m*t, lumea era cu adev!rat )*setat! (i )*3ometat! de hra*! su3leteasc!7 C! aceasta era starea lumii, se vede cel mai l!murit di* dou! 3apte di* vremea *a(terii +*tuitorului" primul este c! magii di* !rile )*dep!rtate au por*it )*tr8o c!l!torie lu*g! (i primeAdioas! ca s! vi*! la El, despre Care socoteau c! este ogat )* hra*! duhov*iceasc!E (i al doilea, c! si*gurii )*elepi di* lume di* vreme, care :l cu*o(teau pe 9um*ezeu Cel G*ul (i Diu P adic! )*elepii 0eursalimului P se 3!cuser! att de )*3ometai, a(a cum *u mai simiser! 3oamea, 3ii*d ca mori7 9ac! ar 3i 3ost )* stare s! simt! chiar (i cea mai mic! 3oame, ei s8ar 3i gr! it )mpreu*! cu magii spre ,etleem, ca s!8L vad! pe :mp!ratul iudeu, :mp!ratul lor (i +esia al lor7 G* om care a 3ost hr!*it cu hra*! duhov*iceasc!, )*totdeau*a dore(te (i mai mult! hra*! duhov*iceasc!7 -ceasta este )*su(irea u*ui adev!rat om duhov*icesc (i a hra*ei celei duhov*ice(ti adev!rate7 Totu(i,

&M

)*elepii 0erusalimului au r!mas ca )mpietrii la vestirea lui +esia, (i s8au hr!*it *umai cu m*ie 3a! de El (i au avut 3ric! pe*tru ei7 Destea dat! de )*elepii 0erusalimului tre uie s!8l 3i tul urat pe 0rod )*doit7 +ai )*ti, di* prici*! c! proorocirea *u mai l!sa *ici o )*doial! cu privire la locul *a(terii *oului :mp!rat, care va 3i )mp!r!ia lui 0rod P )* 0udeea, )* preaAma capitalei7 -l doilea, di* prici*! c! proorocirea a ar!tat me*irea *oului :mp!rat" El va hr!*i poporul #!uE El va 3i u* p!stor adev!rat pe*tru poporul #!u, care #e va )*griAi de hr!*irea poporului #!u )*3ometat7 -tt cel di*ti, ct (i cel de8al doilea chip al proorociei, era de *esu3erit pe*tru 0rod7 -ceasta )*sem*a c! *oul :mp!rat va 3i mai u* dect 0rodE El se va )*griAi de poporul #!uE El va hr!*i (i va ap!ra poporul #!u, tot a(a cum u* p!stor )(i hr!*e(te (i )(i ap!r! turma sa7 @i de aceea, El va 3i mai iu it de popor dect 0rod, care era u* tira* (i u* lup )m r!cat )* piele de oaie7 G* *ou )mp!rat, cu o aseme*ea me*ire, ct (i *a(terea Lui la porile capitalei, va 3i o primeAdie pe*tru coroa*a lui 0rod (i a urma(ilor s!i7 9egra !, mi*tea lui 0rod a z!mislit o pu*ere la cale pe*tru ap!rarea sa7 - 3ost pu*ere la cale de v!rsare de s*ge )* cazul acesta, la 3el ca )* toate celelalte cazuri de mai )*ai*te, cu privire la ci*eva care a )*sem*at o primeAdie pe*tru tro*ul lui 0rod7 -st3el, 0rod a chemat la el craii )* ascu*s, (i a )*ceput s!8i )*tre e )* am!*u*t despre steaua cea tai*ic!7 9ar pe*tru el acesta *u era lucrul cel mai )*sem*at7 El era deAa 3oarte l!murit c! )mpotrivitorul s!u )* lume se *!scuse deAaE el credea aceasta di* prici*a proorociei (i, mai mult dect att, di* prici*a ar!t!rii stelei (i a sosirii crailor7 C!ci, dac! 0rod ar 3i avut vreu* 3el de credi*!, atu*ci acea credi*! avea o )*su(ire astrologic! (i de prezicere, asem!*!toare tuturor acelora care se a3lau )* Aurul crmuirii imperiului roma* de la vremea aceea7 Pe*tru 0rod, lucrul cel mai )*sem*at era s! s3r(easc! vor irea cu craii, (i de aceea el i8a chemat )* ascu*s ca s! le spu*!" 'er!e1i i cerceta1i cu de-amnuntul despre -runc i, dac /l #e1i afla, #esti1i-mi i mie, ca, #enind i eu, s m nc%in 0ui. El voia s!8i 3ac! pe crai iscoadele lui, (i ast3el s! se 3ac! )mpreu*! lucr!tori la r!ul pe care )l pusese deAa )* mi*te7 0rod voia s! )i 3ac! pe ace(ti oaspei ale(i, care erau )*setai de adev!r (i li ertate, s!8 (i lase casele (i toate dezmierd!rile p!m*te(ti, (i s! por*easc! )*tr8o c!l!torie lu*g! (i primeAdioas! (i s!8 i 3ac! )mpreu*!8lucr!tori la 3!r!delegile pe*tru preg!tirea u*ei ucideri )*3ior!toare, ca s! apere lupul acesta )* )*chipuirea saH Ce iad ad*c (i ce road! cumplit! )* cmpul p!catului lui -damH Prooroci*d u* aseme*ea )mp!rat pri*tre iudei, (i 3!r!delegea pl!*uit! de el, Proorocul 0ezechiel a 3ost 3oarte m*ios pe 0rod, cu multe veacuri )*ai*te" (i 1ie, cpetenie nele!iuit i rea a lui Israel, creia 1i-a #enit ziua acum, cnd nele!iuirea ta a a:uns la culme, aa zice Domnul Dumnezeu: Diadema se #a scoate, cununa #a fi ridicat, lucrurile se #or sc%imba& cele smerite se #or nl1a i cele nalte se #or smeri& o #oi lepda, o #oi lepda, o #oi lepda i nu #a mai fi pn #a #eni acela cruia se cu#ine i o #oi da lui >0ezechiel &1"&'8&N?7 L!s*du8l pe 0rod (i mulimea de cer(etori duhov*ice(ti (i de )*v!!tur! di* Aurul lui, craii de la r!s!rit, )*setai dup! adev!r, au plecat di* 0erusalim (i au por*it pe cale7 -u mers pe acelea(i drumuri pe care, )* vremuri str!vechi, prooroci i*su3lai proorociser! ve*irea acestui :mp!rat, c!tre care ei se )*dreptau acum s!80 dea m!rire7 Ei au trecut pe l*g! mormi*tele acelor uze arz!toare care vor iser! mai )*ai*te despre :mp!ratul )mp!railor )* chip l!murit7 Ei *u (tiau *imic despre El" ei *u citiser! pe proorocii iudei, dar i*imile lor le spu*eau c! tot ceea ce era u* se a3la )* *oul :mp!rat7 9e cum au p!r!sit cetatea, ei tre uie s! 3i trecut pe la Tur*ul lui 9avid, di* care 9avid c*tase di* psaltire despre urma(ul s!u sl!vit7 Ei au l!sat )* urm! ora(ul )* care 9om*ul ar!tase multe sem*e cu privire la Bristos P au l!sat 0erusalimul (i au urmat si*gurul sem* pe care )l d!duse lor 9om*ul" steaua cea str!lucitoare de la r!s!rit, care )i a(teptase )* ascu*s, )* a3ara porilor 0erusalimului7 (i iat, steaua pe care o #zuser n >srit mer!ea naintea lor. Pro a il c! ei c!l!riser! pe c!mile, att di* prici*a dep!rt!rii 3oarte mari p*! u*de au mers, ct (i di* prici*a pustiului de *isip, care *u se putea str! ate cu piciorul, pe care tre uiser! s!8l traverseze pe*tru a aAu*ge la 0erusalim7 9e la 0erusalim, drumul lor urca u* deal (i apoi trecea peste u* platou )*alt (i st*cos, pri* cmpii (i cr*guri acoperite cu m!sli*i, trec*d pe la morm*tul /ahelei (i )* cele di* urm! aAu*g*d la ,teleem7 1chii lor au urm!rit steaua, i*imile lor s8au ucurat de stea (i g*durile lor erau 3r!m*tate *umai de ;oul8;!scut7 @i ce ucurie i8a cupri*s pe ei c*d steaua a ve*it (i a stat deasupra pe(terei di* ,etleemH Eva*ghelistul *e spu*e c! ei s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Craii au i*trat cu smere*ie (i cu ucurie i au #zut pe -runc dimpreun cu 'aria, mama 0ui, i, cznd la pmnt, s-au nc%inat 0ui. 9esigur c! ei tre uie s! o 3i v!zut pe +aria )*ai*te de a vedea Pru*cul, dar Eva*ghelistul di*adi*s vor e(te mai )*ti despre Pru*c (i apoi despre +aria, pe c*d 0osi3 *u este pome*it7 Eva*ghelistul *e 3ace cu*oscute cele despre s3*ta Familie )* ordi*ea )*sem*!t!ii pe care o au pe*tru oaspeii lor di* dep!rt!ri, di* !rile de la r!s!rit7 Pe*tru ei, lucrul cel mai )*sem*at este s!8L vad! pe :mp!rat, apoi pe +aica #a, apoi pe ceilali7 9um*ezeu l8a r*duit pe 0osi3 l*g! +aria di* prici*a 0udeilor, *u di* prici*a p!g*ilor7 9i* prici*a iudeilor, 0osi3 tre uia s! 3ie cu*oscut ca logod*ic al
&9

+ariei, pe*tru a o ocroti de atAocura legiuitorilor (i de cruzimea legilor p!m*te(tiE pe*tru p!g*ii de departe, era ca (i cum 0osi3 *ici *u ar 3i e2istat7 -ceasta caut! s! tra*smit! Eva*ghelistul c*d pome*e(te de 0isus (i +aria, dar *u vor e(te de loc de 0osi3, de(i craii tre uie s!8l 3i v!zut7 Cznd la pmnt, s-au nc%inat 0ui. Cei care se )*chi*aser! stelelor cu 3ric! (i cu cutremur, acum cu mare ucurie cad la p!m*t (i se )*chi*! 9um*ezeului Celui viu, care a ve*it pe p!m*t ca s!8i slo ozeasc! pe d*(ii di* ro ia lor 3a! de stele (i di* credi*a lor )* soarta oar !7 (i desc%iznd #istieriile lor, I-au adus 0ui daruri: aur, tmie i smirn. Ei 08au adus trei daruri, sem*i3ic*d 3!r! s! (tie ei, s3*ta (i de8via!8d!t!toarea Treime, )* ;umele c!reia Pru*cul 0isus a ve*it pri*tre oame*i (i, )* 3elul acesta, a 3!cut cu*oscute cele trei ipostaze ale lui Bristos" )mp!rat, arhiereu (i prooroc P c!ci aurul sem*i3ic! )mp!r!ia, t!mia sem*i3ic! arhieria (i mirul este proorocia sau Aert3a7 Pru*cul *ou8*!scut va 3i :mp!rat )* )mp!r!ia ve(*iciei, El va 3i Preotul (i Proorocul 3!r! de p!cat (i, ca maAoritatea proorocilor di*ai*tea Lui, El va 3i ucis7 Este limpede pe*tru toi c! aurul sem*i3ic! u* )mp!rat (i )mp!r!ia luiE este limpede c! t!mia sem*i3ic! rug!ciu*ea ori preoiaE (i iar!(i este limpede di* #3*ta #criptur! c! mirul sem*i3ic! ve(*icia" ;icodim a u*s cu mir trupul mort al lui 0isus >0oa* 19"498L5E c37 Psalm LL"6? (i trupurile erau u*se cu mir ca s! le p!zeasc! de stric!ciu*e (i putreziciu*e, ca s! le p!streze pui* mai mult de groz!via stric!ciu*ii morii7 Lumea tre uia lumi*at! de Bristos, a(a ca (i de aurE tre uia s! se umple de rug!ciu*e a(a cum iserica se umple de mireasma de t!mieE (i )*treaga lume tre uia s! se p!tru*d! de mireasma )*v!!turii #ale (i de trupul #!u ca de mir7 :mpreu*! cu aceasta, cele trei daruri sem*i3ic! r! darea (i *eschim area" aurul r!m*e aur, t!mia r!m*e t!mie (i mirul r!m*e mir" *ici u*ul di*tre acestea *u8(i pierde ese*a sa )* decursul veacurilor7 9up! o mie de a*i, aurul )*c! str!luce(te, t!mia arde (i mirul )(i p!streaz! mireasma7 ;u s8ar 3i putut g!si alte trei eleme*te pe p!m*t, care s! )*chipuie att de des!vr(it me*irea p!m*teasc! a lui Bristos, sau care s! arate mai l!murit (i mai gr!itor chipul *em!rgi*it P ve(*ic P al lucr!rii lui Bristos pe p!m*t (i a tuturor chipurilor duhov*ice(ti (i de 3apte, pe care le8a adus di* cer7 El a adus adev!rul, (i rug!ciu*ea, (i *emurirea7 @i care alt lucru de pe p!m*t ar putea ar!ta mai i*e adev!rul dect aurul= F! ce vrei cu aurul (i el )(i p!streaz! str!lucirea7 Care alt lucru de pe p!m*t ar putea ar!ta mai i*e rug!ciu*ea dect t!mia= -(a cum 3umul de la t!mie p!tru*de )*treaga iseric!, tot la 3el (i rug!ciu*ea p!tru*de )*tregul su3let al omului (i, a(a cum 3umul se ridic! )* )*!limi, tot la 3el rug!ciu*ea )*al! su3letul omului la 9um*ezeu" . se ndrepteze ru!ciunea mea ca tmia naintea @a >Psalm 1L5"&?7 Este adev!rat c! (i alte lucruri r!sp*desc 3um, dar *ici u* alt 3um dect *umai acela de t!mie poate s! )mpi*g! su3letul la rug!ciu*e7 Care alt lucru de pe p!m*t poate ar!ta mai i*e *emurirea dect mirul= +oartea aduce duhoare greaE *emurirea este o mireasm! ve(*ic!7 @i ast3el craii de la r!s!rit au ar!tat )* chip ascu*s )*treaga credi*! cre(ti*!, )*cep*d de la #3*ta Treime, trec*d apoi la )*vierea (i *emurirea 9om*ului 0isus (i a urm!torilor Lui7 Ei *u su*t *umai *i(te drept8 m!ritori, ci (i prooroci" prooroci ai credi*ei cre(ti*e, ct (i ai vieii (i lucr!rilor lui Bristos7 Ei *u puteau s! cu*oasc! toate acestea pri* )*elegerea lor ome*easc!, ci pri* i*su3larea lui 9um*ezeu, care i8a trimis )* c!l!torie la ,etleem, d*du8le steaua cea tai*ic! care mergea )*ai*tea lor pe cale7 C*d d!duser! slav! )* ,etleem, craii s8au g*dit s! se )*toarc! la 0erusalim, pe*tru a merge )*apoi acas! pe calea pe care au ve*it7 0rod )i a(tepta cu *er! dare (i ei s8au g*dit curat, s! mearg! (i s! )mp!rt!(easc! ucuria lor cu acest crmuitor *e3ericit7 Dar, lund ntiin1are n #is s nu se mai ntoarc la Irod, pe alt cale s-au dus n 1ara lor. Ei se )*chi*aser! ;oului8;!scut (i ;oul8;!scut le8a )*drumat pa(ii7 Ei *u au cu*oscut i*ima lui 0rod (i *ici pu*erile lui la cale cele rele, dar -totcu*osc!torul 9um*ezeu le8a ar!tat aceasta )*tr8u* vis (i le8a poru*cit s! *u se )*toarc! pe calea pe care au ve*it, ci pe alt! cale s! se duc! )* ara lor7 >#3*tul Crigorie 9ialogul spu*e )* "redici la #van$%elii ICartea 1, 1milia WJ" QCraii tre uie s! *e arate ceva )*sem*at pri* )*toarcerea pe alt! cale )* ara lor7 Patria *oastr! este /aiul7 De*i*d s!8L cu*oa(tem pe Bristos, *e este )*chis! calea s! *e )*toarcem )* /ai pe calea pe care am ve*it7 C!ci *oi am p!r!sit ara por*i*d pe calea m*driei, *eascult!rii (i a pagu elor c!tre lumea *ev!zut!, gustarea 3ructului oprit (i pe calea de )*toarcere *oi tre uie s! urm!m calea lacrimilor (i ascult!rii, lep!darea de ceea ce este v!zut (i )*3r*area de la po3tele trupe(ti7R? Craii tre uie s! 3i primit aceast! poru*c! pri*tr8u* )*ger al 9om*ului, a(a cum i s8a )*tmplat dreptului 0osi3 )* cteva )mpreAur!ri7 -scult*d de 9um*ezeu )* toate lucrurile, ei )*dat! au por*it pe alt! cale, ocoli*d 0erusalimul7 9*d slav! cu ucurie (i rug*du8se lui 9um*ezeu (i +*tuitorului lumii cel *ou8*!scut, ei au por*it spre cas!, purt*d cu ei u* dar mai mare dect acelea pe care le luaser! cu ei c*d au por*it s!8L a3le pe :mp!ratul Bristos, c!ci :l purtau )* i*imile lor chiar pe :mp!ratul Bristos7 :* locul aurului, t!miei (i mirului pe care le d!ruiser!, ei au plecat cu i*imile pli*e de adev!r, rug!ciu*e (i mireasma *emuritoare a lui Bristos7 @i ast3el, )* pui*! vreme, au ve*it att p!storii, ct (i craii, oame*ii cei mai simpli (i cei mai )*v!ai di* lume, su acoperi(ul pe(terii di* ,etleem, pe*tru a8L sl!vi pe Bristos7 9i* aceasta vedem, 3ie c! su*tem simpli ori )*v!ai, c! *oi toi avem *evoie )* aceea(i m!sur! de
45

9om*ul Bristos (i c! *oi toi tre uie, cu aceea(i smere*ie (i ascultare, s!8L sl!vim ca pe 9!t!torul de via! (i s!8L m!rim ca 9um*ezeu (i +*tuitor al *ostru, )mpreu*! cu Tat!l (i cu 9uhul #3*t P Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i )* vecii vecilor7 -mi*7

9. NA6TEREA DOMNULUI EVANGHELIA DESPRE LUMINA DIN NTUNERICUL EGIPTULUI


>la Liturghia .ilei a 9oua de Cr!ciu*? +atei &"148&4

Dup plecarea ma!ilor, iat n!erul Domnului se arat n #is lui Iosif, zicnd: .coal-te, ia -runcul i pe mama 0ui i fu!i n E!ipt i stai acolo pn ce-1i #oi spune, fiindc Irod are s caute -runcul ca s-0 ucid. (i sculndu-se, a luat, noaptea, -runcul i pe mama 0ui i a plecat n E!ipt. (i au stat acolo pn la moartea lui Irod, ca s se mplineasc cu#ntul spus de Domnul, prin proorocul: Din E!ipt am c%emat pe ,iul 'eu. Iar cnd Irod a #zut c a fost am!it de ma!i, s-a mniat foarte i, trimi1nd, a ucis pe to1i pruncii care erau n )etleem i n toate %otarele lui, de doi ani i mai n :os, dup timpul pe care l aflase de la ma!i. +tunci s-a mplinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: "las n >ama s-a auzit, pln!ere i tn!uire mult& >a%ela i pln!e copiii i nu #oiete s fie mn!iat, pentru c nu sunt. Dup moartea lui Irod, iat c n!erul Domnului s-a artat n #is lui Iosif, n E!ipt, i i-a zis: .coal-te, ia -runcul i pe mama 0ui i mer!i n pmntul lui Israel, cci au murit cei ce cutau s ia sufletul -runcului. Iosif, sculndu-se, a luat -runcul i pe mama 0ui i a #enit n pmntul lui Israel. (i auzind c domnete +r%elau n Iudeea, n locul lui Irod, tatl su, s-a temut s mear! acolo i, lund porunc, n #is, s-a dus n pr1ile "alileii. (i #enind a locuit n oraul numit $azaret, ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin prooroci, c $azarinean se #a c%ema. Iat, Domnul #ine pe nor uor i a:un!e n E!ipt. Idolii E!iptului tremur naintea fa1ei 0ui i inima e!iptenilor se topete n ei. >0saia 19"1?7 +arele prooroc 0saia descrie )* acest chip )*tmplarea care se a3l! )* Eva*ghelia de ast!zi7 -ceasta este 3uga di*ai*tea sa iei lui 0rod, 3uga 9om*ului di*ai*tea slugii #ale, a )*tregii )*elepciu*i di*ai*tea p!catului, a celui puter*ic di*ai*tea celui sla 7 Pe ci*e ar tre ui s! vedem *oi ca 3ii*d acest Q*or u(orR pe care vi*e 9om*ul )* Egipt= Pe +aica 9om*ului7 Ea era u(oar! pri* lipsa p!catului, pri* lipsa lestemului, pe*tru 3rumuseea )*tregii )*elepciu*i (i a ogatei i*ecuv*t!ri a lui 9um*ezeu7 :* trup, dar parc! *u era )* trupE ca u* *or, dar u* *or u(or7 9um*ezeu a mers )*ai*tea iudeilor ca un stlp de nor >0e(irea 14"&&?, duc*du8@i poporul a3ar! di* EgiptE (i iat!, acum 9um*ezeu merge pe un nor uor c!tre Egipt, 3ugi*d de sa ia aceluia(i popor7 9e ce 3uge 9!t!torul de via! di*ai*tea oame*ilor muritori= ;u s8ar putea r*dui lucrul acesta )*tr8u* chip mai gra *ic (i mai simplu= ;8ar putea 9um*ezeu, 9om*ul vieii (i al morii, s! poru*ceasc! u*ui )*ger s! ia su3letul :mp!ratului 0rod, )* loc s!8i poru*ceasc! lui 0osi3 s! 3ug! de 0rod tocmai )* Egipt= -totputer*icul 9um*ezeu ar 3i putut 3ace aceasta, dar ce ar 3i 3olosit= Poate ar 3i 3ost mai les*icios de )*eles pe*tru mi*tea *oastr! ome*easc! )*ceat!, dar ar 3i )*c!lcat cea mai )*eleapt! r*duial! a m*tuirii *oastre7 Cum ar 3i putut v!di Eva*ghelia stric!ciu*ea 3irii omului di* prici*a p!catelor (i s! arate l!murit tre ui*a m*tuirii omului pri* lucrarea *emiAlocit! a lui 9um*ezeu, dac!, )* acea *oapte, 9um*ezeu ar 3i pus cap!t lucr!rilor celor rele ale lui 0rod pri* moarte= Pr!pastia p!catului )* care c!zuser! oame*ii, )*str!i**du8se de adev!ratul 9um*ezeu, cum ar 3i putut s! l!mureasc! pe or ii cei duhov*ice(ti, dac! *u s8ar 3i )*tmplat ca :*su(i 9um*ezeu s! 3ug! di*ai*tea oame*ilor= :*dat! ce dreptm!ritorii di* dep!rt!ri, craii de la r!s!rit, plecaser! di* ,etleem, iat n!erul Domnului se art n #is lui Iosif, zicnd: .coal-te, ia -runcul i pe mama 0ui i fu!i n E!ipt i stai acolo pn ce-1i #oi spune, fiindc Irod are s caute -runcul ca s-0 ucid. :*gerii 9om*ului vegheaz! *e)*cetat, p!zi*d pe s3*tul Pru*c, ca s! *u se )*tmple Lui u* ast3el de r!u7 Ei, care 08au sluAit Lui de la zidirea lumii )* :mp!r!ia ve(*ic!, :i sluAesc Lui (i acum, )* )mp!r!ia cea vremel*ic!7 Ei se mi*u*eaz!
41

)*tr8u*a cum, 9om*ul cel 3!r! de moarte a i*evoit s! #e )m race )* trup muritor, li er )* 3aa miilor de primeAdiiE cum :mp!ratul #8a 3!cut ro P c%ip de rob lund >Filipe*i &"N?7 0at!, )*gerii vi* iar!(i pri*tre oame*i (i viaz! pri*tre ei, dar ei su*t *ev!zui (i )* se*sul *ostru, 3!r! de trup7 @i atu*ci c*d ei se arat! )*trupai )* 3aa oame*ilor, ar!tarea lor este de scurt! (i trupul lor ceresc *u este la 3el ca trupul *ostru p!m*tesc, care poate 3i r!*it sau ucis7 Cu toate acestea, Bristos #8a *!scut )*tr8u* trup adev!rat, p!m*tesc, care poate 3i r!*it (i ucis7 -(adar El 3uge di*ai*tea sa iei, de aceea putem vedea c! El era )*tr8 adev!r om (i *u o viziu*e, dup! cum socoteau u*ii eretici7 @i de aici, ar!tarea repetat! a )*gerilor (i de aici, ocrotirea cu mare purtare de griA! a Lui, ca Pru*c *eputi*cios7 Irod are s caute -runcul ca s-0 ucid. :*gerul vor e(te despre viitor7 -ceasta )*seam*! c! 0rod *u s8a apucat )*c! de *ici o lucrare )mpotriva Pru*cului celui viu7 9ar 0rod poart! )* i*ima sa 3ric! *eschim at! 3a! de Pru*c, (i are de g*d s!8L ucid!7 Totu(i, *ime*i di* lume *u8i cu*oa(te )*c! g*dul ascu*s, dar g*durile oame*ilor su*t o carte deschis! pe*tru 9um*ezeu, pe care El o cite(te cu les*iciu*e7 ;umai 9um*ezeu (tie ce are 0rod )* mi*te )mpotriva lui 0isus7 El si*gur poate s! arate ascu*zi(ul mi*ii ol*ave a lui 0rod7 9um*ezeu i l8a 3!cut cu*oscut lui 0osi3 pri* )*gerul Lui (i 0osi3, cu ascultare, a luat Pru*cul (i pe mama Lui (i a 3ugit )* Egipt, ca s! se )mpli*easc! cele spuse de c!tre proorocul" Din E!ipt am c%emat pe ,iul meu. >c37 1sea 11"1?7 9esigur, aceasta *u s8a )*tmplat di* prici*! c! proorocul 1sea a spus c! a(a va 3iE el a spus aceasta 3ii*dc! a v!zut mai )*ai*te aceasta, 3ii*d i*su3lat7 9e aceea, Eva*ghelistul spu*e acum" Ca s se mplineasc ca (i cum ar zice c! s8a )mpli*it7 -(a cum *imic di* #3*ta Eva*ghelie *u este la )*tmplare, Eva*ghelistul 3olose(te di*adi*s u* chip sau altul de a gr!i7 Este Doia lui 9um*ezeu ca s! d!m crezare Proorocilor #!i i*epl!cui (i rv*itori di* Dechiul Testame*t7 Este Doia lui 9um*ezeu ca s! a3l!m *oi c! El )mpli*e(te rug!ciu*ea pl!cuilor Lui, a(a cum ei )mpli*esc poru*cile lui 9um*ezeu (i Doia Lui7 -tu*ci c*d oame*ii :l ascult! pe 9um*ezeu (i 9um*ezeu )i ascult! pe oame*i7 ;ici u* om muritor *u8L poate )*trece pe 9um*ezeu )* sluAirea supus! a oame*ilor, c*d oame*ii sluAesc lui 9um*ezeu )*tru ascultare7 Ceea ce au spus proorocii despre Bristos de mult, aceasta a spus chiar 9um*ezeu7 Ei au luat ceea ce era de la 9um*ezeu (i au dat lumii7 Ei *u au spus *imic de la ei (i *u (i le8au socotit ca ale lor, pe*tru c! le primiser! de la 9um*ezeu7 9e aceea 9um*ezeu a dat aceasta sluAitorilor #!i credi*cio(i (i de aceea El acum )i pream!re(te pe ei, i*su3l*du8l pe Eva*ghelist ca s! scrie ceea ce Proorocul a spus ca s se mplineasc. :* 3elul acesta scriu -postolii (i Eva*gheli(tii ;oul Testame*t7 9um*ezeu #e ucur! aduc*d ucurie sluAitorilor #!i ascult!tori" 9um*ezeu #e sl!ve(te sl!vi*d pe sluAitorii #!i rv*itori (i smerii7 Ia -runcul i pe mama 0ui i fu!i n E!ipt )i poru*ce(te lui 0osi3 )*gerul lui 9um*ezeu7 9e ce tocmai )* Egipt= 9e ce spu*e c! a*ume )* Egipt= 9e ce *u )* vreo ar! care era mai la )*dem*!, cum ar 3i #iria= 9amascul *u se a3la )* )mp!r!ia lui 0rod7 #au c!tre +oa = #au )* vreo provi*cie di* preaAm!, u*de *u putea s! aAu*g! 0rod= Egiptul se a3l! la mare dep!rtare7 -st!zi, pe*tru a aAu*ge de la 0erusalim p*! la hotarul cu Egiptul, se merge cu tre*ul o zi de var! )*treag! (i se mai merge o Aum!tate de zi pe deasupra p*! la Cairo u*de, dup! Preda*ie, s8a a(ezat s3*ta Familie7 Cte zile )*tregi le8or 3i tre uit pe*tru a traversa pustiul *isipos de la Caza p*! la istm, u*de se a3l! ast!zi ca*alul= Ci*eva ar putea c!l!tori p*! )* #iria (i )*apoi, de cteva ori, )* timp ce altci*eva cu greu ar putea s! aAu*g! pe Aos p*! la Cairo7 9e ce 9um*ezeu *u i8a dat )*(tii*are Proorocului ca s! a3le ad!post pe*tru +*tuitor ct mai aproape cu puti*! de 0udeea= 9e ce a tre uit s! )mpli*easc! )*tocmai spusele Proorocului #!u= 9e ce a )*g!duit Pru*cului 0isus (i mamei #ale, pe care tocmai :l adusese pe lume, s! por*easc! )*tr8o c!l!torie att de lu*g!= -tt de repede g*dim cu mi*tea *oastr! (i pu*em )*tre !ri 3!r! rostH Pu**d aseme*ea )*tre !ri, uit!m c! r*duiala m*tuirii oame*ilor a 3ost 3!cut! chiar de c!tre #3*ta Treime (i *ici o gre(eal! *u se poate a3la )* aceast! r*duial!7 :mpli*i*d cele spuse de Proorocul, 9um*ezeu *u )mpli*e(te cuv*tul Proorocului, ci pe al #!u7 Trimi*du8L pe 0isus )* Egipt, 9um*ezeu a avut )* vedere mai multe scopuri, a(a cum se )*tmpl! cu tot ceea ce 3ace El7 ;oi, oame*ii, atu*ci c*d 3acem ceva, rareori avem )* vedere mai mult de u* si*gur scop, iar 9um*ezeu rareori are )* vedere u* si*gur scop, atu*ci c*d s!v!r(e(te o lucrare7 Putem spu*e deschis c! El, )* )*elepciu*ea #a atotcupri*z!toare, are multe scopuri )* 3iecare di*tre lucr!rile #ale7 Trimi*du8L pe 0isus )* Egipt, scopul lui 9um*ezeu a 3ost, )*ai*te de orice altceva, s! apere viaa Fiului #!u de uciderea care urma s! )*ceap! )* ,etleem7 Pe l*g! aceasta, 9um*ezeu a avut )* vedere multe alte lucruri7 C*d 3iii lui 0acov, di* zavistie, au vrut s!8l ucid! pe 3ratele lor 0osi3, atu*ci 0osi3 *u a a3lat ad!post )* Egipt= -cum, c*d 0rod, tot di* zavistie, vrea s!8L ucid! pe 0isus, El a3l! ad!post tot )* Egipt7 :* 3elul acesta, 9um*ezeu a c!utat s! repete aceea(i lecie pe*tru iudeii cei cu i*ima )*vrto(at!7 +*dri*du8se cu *eprih!*irea (i cu credi*a lor )*tr8 u* si*gur 9um*ezeu Cel viu, iudeii se gr! esc, di* zavistie, s!8l ucid! pe cel mai curat di*tre cei curai (i
4&

El 3uge de ei (i a3l!, ca (i 0osi3 )*ai*tea Lui, u* ad!post lipsit de primeAdii pe*tru vieuirea #a )* Egipt, u* loc att de urt (i de3!imat de c!tre iudei7 9oam*e, Egiptul cel urt (i atAocorit prime(te su acoperi( pe +esia, pe care 0erusalimul cel m*dru (i Qprea )*eleptR se gr! e(te s!8L ucid! cu sa ia7 9um*ezeu a dat iudeilor aceast! lecie prima dat!, cu mai i*e de o mie de a*i )* urm!, pri* t*!rul (i )*eleptul 0osi3, (i acum El o repet! ca s! arate *e)*dreptarea poporului iudeu7 :* Egiptul cel stric!cios, u*de oame*ii se )*chi*au crocodililor, )*treaga )*elepciu*e (i cur!ia (i8au a3lat ascu*zi( de prigoa*a !r ailor di* 0erusalim, care se m*dreau cu credi*a lor )* 9um*ezeul Cel Prea)*alt7 #ituaia a 3ost aceea(i att )* zilele str!mo(ului *ostru 0acov, ct (i acum, )* zilele lui 0rod7 9um*ezeu caut! s! arate aceasta iudeilor, trimi*d Pru*cul s! a3le ad!post )* Egipt7 @i ast3el El :l trimite )* Egipt (i *u )* 9amasc sau )* alt! parte7 >.iga e*us spu*e" QEl a 3ost trimis )* Egipt c!ci ,a ilo*ul (i Egiptul, mai mult dect oricare alte p!ri di* lume, erau mistuite de stric!ciu*e7 9e aceea El trimite craii de la r!s!rit (i merge El :*su(i )* Egipt, dori*d s! )*toarc! pe calea adev!rului pe 3iecare7 :* 3elul acesta, El )i )*va! (i pe ei, (i pe *oi, c! cel credi*cios tre uie, chiar di*tru )*ceput, s! se a(tepte la su3eri*!7R? #e mai poate 3ace o alt! asem!*are pli*! de )*v!!mi*te, )*tre i*e3!c!torul 0osi3 (i 9om*ul 0isus7 -(a cum 0osi3, care a 3ost mai )*ai*te prigo*it pe*tru cur!ia sa, se 3ace, cu aAutorul lui 9um*ezeu, ocrotitorul Egiptului (i al vr!(ma(ilor s!i, pe*tru care s8a 3!cut ca u* 3rate, tot a(a (i prigo*itul 0isus va 3i ocrotitorul (i 9!t!torul Pi*ii vieii, att )* Egipt, ct (i )* 0srael (i peste tot )* lume7 -cum 0erusalimul :l ucide cu pietre, dar, la vremea #a, El va r!spl!ti 0erusalimul cu pi*e7 +ai este )*c! o )*v!!tur!7 Farao* poru*cise odi*ioar! s! 3ie uci(i toi pru*cii iudei de parte !r !teasc!7 9ar pe cel pe care 9um*ezeu )l alesese s! 3ie crmuitorul poporului iudeu (i eli eratorul lor, +oise dup! *ume, Farao* *u *umai c! *u a putut s!8l ucid!, ci, 3!r! (tirea lui, l8a luat la curtea sa, u*de l8 a hr!*it (i l8a )*v!at7 -cum 0rod poru*ce(te uciderea tuturor pru*cilor di* ,etleem, pe*tru a8L ucide pe Pru*cul 0isus7 9ar 9um*ezeu L8a 3!cut pe 0isus Crmuitorul poporului #!u, (i :mp!ratul lor, a C!rui :mp!r!ie *u va avea s3r(it7 ;u *umai c! m*a lui 0rod *u a 3ost )* stare s!8L ati*g! pe Cel pe care voia s!8L ucid!, dar 0rod )mpreu*! cu iudeii 3!r! de 9um*ezeu di* 0erusalim, se 3!cuser! deAa !r*! c*d 9om*ul 0isus Cel )*viat era sl!vit )* cer (i pe p!m*t ca :mp!rat al )mp!railorX @i aceasta poate 3i o lecie pe*tru *oi c!, atu*ci c*d *e pu*em su paza lui 9um*ezeu, m*a omului *u *e poate ati*ge7 @i mai este )*c! o lecie7 1di*ioar!, 9um*ezeu l8a trimis pe 0srael s! caute hra*! )* Egipt7 9ar poporul lui 0srael s8a 3!cut *emulumitor (i *eascult!tor, (i a )*ceput s! p!r!seasc! cur!ia credi*ei lor (i s! primeasc! p!g*ismul egiptea*, c!z*d prad! )*tu*ecimii Egiptului (i des3r*!rii egipte*e7 9um*ezeu @i8a scos poporul #!u di* Egipt, d*du8le u* crmuitor )* persoa*a lui +oise (i 3!c*d mi*u*i 3!r! de *um!r )* priveli(tea poporului #!u7 9um*ezeu le8a dat m*care (i !utur! )* pustie (i vreme de L5 de zile poporul a crtit )mpotriva lui, cu *erecu*o(ti*! (i *eascultare7 9um*ezeu a dus poporul #!u )* P!m*tul F!g!dui*ei, sco*d a3ar! pe toi vr!Ama(ii lor (i pu**d r*duial!, preg!ti*du8l (i )m og!i*du8l7 9ar 3iii lui 0srael au crtit )*tr8u*a )mpotriva lui 9um*ezeu, cu *erecu*o(ti*! (i *eascultare7 9om*ul 0isus, dimpotriv!, a 3ugit pri* de(ert c!tre Egipt, 3!r! *ici o t*guire, a vieuit )* s!r!cie )* acest p!m*t str!i*, (i #8a )*tors pri* pustie )* 0srael 3!r! *ici o t*guire, 3!r! vreu* g*d de )mpotrivire 3a! de Tat!l ceresc7 El, )mpreu*! cu Preas3*ta Lui +am! (i cu dreptul 0osi3, au str*s )*tr8o vreme scurt! )*treaga istorie a su3eri*elor iudeilor cu i*imile pli*e de recu*o(ti*!, dragoste (i ascultare 3a! de Prea8:*altul, ca o mustrare pe*tru poporul lui 0srael, cel )*d!r!t*ic (i *eascult!tor, (i ca u* e2emplu pe*tru *oi toi7 La urma urmei, e2ist! o prici*! )*sem*at! di* pu*ct de vedere ge*eral, ome*esc, pe*tru care 9om*ul 0isus a mers )* Egipt (i *u )* vreo alt! ar!7 El *u @i8a )*ceput me*irea p!m*teasc! doar la vrsta de treizeci de a*i, c*d @i8a deschis s3*ta #a gur! (i a )*ceput s! propov!duiasc!7 El (i8a )*ceput me*irea #a la z!mislire7 La z!mislirea #a de c!tre 9uhul #3*t, El avea deAa u* urm!tor7 -cest urm!tor era +aica 9om*ului cea s3*t!7 Crezuse 0osi3 )* Bristos )*ai*te de *a(terea Lui= ;a(terea Lui *u a deschis cerul p!storilor (i *u a pus )* craii de la r!s!rit adev!r, rug!ciu*e (i *emurire di* destul= ;u s8a desp!rit 0rod (i *u a stat )mpotriva Lui )mpreu*! cu crmuitorii )*vrto(ai (i cu c!rturarii 0erusalimului, pe c*d El #e a3la )*c! )* iesle= Chiar de la z!mislire, El s8a 3!cut piatra di* capul u*ghiului pe*tru palatul m*tuirii (i o piatr! de )*cercare pe*tru alii7 Chiar de la z!mislire, oame*ii di* Aurul s!u au )*ceput s! se )mpart! )* oi (i capre7 +ai presus de toate, +aria (i 0osi3 au avut despre El p!reri di3erite pe*tru scurt! vreme7 :* timp ce +aria (tia c! El era rodul 9uhului #3*t, 0osi3 a crezut c! El era rodul p!catului7 -ceste p!reri potriv*ice au 3ost pe*tru pui*! vreme7 9ar )mp!rirea care s8a 3!cut la *a(terea #a )*tre, pe de o parte, p!storii (i craii de la r!s!rit, (i 0rod (i )*elepii 0erusalimului, pe de alt! parte, *u a aAu*s *iciodat! la u* s3r(it7 El a ve*it s! seme*e (i )* acela(i timp s! risipeasc!7 @i El a )*ceput aceas! lucrare de la z!mislirea #a )* trup ome*esc, p*! la moartea (i :*vierea #a sl!vit!, (i de la :*vierea #a p*! ast!zi, (i di* aceast! zi p*! la Oudecata de -poi7 El *u a ve*it )* lumea aceasta pe*tru a 3i g*ditor7 El a i*trat )* drama vieii omului, la 3el ca (i )* )*tu*ecimea Egiptului, pe*tru a 3i lumi*! (i crmuitor,
44

cuget!tor (i lucr!tor, Aert3! (i iruitor7 Cu adev!rat, El @i8a )*ceput lucrarea )* lume )* clipa )* care vestitorul #!u, marele -rha*ghel Cavriil, a co ort la ;azaret (i 08a a*u*at ve*irea7 @i ast3el tre uie s! se vad!, )* 3uga #a )* Egipt, *u *umai o 3ug! pe*tru a #e m*tui pe #i*e, ci u*a )*dreptat! mai mult c!tre m*tuirea tuturor oame*ilor 8 c!tre o mare lucrare )* pla*ul m*tuirii ge*erale7 Care este aceast! lucrare= Este cu*oa(terea, cu*oa(terea *emiAlocit! a *eamului hamitic7 El #8a *!scut )* *eamul semiilorE totu(i, me*irea #a *u a 3ost *umai pe*tru u* si*gur *eam, ci pe*tru toi oame*ii7 El tre uia s! cu*oasc! toate cele trei *eamuri pri*cipale de oame*iE (i a(a a 3!cut7 #emiii se a3lau )* 0udeea7 Bamiii se a3lau )* Egipt7 G*de a cu*oscut El cel de8al treilea *eam P ia3etiii= /oma*ii P ia3etiii dup! *eam P *u st!p*eau )* Egipt= @i toat! -sia +ic! (i -3rica di* vremea lui -le2a*dru cel +are (i dup! aceea, *u erau pli*e de greci= :* a3ar! de aceasta, tot Dechiul Testame*t *u era scris )*tr8o lim ! ia3etit! P )* lim a greac!= @i Pilat, care L8a os*dit la moarte, (i c!pete*ia g!rzii de pe Colgota, care L8au recu*oscut pe Fiul lui 9um*ezeu P *u erau (i ei ia3etii= Bamiii au 3ost lestemai de c!tre str!mo(ul *ostru ;oe pe*tru p!catul lui Bam, c! *u l8a respectat pe tat!l s!u >Facerea 9"&&8&N?, dar semiii (i ia3etiii au 3ost i*ecuv*tai7 9ar, c*d El a ve*it )* lume, 9om*ul *u a 3!cut *ici o deose ire )*tre cei lestemai (i cei i*ecuv*tai, 3ii*dc! toi oame*ii de pe p!m*t se a3l! su lestem (i toi au 3ost pri*(i )* cursa p!catului (i a morii7 :* a3ar! de aceast! cu*oa(tere *emiAlocit! cu hamiii de la )*ceputul copil!riei #ale, Bristos a mai avut leg!tur! cu ei mai trziu, ca )*v!!tor (i t!m!duitor, )* provi*ciile Tirului (i #ido*ului >+arcu N"&LE c37 +arcu 4"M?7 9ac! ci*eva s8ar 3i )*tre at cum ar 3i 3ost de 3olos Pru*cul 0isus urma(ilor lui Bam di* Egipt, pe vremea c*d El *ici *u era )* stare s! vor easc!, *ici s! 3ac! mi*u*i, s8ar putea ivi )*tre area" a 3ost m!car o si*gur! clip! la )*ceputul vieii lui 0isus )* care El *u vor ea P *u )*totdeau*a este *evoie s! se vor easc! cu lim a P dar 3!cea mi*u*i= #oarele *u are lim !, dar el spu*e o mulime de lucruri )* 3iecare zi celor care su*t )* stare s! aud!E (i *u are mi*i ca s! 3ac! mi*u*i, dar 3ace mi*u*i )* 3iecare zi pe*tru cei care su*t )* stare s! vad!7 ;oi muritorii *u putem m!sura sau preui )*treaga )*rurire, pe care a avut8o Pru*cul 0isus asupra Egiptului, dar 3!r! *ici o )*doial! c! )*rurirea #a era de *em!surat7 ;8a primit t!m!duire 3emeia cu scurgere de s*ge doar pri* ati*gerea ve(mi*telor #ale= -tu*ci, cum s8ar 3i putut s! *u ai ! o )*rurire *em!surat! asupra oame*ilor di* Egipt, adev!ratele mi*u*i pe care le s!vr(ea El= +ai presus de toate, vedem l!murit i*3lue*a ve*irii #ale pe p!m*tul lui Bam, )* istoria mai trzie a cre(ti*ismului7 :* Egipt a )*3lorit mo*ahismul cel mai mi*u*at di* ,iserica Cre(ti*!, ale c!rui temelii au 3ost puse de #3*tul -*to*ie7 :* Egipt s8a v!rsat s*gele multor muce*ici *eprih!*ii7 ;u este destul s! pome*im *umai s3i*tele 3ecioare Darvara (i Ecateri*a= Egiptul *e8a dat teologi (i g*ditori cre(ti*i re*umii7 Cre(ti*ii Egiptului au avut o lupt! cumplit! cu -rie, cel mai r!u eretic cre(ti*, ru(i**du8l (i irui*du8l, (i, pri* aceasta, au )m og!it ,iserica cu o irui*! *em!surat!7 Crezul su chipul egiptea*, a 3ost adoptat de c!tre #i*odul Ecume*ic de la ;iceea (i #3*tul -ta*asie de -la2a*dria a str!lucit ca u* soare )* p!m*tul care era u*eori )*tu*ecat, al lui Farao*7 9esigur, *oi *u credem c! toate aceste prici*i pe*tru ascu*derea 9om*ului de 0rod )* Egipt au 3ost istovitoare7 9impotriv!, *oi recu*oa(tem c! *u am *um!rat )*c! toate prici*ile care se a3l! )* puterea oame*ilor muritori, ca s! *u mai vor im despre toate acelea care su*t t!i*uite ca mi*u*i, )* comoara ad*c! a Doii lui 9um*ezeu7 9ar s! *e )*toarcem la 3acerea8de8r!u a lui 0rod (i s! vedem de ce este )* stare, c*d patima po3tei pe*tru putere )l schim ! )*tr8o 3iar! s!l atic!7 Iar cnd Irod a #zut c a fost am!it de ma!i, s-a mniat foarte i, trimi1nd, a ucis pe to1i pruncii care erau n )etleem i n toate %otarele lui, de doi ani i mai n :os, dup timpul pe care l aflase de la ma!i. 9e 3apt, magii de la r!s!rit *u l8au )*(elat pe 0rod7 Ei *u8i 3!g!duiser! *imic7 Eva*ghelia spu*e" Iar ei ascultnd pe re!e au plecat. >+atei &"9?7 9ar tira*ul 0rod era o i(*uit ca orici*e )i asculta voia lui s! i8o )mpli*easc! *egre(it, ast3el c!, el a socotit c! magii l8au )*(elat c! *u s8au )*tors la 0erusalim ca s!8i dea ve(ti despre Pru*cul cel s3*t7 @i ast3el, el s8a mniat foarte. +*ia era aerul pe care el )l respira )* 3iecare zi, a(a cum se )*tmpl!, 3!r! vreo deose ire, cu oame*ii care su*t ro ii patimilor lor7 Putem cerceta acest lucru )* *oi )*(i*e" cu ct *e l!s!m )* voia vreu*ei patimi, cu att *e simim c! su*tem copii ai m*iei7 @i m*ia este mama uciderii, c!ci m*ia duce )* cele di* urm! la ucidere7 Cai* (i8a ucis 3ratele, - el, di* m*ie >Facerea L"M?E #aul s8a m*iat stra(*ic pe 3iul s!u 0o*ata* (i a repezit sulia )* el ca s!8l ucid! >0 /egi &5"45844?7 :mp!ratul ;a ucodo*osor s8a umplut de m*ie 3a! de @adrac, +e(ac (i - ed*ego (i a poru*cit s!8i aru*ce )* cuptorul cel cu 3oc arz!tor >9a*iel 4"198&5?7 Cel mai )*alt arhiereu iudeu )mpreu*! cu c!rturarii s8au m*iat (i au scrnit din din1i asupra -rhidiaco*ului @te3a* cu din1ii lor (i au aru*cat )* el cu pietre >Fapte N"'L8'M?7

4L

0rod, ro ul tuturor patimilor urtoare de 9um*ezeu de pe p!m*t, era pli* de urgie (i, )* m*ia sa, (i8a trimis toi c!l!ii s! ucid! toi pru*cii di* ,etleem (i di* toate )mpreAurimile, care erau de doi a*i (i mai Aos7 Ceea ce a 3!cut Farao* pru*cilor di* Egipt, a 3!cut (i 0rod acum copiilor di* ,etleem7 ;i se )*tmpl! adesea s! s!vr(im p!catul pe care )l urm la alii7 ;u se spu*e c! s!vr(itorii au ucis pru*cii, ci c! 0rod a 3!cut8o7 Eva*ghelistul vrea )* 3elul acesta s! aru*ce )*treaga vi*ov!ie pe*tru aceast! 3apt! s*geroas! asupra celui ce a poru*cit8o P asupra lui 0rod P (i *u asupra celor care au dus8o la )*depli*ire7 :* 3aa lui 9um*ezeu, 0rod era respo*sa il pe*tru aceasta, *u c!l!ii7 1 aseme*ea pu*ere la cale sata*ic! *u se poate s! 3i ap!rut c!l!ilor P s! ucid! att de muli copii *evi*ovai, pe*tru a ucide pe G*ul care le st!tea )* cale7 0rod era si*gurul vi*ovat7 Eva*ghelistul caut! pri* aceasta s! *e )*vee s! *e p!zim s! 3acem r!u cu aAutorul altora7 9ac! )*dem*!m pe ci*eva s! ucid!, *oi am ucis (i *u elE dac! )*dem*!m pe ci*eva s! mi*t!, *oi am mi*it (i *u elE dac! )*dem*!m pe ci*eva s! 3ure, *oi am 3urat (i *u elE dac! )*dem*!m pe ci*eva s! s!vr(easc! adulter, *oi am 3!cut aceasta (i *u elE dac! )*dem*!m pe ci*eva s! s!vr(easc! orice 3el de p!cat, *oi su*tem p!c!to(ii, *u acela7 9ac! Eva*ghelistul ar 3i trecut )* istorie p!catul u*ui om pe care *oi l8am )*dem*at s!8l s!vr(easc!, el ar 3i pus *umele *ostru, *u pe al aceluia, a(a cum, )* cazul acesta, el vor e(te *umai de 0rod ca ucig!tor (i *u de c!l!ii pe care *ici *u8i *ume(te7 Irod a trimis i a ucis. El *u spu*e pe ci*e a trimis 0rod, ci *umai c! a trimis7 ;u este importa*t pe ci*e a trimis, pe*tru c!, la Audecata lui 9um*ezeu, *umai 0rod va 3i chemat s! r!spu*d! pe*tru aceast! ucidere7 C! muli au 3ost pru*cii care au 3ost uci(i )* aceast! 3apt! de s*ge a lui 0rod, se vede di* aceea c! Eva*ghelistul )*t!re(te )* chip deose it 3aptul c! au 3ost to1i pru*cii (i di* toate )mpreAurimile7 El putea s! 3i spus" Q(i a ucis pru*cii di* ,etleem (i di* !rmurile de acoloR, dar el )*t!re(te cu ose ire" to1i pruncii i toate 1rmurile. Fii*dc! ,etleem era ora( (i )* regiu*ea dimpreAur erau multe sate, este limpede c! au 3ost uci(i muli pru*ci7 -st3el, copiii au 3ost primii muce*ici pe*tru Bristos7 +oartea lor )*ai*te de vreme, muce*iceasc!, este urmarea ad*cimilor p!catului ome*esc (i se )*drept!esc pri* primirea cu*u*ilor de slav! (i via! ve(*ic! )* :mp!r!ia lui Bristos7 Ei, pe care Bristos i8a iu it cel mai mult, au 3ost cei di*ti care au su3erit pe*tru El7 Cei pe care El i8a luat )* rae (i i8a i*ecuv*tat >+arcu 15"16?, au 3ost cei di*ti, care au 3ost p!rta(i la muce*icia ;oului Testame*t7 :* Dechiul Testame*t, proorocii au murit pe*tru 9um*ezeuE )* ;oul Testame*t, copiii (i toi cei care erau curai ca (i copiii, au murit pe*tru 9um*ezeu7 C!ci u*ua di*tre )*v!!turile ;oului Testame*t este de nu # #e1i ntoarce i nu #e1i fi precum pruncii, nu #e1i intra n /mpr1ia Cerurilor >+atei 1M"4?7 @i toi cei care se poc!iesc (i aAu*g precum pru*cii, )(i vor g!si 0rozii lor, v!rs!tori de s*ge, )*tr8o m!sur! mai mare sau mai mic!, care, di* zavistie, )i vor ate, )i vor prigo*i (i chiar )i vor ucide7 ;ici u* muce*ic al lui Bristos *u va 3i 3!r! cu*u*a sa )* :mp!r!ia lui Bristos, *ici m!car u* si*gur 0rod *u va sc!pa 3!r! s! 3ie aspru pedepsit, tot a(a cum )mp!ratul 0rod *u a putut sc!pa, *ici pe p!m*t (i *ici )* cer7 :*tr8adev!r, 3iecare p!c!tos, orict de puter*ic s8ar )*arma, se )*(eal! *egr!it de mult, dac! crede c! el este mai puter*ic dect u* pru*c *eprih!*it7 ;imic *u este mai puter*ic )* lume dect )*treaga )*elepciu*e (i cur!ia, deoarece )*gerii lui 9um*ezeu stau )* spatele cur!iei (i a )*tregii )*elepciu*i cu s! ii de 3oc7 ;oi toi *e )*(el!m deseori c*d, or ii de p!cat, credem c! *oi, cu puterea, t!ria (i armele *oastre, su*tem mai puter*ici dect u* copila( *eputi*cios de doi a*i(ori7 Tre uie s! auzim doar m!rturisirea u*ui ucig!tor de pru*c ca s! *e )*sp!im*t!m7 Tre uie doar s! auzim cum pru*cii uci(i )(i urm!resc uciga(ii zi (i *oapte, )* vise (i )* viziu*i, *ed*du8le pace deloc, p*! c*d )i aduc la poc!i*! P ori uciga(ii se sp*zur!7 Cel ce ucide om *evi*ovat, se ucide pe si*e )*su(i7 Cel ce moare )* )*treag! )*elepciu*e este m*tuit (i este iruitor7 :mp!raii *u su*t puter*ici, dar copiii su*t7 :mp!raii *u su*t iruitori, dar copiii su*t7 -cestea su*t ve(ti mari pe*tru lumea veche7 -ceasta este cea mai )*sem*at! )*v!!tur! a Lumii ;oi a lui Bristos7 Primul e2emplu al lestemului tira*ului (i al i*ecuv*t!rii copiilor muce*ici di* ;oua .idire, este dat de 0rod (i de copiii uci(i ai ,etleemului7 .i dup! zi, di* vremea c*d ;oul Testame*t a 3ost citit pe*tru prima oar!, 0rod este lestemat (i victimele *evi*ovate su*t i*ecuv*tate7 @i ce a do *dit 0rod pri* 3apta sa cea rea= ;imic di* ceea ce a dorit (i totul di* ceea ce a meritat7 Pri* Doia lui 9um*ezeu, pedeapsa )l aAu*ge u*eori pe r!u3!c!tor )*dat! dup! ce s!vr(e(te uciderea (i alteori mai trziu, dar )*totdeau*a vi*e pe *ea(teptate7 C!ci 9um*ezeu r!z u*! s*gele v!rsat7 El :(i aduce ami*teE El *u uit! strig!tul celui *evi*ovat >c37 Psalm 9"1&?7 C*d tat!l cel r!u al #3i*tei Darvara (i8a dus 3iica la locul de ucidere, t!ierea capului ei cu m*a lui, pe*tru c! ea ve*ise la credi*a )* 9om*ul Bristos, u* tr!s*et a c!zut peste casa lui chiar )* acea zi (i l8a ucis7 C*d )mp!ratul 0rod a ucis pru*cii *eprih!*ii di* ,etleem, *u a 3ost *ici u* tr!s*et care s! cad! )*dat! peste el, dar ceea ce i s8a )*tmplat lui, a 3ost cu mult mai )*grozitor dect u* tr!s*et7 Foarte degra !, el a c!zut la pat (i a 3ost cupri*s de o oal! cumplit! (i )*delu*gat!" 3e r!, 3riguri, gut!, r!*i deschise (i s*ger!ri7 9ar cea mai )*grozitoare a 3ost oala m!dularelor ascu*se7 9up! cum poveste(te despre el Flavius 0osi3, m!dularele lui cele ascu*se putrezeau di* prici*a stric!ciu*ii (i erau pli*e cu viermi7 Gcig!torul de pru*ci a 3ost
4'

pedepsit cu cea mai cumplit! su3eri*! a acelor p!ri ale corpului ome*esc, cu care a 3ost )mpodo it de 9um*ezeu pe*tru 3acerea copiilor7 9uhoarea care se r!sp*dea de la 0rod, )*dep!rta pe toat! lumea de la curte7 @i a(a de si*gur, cu durere trupeasc! (i )* cele di* urm! *e u*, 0rod (i8a lep!dat su3letul s!u cel *egru ca s!8(i duc! mai departe chi*urile, di* care moartea )i slo ozise trupul7 @i ast3el )*cepe ;oua .idire, *u *umai cu ucuria )*gerilor (i a p!storilor di* ,etleem, ci (i cu scr(*etul pru*cilor, pl*sul mamelor (i 3acerea de r!u a u*ui tira* pli* de urgie7 "las se aude n >ama, bocet i pln!ere amar. >a%ila i pn!e copiii i nu #rea s se mn!ie de copiii si, pentru c nu mai sunt. >c37 0eremia 41"1'?7 -ce(ti copii su*t urma(ii /ahilei, str! u*a semi*iei lui De*iami*, care s8a a(ezat )* 0udeea dimpreu*! cu semi*ia lui 0uda7 Dechea istorie ome*easc! a )*ceput cu s*ge (i cu 3apte rele" cu acestea (i 3!r! *ici o ucurie7 Frate (i8a ucis 3ratele" Cai* l8a ucis pe - el7 1me*irea a c!zut di* ce )* ce mai Aos, di* p!cat )* p!cat, di*tr8u* r!u )* alt r!u, p*! c*d a c!zut )* cele mai ad*ci str!3u*duri ale p!catului7 9e ce a )*g!duit 9um*ezeu s! se co*ti*ue savr(irea 3acerii de r!u )* ;oua .idire= 9e ce *u a oprit El uciderea copiilor de c!tre 0rod= Pe*tru a ar!ta c!derea )*grozitoare a ome*irii (i pe*tru a dezv!lui ad*curile pr!pastiei di* care +esia tre uia s! ridice lumea7 -re calea larg! (i alu*ecoas! a stric!ciu*ii mai pui*! durere (i mai pui*e lacrimi dect calea )*gust! (i spi*oas! a m*tuirii= :* cele di* urm!, 9um*ezeu *u va mai )*g!dui *ici u* 3el de su3eri*! s! cad! asupra p!c!to(ilor, 3!r! ca 9om*ul 0isus, cel 3!r! de p!cat, s!8l ia asupra Lui7 Pru*cii au 3ost uci(i de c!tre 0rod care se a3la su p!cat (i su lestemul lui -dam7 +ielul lui 9um*ezeu, 9om*ul 0isus, va 3i ucis, de(i El este 3!r! de p!cat (i li er de lestem, izvorul u*!t!ii (i al 3ericirii7 9up! moartea lui 0rod, a ve*it la 0osi3 u* )*ger al 9om*ului (i i8a poru*cit s! se )*toarc! acas! dimpreu*! cu Pru*cul (i cu s3*ta Fecioar!, cci , a spus el, au murit cei ce cutau s ia sufletul -runcului 7 :*gerul vor e(te aici la plural, ceea ce )*seam*! c! *u *umai 0rod murise, ci (i alii care c!utaser! s!8L ucid! pe Pru*cul Bristos7 Ci*e erau ace(ti alii= ,i*e)*eles c! erau u*ii )*elepi (i c!rturari ai 0erusalimului, care au 3ost tul urai (i )*3rico(ai la vestea *a(terii u*ui *ou )mp!rat >+atei &"&84?7 -st3el au )*ceput alte c!l!torii grele pe*tru 9om*ul 0isus peste pustiul de *isip (i cel al oame*ilor7 Prima di*tre aceste c!l!torii a 3ost di* Egipt )* 0udeea7 9ar 3iul lui 0rod, -thelau, dom*ea )* 0udeea, u* vl!star r!u al u*ei r!d!ci*i putrede7 -(adar, )*ai*te ca s3*ta Familie s! aAu*g! la 0erusalim, )*gerul lui 9um*ezeu i8a trimis )* )*dep!rtata Calilee7 -poi, a doua c!l!torie grea, a 3ost di* 0udeea )* Calileea, )* Cetatea ;azaret, )mpli*i*d ast3el )*c! o dat! cuvi*tele" ;ulpile au #izuini i psrile cerului cuiburi& ,iul Bmului ns nu are unde s-i plece capul. >+atei 6"&5?7 (i #enind a locuit n oraul numit $azaret, ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin prooroci, c $azarinean se #a c%ema. :* c!rile proorocilor care s8au p!strat, *u g!sim *ic!ieri c! 9om*ul 0isus #e va *umi ;azari*ea*7 Este posi il ca aceast! proorocire s! 3i 3ost )* vreo carte care s! se 3i pierdut )* mut!rile dese ale israeliilor, sau )* rui*ele Ae3uite ale 0erusalimului, sau poate era o preda*ie *escris!, dus! di* *eam )* *eam7 +ai su*t locuri )* ;oul Testame*t )* care -postolii vor esc despre citate prooroce(ti ca (i cum acestea ar 3i 3oarte cu*oscute, dar care *u se g!sesc )* Dechiul Testame*t >de e2emplu, 0uda 1"9, 1L?7 Fiecare popor are mai mult! proorocie *escris! dect scris!E a(a c! de ce *8ar tre ui s! 3ie la 3el (i cu iudeii= -(adar, :l vedem pe 9om*ul *ostru 0isus di* *ou )* ;azaret7 Plecase di* ;azaret c*d era )* p*tecele maicii #ale (i acum se )*toarce acolo )* raele maicii sale7 Cte lucruri *edeslu(ite (i pov!uitoare s8au )*tmplat )*tre plecarea (i )*toarcerea LuiH Plecarea #a di* ;azaret s8a 3!cut )* ascultare 3a! de o poru*c! dat! de omE 3uga )* Egipt a 3ost prici*uit! de urgia omuluiE )*toarcerea )* 0udeea a urmat morii celor care au c!utat viaa LuiE *oi oame*i r!i au dus la 3uga di* 0udeea (i )* cele di* urm! la )*toarcerea )* ;azaret7 1ame*ii su*t lucr!tori pretuti*de*i, dar pretuti*de*i Prea :*altul 9um*ezeu )mpli*e(te Doia #a (i pla*ul #!u de m*tuire7 ;u a trecut mult! vreme de la plecarea p*! la )*toarcerea )* ;azaret, dar s8a )mpli*it o me*ire mare, 9um*ezeiasc!7 :*ai*te de a )*cepe propov!duirea, Bristos, )* scurta #a vreme, a ar!tat oame*ilor *e*um!rate mi*u*i, d*du8le lecii )*3rico(!toare (i le8a dezv!luit 3irea atotcupri*z!toare a puterii #ale 9um*ezeie(ti7 El a r!spu*s chem!rii Cezarului (i a mers la ,etleem pe*tru )*scriere, d*d pri* aceasta Cezarului ceea ce este al Cezarului, d*d ast3el (i e2emplu de supu*ere 3a! de legea (i de puterile vremii7 El #8a *!scut )*tr8o pe(ter!, d*d pri* aceasta u* e2emplu de smere*ie *es3r(it! (i o lecie l!murit!, c! preuirea u*ui om *u depi*de de locul u*de se *a(te, ci de duhul care se a3l! )* el7 Pri* *a(terea Lui, El a deschis larg porile cerului (i a 3!cut )*gerii s! c*te deasupra p!m*tului pli* de p!cate (i s! vor easc! cu p!storii7 P!storii au 3ost primii care 08au adus slav! (i a ar!tat pri* aceasta c!, )* :mp!r!ia #a, oame*ii *u vor 3i ale(i dup! *a(terea lor aleas!, dup! og!ia, )*v!!tura sau puterea lor di* lume, ci pe*tru su3letele lor cu )*treag! )*elepciu*e, pe*tru i*imile lor curate (i cugetele lor cu 3ric! de 9um*ezeu7 El a adus la #i*e pe cei mai )*v!ai oame*i di* r!s!rit P craii 8 (i i8a slo ozit de )*chi*area la stele, )*v!*du8i s! aduc! slav! 9um*ezeului Celui viu (i
46

atotputer*ic )* #3*ta Treime7 El a dat la iveal!, )* 0rod (i )* c!rturarii 0erusalimului, )*treaga pr!pastie a 3irii stric!cioase a omului, tul urat! de p!cat (i )*ro it! de patimi7 Pri* muce*icia copiilor di* ,etleem, El a l!murit calea su3eri*ei pe care urmeaz! s! mearg! 3oarte muli urm!tori de8ai #!i, (i a mai ar!tat )* scurta #a vreme, c! )*treaga )*elepciu*e este mai tare dect r!z oiul (i c! 0rod, de 3apt, *u a ucis pru*cii, ci pe si*e )*su(i7 El a 3ost prigo*it de 0erusalim, pe*tru c! El urma s! su3ere (i s! 3ie sl!vit )* 0erusalim7 1ame*ii ale(i ai Egiptului l8au ad!postit de prigo*ire (i, pri* aceasta, a repetat o lecie mare (i limpede pe*tru 0srael7 El a tr!it pri*tre hamii )* Egipt, ca s!8i mi(te cu ar!trea #a t!m!duitoare, )*dem**du8i pe calea m*tuirii, a(a cum 3!cuse cu celelalte dou! *eamuri de oame*i, semiii (i ia3etiii, ca s!8@i arate dragostea #a atotcupri*z!toare pe*tru )*treaga lume7 El a )mpli*it aceast! mare me*ire )*treag!, su t!cere, su acoper!m*tul maicii #ale7 C*d me*irea #a s8a )mpli*it, El #8a )*tors )* ;azaret, ca s! #e preg!teasc! pe*tru u*a *ou!7 El *u a petrecut *ici m!car o si*gur! clip! pe p!m*t, 3!r! s! o )mpodo easc! cu 3apte mi*u*ate pe*tru m*tuirea oame*ilor7 Plugul #!u, o dat! ce a 3ost pus )* mi(care )* cmpul lumii, *u s8a oprit *ici o clip!, *ici razda #a *u a 3ost de ad*cimi 3elurite7 Toate acestea pe*tru m*tuirea oame*ilor7 @i ast3el, ,iserica :i aduce slav! (i laud! ca si*gurului 0u itor de oame*i, dimpreu*! cu Tat!l (i cu 9uhul #3*t P Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*7

:. DUMINICA DINAINTEA BOBOTEZEI EVANGHELIA DESPRE IOAN NAINTEMERGTORUL


+arcu 1"18M

/nceputul E#an!%eliei lui Iisus 4ristos, ,iul lui Dumnezeu, precum este scris n proorocie: Iat, Eu trimit n!erul 'eu naintea fe1ei @ale, care #a pre!ti calea @a. "lasul celui ce stri! n pustie: "ti1i calea Domnului, drepte face1i crrile 0ui. Ioan boteza n pustie, propo#duia botezul pocin1ei ntru iertarea pcatelor. (i ieeau la el tot 1inutul Iudeii i to1i cei din Ierusalim i se botezau de ctre el, n rul Iordan, mrturisindu-i pcatele. (i Ioan era mbrcat n %ain de pr de cmil, a#ea cin!toare de piele n :urul mi:locului i mnca lcuste i miere slbatic. (i propo#duia, zicnd: ;ine n urma mea Cel ce este mai tare dect mine, Cruia nu sunt #rednic, plecndu-m s-i dezle! cureaua ncl1mintelor. Eu #-am botezat pe #oi cu ap, El ns # #a boteza cu Du% .fnt. ;u e2ist! *ici o )*elepciu*e adev!rat! 3!r! iu ire, *ici iu ire adev!rat! 3!r! )*elepciu*e7 :*elepciu*ea 3!r! iu ire este )*elepciu*ea (arpelui, iu itoare de si*e (i otr!vitoareE iu irea 3!r! )*elepciu*e este o ploaie tore*ial! atu*ci c*d p!m*tul uscat caut! o pic!tura de ap! a u*ei ploi u(oare7 Ct de *em!rgi*it! este )*elepciu*ea lui 9um*ezeuH ;imic *u se poate asem!*a cu aceasta dect dragostea lui 9um*ezeu7 Ct de mari su*t )*elepciu*ea (i dragostea lui 9um*ezeu, dezv!luite )* 3irea zidit!H 9ar tocmai acesta este u* duh al )*elepciu*ii (i al iu irii, pe care 9um*ezeu l8a dezv!luit pri* 9om*ul *ostru 0isus Bristos, )* lucrarea m*tuirii omului7 Ct de mari su*t )*elepciu*ea (i dragostea lui 9um*ezeu, dezv!luite )* Prima .idireH 9ar aceasta era )*elepciu*ea 3acerii cuiva care *u e2ista, dragostea d!ruit! cuiva care *u avea dragoste7 Totu(i, )*elepciu*ea dezv!luit! )* ;oua .idire este )*elepciu*ea t!m!duirii ol*avilor de moarte (i iu irea )* ;oua .idire este iu irea Aert3ei de si*e7 :*c! o dat!, (i )*c! de dou! ori, (i )*c! de mai multe ori, cite(te Eva*ghelia 9om*ului (i +*tuitorului *ostru 0isus Bristos (i potole(te8i setea cu )*elepciu*ea (i iu irea de *espus a lui 9um*ezeu7 @i vei simi de dou! ori pe att P (i de mai multe ori P s!*!tatea su3letului (i puterea su3letului (i ucuria vieii7 9om*ul vi*e )* lume ca s! vi*dece lumea, s! o re)**oiasc! (i s! o )*vie di* mori7 Cum vi*e El= El vi*e ca u* 1crmuitor, a C!rui armat! merge )*ai*te (i dup! El7 +ulimea cereasc! se )*gr!m!de(te )* Aurul Lui, )*ai*te (i )* urm!7 Te8ai putea a(tepta s! vezi u* 3iu de )mp!rat )* m!tase (i )* purpur! P dar vezi acest Pru*c, *!scut )* pe(tera u*ui p!stor (i )*3!(at )*tr8o iesle de viteH Te8ai putea a(tepta s! vezi u* ge*eral, a c!rui u(! este p!zit! de o mulime de aio*ete pe*tru a8i ap!ra viaa de atacurile v*z!toare (i de atacurile vr!Ama(ilor P dar vezi acest Pru*cu(or *e)*armat (i cu
4N

)*treaga )*epciu*e, care era v*at di* clipa *a(terii #ale, de )mp!raii p!m*tului (i de *o ili, ca (i cum ar 3i v*at c!prioare7 Te8ai putea a(tepta s! vezi u* )mp!rat )m r!cat )* purpur!, merg*d )*tr8o calea(c! aurie (i )*soit de *o ili )* )*ve(m*tare ogat!7 @i vezi u* simplu mu*citor, care este *e(tiut (i despre care *u s8a auzit, cum 3ace c!l!torii lu*gi pe poteci st*coase, pe drumuri pr!3uite (i pe c!r!ri spi*oase, chiar di* ;azaret p*! la gura 0orda*ului, ca s!8@i plece capul su m*a lui 0oa* ,otez!torul (i s! 3ie otezat ca ali oame*i7 9ar u*de este armata Lui= P te vei )*tre a7 #e a3l! )* Aurul Lui, )* spate (i )*ai*te7 Ei su*t mulimile de )*geri mi*u*ai, care v!d )* Bristos pe 1crmuitorul (i pe :mp!ratul lor7 Ei ar dori s!8L poarte )* carul de lupt! al heruvimilor, dar El *u va 3ace aceasta P (i *umai El si*gur (tie de ce *u va 3ace aceasta P El (i Tat!l #!u (i #3*tul 9uh7 +ulimea )*gerilor ar dori s!8L )m race )* soare, s!8L )mpodo easc! cu stele (i s!8L )*ci*g! cu curcu eie, dar El *u va 3ace aceasta (i *umai El si*gur (tie de ce7 :*gerii ar dori s!80 vesteasc! sosirea cu trm ieE ei ar vrea, cu t!ria (i puterea lor, s! deschid! ochii tuturor oame*ilor de pe p!m*t di*tr8o dat!, ca ei s!8L poat! vedea (i cu*oa(te pe 9om*ul lorE )*gerii ar dori P (i le8ar sta lor )* puti*! aceasta P s! dea glas lem*ului, (i pietrei, (i apei (i aerului, ca )*treaga *atur! s!8L poat! a(tepta cu strigarea" Q1sa*aH 1sa*aHR dar El *u va 3ace aceasta (i *umai El si*gur (tie de ce7 -cum (i *oi (tim de ce El *u va 3ace aceasta7 El are aceast! slav! )*treag! )* ve(*icie7 9ar El #e pogoar! acum pe p!m*t )* al ia timpului, )* tem*ia p!catului (i a morii, acolo u*de 3raii #!i 3!r! de *um!r pl*g (i gem, av*d strm ! Audecat! di* prici*a p!catelor lor, pr! u(i*du8se )* moarte7 El a i*trat )* ta !ra vr!Ama(ului (i, lu*d chip de ro , )*tocmai ca (i ali ro i, lucreaz! cu chi zui*! (i )*elepciu*e pe*tru a pri*de (i a lega pe cei ce ocrmuiesc tem*iele (i pe*tru a8i slo ozi pe 3raii #!i ro i, ridic*du8i )* :mp!r!ia lui 9um*ezeu (i a )*gerilor 3!r! de moarte7 -ceste cete de )*geri, Lui )i erau pururea v!zute, dar, pe*tru alii, ace(tia str!luceau doar ici (i colo, ca *i(te sc!p!r!ri de lumi*! ce vi*e de la soare, de dup! *ori gro(i7 :* viaa #a p!m*teasc!, au e2istat )* pri*cipal trei )*ceputuri7 G*ul a 3ost )*sem*at de z!mislirea (i *a(terea #a, al doilea, de otezul #!u (i al treilea de :*vierea #a7 Primul )*ceput arat! ve*irea #a )* lume, al doilea, propov!duirea #a )* lume pri* cuv*t (i 3apt! >c!ci El (i pe vremea c*d era copil propov!duia (i 3!cea mi*u*i, dar aceasta se 3!cea )* tai*!, *espus (i *ev!zut? (i al treilea, )*temeierea :mp!r!iei #ale 3!r! de moarte7 :* vremea primului (i ultimului )*ceput, )*gerii s8au 3!cut v!zui (i altora7 La cel de8al doilea )*ceput, la otezul #!u, #8a ar!tat #3*ta Treime )* )*tregul Ei7 9ar cel de8al doilea )*ceput a avut ca p!rta( u* )*ger7 #8a ar!tat u* )*ger" *u u* )*ger 3!r! de trup, ci u* om cu *umele 0oa*, 3iul preotului .aharia (i al 3emeii sale Elisa eta7 El *u era )*ger ca ali )*geri, ci a 3ost *umit )*ger de c!tre proorocul" Iat, Eu trimit pe n!erul meu i #a !ti calea naintea fe1ei 'ele >+aleahi 4"1?7 Cu aceast! proorocire )(i )*cepe Eva*ghelia sa, s3*tul Eva*ghelist +arcu7 @i aceasta este o tai*! mi*u*at!7 Fiecare di*tre Eva*gheli(ti 3olose(te u* a*umit )*ceput7 Eva*ghelistul 0oa* )*cepe di* ve(*icie7 +atei )*cepe de la -vraamE Luca )*cepe cu *a(terea +*tuitorului pe p!m*tE +arcu )*cepe cu otezul )* rul 0orda*ului7 9e ce *u )*cep toi Eva*gheli(tii la 3el= #pu*ei8mi atu*ci, u*de se a3l! acest )*ceput u*ic al lui 0isus Bristos= Este greu s! vor e(ti despre )*ceputurile u*ui lucru lipsit de via!, dar este cu att mai greu s! vor e(ti despre u* om viu, 3!r! s! vor e(ti despre 9!t!torul de via!, de la care )*treaga via! (i8a primit )*ceputul7 :* realitatea pe care *e8o )*3!i(eaz! Eva*gheli(tii, (i )* 3iecare di*tre *oi, se a3l! aceste patru )*ceputuri, pe care le pricepem 3ie cu mi*tea, 3ie cu simirea7 G*ul este )*ceputul *ostru )*tru 9um*ezeu, urm!torul se a3l! )* str!mo(ii *o(tri, al treilea, )* p!ri*ii *o(tri (i al patrulea, la vremea c*d )*cepem s! ar!t!m cea mai mare lucrare a *oastr! )* aceast! lume7 9ar Bristos are u* al ci*cilea )*ceput, )* leg!tur! cu 3iecare di*tre *oi7 Cu alte cuvi*te, )*ceputul lui 0isus Bristos (i Fiul lui 9um*ezeu (i al Eva*gheliei #ale pe*tru *oi este atu*ci c*d El vi*e la via! )* i*imile (i mi*ile *oastre, ca si*gur +*tuitor al *ostruE c*d El )*ceteaz! s! mai 3ie )* l!u*trul *ostru doar o lamp! aurie, *eapri*s!, pli*! cu ulei (i care, 3ii*d apri*s!, )*cepe s! lumi*eze (i s! )*c!lzeasc! )*treaga *oastr! 3ii*!E atu*ci El )*cepe s! 3ie pi*ea *oastr! zil*ic!, 3!r! de care *u petrecem *ici m!car o si*gur! ziE atu*ci c*d El )*cepe s! 3ie pe*tru *oi de mai mare pre dect )*treaga lume, dect toate lucrurile cele u*e, dect rude*iile (i priete*ii, (i mai scump dect )*s!(i viaa *oastr! p!m*teasc!7 -cesta este, pe*tru *oi, adev!ratul )*ceput al lui 0isus Bristos7 ;umai atu*ci *e va sta )* puti*! s! )*elegem celelalte patru )*ceputuri pome*ite de c!tre cei patru Eva*gheli(ti7 Eva*ghelistul +arcu )(i )*cepe Eva*ghelia sa cu )*ceputul propov!duirii )* lume a lui Bristos, (i preoia #a )* lume7 @i el )*dat! )*t!re(te pro3eia proorocului +aleahi despre 0oa* :*ai*temerg!torul, ca )*ger care va merge )*ai*tea 3eei 9om*ului7

4M

9e ce proorocul (i Eva*ghelistul )l *umesc pe 0oa* )*ger, c*d el *u era )*ger, ci om= +ai )*ti pe*tru c! 0oa* a 3ost, )* viaa sa, ca u* )*ger ceresc, di*tre toi oame*ii, apropii*du8se cel mai mult de viaa )*gerilor7 :* al doilea r*d, pe*tru c! tre uia s! 3ie limpede )*v!!tura, c! scopul preoiei p!m*te(ti a lui Bristos era de a 3ace )*geri di* oame*i P di* oame*i muritori (i p!c!to(i, di* oame*i dup! 3irea lor )*ro it!, de a 3ace 3ii*e li ere )* mod 3iresc, 3!r! de moarte (i 3!r! de p!cat, )*tocmai ca s3i*ii )*geri di* cer7 :* ce 3el era 0oa* ca u* )*ger= +ai )*ti, )* ascultarea sa 3a! de 9um*ezeuE )* al doilea r*d, )* li ertatea sa 3a! de lume (i, )* al treilea r*d, )* lipsa sa de griAi pe*tru viaa sa trupeasc!7 Cea di*t)i este de cea mai mare )*sem*!tate pe*tru lume, a doua decurge di* prima (i a treia di* a doua7 :*gerii su*t ascult!tori des!vr(ii 3a! de 9um*ezeu7 :* 3iecare zi, tai*ele de *egr!it ale )*elepciu*ii, puterii (i iu irii lui 9um*ezeu li se dezv!luie (i ascultarea lor 3a! de .iditorul lor *u este silit!, ci izvor!(te di* ucurie (i smere*ie7 @i #3*tul 0oa* a 3!cut ascultare des!vr(it! 3a! de 9um*ezeu de la vrsta cea mai 3raged!7 ;!scut di* p!ri*i trecui cu vrsta, el a r!mas devreme 3!r! de p!ri*i, 3ii*d l!sat )* griAa lui 9um*ezeu ca si*gur P!ri*te al s!u, si*gurul s!u spriAi* (i si*gura lui iu ire7 Tat!l s!u a 3ost preot (i pro a il c! pri* aceasta (i8a )*t!rit cu*oa(terea lui 9um*ezeu7 .!mislirea sa )* p*tecele !tr* (i 3!r! rod al maicii sale, pri* puterea (i voia lui 9um*ezeu, *u i8ar 3i putut r!m*e *ecu*oscut!7 9ac! Eva*ghelistul Luca cu*o(tea mi*u*ata poveste a z!mislirii lui 0oa*, cu att mai mult tre uie s! o 3i cu*oscut 0oa*7 El (tia c! )*gerul lui 9um*ezeu )i vestise *a(terea (i cu*o(tea cu adev!rat cuvi*tele prooroce(ti ale )*gerului" ;a fi mare naintea Domnului 6 i nc din pntecele mamei sale se #a umple de Du%ul .fnt 6 i #a mer!e naintea 0ui cu du%ul i cu puterea lui Ilie >Luca 1"1'81N?7 Toate acestea erau )*3ipte )* i*ima t*!rului 0oa*, att de ad*c, ca (i cum ar 3i 3ost s!pate pe o ucat! de piatr!7 9um*ezeu a dat la iveal! 3eele cele mai importa*te ale vieii sale, de la vrsta sa cea mai 3raged! (i el tre uie s! 3i deslu(it limpede ce avea de 3!cut (i cel 3el de via! tre uia s! ai !7 El s8a retras )*dat! )* pustie >Luca 1"M5? pe*tru a se depri*de, zi (i *oapte, cu duhul s!u )*tru voia 9um*ezeului celui viu7 El s8a l!sat )*tru totul )* voia lui 9um*ezeu (i :l c!uta pe El pe*tru toate lucrurile7 El *u avea *evoie s! 3ie )*v!at de c!tre oame*i, deoarece El 8 de la care oame*ii primiser! cea mai mare cu*oa(tere, pe care a tra*smis8o (i la alii P a vor it cu 0oa* )* chip *emiAlocit, (i i8a dezv!luit *emiAlocit voia Lui7 @i ast3el, 3i*d retras di* lume, 0oa* a stat de vor ! cu 9um*ezeu, a(a cum 3ac )*gerii cei di* cer7 @i, )*tocmai ca )*gerii, el a !ut chiar di* izvorul )*elepciu*ii, puterii (i dragostei (i, di* aceast! prici*!, proorocul l8a *umit )*ger7 0ar!(i, 0oa* era ca u* )*ger di* cer, simi*du8se li er 3a! de lume (i 3a! de oame*i7 Lumea era ca !r*a pe*tru el, m*ii*du8se u*eori 3a! de u*ii sau de alii, r!m**d totu(i doar !r*a7 Pe*tru el, oame*ii erau o turm! a3lat! )* *eor*duial!, care se pierduser! de p!storul lor7 Ce su*t lumea (i omul )*ai*tea puterii atotcupri*z!toare a 9um*ezeului Celui viu= Care su*t puterea (i lauda lor (i ct de primeAdio(i su*t ei= Ei su*t ca o spum! deasupra u*ei m!ri ad*ci7 Lumea *u poate da *imic u* oame*ilor, dect *umai dac! iau acel u* de la 9um*ezeu, *ici *u poate s! 3ac! vreu* r!u omului )*ai*tea lui 9um*ezeu sau 3!r! )*g!dui*a Lui7 -tu*ci, de ce tre uie omul s! se )*Aoseasc! )* 3aa lumii= 9e ce tre uia s! a(tepte 0oa* ceva de la oame*ii care luaser! de la 9um*ezeu, (i erau datori 3a! de El= 9e ce tre uie el s! se team! de oame*i, c*d )*treaga lume tr!ie(te )* 3ric! (i respir! cu 3ric!= Pe*tru c! 0oa*, ca u* )*ger al lui 9um*ezeu, *u era legat de lume )* *ici u* chip, *ici )* chipul cel mai pui* )*3rico(at al ei7 9e aceea 0oa* s8a m*iat *ep!tima( )mpotriva )*elepilor 0erusalimului, )*ai*tea c!rora lumea se )*chi*a ca )* 3aa idolilor" -ui de #ipere, cine #-a artat s fu!i1i de mnia ce #a s fie* >Luca 4"N? (i l8a mustrat pe 0rod pentru toate relele pe care le-a fcut Irod >Luca 4"19?7 0oa* *u a i*ut seama de *ime*i dect de 9um*ezeul Cel viu (i de voia Lui cea s3*t!7 El *u 3!cea *ici o deose ire )*tre oame*i, *ici dup! hai*ele lor, *ici dup! ci*stea (i puterea lor, )*v!!tura lor, og!ia ori vrsta lor P el )i deose ea *umai dup! su3letul lor7 1chii lui *u8i vedeau pe oame*ii cei trupe(ti, ci su3letele lor goale, care se ascu*d ochilor celorlali pri* )*veli(ul trupului7 1 aseme*ea li ertate 3a! de lume (i 3a! de oame*i o au *umai )*gerii lui 9um*ezeu, (i pe*tru aceasta proorocul l8a *umit )*ger7 0ar!(i, 0oa* era aseme*ea )*gerilor, 3ii*d li er de orice griA! pe*tru viaa sa p!m*teasc!7 :*gerii *u su*t 3ii*e trupe(ti ca oame*ii, ci ei su*t )*ve(m*tai )* str!lucirea 3ii*ei lor P a trupurilor lor cereti >0 Cori*te*i 1'"L5?7 :*gerii su*t cu totul lipsii de orice griA! 3a! de ei7 ;u8i deo ose(te pe ei griAa pe*tru ce vor m*ca, ori ea, ori )m r!ca7 #luAi*du80 lui 9um*ezeu, ei (tiu c! 9um*ezeu le va da m*care (i !utur! (i hai*e7 Ci*e este acel gospodar p!m*tesc care (i8ar l!sa sluAitorii s!i credi*cio(i s! 3l!m*zeasc! (i s! um le goi= Cu att mai mult #e )*griAe(te 9um*ezeu de sluAitorii #!i credi*cio(iH Cine dintre #oi, n!ri:indu-se, poate s adau!e staturii sale un cot* >+atei 6"&N?7 #u*tem )*co*Aurai de 9um*ezeu mai mult dect de aer (i de soare7 El (tie di* ce su*tem 3!cui (i *evoile *oastre :i su*t cu*oscute (i El *e )mpli*e(te *evoile zi de zi7 9e ce *u pot toi oame*ii s!8(i dea seama de aceasta= 9ar, atu*ci, cum au ap!rut lipsurile (i 3oamea= 9e ce le )*g!duie 9um*ezeu= Pe*tru c! 9um*ezeu #e )*griAe(te s! *e hr!*easc! *u *umai trupurile, ci (i su3letele, (i e2perie*a arat! c! 3oamea
49

trupeasc! poate hr!*i u*eori su3letul7 9ovada cea mai limpede pe*tru aceasta, este postirea7 G* trup, care este )* ge*eral hr!*it di* destul, arat! u* su3let )* )*tregime gol7 Cel ce poste(te cu trupul )(i hr!*e(te su3letul7 Cu ct u* om se o i(*uie(te s! posteasc!, cu att are mai pui*e griAi pe*tru trupul s!u (i are ucurii mai mari )* su3letul s!u7 -ceasta *u se cu*oa(te di* auziteE aceast! 3!ptuire se l!mure(te de la si*e, *umai c*d omul )*cearc! (i aduce pururea postirea )* viaa sa7 -(a cum au tr!it toi s3i*ii !r ai, *u pri*tr8o )*elepciu*e adu*at! di* c!ri, ci )*cerc*d aceste realit!i, tot a(a a tr!it (i #3*tul 0oa*7 El a )*v!at s! 3ie li er de griAi 3a! de viaa sa trupeasc!, *u citi*d c!ri (i ascult*d !r ai )*elepi care Qspu*R, dar *u Qspu* cumR, ci 3!c*du8(i o iceiul de a 3i li er de griAi7 El postea (i a v!zut c! omul poate tr!i *u *umai 3!r! toate acele m*c!ruri care prici*uiesc dureri, dar (i 3!r! pi*e7 0oa* s8a hr!*it cu Ql!custeR (i cu miere slbatic, Ql!custeleR g!si*du8le pri* pui*a vegetaie a pustiei (i Qmierea s!l atic!R era mierea amar! a al i*elor s!l atice7 El *u a !ut vi* deloc, *ici vreo !utur! tare7 @i totu(i *u se spu*e c! a dus vreodat! lips! de hra*! sau !utur!7 ;u l!custele (i mierea s!l atic! )l hr!*eau pe el, ci puterea lui 9um*ezeu, care i8a 3ost dat! sluAitorului #!u credi*cios pri* aceste miAloace7 A'ncareA n!ereasc a mncat omul >Psalm NN"&9?7 -(a se )*tmpl! )* ge*eral cu cei credi*cio(i (i ascult!tori, pe c*d cei *ecredi*cio(i (i *eascult!tori au *evoie de multe leacuri pe*tru hra*a lor ogat!7 +*c!rurile ogate ale celor 3!r! de credi*! (i *eascult!tori *u dau hra*! trupurilor lor, ci )mpov!rare, m*ie (i oal!7 0oa* *u (i8a 3!cut griAi *ici pe*tru, u*de s! locuiasc!, *ici pe*tru, ce s! )m race7 #!la(ul s!u era pustia, acoperit! de olta cereasc! (i avea straie di* p!r de c!mil! (i ci*g!toare di* piele7 @i 0lie era )*ci*s cu o ci*g!toare di* piele, sem*i3ic*d moartea patimilor (i gra a de a )mpli*i Doia lui 9um*ezeu7 @i )*c!l!mi*te= @i 3es= 9ac! mergi destul de mult 3!r! papuci, picioarele devi* ca papucii7 @i dac! mergi destul de mult cu capul descoperit su olta )*stelat!, cu*u*a mare de stele devi*e mai potrivit! podoa ! a capului dect u* 3es str*s pe cap7 El a v!zut su3letul s!u, )*ve(m*tat mai degra ! )* ma*tii str!lucitoare ca soarele, apari**d )*gerilor di* cer, dect )* stric!ciu*ea trupeasc! P pro a il c! el, ca (i -postolul Pavel, *u (tia dac! se a3la )* trup sau )* a3ara trupului >00 Cori*te*i 1&"48L?7 El se odih*ea (i dormea 3ie su cerul li er, 3ie )*tr8u*a di*tre multele pe(teri di* s!l !ticia Tra*siorda*ei7 9ar ce )*sem*a aceasta pe*tru el, c*d su3letul s!u putea s! se odih*easc! la pieptul )mp!r!tesc al F!c!torului ceresc= :* preaAma lui se a3lau vipere ve*i*oase (i lei 3l!m*zi7 9ar el *u se temea de ele, deoarece (tia c! 1chiul atoatev!z!tor )l supraveghea7 9e ce s8ar 3i temut de ele, c*d acestea *u8i puteau r!*i su3letul= El se vedea pe si*e cu ochii su3letului, *u cu cei ai trupului7 1ame*ii care se v!d *umai cu ochii trupului se silesc *umai pe*tru trup, caut! tr*d!virea pe*tru trupurile lor, poart! de griA! trupurilor lor7 #3*tul 0oa* era li er de toate griAile p!m*te(ti7 El avea griA! *umai de su3letul lui (i de voia lui 9um*ezeu, care era si*gura lege (i si*gurul crmuitor al su3letului s!u7 :* aceasta, el era )*tocmai ca (i )*gerii di* cer (i pe*tru aceasta proorocul l8a *umit )*ger7 >#3*tul Crigorie Teologul spu*e" Q1ste*itorul, sl! i*du8(i trupul, )(i sl! e(te p!catulE el se str!duie(te s! aAu*g! 3!r! trup, omor*du8(i ceea ce este muritor pri* ceea ce este 3!r! de moarte7R? +ai su*t (i alte proorociri cu privire la #3*tul 0oa*7 +arele prooroc 0saia l8a *umit u* glas care strig!" /n pustiu !ti1i calea Domnului, drepte face1i crrile .ale >c37 0saia L5"4?7 :* timp ce proorocirea de mai )*ai*te arat! mai mult 3irea #3*tului, aceasta arat! la chipul lucr!rii sale, al me*irii sale7 -tu*ci, cum tre uia s! 3ie lucrarea sa= #! 3ie u* glas care strig! )* pustie, care va ate*io*a oame*ii (i va preg!ti calea pe*tru 9om*ul7 Pri* QpustieR )*elegem, mai )*ti, de(ertul de di*colo de 0orda*, de u*de a ve*it puter*icul :*ai*temerg!tor al lui Bristos, 3!c*d cu*oscut! ome*irii ate*io*area, mai )*ai*te de vreme" Poc!ii8v!H 9oam*e, m*ia este prea mult!H 9oam*e, securea st! a(ezat! la r!d!ci*a pomuluiH 9oam*e, 3iecare pom 3!r! rod va 3i t!iat (i aru*cat )* 3ocH 9oam*e, vi*e G*ul mai mare dect mi*e, care va 3ace mi*u*iH 9oam*e, El va arde pleava )* 3ocul cel ve(*icH Poc!ii8v!H Pri* QpustieR, mai )*elegem )*treaga lume (i )*treaga istorie a lumii, cupri*s! de stric!ciu*ea p!catului ca de tu erculoz!7 :*ai*temerg!torul a 3ost prima r*du*ic! a u*ei prim!veri *oi7 9ar el *u a 3ost *ici soarele str!lucitor de prim!var!, *ici mireasma prim!verii, *ici c*tarea de prim!var! P el a 3ost *umai trm ia(ul, care a trezit pe cei care dormeau som*ul cel lu*g al ier*ii7 El a 3ost *umai vestitorul prim!verii, 9om*ul Bristos 3ii*d Prim!vara )*s!(i7 Pri* QpustieR mai )*elegem su3letele oame*ilor p*! )* vremea aceasta, care au 3ost desp!rite de 9um*ezeu (i se a3l! cu3u*date )* )*tu*ericul morii, a(a cum u* ru s8a pierdut )* *isipul de(ertului7
L5

#3*tul 0oa* este cel care *e treze(te co*(tii*ele, ca (i cum ar trage u* ru )*spre soare, (i Bristos este #oarele7 Com(tii*a este )*ai*ta(ul dragostei, a(a cum 0oa* este al lui Bristos7 "ti1i calea Domnului, drepte face1i crrile .ale. Cum= Poc!ii8v! (i m!rturisii8v! p!catele7 Facei aceste dou! lucruri gra *ic, pe*tru c! vi*e 9om*ul7 El va ate la u(a 3iec!rui su3let7 Cel care se poc!ie(te (i se m!rturise(te va i*e u(a su3letului s!u deschis! (i 9om*ul va i*tra, aduc*d viaa cea ve(*ic!7 9ar u(a celui care *u se poc!ie(te (i *u8(i m!rturise(te p!catele, 3ii*d )*ti*at de p!cat, va r!m*e )*chis!7 @i 9om*ul va trece pe l*g! el7 9ar securea (i 3ocul vi* pe urma Lui, )*tocmai a(a cum prim!vara merge )*ai*tea Lui cu soarele s!u, cu mireasma (i cu c*tecul s!u7 Calea 9om*ului (i c!ile #ale su*t su3letele oame*ilorE locurile rele su*t p!catele celor 3!r! de lege7 Ce se )*elege pri* !ti1i calea Domnului este l!murit mai departe de c!tre proorocul 0saia )* aceste cuvi*te" @oat #alea s se umple i tot muntele i dealul s se plece >0saia L5"L?7 -ceasta )*seam*!" tot ceea ce tu crezi c! este Aos*ic (i de lep!dat, se va ridica )* )*!limi (i tot ceea ce crezi c! este m!re (i puter*ic se va co or)7 #au, cu alte cuvi*te" ai g*dit c! 9um*ezeu este ca o vale Aoas!, de(i El este cea mai mare )*!limeE (i tu ai g*dit c! lumea material*ic! se a3l! la cea mai mare )*!lime, pe c*d ea este Aos*ic!, u* sc!u*a( la picioarele lui 9um*ezeu7 P!catul a r!stur*at )*treaga lume cu susul )* Aos7 Lep!dai p!catul (i lumea va sta di* *ou drept )* picioare7 -(adar, poc!ii8v! (i m!rturisii8v! p!catele (i otezai8v! cu otezul poc!i*ei pe*tru iertarea p!catelor7 Ioan a botezat n pustie i a propo#duit botezul pocin1ei pentru iertarea pcatelor. :* ce chip este 0oa* )*ai*temerg!torul lui Bristos= ;umai )* 3elul acesta" c! a ap!rut )* lume cu cteva lu*i )*ai*tea lui Bristos= ;uE ci pri* propov!duirea (i preoia sa, pri* care a preg!tit oame*ii s! a(tepte ve*irea lui Bristos7 :*treaga sa propov!duire era o chemare a oame*ilor la poc!i*!E toat! preoia sa era otezul poc!i*ei, pe*tru iertarea p!catelor7 -ceast! poc!i*!, pe care o propov!duia 0oa*, tre uie s! ai ! loc )*ai*tea m!rturisirii p!catelorE otezul pe care )l s!vr(ea 0oa* urmeaz! iert!rii p!catelor7 Poc!i*a, m!rturisirea (i otezul cu ap! erau s!vr(ite de c!tre 0oa*, dar iertarea p!catelor *u se a3la )* puterea sa7 ;umai Bristos putea ierta p!catele7 Chiar 0oa* a recu*oscut (i a spus aceasta zic*d" Eu # botez cu ap 6 dar 6 El # #a boteza cu Du% .fnt i cu foc >Luca 4"16?7 Pri* aceasta 0oa* a ar!tat c! el, cu otezul s!u, doar preg!tea oame*ii pe*tru otezul lui Bristos7 ,otezul lui era mai mult u* sim ol (i adev!ratul otez era al lui Bristos, pri* care omul se cur!! de p!cate (i se 3ace o fptur nou, este 3!cut 3iu al lui 9um*ezeu pri* adopie (i se *um!r! pri*tre cet!e*ii drepi ai :mp!r!iei cere(ti7 0oa*, proorocul di* pustie, cu*o(tea cele mai ascu*se ad*cimi ale 3irii omului" toate sl! iciu*ile, aplec!rile spre r!u (i 3irea schim !toare7 El a )*v!at aceasta )* timpul celor treizeci de a*i de si*gur!tate )* pustie7 Cu*osc*du8se pe si*e )*su(i, el a aAu*s s! cu*oasc! )*treaga lume (i tot ceea ce se poate )*tmpla P (i se )*tmpl! )* ea7 Lupta sa iruitoare cu si*e )*su(i, i8a adus o cu*oa(tere 3!r! margi*i a 3irii omului7 9e aceea el vi*e acum )*ai*tea oame*ilor cu li ertatea u*ei iru*e7 Cu*oa(terea sa *u a ve*it di* c!ri, ci este *emiAlocit!, de la 9um*ezeu, pri* propria sa a3lare (i tr!ire7 :*seam*! c! propov!duirea sa are u* caracter 3oarte p!m*tesc7 El *u are )*credere )* cuv*tul oame*ilor7 Chiar atu*ci c*d u* om se m!rturise(te cu si*ceritate (i )(i arat! )* chip curat poc!i*a pe*tru p!catele pe care le8a s!vr(it, 0oa* *u8l crede de )*dat!, pe*tru c! el cu*oa(te sl! iciu*ea (i schim area 3irii omului7 0oa* (tie aceasta (i se str!duie(te di* toate puterile s! l!mureasc! depli* 3aptul c! cei ce se poc!iesc tre uie s! vi*! cu 3apte )* spriAi*ul vor elor lor7 Pri* )*g!dui*a )*delu*gat!, p!catul s8a 3!cut u* o icei7 -cum, 3aptele cele u*e tre uie s! se 3ac! o i(*uite, (i aceasta se poate )*tmpla *umai pri* )*delu*ga tr!ire )* 3aptele cele u*e7 Petru 9amaschi*ul spu*e" Q1 iceiurile cele u*e (i cele rele su*t com usti ilul timpului a(a cum este lem*ul pe*tru 3oc7R -(adar, 0oa*, privi*d cu )*doial! pe cei ce se poc!iesc Qpe mome*tR, strig! c!tre ei" ,ace1i, dar, roade #rednice de pocin12 >Luca 4"M?7 0oa* le strig! 3ariseilor, saducheilor (i c!rturarilor m*dri ai 0erusalimului, care su*t l!udai, 3ii*d urma(i ai lui -vraam" $u ncepe1i a zice n #oi ni#: +#em tat pe +#raam, cci # spun c Dumnezeu poate i din pietrele acestea s ridice fii lui +#raam. >Luca 4"M?7 C*durile p!c!toase (i cugetarea p!c!toas! l!u*tric! su*t r!d!ci*a r!ului ascu*s di* om, de la care urmeaz! tot p!catul slo od7 La ce aAut! cuvi*tele de poc!i*!, dac! u* om co*ti*u!, )* i*ima lui, s! g*deasc! (i s! vor easc! r!u= C*durile rele (i cuvi*tele urte di* l!u*trul *ostru *u su*t *umai g*duri (i vor e, ci 3apte rele, )*ai*te de a se ar!ta ele )* a3ar! ca 3apte rele7 G* (arpe cu ve*i* )* di*i este u* (arpe ve*i*os, i*di3ere*t dac! mu(c! sau *uE chiar (i atu*ci c*d *u mu(c! tot (arpe ve*i*os este (i *u u* porum el *evi*ovat7 Cuvi*tele Dumnezeu poate i din pietrele acestea s ridice fii lui +#raam au multe )*elesuri7 9um*ezeu are )*tr8adev!r puterea s! 3ac! pe*tru #i*e oame*i di* piatr!, cum, (i c*d dore(te El7 @i ast3el, 0oa* le arat! )*elepilor poporului di* 0erusalim pe oame*ii simpli, pli*i de c!i*! pe care ei *u8i puteau su3eri, ca pe *i(te mori (i pietre *elucr!toare7 9i* ace(ti oame*i simpli, 9um*ezeu urmeaz! s! ridice c!tre El -postoli, Eva*gheli(ti, s3i*i (i iruitoriE (i pe )*elepii poporului, care str!lucesc ca o lumi*!
L1

p!m*teasc!, trec!toare (i mi*ci*oas!, 9um*ezeu )i va alu*ga, dac! *u aduc roade vred*ice de poc!i*!7 9um*ezeu mai poate s!8i schim e )* sluAitori ai #!i pe *ecredi*cio(ii care se pleac! )* 3aa lem*ului (i pietrei 3!r! de via!7 :* de(ert calc! peste )*elepii lui 0srael, ca peste lucruri *ecurate (i *evred*ice pe*tru cer (i p!m*tE dac! aceia(i )*elepi *u se arat!, pri* lucr!rile lor, a 3i copii ai lui -vraam, )*tocmai ca dreptul (i credi*ciosul -vraam7 9um*ezeu va 3ace sluAitori credi*cio(i di* p!g*i, a(a cum p!g*ii au 3!cut zei di* piatr!7 @i )* cele di* urm!, )*elepii lumii acesteia s! *u se groz!veasc! cu cu*oa(terea legilor p!m*te(ti (i a legii lui 9um*ezeu, atta vreme ct i*imile lor su*t )*vrto(ate ca piatra7 :*tr8 adev!r, ct timp i*imile lor se a3l! )* aceast! stare, mi*ile lor, care su*t pli*e peste m!sur! cu toate 3elurile de cu*o(ti*e, )i vor duce )* chip *emiAlocit )* 3ocul cel ve(*ic7 Ei s8au o i(*uit s! aprecieze c! )*v!area de u*ul si*gur este de mare vred*icie, *eg*di*du8se de loc la i*im! P 3ii*d chiar m*dri de )*vrto(area i*imilor lor7 9ar 9um*ezeu poate 3olosi i*ima ca pu*ct de plecare pe*tru m*tuirea omului P i*ima (i *u mi*tea P a(a cum a spus 9om*ul pri* proorocul" ; #oi da inim nou i du% nou # #oi da& #oi lua din trupul #ostru inima cea de piatr i # #oi da inim de carne >0ezechiel 46"&6?7 1 mare de )*v!!tur! *u era )* stare s! )*moaie i*imile lor7 9ar 9um*ezeu poate )*muia i*imile celor ce se poc!iesc cu adev!rat7 -(a cum se tope(te ceara de 3aa 3ocului, pri* harul #!u, El va lumi*a mi*ile lor cu toat! cu*oa(terea care le este de 3olos, )*c!lzi*du8le (i lumi**du8le i*imile credi*cio(ilor #!i7 -st3el, 0oa* )i )*va! pe Qc!rturariiR )*d!r!t*ici ai 0erusalimului, c! ei ar tre ui s! arate )* c!rile lor, poc!i*a lor cea curat!7 @i cea mai mare lucrare pe care ar putea8o 3ace ace(ti oame*i m*dri (i dispreuitori 3a! de ali oame*i, ar 3i s! se lepede de g*direa lor semea! (i de zicerea di* i*ima lor, c! ei su*t copiii lui -vraam7 9e la alii, 0oa* cere alte roade de poc!i*!, ca de e2emplu" Cel ce are dou %aine s dea celui ce nu are i cel ce are bucate s fac asemenea >Luca 4"11?7 0oa* (tie c! ace(tia care se poc!iesc su*t )mpresurai de o iceiuri rele" c!, av*d dou! hai*e, ei vor um la dup! o a treiaE c!, av*d mai mult! hra*! dect le este de tre ui*!, ei *u o vor )mp!ri cu s!racii, ci vor adu*a (i mai mult!7 9e aceea, el )i aduce )* situaia de a depri*de o iceiuri *oi" de a 3ace miloste*ie, de a aAuta pe cei s!raci, de a d!rui (i de a )mp!ri, pe*tru ca i*imle lor strmte s! se deschid! (i s! simt! dragostea 3r!easc! a omului (i pe cea p!ri*teasc! a lui 9um*ezeu, )* care Cel Care este mai puter*ic dect 0oa*, )i va trece pri* otezul cu 9uhul #3*t (i cu 3oc7 0oa* spu*e vame(ilor despre alte roade de poc!i*!, *imerite pe*tru 3elul lor r!u de a se )m og!i, lu*d de la oame*i mai mult dect m!sura pe care o cerea legea7 -cest o icei s8a )*3ipt ad*c )* i*ima lor, a(a c! ei, pri* og!iile pe care le do *diser!, erau la 3el de m*dri cum erau )*elepii 0erusalimului de )*elepciu*ea lorE att u*ii, ct (i alii se izuiau pe *edreptate7 Cum (i8ar 3i putut ar!ta mai i*e poc!i*a, dect lep!d*du8se de aplec!rile lor cele rele (i )m r!i(*d litera legii= 9e aceea )*eleptul 0oa* le d! leacurile potrivite pe*tru oala lor7 Ce )i s3!tuie(te 0oa* pe soldai s! 3ac!= . nu asupri1i pe nimeni, nici s n#inui1i pe nedrept, i s fi1i mul1umi1i cu solda #oastr >Luca 4"1L?7 0ar!(i, leacul potrivit pe*tru oal!7 G* om )*armat *u este preg!tit dect pe*tru r!z oi7 -rmele )l )*deam*! la aceasta7 Pe*tru a s!vr(i o 3apt! de r!z oi, el tre uie s! pl!smuiasc! o )*chipuire pe*tru )*drept!irea acesteia, att pe*tru propria sa co*(tii*!, ct (i pe*tru lume" de aici, )*seam*! c! u* om )*armat o i(*uie(te s! de3!imeze pe alii (i se pl*ge c! prime(te a*i pui*i7 Pe*tru ca poc!i*a u*ui soldat s! dea road! )*delu*gat!, el tre uie s! se lepede de aplec!rile sale cele rele" r!z oi, de3!imare (i *emulumire pe*tru lea3a sa7 Tot ceea ce s3!tuie(te #3*tul 0oa* pe*tru road! de poc!i*!, *u este destul pe*tru m*tuirea su3letului de p!cat, dar este destul pe*tru a8i )*vred*ici pe oame*i s! se arate )* 3aa lui Bristos7 -poi, me*irea :*ai*temerg!torului era de a8i ate*io*a pe oame*i, chiar (i )*tr8o mic! m!sur!, ca s! se cur!easc! (i s! se 3ac! vred*ici s! se arate )*ai*tea 3eei 9um*ezeie(ti a +*tuitorului7 D!z*du8l pe )*3rico(!torul prooroc, c!tre care se )m ulzea tot p!m*tul 0udeii (i al 0erusalimului, (i ascult*du8i strig!tele *e(tiute de )*dem*are (i )*3rico(are cu securea (i cu 3ocul, oame*ii )l )*tre au" Cine eti tu* ;u e(ti tu Bristosul care tre uie s! vi*!= $u sunt eu 4ristosul , a 3ost r!spu*sul lui 0oa*7 Eti Ilie* $u sunt. Dar cine eti* >0oa* 1"&58&4? Eu sunt !lasul celui care stri! n pustie: ?/ndrepta1i calea Domnului2A @i 0oa* a recu*oscut (i a m!rturisit cu smere*ie" Cel Care #ine dup mine, Care nainte de mine a fost i cruia eu nu sunt #rednic s-I dezle! cureaua ncl1mintei. >0oa* 1"&N?7

L&

Bristos vi*e s!8i )*vee pe oame*i smere*ia, pe care ei o uitaser! (i ascultarea, pe care ei o )*c!lcaser!7 El *e d! o pild! des!vr(it! de smere*ie (i ascultare 3a! de Tat!l ceresc7 @i :*ai*temerg!torul #!u *e )*va! pri* pildele sale de smere*ie (i ascultare P pri* smere*ia (i ascultarea sa, 3!r! de p!cat 3a! de Bristos7 1ame*ii care *u au smere*ie ori ascultare, *u au *ici u* 3el de )*elepciu*e ori dragoste7 @i cel care *u le are pe acestea *u8L are pe 9um*ezeu7 @i cel care *u8L are pe 9um*ezeu *u se are *ici pe si*e, ci este ca (i cum *u ar e2ista, a3l*du8se )* )*tu*eric (i )* um ra morii7 9ac! ci*eva di*tre *oi ar spu*e" Bristos este o pild! prea des!vr(it! pe*tru mi*eE *u pot privi la El P atu*ci e2ist! 0oa* :*ai*temerg!torul care este, ca u* om o i(*uit, mai aproape de muritori7 #! priveasc! la smere*ia (i ascultarea lui 0oa*7 9ar, vai, dac! u* om *u vrea s! lucreze i*ele, el va g!si mereu o prici*! pe*tru aceasta7 9ar cel care caut! s! aru*ce lumi*! asupra e2iste*ei sale Aal*ice pe p!m*t, o va g!si cu ucurie )* steaua lui 0oa* :*ai*temerg!torul7 -cesta este u* om 3ericit, c!ci steaua aceea, )*tocmai ca (i steaua care i8a co*dus pe craii de la r!s!rit p*! la ,etleem, )l va co*duce la #oarele cel mai str!lucitor, 9om*ul *ostru 0isus Bristos, care este lauda )*gerilor (i m*tuirea oame*ilor, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 9e aceea Lui 0 se cuvi*e slava (i )*chi*!ciu*ea, dimpreu*! cu Tat!l (i cu 9uhul #3*t, Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* veci vecilor7 -mi*7

;. BOBOTEAZA EVANGHELIA DESPRE BOTEZUL DOMNULUI


+atei 4"1481N

/n acest timp a #enit Iisus din "alileea, la Iordan, ctre Ioan, ca s .e boteze de ctre el. Ioan ns /l oprea, zicnd: Eu am trebuin1 s fiu botezat de @ine, i @u #ii la mine* (i rspunznd, Iisus a zis ctre el: 0as acum, c aa se cu#ine nou s mplinim toat dreptatea. +tunci 0-a lsat. Iar botezndu-.e Iisus, cnd ieea din ap, ndat cerurile s-au desc%is i Du%ul lui Dumnezeu .-a #zut po!orndu-.e ca un porumbel i #enind peste El. (i iat !las din ceruri zicnd: +cesta este ,iul 'eu cel iubit ntru Care am bine#oit. (i se #a arta sla#a Domnului i tot trupul o #a #edea cci !ura Domnului a !rit. >0saia L5"'?7 :* vremurile de odi*ioar!, 9om*ul a 3!g!duit s! vi*! (i s! #e arate )*tru slav! mare7 1ame*ii au auzit aceasta dar au uitat ce se spusese7 9ar 9um*ezeu *u @i8a uitat cuv*tul #!u, pe*tru c! cuvi*tele 9om*ului su*t ca stlpii de piatr! care *u se pot *!rui7 9om*ul a 3!g!duit c! vi*eE (i iat!, El *u a ve*it la vremea c*d *oi aveam cel mai pui* *evoie de El, ci c*d *evoia *oastr! era cea mai mare7 9um*ezeu a trimis u* prooroc sau u* )*ger )* locul #!u, la vremea potrivit!7 9ar c*d r!ul s8a )*mulit )* lume att de mult, c! *ici m!car u* )*ger *u mai era )* stare s!8l ard! cu lumi*a sa, *ici u* prooroc *u mai avea puti*! s!8l strmtoreze pri* cuvi*tele sale, atu*ci 9um*ezeu @i8a )mpli*it vechea 3!g!dui*! (i #8a ar!tat pe p!m*t7 9ar cum a ve*it 9um*ezeu )* pli*! slav!= :* smere*ie (i ascultare de *egr!it7 :*tr8u* aseme*ea chip )* care )*gerii #!i ar!tau mai str!lucitori (i proorocii #!i mai m!rei dect El7 C*d s8au ar!tat la 0orda* proorocul (i #t!p*ul, proorocul a atras ate*ia mai mult dect #t!p*ul7 0oa* :*ai*temerg!torul p!rea mai tai*ic (i mai mare dect 9om*ul Bristos7 9om*ul Bristos :(i ascu*dea slava #a (i m!reia su dou! )*veli(uri groase" u*ul era trupul ome*esc (i cel!lalt era smere*ia7 -(a )*ct oame*ii *ici *u L8au !gat )* seam!, *ici *u L8au recu*oscut, )* timp ce ochii tuturor puterilor cere(ti erau a(ezai pe El mai mult dect pe )*treaga lume zidit!7 :*ve(m*tat )* trup adev!rat (i )* smere*ie curat!, 9om*ul Bristos a ve*it din "alileea, la Iordan, ctre Ioan, ca s se boteze de ctre el. >+atei 4"14?7 +i*u*at este 9um*ezeu )*tru lucr!rile LuiH Pri* toate lucr!rile #ale, El *e )*va! smere*ia (i ascultarea7 El #e ascu*de )* spatele lucr!rilor #ale, tot a(a cum soarele se ascu*de *oaptea )* spatele str!lucirii stelelor, tot a(a cum o privighetoare se ascu*de )* tu3e )* spatele c*tecului s!u7 El d! lumi*! soarelui (i soarele str!luce(te de parc! ar avea lumi*a de la si*e, pe c*d 3aptul este c! lumi*a lui 9um*ezeu se trece cu vederea7
L4

El d! glas tu*etului #!u (i v*turilor #ale (i acestea se audE dar El *u se aude7 El d! 3rumusee mu*ilor #!i (i paAi(tilor #ale (i ele str!lucesc de 3rumusee, ca (i cum ar 3i de la ele, pe c*d 3rumuseea lui 9um*ezeu r!m*e ascu*s! ca o tai*!7 El d! 3rumusee (i mireasm! 3lorilor cmpului (i acestea o r!sp*desc )* Aurul lor ca (i cum ar 3i de la eleE *e !g*du8se )* seam! c! aceast! mireasm! este a lui 9um*ezeu7 El d! putere 3iec!rei 3!pturi (i 3iecare 3!ptur! se )mpodo e(te )* 3aa celorlalte, 3!li*du8se cu puterea, ca (i cum ar 3i a saE pe c*d puterea *em!surat! a lui 9um*ezeu *ici *u se )mpodo e(te, *ici *u caut! a 3i !gat! )* seam!7 El d! mi*te di* mi*tea #a oame*ilor (i oame*ii cuget! (i g*desc ca (i cum ar 3i cu mi*ile lorE pe c*d mi*tea lui 9um*ezeu r!m*e )* pace des!vr(it!, )*torc*d spatele laudei lumii7 -st3el *e )*va! 9um*ezeu smere*ia7 Tot ceea ce 3ace El, 3ace att potrivit 3irii #ale, ct (i pe*tru oame*i, ca omul s! se ru(i*eze (i s! se 3ac! co*(tie*t de m*dria sa prosteasc!E ca omul s! *u se dea mare, *eav*d *ici o lucrare u*! a saE ci s! lase 3aptele s! vor easc! pe*tru si*e (i el s! se ascu*d! )* spatele lor, a(a cum 9um*ezeu st! t!i*uit )* spatele lucr!rilor #ale, 3!r! s! 3ie v!zut ori auzit, a(a cum merge u* p!stor )* spatele turmei sale mari7 +i*u*at este 9um*ezeu, Care *e )*va! ast3el smere*iaH El este mi*u*at (i atu*ci c*d *e )*va! ascultarea7 1mul *iciodat! *u poate s! 3ie ascult!tor ca 9um*ezeu7 1mul seam!*! s!m*a )* p!m*t (i apoi o las! )* griAa lui 9um*ezeu7 1mul seam!*! )*tr8o zi, dar 9um*ezeu #e )*griAe(te de s!m*! vreme de o sut! de zile, p!zi*d8o, )*c!lzi*d8o, d*du8i via! (i ridic*d8o )*ceti(or di* p!m*t ca u* 3iricel, )mpodo i*d 3iricelul cu mugura(i (i apoi o coace, p*! c*d omul merge di* *ou la cmp, petrec*d o zi sau dou! ca s! str*g! gr*ele (i s! le tra*sporte cu c!rua la ham arul s!u7 Cor ul )(i cloce(te puii (i apoi )i p!r!se(te, *emai)*griAi*du8se de ei7 9ar 9um*ezeu ia asupra Lui pe ace(ti pui *e(tiutori, sluAi*du8le (i purt*du8le de griA! cu ascultare, ziua (i *oaptea7 Pe(tele )(i depu*e icrele (i pleac!, dar 9um*ezeu r!m*e, ca s! scoat! pe(ti(ori di* icre (i ca s! le supravegheze hr!*irea (i cre(terea lor7 1r3a*i 3!r! de *um!r, att de la oame*i, ct (i de la a*imale, *u ar r!m*e )* via! dac! 9um*ezeu *u ar avea griA! de ace(tia7 9um*ezeu :(i supravegheaz! )*treaga #a zidire zi (i *oapte, ascult*du8le cererile (i d*du8le ceea ce le este de 3olos7 9um*ezeu ascult! doririle (i rug!ciu*ile oame*ilor (i le )mpli*e(teE El le )mpli*e(te )*totdeau*a cu ascultare, atta vreme ct *u e2ist! *ici u* p!cat )* cererile (i rug!ciu*ile lor7 Totu(i, rug!ciu*ile care caut! s!8L trag! pe 9um*ezeu )* p!cat (i s!8L 3ac! p!rta( la p!catul omului P 9um*ezeu *u ascult! aceste rug!ciu*iE 9um*ezeu *u prime(te aceste rug!ciu*i7 9i*tre toate rug!ciu*ile, 9um*ezeu ascult! cel mai gra *ic rug!ciu*ile celui smerit, care se poc!ie(te, care se roag! pe*tru iertarea p!catelor sale (i pe*tru dezlegarea de ele7 :* 3elul acesta, omul se 3ace zidire nou, pu**d )*ceput u* P pe*tru viaa de 3iu )* locul celei de ro 7 9e aceea, toi proorocii, di* vremuri str!vechi, au c!utat poc!i*a oame*ilor7 9e aceea #3*tul 0oa* :*ai*temerg!torul *u *umai c! propov!duie(te poc!i*a, dar s!vr(e(te otezul poc!i*ei, pe*tru ca oame*ii s! pu*! pecete v!zut! pe poc!i*a lor7 Cu ct este mai mare poc!i*a u*ui om, cu att mai depli* se slo oze(te de cele ale lumii (i se )*t!re(te cu rv*! pe*tru 9um*ezeuE 9um*ezeu degra ! ia ami*te (i )* ascultare r!spu*de rug!ciu*ilor oame*ilor7 -(adar, omul *u poate s! 3ie *iciodat! la 3el de smerit ca 9um*ezeu, *ici ascult!tor ca El7 :* )*treaga #a zidire, )* cer (i pe p!m*t, 9um*ezeu )i )*va! pe oame*i smere*ia (i ascultarea7 9um*ezeu trimite aceast! veste lumii di* marea #a dragoste pe*tru oame*i (i di* dori*a #a arz!toare ca toi oame*ii s! se m*tuiasc! (i *ici u*ul s! *u se piard!7 9ar 9um*ezeu a dat oame*ilor aceast! )*v!!tur! despre smere*ie (i ascultare )* chip miAlocit, 3ie pri* 3irea zidit! de El, 3ie pri* proorocii #!i, oame*i ale(i (i )*geri7 ;umai pri* Persoa*a 9om*ului 0isus, 9um*ezeu d! aceast! )*v!!tur! )* chip *emiAlocit, pri* #i*e :*su(i )m r!cat )* trup7 :* 3iecare clip! a vieii #ale p!m*te(ti, de la *a(terea #a )* pe(ter! p*! la moartea #a pe Cruce, 9om*ul 0isus tr!ia )*v!*d oame*ii despre smere*ie (i ascultare7 El a dat aceast! )*v!!tur! vie (i pri* otezul #!u )* apa 0orda*ului7 0oa* era cel mai )*sem*at om al zilei7 Bristos *u era cu*oscut *im!*ui (i, chiar atu*ci c*d L8au cu*oscut, oame*ii p!c!to(i :l socoteau pe 0oa* mai mare dect El7 1ame*ii se adu*au )* Aurul lui 0oa* di* toate categoriile, simpli (i )*v!ai, s!raci (i ogai7 0oa* atr!gea ate*ia att pri* )*3!i(area sa di* a3ar!, ct (i pri* viaa sa pust*iceasc! di* pustie (i pri* cuvi*tele sale cu )*eles tai*ic7 ;u se str*geau muli )* Aurul lui 0oa* di* prici*a p!c!to(e*iei lor ori di* dori*a de poc!i*!, ct di* iscodire, ca s! vad! (i s! aud! u* om care *u era o i(*uit7 9e(art! iscodireH Ct timp de mare pre *e 3ur! aceasta, d*du8*e )* schim *imic altceva dect o dulcea! ol*!vicioas! trec!toare, care se schim ! )*dat! )* ceva amarH Cum *e pri*de )* capca*! (i cum *e scap! poc!i*a (i )mpreu*! cu aceasta m*tuirea *oastr!H

LL

Bristos *u a str*it iscodire7 :* miAlocul mulimii, El mergea 3!r! gra ! c!tre 0orda*7 El *u avea *imic care s! atrag! privirea oame*ilor (i *ime*i *u80 d!dea *ici o ate*ie7 :*3!i(area #a *u avea ceva aparte, ca aceea a lui 0oa*, *ici vieuirea #a *u era att de ogat! )* oste*eli pust*ice(ti7 El era deopotriv! cu mulimea (i cu toii mergeau )mpreu*! di* Calileea la 0orda*, m*c*d (i *d cu El (i vor i*d cu El ca (i cu oricare alt om di* mulime7 +arele 0saia a v!zut (i a proorocit aceasta di*ai*te, zic*d" i cnd 0-am #zut, nu a#ea frumuse1e ca s ne fie dra! >0saia '4"&?7 9ar, )* mulimea aceea )*treag! de oame*i de l*g! 0orda*, se a3la u* om, (i *umai u*ul si*gur, care :l cu*o(tea cu adev!rat7 -cesta era chiar 0oa* ,otez!torul7 1chii sihastrului des!vr(it str!luceau (i tu*etul glasului s!u a amuit pe*tru o clip!7 0oa* a uitat cu totul de restul mulimii str*se )* Aurul apei (i )* ap! (i, ar!t*d c!tre 0isus, a spus li*i(tit" Iat 'ielul lui Dumnezeu2 >0oa* 1"&9?7 'ielul lui Dumnezeu2 Cu aceste cteva cuvi*te a v!dit :*ai*temerg!torul smere*ia (i ascultarea 9om*ului Bristos7 El este smerit ca u* miel, (i ascult!tor ca u* miel P att smere*ia ct (i ascultarea 3ii*d )*dreptate spre 9um*ezeu7 9e aceea spu*e el" 'ielul lui Dumnezeu 7 El merge cu s3ial! (i smere*ie ca u* miel (i, tot ca u* miel, merge la p!scut (i moarte cu aceea(i )*credere )* p!storul s!u, a(a )*ct Bristos merge oriu*de :l )*drum! Tat!l #!u di* cer" c!tre *a(terea )*tr8o pe(ter!, c!tre otezul di* 0orda*, c!tre moartea pe Cruce P toate cu aceea(i co*simire (i )*credere7 9ar, la cuvi*tele 'ielul lui Dumnezeu , 0oa* le adaug! pe acestea" Cel ce ridic pcatul lumii 7 Cum ridic! Bristos p!catul lumii asupra Lui= Pri* dragostea #a (i Aert3a #a, u*a 3ii*d *edesp!rit! de cealalt!E c!ci *u e2ist! dragoste adev!rat! 3!r! Aert3!, (i *ici o Aert3! adev!rat! 3!r! dragoste7 :* dragostea #a, Bristos a co ort )* aceast! lume material*ic! (i #8a )m r!cat )* trup de car*e supus ispitei7 -ceast! lume *u este curat! (i 3rumoas! (i mi*u*at! a(a cum era )*ai*te de p!catul lui -dam7 Ca urmare a p!catului, aceast! lume a luat chip material*ic )*tu*ecos, ascu*s (i )l poart! a(a p*! )* zilele *oastre7 Lumea aceea lumi*oas! s8a schim at )*tr8o lume a prostiei (i )*tu*ecimiiE lumea curat! s8a 3!cut *ecurat!E lumea 3rumoas! s8a 3!cut strm !cioas! (i urt!E lumea li*i(tit! s8a 3!cut r!z oi*ic!7 :* aceast! lume a ve*it Prealumi*atul, Preacuratul, Preami*u*atul (i Preadulcele7 Pri* aceast! lucrare, El a luat deAa asupra Lui p!catul lumii P de )*dat! ce El #8a ar!tat )* lume )* trup stric!cios, care se hr!*e(te cu hra*! stric!cioas!7 El a 3!cut aceasta, mai )*ti, lu*du8(i trup a(a cum se 3!cuse acesta dup! primul p!cat al omuluiE )* al doilea r*d, pri* ve*irea #a pe p!m*t di* dragoste, ca s! )mpli*easc! toate legile care 3useser! date omului dup! p!cat7 Cu toate c! El *u tre uia s! dea ascultare acestor legi, El a ve*it pe p!m*t pe*tru a le )mpli*i pe toate" att legile date 3irii, ct (i legile date omului7 @i ast3el, El a su3erit 3oame (i sete, istovire (i dureri de tot 3elul, a(a cum li se )*tmpl! (i altor muritoriE (i El a crescut )*cet, a(a cum li se )*tmpl! tuturor celor care se *asc, de8a lu*gul a treizeci de a*i, p*! c*d @i8a )*ceput lucrarea Lui )* lume7 9i* aceast! prici*!, El a 3ost t!iat )mpreAur (i otezat, El a mers la si*agog! ca s! #e roage (i a pl!tit d!rile lui Cezar7 El a primit toate legile 3!cute p*! la p!catul cel di*ti (i le8a )mpli*it7 9e aceea se spu*e c! El a preluat p!catele lumii asupra #a7 Cu alte cuvi*te" El a preluat asupra Lui )mpli*irea tuturor legilor (i a 3!cut aceasta cu ascultare (i les*iciu*e, )* aceea(i m!sur! )* care oame*ii )mpli*eau aceste legi )* *eascultare (i cu greutate7 :* cele di* urm!, )* al treilea r*d, El a 3!cut aceasta, d*du8#e pe #i*e ca Aert3! pe*tru p!catele lumiiE pri* r!stig*irea #a de u*!voie pe Cruce, moartea #a ca u* miel (i v!rsarea s*gelul #!u *evi*ovat pe*tru p!catele multora7 Cu adev!rat, )*treaga #a via! p!m*teasc! a 3ost o Aert3!, tot a(a cum )*treaga #a via! a 3ost dragoste7 - 3ost o Aert3! pe*tru El ca s! #e )m race )* trup ome*escE a 3ost o Aert3! pe*tru El ca s! dea ascultare legii7 9ar, pe Cruce, El, cu s*gele #!u a pus pecetea Aert3ei #ale (i a (ters toate socotelile p!catelor *oastre7 Pe Cruce, El *e8a ar!tat toat! ap!sarea p!catului ome*esc (i pli*!tatea dragostei lui 9um*ezeu, o dragoste care *u )*ceteaz! di* prici*a Aert3ei de si*e7 @i ast3el, Bristos ia p!catele lumii asupra #a )* trei chipuri" mai )*ti, pri* luarea de trupE )* al doilea r*d, supu**du8#e legiiE )* al treilea r*d, d*du8se Aert3! pe #i*e7 C*d 9om*ul a ve*it )* lume, )*trupat, )mpli*i*d legea, aceast! )*tmplare a 3ost )*soit! de 3e*ome*e mi*u*ate 3ire(ti" steaua de la r!s!rit, )*gerii co or*d pe p!m*t (i veselirea p!storilor di* ,etleem, sl!virea Lui, a Pru*cului s3*t, de c!tre p!storii cei simpli (i de c!tre crai7 9ar aceast! )*tmplare a 3ost urmat! de uciderea pru*cilor de c!tre 0rod (i de 3uga +*tuitorului )* )*tu*ecimea Egiptului, di*tr8o )*tu*ecime (i mai mare" aceea a 0erusalimului7 -poi, c*d 9om*ul a )mpli*it )* chip l!murit, )* 3aa lumii, legea oame*ilor, primi*d otezul )* apele 0orda*ului, (i aceast! )*tmplare a 3ost )*soit! de u* 3e*ome* 3iresc mi*u*at P potrivit Preda*iei P se spu*e c! apele 0orda*ului (i8au oprit curgerea cea 3ireasc! )*torc*du8se )*apoi7 'area a #zut i a fu!it, Iordanul s-a ntors napoi. >Psalm 114"4?7 -tu*ci s8au deschis cerurile, s8a auzit glasul Tat!lui di*
L'

ceruri (i s8a v!zut 9uhul #3*t )* chip de porum el7 Lumea a simit aceasta (i a v!zut totul pri* #3*tul 0oa* ,otez!torul7 9ar aceast! )*tmplare a 3ost urmat! de postirea cea de patruzeci de zile a lui Bristos )* )*tu*ecimea (i groaza ispitei sata*ice7 @i dup! aceea, s8au ar!tat )*gerii (i 08au purtat Lui de griA!7 C*d 9om*ul a pus pecetea pe toat! su3eri*a #a di* trupul #!u p!m*tesc, pri* chi*urile #ale (i pri* v!rsarea s*gelui #!u pe Cruce, *atura a )*soit aceast! )*tmplare de lucr!ri )*3rico(!toare" soarele s8a )*tu*ecat, p!m*tul s8a cutremurat, pietrele s8au despicat (i mormi*tele s8au deschis7 Diii (i morii au simit )sem*!tatea )*3rico(!toare a s3i*tei Aert3e de pe ColgotaE tlharii (i p!g*ii au ve*it s! cread! )* Fiul lui 9um*ezeu (i morii s8au ar!tat pe str!zile 0erusalimului7 @i aceast! )*tmplare a 3ost urmat de )*tu*eric" )*tu*eric )* a3ara (i )*l!u*trul morm*tului, dup! care au ve*it zorile, irui*a cea de la urm! P (i :*vierea cea de la urm!7 @i, iar!(i, )*gerii au 3ost de 3a!H -(adar, aceste trei )*tmpl!ri di* viaa lui Bristos, *e dau )*v!!tura cea mai lumi*at! (i mai *emiAlocit! despre smere*ia (i ascultarea 9um*ezeiasc!7 Deselia cereasc! (i 3irea mi*u*at! a 3iec!reia di*tre acestea se )m i*! cu )*3rico(area uciderii omului (i cu stric!ciu*ea sata*ic!7 9ar, )* toate cele trei )*tmpl!ri, Bristos a ie(it ,iruitor sl!vit" asupra omului 0rod dup! *a(terea #a, asupra lui #ata* dup! otezul #!u (i asupra )*elegerii di*tre oame*i (i #ata* dup! moartea #a7 #3*tul +atei descrie ,otezul )* apele 0orda*ului )* acest chip" /n acest timp a #enit Iisus din "alileea, la Iordan, ctre Ioan, ca s .e boteze de ctre el. Ioan ns /l oprea, zicnd: Eu am trebuin1 s fiu botezat de @ine i @u #ii la mine* 0oa* :l recu*oa(te pe Bristos, dar *u cu*oa(te pla*ul #!u de m*tuire7 -cum se des3!(oar! o )*tmplare 3!r! de asem!*are di* istoria ome*irii" 9um*ezeu se )*trece cu omul )* smere*ieH 0oa* oteza p!c!to(i spre poc!i*!7 Totu(i, Cel 3!r! de p!cat, Care *u avea pe*tru ce s! #e poc!iasc!, a ve*it la el (i i8a cerut ca el s!8L oteze7 0oa*, care era mai )*t!rit duhov*ice(te dect toi p!c!to(ii di* Aurul s!u, )*dat! a recu*oscut )* Bristos pe G*ul mai puter*ic dect el7 :*ai*te de a8L vedea, 0oa* (tia deAa c! El ve*ise pe p!m*t (i vieuia pri*tre oame*i" /n mi:locul #ostru se afl +cela pe Care #oi nu-0 ti1i >0oa* 1"&6?7 ;umai atu*ci c*d s8a a3lat 3a! c!tre 3a! cu El, L8a cu*oscut pe El (i, ar!t*d c!tre El, a spus" Q0at! +ielul lui 9um*ezeuHR7 9e )*dat! ce 0oa* L8a v!zut, se poate ca el s! 3i crezut c! me*irea lui ca :*ai*temerg!tor a luat s3r(it (i s! 3i spus ca dreptul #imeo* mai )*ai*te" +cum slobozete pe robul @u, .tpne, dup cu#ntul @u, n pace >Luca &"&9?, sau a(a cum a spus 0oa* mai trziu )*tr8o )mpreAurare" +cela trebuie s creasc, iar eu s m micorez >0oa* 4"45?7 9ar *uE )* loc s! se )*tmple precum a g*dit (i s8a a(teptat 0oa*, Bristos i8a dat poru*c! *ea(teptat!7 -3lat )* miAlocul oame*ilor p!c!to(i, Bristos Cel 3!r! de p!cat a c!utat la 0oa* ca acesta s! 3ac! pe*tru El ceea ce el 3!cuse pe*tru alii" s! :l oteze )* ru a(a precum otezase pe alii7 :mpotrivirea lui 0oa* la aceasta este cu totul de )*eles pe*tru oame*ii muritori7 -h, 3raii mei, este u* lucru )*3rico(!tor s! aduci )* ap! pe Cel mai curat dect apaH Este cel mai )*3rico(!tor pe*tru zidire ca s!8(i pu*! m*a pe capul .iditoruluiH Cum poate omul, care este 3!cut di* !r*! (i ce*u(!, s! cuteze s!8(i pu*! m*a pe El, Care (ade pe heruvimi= 9ar Bristos termi*! )*dat! vor a cu 0oa* cu o zicere scurt!, dar hot!rt!" 0as acum, c aa se cu#ine nou s mplinim toat dreptatea. >+atei 4"1'?7 -tu*ci L8a l!sat7 Este ca (i cum 9om*ul ar spu*e aici" Las! acum orice cuvi*te despre vred*icia +ea (i despre care este mai mare sau mai puter*ic7 .iua aceasta *u are aceast! me*ire, ci alta7 Da ve*i vremea c*d ceea ce spui acum se va 3ace l!murit7 ;u putem )*v!a pe oame*i ceea ce *u am 3!cut *oi )*(i*e7 9ac! *u vom 3ace a(a, ci*e *e va crede= Cum *e vom deose i, alt3el, de 3ariseii (i c!rturarii 0erusalimului care )*va! (i ei *u 3ac= ;oi tre uie s! )mpli*im toat! legea pe*tru a da legii )*tregi u* )*eles mai )*alt, duhov*icesc7 Eu tre uie s! 3iu mai )*ti otezat cu ap!, ca dup! aceea s! otez cu 9uh #3*t (i cu 3oc7 Pla*ul m*tuirii este dat la iveal! pri* )mpli*irea sa7 Ceea ce acum *u este l!murit se va l!muri )* cur*d7 Cerurile se vor deschide (i vor l!muri ceea ce v! cer Eu vou!7 :* m!sura )* care 0oa* s8a temut )* prima clip! s!8L oteze pe Bristos, )* aceea(i m!sur! el asculta acum poru*ca lui +esia7 @i cerul cu adev!rat s8a gr! it s! adevereasc! (i s! i*ecuv*teze lucrarea mi*ii :*ai*temerg!torului7 >0ero*im spu*e" E2ista o prici*! )*treit! pe*tru a primi otezul de c!tre 0oa*7 +ai )*ti, 3ii*d *!scut om, pe*tru a )mpli*i toat! dreptatea (i smere*ia pe care o cerea legea7 :* al doilea r*d, pri* otezare, s! )*cuvii*eze se*sul otezului lui 0oa*7 :* al treilea r*d, s3i*i*d apele 0orda*ului, s! arate, pri* pogorrea porum elului, c! 9uhul #3*t era de 3a! la otezul credi*cio(ilor7? Bristos a i*trat )* ap! *u ca s! #e cur!easc! pe #i*e, ci ca s! )*ece sim olic pe omul cel vechi7 Pri* supu*erea #a, El a re)*tregit )* chip sim olic Potopul care a )*ecat lumea de pe vremea lui ;oe (i, de aseme*ea, )*ecarea lui Farao* (i a armatei sale egipte*e, )* +area /o(ie7 :* Potopul care a cupri*s )*treaga lume, ome*irea p!c!toas! a 3ost )*ecat!7 :* +area /o(ie, Farao*, vr!Ama(ul 9um*ezeului Celui viu, a 3ost )*ecat7 Bristos a luat asupra Lui p!catele lumii7 El a primit de u*!voie s! #e )*ece )* locul ome*irii p!c!toaseE El de u*!voie a luat asupra Lui soarta lui Farao* cel )*ecat, vr!Ama(ul 9um*ezeului
L6

Celui viu7 El a )*g!duit apei s!80 )*ghit! trupul ca (i cum ar 3i 3ost )*gropat )* morm*t7 El a l!sat apa s! curg! o clip! peste El (i apoi #8a ridicat (i a ie(it di* ap!7 Pri* aceasta, El a repetat acea lecie )*sp!im*t!toare pe care a dat8o 9um*ezeu oame*ilor pri* )*ecarea p!c!to(ilor )* vremea lui ;oe (i aceea a lui Farao* )* +area /o(ie7 Pri* aceasta El, )* chip v!zut, dar t!i*uit, a spus ceea ce zice El mai trziu )* cuvi*te c!tre 3ariseul ;icodim" De nu se #a nate cine#a din nou, nu #a putea s #ad /mpr1ia lui Dumnezeu >0oa* 4"4?7 9ar *umai acela se poate *a(te di* *ou )* aceast! via! care a murit pe*tru omul cel vechiE sau, cu alte cuvi*te, cel )* care omul cel vechi, p!c!tos, a murit7 Cel care se cu3u*d! cu p!catele sale )* ap! iese a3ar! cur!it de p!cat7 Cel care )(i os*de(te trupul, om trupesc 3ii*d, se ridic! pri* 9uhul ca om duhov*icesc7 Cel care se )*groap! cu Bristos pri* otez, ca )* morm*t, se ridic! cu Bristos )* :*vierea #a >c37 Colose*i &"1&?7 Cel care )(i )*eac! m*dria, *eascultarea, zavistia (i toat! *ecur!ia omului celui vechi, p!c!tos, va ie(i di* ap! cu smere*ie, umili*!, ascultare (i dragoste7 Cel care moare pe*tru si*e va vieui )mpreu*! cu 9um*ezeu >c37 /oma*i 6"48M?7 Pe scurt, cel care a murit ca p!c!tos (i se *a(te di* *ou ca om drept, )(i va repeta (i el e2emplul dat de Bristos pri* otezul #!u )* 0orda*7 Q:*ai*te de a se pu*e )*ceput *ou vieii, tre uie s! se pu*! cap!t celei vechi7R, spu*e #3*tul Dasile cel +are7 1, ce )*sem*!tate ad*c! (i pli*! de )*v!!mi*te are otezul lui Bristos, pri* scu3u*darea )* ap! a s3*tului #!u trupH ;umai )*elepciu*ea *em!rgi*it! a lui 9um*ezeu era )* stare s! dezlege oame*ii )* chip att de pov!uitor, (i cu 3olos, pri* otezarea )* 0orda*7 ;umai aceast! )*elepciu*e *em!rgi*it!, care vede trecutul (i viitorul )*tocmai ca (i preze*tul, a 3ost )* stare s! lege )*ceputul istoriei ome*e(ti de s3r(itul acesteia, (i s! pu*! la u* loc potopul care a )*ecat ome*irea cea p!c!toas!, cu scu3u*darea lui Bristos )* ap!7 ;umai aceast! )*elepciu*e de *egr!it pri* cuv*t poate, cu o si*gur! priveli(te, u* si*gur sem*, s! spu*! mai mult dect toate lim ile ome*e(ti de pe p!m*t7 Pe*tru c! )*treaga cale a m*tuirii *oastre a 3ost ar!tat! )* lucrarea otezului lui Bristos )* 0orda*7 Iar botezndu-.e Iisus, cnd ieea din ap, ndat cerurile s-au desc%is i Du%ul lui Dumnezeu .-a #zut po!orndu-.e ca un porumbel i #enind peste El. (i iat !las din ceruri zicnd: +cesta este ,iul meu cel iubit ntru Care am bine#oit. 9uhul *u a pogort asupra lui Bristos pe c*d #e a3la )* ap!, ci atu*ci c*d El a ie(it di* ap!7 Pri* aceasta, )*elepciu*ea lui 9um*ezeu caut! s! *e arate c! 9uhul lui 9um*ezeu *u pogoar! peste omul cel vechi, care este viu p!catului (i mort pe*tru 9um*ezeu, ci *umai asupra omului *!scut di* *ou duhov*ice(te, care a murit p!catului (i a )*viat )*tru 9um*ezeu7 9uhul a pogort asupra lui Bristos )* chip de porum el, *u )*trupat ca porum el, a(a cum este Bristos )*trupat ca om, ci *umai )* chip de porum el, ca porum el7 >0ero*im spu*e" QPorum elul a pogort asupra capului lui 0isus a(a )*ct *ime*i s! *u cread! c! glasul Tat!lui a 3ost )*dreptat c!tre 0oa*, (i *u c!tre 9om*ul7R? -ceast! ar!tare )* chip de porum el )*seam*! c! 9uhul poate s! #e )*3!i(eze )* oricare alt chip (i, cu adev!rat s8a ar!tat mai trziu -postolilor )* chip de lim i de 3oc (i ca o suflare de #nt ce #ine repede >Fapte &"&?7 :* Cartea ,acerea, se spu*e despre 9uhul" (i Du%ul lui Dumnezeu .e purta pe deasupra apelor >1"&?7 -tu*ci, 9uhul lui 9um*ezeu #e )*3!i(eaz! )* chipuri di3erite, potrivit )*tmpl!eilor pe care le s3i*e(te sau le pu*e )* lucrare7 9ar 3iecare chip pe care )l ia, :l arat! )* lucrare, )*drept!it (i curat, aduc*d odat! cu #i*e c!ldur!, lucrare (i cur!ie7 La otezul )* apele 0orda*ului, 9uhul #8a ar!tat )* chip de porum el l*dE otezul -postolilor a 3ost cu 9uhul #3*t (i cu 3oc, de /usalii, 9uhul #8a )*3!i(at )* chip de v*t puter*ic (i de 3oc7 Pri* aceasta, se 3ace l!murit! deose irea di*tre otezul lui 0oa* (i cel al lui Bristos7 ,otezul lui 0oa*, sau otezul cu ap!, )i 3ace pe oame*i l*zi (i curai ca porum eii, dar otezul lui Bristos, sau otezul pri* 9uh, )i 3ace pe oame*i puter*ici (i )*3l!c!rai7 >#3*tul Chiril al 0erusalimului spu*e, )* &nv'('tura lumii, Cartea 000" Q-(a cum omul este alc!tuit di* dou! p!ri" su3let (i trup, e2ist! (i o cur!ire )*doit!" *etrupeasc! pe*tru ceea ce *u este a trupului (i trupeasc! pe*tru trup7 -pa cur!e(te trupul, (i 9uhul cur!e(te (i )*t!re(te su3letul7R? Pogorrea 9uhului )* chip de porum el P a(a cum deslu(esc aceasta #3i*ii P!ri*i P *e ami*te(te de porum elul pe care l8a trimis ;oe de trei ori de pe arca sa, ca s! vad! dac! p!m*tul se uscase7 @i porum elul s8a )*tors cu o ramur! de m!sli* )* cioc7 /amura de m!sli* este sim olul p!cii" pacea di*tre 9um*ezeu (i om7 @i acum, dup! ie(irea lui Bristos di* ap!, dup! )*ecarea sim olic! )* ap! a omului celui vechi, #8a ar!tat 9uhul deasupra capului lui Bristos )* chip de porum el, ca s! arate c! potopul s8a s3r(it (i c! dom*ea pacea )*tre 9um*ezeu (i omul cel *ou7 9e ce *u i*ea acest porum el o ramur! de m!sli* )* cioc, ca sem* al p!cii= Pe*tru c! aici, )* locul ramurii de m!sli* se a3la chiar 9om*ul Bristos, cel mai des!vr(it sim ol al p!cii )*tre 9um*ezeu (i om, )*tre cer (i p!m*t7 El este ramura de m!sli* a ;oii .idiri7 @i ast3el porum elul, poposi*d deasupra lui Bristos, *u avea *evoie s! i*! o alt! ramur! de m!sli* ca sem* al p!cii7 Bristos este s3r(itul potopului (i )*ceputul p!cii7 (i iat !las in ceruri2 Cerurile deschise, 9uhul )* chip de porum el (i, mai mult, !las din ceruri2 -st3el otezul lui Bristos este ogat )* )*eles, c!ci *u au ve*it doar )*geri, ci #3*ta Treime :*s!(i" Tat!l,

LN

Fiul (i 9uhul #3*t" Tat!l pri* glasul di* cer, 9uhul )* chip de porum el (i Fiul ca om *ou (i des!vr(it, 9um*ezeu81m7 +cesta este ,iul 'eu cel iubit, ntru Care am bine#oit. Cu aceste cuvi*te, 9um*ezeu Tat!l :l v!de(te pe 0isus Fiul #!u, ca (i )* cuvi*tele +arelui -rha*ghel Cavriil c!tre Preas3*ta Fecioar! +aria" i ,iul Celui -reanalt .e #a c%ema >Luca 1"4&? (i iar!(i" <i El= ,iul lui Dumnezeu .e #a c%ema >Luca 1"4'?7 -cum 9um*ezeu Tat!l :l *ume(te cu adev!rat Fiul #!u, Fiul #!u cel iu it7 C!ci Bristos este si*gurul Fiu al lui 9um*ezeu pri* e2iste*a #a di* ve(*icie (i si*gurul Fiu al lui 9um*ezeu pri* *a(terea sa )* timp7 9um*ezeu Tat!l *u )i *ume(te pe toi oame*ii 3iii #!i, ci *umai pe Bristos7 Fii*dc! ali oame*i pot 3i *umii 3ii ai lui 9um*ezeu pri* adopie, *umai pri* Bristos (i )* *umele #!u7 C*d Bristos a spus mai trziu oame*ilor" 5nul este @atl #ostru n cer , El *u vrea s! spu*! pri* aceasta altceva dect 3aptul c! oame*ii su*t 3iii lui 9um*ezeu pri* adopie7 9um*ezeu poate *umi zidirile sale 3ii, )* marea lui iu ire7 9ar Bristos este si*gurul, adev!ratul Fiu al lui 9um*ezeu att )* iu ire, ct (i )* 3ii*!7 @i de aceea" ,iul 'eu iubit ntru Care am bine#oit se spu*e7 :* aceste dou! gr!iri, se dau la iveal! ar!tarea iu irii Tat!lui (i u*!voirea Tat!lui 3a! de Fiul #!u7 Leg!tura pe care o are Tat!l cu Fiul *u a sl! it, *ici dragostea lor, a G*uia 3a! de Cel!lalt, *u s8a r!cit pri* pogorrea Fiului )* lumea aceasta p!c!toas!, El 3ii*d )m r!cat )* trup ome*esc supus ispitei7 @i ast3el, otezul lui Bristos )* 0orda* se leag! de descoperirea #3i*tei Treimi oame*ilor7 ;u e2ist! *ici o descoperire mai mare ca aceasta, 3ii*dc! pri* aceasta *i se arat! 3ii*a tri*itar! a lui 9um*ezeu7 La 0orda*, +*tuitorul a pus pecetea pe aceast! tai*! preami*u*at! att )* cer, ct (i pe p!m*t7 #pu*em di*adi*s Qct (i pe p!m*tR, pe*tru c! 3irea tri*itar! a 3ii*ei lui 9um*ezeu deslu(e(te (i tai*ele cele mai ad*ci ale omului, 3irea )*treit! a omului, c!ci se spu*e chiar la )*ceputul #3i*tei #cripturi c! 9um*ezeu a 3!cut omul dup! chipul #!u >Facerea 1"&6?7 @i ast3el s!r !toarea otezului lui Bristos se *ume(te ,o oteaz! P 9escoperirea lui 9um*ezeu P c!ci 9um*ezeu #8a descoperit )* 0orda*, a(a cum este El, att ct aceast! descoperire poate 3i )*eleas! de omul cel trupesc7 -ceast! s!r !toare se mai *ume(te 0lumi*are, c!ci pri* aceasta duhul omului este ilumi*at cu cu*oa(terea celor mai ad*ci tai*e 9um*ezeie(ti7 #e mai *ume(te 0lumi*are pe*tru c! otezul lui Bristos pri* scu3u*darea #a )* ap!, *e lumi*eaz! mi*ile, *e cur!e(te i*imile (i *e )*al! su3letele cu cu*oa(terea c!ii m*tuirii *oastre, care st! )* )*groparea omului celui vechi (i *a(terea celui *ouE sau, alt3el spus, aceasta se a3l! )* moartea p!catului *ostru, 3ii*d muritor, (i aducerea la via! a omului 3!r! de p!cat (i 3!r! de moarte7 Tot ceea ce s8a )*tmplat la otezul lui Bristos, se )*tmpl! la otezul 3iec!ruia di*tre *oi7 >#crii*d despre otez, #3*tul Dasile cel +are spu*e" Q9om*ul, care )*drum! vieile *oastre, a )*temeiat pe*tru *oi leg!m*tul otezului, care are chipul morii (i al vieii X apa este chipul morii, a ducerii trupului la )*grop!ciu*e, (i 9uhul )*su3lee(te cu putere d!t!toare de via!, care )**oie(te viaa su3letelor *oastre, duc*d8o de la moartea p!catului la viaa cea di*ti7R? Pri* scu3u*darea )* ap!, *oi murim cu Bristos, (i pri* ie(irea di* ap!, *oi su*tem u*ii cu Bristos Cel viu7 9ulcele 9uh al lui 9um*ezeu popose(te deasupra *oastr! ca u* porum el, )*su3lei*du8*e cu harul #!u atotputer*ic7 @i Tat!l, pri* iu irea lui 0isus Bristos, *e adopt! ca 3ii (i a*u*! aceast! adopie cu glasul #!u7 Ci*e poate (ti, )* clipa otezului, ce se )*tmpl! )* i*ima 3iec!rui pru*c= :*tu*ecai (i descuraAai de p!catele de mai trziu, *oi uit!m cea mai mare di*tre tai*ele cere(ti care *i se descoper! la otez7 Fii*dc! pri* otez *oi su*tem cur!ii de tot p!catul, de(i, dup! ce *e otez!m, d!m peste ispite dr!ce(ti, c!rora Bristos *u le8a c!zut prad!, a(a cum 3acem *oi7 9ar aceia di*tre *oi care cuget! la m*tuirea *oastr! zi (i *oapte, cu smere*ie (i ascultare *ecurmat! 3a! de 9um*ezeu, se pot )*vred*ici de descoperirea de tai*e mari, s3i*te, a(a cum au 3ost descoperirile de la 0orda*, tot a(a cum s8au )*vred*icit muli s3i*i (i muce*ici pe*tru Bristos de aceast! viziu*e7 +uce*icia pe*tru Bristos se socote(te ca 3ii*d al treilea otez" primul 3ii*d otezul lui 0oa* cu ap!E al doilea, otezul lui Bristos cu 9uhul #3*t (i cu 3oc7 Cel de8al treilea otez, otezul muce*iciei, se *ume(te Q otezul cu s*geR7 +uce*icii lui Bristos care au 3ost otezai pri* v!rsarea s*gelui lor pe*tru Bristos, au v!zut 3oarte adesea multe di*tre tai*ele 0orda*ului, care s8au descoperit la otezul lui Bristos7 Cel mai cu*oscut e2emplu al acestui otez mi*u*at, pri* s*ge, este moartea )*tiului muce*ic al lui Bristos, -rhidiaco*ul @te3a*, care este descris )* 3elul acesta" Iar (tefan, fiind plin de Du% .fnt i pri#ind la cer, a #zut sla#a lui Dumnezeu i pe Iisus stnd de-a dreapta lui Dumnezeu. -cum se arat! Tat!l, Fiul (i 9uhul #3*t7 0ar @te3a* a strigat" Iat #d cerurile desc%ise i pe ,iul Bmului stnd de-a dreapta lui Dumnezeu. @i iudeii )l !teau cu pietre >Fapte N"''8'9?7 #! *e mai oste*im, cu credi*! *eschim at!, cu 3apte u*e (i cu )mp!rt!(irea 3r!easc! a ucuriei (i a su3eri*ei celor care *e su*t apropiai, )*tregi )* smere*ie (i ascultare 3a! de 9um*ezeul Cel viu, s! *e )*toarcem la cur!ia 3!r! de p!cat )* care *e8am )m r!cat la otez7 -(a *e vom )*vred*ici de slava, ucuria (i 3rumuseea ve(*ic! a s3i*ilor (i muce*icilor lui 9um*ezeu7 -(a *e vom lumi*a di* *ou, cerul

LM

se va deschide pe*tru *oi (i 9um*ezeu #e va descoperi pe*tru *oi P Tat!l, Fiul (i #3*tul 9uh, Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, C!reia :i aducem slav! acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*7

L9

. DUP BOBOTEAZ EVANGHELIA DESPRE BURUINA ASUPRA ISPITEI


>)* sm !ta dup! ,o oteaz!? +atei L"1811 +tunci Iisus a fost dus de Du%ul n pustiu, ca s fie ispitit de dia#olul. (i dup ce a postit patruzeci de zile i patruzeci de nop1i, la urm a flmnzit. (i apropiindu-se, ispititorul a zis ctre El: De eti @u ,iul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea s se fac pini. Iar El, rspunznd, a zis: .cris este: $u numai cu pine #a tri omul, ci cu tot cu#ntul care iese din !ura lui Dumnezeu. +tunci dia#olul 0-a dus n sfnta cetate, 0-a pus n aripa templului, i I-a zis: Dac @u eti ,iul lui Dumnezeu, arunc-@e :os, c scris este: /n!erilor .i #a porunci pentru @ine i @e #or ridica pe mini, ca nu cum#a s izbeti de piatr piciorul @u. Iisus i-.a rspuns: Iari este scris: . nu ispiteti pe Domnul Dumnezeul tu. Din nou dia#olul 0-a dus pe un munte foarte nalt i I-a artat toate mpr1iile lumii i sla#a lor. (i I-a zis 0ui: +cestea toate Ci le #oi da Cie, dac #ei cdea naintea mea i te #ei nc%ina mie. +tunci Iisus i-a zis: -iei, satano, cci scris este: Domnului Dumnezeului tu s te nc%ini i 0ui sin!ur s-I slu:eti. +tunci 0-a lsat dia#olul i iat n!erii, #enind la El, /i slu:eau. ;u e2ist! *ici m!car o si*gur! poru*c! dat! de 9um*ezeu, care s! *u 3i 3ost )*c!lcat! de c!tre oame*i (i, iar!(i, *u e2ist! *ici m!car o si*gur! poru*c! pe care oame*ii s! o 3i )mpli*it 3!r! s! crteasc! sau s! se pl*g!7 @i iar!(i, *u e2ist! *ici m!car o si*gur! poru*c! dat! de 9um*ezeu, pe care 9om*ul 0isus s! o 3i )*c!lcat (i *ici u*a pe care s! o 3i )mpli*it cu crteal! sau cu pl*gere7 Tot ceea ce a tre uit s! ra de, s! )mpli*easc! (i s! )*dure, El a 3!cut )* des!vr(it! smere*ie (i ascultare 3a! de Tat!l #!u di* cer P (i a 3!cut aceasta *umai ca s! *e )*vee pe *oi smere*ia (i ascultareaE *umai ca s! *e )*curaAeze )* r! dareE *umai ca s! *e arate c! tot ceea ce poru*ce(te cerul este (i posi il (i *e este de tre ui*!, ca *oi s! )mpli*im su supravegherea (i )*drumarea atotov!z!toare a 9um*ezeului Celui viu7 1ame*ii se pl*g de s!r!cie (i despre 3aptul c! *u8(i cu*osc origi*ile, de(i, dac! cercet!m trecutul, toi oame*ii su*t )mp!r!te(ti pri* *a(terea de la 9um*ezeu :mp!ratul7 @i El, si*gurul Fiu al lui 9um*ezeu z!mislit (i iu it, *u #8a pl*s *iciodat! c! #8a *!scut )* ieslea oilor di*tr8o pe(ter! sau pe*tru c! *u avea u* loc u*de s!8@i plece capul7 1ame*ii )(i lestem! vr!Ama(ii, de(i 3oarte adesea, chiar p!catul lor i8a schim at )* vr!Ama(i pe cei ce le erau aproape7 9ar El, +ielul lui 9um*ezeu cel 3!r! de p!cat, a 3ost silit, pe c*d era pru*c la s*ul maicii #ale, s! 3ug! )*tr8o ar! )*dep!rtat!, di*ai*tea sa iei m*Aite de s*ge a lui 0rod7 -ceasta a(a s8a )*tmplat, de(i El *u @i8a lestemat vr!Ama(ii7 Cei mai muli oame*i se r!zvr!tesc adesea )mpotriva crmuitorilor (i a legilor, c*d se a3l! )* ei tul urare7 9ar El, 9!t!torul de lege pe*tru toat! lumea, #8a supus puterilor (i legilor care erau, d*d Cezarului cele ce sunt ale Cezarului >+arcu 1&"1N?7 1ame*ilor le vi*e greu s! posteasc!, de(i pi*ea (i legumele su*t )*g!duite )* zilele cele mai grele de post (i cu toate c! postirea este de cea mai mare )*sem*!tate pe*tru cur!irea mi*ii (i a co*(tii*ei7 9ar El, Preacuratul, cu toate c! *u avea *imic s! cur!easc!, de u*!voie @i8a luat post de patruzeci de zile, post 3!r! pi*e, legume sau ap!7 /ug!ciu*ea este o lupt! pe*tru oame*i, att )* iseric!, ct (i )* si*gur!tate, de(i rug!ciu*ea este scara care )l ridic! pe om di* !r*! (i di*tr8o e2iste*! a*imalic! spre 9um*ezeu7 9ar Cel care, )* trup 3ii*d, se a3la )mpreu*! cu oame*i la aza sc!rii vieii, iar )* duh se a3la )* vr3ul sc!rii, a mers cu ucurie la rug!ciu*e )* si*agog! (i a petrecut *opi )*tregi si*gur )* rug!ciu*e7 1ame*ii *u vor )mpli*i, 3!r! s! se pl*g!, *ici m!car u* pic sau o mic! parte di* legea lui 9um*ezeu, cu toate c! aceast! lege este dat! pe*tru propria lor m*tuire7 9ar El, +*tuitorul lumii, care *u avea pe*tru ce s! se m*tuiasc!, a )mpli*it cu ascultare poru*cile cele mai grele di* legea lui 9um*ezeu, (i cu smere*ie #8a adus pe #i*e Aert3! pe*tru oame*i, *umai pe*tru c! (tia c! era voia Tat!lui #!u cel ceresc (i pe*tru c! era de tre ui*! pe*tru m*tuirea oame*ilor7 -dam (i Eva, care vieuiau )* el(ugul /aiului (i erau )*destulai de toate og!iile (i u*!t!ile dum*ezeie(ti, *u au 3ost )* stare s! se opu*! u*ei ispite mici di* partea diavolului (i s! *u se ati*g! de pomul oprit7 9ar El, )* sigur!tate (i )* pustiu, 3ii*d 3l!m*d (i )*setat, 3!r! pi*e sau ap!, 3!r! priete*i sau o m*! de aAutor, a rezistat celor mai mari ispite pe care *ecuratul #ata* a 3ost )* stare s! 0 le pu*! la cale7
'5

Ct de m!ree, ct de m!ree )* mod tragic, su*t toate )*tmpl!rile di* viaa lui BristosH Ele su*t ca u* mu*te ale c!rui poale su*t sp!late de apele m!rii 3!r! de 3olos, (i al c!rui vr3 *u este v!zut de ochiului ome*esc7 +uli di*tre cei care citesc #3i*tele #cripturi cred c! )*v!!tura cea mai importa*t! se a3l! )* Predica #a de pe +u*te7 Totu(i, )* viaa lui Bristos se a3l! o mare mulime de )*tmpl!ri )* viaa lui Bristos care, pri* )*v!!tura pe care o dau, se a(eaz! pe aceea(i treapt! cu Predica de pe +u*te7 Este greu de spus ce este de cea mai mare )*sem*!tate (i ce este de )*sem*!tate mai mic! )* )*v!!tura lui Bristos7 Totu(i, este sigur c! *u se a3l! *imic 3!r! )*sem*!tate )* viaa #a7 @i mai este de aseme*ea sigur 3aptul c!, *u se poate spu*e c! )*v!!turile pe care le d! pri* cuvi*te au o )*sem*!tate mai mare dect )*v!!tura pe care o arat! pri* lucr!rile #ale (i )* )*tmpl!ri7 +ai mult, ci*eva ar putea spu*e mai degra ! c! lucr!rile lui Bristos (i )*tmpl!rile di* viaa #a las!, pe*tru maAoritatea credi*cio(ilor, o impresie mai pro3u*d! (i produc sim!mi*te mai puter*ice dect )*v!!tura pe care o d! pri* cuvi*te7 La 3el, oame*ii ar 3i mult mai impresio*ai dac! u* doctor ar deschide ochii u*ui or 3!r! s! vor easc! despre aceasta, dect u*ul care e2plic! cu aAutorul cuvi*telor cum u* or (i8ar putea c!p!ta vederea7 9ar, pe de alt! parte, lucr!rile *emaipome*ite (i mi*u*ate (i )*tmpl!rile di* viaa Eroului 9um*ezeiesc r!m*eau la 3el de t!i*uite ca tu*etele de *epriceput di* vr3ul mu*telui, dac! *u c!p!tau via!, l!murire (i )*dreptare pri* )*v!!tura pe care a dat8o )* cuvi*te #3*tul :*v!!tor7 Cuget*d asupra u*ui lucru sau altul, omul tre uie s! spu*!, cu 3ric! (i cu umilire ad*c! (i smerit!, c! acestea su*t lucruri mari, )* chip de *egr!it pri* cuv*t, (i c! u* lucru *u se poate desp!ri de altul, tot a(a cum r!s!ritul *u se poate desp!ri de apus7 Pe*tru c!, la ce ar 3olosi cuvi*tele lui Bristos" ru!a1i-# nencetat dac! El *u ar 3i dat o pild! l!murit!, de rug!ciu*e *e)*cetat!= 1ri, pe de alt! parte, cum am putea pricepe (i cum *e8ar putea 3i de 3olos pilda #a de postire )*delu*gat!, dac! El *u *e8ar 3i deslu(it tre ui*a (i chipul m*tuitor al postirii= La 3el, lucr!rile #ale de dragoste cre(ti*easc! (i )*v!!tura #a despre milostivire se )*trege(te u*a pe altaE la 3el se )*tmpl! cu lupta #a cu #ata* (i cu )*v!!tura #a despre vegherea asupra su3letului (i dep!(irea ispitei, (i di* multe alte e2emple, att pri* cuv*t, ct (i pri* 3apt!, pe care le8am putea da7 Lucr!rile #ale se a3l! )* armo*ie cu cuvi*tele #ale, tot a(a cum u* trup s!*!tos se a3l! )* armo*ie cu u* su3let s!*!tos7 9oam*e, El *u a ve*it pe p!m*t *umai pe*tru a8@i )m r!ca su3letul )* trup ome*esc, ci (i pe*tru a )*trupa 3iecare cuv*t al #!u P ca s! )m race 3iecare cuv*t al #!u )* ve(m*t mi*u*at de lucr!ri (i )*tmpl!ri v!zute7 #! vedem acum )* ce chip )*trupeaz! 9om*ul cuvi*tele #ale despre postire, priveghere (i iruirea ispitelor pri*tr8u* trup mi*u*at de lucr!ri (i )*tmpl!ri7 9up! otezul #!u )* 0orda*, El pleac! )* pustie, ca s!8@i asume marea *evoi*! a postirii, privegherii (i a luptei cu #ata*7 +tunci Iisus a fost dus de Du%ul n pustiu, ca s fie ispitit de ctre dia#olul. 9e ce )*dat! dup! otez= Ca s! *e arate c! dup! otez su*tem supu(i ispitei (i c! a(a va 3i p*! la moartea *oastr! cea trupeasc!7 Pri* otez, *oi su*tem cur!ii (i )*t!rii cu puterea lui 9um*ezeu (i atu*ci su*tem trimi(i la lupt!7 :*eleptul 0oa* Cur! de -ur spu*e" Q;u *i s8au dat arme ca s! st!m degea a, ci ca s! lupt!m7R Pri* otez, *oi am deve*it )*tocmai ca -dam )* /ai7 ;e )*tre !m di* *ou de ce 9um*ezeu *e a(eaz! )* calea ispitei7 +ai )*ti, ca s! *e arate c! su*tem li eri, pri* otez 9um*ezeu *e8a )*armat cu puterea #a (i *e8a l!sat a(a )*armai ca *oi s! alegem" vom )*drepta aceste arme c!tre diavol sau c!tre 9um*ezeu= :* al doilea r*d, de c!dem, s! *e arate ce a )*sem*at p!catul lui -dam (i ca s! l!mureasc! de ce l8a izgo*it 9um*ezeu pe -dam di* /ai )* valea pl*geriiE sau, dac! su*tem iruitori, ca s! dezv!luie t!ria puterii lui 9um*ezeu di* *oi7 Fii*dc! ;oua .idire *e arat!, cu putere *ou!, u* /ai *ou, u* om *ou, iru*! (i slav! *ou!, dar (i c!dere *ou!7 9e ce a 3ost Bristos dus de 9uhul #3*t ca s! 3ie ispitit= Ca s! arate c! Bristos a 3ost supus ispitei di*adi*s, iar *u )*tmp!tor7 9um*ezeu *u l8a dus pe -dam di*adi*s )*ai*tea lui #ata*, ca s! 3ie ispitit, dar 9um*ezeu a 3!cut aceasta cu Bristos di*adi*s, pe*tru a ar!ta pri* aceasta c! -dam, )* )mpreAur!ri mai u(oare, a c!zut )* ispit!, pe c*d Bristos, )* )mpreAur!ri mai grele, a 3ost iruitor asupra ispitei7 -ceasta *e mai arat! 3aptul c! -dam a c!zut pe c*d se a3la )* /ai, )* vreme ce irui*a lui Bristos )mpotriva ispitei a avut loc pe p!m*t, )* valea pl*gerii (i )* surghiu*, )* pustiu7 C!ci se spu*e c! 9uhul L8a dus pe 0isus n pustiu. :* pustiu, Bristos a postit patruzeci de zile (i patruzeci de *opi7 Ce priveli(te )*sp!im*t!toareH :* timp ce p!c!to(ii, pe*tru care Bristos a ve*it pe p!m*t, tr*d!vesc petrec*d )* pl!ceri p!m*te(ti, cu m*care (i !utur! di* el(ug, El, Priete*ul p!c!to(ilor, st! )* pustiu, si*gur, (i petrece )* rug!ciu*e cu lacrimi, zi (i *oapte, 3!r! pi*e (i 3!r! ap!, att ziua, ct (i *oaptea, )* toat! vremea celor patruzeci de zile (i *opi7 9om*ul a 3!cut aceasta pe*tru a8@i ar!ta dragostea *em!surat! pe*tru oame*i, pe care El i8a cur!it pri* postul #!u (i i8a )*v!at pri* pilda #aE (i, pri* aceasta, s! arate leg!tura #a str*s! cu Tat!l #!u Cel ceresc, (i ascultarea #a 3a! de -cesta7 9oam*e, tot ce spu* oame*ii c! *u pot 3ace, El a 3!cutE (i tot ceea ce oame*ii 3ac 3!r! de voie (i cu crteal!, El a 3!cut cu ascultare (i cu rv*!7 El a )mpli*it tot ceea ce poporul ales a crezut c! *u se poate )mpli*i7 Poporul ales, )* og!iile Egiptului, a c!zut de la 9um*ezeu7
'1

- 3ost (i El )* Egipt, dar a r!mas *eati*s de Egipt, a(a cum s8a )*tmplat (i cu 0osi37 Poporul ales a 3ost patruzeci de a*i )* pustiu (i, acolo, ace(tia s8au simit departe de 9um*ezeu, cu toate c! 9um*ezeu cu voia Lui i8a trimis acolo (i i8a hr!*it cu ma*! cereasc!7 @i El a petrecut patruzeci de zile )* pustiu 3!r! m*care (i !utur!, )* smere*ie (i ascultare *eschim at! 3a! de 9um*ezeu7 :* cele di* urm!, poporul ales, aAu*g*d )* P!m*tul F!g!dui*ei, s8a )*dep!rtat de 9um*ezeu, de(i 9um*ezeu *eco*te*it le aducea ami*te de El pri* legi (i prooroci7 @i El, )* P!m*tul F!g!dui*ei, c*d 3usese deAa recu*oscut de c!tre u*ii ca 9om*ul, +esia, a r!mas credi*cios, smerit (i ascult!tor 3a! de Tat!l #!u di* cer7 9up! patruzeci de zile de priveghere *ecurmat!, de post (i rug!ciu*e, 9om*ul 0isus la urm! a flmnzit7 -poi, apropiindu-se ispititorul de El a )*ceput s!8L ispiteasc!7 :*(el!torul 08a )*ti*s prima ispit! )mpotriva trupului, )mpotriva trupului )*3ometat al +*tuitorului, zic*d c!tre El" De eti @u ,iul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea s se fac pini. 9e ce *u pre3ace diavolul pietrele )* pi*i, )* loc s!8i spu*! aceasta lui 0isus= -ceasta ar 3i 3ost o ispit! mai mare pe*tru u* om 3l!m*d P ca s! vad! (i s! miroas! pi*e scoas! di* cuptor7 9e ce *u a 3!cut diavolul aceasta (i s!8i aduc! pi*e gata 3!cut! 3l!m*dului 0isus= 9i*tr8u* motiv 3oarte simplu" pe*tru c! *u putea7 :* *eputi*a sa, el caut! chiar )* Bristos miAloacele de a prici*ui ispita7 9um*ezeu este F!c!torul pietrei (i al pi*ii7 Chiar )* 3acere, 9um*ezeu 3ace pi*e di* piatr!" adic! di* p!m*t7 #chim area mi*u*at! a pietrei )* pi*e este lucrarea pe care 9um*ezeu o 3ace )* 3iecare zi, c!ci El 3ace )* 3iecare zi mi*u*ea de a schim a pi*ea )* s*ge7 9ar *umai 9um*ezeu si*gur poate s! 3ac! aceasta (i *ime*i altci*evaE 0isus putea s! 3ac! aceasta 3!r! *ici u* )*dem*, *umai dac! El dorea7 ;u e2ist! post pe*tru cel care *u are ce m*ca (i care *u are *imic, ci post este pe*tru cel care are, care poate avea, dar *u m!**c!7 Este clar di* cuvi*tele diavolului c!, el este )*dem*at s!8L atAocoreasc! pe 9um*ezeu, c! spu*e" R-ceasta este puterea lui 9um*ezeu (i dragostea lui 9um*ezeu pe*tru oame*iH Pustiu pietros (i gol peste tot7 ;u este pi*e *ic!ieri pe*tru omul 3l!m*d7 9um*ezeu a 3!cut omul (i l8a a(ezat )* loc pustiu, 3!r! pi*e, ca el s! su3ere (i s! moar! de 3oame7 G*de este aceast! putere, u*de este aceast! dragoste, u*de este mila lui 9um*ezeu= -(a c! Tu, dac! e(ti cu adev!rat Fiul lui 9um*ezeu (i dac! poi, schim ! aceste pietre )* pi*i (i m!**c!7 9ac! 9um*ezeu *u Ki8a dat aceast! putere, ce Te i*e legat de 9um*ezeu= Bai cu mi*e )mpotriva lui 9um*ezeuHR 9oam*e, aceste (optiri (i )*dem*!ri au mare iz *d! )* oame*ii cei muli, care su*t sla i )* credi*!7 >.iga e*us spu*e" Q;iciodat! s! *u ai )*credere )* diavol, chiar dac! i8ar spu*e ceva de 3olos (i tre ui*cios, c!ci el ademe*e(te pri* ceva ce este de 3olos (i s3r(e(te cu ceva ce este r!uE s! *u 3aci *iciodat! voia dracilor, 3ie di* prici*a 3oamei sau di* vreo alt! tre ui*!, ci 3ugi c!tre 9um*ezeu7R? 9ar, la aceast! tic!lo(ie (i r!utate hulitoare, Bristos r!m)*e )* pace (i d! r!spu*sul care tre uie, la s3r(itul lumii, s! sluAeasc! drept )*v!!tur! (i mustrare celor lacomi di* lumea aceasta" El spu*e c! .t scris c nu numai cu pine triete omul, ci c omul triete i cu tot cu#ntul ce iese din !ura Domnului. >vezi 9eutero*om M"4?7 Este mai greu s! 3aci, dect s! dai ca hra*!, ceea ce este deAa 3!cut77 @i 9um*ezeu, pri* cuv*tul #!u, a 3!cut tot ceea ce e2ist! (i poate, pri* cuv*tul #!u, s! hr!*easc! )*treaga #a zidire7 Cum alt3el s8ar hr!*i puterile (i cetele cere(ti, dac! *u pri* cuv*tul d!t!tor de via! al lui 9um*ezeu= ;e8am repezit la hra*a 3!cut! di* !r*! c*d am p!r!sit cuv*tul lui 9um*ezeu, de(i viaa care vi*e la *oi pri* aceast! !r*! *u vi*e di* !r*!, ci di* cuv*tul lui 9um*ezeu7 ;iaz-m dup cu#ntul @u spu*e psalmistul >Psalm 11M"&'? (i cuvi*tele 9om*ului su*t mai dulci dect mierea i fa!urele >1M"11?7 ;u se spu*e *ic!ieri )* #3*ta #criptur! c! se a3l! via! (i lumi*! )* pi*ea do *dit! di* !r*!, ci se spu*e aceasta despre cuvt*ul lui 9um*ezeu >c37 0oa* 1"L?7 Toat! viaa se a3l! )* 9um*ezeu (i *u e2ist! *ici u* 3el de via! 3!r! El7 Toate celelalte P hra*a (i apa, (i aerul, (i lumi*a P *u su*t via! sau izvor al vieii, ci *umai c!i ale vieii7 @i acestea su*t cuvi*tele lui 9um*ezeu )*ve(m*tate )* )m r!c!mi*te ogat! (i ispititoare pe*tru *oi, care su*tem 3!pturi trupe(ti7 :*gerii, care su*t 3!r! de p!cat, *u se 3olosesc de *ici u* 3el de c!i, pe*tru c! ei se hr!*esc cu via! di* cuvi*tele pli*e de via! ale lui 9um*ezeu7 9ar *oi *u putem 3ace aceasta, pe*tru c! *oi am pierdut di* putere (i *e8am 3!cut sla i pri* p!cat7 ;oi *u am putea suporta cuv*tul curat (i deschis al lui 9um*ezeu P acesta ar 3i pe*tru *oi hra*! prea ogat!7 9eoarece -postolul *e )*va!" Cci cu#ntul lui Dumnezeu e #iu i lucrtor i mai ascu1it dect orice sabie cu dou tiuri, i ptrunde pn la despr1itura sufletului i du%ului, dintre nc%eieturi i mdu#, i destoinic este s :udece sim1irile i cu!etrile inimii. >Evrei L"1&?7 0at! ct este de puter*ic (i lucr!tor cuv*tul lui 9um*ezeu7 -r 3i tre uit Bristos, ca pli*!tatea Cuv*tului lui 9um*ezeu, s! vi*! pe p!m*t, 3!r! s! 3ie )m r!cat )* ve(m*t gros (i cu simiri trupe(ti, care s!80 )*soeasc! ve*irea= #imi*du80 atotputer*icia lui Bristos, 3ii*d Cuv*tul lui 9um*ezeu, Proorocul

'&

+aleahi a spus cu 3ric!" (i cine #a putea ndura ziua #enirii 0ui i cine se #a putea 1ine bine, cnd El .e #a arta* Cci El este ca focul topitorului i ca leia nlbitorului >4"&?7 Bristos :*su(i este Cuv*tul lui 9um*ezeu (i Pi*ea vieii, de la care toat! pi*ea prime(te putere (i hra*! d!t!toare8de8via!7 9e ce ar schim a El pietre )* pi*e= El era 3l!m*d, *u pe*tru c! a(a tre uia s! 3ie, ci pe*tru c! a 3ost voia Lui s! 3l!m*zeasc!, pe*tru c! El de u*!voie a dorit s! )mpli*easc! toat! legea7 -ceasta *u era 3oamea )*tmpl!toare a omului o i(*uit, muritor, ci 3oamea Celui 3!r! de moarte, care, pri* irui*a #a asupra diavolului (i pri* )*v!!tura #a, va m*tui toate *eamurile p*! la s3r(itul lumii7 Cea de8a doua ispit! a 3ost )*dreptat! c!tre cugetul #!u7 +tunci dia#olul 0-a dus n sfnta cetate, 0-a pus pe aripa templului i I-a zis: Dac @u eti ,iul lui Dumnezeu arunc-@e :os, c scris este: /n!erilor .i #a porunci pentru @ine i @e #or ridica pe mini ca nu cum#a s izbeti de piatr piciorul @u. 9iavolul )*cepe aici di* *ou cu cuvi*te urcioase" Dac @u eti ,iul lui Dumnezeu 7 9ar aici, dup! cum vedem, el )*cepe s! se 3oloseasc! de #3*ta #criptur! >Psalm 95"1181&?, r!suci*d cu totul cuvi*tele pe care le citeaz!, a(a cum 3ac toi vr!Ama(i lui 9um*ezeu (i ai legii #ale7 9ac! cea di*ti ispit! a 3ost )*v!!tur! pe*tru cei lacomi (i pe*tru cei st!p*ii de po3te, cea de8a doua ispit! a 3ost )*dreptat! c!tre )*v!aii )*crezui, cei m*dri (i c!rturarii, care a3l! cte ceva di* lumea material*ic! (i di* viaa simurilor, )*!l*du8se )* mdria lor deasupra ,isericii lui 9um*ezeu, p*! c*d, )* clipa c*d se simt 3oarte s!tui de ei )*(i(i, #ata* le poru*ce(te s! se aru*ce )* propria lor pierzare7 C!ci, adu**d cu*o(ti*e care *u au *ici o leg!tur! cu 9um*ezeu (i cu ,iserica lui 9um*ezeu, )*crezuii cred c! adu*! putere, )* timp ce ei, de 3apt, )(i sporesc sl! iciu*ea7 Cel care )(i spore(te m*dria )(i spore(te sl! iciu*ea7 Cel care se )*dep!rteaz! de 9um*ezeu, se mic(oreaz! di* ce )* ce mai mult )* duh (i )* lucrare >putere?, p*! c*d, la urm!, el este )mpr!(tiat ca ce*u(a )* v*t7 @i atu*ci c*d u* om )*crezut )(i spore(te sl! iciu*ea p*! la cap!t (i atu*ci c*d se )*dep!rteaz! de 9um*ezeu p*! la cap!t, el socote(te c! atu*ci st! pe proprile sale picioare, )* vr3ul ,isericii lui 9um*ezeu, (i ast3el L8a a(ezat chiar pe 9um*ezeu su picioarele sale7 Tocmai atu*ci se apropie de el #ata* cu ispita, spu**d" Q-ru*c!8teH :*gerii t!i >adic! idolii t!i? te vor susi*e ca s! *u caziHR @i ce r!spu*de 9om*ul 0isus ispititorului= Iisus i-a rspuns: Iari este scris: . nu ispiteti pe Domnul Dumnezeul tu. 9um*ezeu )i iu e(te pe oame*i cu dragoste de *egr!it pri* cuv*t (i, de aceea, El *u va 3i p!rta( la Aocurile proste(ti ale oame*ilor, *ici *u va 3ace mi*u*i ca s! le )mpli*easc! iscodirea7 9um*ezeu *u a 3!cut *iciodat! *ici o mi*u*e (i *ici *u va 3ace *ici u*a, *iciodat!, pe*tru a )mpli*i iscodirea 3!r! de *ici u* 3olos a omului7 Toate mi*u*ile pe care le8a 3!cut au sluAit *evoilor adev!rate ale celor )* su3eri*!" vi*decarea celor ol*avi, )*toarcerea la credi*! a *ecredi*cio(ilor, care caut! adev!rata credi*! (i l!murirea credi*cio(ilor, atu*ci c*d su*t supu(i chi*urilor pe*tru credi*!7 ;oi :l ispitim pe 9um*ezeu cu 3iecare 3apt!, cu 3iecare g*d (i cu 3iecare dori*! care *u se spriAi*! pe smere*ie (i ascultare 3a! de El7 Cei care s8au )*!lat )* mi*ile lor pri* cu*o(ti*ele pe care le au, calc! peste legea lui 9um*ezeu, :l ispitesc pe 9um*ezeu, spre propria lor pierzare7 9um*ezeu este )*delu*g r! d!tor7 @i )* aceast! )*delu*g! r! dare, El le )*dur! atAocura, m*dria (i toat! hula, a(tept*du8i s!8(i smulg! di* r!d!ci*i toat! iu irea de si*e (i, cu ru(i*e, s! se poc!iasc!7 9ar, p*! la urm!, dac! ace(tia r!m* cu i*ima )*vrto(at! P care vi*e tot di* )*!larea mi*ii lor P 9um*ezeu )i las! cu totul )* puterea diavolului, a ispitei7 #3*tu 0sidor Pelusiotul spu*e )* a sa Scrisoare c'tre )iaconul *oan >Scrisori, *r7 L?" Q9um*ezeu a 3!g!duit t!rie celui ce se a3l! )* primeAdie, iar *u celui care :l ispite(teE celui care se a3l! )* *ecaz, iar *u celui care 3ace totul pe*tru a do *di pe*tru si*e o p!rere )*alt!, ca s! c(tige slav! de(art!7R @i diavolul, ispititorul, )i )*al! p*! )* vr3ul cel mai de sus al m*driei, apoi le spu*e s! se aru*ce Aos7 @i ei sar, ascult*d, (i pier7 @i *umele lor se (terge pe*tru ve(*icie di* Cartea Dieii7 9iavolul )*dreapt! cea de8a treia ispit! c!tre i*ima Lui" Din nou dia#olul 0-a dus pe un munte foarte nalt i I-a artat toate mpr1iile lumii i sla#a lor. (i I-a zis 0ui: acestea toate Ci le #oi da Cie, dac #ei cdea naintea mea i @e #ei nc%ina mie. -ceasta este ispita og!iilor, puterii (i m!ririi7 ;u se pot *um!ra cei care cad )* aceast! pr!pastie dr!ceasc!7 Cum poate s! dea diavolul ceea ce *u este al lui= C! spu*e proorocul" +l Domnului este pmntul i plinirea lui, lumea i to1i cei ce locuiesc n ea. >Psalm &4"1?7 9ar diavolul mi*te, 3ii*d, a(a cum spu* cuvi*tele +*tuitorului, mincinos i tatl minciunii >0oa* M"LL?7 ;umai *e u*ii, care uit! c! 9um*ezeul Cel viu (i adev!rat este atotmilostiv (i este si*gurul 9om* al lumii, i*tr! )* cursa acestor mi*ciu*i7 Ceea ce le d! 9um*ezeu oame*ilor le este lor de 3olos , dar ceea ce le 3!g!duie(te diavolul s! le dea, (i chiar le d!, este pierz!tor7 Fii*dc! el *u d! di* ceea ce este al lui, ci d! ceea ce a luat, a 3urat P a 3urat de la 9um*ezeu -totv!z!torul7 -(adar, darurile lui 9um*ezeu su*t trai*ice (i i*ecuv*tate, )* timp ce cele ale diavolului su*t trec!toare ca v*tul (i lestemate7 :* vremea acestei ultime ispite, )* care diavolul se 3olose(te de cea mai mare mi*ciu*! di* lume (i )* care el cere 9om*ului ceva ce dep!(e(te orice )*chipuire de m*drie, de care *umai diavolul este )*
'4

stare, 9om*ul 0isus, Care pe toate le cu*oa(te, strig!" -iei, satano2 >9e(i, ca s! lu!m )*v!!mi*te, El *u las! 3!r! l!murire (i 3!r! a cita di* #3*ta #criptur! (i spu*e" cci scris este Domnului Dumnezeului tu s te mc%ini i 0ui sin!ur s-I slu:eti. ? 1 coaA! de pi*e uscat! di* m*a lui 9um*ezeu este mai dulce dect toate )mp!r!iile lumii, cu tot cu slava lor, primite di* m*a diavolului7 1mul care este legat de 9um*ezeu )*tr8u* 3el oarecare, este mai ogat (i mai sl!vit dect diavolul" este cu totul *epotrivit pe*tru cel ogat, s! caute (i s! primeasc! ceva di* m*a cer(etorului7 9um*ezeu este cu adev!rat ogat (i, dup! El, )*gerii su*t cei mai ogaiE apoi omul, apoi a*imalele, pla*tele, stelele (i mi*eralele7 Fiecare di*tre zidirile lui 9um*ezeu are ceva, ce a primit di* marea og!ie a lui 9um*ezeu7 Cu toate acestea, diavolul *u are *imic dac! *u 3ur!7 Pro a il c! #ata* L8a mai ispitit pe Bristos (i cu alte ispite, v!z*d )* 3aa lui u* om 3!r! de asem!*are, care *iciodat!, *ici m!car pe*tru o si*gur! clip!, sau ct de pui*, *u #8a l!sat )* m*a lucr!turii lui7 9ar Eva*gheli(tii citeaz! aceste trei ispite importa*te, )* care se pot )*elege toate celelalte ispite di* viaa oame*ilor7 Cea di*ti este ispita trupului, sau a 3irii sale )*d!r!t*iceE a doua este ispita mi*ii, sau a 3irii *oastre cuget!toare (i cea de8a treia este ispita i*imii, sau a 3irii *oastre simitoare7 Cea di*t!i ispit! se arat! cel mai adesea )*ai*tea celor )mpui*ai cu a*ii, cea de a doua ispit! se arat! mai ales )*ai*tea oame*ilor adu*ai cu a*ii (i cea de a treia ispit! se arat! mai ales celor mai trecui cu a*ii7 Lupta celor )mpui*ai cu a*ii, este )mpotriva patimilor trupe(ti (i a po3telorE cei adu*ai cu a*ii se lupt! )mpotriva )*!l!rii mi*ii, )mpotriva darurilor cu*oa(terii (i ale mi*iiE cei mai trecui cu a*ii se lupt! )mpotriva iu irii de argi*i, de putere (i de )*!lare P (i di*tre acestea trei, iu irea de argi*i este cea mai )*grozitoare di*tre toate patimile7 @i ast3el cele trei mari ispite ale lui #ata*, cu care L8a ispitit pe 9om*ul 0isus, (i cu care *e ispite(te pe 3iecare di*tre *oi su*t" iu irea de le*evire, iu irea de )*!lare (i iu irea de argi*i7 9om*ul *ostru a ie(it iruitor di* toate cele trei de ispite (i aceasta s8a )*tmplat )* )mpreAur!rile cele mai grele" 3oame (i sete, 3!r! *ici u* acoperi( deasupra capului, 3!r! priete*i, )* pustiu (i )* si*gur!tate7 El a r! dat )*tr8u* aseme*ea chip, )*ct l8a alu*gat pe diavol de la El" +tunci 0-a lsat dia#olul i iat n!erii, #enind la El, / slu:eau. 9ar u*de 3useser! )*gerii p*! atu*ci= 9e ce *u se a3lau )* preaAm! ca s! :l aAute= F!r!, )*doial!, ei s8au retras la poru*ca Lui, cum este iar!(i 3!r! *ici o )*doial! c!, El putea s! le cear! aAutorul c*d, (i )* m!sura )* care dorea El7 Chiar El a dovedit aceasta, c*d a 3ost dus )* locul *umit Chetsima*i pe*tru Audecat!7 G* uce*ic de8al #!u a scos sa ia ca s!8L apere pe :*v!!tor, dar Bristos l8a oprit zic*d" .au 1i se pare c nu pot s ro! pe @atl 'eu i s-'i trimit acum mai mult de dousprezece le!iuni de n!eri* >+atei &6"'4?7 9ar El *u dorea aceasta7 Ca om, El dorea s! 3ie ispitit de #ata*7 Fiecare om are cel pui* u* )*ger p!zitor, ca s!8l aAute )* lupta lui )mpotriva ispitei7 Bristos a vrut s! 3ie si*gur, 3!r! *ici u* )*ger m!car7 Pri* r*duiala lui 9um*ezeu, oame*ii o i(*uii su*t de o icei ispitii de mai pui*e duhuri rele, dar El a vrut s! 3ie ispitit chiar de #ata*, c!pete*ia tuturor duhurilor rele7 Pe scurt, El a vrut s! lupte, )* )mpreAur!rile cele mai grele, cu cele mai grele ispite (i )mpotriva celui mai mare )*(el!tor al *eamului ome*esc, c!ruia -dam (i Eva i s8au supus )* /ai7 @i El a luptat (i a 3ost iruitor (i *e8a l!sat u* e2emplu de iz *dire 3!r! de asem!*are, pli* de )*curaAare (i )*su3leire7 +arele 0saia, v!z*d mai di*ai*te aceast! lupt! (i irui*! a 9om*ului, a proorocit ast3el" Domnul iese ca un #iteaz, ca un rzboinic /i aprinde r#na 0ui. >0saia L&"14?7 C*d Eroul eroilor c(tigase iz *da, atu*ci El a )*g!duit )*gerilor #!i s! se apropie" (i iat n!erii, #enind la El, /i slu:eau7 9up! ce cel mai mare 0u itor al ome*irii (i cel mai mare Priete* pe care )l putem avea, *e8a dat acest pild! de a 3i ve*it pe acest p!m*t p!c!tos, care di*tre *oi ar cuteza s! se pl*g! de vreo su3eri*! di* aceast! via!= ;ime*i care are ru(i*e sau co*(tii*!7 9e aceea s! *e gr! im ct *e mai a3l!m )*c! )* aceast! via! tul ur!toare >care )*dat! se va scurta?E cu gra ! mare s! *e poc!im de le*evire (i de *e !garea de seam!, )* )mpli*irea legilor lui 9um*ezeu7 Cu ascultare 3a! de 9um*ezeu, s! *e repezim s! *e lep!d!m de p!catul de a crti )mpotriva voii Lui7 Cu smere*ie (i cu ascultare, s! )mpli*im tot ceea ce *e cere 9um*ezeu" post, rug!ciu*e, trezvia duhului *ostru (i paza ate*t! asupra vicle(ugurilor ispititorului celui r!u (i ale tuturor sluAitorilor lui *eputi*cio(i7 El *u caut! *eap!rat s! iz *dim, pe*tru c! El (tie c! *u putem do *di aceasta7 El caut! *umai evlavie 3a! de voia Lui, smere*ie (i ascultare7 -rmele su*t ale Lui (i irui*a este tot a Lui7 El va 3i totdeau*a al!turi de *oi (i )*gerii Lui *e vor sluAi7 +i*u*at este 9um*ezeu )*tru puterea Lui, *easemuit este El )*tru og!iile Lui (i de *egr!it pri* cuv*t )*tru mila Lui7 +ila Lui pe*tru *oi oame*ii este att de mare, c! *e d!ruie(te irui*a Lui7 Lui 0 se cuvi*e slava, ci*stea (i )*chi*!ciu*ea, di* partea )*gerilor di* cer (i a oame*ilor de pe p!m*t, Tat!lui, Fiului (i #3*tului 9uh, Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*7

'L

<. DUMINICA VAME6ULUI 6I A FARISEULUI EVANGHELIA DESPRE RUGCIUNEA VAME6ULUI 6I FARISEULUI


Luca 1M"981L Ctre unii care se credeau c sunt drep1i i pri#eau cu dispre1 pe ceilal1i, a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca s se roa!e: unul fariseu i cellalt #ame. ,ariseul, stnd, aa se ru!a n sine: Dumnezeule, 1i mul1umesc c nu sunt ca ceilal1i oameni, rpitori, nedrep1i, adulteri, sau ca i acest #ame& postesc de dou ori pe sptmn, dau zeciuial din toate cte cti!. Iar #ameul, departe stnd, nu #oia nici oc%ii s-i ridice ctre cer, ci-i btea pieptul, zicnd: Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului. Dic #ou c acesta s-a cobort mai ndreptat la casa sa, dect acela. ,iindc oricine se nal1 pe sine se #a smeri, iar cel ce se smerete pe sine se #a nl1a. G* om a mers )* p!dure ca s! aleag! u* copac di* care s! 3ac! gri*zi pe*tru acoperi(7 @i a v!zut doi copaci, u*ul l*g! altul7 G*ul era *eted (i )*alt, dar era putred pe di*!u*tru, (i cel!lalt era cu dm uri (i urt pe di*a3ar!, dar era s!*!tos pe di*!u*tru7 1mul a o3tat (i (i8a zis" QLa ce8mi 3olose(te mie acest copac )*alt, *ecioturos, dac! este putred pe di*!u*tru (i di* care *u pot s! 3ac r*e= Cel!lalt, chiar dac! este cioturos (i urt, cel pui* este s!*!tos pe di*!u*tru (i ast3el, dac! mu*cesc pui* mai mult, pot s!8l 3olosesc la r*e de acoperi( pe*tru casa mea7R @i, 3!r! s! se g*deasc! mai mult, a ales acel copac7 Tot la 3el va alege (i 9um*ezeu )*tre doi oame*i pe*tru casa #a (i *u va alege pe cel care pare u* pe di*a3ar!, ci pe cel a c!rui i*im! este pli*! de dreptatea s!*!toas! a lui 9um*ezeu7 Cei m*dri, ai c!ror ochi su*t )*tr8u*a ridicai spre cer, )* vreme ce i*imile lor su*t lipite de p!m*t, *u su*t pl!cui lui 9um*ezeuE su*t i*epl!cui lui 9um*ezeu *umai cei smerii (i l*zi cu i*ima, ai c!ror ochi su*t plecai spre p!m*t, )* vreme ce i*imile lor su*t ogate )*tru cele cere(ti7 .iditorul lumii alege oame*ii care caut! la p!catele lor )*ai*tea lui 9um*ezeu, mai mult dect la 3aptele lor cele u*e7 C!ci 9um*ezeu este doctorul care vi*e la patul pe care st! 3iecare di*tre *oi (i )*trea !" QG*de te doare=R 1mul care 3olose(te de ve*irea doctorului, ca s!8i spu*! despre toate durerile (i sl! iciu*ile sale, este )*elept, dar omul care )(i ascu*de durerea (i se laud! cu s!*!tatea sa, este *e u*7 Ca (i cum doctorul viziteaz! oame*ii pe*tru s!*!tatea lor (i *u pe*tru starea lor de oal!H +arele 0oa* Cur! de -ur spu*e c! REste r!u s! p!c!tuie(ti, de(i aici se poate da aAutorE dar s! p!c!tuie(ti (i s! *u )*g!dui p!catul P aici *u se mai poate *ici u* aAutor7R 9eci s! avem )*elepciu*e (i s! st!m la rug!ciu*e )*ai*tea lui 9um*ezeu, s! simim c! *e a3l!m )*ai*tea doctorilor celor mai u*i (i mai milostivi, care *e )*trea ! pe 3iecare di*tre *oi, cu purtare de griA! (i cu dragoste" QG*de te doare=R #! *u *e le*evim )* *ici u* chip, s!80 spu*em toat! oala *oastr!, r!*ile *oastre (i p!catele *oastre7 9om*ul 0isus *e spu*e despre aceasta )* pilda vame(ului di* pericopa Eva*ghelic! de ast!zi7 :* Eva*ghelie se spu*e c! 9om*ul a spus aceast! pild! celor care se credeau c sunt drep1i i pri#eau cu dispre1 pe ceilal1i. ;u c!dem (i *oi pri*tre cei c!rora 9om*ul le spu*e aceast! pild!= ;u v! r!zvr!tii, ci m!rturisii8v! oala, ru(i*ai8v! de ea (i luai leacul pe care vi8l d!ruie(te 9octorul cel mai u* (i mai milostiv7 :*tr8u* spital erau muli ol*avi7 G*ii aveau 3e r! (i *u mai puteau a(tepta p*! la ve*irea doctoruluiE alii um lau de colo colo, crez*du8se s!*!to(i (i *u voiau s!8i vad! doctorul7 :*tr8o dimi*ea!, doctorul a i*trat s!8i viziteze pe ol*avi7 9octorul era )mpreu*! cu u* priete*, care era pli* de daruri pe*tru ol*avi7 Priete*ul doctorului a v!zut c! ol*avii aveau 3e r! (i )i p!rea r!u pe*tru ei7 Q#e pot vi*deca=R l8a )*tre at pe doctor7 9octorul i8a (optit la ureche" Q@i ace(tia cu 3e r! (i cei care se a3l! )* pat se pot vi*deca, dar cei care um l! *u se pot X aceia su3er! de oli care *u se pot vi*deca (i su*t putrezi pe di*!u*tru7R Priete*ul doctorului a 3ost 3oarte uimit (i uimirea sa st!tea )* dou! lucruri" tai*ele olilor oame*ilor (i )*(el!ciu*ea ochilor oame*ilor7 :*chipuii8v! acum c! su*tem ol*avi )* acest spital al lumii7 ,oala de care su3er! 3iecare di*tre *oi poart! acela(i *ume P *edreptatea7 :* acest cuv*t se a3l! toate patimile, toate po3tele, toate p!catele P toate sl! iciu*ile (i mole(irea su3letelor, a i*imilor (i a mi*ilor *oastre7 Cei ol*avi se a3l! )*tr8o stare, la )*ceputul olii, )* alt! stare, la vremea cea mai grea a olii (i )* alt! stare, la vi*decare7 9ar acestea su*t chipurile olilor di* l!u*trul omuluiE *umai cei care se vi*dec! se 3ac co*(tie*i de greutatea olii de care su3eriser!7 Cei mai ol*avi su*t cei mai pui* co*(tie*i de oala lor7 :* oala trupeasc!, omul care are

''

3e r! mare, *u este co*(tie*t de si*e *ici de oala sa, *ici *e u*ul *u spu*e despre el c! este *e u*7 :*cep!torii *edrept!ii se simt ru(i*ai de oala lor o vreme, dar repetarea p!catului duce la o iceiul de a p!c!tui (i aceasta se )*tmpl! p*! la ameeal! (i starea de i*co*(tie*! a *edrept!ii, p*! )*tr8o stare )* care su3letul *u mai are *ici u* se*s )* si*e, (i *ici oala sa7 @i )*chipuii8v! *umai, u* doctor care i*tr! )* spital (i )*trea !" QCe8ai p!it=R Cei a c!ror oal! se a3l! )*tr8o stare de )*ceput, se simt ru(i*ai s! se arate c! su*t ol*avi (i vor r!spu*de" Q;imicHR Cei a c!ror oal! a aAu*s )* starea cea mai grea, se vor m*ia la o aseme*ea )*tre are (i *u vor r!spu*de *umai Q;u8i *ici o pro lem! cu *oiHR, ci vor )*cerca s! se m*dreasc! cu s!*!tatea lor7 ;umai cei care su*t pe cale de vi*decare vor o3ta (i vor r!spu*de doctorului" QE 3oarte r!uH -i mil! (i *e aAut!HR Tertulia* spu*e )*tr8o omilie despre poc!i*!" R9ac! )i este 3ric! s!8i m!rturise(ti p!catele, prive(te 3ocul iadului, pe care *umai m!rturisirea )l poate sti*ge7R -tu*ci, cuget! la toate acesteaE ascult! pilda lui Bristos (i hot!r!(te tu ct este de potrivit7 9ac! spui cu uimire Q-ceast! pild! *u mi se potrive(teR, atu*ci )*seam*! c! su3eri de oala cu*oscut! ca *edreptate7 9ac! te )mpotrive(ti QEu su*t dreptE aceasta este pe*tru p!c!to(ii di* Aurul meuR, aceasta )*seam*! c! oala ta a aAu*s a aAu*s s! 3ie 3oarte grea7 9ar dac! te ai cu pum*ul )* piept (i spui QEste adev!ratE su*t ol*av (i am *evoie de doctorR, aceasta )*seam*! c! e(ti pe calea vi*dec!rii7 -tu*ci, *u te temeE te vei vi*deca7 Doi oameni s-au suit la templu, ca s se roa!e: unul fariseu i cellalt #ame. 9oi oame*i, doi p!c!to(i, cu deose irea c! 3ariseul *u se vedea pe si*e ca p!c!tos, )* vreme ce vame(ul se vedea p!c!tos7 Fariseul 3!cea parte di* clasa de sus di* societatea vremii, iar vame(ul 3!cea parte di* clasa cea mai atAocorit!7 ,ariseul, stnd aa, se ru!a n sine: Dumnezeule, /1i mul1umesc c nu sunt ca ceilal1i oameni, rpitori, nedrep1i, adulteri, sau ca i acest #ame. -ostesc de dou ori pe sptmn, dau zeciuial din toate cte cti!. Fariseul st!tea )* partea de di*ai*te a isericii, chiar )* 3aa altarului, a(a cum era o iceiul 3ariseilor s! se duc! )* 3a!7 C! 3ariseul st!tea chiar )* 3a!, se vede di* zicerea c! vame(ul st!tea departe7 Fariseul era att de m*dru (i desigur, se vedea pe si*e )*tru toat! dreptatea >adic! )* s!*!tatea lui duhov*iceasc!?, c! el *u c!uta locul di* 3a!, *umai )* priveli(tea oame*ilor, ci (i )* priveli(tea lui 9um*ezeu (i *u c!uta aceasta *umai la mese (i la )*tl*iri cu oame*ii, ci (i la rug!ciu*e7 -cest lucru este destul pe*tru a ar!ta ct de ol*av era 3ariseul de *edreptate (i cum )l )*vrto(a pe el aceasta7 9e ce se zice" se ru!a n sine= 9e ce *u cu glas= Pe*tru c! 9um*ezeu ascult! mai ate*t ce vor e(te i*ima dect ce gr!iesc uzele7 Ceea ce crede (i simte omul atu*ci c*d se roag! lui 9um*ezeu este mai importa*t pe*tru 9um*ezeu dect cuvi*tele rostite doar cu lim a7 Lim a poate 3i )*(el!toare, dar i*ima *u )*(eal!" ea arat! omul a(a cum este el P al ori *egru7 Dumnezeule, /1i mul1umesc c nu sunt ca ceilal1i oameni. G* p!c!tos cuteaz! s! spu*! aceasta, )* iseric!, )*ai*tea lui 9um*ezeuH Ce este ,iserica, dac! *u u* loc u*de ol*avii se )*tl*esc cu doctorul lor= Cei ol*avi di* prici*a p!catului vi* s!8(i m!rturiseasc! oala, lui 9um*ezeu 9octorul, (i s! a3le leacuri (i vi*decare de la El, care este adev!ratul vi*dec!tor de toat! durerea (i sl! iciu*ea omului (i Care este 9!t!tor a toate lucrurile cele u*e7 +erg cei s!*!to(i la spital ca s! se laude doctorului cu s!*!tatea lor= 9ar acest 3ariseu *u a ve*it la iseric! cu su3letul )*treg (i s!*!tos, ca s! se laude cu s!*!tatea sa, ci ca u* grav ol*av de *edreptate care, )* delirul olii sale, *ici *u mai (tie c! este ol*av7 1di*ioar!, pe c*d vizitam u* spital de oli de mi*te, doctorul m8a dus )* 3aa u*ui gard de srm!, care )mpreAmuia cl!direa cu ol*avii cei mai primeAdio(i7 QCum te simi=R, l8am )*tre at7 El mi8a r!spu*s )*dat!" QCum crezi c! m! simt pri*tre toi *e u*ii a(tia=R 0at! ce spu*e 3ariseul" Dumnezeule, /1i mul1umesc c nu sunt ca ceilal1i oameni. 9e 3apt, el *u mulume(te lui 9um*ezeu pe*tru aceasta, recu*osc*d c! este lucrarea lui 9um*ezeu 3aptul c! el *u este ca ceilali oame*i7 ;u, cuvi*tele" Q9um*ezeule, :i mulumesc XR *u su*t *imic mai mult dect o gr!ire, o zicere li*gu(itoare c!tre 9um*ezeu, ca 9um*ezeu s!8i asculte l!ud!ro(e*ia lui7 C!ci, di* tot ceea ce spu*e, el *u mulume(te lui 9um*ezeu pe*tru *imicE dimpotriv!, el hule(te )mpotriva lui 9um*ezeu, huli*d )mpotriva )*tregii zidiri a lui 9um*ezeu7 El *u80 mulume(te lui 9um*ezeu pe*tru *imic7 Tot ceea ce spu*e el despre si*e, este ar!tat ca 3ii*d *umai lucr!rile lui, do *dite 3!r! aAutorul lui 9um*ezeu7 El *u spu*e c! *u este pro3itor, *edrept, des3r*at ori vame(, pe*tru c! 9um*ezeu l8a p!zit de aceasta cu puterea #a (i cu mila #aE ci spu*e *umai c! el este ceea ce este, dup! propria sa Audecat!" u* om cu totul aparte, (i att de vred*ic, c! *u are pereche )* toat! lumea7 Ca (i aceasta P vieuirea sa cu cu totul aparte P el se oste*e(te (i se *evoie(te ca s! r!m*! pe aceast! treapt! )*alt!, deasupra tuturor celorlali oame*i7 -lt3el spus" el poste(te de dou! ori pe s!pt!m*! (i d! zeciuial! di* toate cte c(tig!7 -h, ce cale u(oar! de m*tuire (i8a ales acest 3ariseu, mai u(oar! dect cea mai u(oar! cale de pierzareH 9i*tre toate poru*cile pe care le8a dat 9um*ezeu oame*ilor pri* +oise, el alege *umai dou! di*tre cele mai u(oare7 9ar el *ici m!car pe acestea dou! *u le8a )mpli*it cu adev!rat, c!ci 9um*ezeu *u a dat aceste dou!
'6

poru*ci pe*tru c! avea El *evoie ca oame*ii s! posteasc! (i s! dea zeciuial! di* toate cte c(tig!7 -sta *u80 tre uie lui 9um*ezeu ctu(i de pui*7 9um*ezeu *u a dat aceste poru*ci oame*ilor *ici ca s! 3ie u* scop )* si*e, ci P privi*d toate celelalte poru*ci P ca s! aduc! road! de smere*ie )*ai*tea lui 9um*ezeu, ascultare 3a! de 9um*ezeu (i dragoste pe*tru 9um*ezeu (i pe*tru om7 Pe scurt" s! de(tepte, s! )*moaie (i s! lumi*eze i*imile oame*ilor7 Totu(i, 3ariseul a )mpli*it aceste dou! poru*ci 3!r! s! ai ! u* scop7 El postea (i d!dea zeciuial! di* toate cte c(tiga, dar )i ura (i )i dispreuia pe alii (i era m*dru )*ai*tea lui 9um*ezeu7 @i ast3el el a r!mas pom 3!r! road!7 /oada *u st! )* postire, ci )* i*im!E roada *u st! )*tr8o poru*c!, ci )* i*im!7 Toate poru*cile (i toate legile se a3l! )* sluA a i*imii" ele )*c!lzesc i*ima, lumi*eaz! i*ima, ud! i*ima, )mpreAmuiesc i*ima, o pr!(esc (i o pla*teaz! P *umai ca rodul di* cmpul i*imii s! se pri*d!, s! creasc! (i s! se coac!7 Toate lucr!rile cele u*e su*t u* miAloc (i *u u* scop, metoda (i *u rodul7 #copul este i*ima, u*de se a3l! rodul7 @i ast3el, 3ariseul, pri* rug!ciu*ea sa, *u a do *dit scopul dorit" el *u (i8a dat la iveal! 3rumuseea su3letului s!u, ci urciu*ea luiE el *u (i8a dat la iveal! s!*!tatea, ci oala sa7 Bristos a dorit s! arate aceasta, pri* aceast! pild!E *u *umai )* ceea ce8l prive(te pe acest 3ariseu, ci privitor la toi 3ariseii, care erau la vremea aceea puterea st!p*itoare peste poporul iudeu7 Pri* aceast! pild!, 9om*ul a c!utat s! arate cucer*icia r!sucit! (i 3ariseismul mi*ci*os, pe*tru care v! a3lai )* stare de c!dere de8a lu*gul tuturor *eamurilor de cre(ti*i, p*! )* zilele *oastre7 ;u se a3l! (i ast!zi pri*tre *oi, oame*i, care se roag! lui 9um*ezeu )*tocmai ca acest 3ariseu= ;u su*t muli di*tre cei care )(i )*cep rug!ciu*ea cu hul! (i cu crteal! )mpotriva aproapelui (i s3r(esc cu m!rire de si*e= ;u su*t muli care stau )* 3aa lui 9um*ezeu ca (i cum *e8ar 3i *ou! dator*ic= ;u su*t muli di*tre *oi care spu*" Q9um*ezeule, eu postesc, merg la iseric!, )mi pl!tesc toate d!rile (i dau a*i la iseric!E eu *u su*t ca ali oame*i, ca pro3itorii (i de3!im!torii, ca *ecredi*cio(ii (i des3r*aii, care m! sup!r! pe mi*e r!u= Ce 3aci Tu, 9um*ezeule= 9e ce *u8i ucizi pe ei (i de ce *u m! r!spl!te(ti pe mi*e pe*tru tot ceea ce 3ac eu pe*tru Ti*e= ;u vezi Tu, 9oam*e, cur!ia i*imii mele (i s!*!tatea su3letului meu=R Cu toate acestea, (tii c! Q9um*ezeu *u v! poate )*(ela, (i *ici voi pe ElR, a(a cum a spus Fericitul +a2im7 El a mai spus QFiecare )(i 3ace cruce, dar *u 3iecare se roag!7R Fariseul este ca Q-vraam pri* ar a sa, (i ca Bam pri* 3apte7R -st3el, ei vor esc, (i 9um*ezeu )i ascult! (i )i trimite acas! goi, spu**du8le" QEu *u recu*osc chipul pe care )l ar!tai voi, despre voi7R @i, la Oudecata de -poi, El le va spu*e" QEu *u v! cu*osc pe voiR, c!ci 9um*ezeu *u8@i recu*oa(te priete*ii dup! vor ele lor, ci dup! i*imile lorE a(a dup! cum *u preuie(te smochi*ul pe*tru 3ru*zele lui, ci pe*tru road!7 9ar iat! cum ar tre ui s! se roage u* om al rug!ciu*ii" Iar #ameul, departe stnd, nu #oia nici oc%ii s-i ridice ctre cer, ci-i btea pieptul zicnd: Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului. El st!tea departeH -dev!ratul om al rug!ciu*ii *u se repede )* 3a!, )* locul cel mai de vaz! di* iseric!7 La ce i8ar 3olosi aceasta= 9um*ezeu )l vede la 3el de i*e dac! st! )* spatele isericii, ca (i atu*ci c*d ar sta )* 3a!7 G* adev!rat om al rug!ciu*ii se poc!ie(te )*totdeau*a cu adev!rat7 QPoc!i*a omului este s!r !torirea lui 9um*ezeuR, spu*e #3*tul E3rem #irul7 El st! departe7 El )(i simte *imic*icia )* 3aa lui 9um*ezeu (i este pli* de smere*ie )*ai*tea m!reiei lui 9um*ezeu7 0oa* ,otez!torul, cel mai mare di*tre !r aii *!scui di* 3emeie, era pli* de 3ric! la ve*irea lui Bristos, spu**d" Eu nu sunt #rednic s-I dezle! cureaua ncl1mintelor. >c37 +arcu 1"N?7 Femeia p!c!toas! 08a sp!lat picioarele lui Bristos, ud*du8le cu lacrimile ei7 0at!, deci, c! u* om adev!rat al rug!ciu*ii are smere*ie ad*c! (i este pli* de ucurie dac! 9um*ezeu )i )*g!duie s! se apropie de picioarele #ale7 El nu #oia nici oc%ii s-i ridice ctre cer. 9e ce= 1chii su*t ogli*da su3letului7 P!catele su3lete(ti se pot citi )* ochi7 ;u vedei c! )* 3iecare zi, atu*ci c*d u* om p!c!tuie(te, co oar! privirea )*ai*tea oame*ilor= Cum pot ochii p!c!tosului s! *u se co oare )*ai*tea lui 9um*ezeu -totv!z!torul= 9oam*e, 3iecare p!cat s!vr(it )*ai*tea oame*ilor este s!vr(it )*ai*tea lui 9um*ezeu (i *u e2ist! *ici u* p!cat pe 3aa p!m*tului care s! *u8L supere pe 9um*ezeu7 G* adev!rat om al rug!ciu*ii este co*(tie*t de aceasta (i pe l*g! smere*ie, mai are (i mult! ru(i*e )*ai*tea lui 9um*ezeu7 9e aceea spu*e" el nu #oia nici oc%ii s-i ridice ctre cer. Ci i lo#ea pieptul. 9e ce= Ca s! arate )* 3elul acesta c! trupul este m!dularul p!c!tuirii omului7 Po3tele trupe(ti duc omul la p!catele cele mai grele7 L!comia d! *a(tere patimii" patima d! *a(tere m*iei (i m*ia uciderii7 C*durile repetate asupra celor ale trupului, desparte pe om de 9um*ezeu, )l vl!guie(te (i ucide irui*a dum*ezeiasc! care se a3l! )* om7 9e aceea vame(ul se ate )* piept la rug!ciu*e, 3ii*d co*(tie*t de p!catul s!u, de umilirea sa (i de ru(i*ea sa )*ai*tea lui 9um*ezeu7 9ar de ce )(i ate mai ales pieptul, (i *u capul sau mi*ile= Pe*tru c! i*ima se a3l! )* piept (i i*ima este izvorul att al p!catului, ct (i al 3aptelor celor u*e7 Chiar 9om*ul a spus" Dar zicea c ceea ce iese din om, aceea spurc pe om. Cci dinuntru, din inima omului, ies cu!etele cele rele, desfrnrile, %o1iile, uciderile, adulterul,

'N

lcomiile, #icleniile, nelciunea, neruinarea, oc%iul pizma, %ula, trufia, uurtatea. >+arcu N"&58&4?7 9e aceea vame(ul se ate )* piept7 @i a spus el" Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului2 El *u a pome*it *ici de 3aptele sale cele u*e, *ici de cele rele7 9um*ezeu le (tie pe toate7 @i 9um*ezeu *u voie(te )*(iruire de 3apte, ci poc!i*! smerit! pe*tru toate7 Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului2 -ceste cuvi*te spu* totul7 Tu, 9um*ezeule, e(ti 9octorul (i eu su*t ol*avul7 ;umai )*tru puterile Tale st! vi*decarea (i *umai si*gur Kie :i apari* eu7 Tu e(ti 9octorul (i milostivirea este leacul t!u7 :* zicerea" Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului2 e ca (i cum el spu*e cu poc!i*!" Q9octore, d!8mi leacul mie, celui ol*avH ;ime*i di* toat! lumea asta *u m! poate vi*deca, dect *umai Tu, 1, 9um*ezeule7R QKie G*uia am gre(it (i r!u )*ai*tea Ta am 3!cutR >Psalm '5"'?7 ;u este *!deAde pe*tru mi*e de la oame*i, orict de drepi ar 3i ei, dac! *u m! aAui Tu pe mi*e7 ;imic *u m! mai poate aAuta pe mi*e" postirea mea, darea de zeciuial!, sau toate 3aptele mele cele u*e, dac! milostivirea ta *u8mi u*ge ra*a ca o ali3ie7 Lauda oame*ilor *u8mi vi*dec! ra*a, ci mai r!u se 3ace7 Tu, *umai Tu si*gur )mi (tii oala mea (i *umai Tu si*gur ai leacul ce8mi este mie de 3olos7 La *ime*i altul *u8mi este de 3olos s! merg sau s! m! rog7 9ac! Tu m! )*dep!rtezi pe mi*e, lumea )*treag! *u m! poate spriAi*i de la c!derea )* pr!pastie7 Tu, *umai Tu si*gur poi, 9oam*e, dac! Tu vrei7 1 9um*ezeule, iart!8m! (i m*tuie(te8m!H Dumnezeule, fii milosti# mie, pctosului2 Ce spu*e 9om*ul 0isus despre acest 3el de rug!ciu*e= Dic #ou c acesta E a cobort mai ndreptat la casa sa, dect acela. Cui spu*e 9om*ul aceasta= ;ou! tuturor, care credem despre *oi c! su*tem drepi7 Dame(ul este cel care co oar! la casa sa mai )*dreptat, *u 3ariseul7 1mul care )(i m!rturise(te p!catele sale cu smere*ie, merge acas! mai )*dreptat (i *u crtitorul cel m*dru7 Cel care se poc!ie(te (i se ru(i*eaz! este mai )*dreptat iar *u omul cel )*3umurat, m*dru, o raz*ic7 9octorul are milostivire (i vi*dec! pe omul ol*av care )(i recu*oa(te oala (i caut! vi*decare, (i )l trimite gol pe cel care vi*e la 9octor ca s! se 3!leasc! cu s!*!tatea sa7 -poi 9om*ul s3r(e(te mi*u*ata #a pild! cu aceast! )*v!!tur!" ,iindc oricine se nal1 pe sine se #a smeri, iar cel ce se smerete pe sine se #a nl1a Ci*e se )*al! pe si*e (i ci*e se smere(te pe si*e= ;ime*i *u se poate )*!la si*gur *ici m!car u* pic, dac! 9um*ezeu *u8l ridic!7 9ar aici se vor e(te despre cel care crede c! se )*al!, *!pusti*du8se c!tre locul cel di*ti, att )*ai*tea oame*ilor, ct (i a lui 9um*ezeuE despre cel care se laud! cu lucr!rile sale cele u*eE cel care se semee(te )*ai*tea lui 9um*ezeu (i care, huli*d (i de3!im*d, )i umile(te pe alii, ca el s! par! mai mare7 :* 3elul acesta, cei care cred c! se )*al! pe si*e, de 3apt, se )*Aosesc7 Fii*dc!, orict de mare s8 ar vedea )* ochii s!i (i chiar )* ochii oame*ilor, el este cu mult mai mic )* ochii lui 9um*ezeu7 9um*ezeu va ru(i*a u* aseme*ea om (i )l va 3ace s! simt! )*tr8o zi umilirea pe care a prici*uit8o altora7 QP*! c*d omul *u se smere(te, el *u va primi *ici o r!splat! pe*tru 3aptele sale7 /!splata *u se d! pe*tru 3apte, ci pe*tru smere*ieR, spu*e 0saac #irul > +ratat mistic, 4L?7 9ar ci*e se umile(te pe si*e= -ceasta *u 3ace omul care )*cearc! s! par! mai mic dect este, ci cel care *u8(i vede micimea di* prici*a p!catului7 Cu adev!rat, chiar dac! vrea, omul *u se poate co or) pe si*e mai Aos dect )l co oar! p!catul7 9um*ezeu *u caut! la *oi alt! umilire dect se*sul (i recu*oa(terea p!c!to(e*iei7 Pe*tru omul care )(i d! seama (i recu*oa(te pr!pastia )* care l8a aru*cat p!catul, *u este cu puti*! s! co oare mai Aos7 P!catul, )*totdeau*a *e poate aru*ca )* pr!pastia pieirii, care este mai ad*c! dect *e putem )*chipui7 #3*tul +acarie cel +are spu*e" Q1mul smerit *u cade *iciodat!7 -3l*du8se deAa mai Aos dect ceilali, u*de mai poate c!dea= #emeia este mare umilire, dar umilirea este o mare )*!lare, ci*ste (i dem*itate7R >1milia 19?7 Pe scurt" omul care 3ace precum vame(ul, este )*!lat7 Cel di*ti >3ariseul? *u se poate vi*deca, pe*tru c! el *u poate vedea c! este ol*avE cel de al doilea >vame(ul? este ol*avul care se a3l! pe calea vi*dec!rii, pe*tru c! el (i8a recu*oscut oala, s8a a(ezat su ascultarea 9om*ului (i a luat leacul7 Cel di*ti este ca (i copacul acela *eted, )*alt, care este putred pe di*!u*tru (i *u este de 3olos gospodaruluiE cel de8al doilea este ca (i copacul acela cioturos (i urt, pe care )l prelucreaz! gospodarul, 3ace r*a pe*tru acoperi( (i )l duce )* cas!7 #! #e milostiveasc! 9um*ezeu de toi p!c!to(ii care8(i pl*g p!catele (i s!8i vi*dece de oala cea p!c!toas! pe toi cei care se roag! Lui cu 3ric! (i cu cutremur, sl!vi*du8L ca pe Tat!l cel milostiv (i pe G*ul8;!scut Fiul #!u (i pe #3*tul 9uh P Treimea cea deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*.

'M

1=. DUMINICA FIULUI RISIPITOR EVANGHELIA DESPRE FIUL RISIPITOR


Luca 1'"1184& 5n om a#ea doi fii. (i a zis cel mai tnr dintre ei tatlui su: @at, d-mi partea ce mi se cu#ine din a#ere. (i el le-a mpr1it a#erea. (i nu dup multe zile, adunnd toate, fiul cel mai tnr s-a dus ntr-o 1ar ndeprtat i acolo i-a risipit a#erea, trind n desfrnri. (i dup ce a c%eltuit totul, s-a fcut foamete mare n 1ara aceea, i el a nceput s duc lips. (i ducndu-se, s-a alipit el de unul dintre locuitorii acelei 1ri, i acesta l-a trimis la 1arinile sale s pzeasc porcii. (i dorea s-i sature pntecele din roco#ele pe care le mncau porcii, ns nimeni nu-i ddea. Dar, #enindu-i n sine, a zis: C1i ar!a1i ai tatlui meu sunt ndestula1i de pine, iar eu pier aici de foame2 .culndum, m #oi duce la tatl meu i-i #oi spune: @at, am !reit la cer i naintea ta& nu mai sunt #rednic s m numesc fiul tu. ,-m ca pe unul dintre ar!a1ii ti. (i, sculndu-se, a #enit la tatl su. (i, nc departe fiind el, l-a #zut tatl su i i s-a fcut mil i, aler!nd, a czut pe !rumazul lui i l-a srutat. (i i-a zis fiul: @at, am !reit la cer i naintea ta i nu mai sunt #rednic s m numesc fiul tu. (i a zis tatl ctre slu!ile sale: +duce1i de!rab %aina lui cea dinti i-l mbrca1i i da1i inel n mna lui i ncl1minte n picioarele lui& i aduce1i #i1elul cel n!rat i-l :un!%ia1i i, mncnd, s ne #eselim. Cci acest fiu al meu mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. (i au nceput s se #eseleasc. Iar fiul cel mare era la 1arin. (i cnd a #enit i s-a apropiat de cas, a auzit cntece i :ocuri. (i, c%emnd la sine pe una dintre slu!i, a ntrebat ce nseama acestea. Iar ea i-a spus: ,ratele tu a #enit i tatl tu a :un!%iat #i1elul cel n!rat, pentru c la primit sntos. (i el s-a mniat i nu #oia s intre& dar tatl lui, ieind, l ru!a. /ns el, rspunznd, a zis tatlui su: Iat, de at1ia ani 1i slu:esc i niciodat nu am clcat porunca ta. (i mie niciodat nu mi-ai dat ied, ca s m #eselesc cu prietenii mei. Dar cnd a #enit acest fiu al tu, care 1i-a mncat a#erea cu desfrnatele, ai :un!%iat pentru el #i1elul cel n!rat. @atl ns i-a zis: ,iule, tu totdeauna eti cu mine i toate ale mele ale tale sunt. @rebuia ns s ne #eselim i s ne bucurm, cci fratele tu acesta mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. Dragostea *es3r(it! a lui 9um*ezeu pe*tru oame*i se vede )* )*delu*ga #a r! dare, marea #a iertare (i marea #a ucurie7 -ceast! dragoste )(i poate g!si asem!*are pe p!m*t )* dragostea mamei pe*tru copilul ei7 Ci*e de pe p!m*t are o r! dare mai mare 3a! de o 3!ptur!, dect *umai mama 3a! de copilul ei= 0ertarea cui o poate dep!(i pe aceea a mamei= Ci*e mai pl*ge de ucurie cu repeAu*e la schim area spre )*dreptare a copilului ei p!c!tos, ca mama= 9e la )*temeierea lumii, pe acest p!m*t, dragostea de mam! a 3ost dep!(it! *umai de c!tre 9om*ul *ostru 0isus Bristos, )* dragostea Lui pe*tru oame*i7 /! darea #a L8a dus la su3eri*e )*grozitoare c*d era atr*at pe CruceE iertarea #a se rev!ra di* i*ima (i uzele #ale chiar (i atu*ci c*d #e a3la pe CruceE ucuria #a care p!tru*dea )* cei care se poc!iau, era ucuria care :i lumi*a su3letul )*durerat )* )*treaga #a via! p!m*teasc!7 ;umai dragostea dum*ezeiasc! dep!(e(te dragostea de mam!7 #i*gur 9um*ezeu *e iu e(te mai mult dect *e iu e(te mamaE si*gur El *e iart! mai mult dect *e iart! mama (i *umai El #e ucur! la )*dreptarea *oastr! mai mult dect mama7 -cela care *u are r! dare cu *oi c*d gre(im, acela *u *e iu e(te7 ;ici acela *u *e iu e(te care *u *e iart! atu*ci c*d *e pare r!u pe*tru gre(eala *oastr!7 @i acela *e iu e(te cel mai pui* di*tre toi, care *u se ucur! de )*dreptarea *oastr!7 /! darea, iertarea (i ucuria su*t cele trei mari chipuri ale dragostei dum*ezeie(ti7 -cestea su*t chipurile a toat! dragostea cea adev!rat! P dac! e2ist! cumva dragoste adev!rat! )* a3ara dragostei dum*ezeie(ti7 F!r! aceste trei chipuri, dragostea *u este dragoste7 9ac! *ume(ti QdragosteR orice altceva, este ca (i cum ai *umi QoaieR o capr! sau u* porc7 :* pilda 3iului risipitor, 9om*ul 0isus *e8a dat o )*chipuire a dragostei adev!rate, a dragostei dum*ezeie(ti, zugr!vit! )* culori att de limpezi, c! pulseaz! de via! )*ai*tea ochilor *o(tri, a(a cum )*cepe pulsaia vieii oame*ilor c*d soarele str!luce(te, dup! )*tu*ericul *opii7 9ou! mii de a*i *u au )*tu*ecat culorile acestei )*chipuiri (i acestea *u se vor )*tu*eca *iciodat!, atta vreme ct e2ist! oame*i pe p!m*t (i dragostea lui 9um*ezeu pe*tru ei7 9impotriv!, cu ct oame*ii se 3ac mai p!c!to(i, cu att aceast! )*chipuire este mai vie" mai vie (i mai proasp!t!7
'9

5n om a#ea doi fii. (i a zis cel mai tnr dintre ei tatlui su: @at, d-mi partea ce mi se cu#ine din a#ere. (i el le-a mpr1it a#erea. Ce este mai simplu dect acest chip tul ur!tor )* care )*cepe aceast! pild!= Ce ad*cimi se ascu*d dedesu tul acestei simplit!iH #u zicerea Qu* omR se ascu*de 9um*ezeu, (i su Qdoi 3iiR se ascu*d omul cel drept (i cel p!c!tos P sau toi drepii (i toi p!c!to(ii7 1mul cel drept este mai cupri*s cu a*ii dect cel p!c!tosE c!ci 9um*ezeu, la )*ceput, a 3!cut omul drept, omul si*gur a p!c!tuit7 P!c!tosul caut! partea ce i se cuvi*e, att de la 9um*ezeu, ct (i de la 3ratele s!u cel drept7 Pri* Qdoi 3iiR se mai )*elege 3irea du l! care se a3l! )* 3iecare om7 1 3ire care )*seteaz! dup! 9um*ezeu (i alta care este aplecat! spre p!cat7 1 3ire )*deam*! omul s! vieuiasc! dup! poru*cile lui 9um*ezeu, dup! omul cel luntric, dup! cum spu*e -postolul, (i cealalt! este dup! legea trupului >/oma*i N"&&8&4?7 1mul duhov*icesc (i omul trupesc P doi oame*i )*tr8u*ul (i acela(i om7 1mul duhov*icesc *u8(i poate )*chipui vieuirea departe de 9um*ezeu, pe c*d omul trupesc socote(te c! viaa sa )*cepe *umai atu*ci c*d el este desp!rit de 9um*ezeu7 1mul duhov*icesc este mai cupri*s cu vrstaE cel trupesc este mai )mpui*at cu a*ii7 Chiar de la zidirea sa, omul duhov*icesc este mai adu*at cu a*ii, c!ci *i se spu*e c! 9um*ezeu a zis la )*ceput" . facem pe om dup asemnarea noastr >Facerea 1"&6? (i asem!*area cu 9um*ezeu este 3irea duhov*iceasc! a omului, *u cea trupeasc! P (i, dup! aceea, trupul omului a 3ost 3!cut di* !r*! >Facerea &"N?, )* care 9um*ezeu a su3lat asem!*area deAa e2iste*t! al Lui P omul duhov*icesc7 9esigur, cu toate c! 9um*ezeu a 3!cut trupul ome*esc di* !r*!, acesta *u era deloc p!c!tos, de(i pri* trup a c!zut omul )* p!cat7 @i iar!(i, Eva era mai *eaAu*s! cu vrsta dect -dam7 Ea a 3ost 3!cut! di* trupul lui -dam (i, pri* po3ta trupului ei, a )*c!lcat ea poru*ca lui 9um*ezeu (i a c!zut )* ispit! P (i, pri* c!derea ei, ea s8a desp!rit de 9um*ezeu (i s8a )*dep!rtat, )* mi*tea ei, por*i*d )*tr8o ar! )*dep!rtat!" )mp!r!ia lui #ata*7 D-mi partea ce mi se cu#ine din a#ere. :* acest chip :i vor e(te p!c!tosul lui 9um*ezeu7 @i, de 3apt, ce este a omului 3!r! s! 3ie a lui 9um*ezeu= K!r*a, *imic altceva dect !r*a7 Este adev!rat c! 9um*ezeu a 3!cut !r*a, dar !r*a *u este parte a 3ii*ei #ale7 -(a )*ct omul poate s! socoteasc!, 3aptul c! !r*a este a lui7 Toate celelalte su*t ale lui 9um*ezeu7 Toate celelalte :i su*t ale Lui7 -tta vreme ct omul *u este desp!rit de 9um*ezeu, toate cele ce su*t ale lui 9um*ezeu su*t (i ale lui7 9up! cum spu*e (i 9um*ezeu" ,iule, toate ale 'ele ale tale sunt. 1mul poate s! spu*! *umai att" @oae cte are @atl ale mele sunt. >0oa* 16"1'?7 9ar c*d omul dore(te s! se despart! de 9um*ezeu (i atu*ci c*d el caut! s! primeasc! partea ce i se cuvi*e di* cele ce su*t 3!r! de *um!r ale lui 9um*ezeu, 9um*ezeu poate s! *u8i dea nimic (i totu(i s! 3ie drept7 Fii*dc! omul 3!r! 9um*ezeu *u este *imic (i tot ceea ce are el este *imic7 @i c*d 9um*ezeu )i d! !r*!E adic!, *umai trup 3!r! duh, 3!r! su3let (i 3!r! daruri duhov*ice(ti, chiar (i atu*ci El )i d! mai mult dect este al omului, (i El )i d! acestea *u pe*tru dreptate, ci pe*tru milostivire7 9ar, cum mila lui 9um*ezeu este *em!rgi*it mai mare dect aceea a mamei 3a! de copilul ei, 9um*ezeu d! 3iului #!u p!c!tos mai mult dect !r*!7 -lt3el spus" )mpreu*! cu trupul, 9um*ezeu )i d! su3let )* trup, a(a cum se )*tmpl! cu a*imalele (i, )* plus, )i mai d! daruri duhov*ice(ti" )*elegere, co*(tii*! (i dori*a pe*tru i*e P *umai o sc*teie, destul ca s! )l i*!, s! *u cad!, ca s! aAu*g! u* a*imal pri*tre celelalte a*imale7 (i tatl le-a mpr1it a#erea. Fiul mai mare a r!mas cu tat!l s!u, ucur*du8se de toate cele ale tat!lui, dar 3iul mai mic, nu dup multe zile, adunnd toate, s-a dus ntr-o 1ar ndeprtat i acolo i-a risipit a#erea, trind n desfrnri. ;u se ascu*de tai*a (ederii lui -dam )* /ai su cuvi*tele nu dup multe zile= C*d a p!c!tuit, -dam a c!utat (i a primit partea sa de la 9um*ezeu7 El (i8a v!zut goliciu*ea" adic! a v!zut c! el *u este *imic 3!r! 9um*ezeu7 @i 9um*ezeu, )* milostivirea #a, *u l8a izgo*it gol, ci i8 a 3!cut hai*eE l8a )m r!cat (i l8a izgo*it >Facerea 4"&1?7 -mnt eti i n pmnt te #ei ntoarce , a spus 9um*ezeu lui -dam >vezi 4"19?7 @i aceasta )*seam*!" )* cel mai u* caz, *umai !r*a este a ta7 Toate celelalte su*t ale +ele7tu ai c!utat ce este al t!u (i Eu i8am datE dar ca s! 3ii viu (i s! 3ii m!car o um r! di* ceea ce ai 3ost, Eu )i dau ie mai mult" )i dau o sc*teie di* slava +ea dum*ezeiasc!7 Ceea ce s8a )*tmplat cu -dam se )*tmpl! iar!(i (i iar!(i cu milioa*e de urma(i ai lui -dam care, desp!ri*du8se de 9um*ezeu di* prici*a p!catului, )(i iau partea lor (i pleac! )*tr8o ar! )*dep!rtat!7 9um*ezeu *u sile(te pe *ime*i s! r!m*! cu El, c!ci 9um*ezeu a 3!cut omul ca s! 3ie li er (i, potrivit 3irii #ale, El *u caut! *iciodat! s! )*gr!deasc! aceast! li ertate7 Ce 3ace p!c!tosul cel *e u* c*d se desparte de 9um*ezeu= El s-a dus ntr-o 1ar ndeprtat i acolo i-a risipit a#erea, trind n desfrnri. -ceasta *u este lucrarea u*ui si*gur p!c!tos" aceasta *u a 3!cut *umai 3iul cel mai t*!r al tat!lui s!u7 -ceasta se 3ace de c!tre 3iecare om, de c!tre 3iecare care se desparte de 9um*ezeu7 (i s-au stins n deertciune zilele lor6 >Psalm NN"44?7 /n desfrnri. Ce )*seam*! aceasta= :*seam*! petrecerea zilelor )* p!cat (i de(ert!ciu*e, )* eie, ceart!, m*ie, tr*d!vire (i, mai mult dect toate, )* des3r*are P pri* care e*ergiile vieii se mistue cel mai repede (i )* )*tregime, (i sc*teia dum*ezeiasc! se sti*ge7 C*d omul *u are dragoste, el se aru*c! )*
65

gura patimilor7 C*d omul p!r!se(te calea lui 9um*ezeu, se treze(te )*tr8u* la iri*t cu multe c!i (i se *!puste(te c)*d pe o cale c)*d pe alta7 1mul acesta a(eaz! securea la r!d!ci*a propriei sale viei, (i )* 3iecare zi taie cte o parte di* r!d!ci*!, p*! c*d copacul )*cepe s! se usuce7 Tr!i*d )* de(ert!ciu*e, 3iul risipitor (i8a risipit toat! averea pe care o primise de la tat!l s!u7 (i dup ce a c%eltuit totul, s-a fcut foamete mare n 1ara aceea, i el a nceput s duc lips. :* aceast! ar! )*dep!rtat!, departe de 9um*ezeu, )*totdeau*a este 3oamete mare, c!ci p!m*tul *u poate s!tura pe omul 3l!m*d" hra*a sa doar )i spore(te 3oamea7 P!m*tul poate s! sature *umai 3oamea a*imalelor 3!r! g)*direE dar )* *ici u* chip *u8l poate s!tura pe om7 :* ara )*dep!rtat! e2ist! )*totdeau*a 3oamete mare, pe*tru c!, pe*tru p!c!tosul care uit! cu totul de 9um*ezeu, (i )(i risipe(te toate e*ergiile vieii pe care i le d!duse 9um*ezeu ca parte a sa, se ridic! 3oamete mare" o 3oame pe care )*tregul p!m*t, cu tot ceea ce are de d!ruit, *8o poate potoli *ici m!car pe*tru o clip!7 -ceasta este situaia p*! )* zilele *oastre cu 3iecare p!c!tos, care se las! cu totul )* voia celor p!m*te(ti, a trupului (i a )mpli*irii po3telor celor trupe(ti7 Di*e o clip! pe*tru p!c!tos c*d acestea devi* murd!rie (i duhoare rspi*g!toare7 -tu*ci el )*cepe s! se pl*g! )*tregii lumi (i s!8(i lesteme viaa7 #ec!tui*du8(i viaa trupeasc! (i su3leteasc!, el se simte ca o trestie goal!, uscat!, pri* care ate u* v*t rece7 Totul este )*tu*ecat pe*tru elE totul este scr os (i respi*g!tor7 :*tr8o ast3el de situaie, el *u mai (tie ce s! 3ac! cu si*e7 El a )*cetat s! mai cread! )* aceast! via! (i cum poate s! mai cread! )* cealalt!= El a uitat de cealalt! via! (i )*cepe s! o urasc! pe aceastaE el a uitat de 9um*ezeu (i )*cepe s! urasc! lumea aceasta7 Ce va 3ace acum= G*de va merge= Lumea )*treag! apas! asupra lui (i pe *ici o u(! *u g!se(te scris Qie(ireR7 PrimeAdia situaiei *u st! )* a g!si o porti! de sc!pare, ci, calea se a3l! tocmai )* l!u*tru7 C*d omul se g!se(te )*tr8o aseme*ea stare de dez*!deAde, )i apare diavolul )*dat!, )*soi*du8l perma*e*t, duc*du8l di*tr8u* r!u )* altul, de(i el st! ascu*s (i *ev!zut7 9ar acum i se arat!, )l ia )* sluA a sa (i )l trimite la ari*a sa, ca s! )*griAeasc! porcii7 C! st! scris" (i ducndu-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei 1ri, i acesta l-a trimis la 1arinile sale s pzeasc porcii. -ceasta se )*tmpl! 3iec!rui 3iu *eascult!tor, care s8a r!sucit (i s8a )*dep!rtat de tat!l s!u" duc*du8se departe de tat!l s!u cu m*drie (i cu pla*uri mari pe*tru 3ericirea sa, *imeri*d ca sluAitor la u*ul mai r!u dect el, aAu*g*d s! )*griAeasc! porcii altuia7 Pri* Qu*ul di* locuitorii acelei !ri )*dep!rtateR este l!murit c! se )*elege diavolul7 Cu toate c! el este *umit aici QomR, a(a cum (i tat!l este *umit QomR, el este )*3!i(at )*tr8u* 3el cu totul )mpotrivitor Qomului8tat!R, de care 3iul s8a desp!rit proste(te7 El este om, dar *u om al )mp!r!iei cerurilor, *ici om al )mp!r!iei p!m*te(ti, ci om al celei de8a treia )mp!r!ii P )mp!r!ia )*tu*ericului (i a groazei, a pierz!rii (i a 3ocului" )mp!r!ia dracilor7 Fa! de cel di*t)i, Qomul8tat!R, p!c!tosul este *umit 3iu, dar 3a! de cel!lalt, Qomul8diavolR, el este *umit sluAitor tocmit7 Pe c*d se a3la cu Qomul8tat!R, el era i*ecuv*tat cu toat! )m el(ugarea, dar cu Qomul8 diavolR el este 3l!m*d, att de )*3ometat, c! ar 3i m*cat di* roco#ele pe care le mncau porcii, ns nimeni nu-i ddea. Pri* QporciR, )*tr8u* )*eles mai ad*c, tre uie s! )*elegem duhurile cele rele, s!l!(luitorii )mp!r!iei diavolului7 Fii*dc! duhurile cele rele su*t purt!torii a toat! *ecur!ia, (i porcii su*t sim olul v!zut al *ecur!iei7 C*d 9um*ezeu a scos duhurile *ecurate di* omul )*dr!cit care se a3la )* Cadara, El le8a )*g!duit s! i*tre )* porci >Luca M"4&844?7 Precum porcii rm! )* p!m*t, tot la 3el (i duhurile rele rm! )* om, p*! ce g!sesc )* el *ecur!ie, cu care s! se hr!*easc!7 Pri* Qro(coveR sau Qhoasp!R, tre uie s! )*elegem toat! *ecur!ia di* l!u*trul omului" g*duri rele, doriri *ecurate, scopuri care urm!resc iu irea de si*e, p!cate, po3te (i patimi P (i mai ales patimi7 9uhurile *ecurate se hr!*esc (i se )*gra(! cu tot ceea ce roade su3letul omului (i )l duce la pieire7 Tot ceea ce cre(te )* )*tu*ecimea su3letului omului, ascu*s de lumi*a *emiAlocit! a lui 9um*ezeu, a(a cum cresc ro(covele )* )*tu*ericul de su p!m*t, este hra*! *ecurat! pe*tru duhurile *ecurate7 9ar duhurile *ecurate *u dau aceast! hra*! omului, )*dat! ce acesta s8a a(ezat )* sluA a lor7 Ele hr!*esc omul p*! c*d acesta cade cu totul su puterea lor, dar atu*ci c*d el se g!se(te )* m*a duhurilor, ele *u mai au *evoie s!8l hr!*easc!7 Bra*a lor este otrav! (i el s8a otr!vit deAa peste tot7 (i ceea ce este otrav! pe*tru el, serve(te acum drept hra*! pe*tru eleH 9uhurile )i rod su3letul, a(tept*d doar clipa c*d acesta va pleca di* trup, ca s!8l hr!*easc! cu su3eri*e (i mai mari, c*d acesta se va a3la )* )*tu*ericul cel mai di* a3ar!7 9up! cum a spus )mp!ratul (i proorocul 9avid" ;r:maul pri!onete sufletul meu i #ia1a mea o calc n picioare& fcutu-m-a s locuiesc n ntuneric ca mor1ii cei din #eacuri. >Psalm 1L&"4?7 9oam*e, 3iul risipitor era u*ul mort )*ai*tea morii sale trupe(tiH 9ar, )* clipa celei mai mari dez*!d!Aduiri, a 3oamei (i a )*3rico(!rii 3iului risipitor, a lic!rit o sc*teie )* l!u*trul s!uE o sc*teie uitat!, la care *ici *u visase7 9e u*de a ve*it aceast! sc*teie pe c!r u*i sti*(i= 9e u*de s! vi*! o sc*teie de via! )*tr8u* le(= Ea a ve*it de acolo de u*de am pome*it mai )*ai*te" c! tat!l, d*du8i 3iului partea sa de avere, i8a dat mai mult dect i se cuve*ea7 Pe l*g! !r*!, i8a mai dat o sc*teie de co*(tii*! (i de )*elegere7 Ca (i cum tat!l cel )*elept (i milostiv (i8ar 3i spus atu*ci c*d a dat partea di* averea sa, 3iului mai t*!r" Q:i voi mai da lui (i aceasta" co*(tii*! (i
61

)*elegereE de 3apt, acel ceva, di* prici*a c!ruia 3iul a vrut s! se despart!7 9e ce *u= P )i va 3i de 3olos7 El pleac! )*tr8o ar! rece (i )*3ometat! (i atu*ci c*d se va a3la )* cea mai mare lips!, aceast! sc*teie va 3i )* stare s!8i lumi*eze calea )*apoi spre mi*e7 Foarte i*e" s! ia cu elE )i va 3i de 3olos7 -ceast! sc*teie )l va m*tui7R @i, 9oam*e, aceast! sc*teie a ars )* cea mai ad*c! )*tu*ecime di* cel de8al doisprezecelea ceas, c*d 3iul risipitor co orse )* cea de8a treia )mp!r!ie (i se d!duse )* sluA a diavolului7 - ars )* i*teriorul lui ca o lamp! tai*ic!, lumima de mult uitat! a co*(tii*ei (i a )*elegerii7 @i, )* aceast! lumi*!, el (i8a #enit n sine. ;umai cu aAutorul acestei lumi*i a putut s! vad! pr!pastia )* care c!zuse, toat! duhoarea pe care o respirase (i )* care tr!ise, toi oame*ii *etre *ici cu care se )*soise7 Cu aAutorul lumi*ii acestei l!mpi tai*ice, pe care m*a milostiv! a tat!lui s!u o i*ea )* su3letul lui, el s8a de(teptat di* visul s!u de groaz!, (i a )*ceput s! 3ac! o asem!*are )*tre viaa pe care o tr!ise mai )*ai*te al!turi de tat!l s!u (i viaa pe care o ducea acum7 Dar, #enindu-i n sine, a zis: C1i ar!a1i ai tatlui meu sunt ndestula1i de pine, iar eu pier aici de foame2 .culndu-m, m #oi duce la tatl meu i-i #oi spune: @at, am !reit la cer i naintea ta& nu mai sunt #rednic s m numesc fiul tu. ,-m ca pe unul din ar!a1ii ti. @i s8a sculat (i a ve*it la tat!l s!u7 >Teo3ilact spu*e" (i cnd i-a #enit n sine " de aici decurge l!murit 3aptul c!, pe vremea c*d s!vr(ea r!ul, el *u era )* si*e7 Cu adev!rat, um l*d cu aAutorul simurilor *oastre pe aiurea, *e )*str!i*!m de *oi )*(i*e (i *e )*dep!rt!m de :mp!r!ia lui 9um*ezeu, care se a3l! )* l!u*trul *ostru ILuca 1N"&1J7? 9e )*dat! ce sc*teia a )*ceput s! ard! )* su3letul 3iului risipitor, (i de )*dat! ce el a 3!cut o asem!*are )*tre viaa pe care o ducea )mpreu*! cu tat!l s!u, (i viaa )*tr8o ar! )*dep!rtat!, el )*dat! a luat hot!rrea" .culndu-m m #oi duce la tatl meu2 El spu*e Qscul*du8m!R, deoarece el vede pr!pastia )* care a c!zut7 ;u e2ist! o a treia cale" ori co ori p*! )* cele mai mari ad*curi ale pr!pastiei dr!ce(ti, ori mergi )* sus c!tre tat!l7 @i tat!l s!u este 3oarte ogat" l*g! el *u se a3l! 3oameteE argaii s!i su*t )*destulai de pi*e (i 3iul s!u moare de 3oame7 Pri* Qpi*eR *oi tre uie s! )*elegem Qvia!RE QargaiiR su*t 3ii*e di* zidirea lui 9um*ezeu care su*t mai )mpui*ate dect oame*ii, cum su*t a*imalele (i alte 3!pturi7 Fiul risipitor c!zuse mai Aos dect a*imalele (i a c!utat s! duc! o via! cel pui* la 3el cu a lor7 -*imalele *u su*t 3ii*e li ere (i 9um*ezeu le st!p*e(te )* des!vr(it pri* puterea (i voia #a7 9um*ezeu le d! via! potrivit *evoii lor, are griA! de ele (i le )mpli*e(te *evoile7 9ar 3iul risipitor (i8a irosit )* des3r*are acele e*ergii ale vieii, pe care 9um*ezeu le d! a*imalelor (i pe care a*imalele le 3olosesc cu dreptate7 +m !reit la cer i naintea ta . Pri* QcerR tre uie s! )*elegem, mai )*ti, toate cetele )*gerilor lui 9um*ezeu (i mai ales )*gerii *o(tri p!zitoriE )* al doilea r*d, tre uie s! )*elegem darurile duhov*ice(ti pe care 9um*ezeu le d! 3iec!rui om (i care )*seam*! toat! 9um*ezeirea di* oame*ii p!c!to(i, c! dup omul cel luntric m bucur de le!ea lui Dumnezeu >/oma*i N"&&?7 @i 3aptul c! QcerR )*seam*! aici )*gerii lui 9um*ezeu, se vede chiar di* cuvi*tele 9om*ului" Dic #ou, aa se face bucurie n!erilor lui Dumnezeu pentru un pctos care se pociete. >Luca 1'"&815?7 -(adar, c*d e2ist! ucurie pe*tru u* p!c!tos care se poc!ie(te, e2ist! (i sup!rare pe*tru u* p!c!tos *epoc!it7 C! pri* QcerR tre uie s! mai )*elegem (i darurile duhov*ice(ti pe care 9um*ezeu le8a dat oame*ilor, se vede di* cuvi*tele -postolului Pavel pe care le8am citat deAa, (i di* urm!toarele cuvi*te" .au nu ti1i c trupul #ostru este templu al Du%ului .fnt, Care este n #oi, pe Care-0 a#e1i de la Dumnezeu i c #oi nu sunte1i ai #otri* >0 Cori*te*i 6"19?7 @i aceasta se vede (i mai l!murit di* cuvi*tele +*tuitorului" /mpr1ia lui Dumnezeu este n luntrul #ostru >Luca 1N"&1?7 @i ast3el, cel ce p!c!tuie(te )mpotriva lui 9um*ezeu p!c!tuie(te (i )mpotriva )*gerilor lui 9um*ezeu (i a omului celui drept di* l!u*trul s!u, care este de la 9um*ezeu, (i aceasta )*seam*! Q)mpotriva ceruluiR7 @i de aceea spu*e 3iul se poc!ie(te" +m !reit la cer i naintea ta. (i nc departe fiind el, l-a #zut tatl su i i s-a fcut mil i, aler!nd, a czut pe !rumazul lui i l-a srutat. -(a este dragostea lui 9um*ezeu P este 3!r! margi*i (i totu(i pli*! de dulcea!H Ct de mare 08a 3ost p*! acum r! darea 3a! de p!c!tos, la 3el de mare :i su*t acum iertarea (i ucuria7 9e )*dat! ce p!c!tosul se poc!ie(te (i se )*toarce )*apoi la 9um*ezeu, 9um*ezeu se *!puste(te deAa s!8l )*tmpi*e, s!8 l primeasc!, s!8l )m r!i(eze (i s!8l s!rute7 ,ucuria mamei este mare atu*ci c*d vede )*dreptare )* copilul eiE ucuria p!storului este mare atu*ci c*d )(i g!se(te oaia cea pierdut!E ucuria 3emeii este mare atu*ci c*d )(i g!se(te !*uul cel pierdut P dar *imic di* toate astea *u se poate asem!*a cu ucuria lui 9um*ezeu c*d u* p!c!tos se poc!ie(te (i se )*toarce la El7 La primul sem* de poc!i*! di* i*imile *oastre, chiar dac! )*c! *e a3l!m departe, 9um*ezeu deAa *e vede (i, mai iute dect lumi*a soarelui care vi*e cu repezeal! spre p!m*tul )*tu*ecat, se gr! e(te s! *e )*tmpi*e" s! )*tmpi*e omul cel *ou care, pri* poc!i*!, se z!misle(te )* *oi7 Doamne , strig! proorocul c!tre -tot(tiutorul, cercetatu-m-ai i m6&

ai cunoscut2 >Psalm 14M"1?7 Tat!l *ostru cel ceresc se gr! e(te spre aAutorul *ostru deschiz*du8@i larg raele (i *e spriAi*! ca s! *u c!dem )* pr!pastia dr!ceasc!, s!la(ul porcilor (i ara 3oametei7 !,ro,ia(iv' de )umne-eu i Se va a,ro,ia i #l de voi >0acov L"M?7 1, c!t de gra *ic aAut!tor e(ti TuH 1, mi*ile Tale prea i*ecuv*tateH 9ac! )*c! *u am sti*s ultima sc*teie de co*(tii*! (i de )*elegere care se a3l! )* *oi, tre uie s! *e simim ru(i*ai )* 3aa u*ei aseme*ea iu iri di* partea lui 9um*ezeuE tre uie s! *e poc!im 3!r! tr*d!vire (i s! *e repezim cu ochii plecai (i cu i*ima )*!lat! s!8L )m r!i(!m pe Tat!l de care *e )*dep!rtaser!m7 C*d 3iul care se poc!ie(te vi*e c!tre tat!l s!u, )i spu*e ceea ce pl!*uise" @at, am !reit la cer i naintea ta& nu mai sunt #rednic s m numesc fiul tu. 9ar el *u spu*e tot ce voia s! spu*!7 Este importa*t s! co*ti*ue" ,-m ca pe unul din ar!a1ii ti. 9ar tat!l s!u *u8l las! s! ispr!veasc!7 El *u8l las! pe cel care se poc!ie(te s! se umileasc!, *ici *u vrea ca el s! 3ie ca u*ul di* argaii s!i, (i )l opre(te pe 3iul s!u (i por*e(te s!8l )m r!i(eze (i s!8l s!rute7 .dre*!ros, murdar, sl! it (i cu privirea s!l !ticit!, cum se arat! )* priveli(tea tat!lui, acesta se milostive(te )m r!i(*du8l, (i zic*d c!tre slugile sale" +duce1i de!rab %aina lui cea dinti i-l mbrca1i i da1i inel n mna lui i ncl1minte n picioarele lui& i aduce1i #i1elul cel n!rat i-l :un!%ia1i i, mncnd, s ne #eselim. Cci acest fiu al meu mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. Bai*a lui cea di*ti sem*i3ic! toat! )*destularea (i 3rumuseea darurilor duhov*ice(ti ale lui 9um*ezeu7 -ceasta este hai*a s3i*e*iei (i cur!iei )* care era )*ve(m*tat -dam, )*ai*te de c!derea )* p!cat (i de izgo*irea )*tr8o ar! )*dep!rtat! de 9um*ezeu7 -ceast! hai*! este :*su(i Bristos" de aceea este *umit! Qcea di*tiR7 ;u e2ist! *ici o hai*! mai mi*u*at! dect aceasta di* cer7 -postolul spu*e" Cci c1i n 4ristos #-a1i botezat, n 4ristos #-a1i mbrcat >Calate*i 4"&N?7 #u3letul, care 3usese despuiat de toat! lucrarea cea u*!, este )* )*tregime )m r!cat di* *ou" hai*a cea veche, murdar! (i zdre*!roas! este aru*cat! (i su3letul s!u este )m r!cat )* hai*! *ou!7 -ceast! hai*! *ou! pe*tru su3let sem*i3ic! omul cel *ou P poc!it, iertat (i primit de c!tre 9um*ezeu7 F!r! aceast! hai*! *ou!, *ime*i *u se poate s!l!(lui )* :mp!r!ia lui 9um*ezeu, dup! cum vedem l!murit di* pilda lui Bristos despre *u*ta 3iului )mp!ratului >+atei &&"&81L?7 Potrivit cuvi*telor -postolului, aceast! hai*! este alc!tuit! di*" milosti#irile ndurrii, din buntate, smerenie, blnde1e, ndelun! rbdare,6 iar peste toate acestea6 dra!oste, care este le!tura des#ririi >Colose*i 4"1&81LE c37 E3ese*i L"&L, -pocalipsa N"1L, .aharia 4"L?7 0*elul de pe degetul s!u sem*i3ic! logod*a su3letului s!u cu Bristos7 Cel ce se poc!ie(te se leap!d! de toate leg!turile sale )*tru des3r*are cu lumea aceasta, )(i lipe(te su3letul de Bristos (i r!m*e u*it cu El )*tr8o u*ime de *ezdru*ci*at7 -ceast! logod*! se )mpli*e(te pri* puterea (i harul 9uhului #3*t, a C!rui pecete se a3l! pe toate darurile cere(ti7 9ai8i ncl1minte n picioarele lui , spu*e tat!l slugilor lui7 :*c!l!mi*tea sem*i3ic! puterea voi*ei pri* care omului )i st! )* puti*! s! calce cu hot!rre spre c!ile 9om*ului, 3!r! s! hoi*!reasc! aiurea (i 3!r! s! se uite )*apoi7 Pri* vielul cel )*gr!(at care a 3ost Au*ghiat, tre uie s! )*elegem c! :l sem*i3ic! pe 0isus Bristos :*su(i, Care #8a dat spre Au*ghiere pe*tru cur!irea p!c!to(ilor de p!catele lor7 Pri* slugi tre uie s! )*elegem 3ie )*gerii, 3ie preoii7 9ac! )*elegem pri* casa tat!lui c! ar 3i chiar cerul, atu*ci tre uie s! vedem sugile ca pe )*geriE dac! P ca o alt! i*terpretare corect! P )*elegem pri* casa tat!lui ca (i cum ar 3i ,iserica de pe p!m*t >cea v!zut!?, atu*ci tre uie s! vedem slugile ca pe preoi, care su*t chemai s! sluAeasc! tai*a Aert3ei lui Bristos (i, pri* aceasta, s! asigure oame*ilor hra*a pe*tru viaa cea ve(*ic!7 Este limpede c! aici se vor e(te mai )*ti despre ,iseric!, di* 3aptul c! Fiul /isipitor *u era totu(i mort di* pu*ct de vedere trupe(te (i, p*! c*d omul se desparte de trupul s!u, el este al :mp!r!iei lui 9um*ezeu, )* chipul ,isericii lui 9um*ezeu care se a3l! pe p!m*t7 Faptul c! slugile sem*i3ic! la 3el de i*e (i )*gerii, este limpede mai )*ti di* 3aptul c! )*gerii su*t de 3a! )* iseric! la #3i*tele Tai*e (i, )* al doilea r*d, di* 3aptul c! 9um*ezeu 3olose(te )*gerii p!zitori ai oame*ilor ca s!8i )*drume pe calea m*tuirii7 Cci acest fiu al meu mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. Trupul lui mai era )*c! viu, dar su3letul s!u era ca (i mort7 #i*gura sc*teie a darului dum*ezeiesc, care mai lic!rea, s8a apri*s )* el (i a )*viat su3letul )*treg7 El era deAa pierdut )* clipa c*d (i8a cerut partea di* avere ce i se cuve*ea de la tat!l lui7 (i i-a #enit n sine. -ceasta )*seam*!" el (i8a ve*it )* si*e la lumi*a sc*teii lui 9um*ezeu, 3ii*dc! se pierduse7 9um*ezeu )l (tia pe el (i l8a p!strat )* priveli(te chiar p*! )* ultima clip! P clipa poc!i*ei7 (i au nceput s se #eseleasc. -uzi*d toate cte se )*tmplaser!, 3ratele mai mare s8a m*iat (i i8 a spus tat!lui s!u" Iat, de at1ia ani 1i slu:esc i niciodat n-am clcat porunca ta. (i mie niciodat nu mi-ai dat ied, ca s m #eselesc cu prietenii mei. Dar cnd a #enit acest fiu al tu, care 1i-a mncat a#erea cu desfrnatele, ai :un!%iat pentru el #i1elul cel n!rat. Fiul cel ci*stit vor e(te ast3el tat!lui
64

s!u7 +uli oame*i drepi ai ,isericii vor esc )* acest chip cu m*ie, atu*ci c*d ,iserica, cu ucurie (i l*dee, )i prime(te pe p!c!to(ii cei poc!ii (i )i aduce la s3*ta tai*! a :mp!rt!(a*iei7 +uli !r ai drepi di* Dechiul Testame*t vor eau ast3el c*d :l vedeau pe 9um*ezeu aduc*d pe #i*gurul #!u Fiu ca Aert3! pe*tru *eamurile de oame*i mai ti*eri (i mai p!c!to(i" QUEl *u *e8a dat *iciodat! *ici m!car u* iedHU -sem!*at! cu Aert3a )*grozitoare pe care Tu o 3aci pe*tru ace(ti urma(i ai *o(tri p!c!to(i (i risipitori, Tu *u ai 3!cut pe*tru *oi *ici cea mai mic! Aert3!, care ar 3i totu(i prea mic!7R -poi, deoarece capra sem*i3ic! )* ge*eral p!catul, aceia(i !r ai drepi ar putea spu*e" QTu *e opre(ti pe *oi s! s!vr(im (i cel mai mic p!cat P mic (i 3!r! importa*! ca u* ied P (i tot Tu r!spl!te(ti acum aceste *eamuri p!c!toase cu cea mai mare comoar! a Ta P cu Aert3a Fiului T!uHR (i dac! mergem (i mai departe, vedem c! aceast! pild! apare*t simpl!, p!tru*de chiar )* i*ima )*tregii istorii a lumii, de la c!derea lui -dam p*! la Preaci*stitul 9om* 0isus Bristos, care este pe*tru ome*ire, pe*tru -dam (i urma(ii s!i, )*tocmai ca Fiul +ai +are al Tat!lui Ceresc P de(i El este Fiul Cel G*ul ;!scut (i *u 3iu pri* adopie7 9ac! 9om*ul 0isus Bristos ar 3i vor it ca u* om o i(*uit, muritor, El ar 3i putut spu*e Tat!lui #!u" Q-dam a p!c!tuit (i a c!zut de la Ti*e (i el, )mpreu*! cu toi urma(ii s!i Ki8au hulit *umele T!u, dar acum Tu preg!te(ti pe*tru el (i urma(ii s!i aseme*ea slav! (i ucurie, cum eu )mpreu*! cu toi s!l!(luitorii cerului *ici *u *e putem )*chipui7R 9esigur, 9om*ul 0isus *u #8ar m*ia *iciodat! pe Tat!l #!u cel ceresc, *ici *u ar vor i cu Tat!l #!u )*tr8 u* aseme*ea chip, dect *umai dac! *oi :l a(ez!m di*adi*s )* i*imile *oastre, spu**d aceasta ca s! *e mustre ori s! *e )*vee, ca *oi s! *u *e semeim )*tru dreptatea *oastr! (i, )* m*dria *oastr!, s! *esocotim p!c!to(ii care se poc!iesc7 Ca (i cum El ar 3i vrut s! *e spu*!" c*d Eu, Cel drept di* ve(*icie, care su*t *edesp!rit de Tat!l +eu di* ve(*icie, *u m! )mpotrivesc primirii lui -dam cel poc!it di* *ou, )* :mp!r!ia cea cereasc!, atu*ci, cum putei voi, care su*tei drepi *umai de pui*! vreme (i p!c!to(i su*tei de la )*tiul p!cat al lui -dam, s! v! )mpotrivii dragostei pe care o are 9um*ezeu pe*tru p!c!to(ii care se poc!iesc= ,iule , i8a spus tat!l, tu totdeauna eti cu mine i toate ale mele ale tale sunt. @rebuia s ne #eselim i s ne bucurm, cci fratele tu acesta mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. -st3el, 9um*ezeu li*i(te(te pe omul cel drept, ami*ti*du8i de u*!t!ile cele multe, pe care el le st!p*e(te (i le )mparte )mpreu*! cu El7 Toate ale +ele ale tale su*t7 1dat! cu )*toarcerea 3ratelui t!u celui poc!it, partea ta *u se )mpui*eaz!, ci ucuria ta va tre ui s! 3ie sporit!, cci fratele tu acesta mort era i a n#iat, pierdut era i s-a aflat. -(a se )*cheie pilda aceasta, care este )* si*e o )*treag! eva*ghelie de tai*! (i )*v!!mi*te7 Cu ct omul p!tru*de pri* rug!ciu*e ad*curile acestei pilde, cu att va descoperi att tai*ele, ct (i )*v!!mi*tele acesteia7 #lav! 9om*ului 0isus Bristos, Care *e8a dat aceast! pild! P aceast! comoar! pli*! de atta og!ie, de la care *eam dup! *eam )(i adu*! cu*oa(terea de 9um*ezeu, ct (i cu*oa(terea omului, )*v!*d di* aceast! cu*oa(tere, dragostea pri* )*delu*g! r! dare, iertare pri* dragostea lui 9um*ezeu pe*tru oame*i (i ucuria, pri* dragostea lui 9um*ezeu, )* primirea p!c!to(ilor care se poc!iesc7 #lav! Tat!lui Celui 3!r! de )*ceput, (i Fiului, (i #3*tului 9uh de via! d!t!tor P Treimii celei deo3ii*! (i *edesp!rit!, acum (i pururea (i8* vecii vecilor7 -mi*7

6L

S-ar putea să vă placă și